2014 JAARVERSL A G DORCA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2014 JAARVERSL A G 2 0 14 DORCA"

Transcriptie

1 2014

2 COLOFON Dit jaarverslag is een uitgave van Dorcas. Het jaarverslag is als beveiligd pdf-document in een bladerbare editie via voor iedereen inzichtelijk. EINDREDACTIE EN PROJECTCOÖRDINATIE Team Marketing en communicatie Dorcas SAMENSTELLING FINANCIEEL VERSLAG Nico Hoogenraad, John Wolff VORMGEVING Abovo Media DRUK Pieters Grafisch Bedrijf B.V. Vluchtelingenkamp, Za atari, Noord-Jordanië. (Foto: Sjoerd Mouissie, Nederlands Dagblad.) Jaarverslag van Stichting Dorcas Aid International. De samenstelling is in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en in overeenstemming met richtlijn RJ 650 voor fondsenwervende instellingen. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar. KEURMERK Hoop op vrede In 2014 werden verschillende plekken op de wereld getroffen door rampen. Duizenden mensen moesten vluchten als gevolg van conflicten of natuurgeweld. Dorcas kwam in actie en ondersteunde vluchtelingen in Libanon, Syrië, Irak, Oekraïne en Zuid-Soedan. De foto op de voorkant van dit jaarverslag is gemaakt in Libanon. Een Syrisch kind op de vlucht maar met het uitzicht op een nieuwe toekomst en op vrede. Dorcas kon aan hem en duizenden anderen die in diepe armoede leven Gods liefde uitdragen. VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT Mevr. Ine Voorham DIRECTIE Michel Gendi Nico Hoogenraad Joeke van der Mei DORCAS Postbus ZG Andijk Telefoon: REKENINGNUMMER IBAN NL04 RABO JAARVERSLAG 2014 DORCAS

3 Voorwoord samengevat 6-9 HOOFDSTUK 1: DOELSTELLING EN STRATEGIE 1.1 Doelstelling, visie, missie 11 en kernwaarden 1.2 Strategisch plan Kwaliteit en externe toetsing Risicobeheer Vooruitblik HOOFDSTUK 2: DE ORGANISATIE DORCAS 2.1 Bestuur en toezicht Verslag Raad van Toezicht Raad van Bestuur Personeelsbeleid Samenwerkingsverbanden Maatschappelijke bijdrage Maatschappelijke waardering Klachtenprocedure 31 HOOFDSTUK 3: PROGRAMMA S / SECTOREN 3.1 Duurzame ontwikkeling Gezondheidszorg Water, sanitatie en hygiëne (WASH) Duurzame economische 36 ontwikkeling Kinderontwikkeling Sociale zorg Algemene materiële ondersteuning Gezinszorg Ouderenzorg Gevangenenzorg Rampenmanagement Noodhulp Wederopbouw Ramppreventie en -paraatheid Partnerontwikkeling Monitoring en evaluatie Overzicht partnerorganisaties HOOFDSTUK 4: COMMUNICATIE EN FONDSENWERVING 4.1 Fondsenwerving Particuliere donateurs Vrijwilligers Bedrijven Nederlandse fondsen Institutionele fondsenwerving Dorcas Fondsenwervende Organisaties Logistiek en goedereninzameling Communicatie HOOFDSTUK 5: FINANCIEEL VERSLAG 5.1 Balans per 31 december Staat van baten en lasten over Algemene toelichting Toelichting op de balans Toelichting op de staat van baten en lasten 5.6 Kasstroomoverzicht Controleverklaring Ondertekening directie 97 en Raad van Toezicht BIJLAGEN A. Geconsolideerde begroting B. Verdeling projectgelden C. Verantwoordingsverklaring 101 D. Organogram Algemene verantwoording jaar Dorcas

4 4 VOORWOORD Het jaarverslag van Dorcas kenmerkt zich door terug- en vooruitkijken. Er is veel om dankbaar voor te zijn. De medewerkers en vrijwilligers van Dorcas hebben in 2014 weer het uiterste gedaan om een bijdrage te leveren om het voor de allerarmsten in de wereld beter te maken. Vooral door hen te helpen hun eigen leven onder ogen te zien en samen met anderen knelpunten, problemen en tekorten aan te pakken. Dat je daarbij morele en materiële hulp goed kunt gebruiken, weten de werkers van Dorcas maar al te goed. Het is dan ook des te verheugender als je mag merken dat (groepen) mensen steeds beter in staat blijken voor zichzelf, hun familie en de samenleving waar zij deel van uitmaken te zorgen. Dat geldt niet alleen voor volwassenen; ook voor kinderen en zelfs voor ouderen. Het maakt dan niet uit of je een man of een vrouw bent. Wij geloven dat God ieder mens mogelijkheden heeft gegeven om zichzelf en de wereld om zich heen te verbeteren. Helaas zijn veel mensen in Oost-Europa, het Midden-Oosten en in Afrika getroffen door oorlogen en geweld. Op de vlucht voor doodsbedreiging, weg van huis en haard. De medewerkers van Dorcas zijn dankbaar dat zij aan mensen die alles zijn kwijtgeraakt zorg kunnen geven door onderdak, eten, drinken en medische zorg te faciliteren. We zijn ons er van bewust dat we aan elkaar gegeven zijn om elkaar tot zegen te kunnen zijn. Daarom zijn we al onze sympathisanten, giftgevers, donateurs, vrijwilligers, samenwerkingspartners en personeel zeer erkentelijk voor hun betrokkenheid en bereidheid zich in te zetten voor het ideaal van Dorcas: er zijn voor de allerarmsten. We weten ons daarbij gedragen door de liefde van God, die uitgaat naar alle mensen. We zijn blij met de vele zegeningen van het afgelopen jaar. Graag nodig ik u uit het jaarverslag van 2014 te lezen. Ik hoop dat het u zo zal inspireren dat we ook in het komend jaar op uw support mogen blijven rekenen. Dat kan zowel door middel van gebed en betrokkenheid, als door inzet en geld. Dank daarvoor! Lt.-kolonel dr. Ine Voorham Voorzitter Raad van Toezicht Januari 2015 JAARVERSLAG 2014 DORCAS

5 5 Groei, capaciteit en mensen Het jaar 2014 is een jaar van groei geworden. Zowel de inkomsten als de projectuitgaven namen met bijna dertig procent toe. Er kwamen nieuwe Dorcas-winkels bij. Het aantal medewerkers groeide aanzienlijk. Dorcas werd voor noodhulpverlening een strategische partner van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Elke organisatie die een dergelijke groei meemaakt, zal kunnen vertellen over de mooie kant en de uitdagende kant daarvan. Aan de ene kant is er de euforie van toegenomen inkomsten. Aan de andere kant leiden die inkomsten tot toegenomen inspanningen om ze de inkomsten op een doelgerichte wijze te besteden aan mooie projecten. Er zijn mensen nodig om de groei op de juiste wijze aan te wenden. Er zijn nieuwe projecten nodig die een verschil maken in mensenlevens. Er is capaciteit nodig om de projecten te monitoren en tot een succes te maken. gebracht, als gedacht wordt aan de bestaande en nieuwe Dorcas-winkels en de vele fondsenwervende acties in het gehele land. Wat veel mensen niet beseffen, is dat er ook in onze projectlanden vele vrijwilligers actief zijn. Ze bezoeken granny s en kinderen. Ze geven basale gezondheidszorg en voorlichting over aids. Ze zetten zich even belangeloos in als de vrijwilligers in Nederland voor de mens in nood die hulp nodig heeft. Zonder die duizenden vrijwilligers in zowel Nederland als in het buitenland zou Dorcas slechts een fractie kunnen doen van wat ze nu doet. Groei is mooi. Niet om een organisatie te bouwen, maar omdat dankzij die groei veel meer mensen geholpen kunnen worden. In 2014 zijn daar veel mensen bij gekomen in het Midden- Oosten die gevlucht zijn voor geweld en vervolging. Daarom is 2014 ook een jaar van capaciteit geworden, die nodig is om de groei in juiste banen te leiden. Er is gedurende het jaar veel gevraagd van de Dorcas-medewerkers, van de teamleiders, de landendirecteuren, en ook van de personeelsleden in Nederland en in de projectlanden. Er is echt heel hard gewerkt. Het kost tijd om capaciteit op te bouwen en dat betekende dat medewerkers een tijd lang meer taken op zich hebben genomen om te zorgen dat het extra werk toch gebeurde. Naast het personeel van Dorcas hebben ook in 2014 de duizenden vrijwilligers hun schouders onder het werk van Dorcas gezet, zowel in het binnen- als in het buitenland. Het is ongelofelijk wat de vrijwilligers in Nederland tot stand hebben Voor 2015 wordt verdere groei voorzien. We spelen daarop in door de capaciteit in binnen- en buitenland verder te laten groeien. Daarbij houden we heel scherp voor ogen dat het uiteindelijke doel altijd de mens is die we de helpende hand bieden. Zoals onze visie dat zo kernachtig uitdrukt: Gods liefde uitdragen in het geven van uitzicht aan mensen in nood en diep armoede. Blijft u meedoen in 2015? Voor deze mensen? We hopen in ieder geval dat het lezen van dit jaarverslag u motiveert om u ook in 2015 in te zetten! De Dorcas-directie: Michel Gendi, Joeke van der Mei en Nico Hoogenraad AA Van links naar rechts: Nico Hoogenraad, Michel Gendi en Joeke van der Mei.

6 SAMENGEVAT Dorcas komt in actie voor mensen in nood en diepe armoede, ongeacht hun religie, ras, geslacht of politieke overtuiging. Geïnspireerd door Matthëus 25:31-46 om te zorgen voor armen en verdrukten, werkt Dorcas al 35 jaar aan hulp- en ontwikkelingsprojecten in Oost-Europa, het Midden-Oosten en Afrika. Hierbij mag ze rekenen op het enthousiasme van duizenden vrijwilligers, ondernemers en donateurs in Nederland. Dorcas werkt samen met lokale kerken en partnerorganisaties en ondersteunt drie vormen van hulp en ontwikkeling: Duurzame ontwikkeling Dorcas helpt mensen hun levensomstandigheden duurzaam te verbeteren met langlopende projecten op het gebied van werk en inkomen, landbouw, kinderontwikkeling, water, hygiëne en gezondheid. Sociale zorg Dorcas zorgt voor mensen die kwetsbaar zijn en er vaak alleen voor staan. Ouderen, kinderen, chronisch zieken, gevangenen, mensen met een beperking Dorcas bezoekt ze, begeleidt ze en geeft wat nodig is aan eten, warmte, kleding en medische voorzieningen. Rampenmanagement Wereldwijd staat Dorcas mensen bij die in risicogebieden leven of getroffen zijn door een ramp. Bij een dreigende noodsituatie helpt Dorcas met preventieve maatregelen en voorbereiding. Als een ramp plaatsvindt, biedt Dorcas noodhulp en ondersteunt met wederopbouw. Behaalde resultaten 2014 Dorcas bereikte in totaal mensen met hulp. In 2013 waren dat er mensen kregen in 2014 met ontwikkelingsprogramma s (gezondheidszorg, water en sanitatie, duurzame economische ontwikkeling en kinderontwikkeling) blijvende verbeteringen in hun levensomstandigheden. Dorcas kon in 2014 aan mensen algemene materiële ondersteuning bieden. Verder bood Dorcas structureel materiële en sociale ondersteuning aan personen. Dorcas kon mensen die in noodsituaties leven ondersteunen. In 2014 werden er drie Dorcas-winkels geopend, in Elburg, Genemuiden en Rijssen. Daarmee komt het aantal winkels op 25, waarvoor zo n vrijwilligers zich wekelijks inzetten. In totaal is het nettoresultaat van alle winkels gegroeid van naar euro. JAARVERSLAG 2014 DORCAS

