Onderzoeksprojecten ( van 7401)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderzoeksprojecten (5800-5850 van 7401)"

Transcriptie

1 - 5 Sep :46:51 Onderzoeksprojecten ( van 7401) Zoekfilter: Classificaties: EXACTE WETENSCHAPPEN (P) Economic and network aware grid resource management. Abstract: Het invoeren van economische overwegingen in Grid computing, Grid Economics, heeft twee onderscheiden facetten: enerzijds het gebruik van economisch geïnspireerde principes om effectieve vormen van resourcebeheer uit te werken, en anderzijds het aanbieden van resources en services als economische activiteit mogelijk te maken. Het feit dat een substantieel aantal Grid applicaties zeer data intensief is, heeft aanleiding gegeven tot het bestuderen en het voorstellen van scheduling algoritmen die rekening houden met de effecten van het transport van deze data, het zogenaamd network aware scheduling. Een dergelijke aanpak kan de efficiëntie van zowel de computationele als netwerk resources verhogen en tegelijkertijd de responstijd van jobs verlagen. In dit project richten trachten we Grid Economics en network aware scheduling te combineren. Het objectief is het ontwerpen van algoritmen en protocollen die toelaten om netwerk- en computationele resources te co-alloceren bij Grid resource beheer gebaseerd op een marktwerking. Inzake co-allocatie is er al substantieel werk verricht. Er wordt ook op beperkte schaal onderzoek gedaan naar het gebruik van markt-mechanismen bij de allocatie van netwerkpaden. De combinatie van een marktwerking en co-allocatie van netwerk en computationele resources is echter nog niet onderzocht. Deze combinatie leidt tot nieuwe mogelijkheden in het uitwerken van allocaties en schedules. Ze creëert een meer relevante formulering van het waardeoordeel van de gebruiker over de allocatie. Daarom zal economic and network aware scheduling een unieke bijdrage leveren aan het domein van Grid Economics. Het project past tevens in de huidige activiteiten van de CoMP groep die al onderzoek doet naar verscheidene marktmechanismen en hun toepasbaarheid bij economic scheduling van computationele resources in Grids. Modeleren van Systemen en Internet Communicatie (MOSAIC) Jan Broeckhove Wim Depoorter Ecologische karakterisatie van Europese estuaria, het Schelde-estuarium als model. Abstract: Als overgangsgebieden tussen land en zee zijn estuaria dynamische en heterogene systemen. Daardoor herbergen ze specifieke leefgemeenschappen. Tegelijk staan estuaria meestal onder zware menselijke druk. De complexiteit van estuariene systemen, in het bijzonder van het zeer dynamische Schelde-estuarium, vereist een multidisciplinaire aanpak. De verscheidenheid van de financiële kanalen leidt echter tot een fragmentatie van het estuarien onderzoek. Het onderzoek spitst zich in eerste instantie toe op het Schelde-estuarium, meer bepaald op volgende sleutelfactoren die het ecologisch functioneren bepalen: hydraulica, morfologie en sedimentologie, de koolstofcyclus, de biogeochemie van nutriënten en vervuilende stoffen, het voedselweb en de diversiteit van estuariene gemeenschappen. De wisselwerkingen tussen deze factoren zijn complex. Veel kennis is reeds voorhanden, maar opmerkelijke hiaten in de kennis blijven bestaan. Via deze aanvraag is het de bedoeling om de coördinatie van de multidisciplinaire aanpak van deze interacties te verstevigen. Het is interessant om de kennis die opgebouwd wordt rond het Schelde-estuarium te vergelijken met deze van het Seine-estuarium. Beide estuaria hebben analoge problemen, vertonen grote overeenkomsten in de samenstelling van hun systeem, maar hebben beide ook hun specificiteiten. Bovendien is het de bedoeling de vergevorderde know how betreffende integratie van esturien onderzoek zoals het rond de Seine bestaat, aan te wenden om integratie rond de Schelde te verhogen. Ecosysteembeheer Ecosysteembeheer Patrick Meire Ecologische impact van de ruimtelijke en tijdelijke verspreiding van de termietenheuvels in het mijngebied van Katanga en hun agronomische bruikbaarheid in het ecologische systeem Bodem-Termietenheuvels-Vegetatie. Abstract: In dit onderzoeksproject zal het gebruik van termietenaarde als natuurlijke meststof in het traditionele landbouwsysteem van de lokale landbouwers, uitgetest worden door middel van veldproeven. Verder zal ook de dynamiek van zware metalen in de termietenheuvels bestudeerd worden in gebieden waar de gesteenten, die deze zware metalen bevatten,op geringe diepte voorkomen, om op deze wijze de potentiële pollutie van landbouwgronden na te gaan. Vakgroep Geologie en bodemkunde Eric Van Ranst Ecologische controle van predatoren in intensieve productie van microalgen Abstract: Vandaag wordt productie van microalgen opgeschaald van laboratorium naar grootschalige pilootinstallaties. Deze grootschalige productiesystemenhebben vaak te leiden onder onvoorziene verliezen in productiviteit diete wijten zijn aan predatoren van microalgen. Deze predatoren dringen de cultuur binnen en kunnen de biomass in enkele dagen tijd decimeren. Dit project heeft als doel om deze predatoren te identificeren en hun impact op culturen van microalgen te evalueren. Bovendien willen we duurzametechnieken ontwikkelen om deze predatoren te controleren, gebaseerd op ecologische principes. De nadruk in dit project zal liggen op ciliaten aangezien zeer weinig gekend is over deze groep van predatoren. Biologie Kulak Koenraad Muylaert Ecohydrologische analyse van "De Zegge". Abstract: De hydrologie van het natuurreservaat "De Zegge" zam uitgebreid worden onderzocht. Er zal aan zowel de waterkwaliteit als aan de grondwaterstand aandacht worden besteed maar ook de vraag of deze in de tijd is veranderd zal worden onderzocht. Verder zal worden onderzocht of gemeenschappen zijn te relateren aan de hydrologie.

2 Ecosysteembeheer Rudy van Diggelen Ecofysiologische sturing van plantbioregulatoren ter optimalisatie van de vruchtkwaliteit bij tomaat: een chemischanalytische benadering Abstract: Het doctoraatsonderzoek heeft als streefdoel de optimalisatie van de nutritionele en organoleptische kwaliteit van de tomatenvrucht via teelttechnische sturing. In een eerste fase wordt daarvoor de hormonale huishouding van de tomatenplant gerelateerd aan relevante vruchtcomponenten, terwijl in een tweede fase de invloed van diverse groeicondities op de hormonale balans wordt bepaald. Deze informatie wordt uiteindelijk geïntegreerd in een mechanistisch plantmodel. Vakgroep Veterinaire volksgezondheid en voedselveiligheid Hubert De Brabander Eco-evolutionary dynamics in a landscape context: conceptual development and modelling of evolution-mediated priority effects and the evolution of sex Afd. Ecologie, Evolutie en Biodiv.behoud Luc De Meester EC/OC analysen Abstract: Op verschillende plaatsen in Vlaanderen worden de grenswaarden van fijn stof overschreden. Het uitvoeren van chemische karakterisatie van fijn stof zal informatie geven over de samenstelling en de herkomst van het fijn stof. Op regelmatige basis zullen er op verschillende locaties in Vlaanderen filters bemonsterd worden op fijn stof. Een van de componenten van dit project is de bepaling van EC/OC op (delen van) van kwartsvezelfilters. Bio-organische massaspectrometrie Magda Claeys-Maenhaut EC/OC analysen 2006/2007 Abstract: PM10 aërosolmonsters, die op 6 locaties in Vlaanderen worden genomen met kwartsvezelfilters, worden geanalyseerd voor organische koolstof (OC), elementaire koolstof (EC) en totale koolstof (TC = OC + EC) met een thermo-optische transmissie (TOT) techniek. Vakgroep Analytische chemie Willy Maenhaut ecloud: Europeana Cloud: Unlocking Europe's Research via The Cloud. Afdeling Informatica Erik Duval Stefan Gradmann E'CHO 3D Sonarsensoren toegepast op AGV's. Abstract: Het doel van het E'CHO project is het evalueren van een door aan de UA ontwikkeld en gepatendeerd sonar systeem in industriële omstandigheden. Specifiek zal worden onderzocht in welke mate het sonar systeem bruikbaar is in twee specifieke toepassingen op Automatisch Geleide Voertuigen (AGV's) die Egemin Automation Handling ontwikkelt. Engineering Management Jan Steckel ECG based risk stratification for sudden cardiac death Abstract: Sudden cardiac death (SCD) caused by ventricular arrhythmia such as ventricular fibrillation (VF) and tachycardia (VT) is the second most important cause of death in today#s world. The only efficient prevention of SCD is the implantation of a cardiac defibrillator (ICD). To keep the cost effectiveness and complication risk of this therapy acceptable, it is crucial to identify patients at high risk of arrhythmic death but at lowrisk of dying of other causes, e.g. heart failure or non cardiac death.today, this risk stratification is almost entirely based on the assessment of the left ventricular ejection (LVEF). The poor specificity of this parameter to predict arrhythmia results in questionable cost-effectiveness of ICD therapy, as was described by the Belgian Health Care Knowledge Center. There is therefore a need for new non-invasive techniques to estimate the individual risk of ventricular arrhythmia. These new techniques focus on the pathophysiological mechanisms underlying ventricu Afdeling ESAT - STADIUS Sabine Van Huffel Griet Goovaerts

