TRANSUMO Thema: Logistieke KetenIntegratie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TRANSUMO Thema: Logistieke KetenIntegratie"

Transcriptie

1 TRANSUMO Thema: Logistieke KetenIntegratie Een integrale visie op duurzame beesturing van logistiek en transport Thema eindrapportage februari 2010 Auteur: Jos van Hillegersberg THEMA LOGISTIEKE KETENINTEGRATIE

2 Samenvatting Nederlands Logistieke ketens en netwerken zijn in toenemende mate complex en dynamisch. Transport en distributie gaan vaak over meerdere schijven. Door uitbesteding van logistieke diensten en specialisatie is het aantal actoren in veel logistieke ketens toegenomen. Ondanks schaalvergroting en meer selectieve inkoop van logistieke diensten zijn er veelal tientallen partijen betrokken bij transport van verlader naar eindklant. In het thema is gestreefd naar een combinatie van fundamenteel onderzoek en daadwerkelijke implementatie van concepten, dan wel simulatiestudies of modellen op basis van zo realistisch mogelijke data. De uitdaging is groot. In recent onderzoek noemen logistieke dienstverleners ketenintegratie met klanten, partners en toeleveranciers bij de grootste barrières om slagvaardiger te worden. In dit thema is op een aantal manieren transitie bevorderd in samenwerking met de transitiewetenschappers in Transumo. Allereerst worden de concepten zo realistisch mogelijk uitgewerkt (d.w.z. in realistische simulaties, workshops en eventueel proefimplementaties of management games). Ten tweede worden de potentiële voordelen zo nauwkeurig mogelijk berekend. Ten derde worden implementatiemethoden onderzocht en voorgesteld die recht doen aan de complexe omgeving waarin ketenintegratie plaats moet vinden. Ten slotte is er aandacht voor de overdracht van kennis en de planning van het transitietraject. Naast innovatieve logistieke concepten is er is bij de deelnemers uit de projecten binnen ketenintegratie meer aandacht gekomen voor implementatie, verandermanagement, duurzaamheid, business cases en transitie. Enkele voorbeelden die dit illustreren: - Een Multi-player game voor de Rotterdamse haven. - Een simpel maar effectief spreadsheet tool is ontwikkeld om de impact van het aanbieden van electronic waste in te schatten. - Een quick-scan methodiek voor MKB s in de Consumenten Electronica branche werd ontwikkeld. - Een optimalisatiesystematiek routeplanning (m.b.t. reistijden, emissies enz.), inclusief optimalisatietool. - Op het gebied van servicecontracten is een breed onderzoek bij meerdere bedrijven uitgevoerd. - Er is een handreiking gemaakt voor het logistieke bedrijfsleven. 2

3 1. Themavisie Logistieke ketens en netwerken zijn in toenemende mate complex en dynamisch. Transport en distributie gaan vaak over meerdere schijven. Door uitbesteding van logistieke diensten en specialisatie is het aantal actoren in veel logistieke ketens toegenomen. Ondanks schaalvergroting en meer selectieve inkoop van logistieke diensten zijn er veelal tientallen partijen betrokken bij transport van verlader naar eindklant. In transport van commodity goederen neemt de loyaliteit af. Voor internationaal opererende ondernemingen is de toename van de complexiteit van het beheersen van hun netwerk enorm. De toenemende druk op de infrastructuur veroorzaakt meer onvoorspelbaarheid van reis en wachttijden, waardoor de betrouwbaarheid afneemt en de aansluiting van de verschillende route-legs op elkaar lastiger wordt. Door trends als groeiende transportvolumes, congestie, multimodaal vervoer, uitbesteding en meer korte termijncontracten worden netwerken van bedrijven complexer en dynamischer. Regelgeving, globalisatie en milieueisen zorgen voor meer retourstromen die leiden tot meer aandacht voor het plannen van retourvracht en het aanbieden van nieuwe diensten (test, reparatie, recycling) door actoren in de keten. Door onbalans in vraag en aanbod van lading wordt een groot percentage van de capaciteit leeg vervoerd. Gebrekkige kennis van de markten en gebrek aan sturing en voorspelling van de vraag leidt tot reactieve en inefficiënte transport en productienetwerken. De traditionele manier van plannen voldoet niet meer. Er gebeurt nog teveel handmatig, systemen zijn onvoldoende geïntegreerd en bieden slechts lokale optimalisatie. De huidige gebrekkige coördinatie en sturing in logistieke netwerken is nadelig voor de 3P s: People, Planet en Profit. De logistieke planners zijn door gebrekkige informatie meer bezig met incidenten dan met structureel verbeteren van logistieke prestatie. Logistieke medewerkers moeten onnodige handelingen verrichten. Door gebrekkige aansluiting van transportmodaliteiten in de keten is lege kilometers maken en haasten en dan weer wachten meer regel dan uitzondering. Middelen worden niet optimaal ingezet en onnodig veel energie verbruikt. Gebrekkige informatie en coördinatie leiden tot het kiezen voor de eenvoudige weg en het vermijden van energiegunstige modaliteiten zoals rail en water. Door te hoge kosten staat ook de winstgevendheid van bedrijven onder druk. Er is toenemende vraag van klant en regelgever om traceerbaarheid van lading van bron tot eindconsument (bijv. food-trace act, gevaarlijke stoffen). Informatie over locatie en status van goederen moeten op elk moment beschikbaar zijn. Security is in de laatste jaren een niet weg te denken thema geworden voor bedrijven, overheden en burgers. Kennis op het gebied van supply chain security is echter geen gemeengoed. Bedrijfsleven en overheid moeten in staat worden gesteld om op kostenefficiënte wijze logistieke ketens te beveiligen tegen terrorisme en criminaliteit. Doel Deze technologische, markt en maatschappelijke trends vragen allen om vergaande integratie van toekomstige ketens. Ketenintegratie krijgt al langer aandacht in onderzoek en praktijk, maar in dit thema worden typen integratie onderzocht en toegepast die pas recent tot de mogelijkheden behoren: Integratie tussen fysieke wereld van goederen en transportmiddelen en de processen en informatie in de keten (via sensoren, RFID, GPS/GPRS, etc.) Integratie tussen historische, actuele en voorspelde informatie van vraag en ketenprocessen. Vraagsturing geïntegreerd met kennis over leveringsdynamiek Integratie tussen partners in de keten zowel voor voorwaartse als retourstromen (closed loop supply chains) Integratie van horizontale (met partners) als verticale (met toeleveranciers, klanten) processen Integratie van regelgeving met logistieke kennis Integratie van planning en executie (operationele) processen Integratie van service en distributielogistiek Integratie niet statisch maar adaptief met behulp van intelligente software agenten Integratie niet batch maar real-time met de mogelijkheid snel in te spelen op gebeurtenissen ( events ) die invloed hebben op de eerder bepaalde planning Integratie van keteninformatie waardoor monitoring (toezicht/control) op de ketenveiligheid mogelijk wordt Integratie van interne-, keten-, en externe informatie over actuele lading positie Ketenintegratie kent dus vele vormen. Het staat vast dat de huidige ketens nog substantiële verbeteringen in termen van de 3P s kunnen boeken door een combinatie van bovengenoemde integratiemogelijkheden te 3

