Polisvoorwaarden Personal Computer Equipment Verzekering. CompleteCare

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Polisvoorwaarden Personal Computer Equipment Verzekering. CompleteCare"

Transcriptie

1 Polisvoorwaarden Personal Computer Equipment Verzekering CompleteCare 1. Inleiding De tussenkomst waar U recht op hebt is afhankelijk van de door U gekozen Dekking zoals aangegeven in uw Verzekeringscertificaat. Deze CompleteCare Verzekering (de verzekering ) is afgesloten door London General Insurance Company Limited, registratienummer , statutair gevestigd te Combined House, 15 Wheatfield Way, Kingston Upon Thames, Surrey KT1 2PQ, via haar bijkantoor in Nederland, gevestigd in de Paalbergweg 2-4 te 1105 AG Amsterdam, postbus DA Amsterdam. Dell Products, kantoorhoudende te Raheen Industrial Estate, Limerick, Ierland en Dell B.V. Kabelweg 37, 1014 BA Amsterdam zijn aangesteld als haar Tussenpersoon voor het verkopen van deze verzekering en om uit de verzekering voortvloeiende claims in behandeling te nemen. Door aanvaarding van de Dekking van de CompleteCare Verzekering, zoals omschreven in Uw factuur, gaat U akkoord met en verklaart u gebonden te zijn aan de in deze verzekering opgenomen voorwaarden. U wordt geadviseerd deze voorwaarden in hun geheel door te lezen. Deze voorwaarden vullen de voorwaarden aan van een eventuele prevalerende getekende overeenkomst tussen U en Dell (daarbij zonder enige beperking inbegrepen de standaard Key Customer Koopovereenkomst van Dell) of, bij ontstentenis van een dergelijke overeenkomst, de algemene verkoopvoorwaarden van Dell zoals vermeld op de factuur. Deze overeenkomst is aangegaan tussen U en London General Insurance Company Limited. Alle in hoofdletter vermelde voorwaarden die niet nader worden gedefinieerd worden geacht de betekenis te hebben als daaraan gegeven in de voornoemde getekende overeenkomst of de algemene voorwaarden van Dell, zoals vermeld op de factuur. Deze verzekering, samen met Uw Verzekeringscertificaat en de tot U gerichte factuur van Dell, bewijst dat U hebt gekozen en dat u in aanmerking komt voor de Dekking zoals bepaald onder de CompleteCare verzekering op het Verzekeringscertificaat, op voorwaarde dat de desbetreffende Premie betaald is (plus eventuele verschuldigde belastingen). CompleteCare Dekking is enkel verkrijgbaar voor Producten met de merknaam Dell. Het is echter niet verplicht om bij aanschaf van een Product van Dell een CompleteCare Verzekering af te sluiten. Op de factuur van het Product wordt door Dell vermeld of U bij de aanschaf ervan een CompleteCare Verzekering afgesloten heeft, welke factuur vervolgens geldt als ontvangstbewijs. Het Product wordt voorzien van een serienummer dat aangeeft of U een CompleteCare Dekking heeft afgesloten (de Service Tag ). 2. Betekenis van de woorden Ongevalschade: Alle toevallige, plotse en onvoorziene schade aan het Product door externe oorzaak, die het functioneren van het Product beïnvloedt. Tussenpersoon: Dell Products of welke partij dan ook door ons bevoegd tot het herstellen of vervangen van het Product of leveren van diensten onder deze verzekering. Geweldpleging: Eender welke fysieke bedreiging of gewelddadige handeling die door Derden wordt uitgeoefend om U van Uw Product te ontdoen. Inbraak: Forceren, beschadiging of vernieling van welk slot dan ook. Dekking: De dekking en tussenkomst die krachtens deze verzekering geleverd worden, zoals die door U gekozen zijn en aangeven staan op Uw Verzekeringscertificaat en waarvoor de toepasselijke Premie werd betaald en waarbij: CompleteCare Ongevalsdekking voorziet in dekking bij Ongevalschade, zoals in detail vermeld in artikel 3 van deze Verzekering; CompleteCare Diefstaldekking voorziet in dekking bij Diefstal, zoals in detail vermeld in artikel 4 van deze Verzekering;