3 Eavesdropping on accretion disks: The Universal nature of accretion-induced variability in accreting compact objects. Afdeling Sterrenkunde Conny Aerts Simone Scaringi EAGLES: ecosysteemveranderingen in Oost-Afrikaanse Grote Meren Abstract: EAGLES heeft tot doel ecosysteemveranderingen in Lake Kivu te bestuderen om het effect van de huidige en toekomstige exploitatie van het meer onder verschillende scenario?s van klimaatverandering te voorspellen. Bestaande databases zullen uitgebreid worden met remote sensing data, veld- en laboratoriumexperimenten, de monitoring van limnologische paramaters, ecosysteem- en klimaatmodellen en de analyse van proxies in meersedimenten. Vakgroep Biologie Wim Vyverman Dynamisch preventief zelfherstel van coatings gebaseerd op fotoreversibele covalente netwerken Abstract: IWT/SB-lichting 2014 IWT/SB/Van Damme Jonas/ Dynamisch preventief zelfherstel van coatings gebaseerd op fotoreversibele covalente netwerken Vakgroep Organische chemie (WE) Filip Du Prez Dynamisch onderhoud van kritieke applicaties door middel van een reflectief raamwerk. Vrije Universiteit Brussel Abstract: Software evolueert constant. Dit stelt bijzondere vereisten voor systemen die permanent actief moeten zijn. Denk maar aan de automatische betalingssystemen van Banksys of aan de online verkoopsdienst van Amazon. Het probleem is hier dat 'evolutie' en 'draaiende systemen' vaak niet verenigbaar zijn. In de eerste plaats gaan we onderzoeken hoe de architectuur van een systeem kan helpen om dit probleem op te lossen. Laat het duidelijk zijn dat het eenvoudiger is een systeem met gescheiden bekommernissen te onderhouden aangezien dat we dan elke bekommernis apart kunnen laten evolueren. Ook zullen we een reflectief raamwerk ontwikkelen dat ons in staat moet stellen om systemen te laten evolueren zonder dat we ze moeten stopetten om zo een oplossing te bieden voor het gestelde probleem. In de tweede plaats moeten we er ook in slagen bekommernissen te gaan detecteren in bestaande systemen die niet ontwikkeld werden met gescheiden bekommernissen, aangezien deze vrij groot in aantal zijn. Nadat de bekommernissen gedetecteerd werden zullen we ze afscheiden om zo tot een systeem met gescheiden bekommernissen te bekomen. Dat systeem kunnen we dan ook dynamisch laten evolueren. Laboratorium voor Programmeerkunde TOM TOURWE PETER EBRAERT THEO D'HONDT Dynamische systemen en controle Vrije Universiteit Brussel Abstract: Het DYSCO network (IAP VI/4) is een verlenging van een bestaand IAP netwerk (IAP V/22) dat als opzet had het onderzoek en de doctoraatsopleiding in «systeem en regeltechniek» in België te structureren en te coördineren. In het nieuw netwerk willen we daarom twee objectieven blijven nastreven: * onderzoek van international topniveau produceren in onze eigen expertise binnen het domein van de «systeem en regeltechniek» * de best mogelijke omgeving voorzien voor de opleiding van onze doctoraatstudenten en post-docs. Het onderzoeksgebied «systeem en regeltechniek» is interdisciplinair maar heeft wel heel specifieke eigenschappen en methodologieën. Het systeemconcept en het voortdurend weerkomend begrip van feedback zijn twee dergelijke voorbeelden. Gedurende het laatste tiental jaren werd in het domein van de «systeem en regeltechniek» veel vooruitgang geboekt in het oplossen van heel wat kernproblemen: niet-lineaire dynamica, modellering, identificatie, model-prediktieve controle, robuuste controle, optimale controle, enz. Dit heeft ertoe geleid dat de technieken van onze discipline in heel wat andere domeinen werden toegepast: milieu systemen, communicatie systemen, robotica, netwerken, grafentheorie, informatica, biologische en biochemische systemen, biomedische toepassingen, enz. Elk van deze gebieden gebruikt zijn eigen modellen en heef ook zijn eigen theoretische problemen, waarvoor systeemtheorie belangrijke bijdragen kan verstrekken. Systeem en regeltechniek is tegenwoordig de enige discipline geworden die ingenieurs en wetenschappers toelaat om al die toepassingsgebieden te begrijpen in termen van dynamische systemen. Er is nochtans nood aan een diepgaande studie van hun specifieke modellen en methodes om beduidende resultaten te kunnen boeken. DYSCO telt nu ongeveer 200 onderzoekers, heeft verscheidene internationaal erkende leiders van ons vakgebied en kan steunen op een sterke ploeg van internationale experten in de toegepaste wiskunde. Ons samenwerkingsmodel laat ons toe om belangrijke bijdragen te leveren zowel in systeem en regeltechniek (met inbegrip van modellering, identificatie, rekentechnieken en optimalizering) als in verscheidene aanverwante disciplines waarin wij een kritieke massa van bekwame onderzoekers hebben opgebouwd (biologische en biochemische systemen, netwerken en grafen, transport systemen, biomedische systemen, enz.). Onze aanpak om op een breed front onderzoek te leveren (zowel op onze kerndiscipline als op verscheidene belangrijke verwante takken) is duidelijk in de smaak gevallen van de commissie van deskundigen die ons netwerk in Oktober 2005 evalueerden. Zij schrijven: "zowel qua aantal vooraanstaande onderzoekers, als qua volume en impact van het onderzoek, blijft dit netwerk

4 één van de beste onderzoeksgroepen in systeem en regeltechniek in Europa, en misschiens zelfs in de wereld". Ons plan is daarom de zelfde winnende strategie te handhaven eerder dan een gedetailleerde lijst te geven van specifieke onderzoeksdoelstellingen. Deze strategie kan als volgt worden samengevat. * fundamenteel onderzoek doen in de kerndisciplines van systeem en regeltechniek waarin wij over een belangrijke expertise beschikken: optimalisering, numerieke methodes voor systeem en regeltechniek, modellering en identificatie, experiment ontwerp, netwerken van niet-lineaire systemen, geditribueerde parametersystemen. In vergelijking met het huidige netwerk zal de activiteit in optimalisering beduidend groeien met de oprichting van het nieuwe "Centre of Excellence in Optimization in Engineering" aan de KULeuven waar onze KULeuven teams deel van uitmaken (zie en met de toevoeging van P.A. Absil en F. Glineur in het UCL team. De toevoeging van het ULB team (M. Kinnaert) zal ons ook toestaan om onze activiteit in identificatie naar foutendetectie en isolatie uit te breiden: dit is een nieuw onderwerp voor ons netwerk dat belangrijker wordt omwille van de recente ontwikkelingen in groot-schalige geautomatiseerd technologieën; * een ploeg van deskundigen samenstellen met een kritieke massa in verscheidene disciplines waarin de systeem en regeltechniek belangrijke bijdragen kan leveren: chemische en biochemische systemen, netwerken en grafen, verkeer en transportproblemen, motoriek en coördinatieproblemen, biologische systemen, biomedische technologie. Onze activiteit in biochemische en biomedische systemen zal door de opneming van de nieuwe teams in ULB (M. Kinnaert) en FPMs (A. Vande Wouwer) nog versterkt worden door hun bijdragen in modellering en regeling van zulke systemen. Wij hebben al een kritieke massa in het meeste van deze gebieden, maar de toevoeging van de nieuwe teams zal dit nog versterken. Onze keuze van onderzoeksthema komen goed overeen met het gekende Murray Rapport (Panel on Future Directions in Control, Dynamics and Systems, zie welke de voornaamste themas identificeerde voor de toekomst van Systeem en Regeltheorie. Ons netwerk is welbepaald actief in het grootste deel van deze themas. Bovendien onderschrijft het evaluatieverslag tevens onze onderzoekstrategie waarin nieuwe ontwikkelingen door de meer fundamentele onderzoekers in ons netwerk worden geduwd en door meer toepassingsgerichte onderzoekers worden getrokken. In het evaluatieverslag van 2005 staat inderdaad vermeld: "By applying system-theoretic approaches in an original way to a broad range of problems (e.g. synonym detection in dictionaries), and by correctly identifying significant technological developments and their consequences (particularly those due to the continued growth of computing power, and the recent explosive growth of "data in search of theory" from various biological domains), the Network is itself making a major contribution to the continuing timeliness and relevance of systems and control as a scientific discipline. This research domain will therefore remain a key one for the foreseeable future, and certainly for the next 5-10 years." Qua doctorale en postdoctorale opleiding zijn wij van plan om de bestaande mechanismen die wij met succes in de vorige IAP fasen hebben ontwikkeld, voort te zetten en te versterken: de Graduate School in Systems and Control (in 1991 gestart, nog vóór de oprichting van alle andere doctorale scholen in België), regelmatige studiedagen, gespecialiseerde workshops, co-supervisie van doctoraatstudenten door leden van verschillende teams, uitnodiging van internationale bezoekers van topniveau, gespecialiseerde samenwerkingsgroepen. We willen daarmee voor onze doctoraatstudenten en post-docs een stimulerende wetenschappelijke omgeving creëren. Wij denken dat de resultaten die we tot nu toe bekomen hebben met onze doctorale opleiding, getuigen van kwaliteit en breedte en bijzonder sterk zijn. Wij zijn daarom van plan om de zelfde kwaliteitsnormen op dit gebied te handhaven. Wij worden daarin opnieuw gesteund door het evaluatieverslag van 2005: "The range and pattern of formal network activities has been very well designed and appears to be extremely effective. The study days and the monthly newsletter ensure that all the personnel in the Network know each other, and are aware of each other's research topics and achievements. The graduate courses provide an excellent mechanism for ensuring that members of the Network are kept aware of recent developments by leading authorities, both national and international. The Network succeeds in attracting major international figures to Belgium, and being in active collaboration with many of them." Voetnoot op bio-informatica: De bio-informatica maakte deel uit van ons IAP V/22 netwerk "Dynamical Systems and Control: Computation, Identification and Modelling". Die fase van het IAP programma heeft ons toegestaan om een sterk team in de bio-informatica te creëren, als subgroep van vroegere KULeuven/P2 team. Wij zijn van mening dat het domein een voldoende rijpheid heeft bereikt en dat het team voldoende sterkte heeft bereikt. Er werd daarom beslist een voorstel voor een nieuw netwerk in te dienen dat specifiek toegewijd is aan de bio-informatica, en waarvoor dit bio-informaticateam als coördinator fungeert. Wij geloven dat wij daardoor één van de doelstellingen van het IAP programma hebben bereikt, namelijk het bevorderen van nieuwe teams en thema's. Dit heeft als gevolg dat het werk van de partners op bio-informatica niet opgenomen is in DYSCO, maar in dit nieuwe IAP netwerk, gecoördineerd door een promotor van ons vroeger netwerk. Elektriciteit RIK PINTELON Dynamische polarisatie in 2- en 3-cluster nucleaire verstrooiing. Abstract: De bedoeling is het microscopische model voor de kwantummechanische analyse van de verstrooiing van kernen met groot exces aan protonen of neutronen uit te breiden met het dynamisch polarisatie effect ttz vervorming van de kern die optreedt tijdens de verstrooiing. Toepassing van die aanpak op twee- en drie-cluster reacties in lichte kernen is een sleutel tot bepaalde astrofysische toepassingen. Modeleren van Systemen en Internet Communicatie (MOSAIC) Jan Broeckhove Dynamische optimalisatie van componentontplooiing voor autonome gedistribueerde systemen Hogeschool Gent Abstract: Abstract nog niet beschikbaar Departement Toegepaste Ingenieurswetenschappen Vakgroep Informatica Veerle Ongenae Tim De Pauw Dynamisch en gedistribueerde beheer van Service Function Chains in een gevirtualiseerde cloud- en netwerkomgeving. Abstract: Het internet heeft een belangrijke evolutie gekend in de laatste decennia. Gestart als een simpel transportmedium voor het versturen van kleine pakketten is het een aanbieder geworden van veeleisende diensten zoals cloud applicaties en video streaming. Ondanks deze evolutie is de achterliggende architectuur nog steeds dezelfde. Dit zorgt voor een gebrek aan flexibiliteit: het is nog steeds niet mogelijk om externe diensten

