Personalia. Het Bestuur. Contactpersonen. Directie Verenigde Assurantiebedrijven Nederland N.V. mr drs R.J. Hof voorzitter. Ministerie van Justitie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Personalia. Het Bestuur. Contactpersonen. Directie Verenigde Assurantiebedrijven Nederland N.V. mr drs R.J. Hof voorzitter. Ministerie van Justitie"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2011

2 Personalia Het Bestuur mr drs R.J. Hof voorzitter mr J.M.J. Hommel MMO mr T.L.W.M. Mallant mw mr S.M.A.J. den Ouden-Huijgen mr F.J.D. Wiegerink Contactpersonen mr dr C.B. van der Net Ministerie van Justitie drs F.C. Keppels Ministerie van Financiën Directie Verenigde Assurantiebedrijven Nederland N.V. voor deze: mr F.J. Blees N.J.M. Barendse RA

3 Inhoud 1. Inleiding 5 2. Financieel resultaat 7 3. Prestaties Ineas/IIC, verzekeraar in faillissement Het Waarborgfonds als schadevergoedingsorgaan Governance Risicomanagement en compliance Bestuur Toekomstverwachting Jaarrekening 25 Balans per 31 december Staat van baten en lasten over Kasstroomoverzicht over Toelichting 29 Overige gegevens 45 Kerncijfers 47

4 Nieuw snelheidsrecord Amerikaan Bill Warner blaast z n Hayabusa naar de 500 km/u. Warner brak z n oude record van mph (447.4 km/u) op de Loring Air Force Base in Maine (VS). Op zijn Hayabusa turbo was hij tevens de eerste persoon die harder dan 300 mph reed op een motorfiets. Met mph ( km/u) ging hij daar ruim overheen.

5 1. Inleiding Het verslagjaar 2011 wordt gekenmerkt door veel somber nieuws rond de Eurocrisis. Landen als Griekenland, Portugal, Spanje en Italië zijn zwaar getroffen door het economisch tij en dat veroorzaakte uiteraard grote onrust. Het imago van de verzekeringswereld is daarnaast behoorlijk beschadigd en het vertrouwen in de financiële sector staat nog steeds onder druk. Het Waarborgfonds Motorverkeer wordt minder geraakt door de Euro-perikelen. Het heeft zich tijdens dit verslagjaar normaal gekweten van zijn taak, namelijk het fungeren als vangnet voor slachtoffers in het verkeer die schade hebben geleden door toedoen van onbekende of onverzekerde daders. Opnieuw is een aantal schaden afgewikkeld in het kader van het faillissement in 2010 van IIC/Ineas, zoals wij in het vorig verslag reeds verwachtten. In dat zelfde verslag maakten wij ook melding van de openstelling van een digitaal portaal, waarmee particuliere klanten parkeerschaden bij ons kunnen indienen. Gemiddeld twintig procent van deze claims werd in 2011 op die manier bij ons ingediend. Alle ervaringen die wij hebben opgedaan in het gebruik van het portaal en de behandeling van de op digitale wijze ingediende claims zullen worden meegenomen in het ontwerp van een verdere uitbouw van het portaal in Uiteindelijk kunnen alle particuliere claims via de website worden aangeboden. Het gemak waarmee onze klanten nu hun claim bij ons kunnen indienen en de snelheid waarmee deze vervolgens wordt verwerkt, werd bijzonder hoog gewaardeerd in het klanttevredenheidsonderzoek dat wij jaarlijks laten uitvoeren. Daarom hebben wij besloten het jaarlijkse thema voor het verslag hierbij aan te laten sluiten, zodat snelheid het onderwerp is geworden. Niet alleen de snelheid van de digitale wegen komt hierin aan bod, maar ook andere gebeurtenissen en ontwikkelingen die het Waarborgfonds Motorverkeer in 2011 hebben geraakt. 1 juli 2011 was de officiële startdatum voor de volledige uitbesteding van alle werkzaamheden van het Waarborgfonds aan de Verenigde Assurantiebedrijven Nederland N.V. (VAN). Omdat het voltallig personeelsbestand van het Waarborgfonds op die datum in dienst is getreden van de VAN, beschikken wij dus nog altijd over het zelfde, deskundige team medewerkers. Dit team is onmisbaar voor ons succesvol functioneren en daarom gaat onze dank naar onze medewerkers uit. If you are in a spaceship that is travelling at the speed of light, and you turn on the headlights, does anything happen? Steven Wright Jaarverslag

6 Reizen deeltjes echt sneller dan het licht? *) Ook conclusies uit wetenschappelijk onderzoek blijken soms te snel getrokken misschien wel sneller dan het licht. Op 16 maart 2012 moest een groep Italiaanse wetenschappers toegeven dat er meetfouten waren gemaakt bij de vaststelling van de snelheid van neutrino s. De eerder gepubliceerde conclusie dat deze deeltjes sneller kunnen reizen dan het licht was daarmee van de baan. Waarmee eens te meer werd bevestigd hoezeer Einstein de spijker op de kop had geslagen. Nieuwe experimenten bevestigen de conclusies die wetenschappers in september al trokken: sommige deeltjes gaan sneller dan het licht. In september beweerden wetenschappers van CERN dat ze deeltjes sneller dan het licht hadden laten reizen. De deeltjes konden 730 kilometer in 2,43 milliseconden afleggen. Dat betekent dat deze deeltjes in vergelijking met licht 60 nanoseconden minder nodig hadden om die afstand te volbrengen. Rep en roer De wetenschappelijke wereld was direct in rep en roer. Want had Einstein veel eerder toch niet gesteld dat geen enkel deeltje in een vacuüm sneller kan reizen dan het licht? Nieuwe experimenten Er werd dan ook direct gepleit voor nieuwe experimenten om de behaalde resultaten te herhalen (of te weerleggen). Die experimenten zijn nu uitgevoerd. En wederom arriveerden de deeltjes 60 nanoseconden eerder dan men zou verwachten. En wederom stellen de onderzoekers dat daarbij sprake is van een foutmarge van tien nanoseconden. Dus zelfs als zij er een beetje naast zitten, gaan de deeltjes nog sneller dan het licht. Hoewel de onderzoekers hebben gedaan wat hun collega s van ze hebben gevraagd meer onderzoek is hiermee de kous nog niet af. Diverse wetenschappers willen meer experimenten zien. En die komen er ongetwijfeld, want dit is een enorm interessante studie. De implicaties zijn namelijk enorm. Stel dat deeltjes inderdaad sneller kunnen reizen dan het licht, dan zou tijdreizen bijvoorbeeld tot de mogelijkheden kunnen behoren*.

