Jaarplan Justitiële Informatiedienst Het integere en integrale persoonsbeeld stap voor stap integer en integraal toegankelijk gemaakt

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarplan Justitiële Informatiedienst - 2014 Het integere en integrale persoonsbeeld stap voor stap integer en integraal toegankelijk gemaakt"

Transcriptie

1 Jaarplan Justitiële Informatiedienst Het integere en integrale persoonsbeeld stap voor stap integer en integraal toegankelijk gemaakt Datum 28 november 2013 Status Definitief

2

3 Inhoud 1 Inleiding Aanleiding Strategische richting De prioriteiten Continuïteit van de dienstverlening 6 Innovatieve bijdrage voor ketenprogramma s Realisatie van wensen van individuele ketenpartners Bedrijfsvoering 7 3 Continuïteit van de dienstverlening 8 4 Innovatieve bijdrage voor ketenprogramma s 12 5 Realisatie van wensen van individuele ketenpartners 13 6 Bedrijfsvoering 14 Pagina 3 van 15

4 1 Inleiding 1.1 Aanleiding De Justitiële Informatiedienst () stelt conform de afspraken met de eigenaar, DGRR, een jaarplan op. Het jaarplan geeft een omschrijving van de voorgenomen activiteiten en bevat een begroting (bijlage 1) voor het komende jaar. De in 2013 ingezette lijn van de focus op resultaten blijft ook voor het jaarplan 2014 de leidraad. Naast het feit dat met de opstelling van het jaarplan voldoet aan de externe verantwoordingslijn, beschouwt het jaarplan ook als intern sturingsmiddel. Met andere woorden: de beschreven activiteiten en te behalen resultaten vormen dé agenda van voor Om het jaarplan 2014 ook daadwerkelijk als interne agenda te kunnen hanteren heeft voor de totstandkoming van dit jaarplan gewerkt met de INK A3-methodiek omdat hiermee betrokkenheid vanuit de organisatie op de inhoud goed te organiseren is. Vanuit het directieteam, uitgaande van de visie en missie (bijlage 5) en de huidige ontwikkelingen zijn de strategische lijnen geformuleerd en opgenomen in de brede A3 (bijlage 4). Vervolgens hebben de drie directies concrete resultaten geformuleerd. Een werkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van de verschillende directies, heeft deze resultaten verder geconcretiseerd en waar mogelijk de verbinding over de directies heen gezocht én gevonden. In de aanloop naar 2014 wordt het proces vervolgd met het doorvertalen van de resultaten op - en directieniveau naar jaarplannen op afdelingniveau en resultaatafspraken op medewerkerniveau. Meerjarig business informatieplan en portfoliomanagement In cocreatie met DGRR, stelt een meerjarig business informatieplan op. Dit plan beschrijft hoe de dienstverlening van op het gebied van informatievoorziening aan de justitiële ketens zich de komende jaren zal ontwikkelen en wat concreet gaat doen de komende jaren. Naar verwachting zal dit plan in het eerste kwartaal van 2014 gereed zijn. Het business informatieplan gaat ook het projectenportfolio van omvatten. Momenteel staat binnen het inrichten van het portfoliomanagement hoog op de agenda. De onderbrenging van de meerjarige ontwikkeling van de dienstverlening van in het portfolio is ondersteunend aan het geven van inhoudelijke sturing aan de uit te voeren projecten om die beoogde dienstverlening in de toekomst ook daadwerkelijk mogelijk te maken. De vertaling hiervan krijgt zijn plaats in het projectenportfolio. In dit portfolio wordt een overzicht gegeven van alle (potentiële) projecten die voor 2014 voorziet. Dit betreft dus niet alleen de projecten waarvan vaststaat dat ze uitgevoerd worden, maar ook ideeën, eventuele bijdragen aan ketenbrede programma s of andere trajecten, waarvoor over het vervolg nog nadere besluitvorming moet plaatsvinden. Het portfolio is een weergave van het proces van afstemming tussen, DGRR en partijen in de ketens. Daardoor is het projectportfolio geen vaststaand document, maar een document dat continu aan verandering onderhevig is. Bij dit jaarplan wordt het overzicht van de projectenportfolio bijgevoegd naar de stand van 1 november 2013 (bijlage 2). Het portfolio inclusief de daarvoor benodigde financiën staat stelselmatig geagendeerd in het opdrachtgeveroverleg (OGO) tussen DGRR en. Pagina 4 van 15

