MARSH NV IN BELGIË - ALGEMENE VOORWAARDEN - AANSTELLING ALS VERZEKERINGSMAKELAAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MARSH NV IN BELGIË - ALGEMENE VOORWAARDEN - AANSTELLING ALS VERZEKERINGSMAKELAAR"

Transcriptie

1 MARSH NV IN BELGIË - ALGEMENE VOORWAARDEN - AANSTELLING ALS VERZEKERINGSMAKELAAR Dit document vormt de basis voor de diensten die Marsh aan u verleent en zoals deze met u werden overeengekomen. Deze Algemene Aanstellingsvoorwaarden zijn van toepassing telkens u Marsh aanstelt als uw verzekeringsmakelaar. U aanvaardt deze Algemene Aanstellingsvoorwaarden voor uw rekening en, indien toepasselijk, voor rekening van uw filialen en dochterondernemingen voor wie u Marsh NV heeft aangesteld als uw verzekeringsmakelaar. WIJ ZIJN MARSH NV Marsh nv is een onafhankelijke verzekeringsmakelaar en risicoadviseur. Bij elke tussenkomst en elke dienst als verzekeringsmakelaar zullen wij ons op loyale, billijke en professionele wijze inzetten voor uw belangen als onze cliënt. Wij houden ons eraan dat de informatie die wij verstrekken correct, duidelijk en niet misleidend is. Marsh draagt onafhankelijkheid hoog in het vaandel: wij zijn niet gebonden door een contractuele verbintenis die ons ertoe zou verplichten om voor onze verzekeringsbemiddeling zaken te doen met een bepaalde verzekeraar of om bij een bepaalde verzekeraar een bepaalde hoeveelheid van onze productie te plaatsen. ONZE DIENSTEN VAN VERZEKERINGSBEMIDDELING Door haar registratie als verzekeringsmakelaar bij de Belgische toezichthouder FSMA, bezit Marsh nv de toelating om alle types van verzekeringsproducten te bemiddelen, in België en in alle lidstaten van de Europese Economische Ruimte. Onze dienstverlening omvat alle diensten die de wet bepaalt als verzekeringsbemiddeling: Verstrekken van advies over uw verzekeringsovereenkomst(en), Het voorstellen of aanbieden van verzekeringsovereenkomst(en), Verrichten van voorbereidend werk met het oog op het afsluiten van uw verzekeringsovereenkomst(en), Bemiddelen bij het aangaan van uw verzekeringsovereenkomst(en), Assisteren bij het beheer of de uitvoering van uw verzekeringsovereenkomst(en), in het bijzonder bij een schadegeval. Gezien de aard en de diversiteit van de verzekeringsproducten die we bemiddelen of waarvoor we diensten verrichten, kunnen we onze diensten verder specifiëren in een overzicht dat geschikt is voor de specificiteit van dergelijke verzekeringsproducten. De Cliënt machtigt Marsh om alle contacten te leggen met verzekeraars en de verzekeringsmarkt die noodzakelijk zijn voor haar diensten aan u. Hij laat Marsh eveneens toe om aan verzekeraars de gegevens ter beschikking te stellen en over te maken die noodzakelijk zijn voor datzelfde doel. Om de kwaliteit en de efficiëntie van onze diensten te optimaliseren, kan onze dienstverlening ook administratieve tussenkomsten en andere taken omvatten die ons door één of meerdere verzekeraars worden gedelegeerd (bijv. de uitgifte van groene kaarten, tussenkomsten bij schade, polisadministratie enz.). Dezetaken en tussenkomsten voeren wij steeds uit als onafhankelijk verzekeringsmakelaar en in uw beste belang. Marsh nv is een volle dochter van Marsh and McLennan Companies. De kantoren van Marsh nv (BE ) vindt u hier:

2 Vorstlaan, 2, B Brussel tel / fax Onyx Building, Uitbreidingstraat 72, B-2600 Antwerpen, tel / fax Rue Forgeur 17, B-4000 Liège, tel / fax Kwadestraat 151a bus 11, B-8800 Roeselare, tel / fax Wanneer we levensverzekeringen, spaarverzekeringen, pensioenverzekeringen of groepsverzekeringen bemiddelen, zullen we aparte documenten gebruiken die aangepast zijn aan de specifieke wettelijke en reglementaire vereisten toepasselijk op deze verzekeringen en de dienstverlening ervan. Het behoort niet tot het huidige bedrijfsmodel van Marsh nv om beleggingsverzekeringen te bemiddelen of aan te bieden aan haar cliënten (tak 23 en 26 producten). Dienstverlening in verband met risicoadvies wordt tussen de client en Marsh nv steeds geval per geval overeengekomen, in een specifieke dienstverleningsovereenkomst of in een specifieke aanstellingsbrief die voorrang heeft op deze Algemene Aanstellingsvoorwaarden. WIJ DRAGEN ZORG VOOR UW VERZEKERINGSBELANGEN Onze bemiddelingsprocedure met betrekking tot elke polis bevat een fase waarin wij, in samenwerking met u, uw verlangens en behoeften inzake verzekering identificeren. Nadat wij in samenwerking met u uw verlangens en behoeften hebben geïdentificeerd, dragen wij er zorg voor dat de aangeboden verzekeringsovereenkomst beantwoordt aan uw verlangens en behoeften. Bij die gelegenheid verstrekken wij u eveneens ons advies en verduidelijken wij de elementen waarop ons advies gebaseerd is. WIJ GEVEN U ADVIES Voordat u door onze tussenkomst een verzekeringsovereenkomst afsluit, zullen wij u een advies geven over de aan u voorgestelde verzekeringsovereenkomst. Dit betekent dat wij u, hetzij op uw verzoek, hetzij op ons eigen initiatief, een gepersonaliseerde aanbeveling zullen geven over de verzekeringsovereenkomst(en) die wij u aanbieden. Onze aanbeveling is gepersonaliseerd omdat zij geschikt is voor u of omdat zij berust op een afweging van uw omstandigheden. Wij zullen ook telkens uitdrukkelijk en schriftelijk vermelden wanneer wij u een gepersonaliseerde aanbeveling geven. Bovendien adviseren wij u op grond van een onpartijdige analyse. Dit betekent dat wij ons advies baseren op een analyse van een toereikend aantal op de markt verkrijgbare verzekeringsovereenkomsten. Conform de kwaliteit van onze dienstverlening, zullen wij u ook op de gepaste ogenblikken en telkens u erom verzoekt, advies geven gedurende de uitvoering van uw polis(sen). WIJ INFORMEREN U Bij de aanvang van onze dienstverlening, duiden wij u één of meerdere van onze medewerkers aan die met u in contact zal of zullen staan met het oog op onze dienstverlening aan u. Onze medewerkers en verantwoordelijken kennen de kenmerken van de verzekeringsovereenkomsten die zij u aanbieden en zullen deze aan u toelichten. Hun professionele ervaring stelt hen in staat om u relevante informatie en richtlijnen te geven met betrekking tot deze kenmerken. Onze informatie met betrekking tot elke verzekering is er steeds op gericht dat u met kennis van zaken een beslissing kan nemen. Wij vragen u aandachtig en volledig elk document te lezen waarin de verzekeringsvoorwaarden en/of onze diensten van verzekeringsbemiddeling worden voorgesteld, geformuleerd of gedetailleerd. Gelieve dit te doen nadat u een dergelijk document ontvangen heeft. Gelieve ons elke bijkomende informatie te vragen die u noodzakelijk vindt, nadat u het document heeft gelezen en voordat u uw beslissing neemt. Marsh nv communiceert met haar cliënten in het Nederlands, in het Frans en in het Engels. Indien het voor de bemiddeling van internationale verzekeringsprogramma s noodzakelijk is om te communiceren in een andere taal, kunnen wij via het netwerk van Marsh and McLennan Companies aangepaste oplossingen uitwerken. Indien er andere dienstverleners tussenkomen bij de toepassing van de polis (zoals bijvoorbeeld pechverhelpers, schade-experten, call-centers, enz.), 2 Marsh NV/SA in België Algemene Voorwaarden - Aanstelling als Verzekeringsmakelaar

