Impuls Omgevingsveiligheid. Uitvoeringsprogramma 2015 Brabantse omgevingsdiensten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Impuls Omgevingsveiligheid. Uitvoeringsprogramma 2015 Brabantse omgevingsdiensten"

Transcriptie

1 Impuls Omgevingsveiligheid Uitvoeringsprogramma 2015 Brabantse omgevingsdiensten

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding Impuls omgevingsveiligheid (IOV) Tegengaan versnippering Robuuste omgevingsdiensten Anticipatie op de Omgevingswet Samenwerking en organisatie Provinciale beleidsvisie externe veiligheid Werkwijze Vervolg Deelprogramma 4 lokaal beleid omgevingsveiligheid Ondersteuning taakuitvoering BG Ondersteuning VTH Structuurvisie Omgevingsveiligheid Verantwoording groepsrisico Transport gevaarlijke stoffen Versterking uitvoering omgevingsdiensten Kennisopbouw Communicatie Borging Monitoring Financieel overzicht Bijlage 1: Verdeling gemeenten Bijlage 2: Overzicht per activiteit tbv monitoring Bijlage 3: Projectvoortgangsformulier IOV uitvoeringsprogramma 2015 Brabantse omgevingsdiensten 2

3 Versie: definitief Datum: 26 februari 2015 IOV uitvoeringsprogramma 2015 Brabantse omgevingsdiensten 3

4 1. Inleiding In de IOV-aanvraag 2015 van de provincie Noord-Brabant is globaal uitgewerkt hoe de structuur en uitvoering van externe veiligheidstaken in de komende jaren eruit komt te zien. In onderhavig uitvoeringsprogramma wordt deze structuur en uitvoering nader uitgewerkt. 1.1 Impuls omgevingsveiligheid (IOV) Op 4 juni 2014 heeft het Bestuurlijk Omgevingsberaad (BOb) het programma Impuls Omgevingsveiligheid bestuurlijk vastgesteld. Doel van dit programma is het veiliger maken van Nederland door het versterken van een viertal focuspunten waarmee een nationale kennisinfrastructuur, het borgen van de kwaliteit, organisatorische verankering en een adequate uitvoering van de wettelijke taken in relatie tot omgevingsveiligheid worden verankerd. Deelprogramma s De IOV bestaat uit vier deelprogramma s: Deelprogramma 1: BRZO Deelprogramma 2: PGS Deelprogramma 3: Kennisinfrastructuur Deelprogramma 4: Lokaal beleid omgevingsveiligheid De deelprogramma s 1 tot en met 3 zijn (hoofdzakelijk) landelijke programma s. Het vierde deelprogramma is in feite een voortzetting van de voormalige regeling voor provincies en gemeenten (Programmafinanciering externe veiligheid). Voor deelprogramma 4 dient de aanvraag voor bijdragen uit de beschikbare middelen per provincie te gebeuren. De aanvraag van de provincie Noord-Brabant vormt de grondslag voor het voorliggende uitvoeringsprogramma 2015 van de Brabantse omgevingsdiensten. In tegenstelling tot de eerdere Brabantse programmafinanciering externe veiligheid ( Brabant Veiliger ) ontvangen de provincie en gemeenten vanaf 2015 geen middelen meer. De middelen worden ter beschikking gesteld aan de omgevingsdiensten (en veiligheidsregio s). De belangrijkste redenen voor deze beslissing van het ministerie van I&M worden hieronder toegelicht Tegengaan versnippering Het is van belang te benadrukken, dat de middelen die beschikbaar zijn voor de taken die vallen onder deelprogramma 4 lokaal beleid omgevingsveiligheid fors minder zijn dan de afgelopen jaren het geval was. Voor deelprogramma 4 kan de provincie Noord-Brabant aanspraak maken op een bedrag van per jaar 1 voor de drie Brabantse omgevingsdiensten. De IOV-bijdrage voor de uitvoering van externe veiligheidstaken is daarmee van veel bescheidener omvang dan voorheen. De provincie Noord-Brabant kon toen aanspraak maken op een bedrag van per jaar. Deze flinke korting van de middelen betekent dat er slimmer moet worden omgegaan met het resterende budget. 1 Dit bedrag is exclusief IOV-middelen voor de drie Brabantse Veiligheidsregio s. IOV uitvoeringsprogramma 2015 Brabantse omgevingsdiensten 4

5 1.1.2 Robuuste omgevingsdiensten Het ministerie vindt het verder van belang dat wordt toegewerkt naar robuuste omgevingsdiensten die volledig zijn toegerust om te kunnen voldoen aan de kwaliteitscriteria en maatlatten, zowel op het gebied van VTH-taken als RO-taken. Hieraan zijn zowel kwalitatieve als kwantitatieve aspecten verbonden. Het kwalitatieve aspect heeft betrekking op de kennis, ervaring en opleiding van de medewerkers die EV-werkzaamheden uitvoeren. Het kwantitatieve aspect heeft betrekking op beschikbare minimale capaciteit en werkaanbod. De medewerkers die EV-werkzaamheden uitvoeren, moeten dit met een bepaalde frequentie doen. Zij moeten ook een vastgesteld deel van hun beschikbare capaciteit besteden aan deze werkzaamheden. In het kader van het programma Brabant Veiliger is door omgevingsdiensten de afgelopen jaren hard gewerkt aan het kwalitatief en kwantitatief voldoen aan de kwaliteitscriteria. Met de insteek van dit uitvoeringsprogramma wordt een stevig fundament gelegd om dit kwaliteitsniveau ook in de toekomst vast te houden. Gemeenten zullen daarvoor gestimuleerd worden om de werkzaamheden uit te laten voeren door de omgevingsdienst. Deze stimulans zal bestaan uit het aanbieden van diensten waarvoor niet of minder betaald hoeft te worden door gemeenten. Naast deze financiële prikkel heeft deze werkwijze als groot voordeel dat gemeenten hierdoor op eenvoudige wijze ook kunnen voldoen aan de kwaliteitscriteria Anticipatie op de Omgevingswet De Omgevingswet, die naar verwachting in 2018 in werking treedt, integreert zo n 26 wetten op het gebied van de fysieke leefomgeving. Met de Omgevingswet wil het kabinet het omgevingsrecht vereenvoudigen. De nieuwe wet regelt: het versnellen en verbeteren van besluitvorming in het brede fysieke domein de integratie van plannen en toetsingskaders het vergroten van bestuurlijke afwegingsruimte het doelmatig uitvoeren van onderzoek. Externe veiligheid zal onder de noemer omgevingsveiligheid ook haar plek krijgen in deze wet. Voor het implementeren en welslagen van de Omgevingswet wordt ook van de omgevingsdiensten een belangrijke bijdrage verwacht. 1.2 Samenwerking en organisatie Hoewel het karakter van de IOV-regeling in die zin verschilt van voorgaande EV-subsidieregelingen van het Rijk doordat IOV-middelen rechtstreeks naar omgevingsdiensten en veiligheidsregio s gaan, blijven gemeenten en de provincie een belangrijke rol spelen in het Brabantse IOVuitvoeringsprogramma en de samenwerkingsstructuren. Enerzijds omdat zij als bevoegd gezag opdrachtgevers (en eigenaren) zijn van de genoemde regionale uitvoeringsorganisaties en anderzijds omdat zij samen met veiligheidsregio en omgevingsdiensten de uitvoering van deelprogramma 4 vorm zullen moeten gaan geven. In onderling overleg worden afspraken gemaakt over bijvoorbeeld aanpak, planning, voortgang, accentuering en prioritering van activiteiten. Omdat er zoveel verschillende partijen een rol spelen bij externe veiligheid, blijft samenwerking noodzakelijk. De samenwerkingsstructuur van Brabant Veiliger is effectief gebleken. Het is efficiënt om de al opgebouwde structuur ook in de toekomst te benutten in plaats van nieuwe samenwerkingsverbanden te organiseren. Daarnaast blijft samenwerking tussen de Brabantse veiligheidsorganisaties ook onder het IOV-regime om verschillende redenen gewenst: IOV uitvoeringsprogramma 2015 Brabantse omgevingsdiensten 5

6 bepaalde onderwerpen zijn gemeentegrens overstijgend, zoals het vervoer van gevaarlijke stoffen; efficiëntie is mogelijk door uitwisselen kennis, ervaring en best practices; bij nieuwe risico s, die nog niet in landelijk externe veiligheidsbeleid/-regelgeving verankerd zijn, kan de provincie samen met de veiligheidspartners de aanpak verkennen; goede onderlinge afstemming noodzakelijk is, bijvoorbeeld bij handhaving zodat op effectieve wijze kan worden opgetreden; tot slot kan samenwerking gewenst zijn t.a.v. locatiekeuze voor de vestiging of verplaatsing van risicovolle bedrijven. Bij de uitvoering van het Brabantse IOV-programma vervult de Provincie Noord-Brabant een regiefunctie. Formeel op basis van afspraken die tussen het rijk, IPO, VNG en Veiligheidsregio s zijn gemaakt in het Bestuurlijk Omgevingsberaad in juni Gebaseerd op ambities uit haar recente provinciale beleidsvisie externe veiligheid wil de Provincie daarbij primair de rol van verbinder op zich nemen, waarbij de provincie één van de partners is, maar ook stimuleert, initieert, partijen bij elkaar brengt en de samenwerking tussen de Brabantse veiligheidspartners wil blijven ondersteunen. De afgelopen jaren heeft deze samenwerking tussen de Brabantse overheidspartners (alle gemeenten, drie regionale samenwerkingsverbanden/omgevingsdiensten en drie veiligheidsregio s) vruchten afgeworpen. In de nieuwe samenwerkingsstructuur blijft er sprake van een ambtelijk kernteam Brabant Veiliger. In het ambtelijk Kernteam Brabant Veiliger hebben behalve de provincie ook vertegenwoordigers van de drie Brabantse regio s zitting. Er is vertegenwoordiging van de omgevingsdiensten, veiligheidsregio s en gemeenten uit de betreffende regio. In het Kernteam wordt kennis over actuele ontwikkelingen gedeeld, bestuurlijke besluitvorming voorbereid en problemen besproken en opgelost. De provincie voert de regie en is voorzitter van het Kernteam. In het Kernteam worden de provinciebrede activiteiten gecoördineerd en de regionale activiteiten afgestemd. Vanuit het Kernteam vindt voorts afstemming plaats met gemeenten. Het programmamanagement door de provincie regelt de uitvoering van het uitvoeringsprogramma. Belangrijke aspecten daarin zijn organisatie, voortgangsbewaking, informatie en communicatie, financiën. 1.3 Provinciale beleidsvisie externe veiligheid De Provincie Noord-Brabant heeft medio 2014 haar nieuwe beleidsvisie externe veiligheid vastgesteld. Het uitvoeringsprogramma van deze visie behelst projecten die beogen de ambities van de visie te realiseren. Daarbij is ondersteuning en medewerking van gemeenten, omgevingsdiensten en veiligheidsregio s essentieel. Bij de activiteiten van (met name) deelprogramma 4 zal nadrukkelijk gezocht worden naar raakvlakken met de beleidsvisie en het daaronder vallende uitvoeringsprogramma. 1.4 Werkwijze Dit uitvoeringsprogramma beschrijft op hoofdlijnen welke werkzaamheden de Brabantse omgevingsdiensten willen gaan uitvoeren en welke budgetten daarvoor in eerste instantie beschikbaar zijn. Iedere omgevingsdienst gaat dit programma regionaal uitwerken, waarin de gemeenten en de provincie uitdrukkelijk worden betrokken. Het voorliggende uitvoeringsprogramma dient als vertrekpunt. De omgevingsdiensten zullen in overleg met gemeenten en provincie inventariseren aan welke EV-ondersteuning behoefte is. Het kan daarbij wenselijk/noodzakelijk zijn 2 Risicobeleid externe veiligheid , Naar een maatschappelijke afweging van belangen. IOV uitvoeringsprogramma 2015 Brabantse omgevingsdiensten 6