5 zoals Skype af te leveren aan de gebruikers met vooropgestelde kwaliteitseisen wat leidt tot belangrijke. Een tweede belangrijke evolutie is de populariteit van de cloud en zijn steeds verdere integratie in het internet. Er is niet langer "een cloud" en "een internet": de twee zijn geconvergeerd tot een eengemaakt platform. Dit betekent dat ook het beheer van de cloud en het internet moet samen bestudeerd worden. In de literatuur is er recent belangrijk onderzoek verricht die het mogelijk maakt om het netwerk te beheren via software en zo de virtualisatie van het netwerk toelaten. Door het virtualiseren van netwerk toestellen hoopt men dezelfde flexibiliteit te bekomen als men de dag van vandaag in een cloud ervaart. Door deze technieken zijn belangrijke nieuwe fundamentele onderzoeksrichtingen mogelijk gemaakt. Meer specifiek binnen het domein van netwerk virtualisatie is een belangrijke rol weggelegd voor de zogenoemde Service Function Chains (SFCs). Dit zijn grafen bestaande uit verschillende subcomponenten van diensten (bv. een video streamings component, een deel van een cloud applicatie) die over verschillende datacenters verspreid worden en samen de Internetdienst vormen. Het opstellen van dergelijke SFCs en het assigneren van de subcomponenten aan de verschillende datacenters op een schaalbare manier is een belangrijk onopgelost probleem. In dit doctoraatsonderzoek zullen algoritmes ontwikkeld worden die het mogelijk maken om dergelijke SFCs te construeren en dynamisch aan te passen als gevolg van gebruikersmobiliteit, wijzigingen in de dienst of variërende netwerkomgevingen. Hierdoor verandert de optimale constructie van SFCs. Binnen dit project zullen zowel optimale constructies berekend worden aan de hand van wiskundige optimalisatiesmethoden als approximaties van de oplossing via gedistribueerde heuristieken. Door een schaalbare en dynamische constructie en toewijzing van SFCs te bouwen kunnen externe diensten aangeboden worden met de broodnodige kwaliteitseisen voor de verdere ontwikkeling van het internet en de cloud. Modeleren van Systemen en Internet Communicatie (MOSAIC) Steven Latré Bart Spinnewyn Dynamische magneto-transporteigenschappen in kwantumstippen met elektron-fononinteractie. Abstract: Dynamische magneto-transporteigenschappen in kwantumstippen met elektron-fononinteractie. Theorie van kwantumsystemen en complexe systemen Alfonsius Brosens Katrijn Putteneers Dynamische generatie van optimale gepersonaliseerde hybride aanbevelingssystemen (beurs Simon Dooms) Abstract: In dit onderzoeksproject willen we nagaan op welke manier hedendaagse aanbevelingsalgoritmes dynamisch en gepersonaliseerd in een hybride context kunnen worden toegepast. Op die manier komen we tot een strategie die optimale hybride combinaties van aanbevelingsalgoritmes op gebruikersniveau toelaat en bovendien uiterst flexibel inzetbaar is in een brede waaier van domeinen. Vakgroep Tandheelkunde Luc Martens Dynamische effecten in gekoppelde supergeleider-ferromagneet nanosystemen. Abstract: Het hoofddoel van dit project is het experimenteel en theoretisch onderzoeken van de fysische eigenschappen van gekoppelde, wederzijdig beïnvloedende supergeleider-ferromagneet nanosystemen. We zullen de verschillende invloeden onderzoeken van zowel de elektromagnetische koppeling als van de meer subtiele exchange koppeling. Hierin zal ook de terugkoppeling van de supergeleider naar de (zachte) ferromagneet vervat zitten. Complemetair theoretisch onderzoek zal verricht worden naar de studie van koude atomaire gassen, waarvan de fysische beschrijving vertaald kan worden naar S/F hybride systemen en omgekeerd. Theorie van kwantumsystemen en complexe systemen Jacques Tempere Dynamische cognitieve routering over schaalvrije netwerken Abstract: Een van de fundamentele uitdagingen van de Internet architectuur zijn de schaalbaarheid en de kwaliteit (stretch, convergentie, en stabiliteit) van het inter-domein routeringssysteem. Om dit op te lossen moeten verschillende dimensies globaal bekeken worden: 1) de groei in afmeting van de routeringstabel, hetgeen het gevolg is van een groter aantal routeringsvermeldingen, 2) de veranderingen in het routeringssysteem, gekarakteriseerd door de uitwisseling van routeringsinformatie ten gevolge van veranderingen in topologie of in beleid en beheer. Beide dimensies vergroten de geheugenvereisten, evenals de verwerkingscapaciteit van de routeringsengines. De algemene doelstelling van dit project is het ontwikkelen, het valideren en het evalueren d.m.v. experimenten, van een cognitief routeringssysteem en?component dat geavanceerde machine learning en routeringstechnieken combineert, om zo efficiënt de hierboven beschreven Internet routeringsproblemen te adresseren. Vakgroep Informatietechnologie Piet Demeester Dynamisch aanpasbare componentinfrastructuur voor actieve ad-hoc netwerken Abstract: Protocol boasting wordt aangewend om problemen in sterk dynamische ad hoc mobiele netwerken op te lossen. Hierbij worden zowel nieuwe algoniment onderzocht die lokaal de prestaties van het netwerk verbeteren, alsook de software technologie die hiervoor nodig is. Vakgroep Informatietechnologie Piet Demeester

6 Dynamiek van ladingsdragers in luminescente materialen Abstract: Fotoluminescente materialen zijn materialen die gebruikt worden voor verlichting,zoals LEDs en TL lampen, voor beeldschermtoepassingen, zoals displays en in de medische beeldvorming. In dit project zullen deze materialen onderzocht worden met geavanceerde technieken die gebruik maken van hoog energetische x-stralen (EXAFS, XANES). Het doel van dit project is een fundamentele studie van een aantal fenomenen in deze materialen zoals: thermische instabiliteit, anomale emissie, persistente luminescentie,? Vakgroep Vaste-stofwetenschappen Dirk Poelman Philippe Smet Dynamiek in het wereldstedennetwerk : een longitudinale netwerkanalyse van hedendaagse mondialiseringsprocessen Abstract: Dit project heeft als doelstelling een analyse te maken van de voornaamste determinanten van connectiviteitsverandering in het wereldstedennetwerk. Deze longitudinale analyse maakt hierbij gebruik van unieke data die verzameld werd door een wetenschappelijke samenwerking tussen de 'globalization and World Cities'-onderzoeksgroep en de 'chinese Academy of Sciences' voor drie verschillende tijdspunten: 2000, 2004 en Vakgroep Geografie Ben Derudder Dynamic weighing of biological material Afdeling MeBioS Wouter Saeys Jeroen Verhoeven Dynamic spectrum management and multi-user signal coordination in wireless communication systems Abstract: In wireless multimedia communication systems, different users may have different and time-varying QoS (e.g. bit-rate, delay) requirements, while at the same time the transmission conditions (channel characteristics,multi-user interference) are highly time-varying. Providing an overall optimal service is then a challenging task, and requires advanced dynamic spectrum management techniques combined with dynamic physical layer multi user signal processing optimization. Such techniques have already been studied extensively in the DSL context, and will be developed here for the wireless communications context. The non-stationarity of the wireless channel then in particular introduces additional impediments, largely unseen in the DSL context. The concept of dynamic spectrum management (DSM) has been introduced in the context of DSL (ADSL/VDSL) to tackle its multi-user crosstalk interference problem. DSM may then assume different degrees of coordination between modems in a network. In distr Afdeling ESAT - STADIUS Marc Moonen Rodolfo Torrea Duran Dynamic spectrum management and multi-user signal coordination in next generation DSL networks Abstract: DSL (digital subscriber line)-technologie is momenteel de meest gebruikte technologie voor breedbanddiensten. Een van de belangrijkste beperkingen die hogere bitsnelheden belemmert, is elektromagnetische koppeling (overspraak) tussen verschillende DSL-lijnen binnen dezelfde kabelbundel.dynamisch spectrum management (DSM) is een technologie voor het verminderen van de negatieve effecten veroorzaakt door overspraak door het gebruik van spectrum- en signaalcoördinatie tussen de gebruikers, en leidt in theorie tot spectaculaire prestatieverbeteringen. In dit project, hebben we als doel het uitbreiden van de huidige statische fysische laag optimalisatiebenaderingen gebaseerd op DSM naar een dynamische applicatiegedreven cross-layer optimalisatiebenadering. Afdeling ESAT - STADIUS Marc Moonen Wouter Lanneer Dynamic Speaker Alignment voor Interactieve Dialoog Systemen Vrije Universiteit Brussel Abstract: Ontwikkelen en implementeren van een cognitief model van linguistisch alignment voor interactieve dialoog Informatica en Toegepaste Informatica LUC STEELS Dynamics of Relativistic Astrophysical Jets. Abstract: This proposal focuses on fluid-dynamical aspects of the astrophysical jet phenomenon, and uses both hydrodynamic and magnetohydrodynamic (MHD) modeling, in relativistic regimes. It will make links with, and infer interpretations for, observed jet phenomena. We pay

