Balans Organisatie Datassur ESV

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Balans... 20. Organisatie... 22. Datassur ESV"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2010

2 INHOUDSTAFEL Voorwoord Het bestand van de speciale risico s in de verzekeringen niet-leven (het RSR-bestand) Het bestand Discover Het bestand 11 Het bestand 11 Het platform voor het beheer van een reserve van privédetectives Het Bureau voor de Coördinatie van de Expertises (BCE) De RDR-compensatiekas De compensatiekassen voor de vzw s Canara en Trip Het project slapende fondsen bij de vzw Identifin Het platform Siabis Perspectieven Rekeningen Balans Organisatie Lijst van de Leden Datassur ESV de Meeûssquare Brussel Tel. : + 32 (0) (0) Fax : + 32 (0)

3 VOORWOORD GERT DE WINTER De diensten die Datassur aanbiedt stroken met de werkelijke behoeften van de sector en helpen de aangesloten ondernemingen om hun technische en financiële prestaties te verbeteren: dat staat als een paal boven water. De meeste van die diensten kunnen trouwens bogen op de toetreding van ondernemingen die samen meer dan 90% van het marktaandeel in de betrokken verzekeringsactiviteiten vertegenwoordigen. De klassieke diensten presteren sterk: RSR, Discover en zijn nog altijd de meest geraadpleegde bestanden RENÉ DHONDT De hoge graad van toetreding tot de geboden diensten stemt tot tevredenheid Het bestand van de speciale risico s blijft voor de verzekeraars bijzonder nuttig, omdat dit centrale register een controle toelaat op de gegevens die de kandidaat-verzekerden verstrekken. De registraties zijn waarheidsgetrouw: terwijl hun aantal jaarlijks toeneemt, blijft het aantal klachten en andere verzoeken om verbetering afnemen. De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer heeft de laatste vijf jaar geen enkel bezwaarschrift tegen Datassur ontvangen. Het aantal klachten bij de Ombudsman is de voorbije twee jaar met de helft gedaald, van een dertigtal tot dertien in Deze vaststellingen getuigen van de ernst en de bedachtzaamheid waarmee contracten worden opgezegd door de aangesloten verzekeringsondernemingen en de transparantie van het beheer van dit bestand. 2 - Jaarverslag 2010

4 In de autoverzekering zijn en Discover een vaste waarde De verzekeringsondernemingen beschikken met Discover over een centraal bestand waarin zij alle diefstallen van verzekerde voertuigen kunnen melden. Die centralisatie van gegevens vergemakkelijkt al verschillende jaren het zoekwerk van al diegenen die dagelijks gestolen voertuigen trachten op te sporen. Dankzij de uitbreiding van het informatienetwerk tot zusterverenigingen in het buitenland is het percentage van in Discover ontseinde voertuigen, die met andere woorden zijn teruggevonden en aan hun eigenaar terugbezorgd, gestegen tot boven de 28%. Die verhouding is meer dan verdubbeld sinds Datassur die activiteit heeft uitgebouwd. Met kunnen de betrokken beheerders in de verzekeringsondernemingen de technische gegevens van de voertuigen in portefeuille controleren. Als we het belang van de diensten van Datassur afmeten aan het aantal raadplegingen, dan komt het bestand net achter het bestand van de speciale risico s, met meer dan raadplegingen in De diensten BCE en Compensatie Het Bureau voor de coördinatie van de expertises (BCE) en de Compensatiedienst vormen, met het RSR-bestand, de eerste diensten die het ESV Datassur verder heeft uitgebouwd. Waar de compensatiedienst oorspronkelijk enkel aan het RDR-beheer van de autoverzekering was gewijd, zijn de activiteiten onder- Jaarverslag

5 tussen uitgebreid met compensaties voor rekening van de vzw s Canara (natuurrampen) en Trip (terreurdaden). Voor het BCE stond 2010 in het teken van onderhandelingen over twee belangrijke overeenkomsten, met de NMBS en met Belgacom. In beide gevallen ging het erom de tarieven aan te passen, maar ook de inhoud van de overeenkomsten, gelet op de technologische ontwikkeling van de laatste jaren. Het belang ervan voor de leden is opnieuw gebleken: bijna veertig ondernemingen hebben hun toetreding tot de twee overeenkomsten bevestigd. Eén nieuwe dienst per jaar Mooie balansen volstaan niet meer om de duurzaamheid van de onderneming te garanderen. Daarom luistert Datassur voortdurend naar de behoeften van zijn leden en is het haar ambitie voortdurend nieuwe uitdagingen aan te nemen en nieuwe diensten aan te bieden. De laatste jaren is het dienstenpalet van Datassur geëvolueerd tegen het tempo van één nieuwe dienst per jaar. Het recentste voorbeeld is het platform Siabis, voorbereid in 2010 en in productie sinds januari Siabis is een informaticaplatform met alle voertuigen die een bijstandsdekking genieten. Daarmee kan de beheerder van het autosnelwegverkeer razendsnel en trefzeker de betrokken verzekeraar/bijstandverlener vinden, die meteen zijn eigen pechverhelper op pad zal sturen. Het platform heeft niet alleen de bijstandsverzekeraars overtuigd maar ook de automobielclubs Touring en VAB, voor wie pechverhelping de bestaansreden is. Het gebruik van het Siabis-platform bevindt zich momenteel in een testfase van één jaar in de provincie Namen en op alle autosnelwegen in Wallonië. Is de ervaring positief, dan wordt het systeem uitgebreid tot alle provincies van het Waalse Gewest en vervolgens tot de rest van het land. Datassur nu ook actief in levensverzekeringen Gedurende vele jaren was het dienstenpalet van het economisch samenwerkingsverband Datassur gericht op de schadeverzekeringen. Door in te gaan op een voorstel van de vzw Identifin, die haar het informatica- en administratieve beheer van het dossier slapende fondsen toevertrouwde, heeft Datassur een nieuwe dimensie gekregen en in minder dan twee jaar kunnen aantonen dat het ook oplossingen voor de levensverzekeraars kan aanbrengen. De vzw Identifin is opgericht op initiatief van de beroepsverenigingen Assuralia en Febelfin om de verzekeringsondernemingen en de kredietinstellingen toegang te verlenen tot de gegevens van het Rijksregister en de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. Na de slapende fondsen, de antiwitwas In het verlengde van het dossier slapende fondsen, hebben de levensverzekeraars het ESV ook de uitvoering toevertrouwd van de operationele maatregelen waarin de antiwitwaswet voorziet. Ook hier treedt Datassur als onderaannemer op voor de vzw Identifin. Hierdoor kunnen de financiële- en verzekeringsinstellingen sinds enkele maanden hun wettelijke controleplicht nakomen in het kader van de strijd tegen het witwassen van geld in de bank- en de levensverzekeringssector. Die samenwerking tussen verschillende instellingen vormt een mooi voorbeeld van krachtenbundeling die schaalvoordelen oplevert, zowel voor de verzekeraars als voor de banken. Op die manier komt Datassur tegemoet aan de doelstellingen die haar Raad van beheer heeft vastgelegd, in de geest van de oprichtende leden. 4 - Jaarverslag 2010

