blz. 84 titel figuur 6.4 wordt: Netto profijt per jaar van burgers naar leeftijdsgroepen (gemiddeld per persoon)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "blz. 84 titel figuur 6.4 wordt: Netto profijt per jaar van burgers naar leeftijdsgroepen (gemiddeld per persoon)"

Transcriptie

1 Lesbrieven vwo Lesbrief Levensloop blz. 20, kennenlijst, laatste stip eerste rij: koopkracht van het inkomen blz. 20, kennenlijst, tweede rij, 6 e stip: tit-for-tatstrategie blz. 20, kennenlijst, tweede rij, 7 e stip: bindende afspraak blz 40, opdracht 2.38 en 2.39 samenvoegen. Opdracht 2.38b krijgt dan uitbreiding met: 3. Een autoverzekeraar geeft een no-claimkorting. Wie een jaar lang geen schade claimt voor zijn WA-verzekering krijgt een premiekorting die kan oplopen tot 70%. 4. In de polis van de reisverzekering wordt de bepaling opgenomen dat geen schade wordt uitgekeerd als de verzekerde bij diefstal nalatig is geweest. Opdracht 2.39 vervalt. Blz. 42, einde 1 e alinea, tekst na komma kan weg. Werken bij de overheid of in het bedrijfsleven geeft minder risico., maar de carrièremogelijkheden zijn minder. Blz. 54, opdracht 3.28 klopt niet omdat er in tabel 3.11 families staan. Dat vermogen zou dus over meerdere personen verdeeld kunnen zijn. Tabel is aangepast. Alinea boven vraag 3.28a: Nederland telt 15 personen met. blz. 59, kennen lijst bovenaan, schrappen: collectieve dwang blz. 59, 2 e kolom, na belastbaar inkomen invoegen: heffingskorting blz. 79, kennen lijst waardevaste uitkering welvaartsvaste uitkering blz. 84 titel figuur 6.4 wordt: Netto profijt per jaar van burgers naar leeftijdsgroepen (gemiddeld per persoon) blz. 87, tabel 6.2 rij 2006, kolom grijze druk moet zijn: 23,3. blz. 98, 1 e kolom, Bindende afspraak, 16 1 e kolom, Koopkracht van het inkomen,12, 43 Schrappen: 1 e kolom, Kapitaaldekking, 68 1 e kolom, Kapitaaldekkingsstelsel, 68, 72 2 e kolom, Tit-for-tatstrategie 16 2 e kolom, Waardevaste uitkering 2 e kolom, Welvaartsvaste uitkering Uitwerkingen Levensloop blz. 4, opdracht 1.12b moet worden: 10 = 0,25b + 0, ,25b = 10 1,6 b = 8,4/0,25 b = 33,6 belminuten. Uitwerkingen zelftest Levensloop blz. 41/42, Antwoorden 2.39 worden 2.38 b.3. en b.4. blz. 45, opdracht 4.20 d. De waarde van het huis op 1 januari 2011 moet zijn: ,024 3 = ,36. blz. 47, opdracht 6.19b, laatste kolom moet zijn 13,3 35,3 100 (i.p.v. 35,5 22,2 100) Lesbrief Arbeidsmarkt Blz. 4 Hoofdstuk 3, paragraaf 3.4 moet worden: Economie en werkgelegenheid Blz 6, laatste zin 'Vanaf 16 jaar mag je dus de meeste soorten werk doen.' Vervangen door:

