Polisvoorwaarden Personal Computer Equipment Verzekering. CompleteCare

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Polisvoorwaarden Personal Computer Equipment Verzekering. CompleteCare"

Transcriptie

1 Polisvoorwaarden Personal Computer Equipment Verzekering CompleteCare 1. Inleiding De tussenkomst waar U recht op hebt is afhankelijk van de door U gekozen Dekking zoals aangegeven in uw Verzekeringscertificaat. Deze CompleteCare Verzekering (de verzekering ) is afgesloten door London General Insurance Company Limited, registratienummer , statutair gevestigd te Combined House, 15 Wheatfield Way, Kingston Upon Thames, Surrey KT1 2PQ, via haar bijkantoor in Nederland, gevestigd in de Paalbergweg 2-4 te 1105 AG Amsterdam, postbus DA Amsterdam. Dell Products, kantoorhoudende te Raheen Industrial Estate, Limerick, Ierland en Dell B.V. Kabelweg 37, 1014 BA Amsterdam zijn aangesteld als haar Tussenpersoon voor het verkopen van deze verzekering en om uit de verzekering voortvloeiende claims in behandeling te nemen. Door aanvaarding van de Dekking van de CompleteCare Verzekering, zoals omschreven in Uw factuur, gaat U akkoord met en verklaart u gebonden te zijn aan de in deze verzekering opgenomen voorwaarden. U wordt geadviseerd deze voorwaarden in hun geheel door te lezen. Deze voorwaarden vullen de voorwaarden aan van een eventuele prevalerende getekende overeenkomst tussen U en Dell (daarbij zonder enige beperking inbegrepen de standaard Key Customer Koopovereenkomst van Dell) of, bij ontstentenis van een dergelijke overeenkomst, de algemene verkoopvoorwaarden van Dell zoals vermeld op de factuur. Deze overeenkomst is aangegaan tussen U en London General Insurance Company Limited. Alle in hoofdletter vermelde voorwaarden die niet nader worden gedefinieerd worden geacht de betekenis te hebben als daaraan gegeven in de voornoemde getekende overeenkomst of de algemene voorwaarden van Dell, zoals vermeld op de factuur. Deze verzekering, samen met Uw Verzekeringscertificaat en de tot U gerichte factuur van Dell, bewijst dat U hebt gekozen en dat u in aanmerking komt voor de Dekking zoals bepaald onder de CompleteCare verzekering op het Verzekeringscertificaat, op voorwaarde dat de desbetreffende Premie betaald is (plus eventuele verschuldigde belastingen). CompleteCare Dekking is enkel verkrijgbaar voor Producten met de merknaam Dell. Het is echter niet verplicht om bij aanschaf van een Product van Dell een CompleteCare Verzekering af te sluiten. Op de factuur van het Product wordt door Dell vermeld of U bij de aanschaf ervan een CompleteCare Verzekering afgesloten heeft, welke factuur vervolgens geldt als ontvangstbewijs. Het Product wordt voorzien van een serienummer dat aangeeft of U een CompleteCare Dekking heeft afgesloten (de Service Tag ). 2. Betekenis van de woorden Ongevalschade: Alle toevallige, plotse en onvoorziene schade aan het Product door externe oorzaak, die het functioneren van het Product beïnvloedt. Tussenpersoon: Dell Products of welke partij dan ook door ons bevoegd tot het herstellen of vervangen van het Product of leveren van diensten onder deze verzekering. Geweldpleging: Eender welke fysieke bedreiging of gewelddadige handeling die door Derden wordt uitgeoefend om U van Uw Product te ontdoen. Inbraak: Forceren, beschadiging of vernieling van welk slot dan ook. Dekking: De dekking en tussenkomst die krachtens deze verzekering geleverd worden, zoals die door U gekozen zijn en aangeven staan op Uw Verzekeringscertificaat en waarvoor de toepasselijke Premie werd betaald en waarbij: CompleteCare Ongevalsdekking voorziet in dekking bij Ongevalschade, zoals in detail vermeld in artikel 3 van deze Verzekering; CompleteCare Diefstaldekking voorziet in dekking bij Diefstal, zoals in detail vermeld in artikel 4 van deze Verzekering;

2 Product: Het (de) Product(en) zoals in detail vermeld op het Verzekeringscertificaat en op de tot U gerichte factuur van Dell en waarvoor de toepasselijke Premie betaald is. Premie: Het bedrag dat U voor Uw verzekering betaald hebt. Verzekeringscertificaat: Het certificaat dat Uw Dekking onder deze verzekering bevestigt. Diefstal: Het verlies van het Product als gevolg van Geweldpleging of Inbraak door Derden. Derden: Wie dan ook behalve Uzelf, Uw echtgeno(o)t(e) of wettelijke partner, Uw afstammelingen of familieleden in stijgende lijn of Uw werknemers indien U een wettelijke entiteit bent, die niet door U is gemachtigd om het Product te gebruiken. Wij/Ons/Onze: London General Insurance Company Limited, registratienummer: , vertegenwoordigd door haar bijkantoor in Nederland, gevestigd in de Paalbergweg 2-4 te 1105 AG Amsterdam, postbus DA Amsterdam. U/Uw: De persoon, het bedrijf of de rechtspersoon vermeld op het Verzekeringscertificaat als de verzekeringsnemer. 3. CompleteCare Ongevalsdekking De verzekering tegen ongevalschade is enkel van toepassing indien een CompleteCare Ongevalsdekking werd afgesloten, zoals aangegeven op uw Verzekeringscertificaat. 3.1 Dekking Gedurende de looptijd van deze verzekering zoals in detail vermeld op Uw Verzekeringscertificaat en met inachtneming van de Voorwaarden van deze verzekering, zullen Wij voor zover noodzakelijk het Product repareren of vervangen teneinde Ongevalschade aan het Product te herstellen. Indien Uw Product door Ons wordt gerepareerd, aanvaardt U en gaat U ermee akkoord dat de originele onderdelen zowel door nieuwe als door gebruikte onderdelen van zowel de oorspronkelijke producent als van een andere producent vervangen kunnen worden. Vervangende onderdelen zullen van gelijke functionaliteit zijn als de originele onderdelen. Indien Onze Tussenpersoon besluit dat het noodzakelijk is om het Product te vervangen in plaats van te repareren, ontvangt U een product dat gelijk is aan of beter van kwaliteit is dan het oorspronkelijk door U bij Dell aangekochte Product, zoals beoordeeld door Onze Tussenpersoon naar diens eigen en redelijk inzicht. Deze verzekering voorziet in wereldwijde dekking bij ongevalschade. Het Product wordt echter alleen gerepareerd of vervangen indien het zich bevindt in één van de volgende landen: België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Groot-Brittannië, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Spanje, Tsjechië, Zweden, Zwitserland of Zuid-Afrika. Indien het Product buiten één van bovenvermelde landen beschadigd raakt, en deze schade is krachtens deze verzekering gedekt, bent U ervoor verantwoordelijk dat het Product terugkeert naar één van de bovenvermelde landen, teneinde Onze Tussenpersoon in staat te stellen het Product te repareren of te vervangen. De Dekking krachtens deze verzekering is beperkt tot drie aanvaarde claims met betrekking tot Ongevalschade gedurende de looptijd van deze verzekering. Deze verzekering heeft uitsluitend betrekking op hardware. 3.2 Uitsluitingen Deze verzekering dekt niet: 1. Ongevalschade aan randapparatuur zoals docking stations, externe modems, game devices, game disks, bijkomende monitors, externe muis en externe toetsenborden (op Notebooks of Mobile Workstations zelfs wanneer gefactureerd als een deel van de aankoop van een systeembestelling), zaken die vallen onder de noemer accessoires of vergankelijke verbruiksgoederen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot, batterijen, (gloei)lampen, projector lampen, wegwerp- of vervangbare printer-of inktpatronen, print- of fotopapier, geheugenschijven, wegwerp geheugenapparatuur, draagtassen, koffers, digitale stiften, externe luidsprekers, alle andere niet in het Product geïntegreerde onderdelen en alle andere onderdelen die regelmatig onderhoud door de gebruiker vereisen. 2. Eender welk defect of schade (waaronder begrepen maar niet beperkt tot door virussen veroorzaakte schade) aan reeds bij aankoop geïnstalleerde software, tegelijk met het Product aangeschafte software of software die op andere wijze in het Product is geïnstalleerd, waaronder begrepen maar niet beperkt tot Custom Factory Integration items. Deze verzekering biedt geen Dekking voor om het even welke software die met de randapparatuur is meegeleverd.

