MARSH NV IN BELGIË - ALGEMENE VOORWAARDEN - AANSTELLING ALS VERZEKERINGSMAKELAAR

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MARSH NV IN BELGIË - ALGEMENE VOORWAARDEN - AANSTELLING ALS VERZEKERINGSMAKELAAR"

Transcriptie

1 MARSH NV IN BELGIË - ALGEMENE VOORWAARDEN - AANSTELLING ALS VERZEKERINGSMAKELAAR Dit document vormt de basis voor de diensten die Marsh aan u verleent en zoals deze met u werden overeengekomen. Deze Algemene Aanstellingsvoorwaarden zijn van toepassing telkens u Marsh aanstelt als uw verzekeringsmakelaar. U aanvaardt deze Algemene Aanstellingsvoorwaarden voor uw rekening en, indien toepasselijk, voor rekening van uw filialen en dochterondernemingen voor wie u Marsh NV heeft aangesteld als uw verzekeringsmakelaar. WIJ ZIJN MARSH NV Marsh nv is een onafhankelijke verzekeringsmakelaar en risicoadviseur. Bij elke tussenkomst en elke dienst als verzekeringsmakelaar zullen wij ons op loyale, billijke en professionele wijze inzetten voor uw belangen als onze cliënt. Wij houden ons eraan dat de informatie die wij verstrekken correct, duidelijk en niet misleidend is. Marsh draagt onafhankelijkheid hoog in het vaandel: wij zijn niet gebonden door een contractuele verbintenis die ons ertoe zou verplichten om voor onze verzekeringsbemiddeling zaken te doen met een bepaalde verzekeraar of om bij een bepaalde verzekeraar een bepaalde hoeveelheid van onze productie te plaatsen. ONZE DIENSTEN VAN VERZEKERINGSBEMIDDELING Door haar registratie als verzekeringsmakelaar bij de Belgische toezichthouder FSMA, bezit Marsh nv de toelating om alle types van verzekeringsproducten te bemiddelen, in België en in alle lidstaten van de Europese Economische Ruimte. Onze dienstverlening omvat alle diensten die de wet bepaalt als verzekeringsbemiddeling: Verstrekken van advies over uw verzekeringsovereenkomst(en), Het voorstellen of aanbieden van verzekeringsovereenkomst(en), Verrichten van voorbereidend werk met het oog op het afsluiten van uw verzekeringsovereenkomst(en), Bemiddelen bij het aangaan van uw verzekeringsovereenkomst(en), Assisteren bij het beheer of de uitvoering van uw verzekeringsovereenkomst(en), in het bijzonder bij een schadegeval. Gezien de aard en de diversiteit van de verzekeringsproducten die we bemiddelen of waarvoor we diensten verrichten, kunnen we onze diensten verder specifiëren in een overzicht dat geschikt is voor de specificiteit van dergelijke verzekeringsproducten. De Cliënt machtigt Marsh om alle contacten te leggen met verzekeraars en de verzekeringsmarkt die noodzakelijk zijn voor haar diensten aan u. Hij laat Marsh eveneens toe om aan verzekeraars de gegevens ter beschikking te stellen en over te maken die noodzakelijk zijn voor datzelfde doel. Om de kwaliteit en de efficiëntie van onze diensten te optimaliseren, kan onze dienstverlening ook administratieve tussenkomsten en andere taken omvatten die ons door één of meerdere verzekeraars worden gedelegeerd (bijv. de uitgifte van groene kaarten, tussenkomsten bij schade, polisadministratie enz.). Dezetaken en tussenkomsten voeren wij steeds uit als onafhankelijk verzekeringsmakelaar en in uw beste belang. Marsh nv is een volle dochter van Marsh and McLennan Companies. De kantoren van Marsh nv (BE ) vindt u hier:

2 Vorstlaan, 2, B Brussel tel / fax Onyx Building, Uitbreidingstraat 72, B-2600 Antwerpen, tel / fax Rue Forgeur 17, B-4000 Liège, tel / fax Kwadestraat 151a bus 11, B-8800 Roeselare, tel / fax Wanneer we levensverzekeringen, spaarverzekeringen, pensioenverzekeringen of groepsverzekeringen bemiddelen, zullen we aparte documenten gebruiken die aangepast zijn aan de specifieke wettelijke en reglementaire vereisten toepasselijk op deze verzekeringen en de dienstverlening ervan. Het behoort niet tot het huidige bedrijfsmodel van Marsh nv om beleggingsverzekeringen te bemiddelen of aan te bieden aan haar cliënten (tak 23 en 26 producten). Dienstverlening in verband met risicoadvies wordt tussen de client en Marsh nv steeds geval per geval overeengekomen, in een specifieke dienstverleningsovereenkomst of in een specifieke aanstellingsbrief die voorrang heeft op deze Algemene Aanstellingsvoorwaarden. WIJ DRAGEN ZORG VOOR UW VERZEKERINGSBELANGEN Onze bemiddelingsprocedure met betrekking tot elke polis bevat een fase waarin wij, in samenwerking met u, uw verlangens en behoeften inzake verzekering identificeren. Nadat wij in samenwerking met u uw verlangens en behoeften hebben geïdentificeerd, dragen wij er zorg voor dat de aangeboden verzekeringsovereenkomst beantwoordt aan uw verlangens en behoeften. Bij die gelegenheid verstrekken wij u eveneens ons advies en verduidelijken wij de elementen waarop ons advies gebaseerd is. WIJ GEVEN U ADVIES Voordat u door onze tussenkomst een verzekeringsovereenkomst afsluit, zullen wij u een advies geven over de aan u voorgestelde verzekeringsovereenkomst. Dit betekent dat wij u, hetzij op uw verzoek, hetzij op ons eigen initiatief, een gepersonaliseerde aanbeveling zullen geven over de verzekeringsovereenkomst(en) die wij u aanbieden. Onze aanbeveling is gepersonaliseerd omdat zij geschikt is voor u of omdat zij berust op een afweging van uw omstandigheden. Wij zullen ook telkens uitdrukkelijk en schriftelijk vermelden wanneer wij u een gepersonaliseerde aanbeveling geven. Bovendien adviseren wij u op grond van een onpartijdige analyse. Dit betekent dat wij ons advies baseren op een analyse van een toereikend aantal op de markt verkrijgbare verzekeringsovereenkomsten. Conform de kwaliteit van onze dienstverlening, zullen wij u ook op de gepaste ogenblikken en telkens u erom verzoekt, advies geven gedurende de uitvoering van uw polis(sen). WIJ INFORMEREN U Bij de aanvang van onze dienstverlening, duiden wij u één of meerdere van onze medewerkers aan die met u in contact zal of zullen staan met het oog op onze dienstverlening aan u. Onze medewerkers en verantwoordelijken kennen de kenmerken van de verzekeringsovereenkomsten die zij u aanbieden en zullen deze aan u toelichten. Hun professionele ervaring stelt hen in staat om u relevante informatie en richtlijnen te geven met betrekking tot deze kenmerken. Onze informatie met betrekking tot elke verzekering is er steeds op gericht dat u met kennis van zaken een beslissing kan nemen. Wij vragen u aandachtig en volledig elk document te lezen waarin de verzekeringsvoorwaarden en/of onze diensten van verzekeringsbemiddeling worden voorgesteld, geformuleerd of gedetailleerd. Gelieve dit te doen nadat u een dergelijk document ontvangen heeft. Gelieve ons elke bijkomende informatie te vragen die u noodzakelijk vindt, nadat u het document heeft gelezen en voordat u uw beslissing neemt. Marsh nv communiceert met haar cliënten in het Nederlands, in het Frans en in het Engels. Indien het voor de bemiddeling van internationale verzekeringsprogramma s noodzakelijk is om te communiceren in een andere taal, kunnen wij via het netwerk van Marsh and McLennan Companies aangepaste oplossingen uitwerken. Indien er andere dienstverleners tussenkomen bij de toepassing van de polis (zoals bijvoorbeeld pechverhelpers, schade-experten, call-centers, enz.), 2 Marsh NV/SA in België Algemene Voorwaarden - Aanstelling als Verzekeringsmakelaar