5 Statusscan In het najaar van 2013 start KPMG, in opdracht van DGRR, met een statusscan bij. De uitkomsten van de scan geven mede richting aan de vraag over de ontwikkeling van de dienstverlening van. Lopende het jaar 2014 zullen eventuele activiteiten, voortvloeiend uit deze scan, in de organisatie worden uitgezet. Financiële taakstellingen en de budgetverdeling 2014 De nieuwe financiële taakstellingen die in aanvulling op de eerdere taakstellingen van Rutte I in het regeerakkoord zijn opgenomen, hebben ook voor meerjarige consequenties. Om hierop te kunnen anticiperen heeft voor 2014 ingezet op een versterking van de inhoudelijke sturing in budgettaire zin. Inhoudelijke sturing vooraf door het in balans brengen van de in dit plan beoogde resultaten en het in de begroting beschikbare budget en in het jaar van uitvoering door het sturen op realisatie van resultaten binnen het budget. Jaarplan, begroting en portfolio vormen een samenhangend geheel. 1.2 Strategische richting 2014 Ten behoeve van het uitvoeren van deze taak levert verschillende samenhangende diensten en producten. Langs een drietal lijnen werkt aan het beheer, onderhoud en de vernieuwing van deze producten en diensten: Continuïteit van de dienstverlening Innovatieve bijdrage voor ketenprogramma s Realisatie van wensen van individuele ketenpartners Binnen de 3 lijnen waarlangs haar resultaten boekt zijn prioriteiten voor 2014 benoemd. Ditzelfde is gebeurd voor de bedrijfsvoering. Het belang van deze prioriteiten is door het directieteam gewogen en wordt als volgt aangegeven: 1 Staat niet ter discussie 2 Noodzakelijk 3 Wenselijk 4 Mooi meegenomen De prioriteiten die door het directieteam als staat niet ter discussie of noodzakelijk zijn gewogen, zijn in de hoofdstukken 3 tot en met 6 verder uitgewerkt in concrete resultaten. De prioriteiten 3 en 4 zijn binnen de organisatie ook verder uitgewerkt in concrete resultaten en niet in dit -brede jaarplan opgenomen. De monitoring daarvan zal primair binnen de drie directies gebeuren 1. In hoofdstuk 2 is een samenvatting van de prioriteiten opgenomen. 1 het organigram van is opgenomen als bijlage 6 Pagina 5 van 15

6 2 De prioriteiten 2.1 Continuïteit van de dienstverlening De Justitiële Informatiedienst ondersteunt de justitiële ketens door het ontsluiten van persoonsen zaakinformatie in de uitvoering van de ketenwerkprocessen. Deze informatie neemt door toenemende ketensamenwerking een steeds belangrijker rol in. Het is voor de bedrijfszekerheid van de justitiële ketens van groot belang dat de continuïteit van de dienstverlening van de Justitiële Informatiedienst gewaarborgd is. Uitval van kernsystemen dient gelet op hun centrale rol in de justitiële ketens zoveel mogelijk voorkomen te worden. Daarnaast vraagt continuïteit om flexibiliteit zodat de kernsystemen blijvend aansluiting kunnen houden op de snel veranderende omgeving. De uitwerking van continuïteitsstrategie voor de kernsystemen is randvoorwaardelijk voor de Justitiële Informatiedienst om in 2014 te doen wat ze moet doen: ze komt haar contractuele en wettelijke verplichtingen na, maakt dit inzichtelijk voor opdrachtgevers en eigenaar en is hierop aanspreekbaar. Daar waar er nog geen afspraken zijn over het niveau van dienstverlening, zullen deze gemaakt worden. Om de continuïteit te verbeteren en te waarborgen zal de Justitiële Informatiedienst in 2014 : Prioriteiten C0 Afgesproken dienstverleningniveaus worden gerealiseerd en wettelijke taken uitgevoerd. 1 C1 Een adequate meerjarige vervangingsagenda (incl. migratiestrategie) voor de kernsystemen is uitgewerkt. 1 C2 Er is uitvoering gegeven aan wat is overeengekomen over het desbetreffende gedeelte van het projectenportfolio. 1 C3 De kwaliteit van de ketenregisters SKDB (integer persoonsbeeld) en JDS (integraal persoonsbeeld) is geborgd. 1 C4 zorgt voor goed toegeruste medewerkers. 2 C5 Met de eigenaar DGRR zijn afspraken gemaakt over het niveau van dienstverlening. 2 C6 Professionalisering van beheerprocessen. 2 C7 Verbetering van de communicatie met de gebruikers. 2.2 Innovatieve bijdrage voor ketenprogramma s Binnen de justitiële ketens lopen diverse strategische programma s die ten doel hebben deze ketens sneller en beter te laten presteren. Vanuit deze programma s wordt aan de Justitiële Informatiedienst naast het aansluiten op en toenemend gebruik van bestaande voorzieningen een substantiële innovatieve bijdrage gevraagd. In antwoord op deze vraag werkt de Justitiële Informatiedienst aan een meerjarig ontwikkelprogramma in de vorm van een business informatieplan en bijbehorend projectenportfolio waarin het systematisch invoeren van nieuwe of verbeterde producten en diensten in de justitiële ketens uitgewerkt wordt. Hierin beoogt de Justitiële Informatiedienst maximaal de noodzakelijke vervangingsactiviteiten met innovatieve mogelijkheden te verbinden. Pagina 6 van 15