4 implementeren. Deze recente vormen van integratie bevinden zich nog grotendeels in het onderzoeksstadium. In dit thema is in samenwerking met actoren uit ketens in de praktijk onderzocht hoe deze typen van integratie de efficiëntie, duurzaamheid en veiligheid van ketens kan verbeteren. In het thema is gestreefd naar een combinatie van fundamenteel onderzoek en daadwerkelijke implementatie van concepten, dan wel simulatiestudies of modellen op basis van zo realistisch mogelijke data. De uitdaging is groot. In recent onderzoek noemen logistieke dienstverleners ketenintegratie met klanten, partners en toeleveranciers bij de grootste barrières om slagvaardiger te worden. Resultaat Het thema richtte zich op het ontwikkelen van generiek toepasbare wetenschappelijke kennis door in nauwe samenwerking met bedrijfsleven en overheden ketenintegratie te onderzoeken, ontwerpen en implementeren. Hierbij wordt de verworven kennis naast in wetenschappelijke publicaties ook verpakt in bijvoorbeeld tools, methoden, software, cases, simulaties en games waardoor deze eenvoudig hanteerbaar en benaderbaar is. Het thema leverde inzichten in de manier waarop ketens kunnen worden ingericht en gecoördineerd zodat aanmerkelijke voordelen in termen van de 3P s kunnen worden geboekt. Transitie-uitdagingen Er zijn meerdere uitdagingen voor daadwerkelijke transitie. Tijdens de uitvoering van Transumo wisselden hoog en laagconjunctuur elkaar af. Na enige jaren waarin de logistieke sector weinig geld had voor innovatie kende de sector een flinke groei waarna recent volumes weer sterk terugvielen. Vele partijen kampen met een achterstand in ICT kennis, achterhaalde systemen en een gebrek aan ICT architectuur. Daarnaast is de concurrentie heftig en hebben weinig partijen een blik die verder reikt dan de directe ketenpartners. Veelal moet er coördinatie plaatsvinden tussen partijen die geen financiële relatie met elkaar hebben (dus geen mogelijkheid tot directe incentives). Vanwege het grote aantal partijen en de grote diversiteit in omvang en technologische kennis, kan het innoveren van een keten stranden op verschillen in visie of kennis. Gebrek aan inzicht in de voordelen of vertrouwen kan bereidheid tot informatiedeling beperken. Integratie kan leiden tot machtsverschuiving in de keten waartegen partijen zich zullen verzetten. In dit thema is op een aantal manieren transitie bevorderd in samenwerking met de transitiewetenschappers in Transumo. Allereerst zijn de concepten zo realistisch mogelijk uitgewerkt (d.w.z. in realistische simulaties, workshops en eventueel proefimplementaties of management games). Ten tweede zijn de potentiële voordelen zo nauwkeurig mogelijk berekend. Ten derde zijn implementatiemethoden onderzocht en voorgesteld die recht doen aan de complexe omgeving waarin ketenintegratie plaats moet vinden. Ten slotte is er aandacht geweest voor de overdracht van kennis en de planning van het transitietraject. 4

5 2. Aanpak Fig 1. Ontwerpaanpak zoals die centraal staat in het thema Ketenintegratie (bron Hevner, March, Park en Ram, 2004) In Ketenintegratie is gekozen voor een ontwerpaanpak (Design Science), zie Fig. 1. De ontwerpaanpak streeft naar het iteratief ontwikkelen, implementeren, valideren van nieuwe concepten. Gestart is met verkenning van de huidige knelpunten in ketens (Business Needs) en een analyse van de state of the art in kennis die de integratie van ketens kan verbeteren (Applicable Knowledge). Daarbij werden oplossingsrichtingen ontworpen en gevalideerd in meerdere iteraties in samenwerking tussen wetenschappers, overheid en bedrijven. Hierbij is aandacht voor feedback loops naar praktijk- en kenniswereld. Met andere woorden: resultaten werden als prototypen, simulaties en in case studies toegepast in de praktijk (de bedrijfspartners in de projecten). Bevindingen uit deze projecten werden gepresenteerd in de kenniswereld op wetenschappelijke congressen en in proefschriften en tijdschriften. De opzet van Transumo sloot zeer goed aan bij de ontwerpbenadering. De bedrijfspartners waren vanaf het begin betrokken, waardoor actuele problematiek in ketenintegratie in detail kon worden geanalyseerd. De overheidspartijen konden een faciliterende rol in het proces spelen of inzicht geven in de huidige en toekomstige regelgeving. De betrokkenheid van kennispartijen met veel ervaring in de relevante kennisgebieden zorgde er voor dat in de beginfase kennis met potentiële waarde voor ketenintegratie kon worden geïdentificeerd. Het thema heeft vorm gekregen in vele discussies tussen themaleider en projectleiders en projectmedewerkers. Daarnaast is de themavisie nader aangescherpt in discussies met de Transumo directie en in de Midterm Review. In tweejaarlijkse themabijeenkomsten werden inhoudelijke en communicatie-ideeën uitgewisseld. In een drietal open workshops zijn resultaten uit het thema aan een groter publiek gepresenteerd. De organisaties waren actieve participanten in de projecten. Via projectbijeenkomsten en stuurgroepvergaderingen is de voortgang met hen regelmatig besproken. Daarnaast waren projectmedewerkers veel on-site bij deelnemende bedrijven om probleemanalyse, oplossingsontwerp en validatie-activiteiten te verrichten. In de meeste gevallen zijn de organisaties in het project betrokken die voor de deelname essentieel waren. In een aantal gevallen heeft het (te) lang geduurd om partijen aan boord te halen, zijn partijen vroegtijdig vertrokken door te hoge administratieve lasten, personeelswisselingen of economische tegenslagen. De overheidspartijen hebben zich in een aantal gevallen nogal passief opgesteld, maar hebben in weer andere deelprojecten wel nadrukkelijk een regierol gespeeld. Binnen Transumo-congressen en op het themaleideroverleg zijn verbindingen gemaakt met andere thema s. Zo is bijvoorbeeld bij de opstart van de case Willemsvaart (spitsmijden op het water) veel gebruik gemaakt van de kennis uit het thema Zelfsturing (spitsmijden op de weg). In de verkenning Toepassing nieuwe ICT (Sensoren) voor ketenintegratie is kennis gedeeld met het Bsik-project Freeband (http://www.freeband.nl) 5

6 3. Resultaten en effecten Betere multi modale transportcoordinatie met Multi agent systemen Beter afstemmen productie en distributie Closed loop supply chains met aandacht voor recycling en remanufacturing en gebruiken overcapaciteit in retourtransport Beinvloeden gebruik vaarwegen met incentives Portfolio management van Logistic Service Providers verbetert People Planet Profit Methodeondersteuning voor het gezamenlijk maken van business cases voor ketenintegratie in termen van People, Planet, Profit, Pleasure Verbeteren ketenveiligheid en betrouwbaarheid gaan hand in hand Tools en analyses op keteninformatie zijn effectief bij het bestrijden van criminaliteit Regelgeving analyseren ter bevordering van duurzame ketens en ketenintegratie. Regelgeving eenvoudig implementeerbaar maken met tools Prognostische logistiek waarbij informatie uit sensoren en historischedata zorgt voor proactieve belevering en service op de installed base Streven naar een vlakkere vraagcurve door dynamisch prijzen rekening houdend met geplande routes Consolideren transport en plannen met reistijdonzekerheid door congestie Thema Ketenintegratie Fig 2. Resultaten thema ketenintegratie Zoals is te zien in figuur 2 heeft het thema Ketenintegratie een integrale visie ontwikkeld op duurzame besturing van logistiek en transport. In tal van praktijksituaties in verschillende sectoren werd duidelijk dat toepassen van de geïllustreerde ketenintegratieconcepten tot aanmerkelijke verbeteringen leidt in termen van de 3P s en de niet onbelangrijke 4e P: Pleasure (ook wel Job Enrichment genoemd). In het Thema Ketenintegratie is aangetoond dat er veel innovatieve ICT zoals Multi-agent systemen, management decision support, real-time tracking en sensoren/rfid de ketens nog veel duurzamer maken. Naast toepassing van ICT zijn effectieve regelgeving en tools waarmee deze begrijpelijk en hanteerbaar wordt vereist. Naast innovatieve logistieke concepten is er is bij de deelnemers uit de projecten binnen ketenintegratie meer aandacht gekomen voor implementatie, verandermanagement, duurzaamheid, business cases en transitie. Enkele voorbeelden die dit illustreren: - Een Multi-player game voor de Rotterdamse haven is vele malen gespeeld met verschillende stakeholders vanuit de binnenvaart en transportsector. Hierdoor werd het idee gecommuniceerd, onderliggende coördinatiemechanisme gevalideerd, verder uitgebreid en werd draagvlak gecreëerd voor implementatie. - Een simpel maar effectief spreadsheet tool is ontwikkeld om de impact van het aanbieden van electronic waste in te schatten. Het blijkt dat het verlies per lege container kan worden gereduceerd van 2700 tot 1500 euro per container, terwijl de extra recyclingopbrensten liggen tussen 1000 en 3300 euro per container. Probleem is wel dat niet alle relevante partijen (evenveel) profiteren en dat de uitkomsten erg gevoelig zijn voor transportkosten en marktprijzen. - Een quick-scan methodiek voor MKB s in de Consumenten Electronica branche werd ontwikkeld. De quick-scan helpt bedrijven op kansen in te spelen en de juiste strategie te kiezen met betrekking tot retourlogistiek. Met PWC is een zelfde soort tool ontwikkeld voor grote consumenten electronica bedrijven. 6