3 waarmee u rechtstreeks dient te communiceren, draagt Marsh er zorg voor dat de polis en de documentatie die u ontvangt alle nuttige informatie bevat om u toe te laten deze dienstverleners te contacteren, zoals voorzien in de polis. UW MEDEWERKING AAN ONZE DIENSTEN Gedurende de ganse duurtijd van onze aanstelling met betrekking tot één of meerdere polissen, wordt de opdracht met betrekking tot die polissen exclusief aan Marsh toegewezen. U dient op diligente wijze elk document en elke informatie aan Marsh over te maken die redelijkerwijze noodzakelijk zijn voor onze diensten en voor de bemiddeling van uw polis(sen). Wij dragen er zorg voor dat wij met de verzekeraars vragenlijsten of andere procedures overeenkomen die zullen worden gebruikt voor de inzameling van de risicoinformatie en voor de analyse van uw risico s met het oog op het onderschrijven van uw polis(sen). U dient er voor te zorgen dat de informatie die u overmaakt actueel en volledig is, zowel voordat uw polis(sen) wordt/ worden afgesloten als tijdens de uitvoering ervan. Indien u eraan twijfelt of informatie relevant is voor een verzekeraar om de dekking van uw risico te aanvaarden of te weigeren, dient u deze informatie vrij te geven aan Marsh en zal Marsh u hierover adviseren. Indien u nalaat dit te doen, zou dit er toe kunnen leiden dat de verzekeraar de nietigheid van de polis kan inroepen of de dekking kan weigeren. Het is zeer belangrijk dat u zichzelf eigen maakt met alle voorwaarden van de polis die wij voor u bemiddelen. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, de eigenlijke dekkingsclausules, de uitsluitingen en de garantie- en geldigheidsvoorwaarden. U dient elke garantie- of geldigheidsvoorwaarde met de grootste zorg te behandelen en strikt na te leven. Bij gebrek hieraan te voldoen, zal de verzekeraar het recht hebben de polis te beëindigen. Indien u hierover enige twijfel of enig voorbehoud heeft, gelieve ons dit over te maken. Sommige polissen bevatten bijvoorbeeld een voorwaarde dat de premie betaald dient te zijn, voordat de verzekeringsdekking ingaat of effectief wordt. Een geldigheidsvoorwaarde is een voorwaarde in de polis die door u dient te worden nagekomen. Een autoverzekeraar kan bijvoorbeeld de dekking afhankelijk maken van de installatie van een bepaald alarmsysteem; of uw brandverzekering kan de voorwaarde opleggen dat uw gebouw is uitgerust met een sprinklerinstallatie; of de verzekeraar van uw maritieme vloot kan technische of classificatievoorwaarden opleggen met betrekking tot uw schepen of vloot enz. Het niet naleven van de geldigheidsvoorwaarde kan er toe leiden dat uw verzekeringsovereenkomst ongeldig wordt of dat de verzekeringsdekking geen uitwerking heeft. Het is belangrijk dat u zich zo vlug mogelijk in regel stelt met de geldigheidsvoorwaarde zodat deze kan worden doorgehaald. U dient alle door Marsh of door de verzekeraar of de onderschrijver overgemaakte documenten prompt te controleren om ervoor te zorgen dat er geen fouten of misverstanden instaan. Marsh moet onmiddellijk worden geïnformeerd over eventuele fouten of over alles dat naar uw oordeel niet in overeenstemming is met uw instructies of specificaties. U dient het volledige dossier van elke polis die Marsh heeft bemiddeld te archiveren tot zolang het mogelijk is om een schadegeval aan te geven onder deze polis en tot zolang een schadegeval hangende is onder de polis. Wij zullen voor u de schadegevallen met betrekking tot een polis behandelen zolang u cliënt bent van Marsh nv met betrekking tot die polis. Indien u ons mandaat beëindigt met betrekking tot een polis eindigt onze verplichting om de schadegevallen met betrekking tot die polis te beheren (of te blijven beheren). Indien u met betrekking tot een polis niet langer cliënt bent van Marsh nv, maar u ons vraagt om uw schadegevallen voor die polis te blijven behandelen namens u, behouden wij ons het recht voor om een vergoeding aan te rekenen voor die diensten. PREMIEBETALING Tijdige en volledige betaling van de premie is een belangrijke verplichting die rust op elke verzekeringnemer. Niet of niet-tijdige betaling van uw premie kan ertoe leiden dat er geen dekking is, dat de dekking kan worden geschorst, en/of dat de polis kan worden opgezegd. De datum waartegen de premie ten laatste betaald dient te zijn, staat steeds duidelijk aangegeven op de premiefactuur. Indien de dekking pas ingaat nadat u de premie heeft betaald, vermelden wij dit in de briefwisseling of staat dit vermeld op de premiefactuur. Marsh 3