3 waarmee u rechtstreeks dient te communiceren, draagt Marsh er zorg voor dat de polis en de documentatie die u ontvangt alle nuttige informatie bevat om u toe te laten deze dienstverleners te contacteren, zoals voorzien in de polis. UW MEDEWERKING AAN ONZE DIENSTEN Gedurende de ganse duurtijd van onze aanstelling met betrekking tot één of meerdere polissen, wordt de opdracht met betrekking tot die polissen exclusief aan Marsh toegewezen. U dient op diligente wijze elk document en elke informatie aan Marsh over te maken die redelijkerwijze noodzakelijk zijn voor onze diensten en voor de bemiddeling van uw polis(sen). Wij dragen er zorg voor dat wij met de verzekeraars vragenlijsten of andere procedures overeenkomen die zullen worden gebruikt voor de inzameling van de risicoinformatie en voor de analyse van uw risico s met het oog op het onderschrijven van uw polis(sen). U dient er voor te zorgen dat de informatie die u overmaakt actueel en volledig is, zowel voordat uw polis(sen) wordt/ worden afgesloten als tijdens de uitvoering ervan. Indien u eraan twijfelt of informatie relevant is voor een verzekeraar om de dekking van uw risico te aanvaarden of te weigeren, dient u deze informatie vrij te geven aan Marsh en zal Marsh u hierover adviseren. Indien u nalaat dit te doen, zou dit er toe kunnen leiden dat de verzekeraar de nietigheid van de polis kan inroepen of de dekking kan weigeren. Het is zeer belangrijk dat u zichzelf eigen maakt met alle voorwaarden van de polis die wij voor u bemiddelen. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, de eigenlijke dekkingsclausules, de uitsluitingen en de garantie- en geldigheidsvoorwaarden. U dient elke garantie- of geldigheidsvoorwaarde met de grootste zorg te behandelen en strikt na te leven. Bij gebrek hieraan te voldoen, zal de verzekeraar het recht hebben de polis te beëindigen. Indien u hierover enige twijfel of enig voorbehoud heeft, gelieve ons dit over te maken. Sommige polissen bevatten bijvoorbeeld een voorwaarde dat de premie betaald dient te zijn, voordat de verzekeringsdekking ingaat of effectief wordt. Een geldigheidsvoorwaarde is een voorwaarde in de polis die door u dient te worden nagekomen. Een autoverzekeraar kan bijvoorbeeld de dekking afhankelijk maken van de installatie van een bepaald alarmsysteem; of uw brandverzekering kan de voorwaarde opleggen dat uw gebouw is uitgerust met een sprinklerinstallatie; of de verzekeraar van uw maritieme vloot kan technische of classificatievoorwaarden opleggen met betrekking tot uw schepen of vloot enz. Het niet naleven van de geldigheidsvoorwaarde kan er toe leiden dat uw verzekeringsovereenkomst ongeldig wordt of dat de verzekeringsdekking geen uitwerking heeft. Het is belangrijk dat u zich zo vlug mogelijk in regel stelt met de geldigheidsvoorwaarde zodat deze kan worden doorgehaald. U dient alle door Marsh of door de verzekeraar of de onderschrijver overgemaakte documenten prompt te controleren om ervoor te zorgen dat er geen fouten of misverstanden instaan. Marsh moet onmiddellijk worden geïnformeerd over eventuele fouten of over alles dat naar uw oordeel niet in overeenstemming is met uw instructies of specificaties. U dient het volledige dossier van elke polis die Marsh heeft bemiddeld te archiveren tot zolang het mogelijk is om een schadegeval aan te geven onder deze polis en tot zolang een schadegeval hangende is onder de polis. Wij zullen voor u de schadegevallen met betrekking tot een polis behandelen zolang u cliënt bent van Marsh nv met betrekking tot die polis. Indien u ons mandaat beëindigt met betrekking tot een polis eindigt onze verplichting om de schadegevallen met betrekking tot die polis te beheren (of te blijven beheren). Indien u met betrekking tot een polis niet langer cliënt bent van Marsh nv, maar u ons vraagt om uw schadegevallen voor die polis te blijven behandelen namens u, behouden wij ons het recht voor om een vergoeding aan te rekenen voor die diensten. PREMIEBETALING Tijdige en volledige betaling van de premie is een belangrijke verplichting die rust op elke verzekeringnemer. Niet of niet-tijdige betaling van uw premie kan ertoe leiden dat er geen dekking is, dat de dekking kan worden geschorst, en/of dat de polis kan worden opgezegd. De datum waartegen de premie ten laatste betaald dient te zijn, staat steeds duidelijk aangegeven op de premiefactuur. Indien de dekking pas ingaat nadat u de premie heeft betaald, vermelden wij dit in de briefwisseling of staat dit vermeld op de premiefactuur. Marsh 3

4 WIJ BRENGEN U VERSLAG UIT Wij beschouwen verslaggeving als een essentiële pijler van onze dienstverlening aan u en van onze samenwerking voor de bemiddeling van uw polis(sen). Bij de aanvang van onze dienstverlening, zullen wij duidelijk afspreken wanneer en hoe wij aan u verslag zullen uitbrengen. Naast de eventuele wettelijke verplichtingen, houden wij daarbij rekening met onze eigen standaarden. GEBRUIK VAN IT IN HET KADER VAN ONZE DIENSTVERLENING Marsh heeft verschillende web- of IT applicaties en online diensten die eigendom zijn van Marsh of waarvoor Marsh een specifieke licentie heeft. Indien wij dit met u zijn overeengekomen, kunnen we u deze toepassingen en online diensten voorstellen ten behoeve van de dienstverlening met betrekking tot uw polissen. Indien een Marsh web- of IT toepassing of een Marsh online dienst wordt gebruikt voor de bemiddeling van uw polissen, gaat u ermee akkoord dat u alle voorwaarden hebt goedgekeurd die van toepassing zijn op dergelijke applicaties of online diensten, in uw eigen naam en in naam van uw werknemers, vertegenwoordigers of agenten. Om de veiligheid en vertrouwelijkheid van de gegevens en van de Marsh applicatie of online diensten te vrijwaren, zal u er zorg voor dragen om Marsh onmiddellijk op de hoogte te stellen wanneer één van uw werknemers, vertegenwoordigers of agenten uw bedrijf verlaten heeft of niet langer betrokken is bij de bedoelde bedrijfsprocessen. Voor verdere informatie verwijzen wij u graag naar onze Marsh NV website: HOE DE CLIËNT EN MARSH MET ELKAAR ZULLEN COMMUNICEREN U kunt met Marsh per , per brief, telefonisch of per fax communiceren. Voor de ondertekening van polissen of voor andere documenten, kunt u met Marsh communiceren per brief, per of per fax. U kunt uw documenten ook op een CD-schijf of een USB stick aan Marsh overmaken. In dit laatste geval dient u dit vooraf per met ons af te spreken zodat we een veilige en confidentiële communicatie kunnen organiseren. Van alle documenten, brieven of informatie die u aan Marsh overmaakt dient u zelf een identieke en ongewijzigde papieren of elektronische kopie te bewaren. Indien u ons uw adres heeft doorgegeven, heeft u uitdrukkelijk aanvaard dat Marsh u alle brieven, informatie en documenten per elektronische communicatie kan overmaken en dat Marsh u informatie ter beschikking kan stellen via haar website. De regels die gelden inzake Elektronische Communicatie vindt u hieronder uitvoerig toegelicht. Onze regels inzake Elektronische Communicatie gelden voor en fax. Indien Marsh u informatie ter beschikking stelt via haar website, zal zij u steeds vooraf duidelijk maken hoe en waar deze informatie ter beschikking staat en om welke informatie het gaat. Wij herinneren u eraan dat uw polissen en/of de wet bepalen welke communicatie (bijvoorbeeld de opzegging van uw polis) u rechtstreeks aan de verzekeraar dient te verzenden en in welke vorm dit dient te gebeuren (bij voorbeeld een aangetekende brief). ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE MARSH COMMUNICEERT PER MET DE CLIËNT GEWONE BRIEVEN EN BIJGEVOEGDE DOCUMENTEN: Marsh kan elke gewone brief als een bericht naar haar cliënt verzenden, of als een PDF- document in attachment bij een bericht indien dit wettelijk vereist is. Marsh verzendt deze naar het adres van de cliënt (natuurlijke persoon) of naar het adres van de respectievelijke contactpersoon/ contactpersonen van de cliënt (onderneming). Marsh voegt elk document (een polis, een polisbijvoegsel, een factuur enz.) als een PDF- document bij een bericht. Elke informatie of elk document waarvoor de wet voorziet dat een duurzame drager dient te worden gebruikt, zal door Marsh als PDF worden overgemaakt of als PDF ter beschikking worden gesteld. Net als bij papieren brieven en documenten, dient de cliënt deze s en deze PDF-documenten ongewijzigd te bewaren (op zijn computer en/of door deze berichten en PDF-documenten af te drukken). Marsh zendt deze berichten en deze PDF-documenten naar het adres van de contactpersoon of de contactpersonen die de cliënt heeft opgegeven. 4 Marsh NV/SA in België Algemene Voorwaarden - Aanstelling als Verzekeringsmakelaar

5 Deze adressen worden door Marsh in haar cliëntendatabank opgeslagen zolang dit noodzakelijk is voor de dienstverlening. De cliënt dient Marsh onmiddellijk elke wijziging van adres mee te delen. U COMMUNICEERT PER MET MARSH GEWONE BRIEVEN EN BIJLAGEN Op dezelfde wijze kan de cliënt elke gewone brief en elk bijgevoegd document (een ondertekende polis, een ondertekend bijvoegsel enz.) per verzenden naar Marsh. De cliënt dient hiervoor het -adres van de gebruikelijke Marsh contactpersoon/personen te gebruiken. Net als bij papieren brieven en documenten, dient de cliënt deze s en deze PDF documenten ongewijzigd te bewaren (op zijn computer en/of door deze berichten en PDF documenten af te drukken) UW PAPIEREN BRIEF MET BIJLAGEN DIE U AAN MARSH VERZENDT WORDT EEN PDF- DOCUMENT Indien u ons een papieren brief met mogelijk één of meerdere papieren documenten in bijlage toezendt, zal Marsh deze ongewijzigd inscannen als een PDF-document. Dit PDF-document wordt verder als origineel gebruikt binnen Marsh. Marsh gebruikt ditzelfde PDF-document eveneens voor verzending naar de verzekeraars, de schadeexperten of naar andere partijen die betrokken zijn bij uw polis. EIGEN BEWARING DOOR DE CLIËNT Marsh verricht geen archiveringsdiensten voor haar cliënt of voor een andere partij. U dient steeds een kopij of een origineel te bewaren van elk document dat of elke brief die u van Marsh ontvangt of van elk document of van elke brief die u naar Marsh zendt. VERZENDEN VAN EEN AANGETEKENDE BRIEF Indien Marsh naar haar client een aangetekende brief verzendt, doet zij dit ofwel per brief ofwel in elektronische vorm, conform de modaliteiten die door de wet worden voorzien. GEBRUIK VAN EEN DATABANK VAN MARSH VOOR HET DOORZENDEN OF TER BESCHIKKING STELLEN VAN UW DOSSIERGEGEVENS. Indien u en Marsh afspreken dat voor het creëren, doorzenden, terbeschikking stellen en/of het verzenden van dossier- of andere gegevens of van documenten een specifieke databank van Marsh zal worden gebruikt, gelden de modaliteiten zoals toegelicht in deze databank en/of zoals wij deze eventueel bijkomend zijn overeengekomen. DE VERGOEDING VAN ONZE DIENSTEN De vergoeding van Marsh voor de verzekeringsbemiddelingsdiensten voorzien in de wettelijke definitie van verzekeringsbemiddeling bestaat uit één van de volgende componenten: Een commissie die begrepen is in de premie van de verzekeringsovereenkomst, of Een specifiek honorarium betaald door u, conform de honorariumovereenkomst die tussen ons wordt afgesloten, of Een combinatie van een honorarium en een commissie. De vergoeding van Marsh kan verder bestaan uit andere componenten. Hieronder vindt u een overzicht van onze Vergoedingspoilitiek. Het volgende principe is van toepassing, tenzij een ander vaststaand en bindend marktgebruik van toepassing is: Voor elke polis die geplaatst werd door Marsh, is elke commissievergoeding volledig verworven door Marsh. Dit omvat niet alleen de vergoeding van de makelaar verschuldigd op de eerste premie, maar ook op elke latere premie op grond van de clausules van betreffende polis. De commissievergoeding van een polis komt toe aan Marsh, zolang de polis bestaat, ook voor het geval de polis stilzwijgend of uitdrukkelijk wordt verlengd, vernieuwd of gewijzigd, of zelfs indien de polis rechtstreeks wordt voortgezet door de verzekeringnemer of de verzekerde bij de verzekeraar of de onderschrijver van het risico. Deze vergoeding is verschuldigd aan Marsh, zelfs als de eigenlijke facturatie of de premie- of commissiebetalingen plaats vinden na de einddatum van de polis. VERGOEDINGSPOLITIEK VAN MARSH NV (INDUCEMENTS POLICY) ALGEMENE PRINCIPES: Elke vergoeding die Marsh negotieert, ontvangt of betaalt in het kader van de verzekeringsbemiddeling voor haar cliënt respecteert elk van de volgende algemene principes: 1. Bij elke vergoeding plaatst Marsh steeds het belang van de cliënt voorop en draagt zij er zorg voor zich steeds op een loyale, billijke en professionele wijze in te zetten voor de belangen van haar cliënt. Marsh 5

