ARTA ARCHI- TECTEN- SELECTIE. Kunstencluster ONDERWERP GEMEENTE ARNHEM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ARTA ARCHI- TECTEN- SELECTIE. Kunstencluster ONDERWERP GEMEENTE ARNHEM"

Transcriptie

1 ARTA ONDERWERP GEMEENTE ARNHEM Kunstencluster ARCHI- TECTEN- SELECTIE

2 2 Inleiding De gemeente Arnhem werkt aan de realisatie van ArtA, een nieuw openbaar cultuurgebouw dat onderdak moet bieden aan Museum Arnhem en Focus Filmtheater. ArtA is één van de grote projecten in de vernieuwing van het Rijnbooggebied. De gemeente en de partners van ArtA hebben in het kader van een Europese aanbesteding een onafhankelijke jury aangesteld om een ontwerper aan te wijzen. De juryleden zijn afkomstig uit de wereld van de architectuur en stedenbouw en uit de cultuursector. Daarnaast zitten de directeuren van het museum en het filmtheater in de jury. De opgave is een architectonische visie op het ontwerp van een multifunctioneel cultuurgebouw. ArtA moet bezoekers een uitdagende beleving bieden van beeldende kunst, film en vormgeving. Daarnaast moet het een ontmoetingsplek zijn, een plek voor creativiteit, reflectie en debat. De ambities voor ArtA zijn uitvoerig beschreven in het Ambitiedocument Kunstencluster Rijnboog van augustus Hieronder volgt een korte samenvatting. Het basisprogramma bestaat uit een kern (film en museum en kruisbestuivingen daartussen), een deel service en gemak (faciliteiten die een bezoek aan ArtA veraangenamen, zoals een winkel en een café, maar ook congresruimtes) en een deel beleving (uiteenlopende activiteiten om verschillende kunstuitingen te ervaren). Het idee is dat er inspirerende cross-overs plaatsvinden: tussen film en kunst of door relaties met muziek, dans en drama. Ook festivals en andere evenementen moeten bijdragen aan het multidisciplinaire karakter van ArtA. Voor het filmtheater zijn vijf zalen nodig (820 m 2 ) en voor het museum een vloeroppervlak van 2560 vierkante meter. Een openbaar kunstenplein de verbindende schakel tussen de verschillende functies en het verlengstuk van de openbare ruimte buiten moet circa 860 vierkante meter groot zijn. Daarnaast dienen andere ruimtes een plek te krijgen: een multifunctionele ruimte (MFR, 380 m 2 ), horeca (290 m 2 ) en kantoren (950 m 2 ). De kavel van ArtA bevindt zich langs de oostelijke gevel van de Nieuwstraat tussen de Rijnkade en de Weerdjesstraat. Het gebouw zal circa 20 meter hoog zijn en er zijn twee ondergrondse lagen. De begane grond is vrijwel in zijn geheel bedoeld voor het kunstenplein. De ondersteunende functies bevinden zich bij voorkeur op één verdieping. FILM + De beoogde identiteit van het nieuwe kunstengebouw is beschreven in een aantal kernbegrippen. Deze zijn afkomstig uit het boek Beyond the Black Box and the White Cube van cultuuradviseur en jurylid Johan Idema. Open huis Slow stay Achter de schermen Uiterlijk vertoon Binnenstebuiten Gebouwverrijking 1. Open huis: door het kunstenplein een stadlounge, een overdekte buitenruimte en de ruime openingstijden is het gebouw (grotendeels) voor iedereen toegankelijk. 2. Slow stay: het gebouw biedt bezoekers de mogelijkheid om langer, en zonder bezoek aan bijvoorbeeld het museum, te verblijven. 3. Achter de schermen: het gebouw wordt zo ontworpen dat bezoekers en passanten zoveel mogelijk meekrijgen van wat er achter de schermen gebeurt. 4. Uiterlijk vertoon: het gebouw is duidelijk zichtbaar en herkenbaar als cultuurgebouw. 5. Binnenstebuiten: de omgeving wordt als onderdeel van het gebouw gezien en sluit aan op de culturele functie. De buitenkant van het gebouw en de directe omgeving zijn te gebruiken voor activiteiten in de openlucht. 6. Gebouwverrijking: het gebouw kan de gehele dag gebruikt worden voor geplande en spontane activiteiten. ART ILLUSTRATION: BJARKE INGELS GROUP (BIG) EN ALLARD ARCHITECTURE INTRODUCTION The municipality of Arnhem is working on the realisation of ArtA, a new public arts cluster that will house the Arnhem Museum and Focus Cinema. ArtA is one of the large urban development projects in the Rijnboog area. In the framework of a European tender, the municipality and its partners in ArtA have appointed an independent jury to recommend an architect. The jury members come from the world of architecture, urban development and the arts. The jury also includes the directors of the museum and the film theatre. Their task is to provide a structural vision on the design of a multifunctional arts cluster. ArtA should offer visitors a challenging experience in the visual arts, film and design. Besides a meeting area, the centre should also be a place for creativity, reflection and debate. The ambitions for ArtA have been described extensively in the Rijnboog Arts Cluster Ambition Document of August Below is a brief summary. The basic programme will consist of a core (film and museum and cross-fertilisation in between), part service and leisure (facilities that will make a visit to ArtA more pleasant, such as a shop and a café, but also conference rooms) and part adventure (experiencing a variety of activities and different artistic expressions). The idea is to experience inspiring crossover relations between film and art or through music, dance and drama. Festivals and other events should also contribute to the multidisciplinary quality of ArtA. The cinema will require five theatres (820 m2) and the museum, 2560 square metres of floor space. The size of the art plaza the link between the various facilities and an extension of the outside public space should be approximately 860 square metres. There should also be space for other activities: a multifunctional area (MFA, 380 m 2 ), catering (290 m 2 ) and offices (950 m 2 ). The ArtA parcel is situated along the eastern outer wall of the Nieuwstraat between the Rijnkade and the Weerdjesstraat. The building will be approximately 20 metres high, with two subterranean levels. The ground floor is intended almost entirely for the art plaza. The supporting functions will preferably be clustered on a single floor. The intended identity of the new arts cluster is described in several core ideas, which came from the book, Beyond the Black Box and the White Cube, by cultural adviser and jury member, Johan Idema. Open house Slow stay Behind the scenes External presentation Inside out Building enrichment 1. Open house: the art plaza an urban lounge, a covered outdoor area, with long opening hours, will make the building accessible for (almost) everyone. 2. Slow stay: it will also be possible to spend longer periods in the building without visiting the museum, for example. 3. Behind the scenes: the building will be designed in such a way that visitors and passers-by get to see as much as possible of what is happening behind the scenes. 4. External presentation: the building will be clearly visible and recognisable in the city as an arts cluster. 5. Inside out: the surroundings, which will blend with the cultural function, will be used and designed as part of the building. The exterior of the building and immediate vicinity will be used for outdoor activities. 6. Building enrichment: the building can be used throughout the day for scheduled and spontaneous activities. COLOFON ACKNOWLEDGEMENTS Gemeente Arnhem Postbus LK Arnhem Telefoon Tekst Text: Mark Hendriks i.s.m. Maarten Kloos Vertaling translation: Esperanto WBT Grafisch ontwerp graphic design: Het Lab ontwerp + advies Fotografie photography: Masha Bakker Matijevic Photography (i.o.v. CASA), Marina Popova, gemeente Arnhem Druk en oplage print and circulation: XXL Print stuks Alle (beeld)rechten voorbehouden All (image) rights reserved Mei 2014 aan de gemeente Arnhem en de deelnemende architecten to the Municipality of Arnhem and participating architects Architectuurstudio HH/SO-IL, BIG/Allard, Kengo Kuma & Associates, NL Architects

3 Achtergrond RIJNBOOG Het Arnhemse project Rijnboog is het gebied tussen de middeleeuwse binnenstad en de Rijn. Dit stadsdeel werd tijdens de Tweede Wereldoorlog grotendeels verwoest en tijdens de wederopbouw voor een deel herbouwd. De uitstraling van het gebied is aan een opknapbeurt toe, de programmering kan gevarieerder (woningen, winkels, kantoren en cultuurvoorzieningen) en de verbinding tussen stad en rivier moet hersteld. De stedenbouwkundige principes voor deze vernieuwingsoperatie spelen in op de actuele situatie waarin een dergelijke grootschalige gebiedsontwikkeling niet meer in één keer van de grond komt. Risico s en onzekerheden zijn groot, en daarom wordt gepoogd de stedelijke vernieuwing in kleine stappen te laten plaatsvinden. De lange lijnen van station en binnenstad richting de Rijn zijn leidend, waaronder een fiets- en wandelroute en wellicht het terugbrengen van de historische Jansbeek. Langs die lijnen zijn enkele plekken aangewezen waar functies en publiekstrekkers kunnen worden toegevoegd denk aan het plein voor de Eusebiuskerk en het in 2013 geopende kennisgebouw Rozet. Het in de ogen van de jury belangrijke kunstengebouw ArtA is een essentiële stap in deze ontwikkeling. Het is meer dan het nieuwe onderkomen van Museum Arnhem en Focus Filmtheater alleen ArtA wordt een multifunctioneel en publiek cultuurgebouw op de grens van stad en rivier, een attractie die het imago van Rijnboog enorm kan verbeteren, een gebouw dat de directe omgeving kan activeren. Het vrij toegankelijke kunstenplein zal fungeren als een overdekt plein en is op meerdere schaalniveaus van waarde voor de stedelijke structuur. Op stadsniveau ILLUSTRATION: NL ARCHITECTS zal het kunstenplein stad en rivier verbinden, op wijkniveau kan het een volwaardig onderdeel zijn van de stedelijke openbare ruimte. MUSEUM EN FILMTHEATER Twee Arnhemse culturele instellingen nemen hun intrek in ArtA: Museum Arnhem en Focus Filmtheater. Daarnaast betrekt een horecaondernemer het nieuwe gebouw. Het museum, nu nog gevestigd aan de Utrechtseweg, beschikt over een grote collectie moderne en hedendaagse beeldende kunst en vormgeving met name werken van Nederlandse neorealisten als Pyke Koch en Carel Willink. Omdat het museum meer ruimte nodig heeft voor zowel internationale publiekstrekkers als de semipermanente opstelling van de eigen collectie, is de verhuizing naar ArtA noodzakelijk. Het nieuwe kunstengebouw herbergt naast grote en flexibele tentoonstelling- en projectieruimtes en een auditorium, ook zalen voor productieprogramma s en ruimtes voor artists in residence. Het museum ziet haar nieuwe onderkomen nadrukkelijk als een open en interactief gebouw. ArtA moet iets extra s hebben, iets dat blijft hangen op de huidige locatie is dat bijvoorbeeld het uitzicht vanuit de museumtuin over de Rijn. Ook op de nieuwe locatie beschikt het museum graag over een buitenruimte waar werken uit de huidige beeldentuin tentoongesteld kunnen worden. Focus Filmtheater is nu nog gevestigd op de Korenmarkt en toont uiteenlopende films: van documentaires tot kinderfilms, van art house tot Hollywood, van premières tot klassiekers. Om het filmaanbod uit te breiden en te voorzien in een breed programma van lezingen, cursussen en festivals, heeft Focus niet alleen behoefte aan meer zalen om het groeiende aantal bezoekers te huisvesten, maar ook aan ruimtes die voor verschillende doeleinden te gebruiken zijn. Voor het filmtheater zal in het ontwerp van ArtA een aantal tegenstellingen de grootste uitdaging vormen. Zoals: de grootschaligheid van een nieuw publiek gebouw versus de intimiteit die het filmpubliek graag opzoekt; een druk programma op zaterdag versus wat gebeurt er op maandag? ; het karakter en de identiteit van het huidige theater versus de verhuizing naar een gebouw met een nieuwe uitstraling; de balans tussen direct naar huis gaan en de behoefte aan een complete beleving nagesprekken, lezingen, festivals, horecabezoek. Naast functionele overwegingen de huidige onderkomens van het museum en het filmhuis zijn te klein en voldoen niet meer liggen strategische beweegredenen ten grondslag aan de voorgenomen bouw van ArtA. ArtA moet leiden tot meer samenwerking. Het gaat niet alleen om het vertonen van films of het exposeren van kunst, maar juist om de wisselwerking tussen deze verschillende kunstuitingen. Andere activiteiten, zoals een open depot waar het publiek kennis maakt met de wereld achter de schermen of kunstenaars die ter plekke een werk vervaardigen, moeten de beleving vergroten. ArtA kan veel betekenen voor de culturele infrastructuur van Arnhem. De stad is al bekend vanwege zijn muziek, beeldende kunst, mode, dans en film. Met de bouw van ArtA wordt ingespeeld op de razendsnelle veranderingen binnen de culturele wereld: grenzen tussen disciplines vervagen, de spanning tussen gesubsidieerde en commerciële activiteiten neemt toe, cultuur wordt steeds vaker ingezet voor sociaaleconomische doeleinden. Zo is de realisatie van ArtA van groot belang voor de ruimtelijke, economische en culturele vernieuwing van het Rijnbooggebied. q BACKGROUND RIJNBOOG The Arnhem Rijnboog project encompasses the area between the medieval inner city and the River Rhine. During the Second World War, this borough was largely destroyed and partially rebuilt during post-war reconstruction. The area needs a facelift; the programming could be more varied (houses, shops, offices and cultural facilities), including restoration of the connection between the city and the river. The urban-development principles for this modernisation project anticipate the actual situation in which such large-scale area development can no longer take place all at once. Because of the high risks and uncertainties, the urban-development endeavour will take place in small steps. The long lines between the train station and inner city in the direction of the Rhine form the main principle, including cycling and walking trails and, possibly, reintroducing the historic Jansbeek brook. Several places along these lines have been designated as possible locations for adding functions and crowd pullers such as the square for the Eusebius Church and the Rozet knowledge building opened in The - in the view of the jury - important arts cluster building, ArtA, will be an essential step in this development. More than simply providing a new home for the Arnhem Museum and the Focus Cinema, ArtA will serve as a multifunctional and public arts cluster on the boundary between city and river and as an attraction that could greatly improve the image of Rijnboog and activate the entire surrounding area. The freely accessible, covered art plaza, which will serve as a overstek maakt ArtA zichtbaar aan covered de kadesquare, will add value to the urban structure at various scale levels. At city level, the art plaza will connect the city with the river; at district level, it could become a valuable feature of urban public space. MUSEUM AND CINEMA Two Arnhem cultural establishments take up residence in ArtA: Arnhem Museum and Focus Cinema. A catering entrepreneur will also open an establishment in the new building. The museum, now located on the Utrechtseweg, has a large collection of modern and contemporary visual art and design, especially works by Dutch neorealists such as Pyke Koch and Carel Willink. As the museum requires more space for both international crowd pullers and the semi-permanent arrangement of its own collection, the move to ArtA is imperative. Besides large, flexible exhibition areas, projection rooms and an auditorium, the new arts cluster also has rooms for production programmes and for artists in residence. The museum expressly regards its new quarters as an open, interactive building. ArtA needs to have that something extra, something that lingers on. At the current location, for example, it is the view of the Rhine from the museum garden. At the new location, the museum would also like to have an outdoor area where works from the current statue garden could be displayed. Focus Cinema, which is still situated at the Korenmarkt, shows a variety of films, from documentaries to children s films, from art house to Hollywood, from premières to classics. To expand the films on offer and provide a broad programme of lectures, courses and festivals, Focus not only needs more theatres to accommodate the growing number of visitors, but also rooms that can be used for different purposes. Several discrepancies for the film theatre will constitute the greatest challenge in the design of ArtA. For example: the large scale of the new public building versus the intimacy that appeals to the film-going public; a busy programme on Saturdays versus what s happening on Monday?; the character and identity of the current theatre versus the move to a building with a different aura; the balance between going right home and the need for an après-event experience - follow-up discussions, lectures, festivals, restaurants or pubs. Besides functional considerations the current accommodations offered by the museum and the cinema are too small and no longer suffice the strategic motives form the basis of the planned construction of ArtA. ArtA should result in greater cooperation. It is not only about showing films or exhibiting works of art, but also precisely about the interaction between these different artistic expressions. Other activities, such as an open repository where the public learns about the world behind the scenes or about artists creating their works on the spot, are intended to increase the experience. ArtA could make a substantial contribution to the cultural infrastructure of Arnhem. The city is already known for its music, visual arts, fashion, dance and film. With the realisation of ArtA, one could take advantage of the rapid changes within the cultural world: boundaries between disciplines are fading, tension between subsidised and commercial activities is increasing, the arts are increasingly being employed for socio-economic purposes. In this sense, the realisation of ArtA is extremely important for the spatial, economic and cultural renewal of the Rijnboog area. o 3

4 4 Procedure en jury In het najaar van 2013 is gestart met de Europese aanbesteding voor het ontwerp van het kunstengebouw ArtA. In de aanmeldingsfase meldden zich 44 partijen. Vijf van hen waren niet rechtsgeldig, waarna 39 inzenders door de jury zijn beoordeeld. Bureaus leverden referentieprojecten (ervaring met de bouw van een multifunctioneel cultuurgebouw op een kleine kavel) en beantwoordden zes vragen op het gebied van inhoud & organisatie, gebied & gebouw en duurzaamheid. Tijdens de beoordeling hadden de juryleden niet alleen oog voor de kwaliteit van de gegeven antwoorden, maar keken zij ook of de portfolio s innovatie en avontuur uitstraalden. Uiteindelijk werden vijf partijen geselecteerd voor de inschrijvingsfase. In alfabetische volgorde: - Architectuurstudio HH en SO-IL met ABT - Bjarke Ingels Group (BIG) en Allard Architecture - Kengo Kuma & Associates - NL Architects - Office for Metropolitan Architecture (OMA) Aan deze vijf partijen is gevraagd een architectonische visie op de opgave te formuleren en deze in februari aan de jury te presenteren. Hiervoor kregen zij een tegemoetkoming in de kosten. Door nota s van inlichtingen in januari en februari werden de bureaus van informatie voorzien en konden zij op hun beurt vragen stellen. Ook is door de gemeente Arnhem een zogenaamde aanwijzing op de locatie en in het gebied georganiseerd. In januari trok OMA zich terug uit de procedure. Het bureau schreef: We moeten u mededelen dat wij door ons huidige volle portfolio in combinatie met onze snel veranderende bureauplanning helaas tot de conclusie zijn gekomen dat het niet mogelijk is om binnen de schikbare termijn van de inschrijvingsfase tot een kwalitatief goede visie voor het project te komen. Wij zijn hierdoor helaas genoodzaakt af te zien van deelname aan de Inschrijvingsfase. VISIEPRESENTATIES Bij de beoordeling van de vier visies heeft de jury zich voortdurend gerealiseerd dat het in deze aanbesteding om vier ontwerpvisies gaat, dus om voorstellen op hoofdlijnen en niet om uitgewerkte ontwerpen. Dat betekent dat de gepresenteerde visies in de eerste plaats bedoeld zijn om uit te vinden in welke richting het beste plan gezocht moet worden en welke ontwerper in aanmerking komt om ArtA te realiseren. De intenties van de visies zijn beoordeeld op inhoud en mogelijkheden, én op wat ze zeggen over de kwaliteit, presentatie en mentaliteit van de betreffende architect. Het besluit om de kandidaten een visie te laten maken in plaats van een uitgewerkt ontwerp, is niet voor niets genomen. De gemeente ontwikkelt ArtA zelf en heeft dus in het vervolgtraject nog tal van mogelijkheden om samen met de geselecteerde architect een vertaalslag te maken naar een schets- en definitief ontwerp. JURY Maarten Kloos (voorzitter) Adviseur architectuur en ruimtelijke ordening; voormalig directeur ARCAM Hedwig Saam Directeur Museum Arnhem Henk Bitter Directeur Focus Filmtheater Wim Korvinus Arnhemmer en kunstenaar Bert Dirrix en Frank Wintermans (1 stem) Architecten en leden Kwaliteitsteam Rijnboog Johan Idema Cultuuradviseur en auteur Beyond the Black Box and the White Cube Gijs Frencken Hoofdadviseur stedenbouw en landschap, gemeente Arnhem Mark Hendriks (secretaris, geen stem) Journalist GUNNINGCRITERIA De opdracht wordt gegund aan de economisch meest voordelige inschrijving (EMVI). De volgende zes nadere criteria zijn gebruikt. 1. INHOUD Hoe werkt het gebouw? Symbiose tussen en afleesbaarheid van verschillende functies; multifunctionaliteit en flexibiliteit; logistiek; beleving van dag en avond, van binnen en buiten; boven en onder de grond. 2. GEBOUW Hoe wordt ArtA een uitnodigend en toegankelijk gebouw dat inspireert en verleidt, zowel binnen als buiten? 3. OMGEVING Op welke manier sluit het gebouw aan op de directe omgeving en hoe maakt het gebruik van de specifieke kenmerken van de locatie en de bouwenveloppe? 4. STAD Op welke manier is ArtA een voorbeeld voor de Arnhemse kernwaarden groen en creatief? 5. DUURZAAMHEID Op welke (innovatieve) wijze krijgt duurzaamheid vorm? Toekomstgerichtheid en flexibiliteit; levensduur; gebruik van natuurlijke hulpbronnen; positieve bijdrage aan de kwaliteit van de omgeving. 6. KOSTEN In hoeverre wordt het ontwerp kostenefficiënt, in investering en exploitatie (beheersbaarheid)? THE PROCEDURE AND THE JURY The European tender procedure for the design of the arts cluster, ArtA, started in the autumn of Forty-four parties registered during the entry phase. Five of them were not valid, following which the jury assessed the remaining 39 applicants. The architectural offices, which submitted reference projects (experience with the construction of a multifunctional arts cluster on a small parcel), answered six questions in the area of substance & organisation, area & building and sustainability. During the assessment, the jury members not only looked at the quality of the answers given but also to see whether the portfolios exuded innovation and adventure. Ultimately, five parties were selected for the entry phase. They were, in alphabetical order: - Architectuurstudio HH and SO-IL with ABT - Bjarke Ingels Group (BIG) and Allard Architecture - Kengo Kuma & Associates - NL Architects - Office for Metropolitan Architecture (OMA) These five parties were asked to formulate their architectural visions on the assignment and to present them to the jury in February. For doing so, they received a partial reimbursement of their expenses. In January and February, the architectural offices received information by means of an information notice, which then enabled them to ask questions. The municipality of Arnhem also organised a visual inspection of the site and the area. In January, OMA withdrew from the procedure OMA wrote the following: Unfortunately, we must inform you that, due to our currently full portfolio, in combination with our rapidly changing office planning, we have concluded that it will not be possible to come up with a qualitatively good vision for the project within the available period of the entry phase. It is therefore regrettable that we must withdraw from participation in the entry phase. PRESENTATION OF VISIONS With the assessment of the four visions, the jury constantly bore in mind the fact that the tender encompassed four design visions, the main outlines of proposals and not elaborated designs. Initially, this meant that the visions presented were intended to determine in which direction one should look to find the best plan and which architect could be deemed best to realise the ArtA project. The intentions behind the visions were judged on substance and potential, as well as on the basis of what they had to say about the quality, presentation and mentality of the architect concerned. There was good reason behind the decision to have the candidates present their visions instead of elaborated plans. The municipality developed ArtA itself and therefore has countless possibilities during the subsequent track, with the selected architect, to apply the idea to a sketch and a final design. THE JURY Maarten Kloos (Chair) Architecture and Spatial Planning Consultant, former Director of ARCAM Hedwig Saam Director, Arnhem Museum Henk Bitter Director, Focus Cinema Wim Korvinus Resident of Arnhem and Artist Bert Dirrix and Frank Wintermans (1 vote) Architects and members of the Rijnboog Quality Team Johan Idema Cultural adviser and author of Beyond the Black Box and the White Cube Gijs Frencken Chief Consultant, Town and Country Planning, Municipality of Arnhem Mark Hendriks (Non-voting Secretary) Journalist ALLOTMENT CRITERIA The assignment will be awarded to the most economical tender (METI). The following six more detailed criteria were used. 1. SUBSTANCE How does the building work? Symbiosis between the readability of various functions, multifunctionality and flexibility, logistics, perception of day and evening, from inside and outside, from above and under the ground. 2. THE BUILDING How will the Arts Cluster become an inviting and accessible building that inspires and entices, both inside and outside? 3. THE SURROUNDING AREA How will the building tie in with its immediate environment and make use of the specific characteristics of the location and the area planning framework? 4. THE CITY How will ArtA serve as an example of the core values of Arnhem, green and creative? 5. SUSTAINABILITY In which innovative way will sustainability take shape? Future-orientation and flexibility, life span, use of natural resources, a positive contribution to the quality of the surrounding area. 6. COST To what extent will the design be cost effective, in terms of investment and operation (manageability)? De visiepresentaties vonden plaats op vrijdag 14 februari. De inhoudelijke beoordeling vond plaats in het voorjaar van De vier visies worden in alfabetische volgorde besproken. Eerst volgt een beschrijving van het voorstel, dan de reactie van de jury. Visies en beoordeling VISIONS AND ASSESSMENT The presentation of visions took place on Friday 14 February. The substantive assessment took place in the spring of The four visions were discussed in alphabetical order. Below is a description of the proposal, followed by the jury s response.

5 Presentaties 5 The vision of SO-IL of New York and the Amsterdam office, Architectuurstudio HH in collaboration with the designers from ABT of Velp rested on three pillars. 1. A clearly distinctive urban design, recognisable and appealing for the city and its residents. 2. A common space (the art plaza) with room for producing and experiencing diverse cultural expressions. 3. Room for reflection in ArtA visitors are swirled away to a parallel reality and brought into a state of poetic rapture. The design of the building is based on the linking together of individual buildings, such as many 19th and early 20th-century districts in Arnhem. The result is a symmetric volume consisting of five sections creating an impression of five buildings, of five separate addresses. The large block in the centre captures all the attention. Two smaller blocks are attached incrementally on either side. The five blocks float, in the words of the designers, like a cloud on an open plinth. In the plinth is the main entrance and the functions on the ground floor (the art plaza to be discussed later). The semi-detached construction, with the huge, protruding block in the centre, gives the Nieuwstraat a new profile. The street changes into a square for activities and repose. The tops of the building have a vivid structure: the museum shop is located on the Weerdjesstraat; the plaza on the Rijnkade with steps down to the water. The facade is clad with ceramic tiles, which capture the reflection of the sky and the city. In the vision of SO-IL and Architectuurstudio HH, the large centre volume is the so-called collective space for countless artistic expressions and events. The designers refer to the high, closed block as a productive place for both experimental and established forms of art and culture. The presentation contains an artist s impression in which the collective space could be used for a fashion show, a film festival or a book fair. In addition, the collective space forms the axis of ArtA s network of routes. From De visie van SO-IL uit New York en het Amsterdamse bureau Architectuurstudio HH in samenwerking met de constructeurs van ABT uit Velp is gestoeld op drie pijlers. 1. Een stedelijke vorm met een duidelijke karakteristiek, herkenbaar en aantrekkelijk voor de stad en zijn inwoners. 2. Een gemeenschappelijke ruimte (het kunstenplein) met ruimte voor de productie en beleving van uiteenlopende cultuuruitingen. 3. Ruimte voor reflectie in ArtA wordt de bezoeker meegevoerd naar een parallelle werkelijkheid en in vervoering gebracht. De vorm van het gebouw is gebaseerd op de schakering van individuele panden zoals in eel negentiende-eeuwse en vroeg twintigste-eeuwse wijken in Arnhem. Het resultaat is een symmetrisch volume dat uit vijf delen bestaat het wekt de suggestie dat er sprake is van vijf gebouwen, van vijf adressen. Het grote blok in het midden trekt alle aandacht. Aan weerszijden zijn trapsgewijs twee kleinere volumes bevestigd. De vijf blokken zweven in de woorden van de ontwerpers als een wolk op een open plint. In de plint bevindt zich de hoofdentree en de functies op de begane grond (het later te bespreken kunstenplein). Door de geschakelde opbouw, waardoor het grote blok in het midden het verst uitsteekt, krijgt de Nieuwstraat een nieuw profiel. De straat verandert in een plein voor activiteiten en verpozing. De koppen van het gebouw hebben een heldere opbouw: aan de Weerdjesstraat is de museumwinkel gevestigd, aan de Rijnkade een plein met trappen naar het water. De gevel is bekleed met een keramiektegel die refereert aan de weerspiegeling van de lucht en de stad. Het hoge volume in het midden is in de visie van SO-IL en Architectuurstudio HH de zogenoemde collectieve ruimte voor talloze uitingen en evenementen. De ontwerpers noemen het hoge en gesloten blok een productieve plek voor zowel experimentele als voor gevestigde vormen van kunst en cultuur. De presentatie bevat impressietekeningen waarop de collectieve ruimte in gebruik is voor een modeshow, een filmfestival of een boekenbeurs. Daarnaast is de collectieve ruimte de spil in het routenetwerk van ArtA. Bezoekers moeten hoe dan ook door deze ruimte om van de entree naar de filmzalen en het museum op de bovenste verdiepingen te komen. De routing bestaat volgens de ontwerpers uit een aaneenschakeling van lichte en donkere ruimtes en van intieme en open plekken. Via trappen, balkons en openingen wordt de bezoeker door ArtA geleid: naar de filmzalen, door het museum, langs ramen met zicht op de stad, de Rijn en het landschap. Het museum en het filmtheater zijn over de drie verdiepingen verdeeld. Daarbij lijkt de pandsgewijze opbouw aan de buitenkant geen rol te spelen het museum en het filmhuis gebruiken de verdiepingen over de volle breedte. Het museum is gevestigd op de bovenste twee verdiepingen: bovenin de vaste collectie (intieme zalen met veel daglicht), een verdieping lager de tijdelijke tentoonstellingen (met innovatieve vormen van elektrische verlichting). De vier filmzalen zijn op de eerste verdieping. Op de begane grond zijn aan de stadszijde de winkel en aan de andere zijde het café gesitueerd, elk met een eigen ingang. Dit kunstenplein is zonder kaartje toegankelijk. Onder de collectieve ruimte bevindt zich de multi functionele ruimte (MFR) en educatie- en workshopzalen. ARCHITECTUURSTUDIO HH EN SO-IL I.S.M. ABT EEN A CLOUD ON THE OPEN ART PLAZA WOLK OP EEN OPEN KUNSTENPLEIN the entrance, visitors must pass through this space to reach the film theatres and the museum on the top floors. According to the architects, the routing consists of a succession of light and dark areas and of intimate and open places. Visitors are guided through ArtA via stairs, balconies and openings: to the film theatres, through the museum, along windows with a view of the city, the Rhine and the landscape. The museum and the cinema are spread across three floors. In this regard, the piecemeal construction is not significant the museum and cinema utilise the full width of the floors they occupy. The museum is situated on the top two floors: the top floor contains a permanent collection (intimate rooms with considerable daylight); one floor below are temporary exhibitions with innovative designs of electric lighting. The four film theatres are on the first floor. The shop is situated on the city side of the ground floor and the café on the other side each with its own entrance. There is no entrance fee required for the art plaza. Beneath the collective space is the multifunctional area (MFA), together with educational and workshop rooms.

AN URBAN PLAYGROUND AFSTUDEERPROJECT

AN URBAN PLAYGROUND AFSTUDEERPROJECT AN URBAN PLAYGROUND 2005 Het vraagstuk van de openbare ruimte in naoorlogse stadsuitbreidingen, in dit geval Van Eesteren s Amsterdam West, is speels benaderd door het opknippen van een traditioneel stadsplein

Nadere informatie

CHROMA STANDAARDREEKS

CHROMA STANDAARDREEKS CHROMA STANDAARDREEKS Chroma-onderzoeken Een chroma geeft een beeld over de kwaliteit van bijvoorbeeld een bodem of compost. Een chroma bestaat uit 4 zones. Uit elke zone is een bepaald kwaliteitsaspect

Nadere informatie

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN STAFLEU

Nadere informatie

Zutphen Groenmarkt >>>

Zutphen Groenmarkt >>> Zutphen Groenmarkt >>> Zutphen Groenmarkt project public space refurbishment Groenmarkt square & Marspoortstraat (street) location Zutphen designers Ronald Bron Marike Oudijk Mark van Rijnberk partners

Nadere informatie

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK STAFLEU

Nadere informatie

Eerste Looiersdwarsstraat 13 -B 1016 VL Amsterdam k.k.

Eerste Looiersdwarsstraat 13 -B 1016 VL Amsterdam k.k. TE KOOP Eerste Looiersdwarsstraat 13 -B 1016 VL Amsterdam 455.000 k.k. KENMERKEN Prijs 455.000 k.k. Postcode 1016 VL Ligging Aan rustige weg, In centrum Woningtype Bovenwoning Woonruimte 75m² Inhoud 225m³

Nadere informatie

9411 Monuta uitvaartcentum, Apeldoorn Monuta funeral centre, Apeldoorn

9411 Monuta uitvaartcentum, Apeldoorn Monuta funeral centre, Apeldoorn 9411 Monuta uitvaartcentum, 9411 Monuta funeral centre, Photo : Herman Zeinstra, Arjen Schmitz vosweide Eigen Afscheid family farewell locatie: programma: uitvaartcentrum architect: H. Zeinstra ontwerpteam:

Nadere informatie

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g S e v e n P h o t o s f o r O A S E K r i j n d e K o n i n g Even with the most fundamental of truths, we can have big questions. And especially truths that at first sight are concrete, tangible and proven

Nadere informatie

Stadsvilla s Grienden. Puttershoek 1997-2004

Stadsvilla s Grienden. Puttershoek 1997-2004 Stadsvilla s Grienden Puttershoek 1997-2004 Stadsvilla s Grienden Puttershoek 1997-2004 nieuwbouw 46 woningen in de vrije huursector en medisch centrum in 2 fasen, Penningkruid, Puttershoek bouwsom ca.

Nadere informatie

Ganzenhoef Cultural Educational Centre. Cultureel Educatief Centrum Ganzenhoef. Hans van Heeswijk architecten. Ertskade 111 1019 BB Amsterdam

Ganzenhoef Cultural Educational Centre. Cultureel Educatief Centrum Ganzenhoef. Hans van Heeswijk architecten. Ertskade 111 1019 BB Amsterdam Cultureel Educatief Centrum Ganzenhoef Ganzenhoef Cultural Educational Centre Ertskade 111 1019 BB Amsterdam t +3120 622 57 17 f +3120 623 82 84 e info@heeswijk.nl i www.heeswijk.nl Bouwblok over 4 tot

Nadere informatie

My Inspiration I got my inspiration from a lamp that I already had made 2 years ago. The lamp is the you can see on the right.

My Inspiration I got my inspiration from a lamp that I already had made 2 years ago. The lamp is the you can see on the right. Mijn Inspiratie Ik kreeg het idee om een variant te maken van een lamp die ik al eerder had gemaakt. Bij de lamp die in de onderstaande foto s is afgebeeld kun je het licht dimmen door de lamellen open

Nadere informatie

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition)

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) L. A. te Winkel Click here if your download doesn"t start automatically

Nadere informatie

0227 Mediatheek, Delft Media library, Delft

0227 Mediatheek, Delft Media library, Delft 0227 Mediatheek, Delft 0227 Media library, Delft Photo: Arjen Schmitz CAI lift lift 60 60 DUURZAAMHEID DOOR TRANSFORMATIE SUSTAINABILITY BY TRANSFORMATION locatie: Vesteplein, Delft Het Hoogovenpand in

Nadere informatie

9301 Oldenelerbroek, Zwolle Oldenelerbroek, Zwolle

9301 Oldenelerbroek, Zwolle Oldenelerbroek, Zwolle 9301, 9301, 9301, 9301, OLDENELERBROEK OLDENELERBROEK locatie: programma: 28 Grondgebonden woningen b.v.o.: m2 architect: Liesbeth van der Pol Het landschap langs de IJssel wordt gekarakteriseerd door

Nadere informatie

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Impact en disseminatie Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Wie is wie? Voorstel rondje Wat hoop je te leren? Heb je iets te delen? Wat zegt de Programma Gids? WHAT DO IMPACT AND SUSTAINABILITY MEAN? Impact

Nadere informatie

Understanding and being understood begins with speaking Dutch

Understanding and being understood begins with speaking Dutch Understanding and being understood begins with speaking Dutch Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal The Dutch language links us all Wat leest u in deze folder? 1.

Nadere informatie

0416 Museum Magisch Realisme, Opmeer. 0416 Museum Magic Realism, Opmeer

0416 Museum Magisch Realisme, Opmeer. 0416 Museum Magic Realism, Opmeer 0416 Museum Magisch Realisme, Opmeer 0416 Museum Magic Realism, Opmeer LIFT airco STIJGPUNT NAAR DAK STIJGPUNT NAAR DAK koeling MAGIE IN DE POLDER MAGIC IN THE POLDER locatie: Breestraat, Opmeer programma:

Nadere informatie

Geert Mul (Nederlandse tekst onderaan de pagina)

Geert Mul (Nederlandse tekst onderaan de pagina) NATUREALLY Commissioned work for the hospital of Enschede (MST) 2016 Transparent print and coloured backlight. 450 x 800 cm, Geert Mul 2016 (Nederlandse tekst onderaan de pagina) The work of art called

Nadere informatie

Interaction Design for the Semantic Web

Interaction Design for the Semantic Web Interaction Design for the Semantic Web Lynda Hardman http://www.cwi.nl/~lynda/courses/usi08/ CWI, Semantic Media Interfaces Presentation of Google results: text 2 1 Presentation of Google results: image

Nadere informatie

Nieuwe Prinsengracht 79-IV te AMSTERDAM

Nieuwe Prinsengracht 79-IV te AMSTERDAM Nieuwe Prinsengracht 79-IV te AMSTERDAM Omschrijving: Op een van de mooiste plekjes in Centrum Amsterdam treft men dit volledig en smaakvol gerenoveerde penthouse appartement aan van ruim 57m2 (exclusief

Nadere informatie

Introductie in flowcharts

Introductie in flowcharts Introductie in flowcharts Flow Charts Een flow chart kan gebruikt worden om: Processen definieren en analyseren. Een beeld vormen van een proces voor analyse, discussie of communicatie. Het definieren,

Nadere informatie

B1 Woordkennis: Spelling

B1 Woordkennis: Spelling B1 Woordkennis: Spelling Bestuderen Inleiding Op B1 niveau gaan we wat meer aandacht schenken aan spelling. Je mag niet meer zoveel fouten maken als op A1 en A2 niveau. We bespreken een aantal belangrijke

Nadere informatie

Reading comprehension: The Tropical Rainforest

Reading comprehension: The Tropical Rainforest Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres Patricia Termeer 05 februari 2016 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie https://maken.wikiwijs.nl/71971 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs van Kennisnet.

Nadere informatie

HOPE UNIVERSITY COLLEGE ADDIS ABABA ETHIOPIA

HOPE UNIVERSITY COLLEGE ADDIS ABABA ETHIOPIA HOPE UNIVERSITY COLLEGE ADDIS ABABA ETHIOPIA Service Centre Classroom 1 Management Faculty Multi Purpose Hall Classroom 2 Library Sport Staff Residence PROGRESS REPORT Page 1 of 9 Project : Construction

Nadere informatie

blur Aukje Fleur Janssen & Roos Gomperts Volvo Design Challange

blur Aukje Fleur Janssen & Roos Gomperts Volvo Design Challange blur Aukje Fleur Janssen & Roos Gomperts Volvo Design Challange blur (NL for English see bellow) Aukje Fleur Janssen & Roos Gomperts Volvo Design Challenge Voor Volvo Design Challenge bundelden we onze

Nadere informatie

Ontpopping. ORGACOM Thuis in het Museum

Ontpopping. ORGACOM Thuis in het Museum Ontpopping Veel deelnemende bezoekers zijn dit jaar nog maar één keer in het Van Abbemuseum geweest. De vragenlijst van deze mensen hangt Orgacom in een honingraatpatroon. Bezoekers die vaker komen worden

Nadere informatie

Exercise P672 Lightweight Structures. A.P.H.W. Habraken. Report

Exercise P672 Lightweight Structures. A.P.H.W. Habraken. Report Exercise 2011-2012 7P672 Lightweight Structures A.P.H.W. Habraken Report Group 4: S.H.M. van Dijck J.C. Fritzsche J. Koeken T. Relker F.G.M. van Rooijen M. Slotboom M. Steenbeeke J.P.T. Theunissen Date:

Nadere informatie

AF-61 transformatie van een bedrijfsverzamelgebouw interieur ontwerp opgeleverd december 2013

AF-61 transformatie van een bedrijfsverzamelgebouw interieur ontwerp opgeleverd december 2013 AF-61 transformatie van een bedrijfsverzamelgebouw interieur ontwerp opgeleverd december 2013 Een bestaand kantoorgebouw op het Schinkel terrein In Amsterdam wordt nieuw leven ingeblazen als bedrijfsverzamelgebouw.

Nadere informatie

The first line of the input contains an integer $t \in \mathbb{n}$. This is followed by $t$ lines of text. This text consists of:

The first line of the input contains an integer $t \in \mathbb{n}$. This is followed by $t$ lines of text. This text consists of: Document properties Most word processors show some properties of the text in a document, such as the number of words or the number of letters in that document. Write a program that can determine some of

Nadere informatie

0115 Kadegebouw, Amsterdam - IJburg. 0115 Quaysidebuilding, Amsterdam - IJburg

0115 Kadegebouw, Amsterdam - IJburg. 0115 Quaysidebuilding, Amsterdam - IJburg 0115 Kadegebouw, Amsterdam - IJburg 0115 Quaysidebuilding, Amsterdam - IJburg Photo: Arjen Schmitz KADEGEBOUW, AMSTERDAM - IJBURG QUAYSIDE BUILDING, AMSTERDAM - IJBURG locatie: Waterbuurt West - Amsterdam

Nadere informatie

SUPPORT A NOBLE PROJECT

SUPPORT A NOBLE PROJECT Ecumenical Patriarchate Orthodox Metropolis of Belgium Exarchate of The Netherlands and Luxemburg SUPPORT A NOBLE PROJECT it s a unique opportunity AN ORTHODOX CHURCH FOR AMSTERDAM The Orthodox Metropolis

Nadere informatie

0527 OPDC Saenstroom, Wormerveer OPDC Saenstroom, Wormerveer

0527 OPDC Saenstroom, Wormerveer OPDC Saenstroom, Wormerveer 07 OPDC Saenstroom, Wormerveer 07 OPDC Saenstroom, Wormerveer Photo: Arjen Schmitz 07 OPDC Saenstroom, Wormerveer 07 OPDC Saenstroom, Wormerveer photo: Arjen Schmitz 07 OPDC Saenstroom, Wormerveer 07 OPDC

Nadere informatie

0510 Praktijkschool de Brug, Assendelft Praktijkschool de Brug, Assendelft

0510 Praktijkschool de Brug, Assendelft Praktijkschool de Brug, Assendelft Praktijkschool de rug, ssendelft Praktijkschool de rug, ssendelft Photo: rjen Schmitz Praktijkschool de rug, ssendelft Praktijkschool de rug, ssendelft school locatie: Saenredamstraat, ssendelft - Zaanstad

Nadere informatie

0610 Lewenborg, Groningen. 0610 Lewenborg, Groningen

0610 Lewenborg, Groningen. 0610 Lewenborg, Groningen 0610 Lewenborg, Groningen 0610 Lewenborg, Groningen Photo: Arjen Schmitz locatie: Kajuit, Groningen Ten noordoosten van de binnenstad van Groningen, ligt de wijk Lewenborg. Een typische jaren zeventig

Nadere informatie

TE HUUR. Kazernestraat 31 D 2514 CR 's-gravenhage p.m. ex.

TE HUUR. Kazernestraat 31 D 2514 CR 's-gravenhage p.m. ex. TE HUUR Kazernestraat 31 D 2514 CR 's-gravenhage 2.750 p.m. ex. KENMERKEN Prijs 2.750 p.m. ex. Postcode 2514 CR Ligging In centrum Woningtype Penthouse Woonruimte 110m² Inhoud 330m³ Kamers 3 Oplevering

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als je een onderdeel

Nadere informatie

TE HUUR EMMASINGEL EINDHOVEN

TE HUUR EMMASINGEL EINDHOVEN TE HUUR EMMASINGEL 33-35 EINDHOVEN Accelerating success. PROJECT OMSCHRIJVING DE EMMA In september 2016 is het startschot gegeven voor de grootschalige revitalisatie van het kantoorgebouw De Emma gelegen

Nadere informatie

XTRA LEUK DOCUMENTATION SHOPPEN IN DECEMBER

XTRA LEUK DOCUMENTATION SHOPPEN IN DECEMBER FREE DOCUMENTATION Promotion for the gift-wrapping service/shop was part of the XTRA Leuk Shoppen in de Marikenstraat (XTRA Great Shopping in Marikenstraat) campaign, which also communicated about Sunday

Nadere informatie

9703 Depot Scheepsvaartmuseum, Amsterdam Depot Maritime Museum, Amsterdam

9703 Depot Scheepsvaartmuseum, Amsterdam Depot Maritime Museum, Amsterdam 9703 Depot Scheepsvaartmuseum, 9703 Depot Maritime Museum, photo: Krijgsman photo: Bert Nienhuis Naam Fotograaf name Photographer photo: Jan Derwig photo: Krijgsman Titanium Bulten Titanium bumps locatie:

Nadere informatie

TE HUUR P.CZN. HOOFTLAAN 14 EINDHOVEN

TE HUUR P.CZN. HOOFTLAAN 14 EINDHOVEN TE HUUR P.CZN. HOOFTLAAN 14 EINDHOVEN Accelerating success. COLLIERS INTERNATIONAL TE HUUR P.Czn. HOOFTLAAN 14 - EINDHOVEN OPPERVLAKTE GEBOUW Het gebouw is in totaliteit circa 2.600 m² groot. SURFACE BUILDING

Nadere informatie

2010 Integrated reporting

2010 Integrated reporting 2010 Integrated reporting Source: Discussion Paper, IIRC, September 2011 1 20/80 2 Source: The International framework, IIRC, December 2013 3 Integrated reporting in eight questions Organizational

Nadere informatie

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 QUICK GUIDE C Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 Version 0.9 (June 2014) Per May 2014 OB10 has changed its name to Tungsten Network

Nadere informatie

Travel Survey Questionnaires

Travel Survey Questionnaires Travel Survey Questionnaires Prot of Rotterdam and TU Delft, 16 June, 2009 Introduction To improve the accessibility to the Rotterdam Port and the efficiency of the public transport systems at the Rotterdam

Nadere informatie

Loft-appartementen. plattegronden. floorplans

Loft-appartementen. plattegronden. floorplans Loft-appartementen 1 plattegronden floorplans Loft-appartementen 3 INLEIDING introduction In deze brochure treft u de plattegronden aan van de 18 woningen van Dépôt Zuid. Zo krijgt u inzicht in de indeling

Nadere informatie

Graphic Design. Keuzevak GD1. Raul Martinez-Orozco (r.d.martinez.orozco@hro.nl / raul@thecombine.nl)

Graphic Design. Keuzevak GD1. Raul Martinez-Orozco (r.d.martinez.orozco@hro.nl / raul@thecombine.nl) Graphic Design 1 Graphic Design Keuzevak GD1 Raul Martinez-Orozco (r.d.martinez.orozco@hro.nl / raul@thecombine.nl) Graphic Design 2 Expectations Attendance, creativity, motivation and a professional attitude

Nadere informatie

Wij beloven je te motiveren en verbinden met andere studenten op de fiets, om zo leuk en veilig te fietsen. Benoit Dubois

Wij beloven je te motiveren en verbinden met andere studenten op de fiets, om zo leuk en veilig te fietsen. Benoit Dubois Wij beloven je te motiveren en verbinden met andere studenten op de fiets, om zo leuk en veilig te fietsen. Benoit Dubois Wat mij gelijk opviel is dat iedereen hier fietst. Ik vind het jammer dat iedereen

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016 www.iuscommune.eu Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to attend the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers, which will take place on Thursday 16 June 2016. During this

Nadere informatie

01/ M-Way. cables

01/ M-Way. cables 01/ 2015 M-Way cables M-WaY Cables There are many ways to connect devices and speakers together but only few will connect you to the music. My Way of connecting is just one of many but proved it self over

Nadere informatie

Teksten van de liederen die gospelkoor Inspiration tijdens deze Openluchtdienst zingt.

Teksten van de liederen die gospelkoor Inspiration tijdens deze Openluchtdienst zingt. Don t you worry There s an eternity behind us And many days are yet to come, This world will turn around without us Yes all the work will still be done. Look at ever thing God has made See the birds above

Nadere informatie

0617 van Tijenbuurt, Amsterdam. 0617 van Tijenbuurt, Amsterdam

0617 van Tijenbuurt, Amsterdam. 0617 van Tijenbuurt, Amsterdam 0617 van Tijenbuurt, 0617 van Tijenbuurt, Photo: Arjen Schmitz locatie: Liesbeth van der Pol maakte binnen het stedenbouwkundig plan (KCAP) Liesbeth van der Pol designed one of the three remarkable buildings

Nadere informatie

TE HUUR. Denneweg CB Den Haag p.m. ex.

TE HUUR. Denneweg CB Den Haag p.m. ex. TE HUUR Denneweg 7 3 2514 CB Den Haag 2.000 p.m. ex. KENMERKEN Prijs 2.000 p.m. ex. Postcode 2514 CB Ligging In centrum Woningtype Bovenwoning Woonruimte 102m² Inhoud 300m³ Kamers 2 Oplevering per direct

Nadere informatie

Recreation house G R O U N D E D A R C H I T E C T U R E. Title Client projectteam period Collaboration

Recreation house G R O U N D E D A R C H I T E C T U R E. Title Client projectteam period Collaboration Recreation house Title Client projectteam period Collaboration Recreation house in the surrounding of Utrecht Private client Carcass: Bert Oostenbruggen, Finishing and interior: Roel van Norel 2013-2014

Nadere informatie

PROJECT INFORMATION Building De Meerlanden Nieuweweg 65 in Hoofddorp

PROJECT INFORMATION Building De Meerlanden Nieuweweg 65 in Hoofddorp BT Makelaars Aalsmeerderweg 606 Rozenburg Schiphol Postbus 3109 2130 KC Hoofddorp Telefoon 020-3 166 166 Fax 020-3 166 160 Email: info@btmakelaars.nl Website : www.btmakelaars.nl PROJECT INFORMATION Building

Nadere informatie

0903 Castellatoren Nijmegen. 0903 Castellatower Nijmegen

0903 Castellatoren Nijmegen. 0903 Castellatower Nijmegen 090 Castellatoren 090 Castellatower Fotograaf Photographer : Arjen Schmitz De Ruyterstraat NIeuwe entree voor New entrance to locatie: De Ruyterstraat 22, gps: 51 50 19.7 N 5 51 08. E programma: 60 woningen,

Nadere informatie

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Woordkennis 1 Bestuderen Hoe leer je 2000 woorden? Als je een nieuwe taal wilt spreken en schrijven, heb je vooral veel nieuwe woorden nodig. Je

Nadere informatie

Vaartweg. Hilversum 2001-2003

Vaartweg. Hilversum 2001-2003 Vaartweg Hilversum 2001-2003 Vaartweg Hilversum 2001-2003 nieuwbouw 8 woningen en bedrijfsruimte in de vrije sector aan een hof, Vaartweg 123, Hilversum bouwsom ca. 2.000.000,- excl. BTW opdrachtgever

Nadere informatie

TE HUUR MOLENWERF AMSTERDAM COLLIERS INTERNATIONAL REAL ESTATE B.V. TE HUUR MOLENWERF AMSTERDAM

TE HUUR MOLENWERF AMSTERDAM COLLIERS INTERNATIONAL REAL ESTATE B.V. TE HUUR MOLENWERF AMSTERDAM TE HUUR MOLENWERF 10-24 AMSTERDAM COLLIERS INTERNATIONAL REAL ESTATE B.V. TE HUUR MOLENWERF 10-24 AMSTERDAM Accelerating success COLLIERS INTERNATIONAL REAL ESTATE B.V. TE KOOP/ TE HUUR ADRES - PLAATS

Nadere informatie

OVERZICHT VAN VISUALISATIES

OVERZICHT VAN VISUALISATIES CONRAD KICKERT INTRODUCTIE Deze visualisaties zijn gemaakt voor professionele en academische projecten in de afgelopen vijf jaar. De mix van regionale conceptdiagrammen, stedenbouwkundige plankaarten en

Nadere informatie

General info on using shopping carts with Ingenico epayments

General info on using shopping carts with Ingenico epayments Inhoudsopgave 1. Disclaimer 2. What is a PSPID? 3. What is an API user? How is it different from other users? 4. What is an operation code? And should I choose "Authorisation" or "Sale"? 5. What is an

Nadere informatie

Venneppark N207 Valutaweg ong. NIEUW-VENNEP

Venneppark N207 Valutaweg ong. NIEUW-VENNEP Venneppark N207 Valutaweg ong. NIEUW-VENNEP INFORMATION WITHOUT OBLIGATION Project: "Venneppark N207" is a new high-quality business park in Nieuw-Vennep Zuid with building plots as of approx. 1.500 sq.m

Nadere informatie

HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM READ ONLINE AND DOWNLOAD EBOOK : HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN Click button to download this ebook READ ONLINE AND DOWNLOAD

Nadere informatie

9407 Rooie Donders, Almere Red Dare Devils, Almere

9407 Rooie Donders, Almere Red Dare Devils, Almere 9407 Rooie Donders, 9407 Red Dare Devils, Photo: Arjen Schmitz Photo: Rob t Hart Photo: Luuk Kramer POLDER SILHOUET STRIKING SILHOUETTE locatie: Pastelstraat, Drie woongebouwen markeren de overgang van

Nadere informatie

APPARTEMENT OUDEZIJDS ACHTERBURGWAL 31 3 AMSTERDAM. Huurprijs 1.350,00 per maand. MTH Makelaars B.V. T

APPARTEMENT OUDEZIJDS ACHTERBURGWAL 31 3 AMSTERDAM. Huurprijs 1.350,00 per maand. MTH Makelaars B.V. T APPARTEMENT OUDEZIJDS ACHTERBURGWAL 31 3 AMSTERDAM Huurprijs 1.350,00 per maand Omschrijving Schitterend appartement van ca. 48 m² aan het water in hartje Amsterdam! Gelegen in het hartje van het bruisende

Nadere informatie

Modern Land Consolidation in the Netherlands

Modern Land Consolidation in the Netherlands Modern Land Consolidation in the Netherlands Adri van den Brink Government Service for Land and Water Management Wageningen University, Land Use Planning Group Volvic, 10 September 2004 Contents Introduction

Nadere informatie

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition)

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Click here if your download doesn"t start automatically Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Een vrouw, een kind en azijn (Dutch

Nadere informatie

0014 Coornhert Lyceum, Haarlem. 0014 Coornhert Lyceum, Haarlem

0014 Coornhert Lyceum, Haarlem. 0014 Coornhert Lyceum, Haarlem 0014 Coornhert Lyceum, 0014 Coornhert Lyceum, Photo: Arjen Schmitz COORNHERT LYCEUM locatie: Lyceumlaan, Het Coornhert Lyceum is een openbare school voor voortgezet onderwijs The Coornhert Lyceum is a

Nadere informatie

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant Vragenlijst in te vullen en op te sturen voor de meeloopochtend, KABK afdeling fotografie Questionnaire to be filled in and send in before the introduction morning, KABK department of Photography Stuur

Nadere informatie

Stars FILE 7 STARS BK 2

Stars FILE 7 STARS BK 2 Stars FILE 7 STARS BK 2 Of course you have seen X-Factor, The Voice or Got Talent on TV or via the Internet. What is your favourite act? Do you like the dancing performances or would you rather listen

Nadere informatie

COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS

COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS Gezondheidsgedrag als compensatie voor de schadelijke gevolgen van roken COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS Health behaviour as compensation for the harmful effects of smoking

Nadere informatie

TE HUUR. Denneweg 134 E 2514 CL Den Haag p.m. ex.

TE HUUR. Denneweg 134 E 2514 CL Den Haag p.m. ex. TE HUUR Denneweg 134 E 2514 CL Den Haag 1.250 p.m. ex. KENMERKEN Prijs 1.250 p.m. ex. Postcode 2514 CL Ligging In centrum Woningtype Bovenwoning Woonruimte 48m² Inhoud 120m³ Kamers 2 Oplevering per direct

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 7 februari 2011

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 7 februari 2011 FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Toets Inleiding Kansrekening 1 7 februari 2011 Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als je een onderdeel

Nadere informatie

TE HUUR. Birkholm CJ Hoofddorp p.m. ex.

TE HUUR. Birkholm CJ Hoofddorp p.m. ex. TE HUUR Birkholm 144 2133 CJ Hoofddorp 1.650 p.m. ex. KENMERKEN Prijs 1.650 p.m. ex. Postcode 2133 CJ Woningtype Tussenwoning Tuin Ja, Achtertuin, Noordoost, 5 9cm Woonruimte 150m² Perceeloppervlakte 129m²

Nadere informatie

9811 Borneodriehoek, Amsterdam Borneotriangle, Amsterdam

9811 Borneodriehoek, Amsterdam Borneotriangle, Amsterdam 9811 Borneodriehoek, Amsterdam 9811 Borneotriangle, Amsterdam photo: Dok architects ruimtelijk Spacious locatie: Indische buurt, Amsterdam Op vier plaatsen in de negentiende eeuwse Indische Buurt is vervangende

Nadere informatie

RAI Elicium. A brighter place

RAI Elicium. A brighter place Amsterdam RAI bouwt aan de toekomst Amsterdam RAI is uitgebreid met een geheel nieuw gebouw: Met het innovatieve Elicium is de RAI nog beter in staat om klanten te bedienen met hoogwaardige faciliteiten.

Nadere informatie

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Aim of this presentation Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Energieleveranciers.nl (Energysuppliers.nl) Founded in 2004

Nadere informatie

VOORZETSELS. EXERCISE 1 Bestudeer de bovenstaande voorzetsels en zinnen goed!

VOORZETSELS. EXERCISE 1 Bestudeer de bovenstaande voorzetsels en zinnen goed! ENGLISH, WE WILL DO BETTER! LESSON EIGHT VOORZETSELS at three o'clock = om drie uur around three o'clock = rond drie uur by three o'clock = tegen drie uur before Saturday = voor zaterdag for a week = voor

Nadere informatie

Free Electives (15 ects)

Free Electives (15 ects) Free Electives (15 ects) Information about the Master RE&H (and the free electives) can be found at the following page: http://www.bk.tudelft.nl/en/about-faculty/departments/real-estate-and-housing/education/masterreh/free-electives/

Nadere informatie

Image by; Studio OxL

Image by; Studio OxL 2014 THE GREEN KNIGHT; Studio OxL collaborated with Anja Lubke, Mei Architecten en Era Contour on a proposal of 160 dwelling units in Ridderkerk ( NL ). The urban master plan included 160 units and was

Nadere informatie

OUTDOOR HD BULLET IP CAMERA PRODUCT MANUAL

OUTDOOR HD BULLET IP CAMERA PRODUCT MANUAL OUTDOOR HD BULLET IP CAMERA PRODUCT MANUAL GB - NL GB PARTS & FUNCTIONS 1. 7. ---- 3. ---- 4. ---------- 6. 5. 2. ---- 1. Outdoor IP camera unit 2. Antenna 3. Mounting bracket 4. Network connection 5.

Nadere informatie

Het project en de doelstellingen:

Het project en de doelstellingen: Het project en de doelstellingen: Wit.h heeft al heel wat ervaring met sociaal artistieke projecten als deze. De Erasmus studenten daarentegen hebben elk een andere achtergrond en voor sommige onder hen

Nadere informatie

Comics FILE 4 COMICS BK 2

Comics FILE 4 COMICS BK 2 Comics FILE 4 COMICS BK 2 The funny characters in comic books or animation films can put smiles on people s faces all over the world. Wouldn t it be great to create your own funny character that will give

Nadere informatie

TE HUUR. Denneweg 134 C 2514 CL Den Haag p.m. ex.

TE HUUR. Denneweg 134 C 2514 CL Den Haag p.m. ex. TE HUUR Denneweg 134 C 2514 CL Den Haag 1.250 p.m. ex. KENMERKEN Prijs 1.250 p.m. ex. Postcode 2514 CL Ligging In centrum Woningtype Tussenverdieping Woonruimte 50m² Inhoud 125m³ Kamers 2 Oplevering per

Nadere informatie

Classification of triangles

Classification of triangles Classification of triangles A triangle is a geometrical shape that is formed when 3 non-collinear points are joined. The joining line segments are the sides of the triangle. The angles in between the sides

Nadere informatie

DANNY MATTHYS De wereld draait door - As the world turns around

DANNY MATTHYS De wereld draait door - As the world turns around DANNY MATTHYS De wereld draait door - As the world turns around title Danny Matthys De wereld draait door As the world turns around publisher Vision Publishers editor Danny Matthys design Lieven Herreman

Nadere informatie

Satellite Orbit Determination with the Global Educational Network for Satellite Operations

Satellite Orbit Determination with the Global Educational Network for Satellite Operations Satellite Orbit Determination with the Global Educational Network for Satellite Operations Het project in het kort en de opgedane ervaringen Open Universiteit Nederland Faculteit Computer Science TouW

Nadere informatie

Quality requirements concerning the packaging of oak lumber of Houthandel Wijers vof (09.09.14)

Quality requirements concerning the packaging of oak lumber of Houthandel Wijers vof (09.09.14) Quality requirements concerning the packaging of oak lumber of (09.09.14) Content: 1. Requirements on sticks 2. Requirements on placing sticks 3. Requirements on construction pallets 4. Stick length and

Nadere informatie

Innovative SUMP-Process in Northeast-Brabant

Innovative SUMP-Process in Northeast-Brabant Innovative SUMP-Process in Northeast-Brabant #polis14 Northeast-Brabant: a region in the Province of Noord-Brabant Innovative Poly SUMP 20 Municipalities Province Rijkswaterstaat Several companies Schools

Nadere informatie

Make a smart move+ WIJCHEN LOGISTICS CENTRE m 2 BEDRIJFSRUIMTE TE HUUR IN-HOUSE TECHNISCH EN VASTGOEDBEHEER AANTREKKELIJKE HUURVOORWAARDEN

Make a smart move+ WIJCHEN LOGISTICS CENTRE m 2 BEDRIJFSRUIMTE TE HUUR IN-HOUSE TECHNISCH EN VASTGOEDBEHEER AANTREKKELIJKE HUURVOORWAARDEN Make a smart move+ STRATEGISCHE LOCATIE,, A326 AANTREKKELIJKE HUURVOORWAARDEN IN-HOUSE TECHNISCH EN VASTGOEDBEHEER 25.500 m 2 BEDRIJFSRUIMTE TE HUUR WIJCHEN LOGISTICS CENTRE MODERNE LOGISTIEKE BEDRIJFSRUIMTE

Nadere informatie

For Sale & For Rent Gerdesiaweg Rotterdam-Kralingen, the Netherlands

For Sale & For Rent Gerdesiaweg Rotterdam-Kralingen, the Netherlands For Sale & For Rent Gerdesiaweg 486-488 Rotterdam-Kralingen, the Netherlands Asking price: 1.100.000 k.k. Rental price: 95.000 per year www.reliplan.nl 2. Object Location The location is situated at Gerdesiaweg

Nadere informatie

Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch Edition) Click here if your download doesn"t start automatically

Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch Edition) Click here if your download doesnt start automatically Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch

Nadere informatie

TE HUUR. Hooikade BH 's-gravenhage p.m. ex.

TE HUUR. Hooikade BH 's-gravenhage p.m. ex. TE HUUR Hooikade 12 2514 BH 's-gravenhage 1.500 p.m. ex. KENMERKEN Prijs 1.500 p.m. ex. Postcode 2514 BH Ligging Aan rustige weg, In centrum, Vrij uitzicht Woningtype Tussenwoning Woonruimte 56m² Inhoud

Nadere informatie

ADVERTISING INCUBATE 2011

ADVERTISING INCUBATE 2011 ADVERTISING INCUBATE 2011 INCUBATE FESTIVAL GUIDE (DURING THE FESTIVAL AN EDITION OF 7,500 AND ONLINE) English page 2 Nederlands pagina 4 INCUBATE BLOG BANNERS (HTTP://INLOG.ORG, 24/7, 1,000 VISITORS A

Nadere informatie

Piet Hein Eek Collection

Piet Hein Eek Collection Piet Hein Eek Collection Zolang als ik me kan herinneren ben ik al gefascineerd door deuren. Al ruim voordat ik studeerde aan de Design Academy had ik al boeken over deuren. En deuren zijn eigenlijk

Nadere informatie

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LM2GS4PWIR3FKEP-58-WWET11-PDF File Size 6,444 KB 117 Pages 27 Aug, 2016 TABLE OF CONTENT

Nadere informatie

ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept

ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept 7 juni 2012 KNX Professionals bijeenkomst Nieuwegein Annemieke van Dorland KNX trainingscentrum ABB Ede (in collaboration with KNX Association) 12/06/12 Folie 1 ETS

Nadere informatie

i29 interior architects

i29 interior architects i29 interior architects We are i29 l interior architects, a creative and versatile interior design studio. Our aim is to create intelligent designs and striking images. Space is the leitmotiv, the result

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017 www.iuscommune.eu INVITATION Ius Commune Masterclass 22 June 2017 Amsterdam Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to participate in the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers,

Nadere informatie

Het Nieuwe Samen Werken

Het Nieuwe Samen Werken Het Nieuwe Samen Werken Even voorstellen! Wij zijn Steelcase Wij ontwikkelen, produceren en leveren kantoormeubilair. Om voor u effectieve, duurzame en inspirerende werkomgevingen te creëren, waar ook

Nadere informatie

De Levende Gevel. Een richting voor innovatie en de ontwikkeling van de toekomst

De Levende Gevel. Een richting voor innovatie en de ontwikkeling van de toekomst De Levende Gevel Een richting voor innovatie en de ontwikkeling van de toekomst A letter from nature Dear., Our life knows no boundaries, we live together. You live in me and I live in you! I not only

Nadere informatie

IDENTITEIT IN DE METHODE?

IDENTITEIT IN DE METHODE? 74 IDENTITEIT IN DE METHODE? ONDERZOEK DOOR EEN LERAAR IN OPLEIDING Bram de Muynck en Esther Langerak 75 Van lectoraten wordt gevraagd om ook studenten te betrekken bij onderzoek. Dit gebeurt bij het lectoraat

Nadere informatie