7 dat budgetten verschuiven naar activiteiten, waaraan een grotere behoefte is dan nu wordt voorzien. Deze flexibiliteit is ingebouwd, voor zover de maximale bedragen per omgevingsdienst, en eventueel in onderling overleg, het maximale bedrag voor de drie omgevingsdiensten gezamenlijk niet worden overschreden. Naast haar rol als bevoegd gezag, heeft de provincie nog een regierol in de voortgang en monitoring van dit uitvoeringsprogramma. De omgevingdiensten rapporteren per kwartaal aan de provincie over de voortgang. De besteding van de middelen is daarbij een aandachtspunt, want niet gebruikte middelen moeten worden teruggestort aan het ministerie van I&M ter bekostiging van safetydeals met het bedrijfsleven. Verder is het van belang 2015 als een overgangsjaar te beschouwen: er moet gezamenlijk gezocht worden naar een manier van werken die voor alle betrokken partijen bevredigend is. 1.5 Vervolg Omdat de uitwerking van de Impuls Omgevingsveiligheid (IOV) pas de laatste weken duidelijker is geworden, moet dit uitvoeringsprogramma nog volop onder de aandacht gebracht worden. Als eerste stap wordt dit uitvoeringsprogramma geagendeerd bij het directeurenoverleg van de drie Brabantse omgevingsdiensten. Nadat dit gremium is geïnformeerd zal iedere omgevingdienst nagaan of dit programma in het Dagelijks Bestuur en/of Algemeen Bestuur wordt geagendeerd. Gezien het korte tijdsbestek is ervoor gekozen om parallel aan bovengenoemde trajecten ook alvast het ambtelijke traject op te starten. De omgevingsdiensten zullen daartoe in januari een regionale bijeenkomst organiseren voor de gemeentelijke en provinciale contactpersonen EV. Omdat deze contactpersonen hoofdzakelijk in het milieuwerkveld werkzaam zijn, zal via het relatiebeheer van de provincie dit programma ook onder de aandacht worden gebracht bij de gemeentelijke contactpersonen die werkzaam zijn in het werkveld van ruimtelijke ordening. Verder zullen de mogelijkheden worden verkend om de bestuurlijke betrokkenheid bij dit uitvoeringsprogramma te verhogen. Dit alles met de achterliggende gedachte dat gemeenten en provincie maximaal en op verschillende wijzen geïnformeerd worden over de mogelijkheden die de omgevingdiensten kunnen bieden in het kader van dit uitvoeringsprogramma. IOV uitvoeringsprogramma 2015 Brabantse omgevingsdiensten 7

8 2. Deelprogramma 4 lokaal beleid omgevingsveiligheid In dit programmaonderdeel wordt gewerkt aan de borging van de kwalitatieve en kwantitatieve uitvoering door de omgevingsdiensten van de wettelijke taken op het gebied van omgevingsveiligheid. Dit houdt in dat externe veiligheidsaspecten op de juiste wijze worden meegenomen in bestemmingsplannen, projectbesluiten, structuurvisies, vergunningverlening, toezicht en handhaving en dat risicoregistraties juist en actueel zijn. De omgevingsdiensten geven zo hun bijdrage aan de uitvoering van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi), Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) en het Besluit externe veiligheid transport (Bevt, zodra dit in werking is getreden), de Wet vervoer gevaarlijke stoffen, het Registratiebesluit externe veiligheid en de Regeling provinciale risicokaart. De omgevingsdiensten voeren de volgende activiteiten van deelprogramma 4 uit: 1. Ondersteunen taakuitvoering BG 2. Structuurvisies Omgevingsveiligheid 3. Groepsrisico 4. Transport gevaarlijke stoffen De omgevingsdiensten hebben in het kader van het programma Brabant Veiliger bestuurlijk verklaard dat zij voldoen aan de kwaliteitscriteria externe veiligheid. Om bovenstaande vier activiteiten uit deelprogramma 4 conform het vereiste kwaliteitsniveau te kunnen blijven uitvoeren is onderscheid gemaakt tussen een kwantitatieve en kwalitatieve component. Hierbij gaat het zowel om voldoende werkaanbod/ kritische massa (de kwantitatieve component) alsook opleiding, kennis en ervaring (de kwalitatieve component). Om deze twee componenten goed te verankeren in dit uitvoeringsprogramma is onderscheid gemaakt tussen twee aspecten: A. Ondersteuning uitvoering externe veiligheidstaken (zie paragraaf 2.1) B. Versterking uitvoering omgevingsdiensten (zie paragraaf 2.2) IOV uitvoeringsprogramma 2015 Brabantse omgevingsdiensten 8

9 2.1 Ondersteuning taakuitvoering BG Nota bene: Alle genoemde aantallen producten die in de navolgende paragraaf aan de orde komen zijn uitdrukkelijk richtinggevend van aard. Hiervoor geldt geen resultaatverplichting. Het beschikbare bedrag voor ondersteuning taakuitvoering BG valt uiteen in een bedrag voor individuele producten/diensten voor gemeenten en activiteiten die projectmatig worden opgepakt (maar waar alle gemeenten van profiteren). Daar waar het projecten betreft wordt dit expliciet in de navolgende paragraaf aangegeven. Voor een overzicht van het beschikbare bedrag voor individuele producten/diensten en de verdeling daarvan over gemeenten zie bijlage Ondersteuning VTH A. Activiteit (extra) ondersteuning Situaties waarbij sprake is van complexe (niet-brzo) 3 vergunningen bijvoorbeeld meerdere risicobronnen, beoordeling gelijkwaardigheid van voorzieningen en bijzondere ruimtelijke omstandigheden vergen extra specialistische inbreng. Ook wijzigingen van bestaande vergunningen waarbij een verantwoording van het groepsrisico moet plaatsvinden vallen hieronder. Andere extra ondersteuning betreft het in beeld brengen van de consequenties van de veranderende wet- en regelgeving en de gevolgen van geactualiseerde PGS-publicaties (in 2015 zal het accent op LNG liggen). Hiervoor wordt een projectplan opgesteld. Tot slot kunnen branchegerichte toezicht- en/of handhavingsacties specialistische kennis van externe veiligheid vergen. Acties Ondersteuning circa 50 complexe (niet-brzo) vergunningen Inhaalslag verantwoording groepsrisico bij 10 vigerende provinciale vergunningen Projectplan gevolgen wet- en regelgeving & actualisaties PGS Inbreng EV-kennis in (branchegerichte) toezichtplannen Voor de verdeelsleutel van de middelen voor complexe vergunningen is aangesloten bij de gemeentelijke categorieënindeling van Brabant Veiliger (MWB: 56,6%, ZOB: 22% en BN: 21,4% ). Voor het projectplan PGS is van de beschikbare uit de Brabantse IOV-aanvraag gereserveerd. De overige middelen ( ) zijn overgeheveld naar Inbreng EV in branchegerichte toezichtsplannen. Als verdeelsleutel is uitgegaan van een gelijkwaardige bijdrage per OD; in de nadere uitwerking wordt beslist of de coördinerende OD meer middelen tot zijn beschikking krijgt. Voor de inbreng van EV in branchegerichte toezichtsplannen is per omgevingsdienst ook hetzelfde bedrag aangehouden. Ondersteuning VTH OMWB ODZOB ODBN Totaal Ondersteuning vergunningen Opstellen projectplan PGS & uitvoering Inbreng EV in branchegerichte toezichtsplannen BRZO-taken worden uitgevoerd door de BRZO-OD (OMWB) en worden gefinancierd uit deelprogramma 1 van het IOV. IOV uitvoeringsprogramma 2015 Brabantse omgevingsdiensten 9

10 B. Activiteit beheer RRGS Beheer van de gegevens in het risicoregister wordt in opdracht van gemeenten en provincie uitgevoerd door de omgevingsdiensten. Hiermee wordt bereikt dat de informatie in het register actueel, betrouwbaar en uniform is. Dit geldt zowel voor aanpassingen naar aanleiding van vergunningverlening als aanpassingen vanwege meldingen en toezichts- en handhavingsacties. Acties 200 registraties in het RRGS Voor de verdeelsleutel van de middelen is aangesloten bij de gemeentelijke categorieënindeling van Brabant Veiliger (MWB: 56,6%, ZOB: 22% en BN: 21,4% ). Beheer RRGS OMWB ODZOB ODBN Totaal 200 registraties (MWB: 120, ZOB: 40 en BN: 40) C. Activiteit kwaliteitsverbetering RRGS Naast het beheer van de RRGS-gegevens is het van belang dat de gegevens gelijke tred houden met wetgeving en inzichten die in beweging zijn. Bijvoorbeeld vanwege de introductie van generieke afstanden voor activiteiten waarvoor eerst een risicoanalyse nodig was. Via een gezamenlijke, projectmatige aanpak zullen de benodigde aanpassingen van het RRGS worden ingevoerd. Ook communicatie over de gevolgen van deze aanpassingen met gemeenten en provincie zal onderdeel uitmaken van de projectmatige aanpak. De volgende activiteiten zullen worden ontplooid: Acties In het projectplan zal aandacht zijn voor planning, organisatie, monitoring (afgestemd op kwartaalverantwoording IOV). Inhoudelijk acties zijn o.a.: Actualisatie: invoeren van generieke aanpassingen in het register, bijvoorbeeld invoer van standaardafstanden voor propaantanks m 3 zodra deze wettelijk zijn vastgelegd. Kennisopbouw en -uitwisseling: een RRGS-team, samengesteld uit medewerkers van omgevingsdiensten, beschikt over actuele kennis en fungeert als vraagbaak/helpdesk. Vanuit dit team worden verbetervoorstellen voor de risicoregistratie geïnitieerd. Leveren van RRGS-input aan landelijke deelprogramma s (1t/m3); voor zover de bijdrage niet wordt gedekt uit de middelen die voor deze landelijke deelprogramma s beschikbaar zijn. Uitvoering geven aan landelijke opschudactie RRGS. In opdracht van I&M is in 2014 de kwaliteit van de gegevens in 10 RRGS-categorieën door een EV-deskundige beoordeeld. Voor 1 juli 2015 dienen de geplaatste opmerkingen te zijn verwerkt. Het RRGS-team draagt zorg voor de uitvoering en draagt daarbij zorg voor afstemming met de provincie en gemeenten. Maandelijks wordt de voortgang gerapporteerd. Ondersteuning gemeenten bij het genereren van signaleringskaarten op basis van RRGSgegevens. Daarbij zal eventueel worden aangesloten bij landelijke ontwikkelingen op dit gebied. Voor de verdeelsleutel van de middelen is aangesloten bij de gemeentelijke categorieënindeling van Brabant Veiliger (MWB: 56,6%, ZOB: 22% en BN: 21,4% ). IOV uitvoeringsprogramma 2015 Brabantse omgevingsdiensten 10

