De olie uit opgave 1 komt terecht in een tank met een inhoud van liter. Hoe lang duurt het voordat de tank volledig met olie is gevuld?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De olie uit opgave 1 komt terecht in een tank met een inhoud van 10 000 liter. Hoe lang duurt het voordat de tank volledig met olie is gevuld?"

Transcriptie

1 5. Stromingsleer De belangrijkste vergelijking in de stromingsleer is de continuïteitsvergelijking. Deze is de vertaling van de wet van behoud van massa: wat er aan massa een leiding instroomt moet er ook weer uitstromen. Bij gelijke temeratuur houdt dat tevens in dat het vloeistofvolume wat er seconde de buis instroomt gelijk is aan het volume dat er er seconde weer uitstroomt. Stel dat vloeistof met een snelheid van v m/s een buis met een doorsnede van A m² instroomt. Dat betekent een volume-instroom er seconde van A v m³. Als dezelfde vloeistof met een snelheid van v m/s de buis met een andere doorsnede van A m² verlaat betekent dat een volume-uitstroom er seconde van A v m³. Gelijkstellen van in- en uitstroomvolume leidt tot de volgende vergelijking: Continuïteitsvergelijking: A v A v Ogave We transorteren olie door een transortbuis met een diameter van 30 cm. De snelheid van de olie is m/s. De oening aan het uiteinde van de buis heeft een diameter van 0 cm. Met welke snelheid verlaat de olie de buis? Ogave De olie uit ogave komt terecht in een tank met een inhoud van liter. Hoe lang duurt het voordat de tank volledig met olie is gevuld? De hoeveelheid vloeistof die er tijdseenheid door een leiding stroomt noemen we het debiet. Als we de hoeveelheid uitdrukken in m³ sreken we van het volumedebiet q V. Als we de hoeveelheid uitdrukken in kg sreken we van het massadebiet q M. Ogave 3 Een om omt 60 liter water er minuut uit een sloot via een slang met een inwendige diameter van 3 cm. Aan het einde van de slang is een kraan bevestigd met een inwendige diameter van cm. a) Bereken het volumedebiet q V in m³/s b) Met welke snelheid verlaat het water de kraan? c) Wat is het massadebiet q M in kg/s? (bedenk dat water = 000 kg/m³) Viscositeit is de 'stroerigheid' van een vloeistof of van een gas. Zo is water een voorbeeld van een vloeistof met een lage viscositeit, honing een voorbeeld van een vloeistof met een hoge viscositeit. De viscositeit van een vloeistof is sterk afhankelijk van de temeratuur. We onderscheiden de kinematische viscositeit, uitgedrukt in m²/s en de dynamische viscositeit, uitgedrukt in Pa s. Het verband tussen die twee grootheden luidt: = blz 50

2 De Poiseuille (Pl) is een oude eenheid van dynamische viscositeit, Pl = Pa s Een oude cgs-eenheid (centimeter-gram-seconde) voor dynamische viscositeit is de Poise (P), P = 0, Pa.s. Meer gebruikelijk is de centipoise ( cp = mpa.s). Een oude eenheid voor kinematische viscositeit is de Stokes ( St = cm /s) of de centistokes ( cst = mm /s) Ogave 4 Een beaalde oliesoort heeft een dynamische viscositeit van 0 Pa s bij 0 C Hoe groot is de kinematische viscositeit bij deze temeratuur als de dichtheid van de olie 850 kg/m 3 bedraagt? Het Getal van Reynolds Re is een dimensieloos getal uit de stromingsleer. De grootte beaalt of een stroming laminair is of turbulent. Re v d of Re v d Stroming in buizen is bijvoorbeeld laminair als Re < 300 en turbulent wanneer Re > Tussen deze grenzen hangt het van verschillende factoren af, zoals bijvoorbeeld de wandruwheid, of de stroming laminair of turbulent is,. Ogave 5 Ogave 6 Door een buis met een inwendige diameter van 48 mm stroomt glycerine met een snelheid van m/s. De kinematische viscositeit bedraagt 848 mm /s. a) Bereken het getal van Reynolds b) Is deze stroming laminair of turbulent? Door een buis stroomt benzeen met een snelheid van 0 cm/s. De kinematische viscositeit bedraagt 0,0073 cm /s. Bereken de inwendige diameter van de buis als de stroming nog juist laminair is. Ogave 7 Uit een volledig oengedraaide kraan stroomt 5 liter water er minuut. De diameter van de oening bedraagt 0 mm. De diameter van de hoofdleiding is 30 mm. Bereken de stroomsnelheid van het water in de hoofdleiding. Wanneer in een reservoir onder invloed van de zwaartekracht vloeistof uit een lager gelegen oening stroomt, dan is volgens de wet van Torricelli de uitstroomsnelheid waarmee de vloeistof uit die oening stroomt, evenredig met de wortel uit de vloeistofhoogte. Wet van Torricelli: v g h 0 h Merk o dat deze snelheid niet afhankelijk is van de grootte van de oening! blz 50