2 Vanaf 16 jaar mag je het meeste werk doen, met uitzondering van werk dat gevaar oplevert of schadelijk is voor je gezondheid. Blz. 9, 2 e alinea, 2 e regel: Deze vervulde vraag noemen we de werkgelegenheid: het aantal bezette arbeidsplaatsen. en bestaat uit de werknemers en de zelfstandigen. Blz. 13, 4 e regel van onderen schrappen: 'Die dachten geen kans op een baan te hebben toen het slecht ging met de economie.' Blz. 19, paragraaf 2.5, 5 e regel Schrappen: De arbeidsproductiviteit per jaar kan behalve door slimmer te werken ook toenemen door meer uren per jaar te werken. Toevoegen: Een stijging van de arbeidsproductiviteit betekent dat er in dezelfde tijd meer wordt geproduceerd. Er wordt dan niet meer gewerkt, maar slimmer gewerkt. Blz. 20, opdracht 2.14c wordt: Bereken met behulp van tabel 2.5 met hoeveel procent het inkomen.. Blz. 20 opdracht Tussen a en b moet de volgende regel komen te staan: De i/a-ratio kan invloed hebben op de concurrentieverhouding tussen landen, de concurrentiepositie. De concurrentiepositie van een land wordt slechter als de prijzen in dat land stijgen ten opzichte van concurrerende landen. Blz. 21, Opdracht 2.16 Schrappen titel van tabel 2.7 I/a-ratio s in Inleiding bij opdracht 2.16 toevoegen: In tabel 2.7 zijn in kolom 2 de i/a-ratio s van een aantal landen gegeven inclusief de 65-plussers. Een i/a-ratio in België van 103 wil zeggen dat er tegenover elke 100 actieven 103 inactieven met een uitkering staan. Van die 103 inactieven zijn er 56 tussen de 15 en 64 jaar en 47 inactieven zijn 65-plusser. Blz. 23, opdracht 2.20e schrappen. Blz. 24 Opdracht 2.24 moet worden: De bruto participatiegraad is Blz. 24, Opdracht 2.29b vervalt. (werkloosheidspercentage komt pas in hoofdstuk 5.) Blz. 25 Figuur e regel derde hokje moet zijn: (i.p.v ). Figuur e regel, tweede hokje moet zijn 340 (i.p.v. 341). Blz. 27, leerdoelen, kennen, 2 e kolom, na deeltijdarbeid toevoegen: arbeidsjaar Blz. 28 figuur 3.1 eerste zin krantenbericht moet worden: De werkgelegenheid bij tuinbouwbedrijf De Vries is het afgelopen jaar gedaald. Blz. 29, vierde regel na opdracht 3.1. 'Als de productiewijze arbeidsintensief is, dat wil zeggen dat er veel arbeid wordt ingezet in verhouding tot het kapitaal en de productie, dan bepalen de loonkosten per product in sterke mate de kostprijs van een product.' Vervangen door: Als de productiewijze arbeidsintensief is, wil dat zeggen dat er veel arbeid wordt ingezet in verhouding tot het kapitaal. De loonkosten per product bepalen dan in sterke mate de kostprijs van een product. Blz. 29, opdracht 3.3. Toevoegen boven vraag f: Beide bedrijven produceren voetballen per jaar. Blz. 29, opdracht 3.3f wordt: Bereken voor Ada en Niki de totale kosten bij een productie van voetballen. Blz. 30, opdracht 3.4b wordt. Beredeneer of de productie van een onderneming arbeidsintensiever of kapitaalintensiever wordt als de kapitaalkosten gelijk blijven en de arbeidskosten per uur dalen. Blz. 31, figuur 3.3 De lijn in de grafiek iets naar links schuiven, zodat deze door (75,0) en (50;2,5) gaat. Blz. 32, opdracht 3.7b moet worden:

3 De arbeidsproductiviteit in de auto-industrie is in West-Europa meer/minder dan 10 keer zo hoog als in China. blz. 33 toelichting bij tabel e bolletje moet worden: De productiewaarde staat niet in de tabel maar is te berekenen met de formule: Productiewaarde = productievolume prijs Blz. 34, figuur 3.4, staafje creatie bij moet doorlopen tot 10%. Blz.35 boven opdracht 3.11, figuur 3.5: 2 de blokje onder de figuur: Effect subsidie moet zijn: Effect substitutie Blz. 35 paragraaf 3.4 is geworden: Economie en werkgelegenheid (begrip conjunctuur wordt pas later uitgelegd) Blz. 35, paragraaf 3.4, 2 e regel is geworden: afhankelijk van de op- en neergang van de economie. Blz. 37 Opdracht 3.17 wordt: Welke uitspraak over een breedte-investering is altijd onjuist? Opdracht 3.18 Welke uitspraak over een diepte-investering is altijd juist? A. Door een diepte-investering stijgt altijd de werkgelegenheid. Opdracht 3.20 Nieuwe opdracht gemaakt, oude geschrapt. Blz.45, tabel 4.2, 1 e regel is geworden: kan een (bedrijfstak-)cao doen gelden voor alle bedrijven (en dus werknemers) in een bedrijfstak Blz. 45, 4.3 loononderhandelingen, 1 e alinea, laatste regel is geworden: De totale kosten die een werkgever betaalt als hij iemand in dienst neemt, zijn de loonkosten. Het verschil tussen wat de werknemer netto ontvangt en wat de werkgever in totaal betaalt aan loonkosten noemen we de wig. Blz. 46, 2 e regel van onderen is geworden: Met deze toegevoegde waarde worden de inkomens (huur, winst loon, pacht, rente en winst) van de productiefactoren betaald. Blz. 47, onder het kopje stijging arbeidsproductiviteit en loonstijging: Bij een stijging van de arbeidsproductiviteit wordt er met hetzelfde aantal werknemers meer geproduceerd in een bepaalde periode. Blz. 54, opdracht 4.27 is geworden: In een bedrijfstak stijgt de arbeidsproductiviteit met vijf procent. De prijzen stijgen met twee procent. De loonruimte bedraagt: Blz. 54, opdracht 4.29, uitspraak I en II reële schrappen: Uitspraak I: Er is een arbeidsproductiviteitsstijging van 5,4%. Uitspraak II: Het aantal banen neemt toe met 8,9% en er is een stijging van de arbeidsproductiviteit van 5,2%. Blz. 55, opdracht 4.30 is geworden: In een land stijgt de arbeidsproductiviteit met gemiddeld twee procent en is er een loonruimte van zes procent. De werknemers krijgen gemiddeld een loonstijging van twee procent. Het gevolg is dat hun koopkracht Blz. 55, opdracht 4.33: Linkerkolom is geworden: kop rechter kolom is geworden: ontwikkeling cao-lonen (2000=100) tekst aangepast. Blz. 55, opdracht Zet de volgende begrippen in de juiste volgorde in een oorzaakgevolgschema en geef met pijlen aan of er sprake is van een stijging of een daling. Begin met loonkosten per product.