4 WIJ BRENGEN U VERSLAG UIT Wij beschouwen verslaggeving als een essentiële pijler van onze dienstverlening aan u en van onze samenwerking voor de bemiddeling van uw polis(sen). Bij de aanvang van onze dienstverlening, zullen wij duidelijk afspreken wanneer en hoe wij aan u verslag zullen uitbrengen. Naast de eventuele wettelijke verplichtingen, houden wij daarbij rekening met onze eigen standaarden. GEBRUIK VAN IT IN HET KADER VAN ONZE DIENSTVERLENING Marsh heeft verschillende web- of IT applicaties en online diensten die eigendom zijn van Marsh of waarvoor Marsh een specifieke licentie heeft. Indien wij dit met u zijn overeengekomen, kunnen we u deze toepassingen en online diensten voorstellen ten behoeve van de dienstverlening met betrekking tot uw polissen. Indien een Marsh web- of IT toepassing of een Marsh online dienst wordt gebruikt voor de bemiddeling van uw polissen, gaat u ermee akkoord dat u alle voorwaarden hebt goedgekeurd die van toepassing zijn op dergelijke applicaties of online diensten, in uw eigen naam en in naam van uw werknemers, vertegenwoordigers of agenten. Om de veiligheid en vertrouwelijkheid van de gegevens en van de Marsh applicatie of online diensten te vrijwaren, zal u er zorg voor dragen om Marsh onmiddellijk op de hoogte te stellen wanneer één van uw werknemers, vertegenwoordigers of agenten uw bedrijf verlaten heeft of niet langer betrokken is bij de bedoelde bedrijfsprocessen. Voor verdere informatie verwijzen wij u graag naar onze Marsh NV website: HOE DE CLIËNT EN MARSH MET ELKAAR ZULLEN COMMUNICEREN U kunt met Marsh per , per brief, telefonisch of per fax communiceren. Voor de ondertekening van polissen of voor andere documenten, kunt u met Marsh communiceren per brief, per of per fax. U kunt uw documenten ook op een CD-schijf of een USB stick aan Marsh overmaken. In dit laatste geval dient u dit vooraf per met ons af te spreken zodat we een veilige en confidentiële communicatie kunnen organiseren. Van alle documenten, brieven of informatie die u aan Marsh overmaakt dient u zelf een identieke en ongewijzigde papieren of elektronische kopie te bewaren. Indien u ons uw adres heeft doorgegeven, heeft u uitdrukkelijk aanvaard dat Marsh u alle brieven, informatie en documenten per elektronische communicatie kan overmaken en dat Marsh u informatie ter beschikking kan stellen via haar website. De regels die gelden inzake Elektronische Communicatie vindt u hieronder uitvoerig toegelicht. Onze regels inzake Elektronische Communicatie gelden voor en fax. Indien Marsh u informatie ter beschikking stelt via haar website, zal zij u steeds vooraf duidelijk maken hoe en waar deze informatie ter beschikking staat en om welke informatie het gaat. Wij herinneren u eraan dat uw polissen en/of de wet bepalen welke communicatie (bijvoorbeeld de opzegging van uw polis) u rechtstreeks aan de verzekeraar dient te verzenden en in welke vorm dit dient te gebeuren (bij voorbeeld een aangetekende brief). ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE MARSH COMMUNICEERT PER MET DE CLIËNT GEWONE BRIEVEN EN BIJGEVOEGDE DOCUMENTEN: Marsh kan elke gewone brief als een bericht naar haar cliënt verzenden, of als een PDF- document in attachment bij een bericht indien dit wettelijk vereist is. Marsh verzendt deze naar het adres van de cliënt (natuurlijke persoon) of naar het adres van de respectievelijke contactpersoon/ contactpersonen van de cliënt (onderneming). Marsh voegt elk document (een polis, een polisbijvoegsel, een factuur enz.) als een PDF- document bij een bericht. Elke informatie of elk document waarvoor de wet voorziet dat een duurzame drager dient te worden gebruikt, zal door Marsh als PDF worden overgemaakt of als PDF ter beschikking worden gesteld. Net als bij papieren brieven en documenten, dient de cliënt deze s en deze PDF-documenten ongewijzigd te bewaren (op zijn computer en/of door deze berichten en PDF-documenten af te drukken). Marsh zendt deze berichten en deze PDF-documenten naar het adres van de contactpersoon of de contactpersonen die de cliënt heeft opgegeven. 4 Marsh NV/SA in België Algemene Voorwaarden - Aanstelling als Verzekeringsmakelaar