3 3. Schade of defecten aan het Product die louter van cosmetische aard zijn of waardoor de functionaliteit van het Product niet wordt aangetast, waaronder begrepen maar niet beperkt tot krassen en deuken die het gebruik van Uw Product niet wezenlijk aantasten. 4. Welke schade dan ook veroorzaakt door normale slijtage. 5. Producten die andere personen dan Onze Tussenpersoon of door Ons of Onze Tussenpersoon aangewezen personen getracht hebben te repareren. Elke reparatie of poging daartoe van het Product welke wordt uitgevoerd door anderen dan Wij, Onze Tussenpersoon of door Ons aangewezen personen leidt tot het beëindigen van deze verzekering zonder premierestitutie. Wij vergoeden geen reparaties die door Uzelf of door anderen aan het Product zijn uitgevoerd of getracht uit te voeren. 6. Verlies van het Product. 7. Diefstal van het Product (behalve wanneer ook een CompleteCare Diefstaldekking werd afgesloten, zoals op Uw Verzekeringscertificaat staat aangegeven). 8. Schade aan het Product veroorzaakt door brand van externe of interne oorsprong. 9. Alle Producten die moedwillig zijn beschadigd. Indien Wij of Onze Tussenpersoon bewijs vinden dat de schade moedwillig is aangebracht, rust er op Ons geen verplichting om het Product te repareren of te vervangen. 10. Producten die zijn beschadigd door terrorisme of oorlog. 11. Herwinning of overzetting van in het Product opgeslagen gegevens. U bent zelf verantwoordelijk voor alle in het Product opgeslagen gegevens. Onder deze verzekering worden er door Ons geen data recovery diensten aangeboden. Indien het echter noodzakelijk blijkt de harde schijf te vervangen, worden de alsdan gangbare versies van de belangrijkste applicaties en besturingssoftware die U oorspronkelijk bij Dell had aangeschaft op de nieuwe harde schijf geïnstalleerd zonder extra kosten voor U. 3.3 Uw Verantwoordelijkheden Om in aanmerking te komen voor Dekking krachtens deze Polis, dient U Uw medewerking te verlenen aan Onze Tussenpersoon teneinde ervoor te zorgen dat het Product op de juiste wijze wordt behandeld. Naar eigen oordeel van Onze Tussenpersoon, zal deze de verzending regelen van een vervangend onderdeel dat U zelf op het Product dient te installeren, ofwel aanwijzingen geven voor de verzending of het laten ophalen van het Product. Zolang U de richtlijnen van Onze Tussenpersoon volgt, zijn alle kosten voor het verzenden van het Product naar de door Ons aangewezen werkplaats voor Onze rekening. Zodra het Product zich in deze werkplaats bevindt, wordt het Product door Ons gerepareerd of verzoeken Wij de Tussenpersoon U een vervangend product te sturen afhankelijk van de beoordeling van de schade aan het Product. In sommige gevallen, wanneer telefonisch reeds uitgemaakt kan worden dat het noodzakelijk zal zijn het Product te vervangen, kan Onze Tussenpersoon, naar eigen inzicht, U onmiddellijk een vervangend Product toezenden. Indien U echter verzuimt het beschadigde Product in zijn geheel aan Ons te retourneren, bent U ertoe gehouden ons de winkelprijs van het vervangend Product te vergoeden. 3.4 Hoe een claim indienen Voor het indienen van een claim met betrekking tot Ongevalschade, dient U contact op te nemen met de afdeling schadeclaims op het nummer +31 (0) Wanneer U deze afdeling belt zal een technicus u vragen naar het Service Tag nummer dat op Uw Product staat. Uw Service TAG Nummer staat vermeld op de rug of de onderkant van Uw Dell Product, op Uw Dell factuur en op de voorkant van Uw Verzekeringscertificaat. Zodra de technicus heeft vastgesteld dat U recht heeft op Dekking onder de CompleteCare Verzekering, zal hij U een reeks vragen stellen teneinde de omvang en oorzaak van de schade aan het Product vast te stellen. De uren tijdens welke assistentie wordt verleend, strekken zich niet uit tot de algemeen geldende feestdagen in het land waar de assistentie verstrekt moet worden. Noch Wij noch Onze Tussenpersoon zijn aansprakelijk voor eventueel verzuim of vertraging bij het verlenen van assistentie als gevolg van oorzaken die buiten Onze macht liggen. 4. CompleteCare DiefstalDekking De Diefstalverzekering is enkel van toepassing indien een CompleteCare Diefstaldekking is afgesloten, zoals aangeduid op Uw Verzekeringscertificaat. 4.1 Dekking In geval van Diefstal van het Product tijdens de looptijd van deze verzekering, zoals in detail vermeld op Uw Verzekeringscertificaat, en met inachtneming van de Voorwaarden van deze verzekering, zullen Wij U