6 2. Marsh negotieert, ontvangt en betaalt uitsluitend een vergoeding voor te leveren of geleverde diensten, inclusief de kwaliteit van deze diensten. Marsh bepaalt duidelijk de aard van de diensten zodat elke dubbele vergoeding voor dezelfde diensten is uitgesloten. 3. Marsh negotieert, ontvangt of betaalt geen enkele contingent commissie of contingent vergoeding, d.w.z. een vergoeding bepaald in functie van een volume van zaken, polissen of cliënten, dat Marsh zou aanbrengen of aanhouden bij een verzekeraar. 4. Marsh werkt in transparantie ten aanzien van haar cliënt en zal op eerste verzoek antwoorden op elke bijkomende vraag om informatie vanwege haar cliënt. Marsh respecteert de wettelijke regels met betrekking tot transparantie. 5. Marsh volgt een strikte politiek inzake belangenconflicten (zie Ons Belangenconflictenbeleid). De gedragscode van Marsh bevat eveneens een strikte bedrijfspolitiek inzake Giften en Entertainment, die eveneens beogen elk belangenconflict met de cliënt of bij de dienstverlening aan de cliënt uit te sluiten. 6. De vergoedingspolitiek van Marsh houdt rekening met de diversiteit van haar cliëntenbestand en haar diensten evenals met het belang van kwaliteitsvolle en duurzame dienstverlening aan cliënten op korte, middellange en lange termijn. In het belang van haar cliënten houdt de bedrijfspolitiek van Marsh rekening met investeringen in continue technologische vooruitgang, de professionele ontwikkeling van haar personeel en managers en de ontwikkeling van de kennismaatschappij. VERGOEDINGSPRINCIPES: De vergoeding van Marsh kan bestaan uit één van of een combinatie van de volgende vergoedingen. Elke vergoeding komt overeen met een afzonderlijke dienst. HONORARIUM: Een honorarium is de vergoeding voor de verzekeringsbemiddeling door Marsh van de polis(sen) van de cliënt waarvoor Marsh en de cliënt het bedrag en de betalingswijze vastleggen in een honorariumovereenkomst die tussen Marsh en de Cliënt wordt afgesloten. BASIS-COMMISSIE: De basis-commissie is opgenomen in de premie die aan de cliënt wordt gefactureerd. De basis-commissie is een percentage van de premie en wordt, na de premiebetaling door de cliënt, door de verzekeraar aan Marsh betaald. VERMINDERDE COMMISSIE Indien we erin slagen een verminderde commissie te negotiëren voor onze verzekeringsbemiddelingsdiensten die we voor u verrichten, zullen we er steeds zorg voor dragen dat dit de kwaliteit van onze diensten of van uw polis niet aantast en dat we steeds blijven handelen in het beste belang van u als onze cliënt. COMMISSIE HOGER DAN DE BASIS-COMMISSIE Het is mogelijk dat, na onderhandeling, één of meerdere verzekeringsoffertes met een hogere commissie dan de basis-commissie worden voorgesteld, samen met één of meerdere andere verzekeringsoffertes met basiscommissie. In dat geval draagt Marsh er zorg voor dat het belang van de client steeds voorop staat: de premie van zulke verzekeringsofferte(es) is niet hoger dan de verzekeringsoffertes met basis-commissie en de voorwaarden ervan zijn minstens even voordelig of kwalitatief voor de cliënt als de offertes aan basiscommissie. COMBINATIE VAN HONORARIUM EN COMMISSIE Na samenspraak met de cliënt, kan Marsh voor een bepaald onderdeel van haar verzekeringsbemiddeling vergoed worden per honorarium betaald door de cliënt en voor een ander deel van haar verzekeringsbemiddeling per commissie. Dit wordt steeds vooraf schriftelijk tussen Marsh en de cliënt overeengekomen. COMMISSIE VOOR GEDELEGEERDE TAKEN EN DIENSTEN MET BETREKKING TOT UW POLIS Deze commissie vergoedt de taken en diensten die Marsh uitvoert als onderdeel van de verzekeringsbemiddeling van de polis(sen) van de cliënt, maar die haar worden gedelegeerd door de verzekeraar. Bijvoorbeeld: de uitgifte van groene kaarten. Deze vergoeding wordt bepaald als een vast bedrag per administratief dossier of als een percentage berekend op de premie. Zij wordt afzonderlijk betaald door de verzekeraar aan Marsh. RETROCESSIE VAN COMMISSIE Marsh kan een deel van de basis-commissie retrocederen aan een dienstverlener die Marsh introduceert bij de cliënt of een dienstverlener (bij voorbeeld een medemakelaar) die samen met Marsh verzekeringsbemiddelingsdiensten verleent met betrekking tot de polis(sen) van de cliënt. VERGOEDING VOOR BIJKOMENDE DIENSTEN Bij de bemiddeling van verzekeringsprogramma s zijn belangrijke voorbereidende tussenkomsten vereist, voordat zij ten aanzien van een individuele cliënt of zijn/haar individuele risico s worden bemiddeld en toegepast. 6 Marsh NV/SA in België Algemene Voorwaarden - Aanstelling als Verzekeringsmakelaar

7 Hetzelfde geldt voor het actualiseren van de verzekeringsprogramma s en van de dienstverlening, voordat zij aan een individuele cliënt worden aangeboden. Bovendien vereist efficiënte en kwalitatieve verzekeringsbemiddeling meer algemene tussenkomsten van Marsh ten aanzien van een verzekeraar, bij voorbeeld om dubbel gebruik uit te sluiten (bijvoorbeeld bij het verwerken en het beheer van de gegevens- en informatiestroom tussen een verzekeraar en Marsh). Hierbij behoren ook de ontwikkeling en de implementatie van dienstverlening via cliëntvriendelijke en efficiënte IT programma s. De efficiëntie van de dienstverlening en van de distributie wordt eveneens verhoogd door de toegang tot het netwerk van Marsh and McLennan Companies. Voor deze diensten, tussenkomsten en de kwaliteit ervan kan Marsh een bijkomende vergoeding ontvangen van een verzekeraar. Deze bijkomende vergoeding bedraagt ofwel een vast bedrag ofwel een percentage berekend op de premie. Indien dergelijke bijkomende vergoeding betrekking heeft op de bemiddeling van uw individuele polis(sen) dragen wij er uiteraard zorg voor dat deze vergoeding wordt opgegeven in onze verzekeringsofferte aan u. WIJ VERMIJDEN ELK BELANGENCONFLICT Marsh nv volgt strikte administratieve en organisatorische regels en procedures om elk rechtstreeks of onrechtstreeks belangenconflict uit te sluiten bij het verrichten van haar diensten voor u. Deze regels en procedures zijn van toepassing op alle bestuurders, directeuren, managers, werknemers of dienstverleners van Marsh nv, evenals op alle filialen of zusterondernemingen van de groep Marsh and McLennan Companies, die eventueel op de dienstverlening aan een cliënt of aan een prospect zouden betrokken zijn. Indien zich per uitzondering toch een belangenconflict zou kunnen voordoen tijdens de uitvoering van de diensten voor een cliënt of voor een prospect, past Marsh nv strikte regels en procedures toe waardoor een dergelijk mogelijk belangenconflict preventief wordt geïdentificeerd en worden alle nodige maatregelen getroffen om het belangenconflict te voorkomen en te vermijden. Marsh zal hierover op gepaste wijze communiceren met de cliënt/met de prospect. Ons belangenconflictenbeleid is een intregraal onderdeel van de gedragdscode van Marsh & McLennan Companies The Greater Good. Graag verwijzen wij u voor verdere informatie naar blz van onze gedragscode, of geven wij u op uw verzoek graag nadere bijzonderheden over ons belangenconflictenbeleid. Conform de toepasselijke wetgeving, houden wij een geactualiseerd register aan van mogelijke belangenconflicten. Als onderdeel van onze gedragscode en van onze interne procedures, volgen onze werknemers, managers en bestuurders regelmatig een opleiding over belangenconflicten. VERTROUWELIJKHEID EN PERSOONSGEGEVENS Marsh verzoekt uitsluitend om informatie en zij gebruikt uitsluitend informatie die noodzakelijk is om de onderhandeling en de uitvoering van uw polis en/ of om de andere diensten van Marsh te ondersteunen. Deze informatie wordt vertrouwelijk gehouden en wordt uitsluitend gebruikt voor het verrichten van de diensten. Hierin is begrepen de informatie, waaronder persoonsgegevens, die in overeenstemming met de normale makelaarspraktijk kan worden gecommuniceerd aan verzekeraars, hun agenten en andere dienstverleners, om onze verplichtingen ten aanzien van u na te komen. Marsh nv respecteert uw persoonsgegevens. Deze zullen door ons uitsluitend in het kader van onze dienstverlening als verzekeringsmakelaar worden verwerkt en gebruikt. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens dragen wij zorg voor de naleving van de Belgische en Europese wetgeving en regelgeving. In overeenstemming met elke toepasselijke wetgeving en regelgeving, respecteert Marsh het recht van elk gegevenssubject dat erom verzoekt zijn of haar persoonsgegevens te raadplegen en te corrigeren die Marsh verwerkt. Marsh zal alle redelijke maatregelen nemen om alle persoonsgegevens en alle andere cliëntgegevens die u overmaakt steeds veilig te bewaren en ervoor te zorgen dat onze veiligheidsprocedures geschikt en robuust zijn om het risico van verlies van persoonsgegevens en van alle andere informatie over klanten te voorkomen alsook om het risico van financiële criminaliteit te voorkomen, meer bepaald met betrekking tot de dagelijkse procedures die een impact kunnen hebben op de bescherming en de beveiliging van gegevens. Marsh 7

