postuleren voor functies van hoofdcommissaris. Belangrijke opmerking : Het hoeft niet noodzakelijk een mandaatbetrekking

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "postuleren voor functies van hoofdcommissaris. Belangrijke opmerking : Het hoeft niet noodzakelijk een mandaatbetrekking"

Transcriptie

1 Bureau de dépôt : 7500 Tournai ECHO Maandelijks tijdschrift van NSPV vzw - niet in juli Afz.: Gen. Bernheimlaan, 18/ Brussel België Belgique P.B. - P.P Tournai 5/118 Autorisation de fermeture: 5/182 NOVEMBER Nr. 659 HERVORMING VAN DE BRANDWEER EN HULPDIENSTEN EISEN VAN DE IFOD SECTOR BRANDWEER Ons Nationaal comité heeft met het oog op de hervorming de voor hen onontbeerlijke aandachtspunten genoteerd. De lijst is zeker niet volledig doch het zijn wel de meest essentiële punten. EEN OVERLEVINGSPENSIOEN EN MIJN LOOPBAAN SAMEN BEZORGEN ME VEEL, HEEL VEEL KOPZORGEN. Niet tegenstaande de grensbedragen van het toegelaten beroepsinkomen bij de rust- en overlevingspensioenen regelmatig, her en der verschijnen, wordt er meer en meer om duidelijkheid gevraagd. EDITO Philip Van Hamme Nationaal voorzitter Beste vrienden, Onlangs heeft het NSPV een nietakkoord gegeven voor wat betreft het Ontwerp van Koninklijk Besluit dat het directiebrevet moet regelen. Ik houd eraan om in het kort de voornaamste beweegredenen te verduidelijken die aan de basis liggen van die beslissing. Vooreerst wil ik wat randinformatie verstrekken die de problematiek op zich nog wat meer contrast geeft zodat één en ander nog duidelijker wordt. Zoals u wellicht weet wordt het directiebrevet in het leven geroepen om mensen toe te laten om te postuleren voor functies van hoofdcommissaris. Belangrijke opmerking : Het hoeft niet noodzakelijk een mandaatbetrekking te zijn. Tot op vandaag mogen ook de commissarissen die minstens negen (9) jaar kaderanciënniteit tellen (vijf jaar in geval van bepaalde diploma s) postuleren voor functies van hoofdcommissaris. En dit laatste wil men schrappen. Dit is een eerste zaak waarmee wij ons niet akkoord kunnen verklaren. Wij zijn van oordeel dat die mensen, waar velen houder zijn van universitaire titels, en die bovendien in het verleden commandofuncties hebben uitgeoefend en die inderdaad minstens negen (9) jaar kaderanciënniteit hebben, moeten kunnen postuleren voor functies van hoofdcommissaris zowel bij mobiliteit als voor de mandaatfuncties. Sommigen hebben destijds de veertien weken durende opleiding van brevet eenheidscommandant moeten volgen om dit hogere ambt te mogen uitoefenen. Een tweede vaststelling : Talrijke mensen zijn momenteel aangesteld in de graad van hoofdcommissaris zonder in het bezit te zijn van enige universitaire titel en sommigen tellen zelfs geen negen (9) jaar kaderanciënniteit. Die mensen werden op vrijwillige basis aangesteld in het raam van de vervolg op blz 3 1

2 HUMEUR VAN DE NATIONALE SECRETARIS Enkele dagen geleden was ik ten zeerste verwonderd door wat een zonechef me verkondigde : Wat wilt u, de burgemeester is mijn werkgever en ik doe dat hij me vraagt! Gezien mijn verontwaardiging, antwoordde hij mij: Hij betaalt me en kortelings worden de mandaten hernieuwd. Als men eerst aan zichzelf moet denken alvorens een beslissing te nemen, waar gaan wij dan naartoe? Ander voorbeeld van de houding van bepaalde politieke personen: Een kamerlid-burgemeester, voorzitter van een politiezone, heeft een brief geschreven aan een lid van zijn politiekorps met kopie van deze brief gericht aan de zonechef. Wat staat erin vermeld? Ik heb de bijeenkomsten van de collega s altijd ondersteund. Ik neem er trouwens aan deel als ik word uitgenodigd. Ik ben echter verbaasd te moeten horen dat uw team van...zijn gezellig samenzijn juist organiseert op de dag van het bal van de burgemeester, de Voorzitter van de politiezone. Het gaat om een totaal gebrek aan tact, een gebrek aan hoffelijkheid dat men zich nog zal herinneren. Als men hier niet kan spreken van een verdoken straf, begrijp ik er niets meer van. Ik ontvang meer en meer klachten van het personeel betreffende de inmenging van de politiek in de politiediensten. Andere burgemeesters aanvaarden het syndicale werk niet. Ik denk in het bijzonder aan een burgemeester die, ten gevolge van een van onze reacties ten opzichte van een abnormale situatie in een plaatselijk overleg, zich niet wegstak door te zeggen: Ik hou geen rekening met wat de vakbonden vertellen, het zijn zij niet die de wet maken. Wij vragen niet de Wet te maken, wij vragen enkel om de Wet te eerbiedigen. Voorts kan ik het stilzwijgen van de zonechef niet aanvaarden niettegenstaande hij aanwezig was bij het zeggen van deze woorden. Hoe wilt u dat het personeel zich goed voelt onder zo n omstandigheden? Wij hebben hier te maken met plaatselijke potentaten. Gelukkig zijn zij niet allemaal van hetzelfde kaliber. Wat denkt u van het feit dat men een commissaris in een zone behoudt, die anonieme roddels heeft geschreven over een personeelslid. Hierop kom ik later in detail terug met een volgend artikel daar ik klacht heb neergelegd, via een advocaat, bij de Hoge Raad van Justitie. Met betrekking tot een andere zone, heb ik in de plaatselijke pers kunnen lezen dat de sfeer verrot was en dat de directie met de vinger werd gewezen.. Ik zal u de details van deze zaak waarover iedereen spreekt besparen maar waarom is er geen enkele reactie van de burgemeesters hieromtrent? Men neemt een loopje met het personeel! Zij zijn hier om te werken en worden betaald door de zone dus : Hou je mond en doe wat je gevraagd wordt! Hoe wilt u, onder deze omstandigheden, een goede werksfeer creëren? U gaat zeggen dat ik altijd kanker maar er is een reden voor! Vrijwillige vierdagenweek - de halftijdse vervroegde uittreding Herverdeling van de arbeid - ( ) Persbericht van de Ministerraad Op voorstel van de heer Christian Dupont, Minister van Ambtenarenzaken, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed (*) betreffende de herverdeling van de arbeid in de openbare sector. In uitvoering van de intersectorale sociale programmatie verlengt het ontwerp: de vrijwillige vierdagenweek en de halftijds vervroegde uitkering met een jaar tot 31 december 2005 de vrijstelling van werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid tot dezelfde datum. (*)WETTELIJKE BASIS Art. 1 van het KB van 03/10/2003 voor uitvoering van art 27, 3 van de Wet van 10/04/1995 betreffende de herverdeling van de arbeid in de openbare sector. 2

3 EDITO VERVOLG VAN BLZ 1 proportionele verdeling van de gezagsambten bij de oprichting van de geïntegreerde politie. Derde vaststelling : Er worden nog steeds mensen aangesteld in de graad van hoofdcommissaris. Plotseling worden plaatsen vacant verklaard en vult men die vlug op alvorens de vereiste van het directiebrevet binnenkort een vereiste zal zijn. Vierde vaststelling : Talloze mensen zijn onlangs bevorderd of worden nog benoemd in de graad van hoofdcommissaris gewoon door het feit dat zij bepaalde ambten en/of functies bekleden sinds de oprichting van de geïntegreerde politie, o.a. alle directeurs, de zonechefs, de verbindingsofficieren in het buitenland, officieren die dicht staan bij politici, Vijfde vaststelling : Sommige leden van het comité P krijgen het directiebrevet als het ware cadeau. Zesde vaststelling: de geïntegreerde politie telt honderden mandaatfuncties waarvoor reeds een selectieprocedure is voorzien. In veel lokale polities en directies zijn naast de mandaathouder geen ambten voor hoofdcommissaris voorzien. Waarom dan nog een aparte procedure invoeren voor onbestaande ambten. Zoals u merkt zijn nogal wat personeelsleden bekleed met de graad van hoofdcommissaris, ofwel benoemd, ofwel aangesteld. Voor de potentiële kandidaat-brevethouders vormt die laatste categorie een probleem in die zin dat zij die plaatsen van hoofdcommissaris in feite blokkeren van gebrevetteerden. Wat eveneens niet uit het oog mag worden verloren is het gegeven dat er waarschijnlijk slechts tussen de twintig (20) à dertig (30) kandidaten per jaar zullen worden toegelaten tot de opleiding voor het verkrijgen van het brevet. Als men bovendien nog rekening houdt dat er ondertussen toch enkele honderden potentiële kandidaten zijn, dan ziet men onmiddellijk dat er een probleem is. Nu voor elk probleem is er blijkbaar een oplossing en de overheid heeft gemeend DE oplossing te hebben gevonden. Het voorgestelde parcours voorziet in het twee maal verschijnen voor een jury, een jury die de objectiviteit zou moeten garanderen. Wij weten allemaal dat een jury allesbehalve objectief is, als men iets niet objectief wil aanpakken dan is een jury het middel bij uitstek. Die jury wordt immers geacht zich aan bepaalde spelregels te houden waarvan ik er u enkele niet wens te onthouden : Zo zal er gewaakt worden over de taalpariteit, op zich kan men daar niets op tegen hebben vermits het vroeger ook zo was. Zo zal men er echter ook op toezien dat er een proportionele verdeling komt op basis van : Is de kandidaat afkomstig van de lokale of federale politie. Zo zijn er de mening toegedaan dat twee derden (2/3) afkomstig MOET zijn van de lokale politie vermits dit ongeveer de verhouding weergeeft tussen de lokale en federale politie. Men vraagt zich blijkbaar niet af waar u in de toekomst wil werken maar wel waar u gewerkt heeft en men gaat er blijkbaar van uit dat dit zo zal blijven. Dus bij de hypothese dat er twintig (20) mensen van de lokale worden toegelaten dan zullen er slechts tien (10) van de federale worden toegelaten. Vervolgens moeten die dan nog opgedeeld worden onder de verschillende directiesgeneraal. En om in de gerechtelijke pijler te kunnen functioneren moet u tot die pijler behoren ofwel een bijkomend brevet halen. Vergeten wij ook niet dat in de jury zowel de lokale als de federale politie zijn vertegenwoordigd die ongetwijfeld elk hun eigen belangen zullen verdedigen. Ik geef nog enkele bedenkingen mee voor de lezer : Wat zal de jury beslissen over mensen die al jaren tot eenieders voldoening zijn aangesteld in de graad van hoofdcommissaris en die zich aanbiedt voor het directiebrevet? Wat gebeurt er met dit personeelslid, blijft hij aangesteld? Idem voor zij die nu het ambt waarnemen van hoofdcommissaris en er reeds voor betaald worden? Voor ons is het duidelijk : Elk personeelslid die op datum van de graad van officier had moet na negen (9) jaar kaderanciënniteit kunnen postuleren voor een functie van hoofdcommissaris, met andere woorden : het directiebrevet mag slechts worden ingevoerd en régime. SYNDICAL ECHO COLOFON De ECHO is het maandelijks tijdschrift van het Nationaal Syndicaat van het Politie- en Veiligheidspersoneel. Alle leden ontvangen een exemplaar. Niet-leden en geïnteresseerden kunnen intekenen op een jaarabonnement door het storten van 75 op rekeningnummer van het NSPV. De adresgegevens worden behandeld overeenkomstig de Wet op de Privacy (08/12/1992). Verantwoordelijke uitgever : Philip Van Hamme Eindredactie : Eddy De Blaere Tekeningen : Dirk Van Der Auwera De redactie staat open voor vragen en suggesties van lezers. U kan ze sturen naar : Redactie Echo, Generaal Bernheimlaan 18/ Brussel tél. : fax : Breng tevens een bezoek aan onze website : Mail : Gelijkheidstraat Moeskroen Tel.: Fax :

