Opleiding Duurzaam Gebouw : Gezondheid en comfort

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opleiding Duurzaam Gebouw : Gezondheid en comfort"

Transcriptie

1 Opleiding Duurzaam Gebouw : Gezondheid en comfort Leefmilieu Brussel LUCHTKWALITEIT IN GEBOUWEN : GEZONDHEIDS- GERELATEERDE EVALUATIE (CHEMISCHE POLLUENTEN) VAN BOUWMATERIALEN Marc LOR WTCB 28 februari 2013 Opleiding tot stand gebracht door de Stadswinkel vzw.

2 Doelstelling(en) van de presentatie Aantonen van belang van bouwmateriaalemissies tot de kwaliteit van de binnenlucht Het begrip gevaarlijke stoffen in de juiste context plaatsen Complexe relatie tussen emissiegedrag van bouwmaterialen en de binnenluchtkwaliteit verduidelijken De relatie tussen duurzaam bouwen en gezond bouwen duiden Wegwijs maken in de selectie van laag emissieve materialen Toekomstperspectief tonen 2

3 Doelstelling(en) van de presentatie Enorm aanbod aan (mis)informatie Emissietests, equivalente tests QA/QC, roundrobin tests, Wetgevingen, declaraties, protocols, publicaties, labels Polluenten, richtlijnen, nationale en EU projecten, HOOFDDOELSTELLING PRESENTATIE: Overzicht geven van de mogelijkheden, op til zijnde ontwikkelingen en de nog bestaande knelpunten betreffende bouwmateriaalemissies en binnenluchtkwaliteit 3

4 Algemeen schema van de presentatie Binnenluchtkwaliteit en bouwmateriaalemissies: waarom testen? Welke informatie reeds beschikbaar en welke reglementering & labellinginitiatieven bestaan er reeds voor bouwmateriaalemissies? Wanneer is een bouwmateriaal geschikt voor gebruik binnenshuis? Hoe emissiedata van bouwmaterialen bekomen? Voorbeelden van bouwmateriaalemissies en gerelateerde luchtkwaliteit in gebouwen Toekomstperspectief - welke informatie ontbreekt er nog? 4

5 Binnenluchtkwaliteit Bron: Marc Lor Bron: Seifert B. (2002) Indoor pollutants Indoor Air th Intenational Conference on Indoor Air Quality and Climate Producten gebruikt binnenshuis zijn potentiële bronnen van binnenmilieucontaminatie. Bijgevolg is er een stijgende interesse om producten te gebruiken die de negatieve impact door blootstelling aan chemische stoffen beperken Opkomend belang aan binnenmilieupolluenten (geïllustreerd in fig. rechts) 5

6 Belang van bepaling bouwmateriaalemissies Bron: Marc Lor Bron: EnVIE, Project no. SSPE-CT Bouwmaterialen zijn één van de bronnen binnenshuis van vluchtige organische stoffen ((V) (S)VOC). VOC zijn de voornaaamste polluenten geëmitteerd door bouwmaterialen Europese studie EnVIE toonde relatie aan tussen gezondheidseffecten, bronnen en voorstellen voor richtlijnen/ wetgeving ter controle 6

7 Belang van bepaling bouwmateriaalemissies De totale berekende «burden of disease» in Europa te wijten aan IAQ = 2 miljoen DALY s/j dwz een verlies van 2 miljoen gezonde levensjaren/j te wijten aan alle ziektes door binnenmilieuverontreiniging. VOCs dragen hiertoe bij. Bron: EnVIE, Project no. SSPE-CT Europese studie EnVIE toonde aan dat hoogstwaarschijnlijk grote gezondheidsvoordelen behaald kunnen worden door o.a. de ontwikkeling van een EU geharmoniseerd test- en labelling protocol 7

8 Impact van het binnenmilieu op de gezondheid en de productiviteit Sick Building Syndrome (ECA Report Nr4, 1989) Exposure to major volatile organic compounds and carbonyls in European indoor environments and associated health risk (Environment International 37 (2011) ) Building materials for the environmentally hypersensitive (Canada Mortgage and Housing Corporation, 1998) Urinary Biomarkers for Phthalates Associated with asthma ( 2012) Opinion on risk assessment on indoor air quality (SCHER, 2007) Strategies to determine and control the contributions of indoor air pollution to total inhalation exposure (STRATEX) (ECA Report Nr25, 2006) A holistic, multi-level analysis identifying the impact of classroom design on pupils' learning (Building and Environment 59 (2013) pg ) Bron: REHVA guidebook Nr6 8

9 Binnenluchtkwaliteit en binnenmilieu: chemische polluenten Bron: REHVA guidebook Nr6 In deze presentatie komen voornl. de chemische polluenten aan bod Voor microbiologische verontreiniging, thermisch & akoestisch comfort etc wordt doorverwezen naar de andere presentaties 9

10 Problematiek van een «gezonde» woning en emissies van materialen Onderzoek van de binnenluchtkwaliteit omwille van gezondheidsklachten, vermoedens van blootstelling, preventie, geurproblemen, Complexe interacties Bron: Atmospheric Environment 35 (2001), pg Pragmatische aanpak vereist Bron: Atmospheric Environment 41, issue 15 (2007), pg conferentie-productbeleid-enkwaliteit-van-de-binnenlucht Bevestigd in conferentie productbeleid en kwaliteit van de binnenlucht: 23-24/09/

11 Begrip «gevaarlijke stoffen» - link met binnenluchtkwaliteit en materiaalemissies Stoffen die kunnen vrijgezet worden uit bouwmaterialen: link met INDEX project «High priority chemicals»: formaldehyde, benzeen,naftaleen «Second priority chemicals»: aceetaldehyde, o-,p- en m- xyleen, tolueen, styreen «Requiring further research»: ammoniak, d-limoneen, α-pineen 11