6 Datassur verleent ook diensten aan de verzekerden Kenmerkend voor de diensten die de laatste jaren zijn ontwikkeld, is dat zij ook directe voordelen inhouden voor de verzekerden zelf. Denk maar aan het platform dat de opsporing van eigenaars van slapende tegoeden mogelijk maakt, het platform dat een bijstandverlener aanduidt wanneer een verzekerd voertuig pech heeft of een ongeval heeft gehad op een autosnelweg, of nog, het toekomstige platform voor de centralisatie van de schadeattesten, evenveel diensten die niet alleen voor de betrokken verzekeringsondernemingen een toegevoegde waarde hebben, maar tevens de verzekerden bijstaan wanneer zij met zeer praktische problemen worden geconfronteerd. De financiële basis van Datassur is gezond en maakt nieuwe ontwikkelingen mogelijk zodra de verzekeringsondernemingen daaraan nood hebben. Wie meer wenst te weten over de activiteiten van het samenwerkingsverband nodigen we uit het vervolg van dit verslag te lezen. Dat laatste staat overigens op de site van Datassur (www.datassur.be), die daarnaast tal van nuttige informatie bevat, zowel voor de verzekeringsprofessionals als voor het grote publiek. Zo helpt Datassur de aangesloten ondernemingen hun dienstverlenende rol tegenover hun klanten te versterken. Een gezonde financiële basis ondersteunt een optimale kosten-batenverhouding Het boekjaar is andermaal met een overschot afgesloten. Zoals bepaald in de statuten van het samenwerkingsverband zal dat overschot worden verdeeld onder de leden volgens een formule die de ondernemingen ertoe aanmoedigt gebruik te maken van de diensten waartoe zij zijn toegetreden. René Dhondt, Voorzitter van de raad van beheer Gert De Winter, Voorzitter Jaarverslag

7 BESTANDEN HET BESTAND VAN DE SPECIALE RISICO S IN DE VERZEKERINGEN NIET-LEVEN (HET RSR-BESTAND) Steeds minder fraudegevallen, steeds meer niet-betaalde premies De verzekeringsondernemingen die zijn toegetreden tot de overeenkomst met betrekking tot het bestand van de speciale risico s, hebben in registraties uitgevoerd, dat is een stijging met 8,9% ten opzichte van het jaar daarvoor. Dat komt neer op een gemiddelde dagelijkse invoer van 285 gevallen, tegenover 262 in Uitgaande van 25 miljoen lopende overeenkomsten niet-leven in ons land, waarvan bijna vijf en een half miljoen voor de BA-motorrijtuigen, blijkt dat de jaarlijkse registraties van de verzekeraars betrekking hebben op slechts 0,25% van het totale aantal polissen. Zoals de voorgaande jaren betreft de algemene stijging van het aantal registraties in werkelijkheid enkel één registratiecriterium, namelijk de opzeggingen wegens niet-betaling van de premie of niet-invordering van de vrijstelling. Rekening houdend met de bewaartermijn van de registraties drie jaar voor de opzeggingen naar aanleiding van een niet-betaalde premie, vijf jaar voor de opzeggingen na schadegevallen en tien jaar in geval van fraude telt het bestand Ontwikkeling van het aantal registraties sinds eind 2010 zo n actieve registraties, dat zijn er ongeveer meer dan eind Voor het vijfde jaar op rij hebben de registraties als gevolg van een opzegging wegens de niet-betaling van de premie of de niet-invordering van de vrijstelling, de symbolische kaap van 90% overschreden Jaarverslag 2010

8 De verdeling volgens de registratiecriteria ziet er voor 2010 uit als volgt: 92,8% van de registraties heeft betrekking op een opzegging wegens niet-betaling van de premie of nietinvordering van de vrijstelling, tegen 92,3% in In 2000 vertegenwoordigden die registraties 78% van het totaal; 6,7% van de registraties heeft betrekking op een opzegging na meerdere schadegevallen, tegen 7,1% in In 2000 was dat bijna 18%; volgens welke de verzekeringsondernemingen een overeenkomst vóór de vervaldatum ervan alleen nog kunnen opzeggen wanneer er minstens één schadegeval in fout is. In 2010 zijn er slechts 350 gevallen van verzekeringsfraude geregistreerd, dat is niet meer dan 10% van het aantal fraudegevallen die begin de jaren 2000 werden geregistreerd. Er zij onderstreept dat de verzekeraars een geval in het bestand alleen mogen registreren wanneer de Verdeling van de registraties per verzekeringstak opgespoorde fraude bewezen is. De verzekerde geniet altijd het voordeel van de twijfel en in dat geval wordt geen registratie uitgevoerd. In tegenstelling tot een gangbare opvatting heeft het RSR-bestand niet alleen betrekking op de opzeggingen van verzekeringsovereenkomsten in de BA-motorrijtuigen. De grafiek hieronder geeft een overzicht van de registraties volgens de meest betrokken verzekeringstakken. 0,5% van de registraties heeft betrekking op een opzegging na een geval van verzekeringsfraude, dat is iets minder dan in Die registraties maakten in 2000 bijna 4% van het totaal uit. Die tendensen worden reeds enkele jaren waargenomen en vloeien voort uit een wijziging van de wetgeving op de motorrijtuigverzekering in september 2002, Ind. Ongeval 9,66 % Andere 3,59 % Auto 48,91 % Brand 31,69 % B.A. 6,15 % Jaarverslag

