Categorie 5: Art 74, 13 WMPC. Dit artikel heeft betrekking op exoneratiebedingen.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Categorie 5: Art 74, 13 WMPC. Dit artikel heeft betrekking op exoneratiebedingen."

Transcriptie

1 Categorie 5: Art 74, 13 WMPC Dit artikel heeft betrekking op exoneratiebedingen. Verschillende exoneratiebedingen zijn verboden: = De onderneming gaat haar aansprakelijkheid uitsluiten of inperken die bij toepassing van het gemeen recht op haar rust. Exonereren van opzet en grove fout van de onderneming zelf als van haar lasthebbers of aangestelden. In het gemeen recht is dit anders en kan onderneming zich exonereren voor zowel opzet als grove fout ( zie vorige les ). Exonereren voor datgene dat de voornaamste prestatie van de overeenkomst vormt. Dit sluit aan met het gemeen recht m.b.t. de essentiële verbintenissen ( zie vorige les ). Het artikel is zeer slecht geformuleerd: Stel een beding waarbij de onderneming zijn aansprakelijkheid beperkt tot 200. Als er zich dan schade voordoet die veel hoger is dan die 200, kan de consument zich dan beroepen op dit artikel? Neen, want dit artikel moet je net als de andere artikelen strikt interpreteren. Beperking van de aansprakelijkheid valt niet onder dit artikel. De consument kan wel steeds terugvallen op art.74, 30 ( op ongepaste wijze beperken van de rechten van de consument ) en op de algemene toetsingsnorm. Wat met de uitsluiting van de aansprakelijkheidvoor fouten van uitvoeringsagenten? Lasthebber vs Uitvoeringsagent = Deze vertegenwoordigd de = Deze vertegenwoordigd de onderneming want hij kan onderneming niet want hij rechtshandelingen stellen kan enkel materiële hande- in naam en voor rekening lingen stellen in opdracht van de onderneming. van de onderneming. Aangestelde vs Uitvoeringsagent = Staat onder gezag, leiding = Voert zijn taken zelfstandig en toezicht. uit. Gevolg: Art.74, 13 is niet van toepassing op exoneratiebedingen waarbij de onderneming zijn aansprakelijkheid voor uitvoeringsagenten uitsluit. Dit wil niet zeggen dat deze bepalingen steeds geldig zijn. De consument kan zich steeds beroepen op art.74, 30 of de algemene zorgvuldigheidsnorm

2 Categorie 6: Art. 74, 25 WMPC Gaat over de beperking van de aansprakelijkheid voor lichamelijke schade. In welke sector vaak zondiging tegen deze bepaling? In de fitnesssector. > In hun contracten staat vaak dat de club niet aansprakelijk is voor lichamelijke schade. Dit mag niet!!!!! Wat doe je met een beding waarin een onderneming zegt dat hij niet aansprakelijk is voor schade uit een fout? Dit is zeer algemeen. Redeneringen: 1) Dit beding omvat mede een beding voor zware fout en is dus onrechtmatig en nietig. Gevolg hiervan is dat men de aansprakelijkheid van de onderneming dan moet bepalen volgens het gemeen recht. 2) Dit beding is geldig omdat we ervan uitgaan dat de onderneming enkel de bedoeling had om te exonereren voor haar lichte fout want dit is het enige dat de onderneming wettelijk gezien kan doen. Tot vorig jaar werd in de rechtspraak redenering 2 gevolgd maar in recente rechtspraak van 2011 zijn zulke algemene bedingen toch nietig ( dus redenering 1 ). > Prof verkiest redenering 1. Reden : Als je kijkt naar het gemeen recht vereist die dat de exoneratie voor een zware fout uitdrukkelijk zou vermeld worden. Deze redenering staat wel onder zware druk. Categorie 7: Art. 74, 19 en 20 WMPC Deze bepalingen hebben betrekking op de stilzwijgende verlenging van overeenkomsten van bepaalde duur. Om deze bepalingen te begrijpen moet we ze samen lezen met artikel 82 WMPC. Artikel 74, 19 WMPC Het is verboden het contract na het verstrijken van de duurtijd te verlengen voor een onredelijk lange termijn. bv: Men sluit een overeenkomst van 1 jaar. Men zegt dat bij niet tijdig opzeggen van het contract, het contract zal verleng worden voor 2 jaar. Dit is onredelijk lang

3 Pas op: Het gaat hier enkel over goederen!!!!! Waarom geen betrekking op diensten? Voor diensten heb je artikel 82 WMPC die de consument de mogelijkheid geeft om na het verstrijken van de initiële duurtijd van overeenkomst kosteloos de overeenkomst te verbreken. Artikel 74, 20 WMPC De kennisgeving mag niet te ver verwijderd zijn van de einddatum van de overeenkomst. bv: Contract met looptijd van 2 jaar. Als je je wil verzetten tegen de stilzwijgende verlenging moet je dit doen een jaar voor het verstrijken van de duurtijd van het contract. Alles wat meer dan 3 maand voorafgaat aan einde duurtijd is problematisch Pas op: Denk hier aan artikel 82 WMPC!!!! Gaat enkel om overeenkomsten van bepaalde duur met beding van stilzwijgende verlenging m.b.t. diensten. Niet: Gas en elektriciteit want het zijn goederen. Dus een contract met Nuon valt hier niet onder. Er zijn wel een aantal gedragscodes m.b.t. gas en elektriciteit. Deze zijn natuurlijk wel minder sterk dan de wet en zijn ook vaak onduidelijk voor de consument. Niet: Verzekeringen die onder toepassing van de WLVO vallen. Niet: Regelen inzake huwelijksbemiddeling. Bevat zelf een verbod = leges specialis van bedingen van stilzwijgende verlenging. Art. 82 WMPC bevat ook een informatieplicht : De consument moet namelijk geïnformeerd worden over 1) het bestaan van het beding van stilzwijgende verlenging, 2) de datum om zich ertegen te verzetten en 3) de mogelijkheid om na de initiële duurtijd kosteloos tot opzeg over te gaan. è Dit moet zeer duidelijk zijn voor de consument ( indrukletters schrijven, op 1 e pagina, ). è Sanctie bij niet naleven informatieplicht? Er is geen specifieke sanctie voorzien dus we moeten terugvallen op het gemeen recht. Het gaat hier over en fout dus als consument maak je volgens het gemeen recht aanspraak op een schadevergoeding MAAR enkel als de consument kan aantonen dat de schade het gevolg is van de fout. Dit zal zeer moeilijk zijn. Essentieel bij art.82 WMPC is het kosteloze opzegrecht na de initiële duurtijd. Het enige dat de onderneming kan bedingen is dat de consument een opzegtermijn moet naleven MAAR die mag niet langer zijn dan 2 maand!! Maar wat als je na de stilzwijgende verlenging als geld hebt betaald bv: bij fitnessabonnement? Dan moet je je geld terug krijgen. Pas op: Artikel 82 WMPC is dwingend dus het opzegrecht kan je niet contractueel uitsluiten

