Onderzoeksprojecten ( van 7401)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderzoeksprojecten (5800-5850 van 7401)"

Transcriptie

1 - 5 Sep :46:51 Onderzoeksprojecten ( van 7401) Zoekfilter: Classificaties: EXACTE WETENSCHAPPEN (P) Economic and network aware grid resource management. Abstract: Het invoeren van economische overwegingen in Grid computing, Grid Economics, heeft twee onderscheiden facetten: enerzijds het gebruik van economisch geïnspireerde principes om effectieve vormen van resourcebeheer uit te werken, en anderzijds het aanbieden van resources en services als economische activiteit mogelijk te maken. Het feit dat een substantieel aantal Grid applicaties zeer data intensief is, heeft aanleiding gegeven tot het bestuderen en het voorstellen van scheduling algoritmen die rekening houden met de effecten van het transport van deze data, het zogenaamd network aware scheduling. Een dergelijke aanpak kan de efficiëntie van zowel de computationele als netwerk resources verhogen en tegelijkertijd de responstijd van jobs verlagen. In dit project richten trachten we Grid Economics en network aware scheduling te combineren. Het objectief is het ontwerpen van algoritmen en protocollen die toelaten om netwerk- en computationele resources te co-alloceren bij Grid resource beheer gebaseerd op een marktwerking. Inzake co-allocatie is er al substantieel werk verricht. Er wordt ook op beperkte schaal onderzoek gedaan naar het gebruik van markt-mechanismen bij de allocatie van netwerkpaden. De combinatie van een marktwerking en co-allocatie van netwerk en computationele resources is echter nog niet onderzocht. Deze combinatie leidt tot nieuwe mogelijkheden in het uitwerken van allocaties en schedules. Ze creëert een meer relevante formulering van het waardeoordeel van de gebruiker over de allocatie. Daarom zal economic and network aware scheduling een unieke bijdrage leveren aan het domein van Grid Economics. Het project past tevens in de huidige activiteiten van de CoMP groep die al onderzoek doet naar verscheidene marktmechanismen en hun toepasbaarheid bij economic scheduling van computationele resources in Grids. Modeleren van Systemen en Internet Communicatie (MOSAIC) Jan Broeckhove Wim Depoorter Ecologische karakterisatie van Europese estuaria, het Schelde-estuarium als model. Abstract: Als overgangsgebieden tussen land en zee zijn estuaria dynamische en heterogene systemen. Daardoor herbergen ze specifieke leefgemeenschappen. Tegelijk staan estuaria meestal onder zware menselijke druk. De complexiteit van estuariene systemen, in het bijzonder van het zeer dynamische Schelde-estuarium, vereist een multidisciplinaire aanpak. De verscheidenheid van de financiële kanalen leidt echter tot een fragmentatie van het estuarien onderzoek. Het onderzoek spitst zich in eerste instantie toe op het Schelde-estuarium, meer bepaald op volgende sleutelfactoren die het ecologisch functioneren bepalen: hydraulica, morfologie en sedimentologie, de koolstofcyclus, de biogeochemie van nutriënten en vervuilende stoffen, het voedselweb en de diversiteit van estuariene gemeenschappen. De wisselwerkingen tussen deze factoren zijn complex. Veel kennis is reeds voorhanden, maar opmerkelijke hiaten in de kennis blijven bestaan. Via deze aanvraag is het de bedoeling om de coördinatie van de multidisciplinaire aanpak van deze interacties te verstevigen. Het is interessant om de kennis die opgebouwd wordt rond het Schelde-estuarium te vergelijken met deze van het Seine-estuarium. Beide estuaria hebben analoge problemen, vertonen grote overeenkomsten in de samenstelling van hun systeem, maar hebben beide ook hun specificiteiten. Bovendien is het de bedoeling de vergevorderde know how betreffende integratie van esturien onderzoek zoals het rond de Seine bestaat, aan te wenden om integratie rond de Schelde te verhogen. Ecosysteembeheer Ecosysteembeheer Patrick Meire Ecologische impact van de ruimtelijke en tijdelijke verspreiding van de termietenheuvels in het mijngebied van Katanga en hun agronomische bruikbaarheid in het ecologische systeem Bodem-Termietenheuvels-Vegetatie. Abstract: In dit onderzoeksproject zal het gebruik van termietenaarde als natuurlijke meststof in het traditionele landbouwsysteem van de lokale landbouwers, uitgetest worden door middel van veldproeven. Verder zal ook de dynamiek van zware metalen in de termietenheuvels bestudeerd worden in gebieden waar de gesteenten, die deze zware metalen bevatten,op geringe diepte voorkomen, om op deze wijze de potentiële pollutie van landbouwgronden na te gaan. Vakgroep Geologie en bodemkunde Eric Van Ranst Ecologische controle van predatoren in intensieve productie van microalgen Abstract: Vandaag wordt productie van microalgen opgeschaald van laboratorium naar grootschalige pilootinstallaties. Deze grootschalige productiesystemenhebben vaak te leiden onder onvoorziene verliezen in productiviteit diete wijten zijn aan predatoren van microalgen. Deze predatoren dringen de cultuur binnen en kunnen de biomass in enkele dagen tijd decimeren. Dit project heeft als doel om deze predatoren te identificeren en hun impact op culturen van microalgen te evalueren. Bovendien willen we duurzametechnieken ontwikkelen om deze predatoren te controleren, gebaseerd op ecologische principes. De nadruk in dit project zal liggen op ciliaten aangezien zeer weinig gekend is over deze groep van predatoren. Biologie Kulak Koenraad Muylaert Ecohydrologische analyse van "De Zegge". Abstract: De hydrologie van het natuurreservaat "De Zegge" zam uitgebreid worden onderzocht. Er zal aan zowel de waterkwaliteit als aan de grondwaterstand aandacht worden besteed maar ook de vraag of deze in de tijd is veranderd zal worden onderzocht. Verder zal worden onderzocht of gemeenschappen zijn te relateren aan de hydrologie.

