BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE ONTWERP VAN ORDONNANTIE PROJET D'ORDONNANCE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE ONTWERP VAN ORDONNANTIE PROJET D'ORDONNANCE"

Transcriptie

1 A-530/2 2013/2014 A-530/2 2013/2014 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE GEWONE ZITTING APRIL 2014 SESSION ORDINAIRE AVRIL 2014 ONTWERP VAN ORDONNANTIE betreffende het nemen van kapitaalsparticipaties door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in de vennootschap van privaat recht die een gewestelijk datacentrum organiseert, opgericht als zuiver publieke samenwerking PROJET D'ORDONNANCE portant sur la prise de participations en capital de la Région de Bruxelles-Capitale dans la société de droit privé créée en partenariat public pur et organisant un data centre régional VERSLAG uitgebracht namens de commissie voor de Financiën, Begroting, Openbaar Ambt, Externe Betrekkingen en Algemene Zaken door de heren Joël RIGUELLE (F) en Alain MARON (F) RAPPORT fait au nom de la commission des Finances, du Budget, de la Fonction publique, des Relations extérieures et des Affaires générales par MM. Joël RIGUELLE (F) et Alain MARON (F)

2 A-530/2 2013/ A-530/2 2013/2014 Aan de werkzaamheden van de commissie hebben deelgenomen : Ont participé aux travaux de la commission : Vaste leden : de heer Philippe Close, mevr. Françoise Dupuis, de heren Eric Tomas, Olivier de Clippele, mevr. Marion Lemesre, de heren Emmanuel De Bock, Didier Gosuin, Joël Riguelle, Herman Mennekens, mevr. Sophie Brouhon, mevr. Brigitte De Pauw. Plaatsvervangers : mevr. Nadia El Yousfi, de heer Alain Hutchinson, mevr. Catherine Moureaux, de heer Alain Maron, mevr. Anne-Charlotte d'ursel, mevr. Viviane Teitelbaum, de heer René Coppens, mevr. Elke Roex. Andere leden : mevr. Dominique Braeckman, mevr. Anne Herscovici, de heren Jamal Ikazban, Vincent Lurquin, mevr. Annemie Maes, de heren Christian Magérus, Pierre Migisha, Jacques Morel, Ahmed Mouhssin, Emin Özkara, mevr. Martine Payfa, de heer Arnaud Pinxteren, mevr. Magali Plovie, mevr. Jacqueline Rousseaux, mevr. Fatoumata Sidibe. Zie : Stuk van het Parlement : A-530/1 2013/2014 : Ontwerp van ordonnantie. Membres effectifs : M. Philippe Close, Mme Françoise Dupuis, MM. Eric Tomas, Olivier de Clippele, Mme Marion Lemesre, MM. Emmanuel De Bock, Didier Gosuin, Joël Riguelle, Herman Mennekens, Mmes Sophie Brouhon, Brigitte De Pauw. Membres suppléants : Mme Nadia El Yousfi, M. Alain Hutchinson, Mme Catherine Moureaux, M. Alain Maron, Mmes Anne-Charlotte d'ursel, Viviane Teitelbaum, M. René Coppens, Mme Elke Roex. Autres membres : Mmes Dominique Braeckman, Anne Herscovici, MM. Jamal Ikazban, Vincent Lurquin, Mme Annemie Maes, MM. Christian Magérus, Pierre Migisha, Jacques Morel, Ahmed Mouhssin, Emin Özkara, Mme Martine Payfa, M. Arnaud Pinxteren, Mmes Magali Plovie, Jacqueline Rousseaux, Fatoumata Sidibe. Voir : Document du Parlement : A-530/1 2013/2014 : Projet d'ordonnance.