4 Examenvraag :Kan een boekenclub, bv: ECI, onder toepassing van de Belgische wet een contract sluiten van 1 jaar met beding die zegt dat je moet opzeggen 1 maand voor de vervaldatum en indien je dit niet doet de overeenkomst wordt verlengd met 1 jaar? Art. 74,19 : Geen probleem. Art. 74,20 : Geen probleem Art. 82 : Niet van toepassing want boeken zijn goederen. > Het beding is dus geldig!!!! Categorie 8: Artikel 74, 22 en 23 WMPC Bepalingen m.b.t. bevoegdheidsbedingen, arbitragebedingen, Artikel 74, 22 WMPC Consument doen afzien van elk middel tot verhaal is verboden. Verbiedt het artikel dan ook arbitragebedingen ( = Geschil voorleggen aan een onafhankelijk orgaan en niet aan een rechtscollege bv: Geschillencommissie reizen )? NEEN, enkel bedingen die de consument elk middel van verhaal ontnemen zijn verboden. Bij een arbitragebeding heb je nog steeds de mogelijkheid kan je nog steeds naar de gewone rechtscolleges. Artikel 74, 23 WMPC Ook dit artikel verbiedt geen arbitragebedingen? Het verbiedt daarentegen wel een aantal bevoegdheidsbedingen. Het komt erop neer dat bevoegdheidsbedingen verboden zijn wanneer ze een rechtbank territoriaal bevoegd verklaren terwijl dit niet de bevoegde rechtbank is o.g.v. artikel 624, 1 en 2 Ger.W. Plaats waar de verbintenis is ontstaan, waar de verbintenis moet worden uitgevoerd of zou moeten uitgevoerd worden of de woonplaats van de verweerder. Stel: Bevoegdheidsbeding waarin men stelt dat de rechtbank van Hasselt bevoegd is. Artikel 74, 23 WMPC stelt dat je moet nagaan of dat Hasselt de plaats is waar de verbintenis is ontstaan of waar ze is uitgevoerd of moest uitgevoerd worden of waar de

5 woonplaats van de verweerder is. In de praktijk kiest de onderneming meestal de plaats waar de onderneming gevestigd is. > Indien de consument de vordering instelt, is het beding dan strijdig met art.74, 23? Neen, want de verweerder ( dus de onderneming ) heeft woonplaats te Hasselt. > Indien de onderneming de consument voor de rechtbank daagt en de consument woont in Oostende. Is dat beding dan strijdig met art.74, 23? Neen, indien de consument naar Hasselt gaat voor ophalen van de levering. Ja, indien de verbintenis is ontstaan in Oostende of daar de verbintenis werd uitgevoerd. MAAR RS Hof van Justitie : Bedingen die woonplaats/vestiging onderneming bevoegd verklaren kunnen kennelijk onevenwicht tussen rechten en plichten partijen creëren. > Wanneer kennelijk onevenwicht? Arrest Oceano : Wanneer de woonplaats van de consument en de vestiging van de onderneming zo ver van elkaar verwijderd zijn dat het de consument zeer veel moeite zou kosten om de onderneming aan te klagen. In de internationale context moet je zeker rekening houden met dit arrest. bv: Consument in België en onderneming in Finland. In België is er nog onzekerheid hoe we deze rechtspraak moeten toepassen. Categorie 9: Artikel 74, 21 en 26 WMPC Bepalingen m.b.t. het bewijs. Artikel 74, 21 WMPC Bij toepassen van het gemeen recht ( art BW ) moet je kijken op wie de bewijslast rust. Indien dat de onderneming is mag de onderneming niet de bewijslast op de consument leggen in het contract. Daarnaast zijn bedingen die de bewijsmiddelen van de consument beperken of uitsluiten verboden. De onderneming is meestal een handelaar dus in dat geval kan de consument zich beroepen op alle middelen van recht. Je mag dus geen enkel bewijsmiddel uitsluiten in de verhouding consument handelaar. MAAR RS en RL : Je mag wel bedingen maken over de hiërarchie van de bewijsmiddelen. bv: Geld afhalen. Je hebt dan de keuze om een ticket af te drukken. De bank is een handelaar dus dat ticket is een bewijsmiddel. De bank kan dan stellen dat het ticket geen enkele bewijswaarde heeft

6 > Beding 1 = Ongeldig De bank kan ook stellen dat het belangrijkste bewijs de journaalrol is > Beding 2 = Geldig ( Feitelijk gezien is er geen verschil aangezien bij beide bedingen het bewijs via de journaalrol moet geleverd worden maar juridisch gezien is er een groot verschil!!!! ) Artikel 74, 26 WMPC Kan een stijlclausule( bedingen die instemming van de consument op onweerlegbare wijze vaststellen ) aangepakt worden met dit artikel? Ja, indien je geen mogelijkheid hebt gekregen om daadwerkelijk kennis te nemen. MAAR is de stijlclausule zeg je dat je die mogelijkheid daadwerkelijk hebt gekregen dit artikel is m.b.t. stijlclausules een maat voor niks. Algemene toetsingsnorm Eerst kijken of een beding in strijd is met de zwarte lijst. Zoniet kijken naar de algemene toetsingsnorm. Definitie staat in art. 2, 28 WMPC Beoordelingscriteria staat in art. 73 WMPC Beide bekijken!!!!! Art. 2, 28 WMPC Vallen onder dit artikel Contractuele bedingen Reglementaire voorwaarden > Deze zijn ofwel onderhandeld of niet onderhandeld ofwel schriftelijk of mondeling. Vereist is dat er een kennelijk onevenwicht is tussen rechten en plichten van de partijen. Pas op: De algemene toetsingsnorm kan men niet gebruiken voor het aanpakken van de gelijkwaardigheid van prestaties. bv: Prijs en kwaliteit > In België kan je hiervoor de leer van de gekwalificeerde benadeling gebruiken. Wat is nu een kennelijk onevenwicht? Je kan dit niet in abstracte bewoordingen omschrijven. De rechter moet het beoordelen

7 De rechter kan hierbij rekening houden met een aantal beoordelingscriteria omschreven in artikel 73 WMPC. Art 73 WMPC Beoordelingscriteria : Omstandigheden rond sluiten van de overeenkomst : Kijken naar de feitelijke situatie waarin het contract werd gesloten. bv: Koppel wil een keuken kopen en gaat naar een winkel. Na een gesprek met de verkoper sluiten de partijen een contract waarin ze overeen komen dat de levering en de plaatsing zal gebeuren meer dan 2 jaar na het sluiten van het contract. De reden hiervoor is dat de koppel op het moment van het sluiten van het contract nog niet voldoende geld heeft voor een keuken. Maar het koppel komt thuis en wil de keuken toch niet kopen. Opzeg is mogelijk volgens het contract mits betalen van een vergoeding. Maar de vergoeding = 30% van de prijs van de keuken. Aangezien dit een verbrekingsbeding kan men het niet toetsen aan art. 74 WMPC m.b.t. schadebedingen maar wel aan de algemene toetsingsnorm. De rechter zegt dat het beding kennelijk onevenwichtig is en dus nietig. De rechter steunt zijn beslissing op het feit dat zelfs in geval van opzeg na 1 dag toch zo n grote vergoeding moet betaald worden ook al heeft de winkel nog niks van kosten moeten maken. Andere bedingen in de overeenkomst : Omdat het beding rechten geeft aan de onderneming die de consument niet krijgt. > = Gebrek aan wederkerigheid bv: Bevoegdheidsbeding in algemene bankvoorwaarden waarin bank voor zichzelf de mogelijkheid bedong dat hij naar een andere rechtbank kan dan deze volgens het Ger.W. en de consument kreeg deze mogelijkheid niet. Dit is nietig!!!! Bedingen in andere overeenkomst : bv: Beding toetsen in borgtocht waarmee je rekening gaat houden met de bedingen in de gewaarborgde overeenkomst. Duidelijkheid en begrijpelijkheid van het beding : Bedingen die vatbaar zijn voor verschillende interpretaties voor een leek zijn kennelijk onevenwichtig. > Dit werd al toegepast in de RS voor het in de WMPC kwam

