Federaal Overlegplatform PLEZIERVAART 10 december 2008 / Flanders Expo

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Federaal Overlegplatform PLEZIERVAART 10 december 2008 / Flanders Expo"

Transcriptie

1 Federaal Overlegplatform PLEZIERVAART 10 december 2008 / Flanders Expo Organisatie: NAUTIBEL / FOD Mobiliteit / Belgian Boat Show Verslagen van de vijf werkgroepen. Werkgroep UITRUSTING VAN PLEZIERVAARTUIGEN Marifoon België heeft als enig land deze strenge wetgeving. Waarom? Ook nadelig voor buitenlanders die ons land willen bezoeken. Duidelijkheid gevraagd voor de verhuursector (apparaten die niet kunnen zenden). Overgangsperiode gevraagd. O.a: wegens technische problemen om te beletten dat marifoons kunnen zenden. Oplossing gevraagd voor vaartuigen voorzien van marifoons (die kunnen zenden) maar incidenteel gebruikt worden door persoon die geen zendvergunning heeft. Vuilwater Expliciete vraag naar overleg, nu al, met gewestelijke overheden, federale overheid en gebruikers, en dit vóórdat er in België een regeling (zoals de Nederlandse) wordt ingevoerd. In de marge daarvan wordt nu al gevraagd waar men vuilwater kwijt kan (gewestelijke bevoegdheid). Uitrusting Duidelijke afbakening tussen binnenwater en zeewater en op zee zelfs afhankelijk van afstand van de kust (zoals in Frankrijk). Dus geen overlappingen meer zoals bv Gent-Terneuzen. Nadien duidelijke en logische regels per vaargebied. Ook eenvormig op de binnenwateren en niet afhankelijk van één of andere waterweg. Algemenere omschrijving: brandblusser i.p.v. poederblusser zodat ook ander types kunnen worden gebruikt. Duidelijkere omschrijving van verplichte vuurpijlen Afwijking voor kleine motorvaartuigen (best in functie van 2 criteria of één van beide: vermogen en lengte vaartuig). Oplossing voor vervallen vuurpijlen. Andere Veel catamarans aan de kust zouden geen vlaggenbrief hebben en ook niet de normaal verplichte uitrusting. Dirk Van den Abeele,

2 2

3 Themawerkgroep SCHEEPVAARTREGLEMENTERING Items 1 Beschikbaarheid van vaarreglementen (gecoördineerde tekst) Website ITB publiceert de vaarreglementen in gecoördineerde versie (dus met alle wijzigingen) en ook met alle bijlagen 2 Toelichting van vaarreglementen Zie bvb. de brochure vaarregels in beeld 3 Vademecums en plooifolders Vademecum niet meer in druk beschikbaar; er is wel een drukklare versie op internet die geregeld wordt bijgewerkt Plooifolders behandelen één enkel thema (A4 recto-verso geplooid) 4 Technisch reglement voor de pleziervaart 5 Actualisering kustreglement Ook bvb. reglementering kite-surfen 6 Bijzondere reglementen voor bepaalde scheepvaartwegen 7 Verhuurregeling (boot-met-schipper verhuren) 8 Minimale veiligheidseisen voor verhuur van pleziervaartuigen Streefdoel is om nog tot twee algemene vaarreglementen te komen : binnenwateren (APSB) en zee (COLREG). Alle andere reglementen moeten hiernaar in hoofdzaak verwijzen en kunnen slechts in geringe mate afwijken. Bilateraal overleg met Nederland zal nodig zijn (Gent-Terneuzen, Beneden- Zeeschelde, Gemeenschappelijke Maas). Zowel garanties voor een veilig vaartuig als voldoende vaardigheden en kennis voor de gebruiker (uit de beleidsnota) 9 Sancties bij overtredingen Momenteel enkel immobiliseren (aan de ketting leggen) dit is zware sanctie Valt er iets te zeggen voor een boetecatalogus (men weet wat een overtreding kost ook de buitenlanders worden gevat door dit systeem) Reacties uit de werkgroep: 1.- Het is niet eenvoudig om de reglementen te bekomen. Behoudens via internet of bestelling via Standaard Boekhandel. In de gewone vakhandel of boekhandel quasi niet te bekomen. De overheid zou bepaalde maatregelen moeten nemen voor een betere bekendmaking van wijzigingen, nieuwe reglementen, aanpassingen. Het aan boord hebben of kunnen raadplegen is niet klantvriendelijk - het is beter het stuurbrevet te verplichten voor iedereen. Of anders volstaan met een uitgebreide versie van het vademecum i.p.v. het boek. 2.- De toelichtingen worden niet voldoende verspreid. De officiële toelichtingen (?) en deze uitgegeven door privé zijn niet echt duidelijk en te uitgebreid, terwijl er soms tegenspraak is tussen beide. 3.- Verspreiding en bekendmaking verbeteren. Quasi niet te bekomen. 4.-Het is wenselijk een technisch reglement op te maken; met dien verstande dat dit aangepast is aan de CE - keur. 5.- Het is inderdaad aangewezen het kustreglement te actualiseren. Het samenvoegen van het kust - en zeereglement (voorkoming aanvaringen op zee) zou praktisch zijn. Tevens de Berichten aan de Zeevarenden van lange duur dienen hierin opgenomen; evenals een reglementering voor kite-surfen. 6.- Akkoord met gesteld streefdoel; maar inderdaad wel aanpassen. Ook de Bijzondere reglementen per waterweg dienen aangepast en moderner gemaakt - sommige zijn nier meer aangepast sinds Moderniseren door bvb. uiteen halen in een algemeen beheersreglement en een beheersreglement per waterweg (vaarinformatie en algemene informatie) per waterweg. Ook de Berichten aan de Schipperij die reeds lang geldig zijn en eigenlijk opgevat zijn als een aanpassing van de bijzondere reglementen dienen hier in opgenomen. 3

