JAARVERSLAG Dick Klok Voorzitter CUMELA Nederland. Inhoud jaarverslag CUMELA Nederland

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG 2011. Dick Klok Voorzitter CUMELA Nederland. Inhoud jaarverslag 2011. CUMELA Nederland"

Transcriptie

1 CUMELA Nederland JAARVERSLAG 2011 Het jaar van sectorprofilering Inhoud jaarverslag 2011 Het jaar van sectorprofilering 1 Makers van de toekomst 2 Vooruitgang boeken 3 Breed inzetbaar en flexibel 3 Visie toekomstig mestbeleid 4 Veilig (land)bouwverkeer 4 Arbeidsmarkt Onderwijs 6 CUMELA Kompas Analyse 6 Bedrijvenadviseurs 7 CUMELA Advies 7 CUMELA Verzekeringen 8 CUMELA Communicatie 8 Geen jaar is hetzelfde en elk jaar weer komen andere kansen en bedreigingen voorbij bracht de cumelasector nogal wat bedreigingen als gevolg van een tweede achtereenvolgend moeilijk jaar. Ook de financiële positie van opdrachtgevers werd er niet beter op. Leek het er begin 2011 nog op dat de agrarische markt zich goed herstelde, toch bleek dat we de verwachtingen moesten bijstellen. Ondanks meevallende opbrengsten werd de export bemoeilijkt en dat zorgde voor lagere opbrengstprijzen. Ook energieprijzen zijn een bedreiging, omdat we die niet altijd kunnen of willen doorberekenen. De stijgende energieprijs zal onze sector de komende jaren ook kansen bieden. Meerdere cumelabedrijven zetten in op de zogenaamde biobased economy: het omzetten van afvalstromen en reststoffen in groene energie. Onze lidbedrijven ervaren dat deze activiteiten perfect aansluiten op hun bedrijfsactiviteiten en ze investeren in kennis, medewerkers en machines. Uw bestuur volgt deze ontwikkeling nauwgezet en onze organisatie ontwikkelde de kennis waarmee we de sector adequaat kunnen adviseren was het jubileumjaar, waarin we een boost hebben gegeven aan sectorprofilering door het verder uitdragen van onze missie. Leden en bestuurders hebben hier allen een geweldige bijdrage aan geleverd door als sectorambassadeurs massaal aanwezig te zijn op de jubileumbijeenkomsten. We versterkten onze contacten met overheden en andere partners en daarmee kunnen we de komende jaren verder werken aan het verbeteren van onze bekendheid en ons imago. Door voortdurend oplossingen aan te dragen en door mee te denken over passende en noodzakelijke regelgeving. Bijvoorbeeld om het wegennet zo in te richten dat cumelabedrijven met trekkers en mobiele werktuigen er reglementair gebruik van kunnen blijven maken. Dat kan de brancheorganisatie CUMELA Nederland niet alleen. Ook van u wordt een bijdrage gevraagd. Uw aandacht voor de veiligheid van werknemers, opdrachtgevers, weggebruikers en omwonenden en aandacht voor duurzaamheid, zodat ook volgende generaties op deze planeet een leven kunnen leiden dat niet minder is dan het onze. Ik daag u uit om na te denken over verbeteringen die u wilt doorvoeren om met uw machines veiliger de weg op te gaan. Voor mij is dit het laatste jaarverslag waarin ik mijn bijdrage als voorzitter mag leveren. Op de komende algemene ledenvergadering wil ik het stokje doorgeven aan kandidaat-voorzitter Wim van Mourik. Ik vertrouw erop dat u hiermee instemt en ik wens dat hij samen met het bestuur en de organisatie verder werkt op de lijn die door onze voorgangers is ingezet: samen met u onze mooie cumelasector op een nog hoger plan brengen. Met vriendelijke groet, Dick Klok Voorzitter CUMELA Nederland