5 Deze adressen worden door Marsh in haar cliëntendatabank opgeslagen zolang dit noodzakelijk is voor de dienstverlening. De cliënt dient Marsh onmiddellijk elke wijziging van adres mee te delen. U COMMUNICEERT PER MET MARSH GEWONE BRIEVEN EN BIJLAGEN Op dezelfde wijze kan de cliënt elke gewone brief en elk bijgevoegd document (een ondertekende polis, een ondertekend bijvoegsel enz.) per verzenden naar Marsh. De cliënt dient hiervoor het -adres van de gebruikelijke Marsh contactpersoon/personen te gebruiken. Net als bij papieren brieven en documenten, dient de cliënt deze s en deze PDF documenten ongewijzigd te bewaren (op zijn computer en/of door deze berichten en PDF documenten af te drukken) UW PAPIEREN BRIEF MET BIJLAGEN DIE U AAN MARSH VERZENDT WORDT EEN PDF- DOCUMENT Indien u ons een papieren brief met mogelijk één of meerdere papieren documenten in bijlage toezendt, zal Marsh deze ongewijzigd inscannen als een PDF-document. Dit PDF-document wordt verder als origineel gebruikt binnen Marsh. Marsh gebruikt ditzelfde PDF-document eveneens voor verzending naar de verzekeraars, de schadeexperten of naar andere partijen die betrokken zijn bij uw polis. EIGEN BEWARING DOOR DE CLIËNT Marsh verricht geen archiveringsdiensten voor haar cliënt of voor een andere partij. U dient steeds een kopij of een origineel te bewaren van elk document dat of elke brief die u van Marsh ontvangt of van elk document of van elke brief die u naar Marsh zendt. VERZENDEN VAN EEN AANGETEKENDE BRIEF Indien Marsh naar haar client een aangetekende brief verzendt, doet zij dit ofwel per brief ofwel in elektronische vorm, conform de modaliteiten die door de wet worden voorzien. GEBRUIK VAN EEN DATABANK VAN MARSH VOOR HET DOORZENDEN OF TER BESCHIKKING STELLEN VAN UW DOSSIERGEGEVENS. Indien u en Marsh afspreken dat voor het creëren, doorzenden, terbeschikking stellen en/of het verzenden van dossier- of andere gegevens of van documenten een specifieke databank van Marsh zal worden gebruikt, gelden de modaliteiten zoals toegelicht in deze databank en/of zoals wij deze eventueel bijkomend zijn overeengekomen. DE VERGOEDING VAN ONZE DIENSTEN De vergoeding van Marsh voor de verzekeringsbemiddelingsdiensten voorzien in de wettelijke definitie van verzekeringsbemiddeling bestaat uit één van de volgende componenten: Een commissie die begrepen is in de premie van de verzekeringsovereenkomst, of Een specifiek honorarium betaald door u, conform de honorariumovereenkomst die tussen ons wordt afgesloten, of Een combinatie van een honorarium en een commissie. De vergoeding van Marsh kan verder bestaan uit andere componenten. Hieronder vindt u een overzicht van onze Vergoedingspoilitiek. Het volgende principe is van toepassing, tenzij een ander vaststaand en bindend marktgebruik van toepassing is: Voor elke polis die geplaatst werd door Marsh, is elke commissievergoeding volledig verworven door Marsh. Dit omvat niet alleen de vergoeding van de makelaar verschuldigd op de eerste premie, maar ook op elke latere premie op grond van de clausules van betreffende polis. De commissievergoeding van een polis komt toe aan Marsh, zolang de polis bestaat, ook voor het geval de polis stilzwijgend of uitdrukkelijk wordt verlengd, vernieuwd of gewijzigd, of zelfs indien de polis rechtstreeks wordt voortgezet door de verzekeringnemer of de verzekerde bij de verzekeraar of de onderschrijver van het risico. Deze vergoeding is verschuldigd aan Marsh, zelfs als de eigenlijke facturatie of de premie- of commissiebetalingen plaats vinden na de einddatum van de polis. VERGOEDINGSPOLITIEK VAN MARSH NV (INDUCEMENTS POLICY) ALGEMENE PRINCIPES: Elke vergoeding die Marsh negotieert, ontvangt of betaalt in het kader van de verzekeringsbemiddeling voor haar cliënt respecteert elk van de volgende algemene principes: 1. Bij elke vergoeding plaatst Marsh steeds het belang van de cliënt voorop en draagt zij er zorg voor zich steeds op een loyale, billijke en professionele wijze in te zetten voor de belangen van haar cliënt. Marsh 5

6 2. Marsh negotieert, ontvangt en betaalt uitsluitend een vergoeding voor te leveren of geleverde diensten, inclusief de kwaliteit van deze diensten. Marsh bepaalt duidelijk de aard van de diensten zodat elke dubbele vergoeding voor dezelfde diensten is uitgesloten. 3. Marsh negotieert, ontvangt of betaalt geen enkele contingent commissie of contingent vergoeding, d.w.z. een vergoeding bepaald in functie van een volume van zaken, polissen of cliënten, dat Marsh zou aanbrengen of aanhouden bij een verzekeraar. 4. Marsh werkt in transparantie ten aanzien van haar cliënt en zal op eerste verzoek antwoorden op elke bijkomende vraag om informatie vanwege haar cliënt. Marsh respecteert de wettelijke regels met betrekking tot transparantie. 5. Marsh volgt een strikte politiek inzake belangenconflicten (zie Ons Belangenconflictenbeleid). De gedragscode van Marsh bevat eveneens een strikte bedrijfspolitiek inzake Giften en Entertainment, die eveneens beogen elk belangenconflict met de cliënt of bij de dienstverlening aan de cliënt uit te sluiten. 6. De vergoedingspolitiek van Marsh houdt rekening met de diversiteit van haar cliëntenbestand en haar diensten evenals met het belang van kwaliteitsvolle en duurzame dienstverlening aan cliënten op korte, middellange en lange termijn. In het belang van haar cliënten houdt de bedrijfspolitiek van Marsh rekening met investeringen in continue technologische vooruitgang, de professionele ontwikkeling van haar personeel en managers en de ontwikkeling van de kennismaatschappij. VERGOEDINGSPRINCIPES: De vergoeding van Marsh kan bestaan uit één van of een combinatie van de volgende vergoedingen. Elke vergoeding komt overeen met een afzonderlijke dienst. HONORARIUM: Een honorarium is de vergoeding voor de verzekeringsbemiddeling door Marsh van de polis(sen) van de cliënt waarvoor Marsh en de cliënt het bedrag en de betalingswijze vastleggen in een honorariumovereenkomst die tussen Marsh en de Cliënt wordt afgesloten. BASIS-COMMISSIE: De basis-commissie is opgenomen in de premie die aan de cliënt wordt gefactureerd. De basis-commissie is een percentage van de premie en wordt, na de premiebetaling door de cliënt, door de verzekeraar aan Marsh betaald. VERMINDERDE COMMISSIE Indien we erin slagen een verminderde commissie te negotiëren voor onze verzekeringsbemiddelingsdiensten die we voor u verrichten, zullen we er steeds zorg voor dragen dat dit de kwaliteit van onze diensten of van uw polis niet aantast en dat we steeds blijven handelen in het beste belang van u als onze cliënt. COMMISSIE HOGER DAN DE BASIS-COMMISSIE Het is mogelijk dat, na onderhandeling, één of meerdere verzekeringsoffertes met een hogere commissie dan de basis-commissie worden voorgesteld, samen met één of meerdere andere verzekeringsoffertes met basiscommissie. In dat geval draagt Marsh er zorg voor dat het belang van de client steeds voorop staat: de premie van zulke verzekeringsofferte(es) is niet hoger dan de verzekeringsoffertes met basis-commissie en de voorwaarden ervan zijn minstens even voordelig of kwalitatief voor de cliënt als de offertes aan basiscommissie. COMBINATIE VAN HONORARIUM EN COMMISSIE Na samenspraak met de cliënt, kan Marsh voor een bepaald onderdeel van haar verzekeringsbemiddeling vergoed worden per honorarium betaald door de cliënt en voor een ander deel van haar verzekeringsbemiddeling per commissie. Dit wordt steeds vooraf schriftelijk tussen Marsh en de cliënt overeengekomen. COMMISSIE VOOR GEDELEGEERDE TAKEN EN DIENSTEN MET BETREKKING TOT UW POLIS Deze commissie vergoedt de taken en diensten die Marsh uitvoert als onderdeel van de verzekeringsbemiddeling van de polis(sen) van de cliënt, maar die haar worden gedelegeerd door de verzekeraar. Bijvoorbeeld: de uitgifte van groene kaarten. Deze vergoeding wordt bepaald als een vast bedrag per administratief dossier of als een percentage berekend op de premie. Zij wordt afzonderlijk betaald door de verzekeraar aan Marsh. RETROCESSIE VAN COMMISSIE Marsh kan een deel van de basis-commissie retrocederen aan een dienstverlener die Marsh introduceert bij de cliënt of een dienstverlener (bij voorbeeld een medemakelaar) die samen met Marsh verzekeringsbemiddelingsdiensten verleent met betrekking tot de polis(sen) van de cliënt. VERGOEDING VOOR BIJKOMENDE DIENSTEN Bij de bemiddeling van verzekeringsprogramma s zijn belangrijke voorbereidende tussenkomsten vereist, voordat zij ten aanzien van een individuele cliënt of zijn/haar individuele risico s worden bemiddeld en toegepast. 6 Marsh NV/SA in België Algemene Voorwaarden - Aanstelling als Verzekeringsmakelaar

