Regeling. Profileringsfonds Studenten Universiteit Maastricht

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Regeling. Profileringsfonds Studenten Universiteit Maastricht"

Transcriptie

1 Regeling Profileringsfonds Studenten Universiteit Maastricht Vastgesteld door het College van Bestuur op 5 augustus 2015 na verkregen instemming van de Universiteitsraad In werking getreden op 1 september 2015 Regeling Profileringsfonds Studenten UM

2 Inhoudsopgave art. 1 begripsbepalingen art. 2 doel van de regeling art. 3 bijzondere omstandigheden art. 3A niet-eu/eer-studenten art. 4 voorwaarden art. 5 melding studievertraging art. 6 vaststelling studievertraging en duur en hoogte ondersteuning art. 7 aanvraag ondersteuning art. 8 uitbetaling van de ondersteuning art. 9 bestuursbeurs art. 10 topsportondersteuning art. 11 ondersteuning vanwege zwangerschap en bevalling art. 12 voorliggende voorziening (vervallen) art. 13 afwijkingsbevoegdheid art. 14 bezwaar- en beroepsmogelijkheden art. 15 mandaat art. 16 overgangsbepaling art. 17 inwerkingtreding en citeertitel Bijlagen: 1. Nadere voorwaarden en procedure bestuursbeurs Nadere voorwaarden en procedure topsportondersteuning Waar in de regeling de student wordt aangeduid met hij/hem/zijn, wordt ook zij/haar bedoeld. Artikel 1 Begripsbepalingen 1.1 In deze regeling wordt verstaan onder: a. bestuursactiviteiten: de bijzondere omstandigheden zoals genoemd in artikel 3 sub a en b van deze regeling; b. College van Bestuur: College van Bestuur van de Universiteit Maastricht; c. DUO: Dienst Uitvoering Onderwijs te Groningen, de studiefinancieringsorganisatie; d. EU/EER-landen: België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Groot Brittannië, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, IJsland, Zweden e. harde knip: de absolute scheiding tussen bachelor- en masteropleiding: alleen toegang tot de masteropleiding indien het bachelordiploma is behaald; f. niet-eu/eer-student: de student die niet de nationaliteit heeft van een EU/EER-land; g. nominale studieduur: de duur van de opleiding volgens de WHW; h. ondersteuning: financiële vergoeding uit het Profileringsfonds van de UM; i. prestatiebeurs hoger onderwijs: prestatiebeurs als bedoeld in artikel 5.1 WSF 2000; (N.B.: de periode van 12 maanden daarna waarin men aanspraak maakt op de reisvoorziening conform artikel 5.2 lid 4 WSF 2000 valt hier niet onder); j. SSC: Studenten Service Centrum van de Universiteit Maastricht; k. student: degene die aan de UM als voltijdstudent staat ingeschreven en daarvoor aan de UM het wettelijk dan wel instellingscollegegeld betaalt; l. studiejaar: het tijdvak dat begint op 1 september en eindigt op 31 augustus van het daarop volgende kalenderjaar; m. UM: afkorting voor Universiteit Maastricht; n. UM-Sport: het bureau UM-Sport dat deel uitmaakt van het SSC, en sport en bewegingsrecreatie ten behoeve van studenten en medewerkers verzorgt; o. WHW: de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Wet van Regeling Profileringsfonds Studenten UM

3 8 oktober 1992, Stb. 1992, 593 en zoals nadien gewijzigd); p. WSF 2000: de Wet studiefinanciering 2000 (Wet van 29 juni 2000, Stb. 2000, 286 en zoals nadien gewijzigd). 1.2 De overige in deze regeling voorkomende begrippen hebben, indien zij ook voorkomen in de wet, de betekenis die de wet daaraan geeft. Artikel 2 Doel van de regeling Artikelen 7.51 t/m 7.51k van de WHW bepalen dat voorzieningen worden getroffen voor de financiële ondersteuning van studenten wanneer zij studievertraging hebben opgelopen als gevolg van bijzondere omstandigheden. Deze wetsbepalingen bieden de mogelijkheid ook niet-eu/eer-studenten te ondersteunen. De onderhavige regeling bevat een uitwerking van deze wettelijke bepalingen voor de studenten van de Universiteit Maastricht (UM). Artikel 3 Bijzondere omstandigheden Als bijzondere omstandigheden van de student worden aangemerkt: a. het lidmaatschap van het bestuur van een studentenorganisatie van enige omvang met volledige rechtsbevoegdheid, een opleidingscommissie, het opleidingsbestuur, het faculteitsbestuur, de faculteitsraad, de universiteitsraad, b. activiteiten op bestuurlijk of maatschappelijk gebied die naar het oordeel van het instellingsbestuur mede in het belang zijn van de instelling of van het onderwijs dat de student volgt, c. ziekte of zwangerschap en bevalling, d. een handicap of chronische ziekte, e. bijzondere familieomstandigheden, f. studievertraging die het gevolg is van de wijze waarop de instelling de opleiding feitelijk verzorgt, zoals een onvoldoende studeerbare opleiding (anders dan op basis van inschrijvingsregels) en de verlenging van een masteropleiding zonder dat daarvoor een prestatiebeurs hoger onderwijs wordt verstrekt hieronder valt in ieder geval niet de studievertraging als gevolg van de harde knip, g. het beoefenen van topsport, h. andere dan de in de onderdelen a tot en met g bedoelde omstandigheden die, indien een daarop gebaseerd verzoek om financiële ondersteuning door het instellingsbestuur niet zou worden gehonoreerd, zouden leiden tot een onbillijkheid van overwegende aard. Artikel 3A Niet-EU/EER-studenten 3A.1 Een student uit een niet-eu/eer-land komt in aanmerking voor financiële ondersteuning indien de student voldoet aan de voorwaarden genoemd in artikel 7.51d WHW, zijnde: a. de student is aan de UM ingeschreven voor een opleiding waarvoor aan hem nog geen graad is verleend, en b. behoort niet tot de groepen van personen als bedoeld in artikel 2.2 WSF 2000 en bezit niet de Surinaamse nationaliteit. 3A.2 In afwijking van de overige financiële ondersteuning vanuit het Profileringsfonds zijn de voorwaarden en procedures voor de steun op grond van dit artikel neergelegd in separate regelingen. 3A.3 De regels inzake selectie van niet-eu/eer studenten en uitbetaling van de financiële ondersteuning vanuit het Profileringsfonds zijn eveneens opgenomen in separate regelingen. Regeling Profileringsfonds Studenten UM

4 Artikel 4 Voorwaarden 4.1 De student komt in aanmerking voor ondersteuning op grond van bijzondere omstandigheden indien: a. de student aan de UM als voltijdstudent is ingeschreven en aan de UM het wettelijk collegegeld heeft betaald voor een opleiding waarvoor aan hem nog geen graad is verleend, b. de student in verband met de aanwezigheid van een bijzondere omstandigheid de opleiding niet of niet geheel volgt, en voor die opleiding gedurende het betreffende studiejaar aanspraak heeft of heeft gehad op prestatiebeurs hoger onderwijs als bedoeld in hoofdstuk 5 van de WSF 2000, en c. de student studievertraging heeft opgelopen of naar verwachting zal oplopen als gevolg van bijzondere omstandigheden, of d. de student is ingeschreven voor een masteropleiding waarvan het College van Bestuur op grond van artikel 7.4a, lid 8, WHW heeft bepaald dat deze een grotere studielast heeft dan 60 studiepunten, of e. de student is ingeschreven voor een opleiding waaraan niet opnieuw accreditatie is verleend en waarvoor aan hem nog geen graad is verleend. 4.2 In afwijking van het eerste lid onder a en b komt een student die studievertraging heeft opgelopen of zal oplopen als gevolg van bestuursactiviteiten eveneens in aanmerking voor ondersteuning indien de student een full time bestuursfunctie verricht en tevens gebruik maakt van de regeling collegegeldvrij besturen. 4.3 In afwijking van het eerste lid onder b komt een student die studievertraging heeft opgelopen of zal oplopen als gevolg van bestuursactiviteiten of die topsport beoefent eveneens in aanmerking voor ondersteuning indien de bestuursactiviteiten zijn verricht of de topsport is beoefend in de eerste 12 maanden na afloop van de periode waarin aanspraak bestond op prestatiebeurs hoger onderwijs. 4.4 In afwijking van het eerste lid komt tevens in aanmerking de student die op grond van zijn nationaliteit geen prestatiebeurs hoger onderwijs ontvangt, en die gedurende de nominale duur van zijn (bachelor- of master) opleiding aan de UM of in de periode tot 12 maanden daarna vertraging heeft opgelopen of zal oplopen als gevolg van bestuursactiviteiten of die topsport beoefent. Artikel 5 Melding studievertraging 5.1 Met het oog op mogelijke ondersteuning moet de student iedere bijzondere omstandigheid die tot studievertraging heeft geleid of kan leiden, zo spoedig mogelijk melden of laten melden bij een studieadviseur van de faculteit of een studentendecaan van het SSC. 5.2 De melding vindt zo spoedig mogelijk plaats, maar in beginsel altijd binnen twee maanden na het ontstaan van de bijzondere omstandigheid die tot studievertraging heeft geleid of kan leiden. Indien de melding later plaatsvindt, bestaat geen aanspraak op ondersteuning voor studievertraging die eerder dan twee maanden voor de melding van de bijzondere omstandigheid is ontstaan. 5.3 In afwijking van het eerste lid geldt voor de melding van bestuursactiviteiten, topsport, zwangerschap en bevalling een aparte procedure, zoals beschreven in de artikelen 10, 11 en 12 en in de betreffende bijlagen. Artikel 6 Vaststelling studievertraging en duur en hoogte ondersteuning 6.1 Vaststelling van studievertraging en ondersteuning vindt plaats aan het einde van het studiejaar waarin de melding als bedoeld in artikel 5 heeft plaatsgevonden of zoveel eerder als de studievertraging is vast te stellen. Regeling Profileringsfonds Studenten UM

