Penny wise, pound foolish. >>>Quickscan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Penny wise, pound foolish. >>>Quickscan"

Transcriptie

1 it &sourcing thema >>>Quickscan Alignment Outsourcing Ymere, ING Volwassenheid Onderzoek Penny wise, pound foolish Nog steeds groeit het belang van in de samenleving. Maar zelfs na dertig jaar hebben organisaties en hun -managers nog twee belangrijke discussies lopen: kiezen we voor business & -alignment (BIA) om de effectiviteit te verbeteren of gaan we toch maar voor het uitbesteden van het probleem dat heet? Tekst Barry Derksen 24 t i j d s c h r i f t i t m a n a g e m e n t

2 BIA gaat over de effectiviteit van de ICT-inzet. De achterliggende gedachte is: hoe beter ICT en bedrijfsvoering op elkaar zijn aangesloten, des te beter de effectiviteit van het geheel (1+1=3, oftewel pound wise). In figuur 1 is dit zichtbaar gemaakt door de lacune. Om de lacune zo klein mogelijk te maken/houden, worden acties verricht onder de noemer van business & -aligment. Helaas beschouwen velen alignment nog als een ongrijpbaar fenomeen waarvan de effecten nog niet zijn aangetoond. Om diverse redenen, kwalitatief en kwantitatief, maar zeker ook met het oog op de (soms alleen gepercipieerd) hoge ICT-kosten werd en wordt de ICT-functie in toenemende mate geoutsourced. Zowel in het bedrijfsleven als ook in de wetenschap draait het hierbij meestal om de transaction costs. Dergelijke businesscases worden meestal wel gerealiseerd, maar tegelijkertijd geven veel organisaties te kennen dat de lacune na de uitbesteding alleen maar breder is geworden. Sourcing is dan in elk geval penny wise te noemen Maar is het nu pound foolish of niet? Bedrijven werken hard aan verbetering van de inzet van ICT via de interne als ook de externe - leveranciers. Intern door de rol van informatiemanagement uit te bouwen en CIO s te positioneren, terwijl ten behoeve van de externe ICT-leveranciers een regievoering wordt gerealiseerd. De diverse acties om de BIA te verbeteren kenmerken zich meestal door een interne focus. De algemene lijn lijkt te zijn om te kiezen voor een focus op alignment (effectiviteit) dan wel op outsourcing (veelal kosten). De overwegingen die momenteel binnen vele organisaties spelen, zijn: Welke aansturing of besturing (governance) werkt het beste? Moet ik ICT in huis voeren of uitbesteden? Welke inrichting van informatie en de daarbij behorende technologie moet worden toegepast? Welke competenties moeten de medewerkers binnen ICT hebben? Gaat de organisatie wel effectief en efficiënt om met ICT? Welke acties kan de organisatie inzetten om de alignment en daarmee de return on investment dan wel de klanttevredenheid te verbeteren? helvetica Neue roman 8/10 rapportcijfer Een lopend promotieonderzoek van de auteur richt zich op beantwoording van deze vragen. Dit artikel is gebaseerd op een grootschalig onderzoek op het gebied van business & alignment sourcing (BIAS), dat momenteel wordt uitgevoerd. We gaan allereerst in op de modekreet business & -alignment, vervolgens op het onderzoek, en ten slotte wordt ingegaan op enkele recente resultaten op dit gebied wereldwijd en in Nederland. BIA, trend of hype? Er is niets nieuws onder de zon. Bijna twintig jaar geleden, in 1992, schreven Henderson & Venkatraman (Henderson, 1992) 5 de introductie in het concept BIA. Zij ontwikkelden het Strategic Alignment Model. Deze naam wordt eveneens gebruikt door Luftman (Luftman, 2003) 6. Het ontwikkelde model is bedoeld voor het conceptualiseren en aansturen van strategisch management van. In het model zoals weergegeven in figuur 2 (volgende pagina) wordt gekeken naar vier dimensies (de blokken) waarbij Henderson & Venkatraman tevens vier invalshoeken van alignmentrealisatie definieerden (de pijl geeft de richting weer in het figuur): Uitvoering van bedrijfsstrategie Transformatie door technologie Benutting ICT-potentieel Optimaliseren ICT-service In de markt blijven > Time to market Back to the core Globalisering Partnership Flexibilisering Product life cycle Individualisering Omgevingsontwikkelingen Vraagzijde Lacune Knelpunten Aanbodzijde Functioneel onvoldoende Ze kosten ook nog te veel Figuur 1. De lacune tussen business en Laten we dit model concretiseren aan de hand van een vergelijking met actuele ontwikkelingen bij woningbouwcorporatie Ymere. Arjan van Dijk, manager Informatisering, geeft een toelichting op de gekozen werkwijze binnen Ymere, die sterk lijkt op de richting van Transformatie door technologie (bron: Derksen, 2009) 2. 6,5 tijd > Discussie & ICTalignment groeibehoefte van de business Helaas beschouwen velen alignment nog als een ongrijpbaar fenomeen We moesten ze maar eens outsourcen volgvermogen van de organisatie Gering kapitaal Hoge kosten Negatieve perceptie Toename complexiteit Slechte performance Outsourcen met doel kostenverlaging of verbetering grip m a a r t

3 Om binnen een woningcorporatie, zoals Ymere, ingrijpende verbeteringen in de informatiehuishouding tot stand te brengen is een drietal strategische, voorwaardenscheppende speerpunten te onderscheiden: Het opzetten van een organisatiebreed ingebed 1 gegevensmodel. 2Het gebruiken van een meerlagen architectuur, waarin softwaretoepassingen gescheiden zijn van dataopslag en presentatie (service oriented architecture). 3Inzetten van portalfunctionaliteit voor uniforme ontsluiting van applicaties aan in- en externe gebruikers (klanten en/of partners). Het gebruik van deze hoogwaardige technologieën biedt Ymere kansen om op eenvoudige wijze processen te vernieuwen, procesondersteuning ingrijpend te verbeteren, internet effectief te gebruiken en de bedrijfsvoering daarmee efficiënter en effectiever te maken. Dit komt tot uiting in onder andere: Optimale procesondersteuning omdat procesapplicaties per bedrijfsproces vrijelijk kunnen worden gekozen ( best of breed ). Eenduidige en centrale vastlegging van basisgegevens. Eenduidige managementinformatie. Gebruik van internet voor (klant)transacties. Ketenintegratie. Verschuiven van werkzaamheden in de waardeketen. Het delen van intellectueel eigendom van de organisatie. Realisatie van deze visie op de informatiehuishouding is een meerjarig groeitraject, waarbij de invoering van de speerpunten voorlopen op inpassing van overige (lopende) initiatieven. In de eindsituatie in 2010 zijn alle voorziene functionele eisen en wensen van de (kern-)processen op een efficiënte en effectieve wijze ondersteund, is (elektronische) dienstverlening aan de klant op een kwalitatief hoog niveau mogelijk, kunnen werkzaamheden in de keten buiten Ymere worden belegd en wordt maximaal gebruikgemaakt van de bij Ymere beschikbare kennis en ervaring. Dit komt tot uiting in: Eenduidige vastlegging en gebruik van basis- en transactiegegevens. Effectieve ondersteuning van een efficiënte en beheerste uitvoering van elk bedrijfsproces. Eenduidige, tijdige en relevante sturings- en verantwoordingsinformatie op elk niveau van de organisatie. Internettoepassingen met (potentiële) klanten en leveranciers op transactieniveau. Geïndividualiseerde dienstverlening aan klanten. Vergaande elektronische samenwerking met ketenpartners, inclusief invulling van de regiefunctie. Bibliotheek met het verzamelde intellectuele eigendom van Ymere. Een ander voorbeeld geeft meer uiting aan uitvoering van bedrijfsstrategie dat afkomstig is van Hans Tesselaar, Directeur Sourcing, Innovatie en Governance bij ING Divisie Intermediair (bron: Derksen, 2009) 2. Strategic F Internal External Distinctive Competencies Strategy Scope Governance Infrastructure & Process Processes Administrative Infrastructure Strategic Fit Functional Integration Cross-Dimensional Alignments Functional Integration Om te innoveren met hoeft men het vaak niet in de extremen te zoeken, de oplossingen liggen vaak binnen handbereik. Het kijken naar andere bedrijfstakken en van daaruit terug te denken aan de eigen organisatie, kan al tot heel innovatieve oplossingen leiden, binnen de eigen bedrijfstak. Waarom zijn standaardbedrijfsprocessen in de (petro-)chemische industrie al jaar en dag gemeengoed en vinden wij dat bij financiële dienstverleners een bijna onvoorstelbaar beeld? Immers, al onze producten zijn heel divers, onze klanten willen we graag maatwerk verkopen, etc. Door naar de industrie te kijken en de industriële procesontwerpprincipes te hanteren, maken we een eerste stap. Als we daarna naar de in de industrie gebruikte ()-hulpmiddelen kijken, Systemic Competencies Strategy Technology Scope Governance Infrastructure & Process Processes Figuur 2. Alignmentmodel (bron: Henderson & Venkatraman, 1992) 3 Infrastructure Is outsourcing nu pound foolish of niet? 26 t i j d s c h r i f t i t m a n a g e m e n t