12 Begrip «gevaarlijke stoffen» Men maakt onderscheid tussen VVOC (zeer vluchtige) bv formaldehyde, VOC (vluchtige) bv benzeen en SVOC (semivluchtige) organische stoffen bv DBP (ftalaat) Volgens nieuwe Europese testnorm (FprCEn/TS 16516, 2013) voor bepaling van VOC emissies van bouwmaterialen is de definitie: «all volatile organic compounds eluting between and including n-hexane and n-hexadecane on a 5%phenyl/ 95%methylpolysiloxane gas chromatographic column» Tot nu toe al meer dan 900 verschillende VOCs gedetecteerd in de binnenlucht van gebouwen Verschillende chemische families: aromatische KWS bv tolueen, aromatische alcoholen bv fenol, aldehydes bv hexanal, terpenen bv limoneen, 12

13 Begrip «gevaarlijke stoffen» en bouwmateriaalemissies Gekende of sterk vermoeden van nefaste effecten op de gezondheid Gezondheidscriterium Materiaalcri -terium Gekende emissie vanuit bouwmateriaal Binnenluch tcriterium Analytisch criterium Veel teruggevonden in de binnenlucht Detecteerbaar met courante meettechnieken Bron: ECA report Nr22, Risk assessment in relation to IAQ, 2000 Bron: Marc Lor Gezondheidsrisico: blootstelling en overschrijden dosiseffect/toxicologisch vastgestelde grenswaarde 13

14 Beschikbare informatie Wetgeving & richtlijnen: grote veranderingen op til Emissielabels en evaluatieprotocols Duurzame referentiekaders Deze 3 «wegen» met hun plus- en minpunten zullen in de volgende slides aan bod komen 14

15 Overzicht op gang zijnde veranderingen TECHNICAL & POLITICAL SUPERVISION EU Commission DG JRC DG Sanco TECHNICAL & POLITICAL SUPERVISION EU Commission DG enterprise Advisory body: EGDS PRODUCT LEVEL ProductTCs & EOTAWGs EOTA PT9 TEST METHOD LEVEL CEN/TC 351 Harmonisation of EU test protocols -ECA Report N 27 Harmonisation of LCI values Amendment of product mandates Guidance for administrative rules for WT Commission Decision /WFT Decision on AoC system (for ER3) Amendment of the technical specifications: - Standard - ETAG/CUAP/ETA EOTA Technical Report 34 Development of harmonized horizontal test methods + validation Guidance on use of harmonized horizontal assessment methods (CEN/TR 16496) Guidance on class concept (class limit values) Provide harmonized test report format Bron: Marc Lor Implementatie of ER3 CE markering (CPD) inclusief ER3 (binnenlucht) 15

16 Reglementering betreffende bouwmateriaalemissies van toepassing in België Declaratie van gevaarlijke stoffen in CE markering denkpiste VOC klasse: B f3 Bron: E. Vankann, VOC classes suggestions for practical implementations, EGDS 23/01/2013 Te complex, hoe in toekomst informatie emissie aspecten van bouwmaterialen beschikbaar en toegankelijk maken? 16

17 Reglementering betreffende bouwmateriaalemissies van toepassing in België Koninklijk besluit tot vaststelling van de drempelniveaus voor de emissies naar het binnenmilieu van bouwproducten voor bepaalde beoogde gebruiken index.cfm? fuseaction=pisa_notif_overview&iyear=2012&inum=5 68&lang=EN&sNLang=EN 17

18 Reglementering betreffende bouwmateriaalemissies Bijlage I van het KB: Lijst met bouwproducten en beoogde gebruiken waarop dit besluit van toepassing is: Vloerbedekkingsproducten (tertiair, quartair, sportief, commercieel, publiek gebruik en/of voor gebruik in kantoren, met een geringe tot zeer intense gebruiksintenstiteit van personen) Lijmen voor vloerbedekkingsproducten Afwerkingsproducten voor houten vloerbedekkingen zoals parketvernissen (op basis van polyurethaan, alkyd, alkydurethaan...), boenwassen en oliën Uitgezonderd: bouwproducten voor industrieel gebruik/ binnenruimtes met verkeer van gemotoriseerde voertuigen/ binnenruimtes niet bestemd voor personen 18

19 Reglementering betreffende bouwmateriaalemissies Productemissiedossier Bijlage 2 van KB: karakteristieken en drempelniveaus R-concept CMR stoffen Aceetaldehyde Tolueen Formaldehyde Karakteristiek Bepaald volgens Drempelniveau na 28 dagen R De R-waarde is de som van alle ratios Ri voor alle vluchtige organische stoffen met een gekende LCI-waarde (lowest concentration of interest). De ratio Ri is de verhouding van de gemeten concentratie in de testkamer van een bepaalde vluchtige organische stof en de bij deze vluchtige organische stof horende LCI-waarde. De concentraties van de individuele vluchtige organische stoffen waarden worden bepaald volgens TS/EN XXXXX Construction products Assessment of emissions of regulated dangerous substances from construction products Determination of emissions intoindoor air (publicatie voorzien eind 2012 **voor publicatie van het KB**) De LCI-waarden zijn de geharmoniseerde lijst opgesteld door het JRC. Zolang de JRC-lijst niet publiek beschikbaar is, dient men de genotificeerde LCI-waarden van AgBB die op het moment van in de handel brengen of aanbieden op de markt van toepassing zijn, te gebruiken. De bereiding van de teststalen gebeurt volgens ISO Voor vloeibarevloersystemen is een preconditionerinsgtijd van 3 dagen toegelaten. Het totale gehalte aan vluchtige organische stoffen (TVOS) TS/EN XXXXX Construction products Assessment of emissions of regulated Het totale gehalte aan halfvluchtige organische stoffen (TSVOS) Kankerverwekkende stoffen categorie 1A en 1B zoals bedoeld in Art. 36(1)(c) van Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels dangerous substances from construction products Determination of emissions intoindoor air (publicatie voorzien eind 2012 **voor publicatie van het KB, het KB zal aangepast worden met de correcte referentie) µg/m³ 100 µg/m³ 1µg/m³ Acetaldehyde (EINECS ; CAS ) 200 µg/m³ Tolueen (EINECS ; CAS ) 300 µg/m³ Formaldehyde (EINECS ; CAS ) EN ISO (DNPH adsorbens) 100 µg/m³ 19