2 Ecosysteembeheer Rudy van Diggelen Ecofysiologische sturing van plantbioregulatoren ter optimalisatie van de vruchtkwaliteit bij tomaat: een chemischanalytische benadering Abstract: Het doctoraatsonderzoek heeft als streefdoel de optimalisatie van de nutritionele en organoleptische kwaliteit van de tomatenvrucht via teelttechnische sturing. In een eerste fase wordt daarvoor de hormonale huishouding van de tomatenplant gerelateerd aan relevante vruchtcomponenten, terwijl in een tweede fase de invloed van diverse groeicondities op de hormonale balans wordt bepaald. Deze informatie wordt uiteindelijk geïntegreerd in een mechanistisch plantmodel. Vakgroep Veterinaire volksgezondheid en voedselveiligheid Hubert De Brabander Eco-evolutionary dynamics in a landscape context: conceptual development and modelling of evolution-mediated priority effects and the evolution of sex Afd. Ecologie, Evolutie en Biodiv.behoud Luc De Meester EC/OC analysen Abstract: Op verschillende plaatsen in Vlaanderen worden de grenswaarden van fijn stof overschreden. Het uitvoeren van chemische karakterisatie van fijn stof zal informatie geven over de samenstelling en de herkomst van het fijn stof. Op regelmatige basis zullen er op verschillende locaties in Vlaanderen filters bemonsterd worden op fijn stof. Een van de componenten van dit project is de bepaling van EC/OC op (delen van) van kwartsvezelfilters. Bio-organische massaspectrometrie Magda Claeys-Maenhaut EC/OC analysen 2006/2007 Abstract: PM10 aërosolmonsters, die op 6 locaties in Vlaanderen worden genomen met kwartsvezelfilters, worden geanalyseerd voor organische koolstof (OC), elementaire koolstof (EC) en totale koolstof (TC = OC + EC) met een thermo-optische transmissie (TOT) techniek. Vakgroep Analytische chemie Willy Maenhaut ecloud: Europeana Cloud: Unlocking Europe's Research via The Cloud. Afdeling Informatica Erik Duval Stefan Gradmann E'CHO 3D Sonarsensoren toegepast op AGV's. Abstract: Het doel van het E'CHO project is het evalueren van een door aan de UA ontwikkeld en gepatendeerd sonar systeem in industriële omstandigheden. Specifiek zal worden onderzocht in welke mate het sonar systeem bruikbaar is in twee specifieke toepassingen op Automatisch Geleide Voertuigen (AGV's) die Egemin Automation Handling ontwikkelt. Engineering Management Jan Steckel ECG based risk stratification for sudden cardiac death Abstract: Sudden cardiac death (SCD) caused by ventricular arrhythmia such as ventricular fibrillation (VF) and tachycardia (VT) is the second most important cause of death in today#s world. The only efficient prevention of SCD is the implantation of a cardiac defibrillator (ICD). To keep the cost effectiveness and complication risk of this therapy acceptable, it is crucial to identify patients at high risk of arrhythmic death but at lowrisk of dying of other causes, e.g. heart failure or non cardiac death.today, this risk stratification is almost entirely based on the assessment of the left ventricular ejection (LVEF). The poor specificity of this parameter to predict arrhythmia results in questionable cost-effectiveness of ICD therapy, as was described by the Belgian Health Care Knowledge Center. There is therefore a need for new non-invasive techniques to estimate the individual risk of ventricular arrhythmia. These new techniques focus on the pathophysiological mechanisms underlying ventricu Afdeling ESAT - STADIUS Sabine Van Huffel Griet Goovaerts