7 Fig 3: Scherm van de Multi-Player game Binnenvaart-Terminal coördinatie in de haven - Een optimalisatiesystematiek routeplanning (m.b.t. reistijden, emissies enz.) werd ontwikkeld voor ketens en netwerken, inclusief optimalisatietool. Multi-dimensioneel, inzicht in afwegingen, consequenties van keuzes, aan welke sleutels draaien en de waardering van die sleutels, welke incentives toepassen etc. - Op het gebied van servicecontracten is een breed onderzoek bij meerdere bedrijven uitgevoerd naar het (toekomstige) gebruik van servicecontracten en de daaruit voortvloeiende behoefte aan onderzoek naar logistieke procesoptimalisatie om aan de afspraken in servicecontracten te kunnen voldoen. - Er is een handreiking gemaakt voor het logistieke bedrijfsleven. In deze handreiking werd een aantal eenvoudige activiteiten en oplossingen voorgesteld voor met name midden- en kleinbedrijf om de groeiende vraag naar security maatregelen het hoofd te kunnen bieden. Daarnaast is een tool gemaakt om allerlei security maatregelingen met elkaar te kunnen vergelijken. De projecten binnen het thema zijn opgezet rond fundamentele kennisvragen waarbij iteratief cases zijn uitgevoerd in samenwerking met bedrijfsleven uit verschillende sectoren en overheid. Dit heeft geleid tot een spannende dynamiek waarin partners tot de projecten toetraden voor kortere of langere duur. Doordat de Bsik-regelgeving meer ontworpen lijkt voor een consortium dat 4 jaar stabiel blijft, zijn in een aantal gevallen zowel kleinere als grotere partners afgehaakt of slechts officieus projectpartner geworden om administratieve lasten te voorkomen. Dit heeft projectleiders binnen het thema de nodige tijd gekost. Op themaniveau is kennis uitgewisseld over hoe te komen tot geslaagde contracten die recht doen aan de dynamiek, hoe om te gaan met matching, tarieven, accountantscontroles etc. De aandachtsgebieden uit het themaplan zijn allen met veel diepgang en zowel theoretische als praktische kwaliteit behandeld. Het vasthouden aan een beperkt aantal onderliggende kennisvragen heeft er voor gezorgd dat naast vele praktijkcases en wetenschappelijke publicaties een vijftal promovendi hun proefschrift binnen het thema heeft kunnen volbrengen: Douma (Multi-agent systemen voor de haven, UTwente), Mes (Multi agent systemen voor wegtransport, UTwente), Lopez de la Cruz A (Prognostische Logistiek, TU Delft), van der Vlist, (Synchronizing the retail Supply Chain, RSM Erasmus), Agatz (Demand Management in E-Fulfillment, RSM Erasmus). Een van de cases van het proefschrift van Moonen is ook gebaseerd op werk dat binnen het thema is verricht. 7

8 Mes en Agatz ontvingen voor vervolgonderzoek op basis van hun proefschrift een NWO Rubiconbeurs. Het proefschrift van Douma werd door de onderzoeksschool Beta uitgeroepen tot het beste van 2008, ondermeer door de krachtige combinatie van theorie en praktijk. Vanuit het thema is deelgenomen aan meerdere transitie- en duurzaamheidsessies. Op themavergaderingen is regelmatig gesproken over hoe de duurzaamheidcomponent nadrukkelijker kon worden ingebed in de projecten. Transitie en implementatiekennis is uitgewisseld. Er was de nodige kennis bij de onderzoekers over hoe transitie te versterken is met games, prototypen, business cases en op te zetten governance structuren. Implementaties van ketenintegratie is per definitie een complex Multi-actor probleem. In een Top-up-project met als onderwerp een implementatieonderzoek voor Multi-agents in de haven is vanaf de start een transitie en duurzaamheidinvalshoek gehanteerd. Als output zijn er vele workshops met de markt georganiseerd, ligt hier nu een concreet implementatieplan, business case en veranderkundig plan over hoe de transitie te bewerkstelligen. Vanuit de projecten in het thema zijn vele internationale netwerken opgebouwd en bijdragen geleverd aan internationale congressen en publicaties. Er zijn internationale workshops georganiseerd rond security in supply chains, closed loop supply chains, Multi-agents in supply chains etc. Op ITS 2008 in Geneva is een track georganiseerd rond het thema. 4. Verankering en doorwerking Communicatie In de 1 e en 2 e kring zijn regelmatig themabijeenkomsten georganiseerd. Voor de 3 e en 4 e kring is vanuit het thema in samenwerking met Transumo een drietal themadagen georganiseerd. Twee in het Mobilion in Utrecht en een in de innovatieve TX-cell op de campus van de Universiteit Twente. Deze kwamen nog naast de projectbijeenkomsten en seminars van de individuele projecten in het thema. Hierbij zijn met presentaties en games de belangrijke bevindingen uit het thema aan een breed publiek getoond. Vanuit het thema is meegewerkt aan de totstandkoming van de TV uitzendingen Vakwerk.NL duurzame mobiliteit waarin o.a. items zijn geweest over real-time transportplanning en veiligheid in de haven. Het thema heeft de onderzoekers in ketenintegratie dichter tot elkaar gebracht. Er liggen nog vele uitdagingen waaronder ketenherontwerp in snelle iteraties, ontwerp en toepassing van slimme regelgeving, internationale closed loop supply chains, toepassing van next generation RFID (Mesh networks), Web 3.0, Service architecturen/saas, etc. De voor de hand liggende plaats om grootschalig verder onderzoek te verrichten is het logistieke topinstituut Dinalog. Daarnaast is er behoefte aan meerdere programma s waarin een Multi-disciplinaire en implementatiegerichte ontwerpbenadering wordt gehanteerd. 5. Themasucces We verwijzen graag weer naar Fig 2. In de verschillende trajecten is aangetoond dat op vele vlakken aanmerkelijke besparingen zijn te maken in termen van de drie P s en daarmee ook het aanzien en plezier van het werken in logistieke ketencoördinatie kan verbeteren (de 4 e P). Karakteristiek waren workshops met planners met een prototype van een nieuw planningssysteem. Het aanvankelijke scepsis sloeg snel om in enthousiasme. Als we dit hebben geïmplementeerd kunnen we echt de keten gaan besturen. Ten onrechte wordt nog vaak uitsluitend in uitbreiden van de harde infrastructuur gedacht bij het optreden van congestie in transport. Het thema heeft aangetoond dat er nog zo veel is te verbeteren met logistieke ketenintegratie. Duurzaamheid heeft ondanks de grote aandacht in de media nog lang niet bij alle logistieke dienstverleners de hoogste prioriteit. Hier was binnen het thema een groot verschil tussen de grote partijen die hier al een aantal jaren voorlopen en de (over het algemeen) kleinere partijen die wel het nut zien maar toch primair gedreven worden door efficiency. Als daarmee de duurzaamheid verbetert is dit mooi meegenomen, maar (nog) geen hoofdaanleiding bij projecten. Door duurzaamheid integraal mee te nemen in toekomstige projecten wordt het minder een aparte add-on en komt het los uit de sfeer van aparte projecten en geïsoleerde expertise. De introductie van het thema heeft geholpen de samenwerking te verbeteren. Hierbij ging het vooral om uitwisseling van ideeën zowel inhoudelijk als projectmatig. Uitwisseling over hoe projecten te beoordelen, hoe duurzaamheid en transitie te implementeren, en hoe de projecten beter te laten presteren is afgestemd op themaniveau. Daarnaast was het makkelijker uit te vinden waar in andere thema s bruikbare dingen 8