4 7.- Commerciële pleziervaart: een minimum opleiding verplichten voor de zee:hier wordt verwezen naar de zgn. Zeebrief (15 m) of de 12 betalende passagiers. Op binnenwateren is een stuurbrevet verplicht voor de beroepsvaart. Wel dient hier de controle uitgebreid op de betalende passagiersvaart (er zijn verschillende passagiersschepen die zich voordoen als gewone pleziervaart. 8.- Een veilig vaartuig en een minimum opleiding met een verplichte inhoud (goed te keuren door de overheid) is nodig; zowel voor de zee als de binnenwateren. De vaartuigen dienen aan bepaalde technische specificaties te voldoen; tevens kan (dient) de verhuurder zelf de huurder te verbieden bepaalde waterwegen te bevaren. 9.- Sancties bij overtredingen: lijst overtredingen met boetecatalogus opmaken; hierin niet het PV van waarschuwing vergeten op te nemen. Bijkomende items naar voor gebracht door werkgroep: 10.- Bij aanpassing en modernisering van reglementen steeds internationale afstemming betrachten 11.- Het vignet Veilig varen internationaal bekend maken SPN - betere opleiding ambtenaren nodig - verschillende directies andere interpretatie; idem ambtenaren andere overheden 13.- Een uitgebreid overleg met sector gewenst bij regelgeving 14.- Bij voorlichting naar publiek - zie website Veilig varen doen we samen Samenvattend naar Prioriteiten 1. a) Verouderde reglementen aanpassen, uniform maken met reglementering buurlanden en vereenvoudigen en inkorten waar mogelijk. b) Toelichtingen verduidelijken, en inkorten. 2. De beschikbaarheid van vaarreglementen, plooifolders, vademecums verbeteren, bekendmaking verbeteren. 3. Verhuring - Verhuurregeling met schipper dus commerciële pleziervaart: verplicht opleidings -pakket voor schipper voor de zee (en binnenwateren controle uitbreiden); - Verhuurregeling zonder schipper: minimum opleiding met verplichte inhoud van cursus - Vaartuigen: technische eisen opleggen voor binnenvaart + zee - verhuurder legt verbod op i.v.m. bevaren bepaalde waterwegen 4. Sancties bij overtreding: lijst opmaken - dus catalogus wat en hoeveel - hierbij PV van waarschuwing opnemen 5. Preventiecampagnes SPN, Mobiliteit, Gewesten meer bekendheid geven, ook internationaal 6. Opleiding bevoegde ambtenaren Federaal en Gewesten verbeteren; o.a. bijscholing bij nieuwe regelgeving. Overleg tussen gebruiker en overheid opstarten 4