5 6.2 De periode van studievertraging wordt vastgesteld aan de hand van verschillende factoren waaronder de duur van de bijzondere omstandigheden, de feitelijk opgelopen vertraging, de onderwijsprogrammering en de tijd waarin de vertraging is in te lopen. De aldus vastgestelde periode van studievertraging, uitgedrukt in maanden, is tevens de maximale periode waarvoor de student in aanmerking komt voor ondersteuning. 6.3 De financiële ondersteuning bedraagt 286,15 per maand plus een bedrag ter hoogte van de aanvullende beurs indien de student daarop aanspraak heeft, met dien verstande dat dit laatste bedrag niet hoger zal zijn dan 266,17 per maand. 6.4 Voor de student die op grond van artikel 4.3 dan wel artikel 11 in aanmerking komt voor ondersteuning is de hoogte van de ondersteuning gelijk aan het bedrag van 286,15 per maand. 6.5 De duur van de financiële ondersteuning als bedoeld in artikel 3, onder a en b, in samenhang met artikel 4.1, is maximaal 18 maanden over de gehele periode dat de student bij de UM staat ingeschreven. Per studiejaar is de ondersteuning gemaximeerd op 12 maanden. 6.6 De duur van de financiële ondersteuning als bedoeld in artikel 3, onder c, d, en e, in samenhang met artikel 4.1, is maximaal 6 maanden over de periode dat de student bij de UM staat ingeschreven indien de student cf. artikel 5.2 sub b WSF 2000 een verlenging van de duur prestatiebeurs hoger onderwijs heeft gekregen. In uitzonderlijke gevallen kan deze maximum periode worden verlengd, zulks ter beoordeling van de directeur SSC. 6.7 De duur van de financiële ondersteuning als bedoeld in artikel 4.1, onder d, bedraagt de periode die overeenstemt met de voor de desbetreffende opleiding vastgestelde studielast minus 60 studiepunten (ECTS). 6.8 In afwijking van het tweede lid wordt de studievertraging op grond van bestuursactiviteiten, topsport en zwangerschap en bevalling forfaitair vastgesteld door of namens het College van Bestuur binnen de daartoe door het College van Bestuur vastgestelde kaders. Zie hiertoe de bijlagen bij deze regeling. 6.9 Studievertraging van minder dan één maand leidt niet tot een toekenning van enige financiële ondersteuning. Artikel 7 Aanvraag ondersteuning 7.1 Een aanvraag voor vaststelling van studievertraging en ondersteuning wordt door de student zelf, met gebruikmaking van het daartoe vastgestelde formulier, ingediend bij het College van Bestuur, ter attentie van het SSC. Een aanvraag wordt zo spoedig mogelijk ingediend, doch uiterlijk binnen 6 maanden (vóór 1 maart) na afloop van het studiejaar waarin de studievertraging als gevolg van bijzondere omstandigheden zich heeft voorgedaan. 7.2 Op een aanvraag als bedoeld in lid 1 is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. 7.3 Indien het betreffende studiejaar het laatste studiejaar is, dient een aanvraag uiterlijk in juli van dat studiejaar te worden ingediend. Indien het betreffende laatste studiejaar eindigt op 31 januari, dient een aanvraag uiterlijk in december van het voorgaande kalenderjaar te worden ingediend. 7.4 Bij de aanvraag worden in ieder geval de volgende stukken meegezonden: a. een verklaring van een studieadviseur of studentendecaan met betrekking tot de melding van de studievertraging als bedoeld in artikel 5; b. indien de aanvraag berust op een van de gronden, genoemd in artikel 3, onder c en d: een gedagtekende verklaring van een (behandelend) arts, psycholoog of verloskundige waaruit blijkt gedurende welke periode de omstandigheden optraden; c. indien de studievertraging berust op bijzondere familieomstandigheden: schriftelijke bewijsstukken waaruit de bijzondere familieomstandigheden blijken; d. ingeval de studievertraging berust op bestuursactiviteiten: een verklaring van het desbetreffende bestuur of orgaan waaruit de periode van bestuursactiviteiten blijkt; e. ingeval de studievertraging berust op een onvoldoende studeerbare opleiding: een Regeling Profileringsfonds Studenten UM

6 uitleg van de student en een verklaring van de faculteit; f. afschrift van berichten van DUO met gegevens over de genoten prestatiebeurs hoger onderwijs in het studiejaar waarin de bijzondere omstandigheden speelden. 7.5 Indien de aanvraag niet volledig is, wijst het SSC de student op de ontbrekende documenten en stelt hem gedurende een redelijke termijn in de gelegenheid de aanvraag aan te vullen. 7.6 Een aanvraag wordt voor advies voorgelegd aan de studentendecaan. De studentendecaan kan de student in de gelegenheid stellen zijn zienswijze naar voren te brengen. 7.7 De directeur van het SSC beslist namens het College van Bestuur op de aanvraag binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. Deze termijn wordt opgeschort met ingang van de dag dat het SSC de student heeft uitgenodigd de aanvraag aan te vullen tot de dag waarop de aanvraag is aangevuld of de daarvoor gestelde termijn ongebruikt is verstreken. 7.8 De beslissing houdt in: - ofwel de toekenning van ondersteuning over een in het besluit te bepalen periode; - ofwel een afwijzing; - ofwel het niet in behandeling nemen van de aanvraag, omdat deze niet tijdig is ingediend, of omdat een onvolledige aanvraag niet of onvoldoende binnen de termijn is aangevuld. Een besluit om de aanvraag niet te behandelen wordt bekendgemaakt binnen vier weken nadat de aanvraag is aangevuld of nadat de daarvoor gestelde termijn ongebruikt is verstreken. 7.9 De gemotiveerde beslissing wordt schriftelijk meegedeeld aan de student. De beslissing vermeldt de mogelijkheid en de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift, en waar het bezwaarschrift wordt ingediend. Artikel 8 Uitbetaling van de financiële ondersteuning 8.1 Uitbetaling van de financiële ondersteuning vindt plaats in de vorm van een gift. Er zijn twee opties voor uitbetaling: - uitbetaling van het gehele bedrag ineens op een door de student te bepalen tijdstip, met dien verstande dat uitbetaling van de financiële ondersteuning voor bestuursactiviteiten plaatsvindt ná 1 januari van het betreffende studiejaar; ofwel - maandelijkse uitbetaling vanaf een door de student te bepalen tijdstip. 8.2 Voorwaarde voor uitbetaling van de ondersteuning is dat de student ten tijde van de uitbetalingsaanvraag ingeschreven is als student aan de UM en daarvoor aan de UM het wettelijk dan wel instellingscollegegeld betaalt. In afwijking van de vorige volzin geldt voor studenten die gebruik maken van de regeling collegegeldvrij besturen dat zij als zodanig ingeschreven dienen te staan aan de UM. 8.3 De uitbetaling van de ondersteuning wordt beëindigd na afloop van de periode waarop recht op ondersteuning bestaat dan wel met ingang van de maand waarin de inschrijving als student is beëindigd. Artikel 9 Bestuursbeurs De nadere voorwaarden en procedure aangaande bestuursbeurzen zijn opgenomen in bijlage 1, die onderdeel vormt van deze regeling. Artikel 10 Topsportondersteuning De nadere voorwaarden en procedure aangaande topsportondersteuning zijn opgenomen in bijlage 2, die onderdeel vormt van deze regeling. Regeling Profileringsfonds Studenten UM

7 Artikel 11 Ondersteuning vanwege zwangerschap en bevalling 12.1 Een studente die tijdens haar studie aan de UM zwanger is of is geweest en/of is bevallen komt met inachtneming van het bepaalde in deze regeling in aanmerking voor ondersteuning De zwangerschap wordt bevestigd door een (huis)arts of verloskundige, door een geboortekaart of door een geboorteakte van de betreffende gemeente De duur van de ondersteuning bedraagt 4 maanden forfaitair. Artikel 12 Voorliggende voorziening Vervallen Artikel 13 Afwijkingsbevoegdheid In die gevallen, waarbij de afwijzing van een verzoek op grond van deze regeling of de toepassing van bepalingen in deze regeling tot onbillijkheden van overwegende aard zou leiden, kan de directeur van het SSC van deze regeling afwijken. Artikel 14 Bezwaar- en beroepsmogelijkheden 14.1 Tegen beslissingen op grond van deze regeling, kan door de betrokken student binnen zes weken na bekendmaking van de beslissing een bezwaarschrift worden ingediend bij het College van Bestuur, ter attentie van het Complaints Service Point (CSP). (Voor meer informatie en het aanbiedingsformulier CSP, zie de UM website onder: studiegerelateerde juridische ondersteuning ) Binnen zes weken na bekendmaking van de beslissing op het bezwaarschrift kan beroep worden ingesteld bij het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs, Postbus 16137, 2500 BC Den Haag. Artikel 15 Mandaat Het College van Bestuur heeft de directeur van het SSC gemandateerd voor het nemen van beslissingen op grond van deze regeling 1 met uitzondering van de besluiten genomen op grond van artikel 14 (bezwaar en beroep). Artikel 16 Overgangsbepaling De student komt in aanmerking voor ondersteuning op grond van de Regeling Profileringsfonds Studenten UM indien hij valt onder de Cohortgarantiebepaling als bedoeld in artikel WSF Artikel 17 Inwerkingtreding en citeertitel Deze regeling treedt in werking per 1 september 2015 en kan worden aangehaald als Regeling Profileringsfonds Studenten UM Het College van Bestuur heeft de decanen der faculteiten gemandateerd nadere regels te stellen met betrekking tot de facultaire procedures rondom financiële ondersteuning op grond van bestuursactiviteiten Regeling Profileringsfonds Studenten UM