4 HERVORMING VAN DE BRANDWEER EN HULPDIENSTEN EISEN VAN DE IFOD SECTOR BRANDWEER Ons Nationaal comité heeft met het oog op de hervorming de voor hen onontbeerlijke aandachtspunten genoteerd. De lijst is zeker niet volledig doch het zijn wel de meest essentiële punten. 1. EEN BELANGRIJKE FINANCIELE INVESTERING (zie ook punten 5 en 7) Als de noodzakelijke budgettaire middelen niet worden «gevonden» of toegewezen, kan men, zonder het risico zich te vergissen, reeds een monumentale mislukking voorzien. Het zal dan nogmaals gaan over niets meer noch minder dan van een hervorming in mineur en weer wordt een nieuwe kans gemist! Onze overheden moeten rekening houden met de reeds meer dan 20 jaar durende bezuinigingen op de kap van de brandweerdiensten. Het is geweten dat een goede organisatie moet bezuinigen. De hierdoor vrijgekomen middelen moeten dan wel volledig benut worden voor de verbetering van het geheel. 2. DE ERKENNING VAN HET «BEROEPSRISICO VAN DE PROFFESIONELE BRANDWEERMAN. Het beroep van brandweerman wordt in België niet als dusdanig erkend. We blijven geklasseerd als personen welke een veiligheidsdienst verzekeren, dezelfde klassering als een gemeentewerkman.. In Frankrijk wordt ons beroep officieel erkend als een risicoberoep. We moeten dus eerst en vooral deze erkenning verkrijgen in België. De toekomstige onderhandelingen zullen hierdoor veel minder stroef verlopen. Het beroep erkenning geven wil zeggen dat men een rekrutering van een maximum aan beroepsbrandweerlui moet doen en geen maximum aan vrijwilligers! Moeten we er fier over zijn dat men (op papier) slechts ± 5000 beroepsbrandweerlui telt op een effectief van ± ? 3. EEN VOLLEDIG PENSIOEN VOOR DE OPERATIONELEN OP 55 JAAR Het is zo evident dat het onnodig lijkt daarover te argumenteren! 4. DE HERPLAATSING IN DE SCHOOT VAN DE DIENST, ZELFS IN BOVENTAL, VAN DE SLACHTOFFERS VAN ARBEIDSONGEVALLEN IN DIENST EN VAN SLACHTOFFERS VAN BEROEPSZIEKTEN In het verleden waren er niet al te veel problemen voor de herplaatsing van een slachtoffer van een arbeidsongeval in en door de dienst of voor een slachtoffer van een beroepsziekte. In het algemeen werd de totaliteit van de functies bezet door mensen van de brandweer zelf. (interventie, preventie, centrale, wacht, de garage, enz ) Interne regelingen (van goede wil) maakten het mogelijk dat het slachtoffer van een arbeidsongeval of beroepsziekte deze functies de tijd van hun behandeling of zelfs definitief konden bezetten. Vandaag kunnen we met zekerheid stellen dat deze functies die momenteel door brandweerlui bezet worden zullen verdwijnen. Dit is trouwens meer en meer het geval in andere organismen waar burgers deze plaatsen bekleden. Het lijkt dus essentieel dat in het kader van de toekomstige hervorming dit «probleem» van zeer nabij wordt opgevolgd door de Ministers. Zo zal een brandweerman die door een bepaalde handicap zijn dienst niet meer kan uitvoeren, zo deze het wenst, moeten herplaatst worden binnen de dienst in een functie van zijn keuze en dit zelfs in bovental. Zo zullen we het respect tegenover het beroep en zijn mensen kunnen meten. 5. HARMONISATIE VAN DE KOSTEN VAN DE BRANDWEER PER INWONER 40 per inwoner voor alle brandweerdiensten van het land. Dat is wat wij gemiddeld kosten! Het bedraagt vijf tot zes keer minder dan voor de politiediensten. Het is belachelijk! In de privé-sector kan men voor 40 per jaar praktisch niets waarborgen. Niets! Men kan deze kosten in het belang van de bescherming van de bevolking minstens verdubbelen. Het is aan de politiek om hiervoor de financiële middelen te vinden. Een denkpiste nodig? Lees even het punt 7 weg van de gemeentelijke autonomie We moeten profiteren van de gelegenheid om de gelijkheid te herstellen omtrent hetgeen de inwoners moeten betalen voor hun bandweer. We mogen ook geen «gebaar» vanuit de verzekeringssector wegwuiven die de eerste begunstigden zullen zijn van dergelijke maatregel. Achtduizend beroepsbrandweerlui in plaats van vierduizend. De bevolking zal het zich niet beklagen noch de vierduizend werklozen die een echt en mooi beroep zullen ontdekken. 6. VERHOGING VAN DE ACTUELE VERMENIGVULDIGINGSCOEFFI- CIENT Reeds meer dan dertig jaar is deze gebaseerd op 5,62 van de in dienst zijnde brandweerlieden om een permanentie van 24 op 24 uur te verzekeren. Deze coëfficiënt omvat alles : het verlof, de arbeidstijd, de vakanties, de ziektes, ongevallen, enz... Het is onmogelijk deze nog toe te passen in de actuele situatie. Reeds meerdere jaren wordt deze overschreden. Er zijn verschillende redenen : stress, verlof, ziektes, vooral de recuperatie voor het volgen van opleidingscursussen die het reeds ingekrompen personeelsbestand 4

5 dagelijks verminderen en de pensioenleeftijd welke vanaf nu in overweging moet worden genomen. De oplossing is eenvoudig! Men moet het werkelijk aanwezige effectief nemen van alle diensten in 2003, de integratie van de «nieuwe pensioenleeftijd» en op deze basis de coëfficiënt berekenen. Een minimum van 7% zou de norm moeten zijn. Er is geen behoefte aan een universitaire studie om dit probleem op te lossen. De realiteit op het terrein is het enige criterium. Er is dus geen enkele struikelblok om een regeling uit te werken. 7. WEG VAN DE GEMEENTELIJKE AUTONOMIE Het is een vaststelling! Het past niet meer in de huidige materie. Er zijn enkel nog nadelen. De gemeentelijke autonomie heeft nog nooit een duurzame en harmonische werking van de brandweer gegarandeerd. De financiële middelen in elke gemeente schommelen voortdurend. Het is bovendien dezelfde gemeente die verhindert dat de kosten per inwoner voor de brandweer dezelfde zijn in het ganse land. Het is het gemeenteniveau dat het korps van vrijwilligers bevoorrecht, om verschillende naar onze mening drogredenen waarvan de voornaamste gezien zij hoofdzakelijk budgettair is niets heeft te maken met de veiligheid en de doeltreffendheid van de brandweer. Een vrijwilligerskorps is nu éénmaal minder duur dan een beroepskorps. Als er geen enkel verschil zou zijn, in organisatie, in snelheid of doeltreffendheid (?) zou men geen ogenblik mogen aarzelen om het beroepsbrandweerkader langzaamaan te laten uitdoven om het in de toekomst te vervangen door vrijwilligerskorpsen over het ganse land. Men zou dan met deze logica tot op het eind moeten gaan Maar als er een verschil zou zijn..? Laat ons wat de financiering betreft een voorbeeld nemen aan het MIV, aan Landsverdediging, aan onderwijs, enz. We zouden nog vele andere kunnen noemen! Het is niet omdat wij in een kleine of grote stad of gemeente wonen, dat de kostprijs van al deze Ministeries een verandering zou teweeg brengen in onze belastingen. Het zou dus goed zijn om een algemeen principe toe te passen voor de brandweer om over het ganse land een financiële stabiliteit te garanderen. Er is moet een beheersniveau komen dat gefinancierd wordt op nationaal vlak. Vuur kent geen grenzen, noch territoriaal, noch taalkundig! 8. EEN EENVORMIG STATUUT EN VAN TOEPASING OP ALLE DIENSTEN Het statuut is ongelooflijk, een vat vol verrassingen. Het wordt, met juistheid of niet, toegepast volgens de goodwill of de financiële mogelijkheden van de gemeente, van zijn burgemeester of de korpschef. Voordelen voor bepaalde korpsen (rijke gemeente) en ellende voor anderen (arme gemeenten). En niet vergeten dat er nog altijd de Omzendbrief blijft van Binnenlandse Zaken : De gemeenten kunnen toepassen. Het zou meer steek houden moest er staan : De gemeenten moeten toepassen Een wijziging is momenteel niet mogelijk want het is en blijft een gemeentematerie, verplichte gemeentelijke autonomie! Daarom de reden dat sommigen een statuut hebben en anderen niet. Voor deze laatste is het dus onmogelijk om de voordelen te krijgen die nochtans, als perfect gerechtvaardigd, erkend zijn door de Regering (via zijn Minister van Binnenlandse Zaken). Het is dus een feit dat bij een brand, tijdens het bestrijden van hetzelfde vuur er brandweermensen zijn die genieten van alle kunnen van het Ministerie en anderen die niets hebben. Het is op zijn minst schokkerend. Een ongelooflijke administratieve en geldelijke discriminatie. 9. EEN IDENTIEKE VERLONING Het beroep brandweerman wordt, vooral na een ramp, met algemeenheid van stemmen als één van de gevaarlijkste beroepen erkend. Men kan er dus van uit gaan de er een politieke eensgezindheid zou kunnen bestaan om te komen tot een gunstige harmonisatie van de lonen. Er is voor het ogenblijk geen werkelijke verhoging noodzakelijk. Een eenvoudige aanpassing van de huidige betalingen aan de brandweerman in België zou kunnen volstaan om alle huidige onrechtvaardigheden af te schaffen en toelaten naar de toekomst toe met een schone lei te beginnen. 10. FORFAITAIRE INTEGRATIE VAN NACHT EN ZONDAGVERGOEDINGEN De integratie (forfaitair) in de wedde is een goed initiatief en geeft een zeker voordeel aan de overheid. Het laat immers toe om een bijdrage van ± 7,50% ten gunste van de pensioenkassen te nemen op het hetgeen de brandweerman maandelijks trekt aan nacht- en zondagsprestaties. Voor de overheid wordt de vervelende maandelijkse berekening voor elke brandweerman afgeschaft zodat dit een niet onbelangrijke administratieve winst betekent. Voor de brandweerman betekent dit een waarborg voor de berekening van het pensioen en een verzekerde forfaitaire betaling ingeval van ziekte. Dit systeem wordt momenteel in Luik toegepast tot grote tevredenheid van de actieve brandweerlieden en natuurlijk de gepensioneerden! 11. REORGANISATIE VAN DE INTERVENTIEMETHODES. Ledig eerst uw hersenen en verbeeldt u dan doeltreffendheid! 5

6 Het, in de eerste plaats, uiteindelijk respecteren van de gelijkheid van de burgers en alle inwoners door een minimum vertrek van beroepsbrandweerlieden te garanderen en dit over het ganse land. Het ligt in de directe lijn van de harmonisatie van de kosten per inwoner! Een werkelijk vertrek meteen na de oproep en niet binnen de toegelaten (wat begrijpelijk is) 6 minuten na het verzoek, zoals wordt toegestaan voor het vrijwilligerskorps. Zeer voorzichtig zijn om alle gevoeligheden te vermijden en verduidelijken dat onze collega s vrijwilligers niet als zodanig door deze wettige en eerbare eis worden beoogd. Het is het interventiesysteem dat wij beogen en in vraag moeten durven stellen! Wij kunnen ons zeer goed voorstellen dat de vrijwillige brandweermensen met een hart voor dit werk, beroeps willen worden en meteen na de oproep willen vertrekken eerder dan enkele minuten na het verzoek. Het is eveneens onze wens, en wij erkennen dat in goede omstandigheden tijdens de dag, als zij met meerderen op dezelfde plaats zijn, bepaalde vrijwilligers starten in minder dan 6 minuten. Dit gezegd zijnde stellen wij dat enkel door zijn snelheid een professioneel korps meer kansen heeft dan een vrijwilligerskorps en dit vooral s nachts. Dit kan niemand, vooral voor de reddingen, ontkennen. Niettegenstaande alle inspanningen op het gebied van harmonisatie moeten we ons rekenschap geven dat elk brandweerkorps een verschillende organisatie van hulpverlening heeft. Wij oordelen niet, wij stellen vast! Wat zeer raar is, is de officiële afwezigheid van vergelijkingspunten. Zo is het voor een brand onmogelijk het aantal voertuigen, manschappen, type van materiaal en snelheid van vertrek van de voertuigen te vergelijken. Hetzelfde geldt voor de komst van de brandweerlieden ter plaatse : Met hoeveel waren zij? - Zijn zij tegelijkertijd aangekomen, of in golven en in dit geval, binnen welke termijnen? - Hoeveel voertuigen? - Was er een ladderlift? - Een materiaalwagen met perslucht? Al deze gegevens zouden prioritair moeten zijn en in ruime mate moeten verspreid en besproken worden, Zij zijn essentieel om doeltreffend de vastgestelde gebreken te kunnen verhelpen. Onze medeburgers hebben het recht om te worden ingelicht over de reële capaciteiten van hun brandweerkorps en de voorwaarden waarin zij moeten werken. Hoe kunnen we beweren te reorganiseren door onwetend en onkundig te zijn van deze fundamentele elementen die de basis zelf zijn van een effectief criterium? Voor alle brandweerkorpsen, vrijwilligers of beroeps, heeft de kennis van deze gegevens aan de bevolking rechtstreeks gevolg tot een prioritaire verbetering ten gunste van hun diensten. Wanneer onze verantwoordelijken zullen begrepen hebben dat alle brandweerlieden van de wereld (beroeps of vrijwilligers) formeel zijn over het feit dat men zo snel mogelijk moet aankomen op de plaatsen van brand, om een tussenkomst te garanderen met een maximum aan doeltreffendheid, dan zullen wij een grote stap verder staan. Een onmiddellijk vertrek (en niet binnen de 6 minuten) van de korpsen en een grotere dekking van brandweerposten, zelfs al zijn ze kleiner, in de veiligheidszones. Wij moeten absoluut de interventietermijn verminderen over het ganse land! Hoe dit doel bereiken? Iedereen moet zich inzetten! Te beginnen met de lokale overheden (burgemeesters) die daartegenover een betere bescherming van hun bevolking zouden genieten. Zij kunnen gemakkelijk een gebouw, een loods of zelfs een eenvoudig huis vinden gelegen op ongeveer 5 minuten van hun veiligheidssector waar het mogelijk zou zijn op permanente basis drie professionele brandweerlieden en een voertuig te plaatsen. Als er eventuele aanpassingen te doen zijn is dit niet onoverkomelijk. De brandweermensen zijn knutselaars. Een garage voor de vrachtwagen, een kleine keuken, een douche, een stuk vestiaire en zaal om te rusten hoe bescheiden ook in het begin. Het voertuig,, een regenwaterput en een uitschuifbare ladder zouden reeds een goed begin zijn voor een kleine post. Als men gemiddeld 15 minuten (beroepsbrandweer) nodig heeft om vanuit zijn kazerne of vanuit zijn voorpost om een plaats te bereiken op het einde van zijn veiligheidssector is het evident dat een kleine post gesitueerd op vijf minuten voor de veiligheidssector een interventiewinst betekent. Als de brand zich bevindt in het midden van de veiligheidssector is het geheel der voertuigen reeds aanwezig na 7 of 8 minuten.. In de meeste gevallen zal aan het eind van de sector en dank zij de kleine post, een redding, indien noodzakelijk, altijd geprobeerd kunnen worden. De voorraad van beschikbaar water zal vaak een oncontroleerbare uitbreiding van het vuur verhinderen en zal het werk bij vertrek aan de kazerne vergemakkelijken. Eén minuut : een glas, vijf minuten : een emmer,.. Bovendien zouden deze kleine posten aldus een perfecte kennis van de sector kunnen verkrijgen, de wegen, de bedrijven, de wegenwerken en omleggingen en de beschikbare waterplaatsen. Dit zal de algemene doeltreffendheid van de interventies kunnen verhogen. Het is volkomen haalbaar - de Burgemeesters zijn vragende partij - want de regenwaterbakken bestaan; maar bevinden zich in een centrale kazernering of op lange trajecten verwijderd van de brandhaarden en de plaats waar zij noodzakelijk zijn. Het is wel degelijk daar dat men ze moet plaatsen. Men moet durven! Als norm een eerste hulp (zelfs minder) hanteren na meer dan 10 minuten is niet meer ernstig! Tot daar de stellingname van het het IFOD Sector brandweer die deze zal verdedigen bij de besprekingen. Voor het nationaal comité, Pirotte Jean, Nationaal secretaris. 6