4 een vervangend product leveren van gelijkwaardige kwaliteit als het Product dat U oorspronkelijk bij Dell gekocht heeft, zoals beoordeeld door Onze Tussenpersoon naar diens eigen en redelijk inzicht. Deze verzekering biedt wereldwijde Diefstaldekking. Wij zullen het Product echter enkel vervangen wanneer u zich in één van de volgende landen bevindt: België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Groot-Brittannië, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Spanje, Tsjechië, Zweden, Zwitserland of Zuid-Afrika. Indien het Product gestolen wordt in een ander dan één van bovenvermelde landen, en deze diefstal is krachtens deze verzekering gedekt, dan zullen Wij enkel voor vervanging zorgen indien U zich in één van deze landen bevindt. De Dekking krachtens deze verzekering is beperkt tot één aanvaarde Claim met betrekking tot Diefstal gedurende de looptijd van deze verzekering. Deze verzekering heeft uitsluitend betrekking op hardware. 4.2 Uitsluitingen Deze verzekering dekt niet: 1. De kosten van het vervangen van software. De alsdan gangbare versies van de belangrijkste applicaties en besturingssoftware die U oorspronkelijk bij Dell had aangeschaft worden echter opnieuw geïnstalleerd of meegeleverd bij het vervangende Product onder deze diefstalverzekering zonder extra kosten voor U. 2. Alle andere Diefstallen dan Diefstal ten gevolge van Geweldpleging of Inbraak door Derden. 3. Diefstallen van accessoires en verbruiksonderdelen. 4. Diefstal, tenzij alle redelijke voorzorgsmaatregelen genomen zijn om het stelen van het Product te vermijden. 5. Diefstal van het Product wanneer het Product aan Derden werd gegeven om erop te letten of het te gebruiken. 6. Diefstal van het Product uit een voertuig, tenzij het Product voor het zicht verborgen was in de gesloten kofferbak of het handschoenenkastje en het voertuig met geweld werd geopend en bewijs van dergelijke braak wordt geleverd bij het indienen van een claim. 7. Diefstal, wanneer het Product werd achtergelaten op Uw werkplaats of eender welke andere werkplaats, school, of eender welke openbare plaats, tenzij opgeborgen in een veilige afsluitbare kast, safe of gelijkaardige afsluitbare bergplaats waartoe enkel U toegang heeft en deze afsluitbare kast, safe of gelijkaardige afsluitbare bergplaats met geweld werd geopend en bewijs van dergelijke braak wordt geleverd bij het indienen van een claim. 8. Eender welk incident of Diefstal die niet binnen 72 uur na de ontdekking ervan aan de politie is gemeld. 9. Vervanging van het Product, in geval van verlies of misplaatsing van het Product, zelfs als dit het gevolg was van overmacht (een onafwendbare, onvoorzienbare en externe gebeurtenis). 10. Diefstal, daar waar de Diefstal te wijten is aan (of is toe te schrijven aan) opzettelijk wangedrag door Uzelf. 11. Diefstal terwijl er een veiligheidskabel in gebruik was, tenzij er bewijs van Inbraak of Geweldpleging geleverd kan worden. 4.3 Uw Verantwoordelijkheden In geval van Diefstal van het Product, dient U: De politie binnen 72 uur nadat de Diefstal heeft ontdekt in te lichten en hen de volgende informatie te geven : o Details van het gestolen Product, inbegrepen het type, het model en het Service TAG Nummer. Uw Service TAG Nummer staat vermeld op de rug of de onderkant van Uw Dell Product, op Uw Dell factuur en op de voorkant van Uw Verzekeringscertificaat. o Gedetailleerde omstandigheden van de Diefstal De Afdeling Diefstalclaims binnen de 10 werkdagen nadat de Diefstal heeft plaatsgevonden in te lichten, en de Afdeling Diefstalclaims de volgende documenten te bezorgen: o Een volledig ingevuld Claim Formulier. Een Claim Formulier is verkrijgbaar op o Het originele verslag van de politie in verband met de Diefstal van het Product, met inbegrip van het referentienummer van het misdrijf. Bovendien zal men U ook vragen om het volgende te bezorgen: o Het medisch getuigschrift of verklaring van getuigen in geval van Diefstal met Geweldpleging. Wij behouden ons het recht voor om originele documenten op te vragen om claims te beoordelen. o Het bestek of de factuur voor het herstellen van alle mogelijke schade aan eigendom in verband met met de Diefstal, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de schade aan een voertuig, kluis, safe of vergelijkbare afsluitbare bergplaats met betrekking tot Inbraak

5 o door Derden. Wij behouden ons het recht voor om originele documenten op te vragen om claims te beoordelen. Bevestiging dat Uw eigen verzekeraar, uw bedrijfsverzekeraar of uw autoverzekeraar op de hoogte zijn gebracht van de Inbraak Hoe een claim indienen Om een Diefstalclaim in te dienen heeft u toegang tot Onze online claims service op Het online indienen van uw claim zorgt ervoor dat Uw claim binnen de kortst mogelijke tijd verwerkt wordt. U zult het Service TAG/ Polisnummer van het Product moeten opgeven, zoals vermeld op Uw Verzekeringscertificaat, en het online Claimsformulier invullen en versturen. Volledige details over hoe een claim in te dienen vindt U online. Ook kunt U de Afdeling Diefstalclaims bellen op het nummer +31 (0) Wanneer U belt zal een medewerker u om bepaalde informatie vragen om na te gaan of u de Diefstaldekking heeft afgesloten, en zal men U een claim formulier toezenden dat u moet invullen. Dit kan teruggestuurd worden via fax of post. Om er zeker van te zijn dat uw claim binnen de kortst mogelijke tijd behandeld wordt, raden Wij U aan alle documenten via fax door te sturen. 5. Algemene Voorwaarden 5.1. Beperking van Aansprakelijkheid Noch Wij noch de met Ons verbonden bedrijven, Onze partners, functionarissen, directeurs, werknemers of tussenpersonen zijn aansprakelijk jegens U, of jegens enige latere eigenaar of gebruiker van dit Product, voor om het even welke bijkomende schade of gevolgschade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot aansprakelijkheid of schade als gevolg van het niet beschikbaar zijn van het Product voor gebruik, het verlies of beschadiging van gegevens of software, persoonlijk letsel, overlijden, of overige indirecte schade welke voortvloeit uit het niet functioneren van het Product, en alle bijkomende schade, indirecte schade, bijzondere schade of gevolgschade welke voortvloeit uit of in verband staat met het gebruik van of het functioneren van het Product, zelfs indien U Ons in kennis heeft gesteld van de mogelijkheid dat dergelijke schade zich zou voordoen. Door het aangaan van deze overeenkomst doet U expliciet afstand van alle in deze paragraaf vermelde claims. U gaat ermee akkoord en aanvaardt dat Wij niet aansprakelijk zijn voor schadebedragen die de kosten van de vervanging van Uw Product door een vervangend product van gelijkwaardige kwaliteit te boven gaan met betrekking tot enige claim krachtens deze verzekering. Wij zijn niet gehouden tot het betalen van Belasting op de Toegevoegde Waarde (BTW). 5.2 Looptijd en Verlenging Deze verzekering gaat in op de dag waarop U het Product van Dell ontvangt of op de dag waarop U de verzekering afsluit, afhankelijk van welk tijdstip het laatste valt, dit op voorwaarde dat de voor deze verzekering bepaalde Premie (plus eventuele verschuldigde belastingen) werd betaald, en eindigt ofwel na verstrijken van de periode vermeld op Uw Verzekeringscertificaat of na afwikkeling van de derde claim met betrekking tot Ongevalschade of na vervanging van het Product in geval van een claim wegens Diefstal, afhankelijk van welke gebeurtenis zich het eerst voordoet. Voor de partijen bij deze verzekering bestaat geen verplichting de Verzekering tijdens de looptijd daarvan te verlengen. 5.3 Aanspraken met betrekking tot Vertrouwelijkheid en Eigendomsrechten U gaat ermee akkoord en verklaart dat alle aan Onze Tussenpersoon of aan Ons verstrekte of verzonden informatie, via de telefoon, door middel van elektronische transmissie of anderszins, niet van vertrouwelijke aard is of dat daarop eigendomsrechten berusten. 5.4 Overdraagbaarheid De verzekering mag voor de eventuele resterende looptijd ervan worden overgedragen aan een volgende eigenaar van het Product, na mededeling aan en goedkeuring door ons.