3 Wat wel afhankelijk is van de grootte en vorm van de uitstroomoening is het debiet. Voor het volumedebiet q V geldt: q A v q A C g h V c V C is daarbij de contractiecoëfficiënt. Deze heeft een waarde tussen 0,5 en en is afhankelijk van de vorm van de oening en de dikte van de wand. Ogave 8 Een cilindervormig waterreservoir met een inhoud van 5000 liter heeft een diameter van,5 m en is volledig gevuld met water. In de bodem ontstaat een gat met een oervlakte van 4 cm. a) Bereken de uitstroomsnelheid. b) Bereken het volumedebiet in m³/s als C = 0,6 Ogave 9 In een olievat ontstaat een lek in de bodem. Daaruit stroomt olie met een snelheid van 5 m/s. Hoe hoog staat o dat moment de olie in dit vat? De Wet van Bernoulli beschrijft het stromingsgedrag van vloeistoffen en gassen, en verbindt de drukveranderingen aan hoogte- en snelheidsveranderingen. Wet van Bernouilli: g h ½ v g h ½ v Ogave 0 In een flat voeren we met een om water o tot een hoogte van 40 m. De diameter van de aanvoerbuis bedraagt cm en van de uitstroomoening van de kraan 0,8 cm. De barometerstand bedraagt bar. Als we de kraan volledig oenen stroomt het water er met een snelheid van m/s uit. Met welke druk voert de om het water o? Ogave Een groot vat is gevuld met wijn. De dichtheid van de wijn is 900 kg/m 3. In de bodem bevindt zich een rond gat met een doorsnede van cm dat afgesloten is met een houten ro. Als we deze ro weghalen stroomt de wijn weg met een snelheid van 4 m/s. a) Bereken de hoogte van de wijn in het vat o dat moment. b) Bereken het volumedebiet o dat moment als C = 0,8 Een methode om een debiet te bealen is de verschildruk flowmeting (dp-meting). In een leiding wordt dan een vernauwing gelaatst. Het gemeten drukverschil over deze vernauwing is evenredig met het debiet. Er zijn verschillende flowelementen. Het meest bekend is de meetlaat. Deze bestaat uit een vlakke metalen laat met een rond gat in het midden, die doorgaans tussen twee flenzen geklemd wordt. Er worden twee druknameunten gelaatst vóór en achter de meetlaat. Het gemeten drukverschil is kwadratisch met de flow. Zie ook htt://www.flowmeters.nl/ blz 503

4 Een venturimeter is een instrument voor het meten van de hoeveelheid gas of vloeistof die door een buis stroomt. Hij bestaat uit een in de ijleiding aangebrachte vernauwing met een daarbij behorend meetinstrument voor het hierdoor veroorzaakte drukverval. De bijbehorende formule luidt: Venturimeter: ½ v v Ogave Bij een venturibuis meten we een drukverschil van 4000 Pa. De hoogste vloeistofsnelheid bedraagt 0 m/s. De dichtheid van de getransorteerde vloeistof is 00 kg/m 3. Bereken de laagste vloeistofsnelheid. Ogave 3 In een venturibuis is de oervlakte van de kleinste en de grootste doorsnede resectievelijk 0 cm en 50 cm. Door de buis stroomt water dat in het wijde deel een stroomsnelheid van m/s heeft. Hoe groot is het drukverschil? Ogave 4 In een venturibuis is de grootste diameter 0 cm en de kleinste diameter 7 cm. Door de buis stroomt 30 liter water er minuut. Bereken het drukverschil. Ogave 5 Een tank is tot een hoogte van m gevuld met een vloeistof. In de zijwand moeten we een gat maken o een zodanige hoogte dat de uitstroomsnelheid de helft bedraagt van de snelheid waarmee de vloeistof zou wegstromen uit een gat in de bodem. O welke hoogte moeten we dat gat in de tank aanbrengen? De Pitotbuis is een instrument voor het meten van de druk in een gas- of vloeistofstroom. Uit het drukverschil kan de snelheid van de stroom berekend worden. Pitot-buis: ½ v blz 504

