Jaarplan Justitiële Informatiedienst Het integere en integrale persoonsbeeld stap voor stap integer en integraal toegankelijk gemaakt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarplan Justitiële Informatiedienst - 2014 Het integere en integrale persoonsbeeld stap voor stap integer en integraal toegankelijk gemaakt"

Transcriptie

1 Jaarplan Justitiële Informatiedienst Het integere en integrale persoonsbeeld stap voor stap integer en integraal toegankelijk gemaakt Datum 28 november 2013 Status Definitief

2

3 Inhoud 1 Inleiding Aanleiding Strategische richting De prioriteiten Continuïteit van de dienstverlening 6 Innovatieve bijdrage voor ketenprogramma s Realisatie van wensen van individuele ketenpartners Bedrijfsvoering 7 3 Continuïteit van de dienstverlening 8 4 Innovatieve bijdrage voor ketenprogramma s 12 5 Realisatie van wensen van individuele ketenpartners 13 6 Bedrijfsvoering 14 Pagina 3 van 15

4 1 Inleiding 1.1 Aanleiding De Justitiële Informatiedienst () stelt conform de afspraken met de eigenaar, DGRR, een jaarplan op. Het jaarplan geeft een omschrijving van de voorgenomen activiteiten en bevat een begroting (bijlage 1) voor het komende jaar. De in 2013 ingezette lijn van de focus op resultaten blijft ook voor het jaarplan 2014 de leidraad. Naast het feit dat met de opstelling van het jaarplan voldoet aan de externe verantwoordingslijn, beschouwt het jaarplan ook als intern sturingsmiddel. Met andere woorden: de beschreven activiteiten en te behalen resultaten vormen dé agenda van voor Om het jaarplan 2014 ook daadwerkelijk als interne agenda te kunnen hanteren heeft voor de totstandkoming van dit jaarplan gewerkt met de INK A3-methodiek omdat hiermee betrokkenheid vanuit de organisatie op de inhoud goed te organiseren is. Vanuit het directieteam, uitgaande van de visie en missie (bijlage 5) en de huidige ontwikkelingen zijn de strategische lijnen geformuleerd en opgenomen in de brede A3 (bijlage 4). Vervolgens hebben de drie directies concrete resultaten geformuleerd. Een werkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van de verschillende directies, heeft deze resultaten verder geconcretiseerd en waar mogelijk de verbinding over de directies heen gezocht én gevonden. In de aanloop naar 2014 wordt het proces vervolgd met het doorvertalen van de resultaten op - en directieniveau naar jaarplannen op afdelingniveau en resultaatafspraken op medewerkerniveau. Meerjarig business informatieplan en portfoliomanagement In cocreatie met DGRR, stelt een meerjarig business informatieplan op. Dit plan beschrijft hoe de dienstverlening van op het gebied van informatievoorziening aan de justitiële ketens zich de komende jaren zal ontwikkelen en wat concreet gaat doen de komende jaren. Naar verwachting zal dit plan in het eerste kwartaal van 2014 gereed zijn. Het business informatieplan gaat ook het projectenportfolio van omvatten. Momenteel staat binnen het inrichten van het portfoliomanagement hoog op de agenda. De onderbrenging van de meerjarige ontwikkeling van de dienstverlening van in het portfolio is ondersteunend aan het geven van inhoudelijke sturing aan de uit te voeren projecten om die beoogde dienstverlening in de toekomst ook daadwerkelijk mogelijk te maken. De vertaling hiervan krijgt zijn plaats in het projectenportfolio. In dit portfolio wordt een overzicht gegeven van alle (potentiële) projecten die voor 2014 voorziet. Dit betreft dus niet alleen de projecten waarvan vaststaat dat ze uitgevoerd worden, maar ook ideeën, eventuele bijdragen aan ketenbrede programma s of andere trajecten, waarvoor over het vervolg nog nadere besluitvorming moet plaatsvinden. Het portfolio is een weergave van het proces van afstemming tussen, DGRR en partijen in de ketens. Daardoor is het projectportfolio geen vaststaand document, maar een document dat continu aan verandering onderhevig is. Bij dit jaarplan wordt het overzicht van de projectenportfolio bijgevoegd naar de stand van 1 november 2013 (bijlage 2). Het portfolio inclusief de daarvoor benodigde financiën staat stelselmatig geagendeerd in het opdrachtgeveroverleg (OGO) tussen DGRR en. Pagina 4 van 15

5 Statusscan In het najaar van 2013 start KPMG, in opdracht van DGRR, met een statusscan bij. De uitkomsten van de scan geven mede richting aan de vraag over de ontwikkeling van de dienstverlening van. Lopende het jaar 2014 zullen eventuele activiteiten, voortvloeiend uit deze scan, in de organisatie worden uitgezet. Financiële taakstellingen en de budgetverdeling 2014 De nieuwe financiële taakstellingen die in aanvulling op de eerdere taakstellingen van Rutte I in het regeerakkoord zijn opgenomen, hebben ook voor meerjarige consequenties. Om hierop te kunnen anticiperen heeft voor 2014 ingezet op een versterking van de inhoudelijke sturing in budgettaire zin. Inhoudelijke sturing vooraf door het in balans brengen van de in dit plan beoogde resultaten en het in de begroting beschikbare budget en in het jaar van uitvoering door het sturen op realisatie van resultaten binnen het budget. Jaarplan, begroting en portfolio vormen een samenhangend geheel. 1.2 Strategische richting 2014 Ten behoeve van het uitvoeren van deze taak levert verschillende samenhangende diensten en producten. Langs een drietal lijnen werkt aan het beheer, onderhoud en de vernieuwing van deze producten en diensten: Continuïteit van de dienstverlening Innovatieve bijdrage voor ketenprogramma s Realisatie van wensen van individuele ketenpartners Binnen de 3 lijnen waarlangs haar resultaten boekt zijn prioriteiten voor 2014 benoemd. Ditzelfde is gebeurd voor de bedrijfsvoering. Het belang van deze prioriteiten is door het directieteam gewogen en wordt als volgt aangegeven: 1 Staat niet ter discussie 2 Noodzakelijk 3 Wenselijk 4 Mooi meegenomen De prioriteiten die door het directieteam als staat niet ter discussie of noodzakelijk zijn gewogen, zijn in de hoofdstukken 3 tot en met 6 verder uitgewerkt in concrete resultaten. De prioriteiten 3 en 4 zijn binnen de organisatie ook verder uitgewerkt in concrete resultaten en niet in dit -brede jaarplan opgenomen. De monitoring daarvan zal primair binnen de drie directies gebeuren 1. In hoofdstuk 2 is een samenvatting van de prioriteiten opgenomen. 1 het organigram van is opgenomen als bijlage 6 Pagina 5 van 15