5 Verslag werkgroep REGISTRATIE WERKTUIGEN Noodzaak van een voorlopige vlaggenbrief voor handelaars om proefvaarten te kunnen doen en schepen over te brengen naar beurzen Immatriculatieplaat en vlaggenbrief : streven naar één systeem. Nota door de marifoon verplichting voor de binnenwateren is er ook een verplichting van vlaggenbrief voor binnenschepen Soepele en eenvoudige verlenging van bestaande vlaggenbrieven bij vervaldag of verkoop Streven naar uniforme werkwijze voor de uitreiking van de vlaggenbrieven Boothandelaar vragen naar grondige controle van CE keuringen van nieuwe en tweedehands boten. Verklaring op eer zou niet mogen. Wat gebeurd er met een boot waarvan men weet dat hij geen wettelijke CE keuring heeft? Online registratie is oké, maar men vreest een gebrek aan controle en misbruik van o.a CE keuringen Schepen boven de 15m moeten, volgens een deelnemer, gemeten worden. Reden? Voor kleine catamarans blijkt het een probleem te zijn om een vlaggenbrief te hebben? Deelnemers vragen om de booteigenaars te verplichten minstens een BA verzekering af te sluiten Certificaat van deugdelijkheid voor commercieel vlaggenbrief o Is er een reden van verschil tussen commercieel gebruik en niet commercieel gebruik ( bij de auto s is er ook geen verschil ) o De uitrusting is de verantwoordelijk van de eigenaar, maar de verantwoordelijkheid voor de conformiteit van de constructie zou moeten bij de fabrikant liggen. o Verplichte uitrusting met alle details moet op voorhand gepubliceerd zijn met een checklist. o Verplichtingen moet logisch in elkaar streken ( apotheek taal medisch boek taal handleidingen veiligheidsmateriaal - enz) o In het buitenland zou men kunnen beroep kunnen doen op internationaal gekeurde organismes zoals Veritas en Lloyds om verplaatsingstijd ( ten laatste van de overheid ) en verplaatsingskosten ( ten laste van de eigenaar ) te vermijden. o Als de keuring niet binnen de maand, na aanvraag, niet kan plaats hebben moet de eigenaar een voorlopig attest kunnen krijgen om te kunnen werken BIV : ofwel afschaffen ofwel op zijn minst evenredig maken met de lengte van de boot. Schepen groter dan 24m komen niet in aanmerking voor scheepshypotheek Moderator wenst een vrijwillige registratie van de schepen ( met alle gegevens en foto s naar Engels model ) met demogelijkheid van de scheepvaartpolitie en kustwacht om deze informatie via het internet op te vragen. Dit zou de zoektocht naar een schip, in problemen, vergemakkelijken. De scheepvaartpolitie beschikt reeds over een dergelijk systeem maar om schepen terug te vinden bij diefstal. Dit zou eventueel kunnen uitgebreid worden om dubbele systemen te vermijden. Eddy Coenen 0496/

6 Themawerkgroep VAARBEVOEGDHEIDSBEWIJZEN EN STUURBREVETTEN Invoeren van een internationaal erkend brevet is absoluut gewenst. Voor de hand liggende keuze: ICC (international Certificate of Competence) Absolute eenstemmigheid: zo snel mogelijk in te voeren. Enkele mogelijke problemen: - praktijk vereist - - minimumleeftijd 16 jaar - geen opgave van boottype, lengte of snelheid - 2 mogelijke vermeldingen: inland coastal. Quid Zee? Bij invoering van ICC zou meteen ook een van de overige punten, nl. varen in het buitenland voor Belgische pleziervaarders zijn opgelost (mits nog enkele punten bijv. qua uitrusting en documenten worden toegelicht). Wenselijkheid van een verplicht brevet op zee: hier lopen de meningen uiteen. In ieder geval duidelijke stellingname van de federaties: geen verplichting, wel aan te moedigen, zeker ook in combinatie met praktijk. Indien er geen verplicht brevet voor de zee is, komt ook de optie te vervallen om het Algemeen Stuurbrevet onder bepaalde voorwaarden tevens voor de kuststrook te laten gelden. Opleidingen en cursussen Algemene consensus over het opzetten van een controle-organisatie door de overheid, met in eerste instantie de opdracht: erkenning van vaarscholen. Vastleggen van de daarbij toe te passen criteria. Erkenning houdt dus verplichtingen in: - voldoen aan de criteria - volgen van de aan te passen programma s (theorie en praktijk). Maar ook rechten: - kunnen afnemen van examens - kunnen afleveren van bepaalde diploma s. Yachtman/Yachtnavigator Duidelijke stellingname m.b.t. Yachtnavigator: heeft geen zin meer in deze tijd. Yachtman: mits aanpassing van de leerstof te behouden. Van de meeste scholen is het programma geënt op dat van Yachtman. Waarom dan niet de examens gelijkstellen en door erkende vaarscholen laten afnemen op het eind van de opleiding, incl. praktijk? Praktijk Iedereen ziet het nut en de noodzaak van praktijk in (ook voor het Stuurbrevet). In eerste instantie kan overwogen worden om wel de praktijklessen in te bouwen, maar geen echt examen, in de zin van de huidige Stuurbrevetregeling: een bepaald aantal uren met een vastgelegd programma te volgen in een erkende vaarschool. Brevetten Graag een systeem met modules, vanaf een instapniveau met basiskennis (bijv. vertrekkend van Personal Water Craft, waarvoor immers de kennis van de navigatie niet absoluut nodig is) en stelselmatig deelnemen aan hogere modules (met evt. tussenliggende evaluatie). Herbekijken en eventueel aanpassen van de inhoud van die modules. Stuurbrevet Vraag naar meer evenwichtige verdeling van de examenvragen (daarom niet moeilijker!). Meer spreiding van de examens ligt moeilijker i.v.m. cursusdata. 6