3 Eavesdropping on accretion disks: The Universal nature of accretion-induced variability in accreting compact objects. Afdeling Sterrenkunde Conny Aerts Simone Scaringi EAGLES: ecosysteemveranderingen in Oost-Afrikaanse Grote Meren Abstract: EAGLES heeft tot doel ecosysteemveranderingen in Lake Kivu te bestuderen om het effect van de huidige en toekomstige exploitatie van het meer onder verschillende scenario?s van klimaatverandering te voorspellen. Bestaande databases zullen uitgebreid worden met remote sensing data, veld- en laboratoriumexperimenten, de monitoring van limnologische paramaters, ecosysteem- en klimaatmodellen en de analyse van proxies in meersedimenten. Vakgroep Biologie Wim Vyverman Dynamisch preventief zelfherstel van coatings gebaseerd op fotoreversibele covalente netwerken Abstract: IWT/SB-lichting 2014 IWT/SB/Van Damme Jonas/ Dynamisch preventief zelfherstel van coatings gebaseerd op fotoreversibele covalente netwerken Vakgroep Organische chemie (WE) Filip Du Prez Dynamisch onderhoud van kritieke applicaties door middel van een reflectief raamwerk. Vrije Universiteit Brussel Abstract: Software evolueert constant. Dit stelt bijzondere vereisten voor systemen die permanent actief moeten zijn. Denk maar aan de automatische betalingssystemen van Banksys of aan de online verkoopsdienst van Amazon. Het probleem is hier dat 'evolutie' en 'draaiende systemen' vaak niet verenigbaar zijn. In de eerste plaats gaan we onderzoeken hoe de architectuur van een systeem kan helpen om dit probleem op te lossen. Laat het duidelijk zijn dat het eenvoudiger is een systeem met gescheiden bekommernissen te onderhouden aangezien dat we dan elke bekommernis apart kunnen laten evolueren. Ook zullen we een reflectief raamwerk ontwikkelen dat ons in staat moet stellen om systemen te laten evolueren zonder dat we ze moeten stopetten om zo een oplossing te bieden voor het gestelde probleem. In de tweede plaats moeten we er ook in slagen bekommernissen te gaan detecteren in bestaande systemen die niet ontwikkeld werden met gescheiden bekommernissen, aangezien deze vrij groot in aantal zijn. Nadat de bekommernissen gedetecteerd werden zullen we ze afscheiden om zo tot een systeem met gescheiden bekommernissen te bekomen. Dat systeem kunnen we dan ook dynamisch laten evolueren. Laboratorium voor Programmeerkunde TOM TOURWE PETER EBRAERT THEO D'HONDT Dynamische systemen en controle Vrije Universiteit Brussel Abstract: Het DYSCO network (IAP VI/4) is een verlenging van een bestaand IAP netwerk (IAP V/22) dat als opzet had het onderzoek en de doctoraatsopleiding in «systeem en regeltechniek» in België te structureren en te coördineren. In het nieuw netwerk willen we daarom twee objectieven blijven nastreven: * onderzoek van international topniveau produceren in onze eigen expertise binnen het domein van de «systeem en regeltechniek» * de best mogelijke omgeving voorzien voor de opleiding van onze doctoraatstudenten en post-docs. Het onderzoeksgebied «systeem en regeltechniek» is interdisciplinair maar heeft wel heel specifieke eigenschappen en methodologieën. Het systeemconcept en het voortdurend weerkomend begrip van feedback zijn twee dergelijke voorbeelden. Gedurende het laatste tiental jaren werd in het domein van de «systeem en regeltechniek» veel vooruitgang geboekt in het oplossen van heel wat kernproblemen: niet-lineaire dynamica, modellering, identificatie, model-prediktieve controle, robuuste controle, optimale controle, enz. Dit heeft ertoe geleid dat de technieken van onze discipline in heel wat andere domeinen werden toegepast: milieu systemen, communicatie systemen, robotica, netwerken, grafentheorie, informatica, biologische en biochemische systemen, biomedische toepassingen, enz. Elk van deze gebieden gebruikt zijn eigen modellen en heef ook zijn eigen theoretische problemen, waarvoor systeemtheorie belangrijke bijdragen kan verstrekken. Systeem en regeltechniek is tegenwoordig de enige discipline geworden die ingenieurs en wetenschappers toelaat om al die toepassingsgebieden te begrijpen in termen van dynamische systemen. Er is nochtans nood aan een diepgaande studie van hun specifieke modellen en methodes om beduidende resultaten te kunnen boeken. DYSCO telt nu ongeveer 200 onderzoekers, heeft verscheidene internationaal erkende leiders van ons vakgebied en kan steunen op een sterke ploeg van internationale experten in de toegepaste wiskunde. Ons samenwerkingsmodel laat ons toe om belangrijke bijdragen te leveren zowel in systeem en regeltechniek (met inbegrip van modellering, identificatie, rekentechnieken en optimalizering) als in verscheidene aanverwante disciplines waarin wij een kritieke massa van bekwame onderzoekers hebben opgebouwd (biologische en biochemische systemen, netwerken en grafen, transport systemen, biomedische systemen, enz.). Onze aanpak om op een breed front onderzoek te leveren (zowel op onze kerndiscipline als op verscheidene belangrijke verwante takken) is duidelijk in de smaak gevallen van de commissie van deskundigen die ons netwerk in Oktober 2005 evalueerden. Zij schrijven: "zowel qua aantal vooraanstaande onderzoekers, als qua volume en impact van het onderzoek, blijft dit netwerk