7 OPENBAAR VERVOER Vraag aan het call-center. In het infonieuws nummer 1569 van 27 september 2004 staat te lezen dat je als operationeel personeelslid voor een privé verplaatsing met De Lijn een gevalideerd biljet nodig hebt. Uit een bericht van De Lijn, opgesteld door Dhr Fons Loos, Afdelingshoofd Marketing dd 21/06/04, kunnen we opmaken dat het bezit van een biljet niet noodzakelijk zou zijn voor een privé verplaatsing maar dat de dienstkaart hier voldoende zou zijn. Kan U hieromtrent uitsluitsel geven nopens de juiste interpretatie Hieronder het verkregen antwoord : Desbetreffende tabel werd opgemaakt a.d.h.v. wettelijke gegevens (KB, omzendbrieven) en conventies met de verschillende instanties openbaar vervoer. Wat het net De Lijn betreft is er vrij recent een samenwerkingsakkoord opgesteld, als gevolg aan veelvuldige agressie op het net. Dit akkoord is van kracht vanaf , zie infonieuws 1548 dd waar o.a. de faciliteiten hieromtrent worden uiteengezet. Het akkoord is van toepassing voor de operationele leden GPI, in uniform of in burgerkledij. Deze conventie maakt echter enkel melding van dienstverplaatsingen en/of verplaatsingen woon/werkverkeer. De tabel is dus louter theorie. De praktijk leert ons echter dat gratis vervoer bij een privé-verplaatsing ook mogelijk is op vertoon DIK; dit kadert in het gegeven agressie op De Lijn, zie hiervoor. Indien het personeelslid hiervan gebruik maakt, tijdens privé, dan zijn uiteraard ook hier de algemene verplichtingen, opgesomd in infonieuws 1548 (zie hiervoor) voor hem van toepassing. Mvg Guy Depus Medewerker Call-center PARLEMENTAIRE VRAAG Vraag van de heer Vandenhove over het recht op huisvesting van de ex-rijkswachters Transfer van de gebouwen naar de politiezones. Na de politiehervorming beschikten een aantal ex-rijkswachters nog over een toegekend logement dat beheerd werd door de Regie der Gebouwen. Sommige eigenaars van die woningen proberen de ex-rijkswachters te verplichten deze woningen te verlaten, terwijl de Regie der Gebouwen nog steeds huurder is. Destijds was, naar aanleiding van de politiehervorming, aan de betrokkenen beloofd dat zij ofwel de woning zouden kunnen blijven behouden, ofwel dat hen een gelijkaardige huisvesting zou worden toegekend. Uit mijn informatie blijkt dat sommige politiezones de contracten met de eigenaars zouden overnemen. Maar ondertussen blijft hieromtrent nog steeds onduidelijkheid heersen. Graag had ik de geachte minister het volgende gevraagd : 1. Welk gevolg hebt u gegeven aan het recht op huisvesting van de betrokkenen na de politiehervorming? 2. Hoe ziet u de praktische regeling met betrekking tot de transfer van de gebouwen aan de zones binnen het kader van het budget? 3. Hoeveel ex-rijkswachters zijn vandaag in hun recht op huisvesting bedreigd door de transfer van de gebouwen? Antwoord : Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op zijn vragen. 1. Het recht op huisvesting van de ex-rijkswachters werd aangeroerd tijdens de syndicale onderhandelingen die de rechtspositie van het personeel voorafgegaan zijn. Het statuut wijdt aan dit recht een bijzondere bepaling. Deze bijzondere bepaling maakt evenwel het voorwerp uit van tegengestelde interpretaties wat de omvang van haar toepassing aangaat. Er wordt momenteel gezocht naar een consensus tussen de verschillende betrokken ministers. In afwachting daarvan, werd een omzendbrief verspreid naar de politiezones om haar overheden te verzoeken zich van elk initiatief te onthouden zolang die consensus niet is bereikt. 2. Het antwoord op deze vraag hangt af van de consensus die op federale niveau zal bereikt worden. 3. Tussen 900 tot personeelsleden genieten momenteel dit recht op woonst. Ze zijn niet rechtstreeks bedreigd door het mechanisme van overdracht van de gebouwen naar de lokale politie. De overdracht betreft inderdaad niet de logementen maar enkel de administratieve en logistieke gebouwen. De privatieve gedeelten blijven eigendom van de Staat en worden beheerd door de Regie der Gebouwen. Deze personeelsleden zijn nochtans soms het voorwerp van druk vanwege de politiezone die hun logement wil kopen om bijvoorbeeld het administratief complex uit te breiden. De regering is zich wel bewust van de actualiteit van het probleem en stelt alles in het werk om zo snel als mogelijk een eenduidige oplossing te vinden. 7

8 Schade aan persoonlijk voertuig van personeelslid - verzekering Tot op heden is er binnen de federale politie geen verzekering voorzien voor het gebruik van het persoonlijk voertuig van de personeelsleden. Men kan de volgende hypothesen onderscheiden. Opgelet, deze gevallen behandelen de schade veroorzaakt AAN het persoonlijk voertuig van het personeelslid. 1) Schade aan persoonlijk voertuig op de weg naar en van het werk. De schade aan het persoonlijk voertuig valt ten laste van het personeelslid zelf. Desgevallend zal zijn autoverzekeraar de schadevergoeding (indien het personeelslid een omniumverzekering heeft) op zich nemen. 2) Schade aan persoonlijk voertuig n.a.v. een oproep buiten de diensturen voor een dringende interventie. Ook in dit geval valt de schade aan het persoonlijk voertuig ten laste van het personeelslid zelf (of diens verzekeraar). De federale politie is immers niet de verzekeraar van het persoonlijk voertuig. In het geval dat zou blijken dat het personeelslid geen vergoeding kan bekomen voor de schade aan zijn persoonlijk voertuig, noch van een verzekeraar, noch van de aansprakelijke derde, kan hij een aanvraag indienen om vergoed te worden voor zaakschade in de zin van art. 53 WPA. Indien hij voldoet aan de voorwaarden van art. 53 WPA (operationele interventie, goed is persoonlijke eigendom van het personeelslid en onontbeerlijk voor de dienst,...) zal de federale politie het personeelslid vergoeden. Het is van belang hier te onderstrepen dat de regeling inzake zaakschade slechts subsidiair is. D.w.z. dat wanneer het personeelslid op een andere manier vergoed kan worden (verzekeraar, aansprakelijke derde,...) hij geen recht heeft op vergoeding op grond van art. 53 WPA. De regeling van art. 53 WPA omtrent zaakschade is geenszins als een verzekering te beschouwen. 3) Schade aan persoonlijk voertuig tijdens de diensturen nav verplaatsing naar: a) dringende interventie Indien het personeelslid door de omstandigheden genoodzaakt was om zijn eigen persoonlijk voertuig te gebruiken om zich te begeven naar een dringende interventie, geldt opnieuw het antwoord onder 2) b) cursus, vergadering,... De schade aan het persoonlijk voertuig valt ten laste van het personeelslid zelf. Zelfde antwoord als onder 1). Het staat de verscheidene diensten uiteraard vrij voor hun personeelsleden een bijkomende (omnium)verzekering op hun eigen budget af te sluiten voor het gebruik van het persoonlijk voertuig van een personeelslid voor de gevallen waarin de autoverzekeraar van het personeelslid niet zou tussenkomen. Tenslotte dient opgemerkt te worden dat een autoverzekeraar verplicht is de aansprakelijkheid van de bestuurder (m.b.t. de schade van de tegenpartij) te verzekeren ook al vindt het ongeval plaats op de weg van en naar het werk. De autoverzekeraar kan zich niet beroepen op (en is evenmin op de hoogte van) de regeling van diensturen die de federale politie hanteert m.b.t. het geval van bereikbaarheid en terugroepbaarheid. OPENINGSUREN VAN HET NATIONAAL BUREEL TE BRUSSEL Ingevolge optimalisatie van onze diensten zijn vanaf heden volgende uren van toepassing Voor telefonische informatie kan u iedere werkdag terecht van uur tot uur. Uiteraard blijven onze burelen toegankelijk van maandag tot donderdag van tot uur en van tot uur. Op vrijdag zijn de burelen geopend tot uur. In dringend geval : Spreek uw naam en telefoonnummer in op het antwoordapparaat. Wij bellen u dan zo spoedig mogelijk terug. Zend ons een fax op het nummer : 02/ Zend ons een op volgend adres : Of neem contact met uw afdelingsbestuur. 8

9 TWEETALIGHEIDSTOELAGE? Moeten de personeelsleden behorende tot het middenkader die, overeenkomstig de artikelen XII.VII.17 en XII.VII.26 RPPol, zijn ingeschaald of aangesteld in het officierskader en een betrekking bekleden waarin het gebruik van een andere landstaal vereist of nuttig is, op 1 april 2001 in het bezit zijn taalattest van een niveau 2 SELOR om de tweetaligheidstoelage van het middenkader te kunnen ontvangen? Het is in deze aangewezen een onderscheid te maken tussen de drie personeelscategorieën bedoeld in voetnoot 1 van bijlage 8 RPPol, namelijk: 1. De personeelsleden die zijn ingeschaald in het officierskader overeenkomstig tabel D1 van bijlage 11 RPPol (adjunct-commissaris inspecteur van politie, adjunct-commissaris hoofdinspecteur van politie, adjudant en adjudant-chef van de rijkswacht brigadecommandant, ). De bestaansreden van het overgangsregime bestaat er voor hen in te vermijden dat zij moeten slagen in een niveau 1 SELOR. De vereiste van een niveau 2 SELOR moet niettemin vervuld zijn op 1 april De betrokken personeelsleden die nadien een tweetaligheidstoelage die overeenstemt met het niveau 1 SELOR wensen te genieten, dienen hiertoe uiteraard te slagen in het overeenkomstige examen. In dat geval komt het verschuldigde bedrag overeen met dat voorzien voor het officierskader (223,11 of 267,73 naar gelang het type examen waarvoor men slaagt). Toestaan dat die personeelsleden ten alle tijde voldoen met een niveau 2 zou discriminerend zijn ten aanzien van de officieren die na 1 april 2001 werden ingelijfd en die in het bezit moeten zijn van een niveau 1 SELOR. 2. De personeelsleden die zijn aangesteld in het officierskader krachtens artikel XII.VII.26 RPPol (proportionele verdeling van de gezagsambten). Deze personeelsleden zijn slechts aangesteld in het officierskader en blijven derhalve voor het overige onderworpen aan de bepalingen van hun kader van oorsprong (artikel XII.VII.26, vierde lid, RPPol). Aldus volstaat het voor hen titularis te zijn van een niveau 2 SELOR. Het al dan niet verschuldigde bedrag correspondeert uiteraard met dat van het middenkader (178,49 ). 3. De personeelsleden die, krachtens artikel XII.VII.17 RPPol, overgaan naar het officierskader. Deze personeelsleden kunnen op eenvoudig verzoek vanaf 1 april 2005 tot en met 2007 toetreden tot het officierskader. De bestaansreden van het overgangsregime bestaat er voor hen in te vermijden dat zij moeten slagen in een niveau 1 SELOR. De vereiste van een niveau 2 SELOR moet niettemin vervuld zijn op de datum dat zij benoemd worden in het officierskader. De betrokken personeelsleden die nadien een tweetaligheidstoelage die overeenstemt met het niveau 1 SELOR wensen te genieten, dienen hiertoe uiteraard te slagen in het overeenkomstige examen. In dat geval komt het verschuldigde bedrag overeen met dat voorzien voor het officierskader (223,11 of 267,73 naar gelang het type examen waarvoor men slaagt). Toestaan dat die personeelsleden ten alle tijde voldoen met een niveau 2 zou discriminerend zijn ten aanzien van de officieren die na 1 april 2001 werden ingelijfd en die in het bezit moeten zijn van een niveau 1 SELOR. Dit alles onverminderd de eventuele gelijkwaardigheden tussen de in bijlage 14 RPPol bedoelde niveaus van taalkennis. VOOR U GELEZEN Hieronder geven wij u een nota weer opgesteld op 30 september door de «Kabinetchef» van de politiezone Charleroi. Bestemmelingen : LOKALE POLITIE tav : AL HET PERSONEEL Betreft : Voeding van Fliquette Gedurende de laatste dagen heeft Fliquette, de kat bij ons politiekorps, gezondheidsproblemen gehad welke geleid hebben tot een «hospitalisatie». Er wordt gevraagd aan de personeelsleden haar niet meer te voederen, een overmatige voeding is een van de belangrijkste redenen van haar ziekte. De «eethoek» van Fliquette zal zich tijdens de week bevinden op het secretariaat van de Directie en in het weekend op de Centrale. U kan evenwel voedingszakjes afleveren bij deze twee diensten. U moet rekening houden met het feit dat op voorschrift van de dierenarts enkel brokjes senior of light mogen gegeven worden. Met dank aan allen. XXXXXXX Kabinetchef NB : elke gelijkenis met bestaande figuren is puur toeval. INFORMATIE Op onze website Laat ons uw mailadres geworden op 9