9 gebeurden. Zo is binnen Diploma bij de casus Gouden Klomp (Spitsmijden op het water) samenwerking opgezet met het project Spitsmijden in een andere thema (zelfsturing). Het thema heeft geprofiteerd van de uitwisseling met andere thema s en de gedachtewisseling met directie en bestuur. O.a. de Transumo Projectendag van Bergen werd vanuit het thema als zeer geslaagd gezien. De Midterm Review heeft binnen het thema niet toe grote wijzigingen geleid, maar het commentaar was dan ook overwegend positief. De ondersteuning van Transumo is als positief ervaren. Vanuit het thema hadden we wel graag meer focus op internationalisatie van Transumo gezien, zoals verbindingen naar Brussel en grote aanwezigheid op bijvoorbeeld ITS. De grote investering op Transumoniveau in Transitie had naar onze mening bescheidener gekund, met in plaats daarvan meer aandacht voor internationalisatie. De communicatie (en het originele initiatief om een TV serie te maken) heeft het thema positief ervaren. Het beschikbaar komen van meer Studiemateriaal uit de onderzoeksactiviteiten is een aandachtspunt wat de komende tijd nog verder moet worden uitgewerkt. Door de hoge kwaliteit internationale publicaties uit het thema, is duidelijk dat binnen het thema op een vooraanstaande manier onderzoek is gedaan. Ook presentaties vanuit het thema op bijvoorbeeld een EU business forum over transport lieten zien dat Transumo Ketenintegratie veelal voorloopt op vergelijkbare EU-projecten. Op ketenintegratie gebied heeft Nederland een belangrijke positie zowel in praktische als wetenschappelijk gebied, echter, het is wel zaak het onderzoek nog krachtiger voort te zetten. De tripartiete samenwerking is hiervoor een succesformule, mits daadkrachtig ingericht. Wij vertrouwen erop dat de krachtige samenwerkingsbasis die in Transumo is gelegd in nieuwe programma s en instituten voort wordt gezet. Trefwoorden Ketenintegratie, ketenpartner, transport, distributie, multi-agent, transitie, multi-player game, routeplanning, duurzaamheid, duurzame mobiliteit, transitie, Transumo. 9

10 Over Transumo Transumo (TRansition SUstainable MObility) is een platform van meer dan 300 bedrijven, overheden en kennisinstellingen die gezamenlijk kennis ontwikkelen op het gebied van duurzame mobiliteit. Transumo streeft naar een transitie vanuit het huidige, inefficiënte Nederlandse mobiliteitssysteem naar een duurzaam systeem dat bijdraagt aan versterking van de economische concurrentiepositie, met aandacht voor mens en milieu. Transumo s activiteiten zijn gestart in 2005 en liepen tot eind Er is binnen Transumo gewerkt aan ruim 35 projecten en ruim 30 Top-up s. Louis Pasteurlaan 6 PO Box AB Zoetermeer T +31 (0) F +31 (0) Meer informatie over dit project en andere Transumo-projecten is te downloaden op:

Agents: klaar voor betere logistieke coördinatie? Prof.dr. Jos van Hillegersberg Transumo projectleider Diploma Universiteit Twente

Agents: klaar voor betere logistieke coördinatie? Prof.dr. Jos van Hillegersberg Transumo projectleider Diploma Universiteit Twente Agents: klaar voor betere logistieke coördinatie? Prof.dr. Jos van Hillegersberg Transumo projectleider Diploma Universiteit Twente Agenda 1. Business en IT Uitdagingen Logistiek 2. Oplossingen? 3. De

Nadere informatie

Workshop Ruimte voor verbeelding. ICTU / GBO 9 april 2009

Workshop Ruimte voor verbeelding. ICTU / GBO 9 april 2009 Workshop Ruimte voor verbeelding ICTU / GBO 9 april 2009 Aanleiding Programma Kabinet neemt toegenomen administratieve lasten en regeldruk van ondernemers serieus Er zijn diverse overheidsacties in het

Nadere informatie

In een keten gaat het om de verbindingen, niet om de schakels.

In een keten gaat het om de verbindingen, niet om de schakels. Verbindingsmodel IV Serviceketen Theo Thiadens en Adri Cornelissen In een keten gaat het om de verbindingen, niet om de schakels. Verbindingsmodel IV Serviceketen Theo Thiadens Alleen een organisatie die

Nadere informatie

Management van retour-logistieke ketens

Management van retour-logistieke ketens Management van retour-logistieke ketens Erwin van der Laan RSM Erasmus Universiteit EVO dag 30 mei 2006 Duurzame Supply Chains Meet the needs of the present without compromising the ability of future generations

Nadere informatie

CO2 uitstoot per klant Tolheffingen per klant Lege kilometers Gereden kilometers per stop en klant Transport- of voertuigkosten per stop en klant

CO2 uitstoot per klant Tolheffingen per klant Lege kilometers Gereden kilometers per stop en klant Transport- of voertuigkosten per stop en klant Hoe kun je de race tegen de klok winnen? HOE KUN JE DE RACE TEGEN DE KLOK WINNEN? PTV. The Mind of Movement De PTV Group levert software en consultancy diensten voor transport, logistiek en geomarketing.

Nadere informatie

Integratie is groen! Lean & Green 2.0

Integratie is groen! Lean & Green 2.0 Integratie is groen! Lean & Green 2.0 Integratie als randvoorwaarde voor grip op logistieke proces in keten Frank Erftemeijer 03-10-2013 Agenda Introductie Yellowstar Lean & Grean trends Overheid Verladers

Nadere informatie

DaVinc 3 i. Dutch Agricultural Virtualized International Network with Consolidation, Coordination, Collaboration and Information availability

DaVinc 3 i. Dutch Agricultural Virtualized International Network with Consolidation, Coordination, Collaboration and Information availability DaVinc 3 i Dutch Agricultural Virtualized International Network with Consolidation, Coordination, Collaboration and Information availability Prof dr ir Jack van der Vorst, Wageningen University Kenmerken

Nadere informatie

Extending the terminal gate

Extending the terminal gate Extending the terminal gate Transition to smart network coordination Achtergrond Container terminals zijn belangrijke draaischijven voor international handel tussen Europa en de rest van de wereld. De

Nadere informatie

DaVinc 3 i Masterclasses

DaVinc 3 i Masterclasses 1 DaVinc 3 i Masterclasses Virtualisering en internationalisering veranderen de sierteeltsector. Wat kunt u doen om succesvol te blijven? logistiek samenwerken ICT 2 Waarom inschrijven? Met een student

Nadere informatie

Wim Ottenhoff, Jan Verbeek, 4 december 2012. PLM in de keten Overzicht en status project

Wim Ottenhoff, Jan Verbeek, 4 december 2012. PLM in de keten Overzicht en status project Wim Ottenhoff, Jan Verbeek, 4 december 2012 PLM in de keten Overzicht en status project Agenda 1. Achtergrond 2. Problematiek 3. Het project 4. Aanpak 5. De pilots 6. Conclusies 7. Actuele status 8. Vragen

Nadere informatie

Green Order voor (potentiële) Lean & Green Awardwinnaars. Beschrijving & case

Green Order voor (potentiële) Lean & Green Awardwinnaars. Beschrijving & case voor (potentiële) Lean & Green Awardwinnaars Beschrijving & case 18 mei 2011 Inhoud Inhoud beschrijving Kern van de tool Aanpak Mensen & middelen Resultaat Case beschrijving / best practice Toepassing

Nadere informatie

Strategische Personeelsplanning

Strategische Personeelsplanning Strategische Personeelsplanning en Onderwijslogistiek Strategische Personeelsplanning 1 Strategische Personeelsplanning / onderwijslogistiek 1.Impact van ontwikkelingen 2.Integraal plannen 3.De oplossing

Nadere informatie

Demonstratieproject Planning Services. Ontwikkeling van een Spare Parts Planning Control Tower

Demonstratieproject Planning Services. Ontwikkeling van een Spare Parts Planning Control Tower Demonstratieproject Planning Services Ontwikkeling van een Spare Parts Planning Control Tower 4 november 2011 Agenda Voorstellen Gordian Uiteenzetting van het idee: Planning Services Het demonstratieproject

Nadere informatie

Samenwerken aan resultaat met product-portfoliomanagement

Samenwerken aan resultaat met product-portfoliomanagement Samenwerken aan resultaat met product-portfoliomanagement PRODUCT- PORTFOLIO- MANAGEMENT; WAAROM? Myriam van Rooij Directeur KNMI Van stuurman in de mist naar kapitein met helder zicht Het KNMI is een

Nadere informatie

Globalisatie, met nieuwe opkomende economieën als China, Brazilië en

Globalisatie, met nieuwe opkomende economieën als China, Brazilië en Globalisatie, met nieuwe opkomende economieën als China, Brazilië en India, heeft de wereld in veel opzichten in hoog tempo veranderd. Voor veel bedrijven betekent dit een strategische herbezinning op

Nadere informatie

Workshop Community Service Logistiek

Workshop Community Service Logistiek Workshop Community Service Logistiek vlm Voorjaarscongres Houten, 28 april 2010 Organisatie community Service Logistiek: Maarten Pruijmboom Jürgen Donders Programma Inleiding 13.00 13.10 Trends in service-