7 particular attention on what the assumed macroscopic model (hydro or MHD, with speeds up to the speed of light) implies for jet stability and collimation scenarios. Modern numerical modeling efforts are needed to gain insight in jet propagation and deceleration aspects. They allow to resolve the detailed growth and interaction of fluid instabilities in large-scale jet simulations. Guided by observational and theoretical insights, we target modern jetstudies with radially stratified jet flows, with #spine- sheath# or #two-component# morphologies. These models will be studied in detail, and augment the most recent insights on how such two-component jet models, combined with their intrinsic liability to fluid instabilities, may Afdeling Plasma-astrofysica Rony Keppens Tom Hendrix Dynamics and network structure in neuroimaging data: insights from epilepsy research Abstract: The PhD project is aimed to the development and validation of measures for brain connectivity using a network approach to understand brain function and dysfunction. Being epilepsy a clear example of a brain network disease, this visit to a lab which combines advanced recording methods with state of art analysis techniques will be most beneficial for my future. Vakgroep Data-analyse Daniele Marinazzo Dynamic Power Management in Content Distribution Networks (Dynamisch energiebeheer in contentdistributienetwerken) Abstract: A typical residential computer and entertainment set up consists of a personal computer, a TV set and a set-top box with a separate or integrated digital video recorder (DVR). A modem connects these to cable or telephone line; the set-top box may also contain an integrated modem. All ofthese devices are usually in stand-by mode when not in use: the computer because it takes so long to boot up Windows, the TV because then it can be switched on using the remote control, the set-top box because it needs to record programmes and download the TV guide periodically and themodem because it has no way of sensing whether the other devices are inuse or not. The immediate goal of this project is to replace these device by a thin client, the PowerHouse Box, that replaces both the computer and the set-top box. It connects to a display (in the future, we imagine the settop box to be integrated into the display), keyboard, mouse, remote control, and home peripheral devices, such as printers and sca Faculteit Wetenschappen Yolande Berbers N. N. Dynamic network models for dyadic data. Methodologie vh Pedagogisch Onderzoek Francis Tuerlinckx Eva Ceulemans Kirsten Bulteel Dynamic modeling of the respiratory metabolism of tomato fruit cells Afdeling MeBioS Bart Nicolai Maarten Hertog Victor Baiye Mfortaw Mbong Dynamic Flux Analysis of Pentose Phosphate Pathway of Apple Tissue Afdeling MeBioS Bart Nicolai Maarten Hertog Wasiye Fikremariam Beshir Dynamic controlled atmosphere storage of pome fruit. Afdeling MeBioS Bart Nicolai Niels Bessemans Dynamica van jonge sterclusters: de vorming en evolutie van supermassieve sterren.

8 Vrije Universiteit Brussel Abstract: Project samenvatting Via inbreng van internationale experten en eigen ervaring combineren we gedetailleerde sterevolutie en populatie synthese van massieve (10 Mo ² M ² 120 Mo) en supermassieve (120 Mo < M ² 1000 Mo) enkelvoudige sterren en dubbelstercomponenten met dynamische N-deeltjes processen om te begrijpen hoe massieve sterclusters in de Melkweg en extragalactische stervormingsgebieden (met leden en met een significante fractie aan dubbelsterren) zich gedragen in functie van de tijd. In het bijzonder onderzoeken we a) de vorming en evolutie van supermassieve sterren met een massa tot 3000 Mo en het belang van sterrenwinden voor het al dan niet vormen van intermediaire massa zwarte gaten (het eindproduct van een supermassieve ster die gevormd werd door het dynamisch invallen van de clusterkern), b) of sterdynamica in het algemeen, de vorming van supermassieve sterren in het bijzonder bepalend is voor de spectrale analyse van massieve extragalactische stervorminggebieden. Het project zal worden gedaan in nauwe samenwerking met Prof. dr. J.P. De Greve van de Vrije Universiteit Brussel, Prof. dr. A. Pauldrach en dr. T. Hoffmann van de Ludwig- Maximilians-University, Munich, Duitsland en met dr. G. Gr.fener, Universit.t Potsdam, Duitsland (sterrenwinden van massieve en supermassieve sterren), met dr. Lev Yungelson van het Institute of Astronomy, Russian Academy of Sciences, Moscow (massieve en supermassieve sterevolutie), met Prof. dr. B. Deupree en dr. J. Van Bever, Institute of Computational Astrophysics, St. MaryÕs University, Halifax, Canada (sterdynamica) Natuurkunde DANY VANBEVEREN Jean DE GREVE Dynamica van fullereenmoleculen in C-nanobuisjes (erwtendoppen). Abstract: De dynamica van C60 (C70) moleculen ingesloten in enkele-laag koolstofnanobuisjes, wordt met analytische en numerieke methodes theoretisch bestudeerd. Symmetrie-aangepaste rotatorfuncties zullen opgesteld worden. Een model van de intermoleculaire potentiaal en de potentiaal met de wand wordt gegeven. De oriëntatie-afhankelijke dichtheidsverdeling en correlatiefuncties worden berekend. De mogelijkheid van een oriëntationele fase-overgang wordt onderzocht. Raman- en NMR-experimenten zullen verklaard worden. Statistische fysica en thermodynamica Statistische fysica Dirk Lamoen Karl Michel Dynamica van dissipatieve gelokaliseerde structuren in niet-lineaire optische caviteiten Vrije Universiteit Brussel Abstract: Complexe systemen zijn grote aggregaties van vele kleinere interagerende subonderdelen. Er is een bepaalde eigenschap die een complex systeem zondert van een die alleen maar ingewikkeld is: "emergence". Emergence is het ontstaan van gedrag en structuren die niet verwacht kunnen worden uit het gedrag van een van de bestanddelen van het systeem op zich beschouwd. Zo kunnen bv. spontaan patronen ontstaan die zichzelf te ondersteunen, zonder een externe engineering. Emergente structuren in ruimtelijk of tijdelijk uitgebreide systemen zijn patronen die spontaan als gevolg van de koppeling van de verschillende punten in de ruimte of tijd. Dergelijke ruimtelijke structuren zijn goed gekend en bestudeerd in de optica, waar gelokaliseerde structuren lineaire optische caviteiten, ook wel bekend als "cavity solitons", voorgesteld werden voor parallelle volledig optische informatieverwerking [Barland et al., 2002 ; Leo et al., 2010]. Gelokaliseerde structuren kunnen worden ingeschakeld en uitgeschakeld door middel van laserpulsen en vormen dus herconfigureerbare optische pixels die de weg openen naar nieuwe en efficiënte controle- en diagnostische technieken. Vanwege hun grote potentieel voor optische gegevensopslag, pulse reshaping, golflengteconversie, e.a.... is de fundamentele studie, zowel theoretisch als experimenteel, van de dynamica van dissipatieve gelokaliseerde structuren in niet-lineaire optische caviteiten een actueel onderwerp. Toegepaste Natuurkunde Natuurkunde Lendert GELENS Pedro PARRA RIVAS JAN DANCKAERT Dynamical zeta functions for infra-nilmanifolds Abstract: To any selfmap $f:m\rightarrow M$ of a manifold $M$ one can attach three numbers counting the fixed points of the map $f$: the Lefschetz number $L(f)$, the Nielsen number $N(f)$ and the Reidemeister number $R(f)$. For each of these numbers there is an associated zeta-function describing the dynamics of the map $f$. E.g.\ with respect to the Nielsen number, the Nielsen zeta function of $f$ is defined as: \[ N_f(z)= \exp\left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n(f^n)}{n} z^n\right).\] We will mainly focus on dynamical zeta functions for infra-nilmanifolds. These zeta functions should not only be considered as formal objects, but also as analytic ones. In a first step, the focus will lie on explicit computations of these zeta functions, for infra-nilmanifolds in low dimensions (e.g. dimensions 3 and 4). Thereafter, we will focus on more structuralquestions, such as What can be said about the region of convergence ofthe Nielsen zeta function?