2 Makers van de toekomst Terwijl de koude economische wind in 2011 om het huis bleef waaien, stond bij CUMELA Nederland de spreekwoordelijke kolenkit paraat om onze sector te verwarmen met belangenbehartiging in brede zin: van gerichte en adequate bedrijfsadvisering tot sectorprofilering, scholing en cursussen, voorlichting, kennis delen en het ontwikkelen en uitstippelen van beleid. Om onze sector nog beter op de kaart te zetten bij opdrachtgevers, overheden en inwoners van ons land. Belangenbehartiging was in 2011 nog meer dan ooit tevoren onze core business. We groeien bovenmodaal in ledental en er werd vaker een beroep gedaan op onze dienstverlening, omdat ondernemers vrijwillig of gedwongen de bakens verzetten. Dat is inherent aan professioneel ondernemen. Dus zagen we in 2011 meer ondernemers hun bedrijf overdragen aan een volgende generatie, horen we ondernemers die met collega s samen verder gaan of juist bedrijfsonderdelen afstoten en nemen we - gelukkig beperkt - waar dat bedrijven hun activiteiten beëindigen. Ondernemen blijkt niet zo gemakkelijk als een paar jaar geleden. Gelukkig kon CUMELA Nederland helpen door professioneel richting te geven bij lastige keuzes. We zijn trots op onze cumelasector, die zich - zo blijkt uit CUMELA-Kompas Analyse - beter handhaaft dan bedrijven in andere sectoren. Cumelabedrijven bewijzen dat ze slim kunnen inspelen op nieuwe markten, dat ze betere dienstverlening kunnen bieden en dat ze innovatieve oplossingen weten te bedenken voor krimpende budgetten. Hoe lastig de tijd ook is, ontzorgen zit ons in de genen. Wij zijn gewend om te worstelen en weer boven te komen, om door te gaan met het maken van de toekomst. Dat maken van de toekomst was het thema van de viering van ons 75-jarig jubileum als brancheorganisatie. We pakten uit met een grandioze bijeenkomst in Nijkerk, waar ruim een derde van onze leden aanwezig was. Dat onderstreept nog eens de betrokkenheid van cumelabedrijven met de organisatie en omgekeerd. Dank u wel! Het programma bood interessante sprekers als oud-minister Cees Veerman en trendwatcher Adjied Bakas. De mix met innovatief materieel en een daverende feestavond maakte 18 juni tot een onvergetelijke dag. Onze bestuursleden toonden zich begin september in Rotterdam ware sectorambassadeurs door met ons bij beleidsmakers, politici en andere belangrijke relaties de blik op de cumelasector te verbreden. Verbreden naar een sector met meer dan 3000 bedrijven en meer dan vakmensen De grootste werkgever op het platteland. Goed voor zeventig procent van het grondverzetwerk in Nederland, voor bijna kilometer bermonderhoud, voor onderhoud aan hectare sportvelden, aan kilometer watergangen en als distributeur van ruim 22 miljoen ton mest. In het overbrengen van die boodschap zijn we geslaagd, al zal sectorprofilering een aanhoudende activiteit blijven. Herhaling blijft de kracht van de boodschap, ook via sociale media. Die boodschap moet stroken met de werkelijkheid, maar daar komen we onszelf tegen. Het imago van de landbouwtrekker als transportmiddel lijkt bij burgers en politici steeds negatiever en als we nu geen actie ondernemen, worden we onherroepelijk verbannen van de openbare weg of volgen er restricties die cumelawerkzaamheden hinderen. Onze roep om het T-rijbewijs, het kenteken van landbouwtrekkers, en het voeren van een veilige snelheid van 40 kilometer ten spijt - daar lijken momenteel maar weinig politici in geïnteresseerd - zal het ombuigen van dat imago een grote uitdaging voor onze sector worden. Daar moeten we als ondernemers en ondernemersorganisatie samen optrekken. Daarom we zijn we in 2011 gestart met voorbereidingen voor de invulling van voorlichtingsbijeenkomsten en beurzen en het inschakelen van de media. We zijn in gesprek met de industrie en dat zal leiden tot het beschikbaar komen van veiliger landbouw- en bouwmaterieel. De eerste bestellingen zijn al geplaatst, maar het is noodzakelijk dat de gehele cumelasector inziet dat veilig landbouwen bouwverkeer van levensbelang is. Voor andere weggebruikers en omwonenden, maar vooral voor onszelf om de toekomst van onze sector veilig te stellen. Laten we dus ook hier makers van onze eigen toekomst zijn en tonen dat het ons ernst is. Namens het Bestuur Hannie Zweverink en Jan Maris Verenigingsbestuur en Dagelijks Bestuur Dhr. D. Klok (voorzitter, lid DB) Dhr. J.H.J. Schoot-Uiterkamp (vz sectie Agrarisch Loonwerk) Mw. P.A.M. Sneekes (lid DB) vacature (lid DB) Dhr. J.H.H. Willems (lid DB) Dhr. A. Baars Dhr. T. de Boer (vz sectie Cultuurtechnische werken en grondverzet) Dhr. K. van Dun Dhr. G. de Haan Dhr. G.J. Joossen Dhr. W.H.M. Mestrom Dhr. J.N. Reimink Dhr. W.J. van Mourik (vice-vz, lid DB) Dhr. J.H. Uenk (vz sectie Meststoffendistributie) Dhr. J. Veldhuizen Dhr. S.P. Wieringa Dhr. S. Meilof (vz jongerenbestuur) Mw. H. Zweverink (directie, lid DB) Dhr. J. Maris (directie, lid DB) 2 CUMELA JAARVERSLAG 2011

3 Vooruitgang boeken en samenwerken Het jaar 2011 is voor de sectie Agrarisch Loonwerk te karakteriseren als het leggen van verbindingen en op dossiers samenwerken met andere organisaties. Vanuit gezamenlijk ketenbelang blijkt het essentieel om vooruitgang te boeken. Enkele voorbeelden van samenwerking zijn: met branchevereniging VHG in het dossier onkruidbestrijding op verhardingen; met COM en ZLTO in een universeel en betaalbaar GPScorrectiesignaal (MoveRTK); met COM en ZLTO om op basis van MoveRTK innovaties in internettoepassingen te stimuleren; met het IRS en leveranciers bij de training voor bietenrooiermachinisten; met bedrijfsleven, overheden en waterschappen (project Duurzaam Terreinbeheer) zoeken naar innovaties om emissies terug te dringen (Demo Dagen Papendal). 1,5 miljoen euro. Ook kwam er duidelijkheid over hoe er in het Activiteitenbesluit wordt omgegaan met het reinigen van spuitapparatuur. CUMELA Nederland is tevreden dat er geen generieke verplichting komt tot het investeren in zuiveringsvoorzieningen voor het waswater van landbouwspuiten. Verder wordt er voortaan geen onderscheid meer gemaakt tussen landbouwspuiten bij agrariërs en die bij cumelabedrijven en ook is duidelijk geworden dat cumelabedrijven niet verantwoordelijk zijn voor het hebben van een gewasbeschermingsplan. Op het gebied van agrarisch loonwerk is op een aantal dossiers in 2011 duidelijkheid gekomen. Zo heeft het College voor Beroep voor het bedrijfsleven bepaald dat de compensatie in verband met herstructurering van de Europese suikerindustrie richting de cumelasector verhoogd dient te worden met vijftig procent naar Breed inzetbaar en flexibel In grondverzet, cultuurtechnische werken, groen en infra nam het werkvolume af. Weliswaar was de onderhoudsmarkt in 2011 nog redelijk constant, maar het aantal nieuwe projecten stond onder druk, omdat bouwgerelateerde werken sterk afnamen. Veel bedrijven lukte het om eigen mensen en machines aan het werk te houden, maar de inhuur viel tegen, met lage prijzen tot gevolg. Toch lukte het de cumelasector het hoofd goed boven water te houden, mede door de flexibiliteit en brede inzetbaarheid van de bedrijven. De wet WION en veilig graven waren belangrijke dossiers in CUMELA Nederland was en blijft een actieve partner in werkgroepen, tijdens congressen (Grondroerdersregeling) en als lid van diverse werkgroepen. Andere activiteiten van de sectie Cultuurtechnische werken en grondverzet waren onder meer: deelname als partner aan de vakbeurs Demo Dagen in Papendal (sport en recreatie); overleg met brancheverenigingen - qua activiteiten aanvullend op CUMELA Nederland - om samenwerking te onderzoeken en om samen op te trekken in dossiers; een informatiestand tijdens de BVOR-Demodagen; de ledenbijeenkomst in Vianen als aftrap van Veilig (land)bouwverkeer; voorlichtingsbijeenkomsten over vervoer en vervoersdocumenten (700 deelnemers); activiteiten en voorlichting rondom het Besluit bodemkwaliteit. CUMELA JAARVERSLAG