7 Binnen deze lijn stelt de Justitiële Informatiedienst voor 2014 de volgende prioriteiten: Prioriteiten I1 Leveren van een substantiële bijdrage aan strategische verbeterprogramma s in de justitiële ketens zoals VPS, USB, IDMI en IWPI. 2 I2 Verbetering van het besturingsproces op het projectenportfolio (incl. de keuze van het projectenportfolio 2014). 2.3 Realisatie van wensen van individuele ketenpartners wil in 2014 verder werken aan het realiseren van wensen van individuele ketenpartners. Wensen t.a.v. onze dienstverlening komen voort uit het dagelijkse gebruik van onze systemen en worden ondermeer via de weg van de gebruikersraden verder uitgewerkt tot functionele en/of technische wijzigingsvoorstellen. Het ontwikkelproces waarin deze voorstellen worden uitgewerkt en gerealiseerd willen we verder verbeteren. Prioriteiten K1 Er is uitvoering gegeven aan wat is overeengekomen over het desbetreffende gedeelte van het projectenportfolio. 2 K2 Beheer en inrichting klantgerelateerde processen. 2.4 Bedrijfsvoering In onze bedrijfsvoering is de aandacht onder meer gericht op de verbinding van ons takenpakket met de financiële middelen. In navolging van het afgelopen jaar wordt verder gewerkt aan het ontwikkelen van de P&C cyclus waarin inhoudelijke resultaten en financiën nadrukkelijk met elkaar verbonden zijn. Op het gebied van de bedrijfsvoering zijn in 2014 de prioriteiten: Prioriteiten A1 Verhuizing van EDDA naar Zutphen. 2 A2 Financieel beheer op orde. 2 A3 Ontwikkeling en inrichting overige bedrijfsprocessen. 2 A4 Organisatieontwikkeling. Pagina 7 van 15

8 3 Continuïteit van de dienstverlening Binnen de lijn Continuïteit van de dienstverlening worden in 2014 onder de aangeduide prioriteiten de volgende resultaten geboekt. 1 C0 Afgesproken dienstverleningniveaus worden gerealiseerd en wettelijke taken uitgevoerd. EDDA EDDA realiseert de dienstverleningniveaus zoals met opdrachtgevers afgesproken, de rapportages zijn op hun informatiebehoefte afgestemd. Scannen en bewaren dossiers IND en OM in CDD. Bewaren dossiers DJI, politie Haaglanden, Raad voor de Kinderbescherming, personeeldossiers V&J en ZM in CDD. In gang zetten vernietiging van de papieren dossiers van IND en personeelsdossiers V&J (uitwerking van substitutie). JD&IB JD&IB onderhoudt en beheert JDS, JD-online, LURIS (inclusief ZyLAB), RTU (NOC/NSF en NOV), OBJD, IZO, ECRIS en Antillen overeenkomstig Wjsg en DNO's. MA De MatchingsAutoriteit onderhoudt en beheert SKDB, spelverdeler, verificatiemodule, VVI en Injus 1 overeenkomstig Wivvg en DNO Injus 1. De MatchingsAutoriteit voert de gevalsbehandeling BIJ uit evenals operationeel beheer. Serviceteam J&V Het serviceteam J&V realiseert de dienstverleningniveaus zoals met opdrachtgever DJJ afgesproken, de rapportage is op zijn behoefte afgestemd. CIOT Het CIOT exploiteert en beheert CIS versie 2013 en systeemsoftware. Technologie De technische infrastructuur wordt toegerust op de groei van onze dienstverlening. EBV Realisatie en uitvoering conform jaarplan EBV (zie bijlage 3). PIDS Ondersteuning BG PIDS: voortgang projecten + financieel beheer. SCPV Het Servicecentrum adviseert op verzoek aan en ontwikkelt hulpmiddelen voor organisaties die werkzaam zijn op het terrein van veiligheid over de meer complexe privacyvraagstukken. 1 C1 Een adequate meerjarige vervangingsagenda (incl. migratiestrategie) voor de kernsystemen is uitgewerkt. Heldere migratiestrategie ketensystemen (vervanging legacy) rekening houdend met de ontwikkeling van die systemen in 2014 (zoals informatieportaal, personenserver en releases) en de enterprise architectuur. 1 C2 Er is uitvoering gegeven aan wat is overeengekomen over het desbetreffende gedeelte van het projectenportfolio. Realisatie van met DGRR overeengekomen projecten uit dit deel van de portfolio. Pagina 8 van 15