11 Kwaliteitsverbetering RRGS OMWB ODZOB ODBN Totaal Opstellen projectplan & uitvoering D. Activiteit risicoberekeningen Om de consequenties van ruimtelijke ontwikkelingen op de omgevingsveiligheid in beeld te kunnen brengen worden risicoberekeningen uitgevoerd (Safeti, Carola, RBM II) of worden bestaande berekeningen getoetst en/of gemodificeerd. Gemeenten worden gestimuleerd om deze berekeningen te laten uitvoeren en/of te toetsen bij de omgevingsdiensten door de kosten voor dergelijke werkzaamheden (gedeeltelijk) te vergoeden. Omgevingsdiensten kunnen op deze wijze hun basis versterken en blijven voldoen aan de kwaliteitscriteria. Acties Uitvoeren 40 risicoberekeningen. Uitgaande van 40 risicoberekeningen is er per berekening gemiddeld beschikbaar. Niet in alle gevallen zal dit bedrag nodig zijn; in dat geval kunnen er meer berekeningen worden uitgevoerd voor hetzelfde bedrag. Voor de verdeelsleutel van de middelen over de OD s is aangesloten bij de gemeentelijke categorieënindeling van Brabant Veiliger (MWB: 56,6%, ZOB: 22% en BN: 21,4% ). Risicoberekeningen OMWB ODZOB ODBN Totaal Uitvoeren risicoberekeningen E. Activiteit RO-advisering RO-advisering maakt (nog) geen deel uit van de taken, die bij de omgevingsdiensten zijn ondergebracht. Om zowel omgevingsdiensten als indirect ook gemeenten te laten voldoen aan de kwaliteitscriteria 2.1 worden gemeenten gestimuleerd om RO-advisering op het vlak van externe veiligheid door de omgevingsdiensten te laten uitvoeren. Dit zal vorm worden gegeven door gerichte communicatie en het aanwenden van het beschikbare budget voor de financiering van een deel van de kosten van de RO-advisering. Acties Door de omgevingsdiensten zal ondersteuning worden gegeven aan gemeenten bij complexe situaties (knelpunten, bouwkundig advies PAG, bestemmingsplanwijzigingen om vestiging risicorelevant bedrijf te realiseren). Er wordt naar gestreefd om voor elke gemeente minimaal 1 ROadvies te maken, dat betrekking heeft op een complexe situatie. Indien dit niet haalbaar is, wordt advies gegeven over de overige situaties (beoordeling EV-paragraaf, bestemmingsplanwijzigingen in een invloedsgebied etc.). Voor de verdeelsleutel van de middelen is aangesloten bij de gemeentelijke categorieënindeling van Brabant Veiliger (MWB: 56,6%, ZOB: 22% en BN: 21,4% ). RO-advisering OMWB ODZOB ODBN Totaal Uitvoering IOV uitvoeringsprogramma 2015 Brabantse omgevingsdiensten 11

12 F. Activiteit ondersteuning saneringen Bevi, Bevb en Bevt Er bestaat geen volledig inzicht in mogelijke saneringssituaties op basis van het Bevi, Bevb en Bevt. Daarom wordt een gedegen inventarisatie verricht naar (mogelijke) saneringssituaties. De resultaten van de in 2014 uitgevoerde Brabant Veiliger-activiteit buisleidingen zullen hierbij als een van de vertrekpunten worden genomen. De volgende activiteiten zullen worden uitgevoerd: Acties Mocht bij RO-advisering blijken dat er sprake is van (latente) saneringssituaties rond Bevibedrijven, dan zal in overleg met gemeenten worden bezien hoe deze voorkomen en/of opgelost kunnen worden. Langs Basisnettrajecten zal samen met de gemeenten en provincie worden geïnventariseerd of er acute of latente saneringssituaties zijn. Indien uit de resultaten van de Brabant Veiliger-activiteit buisleidingen blijkt dat een vervolg noodzakelijk is, dan zal hieraan uitvoering worden gegeven. Opstellen plan van aanpak om saneringssituaties ongedaan te maken en hoe toekomstige saneringssituatie te vermijden. Voor de verdeelsleutel van de middelen is aangesloten bij de gemeentelijke categorieënindeling van Brabant Veiliger (MWB: 56,6%, ZOB: 22% en BN: 21,4% ). Saneringen OMWB ODZOB ODBN Totaal Inventarisatie Plan van aanpak borging Structuurvisie Omgevingsveiligheid Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet zal externe veiligheid op een andere manier in weten regelgeving landen dan nu het geval is. Dit zal moeten doorwerken in zogenaamde gemeentelijke structuurvisies omgevingsveiligheid. Omdat er nog geen (landelijk) format 4 voorhanden is, en omdat niet bekend is wat de structuurvisie moet inhouden zullen in 2015 in eerste instantie enkele pilots met de nieuwe structuurvisie worden gedraaid. Daarbij wordt voortgeborduurd op de resultaten van de activiteit Actualisatie beleidsvisie EV die in 2014 wordt afgerond. Gemeenten worden gestimuleerd om de structuurvisies af te stemmen met de Brabantse beleidsvisie externe veiligheid. De onderstaande activiteiten worden voorzien: Activiteit opstellen structuurvisies Een structuurvisie omgevingsveiligheid is een nieuw fenomeen. Het is nog niet bekend hoe deze er uit zal moeten gaan zien. Op landelijk niveau worden standaarden en formats ontwikkeld. Een bijdrage zal worden geleverd aan de totstandkoming en toetsing op bruikbaarheid daarvan. Deze kennis zal onderling worden gedeeld in Omdat in 2015 pas duidelijk zal worden hoe de structuurvisie er uit zal gaan zien, zullen in 2015 enkele pilots met het opstellen ervan worden gedraaid (2 per regio). Hierbij zal de nadrukkelijk aandacht zijn voor raakvlakken met het provinciale beleid (beleidsvisie EV, PMP, structuurvisie). Acties 4 Er is inmiddels wel een publicatie beschikbaar van de IPO taakgroep EV-visies, waarin randvoorwaarden zijn opgenomen waaraan een EV-visie moet voldoen. Dit is echter geen format. IOV uitvoeringsprogramma 2015 Brabantse omgevingsdiensten 12

13 Afstemming en coördinatie gemeentelijke en provinciale structuurvisies, kennisopbouw, onderlinge afstemming omgevingsdiensten en planning en uitvoering 6 pilots. Elke OD zal 2 pilots bij gemeenten uitvoeren. Verder zal onderzocht worden of het uitvoeren van een pilot bij de provincie wenselijk en haalbaar is. Opstellen structuurvisies OMWB ODZOB ODBN Totaal Uitvoeren 6 pilots (2 per OD) Verantwoording groepsrisico Gemeenten zullen worden gestimuleerd om verantwoordingen van het groepsrisico door de omgevingsdiensten te laten uitvoeren. Dit gebeurt door een deel van de kosten van het opstellen van de verantwoording uit IOV-middelen te bekostigen. Hierbij zal bijzondere aandacht zijn voor de resultaten van het Verbeterprogramma Groepsrisico. Ook de procesbeschrijvingen en formulieren van de activiteit Samenwerking OD, VR en gemeenten worden toegepast. Activiteit opstellen verantwoording groepsrisico Er wordt naar gestreefd om per gemeente ten minste 1 verantwoording te maken 5 (In Brabant: 68 verantwoordingen groepsrisico). Een evenredige verdeling tussen verantwoording op basis Bevi (art 12 en art. 13), Bevb en Crnvgs (toekomst: Bevt) wordt hierbij nagestreefd). Acties Uitvoeren van 68 verantwoordingen groepsrisico Verdeelsleutel: : 68 = ca ,- per verantwoording MWB: 27 (+1 van BN) = 28 x 2.000, ZOB: 21 x 2.000, BN: 19 x Verantwoording GR OMWB ODZOB ODBN Totaal Uitvoeren verantwoordingen Transport gevaarlijke stoffen Met het van kracht worden van het Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt) krijgt het basisnet zijn wettelijke basis en ontstaat een eenduidig toetsingskader bij ruimtelijke besluiten binnen het invloedsgebied van transportroutes. Transport van gevaarlijke stoffen vindt plaats via het basisnet (water, weg spoor) en ook over provinciale en gemeentelijke wegen naar de uiteindelijke bestemming. In 2007 zijn voor alle gemeenten in Brabant de transportstromen over gemeentelijke wegen in kaart gebracht. In beeld gebracht dient te worden hoe deze wegen aansluiten op het basisnet en of de inventarisaties uit 2007 nog actueel zijn. 5 In dit programma wordt uitgegaan van 1 verantwoording per gemeente. Het kan zijn dat, na inventarisatie van te verwachten verantwoordingen en overleg met gemeenten, hiervan wordt afgeweken. Het kan bv. blijken dat een meer evenwichtig resultaat wordt bereikt door uit te gaan van een voorlopige bijdrage per verantwoording. De hoogte van deze voorlopige bijdrage wordt dan gebaseerd op het te verwachten aantal verantwoordingen. Achteraf zal dan verrekening plaatsvinden op basis van het aantal daadwerkelijk uitgevoerde verantwoordingen. IOV uitvoeringsprogramma 2015 Brabantse omgevingsdiensten 13