7 2. Financieel resultaat De door Verzekeraars en de Staat te betalen bijdrage aan het Waarborgfonds is voor 2011 verhoogd met 10%. Ondanks deze verhoging van de bijdrage werd voor 2011 wel een verlies begroot. Dit verlies houdt verband met de nagestreefde afbouw van de liquide middelen. Het aantal ontvangen schadeclaims ligt iets lager dan in 2010 (zie ook Hoofdstuk 3). De schadebetalingen liggen wel in lijn met de uitkeringen in De genormaliseerde (exclusief uitloopresultaten en de Ineas schade) schadelast bedraagt voor ,7 miljoen tegen 72,7 miljoen voor Daarnaast bedraagt de schadelast als gevolg van het faillissement van Ineas in ,4 miljoen en in ,0 miljoen. De extra last in 2011 houdt verband met het op basis van nieuwe inzichten alsnog opnemen van de verplichtingen voor door Spaanse verzekerden van Ineas veroorzaakte schaden (zie ook Hoofdstuk 4). De afwikkeling van oude schaden leverde in 2011 door incidentele schaden een extra last op van 5,7 miljoen waarbij in 2010 juist een vrijval optrad van 16,8 miljoen (zie ook pagina 33). De bedrijfskosten bleven binnen de begroting. Het saldo van baten en lasten wordt verrekend met de in komende jaren van verzekeringsmaatschappijen en de Staat te ontvangen bijdragen. Jaarverslag

8 3. Prestaties 2011 In dit hoofdstuk gaan wij vanuit verschillende invalshoeken (aantallen, bedragen, toewijzingspercentages etc.) dieper in op onze werkzaamheden. Ontvangen schadeclaims We kunnen de bij ons ingediende verzoeken om schadevergoeding grofweg in twee groepen verdelen, namelijk schade toegebracht door een onbekend gebleven veroorzaker (type A) en die, waarbij de veroorzaker onverzekerd is (type B tot E). De onverzekerde veroorzaker b is zijn verzekeringsplicht niet nagekomen c reed in een door diefstal of geweld verkregen voertuig d is verzekerd bij een verzekeringsmaatschappij die insolvent geraakt of e is van de verzekeringsplicht is vrijgesteld wegens gemoedsbezwaren of reed op een zogenaamde elobike. Het aantal ontvangen claims naar deze categorieën bedroeg de afgelopen jaren: a b c d e totaal Zoals gebruikelijk heeft het grootste aantal van de in 2011 ontvangen claims betrekking op schaden die door on bekende daders is veroorzaakt. Hoewel het totaal beduidend lager ligt dan in 2010 kan toch niet gesteld worden dat een eerder gemelde dalende tendens zich heeft voortgezet; het totaal voor 2011 kan als gemiddeld worden aangemerkt. In 2010 ontvingen wij meer dan 200 claims in het faillissement van IIC/Ineas; een restant van 60 claims werd in 2011 ontvangen. De verdeling van claims op basis van onze wettelijke taak geeft intern onvoldoende houvast voor aansturing van onze processen. Voor de interne aansturing maken wij het onderscheid naar parkeerschaden (schade aan motorrijtuigen in geparkeerde toestand), wegmeubilairschaden (waaronder vangrails, lichtmasten, etc.), personenschaden en overige materiële schaden. In totaal ontvingen wij claims ten opzichte van in 2010, een daling van 5,1 % ten opzichte van Het aantal schaden aan geparkeerde motorvoertuigen bedroeg in , een daling van 6,4 % ten opzichte van de die wij in 2010 noteerden. Deze daling houdt mogelijk verband met de economische teruggang en een vermindering van het aantal gereden kilometers in Nederland. In de categorie wegmeubilair ontvingen wij in meldingen (2010: ), weliswaar een daling van 2,6 %, maar in vergelijking tot de jaren ervoor nog steeds een fors aantal. Het aantal claims uit hoofde van overige materiële schade bedroeg in ten opzichte van in Een daling van 4,5 %. 8 Jaarverslag 2011

9 Ontwikkeling ontvangen claims vs wagenpark Index (2000=100) Wegmeubilair Wagenpark Totaal Personenschade Parkeer Overige materiële schaden Het aantal claims waarbij sprake is van personenschade is in 2011 daarentegen toegenomen: ten opzichte van in 2010, een stijging van 1,2 %. Een beperkt aantal claims in vergelijking tot het aantal waarin sprake is van materiële schade, maar voor benadeelden is er vaak sprake van grote gevolgen. Toe- en afwijzingen Wij namen in 2011 in (2010: ) dossiers een beslissing over toe- of afwijzen. In viel de beslissing geheel of gedeeltelijk gunstig uit voor de benadeelde; dat komt overeen met 75,5 %, een beperkte toename van 0,6 %-punt ten opzichte van Zie hieronder de uitkomsten bij de diverse categorieën. Toewijzingspercentage naar categorie parkeerschaden wegmeubilairschaden overige materiële schaden personenschaden totaal categorie claim Jaarverslag