5 Ogave 6 Bij een Pitot-buis is het ogemeten drukverschil 860 Pa. De dichtheid van de vloeistof bedraagt 00 kg/m 3. De middellijn van de buis waarin de Pitot-buis is gelaatst bedraagt 6 cm. a) Hoe groot is de snelheid van de vloeistof? b) Hoeveel kg vloeistof wordt er uur doorgevoerd als we aannemen dat de s troomsnelheid in de buis overal even groot is? Ogave 7 Met behul van een Pitot-buis wordt in een leiding een stroomsnelheid van 30 m/s en een drukverschil van 360 kpa gemeten. Bereken de dichtheid van de vloeistof. Ogave 8 Een vloeistof met een dichtheid van 00 kg/m 3 wordt met behul van een om 5 m omhoog geomt. O die hoogte heeft de vloeistof een uitstroomsnelheid van 4 m/s uit een buis met een diameter van cm. Hoe groot moet de druk o de vloeistof aan het begin zijn als daar de buis een diameter heeft van 8 cm en de buitendruk 00 kpa bedraagt? We verwaarlozen de verliezen in de buis. Bij het transort van vloeistoffen en gassen door leidingen ontstaan, door turbulentie en wrijving langs de wand, energieverliezen die gecomenseerd moeten worden door een groter om- of comressievermogen. Bij transort over grote afstanden kunnen deze verliezen aanzienlijk zijn. Verschillende methoden ter verlaging van de stromingsweerstand zijn onder andere succesvol toegeast in de luchtvaart-, scheevaart-, olie- en gasindustrie. Enkele van deze methoden bieden ook ersectieven voor toeassing in warmtedistributieleidingen zoals het toevoegen van additieven, het aanbrengen van een gladde coating aan de binnenzijde van de buis, het toeassen van rofielen en het aanbrengen van schoeen in de bochten. Deze methoden kunnen een vermindering van de stromingsweerstand oleveren van 0-75%. Voor de berekening van het wrijvingsverlies W in een ronde leiding geldt de Darcy-formule: l W f v d Daarbij is f de Darcy frictiefactor die van de soort leiding en de vloeistof afhangt, l is de lengte van de leiding, d de diameter, de soortelijke massa en v de snelheid van de vloeistof. De volgende tabel geeft een aantal waarden voor f: Leidingmateriaal en vloeistof koeren buis (0 mm Ø) met water 0,07 koeren buis (30 mm Ø) met water 0,00 stalen buis (0 mm Ø) met water 0,09 stalen buis (30 mm Ø) met water 0,0 lastic slang (75 mm Ø) met water 0,0 rubberen slang (75 mm Ø) met water 0,0 f blz 505

6 Aendages zoals bochten en afsluiters veroorzaken natuurlijk ook wrijvingsverliezen. Een methode om deze te berekenen is het meetellen van een equivalente lengte: Aendage Equivalente lengte bocht van 45º (a) bocht van 90º (b) haakse bocht (c) T-stuk (d) schuifafsluiter ( /4 oen) schuifafsluiter ( / oen) schuifafsluiter ( 3/4 oen) 5 x diameter 40 x diameter 60 x diameter 60 x diameter 800 x diameter 00 x diameter 40 x diameter a b c d Voorbeeld: twee koeren buizen met elk een lengte van 5 m en een diameter van 30 mm zijn verbonden door een bocht van 90º. Door de buizen stroomt water met een snelheid van m/s. Bereken de verliesdruk W. Olossing: De bocht betekent een equivalente lengte van mm = 00 mm =, m. Bij de buislengte van in totaal 5 = 0 m moeten we dus, m otellen zodat: l = 0 +, =, m. Invulling van de formule voor W levert vervolgens:, W 0, Pa 30 0 Ogave 9 De buis van 5 m lengte uit ogave 8 heeft een wrijvingscoëfficiënt van 0,05. Bovendien bevinden zich drie bochten van 90 in de buis. Bereken nogmaals de druk o de vloeistof aan het begin als we de wrijvingsverliezen niet verwaarlozen blz 506