4 één van de beste onderzoeksgroepen in systeem en regeltechniek in Europa, en misschiens zelfs in de wereld". Ons plan is daarom de zelfde winnende strategie te handhaven eerder dan een gedetailleerde lijst te geven van specifieke onderzoeksdoelstellingen. Deze strategie kan als volgt worden samengevat. * fundamenteel onderzoek doen in de kerndisciplines van systeem en regeltechniek waarin wij over een belangrijke expertise beschikken: optimalisering, numerieke methodes voor systeem en regeltechniek, modellering en identificatie, experiment ontwerp, netwerken van niet-lineaire systemen, geditribueerde parametersystemen. In vergelijking met het huidige netwerk zal de activiteit in optimalisering beduidend groeien met de oprichting van het nieuwe "Centre of Excellence in Optimization in Engineering" aan de KULeuven waar onze KULeuven teams deel van uitmaken (zie en met de toevoeging van P.A. Absil en F. Glineur in het UCL team. De toevoeging van het ULB team (M. Kinnaert) zal ons ook toestaan om onze activiteit in identificatie naar foutendetectie en isolatie uit te breiden: dit is een nieuw onderwerp voor ons netwerk dat belangrijker wordt omwille van de recente ontwikkelingen in groot-schalige geautomatiseerd technologieën; * een ploeg van deskundigen samenstellen met een kritieke massa in verscheidene disciplines waarin de systeem en regeltechniek belangrijke bijdragen kan leveren: chemische en biochemische systemen, netwerken en grafen, verkeer en transportproblemen, motoriek en coördinatieproblemen, biologische systemen, biomedische technologie. Onze activiteit in biochemische en biomedische systemen zal door de opneming van de nieuwe teams in ULB (M. Kinnaert) en FPMs (A. Vande Wouwer) nog versterkt worden door hun bijdragen in modellering en regeling van zulke systemen. Wij hebben al een kritieke massa in het meeste van deze gebieden, maar de toevoeging van de nieuwe teams zal dit nog versterken. Onze keuze van onderzoeksthema komen goed overeen met het gekende Murray Rapport (Panel on Future Directions in Control, Dynamics and Systems, zie welke de voornaamste themas identificeerde voor de toekomst van Systeem en Regeltheorie. Ons netwerk is welbepaald actief in het grootste deel van deze themas. Bovendien onderschrijft het evaluatieverslag tevens onze onderzoekstrategie waarin nieuwe ontwikkelingen door de meer fundamentele onderzoekers in ons netwerk worden geduwd en door meer toepassingsgerichte onderzoekers worden getrokken. In het evaluatieverslag van 2005 staat inderdaad vermeld: "By applying system-theoretic approaches in an original way to a broad range of problems (e.g. synonym detection in dictionaries), and by correctly identifying significant technological developments and their consequences (particularly those due to the continued growth of computing power, and the recent explosive growth of "data in search of theory" from various biological domains), the Network is itself making a major contribution to the continuing timeliness and relevance of systems and control as a scientific discipline. This research domain will therefore remain a key one for the foreseeable future, and certainly for the next 5-10 years." Qua doctorale en postdoctorale opleiding zijn wij van plan om de bestaande mechanismen die wij met succes in de vorige IAP fasen hebben ontwikkeld, voort te zetten en te versterken: de Graduate School in Systems and Control (in 1991 gestart, nog vóór de oprichting van alle andere doctorale scholen in België), regelmatige studiedagen, gespecialiseerde workshops, co-supervisie van doctoraatstudenten door leden van verschillende teams, uitnodiging van internationale bezoekers van topniveau, gespecialiseerde samenwerkingsgroepen. We willen daarmee voor onze doctoraatstudenten en post-docs een stimulerende wetenschappelijke omgeving creëren. Wij denken dat de resultaten die we tot nu toe bekomen hebben met onze doctorale opleiding, getuigen van kwaliteit en breedte en bijzonder sterk zijn. Wij zijn daarom van plan om de zelfde kwaliteitsnormen op dit gebied te handhaven. Wij worden daarin opnieuw gesteund door het evaluatieverslag van 2005: "The range and pattern of formal network activities has been very well designed and appears to be extremely effective. The study days and the monthly newsletter ensure that all the personnel in the Network know each other, and are aware of each other's research topics and achievements. The graduate courses provide an excellent mechanism for ensuring that members of the Network are kept aware of recent developments by leading authorities, both national and international. The Network succeeds in attracting major international figures to Belgium, and being in active collaboration with many of them." Voetnoot op bio-informatica: De bio-informatica maakte deel uit van ons IAP V/22 netwerk "Dynamical Systems and Control: Computation, Identification and Modelling". Die fase van het IAP programma heeft ons toegestaan om een sterk team in de bio-informatica te creëren, als subgroep van vroegere KULeuven/P2 team. Wij zijn van mening dat het domein een voldoende rijpheid heeft bereikt en dat het team voldoende sterkte heeft bereikt. Er werd daarom beslist een voorstel voor een nieuw netwerk in te dienen dat specifiek toegewijd is aan de bio-informatica, en waarvoor dit bio-informaticateam als coördinator fungeert. Wij geloven dat wij daardoor één van de doelstellingen van het IAP programma hebben bereikt, namelijk het bevorderen van nieuwe teams en thema's. Dit heeft als gevolg dat het werk van de partners op bio-informatica niet opgenomen is in DYSCO, maar in dit nieuwe IAP netwerk, gecoördineerd door een promotor van ons vroeger netwerk. Elektriciteit RIK PINTELON Dynamische polarisatie in 2- en 3-cluster nucleaire verstrooiing. Abstract: De bedoeling is het microscopische model voor de kwantummechanische analyse van de verstrooiing van kernen met groot exces aan protonen of neutronen uit te breiden met het dynamisch polarisatie effect ttz vervorming van de kern die optreedt tijdens de verstrooiing. Toepassing van die aanpak op twee- en drie-cluster reacties in lichte kernen is een sleutel tot bepaalde astrofysische toepassingen. Modeleren van Systemen en Internet Communicatie (MOSAIC) Jan Broeckhove Dynamische optimalisatie van componentontplooiing voor autonome gedistribueerde systemen Hogeschool Gent Abstract: Abstract nog niet beschikbaar Departement Toegepaste Ingenieurswetenschappen Vakgroep Informatica Veerle Ongenae Tim De Pauw Dynamisch en gedistribueerde beheer van Service Function Chains in een gevirtualiseerde cloud- en netwerkomgeving. Abstract: Het internet heeft een belangrijke evolutie gekend in de laatste decennia. Gestart als een simpel transportmedium voor het versturen van kleine pakketten is het een aanbieder geworden van veeleisende diensten zoals cloud applicaties en video streaming. Ondanks deze evolutie is de achterliggende architectuur nog steeds dezelfde. Dit zorgt voor een gebrek aan flexibiliteit: het is nog steeds niet mogelijk om externe diensten