8 Na verkregen instemming van de Universiteitsraad door het College van Bestuur vastgesteld in zijn vergadering van 5 augustus Regeling Profileringsfonds Studenten UM

9 BIJLAGE 1 Bestuursbeurs 2 Deze bijlage is onderdeel van de Regeling Profileringsfonds Studenten UM Nadere voorwaarden en procedure voor financiële ondersteuning op grond van bestuursactiviteiten Artikel 1 Voorwaarden voor toekenning van een bestuursbeurs 1.1 Met inachtneming van het bepaalde in de Regeling Profileringsfonds Studenten UM wordt als ondersteuning voor studievertraging op grond van bestuursactiviteiten een bestuursbeurs toegekend. 1.2 Toekenning van ondersteuning in de vorm van een bestuursbeurs (ofwel bestuursmaanden ) vindt plaats indien een student: a. universitaire of facultaire bestuursactiviteiten verricht en b. voorafgaande aan de periode waarin de bestuursactiviteiten worden verricht, is voorgedragen voor ondersteuning door de desbetreffende organisatie. Artikel 2 Bestuursactiviteiten 2.1 Onder universitaire bestuursactiviteiten als genoemd in artikel 1.2 onder a worden verstaan: a. studentlidmaatschap van de universiteitsraad: b. studentbestuurders van universitaire studentenorganisaties (verenigingen, stichtingen) van enige omvang met volledige rechtsbevoegdheid; c. studentleden van voornoemde organisaties die een belangrijke eenmalige activiteit organiseren waarmee een aanzienlijke tijdsinvestering is gemoeid. 2.2 Onder facultaire bestuursactiviteiten als genoemd in artikel 1.2 onder a worden verstaan: a. studentlidmaatschap van een faculteitsraad; b. studentlidmaatschap van een opleidingsbestuur; c. studentlidmaatschap van een opleidingscommissie; d. studentadviseurschap van een faculteitsbestuur en daarmee vergelijkbare en door het College van Bestuur erkende functies; e. studentbestuurders van facultaire studentenorganisaties (verenigingen, stichtingen) van enige omvang met volledige rechtsbevoegdheid; f. studentleden van voornoemde organisaties die een belangrijke eenmalige activiteit organiseren waarmee een aanzienlijke tijdsinvestering is gemoeid. 2.3 Een universitaire vereniging of stichting komt in aanmerking voor toekenning van ondersteuning in de zin van deze regeling indien zij: a. niet gericht is op het maken van winst, b. een doelstelling heeft die faculteitsoverstijgend is en niet vakgericht, c. waar het verenigingen betreft: tenminste 50 contributie betalende leden, waarvan minimaal 80% als student staat ingeschreven bij de universiteit; d. zich inzet voor belangen van Maastrichtse studenten in het algemeen en studenten van de UM in het bijzonder, e. geen financiële tegemoetkoming verstrekt aan haar bestuurders en f. een goede administratie voert van haar activiteiten en haar financiën g. minimaal twee jaar bestaat, of op andere wijze continuïteit kan aantonen. Daarnaast komt voor zover van toepassing met inachtneming van a t/m f - ook in aanmerking een koepelorganisatie dan wel een organisatie die is aangesloten bij een landelijke of internationale studentenvereniging. 2. Voor de regeling Collegegeldvrij besturen gelden afwijkende regels. Deze zijn vastgelegd in de regeling Collegegeldvrij besturen. Regeling Profileringsfonds Studenten UM

10 2.4 Een facultaire vereniging of stichting komt in aanmerking voor toekenning van ondersteuning indien zij daartoe door de decaan van de desbetreffende faculteit is aangewezen op grond van door de decaan van de faculteit te stellen nadere regels. Artikel 3 Commissie verdeling bestuursbeurzen Door de directeur SSC wordt jaarlijks een commissie ingesteld. De commissie brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan het College van Bestuur en de directeur van het SSC over zaken die betrekking hebben op ondersteuning in verband met bestuursactiviteiten. De adviesbevoegdheid strekt zich niet uit tot individuele aanvragen. De commissie bestaat uit een evenwichtige vertegenwoordiging van de studentenorganisaties en/of medezeggenschaps- en inspraakorganen. In de commissie hebben zitting ten hoogste 10 personen, van wie er minimaal 4 en maximaal 9 student zijn. Artikel 4 Toedeling bestuursbeurzen 4.1 Het College van Bestuur stelt jaarlijks, gehoord de Universiteitsraad, uiterlijk in de maand juni voorafgaand aan het desbetreffende studiejaar, het totaal aantal maanden ondersteuning vast dat in een studiejaar voor facultaire bestuursactiviteiten aan de afzonderlijke faculteiten wordt verstrekt. De vaststelling geschiedt op basis van de 1 decembertelling van het studiejaar dat voorafgaat aan het studiejaar waarin de bestuursactiviteiten worden verricht. Hierbij wordt uitgegaan van een basistoewijzing afhankelijk van het aantal wettelijke facultaire organen en een toewijzing in relatie tot het aantal bij de faculteit ingeschreven studenten. In bijzondere gevallen kan het College van Bestuur van deze vaststelling afwijken. 4.2 Het College van Bestuur bepaalt jaarlijks, uiterlijk in de maand juni voorafgaand aan het desbetreffende studiejaar, het totaal aantal maanden ondersteuning dat voor universitaire bestuursactiviteiten aan de afzonderlijke universitaire verenigingen en stichtingen ter beschikking wordt gesteld. De vaststelling geschiedt als volgt: a. een vereniging, niet zijnde een sportvereniging, of een stichting die een besloten pand beheert en een contributie heeft van tenminste 45,- per student per jaar, heeft naar rato van het op 1 april ingeschreven aantal leden/contribuanten recht op in beginsel maximaal 90 maanden ondersteuning; b. een vereniging, niet zijnde een sportvereniging, of een stichting die niet voldoet aan de in a genoemde nadere voorwaarden, heeft naar rato van het op 1 april ingeschreven aantal leden/contribuanten en op basis van (de aard van) de geplande activiteiten recht op in beginsel maximaal 36 maanden ondersteuning; c. het aantal maanden ondersteuning voor een studentenorganisatie die niet behoort tot a of b wordt beoordeeld op basis van een activiteitenplan en doelomschrijving; d. de MUSST heeft als koepelorganisatie voor studentensportverenigingen recht op een totaal aantal maanden ondersteuning waarvan een deel bestemd is voor de MUSST en een ander deel ter verdeling onder de studentensportverenigingen. Verdeling onder de studentsportverenigingen vindt plaats conform de voorwaarden opgesteld door de MUSST. 4.3 Belangrijke eenmalige activiteiten met een bijzonder karakter waarmee een aanzienlijke tijdsinvestering is gemoeid en die een positieve uitstraling hebben voor de UM en Maastricht als studentenstad, worden afzonderlijk gewaardeerd door het College van Bestuur. 4.4 Besturen van universitaire verenigingen en stichtingen waarvan de studentbestuurders in aanmerking wensen te komen voor ondersteuning, kunnen hiertoe uiterlijk op 1 mei voorafgaande aan het studiejaar waarvoor de ondersteuning wordt gevraagd, een schriftelijk verzoek indienen bij het College van Bestuur. 4.5 Besturen van facultaire verenigingen en stichtingen, waarvan de studentbestuurders in aanmerking wensen te komen voor ondersteuning, kunnen hiertoe Regeling Profileringsfonds Studenten UM