10 GRATIS MEDISCHE ZORGEN TERUGBETALING Formulieren Terugbetaling van de Trimestriële terugbetalingsaanvragen medische kosten F-123: Voor de rechthebbende personeelsleden van de federale politie L-123: Voor de rechthebbende personeelsleden van de lokale politie F-024: Voor invaliden in vredestijd Toelichting bij invullen trimestriële terugbetalingsaanvragen Er kan slechts 1 formulier per trimester ingevuld te worden, tenzij de kosten die ten laste blijven hoger zijn dan 100 EUR. Het terugbetalingsformulier dient in 2 exemplaren opgemaakt te worden. Volgende gegevens dienen ingevuld te worden - Identiteitsgegevens - tabel met gemaakte medische kosten (kolom 2 tot 5) - vak 1: dateren en ondertekenen - vak 2: dateren en ondertekenen door de erkende arts die u heeft verzorgd, de behandeling voorgeschreven heeft of u naar een specialist doorverwezen heeft. Bij te voegen documenten Deze documenten dienen slechts in 1 exemplaar overgemaakt te worden Als een origineel document gevraagd wordt is het noodzakelijk het origineel op te sturen. DPMS mag niet tussenkomen op basis van kopies. L-123 of F-123 (Bij te voegen documenten (in 1 exemplaar) Het personeelslid dient de facturen zelf te betalen. Bij de terugbetalingsaanvraag dient steeds een bewijs van betaling geleverd te worden (uitz.hospitalisatie) Medische zorgen - Terugbetalingsbewijs van de mutualiteit Indien facturen: - Originele facturen zonder overschrijving (met nomenclatuurnummer RIZIV) - Bewijs van betaling Hospitalisatie Indien het personeelslid geen gebruik maakt van een hospitalisatieverzekering: De individuele factuur/verplegingsnota (origineel met nomenclatuurnummer RIZIV) Origineel terugbetalingsbewijs van de mutualiteit (indien verzamelgetuigschrift verstrekte hulp bij factuur is gevoegd) Indien het personeelslid gebruik maakt van een hospitalisatieverzekering: Kopie van de individuele factuur/verplegingsnota (met nomenclatuurnummer RIZIV) Origineel terugbetalingsbewijs van de mutualiteit (indien verzamelgetuigschrift verstrekte hulp bij factuur is gevoegd) De originele kwijting van de tussenkomst van de hospitalisatieverzekering met gedetailleerde vermelding van de nomenclatuurnummers RIZIV) Tandverzorging Terugbetalingsbewijs van de mutualiteit Farmaceutische Produkten Mod 704 (af te leveren door apotheek) Kinesitherapie Kinesitherapievoorschrift van een arts van de medische dienst of van een erkend arts Terugbetalingsbewijs van de mutualiteit Tandprothesen Terugbetalingsbewijs van de mutualiteit Heelkundige prothesen Kopie van de doorverwijzing van de arts van de medische dienst of de erkende arts -De mutualiteit is reeds tussengekomen bij ontvangst factuur - originele factuur met nomenclatuurnummer RIZIV - bewijs van betaling De mutualiteit dient nog tussen te komen bij ontvangst factuur - kopie van factuur (met nomenclatuurnummer RIZIV) - terugbetalingsbewijs van de mutualiteit - bewijs van betaling F (Bij te voegen documenten) Medische zorgen Kopie van het getuigschrift vertrekte hulp (met nomenclatuurnummer RIZIV) 10

11 Terugbetalingsbewijs van de mutualiteit Hospitalisatie Inividuele factuur/verplegingsnota (origineel met nomenclatuurnummers RIZIV) Bewijs van betaling Tandverzorging Kopie van het getuigschrift verstrekte hulp (met nomenclatuurnummer RIZIV) Terugbetalingsbewijs van de mutualiteit Farmaceutische - Produkten Mod 704 (af te leveren door de burgerapotheker) + groen afschrift Kinesitherapie Kopie van het kinesitherapievoorschrift van de eenheids- of aangenomen geneesheer Kopie van het getuigschrift verstrekte hulp (met nomenclatuur RIZIV) Terugbetalingsbewijs van de mutualiteit Prothesen Kopie van de doorverwijzing van de eenheids- of aangenomen geneesheer naar de geneesheer- specialist Kopie van de factuur (met nomenclatuurnummer RIZIV) Terugbetalingsbewijs van de mutualiteit Naar waar dienen de terugbetalingsformulieren opgestuurd te worden? Op het einde van de trimester moeten de aanvraag tot terugbetaling en de bewijstukken verzonden worden aan : DGP/DPMS/TAR Fritz Toussaintstraat BRUSSEL GESPECIALISEERDE ASPIRANT HOOFDINSPECTEURS. In afwachting van het vervolg van hun opleiding (basisvorming middenkader) worden de AHINP ter beschikking gesteld van het politiekorps. Gezien zij aspiranten zijn wordt hun uitkeringen op nacht- en weekendprestaties en overuren geweigerd. Deze stelling is niet correct. Ons statuut voorziet expliciet dat het recht op uitkeringen niet van toepassing is op een personeelslid met de hoedanigheid van aspirant voor activiteiten die zijn ingeschreven in het opleidingsprogramma. In dit geval is de ter beschikkingstelling van het politiekorps niet ingeschreven in het opleidingsprogramma. Het is dus volkomen logisch dat er een uitkering gebeurd van de nacht- en weekendprestaties alsook van de overuren. Wettelijke basis : RPPol - Art. XI.III Aan het personeelslid wordt een toelage toegekend voor dienstprestaties uitgevoerd op een zaterdag, een zondag, een feestdag of tijdens de nacht. Onverminderd deze reeds opgelegd door andere wettelijke en reglementaire bepalingen, kan de minister bovendien beperkingen of uitsluitingen opleggen voor de toekenning van de toelage voor de prestaties die hij bepaalt.. Dino - Art. XI.3. In toepassing van artikel 11.III.6, 1, derde lid, RPPol geven geen recht op de toelage bedoeld in hetzelfde artikel : 1 alle activiteiten die zijn ingeschreven in het opleidingsprogramma van een personeelslid met de hoedanigheid van aspirant; RPPol - Art. XI.III.7 : Onverminderd artikel VI.I.3, 1, derde lid, en op voorwaarde dat ze noch een weddebijslag voor de uitoefening van een mandaat of voor de uitoefening van een hoger ambt, voor zover deze en weddebijslag dekt voor de uitoefening van een mandaat, noch de toelage van opleider ontvangen, wordt aan de personeelsleden die minstens benoemd zijn als stagiair, een toelage toegekend voor elk uur aan bijkomende dienstprestaties dat niet wordt gerecupereerd en de prestatienorm bedoeld in artikel VI.I.1, 2, overschrijdt. In afwijking van het eerste lid genieten de personeelsleden met de hoedanigheid van aspirant, voorafgaand aan een benoeming in één kader, dezelfde toelage als op hen een beroep wordt gedaan voor de uitvoering van operationele opdrachten die geen deel uitmaken van hun opleidingsprogramma. De om die redenen verrichte prestaties geven recht op de toelage waarbij het aantal prestatie-uren per maand wordt berekend. (Wanneer het aldus verkregen aantal uren dienstprestaties een uurgedeelte gelijk aan of meer dan dertig minuten omvat, wordt dit gedeelte naar het volgende uur afgerond; in het tegenovergestelde geval wordt er geen rekening mee gehouden (Inwerkingtreding : ) Ingevolge een tussenkomst van het NSPV heeft de heer Alain DUCHATELET, Directeur Generaal van het Personeel een nota gemaakt om deze fout recht te zetten. 11

12 Een overlevingspensioen en mijn loopbaan samen bezorgen me veel, heel veel kopzorgen Niettegenstaande de grensbedragen van het toegelaten beroepsinkomen bij de rust- en overlevingspensioenen regelmatig, her en der verschijnen, wordt er meer en meer om duidelijkheid gevraagd. Dat er beperkingen zijn inzake beroepsinkomen in cumul met rustpensioenen en overlevingspensioenen is aanvaardbaar. Maar die beperkende maatregelen, voornamelijk op het overlevingspensioen, kunnen soms kopzorgen teweeg brengen. Niet tegenstaande de grensbedragen voor 2004 fel verbeterd zijn moet men toch nog rekening houden met verschillende elementen. Realiteit Het moet je maar overkomen om bijvoorbeeld op je 45 ste weduwe te worden. Het gezinsinkomen wordt gehalveerd en je wordt onmiddellijk geconfronteerd met een onrechtvaardig aanvoelende wet inzake cumul met het overlevingspensioen. Het is altijd wikken en wegen geblazen en rekenen en tellen is een nuttig tijdverdrijf geworden. Eén verkeerde berekening of ontvangst van een kleine premie waar je niet op gerekend had, kan gedeeltelijk of een totaal verlies van het overlevingspensioen of pensioen voor gevolg hebben. Grensbedragen Ten einde het geheugen op te frissen delen wij nogmaals de toegelaten beroepsinkomens mede. Grensbedragen van het rustpensioen Aard van de uitgeoefende activiteit: werknemer, ambtenaar, mandaat, ambt of post Jaargrens van het toegelaten brutoberoepsinkomen (2004) in EUR: Vóór de leeftijd van Vanaf de leeftijd van 65 jaar: 65 jaar: Zonder kinderlast: 7.421, ,68 Met kinderlast (*): , ,48 (*) Opgelet: kinderlast verschilt van het begrip kind ten laste in de fiscale wetgeving! De grens bedragen overlevingspensioen Aard van de uitgeoefende activiteit: werknemer, ambtenaar, mandaat, ambt of post Jaargrens van het toegelaten brutoberoepsinkomen (2004) in EUR U geniet enkel één (of meerdere) overlevingspensioen(en) van de openbare sector of in een ander pensioenregime en u bent jonger dan 65 jaar: 65 jaar of ouder: Zonder kinderlast: , ,68 Met kinderlast (*): , ,48 U geniet (een) overlevingspensioen(en) van de openbare sector of in een ander pensioenregime dat (die) u cumuleert met één of meerdere rustpensioen(en) en u bent jonger dan 65 jaar: 65 jaar of ouder: Zonder kinderlast: 7.421, ,68 Met kinderlast (*): , ,48 12

13 Deze grensbedragen zijn van toepassing in het jaar 2004 en kunnen worden aangepast. Het begrip kinderlast heeft een andere invulling van de toepassing van de cumulatiewetgeving dan voor die inzake overlevingspensioen of voor de fiscale wetgeving. De verhoogde grens wegens kinderlast kan gedurende het gehele kalenderjaar toegepast worden indien u in de loop van het kalenderjaar kinder- of wezenbijslag of als dusdanig geldende tegemoetkoming ontving voor tenminste één kind. Is dit niet het geval, dan blijven de hogere grenzen toch van toepassing als u voor de opvoeding van uw eigen of een geadopteerd kind instaat en dit kind aan één van de volgende criteria beantwoordt: jonger is dan 14 jaar; jonger is dan 21 jaar en verbonden is door een leerovereenkomst; jonger is dan 25 jaar en dagonderwijs volgt; minstens 66 % arbeidsongeschikt is. Maak uw keuze Voor hen die gepensioneerd zijn op ouderdomsgrens en iets willen bijverdienen is de keuze vlug gemaakt. Er zijn talloze jobs die men kan verrichten zonder het maximum toegelaten beroepsinkomen te overschrijden. Het gaat dan meestal om een kleine bijverdienste. Anders is het gesteld voor onze leden die al dan niet nog actief zijn en al dan niet deeltijds werken (voornamelijk calog personeel) en op vroege leeftijd weduwe/weduwnaar geworden zijn. Meestal dient men dan een belangrijke keuze te maken: Ofwel kiest men voor de verderzetting van zijn loopbaan en ziet men gedeeltelijk of zelfs volledig af, van het overlevingspensioen, ofwel kiest men voor het overlevingspensioen en zegt men vaarwel aan het uitbouwen van een loopbaan en aan alle sociale voordelen. Dat daarachter een zekere onrechtvaardigheid schuilt zal wel geweten zijn door politici, politieke partijen, en andere vakbonden die er meermaals een gespreksthema van maken. Laat ons eerst even kijken naar de nadelen. U geniet enkel een overlevingspensioen: U geniet geen einde jaarspremie. U geniet geen op zeer weinig vakantiegeld Bij een nieuw huwelijk wordt het overlevingspensioen niet meer uitbetaald. Het opbouwen van een eigen pensioen is uitgesloten. U bent uitgesloten van sociale uitkeringen zoals o.a. vervanginkomens. U geniet een overlevingspensioen en u hebt een inkomen als werknemer. Sociale uitkeringen mogen niet gecumuleerd worden met een overlevingspensioen. Dit zal zeker problemen opleveren wanneer u ziek wordt, werkloos wordt of een bijslag zou krijgen voor deeltijdse werken.(bijvoorbeeld bij 4/5 arbeidsduur) U wordt gedwongen om een keuze te maken om uw eigen loopbaan te beperken, rekening houdende met de toegelaten beroepsinkomsten. Het wordt een zenuwslopende bezigheid om onder het toegelaten bedrag te blijven. Een werk, loopbaan, uw functie is niet altijd geschikt om deeltijds te werken met het oog onder het toegestane bedrag te komen. Je kan geen eigen pensioen meer opbouwen. Bij de uitbetaling van uw overlevingspensioen wordt geen rekening gehouden met uw beroepsinkomen, wat zwaar overkomt wanneer men een belastingsbrief in de bus krijgt. Het is onmogelijk te genieten van een brugpensioen mocht die gelegenheid zich voordoen. Om dan uiteindelijk uw keuze te maken kan men niet nalaten de voordelen van een loopbaan aan te halen. U hebt een beroepsinkomen en geniet daardoor geen overlevingspensioen meer U krijgt de kans een eigen pensioen op te bouwen die al naargelang uw loopbaan het overlevingspensioen zal overschrijden. U geniet alle sociale voordelen zoals uitbetaling bij ziekte,invaliditeit, werkloosheidsuitkering, uitkeringen wegens deeltijds werken enz. U kan een loopbaan uitbouwen. U geniet een eindejaarspremie en vakantiegeld... Maar hoeveel mag ik nu werkelijk bijverdienen? Over welke bedragen gaat het nu juist? De overschrijding van de grenzen van 1% tot 15% leidt tot vermindering en + 15% tot schorsing van het rustpensioen of overlevingspensioen, voor het volledig kalenderjaar, ongeacht de verdeling van de inkomsten, over de verschillende maanden van het jaar. Om na te gaan of de beroepsinkomsten, de in de tabel vermelde grenzen bereiken, moeten volgende inkomsten in aanmerking worden genomen. Voor de uitoefening van een beroepsbezigheid als werknemer in de particuliere of openbare sector, van elke andere activiteit, mandaat, ambt of post. (Let wel op: er zijn uitzonderingen zoals o.a. zelfstandigen, kunstenaars, enz), verstaat men onder beroepsinkomen het bruto-inkomen met inbegrip van alle elementen die deel uitmaken van de bezoldiging zoals het loon (inbegrepen het loon voor de betaalde feestdagen en het gewaarborgd week- en maandloon) de voordelen in natura (uitgezonderd de maaltijdcheques) het vakantiegeld, de eindejaarsvergoeding, de haard en stand plaatsvergoeding, premies allerhande, enz Voorbeeld beperking op het rustpensioen: Een lid van het calog zonder kinderlast, heeft een bruto geïndexeerd jaarinkomen van euro per jaar.( euro per maand.) Hij overschrijdt het toegelaten beroepsinkomen met 2%., waardoor het pensioen evenredig zal verminderd worden worden. Een overschrijding van 15 % heeft het totale verlies van het pensioen tot gevolg. Een halftijdse betrekking zou in de meeste gevallen een schorsing van het pensioen tot gevolg hebben en zal men moeten beroep doen op 1/3 loopbaan of nog minder. Met kinderlast mag men ongeveer 309,23 euro per maand meer 13