9 1 C3 Borging van de kwaliteit van de ketenregisters voor de justitiële ketens JD&IB i.s.m. MA Data entrycriteria voor JDS zijn vastgesteld, structurele maatregelen voor het gegevensbeheer van JDS bepaald en met gegevensleveranciers gedeeld. MA Geoptimaliseerd werkproces matching geïmplementeerd. Koppelvlakkenoverleg Wivvg strafrechtsketen ingeregeld dat er op gericht is met ketenpartners operationele knelpunten in de vaststelling van leidende identiteiten weg te nemen. Operatie i.s.m. Uitvoeren integrale releasekalender 2014: Technologie 2 releases en 2 patches CDD waarbij 70% van de CDD release bestaat uit wensen vanuit de gebruikersraad; 4 releases SKDB en ten minste 3 releases JDS waarbij afstemming heeft plaatsgevonden met gebruikersraad; 3 releases Geïntegreerd Casusoverlegsysteem (GCOS) en 2 releases Integrale Formulieren Module (IFM) vastgesteld door CMB's; Doorontwikkeling CIOT Informatiesysteem (CIS) versie 2013 naar versie 2014, afgestemd met gebruikersraad en stuurgroep. Applicatiebeheer JDS, OBJD en Luris van Spirit overgenomen zodanig dat in staat is deze zelf door te ontwikkelen. 1 C4 zorgt voor goed toegeruste medewerkers Het ziekteverzuim is gelijk aan of lager dan 4%. Met 90% van de medewerkers is een resultaat- en voortgangsgesprek gevoerd, waarbij onder meer afspraken gemaakt zijn over de individuele tastbare bijdrage aan de uitvoering van de visie, de missie en het jaarplan van. Verbeterpunten voor inhoud en opzet van de resultaatgesprekken zijn, ook bezien vanuit het perspectief van de medewerker, in kaart gebracht. Invoeren opleidings- en inwerkplannen, voor tenminste een functiegroep per directie. IT&I Locatieoverstijgende samenwerking is in technische zin vereenvoudigd, waaronder Windows 7 en Office 2010 (of hogere versies indien opportuun) in gebruik genomen. Pagina 9 van 15

10 2 C5 Met de eigenaar DGRR zijn afspraken gemaakt over het niveau van de dienstverlening De standaardproducten met bijbehorende generieke service- en aansluitvoorwaarden worden vastgelegd in een Basis Niveau Dienstverlening (BND) en een Producten- en DienstenCatalogus (PDC). In het kader van het inrichten van bijbehorende overlegstructuren op strategisch, tactisch en operationeel niveau wordt in 2014 gestart met de dienst Identiteitsvaststelling en het CIOT informatiesysteem. Operatie en Technologie i.s.m. Over de uitvoering van alle DNO s is aan opdrachtgevers gerapporteerd en is met hen besproken. Strategie & Middelen Strategie en Middelen Operatie EDDA MA IdM (JEP/PKI) PKI-EAC CIOT Met de eigenaar DGRR zijn afspraken gemaakt over het niveau van dienstverlening. Vaststelling beleid in rekening brengen kosten informatieverstrekking (in welke gevallen wel, in welke gevallen niet; te hanteren tarieven). Scannen en controleren van akten burgerlijke stand en latere vermeldingen. Overdracht gedigitaliseerde akten burgerlijke stand met inktschade aan Nationaal Archief (project Inktschade afgerond). Minimaal beheer waarmerk-, teken- en validatieservice (WTVs) in opdracht van DGRR ingericht (zodra daartoe benodigd budget beschikbaar is). Kostprijsmodellen beheer WTVs, beheer CDD en digitaliseren (door)ontwikkeld, zodat op basis daarvan de kosten van dienstverlening door EDDA aan opdrachtgever doorberekend kunnen worden. Ten behoeve van inzicht in presteren levert rondom Injus en BIJ elk kwartaal aan het WODC de gewenste informatie (micro-data) volgens de afgesproken formats. Het PKI-RA certificaat is op basis van een goed auditresultaat verlengd. Eerste (deel)certificeringen PKI EAC verkregen. CIOT Audit programmatuur CIS versie 2013 en techniek, naast de jaarlijkse audit door de DAD. 2 C6 Professionalisering van beheerprocessen Ingericht en werkende processen Incidentmanagement, Configurationmanagement, Problemmanagement, Changemanagement en Releasemanagement. Voorts zal in 2014 een of meerdere tactische beheerprocessen worden ingericht, het besluit hierover zal in de 1 e helft van 2014 plaatsvinden. Operatie Visie Operatie op werkwijze functioneel beheer en plan gericht op flexibilisering inzet binnen Operatie. Technologie OTAP CDD, JDS en SKDB consistent ingericht. Ontwikkeling Applicatie Portfolio management en bewaking van applicatie lifecycle. ASL processen aansluitend op de ITIL processen ingericht en geïmplementeerd (Incident management en onderhouds- en vernieuwingsprocessen Analyse, Ontwerp, Bouw, Test). Pagina 10 van 15