20 Reglementering betreffende bouwmateriaalemissies KB in België gebaseerd op Duitse concept Indien materiaal beantwoordt aan de criteria is het geschikt voor gebruik binnenshuis Bron: M. Lor, HEMICPD state of the art report 20

21 Reglementering betreffende bouwmateriaalemissies - concept LCI = «lowest concentration of interest», waardes worden gebruikt als weegfactoren om een indicatie te geven van het relatieve gevaar en niet te gebruiken als IAQ criteria of vaste limietwaardes LCI = laagste concentratie van een bepaalde stof dewelke volgens de huidige kennis bij continue blootstelling in de binnenlucht geen negatieve impact heeft op de mens Wordt gebruikt om bronnen te vergelijken en als eerste indicatie van gezondheids en/of comfort problemen Stoffen met LCI waardes (~180 comp.) zijn de zogenaamde «assessable compounds, uit voorzorgsprincipe ook «non-assessable compounds» bechouwd in het evaluatieproces 21

22 (Onrechtstreekse) Reglementering betreffende bouwmateriaalemissies Binnenmilieubesluit (BS 19/10/2004) Chemische factoren Logo s (http://www.mmk.be/), vergelijkbaar met CRIPI 22

23 Initiateiven betreffende bouwmateriaalemissies in Frankrijk 23

24 Initiatieven betreffende bouwmateriaalemissies in Frankrijk In Frankrijk gestart met vrijwillig initiatief, het zogenaamde AFSSET protocol maar niet succesvol Bron: M. Lor, HEMICPD state of the art report 24

25 Reglementering betreffende bouwmateriaalemissies In Frankrijk recent een verplicht emissielabel Stof Klasses (µg/m 3 ) C B A A+ Formaldehyde > 120 < 120 < 60 < 10 Acetaldéhyde > 400 < 400 < 300 < 200 Toluene > 600 < 600 < 450 < 300 Tetrachloroethylène > 500 < 500 < 350 < 250 Xylene > 400 < 400 < 300 < 200 1,2,4-Trimethylbenzene > 2000 < 2000 < 1500 < ,4-Dichlorobenzene > 120 < 120 < 90 < 60 Ethylbenzene > 1500 < 1500 < 1000 < Butoxyethanol > 2000 < 2000 < 1500 < 1000 Styrene > 500 < 500 < 350 < 250 TVOC > 2000 < 2000 < 1500 < ban van: benzeen, trichlooroethyleen, DBP en DEHP Bronnen: 1 / Arrêté du 19 avril 2011 relatif à l'étiquetage des produits de construction ou de revêtement de mur ou de sol et des peintures et vernis sur leurs émissions de polluants volatils, NOR: DEVL A, Version consolidée au 27 février 2012: 2 / Arrêté du 30 avril 2009 relatif aux conditions de mise sur le marché des produits de construction et de décoration contenant des substances cancérigènes, mutagènes ou reprotoxiques de catégorie 1 ou 2, NOR: DEVP A: 3 / Arrêté du 28 mai 2009 modifiant l'arrêté du 30 avril 2009 relatif aux conditions de mise sur le marché des produits de construction et de décoration contenant des substances cancérigènes, mutagènes ou reprotoxiques de catégorie 1 ou 2 NOR: DEVP A: 25

26 Richtlijnen Wereldgezondheidsorganisatie publiceerde in 2010 «WHO guidelines for indoor air quality: selected pollutants (ISBN )» Sentinel-Haus concept (gebaseerd op Natureplus) 26

27 Wereldwijd bestaan er verschillende concepten om te bepalen of een materiaal laag emissief is (~geschikt is voor gebruik binnenshuis) Bron: M. Lor 27

28 Belangrijke Europese en internationale chemische emissies, labelling en IAQ programma s voor bouwmaterialen/producten v AgBB v AFFSET v Blue Angel v Austrian ecolabel v ICL v GUT v Emicode v Green Label v Green Label Plus v Greenguard v Nordic Swan v M1 label v CHPS v Floorscore v pren v LQAI v Scandinavian trade standards v EU Ecolabel (European flower) v Green Seal v Indoor Advantage v Natureplus v NF environment v VOC label v Indoor Air comfort v Indoor Air comfort Gold v Certipur v 28

29 Belangrijke Europese en internationale chemische emissies, labelling en IAQ programma s voor bouwmaterialen/producten In detail bespreking van alle protocols (en referenties) terug te vinden in state of the art rapport: Rapporten gratis te downloaden via: l=nl&cod=p2/05 29

30 Belangrijke Europese en internationale chemische emissies, labelling en IAQ programma s voor bouwmaterialen/producten Op de volgende slides wordt een snapshot getoond van enkel labels om de verschillen te duiden Verschillen in: - testmethode/testparameters, - types materialen die getest worden, - kwaliteitscontrole, - polluenten die gemeten/gerapporteerd worden, - legale status, - blootstellingsscenario s, - geurevaluatie 30

31 Belangrijke Europese en internationale chemische emissies, labelling en IAQ programma s voor bouwmaterialen/producten Comparison AgBB-Blue Angel for floor- covering adhesives Day 3 in the test chamber Day 28 in the test chamber Substances Blue Angel AgBB Blue Angel AgBB TVOC 1 mg/m 3 10 mg/m 3 0,1 mg/m 3 1 mg/m 3 TSVOC N/A N/A 0,05 mg/m 3 0,1 mg/m 3 Carcinogens 0,01 mg/m 3 sum 0,01 mg/m 3 sum 0,001 mg/m 3 per indiv. value 0,001 mg/m 3 sum Sum VOC without N/A N/A 0,04 mg/m 3 0,1 mg/m 3 LCI (NIK) R value N/A N/A 1 1 Vergelijking tussen vrijwillig label en wetgeving 31

32 Belangrijke Europese en internationale chemische emissies, labelling en IAQ programma s voor bouwmaterialen/producten M1/M3/M3 classificatie van bouwmaterialen M1 M2 Chemical evaluation TVOC, µg/(m²h) <200 <400 Formaldehyde, µg/(m²h) <50 <125 Ammonia, µg/(m²h) <30 <60 Carcinogens IARC (1987) category 1 <5µg/(m²h) Sensory evaluation Sensory assessment, percent of unsatisfied <15% (result +0,1) <30% Odour description Not odorous Not significantly odorous Lijst met M1 materialen publiek beschikbaar op: https://www.rakennustieto.fi/material/attachments/5fzhvf7ed/ newfolder/5sstlmz6q/m1_classified_products.pdf 32