7 7 Duizenden Iraakse en Syrische vluchtelingen moesten vluchten voor het geweld van IS. Dorcas kwam in actie en zette noodhulpprogramma s op of breidde bestaande programma s uit. Door haar noodhulpprogramma s kon Dorcas in deze landen totaal mensen ondersteunen met onder meer onderdak, voedsel, medische zorg en kleding. In 2014 startte het Strategisch Partnerschap met het ministerie van Buitenlandse Zaken voor gebieden in chronische crisis in de Hoorn van Afrika. In dit partnerschap is vastgelegd dat Dorcas 3,75 miljoen euro zal ontvangen voor drie jaar om te werken aan de onderliggende oorzaken van conflicten in de Hoorn van Afrika. Ook in 2014 werkte Dorcas bij het ontwerpen en uitvoeren van projecten zo veel mogelijk samen met alle betrokkenen. Zo werden lokale overheden meer gestimuleerd hun bijdrage te leveren en begunstigden werden aangemoedigd meer verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen ontwikkelingsproces. Er werden ook met meer nadruk projecten ontwikkeld met een geïntegreerde aanpak om de impact en duurzaamheid hiervan te vergroten. In verschillende sectoren werden verschillende factoren geïntegreerd aangepakt, zoals gebrek aan water en sanitaire voorzieningen, zorgproblemen, discriminatie van bepaalde groepen, gezondheidszorgproblemen, enzovoort. In 2014 is er een grote groei geweest in het aantal periodieke giften. Begin 2014 waren dit er 23 en aan het eind van het jaar 165. Dorcas heeft hier actief voor geworven en is dus blij met het resultaat. Dorcas heeft de keus gemaakt met vier grote campagnes per jaar aandacht te vragen voor haar werk Dorcas en om gericht fondsen te werven. Aandachtspunten Doordat de organisatie gegroeid is, heeft er een aantal interne wijzigingen plaatsgevonden en konden er nieuwe medewerkers worden aangenomen. Deze vernieuwingen zorgden voor extra druk. Het ziekteverzuim onder het personeel ligt op dit moment op 5,9 procent. Dit heeft de aandacht van de directie, in samenwerking met de afdeling HRM. De Adopt a granny-campagne, die in het voorjaar van 2014 was gepland, heeft niet plaatsgevonden, vanwege het onvoldoende functioneren van het nieuwe CRM-systeem. Hierdoor is de doelstelling van zevenhonderd nieuwe granny s niet bereikt. Doordat partnerorganisaties in Oekraïne naast de reguliere projecten van Dorcas ook betrokken raakten bij de opvang van ontheemden als gevolg van nationale onrust, stonden ze onder druk om projecten volgens plan uit te voeren. Door de grote inzet van de partnerorganisaties en hun vrijwilligers, konden veel ontheemden worden gesteund en konden reguliere projecten toch volgens plan uitgevoerd worden. Vooruitblik 2015 In 2014 is een start gemaakt met de uitwerking van een Dorcas Theory of Change. Deze zal de basis vormen voor het nieuwe strategisch plan na De aanpak van de projecten zal ook op de Theory of Change worden gebaseerd. Het stuk beschrijft hoe veranderingen in gemeenschappen tot stand worden gebracht en welke rol Dorcas en andere partijen daarin vervullen. Deze Theory of Change zal in mei 2015 afgerond worden en zal gepresenteerd worden op de Dorcas Experience Day op 16 mei. Op deze dag staat Dorcas stil bij haar 35 jarig bestaan. Hiervoor worden onder anderen sponsors, vrijwilligers en de rest van de achterban uitgenodigd. Er wordt een crisiscommunicatieplan opgesteld, waarmee Dorcas bij gebeurtenissen waarbij reputatieschade een risico is zo goed mogelijk kan communiceren met de achterban en de belanghebbenden van de organisatie. In de communicatie en marketing zal Dorcas steeds meer gebruikmaken van films om het verhaal van Dorcas op een aansprekende manier te vertellen. Zo kunnen de verhalen over de impact van de projecten beter en aan een groter publiek verteld worden.

8 SAMENGEVAT Verdeling van de Dorcas-middelen over de projectlanden in 2014 Rusland (3,2%) Roemenië (3,1%) Oekraïne (7,2%) Moldavië (5,0%) Albanië (5,0%) Libanon (7,9%) Syrië (0,1%) Egypte (7,7%) Irak (2,0%) Soedan (0,6%) Zuid-Soedan (13,4%) Ethiopië (10,9%) Filipijnen (0,9%) Tanzania (6,7%) Kenia (12,1%) Overig (2,2%) Zimbabwe (1,0%) Zuid-Afrika (2,5%) Lesotho (1,0%) Mozambique (3,6%) JAARVERSLAG 2014 DORCAS

9 9 Verdeling van sectoren in 2014 Duurzame ontwikkeling: Gezondheidszorg Economische ontwikkeling Water, sanitatie & hygiëne Kinderontwikkeling (13,6%) (18,0%) (8,9%) (12,3%) Sociale zorg: Materiële ondersteuning Gezinszorg Ouderenzorg Gevangenenzorg Rampenmanagement Overig (5,1%) (2,8%) (11,8%) (1,6%) (23,2%) (2,7%) Via kinderontwikkelingsprojecten krijgen kinderen toegang tot onderwijs, voedsel, gezondheidszorg en kleding.

10 Op de vlucht In Beiroet, Libanon, komen Dorcas-medewerkers aan in een gebouw waar ze vluchtelingen bezochten. Hier woont de Syrische Hanikal. Haar dochter Alina werd geboren met misvormde vingers en tenen en had geen hoornvliezen. Toen de oorlog dichterbij kwam, vluchtte het gezin naar een stad die kort daarna door IS werd ingenomen. Toen haar man na vijf maanden de stad uit ging op zoek naar eten, kwam hij niet meer terug. Omdat de stad niet veilig was voor een vrouw alleen, besloot Hanikal Syrië te ontvluchten richting Libanon. Ze woont daar nu bij een Koerdische familie van twaalf personen. Deze familie nam haar op toen ze haar door de straat zagen strompelen met haar baby op haar arm en tassen in de hand. Over dit project Dorcas ontving in ,1 miljoen euro van het ministerie van Buitenlandse Zaken voor noodhulp aan Syrische vluchtelingen in Libanon. Dorcas kon dit bedrag inzetten voor onderdak, medische zorg, voeding en kleding. Dorcas heeft een veldkantoor in Libanon opgezet om de hulp aan de vluchtelingen te kunnen coördineren. JAARVERSLAG 2014 DORCAS

11 HOOFDSTUK 1: DOELSTELLING EN STRATEGIE Doelstelling en strategie Dorcas zet zich al bijna 35 jaar in om de armoede in de wereld terug te dringen. Via haar veldkantoren en samen met lokale partnerorganisaties werkt Dorcas aan de ontwikkeling van de mogelijkheden van mensen en hun gemeenschappen. Dorcas betrekt de mensen die zij ondersteunt bij haar projecten. Op deze wijze draagt Dorcas op een duurzame en respectvolle manier bij aan een betere toekomst voor de allerarmsten in Oost-Europa, Afrika en het Midden-Oosten. Hoe Dorcas aan deze werkwijze vorm en inhoud geeft, wordt toegelicht in dit hoofdstuk. 1.1 Doelstelling Met de middelen die Dorcas werft, ondersteunt Dorcas programma s op drie terreinen (zie voor meer informatie hoofdstuk 3 Programma s ). 1. Duurzame ontwikkeling: ervoor zorgen dat mensen in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien door gemeenschappen te ondersteunen bij verbetering van de gezondheidszorg, schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen en economische ontwikkeling te stimuleren. Daarnaast ondersteunt Dorcas ook programma s gericht op het ondersteunen van de ontwikkeling van kwetsbare kinderen. 2. Sociale zorg: lokale organisaties en kerken worden door middel van materiële ondersteuning in staat gesteld om te zien naar de allerarmsten in hun omgeving. Door deze mensen te bezoeken wordt hun sociale isolement doorbroken en met materiële hulp, zoals voedsel en kleding, worden hun omstandigheden verlicht. 3. Rampenmanagement: noodhulp bieden aan mensen in crisisgebieden door hen te voorzien van onderdak, voedsel, kleding en medicijnen en mensen in ramprisicogebieden voorbereiden op eventuele toekomstige rampen, en hen weerbaar maken. De doelstelling van Dorcas staat beschreven in de statuten. Een kopie hiervan is op aanvraag beschikbaar. Visie Gods liefde uitdragen in het geven van uitzicht aan mensen in nood en diepe armoede. Missie Dorcas is een christelijke organisatie voor ontwikkelingssamenwerking en noodhulp, die zich inzet om de opdracht van Jezus Christus te vervullen: zorgen voor de armen en verdrukten (Mattheüs 25:31-46). Dorcas doet dit door hen in staat te stellen hun positie in de samenleving te versterken en hun zelfredzaamheid te vergroten, en door het bieden van sociale zorg en het verlenen van hulp in noodsituaties. Dorcas biedt ondersteuning ongeacht ras, religie, geslacht en politieke overtuiging. Kernwaarden Directie en medewerkers onderschrijven de hiernaast benoemde kernwaarden door het ondertekenen van een arbeidscontract. In het Handboek Dorcas zijn alle kernwaarden toegelicht. Dit handboek kunnen medewerkers en geïnteresseerden opvragen bij de afdeling Human Resources. Jaarlijks komen de verschillende kernwaarden aan de orde tijdens de weekopeningen. Kernwaarden van Dorcas 1. Wij zijn toegewijd aan Gods Woord als onze onfeilbare autoriteit. 2. Wij zijn toegewijd aan gebed. 3. Wij zijn toegewijd aan integriteit. 4. Wij zijn toegewijd aan elkaar. 5. Wij zijn toegewijd aan uitmuntendheid. 6. Wij zijn toegewijd aan creativiteit. 7. Wij zijn toegewijd aan de Kerk om die te dienen.

12 Strategisch plan Introductie In 2011 ontwikkelde Dorcas een Strategisch Plan ( ). Op basis van dit plan zijn vijfjarenplannen uitgewerkt voor de landen waar Dorcas actief is en voor de fondsenwervende en programma-afdelingen op het hoofdkantoor in Andijk. Begin 2013 heeft een vervroegde evaluatie plaatsgevonden. Deze evaluatie heeft geresulteerd in het bijstellen van de fondsenwervende doelstellingen. Strategische doelen De strategische hoofddoelstellingen van Dorcas voor de periode zijn: 1. Het aantal begunstigden van de ontwikkelingsprogramma s van Dorcas zal in drie jaar tijd met twaalf procent stijgen. 2. Dorcas zal zich meer en actiever inzetten op het gebied van rampenmanagement. 3. De inkomsten (in geld) zullen de komende drie jaar groeien met ongeveer twintig procent. Om de strategische doelen te bereiken, zal Dorcas werken aan: Het verbeteren van de effectiviteit en de duurzaamheid van programma s. Het verbeteren van de voorbereiding op rampen, om sneller te kunnen reageren op noodsituaties. Het zoeken van meer balans tussen sociale zorg en duurzame ontwikkeling in communicatie en fondsenwerving. Het verbeteren van de efficiëntie en effectiviteit van fondsenwervingscampagnes. Het verbeteren van ondersteunende processen, zoals financiën, procesmanagement, HRM en ICT-infrastructuur. Met betrekking tot fondsenwerving richt Dorcas zich de komende jaren op de doelgroepen particulieren, bedrijven, vermogensfondsen en kerken. Er wordt ingezet op het vergroten van synergie tussen de verschillende afdelingen door campagnes te ontwikkelen die aansprekend zijn voor de verschillende doelgroepen. Tijdens de evaluatie is opnieuw onderkend hoe belangrijk de vele vrijwilligers zijn die zich voor het werk van Dorcas inzetten. Het belang van de betrokkenheid van vrijwilligers is bijvoorbeeld zichtbaar bij de Dorcas-winkels. Deze winkels kunnen alleen opgezet en in stand gehouden worden dankzij het grote aantal vrijwilligers dat daar vaak meerdere dagen per week actief is. In 2014 is de 25 e Dorcaswinkel geopend. Op basis van de strategische evaluatie van de fondsenwerving bij Dorcas zijn er verschillende conclusies getrokken. Een van de conclusies is dat er sprake is van grote diversiteit in acties en campagnes en dat niet al deze campagnes voldoende fondsenwervend rendement opleveren. Op basis van deze uitkomst is in 2014 een aantal acties uitgefaseerd. Een voorbeeld hiervan is de rugzakactie voor scholen. Ook is besloten voor 2014 te werken aan nieuwe campagnes, waarbij rekening wordt gehouden met de verschuiving van materiële hulp naar duurzame ontwikkeling in Oost-Europa en Afrika. In de zomer van 2014 werd daarom voor het eerst een campagne gehouden die gericht is op werving voor duurzame ontwikkeling. In 2014 zijn goede stappen gezet om de strategische doelstelling met betrekking tot de fondsenwervende resultaten te kunnen realiseren. Een van de belangrijkste redenen van de goede resultaten is het feit dat er veel geld is geworven voor noodhulpprogramma s in Noord-Irak, Zuid-Soedan, Syrië, Libanon en Oekraïne. Naast fondsen van het ministerie van Buitenlandse Zaken, is ook van particulieren en kerken veel geld voor deze programma s binnengekomen. Ook de Dorcaswinkels hebben in 2014 een goed jaar gehad en hebben hun doelstelling ruimschoots gerealiseerd. Een verdere toelichting op de fondsenwervende doelstelling staan in hoofdstuk 4 van dit jaarverslag. JAARVERSLAG 2014 DORCAS