6 5.5 Opzegging Deze verzekering gaat in op de datum waarop U het Product van Dell ontvangt of op de datum waarop U de verzekering afsluit, afhankelijk van welk tijdstip het laatste valt, dit op voorwaarde dat de voor deze verzekering bepaalde Premie (plus eventuele verschuldigde belastingen) werd betaald. Opzegging van deze Polis is mogelijk binnen dertig (30) dagen na ontvangst van het Verzekeringscertificaat, door middel van schriftelijke kennisgeving aan: CompleteCare Service Department London General Insurance Paalbergweg AG, Amsterdam, Postbus DA AMSTERDAM Nederland Indien U deze verzekering binnen dertig (30) dagen na ontvangst opzegt, krijgt U de volledige Premie terug, tenzij U met succes onder deze verzekering een claim heeft ingediend, in welk geval U geen terugbetaling krijgt en de Dekking automatisch vervalt. Indien u deze verzekering later dan dertig (30) dagen na ontvangst van uw Verzekeringscertificaat opzegt, vervalt uw recht op terugbetaling van de Premie. De Dekking van deze verzekering vangt slechts aan bij de betaling van de Premie plus de verschuldigde belastingen. Bovendien kunnen wij deze verzekering beëindigen indien U een valse verklaring aflegt aan Ons of Onze Tussenpersoon, of anderszins Uw verplichtingen onder deze verzekering schendt. Wij zullen deze Polis om geen enkele andere reden beëindigen. Indien de verzekering door Ons wordt beëindigd, ontvangt U een schriftelijke kennisgeving daarvan op het in Onze administratie opgenomen adres. Deze kennisgeving vermeldt de reden voor de beëindiging en de datum van beëindiging. 5.6 Gehele Overeenkomst Deze voorwaarden vormen de gehele overeenkomst tussen U en Ons met betrekking tot het onderwerp daarvan; het is noch Onze medewerkers noch (die van) Onze Tussenpersoon toegestaan de Voorwaarden van deze verzekering mondeling te wijzigen. 5.7 Subrogatierecht Wij behouden het recht voor om in Uw naam verhaalsrecht uit te oefenen en schadevergoeding te eisen, en om in Uw naam en ten voordele van onszelf over te gaan tot het indienen van een eis tot vrijwaring en Wij zullen volledige beslissingsvrijheid hebben met betrekking tot de procedure. In dergelijk geval dient U Ons alle nodige informatie en medewerking te verlenen die Wij vragen. Verzekerde is gehouden om aan de verzekeraar, die in geval van diefstalschade tot uitkering is overgegaan, na het terugvinden van het gestolen goed het eigendom hiervan over te dragen. 5.8 Achterhouding van Informatie Indien de informatie die door U aan Ons wordt medegedeeld onnauwkeurig is of indien U verzuimt informatie te onthullen die U redelijkerwijze moet beschouwen als zijnde van invloed op Onze beslissing om U Dekking te bieden of op de beoordeling van Uw claim, zal Uw Dekking onder deze overeenkomst eindigen en zult U krachtens deze overeenkomst geen tussenkomst of terugbetaling verkrijgen. 5.9 Bijkomende Verhaalsmogelijkheden Door deze verzekering verkrijgt U specifieke wettelijke rechten. Het is mogelijk dat U daarnaast nog andere wettelijke rechten geniet. Deze verzekering is geen garantiebewijs. Op het door U bij Dell aangeschafte Product kunnen tevens garantiebepalingen van toepassing zijn, van Dell of van Derden die de producten produceren die door Dell worden gedistribueerd. U wordt geadviseerd kennis te nemen van de garantie die wordt aangeboden door Dell teneinde U van Uw rechten en verhaalsmogelijkheden onder die garantiebepalingen te vergewissen.

7 5.10 Toepasselijk recht Tenzij nadrukkelijk anderszins overeengekomen, is op deze verzekering het Nederlandse Recht van toepassing Bescherming persoonsgegevens U heeft recht op een afschrift van Uw persoonsgegevens zoals die door Ons zijn opgeslagen, mits betaling van een vergoeding Klanten met bijzondere behoeften Wij hebben de mogelijkheid om op verzoek bepaalde diensten te verlenen teneinde klanten met bijzondere behoeften verder bij te staan. Indien U van deze bijkomende diensten gebruik wenst te maken, wordt U verzocht contact met Ons op te nemen, zodat Wij U daarover nader kunnen informeren Customer Care Indien U reden heeft tot het indienen van een klacht, dan dient U in eerste instantie contact op te nemen ofwel met de Claimafdeling voor Ongevalschade (zie artikel 3.4) ofwel met de Claimafdeling voor Diefstal (zie artikel 4.4), zoals van toepassing. Indien de zaak onopgelost blijft, kunt U contact opnemen met London General Insurance Company Limited te Northolt Road, Harrow, Middlesex, HA2 0EA, Groot-Brittannië of met het intern klachtenbureau of de klachtenbehandelaar van het bijkantoor van London General insurance Company Ltd in Nederland, Paalbergweg 2-4, 1105 AG Amsterdam, Postbus 22542, 1100 DA Amsterdam. Indien U daarna alsnog advies wenst te hebben met betrekking tot Uw klacht dan kunt U contact opnemen met de Stichting Klachteninstituut Verzekeringen, Postbus 93560, 2509 AN Den Haag (telefoon ). Het volgen van deze procedures doet geen afbreuk aan Uw Wettelijke rechten Verzekeraars Deze verzekering wordt afgesloten door London General Insurance Company Limited, een in Engeland gevestigde naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, waarvan het hoofdkantoor en statutaire zetel is gevestigd in Combined House, 15 Wheatfield Way, Kingston Upon Thames, Surrey KT1 2PQ, met registratienummer , via haar bijkantoor in Nederland, Paalbergweg 2-4, 1105 AG Amsterdam, Postbus 22542, 1100 DA Amsterdam.

Productgarantie en softwarelicentie: originele Xbox 360-console

Productgarantie en softwarelicentie: originele Xbox 360-console Xbox 360 Productgarantie en softwarelicentie: originele Xbox 360-console INFORMATIE OVER BEPERKTE GARANTIE EN RETOURZENDINGEN LEES DEZE BEPERKTE GARANTIE ZORGVULDIG DOOR ZODAT JE OP DE HOOGTE BENT VAN

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. "Sony BRAVIA Actie"

Algemene voorwaarden. Sony BRAVIA Actie Algemene voorwaarden "Sony BRAVIA Actie" 1. De aanbieder van de Sony BRAVIA Actie (de "actie") is Home Entertainment & Sound Europe, een divisie van Sony Europe Limited ("Sony"), met vestigingsadres The

Nadere informatie

NL Voorwaarden & Bepalingen Garantie - uitbreidingsprogramma voor gegevensherstel: Algemene Voorwaarden

NL Voorwaarden & Bepalingen Garantie - uitbreidingsprogramma voor gegevensherstel: Algemene Voorwaarden NL Voorwaarden & Bepalingen Garantie - uitbreidingsprogramma voor gegevensherstel: Algemene Voorwaarden 1. Inleiding Deze Algemene Voorwaarden vormen een aanvulling op de voorwaarden en bepalingen van

Nadere informatie

Verzekering Ongeoorloofd Gebruik. World Card Business (Gold)

Verzekering Ongeoorloofd Gebruik. World Card Business (Gold) Verzekering Ongeoorloofd Gebruik World Card Business (Gold) 2 Inhoudsopgave 4 Definities Voorwaarden 3 Artikel 1 Algemene bepaling Artikel 2 Aanvang en duur van de verzekering 5 Artikel 3 Artikel 4 Einde

Nadere informatie

POCKET PCS WERELDWIJDE GARANTIEVERKLARING EN TECHNISCHE ONDERSTEUNING

POCKET PCS WERELDWIJDE GARANTIEVERKLARING EN TECHNISCHE ONDERSTEUNING POCKET PCS WERELDWIJDE GARANTIEVERKLARING EN TECHNISCHE ONDERSTEUNING Algemene voorwaarden BEHALVE VOORZOVER UITDRUKKELIJK VERMELD IN DEZE GARANTIEVERKLARING, VERLEENT HP GEEN ANDERE GARANTIES OF VOORWAARDEN,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Lindsay's kousenwinkel

Algemene voorwaarden Lindsay's kousenwinkel Algemene voorwaarden Lindsay's kousenwinkel In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: -"Webwinkel" : Lindsay's kousenwinkel, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer

Nadere informatie

Artikel 1. Artikel 2: Overeenkomst

Artikel 1. Artikel 2: Overeenkomst Algemene voorwaarden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid EWS Equipment for Watertreatement Systems International B.V. (KvK-nummer 16073376) Artikel 1 Deze algemene voorwaarden zijn

Nadere informatie

Xerox Selected Supplies Garantie

Xerox Selected Supplies Garantie Xerox Selected Supplies Garantie Garantieverklaring voor Eindgebruikers : Print Cartridges, Toner Cartridges, vaste-inktsticks en door Klanten Vervangbare Verbruiksartikelen van het merk Xerox Algemene

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 Algemeen

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 Algemeen ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Algemeen Deze algemene voorwaarden (hierna verder te noemen de Algemene Voorwaarden ) zijn van toepassing op elk gebruik van de websites van AkkermansM: www.akkermansm.com

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Full-service verhuur Service Bikes b.v.