9 BESTANDEN De verzoeken om toegang en om verbetering Het aantal verzoeken om toegang is gestabiliseerd. Een en ander toont aan dat steeds meer personen die worden geregistreerd en natuurlijk hierover worden geïnformeerd via een brief van Datassur, zich perfect bewust zijn van de reden waarom zij zich in het bestand van de speciale risico s bevinden. In feite oefenen minder dan twee personen op honderd die in het bestand van de speciale risico s zijn geregistreerd hun recht van toegang uit. Van die twee personen doet één op vijf zijn recht op verbetering gelden. Het aantal verzoeken om verbetering bedraagt in 2010 immers 235, dat zijn er vijf meer dan in Het feit dat proportioneel gezien steeds meer personen in het bestand van de speciale risico s worden opgenomen wegens niet-betaling van de premie, verklaart grotendeels dat relatief geringe aantal verzoeken om verbetering. Tenzij een vergetelheid of een adreswijziging na een verhuizing is het niet betalen van de premie een bewuste en doordachte handeling, die bijgevolg moeilijk kan worden betwist door de betrokkene. Ontwikkeling van het aantal verzoeken om toegang en om verbetering sinds Toegang Verbetering Aan die verzoeken om verbetering wordt als volgt gevolg gegeven: 24% van de betwiste registraties wordt door de betrokken verzekeringsonderneming bevestigd; 8 - Jaarverslag 2010

10 bijna 35% wordt geannuleerd op grond van een beslissing die in overleg met de betrokken verzekeringsonderneming is genomen; 36% wordt geannuleerd op beslissing van Datassur wanneer de betrokken verzekeringsonderneming niet binnen de opgelegde termijnen gevolg heeft gegeven aan het verzoek van Datassur; het overige percentage zijn de dossiers die op 31 december 2010 nog steeds in behandeling zijn. Het percentage van de betwiste en geannuleerde registraties betreft grotendeels verzoeken om verbetering die volgen op registraties wegens niet-betaling van de premie. De personen die hun recht op verbetering uitoefenen, worden erover geïnformeerd dat de beste manier om de annulering van de registratie te verkrijgen, erin bestaat de verschuldigde premie te betalen, wat in de meeste gevallen in de daarop volgende dagen gebeurt. Na van de betrokken onderneming de zekerheid te hebben gekregen dat de premie wel degelijk is betaald, annuleert Datassur de betwiste fiche. De klachten aan de Ombudsman Wat de diensten van de Ombudsman van de verzekering betreft, werden in dossiers met betrekking tot Datassur geopend, tegen 33 in 2009 en 59 in Van die 34 dossiers moeten er 21 worden beschouwd als verzoeken om informatie, die overigens aan Datassur zijn doorgegeven. Van de echte klachten, namelijk 13, hebben 7, na het optreden van de Ombudsman, geleid tot een verbetering of een annulering van de betwiste registratie. In dit hoofdstuk over de klachtenbehandeling voegen we eraan toe dat, in 2010, de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer geen enkele klacht tegen Datassur heeft geregistreerd. De kwaliteitsaudits Zoals elk jaar sinds 2002 heeft Datassur in 2010 zes kwaliteitsaudits uitgevoerd bij ondernemingen die gebruik maken van het RSR-bestand. Elke onderzochte Ontwikkeling van het aantal dossiers en klachten behandeld door de Ombudsman sinds onderneming heeft een auditverslag ontvangen waarin de eventuele tekortkomingen ten aanzien van de overeenkomst worden aangegeven. In twee gevallen heeft de audit van Datassur gewezen op een situatie die niet in overeenstemming was met de overeenkomst: in één geval bleek dat de onderzochte onderneming niet stelselmatig overging tot de door Datassur meegedeelde bijwerkingen; in een ander voerde de onderneming de gegevens slechts op zeer onregelmatige wijze in het centraal bestand van Datassur in. De betrokken ondernemingen worden stelselmatig verzocht om hieraan zo snel mogelijk tegemoet te komen. In die welbepaalde gevallen vindt het volgende jaar een nieuwe audit plaats Jaarverslag

11 BESTANDEN Ontwikkeling van de seiningen en ontseiningen sinds HET BESTAND DISCOVER Seiningen Ontseiningen Het aantal voertuigen dat in het bestand Discover als gestolen is geseind, namelijk in 2010, is gestegen met bijna 14% sinds 2009, namelijk als gestolen geseinde voertuigen. Die vaststelling geeft de algemene situatie vrij goed weer die is bevestigd door de laatste tendensen gepubliceerd door de federale politie, die eveneens een nieuwe stijging van het aantal autodiefstallen heeft vastgesteld. In 2010 zijn 482 voertuigen ontseind, dat geeft een recuperatieratio van 24,5%. Meer dan 15% van de gerecupereerde voertuigen kon worden gerecupereerd dankzij het rechtstreekse optreden van het Datassur-netwerk. Indien alleen rekening wordt gehouden met de 72 voertuigen die dankzij het eigen netwerk van Datassur zijn teruggevonden, zal die dienst de sector een besparing van meer dan hebben opgeleverd. Die dienst werkt op basis van een begroting van per jaar Jaarverslag 2010