14 Activiteit actualisatie VGS Vaststellen in hoeverre de in 2007 gemaakte inventarisaties van transport van gevaarlijke stoffen over gemeentelijke en provinciale wegen nog actueel zijn. Verder is het nodig om na te gaan of, op de plaatsen waar deze is vastgesteld, de routering aansluit op het basisnet. Acties Check bestaande inventarisaties, actualisatie uitgangspunten en meenemen aansluiting eventuele routering op basisnet. Voor de verdeelsleutel van de middelen is aangesloten bij de gemeentelijke categorieënindeling van Brabant Veiliger (MWB: 56,6%, ZOB: 22% en BN: 21,4% ). Hiervan hoeven niet alle gemeentelijke inventarisaties te worden uitgevoerd. In 2016, 2017 en 2018 zullen hiervoor ook middelen worden gereserveerd. VGS-Actualisaties OMWB ODZOB ODBN Totaal Uitvoeren actualisaties Versterking uitvoering omgevingsdiensten Omgevingsdiensten moeten voldoende robuust zijn om blijvend aan de landelijk vastgestelde kwaliteitscriteria voor de uitvoering van hun taken te kunnen voldoen. Dit wordt onder meer bereikt door: samenwerking en afstemming tussen omgevingsdiensten, gemeenten, provincie en veiligheidsregio s, waardoor een hogere kwaliteit en meer uniformiteit wordt georganiseerd; uitwisseling van expertise en ervaring, zowel in specifieke gevallen als via deelname in landelijke trajecten zodat kennisuitwisseling adequaat verloopt; ervoor te zorgen dat dit beleidsveld een goede plek krijgt in de omgevingswet onder andere door deelname aan landelijke overleggremia. Bovengenoemde aanpak sluit aan bij de ambities die onder het thema samenwerken en verbinden van het provinciale risicobeleid zijn opgenomen. De versterking uitvoering omgevingsdiensten omvat kennisopbouw en uitwisseling, communicatie en borging. Deze worden hieronder toegelicht Kennisopbouw Het bijhouden en toepassen van alle ontwikkelingen op EV-gebied is onderdeel van de taken van de Brabantse omgevingsdiensten. Hiertoe zullen in 2015 de volgende werkzaamheden worden verricht: Acties Activiteit ondersteuning RO Omgevingsdiensten moeten op de hoogte blijven van actuele ontwikkelingen en daar zelf een bijdrage aan leveren. Kennisuitwisseling en uniformiteit kunnen bijvoorbeeld worden bevorderd door een collegiale toets te laten uitvoeren door een andere omgevingsdienst. Deze mogelijkheden worden verkend. Kennis wordt op peil gehouden door deelname aan landelijke congressen (bijv. Relevant) en landelijke werkgroepen, deelname aan gebruikersbijeenkomsten van Safeti, Carola en RBM II, etc. Uitwisseling van ervaring en kennis vindt vooral plaats via regionale afstemmingsoverleg en regioteams GR (verbeterprogramma groepsrisico). IOV uitvoeringsprogramma 2015 Brabantse omgevingsdiensten 14

15 Structuurvisie Omgevingsveiligheid Vanuit de afspraken gemaakt in het kader van het verbeterprogramma groepsrisico wordt van bevoegd gezagen verwacht dat zij hun structuurvisie omgevingsveiligheid verankeren. Er wordt landelijk nog gewerkt aan de vormgeving hiervan. Er worden standaarden en formats ontwikkeld. Een bijdrage zal worden geleverd in de totstandkoming en toetsing op bruikbaarheid daarvan. Deze kennis zal onderling worden gedeeld in Goede afstemming tussen ambities van de Brabantse beleidsvisie EV met daaraan gekoppeld uitvoeringsprogramma en de gemeentelijke (structuur)visies moet worden gewaarborgd. Periodieke afstemming tussen en overleg met vertegenwoordigers van provincie, veiligheidsregio s en omgevingsdiensten is onontbeerlijk. Per omgevingsdienst wordt in 2015 budget beschikbaar gesteld voor overleg, coördinatie, afstemming, planning enz. op provinciaal niveau en voor kennisopbouw en uitwisseling op regionaal en landelijk niveau. Groepsrisico Beoordeeld zal worden of de instrumenten van het Verbeterprogramma Groepsrisico kunnen worden ingezet. Aandacht zal uitgaan naar het zo veel mogelijk standaardiseren en uniformeren van het proces en opbouw van de verantwoordingen. Hierbij zal ook aandacht zijn voor de doorwerking van de provinciale beleidsvisie externe veiligheid, met name waar het gaat om de brede belangenafweging. Voorbeelden zullen worden gedeeld. Transport gevaarlijke stoffen Implementatie van Bevt en Uitvoering Wet vervoer gevaarlijke stoffen. In 2015 zal het Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt) van kracht worden. Kennis over dit besluit, de toepassing en de gevolgen ervan zal worden opgebouwd door de omgevingsdiensten. Ook zal onderzocht worden in hoeverre de (structuur)visie omgevingsveiligheid kan bijdragen aan een goede uitvoering van het Bevt. Hiervoor wordt een gezamenlijk projectplan opgesteld. Iedere omgevingsdienst zal aan kennisopbouw moeten doen. Daarom is gekozen voor een gelijke verdeling van de middelen. Voor de afzonderlijke budgetten voor kennisopbouw per activiteit wordt verwezen naar het financieel overzicht in hoofdstuk 4. Kennisopbouw activiteiten OMWB ODZOB ODBN Totaal Uitvoeren kennisopbouw Communicatie Het onderdeel communicatie heeft betrekking op alle activiteiten die in dit uitvoeringsprogramma opgenomen zijn. De communicatie zal afhankelijk van de inhoud plaatsvinden op regionale of op provinciale schaal. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van verschillende middelen. Op provinciale schaal is een website, een periodieke nieuwsbrief en minimaal één bijeenkomst voorzien. Bij communicatie op regionale schaal wordt vooral gedacht aan gerichte bijeenkomsten en overleggen. De communicatie zal worden uitgewerkt in één gezamenlijk (3 OD s) communicatieplan. Daarin zal ruimte zijn voor de regiospecifieke communicatie. Er zal in onderling overleg een projectleider voor de uitvoering van het communicatieplan worden aangewezen. IOV uitvoeringsprogramma 2015 Brabantse omgevingsdiensten 15

16 Iedere omgevingsdienst zal de communicatie moeten vormgeven. Daarom is gekozen voor een gelijke verdeling van de middelen. Voor de afzonderlijke budgetten voor communicatie per activiteit wordt verwezen naar het financieel overzicht in hoofdstuk 4. Communicatie activiteiten OMWB ODZOB ODBN Totaal Opstellen communicatieplan & uitvoeren activiteiten Borging Een belangrijke doelstelling van het IOV is het borgen en vasthouden van de kennis en expertise op het gebied van externe veiligheid. Acties Borging geldt voor alle activiteiten die in dit uitvoeringsprogramma zijn opgenomen. De drie Brabantse OD s zullen dit zoveel mogelijk gezamenlijk regelen. Daar waar mogelijk wordt een provinciebreed afgestemd over de monitoring van de in onderhavig uitvoeringsprogramma opgenomen activiteiten. Onderdeel hiervan behelst het opstellen en communiceren van kwartaalrapportages met gemeenten en provincie. Verder zal in 2015 aandacht zijn voor: Ondersteuning BG Het uitvoeren van interne audits en kruisaudits draagt bij aan een goede inbedding van omgevingsveiligheid in VTH. De resultaten van de in 2013 uitgevoerde kruisaudit pilot bij de provincie Noord Brabant kunnen door de omgevingsdiensten in praktijk worden gebracht. Het trainen en opleiden van (interne) auditors maakt hiervan onderdeel uit. Hiervoor wordt een projectplan opgesteld, waarin ook aandacht is voor een meerjaren auditprogramma. Implementatie landelijke EV-werkstandaarden (Relevant). Aandacht voor doorwerking en borging in de werkprocessen van de Brabantse omgevingsdiensten. Borging van externe veiligheid in RO-processen vergt nog de nodige aandacht. Het introduceren van de Handreiking basiskennis is een van de hulpmiddelen voor borging bij gemeenten en omgevingdiensten. De uitvoering van interne en audits en kruisaudits is een ander hulpmiddel dat toegepast zal gaan worden om omgevingsveiligheid goed te borgen in RO. Structuurvisie Omgevingsveiligheid Opstellen planning zodat in 2018 alle Brabantse gemeenten beschikken over een structuurvisie omgevingsveiligheid. Groepsrisico (Landelijk) ontwikkelde standaarden en formats, die beschikbaar komen uit bv. de activiteit Samenwerking gemeenten, provincie, veiligheidsregio en omgevingsdienst zullen worden gekoppeld aan de werkprocessen van gemeenten en omgevingsdiensten. Transport gevaarlijke stoffen Werkprocessen van de omgevingsdiensten en gemeenten worden zodanig ingericht dat bij ruimtelijke besluiten altijd wordt getoetst aan de Crnvgs (toekomst: Bevt). Dit zal gebeuren door het maken of aanpassen van werkafspraken/ borgingsdocumenten. Iedere omgevingsdienst zal bovengenoemde acties moeten borgen c.q. uitvoeren. Hieronder is het totaalbudget opgenomen. Voor de afzonderlijke budgetten per activiteit wordt verwezen naar het financieel overzicht in hoofdstuk 4. De middelen voor borging saneringssituaties zijn ondergebracht IOV uitvoeringsprogramma 2015 Brabantse omgevingsdiensten 16

17 bij ondersteuning BG, omdat dit betrekking heeft op de uitvoeringspraktijk en minder op het inrichten en borgen van werkprocessen. Borging activiteiten OMWB ODZOB ODBN Totaal Uitvoering borging Monitoring Dit uitvoeringsprogramma is gebaseerd op aannames. Zoals in de inleiding is aangegeven worden deze aannames door de individuele omgevingsdiensten verder aangescherpt in samenwerking met de gemeenten en de provincie. In de loop van 2015 zal duidelijk worden in hoeverre deze aannames juist zijn. Het kan zijn dat daarvoor verschuivingen binnen de begroting nodig zijn zowel wat betreft uitvoeringsfacet als tussen de regio s. Per kwartaal zal de stand van zaken worden gemonitord aan de hand van het financiële monitoringsformat dat in bijlage 2 is te vinden. De omgevingdiensten zullen hierop hun administratieve organisatie inrichten. Voor het monitoren van activiteiten die projectmatig worden opgepakt gebruik zal het voortgangsformulier worden gebruikt dat in bijlage 3 is opgenomen. De resultaten van deze monitoring zullen zowel met de gemeenten als met de provincie worden teruggekoppeld. Denk bijvoorbeeld aan het provinciale kernteam en de regionale overleggremia. Er zal, indien nodig, in onderling overleg tussen de omgevingsdiensten, worden beoordeeld of begrotingswijzigingen of onderlinge uitbesteding aan de orde is. De omgevingdiensten zullen de kosten van de monitoringsactiviteiten ten laste laten komen van de post borging. IOV uitvoeringsprogramma 2015 Brabantse omgevingsdiensten 17

18 4. Financieel overzicht IOV UITVOERINGSPROGRAMMA BRABANTSE OMGEVINGSDIENSTEN Onderdeel Facet Activiteit OMWB ODZOB ODBN Totaal Ondersteuning taakuitvoering BG Ondersteuning BG Structuurvisie omgevingsveiligheid Ondersteuning vergunningen Project PGS Inbreng EV in branchegerichte toezichtsplannen Beheer RRGS Kwaliteitsverbetering RRGS Risicoberekeningen RO-advisering Ondersteuning saneringen (Bevt, Bevb) Plan van aanpak borging saneringen Uitvoering 6 pilots; 2 per regio Verantwoording groepsrisico Uitvoeren 68 verantwoordingen Transport gevaarlijke stoffen Uitvoeren actualisaties Versterking Ondersteuning BG uitvoering OD s Structuurvisie omgevingsveiligheid Kennisopbouw Groepsrisico Transport gevaarlijke stoffen Ondersteuning BG Structuurvisie omgevingsveiligheid Communicatie Groepsrisico Vervoer gevaarlijke stoffen Borging Ondersteuning BG Structuurvisie omgevingsveiligheid Groepsrisico Transport gevaarlijke stoffen TOTAAL Totaal ondersteuning taakuitvoering BG Totaal versterking uitvoering OD s