14 beroepsinkomen hebben eer de beperkende maatregelen van kracht worden. Voorbeeld beperking op één overlevingspensioen. Het lid, zonder kinderlast heeft een bruto beroepsinkomen van ,03 euro per jaar. ( per maand) Hij overschrijdt de jaargrens van het toegelaten beroepsinkomen met 16 %. Gevolg: Het overlevingspensioen wordt voor dat jaar volledig geschorst. Om die schorsing te ontlopen dient het lid zijn inkomen te verminderen door deeltijds te werken, of nog minder uren te laten uitbetalen door van bijvoorbeeld van 4/5 naar 1/2 de prestatie te gaan. Kunnen wij u raad geven? U moet toegeven dat het maken van een keuze niet zo gemakkelijk is. Het hangt af van situatie tot situatie.wat primeert? Kies je voor carrière of kies je voor pensioen? In ieder geval dien je toch een aanvraag te richten aan uw pensioendienst.(a.p. of RVP of voor zelfstandigen RSVZ.) Deze diensten hebben al uw gegevens voorhanden en zijn daarom het best geplaatst om uw juiste toestand te schetsen. De formulieren betreffende de aanvraag rustpensioen beroepsactiviteit en Overlevingspensioen beroepsactiviteiten kan u gerust vragen op het secretariaat van het NSPV - sector oprustgestelden Marcel De Loof Nationaal Afgevaardigde sector gepensioneerden ( N) SEMPER FIDELIS - IN FIDE CONSTANS Politiemensen door de Duitse bezetter terechtgesteld te Oostakker en te Rieme (Bij Gent) Albert Poppe Brigadier bij de rijkswacht Fernand Bouckenaere Adjudant bij de rijkswacht. David Delree mag symbool genoemd worden voor de andere vijftien rijkswachters, die als weerstander door de Nazi Duitsers werden terechtgesteld. Maar het is niet onbelangrijk om even stil te staan bij de andere vijftien collega s die hun leven lieten als lid van de ene of andere weerstandsgroep tijdens de oorlogsjaren. Evenals de herdenking te Sorinnes houden wij eraan om jaarlijks aanwezig te zijn op de plechtigheid te Oostakker bij Gent om er de terechtstelling van twee onzer leden in herinnering te brengen. Kort na de bevrijding van Gent, enkele weken na de laatste executie van 28 augustus 1944, werd in september 1944 de massagraven te Rieme en te Oostakker geopend. Samen met de resten van een honderdtal andere terechtgestelden vond men er de twee stoffelijke overschotten van Albert Poppe, Brigadier bij de rijkswacht en Fernand Bouckenaere Adjudant Brigadecommandant te Aalst. Fernand werd er als laatste op 28 augustus 44 geëxecuteerd. Albert Poppe werd uit de mobiele groep te Gent afgedeeld naar de Brigade Maldegem. Niemand wist dat Albert lid was van de weerstand. Hij dook onder maar werd tijdens het afleveren van wapens op 15 maart 1943 te Gent door de bezetter aangehouden, onder betichting van: lidmaatschap (leider) van een weerstandsgroepering, wapenbezit, hulp aan de geallieerden en spion. Op 26 augustus 1943 werd hij te Oostakker geëxecuteerd. In Rieme werden de veroordeelden als beesten op vrachtwagens vervoerd samen met kisten die als lijkkist moest dienen.. Vaak moesten ze de laatste honderd meter hun kist zelf dragen tot aan de executiepaal. De vrachtwagen kon niet door het te lage tunneltje die toegang gaf naar de schietstand. In Oostakker werd nergens een executiepaal of enig teken ervan terug gevonden. Het staat zo goed als vast dat de ter dood veroordeelden, staande aan de rand van een open kuil werden neergeschoten. Die kuil ving het stoffelijke overschot van de geëxecuteerden op. Het werd geleidelijk aan één massagraf. Fernand Bouckenaere Adjudant 1 Kl kon als brigadecommandant reeds zeer vroeg de werking van de Duitsers in de war sturen. Hij was er als de eersten bij, om iedereen die door de feldgendarmen gezocht werden tijdig te verwittigen. In 42 kwam hij in kontact met de weerstandsgroep Rita die voornamelijk opereerde in de streek van Aalst. Zijn inbreng en bedrijvigheid voor de inlichtingen dienst Service de Renseignement d Action was van het grootste belang. Hij kon als geen ander nauwkeurige inlichtingen doorspelen betreffende Duitse troepen- en munitietransporten en over de gevallen vliegeniers van de geallieerde troepen. Wanneer een beraamde aanslag op het strategisch belangrijk station te Denderleeuw verraden werd, bracht hij pas zichzelf in veiligheid nadat hij alle andere partizanen verwittigd had. Fernand werd naar Gent ontboden en werd er aangehouden. Hij diende de meeste folteringen te doorstaan. Juist voor de bevrijding, wanneer de geallieerden Gent reeds naderden werd hij te Oostakker gefusilleerd. Op zondag 28 oktober 1945 werd te AALST in de rijkswachtkazerne een gedenksteen onthuld. Door het ontstaan van de geïntegreerde politie zijn de gebouwen van de rijkswacht buiten dienst geraakt. Er gaan stemmen op, om de gedenkplaat een nieuwe plaats te geven en aan te brengen in het Stadhuis te Aalst naast de gedenkstenen van de twee, bij een overval door de Bende van Nijvel neergeschoten, politieagenten. Laten we ze niet vergeten. Bron: Eigen archieven. Historische Dienst van de Politie. Marcel de Loof 14

15 NECROLOGIE ASSE Mevrouw VAN AVERMAET Clementina, echtgenote van François THIENPONDT, geboren te Zele op 15 april 1923 en overleden te Pepingen op 15 oktober Rouwadres: Repekouter 9, 1570 Galmaarden. BRUGGE De Heer VANDENBRUWAENE Jean Pierre, echtgenoot van Yvonne DECLERCQ, geboren te Watou op 14 februari 1929 en overleden Torhout 19 september Rouwadres: Rozenstraat 4, 8820 Torhout. De Heer DEPOORTER Ernest, weduwnaar van Margriet CLOET, geboren te Oostende op 06 augustus 1920 en overleden te Brugge op 18 september Rouwadres: Nicole Depoorter, Prins Alexanderstraat 26, 8310 Brugge. De Heer ROOSE Morits, echtgenoot van Jeannette DECOSTER, geboren te Gistel op 04 december 1921 en overleden te Oostende op 13 september Rouwadres: Gistelse Steenweg 230, 8400 Oostende. De Heer DEROUS Maurice, weduwnaar van Simonne DEMAREY, geboren te Aartrijke op 29 maart 1919 en overleden te Aalter op 22 september Rouwadres: Roger Derous, Ter Venne 1, 9880 Aalter. De Heer VANOETEREN José, echtgenoot van Marie DELRUE, geboren te Stekene op 29 juni 1911 en overleden te Koekelare op 16 september Rouwadres: Meunyckenplein 2, 8680 Koekelare. De Heer BOUSSEMAERE Roger, weduwnaar van Lizette DELANGHE, geboren te Krombeke op 19 december 1921 en overleden te Brugge op 01 oktober Rouwadres: Thierry Storme, Rietstraat 3, 8000 Brugge. BRUSSEL De Heer VANWINCKEL Jacques, weduwnaar van Flora MEURANT, geboren te Gemmenich (Plombières) op 14 september 1925 en overleden te Brussel op 23 oktober Mevrouw LOSDYCK Pauline, weduwe van Désiré HARDENNE, geboren te Etterbeek op 15 november 1921 en overleden te Etterbeek op 12 september Rouwadres: Marie-Louise Hardenne, Avenue Marengo 12, 1410 Waterloo. De Heer VAN BEL Jean, echtgenoot van Suzanne SMOLDERS, geboren te Heverlee op 27 september 1915 en overleden te Brussel op 11 oktober Rouwadres: Rue du Saphir 27, 1030 Schaarbeek. Mevrouw KUSNIEREK Hélène, weduwe van Jérôme DE MEY, geboren te Harnes (Frankrijk) op 22 april 1925 en overleden te Asse op 08 oktober Rouwadres: Micheline De Mey, Wilgendael 68, 1731 Zellik. Mevrouw RAEMDONCK Joanna, echtgenote van Joseph KEMPENEERS, geboren te Brussel op 03 mei 1923 en overleden te Jette op 27 oktober Rouwadres: Secretinlaan 27 / 6, 1090 Brussel. CHARLEROI Mevrouw HOUTAIN Yvonne, weduwe van Fernand INDEVUYST, geboren te Matagne-la-Petite op 08 februari 1921 en overleden te Chimay op 08 oktober Rouwadres: Paulette Indevuyst, R. ND. de la Paix, 6460 Chimay. GENT Mevrouw VAN DEN BOSSCHE Georgina, echtgenote van Etienne SPIESSENS, geboren te Sint-Martens- Latem op 11 juli 1927 en overleden te Gent op 11 oktober Rouwadres: Lindenpark 8, 9840 De Pinte. LEUVEN De Heer DEWAELHEYNS Achille, weduwnaar van Catharina NYS, geboren te Overwinden op 20 mei 1914 en overleden te Holsbeek op 17 september Rouwadres: Bert Dewaelheyns, Langstraat 99, 3350 Linter. LUIK De Heer FARINELLE André, echtgenoot van Léa MERVILLE, geboren te Les Bulles op 12 janauri 1919 en overleden te Flémalle op 31 oktober Rouwadres: Rue des Bas Sarts 63, 4100 Seraing. Mevrouw LAMBERT Gisèle, echtgenote van Lucien GEORIS, geboren te Tillet op 26 april Rouwadres: Rue de Xhoris 40, 4180 Hamoir. NEUFCHATEAU Mevrouw GODARD Maria, weduwe van Marcel CLESSE, geboren te Elsenborn op 17 juni 1924 en overleden Virton op 03 juni Rouwadres: Anne-Marie Clesse, Avenue Numa Ensch Tesch 2, 6700 Arlon. TONGEREN GENK De Heer VAN ROMPUY Leonard, weduwnaar van Godelieve GELDHOF, geboren te Begijnendijk op 21 maart 1913 en overleden te Neeroeteren op 26 september Rouwadres: Van Eycklaan 99 bus 3, 3680 Maaseik. De Heer VANDERHOEVEN Henri, echtgenoot van Helena PEEREBOOM, geboren te Rekem op 24 augustus 1923 en overleden te Tongeren op 07 oktober Rouwadres: Blaarstraat 50 bus 2, 3700 Tongeren. Mevrouw GOOSSENS Marie-José, echtgenote van André CREEMERS, geboren te Bocholt op 14 november 1927 en overleden te Bocholt op 11 oktober Rouwadres: Meidoornstraat 19, 3850 Bocholt. ONZE BLIJKEN VAN DEELNEMING AAN ALLEN DIE BETROKKEN ZIJN BIJ DEZE DROEVE GEBEURTENISSEN

16 VRIJSTELLING * En dat is slechts één van de voordelen die onze autoverzekering te bieden heeft, speciaal voor de leden van het NSPV. Want er zijn er nog veel meer : > Bijzonder competitieve premies. > Gratis vervangwagen gedurende 5 dagen bij ongeval of pech. > Volledige en gratis bijstand**. > Soepele betalingsvoorwaarden (driemaandelijks/halfjaarlijks/jaarlijks). > Gemakkelijke service via een enkel gratis nummer : 0800/ * Indien u uw wagen laat herstellen in één van de aangesloten garages. Met uitzondering voor jonge bestuurders. ** Voor elk voertuig minder dan 6 jaar bij inschrijving. 2 BIJZONDERE CIJFERS WAARMEE ALLES VERANDERT Een vraag? Een gratis simulatie? Bel onmiddellijk 0800/ GEGARANDEERD PER JAAR Dat is het minimumrendement dat ons pensioenspaarfonds Diamond Pension garandeert. En het heeft ook tal van andere troeven : > Want bovenop deze 3,25% geniet u nog over bijkomende voordelen. Zo profiteert u bij het einde van het contract over extra kapitaal (belastingvrij). > Uw spaargeld is niet onderhevig aan beursschommelingen (gegarandeerde opbrengst!). > U investeert wat u wenst, wanneer u dat wenst. > Uw jaarlijkse stortingen geven recht op een belastingvermindering die oploopt tot 30 of 40%. U heeft al een ander pensioenspaarfonds onderschreven? Vergelijk het met Diamond Pension. En weet dat u uw contract te allen tijde kunt stopzetten en - zonder kosten - kunt investeren in Diamond Pension. In samenwerking met VIVIUM AFFINITY, ESV - Verzekeringsagent VIVIUM / VIVIUM LIFE - Ingeschreven in het register van de verzekeringsbemiddelaars onder nr Burgemeester E. Demunterlaan 1 bus Jette - Tel. 02/ Fax: 02/ Bank nr HR Brussel Nr RESV Brussel Nr 58.

DEEL V Titel I Hoofdstuk V Afdeling III Functietoelage Detachement belast met de onmiddellijke beveiliging van de koninklijke familie

DEEL V Titel I Hoofdstuk V Afdeling III Functietoelage Detachement belast met de onmiddellijke beveiliging van de koninklijke familie Versie 04-03-2011 DEEL V Titel I Hoofdstuk V Afdeling III Functietoelage Detachement belast met de onmiddellijke beveiliging van de koninklijke familie Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke

Nadere informatie

DEEL V Titel II Hoofdstuk I Toelage voor dienstprestaties uitgevoerd op een zaterdag, een zondag, een feestdag of tijdens de nacht

DEEL V Titel II Hoofdstuk I Toelage voor dienstprestaties uitgevoerd op een zaterdag, een zondag, een feestdag of tijdens de nacht Versie van 04-03-2011 DEEL V Titel II Hoofdstuk I Toelage voor dienstprestaties uitgevoerd op een zaterdag, een zondag, een feestdag of tijdens de nacht Inhoudsopgave 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke

Nadere informatie

Versie DEEL VII Titel II Toelage voor de secretaris Inhoudstafel

Versie DEEL VII Titel II Toelage voor de secretaris Inhoudstafel Versie 04-03-2011 DEEL VII Titel II Toelage voor de secretaris Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire grondslagen 3. Begunstigden 3.1 Eengemeentepolitiezone 3.2 Meergemeentepolitiezone

Nadere informatie

Versie van DEEL III De wedde Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire basis 2. Algemeen 2.1 Definitie van de wedde 2.1.