8 INTELLECTUELE EIGENDOM Elk intellectueel eigendomsrecht met betrekking tot of gebaseerd op de tekst van een polis (of van polissen) die werd(en) bemiddeld door Marsh of met betrekking tot of gebaseerd op elke tekst die door Marsh wordt gebruikt of gecommuniceerd als voorbereiding of uitvoering van deze polis of deze polissen, is de exclusieve eigendom van Marsh. Dit omvat eveneens de bedrijfskennis en de bedrijfsmethodes van Marsh (know-how). Bijgevolg mag deze informatie op geen enkele wijze aan éénder welke derde buiten uw organisatie worden overgemaakt, waaronder ook dient te worden begrepen elke rechtstreekse of onrechtstreekse concurrent van Marsh, tenzij de overmaking van deze informatie strikt noodzakelijk is: 1. voor de uitoefening van uw rechten onder een polis die door Marsh werd bemiddeld, of 2. voor de naleving van één van uw wettelijke verplichtingen of de uitoefening van eender welk van uw wettelijke, contractuele of buitencontractuele rechten, of 3. voor de naleving van de regels van goed bestuur of van regels opgelegd voor notering op een gereglementeerde markt, of 4. tenzij de overmaking van deze informatie aan uw consulenten of dienstverleners, andere dan onze concurrenten, noodzakelijk is voor de uitvoering van hun diensten die u met hen bent overeengekomen. Aarzel niet ons te contacteren indien u een ad hoc oplossing of een ad hoc document nodig heeft voor het respecteren van deze intellectuele eigendomsrechten. Elke premie of commissie, elke limiet en/of elke vrijstelling die door Marsh werd bemiddeld voor haar cliënt is eveneens een gegeven dat voor Marsh een grote commerciële waarde heeft. U dient deze informatie te behandelen als strikt vertrouwelijke informatie die niet rechtstreeks of onrechtstreeks aan een concurrent kan worden vrijgegeven en die u dient te behandelen als intellectuele eigendom van Marsh conform de bovenvermelde bepalingen. DE BEPERKING VAN ONZE AANSPRAKELIJKHEID VOOR ONZE DIENSTVERLENING De bedoeling van deze clausule bestaat erin om een redelijke verhouding te bewerkstelligen tussen het professionele risico van Marsh als dienstverlener, enerzijds, en de vergoeding die Marsh daarvoor ontvangt, anderzijds. Om deze redenen, geldt het volgende voor elke aanstelling van Marsh als uw makelaar of dienstverlener: Elke aansprakelijkheid van Marsh is strikt beperkt tot schade die werd begroot en voor zover is bewezen dat deze schade het rechtstreekse gevolg is van een vaststaande fout begaan door Marsh bij de uitvoering van haar diensten. In geen geval is Marsh aansprakelijk voor winstderving of bijkomende, onrechtstreekse, gevolg- of speciale schade, of voor een schadevergoeding opgelegd als boete ( punitive damages ). De totale gecumuleerde aansprakelijkheid van Marsh (met inbegrip van de aansprakelijkheid van haar filialen, dochterondernemingen, bestuurders, werknemers en vertegenwoordigers) ten aanzien van haar Cliënt, de filialen en dochterondernemingen van de Cliënt, de verzekeringnemer of de verzekerden onder de polis(sen) bemiddeld door Marsh is beperkt tot het bedrag dat overeen wordt gekomen, conform deze clausule. Het bedrag van deze beperking van aansprakelijkheid zal worden genegotieerd en schriftelijk worden overeengekomen op het ogenblik van onze aanstelling, en zal worden vastgesteld als: ofwel X maal het bedrag van Marsh s jaarlijkse vergoeding voor de aanstelling, ofwel als een vast bedrag. In beide gevallen, wordt de aansprakelijkheid van Marsh beperkt tot een bedrag dat niet lager is dan Euros voor alle schadegevallen per polisjaar. Indien geen ander bedrag wordt overeengekomen, wordt de aansprakelijkheid van Marsh beperkt tot Euros voor alle schadegevallen per polisjaar. Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt niet in geval van opzet, bedrog of grove fout van Marsh. Deze clausule en elke makelaarsclausule die op grond van deze clausule wordt voorgesteld, genegotieerd en/ of overeengekomen, zijn strikt vertrouwelijk tussen Marsh en de cliënt en behoren tot de intellectuele eigendom van Marsh. Deze clausule is niet bedoeld om enige invloed te hebben op de inhoud of de kwaliteit van de dienstverlening door Marsh. 8 Marsh NV/SA in België Algemene Voorwaarden - Aanstelling als Verzekeringsmakelaar

9 TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK Deze Algemene Aanstellingsvoorwaarden, en de diensten die wij hieronder verrichten, worden beheerst door het Belgische recht. Eventuele geschillen zijn onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de Belgische rechtbanken. Elke bepaling van deze Algemene Voorwaarden, die verboden of onafdwingbaar is in een bepaald land, is niet effectief voor dat land. Dit heeft geen invloed op de geldigheid of de afdwingbaarheid van deze bepaling in elk ander rechtsgebied of in elk ander land. DE AUTORITEIT VOOR FINANCIËLE MARKTEN EN DIENSTEN (FSMA) De FSMA is de Belgische onafhankelijke toezichthouder voor de sector van de verzekeringstussenpersonen en herverzekeringstussenpersonen in België. Marsh NV is geregistreerd bij de FSMA (n A) en staat onder haar toezicht. Dit kan u nazien door de website van de FSMA te raadplegen: of door contact op te nemen met de FSMA op + 32 (0) (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel). Het ondernemingsnummer van Marsh nv is BE KLACHTEN Indien u een klacht wenst te registreren, kunt u contact opnemen met uw vaste contactpersoon bij Marsh of kunt u schrijven naar of contact opnemen met Marsh nv: Vorstlaan, 2 te 1170 Brussel - België. Voor verdere contactgegevens verwijzen wij graag naar onze website: Een klacht kan ook worden geregistreerd bij de Ombudsman van de Verzekeringen waarvan u de gegevens vindt op het volgende webadres: WIJZIGING VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ONZE DIENSTVERLENING Indien deze algemene voorwaarden van onze dienstverlening naar de toekomst toe zouden wijzigen, bijvoorbeeld bij wijziging van de wetgeving, zullen wij u daarover duidelijk en op voorhand informeren en zullen wij daarbij eveneens aangeven vanaf welke datum een wijziging van toepassing zal zijn. SECTORDOCUMENTEN De sectordocumenten van de Belgische Vereniging van Verzekeringsmakelaars kan u raadplegen op de website De bepalingen van deze Algemene Aanstellingsvoorwaarden en de procedures van Marsh and McLennan Companies die Marsh NV toepast, conform de toepasselijke wetgeving en regelgeving, hebben echter voorrang op de sectorbepalingen en sectordocumenten. Deze Algemene Voorwaarden zijn vertrouwelijk tussen u en Marsh. Zij mogen op geen enkele wijze worden gereproduceerd of vrijgegeven aan een derde zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Marsh. Copyright versie 30 april 2014 Marsh NV Alle rechten voorbehouden Marsh 9

Informatie over ons kantoor

Informatie over ons kantoor Informatie over ons kantoor NV Verzekeringen P. Geeurickx & Co info@geeurickx.be Leopoldlaan 85 bus 1 9300 Aalst Tel. 053 78 74 75 Fax 053 78 73 61 e-mail : info@geeurickx.be RPR: 0422.714.221 Verzekeringsmakelaar

Nadere informatie

Ons kantoor. Groep NBA verzekeringsmakelaars - handelsnaam. Feys, Renard, Bossuyt & Sinnesael NV officiële benaming Kennedypark 24/1 8500 Kortrijk

Ons kantoor. Groep NBA verzekeringsmakelaars - handelsnaam. Feys, Renard, Bossuyt & Sinnesael NV officiële benaming Kennedypark 24/1 8500 Kortrijk Ons kantoor Groep NBA verzekeringsmakelaars - handelsnaam Feys, Renard, Bossuyt & Sinnesael NV officiële benaming Kennedypark 24/1 8500 Kortrijk RPR 413645216 Telefoon: 056 231 870 Fax: 056/ 223 541 E-mail:

Nadere informatie

MiFID / Twin Peaks II

MiFID / Twin Peaks II MiFID / Twin Peaks II De uitbreiding van MiFID naar de verzekeringssector wordt voorzien door de Twin Peaks II wet van 30/07/2013 (in werking getreden per 30/04/2014) en omschrijft de gedragsregels die