7 Hetzelfde geldt voor het actualiseren van de verzekeringsprogramma s en van de dienstverlening, voordat zij aan een individuele cliënt worden aangeboden. Bovendien vereist efficiënte en kwalitatieve verzekeringsbemiddeling meer algemene tussenkomsten van Marsh ten aanzien van een verzekeraar, bij voorbeeld om dubbel gebruik uit te sluiten (bijvoorbeeld bij het verwerken en het beheer van de gegevens- en informatiestroom tussen een verzekeraar en Marsh). Hierbij behoren ook de ontwikkeling en de implementatie van dienstverlening via cliëntvriendelijke en efficiënte IT programma s. De efficiëntie van de dienstverlening en van de distributie wordt eveneens verhoogd door de toegang tot het netwerk van Marsh and McLennan Companies. Voor deze diensten, tussenkomsten en de kwaliteit ervan kan Marsh een bijkomende vergoeding ontvangen van een verzekeraar. Deze bijkomende vergoeding bedraagt ofwel een vast bedrag ofwel een percentage berekend op de premie. Indien dergelijke bijkomende vergoeding betrekking heeft op de bemiddeling van uw individuele polis(sen) dragen wij er uiteraard zorg voor dat deze vergoeding wordt opgegeven in onze verzekeringsofferte aan u. WIJ VERMIJDEN ELK BELANGENCONFLICT Marsh nv volgt strikte administratieve en organisatorische regels en procedures om elk rechtstreeks of onrechtstreeks belangenconflict uit te sluiten bij het verrichten van haar diensten voor u. Deze regels en procedures zijn van toepassing op alle bestuurders, directeuren, managers, werknemers of dienstverleners van Marsh nv, evenals op alle filialen of zusterondernemingen van de groep Marsh and McLennan Companies, die eventueel op de dienstverlening aan een cliënt of aan een prospect zouden betrokken zijn. Indien zich per uitzondering toch een belangenconflict zou kunnen voordoen tijdens de uitvoering van de diensten voor een cliënt of voor een prospect, past Marsh nv strikte regels en procedures toe waardoor een dergelijk mogelijk belangenconflict preventief wordt geïdentificeerd en worden alle nodige maatregelen getroffen om het belangenconflict te voorkomen en te vermijden. Marsh zal hierover op gepaste wijze communiceren met de cliënt/met de prospect. Ons belangenconflictenbeleid is een intregraal onderdeel van de gedragdscode van Marsh & McLennan Companies The Greater Good. Graag verwijzen wij u voor verdere informatie naar blz van onze gedragscode, of geven wij u op uw verzoek graag nadere bijzonderheden over ons belangenconflictenbeleid. Conform de toepasselijke wetgeving, houden wij een geactualiseerd register aan van mogelijke belangenconflicten. Als onderdeel van onze gedragscode en van onze interne procedures, volgen onze werknemers, managers en bestuurders regelmatig een opleiding over belangenconflicten. VERTROUWELIJKHEID EN PERSOONSGEGEVENS Marsh verzoekt uitsluitend om informatie en zij gebruikt uitsluitend informatie die noodzakelijk is om de onderhandeling en de uitvoering van uw polis en/ of om de andere diensten van Marsh te ondersteunen. Deze informatie wordt vertrouwelijk gehouden en wordt uitsluitend gebruikt voor het verrichten van de diensten. Hierin is begrepen de informatie, waaronder persoonsgegevens, die in overeenstemming met de normale makelaarspraktijk kan worden gecommuniceerd aan verzekeraars, hun agenten en andere dienstverleners, om onze verplichtingen ten aanzien van u na te komen. Marsh nv respecteert uw persoonsgegevens. Deze zullen door ons uitsluitend in het kader van onze dienstverlening als verzekeringsmakelaar worden verwerkt en gebruikt. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens dragen wij zorg voor de naleving van de Belgische en Europese wetgeving en regelgeving. In overeenstemming met elke toepasselijke wetgeving en regelgeving, respecteert Marsh het recht van elk gegevenssubject dat erom verzoekt zijn of haar persoonsgegevens te raadplegen en te corrigeren die Marsh verwerkt. Marsh zal alle redelijke maatregelen nemen om alle persoonsgegevens en alle andere cliëntgegevens die u overmaakt steeds veilig te bewaren en ervoor te zorgen dat onze veiligheidsprocedures geschikt en robuust zijn om het risico van verlies van persoonsgegevens en van alle andere informatie over klanten te voorkomen alsook om het risico van financiële criminaliteit te voorkomen, meer bepaald met betrekking tot de dagelijkse procedures die een impact kunnen hebben op de bescherming en de beveiliging van gegevens. Marsh 7