6 2 De prioriteiten 2.1 Continuïteit van de dienstverlening De Justitiële Informatiedienst ondersteunt de justitiële ketens door het ontsluiten van persoonsen zaakinformatie in de uitvoering van de ketenwerkprocessen. Deze informatie neemt door toenemende ketensamenwerking een steeds belangrijker rol in. Het is voor de bedrijfszekerheid van de justitiële ketens van groot belang dat de continuïteit van de dienstverlening van de Justitiële Informatiedienst gewaarborgd is. Uitval van kernsystemen dient gelet op hun centrale rol in de justitiële ketens zoveel mogelijk voorkomen te worden. Daarnaast vraagt continuïteit om flexibiliteit zodat de kernsystemen blijvend aansluiting kunnen houden op de snel veranderende omgeving. De uitwerking van continuïteitsstrategie voor de kernsystemen is randvoorwaardelijk voor de Justitiële Informatiedienst om in 2014 te doen wat ze moet doen: ze komt haar contractuele en wettelijke verplichtingen na, maakt dit inzichtelijk voor opdrachtgevers en eigenaar en is hierop aanspreekbaar. Daar waar er nog geen afspraken zijn over het niveau van dienstverlening, zullen deze gemaakt worden. Om de continuïteit te verbeteren en te waarborgen zal de Justitiële Informatiedienst in 2014 : Prioriteiten C0 Afgesproken dienstverleningniveaus worden gerealiseerd en wettelijke taken uitgevoerd. 1 C1 Een adequate meerjarige vervangingsagenda (incl. migratiestrategie) voor de kernsystemen is uitgewerkt. 1 C2 Er is uitvoering gegeven aan wat is overeengekomen over het desbetreffende gedeelte van het projectenportfolio. 1 C3 De kwaliteit van de ketenregisters SKDB (integer persoonsbeeld) en JDS (integraal persoonsbeeld) is geborgd. 1 C4 zorgt voor goed toegeruste medewerkers. 2 C5 Met de eigenaar DGRR zijn afspraken gemaakt over het niveau van dienstverlening. 2 C6 Professionalisering van beheerprocessen. 2 C7 Verbetering van de communicatie met de gebruikers. 2.2 Innovatieve bijdrage voor ketenprogramma s Binnen de justitiële ketens lopen diverse strategische programma s die ten doel hebben deze ketens sneller en beter te laten presteren. Vanuit deze programma s wordt aan de Justitiële Informatiedienst naast het aansluiten op en toenemend gebruik van bestaande voorzieningen een substantiële innovatieve bijdrage gevraagd. In antwoord op deze vraag werkt de Justitiële Informatiedienst aan een meerjarig ontwikkelprogramma in de vorm van een business informatieplan en bijbehorend projectenportfolio waarin het systematisch invoeren van nieuwe of verbeterde producten en diensten in de justitiële ketens uitgewerkt wordt. Hierin beoogt de Justitiële Informatiedienst maximaal de noodzakelijke vervangingsactiviteiten met innovatieve mogelijkheden te verbinden. Pagina 6 van 15

7 Binnen deze lijn stelt de Justitiële Informatiedienst voor 2014 de volgende prioriteiten: Prioriteiten I1 Leveren van een substantiële bijdrage aan strategische verbeterprogramma s in de justitiële ketens zoals VPS, USB, IDMI en IWPI. 2 I2 Verbetering van het besturingsproces op het projectenportfolio (incl. de keuze van het projectenportfolio 2014). 2.3 Realisatie van wensen van individuele ketenpartners wil in 2014 verder werken aan het realiseren van wensen van individuele ketenpartners. Wensen t.a.v. onze dienstverlening komen voort uit het dagelijkse gebruik van onze systemen en worden ondermeer via de weg van de gebruikersraden verder uitgewerkt tot functionele en/of technische wijzigingsvoorstellen. Het ontwikkelproces waarin deze voorstellen worden uitgewerkt en gerealiseerd willen we verder verbeteren. Prioriteiten K1 Er is uitvoering gegeven aan wat is overeengekomen over het desbetreffende gedeelte van het projectenportfolio. 2 K2 Beheer en inrichting klantgerelateerde processen. 2.4 Bedrijfsvoering In onze bedrijfsvoering is de aandacht onder meer gericht op de verbinding van ons takenpakket met de financiële middelen. In navolging van het afgelopen jaar wordt verder gewerkt aan het ontwikkelen van de P&C cyclus waarin inhoudelijke resultaten en financiën nadrukkelijk met elkaar verbonden zijn. Op het gebied van de bedrijfsvoering zijn in 2014 de prioriteiten: Prioriteiten A1 Verhuizing van EDDA naar Zutphen. 2 A2 Financieel beheer op orde. 2 A3 Ontwikkeling en inrichting overige bedrijfsprocessen. 2 A4 Organisatieontwikkeling. Pagina 7 van 15

8 3 Continuïteit van de dienstverlening Binnen de lijn Continuïteit van de dienstverlening worden in 2014 onder de aangeduide prioriteiten de volgende resultaten geboekt. 1 C0 Afgesproken dienstverleningniveaus worden gerealiseerd en wettelijke taken uitgevoerd. EDDA EDDA realiseert de dienstverleningniveaus zoals met opdrachtgevers afgesproken, de rapportages zijn op hun informatiebehoefte afgestemd. Scannen en bewaren dossiers IND en OM in CDD. Bewaren dossiers DJI, politie Haaglanden, Raad voor de Kinderbescherming, personeeldossiers V&J en ZM in CDD. In gang zetten vernietiging van de papieren dossiers van IND en personeelsdossiers V&J (uitwerking van substitutie). JD&IB JD&IB onderhoudt en beheert JDS, JD-online, LURIS (inclusief ZyLAB), RTU (NOC/NSF en NOV), OBJD, IZO, ECRIS en Antillen overeenkomstig Wjsg en DNO's. MA De MatchingsAutoriteit onderhoudt en beheert SKDB, spelverdeler, verificatiemodule, VVI en Injus 1 overeenkomstig Wivvg en DNO Injus 1. De MatchingsAutoriteit voert de gevalsbehandeling BIJ uit evenals operationeel beheer. Serviceteam J&V Het serviceteam J&V realiseert de dienstverleningniveaus zoals met opdrachtgever DJJ afgesproken, de rapportage is op zijn behoefte afgestemd. CIOT Het CIOT exploiteert en beheert CIS versie 2013 en systeemsoftware. Technologie De technische infrastructuur wordt toegerust op de groei van onze dienstverlening. EBV Realisatie en uitvoering conform jaarplan EBV (zie bijlage 3). PIDS Ondersteuning BG PIDS: voortgang projecten + financieel beheer. SCPV Het Servicecentrum adviseert op verzoek aan en ontwikkelt hulpmiddelen voor organisaties die werkzaam zijn op het terrein van veiligheid over de meer complexe privacyvraagstukken. 1 C1 Een adequate meerjarige vervangingsagenda (incl. migratiestrategie) voor de kernsystemen is uitgewerkt. Heldere migratiestrategie ketensystemen (vervanging legacy) rekening houdend met de ontwikkeling van die systemen in 2014 (zoals informatieportaal, personenserver en releases) en de enterprise architectuur. 1 C2 Er is uitvoering gegeven aan wat is overeengekomen over het desbetreffende gedeelte van het projectenportfolio. Realisatie van met DGRR overeengekomen projecten uit dit deel van de portfolio. Pagina 8 van 15

9 1 C3 Borging van de kwaliteit van de ketenregisters voor de justitiële ketens JD&IB i.s.m. MA Data entrycriteria voor JDS zijn vastgesteld, structurele maatregelen voor het gegevensbeheer van JDS bepaald en met gegevensleveranciers gedeeld. MA Geoptimaliseerd werkproces matching geïmplementeerd. Koppelvlakkenoverleg Wivvg strafrechtsketen ingeregeld dat er op gericht is met ketenpartners operationele knelpunten in de vaststelling van leidende identiteiten weg te nemen. Operatie i.s.m. Uitvoeren integrale releasekalender 2014: Technologie 2 releases en 2 patches CDD waarbij 70% van de CDD release bestaat uit wensen vanuit de gebruikersraad; 4 releases SKDB en ten minste 3 releases JDS waarbij afstemming heeft plaatsgevonden met gebruikersraad; 3 releases Geïntegreerd Casusoverlegsysteem (GCOS) en 2 releases Integrale Formulieren Module (IFM) vastgesteld door CMB's; Doorontwikkeling CIOT Informatiesysteem (CIS) versie 2013 naar versie 2014, afgestemd met gebruikersraad en stuurgroep. Applicatiebeheer JDS, OBJD en Luris van Spirit overgenomen zodanig dat in staat is deze zelf door te ontwikkelen. 1 C4 zorgt voor goed toegeruste medewerkers Het ziekteverzuim is gelijk aan of lager dan 4%. Met 90% van de medewerkers is een resultaat- en voortgangsgesprek gevoerd, waarbij onder meer afspraken gemaakt zijn over de individuele tastbare bijdrage aan de uitvoering van de visie, de missie en het jaarplan van. Verbeterpunten voor inhoud en opzet van de resultaatgesprekken zijn, ook bezien vanuit het perspectief van de medewerker, in kaart gebracht. Invoeren opleidings- en inwerkplannen, voor tenminste een functiegroep per directie. IT&I Locatieoverstijgende samenwerking is in technische zin vereenvoudigd, waaronder Windows 7 en Office 2010 (of hogere versies indien opportuun) in gebruik genomen. Pagina 9 van 15