10 Voor wegmeubilair kwam het toewijzingspercentage voor 2011 uit op 94,4% (2010: 94,7%). Deze percentages zijn relatief hoog in vergelijking met de andere, omdat bij vaste objecten eenvoudiger aan de bewijseisen kan worden voldaan. Betere afstemming met de professionele claimanten leidt ook tot hogere toewijzingspercentages, omdat claimanten vooral dossiers indienen waarvan zij weten dat die ook voor vergoeding in aanmerking komen. Uiteindelijk willen wij bereiken dat claims waarvan het duidelijk is dat ze niet voor vergoeding in aanmerking komen, niet meer bij ons worden ingediend. Doorlooptijden Wij stellen alles in het werk om verzoeken om schadevergoeding onmiddellijk in behandeling te nemen en zo snel mogelijk af te handelen. Wij vinden dat we daarin in 2011 goed zijn geslaagd, wat bevestigd wordt door de doorlooptijd van de behandelde dossiers: gemiddeld duurde het in (2010: 29) kalenderdagen voordat een claim was afgehandeld. Doorlooptijd kalenderdagen parkeerschaden wegmeubilairschaden overige materiële schaden gemiddeld materieel Het gemiddelde verschilt per soort schade zoals wij deze intern onderscheiden: schade aan geparkeerde voertuigen en schade aan wegmeubilair kan nu eenmaal sneller worden afgehandeld dan overige materiële schade, waar vaak schuldvraagonderzoek moet worden verricht. De doorlooptijd voor personenschaden is buiten de bovenstaande gemiddelde cijfers gehouden, omdat bij behandeling van een personenschade de behandeltijd mede gerelateerd is aan de herstelperiode van het letsel. In alle gevallen geldt echter dat wij de zaak zo voortvarend mogelijk behandelen. Doorlooptijden van personenschadedossiers meten wij via andere benaderingen. Naast de snelheid waarmee beslissingen omtrent aansprakelijkheid worden genomen is ook van belang hoeveel dossiers uit vorige jaren nog openstaan. Van de oudere schadejaren houden wij bij hoeveel dossiers er uiteindelijk nog niet met de slachtoffers zijn geregeld. Per saldo hebben wij in deze categorie minder dan 10% dossiers die langer lopen dan 2 jaar. Actieve aandacht voor doorlooptijden is één van de wezenlijke elementen van de Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL) die wij hebben ondertekend. 10 Jaarverslag 2011

11 Schade-uitkeringen In totaal keerden wij in ,4 miljoen uit, exclusief de schadebetalingen in verband met IIC/Ineas. In 2010 lag dat bedrag, exclusief de schadebetalingen in verband met IIC/Ineas, op 66,1 miljoen. Op pagina 41 van dit jaar - verslag vindt u de verdeling terug van de schade-uitkeringen naar categorie. Onze praktijk leert dat de ontwikkeling in schade-uitkeringen zelden recht evenredig verloopt met de ontwikkeling in aantallen. Dat kan bijvoorbeeld te maken hebben met incidentele grote uitkeringen bij personenschade. Klanttevredenheid Het resultaat van ons jaarlijkse klanttevredenheidsonderzoek bij materiële schaden is ten opzichte van 2010 verbeterd. Onze Net Promoter Score bedroeg + 34, ten opzichte van + 13 in Klanten uit de groep Promoters gaven aan vooral enthousiast te zijn over de snelheid waarmee wij hun claim in behandeling namen en tot een beslissing kwamen. Eén op de vijf particulieren van wie de claim door het Waarborgfonds werd afgewezen, gaf ons, ondanks de afwijzing, een rapportcijfer 8 of hoger. Omdat het Waarborgfonds als organisatie in Nederland volstrekt uniek is, zijn er geen benchmarks voorhanden die wij ter vergelijking kunnen hanteren. Ons klanttevredenheidsonderzoek loopt echter al vele jaren, waardoor wij de ontwikkeling in de loop der jaren goed kunnen volgen; de uitkomsten bieden vrijwel altijd handvatten die wij kunnen gebruiken om onze dienstverlening naar- en de tevredenheid van- zowel onze particuliere als zakelijke klanten verder te optimaliseren. Uit onze zakelijke claimanten werd in 2010 een klantenpanel gevormd, waarvan wij nu een continue terugkoppeling ontvangen. Dit levert uiteraard meer op dan jaar in, jaar uit dezelfde personen dezelfde vragen te stellen. Op het gebied van de behandeling van personenschadeclaims meten wij onze klanttevredenheid in samenwerking met het Personenschade Instituut van Verzekeraars (PIV). Voor 2011 kwam de score van onze klanttevredenheid uit op 7,8 (2010: 7,6). Een andere indicator voor het niveau van klanttevredenheid is het aantal klachten. Ontevreden relaties staan verschillende mogelijkheden ter beschikking. De meest laagdrempelige is ons interne klachtenbureau. Daarnaast hebben wij ons aangesloten bij het KIFID (Klachteninstituut Financiële Dienstverlening). Ons interne klachtenbureau ontving in klachten (2010: 45), waarvan er uiteindelijk 7 gegrond werden verklaard. In 2011 had het Waarborgfonds 14 klachten waarbij de klager het KiFiD heeft ingeschakeld. In 2010 waren dat er 7. De Ombudsman heeft in 12 gevallen het Waarborgfonds in het gelijk gesteld. Eén zaak is nog in behandeling en de andere is gedeeltelijk vergoed. Verhaal op onverzekerden Een principieel belangrijk onderdeel van de werkzaamheden van het Waarborgfonds bestaat uit het verhalen van de door aansprakelijke, onverzekerde personen veroorzaakte schade. Dit verhaalsrecht, dat in de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (Wam) is vastgelegd, dient een belangrijk maatschappelijk doel. Naast de inspanningen van de overheid om de verzekeringsplicht te handhaven is het onmisbaar als instrument om het verzekeringssysteem van de Wam in stand te houden. De kans om na het onverzekerd veroorzaken van een ongeval voor de volledige schade in persoon te worden aangesproken is bovendien een goede stimulans om zich te verzekeren. Met onze verhaalsacties voorkomen wij ook dat de verzekerden een hogere bijdrage aan het Waarborgfonds zouden moeten opbrengen. De verzekerden brengen via hun verzekeringspremie immers de middelen op waarmee de slachtoffers van onverzekerde weggebruikers door het Waarborgfonds schadeloos worden gesteld. Daarnaast ervaren slachtoffers vooral als er sprake was van personenschade - het als een vorm van immateriële genoegdoening dat de onverzekerde dader de financiële dans niet ontspringt. In 2011 incasseerde het Waarborgfonds een bedrag van 2,6 miljoen (2010: 2,7 miljoen). Jaarverslag