13 HOOFDSTUK 1: DOELSTELLING EN STRATEGIE 13 Voor de programma s van Dorcas wordt ingezet op de volgende interventies: Duurzame ontwikkeling Afrika: In Afrika zal het zwaartepunt liggen bij water, sanitatie en hygiëne (WASH), gezondheidszorg en economische ontwikkeling. Hierbij kiest Dorcas voor het ondersteunen van geïntegreerde community development-activiteiten: programma s die de ontwikkeling van gemeenschappen als geheel aanpakken. Oost-Europa: In Oost-Europa zal het accent van Dorcas activiteiten liggen op kinderontwikkeling en economische ontwikkeling. Met betrekking tot sociale zorg zal de algemene materiële ondersteuning krimpen en ouderenzorg verder worden uitgebreid. Rampenmanagement Dorcas richt zich op het bestrijden van rampen in landen waar zij actief is, maar ook daarbuiten. In de landen waar zij actief is kunnen partnerorganisaties en veldkantoren interveniëren bij rampen. Buiten haar focuslanden zal Dorcas zich richten op programma s waarin preventie, noodhulp tijdens de ramp en voorbereiding op de wederopbouw na een ramp centraal staan. Hierin zoekt Dorcas afstemming met de andere organisaties van het Christelijk Noodhulpcluster: Red een Kind, Tear, Woord en Daad en ZOA. Programma s In het strategisch plan zijn doelstellingen geformuleerd met betrekking tot het te bereiken aantal begunstigden per sector en per land. In hoofdstuk 3 Programma s wordt per sector gerapporteerd over het aantal bereikte begunstigden. Daarnaast wordt een toelichting gegeven wanneer deze aantallen afwijken van de strategische doelstelling. Dorcas heeft als strategische doelstelling om meer te doen op het gebied van rampenmanagement. Door de grote crises in de wereld moest Dorcas deze doelstelling concreet maken.. Dorcas heeft in vijf landen grootschalige noodhulpprogramma s opgezet. Dit is mede mogelijk doordat Dorcas een van de organisaties is die ondersteuning ontvangt van het Dutch Relief Alliance van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Zie voor meer informatie hierover hoofdstuk 4 Fondsenwerving en organisatie, Institutionele fondsenwerving. Voor de interventies die zijn gericht op duurzame ontwikkeling zijn in 2014 veel nieuwe programma s ontwikkeld. In deze programma s ligt de nadruk op het ondersteunen van initiatieven van de gemeenschap zelf. Door de gemeenschappen trainingen te geven en door organisatiestructuren voor de doelgroep op te zetten, worden zij ondersteund bij het verbeteren van hun levensomstandigheden. Om de kwaliteit en consistentie van de Dorcas-benadering voor armoede-bestrijding nog beter te onderbouwen en uit te werken, is in 2014 gestart met de uitwerking van een Dorcas Theory of Change. De Dorcas Theory of Change beschrijft hoe veranderingen in gemeenschappen tot stand worden gebracht en welke rol Dorcas en andere partijen daarin vervullen. Bij de ontwikkeling hiervan wordt input vanuit verschillende delen van de organisatie meegenomen. Dit proces zal in mei 2015 worden afgerond. Daarmee vormt deze Dorcas Theory of Change een belangrijke basis voor het nieuwe strategische plan Binnen de landbouwprojecten in Kenia ontvangen kleine boeren training en ondersteuning.

14 Kwaliteit en externe toetsing Alle afdelingen en veldkantoren stellen jaarplannen op die zijn gekoppeld aan de hoofddoelstellingen van het strategisch plan. In het jaarplan worden resultaten en daaraan gekoppelde activiteiten geformuleerd en daarnaast wordt beschreven aan welke randvoorwaarden gedurende het jaar zal worden gewerkt. Ieder kwartaal rapporteren afdelingen en veldkantoren over hun resultaten. Op basis van deze rapportage vindt terugkoppeling plaats van de leidinggevende en worden eventuele noodzakelijke bijstellingen afgesproken. Aan het einde van ieder jaar rapporteren alle afdelingen en veldkantoren over hun resultaten van dat jaar. Daarnaast wordt een analyse gemaakt van de oorzaken van successen en tegenvallende resultaten. Op basis van deze analyse worden leerpunten geformuleerd in de zogenaamde jaarlijkse management review, waarmee beleid en jaarplannen worden aangescherpt. Met betrekking tot de planning-, monitoring- en evaluatieprocessen voor de programma s ligt de nadruk op het verbeteren van de ontwikkeling van het projectvoorstel met goed vooronderzoek en goede risico- en duurzaamheidsanalyses. Nu dit systeem twee jaar in gebruik is, kunnen we constateren dat het inderdaad leidt tot de gewenste resultaten. Ook zijn in het nieuwe proces rond planning, monitoring en evaluatie gedetailleerde en objectieve methodes voor het beoordelen van concept notes en projectvoorstellen opgenomen. Hierdoor is beter inzicht verkregen in de sterke en zwakke onderdelen van projectvoorstellen. Door middel van evaluaties worden duurzaamheid, effectiviteit, efficiëntie en relevantie van interventies achteraf onderzocht. De resultaten van deze evaluaties worden gebruikt voor plannen van nieuwe projecten en beleidsontwikkeling. Om gedurende de strategische periode te meten of Dorcas op schema ligt met betrekking tot de realisatie van de strategische doelstellingen, zijn voortgangsindicatoren (Key Performance Indicators - KPI s) vastgesteld. Deze indicatoren worden per maand, per kwartaal of per jaar gemeten door verschillende verantwoordelijken in de organisatie, onder wie de landendirecteuren. De score op deze prestatie-indicatoren komt terug in een dashboard (Balanced Score Card) waarmee de directie en het managementteam relevante managementinformatie hebben om de organisatie aan te sturen en waar nodig bij te sturen. In 2014 heeft een computervirus enige problemen met de Balanced Score Card veroorzaakt. Hierdoor kon deze pas eind 2014 weer in gebruik worden genomen. Keurmerken Het CBF (Centraal Bureau Fondsenwerving) stelt als norm dat een organisatie maximaal 25 procent van de inkomsten aan kosten voor de fondsenwerving mag besteden. Bij Dorcas lag dit percentage in 2014 op 10,5 procent. Dit is een verlaging ten opzichte van 2013 toen het percentage voor Dorcas 11,7 procent. was. Dorcas heeft de status van Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI). Hierdoor zijn giften aan Dorcas voor donateurs in de meeste gevallen aftrekbaar van de belasting. Meer informatie op www. dorcas.nl/schenken. JAARVERSLAG 2014 DORCAS

15 HOOFDSTUK 1: DOELSTELLING EN STRATEGIE 15 Zo bestrijdt Dorcas armoede een unieke aanpak In de afgelopen 34 jaar heeft Dorcas een eigen aanpak voor armoedebestrijding ontwikkeld. Deze aanpak is gebaseerd op geleerde lessen uit het uitvoeren en evalueren van projecten. Dorcas werkt bij het uitvoeren van haar projecten samen met lokale christelijke organisaties en kerken, om zo samen met hen de visie van de organisatie te realiseren: Gods liefde uitdragen in het geven van uitzicht aan mensen in nood en diepe armoede. Dorcas-veldkantoren en samenwerking met lokale organisaties Dorcas werkt samen met lokale organisaties, omdat die dicht bij de allerarmsten staan en meestal deel uitmaken van de gemeenschap waarin een project wordt uitgevoerd. Dorcas heeft zeventien focuslanden waar ze voor langere tijd programma s ondersteunt en waar ze strategische samenwerkingen met partnerorganisaties aangaat. In de meeste van deze zeventien landen heeft Dorcas veldkantoren. Door de aanwezigheid van lokale Dorcas-medewerkers in deze landen, is het mogelijk samen te werken met de community-based organisations (CBOs) groepen die verankerd zijn in de lokale gemeenschap of comités van vertegenwoordigers van de begunstigden. Zij worden door het lokale Dorcas-kantoor ondersteund in de zaken waarvoor ze zelf nog te weinig capaciteit hebben. Zo stelt Dorcas kleinschalige, lokale organisaties in staat om hun gemeenschap te ontwikkelen, een bijdrage te leveren aan internationale ontwikkelingsdoelen én om projecten uit te voeren die voldoen aan internationale kwaliteitsstandaarden. Daarnaast werken de veldkantoren nauw samen met lokale overheden en andere hulporganisaties in de regio s waar zij actief zijn. Capaciteitsopbouw Dorcas bouwt aan de capaciteit van de lokale partnerorganisaties door mensen te trainen en te coachen. Hierdoor zijn deze organisaties na afloop van een project in staat de activiteiten zelfstandig voort te zetten. Dorcas stimuleert de partnerorganisaties om projecten te ontwikkelen die armoede op een innovatieve wijze aanpakken, met technologieën die ook voor armere bevolkingsgroepen toegankelijk en betaalbaar zijn. In het bestrijden van armoede speelt het opbouwen van de capaciteit en eigenwaarde van de begunstigden een cruciale rol. Alleen wanneer de begunstigden in staat zijn verantwoordelijkheid te nemen voor hun ontwikkeling en op te komen voor hun rechten, kunnen duurzame resultaten worden gerealiseerd. Participatie Participatie van begunstigden is een van de belangrijkste voorwaarden voor duurzame projectresultaten. Daarom worden begunstigden al in het beginstadium bij het project betrokken, zoals bij het onderzoek naar de noden, het vaststellen van de selectiecriteria voor begunstigden, het geven van input op het projectplan en de uitvoering van het project. Seksegelijkheid In de meeste landen waar Dorcas werkt, hebben vrouwen en meisjes een achtergestelde positie. Daardoor zijn zij kwetsbaarder en worden ze harder getroffen door armoede. Dorcas wil bijdragen aan gelijkwaardigheid van vrouwen en mannen. Hierbij heeft zij respect voor de rollen die beide seksen hebben in verschillende culturen. Dorcas brengt de specifieke behoeften van mannen en vrouwen in kaart, zodat haar projecten daarop aansluiten. Er is aandacht