4 zien we dat de ERP-systemen daar succesvol deze processen ondersteunen. Voeg daarbij ons uitgangspunt dat de ideale financiële dienstverlener voor zijn commodityproducten een volledig geautomatiseerde afhandeling zou moeten bieden, en de contouren van een digitale fabriek ontstaan. Als we daarnaast de best practice op het gebied van procesinrichting nemen, met als motto Wat voor 99 van de 100 verzekeraars als een bewezen generiek proces wordt gezien, is deze van nature ook bruikbaar voor onze organisatie. Door het samenvoegen van op de markt beschikbare componenten, maar in een nog niet eerder toegepaste mix, ontstaat een innovatief concept waar onze organisatie een voorsprong mee weet te creëren op onze concurrenten in binnen- en buitenland. Volwassenheid Als alignment reeds twintig jaar als concept bestaat, is het dan niet al lang opgelost? Lopen de organisaties achter op de feiten? Nee, is beide keren het antwoord. Vele onderzoeken wereldwijd en over alle branches heen hebben aangetoond dat alignment nog steeds een belangrijk vraagstuk is. Dit blijkt wel uit het (inmiddels) jaarlijks uitgevoerde onderzoek naar managementconcerns van directies in relatie tot (bron: Society for Information Management), dat aangeeft dat alignment reeds sinds haar ontstaan in de top 10 van concerns is gebleven. naamd, kent zes aandachtsgebieden die de mate van BIA binnen een organisatie beïnvloeden, en is hieronder grafisch weergeven (figuur 3). Zonder verder in te gaan op de diverse elementen binnen de zes vlakken (zie hiervoor Luftman, 2007) 7 kan worden gesteld dat dit de elementen zijn die de mate van volwassenheid ten aanzien van BIA bepalen. De elementen zijn door Luftman meetbaar gemaakt, waarna een uitkomst resulteert in de vorm van een score (die uiteraard verder is uit te splitsen) op het volwassenheidsniveau van BIA. Deze niveaus gaan van 1 tot 5, met 5 als hoogste waarde. Poels (Poels, 2006) 8 heeft in zijn onderzoek bij de banken en verzekeraars in Nederland een significante verbinding aangetoond tussen de mate van volwassenheid en de effectiviteit van ICT-inzet (return on investments). Hij heeft zich hierbij op het Luftman-model gebaseerd. Door Poels onderzoek en overigens ook door andere wetenschappelijke onderzoeken is aangetoond dat de focus op alignment (pound wise) terecht is. Poels heeft ten slotte in zijn proefschrift een aantal interventies onderzocht die de mate van alignment verbeteren. Beide onderzoeken betroffen de BIA binnen een organisatie; outsourcing is hier niet in meegenomen! Er is een significante verbinding tussen de mate van volwassenheid en de effectiviteit van ICT-inzet Wel zijn er diverse oplossingen bedacht die zouden dienen als die ene oplossing voor dit vraagstuk, onder de noemer van fusion, linked, integrated harmony. Helaas blijkt dat de werkelijkheid een stuk complexer is dan de vele schrijvers op dit gebied doen geloven, en blijken deze oplossingen niet meer dan een puur semantische discussie. Dit wordt ook ondersteund door recentelijk wetenschappelijke onderzoeken van Luftman (Luftman, 2007) 7 en Poels (Poels, 2006) 8 waarin de complexiteit van het alignmentvraagstuk wel naar voren komt. COMMUNICATIONS Understanding of by Understanding of by Inter/Intraorganizational Learning/Education Protocol Rigidity Liaison(s) effectiveness COMPETENCY/VALUE MEASUREMENTS Metrics Metrics Balanced Metrics Service Level Agreements Benchmarking Formal Assessments/ Reviews Continuous Improvement Het onderzoek van Luftman gaat in op alignment maturity (volwassenheid). Hij heeft meer dan 300 van de wereldwijd aanwezige Fortune 1000-organisaties onderzocht, gebruikmakend Partnership scope & architecture van een volwassenheidsmodel bestaand uit Perception of Traditional, Enabler/Driver, vijf volwassenheidsniveaus op het gebied van Value External Role of in Strategic Standards Articulation BIA. Het gebruik van vijf maturity- of volwassenheidsniveaus is niet onbekend voor gebrui- Shared Goals, RIsk, Re- -Functional Organisation Planning Architectural Integration: wards/penalties -Enterprise kers van bedrijfsmodellen als INK (Instituut Program Management -Inter enterprise Nederlandse Kwaliteitszorg), CMMI (Capability Relationship/Trust Style Architetural Transparency, Maturity Model Integrated) en vele andere (zie Sponsor/ Agility, Flexibility hiervoor (Derksen, 2008). 1 Champion Manage Emerging Tech Het model, net als bij Henderson Strategic Alignment Model ge- Figuur 3. Strategic Alignment Model (bron: Luftman, 2007) governance Strategic Planning Strategic Planning Budgetary Control Investment Management Steering Committee(s) Prioritization Process Alignment Maturity Criteria Innovation, Enterpreneurship Cultural Locus of Power Management Style Change Readiness Career crossover; training/education Social, Political, Trusting Interpersonal Environment Hiring and retaining m a a r t