7 Antwoorden stromingsleer 8 m/s 70.7 s 3 a) q V = 60 l/min = 0,00 m³/s (bedenk dat liter = dm³) b) v =,73 m/s c) q M = q V q M = 000 0,00 = kg/s 4 0,08 m²/s 5 a) 3 b) laminair 6 0,84 cm 7 0, m/s 8 a) 4,47 m/s b) 3 0,0007 m /s 9,5 m ,8 N/m a) 0,8 m b) 3 0,00064 m /s 7,75 m/s N/m 4 6,4 N/m 5 diete 3 m dus hoogte 9 m 6 a) 4 m/s b) 9590 kg 7 v kg/m ,896 0 Pa,896 bar 00 0, l ,0 7,4 m 7, 4 w 0,0 5 0, , Pa, 088 bar,w w,w,896, 088 4,984 bar blz 507

Tentamen Natuurkunde

Tentamen Natuurkunde James Boswell Instituut Universiteit Utrecht Tentamen VWO Versie Datum: dinsdag 27 juli 2010 Tijd: Opgaven: 13:00 16:00 uur (3 uur) 6 (26 vragen) Bijlagen: 2 (bij opgaven 4 en 6) Maak iedere opgave op

Nadere informatie

Voorbereiding toelatingsexamen arts/tandarts. Fysica: Hydrostatica 6/8/2014. dr. Brenda Casteleyn

Voorbereiding toelatingsexamen arts/tandarts. Fysica: Hydrostatica 6/8/2014. dr. Brenda Casteleyn Voorbereiding toelatingsexamen arts/tandarts Fysica: Hydrostatica 6/8/2014 dr. Brenda Casteleyn Met dank aan: Atheneum van Veurne (http://www.natuurdigitaal.be/geneeskunde/fysica/wiskunde/wiskunde.htm),

Nadere informatie

Bouw je eigen windmeter

Bouw je eigen windmeter Inleiding In Nederland waait het bijna altijd: ieder weerbericht bevat dan ook een verwachting van windrichting en windkracht. Meestal waait het niet zo hard: als mens sta je er dan niet zo bij stil dat

Nadere informatie

Examen VWO. natuurkunde 1. tijdvak 1 woensdag 20 mei 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen VWO. natuurkunde 1. tijdvak 1 woensdag 20 mei 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Examen VWO 2009 tijdvak 1 woensdag 20 mei 13.30-16.30 uur natuurkunde 1 Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 23 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 75 punten te behalen. Voor

Nadere informatie

Uitwijking-tijddiagram

Uitwijking-tijddiagram Trillingen en geluid 1 Amplitude, trillingstijd en frequentie 2 Vrije en gedwongen trillingen; resonantie 3 Geluid van bron naar ontvanger 4 Toonhoogte en frequentie 5 Luidheid en geluidsniveau 6 Geluidssnelheid

Nadere informatie

www.aarde nu Voor een profielwerkstuk over de aarde Tweede Fase havo/vwo Leerlingenboekje natuurkunde

www.aarde nu Voor een profielwerkstuk over de aarde Tweede Fase havo/vwo Leerlingenboekje natuurkunde Voor een profielwerkstuk over de aarde www.aarde nu In opdracht van: Vrije Universiteit Amsterdam Universiteit van Amsterdam Technische Universiteit Delft Universiteit Utrecht Wageningen Universiteit Teksten:

Nadere informatie

Het klimaat is het gemiddelde weer in een bepaald gebied over een langere tijdsperiode. Meestal wordt hiervoor 30 jaar gebruikt.

Het klimaat is het gemiddelde weer in een bepaald gebied over een langere tijdsperiode. Meestal wordt hiervoor 30 jaar gebruikt. Werken met klimaatgegevens Introductie Weer en klimaatgegevens worden gemeten. Om deze meetgegevens snel te kunnen beoordelen worden ze vaak gepresenteerd in de vorm van grafieken of kaarten. Over de hele

Nadere informatie

MENSELIJKE PRESTATIES EN NATUURWETTEN KLAS 4/5 VWO

MENSELIJKE PRESTATIES EN NATUURWETTEN KLAS 4/5 VWO Leven en Natuurkunde MENSELIJKE PRESTATIES EN NATUURWETTEN KLAS 4/5 VWO LEVEN EN NATUURKUNDE In deze lessenserie nemen we een kleine duik in de biofysica. De biofysica beschrijft levende systemen aan de