Algemene voorwaarden Full-service verhuur Service Bikes b.v. Algemene voorwaarden Full-service verhuur Service Bikes b.v. Inhoudsopgave Definities... 3 Artikel 1: Toepassing algemene voorwaarden... 4 Artikel 2 De Overeenkomst... 4 Artikel 3 Het Huurtarief... 4 Artikel

Nadere informatie

RENAULT ROUTE SERVICE & RENAULT ROUTE SERVICE+ ALGEMENE VOORWAARDEN

RENAULT ROUTE SERVICE & RENAULT ROUTE SERVICE+ ALGEMENE VOORWAARDEN RENAULT ROUTE SERVICE & RENAULT ROUTE SERVICE+ ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN RENAULT ROUTE SERVICE GRATIS SERVICE ALGEMENE VOORWAARDEN PAGINA 1 VAN 9 1. ALGEMEEN Dit document geeft een beschrijving

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV. Omvang van de dekking. Algemene uitsluitingen en beperkingen

Delta Lloyd Schadeverzekering NV. Omvang van de dekking. Algemene uitsluitingen en beperkingen VOORWAARDEN Algemene voorwaarden Schadeverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model TE 03.2.40 B INHOUD Artikel 1 Begripsomschrijving Artikel 2 Omvang van de dekking 1 Vergoeding van schade

Nadere informatie

Algemeen Aanbiedingen en bestellingen Uitvoering van de overeenkomst

Algemeen Aanbiedingen en bestellingen Uitvoering van de overeenkomst Algemeen Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Adviesbureau KAP b.v., alsmede op de uitvoering van alle werkzaamheden door Adviesbureau KAP b.v. Afwijkingen

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden Toestelschade en Toestel Totaal Service

Aanvullende Voorwaarden Toestelschade en Toestel Totaal Service Aanvullende Voorwaarden Toestelschade en Toestel Totaal Service Aanvullende Voorwaarden Toestelschade en Toestel Totaal Service KPN B.V. versie juli 2009 I N H O U D 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN..........................................

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN A.G. VAN GEFFEN TRANSPORTBEDRIJF B.V. TANKPAS

ALGEMENE VOORWAARDEN A.G. VAN GEFFEN TRANSPORTBEDRIJF B.V. TANKPAS ALGEMENE VOORWAARDEN A.G. VAN GEFFEN TRANSPORTBEDRIJF B.V. TANKPAS Artikel - 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden (algemene tankpas voorwaarden) zijn van toepassing op het gebruik van de

Nadere informatie

1.6. Kredietwaardigheids-check: een onderzoek naar de kredietwaardigheid van een Debiteur;

1.6. Kredietwaardigheids-check: een onderzoek naar de kredietwaardigheid van een Debiteur; Algemene Voorwaarden FacturenFactoring.NL 1. Definities 1.1. Artikel: artikel van deze overeenkomst; 1.2. FacturenFactoring.NL * een onderdeel van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HVK STEVENS

ALGEMENE VOORWAARDEN HVK STEVENS ALGEMENE VOORWAARDEN HVK STEVENS HVK Stevens Belastingadvies B.V. is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht, gevestigd te Amsterdam, die zich ten doel stelt de belastingadviespraktijk

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VISA2CHINA

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VISA2CHINA ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VISA2CHINA Artikel 1. Werkingssfeer 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Visa2china en opdrachtgevers. 2. Visa2china is bevoegd om bij

Nadere informatie

BMW i Mobile Care BMW maakt rijden geweldig

BMW i Mobile Care BMW maakt rijden geweldig BMW i Mobile Care BMW maakt rijden geweldig BMW i MOBILE CARE REGLEMENT. 1. Algemene bepalingen BMW i Service Card De houder van een geldige BMW i Service Card, hierna de houder, en de gevolmachtigde gebruiker

Nadere informatie

Mondiale Aankoopvoorwaarden

Mondiale Aankoopvoorwaarden 1. Contractanten Dit contract (hierna de Aankooporder genoemd) wordt afgesloten tussen de toeleverancier (hieronder de TOELEVERANCIER genoemd) en de Schindler-onderneming die wordt vermeld in de order

Nadere informatie

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden AllweCare Medical B.V. (BTB versie 14-01)

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden AllweCare Medical B.V. (BTB versie 14-01) Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden AllweCare Medical B.V. (BTB versie 14-01) Artikel 1 Definities 1.1 AllweCare: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid AllweCare Medical B.V., ingeschreven

Nadere informatie

A. WhiteVision is gerechtigd onderhoud en support voor de software te leveren;

A. WhiteVision is gerechtigd onderhoud en support voor de software te leveren; ONDERHOUDS- EN SUPPORTOVEREENKOMST Overwegingen A. WhiteVision is gerechtigd onderhoud en support voor de software te leveren; en B. de klant wenst onderhoud en support van WhiteVision te verkrijgen ten

Nadere informatie

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven;

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven; BIJZONDERE BEPALINGEN TERZAKE VERHUUR Artikel A1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven;

Nadere informatie

Bescherming tegen onopzettelijke schade en Bescherming tegen onopzettelijke schade en diefstal Voorwaarden van de dekking

Bescherming tegen onopzettelijke schade en Bescherming tegen onopzettelijke schade en diefstal Voorwaarden van de dekking Bescherming tegen onopzettelijke schade en Bescherming tegen onopzettelijke schade en diefstal Voorwaarden van de dekking Overzicht Dit document geeft informatie over twee verzekeringsproducten - Bescherming

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden:

Algemene huurvoorwaarden: Algemene huurvoorwaarden: Artikel 1- Toepasselijkheid o 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere met Muco Machines te sluiten of gesloten overeenkomst van huur en verhuur. o 1.2 Tussen

Nadere informatie

Bescherming tegen onopzettelijke schade en Bescherming tegen onopzettelijke schade en diefstal

Bescherming tegen onopzettelijke schade en Bescherming tegen onopzettelijke schade en diefstal Bescherming tegen onopzettelijke schade en Bescherming tegen onopzettelijke schade en diefstal Voorwaarden van de dekking Overzicht Dit document geeft informatie over twee niveaus van verzekeringen Bescherming

Nadere informatie

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V.

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten betrekking hebbende op levering van

Nadere informatie

Kersten Hulpmiddelspecialist Low Vision Loket., belast met de levering Low Vision hulpmiddelen namens Zorgverzekeraar VGZ Hierna te noemen: uitlener

Kersten Hulpmiddelspecialist Low Vision Loket., belast met de levering Low Vision hulpmiddelen namens Zorgverzekeraar VGZ Hierna te noemen: uitlener BRUIKLEENOVEREENKOMST LOW VISION HULPMIDDELEN Ondergetekenden: En Kersten Hulpmiddelspecialist Low Vision Loket., belast met de levering Low Vision hulpmiddelen namens Zorgverzekeraar VGZ Hierna te noemen:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden dierenklinieklieshout.nl webwinkel.