2 Product: Het (de) Product(en) zoals in detail vermeld op het Verzekeringscertificaat en op de tot U gerichte factuur van Dell en waarvoor de toepasselijke Premie betaald is. Premie: Het bedrag dat U voor Uw verzekering betaald hebt. Verzekeringscertificaat: Het certificaat dat Uw Dekking onder deze verzekering bevestigt. Diefstal: Het verlies van het Product als gevolg van Geweldpleging of Inbraak door Derden. Derden: Wie dan ook behalve Uzelf, Uw echtgeno(o)t(e) of wettelijke partner, Uw afstammelingen of familieleden in stijgende lijn of Uw werknemers indien U een wettelijke entiteit bent, die niet door U is gemachtigd om het Product te gebruiken. Wij/Ons/Onze: London General Insurance Company Limited, registratienummer: , vertegenwoordigd door haar bijkantoor in Nederland, gevestigd in de Paalbergweg 2-4 te 1105 AG Amsterdam, postbus DA Amsterdam. U/Uw: De persoon, het bedrijf of de rechtspersoon vermeld op het Verzekeringscertificaat als de verzekeringsnemer. 3. CompleteCare Ongevalsdekking De verzekering tegen ongevalschade is enkel van toepassing indien een CompleteCare Ongevalsdekking werd afgesloten, zoals aangegeven op uw Verzekeringscertificaat. 3.1 Dekking Gedurende de looptijd van deze verzekering zoals in detail vermeld op Uw Verzekeringscertificaat en met inachtneming van de Voorwaarden van deze verzekering, zullen Wij voor zover noodzakelijk het Product repareren of vervangen teneinde Ongevalschade aan het Product te herstellen. Indien Uw Product door Ons wordt gerepareerd, aanvaardt U en gaat U ermee akkoord dat de originele onderdelen zowel door nieuwe als door gebruikte onderdelen van zowel de oorspronkelijke producent als van een andere producent vervangen kunnen worden. Vervangende onderdelen zullen van gelijke functionaliteit zijn als de originele onderdelen. Indien Onze Tussenpersoon besluit dat het noodzakelijk is om het Product te vervangen in plaats van te repareren, ontvangt U een product dat gelijk is aan of beter van kwaliteit is dan het oorspronkelijk door U bij Dell aangekochte Product, zoals beoordeeld door Onze Tussenpersoon naar diens eigen en redelijk inzicht. Deze verzekering voorziet in wereldwijde dekking bij ongevalschade. Het Product wordt echter alleen gerepareerd of vervangen indien het zich bevindt in één van de volgende landen: België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Groot-Brittannië, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Spanje, Tsjechië, Zweden, Zwitserland of Zuid-Afrika. Indien het Product buiten één van bovenvermelde landen beschadigd raakt, en deze schade is krachtens deze verzekering gedekt, bent U ervoor verantwoordelijk dat het Product terugkeert naar één van de bovenvermelde landen, teneinde Onze Tussenpersoon in staat te stellen het Product te repareren of te vervangen. De Dekking krachtens deze verzekering is beperkt tot drie aanvaarde claims met betrekking tot Ongevalschade gedurende de looptijd van deze verzekering. Deze verzekering heeft uitsluitend betrekking op hardware. 3.2 Uitsluitingen Deze verzekering dekt niet: 1. Ongevalschade aan randapparatuur zoals docking stations, externe modems, game devices, game disks, bijkomende monitors, externe muis en externe toetsenborden (op Notebooks of Mobile Workstations zelfs wanneer gefactureerd als een deel van de aankoop van een systeembestelling), zaken die vallen onder de noemer accessoires of vergankelijke verbruiksgoederen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot, batterijen, (gloei)lampen, projector lampen, wegwerp- of vervangbare printer-of inktpatronen, print- of fotopapier, geheugenschijven, wegwerp geheugenapparatuur, draagtassen, koffers, digitale stiften, externe luidsprekers, alle andere niet in het Product geïntegreerde onderdelen en alle andere onderdelen die regelmatig onderhoud door de gebruiker vereisen. 2. Eender welk defect of schade (waaronder begrepen maar niet beperkt tot door virussen veroorzaakte schade) aan reeds bij aankoop geïnstalleerde software, tegelijk met het Product aangeschafte software of software die op andere wijze in het Product is geïnstalleerd, waaronder begrepen maar niet beperkt tot Custom Factory Integration items. Deze verzekering biedt geen Dekking voor om het even welke software die met de randapparatuur is meegeleverd.