4 Prijzen, export & import, werkgelegenheid, loonkosten per product, internationale concurrentiepositie. Blz. 56, leerdoelen, kennen, 2 e kolom, na algemeen verbindend verklaren toevoegen: toegevoegde waarde = productiewaarde Blz. 65, opdracht 6.1 Voor de vraag toevoegen: Op een ideale markt zijn er veel vragers en aanbieders van een product, zijn de producten in de ogen van de consument gelijk (homogeen), is iedereen op de hoogte van de marktsituatie (transparante markt) en kan iedereen vrij toetreden tot deze markt of uittreden. Zo n marktvorm wordt volledige mededinging of volkomen concurrentie genoemd. Blz. 69, onder figuur 6.3 schrappen: Als de arbeidsmarkt een markt van volledige mededinging zou zijn, komt onvrijwillige werkloosheid niet voor. Iemand die dan geen baan heeft, heeft een te hoge leveringsbereidheid. Blz. 71, opdracht 6.10, derde bolletje is geworden: er zijn maximaal 3,5 miljoen arbeidsjaren beschikbaar. Blz. 72, opdracht 6.10h 2. Bereken welk deel van deze werkloosheid onvrijwillig is. Blz. 74, leerdoelen, kennen, 1 e kolom, na krappe (gespannen) arbeidsmarkt invoegen: ruime (ontspannen) arbeidsmarkt Blz. 75, hints hoofdstuk 3, 12 e regel: waardoor de vraag naar arbeid minder loonelastisch is, enz; d) -0,2; e) 1,4%; g) Koopkracht en dus de Uitwerkingen Arbeidsmarkt Blz. 7, opdracht 2.11 antwoord vervangen. Blz. 8, laatste kolom, Nederland moet staan: 39 (i.p.v. 37). Blz antwoord b en d uitgebreid e. vervalt Blz. 15, opdracht 4.4a, 1 e regel tabel: kan een bedrijfs-cao doen gelden voor een hele bedrijfstak vervangen door: kan een (bedrijfstak-)cao doen gelden voor alle bedrijven (en dus werknemers) in een bedrijfstak Blz. 24 figuur: De aanbodlijn loopt maximaal door tot 3,5. Blz. 24 en g. stippellijn A2 moet beginnen bij (42,0) en eindigen bij (58,100) en moet dus iets naar links verschoven worden. Uitwerkingen zelftesten Arbeidsmarkt (in docentenhandleiding) blz. 61 opdracht 1.16 moet worden: De vraag (werkgelegenheid en vacatures) naar arbeid steeg harder dan het aanbod van arbeid. blz. 62 opdracht 2.29b vervalt. blz. 64 opdracht 3.25b moet zijn: Om alle werknemers aan het werk te houden moet de productie = stuks worden. blz. 65 opdracht opdracht 4.27 moet worden: D. 105 = (?/102 ) 100? = 107,10 de loonruimte is 7,1%. blz. 65 opdracht 4.29 D. De reële stijging apt = moet worden: Stijging apt =