7 Gebruik van verschillende antwoordformulieren om fraude op het examen tegen te gaan moet overwogen worden. Vraag naar meer officieel uitziend document met foto (wordt evt. opgelost indien vervangen door het ICC). STCW Een duidelijke stellingname: de wet van 24 mei 2006 is er gekomen zonder enig overleg en inzicht in de problematiek van de charterbedrijven en van de zeilscholen. STCW is uitstekend, maar is gericht op de beroepsvaart en op de grote pleziervaart zoals die hier bij ons zelden voorkomt (privéjachten met schipper/kapitein). Algemene vraag om herziening en aanpassing van deze wet. Marifoon Leerstof opnemen in modulaire structuur van de andere cursussen. Sterke vereenvoudiging algemeen gevraagd; sommigen vroegen zelfs afschaffing van het examen (maar met behoud van eed van geheimhouding). Indien toch een examen: laten aansluiten bij andere examens. EPIRB (noodbaken) Afschaffen van omslachtige procedures voor aanschaf en gebruik. Vraag naar vrijstelling van brevetten van deelnemers aan flottielje-formules, bijv. Belgian Pneumatic Club. Te onderzoeken. Communicatie Er is nood aan het direct doorspelen van belangrijke informatie (bijv. nieuwe wetgeving) aan de relevante organisaties. Globaal: een erg positief ingestelde werkgroep die graag bij een snelle uitwerking wil helpen. 7

8 Themawerkgroep FEDERAAL PLEZIERVAARTBELEID Er is vertrokken van de bevoegdheden op de diverse vlakken en hoe die wordt gecommuniceerd met de betrokkenen (schippers en kandidaat schippers = gebruikers van de waterwegen) Vele opmerkingen dienen te worden gezien vanuit de standpunten van de gebruiker - Ervaren pleziervaarders - Beginnende pleziervaarders - Anderstaligen (buiten Ned en Fra) = buitenlandse bezoekers 1) Er bestaat reeds een Vlaams overlegstructuur. Men verwittigd voor mogelijk dubbel werk. En suggereert dat der vertegenwoordigers van de twee overleggroepen in elkaars werkgroepen zetelen om dit dubbele werk te voorkomen. 2) In die zin is het ook noodzakelijk dat de inhoud van het Vademecum van de Pleziervaart in België ook door de gewestelijke niveaus wordt doorgenomen en waar nodig bijgestuurd. 3) Dit vademecum en ook de weg er naartoe, zodat de niet kenner van de pleziervaartmaterie, gemakkelijker kan vinden. Met andere woorden, een laagdrempelig communicatiekanaal is noodzakelijk. Dit communicatiekanaal is een optelsom van folders, aanwezigheid op beurzen, nieuwsbrieven, een website enz. enz.. Dit laatste alleen volstaat niet. 4) Er wordt gepleit voor een gecentraliseerd loket / centraal informatiepunt. Dit splitst in een werkelijk actief kantoor en een website waarin ALLE pleziervaartbetrokken informatie samenkomt. Deze website zou een duidelijk verstaanbare en vlot te onthouden domeinnaam moeten krijgen. 5) De site moet een heldere structuur krijgen gebaseerd op de diverse functies en bevoegdheidsgebieden. Parallel aan deze site is de oprichting van call centers een optie. 6) Men wijst op de beperkte talen waarin de huidige website en documenten zijn opgesteld. Vooral ivm Duitse en Engelse bezoekende pleziervaarders is meertaligheid gewenst. (vnl Engels) 7) Dit leidt tot de vraag of het opportuun is dat de overheidspromotie ook op buitenlandse watersportsalons aanwezig moet zijn. Dit leidt tot de vraag rond de haalbaarheid en de beschikbare budgetten. Ook dient te worden nagekeken of dit opportuun is, rekening houdend met de afweging of er voldoende buitenlandse belangstelling bestaat. Ook de cijfers van pleziervaart activiteit centraliseren zal daar een indicatie geven. Ook moet worden overlegd met de departementen toerisme of op dit vlak een investering moet gedaan worden. 8) Deelnemers aan beurzen missen een gedrukt exemplaar van het vademecum OF een ingekorte versie (steekkaart) als hand out voor de bezoekers/geïnteresseerden. Alweer de vraag of daar budgetten voor zijn. 9) Verspreiding van de informatie. Daarvoor is de website een modern en functionele tool. Men waarschuwt voor een overvloed aan nieuwsbrieven, maar dit zou ook een optie kunnen zijn. 8