5 Hieruit kan in elk geval worden geconcludeerd: De mate van volwassenheid in alignment is meetbaar, hiervoor kan het Luftman-model worden toegepast. helvetica Er is Neue een roman positieve 8/10 relatie tussen de mate van volwassenheid in alignment en de effectiviteit van -inzet (ROI). Er is een aantal interventies te onderscheiden dat de mate van alignment verbetert. De pound wise binnen organisaties kan door alignment worden verbeterd. En outsourcing? De vraag blijft staan of outsourcen dan overeenkomt met penny wise, pound foolish. Luftman heeft zich geconcentreerd op de wereldwijde Fortune 1000-organisaties en Poels concentreerde zich op de banken en verzekeraars in Nederland. Het lopende promotieonderzoek van de auteur van dit artikel concentreert zich op BIAS (de combinatie van alignment en sourcing), met als doel te bepalen of hier sprake is van penny wise, pound wise dan wel van penny wise, pound foolish. In andere woorden: hoe staat het met de alignment bij organisaties die met outsourcing op hun transactiekosten besparen? Er wordt dus gekeken naar de keten van ICTlevering: de wijze van organiseren, de regiefunctie bij outsourcing en diverse andere elementen. Hierbij kan worden gedacht aan het volledig in huis uitvoeren van -activiteiten, (de)centraal of via een shared-servicecenter, tot het volledig uitbesteden van. Belangrijke vraag hierbij is wat beter werkt voor de mate van alignment en dus voor de effectiviteit van -inzet binnen een organisatie. Ook gaat het om de vraag wat er dient te gebeuren om te genieten van de penny en de pound. kan worden geconcludeerd dat op het vlak van technisch beheer en het gebruik van standaarden boven de 6 wordt gescoord. Hieruit valt Time to market Back to the core mogelijk te concluderen dat IL heeft geholpen Globalisering Partnership volwassener Flexibilisering te maken. Product Echter, life cycle er blijkt ook nog veel terrein Individualisering open te liggen. Met deze scores is een van de diverse redenen voor het verrichten van het grootschalig onderzoek gestalte gegeven. Omgevingsontwikkelingen Functioneel onvoldoende Deelname Vraagzijde onderzoek Inmiddels doet een groot Lacune aantal organisaties mee aan het promotieonderzoek, maar uiteraard is de lezer van harte welkom om eveneens (kosteloos) mee te doen. Het belangrijkste resultaat voor de deelnemende organisaties wordt Knelpunten Aanbodzijde gevormd door een concreet advies, waarmee de tijd > Discussie organisatie de mate & ICT- van alignment kan verbeteren. Daarnaast alignment maakt de vergelijking met branchegenoten alsmede niet-branchegenoten het mogelijk de resultaten in perspectief te plaatsen. rapportcijfer In de markt blijven > 6,5 6,0 5,5 1. [Derksen, 2008] Derksen, B. Noordam, P. Modellen die werken, kwaliteit in bedrijf en informatievoorziening. 2e druk, Boekdrukkunst uitgeverij, oktober Outsourcen 2. [Derksen, 2009] Derksen, B., Noordam, met doel kostenverlaging of P., van We der moesten Vlist, A., ze Trends maar in , Op tijd investeren in de juiste technologie. eens outsourcen verbetering grip Boekdrukkunst uitgeverij, september [Henderson, 1992] Henderson, J.C., Venkatraman, N., Strategic alignment: A model for organizational transformation through Ze kosten information ook technology. T. Kochan & M. nog te veel Unseem, eds. Transforming Organisations, Oxford University Press, NY, [Henderson, 1993] Henderson, J.C., Venkatraman, N. (1993), Strategic alignment: leveraging information technology for groeibehoefte van de business transforming organizations, IBM Systems Journal vol 32 no1, blz. 4 t/m [Henderson, 1999] Henderson, J.C., Venkatraman, N., Strategic alignment: Gering kapitaal leveraging information technology for Hoge transforming kosten organizations, IBM Systems Journal, Negatieve vol. perceptie 32, no. 1, Toename 6. complexiteit [Luftman, 2003] Luftman, J.N., Competing performance in the information age, align in Slechte the volgvermogen van de organisatie sand. 2nd edition, Oxford University press, [Luftman, 2007], Luftman, J.N., Kempaiah, R., An update on - alignment: a line has been drawn, MIS Quarterly Executive vol.6. no. 3., pp /September [Poels, 2006] Poels, R. Beïnvloeden en meten van business alignment. Proefschrift, september Figuur 4. Mate van tevredenheid over -leveranciers. (De eindgebruiker scoort steeds een 6,2 omdat hem niet is gevraagd de afzonderlijke onderdelen te scoren.) Het onderzoek Helaas kan ik in dit artikel nog niet het antwoord geven op de vraag hoe het met de penny en de pound gesteld is. Dit artikel is ingegaan op twee belangrijke discussies: alignment, uitbesteden of beide? Het onderzoek (BIASonderzoek) dat nu loopt, moet hierop antwoorden geven. Het BIAS-onderzoek gaat in op de afstemming tussen vraag en aanbod en maakt daarbij gebruik van het eerdergenoemde Luftman-model, in combinatie met sourcingsvraagstukken. 5,0 Accountmngt Assetmngt Innovatiemngt Technisch beheer Ontwikkeling Gebruik standaarden Externe leverancier over zichzelf ICT-organisatie over externe leverancier Eindgebruiker Verwachting externe leverancier van beoordeling door klant Klant (beslisser) over externe leverancier Gebruik best practices Kwaliteit van SLA s Kwaliteit van costmngt Overall gemiddelde Wel kunnen we refereren aan een eerder uitgevoerd onderzoek (zie figuur 4). In dit onderzoek uit 2008 van het onderzoeksbureau BTI.nl, uitgevoerd onder ruim 2000 respondenten uit diverse organisaties, worden rapportcijfers over ICT gegeven op een schaal van 1 tot 10. Hieruit Barry Derksen MSc MMC CISA CGE RI / nl) is managementadviseur bij Bisnez Management (www.bisnez.com) en trekker van het onderzoeksbureau & Trends Institute (www.bitti.nl). 28 t i j d s c h r i f t i t m a n a g e m e n t

Business-IT alignment, rol voor de IT-auditor?

Business-IT alignment, rol voor de IT-auditor? Business- alignment, rol voor de -auditor? De mate waarin de inzet van de bedrijfsstrategie en onderliggende bedrijfsprocessen ondersteunt en toegevoegde waarde biedt, is voor veel managers een belangrijk

Nadere informatie

Business & IT Alignment deel 1

Business & IT Alignment deel 1 Business & IT Alignment deel 1 Informatica & Economie Integratie 1 Recap Opdracht 1 Wat is integratie? Organisaties Strategie De omgeving van organisaties AH Bonuskaart AH Bonuskaart Economisch Geïntegreerd

Nadere informatie

Getting IT right Business IT Alignment

Getting IT right Business IT Alignment Getting IT right Business IT Alignment A.J.Gilbert Silvius Lector Business, ICT en Innovatie Gilbert Silvius 1963 Koninklijke Militaire Academie Fender Precision Bass Vlaardingen Koninklijke Landmacht

Nadere informatie

Business Process Management als katalysator voor een toekomstrobuuste organisatie

Business Process Management als katalysator voor een toekomstrobuuste organisatie Business Process Management als katalysator voor een toekomstrobuuste organisatie Resultaten van het onderzoek naar de rol van procesmanagement in Nederland NGI 24 maart 2010 Inhoud van deze presentatie

Nadere informatie

Trends in Informatiemanagement. Toon Abcouwer abcouwer@uva.nl www.abcouwer.nl @toonabc. I(T) management concerns

Trends in Informatiemanagement. Toon Abcouwer abcouwer@uva.nl www.abcouwer.nl @toonabc. I(T) management concerns Trends in Informatiemanagement Toon Abcouwer abcouwer@uva.nl www.abcouwer.nl @toonabc 1 I(T) management concerns 1 De onderwerpen vertonen samenhang BITA (nr 1) Flexibility / agility (nr 2, 6 en 9) Inclusief

Nadere informatie

Stand van zaken IM in Nederland Informatiemanagement onderzoek Quint Wellington Redwood 2010

Stand van zaken IM in Nederland Informatiemanagement onderzoek Quint Wellington Redwood 2010 Stand van zaken IM in Nederland Informatiemanagement onderzoek Quint Wellington Redwood 2010 Tanja Goense 16 September 2010 Programma Even voorstellen Opzet onderzoek Bevindingen Samengevat Foodforthought

Nadere informatie

Organisatie/ICT alignment in 13 Nederlandse organisaties

Organisatie/ICT alignment in 13 Nederlandse organisaties Organisatie/ICT alignment in 13 Nederlandse organisaties Een toepassing van het Amsterdams Informatiemanagement Model (AIM-model) Th. J.G. Thiadens c.s. Het Amsterdams Informatiemodel (AIM) ofwel het AIM-model

Nadere informatie

Help, wij hebben (g)een informatiemanager!