10 2 C5 Met de eigenaar DGRR zijn afspraken gemaakt over het niveau van de dienstverlening De standaardproducten met bijbehorende generieke service- en aansluitvoorwaarden worden vastgelegd in een Basis Niveau Dienstverlening (BND) en een Producten- en DienstenCatalogus (PDC). In het kader van het inrichten van bijbehorende overlegstructuren op strategisch, tactisch en operationeel niveau wordt in 2014 gestart met de dienst Identiteitsvaststelling en het CIOT informatiesysteem. Operatie en Technologie i.s.m. Over de uitvoering van alle DNO s is aan opdrachtgevers gerapporteerd en is met hen besproken. Strategie & Middelen Strategie en Middelen Operatie EDDA MA IdM (JEP/PKI) PKI-EAC CIOT Met de eigenaar DGRR zijn afspraken gemaakt over het niveau van dienstverlening. Vaststelling beleid in rekening brengen kosten informatieverstrekking (in welke gevallen wel, in welke gevallen niet; te hanteren tarieven). Scannen en controleren van akten burgerlijke stand en latere vermeldingen. Overdracht gedigitaliseerde akten burgerlijke stand met inktschade aan Nationaal Archief (project Inktschade afgerond). Minimaal beheer waarmerk-, teken- en validatieservice (WTVs) in opdracht van DGRR ingericht (zodra daartoe benodigd budget beschikbaar is). Kostprijsmodellen beheer WTVs, beheer CDD en digitaliseren (door)ontwikkeld, zodat op basis daarvan de kosten van dienstverlening door EDDA aan opdrachtgever doorberekend kunnen worden. Ten behoeve van inzicht in presteren levert rondom Injus en BIJ elk kwartaal aan het WODC de gewenste informatie (micro-data) volgens de afgesproken formats. Het PKI-RA certificaat is op basis van een goed auditresultaat verlengd. Eerste (deel)certificeringen PKI EAC verkregen. CIOT Audit programmatuur CIS versie 2013 en techniek, naast de jaarlijkse audit door de DAD. 2 C6 Professionalisering van beheerprocessen Ingericht en werkende processen Incidentmanagement, Configurationmanagement, Problemmanagement, Changemanagement en Releasemanagement. Voorts zal in 2014 een of meerdere tactische beheerprocessen worden ingericht, het besluit hierover zal in de 1 e helft van 2014 plaatsvinden. Operatie Visie Operatie op werkwijze functioneel beheer en plan gericht op flexibilisering inzet binnen Operatie. Technologie OTAP CDD, JDS en SKDB consistent ingericht. Ontwikkeling Applicatie Portfolio management en bewaking van applicatie lifecycle. ASL processen aansluitend op de ITIL processen ingericht en geïmplementeerd (Incident management en onderhouds- en vernieuwingsprocessen Analyse, Ontwerp, Bouw, Test). Pagina 10 van 15

11 2 C7 Verbetering van de communicatie met de gebruikers Operatie De informatieverstrekking aan justitiële ketens d.m.v. het dienstenportaal verbeterd. De betrokkenheid van exterme gebruikers bij de invulling van releases JDS en SKDB via de gebruikersraad vergroot. Gestructureerde samenwerking en communicatie met gebruikers. MA Samen met relatiemanagement een aanvalsplan opgesteld om de uitvoering van de Wivvg door de ketenorganisaties te verbeteren. Strategie & Middelen Factsheets en algemene brochure dienstverlening extern gecommuniceerd, evenals 4 nieuwsbrieven. Directieoverleggen met strategische partners in de justitiële ketens zijn gevoerd. Pagina 11 van 15

12 4 Innovatieve bijdrage voor ketenprogramma s Binnen de lijn Innovatieve bijdrage voor ketenprogramma s worden in 2014 onder de aangeduide prioriteiten de volgende resultaten geboekt. 2 I1 Leveren van een substantiële bijdrage aan strategische verbeterprogramma s in de justitiële ketens zoals VPS, USB, IDMI en IWPI Realisatie van met DGRR overeengekomen projecten uit dit deel van de portfolio. Strategie & Middelen Bijdragen aan ontwikkeling Injus 2, voorbereiden in beheer name en aanpassen werkproces BIJ. In samenwerking met USB en CJIB ontwikkelt een visie over de kwaliteit en efficiency van de informatiestroom van OM naar CJIB en. Plan van aanpak opgesteld voor de digitale aanlevering van de gegevens over voorlopige invrijheidsstellingen en schorsende voorwaarden. Ten behoeve van de Werkwijzer ketenwerkprocessen deel C levert beschrijvingen van ketenprocessen op operationeel niveau. PKI-EAC Realisatie van PKI infrastructuur t.b.v. vreemdelingendocument CN (Caribisch Nederland). Werkplekken van KMAR voorzien van functionaliteit om PKI EAC op de werkplek uit te kunnen lezen. IdM (JEP/PKI) JEP lite in productie. 2 I2 Verbetering van het besturingsproces op het projectenportfolio (incl. de keuze van het projectenportfolio 2014). Op basis van een integrale medewerkers / resourceplanning bemensing releases zeker stellen en bemensing van projecten bepalen. Strategie & Middelen Portfolio in samenwerking met DGRR bepaald. In de bijlage het conceptportfolio zoals dat in coproductie van DGRR en tot stand gekomen is. Daarin ook een voorstel voor de uit te voeren projecten in Pagina 12 van 15

13 5 Realisatie van wensen van individuele ketenpartners Binnen deze lijn worden in 2014 de volgende resultaten voorzien: 2 K1 Er is uitvoering gegeven aan wat is overeengekomen over het desbetreffende gedeelte van het projectenportfolio. Realisatie van met DGRR overeengekomen projecten uit dit deel van de portfolio. 2 K2 Beheer en inrichting van klantgerelateerde processen. Onderzoeken en inrichten strategisch accountmanagement incl. ketenadviesraad / klantadviesraad. Strategie & Middelen Intake van klantwensen aan laten sluiten op interne besluitvormingsprocessen zodanig dat klanten zich gehoord voelen, hun verwachtingen goed gemanaged zijn en gemaakte afspraken nagekomen worden. Operatie Optimaliseren ontwikkeling releases en de bijdrage van Operatie (functioneel beheer) hierin op basis van evaluatie(s). CDD Ontwikkeling CDD: ingericht testbed en testomgeving, uitgevoerde load- en volumetest en redundant uitgevoerd CDD. Ontwikkeling Afsluiten en uitvoeren van drie Operational Level Agreements (OLA's) voor adaptief en correctief applicatiebeheer met de interne klanten. Automatiseren versiebeheer met Continuous Integration voor twee kernsystemen. Pagina 13 van 15

14 6 Bedrijfsvoering Op het gebied van befrijsvoering zijn de volgende resultaten voorzien: 1 A1 Verhuizing van EDDA naar Zutphen. EDDA / Strategie EDDA succesvol naar Zutphen verhuisd. & Middelen 2 A2 Financieel beheer op orde. Voeren we onze taak uit met interne medewerkers daar waar het kan. De acties uit het verbeterplan Financieel Beheer worden uitgevoerd, grotendeels in samenwerking met de overige deelnemers in de OU DGRR vanwege het feit dat veel van de verbeteringen in Leonardo moeten worden uitgevoerd. Ter versterking van onze P&C cylus is het systematisch werken met onze jaarplanresultaten in samenhang met de financiële stand van zaken (ondersteund door de A3-methodiek) ingebed in onze bedrijfsvoering door: - afdelingsbudgetten toe te kennen; - de werkelijke uitgaven en inkomsten aan dit budget te toetsen; - in elk kwartaal in periodieke overleggen tussen directie en afdelingsmanagers de inhoudelijke en financiële balans op te maken en hierover te rapporteren. 2 A3 Ontwikkeling en inrichting overige bedrijfsprocessen. Uitvoeren ontwikkelplan n.a.v. brede scan. Strategische personeelsplanning: de sleutelfuncties en HRM -functionarissen zijn gedefinieerd. Vervolgens worden risicobeperkende maatregelen bepaald en uitgevoerd. Informatie management In 2014 wordt het cluster Informatiemanagement verder vorm gegeven door het werkend krijgen van de Enterprise Architectuur, het afronden van het business informatieplan, het implementeren van het proces portfoliomanagement en het inrichten van de ondersteuning van de CIO. Projectmatig werken In 2014 zal het projectmatig werken binnen verder worden geprofessionaliseerd in lijn met afspraken die ihkv portfoliomanagement worden gemaakt (zowel met DGRR als intern). Onderwerpen als strakkere fasering, eenduidige rapportages en formele decharge van projectleider en opdrachtgever. Beveiliging De BIR is geïmplementeerd. Operationeel beveiligingsrisicomanagement, de KWAS als onderdeel daarvan, is geïmplementeerd en geborgd. Er wordt aangesloten op de departementale ontwikkelingen op het gebied van Juridisch juridische kwaliteitszorg, en er wordt een begin van uitvoering gemaakt bij een nader te bepalen productgroep. Pagina 14 van 15