19 Bijlage 1: Verdeling gemeenten Categorie Midden/West Brabant Aantal gemeenten Bedrag Totaal Zuidoost Brabant Aantal gemeenten Bedrag Brabant Noord Aantal gemeenten A A B B C C Bedrag Totaal Eindtotaal Uitgangspunten verdeling: Verdeelsleutel programma Brabant Veiliger gehanteerd Relatief meer aandacht (geld) voor C-gemeenten Provincie wordt per regio als B2-gemeente beschouwd Resterende bedrag ten behoeve van ondersteuning taakuitvoering BG wordt projectmatig en Brabantbreed ingezet door de OD s. Categorie A1 A2 B1 B2 C1 C2 Gemeente Breda, Eindhoven, Moerdijk, Tilburg Bergen op Zoom, Oosterhout, Roosendaal, s-hertogenbosch Etten-Leur, Helmond, Oss, Waalwijk Cuijk, Deurne, Halderberge, Heusden, Uden, Veghel Best, Bladel, Boxtel, Dongen, Geertruidenberg, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Gilze-Rijen, Laarbeek, Rucphen, Son en Breugel, Steenbergen, Veldhoven, Vught, Werkendam, Woensdrecht Aalburg, Alphen-Chaam, Asten, Baarle-Nassau, Bergeijk, Bernheze, Boekel, Boxmeer, Cranendonck, Drimmelen, Eersel, Goirle, Grave, Haaren, Heeze-Leende, Hilvarenbeek, Landerd, Lith, Loon op zand, Maasdonk, Mill en St. Hubert, Nuenen, Oirschot, Oisterwijk, Reusel-De Mierden, Schijndel, Sint Anthonis, Sint Michielsgestel, Sint Oedenrode, Someren, Valkenswaard, Waalre, Woudrichem, Zundert IOV uitvoeringsprogramma 2015 Brabantse omgevingsdiensten 19

20 Bijlage 2: Overzicht per activiteit tbv monitoring IOV-UP 2015 Brabantse OD s deelprogramma 4 Totalen per activiteit Activiteit 1 - Ondersteuning taakuitvoering bevoegd gezag Activiteit 2 - Structuurvisies omgevingsveiligheid Activiteit 3 - Groepsrisico Activiteit 4 - Transport gevaarlijke stoffen Totaal deelprogramma Overzicht IOV-UP 2015 Brabantse OD s Activiteit 1a Ondersteuning VTH 200 RRGS registraties ,00 RRGS-team, actualistaie Revi, vraagbaak ,00 Gevolgen actualisatie PGS ,00 EV in branchetoezichtplannen ,00 Ondersteuning 50 vergunningen ,00 Communicatie ,00 Borging EV VTH ,00 Totaal 1a ,00 Activiteit 1b Ondersteuning RO Risicoberekeningen ,00 RO-advisering ,00 Kennisopbouw en -uitwisseling ,00 Communicatie ,00 Totaal 1b ,00 Activiteit 1c Ondersteuning saneringen Bevt, Bevb Inventarisatie en ondersteuning ,00 Communicatie ,00 Plan van aanpak borging saneringen ,00 Totaal 1c ,00 Activiteit 2 Structuurvisie omgevingsveiligheid 6 pilots structuurvisie ,00 Kennisopbouw en -uitwisseling, coördinatie, coördinatie OD's, planning ,00 Communicatie ,00 Totaal ,00 Activiteit 3 Groepsrisico Ondersteuning gemeenten verantwoording GR ,00 kennisopbouw en -uitwisseling ,00 Communicatie 5.000,00 Borging ,00 Totaal ,00 Activiteit 4 Transport gevaarlijke stoffen Aansluiten van gerouteerde trajecten op basisnet ,00 Kennisopbouw, -uitwisseling ,00 Communicatie 5.000,00 Borging ,00 Totaal ,00

21 Bijlage 3: Projectvoortgangsformulier Projectomschrijving Deelprogramma 6 Projecttitel Doelstelling Resultaat Vertreksituatie 7 Activiteiten 2015 Follow-up 8 Proces Tussenproduct 1 Tussenproduct 2 Tussenproduct 3 Tussenproduct 4 Eindproduct Projectbeheersing Project (titel) Beschrijving product Opleverdatum Activiteiten per kwartaal 1 ste (uren) Tijd 2 de (uren) 3 de (uren) 4 de (uren) Totaal (uren) Personeel Materieel Totaal Kwaliteit Afbreukrisico s Informatie Communicatie 1ste ( ) Geld 2de ( ) 3de ( ) 4de ( ) Planning 1ste 2de 3de 4de Kwaliteit / afbreukrisico s Informatie / communicatie Totaal ( ) 6 Deelprogramma s zijn: Ondersteuning taakuitvoering BG, Structuurvisies Omgevingsveiligheid, Groepsrisico en Transport gevaarlijke stoffen 7 Wat is er al gerealiseerd bij aanvang van het project? 8 Van het eindproduct IOV uitvoeringsprogramma 2015 Brabantse omgevingsdiensten 21

22

Regionaal werkprogramma Omgevingsdienst Brabant Noord

Regionaal werkprogramma Omgevingsdienst Brabant Noord Regionaal werkprogramma 2016 Omgevingsdienst Brabant Noord Colofon Opdrachtgever : Omgevingsdienst Brabant Noord Project : IOV - Regionaal werkprogramma 2016 Nummer : - Status : definitief Datum : januari

Nadere informatie

Bouwaanvragen agrarische bedrijven t/m 20 september 2013 aanvragen per gemeente per week. week 13 (t/m 29-3) week 11 (t/m 15-3) week 12 (t/m 22-3)

Bouwaanvragen agrarische bedrijven t/m 20 september 2013 aanvragen per gemeente per week. week 13 (t/m 29-3) week 11 (t/m 15-3) week 12 (t/m 22-3) Bouwaanvragen agrarische bedrijven t/m 20 september 203 aanvragen per gemeente per 4- ) 2 -) 3 8-) 4 25-) 5 6-8- 2) 2) 7 5-2) 8 22-2) 9-0 8-5- 2 22-3 29-4 5-4 7-5 4-6 2-7 28-8 5-5) 9 2-5) 20 9-5) West

Nadere informatie

KWALITEITSIMPULS OMGEVINGSVEILIGHEID ZUIDOOST-BRABANT 2016

KWALITEITSIMPULS OMGEVINGSVEILIGHEID ZUIDOOST-BRABANT 2016 KWALITEITSIMPULS OMGEVINGSVEILIGHEID ZUIDOOSTBRABANT 2016 2 van 12 3 van 12 4 van 12 1 Het Brabantse UPIOV 2016 is te downloaden van: https://www.omgevingsdienst.nl/mijn+kennisnet/brabantnet/impuls+omgevingsveiligheid+iov+brabant/zuid

Nadere informatie

IVBOB. Illlllllll IIII llllllll II. Platform Samenwerkende Ouderenorganisatíes Brabant IO16004186 21/01/2016. VBOB Project Cliëntondersteuning

IVBOB. Illlllllll IIII llllllll II. Platform Samenwerkende Ouderenorganisatíes Brabant IO16004186 21/01/2016. VBOB Project Cliëntondersteuning Illlllllll IIII llllllll II IO16004186 21/01/2016 IVBOB Stichting Verenigde Bonden Overleg Brabant Gemeente Oosterhout T.a.v. College van Burgemeesters en Wethouders Postbus 10150 4900 GB OOSTERHOUT NB

Nadere informatie

IVBOB. pagina 1 van 1. Gemeente Drimmelen - VBOB Cliëntondersteuning

IVBOB. pagina 1 van 1. Gemeente Drimmelen - VBOB Cliëntondersteuning pagina 1 van 1 Gemeente Drimmelen - VBOB Cliëntondersteuning - 4 2 0 JAN. 2016 Van: kbo-brabant Aan: kbo-brabant Datum: 20-1-2016 14:04 v\mo\ 6g Onderwerp: VBOB

Nadere informatie

Inwonertal Brabant groeit met ruim 9000

Inwonertal Brabant groeit met ruim 9000 Inwonertal Brabant groeit met ruim 9 s-hertogenbosch, 7 maart 212 - In 211 is de Brabantse bevolking met 9.3 mensen toegenomen. Daarmee ligt de bevolkingsgroei vrijwel op hetzelfde niveau als de laatste

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, oktober 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, oktober 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, oktober 2015 Toename WW-uitkeringen Het aantal WW-uitkeringen is afgelopen gestegen. Ten opzichte van vorig jaar is het aantal WW-uitkeringen eveneens toegenomen.

Nadere informatie

Indeling bibliotheken in groot, middelgroot en klein

Indeling bibliotheken in groot, middelgroot en klein Inleiding Kerncijfers is onderdeel van het Cubiss-werkplan van 214. In opdracht van de Provincie Noord- Brabant wordt sinds 211 jaarlijks een analyse gemaakt van de kerncijfers die door het VOB worden

Nadere informatie

Persbericht. Groei Brabantse woningvoorraad in jaren niet zo hoog

Persbericht. Groei Brabantse woningvoorraad in jaren niet zo hoog Persbericht Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC s-hertogenbosch Telefoon (073) 681 28 12 Fax (073) 614 11 15 info@brabant.nl www.brabant.nl Bank ING 67.45.60.043 Postbank 1070176 Datum 31 maart 2008 Nummer

Nadere informatie

Huisvesting van asielzoekers en vergunninghouders

Huisvesting van asielzoekers en vergunninghouders Huisvesting van asielzoekers en vergunninghouders Verschillende partijen spelen een rol bij de huisvesting van asielzoekers en vergunninghouders in de provincie Noord-Brabant. Europa wordt op dit moment

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, oktober 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, oktober 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, oktober 2014 Lichte daling WW-uitkeringen In oktober daalt het aantal WW-uitkeringen opnieuw. Het aantal WW-uitkeringen is nog wel hoger dan een jaar geleden. In

Nadere informatie

Arbeidsmarktinformatie. Noord-Brabant, september 2012

Arbeidsmarktinformatie. Noord-Brabant, september 2012 Arbeidsmarktinformatie Noord-Brabant, september 2012 Stijging aantal niet-werkende werkzoekenden in Noord-Brabant Het aantal nww dat ingeschreven staat bij UWV in Noord-Brabant kwam aan het einde van september