9 Er is een gebrek aan communicatie met de gespecialiseerde watersportmedia, zo zijn er geen persberichten die veranderingen aankondigen, nieuwe regels of aanpassingen. 10) De verspreiding van het betrokken nieuws kan ook via zg partners. Op bepaalde plekken (zoals bij de aflevering van het vaarvignet) wordt bij het afhalen van het vignet ook een folder van de scheepvaartpolitie meegegeven, bijvoorbeeld. Dergelijke infopakketten kunnen beter gestroomlijnd worden. 11) Ook de verbonden/federaties en clubs kunnen dergelijke informatiepakketten verspreiden. Daarvoor hoeven geen criteria worden ingesteld, het is een zelfregulerend systeem. 12) Er is ook een dringende vraag naar een veelzijdige vaarkaart voor de pleziervaart voor heel België met een gevarieerd aanbod aan informatie die alle type pleziervaart interesseert. 13) Men wenst ook een kwaliteitslabel wat het vertrouwen in professionals, federaties en jachthavens zou moeten ondersteunen. Of het goed zou zijn dat de overheid haar taken delegeert naar andere, gekwalificeerde partners (zoals bij voertuig registratie door de autoverzekeraar) wordt wel overwogen maar niet specifiek beantwoord. De sector zegt dat zij dit reeds doet (ook de bootverkopers nieuw of tweedehands, zorgen voor de afhandeling van documenten en immatriculatie) maar daardoor is de nieuwkomer die van particulier tot particulier een jacht koopt niet geholpen. 14) Diverse a. BTW: dringend het BTW tarief voor jachthavens uniformiseren over het hele land. Niet overal betaalt men hetzelfde BTW tarief, waardoor de liggelden schommelen, zonder dat daarvoor een kwaliteitsverschil merkbaar is. b. BTW en BIV bij verkoop van jachten in een europees kader plaatsen. Door de hogere BTW is aankoop van nieuwe jachten in het buitenland aantrekkelijker en verliest de staat inkomsten. De BIV houdt geen rekening met de relatieve verkoopprijs, gekoppeld aan de lengte van het jacht. Dus wordt dezelfde som betaald voor een goedkoop bootje als voor een duurder superjacht. Dit is een remmende factor op de verhandeling. c. De gelijkwaardigheid van de Stuurbrevetten is nu doorgetrokken naar sommige bestaande Europese landen. Het zou aanbevelenswaardig zijn om dit op Europees en zelfs wereld vlak door te trekken, zodat de US brevetten ook hier gelden en omgekeerd. d. Er is een suggestie om de grijs/zwartwatertank verplicht te maken bij de bouw van nieuwe jachten. Dit verplichten in bestaande jachten gaat (voor België) te ver, is duur en lastig. Maar dat verplichten in nieuwe jachten beïnvloedt de verkoopprijs nauwelijks en past in een lange termijn ecologische visie. e. Doorlichten van de reglementering (en bestraffing) rond het (te)snel varen en dronkenschap. Ook moet er bekeken worden hoe het zit met de relatie snelheid en het veroorzaken van hinder, met name golfvorming. Sommige boten veroorzaken net minder hek en boeggolven als ze boven de huidig toegelaten snelheid mogen varen. Door traag te varen en hun planerende eigenschappen niet te gebruiken veroorzaken ze golfslag. Ook moet er een geluidsnorm komen ivm de motoren. Dit wordt voor het wegvervoer wel beperkt, terwijl dit op het water minstens even ergerlijk is. f. Men pleit voor overgangsmaatregelen zoals bvb bij het verplichten van de 2 de marifoon. In dat verband is de vraag of men in België een geen zwaardere verplichting heeft gecreëerd dan in het buitenland en waarom? Pit de Jonge /