Algemene Voorwaarden dierenklinieklieshout.nl webwinkel. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden dierenklinieklieshout.nl webwinkel. 1. Toepasselijkheid. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en aangegane overeenkomsten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden huur Elektrische fiets

Algemene voorwaarden huur Elektrische fiets Algemene voorwaarden huur Elektrische fiets 1. Terbeschikkingstelling Ieder voertuig wordt geleverd met slot, batterijlader, handleiding en laptopfietstas. Voor de voertuigen met een maximum snelheid van

Nadere informatie

Voorwaarden Lifeline Silver

Voorwaarden Lifeline Silver Voorwaarden Lifeline Silver Gefeliciteerd met de aankoop van The Phone House Lifeline Silver. Dit product is ontworpen om u de zekerheid te geven dat u in geval van diefstal of pech nooit zonder uw mobiele

Nadere informatie

KWALITEIT IN CONSULTANCY

KWALITEIT IN CONSULTANCY Algemene voorwaarden ARTIKEL 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door, hierna aangeduid

Nadere informatie

De voordelen van de Gadgetverzekering op een rij

De voordelen van de Gadgetverzekering op een rij De voordelen van de Gadgetverzekering op een rij Dit is een samenvatting van de gadgetverzekering en bevat dus niet de volledige voorwaarden van de dekking. Deze kunt u terugvinden in de DIGIWISE polisvoorwaarden.

Nadere informatie

Garantie-, vervangings- en reparatievoorwaarden voor Delta String omvormer

Garantie-, vervangings- en reparatievoorwaarden voor Delta String omvormer Garantie-, vervangings- en reparatievoorwaarden voor Delta String omvormer (geldig binnen Europa) Versie: juni 2013 Geldig voor : SOLIVIA EU G4 TR 2.0 / 2.5 / 3.0 / 3.3 / 3.6 / 5.0 / 10 / 11 SOLIVIA EU

Nadere informatie

-cliënt: degene die deelneemt aan advies-, trainings-, coaching-of begeleidingstraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is.

-cliënt: degene die deelneemt aan advies-, trainings-, coaching-of begeleidingstraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is. Algemene voorwaarden 2015 -Corewonders V.O.F. Artikel Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: -opdrachtnemer: Corewonders V.O.F. die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden

Nadere informatie

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN MAAJKOL 1.! Definities 1.1! Afnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Maajkol een! Overeenkomst aangaat. 1.2! Algemene Voorwaarden: Deze algemene

Nadere informatie

Gebruikersbepalingen

Gebruikersbepalingen Gebruikersbepalingen In deze gebruikersovereenkomst worden alle afspraken en voorwaarden vastgelegd van de overeenkomst tussen jou (waarnaar wij verwijzen als "jij", "jou" of "jouw", waaronder wordt verstaan

Nadere informatie

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: gebruiker: Sterke Zet v.o.f. gevestigd en kantoorhoudende op Industrieterrein 40e te Panningen. opdrachtgever: de wederpartij

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van (V.O.F. Juweliersbedrijf E.P.J. Nobel), verder te noemen: Ed Nobel )

Algemene voorwaarden van (V.O.F. Juweliersbedrijf E.P.J. Nobel), verder te noemen: Ed Nobel ) datum 9 oktober 2011 betreft algemene voorwaarden kenmerk 2011-2016 Algemene voorwaarden van (V.O.F. Juweliersbedrijf E.P.J. Nobel), verder te noemen: Ed Nobel ) Algemeen: 1.1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN SERVICEOVEREENKOMST

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN SERVICEOVEREENKOMST SERVICEOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [NAAM], statutair gevestigd en kantoorhoudende aan de [adres] te [(postcode)] [plaats], ten deze rechtsgeldig

Nadere informatie

Postadres: Postbus 76, 2501 CB s-gravenhage Kantooradres: Zeestraat 70, s-gravenhage Telefoon 070-342 12 12 Fax 070-342 13 74 NLS/2344 0801

Postadres: Postbus 76, 2501 CB s-gravenhage Kantooradres: Zeestraat 70, s-gravenhage Telefoon 070-342 12 12 Fax 070-342 13 74 NLS/2344 0801 1 SCHADE-AANGIFTEFORMULIER ALGEMEEN Postadres: Postbus 76, 2501 CB s-gravenhage Kantooradres: Zeestraat 70, s-gravenhage Telefoon 070-342 12 12 Fax 070-342 13 74 NLS/2344 0801 Voor het melden van schade

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5 1. Aanbieding en overeenkomst (a) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door Snoep.IT, hierna aangeduid als Opdrachtnemer,

Nadere informatie

[UITLEEN VOORWAARDEN DRICOM COMPUTERS]

[UITLEEN VOORWAARDEN DRICOM COMPUTERS] 2009 DriCom Computers [UITLEEN VOORWAARDEN DRICOM COMPUTERS] Inhoud uitleen voorwaarden DriCom computers:... 3 Artikel 1. Object van deze overeenkomst.... 3 Artikel 2. Duur van de overeenkomst.... 3 Artikel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ihelpu

Algemene voorwaarden ihelpu Algemene voorwaarden ihelpu Algemene voorwaarden ihelpu 1.Definities Klant: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die met ihelpu een overeenkomst tot het leveren van diensten sluit. ihelpu, wilhelminastraat

Nadere informatie

Algemene Service Voorwaarden Prepaid

Algemene Service Voorwaarden Prepaid Algemene Service Voorwaarden Prepaid Algemene Service Voorwaarden Prepaid KPN B.V. versie januari 2007 I N H O U D 01 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN............................................ 3 02 ONDERWERP........................................................

Nadere informatie

Algemene Verkoopvoorwaarden Douwe Egberts Webshop

Algemene Verkoopvoorwaarden Douwe Egberts Webshop Algemene Verkoopvoorwaarden Douwe Egberts Webshop Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene verkoopvoorwaarden ( de Verkoopvoorwaarden ) zijn van toepassing op alle bestellingen die via de Douwe Egberts

Nadere informatie

ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP

ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP ALGEMENE VOORWAARDEN RAYMAKERSVDBRUGGEN ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP 1. Gelding algemene voorwaarden 1.1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie

Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie Artikel 1. Definities 1. GSF/Opdrachtnemer: Stichting Gelderse Sport Federatie, gevestigd te (6816 VD) Arnhem aan de Papendallaan 60. 2. Opdrachtgever: iedere

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Stichting Vakantiespel

Algemene Voorwaarden Stichting Vakantiespel 1. Algemeen Organisator stelt zich ten doel het jaarlijks organiseren in de laatste week van de basisschool zomervakantie van een Vakantiespel voor kinderen uit de groepen 3 tot en met 8 van de basisschool

Nadere informatie

Licentieovereenkomst Construction Media

Licentieovereenkomst Construction Media Licentieovereenkomst Construction Media Dit document bevat de licentieovereenkomst van Construction Media. Deze licentieovereenkomst is van toepassing op alle door Construction Media aan een gebruiker

Nadere informatie

Artikel 1. Toepasselijkheid Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en leveringen van Pedicure Praktijk Borne en op alle met

Artikel 1. Toepasselijkheid Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en leveringen van Pedicure Praktijk Borne en op alle met Artikel 1. Toepasselijkheid Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en leveringen van Pedicure Praktijk Borne en op alle met voetverzorging van Pedicure praktijk Borne aangegane

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities:

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: 1. Zakelijk Schrijven: Zakelijk Schrijven, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN BRUIKLEEN

OVEREENKOMST VAN BRUIKLEEN OVEREENKOMST VAN BRUIKLEEN Ondergetekende, uitlener / verhuurder Naam instelling: Contactpersoon: Straat: Postcode: Woonplaats: Telefoonnr.: Emailadres: Verklaart dat, gebruiker, Naam instelling: Contactpersoon:

Nadere informatie

BOP Drive is een vennootschap onder firma, welke is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder het nummer

BOP Drive is een vennootschap onder firma, welke is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder het nummer BOP Drive is een vennootschap onder firma, welke is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 68247877 ALGEMENE VOORWAARDEN ARTIKEL 1 - DEFINITIES 1. Opdrachtnemer: De vennootschap onder

Nadere informatie

G E B R U I K S O V E R E E N K O M S T P R O G R A M M A T U U R

G E B R U I K S O V E R E E N K O M S T P R O G R A M M A T U U R G E B R U I K S O V E R E E N K O M S T P R O G R A M M A T U U R Van AP Oplossingen gevestigd te Enschede nader te noemen AP Oplossingen 1. ALGEMEEN 1. 1 Op de levering van software zijn de bepalingen

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden (hierna te noemen: voorwaarden) wordt verstaan onder: 1.1 Afnemer: Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met SportsKing.nl in contact treedt

Nadere informatie

NOKIA BEPERKTE FABRIEKSGARANTIE VOOR NOKIA WINDOWSTELEFOON

NOKIA BEPERKTE FABRIEKSGARANTIE VOOR NOKIA WINDOWSTELEFOON NOKIA BEPERKTE FABRIEKSGARANTIE VOOR NOKIA WINDOWSTELEFOON LET OP! Deze beperkte fabrieksgarantie ( Garantie ) geldt alleen voor authentieke Nokia-producten met Windowstelefoon die zijn verkocht via geautoriseerde

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden PC Berkel dd 1 oktober 2010

Algemene Voorwaarden PC Berkel dd 1 oktober 2010 Artikel 1: Algemeen Algemene Voorwaarden PC Berkel dd 1 oktober 2010 1) Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen PC Berkel en een Opdrachtgever waarop PC

Nadere informatie

Opdrachtgever de natuurlijke of rechtspersoon met wie een overeenkomst wordt gesloten, dan wel die van de Diensten gebruik maakt.

Opdrachtgever de natuurlijke of rechtspersoon met wie een overeenkomst wordt gesloten, dan wel die van de Diensten gebruik maakt. Algemene Voorwaarden Artikel A begrippen: Algemene voorwaarden: Deze algemene voorwaarden AVS Vastgoed Site. Handelsnaam die diverse websites met betrekking tot bedrijfsruimten en bedrijfspanden exploiteert..

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht

ALGEMENE VOORWAARDEN. van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht ALGEMENE VOORWAARDEN van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Extranet

Algemene voorwaarden Extranet Algemene voorwaarden Extranet Naam afdeling of projectteam: SDKP Datum: 24-10-2014 Versie: 3.0 A. Algemeen Artikel A.1 Definities In de Algemene voorwaarden extranetworden de met hoofdletters beginnende

Nadere informatie

Voordat u gebruik maakt van de diensten van de Juridische Helpdesk van Xpert Sociale Zaken, verzoeken wij u deze voorwaarden te lezen.

Voordat u gebruik maakt van de diensten van de Juridische Helpdesk van Xpert Sociale Zaken, verzoeken wij u deze voorwaarden te lezen. Algemene voorwaarden voor gebruik Juridische Helpdesk Voordat u gebruik maakt van de diensten van de Juridische Helpdesk van Xpert Sociale Zaken, verzoeken wij u deze voorwaarden te lezen. 1. Toepasselijkheid

Nadere informatie

Licentieovereenkomst Habilis Media BV, KvK nummer , versie

Licentieovereenkomst Habilis Media BV, KvK nummer , versie Dit document bevat de licentieovereenkomst van Habilis Media BV, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17228658. Deze licentieovereenkomst is van toepassing op alle

Nadere informatie

Algemene Verkoop-en Leveringsvoorwaarden

Algemene Verkoop-en Leveringsvoorwaarden Algemene Verkoop-en Leveringsvoorwaarden van Het Fries Vergaderhuis 1.0. Definities 1.1. Opdrachtgever: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Het Fries Vergaderhuis een overeenkomst aangaat.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: My PC Utrecht De Vuursche 112 C 3452 JV Vleuten Tel:

Algemene voorwaarden van: My PC Utrecht De Vuursche 112 C 3452 JV Vleuten Tel: Algemene voorwaarden van: My PC Utrecht De Vuursche 112 C 3452 JV Vleuten Tel: 06-48189511 Email: info@mypcutrecht.nl KvK : 64864138 1.Definities Klant: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die met

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor levering diensten door 3 Ster Advies

Algemene voorwaarden voor levering diensten door 3 Ster Advies Algemene voorwaarden voor levering diensten door Van: gevestigd en kantoorhoudende te 7827 RG, Emmen, Drieteenspecht 4, hierna te noemen: Artikel 1: Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

http://images.apple.com/legal/warranty/docs/iphoneauthorizeddistributors.pdf Nederlands Apple Beperkte Garantie voor één (1) jaar TEN AANZIEN VAN CONSUMENTEN OP WIE WETGEVING TER BESCHERMING VAN CONSUMENTEN

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden van frans heijmans te Zandvoort. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden van frans heijmans te Zandvoort. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden Algemene Leveringsvoorwaarden van frans heijmans te Zandvoort Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen frans heijmans en een

Nadere informatie

- Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

- Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. Artikel 1: Definities - Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. - Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders vermeld, verstaan: burojohanna.nl.

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN VAN: - Aalders ICT Services gevestigd en kantoorhoudende te 7948 BT Nijeveen aan de Dorpsstraat 86 hierna te noemen: AIS Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ABN AMRO DIGITALE KLUIS (versie september 2004)

ALGEMENE VOORWAARDEN ABN AMRO DIGITALE KLUIS (versie september 2004) ALGEMENE VOORWAARDEN ABN AMRO DIGITALE KLUIS (versie september 2004) 1. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: ABN AMRO : Kluishouder : Kluis-Overeenkomst: Digitale Kluis : Voorwaarden Toegang:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Friendgift

Algemene Voorwaarden Friendgift Algemene Voorwaarden Friendgift Beschrijving Friendgift biedt via haar website www.friendgift.nl een unieke cadeauservice aan. Via digitale waardebonnen voor diensten en producten van verschillende Aanbieders.

Nadere informatie

AANVRAAG GARANTIESTELLING E-mail: bankgaranties@finsys.nl. Garantiestelling

AANVRAAG GARANTIESTELLING E-mail: bankgaranties@finsys.nl. Garantiestelling Garantiestelling U koopt een (bestaande) woning. Wanneer de aankoop definitief is, vraagt de verkoper om een (bank)garantie of een waarborgsom. Daarmee beschermt hij zich tegen financiële gevolgen van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Highbeat BV / UWKM. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Algemene voorwaarden Highbeat BV / UWKM. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden Algemene voorwaarden Highbeat BV / UWKM Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst voor zover van deze voorwaarden niet door

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. van. Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht

ALGEMENE VOORWAARDEN. van. Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1. Definities ALGEMENE VOORWAARDEN van Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: AV : de onderhavige

Nadere informatie

ARTIKEL 1 TOEPASSELIJKHEID

ARTIKEL 1 TOEPASSELIJKHEID ARTIKEL 1 TOEPASSELIJKHEID 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en/of overeenkomsten van Yourdialerapp.com met betrekking tot mobiele telecommunicatieservices aangegaan

Nadere informatie

1. Object van deze overeenkomst.

1. Object van deze overeenkomst. ALGEMENE VOORWAARDEN van De Verhuurschuur Administratie adres :Beatrixstraat 13 5451ZB Mill Uitgifte en retourneer adres : Houtzagerijstraat 23 5451ZH Mill 1. Object van deze overeenkomst. Deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Versie Informatie voor de klant