9 Is it true that the Nielsen zeta functi Wiskunde Kulak Karel Dekimpe Gert-Jan Dugardein Dynamical properties of selfmaps on infra-nilmanifolds. Abstract: Infra-nilmanifolds are certain geometric spaces playing a crucial role in the study of dynamical systems, where one studies e.g. iterations of a given selfmap (deformation) of the given geometric space. Recently it was shown that two of the main results in this context were based on a paper containing errors and are themselves not correct. One of these results was already corrected and we intend to repair also the other result.moreover we will also study criteria to decide whether or not given such a geometric space, one can or cannot deform the space in certain special ways (which are called expanding and/or hyperbolic). Finally we will also study the periodic points of such deformations. Wiskunde Kulak Karel Dekimpe Jonas Deré Dynamica, evolutie en beperking van waterpollutie door zware metalen in de streek van Plovdiv (Bulgarije). Abstract: Een aantal waterbronnen zullen bemonsterd worden en via diverse analytische technieken zullen spore elementen, vooral zware metalen geanalyseerd worden. Via modellering van de waterbeweging in de ondergrond zal de verspreiding van de pollutie bestudeerd worden, ook gebaseerd op kennis van de geologische formaties, en nagegaan hoe verspreiding kan beperkt worden. Micro- en Sporenanalyse Plasma, Laser Ablatie en Oppervlakte-modellering (PLASMANT) Renaat Gijbels Dynamica en thermalisatie van kwantumvloeistoffen uit evenwicht. Abstract: Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek- Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel. Theorie van kwantumsystemen en complexe systemen Jacques Tempere Dries Sels Dynamica en stabiliteit van complexe activeringspatronen in het hart Abstract: De pompwerking van de hartspier wordt gecoördineerd door golven van elektrische activiteit. Gedurende hartritmestoornissen vormen zich levensbedreigende spiraalvormige activiteitspatronen. Met methoden uit de wiskundige natuurkunde zullen de interacties tussen dergelijke spiraalgolven onderzocht worden, wat moet leiden tot fundamentele inzichten in het ontstaan van hartritmestoornissen. De vanzelfsprekende toepassing ligt in een meer doelgerichte behandeling van ritmestoornissen, waaronder atriale en ventriculaire fibrillatie. Vakgroep Fysica en Sterrenkunde Henri Verschelde Dynamica en computationele prestatie van met tijdsvertraging gekoppelde complexe systemen. Vrije Universiteit Brussel Abstract: Huge amounts of data need to be handled in present day society. Despite of increasing (digital) computing power, new approaches to information processing are desired and required. Reservoir computing represents such an alternative approach towards computation. Usually it is implemented using a large network of interconnected nonlinear nodes (or neurons). It has been shown that reservoir computing serves universal computational properties, such that any potential operation could be realized, outperforming other approaches for certain tasks. We have identified that delay-coupled systems are ideally suited for reservoir computing. Time-delayed coupling or feedback originally appeared in control systems where it naturally arises because a finite time is required between sensing the information and reacting to it with a control signal. The presence of delay, however, can also give rise to loss of stability and emergence of complex dynamics. Delay delivers the required complexity needed to implement reservoir computing. In this way, we target to achieve high computational performance with only a small number of nodes, or even one single nonlinear node, thus replacing a network of hundreds of nonlinearly coupled elements by a few nonlinear elements coupled with delay. Natuurkunde Toegepaste Natuurkunde en Fotonica Guy VAN DER SANDE JAN DANCKAERT Dynamic adaptation techniques for large-scale distributed systems Afdeling Informatica Wouter Joosen Eddy Truyen Fatih Gey

10 DYGEST. Afdeling Analyse Arnoldus Kuijlaars Duurzame zuiveringstechnologie voor binnenhuislucht, gebaseerd op plasma geassisteerde katalyse. Abstract: De kwaliteit van binnenhuislucht is de laatste decennia erg verminderd als gevolg van de toenemende concentratie aan vluchtige organische stoffen in de binnenlucht. Dit is dan weer te wijten aan een verbeterde isolatie van gebouwen en het stijgende gebruik van synthetische materialen. Het is daarom noodzakelijk om deze schadelijke stoffen te verwijderen, zodat de algemene kwaliteit van de binnenlucht kan worden verbeterd. Een mogelijke manier om dit te bereiken is door middel van plasma geassisteerde katalyse, wat een combinatie is van plasmatechnologie en katalyse. Het combineert de selectiviteit die eigen is aan katalyse met de snelle opstart van de plasmatechnologie. Deze combinatie maakt dat de techniek een groot potentieel heeft als duurzame luchtzuiveringstechnologie. Er werd dan ook gekozen om deze beloftevolle technologie verder te bestuderen in dit project. Hiervoor zal er een fotokatalytische nano-coating aangebracht worden op de collector elektrode van een 'wire-to-plate' corona ontladingsreactor. Om voorts de invloed van deze coating op de plasmareactor na te gaan, zal de verwijdering van aceetaldehyde bestudeerd worden, waarbij zowel naar de gasfase als naar de geadsorbeerde fase gekeken zal worden. Beide systemen (zowel met als zonder coating) kunnen daardoor vergeleken worden op basis van de totale verwijdering van aceetaldehyde. Bovendien zal in dit project de optimale werkingscondities voor plasma geassisteerde katalyse bepaald worden, door de invloed van zowel polariteit (positief en negatief), voltage (tussen en V) als relatieve vochtigheid (tussen 10 en 90%) te bestuderen. Dit project is dan ook de start van een mogelijke onderzoekspijler voor de onderzoeksgroep van duurzame energie en luchtzuivering (DuEL) en past als dusdanig perfect in de vereisten voor een 'Klein Project'. Duurzame energie en luchtzuivering: DUeL Birger Hauchecorne

Onderzoeksprojecten (1140-1160 van 5444)

Onderzoeksprojecten (1140-1160 van 5444) www.researchportal.be - 15 Dec 2015 22:40:44 Onderzoeksprojecten (1140-1160 van 5444) Zoekfilter: Classificaties: TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN (T) Dynamische karakterisatie van droge en grensgesmeerde wrijving

Nadere informatie

General info on using shopping carts with Ingenico epayments

General info on using shopping carts with Ingenico epayments Inhoudsopgave 1. Disclaimer 2. What is a PSPID? 3. What is an API user? How is it different from other users? 4. What is an operation code? And should I choose "Authorisation" or "Sale"? 5. What is an

Nadere informatie

Introductie in flowcharts

Introductie in flowcharts Introductie in flowcharts Flow Charts Een flow chart kan gebruikt worden om: Processen definieren en analyseren. Een beeld vormen van een proces voor analyse, discussie of communicatie. Het definieren,

Nadere informatie

Interaction Design for the Semantic Web

Interaction Design for the Semantic Web Interaction Design for the Semantic Web Lynda Hardman http://www.cwi.nl/~lynda/courses/usi08/ CWI, Semantic Media Interfaces Presentation of Google results: text 2 1 Presentation of Google results: image

Nadere informatie

Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur

Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur M. Zander MSc. Eerste begeleider: Tweede begeleider: dr. W. Waterink drs. J. Eshuis Oktober 2014 Faculteit Psychologie en Onderwijswetenschappen

Nadere informatie

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN STAFLEU

Nadere informatie

De Digitale Transformatie en de impact op IT. Capgemini Edwin Leinse

De Digitale Transformatie en de impact op IT. Capgemini Edwin Leinse De Digitale Transformatie en de impact op IT Capgemini Edwin Leinse 40+ countries and 120+ nationalities (As of December 31, 2015) North America 16 034 Latin America 9 363 Europe 62 301 Middle-East & Africa

Nadere informatie

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK STAFLEU

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als je een onderdeel

Nadere informatie

Wat is Interaction Design?

Wat is Interaction Design? Wat is Interaction Design? Wat is interaction design? Designing interactive products to support the way people communicate and interact in their everyday and working lives. Preece, Sharp and Rogers (2015)

Nadere informatie

COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS

COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS Gezondheidsgedrag als compensatie voor de schadelijke gevolgen van roken COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS Health behaviour as compensation for the harmful effects of smoking

Nadere informatie

Academisch schrijven Inleiding

Academisch schrijven Inleiding - In dit essay/werkstuk/deze scriptie zal ik nagaan/onderzoeken/evalueren/analyseren Algemene inleiding van het werkstuk In this essay/paper/thesis I shall examine/investigate/evaluate/analyze Om deze

Nadere informatie

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014 Process Mining and audit support within financial services KPMG IT Advisory 18 June 2014 Agenda INTRODUCTION APPROACH 3 CASE STUDIES LEASONS LEARNED 1 APPROACH Process Mining Approach Five step program

Nadere informatie

Travel Survey Questionnaires

Travel Survey Questionnaires Travel Survey Questionnaires Prot of Rotterdam and TU Delft, 16 June, 2009 Introduction To improve the accessibility to the Rotterdam Port and the efficiency of the public transport systems at the Rotterdam

Nadere informatie

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet.

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. General: Please use the latest firmware for the router. The firmware is available on http://www.conceptronic.net! Use Firmware version

Nadere informatie

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland 1. Londen In Londen kunnen gebruikers van een scootmobiel contact opnemen met een dienst

Nadere informatie

L.Net s88sd16-n aansluitingen en programmering.

L.Net s88sd16-n aansluitingen en programmering. De L.Net s88sd16-n wordt via één van de L.Net aansluitingen aangesloten op de LocoNet aansluiting van de centrale, bij een Intellibox of Twin-Center is dat de LocoNet-T aansluiting. L.Net s88sd16-n aansluitingen

Nadere informatie

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Impact en disseminatie Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Wie is wie? Voorstel rondje Wat hoop je te leren? Heb je iets te delen? Wat zegt de Programma Gids? WHAT DO IMPACT AND SUSTAINABILITY MEAN? Impact

Nadere informatie

Fysieke Activiteit bij 50-plussers. The Relationship between Self-efficacy, Intrinsic Motivation and. Physical Activity among Adults Aged over 50

Fysieke Activiteit bij 50-plussers. The Relationship between Self-efficacy, Intrinsic Motivation and. Physical Activity among Adults Aged over 50 De relatie tussen eigen-effectiviteit 1 De Relatie tussen Eigen-effectiviteit, Intrinsieke Motivatie en Fysieke Activiteit bij 50-plussers The Relationship between Self-efficacy, Intrinsic Motivation and

Nadere informatie

Published in: Onderwijs Research Dagen 2013 (ORD2013), mei 2013, Brussel, Belgie

Published in: Onderwijs Research Dagen 2013 (ORD2013), mei 2013, Brussel, Belgie Samenwerkend leren van leerkrachten : leeropbrengsten gerelateerd aan activiteiten en foci van samenwerking Doppenberg, J.J.; den Brok, P.J.; Bakx, A.W.E.A. Published in: Onderwijs Research Dagen 2013

Nadere informatie

Innovaties in de chronische ziekenzorg 3e voorbeeld van zorginnovatie. Dr. J.J.W. (Hanneke) Molema, Prof. Dr. H.J.M.