4 Visie Toekomstig Mestbeleid De sectie Meststoffendistributie zette in vooruitlopend op een visie van de overheid - haar eigen visie ten aanzien van het toekomstige mestbeleid op papier en besprak deze uitgebreid met de overheid en de landbouworganisaties. Ook werd de visie in een kennismakingsgesprek aangeboden aan staatssecretaris Bleker. De visie gaat in op de toekomst van het mesttransport en van het aanwenden van mest. Het bestuur doet hierin onder andere voorstellen voor een andere wijze van omgaan met de bemonstering van vaste mest, een goede tracking en tracing bij de export van mest(producten), een flexibele uitrijdperiode en een (verplichte) typegoedkeuring voor bemestingsapparatuur. Andere dossiers en actualiteiten waarvoor de sectie Meststoffendistributie in 2011 actief was: Samen met leden en het bestuur zijn tegenargumenten geformuleerd over de nieuwe beperking voor de sleepvoettechniek op grasland. In contact met kwartiermakers van de brandweer is overlegd hoe cumelabedrijven in geval van natuurbranden beter van dienst kunnen zijn (onder meer watertransport en het maken van brandgangen). Ontwikkeling mesttransporten Na enkele jaren waarin het aantal mesttransporten jaarlijks toenam en de prijs voor de afvoer van de mest gemiddeld daalde, kwam er in 2010 een dip in de mesttransporten. Vorig jaar vroegen we ons af of dit een trendbreuk zou zijn. Op basis van de gegevens over de eerste negen maanden van 2011 lijkt de markt zich weer te herstellen. Mesttransporten Jaar Aantal vrachten Aantal tonnen *) *) * = gegevens tot 1 oktober 2011 (Bron: Dienst Regelingen) Veilig (land)bouwverkeer Een positieve ontwikkeling op het gebied van verkeer en vervoer is de vaststelling van logistieke landbouwroutes in de provincie Zeeland. De wegen hebben een specifieke bestemming gekregen, waarover het landbouwverkeer vlot en veilig kan worden afgewikkeld. In het dossier ten aanzien van de verbetering van de verkeersveiligheid van trekkers en werkmaterieel is weinig voortgang geboekt. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft slechts een programma van eisen voor het T-rijbewijs opgesteld, zonder - zoals afgesproken - te overleggen met belanghebbende branches. De invoering van het T rijbewijs zal niet eerder dan in 2015 zijn, zo verwachten we. De vergelijkende remproeven tussen een landbouwtrekker en een vrachtauto - in de publiciteit gebracht door TLN en RAI Vereniging - veroorzaakten nogal wat ophef. Wij konden aantonen dat de remproeven niet deugdelijk waren uitgevoerd. Na de reconstructie van de IJsselbrug bij Westervoort door Rijkswaterstaat bleek de brug te smal voor landbouwvoertuigen. Intensief overleg tussen onder meer CUMELA Nederland en de wegbeheerders leidde tot een tijdelijke oplossing met verkeersregelaars. Verder hebben we in 2011 frequent contact gehad met veel wegbeheerders en ingenieursbureaus over het landbouwverkeer. Het instellen van verboden en venstertijden, reconstructies van wegen met beperkingen en routering van het landbouwverkeer zijn daarbij terugkerende onderwerpen. Verbetering van de voertuigveiligheid van trekkers en aanhangwagens is een speerpunt voor 2012, maar de voorbereidingen daarvoor zijn al in 2011 gestart. Ook van de zijde van opdrachtgevers komt er druk op de cumelasector om met voertuigcombinaties met meer veiligheidsvoorzieningen te komen. Ons overleg met de fabrikanten van landbouwtrekkers en aanhangwagens moet in 2012 leiden tot veilige combinaties met gronddumpers en silagewagens. 4 CUMELA JAARVERSLAG 2011