3 A-530/2 2013/ A-530/2 2013/2014 Dit ontwerp van ordonnantie werd in één gezamenlijke bespreking behandeld tijdens een verenigde vergadering van de commissie voor de Financiën, Begroting, Openbaar Ambt, Externe Betrekkingen en Algemene Zaken van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en van de verenigde commissies voor de Gezondheid en de Sociale Zaken van de Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie. Ce projet d'ordonnance a été examiné lors d'une réunion conjointe de la commission des Finances, du Budget, de la Fonction publique, des Relations extérieures et des Affaires générales du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et des commissions réunies de la Santé et des Affaires sociales de l'assemblée réunie de la Commission communautaire commune et a fait l'objet d'une discussion unique. I. Inleidende uiteenzetting van minister Brigitte Grouwels Minister Brigitte Grouwels heeft voor de commissieleden de volgende uiteenzetting gehouden : «Vandaag is de informatica-infrastructuur van de openbare instellingen en de Lokale Besturen van het Gewest nog sterk verspreid in een waaier van lokale serverzalen. Een consolidering in een gewestelijk data center zal zorgen voor een beperking van de exploitatiekosten, dankzij de mutualisering en de schaalvoordelen die eruit zullen voortvloeien, naast een verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening en van de beveiliging alsook tot een positieve impact op de kwaliteit van de diensten en de ecologische voetafdruk van de gewestelijke IT. Onze reflectie heeft geleid tot de keuze van een data center gelegen in het Brussels Gewest, dat zich als gewestelijke cloud zal positioneren, dat als enige garant zal staan voor de integriteit, de vertrouwelijkheid en de veiligheid van de gegevens die ze host. De alternatieven gebaseerd op een cloud die door iedereen toegankelijk is of op outsourcing hosting, bieden onvoldoende standvastigheid. Denk maar aan de krantenkoppen over het controleprogramma PRISM of nog het faillissement van de de firma Datahouse. Voor het gewestelijke data center heeft de Regering ervoor gekozen om een entiteit op te richten uit een zuiver publieke samenwerking, waardoor ze de in house uitzondering kan krijgen. Dankzij deze uitzondering kunnen de aanbestedende overheden opdrachten toevertrouwen aan een aparte juridische entiteit die ze controleren en die hen het grootste deel van haar activiteiten gunt. Het volstaat dus dat een openbare instelling of een administratie toetreedt tot de vennootschap om over haar diensten te kunnen beschikken, in dit geval de diensten van het datacenter. Over deze uitzondering is een rechtspraak ontwikkeld door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen. I. Exposé introductif de la ministre Brigitte Grouwels La ministre Brigitte Grouwels a tenu devant les commissaires l'exposé suivant : «Aujourd'hui, les infrastructures informatiques des organismes publics et des Pouvoirs Locaux de la Région sont encore fortement disséminées dans une multitude de salles serveurs locales. Une consolidation dans un data center régional permettra de réduire les coûts d'exploitation, grâce à la mutualisation et aux économies d'échelle qu'elle engendrera, au-delà d'une qualité de service et d'une sécurisation améliorées et un impact positif sur l'empreinte écologique de l'it régionale. Notre réflexion a abouti sur le choix d'un data center sis en Région bruxelloise, qui se positionnera en tant que cloud régional, seul garant de l'intégrité, de la confidentialité et de la sécurité des données qu'il héberge. Les alternatives basées sur le cloud accessible par tous ou sur des hébergements externalisés n'offrent pas la solidité nécessaire. Rappelons-nous les titres de presse liés au programme de surveillance PRISM ou encore la faillite de l'hébergeur Datahouse. Pour la gestion du data center régional, le choix du Gouvernement s'est porté sur la création d'une entité issue d'un partenariat public pur, ce qui lui permet de bénéficier de l'exception dite «in house». Cette exception permet aux pouvoirs adjudicateurs de confier des missions à une entité juridique distincte, qu'ils contrôlent et qui les fait bénéficier de l'essentiel de ses activités. Ainsi, il suffit qu'un organisme public ou une administration adhère à la société pour pouvoir bénéficier de ses services, ici en occurrence de services de datacenter. Cette exception fait l'objet d'une jurisprudence élaborée par la Cour de Justice des Communautés européennes.

4 A-530/2 2013/ A-530/2 2013/2014 Om het voortbestaan van de operatie te verzekeren, leg ik twee voorontwerpen van ordonnantie neer, waarbij ik de participatie toelaat in een vennootschap van privaat recht afkomstig uit een zuiver publieke samenwerking: één voor het Gewest en haar gewestelijke publieke partners, en één voor : de GGC; de gepersonaliseerde gedecentraliseerde diensten en de rechtspersonen van publiek recht die opgericht werden door of afhangen van de GGC; de OCMW's; de verenigingen opgericht overeenkomstig hoofdstuk XII van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; de openbare ziekenhuizen van het IRIS-net, IRIS Aankopen en de koepel IRIS. De Raad van State formuleerde geen enkele opmerking over de twee voorontwerpen van ordonnantie. Deze twee ordonnantie zijn een verplichte schakel voor de invoering van het data center, voor haar voortbestaan en voor de participatie van de openbare instellingen in een gewestelijke cloud waardoor ze niet langer her en der verspreide informaticazalen moeten exploiteren.». Afin d'assurer la pérennité de l'opération, je dépose deux avant-projets d'ordonnance, autorisant la participation à une société de droit privé issue d'un partenariat public pur : une à destination de la Région et ses partenaires publics régionaux, l'autre à destination : de la COCOM ; des services décentralisés personnalisés et des personnes morales de droit public créés par ou qui dépendent de la COCOM ; des CPAS ; des associations formées conformément au chapitre XII de la loi organique des CPAS du 8 juillet 1976 ; des hôpitaux publics du réseau IRIS, d'iris achats et de la faîtière IRIS. Le Conseil d'état n'a émis aucune observation sur les deux avant-projets d'ordonnance. Ces deux ordonnances sont un point de passage obligé pour la mise en place du data center, pour sa pérennité et pour la participation des institutions publiques à un cloud régional les affranchissant de l'exploitation de salles informatiques éparses.». II. Algemene bespreking De heer Didier Gosuin zegt dat de FDF-fractie dit ontwerp van ordonnantie zal steunen. Het is noodzakelijk een gewestelijk datacentrum tot stand te brengen om de thans sterk verspreide informaticavoorzieningen samen te brengen. Naast de economische bedrijvigheid maakt dat ook toezicht mogelijk op de overheidsgegevens. De volksvertegenwoordiger wenst dit debat te baat te nemen om te zien hoe het staat met de medewerking van alle Brusselse overheidsdiensten, met inbegrip van de politiediensten, aan het Irisnet. Bestaan er nog ondergeschikte entiteiten die weerstand bieden? Gemeenten? OCMW's? De MIVB lijkt niet erg dynamisch op dat vlak. De heer Alain Maron uit eveneens zijn steun aan de Ecolo-fractie voor dit ontwerp van ordonnantie. We gaan naar een wereld waarin de gegevens minder en minder materieel zijn en moeten worden opgeslagen op servers die toegang mogelijk maken vanuit gelijk welke plaats (straat, kantoor, woonplaats, enz.) en met gelijk welk II. Discussion générale M. Didier Gosuin indique que le groupe FDF soutiendra ce projet d'ordonnance. Il est indispensable de créer un data center régional pour regrouper les infrastructures informatiques aujourd'hui fortement disséminées. Au-delà de l'activité économique ainsi engendrée, cela permettra aussi un contrôle des données publiques. Le député souhaite profiter de ce débat pour faire le point sur la participation de l'ensemble des services publics bruxellois, zones de police y compris, au réseau Irisnet. Y-a-t-il encore des entités subordonnées qui font de la résistance? Des communes? Des CPAS? La STIB ne semble pas être très volontariste sur ce point. M. Alain Maron exprime également le soutien du groupe Ecolo à ce projet d'ordonnance. On s'oriente vers un monde où les données sont de plus en plus dématérialisées et doivent être stockées sur des serveurs qui permettent d'y accéder quelle que soit la localisation de l'utilisateur (rue, bureau, domicile, etc.) et quel que