Algemene Voorwaarden. Versie Informatie voor de klant Algemene Voorwaarden Versie 2014 Informatie voor de klant Belangrijk Dit zijn de Algemene Voorwaarden van uw verzekering. Daarnaast hebben wij aparte Aanvullende Voorwaarden. Soms gelden er Bijzondere

Nadere informatie

1.2 De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

1.2 De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Algemene voorwaarden J&S Diensten 1. Algemeen 1.1 Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en uitvoering daarvan, worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk

Nadere informatie

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01 Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1 Anno 90: Besloten Vennootschap, gevestigd te Rotterdam en ingeschreven

Nadere informatie

Algemene informatie en voorwaarden Suzuki Service Card

Algemene informatie en voorwaarden Suzuki Service Card Algemene informatie en voorwaarden Suzuki Service Card Looptijd, verlenging en beëindiging De Suzuki Service Card heeft een looptijd van maximaal 12 maanden met een maximum kilometerstand zoals vermeld

Nadere informatie

Artikel 14 Toepasselijk recht en bevoegde rechter 14.1 Op alle rechtsverhoudingen met BTW & OG en daaruit voortvloeiende geschillen is met

Artikel 14 Toepasselijk recht en bevoegde rechter 14.1 Op alle rechtsverhoudingen met BTW & OG en daaruit voortvloeiende geschillen is met Algemene voorwaarden van BTW & OG B.V., verder BTW & OG, gevestigd aan de Edisonstraat 86 te 7006 RE Doetinchem, de dato 18 oktober 2011, gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Zutphen. Artikel 1

Nadere informatie

Verhuurvoorwaarden Kronenburg Geluid

Verhuurvoorwaarden Kronenburg Geluid Verhuurvoorwaarden Kronenburg Geluid Wat u moet weten vooraf Reserveringen dienen minimaal 3 werkdagen voor de verhuurdatum te worden gemaakt Alle huurprijzen, tenzij anders vermeld zijn afhaalprijzen

Nadere informatie

2.3 Neem kennis van de algemene voorwaarden, bij bestellen neemt u automatisch deel aan de overeenkomst.

2.3 Neem kennis van de algemene voorwaarden, bij bestellen neemt u automatisch deel aan de overeenkomst. Voorwaarden E4B B.v. 1. Algemeen 1.1 Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de genoemde prijzen. E4B.b.v. is gerechtigd een verkoopovereenkomst te verbreken als niet voldaan wordt aan de genoemde voorwaarden.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN THE ULTIMATE GIFTBOX

ALGEMENE VOORWAARDEN THE ULTIMATE GIFTBOX ALGEMENE VOORWAARDEN THE ULTIMATE GIFTBOX 1. DEFINITIES In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: a. De Giftbox. De drager, genaamd The Ultimate Giftbox, waar een elektronischgeldswaarde is opgeslagen

Nadere informatie

BANQUE DE LUXEMBOURG Aankoopbeveiliging Schade Aangifte Formulier (Pagina 1 op 5) Polisnummer L2.040.140 ALGEMENE GEGEVENS

BANQUE DE LUXEMBOURG Aankoopbeveiliging Schade Aangifte Formulier (Pagina 1 op 5) Polisnummer L2.040.140 ALGEMENE GEGEVENS Aankoopbeveiliging Schade Aangifte Formulier (Pagina 1 op 5) ALGEMENE GEGEVENS Verzekeraar : Schadebeheerder : Kaartuitgever : AIG Europe Limited, Belgisch bijkantoor AIG Europe Limited, Belgisch bijkantoor

Nadere informatie

17. Toepasselijk recht en geschilbeslechting Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

17. Toepasselijk recht en geschilbeslechting Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Voorwaarden 1. Definities i) Onder de term "Services" wordt verstaan alle diensten die door Lloyd's Register Nederland BV ("LR" of "LRQA") aan de klant worden verstrekt; ii) "Overeenkomst" betekent de

Nadere informatie

Algemene voorwaarden verkoop en verhuur Kraamcentrum Assen e.o.

Algemene voorwaarden verkoop en verhuur Kraamcentrum Assen e.o. Algemene voorwaarden verkoop en verhuur Kraamcentrum Assen e.o. Hoofdstuk 1: Algemeen. Artikel 1. Algemeen. 1.1 Deze algemene voorwaarden (hierna te noemen AV) zijn van toepassing op iedere aanbieding,

Nadere informatie

2.2 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.2 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Genietlokaal is gevestigd aan de Gruytsweg 40, te Warfstermolen. Genietllokaal staat ingeschreven bij de kamer van koophandel onder het volgende Kvk nummer: 58065377 Bij vragen of op- en aanmerkingen kunt

Nadere informatie

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Biercontract.nl Graaf Wichmanlaan 62 1405 HC Bussum Handelsregisternummer: 57084033 BTW nummer 167606657B02 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

1. BCC Consult B.V.: een besloten vennootschap, vertegenwoordigd door dhr. Jarmohamed.

1. BCC Consult B.V.: een besloten vennootschap, vertegenwoordigd door dhr. Jarmohamed. 1 Algemene Leveringsvoorwaarden BCC Consult BV 23 juni 2015, Rotterdam Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen BCC Consult

Nadere informatie

Deze garantie is een uiteenzetting van de diensten die wij in gespecificeerde omstandigheden leveren. Wij bieden alleen die

Deze garantie is een uiteenzetting van de diensten die wij in gespecificeerde omstandigheden leveren. Wij bieden alleen die EPSON-GARANTIE Epson biedt u als eerste gebruiker van dit product deze commerciële garantie aan*. Deze garantie dient ter aanvulling van uw contractuele rechten jegens de persoon die u het product levert

Nadere informatie

IAK Fietsverzekering. Verzekeringsvoorwaarden FT13

IAK Fietsverzekering. Verzekeringsvoorwaarden FT13 IAK Fietsverzekering Verzekeringsvoorwaarden FT13 Inhoudsopgave I Voorwaarden IAK Fietsverzekering FT13 4 Specifieke voorwaarden voor de IAK Fietsverzekering 4 1 Begripsomschrijvingen 4 2 Dekking 4 3

Nadere informatie

GARANTIEVOORWAARDEN SITECOM

GARANTIEVOORWAARDEN SITECOM GARANTIEVOORWAARDEN SITECOM Voorwaarden en algemene bepalingen 10 Year Warranty (1) Definities In deze garantieverklaring hebben onderstaande termen de volgende betekenis: Sitecom betekent Sitecom Europe

Nadere informatie

Overeenkomst Onderhoud Technische Installaties

Overeenkomst Onderhoud Technische Installaties Overeenkomst Onderhoud Technische Installaties De ondergetekenden: A. Nova College statutair gevestigd te Haarlem en kantoorhoudende te Haarlem aan de Buitenrustlaan 9 te Haarlem, te dezen rechtsgeldig

Nadere informatie

Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders vermeld, verstaan:.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Avango

Algemene voorwaarden Avango Algemene voorwaarden Avango Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, producten, handelingen en diensten van Avango. 1.2 De onderhavige voorwaarden zijn

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Rocks recherchediensten te Zevenaar

Algemene voorwaarden Rocks recherchediensten te Zevenaar Algemene voorwaarden Rocks recherchediensten te Zevenaar Deze voorwaarden zijn uitdrukkelijk van toepassing op alle diensten en werkzaamheden van Rocks recherchediensten, hierna te noemen : het recherchebureau.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BUSKOOP SCHILDERS B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN BUSKOOP SCHILDERS B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN BUSKOOP SCHILDERS B.V. Artikel 1: Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op en vormen één geheel met alle door Buskoop te sluiten overeenkomsten. 1.2 In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij

Nadere informatie