10 10

De pleziervaart op de bevaarbare waterwegen in Vlaanderen

De pleziervaart op de bevaarbare waterwegen in Vlaanderen weg van water copyright Promotie Binnenvaart Vlaanderen De pleziervaart op de bevaarbare waterwegen in Vlaanderen Samenstelling Waterwegen en Zeekanaal NV Afdeling Coördinatie Verantwoordelijke uitgever

Nadere informatie

VADEMECUM VAN DE PLEZIERVAART IN BELGIË

VADEMECUM VAN DE PLEZIERVAART IN BELGIË VADEMECUM VAN DE PLEZIERVAART IN BELGIË Inhoud Inhoud... 1 1. Algemene inleiding... 3 2. Wat heb ik nodig om te mogen varen?... 5 3. Besturen van een plezierboot - stuurbrevet... 6 4. Immatriculatieplaat

Nadere informatie

Inforgas. 2 Cerga: waar staat dat nieuwe label voor? 3 Opleiding en bijscholing blijven van hoog niveau. 4 Cerga: een naam van betekenis

Inforgas. 2 Cerga: waar staat dat nieuwe label voor? 3 Opleiding en bijscholing blijven van hoog niveau. 4 Cerga: een naam van betekenis Periodiek Driemaandelijkse info voor de vakman Speciale uitgave Uitgegeven door de Koninklijke Vereniging van Belgische Gasvaklieden, Palmerstonlaan 4, 1000 Brussel Afgiftekantoor Brussel X - P307186 N

Nadere informatie

4.1. NAAR EEN EFFECTIEF RECHT OP ENERGIE. Energie en water

4.1. NAAR EEN EFFECTIEF RECHT OP ENERGIE. Energie en water 4.1. NAAR EEN EFFECTIEF RECHT OP ENERGIE IV 131 4.1. NAAR EEN EFFECTIEF RECHT OP ENERGIE Inleiding... 134 1. Een effectief recht op energie... 135 1.1. Grondwettelijk recht 135 1.2. Basispakket energie

Nadere informatie

DE COLLECTIEVE SCHULDENREGELING KNELPUNTEN EN AANBEVELINGEN

DE COLLECTIEVE SCHULDENREGELING KNELPUNTEN EN AANBEVELINGEN DE COLLECTIEVE SCHULDENREGELING KNELPUNTEN EN AANBEVELINGEN Vzw Steunpunt Schuldbemiddeling (eertijds STEUNPUNT - SCHULDBEMIDDELING) Centrum Kauwenberg vzw Anne DEFOSSEZ, Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling

Nadere informatie

Foto: Janneke Bos INFO 20M. Informatieblad grote pleziervaart

Foto: Janneke Bos INFO 20M. Informatieblad grote pleziervaart Foto: Janneke Bos INFO 20M Informatieblad grote pleziervaart Nummer 51 Maart 2010 INFO 20M Informatieblad grote pleziervaart Het Informatieblad grote pleziervaart is bedoeld voor eigenaren, schippers en

Nadere informatie

Het Tariferingsbureau 2003-2008

Het Tariferingsbureau 2003-2008 Het Tariferingsbureau 2003-2008 2 Tariferingsbureau Auto Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Tabellen en grafieken... 4 Inleiding... 5 Hoofdstuk I Opdrachten en werking... 7 A. Algemeen... 7 1. Opdracht van

Nadere informatie

Samenhuizen Startgids. Werkboek voor co-housing en co-wonen

Samenhuizen Startgids. Werkboek voor co-housing en co-wonen Samenhuizen Startgids Samenhuizen Startgids Werkboek voor co-housing en co-wonen 4de Wonen herziene met meer-waarde uitgave, 2014 1 Samenhuizen startgids 1 Inleiding Verantwoording Cohousing en co-wonen

Nadere informatie

nieuwetijd Op de bres voor loopbaanonderbreking magazine voor openbare diensten

nieuwetijd Op de bres voor loopbaanonderbreking magazine voor openbare diensten nieuwetijd magazine voor openbare diensten Op de bres voor loopbaanonderbreking maandblad van ACV-Openbare Diensten April 2013 v.u.: L. Hamelinck, Helihavenlaan 21, 1000 Brussel 2 In dit nummer 04 10 18

Nadere informatie

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO N ALG KMO-BELEID - Single Markt Act A2 Brussel, 26 mei 2011 MH/JC/AS A D V I E S over DE SINGLE MARKET ACT (goedgekeurd door het Bureau op 24 februari 2011, bekrachtigd

Nadere informatie

Brussel, 17 februari 2009 14022009_Advies_wijziging groenestroomcertificatensysteem. Advies. Wijzigingen decreet en besluit hernieuwbare energie

Brussel, 17 februari 2009 14022009_Advies_wijziging groenestroomcertificatensysteem. Advies. Wijzigingen decreet en besluit hernieuwbare energie Brussel, 17 februari 2009 14022009_Advies_wijziging groenestroomcertificatensysteem Advies Wijzigingen decreet en besluit hernieuwbare energie Inhoud 1. Krachtlijnen van het advies... 3 2. Inleiding...