5 A-530/2 2013/ A-530/2 2013/2014 type terminal (computer, tablet, telefoon, enz.) De volksvertegenwoordiger is verheugd dat het Gewest aldus meester blijft over het toezicht op de gegevens, ook fysiek, want het is eigenaar van de servers waarop de gegevens staan. Tijdens een vorige interpellatie, had de minister gewag gemaakt van eventuele bijdragen in natura in de vennootschap vanwege de partners, zonder meer details te kunnen geven, want de onderhandelingen waren nog aan de gang. Hoe staat het daar thans mee? Het commissielid veronderstelt dat de gegevens die al gecentraliseerd worden door het CIBG gaan migreren naar het datacentrum. Wat met de andere mogelijke partners? Welke instanties of instellingen zijn bereid hun gegevens te migreren naar het toekomstige gewestelijk data center? Onlangs heeft het breken van een optische vezelkabel de verbinding voor data en zelfs voor telefoons van vele lokale besturen verscheidene dagen lang onderbroken, wat de grote afhankelijkheid van die kabels aan het licht heeft gebracht. Het data center gaat een enorme hoeveelheid gegevens centraliseren die te allen tijde toegankelijk moeten zijn voor het personeel van de besturen en de semioverheidsinstellingen. De leidingen tussen die data centers moeten dus berekend zijn op die uitdaging, en indien mogelijk uitgerust zijn met een redundantiesysteem. Tot slot wenst de heer Alain Maron verduidelijkingen over de precieze juridische vorm die de toekomstige vennootschap zal hebben. De heer Joël Riguelle zegt dat de cdh-fractie dit ontwerp van ordonnantie eveneens zal steunen. De oprichting van een datacentrum is een zeer goede zaak voor alle overheidsdiensten. De volksvertegenwoordiger heeft echter vragen over de juridische vorm van die vennootschap en over de kapitaalbijdrage die van het CIBG of zelfs van het Gewest zou komen. Het is van belang dat het datacentrum gecontroleerd wordt en een onderscheid gemaakt wordt tussen de gegevens van de overheidsdiensten die vertrouwelijk zijn en de gegevens die voor de burger toegankelijk zijn. Het stemt de spreker tevreden dat het Gewest verder werk maakt van de rationalisering en de optimalisering van de beschikbare middelen en dat het aldus belangrijke steun geeft aan de gemeenten voor de hosting van hun gegevens. Mevrouw Anne-Charlotte d'ursel herinnert eraan dat de minister op 16 januari 2014 een prognose voorgesteld soit le type de terminal utilisé (ordinateur, tablette, téléphone, etc.). Le député se félicite que la Région reste ainsi maître du contrôle des données, y compris d'un point de vue physique puisque les serveurs hébergeant ces données lui appartiendront. Lors d'une précédente interpellation, la ministre avait évoqué d'éventuels apports en nature dans la société de la part de partenaires, sans pouvoir donner plus de détails car les négociations étaient en cours. Qu'en-est-il à l'heure actuelle? Le commissaire suppose que les données déjà centralisées par le CIRB vont migrer vers le data center. Qu'en est-il des autres partenaires potentiels? Quels sont les organismes ou les institutions disposés à migrer leurs données vers ce futur data center régional? Récemment, la simple rupture d'un câble en fibre optique a empêché la connexion data et même téléphonique de nombre d'administrations locales pendant plusieurs jours, ce qui a mis en évidence l'extrême dépendance à ces câbles. Le data center va centraliser énormément de données qui devront être accessibles à tout moment aux travailleurs des administrations et des organismes parapublics. Les tuyaux qui connectent ce data center devront donc être à la hauteur de l'enjeu, et si possible être installés avec un système de redondance. Enfin, M. Alain Maron souhaite recevoir des précisions sur la forme juridique exacte que prendra la future société. M. Joël Riguelle indique que le groupe cdh soutiendra également ce projet d'ordonnance. La création d'un data center est une très bonne chose pour l'ensemble des services publics. Le député s'interroge toutefois sur la forme juridique de cette société et sur l'intervention en capital qui viendrait du CIRB, voire de la Région. Il est essentiel que le data center soit sous contrôle et qu'une distinction soit faite entre les données des services publics qui sont confidentielles et celles qui sont accessibles aux citoyens. Enfin, l'orateur se félicite que la Région poursuive sur la voie de la rationalisation et de l'optimisation des ressources disponibles et qu'elle offre ainsi une aide importante aux communes pour l'hébergement de leurs données. Mme Anne-Charlotte d'ursel rappelle que le 16 janvier dernier, la ministre présentait une prévision de la