5 blz. 65 opdracht 4.30 is veranderd. blz.65 opdracht 4.33 b. stijging reële arbeidsproductiviteit moet worden: stijging arbeidsproductiviteit. Lesbrief Kleding Blz. 11 leerdoelen, kennen, na 1 e stip toevoegen: budgetonderzoek Blz.37, opdracht 3.19f is geworden: Noem twee andere factoren die een verklaring kunnen geven voor het te geringe aanbod van docenten bij het huidige salaris van per maand. Blz. 39, opdracht 3.25 is geworden: Gegeven is de aanbodfunctie Qa = 0,2P + a. Blz.44 laatste regel 2 de alinea is geworden: De gemiddelde constante kosten bereken je door de totale constante kosten te delen door het aantal stuks: GCK = TCK/q. Blz. 55, opdracht 4.16, minteken moet plusteken zijn, dus Als TK = 1,5q 2 + 3q + 6 en TO = 40q dan geldt: B. MK = 0,75q + 3 en MO = 40. C. MO = 40 en GVK = 1,5q + 3 = 6/q. D. GVK = 1,5q + 3 en MK = 3q + 3. Blz. 55, opdracht 4.17, minteken moet plusteken zijn: Als P = 20 en GTK = 2q /q dan geldt: Blz. 55 opdracht 4.17 moet worden: B. De maximale totale winst is 80. D. De winst is maximaal als q = 6. Blz. 55, opdracht 4.18 is geworden: vraagfunctie Qv = -1,5P + 60 en de collectieve aanbodfunctie Qa = 2,5P 40. totale-kostenfunctie TK = q 2 + 7q Blz. 62, leerdoelen, 1 e kolom, 7 e stip: proportioneel variabele kosten 2 e kolom, 1 e stip: degressief variabele kosten 2 e kolom, 2 e stip: progressief variabele kosten 2 e kolom, onderaan toevoegen: duurzame productie maatschappelijk verantwoord ondernemen Blz. 70, figuur 5.3. Weghalen: de horizontale lijn bij 150. De MK lijn loopt door het punt (6,80). De GVK-lijn loopt onderaan ronder, iets naar onderen doorlopen en door het punt (6,60) lopen. De GTK-lijn moet door het punt (6,100) lopen. Blz. 70, opdracht 5.7 is geworden: In figuur 5.3 zijn de kosten van spijkerbroekenwinkel Blz. 71, 2 e regel dezelfde prijs is er meer aanbod. Door een afname van het aantal aanbieders verschuift de collectieve aanbodlijn naar links, bij dezelfde prijs is er minder aanbod. Blz. 73, opdracht Is als volgt bedoeld: Qv = -2P + 50 P = prijs in euro's

6 Qv = collectieve vraag naar merkloze zwarte T-shirts ( 1.000) Blz. 101, 1 e regel moet worden: Door het voeren van prijsbeleid kan deze detaillist het bedrijfsresultaat niet beïnvloeden. Blz. 101, leerdoelen, kennen lijst, toevoegen na deelmarkt: dereguleren. Blz. 116, opdracht 8.30b moet zijn: Hoe verandert matrix 8.11 als Bill zijn stuur vastzet? Blz. 122, opdracht 8.52 moet worden: De firma Rijen en de firma Kolommen beconcurreren elkaar. Rijen kan kiezen uit de strategieën Boven, Neutraal en Onder, terwijl de Kolommen kan kiezen tussen Links, Midden en Rechts. Uitwerkingen Kleding Blz. 12, opdracht 3.19e. De uitwerking gewijzigd. Blz. 21, opdracht 4.17 gewijzigd. Blz. 22, opdracht 4.18, gewijzigd. Blz. 26 figuur: De horizontale lijn bij 150 weghalen. Bij de horizontale lijn 80 zetten: GO=P(=MO). Uitwerkingen zelftesten Kleding (docentenhandleiding) Blz. 51 De nummering van de opdrachten aanpassen. Ze lopen nu van 4.16 t/m Dat moet zijn 4.24 t/m Blz. 51, opdracht 4.25 (nieuwe telling): Antwoord B en C zijn beiden goed. Blz. 57, opdracht 7.6: Antwoord B en C zijn beiden goed. Lesbrief Mobiliteit blz. 21 toevoegen onder opdracht 2.17: Alinea en opdracht 2.18 toegevoegd. Nummering volgende opdrachten aanpassen. blz. 22 laatste alinea boven transferopdracht 2.7, 4 e regel van onderen toevoegen: efficiënt aangewend of gealloceerd. Het totale surplus van consumenten en producenten is dan maximaal. Eerder hebben we deze blz. 27 opdracht 2.33 gewijzigd. blz e bolletje: het consumentensurplus in een grafiek met een vraaglijn en aanbodlijn aangeven en berekenen. blz e bolletje: het producentensurplus in een grafiek met een vraaglijn en aanbodlijn aangeven en berekenen. blz. 29 opdracht 3.1 gewijzigd. blz. 31 opdracht 3.2 uitgebreid.