15 2 A4 Organisatieontwikkeling Conform een nader uit te werken plan van aanpak wordt ter verdere versterking van het leiderschap vervolg gegeven aan de uitkomsten van het onder leidinggevenden gehouden waardenonderzoek. Volgens het in 2013 ontworpen werkproces inrichting organisatiestructuur werken de drie directies aan de inrichting van hun organisatie. Gestart is met een organisatiebrede aanpak om de uitwisseling van kennis en ervaring te faciliteren. Pagina 15 van 15

VAN AMBITIE NAAR UITVOERING - INRICHTING EN BESTURING I&A DELFLAND. 31 augustus 2013

VAN AMBITIE NAAR UITVOERING - INRICHTING EN BESTURING I&A DELFLAND. 31 augustus 2013 VAN AMBITIE NAAR UITVOERING - INRICHTING EN BESTURING I&A DELFLAND 31 augustus 2013 CONTEXT Delfland wordt de komende jaren geconfronteerd met een groeiende interne en externe vraag naar (innovatieve)

Nadere informatie

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol SAMENVATTING ITIL ITIL is nog steeds dé standaard voor het inrichten van beheerspocessen binnen een IT-organisatie. En dekt zowel applicatie- als infrastructuur beheer af. Indien gewenst kan ITIL worden

Nadere informatie

Tactisch beheer informatievoorziening AWBZ

Tactisch beheer informatievoorziening AWBZ Tactisch beheer informatievoorziening AWBZ Spreker Sandra Landa Plaats Den datum Haag 27 januari 2012 Tactisch beheerder Wat is beheer van de informatievoorziening? In samenspraak met ketenpartijen de

Nadere informatie

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. BISL Business Information Services Library Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2

Nadere informatie

Programma doorontwikkeling veiligheidshuizen. Informatiemanagement en privacy 21 november 2011

Programma doorontwikkeling veiligheidshuizen. Informatiemanagement en privacy 21 november 2011 Programma doorontwikkeling veiligheidshuizen Informatiemanagement en privacy 21 november 2011 Presentatie Privacy Binnen het programma doorontwikkeling veiligheidshuizen is Privacy een belangrijk onderwerp.

Nadere informatie

Informatiemanager. Doel. Context

Informatiemanager. Doel. Context Informatiemanager Doel Ontwikkelen, in stand houden, evalueren, aanpassen en regisseren van het informatiemanagement, de digitale informatievoorziening en de ICT-facilitering van de instelling en/of de

Nadere informatie

Informeert. Justitiële Informatiedienst. Jaarplan 2013. Stapsgewijs naar digitaal werken. Portaal om basisregistraties. op te vragen.

Informeert. Justitiële Informatiedienst. Jaarplan 2013. Stapsgewijs naar digitaal werken. Portaal om basisregistraties. op te vragen. Justitiële Informatiedienst Informeert April Voorwoord Johan Wiltvank > Jaarplan > Jaarplan Portaal om basisregistraties op te vragen Stapsgewijs naar digitaal werken Stapsgewijs naar digitaal werken binnen

Nadere informatie

I&A Integraal bestuurd

I&A Integraal bestuurd I&A Integraal bestuurd I&A-besturingsmodel samenvatting Datum: 25-04-2014 Versie: 1.0 1 Doelstellingen van het I&A-besturingsmodel De positie van informatievoorziening en automatisering (I&A) de afgelopen

Nadere informatie

Focus Sturing, rust en de basis op orde. Presentatie gemeenteraad Montfoort 13 december 2016

Focus Sturing, rust en de basis op orde. Presentatie gemeenteraad Montfoort 13 december 2016 Focus Sturing, rust en de basis op orde Presentatie gemeenteraad Montfoort 13 december 2016 Inhoud Aanleiding Besluitvorming Kernboodschap Geconstateerde knelpunten Toegenomen complexiteit Oplossingsrichtingen

Nadere informatie

Werkwijze Verbetering & Vernieuwing (V&V)

Werkwijze Verbetering & Vernieuwing (V&V) Werkwijze Verbetering & Vernieuwing (V&V) Inhoudsopgave Nut en Noodzaak Eerste resultaten Afgestemde werkwijze Wijze van terugkoppeling aan directie 2 Vernieuwing & Verbetering: noodzaak en onderscheid

Nadere informatie

Het BiSL-model. Een whitepaper van The Lifecycle Company

Het BiSL-model. Een whitepaper van The Lifecycle Company Het BiSL-model Een whitepaper van The Lifecycle Company Met dit whitepaper bieden we u een overzicht op hooflijnen van het BiSL-model. U vindt een overzicht van de processen en per proces een beknopte

Nadere informatie

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland OVER OOSTZAAN Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland WORMERLAND. GESCAND OP 13 SEP. 2013 Gemeente Oostzaan Datum : Aan: Raadsleden gemeente Oostzaan Uw BSN : - Uw brief van :

Nadere informatie

Digitaal archief. Een Centraal Digitaal Depot. Dé gemeenschappelijke voorziening in de justitiële ketens

Digitaal archief. Een Centraal Digitaal Depot. Dé gemeenschappelijke voorziening in de justitiële ketens Digitaal archief Een Dé gemeenschappelijke voorziening in de justitiële ketens Dé gemeenschappelijke voorziening in de justitiële ketens Een : digitaal opslaan van dossiers van ketenpartners voor een wettig

Nadere informatie

In een keten gaat het om de verbindingen, niet om de schakels.

In een keten gaat het om de verbindingen, niet om de schakels. Verbindingsmodel IV Serviceketen Theo Thiadens en Adri Cornelissen In een keten gaat het om de verbindingen, niet om de schakels. Verbindingsmodel IV Serviceketen Theo Thiadens Alleen een organisatie die

Nadere informatie

Ant: B Dit is het doel van het proces.