33 Belangrijke Europese en internationale chemische emissies, labelling en IAQ programma s voor bouwmaterialen/producten Gewenste niveau bij oplevering van gebouw Richtwaardes/criteria binnenmilieu/binnenluchtkwaliteit Gebruik van 3 categorieën: I Optimale kwaliteit - II Goede kwaliteit III Minimum kwaliteit G E B O U W Ontwerpfase & tijdens uitvoering van werken Criteria voor de bouwsite en het bouwproces Link met thema s bouwplaats & duurzaam Materiaalgebruik HVAC systemen Link met thema s hygrothermisch comfort & energie Vereisten voor bouwproducten/componenten Classificatie van emissies uit bouwmaterialen (I m /II m /III m ) Ontwerpfase Classificatie van de properheid van ventilatiecomponenten M A T E R I A L E N Gezonde woning 33

34 Belangrijke Europese en internationale chemische emissies, labelling en IAQ programma s voor bouwmaterialen/producten Verbetering van de binnenluchtkwaliteit door gebruik laag emissieve materialen Bron: Kristina Saarela, VTT, Finland 34

35 Belangrijke Europese en internationale chemische emissies, labelling en IAQ programma s voor bouwmaterialen/producten Andere filosofie in het Deense Indoor Climate Label 35

36 Belangrijke Europese en internationale chemische emissies, labelling en IAQ programma s voor bouwmaterialen/producten Zeer bekend label, ook op de Belgische markt µg/m 3 EMICODE EC 1 PLUS - very low emission after three days TVOC after 28 days TVOC/ TSVOC /40 EMICODE EC 1 very low emission /50 EMICODE EC 2 - low emission /100 36

37 Belangrijke Europese en internationale chemische emissies, labelling en IAQ programma s voor bouwmaterialen/producten Natureplus «Award guidelines» onderverdeeld in 3 hiërarchieën: - basis criteria (voor alle producten), (RL0000) - award guidelines voor productgroepen (bv RL0600) - award guidelines voor een speciefiek product (bv RL0602) 37

38 Belangrijke Europese en internationale chemische emissies, labelling en IAQ programma s voor bouwmaterialen/producten Indoor Air Comfort Gold Vb van een «combinatielabel» 38

39 Belangrijke Europese en internationale chemische emissies, labelling en IAQ programma s voor bouwmaterialen/producten q Greenguard Indoor Air Quality Certified standard for building materials, finishes and furnishings q Greenguard Children and Schools Standard q Greenguard Select q Greenguard AgBB+ verificatieprogramma om aan te tonen dat materialen beantwoorden aan de Greenguard, Franse en Duitse AgBB/DiBT VOC criteria Bron: 39

40 Basis voor één Europees evaluatiesysteem op gang zijnde harmonisatie in Europa Duitse, Franse, Finse en Deense harmonisatie van hun evaluatieprotocols voor VOC emissies is bezig België volgt eveens deze Europese piste 40

41 Belangrijke Europese en internationale chemische emissies, labelling en IAQ programma s voor bouwmaterialen/producten Naast de «laag emissieve labels» zijn er ook de «groene, duurzame» referentiekaders (HQE, BREEAM, LEED, ) voor gebouwen waar er de mogelijkheid is om punten te bekomen via gebruik van laag emissieve materialen Aanbevelingen via IBGE «Guide pratique pour la construction et rénovation durables de petits bâtiments» 41

42 Belangrijke Europese en internationale chemische emissies, labelling en IAQ programma s voor bouwmaterialen/producten REFERENTIEKADER voor duurzame gebouwen: Gezondheidseisen zijn ook in beschouwing genomen, toont aan wat momenteel haalbaar is in België 42

43 Vb van materialen met emissielabels 43

44 Hoe emissiedata bekomen? Belang van de testmethode op eindresultaat Nieuwe testnormen ter bepaling van VOC emissies in ontwikkeling in CEN/TC 351 en CEN/TC 139: FprCEn/TS (2013): «Construction products Assessment of release of dangerous substances determination of emissions into indoor air», momenteel in validatiefase FprEN (2013): «Paints and varnishes - Assessment of emissions of substances from coatings into indoor air - Sampling, conditioning and testing» 44

45 Hoe emissiedata bekomen? µ-testkamer FLEC 1m 3 testkamer REFERENTIE- METHODE 50m 3 testkamer 45 Bron: Marc Lor

46 Hoe emissiedata bekomen? (V)(S)(M)VOS metingen (S)(M)VOS in binnenlucht en geëmitteerd door bouwmaterialen worden gecapteerd op specifiek adsorbens:tenax, multibed, VVOS waaronder formaldehyde in binnenlucht en geëmitteerd door bouwmaterialen worden gecapteerd op DNPH cartridges Vrijzetten van componenten via TDS of extractie Identificatie via GC-MS of HPLC-UV Bron: Markes µ-cte Bron: Marc Lor 46

47 Hoe emissiedata bekomen? 1. Staalname 2. Staal in Al-folie 3. Staal in PE-folie 4. Luchtdicht verstuurd naar labo 5. Uitsnijden van testspecimen 6. Testspecimen aanbrengen op inert opp. + randen afdekken 7. In testkamer plaatsen 8. Testcondities nauwkeurig gecontroleerd 9. Alternatief: FLEC 10. Analyse: TDS-GC-MS 11. Scheiding van complexe mengsel in GC-kolom 12. Identificatie d.m.v. MS Bron: P.M. Bluyssen, The Indoor Environment Handbook: How to Make Buildings Healthy and Comfortable 47

48 Hoe emissiedata bekomen? Bron: Marc Lor 48

49 Voorbeelden van chromatogrammen TVOC > 3000 µg/m 3 after na dagen days TVOC= 560 µg/m 3 after 3 na 28 dagen days TVOC= 1818 µg/m 3 3 after na 28 dagen days TVOC= 482 µg/m 3 after 3 na 28 dagen days TVOC= 104 µg/m 3 after 3 na 28 dagen days TVOC= µg/m 3 after 3 na 28 dagen days Verven nu op de markt 49