12 HET BESTAND Dat bestand heeft tot doel het de betrokken beheerders in de verzekeringsondernemingen mogelijk te maken de technische gegevens met betrekking tot de voertuigen in portefeuille te controleren. neemt voor elk voertuig dat in België is of werd ingeschreven een vijftiental gegevens over uit het inschrijvingenbestand die relevant zijn voor de verzekeraars: nummerplaat, chassisnummer, nummer van het proces-verbaal van goedkeuring, kw, cilinderinhoud Als we het belang van de bestanden van Datassur afmeten aan het aantal door de aangesloten ondernemingen uitgevoerde raadplegingen, dan komt net achter het bestand van de speciale risico s. Van raadplegingen in 2003, het jaar van de lancering ervan, is dat aantal gestegen tot raadplegingen in Naar het voorbeeld van Discover kan men voortaan beschouwen als het controle-instrument bij uitstek voor de voertuigbeheerders van de verzekeringsondernemingen. HET BESTAND Dat bestand maakt het de leasingondernemingen mogelijk een attest op papier uit te reiken aan de huurder van een voertuig die zich wenst te begeven naar een land buiten de Europese Unie, alsook tegelijk een informaticakopie te laten opnemen in de databank bij Datassur. Bij twijfel tijdens een grenscontrole kan het attest op papier worden vergeleken met het voor echt verklaarde computerattest, zodat kan worden nagegaan of er al dan niet sprake is van een poging tot fraude. Ter herinnering, dat bestand behoort tot de vzw Renta Support, dat het beheer ervan heeft toevertrouwd aan Datassur. In 2010 werden bijna attesten uitgereikt, dat is vergelijkbaar met het aantal van de voorbije twee jaar. Jaarverslag

13 HET PLATFORM VOOR HET BEHEER VAN EEN RESERVE VAN PRIVÉDETECTIVES De vzw New Alfa Belgium stelt de aangesloten verzekeringsondernemingen onafhankelijke en vooraf geselecteerde privédetectives ter beschikking om de fraudeonderzoeken uit te voeren die zij niet aan hun eigen detectives kunnen toewijzen door belangenconflicten, een tekort aan gespecialiseerde detectives, of nog, een tijdelijke werkoverlast bij de detectives in loondienst Datassur is op grond van zijn ervaring, met name in het kader van het BCE, aangewezen om de toewijzing en de opvol- ging van de opdrachten aan de privédetectives te organiseren. In 2010 heeft Datassur een honderdtal opdrachten toegewezen en opgevolgd, dat is iets minder dan het aantal opdrachten dat in dezelfde periode in 2009 is toegewezen. Hoewel het aantal aan New Alfa Belgium toevertrouwde opdrachten onder de verwachtingen blijft, wordt de kwaliteit van die welke zijn uitgevoerd door de door Datassur aangewezen detectives, in de overgrote meerderheid van de gevallen als positief beschouwd. HET BUREAU VOOR DE COÖRDINATIE VAN DE EXPERTISES (BCE) De overeenkomsten met Belgacom en de NMBS opgefrist Het Bureau voor de Coördinatie van de Expertises is een andere pijler van de activiteiten van Datassur. Het is belast met het beheer van de schadedossiers waarbij een onderneming van openbaar nut is betrokken. Die ondernemingen waarmee een overeenkomst is gesloten om het schadebeheer te versnellen, zijn bijvoorbeeld Belgacom, Electrabel, de Ministeries van Uitrusting en Vervoer, de NMBS of de kabeldistributeurs. Het jaar wordt gekenmerkt door de onderhandelingen over twee belangrijke overeenkomsten, die met de NMBS en die met Belgacom. In beide gevallen gaat het om een aanpassing van de tarieven, maar ook van de inhoud van de overeenkomsten rekening houdend met de technologische ontwikkelingen van de laatste jaren. Voor de overeenkomst met de NMBS was het bijvoorbeeld de gelegenheid om verschillende artikelen te wijden 12 - Jaarverslag 2010

14 aan de vergoeding van de schadegevallen veroorzaakt aan de hogesnelheidstreinen en voor de overeenkomst met Belgacom is de regeling van schade aan kabels met optische vezels eveneens aangepast aan de nieuwe technologie. De weersomstandigheden hebben een impact gehad op het aantal behandelde dossiers Het BCE heeft in 2010 zo n dossiers, dat zijn zo n dossiers minder dan in 2009, behandeld voor rekening van de verzekeringsondernemingen die tot de overeenkomsten zijn toegetreden in het kader van een uitgebreid mandaat. Die aanzienlijke daling wordt grotendeels verklaard door de slechte weersomstandigheden begin en eind 2010, die hebben geleid tot een vertraging van de werken op de openbare wegen, en bijgevolg tot een daling van het aantal schadegevallen voor de concessiehouders. Het aantal dossiers dat tijdens het tweede semester is geopend, is echter zeer vergelijkbaar met dat van de voorbije twee jaar, waaruit blijkt dat een oorzakelijk verband zou bestaan tussen de daling van het aantal schadegevallen en de weersomstandigheden. Meer dan 98% van de dossiers zijn behandeld in het kader van die formule, wat erop neerkomt dat de betrokken verzekeringsonderneming het beheer van het dossier in kwestie aan het BCE heeft gedelegeerd. Verdeling van de schadedossiers volgens de belangrijkste overeenkomsten Diversen 232 Figas 896 Kabeldistributeurs 946 NMVB 333 Electrabel Belgacom Ministerie van openbare werken Jaarverslag