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, mei 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, mei 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, mei 2014 Opnieuw daling WW-uitkeringen in Noord-Brabant Het herstel van de Nederlandse economie vertaalt zich in Noord-Brabant in een daling van het aantal WW-uitkeringen

Nadere informatie

register gemeenteschappelijke regelingen gemeente s- als bedoeld in artikel 27 Wet Gemeenschappelijke regelingen

register gemeenteschappelijke regelingen gemeente s- als bedoeld in artikel 27 Wet Gemeenschappelijke regelingen Register van Gemeenschappelijke regelingen gemeente s-hertogenbosch als bedoeld in artikel 27 Wet Gemeenschappelijke regelingen stand van zaken 2015 Toelichting Ter behartiging van één of meerdere doelstellingen

Nadere informatie

Register van Gemeenschappelijke Regelingen als bedoeld in artikel 27 van de Wet Gemeenschappelijke regelingen

Register van Gemeenschappelijke Regelingen als bedoeld in artikel 27 van de Wet Gemeenschappelijke regelingen Register van Gemeenschappelijke Regelingen als bedoeld in artikel 27 van de Wet Gemeenschappelijke regelingen Versiebeheer Aanpassing d.d... Bijgewerkt door: 22 november 2010 N. Vintcent (nv404) 7 juli

Nadere informatie

register gemeenteschappelijke regelingen gemeente s- als bedoeld in artikel 27 Wet Gemeenschappelijke regelingen

register gemeenteschappelijke regelingen gemeente s- als bedoeld in artikel 27 Wet Gemeenschappelijke regelingen Register van Gemeenschappelijke regelingen gemeente s-hertogenbosch als bedoeld in artikel 27 Wet Gemeenschappelijke regelingen stand van zaken 2016 Toelichting Ter behartiging van één of meerdere doelstellingen

Nadere informatie

MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland 2012/2013. Gemeente Oss

MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland 2012/2013. Gemeente Oss MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland 2012/2013 Gemeente Oss Voorwoord Groningen, september 2013 Voor u ligt het resultaat van het in 2012 en 2013 gehouden onderzoek naar de MKBvriendelijkste gemeente

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, november 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, november 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, november 2016 Minder nieuwe WW-uitkeringen Noord-Brabant In de periode januari tot en met november 2016 zijn 66.500 nieuwe WWuitkeringen verstrekt in Noord-Brabant.

Nadere informatie

Register artikel 27 Wet gemeenschappelijke regelingen Gemeente Waalwijk

Register artikel 27 Wet gemeenschappelijke regelingen Gemeente Waalwijk Register artikel 27 Wet gemeenschappelijke regelingen Gemeente Waalwijk 20-1-2015 Gemeenschappelijke regeling veiligheidsregio Midden- en West-Brabant GR Veiligheidsregio MWB Tilburg College van Waalwijk

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, augustus 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, augustus 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, augustus 2015 Arbeidsmarkt wordt krapper Het aantal ontstane vacatures is in het tweede kwartaal van 2015 verder toegenomen. De spanning op de arbeidsmarkt neemt

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, september 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, september 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, september 2014 Daling WW-uitkeringen In september daalt het aantal WW-uitkeringen opnieuw. Het aantal WWuitkeringen is nog wel hoger dan een jaar geleden. Het aandeel

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, december 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, december 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, december 2016 Daling WW-uitkeringen in Noord-Brabant Het aantal WW-uitkeringen in Noord-Brabant laat in december 2016 een dalende lijn zien, zowel ten opzichte van

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, juni 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, juni 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, juni 2016 Minder nieuwe WW-uitkeringen Noord-Brabant In het eerste halfjaar van 2016 zijn 39.400 nieuwe WW-uitkeringen verstrekt in Noord-Brabant. Dat zijn er 7.200

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, juni 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, juni 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, juni 2015 Daling WW-uitkeringen In juni daalt het aantal WW-uitkeringen in Noord-Brabant. Afgelopen jaar is het aantal WW-uitkeringen verstrekt aan vrouwen toegenomen;

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN. 5) Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord (RAV)

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN. 5) Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord (RAV) GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN Toelichting Overzicht aantal leden en aan te wijzen door wie Overzicht leden voor de periode 2014-2018 Gemeenschappelijke regelingen 1) Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, december 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, december 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, december 2015 Toename WW-uitkeringen Het aantal WW-uitkeringen is in december toegenomen ten opzichte van vorige. Deze toename is vrijwel ieder jaar in december

Nadere informatie

Arbeidsmarktinformatie. Noord-Brabant, oktober 2013

Arbeidsmarktinformatie. Noord-Brabant, oktober 2013 Arbeidsmarktinformatie Noord-Brabant, oktober 2013 Aantal WW-uitkeringen in Noord-Brabant toegenomen Eind oktober waren er in Noord-Brabant 64.000 lopende WW-uitkeringen. Dat is 5,5% van de beroepsbevolking.

Nadere informatie

AUDITPLAN KWALITEITSCRITERIA EXTERNE VEILIGHEID

AUDITPLAN KWALITEITSCRITERIA EXTERNE VEILIGHEID AUDITPLAN KWALITEITSCRITERIA EXTERNE VEILIGHEID AUDITPLAN KWALITEITSCRITERIA EXTERNE VEILIGHEID Doel van de Audit Criteria Aandachtsgebieden Opzet van de audit o o o o o o o o o Uitvoering audit Opmerking:

Nadere informatie

Tarievenregeling. Per 1 januari 2013. Behorend bij de Algemene Voorwaarden Drinkwater

Tarievenregeling. Per 1 januari 2013. Behorend bij de Algemene Voorwaarden Drinkwater Tarievenregeling Per 1 januari 2013 Behorend bij de Algemene Voorwaarden Drinkwater 1 1 Inhoudsopgave 1. Tarieven van Brabant Water 2013 3 1.1 Abonnementstarief 3 1.2 Hoe zijn de tarieven opgebouwd? 3

Nadere informatie

Zundertse Regelgeving

Zundertse Regelgeving Zundertse Regelgeving Zaaknummer: Z16-001872 Documentnummer: ZD17012158 Rubriek: Algemeen Naam regeling: Register Citeertitel: telijke grondslag, artikel 27 lid 1 Vastgesteld door College Datum vaststelling

Nadere informatie

Arbeidsmarktinformatie. Noord-Brabant, februari 2014

Arbeidsmarktinformatie. Noord-Brabant, februari 2014 Arbeidsmarktinformatie Noord-Brabant, februari 2014 Stabilisatie aantal WW-uitkeringen in Noord-Brabant In februari 2014 is het aantal lopende WW-uitkeringen in Noord-Brabant nagenoeg gelijk gebleven ten

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, april 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, april 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, april 2016 Minder nieuwe WW-uitkeringen Noord-Brabant In de eerste vier en van 2016 zijn 27.700 nieuwe WW-uitkeringen verstrekt in Noord-Brabant. Dat zijn er 7.800

Nadere informatie

Arbeidsmarktinformatie. Noord-Brabant, september 2013

Arbeidsmarktinformatie. Noord-Brabant, september 2013 Arbeidsmarktinformatie Noord-Brabant, september 2013 Aantal WW-uitkeringen in Noord-Brabant onveranderd Nederland heeft al geruime tijd te maken met moeilijke en onzekere economische omstandigheden. Momenteel

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, maart 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, maart 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, maart 2016 Doorstroom van WW naar bijstand in grotere gemeenten hoger Het aantal mensen dat na afloop van de WW in de bijstand terecht komt groeide de afgelopen

Nadere informatie

Subsidieregeling transformatie jeugdzorg Noord-Brabant 2013

Subsidieregeling transformatie jeugdzorg Noord-Brabant 2013 CVDR Officiële uitgave van Noord-Brabant. Nr. CVDR300136_3 6 december 2016 Subsidieregeling transformatie jeugdzorg Noord-Brabant 2013 Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Gelet op artikel 2 van de Algemene

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, november 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, november 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, november 2014 Stabilisatie WW-uitkeringen In november blijft het aantal WW-uitkeringen vrijwel gelijk. De arbeidsmarkt lijkt zich te herstellen. Het aantal openstaande

Nadere informatie

Register artikel 27 Wet gemeenschappelijke regelingen Gemeente Waalwijk. 1 november 2016

Register artikel 27 Wet gemeenschappelijke regelingen Gemeente Waalwijk. 1 november 2016 Register artikel 27 Wet gemeenschappelijke regelingen Gemeente Waalwijk 1 november 2016 Gemeenschappelijke regeling veiligheidsregio Midden- en West-Brabant GR Veiligheidsregio MWB Tilburg Colleges van

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord vergelijking oud-nieuw

Gemeenschappelijke regeling Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord vergelijking oud-nieuw Gemeenschappelijke regeling Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord vergelijking oud-nieuw In dit overzicht staan alleen de (onderdelen van) artikelen uit de regeling met een inhoudelijke

Nadere informatie

Betreft: liquidatie Gemeenschappelijke Regeling Welstandszorg Noord-Brabant (WzNB Mooi Brabant)

Betreft: liquidatie Gemeenschappelijke Regeling Welstandszorg Noord-Brabant (WzNB Mooi Brabant) INGEKOMEN 2 0 MEI 2014 Gemeente Heusden WzNB MOOI BRABANT Aan het College van Burgemeester van de gemeente Heusden Postbus 41 5250 AA Vlijmen en Wethouders WzN B Mooi Brabant Postbus 2047 2800 BD GOUDA

Nadere informatie

Arbeidsmarktinformatie. Noord-Brabant, maart 2014

Arbeidsmarktinformatie. Noord-Brabant, maart 2014 Arbeidsmarktinformatie Noord-Brabant, maart 2014 Aantal WW-uitkeringen in Noord-Brabant onveranderd In maart 2014 is het aantal lopende WW-uitkeringen in Noord-Brabant nauwelijks veranderd ten opzichte

Nadere informatie

Arbeidsmarktinformatie. Noord-Brabant, februari 2013

Arbeidsmarktinformatie. Noord-Brabant, februari 2013 Arbeidsmarktinformatie Noord-Brabant, februari 2013 Wederom stijging aantal niet-werkende werkzoekenden in Noord-Brabant Het aantal niet-werkende werkzoekenden (nww) in Noord-Brabant is in februari 2013

Nadere informatie

MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland 2008 Provincie Noord-Brabant Oss

MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland 2008 Provincie Noord-Brabant Oss MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland 2008 Provincie Noord-Brabant Oss Laan Corpus den Hoorn 300 9728 JT Groningen Telefoon (050) 595 73 00 Telefax (050) 595 74 00 Voorwoord Voor u ligt het resultaat

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, mei 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, mei 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, mei 2015 Arbeidsmarkt wordt krapper In 2014 is de Nederlandse economie weer gegroeid. Het herstel van de economie zet in 2015 door. De spanning op de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, juli 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, juli 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, juli 2015 Stijging WW-uitkeringen In juli stijgt het aantal WW-uitkeringen in Noord-Brabant. Een groot deel van deze stijging is toe te schrijven aan de sector onderwijs.