50 Hoe emissiedata bekomen? desiccator olfactometer CLIMPAQ Bron: J. Nicolas, Ulg Bron: F. Maupetit, CSTB De geuremissies van bouwmaterialen kunnen gekarakteriseerd/beoordeeld worden d.m.v: 1. geurconcentratie (kwantitatief): EN 13725, 2. geurintensiteit (kwantitatief): NF-X , 3. aanvaardbaarheid van de geur («hedonic tone») (kwalitatief): VDI , 4. geurbeschrijving (kwalitatief) Geurmetingen gaan in de toekomst o.a. opgenomen worden in AgBB en Blue Angel label 50

51 Voorbeelden Etiket op verfpotten omwille van Richtlijn 2004/42/EC Bron: Marc Lor 51

52 Voorbeelden Bron: «Décoration et pollutions intérieures» Eco'Hom asbl ( ) VOC content is niet gerelateerd met VOC emissie! Bron: Paint Volatile Organic Compound Emissions and Volatile Organic Compound Content Comparison Study, Stephany I. Mason and Arthur Ceragioli Proceedings of Indoor Air

53 Voorbeelden Belang van uniforme testmethode! 53

54 Voorbeelden Resultaten van een verf: interlabotest in kader van Franse emissielabel Bron: Marc Lor 54

55 Voorbeelden Laag emissieve verven reeds beschikbaar op de Belgische markt Bron: Marc Lor 55

56 Voorbeelden «Nieuwe» verven binnenkort beschikbaar Bron: Marc Lor 56

57 Voorbeelden Emissies van een WB verf na 28 dagen Emissies van een OSB materiaal na 28 dagen Bron: Marc Lor et al, «HEMICPD project» 57

58 Voorbeelden Vloerbekledingen Emissies linoleum vloerbekleding na 3 & 7 dagen Emissies PVC vloerbekleding na 28 dagen µ-cte 1 µ-cte 2 FLEC Contribution of some chemical families to indoor air quality from vinyl flooring (28 days) Glycols, Glycolethers, 9.1 % SERa (µg/m².h) Phthalates, 16.2 % Saturated aliphatic hydrocarbons (n-, isoand cyclo-), 22.6 % Acids, 8.3 % Aliphatic alcohols, 7.0 % Aromatic alcohols, 4.6 % Ketones, 3.5 % Ester, 24.6 % others, 3.1 % Aldehydes, 0.4 % Chlorinated Contribution of some chemical families to SERa hydrocarbons, for wall-to-wall 0.4 carpets % Terpenes, 0.0 % Aromatic hydrocarbons, 0.3 % Aromatic hydrocarbons, 9.6 % Compound name Emissies textiel vloerbekleding na 3 dagen Bron: Studie "BEPALEN VAN CRITERIA INZAKE KAMERBREDE VLOERBEDEKKINGS- PRODUCTEN IN KINDERDAGVERBLIJVEN EN CRÈCHES OP BASIS VAN RISICO- ANALYSE MET BETREKKING TOT DE GEZONDHEIDSIMPACT OP KINDEREN" Saturated aliphatic hydrocarbons (n-, isoand cyclo-), 68.7 % others, 4.5 % Aliphatic alcohols, 5.5 % Glycols, Glycolethers, 5.4 % Acids, 2.2 % Ketones, 1.8 % Aldehyde, 1.1 % Aromatic alcohols, 0.5 % Terpenes, 0.3 % Ester, 0.2 % Chlorinated hydrocarbons, 0.1 % 58

59 Voorbeelden «Natuurlijke versus synthetische» materialen Er is geen officiële definitie van een natuurverf «Natuurverven/bioverven/natuurlijke materialen»: niet noodzakelijk minder emissief dan «synthetische» verven/producten Primaire en secundaire emissies in beschouwing nemen Secundaire emissies van o.a. aldehydes en terpenen uit «natuurverven» (Bron: The Science of the Total Environment 227, 1999, ) 59

60 Voorbeelden Producten met lijnolie voldoen niet aan ICL label, zonder lijnolie wel Bron: Building and Environment 42 (2007) Emissie van aldehydes door een houten plaat behandeld met een «alternatieve/natuur verf» Bron: «Emissions from terpenes and aldehydes from «biopaints reslts of measurements in a 1m 3 test chamber and indoor measurements in buildings, Otto Graf 1996; 7,

61 Voorbeelden Emissiegedrag van bouwmateriaal in labo omstandigheden Emissiegedrag van bouwmateriaal in situ/gebouw Hoe problemen in situ oplossen? Vereist: combinatie van karakterisatie van materiaal in labo & emissiebepaling in situ van structuur 61

62 Voorbeelden Bron: Kristina Saarela, VTT, Finland «Reële situatie»: - Correcte installatie belangrijk! - belang van secundaire emissies OSB materiaal zonder en met aanwezigheid van ozon + vorming PM Bron: Marc Lor et al, HEMICPD project 62

63 Voorbeelden: bouwmateriaaleemissies en gerelateerde binnenluchtkwaliteit Grote Finse studie in kader van «national Healthy Building project»: bouw nieuwe appartementen met gebruik laag emissieve M1 materialen Referenties figuren op volgende slides: - «Reference values for structure emissions measured on site in new residential buildings in Finland» ATMOSPHERIC ENVIRONMENT Jaar: 2007 Vol. 41 Nr. 11 Pag «Reference values for indoor air pollutant concentrations in new residential buildings in Finland» ATMOSPHERIC ENVIRONMENT 2006 Vol. 40 Nr. 37 Pag «The impact of emissions from structures on indoor air concentrations in newly finished buildings predicted and on-site measured levels» Indoor and Built Environment 2008,17: In België VIS traject DO-IT HOUTBOUW van start gegaan 63