7 blz e alinea, regel 8 toevoegen: verschil P" P' als subsidie aan de producenten. blz. 36 opdracht 3.5 na d. toevoegen (en nummering aanpassen): e. Bereken het welvaartsverlies. blz. 36 laatste zin boven opdracht 3.7 schrappen. blz. 39 opdracht 3.10 uitgebreid. blz. 42 opdracht 3.19 uitgebreid blz. 45 onder kunnen 3 e bolletje: het effect op het surplus analyseren van een maximumprijs en dit grafisch en rekenkundig onderbouwen. 6 e bolletje: grafisch en algebraïsch de gevolgen op de gevraagde en aangeboden hoeveelheid analyseren van de instelling van een minimumprijs. 8 ste bolletje: met behulp van de Harberger driehoek herkennen hoe welvaartsverliezen ontstaan en dit grafisch en rekenkundig onderbouwen. 9 de bolletje met voorbeelden uitleggen welke invloed belastingen en subsidies hebben op de verdeling van het consumentensurplus en het producentensurplus en uitleggen hoe afwenteling hierbij een rol speelt en dit grafisch en rekenkundig onderbouwen. blz e alinea toevoegen: prijzen te beïnvloeden. Er is sprake van marktfalen. Een monopolist blz. 53 Derde regel is geworden: Bij volledige mededinging zijn de producten in de ogen van de consument identiek. Daarom zullen aanbieders van een product proberen hun product iets eigens mee te geven, waardoor het iets afwijkt van dat van de concurrentie. De consument kan hierdoor ook kiezen en heeft daar ook geld voor over. blz. 56 opdracht 4.19d. is geworden: Leg aan de hand van Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. met een berekening uit welke invloed blz. 62 nieuwe opdracht 4.24 toegevoegd. blz. 62 onder kunnen bolletje toevoegen: uitleggen dat asymmetrische informatie de transactiekosten verhogen. blz. 90 hints hoofdstuk 2 is geworden: 2.18a) 9 miljoen; b) 4,5 miljoen; 2.19) Laag; en nummering verder aanpassen. blz. 90 hints hoofdstuk 3 is geworden: 3.1ab) ; c) CS = PS = ; d) Horizontale lijn bij 10; e) Vragers; f) 10 miljoen rkm; g) Aanbodtekort; h) ; i) ; j) ; 3.2a) Horizontale lijn bij 15; b) ; c) ; d) 2 miljoen; e) ; f) 1,5 miljoen; g) Sommige 3.5e) 1,5 miljoen; f) 6 miljoen; g) 66,7%;

8 Uitwerkingen Mobiliteit blz. 12 nieuw antwoord toegevoegd en nummering aangepast. blz. 13 opgave 3.1 en 3.2 aangepast. blz. 16 opgave 5e is geworden: e. ½ = 1,5 miljoen. blz. 19 opgave 3.10 c,d en e aangepast. Uitwerkingen zelftesten Mobiliteit (docentenhandleiding) blz. 71 opdracht 2.33 aangepast. blz 73, opdracht 3.19 aangepast. blz. 74 opdracht 4.19d. aangepast. blz. 77 nieuwe opdracht 4.24 toegevoegd. Lesbrief Rekonomie vwo Blz. 16, opdracht 2.26d: Schrappen (en nummering aanpassen): Firma Mens heeft een omzet inclusief btw gehaald van Van deze omzet valt 30% onder het lage 6%-btw-tarief en de rest onder het 19%-tarief. d. Bereken hoeveel btw firma Mens aan de fiscus moet afdragen. Blz. 34 opdracht 4.17, 4 e bolletje. Schrappen: Deze verkoop levert geen winst en geen verlies op. Blz. 37, laatste regel. Kostenfunctie moet zijn: TK = q Blz. 40 figuur 5.6 onderste lijn, moet op y-as snijden bij 6 (i.p.v. 5.) Blz. 40 opdracht 5.9c TK = 4q 2 8q Blz. 40 opdracht 5.9d TK = 2q 2 12q + 25 Blz. 41 opdracht 5.14d Teken in figuur 5.7 de lijn van de gemiddelde totale kosten Uitwerkingen Rekonomie Blz. 15 opdracht 5.3a. TVK = 5q Blz. 17 opdracht 5.9c: TK is minimaal als MK = 0 TK = MK = 8q 8 = 0 8q = 8 q = 1. Uitwerkingen Zelftesten Rekonomie opdracht 2.26d is geschrapt. Lesbrief Monetaire Zaken Blz. 9, opdracht 1.8, stelling II moet worden: Oppotten is een vorm van sparen.