6 A-530/2 2013/ A-530/2 2013/2014 heeft van de samenstelling van de kapitaalsparticipaties in de vennootschap waarin de GGC, de OCMW's en de koepelstructuur Iris niet aanwezig waren. Die instellingen zullen binnenkort echter eigen participaties hebben in die vennootschap. Moet men daaruit besluiten dat er een kapitaalsverhoging geweest is of dat die binnenkort plaatsvindt om gevolg te geven aan die nieuwe participaties? Zo ja, wat is het bedrag van die kapitaalsverhoging in vergelijking met de euro basiskapitaal? Wat is de respectieve basis van elk van de entiteiten waarop dit ontwerp van ordonnantie van toepassing is? Wat is de getailleerde inbreng in natura en in cash van die entiteiten? Het parlementslid vraagt of de berekening van de evaluatie van de verdeling van de participaties rekening gehouden heeft met het feit dat de financiële last van de exploitatie van het gewestelijk datacentrum, en de impact ervan op het percentage van elk van de participaties, evenredig moet zijn met de IT-behoeften ten last van de verschillende administraties van elke entiteit die betrokken is bij deze ordonnantie na de bevoegdheidsoverdracht in het kader van de zesde Staatshervorming? Is er rekening gehouden met de uitbreiding van de bevoegdheden van het CIBG, dat nu krachtens een wet belast wordt met de coördinatie van de uitwisseling van beelden van de MIVB-camera's met de politiezones? De vennoten zijn verantwoordelijk binnen de grenzen van hun inbreng in de vennootschap. Wat wordt het deel van de verantwoordelijkheid in de exploitatie van het gewestelijk datacentrum van de GGC, de OCMW's en de koepelstructuur Iris? In januari 2014 heeft de minister enkele details over het financiële plan vrijgegeven, in het bijzonder het percentage van het geïnvesteerde kapitaal verdeeld in de vorm van dividenden. Wat is de situatie vandaag? Zal de oprichting van die vennootschap de verhoudingen met Belnet en de bewaring van de data van de GGC en de OCMW's wijzigen? Bestaat er een strategisch plan voor de veiligheid van het datacentrum? De beschermingsmaatregelen veranderen elk jaar. Dat kan zeer veel kosten als dat niet wordt ingecalculeerd. Bevat het financieel plan van de vennootschap een raming in percentage van wat de beveiliging van de gegevens voor een standaardjaar zal kosten? Minister Brigitte Grouwels wijst erop dat de gemeenten en OCMW's die al samenwerken met het CIBG, een participatie in het datacentrum zullen nemen. De onderhandelingen met de MIVB en Sibelga zijn nog aan de gang. Aangezien het project voor het datacentrum nog niet voltooid is, hebben alle instellingen die een participatie zouden kunnen nemen, nog geen officiële composition des participations dans le capital de la société dans laquelle la Commission communautaire commune (COCOM), les CPAS et la structure faîtière IRIS ne figuraient pas. Or, ces institutions auront prochainement des participations propres dans cette société. Doit-on en conclure qu une augmentation de capital a été réalisée, ou qu'elle aura lieu prochainement, afin d intégrer ces nouvelles participations? Si tel est le cas, quel est le montant de cette augmentation de capital par rapport aux euros qui constituent le capital de base? Quelle est la part respective de chacune des entités concernées par le présent projet d'ordonnance? De même, quel est le détail des apports en nature et en cash de ces mêmes entités? La députée aimerait savoir si le calcul de l évaluation de la répartition des participations a tenu compte du fait que la charge financière d exploitation du data center régional, et son impact sur le pourcentage de chacune des participations, doit être proportionnelle aux besoins IT induits à charge des différentes administrations de chaque entité concernée par cette ordonnance à la suite des transferts de compétences liés à la réforme de l Etat? A- t-on tenu compte de l'élargissement des compétences du CIRB qu'une loi charge de coordonner l'échange d images des caméras de la STIB avec les zones de police? Les associés sont responsables dans les limites de leurs apports dans la société. Quelle sera donc la part de responsabilité dans l exploitation du data center régional de la COCOM, des CPAS et de la structure faîtière IRIS? Au mois de janvier 2014, la ministre a donné certains détails du plan financier, notamment le pourcentage du capital investi distribué en dividendes. Qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce que la création de cette société va changer le rapport avec Belnet et la sauvegarde des données de la COCOM et des CPAS? Existe-t-il un plan stratégique en matière de sécurité du data center? Les mesures de protection changent chaque année, ce qui peut coûter très cher si cela n'est pas prévu. Enfin, le plan financier de la société comporte-t-il une estimation de ce que représentera, en pourcentage sur une année standard, la sécurisation des données? La ministre Brigitte Grouwels indique que les communes et les CPAS qui collaborent déjà avec le CIRB participeront au data center. Les négociations sont toujours en cours avec la STIB et Sibelga. Comme le projet de data center n'est pas encore finalisé, tous les organismes qui pourraient y adhérer n'ont pas encore pris de décision formelle. Pour la même raison, il est encore