8 Moeten wet dit kennelijk onevenwicht ook toetsen aan het suppletief recht? Neen. Massenhafter Bagatellnachteil? Dit wil zeggen dat men bij beoordeling van het kennelijk onevenwicht rekening gaat houden met het feit of de onderneming voordelen gaat hebben tegenover alle consumenten of slechts nadeel tegenover 1 consument. > In België passen we dit niet toe! Toepassingen: 1) Verlies filmrolletje : Consument wil onderneming aansprakelijk stellen. De onderneming beroept zich op de algemene voorwaarden die stellen dat bij verlies de consument enkel vergoeding kan krijgen gelijk aan de prijs van 1 filmrolletje. RS: Kennelijk onevenwichtig 2) Arbitragebedingen : Deze kan je niet aanpakken o.b.v. art. 74, 22 of 24. Kunnen ze dan in strijd zijn met de algemene toetsingsnorm? Neen, want de consument heft de keuze tussen arbitrage en klassieke geschillenbeslechting. Wat als de consument geen keuze heeft en de verplichting heft tot arbitrage? Dit is niet verboden in België en kan je dus niet toetsen aan de algemene toetsingsnorm. MAAR Hof van justitie steeds strenger en strenger hierover > Rechter is verplicht ambtshalve het arbitragebeding te onderzoeken. Gevolg : Rechters in belgië worden strenger ( Er is wel nog geen RS in België hierover sinds de RS van het Hof ). 3) Kosten expertise : Wanneer het tot een gerechtelijke procedure komt moet de consument sowieso de kosten van de expertise betalen ook al wordt de consument in het gelijk gesteld. 4) Algemene bankvoorwaarden : > Bevoegdheidsbeding: zie hiervoor. > Compensatiebeding: Bank kon vroeger zelf beslissen of hij de vordering die de consument had op de bank kon compenseren met de vordering van hemzelf op de consument

9 5) Verzekeringen : > Bewijslast: Omkering van de bewijslast is onmogelijk bij toepassing van art. 74, 21 WMPC. Voor de invoering van dit artikel moest je terugvallen op de algemene toetsingsnorm. > Bestaande ziekten: Uitsluiting van de dekking voor bestaande ziekten waarvan de consument op de hoogte is, is toegelaten. Maar een clausule waarin staat date r geen dekking is voor bestaande ziekten zelfs wanneer de consument er niet van op de hoogte is, is kennelijk onevenwichtig. 6) Verbrekingsbedingen : zie hiervoor 7) Geval van prof zelf: Vriendin prof laat elk jaar een kalender maken van de foto s van zijn kinderen. Zijn vriendin geeft per ongeluk het verkeerde adres door. Gevolg hiervan is natuurlijk dat de kalender niet toekomt. De prof belt naar de onderneming en die zegt dat ze de verzonden kalender teruggekregen hebben maar dat ze ze meteen vernietigd hebben. Prof moet dan dus nieuwe bestelling plaatsen en 2 keer betalen. Dit is volgens hem kennelijk onevenwichtig. Daarom maakt de onderneming de kalender opnieuw en verzend ze gratis. Interpretatie (art WMPC) Regel : In geval van twijfel moet de interpretatie geschieden in het voordeel van de consument. Beperking: Enkel de regel toepassen als het beding onduidelijk is en dus voor interpretatie vatbaar is. Pas op : Deze bepaling vindt geen toepassing bij vordering tot staken Vergelijking met gemeenrechtelijke bepalingen: Art BW (koop): Interpretatie in het voordeel van de koper. Art (algemeen): Interpretatie in het voordeel van wie heeft verbonden en in het nadeel van wie heeft bedongen. Je moet beding per beding nagaan of het verbintenis is die de consument heeft aangegaan of de onderneming. Art. 1134, lid 3 (interpretatieve functie van goede trouw) è Artikel 40, 2 is lex specialis en heeft dus voorrang!

10 Soms is het niet duidelijk of het beding een schadebeding is of een verbrekingsbeding. Hoe zal je het interpreteren in het licht van art. 40, 2 WMPC? Als en schadebeding want meer toetsingsmogelijkheden!!!!!! Sanctie ( art. 75 WMPC ) Art. 75, 1 WMPC Regel : Beding in strijd met de zwarte lijst of de algemene toetsingsnorm is nietig. > De overeenkomst blijft wel bestaan!!!!!!! Discussie of nietigheid absoluut of relatief is? = Regel in = Regel in strijd met strijd met openbare regel van orde. louter dwingend recht. De inzet van de discussie was of de rechter de mogelijkheid had om onrechtmatigheid ambtshalve op te werpen. Bij onrechtmatige bedingen moet men hiermee geen rekening houden. Reden: RS Hof van Justitie > Zaak Pannon: Rechter moet de nietigheid ambtshalve opwerpen. Probleem: Rechter is niet steeds op de hoogte van die RS van het Hof. Art. 75, 2 WMPC Dit deel heeft betrekking op de rechtskeuzebedingen. = Bedingen waarbij de partijen het toepasselijk recht kiezen. De Europese wetgever wil vermijden dat men via de keuze voor een nietlidstaat de mogelijkheid van toepassen Europese regels van onrechtmatige bedingen heeft willen wegbedingen. Art. 75, 2 WMPC vereist dat e rechter het recht van de nietlidstaat gat vergelijken met het objectief toepasselijk recht ( = recht van toepassing onder RomeI ) en als het recht van de nietlidstaat te weinig bescherming zou bieden moet het voor niet geschreven gehouden worden

Consumentenrecht : Onrechtmatige bedingen

Consumentenrecht : Onrechtmatige bedingen Consumentenrecht : Onrechtmatige bedingen ( Vaak op ex!!!!! ) De regelen hebben een dubbele werking: Repressief Preventief = Bedingen worden on = Ondernemingen proberen te rechtmatig bevonden vermijden

Nadere informatie

Consumentenrecht en handelspraktijken: Informatie aan de consument

Consumentenrecht en handelspraktijken: Informatie aan de consument Consumentenrecht en handelspraktijken: Informatie aan de consument Informatie ( Art. 10 WMPC ) Regel m.b.t. taal, etikettering, gebruiksaanwijzingen en garantiebewijzen = Art. 10 WMPC zegt dat de vereisten

Nadere informatie

INHOUD. Voorwoord... v Inleiding... 1. Hoofdstuk I. Relevante begrippen bij de bepaling van het toepassingsgebied... 5

INHOUD. Voorwoord... v Inleiding... 1. Hoofdstuk I. Relevante begrippen bij de bepaling van het toepassingsgebied... 5 INHOUD Voorwoord............................................................ v Inleiding.............................................................. 1 Hoofdstuk I. Relevante begrippen bij de bepaling

Nadere informatie

C.O.B.A. 4 COMMISSIE VOOR ONRECHTMATIGE BEDINGEN

C.O.B.A. 4 COMMISSIE VOOR ONRECHTMATIGE BEDINGEN C.O.B.A. 4 COMMISSIE VOOR ONRECHTMATIGE BEDINGEN Aanbeveling betreffende strafbedingen Brussel, 21 oktober 1997 1 Gelet op de artikelen 35, par. 3, lid 2, en 36 van de wet van 14 juli 1991 betreffende

Nadere informatie

oktober 2016 Controleer de vervaldatum van uw overeenkomsten!

oktober 2016 Controleer de vervaldatum van uw overeenkomsten! oktober 2016 Controleer de vervaldatum van uw overeenkomsten! De opdracht van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie bestaat erin de voorwaarden te scheppen voor een competitieve, duurzame en

Nadere informatie

Forumbedingen in factuurvoorwaarden Grenzen van contractvrijheid

Forumbedingen in factuurvoorwaarden Grenzen van contractvrijheid Forumbedingen in factuurvoorwaarden Grenzen van contractvrijheid FORUM ADVOCATEN BVBA Nassaustraat 37-41 2000 Antwerpen T 03 369 95 65 F 03 369 95 66 E info@forumadvocaten.be W www.forumadvocaten.be 1

Nadere informatie

UITVOEREN VAN WERKEN IN BELGIE Aandachtspunten bij de aannemingsovereenkomst

UITVOEREN VAN WERKEN IN BELGIE Aandachtspunten bij de aannemingsovereenkomst UITVOEREN VAN WERKEN IN BELGIE Aandachtspunten bij de aannemingsovereenkomst NKVK 13 oktober 2015 Lore Derdeyn Overzicht 1. Bewijs van de aannemingsovereenkomst 2. Belangrijke clausules van de aannemingsovereenkomst

Nadere informatie

2. Wat is de duur van een handelshuurovereenkomst?

2. Wat is de duur van een handelshuurovereenkomst? A C C O U N T A N T S B E L A S T I N G C O N S U L E N T E N De handelshuurovereenkomst Wie een pand huurt om er handel te drijven, heeft behoefte aan een zekere duurzaamheid, zekerheid, stabiliteit.