9 Uitwerkingen Monetaire Zaken Blz. 10 opdracht 4.5a. uitgebreid Blz. 10 opdracht 4.5b, 2 e regel moet worden: 0, , = 105,25. De inflatie voor Marco s gezin is 5,25% Blz. 10, opdracht 4.9a moet worden: (106/102,5) 100 = 103,41 bedraagt 3,41%. Docentenhandleiding Uitwerking Zelftest Monetaire Zaken Blz. 94, opdracht 4.20g. aangepast Lesbrief Economische Modellen blz. 37, 2 e stip onder het model. (in duizenden euro s) moet worden: ( 1.000). blz. 59, opdracht 4.14, 5 e regel: overheidssubsidie is de huursubsidie: toevoegen: (tegenwoordig huurtoeslag). blz. 70, opdracht 5.10 B een exogene variabele moet worden: een endogene variabele. Uitwerkingen Economische Modellen blz. 8, opdracht 3.8, 1 e regel en laatste regel moet worden: een extra euro inkomen gespaard blz. 19 opdracht 4.14 b. uitgebreid.

Economie. Boekje Vervoer Samenvattingen + overige voorbereiding voor de toets. Inhoud:

Economie. Boekje Vervoer Samenvattingen + overige voorbereiding voor de toets. Inhoud: Boekje Vervoer Samenvattingen + overige voorbereiding voor de toets Economie Inhoud: Wat? blz. h1 & h2 samengevat 2 h3 samengevat 3 h4 samengevat 4 & 5 h5 samengevat 6 wat moet weten 7 & 8 Begrippen 8,

Nadere informatie

Economie. Boekje Markt & Overheid Samenvattingen + overige voorbereiding voor de toets. Inhoud:

Economie. Boekje Markt & Overheid Samenvattingen + overige voorbereiding voor de toets. Inhoud: Boekje Markt & Overheid Samenvattingen + overige voorbereiding voor de toets Economie Inhoud: Wat? blz. h1 samengevat 2 h2 samengevat 3 h3 samengevat 3, 4 & 5 h4 samengevat 5 h5 samengevat 6 & 7 h6 samengevat

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Werken of vrije tijd? 1.1 Geld verdienen om leuke spullen te kunnen kopen of voetballen.

Hoofdstuk 1 Werken of vrije tijd? 1.1 Geld verdienen om leuke spullen te kunnen kopen of voetballen. Hoofdstuk 1 Werken of vrije tijd? 1.1 Geld verdienen om leuke spullen te kunnen kopen of voetballen. 1.2 a. (1336 1798)/1798 100% = -25,7% dus 25,7% minder per jaar. b. 2.288/48 = 47,7 uur per week. c.

Nadere informatie

Domein D: markt (module 3) vwo 4

Domein D: markt (module 3) vwo 4 1. Noem 3 kenmerken van een marktvorm met volkomen concurrentie. 2. Waaraan herken je een markt met volkomen concurrentie? 3. Wat vormt het verschil tussen een abstracte en een concrete markt? 4. Over

Nadere informatie

1.2 Aantal belminuten abonnement, prijs abonnement, prijs overschrijdingen, bereik, prijs bellen in of naar buitenland.

1.2 Aantal belminuten abonnement, prijs abonnement, prijs overschrijdingen, bereik, prijs bellen in of naar buitenland. Hoofdstuk 1 De telefoniemarkt 1.1 Overschrijding totaal: 44,35 25,95 = 18,40 Extra sms (80 60) 0,10 = 2,00 _ Overschrijding bellen = 16,40 Dat zijn 16,40/0,20 = 82 belminuten te veel. 1.2 Aantal belminuten

Nadere informatie

Economie. Boekje Verdienen & Uitgeven Samenvattingen + overige voorbereiding voor de toets. Inhoud:

Economie. Boekje Verdienen & Uitgeven Samenvattingen + overige voorbereiding voor de toets. Inhoud: Boekje Verdienen & Uitgeven Samenvattingen + overige voorbereiding voor de toets Economie Inhoud: Wat? blz. h1 samengevat 2 h2 samengevat 2 & 3 h3 samengevat 4 h4 samengevat 5 h5 samengevat 6,7 & 8 wat

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 De kledingmarkt 1.1 ergens een mouw aan passen. iemand de mantel uitvegen. een wolf in schaapskleren.

Hoofdstuk 1 De kledingmarkt 1.1 ergens een mouw aan passen. iemand de mantel uitvegen. een wolf in schaapskleren. Hoofdstuk 1 De kledingmarkt 1.1 ergens een mouw aan passen. iemand de mantel uitvegen. een wolf in schaapskleren. 1.2 a. b. Verschil in behoeften? Verschil in besteedbaar inkomen? 1.3 Verschil in behoeften.