5 Arbeidsmarkt 2011 Veel sectoren hebben te maken met een teruglopend aantal werkenden door de economische omstandigheden. Informatie over de loonsommen 2011 van de cumelasector geeft tot en met het derde kwartaal een stabiel beeld. Bijzonder positief is het om te mogen constateren dat werkgevers er over het algemeen in geslaagd zijn om voldoende werk te genereren. Daar waar er toch maatregelen moesten worden genomen, heeft CUMELA Nederland ondersteuning kunnen bieden om op correcte wijze afscheid te nemen van boventallige of minder goed functionerende medewerkers. Het belang om ook in de toekomst als sector voldoende aantrekkelijk te zijn en te blijven bij nieuwe instroom op de arbeidsmarkt noodzaakt tot een verruiming van de doelgroep waar de cumelasector bekend is. Mede met ondersteuning van Colland-middelen is het mogelijk het arbeidsmarktbeleid verder uit te bouwen. Cao In het voorjaar van 2011 hebben de sociale partners uiteindelijk overeenstemming bereikt over de cao tot en met 1 januari De vertraging ontstond door het gebrek aan duidelijkheid over de werkingssfeer met de sociale partners in de bouw. Door de uitspraak van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid was de weg vrij om tot een cao te komen. Eind 2011 startten de onderhandelingen voor de cao ingaande Pensioenen De discussie over de werkingssfeer en indeling bij een verplicht gesteld pensioenfonds bleven niet beperkt tot de bouwnijverheid. Ook het Pensioenfonds Vervoer heeft diverse bedrijven benaderd, met als belangrijkste reden voor onderzoek de uitspraak geen premie, wel recht. Een werknemer die wel onder de regeling valt, maar waarvoor ten onrechte geen premie is betaald, kan mogelijk toch aanspraak maken op een uitkering. Door het brede dienstenpakket van cumelabedrijven ontstaat voor de buitenwereld het beeld dat er een andere pensioenregeling van toepassing kan zijn. CUMELA ondersteunt bedrijven om de administratieve last van een onderzoek zo beperkt mogelijk te houden. Levensfasebewust beleid Werkgevers en werknemers in de sector hebben in 2011 een onderzoek gestart naar hoe werkenden gefaciliteerd kunnen worden om een leven lang gezond en met plezier in de cumelasector te kunnen werken. De uitkomsten - beschikbaar in zullen leiden tot nieuw beleid. Arbeidsomstandigheden Werkgevers in de cumelasector zijn zich sterk bewust van het belang van goede arbeidsomstandigheden. Door de specialistische kennis die CUMELA Nederland in huis heeft, werd in 2011 continu ingespeeld op de actualiteit en zijn er directe contacten met beleidsmakers gelegd en onderhouden. Er verschenen toolboxen, de arbocatalogus en de RI&E werden zo nodig geüpdatet, er vond overleg plaats met de Arbeidsinspectie en er werd veel voorlichting gegeven. Het project Werken in balans kwam in toenemende mate bij ondernemingen op de agenda. De winst van duurzaamheid Vaak zijn cumelabedrijven al bewust en onbewust actief met vormen van duurzaamheid. Dat uit zich in het efficiënt en verantwoord omgaan met hulpbronnen (energie, afval en water) om ervoor te zorgen dat huidige en volgende generaties een leefbaar bestaan kunnen leiden op deze wereld. Duurzaamheid is geen hype en de komende decennia zal het voor een belangrijk deel ons (zakelijke) handelen sterk beïnvloeden. Tijdens de bestuurdersdag 2011 in december werd door ruim tachtig bestuursleden van CUMELA Nederland gesproken en nagedacht over de winst van duurzaamheid. Over duurzame ideeën, praktische toepassingen in het cumelabedrijf en over de klinkende winst in de vorm van besparingen dankzij efficiëntie, beter gemotiveerde medewerkers en opdrachtgevers die duurzaamheid eisen. In 2012 zullen we onze leden frequent informeren over duurzaamheid en duurzaam ondernemen. CUMELA JAARVERSLAG

6 Onderwijs Beroepsonderwijs en scholing Door een praktische stage of werken bij een bedrijf wordt de noodzakelijke verbinding gelegd tussen theorie en praktijk. De kwaliteit van beroepspraktijkvorming (BPV) in het middelbaar beroeps-onderwijs is sterk afhankelijk van de begeleiding van en door het leerbedrijf om een leerling te laten groeien in het vak. Het optima-liseren van de BPV-periode is belangrijk in het onderwijsbeleid van CUMELA Nederland en vorig jaar is hiervoor de website ontwikkeld. Hier vinden bedrijven, leerlingen en docenten alle informatie over het opleiden in de cumelasector evenals een BPV-handleiding. De kwaliteitseisen die we als sector stellen (onderwijsinhoud, begeleiden van leerlingen en leerbedrijven), zijn vastgelegd en scholen die er aantoonbaar aan voldoen, krijgen het predikaat cumelaacademie. Het Prinsentuin College in Andel was in 2011 de eerste school die cumelacademie is geworden. Andere onderwerpen op gebied van onderwijs en scholing in 2011: De specialisatie Cultuurtechniek voor derdejaars leerlingen van de opleiding Groen, grond en infra is gestart met 21 deelnemers. Vanaf september 2011 is er voor cursussen geen Colland-subsidie meer mogelijk. De subsidie voor BBL-leerlingen blijft bestaan en is zelfs uitgebreid met niveau 1. Vanaf augustus 2011 is er ESF-subsidie voor het begeleiden van een BBL er. CUMELA Nederland startte het Servicepunt BBL, dat tegen een geringe vergoeding de administratieve afhandeling van subsidies afhandelt. Cursussen In 2011 was er een duidelijke verschuiving te zien naar de verplichte cursussen. Met name de cursussen Het Nieuwe Rijden, Schadepreventief Rijden, Lading Zekeren, Digitale Tachograaf, VCA en BHV, die meetellen voor de nascholing van het vrachtwagenrijbewijs, zijn veel gevolgd. Op sommige cursussen was in procent ESF-subsidie aan te vragen, bijvoorbeeld voor de nieuwe Flora & faunacursussen die steeds meer worden gevraagd bij opdrachtgevers in het groen. CUMELA Advies speelt sterk in op de vraag naar cursussen die zijn gericht op de CO 2 -footprint, bestekken & inschrijven en sturen op kengetallen. De cursussen worden door CUMELA-vakspecialisten gegeven en zijn gericht op vraagstukken die dagelijks vanuit de praktijk worden voorgelegd. In 2012 worden meer cursussen ontwikkeld en georganiseerd. CUMELA Kompas Analyse Over 2010 zijn in CUMELA-Kompas Analyse de administraties van 370 cumelabedrijven verwerkt en nog steeds worden er resultaten over 2010 aangeleverd. Dat past in de stijgende lijn van deelnemers (2009: 435 bedrijven). Gunstig, want de groei van het aantal deelnemers maakt de totaalcijfers nog betrouwbaarder om de eigen bedrijfsgegevens aan te spiegelen om tot een goede analyse te komen. Dat geldt ook voor het langetermijnbeeld, omdat we van 208 bedrijven de cijfers over de afgelopen vier achtereenvolgende jaren zichtbaar kunnen maken en cijfers en trends steeds beter kunnen volgen. Hoe meer deelnemers, des te betrouwbaarder de uitkomsten, ook wanneer je selecties maakt naar regio, bedrijfsactiviteit en/of bijvoorbeeld bedrijfsgrootte. De uitkomsten uit CUMELA-Kompas Analyse over 2010 bevestigen dat de crisis ook aan de cumelasector niet voorbij is gegaan. De omzetstijgingen zijn nihil tot licht negatief en de winsten per bedrijf zijn gemiddeld ,- gedaald. 6 CUMELA JAARVERSLAG 2011