Ant: B Dit is het doel van het proces. In welk proces vormt het voor aanpassingen in de informatievoorziening beschikbaar gestelde budget een mandaat voor besluitvorming? A: Contractmanagement B: Financieel management C: Transitie D: Wijzigingenbeheer

Nadere informatie

Medewerker administratieve processen en systemen

Medewerker administratieve processen en systemen processen en systemen Doel Voorbereiden, analyseren, ontwerpen, ontwikkelen, beheren en evalueren van procedures en inrichting van het administratieve proces en interne controles, rekening houdend met

Nadere informatie

Functiebeschrijving Business Architect

Functiebeschrijving Business Architect Functiebeschrijving 1. Algemene Gegevens Organisatie Functienaam Versie Auteur : [naam organisatie] : : 1.0 concept : Ad Paauwe a. Plaats in de organisatie De rapporteert aan de manager architectuur van

Nadere informatie

Doel. Context VSNU UFO/INDELINGSINSTRUMENT FUNCTIEFAMILIE ICT FUNCTIONEEL (INFORMATIE) BEHEERDER VERSIE 1 MEI 2012

Doel. Context VSNU UFO/INDELINGSINSTRUMENT FUNCTIEFAMILIE ICT FUNCTIONEEL (INFORMATIE) BEHEERDER VERSIE 1 MEI 2012 Functioneel (informatie) beheerder Doel Zorgdragen voor het inrichten, aanpassen, vernieuwen en onderhouden van de informatievoorziening (processen, procedures en/of systemen), passend binnen het informatiebeleid

Nadere informatie

Samenvatting F-Scan. Onderzoek naar de effectiviteit en efficiency van de kerntaken binnen NOC*NSF. April 2011

Samenvatting F-Scan. Onderzoek naar de effectiviteit en efficiency van de kerntaken binnen NOC*NSF. April 2011 Samenvatting F-Scan Onderzoek naar de effectiviteit en efficiency van de kerntaken binnen NOC*NSF 1 Inhoud 1. Achtergrond en doelstelling 2. Effectiviteit NOC*NSF 3. Organisatie- en efficiency analyse

Nadere informatie

Vaals, juni 2013 Versie 1.2. PLAN VAN AANPAK Informatievoorziening & Automatisering De route voor de toekomst 2013-2015

Vaals, juni 2013 Versie 1.2. PLAN VAN AANPAK Informatievoorziening & Automatisering De route voor de toekomst 2013-2015 Vaals, juni 2013 Versie 1.2 PLAN VAN AANPAK Informatievoorziening & Automatisering De route voor de toekomst 2013-2015 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Plan van aanpak 1.1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2 Actiepunten

Nadere informatie

Masterclass. Proces & Informatiemanagement

Masterclass. Proces & Informatiemanagement Masterclass Proces & Informatiemanagement Expertisegebied DATA MANAGEMENT PROCES MANAGEMENT INFORMATIE MANAGEMENT ICT-MANAGEMENT 2 Beschrijving In de huidige kennis- en netwerkeconomie wordt het verschil

Nadere informatie

Tussenrapportage project professionaliseren functioneel beheer instellingssystemen September 2011

Tussenrapportage project professionaliseren functioneel beheer instellingssystemen September 2011 Universitair Informatiemanagement Kenmerk: SECR/UIM/11/0914/FS Datum: 14-09-11 Tussenrapportage project professionaliseren functioneel beheer instellingssystemen September 2011 1. Inleiding Begin 2011

Nadere informatie

CIOT-bevragingen Proces en rechtmatigheid

CIOT-bevragingen Proces en rechtmatigheid CIOT-bevragingen Proces en rechtmatigheid 2015 Veiligheid en Justitie Samenvatting resultaten Aanleiding Op basis van artikel 8 van het Besluit Verstrekking Gegevens Telecommunicatie is opdracht gegeven

Nadere informatie

Betreft: resultaten tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus. Van: De tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus

Betreft: resultaten tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus. Van: De tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus Wijk bij Duurstede, 6 maart 2012 Betreft: resultaten tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus Memo Van: De tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus Aan: Leden van de

Nadere informatie

ICT Beheermodel informatiesystemen Drechtsteden Baseline inrichting ICT beheermodel Drechtsteden

ICT Beheermodel informatiesystemen Drechtsteden Baseline inrichting ICT beheermodel Drechtsteden Drechtsteden Technische Architectuur (DTA) ICT Beheermodel informatiesystemen Drechtsteden Baseline inrichting ICT beheermodel Drechtsteden Status : Definitief 1.0 Redactie : DTA Datum : 29-08-2007 1 Versiebeheer

Nadere informatie

Goed functioneel beheer noodzaak voor effectievere SPI

Goed functioneel beheer noodzaak voor effectievere SPI getronicspinkroccade.nl Goed functioneel beheer noodzaak voor effectievere SPI Machteld Meijer Zeist, 3 oktober 2006 Inhoud Domeinen en modellen Functioneel beheer en BiSL Rol van BiSL in SPI 1 Goed functioneel

Nadere informatie

Audit Centraal Informatiepunt Onderzoek Telecommunicatie (CIOT) Beheeronderzoek 2013

Audit Centraal Informatiepunt Onderzoek Telecommunicatie (CIOT) Beheeronderzoek 2013 Auditdienst Rijk Ministerie van Financiën Audit Centraal Informatiepunt Onderzoek Telecommunicatie (CIOT) Beheeronderzoek 2013 ADR/20 14/1087 Datum 16 september 2014 Status Definitief Pagina 1 van 14 MUOIt

Nadere informatie

door Wrijving ontstaat Glans Portfoliomanagement & PMO bij de Nationale Politie door Jan Pieter Mook

door Wrijving ontstaat Glans Portfoliomanagement & PMO bij de Nationale Politie door Jan Pieter Mook door Wrijving ontstaat Glans Portfoliomanagement & PMO bij de Nationale Politie door Jan Pieter Mook Opening 1. Introductie Menti vraag 1 2. Opzet Nationale Politie & IV organisatie Menti vraag 2 3. Inrichting

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING: WIJKMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Actiezorg en Magentazorg

FUNCTIEBESCHRIJVING: WIJKMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Actiezorg en Magentazorg FUNCTIEBESCHRIJVING: WIJKMANAGER Algemeen Organisatie: Stichting Actiezorg en Magentazorg Organisatorische eenheid: raad van bestuur Opsteller functiebeschrijving: adviseur P&O Datum voorlopige vaststelling:

Nadere informatie

Portfoliomanagement. Management in Motion 7 maart 2016

Portfoliomanagement. Management in Motion 7 maart 2016 Portfoliomanagement Management in Motion 7 maart 2016 PMO Institute Julianalaan 55 3761 DC Soest I: www.pmoinstitute.com I: www.thinkingportfolio.nl E: info@pmoinstitute.com Tjalling Klaucke E: tj.klaucke@pmoinstitute.com

Nadere informatie

Q3 Concept BV Tel: +31 (0)413 331 331

Q3 Concept BV Tel: +31 (0)413 331 331 Algemeen Deze Service Level Agreement (SLA) beschrijft de dienstverlening van Q3 Concept BV op het gebied van het beheer van de Q3 applicatie zoals Q3 Concept BV deze aanbiedt aan opdrachtgever en de service

Nadere informatie

Functiebeschrijving Manager Personeel, Beleid en Communicatie

Functiebeschrijving Manager Personeel, Beleid en Communicatie Functiebeschrijving Manager Personeel, Beleid en Communicatie Versie 0.10 LIMOR: Het copyright, kopijrecht en auteursrecht zij expliciet voorbehouden aan LIMOR Ter beschikking stellen aan derden kan slechts

Nadere informatie

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 1. Aanleiding De BMWE-gemeenten willen zoveel mogelijk gezamenlijk het Centrum Jeugd en Gezin realiseren. Dit plan van aanpak is hierop

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement dd. Functie tactisch manager Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub dd Besluit personeel veiligheidsregio

Nadere informatie

Taak- en functieomschrijving teamleider kinderopvang

Taak- en functieomschrijving teamleider kinderopvang Pagina 1 van 5 Taak- en functieomschrijving teamleider kinderopvang Doel Het vastleggen van taken, verantwoordelijkheden van een functionaris, met inbegrip van opleidingseisen en salarisindicatie. Van

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer : 2011/21892 Datum : 16 augustus 2011 Programma : Bestuur en Organisatie Blad : 1 van 6 Cluster : Bestuur Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten & Logius & Gebruikersverenigingen / Samenwerkingsverbanden & Leveranciers

Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten & Logius & Gebruikersverenigingen / Samenwerkingsverbanden & Leveranciers ADDENDUM: betreffende het implementeren en gebruiken van de standaard Zaak en Document services incl. MijnOverheid / Lopende Zaken. (Addendum op de SAMENWERKINGSOVEREENKOMST KWALITEITSINSTITUUT NEDERLANDSE

Nadere informatie

Het PMO van PostNL IT

Het PMO van PostNL IT Het PMO van PostNL IT WIN PMO Congres Blik op een kleurrijk PMO Alex Palma, manager IT Projecten 13-03-2014 Wat willen we jullie vertellen? Positionering van projectenorganisatie Waarom een PSO? Implementatiestrategie

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Dr. Projects Management B.V.