11 een schriftelijk verzoek indienen bij de decaan van de desbetreffende faculteit. De decaan stelt nadere regels vast met betrekking tot de aanvraagprocedure. 4.6 Besturen van studentenorganisaties die voornemens zijn een activiteit te organiseren als bedoeld in artikel 4.3, dienen bij voorkeur voorafgaand aan het studiejaar waarin zij de activiteit willen organiseren, een schriftelijk verzoek om erkenning van de activiteit en ondersteuning voor betrokken studentleden in bij het College van Bestuur. Een gemotiveerd verzoek moet altijd een beschrijving bevatten van de voorgenomen activiteit en de vereiste tijdsinvestering, een begroting, alsmede een opgave van de personen die voor ondersteuning in aanmerking komen. Artikel 5 Voordracht bestuursbeurzen 5.1 Uiterlijk 1 november van het jaar waarin de desbetreffende bestuursfuncties worden vervuld, dient het desbetreffende vereniging- of stichtingsbestuur aan het College van Bestuur schriftelijk een opgave te doen van de personen die zij voor een aanspraak op ondersteuning op grond van bestuursactiviteiten wenst voor te dragen. 5.2 Ondersteuning van bestuursactiviteiten als genoemd in artikel 3.1 onder a en b van de regeling voor een periode van meer dan 6 maanden per studiejaar kan alleen worden toegekend aan studenten die in het bezit zijn van het propedeutisch getuigschrift dan wel tenminste 60 ECTS-punten in het 1 e jaar van de bacheloropleiding hebben behaald én tenminste gemiddeld (gerekend vanaf het eerste studiejaar) 40 ECTS-punten per studiejaar hebben behaald. 5.3 De student die wordt voorgedragen voor meer dan 6 maanden ondersteuning per studiejaar dient een overzicht van zijn studieresultaten over te leggen. 5.4 Tijdens de wervingsprocedure voor nieuwe bestuursleden, registreert het bestuur van de studentenorganisatie welke studenten in aanmerking komen voor meer dan 6 maanden ondersteuning en verzoekt de betreffende studenten een overzicht van hun studieresultaten over te leggen, met als doel geen studenten voor te dragen voor bestuursactiviteiten als zij niet voldoen aan artikel De decaan van de faculteit stelt nadere regels vast met betrekking tot de opgave van de personen die door de facultaire verenigingen of stichtingen voor een aanspraak op de ondersteuning worden voorgedragen. 5.6 De decaan doet uiterlijk 1 november opgave aan het College van Bestuur van de studentbestuurders die voor een aanspraak op ondersteuning in aanmerking komen. 5.7 Studenten die bestuursactiviteiten verrichten worden door het SSC van de aanspraak op ondersteuning in kennis gesteld; dit gebeurt na opgave van het bestuur dat hen heeft benoemd en voor ondersteuning bij het College van Bestuur heeft voorgedragen. 5.8 Het College van Bestuur stelt jaarlijks de duur van de ondersteuning vast, gehoord de Universiteitsraad. Het College van Bestuur kan de vaststelling opdragen aan de decanen van de desbetreffende faculteiten. Artikel 6 Uitbetaling bestuursbeurzen 6.1 Uitbetaling van de ondersteuning vindt plaats overeenkomstig artikel 8 van de Regeling Profileringsfonds Studenten UM. 6.2 Ondersteuning op grond van bestuursactiviteiten is mogelijk tot een maximum van 18 maanden over de periode dat de student bij de UM staat ingeschreven en is per studiejaar gemaximeerd op 12 maanden. 6.3 Indien de student zijn bestuursfunctie voortijdig neerlegt, zal de toegekende ondersteuning naar rato worden aangepast. De student dient het SSC hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen en de eventueel teveel ontvangen ondersteuning terug te betalen. Regeling Profileringsfonds Studenten UM

12 Artikel 7 Verdere uitgangspunten en criteria voor toekenning 7.1 Belangrijk uitgangspunt is het gegeven dat het om een beperkte hoeveelheid te verdelen bestuursbeurzen gaat. 7.2 Verder zijn als speerpunten aangemerkt: Internationalisering Multiculturele activiteiten Aansluiting op de arbeidsmarkt Verstandhouding tussen studentenpopulatie en gemeenschap (w.o. vrijwilligerswerk) Integratie van studentenorganisaties tot grotere, levensvatbare eenheden Interfacultaire ofwel opleidingsoverstijgende activiteiten. 7.3 Overige uitgangspunten: Expliciete ontmoediging van aanvragen voor ondersteuning voor activiteiten die niet eigen zijn aan de vereniging en waarvoor andere studentenorganisaties al verantwoordelijkheid dragen (een voorbeeld: gezelligheidsverenigingen die sportactiviteiten willen ontplooien). De feitelijke bestuursactiviteiten zijn niet zonder meer bepalend voor de omvang van de toekenning van bestuursbeurzen. Uitgangspunt is de omvang van de activiteiten waarmee de organisatie zich zou moeten inzetten bij een functioneren naar behoren. Pertinente afwijzing van de gedachte dat elk besteed uur als student-bestuurder ook tot overeenkomstige studievertraging leidt en derhalve 1 op 1 met bestuursbeurzen moet worden gecompenseerd. 7.4 Voor gezelligheidsverenigingen (zonder pand) wordt voorts uitgegaan van de volgende staffeltabel: Indien meer dan 50 leden, dan bestaat aanspraak op maximaal 3 maanden, indien meer dan 75 leden, dan bestaat aanspraak op maximaal 6 maanden, indien meer dan 100 leden, dan bestaat aanspraak op maximaal 12 maanden, indien meer dan 150 leden, dan bestaat aanspraak op maximaal 24 maanden, indien meer dan 200 leden, dan bestaat aanspraak op maximaal 30 maanden, indien meer dan 250 leden, dan bestaat aanspraak op maximaal 36 maanden. 7.5 Voor niet-gezelligheidsverenigingen geldt: - de organisatie is faculteitsoverstijgend - de organisatie heeft enige omvang; de omvang is hierbij niet rechtstreeks gekoppeld aan het ledental, maar kan ook aannemelijk worden gemaakt uit hoofd van de aansluiting bij een landelijke of internationale studentenvereniging. Regeling Profileringsfonds Studenten UM

13 BIJLAGE 2 - Topsport Deze bijlage is onderdeel van de Regeling Profileringsfonds Studenten UM Nadere voorwaarden en procedure voor topsportondersteuning Artikel 1 Voorwaarden 1.1. Een student die als topsporter is erkend en daadwerkelijk als zodanig actief is of is geweest gedurende het studiejaar, komt met inachtneming van het bepaalde in deze regeling in aanmerking voor ondersteuning Als topsporters kunnen worden erkend studenten die voldoen aan de voorwaarden als genoemd in artikel 4 van de regeling en topsport beoefenen gedurende de periode waarin zij aanspraak maken op een prestatiebeurs hoger onderwijs of in de periode tot 12 maanden daarna en conform een verklaring van Topsport Limburg, onder één van de volgende categorieën sporters vallen volgens de landelijk vastgestelde criteria door sportbond en NOC*NSF ( A of B Internationaal Talent Nationaal Talent Belofte Regio Status In afwijking van het tweede lid komt tevens in aanmerking de student die op grond van zijn nationaliteit geen prestatiebeurs hoger onderwijs ontvangt en die gedurende enig jaar van zijn nominale studieduur of in de periode tot 12 maanden daarna topsport beoefent op het niveau van een van de in artikel 1.2 genoemde categorieën. De student dient deze vergelijkbare status aan te tonen middels een verklaring van het NOC*NSF. 1.4 Een verzoek tot erkenning als topsporter dient te worden ingediend bij het College van Bestuur, ter attentie van het SSC, UM sport, onder overlegging van de verklaring van Topsport Limburg waaruit de status of een vergelijkbare status blijkt. 1.5 De student komt niet in aanmerking voor topsportondersteuning indien hij uit hoofde van de topsport aanspraak heeft op andere vormen van financiële ondersteuning. Artikel 2 Aanvraag 2.1 De duur van de ondersteuning bij topsport bedraagt forfaitair maximaal 3 maanden per studiejaar en voor de gehele periode dat de student aan de UM is ingeschreven in totaal niet meer dan het maximale aantal maanden ondersteuning (3 per studiejaar) vermenigvuldigd met het aantal jaren nominale studieduur. Om voor maximale ondersteuning in aanmerking te komen, dient de student zich te houden aan de richtlijnen die UM-Sport daartoe hanteert, zijnde Het jaarlijks indienen van een schriftelijk verzoek bij het hoofd UM-Sport, om geregistreerd te worden als topsporter, vóór 1 oktober van het betreffende studiejaar. Het jaarlijks indienen van een overzicht van de behaalde studieresultaten in het voorafgaande studiejaar. Het bij het hoofd UM-Sport melden van blessures, ziekte of andere omstandigheden die de topsportstatus en/of de studievoortgang kunnen beïnvloeden, binnen 2 maanden na het ontstaan hiervan. Het aantonen van het officiële Bericht Studiefinanciering waaruit de hoogte van de studiefinanciering in het lopende kalenderjaar blijkt in het kader van de aanvraag voor topsportondersteuning. 2.2 Een aanvraag voor topsportondersteuning wordt, met gebruikmaking van een daartoe vastgesteld formulier, ingediend bij het College van Bestuur, ter attentie van het Regeling Profileringsfonds Studenten UM

14 SSC. In afwijking van artikel 7.3 van de regeling Profileringsfonds wordt een aanvraag ingediend tijdens de aanvraagperiode in het lopende studiejaar, deze periode loopt van 1 april tot en met 31 mei. 2.3 Geregistreerde topsporters (volgens artikel 1) worden per op de hoogte gesteld van de aanvraagperiode en ontvangen het formulier digitaal via UM-Sport. Indien de student niet geregistreerd staat als topsporter maar toch in aanmerking denkt te komen voor deze ondersteuning, kan een aanvraagformulier worden opgevraagd bij UMsport. 2.4 Bij de aanvraag worden in ieder geval de volgende stukken meegezonden: Bewijs/bewijzen met betrekking tot de topsportstatus. Een kopie van de statusbrief van Topsport Limburg Afschrift van berichten van de DUO met gegevens over de ontvangen studiefinanciering in het studiejaar waarin de student als topsporter erkend en actief is of is geweest, alsmede informatie over de hoogte van de laatst ontvangen studiefinanciering. Eventueel een medische verklaring als sprake is geweest van een blessure tijdens het studiejaar 2.5 De bepalingen van artikel van de Regeling Profileringsfonds zijn van overeenkomstige toepassing. Regeling Profileringsfonds Studenten UM