Nadere informatie

PRAKTIJKREEKS. Communiceren via website en e-mail Evert Asselman (ed.)

PRAKTIJKREEKS. Communiceren via website en e-mail Evert Asselman (ed.) PRAKTIJKREEKS Communiceren via website en e-mail Evert Asselman (ed.) December 2004 Communiceren via website en e-mail Els Aerts Tom De Bruyne Dirk De Wit Kristien Gerets Karl Gilis Erik Lesire Prof. dr.

Nadere informatie

Veiligheid van Speelterreinen

Veiligheid van Speelterreinen MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN BESTUUR KWALITEIT EN VEILIGHEID Afdeling Veiligheid Dienst Productveiligheid Veiligheid van Speelterreinen Veel Voorkomende Vragen (Frequently Asked Questions) Inhoudstafel

Nadere informatie

Linquenda - Rieks Hamminga Foto: Henk Bos INFO 20M. Informatieblad grote pleziervaart

Linquenda - Rieks Hamminga Foto: Henk Bos INFO 20M. Informatieblad grote pleziervaart Linquenda - Rieks Hamminga Foto: Henk Bos INFO 20M Informatieblad grote pleziervaart Nummer 63 December 2011 INFO 20M Informatieblad grote pleziervaart Het Informatieblad grote pleziervaart is bedoeld

Nadere informatie

BBZ, Vereniging voor beroepschartervaart. Kuipersdijk 13e 1601CL Enkhuizen 0228 321190. www.bbz-charter.nl info@bbz-charter.nl

BBZ, Vereniging voor beroepschartervaart. Kuipersdijk 13e 1601CL Enkhuizen 0228 321190. www.bbz-charter.nl info@bbz-charter.nl Foto s: Bladzijde 5: Marijke de Jong Bladzijde 8: Koh i noor Bladzijde 12: Register Holland, Oosterschelde Bladzijde 14: Zwarte Valk Bladzijde 16: Ton Wegman Bladzijde 23: Morgenster Bladzijde 26: Willem

Nadere informatie

Publieke professionals over succesfactoren goede overheidsdienstverlening

Publieke professionals over succesfactoren goede overheidsdienstverlening Publieke professionals over succesfactoren goede overheidsdienstverlening 1. Hoe vaak heeft u gemiddeld per dag contact met burgers? Percentage reacties Aantal reacties De gehele dag door, meer dan 10

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 334 Aanvulling van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek met een nieuwe titel 2D (regels met betrekking tot pandbeleningen) Nr. 6 NOTA NAAR AANLEIDING

Nadere informatie

Onderzoek gesubsidieerd in kader van de Limburgse innovatiepremie 2012 en met financiële ondersteuning van VPS Thuisverpleging Bree

Onderzoek gesubsidieerd in kader van de Limburgse innovatiepremie 2012 en met financiële ondersteuning van VPS Thuisverpleging Bree Complexe wondzorg in Limburg. Resultaten van de enquête bij de thuisverpleegkundigen. Balliu Kristof Kiopekzis Melissa Nuyts Erik Nelissen Roald Depoortere Anja Hasselt, Maart 2014 Onderzoek gesubsidieerd

Nadere informatie

Den Deal een overzicht van infrastructuur -overeenkomsten

Den Deal een overzicht van infrastructuur -overeenkomsten Den Deal een overzicht van infrastructuur -overeenkomsten december 2004 Aan deze uitgave werkten mee: Ann Van Loock (KLJ), Bianca Tomasetig (Chiro), Els Pieraerts (KSJ-KSA-VKSJ), Jos Meers (VFJ), Kor Van

Nadere informatie

Consultatie advies Energie-efficiëntierichtlijn EED

Consultatie advies Energie-efficiëntierichtlijn EED Consultatiedocument 1 Consultatie advies Energie-efficiëntierichtlijn EED FEBEG 1. Algemeen Algemeen vraagt FEBEG dat de omzetting van de Energieefficiëntie Richtlijn (hierna Richtlijn) zo eenvoudig mogelijk