7 Bedrijvenadviseurs Ledencontact via bedrijfsbezoeken In 2011 zijn door de bedrijvenadviseurs 1385 bedrijven bezocht. Dat is 70 procent van het ledenbestand, inclusief de 109 nieuwe leden. Tijdens de bedrijfsbezoeken zijn diverse onderwerpen aan de orde geweest: kostenontwikkelingen in de sector, de brandstofprijzen, cao-zaken, bedrijfsopvolging, bedrijfsvergelijking met CUMELA-Kompas Analyse en wet- en regelgeving. Ook is er door de bedrijvenadviseurs regelmatig - samen met regionale bestuursleden - contact geweest met wegbeheerders over verkeerszaken en verkeersknelpunten voor niet-gekentekend verkeer. In een aantal andere gevallen is contact gezocht met de politie om leden voor te lichten over de zaken waarop dient te worden gelet in het verkeer: voertuigbreedte, verlichting en scherpe en uitstekende delen. Daar was in de regio veel belangstelling voor. Regionale contactdagen en studieclubs In elke provincie zijn in samenwerking met de regionale besturen contactdagen georganiseerd. De respons hierop varieerde van 30 tot 50 procent en dat is ronduit goed. Voor ruim tachtig jongeren was er in januari een tweedaagse bijeenkomst en in juni sloot een grotere groep jonge (toekomstige) ondernemers aan bij de jubileumviering voor leden in Nijkerk. Specifiek voor hen was Ben van der Burg uitgenodigd als spreker. Naast de landelijke vrouwendagen zijn er het afgelopen jaar ook vier regionale vrouwendagen georganiseerd. De bedrijvenadviseurs waren bovendien actief bij het mede-organiseren van ruim zeventig studieclubbijeenkomsten. Opvallend is dat het Noorden en Zuiden nogal verschillen in aantallen bijeenkomsten: in Noord- Nederland één tot twee studieclubavonden, in Zuid-Nederland drie tot vier bijeenkomsten. Ledenontwikkeling Jaar Af Bij Toename/afname Per CUMELA Advies De advisering aan en ondersteuning van individuele cumelabedrijven vertoonde in 2011 groei. Enerzijds vooral positief door de stijging van werkzaamheden, maar soms ook met negatieve oorzaken, zoals bij de incassoservice van CUMELA Advies. Daar verdubbelde in 2011 het totaal aan geïncasseerde bedragen en namen de juridische vervolgstappen toe. Het aantal adviesuren voor onderwerpen rondom ruimtelijke ordening en milieu steeg wederom en de in 2010 geconstateerde teruggang van het aantal uren voor certificering is omgebogen naar een lichte stijging. De personele bezetting van CUMELA Advies ten behoeve van certificering is weer landelijk dekkend door eigen adviseurs in Oost-Nederland en door de inzet van drie ervaren freelance adviseurs in West-Nederland. Bij de vakgroep Bedrijf & Strategie worden sinds 2011 twee vaste adviseurs ingezet, die in heel Nederland actief zijn. Opvallend is hier de twintig procent groei van het aantal gecompliceerde, bedrijfskundige trajecten. Een andere belangrijke ontwikkeling bij CUMELA Advies was het aanstellen van een fulltime adviseur voor GWW-zaken. Dat leidde tot een lichte groei van individuele advisering en tot het starten van groepstrainingen als CO 2 -prestatiemanagement en Bestekken en Inschrijven voor cumelaondernemers. Tevens werden leden individueel begeleid bij certificering MVO, duurzaamheid en relatiemanagement. CUMELA JAARVERSLAG