64 Voorbeelden In pas afgewerkte appartementen: hoge TVOC waardes; na 6 maanden TVOC < µg/m 3 met uitz 1 site (terpenen meubels) Geen significante verschillen 6M-12M verschillende VOCs steeg met verblijftijd 111 VOCs kwamen vaker voor in de 12m oude gebouwen dan in de pas afgewerkte gebouwen laagste TVOC waardes in appartementen met mechanische toevoer en afvoer in gebouwen met mechanische luchttoevoer werd S1 niveau bereikt binnen 1 jaar 64

65 Voorbeelden In pas afgewerkte appartementen: hoge TVOC waardes; na 6 maanden TVOC < 600 µg/m 3 Geen significante verschillen 6M-12M invloed seizoenen/rv: in zomer hogere formaldehyde en ammoniak conc (RV > 50%) 65

66 Voorbeelden Bijdrage van de structuuremissies 66

67 Toekomstperspectief Integratie van binnenluchtkwaliteit (IAQ) in EPBD Ontwikkeling en applicatie van een geharmoniseerd Europees protocol voor IAQ testen, rapportering en labelling voor bouwmaterialen Binnenluchtkwaliteitsbeleid moet onderdeel worden van een proactieve geïntegreerde duurzame ontwikkelingsstrategie inclusief publieke gezondheid Betere/goede binnenluchtkwaliteit kan bekomen worden door: Selectie van laag emissieve materialen Gepast ontwerp en werking van ventilatiesystemen Richtlijn voor IAQ gesteld als objectief 67

68 Toekomstperspectief «BUMA» project, «EPHECT» project, : niet alleen bouwmaterialen ook alle andere materialen gebruikt binnenshuis geëvalueerd «HEALTHVENT» project: Europese richtlijnen voor op gezondheid gebaseerde ventilatiewaardes Ontwikkeling publieke databanken, modelleringen, Bron: IA-QUEST simulation tool / NRC-CNRC / Dr. D. Won 68

69 Nuttige hulpmiddellen, websites, enz. : «Textiel vloerbekledingen: huidige en toekomstige vereisten», WTCB dossier2012/3.10 «Bouwmaterialen en gezondheid», WTCB dossier Nr2/2008 «Schilderwerken: grote veranderingen in zicht», WTCB dossier Katern Nr3/2006 «Verven: van een lage VOS inhoud naar een lage VOS emissie», WTCB dossier 2011/3.9 «Ecologische houtafwerkingen»,wtcb dossier 2011/3.8 ECA report 27, Harmonisation framework for indoor products labelling schemes in the EU, 2012, EUR EN cat=bbri&sub=laboratory&pag=lab_chemistry&art=emission&niv01 =projects_activities: WTCB activiteiten in domein IAQ Reportage «Huis en thuis Hygiëne en gezondheid»: cat=bbri&sub=laboratory&pag=lab_chemistry&art=emission&niv01 =publications&niv02=01 HEMICPD project 69

70 Nuttige hulpmiddellen, websites, enz. : "Horizontal evaluation method for the implementation of the Construction Products Directive - emissions from construction products into indoor air". Proceedings Healthy Buildings Conference. USA, september 2009 "Highlights of the changing legislation and developments in the field of IAQ and construction material emissions and its VOC challenges for (architectural) coatings", M. Lor et al., Conference Proceedings "Emissions and odour from materials", Brussels October 2012 WTCB projecten/resultaten aangehaald in deze infosessie zijn medegefinancierd door: Referentie Praktische handleiding voor de duurzame gebouw en andere bronnen : Praktische handleiding voor de duurzame bouw en renovatie van kleine gebouwen Fiches : CSS08 CSS09 CSS10 - MAT05 - MAT06 - MAT07 70

71 71

72 Om te onthouden van de presentatie Bouwmaterialen zijn slechts één van de mogelijke bronnen van binnenluchtverontreiniging Begrip «gevaarlijke stoffen» is een «levend» begrip Gezondheidsrisico is gelinkt met blootstelling en met overschrijding limietwaardes Er zijn verschillen in het enorme aanbod aan labels/evaluatieprotocols met betrekking tot binnenluchtkwaliteit (en focus op «VOS» emissies) Belang van primaire en secundaire emissies Op heden is duurzaam bouwen niet noodzakelijk gelijk aan gezond bouwen 72

EINDRAPPORT Bouw Gezond

EINDRAPPORT Bouw Gezond Beperkte verspreiding (Contract 091417) EINDRAPPORT Bouw Gezond M. Stranger, E. Goelen, K. Verheyden (VITO) P. Van den Bossche, A. Acke, S. Caillou (WTCB) K. Norga (Pantarein) K. Vaes, P. Lesage (Concrete)

Nadere informatie

Onderzoek eisen ventilatie in scholen. Tussenrapportage Fase 1 t/m 4. Datum 30 augustus 2012 Referentie 20120582-02

Onderzoek eisen ventilatie in scholen. Tussenrapportage Fase 1 t/m 4. Datum 30 augustus 2012 Referentie 20120582-02 Onderzoek eisen ventilatie in scholen. Tussenrapportage Fase 1 t/m 4. Datum 30 augustus 2012 Referentie 20120582-02 Referentie 20120582-02 Rapporttitel Onderzoek eisen ventilatie in scholen. Tussenrapportage

Nadere informatie

Duurzaamheid in de Vlaamse industrie

Duurzaamheid in de Vlaamse industrie Academiejaar 2012 2013 TOEGEPASTE INGENIEURSWETENSCHAPPEN Duurzaamheid in de Vlaamse industrie Een onderzoek naar de implementatie in productiebedrijven en uitwerking van NX-applicatie Scriptie voorgedragen

Nadere informatie

Duurzaam bouwen met kunststoffen

Duurzaam bouwen met kunststoffen Duurzaam bouwen met kunststoffen NATUURLIJK inhoudstafel 3 0. WAT IS DUURZAAMHEID? 6 0. Wat is duurzaam bouwen? 8 0.2 Hoe wordt duurzaamheid in de bouw gemeten? 6 02. Duurzaam bouwen met kunststoffen.