15 DE RDR- COMPENSATIEKAS Het aantal definitief gecompenseerde gevallen neemt verder toe Ontwikkeling van het aantal definitief gecompenseerde gevallen Het aantal in 2010 definitief gecompenseerde gevallen, namelijk , stijgt met 3,4% in vergelijking met Het jaar daarvóór was het al toegenomen met 1,5%. Drie en een half jaar na de inwerkingtreding van de hervorming van 1 juli 2007 blijkt dat die wel degelijk de verwachte impact heeft gehad, vermits, wanneer de cijfers van eind 2006 worden vergeleken met die van eind 2010, het verschil, namelijk gevallen, een toename van ongeveer 11,7% van de definitief gecompenseerde gevallen vertoont. Goed voor de verzekerden én de verzekeringsondernemingen, vermits dat evenveel schadegevallen zijn die snel en eenvoudig konden worden geregeld. De ongeveer gevallen die in 2010 zijn gecompenseerd, vertegenwoordigen een schadelast van zo n 458,3 miljoen. Het voordeel van die sectorale benadering bestaat vanzelfsprekend ook erin dat slechts 5,17% van dat aanzienlijke bedrag de thesaurie van de aangesloten verzekeraars heeft verlaten, waarbij 94,83% van die schadelast alleen elektronisch is doorgevoerd, namelijk via de maandelijkse compensatie Jaarverslag 2010

16 DE COMPENSATIEKASSEN VOOR DE VZW S CANARA EN TRIP In het kader van de wet op de dekking van de natuurrampen hebben de verzekeraars een mechanisme uitgewerkt waarmee het resultaat van het beheer van de risico s die onder de voorwaarden van het Tariferingsbureau (TB) zijn getarifeerd, kan worden verdeeld over alle verzekeraars die de tak Brand Eenvoudige Risico s in België beoefenen. Het beheer van dat compensatieorgaan is toevertrouwd aan de vzw Canara. De ontwikkeling van de informaticatoepassingen en vervolgens de uitvoering van de verschillende compensaties zijn daarentegen toevertrouwd aan Datassur. De vzw TRIP, die is opgericht in het kader van de wet betreffende de verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme, is eveneens operationeel sinds 2008 en heeft een eerste erkend schadegeval als gevolg van een terreurdaad moeten beheren. Rekening houdend met de opgedane ervaring (RDR en Canara), heeft de vzw TRIP de ontwikkeling en het beheer van haar compensatiekas eveneens toevertrouwd aan Datassur. In 2010 heeft Datassur, zoals bepaald in de overeenkomst tot onderaanneming, voor Canara vier informatieve compensaties en de jaarlijkse financiële compensatie uitgevoerd. Jaarverslag

17 HET PROJECT SLAPENDE FONDSEN BIJ DE VZW IDENTIFIN De vzw Identifin is opgericht op initiatief van de beroepsverenigingen Assuralia en Febelfin om de verzekeringsondernemingen en de kredietinstellingen toegang te verlenen tot de gegevens van het Rijksregister en de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. Hierdoor kunnen zij tegemoetkomen aan hun wettelijke opdrachten inzake het opsporen van de begunstigden van slapende tegoeden en sinds enkele maanden inzake de controle in het kader van de strijd tegen het witwassen van geld in beide betrokken sectoren. Sinds 2009 staat Datassur in voor het administratief en informaticabeheer van de vzw Identifin De kwestie van de slapende tegoeden kan in twee fasen worden opgesplitst: de inzameling van gegevens bij de registers om de begunstigden van slapende tegoeden op te sporen en de overdracht van de fondsen naar de Deposito- en Consignatiekas (DCK) wanneer de begunstigden niet werden geïdentificeerd. De eerste fase is op kruissnelheid sinds begin ondernemingen, waarvan 21 verzekeringsondernemingen, gebruiken dagelijks het platform van Identifin om hun aanvragen naar de registers te versturen. Op 1 april 2011 zijn aanvragen uitgevoerd. Dat maakte het mogelijk zo n 80% van de begunstigden van slapende tegoeden te vinden. De software voor de overdracht van de gegevens met betrekking tot de niet teruggevonden begunstigden aan de DCK, is in productie sinds het najaar van Tot in april 2011 hebben de bankiers en de verzekeraars samen zo n deposito s aan de DCK uitgevoerd. In totaal is bijna overgedragen naar de Deposito- en Consignatiekas. We herinneren eraan dat de verzekeringsondernemingen een langere termijn genoten om de overdrachten uit te voeren, vermits zij uiterlijk voor de maand augustus 2011 worden verwacht. De uitvoering van de wettelijke bepalingen inzake antiwitwas De operationele aspecten betreffende de uitvoering van de bepalingen van de antiwitwaswet worden gedragen door hetzelfde team als hetwelk heeft gefunctioneerd in het kader van het project van de slapende fondsen. Datassur speelt daarin dus ook een rol, zowel op administratief als op technisch vlak. De toepassing voor de raadpleging van het Rijksregister is aangepast om aan die nieuwe doelstelling te beantwoorden. Het dossier om de toegang tot het Rijksregister aan te vragen, is in oktober 2010 voor onderzoek bezorgd aan het sectoraal comité van het Rijksregister. Begin 2011 is aan de vzw Identifin de toegang verleend tot de gegevens van het RR. De aangesloten ondernemingen kunnen van die nieuwe dienst gebruik maken, die sinds midden februari in productie is Jaarverslag 2010

18 De verzekeraars/bijstandverleners hebben beslist een centraal bestand te creëren met alle motorvoertuigen die een dekking bijstand in geval van pech of ongeval genieten. Het kan de klok rond worden geraadpleegd door de coördinatiecentra van de federale politie en door het wegcontrolecentrum in Wallonië. Wanneer het voertuig waarvoor bijstand is vereist, in het bestand wordt geïdentificeerd, gaat die identificatie automatisch gepaard met het versturen van een takel opdracht naar de betrokken bijstandverlener. Die laatste moet dan alles in het werk stellen om zo snel mogelijk zijn gewoonlijke takeldienst de opdracht te geven zijn klant in moeilijkheden te helpen. Alle communicatie gebeurt in real time via computer en 24/24. HET PLATFORM SIABIS De uitwerking en het beheer van het centraal bestand zijn toevertrouwd aan het ESV Datassur. Wat de gegevensinvoer in het centraal bestand betreft, staat het aan elke bijstandverlener, of het nu gaat om een verzekeraar of een automobielclub, erover te waken dat het bestand volledig en bijgewerkt is. Zo niet zal een voertuig dat niet is opgenomen in het bestand, worden getakeld volgens de eigen regels van elke overheid, met het risico op een hogere takelrekening. Dat platform is operationeel sinds begin Na een testperiode van één jaar zou het systeem kunnen worden uitgebreid tot het hele Waalse Gewest en vervolgens tot het hele land. Jaarverslag