3 3. Schade of defecten aan het Product die louter van cosmetische aard zijn of waardoor de functionaliteit van het Product niet wordt aangetast, waaronder begrepen maar niet beperkt tot krassen en deuken die het gebruik van Uw Product niet wezenlijk aantasten. 4. Welke schade dan ook veroorzaakt door normale slijtage. 5. Producten die andere personen dan Onze Tussenpersoon of door Ons of Onze Tussenpersoon aangewezen personen getracht hebben te repareren. Elke reparatie of poging daartoe van het Product welke wordt uitgevoerd door anderen dan Wij, Onze Tussenpersoon of door Ons aangewezen personen leidt tot het beëindigen van deze verzekering zonder premierestitutie. Wij vergoeden geen reparaties die door Uzelf of door anderen aan het Product zijn uitgevoerd of getracht uit te voeren. 6. Verlies van het Product. 7. Diefstal van het Product (behalve wanneer ook een CompleteCare Diefstaldekking werd afgesloten, zoals op Uw Verzekeringscertificaat staat aangegeven). 8. Schade aan het Product veroorzaakt door brand van externe of interne oorsprong. 9. Alle Producten die moedwillig zijn beschadigd. Indien Wij of Onze Tussenpersoon bewijs vinden dat de schade moedwillig is aangebracht, rust er op Ons geen verplichting om het Product te repareren of te vervangen. 10. Producten die zijn beschadigd door terrorisme of oorlog. 11. Herwinning of overzetting van in het Product opgeslagen gegevens. U bent zelf verantwoordelijk voor alle in het Product opgeslagen gegevens. Onder deze verzekering worden er door Ons geen data recovery diensten aangeboden. Indien het echter noodzakelijk blijkt de harde schijf te vervangen, worden de alsdan gangbare versies van de belangrijkste applicaties en besturingssoftware die U oorspronkelijk bij Dell had aangeschaft op de nieuwe harde schijf geïnstalleerd zonder extra kosten voor U. 3.3 Uw Verantwoordelijkheden Om in aanmerking te komen voor Dekking krachtens deze Polis, dient U Uw medewerking te verlenen aan Onze Tussenpersoon teneinde ervoor te zorgen dat het Product op de juiste wijze wordt behandeld. Naar eigen oordeel van Onze Tussenpersoon, zal deze de verzending regelen van een vervangend onderdeel dat U zelf op het Product dient te installeren, ofwel aanwijzingen geven voor de verzending of het laten ophalen van het Product. Zolang U de richtlijnen van Onze Tussenpersoon volgt, zijn alle kosten voor het verzenden van het Product naar de door Ons aangewezen werkplaats voor Onze rekening. Zodra het Product zich in deze werkplaats bevindt, wordt het Product door Ons gerepareerd of verzoeken Wij de Tussenpersoon U een vervangend product te sturen afhankelijk van de beoordeling van de schade aan het Product. In sommige gevallen, wanneer telefonisch reeds uitgemaakt kan worden dat het noodzakelijk zal zijn het Product te vervangen, kan Onze Tussenpersoon, naar eigen inzicht, U onmiddellijk een vervangend Product toezenden. Indien U echter verzuimt het beschadigde Product in zijn geheel aan Ons te retourneren, bent U ertoe gehouden ons de winkelprijs van het vervangend Product te vergoeden. 3.4 Hoe een claim indienen Voor het indienen van een claim met betrekking tot Ongevalschade, dient U contact op te nemen met de afdeling schadeclaims op het nummer +31 (0) Wanneer U deze afdeling belt zal een technicus u vragen naar het Service Tag nummer dat op Uw Product staat. Uw Service TAG Nummer staat vermeld op de rug of de onderkant van Uw Dell Product, op Uw Dell factuur en op de voorkant van Uw Verzekeringscertificaat. Zodra de technicus heeft vastgesteld dat U recht heeft op Dekking onder de CompleteCare Verzekering, zal hij U een reeks vragen stellen teneinde de omvang en oorzaak van de schade aan het Product vast te stellen. De uren tijdens welke assistentie wordt verleend, strekken zich niet uit tot de algemeen geldende feestdagen in het land waar de assistentie verstrekt moet worden. Noch Wij noch Onze Tussenpersoon zijn aansprakelijk voor eventueel verzuim of vertraging bij het verlenen van assistentie als gevolg van oorzaken die buiten Onze macht liggen. 4. CompleteCare DiefstalDekking De Diefstalverzekering is enkel van toepassing indien een CompleteCare Diefstaldekking is afgesloten, zoals aangeduid op Uw Verzekeringscertificaat. 4.1 Dekking In geval van Diefstal van het Product tijdens de looptijd van deze verzekering, zoals in detail vermeld op Uw Verzekeringscertificaat, en met inachtneming van de Voorwaarden van deze verzekering, zullen Wij U