Help, wij hebben (g)een informatiemanager! Help, wij hebben (g)een informatiemanager! Informatiemanagement in het MBO Jan Bartling Jan Kees Meindersma Bas Vermolen Bram Lankreijer Marc van Leeuwen 14 september 2011 1 Het bestaansrecht van IM Onbekend

Nadere informatie

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. BISL Business Information Services Library Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2

Nadere informatie

De Next Practice. Wilbert Teunissen Management Consultant Informatiemanagement

De Next Practice. Wilbert Teunissen Management Consultant Informatiemanagement De Next Practice Wilbert Teunissen Management Consultant Informatiemanagement Sogeti & ontwikkeling van FB 2005 De Uitdaging 4 e industriële revolutie NU!! Digitale Economie 27% heeft op dit moment een

Nadere informatie

Het succes van samen werken!

Het succes van samen werken! White paper Het succes van samen werken! Regover B.V. Bankenlaan 50 1944 NN Beverwijk info@regover.com www.regover.com Inleiding Regover B.V., opgericht in 2011, is gespecialiseerd in het inrichten en

Nadere informatie

Enterprise Architectuur. een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente?

Enterprise Architectuur. een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente? Enterprise Architectuur een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente? Wie zijn we? > Frederik Baert Director Professional Services ICT @frederikbaert feb@ferranti.be Werkt aan een Master

Nadere informatie

Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting

Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting xvii Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting Samenvatting IT uitbesteding doet er niet toe vanuit het perspectief aansluiting tussen bedrijfsvoering en IT Dit proefschrift is het

Nadere informatie

Regie uit een andere Branche. Hoe om te gaan met de vraag en de levering. Facto Magazine Congres 12 mei 2009. www.quintgroup.com

Regie uit een andere Branche. Hoe om te gaan met de vraag en de levering. Facto Magazine Congres 12 mei 2009. www.quintgroup.com Regie uit een andere Branche Facto Magazine Congres 12 mei 2009 Hoe om te gaan met de vraag en de levering THIS DOCUMENT CONTAINS PROPRIETARY INFORMATION, WHICH IS PROTECTED BY COPYRIGHT. ALL RIGHTS RESERVED.

Nadere informatie

Het Analytical Capability Maturity Model

Het Analytical Capability Maturity Model Het Analytical Capability Maturity Model De weg naar volwassenheid op het gebied van Business Intelligence. WHITEPAPER In deze whitepaper: Wat is het Analytical Capability Maturity Model (ACMM)? Een analyse

Nadere informatie

De zachte factoren van business IT alignment. Hemke Havinga 12 maart 2013

De zachte factoren van business IT alignment. Hemke Havinga 12 maart 2013 De zachte factoren van business IT alignment Hemke Havinga 12 maart 2013 Hemke Havinga RE RA MMI Auditmanager Auditdienst Rijk (ADR) h.b.p.havinga@minfin.nl 06 5569 2781 Inhoud Wat is Business-IT alignment

Nadere informatie

BUSINESS IT ALIGNMENT

BUSINESS IT ALIGNMENT architectuur Architectuur alleen is niet voldoende BUSINESS IT ALIGNMENT Een goede Enterprise Architectuur is een onmisbare schakel in het afstemmen van IT-middelen en bedrijfsstrategie. Dat deze alignment

Nadere informatie

Outsourcen, niet meer weg te denken.

Outsourcen, niet meer weg te denken. Outsourcen, niet meer weg te denken. Outsourcen, een Engelse term, roept vaak in Nederland meteen het beeld op van internationaal en India. De feitelijke betekenis van het woord outsourcen is uitbesteden

Nadere informatie

Meer waarde halen uit uw ICT en EPD ICT sturing richten op realiseren van baten

Meer waarde halen uit uw ICT en EPD ICT sturing richten op realiseren van baten Meer waarde halen uit uw ICT en EPD ICT sturing richten op realiseren van baten Eric Polman HIMSS 2010, Atlanta 1 4 maart 2010 Agenda en doelstelling 1. Introductie 2. ICT in de zorg: kenmerken huidige

Nadere informatie

IT uitbesteding doet er niet toe... vanuit een alignment perspectief

IT uitbesteding doet er niet toe... vanuit een alignment perspectief IT uitbesteding doet er niet toe... vanuit een alignment perspectief 8 april 2013 prof.dr. Barry Derksen MMC CISA CGEIT professor Novi University of Applied Sciences 1 2010: speed skating champion at 0.001

Nadere informatie

outsourcing Capabilities sleutel tot het verbeteren van de prestaties van Viewpoint sourcing

outsourcing Capabilities sleutel tot het verbeteren van de prestaties van Viewpoint sourcing Viewpoint sourcing Capabilities sleutel tot het verbeteren van de prestaties van outsourcing Eind vorig jaar publiceerde Carnegie Mellon University het esourcing Capability Maturity Model (escm) voor klantorganisaties.

Nadere informatie

MASTERCLASS MAAR LIEFST 400+ COLLEGA-MANAGERS GINGEN U VOOR! EEN MASTERCLASS VAN MASTERCLASS INSTITUTE IN SAMENWERKING MET:

MASTERCLASS MAAR LIEFST 400+ COLLEGA-MANAGERS GINGEN U VOOR! EEN MASTERCLASS VAN MASTERCLASS INSTITUTE IN SAMENWERKING MET: MASTERCLASS MAAR LIEFST 400+ COLLEGA-MANAGERS GINGEN U VOOR! EEN MASTERCLASS VAN MASTERCLASS INSTITUTE IN SAMENWERKING MET: INFORMATION STRATEGY FOR DATA DRIVEN COMPANIES Introductie Al geruime tijd is

Nadere informatie

Projectmanagement onderzoek. www.bitti.nl. Meest succesvolle projectmanagement methodiek is PINO. 6 december 2006 Barry Derksen MSc MMC CISA CGEIT RI

Projectmanagement onderzoek. www.bitti.nl. Meest succesvolle projectmanagement methodiek is PINO. 6 december 2006 Barry Derksen MSc MMC CISA CGEIT RI Projectmanagement onderzoek Meest succesvolle projectmanagement methodiek is PINO 6 december 2006 Barry Derksen MSc MMC CISA CGEIT RI Agenda Aanleiding & werkwijze Projecten mislukken Projectmethodieken

Nadere informatie

Het gevolg van transitie naar de cloud SaMBO-ICT & KZA. 16 januari 2014 Doetinchem