8 CUMELA Verzekeringen CUMELA Verzekeringen heeft 2011 met een positief resultaat afgesloten. De omzet, het aantal klanten en het aantal verzekeringen zijn gegroeid, de volmacht voor verzuimverzekeringen is verder uitgebreid en de dienstverlening is op een hoger peil gekomen. De verzekeringsmarkt heeft het moeilijk. Na jaren van sterke premiedalingen in de ziekteverzuimmarkt zijn de resultaten bij de meeste verzekeraars negatief geworden. Een aantal daarvan heeft al premieverhogingen doorgevoerd. Tot dusver heeft CUMELA Verzekeringen dit kunnen vermijden, maar ook hier staan de resultaten onder druk. De meeste brandverzekeraars blikken terug op een jaar met veel (grote) schades. Ook CUMELA Verzekeringen heeft dat voor het eerst in jaren moeten ervaren. Dit leidt er toe dat door alle verzekeraars de richtlijnen voor acceptatie worden aangescherpt en dat er zwaardere eisen worden gesteld aan preventie. Door aanhoudend slechte resultaten zijn de autoverzekeraars door De Nederlandsche Bank op de vingers getikt. De meeste daarvan hebben geantwoord met een premieverhoging. Door de goede resultaten zijn de premies van CUMELA Verzekeringen echter gedaald en concurrerender geworden. Daarnaast hebben is er een nieuw vrachtautotarief ingevoerd en zijn de voorwaarden voor materieelverzekeringen opnieuw verbeterd. Ook de dekking rondom graafschade is verbeterd waardoor claims van tegenpartijen vaker afgehouden kunnen worden. Voor alle schadeverzekeringen werden en worden langjarige contracten omgezet naar éénjarige contracten, zodat verzekerden meer keuzevrijheid hebben. De inspanningen in 2011 waren er vooral op gericht om de inkoopmogelijkheden te verbeteren en de dienstverlening te vergroten. Er is ook veel aandacht gegeven aan het verbeteren van de interne organisatie en het verhogen van het opleidingsniveau van de medewerkers. CUMELA Communicatie Grondig is een sterk merk geworden in het medialandschap en de waardering van lezers is goed. Desondanks zien we de advertentiemarkt krimpen. Gelukkig hebben we in 2011 de tegenvallers meer dan volledig gecompenseerd met extra inkomsten uit de superdikke jubileumeditie van Grondig. Om de komende jaren nog beter grip op de advertentiemarkt te houden, hebben we - na het vertrek van onze vorige advertentieverkoper - ingezet op meer verkoopcapaciteit en kennis en op een meer rationele en kostenbewuste productie van de blad en het katern voor leden. Naast het maken van twaalf sterke edities van Grondig en het katern CUMELActief stonden de werkzaamheden van CUMELA Communicatie in het teken van sectorprofilering, en dan in het bijzonder rondom het 75-jarig jubileum. Een actielogo, een wervende campagne om leden en relaties uit te nodigen, folders, promotiemateriaal, medewerking aan het organiseren van bijeenkomsten, de dikke jubileumeditie van Grondig, de verjaardagskalender, websiteactiviteiten, extra edities van nieuwsbrieven, sociale media We mochten op 18 juni meer dan 1200 leden en partners begroeten en ook voor de bijeenkomst voor externe relaties was de respons bijzonder hoog. In 2011 is gebleken dat doelgerichte sectorprofilering werkt. Dat resulteerde in een vervolg in de vorm van een campagne rondom veilig (land)bouwverkeer, die in 2012 en 2013 in diverse activiteiten wordt uitgewerkt. Wederom mooi wark aan de winkel voor CUMELA Communicatie. Jaarverslag 2011 CUMELA Nederland Nijverheidsstraat 13 Postbus BD Nijkerk T (033) F (033) E I Redactie en samenstelling: Michiel Pouwels Foto s: CUMELA Communicatie, Hero Dijkema en Sergio Petrone Eindredactie: Ton Herbrink Vormgeving: Bertine Overeem Druk: Offset Print, Valkenswaard NEDERLAND Voor specialisten in groen, grond en infra 8 CUMELA JAARVERSLAG 2011

SOCIAAL ONDERNEMER SCHAP

SOCIAAL ONDERNEMER SCHAP Ontwerp: Drukwerk: SOCIAAL ONDERNEMER SCHAP JAARVERSLAG 2013 STICHTING PATIJNENBURG 3 VOORWOORD 2 3 Het jaar 2013, een bijzonder jaar, omdat precies 60 jaar geleden de Westlandse sociale werkvoorziening

Nadere informatie

Jaarrekening 2009 ANWB Groep. Den Haag, 16 februari 2010 AC-2010/2-2a RVC-2010/2-2a RVT-2010/2-2a

Jaarrekening 2009 ANWB Groep. Den Haag, 16 februari 2010 AC-2010/2-2a RVC-2010/2-2a RVT-2010/2-2a Jaarrekening 2009 ANWB Groep Den Haag, 16 februari 2010 AC-2010/2-2a RVC-2010/2-2a RVT-2010/2-2a c o l o f o n Jaarrekening 2009 van ANWB Groep, Den Haag. Opgesteld door de directie op 16 februari 2010.

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G 2 0 1 3

J A A R V E R S L A G 2 0 1 3 JAARVERSLAG 2013 IBN Social Return draait om mensen, geeft veel terug en vormt ons. Social Return, in mensen investeren, is nu gericht en winstgevend in te zetten voor opdrachtgevers en nemers. De pragmatische

Nadere informatie

2014 a.s.r. jaarmagazine

2014 a.s.r. jaarmagazine 2014 a.s.r. jaarmagazine Colofon Het Jaarmagazine is een uitgave van: Inhoudsopgave ASR Nederland N.V. Archimedeslaan 10 Postbus 2072 3500 HB Utrecht www.asrnederland.nl Redactie Corporate Communicatie

Nadere informatie

Belangenbehartiging. Professionalisering. Werkgeverszaken

Belangenbehartiging. Professionalisering. Werkgeverszaken jaarverslag 05 06 Belangenbehartiging Voor uw collectieve en individuele belangenbehartiging kunt u bij de AVS terecht. Onze adviseurs onderhandelen in allerlei overlegsituaties, bijvoorbeeld over nieuwe

Nadere informatie

Kansen in mindere tijden. Statements WD als voeding voor de politiek. Visieontwikkeling en uitvoering