Innovaties in de chronische ziekenzorg 3e voorbeeld van zorginnovatie. Dr. J.J.W. (Hanneke) Molema, Prof. Dr. H.J.M. Innovaties in de chronische ziekenzorg 3e voorbeeld van zorginnovatie Dr. J.J.W. (Hanneke) Molema, Prof. Dr. H.J.M. (Bert) Vrijhoef Take home messages: Voor toekomstbestendige chronische zorg zijn innovaties

Nadere informatie

Taco Schallenberg Acorel

Taco Schallenberg Acorel Taco Schallenberg Acorel Inhoudsopgave Introductie Kies een Platform Get to Know the Jargon Strategie Bedrijfsproces Concurrenten User Experience Marketing Over Acorel Introductie THE JARGON THE JARGON

Nadere informatie

Talentmanagement in tijden van crisis

Talentmanagement in tijden van crisis Talentmanagement in tijden van crisis Drs. Bas Puts Page 1 Copyright Siemens 2009. All rights reserved Mission: Achieving the perfect fit Organisatie Finance Sales Customer Engineering Project management

Nadere informatie

Het executief en het sociaal cognitief functioneren bij licht verstandelijk. gehandicapte jeugdigen. Samenhang met emotionele- en gedragsproblemen

Het executief en het sociaal cognitief functioneren bij licht verstandelijk. gehandicapte jeugdigen. Samenhang met emotionele- en gedragsproblemen Het executief en het sociaal cognitief functioneren bij licht verstandelijk gehandicapte jeugdigen. Samenhang met emotionele- en gedragsproblemen Executive and social cognitive functioning of mentally

Nadere informatie

SHICO: SHIFTING CONCEPTS OVER TIME

SHICO: SHIFTING CONCEPTS OVER TIME SHICO: SHIFTING CONCEPTS OVER TIME Tracing Concepts in Dutch Newspaper Discourse using Sequential Word Vector Spaces Melvin Wevers Translantis Project Digital Humanities Approaches to Reference Cultures:

Nadere informatie

Business Architectuur vanuit de Business

Business Architectuur vanuit de Business Business Architectuur vanuit de Business CGI GROUP INC. All rights reserved Jaap Schekkerman _experience the commitment TM Organization Facilities Processes Business & Informatie Architectuur, kun je vanuit

Nadere informatie

AN URBAN PLAYGROUND AFSTUDEERPROJECT

AN URBAN PLAYGROUND AFSTUDEERPROJECT AN URBAN PLAYGROUND 2005 Het vraagstuk van de openbare ruimte in naoorlogse stadsuitbreidingen, in dit geval Van Eesteren s Amsterdam West, is speels benaderd door het opknippen van een traditioneel stadsplein

Nadere informatie

SURFnet User Survey 2006

SURFnet User Survey 2006 SURFnet User Survey 2006 Walter van Dijk Madrid, 21 September 2006 Agenda A few facts General picture resulting from the survey Consequences for the service portfolio Consequences for the yearly innovation

Nadere informatie

(Big) Data in het sociaal domein

(Big) Data in het sociaal domein (Big) Data in het sociaal domein Congres Sociaal: sturen op gemeentelijke ambities 03-11-2016 Even voorstellen Laudy Konings Lkonings@deloitte.nl 06 1100 3917 Romain Dohmen rdohmen@deloitte.nl 06 2078

Nadere informatie

CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden

CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden Laatst bijgewerkt op 25 november 2008 Nederlandse samenvatting door TIER op 5 juli 2011 Onderwijsondersteunende

Nadere informatie

Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch. en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa. Physical factors as predictors of psychological and

Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch. en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa. Physical factors as predictors of psychological and Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa Physical factors as predictors of psychological and physical recovery of anorexia nervosa Liesbeth Libbers

Nadere informatie

Karen J. Rosier - Brattinga. Eerste begeleider: dr. Arjan Bos Tweede begeleider: dr. Ellin Simon

Karen J. Rosier - Brattinga. Eerste begeleider: dr. Arjan Bos Tweede begeleider: dr. Ellin Simon Zelfwaardering en Angst bij Kinderen: Zijn Globale en Contingente Zelfwaardering Aanvullende Voorspellers van Angst bovenop Extraversie, Neuroticisme en Gedragsinhibitie? Self-Esteem and Fear or Anxiety

Nadere informatie

Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher

Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher Consultant Education Sick Pupils Educational Service Centre University Medical Centre The Netherlands

Nadere informatie

De Invloed van Familie op

De Invloed van Familie op De Invloed van Familie op Depressie- en Angstklachten van Verpleeghuisbewoners met Dementie The Influence of Family on Depression and Anxiety of Nursing Home Residents with Dementia Elina Hoogendoorn Eerste

Nadere informatie

Unlocking the potential of public available gene expression data for large-scale analysis

Unlocking the potential of public available gene expression data for large-scale analysis Faculty of Science and Bio-engineering Sciences Department of Computer Science Computational Modeling Lab Unlocking the potential of public available gene expression data for large-scale analysis Jonatan

Nadere informatie

WWW.EMINENT-ONLINE.COM

WWW.EMINENT-ONLINE.COM WWW.EMINENT-OINE.COM HNDLEIDING USERS MNUL EM1016 HNDLEIDING EM1016 USB NR SERIEEL CONVERTER INHOUDSOPGVE: PGIN 1.0 Introductie.... 2 1.1 Functies en kenmerken.... 2 1.2 Inhoud van de verpakking.... 2

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Tentamen Bewijzen en Technieken 1 7 januari 211, duur 3 uur. Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe.

Nadere informatie

Identity & Access Management & Cloud Computing

Identity & Access Management & Cloud Computing Identity & Access Management & Cloud Computing Emanuël van der Hulst Edwin Sturrus KPMG IT Advisory 11 juni 2015 Cloud Architect Alliance Introductie Emanuël van der Hulst RE CRISC KPMG IT Advisory Information

Nadere informatie

Risk & Requirements Based Testing

Risk & Requirements Based Testing Risk & Requirements Based Testing Tycho Schmidt PreSales Consultant, HP 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice Agenda Introductie

Nadere informatie

Feedback WG System Operations 21 November 2012

Feedback WG System Operations 21 November 2012 Feedback WG System Operations 21 November 2012 User Group 06/12/2012 Wim Michiels Content Feedback IGCC Winter action plan Draft ENTSO-E winter outlook 2012 2013 Capaciteit noordgrens Overview of dynamic

Nadere informatie

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g S e v e n P h o t o s f o r O A S E K r i j n d e K o n i n g Even with the most fundamental of truths, we can have big questions. And especially truths that at first sight are concrete, tangible and proven

Nadere informatie

De Relatie tussen Voorschoolse Vorming en de Ontwikkeling van. Kinderen

De Relatie tussen Voorschoolse Vorming en de Ontwikkeling van. Kinderen Voorschoolse vorming en de ontwikkeling van kinderen 1 De Relatie tussen Voorschoolse Vorming en de Ontwikkeling van Kinderen The Relationship between Early Child Care, Preschool Education and Child Development

Nadere informatie

Enterprise Architectuur. een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente?

Enterprise Architectuur. een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente? Enterprise Architectuur een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente? Wie zijn we? > Frederik Baert Director Professional Services ICT @frederikbaert feb@ferranti.be Werkt aan een Master

Nadere informatie

Model Driven Software Development: Geen toekomst maar realiteit. 4 juni 2009, WTC, Amsterdam.

Model Driven Software Development: Geen toekomst maar realiteit. 4 juni 2009, WTC, Amsterdam. Model Driven Software Development: Geen toekomst maar realiteit. 4 juni 2009, WTC, Amsterdam. Welke hoort in dit rijtje niet thuis? Weg- en waterbouw Huizen- en kantoorbouw Stedenbouw Auto- en vliegtuigbouw

Nadere informatie

Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems

Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems Frans Mofers Nederland cursusmateriaal & CAA's alle cursusmateriaal vrij downloadbaar als PDF betalen voor volgen cursus cursussite

Nadere informatie

De Relatie tussen Dagelijkse Stress en Stemming met Modererende Invloed van Coping stijl

De Relatie tussen Dagelijkse Stress en Stemming met Modererende Invloed van Coping stijl De Relatie tussen Dagelijkse Stress en Stemming met Modererende Invloed van Coping stijl The Relation between Daily Stress and Affect with Moderating Influence of Coping Style Bundervoet Véronique Eerste

Nadere informatie

2013 Introduction HOI 2.0 George Bohlander

2013 Introduction HOI 2.0 George Bohlander 2013 Introduction HOI 2.0 George Bohlander HOI 2.0 introduction Importance HOI currency Future print = HOI 2.0 HOI 2.0 Print: Décomplexation/more simple Digital: New set-up Core values HOI Accountability

Nadere informatie

Davide's Crown Caps Forum

Davide's Crown Caps Forum pagina 1 van 6 Davide's Crown Caps Forum A Forum for Crown Cap Collectors Zoeken Uitgebreid zoeken Zoeken Forumindex Crown Caps Unknown Caps Lettergrootte veranderen vriend Afdrukweergave Gebruikerspaneel

Nadere informatie

ICARUS Illumina E653BK on Windows 8 (upgraded) how to install USB drivers

ICARUS Illumina E653BK on Windows 8 (upgraded) how to install USB drivers ICARUS Illumina E653BK on Windows 8 (upgraded) how to install USB drivers English Instructions Windows 8 out-of-the-box supports the ICARUS Illumina (E653) e-reader. However, when users upgrade their Windows

Nadere informatie

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition)

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) L. A. te Winkel Click here if your download doesn"t start automatically

Nadere informatie

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN Faculteit Wiskunde en Informatica. Examination 2DL04 Friday 16 november 2007, hours.