5 zoals Skype af te leveren aan de gebruikers met vooropgestelde kwaliteitseisen wat leidt tot belangrijke. Een tweede belangrijke evolutie is de populariteit van de cloud en zijn steeds verdere integratie in het internet. Er is niet langer "een cloud" en "een internet": de twee zijn geconvergeerd tot een eengemaakt platform. Dit betekent dat ook het beheer van de cloud en het internet moet samen bestudeerd worden. In de literatuur is er recent belangrijk onderzoek verricht die het mogelijk maakt om het netwerk te beheren via software en zo de virtualisatie van het netwerk toelaten. Door het virtualiseren van netwerk toestellen hoopt men dezelfde flexibiliteit te bekomen als men de dag van vandaag in een cloud ervaart. Door deze technieken zijn belangrijke nieuwe fundamentele onderzoeksrichtingen mogelijk gemaakt. Meer specifiek binnen het domein van netwerk virtualisatie is een belangrijke rol weggelegd voor de zogenoemde Service Function Chains (SFCs). Dit zijn grafen bestaande uit verschillende subcomponenten van diensten (bv. een video streamings component, een deel van een cloud applicatie) die over verschillende datacenters verspreid worden en samen de Internetdienst vormen. Het opstellen van dergelijke SFCs en het assigneren van de subcomponenten aan de verschillende datacenters op een schaalbare manier is een belangrijk onopgelost probleem. In dit doctoraatsonderzoek zullen algoritmes ontwikkeld worden die het mogelijk maken om dergelijke SFCs te construeren en dynamisch aan te passen als gevolg van gebruikersmobiliteit, wijzigingen in de dienst of variërende netwerkomgevingen. Hierdoor verandert de optimale constructie van SFCs. Binnen dit project zullen zowel optimale constructies berekend worden aan de hand van wiskundige optimalisatiesmethoden als approximaties van de oplossing via gedistribueerde heuristieken. Door een schaalbare en dynamische constructie en toewijzing van SFCs te bouwen kunnen externe diensten aangeboden worden met de broodnodige kwaliteitseisen voor de verdere ontwikkeling van het internet en de cloud. Modeleren van Systemen en Internet Communicatie (MOSAIC) Steven Latré Bart Spinnewyn Dynamische magneto-transporteigenschappen in kwantumstippen met elektron-fononinteractie. Abstract: Dynamische magneto-transporteigenschappen in kwantumstippen met elektron-fononinteractie. Theorie van kwantumsystemen en complexe systemen Alfonsius Brosens Katrijn Putteneers Dynamische generatie van optimale gepersonaliseerde hybride aanbevelingssystemen (beurs Simon Dooms) Abstract: In dit onderzoeksproject willen we nagaan op welke manier hedendaagse aanbevelingsalgoritmes dynamisch en gepersonaliseerd in een hybride context kunnen worden toegepast. Op die manier komen we tot een strategie die optimale hybride combinaties van aanbevelingsalgoritmes op gebruikersniveau toelaat en bovendien uiterst flexibel inzetbaar is in een brede waaier van domeinen. Vakgroep Tandheelkunde Luc Martens Dynamische effecten in gekoppelde supergeleider-ferromagneet nanosystemen. Abstract: Het hoofddoel van dit project is het experimenteel en theoretisch onderzoeken van de fysische eigenschappen van gekoppelde, wederzijdig beïnvloedende supergeleider-ferromagneet nanosystemen. We zullen de verschillende invloeden onderzoeken van zowel de elektromagnetische koppeling als van de meer subtiele exchange koppeling. Hierin zal ook de terugkoppeling van de supergeleider naar de (zachte) ferromagneet vervat zitten. Complemetair theoretisch onderzoek zal verricht worden naar de studie van koude atomaire gassen, waarvan de fysische beschrijving vertaald kan worden naar S/F hybride systemen en omgekeerd. Theorie van kwantumsystemen en complexe systemen Jacques Tempere Dynamische cognitieve routering over schaalvrije netwerken Abstract: Een van de fundamentele uitdagingen van de Internet architectuur zijn de schaalbaarheid en de kwaliteit (stretch, convergentie, en stabiliteit) van het inter-domein routeringssysteem. Om dit op te lossen moeten verschillende dimensies globaal bekeken worden: 1) de groei in afmeting van de routeringstabel, hetgeen het gevolg is van een groter aantal routeringsvermeldingen, 2) de veranderingen in het routeringssysteem, gekarakteriseerd door de uitwisseling van routeringsinformatie ten gevolge van veranderingen in topologie of in beleid en beheer. Beide dimensies vergroten de geheugenvereisten, evenals de verwerkingscapaciteit van de routeringsengines. De algemene doelstelling van dit project is het ontwikkelen, het valideren en het evalueren d.m.v. experimenten, van een cognitief routeringssysteem en?component dat geavanceerde machine learning en routeringstechnieken combineert, om zo efficiënt de hierboven beschreven Internet routeringsproblemen te adresseren. Vakgroep Informatietechnologie Piet Demeester Dynamisch aanpasbare componentinfrastructuur voor actieve ad-hoc netwerken Abstract: Protocol boasting wordt aangewend om problemen in sterk dynamische ad hoc mobiele netwerken op te lossen. Hierbij worden zowel nieuwe algoniment onderzocht die lokaal de prestaties van het netwerk verbeteren, alsook de software technologie die hiervoor nodig is. Vakgroep Informatietechnologie Piet Demeester