Regeling. Profileringsfonds 2014-2015. Studenten Universiteit Maastricht

Regeling. Profileringsfonds 2014-2015. Studenten Universiteit Maastricht Regeling Profileringsfonds 2014-2015 Studenten Universiteit Maastricht Vastgesteld door het College van Bestuur op 17 juni 2013 na verkregen instemming van de Universiteitsraad In werking getreden op 1

Nadere informatie

Regeling Profileringsfonds Studenten Universiteit Maastricht

Regeling Profileringsfonds Studenten Universiteit Maastricht Regeling Profileringsfonds 2016-2017 Studenten Universiteit Maastricht Vastgesteld door het College van Bestuur op 5 juli 2016 na verkregen instemming van de Universiteitsraad In werking getreden op 1

Nadere informatie

Regeling Profileringsfonds Studenten Universiteit Maastricht

Regeling Profileringsfonds Studenten Universiteit Maastricht Regeling Profileringsfonds 2017-2018 Studenten Universiteit Maastricht Vastgesteld door het College van Bestuur op 6 juni 2017 na verkregen instemming van de Universiteitsraad In werking getreden op 1

Nadere informatie

Regeling Financiële ondersteuning bij studievertraging door overmacht, RUG 2015-2016

Regeling Financiële ondersteuning bij studievertraging door overmacht, RUG 2015-2016 Regeling Financiële ondersteuning bij studievertraging door overmacht, RUG 2015-2016 Inleiding Paragraaf 2a van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) betreft het Profileringsfonds

Nadere informatie

Regeling Profileringsfonds Protestantse Theologische Universiteit

Regeling Profileringsfonds Protestantse Theologische Universiteit Regeling Profileringsfonds Protestantse Theologische Universiteit 1. Er is een fonds ingesteld voor financiële ondersteuning van de student die a. aan de Protestantse Theologische Universiteit is ingeschreven

Nadere informatie

Regeling Profileringsfonds RUG

Regeling Profileringsfonds RUG Regeling Profileringsfonds RUG 2017-2018 Deel A Financiële ondersteuning bij studievertraging door bijzondere omstandigheden Inleiding Paragraaf 2a van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk

Nadere informatie

REGELING FINANCIËLE ONDERSTEUNING OP GROND VAN OVERMACHT

REGELING FINANCIËLE ONDERSTEUNING OP GROND VAN OVERMACHT REGELING FINANCIËLE ONDERSTEUNING OP GROND VAN OVERMACHT vastgesteld door het College van Bestuur met instemming van de Universiteitsraad op 12 mei 2015 en gewijzigd op 26 juni 2017. INLEIDING De artikelen

Nadere informatie

REGELING FINANCIËLE ONDERSTEUNING OP GROND VAN OVERMACHT

REGELING FINANCIËLE ONDERSTEUNING OP GROND VAN OVERMACHT REGELING FINANCIËLE ONDERSTEUNING OP GROND VAN OVERMACHT vastgesteld door het College van Bestuur met instemming van de Universiteitsraad op 12 mei 2015. INLEIDING De artikelen 7.51, 7.51c, 7.51f en 7.51h

Nadere informatie

REGELING PROFILERINGSFONDS

REGELING PROFILERINGSFONDS REGELING PROFILERINGSFONDS 2016-2017 Preambule. Het College van Bestuur heeft deze regeling getroffen op grond van artikel 7.51 van de Wet op Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW). 1. Het

Nadere informatie

1. Begripsbepalingen In het kader van deze regeling worden de volgende begrippen gehanteerd: CROHO: Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs.

1. Begripsbepalingen In het kader van deze regeling worden de volgende begrippen gehanteerd: CROHO: Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs. Regeling financiële ondersteuning 2015 Deel 1: Overmacht 1. Begripsbepalingen In het kader van deze regeling worden de volgende begrippen gehanteerd: CvB: College van Bestuur Universiteit Leiden CROHO:

Nadere informatie

Regeling Profileringsfonds RUG

Regeling Profileringsfonds RUG Regeling Profileringsfonds RUG 2017-2018 Deel B - Financiële ondersteuning internationale studenten bij studievertraging door bijzondere omstandigheden. Inleiding Paragraaf 2a van de Wet op het hoger onderwijs

Nadere informatie

Regeling Financiële ondersteuning bij studievertraging door overmacht en promotiestudenten, RUG

Regeling Financiële ondersteuning bij studievertraging door overmacht en promotiestudenten, RUG Regeling Financiële ondersteuning bij studievertraging door overmacht en promotiestudenten, RUG 2016-2017 Inleiding Paragraaf 2a van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) betreft

Nadere informatie

Profileringsfond Codarts versie 1.0. REGLEMENT PROFILERINGSFONDS Codarts Geldend vanaf 1 september 2011

Profileringsfond Codarts versie 1.0. REGLEMENT PROFILERINGSFONDS Codarts Geldend vanaf 1 september 2011 REGLEMENT PROFILERINGSFONDS Codarts Geldend vanaf 1 september 2011 1. Codarts heeft een voorziening ter financiële ondersteuning van studenten, het reglement profileringsfonds, conform artikel 7.51 WHW.

Nadere informatie

Regeling profileringsfonds hogeschool Van Hall Larenstein-I Voor studenten die voor 1 september 2015 zijn gestart met hun opleiding

Regeling profileringsfonds hogeschool Van Hall Larenstein-I Voor studenten die voor 1 september 2015 zijn gestart met hun opleiding Regeling profileringsfonds hogeschool Van Hall Larenstein-I Voor studenten die voor 1 september 2015 zijn gestart met hun opleiding Decoskenmerk: 2017 347.1 Citeertitel Profileringsfonds Van Hall Larenstein

Nadere informatie

Regeling financiële ondersteuning 2010 Universiteit Leiden

Regeling financiële ondersteuning 2010 Universiteit Leiden Regeling financiële ondersteuning 2010 Universiteit Leiden Deel I. Overmacht 1. Begripsbepalingen In het kader van deze regeling worden de volgende begrippen gehanteerd: CvB: College van Bestuur Universiteit

Nadere informatie

Regeling profileringsfonds Hogeschool

Regeling profileringsfonds Hogeschool Regeling profileringsfonds Hogeschool VHL-II Voor studenten die met ingang van 1 september 2015 of later zijn gestart met hun opleiding Beleid DATUM Augustus 2015 AUTEUR Fetsje Hijlkema VERSIE 1.0 Decoskenmerk:

Nadere informatie

Regeling financiële ondersteuning 2012

Regeling financiële ondersteuning 2012 Deel I. Overmacht... 1 Deel II: Bestuur... 6 Bijlage I Niet facultaire (bestuurs)organen en specifieke activiteiten... 9 Bijlage II (Bestuurs)organen binnen faculteiten... 10 Bijlage III Studentenverenigingen

Nadere informatie

Regeling financiële ondersteuning studenten 2000. Deel I Overmacht Deel II Bestuur

Regeling financiële ondersteuning studenten 2000. Deel I Overmacht Deel II Bestuur Deel I Overmacht Deel II Bestuur Bijlage I Niet facultaire (bestuurs)organen Bijlage II (Bestuurs)organen binnen faculteiten Bijlage III Studentenverenigingen (PKvV) Overmacht 1. Begripsbepalingen In het

Nadere informatie

Regeling Bestuursbeurzen voor studentbestuurders in studentenorganisaties van Hogeschool Utrecht en de Universiteit Utrecht

Regeling Bestuursbeurzen voor studentbestuurders in studentenorganisaties van Hogeschool Utrecht en de Universiteit Utrecht Regeling Bestuursbeurzen voor studentbestuurders in studentenorganisaties van Hogeschool Utrecht en de Universiteit Utrecht Art. 7.51 en art. 7.51h van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk

Nadere informatie

Regeling profileringsfonds Hogeschool VHL-I Voor studenten die voor 1 september 2015 zijn gestart met hun opleiding

Regeling profileringsfonds Hogeschool VHL-I Voor studenten die voor 1 september 2015 zijn gestart met hun opleiding Regeling profileringsfonds Hogeschool VHL-I Voor studenten die voor 1 september 2015 zijn gestart met hun opleiding Beleid DATUM Augustus 2015 AUTEUR Fetsje Hijlkema Decoskenmerk: 2015-196 VERSIE 1.0 Citeertitel

Nadere informatie

Reglement profileringsfonds HZ. Het college van bestuur van de Stichting HZ University of Applied Sciences;

Reglement profileringsfonds HZ. Het college van bestuur van de Stichting HZ University of Applied Sciences; Reglement profileringsfonds HZ Het college van bestuur van de Stichting HZ University of Applied Sciences; Gelet op het bepaalde in art. 7.51 t/m 7.51j van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk

Nadere informatie

REGELING PROFILERINGSFONDS 2015-2016. Artikel 1 Indeling Deze regeling bestaat uit de volgende paragrafen:

REGELING PROFILERINGSFONDS 2015-2016. Artikel 1 Indeling Deze regeling bestaat uit de volgende paragrafen: REGELING PROFILERINGSFONDS 2015-2016 Artikel 1 Indeling Deze regeling bestaat uit de volgende paragrafen: Paragraaf I: Algemeen Paragraaf II: Voorwaarden, duur en omvang van de financiële ondersteuning

Nadere informatie

Reglement Profileringsfonds

Reglement Profileringsfonds Reglement Profileringsfonds Reglement Profileringsfonds 2 Voorgelegd aan HR : 27 mei 2013 Instemming HR : 6 september 2013 Vastgesteld door CvB : 20 september 2013 Reglement Profileringsfonds 3 Toelichting

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Profileringsfonds Financiële Ondersteuning Studenten

Uitvoeringsregeling Profileringsfonds Financiële Ondersteuning Studenten Algemene & Bestuurlijke Zaken Uitvoeringsregeling Profileringsfonds Financiële Ondersteuning Studenten Algemeen Onderstaande regels zijn uitvoeringsregels voor het bepaalde in de WHW (artikel 7.51 Profileringsfonds)

Nadere informatie

PROFILERINGSFONDS. Vrije Universiteit

PROFILERINGSFONDS. Vrije Universiteit PROFILERINGSFONDS Vrije Universiteit Inhoudsopgave - Algemeen deel - Deel 1: Overmacht - Deel 2: Specifieke situaties - Deel 3: Bestuursbeurzen instellingsorganen - Deel 4: Bestuursbeurzen studentenorganisaties

Nadere informatie

PROFILERINGSFONDS. Vrije Universiteit

PROFILERINGSFONDS. Vrije Universiteit PROFILERINGSFONDS Vrije Universiteit Inhoudsopgave - Algemeen deel - Deel 1: Overmacht - Deel 2: Specifieke situaties - Deel 3: Bestuursbeurzen instellingsorganen - Deel 4: Bestuursbeurzen studentenorganisaties

Nadere informatie

Reglement Profileringsfonds. Financiële ondersteuning studenten

Reglement Profileringsfonds. Financiële ondersteuning studenten Reglement Profileringsfonds Financiële ondersteuning studenten Reglement Profileringsfonds 2 Besluitvormingskader Instemming HR : 8 september 2015 Vaststelling CvB : 15 september 2015 Ingangsdatum : 1

Nadere informatie

Regeling Profileringsfonds

Regeling Profileringsfonds Regeling Profileringsfonds Colofon ons kenmerk datum Juli 2015 auteur Mw. mr. M.V.B. van Overbeek versie NL status Definitief pagina 2 van 13 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Algemene bepalingen 3 Artikel

Nadere informatie

Regeling faciliteiten studenten/topsporters

Regeling faciliteiten studenten/topsporters Regeling faciliteiten studenten/topsporters Colofon ons kenmerk datum Juli 2014 auteur versie status definitief pagina 2 van 8 Inhoudsopgave Inleiding 3 Artikel 1. Begripsbepalingen 3 Artikel 2. Definitie

Nadere informatie

Bijlage 2 Regeling Financiële Ondersteuning Studenten 2014-2016

Bijlage 2 Regeling Financiële Ondersteuning Studenten 2014-2016 2014-2016 Vastgesteld door het college van bestuur op 1 juni 2015 Algemeen (artikel 1 tot en met 3) 1. Begripsbepalingen In het kader van deze Regeling worden de volgende definities en afkortingen gebruikt.

Nadere informatie

Regeling Profileringsfonds RUG 2013-2014

Regeling Profileringsfonds RUG 2013-2014 Regeling Profileringsfonds RUG 2013-2014 Inhoud: Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Art.1 Begripsbepalingen Art.2 Bijzondere omstandigheden Art.3 Voorwaarden financiële ondersteuning Hoofdstuk 2: Studievertraging

Nadere informatie

Regeling faciliteiten studenten/topsporters

Regeling faciliteiten studenten/topsporters Regeling faciliteiten studenten/topsporters Colofon ons kenmerk datum Juli 2015 auteur Mw. mr. M.V.B. van Overbeek versie status definitief pagina 2 van 8 Inhoudsopgave Inleiding 3 Artikel 1. Begripsbepalingen

Nadere informatie

REGELING PROFILERINGSFONDS Artikel 1 Indeling Deze regeling bestaat uit de volgende paragrafen:

REGELING PROFILERINGSFONDS Artikel 1 Indeling Deze regeling bestaat uit de volgende paragrafen: REGELING PROFILERINGSFONDS 2014-2015 Artikel 1 Indeling Deze regeling bestaat uit de volgende paragrafen: Paragraaf I: Algemeen Paragraaf II: Voorwaarden, duur en omvang van de financiële ondersteuning

Nadere informatie

Regeling contractcursisten aanschuifonderwijs 2014-2015

Regeling contractcursisten aanschuifonderwijs 2014-2015 Regeling contractcursisten aanschuifonderwijs 2014-2015 Tilburg University (TiU) onderscheidt binnen het contractonderwijs twee varianten, te weten het aanschuifonderwijs en het overig contractonderwijs.

Nadere informatie

Uitspraak in de zaak tussen: [naam appellant], wonende te [naam woonplaats], appellant,

Uitspraak in de zaak tussen: [naam appellant], wonende te [naam woonplaats], appellant, Zaaknummer: 2009/025 Rechter(s): mrs. Nijenhof, Lubberdink, Borman Datum uitspraak: 19 oktober 2009 Partijen: Appellant tegen Technische Universiteit Delft Trefwoorden: Erkenning bijzondere omstandigheden,

Nadere informatie

REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN

REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN Het College van Bestuur van de Universiteit Leiden, gelet op artikel 7.30b, vierde lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

Nadere informatie

INFORMATIE REGELING PROFILERINGSFONDS PROTESTANTSE THEOLOGISCHE UNIVERSITEIT

INFORMATIE REGELING PROFILERINGSFONDS PROTESTANTSE THEOLOGISCHE UNIVERSITEIT INFORMATIE REGELING PROFILERINGSFONDS PROTESTANTSE THEOLOGISCHE UNIVERSITEIT 1. INLEIDING Er kunnen zich situaties voordoen waarbij je niet tijdig jouw studie kan afronden, of waarin om andere redenen

Nadere informatie

Bijlage 2 Regeling Financiële Ondersteuning Studenten

Bijlage 2 Regeling Financiële Ondersteuning Studenten 2016-2018 Vastgesteld door het college van bestuur op 11 juli 2016 Algemeen (artikel 1 tot en met 3) 1. Begripsbepalingen In het kader van deze Regeling worden de volgende definities en afkortingen gebruikt.

Nadere informatie

Reglement Financiële Ondersteuning Studenten Saxion

Reglement Financiële Ondersteuning Studenten Saxion Reglement Financiële Ondersteuning Studenten Saxion Voorwoord Het College van Bestuur (hierna: CvB ) van Stichting Saxion heeft het Reglement Financiële Ondersteuning Studenten Saxion (hierna: Reglement

Nadere informatie

Regeling Bindend Studieadvies

Regeling Bindend Studieadvies Regeling Bindend Studieadvies 2015-2016 Deze regeling is een uitwerking van artikel 58 van de OER en beschrijft de procedures van het uitbrengen van het bindend studie advies tijdens het eerste studiejaar

Nadere informatie

Afstudeerfondsregeling RUG

Afstudeerfondsregeling RUG Afstudeerfondsregeling RUG 2007-2010 (2009-2010) Inhoud: blz Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 4 Art. 1 Begripsbepalingen Art. 2 Opbouw van de regeling Art. 3 Bijzondere omstandigheden Hoofdstuk 2 Bijzondere

Nadere informatie

Bijlage 2 Regeling Financiële Ondersteuning Studenten

Bijlage 2 Regeling Financiële Ondersteuning Studenten 2016-2018 Algemeen (artikel 1 tot en met 3) 1. Begripsbepalingen In het kader van deze Regeling worden de volgende definities en afkortingen gebruikt. college van bestuur: het college van bestuur van de

Nadere informatie

REGELING FINANCIËLE ONDERSTEUNING STUDENTEN (FONDS) Geldig van 1 september 2016 tot en met 31 augustus 2018

REGELING FINANCIËLE ONDERSTEUNING STUDENTEN (FONDS) Geldig van 1 september 2016 tot en met 31 augustus 2018 REGELING FINANCIËLE ONDERSTEUNING STUDENTEN (FONDS) 2016-2018 Geldig van 1 september 2016 tot en met 31 augustus 2018 De regeling FONDS is een uitwerking van artikel 7.51 tot en met 7.51i van de Wet op

Nadere informatie

Inschrijvingsbesluit 2002/2003. transnationale. Universiteit Limburg

Inschrijvingsbesluit 2002/2003. transnationale. Universiteit Limburg Inschrijvingsbesluit 2002/2003 transnationale Universiteit Limburg Dit inschrijvingsbesluit is niet van toepassing op de Vlaamse (en ermee gelijkgestelde) studenten die onder de regels van het Vlaams collegegeld

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 0 9 1 0 6 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van XXX, appellante tegen de Examencommissie propedeuse Rechtsgeleerdheid, verweerster