19 PERSPECTIEVEN OP DE AGENDA IN 2011 Project voor de oprichting van een platform voor de centralisatie van de schadeattesten bij Datassur Assuralia heeft beslist om bij Datassur een platform op te richten voor de centralisatie van de schadeattesten. We herinneren eraan dat een wet van 2002 de verzekeraar ertoe verplicht een schadeattest uit te reiken telkens als een BA-motorrijtuigovereenkomst wordt opgezegd en, sinds kort, telkens als een verzekeringsnemer daarom verzoekt. Het initiatief van de verzekeraars biedt de kandidaat-verzekerden een instrument waarmee zij de gegevens met betrekking tot hun schadehistoriek gemakkelijker en sneller kunnen meedelen wanneer de verzekeraar tot wie zij zich richten om een nieuwe overeenkomst te sluiten, dat vraagt. In de praktijk gebeurt het immers vaak dat de kandidaat-verzekerden niet altijd beschikken over de schadeattesten die hun door hun vorige verzekeraar(s) zijn bezorgd. De gegevens op dat attest zijn echter onmisbaar om de overeenkomst op te stellen en de premie te berekenen die het best met het te verzekeren risico overeenstemt. De bedoeling is dus om de verzekeringsnemers een elektronisch platform ter beschikking te stellen, dat via het internet en door middel van hun elektronische identiteitskaart toegankelijk is, waar zij voor de laatste vijf jaar alle attesten vinden die op hen betrekking hebben. Hierdoor kunnen zij snel antwoorden op het terechte verzoek van hun nieuwe verzekeraar, ook wanneer één van hun attesten zoek is geraakt. Dat project heeft vanzelfsprekend alleen zin wanneer de overgrote meerderheid van de motorrijtuigverzekeraars daartoe toetreedt. In het huidige stadium zijn de grote oriënteringen van het project vastgelegd, zowel op het vlak van de procedures als op informaticavlak. De verzekeringsondernemingen zullen uiterlijk voor september 2011 worden verzocht te bevestigen of zij bereid zijn massaal gegevens in het platform in te voeren, een voorwaarde sine qua non voor Datassur om de informaticawerkzaamheden aan te vatten Jaarverslag 2010

20 REKENINGEN REKENINGEN 2010 Met aan inkomsten en aan uitgaven vertonen de rekeningen 2010 een batig saldo van Het omzetcijfer dat in 2010 tot stand is gebracht met finan ciële en menselijke middelen die vergelijkbaar zijn met die van de vorige jaren, is veruit het beste resultaat sinds de oprichting van het ESV in De werkingsuitgaven zijn in 2010 perfect beheerst, vermits zij 91% van de begrote uitgaven uitmaken. Een besparing van kon worden gerealiseerd op de uitgavenbegroting, niettegenstaande de activiteitenperimeter van Datassur is uitgebreid door de toevoeging van een nieuwe dienst. Belangrijk is ook dat elke dienst opnieuw zelffinancierend is en een batig saldo vertoont. Zoals elk jaar zal aan de algemene vergadering van de leden worden voorgesteld het batig saldo te herverdelen in de vorm van kredietnota s, die aan elk lid zullen worden uitgekeerd volgens zijn aandeel in de realisatie van het maatschappelijk doel van Datassur. Die formule, die haar waarde heeft bewezen, moedigt de ondernemingen ertoe aan gebruik te maken van de diensten waarvoor zij een overeenkomst hebben ondertekend. Ontwikkeling van de inkomsten en uitgaven sinds 2005 (in duizenden euro) Uitgaven Inkomsten Ristorno s Jaarverslag

ESV Datassur (databank van verzekeringsfraudeurs en wanbetalers) en de privacywetgeving

ESV Datassur (databank van verzekeringsfraudeurs en wanbetalers) en de privacywetgeving Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar 2012-13 ESV Datassur (databank van verzekeringsfraudeurs en wanbetalers) en de privacywetgeving Masterproef van de opleiding Master in de rechten

Nadere informatie

Het Tariferingsbureau 2003-2008

Het Tariferingsbureau 2003-2008 Het Tariferingsbureau 2003-2008 2 Tariferingsbureau Auto Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Tabellen en grafieken... 4 Inleiding... 5 Hoofdstuk I Opdrachten en werking... 7 A. Algemeen... 7 1. Opdracht van

Nadere informatie

Jaarverslag 2003. Ombudsman van de verzekeringen

Jaarverslag 2003. Ombudsman van de verzekeringen Jaarverslag 2003 Ombudsman van de verzekeringen Jaarverslag 2003 Ombudsman van de verzekeringen INHOUDSTAFEL 2 I. INLEIDING Het Tariferingsbureau is op 1 november 2003 van start gegaan! De consument op

Nadere informatie

Activiteitenverslag van het Fonds voor de medische ongevallen 2013

Activiteitenverslag van het Fonds voor de medische ongevallen 2013 Activiteitenverslag van het Fonds voor de medische ongevallen 2013 Inhoud 1 Inhoud Voorwoord... 3 Woordje van de algemene directie... 4 Deel 1 - Opdrachten van het Fonds voor de medische ongevallen...