4 een vervangend product leveren van gelijkwaardige kwaliteit als het Product dat U oorspronkelijk bij Dell gekocht heeft, zoals beoordeeld door Onze Tussenpersoon naar diens eigen en redelijk inzicht. Deze verzekering biedt wereldwijde Diefstaldekking. Wij zullen het Product echter enkel vervangen wanneer u zich in één van de volgende landen bevindt: België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Groot-Brittannië, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Spanje, Tsjechië, Zweden, Zwitserland of Zuid-Afrika. Indien het Product gestolen wordt in een ander dan één van bovenvermelde landen, en deze diefstal is krachtens deze verzekering gedekt, dan zullen Wij enkel voor vervanging zorgen indien U zich in één van deze landen bevindt. De Dekking krachtens deze verzekering is beperkt tot één aanvaarde Claim met betrekking tot Diefstal gedurende de looptijd van deze verzekering. Deze verzekering heeft uitsluitend betrekking op hardware. 4.2 Uitsluitingen Deze verzekering dekt niet: 1. De kosten van het vervangen van software. De alsdan gangbare versies van de belangrijkste applicaties en besturingssoftware die U oorspronkelijk bij Dell had aangeschaft worden echter opnieuw geïnstalleerd of meegeleverd bij het vervangende Product onder deze diefstalverzekering zonder extra kosten voor U. 2. Alle andere Diefstallen dan Diefstal ten gevolge van Geweldpleging of Inbraak door Derden. 3. Diefstallen van accessoires en verbruiksonderdelen. 4. Diefstal, tenzij alle redelijke voorzorgsmaatregelen genomen zijn om het stelen van het Product te vermijden. 5. Diefstal van het Product wanneer het Product aan Derden werd gegeven om erop te letten of het te gebruiken. 6. Diefstal van het Product uit een voertuig, tenzij het Product voor het zicht verborgen was in de gesloten kofferbak of het handschoenenkastje en het voertuig met geweld werd geopend en bewijs van dergelijke braak wordt geleverd bij het indienen van een claim. 7. Diefstal, wanneer het Product werd achtergelaten op Uw werkplaats of eender welke andere werkplaats, school, of eender welke openbare plaats, tenzij opgeborgen in een veilige afsluitbare kast, safe of gelijkaardige afsluitbare bergplaats waartoe enkel U toegang heeft en deze afsluitbare kast, safe of gelijkaardige afsluitbare bergplaats met geweld werd geopend en bewijs van dergelijke braak wordt geleverd bij het indienen van een claim. 8. Eender welk incident of Diefstal die niet binnen 72 uur na de ontdekking ervan aan de politie is gemeld. 9. Vervanging van het Product, in geval van verlies of misplaatsing van het Product, zelfs als dit het gevolg was van overmacht (een onafwendbare, onvoorzienbare en externe gebeurtenis). 10. Diefstal, daar waar de Diefstal te wijten is aan (of is toe te schrijven aan) opzettelijk wangedrag door Uzelf. 11. Diefstal terwijl er een veiligheidskabel in gebruik was, tenzij er bewijs van Inbraak of Geweldpleging geleverd kan worden. 4.3 Uw Verantwoordelijkheden In geval van Diefstal van het Product, dient U: De politie binnen 72 uur nadat de Diefstal heeft ontdekt in te lichten en hen de volgende informatie te geven : o Details van het gestolen Product, inbegrepen het type, het model en het Service TAG Nummer. Uw Service TAG Nummer staat vermeld op de rug of de onderkant van Uw Dell Product, op Uw Dell factuur en op de voorkant van Uw Verzekeringscertificaat. o Gedetailleerde omstandigheden van de Diefstal De Afdeling Diefstalclaims binnen de 10 werkdagen nadat de Diefstal heeft plaatsgevonden in te lichten, en de Afdeling Diefstalclaims de volgende documenten te bezorgen: o Een volledig ingevuld Claim Formulier. Een Claim Formulier is verkrijgbaar op o Het originele verslag van de politie in verband met de Diefstal van het Product, met inbegrip van het referentienummer van het misdrijf. Bovendien zal men U ook vragen om het volgende te bezorgen: o Het medisch getuigschrift of verklaring van getuigen in geval van Diefstal met Geweldpleging. Wij behouden ons het recht voor om originele documenten op te vragen om claims te beoordelen. o Het bestek of de factuur voor het herstellen van alle mogelijke schade aan eigendom in verband met met de Diefstal, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de schade aan een voertuig, kluis, safe of vergelijkbare afsluitbare bergplaats met betrekking tot Inbraak

5 o door Derden. Wij behouden ons het recht voor om originele documenten op te vragen om claims te beoordelen. Bevestiging dat Uw eigen verzekeraar, uw bedrijfsverzekeraar of uw autoverzekeraar op de hoogte zijn gebracht van de Inbraak Hoe een claim indienen Om een Diefstalclaim in te dienen heeft u toegang tot Onze online claims service op Het online indienen van uw claim zorgt ervoor dat Uw claim binnen de kortst mogelijke tijd verwerkt wordt. U zult het Service TAG/ Polisnummer van het Product moeten opgeven, zoals vermeld op Uw Verzekeringscertificaat, en het online Claimsformulier invullen en versturen. Volledige details over hoe een claim in te dienen vindt U online. Ook kunt U de Afdeling Diefstalclaims bellen op het nummer +31 (0) Wanneer U belt zal een medewerker u om bepaalde informatie vragen om na te gaan of u de Diefstaldekking heeft afgesloten, en zal men U een claim formulier toezenden dat u moet invullen. Dit kan teruggestuurd worden via fax of post. Om er zeker van te zijn dat uw claim binnen de kortst mogelijke tijd behandeld wordt, raden Wij U aan alle documenten via fax door te sturen. 5. Algemene Voorwaarden 5.1. Beperking van Aansprakelijkheid Noch Wij noch de met Ons verbonden bedrijven, Onze partners, functionarissen, directeurs, werknemers of tussenpersonen zijn aansprakelijk jegens U, of jegens enige latere eigenaar of gebruiker van dit Product, voor om het even welke bijkomende schade of gevolgschade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot aansprakelijkheid of schade als gevolg van het niet beschikbaar zijn van het Product voor gebruik, het verlies of beschadiging van gegevens of software, persoonlijk letsel, overlijden, of overige indirecte schade welke voortvloeit uit het niet functioneren van het Product, en alle bijkomende schade, indirecte schade, bijzondere schade of gevolgschade welke voortvloeit uit of in verband staat met het gebruik van of het functioneren van het Product, zelfs indien U Ons in kennis heeft gesteld van de mogelijkheid dat dergelijke schade zich zou voordoen. Door het aangaan van deze overeenkomst doet U expliciet afstand van alle in deze paragraaf vermelde claims. U gaat ermee akkoord en aanvaardt dat Wij niet aansprakelijk zijn voor schadebedragen die de kosten van de vervanging van Uw Product door een vervangend product van gelijkwaardige kwaliteit te boven gaan met betrekking tot enige claim krachtens deze verzekering. Wij zijn niet gehouden tot het betalen van Belasting op de Toegevoegde Waarde (BTW). 5.2 Looptijd en Verlenging Deze verzekering gaat in op de dag waarop U het Product van Dell ontvangt of op de dag waarop U de verzekering afsluit, afhankelijk van welk tijdstip het laatste valt, dit op voorwaarde dat de voor deze verzekering bepaalde Premie (plus eventuele verschuldigde belastingen) werd betaald, en eindigt ofwel na verstrijken van de periode vermeld op Uw Verzekeringscertificaat of na afwikkeling van de derde claim met betrekking tot Ongevalschade of na vervanging van het Product in geval van een claim wegens Diefstal, afhankelijk van welke gebeurtenis zich het eerst voordoet. Voor de partijen bij deze verzekering bestaat geen verplichting de Verzekering tijdens de looptijd daarvan te verlengen. 5.3 Aanspraken met betrekking tot Vertrouwelijkheid en Eigendomsrechten U gaat ermee akkoord en verklaart dat alle aan Onze Tussenpersoon of aan Ons verstrekte of verzonden informatie, via de telefoon, door middel van elektronische transmissie of anderszins, niet van vertrouwelijke aard is of dat daarop eigendomsrechten berusten. 5.4 Overdraagbaarheid De verzekering mag voor de eventuele resterende looptijd ervan worden overgedragen aan een volgende eigenaar van het Product, na mededeling aan en goedkeuring door ons.