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, januari 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, januari 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, januari 2016 Toename WW-uitkeringen Het aantal WW-uitkeringen is in januari 2016 toegenomen ten opzichte van vorige. Deze toename is vrijwel ieder jaar te zien door

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, mei 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, mei 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, mei 2016 Minder nieuwe WW-uitkeringen Noord-Brabant In de eerste vijf en van 2016 zijn 32.800 nieuwe WW-uitkeringen verstrekt in Noord-Brabant. Dat zijn er 8.200

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, september 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, september 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, september 2016 Minder nieuwe WW-uitkeringen Noord-Brabant In de eerste drie kwartalen van 2016 zijn er 56.900 nieuwe WW-uitkeringen verstrekt in Noord-Brabant. Dat

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, september 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, september 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, september 2015 Daling WW-uitkeringen Het aantal WW-uitkeringen is afgelopen gedaald. Ten opzichte van vorig jaar is het aantal WW-uitkeringen eveneens afgenomen.

Nadere informatie

Biilage. Sch1ïndel, Sint-Oedenrode en Veghel {Meier1ïstad)

Biilage. Sch1ïndel, Sint-Oedenrode en Veghel {Meier1ïstad) Biilage (Veer}Krachtig Bestuur: Stand van zaken en ontwikkelingen in de Brabantse gemeenten Peildatum 17 mei 2016 Omwille van het overzicht komen de Brabantse gemeenten waar mogelijk gegroepeerd aan de

Nadere informatie

Leefbaarheid: feiten in beeld Zorgvoorzieningen

Leefbaarheid: feiten in beeld Zorgvoorzieningen Leefbaarheid: feiten in beeld Zorgvoorzieningen Deze vierde uitgave van Leefbaarheid: feiten in beeld gaat over zorgvoorzieningen in Noord-Brabant. Een goede gezondheid is voor iedereen belangrijk. En

Nadere informatie

register gemeenteschappelijke regelingen gemeente s- als bedoeld in artikel 27 Wet Gemeenschappelijke regelingen

register gemeenteschappelijke regelingen gemeente s- als bedoeld in artikel 27 Wet Gemeenschappelijke regelingen Register van Gemeenschappelijke regelingen gemeente s-hertogenbosch als bedoeld in artikel 27 Wet Gemeenschappelijke regelingen stand van zaken 2017 Toelichting Ter behartiging van één of meerdere doelstellingen

Nadere informatie

Arbeidsmarktinformatie. Noord-Brabant, november 2013

Arbeidsmarktinformatie. Noord-Brabant, november 2013 Arbeidsmarktinformatie Noord-Brabant, november 2013 Aantal WW-uitkeringen in Noord-Brabant toegenomen Eind november waren er in Noord-Brabant bijna 65.200 lopende WW-uitkeringen. Dat is 5,6% van de beroepsbevolking.

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, november 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, november 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, november 2015 Verbetering op arbeidsmarkt; wel toename WW-uitkeringen Verbeteringen op de arbeidsmarkt zijn steeds meer zichtbaar. Er zijn meer openstaande vacatures

Nadere informatie

Slim investeren in de toekomst

Slim investeren in de toekomst Programmabegroting en 1. Brabant Historisch Informatie Centrum Brabant Historisch Informatie Centrum (BHIC) www.bhic.nl s- Hertogenbosch In gezamenlijkheid behartigen van de belangen van ministerie, gemeenten

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, augustus 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, augustus 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, augustus 2016 Minder nieuwe WW-uitkeringen Noord-Brabant In de eerste acht en van 2016 zijn er 50.600 nieuwe WW-uitkeringen verstrekt in Noord-Brabant. Dat zijn

Nadere informatie

Arbeidsmarktinformatie. Noord-Brabant, april 2014

Arbeidsmarktinformatie. Noord-Brabant, april 2014 Arbeidsmarktinformatie Noord-Brabant, april 2014 Aantal WW-uitkeringen in Noord-Brabant gedaald Eind april 2014 waren er in Noord-Brabant ruim 68.500 lopende WW-uitkeringen. Dat is 5,9% van de beroepsbevolking.

Nadere informatie

Leefbaarheid: feiten in beeld Wonen

Leefbaarheid: feiten in beeld Wonen Leefbaarheid: feiten in beeld Wonen Deel vijf in de serie Leefbaarheid: feiten in beeld heeft als thema wonen. Wonen is een van onze meest fundamentele behoeften. Waar en hoe je woont bepaalt in belangrijke

Nadere informatie

Gelders Uitvoeringsprogramma Omgevingsveiligheid Jaarprogramma 2017

Gelders Uitvoeringsprogramma Omgevingsveiligheid Jaarprogramma 2017 Gelders Uitvoeringsprogramma Omgevingsveiligheid 2015-2018 Jaarprogramma 2017 Provincie Gelderland Februari 2017 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 1 INLEIDING... 3 1.1 AANLEIDING... 3 1.2 DOELSTELLING...

Nadere informatie

Leefbaarheid: feiten in beeld Jeugd. Samenvatting

Leefbaarheid: feiten in beeld Jeugd. Samenvatting Leefbaarheid: feiten in beeld Jeugd In deze uitgave van Leefbaarheid: feiten in beeld staat de jeugd van Brabant centraal. Het gaat over alle jeugd en jongeren in Noord-Brabant in de leeftijd van tot 25

Nadere informatie

In beweging voor u. Publiekrechtelijke samenwerkingsverbanden VERBONDEN PARTIJEN: GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN

In beweging voor u. Publiekrechtelijke samenwerkingsverbanden VERBONDEN PARTIJEN: GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN Publiekrechtelijke samenwerkingsverbanden De gemeente Uden is betrokken bij de volgende gemeenschappelijke regelingen: 1. Brabant Historisch Informatie Centrum Verband Naam Brabant Historisch Informatie

Nadere informatie

Inventarisatie Schoolmaatschappelijk werk in de provincie Noord-Brabant

Inventarisatie Schoolmaatschappelijk werk in de provincie Noord-Brabant Inventarisatie Schoolmaatschappelijk werk in de provincie Noord-Brabant Inventarisatie Schoolmaatschappelijk werk in de provincie Noord-Brabant dr. M. Bekkers L. Rutjes PON Instituut voor advies, onderzoek

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, februari 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, februari 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, februari 2016 Meer nieuwe WW-uitkeringen grootwinkelbedrijf Het aantal nieuwe WW-uitkeringen is in februari 2016 in het grootwinkelbedrijf toegenomen ten opzichte

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Subsidieregeling transformatie jeugdzorg Noord-Brabant Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Bijlage(n) - Gelet op artikel 2 en artikel 15 van

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, augustus 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, augustus 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, augustus 2017 Daling aantal lopende WW-uitkeringen Het aantal lopende WW-uitkeringen blijft zowel in Noord-Brabant als op landelijk niveau dalen. In vergelijking

Nadere informatie

Het tabellenboek. Per gemeente ** worden in voorliggend tabellenboek drie soorten hulpbronnen onderscheiden:

Het tabellenboek. Per gemeente ** worden in voorliggend tabellenboek drie soorten hulpbronnen onderscheiden: veerkracht in Brabant - tabellenboek Het tabellenboek Dit tabellenboek is onderdeel van de publicatie veerkracht in Brabant (PON/Telos, 2016) * en bevat voor ieder Brabantse gemeente de cijfers uit de

Nadere informatie

Stand van zaken Q-koorts

Stand van zaken Q-koorts Stand van zaken Q-koorts 22-11-2010 Dit is een Q-koortsnieuwsbrief van de GGD Hart voor Brabant en GGD West-Brabant. Meldingen GGD Hart voor Brabant in 2010 De GGD Hart voor Brabant kreeg in de afgelopen

Nadere informatie

Subsidieregeling transformatie jeugdzorg Noord-Brabant

Subsidieregeling transformatie jeugdzorg Noord-Brabant CVDR Officiële uitgave van Noord-Brabant. Nr. CVDR249943_2 6 december 2016 Subsidieregeling transformatie jeugdzorg Noord-Brabant Gelet op artikel 2 en artikel 15 van de Algemene subsidieverordening Provincie

Nadere informatie

Register van gemeenschappelijke regelingen als bedoeld in artikel 27 van de Wet gemeenschappelijke regelingen

Register van gemeenschappelijke regelingen als bedoeld in artikel 27 van de Wet gemeenschappelijke regelingen Register van gemeenschappelijke regelingen als bedoeld in artikel 27 van de Wet gemeenschappelijke regelingen Documentnaam Opgesteld door Register gemeenschappelijke regelingen Juridische Zaken Versie

Nadere informatie

1. Brabant Historisch Informatie Centrum Verband Naam Brabant Historisch Informatie Centrum (BHIC)

1. Brabant Historisch Informatie Centrum Verband Naam Brabant Historisch Informatie Centrum (BHIC) 1. Brabant Historisch Informatie Centrum Verband Naam Brabant Historisch Informatie Centrum (BHIC) www.bhic.nl Vestigingsplaats s- Hertogenbosch Rechtsvorm Gemeenschappelijke regeling In gezamenlijkheid

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, juli 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, juli 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, juli 2016 Minder nieuwe WW-uitkeringen Noord-Brabant In de eerste zeven en van 2016 zijn 45.300 nieuwe WW-uitkeringen verstrekt in Noord-Brabant. Dat zijn er 10.900

Nadere informatie

Inventarisatie Kader Externe Veiligheid definitieve versie

Inventarisatie Kader Externe Veiligheid definitieve versie Inventarisatie Kader Externe Veiligheid definitieve versie In opdracht van de Provincie Zuid-Holland, vastgesteld door Programmaleiders Externe Veiligheid (PLEV) PZH/019/170415/N004 September 2015 Hans

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, oktober 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, oktober 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, oktober 2017 Verdere daling WW-uitkeringen Het aantal lopende WW-uitkeringen lag in Noord-Brabant in oktober 2017 20% lager dan een jaar geleden. Deze daling is

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, september 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, september 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, september 2017 Arbeidsmarkt ontwikkelt zich gunstig, maar niet iedereen profiteert hiervan al evenveel De economische groei zorgt ervoor dat ook de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Openbaar Subsidie Register (OSR) 15 januari 2015

Openbaar Subsidie Register (OSR) 15 januari 2015 Openbaar Subsidie Register (OSR) 15 nuari 2015 80042 07-01-2014 PON 1.171.938 Algemene subsidieverordening Ja Cultuur & Samenleving nee 80055 07-01-2014 Provinciale Raad Voor 516.181 Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Besluit van de directeur van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant, houdende de aanwijzing van toezichthouders van de Omgevingsdienst Middenen

Nadere informatie

Onderwerp Voorstel tot vaststellen Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht Goirle

Onderwerp Voorstel tot vaststellen Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht Goirle Raadsvoorstel Agendapunt: 11 Onderwerp Voorstel tot vaststellen Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht Goirle Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter

Nadere informatie

Actualisatie beleidsvisie externe veiligheid gemeente Neerijnen

Actualisatie beleidsvisie externe veiligheid gemeente Neerijnen Actualisatie beleidsvisie externe veiligheid gemeente Neerijnen Boudewijn de Hoop Henk Tomassen Inhoud presentatie 1. Waar gaat het over bij Externe Veiligheid (EV)? 2. Toetsingskaders EV 3. Risicoprofiel

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, mei 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, mei 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, mei 2017 Aantal nieuwe WW-uitkeringen blijft dalen Het aantal nieuwe WW-aanvragen lag in de eerste vijf en van dit jaar in Noord- Brabant 20% lager dan in dezelfde

Nadere informatie

Arbeidsmarktinformatie Zuidoost-Nederland

Arbeidsmarktinformatie Zuidoost-Nederland Arbeidsmarktinformatie Zuidoost-Nederland Per 30 september 2011 Dit is een maandelijkse uitgave met de recente arbeidsmarktgegevens uit Zuidoost-Nederland. Nadere informatie kan worden verkregen bij de

Nadere informatie

Bijeenkomst SAM Netwerk 23 september 2014

Bijeenkomst SAM Netwerk 23 september 2014 Bijeenkomst SAM Netwerk 23 september 2014 Wat is een Omgevingsdienst? Verleent milieuvergunningen aan bedrijven Houdt toezicht op de naleving van de vergunning Handhaving bij overtredingen (dwangsom, sluiting

Nadere informatie

WA/Vi Brabant Midden-West-Noord

WA/Vi Brabant Midden-West-Noord WA/Vi Brabant Midden-West-Noord Gemeenschappelijke regeling Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord De raden en de colleges van de gemeenten Aalburg, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Bergen

Nadere informatie

Tarievenregeling. Per 1 januari 2015. Behorend bij de Algemene Voorwaarden Drinkwater

Tarievenregeling. Per 1 januari 2015. Behorend bij de Algemene Voorwaarden Drinkwater Tarievenregeling Per 1 januari 2015 Behorend bij de Algemene Voorwaarden Drinkwater 1 1 Inhoudsopgave 1. Tarieven van Brabant Water 2 1.1 Abonnementstarief 2 1.2 Overige tarieven 3 1.3 Hoe zijn de tarieven

Nadere informatie

Register gemeenschappelijke regelingen

Register gemeenschappelijke regelingen Register gemeenschappelijke regelingen De gemeente Nuenen c.a. werkt in bepaalde gevallen samen met andere gemeenten. Deze samenwerkingsverbanden bestaan uit overeenkomsten en regelingen tussen gemeenteraden,

Nadere informatie

Uitvoeringsregel. Lezen U wilt graag voor subsidie in aanmerking komen. Leest u daarom eerst op de website www.noord-holland.nl:

Uitvoeringsregel. Lezen U wilt graag voor subsidie in aanmerking komen. Leest u daarom eerst op de website www.noord-holland.nl: Aanvraagformulier Uitvoeringsregel itvoeringsregeling ing Externe Veiligheid 2013 nr.12.0012711 Toelichting Lezen U wilt graag voor subsidie in aanmerking komen. Leest u daarom eerst op de website www.noord-holland.nl:

Nadere informatie

Opstellen plan voor Brabantse samenwerking EV na 2010

Opstellen plan voor Brabantse samenwerking EV na 2010 Opstellen plan voor Brabantse samenwerking EV na 2010 Georganiseerde veiligheid contouren voor het borgen van externe veiligheid in beleid en uitvoering van gemeenten in Noord-Brabant Petra de Paauw projectleider

Nadere informatie

Externe Veiligheid Drenthe in hoofdlijnen

Externe Veiligheid Drenthe in hoofdlijnen Steunpunt Externe Veiligheid Drenthe Externe Veiligheid Drenthe in hoofdlijnen Jaarprogramma 2009 Externe Veiligheid Drenthe in hoofdlijnen Waar is aandacht voor externe veiligheid goed voor? Het lijkt

Nadere informatie

Centrum voor Maatschappelijke Deelname (CMD) Tel: 14040 Brabant Noordoost

Centrum voor Maatschappelijke Deelname (CMD) Tel: 14040 Brabant Noordoost Routing aanmelding EED gemeenten Regio Gemeenten Aanmelding EED Dommelvallei + Geldrop-Mierlo * (zie bijlage onderaan pagina), Nuenen, Son en Breugel, Waalre Centrum voor Maatschappelijke Deelname (CMD)

Nadere informatie

Tarievenregeling. Per 1 januari 2014 (aangepaste versie) Behorend bij de Algemene Voorwaarden Drinkwater

Tarievenregeling. Per 1 januari 2014 (aangepaste versie) Behorend bij de Algemene Voorwaarden Drinkwater Tarievenregeling Per 1 januari 2014 (aangepaste versie) Behorend bij de Algemene Voorwaarden Drinkwater 1 1 Inhoudsopgave 1. Tarieven van Brabant Water 2 1.1 Abonnementstarief 2 1.2 Overige tarieven 3

Nadere informatie

- Concept - Factsheet inrichting regio Oost-Brabant

- Concept - Factsheet inrichting regio Oost-Brabant - Concept - Factsheet inrichting regio Omvang: 3.175,5 fte Operationeel: 3.057,5 fte Niet-Operationeel: 118,0 fte Districten: 3 Basisteams: 9 Versiedatum: 25 juni 2012 Inhoudsopgave 1 Concept indeling...

Nadere informatie

Meststoffenwet 2013 Van beleid naar praktijk

Meststoffenwet 2013 Van beleid naar praktijk Meststoffenwet 2013 Van beleid naar praktijk Mestverwerking centraal VP Minovia BV, 21 februari 2013 Venray Mr Frank R. Veeke Agenda Beleid en visie EZ: Bleker, Verdaas, Dijksma Wetsvoorstel juni 2012

Nadere informatie

Voorstel : Financiële prognose 2014. Vergadering Algemeen Bestuur d.d.: 25 september 2014. Agendapunt : 5.a. Vertrouwelijk. Aan het Algemeen Bestuur,

Voorstel : Financiële prognose 2014. Vergadering Algemeen Bestuur d.d.: 25 september 2014. Agendapunt : 5.a. Vertrouwelijk. Aan het Algemeen Bestuur, Voorstel : Vergadering Algemeen Bestuur d.d.: 25 september 2014 Agendapunt : 5.a Vertrouwelijk : Nee Aan het Algemeen Bestuur, In de AB-vergadering van 26 juni is een bestuursrapportage over de eerste

Nadere informatie

Leefbaarheid: feiten in beeld Sociale veiligheid

Leefbaarheid: feiten in beeld Sociale veiligheid Leefbaarheid: feiten in beeld Sociale veiligheid De laatste uitgave in de serie Leefbaarheid: feiten in beeld gaat over veiligheid. De definitie van leefbaarheid van de Provincie Noord- noemt onder andere

Nadere informatie

Tarievenregeling. Per 1 januari 01-01-2014 tot 01-07-2014. Behorend bij de Algemene Voorwaarden Drinkwater

Tarievenregeling. Per 1 januari 01-01-2014 tot 01-07-2014. Behorend bij de Algemene Voorwaarden Drinkwater Tarievenregeling Per 1 januari 01-01-2014 tot 01-07-2014 Behorend bij de Algemene Voorwaarden Drinkwater 1 1 Inhoudsopgave 1. Tarieven van Brabant Water 01-01-2014 tot 01-07-2014 3 1.1 Abonnementstarief

Nadere informatie

Hoe doen we het nu? Een inventarisatie van het erfgoedbeleid in de regiogemeenten. Ria Berkvens

Hoe doen we het nu? Een inventarisatie van het erfgoedbeleid in de regiogemeenten. Ria Berkvens Hoe doen we het nu? Een inventarisatie van het erfgoedbeleid in de regiogemeenten Ria Berkvens Wat gaat er veranderen door nieuwe wetgeving? Erfgoedwet: Onderhoudsplicht voor beschermde monumenten; Opgravingsvergunning

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai 2 e tranche EU-richtlijn Omgevingslawaai (nr. 2002/49/EG)

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai 2 e tranche EU-richtlijn Omgevingslawaai (nr. 2002/49/EG) Provincie Noord-Brabant Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai 2 e tranche EU-richtlijn Omgevingslawaai (nr. 2002/49/EG) Auteur Akoestisch onderzoek in het kader van de uitvoering van wettelijke taken

Nadere informatie

Tarievenregeling. Per 1 januari 2016. Behorend bij de Algemene Voorwaarden Drinkwater

Tarievenregeling. Per 1 januari 2016. Behorend bij de Algemene Voorwaarden Drinkwater Tarievenregeling Per 1 januari 2016 Behorend bij de Algemene Voorwaarden Drinkwater 1 1 Inhoudsopgave 1. Tarieven van Brabant Water 2 1.1 Abonnementstarief 2 1.2 Hoe zijn de tarieven opgebouwd? 3 1.3 Overige

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING. Relevante kaders - Waterwet - Verordening voor de Fysieke Leefomgeving Flevoland (VFL) Lelystad, 21 maart 2013

ALGEMENE VERGADERING. Relevante kaders - Waterwet - Verordening voor de Fysieke Leefomgeving Flevoland (VFL) Lelystad, 21 maart 2013 VERGADERDATUM 23 april 2013 SSO SECTOR/AFDELING STUKDATUM NAAM STELLER 3 april 2013 R.J.E. Peeters ALGEMENE VERGADERING AGENDAPUNT 12 Voorstel Kennisnemen van het projectplan voor Waterbeheerplan 3 waarin

Nadere informatie

Handreiking basiskennis externe veiligheid

Handreiking basiskennis externe veiligheid Handreiking basiskennis externe veiligheid Inhoud HANDREIKING BASISKENNIS EXTERNE VEILIGHEID.... 3 1. Inleiding... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Normering... 3 1.3 Risicoregister en risicokaart... 4 2. Externe

Nadere informatie

Samenvatting uitgangspunten Brabantse pilot publieke laadinfrastructuur update 26 mei 2014

Samenvatting uitgangspunten Brabantse pilot publieke laadinfrastructuur update 26 mei 2014 Memo Onderwerp Samenvatting uitgangspunten Brabantse pilot publieke laadinfrastructuur update 26 mei 2014 Inleiding In fase A2 van de Brabantse aanpak voor publieke laadinfrastructuur kunnen alle Brabantse

Nadere informatie

Het memo wordt afgesloten met een advies aan het Bestuurlijk Provinciaal handhavingsoverleg van 20 december 2012.

Het memo wordt afgesloten met een advies aan het Bestuurlijk Provinciaal handhavingsoverleg van 20 december 2012. B-PHO 20 december 12; agendapunt 5 MEMO Noties ter beoordeling van de voortzetting en positionering van de PHO werkgroepen Kwaliteit en Handhaving Bouwstoffen en Ketenbeheer in relatie tot de ontwikkeling

Nadere informatie