Versie van DEEL III De wedde Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire basis 2. Algemeen 2.1 Definitie van de wedde 2.1. Versie van 21-03-2011 DEEL III De wedde Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire basis 2. Algemeen 2.1 Definitie van de wedde 2.1.1 Volledige wedde 2.1.2 Niet volledig verschuldigde wedde 3. Recht

Nadere informatie

Versie DEEL V Titel I Hoofdstuk V Afdeling IV Functietoelage Detachement belast met de politie van de militairen Inhoudstafel

Versie DEEL V Titel I Hoofdstuk V Afdeling IV Functietoelage Detachement belast met de politie van de militairen Inhoudstafel Versie 04-03-2011 DEEL V Titel I Hoofdstuk V Afdeling IV Functietoelage Detachement belast met de politie van de militairen Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire grondslagen

Nadere informatie

Versie van DEEL V Titel I Hoofdstuk V Afdeling VIII Functietoelage Operationeel misdrijfanalist Inhoudsopgave

Versie van DEEL V Titel I Hoofdstuk V Afdeling VIII Functietoelage Operationeel misdrijfanalist Inhoudsopgave Versie van 04-03-2011 DEEL V Titel I Hoofdstuk V Afdeling VIII Functietoelage Operationeel misdrijfanalist Inhoudsopgave 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire basis 3. Begunstigden 4. Voorwaarden

Nadere informatie

Versie 29-01-2015 DEEL VI Titel II Hoofdstuk II Begrafenisvergoeding Inhoudstafel

Versie 29-01-2015 DEEL VI Titel II Hoofdstuk II Begrafenisvergoeding Inhoudstafel Versie 29-01-2015 DEEL VI Titel II Hoofdstuk II Begrafenisvergoeding Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire grondslagen 3. Begunstigden 4. Voorwaarden 5. Bedrag 5.1 De overledene

Nadere informatie

Versie van DEEL V Titel I Hoofdstuk IV Verbintenistoelage Inhoudsopgave

Versie van DEEL V Titel I Hoofdstuk IV Verbintenistoelage Inhoudsopgave Versie van 04-03-2011 DEEL V Titel I Hoofdstuk IV Verbintenistoelage Inhoudsopgave 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire basis 3. Begunstigden 4. Voorwaarden 5. Bedrag 6. Kenmerken van

Nadere informatie

Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde Versie 10-05-2007 Boek 3 Hoofdstuk 1 : Aanvraag voor terugbetaling medische kosten Inhoudstafel

Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde Versie 10-05-2007 Boek 3 Hoofdstuk 1 : Aanvraag voor terugbetaling medische kosten Inhoudstafel Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde Versie 10-05-2007 Boek 3 Hoofdstuk 1 : Aanvraag voor terugbetaling medische kosten Inhoudstafel 1 Wettelijke grondslagen 2 Rechthebbenden 3 Medische

Nadere informatie

Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde Versie 09-05-2007 Boek 2 Hoofdstuk 3.4 : Tweetaligheidstoelage. Inhoudstafel

Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde Versie 09-05-2007 Boek 2 Hoofdstuk 3.4 : Tweetaligheidstoelage. Inhoudstafel Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde Versie 09-05-2007 Boek 2 Hoofdstuk 3.4 : Tweetaligheidstoelage Inhoudstafel 1 Toestand op 01-04-2001 1.1 Het personeelslid opteert voor het statuut

Nadere informatie

Versie 04-03-2011 DEEL V Titel I Hoofdstuk I Haard- en standplaatstoelage Inhoudstafel

Versie 04-03-2011 DEEL V Titel I Hoofdstuk I Haard- en standplaatstoelage Inhoudstafel Versie 04-03-2011 DEEL V Titel I Hoofdstuk I Haard- en standplaatstoelage Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire grondslagen 3. Begunstigden 4. Voorwaarden 4.1 Principe 4.2

Nadere informatie

Korpschefs van de korpsen van lokale politie Federale Politie tot niveau directie AIG

Korpschefs van de korpsen van lokale politie Federale Politie tot niveau directie AIG Federale Politie DIENSTNOTA Algemene Directie van het Personeel Directie van de rekrutering en van de selectie Uitgiftenummer DPR/DPRS/2006479N DPR Uitgiftedatum 20032006 Classificatiegraad PUBLIEK Fritz

Nadere informatie

Handleiding Financiële Personeelsadministratie

Handleiding Financiële Personeelsadministratie Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde Versie 10-05-2007 Boek 2 Hoofdstuk 6.12 : Terugbetaling van de verplaatsingskosten die het gevolg zijn van een erkend arbeidsongeval of een erkende

Nadere informatie

Versie DEEL VI Titel I Hoofdstuk III Vergoeding voor het onderhoud van het uniform Inhoudstafel

Versie DEEL VI Titel I Hoofdstuk III Vergoeding voor het onderhoud van het uniform Inhoudstafel Versie 04-03-2011 DEEL VI Titel I Hoofdstuk III Vergoeding voor het onderhoud van het uniform Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire grondslagen 3. Begunstigden 4. Voorwaarden

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen. Voor de toepassing van dit besluit wordt met de term «gemeente» ook een «brandweerintercommunale» verstaan.

HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen. Voor de toepassing van dit besluit wordt met de term «gemeente» ook een «brandweerintercommunale» verstaan. KONINKLIJK BESLUIT VAN 12 OKTOBER 2011 TOT OVERPLAATSING NAAR DE FOD BINNENLANDSE ZAKEN VAN DE PERSONEELSLEDEN IN DIENST BIJ DE CENTRA VAN HET EENVORMIG OPROEPSTELSEL. (inw. 31 oktober 2011) (B.S. 21.10.2011)

Nadere informatie

Versie DEEL V Titel I Hoofdstuk V Afdeling XII Functietoelage Toelage houder van een brevet van testpiloot en/of monitor Inhoudstafel

Versie DEEL V Titel I Hoofdstuk V Afdeling XII Functietoelage Toelage houder van een brevet van testpiloot en/of monitor Inhoudstafel Versie 04-03-2011 DEEL V Titel I Hoofdstuk V Afdeling XII Functietoelage Toelage houder van een brevet van testpiloot en/of monitor Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire grondslagen

Nadere informatie

Versie DEEL VI Titel II Hoofdstuk II Begrafenisvergoeding Inhoudstafel

Versie DEEL VI Titel II Hoofdstuk II Begrafenisvergoeding Inhoudstafel Versie 11-09-2017 DEEL VI Titel II Hoofdstuk II Begrafenisvergoeding Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire grondslagen 3. Begunstigden 4. Voorwaarden 5. Bedrag 5.1 De overledene

Nadere informatie

PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006. (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels

PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006. (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006 (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels Aangevuld, gewijzigd of aangepast door: - de wet van 21 december 2007 houdende diverse bepalingen (I) (B.S. 31 december

Nadere informatie

1. Samenvattende tabel

1. Samenvattende tabel Versie 04-03-2011 DEEL V Titel I Hoofdstuk V Afdeling X Functietoelage Premie leidinggevende Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire grondslagen 3. Begunstigden 4. Voorwaarden

Nadere informatie

I. Terugbetaling medische kosten via DSDM :

I. Terugbetaling medische kosten via DSDM : Medische Dienst van de Federale Politie I. Terugbetaling medische kosten via DSDM : Toepassingsgebied : medische kosten niet ten gevolge van een arbeidsongeval of beroepsziekte - Wie heeft recht? - Wanneer

Nadere informatie

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15;

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15; SCSZ/07/007 1 BERAADSLAGING NR. 07/004 VAN 9 JANUARI 2007 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK CIMIRE AAN DE RIJKSDIENST VOOR PENSIOENEN MET HET

Nadere informatie

Versie DEEL IV Weddebijslagen TITEL III Competentieontwikkelingstoelage Inhoudstafel

Versie DEEL IV Weddebijslagen TITEL III Competentieontwikkelingstoelage Inhoudstafel Versie 04-03-2011 DEEL IV Weddebijslagen TITEL III Competentieontwikkelingstoelage Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire grondslagen 3. Begunstigden 4. Voorwaarden 4.1 Algemeen

Nadere informatie

Versie van 04-03-2011 DEEL V Titel II Hoofdstuk VIII Toelage voor onderwijsopdrachten Inhoudsopgave

Versie van 04-03-2011 DEEL V Titel II Hoofdstuk VIII Toelage voor onderwijsopdrachten Inhoudsopgave Versie van 04-03-2011 DEEL V Titel II Hoofdstuk VIII Toelage voor onderwijsopdrachten Inhoudsopgave 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire basis 3. Begunstigden 4. Voorwaarden 4.1 Toelage

Nadere informatie

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN Directie Human Resources Brussel, 19 april 2004 Bureau HR 124 Sectie 53 Tel. 911/52993 Nr.2.1.393 BERICHT 23 HR Uitreiking: 99 999: 0 (Reserve HR 124:25

Nadere informatie

INFO. Nieuws. De nieuwe ziekteverlofregeling. Politiehervorming. Federale Politie STATUUT: Nummer april Principe

INFO. Nieuws. De nieuwe ziekteverlofregeling. Politiehervorming. Federale Politie STATUUT: Nummer april Principe Nummer 1338 10 april 2001 N 206 205 Politiehervorming INFO Nieuws STATUUT: De nieuwe ziekteverlofregeling Principe Alle personeelsleden van de politiediensten, met uitzondering van de contractuele personeelsleden,

Nadere informatie

Onderhandelingscomité Pensioenen 26/02/2015

Onderhandelingscomité Pensioenen 26/02/2015 Onderhandelingscomité Pensioenen 26/02/2015 Woensdag 25/02/2015 heeft ACV Politie nieuwe teksten ontvangen inzake een wettelijke overgangsregeling pensioenen voor de leden van de politie alsook een Koninklijk

Nadere informatie

Halftijds brugpensioen

Halftijds brugpensioen Halftijds brugpensioen //dossier Eindeloopbaan Inhoud Wat verstaat men onder halftijds brugpensioen?... 01 Onder welke voorwaarden krijgt men toegang tot het halftijds brugpensioen?... 01 Welke procedure

Nadere informatie

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen 1 / 3 1.1.1 Rijksdienst voor Pensioenen Controle ~ P132 Zuidertoren 1060 BRUSSEL BELGIE Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen Nationaal nummer:.. -. 1 In te vullen

Nadere informatie

1 Wettelijke grondslagen

1 Wettelijke grondslagen Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde Versie van 09-05-2007 Boek 2 Hoofdstuk 3.7 : Functietoelage Inhoudstafel 1 Wettelijke grondslagen 2 Begunstigden 3 Bedragen 4 Toekennen van een functietoelage

Nadere informatie

Versie 30-06-2015 DEEL VI Titel I Hoofdstuk V Vergoeding voor vaste dienst bij de SHAPE Inhoudstafel

Versie 30-06-2015 DEEL VI Titel I Hoofdstuk V Vergoeding voor vaste dienst bij de SHAPE Inhoudstafel Versie 30-06-2015 DEEL VI Titel I Hoofdstuk V Vergoeding voor vaste dienst bij de SHAPE Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire grondslagen 3. Begunstigden 4. Voorwaarden 5.

Nadere informatie

Gelijkgestelde detacheringen naar het CIC en AIK komen daarentegen wel in aanmerking voor een aanvraag tot terugbetaling bij de federale politie.

Gelijkgestelde detacheringen naar het CIC en AIK komen daarentegen wel in aanmerking voor een aanvraag tot terugbetaling bij de federale politie. Federale Politie PERMANENTE NOTA Algemene Directie Personeel Directie van het Beleid, het Beheer en de Ontwikkeling Uitgiftenummer DGP/DPGPC2006511871893 Dienst Beheer Uitgiftedatum 25102006 Classificatie

Nadere informatie

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen 1/3 STUREN NAAR: Federale Pensioendienst Beroepsactiviteit en betaalwijze - P3121 Zuidertoren 1060 BRUSSEL BELGIE Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen Nationaal

Nadere informatie

Versie van DEEL VI Titel II Hoofdstuk VII Vergoeding voor de personeelsleden die het slachtoffer zijn van een opzettelijke gewelddaad

Versie van DEEL VI Titel II Hoofdstuk VII Vergoeding voor de personeelsleden die het slachtoffer zijn van een opzettelijke gewelddaad Versie van 10-03-2011 DEEL VI Titel II Hoofdstuk VII Vergoeding voor de personeelsleden die het slachtoffer zijn van een opzettelijke gewelddaad Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire basis 2. Begunstigden

Nadere informatie

2 Toelage voor onderwijsopdrachten voor personeelsleden

2 Toelage voor onderwijsopdrachten voor personeelsleden Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde Versie 09-05-2007 Boek 2 Hoofdstuk 5.8 : Toelage voor onderwijsopdrachten Inhoudstafel 1 Wettelijke grondslagen 2 Toelage voor onderwijsopdrachten voor

Nadere informatie

Versie van DEEL V Titel III Hoofdstuk I Vakantiegeld Inhoudsopgave

Versie van DEEL V Titel III Hoofdstuk I Vakantiegeld Inhoudsopgave Versie van 21-03-2011 DEEL V Titel III Hoofdstuk I Vakantiegeld Inhoudsopgave 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijk en reglementaire basis 3. Begunstigden 4. Definitie 4.1 Algemeen 4.2 Invloed van bepaalde

Nadere informatie

Versie van DEEL V Titel II Hoofdstuk IV Toelage voor een ononderbroken dienst van meer dan vierentwintig uur Inhoudsopgave

Versie van DEEL V Titel II Hoofdstuk IV Toelage voor een ononderbroken dienst van meer dan vierentwintig uur Inhoudsopgave Versie van 04-03-2011 DEEL V Titel II Hoofdstuk IV Toelage voor een ononderbroken dienst van meer dan vierentwintig uur Inhoudsopgave 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire basis 3. Begunstigden

Nadere informatie

Versie DEEL IV Weddebijslagen Titel I Weddebijslag voor het uitoefenen van een mandaat Inhoudstafel

Versie DEEL IV Weddebijslagen Titel I Weddebijslag voor het uitoefenen van een mandaat Inhoudstafel Versie 19-05-2017 DEEL IV Weddebijslagen Titel I Weddebijslag voor het uitoefenen van een mandaat Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire grondslagen 3. Begunstigden 4. Voorwaarden

Nadere informatie

Versie DEEL VIII Maaltijdcheques (oud statuut) Inhoudstafel

Versie DEEL VIII Maaltijdcheques (oud statuut) Inhoudstafel Versie 04-03-2011 DEEL VIII Maaltijdcheques (oud statuut) Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire grondslagen 3. Begunstigden 4. Bedrag 5. Kenmerken van de maaltijdcheques 5.1

Nadere informatie

Federale Politie STATUTAIRE NOTA PUBLIEK Onderwerp Toelage Brussels Hoofdstedelijk Gewest in het nieuwe CALog-statuut - Richtlijnen

Federale Politie STATUTAIRE NOTA PUBLIEK Onderwerp Toelage Brussels Hoofdstedelijk Gewest in het nieuwe CALog-statuut - Richtlijnen Federale Politie Algemene Directie Personeel Uitgiftenummer DGP/DPS/P-2006/61716 Directie van de juridische dienst, Uitgiftedatum 21/12/2006 het contentieux en de statuten Classificatie PUBLIEK Fritz Toussaintstraat

Nadere informatie

Korpschefs van de korpsen van lokale politie Federale Politie tot niveau directie AIG

Korpschefs van de korpsen van lokale politie Federale Politie tot niveau directie AIG Federale Politie DIENSTNOTA Algemene directie van de ondersteuning en het beheer Uitgiftenummer DSR2013/0020N Directie van de rekrutering en van de selectie Uitgiftedatum 08012013 DSR Classificatiegraad

Nadere informatie

1.2. De naleving en de uitvoering van de akkoorden uit het verleden. Belangrijke akkoorden uit het verleden werden nog niet uitgevoerd.