Het gevolg van transitie naar de cloud SaMBO-ICT & KZA. 16 januari 2014 Doetinchem Het gevolg van transitie naar de cloud SaMBO-ICT & KZA 16 januari 2014 Doetinchem Agenda Introductie Aanleiding Samenvatting handreiking Uitkomsten workshop netwerkbijeenkomst Afsluiting 2 Introductie

Nadere informatie

Balanced Scorecard. Francis Vander Voorde bec@online.be FVV Consulting bvba http://user.online.be/bec

Balanced Scorecard. Francis Vander Voorde bec@online.be FVV Consulting bvba http://user.online.be/bec Balanced Scorecard fvv Francis Vander Voorde bec@online.be FVV Consulting bvba http://user.online.be/bec Het CAF Model FACTOREN RESULTATEN 1. Leiderschap 3. Human Resources Management 2. Strategie & Planning

Nadere informatie

ICT alignment en ICT governance: theorie en praktijk

ICT alignment en ICT governance: theorie en praktijk ICT alignment en ICT governance: theorie en praktijk lezing voor de MBO raad, dd. 21/1/2010. Dr.mr.ir. Th.J.G Thiadens, Lector ICT governance Fontys Hogeschool, Docent aan de UvA, Erasmus, UvT, RuG, OU

Nadere informatie

Growing up? Hoe volwassen is de relatie tussen business en IT?

Growing up? Hoe volwassen is de relatie tussen business en IT? Governance Growing up? Hoe volwassen is de relatie tussen business en IT?.4 Growing up? Hoe volwassen is de relatie tussen business en IT? De afstemming tussen IT-middelen en bedrijfsstrategie blijft een

Nadere informatie

Perceptie als gids en katalysator voor het verbeteren van ICT waarde en performance

Perceptie als gids en katalysator voor het verbeteren van ICT waarde en performance Perceptie als gids en katalysator voor het verbeteren van ICT waarde en performance 2011 Perceptie Als Leidraad Voor Verbeteringen Perceptie is realiteit. Perceptie is persoonlijk. Perceptie is leidend

Nadere informatie

20 mei 2008. Management van IT 1. Management van IT. Wat is dat eigenlijk? IT organisaties: overeenkomsten en verschillen

20 mei 2008. Management van IT 1. Management van IT. Wat is dat eigenlijk? IT organisaties: overeenkomsten en verschillen Management van IT Han Verniers PrincipalConsultant Han.Verniers@Logica.com Logica 2008. All rights reserved Programma Management van IT Wat is dat eigenlijk? IT organisaties: overeenkomsten en verschillen

Nadere informatie

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals. SIS finance

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals. SIS finance FINANCE consulting interim management professionals duurzame relaties met onze opdrachtgevers, gebaseerd op kennis van zaken, commitment en oplossingsgerichtheid. OVER FINANCE Finance is een middelgroot

Nadere informatie

Masterclass. Proces & Informatiemanagement

Masterclass. Proces & Informatiemanagement Masterclass Proces & Informatiemanagement Expertisegebied DATA MANAGEMENT PROCES MANAGEMENT INFORMATIE MANAGEMENT ICT-MANAGEMENT 2 Beschrijving In de huidige kennis- en netwerkeconomie wordt het verschil

Nadere informatie

Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau

Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau CONTINUOUS VALUE DELIVERY We zorgen ervoor dat u in elke volwassenheidsfase van uw digitale platform snel en continu waarde kunt toevoegen voor eindgebruikers.

Nadere informatie

Building effective IT demandsupply

Building effective IT demandsupply Building effective IT demandsupply structures Gerard Wijers Director Governance and Sourcing Management Agenda» Introductie Demand-Supply» Demand-Supply bij Vopak» Demand-Supply bij van Gansewinkel» Discussie

Nadere informatie

Het Negenvlaksmodel. Het Negenvlaksmodel - 05-10-2011 Door Wim - Welkom op ITpedia - http://www.itpedia.nl. door Wim - 05-10-2011

Het Negenvlaksmodel. Het Negenvlaksmodel - 05-10-2011 Door Wim - Welkom op ITpedia - http://www.itpedia.nl. door Wim - 05-10-2011 Het Negenvlaksmodel door Wim - 05-10-2011 http://www.itpedia.nl/2011/05/10/het-negenvlaksmodel/ Informatiemanagementprocessen zijn in meerdere referentiemodellen beschreven. In onderstaande figuur is het

Nadere informatie

Meer waarde halen uit uw ICT en EPD ICT sturing richten op realiseren van baten

Meer waarde halen uit uw ICT en EPD ICT sturing richten op realiseren van baten Meer waarde halen uit uw ICT en EPD ICT sturing richten op realiseren van baten Eric Polman HIMSS 2010, Atlanta 1 4 maart 2010 Agenda en doelstelling 1. Even voorstellen: M&I/Partners 2. ICT in de zorg:

Nadere informatie

25 Het CATS CM Maturity Model

25 Het CATS CM Maturity Model 25 Het CATS CM Maturity Model Op basis van de ervaringen die zijn opgedaan in het advies- en trainingswerk van CM Partners is, uitgaande van CATS CM, een volwassenheidsmodel opgesteld dat ingezet kan worden

Nadere informatie

De waarde van IT Security

De waarde van IT Security De waarde van IT Security Studenten: Afstudeerbegeleider: Bedrijfscoach: Examencommissie: Auke Geerts en Geert Waardenburg Drs. R.C. Christiaanse RA Drs. E.P. Rutkens RE Prof. dr. Ir. R. Paans RE en P.

Nadere informatie

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals SIS. finance

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals SIS. finance FINANCE consulting interim management professionals over sis... duurzame relaties met onze opdrachtgevers gebaseerd op kennis van zaken, commitment en oplossingsgerichtheid. Finance is een middelgroot

Nadere informatie

BUSINESS INTELLIGENCE

BUSINESS INTELLIGENCE BUSINESS INTELLIGENCE IT is peoples business Inhoudsopgave 1 HET TEAM 2 ONZE DIENSTEN 3 BI VOLWASSENHEIDS MODEL 4 DE NIVEAUS Start klein Groei Professionaliseer Wees bepalend Voor meer informatie of een

Nadere informatie

Ketenbesturing. Ketenbesturing. 1. SCOR SCOR-model

Ketenbesturing. Ketenbesturing. 1. SCOR SCOR-model Ketenbesturing Meten is weten The concept of SCM requires measuring the overall supply chain performance rather then only the performance of the individual chain members. Handfield 1991 K. Melaerts - KHLeuven,

Nadere informatie

Business en IT bijeen dankzij. Barry Derksen, Specialist in business & IT alignment

Business en IT bijeen dankzij. Barry Derksen, Specialist in business & IT alignment Business en IT bijeen dankzij BPM dr. Barry Derksen, Specialist in business & IT alignment Business en IT bijeen dankzij BPM dr. Barry Derksen, Specialist in business & IT alignment Goedkoop is duurkoop.

Nadere informatie

Voor vandaag. Balanced Scorecard & EFQM. 2de Netwerk Kwaliteit Brussel 22-apr-2004. Aan de hand van het 4x4 model. De 3 facetten.