Nadere informatie

Golven en tsunami s. universiteit Twente. Wiskunde in wetenschap vwo D

Golven en tsunami s. universiteit Twente. Wiskunde in wetenschap vwo D Wiskunde in wetenschap vwo D Golven en tsunami s Wiskundig modelleren: Golven en tsunami s 1. Golven en tsunami s 2. Golfsnelheid 2.1.De snelheid van watergolven 2.2.Korte golven 2.3.ange golven 3. Verandering

Nadere informatie

Examen HAVO. wiskunde A (pilot) tijdvak 1 woensdag 20 mei 13.30-16.30 uur

Examen HAVO. wiskunde A (pilot) tijdvak 1 woensdag 20 mei 13.30-16.30 uur Examen HAVO 2015 tijdvak 1 woensdag 20 mei 13.30-16.30 uur wiskunde A (pilot) Dit examen bestaat uit 21 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 85 punten te behalen. Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten

Nadere informatie

Druk is de stuwende kracht per oppervlakte eenheid die de lucht nodig heeft om te circuleren. Er zijn 3 soorten druk

Druk is de stuwende kracht per oppervlakte eenheid die de lucht nodig heeft om te circuleren. Er zijn 3 soorten druk Wat is lucht? Lucht is een gas wat hier op aarde essentieel is voor alle leven. Het is een mix van verschillende gassen, meestal in dezelfde samenstelling en verhouding, en waarin N stikstof en O2 zuurstof

Nadere informatie

Profielwerkstuk Krachten op een vliegtuig

Profielwerkstuk Krachten op een vliegtuig Profielwerkstuk Gemaakt door: Martijn van Zelst & Kevin Verbeek Klas 6C, www.havovwo.nl Profielwerkstuk Inhoudsopgave Inleiding... blz. 2 Geschiedenis luchtvaart... blz. 2 Geschiedenis Boeing 747... blz.

Nadere informatie

De module in vogelvlucht

De module in vogelvlucht Leef met je hart! 2 De module in vogelvlucht Een avondje voetbal Jeroen en zijn vader Kees genieten van een avondje voetbal. Op de bank, met chips en bier, moedigen zij hun club aan en aan het eind van

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING FEIN-MACHINE

GEBRUIKSAANWIJZING FEIN-MACHINE Veiligheid bij het werken met de zaagmachine Zorg ervoor dat de buis stabiel ligt; denk hierbij aan het feit dat de buis eerst uit één en na het zagen uit twee delen bestaat! Draag tijdens het zagen een

Nadere informatie

J A N D E Z I D E R K E E S K O O M E N - M A J E R N I K I N L E I D I N G T O T D E K W A N T U M M E C H A N I C A

J A N D E Z I D E R K E E S K O O M E N - M A J E R N I K I N L E I D I N G T O T D E K W A N T U M M E C H A N I C A J A N D E Z I D E R K E E S K O O M E N - M A J E R N I K I N L E I D I N G T O T D E K W A N T U M M E C H A N I C A 2 jan dezider kees koomen-majernik Fundamentele vergelijkingen De Schrödingervergelijking:

Nadere informatie

Dat leidt ertoe dat het gesteente als het ware iets in elkaar wordt gedrukt. Bodemdaling treedt heel geleidelijk en over een lange periode op.

Dat leidt ertoe dat het gesteente als het ware iets in elkaar wordt gedrukt. Bodemdaling treedt heel geleidelijk en over een lange periode op. Bodemdaling Vraag: Er wordt voor de omgeving van de boring een te verwachten bodemdaling afgegeven van maximaal enkele centimeters. Bij een andere locatie van Vermilion in de omgeving is de bodemdaling

Nadere informatie

Examenvragen Betontechnologie

Examenvragen Betontechnologie Examenvragen Betontechnologie Wieland Wuyts AJ 2008-2009 Inhoud 1. Trekproeven, de verschillende mogelijkheden, voor- en nadelen, werking uitleggen. Geef de formules voor de treksterke bij een 3 en 4 punts

Nadere informatie

Ammoniak: Opslag en Verlading

Ammoniak: Opslag en Verlading PGS 12 Ammoniak: Opslag en Verlading Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 12:2013 versie 0.1 (april 2013) PGS 12:2013 VERSIE 0.1 (DECEMBER-2013) - PAGINA 1 VAN 94 Ten geleide De Publicatiereeks is een handreiking