Nadere informatie

Module 15: Samengevat vwo. Experimenteel lesprogramma nieuwe economie

Module 15: Samengevat vwo. Experimenteel lesprogramma nieuwe economie Module 15: Samengevat vwo Experimenteel lesprogramma nieuwe economie Verantwoording 2010 Stichting leerplanontwikkeling (SLO), Enschede Het auteursrecht op de modules voor Economie berust bij SLO. Voor

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Steeds meer mobiliteit 1.1 a. manier van vervoeren fiets

Hoofdstuk 1 Steeds meer mobiliteit 1.1 a. manier van vervoeren fiets Hoofdstuk 1 Steeds meer mobiliteit 1.1 a. manier van vervoeren fiets trein voordeel flexibel, goedkoop, gezond, niet slecht voor het milieu. snel, goedkoop. nadeel langzaam, je wordt nat bij regen, te

Nadere informatie

Economie. Boekje Oud & Jong Samenvattingen + overige voorbereiding voor de toets. Inhoud:

Economie. Boekje Oud & Jong Samenvattingen + overige voorbereiding voor de toets. Inhoud: Boekje Oud & Jong Samenvattingen + overige voorbereiding voor de toets Economie Inhoud: Wat? blz. h1 & h2 samengevat 2 h3 samengevat 3 h4 samengevat 4 h5 samengevat 4 & 5 h6 samengevat 5 & 6 h7 Samengevat

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE ECONOMIE VWO (de onderdelen, die alleen voor de totaal-vakkers gelden, zijn met * aangemerkt)

INHOUDSOPGAVE ECONOMIE VWO (de onderdelen, die alleen voor de totaal-vakkers gelden, zijn met * aangemerkt) INHOUDSOPGAVE ECONOMIE VWO (de onderdelen, die alleen voor de totaal-vakkers gelden, zijn met * aangemerkt) ONDERDEEL 1: PRODUCTIE - 1. Inleiding economie, blz. 2-2. Over (bruto) toegevoegde waarde en

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE ECONOMIE HAVO

INHOUDSOPGAVE ECONOMIE HAVO INHOUDSOPGAVE ECONOMIE HAVO (de onderdelen die alleen voor de totaal-vakkers gelden, zijn met * aangemerkt) ONDERDEEL 1: PRODUCTIE - 1. Over schaarse goederen, blz. 2-2. Over (bruto) toegevoegde waarde

Nadere informatie

pdf04 CONSUMENTEN- EN PRODUCENTENSURPLUS

pdf04 CONSUMENTEN- EN PRODUCENTENSURPLUS pdf04 ONSUMENTEN- EN PRODUENTENSURPLUS ONSUMENTENSURPLUS Het consumentensurplus is het bedrag dat consumenten bereid zijn voor een product te betalen min het bedrag dat de consumenten er werkelijk voor

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 De kredietcrisis

Hoofdstuk 1 De kredietcrisis Hoofdstuk 1 De kredietcrisis 1.1 a. Via de aftrekbaarheid van de hypotheekrente. De hypotheekrente van de eerste woning mag worden afgetrokken van het verdiende inkomen. Daardoor betalen mensen met een

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Schaarste en ruil 1.1 a. 1. Voorbeelden van infrastructurele voorzieningen

Hoofdstuk 1 Schaarste en ruil 1.1 a. 1. Voorbeelden van infrastructurele voorzieningen Hoofdstuk 1 Schaarste en ruil 1.1 a. 1. Voorbeelden van infrastructurele voorzieningen 2. Voorbeelden van gebruikte vervoermiddelen 3. Voorbeelden van energie voor vervoermiddelen 4. Voorbeelden van gebruikte

Nadere informatie

Zacco. bekennen 10 jaar, 10 jaar 1 jaar, 22 jaar zwijgen 22 jaar, 1 jaar 2 jaar, 2 jaar

Zacco. bekennen 10 jaar, 10 jaar 1 jaar, 22 jaar zwijgen 22 jaar, 1 jaar 2 jaar, 2 jaar LESBRIEF JONG & OUD Hoofdstuk 1 School of baantje? 1.1 Keuze maken Het maken van de juiste keuze is niet altijd makkelijk. Sofie staat voor de keuze de havo afmaken en daarna een hbo-opleiding te volgen

Nadere informatie

2p 2. Leg uit hoe, in de periode vóór 2010, een koersstijging van de dollar de inflatie in de GCClidstaten

2p 2. Leg uit hoe, in de periode vóór 2010, een koersstijging van de dollar de inflatie in de GCClidstaten Examentraining A6 1 Globalisering OPGAVE 1 Oman twijfelt aan dollar en dinar Een zestal olieproducerende Golfstaten, waaronder Oman, heeft in 1981 de Gulf Cooperation Council (GCC) opgericht. Twee jaar