Nadere informatie

Regeling Financiële Ondersteuning Topsport- Student Stenden Hogeschool Profileringsfonds

Regeling Financiële Ondersteuning Topsport- Student Stenden Hogeschool Profileringsfonds AANVRAAGFORMULIER 1 studiefinancieringsvorm voor cohorten vóór 1-9-2015 én studiefinancieringsvorm(en) voor cohorten na 1-9-2015 Regeling Financiële Ondersteuning Topsport- Student Stenden Hogeschool Profileringsfonds

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 0 9-1 2 6 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van mevrouw XXX te Den Haag, appellante tegen het bestuur van de Faculteit der Sociale

Nadere informatie

Nota Universiteitsraad

Nota Universiteitsraad Nota Universiteitsraad UR nummer Corsanummer 15.042 15.30125 Aan : Universiteitsraad Van : College van Bestuur Opsteller : Arjen van Vliet Onderwerp : Vaststelling regelingen profileringsfonds Status :

Nadere informatie

REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN

REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN Het College van Bestuur van de Universiteit Leiden, gelet op artikel 7.31 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek juncto

Nadere informatie

PROFILERINGSFONDS GERRIT RIETVELD ACADEMIE

PROFILERINGSFONDS GERRIT RIETVELD ACADEMIE PROFILERINGSFONDS GERRIT RIETVELD ACADEMIE 1. De Gerrit Rietveld Academie (GRA), Hogeschool voor Beeldde Kunst vormgeving, heeft e voorziing ter financiële ondersteuning van studt, het profileringsfonds,

Nadere informatie

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR Nummer : 589 Paraaf: Onderwerp : Gewijzigde Regeling Profileringsfonds Windesheim Besluit : Het College van Bestuur besluit tot wijziging van de Regeling Profileringsfonds,

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Hoofdstuk 2. Aanvragen Hoofdstuk 3. Beoordelingscriteria Hoofdstuk 4. Besluitvorming...

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Hoofdstuk 2. Aanvragen Hoofdstuk 3. Beoordelingscriteria Hoofdstuk 4. Besluitvorming... CUOS-REGELING INCIDENTELE SUBSIDIE Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen... 2 Begripsbepalingen...2 Doelstelling...3 Uitgangspunten en subsidieplafond...3 Hoofdstuk 2. Aanvragen... 4 Aan te leveren informatie...4

Nadere informatie

Het College van Bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen,

Het College van Bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen, Het College van Bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen, overwegende dat: Promotiestudenten en bursalen onder nader te bepalen voorwaarden recht hebben op een tegemoetkoming in de kosten voor kinderopvang,

Nadere informatie

Regeling Profileringsfonds

Regeling Profileringsfonds Regeling Profileringsfonds Geldend voor studenten die vallen onder WSF 2000 en voor wie de Wet Studievoorschot van toepassing is mw mr M.V.B. van Overbeek Definitief september 2016 pagina 2 van 16 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Kaderregeling bestuurlijk actieve studenten

Kaderregeling bestuurlijk actieve studenten Kaderregeling bestuurlijk actieve studenten 2015-2016 Colofon ons kenmerk datum september 2015 auteur mw. mr. M.V.B. van Overbeek/mr. T.A.P.M. van den Brule versie NL status definitief pagina 2 van 13

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 1 2 1 2 2 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van XXX, appellante tegen het Bestuur van de Faculteit Sociale Wetenschappen, verweerder

Nadere informatie

Uitvoeringsreglement Studieadvies in de propedeutische fase

Uitvoeringsreglement Studieadvies in de propedeutische fase Uitvoeringsreglement Studieadvies in de propedeutische fase Zwolle, 8 december 2008 Gewijzigd op 9 juli 2012 1 Titel I - Algemeen Artikel 1 - Doel 1. Het doel van het uitvoeringsreglement is te garanderen

Nadere informatie

DEEL 1 INSCHRIJVING. Artikel 1 Begripsbepalingen. In deze regeling wordt verstaan onder:

DEEL 1 INSCHRIJVING. Artikel 1 Begripsbepalingen. In deze regeling wordt verstaan onder: Regeling inschrijving en collegegeld 2015/2016 Deze regeling bevat een nadere uitwerking van hoofdstuk 7 van de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW), waarin de hoofdregels voor

Nadere informatie

REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN

REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN Het College van Bestuur van de Universiteit Leiden, gelet op artikel 7.31 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek juncto

Nadere informatie

Bestuursbeurzen : voorwaarden en procedure. Frank Peters Team studentendecanen O&O Studentbegeleiding

Bestuursbeurzen : voorwaarden en procedure. Frank Peters Team studentendecanen O&O Studentbegeleiding Bestuursbeurzen 2017-2018: voorwaarden en procedure Frank Peters Team studentendecanen O&O Studentbegeleiding Bestuursbeurzen 2017-2018 soorten bestuursbeurzen voorwaarden Procedure korte pauze collegegeldvrij

Nadere informatie

Informatiebrief wetgeving bepaling hoogte collegegelden

Informatiebrief wetgeving bepaling hoogte collegegelden Informatiebrief wetgeving bepaling hoogte collegegelden In het Hoger Onderwijs wordt onderscheid gemaakt tussen wettelijk en instellingscollegegeld. Het wettelijk collegegeld wordt door de minister vastgesteld

Nadere informatie

ALGEMEEN. Hoofdstuk 3 Regeling Internationaliseringssubsidies A & B INTERNATIONALE SUBSIDIE A

ALGEMEEN. Hoofdstuk 3 Regeling Internationaliseringssubsidies A & B INTERNATIONALE SUBSIDIE A Hoofdstuk 3 Regeling Internationaliseringssubsidies A & B ALGEMEEN Artikel 1. Begripsbepalingen Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: a. De universiteit, de RUG: de Rijksuniversiteit

Nadere informatie

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR Nummer : 741 Paraaf: Onderwerp : Herziening Uitvoeringsreglement Studieadvies in de propedeutische fase Besluit : Het College van Bestuur besluit tot herziening van het Uitvoeringsreglement

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 0 9 69 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van XXX, appellante tegen de Examencommissie Pedagogische Wetenschappen, verweerster 1.

Nadere informatie

Regeling faciliteiten studenten/topsporters

Regeling faciliteiten studenten/topsporters d t J li 2014 Colofon ons kenmerk datum April 2016 auteur versie status definitief pagina 2 van 8 Inhoudsopgave Inleiding 3 Artikel 1. Begripsbepalingen 3 Artikel 2. Definitie van topsport 4 Artikel 3.

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 1 4 2 0 3 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van [naam], appellante tegen het Bestuur van de Faculteit der Sociale Wetenschappen,

Nadere informatie

Regeling Kwaliteitsregister Psychotherapie

Regeling Kwaliteitsregister Psychotherapie De Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP), besluit vast te stellen de volgende Regeling Kwaliteitsregister Psychotherapie HOOFDSTUK 1 Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen In deze

Nadere informatie

"Culturele Hoofdstad van Europa" voor het tijdvak 2005 tot 2019 ***I

Culturele Hoofdstad van Europa voor het tijdvak 2005 tot 2019 ***I P5_TA(2004)0361 "Culturele Hoofdstad van Europa" voor het tijdvak 2005 tot 2019 ***I Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad

Nadere informatie

Procedure Erasmus+ 2015-2016

Procedure Erasmus+ 2015-2016 Procedure Erasmus+ 2015-2016 ons kenmerk Erasmus+ beurzenprogramma contactpersoon Klaartje Gosens datum september 2015 telefoon + 3 1 88 525 80 01 onderwerp Procedure Erasmus+ 2015-2016 e-mail internationaloffice@avans.nl

Nadere informatie

Aanvragen en wijzigen Eenoudertoeslag of partnertoeslag

Aanvragen en wijzigen Eenoudertoeslag of partnertoeslag Aanvragen en wijzigen Eenoudertoeslag of partnertoeslag Dit formulier Dit formulier is voor studenten met recht op studiefinanciering die alleen, of samen met een partner, een kind verzorgen en een toeslag

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2005 222 Wet van 28 april 2005, houdende tijdelijke regels betreffende experimenten in het hoger onderwijs op het gebied van vooropleidingseisen aan

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD. ter bepaling van de samenstelling van het Comité van de Regio's

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD. ter bepaling van de samenstelling van het Comité van de Regio's EUROPESE COMMISSIE Brussel, 11.6.2014 COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD ter bepaling van de samenstelling van het Comité van de Regio's NL NL TOELICHTING 1. ACHTERGROND

Nadere informatie

U I T S P R A A K 07 73

U I T S P R A A K 07 73 U I T S P R A A K 07 73 van het College van Beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van XXX, appellant tegen het College van Bestuur, verweerder 1. Ontstaan en loop van het

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Algemene bepalingen behandeling bezwaarschriften

Hoofdstuk 2. Algemene bepalingen behandeling bezwaarschriften Besluit van het algemeen bestuur van Aqualysis houdende de vaststelling van regels inzake het behandelen van bezwaarschriften(regeling behandeling bezwaarschriften Aqualysis 2014) Het algemeen bestuur

Nadere informatie

Regeling klachten studenten HOOFSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Regeling klachten studenten HOOFSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Regeling klachten studenten Citeertitel Datum inwerkingtreding 01-01-2015 Vastgesteld door College van Bestuur 22-10-2014 Instemming van Medezeggenschapsraad Rechtsgrondslag Bijzonderheden Korte omschrijving