Nadere informatie

Toelichtingen bij enkele begrippen uit de wet marktpraktijken. Bescherming van de consument bv: onrechtmatige bedingen, prijsaanduiding

Toelichtingen bij enkele begrippen uit de wet marktpraktijken. Bescherming van de consument bv: onrechtmatige bedingen, prijsaanduiding Consumentenrecht Toelichtingen bij enkele begrippen uit de wet marktpraktijken Doelstelling van de wet Bescherming van de consument bv: onrechtmatige bedingen, prijsaanduiding Bescherming van de eerlijke

Nadere informatie

De uitbreiding van de bescherming van de verzekeringsnemer-consument dankzij de nieuwe Wet Verzekeringen van 4 april 2014

De uitbreiding van de bescherming van de verzekeringsnemer-consument dankzij de nieuwe Wet Verzekeringen van 4 april 2014 De uitbreiding van de bescherming van de verzekeringsnemer-consument dankzij de nieuwe Wet Verzekeringen van 4 april 2014 FORUM ADVOCATEN BVBA Nassaustraat 37-41 2000 Antwerpen T 03 369 95 65 F 03 369

Nadere informatie

meest gestelde vragen over De Proeftijd De Gier Stam &

meest gestelde vragen over De Proeftijd De Gier Stam & meest gestelde vragen over De Proeftijd De Gier Stam & De 10 meest gestelde vragen over De Proeftijd De Gier Stam & Colofon De Gier Stam & Advocaten Lucasbolwerk 6 Postbus 815 3500 AV UTRECHT t: (030)

Nadere informatie

Consumentenkoop (LES 3 Vervolg)

Consumentenkoop (LES 3 Vervolg) Consumentenkoop (LES 3 Vervolg) Deze regeling staat in het BW. Deze regeling is de omzetting van een Europese richtlijn. Dit is de belangrijkste regeling in de praktijk!!!! Goed onderscheid maken tussen:

Nadere informatie

OVEREENKOMST TER BESCHIKKING STELLEN VAN EEN LOCATIE VOOR EEN FOTO- OF FILMOPNAME

OVEREENKOMST TER BESCHIKKING STELLEN VAN EEN LOCATIE VOOR EEN FOTO- OF FILMOPNAME OVEREENKOMST TER BESCHIKKING STELLEN VAN EEN LOCATIE VOOR EEN FOTO- OF FILMOPNAME TUSSEN: (1) Studio Scott, vertegenwoordigd door Debbie Debrauwer, Efie De Grande en Eveline Vanassche met hoofdkantoor

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR ONRECHTMATIGE BEDINGEN ADVIES INZAKE EEN BEDING HOUDENDE EENZIJDIGE AANPASSING VAN EEN PREMIE VAN EEN VERZEKERINGSPOLIS RECHTSBIJSTAND

COMMISSIE VOOR ONRECHTMATIGE BEDINGEN ADVIES INZAKE EEN BEDING HOUDENDE EENZIJDIGE AANPASSING VAN EEN PREMIE VAN EEN VERZEKERINGSPOLIS RECHTSBIJSTAND C.O.B. 12 COMMISSIE VOOR ONRECHTMATIGE BEDINGEN ADVIES INZAKE EEN BEDING HOUDENDE EENZIJDIGE AANPASSING VAN EEN PREMIE VAN EEN VERZEKERINGSPOLIS RECHTSBIJSTAND Brussel, 21 oktober 2003 2 Advies over een

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR ONRECHTMATIGE BEDINGEN

COMMISSIE VOOR ONRECHTMATIGE BEDINGEN C.O.B. 11 COMMISSIE VOOR ONRECHTMATIGE BEDINGEN ADVIES OVER HET WETSVOORSTEL Nr. 51/0122 TOT WIJZIGING VAN HET BURGERLIJK WETBOEK, WAT DE INTERESTEN EN SCHADEBEDINGEN BIJ CONTRACTUELE WANUITVOERING BETREFT

Nadere informatie

COB 34 COMMISSIE VOOR ONRECHTMATIGE BEDINGEN ADVIES INZAKE BEDINGEN OMTRENT DE BEWIJSLAST IN OMNIUMVERZEKERINGEN

COB 34 COMMISSIE VOOR ONRECHTMATIGE BEDINGEN ADVIES INZAKE BEDINGEN OMTRENT DE BEWIJSLAST IN OMNIUMVERZEKERINGEN COB 34 COMMISSIE VOOR ONRECHTMATIGE BEDINGEN ADVIES INZAKE BEDINGEN OMTRENT DE BEWIJSLAST IN OMNIUMVERZEKERINGEN Brussel, 20 november 2013 2 Advies inzake bedingen omtrent de bewijslast in omniumverzekeringen

Nadere informatie

FICHE WETTELIJKE RENTEVOETEN.

FICHE WETTELIJKE RENTEVOETEN. FICHE WETTELIJKE RENTEVOETEN. HOOGTE WETTELIJKE RENTEVOET Voor het jaar 2015: 2,5% Mededeling in het Belgisch Staatsblad van 30/01/2015. WETTELIJKE RENTEVOET IN DE HANDELSTRANSACTIES - Eerste semester

Nadere informatie

Een jaar langer gebonden?

Een jaar langer gebonden? Een jaar langer gebonden? Een jaar langer gebonden? 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat, 50 B - 1210 BRUSSEL Ondernemingsnr. : 0314.595.348 http://economie.fgov.be

Nadere informatie

FICHE WETTELIJKE RENTEVOETEN.

FICHE WETTELIJKE RENTEVOETEN. FICHE WETTELIJKE RENTEVOETEN. HOOGTE WETTELIJKE BASIS BEREKENING WETTELIJKE RENTEVOET Voor het jaar 2015: 2,5% Mededeling in het Belgisch Staatsblad van 30/01/2015. -Wet van 05/05/1865 betreffende de lening

Nadere informatie

Art. 16 Schorsing en/of beëindiging van toegekende toegangsrechten of van het Contract

Art. 16 Schorsing en/of beëindiging van toegekende toegangsrechten of van het Contract Art 1 Definities en interpretatie Een definitie wordt toegevoegd: Flexibele Toegang : Het regime dat van toepassing is op een Productie-eenheid waarvan de aansluiting, die conform de standaard vigerende

Nadere informatie

CONTRACT De tweede genoemde verbindt zich ertoe om de opdrachten met alle vereiste zorg en ijver uit te voeren

CONTRACT De tweede genoemde verbindt zich ertoe om de opdrachten met alle vereiste zorg en ijver uit te voeren CONTRACT TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN : 1 hierna genoemd «EERSTGENOEMDE» EN 2... hierna genoemd «TWEEDE GENOEMDE» ARTIKEL 1 : VOORWERP 1.1. De eerstgenoemde vertrouwt aan de tweede genoemde transport opdrachten

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST SAMENWERKINGSOVEREENKOMST Gesloten tussen: Knooppunt vzw, Met maatschappelijke zetel te 2140 Borgerhout, Te Boelaerlei 37, KBO 0818.484.416 Hier rechtsgeldig vertegenwoordigd door [naam], [functie] Hierna:

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE GESELECTEERDE BIBLIOGRAFIE...