6 5.5 Opzegging Deze verzekering gaat in op de datum waarop U het Product van Dell ontvangt of op de datum waarop U de verzekering afsluit, afhankelijk van welk tijdstip het laatste valt, dit op voorwaarde dat de voor deze verzekering bepaalde Premie (plus eventuele verschuldigde belastingen) werd betaald. Opzegging van deze Polis is mogelijk binnen dertig (30) dagen na ontvangst van het Verzekeringscertificaat, door middel van schriftelijke kennisgeving aan: CompleteCare Service Department London General Insurance Paalbergweg AG, Amsterdam, Postbus DA AMSTERDAM Nederland Indien U deze verzekering binnen dertig (30) dagen na ontvangst opzegt, krijgt U de volledige Premie terug, tenzij U met succes onder deze verzekering een claim heeft ingediend, in welk geval U geen terugbetaling krijgt en de Dekking automatisch vervalt. Indien u deze verzekering later dan dertig (30) dagen na ontvangst van uw Verzekeringscertificaat opzegt, vervalt uw recht op terugbetaling van de Premie. De Dekking van deze verzekering vangt slechts aan bij de betaling van de Premie plus de verschuldigde belastingen. Bovendien kunnen wij deze verzekering beëindigen indien U een valse verklaring aflegt aan Ons of Onze Tussenpersoon, of anderszins Uw verplichtingen onder deze verzekering schendt. Wij zullen deze Polis om geen enkele andere reden beëindigen. Indien de verzekering door Ons wordt beëindigd, ontvangt U een schriftelijke kennisgeving daarvan op het in Onze administratie opgenomen adres. Deze kennisgeving vermeldt de reden voor de beëindiging en de datum van beëindiging. 5.6 Gehele Overeenkomst Deze voorwaarden vormen de gehele overeenkomst tussen U en Ons met betrekking tot het onderwerp daarvan; het is noch Onze medewerkers noch (die van) Onze Tussenpersoon toegestaan de Voorwaarden van deze verzekering mondeling te wijzigen. 5.7 Subrogatierecht Wij behouden het recht voor om in Uw naam verhaalsrecht uit te oefenen en schadevergoeding te eisen, en om in Uw naam en ten voordele van onszelf over te gaan tot het indienen van een eis tot vrijwaring en Wij zullen volledige beslissingsvrijheid hebben met betrekking tot de procedure. In dergelijk geval dient U Ons alle nodige informatie en medewerking te verlenen die Wij vragen. Verzekerde is gehouden om aan de verzekeraar, die in geval van diefstalschade tot uitkering is overgegaan, na het terugvinden van het gestolen goed het eigendom hiervan over te dragen. 5.8 Achterhouding van Informatie Indien de informatie die door U aan Ons wordt medegedeeld onnauwkeurig is of indien U verzuimt informatie te onthullen die U redelijkerwijze moet beschouwen als zijnde van invloed op Onze beslissing om U Dekking te bieden of op de beoordeling van Uw claim, zal Uw Dekking onder deze overeenkomst eindigen en zult U krachtens deze overeenkomst geen tussenkomst of terugbetaling verkrijgen. 5.9 Bijkomende Verhaalsmogelijkheden Door deze verzekering verkrijgt U specifieke wettelijke rechten. Het is mogelijk dat U daarnaast nog andere wettelijke rechten geniet. Deze verzekering is geen garantiebewijs. Op het door U bij Dell aangeschafte Product kunnen tevens garantiebepalingen van toepassing zijn, van Dell of van Derden die de producten produceren die door Dell worden gedistribueerd. U wordt geadviseerd kennis te nemen van de garantie die wordt aangeboden door Dell teneinde U van Uw rechten en verhaalsmogelijkheden onder die garantiebepalingen te vergewissen.