16 16 voor specifieke seksegerelateerde problemen, zoals geweld en misbruik en de verdeling van taken en beslissingsbevoegdheden tussen mannen en vrouwen. Inclusie Dorcas biedt hulp die ten goede komt aan alle bevolkingsgroepen, ongeacht hun ras, religie, geslacht en politieke overtuiging. Dorcas-programma s zijn gericht op inclusie: deelname is mogelijk voor iedereen. Dorcas streeft in haar programma s naar het opheffen van barrières voor deelname door kwetsbare groepen. Deze barrières kunnen sociaal of fysiek van aard zijn, zoals die van minderheden of gehandicapten. Kwetsbaarheid voor rampen verminderen In gebieden waar sprake is van een verhoogd risico op natuurrampen, zoals droogte en overstromingen, integreert Dorcas activiteiten in haar programma s om de bevolking beter voor te bereiden op rampen. Hiermee verbetert zij de weerbaarheid van mensen die in risicogebieden leven. Dit verhoogt de duurzaamheid van de ontwikkelingsprogramma s, waarmee het risico dat mensen alles kwijtraken door een ramp wordt verkleind. Aandacht voor ouderen In de jaren tachtig begon Dorcas haar werk met materiële hulpverlening aan kwetsbare mensen, zoals gehandicapten, ouderen, chronisch zieken en wezen. In Oost-Europa en Afrika zijn ouderen vaak gemarginaliseerd en zijn zij niet in staat in hun eigen onderhoud te voorzien. Ze kunnen niet terugvallen op ondersteuning van hun kinderen, bijvoorbeeld omdat deze zijn gestorven aan de gevolgen van hiv/aids, of omdat ze voor werk zijn vertrokken naar de stad of het buitenland. 1.4 Risicobeheer Afstemming De processen met betrekking tot het planning-, monitoring- en evaluatiesysteem (PME) zijn voor Dorcas zo ingericht dat het strategisch plan, de beleidsdocumenten en de jaarplannen op elkaar aansluiten. Het monitoren van de plannen zorgt ervoor dat middelen optimaal worden ingezet en bijdragen aan de strategische doelstellingen. In 2014 heeft de Raad van Bestuur (het directieteam) een organisatiebrede risicoanalyse opgesteld. Deze analyse is met de Raad van Toezicht besproken. In de risicoanalyse worden de mogelijke risico s uitgebreid beschreven. Ook is weergegeven welke maatregelen er zijn of welke er genomen moeten worden om de risico s zo veel mogelijk te beperken. Kleinere partnerorganisaties Omdat Dorcas in haar projectlanden werkt met kleinschalige partnerorganisaties moeten risico s met betrekking tot haalbaarheid van plannen en begrotingen goed worden ingeschat. Met de aanwezigheid van veldkantoren in de projectlanden kunnen de projectimplementaties en -bestedingen goed worden bewaakt en krijgen de partnerorganisaties de ondersteuning die ze nodig hebben. Bij het bepalen van budgetten per land worden capaciteits- en stabiliteitsfactoren van partnerorganisaties en gebieden meegewogen. Reserves Dorcas heeft een seizoenmatig verloop van de inkomsten uit particuliere fondsenwerving, waarbij jaarlijks in november en december een aanzienlijk gedeelte van de inkomsten wordt ontvangen. Ook worden er aanzienlijke subsidies ontvangen van overheden. De cashflowbegroting monitort de cashflow aan de hand van de realiteit. Er zijn twee reserves. De eerste is de bestemmingsreserve financiering activa, nu vastgesteld op 2,2 miljoen euro, om de vaste kern van benodigde activa te financieren. De tweede is de continuïteitsreserve voor het opvangen van seizoenmatige dalingen in het inkomen gedurende het jaar en het opvangen van afwijkingen in het begrote inkomen. Bij tegenvallende inkomsten kunnen hierdoor zowel de organisatie in binnen- en buitenland als de uitvoering van de projecten evenwichtiger worden aangepast. Vooralsnog is het niveau van de continuïteitsreserve vastgesteld op 2,3 miljoen euro. Liquiditeit Bij de begroting voor projectuitgaven in een jaar, wordt de ruimte vooraf niet geheel opgevuld. Gedurende het jaar worden er calls for proposals uitgebracht, waarbij de veldkantoren samen met de partnerorganisaties projectvoorstellen kunnen indienen. Wanneer de inkomsten voorlopen op de begroting, worden de calls versneld uitgebracht. Wanneer de inkomsten achterlopen, kunnen de calls worden vertraagd of in het geheel niet worden gedaan. In de contracten die met partnerorganisaties worden aangegaan zijn voorwaarden ingebouwd die aangeven onder welke omstandigheden fondsen beschikbaar kunnen worden gesteld wanneer financiering niet honderd procent gegarandeerd is. JAARVERSLAG 2014 DORCAS

17 HOOFDSTUK 1: DOELSTELLING EN STRATEGIE 17 Koersrisico Dorcas verkrijgt het grootste deel van haar inkomsten in euro s. De uitgaven worden voor het merendeel in andere valuta gerealiseerd. Er bestaat daarom een koersrisico. In de partner-/ projectovereenkomsten worden bedragen in lokale valuta overeengekomen. Pas onder wat extremere omstandigheden (variatie van de wisselkoers gedurende een langere periode) heeft Dorcas het recht de uitgaven in lokale valuta naar beneden of naar boven toe bij te stellen. Fraude Om het risico op fraude zo klein mogelijk te maken heeft Dorcas veiligheidsvoorzieningen ingebouwd. Deze maatregelen zijn beschreven in het financiële handboek. Bij interne audits wordt gekeken of deze maatregelen ook toepassing vinden. Het risico dat gelden in de projecten niet geheel ten goede komen aan de projecten en de mensen in die projecten, is klein. Dit komt doordat Dorcas in de focuslanden eigen kantoren heeft die uitvoering en besteding ter plaatse kunnen bewaken. Gelden worden in delen ter beschikking gesteld aan de partnerorganisaties en er vindt regelmatig rapportage plaats. Er vinden audits plaats op grotere projecten bij partnerorganisaties waarmee per kalenderjaar voor meer dan euro aan projecten worden uitgevoerd. Ook in de projecten buiten de focuslanden vinden audits plaats. De audits worden door lokale accountantskantoren uitgevoerd. Dorcas-winkels De Dorcas-winkels zijn operationeel geheel afhankelijk van de inzet van vele vrijwilligers. Om hen enthousiast te houden gaat Dorcas zorgvuldig om met plaatselijke comités (oftewel besturen) en vrijwilligers door te luisteren naar hun input en dat wat ons bindt voor ogen te houden, namelijk het samen in actie zijn voor de allerarmsten. Door vrijwilligers te ondersteunen in hun taak bevordert Dorcas de continuïteit en de kwaliteit van de winkels. De winkels zijn juridisch onderdeel van de Dorcas-organisatie. De bankrekeningen en alle contracten (inclusief huurcontracten) staan op naam van Dorcas. Dat beperkt het risico dat een winkel zelfstandig en dus los van Dorcas verder zou willen. De operationele verantwoordelijkheid voor een Dorcas-winkel ligt in handen van een lokaal winkelbestuur. De eindverantwoordelijkheid van de winkels valt onder de Dorcas-directie, die team Winkels aanstuurt. Team Winkels bestaat uit een aantal medewerkers, die de winkels en de winkelbesturen begeleiden en ondersteunen. Er zijn richtlijnen voor de winkels om het risico op het verdwijnen van geldmiddelen te beheersen. Zo mag een penningmeester van een Dorcas-winkel niet achter de kassa staan en moeten ten minste twee personen het geld tellen en de kassa opmaken. Een medewerker van de afdeling Financiën van Dorcas boekt en controleert de financiële rapportage en onderliggende bescheiden. Dorcas voert regelmatig operationele bezoeken en financiële audits uit bij de veldkantoren. Tijdens de financiële audits wordt er gebruikgemaakt van een werkprogramma dat in de praktijk en door de tijd heen ontwikkeld is. Bij een audit van een veldkantoor controleert de auditor ook de boeken van een aantal partnerorganisaties. Dorcas wil uiteraard op geen enkele manier onbedoeld betrokken raken bij het witwassen van geld uit criminele bron of bij verboden transacties. Daarom zijn er richtlijnen opgesteld om dit te voorkomen. Capaciteit en inkomsten De capaciteit van de organisatie is afgestemd op het inkomen. Als het inkomen onverwacht terugvalt, is de capaciteit van de organisatie te groot. Dit geldt in Nederland vooral ten aanzien van de personele capaciteit, de belangrijkste kostenpost. Dit risico beperkt Dorcas door een goede analyse van inkomensontwikkelingen en door het vormen van een continuïteitsreserve, zodat bij een terugval in inkomsten de capaciteit beheerst kan worden teruggebracht. Eens in de drie jaar wordt elke winkel bezocht door de leiding van Dorcas-winkels. Hierbij worden de operationele en financiële procedures doorgenomen en bekeken of ze goed worden nageleefd. Dit is ook nodig vanwege het convenant voor horizontaal toezicht met de Belastingdienst en de accountantscontrole. In 2014 hebben drie van deze bezoeken plaatsgevonden. Veiligheidsrisico Dorcas opereert in risicovolle gebieden. Daarvoor heeft Dorcas protocollen en richtlijnen opgesteld hoe te handelen in geval van berovingen, kidnapping, politieke onrust en uitbreken van gevechten of oorlog. Door goede aansluiting bij ngo-netwerken, de Verenigde Naties en ambassades, kan Dorcas adequaat reageren en risicovolle situaties voor personeel voorkomen. Via training, richtlijnen, protocollen en terugkoppeling van ervaringen probeert Dorcas haar personeel zo goed mogelijk te ondersteunen en risico s met betrekking tot veiligheid tot een minimum te beperken. In 2014 is geïnvesteerd in trainingen van staf en het uitbreiden van het

18 18 Dorcas Emergency Protocol. Ook in 2015 zullen op dit gebied trainingen worden gegeven aan veldmedewerkers. Dorcas-veldkantoren De Dorcas-veldkantoren maken nagenoeg allemaal juridisch deel uit van de Nederlandse stichting; de veldkantoren zijn zogenaamde branch offices of, in fiscale termen, vaste inrichtingen van de Nederlandse stichting. Dat verkleint het risico dat veldkantoren zich zouden losmaken van Dorcas en zelfstandig verder zouden gaan, onder medeneming van activiteiten en activa. Er is een drietal veldkantoren die een eigen entiteit hebben, namelijk Egypte, Roemenië en Zuid- Afrika. Met deze veldkantoren zijn afspraken gemaakt over welke activiteiten zij uitvoeren als veldkantoor en vertegenwoordiger van Dorcas. De financiële zaken in dit kader worden in de boeken van Dorcas verwerkt. Dorcas Fondsenwervende Organisaties De DFO s (Dorcas Fondsenwervende Organisaties) betreffen de Verenigde Staten en Hongarije. Dit zijn aparte entiteiten. Met deze organisaties is een Charter Agreement overeengekomen, waarin de exclusieve samenwerking op fondsenwervend gebied is weergegeven. Deze overeenkomst moet ervoor zorgen dat de DFO s aan Dorcas verbonden blijven, dat ze hun fondsen exclusief voor Dorcas-projecten inzetten en dat ze betrokken blijven bij de Dorcas-organisatie. Negatieve publiciteit en reputatierisico Dorcas heeft een goede naam en staat bekend als een betrouwbare organisatie. Het is dus van groot belang dat het risico op reputatieschade - door incidenten, crises of andersoortige gebeurtenissen - wordt vermeden. Voorvallen bij andere organisaties hebben de afgelopen jaren duidelijk geïllustreerd hoe dit de werkzaamheden en de fondsenwervende capaciteit van een organisatie kan beschadigen. Om dit risico voor Dorcas zo veel mogelijk te mitigeren, zal er in 2015 een duidelijk crisiscommunicatieplan op papier worden gezet, zodat onverhoopte gebeurtenissen die het risico van reputatieschade met zich meebrengen, zo veel mogelijk worden geadresseerd, waarbij Dorcas op een eerlijke, volledige en transparante wijze wil communiceren. 1.5 Vooruitblik 2015 Terugkijken en vooruitkijken liggen in elkaars verlengde. Net zoals Dorcas in de afgelopen 34 jaar heeft gedaan, wil Dorcas samen met haar partnerorganisaties in 2015 de allerarmsten weer structurele en duurzame ondersteuning bieden bij het verbeteren van hun levensomstandigheden. Dorcas stelde zich tot doel om tussen 2013 en 2016 met twintig procent aan inkomsten (geld) te groeien en impact te realiseren voor twaalf procent meer begunstigden. Hieronder volgen enige voorbeelden van concrete doelstellingen van Dorcas voor Programma s In 2014 is er vanuit de afdeling Programma s een traject ingezet om de Theory of Change van Dorcas uit te werken. Een Theory of Change beschrijft welke stappen moeten worden genomen om ervoor te zorgen dat de situatie waarin armen leven structureel verbetert en wie daarin welke rol vervult. Door dit voor Dorcas te beschrijven, kan ook duidelijker worden gemaakt welke onderscheidende rol Dorcas vervult in het bestrijden van armoede. Op basis van ervaringen van programma- en veldmedewerkers en de resultaten van projecten uit het verleden, werkt Dorcas aan een geïntegreerde Dorcas-benadering die de basis vormt voor alle projectinterventies. In 2014 lag de focus voor het veld en voor programma s op het voorbereiden en ontwikkelen van veel nieuwe programma s. Daardoor kan in 2015 worden gefocust op de ondersteuning van de implementatie en monitoring. Het afgelopen jaar heeft het rampenmanagementprogramma een forse uitbreiding gehad en is Dorcas voor noodhulpprogramma s strategisch partner geworden van het ministerie van Buitenlandse Zaken. In meerdere landen zijn grote noodhulpprogramma s opgezet (Noord-Irak, Syrië, Libanon en Zuid-Soedan). In 2015 zullen deze programma s worden uitgebreid. Hiervoor is een uitbreiding van veld- en programmamedewerkers noodzakelijk. Voor de sectoren gezondheidszorg, water, sanitatie en hygiëne en economische ontwikkeling zal in 2015 ook worden geïnvesteerd in het uitbouwen van een relevant netwerk voor aanvragen bij institutionele fondsen en daarnaast in kennis- en kwaliteitsopbouw van programma s. Voor 2015 zijn er verschillende evaluaties gepland, waaronder een evaluatie van de 25 Adopt a granny-programma s van Dorcas. Centrale vraag bij de evaluatie van deze 25 projecten is of de gekozen benadering de ouderen voldoende ondersteunt en inderdaad leidt tot verbeterd welzijn; en daarnaast of er voorbeelden zijn van activiteiten en methodes die Dorcas breed zou kunnen inzetten om de gemeenschappen nog meer bij de zorg voor ouderen te betrekken. Eenduidig financieel systeem In 2015 wordt bij de afdeling Financiën een nieuw boekhoudpakket in gebruik genomen. Het hoofdkantoor en de veldkantoren gebruiken dan allemaal hetzelfde pakket. Ook zal er in 2015 een softwareprogramma worden geselecteerd waarmee het programmamanagement kan worden ondersteund. JAARVERSLAG 2014 DORCAS