8 INTELLECTUELE EIGENDOM Elk intellectueel eigendomsrecht met betrekking tot of gebaseerd op de tekst van een polis (of van polissen) die werd(en) bemiddeld door Marsh of met betrekking tot of gebaseerd op elke tekst die door Marsh wordt gebruikt of gecommuniceerd als voorbereiding of uitvoering van deze polis of deze polissen, is de exclusieve eigendom van Marsh. Dit omvat eveneens de bedrijfskennis en de bedrijfsmethodes van Marsh (know-how). Bijgevolg mag deze informatie op geen enkele wijze aan éénder welke derde buiten uw organisatie worden overgemaakt, waaronder ook dient te worden begrepen elke rechtstreekse of onrechtstreekse concurrent van Marsh, tenzij de overmaking van deze informatie strikt noodzakelijk is: 1. voor de uitoefening van uw rechten onder een polis die door Marsh werd bemiddeld, of 2. voor de naleving van één van uw wettelijke verplichtingen of de uitoefening van eender welk van uw wettelijke, contractuele of buitencontractuele rechten, of 3. voor de naleving van de regels van goed bestuur of van regels opgelegd voor notering op een gereglementeerde markt, of 4. tenzij de overmaking van deze informatie aan uw consulenten of dienstverleners, andere dan onze concurrenten, noodzakelijk is voor de uitvoering van hun diensten die u met hen bent overeengekomen. Aarzel niet ons te contacteren indien u een ad hoc oplossing of een ad hoc document nodig heeft voor het respecteren van deze intellectuele eigendomsrechten. Elke premie of commissie, elke limiet en/of elke vrijstelling die door Marsh werd bemiddeld voor haar cliënt is eveneens een gegeven dat voor Marsh een grote commerciële waarde heeft. U dient deze informatie te behandelen als strikt vertrouwelijke informatie die niet rechtstreeks of onrechtstreeks aan een concurrent kan worden vrijgegeven en die u dient te behandelen als intellectuele eigendom van Marsh conform de bovenvermelde bepalingen. DE BEPERKING VAN ONZE AANSPRAKELIJKHEID VOOR ONZE DIENSTVERLENING De bedoeling van deze clausule bestaat erin om een redelijke verhouding te bewerkstelligen tussen het professionele risico van Marsh als dienstverlener, enerzijds, en de vergoeding die Marsh daarvoor ontvangt, anderzijds. Om deze redenen, geldt het volgende voor elke aanstelling van Marsh als uw makelaar of dienstverlener: Elke aansprakelijkheid van Marsh is strikt beperkt tot schade die werd begroot en voor zover is bewezen dat deze schade het rechtstreekse gevolg is van een vaststaande fout begaan door Marsh bij de uitvoering van haar diensten. In geen geval is Marsh aansprakelijk voor winstderving of bijkomende, onrechtstreekse, gevolg- of speciale schade, of voor een schadevergoeding opgelegd als boete ( punitive damages ). De totale gecumuleerde aansprakelijkheid van Marsh (met inbegrip van de aansprakelijkheid van haar filialen, dochterondernemingen, bestuurders, werknemers en vertegenwoordigers) ten aanzien van haar Cliënt, de filialen en dochterondernemingen van de Cliënt, de verzekeringnemer of de verzekerden onder de polis(sen) bemiddeld door Marsh is beperkt tot het bedrag dat overeen wordt gekomen, conform deze clausule. Het bedrag van deze beperking van aansprakelijkheid zal worden genegotieerd en schriftelijk worden overeengekomen op het ogenblik van onze aanstelling, en zal worden vastgesteld als: ofwel X maal het bedrag van Marsh s jaarlijkse vergoeding voor de aanstelling, ofwel als een vast bedrag. In beide gevallen, wordt de aansprakelijkheid van Marsh beperkt tot een bedrag dat niet lager is dan Euros voor alle schadegevallen per polisjaar. Indien geen ander bedrag wordt overeengekomen, wordt de aansprakelijkheid van Marsh beperkt tot Euros voor alle schadegevallen per polisjaar. Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt niet in geval van opzet, bedrog of grove fout van Marsh. Deze clausule en elke makelaarsclausule die op grond van deze clausule wordt voorgesteld, genegotieerd en/ of overeengekomen, zijn strikt vertrouwelijk tussen Marsh en de cliënt en behoren tot de intellectuele eigendom van Marsh. Deze clausule is niet bedoeld om enige invloed te hebben op de inhoud of de kwaliteit van de dienstverlening door Marsh. 8 Marsh NV/SA in België Algemene Voorwaarden - Aanstelling als Verzekeringsmakelaar

9 TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK Deze Algemene Aanstellingsvoorwaarden, en de diensten die wij hieronder verrichten, worden beheerst door het Belgische recht. Eventuele geschillen zijn onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de Belgische rechtbanken. Elke bepaling van deze Algemene Voorwaarden, die verboden of onafdwingbaar is in een bepaald land, is niet effectief voor dat land. Dit heeft geen invloed op de geldigheid of de afdwingbaarheid van deze bepaling in elk ander rechtsgebied of in elk ander land. DE AUTORITEIT VOOR FINANCIËLE MARKTEN EN DIENSTEN (FSMA) De FSMA is de Belgische onafhankelijke toezichthouder voor de sector van de verzekeringstussenpersonen en herverzekeringstussenpersonen in België. Marsh NV is geregistreerd bij de FSMA (n A) en staat onder haar toezicht. Dit kan u nazien door de website van de FSMA te raadplegen: of door contact op te nemen met de FSMA op + 32 (0) (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel). Het ondernemingsnummer van Marsh nv is BE KLACHTEN Indien u een klacht wenst te registreren, kunt u contact opnemen met uw vaste contactpersoon bij Marsh of kunt u schrijven naar of contact opnemen met Marsh nv: Vorstlaan, 2 te 1170 Brussel - België. Voor verdere contactgegevens verwijzen wij graag naar onze website: Een klacht kan ook worden geregistreerd bij de Ombudsman van de Verzekeringen waarvan u de gegevens vindt op het volgende webadres: WIJZIGING VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ONZE DIENSTVERLENING Indien deze algemene voorwaarden van onze dienstverlening naar de toekomst toe zouden wijzigen, bijvoorbeeld bij wijziging van de wetgeving, zullen wij u daarover duidelijk en op voorhand informeren en zullen wij daarbij eveneens aangeven vanaf welke datum een wijziging van toepassing zal zijn. SECTORDOCUMENTEN De sectordocumenten van de Belgische Vereniging van Verzekeringsmakelaars kan u raadplegen op de website De bepalingen van deze Algemene Aanstellingsvoorwaarden en de procedures van Marsh and McLennan Companies die Marsh NV toepast, conform de toepasselijke wetgeving en regelgeving, hebben echter voorrang op de sectorbepalingen en sectordocumenten. Deze Algemene Voorwaarden zijn vertrouwelijk tussen u en Marsh. Zij mogen op geen enkele wijze worden gereproduceerd of vrijgegeven aan een derde zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Marsh. Copyright versie 30 april 2014 Marsh NV Alle rechten voorbehouden Marsh 9