Nadere informatie

1. Context en doel. 1.1 Voorbeelden belemmeringen per deelgebied 1.1.1 Governance en juridische belemmering

1. Context en doel. 1.1 Voorbeelden belemmeringen per deelgebied 1.1.1 Governance en juridische belemmering 1. Context en doel Het NLIP heeft tot doel om de elektronische informatie-uitwisseling in de Logistieke Sector in Nederland te verbeteren. En dan niet alleen de informatie-uitwisseling tussen specifieke

Nadere informatie

Masterclass Value of Information. Waarde creëren voor de business

Masterclass Value of Information. Waarde creëren voor de business Masterclass Value of Information Waarde creëren voor de business Informatie en informatietechnologie maken het verschil bij de ontwikkeling van nieuwe business ideeën. Met informatie kunnen nieuwe innovatieve

Nadere informatie

Van Samenhang naar Verbinding

Van Samenhang naar Verbinding Van Samenhang naar Verbinding Sogeti Page 2 VAN SAMENHANG NAAR VERBINDING Keuzes, keuzes, keuzes. Wie wordt niet horendol van alle technologische ontwikkelingen. Degene die het hoofd koel houdt is de winnaar.

Nadere informatie

Green Tender voor (potentiële) Lean & Green Awardwinnaars. Beschrijving & case

Green Tender voor (potentiële) Lean & Green Awardwinnaars. Beschrijving & case voor (potentiële) Lean & Green Awardwinnaars Beschrijving & case 18 mei 2011 Inhoud Inhoud beschrijving Kern van de tool Aanpak Mensen & middelen Resultaat Case beschrijving / best practice Toepassing

Nadere informatie

Praktijkplein Titel: Toepassing: Koppeling met het Operational Excellence Framework: Implementatiemethodieken: ontwerpen en ontwikkelen.

Praktijkplein Titel: Toepassing: Koppeling met het Operational Excellence Framework: Implementatiemethodieken: ontwerpen en ontwikkelen. Praktijkplein Titel: Implementatiemethodieken: ontwerpen en ontwikkelen. Toepassing: Beknopte samenvatting van twee implementatiemethodieken en hun toepassing bij het implementeren van een operational

Nadere informatie

Emissiescan Logistiek voor (potentiële) Lean & Green Awardwinnaars. Beschrijving & case

Emissiescan Logistiek voor (potentiële) Lean & Green Awardwinnaars. Beschrijving & case voor (potentiële) Lean & Green Awardwinnaars Beschrijving & case Inhoud Inhoud beschrijving Emissiescan Logistiek Kern van de tool Aanpak Mensen & middelen Resultaat Toepassing Aanvullende informatie 2

Nadere informatie

De kracht van een sociale organisatie

De kracht van een sociale organisatie De kracht van een sociale organisatie De toegevoegde waarde van zakelijke sociale oplossingen Maarten Verstraeten. www.netvlies.nl Prinsenkade 7 T 076 530 25 25 E mverstraeten@netvlies.nl 4811 VB Breda

Nadere informatie

Alles in één GLOBAL PARCEL SERVICES LOGISTICS

Alles in één GLOBAL PARCEL SERVICES LOGISTICS Stabiliteit in een dynamische wereld AIR & OCEAN AUTOGROUPAGE CHEMICALS GLOBAL PARCEL SERVICES HEALTH CARE LOGISTICS SPECIAL SERVICES WAREHOUSING Alles in één Het belang van goede logistiek staat buiten

Nadere informatie

Logistieke uitdagingen en kansen binnen Horizon 2020

Logistieke uitdagingen en kansen binnen Horizon 2020 Logistieke uitdagingen en kansen binnen Horizon 2020 Martin Bakker, november 2013 Samenvatting Het nieuwe kaderprogramma voor onderzoek & innovatie van de Europese Unie, Horizon 2020, geeft een breed scala

Nadere informatie

Transumo. Prognostic Integrated Logistics (PILOT) (Goederenvervoer en Logistiek ) December /4/2006 1

Transumo. Prognostic Integrated Logistics (PILOT) (Goederenvervoer en Logistiek ) December /4/2006 1 Transumo Prognostic Integrated Logistics (PILOT) (Goederenvervoer en Logistiek ) December 2005 28/4/2006 1 Wat is het project? Doelstelling van het project is de mogelijkheden te onderzoeken voor een substantiële

Nadere informatie

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can Canon s visie op digitale transformatie van organisaties you can Digitale transformatie van organisaties Als we kijken naar de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van communicatie in de afgelopen

Nadere informatie

WORLDWIDE MONITORING & CONTROL

WORLDWIDE MONITORING & CONTROL WORLDWIDE MONITORING & CONTROL HOE ZORGT U VOOR PROACTIEVE ONDERHOUD EN SERVICE? 2 KANSEN EN BEDREIGINGEN VAN DEZE TIJD Globalisering: Digitalisering: Customization: Automatisering: Technologieën: Internationaal

Nadere informatie

3D SUPPLY CHAIN VISIBILITY TRENDS & CHALLENGES IN THE HIGH TECH WORLD IR. EMILE VAN GEEL

3D SUPPLY CHAIN VISIBILITY TRENDS & CHALLENGES IN THE HIGH TECH WORLD IR. EMILE VAN GEEL 3D SUPPLY CHAIN VISIBILITY TRENDS & CHALLENGES IN THE HIGH TECH WORLD IR. EMILE VAN GEEL CONTENTS 1. trends in high tech supply chain management... 3 1. trends & uitdagingen... 3 2. omgaan met de huidige

Nadere informatie

StadsDashboard. Staat van de Stad brengt slimme logistiek in beeld. Merle Blok 12 mei 2015

StadsDashboard. Staat van de Stad brengt slimme logistiek in beeld. Merle Blok 12 mei 2015 StadsDashboard Staat van de Stad brengt slimme logistiek in beeld Merle Blok 12 mei 2015 Missie TNO verbindt mensen en kennis om innovaties te creëren die de concurrentiekracht van bedrijven en het welzijn

Nadere informatie

The Road to Working Capital Excellence. Werken aan structurele verbeteringen door het tussen de oren krijgen van werkkapitaal

The Road to Working Capital Excellence. Werken aan structurele verbeteringen door het tussen de oren krijgen van werkkapitaal The Road to Working Capital Excellence Werken aan structurele verbeteringen door het tussen de oren krijgen van werkkapitaal The road to Working Capital Excellence Vraag Aanpak Toepassing Resultaat Quick

Nadere informatie

Tactisch plannen Peter de Haan

Tactisch plannen Peter de Haan Tactisch plannen Peter de Haan Even voorstellen U Peter de Haan Universiteit Twente Toegepaste Wiskunde ORTEC Sen. Solution Architect 2 Agenda Wat is tactisch plannen Voorbeelden van tactisch plannen Hoe

Nadere informatie

Middelen om de supply chain te verduurzamen. Wytze Rauwenhoff Flanders Logistics-consulenten

Middelen om de supply chain te verduurzamen. Wytze Rauwenhoff Flanders Logistics-consulenten Middelen om de supply chain te verduurzamen Wytze Rauwenhoff Flanders Logistics-consulenten Inhoud 1. Voorstelling Flanders Logistics-consulenten Voorstelling project Methodiek 2. Duurzaamheidsverbeteringen

Nadere informatie

Opleidingsprogramma DoenDenken

Opleidingsprogramma DoenDenken 15-10-2015 Opleidingsprogramma DoenDenken Inleiding Het opleidingsprogramma DoenDenken is gericht op medewerkers die leren en innoveren in hun organisatie belangrijk vinden en zich daar zelf actief voor

Nadere informatie

Preactor Case Study. Historie. Missie & Strategie

Preactor Case Study. Historie. Missie & Strategie Historie Royal Sens, opgericht in 1896, is werkzaam in de verpakking producerende sector en richt zich met name op de productie van papier- en kunststof etiketten, gesneden, gestanst én van de rol. De

Nadere informatie

Innoveren maakt het verschil

Innoveren maakt het verschil Innoveren maakt het verschil De logistieke dienstverlener van vandaag bestaat niet meer in 2020! Pascal van Beek Supply chain strategie ontwikkeling & implementatie Business development Customer focussed

Nadere informatie

4C VOOR BOUWLOGISTIEK. Toepassing van een real-time smart data platform Siem van Merriënboer