7 5.10 Toepasselijk recht Tenzij nadrukkelijk anderszins overeengekomen, is op deze verzekering het Nederlandse Recht van toepassing Bescherming persoonsgegevens U heeft recht op een afschrift van Uw persoonsgegevens zoals die door Ons zijn opgeslagen, mits betaling van een vergoeding Klanten met bijzondere behoeften Wij hebben de mogelijkheid om op verzoek bepaalde diensten te verlenen teneinde klanten met bijzondere behoeften verder bij te staan. Indien U van deze bijkomende diensten gebruik wenst te maken, wordt U verzocht contact met Ons op te nemen, zodat Wij U daarover nader kunnen informeren Customer Care Indien U reden heeft tot het indienen van een klacht, dan dient U in eerste instantie contact op te nemen ofwel met de Claimafdeling voor Ongevalschade (zie artikel 3.4) ofwel met de Claimafdeling voor Diefstal (zie artikel 4.4), zoals van toepassing. Indien de zaak onopgelost blijft, kunt U contact opnemen met London General Insurance Company Limited te Northolt Road, Harrow, Middlesex, HA2 0EA, Groot-Brittannië of met het intern klachtenbureau of de klachtenbehandelaar van het bijkantoor van London General insurance Company Ltd in Nederland, Paalbergweg 2-4, 1105 AG Amsterdam, Postbus 22542, 1100 DA Amsterdam. Indien U daarna alsnog advies wenst te hebben met betrekking tot Uw klacht dan kunt U contact opnemen met de Stichting Klachteninstituut Verzekeringen, Postbus 93560, 2509 AN Den Haag (telefoon ). Het volgen van deze procedures doet geen afbreuk aan Uw Wettelijke rechten Verzekeraars Deze verzekering wordt afgesloten door London General Insurance Company Limited, een in Engeland gevestigde naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, waarvan het hoofdkantoor en statutaire zetel is gevestigd in Combined House, 15 Wheatfield Way, Kingston Upon Thames, Surrey KT1 2PQ, met registratienummer , via haar bijkantoor in Nederland, Paalbergweg 2-4, 1105 AG Amsterdam, Postbus 22542, 1100 DA Amsterdam.

LIFELINE OPTIMAAL PHONE HOUSE

LIFELINE OPTIMAAL PHONE HOUSE LIFELINE OPTIMAAL PHONE HOUSE Gefeliciteerd met uw keuze voor Lifeline Optimaal. Dit product is ontworpen om u de zekerheid te geven dat u in geval van diefstal of pech nooit zonder uw draagbare elektronische

Nadere informatie

LIFELINE DIGITAAL PHONE HOUSE

LIFELINE DIGITAAL PHONE HOUSE LIFELINE DIGITAAL PHONE HOUSE Gefeliciteerd met uw keuze voor Lifeline Digitaal. Dit product is ontworpen om u de zekerheid te geven dat u in geval van diefstal of pech nooit zonder uw draagbare elektronische

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Zekerheidspakket Harmony Service Center BV

Polisvoorwaarden Zekerheidspakket Harmony Service Center BV Polisvoorwaarden Zekerheidspakket Harmony Service Center BV Kruisweg 659 2132 NC Hoofddorp T: 020 655 3000 F: 020 653 1534 KvK Amsterdam 34090783 E: info@intercityzakelijk.nl W: www.intercityzakelijk.nl

Nadere informatie

Dell Channel Partner Agreement

Dell Channel Partner Agreement Dell Channel Partner Agreement 1. Wat is dit document? 1.1. Dit document (hierna genoemd de "Overeenkomst") vormt een Overeenkomst tussen DELL B.V. Transformatorweg 38-72, 1014 AK Amsterdam, Nederland

Nadere informatie

DE DEKKING VOOR UW GADGET ALGEMENE VOORWAARDEN

DE DEKKING VOOR UW GADGET ALGEMENE VOORWAARDEN DE DEKKING VOOR UW GADGET ALGEMENE VOORWAARDEN DE VOORWAARDEN Deze verzekering wordt afgesloten door DIGIWISE, een handelsnaam van Web Insurance Solutions Europe B.V. De Verzekeraar betreft 100% AF Beazley

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Dit maakt deel uit van het verzekeringscontract 'Lifeline' - Draagbare Telefoon

Algemene Voorwaarden. Dit maakt deel uit van het verzekeringscontract 'Lifeline' - Draagbare Telefoon Algemene Voorwaarden Dit maakt deel uit van het verzekeringscontract 'Lifeline' - Draagbare Telefoon Bedankt voor het aansluiten bij Lifeline. Wij hebben dit verzekeringsproduct ontwikkeld teneinde U te