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN Faculteit Wiskunde en Informatica. Examination 2DL04 Friday 16 november 2007, hours. TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN Faculteit Wiskunde en Informatica Examination 2DL04 Friday 16 november 2007, 14.00-17.00 hours. De uitwerkingen van de opgaven dienen duidelijk geformuleerd en overzichtelijk

Nadere informatie

Stephanie van Dijck De integrale aanpak maakt complexiteit hanteerbaar

Stephanie van Dijck De integrale aanpak maakt complexiteit hanteerbaar Titel, samenvatting en biografie Stephanie van Dijck De integrale aanpak maakt complexiteit hanteerbaar Samenvatting: Nieuwe projecten nemen toe in complexiteit: afhankelijkheden tussen software componenten,

Nadere informatie

JOB OPENING OPS ENGINEER

JOB OPENING OPS ENGINEER 2016 DatacenterNext All rights reserved Our Mission Wij zijn een On-Demand Technology Office die bedrijven helpt technologie te organiseren, zekeren en innoveren. Dit stelt onze klanten in staat, vertrouwende

Nadere informatie

Type Dementie als Oorzaak van Seksueel Ontremd Gedrag. Aanwezigheid van het Gedrag bij Type Alzheimer?

Type Dementie als Oorzaak van Seksueel Ontremd Gedrag. Aanwezigheid van het Gedrag bij Type Alzheimer? Type Dementie als Oorzaak van Seksueel Ontremd Gedrag Aanwezigheid van het Gedrag bij Type Alzheimer? Type of Dementia as Cause of Sexual Disinhibition Presence of the Behavior in Alzheimer s Type? Carla

Nadere informatie

PicknPack. Gert Kootstra, Wageningen UR. gert.kootstra@wur.nl

PicknPack. Gert Kootstra, Wageningen UR. gert.kootstra@wur.nl PicknPack Gert Kootstra, Wageningen UR gert.kootstra@wur.nl EU project: PicknPack FP7 project automation in food packaging systems 14 partners (onderzoeksinstituten en bedrijven) 14 M (9 M subsidie) Coördinatie

Nadere informatie

Map showing countries shaded by their position in the Happy Planet Index (2006). The highestranked countries are bright green, the lowest are brown.

Map showing countries shaded by their position in the Happy Planet Index (2006). The highestranked countries are bright green, the lowest are brown. Happy Planet Index There is a growing global consensus that we need new measures of progress. It is critical that these measures clearly reflect what we value something the current approach fails to do.

Nadere informatie

Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten.

Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten. Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten. The Effect of Difference in Peer and Parent Social Influences on Adolescent Alcohol Use. Nadine

Nadere informatie

HANDLEIDING - ACTIEVE MOTORKRAAN

HANDLEIDING - ACTIEVE MOTORKRAAN M A N U A L HANDLEIDING - ACTIEVE MOTORKRAAN MANUAL - ACTIVE MOTOR VALVE Model E710877 E710878 E710856 E710972 E710973 www.tasseron.nl Inhoud / Content NEDERLANDS Hoofdstuk Pagina NL 1 ALGEMEEN 2 NL 1.1

Nadere informatie

STIGMATISERING VAN PATIENTEN MET LONGKANKER 1. Stigmatisering van Patiënten met Longkanker: De Rol van Persoonlijke Relevantie voor de Waarnemer

STIGMATISERING VAN PATIENTEN MET LONGKANKER 1. Stigmatisering van Patiënten met Longkanker: De Rol van Persoonlijke Relevantie voor de Waarnemer STIGMATISERING VAN PATIENTEN MET LONGKANKER 1 Stigmatisering van Patiënten met Longkanker: De Rol van Persoonlijke Relevantie voor de Waarnemer Stigmatization of Patients with Lung Cancer: The Role of

Nadere informatie

Classification of triangles

Classification of triangles Classification of triangles A triangle is a geometrical shape that is formed when 3 non-collinear points are joined. The joining line segments are the sides of the triangle. The angles in between the sides

Nadere informatie

Geert Mul (Nederlandse tekst onderaan de pagina)

Geert Mul (Nederlandse tekst onderaan de pagina) NATUREALLY Commissioned work for the hospital of Enschede (MST) 2016 Transparent print and coloured backlight. 450 x 800 cm, Geert Mul 2016 (Nederlandse tekst onderaan de pagina) The work of art called

Nadere informatie

De Relatie tussen Betrokkenheid bij Pesten en Welbevinden en de Invloed van Sociale Steun en. Discrepantie

De Relatie tussen Betrokkenheid bij Pesten en Welbevinden en de Invloed van Sociale Steun en. Discrepantie De Relatie tussen Betrokkenheid bij Pesten en Welbevinden en de Invloed van Sociale Steun en Discrepantie The Relationship between Involvement in Bullying and Well-Being and the Influence of Social Support

Nadere informatie

Daylight saving time. Assignment

Daylight saving time. Assignment Daylight saving time Daylight saving time (DST or summertime) is the arrangement by which clocks are advanced by one hour in spring and moved back in autumn to make the most of seasonal daylight Spring:

Nadere informatie

AdVISHE: Assessment of the Validation Status of Health- Economic Decision Models

AdVISHE: Assessment of the Validation Status of Health- Economic Decision Models AdVISHE: Assessment of the Validation Status of Health- Economic Decision Models Pepijn Vemer, George van Voorn, Isaac Corro Ramos, Maiwenn Al, Talitha Feenstra Rationale In theorie: Doe alles! Een model

Nadere informatie

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim The Relationship between Work Pressure, Mobbing at Work, Health Complaints and Absenteeism Agnes van der Schuur Eerste begeleider:

Nadere informatie

Het is geen open boek tentamen. Wel mag gebruik gemaakt worden van een A4- tje met eigen aantekeningen.

Het is geen open boek tentamen. Wel mag gebruik gemaakt worden van een A4- tje met eigen aantekeningen. Examen ET1205-D1 Elektronische Circuits deel 1, 5 April 2011, 9-12 uur Het is geen open boek tentamen. Wel mag gebruik gemaakt worden van een A4- tje met eigen aantekeningen. Indien, bij het multiple choice

Nadere informatie

Nieuwsbrief NRGD. Editie 11 Newsletter NRGD. Edition 11. pagina 1 van 5. http://nieuwsbrieven.nrgd.nl/newsletter/email/47

Nieuwsbrief NRGD. Editie 11 Newsletter NRGD. Edition 11. pagina 1 van 5. http://nieuwsbrieven.nrgd.nl/newsletter/email/47 pagina 1 van 5 Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie Nieuwsbrief NRGD Editie 11 Newsletter NRGD Edition 11 17 MAART 2010 Het register is nu opengesteld! Het Nederlands Register

Nadere informatie

Ontpopping. ORGACOM Thuis in het Museum

Ontpopping. ORGACOM Thuis in het Museum Ontpopping Veel deelnemende bezoekers zijn dit jaar nog maar één keer in het Van Abbemuseum geweest. De vragenlijst van deze mensen hangt Orgacom in een honingraatpatroon. Bezoekers die vaker komen worden

Nadere informatie

Enterprisearchitectuur

Enterprisearchitectuur Les 2 Enterprisearchitectuur Enterprisearchitectuur ITarchitectuur Servicegeoriënteerde architectuur Conceptuele basis Organisatiebrede scope Gericht op strategie en communicatie Individuele systeemscope

Nadere informatie

Usability evaluation of a guideline implementation systym for cardiac rehabilitation: Think aloud study

Usability evaluation of a guideline implementation systym for cardiac rehabilitation: Think aloud study Usability evaluation of a guideline implementation systym for cardiac rehabilitation: Think aloud study Mariëtte VAN ENGEN-VERHEUL, Linda PEUTE, Ellen KILSDONK, Niels PEEK, Monique JASPERS Mariëtte van

Nadere informatie

De Relatie tussen Dagelijkse Stress, Negatief Affect en de Invloed van Bewegen

De Relatie tussen Dagelijkse Stress, Negatief Affect en de Invloed van Bewegen De Relatie tussen Dagelijkse Stress, Negatief Affect en de Invloed van Bewegen The Association between Daily Hassles, Negative Affect and the Influence of Physical Activity Petra van Straaten Eerste begeleider

Nadere informatie

Handleiding Installatie ADS

Handleiding Installatie ADS Handleiding Installatie ADS Versie: 1.0 Versiedatum: 19-03-2014 Inleiding Deze handleiding helpt u met de installatie van Advantage Database Server. Zorg ervoor dat u bij de aanvang van de installatie

Nadere informatie

bij Kinderen met een Ernstige Vorm van Dyslexie of Children with a Severe Form of Dyslexia Ans van Velthoven

bij Kinderen met een Ernstige Vorm van Dyslexie of Children with a Severe Form of Dyslexia Ans van Velthoven Neuropsychologische Behandeling en Sociaal Emotioneel Welzijn bij Kinderen met een Ernstige Vorm van Dyslexie Neuropsychological Treatment and Social Emotional Well-being of Children with a Severe Form

Nadere informatie

Masterproeven 2012-2013 Wireless & Cable Research Group (WiCa)

Masterproeven 2012-2013 Wireless & Cable Research Group (WiCa) Masterproeven 2012-2013 Wireless & Cable Research Group (WiCa) Aanbevelingssystemen Vakgroep Informatietechnologie Onderzoeksgroep WiCa WiCa Wireless 13 onderzoekers Cable 3 onderzoekers Fysische laag

Nadere informatie

Patiëntveiligheid door Klinische Paden

Patiëntveiligheid door Klinische Paden Patiëntveiligheid door Klinische Paden Dr. Kris Vanhaecht CZV-KULeuven Secretary General European Pathway Association Kris.Vanhaecht@med.kuleuven.be Klinisch Pad Een middel om een patiëntgericht programma

Nadere informatie

Knelpunten in Zelfstandig Leren: Zelfregulerend leren, Stress en Uitstelgedrag bij HRM- Studenten van Avans Hogeschool s-hertogenbosch

Knelpunten in Zelfstandig Leren: Zelfregulerend leren, Stress en Uitstelgedrag bij HRM- Studenten van Avans Hogeschool s-hertogenbosch Knelpunten in Zelfstandig Leren: Zelfregulerend leren, Stress en Uitstelgedrag bij HRM- Studenten van Avans Hogeschool s-hertogenbosch Bottlenecks in Independent Learning: Self-Regulated Learning, Stress

Nadere informatie

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond.

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond. Opgaven in Nederlands. Alle opgaven hebben gelijk gewicht. Opgave 1 Gegeven is een kasstroom x = (x 0, x 1,, x n ). Veronderstel dat de contante waarde van deze kasstroom gegeven wordt door P. De bijbehorende

Nadere informatie

Behavioural Insights Applied to Policy Ontsluiten van gedragskennis, een Europees verhaal

Behavioural Insights Applied to Policy Ontsluiten van gedragskennis, een Europees verhaal Behavioural Insights Applied to Policy Ontsluiten van gedragskennis, een Europees verhaal François J. Dessart, PhD Infosessie gedragsinzichtingen Vlaamse Overheid, Brussel 27 september 2016 Behavioural

Nadere informatie

Meetkunde en Lineaire Algebra

Meetkunde en Lineaire Algebra Hoofdstuk 1 Meetkunde en Lineaire Algebra Vraag 1.1 Het trapoppervlak is een afwikkelbaar oppervlak met oneindig veel singuliere punten. Vraag 1.2 Het schroefoppervlak is een afwikkelbaar oppervlak met

Nadere informatie

Effecten van een op MBSR gebaseerde training van. hospicemedewerkers op burnout, compassionele vermoeidheid en

Effecten van een op MBSR gebaseerde training van. hospicemedewerkers op burnout, compassionele vermoeidheid en Effecten van een op MBSR gebaseerde training van hospicemedewerkers op burnout, compassionele vermoeidheid en compassionele tevredenheid. Een pilot Effects of a MBSR based training program of hospice caregivers

Nadere informatie

Verschillen in het Gebruik van Geheugenstrategieën en Leerstijlen. Differences in the Use of Memory Strategies and Learning Styles

Verschillen in het Gebruik van Geheugenstrategieën en Leerstijlen. Differences in the Use of Memory Strategies and Learning Styles Verschillen in het Gebruik van Geheugenstrategieën en Leerstijlen tussen Leeftijdsgroepen Differences in the Use of Memory Strategies and Learning Styles between Age Groups Rik Hazeu Eerste begeleider:

Nadere informatie

Thema WATER. Themacoordinatoren: Okke Batelaan Patrick Willems

Thema WATER. Themacoordinatoren: Okke Batelaan Patrick Willems Thema WATER Themacoordinatoren: Okke Batelaan Patrick Willems Harte, Physics Today, 2002 Conflict or opportunity? Argument Synthesis is needed for BIG issues in earth system science: 1. How will climate

Nadere informatie

De Relatie tussen de Fysieke Omgeving en het Beweeggedrag van Kinderen gebruik. makend van GPS- en Versnellingsmeterdata

De Relatie tussen de Fysieke Omgeving en het Beweeggedrag van Kinderen gebruik. makend van GPS- en Versnellingsmeterdata De Relatie tussen de Fysieke Omgeving en het Beweeggedrag van Kinderen gebruik makend van GPS- en Versnellingsmeterdata The relationship Between the Physical Environment and Physical Activity in Children

Nadere informatie

Uitwegen voor de moeilijke situatie van NL (industriële) WKK

Uitwegen voor de moeilijke situatie van NL (industriële) WKK Uitwegen voor de moeilijke situatie van NL (industriële) WKK Kees den Blanken Cogen Nederland Driebergen, Dinsdag 3 juni 2014 Kees.denblanken@cogen.nl Renewables genereren alle stroom (in Nederland in

Nadere informatie

Software Defined Datacenter Visie van Cisco. Erwin uit de Bos Datacenter Strategie Specialist NL euitdebo@cisco.com Versie: 5 februari 2015

Software Defined Datacenter Visie van Cisco. Erwin uit de Bos Datacenter Strategie Specialist NL euitdebo@cisco.com Versie: 5 februari 2015 Software Defined Datacenter Visie van Cisco Erwin uit de Bos Datacenter Strategie Specialist NL euitdebo@cisco.com Versie: 5 februari 2015 Tomorrow Starts Here. Make amazing things happen by connecting

Nadere informatie

Verklaring van het beweeggedrag van ouderen door determinanten van. The explanation of the physical activity of elderly by determinants of

Verklaring van het beweeggedrag van ouderen door determinanten van. The explanation of the physical activity of elderly by determinants of Verklaring van het beweeggedrag van ouderen door determinanten van het I-change Model The explanation of the physical activity of elderly by determinants of the I-change Model Hilbrand Kuit Eerste begeleider:

Nadere informatie

01/ M-Way. cables

01/ M-Way. cables 01/ 2015 M-Way cables M-WaY Cables There are many ways to connect devices and speakers together but only few will connect you to the music. My Way of connecting is just one of many but proved it self over

Nadere informatie

Beïnvloedt Gentle Teaching Vaardigheden van Begeleiders en Companionship en Angst bij Verstandelijk Beperkte Cliënten?

Beïnvloedt Gentle Teaching Vaardigheden van Begeleiders en Companionship en Angst bij Verstandelijk Beperkte Cliënten? Beïnvloedt Gentle Teaching Vaardigheden van Begeleiders en Companionship en Angst bij Verstandelijk Beperkte Cliënten? Does Gentle Teaching have Effect on Skills of Caregivers and Companionship and Anxiety

Nadere informatie

Voorzorg is niet onredelijk. WF Passchier Gezondheidsraad en Universiteit Maastricht

Voorzorg is niet onredelijk. WF Passchier Gezondheidsraad en Universiteit Maastricht Voorzorg is niet onredelijk WF Passchier Gezondheidsraad en Universiteit Maastricht Kindermobieltjes en voorzorg Child warning over mobile phones Parents should ensure their children use mobile phones

Nadere informatie

Verbanden tussen Coping-Strategieën en. Psychologische en Somatische Klachten. binnen de Algemene Bevolking

Verbanden tussen Coping-Strategieën en. Psychologische en Somatische Klachten. binnen de Algemene Bevolking 2015 Verbanden tussen Coping-Strategieën en Psychologische en Somatische Klachten binnen de Algemene Bevolking Master Scriptie Klinische Psychologie Rachel Perez y Menendez Verbanden tussen Coping-Strategieën

Nadere informatie

Kikkers en Heilige Koeien UvAConext & standaarden voor het primaire onderwijs en onderzoek proces

Kikkers en Heilige Koeien UvAConext & standaarden voor het primaire onderwijs en onderzoek proces Kikkers en Heilige Koeien UvAConext & standaarden voor het primaire onderwijs en onderzoek proces SURF Seminar September 2015 Frank Benneker, ICTS Universiteit van Amsterdam Perspectief ICTS & OO dienstverlening

Nadere informatie

De Relatie tussen Angst en Psychologische Inflexibiliteit. The Relationship between Anxiety and Psychological Inflexibility.

De Relatie tussen Angst en Psychologische Inflexibiliteit. The Relationship between Anxiety and Psychological Inflexibility. RELATIE ANGST EN PSYCHOLOGISCHE INFLEXIBILITEIT 1 De Relatie tussen Angst en Psychologische Inflexibiliteit The Relationship between Anxiety and Psychological Inflexibility Jos Kooy Eerste begeleider Tweede

Nadere informatie

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LM2GS4PWIR3FKEP-58-WWET11-PDF File Size 6,444 KB 117 Pages 27 Aug, 2016 TABLE OF CONTENT

Nadere informatie

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 167 Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 Task clarity 1. I understand exactly what the task is 2. I understand exactly what is required of

Nadere informatie

Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch Edition) Click here if your download doesn"t start automatically

Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch Edition) Click here if your download doesnt start automatically Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch

Nadere informatie

Werken met de binnen het Eye-project ontwikkelde toolbox

Werken met de binnen het Eye-project ontwikkelde toolbox Werken met de binnen het Eye-project ontwikkelde toolbox Objectief leren observeren en reflecteren: Het Eye-project Korte toelichting Eye Ontstaan en doel toolbox Observeren Reflecteren Ervaringen EYE

Nadere informatie

THE WORK HET WERK HARALD BERKHOUT

THE WORK HET WERK HARALD BERKHOUT THE WORK During the twenty years of its existence Studio Berkhout has evolved into the number one studio specialized in still life fashion photography. All skills needed for photography and styling, including

Nadere informatie

Geslacht, Emotionele Ontrouw en Seksdrive. Gender, Emotional Infidelity and Sex Drive

Geslacht, Emotionele Ontrouw en Seksdrive. Gender, Emotional Infidelity and Sex Drive 1 Geslacht, Emotionele Ontrouw en Seksdrive Gender, Emotional Infidelity and Sex Drive Femke Boom Open Universiteit Naam student: Femke Boom Studentnummer: 850762029 Cursusnaam: Empirisch afstudeeronderzoek:

Nadere informatie