Nadere informatie

Zaaknummer : CBHO 2015/089 Rechter(s) : mr. Olivier Datum uitspraak : 18 augustus 2015 Partijen : Appellante en CBE Erasmus Universiteit Rotterdam

Zaaknummer : CBHO 2015/089 Rechter(s) : mr. Olivier Datum uitspraak : 18 augustus 2015 Partijen : Appellante en CBE Erasmus Universiteit Rotterdam Zaaknummer : CBHO 2015/089 Rechter(s) : mr. Olivier Datum uitspraak : 18 augustus 2015 Partijen : Appellante en CBE Erasmus Universiteit Rotterdam Trefwoorden : bindend negatief studieadvies compensatieregeling

Nadere informatie

Regeling Profileringsfonds RUG

Regeling Profileringsfonds RUG Regeling Profileringsfonds RUG 2014-2015 Inhoud: Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Art.1 Begripsbepalingen Art.2 Bijzondere omstandigheden Art.3 Voorwaarden financiële ondersteuning Art.4 Periode van ondersteuning

Nadere informatie

In Nederland veroordeeld, in eigen land de straf of maatregel ondergaan Informatie voor buitenlandse gedetineerden in Nederland over de mogelijkheid

In Nederland veroordeeld, in eigen land de straf of maatregel ondergaan Informatie voor buitenlandse gedetineerden in Nederland over de mogelijkheid In Nederland veroordeeld, in eigen land de straf of maatregel ondergaan Informatie voor buitenlandse gedetineerden in Nederland over de mogelijkheid om de in Nederland opgelegde sanctie (verder) in eigen

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 0 9-0 9 1 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van XXX, appellante tegen Examencommissie Talen en Culturen Japan, verweerster 1. Ontstaan

Nadere informatie

"Verordening voor de bevordering van jeugdparticipatie aan sportieve activiteiten Aalten.

Verordening voor de bevordering van jeugdparticipatie aan sportieve activiteiten Aalten. "Verordening voor de bevordering van jeugdparticipatie aan sportieve activiteiten Aalten. Artikel 1. In deze verordening wordt verstaan onder: a. Het jeugd participatiefonds: -een door de raad ingesteld

Nadere informatie

Verstrekkingenreglement regeling minder werken voor oudere werknemers in de sector Glastuinbouw 2015

Verstrekkingenreglement regeling minder werken voor oudere werknemers in de sector Glastuinbouw 2015 Verstrekkingenreglement regeling minder werken voor oudere werknemers in de sector Glastuinbouw 2015 Artikel 1 Toepassing Dit reglement is van toepassing op aanmeldingen die na 1 april 2015 zijn ontvangen

Nadere informatie

Regeling inschrijving en collegegeld 2013/2014

Regeling inschrijving en collegegeld 2013/2014 Regeling inschrijving en collegegeld 2013/2014 Deze regeling bevat een nadere uitwerking van hoofdstuk 7 van de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW), waarin de hoofdregels voor

Nadere informatie

Nota Universiteitsraad

Nota Universiteitsraad Nota Universiteitsraad UR nummer Corsanummer 12/036 12.30147 Aan : Universiteitsraad Van : College van Bestuur Opsteller : A. van Vliet Onderwerp : Profileringsfonds Status : ter instemming Behandeling

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING STUDENTENORGANISATIES van Hogeschool Utrecht en de Universiteit Utrecht

SUBSIDIEREGELING STUDENTENORGANISATIES van Hogeschool Utrecht en de Universiteit Utrecht SUBSIDIEREGELING STUDENTENORGANISATIES van Hogeschool Utrecht en de Universiteit Utrecht De colleges van bestuur van Hogeschool Utrecht en de Universiteit Utrecht hebben de subsidieregeling vastgesteld,

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling regeling Profileringsfonds

Uitvoeringsregeling regeling Profileringsfonds Uitvoeringsregeling regeling Profileringsfonds Deze Uitvoeringsregeling dient ter uitwerking van de Regeling Profileringsfonds, die is gebaseerd op artikel 7.51 WHW. INHOUD A. Algemene informatie Artikel

Nadere informatie

Bijlage B4. Eerste treden op de arbeidsmarkt. Freek Bucx

Bijlage B4. Eerste treden op de arbeidsmarkt. Freek Bucx Bijlage B4 Eerste treden op de arbeidsmarkt Freek Bucx Inhoud Tabel B4.1... 3 Tabel B4.2... 4 Tabel B4.3... 5 Tabel B4.4... 6 Tabel B4.5... 7 Tabel B4.6... 8 Bijlage B4 Eerste treden op de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Regeling Profileringsfonds

Regeling Profileringsfonds Regeling Profileringsfonds Christelijke Hogeschool Windesheim Door het College van Bestuur vastgesteld op 23 maart 2017 na verkregen instemming van de CMR op 15 maart 2017. Besluit 2017-002 INHOUD HOOFDSTUK

Nadere informatie

Zaaknummer : CBHO 2015/254 Rechter(s) : mr. B.K. Olivier Datum uitspraak : 13 januari 2016 Partijen : appellante en CBE Hogeschool Inholland

Zaaknummer : CBHO 2015/254 Rechter(s) : mr. B.K. Olivier Datum uitspraak : 13 januari 2016 Partijen : appellante en CBE Hogeschool Inholland Zaaknummer : CBHO 2015/254 Rechter(s) : mr. B.K. Olivier Datum uitspraak : 13 januari 2016 Partijen : appellante en CBE Hogeschool Inholland Trefwoorden : bewijsmiddelen bindend negatief studieadvies BNSA

Nadere informatie

DEEL 1 INSCHRIJVING. Artikel 1 Begripsbepalingen. In deze regeling wordt verstaan onder:

DEEL 1 INSCHRIJVING. Artikel 1 Begripsbepalingen. In deze regeling wordt verstaan onder: Regeling inschrijving en collegegeld 2017/2018 Deze regeling bevat een nadere uitwerking van hoofdstuk 7 van de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW), waarin de hoofdregels voor

Nadere informatie

Het College van beroep voor de examens aan de Universiteit Utrecht (hierna: het College) heeft de volgende uitspraak gedaan op het beroep van:

Het College van beroep voor de examens aan de Universiteit Utrecht (hierna: het College) heeft de volgende uitspraak gedaan op het beroep van: CBE, Postbus 80125, 3508 TC Utrecht College van Beroep voor de Examens ex artikel 7.60 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek Bezoekadres Heidelberglaan 8, Utrecht UITSPRAAK Ons

Nadere informatie

U I T S P R A A K 1 3 1 5 4

U I T S P R A A K 1 3 1 5 4 U I T S P R A A K 1 3 1 5 4 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van XXX, appellant tegen het Bestuur van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, verweerder

Nadere informatie

FONDS. Voorlichting Toetsingsprocedure en bestuursbeurzen Wieteke Kremer & Margreet Tielemans (Student Life, Student Affairs)

FONDS. Voorlichting Toetsingsprocedure en bestuursbeurzen Wieteke Kremer & Margreet Tielemans (Student Life, Student Affairs) FONDS Voorlichting Toetsingsprocedure en bestuursbeurzen Wieteke Kremer & Margreet Tielemans (Student Life, Student Affairs) Opzet presentatie Toelichting Toetsing Toelichting bestuursbeurzen voor individuele

Nadere informatie

Regels van procedurele aard met betrekking tot vaststelling, bekendmaking en betaling college- en examengeld

Regels van procedurele aard met betrekking tot vaststelling, bekendmaking en betaling college- en examengeld Regels van procedurele aard met betrekking tot vaststelling, bekendmaking en betaling college- en examengeld Citeertitel Datum inwerkingtreding 01-09-2015 Vastgesteld door College van Bestuur 01-04-2015

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 618 Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en enige andere wetten in verband met de invoering van een verhoogd

Nadere informatie

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR Nummer : 751 Paraaf: Onderwerp : Regeling Profileringsfonds Besluit : Het College van Bestuur besluit tot wijziging van de Regeling Profileringsfonds. De gewijzigde regeling

Nadere informatie

Vertrouwensbeginsel, terugwerkende kracht Artikelen: WHW art lid 1,3 en 4, Uitvoeringsbesluit WHW art. 2.1 en 2.2 lid 1, Awb art.

Vertrouwensbeginsel, terugwerkende kracht Artikelen: WHW art lid 1,3 en 4, Uitvoeringsbesluit WHW art. 2.1 en 2.2 lid 1, Awb art. Zaaknummer: 1997/209 Rechter(s): mrs. Loeb, Martens, Nijenhof Datum uitspraak: 14 januari 1998 Partijen: X tegen het college van bestuur van de Rijksuniversiteit Trefwoorden: Vertrouwensbeginsel, terugwerkende

Nadere informatie

Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld 2009-2010

Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld 2009-2010 Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld 2009-2010 Vastgesteld door het College van Bestuur op 7 april 2009 Hoofdstuk I Inschrijving Artikel 1 Reikwijdte van deze regeling 1. Deze regeling heeft

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 1 3 2 0 7 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van XXX, appellante tegen het Bestuur van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, verweerder

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Masteropleidingen Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Biologie Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Natuurkunde Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Scheikunde

Nadere informatie