11 2 C7 Verbetering van de communicatie met de gebruikers Operatie De informatieverstrekking aan justitiële ketens d.m.v. het dienstenportaal verbeterd. De betrokkenheid van exterme gebruikers bij de invulling van releases JDS en SKDB via de gebruikersraad vergroot. Gestructureerde samenwerking en communicatie met gebruikers. MA Samen met relatiemanagement een aanvalsplan opgesteld om de uitvoering van de Wivvg door de ketenorganisaties te verbeteren. Strategie & Middelen Factsheets en algemene brochure dienstverlening extern gecommuniceerd, evenals 4 nieuwsbrieven. Directieoverleggen met strategische partners in de justitiële ketens zijn gevoerd. Pagina 11 van 15

12 4 Innovatieve bijdrage voor ketenprogramma s Binnen de lijn Innovatieve bijdrage voor ketenprogramma s worden in 2014 onder de aangeduide prioriteiten de volgende resultaten geboekt. 2 I1 Leveren van een substantiële bijdrage aan strategische verbeterprogramma s in de justitiële ketens zoals VPS, USB, IDMI en IWPI Realisatie van met DGRR overeengekomen projecten uit dit deel van de portfolio. Strategie & Middelen Bijdragen aan ontwikkeling Injus 2, voorbereiden in beheer name en aanpassen werkproces BIJ. In samenwerking met USB en CJIB ontwikkelt een visie over de kwaliteit en efficiency van de informatiestroom van OM naar CJIB en. Plan van aanpak opgesteld voor de digitale aanlevering van de gegevens over voorlopige invrijheidsstellingen en schorsende voorwaarden. Ten behoeve van de Werkwijzer ketenwerkprocessen deel C levert beschrijvingen van ketenprocessen op operationeel niveau. PKI-EAC Realisatie van PKI infrastructuur t.b.v. vreemdelingendocument CN (Caribisch Nederland). Werkplekken van KMAR voorzien van functionaliteit om PKI EAC op de werkplek uit te kunnen lezen. IdM (JEP/PKI) JEP lite in productie. 2 I2 Verbetering van het besturingsproces op het projectenportfolio (incl. de keuze van het projectenportfolio 2014). Op basis van een integrale medewerkers / resourceplanning bemensing releases zeker stellen en bemensing van projecten bepalen. Strategie & Middelen Portfolio in samenwerking met DGRR bepaald. In de bijlage het conceptportfolio zoals dat in coproductie van DGRR en tot stand gekomen is. Daarin ook een voorstel voor de uit te voeren projecten in Pagina 12 van 15

13 5 Realisatie van wensen van individuele ketenpartners Binnen deze lijn worden in 2014 de volgende resultaten voorzien: 2 K1 Er is uitvoering gegeven aan wat is overeengekomen over het desbetreffende gedeelte van het projectenportfolio. Realisatie van met DGRR overeengekomen projecten uit dit deel van de portfolio. 2 K2 Beheer en inrichting van klantgerelateerde processen. Onderzoeken en inrichten strategisch accountmanagement incl. ketenadviesraad / klantadviesraad. Strategie & Middelen Intake van klantwensen aan laten sluiten op interne besluitvormingsprocessen zodanig dat klanten zich gehoord voelen, hun verwachtingen goed gemanaged zijn en gemaakte afspraken nagekomen worden. Operatie Optimaliseren ontwikkeling releases en de bijdrage van Operatie (functioneel beheer) hierin op basis van evaluatie(s). CDD Ontwikkeling CDD: ingericht testbed en testomgeving, uitgevoerde load- en volumetest en redundant uitgevoerd CDD. Ontwikkeling Afsluiten en uitvoeren van drie Operational Level Agreements (OLA's) voor adaptief en correctief applicatiebeheer met de interne klanten. Automatiseren versiebeheer met Continuous Integration voor twee kernsystemen. Pagina 13 van 15