Nadere informatie

BELANGENCONFLICTENBELEID Euromex NV

BELANGENCONFLICTENBELEID Euromex NV BELANGENCONFLICTENBELEID Euromex NV Verzekeringsbemiddelingsdiensten moeten altijd het belang van verzekerden respecteren. Euromex NV heeft een jarenlange ervaring als onafhankelijke rechtsbijstandsverzekeraar

Nadere informatie

Bemiddelingsfiche voor het sparen of beleggen met een levensverzekering

Bemiddelingsfiche voor het sparen of beleggen met een levensverzekering BVBA Kantoor Decapmaker Oostlaan 18 8970 Poperinge Ondernemingsnummer: 0426.185.831 info@decapmaker.be, tel: 057/33 65 65, fax: 057/ 33 87 47, www.decapmaker.be Bankagent Crelan en Verzekeringsmakelaar

Nadere informatie

Belangenconflictenbeleid

Belangenconflictenbeleid Belangenconflictenbeleid april 2014 Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 2 Belangenconflictenbeleid Inhoud 1. Situering...3 2. Belangenconflictenbeleid...3 3. Identificatie van belangenconflicten...4

Nadere informatie

Artikel 4: Registratie van de daden van verzekeringsbemiddeling

Artikel 4: Registratie van de daden van verzekeringsbemiddeling Gedragscode betreffende de taakverdeling tussen de verzekeringsonderneming en de verzekeringstussenpersoon in het kader van de toepassing van de MiFID-regels op de verzekeringssector Afdeling 1: Algemene

Nadere informatie

Deze overeenkomst heeft tot doel de modaliteiten voor die toegangsmachtiging te regelen.

Deze overeenkomst heeft tot doel de modaliteiten voor die toegangsmachtiging te regelen. Pagina 1/5 Overeenkomst inzake het gebruik van DVV e-services Na kennis te hebben genomen van deze overeenkomst, gelieve de bepalingen ervan te aanvaarden door de ontbrekende gegevens in te vullen en dit

Nadere informatie

Ons kantoor. Jean Nelissen NV Laagdorp 5 3570 Alken

Ons kantoor. Jean Nelissen NV Laagdorp 5 3570 Alken Ons kantoor Jean Nelissen NV Laagdorp 5 3570 Alken RPR 0434.221.686 Telefoon: 011 590 790 Fax: 011 590 791 E-mail: info@nelissenverzekeringen.be FSMA nr: 017920A Erkend als Verzekeringsmakelaar Toezichthoudende

Nadere informatie

HANDVEST VAN GOED GEDRAG

HANDVEST VAN GOED GEDRAG PATRIMONIALE OPDRACHTBRIEF Makelaar geregistreerd onder nr. Ondernemingsnr. HANDVEST VAN GOED GEDRAG Onafhankelijke makelaars die advies geven op het gebied van vermogensbeheer, verbinden zich ertoe een

Nadere informatie

Informatiebrochure voor de verzekeringsnemer

Informatiebrochure voor de verzekeringsnemer Informatiebrochure voor de verzekeringsnemer Uw bescherming wanneer u een verzekeringscontract afsluit in overeenstemming met de deontologische MiFiD-regels. Welkom bij Arces Arces is de beste verzekeringsmaatschappij

Nadere informatie

TWIN PEAKS II INHOUD. Bemiddelingsfiches

TWIN PEAKS II INHOUD. Bemiddelingsfiches INHOUD Dit document bevat de bemiddelingsfiches uitgewerkt door de sector en deels aangepast door BZB. De basis werd behouden, er zijn voornamelijk elementen toegevoegd om te voldoen aan de precontractuele

Nadere informatie

Informatie MIFID (Twin Peaks II)

Informatie MIFID (Twin Peaks II) Informatie MIFID (Twin Peaks II) Sinds 30 april 2014 is de Mifid wetgeving, ook gekend als de Twin Peaks II regelgeving, van toepassing op de verzekeringssector in België. Deze wetgeving legt bijkomende

Nadere informatie

FORTIS INVESTMENTS ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE BELEGGINGSDIENSTEN

FORTIS INVESTMENTS ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE BELEGGINGSDIENSTEN Versie oktober 2007 FORTIS INVESTMENTS ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE BELEGGINGSDIENSTEN Fortis Investment Management Netherlands N.V. is statutair gevestigd te Utrecht en kantoorhoudend te 1101 BH Amsterdam

Nadere informatie

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976 1 Disclaimer en algemene voorwaarden SAMMAN Fonds vzw, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0841.212.605 SAMMAN VSO, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0844.231.976

Nadere informatie

MiFID Brochure. ERGO Life, merk van ERGO Insurance NV

MiFID Brochure. ERGO Life, merk van ERGO Insurance NV MiFID Brochure ERGO Life, merk van ERGO Insurance NV 30 april 2014 Uw bescherming bij het afsluiten van een verzekeringsovereenkomst conform de MIFID-gedragsregels 1. Inleiding De bescherming van afnemers

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE VOOR DE VERZEKERINGSNEMER

INFORMATIEBROCHURE VOOR DE VERZEKERINGSNEMER INFORMATIEBROCHURE VOOR DE VERZEKERINGSNEMER Uw bescherming wanneer u een verzekeringscontract afsluit in overeenstemming met de deontologische MiFiD-regels. www.arces.be Welkom bij Arces Arces is de beste

Nadere informatie

BELANGENCONFLICTENBELEID

BELANGENCONFLICTENBELEID BELANGENCONFLICTENBELEID DEEL 1: ALGEMEEN KADER 1.1. Vanaf 30 april 2014 zijn de AssurMiFID gedragsregels van kracht. Zij vinden hun wettelijke basis in de wet van 30 juli 2013 tot versterking van de bescherming

Nadere informatie

Verzekeringsvoorstel beroepsaansprakelijkheid en financiële waarborg vastgoedmakelaars.

Verzekeringsvoorstel beroepsaansprakelijkheid en financiële waarborg vastgoedmakelaars. Verzekeringsvoorstel beroepsaansprakelijkheid en financiële waarborg vastgoedmakelaars. 1. Makelaar Naam:... FSMA-nr:... Straat:... nr :... bus :... Postnummer:... Gemeente:... Telefoon:... Fax:... E-mailadres:...

Nadere informatie

Algemene voorwaarden 1

Algemene voorwaarden 1 Algemene voorwaarden 1 1 Versie augustus 2016. Artikel 1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten geleverd door de advocaten en medewerkers van het kantoor BVBA EQUATOR ADVOCATEN

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN FEDICT DIENSTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN FEDICT DIENSTEN ALGEMENE VOORWAARDEN FEDICT DIENSTEN Doel van het document: De algemene voorwaarden voor Fedict diensten bevatten de standaardvoorwaarden voor het gebruik van alle Fedict diensten. Ze worden aangevuld

Nadere informatie

OVEREENKOMST ADVOCAAT - PRIVATE CLIËNT

OVEREENKOMST ADVOCAAT - PRIVATE CLIËNT OVEREENKOMST ADVOCAAT - PRIVATE CLIËNT TUSSEN : Mr. du Moulin Evelyne, optredend als zaakvoerder van de BVBA ADVOCATEN DU MOULIN & PARTNERS - hierna genoemd advocaat - EN : - hierna genoemd de cliënt -

Nadere informatie

Platform REI (Renta Electronic Invoice) Specifieke voorwaarden 1

Platform REI (Renta Electronic Invoice) Specifieke voorwaarden 1 Platform REI (Renta Electronic Invoice) Specifieke voorwaarden 1 1. Toepassingsgebied Deze Specifieke voorwaarden zijn van toepassing op (het gebruik van) het REI-platform. Door het gebruik van het REI-platform

Nadere informatie

Dienstenwijzer. OWM Achterhoek Verzekeringen: Brandverzekeraar. Dienstverlening. OWM Achterhoek Verzekeringen: Ook adviseur en tussenpersoon.

Dienstenwijzer. OWM Achterhoek Verzekeringen: Brandverzekeraar. Dienstverlening. OWM Achterhoek Verzekeringen: Ook adviseur en tussenpersoon. Diensten wijzer Dienstenwijzer OWM Achterhoek Verzekeringen is een onderlinge brandverzekeraar, en tevens adviseur en bemiddelaar op het gebied van verzekeringen en hypotheken. Anders dan bij een commerciële

Nadere informatie

Uitrol van MiFID naar de verzekeringssector VMVM-ACAM

Uitrol van MiFID naar de verzekeringssector VMVM-ACAM Uitrol van MiFID naar de verzekeringssector VMVM-ACAM 20 maart 2014 Uitbreiding van de MiFID gedragsregels naar de verzekeringssector A. Reglementaire teksten B. Toepassingsgebied C. MiFID thema's die

Nadere informatie

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 Tussen : Meester Dimitri Vantomme, advocaat met kantoor te 8500 Kortrijk, Beheerstraat 32. hierna te noemen de advocaat (of het advocatenkantoor), en hierna te

Nadere informatie

Vragenlijst voor bij bemiddelingsactiviteiten betrokken verantwoordelijke personen

Vragenlijst voor bij bemiddelingsactiviteiten betrokken verantwoordelijke personen 1 Vragenlijst voor bij bemiddelingsactiviteiten betrokken verantwoordelijke personen 1 Inleiding Deze vragenlijst moet worden ingevuld door de bij bemiddelingsactiviteiten betrokken personen voor wie de

Nadere informatie

Naam:... FSMA-nr:... Straat:... nr :... bus :... Postnummer:... Gemeente:... Telefoon:... Fax:... E-mailadres:... Naam:...

Naam:... FSMA-nr:... Straat:... nr :... bus :... Postnummer:... Gemeente:... Telefoon:... Fax:... E-mailadres:... Naam:... Verzekeringsvoorstel beroepsaansprakelijkheid voor raadgevend ingenieur, interieurarchitect, landschapsarchitect, milieudeskundige, energiedeskundige, expert. 1. Makelaar Naam:... FSMA-nr:... Straat:...