4C VOOR BOUWLOGISTIEK. Toepassing van een real-time smart data platform Siem van Merriënboer 4C VOOR BOUWLOGISTIEK Toepassing van een real-time smart data platform Siem van Merriënboer INHOUD Problematiek van logistiek in de bouw Ontwikkelingen in logistiek TKI-project 4C in bouwlogistiek Voorbeeld:

Nadere informatie

Uitdagingen Agro-voedingsindustrie Vlaanderen = topregio Kwaliteit = cruciaal Uitdagingen Schaalvergroting Automatisering Variabiliteit grondstoffen

Uitdagingen Agro-voedingsindustrie Vlaanderen = topregio Kwaliteit = cruciaal Uitdagingen Schaalvergroting Automatisering Variabiliteit grondstoffen Uitdagingen Agro-voedingsindustrie Vlaanderen = topregio Kwaliteit = cruciaal Uitdagingen Schaalvergroting Automatisering Variabiliteit grondstoffen Uitdagingen De vraag: Analysesystemen die in factory

Nadere informatie

Conclusie: voor elke organisatie die dit nastreeft is het goed besturen en beheersen van de bedrijfsprocessen

Conclusie: voor elke organisatie die dit nastreeft is het goed besturen en beheersen van de bedrijfsprocessen 1 Waarom? : Succesvol zijn is een keuze! Organisaties worden door haar omgeving meer en meer gedwongen om beter te presteren. Voornamelijk wordt dit ingegeven door de klant die haar eisen en wensen m.b.t.

Nadere informatie

ICT: Zelf doen of uitbesteden?

ICT: Zelf doen of uitbesteden? WHITEPAPER ICT: Zelf doen of uitbesteden? De groeiende rol van ICT in het onderwijs geeft schooldirecteuren de nodige kopzorgen. Digitaal lesmateriaal, laptops of ipads voor elke leerling, goede wifi in

Nadere informatie

Roadmap Provincie Utrecht. d.m.v. innovatieve kennis-en diensteneconomie topregio zijn op gebied van mobiliteit

Roadmap Provincie Utrecht. d.m.v. innovatieve kennis-en diensteneconomie topregio zijn op gebied van mobiliteit Roadmap Provincie Utrecht d.m.v. innovatieve kennis-en diensteneconomie topregio zijn op gebied van mobiliteit 1 Status presentatie Gemaakt voor het Programma icentrale Nog niet bestuurlijk vastgesteld

Nadere informatie

Trends binnen identificatie/t&t: RFID

Trends binnen identificatie/t&t: RFID Tracking en Tracing Dromen, Denken, Doen Core Counsellors 28 maart 2008 Papendal Daan te Nuijl Charles Willemsen, Container Centralen Core Counsellors Trends binnen identificatie/t&t: RFID Direct Identificatie

Nadere informatie

Het gevolg van transitie naar de cloud SaMBO-ICT & KZA. 16 januari 2014 Doetinchem

Het gevolg van transitie naar de cloud SaMBO-ICT & KZA. 16 januari 2014 Doetinchem Het gevolg van transitie naar de cloud SaMBO-ICT & KZA 16 januari 2014 Doetinchem Agenda Introductie Aanleiding Samenvatting handreiking Uitkomsten workshop netwerkbijeenkomst Afsluiting 2 Introductie

Nadere informatie

SMART SUSTAINABLE BUILDINGS NEED SMART PLATFORMS

SMART SUSTAINABLE BUILDINGS NEED SMART PLATFORMS SMART SUSTAINABLE BUILDINGS NEED SMART PLATFORMS IoT technology that transforms the market for building automation and enables As-a-Service concepts SOLID IN W IRELESS Smart Building Design Model Als IoT

Nadere informatie

Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio

Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio Eenvoudig in gebruik Snelle implementatie Betrouwbaar in de cloud Vast maandbedrag Onbeperkt aantal gebruikers PMO Portfoliomanagement Programma s en

Nadere informatie

ASSET MANAGEMENT KEN DE RISICO S, DAN IS ALLES BEHEERSBAAR

ASSET MANAGEMENT KEN DE RISICO S, DAN IS ALLES BEHEERSBAAR ASSET MANAGEMENT KEN DE RISICO S, DAN IS ALLES BEHEERSBAAR Jan A. Kamphuis Voorzitter NVDO Sectie Food, Beverages & Farma / Partner Traduco B.V. Food Event 2015 De Verkadefabriek, Den Bosch 03 december

Nadere informatie

Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet

Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet 1 Wilbert Teunissen wilbert.teunissen@sogeti.nl Cloud Cases Strategie De rol van Functioneel Beheer 2 Onderwerpen 1. Context? Hug 3. the Impact cloud! FB 2.

Nadere informatie

De kansen en mogelijkheden voor serious gaming in de logistieke sector. 25 mei 2016

De kansen en mogelijkheden voor serious gaming in de logistieke sector. 25 mei 2016 De kansen en mogelijkheden voor serious gaming in de logistieke sector 25 mei 2016 Agenda Serious gaming lijkt overal op te komen in de logistiek. Een bekend en veel gebruikt voorbeeld van serious gaming

Nadere informatie

Management. Analyse Sourcing Management

Management. Analyse Sourcing Management Management Analyse Sourcing Management Management Business Driven Management Informatie- en communicatietoepassingen zijn onmisbaar geworden in de dagelijkse praktijk van uw organisatie. Steeds meer

Nadere informatie

Factsheet((NL)( Intranet,(Extranet,(Social(&(more

Factsheet((NL)( Intranet,(Extranet,(Social(&(more Multi Enterprise Social Network Platform 10 redenen om mee te doen Factsheet((NL)( Intranet,(Extranet,(Social(&(more Intranet, Extranet, Social Organiseer mensen en informatie op natuurlijke wijze TransportLAB

Nadere informatie

DEMO en Financiële dienstverlening

DEMO en Financiële dienstverlening DEMO en Financiële dienstverlening Richard Schoones 28-9-2012 1 Wie ben ik? Ruim 30 jaar actief binnen Financiële dienstverlening Ondernemer Als zelfstandig intermediair & gevolmachtigde Directie van Lanschot

Nadere informatie

Ketensynchronisatie in Logistieke Netwerken

Ketensynchronisatie in Logistieke Netwerken Ketensynchronisatie in Logistieke Netwerken Tom van Woensel Technische Universiteit Eindhoven Ketensynchronisatie Van schakelperspectief KOOP bilaterale relaties bijziendheid m.b.t. marktvraag en leveringen

Nadere informatie

Stand van zaken van de Smart City -dynamiek in België: een kwantitatieve barometer

Stand van zaken van de Smart City -dynamiek in België: een kwantitatieve barometer Stand van zaken van de Smart City -dynamiek in België: een kwantitatieve barometer AUTEURS Jonathan Desdemoustier, onderzoeker-doctorandus, Smart City Institute, HEC-Liège, Universiteit van Luik (België)

Nadere informatie

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can Canon s visie op digitale transformatie van organisaties you can Digitale transformatie van organisaties Als we kijken naar de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van communicatie in de afgelopen

Nadere informatie

5 CRUCIALE COMPETENTIES VOOR EEN DUURZAAM HRM/L&D DIMITRI MAENHOUDT

5 CRUCIALE COMPETENTIES VOOR EEN DUURZAAM HRM/L&D DIMITRI MAENHOUDT 5 CRUCIALE COMPETENTIES VOOR EEN DUURZAAM HRM/L&D DIMITRI MAENHOUDT WAT BETEKENT DUURZAAM? Duurzaam betekent aansluiten op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in

Nadere informatie

Sturen en beheersen van de collectielogistiek in de sierteelt. Henk Zwinkels; FlorEcom

Sturen en beheersen van de collectielogistiek in de sierteelt. Henk Zwinkels; FlorEcom Sturen en beheersen van de collectielogistiek in de sierteelt Henk Zwinkels; FlorEcom Inhoud presentatie De organisatie FlorEcom (Logistieke) ontwikkelingen in de sierteelt Logistiek speelveld Ontwikkelingen

Nadere informatie

Transport, doe het slim

Transport, doe het slim Transport, doe het slim an deur tot deur Wat is het? Het gaat hier om de uitgaande goederenstroom, van deur tot deur. Daarbij horen documenten en labels, mogelijkheden tot tracking en tracing, het volume