INHOUDSOPGAVE GESELECTEERDE BIBLIOGRAFIE... INHOUDSOPGAVE WOORD VOORAF... GESELECTEERDE BIBLIOGRAFIE... xi xiii HOOFDSTUK 1 HISTORIEK EN TOEPASSINGSGEBIED VAN DE RICHTLIJN CONSUMENTENKOOP EN VAN DE OMZETTINGSWET PROF. DR. JULES STUYCK... 1 Inleiding...

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 21 DECEMBER 2009 C.08.0499.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.08.0499.F HANCIAUX, nv, Mr. Jacqueline Oosterbosch, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen C. R., I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Nadere informatie

Relevante feiten. Beoordeling. RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG VAN ANTWERPEN Vonnis van 09 oktober 2002 - Rol nr 00/2654/A - Aanslagjaar 1996

Relevante feiten. Beoordeling. RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG VAN ANTWERPEN Vonnis van 09 oktober 2002 - Rol nr 00/2654/A - Aanslagjaar 1996 RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG VAN ANTWERPEN Vonnis van 09 oktober 2002 - Rol nr 00/2654/A - Aanslagjaar 1996 Relevante feiten Als kaderlid van M heeft eerste eiser in 1993 aandelenopties verkregen op aandelen

Nadere informatie

FICHE WETTELIJKE RENTEVOETEN.

FICHE WETTELIJKE RENTEVOETEN. FICHE WETTELIJKE RENTEVOETEN. HOOGTE WETTELIJKE RENTEVOET Voor het jaar 2014: 2,75% Mededeling in het Belgisch Staatsblad van 20/01/2014. WETTELIJKE RENTEVOET IN DE HANDELSTRANSACTIES - Eerste semester

Nadere informatie

AANSPRAKELIJKHEID. Bart ADRIAENS Advocaat-vennoot Claeys & Engels. HR BUILDERS 2 mei 2011

AANSPRAKELIJKHEID. Bart ADRIAENS Advocaat-vennoot Claeys & Engels. HR BUILDERS 2 mei 2011 AANSPRAKELIJKHEID Bart ADRIAENS Advocaat-vennoot Claeys & Engels HR BUILDERS 2 mei 2011 Claeys & Engels 2009 1 Inleiding 1.1 Twee soorten aansprakelijkheid Strafrechtelijke aansprakelijkheid Risico op

Nadere informatie

algemene verkoopsvoorwaarden

algemene verkoopsvoorwaarden algemene verkoopsvoorwaarden 1. 2. Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen en rechtsverhoudingen tussen MASTERmail en de opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMNE:2013:BZ9562

ECLI:NL:RBMNE:2013:BZ9562 ECLI:NL:RBMNE:2013:BZ9562 Instantie Datum uitspraak 01-05-2013 Datum publicatie 07-05-2013 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank Midden-Nederland 827930 UC EXPL 12-12768

Nadere informatie

Wat houdt het besluit precies in en op welke overeenkomsten is het van toepassing?

Wat houdt het besluit precies in en op welke overeenkomsten is het van toepassing? VERKOOPSOPDRACHT AAN WETTELIJKE BANDEN GELEGD Het zat er al even aan te komen, maar nu staat het vast. De verkoopsopdrachten van makelaars worden ernstig aan banden gelegd vanaf 1 februari 2007. We hadden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2016

Algemene Voorwaarden 2016 Algemene Voorwaarden 2016 Artikel 1 - definities 1.1 VaardigWerk: Opdrachtnemer, gevestigd te Alphen aan den Rijn. VaardigWerk heeft tot doel duurzame inzetbaarheid van werknemers te optimaliseren door

Nadere informatie

Verzekeringsfraude wordt in België geraamd op 5-10% van de uitgekeerde vergoedingen

Verzekeringsfraude wordt in België geraamd op 5-10% van de uitgekeerde vergoedingen 1 Overzicht 1. Inleiding 2. Definitie verzekeringsfraude 3. Sanctie verzekeringsfraude 4. Precontractuele verzekeringsfraude 5. Contractuele verzekeringsfraude 6. Besluit 2 1. Inleiding Verzekeringsfraude

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Avango

Algemene voorwaarden Avango Algemene voorwaarden Avango Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, producten, handelingen en diensten van Avango. 1.2 De onderhavige voorwaarden zijn

Nadere informatie

SCHADEREGELING BRAND. Eenvoudige risico s. Schade Brand EENVOUDIGE RISICO S. Toelichting art 67 landwet. Vives Kortrijk

SCHADEREGELING BRAND. Eenvoudige risico s. Schade Brand EENVOUDIGE RISICO S. Toelichting art 67 landwet. Vives Kortrijk SCHADEREGELING BRAND Toelichting art 67 landwet Vives Kortrijk 05 12 2013 Schade Brand EENVOUDIGE RISICO S Definitie eenvoudige risico s (kb 24 12 1992 invoegetreding landwet) Wet tgo KB Termijnen Expertise

Nadere informatie

Voorwoord... Opzet en leidraad... Lijst van de gebruikte afkortingen...

Voorwoord... Opzet en leidraad... Lijst van de gebruikte afkortingen... i INHOUDSTAFEL Voorwoord.............................................. Opzet en leidraad.......................................... Lijst van de gebruikte afkortingen............................. vii ix

Nadere informatie

Vakbekwaamheid en de lastgevingovereenkomst

Vakbekwaamheid en de lastgevingovereenkomst Vakbekwaamheid en de lastgevingovereenkomst Wat is een lastgevingovereenkomst?... 1 Welke handelingen moet de lasthebber (vervoersmanager ) stellen?... 2 In hoeveel ondernemingen mag de lasthebber (= de

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR ONRECHTMATIGE BEDINGEN

COMMISSIE VOOR ONRECHTMATIGE BEDINGEN COB 32 COMMISSIE VOOR ONRECHTMATIGE BEDINGEN ADVIES INZAKE BEDINGEN, IN OVEREENKOMSTEN TOT AANKOOP VAN EEN BOUWTERREIN, M.B.T. HET BOUWEN DOOR EEN BEPAALDE ONDERNEMING Brussel, 15 februari 2012 2 Advies

Nadere informatie

Artikel 14 Toepasselijk recht en bevoegde rechter 14.1 Op alle rechtsverhoudingen met BTW & OG en daaruit voortvloeiende geschillen is met

Artikel 14 Toepasselijk recht en bevoegde rechter 14.1 Op alle rechtsverhoudingen met BTW & OG en daaruit voortvloeiende geschillen is met Algemene voorwaarden van BTW & OG B.V., verder BTW & OG, gevestigd aan de Edisonstraat 86 te 7006 RE Doetinchem, de dato 18 oktober 2011, gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Zutphen. Artikel 1

Nadere informatie

De Bibliotheek Handelsrecht Larcier... Voorwoord bij de Reeks Algemeen Handelsrecht en Handelscontracten...

De Bibliotheek Handelsrecht Larcier... Voorwoord bij de Reeks Algemeen Handelsrecht en Handelscontracten... v De Bibliotheek Handelsrecht Larcier.................................. Voorwoord bij de Reeks Algemeen Handelsrecht en Handelscontracten....... i iii DEEL 1. INLEIDING........................................