7 A-530/2 2013/ A-530/2 2013/2014 beslissing genomen. Om dezelfde reden kan men nog niet weten of er partners een inbreng in natura in de vennootschap zullen doen. Het datacentrum zal beheerd worden door een privaatrechtelijke coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid waarvan de aandeelhouders overheidsinstellingen zijn, want die structuur geniet de in house -uitzondering. Die rechtsvorm is geschikt voor de openbare sector en biedt eveneens een zekere operationele flexibiliteit op een technologisch gebied dat voortdurende evolueert. Die keuze is ook gebaseerd op de positieve ervaring met de CVBA Irisnet. De veiligheid van het datacentrum is van essentieel belang. Er worden twee ingangen in optische vezel voorzien door Irisnet om een redundantie, een secundair datacentrum te verzekeren en aldus het voortbestaan van de gegevens te garanderen. Er is rekening gehouden met het project inzake videotoezicht van het CIBG: het zal ook ondergebracht worden in het datacentrum. De bespreking van het businessplan met de potentiële stichters is nog niet afgerond, maar het garandeert de rendabiliteit van de onderneming. Alle voorzorgsmaatregelen zijn getroffen om een duidelijk onderscheid te maken tussen de gegevens van de overheidsdiensten waartoe de burgers toegang hebben en die welke vertrouwelijk moeten blijven. De heer Didier Gosuin vraagt of uit de antwoorden van de minister moet worden afgeleid dat VIVAQUA, HYDROBRU, alle gewestelijke semioverheidsinstellingen, met uitzondering van de MIVB, alle gemeenten en alle OCMW's aangesloten zijn op het Irisnet. De volksvertegenwoordiger vraagt om de lijst van alle Brusselse instellingen die nog niet zijn aangesloten op het Irisnet. Minister Brigitte Grouwels wijst erop dat er op dit ogenblik 122 instellingen zijn aangesloten op het Irisnet. Ze kunnen allemaal toetreden tot het datacentrum. Ze zal die lijst bij het verslag voegen (cf. bijlage). impossible de savoir si des partenaires feront un apport en nature dans la société. Le data center sera géré par une société coopérative à responsabilité limitée de droit privé dont l'actionnariat est composé d'organismes publics, car cette structure bénéficie de l'exception «in house». Cette forme juridique convient au secteur public et offre également une certaine flexibilité opérationnelle dans un domaine technologique très évolutif. Ce choix est aussi fondé sur l'expérience positive de la SCRL Irisnet. La sécurité du data center est essentielle. Deux entrées en fibre optique seront prévues par le réseau Irisnet pour assurer une redondance ainsi qu'un data center secondaire pour garantir la pérennité des données. Le projet de vidéo-surveillance du CIRB a été pris en compte ; il sera aussi hébergé dans le data center. Le business plan est toujours en discussion avec les fondateurs potentiels mais il garantit la rentabilité de l'entreprise. Toutes les précautions sont prises afin de clairement distinguer les données des services publics accessibles aux citoyens de celles qui doivent rester confidentielles. M. Didier Gosuin demande s'il faut déduire des réponses de la ministre que VIVAQUA, HYDROBRU, tous les organismes pararégionaux, à l'exception de la STIB, toutes les communes et tous les CPAS sont membres du réseau Irisnet. Le député souhaite recevoir la liste de toutes les entités bruxelloises qui ne font pas encore partie du réseau Irisnet. La ministre Brigitte Grouwels indique que 122 institutions adhèrent actuellement au réseau Irisnet ; toutes sont susceptibles d'intégrer le data center. Elle transmettra cette liste en annexe au rapport (cf. annexe). III. Artikelsgewijze bespreking en stemmingen III. Discussion des articles et votes Artikel 1 Dit artikel lokt geen enkele commentaar uit. Article 1 er Cet article ne suscite aucun commentaire.

8 A-530/2 2013/ A-530/2 2013/2014 Stemming Artikel 1 wordt aangenomen bij eenparigheid van de 13 aanwezige leden. Vote L'article 1 er est adopté à l'unanimité des 13 membres présents. Artikel 2 Dit artikel lokt geen enkele commentaar uit. Stemming Artikel 2 wordt aangenomen bij eenparigheid van de 13 aanwezige leden. Article 2 Cet article ne suscite aucun commentaire. Vote L'article 2 est adopté à l'unanimité des 13 membres présents. IV. Stemming over het geheel Het ontwerp van ordonnantie wordt in zijn geheel aangenomen bij eenparigheid van de 13 aanwezige leden. IV. Vote sur l'ensemble L'ensemble du projet d'ordonnance est adopté à l'unanimité des 13 membres présents. Vertrouwen wordt geschonken aan de rapporteurs voor het opstellen van het verslag. Confiance est faite aux rapporteurs pour la rédaction du rapport. De Rapporteurs, De Voorzitster, Les Rapporteurs, La Présidente, Joël RIGUELLE Alain MARON Françoise DUPUIS Joël RIGUELLE Alain MARON Françoise DUPUIS

9 A-530/2 2013/ A-530/2 2013/2014 V. BIJLAGE ANNEXE Instellingen die deelnemen aan Irisnet Institutions adhérant au réseau Irisnet ACTIRIS GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIE/ADMINISTRATION COMMUNALE D'ANDERLECHT GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIE/ADMINISTRATION COMMUNALE D'AUDERGHEM GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIE/ADMINISTRATION COMMUNALE DE BERCHEM-SAINTE-AGATHE GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIE/ADMINISTRATION COMMUNALE DE BRUXELLES VILLE GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIE/ADMINISTRATION COMMUNALE DE FOREST GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIE/ADMINISTRATION COMMUNALE DE GANSHOREN GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIE/ADMINISTRATION COMMUNALE DE JETTE GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIE/ADMINISTRATION COMMUNALE DE KOEKELBERG GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIE/ADMINISTRATION COMMUNALE DE MOLENBEEK-SAINT-JEAN GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIE/ADMINISTRATION COMMUNALE DE SAINT-GILLES GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIE/ADMINISTRATION COMMUNALE DE SAINT-JOSSE-TEN-NOODE GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIE/ADMINISTRATION COMMUNALE DE SCHAERBEEK GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIE/ADMINISTRATION COMMUNALE DE WATERMAEL-BOITSFORT GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIE/ADMINISTRATION COMMUNALE DE WOLUWE-SAINT-PIERRE GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIE/ADMINISTRATION COMMUNALE D'ETTERBEEK GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIE/ADMINISTRATION COMMUNALE D'EVERE GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIE/ADMINISTRATION COMMUNALE D'IXELLES ADT - AGENCE DE DEVELOPPEMENT TERRITORIAL (ex. SRDU) ALE - AGENCE LOCALE POUR L'EMPLOI - ETTERBEEK ALS-VSH ASSOCIATION DU LOGEMENT SOCIAL ARP-BRUXELLES-PROPRETE - AGENCE REGIONALE POUR LA PROPRETE ASSAM - SORELO BIP - BRUSSELS INFO PLACE BRUXELLES ENVIRONNEMENT - LEEFMILIEU BRUSSEL (ex-ibge) BRUXELLES FORMATION CABINET DE LA MINISTRE CELINE FREMAULT (2009) CABINET DE LA MINISTRE HUYTEBROECK (2009) CABINET DU MINISTRE-PRESIDENT VERVOORT (2013) CABINET DU SECRETAIRE D'ETAT CHRISTOS DOULKERIDIS (2009) CABINET DU SECRETAIRE D'ETAT MADRANE (2009) CAMPUS CERIA CDCS_CENTRE DE DOCUMENTATION ET DE COORDINATION SOCIALE ASBL CES - CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE CIRB - CIBG CITYDEV.BRUSSELS (ex SDRB) COBRALO COCOF - COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANCAISE COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE - COCOM OCMW/CPAS D'ANDERLECHT OCMW/CPAS D'AUDERGHEM OCMW/CPAS DE BERCHEM-SAINTE-AGATHE OCMW/CPAS DE BRUXELLES OCMW/CPAS DE FOREST OCMW/CPAS DE GANSHOREN OCMW/CPAS DE JETTE OCMW/CPAS DE MOLENBEEK-SAINT-JEAN OCMW/CPAS DE SAINT-GILLES OCMW/CPAS DE SAINT-JOSSE-TEN-NOODE OCMW/CPAS DE SCHAERBEEK OCMW/CPAS DE WATERMAEL-BOITSFORT OCMW/CPAS D'ETTERBEEK OCMW/CPAS D'EVERE