12 Fraudebestrijding Het is niet nieuw dat wij blootstaan aan pogingen tot misbruik en oneigenlijk gebruik: fraude. Ook hier hebben wij onze geïntensiveerde aanpak verder met succes voortgezet wat heeft geleid tot een besparing van 1,7 miljoen. Dat is weliswaar 0,9 miljoen minder dan in 2010, maar in dat jaar was sprake van een aantal schaden waarin hoge bedragen waren gevorderd. Wij hebben niet de illusie dat wij hiermee alle fraudepogingen boven water hebben en wij zien ook nog mogelijk - heden voor verdere verbetering. De fraudebestrijding zal de komende jaren onverminderd onze aandacht blijven eisen en blijft stevig verankerd in onze organisatie. In dit verband merken wij op dat wij de aanbevelingen van het Verbond van Verzekeraars, neergelegd in het zogenaamde Delta Plan Fraude, ook in onze organisatie hebben ingevoerd. 12 Jaarverslag 2011

13 4. Ineas/IIC, verzekeraar in failissement Op basis van artikel 25 eerste lid, onder d van de Wam heeft het Waarborgfonds een taak bij het vergoeden van schade aan benadeelden van een veroorzaker van wie de verzekeraar in staat van onvermogen is geraakt. De afgelopen decennia had zo n situatie zich in Nederland niet voorgedaan, maar op 24 juni 2010 heeft de rechtbank Amsterdam de noodregeling uitgesproken over de Nederlandse internet autoverzekeraar International Insurance Corporation (IIC), handelend onder de naam Ineas, gevolgd door een faillissement op 20 oktober Ook omdat wij onze overige uitkomsten in dit jaarverslag helder willen vergelijken met 2010, presenteren wij de gevolgen van het faillissement in dit aparte hoofdstuk. Ineas sloot niet alleen autoverzekeringen in Nederland maar bood in dienstverrichting ook autopolissen aan in een aantal andere landen, totaal ruim contracten verspreid over Nederland, Duitsland, Frankrijk en Spanje. Deze polissen zijn door de curator beëindigd per 1 september Evenals in Nederland geven de Waarborgfondsen in Duitsland en Frankrijk dekking in geval van een onvermogende verzekeraar. Het Spaanse Waarborgfonds echter geeft daarvoor mogelijk geen dekking als het een buitenlandse verzekeraar betreft die in dienstverrichting Spaanse motorrijtuigen heeft verzekerd. Op basis van een in 1995 gesloten overeenkomst tussen waarborgfondsen betaalt het waarborgfonds in het land van vestiging van de verzekeraar de uitgekeerde schade terug aan het fonds dat in het land van dienstverrichting in eerste instantie garant staat jegens de benadeelden. Voorwaarde daarvoor is wel dat het lokale waarborgfonds zelf wettelijk dekking biedt. Concreet betekent dit dat wij in deze de uitkeringen van het Duitse en Franse waarborgfonds restitueren, maar van het Spaanse waarborgfonds vooralsnog niet, omdat de juridische situatie daar nog niet duidelijk is. De in 1995 gesloten overeenkomst is inmiddels gecontinueerd, waarbij wordt overlegd over aanpassingen, mede op basis van onze ervaringen. De totale schadelast inzake de insolventie van Ineas, voor zowel de schaden die het Waarborgfonds rechtstreeks moet voldoen als de aan de andere waarborgfondsen te restitueren en gerestitueerde schadebetalingen, bedraagt 15,9 miljoen, waarvan 3,4 miljoen reeds betaald is en 12,5 miljoen is opgenomen in de technische voorziening voor nog te betalen schaden. Naar verwachting bestaat er voor onze uitkeringen nog een substantieel deel regres op de boedel. In het kader van de jaarrekening is dit bedrag op basis van het laatst bekende verslag van de curator geschat op 10,6 miljoen. Per saldo is de netto schadelast op basis van de huidige gegevens 5,4 miljoen. Jaarverslag

14 431 kilometer per uur 2 3 top 0 tot 100 vermogen in km/u seconden in pk 1 Bugatti Veyron Super Sport 431 2, SSC Ultimate Aero TT 414 2, Saleen S7 Twin Turbo 399 2, Koenigsegg CCX 394 3, McLaren F , Gumpert Apollo 360 2, Ascari A , Ferrari Enzo 349 3, Jaguar XJ , Pagani Zonda F (C12F) 346 3, Snelheidsrecords worden doorlopend gebroken. Honderd jaar geleden haalde een auto net twintig km/u, tegenwoordig zijn met zuigermotoren snelheden van ver boven de vierhonderd km/u mogelijk. De Thrust SSC, een experimentele raketauto, heeft in de Black Rock Desert (USA) zelfs de geluidsbarrière doorbroken bij een pieksnelheid van 1.240,77 km/u.