Kansen in mindere tijden. Statements WD als voeding voor de politiek. Visieontwikkeling en uitvoering In het nieuwsd April 2009 In deze uitgave: Industriedag 2009 Bezoek stadsdepot Maatregelenpakket economische recessie Thema: Onderwijsleerbedrijven vergen tijd én geduld KvK en de Drechtsteden Kansen in

Nadere informatie

Het jaar 2007. Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB

Het jaar 2007. Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB Het jaar 2007 Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB 3 Verandering Het jaar 2007 stond voor de ANWB in het teken van verandering. De voormalige organisatiestructuur met clusters werd met de reorganisatie

Nadere informatie

Beleidsplan 2012 2017

Beleidsplan 2012 2017 Beleidsplan 2012 2017 Jo Beltman Wim van Midwoud INHOUDSOPGAVE pagina 1 INLEIDING 4 2 DE VERENIGING 4 2.1 De organisatie 4 2.2 Ontstaan 5 2.3 Leden 6 2.3.1 Ledenbijeenkomsten 7 2.3.1.1 Algemene ledenvergadering

Nadere informatie

IGNALEMENT >> DEV CLUB: RESOURCETUINTJE, DE SCHOENLEPEL VAN FHI << PERIODIEK BRANCHEMAGAZINE VAN SIEBREN DE VRIES

IGNALEMENT >> DEV CLUB: RESOURCETUINTJE, DE SCHOENLEPEL VAN FHI << PERIODIEK BRANCHEMAGAZINE VAN SIEBREN DE VRIES IGNALEMENT PERIODIEK BRANCHEMAGAZINE VAN >> DEV CLUB: RESOURCETUINTJE, DE SCHOENLEPEL VAN FHI

Nadere informatie

Jaarstukken 2012. Noorderkwartier N.V.

Jaarstukken 2012. Noorderkwartier N.V. Jaarstukken 2012 Noorderkwartier N.V. Tekstredactie Fotografie : Veertienelf Media : Pierre Mettes Inhoudsopgave Jaarverslag 2012 Voorwoord drs. J.P.C. van Hooff, directeur bestuurder.... 4 Verslag Raad

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Conceptversie

Jaarverslag 2012 Conceptversie Jaarverslag 2012 Conceptversie Inhoudsopgave Jaarverslag FNV KIEM 2012 Jaarverslag 2012... 1 Conceptversie... 1 Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3 Projecten... 4 Individuele Belangenbehartiging (IBB)...

Nadere informatie

Introductie Woord van de voorzitter 4 Profiel en kerncijfers 6

Introductie Woord van de voorzitter 4 Profiel en kerncijfers 6 Jaarverslag 2013 Inhoud Introductie Woord van de voorzitter 4 Profiel en kerncijfers 6 Verslag van de Raad van Bestuur Strategie 12 Onze klanten 23 Onze maatschappelijke resultaten 27 Onze medewerkers

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Fundeon Fonds

Jaarverslag 2013. Stichting Fundeon Fonds 2013 onds s t i c ht i ngfundeonf Jaarverslag 2013 Stichting Fundeon Fonds Stichting Fundeon Fonds Statutair gevestigd te Harderwijk Versie: definitief Vastgesteld te Harderwijk op 13 mei 2014 door het

Nadere informatie

Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Stand van zaken... 4 2.1. Werkgebied... 4 2.2. Draagvlak... 4 2.3. Verbreding... 5 2.4. Bedrijfsplan... 6 2.5.

Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Stand van zaken... 4 2.1. Werkgebied... 4 2.2. Draagvlak... 4 2.3. Verbreding... 5 2.4. Bedrijfsplan... 6 2.5. Jaarverslag 2011 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Stand van zaken... 4 2.1. Werkgebied... 4 2.2. Draagvlak... 4 2.3. Verbreding... 5 2.4. Bedrijfsplan... 6 2.5. Landelijke samenwerking... 6 3. Stand van zaken

Nadere informatie

kenteq jaarbericht 2008 2009 zien

kenteq jaarbericht 2008 2009 zien kenteq jaarbericht 2008 2009 zien kenteq jaarbericht 2008 2009 zien voorwoord Zie hier het Kenteq jaarbericht 2008. Een bijzonder bericht, waarin we ons in drie delen laten zien. In het eerste deel durven

Nadere informatie

MVO-jaarverslag. Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000. Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen

MVO-jaarverslag. Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000. Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen MVO-jaarverslag 2013 Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000 Januari Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING...3 1.1 VOORWOORD...3 1.2 WAT IS MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD

Nadere informatie

10 jaar Masterclass Kennismanagement

10 jaar Masterclass Kennismanagement 10 jaar Masterclass Kennismanagement Colofon ISBN: 9789051795592 2007 de Baak, Management Centrum VNO-NCW, Driebergen en DNV-CIBIT, Bilthoven Samenstelling: de Baak, Management Centrum VNO-NCW, Driebergen

Nadere informatie

Jaarrekening 2012 ANWB BV. Den Haag, 19 februari 2013

Jaarrekening 2012 ANWB BV. Den Haag, 19 februari 2013 Jaarrekening 2012 ANWB BV Den Haag, 19 februari 2013 Inhoudsopgave 1.1.1.1 Wit regel 2 Jaarverslag 2 1 Bericht van de hoofddirecteur 3 2 Directieverslag 4 2.1 ANWB in het kort 4 2.1.1 Doelstelling ANWB

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Het duurzaam inzetbaar houden van mensen werkt. Daar zit onze toegevoegde waarde: voor de medewerker, voor de klant én voor ons zelf!