1.2. De naleving en de uitvoering van de akkoorden uit het verleden. Belangrijke akkoorden uit het verleden werden nog niet uitgevoerd. Eisenbundel 2015-2016 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1. Onderhandelingskader... 3 1.2. De naleving en de uitvoering van de akkoorden uit het verleden... 3 2. De herziening van de baremische schalen.... 3 2.1.

Nadere informatie

Versie van DEEL V Titel III Hoofdstuk I Vakantiegeld Inhoudsopgave

Versie van DEEL V Titel III Hoofdstuk I Vakantiegeld Inhoudsopgave Versie van 03-09-2014 DEEL V Titel III Hoofdstuk I Vakantiegeld Inhoudsopgave 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijk en reglementaire basis 3. Begunstigden 4. Definitie 4.1 Algemeen 4.2 Invloed van bepaalde

Nadere informatie

De perequatie van de overheidspensioenen

De perequatie van de overheidspensioenen De perequatie van de overheidspensioenen De perequatie van de overheidspensioenen Inhoud 1. Wettelijke basis 2. Inleiding 3. De korven 4. Koppeling van de pensioenen aan een perequatiekorf 5. Samenstelling

Nadere informatie

Versie DEEL VI Titel II Hoofdstuk IV Vergoeding voor het gebruik van de fiets op weg naar en van het werk Inhoudstafel

Versie DEEL VI Titel II Hoofdstuk IV Vergoeding voor het gebruik van de fiets op weg naar en van het werk Inhoudstafel Versie 11-09-2017 DEEL VI Titel II Hoofdstuk IV Vergoeding voor het gebruik van de fiets op weg naar en van het werk Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire grondslagen 3. Begunstigden

Nadere informatie

Versie DEEL V Titel I Hoofdstuk X Afdeling II Huisvestingstoelage Voordeel in natura gratis logement Inhoudstafel

Versie DEEL V Titel I Hoofdstuk X Afdeling II Huisvestingstoelage Voordeel in natura gratis logement Inhoudstafel Versie 04-03-2011 DEEL V Titel I Hoofdstuk X Afdeling II Huisvestingstoelage Voordeel in natura gratis logement Inhoudstafel 1. Wettelijke en reglementaire grondslagen 2. Het personeelslid van de ex-rijkswacht

Nadere informatie

Versie DEEL IV WEDDEBIJSLAGEN TITEL II Weddebijslag voor het uitoefenen van een hoger ambt Inhoudstafel

Versie DEEL IV WEDDEBIJSLAGEN TITEL II Weddebijslag voor het uitoefenen van een hoger ambt Inhoudstafel Versie 04-03-2011 DEEL IV WEDDEBIJSLAGEN TITEL II Weddebijslag voor het uitoefenen van een hoger ambt Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire grondslagen 3. Begunstigden 4. Voorwaarden

Nadere informatie

Als zelfstandige arbeid je belangrijkste (of enige) beroepsactiviteit is, dan ben je zelfstandige in hoofdberoep.

Als zelfstandige arbeid je belangrijkste (of enige) beroepsactiviteit is, dan ben je zelfstandige in hoofdberoep. 7. Het sociaal statuut van een zelfstandige ondernemer. ---------------------------------------------------------------- 7.1. Sociaal statuut zelfstandige. 7.1.1.Hoofdberoep Als zelfstandige arbeid je

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR BEPAALDE DUUR (ARBEIDER / BEDIENDE )

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR BEPAALDE DUUR (ARBEIDER / BEDIENDE ) ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR BEPAALDE DUUR (ARBEIDER / BEDIENDE ) Tussen Mevrouw/Meneer... optredend als gevolmachtigde van de werkgever... straat... nr.... post nr.... plaats... en Mevrouw/Meneer...... straat...

Nadere informatie

Vakantiegeld... 2 Jaarlijkse gratificatie... 2 Jaarlijkse premie... 4 Bijdrage van de werkgevers in de vervoerkosten van het personeel...

Vakantiegeld... 2 Jaarlijkse gratificatie... 2 Jaarlijkse premie... 4 Bijdrage van de werkgevers in de vervoerkosten van het personeel... 3100000 Paritair Comité voor de banken Vakantiegeld... 2 Jaarlijkse gratificatie... 2 Jaarlijkse premie... 4 Bijdrage van de werkgevers in de vervoerkosten van het personeel... 4 De hierna vermelde CAO

Nadere informatie

Vanzelfsprekend staan alle betrekkingen open voor zowel vrouwen als mannen. Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven tot 1 april 2011.

Vanzelfsprekend staan alle betrekkingen open voor zowel vrouwen als mannen. Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven tot 1 april 2011. INTERNE KANDIDATUUR: HOOFDINSPECTEUR VAN POLITIE (MIDDEN) De Directie van de rekrutering en van de selectie (DSR) organiseert een vergelijkend examen om hoofdinspecteurs van politie via bevordering door

Nadere informatie

Arbeidsovereenkomst voor voltijdse werknemers tewerkgesteld in de ambassades en diplomatieke missies

Arbeidsovereenkomst voor voltijdse werknemers tewerkgesteld in de ambassades en diplomatieke missies Arbeidsovereenkomst voor voltijdse werknemers tewerkgesteld in de ambassades en diplomatieke missies Tussen de Staat (naam van het land), vertegenwoordigd door de heer XXXX, Ambassadeur van xxxxxxx te

Nadere informatie

Versie van 18-11-2011 DEEL VII - Hoofdstuk II: Presentiegelden selectiecommissie Inhoudstafel

Versie van 18-11-2011 DEEL VII - Hoofdstuk II: Presentiegelden selectiecommissie Inhoudstafel Versie van 18-11-2011 DEEL VII - Hoofdstuk II: Presentiegelden selectiecommissie Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire basis 3. Begunstigden 4. Voorwaarden 5. Bedrag 6. Kenmerken

Nadere informatie

Versie van DEEL V Titel I Hoofdstuk V Afdeling VII Functietoelage nabijheidspolitie Inhoudsopgave

Versie van DEEL V Titel I Hoofdstuk V Afdeling VII Functietoelage nabijheidspolitie Inhoudsopgave Versie van 04-03-2011 DEEL V Titel I Hoofdstuk V Afdeling VII Functietoelage nabijheidspolitie Inhoudsopgave 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire basis 3. Begunstigden 4. Voorwaarden 5.

Nadere informatie

1. De ontwerpteksten die aan het Algemeen Beheerscomité werden voorgelegd

1. De ontwerpteksten die aan het Algemeen Beheerscomité werden voorgelegd Brussel, 7 februari 2014 Advies nr. 2014/04 Uitgebracht op verzoek van de minister van Zelfstandigen Artikel 110, 1, van de wet van 30 december 1992 houdende sociale en diverse bepalingen Ontwerpteksten

Nadere informatie

1 HOEVEEL PLAATSEN WORDEN VACANT VERKLAARD?

1 HOEVEEL PLAATSEN WORDEN VACANT VERKLAARD? De Dienst Rekrutering en Selectie (DPRS) organiseert een vergelijkend examen om hoofdinspecteurs van politie via bevordering door overgang naar een hoger kader (van basisnaar middenkader) aan te werven.

Nadere informatie

INHOUD AFDELING 1 GRONDSLAGEN VAN HET SOCIAAL STATUUT

INHOUD AFDELING 1 GRONDSLAGEN VAN HET SOCIAAL STATUUT INHOUD AFDELING 1 GRONDSLAGEN VAN HET SOCIAAL STATUUT HOOFDSTUK 1... 3 EEN SOCIAAL STATUUT VOOR ONTHAALOUDERS... 3 1. Inleiding... 3 2. De Belgische sociale zekerheid: hoe werkt dat?... 3 3. Is een onthaalouder

Nadere informatie

ADMINISTRATIEF EN LOGISTIEK PERSONEEL VAN DE GEINTEGREERDE POLITIE

ADMINISTRATIEF EN LOGISTIEK PERSONEEL VAN DE GEINTEGREERDE POLITIE ADMINISTRATIEF EN LOGISTIEK PERSONEEL VAN DE GEINTEGREERDE POLITIE (CALog) VERGELIJKEND EXAMEN VOOR BEVORDERING DOOR OVERGANG NAAR EEN HOGER NIVEAU In uitvoering van art. VII.10 UBPol organiseert de directie

Nadere informatie

10 ZAKEN DIE JE MOET WETEN VOOR JE IN HET

10 ZAKEN DIE JE MOET WETEN VOOR JE IN HET WERKEN MET EEN ZIEKTE- EN INVALIDITEITSUITKERING TOEGELATEN ARBEID 10 ZAKEN DIE JE MOET WETEN VOOR JE IN HET SYSTEEM STAPT WERKEN MET EEN ZIEKTE- EN INVALIDITEITSUITKERING TOEGELATEN ARBEID Vorig jaar

Nadere informatie

Versie DEEL VI Titel II Hoofdstuk IV Vergoeding voor het gebruik van de fiets op weg naar en van het werk Inhoudstafel

Versie DEEL VI Titel II Hoofdstuk IV Vergoeding voor het gebruik van de fiets op weg naar en van het werk Inhoudstafel Versie 04-03-2011 DEEL VI Titel II Hoofdstuk IV Vergoeding voor het gebruik van de fiets op weg naar en van het werk Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire grondslagen 3. Begunstigden

Nadere informatie

Versie DEEL V Titel I Hoofdstuk VIII Bijkomende toelage gerechtelijke zuil Inhoudstafel

Versie DEEL V Titel I Hoofdstuk VIII Bijkomende toelage gerechtelijke zuil Inhoudstafel Versie 04-03-2011 DEEL V Titel I Hoofdstuk VIII Bijkomende toelage gerechtelijke zuil Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire grondslagen 3. Begunstigden 4. Voorwaarden 5. Bedrag

Nadere informatie

Deel IV Titel II Hoofdstuk VIII Terugbetaling van sommige kosten als gevolg van een erkend arbeidsongeval of van een erkende beroepsziekte

Deel IV Titel II Hoofdstuk VIII Terugbetaling van sommige kosten als gevolg van een erkend arbeidsongeval of van een erkende beroepsziekte Versie van 06-03-2014 Deel IV Titel II Hoofdstuk VIII Terugbetaling van sommige kosten als gevolg van een erkend arbeidsongeval of van een erkende beroepsziekte Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke

Nadere informatie

KONINKLIJK BESLUIT 26 MAART 2005 :

KONINKLIJK BESLUIT 26 MAART 2005 : KONINKLIJK BESLUIT 26 MAART 2005 : REGELING VAN DE STRUCTURELE DETACHERINGEN VAN PERSONEELSLEDEN VAN DE POLITIEDIENSTEN EN VAN SOORTGELIJKE TOESTANDEN EN TOT INVOERING VAN DE VERSCHILLENDE MAATREGELEN

Nadere informatie

INFORMATIEDOCUMENT Jaarlijkse vakantie 2013 van de volledig werklozen

INFORMATIEDOCUMENT Jaarlijkse vakantie 2013 van de volledig werklozen INFORMATIEDOCUMENT Jaarlijkse vakantie 2013 van de volledig werklozen 1. Op hoeveel vakantiedagen heeft u als volledig werkloze recht in 2013? In 2013 mag u 4 weken vakantie nemen, wat overeenkomt met

Nadere informatie

Wie valt onder toepassing van het sociaal statuut?

Wie valt onder toepassing van het sociaal statuut? Statuut van de Gepensioneerde zelfstandige Statuut van de Gepensioneerde zelfstandige... Wie valt onder toepassing van het sociaal statuut?... Verplichtingen... Bijdrageplicht... Mag ik werken als gepensioneerde?...

Nadere informatie

1060100 Cementfabrieken

1060100 Cementfabrieken Paritair comité voor het cementbedrijf 1060100 Cementfabrieken Driemaandelijkse premie... 1 Eindejaarspremie... 1 Maaltijdcheques... 4 Eenmalige ecocheque... 5 Geschenkencheque... 5 Kosten eigen aan de

Nadere informatie

Gevolgen van de herplaatsingen/mobiliteit voor de statutaire toestand van de medewerkers

Gevolgen van de herplaatsingen/mobiliteit voor de statutaire toestand van de medewerkers Gevolgen van de herplaatsingen/mobiliteit voor de statutaire toestand van de medewerkers 1. Fase 0: Herplaatsing in (+/-) dezelfde functie 1.1 Weerslag op de loonschaal, de gecertificeerde opleiding en

Nadere informatie

Versie 04-03-2011 DEEL VI Titel I Hoofdstuk IV Vergoeding voor het onderhoud of het herbergen van een politiehond Inhoudstafel

Versie 04-03-2011 DEEL VI Titel I Hoofdstuk IV Vergoeding voor het onderhoud of het herbergen van een politiehond Inhoudstafel Versie 04-03-2011 DEEL VI Titel I Hoofdstuk IV Vergoeding voor het onderhoud of het herbergen van een politiehond Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire grondslagen 3. Begunstigden

Nadere informatie

Begindatum Einddatum Vervaldag Duur 01/01 1 jaar

Begindatum Einddatum Vervaldag Duur 01/01 1 jaar Polis 30 504 345 Bijzondere Voorwaarden : Verzekeringsnemer : Doel van de polis Het verzekeren van de doelgroep-medewerkers (hierna verzekerde(n) genoemd) die een individuele overeenkomst hebben ondertekend

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Standpunt van

Nadere informatie

- De kandidaten die niet in aanmerking werden genomen bij een vorige selectie, kunnen opnieuw hun kandidatuur indienen.