Nadere informatie

Jubileumcongres Beursbengel

Jubileumcongres Beursbengel Workshop - Contracteren met de klant: omgaan met aansprakelijkheidsrisico's, exoneraties en verzekeringsdekking Jubileumcongres Beursbengel Erik van Orsouw erik.van.orsouw@kvdl.nl http://www.kvdl.nl/beursbengel/

Nadere informatie

OVEREENKOMST DIENSTVERLENING

OVEREENKOMST DIENSTVERLENING p. 1 Tussen de ondergetekenden : OVEREENKOMST DIENSTVERLENING 1. De vennootschap / vereniging... (naam en rechtsvorm), met maatschappelijke zetel te... (plaats), met ondernemingsnummer... (nummer en RPR),

Nadere informatie

De publicatie en inwerkingtreding van de verschillende boeken van het Wetboek Economisch Recht gaat door.

De publicatie en inwerkingtreding van de verschillende boeken van het Wetboek Economisch Recht gaat door. Wetgeving Nieuw Wetboek Economisch Recht De publicatie en inwerkingtreding van de verschillende boeken van het Wetboek Economisch Recht gaat door. Het boek dat de wet betreffende de marktpraktijken omzet

Nadere informatie

GDPR en aansprakelijkheid

GDPR en aansprakelijkheid GDPR en aansprakelijkheid 1. Het Belgische begrip fout & GDPR 2. Wie kan aansprakelijkheid dragen? 3. Wie kan een claim stellen? 4. Wat zijn de financiële risico s? 5. Tips Artikel 82 Recht op schadevergoeding

Nadere informatie

Jubilee Europe B.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

Jubilee Europe B.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-340 d.d. 12 december 2012 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter en mr.drs. D.J. Olthoff, secretaris) Samenvatting Consument heeft met ingang van

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND. Hoofdstuk 5. Art.21. Voorafgaandelijke bepaling

RECHTSBIJSTAND. Hoofdstuk 5. Art.21. Voorafgaandelijke bepaling Hoofdstuk 5 RECHTSBIJSTAND Voorafgaandelijke bepaling Gewaarborgd schadegeval Art.21 De bepalingen van de overige hoofdstukken van deze overeenkomst zijn van toepassing op Rechtsbijstand voor zover ze

Nadere informatie

Bewijswaarde van een sms-bericht bij de verkoop van een onroerend goed

Bewijswaarde van een sms-bericht bij de verkoop van een onroerend goed Bewijswaarde van een sms-bericht bij de verkoop van een onroerend goed Analyse arrest HvB Gent 26 september 2013 FORUM ADVOCATEN BVBA Nassaustraat 37-41 2000 Antwerpen T 03 369 95 65 F 03 369 95 66 E info@forumadvocaten.be

Nadere informatie

VERKOOPSCONTRACT VOOR VAN ASBEST ONTDAAN MATERIEEL ALS SCHROOT TUSSEN. NMBS, naamloze vennootschap van publiek recht

VERKOOPSCONTRACT VOOR VAN ASBEST ONTDAAN MATERIEEL ALS SCHROOT TUSSEN. NMBS, naamloze vennootschap van publiek recht Pag. 1/6 VERKOOPSCONTRACT VOOR VAN ASBEST ONTDAAN MATERIEEL ALS SCHROOT TUSSEN NMBS, naamloze vennootschap van publiek recht met maatschappelijke zetel in 1060 St.-Gillis, Frankrijkstraat 56 ingeschreven

Nadere informatie

Algemene voorwaarden: vernietigbaarheid

Algemene voorwaarden: vernietigbaarheid pag.: 1 van 5 Algemene voorwaarden: vernietigbaarheid Ook als algemene voorwaarden geldig zijn verklaard op een overeenkomst, kunnen ze onder bepaalde omstandigheden worden vernietigd. Dat wil zeggen dat

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden E-0097 02-2011 1

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden E-0097 02-2011 1 Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden E-0097 02-2011 1 Inhoud De kleine lettertjes 1. Algemene voorwaarden De voordelen Wie stelt ze op? Standaardbepalingen 2. Onredelijke voorwaarden Onredelijke bepalingen

Nadere informatie

De aansprakelijkheid van de aannemer DEEL I: De contractuele aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van de aannemer DEEL I: De contractuele aansprakelijkheid De aansprakelijkheid van de aannemer DEEL I: De contractuele aansprakelijkheid FORUM ADVOCATEN BVBA Nassaustraat 37-41 2000 Antwerpen T 03 369 95 65 F 03 369 95 66 E info@forumadvocaten.be W www.forumadvocaten.be

Nadere informatie

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid.

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 41 d.d. 22 februari 2011 (mr. B.F. Keulen, voorzitter, mw. mr. E.M. Dil-Stork en prof. mr. M.L. Hendrikse) Samenvatting Natura-uitvaartverzekering.

Nadere informatie

PC Advocaten Nieuwsbrief maart april 10

PC Advocaten Nieuwsbrief maart april 10 PC Advocaten Nieuwsbrief maart april 10 PRECONTRACTUELE INFORMATIE BIJ COMMERCIELE SAMENWERKINGSOVEREENKOMSTEN INLEIDING De wet van 19 december 2005 betreffende de precontractuele informatie bij commerciële

Nadere informatie

KNELPUNTEN HANDELSRECHT BUNDELING VAN DE BIJDRAGEN AAN DE STUDIEDAG "ACTUELE KNELPUNTEN IN HET HANDELSRECHT", GEHOUDEN TE OOSTKAMP OP 8 DECEMBER 2006

KNELPUNTEN HANDELSRECHT BUNDELING VAN DE BIJDRAGEN AAN DE STUDIEDAG ACTUELE KNELPUNTEN IN HET HANDELSRECHT, GEHOUDEN TE OOSTKAMP OP 8 DECEMBER 2006 KNELPUNTEN HANDELSRECHT BUNDELING VAN DE BIJDRAGEN AAN DE STUDIEDAG "ACTUELE KNELPUNTEN IN HET HANDELSRECHT", GEHOUDEN TE OOSTKAMP OP 8 DECEMBER 2006 ASPEELE, E. DE LOOSE, H. MOEYKENS, F. PlETERS, S. TlJSEBAERT,

Nadere informatie

Consumentenbescherming

Consumentenbescherming Consumentenbescherming Samenvatting 2014-2015 Jonathan Van Dooren 1 (Les 1: 01/10/2014) Consumentenbescherming in het Wetboek Economisch Recht Toepassingsgebied Boek VI en Boek XIV WER Regeling in Boek

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Copyright V.O.F. Get Your Website 2015, all rights reserved. KVK 62615300 Gevestigd te Heemstede 2102CT, Wagnerkade 67

Algemene Voorwaarden. Copyright V.O.F. Get Your Website 2015, all rights reserved. KVK 62615300 Gevestigd te Heemstede 2102CT, Wagnerkade 67 Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden Get Your Website Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk

Nadere informatie

Vlaams decreet van 17 juni 2016 houdende huur van korte duur voor handel en ambacht. (B.S. 26 juli 2016 (1 ste uitgave)) Eerste opmerkingen

Vlaams decreet van 17 juni 2016 houdende huur van korte duur voor handel en ambacht. (B.S. 26 juli 2016 (1 ste uitgave)) Eerste opmerkingen Vlaams decreet van 17 juni 2016 houdende huur van korte duur voor handel en ambacht. (B.S. 26 juli 2016 (1 ste uitgave)) Eerste opmerkingen A: Samenvatting Vanaf 1 september 2016 (ingangsdatum van het

Nadere informatie

ALGEMENE VERHUURVOORWAARDEN. 1. Aanvaarding van de algemene verhuurvoorwaarden & algemene voorwaarden

ALGEMENE VERHUURVOORWAARDEN. 1. Aanvaarding van de algemene verhuurvoorwaarden & algemene voorwaarden ALGEMENE VERHUURVOORWAARDEN 1. Aanvaarding van de algemene verhuurvoorwaarden & algemene voorwaarden 1.1 Alle verhuringen uitgaande van de BECONA NV worden aangegaan onder de hierna vermelde voorwaarden.