Nadere informatie

Examen bundel vwo Economie

Examen bundel vwo Economie Examen bundel vwo Economie GTST Welvaart en Groei Risico & Informatie Samenwerken & Onderhandelen Ruil over Tijd Markt Ruil Schaarste Opgaven zijn helaas niet altijd eenduidig in te delen! blz. S R M RT

Nadere informatie

Examen HAVO. economie 1

Examen HAVO. economie 1 economie 1 Examen HAVO Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Tijdvak 1 Vrijdag 28 mei 13.3 16. uur 2 4 Voor dit examen zijn maximaal 58 punten te behalen; het examen bestaat uit 31 vragen. Voor elk vraagnummer

Nadere informatie

Module 15: antwoorden. Experimenteel lesprogramma nieuwe economie

Module 15: antwoorden. Experimenteel lesprogramma nieuwe economie Module 15: antwoorden Experimenteel lesprogramma nieuwe economie Verantwoording 2010 Stichting leerplanontwikkeling (SLO), Enschede Het auteursrecht op de modules voor Economie berust bij SLO. Voor deze

Nadere informatie

Examen HAVO. economie 1. tijdvak 1 donderdag 22 mei 13.30-16.00 uur

Examen HAVO. economie 1. tijdvak 1 donderdag 22 mei 13.30-16.00 uur Examen HAVO 2008 tijdvak 1 donderdag 22 mei 13.30-16.00 uur economie 1 Dit examen bestaat uit 30 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 60 punten te behalen. Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met

Nadere informatie

Module 8 Concept: De Markt Marktvormen en Marktmacht

Module 8 Concept: De Markt Marktvormen en Marktmacht Module 8 Concept: De Markt Marktvormen en Marktmacht Het nieuwe economieprogramma Verantwoording 2010 Stichting leerplanontwikkeling (SLO), Enschede Het auteursrecht op de modules voor Economie berust

Nadere informatie

Algemene economie en bedrijfsomgeving

Algemene economie en bedrijfsomgeving Algemene economie en bedrijfsomgeving Bronvermelding Titel : Algemene economie en bedrijfsomgeving Druk : 2 e druk, 2009 Auteur : W. Hulleman; A.J. Marijs Uitgever : Noordhoff Uitgevers B.V. ISBN (boek)

Nadere informatie

economie CSE GL en TL

economie CSE GL en TL Examen VMBO-GL en TL 2012 tijdvak 1 vrijdag #dag 25 # mei 13.30 #tijd- 15.30 - #tijd uur economie CSE GL en TL Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 47 vragen. Voor dit examen zijn maximaal

Nadere informatie

Domein Goede Tijden, Slechte Tijden

Domein Goede Tijden, Slechte Tijden Domein Goede Tijden, Slechte Tijden Zie steeds de eenvoud!! vwo Frans Etman Hoog- of laagconjunctuur Het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS) heeft 2 filmpjes gemaakt over de indicatoren van de economie.

Nadere informatie

Examen HAVO. economie 1,2

Examen HAVO. economie 1,2 economie 1,2 Examen HAVO Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Tijdvak 1 Vrijdag 28 mei 13.30 16.00 uur 20 04 Voor dit examen zijn maximaal 59 punten te behalen; het examen bestaat uit 27 vragen. Voor elk

Nadere informatie

1 De bepaling van de optimale productiegrootte

1 De bepaling van de optimale productiegrootte 1 De bepaling van de optimale productiegrootte Voor wat zorgen de bedrijven en welk probleem treed zich op? De bedrijven zorgen voor het produceren van goederen en diensten. Er treed een keuzeprobleem

Nadere informatie

LOONVORMING BIJ VOLKOMEN CONCURRENTIE. Els Jacobs

LOONVORMING BIJ VOLKOMEN CONCURRENTIE. Els Jacobs LOONVORMING BIJ VOLKOMEN CONCURRENTIE Els Jacobs 1. Definities 1.1. De arbeidsmarkt De arbeidsmarkt is het geheel van de vraag naar en het aanbod van arbeid. De vraag op de arbeidsmarkt gaat uit van de

Nadere informatie

Eindexamen economie 1 havo 2008-I

Eindexamen economie 1 havo 2008-I Opgave 1 Beter worden van een verhoging Frits de Boer heeft over zijn inkomen van 2007 de volgende gegevens verzameld: bruto-inkomen 51.500 belastbaar inkomen 46.450 inkomensheffing 17.349 (vóór aftrek

Nadere informatie

Katern De waarde van de munt

Katern De waarde van de munt Vwo katern 5 De waarde van de munt - hoofdstuk 1 Geldontwaarding Katern De waarde van de munt hoofdstuk 1 Geldontwaarding Opdracht 1 a Het gaat om 2,4 procentpunt. In de zin de centrale bank verwacht dat

Nadere informatie