15 5. Het Waarborgfonds als schadevergoedingsorgaan Het Waarborgfonds heeft niet alleen een taak ten aanzien van ongevallen in Nederland. Nederlandse inwoners die in het buitenland slachtoffer zijn geworden van een ongeval kunnen zich onder bepaalde omstandigheden ook tot het Waarborgfonds wenden, in zijn rol van Schadevergoedingsorgaan. Deze taak kreeg het Waarborgfonds toe - bedeeld bij de invoering in Nederland van de Vierde Motorrijtuigverzekeringsrichtlijn van de EG in Het gaat hierbij hoofdzakelijk om situaties waarbij een ongeval in een andere EU-lidstaat, Noorwegen, IJsland of Liechtenstein heeft plaatsgevonden. Heeft de verzekeraar niet de door de 4e richtlijn verplicht gestelde vertegenwoordiger in Nederland aangesteld, reageert de verzekeraar of diens vertegenwoordiger niet adequaat binnen drie maanden, is de aansprakelijke niet verzekerd of is hij onbekend, dan kan de Nederlandse benadeelde zich tot het Schade - vergoedingsorgaan wenden. Het Schadevergoedingsorgaan regelt dan de schade met de Nederlandse benadeelde op basis van het toepasselijke recht, meestal dat van het land van het ongeval. Wij hebben vervolgens een verhaalsrecht op onze buitenlandse zusterorganisatie. Het aantal aan ons voorgelegde schadegevallen is in 2011 vrijwel onveranderd gebleven. In 2011 werden wij 435 maal benaderd met een verzoek om interventie, tegen 458 maal in In 224 (2010: 254) gevallen was sprake van een onbekende of niet verzekerde dader, en in 211 (2010: 212) dossiers had de buitenlandse verzekeraar of zijn Nederlandse schaderegelaar naar de mening van de claimant niet of niet voldoende gemotiveerd gereageerd. Hier ging het om ongevallen in het buitenland waarbij een Nederlandse ingezetene slachtoffer was. Natuurlijk kunnen ingezetenen van andere EU-landen ook in Nederland slachtoffer van een ongeval worden. Heeft de Nederlandse verzekeraar in het land van woonplaats van de benadeelde geen vertegenwoordiger aangesteld, reageert die vertegenwoordiger niet adequaat na een claim, of blijft de veroorzaker onverzekerd of onbekend, dan kan de benadeelde zijn eigen Schadevergoedingsorgaan aanspreken. Dat heeft dan op zijn beurt weer regres op het Nederlandse Schadevergoedingsorgaan. Omdat het Nederlandse Waarborgfonds al sinds zijn oprichting, dat wil dus zeggen ruim voor de invoering van de 4e Richtlijn, ook door de buitenlandse benadeelde zelf kan worden aangesproken als een onverzekerde of onbekende in Nederland een ongeval veroorzaakt, rapporteren wij over deze situaties niet afzonderlijk. Deze gevallen zijn reeds begrepen in de cijfers van hoofdstuk 2 van dit verslag. Wel wordt afzonderlijk geregistreerd of de buitenlandse vertegenwoordiger van de Nederlandse verzekeraar niet, niet tijdig of onvoldoende gemotiveerd zou hebben gereageerd. Wij werden in verband daarmee 149 keer aan - gesproken (2010: 98). Jaarverslag

16 6. Governance Het hoogste orgaan van de stichting Waarborgfonds Motorverkeer is het bestuur. Dit is samengesteld uit twee leden die worden aangewezen door het Verbond van Verzekeraars, twee leden die worden aangewezen door het Centraal Overleg, een samenwerkingsverband van een vijftal organisaties van weggebruikers, en een voorzitter, die op niet bindende voordracht van Verbond van Verzekeraars en Centraal Overleg wordt benoemd door de ministers van Financiën en van Veiligheid en Justitie. Het bestuur bepaalt het beleid van de stichting binnen de kaders die door wet- en regelgeving, in het bijzonder de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen zijn getrokken. Het bestuur stelt de begroting en de jaarrekening vast alsmede de hoogte van de bijdrage die elke motorrijtuigverzekeraar die in Nederland aansprakelijkheidsverzekeringen voor motorrijtuigen sluit aan het Waarborgfonds dient te betalen. De ministeries van Financiën en van Veiligheid en Justitie worden van de ontwikkelingen binnen het waarborgfonds op de hoogte gehouden. Daartoe heeft elk ministerie een contactpersoon aangewezen aan wie alle voor de bestuursvergadering bestemde documenten worden toegezonden. Periodiek overlegt het bestuur, dan wel de voorzitter of de directie daarnaast met de contactpersonen. Het bestuur heeft een directie aangesteld. De directie is verantwoordelijk voor de uitvoering van het door het bestuur vastgestelde beleid. Tot 1 juli 2011 bestond de directie uit mr F.J. Blees en N.J.M. Barendse RA. In verband met de hierna te bespreken uitbesteding van de management- en uitvoerende werkzaamheden aan de Verenigde Assurantiebedrijven Nederland N.V. (VAN) wordt de directie van het Waarborgfonds sinds 1 juli 2011 gevoerd door de VAN. Binnen de directie van de VAN valt het Waarborgfonds in het aandachtsgebied van de heer Blees. Per 1 juli 2011 zijn alle management- en operationele werkzaamheden van het Waarborgfonds Motorverkeer uit - besteed aan de Verenigde Assurantiebedrijven Nederland N.V., of kortweg VAN. De VAN is een schadeverzekeraar die onder verschillende merknamen actief is op de Nederlandse markt. Het gaat daarbij hoofdzakelijk om motor - rijtuig-, brand-, aansprakelijkheids- en rechtsbijstandverzekeringen voor personen die bij de reguliere maatschappijen geen dekking kunnen vinden en om beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen voor financieel adviseurs en makelaars O.Z. Daarnaast voert de VAN reeds gedurende vele jaren de directie en het management over andere organisaties en samenwerkingsverbanden: de Atoompool, de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V. en de Nederlandse Milieupool. Het Waarborgfonds werkte, evenals het Nederlands Bureau der Motorrijtuigverzekeraars, al sinds het eind van de jaren 90 van de vorige eeuw nauw samen met de VAN op het terrein van stafdiensten. In het kader van de uitbesteding is het voltallig personeel van het Waarborgfonds op 1 juli 2011 in dienst getreden van de VAN. Deze uitbesteding biedt het Waarborgfonds een aantal voordelen. De governance-structuur is door de samenwerking transparanter geworden. Voor de medewerkers biedt de verdergaande samenwerking nieuwe opleidings- en carrièrekansen. En last but not least kunnen wij, door onderlinge samenwerking en gebruikmaking van elkaars expertise, de kwaliteit van onze dienstverlening verder verbeteren. De huidige oplossing is een logisch gevolg van het succes van de vorige samenwerking. 16 Jaarverslag 2011