Dr. Projects Management B.V. --009 Dr. Projects Management B.V. Printversie van gepresenteerde beelden van de website www.drprojects.nl Dr. Projects Management Dit is de bundeling van de website presentaties per onderdeel. De diensten

Nadere informatie

getronicspinkroccade.nl EPD en BiSL! 13 e EPD-ICT Congres NVMA 12 juni 2008 Thijs de Jong Senior adviseur en trainer

getronicspinkroccade.nl EPD en BiSL! 13 e EPD-ICT Congres NVMA 12 juni 2008 Thijs de Jong Senior adviseur en trainer getronicspinkroccade.nl EPD en BiSL! 13 e EPD-ICT Congres NVMA 12 juni 2008 Thijs de Jong Senior adviseur en trainer Kennismaking 1 Beheer Van project naar beheer Grootschalige Vernieuwing Applicatiebeheer

Nadere informatie

Gewijzigde doelstellingen in de leidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID. (inwerkingtreding: 1 januari 2015)

Gewijzigde doelstellingen in de leidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID. (inwerkingtreding: 1 januari 2015) Gewijzigde doelstellingen in de leidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID (inwerkingtreding: 1 januari 2015) 2 1. Doelstellingen, proces- & risicomanagement Subthema kwaliteitsbeleid

Nadere informatie

B&W d.d. 10 juni 2014

B&W d.d. 10 juni 2014 B&W 14.0521 d.d. 10 juni 2014 Onderwerp Kwantitatieve benchmark financiële kolom Besluiten: 1. Kennis te nemen van de uitkomsten van de kwantitatieve benchmark naar de financiële kolom van de gemeente

Nadere informatie

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK INHOUDSOPGAVE 1. FORMAT PLAN VAN AANPAK 1.1. Op weg naar een kwaliteitsmanagementsysteem 1.2. Besluit tot realisatie van een kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) 1.3. Vaststellen van meerjarenbeleid en SMART

Nadere informatie

Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau

Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau CONTINUOUS VALUE DELIVERY We zorgen ervoor dat u in elke volwassenheidsfase van uw digitale platform snel en continu waarde kunt toevoegen voor eindgebruikers.

Nadere informatie

Dienstverlening Procesmanagement. Informatiemanagement. 18 september 2014

Dienstverlening Procesmanagement. Informatiemanagement. 18 september 2014 Dienstverlening Procesmanagement Informatiemanagement 18 september 2014 Veel vragen gesteld en beantwoord, zoals: Wat draagt informatiemanagement bij aan dienstverlening? Visie dienstverlening en digitaal

Nadere informatie

Shared Services in ontwikkeling binnen de Rijksoverheid

Shared Services in ontwikkeling binnen de Rijksoverheid Overheid & Sourcing Drs. Ing. Bob van Graft MCM, CGEIT, C CISO Wnd. Directeur SSC ICT Haaglanden Shared Services in ontwikkeling binnen de Rijksoverheid Digitalization of the Enterprise Bron: Gartner ITxpo

Nadere informatie

Evaluatie P&C Cyclus Projectdefinitie

Evaluatie P&C Cyclus Projectdefinitie Evaluatie P&C Cyclus 2014 Projectdefinitie februari 2015 INLEIDING Als onderdeel van het implementatietraject CGM is in 2013 in de 3 afzonderlijke raden van Cuijk, Grave en Mill en st Hubert besloten tot

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Jaarplan 2014 Regionale Samenwerkings Organisatie Haaglanden

Jaarplan 2014. Jaarplan 2014 Regionale Samenwerkings Organisatie Haaglanden Jaarplan 2014 Jaarplan 2014 Regionale Samenwerkings Organisatie Haaglanden Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Doelstelling 2014... 4 3. Zorgdiensten... 4 4. Overdracht de functies van platform en projectcoordinatie...

Nadere informatie

HERGEBRUIK VAN REQUIREMENTS

HERGEBRUIK VAN REQUIREMENTS HERGEBRUIK VAN REQUIREMENTS EEN PRAKTISCHE AANPAK BUSINESS ANALYSE CENTER OF EXCELLENCE - SYNERGIO Inhoudsopgave 1 HERGEBRUIK VAN REQUIREMENTS... 3 1.1 GEBRUIKEN VERSUS HERGEBRUIKEN... 4 2 STRATEGIE...

Nadere informatie

Service Level Rapportage

Service Level Rapportage Service Level Rapportage Service Level Agreement nummer S115 Service Level Agreement naam HomeWURk Applicaties n.v.t. Naam klant Naam contactpersoon klant Hans van Haren Naam Service manager M.A. Otte

Nadere informatie

EXIN Business Information Management Foundation

EXIN Business Information Management Foundation Voorbeeldexamen EXIN Business Information Management Foundation with reference to BiSL Editie mei 2012 Copyright 2012 EXIN Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt

Nadere informatie

Visie op Digitaal Zaakgericht werken

Visie op Digitaal Zaakgericht werken Visie op Digitaal Zaakgericht werken Aanleiding om digitaal zaakgericht te gaan werken Digitaal Zaakgericht werken is een belangrijke ontwikkeling die al geruime tijd speelt binnen de overheid, en bij

Nadere informatie

De Next Practice. Wilbert Teunissen Management Consultant Informatiemanagement

De Next Practice. Wilbert Teunissen Management Consultant Informatiemanagement De Next Practice Wilbert Teunissen Management Consultant Informatiemanagement Sogeti & ontwikkeling van FB 2005 De Uitdaging 4 e industriële revolutie NU!! Digitale Economie 27% heeft op dit moment een

Nadere informatie

Functiebeschrijving Technische Architect

Functiebeschrijving Technische Architect Functiebeschrijving 1. Algemene Gegevens Organisatie Functienaam Versie Auteur : [naam organisatie] : : 1.0 concept : Ad Paauwe a. Plaats in de organisatie De rapporteert aan de manager van het architectuurteam.

Nadere informatie

Organisatie: Samenwerkingsverband Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard)

Organisatie: Samenwerkingsverband Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard) Functie-informatie Functienaam: Directeur samenwerkingsverband Organisatie: Samenwerkingsverband 28.05 Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard) Werkterrein: Management

Nadere informatie

Basis Diensten Niveau Generieke Diensten van de Justitiële Informatiedienst. Datum 17 januari 2011 Status definitief 1.4

Basis Diensten Niveau Generieke Diensten van de Justitiële Informatiedienst. Datum 17 januari 2011 Status definitief 1.4 Basis Diensten Niveau Generieke Diensten van de Justitiële Informatiedienst Datum 17 januari 2011 Status definitief 1.4 Colofon Afzendgegevens Justitiële Informatiedienst Egbert Gorterstraat 6 7607 GB

Nadere informatie

Beschrijving DCTF Werkgroep Workflow

Beschrijving DCTF Werkgroep Workflow Beschrijving DCTF Werkgroep Workflow Fase 1: Identificatie en selectie van een issue waarvoor mogelijk een werkgroep dient te worden opgericht 1. Het DB zet een portfolio management op ten aanzien van

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Magentazorg

FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Magentazorg FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER Algemeen Organisatie: Stichting Magentazorg Organisatorische eenheid: raad van bestuur Opsteller functiebeschrijving: adviseur P&O Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015

Nadere informatie

Bijlage A Governance

Bijlage A Governance Bijlage A Governance WFO-Suite en Diensten Opdrachtgever: Opdrachtgever/Centrum voor Facilitaire Dienstverlening (B/CFD) Inkoop Uitvoeringscentrum (IUC) Opdrachtnemer : Datum: Versie: publicatieversie

Nadere informatie

Overzicht van taken en competenties. Demandmanager-rol

Overzicht van taken en competenties. Demandmanager-rol Overzicht van taken en competenties Demandmanager-rol Inhoudsopgave 1 Taakomschrijving... 2 1.1 AA-1 Goedkeuren/beoordelen opdracht, verzoek, e.d.... 2 1.2 AA-7 Evalueren opdracht... 2 1.3 CA-1 Onderhouden