Voor vandaag. Balanced Scorecard & EFQM. 2de Netwerk Kwaliteit Brussel 22-apr-2004. Aan de hand van het 4x4 model. De 3 facetten. Balanced Scorecard & EFQM 2de Netwerk Kwaliteit Brussel 22-apr-2004 Voor vandaag! Grondslagen van Balanced Scorecard Aan de hand van het 4x4 model! Het EFQM model in vogelvlucht De 3 facetten! De LAT-relatie

Nadere informatie

Verbeteren door te vergelijken ICT BENCHMARK WONINGCORPORATIES 2014 (WTCO13)

Verbeteren door te vergelijken ICT BENCHMARK WONINGCORPORATIES 2014 (WTCO13) Verbeteren door te vergelijken ICT BENCHMARK WONINGCORPORATIES 2014 (WTCO13) Appelweg 16, 3818 NN Amersfoort 033 4220 220 www.mxi.nl Project wtco13 Versie 1.0 / 20 juni 2014 WTCO13: INZICHT IN ICT In 2014

Nadere informatie

Linked Data & Innovatie. Linked Data 21 april 2016 Marcel Kuil

Linked Data & Innovatie. Linked Data 21 april 2016 Marcel Kuil Linked Data & Innovatie Linked Data 21 april 2016 Marcel Kuil 1. Innovatie 2. Big Data 3. API s & Open Banking 4. Linked Data 2 Kernactiviteiten trendrapport visie & strategie 3 thought leadership participatie

Nadere informatie

Haal er uit, wat er in zit!

Haal er uit, wat er in zit! De Resource Based View als basis voor Optimalisatie van de IT Waardeketen Haal er uit, wat er in zit! Apeldoorn, 21 Januari 2008 Ralph Hofman Partner BlinkLane Consulting 2 Agenda Introductie BlinkLane

Nadere informatie

Verbeteren door te vergelijken ICT BENCHMARK GEMEENTEN 2014

Verbeteren door te vergelijken ICT BENCHMARK GEMEENTEN 2014 Verbeteren door te vergelijken ICT BENCHMARK GEMEENTEN 2014 Project ICT Benchmark Versie 1.0 / 19 september 2014 VERBETEREN DOOR TE VERGELIJKEN In 2014 is voor de tiende keer de ICT Benchmark Gemeenten

Nadere informatie

Een framework voor applicatiebeheer

Een framework voor applicatiebeheer Een framework voor applicatie Mark Smalley ASL-Foundation www.aslfoundation.org SPIder, Utrecht, 10 juni 2003 Agenda Positionering applicatie Wat is ASL Waarom ASL Hoe ziet ASL eruit Samenwerking domeinen

Nadere informatie

Stichting NIOC en de NIOC kennisbank

Stichting NIOC en de NIOC kennisbank Stichting NIOC Stichting NIOC en de NIOC kennisbank Stichting NIOC (www.nioc.nl) stelt zich conform zijn statuten tot doel: het realiseren van congressen over informatica onderwijs en voorts al hetgeen

Nadere informatie

Topmanagement en IT Ontwikkelingen en trends voor 2008. in samenwerking met

Topmanagement en IT Ontwikkelingen en trends voor 2008. in samenwerking met Topmanagement en IT Ontwikkelingen en trends voor 2008 in samenwerking met Invloed op de IT-organisatie Welk van onderstaande ontwikkelingen zullen in de komende twee jaar grote invloed hebben op uw IT-organisatie?

Nadere informatie

Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet

Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet 1 Wilbert Teunissen wilbert.teunissen@sogeti.nl Cloud Cases Strategie De rol van Functioneel Beheer 2 Onderwerpen 1. Context? Hug 3. the Impact cloud! FB 2.

Nadere informatie

Project Portfolio Management. Doing enough of the right things

Project Portfolio Management. Doing enough of the right things Project Portfolio Management Doing enough of the right things BPUG, Hilversum, 24 juni, 2015 Inhoud 1 2 3 4 Introductie Het belang van portfolio management Project portfolio management volgens MoP 3a 3b

Nadere informatie

Mastersessies 2015 Blok 6. Levering, Regie en Governance

Mastersessies 2015 Blok 6. Levering, Regie en Governance Mastersessies 2015 Blok 6 Levering, Regie en Governance eter M. Bakker Interim manager Agenda 1. Doelstellingen 2. Ken uw leverancier en wat is dat eigenlijk: regie? 3. Wanneer is regie succesvol? 4. Hoe

Nadere informatie

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Balanced Scorecard Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER... 3 2 DE

Nadere informatie

Houston we have a problem... of de noodzaak te innoveren en het onvermogen van management dat te doen.

Houston we have a problem... of de noodzaak te innoveren en het onvermogen van management dat te doen. Houston we have a problem... of de noodzaak te innoveren en het onvermogen van management dat te doen. Toon Abcouwer, Faculty of Science, abcouwer@uva.nl www.abcouwer.nl (in Dutch) Uitgangspunt voor de

Nadere informatie

Onderzoeksplan thesis MMI

Onderzoeksplan thesis MMI Onderzoeksplan thesis MMI M.C. Loof 3 januari 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Business/ICT Alignment 1 3 Alignment rond de meldkamers 1 4 Aanpak van het onderzoek 2 4.1 Startpunt van het onderzoek....................

Nadere informatie

DE CIO VAN DE TOEKOMST

DE CIO VAN DE TOEKOMST MIC 2015 DE CIO VAN DE TOEKOMST 30 oktober 2015 Mark van der Velden principal adviseur, interim manager EVEN VOORSTELLEN ONDERWERPEN De complexiteit van ICT in de zorg ICT ontwikkeling in drie stappen

Nadere informatie

ITIL en/of eigen verantwoordelijkheid

ITIL en/of eigen verantwoordelijkheid ITIL en/of eigen verantwoordelijkheid Leo Ruijs 20 SEPTEMBER 2011 INNOVATIEDAG MANSYSTEMS Service8 B.V. Stelling ITIL BEPERKT DE EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID VAN MEDEWERKERS EN HEEFT DAARMEE EEN NEGATIEVE

Nadere informatie

Contactcenter Outsourcing Trends & praktijkervaringen

Contactcenter Outsourcing Trends & praktijkervaringen Contactcenter Outsourcing Trends & praktijkervaringen Geert-Jan Vintges Directeur Marketing & Sales HCN 1. BPO (Business Process Outsourcing) 2. Co-sourcing 3. Offshore 4. Multichannel 5. CRM (Customer

Nadere informatie

Goed functioneel beheer noodzaak voor effectievere SPI

Goed functioneel beheer noodzaak voor effectievere SPI getronicspinkroccade.nl Goed functioneel beheer noodzaak voor effectievere SPI Machteld Meijer Zeist, 3 oktober 2006 Inhoud Domeinen en modellen Functioneel beheer en BiSL Rol van BiSL in SPI 1 Goed functioneel

Nadere informatie

It s CMMI Jim, but not as we know it! CMMI toegepast op een Compliance organisatie Door Jasper Doornbos Improvement Focus

It s CMMI Jim, but not as we know it! CMMI toegepast op een Compliance organisatie Door Jasper Doornbos Improvement Focus It s CMMI Jim, but not as we know it! CMMI toegepast op een Compliance organisatie Door Jasper Doornbos Improvement Focus Inhoud Compliance vakgebied en organisatie CMMI software en systems engineering

Nadere informatie

Datum: 31 augustus 2011

Datum: 31 augustus 2011 ICT assessment Methodiek: ITEM-C ICT assessment Ontwikkeld door: ITEM-C advies en interim management Auteur: H.W. Gooskens Datum: 31 augustus 2011 Copyright: ITEM-C advies en interim management Niets uit