10 A-530/2 2013/ A-530/2 2013/2014 OCMW/CPAS D'IXELLES DAS - DISPOSITIF ACCROCHAGE SCOLAIRE DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE EFP (ex-efpme) EUROPE.BRUSSELS (BLBE) Bureau de liaison FESOCOLAB FLOREAL FONDS REGIONAL BRUXELLOIS DE REFINANCEMENT DES TRESORERIES COMMUNALES GERMINAL - SOCIETE DE LOGEMENTS SOCIAUX GIAL GILS GESTION INFORMATIQUE DU LOGEMENT SOCIAL ASBL HABITATIONS A BON MARCHE DE SAINT-JOSSE-TEN-NOODE HABITATIONS ET LOGEMENTS SOCIAUX D'AUDERGHEM IMPULSE.BRUSSELS (Anc. ABE - AGENCE BRUXELLOISE POUR L'ENTREPRISE) INNOVIRIS - Institut Bruxellois pour la Recherche et l'innovation (ex-irsib) INTERHOSPITALIERE REGIONALE DES INFRASTRUCTURES DE SOINS - IRIS INTERHOSPITALIERE REGIONALE DES INFRASTRUCTURES DE SOINS - IRIS ACHATS IRISteam IZH - IEDER ZIJN HUIS KABINET VAN DE STAATSSECRETARIS DE LILLE (2009) KABINET VAN MINISTER GROUWELS (2009) KABINET VAN MINISTER VANHENGEL (2009) LA CITÉ MODERNE LE FOYER ANDERLECHTOIS LE FOYER BRUXELLOIS LE FOYER ETTERBEEKOIS LE FOYER FORESTOIS LE FOYER IXELLOIS LE FOYER JETTOIS LE FOYER KOEKELBERGEOIS LE FOYER LAEKENOIS LE FOYER SAINT-GILLOIS LE FOYER SCHAERBEEKOIS LE HOME LE HOME FAMILIAL BRUXELLOIS LE LOGEMENT MOLENBEEKOIS LE LOGIS LES CUISINES BRUXELLOISES LES FOYERS COLLECTIFS LES HABITATIONS SOCIALES DE WOLUWE-SAINT-PIERRE LES LOCATAIRES RÉUNIS LES MAISONS DE QUARTIER LES VILLAS DE GANSHOREN LOREBRU - LOGEMENT REGIONAL BRUXELLOIS MAISON DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION MISSION LOCALE DE BRUXELLES-VILLE MISSION LOCALE DE FOREST MISSION LOCALE DE MOLENBEEK MISSION LOCALE D'ETTERBEEK ORDRE DES ARCHITECTES - CONSEIL FRANCOPHONE ET GERMANOPHONE PARC DES EXPOSITIONS DE BRUXELLES PARKING.BRUSSELS (Ex. AGENCE DU STATIONNEMENT DE LA RBC) PARLEMENT DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE (Les Services) PFB - PARLEMENT FRANCOPHONE BRUXELLOIS (ex-accf) PORT DE BRUXELLES RAAD VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE RIB - RESEARCH IN BRUSSELS SBGE - SOCIETE BRUXELLOISE DE GESTION DE L'EAU S.C. KAPELLEVELD SIAMU DBDMH SLRB - SOCIETE DU LOGEMENT DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PARLEMENT DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE ONTWERP VAN ORDONNANTIE PROJET D ORDONNANCE

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PARLEMENT DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE ONTWERP VAN ORDONNANTIE PROJET D ORDONNANCE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PARLEMENT DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE GEWONE ZITTING 2013-2014 20 MAART 2014 SESSION ORDINAIRE 2013-2014 20 MARS 2014 ONTWERP VAN ORDONNANTIE betreffende het nemen

Nadere informatie

VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE ASSEMBLEE REUNIE DE LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE BRUXELLES-CAPITALE

VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE ASSEMBLEE REUNIE DE LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE BRUXELLES-CAPITALE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSEL-HOOFDSTAD ASSEMBLEE REUNIE DE LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE SESSION ORDINAIRE 2010-2011 8 DECEMBRE

Nadere informatie

Compte rendu intégral des interpellations et des questions orales. Integraal verslag van de interpellaties en mondelinge vragen