Nadere informatie

Ingrid Mulder Jaap van Till Jos van Hillegersberg

Ingrid Mulder Jaap van Till Jos van Hillegersberg Ingrid Mulder Jaap van Till Jos van Hillegersberg Toenemende druk door veranderde wensen omgeving Overheid eist nog steeds aantallen en fabrieksmatige productie Als tegenreactie wordt kwaliteits- en efficiency

Nadere informatie

Sustainable solutions from a multidisciplinary approach

Sustainable solutions from a multidisciplinary approach Sustainable solutions from a multidisciplinary approach Infrastructures & Mobility Delft Research Initiatives Delft Research Initiatives Energie, Gezondheid, Infrastructuren & Mobiliteit, en Leefomgeving

Nadere informatie

Azure in de praktijk o.a. case van Heineken en Talpa

Azure in de praktijk o.a. case van Heineken en Talpa consulting - sourcing - solutions Azure in de praktijk o.a. case van Heineken en Talpa Marcel van Rijn Marco van Veen 9 januari 2014 Marcel van Rijn Mede oprichter Connect2Crowd Meer dan 15 jaar corporate

Nadere informatie

Business Case Beverages Group Verkiezing Supply Chain Professional 2011

Business Case Beverages Group Verkiezing Supply Chain Professional 2011 Business Case Beverages Group Verkiezing Supply Chain Professional 2011 Patrick Gunther 11 April 2011 Business Case Patrick Gunther April 2011 1 1. Inleiding Deze business case geeft een overzicht van

Nadere informatie

Ronde Tafel Hergebruik en uitwisseling van software bij het Rijk'

Ronde Tafel Hergebruik en uitwisseling van software bij het Rijk' Ronde Tafel Hergebruik en uitwisseling van software bij het Rijk' 29 januari 2013 Agenda 1) Uitgangssituatie 2) Voorlopige resultaten inventarisatie 3) (markt)ontwikkelingen 4) Wat is het vraagstuk? 5)

Nadere informatie

waarom? externe drivers Technologie Digitalisering Globalisering

waarom? externe drivers Technologie Digitalisering Globalisering waarom? externe drivers 1 Technologie Digitalisering Globalisering Wat zijn de dominante factoren die leren en werken veranderen in de 21ste eeuw? externe drivers Voortgaande digitalisering veroorzaakt

Nadere informatie

TIC 1. Trends in Continuity. BCM Academy

TIC 1. Trends in Continuity. BCM Academy TIC 1 Trends in Continuity BCM Academy Trends in continuity (TIC 1 ) Jeroen de Haas BCM Academy ISBN 978-90-810553-0-7 2017 BCM Academy Auteur: Jeroen de Haas Vormgeving: MGO-studio, Maarssen Illustraties:

Nadere informatie

Instructiedocument Casus Factsheet

Instructiedocument Casus Factsheet Instructiedocument Casus Factsheet Samengesteld op basis van verkenningen binnen het programma Sggv, 2009-2012. Dit geanonimiseerde document is in licentie gegeven op basis van een Creative Commons Licentie.

Nadere informatie

Planning apart together: de potentie van gedistribueerde intelligentie

Planning apart together: de potentie van gedistribueerde intelligentie Planning apart together: de potentie van gedistribueerde intelligentie Albert Douma Probleem Binnenvaart vormt een belangrijke schakel in het vervoer van containers van en naar het achterland. Dagelijks

Nadere informatie

Supply Chain Management in nieuw Europees perspectief

Supply Chain Management in nieuw Europees perspectief Supply Chain Management in nieuw Europees perspectief Dr.ir. Rob Kwikkers 02-06-2004 Fontys Hogescholen 1 Inleiding SCM is samenwerken in ketens van bedrijven taakverdeling communiceren partnerschap 02-06-2004

Nadere informatie

FBTO voorspelt binnen 24 uur na lancering het resultaat van een online campagne.

FBTO voorspelt binnen 24 uur na lancering het resultaat van een online campagne. FBTO voorspelt binnen 24 uur na lancering het resultaat van een online campagne. Toen het in kaart brengen van bezoekersgedrag op websites nog in de kinderschoenen stond, beperkten marketeers zich tot

Nadere informatie

Projectvoorstel Fresh Corridor

Projectvoorstel Fresh Corridor Projectvoorstel Fresh Corridor Algemene gegevens top-up Naam Transumo-project: Fresh Corridor Startdatum: 1 maart 2009 Einddatum (uiterlijk 1-10-2009): 1-10- 2009 Financieringsbehoefte vanuit BSIK: 72k

Nadere informatie

Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit

Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit Beheer kan efficiënter en met hogere kwaliteit Leveranciers van beheertools en organisaties die IT-beheer uitvoeren prijzen

Nadere informatie

Antwoordmodel. Case: Almijnaankopen.nl bouwt mega e-commerce distributiecentrum

Antwoordmodel. Case: Almijnaankopen.nl bouwt mega e-commerce distributiecentrum Antwoordmodel Aan dit antwoordmodel kunnen geen rechten worden ontleend. Het antwoordmodel dient als indicatie voor de corrector. Studiemateriaal Chaffey, D. (2011). E-business en e-commerce. Amsterdam:

Nadere informatie

TRAIN SERVICE & SHUNTING PLANNER

TRAIN SERVICE & SHUNTING PLANNER TRAIN SERVICE & SHUNTING PLANNER BOB HUISMAN Dit projectplan is het startpunt voor de student om 1) een voorkeur voor een project uit te spreken en 2) te gebruiken als start informatie bij begin project.

Nadere informatie

Strategisch Vendor Management

Strategisch Vendor Management Strategisch Vendor Management Visie op Strategisch Vendor Management en wat betekent het voor uw organisatie? Door: YouzQ B.V. Introductie Het aansturen van meerdere leveranciers door 1 partij verdeeld

Nadere informatie

Programme Power. De weg van Portfoliomanagement naar Programmaregie

Programme Power. De weg van Portfoliomanagement naar Programmaregie Programme Power De weg van Portfoliomanagement naar Programmaregie Agenda Introductie Stedin Historie van Project- en Portfoliomanagement Van Portfoliomanagement naar Programmaregie Waar staan we nu Oog

Nadere informatie

Dataficatie en agrofood

Dataficatie en agrofood Dataficatie en agrofood Hoe zorgen we voor nog meer innovatie en bedrijvigheid op het snijvlak van data science en agrofood? Voorlopige uitkomsten verkenning De sector heeft te maken met sterk uiteenlopende

Nadere informatie

Vlaams Instituut voor de Logistiek. Stephane Van den Keybus Key Account Manager, VIL

Vlaams Instituut voor de Logistiek. Stephane Van den Keybus Key Account Manager, VIL Vlaams Instituut voor de Logistiek Stephane Van den Keybus Key Account Manager, VIL VIL missie Van Vlaanderen een duurzame en innovatieve logistieke topregio in Europa maken 1 VIL Structuur VIL Innovatieplatform

Nadere informatie

Visie op Digitaal Zaakgericht werken

Visie op Digitaal Zaakgericht werken Visie op Digitaal Zaakgericht werken Aanleiding om digitaal zaakgericht te gaan werken Digitaal Zaakgericht werken is een belangrijke ontwikkeling die al geruime tijd speelt binnen de overheid, en bij

Nadere informatie

Heeft u volledige controle over uw koudeketen?