17 7. Risicomanagement en compliance Risicomanagement De Wet op het financieel toezicht (Wft) is niet van toepassing op het Waarborgfonds. Omdat wij deel uitmaken van de financiële wereld en de Wft wel van toepassing is op onze financiers vinden wij het passend om zoveel als mogelijk op vrijwillige basis de normen en richtlijnen van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) te volgen. Onderdeel van de Wft vormen richtlijnen ten aanzien van een integere bedrijfsvoering. Een daarvan betreft het bewaken van de risico s die voortvloeien uit de activiteiten van de onderneming. Risicomanagement is het met een vaste frequentie uitvoeren van een analyse van de risico s van de onderneming en het daarop treffen van beheersmaatregelen. Jaarlijks wordt een risicoanalyse uitgevoerd volgens het FIRM-protocol van DNB. Hieruit komen geen onacceptabele risico s naar voren die het Waarborgfonds zou lopen. Wij zijn van oordeel dat zowel de financiële- als niet-financiële risico s in voldoende mate worden beheerst. Bij de presentatie van de jaarrekening wordt nader ingegaan op de financiële risico s. Het Waarborgfonds Motorverkeer onderkent ook de volgende niet-financiële risico s die van wezenlijke invloed kunnen zijn op de resultaten, het vermogen en de reputatie van de organisatie: Integriteit Eén van de pijlers van de Wft is het borgen van de integriteit van het verzekeringsbedrijf. De VAN heeft hiertoe regels opgesteld over het gedrag van haar medewerkers op alle niveaus ten aanzien van nevenactiviteiten, het al of niet accepteren van relatiegeschenken en de omgang met vertrouwelijke gegevens. Alle medewerkers zijn gebonden aan de gedragscode inzake integriteit. De VAN heeft een compliance officer aangesteld, die toeziet op de naleving van deze regels. Er is een klokkenluiderregeling, die medewerkers de mogelijkheid biedt onverhoopte misstanden te melden, er is een incidentenregeling opgesteld en alle medewerkers hebben een overeenkomst inzake het zakelijk gebruik van computers en internet ondertekend. Al deze regels zijn onverkort van toepassing op de medewerkers die werkzaamheden verrichten voor het Waarborgfonds. Daarnaast is in de arbeidsovereenkomst met de medewerkers van de VAN die betrokken zijn bij de schadebehandeling expliciete opgenomen dat de schadebehandeling van schaden op onafhankelijke wijze dient te geschieden. In de uitbestedingsovereenkomst tussen VAN en het Waarborgfonds zijn daarnaast expliciete bepalingen opgenomen over hoe omgegaan dient te worden met mogelijk tegengestelde belangen. Informatietechnologie IT-systemen en processen zijn zo ontworpen dat storingen, fraude, beveiligingslekken en fouten zoveel mogelijk worden beperkt. Ook hebben wij risicobeperkende maatregelen getroffen in de vorm van toegangsbeveiliging, een calamiteitenplan en uitwijkfaciliteiten. Juridische procedures Het Waarborgfonds Motorverkeer loopt risico s voornamelijk als gevolg van juridische procedures in verband met zijn activiteiten als instantie die schadevorderingen in het wegverkeer vergoedt en als werkgever. Op dit moment lopen er naast enige reguliere procedures inzake de behandeling van schadegevallen - geen juridische procedures tegen Waarborgfonds Motorverkeer die van wezenlijke invloed zijn op het resultaat en vermogen van de organisatie. Jaarverslag

18 De snelheid waarmee meteoroïden de atmosfeer binnenkomen bedraagt tot km/u (10 tot 70 km/s). Om de tocht door de dampkring te kunnen overleven, moet zelfs voor grote meteoroïden de snelheid niet hoger zijn dan ongeveer km/u (27 km/s). Alleen zeer grote meteoroïden (meer dan kg) ondervinden relatief zo weinig weerstand dat de snelheid voldoende blijft om bij inslag een krater te veroorzaken. Een aanzienlijk deel van de meteoroïde verdampt en slechts een beperkt deel bereikt de aarde: vaak zelfs helemaal niets. De massa van de Nederlandse Glanerbrug-meteoriet bedroeg naar schatting vermoedelijk tussen de 20 tot 200 kg, waarvan minder dan 1 kg het aardoppervlak bereikte.

19 Rechtmatigheid Het bestuur en de directie hebben als taak toe te zien dat uitkeringen door het Waarborgfonds plaats vinden binnen de kaders van de wettelijke taak die aan het Waarborgfonds Motorverkeer is toegewezen. Door het Waarborgfonds Motorverkeer wordt de rechtmatigheid gewaarborgd door de inrichting van de administratieve organisatie, procedures en een stelsel van interne controle. De rechtmatigheid wordt vastgesteld aan de hand van een, met het Ministerie van Financiën afgestemd, controleprotocol. Aan de hand van eigen intern onderzoek op basis van het protocol legt de directie verantwoording af aan het bestuur en aan het Ministerie. Door de externe accountant wordt dit interne onderzoek gecontroleerd in het kader van de controleopdracht voor het jaarverslag. Aan de hand van de rapportage van de directie en de controlewerkzaamheden door de accountant is het bestuur van mening dat de in de jaarrekening verantwoorde bijdragen, opbrengst vrijstellingsbewijzen en bruto schadeschaden rechtmatig tot stand zijn gekomen. Het oordeel van de externe accountant is opgenomen in de controleverklaring bij de jaarrekening. Jaarverslag

20 De nieuwe A5X processor van Apple Inc. wordt gebouwd door Samsung en is het kloppend hart van de ipad 3. Deze dual core processor draait met een kloksnelheid van 1 GHz en is standaard voorzien van een werkgeheugen van 500 Mb. Halverwege 2012 zal de ipad3 worden uitgerust met een quad core A6, die naar verluid drie keer zo snel zal zijn. Deze eerste ipad3 is sneller dan het in 1995 geintroduceerde T90 model van Cray Supercomputer Inc. Het instapmodel bevatte in 1997 een enkele 450 MHz processor en standaard 450 Mb werkgeheugen. Hoewel architectuur en doeleinden van de Cray uiteraard hemelsbreed verschilden van de ipad3, gold dat ook voor de prijs. De Cray T90 ging over de toonbank voor $ 38 mln, wat toch schril afsteekt tegen de $ 500 van de Apple uit 2012.