19 HOOFDSTUK 1: DOELSTELLING EN STRATEGIE 19 Dorcas Winkel Rijssen, een van de nieuwe winkels in Activiteiten 2015 Om bovenstaande en alle daarmee samenhangende doelstellingen te realiseren, zet Dorcas in 2015 weer een breed palet van fondsenwervende activiteiten in. Hieronder volgen voorbeelden van manieren waarop de fondsenwervende en ondersteunende afdelingen samen met haar vrijwilligers de doelstellingen proberen te realiseren. Over de specifieke doelstellingen, ingezette middelen en resultaten van deze afdelingen, leest u in hoofdstuk 4, Fondsenwerving en communicatie. Communicatie In 2015 ontwikkelt Dorcas een strategie voor de integratie van haar on- en offline communicatie en is gestart met de inzet van films. Dorcas wil zich nadrukkelijker in het publieke domein begeven door zich te profileren in de media met berichtgeving rond bepaalde thema s, zoals Internationale Vrouwendag, Wereld Waterdag en Ouderendag. Om de kracht van haar communicatie te versterken, ontwikkelt Dorcas in de eerste helft van 2015 een strategie om Dorcas als merk te verstevigen. Fondsenwerving algemeen Voor de fondsenwerving is in 2014 een marketingstrategie ontwikkeld die onder andere heeft geresulteerd in een campagnekalender. Dorcas heeft ervoor gekozen in Nederland met vier grote campagnes naar buiten te treden. De verschillende fondsenwervende afdelingen zullen hun acties en campagnes laten aansluiten op de campagnekalender, zodat meer synergie tussen de verschillende fondsenwervende afdelingen wordt gecreëerd. Daarnaast zal in 2015 verder worden gewerkt aan het verbeteren en uitbreiden van het CRM-systeem dat in 2014 is geïmplementeerd. Het relatiebeheer van de fondsenwervende afdelingen kan hiermee nog beter worden ondersteund. Particuliere donateurs De afdeling Particuliere donateurs heeft zich tot doel gesteld om in euro voor noodhulp te werven en 1,1 miljoen euro uit nalatenschappen en grote donateurs. De afdeling Grote donateurs zal in 2015 verder worden doorontwikkeld. Grote donateurs zijn een groep donateurs waar in het verleden weinig tot geen aandacht aan is gegeven en in het kader van meer op maat werken, worden de grote donateurs in kaart gebracht en gesprekken met hen aangegaan om te weten wat zij van Dorcas verwachten. Voor 2014 was een Adopt a granny-campagne gepland. Wegens de invoering van een nieuw CRM-systeem, kon deze campagne niet worden uitgevoerd. Verder zullen vrijwilligers steeds meer worden ingezet om als ambassadeur van Dorcas te fungeren. In 2015 zal er onder de huidige particuliere donateurs een tevredenheidsonderzoek worden uitgevoerd. Kerken In 2015 wordt voor de fondsenwerving onder kerken een nieuwe strategie ontwikkeld. Eind 2014 is een fondsenwerver Kerken aangenomen. In 2015 zal actiever worden gewerkt aan het uitbreiden van relaties met kerken van verschillende denominaties, bijvoorbeeld de Rooms Katholieke kerken. De nieuwe fondsenwerver Kerken gaat zich specifiek richten op deze doelgroep, bijvoorbeeld door het geven van themadiensten, het actief aanbieden van presentaties en spreekbeurten, het verdiepen van de relaties met de bestaande kerken en een onderzoek naar het geefgedrag van de bestaande kerken, evenals het aangaan van samenwerking op landelijk niveau met de kerkverbanden.

20 20 Vrijwilligers: Dorcas-winkels Dorcas wil in 2015 de nadruk leggen op professionalisering van de Dorcas-winkels en op het ontwikkelen van een visie op de toekomst van de Dorcas-winkels. De centrale vraag zal zijn: hoe ziet de Dorcas-winkel er in 2020 uit? Het antwoord op deze vraag zal een model opleveren dat in de toekomst gebruikt zal worden bij het starten van nieuwe winkels. Dit betekent: maatwerk-support per winkel, het bevorderen van regionale samenwerking tussen winkels, het beschikbaar stellen van kennis aan vrijwilligers en het besturen van aspecten van het leveren van goederen en diensten aan particulieren (retail). In 2015 zal de groei van het aantal winkels om deze reden naar verwachting beperkt blijven en zal de nadruk liggen op stimuleren van de omzet bij bestaande winkels. Vrijwilligers: werkgroepen In 2015 wil Dorcas de werkgroepen op maat kunnen bedienen met één betaalde medewerker. Er wordt niet ingezet op groei van het aantal werkgroepen. Bedrijven Team Bedrijven heeft voor 2015 een ambitieuze doelstelling geformuleerd: 1,4 miljoen euro werven aan financiële middelen en 2,4 miljoen euro aan goederen. Hiervoor wordt stevig ingezet op de reeds in 2014 ontwikkelde concepten. Voorbeelden hiervan zijn: Dorcas Dinner for Friends en Vrienden van Dorcas. Nederlandse (vermogens)fondsen Ook in 2015 zal Dorcas zich blijven inzetten om de relaties met de huidige groep van donoren te versterken. Daarbij richt Dorcas zich op het verder bestendigen van de goede werkrelatie met EO Metterdaad. Ook wil zij zich inzetten om een breder palet van Nederlandse fondsen te interesseren in het ondersteunen van projecten van Dorcas. Institutionele fondsenwerving Institutionele fondsenwerving (IF) zal binnen Dorcas op een andere manier worden ingericht. Eind 2014 werd een interne IF-stuurgroep in het leven geroepen om de coördinatie van IF beter en breder te borgen en zich meer richten op netwerken met institutionele donoren. Hiervoor zal in 2015 een institutionele fondsenwerver met netwerkkwaliteiten worden aangetrokken. Verder zet Dorcas in op de diversificatie van fondsen. Dorcas Fondsenwervende Organisaties (DFO s) De fondsenwervende activiteiten voor 2015 zijn gericht op het uitbreiden van het aantal donoren en een verantwoorde groei van DorAid America Inc. De speerpunten voor 2015 zijn de introductie van de Adopt a granny-campagne, het benaderen van kleinere vermogensfondsen en het bouwen aan relaties met grote donateurs en een aantal kerken. In 2015 zal de Dorcas Fondsenwervende Organisatie in Hongarije zich met name richten op het exploiteren van de camping, zodat dat er ook middelen ter ondersteuning van projecten worden gegenereerd. Logistiek en goedereninzameling In 2014 werd ten opzichte van 2013 een forse logistieke kostenbesparing gerealiseerd door het binnenlands transport in eigen beheer te nemen. Dit kon alleen dankzij de inzet van enthousiaste en actieve vrijwilligers. Het beleid voor deze kostenbesparing zal ook in 2015 worden gevolgd. In 2015 zal daarnaast gestreefd worden naar kostenbesparing voor buitenlands transport. Dorcas verwacht in transporten te vervoeren met goederen die direct naar de projecten gaan. Tussen de 20 en 25 transporten worden ingezet voor de verkoop van goederen in Roemenië en Hongarije. De verwachting is dat dankzij gerichtere inzameling de kwaliteit van de goederen steeds beter zal worden. Verder wordt ernaar gestreefd de afvalstromen bij de bron weg te laten of anders, waar mogelijk, producten voor recycling aan te bieden. Ten slotte zullen regiodepots steeds meer tot regionale centra ontwikkeld worden van waaruit de kleinere depots bediend kunnen worden. JAARVERSLAG 2014 DORCAS

Vrienden van dorcas. www.dorcas.nl

Vrienden van dorcas. www.dorcas.nl Vrienden van dorcas www.dorcas.nl Dit is dorcas 2 3 Dorcas komt in actie voor mensen in nood en diepe armoede, ongeacht hun religie, ras, geslacht of politieke overtuiging. Dorcas werkt al 35 jaar aan

Nadere informatie

IN ACTIE VOOR DE ALLERARMSTEN

IN ACTIE VOOR DE ALLERARMSTEN 2013 www.dorcas.nl COLOFON Dit jaarverslag is een uitgave van Dorcas. Het jaarverslag is als beveiligd pdf-document in een bladerbare editie via www.dorcas.nl voor iedereen inzichtelijk. EINDREDACTIE EN

Nadere informatie

JAARVERS 2014 SAMENGEVAT. www.dorcas.nl JAARVERSLAG ONLINE OP DORCAS.N

JAARVERS 2014 SAMENGEVAT. www.dorcas.nl JAARVERSLAG ONLINE OP DORCAS.N JAARVERSLAG 2014 SAMENGEVAT BEKIJK HET HELE JAARVERSL AG ONLINE OP DORCAS.N L/ JAARVERS LAG www.dorcas.nl 2 dorcas in 2014 Verdeling van Dorcas-middelen in 2014 Duurzame ontwikkeling: Gezondheidszorg (13,6%)

Nadere informatie

Stichting So Logical Foundation

Stichting So Logical Foundation Stichting So Logical Foundation BELEIDSPLAN 2015-2016 Stichting So Logical Foundation Postbus 5823 1410 GA Naarden Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Doelstelling 4 3. Werkwijze 6 4. Organisatie 7 5. Financiën

Nadere informatie

Hoofdlijnen van het beleidsplan Stichting Save the Children Nederland

Hoofdlijnen van het beleidsplan Stichting Save the Children Nederland Hoofdlijnen van het beleidsplan Stichting Save the Children Nederland 1 Inhoud Identiteit van de organisatie Naam, contactgegevens en registraties Doelstelling Visie Missie Waarden Theorie van verandering

Nadere informatie

STICHTING HOVERAID NEDERLAND Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24398318

STICHTING HOVERAID NEDERLAND Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24398318 PUBLICATIE BETREFFENDE KALENDERJAAR 2012 STICHTING HOVERAID NEDERLAND Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24398318 Contactgegevens STICHTING HOVERAID NEDERLAND Website: www.hoveraid.nl

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep

Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep Marian Bentvelzen en Monique Strijk Juli 2012 Brede Hilledijk 590, 3072 NK Rotterdam Tel.: 0613467100, 0653224897 KvK: 54218853 E: moniquestrijk@hotmail.com, post@marianbentvelzen.nl

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2017. Stichting Kleinschalige Afrikaanse Projecten

Beleidsplan 2014-2017. Stichting Kleinschalige Afrikaanse Projecten Beleidsplan 2014-2017 Stichting Kleinschalige Afrikaanse Projecten Februari 2014 Inhoudsopgave 1 Onze stichting 3 1.1 Visie, missie, strategie, kernwaarden 3 1.1.1 Missie 1.1.2 Strategie 1.1.3 Kernwaarden

Nadere informatie

Het Nederlandse Rode Kruis helpt direct. Jaarverslag 2015

Het Nederlandse Rode Kruis helpt direct. Jaarverslag 2015 Het Nederlandse Rode Kruis helpt direct Jaarverslag 2015 Kijk voor het volledige jaarverslag op: www.rodekruis.nl/jaarverslag2015 2015: het jaar van de vluchteling Honderdduizenden mensen sloegen dit jaar

Nadere informatie

Katakle Business Plan 2011 2018. Groeiplan voor het programma van The Hunger Project in Benin

Katakle Business Plan 2011 2018. Groeiplan voor het programma van The Hunger Project in Benin Katakle Business Plan 2011 2018 Groeiplan voor het programma van The Hunger Project in Benin 0 1. Inleiding Achtergrond De Katakle investeerdersgroep werkt sinds 2008 met The Hunger Project aan het einde

Nadere informatie

Rampenmanagement Zuid-Soedan

Rampenmanagement Zuid-Soedan Rampenmanagement Zuid-Soedan In Zuid-Soedan zijn honderdduizenden mensen op de vlucht. Er is groot gebrek aan schoon water, voedsel en medicijnen. De dreiging van hongersnood groeit, miljoenen mensen zullen

Nadere informatie

Hoofdlijnen beleidsplan Ronald McDonald Kinderfonds 2010-2015

Hoofdlijnen beleidsplan Ronald McDonald Kinderfonds 2010-2015 Hoofdlijnen beleidsplan Ronald McDonald Kinderfonds 2010-2015 Missie/Visie/Kernboodschap/Doelstelling Missie Het Ronald McDonald Kinderfonds wil een positieve bijdrage leveren aan de gezondheid van kinderen

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 2015. Stichting Light for the Children - NL

Beleidsplan 2014 2015. Stichting Light for the Children - NL Beleidsplan 2014 2015 Stichting Light for the Children - NL Versie 1, november 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen... 2 1.1. Historie... 2 1.2. Missie... 2 1.3. Visie... 3 1.4. Bestuur... 3 1.5. Financiën...