Nadere informatie

DE DEKKING VOOR UW GADGET VERZEKERINGSPOLIS

DE DEKKING VOOR UW GADGET VERZEKERINGSPOLIS DE DEKKING VOOR UW GADGET VERZEKERINGSPOLIS DE VOORWAARDEN Deze verzekering wordt afgesloten door DIGIWISE, een handelsnaam van Web Insurance Solutions Europe B.V. De Verzekeraar is 100% AF Beazley & Others

Nadere informatie

FileMaker EMEIA Winkel Algemene Voorwaarden

FileMaker EMEIA Winkel Algemene Voorwaarden FileMaker EMEIA Winkel Algemene Voorwaarden 1. Over deze algemene voorwaarden In deze algemene voorwaarden betekenen de woorden "wij" en "ons" Filemaker International, en "u" betekent u als klant. In deze

Nadere informatie

Avis Preferred Algemene Huurvoorwaarden

Avis Preferred Algemene Huurvoorwaarden Avis Preferred Algemene Huurvoorwaarden Instemmings- en bevestigingsverklaringen De volgende instemmings- en bevestigingsverklaringen met betrekking tot jurisdictie, voorkeuren, verzekering, afstandsverklaringen

Nadere informatie

MOBIELE TELEFOON VERZEKERING Polisvoorwaarden Versie 2012.002 BBASISI. 1 november 2012 EXCELL DEKKING België

MOBIELE TELEFOON VERZEKERING Polisvoorwaarden Versie 2012.002 BBASISI. 1 november 2012 EXCELL DEKKING België MOBIELE TELEFOON VERZEKERING Polisvoorwaarden Versie 2012.002 BBASISI 1 november 2012 EXCELL DEKKING België Polisvoorwaarden Mobiele Telefoon Verzekering 1. De verzekering Diefstal, onvoorziene gebeurtenissen,

Nadere informatie

GADGET VERZEKERING - VERZEKERINGSPOLIS

GADGET VERZEKERING - VERZEKERINGSPOLIS GADGET VERZEKERING - VERZEKERINGSPOLIS ALGEMENE VOORWAARDEN DE VERZEKERAAR Smart2Cover wordt mede mogelijk gemaakt door Web Insurance Solutions Europe B.V. De Verzekeraar is 100% AF Beazley & Others bij

Nadere informatie

Autoverzekering M 03.2.30 D INLEIDING AUTOVERZEKERING

Autoverzekering M 03.2.30 D INLEIDING AUTOVERZEKERING POLISVOORWAARDEN Autoverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering Arnhem MODEL M 03.2.30 D INLEIDING AUTOVERZEKERING Voor u ziet u de polisvoorwaarden van de Autoverzekering. Deze polisvoorwaarden bestaan

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN Artikel 1: Algemeen 1.1 De Besloten Vennootschap Cloud2, gevestigd te Alkmaar, en/of iedere (rechts)persoon of vennootschap die door hen het recht is

Nadere informatie

DEKKING VOOR GADGET VERZEKERINGSBEWIJS

DEKKING VOOR GADGET VERZEKERINGSBEWIJS DEKKING VOOR GADGET VERZEKERINGSBEWIJS VOORWAARDEN Deze verzekering wordt afgesloten door DIGIWISE, een handelsnaam van Web Insurance Solutions Europe B.V. Verzekeraar is Jubilee Insurance, Lloyd's Syndicate

Nadere informatie

Private Insurance Polisvoorwaarden. Module A - Algemeen Module G - Motorrijtuigen

Private Insurance Polisvoorwaarden. Module A - Algemeen Module G - Motorrijtuigen Module A - Algemeen Module G - Motorrijtuigen Inhoudsopgave Module A - ALGEMEEN... 4 1 Algemene informatie... 5 2 Begripsomschrijvingen... 5 3 Persoonsgegevens... 6 4 Fraude... 6 5 Dekking... 7 6 Premiebetaling...

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemene Voorwaarden

Hoofdstuk 1. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden + Aanvullende Voorwaarden + Actie Voorwaarden van Online.nl Deze Algemene Voorwaarden voldoen aan het referentiemodel voor Algemene Voorwaarden voor internettoegang. Dit referentiemodel

Nadere informatie

1. Algemeen. 2. Tarieven

1. Algemeen. 2. Tarieven ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FLEET LOQATER BV, gevestigd aan de Linnewever 1 te Wateringen en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 56830882 1. Algemeen 1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn

Nadere informatie

Reparatievoorwaarden 1. Service en producten 1.1 Service 1.2 Onderdelen en arbeid 1.3 Serviceopties 1.3.1 Doe-het-zelfonderdelenservice

Reparatievoorwaarden 1. Service en producten 1.1 Service 1.2 Onderdelen en arbeid 1.3 Serviceopties 1.3.1 Doe-het-zelfonderdelenservice Reparatievoorwaarden BELANGRIJK: DEZE REPARATIEVOORWAARDEN ("OVEREENKOMST") VORMEN EEN OVEREENKOMST TUSSEN U EN APPLE (ZOALS BESCHREVEN IN HET GEDEELTE "VOORWAARDEN PER LAND" VERDEROP) EN ZIJN VAN TOEPASSING