Nadere informatie

Handreiking Warmtewet

Handreiking Warmtewet 3 september 2014 Handreiking Warmtewet voor woningcorporaties versie 2.0 Auteur: Albert Koedam van Albert Koedam Consultancy, www.ak-consultancy.nl In opdracht van Aedes vereniging van woningcorporaties

Nadere informatie

SOCIAL MEDIA: VISIE EN AANPAK

SOCIAL MEDIA: VISIE EN AANPAK Dienst Communicatie SOCIAL MEDIA: VISIE EN AANPAK krachten gebundeld, gedurfd anders digitaal sociaal Oktober 2014 Coördinatie: Tonté Chow, social media manager Stad Gent Inhoudstafel Woord vooraf... 3

Nadere informatie

Aansprakelijkheid en Verzekeringen in het vrijwilligerswerk. Advies van de Hoge Raad voor Vrijwilligers gegeven op 19 maart 2009

Aansprakelijkheid en Verzekeringen in het vrijwilligerswerk. Advies van de Hoge Raad voor Vrijwilligers gegeven op 19 maart 2009 Aansprakelijkheid en Verzekeringen in het vrijwilligerswerk Advies van de Hoge Raad voor Vrijwilligers gegeven op 19 maart 2009 Probleemstelling Op 2 oktober 2002 is de Hoge Raad voor de Vrijwilligers

Nadere informatie

- 1 - www.nicla-casas.com

- 1 - www.nicla-casas.com - 1 - Onderweg naar Spanje Stap-voor-Stap richting een Spaanse woning Teksten, foto s en art-work: Claus van Mierlo NICLA Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt

Nadere informatie

Memorandum Gewestverkiezingen

Memorandum Gewestverkiezingen Memorandum Gewestverkiezingen 2009 Voorstellen met het oog op het herstellen van de voorwaarden voor menselijke waardigheid en de uitoefening van de rechten van de mens die ondermijnd worden door armoede.

Nadere informatie

Ieder goed softwareproject begint bij de persoonlijke passie van een ontwikkelaar.

Ieder goed softwareproject begint bij de persoonlijke passie van een ontwikkelaar. 2 Aan de gang Het klassieke model over hoe van start te gaan met open source-softwareprojecten is van de hand van Eric Raymond, uit een inmiddels beroemd artikel over open source-processen getiteld The

Nadere informatie

Federale Verkiezingen M E M OR A N D U M

Federale Verkiezingen M E M OR A N D U M Federale Verkiezingen M E M OR A N D U M 10 juni 2007 2 T e s t - Inhoudstafel Voorwoord 4 1. Consumentenrechten 1.1. Bescherming van Belgische consumenten binnen de Europese Unie 1.2. Concurrentie 1.3.

Nadere informatie

De vergadering wordt geopend om 15.02 uur en voorgezeten door de heer Dirk Van der Maelen.

De vergadering wordt geopend om 15.02 uur en voorgezeten door de heer Dirk Van der Maelen. CRABV 52 COM 067 16/01/2008 1 COMMISSIE VOOR DE FINANCIËN EN DE BEGROTING van WOENSDAG 16 JANUARI 2008 Namiddag COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET du MERCREDI 16 JANVIER 2008 Après-midi De vergadering

Nadere informatie

DE SCHIPPER AAN HET WOORD TOEKOMST VOOR DE BINNENVAART

DE SCHIPPER AAN HET WOORD TOEKOMST VOOR DE BINNENVAART DE SCHIPPER AAN HET WOORD TOEKOMST VOOR DE BINNENVAART DE SCHIPPER AAN HET WOORD Emile Roemer, SP-Tweede Kamerlid september 2009 4 DE SCHIPPER INHOUDSOPGAVE 5 INHOUDSOPGAVE WOORD VOORAF 7 SAMENVATTING

Nadere informatie

Private kwaliteitsborging in de bouwregelgeving. Toezicht op het certificatiestelsel (en CE-markering) Datum 14 januari 2011

Private kwaliteitsborging in de bouwregelgeving. Toezicht op het certificatiestelsel (en CE-markering) Datum 14 januari 2011 Private kwaliteitsborging in de bouwregelgeving Toezicht op het certificatiestelsel (en CE-markering) Datum 14 januari 2011 Colofon VROM-Inspectie Directie Uitvoering Programma Bouwen aan Kwaliteit Rijnstraat

Nadere informatie