Nadere informatie

Verzekeringsvoorstel beroepsaansprakelijkheid veiligheidscoördinatoren.

Verzekeringsvoorstel beroepsaansprakelijkheid veiligheidscoördinatoren. Verzekeringsvoorstel beroepsaansprakelijkheid veiligheidscoördinatoren. 1. Makelaar Naam:... FSMA-nr:... Straat:... nr :... bus :... Postnummer:... Gemeente:... Telefoon:... Fax:... E-mailadres:... 2.

Nadere informatie

Overeenkomst tussen Blienberg Advocaten en cliënt. Blienberg Advocaten met maatschappelijke zetel aan de Brusselstraat 7 te 2018 Antwerpen

Overeenkomst tussen Blienberg Advocaten en cliënt. Blienberg Advocaten met maatschappelijke zetel aan de Brusselstraat 7 te 2018 Antwerpen Overeenkomst tussen Blienberg Advocaten en cliënt Tussen : Blienberg Advocaten met maatschappelijke zetel aan de Brusselstraat 7 te 2018 Antwerpen hierna te noemen het advocatenkantoor en hierna te noemen

Nadere informatie

TWIN PEAKS II INHOUD. Bemiddelingsfiches

TWIN PEAKS II INHOUD. Bemiddelingsfiches INHOUD TWIN PEAKS II Dit document bevat de bemiddelingsfiches uitgewerkt door de sector en deels aangepast door BZB. De basis werd behouden, er zijn voornamelijk elementen toegevoegd om te voldoen aan

Nadere informatie

OVEREENKOMST TUSSEN ADVOCAAT EN CLIËNT TUSSEN: ... Verder genoemd de advocaat EN: ... Verder genoemd de cliënt WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT:

OVEREENKOMST TUSSEN ADVOCAAT EN CLIËNT TUSSEN: ... Verder genoemd de advocaat EN: ... Verder genoemd de cliënt WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT: OVEREENKOMST TUSSEN ADVOCAAT EN CLIËNT TUSSEN: Verder genoemd de advocaat EN: Verder genoemd de cliënt WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT: Art. 1. Voorwerp van de dienstverlening en opdracht van de advocaat

Nadere informatie

AssurMiFID gedragsregels

AssurMiFID gedragsregels AssurMiFID gedragsregels Ons kantoor is gehouden tot het naleven van de "AssurMiFID-gedragsregels" en deelt u in u dit verband volgende informatie mee: 1. AANGEBODEN PRODUCTEN EN DIENSTEN 1.1. Informatie

Nadere informatie

BSAE- Verzekering. Towards Professional Recognition

BSAE- Verzekering. Towards Professional Recognition BSAE- Verzekering Towards Professional Recognition Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Op vraag van BSAE heeft verzekeringsmakelaar Group Casier een exclusieve verzekeringspolis beroepsaansprakelijkheid

Nadere informatie

Verzekeringsvoorstel burgerlijke aansprakelijkheid architect.

Verzekeringsvoorstel burgerlijke aansprakelijkheid architect. Verzekeringsvoorstel burgerlijke aansprakelijkheid architect. 1. Makelaar Naam:... FSMA-nr:... Straat:... nr :... bus :... Postnummer:... Gemeente:... Telefoon:... Fax:... E-mailadres:... Protect-nr:...

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Laatste wijziging: 11 april. Soneritics Webdevelopment Rijksweg Zuid 56 6662 KG Elst 024 30 10 212 info@soneritics.

Algemene Voorwaarden. Laatste wijziging: 11 april. Soneritics Webdevelopment Rijksweg Zuid 56 6662 KG Elst 024 30 10 212 info@soneritics. Algemene Voorwaarden Laatste wijziging: 11 april 2013 Rijksweg Zuid 56 024 30 10 212 info@soneritics.nl Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Algemene voorwaarden... 4 2.1. Definities... 4 2.2. Algemeen...

Nadere informatie

CONTRACT De tweede genoemde verbindt zich ertoe om de opdrachten met alle vereiste zorg en ijver uit te voeren

CONTRACT De tweede genoemde verbindt zich ertoe om de opdrachten met alle vereiste zorg en ijver uit te voeren CONTRACT TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN : 1 hierna genoemd «EERSTGENOEMDE» EN 2... hierna genoemd «TWEEDE GENOEMDE» ARTIKEL 1 : VOORWERP 1.1. De eerstgenoemde vertrouwt aan de tweede genoemde transport opdrachten

Nadere informatie

GEDRAGSREGELS EN BELANGENCONFLICTENBELEID VAN PROGENTIS NV

GEDRAGSREGELS EN BELANGENCONFLICTENBELEID VAN PROGENTIS NV GEDRAGSREGELS EN BELANGENCONFLICTENBELEID VAN PROGENTIS NV 1. Voorwoord De relatie tussen Progentis en haar cliënt is gebaseerd op loyaliteit, integriteit, billijkheid en professionaliteit. Deze principes

Nadere informatie

NATUURLIJKE PERSOON v

NATUURLIJKE PERSOON v A AANVRAAG TOT INSCHRIJVING ALS VERZEKERINGSTUSSENPERSOON NATUURLIJKE PERSOON v 2015-01 Wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen I INSCHRIJVING Categorie Verzekeringsmakelaar Verzekeringsagent

Nadere informatie

Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1. 1. Voorwerp van de dienstverlening en taak van de advocaat 3

Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1. 1. Voorwerp van de dienstverlening en taak van de advocaat 3 Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1 Tussen : hierna te noemen de advocaat (of het advocatenkantoor) en hierna te noemen de cliënt(en) 2 Wordt het volgende overeengekomen : 1. Voorwerp van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN INTERNETVERZEKEREN.NL

ALGEMENE VOORWAARDEN INTERNETVERZEKEREN.NL ALGEMENE VOORWAARDEN INTERNETVERZEKEREN.NL Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Internetverzekeren.nl, Postbus 523, 9200 AM DRACHTEN (AFM nummer: 12042678 en KvK nummer: 51154560). Internetverzekeren.nl

Nadere informatie

Globalia Pro. 1. De voordelen : 2. De voorwaarden : 3. De takken :

Globalia Pro. 1. De voordelen : 2. De voorwaarden : 3. De takken : 1. De voordelen : Bonus van 10% tot 15% (bij leven) op de jaarpremies Een contract - Een vervaldatum - Een premie Geen fractioneringskosten (indien domiciliëring) Geen poliskosten Uiterst voordelige tarieven

Nadere informatie

OVERZICHT. Allianz All-In-One Pro Algemene voorwaarden AD1082NL-09/13 1

OVERZICHT. Allianz All-In-One Pro Algemene voorwaarden AD1082NL-09/13 1 OVERZICHT Artikel 1 Vooraf. blz. 2 Artikel 2 Basisvoorwaarden... blz. 2 Artikel 3 Overzicht van de verzekeringscontracten waaruit het package kan bestaan.. blz. 2 Artikel 4 Bijzonderheden van een package....

Nadere informatie

Verzekeringsvoorstel beroepsaansprakelijkheid architecten en ingenieurs enige werf.

Verzekeringsvoorstel beroepsaansprakelijkheid architecten en ingenieurs enige werf. Verzekeringsvoorstel beroepsaansprakelijkheid architecten en ingenieurs enige werf. 1. Makelaar Naam:... FSMA-nr:... Straat:... nr :... bus :... Postnummer:... Telefoon:... Fax:... E-mailadres:... 2. Verzekeringnemer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. versie 130215 - Algemene Voorwaarden van Eveas Verzekeringen 1

Algemene voorwaarden. versie 130215 - Algemene Voorwaarden van Eveas Verzekeringen 1 1. Algemeen 1.1 Waar in deze voorwaarden wordt gesproken over Financiële Dienstverlener, wordt Eveas Verzekeringen, geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 17078376,Stationsstraat

Nadere informatie

MiFID. Beleid inzake belangenconflicten

MiFID. Beleid inzake belangenconflicten MiFID Beleid inzake belangenconflicten MiFID 3 INLEIDING Een financiële instelling is onderworpen aan een geheel van wettelijke en prudentiële verplichtingen, die erop gericht zijn haar integriteit te

Nadere informatie

NATUURLIJKE PERSOON v

NATUURLIJKE PERSOON v ca AANVRAAG TOT TOETREDING TOT EEN COLLECTIEVE INSCHRIJVING IN HET REGISTER VAN DE VERZEKERINGSTUSSENPERSONEN NATUURLIJKE PERSOON v 2015-01 Wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen O IDENTITEIT

Nadere informatie

AssurMiFID-regelgeving en Aon België

AssurMiFID-regelgeving en Aon België Aon Belgium AssurMiFID-regelgeving en Aon België Uw bescherming bij het afsluiten van een verzekeringsovereenkomst De bescherming van afnemers van financiële producten en diensten in België is gebaseerd

Nadere informatie

In de ondertekst wordt klant genoemd degene die de bestelling heeft gedaan, en leverancier degene die de bestelling heeft aanvaard.

In de ondertekst wordt klant genoemd degene die de bestelling heeft gedaan, en leverancier degene die de bestelling heeft aanvaard. Algemene Voorwaarden Hosting 1. Toepassingsgebied 2. Offertes 3. Levering 4. Duur en beëindiging 5. Eigendomsrecht 6. Aansprakelijkheid 7. Betaling 8. Overmacht 9. Bevoegdheid en Toepasselijk Recht 1.