Nadere informatie

Jaarplan 2017 Stichting Present Assen

Jaarplan 2017 Stichting Present Assen Jaarplan 2017 Stichting Present Assen Kun je in één dag veranderen wat in een jaar is misgegaan? Inhoud 1. Stichting Present Assen...3 1 Inhoud 1. Stichting Present Assen...3 1.1 Doelstelling 2017..3 1.2

Nadere informatie

Stichting Geloof en Handel Bunschoten. Jaarrekening 2016

Stichting Geloof en Handel Bunschoten. Jaarrekening 2016 Stichting Geloof en Handel Bunschoten Jaarrekening 2016 Bestuursverslag 2016 Doelstelling, missie en visie Visie: Onrecht kunnen we helpen bestrijden door eerlijke handel te bevorderen. De Stichting stelt

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2016

Beleidsplan 2015-2016 Beleidsplan 2015-2016 Vertelt onder de volken zijn heerlijkheid, onder alle natiën zijn wonderen. Psalm 96:3 Beleidsplan Strijen, juni 2015 Inhoudsopgave Voorwoord...1 1 Stichting Hope 4 the Nations...2

Nadere informatie

Duurzaamheidsbeleid Doingoood

Duurzaamheidsbeleid Doingoood Duurzaamheidsbeleid Doingoood Over Doingoood Doingoood bestaat uit 2 delen: Doingoood volunteer work (sociale onderneming) en Doingoood foundation (stichting). In al onze werkwijzen en procedures gaan

Nadere informatie

Beleidsplan ANBI. Stichting Vrienden van Adesa. KvK: 41003000. Tel: 070-5178477

Beleidsplan ANBI. Stichting Vrienden van Adesa. KvK: 41003000. Tel: 070-5178477 Beleidsplan ANBI. Stichting Vrienden van Adesa KvK: 41003000 Adres: Postbus 490, 2240 AL Wassenaar Tel: 070-5178477 Inhoudsopgave. Het Beleidsplan....2 Werkzaamheden van de Stichting....3 Stichting Vrienden

Nadere informatie

Stichting ABN AMRO Foundation Jaarrekening 2016

Stichting ABN AMRO Foundation Jaarrekening 2016 Stichting ABN AMRO Foundation Jaarrekening 2016 Het bestuur: C. (Kees) van Dijkhuizen J.C.M. (Jan) van Rutte H. (Hilde) Garssen K. (Klaas) Ariaans Amsterdam, juni 2017 INHOUD Directieverslag over het boekjaar

Nadere informatie

Beleidsplan. stichting Hof van Nagele. beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12

Beleidsplan. stichting Hof van Nagele. beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12 Beleidsplan stichting Hof van Nagele beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12 Inhoudsopgave Voorwoord 1 Missie, Visie, Doelen 2 Doelen 2 Bestuur 3 Werkwijze 3 Beheer en besteding van gelden

Nadere informatie

Voor u ligt het beleidsplan 2013-2015 van Stichting Inzamelbank voor dieren Nederland.

Voor u ligt het beleidsplan 2013-2015 van Stichting Inzamelbank voor dieren Nederland. Beleidsplan 2013 2015 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan 2013-2015 van Stichting Inzamelbank voor dieren Nederland. In 2013 zijn wij gestart met het helpen van 80 gezinnen eind 2013 worden er 90 gezinnen

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Time to Help Nederland

Beleidsplan Stichting Time to Help Nederland Beleidsplan Stichting Time to Help Nederland Stichting Time to Help Nederland Hang 4 3011 GG Rotterdam info@timetohelp.nl www.timetohelp.nl Inschrijvingsnummer KVK : 55404073 RSIN/Fiscaalnummer: 851692357

Nadere informatie

Geen van de bestuursleden is zelfstandig bevoegd om besluiten te nemen namens Stichting kans4you.

Geen van de bestuursleden is zelfstandig bevoegd om besluiten te nemen namens Stichting kans4you. ALGEMENE GEGEVENS INSTELLING Naam instelling Stichting kans4you Adres Edelherweg 121 Postcode Website 1338 JS Almere www.kans4you.eu KvK 32141926 BESTUURSAMENSTELLING Voorzitter Secretaries Penningmeester

Nadere informatie

RAPPORT. Aan het bestuur van Stichting Go and Tell Zeewolde. inzake de jaarrekening 2015

RAPPORT. Aan het bestuur van Stichting Go and Tell Zeewolde. inzake de jaarrekening 2015 RAPPORT Aan het bestuur van inzake de jaarrekening 2015 INHOUDSOPGAVE RAPPORT 1 Opdracht 2 Algemeen 3 Cash-flow 4 Fiscale positie BIJLAGEN Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2015 2 Staat van inkomsten

Nadere informatie

Versie : 1.2 Datum: 12-03-2015. Beleidsplan 2015-2016

Versie : 1.2 Datum: 12-03-2015. Beleidsplan 2015-2016 Versie : 1.2 Datum: 12-03-2015 Beleidsplan 2015-2016 Inhoudsopgave Voorwoord 2 1. Missie en Doelstelling 4 1.1 Missie 4 1.2 Doelstelling 4 2. Identiteit 5 3. Organisatie Structuur 6 3.1 Algemeen 6 3.2

Nadere informatie

Alles is van U afkomstig en wat wij U schenken komt uit Uw hand.

Alles is van U afkomstig en wat wij U schenken komt uit Uw hand. 2012 Stichting 1 Kronieken 29:14b Alles is van U afkomstig en wat wij U schenken komt uit Uw hand. JAARVERSLAG STICHTING 1 KRONIEKEN 29:14B Rapport inzake de jaarrekening 2012 RAPPORT Herwijnen, 16 februari

Nadere informatie

Beleidsplan stichting Waarder helpt Roemenië 2014 t/m 2017 BELEIDSPLAN. 2014 t/m 2017 Hulpverlening aan Roemenië. Stichting Waarder Helpt Roemenië

Beleidsplan stichting Waarder helpt Roemenië 2014 t/m 2017 BELEIDSPLAN. 2014 t/m 2017 Hulpverlening aan Roemenië. Stichting Waarder Helpt Roemenië BELEIDSPLAN 2014 t/m 2017 Hulpverlening aan Roemenië Inhoud: 1. Inleiding 1.1 Wat is Stichting Waarder helpt Roemenië? 1.2 De Visie 1.3 De Missie 2. Bestuur en taken 2.1 Het bestuur 2.2 De werkzaamheden

Nadere informatie

meerjarig beleidsplan van de Stichting Masibambisane

meerjarig beleidsplan van de Stichting Masibambisane meerjarig beleidsplan van de Stichting Masibambisane In dit plan wordt het beleid voor de komende jaren vastgelegd. Het geeft inzicht in de manier waarop de Stichting Masibambisane haar doelstellingen

Nadere informatie

Beleidsplan (Samenvatting)

Beleidsplan (Samenvatting) Beleidsplan 2016-2020 (Samenvatting) Inhoud 1 Over Stichting Congo... 3 1.1 Doelstelling... 3 1.2 Visie... 3 1.2 Werkgebied... 3 2 Projecten... 3 3 Werkwijze... 4 4 Financiën... 5 5 Vermogen... 5 6 Planning...

Nadere informatie

Beleidsplan 2015 2016. Stichting Stop Dierenleed Nederland. Almere, januari 2014

Beleidsplan 2015 2016. Stichting Stop Dierenleed Nederland. Almere, januari 2014 Beleidsplan 2015 2016 Stichting Stop Dierenleed Nederland Stichting Stop Dierenleed Nederland Hartekruidpad 7 1313JJ Almere 06-10734354 www.stopdierenleednederland.org info@stopdierenleednederland.org

Nadere informatie

Stichting Emda. Beknopt Jaarverslag 2013. Network for European Monitoring and Development Assistance EMDA. Voorwoord

Stichting Emda. Beknopt Jaarverslag 2013. Network for European Monitoring and Development Assistance EMDA. Voorwoord Stichting Emda Beknopt Jaarverslag 2013 Voorwoord Vanaf 2014 is er voor Organisaties met een ANBI-status, zoals Stichting Emda, een publicatieplicht via de website. De Stichting meent met de publicatie

Nadere informatie

& SHPRESË PËR SHQIPËRINË

& SHPRESË PËR SHQIPËRINË & SHPRESË PËR SHQIPËRINË Beleidsplan 2010-2014 3356 BT Papendrecht P a g i n a 1 Inhoudsopgave Introductie... 3 Missie en visie... 4 Coördinatie van activiteiten in Albanië 4 Strategische doelstellingen...

Nadere informatie

Noodhulp in de Hoorn van. Jeroen Jurriens, Disaster Management Unit ICCO & Kerk in Actie

Noodhulp in de Hoorn van. Jeroen Jurriens, Disaster Management Unit ICCO & Kerk in Actie Noodhulp in de Hoorn van Afrika Jeroen Jurriens, Disaster Management Unit ICCO & Kerk in Actie Wat is er aan de hand? Hoe komt dat? Wat kunnen we er aan doen? Een paar praktijkvoorbeelden Opbouw presentatie

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2016-2020 www.kinderfondsennederland.nl Stichting Kinderfondsen Nederland Beleidsplan 2016-2020 Inhoud Pagina 1. Inleiding beleidsplan 1 2. Stichting Kinderfondsen Nederland 1 3. Doelstelling

Nadere informatie

Beleidsplan 2013 2016 van de Stichting Ayuda Maya

Beleidsplan 2013 2016 van de Stichting Ayuda Maya Beleidsplan 2013 2016 van de Stichting Ayuda Maya Inhoud Doelstelling en werkwijze Primaire fondsenwerving Andere activiteiten voor fondsenwerving Deskundigheidsbevordering Vermogensbeheer Besteding van

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan

Strategisch beleidsplan Stichting Jongerencentrum De Werf - voor een mooie zinvolle toekomst - Strategisch beleidsplan 2017-2021 Strategisch beleidsplan 2017-2021 Pagina 1 Strategisch plan De missie, visie en strategie en focus

Nadere informatie

Het Nederlandse Rode Kruis helpt direct. Jaarverslag 2013

Het Nederlandse Rode Kruis helpt direct. Jaarverslag 2013 Het Nederlandse Rode Kruis helpt direct Jaarverslag 2013 Kijk voor het volledige jaarverslag op: www.rodekruis.nl/jaarverslag 2013 2013 is een bewogen jaar Conflicten als in Syrië, natuurrampen en vele

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING TALUD

BELEIDSPLAN STICHTING TALUD BELEIDSPLAN STICHTING TALUD Amsterdam, juli 2014 1 INHOUDSOPGAVE 1. De stichting... 3 1.1 Gegevens... 3 1.2 Het bestuur... 3 1.3 ANBI... 3 2. Missie, visie, doelstellingen... 4 2.1 Missie... 4 2.2 Visie...