14 6 Bedrijfsvoering Op het gebied van befrijsvoering zijn de volgende resultaten voorzien: 1 A1 Verhuizing van EDDA naar Zutphen. EDDA / Strategie EDDA succesvol naar Zutphen verhuisd. & Middelen 2 A2 Financieel beheer op orde. Voeren we onze taak uit met interne medewerkers daar waar het kan. De acties uit het verbeterplan Financieel Beheer worden uitgevoerd, grotendeels in samenwerking met de overige deelnemers in de OU DGRR vanwege het feit dat veel van de verbeteringen in Leonardo moeten worden uitgevoerd. Ter versterking van onze P&C cylus is het systematisch werken met onze jaarplanresultaten in samenhang met de financiële stand van zaken (ondersteund door de A3-methodiek) ingebed in onze bedrijfsvoering door: - afdelingsbudgetten toe te kennen; - de werkelijke uitgaven en inkomsten aan dit budget te toetsen; - in elk kwartaal in periodieke overleggen tussen directie en afdelingsmanagers de inhoudelijke en financiële balans op te maken en hierover te rapporteren. 2 A3 Ontwikkeling en inrichting overige bedrijfsprocessen. Uitvoeren ontwikkelplan n.a.v. brede scan. Strategische personeelsplanning: de sleutelfuncties en HRM -functionarissen zijn gedefinieerd. Vervolgens worden risicobeperkende maatregelen bepaald en uitgevoerd. Informatie management In 2014 wordt het cluster Informatiemanagement verder vorm gegeven door het werkend krijgen van de Enterprise Architectuur, het afronden van het business informatieplan, het implementeren van het proces portfoliomanagement en het inrichten van de ondersteuning van de CIO. Projectmatig werken In 2014 zal het projectmatig werken binnen verder worden geprofessionaliseerd in lijn met afspraken die ihkv portfoliomanagement worden gemaakt (zowel met DGRR als intern). Onderwerpen als strakkere fasering, eenduidige rapportages en formele decharge van projectleider en opdrachtgever. Beveiliging De BIR is geïmplementeerd. Operationeel beveiligingsrisicomanagement, de KWAS als onderdeel daarvan, is geïmplementeerd en geborgd. Er wordt aangesloten op de departementale ontwikkelingen op het gebied van Juridisch juridische kwaliteitszorg, en er wordt een begin van uitvoering gemaakt bij een nader te bepalen productgroep. Pagina 14 van 15

15 2 A4 Organisatieontwikkeling Conform een nader uit te werken plan van aanpak wordt ter verdere versterking van het leiderschap vervolg gegeven aan de uitkomsten van het onder leidinggevenden gehouden waardenonderzoek. Volgens het in 2013 ontworpen werkproces inrichting organisatiestructuur werken de drie directies aan de inrichting van hun organisatie. Gestart is met een organisatiebrede aanpak om de uitwisseling van kennis en ervaring te faciliteren. Pagina 15 van 15

Programmaplan Keteninformatisering Vreemdelingenketen 2014-2016

Programmaplan Keteninformatisering Vreemdelingenketen 2014-2016 Programmaplan Keteninformatisering Vreemdelingenketen 2014-2016 2 Programmaplan Keteninformatisering Vreemdelingenketen 2014-2016 Programmaplan Keteninformatisering Vreemdelingenketen 2014-2016 Versie

Nadere informatie

Informeert. Justitiële Informatiedienst. Jaarplan 2013. Stapsgewijs naar digitaal werken. Portaal om basisregistraties. op te vragen.

Informeert. Justitiële Informatiedienst. Jaarplan 2013. Stapsgewijs naar digitaal werken. Portaal om basisregistraties. op te vragen. Justitiële Informatiedienst Informeert April Voorwoord Johan Wiltvank > Jaarplan > Jaarplan Portaal om basisregistraties op te vragen Stapsgewijs naar digitaal werken Stapsgewijs naar digitaal werken binnen

Nadere informatie

BAVP 2013-2017. Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie

BAVP 2013-2017. Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie BAVP 2013-2017 Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie Auteur: CIO Politie Status: DEFINITIEF 2013-12-11 Rubricering: Politie Intern (Groen) Documentinformatie Versiegeschiedenis Versie Versie datum

Nadere informatie

Beheerprocessen Informatievoorziening Strafrechtsketen (IV-SRK)

Beheerprocessen Informatievoorziening Strafrechtsketen (IV-SRK) Beheerprocessen Informatievoorziening Strafrechtsketen (IV-SRK) Organisatie Diensten Beheerprocessen (Technische) middelen Stap 1. Ondersteuning van het integer persoonsbeeld t.b.v. de implementatie van

Nadere informatie

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Strategisch Informatiebeleidsplan 2005-2009

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Strategisch Informatiebeleidsplan 2005-2009 Aan de Raad Made, 1 februari 2005 Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Raadsvergadering: 31 maart 2005 Onderwerp: Informatieplan 2004-2008 Nummer raadsnota: Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter

Nadere informatie

Jaarplan 2005 Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen

Jaarplan 2005 Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen Jaarplan 2005 Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen Titel: Jaarplan 2005 BKWI Datum: 28 september 2004 Versie: 1.3 definitief Inhoud 1 INLEIDING...3 2 MEERJARENPERSPECTIEF 2006-2009...5 2.1 INLEIDING...5

Nadere informatie

2014-2017. rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. e standaard in registers. Het CIBG zet de standaard in regis