- De kandidaten die niet in aanmerking werden genomen bij een vorige selectie, kunnen opnieuw hun kandidatuur indienen. De Dienst Rekrutering en Selectie (DRP-RS) organiseert een vergelijkend examen om hoofdinspecteurs van politie via bevordering door overgang naar een hoger kader (van basisnaar middenkader) aan te werven.

Nadere informatie

HOEVEEL PLAATSEN WORDEN VACANT VERKLAARD?

HOEVEEL PLAATSEN WORDEN VACANT VERKLAARD? De geïntegreerde politie organiseert een vergelijkend examen om kandidaat-officieren te rekruteren via bevordering door overgang naar een hoger kader. Geïnteresseerden kunnen solliciteren tot 28 oktober

Nadere informatie

Versie DEEL VII Titel I Toelage voor de bijzondere rekenplichtige Inhoudstafel

Versie DEEL VII Titel I Toelage voor de bijzondere rekenplichtige Inhoudstafel Versie 04-03-2011 DEEL VII Titel I Toelage voor de bijzondere rekenplichtige Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire grondslagen 3. Begunstigden 3.1 Eengemeentepolitiezone 3.2

Nadere informatie

Versie van DEEL V Titel III Hoofdstuk II Eindejaarstoelage Inhoudsopgave

Versie van DEEL V Titel III Hoofdstuk II Eindejaarstoelage Inhoudsopgave Versie van 18-12-2014 DEEL V Titel III Hoofdstuk II Eindejaarstoelage Inhoudsopgave 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire basis 3. Begunstigden 4. Voorwaarden 4.1 Algemeen 4.2 Invloed van

Nadere informatie

VERSLAG ONDERHANDELINGEN 29 JANUARI 2014

VERSLAG ONDERHANDELINGEN 29 JANUARI 2014 Lokale en Regionale Besturen VERSLAG ONDERHANDELINGEN 29 JANUARI 2014 Dagorde 1. Stakingsaanzegging NSPV PZ Vesdre 2. Profiel en opleiding van de begeleiders verwijderingen van LPA Brunat 3. Curatieve

Nadere informatie

HOOFDSTUK I.- Definities. Artikel 1.- Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:

HOOFDSTUK I.- Definities. Artikel 1.- Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder: Koninklijk besluit van 30 januari 2003 tot vaststelling van de criteria, de voorwaarden en de nadere regels voor de toekenning van de toelage tot ondersteuning van acties die betrekking hebben op de bevordering

Nadere informatie

Versie van DEEL VI Titel II Hoofdstuk III De tegemoetkoming in de begrafeniskosten Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire basis 2.

Versie van DEEL VI Titel II Hoofdstuk III De tegemoetkoming in de begrafeniskosten Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire basis 2. Versie van 11-09-2017 DEEL VI Titel II Hoofdstuk III De tegemoetkoming in de begrafeniskosten Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire basis 2. Begunstigden 3. Voorwaarden 4. Begrafeniskosten 5. Bedrag

Nadere informatie

Versie van 14-11-2011 DEEL VI Titel II Hoofdstuk III De tegemoetkoming in de begrafeniskosten Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire basis 2.

Versie van 14-11-2011 DEEL VI Titel II Hoofdstuk III De tegemoetkoming in de begrafeniskosten Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire basis 2. Versie van 14-11-2011 DEEL VI Titel II Hoofdstuk III De tegemoetkoming in de begrafeniskosten Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire basis 2. Begunstigden 3. Voorwaarden 4. Begrafeniskosten 5. Bedrag

Nadere informatie

Overzicht van de nieuwe pensioenmaatregelen in de overheidssector. 2. De verhoging van de leeftijd en loopbaanvoorwaarde voor vervroegd

Overzicht van de nieuwe pensioenmaatregelen in de overheidssector. 2. De verhoging van de leeftijd en loopbaanvoorwaarde voor vervroegd Overzicht van de nieuwe pensioenmaatregelen in de overheidssector 1. 0verzicht Een eerste maatregel verhoogt de minimum leeftijd en loopbaanvoorwaarde om een vervroegd rustpensioen te kunnen genieten.

Nadere informatie

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit Ouderschapsverlof 12.07.2016 Rev. 31.07.2017 Juridische dienst Info@salar.be Ouderschapsverlof is een thematisch verlof dat werknemers de mogelijkheid biedt de arbeidsprestaties tijdelijk te schorsen of

Nadere informatie

Sociale Maribel: impact van de aanvragen tot afwijking op het arbeidsvolume op het aantal toegekende arbeidsplaatsen.

Sociale Maribel: impact van de aanvragen tot afwijking op het arbeidsvolume op het aantal toegekende arbeidsplaatsen. Aan mevrouw Aan de heer Gouverneur Burgemeester Voorzitter van het OCMW Voorzitter van de Intercommunale Voorzitter van het Politiecollege directie Lokale Sociale Zekerheid datum 08.01.2015 uw correspondent

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST - ARBEIDER BEPAALDE DUUR DEELTIJDS

ARBEIDSOVEREENKOMST - ARBEIDER BEPAALDE DUUR DEELTIJDS ARBEIDSOVEREENKOMST - ARBEIDER BEPAALDE DUUR DEELTIJDS Tussen de ondertekenden : En, De werkgever Inschrijving in het rijksregister onder het nummer : Nationaliteit : Arbeidskaart : Vrijgesteld Nodig 1

Nadere informatie

verklaring van aansluiting van de meewerkende echtgenote/echtgenoot (koninklijk besluit nr. 38, art. 7 bis)

verklaring van aansluiting van de meewerkende echtgenote/echtgenoot (koninklijk besluit nr. 38, art. 7 bis) Nr. tussenpersoon: Naam en voornaam:... Tel.: gsm: e-mail:... Ondernemingsloket FORMALIS:... Agentschap van Groep S te:... Andere:... verklaring van aansluiting van de meewerkende echtgenote/echtgenoot

Nadere informatie

Rolnummer 5855. Arrest nr. 178/2014 van 4 december 2014 A R R E S T

Rolnummer 5855. Arrest nr. 178/2014 van 4 december 2014 A R R E S T Rolnummer 5855 Arrest nr. 178/2014 van 4 december 2014 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag over artikel 13, tweede lid, van de wet van 3 juli 1967 betreffende preventie van of de schadevergoeding

Nadere informatie

Nieuwsbrief politie. Nummer 14 Brussel, 4 juli 2016

Nieuwsbrief politie. Nummer 14 Brussel, 4 juli 2016 Lokale en Regionale Besturen Nieuwsbrief politie Nummer 14 Brussel, 4 juli 2016 Antwoord van minister Jambon voldoet niet aan de verwachtingen van het gemeenschappelijk vakbondsfront Op 29 juni 2016 ontvingen

Nadere informatie

van Belgische zijde: de heer Dr. Arthur NOKERMAN, Secretaris-generaal van het Ministerie van Sociale Voorzorg,

van Belgische zijde: de heer Dr. Arthur NOKERMAN, Secretaris-generaal van het Ministerie van Sociale Voorzorg, Administratieve schikking houdende de toepassingsmodaliteiten van de Overeenkomst betreffende de Sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en de Staat Israël, ondertekend te Brussel op 5 juli 1971

Nadere informatie

1. Samenvattende tabel

1. Samenvattende tabel Versie van 16-12-2014 Deel IV Titel II Hoofdstuk VIII Terugbetaling van sommige kosten als gevolg van een erkend arbeidsongeval of van een erkende beroepsziekte Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke

Nadere informatie

Inleiding De korven oppeling van de pensioenen aan een perequatiekorf Samenstelling van de korf De globale bezoldiging Ev

Inleiding De korven oppeling van de pensioenen aan een perequatiekorf Samenstelling van de korf De globale bezoldiging    Ev Juli 2017 3 INHOUDSTAFEL Inleiding... 4 De korven... 5 Koppeling van de pensioenen aan een perequatiekorf... 6 Samenstelling van de korf... 8 De globale bezoldiging... 9 a) De weddebijslagen die in aanmerking

Nadere informatie

Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde Versie Boek 2 Hoofdstuk 3.3 : Haard- of standplaatstoelage Inhoudstafel

Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde Versie Boek 2 Hoofdstuk 3.3 : Haard- of standplaatstoelage Inhoudstafel Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde Versie 12-10-2006 Boek 2 Hoofdstuk 3.3 : Haard- of standplaatstoelage Inhoudstafel 1 Wettelijke en reglementaire grondslagen 2 Principe 2.1 Begunstigden

Nadere informatie

Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde. Boek 2 Hoofdstuk 5.10 : Vakantiegeld. Inhoudstafel

Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde. Boek 2 Hoofdstuk 5.10 : Vakantiegeld. Inhoudstafel Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde Boek 2 Hoofdstuk 5.10 : Vakantiegeld Inhoudstafel 1 Wettelijke en reglementaire grondslagen 1.1 Rechthebbenden 2 Definities 2.1 Volledige prestaties

Nadere informatie

Versie DEEL V Titel I Hoofdstuk V Afdeling I Functietoelage Luchtsteundetachement Inhoudstafel

Versie DEEL V Titel I Hoofdstuk V Afdeling I Functietoelage Luchtsteundetachement Inhoudstafel Versie 04-03-2011 DEEL V Titel I Hoofdstuk V Afdeling I Functietoelage Luchtsteundetachement Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire grondslagen 3. Begunstigden 4. Voorwaarden

Nadere informatie

Artikel 7 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 31 januari 2003, wordt vervangen door wat volgt:

Artikel 7 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 31 januari 2003, wordt vervangen door wat volgt: Uittreksel van decreet van 6 juli 2005 houdende de wijziging van diverse decreten, wat het statuut van de mandaathouders in de aan het Vlaams Parlement verbonden instellingen betreft [ ] HOOFDSTUK III

Nadere informatie

De gratis RIZIV-toelage voor artsen, tandartsen, apothekers en kinesitherapeuten. Ziekte, ongeval, pensioen,... AMMA steunt u in alle omstandigheden.

De gratis RIZIV-toelage voor artsen, tandartsen, apothekers en kinesitherapeuten. Ziekte, ongeval, pensioen,... AMMA steunt u in alle omstandigheden. De gratis RIZIV-toelage voor artsen, tandartsen, apothekers en kinesitherapeuten Ziekte, ongeval, pensioen,... AMMA steunt u in alle omstandigheden. R I Z I V T O E L A G E Wat is dat, een RIZIV-toelage?

Nadere informatie

Studenten combineren voor tal van redenen hun studies met een job.

Studenten combineren voor tal van redenen hun studies met een job. Werk en studies : een prima huwelijk Hoofdstuk 2 Studenten combineren voor tal van redenen hun studies met een job. Het maakt niet uit of die beslissing een vrije keuze is of gebeurt om financiële redenen,

Nadere informatie

Minister van Binnenlandse Zaken. Secretariaat van de Geïntegreerde Politie (SSGPI) FAQ S VOORDELEN VAN ALLE AARD

Minister van Binnenlandse Zaken. Secretariaat van de Geïntegreerde Politie (SSGPI) FAQ S VOORDELEN VAN ALLE AARD Minister van Binnenlandse Zaken Secretariaat van de Geïntegreerde Politie (SSGPI) Kroonlaan 145 A Uitgiftenummer SSGPI-RIO/2016/220 1050 Brussel Uitgiftedatum 07-03-2016 www.ssgpi.be Classificatiegraad

Nadere informatie

Het voornoemde koninklijk besluit van 20 december 2007 is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad op 16 januari 2008.

Het voornoemde koninklijk besluit van 20 december 2007 is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad op 16 januari 2008. Federale Politie PERMANENTE NOTA Algemene directie van de Ondersteuning en het Beheer Uitgiftenummer DGS/DSJ/P-2008/3437 Directie van de juridische dienst, Uitgiftedatum 25-01-2008 het contentieux en de

Nadere informatie

Sector van de vlasbereiding

Sector van de vlasbereiding Sector van de vlasbereiding 2014 Dit document is gebaseerd op de reglementering en de bedragen die op 15 oktober 2013 van toepassing waren. 1 De meeste zaken die in de textielagenda staan, zijn ook voor

Nadere informatie

UITKERINGSVERORDENING vrijwillig vervroegd uittreden.

UITKERINGSVERORDENING vrijwillig vervroegd uittreden. Nr 3213 ar. JZio GEMEENTE DORDRECHT UITKERINGSVERORDENING vrijwillig vervroegd uittreden. Artikel l Deze verordening verstaat onder: a. ontslag: ontslag als bedoeld in artikel H 12a van het Algemeen Ambtenarenreglement

Nadere informatie

Kan een VAPZE gecombineerd worden met een groepsverzekering?

Kan een VAPZE gecombineerd worden met een groepsverzekering? Kan een VAPZE gecombineerd worden met een groepsverzekering? Sedert enkele jaren hebben zelfstandigen de mogelijkheid om via hun sociaal verzekeringsfonds een aanvullend pensioen op te bouwen, het zogenaamde

Nadere informatie

Gedifferentieerde interpretatie: sommige auteurs menen dat de uitwinningsvergoeding volledig voor beslag vatbaar is, terwijl het Hof van Cassatie

Gedifferentieerde interpretatie: sommige auteurs menen dat de uitwinningsvergoeding volledig voor beslag vatbaar is, terwijl het Hof van Cassatie De niet voor beslag of overdracht vatbare n van de inkomsten bijgewerkt ingevolge het koninklijk besluit van 8 december 2008 tot uitvoering van artikel 1409, 2, van het Gerechtelijk Wetboek (B.S.: 12.12.2008)

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST - DIENSTENCHEQUES

ARBEIDSOVEREENKOMST - DIENSTENCHEQUES ARBEIDSOVEREENKOMST - DIENSTENCHEQUES Artikel 1 T4HR S.A.... straat... nr.... gemeente... postnr.... erkenningsnummer van de werkgever toegekend door de Adviescommissie erkenningen dienstencheques... werft

Nadere informatie