Nadere informatie

De Ombudsman BVVO BEROEPSVERENIGING DER VERZEKERINGS- ONDERNEMINGEN. de Meeûsplantsoen 29 B-1000 Brussel

De Ombudsman BVVO BEROEPSVERENIGING DER VERZEKERINGS- ONDERNEMINGEN. de Meeûsplantsoen 29 B-1000 Brussel De Ombudsman V A N D E B V V O 2000 J A A R V E R S L A G BVVO BEROEPSVERENIGING DER VERZEKERINGS- ONDERNEMINGEN de Meeûsplantsoen 29 B-1000 Brussel Inhoudstafel 1. Inleiding 3 2. Gebeurtenissen van 2000

Nadere informatie

Cijfers en Analyse 2011

Cijfers en Analyse 2011 Cijfers en Analyse 2011 1987-2012 2012 2011 Viering 25 jaar Meer dan 4000 klachten per jaar 2007 2006 Meer dan 3000 klachten per jaar Ombudsdienst Verzekeringen: Oprichting VZW met vertegenwoordiging van

Nadere informatie

2013 OMBUDSMAN VAN DE VERZEKERINGEN

2013 OMBUDSMAN VAN DE VERZEKERINGEN 2013 CIJFERS & ANALYSE 2013 in enkele kerncijfers 2011 2012 2013 4364 vragen tot tussenkomst 3296 behandelde vragen 2013 61 536 3767 61 Datassur 536 Verzekeringstussenpersonen 3 767 Verzekeringsondernemingen

Nadere informatie

Jaarverslag 2002. Ombudsman van de verzekeringen

Jaarverslag 2002. Ombudsman van de verzekeringen Jaarverslag 2002 Ombudsman van de verzekeringen INHOUDSTAFEL I. INLEIDING II. GEBEURTENISSEN TWEE VERJAARDAGEN 30 jaar RDR-overeenkomst (a) 10 jaar WLVO (b) NIEUWE WETGEVING KB van 11 januari 2002 Wet

Nadere informatie

Balans & Vooruitzichten

Balans & Vooruitzichten Balans & Vooruitzichten 10 1 De mouwen opstropen Balans en vooruitzichten 2010 is het vierde en laatste jaarverslag dat ik als voorzitter van Assuralia mag inleiden. Het woord balans roept associaties

Nadere informatie

Zakboekje 2009. Ombudsdienst Verzekeringen vzw de Meeûssquare, 35 B-1000 Brussel

Zakboekje 2009. Ombudsdienst Verzekeringen vzw de Meeûssquare, 35 B-1000 Brussel Zakboekje 2009 Ombudsdienst Verzekeringen vzw de Meeûssquare, 35 B-1000 Brussel Tel. +32 (0)2 547 58 71 Fax +32 (0)2 547 59 75 info@ombudsman.as www.ombudsman.as Inhoudstafel Voorwoord...................................................................................................

Nadere informatie

S a m e n o p b o u we n J a a r v e r s l a g 2 0 0 5

S a m e n o p b o u we n J a a r v e r s l a g 2 0 0 5 Samen opbouwen Jaarverslag Jaarverslag 1 De verzekering in België Jaarverslag VOORWOORD 4 DE VERZEKERING IN DE BELGISCHE ECONOMIE 13 Incasso s - Schade 14 Kosten en commissielonen 15 Technische voorzieningen

Nadere informatie

Jaarverslag. Ombudsman van de Verzekeringen

Jaarverslag. Ombudsman van de Verzekeringen Jaarverslag 2004 Ombudsman van de Verzekeringen Ombudsman van de Verzekeringen Jaarverslag 2004 INHOUDSTAFEL JAARVERSLAG 2004 2 I. INLEIDING De ramp in Ghislenghien...................... 3 II. WETGEVENDE

Nadere informatie

tot uw dienst Jaarverslag 2010 ombfin Bemiddelingsdienst Banken Krediet Beleggingen

tot uw dienst Jaarverslag 2010 ombfin Bemiddelingsdienst Banken Krediet Beleggingen tot uw dienst Jaarverslag 2010 ombfin Bemiddelingsdienst Banken Krediet Beleggingen jaarverslag ombfin 2010 Particulieren 2 INHOUD VOORWOORD 4 1. DE BEMIDDELINGSDIENST IN CIJFERS 5 1.1 VERHOGING VAN HET

Nadere informatie

Personalia. Bestuur. Contactpersonen. Directie. mr A.J. Jutte voorzitter

Personalia. Bestuur. Contactpersonen. Directie. mr A.J. Jutte voorzitter Jaarverslag 2007 Jaarverslag 2007 Personalia Bestuur mr A.J. Jutte voorzitter mr J.M.J. Hommel MMO J.C. Jansen mw mr S.M.A.J. den Ouden-Huijgen mr F.J.D. Wiegerink Contactpersonen mw mr I.M. Nathan-Kaarsemaker

Nadere informatie

Nieuwe schaderegeling voor slachtoffers in uitzonderlijke schadegevallen

Nieuwe schaderegeling voor slachtoffers in uitzonderlijke schadegevallen Bijlage bij nr. 9 Weekblad van 8 maart 2012 Nieuwe schaderegeling voor slachtoffers in uitzonderlijke schadegevallen Wet van 13 november 2011 betreffende de vergoeding van de lichamelijke en morele schade

Nadere informatie

Cijfers en Analyse 2010

Cijfers en Analyse 2010 2010 Cijfers en Analyse Cijfers en Analyse 2010 Inhoudstafel Voorwoord............................... 5 1. Algemeen overzicht 2010............. 6 1. Aantal klachten.............................................................

Nadere informatie

Bemiddelingsdienst Banken Krediet Beleggingen. Jaarverslag

Bemiddelingsdienst Banken Krediet Beleggingen. Jaarverslag Bemiddelingsdienst Banken Krediet Beleggingen Jaarverslag 2006 Voorwoord Jaarverslag 2006 1 Dit jaarverslag is het tweede sinds de hervorming van de Bemiddelingsdienst Banken- Krediet- Beleggingen eind

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013. .be

JAARVERSLAG 2013. .be JAARVERSLAG 2013.be INHOUD Verantwoordelijke uitgever François Florizoone Leidende ambtenaar Contactpersoon Vincent Heylen webmaster@rszppo.fgov.be RSZPPO Jozef II-straat 47 1000 Brussel Tel. 02 239 12

Nadere informatie

Inhoud. Verantwoordelijke uitgever François Florizoone Leidende ambtenaar. Contactpersoon Vincent Heylen webmaster@rszppo.fgov.be