Nadere informatie

MVP/DP/LV0309N (versie 11/2001)

MVP/DP/LV0309N (versie 11/2001) Richtlijnen voor de implementatie van Product Stewardship MVP/DP/LV0309N (versie 11/2001) Dankwoord Deze implementatiegids is een dienst die Fedichem biedt aan haar leden. Wij hopen dat alle personen die

Nadere informatie

Eindrapport 13 september 2011

Eindrapport 13 september 2011 1 UGent, Interdisciplinair Instituut voor Breedband Technologie VZW, Wireless and Cable onderzoeksgroep van Universiteit Gent Universiteit Antwerpen, faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen en Instituut

Nadere informatie

Uitnodiging vergadering Bks 2012nr1 13 februari 2012 Ledenraad KVGO op 29 februari 2012

Uitnodiging vergadering Bks 2012nr1 13 februari 2012 Ledenraad KVGO op 29 februari 2012 260 Uitnodiging vergadering Bks 2012nr1 13 februari 2012 Ledenraad KVGO op 29 februari 2012 Geachte heer/mevrouw, Graag nodigen wij u uit voor de vergadering van de Ledenraad KVGO op woensdag 29 februari

Nadere informatie

PLAN-MILIEUEFFECTRAPPORTAGE OOSTERWEELVERBINDING

PLAN-MILIEUEFFECTRAPPORTAGE OOSTERWEELVERBINDING In opdracht van PLAN-MILIEUEFFECTRAPPORTAGE OOSTERWEELVERBINDING DEELRAPPORT 12: DISCIPLINE MENS GEZONDHEID Januari 2014 In opdracht van Revisiestatus: Versie Datum Definitieve versie Januari 2014 Opgesteld:

Nadere informatie

Mediapluralisme in de EU Vergelijkende studie van meetsystemen in Europa en de Verenigde Staten (deel 2) Steunpunt Media

Mediapluralisme in de EU Vergelijkende studie van meetsystemen in Europa en de Verenigde Staten (deel 2) Steunpunt Media Mediapluralisme in de EU Vergelijkende studie van meetsystemen in Europa en de Verenigde Staten (deel 2) Steunpunt Media Katrien Lefever, Ellen Wauters, Peggy Valcke Versie: 19 juli 2013 Inhoud 1 Inleiding...

Nadere informatie

Rapport 609330011/2009 F. Duijm et al. GGD richtlijn medische milieukunde. Beoordeling van ventilatie en ventilatievoorzieningen van woningen

Rapport 609330011/2009 F. Duijm et al. GGD richtlijn medische milieukunde. Beoordeling van ventilatie en ventilatievoorzieningen van woningen Rapport 609330011/2009 F. Duijm et al. GGD richtlijn medische milieukunde Beoordeling van ventilatie en ventilatievoorzieningen van woningen RIVM-rapport 609330011/2009 GGD-richtlijn medische milieukunde

Nadere informatie

Opleiding Duurzaam Gebouw: Binnenhuispolluenten: hoe ze te beperken?

Opleiding Duurzaam Gebouw: Binnenhuispolluenten: hoe ze te beperken? Opleiding Duurzaam Gebouw: Binnenhuispolluenten: hoe ze te beperken? Leefmilieu Brussel WORKSHOP BINNENHUISPOLLUENTEN BEPERKEN: OPNAME VAN VOORSCHRIFTEN IN DE BESTEKKEN Liesbet TEMMERMAN & Laurent DINAER

Nadere informatie

Richtlijn voor het bepalen van de Beste Beschikbare Technieken op bedrijfsniveau

Richtlijn voor het bepalen van de Beste Beschikbare Technieken op bedrijfsniveau Algemene verspreiding (001383) Richtlijn voor het bepalen van de Beste Beschikbare Technieken op bedrijfsniveau Eindrapport Roger Dijkmans en Peter Vercaemst Studie uitgevoerd door het Vlaams Kenniscentrum

Nadere informatie

Rapport Inventarisatie en analyse van belangrijke initiatieven voor geo-standaarden

Rapport Inventarisatie en analyse van belangrijke initiatieven voor geo-standaarden Rapport Inventarisatie en analyse van belangrijke initiatieven voor geo-standaarden Geonovum NEN TU-Delft WUR, CGI datum 7 maart 2008 versie 1.0 Definitief Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Internationaal

Nadere informatie

Document 2012-29. 390146 - Luchtkwaliteit. Nicolet Baas. Concept commissieplan 2013 voor subcommissie 390 146 06 'Werkplek en Buitenluchtmetingen'

Document 2012-29. 390146 - Luchtkwaliteit. Nicolet Baas. Concept commissieplan 2013 voor subcommissie 390 146 06 'Werkplek en Buitenluchtmetingen' Document 2012-29 DOCUMENT 2012-29 COMMISSIE SECRETARIS 390146 - Luchtkwaliteit Nicolet Baas DATUM 2012-10-02 Nederlands Normalisatie-instituut NEN Cluster Milieu Postbus 5059 2600 GB Delft Vlinderweg 6

Nadere informatie

Achtergronddocument bij de studie Ondersteuning Burgemeestersconvenant

Achtergronddocument bij de studie Ondersteuning Burgemeestersconvenant Verspreiding: Beperkt Eindrapport Achtergronddocument bij de studie Ondersteuning Burgemeestersconvenant Erika Meynaerts Studie uitgevoerd in opdracht van: LNE 2013/TEM/R/121 November 2013 Alle rechten,

Nadere informatie

Richtlijnen voor duurzaamheidsverslaggeving 2000-2006 GRI. Version 3.0

Richtlijnen voor duurzaamheidsverslaggeving 2000-2006 GRI. Version 3.0 G ichtlijnen voor duurzaamheidsverslaggeving 2000-2006 GI Version 3.0 ichtlijnen voor duurzaamheidsverslaggeving G Inhoudsopgave Voorwoord Duurzame ontwikkeling en de verplichting tot transparantie Overzicht

Nadere informatie

BREEAM-NL 2012 KEURMERK VOOR DUURZAME VASTGOEDOBJECTEN. Beoordelingsrichtlijn Datacenters. Versie 1.0, Februari 2012