2014-2017. rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. e standaard in registers. Het CIBG zet de standaard in regis 2014-2017 Het CIBG zet de standaard in registers. Strategisch Business Plan CIBG Het CIBG zet de standaa rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. G zet de standaard in registers. e standaard

Nadere informatie

Jaarverslag 2004 Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen (BKWI)

Jaarverslag 2004 Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen (BKWI) Jaarverslag 2004 Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen (BKWI) Datum: 28 februari 2005 Versie: 1.0 (definitief) 1. MANAGEMENTSAMENVATTING...3 2. INLEIDING EN ALGEMEEN BEELD...7 2.1 Missie...7 2.2

Nadere informatie

Rapportage onderzoek ITB Readiness

Rapportage onderzoek ITB Readiness PUBLIEKE SECTOR Rapportage onderzoek ITB Readiness Sociale Verzekeringsbank Amstelveen, 8 mei 2014 KPMG IT Advisory Postbus 74500 1070 DB Amsterdam Laan van Langerhuize 1 1186 DS Amstelveen Telefoon (020)

Nadere informatie

Voorwoord... 3 1 Kader jaarplan 2014... 4 1.1 Lokale Agenda 4 1.2 KING en gemeenten: betrokken en efficiënt 4 1.3 Werkwijze 6

Voorwoord... 3 1 Kader jaarplan 2014... 4 1.1 Lokale Agenda 4 1.2 KING en gemeenten: betrokken en efficiënt 4 1.3 Werkwijze 6 JAARPLAN 2014 KING Inhoud Voorwoord... 3 1 Kader jaarplan 2014... 4 1.1 Lokale Agenda 4 1.2 KING en gemeenten: betrokken en efficiënt 4 1.3 Werkwijze 6 2 Decentralisaties en programmatisch werken... 7

Nadere informatie

Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort

Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort REKENKAMERONDERZOEK DOELTREFFENDHEID EN DOELMATIGHEID IT-INVESTERINGEN Colofon Uitgave: 5 februari 2015 Rekenkamercommissie

Nadere informatie

Versie: 1.0 definitief

Versie: 1.0 definitief Jaarverslag Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen (BKWI) 2003 Titel: Jaarverslag BKWI 2003 Auteur: BKWI Datum: 10-03-2004 Versie: 1.0 definitief 1. MANAGEMENTSAMENVATTING...4 2. INLEIDING EN ALGEMEEN

Nadere informatie

Servicepunt71 Postbus 171 2300AD Leiden

Servicepunt71 Postbus 171 2300AD Leiden JAARSTUKKEN JAARSTUKKEN Colofon Vier gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude hebben vanaf 1 januari 2012 de interne bedrijfsvoeringstaken geconcentreerd in één organisatie, Servicepunt71.

Nadere informatie

Tussenrapportage 2005 Strategisch ICT beleidsplan 2003-2006

Tussenrapportage 2005 Strategisch ICT beleidsplan 2003-2006 Tussenrapportage 2005 Strategisch ICT beleidsplan 2003-2006 Datum : 9 maart 2005 Versie : 0.9 Status : Concept ter vaststelling voor Gedeputeerde Staten Inhoudsopgave VOORWOORD... 3 SAMENVATTING... 4 1

Nadere informatie

Plan van Aanpak Informatievoorziening en informatiebeveiliging

Plan van Aanpak Informatievoorziening en informatiebeveiliging Plan van Aanpak Informatievoorziening en informatiebeveiliging 18 december 2014 Inhoud Actie-overzicht bij plan van aanpak Informatievoorziening en informatiebeveiliging 5 1. Inleiding 11 2. Visie 13

Nadere informatie

KWARTIERMAKERORGANISATIE LANDELIJKE MELDKAMERORGANISATIE VERSIE 1.2

KWARTIERMAKERORGANISATIE LANDELIJKE MELDKAMERORGANISATIE VERSIE 1.2 Plan van Aanpak - Kwartiermakersorganisatie Landelijke Meldkamerorganisatie - Voorlopig vastgesteld ten behoeve van achterbanraadpleging door leden regiegroep LMO VERSIE 1.2 Pagina 1 van 44 Auteurs: Jill

Nadere informatie

2 e Bestuursrapportage 2012 (periode januari - augustus) Servicepunt71

2 e Bestuursrapportage 2012 (periode januari - augustus) Servicepunt71 2 e Bestuursrapportage (periode januari - augustus) Servicepunt71 Auteur: Servicepunt71 Tweelingstraat 4 Postbus 171 / 2300AD / Leiden Onderwerp: 2 e bestuursrapportage Aantal pag s: 43 Datum: donderdag