Heeft u volledige controle over uw koudeketen? Heeft u volledige controle over uw koudeketen? testo Saveris Retail Chain: de digitale oplossing voor volledige temperatuuropvolging en maximale efficiëntie in uw kwaliteitsmanagement. Hoe werkt uw kwaliteitsmanagement

Nadere informatie

Stabiliteit in een dynamische wereld

Stabiliteit in een dynamische wereld Stabiliteit in een dynamische wereld AIR & OCEAN Autogroupage Chemicals global parcel services health care logistics Special Services warehousing Alles in één Het meer dan 100 jaar oude Nederlandse familiebedrijf

Nadere informatie

Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen

Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen 2 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen Bestuurlijke overeenkomst voor Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen 3 Samenwerkingsovereenkomst

Nadere informatie

ECO rapportage kwartaal 1, 2006

ECO rapportage kwartaal 1, 2006 ECO rapportage kwartaal 1, 2006 Kwartaalrapportage Periode Projectnummer Projectnaam Datum Penvoerder Projectleider 2006 GL.05.022b ECO (Effective CLSC Organization) 01062006 Erasmus Universiteit Rotterdam

Nadere informatie

Beheersing van risico s en controls in ICT-ketens

Beheersing van risico s en controls in ICT-ketens Beheersing van risico s en controls in ICT-ketens Samenvatting Modellen voor beheersbaarheid en assurance zijn tot dusver intraorganisatorisch van aard. Doordat ICT zich niet beperkt tot de grenzen van

Nadere informatie

LIPSS LIPSS LIPSS LIPSS 21-9-2011. Inhoud van de presentaties. Inhoud van de presentaties. De sprekers. DOEL & RESULTAAT voor U

LIPSS LIPSS LIPSS LIPSS 21-9-2011. Inhoud van de presentaties. Inhoud van de presentaties. De sprekers. DOEL & RESULTAAT voor U Open ICT ketenplatform voor naadloze informatievoorziening in het logistieke systeem van de groothandelaar in bloemen en planten. De sprekers Kenlog : de bedrijfskunde Coena : de IT technologie DOEL &

Nadere informatie

Lange termijn strategiën om meer vervoer over water te stimuleren. C.J. De Vries Koninklijke Schuttevaer/Bureau Voorlichting Binnenvaart

Lange termijn strategiën om meer vervoer over water te stimuleren. C.J. De Vries Koninklijke Schuttevaer/Bureau Voorlichting Binnenvaart Lange termijn strategiën om meer vervoer over water te stimuleren C.J. De Vries Koninklijke Schuttevaer/Bureau Voorlichting Binnenvaart Vijf manieren om binnenvaart te bevorderen 1. Het havenalliantiemodel

Nadere informatie

BUSINESS INTELLIGENCE

BUSINESS INTELLIGENCE BUSINESS INTELLIGENCE IT is peoples business Inhoudsopgave 1 HET TEAM 2 ONZE DIENSTEN 3 BI VOLWASSENHEIDS MODEL 4 DE NIVEAUS Start klein Groei Professionaliseer Wees bepalend Voor meer informatie of een

Nadere informatie

Nee verkopen of voorraadoverschot? IBP S&OP in uw organisatie!

Nee verkopen of voorraadoverschot? IBP S&OP in uw organisatie! Nee verkopen of voorraadoverschot? IBP S&OP in uw organisatie! Agenda 1. Introductie 2. IBP S&OP 3. Architectuur IBP 4. Rapid Deployment Solution IBP 5. Samenvatting Introductie Quinso Focus op Integrated

Nadere informatie

Heeft u volledige controle over uw koelketen?

Heeft u volledige controle over uw koelketen? Heeft u volledige controle over uw koelketen? testo Saveris Retail Chain: de digitale oplossing voor veilige traceerbaarheid en maximale efficiëntie in uw kwaliteitsmanagement. Wat presteert uw kwaliteitsmanagement

Nadere informatie

LOGISTIEK MANAGEMENT COLLEGEREEKS. Verhoog uw kennis en strategische invloed. Collegereeks met de onderwerpen: Start

LOGISTIEK MANAGEMENT COLLEGEREEKS.  Verhoog uw kennis en strategische invloed. Collegereeks met de onderwerpen: Start LOGISTIEK MANAGEMENT Verhoog uw kennis en strategische invloed Gemid 27 09 17 Collegereeks met de onderwerpen: Supply Chain Management Financieel Management Planning & Forecasting Duurzame Logistiek Inkoop

Nadere informatie

Duurzaam Inkopen. Ric Hettinga. Programmadirectie Duurzaam Inkopen. Ministerie van VROM

Duurzaam Inkopen. Ric Hettinga. Programmadirectie Duurzaam Inkopen. Ministerie van VROM Duurzaam Inkopen Ric Hettinga Programmadirectie Duurzaam Inkopen Ministerie van VROM Wat is duurzaamheid? Relevante concepten: People, planet, profit Cradle to cradle (C2C) Duurzame bedrijfsvoering Wat

Nadere informatie

1 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen. Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen

1 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen. Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen 1 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen 2 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen Bestuurlijke overeenkomst voor Samenwerking

Nadere informatie

Transitie circulaire economie en stad in een ruimtelijke/stedenbouwkundige context

Transitie circulaire economie en stad in een ruimtelijke/stedenbouwkundige context Transitie circulaire economie en stad in een ruimtelijke/stedenbouwkundige context Een materialenbeleid als onderdeel van een beleid CE of beleid CE tout court moet ook een ruimtelijk beleid zijn (net

Nadere informatie

Snelheid van handel(en) Han van Eck Sr. Solution Consultant

Snelheid van handel(en) Han van Eck Sr. Solution Consultant Snelheid van handel(en) Han van Eck Sr. Solution Consultant Voorstellen 05041964 23 5 2 3 2 Aan de slag!! We weten nu wat de toekomst brengt. Nu moeten we kijken naar wat in uw branche speelt om vervolgens

Nadere informatie

I T S X. Informatiebeveiliging, IT Audit & Compliance, Security as a Service, Risicomanagement, Educatie

I T S X. Informatiebeveiliging, IT Audit & Compliance, Security as a Service, Risicomanagement, Educatie I T S X Understanding the Tools, the Players and the Rules Informatiebeveiliging, IT Audit & Compliance, Security as a Service, Risicomanagement, Educatie Voorwoord Ralph Moonen Arthur Donkers Mijn naam

Nadere informatie

De ontwikkeling van een resultaat- en effectmetingmethode voor activiteiten die uitgevoerd worden door competentiepolen. Agenda

De ontwikkeling van een resultaat- en effectmetingmethode voor activiteiten die uitgevoerd worden door competentiepolen. Agenda De ontwikkeling van een resultaat- en effectmetingmethode voor activiteiten die uitgevoerd worden door competentiepolen Introductie conceptueel meetkader Begeleidingsgroep 24 maart 2010 Agenda Introductie

Nadere informatie

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Sense Template. Toegevoegde waarde vanuit inhoud

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Sense Template. Toegevoegde waarde vanuit inhoud Sense Template BluefieldFinance Toegevoegde waarde vanuit inhoud De Organisatie Opgericht 2007 Bluefield Finance is als onderdeel van Bluefield Partners in 2007 opgericht door 2 ervaren financials met

Nadere informatie

1.3. SC Complexity Cfr. Taak PE wisselwerking oorzaken complexiteit & lean-agile

1.3. SC Complexity Cfr. Taak PE wisselwerking oorzaken complexiteit & lean-agile STUDIEMATERIAAL SCM Je beschikt over heel wat studiemateriaal. Even opsommen: - handboek Werken met Supply Chain Management - Toledo: o (les)presentaties o teksten o opdrachten PE Hoe kan je je het best

Nadere informatie

Boekpresentatie De Nederlandse Mainports Onder Druk: Speuren naar Ontwikkelkracht

Boekpresentatie De Nederlandse Mainports Onder Druk: Speuren naar Ontwikkelkracht Transumo Kennismiddag Bestuurlijke Processen Boekpresentatie De Nederlandse Mainports Onder Druk: Speuren naar Ontwikkelkracht LEF, Utrecht, 16 juni 2009 Marcel Hertogh, Themaleider Bestuurlijke Processen

Nadere informatie

BIM IN DE BOUW WILLEN, KUNNEN, MOETEN! 5 OKTOBER 2017 HANS VOORDIJK I.S.M. SANDER SIEBELINK, RUTH SLOOT, MARC VAN DEN BERG EN PROF.

BIM IN DE BOUW WILLEN, KUNNEN, MOETEN! 5 OKTOBER 2017 HANS VOORDIJK I.S.M. SANDER SIEBELINK, RUTH SLOOT, MARC VAN DEN BERG EN PROF. BIM IN DE BOUW WILLEN, KUNNEN, MOETEN! 5 OKTOBER 2017 HANS VOORDIJK I.S.M. SANDER SIEBELINK, RUTH SLOOT, MARC VAN DEN BERG EN PROF. ARJEN ADRIAANSE BIM in de bouw: willen, kunnen, moeten! o BIM in de bouw:

Nadere informatie

Nieuwe Sales Forecast en Demand Planning op het HANA platform

Nieuwe Sales Forecast en Demand Planning op het HANA platform Nieuwe Sales Forecast en Demand Planning op het HANA platform Al meer dan tien jaar geleden lanceerde SAP APO, het supply chain planning systeem wat in vele bedrijven wereldwijd wordt gebruikt voor sales

Nadere informatie