Doorrijden na een ongeval

Doorrijden na een ongeval Jaarverslag 2012 Het zal je maar gebeuren.. Je raakt betrokken bij een ongeval. Een ongeval waar je geen schuld aan hebt. Een ongeval dat plotseling gebeurt. Je rijdt rustig op je fiets naar huis en het

Nadere informatie

J a a r v e r s l a g 2 0 0 6

J a a r v e r s l a g 2 0 0 6 Jaarverslag 2006 Een beetje bijzonder In een aantal opzichten is het Waarborgfonds Motorverkeer een bijzonder bedrijf in verzekeringsland. Zo hebben we geen eigen verzekerden en geen winstoogmerk. En soms

Nadere informatie

Personalia. Bestuur. Contactpersonen. Directie. mr A.J. Jutte voorzitter

Personalia. Bestuur. Contactpersonen. Directie. mr A.J. Jutte voorzitter Jaarverslag 2007 Jaarverslag 2007 Personalia Bestuur mr A.J. Jutte voorzitter mr J.M.J. Hommel MMO J.C. Jansen mw mr S.M.A.J. den Ouden-Huijgen mr F.J.D. Wiegerink Contactpersonen mw mr I.M. Nathan-Kaarsemaker

Nadere informatie

Personalia. mr K. Redeker Ministerie van Justitie drs F.C. Keppels Ministerie van Financiën. voor deze: mr F.J. Blees N.J.M. Barendse RA.

Personalia. mr K. Redeker Ministerie van Justitie drs F.C. Keppels Ministerie van Financiën. voor deze: mr F.J. Blees N.J.M. Barendse RA. 1965-2015: 50 JAAR WAARBORGFONDS MOTORVERKEER Jaarverslag 2014 JAAR 1965-2015: 50 jaar waarborgfonds motorverkeer jaarverslag 2014 Personalia Het bestuur mr drs R.J. Hof, voorzitter drs F. van Bruggen

Nadere informatie

Personalia. Bestuur. Contactpersonen. Directie. mr A.J. Jutte voorzitter

Personalia. Bestuur. Contactpersonen. Directie. mr A.J. Jutte voorzitter Jaarverslag 2008 Personalia Bestuur mr A.J. Jutte voorzitter mr J.M.J. Hommel MMO J.C. Jansen mw mr S.M.A.J. den Ouden-Huijgen mr F.J.D. Wiegerink Contactpersonen mw mr I.M. Nathan-Kaarsemaker Ministerie

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. AXENT NabestaandenZorg N.V. Groningen

Jaarverslag 2011. AXENT NabestaandenZorg N.V. Groningen Jaarverslag 2011 AXENT NabestaandenZorg N.V. Groningen Vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders d.d. 23 mei 2012. Jaarverslag 2011 Inhoudsopgave Personalia... 4 Kerncijfers... 5 Verslag

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Stichting BMS Pensioenfonds in liquidatie. Woerden

Jaarverslag 2011. Stichting BMS Pensioenfonds in liquidatie. Woerden Stichting BMS Pensioenfonds in liquidatie Woerden Inhoud Kengetallen en kerncijfers 3 Meerjarenoverzichten van kengetallen en kerncijfers 4 Bestuursverslag 7 Gang van zaken gedurende het verslagjaar 8

Nadere informatie

De kleuren van OVO Jaarverslag Jaarrekening 2011

De kleuren van OVO Jaarverslag Jaarrekening 2011 De kleuren van OVO Jaarverslag Jaarrekening 2011 1 OVO biedt, als onderlinge verzekeraar en deskundig partner van overheden, continuïteit voor beheersing van fraude- en aansprakelijkheidsrisico s, in goede

Nadere informatie

ACTIAM N.V. Jaarverslag 2014

ACTIAM N.V. Jaarverslag 2014 ACTIAM N.V. Jaarverslag 2014 PERSONALIA Directie ACTIAM N.V. J. de Wit, voorzitter E.J. van Bergen, directielid G.H.B. Coppens, directielid R.G.H. Verheul, directielid Accountant KPMG Accountants N.V.

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Waard Leven N.V. Johan Duikerweg 17 1703 DH Heerhugowaard

Jaarverslag 2013. Waard Leven N.V. Johan Duikerweg 17 1703 DH Heerhugowaard Jaarverslag 2013 Waard Leven N.V. Johan Duikerweg 17 1703 DH Heerhugowaard Statutair gevestigd te Heerhugowaard en ingeschreven in het Handelsregister Noordwest Holland te Alkmaar onder nummer 36044938

Nadere informatie

UMG-jaarr2011 ekening

UMG-jaarr2011 ekening UMG-jaarrekening 2011 2 UMG-jaarrekening 2011 INHOUDSOPGAVE Bedrijfsprofiel Unirobe Meeùs Groep B.V. 4 Bericht van de Directievoorzitter 6 Bericht van de Financieel Directeur 8 Verslag Raad van Commissarissen

Nadere informatie

JAARSTUKKEN INNOVAM JAARSTUKKEN INNOVAM 2012 1 VAN 31

JAARSTUKKEN INNOVAM JAARSTUKKEN INNOVAM 2012 1 VAN 31 JAARSTUKKEN INNOVAM JAARSTUKKEN INNOVAM 2012 1 VAN 31 Inhoudsopgave jaarstukken Innovam 2012 pagina Bericht van de directie 3-7 Bericht van de raad van commissarissen 8 Gecombineerde jaarrekening 2012

Nadere informatie

HOLDING JAARVERSLAG 2014

HOLDING JAARVERSLAG 2014 HOLDING JAARVERSLAG 2014 HOLDING N.V. RENDO Holding Gevestigd te Meppel Setheweg 1, 7942 LA Meppel Postbus 18, 7940 AA Meppel Telefoon 0522-856 400 E-mail info@rendo.nl internetsite www.rendo.nl Ingeschreven

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Forbo

Stichting Pensioenfonds Forbo Stichting Pensioenfonds Forbo Inhoudsopgave 1 Profiel 1 1.1 Voorwoord 1 1.2 Algemeen 2 1.3 Doel en missie 2 1.4 Organisatie 3 1.5 Kerncijfers 8 2 Bestuursverslag 9 2.1 Bestuurlijke beschouwing 9 2.2 Pensioenbeleid