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN SERVICEOVEREENKOMST

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN SERVICEOVEREENKOMST SERVICEOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [NAAM], statutair gevestigd en kantoorhoudende aan de [adres] te [(postcode)] [plaats], ten deze rechtsgeldig

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND

ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND ALGEMENE DEFINITIES Verzekeringsnemer Verzekerde Verzekeraar Contract Schadegeval De natuurlijke of rechtspersoon die het contract sluit, verder u genoemd. Iedere persoon die beroep kan doen op de waarborgen,

Nadere informatie

DISCLAIMER GEBRUIKSVOORWAARDEN

DISCLAIMER GEBRUIKSVOORWAARDEN DISCLAIMER GEBRUIKSVOORWAARDEN Verantwoordelijke uitgever Therabel Pharma s.a. Egide Van Ophemstraat 108 1180 Brussel Ondernemingsnummer: 0836.259.962 Tel. 00 32 (0)2 370 46 11 1. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Nadere informatie

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 - tweedelijnsbijstand

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 - tweedelijnsbijstand Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 - tweedelijnsbijstand Tussen : Meester Dimitri Vantomme, advocaat met kantoor te 8500 KORTRIJK, Beheerstraat 32. hierna te noemen de advocaat, en hierna te noemen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BLIENBERG ADVOCATEN

ALGEMENE VOORWAARDEN BLIENBERG ADVOCATEN ALGEMENE VOORWAARDEN BLIENBERG ADVOCATEN 1 Kosten en ereloon 1.1. De staat van kosten en erelonen van het advocatenkantoor kan drie elementen bevatten: de kosten van het advocatenkantoor, de gerechtskosten

Nadere informatie

VMOBB BELEID INZAKE PREVENTIE EN BEHEER VAN BELANGENCONFLICTEN

VMOBB BELEID INZAKE PREVENTIE EN BEHEER VAN BELANGENCONFLICTEN VMOBB Beleid inzake preventie en beheer van belangenconflicten BELEID INZAKE PREVENTIE EN BEHEER VAN BELANGENCONFLICTEN VMOBB - Verzekeringsmaatschappij van Onderlinge Bijstand van Brabant Zuidstraat 111

Nadere informatie

Privacyreglement

Privacyreglement Privacyreglement De Verwerking van Persoonsgegevens is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) onder nummer m1602696. Persoonsgegevens in een vorm die het mogelijk maakt de Betrokkene

Nadere informatie

B.D.M. NV. Beleid betreffende Belangenconflicten

B.D.M. NV. Beleid betreffende Belangenconflicten B.D.M. NV Beleid betreffende Belangenconflicten Verspreiding Publiek Gerelateerde beleidsregels/procedures MiFID gedragsregels, Beleid betreffende vergoedingen Eigenaar Bart Dewulf Datum van deze versie

Nadere informatie

Overeenkomst tussen Blienberg Advocaten en cliënt. Blienberg Advocaten met maatschappelijke zetel aan de Brusselstraat 7 te 2018 Antwerpen

Overeenkomst tussen Blienberg Advocaten en cliënt. Blienberg Advocaten met maatschappelijke zetel aan de Brusselstraat 7 te 2018 Antwerpen Overeenkomst tussen Blienberg Advocaten en cliënt Tussen : Blienberg Advocaten met maatschappelijke zetel aan de Brusselstraat 7 te 2018 Antwerpen hierna te noemen het advocatenkantoor en hierna te noemen

Nadere informatie

Verkoop -en leveringsvoorwaarden van VAN HEES Benelux Sprl. 2. Aanbod en sluiten van het contract

Verkoop -en leveringsvoorwaarden van VAN HEES Benelux Sprl. 2. Aanbod en sluiten van het contract Verkoop -en leveringsvoorwaarden van VAN HEES Benelux Sprl 1. Algemeen Onze aanbiedingen, leveringen en prestaties zijn uitsluitend onderworpen aan onderhavige algemene verkoop en leveringsvoorwaarden.

Nadere informatie

Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1

Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1 Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1 Tussen : hierna te noemen de advocaat (of het advocatenkantoor) en hierna te noemen de cliënt(en) 2 Wordt het volgende overeengekomen : 1. Voorwerp van

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Pien Support B.V.

Algemene Voorwaarden Pien Support B.V. Algemene Voorwaarden Pien Support B.V. 1. Toepasselijkheid Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten over levering van diensten of producten door Pien Support

Nadere informatie

1.1 Verzekeringnemer Onder verzekeringnemer wordt begrepen degene die de overeenkomst met de maatschappij sluit.

1.1 Verzekeringnemer Onder verzekeringnemer wordt begrepen degene die de overeenkomst met de maatschappij sluit. 1 Algemene voorwaarden Bike Cover Omnium Artikel 1 Begripsomschrijving 1.1 Verzekeringnemer Onder verzekeringnemer wordt begrepen degene die de overeenkomst met de maatschappij sluit. 1.2 Verzekerde Onder

Nadere informatie

Kenmerken van de Woningverzekering. A/ Hoofdwaarborgen

Kenmerken van de Woningverzekering. A/ Hoofdwaarborgen Informatie betreffende Fortis Bank De Woningverzekering wordt gecommercialiseerd door Fortis Bank nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel, RPR Brussel 0403.199.702, erkend verzekeringstussenpersoon (CBFA-nr. 25.879),

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND. Hoofdstuk 5. Art.21. Voorafgaandelijke bepaling

RECHTSBIJSTAND. Hoofdstuk 5. Art.21. Voorafgaandelijke bepaling Hoofdstuk 5 RECHTSBIJSTAND Voorafgaandelijke bepaling Gewaarborgd schadegeval Art.21 De bepalingen van de overige hoofdstukken van deze overeenkomst zijn van toepassing op Rechtsbijstand voor zover ze

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR CONTINUÏTEIT ABN AMRO GROUP

BESTUURSREGLEMENT STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR CONTINUÏTEIT ABN AMRO GROUP BESTUURSREGLEMENT STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR CONTINUÏTEIT ABN AMRO GROUP Vastgesteld op 9 november 2015 1 TOEPASSELIJKHEID 1.1.1 Dit reglement is van toepassing op een ieder die thans of in de toekomst

Nadere informatie

Gedragscode voor verkoop buiten de onderneming en verkoop op afstand

Gedragscode voor verkoop buiten de onderneming en verkoop op afstand Gedragscode voor verkoop buiten de onderneming en verkoop op afstand Deze Gedragscode vormt een aanvulling op de reglementaire bepalingen inzake verkoop op afstand en verkoop buiten de onderneming van

Nadere informatie

Mondiale Aankoopvoorwaarden

Mondiale Aankoopvoorwaarden 1. Contractanten Dit contract (hierna de Aankooporder genoemd) wordt afgesloten tussen de toeleverancier (hieronder de TOELEVERANCIER genoemd) en de Schindler-onderneming die wordt vermeld in de order

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Algemene voorwaarden van Stellema verzekeringen

ALGEMENE VOORWAARDEN. Algemene voorwaarden van Stellema verzekeringen 1. Algemeen 1.1 Waar in deze voorwaarden wordt gesproken over Financiële Dienstverlener, wordt Stellema Verzekeringen, G. Bleekerstraat 1a, 9291 BS te Kollum bedoeld. 1.2 Deze algemene voorwaarden zijn

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/11/035 BERAADSLAGING NR 11/026 VAN 5 APRIL 2011 MET BETREKKING TOT DE RAADPLEGING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

GEDRAGSREGELS VAN DE RECHTSBIJSTANDSVERZEKERAAR

GEDRAGSREGELS VAN DE RECHTSBIJSTANDSVERZEKERAAR Versie juni 2014 GEDRAGSREGELS VAN DE RECHTSBIJSTANDSVERZEKERAAR VOORWOORD Deze gedragscode legt de regels vast die de rechtsbijstandsverzekeraars ten aanzien van de consument in acht zullen nemen. De

Nadere informatie

One Stop juridisch dienstverlening

One Stop juridisch dienstverlening One Stop juridisch dienstverlening Tussen : Blienberg Advocaten, met maatschappelijke zetel aan de Brusselstraat 7 te 2018 Antwerpen en met ondernemingsnummer BE0821.842.792 hierna genoemd: het advocatenkantoor

Nadere informatie

PRIVACY CIRCUS BELGIUM

PRIVACY CIRCUS BELGIUM PRIVACY CIRCUS BELGIUM CIRCUS BELGIUM erkent het belang van de bescherming van persoonlijke informatie en persoonsgegevens. Daarom doen we alles wat in onze macht ligt om de privacy van alle bezoekers

Nadere informatie

Zijn bevoegdheden zijn omschreven in het artikel 302 van de wet betreffende de verzekeringen van 4 april 2014. PROCEDUREREGLEMENT

Zijn bevoegdheden zijn omschreven in het artikel 302 van de wet betreffende de verzekeringen van 4 april 2014. PROCEDUREREGLEMENT De Ombudsman van de Verzekeringen komt tussen bij een aanhoudend probleem wanneer de aanvrager geen bevredigend antwoord op zijn verzoek heeft ontvangen van de verzekeringsonderneming of van de verzekeringstussenpersoon.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND

ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND ALGEMENE DEFINITIES Verzekeringsnemer Verzekerde Verzekeraar Contract Schadegeval De natuurlijke of rechtspersoon die het contract sluit, verder u genoemd. Iedere persoon die beroep kan doen op de waarborgen,

Nadere informatie

Wet van 27 maart 1995 op de verzekeringsbemiddeling - Klantenaanbrengers.

Wet van 27 maart 1995 op de verzekeringsbemiddeling - Klantenaanbrengers. Mededeling _2009_10 dd. 20 februari 2009 Wet van 27 maart 1995 op de verzekeringsbemiddeling - Klantenaanbrengers. Toepassingsveld: Verzekeringsondernemingen en verzekeringstussenpersonen. Samenvatting/Doelstelling:

Nadere informatie

ABONNEMENT FINANCIEEL ADVIES EN BEMIDDELING PARTICULIERE SCHADEVERZEKERING GOUD

ABONNEMENT FINANCIEEL ADVIES EN BEMIDDELING PARTICULIERE SCHADEVERZEKERING GOUD ABONNEMENT FINANCIEEL ADVIES EN BEMIDDELING PARTICULIERE SCHADEVERZEKERING GOUD Op alle diensten die door A.C. Holst Financiele dienstverlening worden geleverd zijn Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing.