Nadere informatie

Handleiding voor het SURF Groene ICT Maturity Model

Handleiding voor het SURF Groene ICT Maturity Model Een zelfscan voor Groene ICT en Duurzaamheid in de organisatie Auteur(s): Met dank aan: Versie: Gebaseerd op: Albert Hankel Henk Plessius, Dirk Harryvan, Bert van Zomeren 2.0 SGIMM v2.0 Datum: 16-04-2015

Nadere informatie

Hoe start ik een test competence center of excellence? Thomas Veltman 1-5-2012

Hoe start ik een test competence center of excellence? Thomas Veltman 1-5-2012 Hoe start ik een test competence center of excellence? Thomas Veltman 1-5-2012 10 jaar ervaring met TCoE 2 Iedereen heeft zijn eigen verhaal Opdracht Gever Development Leverancier Tester Manager TCoE Test

Nadere informatie

Workshop Proces- en informatiemanagement. Feike Verweij

Workshop Proces- en informatiemanagement. Feike Verweij Workshop Proces- en informatiemanagement Feike Verweij + Voorstellen Feike Verweij Achtergrond KUN Planologie / Beleidswetenschappen Marktonderzoek & ICT Business Consultant Centric Woningcorporaties HC&H

Nadere informatie

IIM processen. Figuur 1 De IIM processen.

IIM processen. Figuur 1 De IIM processen. IIM Information Infrastructure Management, overzicht A.A. Uijttenbroek, D.S. Tan, W. de Jong. IIM [1, Uijttenbroek et al.] is een aanpak om met behulp van de informatie-infrastructuur het managen, ontwikkelen,

Nadere informatie

Impact Cloud computing

Impact Cloud computing Impact Cloud computing op de Nederlandse zakelijke markt 2 inleiding De economische omstandigheden zijn uitdagend. Nederland is onder invloed van de schuldencrisis in een nieuwe recessie beland; de economische

Nadere informatie

ISO/IEC Governance of InformationTechnology. Yvette Backer ASL BiSL Foundation. 16 juni ISO Governance of Information Technoloy 1

ISO/IEC Governance of InformationTechnology. Yvette Backer ASL BiSL Foundation. 16 juni ISO Governance of Information Technoloy 1 ISO/IEC 38500 Governance of InformationTechnology Yvette Backer ASL BiSL Foundation 16 juni 2016 ISO 38500 Governance of Information Technoloy 1 Achtergrond Yvette Backer Zelfstandig consultant en trainer,

Nadere informatie

ilealignment.nl Camberwell Organisatie Advies

ilealignment.nl Camberwell Organisatie Advies ilealignment.nl Camberwell Organisatie Advies Specialisme AgileAlignment.nl is Agile specialist op het gebied van: Inrichting van de sturing Het optimaliseren van de sturing aan Agile teams en kwaliteitsborging

Nadere informatie

grip houden op de uitbesteding van it

grip houden op de uitbesteding van it Thema: Finance en IT De regieorganisatie en haar niveaus van inrichten grip houden op de uitbesteding van it Onder druk van slinkende doorlooptijden om nieuwe bedrijfsprocessen te realiseren neemt outsourcing

Nadere informatie

Inhoud presentatie Cohesiebeleid 2014-2020 Situatie 2007-2013 Uitdaging 2014-2020 EU2020

Inhoud presentatie Cohesiebeleid 2014-2020 Situatie 2007-2013 Uitdaging 2014-2020 EU2020 OP EFRO OOST-NEDERLAND 2014-2020PRESENTATIE KENNISPARK, 23 APRIL 2014 JOLANDA VROLIJK, PROGRAMMAMANAGER EFRO OP EFRO Oost-Nederland 2014-2020 Inhoud presentatie 1. Inleiding Europese Fondsen: cohesie beleid

Nadere informatie

Added value van een groot, internationaal Total FM-contract Peter Jansen en Henk Driessen

Added value van een groot, internationaal Total FM-contract Peter Jansen en Henk Driessen Added value van een groot, internationaal Total FM-contract Peter Jansen en Henk Driessen Congres 2011 Samenwerken aan FM www.factomagazine.nl Mei 2011 Peter Jansen (Philips) / Henk Driessen (JCI) Presentatie

Nadere informatie

Denken in processen. Peter Matthijssen. Business Model Innovation. Business Process Management. Lean Management. Enterprise Architecture

Denken in processen. Peter Matthijssen. Business Model Innovation. Business Process Management. Lean Management. Enterprise Architecture Denken in processen Peter Matthijssen Introductie BiZZdesign Consultancy Training Tools Best practices Business Model Innovation Business Process Management Lean Management Enterprise Architecture Wereldwijd

Nadere informatie

Bisnez Management. Een kennismaking

Bisnez Management. Een kennismaking Bisnez Management Een kennismaking Bisnez staat voor 2 Wie zijn wij Een projectmanagement en adviesbureau met 35 medewerkers Ervaren, vindingrijk en geselecteerd op het vermogen om het verschil te kunnen

Nadere informatie

Samenwerking vanuit het perspectief van de Shared Service Organisatie

Samenwerking vanuit het perspectief van de Shared Service Organisatie Samenwerking vanuit het perspectief van de Shared Service Organisatie 10 juni 2010 A.W. Siebenga MBA Directeur van ICT Samenwerking Zuidwest Fryslân De andere overheid werkt samen! ICT shared services

Nadere informatie

Werkatelier Informatiebeleid 2016-2020 Komen tot een actueel, gedragen en verbonden informatievoorziening

Werkatelier Informatiebeleid 2016-2020 Komen tot een actueel, gedragen en verbonden informatievoorziening Native Consulting heeft een 4-daagse praktische en interactieve workshop ontwikkeld over ICT-beleid in relatie tot de gemeentelijke strategie. U komt niet alleen om te luisteren naar nieuwe kennis en inzichten,

Nadere informatie

NDERE KIJK OP ICT CONSULTANCY

NDERE KIJK OP ICT CONSULTANCY DE a NDERE KIJK OP ICT CONSULTANCY Innervate is al ruim 13 jaar succesvol in het adviseren van vele organisaties op het gebied van ICT vraagstukken. Naast onze dienstverlening op het gebied van ICT Beleid

Nadere informatie

Testen en BASEL II. Dennis Janssen. Agenda. Wat is BASEL II? Testen van BASEL II op hoofdlijnen

Testen en BASEL II. Dennis Janssen. Agenda. Wat is BASEL II? Testen van BASEL II op hoofdlijnen Testen en BASEL II Dennis Janssen Test Research Centre LogicaCMG 1 Agenda Wat is BASEL II? Testen van BASEL II op hoofdlijnen BASEL II als hulpmiddel om positie testen te versterken Samenvatting 2 1 Basel

Nadere informatie

De verborgen schatten van ERP Een onderzoek naar ERP-optimalisatie bij middelgrote bedrijven. succeed IT. better results together

De verborgen schatten van ERP Een onderzoek naar ERP-optimalisatie bij middelgrote bedrijven. succeed IT. better results together De verborgen schatten van ERP Een onderzoek naar ERP-optimalisatie bij middelgrote bedrijven succeed IT better results together Een onderzoek naar ERP-optimalisatie bij middelgrote bedrijven in handel

Nadere informatie

Wat hebben Cloud en Digitale Transformatie met elkaar te maken?

Wat hebben Cloud en Digitale Transformatie met elkaar te maken? Public Briefing / November 2017 Wat hebben Cloud en Digitale Transformatie met elkaar te maken? Nederlandse organisaties richten zich in toenemende mate op digitale transformatie. Maar wat is dat eigenlijk?