Nadere informatie

Media Markt Algemene verkoopsvoorwaarden

Media Markt Algemene verkoopsvoorwaarden Media Markt Algemene verkoopsvoorwaarden Onderhavige verkoopsvoorwaarden gelden voor alle verkoopovereenkomsten tussen Media Markt en de klant. Afwijkingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden kunnen

Nadere informatie

Nuttige tips voor goede contracten

Nuttige tips voor goede contracten Nuttige tips voor goede contracten L. DE MEYERE A. VAN OEVELEN F. WALSCHOT Editor: Centrum voor beroepsvervolmaking in de rechten KLUWER Inhoudsopgave Woord vooraf IX /. Prijsbepalingsclausules 1 A. Inleiding

Nadere informatie

WETTELIJKE RENTEVOET IN DE

WETTELIJKE RENTEVOET IN DE FICHE WETTELIJKE RENTEVOETEN. WETTELIJKE RENTEVOET WETTELIJKE RENTEVOET IN DE HANDELSTRANSACTIES HOOGTE Voor het jaar 2016: 2,25 % Mededeling in het Belgisch Staatsblad van 18/01/2016. - Tweede semester

Nadere informatie

UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES

UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES 1. Omschrijvingen Companywriters : De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te 4600 Wezet (Visé) (België),

Nadere informatie

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt,

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, ALGEMENE VOORWAARDEN 072DESIGN Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Nest thermostaat

Algemene voorwaarden Nest thermostaat Artikel 1. Definities Consument: iedere natuurlijke persoon die in het kader van deze overeenkomst uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden optreedt. Zakelijke klant: iedere natuurlijke of rechtspersoon

Nadere informatie

Huurrecht - woonruimte

Huurrecht - woonruimte Huurrecht - woonruimte Bij huurrecht en huurovereenkomst denkt men al snel aan het (ver)huren van een onroerende zaak, meestal een gebouw, en de meeste huurvragen hebben hier ook betrekking op. De wet

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 13 JUNI 2005 S.04.0109.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. S.04.0109.N.- B. J., eiser, vertegenwoordigd door Mr. Huguette Geinger, advocaat bij het Hof van Cassatie, kantoor houdende te 1000 Brussel,

Nadere informatie

Inkomstenbelasting. Academiejaar 2009-2010 samenvatting syllabus - Jeroen De Mets 1

Inkomstenbelasting. Academiejaar 2009-2010 samenvatting syllabus - Jeroen De Mets 1 Inkomstenbelasting Academiejaar 2009-2010 samenvatting syllabus - Jeroen De Mets 1 1. Inleiding A. Begrippen Definitie fiscaal recht 1 Algemeen begrip van de belasting Definitie Cassatie (+gemeenschappen/gewesten)

Nadere informatie

Artikel 15. Kennisgeving van de schade en vertraging. Artikel 15 lid 1 Schade of verlies uiterlijk zichtbaar

Artikel 15. Kennisgeving van de schade en vertraging. Artikel 15 lid 1 Schade of verlies uiterlijk zichtbaar Artikel 15 Lid 1 Lid 2 Lid 3 Kennisgeving van de schade en vertraging Schade of verlies uiterlijk zichtbaar Schade of verlies niet uiterlijk zichtbaar Vertraging Artikel 15 lid 1 Schade of verlies uiterlijk

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. De Bedrijfsmakelaar.nl

ALGEMENE VOORWAARDEN. De Bedrijfsmakelaar.nl ALGEMENE VOORWAARDEN De Bedrijfsmakelaar.nl Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de toegang en het gebruik van de website van De Bedrijfsmakelaar.nl. Deel I. Algemeen Artikel 1 Definities en

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden: De 5 valkuilen

Algemene Voorwaarden: De 5 valkuilen Algemene Voorwaarden: De 5 valkuilen 1 Algemene voorwaarden: de 5 valkuilen Algemene voorwaarden opstellen lijkt zo eenvoudig. Maar vaak voldoen algemene voorwaarden niet aan de wettelijke eisen. Als ondernemer

Nadere informatie

Bankgaranties. Wilfred Goris en Caroline Wildemeersch 28 februari 2013

Bankgaranties. Wilfred Goris en Caroline Wildemeersch 28 februari 2013 Bankgaranties Wilfred Goris en Caroline Wildemeersch 28 februari 2013 1 Inhoud A. Partijen en relaties B. De garantieverhouding C. Voordelen en nadelen D. Aandachtspunten en problemen E. Alternatieven

Nadere informatie

Contractsduur, uitvoering en wijziging overeen-komst

Contractsduur, uitvoering en wijziging overeen-komst artikel 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Juncto juridisch advies en training, hierna te noemen: Juncto, en een Opdrachtgever waarop

Nadere informatie

BENOEMDE OVEREENKOMSTEN

BENOEMDE OVEREENKOMSTEN BENOEMDE OVEREENKOMSTEN 1. Koop De koop is een overeenkomst waarbij een partij (de verkoper) zich ertoe verbindt dat de eigendom van een zaak over te dragen aan een andere partij (de koper), die zich op

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor het toepassen van GelukkigHB-groepen juli 2017

Algemene voorwaarden voor het toepassen van GelukkigHB-groepen juli 2017 Algemene voorwaarden voor het toepassen van GelukkigHB-groepen juli 2017 GelukkigHB is een advies en begeleidingsbureau voor hoogbegaafden gevestigd in Zwolle. GelukkigHB heeft een methode ontwikkeld waarmee

Nadere informatie

Incassokosten en algemene verkoopsvoorwaarden op Belgische debiteuren

Incassokosten en algemene verkoopsvoorwaarden op Belgische debiteuren Presentatie Credit Expo 7 november 2013 Patrick Vergauwen, Gedelegeerd-Bestuurder Credit Management & Advice nv Basis van het contractueel recht (relatie verkoper en koper): - Code Napoleon - Burgerlijk

Nadere informatie

Phytalis houder van de merknamen: InFysio, Mijn MarCom, infysio.nl en infysioportal.nl, verder te noemen leverancier.

Phytalis houder van de merknamen: InFysio, Mijn MarCom, infysio.nl en infysioportal.nl, verder te noemen leverancier. Algemene voorwaarden webshop Phytalis InFysio Artikel 1 - Identiteit van de leverancier Phytalis houder van de merknamen: InFysio, Mijn MarCom, infysio.nl en infysioportal.nl, verder te noemen leverancier.

Nadere informatie

Date de réception : 07/02/2012

Date de réception : 07/02/2012 Date de réception : 07/02/2012 Vertaling C-9/12-1 Zaak C-9/12 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 6 januari 2012 Verwijzende rechter: Rechtbank van koophandel te Verviers (België)

Nadere informatie

Algemene Voowaarden Onlineklantenwerven.nl

Algemene Voowaarden Onlineklantenwerven.nl Algemene Voowaarden Onlineklantenwerven.nl Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Buro210 B.V.

Algemene voorwaarden Buro210 B.V. T: F: 0182-34 1186 E: info@ 0182-34 2808 Algemene voorwaarden Buro210 B.V. Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1 In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis

Nadere informatie

Aansprakelijkheid van ondernemers. 19 juni 2014. Over Juridiq. * eerstelijns juridisch adviesbureau voor ondernemers

Aansprakelijkheid van ondernemers. 19 juni 2014. Over Juridiq. * eerstelijns juridisch adviesbureau voor ondernemers Aansprakelijkheid van ondernemers 19 juni 2014 1 Over Juridiq * eerstelijns juridisch adviesbureau voor ondernemers * eerstelijn: voor alle vragen en problemen * specialisaties in Juridiq Netwerk * andere

Nadere informatie

Hoefsmeden Kennisevent

Hoefsmeden Kennisevent 1 I:\Presentaties\AM\Lezingen 2015\Hoefsmeden seminar 26-02-2015 Hoefsmeden Kennisevent PRESENTATIE: MR. M. ANNETTE MAK 2 Onderwerpen: A. Aansprakelijkheid jegens opdrachtgever ten aanzien van kwaliteit/fout.