6 Dynamiek van ladingsdragers in luminescente materialen Abstract: Fotoluminescente materialen zijn materialen die gebruikt worden voor verlichting,zoals LEDs en TL lampen, voor beeldschermtoepassingen, zoals displays en in de medische beeldvorming. In dit project zullen deze materialen onderzocht worden met geavanceerde technieken die gebruik maken van hoog energetische x-stralen (EXAFS, XANES). Het doel van dit project is een fundamentele studie van een aantal fenomenen in deze materialen zoals: thermische instabiliteit, anomale emissie, persistente luminescentie,? Vakgroep Vaste-stofwetenschappen Dirk Poelman Philippe Smet Dynamiek in het wereldstedennetwerk : een longitudinale netwerkanalyse van hedendaagse mondialiseringsprocessen Abstract: Dit project heeft als doelstelling een analyse te maken van de voornaamste determinanten van connectiviteitsverandering in het wereldstedennetwerk. Deze longitudinale analyse maakt hierbij gebruik van unieke data die verzameld werd door een wetenschappelijke samenwerking tussen de 'globalization and World Cities'-onderzoeksgroep en de 'chinese Academy of Sciences' voor drie verschillende tijdspunten: 2000, 2004 en Vakgroep Geografie Ben Derudder Dynamic weighing of biological material Afdeling MeBioS Wouter Saeys Jeroen Verhoeven Dynamic spectrum management and multi-user signal coordination in wireless communication systems Abstract: In wireless multimedia communication systems, different users may have different and time-varying QoS (e.g. bit-rate, delay) requirements, while at the same time the transmission conditions (channel characteristics,multi-user interference) are highly time-varying. Providing an overall optimal service is then a challenging task, and requires advanced dynamic spectrum management techniques combined with dynamic physical layer multi user signal processing optimization. Such techniques have already been studied extensively in the DSL context, and will be developed here for the wireless communications context. The non-stationarity of the wireless channel then in particular introduces additional impediments, largely unseen in the DSL context. The concept of dynamic spectrum management (DSM) has been introduced in the context of DSL (ADSL/VDSL) to tackle its multi-user crosstalk interference problem. DSM may then assume different degrees of coordination between modems in a network. In distr Afdeling ESAT - STADIUS Marc Moonen Rodolfo Torrea Duran Dynamic spectrum management and multi-user signal coordination in next generation DSL networks Abstract: DSL (digital subscriber line)-technologie is momenteel de meest gebruikte technologie voor breedbanddiensten. Een van de belangrijkste beperkingen die hogere bitsnelheden belemmert, is elektromagnetische koppeling (overspraak) tussen verschillende DSL-lijnen binnen dezelfde kabelbundel.dynamisch spectrum management (DSM) is een technologie voor het verminderen van de negatieve effecten veroorzaakt door overspraak door het gebruik van spectrum- en signaalcoördinatie tussen de gebruikers, en leidt in theorie tot spectaculaire prestatieverbeteringen. In dit project, hebben we als doel het uitbreiden van de huidige statische fysische laag optimalisatiebenaderingen gebaseerd op DSM naar een dynamische applicatiegedreven cross-layer optimalisatiebenadering. Afdeling ESAT - STADIUS Marc Moonen Wouter Lanneer Dynamic Speaker Alignment voor Interactieve Dialoog Systemen Vrije Universiteit Brussel Abstract: Ontwikkelen en implementeren van een cognitief model van linguistisch alignment voor interactieve dialoog Informatica en Toegepaste Informatica LUC STEELS Dynamics of Relativistic Astrophysical Jets. Abstract: This proposal focuses on fluid-dynamical aspects of the astrophysical jet phenomenon, and uses both hydrodynamic and magnetohydrodynamic (MHD) modeling, in relativistic regimes. It will make links with, and infer interpretations for, observed jet phenomena. We pay

Onderzoeksprojecten (450-500 van 840)

Onderzoeksprojecten (450-500 van 840) www.researchportal.be - 19 Aug 2015 08:42:54 Onderzoeksprojecten (450-500 van 840) Zoekfilter: Classificaties: Informatica, systeemtheorie Positive deviance: a study of measurements and determinants. Abstract:

Nadere informatie

Onderzoeksprojecten (400-450 van 840)

Onderzoeksprojecten (400-450 van 840) www.researchportal.be - 27 Aug 2015 12:13:15 Onderzoeksprojecten (400-450 van 840) Zoekfilter: Classificaties: Informatica, systeemtheorie. Yves Moreau Joris De Ranter Geïntegreerde modelgebaseerde predictieve

Nadere informatie

Onderzoeksprojecten (20500-21000 van 29735)

Onderzoeksprojecten (20500-21000 van 29735) www.researchportal.be - 25 Aug 2015 05:01:23 Onderzoeksprojecten (20500-21000 van 29735) Experimenteel onderzoek in vlammen op industriele schaal. Abstract: Het project is gericht op het gebruik van FTIR

Nadere informatie

Onderzoeksprojecten (1-500 van 7401)

Onderzoeksprojecten (1-500 van 7401) www.researchportal.be - 25 Aug 2015 03:26:41 Onderzoeksprojecten (1-500 van 7401) Zoekfilter: Classificaties: Wiskunde logica, verzamelingenleer, combinatoriek, Classificaties: EXACTE WETENSCHAPPEN (P)

Nadere informatie

Onderzoeksprojecten (300-350 van 840)

Onderzoeksprojecten (300-350 van 840) www.researchportal.be - 4 Sep 2015 20:26:32 Onderzoeksprojecten (300-350 van 840) Zoekfilter: Classificaties: Informatica, systeemtheorie Static and dynamic countermeasures for implementation-level vulnerabilities.