Nadere informatie

Facilitair accountmanager

Facilitair accountmanager Facilitair accountmanager Doel Inventariseren en analyseren van de wensen en ervaringen van klanten van de dienst ten aanzien van de dienstverlening en het uitzetten van daaruit voorvloeiende activiteiten,

Nadere informatie

Toets uw eigen continuïteitsplan

Toets uw eigen continuïteitsplan Inspectiebericht Inspectie Openbare Orde en Veiligheid Jaargang 6, nummer 1 (maart 2010) 9 Toets uw eigen continuïteitsplan Deze vragenlijst is een gecomprimeerde en op onderdelen aangepaste versie van

Nadere informatie

Samenwerken aan resultaat met product-portfoliomanagement

Samenwerken aan resultaat met product-portfoliomanagement Samenwerken aan resultaat met product-portfoliomanagement PRODUCT- PORTFOLIO- MANAGEMENT; WAAROM? Myriam van Rooij Directeur KNMI Van stuurman in de mist naar kapitein met helder zicht Het KNMI is een

Nadere informatie

Functioneel Applicatie Beheer

Functioneel Applicatie Beheer Functioneel Applicatie Beheer Functioneel Applicatie Beheer Goed functioneel beheer werkt als smeerolie voor uw organisatie en zorgt voor een optimale aansluiting van de informatievoorziening op de primaire

Nadere informatie

EmployabilityDriver. Waarom een strategische discussie over employability beleid?

EmployabilityDriver. Waarom een strategische discussie over employability beleid? EmployabilityDriver Waarom een strategische discussie over employability beleid? We weten al een tijd dat door vergrijzing en ontgroening de druk op de arbeidsmarkt toeneemt. Het wordt steeds belangrijker

Nadere informatie

Voorbeeldexamen. Business Information Management Foundation. Editie augustus 2011

Voorbeeldexamen. Business Information Management Foundation. Editie augustus 2011 Voorbeeldexamen Business Information Management Foundation Editie augustus 2011 Copyright 2011 EXIN Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen

Nadere informatie

Examen BiSLF Business Information Management Foundation

Examen BiSLF Business Information Management Foundation Examen BiSLF Business Information Management Foundation Publicatiedatum Startdatum 1 januari 2006 1 oktober 2005 Doelgroep De doelgroep voor deze module heeft in zijn of haar functie een rol bij het aansturen,

Nadere informatie

Voorblad agendapunt 3 Stand van zaken speerpunt Informatiemanagement

Voorblad agendapunt 3 Stand van zaken speerpunt Informatiemanagement Voorblad agendapunt 3 speerpunt Informatiemanagement Ruud vd Belt en Peter Antonis In bijgaande notitie treft u de bestuursopdracht Informatiemanagement (IM) aan. De samenleving en werkorganisaties zijn

Nadere informatie

UWV Testservice. Resultaatgerichte invoering van een adaptief procesmodel

UWV Testservice. Resultaatgerichte invoering van een adaptief procesmodel UWV Testservice Resultaatgerichte invoering van een adaptief procesmodel Rob Passage Karin Boons UWV Gegevensdiensten Sogeti Software Control Agenda 11e SPIder conferentie, 29 september 2008 De werkende

Nadere informatie

PROJECT PORTFOLIO MANAGEMENT WERKEND KRIJGEN.

PROJECT PORTFOLIO MANAGEMENT WERKEND KRIJGEN. PROJECT PORTFOLIO MANAGEMENT WERKEND KRIJGEN. Rob Knechten en Jan Bloem PUG sessie 09-05-2011 Introductie werkend krijgen Welkom Arlande visie op Case ROC Nijmegen Rob Knechten: werkend krijgen Stefanie

Nadere informatie

Functieprofiel Projectleider Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Projectleider Functieprofiel titel Functiecode 00 1 Functieprofiel Projectleider Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Voorbereiden en opzetten van projecten en bijbehorende projectorganisatie, alsmede leiding geven aan de uitvoering hiervan, binnen

Nadere informatie

Gemeente Alphen aan den Rijn

Gemeente Alphen aan den Rijn Informatiebeveiligingsbeleid (t.b.v. ICT Forum Lokale Overheid) Van een Informatiebeveiligingsbeleid naar de dagelijkse praktijk Maart 2016, afdeling I&A Informatiebeveiligingsbeleid Informatiebeveiligingsbeleid

Nadere informatie

Beleidsmedewerker Onderwijs

Beleidsmedewerker Onderwijs Horizon College Beleidsmedewerker Onderwijs Sector BMO Alkmaar C70) Afdeling Communicatie en Onderwijs (C&O) Contract: Vervanging wegens zwangerschapsverlof Periode: 1 mei 2015 tot 1 oktober 2015 Omvang:

Nadere informatie

Stop met procesgericht ICT-beheer. Betere resultaten door eigen verantwoordelijkheid

Stop met procesgericht ICT-beheer. Betere resultaten door eigen verantwoordelijkheid Stop met procesgericht ICT-beheer Betere resultaten door eigen verantwoordelijkheid Wie is Leo Ruijs? Leo Ruijs, Service 8-2 - Ontwikkelingen vakgebied 1950-1970 Beheer als specialisatie 1970-1990 ICT

Nadere informatie

Voortgangsbericht projectopdrachten en voortgang Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio's

Voortgangsbericht projectopdrachten en voortgang Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio's Aan Veiligheidsberaad Van DB Veiligheidsberaad Datum 17 september Voortgangsbericht projectopdrachten en voortgang Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio's Context en aanleiding Tijdens het Veiligheidsberaad

Nadere informatie

> 2 INTRODUCTIES > HENK DUBBELMAN > ICT DIRECTEUR > GRAFISCH LYCEUM ROTTERDAM > JOHN ONION > PRINCIPAL ASSOCIATE > ARLANDE

> 2 INTRODUCTIES > HENK DUBBELMAN > ICT DIRECTEUR > GRAFISCH LYCEUM ROTTERDAM > JOHN ONION > PRINCIPAL ASSOCIATE > ARLANDE > 2 INTRODUCTIES 29 STE SAMBO-ICT CONFERENTIE - 16 JANUARI 2014 - DOETINCHEM > HENK DUBBELMAN > ICT DIRECTEUR > GRAFISCH LYCEUM ROTTERDAM > DUBBELMAN@GLR.NL > JOHN ONION > PRINCIPAL ASSOCIATE > ARLANDE

Nadere informatie

ICT-governance. (Beschrijving van de ICT-besturing binnen de AHK) CONCEPT. Amsterdam, Juli Ferry J. de Jong (hoofd ICT)

ICT-governance. (Beschrijving van de ICT-besturing binnen de AHK) CONCEPT. Amsterdam, Juli Ferry J. de Jong (hoofd ICT) (Beschrijving van de ICT-besturing binnen de AHK) CONCEPT Amsterdam, Juli 2013 Ferry J. de Jong (hoofd ICT) Index Document informatie...3 Document locatie...3 Versie geschiedenis...3 Eigenaar...3 Distributie...3

Nadere informatie

Planning & Control. Inleiding. Inhoudsopgave

Planning & Control. Inleiding. Inhoudsopgave Planning & Control Inleiding Planning & Control is de Engelse benaming voor coördinatie en afstemming. Het is gericht op interne plannings- en besturingsactiviteiten. Een heldere Planning & Control functie

Nadere informatie

Inleiding. Inleiding. Een goede Missie, Visie en Strategie (MVS) bestaat uit twee gedeelten: Strategie Ontwikkeling en Strategie Implementatie.