Nadere informatie

Aanvulling van [ ] op het Prospectus dat op 5 mei 2015 door de FSMA werd goedgekeurd De Aanbieder wordt geadviseerd door

Aanvulling van [ ] op het Prospectus dat op 5 mei 2015 door de FSMA werd goedgekeurd De Aanbieder wordt geadviseerd door TAXSHELTER.BE NV Siège social: Maatschappelijke zetel 36 rue de Mulhouse, 4020 Luik Bedrijfszetel: Corner Building - Genèvestraat 175, 1140 Evere KBO 865.895.838 OPENBARE AANBIEDING TOT INSCHRIJVING MET

Nadere informatie

REGLEMENT. Win 1 jaar gratis autoverzekering van Touring Verzekeringen

REGLEMENT. Win 1 jaar gratis autoverzekering van Touring Verzekeringen REGLEMENT Win 1 jaar gratis autoverzekering van Touring Verzekeringen ARTIKEL 1: ORGANISATOR Touring Verzekeringen, waarvan de zetel gevestigd is op de Havenlaan 86C bus 117 in 1000 Brussel, organiseert

Nadere informatie

Toelichting bij de modelovereenkomst

Toelichting bij de modelovereenkomst Toelichting bij de modelovereenkomst Algemeen De Belastingdienst kan op basis van een concrete overeenkomst oordelen over het al dan niet moeten betalen van loonheffingen. Loonheffingen zijn verschuldigd

Nadere informatie

RECHTSPERSOON v. 2015-01

RECHTSPERSOON v. 2015-01 ca AANVRAAG TOT TOETREDING TOT EEN COLLECTIEVE INSCHRIJVING IN HET REGISTER VAN DE VERZEKERINGSTUSSENPERSONEN RECHTSPERSOON v. 2015-01 Wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen O. IDENTITEIT VAN

Nadere informatie

RECHTSPERSOON v. 2011-10

RECHTSPERSOON v. 2011-10 A AANVRAAG TOT INSCHRIJVING ALS VERZEKERINGSTUSSENPERSOON RECHTSPERSOON v. 2011-10 Wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekerings- en herverzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen (officieuze

Nadere informatie

Voorwaarden: ARTIKEL 1 Definities Aanbieder Afspraak: Algemene Voorwaarden: Beloning: Contract: Gedragscode Linkd: Promotiemateriaal

Voorwaarden: ARTIKEL 1 Definities Aanbieder Afspraak: Algemene Voorwaarden: Beloning: Contract: Gedragscode Linkd: Promotiemateriaal Voorwaarden: ARTIKEL 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Aanbieder: aanbieder(s) van Producten met wie Linkd op enig moment samenwerkt, zoals omschreven in de Overeenkomst.

Nadere informatie

Hieronder volgt onze uitleg over het Serviceabonnement voor particulieren.

Hieronder volgt onze uitleg over het Serviceabonnement voor particulieren. Hieronder volgt onze uitleg over het Serviceabonnement voor particulieren. Introductie U overweegt een of meerdere (particuliere) schadeverzekeringen af te sluiten. Een goed advies is daarbij belangrijk.

Nadere informatie

MiFID Brochure. ERGO Partners nv

MiFID Brochure. ERGO Partners nv MiFID Brochure ERGO Partners nv 1 mei 2014 Uw bescherming bij het afsluiten van een verzekeringsovereenkomst conform de MiFID-gedragsregels 1. Inleiding De bescherming van afnemers van financiële producten

Nadere informatie

Deze mededeling geeft een beknopt overzicht van de belangrijkste vaststellingen van dit onderzoek.

Deze mededeling geeft een beknopt overzicht van de belangrijkste vaststellingen van dit onderzoek. FSMA_2016_10 dd. 9/06/2016 Deze mededeling gaat over de verzekeringsovereenkomsten Brand Eenvoudige Risico s voor woningen (hierna woningverzekering ) die door verzekeringsondernemingen worden aangeboden

Nadere informatie

Gelieve de PFM-overeenkomst per E-mail terug te sturen naar uw Corporate Consultant of naar ons MyProximus Team: L3.L4.E-services@proximus.

Gelieve de PFM-overeenkomst per E-mail terug te sturen naar uw Corporate Consultant of naar ons MyProximus Team: L3.L4.E-services@proximus. Bijkomende informatie bij de PFM-overeenkomst Gelieve de PFM-overeenkomst per E-mail terug te sturen naar uw Corporate Consultant of naar ons MyProximus Team: L3.L4.E-services@proximus.net Wij vragen u

Nadere informatie

SERVICE ABONNEMENT FINANCIEEL ADVIES EN BEMIDDELING PARTICULIERE SCHADE EN UITVAARTVERZEKERINGEN

SERVICE ABONNEMENT FINANCIEEL ADVIES EN BEMIDDELING PARTICULIERE SCHADE EN UITVAARTVERZEKERINGEN SERVICE ABONNEMENT FINANCIEEL ADVIES EN BEMIDDELING PARTICULIERE SCHADE EN UITVAARTVERZEKERINGEN Introductie U heeft via ons kantoor één of meerdere (particuliere) schade- of uitvaartverzekeringen afgesloten

Nadere informatie

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid Artikel 1; Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Mediation Nederland en op alle rechtsverhoudingen die daaruit voortvloeien. 1.2 Afwijkingen

Nadere informatie

Informatiefiche verzekering beroepsaansprakelijkheid, burgerlijke aansprakelijkheid uitbating en rechtsbijstand

Informatiefiche verzekering beroepsaansprakelijkheid, burgerlijke aansprakelijkheid uitbating en rechtsbijstand Verzekering van de burgerlijke aansprakelijkheid van journalisten Productfiche (voor leden van AVBB en VJPP) Informatiefiche verzekering beroepsaansprakelijkheid, burgerlijke aansprakelijkheid uitbating

Nadere informatie

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt Overeenkomst tussen advocaat en cliënt Tussen : hierna te noemen de advocaat (of het advocatenkantoor) en hierna te noemen de cliënt(en) Wordt het volgende overeengekomen : 1. Voorwerp van de dienstverlening

Nadere informatie

Adres Straat Nr Bus. Adres Straat Nr Bus. Adres Straat Nr Bus

Adres Straat Nr Bus. Adres Straat Nr Bus. Adres Straat Nr Bus A AANVRAAG TOT INSCHRIJVING ALS VERZEKERINGSTUSSENPERSOON RECHTSPERSOON v. 2015-01 Wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen I. INSCHRIJVING Categorie Verzekeringsmakelaar Verzekeringsagent 2 Verzekeringssubagent

Nadere informatie

AssurMiFID: nieuwe wettelijke bepalingen

AssurMiFID: nieuwe wettelijke bepalingen AssurMiFID: nieuwe wettelijke bepalingen U vindt hieronder de nieuwe verplichtingen en verplichte informatie van de verzekeraars ten opzichte van u. Generali verbindt er zich toe deze nieuwe verplichtingen,

Nadere informatie

Towers Watson Algemene Voorwaarden

Towers Watson Algemene Voorwaarden Towers Watson Algemene Voorwaarden 1. Partijen en toepassing Deze voorwaarden ( algemene voorwaarden ) zijn van toepassing op alle diensten, adviezen, resultaten en andere werkproducten (gezamenlijk de

Nadere informatie

Ombudsman voor de Handel Procedurereglement 27/03/2017

Ombudsman voor de Handel Procedurereglement 27/03/2017 Ombudsman voor de Handel Procedurereglement 27/03/2017 Procedurereglement (Reglement) Het Reglement van de Ombudsman voor de Handel heeft als doel om een oplossing aan te reiken bij geschillen tussen een

Nadere informatie

Publieke informatie door jou gepubliceerd. Berichten die je naar andere leden stuurt

Publieke informatie door jou gepubliceerd. Berichten die je naar andere leden stuurt PRIVACY STATEMENT Dit Privacy Statement toont onze vastberadenheid om je recht op privacy en je gegevens te beschermen. Postbuzz verwerkt je persoonlijke gegevens met zorg en conform aan de bepalingen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Hakze verzekeringen

Algemene Voorwaarden Hakze verzekeringen Algemene Voorwaarden Hakze verzekeringen Artikel 1 Definities 1.1 Cliënt: de wederpartij van Intermediair betreft de natuurlijke persoon, rechtspersoon of personenvennootschap met wie Intermediair een

Nadere informatie

Gedragscode voor. verkopen gesloten buiten verkoopruimten en verkopen op afstand

Gedragscode voor. verkopen gesloten buiten verkoopruimten en verkopen op afstand Gedragscode voor verkopen gesloten buiten verkoopruimten en verkopen op afstand Deze Gedragscode vormt een aanvulling op de reglementaire bepalingen inzake verkoop op afstand en verkoop buiten verkoopruimten

Nadere informatie

Verkoop -en leveringsvoorwaarden van VAN HEES Benelux Sprl/NL. 2. Aanbod en sluiten van het contract

Verkoop -en leveringsvoorwaarden van VAN HEES Benelux Sprl/NL. 2. Aanbod en sluiten van het contract Verkoop -en leveringsvoorwaarden van VAN HEES Benelux Sprl/NL 1. Algemeen Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden (hierna Voorwaarden ) zijn van toepassing op alle aanvragen van klanten of aanbiedingen

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Algemene Voorwaarden MF-Budgetcoaching Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij MF-Budgetcoaching deze

Nadere informatie

Formulier voor de benoeming van een lid van een operationeel orgaan van een instelling voor bedrijfspensioenvoorziening

Formulier voor de benoeming van een lid van een operationeel orgaan van een instelling voor bedrijfspensioenvoorziening Bijlage Bijlage bij de uniforme brief van 23 mei 2007 Formulier voor de benoeming van een lid van een operationeel orgaan van een instelling voor bedrijfspensioenvoorziening Toepassingsveld: Artikelen

Nadere informatie