Nadere informatie

High Performance Computing (HPC) in Vlaanderen

High Performance Computing (HPC) in Vlaanderen De Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten is zich de jongste jaren steeds meer gaan toeleggen op het analyseren van maatschappelijk relevante fenomenen en vraagstukken, die

Nadere informatie

Towards a national ICT infrastructure for research Naar een nationale ICT-infrastructuur voor onderzoek

Towards a national ICT infrastructure for research Naar een nationale ICT-infrastructuur voor onderzoek Towards a national ICT infrastructure for research Naar een nationale ICT-infrastructuur voor onderzoek SARA Jaarverslag Annual 2011 Report 2011 SARA Jaarverslag Annual Report Contents / Inhoud Cases

Nadere informatie

Onderzoeksprojecten (50-100 van 840)

Onderzoeksprojecten (50-100 van 840) www.researchportal.be - 4 Sep 2015 21:29:31 Onderzoeksprojecten (50-100 van 840) Zoekfilter: Classificaties: Informatica, systeemtheorie Understanding the bigger picture: Deeper insights into biology through

Nadere informatie

Samenvatting. Strategic Planning For Information Systems. John Ward and Joe Peppard. Third Edition

Samenvatting. Strategic Planning For Information Systems. John Ward and Joe Peppard. Third Edition Samenvatting Strategic Planning For Information Systems John Ward and Joe Peppard Third Edition Strategisch Management, Organisatieontwikkeling en ICT (SMOI) UU Collegejaar 2002-2003, blok 4 Docenten:

Nadere informatie

Een conceptueel kader voor een verkeersveiligheidsmonitor. D. Tirry, T. Steenberghen RA-2013-001

Een conceptueel kader voor een verkeersveiligheidsmonitor. D. Tirry, T. Steenberghen RA-2013-001 Een conceptueel kader voor een verkeersveiligheidsmonitor D. Tirry, T. Steenberghen RA-2013-001 18/1/2013 Steunpunt Verkeersveiligheid Wetenschapspark 5 bus 6 3590 Diepenbeek Consortium UHasselt, KU Leuven

Nadere informatie

Innovatie Wetenschap Technologie

Innovatie Wetenschap Technologie IWT-Studies IWT-Observatorium Innovatie Wetenschap Technologie De intelligente omgeving: de noodzaak van convergerende technologieën en een nieuw businessmodel 44 KATRIEN MARENT JAN WAUTERS JOHAN VAN HELLEPUTTE

Nadere informatie

Duurzaamheid duurt het langst

Duurzaamheid duurt het langst Duurzaamheid duurt het langst kkk Verkenningen, deel Eerder verschenen in deze reeks:. De toekomst van het wiskunde-onderzoek in Nederland 2. Bio-exact. Mondiale trends en nationale positie in biochemie

Nadere informatie

Uncertainty Reduction in Smart Energy Systems (URSES)

Uncertainty Reduction in Smart Energy Systems (URSES) Uncertainty Reduction in Smart Energy Systems (URSES) Kick off meeting 28 May 2015 Beatrixgebouw Jaarbeurs Utrecht Programmaboekje met overzichten van de gehonoreerde projecten with summaries of all projects

Nadere informatie

Techno-economische studie voor het uitrollen van interactieve multimedia Thin Client diensten

Techno-economische studie voor het uitrollen van interactieve multimedia Thin Client diensten Techno-economische studie voor het uitrollen van interactieve multimedia Thin Client diensten Maarten De Groote Promotoren: prof. dr. Mario Pickavet, prof. dr. ir. Bart Dhoedt Begeleiders: Pieter Simoens,

Nadere informatie

Vernieuwing in productontwikkeling

Vernieuwing in productontwikkeling Vernieuwing in productontwikkeling strategie voor de toekomst Redactie: ir. Arie Korbijn STT 62 Vernieuwing in productontwikkeling De Stichting Toekomstbeeld der Techniek is in 1968 opgericht door het

Nadere informatie

Innovatief ondernemerschap via Spin-offs van kenniscentra. Innovatief ondernemerschap via Spin-offs van kenniscentra. Charles Hirsch Erik Tambuyzer

Innovatief ondernemerschap via Spin-offs van kenniscentra. Innovatief ondernemerschap via Spin-offs van kenniscentra. Charles Hirsch Erik Tambuyzer Innovatief ondernemerschap via Spin-offs van kenniscentra Verschillende denktanks en beleidmakers hebben hun bezorgdheid geuit over het jaar na jaar dalend aantal startende ondernemingen in Vlaanderen.