Inhoud. Verantwoordelijke uitgever François Florizoone Leidende ambtenaar. Contactpersoon Vincent Heylen webmaster@rszppo.fgov.be jaarverslag 2012.be Inhoud Verantwoordelijke uitgever François Florizoone Leidende ambtenaar Contactpersoon Vincent Heylen webmaster@rszppo.fgov.be RSZPPO Jozef II-straat 47 1000 Brussel Tel 02 239 12

Nadere informatie

BAROMETER VAN DE IN 2007 GEFORMULEERDE AANBEVELINGEN 3 DOOR HET PLATFORM DAG ZONDER KREDIET

BAROMETER VAN DE IN 2007 GEFORMULEERDE AANBEVELINGEN 3 DOOR HET PLATFORM DAG ZONDER KREDIET Inhoud INLEIDING 2 BAROMETER VAN DE IN 2007 GEFORMULEERDE AANBEVELINGEN 3 DOOR HET PLATFORM DAG ZONDER KREDIET AANBEVELINGEN VAN HET PLATFORM DAG ZONDER KREDIET 2008 11 1. Voor een optimaal gebruik van

Nadere informatie

Zakboekje. Praktijkgevallen. Besluiten 6. Evolutie binnen het wetgevend en. Lijst met praktijkgevallen. Besluit. Netwerk Ombudsmannen Organen vzw 7

Zakboekje. Praktijkgevallen. Besluiten 6. Evolutie binnen het wetgevend en. Lijst met praktijkgevallen. Besluit. Netwerk Ombudsmannen Organen vzw 7 Zakboekje 2007 VoorwoordInleiding 1 De klachten Nieuwe in cijferswetgeving 2 Algemeen Algemeen overzicht overzicht 2.1 Verzekeringsondernemingen 2.2 Tussenpersonen Tussenpersonen 2.3 Datassur Datassur

Nadere informatie

Kerncijfers en voornaamste resultaten van de Belgische verzekeringsmarkt in 2011

Kerncijfers en voornaamste resultaten van de Belgische verzekeringsmarkt in 2011 Nr. 32 Weekblad van 25 oktober 2012 Kerncijfers en voornaamste resultaten van de Belgische verzekeringsmarkt in 2011 1. Inleiding: Niettegenstaande barslechte omstandigheden... 2 2. Incasso s en marktaandelen

Nadere informatie

Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest JAARVERSLAG OVER DE VERRICHTINGEN VAN HET DIENSTJAAR 2012 voorgelegd aan de gewone Algemene vergadering van 30 mei 2013 Coöperatieve vennootschap met

Nadere informatie

Focus. Inhoud. IAB-Raad bepaalt kader inzake bestuursmandaat accountants. Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten (IAB)

Focus. Inhoud. IAB-Raad bepaalt kader inzake bestuursmandaat accountants. Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten (IAB) Focus IAB-Raad bepaalt kader inzake bestuursmandaat accountants. Inhoud Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten (IAB) Opgericht bij Wetten van 21 februari 1985 en 22 april 1999 Uitvoerend

Nadere informatie

VIJFDE RICHTLIJN : NIEUWE EUROPESE REGELS OVER AUTOVERZEKERINGEN

VIJFDE RICHTLIJN : NIEUWE EUROPESE REGELS OVER AUTOVERZEKERINGEN ssur I VIJFDE RICHTLIJN : NIEUWE EUROPESE REGELS OVER AUTOVERZEKERINGEN Inleiding : een aanpassing van de vier vorige richtlijnen II Eerste richtlijn (72/166/EEG): - Nieuwe definities (met geconsolideerde

Nadere informatie

nieuws nieuwsbrief EDITORIAAL

nieuws nieuwsbrief EDITORIAAL nieuws DRIEMAANDELIJKS JAARGANG 12 MAART - APRIL - MEI 2010 AFGIFTEKANTOOR GENT X - P2A8099 nieuwsbrief België-Belgique P.B. GENT 3/6221 Editoriaal 1 Vernieuwd toezicht op de financiële sector krijgt vorm

Nadere informatie

BVVO. Verzekerings- Bijstand en Reisverzekering BEROEPSVERENIGING DER VERZEKERINGSONDERNEMINGEN

BVVO. Verzekerings- Bijstand en Reisverzekering BEROEPSVERENIGING DER VERZEKERINGSONDERNEMINGEN 2003 Verzekerings- Bijstand en Reisverzekering BVVO BEROEPSVERENIGING DER VERZEKERINGSONDERNEMINGEN Verzekeringscahiers Bijstand en Reisverzekering 3 INHOUDSTAFEL 5 7 9 13 Voorwoord I. ALGEMENE INLEIDING

Nadere informatie

VERSLAGGEVING VAN DE BEDRIJVEN IN PORTEFEUILLE VAN DE FPIM

VERSLAGGEVING VAN DE BEDRIJVEN IN PORTEFEUILLE VAN DE FPIM VERSLAGGEVING VAN DE BEDRIJVEN IN PORTEFEUILLE VAN DE FPIM 2010 Inhoudsopgave I. PORTEFEUILLE OVERHEIDSHOLDING p. 7 ArcelorMittal Rodange Schifflange p. 7 Asco p. 9 BMI p. 11 Brussels Airport Holding

Nadere informatie

Personalia. Bestuur. Contactpersonen. Directie. mr A.J. Jutte voorzitter

Personalia. Bestuur. Contactpersonen. Directie. mr A.J. Jutte voorzitter Jaarverslag 2008 Personalia Bestuur mr A.J. Jutte voorzitter mr J.M.J. Hommel MMO J.C. Jansen mw mr S.M.A.J. den Ouden-Huijgen mr F.J.D. Wiegerink Contactpersonen mw mr I.M. Nathan-Kaarsemaker Ministerie

Nadere informatie

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe De vzw o Foto s: Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe 2 Voorwoord De Belgische grondwet voorziet in de vrijheid

Nadere informatie