VOORWAARDEN VAN DIENSTVERLENING

VOORWAARDEN VAN DIENSTVERLENING VOORWAARDEN VAN DIENSTVERLENING MAART 2014 1 Inhoudsopgave THE WILLIS CLIENT BILL OF RIGHTS... 3 Inleiding... 4 Onze diensten... 4 Onderhandelen en sluiten... 5 Financiële soliditeit van verzekeringsmarkten

Nadere informatie

PC banking Business. Algemene voorwaarden

PC banking Business. Algemene voorwaarden PC banking Business Algemene voorwaarden BNP Paribas Fortis nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel, RPR Brussel BTW BE 0403.199.702, tel.: 02 762 60 00 F04096N 16/07/2015 1/23 ALGEMEEN KADER I. Algemene bepalingen

Nadere informatie

Dienstenwijzer inclusief algemene voorwaarden

Dienstenwijzer inclusief algemene voorwaarden versie 01-01-2015 Dienstenwijzer inclusief algemene voorwaarden Powered by Schouten Zekerheid 1 INHOUD 1. Waarom deze dienstenwijzer 3 2. Over Schouten Zekerheid 5 2.1 Missie, visie en kernwaarden 6 2.2

Nadere informatie

Dienstverlening Frank Elbers Assurantie Advies B.V.

Dienstverlening Frank Elbers Assurantie Advies B.V. Dienstverlening Frank Elbers Assurantie Advies B.V. Inhoudsopgave 1 Waarom deze dienstenwijzer... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Dienstverleningsdocument... 3 2 Over Frank Elbers Assurantie Advies B.V.... 3 2.1

Nadere informatie

MiFID Brochure. ERGO Insurance NV. 1 mei 2014

MiFID Brochure. ERGO Insurance NV. 1 mei 2014 00 MiFID Brochure ERGO Insurance NV 1 mei 2014 Uw bescherming bij het afsluiten van een verzekeringsovereenkomst conform de MiFID-gedragsregels 1. Inleiding De bescherming van afnemers van financiële producten

Nadere informatie

BOLERO CROWDFUNDING ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

BOLERO CROWDFUNDING ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN KBC SECURITIES NV BOLERO CROWDFUNDING ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN Linklaters LLP Rue Brederode 13 B - 1000 Brussels Telephone (+32) 2 501 94 11 Facsimile (+32) 2 501 94 94 Versie 18 mei 2015 Inhoudstafel

Nadere informatie

Informatie Effectendienstverlening ABN AMRO

Informatie Effectendienstverlening ABN AMRO 1 / 32 Informatie Effectendienstverlening ABN AMRO MiFID De Europese richtlijn betreffende Markten voor Financiële Instrumenten Product- en risicobeschrijving Informatie over het orderuitvoeringsbeleid

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Dienstenwijzer. U aangeboden door Koekenberg Van Vuuren B.V. www.kvv.nl

Dienstenwijzer. Dienstenwijzer. U aangeboden door Koekenberg Van Vuuren B.V. www.kvv.nl Dienstenwijzer > Dienstenwijzer. U aangeboden door Koekenberg Van Vuuren B.V. www.kvv.nl 088 38 38 000 Inleiding Geachte heer, mevrouw, Deze dienstenwijzer informeert u over Koekenberg Van Vuuren B.V.,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE HET GEBRUIK VAN ZOOMIT VOOR HET BESCHIKBAAR STELLEN VAN DOCUMENTEN. Versie Broker September 2012

ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE HET GEBRUIK VAN ZOOMIT VOOR HET BESCHIKBAAR STELLEN VAN DOCUMENTEN. Versie Broker September 2012 ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE HET GEBRUIK VAN ZOOMIT VOOR HET BESCHIKBAAR STELLEN VAN DOCUMENTEN ISABEL nv, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Keizerinlaan 13-15 en ingeschreven in het register

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PETERCAM

ALGEMENE VOORWAARDEN PETERCAM ALGEMENE VOORWAARDEN PETERCAM Deze Algemene Voorwaarden die werden geregistreerd te Brussel, 6 de bureau, treden in werking op 1 maart 2013. Ze vernietigen en vervangen vanaf deze datum de vorige versies.

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER. Schouten Zekerheid. 1 juli 2013. Dienstenwijzer versie 2013 0701 Pagina 1 van 12

DIENSTENWIJZER. Schouten Zekerheid. 1 juli 2013. Dienstenwijzer versie 2013 0701 Pagina 1 van 12 DIENSTENWIJZER Schouten Zekerheid 1 juli 2013 Dienstenwijzer versie 2013 0701 Pagina 1 van 12 Inhoudsopgave 1 Waarom deze dienstenwijzer... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Dienstverleningsdocumenten... 3 2 Over

Nadere informatie

Reseller Application Form

Reseller Application Form Reseller Application Form Graag ingevuld document en een kopie van de bedrijfsstatuten terugsturen naar Tech Data Per fax : 02 / 583.86.54 Per post : Tech Data bvba t.a.v. Business Development Assesteenweg

Nadere informatie

BCC Corporate. Algemene Voorwaarden voor de Kaarthouder van de Visa/MasterCard Corporate Card. Untitled-4 1 27/10/14 10:49 GTC_BCCC CORP CH_V2_NL

BCC Corporate. Algemene Voorwaarden voor de Kaarthouder van de Visa/MasterCard Corporate Card. Untitled-4 1 27/10/14 10:49 GTC_BCCC CORP CH_V2_NL BCC Corporate Algemene Voorwaarden voor de Kaarthouder van de Visa/MasterCard Corporate Card Untitled-4 1 27/10/14 10:49 3 inhoudstafel 1. Aanvaarding/Voorwerp van de Overeenkomst 1. Aanvaarding/Voorwerp

Nadere informatie

Dell Channel Partner Agreement

Dell Channel Partner Agreement Dell Channel Partner Agreement 1. Wat is dit document? 1.1. Dit document (hierna genoemd de "Overeenkomst") vormt een Overeenkomst tussen DELL B.V. Transformatorweg 38-72, 1014 AK Amsterdam, Nederland

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE ALGEMENE VOORWAARDEN... 4

INHOUDSOPGAVE ALGEMENE VOORWAARDEN... 4 INHOUDSOPGAVE ALGEMENE VOORWAARDEN...... 4 1. BEDRIJFSINFORMATIE... 4 2. DEFINITIES EN INLEIDING... 4 3. REKENING OPENEN... 4 4. WERKING VAN DE DIENSTVERLENING... 5 5. ALGEMENE BEPALINGEN... 6 6. SOORTEN

Nadere informatie

7 pijlers, die het houvast zijn voor een goede bankrelatie. Dank voor uw vertrouwen.