Nadere informatie

Liquidatieverslag 2012. tevens inhoudende de rekening en verantwoording en het plan van verdeling van de vereffenaars

Liquidatieverslag 2012. tevens inhoudende de rekening en verantwoording en het plan van verdeling van de vereffenaars Liquidatieverslag 2012 tevens inhoudende de rekening en verantwoording en het plan van verdeling van de vereffenaars Stichting Pensioenfonds Mediq i.l. LIQUIDATIEVERSLAG 2012 tevens inhoudende de rekening

Nadere informatie

Groep Rechtsbijstandverzekering. SRK Rechtsbijstand. Jaarverslag 2013

Groep Rechtsbijstandverzekering. SRK Rechtsbijstand. Jaarverslag 2013 Groep Rechtsbijstandverzekering SRK Rechtsbijstand Jaarverslag 2013 Terugblik van de Raad van Commissarissen Wij blikken terug op het 48-ste boekjaar in het bestaan van de Groep en de Stichting SRK Rechtsbijstand.

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds AVEBE 2009

Stichting Pensioenfonds AVEBE 2009 2009 Dit rapport heeft 54 pagina s Inhoudsopgave Profiel van het Pensioenfonds 2 Organisatie 3 Kengetallen 6 Bestuursverslag 8 Jaar van herstel 8 Goed Pensioenfondsbestuur 8 Pensioenbeleid 10 Beleggingsbeleid

Nadere informatie

Jaarverslag Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. 2012

Jaarverslag Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. 2012 Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave 1. Algemene gegevens 2 2. Bericht van de Raad van Commissarissen 3 3. Verslag van de directie 4 4. Jaarrekening 8 4.1 Balans 9 4.2 Winst-en-verliesrekening 10 4.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 636 Wijziging van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen en de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 ter implementatie van de vierde

Nadere informatie

STICHTING METRO PENSIOENFONDS

STICHTING METRO PENSIOENFONDS STICHTING METRO PENSIOENFONDS Jaarverslag 2012 6 juni 2013 Stichting Metro Pensioenfonds Spaklerweg 50-52 1096 BA Amsterdam Postbus 22579 1100 DB Amsterdam-Zuidoost INHOUD Meerjarenoverzicht van Kerncijfers

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Recreatie. Jaarverslag 2013

Stichting Pensioenfonds Recreatie. Jaarverslag 2013 Stichting Pensioenfonds Recreatie Jaarverslag 2013 Inhoud Meerjarenoverzicht 6 Voorwoord 8 1 Het pensioenfonds 9 1.1 Inleiding 9 1.2 Over het pensioenfonds 9 1.2.1 Naam en vestigingsplaats 9 1.2.2 Doelstelling

Nadere informatie

Oudejaarstrekking 2008

Oudejaarstrekking 2008 Jaarverslag 2008 Oudejaarstrekking 2008 De Staatsloterij sloot op 31 december het jaar in Amsterdam af met een spectaculair Oudejaarsfeest op de Dam. Topacts van eigen bodem als Anouk, Bløf, Trijntje

Nadere informatie

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds. voor de Groothandel in Bloemen en Planten. Akerstraat 92 6411 HD Heerlen

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds. voor de Groothandel in Bloemen en Planten. Akerstraat 92 6411 HD Heerlen Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Groothandel in Bloemen en Planten Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Groothandel in Bloemen en Planten Akerstraat 92 6411 HD Heerlen Ingeschreven in het

Nadere informatie

STICHTING VVV-PENSIOENFONDS JAARVERSLAG IN LIQUIDATIE. Statutair gevestigd te s-gravenhage

STICHTING VVV-PENSIOENFONDS JAARVERSLAG IN LIQUIDATIE. Statutair gevestigd te s-gravenhage STICHTING VVV-PENSIOENFONDS IN LIQUIDATIE JAARVERSLAG 2013 Statutair gevestigd te s-gravenhage Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1 Karakteristieken van het pensioenfonds... 4 1.1 Profiel... 4 1.2 Organisatie...

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Astellas

Stichting Pensioenfonds Astellas Stichting Pensioenfonds Astellas Stichting Pensioenfonds Astellas Elisabethhof 19, 2353 EW Leiderdorp Telefoon : 071-5455 745 Telefax : 071-5455 800 Internetsite : www.pensioenfondsastellas.nl Ingeschreven

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V.

Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V. Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V. Inhoud Directieverslag 2 Verslag Raad van Commissarissen 6 Jaarrekeningen 2014 8 Balans 9 Winst- en verliesrekening 11 Kasstroomoverzicht 12 Toelichting

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Stichting Pensioenfonds General Electric Nederland

Jaarverslag 2014. Stichting Pensioenfonds General Electric Nederland Jaarverslag 2014 Stichting Pensioenfonds General Electric Nederland 1 Inhoudsopgave Meerjarenoverzicht van kerncijfers en kengetallen 3 Bestuursverslag 4 1. Woord van de voorzitter 5 2. Besturing en naleving

Nadere informatie

Afscheid nemen. N.V. Elektriciteits-Produktiemaatschappij Zuid-Nederland EPZ

Afscheid nemen. N.V. Elektriciteits-Produktiemaatschappij Zuid-Nederland EPZ Jaarverslag 2014 Afscheid nemen Het jaar 2015 is het laatste jaar dat wij bedrijf voeren met de koleneenheid. De centrale wordt gesloten als gevolg van de marktomstandigheden. Dat doet ons bedrijf pijn.

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds AVEBE 2008

Stichting Pensioenfonds AVEBE 2008 2008 Dit rapport heeft 52 pagina s Inhoudsopgave Profiel van het Pensioenfonds 2 Organisatie 3 Kengetallen 5 Bestuursverslag 7 Goed Pensioenfondsbestuur 7 Pensioenbeleid 9 Beleggingsbeleid 13 Financieel

Nadere informatie

Jaarverslag 2008. Stichting Pensioenfonds ING

Jaarverslag 2008. Stichting Pensioenfonds ING Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds ING Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds ING Stichting Pensioenfonds ING 1 Bereikbaarheidsgegevens Bestuur van Stichting Pensioenfonds ING: Locatiecode HP.B.04.025

Nadere informatie