Nadere informatie

Onderzoeksresultaten Cloud Computing in Nederland. Alfred de Jong Principal Consultant Practice Leader Architectuur & Innovatie

Onderzoeksresultaten Cloud Computing in Nederland. Alfred de Jong Principal Consultant Practice Leader Architectuur & Innovatie Onderzoeksresultaten Cloud Computing in Nederland Alfred de Jong Principal Consultant Practice Leader Architectuur & Innovatie Introductie Quint Wellington Redwood Onafhankelijk Management Adviesbureau

Nadere informatie

Impact Cloud computing

Impact Cloud computing Impact Cloud computing op de Nederlandse zakelijke markt De impact van Cloud Computing op de Nederlandse zakelijke markt De economische omstandigheden zijn uitdagend. Nederland is en bedrijven informatietechnologie

Nadere informatie

Dé lijn naar een innovatieve arbeidsorganisatie

Dé lijn naar een innovatieve arbeidsorganisatie 7-Cs.nl FLEXPOINT5012 Dé lijn naar een innovatieve arbeidsorganisatie Het innovatieve vermogen van uw bedrijf vereist een optimale arbeidsorganisatie die een snelle aanpassing aan wisselende klanten- of

Nadere informatie

Sourcing realiseert u onder andere met behulp van een van de volgende oplossingsrichtingen:

Sourcing realiseert u onder andere met behulp van een van de volgende oplossingsrichtingen: Sourcing ADVISORY Sourcing wordt door veel organisaties omarmd als een belangrijk middel om de financiële en operationele prestatie te verbeteren. Welke functies binnen de organisatie behoren echt tot

Nadere informatie

VERBETEREN DOOR VERGELIJKEN

VERBETEREN DOOR VERGELIJKEN Inzicht in prestaties door benchmarking Impressie resultaten ICT Benchmark 2012 VERBETEREN DOOR VERGELIJKEN Sparrenheuvel 32, 3708 JE Zeist (030) 2 270 500 offertebureau@mxi.nl www.mxi.nl Inhoudsopgave

Nadere informatie

THIS is IT! Kadaster en Sourcing Stella Kuin & Robert Schotman 3 februari 2011

THIS is IT! Kadaster en Sourcing Stella Kuin & Robert Schotman 3 februari 2011 THIS is IT! Kadaster en Sourcing Stella Kuin & Robert Schotman 3 februari 2011 Agenda : Kadaster en Sourcing Proces Sourcing strategie Meerjaren Beleidsplan Kadaster Verkaveling HR aspecten Marktconsultatie

Nadere informatie

Data Governance: de katalysator voor Data Quality

Data Governance: de katalysator voor Data Quality Data Governance: de katalysator voor Data Quality Onderzoek datamanagement in Nederlandse organisaties Inleiding De dynamiek van de omgeving stelt in toenemende mate eisen aan het aanpassingsvermogen van

Nadere informatie

IT Service CMM. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

IT Service CMM. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. IT Service CMM Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 8 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 2 GESCHIEDENIS EN ACHTERGROND...

Nadere informatie

Leiderschap in Turbulente Tijden

Leiderschap in Turbulente Tijden De Mindset van de Business Leader Leiderschap in Turbulente Tijden Onderzoek onder 175 strategische leiders Maart 2012 Inleiding.. 3 Respondenten 4 De toekomst 5 De managementagenda 7 Leiderschap en Ondernemerschap

Nadere informatie

2014 KPMG Advisory N.V

2014 KPMG Advisory N.V 02 Uitbesteding & assurance 23 Overwegingen bij uitbesteding back- en mid-office processen van vermogensbeheer Auteurs: Alex Brouwer en Mark van Duren Is het zinvol voor pensioenfondsen en fiduciair managers

Nadere informatie

Sourcing. Analyse Sourcing Management

Sourcing. Analyse Sourcing Management Sourcing Analyse Sourcing Management Sourcing Business Driven Sourcing Wij nemen het woord sourcing letterlijk. Welke bronnen zijn nodig om uw organisatie optimaal te laten presteren, nu en in de toekomst?

Nadere informatie

De 6 best hanteerbare KPI s in de schoonmaak

De 6 best hanteerbare KPI s in de schoonmaak De 6 best hanteerbare KPI s in de schoonmaak en de link met kritieke succesfactoren KPI s in de schoonmaak Margriet van Dijken Heel kort nog de theorie van KPI s in de schoonmaak Er gaat tegenwoordig geen

Nadere informatie

Aanbesteden van ICT: de business case

Aanbesteden van ICT: de business case Regionale bijeenkomsten Nevi en Pianoo.....< ICT, met de i van inkoop! Aanbesteden van ICT: de business case Mr J.A. (John) Konijn 20 april 2009. Voorstel agenda Business case Fasering in Aanbesteding

Nadere informatie

Voorlopige resultaten Informatiemanagement onderzoek 2011. Woensdag 19 oktober NGI IM Utrecht

Voorlopige resultaten Informatiemanagement onderzoek 2011. Woensdag 19 oktober NGI IM Utrecht Voorlopige resultaten Informatiemanagement onderzoek 2011 Woensdag 19 oktober NGI IM Utrecht Agenda 19.00 19.15 Welkom en inleiding 19.15 19.45 IM Onderzoek 2011 19.45 20.15 Pauze 20.15 21.00 Discussie

Nadere informatie

Wees in control over uw digitale landschap

Wees in control over uw digitale landschap Managed Services Managed Services We zorgen ervoor dat uw complete beheerketen soepel functioneert, zodat uw eindgebruikers optimaal worden bediend. Zorgenvrij beheer is cruciaal voor de continuïteit van

Nadere informatie

Kansrijke E-business toepassingen

Kansrijke E-business toepassingen Kansrijke E-business toepassingen 2001-03 / WhitePaper E-business kan op verschillende manieren toegepast worden. In deze whitepaper wordt een kort overzicht gegeven van de verschillende soorten E-business

Nadere informatie

Centre of expertise. voor samenwerking. B&C Bout&Co. structuur in samenwerking

Centre of expertise. voor samenwerking. B&C Bout&Co. structuur in samenwerking B&C Bout&Co structuur in samenwerking Centre of expertise voor samenwerking Centre of expertise Bout & Co vergroot de performance door verbetering van de structuur in samenwerking tussen ondernemingen,

Nadere informatie

De beheerrisico s van architectuur

De beheerrisico s van architectuur De beheerrisico s van architectuur Een overzicht van de ArChimate Risico Extensie versie 0.2 Bert Dingemans Inleiding Het implementeren van een (enterprise) architectuur brengt altijd risico s met zich

Nadere informatie

INTEGRAAL SAMENWERKEN BINNEN DBFMO-CONTRACTEN

INTEGRAAL SAMENWERKEN BINNEN DBFMO-CONTRACTEN INTEGRAAL SAMENWERKEN BINNEN DBFMO-CONTRACTEN Vernieuwing Bouw & Forum Utiliteitsbouw 6 november 2013 Pieter-Jan van Hooijdonk Algemeen directeur Breijer Bouw & Installatie AGENDA Introductie Praktijkvoorbeelden

Nadere informatie

Jan W. Veldsink Msc www.aikima.com

Jan W. Veldsink Msc www.aikima.com Leiderschap in een digitale wereld Jan W. Veldsink Msc www.aikima.com All companies must become internet companies or die, and this is not an option. Intel chairman Andy Grove September 1999 Opmerkelijke

Nadere informatie