Nadere informatie

IBM Customer Agreement

IBM Customer Agreement Deze IBM Customer Agreement ( Overeenkomst genoemd) regelt de transacties die de Klant uitvoert bij de aankoop van Machines, het toekennen van Softwarelicenties, het verkrijgen van Softwarelicenties en

Nadere informatie

GEEK SQUAD SUPPORT ONE EN GEEK SQUAD SUPPORT ALL IN ONE ABONNEMENT PHONE HOUSE ALGEMENE VOORWAARDEN SUPPORT

GEEK SQUAD SUPPORT ONE EN GEEK SQUAD SUPPORT ALL IN ONE ABONNEMENT PHONE HOUSE ALGEMENE VOORWAARDEN SUPPORT GEEK SQUAD SUPPORT ONE EN GEEK SQUAD SUPPORT ALL IN ONE ABONNEMENT PHONE HOUSE ALGEMENE VOORWAARDEN SUPPORT Deze voorwaarden zijn van toepassing op de door ons verstrekte Diensten. Met het bestellen van

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Verkeersverzekering

Polisvoorwaarden Verkeersverzekering erk eer Polisvoorwaarden Verkeersverzekering Wijzigingen polisvoorwaarden Verkeersverzekering per 1 oktober 2007 Met ingang van 1 oktober 2007 zijn de polisvoorwaarden van de Verkeersverzekering gewijzigd.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V. Artikel 1 Definities 1.1 Afnemer: de rechtspersoon met wie Spete.nl een overeenkomst sluit of aan wie Spete.nl een aanbieding doet. 1.2 Apparatuur: de door

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN PERFECT DIRECT MAIL B.V. Gedeponeerd op 6 september 2005 bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24151150

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN PERFECT DIRECT MAIL B.V. Gedeponeerd op 6 september 2005 bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24151150 ALGEMENE VOORWAARDEN VAN PERFECT DIRECT MAIL B.V. Gedeponeerd op 6 september 2005 bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24151150 EN PERFECT DATABASE MANAGEMENT B.V. Gedeponeerd op 6 september

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Supracom B.V. Paleisweg 5 3886 LC Garderen

ALGEMENE VOORWAARDEN. Supracom B.V. Paleisweg 5 3886 LC Garderen ALGEMENE VOORWAARDEN Supracom B.V. Paleisweg 5 3886 LC Garderen Ingeschreven onder dossiernummer 09075523 bij de Kamer van Koophandel Veluwe en Twente HOOFDSTUK BEGRIPSBEPALINGEN Aanbieding: Aanvullende

Nadere informatie

Bij definities en toepasselijkheid in deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder:

Bij definities en toepasselijkheid in deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: Inhoudsopgave 1-Algemene voorwaarden Bij het betreden van de vestiging van Witgoedshopper.nl / ROTA in Eindhoven wordt indien gewenst de algemene verkoopvoorwaarden vanwitgoedshopper.nl / ROTA getoond.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Model TG 06/03. Interpolis Transactie Garant Service

Algemene voorwaarden. Model TG 06/03. Interpolis Transactie Garant Service Model TG 06/03 Algemene voorwaarden Interpolis Transactie Garant Service Inhoudsopgave 1 Kredietadvies 2 Transactieverzekering 3 Schade 4 Verplichtingen abonnee 5 Verplichtingen verzekerde 6 Premie en

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Intercity Zakelijk Kruisweg 659 2132 NC Hoofddorp Nederland Tel. +31 (0)20 655 3000 Fax. +31 (0)20 653 1534 K.v.K. 34090783 www.intercityzakelijk.nl 2 ALGEMENE VOORWAARDEN NETWERK

Nadere informatie

AMERICAN EXPRESS CHARGE CARD

AMERICAN EXPRESS CHARGE CARD OVEREENKOMST VOOR DE AMERICAN EXPRESS KAARTHOUDERS AMERICAN EXPRESS CHARGE CARD OVEREENKOMST VOOR AMERICAN EXPRESS KAARTHOUDERS INHOUD PAGINA DEEL 1 Partijen 4 Termen die wij gebruiken 4 Vergoedingen

Nadere informatie

AEGON Auto op Maat. Polisvoorwaarden. nr. 1411

AEGON Auto op Maat. Polisvoorwaarden. nr. 1411 AEGON Auto op Maat Polisvoorwaarden nr. 1411 Inhoudsopgave Pagina Algemene voorwaarden 7 Definitie verzekeringsovereenkomst 7 Mededelingsplicht 7 1. Begripsomschrijvingen 7 2. Algemene uitsluitingen 8

Nadere informatie

Voorwaarden Woongarant Autoverzekering Prominent 0115

Voorwaarden Woongarant Autoverzekering Prominent 0115 Voorwaarden Woongarant Autoverzekering Prominent 0115 Wat vindt u waar? Algemene voorwaarden Artikel 1: Wat bent u verplicht mee te delen bij aanvang van de verzekering? p. 4 Artikel 2: Waarop is uw verzekering

Nadere informatie