7 pijlers, die het houvast zijn voor een goede bankrelatie. Dank voor uw vertrouwen. 1 2 Beste klant, Deze gedragscode is een initiatief van Febelfin, de Belgische federatie van de financiële sector. Door deze code te ondertekenen, verbindt uw bank zich ertoe dat zij in haar dagelijks

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 1. Definities en geldigheid 1.1 De volgende definities zijn in deze aanvullende voorwaarden van toepassing: Leverancier: ABC E

Algemene Voorwaarden 1. Definities en geldigheid 1.1 De volgende definities zijn in deze aanvullende voorwaarden van toepassing: Leverancier: ABC E Algemene Voorwaarden 1. Definities en geldigheid 1.1 De volgende definities zijn in deze aanvullende voorwaarden van toepassing: Leverancier: ABC E BUSINESS, als leverancier van de software en diensten;

Nadere informatie

MiFID Brochure. ERGO Life, merk van ERGO Insurance NV

MiFID Brochure. ERGO Life, merk van ERGO Insurance NV MiFID Brochure ERGO Life, merk van ERGO Insurance NV 30 april 2014 Uw bescherming bij het afsluiten van een verzekeringsovereenkomst conform de MIFID-gedragsregels 1. Inleiding De bescherming van afnemers

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VERSIE 2 (voor de recentste versie zie steeds: www.cogetix.com/av/algemenevoorwaarden.pdf)

ALGEMENE VOORWAARDEN VERSIE 2 (voor de recentste versie zie steeds: www.cogetix.com/av/algemenevoorwaarden.pdf) ALGEMENE VOORWAARDEN VERSIE 2 (voor de recentste versie zie steeds: www.cogetix.com/av/algemenevoorwaarden.pdf) ALGEMEEN. DEFINITIES Correctief onderhoud: onderhoud bij defect van de software/hardware.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Verplichte stellingen Als gevolg van steeds verdergaande automatisering kan LYNX u via IB een stabiel, veilig en snel handelsplatform aanbieden met een zeer voordelige prijsstructuur.

Nadere informatie

1.2. HIËRARCHIE VAN DE DOCUMENTEN. Algemene Voorwaarden (4.0) Pagina 1 van 11

1.2. HIËRARCHIE VAN DE DOCUMENTEN. Algemene Voorwaarden (4.0) Pagina 1 van 11 1. ALGEMENE INFORMATIE Dit document bepaalt de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de levering van Producten en/of Diensten door Belgacom nv, naamloze vennootschap van publiek recht, met hoofdzetel

Nadere informatie

Gedragscode van de Belgische Vereniging van Banken FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ.

Gedragscode van de Belgische Vereniging van Banken FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Gedragscode van de Belgische Vereniging van Banken FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Ten geleide Als klant van Fintro verwacht u terecht de beste service. Wij doen er dan ook alles aan om u in alle omstandigheden

Nadere informatie

Informatiebrochure voor de verzekeringsnemer

Informatiebrochure voor de verzekeringsnemer Informatiebrochure voor de verzekeringsnemer Uw bescherming wanneer u een verzekeringscontract afsluit in overeenstemming met de deontologische MiFiD-regels. Welkom bij Arces Arces is de beste verzekeringsmaatschappij

Nadere informatie

Gedragscode van de Belgische Vereniging van Banken

Gedragscode van de Belgische Vereniging van Banken Gedragscode van de Belgische Vereniging van Banken Ten geleide Van de Directeur Klachtenmanagement van BNP Paribas Fortis Als klant van BNP Paribas Fortis verwacht u terecht de beste service. Wij doen

Nadere informatie

RAB Dienstverleningsdocument/Dienstenwijzer/A.V.

RAB Dienstverleningsdocument/Dienstenwijzer/A.V. Algemeen Introductie Vanaf 1 juli 2009 moeten adviseurs en bemiddelaars aan hun klanten een dienstverleningsdocument overhandigen bij complexe producten en hypotheken. Het dienstverleningsdocument is een

Nadere informatie

VERKOOP OP AFSTAND VAN FINANCIELE DIENSTEN INFORMATIEBROCHURE. Samenvatting

VERKOOP OP AFSTAND VAN FINANCIELE DIENSTEN INFORMATIEBROCHURE. Samenvatting MTH07009 VERKOOP OP AFSTAND VAN FINANCIELE DIENSTEN INFORMATIEBROCHURE Samenvatting De wet van 6 april 2010 betreffende de marktpraktijken en consumentenbescherming bevat een hoofdstuk over de verkoop

Nadere informatie

VOORWAARDEN TREND INVEST

VOORWAARDEN TREND INVEST VOORWAARDEN TREND INVEST INHOUD Inhoud... 1 1. Inleidende bepalingen... 2 2. Beleggingsdienstverlening... 4 3. Trend Invest-rekening... 8 4. Overige bepalingen... 12 5. Orderuitvoeringsbeleid... 17 6.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TREETOP ASSET MANAGEMENT BELGIUM

ALGEMENE VOORWAARDEN TREETOP ASSET MANAGEMENT BELGIUM ALGEMENE VOORWAARDEN TREETOP ASSET MANAGEMENT BELGIUM deel I. ALGEMENE BEPALINGEN... 4 1. Algemene informatie over TreeTop Asset Management Belgium... 4 2. Toepassingsgebied... 4 3. Definities... 5 4.

Nadere informatie

Bestek nummer CD000649

Bestek nummer CD000649 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Bestek nummer CD000649 Voor het

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN voor de relaties tussen La Française AM Private Bank en zijn cliënten en overzicht van de risico s van de financiële instrumenten

ALGEMENE VOORWAARDEN voor de relaties tussen La Française AM Private Bank en zijn cliënten en overzicht van de risico s van de financiële instrumenten ALGEMENE VOORWAARDEN voor de relaties tussen La Française AM Private Bank en zijn cliënten en overzicht van de risico s van de financiële instrumenten Version 02/11/2011 1. INLEIDENDE BEPALINGEN 1.1. De

Nadere informatie