Inleiding. Inleiding. Een goede Missie, Visie en Strategie (MVS) bestaat uit twee gedeelten: Strategie Ontwikkeling en Strategie Implementatie. Inleiding Inleiding Veel bedrijven hebben wel eens een Visie, Missie en Strategie uitgewerkt. Maar slechts weinig bedrijven hebben er ook daadwerkelijk voordeel van. Bij veel bedrijven is het niet meer

Nadere informatie

Bijlage II - Het spoorboekje kwaliteit: De BIG-8 stap voor stap. Inleiding

Bijlage II - Het spoorboekje kwaliteit: De BIG-8 stap voor stap. Inleiding Bijlage II - Het spoorboekje kwaliteit: De BIG-8 stap voor stap Inleiding In het omgevingsrecht worden regels gesteld waar de overheden zich aan moeten houden bij het uitvoeren van vergunningverlening,

Nadere informatie

Portfoliomanagement. Management in Motion 7 maart 2016

Portfoliomanagement. Management in Motion 7 maart 2016 Portfoliomanagement Management in Motion 7 maart 2016 PMO Institute Julianalaan 55 3761 DC Soest I: www.pmoinstitute.com I: www.thinkingportfolio.nl E: info@pmoinstitute.com Tjalling Klaucke E: tj.klaucke@pmoinstitute.com

Nadere informatie

ROAD MAP VOOR HET CONCRETISEREN EN HET IMPLEMENTEREN VAN DE STRATEGIE Strategisch performance management

ROAD MAP VOOR HET CONCRETISEREN EN HET IMPLEMENTEREN VAN DE STRATEGIE Strategisch performance management De road map is erop gericht om het beoogde succes van een organisatie (de strategische ambitie) te helpen maken. De road map gaat in op hoe de weg naar het succes expliciet en concreet te maken Jan Scheffer

Nadere informatie

EFP CONGRES 'THE FUTURE OF FORENSIC CARE, SOLUTIONS WORTH SHARING' MANAGEMENT IN PROGRESS WOUTER TEN HAVE 7 JUNI 2012. 29 mei 2012

EFP CONGRES 'THE FUTURE OF FORENSIC CARE, SOLUTIONS WORTH SHARING' MANAGEMENT IN PROGRESS WOUTER TEN HAVE 7 JUNI 2012. 29 mei 2012 EFP CONGRES 'THE FUTURE OF FORENSIC CARE, SOLUTIONS WORTH SHARING' 1 MANAGEMENT IN PROGRESS WOUTER TEN HAVE 7 JUNI 2012 2 DE STRATEGY-TO-PERFORMANCE GAP (MANKINS EN STEELE) 3 37% Gemiddelde prestatie verliezen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 240 Immigratie- en Naturalisatiedienst Nr. 16 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 200 VIII Jaarverslag en slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2014 Nr. 11 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN

Nadere informatie

Zaakgericht samenwerken. Visie en Koers

Zaakgericht samenwerken. Visie en Koers Zaakgericht samenwerken Visie en Koers 2009032816 We staan voor diverse ambities en knelpunten Burgers 7x24 inzicht in status aanvragen Efficiënter werken Borgen rechtmatigheid Inzicht bij medewerkers

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Friesland College te Leeuwarden. Ondernemer detailhandel

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Friesland College te Leeuwarden. Ondernemer detailhandel ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU Friesland College te Leeuwarden Ondernemer detailhandel November 2014 BRIN: 25LG Onderzoeksnummer: 277525 Onderzoek uitgevoerd in: September 2014

Nadere informatie

Voorstel Governancestructuur op hoofdlijnen

Voorstel Governancestructuur op hoofdlijnen Inleiding Dit document beschrijft het voorstel voor een nieuwe governancestructuur voor de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) op hoofdlijnen (de richting). De nieuwe governancestructuur beoogt een

Nadere informatie

Visie en werkwijze SV Colmschate 33

Visie en werkwijze SV Colmschate 33 Visie en werkwijze SV Colmschate 33 PLAN VAN AANPAK Opdrachtgever: Voorzitter SV Colmschate 33 Opdrachtnemer: Bestuurslid J&S a.i. Inhoud 1. Versiebeheer 3 2. Inleiding 4 2.1 Aanleiding 4 2.2 Doel plan

Nadere informatie

HealthRatio Integrated Planning

HealthRatio Integrated Planning HealthRatio Integrated Planning HIP is de alles in één oplossing voor uw besturing: Begroten, plannen, prognosticeren en rapportage Financieel, Productie en Middelen (FTE, OK, Bedden) Geïntegreerde kostprijscalculatie

Nadere informatie

Werkwijze Cogo 2004. abcdefgh. Cogo publicatienr. 04-03. Ad Graafland Paul Schepers. 3 maart 2004. Rijkswaterstaat

Werkwijze Cogo 2004. abcdefgh. Cogo publicatienr. 04-03. Ad Graafland Paul Schepers. 3 maart 2004. Rijkswaterstaat Werkwijze 2004 publicatienr. 04-03 Ad Graafland Paul Schepers 3 maart 2004 abcdefgh Rijkswaterstaat Werkwijze 2/16 I Inleiding Verandering In 2003 is de organisatie van de ingrijpend veranderd. Twee belangrijke

Nadere informatie

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Doel Voorbereiden en opzetten van en bijbehorende projectorganisatie, alsmede leiding geven aan de uitvoering hiervan, binnen randvoorwaarden van kosten,

Nadere informatie

Risicomanagement in SWV PO en VO. Bé Keizer (expert passend onderwijs) Rick de Wit (Infinite Financieel)

Risicomanagement in SWV PO en VO. Bé Keizer (expert passend onderwijs) Rick de Wit (Infinite Financieel) Risicomanagement in SWV PO en VO Bé Keizer (expert passend onderwijs) Rick de Wit (Infinite Financieel) Aanleiding Kwaliteit Jaarverslagen 2014 o.a. Risicoparagraaf Financiële resultaten 2014 en 2015 -

Nadere informatie

Justitiële. Justitiële Informatiedienst

Justitiële. Justitiële Informatiedienst Justitiële Justitiële Informatiedienst JDS Voor MA CDD een + integer EBV CIOT PIDS JDS MA CDD PIDS en JDS integraal MA CDD persoonsbeeld + EBV CIOT PIDS JDS MA CIOT PIDS JDS MA CDD + EBV CIOT PIDS JD EBV

Nadere informatie

Informatiebeveiligingsbeleid SBG

Informatiebeveiligingsbeleid SBG Informatiebeveiligingsbeleid SBG Stichting Benchmark GGZ Rembrandtlaan 46 3723 BK Bilthoven T: 030-229 90 90 E: info@sbggz.nl W: www.sbggz.nl Informatiebeveiligingsbeleid SBG 2015 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding

Nadere informatie

Iedereen denkt bij informatieveiligheid dat het alleen over ICT en bedrijfsvoering gaat, maar het is veel meer dan dat. Ook bij provincies.

Iedereen denkt bij informatieveiligheid dat het alleen over ICT en bedrijfsvoering gaat, maar het is veel meer dan dat. Ook bij provincies. Iedereen denkt bij informatieveiligheid dat het alleen over ICT en bedrijfsvoering gaat, maar het is veel meer dan dat. Ook bij provincies. Gea van Craaikamp, algemeen directeur en provinciesecretaris

Nadere informatie

Stand van Zaken Doorontwikkeling Interne Organisatie

Stand van Zaken Doorontwikkeling Interne Organisatie Stand van Zaken Doorontwikkeling Interne Organisatie Huisartsopleiding Leiden Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde PROF. DR. A.W.M. KRAMER 16 MAART 2016 DOCUMENTBEHEER Organisatie: Afdeling: Adres:

Nadere informatie

Professionaliseren inkoopfunctie. Een praktijkvoorbeeld

Professionaliseren inkoopfunctie. Een praktijkvoorbeeld Professionaliseren inkoopfunctie Een praktijkvoorbeeld Even voorstellen Hans de Krijger Interim inkoopadviseur Ruime inkoopervaring Inrichten inkoopfunctie 18 jaar werkzaam in publieke sector Nu werkzaam

Nadere informatie

Duurzaamrendementvan software

Duurzaamrendementvan software Duurzaamrendementvan software Week van Kwaliteitsmanagement 3 oktober 2011 Joost Kouwenberg Agenda Wie zijn wij? Problematiekbij klanten Aanpak Reliant Consultancy Praktijkvoorbeeld Samenwerkingmet Mavim

Nadere informatie