Compte rendu intégral des interpellations et des questions orales. Integraal verslag van de interpellaties en mondelinge vragen C.R.I. COM (2011-2012) N 104 I.V. COM (2011-2012) Nr. 104 PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT Compte rendu intégral des interpellations et des questions orales

Nadere informatie

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PARLEMENT DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE PROJET D ORDONNANCE ONTWERP VAN ORDONNANTIE

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PARLEMENT DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE PROJET D ORDONNANCE ONTWERP VAN ORDONNANTIE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PARLEMENT DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE GEWONE ZITTING 2013-2014 29 JANUARI 2014 SESSION ORDINAIRE 2013-2014 29 JANVIER 2014 ONTWERP VAN ORDONNANTIE betreffende de

Nadere informatie

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PARLEMENT DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE PROPOSITION D ORDONNANCE VOORSTEL VAN ORDONNANTIE

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PARLEMENT DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE PROPOSITION D ORDONNANCE VOORSTEL VAN ORDONNANTIE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PARLEMENT DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE GEWONE ZITTING 2008-2009 9 FEBRUARI 2009 SESSION ORDINAIRE 2008-2009 9 FEVRIER 2009 VOORSTEL VAN ORDONNANTIE betreffende de

Nadere informatie

PARLEMENT DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT VOORSTEL VAN ORDONNANTIE PROPOSITION D ORDONNANCE

PARLEMENT DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT VOORSTEL VAN ORDONNANTIE PROPOSITION D ORDONNANCE PARLEMENT DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT SESSION ORDINAIRE 2007-2008 1 er JUILLET 2008 GEWONE ZITTING 2007-2008 1 JULI 2008 PROPOSITION D ORDONNANCE modifiant l ordonnance

Nadere informatie

Compte rendu intégral des interpellations et des questions orales. Integraal verslag van de interpellaties en mondelinge vragen

Compte rendu intégral des interpellations et des questions orales. Integraal verslag van de interpellaties en mondelinge vragen C.R.I. COM (2011-2012) N 54 I.V. COM (2011-2012) Nr. 54 PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT Compte rendu intégral des interpellations et des questions orales

Nadere informatie

PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT. Plenaire vergadering van. Séance plénière du VENDREDI 26 MARS 2010

PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT. Plenaire vergadering van. Séance plénière du VENDREDI 26 MARS 2010 C.R.I. N 17 Session 2009-2010 I.V. Nr. 17 Zitting 2009-2010 PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT Compte rendu intégral Integraal verslag Séance plénière du VENDREDI

Nadere informatie

PARLEMENT DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT ONTWERP VAN ORDONNANTIE PROJET D ORDONNANCE

PARLEMENT DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT ONTWERP VAN ORDONNANTIE PROJET D ORDONNANCE PARLEMENT DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT SESSION ORDINAIRE 2012-2013 16 JUILLET 2013 GEWONE ZITTING 2012-2013 16 JULI 2013 PROJET D ORDONNANCE relatif à la constitution

Nadere informatie

CONSEIL DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD ONTWERP VAN ORDONNANTIE PROJET D'ORDONNANCE. houdende instemming met :

CONSEIL DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD ONTWERP VAN ORDONNANTIE PROJET D'ORDONNANCE. houdende instemming met : CONSEIL DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD SESSION ORDINAIRE 2002-2003 16 JANVIER 2003 GEWONE ZITTING 2002-2003 16 JANUARI 2003 PROJET D'ORDONNANCE portant assentiment à

Nadere informatie

Compte rendu intégral des interpellations et des questions orales. Integraal verslag van de interpellaties en mondelinge vragen

Compte rendu intégral des interpellations et des questions orales. Integraal verslag van de interpellaties en mondelinge vragen C.R.I. COM (2011-2012) N 42 I.V. COM (2011-2012) Nr. 42 PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT Compte rendu intégral des interpellations et des questions orales

Nadere informatie

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD CONSEIL DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE PROJET D'ORDONNANCE ONTWERP VAN ORDONNANTIE

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD CONSEIL DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE PROJET D'ORDONNANCE ONTWERP VAN ORDONNANTIE CONSEIL DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD SESSION ORDINAIRE 2002-2003 28 MAI 2003 GEWONE ZITTING 2002-2003 28 MEI 2003 PROJET D'ORDONNANCE relative à la gestion mixte du

Nadere informatie

PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT VOORSTEL VAN ORDONNANTIE PROPOSITION D'ORDONNANCE

PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT VOORSTEL VAN ORDONNANTIE PROPOSITION D'ORDONNANCE A-29/2 2010/2011 A-29/2-2010/2011 PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT SESSION ORDINAIRE 2010-2011 17 JANVIER 2011 GEWONE ZITTING 2010-2011 17 JANUARI 2011 PROPOSITION

Nadere informatie

Integraal verslag van de interpellaties en mondelinge vragen. Compte rendu intégral des interpellations et des questions orales

Integraal verslag van de interpellaties en mondelinge vragen. Compte rendu intégral des interpellations et des questions orales I.V. COM (2013-2014) Nr. 60 C.R.I. COM (2013-2014) N 60 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE Integraal verslag van de interpellaties en mondelinge vragen Compte

Nadere informatie

Vragen en Antwoorden. Questions et Réponses N. 2 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE

Vragen en Antwoorden. Questions et Réponses N. 2 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE N. 2 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE GEWONE ZITTING 2014-2015 SESSION ORDINAIRE 2014-2015 15 DECEMBER 2014 15 DECEMBRE 2014 Vragen en Antwoorden Questions

Nadere informatie

PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT. Plenaire vergadering van. Séance plénière du VENDREDI 10 FÉVRIER 2012

PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT. Plenaire vergadering van. Séance plénière du VENDREDI 10 FÉVRIER 2012 C.R.I. N 16 Session 2011-2012 I.V. Nr. 16 Zitting 2011-2012 PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT Compte rendu intégral Integraal verslag Séance plénière du VENDREDI

Nadere informatie

Compte rendu intégral des interpellations et des questions orales. Integraal verslag van de interpellaties en mondelinge vragen

Compte rendu intégral des interpellations et des questions orales. Integraal verslag van de interpellaties en mondelinge vragen C.R.I. COM (2009-2010) N 40 I.V. COM (2009-2010) Nr. 40 PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT Compte rendu intégral des interpellations et des questions orales

Nadere informatie

CONSEIL DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD PROJET D'ORDONNANCE ONTWERP VAN ORDONNANTIE

CONSEIL DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD PROJET D'ORDONNANCE ONTWERP VAN ORDONNANTIE A-154/2-96/97 BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD A-154/2-96/97 CONSEIL DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE GEWONE ZITTING 1996-1997 26 MEI 1997 SESSION ORDINAIRE 1996-1997 26 MAI 1997 ONTWERP VAN ORDONNANTIE

Nadere informatie

Vragen en Antwoorden. Questions et Réponses N. 46 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE

Vragen en Antwoorden. Questions et Réponses N. 46 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE N. 46 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE GEWONE ZITTING 2013-2014 SESSION ORDINAIRE 2013-2014 15 DECEMBER 2013 15 DECEMBRE 2013 Vragen en Antwoorden Questions

Nadere informatie

Bulletin des interpellations et des questions orales. Bulletin van de interpellaties en mondelinge vragen CONSEIL DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE

Bulletin des interpellations et des questions orales. Bulletin van de interpellaties en mondelinge vragen CONSEIL DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE BIV (2003-2004) Nr. 52 BIQ (2003-2004) N 52 BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD CONSEIL DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE Bulletin van de interpellaties en mondelinge vragen Bulletin des interpellations et

Nadere informatie

Vragen en Antwoorden. Questions et Réponses N. 3 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE

Vragen en Antwoorden. Questions et Réponses N. 3 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE N. 3 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE GEWONE ZITTING 2014-2015 SESSION ORDINAIRE 2014-2015 15 JANUARI 2015 15 JANVIER 2015 Vragen en Antwoorden Questions et

Nadere informatie

Integraal verslag van de interpellaties en mondelinge vragen. Compte rendu intégral des interpellations et des questions orales

Integraal verslag van de interpellaties en mondelinge vragen. Compte rendu intégral des interpellations et des questions orales I.V. COM (2014-2015) Nr. 1 C.R.I. COM (2014-2015) N 1 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE Integraal verslag van de interpellaties en mondelinge vragen Compte

Nadere informatie

Vragen en Antwoorden. Questions et Réponses N. 17 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE

Vragen en Antwoorden. Questions et Réponses N. 17 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE N. 17 PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT SESSION ORDINAIRE 2010-2011 GEWONE ZITTING 2010-2011 15 AVRIL 2011 15 APRIL 2011 Questions et Réponses Vragen en Antwoorden

Nadere informatie

PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT. Plenaire vergadering van. Séance plénière du VENDREDI 23 NOVEMBRE 2007

PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT. Plenaire vergadering van. Séance plénière du VENDREDI 23 NOVEMBRE 2007 C.R.I. N 7 Session 2007-2008 I.V. Nr. 7 Zitting 2007-2008 PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT Compte rendu intégral Integraal verslag Séance plénière du VENDREDI

Nadere informatie

Integraal verslag van de interpellaties en mondelinge vragen. Compte rendu intégral des interpellations et des questions orales

Integraal verslag van de interpellaties en mondelinge vragen. Compte rendu intégral des interpellations et des questions orales I.V. COM (2014-2015) Nr. 41 C.R.I. COM (2014-2015) N 41 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE Integraal verslag van de interpellaties en mondelinge vragen Compte

Nadere informatie

PARLEMENT VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE GEWONE ZITTING 2008-2009

PARLEMENT VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE GEWONE ZITTING 2008-2009 PARLEMENT VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE GEWONE ZITTING 2008-2009 18 e BOEK VAN HET REKENHOF VOORGELEGD AAN HET PARLEMENT VAN

Nadere informatie

Vragen en Antwoorden. Questions et Réponses N. 7 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PARLEMENT DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

Vragen en Antwoorden. Questions et Réponses N. 7 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PARLEMENT DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE N. 7 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PARLEMENT DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE GEWONE ZITTING 2009-2010 SESSION ORDINAIRE 2009-2010 15 MEI 2010 15 MAI 2010 Vragen en Antwoorden Questions et Réponses

Nadere informatie

ASSEMBLÉE RÉUNIE DE LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE

ASSEMBLÉE RÉUNIE DE LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE C.R.I. COM (2005-2006) N 3 I.V. COM (2005-2006) Nr. 3 ASSEMBLÉE RÉUNIE DE LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE Compte rendu intégral

Nadere informatie

Vragen en Antwoorden. Questions et Réponses N. 44 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE

Vragen en Antwoorden. Questions et Réponses N. 44 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE N. 44 PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT SESSION ORDINAIRE 2012-2013 GEWONE ZITTING 2012-2013 15 OCTOBRE 2013 15 OKTOBER 2013 Questions et Réponses Vragen en

Nadere informatie

PARLEMENT DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT VOORSTEL PROPOSITION

PARLEMENT DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT VOORSTEL PROPOSITION PARLEMENT DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT SESSION ORDINAIRE 2010-2011 6 DECEMBRE 2010 GEWONE ZITTING 2010-2011 6 DECEMBER 2010 PROPOSITION d ajustement du budget des

Nadere informatie