Jaarverslag 2012 Het duurzaam inzetbaar houden van mensen werkt. Daar zit onze toegevoegde waarde: voor de medewerker, voor de klant én voor ons zelf! Jaarverslag 2012 Het duurzaam inzetbaar houden van mensen werkt. Daar zit onze toegevoegde waarde: voor de medewerker, voor de klant én voor ons zelf! Meurs & Molijn Jaarverslag 2012 Voorwoord Het was

Nadere informatie

COLLAND HET SAMENWERKINGSVERBAND VAN ALLE AGRARISCHE EN GROENE SOCIALE REGELINGEN

COLLAND HET SAMENWERKINGSVERBAND VAN ALLE AGRARISCHE EN GROENE SOCIALE REGELINGEN magazine van COLLAND HET SAMENWERKINGSVERBAND VAN ALLE AGRARISCHE EN GROENE SOCIALE REGELINGEN Leven en werken met de ziekte van Lyme Samenwerken tegen verzuim: De keten maakt u beter De regeling piekarbeid

Nadere informatie

alles stroomt MAAtschAppeliJk JAArverslAg 2007 1 Achmea Maatschappelijk Jaarverslag 2007

alles stroomt MAAtschAppeliJk JAArverslAg 2007 1 Achmea Maatschappelijk Jaarverslag 2007 alles stroomt Maatschappelijk Jaarverslag 2007 1 Achmea Maatschappelijk Jaarverslag 2007 inhoud Voorwoord 4 2 Rapportageprincipes 6 3 Profiel en kerngegevens 8 4 Missie, strategie en doelstellingen 16

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 ANWB BV. Den Haag, 11 maart 2014

Jaarrekening 2013 ANWB BV. Den Haag, 11 maart 2014 Jaarrekening 2013 ANWB BV Den Haag, 11 maart 2014 Inhoudsopgave 1.1.1.1 Wit regel 2 Jaarverslag 2 1 Bericht van de hoofddirecteur 3 2 Directieverslag 4 2.1 ANWB in het kort 4 2.1.1 Doelstelling ANWB BV

Nadere informatie

Voorwoord 5 Bericht van de Raad van Commissarissen 6 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) 8 Kerncijfers 14 Jaarverslag van de directie 15

Voorwoord 5 Bericht van de Raad van Commissarissen 6 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) 8 Kerncijfers 14 Jaarverslag van de directie 15 Jaarverslag 2014 1 2 Inhoud Voorwoord 5 Bericht van de Raad van Commissarissen 6 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) 8 Kerncijfers 14 Jaarverslag van de directie 15 Jaarrekening Dar N.V. geconsolideerd

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord. Bericht van de Raad van Commissarissen. Strategische keuzes. Externe werkplekken. Beschutte werkplekken.

Inhoud. Voorwoord. Bericht van de Raad van Commissarissen. Strategische keuzes. Externe werkplekken. Beschutte werkplekken. Jaarverslag 2013 Inhoud 3 Voorwoord Bericht van de Raad van Commissarissen 4 Organisatieprofiel 5 Strategische keuzes 6 UWeetjes 7 Externe werkplekken 8 Diensten 9 Beschutte werkplekken 10 Arbeidsintegratie

Nadere informatie

doen we MAAtschAppeliJk JAArverslAg 2008 1 Achmea Maatschappelijk Jaarverslag 2008

doen we MAAtschAppeliJk JAArverslAg 2008 1 Achmea Maatschappelijk Jaarverslag 2008 doen we Maatschappelijk Jaarverslag 28 1 Achmea Maatschappelijk Jaarverslag 28 inhoud VOORWOORD 5 1 ACHMEA IN DE SAMENLEVINg 7 1.1 Wie willen we zijn 7 2 thema 1 VERTROUWEN 15 2.1 Focus op lange termijn

Nadere informatie

NUVO Kenaupark 33 Postbus 677 2003 RR Haarlem. T 023 542 79 76 F 023 532 01 92 E info@nuvo.nl I www.nuvo.nl

NUVO Kenaupark 33 Postbus 677 2003 RR Haarlem. T 023 542 79 76 F 023 532 01 92 E info@nuvo.nl I www.nuvo.nl NUVO Kenaupark 33 Postbus 677 2003 RR Haarlem T 023 542 79 76 F 023 532 01 92 E info@nuvo.nl I www.nuvo.nl Jaarverslag 2003 Voorwoord Namens het bestuur van de Nederlandse Unie van Optiekbedrijven bied

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 BDO Holding B.V. Omdat mensen tellen.

JAARVERSLAG 2014 BDO Holding B.V. Omdat mensen tellen. JAARVERSLAG 2014 BDO Holding B.V. Omdat mensen tellen. INHOUDSOPGAVE Voorwoord In beweging 4 Kengetallen 2014 6 Kerncijfers 7 Highlights 2014 9 Over BDO 10 - Onze historie 10 - Onze identiteit 11 - Onze

Nadere informatie

Jaarverslag. Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst.

Jaarverslag. Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst. Jaarverslag 2012 Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst. Telefoon 077-4678020 info@dynamiek.nu www.dynamiek.nu Bestuursnummer 47920 BERICHT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

Nadere informatie

Verzendorganisaties: lust of last?

Verzendorganisaties: lust of last? nr 2 - bloemist mei 2015 - jaargang 18 3 Onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe CAO 14 VBW-Bloemistencongres Het Nieuwe Ondernemen 23 Stijgende omzet in eerste kwartaal 2015 26 Veel aandacht voor verkiezing

Nadere informatie

Introductie Windunie. Introductie Windunie 2

Introductie Windunie. Introductie Windunie 2 Jaarverslag 2014 Introductie Windunie 2 Introductie Windunie Windunie Groep is opgericht op 1 januari 2014. De holding bestaat uit een coöperatie van windmolens en windparken, opgericht in 2001, en de

Nadere informatie