Nadere informatie

2 e Bestuursrapportage 2013 (periode januari - augustus) Servicepunt71

2 e Bestuursrapportage 2013 (periode januari - augustus) Servicepunt71 2 e Bestuursrapportage (periode januari - augustus) Servicepunt71 Auteur: Servicepunt71 Tweelingstraat 4 Postbus 171 / 2300AD / Leiden Onderwerp: 2 e bestuursrapportage Aantal pag s: 48 Datum: Versie:

Nadere informatie

Verbetering control: naar Financial Control

Verbetering control: naar Financial Control Verbetering control: naar Financial Control Uitgebracht door: Opdrachtgever: Auteur(s): Datum Versie Wijziging Hogeschool van Amsterdam Bestemd voor: CvB en Domeinvoorzitters Paul Doop namens CvB Rien

Nadere informatie

PROGRAMMAPLAN DOORONTWIKKELING INFORMATIEBEHEER & STADSARCHIEF

PROGRAMMAPLAN DOORONTWIKKELING INFORMATIEBEHEER & STADSARCHIEF PROGRAMMAPLAN DOORONTWIKKELING INFORMATIEBEHEER & STADSARCHIEF Programma voor het in september 2012 door de Concerndirectie vastgesteld Plan Stadsarchief Handtekening ambtelijk opdrachtgever Handtekening

Nadere informatie

Ons kenmerk IA80/13.0009137. Datum uw brief N.v.t.

Ons kenmerk IA80/13.0009137. Datum uw brief N.v.t. Informatiemanagement & Automatisering Ingekomen stuk D41 (PA 4 september 2013) Aan de Gemeenteraad van Nijmegen Nieuwe Dukenburgseweg 21 6534 AD Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 329 30 15 E-mail gemeente@nijmegen.nl

Nadere informatie

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties ir. L.M. Punter, dr. ir. J.P.C. Verhoosel, ir. E.J.A. Folmer dr. ir. P.H.W.M. Oude Luttighuis Datum 18 augustus 2010 Colofon

Nadere informatie

Assurance-rapport en Verantwoording 2010 Producten van Logius

Assurance-rapport en Verantwoording 2010 Producten van Logius Assurance-rapport en Verantwoording 2010 Producten van Logius DigiD voor Burgers Haagse Ring (onderdeel Diginetwerk) Datum 17 mei 2011 Status Definitief Colofon Projectnaam Assurance-rapport en Verantwoording

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur

Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur Document D-7 Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur Versie 0.2 Datum 15 juli 2014 Status Definitief Colofon Versie 0.2 Contactpersoon Paul Leunissen M 06-5250 6691 Paul.Leunissen@minienm.nl

Nadere informatie

SLIMMER VERBINDEN Informatie Beleidsplan 2013-2016

SLIMMER VERBINDEN Informatie Beleidsplan 2013-2016 SLIMMER VERBINDEN Informatie Beleidsplan 2013-2016 Vastgesteld in de vergadering van Burgemeester en Wethouders d.d. 11 maart 2013 Maart 2013 versie 0.13 Samenvatting Het informatiebeleid 2013-2016 De

Nadere informatie

Service Portfolio Management

Service Portfolio Management III. Service Portfolio Management Het Service Portfolio Management wordt gedomineerd door het beheer domein, ook wel Operations genoemd. In de praktijk wordt dit domein al snel gezien als DE IT-afdeling

Nadere informatie

BESTURINGSMODEL REGIE EN SOURCING

BESTURINGSMODEL REGIE EN SOURCING Concept Datum 2 september 2010 BESTURINGSMODEL REGIE EN SOURCING VOOR DE GENERIEKE ICT VAN DE RIJKSDIENST ICCIO/Subcommissie Regie & Sourcing Inhoud 0 Managementsamenvatting...4 1 Inleiding...6 2 Uitgangspunten...8

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK VERKENNING

PLAN VAN AANPAK VERKENNING PLAN VAN AANPAK VERKENNING INFORMATIEVOORZIENING SOCIALE DOMEIN (VISD) Organiseren en innoveren van de informatievoorziening sociaal domein 1 Versiebeheer Versie Datum Wijziging Distributie: 0.1 0.2 3

Nadere informatie

Colofon. Servicepunt71 Postbus 171 2300AD Leiden

Colofon. Servicepunt71 Postbus 171 2300AD Leiden CONCEPT-JAARSTUKKEN 214 CONCEPT-JAARSTUKKEN 214 Colofon Vier gemeenten - Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude - hebben vanaf 1 januari 212 de interne bedrijfsvoeringstaken geconcentreerd in één

Nadere informatie

Besturen op Maat. Inleiding

Besturen op Maat. Inleiding Besturen op Maat 1 Besturen op Maat Inleiding Voor u ligt de notitie Besturen op Maat. Deze notitie is een handvat voor het inrichten en uitvoeren van de regionale managementcyclus binnen de Veiligheidsregio

Nadere informatie