Nadere informatie

RAPPORT. Aan het bestuur van Stichting Go and Tell Zeewolde. inzake de jaarrekening 2014

RAPPORT. Aan het bestuur van Stichting Go and Tell Zeewolde. inzake de jaarrekening 2014 RAPPORT Aan het bestuur van inzake de jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE RAPPORT 1 Opdracht 2 Algemeen 3 Cash-flow 4 Fiscale positie BIJLAGEN Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014 2 Staat van inkomsten

Nadere informatie

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Het is belangrijk dat kinderen al jong kennis maken met bedrijven en beroepen. Roefelen maakt dat mogelijk. De in 2011 opgerichte

Nadere informatie

Voorwoord. Gegevens van de stichting. ANBI-Jaarverslag 2014

Voorwoord. Gegevens van de stichting. ANBI-Jaarverslag 2014 Voorwoord In het kader van de nieuwe ANBI-regeling per 1 januari 2014 zijn stichtingen met een ANBI status, zoals Stichting Furaha, verplicht hun jaarverslag te publiceren via internet. Stichting Furaha

Nadere informatie

Alles is van U afkomstig en wat wij U schenken komt uit Uw hand.

Alles is van U afkomstig en wat wij U schenken komt uit Uw hand. 2014 Stichting 1 Kronieken 29:14b Alles is van U afkomstig en wat wij U schenken komt uit Uw hand. JAARVERSLAG STICHTING 1 KRONIEKEN 29:14B Rapport inzake de jaarrekening 2014 RAPPORT Herwijnen, 28 maart

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding Missie, visie en doelstellingen Werkzaamheden Inkomsten werving Beheer en besteding vermogen...

Inhoud. Inleiding Missie, visie en doelstellingen Werkzaamheden Inkomsten werving Beheer en besteding vermogen... Beleidsplan jaar 2014 Inhoud Inleiding... 3 Missie, visie en doelstellingen... 4 Werkzaamheden... 5 Inkomsten werving... 8 Beheer en besteding vermogen... 9 2 Inleiding Voor u ligt het beleidsplan van

Nadere informatie

& SHPRESË PËR SHQIPËRINË

& SHPRESË PËR SHQIPËRINË & SHPRESË PËR SHQIPËRINË Beleidsplan 2014-2016 3356 BT Papendrecht Pagina 1 Inhoudsopgave Introductie... 3 Missie en visie... 4 Coördinatie van activiteiten in Albanië 4 Strategische doelstellingen...

Nadere informatie

JAARPLAN STICHTING LMSTANDARD SUPPORTS

JAARPLAN STICHTING LMSTANDARD SUPPORTS JAARPLAN STICHTING LMSTANDARD SUPPORTS 2016 Leonie Jansen 2016 Inhoudsopgave 1. Gegevens stichting... 3 2. Raad van Toezicht, Bestuur en Vrijwilligers... 3 3. Visie en missie Stichting LMStandard Supports...

Nadere informatie

Stichting Opvang Weeskinderen Blantyre Malawi (OWBM)

Stichting Opvang Weeskinderen Blantyre Malawi (OWBM) Jaarverslag over het jaar 2012 Stichting Opvang Weeskinderen Blantyre Malawi (OWBM) Louise Hardenbergsingel 3, 2331BM Leiden Kvknummer: 28098094 Stichting Opvang Weeskinderen Blantyre Malawi Bestuursverslag

Nadere informatie

Stichting Jong & Zwanger Beleidsplan

Stichting Jong & Zwanger Beleidsplan Stichting Jong & Zwanger Beleidsplan Mei 2017 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Algemeen 4 2.1 Achtergrond 2.2 Onderbouwing 3. Identiteit 6 3.1 Missie & visie 3.2 Doelstelling 3.3 Strategie 4. Organisatie

Nadere informatie

BELEIDSPLAN WAKIBI 2017

BELEIDSPLAN WAKIBI 2017 BELEIDSPLAN WAKIBI 2017 Wakibi Samen 1 wereld zonder armoede Microfinanciering voor ondernemers in ontwikkelingslanden Inhoudsopgave 1. Introductie. 1 2. Visie & Missie. 1 3. Doelstellingen 2 4. Organisatie..

Nadere informatie

De missie van Eye Care Foundation is het toegankelijk maken van primaire oogzorg voor kansarme mensen in ontwikkelingslanden.

De missie van Eye Care Foundation is het toegankelijk maken van primaire oogzorg voor kansarme mensen in ontwikkelingslanden. Strategisch plan 2011-2015 Missie & Visie Eye Care Foundation handelt vanuit de overtuiging dat elk mens recht heeft op gezichtsvermogen. Het verlies aan gezichtvermogen kan voor blinden en slechtzienden

Nadere informatie

Beleidsplan. Februari 2010

Beleidsplan. Februari 2010 Beleidsplan 2010 Februari 2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Missie en doelen... 4 2.1 Missie en visie... 4 2.2 Uitgangspunten voor de projecten... 4 2.3 Overige waarden en overtuigingen... 5 3. Doelen

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Seniorenwens 2015-2019

Beleidsplan Stichting Seniorenwens 2015-2019 Inhoud Inleiding 2 1. Stichting Seniorenwens 2 2. Strategie 2 2.1. Kernprincipes en uitgangspunten 2 2.2. Statutaire doelstelling 3 2.3. Afwezigheid van winstoogmerk 3 2.4. Bestemming liquidatiesaldo 3

Nadere informatie

Jaarplan 2014 Kameroen/Nederland

Jaarplan 2014 Kameroen/Nederland Jaarplan 2014 Kameroen/Nederland LiveBuild Jaarplan 2014 Kameroen / Nederland Inleiding LiveBuild is een organisatie met veel ambitie, enthousiasme en passie. Wij geloven in de positieve kracht van eenieder

Nadere informatie

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8 JAARVERSLAG 2005 Inhoudsopgave 1. Bestuursverslag...3 1.1 Algemeen...3 1.2 Doelstelling...3 1.3 Bestuur...4 1.4 Comité van aanbeveling...4 1.5 Banden met Tastite...4 1.6 CBF-keurmerk...4 2. Werkzaamheden...5

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2018

Beleidsplan 2015-2018 STICHTING ELIZABETH FOUNDATION Beleidsplan 2015-2018 Versie 1.0 9-12-2015 In het beleidsplan legt het bestuur van de Elizabeth Foundation het actuele beleid vast. Het beleidsplan is vastgesteld in de bestuursvergadering

Nadere informatie

Financiële zekerheid voor ANBI s

Financiële zekerheid voor ANBI s Financiële zekerheid voor ANBI s Agenda: 1. Algemeen en aanleiding 2. Risk assessment 3. Governance 4. Impactmeting 5. Verdienmodel en scenarioanalyse 6. Vermogensvorming 7. Afsluiting 1. Algemeen en aanleiding

Nadere informatie

INHOUD. Time to Help Nederland Hang GG Rotterdam. Voorwoord 4. Stichting Time to Help Nederland 6. Projecten & Campagnes 8.

INHOUD. Time to Help Nederland Hang GG Rotterdam. Voorwoord 4. Stichting Time to Help Nederland 6. Projecten & Campagnes 8. 2 INHOUD Voorwoord 4 Stichting Time to Help Nederland 6 Visie & Missie 6 Doelstellingen 6 Projecten & Campagnes 8 Time to Help Nederland Hang 4 3033 GG Rotterdam Telefoon: +31 0(10) 766 66 66 Mobiel: +31

Nadere informatie

Business Plan. Organisatie: GIDSnetwerk Datum: 11.04.2014 Periode: 01/2014-12/2017

Business Plan. Organisatie: GIDSnetwerk Datum: 11.04.2014 Periode: 01/2014-12/2017 Business Plan Organisatie: GIDSnetwerk Datum: 11.04.2014 Periode: 01/2014-12/2017 Business Plan Agenda 1 Visie & Business Model 2 Strategie 3 Team & Organisatie 4 Implementatie 5 Financien 1. Visie & Business

Nadere informatie

Strategisch plan 2013-2018

Strategisch plan 2013-2018 Strategisch plan 2013-2018 Strategisch plan De missie, visie en strategie of focus van Christ s Hope International zijn: Missie Bringing the life-changing message of Jesus Christ to people infected with

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2015 DORCAS.

JAARVERSLAG 2015 DORCAS. 2015 www.dorcas.nl COLOFON Dit jaarverslag is een uitgave van Dorcas. Het jaarverslag is als beveiligd pdf-document in een bladerbare editie via www.dorcas.nl voor iedereen inzichtelijk. EINDREDACTIE EN

Nadere informatie

Beleidsplan fondsenwerving HagaVrienden 2013-2015

Beleidsplan fondsenwerving HagaVrienden 2013-2015 Beleidsplan fondsenwerving HagaVrienden 2013-2015 Opgesteld door: Helene Marcus-Baart, coördinator HagaVrienden I.s.m: Hans de Sonnaville, secretaris HagaVrienden (Beknopt) beleidsplan HagaVrienden 2013-2015

Nadere informatie

Beleidsplan en focus. Stichting LUGA Care

Beleidsplan en focus. Stichting LUGA Care Beleidsplan en focus Stichting LUGA Care Opgesteld door: Bestuur LUGA Care Datum laatste wijziging: 25-11-2014 Inleiding Dit beleidsplan is geschreven voor een ieder die kennis wil nemen c.q. geïnteresseerd

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 VICTORY HOPE NEDERLAND

JAARVERSLAG 2012 VICTORY HOPE NEDERLAND JAARVERSLAG 2012 VICTORY HOPE NEDERLAND Inhoud 1. Inleiding 2. Financiële verantwoording 2.1 Balans per 31-12-2013 2.2 Staat van baten en lasten 2012 2.3 Toelichting 2.4 Kascontrole 3. Activiteiten 3.1

Nadere informatie

Activiteiten verslag 2014

Activiteiten verslag 2014 Activiteiten verslag 2014 Voorwoord Stichting Talud richt zich op het ondersteunen van kleinschalige integrale kinderprojecten die voor ogen hebben de zelfredzaamheid van kinderen te vergoten. Dit doet

Nadere informatie

Stichting Emda. Beknopt Jaarverslag 2014. Network for European Monitoring and Development Assistance EMDA. Voorwoord

Stichting Emda. Beknopt Jaarverslag 2014. Network for European Monitoring and Development Assistance EMDA. Voorwoord Stichting Emda Beknopt Jaarverslag 2014 Voorwoord De nieuwe publicatieplicht voor een ANBI-status geeft vooral bij kleinere NGO s, zoals de Stichting Emda, nogal extra administratieve en organisatorische

Nadere informatie

INHOUD: 1. Voorwoord. 2. Oprichting van Stichting Terima Kasih. 3. Stichting Terima Kasih. 4. Activiteiten. 5. Conclusies

INHOUD: 1. Voorwoord. 2. Oprichting van Stichting Terima Kasih. 3. Stichting Terima Kasih. 4. Activiteiten. 5. Conclusies JAARVERSLAG 2013 Stichting Terima Kasih Vier-Morgenweg 6 (postadres) 6721 MS Bennekom KvK Utrecht nr. 50028235 Bankrekeningnr. NL05RABO 010.84.45.771 W.www.stichtingterimakasih.nl E. info@stichtingterimakasih.nl

Nadere informatie

Dichter bij elkaar. Strategie 2015-2019

Dichter bij elkaar. Strategie 2015-2019 Dichter bij elkaar Strategie 2015-2019 De zorg verandert. Vrijwilligers veranderen. De wensen van families veranderen. De maatschappij verandert. Ronald McDonald Huis Sophia Rotterdam wil klaar zijn voor

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan 2011 2016

Meerjarenbeleidsplan 2011 2016 Meerjarenbeleidsplan 2011 2016 Inhoud Pagina 1: KaliTaman Foundation Meerjaren Beleidsplan Pagina 2: Inhoud Pagina 3: Inleiding Pagina 4: Introductie Pagina 5: Missie en Visie Pagina 6: Werving Pagina

Nadere informatie

Alles is van U afkomstig en wat wij U schenken komt uit Uw hand.