BREEAM-NL 2012 KEURMERK VOOR DUURZAME VASTGOEDOBJECTEN. Beoordelingsrichtlijn Datacenters. Versie 1.0, Februari 2012 BRL-2012 V1.0 BREEAM-NL 2012 KEURMERK VOOR DUURZAME VASTGOEDOBJECTEN Beoordelingsrichtlijn Datacenters Versie 1.0, Februari 2012 Uitgave: Dutch Green Building Council Postbus 1819 3000 BV Rotterdam Breeam-NL

Nadere informatie

Handreiking BMP-4 Olie- en gaswinningsindustrie

Handreiking BMP-4 Olie- en gaswinningsindustrie Handreiking BMP-4 Olie- en gaswinningsindustrie Handreiking BMP-4 Olie- en gaswinningsindustrie Een handreiking bij het opstellen van het BMP-4 van de olie- en gaswinningsindustrie Den Haag, 15 september

Nadere informatie

Active House - Een internationale richtlijn

Active House - Een internationale richtlijn Active House - Een internationale richtlijn Specificaties voor woningen die meer produceren dan ze verbruiken 2e Editie 2 Inhoudsopgave Page Inleiding 4 Active House een stap voorwaarts! Visie 8 Gebouwen

Nadere informatie

EED besparingsbeleid voor gebouwen in andere EU-landen

EED besparingsbeleid voor gebouwen in andere EU-landen EED besparingsbeleid voor gebouwen in andere EU-landen Inventarisatie en analyse voor BZK P.G.M. Boonekamp B. Jablonska M. Menkveld Juli 2013 ECN-E--13-040 Verantwoording Dit rapport is opgesteld als onderdeel

Nadere informatie

Handreiking bij stap één in LCA: Doel & Scope

Handreiking bij stap één in LCA: Doel & Scope Handreiking bij stap één in LCA: Doel & Scope 1 Introductie Duurzaamheid is tegenwoordig voor veel bedrijven een belangrijk onderdeel van hun bedrijfsvoering geworden. In steeds meer bedrijven vormt het

Nadere informatie

j a a r v e r s l a g

j a a r v e r s l a g j a a r v e r s l a g 2 0 0 8 Centexbel is het wetenschappelijk en technologisch onderzoekscentrum voor de Belgische textielnijverheid en werd in 1950 opgericht onder impuls van de Belgische beroepsfederatie

Nadere informatie

Energie en duurzaam ondernemen

Energie en duurzaam ondernemen VAKBLAD VOOR BEDRIJFSLEIDERS EN MILIEUPROFESSIONALS TWEEMAANDELIJKS, VERSCHIJNT NIET IN JANUARI, APRIL, JULI, AUGUSTUS, SEPTEMBER EN NOVEMBER AFGIFTEKANTOOR BRUSSEL X JAARGANG 7 JUNI 2007 4 Gevaarlijke

Nadere informatie

BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENT Handleiding voor implementatie

BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENT Handleiding voor implementatie FOD Binnenlandse Zaken Algemene Directie Crisiscentrum BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENT Handleiding voor implementatie Sofie Senesael Verhandeling in het kader van de benoeming tot statutair ambtenaar, juni

Nadere informatie

HPI.be Hospital Performance Indicators

HPI.be Hospital Performance Indicators HPI.be Hospital Performance Indicators Hospital Performance Indicators in Algemene Ziekenhuizen: Ontwikkeling van een Indicatorenset in het Kader van Continue Kwaliteitsverbetering Auteurs Catherine Lucet,

Nadere informatie

Luchtvervuilende en klimaatemissies. Een vergelijking van norm- en praktijkwaarden per brandstofsoort

Luchtvervuilende en klimaatemissies. Een vergelijking van norm- en praktijkwaarden per brandstofsoort Luchtvervuilende en klimaatemissies van personenauto s Een vergelijking van norm- en praktijkwaarden per brandstofsoort Rapport Delft, oktober 2013 Opgesteld door: H.P. (Huib) van Essen A.H. (Anouk) van

Nadere informatie

de effecten van groen gebruiken in de bouw om het leefklimaat van de mens te verbeteren

de effecten van groen gebruiken in de bouw om het leefklimaat van de mens te verbeteren GROEN MOET JE DOEN de effecten van groen gebruiken in de bouw om het leefklimaat van de mens te verbeteren Afstudeerverslag Bouwtechnologie Mentoren: Ir. F.R. Schnater Dr. ir. M.J. Tenpierik Ir. A. Harsta

Nadere informatie

INSPIRE Infrastructure for Spatial Information in Europe. Member State Report: Nederland, 2012

INSPIRE Infrastructure for Spatial Information in Europe. Member State Report: Nederland, 2012 Infrastructure for Spatial Information in Europe Member State Report: Nederland, 2012 Title Member state report, Nederland, 2012 Creator IenM / Geonovum Date 2 mei 2013 Subject Rapportage invoering INSPIRE

Nadere informatie

MER VAN HET VOORONTWERP VAN LUCHT-KLIMAAT-ENERGIEPLAN. Milieueffectenrapport van het voorontwerp van Lucht-Klimaat-Energieplan

MER VAN HET VOORONTWERP VAN LUCHT-KLIMAAT-ENERGIEPLAN. Milieueffectenrapport van het voorontwerp van Lucht-Klimaat-Energieplan MER VAN HET VOORONTWERP VAN LUCHT-KLIMAAT-ENERGIEPLAN Milieueffectenrapport van het voorontwerp van Lucht-Klimaat-Energieplan MAART 2015 INHOUDSOPGAVE ILLUSTRATIETABEL... 4 ACRONIEMEN... 7 1 INLEIDING...

Nadere informatie

Signalen van milieugezondheidsrisico s 2013. RIVM Briefrapport 630789013/2014 A.C. Vros H. Kruize D.A. Houweling

Signalen van milieugezondheidsrisico s 2013. RIVM Briefrapport 630789013/2014 A.C. Vros H. Kruize D.A. Houweling Signalen van milieugezondheidsrisico s 2013 RIVM Briefrapport 630789013/2014 A.C. Vros H. Kruize D.A. Houweling Signalen van milieugezondheidsrisico s 2013 RIVM Briefrapport 630789013/2014 A.C. Vros H.

Nadere informatie