Nadere informatie

Onderzoeksprojecten (1-168 van 168)

Onderzoeksprojecten (1-168 van 168) www.researchportal.be - 29 Aug 2015 03:29:24 Onderzoeksprojecten (1-168 van 168) Zoekfilter: Classificaties: Stedebouw en ruimtelijke ordening Zwart Water - Grijze NederzettingenHuishoudelijk afvalwaterbeheer

Nadere informatie

Website hoofdstuk 5 ICT-projecten

Website hoofdstuk 5 ICT-projecten Website hoofdstuk 5 ICT-projecten Doelen Na bestudering van dit hoofdstuk kun je: aangegeven wat onder falen en slagen van ICT-projecten verstaan kan worden en veel voorkomende oorzaken hiervan noemen;

Nadere informatie

Met vaste hand. Nationale Onderzoeksagenda Informatie- en Communicatietechnologie (NOAG-ict) 2005 2010

Met vaste hand. Nationale Onderzoeksagenda Informatie- en Communicatietechnologie (NOAG-ict) 2005 2010 5/ 0 Met vaste hand Nationale Onderzoeksagenda Informatie- en Communicatietechnologie (NOAG-ict) 2005 2010 Met vaste hand Nationale Onderzoeksagenda Informatie- en Communicatietechnologie (NOAG-ict) 2005

Nadere informatie

Innovatie Wetenschap Technologie

Innovatie Wetenschap Technologie IWT-Studies IWT-Observatorium Innovatie Wetenschap Technologie ICT-Monitor Vlaanderen: Eindrapport van een haalbaarheidsstudie 39 RENÉ WINTJES THEO DUNNEWIJK HUGO HOLLANDERS COLOFON IWT-Studies worden

Nadere informatie

Intelligente Transport Systemen

Intelligente Transport Systemen Intelligente Transport Systemen ITS en verkeersveiligheid RA-MOW-2008-007 J. De Mol, T. Van Leeuwen, W. Vandenberghe, S. Vlassenroot Onderzoekslijn Innovatie en ICT voor een veiligere mobiliteit DIEPENBEEK,

Nadere informatie

Onderzoeksprojecten (5650-5700 van 7401)

Onderzoeksprojecten (5650-5700 van 7401) www.researchportal.be - 23 Aug 2015 18:40:46 Onderzoeksprojecten (5650-5700 van 7401) Zoekfilter: Classificaties: EXACTE WETENSCHAPPEN (P) Aspect-georiënteerde technieken voor contextafhankelijke Web applicaties.

Nadere informatie

Onderzoeksprojecten (1-336 van 336)

Onderzoeksprojecten (1-336 van 336) www.researchportal.be - 29 Aug 2015 05:47:59 Onderzoeksprojecten (1-336 van 336) Zoekfilter: Classificaties: Bedrijfsbeleid ZAP-startkrediet 2013 Abstract: Startkrediet toegekend aan nieuw lid ZAP kader

Nadere informatie

Trends in Energy: De consument bepaalt...

Trends in Energy: De consument bepaalt... Energy Utilities & Chemicals the way we see it Trends in Energy: De consument bepaalt... Energy Utilities & Chemicals the way we see it Trends in Energy: De consument bepaalt... Utrecht, maart 2012 Energy

Nadere informatie

Opstellen en evalueren van een optimaal business model voor een mobile application provider

Opstellen en evalueren van een optimaal business model voor een mobile application provider Opstellen en evalueren van een optimaal business model voor een mobile application provider Laurent Mainil Promotoren: prof. dr. ir. Mario Pickavet, dr. ir. Sofie Verbrugge Begeleiders: dr. ir. Bart Lannoo,

Nadere informatie

Onderzoeksprojecten (19320-19340 van 29735)

Onderzoeksprojecten (19320-19340 van 29735) www.researchportal.be - 25 Aug 2015 23:43:34 Onderzoeksprojecten (19320-19340 van 29735) Geavanceerde klinische ganganalyse bij knieprothese, in samenwerking met Smith & Nephew Knee Research Centre Abstract:

Nadere informatie

TI Pharma Mid-Term Review Eindrapport

TI Pharma Mid-Term Review Eindrapport TI Pharma Mid-Term Review Eindrapport Januari 2010 TI Pharma Mid-Term Review Eindrapport Januari 2010 1 TI Pharma Mid-Term Review Eindrapport 2 Inhoud/contents Inhoud/Contents Voorwoord/Preface 4 Mid-Term

Nadere informatie

LIBISzine. De kracht van digitale chaos. Zwitserse innovatie in data preservatie. ECB: partner van LIBISnet. LIBISnet: gisteren, vandaag en morgen

LIBISzine. De kracht van digitale chaos. Zwitserse innovatie in data preservatie. ECB: partner van LIBISnet. LIBISnet: gisteren, vandaag en morgen LIBISzine HET LIBIS MAGAZINE n MEI 2012 n NUMMER 3 De kracht van digitale chaos Zwitserse innovatie in data preservatie ECB: partner van LIBISnet LIBISnet: gisteren, vandaag en morgen Terugblik op 2011:

Nadere informatie

Synthetische biologie: kansen creëren

Synthetische biologie: kansen creëren Synthetische biologie: kansen creëren Gezondheidsraad Health Council of the Netherlands Aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Onderwerp : Aanbieding advies Synthetische biologie: kansen

Nadere informatie

Investeringsbehoefte uitrusting wetenschappelijk onderzoek

Investeringsbehoefte uitrusting wetenschappelijk onderzoek R Investeringsbehoefte uitrusting wetenschappelijk onderzoek Fase 2 (A Survey of Future Requirements for Outfitting Public Scientific Research in the Netherlands: Phase 2) Erik van de Linde, Erik Frinking,

Nadere informatie