Nadere informatie

Isover isolatie-oplossingen voor akoestisch comfort

Isover isolatie-oplossingen voor akoestisch comfort Isover isolatie-oplossingen voor akoestisch comfort Theorie en praktijk over geluidisolatie en geluidabsorptie www.isover.nl Inhoud Hoeveel lawaai kunnen wij verdragen? 3 Wat is geluid? 4 Normen en wetgeving

Nadere informatie

Examen HAVO. scheikunde. tijdvak 1 dinsdag 22 mei 13.30-16.30 uur

Examen HAVO. scheikunde. tijdvak 1 dinsdag 22 mei 13.30-16.30 uur Examen AVO 2007 tijdvak 1 dinsdag 22 mei 13.30-16.30 uur scheikunde Dit examen bestaat uit 39 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 81 punten te behalen. Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een

Nadere informatie

Het wonder van het vliegen kun je hieronder zelf ontdekken. We doen dat in zeven stappen: 1 Luchtdruk

Het wonder van het vliegen kun je hieronder zelf ontdekken. We doen dat in zeven stappen: 1 Luchtdruk Werkstukhulp Hoe vliegt een vliegtuig? In dit werkstukhulp krijg je informatie over hoe een vliegtuig nu eigenlijk kan vliegen. Er zijn eenvoudige proefjes uit te voeren en waar iets niet zelf uit te proberen

Nadere informatie

Diffuse emissies en emissies bij op- en overslag Handboek emissiefactoren

Diffuse emissies en emissies bij op- en overslag Handboek emissiefactoren Diffuse emissies en emissies bij op- en overslag Handboek emissiefactoren Rapportagereeks MilieuMonitor Nummer 14, maart 2004 Samenstelling en redactie Ir. R.J.K. van der Auweraert (Tebodin) Ir. N.Y. Schuttinga

Nadere informatie

Onderzoek. naar storing op kabeltelevisie door mobiel gebruik in het Digitaal Dividend

Onderzoek. naar storing op kabeltelevisie door mobiel gebruik in het Digitaal Dividend Onderzoek naar storing op kabeltelevisie door mobiel gebruik in het Digitaal Dividend Colofon 2010 Agentschap Telecom ISBN 978 908 15 7321 4 Opdrachtgever Ministerie van Economische Zaken Uitgevoerd door

Nadere informatie

Werkhervattingskansen na instroom in de WW

Werkhervattingskansen na instroom in de WW Werkhervattingskansen na instroom in de WW Leeftijd is niet het enige dat telt 12 1 Wilco de Jong Kathleen Geertjes Martine de Mooij-Schep Anouk de Rijk Nicol Sluiter Centraal Bureau voor de Statistiek

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO. Natuurkunde

Correctievoorschrift VWO. Natuurkunde Natuurkunde Correctievoorschrift VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs 0 00 Tijdvak Inzenden scores Uiterlijk juni de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per school op de daartoe verstrekte

Nadere informatie

KRACHTEN - een inleiding

KRACHTEN - een inleiding KRACHTEN - een inleiding DEFINITIE EN BEDENKINGEN Als we over iets willen spreken, moeten we om te beginnen zo precies mogelijk proberen formuleren wat we bedoelen met de gebruikte begrippen. In het dagelijks

Nadere informatie

Hygroscopisch gedrag van papier en boeken

Hygroscopisch gedrag van papier en boeken VOORWOORD Dit rapport is geschreven in het kader van mijn afstuderen binnen de masteropleiding Architecture, Building and Planning aan de Technische Universiteit Eindhoven. Binnen deze masteropleiding

Nadere informatie

Meten aan melkwegstelsels

Meten aan melkwegstelsels Meten aan melkwegstelsels " Plots realiseerde ik me dat die kleine, mooie blauwe 'erwt' de Aarde was. Ik stak mijn duim op, sloot één oog, en mijn duim bedekte de Aarde volledig. Ik voelde me niet als

Nadere informatie

Wonen in nabijheid van hoogspanning. Elektrische en magnetische velden

Wonen in nabijheid van hoogspanning. Elektrische en magnetische velden Wonen in nabijheid van hoogspanning Elektrische en magnetische velden Inleiding TenneT heeft als elektriciteitstransporteur vanuit de overheid de taak gekregen om in Nederland iedereen van elektriciteit

Nadere informatie

Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut De Bilt

Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut De Bilt Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut De Bilt Klimaat van Nederland CA. Velds Zonnestraling in Nederland met medewerking van: P.C.T. van der Hoeven J.M. Koopstra W.R. Raaff W.H. Slob THIEMEBAARN

Nadere informatie