Alles is van U afkomstig en wat wij U schenken komt uit Uw hand. 2015 Stichting 1 Kronieken 29:14b Alles is van U afkomstig en wat wij U schenken komt uit Uw hand. JAARVERSLAG STICHTING 1 KRONIEKEN 29:14B Rapport inzake de jaarrekening 2015 RAPPORT Herwijnen, 6 mei

Nadere informatie

Jaarplan 2016 Stichting Present Assen

Jaarplan 2016 Stichting Present Assen Jaarplan 2016 Stichting Present Assen Als je hulp van een ander accepteert Betekent dat niet dat je hebt gefaald. Het betekent dat je er niet alleen voor staat. 1 Inhoud 1. Stichting Present Assen...3

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2015 PURE! Foundation

JAARVERSLAG 2015 PURE! Foundation JAARVERSLAG 2015 PURE! Foundation Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag van PURE! Foundation 2015. Terugkijkend op het afgelopen jaar hebben we met het bestuur een belangrijke basis gelegd voor de toekomst

Nadere informatie

WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN

WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN EEN NIEUW SOORT ONDERNEMERSCHAP RESULTAAT KOERS VISIE PERSOONLIJK LEIDERSCHAP MEERWAARDE & RENDEMENT WAARDEN BEWUST WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN ANNO 2013 Waarden Bewust Ondernemen

Nadere informatie

STICHTING INTERNATIONAL HELP ORGANISATION EBRAR. Jaarrekening 2016 ADRES: BOERENSTRAAT HT S-GRAVENHAGE

STICHTING INTERNATIONAL HELP ORGANISATION EBRAR. Jaarrekening 2016 ADRES: BOERENSTRAAT HT S-GRAVENHAGE STICHTING INTERNATIONAL HELP ORGANISATION EBRAR Jaarrekening 2016 ADRES: BOERENSTRAAT 67 2572 HT S-GRAVENHAGE Inhoud 1. Bestuursverslag. 3 2. Jaarrekening 4 2.1 Balans per 31 december 2016. 4 2.2 Staat

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2014 t/m 2017 Hulpverlening aan Roemenië

BELEIDSPLAN 2014 t/m 2017 Hulpverlening aan Roemenië BELEIDSPLAN 2014 t/m 2017 Hulpverlening aan Roemenië Beleidsplan 2014 t/m 2017 pagina 1 Beleidsplan 2014 t/m 2017 Inhoud: 1. Inleiding 1.1 Wat is? 1.2 De Visie 1.3 De Missie 2. Afdelingsbestuur en taken

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA VOORWOORD In dit verslag van obs de Delta treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige ontwikkelingen,

Nadere informatie

Jaarplan 2017 Verduurzamen door lokale verankering

Jaarplan 2017 Verduurzamen door lokale verankering Jaarplan 2017 Verduurzamen door lokale verankering Inleiding Present Harderwijk heeft als doel een brug te slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Wij

Nadere informatie

Paleis van de Verdraagzaamheid. Jaarplan 2012

Paleis van de Verdraagzaamheid. Jaarplan 2012 Paleis van de Verdraagzaamheid Jaarplan 2012 Voorwoord Door een zeer succesvolle eerste editie van de jaarlijkse verkiezing van Ambassade en Ambassadeur van de Verdraagzaamheid was 2011 voor het Paleis

Nadere informatie

Gewijzigde doelstellingen in de leidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID. (inwerkingtreding: 1 januari 2015)

Gewijzigde doelstellingen in de leidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID. (inwerkingtreding: 1 januari 2015) Gewijzigde doelstellingen in de leidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID (inwerkingtreding: 1 januari 2015) 2 1. Doelstellingen, proces- & risicomanagement Subthema kwaliteitsbeleid

Nadere informatie

Beleidsplan Joy for Children

Beleidsplan Joy for Children Beleidsplan Joy for Children Hagestein, September 2015 Samenvatting Stichting Joy for Children beheert in India zes zorg- en onderwijscentra, waar 465 kinderen kleding, voeding, onderwijs en medische zorg

Nadere informatie

stichting BELEIDSPLAN 2013 2017

stichting BELEIDSPLAN 2013 2017 stichting BELEIDSPLAN 2013 2017 1. Inleiding De Stichting KombijMij is op 20 februari 2012 opgericht en geïnitieerd door Kees en Liesbeth van Bolhuis. De directie, Kees en Liesbeth van Bolhuis en het bestuur

Nadere informatie

Stichting Latoer BELEIDSPLAN 2015-2020

Stichting Latoer BELEIDSPLAN 2015-2020 Stichting Latoer BELEIDSPLAN 2015-2020 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Doelstelling 4 3. Werkwijze 5 4. Organisatie 6 5. Financiën 7 Pagina 2 van!syntaxisfout,! 1. Inleiding In dit beleidsplan kunt u meer

Nadere informatie

Stichting 4WD Supporting Bosnia Beleidsplan

Stichting 4WD Supporting Bosnia Beleidsplan Beleidsplan 2015 Mensen met een passie voor 4x4 steunen mensen in Bosnië Kerkstraat 30 6675 BS Valburg Tel: 0488-431422 Mobiel: 06-53885361 Fax: 0488-431883 Mail: info@stichting4wdsupportingbosnia.nl 1

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Binnentuin over God

Beleidsplan Stichting Binnentuin over God Beleidsplan 2017-2020 Stichting Binnentuin over God Inhoud Inleiding 1. Doelstelling Stichting Binnentuin over God 1.1 Doel 1.2 Verwezenlijking 2. Realisatie en doelstelling 2.1 De binnentuin; een indrukwekkende

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1 e kwartaal 2009 Stichting Samen in Actie

Nieuwsbrief 1 e kwartaal 2009 Stichting Samen in Actie 1 Stichting Samen in Actie Deimanstraat 43 2522 BC Den Haag Tel. 0649902721 KvK: 27314656 Postbank: 4129710 E: stichtingsa@ziggo.nl W: www.stichtingsa.nl Nieuwsbrief 1 e kwartaal 2009 Stichting Samen in

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 1. PROFIEL VAN DE STICHTING 2. DOELSTELLINGEN EN ACTUEEL BELEID. Update 10-01-2015

BELEIDSPLAN 1. PROFIEL VAN DE STICHTING 2. DOELSTELLINGEN EN ACTUEEL BELEID. Update 10-01-2015 BELEIDSPLAN Update 10-01-2015 1. PROFIEL VAN DE STICHTING Stichting Hands & Feet heeft als doel om vanuit een christelijke motivatie, een effectieve brug te slaan tussen arm en rijk. We motiveren personen

Nadere informatie

Financieel verslag 2013

Financieel verslag 2013 Financieel verslag 2013 Stichting Hands4HOME Stichting Hands4HOME Leeghwaterstraat 15 1541 LS Koog aan de Zaan W W W. H ANDS4H OME.NL jaarverslag 2013 Hands4HOME 1 Inhoudsopgave Verslag van het Bestuur

Nadere informatie

Jaarplan 2013. De stichting WWvK kent 4 pijlers:

Jaarplan 2013. De stichting WWvK kent 4 pijlers: Jaarplan 2013 De stichting WereldWijd voor Kinderen (WWvK) is in het jaar 2009 te Baarn opgericht en is een initiatief van Het Apostolisch Genootschap, gevestigd te Baarn. De stichting WWvK wil concreet

Nadere informatie

2016 Beleidsplan 2016 Stichting Sparrow

2016 Beleidsplan 2016 Stichting Sparrow 2016 Beleidsplan 2016 Stichting Sparrow Inhoudsopgave Over Sparrow... 2 Doelstelling... 2 Christelijke grondslag... 2 Organisatiestructuur... 2 Werkgebied... 2 Visie op armoede en armoedebestrijding...

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Zorgboerderij Oliehoek. Beleidsplan 2013

Stichting Vrienden van Zorgboerderij Oliehoek. Beleidsplan 2013 Stichting Vrienden van Zorgboerderij Oliehoek Stichting Vrienden van Zorgboerderij Oliehoek S. Oliehoek Raaphorstlaan 20 2245 BJ Wassenaar RSIN 54119294 Inleiding De stichting Vrienden van Zorgboerderij

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Talud

Beleidsplan Stichting Talud Beleidsplan Stichting Talud 1. De stichting 1.1 Gegevens Stichting Talud is gevestigd op: Strawinskylaan 653 1077 XX Amsterdam De formele oprichting van de Stichting heeft plaatsgevonden op 13 september

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Hulpdienst In-Zicht

Beleidsplan Stichting Hulpdienst In-Zicht Beleidsplan 2014-2017 Stichting Hulpdienst In-Zicht Veenendaal - 9 mei 2014 Stichting Hulpdienst In-Zicht Markt 10-3901 DN Veenendaal (06) 38255710 - www.hulpdienstinzicht.nl - info@hulpdienstinzicht.nl

Nadere informatie

Amsterdam, December 2012

Amsterdam, December 2012 Amsterdam, December 2012 Beleidsplan Muses 2012 2016 1 Hoofdstuk 1 Samenvatting Inleiding Het doel van stichting Muses is om de impact van vrijwilligers wereldwijd te vergroten. Enerzijds om hiermee alle

Nadere informatie

Strategisch plan 2013-2017

Strategisch plan 2013-2017 Strategisch plan 2013-2017 Strategisch plan De missie, visie en strategie of focus van Christ s Hope International zijn: Missie Bringing the life-changing message of Jesus Christ to people infected with

Nadere informatie

2015 t/m 2017. Dier&Recht Beleidsplan & Beloningsbeleid

2015 t/m 2017. Dier&Recht Beleidsplan & Beloningsbeleid Dier&Recht Beleidsplan & Beloningsbeleid 2015 t/m 2017 In het beleidsplan wordt ingegaan op de doelstellingen, de werkzaamheden, de fondsenwervende activiteiten en het financieel beheer van Stichting Dier&Recht.

Nadere informatie

Hulp aan Syrische vluchtelingen II

Hulp aan Syrische vluchtelingen II Aan alle diaconieën van de Hersteld Hervormde Kerk Generale diaconale commissie Vendelier 51-D 3905 PC VEENENDAAL Telefoon (0318) 505541 Internet www.hersteldhervormdekerk.nl Email diaconaat@hersteldhervormdekerk.nl

Nadere informatie

Stichting Present Arnhem Strategisch Plan 2014-2016. Versie 1.1 April 2014

Stichting Present Arnhem Strategisch Plan 2014-2016. Versie 1.1 April 2014 Stichting Present Arnhem Strategisch Plan 2014-2016 Versie 1.1 April 2014 Een duidelijk verhaal Maatschappelijke trends Het antwoord van Present; onze missie en visie Onze unieke werkwijze Bewezen toegevoegde

Nadere informatie

Opdrachtsverklaring Missie - Visie

Opdrachtsverklaring Missie - Visie Opdrachtsverklaring Missie - Visie 1. Missie Sint-Lodewijk biedt aangepast onderwijs en/of begeleiding op maat aan kinderen, jongeren en volwassenen met een motorische beperking. Ook het gezin en breder

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Pole Position 2016-2020

Beleidsplan Stichting Pole Position 2016-2020 Beleidsplan Stichting Pole Position 2016-2020 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van stichting Pole Position. De stichting is opgericht op 2 augustus 2013. Inmiddels hebben 70 mensen mogen genieten

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 Stichting Fonds Welkomhuis

Beleidsplan 2014 Stichting Fonds Welkomhuis Beleidsplan 2014 Stichting Fonds Welkomhuis Beldhuismolenweg 8a 7562 PC Deurningen Telefoon: 088 45 46 700 E-mail: info@welkomhuis-twente.nl Website: www.welkomhuis-twente.nl Beleidsplan 2014 Pagina 1

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Mano a Mano te Bolsward

Beleidsplan Stichting Mano a Mano te Bolsward Beleidsplan 2014 2018 Stichting Mano a Mano te Bolsward Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Mano a Mano. Het plan bevat een overzicht van de doelstellingen en de activiteiten. Ook geeft

Nadere informatie

Voorwoord. Buddyzorg Limburg werkt met hart en ziel voor het behoud en de versterking van de medemenselijkheid. Dit komt tot uiting in de werkwijze

Voorwoord. Buddyzorg Limburg werkt met hart en ziel voor het behoud en de versterking van de medemenselijkheid. Dit komt tot uiting in de werkwijze Jaarverslag Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg 2013 1 Voorwoord Voor u ligt het derde jaarverslag van de Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg, afgekort SVVBL. Het verslag geeft een weergave mee

Nadere informatie