Nadere informatie

Praktische tips voor. 26 maart 2015. John van Schendel advocaat

Praktische tips voor. 26 maart 2015. John van Schendel advocaat Praktische tips voor handelscontracten 26 maart 2015 John van Schendel advocaat Even voorstellen: John van Schendel, advocaat handelsgeschillen, onderhandelingen, contracten en algemene voorwaarden, civiele

Nadere informatie

ADVIES INZAKE DE REGELING VAN ONRECHTMATIGE BEDINGEN IN HET VOORONTWERP VAN WET BETREFFENDE BEPAALDE MARKTPRAKTIJKEN

ADVIES INZAKE DE REGELING VAN ONRECHTMATIGE BEDINGEN IN HET VOORONTWERP VAN WET BETREFFENDE BEPAALDE MARKTPRAKTIJKEN C.O.B. 25 COMMISSIE VOOR ONRECHTMATIGE BEDINGEN ADVIES INZAKE DE REGELING VAN ONRECHTMATIGE BEDINGEN IN HET VOORONTWERP VAN WET BETREFFENDE BEPAALDE MARKTPRAKTIJKEN Brussel, 19 november 2008 2 Bij brief

Nadere informatie

Actualia Distributierecht. Mr. Koen De Bock. 05/02/2015 De Bock & Baluwé 1

Actualia Distributierecht. Mr. Koen De Bock. 05/02/2015 De Bock & Baluwé 1 Actualia Distributierecht Mr. Koen De Bock 05/02/2015 De Bock & Baluwé 1 Boek X Wetboek Economisch Recht Titel 1 Handelsagentuurovereenkomsten Titel 2 Precontractuele informatie in het kader van commerciële

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN!! WWW.VERKOOPMIJNAUTO.BE WWW.DEALERAANKOOP.BE INHOUDSOPGAVE Art. 1 Definities begrippen Art. 2 Identiteit van de ondernemer Art. 3 Toepasselijkheid Art. 4 De openbare veiling Art.

Nadere informatie

De contractuele uitsluiting en beperking van de tienjarige aansprakelijkheid van de architect (Cass. 5 september 2014)

De contractuele uitsluiting en beperking van de tienjarige aansprakelijkheid van de architect (Cass. 5 september 2014) De contractuele uitsluiting en beperking van de tienjarige aansprakelijkheid van de architect (Cass. 5 september 2014) FORUM ADVOCATEN BVBA Nassaustraat 37-41 2000 Antwerpen T 03 369 95 65 F 03 369 95

Nadere informatie

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976 1 Disclaimer en algemene voorwaarden SAMMAN Fonds vzw, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0841.212.605 SAMMAN VSO, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0844.231.976

Nadere informatie

Valkuilen (en kansen) in het arbeidscontract

Valkuilen (en kansen) in het arbeidscontract Valkuilen (en kansen) in het arbeidscontract 9 oktober 2012 Kaper Nooijen Advocaten 1 Proeftijdbeding 7:652 BW Voor beide partijen gelijk; Contract korter dan 1 jaar: 1mnd proeftijd; Contract onbep.tijd

Nadere informatie

EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT

EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT GESLOTEN BUITEN DE ONDERNEMING, MET STILZWIJGENDE VERLENGING Buiten verkoopruimten gesloten overeenkomst : iedere overeenkomst tussen de vastgoedmakelaar en de opdrachtgever

Nadere informatie

1. Een geldige wil = om een rechtshandeling te stellen, moeten de partijen hun volwaardige wil uiten

1. Een geldige wil = om een rechtshandeling te stellen, moeten de partijen hun volwaardige wil uiten Inleiding tot het economische recht Contactpersoon: joeri.vananroye@law.kuleuven.be woensdag 10/10/2012 Overeenkomst mogelijk bij aanwezigheid: (Art. 1108 BW) - toestemming - handelingsbekwaamheid - bepaald

Nadere informatie

Wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen, B.S. 21 september 2004

Wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen, B.S. 21 september 2004 Wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen, B.S. 21 september 2004 Art. 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van

Nadere informatie

Circulaire over de verzekering brand en andere gevaren, wat eenvoudige risico's betreft, en over de informatieplicht betreffende deze verzekering

Circulaire over de verzekering brand en andere gevaren, wat eenvoudige risico's betreft, en over de informatieplicht betreffende deze verzekering Circulaire FSMA_2012_14 dd. 12/06/2012 Circulaire over de verzekering brand en andere gevaren, wat eenvoudige risico's betreft, en over de informatieplicht betreffende deze verzekering Toepassingsveld:

Nadere informatie

Afdeling IV. Bepalingen met betrekking tot de verkopen aan consumenten] Vorige versie(s)

Afdeling IV. Bepalingen met betrekking tot de verkopen aan consumenten] Vorige versie(s) Afdeling IV. Bepalingen met betrekking tot de verkopen aan consumenten] Vorige versie(s) Afdeling IV (art. 1649bis tot 1649octies) ingevoegd bij art. 3 W. 1 september 2004 (B.S., 21 september 2004), met

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities 1. Opdrachtgever: de wederpartij van F5 Online Webdesign bureau. 2. Overeenkomst: de overeenkomst tussen opdrachtgever en F5 Online Webdesign bureau. Artikel

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling The Bright Side Newsletter n 23 Bright Advocaten www.b-right.be Onderwerp Verbod op verkoop met verlies in strijd met het Europees recht Datum 22 april 2013 Copyright and disclaimer De inhoud

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP De consument heeft het recht aan AC-Dierenartsenpraktijk mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van boete en zonder opgave van motief binnen de

Nadere informatie

1. Opdrachtgever: de wederpartij van WiDesign. 2. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en WiDesign.

1. Opdrachtgever: de wederpartij van WiDesign. 2. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en WiDesign. Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Concubinaat. De buitenhuwelijkse tweerelatie. Patrick Senaeve (ed.) Acco Leuven / Amersfoort

Concubinaat. De buitenhuwelijkse tweerelatie. Patrick Senaeve (ed.) Acco Leuven / Amersfoort Concubinaat De buitenhuwelijkse tweerelatie Patrick Senaeve (ed.) Met bijdragen van: Eric Dirix Jacques Herbots Walter Pintens Jan Roodhooft Patrick Senaeve Acco Leuven / Amersfoort INHOUD Patrick Senaeve

Nadere informatie

E-BOX WOONPLAATSKEUZE ADVOCAAT. Potpourri I - Dirk Scheers & Pierre Thiriar 1. POTPOURRI I Gerechtelijk recht

E-BOX WOONPLAATSKEUZE ADVOCAAT. Potpourri I - Dirk Scheers & Pierre Thiriar 1. POTPOURRI I Gerechtelijk recht POTPOURRI I Gerechtelijk recht Dirk Scheers vrederechter achtste kanton Antwerpen lector Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Pierre Thiriar raadsheer hof van beroep Antwerpen vrijwillig wetenschappelijk

Nadere informatie

Jurisprudentie contractenrecht

Jurisprudentie contractenrecht Jurisprudentie contractenrecht W.L. Valk senior raadsheer Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden senior onderzoeker Radboud Universiteit Programma Twee arresten van de Hoge Raad: HR 12 december 2014, ECLI:NL:HR:2014:3593

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Mediabakkers V.O.F.

Algemene Voorwaarden Mediabakkers V.O.F. Algemene Voorwaarden Mediabakkers V.O.F. KVK 65454499 Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie