JAARVERSLAG Dick Klok Voorzitter CUMELA Nederland. Inhoud jaarverslag CUMELA Nederland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG 2011. Dick Klok Voorzitter CUMELA Nederland. Inhoud jaarverslag 2011. CUMELA Nederland"

Transcriptie

1 CUMELA Nederland JAARVERSLAG 2011 Het jaar van sectorprofilering Inhoud jaarverslag 2011 Het jaar van sectorprofilering 1 Makers van de toekomst 2 Vooruitgang boeken 3 Breed inzetbaar en flexibel 3 Visie toekomstig mestbeleid 4 Veilig (land)bouwverkeer 4 Arbeidsmarkt Onderwijs 6 CUMELA Kompas Analyse 6 Bedrijvenadviseurs 7 CUMELA Advies 7 CUMELA Verzekeringen 8 CUMELA Communicatie 8 Geen jaar is hetzelfde en elk jaar weer komen andere kansen en bedreigingen voorbij bracht de cumelasector nogal wat bedreigingen als gevolg van een tweede achtereenvolgend moeilijk jaar. Ook de financiële positie van opdrachtgevers werd er niet beter op. Leek het er begin 2011 nog op dat de agrarische markt zich goed herstelde, toch bleek dat we de verwachtingen moesten bijstellen. Ondanks meevallende opbrengsten werd de export bemoeilijkt en dat zorgde voor lagere opbrengstprijzen. Ook energieprijzen zijn een bedreiging, omdat we die niet altijd kunnen of willen doorberekenen. De stijgende energieprijs zal onze sector de komende jaren ook kansen bieden. Meerdere cumelabedrijven zetten in op de zogenaamde biobased economy: het omzetten van afvalstromen en reststoffen in groene energie. Onze lidbedrijven ervaren dat deze activiteiten perfect aansluiten op hun bedrijfsactiviteiten en ze investeren in kennis, medewerkers en machines. Uw bestuur volgt deze ontwikkeling nauwgezet en onze organisatie ontwikkelde de kennis waarmee we de sector adequaat kunnen adviseren was het jubileumjaar, waarin we een boost hebben gegeven aan sectorprofilering door het verder uitdragen van onze missie. Leden en bestuurders hebben hier allen een geweldige bijdrage aan geleverd door als sectorambassadeurs massaal aanwezig te zijn op de jubileumbijeenkomsten. We versterkten onze contacten met overheden en andere partners en daarmee kunnen we de komende jaren verder werken aan het verbeteren van onze bekendheid en ons imago. Door voortdurend oplossingen aan te dragen en door mee te denken over passende en noodzakelijke regelgeving. Bijvoorbeeld om het wegennet zo in te richten dat cumelabedrijven met trekkers en mobiele werktuigen er reglementair gebruik van kunnen blijven maken. Dat kan de brancheorganisatie CUMELA Nederland niet alleen. Ook van u wordt een bijdrage gevraagd. Uw aandacht voor de veiligheid van werknemers, opdrachtgevers, weggebruikers en omwonenden en aandacht voor duurzaamheid, zodat ook volgende generaties op deze planeet een leven kunnen leiden dat niet minder is dan het onze. Ik daag u uit om na te denken over verbeteringen die u wilt doorvoeren om met uw machines veiliger de weg op te gaan. Voor mij is dit het laatste jaarverslag waarin ik mijn bijdrage als voorzitter mag leveren. Op de komende algemene ledenvergadering wil ik het stokje doorgeven aan kandidaat-voorzitter Wim van Mourik. Ik vertrouw erop dat u hiermee instemt en ik wens dat hij samen met het bestuur en de organisatie verder werkt op de lijn die door onze voorgangers is ingezet: samen met u onze mooie cumelasector op een nog hoger plan brengen. Met vriendelijke groet, Dick Klok Voorzitter CUMELA Nederland

2 Makers van de toekomst Terwijl de koude economische wind in 2011 om het huis bleef waaien, stond bij CUMELA Nederland de spreekwoordelijke kolenkit paraat om onze sector te verwarmen met belangenbehartiging in brede zin: van gerichte en adequate bedrijfsadvisering tot sectorprofilering, scholing en cursussen, voorlichting, kennis delen en het ontwikkelen en uitstippelen van beleid. Om onze sector nog beter op de kaart te zetten bij opdrachtgevers, overheden en inwoners van ons land. Belangenbehartiging was in 2011 nog meer dan ooit tevoren onze core business. We groeien bovenmodaal in ledental en er werd vaker een beroep gedaan op onze dienstverlening, omdat ondernemers vrijwillig of gedwongen de bakens verzetten. Dat is inherent aan professioneel ondernemen. Dus zagen we in 2011 meer ondernemers hun bedrijf overdragen aan een volgende generatie, horen we ondernemers die met collega s samen verder gaan of juist bedrijfsonderdelen afstoten en nemen we - gelukkig beperkt - waar dat bedrijven hun activiteiten beëindigen. Ondernemen blijkt niet zo gemakkelijk als een paar jaar geleden. Gelukkig kon CUMELA Nederland helpen door professioneel richting te geven bij lastige keuzes. We zijn trots op onze cumelasector, die zich - zo blijkt uit CUMELA-Kompas Analyse - beter handhaaft dan bedrijven in andere sectoren. Cumelabedrijven bewijzen dat ze slim kunnen inspelen op nieuwe markten, dat ze betere dienstverlening kunnen bieden en dat ze innovatieve oplossingen weten te bedenken voor krimpende budgetten. Hoe lastig de tijd ook is, ontzorgen zit ons in de genen. Wij zijn gewend om te worstelen en weer boven te komen, om door te gaan met het maken van de toekomst. Dat maken van de toekomst was het thema van de viering van ons 75-jarig jubileum als brancheorganisatie. We pakten uit met een grandioze bijeenkomst in Nijkerk, waar ruim een derde van onze leden aanwezig was. Dat onderstreept nog eens de betrokkenheid van cumelabedrijven met de organisatie en omgekeerd. Dank u wel! Het programma bood interessante sprekers als oud-minister Cees Veerman en trendwatcher Adjied Bakas. De mix met innovatief materieel en een daverende feestavond maakte 18 juni tot een onvergetelijke dag. Onze bestuursleden toonden zich begin september in Rotterdam ware sectorambassadeurs door met ons bij beleidsmakers, politici en andere belangrijke relaties de blik op de cumelasector te verbreden. Verbreden naar een sector met meer dan 3000 bedrijven en meer dan vakmensen De grootste werkgever op het platteland. Goed voor zeventig procent van het grondverzetwerk in Nederland, voor bijna kilometer bermonderhoud, voor onderhoud aan hectare sportvelden, aan kilometer watergangen en als distributeur van ruim 22 miljoen ton mest. In het overbrengen van die boodschap zijn we geslaagd, al zal sectorprofilering een aanhoudende activiteit blijven. Herhaling blijft de kracht van de boodschap, ook via sociale media. Die boodschap moet stroken met de werkelijkheid, maar daar komen we onszelf tegen. Het imago van de landbouwtrekker als transportmiddel lijkt bij burgers en politici steeds negatiever en als we nu geen actie ondernemen, worden we onherroepelijk verbannen van de openbare weg of volgen er restricties die cumelawerkzaamheden hinderen. Onze roep om het T-rijbewijs, het kenteken van landbouwtrekkers, en het voeren van een veilige snelheid van 40 kilometer ten spijt - daar lijken momenteel maar weinig politici in geïnteresseerd - zal het ombuigen van dat imago een grote uitdaging voor onze sector worden. Daar moeten we als ondernemers en ondernemersorganisatie samen optrekken. Daarom we zijn we in 2011 gestart met voorbereidingen voor de invulling van voorlichtingsbijeenkomsten en beurzen en het inschakelen van de media. We zijn in gesprek met de industrie en dat zal leiden tot het beschikbaar komen van veiliger landbouw- en bouwmaterieel. De eerste bestellingen zijn al geplaatst, maar het is noodzakelijk dat de gehele cumelasector inziet dat veilig landbouwen bouwverkeer van levensbelang is. Voor andere weggebruikers en omwonenden, maar vooral voor onszelf om de toekomst van onze sector veilig te stellen. Laten we dus ook hier makers van onze eigen toekomst zijn en tonen dat het ons ernst is. Namens het Bestuur Hannie Zweverink en Jan Maris Verenigingsbestuur en Dagelijks Bestuur Dhr. D. Klok (voorzitter, lid DB) Dhr. J.H.J. Schoot-Uiterkamp (vz sectie Agrarisch Loonwerk) Mw. P.A.M. Sneekes (lid DB) vacature (lid DB) Dhr. J.H.H. Willems (lid DB) Dhr. A. Baars Dhr. T. de Boer (vz sectie Cultuurtechnische werken en grondverzet) Dhr. K. van Dun Dhr. G. de Haan Dhr. G.J. Joossen Dhr. W.H.M. Mestrom Dhr. J.N. Reimink Dhr. W.J. van Mourik (vice-vz, lid DB) Dhr. J.H. Uenk (vz sectie Meststoffendistributie) Dhr. J. Veldhuizen Dhr. S.P. Wieringa Dhr. S. Meilof (vz jongerenbestuur) Mw. H. Zweverink (directie, lid DB) Dhr. J. Maris (directie, lid DB) 2 CUMELA JAARVERSLAG 2011

3 Vooruitgang boeken en samenwerken Het jaar 2011 is voor de sectie Agrarisch Loonwerk te karakteriseren als het leggen van verbindingen en op dossiers samenwerken met andere organisaties. Vanuit gezamenlijk ketenbelang blijkt het essentieel om vooruitgang te boeken. Enkele voorbeelden van samenwerking zijn: met branchevereniging VHG in het dossier onkruidbestrijding op verhardingen; met COM en ZLTO in een universeel en betaalbaar GPScorrectiesignaal (MoveRTK); met COM en ZLTO om op basis van MoveRTK innovaties in internettoepassingen te stimuleren; met het IRS en leveranciers bij de training voor bietenrooiermachinisten; met bedrijfsleven, overheden en waterschappen (project Duurzaam Terreinbeheer) zoeken naar innovaties om emissies terug te dringen (Demo Dagen Papendal). 1,5 miljoen euro. Ook kwam er duidelijkheid over hoe er in het Activiteitenbesluit wordt omgegaan met het reinigen van spuitapparatuur. CUMELA Nederland is tevreden dat er geen generieke verplichting komt tot het investeren in zuiveringsvoorzieningen voor het waswater van landbouwspuiten. Verder wordt er voortaan geen onderscheid meer gemaakt tussen landbouwspuiten bij agrariërs en die bij cumelabedrijven en ook is duidelijk geworden dat cumelabedrijven niet verantwoordelijk zijn voor het hebben van een gewasbeschermingsplan. Op het gebied van agrarisch loonwerk is op een aantal dossiers in 2011 duidelijkheid gekomen. Zo heeft het College voor Beroep voor het bedrijfsleven bepaald dat de compensatie in verband met herstructurering van de Europese suikerindustrie richting de cumelasector verhoogd dient te worden met vijftig procent naar Breed inzetbaar en flexibel In grondverzet, cultuurtechnische werken, groen en infra nam het werkvolume af. Weliswaar was de onderhoudsmarkt in 2011 nog redelijk constant, maar het aantal nieuwe projecten stond onder druk, omdat bouwgerelateerde werken sterk afnamen. Veel bedrijven lukte het om eigen mensen en machines aan het werk te houden, maar de inhuur viel tegen, met lage prijzen tot gevolg. Toch lukte het de cumelasector het hoofd goed boven water te houden, mede door de flexibiliteit en brede inzetbaarheid van de bedrijven. De wet WION en veilig graven waren belangrijke dossiers in CUMELA Nederland was en blijft een actieve partner in werkgroepen, tijdens congressen (Grondroerdersregeling) en als lid van diverse werkgroepen. Andere activiteiten van de sectie Cultuurtechnische werken en grondverzet waren onder meer: deelname als partner aan de vakbeurs Demo Dagen in Papendal (sport en recreatie); overleg met brancheverenigingen - qua activiteiten aanvullend op CUMELA Nederland - om samenwerking te onderzoeken en om samen op te trekken in dossiers; een informatiestand tijdens de BVOR-Demodagen; de ledenbijeenkomst in Vianen als aftrap van Veilig (land)bouwverkeer; voorlichtingsbijeenkomsten over vervoer en vervoersdocumenten (700 deelnemers); activiteiten en voorlichting rondom het Besluit bodemkwaliteit. CUMELA JAARVERSLAG

4 Visie Toekomstig Mestbeleid De sectie Meststoffendistributie zette in vooruitlopend op een visie van de overheid - haar eigen visie ten aanzien van het toekomstige mestbeleid op papier en besprak deze uitgebreid met de overheid en de landbouworganisaties. Ook werd de visie in een kennismakingsgesprek aangeboden aan staatssecretaris Bleker. De visie gaat in op de toekomst van het mesttransport en van het aanwenden van mest. Het bestuur doet hierin onder andere voorstellen voor een andere wijze van omgaan met de bemonstering van vaste mest, een goede tracking en tracing bij de export van mest(producten), een flexibele uitrijdperiode en een (verplichte) typegoedkeuring voor bemestingsapparatuur. Andere dossiers en actualiteiten waarvoor de sectie Meststoffendistributie in 2011 actief was: Samen met leden en het bestuur zijn tegenargumenten geformuleerd over de nieuwe beperking voor de sleepvoettechniek op grasland. In contact met kwartiermakers van de brandweer is overlegd hoe cumelabedrijven in geval van natuurbranden beter van dienst kunnen zijn (onder meer watertransport en het maken van brandgangen). Ontwikkeling mesttransporten Na enkele jaren waarin het aantal mesttransporten jaarlijks toenam en de prijs voor de afvoer van de mest gemiddeld daalde, kwam er in 2010 een dip in de mesttransporten. Vorig jaar vroegen we ons af of dit een trendbreuk zou zijn. Op basis van de gegevens over de eerste negen maanden van 2011 lijkt de markt zich weer te herstellen. Mesttransporten Jaar Aantal vrachten Aantal tonnen *) *) * = gegevens tot 1 oktober 2011 (Bron: Dienst Regelingen) Veilig (land)bouwverkeer Een positieve ontwikkeling op het gebied van verkeer en vervoer is de vaststelling van logistieke landbouwroutes in de provincie Zeeland. De wegen hebben een specifieke bestemming gekregen, waarover het landbouwverkeer vlot en veilig kan worden afgewikkeld. In het dossier ten aanzien van de verbetering van de verkeersveiligheid van trekkers en werkmaterieel is weinig voortgang geboekt. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft slechts een programma van eisen voor het T-rijbewijs opgesteld, zonder - zoals afgesproken - te overleggen met belanghebbende branches. De invoering van het T rijbewijs zal niet eerder dan in 2015 zijn, zo verwachten we. De vergelijkende remproeven tussen een landbouwtrekker en een vrachtauto - in de publiciteit gebracht door TLN en RAI Vereniging - veroorzaakten nogal wat ophef. Wij konden aantonen dat de remproeven niet deugdelijk waren uitgevoerd. Na de reconstructie van de IJsselbrug bij Westervoort door Rijkswaterstaat bleek de brug te smal voor landbouwvoertuigen. Intensief overleg tussen onder meer CUMELA Nederland en de wegbeheerders leidde tot een tijdelijke oplossing met verkeersregelaars. Verder hebben we in 2011 frequent contact gehad met veel wegbeheerders en ingenieursbureaus over het landbouwverkeer. Het instellen van verboden en venstertijden, reconstructies van wegen met beperkingen en routering van het landbouwverkeer zijn daarbij terugkerende onderwerpen. Verbetering van de voertuigveiligheid van trekkers en aanhangwagens is een speerpunt voor 2012, maar de voorbereidingen daarvoor zijn al in 2011 gestart. Ook van de zijde van opdrachtgevers komt er druk op de cumelasector om met voertuigcombinaties met meer veiligheidsvoorzieningen te komen. Ons overleg met de fabrikanten van landbouwtrekkers en aanhangwagens moet in 2012 leiden tot veilige combinaties met gronddumpers en silagewagens. 4 CUMELA JAARVERSLAG 2011

5 Arbeidsmarkt 2011 Veel sectoren hebben te maken met een teruglopend aantal werkenden door de economische omstandigheden. Informatie over de loonsommen 2011 van de cumelasector geeft tot en met het derde kwartaal een stabiel beeld. Bijzonder positief is het om te mogen constateren dat werkgevers er over het algemeen in geslaagd zijn om voldoende werk te genereren. Daar waar er toch maatregelen moesten worden genomen, heeft CUMELA Nederland ondersteuning kunnen bieden om op correcte wijze afscheid te nemen van boventallige of minder goed functionerende medewerkers. Het belang om ook in de toekomst als sector voldoende aantrekkelijk te zijn en te blijven bij nieuwe instroom op de arbeidsmarkt noodzaakt tot een verruiming van de doelgroep waar de cumelasector bekend is. Mede met ondersteuning van Colland-middelen is het mogelijk het arbeidsmarktbeleid verder uit te bouwen. Cao In het voorjaar van 2011 hebben de sociale partners uiteindelijk overeenstemming bereikt over de cao tot en met 1 januari De vertraging ontstond door het gebrek aan duidelijkheid over de werkingssfeer met de sociale partners in de bouw. Door de uitspraak van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid was de weg vrij om tot een cao te komen. Eind 2011 startten de onderhandelingen voor de cao ingaande Pensioenen De discussie over de werkingssfeer en indeling bij een verplicht gesteld pensioenfonds bleven niet beperkt tot de bouwnijverheid. Ook het Pensioenfonds Vervoer heeft diverse bedrijven benaderd, met als belangrijkste reden voor onderzoek de uitspraak geen premie, wel recht. Een werknemer die wel onder de regeling valt, maar waarvoor ten onrechte geen premie is betaald, kan mogelijk toch aanspraak maken op een uitkering. Door het brede dienstenpakket van cumelabedrijven ontstaat voor de buitenwereld het beeld dat er een andere pensioenregeling van toepassing kan zijn. CUMELA ondersteunt bedrijven om de administratieve last van een onderzoek zo beperkt mogelijk te houden. Levensfasebewust beleid Werkgevers en werknemers in de sector hebben in 2011 een onderzoek gestart naar hoe werkenden gefaciliteerd kunnen worden om een leven lang gezond en met plezier in de cumelasector te kunnen werken. De uitkomsten - beschikbaar in zullen leiden tot nieuw beleid. Arbeidsomstandigheden Werkgevers in de cumelasector zijn zich sterk bewust van het belang van goede arbeidsomstandigheden. Door de specialistische kennis die CUMELA Nederland in huis heeft, werd in 2011 continu ingespeeld op de actualiteit en zijn er directe contacten met beleidsmakers gelegd en onderhouden. Er verschenen toolboxen, de arbocatalogus en de RI&E werden zo nodig geüpdatet, er vond overleg plaats met de Arbeidsinspectie en er werd veel voorlichting gegeven. Het project Werken in balans kwam in toenemende mate bij ondernemingen op de agenda. De winst van duurzaamheid Vaak zijn cumelabedrijven al bewust en onbewust actief met vormen van duurzaamheid. Dat uit zich in het efficiënt en verantwoord omgaan met hulpbronnen (energie, afval en water) om ervoor te zorgen dat huidige en volgende generaties een leefbaar bestaan kunnen leiden op deze wereld. Duurzaamheid is geen hype en de komende decennia zal het voor een belangrijk deel ons (zakelijke) handelen sterk beïnvloeden. Tijdens de bestuurdersdag 2011 in december werd door ruim tachtig bestuursleden van CUMELA Nederland gesproken en nagedacht over de winst van duurzaamheid. Over duurzame ideeën, praktische toepassingen in het cumelabedrijf en over de klinkende winst in de vorm van besparingen dankzij efficiëntie, beter gemotiveerde medewerkers en opdrachtgevers die duurzaamheid eisen. In 2012 zullen we onze leden frequent informeren over duurzaamheid en duurzaam ondernemen. CUMELA JAARVERSLAG

6 Onderwijs Beroepsonderwijs en scholing Door een praktische stage of werken bij een bedrijf wordt de noodzakelijke verbinding gelegd tussen theorie en praktijk. De kwaliteit van beroepspraktijkvorming (BPV) in het middelbaar beroeps-onderwijs is sterk afhankelijk van de begeleiding van en door het leerbedrijf om een leerling te laten groeien in het vak. Het optima-liseren van de BPV-periode is belangrijk in het onderwijsbeleid van CUMELA Nederland en vorig jaar is hiervoor de website ontwikkeld. Hier vinden bedrijven, leerlingen en docenten alle informatie over het opleiden in de cumelasector evenals een BPV-handleiding. De kwaliteitseisen die we als sector stellen (onderwijsinhoud, begeleiden van leerlingen en leerbedrijven), zijn vastgelegd en scholen die er aantoonbaar aan voldoen, krijgen het predikaat cumelaacademie. Het Prinsentuin College in Andel was in 2011 de eerste school die cumelacademie is geworden. Andere onderwerpen op gebied van onderwijs en scholing in 2011: De specialisatie Cultuurtechniek voor derdejaars leerlingen van de opleiding Groen, grond en infra is gestart met 21 deelnemers. Vanaf september 2011 is er voor cursussen geen Colland-subsidie meer mogelijk. De subsidie voor BBL-leerlingen blijft bestaan en is zelfs uitgebreid met niveau 1. Vanaf augustus 2011 is er ESF-subsidie voor het begeleiden van een BBL er. CUMELA Nederland startte het Servicepunt BBL, dat tegen een geringe vergoeding de administratieve afhandeling van subsidies afhandelt. Cursussen In 2011 was er een duidelijke verschuiving te zien naar de verplichte cursussen. Met name de cursussen Het Nieuwe Rijden, Schadepreventief Rijden, Lading Zekeren, Digitale Tachograaf, VCA en BHV, die meetellen voor de nascholing van het vrachtwagenrijbewijs, zijn veel gevolgd. Op sommige cursussen was in procent ESF-subsidie aan te vragen, bijvoorbeeld voor de nieuwe Flora & faunacursussen die steeds meer worden gevraagd bij opdrachtgevers in het groen. CUMELA Advies speelt sterk in op de vraag naar cursussen die zijn gericht op de CO 2 -footprint, bestekken & inschrijven en sturen op kengetallen. De cursussen worden door CUMELA-vakspecialisten gegeven en zijn gericht op vraagstukken die dagelijks vanuit de praktijk worden voorgelegd. In 2012 worden meer cursussen ontwikkeld en georganiseerd. CUMELA Kompas Analyse Over 2010 zijn in CUMELA-Kompas Analyse de administraties van 370 cumelabedrijven verwerkt en nog steeds worden er resultaten over 2010 aangeleverd. Dat past in de stijgende lijn van deelnemers (2009: 435 bedrijven). Gunstig, want de groei van het aantal deelnemers maakt de totaalcijfers nog betrouwbaarder om de eigen bedrijfsgegevens aan te spiegelen om tot een goede analyse te komen. Dat geldt ook voor het langetermijnbeeld, omdat we van 208 bedrijven de cijfers over de afgelopen vier achtereenvolgende jaren zichtbaar kunnen maken en cijfers en trends steeds beter kunnen volgen. Hoe meer deelnemers, des te betrouwbaarder de uitkomsten, ook wanneer je selecties maakt naar regio, bedrijfsactiviteit en/of bijvoorbeeld bedrijfsgrootte. De uitkomsten uit CUMELA-Kompas Analyse over 2010 bevestigen dat de crisis ook aan de cumelasector niet voorbij is gegaan. De omzetstijgingen zijn nihil tot licht negatief en de winsten per bedrijf zijn gemiddeld ,- gedaald. 6 CUMELA JAARVERSLAG 2011

7 Bedrijvenadviseurs Ledencontact via bedrijfsbezoeken In 2011 zijn door de bedrijvenadviseurs 1385 bedrijven bezocht. Dat is 70 procent van het ledenbestand, inclusief de 109 nieuwe leden. Tijdens de bedrijfsbezoeken zijn diverse onderwerpen aan de orde geweest: kostenontwikkelingen in de sector, de brandstofprijzen, cao-zaken, bedrijfsopvolging, bedrijfsvergelijking met CUMELA-Kompas Analyse en wet- en regelgeving. Ook is er door de bedrijvenadviseurs regelmatig - samen met regionale bestuursleden - contact geweest met wegbeheerders over verkeerszaken en verkeersknelpunten voor niet-gekentekend verkeer. In een aantal andere gevallen is contact gezocht met de politie om leden voor te lichten over de zaken waarop dient te worden gelet in het verkeer: voertuigbreedte, verlichting en scherpe en uitstekende delen. Daar was in de regio veel belangstelling voor. Regionale contactdagen en studieclubs In elke provincie zijn in samenwerking met de regionale besturen contactdagen georganiseerd. De respons hierop varieerde van 30 tot 50 procent en dat is ronduit goed. Voor ruim tachtig jongeren was er in januari een tweedaagse bijeenkomst en in juni sloot een grotere groep jonge (toekomstige) ondernemers aan bij de jubileumviering voor leden in Nijkerk. Specifiek voor hen was Ben van der Burg uitgenodigd als spreker. Naast de landelijke vrouwendagen zijn er het afgelopen jaar ook vier regionale vrouwendagen georganiseerd. De bedrijvenadviseurs waren bovendien actief bij het mede-organiseren van ruim zeventig studieclubbijeenkomsten. Opvallend is dat het Noorden en Zuiden nogal verschillen in aantallen bijeenkomsten: in Noord- Nederland één tot twee studieclubavonden, in Zuid-Nederland drie tot vier bijeenkomsten. Ledenontwikkeling Jaar Af Bij Toename/afname Per CUMELA Advies De advisering aan en ondersteuning van individuele cumelabedrijven vertoonde in 2011 groei. Enerzijds vooral positief door de stijging van werkzaamheden, maar soms ook met negatieve oorzaken, zoals bij de incassoservice van CUMELA Advies. Daar verdubbelde in 2011 het totaal aan geïncasseerde bedragen en namen de juridische vervolgstappen toe. Het aantal adviesuren voor onderwerpen rondom ruimtelijke ordening en milieu steeg wederom en de in 2010 geconstateerde teruggang van het aantal uren voor certificering is omgebogen naar een lichte stijging. De personele bezetting van CUMELA Advies ten behoeve van certificering is weer landelijk dekkend door eigen adviseurs in Oost-Nederland en door de inzet van drie ervaren freelance adviseurs in West-Nederland. Bij de vakgroep Bedrijf & Strategie worden sinds 2011 twee vaste adviseurs ingezet, die in heel Nederland actief zijn. Opvallend is hier de twintig procent groei van het aantal gecompliceerde, bedrijfskundige trajecten. Een andere belangrijke ontwikkeling bij CUMELA Advies was het aanstellen van een fulltime adviseur voor GWW-zaken. Dat leidde tot een lichte groei van individuele advisering en tot het starten van groepstrainingen als CO 2 -prestatiemanagement en Bestekken en Inschrijven voor cumelaondernemers. Tevens werden leden individueel begeleid bij certificering MVO, duurzaamheid en relatiemanagement. CUMELA JAARVERSLAG

8 CUMELA Verzekeringen CUMELA Verzekeringen heeft 2011 met een positief resultaat afgesloten. De omzet, het aantal klanten en het aantal verzekeringen zijn gegroeid, de volmacht voor verzuimverzekeringen is verder uitgebreid en de dienstverlening is op een hoger peil gekomen. De verzekeringsmarkt heeft het moeilijk. Na jaren van sterke premiedalingen in de ziekteverzuimmarkt zijn de resultaten bij de meeste verzekeraars negatief geworden. Een aantal daarvan heeft al premieverhogingen doorgevoerd. Tot dusver heeft CUMELA Verzekeringen dit kunnen vermijden, maar ook hier staan de resultaten onder druk. De meeste brandverzekeraars blikken terug op een jaar met veel (grote) schades. Ook CUMELA Verzekeringen heeft dat voor het eerst in jaren moeten ervaren. Dit leidt er toe dat door alle verzekeraars de richtlijnen voor acceptatie worden aangescherpt en dat er zwaardere eisen worden gesteld aan preventie. Door aanhoudend slechte resultaten zijn de autoverzekeraars door De Nederlandsche Bank op de vingers getikt. De meeste daarvan hebben geantwoord met een premieverhoging. Door de goede resultaten zijn de premies van CUMELA Verzekeringen echter gedaald en concurrerender geworden. Daarnaast hebben is er een nieuw vrachtautotarief ingevoerd en zijn de voorwaarden voor materieelverzekeringen opnieuw verbeterd. Ook de dekking rondom graafschade is verbeterd waardoor claims van tegenpartijen vaker afgehouden kunnen worden. Voor alle schadeverzekeringen werden en worden langjarige contracten omgezet naar éénjarige contracten, zodat verzekerden meer keuzevrijheid hebben. De inspanningen in 2011 waren er vooral op gericht om de inkoopmogelijkheden te verbeteren en de dienstverlening te vergroten. Er is ook veel aandacht gegeven aan het verbeteren van de interne organisatie en het verhogen van het opleidingsniveau van de medewerkers. CUMELA Communicatie Grondig is een sterk merk geworden in het medialandschap en de waardering van lezers is goed. Desondanks zien we de advertentiemarkt krimpen. Gelukkig hebben we in 2011 de tegenvallers meer dan volledig gecompenseerd met extra inkomsten uit de superdikke jubileumeditie van Grondig. Om de komende jaren nog beter grip op de advertentiemarkt te houden, hebben we - na het vertrek van onze vorige advertentieverkoper - ingezet op meer verkoopcapaciteit en kennis en op een meer rationele en kostenbewuste productie van de blad en het katern voor leden. Naast het maken van twaalf sterke edities van Grondig en het katern CUMELActief stonden de werkzaamheden van CUMELA Communicatie in het teken van sectorprofilering, en dan in het bijzonder rondom het 75-jarig jubileum. Een actielogo, een wervende campagne om leden en relaties uit te nodigen, folders, promotiemateriaal, medewerking aan het organiseren van bijeenkomsten, de dikke jubileumeditie van Grondig, de verjaardagskalender, websiteactiviteiten, extra edities van nieuwsbrieven, sociale media We mochten op 18 juni meer dan 1200 leden en partners begroeten en ook voor de bijeenkomst voor externe relaties was de respons bijzonder hoog. In 2011 is gebleken dat doelgerichte sectorprofilering werkt. Dat resulteerde in een vervolg in de vorm van een campagne rondom veilig (land)bouwverkeer, die in 2012 en 2013 in diverse activiteiten wordt uitgewerkt. Wederom mooi wark aan de winkel voor CUMELA Communicatie. Jaarverslag 2011 CUMELA Nederland Nijverheidsstraat 13 Postbus BD Nijkerk T (033) F (033) E I Redactie en samenstelling: Michiel Pouwels Foto s: CUMELA Communicatie, Hero Dijkema en Sergio Petrone Eindredactie: Ton Herbrink Vormgeving: Bertine Overeem Druk: Offset Print, Valkenswaard NEDERLAND Voor specialisten in groen, grond en infra 8 CUMELA JAARVERSLAG 2011

Cumelasector in cijfers Periodieke uitgave over de financieel-economische ontwikkelingen in de cumelasector

Cumelasector in cijfers Periodieke uitgave over de financieel-economische ontwikkelingen in de cumelasector Editie 2 - Oktober 2013 Cumelasector in cijfers Periodieke uitgave over de financieel-economische ontwikkelingen in de cumelasector In deze uitgave: Nog steeds rendement te behalen! 1 Dalende winst in

Nadere informatie

Landbouwverkeer in Gelderland

Landbouwverkeer in Gelderland Landbouwverkeer in Gelderland Rondetafelgesprek Wegennetvisie 22 februari 2017 Stadhuis Arnhem Wie is CUMELA Nederland? Hero Dijkema beleidsadviseur (land)bouwverkeer en vervoer CUMELA Nederland Postbus

Nadere informatie

Ook ik ben veiliger! Wim van Mourik Voorzitter CUMELA Nederland. CUMELA Nederland. Inhoud jaarverslag 2012

Ook ik ben veiliger! Wim van Mourik Voorzitter CUMELA Nederland. CUMELA Nederland. Inhoud jaarverslag 2012 CUMELA Nederland jaarverslag 2012 Ook ik ben veiliger! Inhoud jaarverslag 2012 Ook ik ben veiliger! 1 Niet remmen 2 Samenstelling besturen 2 Beleid GC 3 Beleid ME 3 Beleid AL 4 Beleid Verkeer 4 Arbeidsmarkt

Nadere informatie

Cumelasector in cijfers Periodieke uitgave over de financieel-economische ontwikkelingen in de cumelasector

Cumelasector in cijfers Periodieke uitgave over de financieel-economische ontwikkelingen in de cumelasector Editie 3 - Juli 2014 Cumelasector in cijfers Periodieke uitgave over de financieel-economische ontwikkelingen in de cumelasector In deze uitgave: Een sector met toekomstpotentieel! 1 Twee derde van de

Nadere informatie

De grondroerdersregeling en de verzekeringspraktijk

De grondroerdersregeling en de verzekeringspraktijk De grondroerdersregeling en de verzekeringspraktijk CUMELA verzekeringen Ron Krisman Directeur commerciële zaken Agenda CUMELA en de cumelasector Graafschade in Nederland Gevolgen invoering WION De verschillende

Nadere informatie

Ù vertrouwt graag op een stevige fundering? Meeùs Bouw & Infra: een naam waarop u kunt bouwen! Meeùs is onderdeel van AEGON.

Ù vertrouwt graag op een stevige fundering? Meeùs Bouw & Infra: een naam waarop u kunt bouwen! Meeùs is onderdeel van AEGON. Ù vertrouwt graag op een stevige fundering? Meeùs Bouw & Infra: een naam waarop u kunt bouwen! Verzekeringen, PENSIOENEN, hypotheken met het accent op Ù Meeùs is onderdeel van AEGON. Meeùs Bouw & Infra:

Nadere informatie

Cumelasector in cijfers Periodieke uitgave over de financieel-economische ontwikkelingen in de cumelasector

Cumelasector in cijfers Periodieke uitgave over de financieel-economische ontwikkelingen in de cumelasector Editie 6 - December 2015 Cumelasector in cijfers Periodieke uitgave over de financieel-economische ontwikkelingen in de cumelasector In deze uitgave: 2014: hoge omzet en prima rendement 1 Arbeids- en machinekosten

Nadere informatie

Verkeersongevallen met (land)bouwvoertuigen

Verkeersongevallen met (land)bouwvoertuigen Verkeersongevallen met (land)bouwvoertuigen Ellen Berends (Projectleider) Einar de Croon (analist) NVVK 1 Wat zijn (land)bouwvoertuigen? Toepassing Categorie Landbouwtrekker Landbouw Bouw- en groenwerk

Nadere informatie

Maatschappelijk Jaarverslag 2012

Maatschappelijk Jaarverslag 2012 Maatschappelijk Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Blad Voorwoord 2 1. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) 3 2. MVO en Prins Bouw 3 3. Beleid 4 4. Speerpunten 5 5. Duurzaam bouwen 9 6. Toekomst 10

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 Inhoud jaarverslag 2013

JAARVERSLAG 2013 Inhoud jaarverslag 2013 CUMELA Nederland JAARVERSLAG Inhoud jaarverslag Op volle kracht vooruit 1 Schakelen of verstellen 2 Samenstelling besturen 2 Grondverzet en Cultuurtechniek 3 Meststoffendistributie 3 Agrarisch Loonwerk

Nadere informatie

Kwaliteitsnet Landbouwverkeer Zeeland

Kwaliteitsnet Landbouwverkeer Zeeland Intentieverklaring Kwaliteitsnet Landbouwverkeer Zeeland Beleidsplan Verkeersveiligheid Zeeland 2010-2020... 1 4039641_ROVZ intentieverklaring_u.indd 1 22-11-2011 17:16:10 4039641_ROVZ intentieverklaring_u.indd

Nadere informatie

Cumelasector in cijfers Periodieke uitgave over de financieel-economische ontwikkelingen in de cumelasector

Cumelasector in cijfers Periodieke uitgave over de financieel-economische ontwikkelingen in de cumelasector Editie 4 - December 2014 Cumelasector in cijfers Periodieke uitgave over de financieel-economische ontwikkelingen in de cumelasector In deze uitgave: Resultaat 2013: negatief, maar beter 1 Informatieabonnement

Nadere informatie

Stand van zaken wetgeving landbouwverkeer

Stand van zaken wetgeving landbouwverkeer Stand van zaken wetgeving landbouwverkeer Kennismiddag landbouwverkeer Flevoland Shortgolf Swifterbant 12 juli 2017 Landbouwverkeer op de openbare weg Foto: Johannes Timmermans Hero Dijkema beleidsadviseur

Nadere informatie

Inleiding. Vertegenwoordigers van 33 O&O-fondsen hebben de monitor ingevuld.

Inleiding. Vertegenwoordigers van 33 O&O-fondsen hebben de monitor ingevuld. O&O-monitor 2013 Inleiding Directeuren, secretarissen en bestuurders van O&O-fondsen hebben uitnodiging ontvangen; Daarnaast open link op de website van het Platform O&O geplaatst; Via diverse social media

Nadere informatie

Meting economisch klimaat, november 2013

Meting economisch klimaat, november 2013 Meting economisch klimaat, november 2013 1.1 Beschrijving respondenten Er hebben 956 ondernemers meegedaan aan het onderzoek, een respons van 38. De helft van de respondenten is zzp er (465 ondernemers,

Nadere informatie

Onderzoek Toegevoegde waarde OHSAS 18001-certificatie Samenvatting en conclusies

Onderzoek Toegevoegde waarde OHSAS 18001-certificatie Samenvatting en conclusies Onderzoek Toegevoegde waarde OHSAS 18001-certificatie Samenvatting en conclusies 26 juni 2013 > Samenvatting 2 > Conclusies 5 1 Samenvatting en conclusies Deze samenvatting en conclusies komen uit het

Nadere informatie

Communicatieplan 2011-2015 Van Dorp CO 2 Prestatieladder. Versie 4.0

Communicatieplan 2011-2015 Van Dorp CO 2 Prestatieladder. Versie 4.0 Communicatieplan 2011-2015 Van Dorp CO 2 Prestatieladder Versie 4.0 Auteur: Van Dorp dienstencentrum Datum: update: oktober 2015 Inhoudsopgave Introductie... 2 1. Doelstelling en boodschap... 3 2. Doelgroepen

Nadere informatie

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010 FORUM Maart Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt 9-8e monitor: effecten van de economische crisis In steeg de totale werkloosheid in Nederland met % naar 26 duizend personen. Het werkloosheidspercentage

Nadere informatie

KWARTAALMONITOR APRIL 2016. Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland

KWARTAALMONITOR APRIL 2016. Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland KWARTAALMONITOR APRIL 2016 Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland Inhoud 3 WAT TE DOEN MET ÉÉN MILJOEN 4 BEDRIJVEN SPELEN IN OP WET DBA 5 VEEL STARTENDE FREELANCERS OP LEEFTIJD 6

Nadere informatie

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009 FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 29 Groei van werkloosheid onder zet door! In het 2 e kwartaal van 29 groeide de werkloosheid onder (niet-westers)

Nadere informatie

Communicatieplan [3.C.2] HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Wegenbouw B.V. Versie d.d. 5-6-2015

Communicatieplan [3.C.2] HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Wegenbouw B.V. Versie d.d. 5-6-2015 Communicatieplan [3.C.2] HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Wegenbouw B.V. Versie d.d. 5-6-2015 Inhoudsopgave Nr. Titel Pagina 1. Inleiding 3 2. Eisen vanuit de CO2 prestatieladder 3 3. Communicatiedoelstellingen

Nadere informatie

In vertrouwen vooruit!

In vertrouwen vooruit! CUMELA Nederland jaarverslag 2010 In vertrouwen vooruit! Eind 2009 dacht ik dat onze cumelasector door de inzet, deskundigheid en betrokkenheid van de ondernemers en medewerkers weinig tot geen last zou

Nadere informatie

Communicatieplan 2013-2014 Van Dorp installaties. Versie 3.0

Communicatieplan 2013-2014 Van Dorp installaties. Versie 3.0 Communicatieplan 2013-2014 Van Dorp installaties Versie 3.0 Auteur: Van Dorp dienstencentrum Datum: Augustus 2013 Inhoudsopgave Introductie... 2 1. Doelstelling en boodschap... 3 2. Doelgroepen en boodschap...

Nadere informatie

Cumelasector in cijfers Periodieke uitgave over de financieel-economische ontwikkelingen in de cumelasector

Cumelasector in cijfers Periodieke uitgave over de financieel-economische ontwikkelingen in de cumelasector Editie 7 - Juli 2016 Cumelasector in cijfers Periodieke uitgave over de financieel-economische ontwikkelingen in de cumelasector In deze uitgave: De cumelasector, een sector die groeit 1 Iets slechtere

Nadere informatie

Verhuur Grondverzetmachines Aanneming Cultuurtechnische werken. www.kavandaalenenzn.nl. Grondig specialist en betrouwbare partner

Verhuur Grondverzetmachines Aanneming Cultuurtechnische werken. www.kavandaalenenzn.nl. Grondig specialist en betrouwbare partner Verhuur Grondverzetmachines Aanneming Cultuurtechnische werken www.kavandaalenenzn.nl Grondig specialist en betrouwbare partner HET BEDRIJF Met onze kennis, goede service en een klantgerichte aanpak willen

Nadere informatie

GRONDIG MEDIA - INFO voor adverteerders

GRONDIG MEDIA - INFO voor adverteerders GRONDIG MEDIA - INFO voor adverteerders - online en print Voor beslissers die blijven investeren GRONDIG JAARLIJKS INVESTERING PER BEDRIJF: 330.000 EURO GEMIDDELDE BOEKWAARDE MACHINES: 1,7 MILJOEN EURO

Nadere informatie

Communicatieplan [3.C.2] HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Wegenbouw B.V.

Communicatieplan [3.C.2] HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Wegenbouw B.V. Communicatieplan [3.C.2] HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Wegenbouw B.V. Versie d.d. 11-7-2013 Geactualiseerd d.d. 04-10-2013 Geactualiseerd d.d. 09-05-2014 Inhoudsopgave Nr. Titel Pagina 1. Inleiding 3 2.

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I In deze economische monitor vindt u cijfers over de werkgelegenheid en de arbeidsmarkt van de gemeente Ede. Van de arbeidsmarkt zijn gegevens opgenomen van de tweede helft

Nadere informatie

Dip in aantal bedrijven dat aan bewegingsstimulering doet.

Dip in aantal bedrijven dat aan bewegingsstimulering doet. Dip in aantal bedrijven dat aan bewegingsstimulering doet. Monique Simons, Claire Bernaards, Vincent H. Hildebrandt, TNO Kwaliteit van leven Inleiding Sinds 1996 meet TNO periodiek hoeveel bedrijven in

Nadere informatie

Huidig economisch klimaat

Huidig economisch klimaat Huidig economisch klimaat 1.1 Beschrijving respondenten Er hebben 956 ondernemers meegedaan aan het onderzoek, een respons van 38. De helft van de respondenten is zzp er (465 ondernemers, 49). Het aandeel

Nadere informatie

E V E R B I N D I N G, N I E

E V E R B I N D I N G, N I E innovatie Syntens N I E U W E V E R B I N D I N G, N I E U W E B U S I N E S S Het veld waarin bedrijven opereren is voortdurend in beweging. Om een bedrijf gezond en succesvol te houden, is het belangrijk

Nadere informatie

Visiedocument en Activiteitenplan 2013

Visiedocument en Activiteitenplan 2013 Visiedocument en Activiteitenplan 2013 1. Inleiding In Leusden is in september 2006 gestart met het project Maatschappelijk Betrokken Ondernemen. De Gemeente Leusden, het bedrijfsleven en de maatschappelijke

Nadere informatie

Graydon Kwartaalmonitor. incl Kwartaal 4

Graydon Kwartaalmonitor. incl Kwartaal 4 Graydon kwartaal monitor incl Kwartaal 4 1 Inhoud Inleiding 3 Persbericht 4 Per branche Overzicht Q2, Q3 en Q4 8 Starters per branche 9 Opheffingen per branche 1 Faillissementen per branche 11 Netto-Groei

Nadere informatie

KWARTAALMONITOR JULI Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland

KWARTAALMONITOR JULI Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland KWARTAALMONITOR JULI 2017 Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland Inhoud 3 HERSTELLENDE MARKT HUNKERT NAAR HERZIENINGEN 4 FREELANCERS EN FLEXWERKERS ONVERMINDERD POPULAIR 5 JONGE

Nadere informatie

Tweede kwartaal Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Zeeland

Tweede kwartaal Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Zeeland Tweede kwartaal 2013 Conjunctuurenquête Nederland Inhoud rapport COEN in het kort Economisch klimaat Omzet Export Personeelssterkte Investeringen Winstgevendheid Toelichting De Conjunctuurenquête Nederland

Nadere informatie

Woon-werkverkeer drijvende kracht achter groei mobiliteit

Woon-werkverkeer drijvende kracht achter groei mobiliteit Samenvatting De economische crisis heeft vorig jaar uiteenlopende effecten gehad op het verkeer vervoer in Nederland. Door de invloed van internationale ontwikkelingen was het effect van de crisis op het

Nadere informatie

Van wet naar weg. Gevolgen wetgeving voor de wegbeheerder. drs. Niels J. Bosch 18 februari 2016

Van wet naar weg. Gevolgen wetgeving voor de wegbeheerder. drs. Niels J. Bosch 18 februari 2016 Van wet naar weg Gevolgen wetgeving voor de wegbeheerder drs. Niels J. Bosch 18 februari 2016 Even voorstellen.. Niels Bosch Sr. Adviseur Verkeer en Vervoer Royal HaskoningDHV, vestiging Maastricht Airport

Nadere informatie

Van wet naar weg. Gevolgen wetgeving voor de wegbeheerder. Debbie Ammerlaan 9 juni 2016

Van wet naar weg. Gevolgen wetgeving voor de wegbeheerder. Debbie Ammerlaan 9 juni 2016 Van wet naar weg Gevolgen wetgeving voor de wegbeheerder Debbie Ammerlaan 9 juni 2016 Even voorstellen.. Debbie Ammerlaan Adviseur Verkeer en Vervoer Royal HaskoningDHV, vestiging Amersfoort Projecten:

Nadere informatie

29 november 2013 Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid

29 november 2013 Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Fractievoorzitters en leden van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Datum Onderwerp 29 november 2013 Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012

Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012 Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 0/0 Stichting Personeelspensioenfonds Cordares (PPF) Astrid Currie, communicatieadviseur Maart 0 versie.0 Pagina versie.0 Inleiding Op initiatief

Nadere informatie

compleet met een toolbox Veilig (land)bouwverkeer voor ondernemers en medewerkers

compleet met een toolbox Veilig (land)bouwverkeer voor ondernemers en medewerkers Ik rij veiliger! In één oogopslag de regels en eisen compleet met een toolbox Veilig (land)bouwverkeer voor ondernemers en medewerkers Veilig (land)bouwverkeer De campagne Veilig (land)bouwverkeer is een

Nadere informatie

IJzersterke mensen...

IJzersterke mensen... CUMELA Nederland JAARVERSLAG Inhoud jaarverslag IJzersterke mensen... 1...gisteren, nu en morgen! 2 Samenstelling besturen 3 Meststoffendistributie 3 Grondverzet en Cultuurtechniek 4 Agrarisch Loonwerk

Nadere informatie

Evaluatie bedrijfsbezoeken vakgroep Dak- en Gevelbegroeners

Evaluatie bedrijfsbezoeken vakgroep Dak- en Gevelbegroeners Evaluatie bedrijfsbezoeken vakgroep Dak- en Gevelbegroeners Begin 2014 zijn de vakgroepleden Dak- en Gevelbegroeners door het bestuur bezocht. De inhoud van deze ledenbezoeken is als volgt samen te vatten:

Nadere informatie

Conjunctuurenquête Nederland

Conjunctuurenquête Nederland Nieuw: metingen op provinciaal niveau Conjunctuurenquête Nederland Rapport eerste kwartaal 212 Conjunctuurenquête Nederland I rapport eerste kwartaal 212 Inhoud rapportage COEN in het kort Economisch klimaat

Nadere informatie

compleet met een toolbox Veilig (land)bouwverkeer voor ondernemers en medewerkers

compleet met een toolbox Veilig (land)bouwverkeer voor ondernemers en medewerkers Ik rij veiliger! In één oogopslag de regels en eisen compleet met een toolbox Veilig (land)bouwverkeer voor ondernemers en medewerkers Veilig (land)bouwverkeer De campagne Veilig (land)bouwverkeer is een

Nadere informatie

Cumelasector in cijfers Periodieke uitgave over de financieel-economische ontwikkelingen in de cumelasector

Cumelasector in cijfers Periodieke uitgave over de financieel-economische ontwikkelingen in de cumelasector Editie 5 - Juli 2015 Cumelasector in cijfers Periodieke uitgave over de financieel-economische ontwikkelingen in de cumelasector In deze uitgave: Goede omstandigheden, positief resultaat over 2014 Goede

Nadere informatie

Beleidsplan 2012 t/m 2016

Beleidsplan 2012 t/m 2016 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Mei 2012 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Inleiding Dit beleidsplan is het resultaat van een voortgaand proces, waar we sinds twee jaar aan werken. In die periode is het volgende gebeurd.

Nadere informatie

Communicatieplan Van Dorp CO 2 Prestatieladder. Versie 5.0

Communicatieplan Van Dorp CO 2 Prestatieladder. Versie 5.0 Communicatieplan 2016-2020 Van Dorp CO 2 Prestatieladder Versie 5.0 Auteur: Van Dorp dienstencentrum Datum: oktober 2016 Inhoudsopgave Introductie... 2 1. Doelstelling en boodschap... 3 2. Doelgroepen

Nadere informatie

M Bedrijfsoverdrachten in het MKB

M Bedrijfsoverdrachten in het MKB M200316 Bedrijfsoverdrachten in het MKB dr. J. Meijaard drs. B.J. Diephuis Zoetermeer, 17 februari 2004 Op dit moment zijn meer bedrijven dan ooit bezig met een bedrijfsoverdracht. Een flink deel van de

Nadere informatie

Verkeersongevallen met (land)bouwvoertuigen

Verkeersongevallen met (land)bouwvoertuigen Verkeersongevallen met (land)bouwvoertuigen Anneke Bovens (Onderzoeksmanager) Ellen Berends (Projectleider) Cumela Bestuurdersdag 2010 Beekbergen 1 De OvV in het kort Uitsluitende doel: lering trekken.

Nadere informatie

INTERNATIONAAL MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN: ONDERZOEK

INTERNATIONAAL MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN: ONDERZOEK INTERNATIONAAL MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN: ONDERZOEK INHOUD 1. Uitgangspunten 2. Doelgroep - achtergrondkenmerken 3. IMVO - algemeen 4. IMVO voor het eigen bedrijf/ bedrijf waar het voor werkt

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 1

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 1 ECONOMISCHE MONITOR EDE 211 / 1 De economische monitor geeft een beeld van de economie van de gemeente Ede in de afgelopen periode van 27 tot 21. De economische monitor is verdeeld in 2 delen. Het thermo

Nadere informatie

3.C.2 Communicatieplan

3.C.2 Communicatieplan 4. Communicatieplan VAN ESCH CO2 reductiedoelstellingen 3.C.2 Communicatieplan ` Onderneming: Begeleiding: Holding Gebr. Van Esch B.V. hierna genoemd VAN ESCH BEDRIJVEN, bestaande uit: J. van Esch b.v.

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan. CO2 prestatieladder

Energiemanagement actieplan. CO2 prestatieladder Energiemanagement actieplan CO2 prestatieladder Opgesteld door : Karin van Roode en Yonni van der Vlies Datum : 12 maart 2015 Versie : 1.1 Goedgekeurd door Paraaf : Harry van Roode : Datum: 12 maart 2015

Nadere informatie

TAF Maandlastbeschermer

TAF Maandlastbeschermer TAF Maandlastbeschermer Woning, baan en inkomen zijn helemaal naar uw wens. Maar u leest of ziet ook dagelijks dat dit snel kan veranderen. Een ongeluk of ziekte: het kan ook ú overkomen. Hoe moet het

Nadere informatie

Het MAAT Agrarisch Comfort Plan

Het MAAT Agrarisch Comfort Plan De wereld verandert. Verandert uw polis mee? De wereld om ons heen verandert in snel tempo. Verzekeringsmaatschappijen slaan de handen ineen, waardoor de diversiteit in aanbieders afneemt. De agrarische

Nadere informatie

Derde kwartaal Conjunctuurenquête Nederland. Nederland totaal

Derde kwartaal Conjunctuurenquête Nederland. Nederland totaal Derde kwartaal 2013 Conjunctuurenquête Nederland Inhoud rapport COEN in het kort Economisch klimaat Omzet Export Personeelssterkte Investeringen Winstgevendheid Toelichting De Conjunctuurenquête Nederland

Nadere informatie

Cumelasector in cijfers Periodieke uitgave over de financieel-economische ontwikkelingen in de cumelasector

Cumelasector in cijfers Periodieke uitgave over de financieel-economische ontwikkelingen in de cumelasector Editie 8 - Februari 2017 Cumelasector in cijfers Periodieke uitgave over de financieel-economische ontwikkelingen in de cumelasector In deze uitgave: Bedrijfseconomische ontwikkelingen in de cumelasector

Nadere informatie

Bespaar tijd en geld

Bespaar tijd en geld Bespaar tijd en geld Brengt financiële mogelijkheden en risico s in kaart Da Vinci Finance voor financiering en financiële vraagstukken. Het is bijna onmogelijk om op alle gebieden de actuele kennis bij

Nadere informatie

CAO- inzet voor sector CAO Ambulancezorg 2015. Geachte werkgevers,

CAO- inzet voor sector CAO Ambulancezorg 2015. Geachte werkgevers, CAO- inzet voor sector CAO Ambulancezorg 2015 Geachte werkgevers, De beide werknemersorganisaties Abvakabo FNV en CNV Publieke Zaak hebben zich de afgelopen periode met haar leden zorgvuldig beraden om

Nadere informatie

Tips voor de organisatie van een evenement. 1. Evenementen Solar Days

Tips voor de organisatie van een evenement. 1. Evenementen Solar Days Tips voor de organisatie van een evenement In dit document: 1. Evenementen van Solar Days 2. Tips voor de organisatie van uw evenement 3. Planning 4. Contact gegevens Solar Days 2013 1. Evenementen Solar

Nadere informatie

Persbericht. Aantal vacatures gedaald. Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht. Aantal vacatures gedaald. Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB02-010 16 januari 2002 9.30 uur Aantal vacatures gedaald Het aantal vacatures is voor het eerst in zeven jaar gedaald. Volgens het CBS stonden eind tember

Nadere informatie

3.C.2 Communicatieplan

3.C.2 Communicatieplan 4. Communicatieplan VAN ESCH CO2 reductiedoelstellingen 3.C.2 Communicatieplan ` Onderneming: Begeleiding: Holding Gebr. Van Esch B.V. hierna genoemd VAN ESCH BEDRIJVEN, bestaande uit: J. van Esch b.v.

Nadere informatie

Graydon Kwartaalmonitor. incl Kwartaal 4

Graydon Kwartaalmonitor. incl Kwartaal 4 Graydon kwartaal monitor incl Kwartaal 4 1 Inhoud Inleiding 3 Persbericht 4 Per branche Overzicht Q2, Q3 en Q4 6 Starters per branche 7 Opheffingen per branche 8 Faillissementen per branche 9 Netto-Groei

Nadere informatie

Van baan naar eigen baas

Van baan naar eigen baas M200912 Van baan naar eigen baas drs. A. Bruins Zoetermeer, juli 2009 Van baan naar eigen baas Ruim driekwart van de ondernemers die in de eerste helft van 2008 een bedrijf zijn gestart, werkte voordat

Nadere informatie

Derde kwartaal 2012. Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Gelderland

Derde kwartaal 2012. Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Gelderland Derde kwartaal 212 Conjunctuurenquête Nederland Conjunctuurenquête Nederland I rapport derde kwartaal 212 Inhoud rapport COEN in het kort Economisch klimaat Omzet Export Personeelssterkte Investeringen

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG. Datum 2 november 2009 Onderwerp Verkeersveiligheid landbouwverkeer

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG. Datum 2 november 2009 Onderwerp Verkeersveiligheid landbouwverkeer a > Retouradres: Postbus 2090, 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 253 AA DEN HAAG Plesmanweg -6 2597 JG Den Haag Postbus 2090 2500 EX Den Haag T 070 35 6

Nadere informatie

SCHADEVERZEKERINGEN: ORIËNTATIE, AFSLUITEN EN BEHEREN

SCHADEVERZEKERINGEN: ORIËNTATIE, AFSLUITEN EN BEHEREN SCHADEVERZEKERINGEN: ORIËNTATIE, AFSLUITEN EN BEHEREN Onderzoek onder MKB bedrijven (1-99 werknemers) GfK 2015 Januari 2015 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten A. Zakelijke schademarkt

Nadere informatie

SENIOREN REGELING. in de Loonwerksector. Arbeidsmarkt. Uitgevoerd door Colland Arbeidsmarkt www.collandarbeidsmarkt.nl

SENIOREN REGELING. in de Loonwerksector. Arbeidsmarkt. Uitgevoerd door Colland Arbeidsmarkt www.collandarbeidsmarkt.nl SENIOREN REGELING in de Loonwerksector Arbeidsmarkt Uitgevoerd door Colland Arbeidsmarkt www.collandarbeidsmarkt.nl VANAF 57 JAAR MINDER WERKEN? Een dag minder werken zonder er financieel veel op achteruit

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2015-2019 Kinderboerderij de Veldhoeve Plaats Helmond Datum 13-05-2015 Opdrachtgever Kinderboerderij de Veldhoeve Opgesteld door WBV Volksbelang Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Organisatie...

Nadere informatie

2012 in het kort TOELICHTING OP HET JAARVERSLAG

2012 in het kort TOELICHTING OP HET JAARVERSLAG 2012 in het kort TOELICHTING OP HET JAARVERSLAG 1 Toelichting op het jaarverslag In het Jaarverslag 2012 legt het pensioenfonds uitgebreid verantwoording af over de ontwikkelingen, besluiten en gebeurtenissen

Nadere informatie

Memo woensdag 15 februari aanstaande Wat is de relatie tussen het beëindigen van de tijdelijke contracten bij WML en de aanstaande fusie?

Memo woensdag 15 februari aanstaande Wat is de relatie tussen het beëindigen van de tijdelijke contracten bij WML en de aanstaande fusie? Met deze memo informeren wij u aan de hand van veel gestelde vragen en daarbij horende antwoorden over de stand van zaken van het fusietraject tussen de ISD en WML en geven we u informatie ondermeer over

Nadere informatie

KWARTAALMONITOR OKTOBER 2015. Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland

KWARTAALMONITOR OKTOBER 2015. Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland KWARTAALMONITOR OKTOBER 2015 Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland Inhoud 3 ONDERNEMERS, LAAT ZIEN DAT FLEXWERKERS WAARDEVOL ZIJN 4 OMZET FREELANCERS EN FLEXWERKERS DAALT DOOR TOENEMENDE

Nadere informatie

Oplegnotitie begroting 2017

Oplegnotitie begroting 2017 Oplegnotitie begroting 2017 In het tweede kwartaal 2016 worden nog veel besluiten genomen over de toekomst van Permar. Dat maakt het op het moment van schrijven van deze begroting vrijwel onmogelijk om

Nadere informatie

KWARTAALMONITOR OKTOBER 2014. Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland

KWARTAALMONITOR OKTOBER 2014. Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland KWARTAALMONITOR OKTOBER 2014 Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland Inhoud 4 WERKGEVERS KIEZEN STEEDS VAKER VOOR FLEXWERKERS 5 FLEXWERKERS ZIJN IN ALLE REGIO S IN TREK 6 OMZET FREELANCERS

Nadere informatie

Trots op onze medewerkers!

Trots op onze medewerkers! Trots op onze medewerkers! Sociaal Jaarverslag 2016 SWB ontwikkelt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt tot waardevolle medewerkers. INHOUD 3 VOORWOORD 4 ONZE 3 MAATSCHAPPELIJKE TAKEN 7 TEVREDENSTELLENDE

Nadere informatie

Voorwoord. In deze brochure geven wij u inzicht in de branche en de rol van NLingenieurs als haar vertegenwoordiger.

Voorwoord. In deze brochure geven wij u inzicht in de branche en de rol van NLingenieurs als haar vertegenwoordiger. Voorwoord De Nederlandse advies- en ingenieursbranche levert innovatieve en duurzame oplossingen voor de Nederlandse en internationale samenleving. De branche is bepalend geweest voor het ontstaan van

Nadere informatie

3.C.2 Communicatieplan

3.C.2 Communicatieplan 4. Communicatieplan VAN ESCH CO 2 reductiedoelstellingen 3.C.2 Communicatieplan ` Onderneming: Begeleiding: Holding Gebr. Van Esch B.V. hierna genoemd VAN ESCH BEDRIJVEN, bestaande uit: J. van Esch b.v.

Nadere informatie

Wat wordt de toekomst van de Zuidelijke Ringweg Groningen

Wat wordt de toekomst van de Zuidelijke Ringweg Groningen Wat wordt de toekomst van de Zuidelijke Ringweg Groningen 1 INHOUD Inleiding 3 Vijf oplossingen 4 Beoordelingskader 5 Vervolg 10 INFORMATIE EN CONTACT Voor informatie over de zuidelijke ringweg kunt u

Nadere informatie

Jaarverslag 2016 Mens en Tuin

Jaarverslag 2016 Mens en Tuin Jaarverslag 2016 Mens en Tuin Inleiding en rode draad in 2016 Het jaar 2016 begon al vroeg voor Mens en Tuin. Immers, het zou het jaar van het 30- jarig bestaan worden. Wat wilden we eigenlijk vieren?

Nadere informatie

ook in de toekomst gezond en vitaal

ook in de toekomst gezond en vitaal Kartonnage en Flexibele Verpakkingen: ook in de toekomst gezond en vitaal Sectorplan 2015-2016 Een miljoen euro beschikbaar voor projecten om vakmanschap te behouden en te versterken. Doe mee en maak er

Nadere informatie

Werkgelegenheidsonderzoek

Werkgelegenheidsonderzoek Monitor Ruimtelijke Economie Uitkomsten Werkgelegenheidsonderzoek Provincie Utrecht 2011 (Voorlopig) Januari 2012 Afdeling Mobiliteit, Economie en Cultuur Inleiding In de periode april t/m september 2011

Nadere informatie

Maximaliseer uw bedrijfsresultaat door te focussen op uw core business

Maximaliseer uw bedrijfsresultaat door te focussen op uw core business WHITEPAPER Maximaliseer uw bedrijfsresultaat door te focussen op uw core business 5 vragen die u aan het denken zetten: bent u wel echt bezig met doen waar u goed in bent? PP-056/02-14 Inleiding De flexmarkt

Nadere informatie

Communicatieplan Certificering op CO 2 -prestatieladder

Communicatieplan Certificering op CO 2 -prestatieladder Pagina 1 van 8 Communicatieplan Certificering op CO 2 -prestatieladder CO 2 -prestatieladder Auteur(s): Dhr. G. Verwoerd De heer D. Slothouber 17 december 2013 Definitief rapport Pagina 2 van 8 Inhoud

Nadere informatie

COEN in het kort. Inhoud rapport. Toelichting. Nederland. Herstel komt in zicht. Conjunctuurenquête Nederland I rapport vierde kwartaal 2014

COEN in het kort. Inhoud rapport. Toelichting. Nederland. Herstel komt in zicht. Conjunctuurenquête Nederland I rapport vierde kwartaal 2014 Inhoud rapport COEN in het kort Economisch klimaat Omzet Export Personeelssterkte Investeringen Winstgevendheid Toelichting De Conjunctuurenquête (COEN) ondervraagt elk kwartaal ondernemers over onderwerpen

Nadere informatie

Internetpanel Dienst Regelingen

Internetpanel Dienst Regelingen Internetpanel Dienst Regelingen Resultaten peiling 2: Ervaringen E met de aanvraag van SNL 203 April 203. Inleiding In januari en februari 203 is een peiling georganiseerd over de ervaringen met de aanvraag

Nadere informatie

3.B.2 Energiemanagement actieplan 2014-2015:

3.B.2 Energiemanagement actieplan 2014-2015: Pagina: 323.6-1 / 7 3.B.2 Energiemanagement actieplan 2014-2015: Periode: januari 2014 t/m december 2015 Versie: 2 Pagina: 323.6-2 / 7 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Reductiedoelstellingen... 2 3.

Nadere informatie

Communicatieplan Croon CO2 Footprint

Communicatieplan Croon CO2 Footprint Croon Elektrotechniek B.V. Marketing & Business Development Hoofdkantoor Rotterdam Schiemond 20-22 3024 EE Rotterdam Postbus 6073 3002 AB Rotterdam Telefoon 088-923 33 44 www.croon.nl Communicatieplan

Nadere informatie

Stichting ZZP Nederland bijeenkomst PGGM 30-10-14 ZZP-er worden in de Zorg?

Stichting ZZP Nederland bijeenkomst PGGM 30-10-14 ZZP-er worden in de Zorg? Stichting ZZP Nederland bijeenkomst PGGM 30-10-14 ZZP-er worden in de Zorg? Leo Vollebregt Bestuurder Zorg Stichting ZZP Nederland» Opgericht in februari 2006» 35.000 ZZPers, grootste van het land» Samenwerkingsvorm

Nadere informatie

Communicatieplan Centercon B.V.

Communicatieplan Centercon B.V. Communicatieplan Centercon B.V. Inhoudsopgave INLEIDING 3 1. DOELGROEPEN, BOODSCHAP EN COMMUNICATIEMIDDELEN 4 1.1 INTERNE BELANGHEBBENDEN 4 1.2 EXTERNE BELANGHEBBENDEN 4 2. COMMUNICATIESCHEMA 6 Communicatieplan

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Zakelijk 2014. De Goudse Verzekeringen

Klanttevredenheidsonderzoek Zakelijk 2014. De Goudse Verzekeringen Klanttevredenheidsonderzoek Zakelijk 214 Goudse Verzekeringen Rapportcijfer Goudse Verzekeringen Rapportcijfer 8, Rapportcijfer (1-1) voor tevredenheid over verzekeraar 7,5 7, 6,5 7,18 7,17 7,28 7,24 7,6

Nadere informatie

Seminar BBL-ers? Ja, graag! 3/9/2012

Seminar BBL-ers? Ja, graag! 3/9/2012 Seminar BBL-ers? Ja, graag! 3/9/2012 Voor veel jongeren zijn leerbanen de enige manier om de kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Zo rond de 25% van de jongeren die een MBO studie volgen, doen dit via

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven

Sector- en keteninitiatieven Sector- en keteninitiatieven Conform 1.D.1, 1.D.2, 3.D.1 (4.C en 4.D n.v.t. - alleen voor grote-categorie bedrijven) Onderzoek naar initiatieven en toelichting op de actieve deelname aan het initiatief

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2014 I

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2014 I ECONOMISCHE MONITOR EDE 2014 I Deze economische monitor gaat nader in op de ontwikkeling van de economie en arbeidsmarkt in Ede en de regio FoodValley met de focus op het tweede halfjaar van 20. Daarnaast

Nadere informatie

Trekkercertificaat 2014. Johan Simmelink

Trekkercertificaat 2014. Johan Simmelink Trekkercertificaat 2014 Johan Simmelink Trekkercertificaat 2014 Doel van deze scholingsdag Informeren over ontwikkelingen richting T-rijbewijs Ideeën opdoen voor ontwikkeling op locatie Ervaring opdoen

Nadere informatie

Logistiek in de bouw

Logistiek in de bouw Logistiek in de bouw 1. Waarom aandacht voor logistiek in de bouw? 2. Effect van optimale logistiek in de bouw 3. Wat vraagt de opdrachtgever (RWS) in de aanbestedingsleidraad? 4. Wat doen wij als Veluwe

Nadere informatie

oofdzaken Het infomagazine van Hoofdstad Assurantiën www.ass-hoofdstad.nl

oofdzaken Het infomagazine van Hoofdstad Assurantiën www.ass-hoofdstad.nl oofdzaken Het infomagazine van Hoofdstad Assurantiën De toegevoegde waarde van een gespecialiseerde assurantie-adviseur Er zijn veel assurantieadviseurs die u kunnen adviseren over risicobeheer. Bij velen

Nadere informatie

Kwartaalmonitor OKTOBER Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland

Kwartaalmonitor OKTOBER Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland Kwartaalmonitor OKTOBER 2014 Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland Inhoud 4 Werkgevers kiezen steeds vaker voor flexwerkers 5 Flexwerkers zijn in alle regio s in trek 6 Omzet freelancers

Nadere informatie

in het kort OFED Arbeidsmarktmonitor elektrotechnische detailhandel 2013

in het kort OFED Arbeidsmarktmonitor elektrotechnische detailhandel 2013 in het kort OFED Arbeidsmarktmonitor elektrotechnische detailhandel 2013 OFED Arbeidsmarktmonitor elektrotechnische detailhandel 2013 in het kort 2 Mei 2013 Onderzoek en rapportage a-advies In opdracht

Nadere informatie