De onroerende zaak belasting en andere heffingen ter zake van het registergoed over het lopende jaar, komen voor rekening van de koper vanaf de voor

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De onroerende zaak belasting en andere heffingen ter zake van het registergoed over het lopende jaar, komen voor rekening van de koper vanaf de voor"

Transcriptie

1 Na genoemde bijzondere veilingvoorwaarden zijn definitief vastgesteld bij akte op 23 januari 2013 verleden voor mr. F. Stroucken, notaris te Amsterdam. Veilingvoorwaarden Op deze openbare verkoop zijn van toepassing de Algemene Veilingvoorwaarden voor Executieveilingen via Internet, hierna te noemen: "AVVEVI", zoals vastgesteld bij akte op veertien oktober tweeduizend elf verleden voor mr. Th.A. Ritsema, notaris te Arnhem, ingeschreven in de Openbare Registers op veertien oktober tweeduizend elf, in deel nummer 112, welke voorwaarden worden geacht woordelijk in deze akte te zijn opgenomen en van toepassing te zijn, voor zover daarvan bij deze akte niet uitdrukkelijk wordt afgeweken. In deze voorwaarden staat ondermeer vermeld dat het bieden geschiedt doordat de bieders hun bieding ingeven en bevestigen op de daartoe duidelijk aangegeven plaats op de website: https://onlineverkoop.dtz.nl, hierna te noemen: "de website". Op deze openbare verkoop zijn bovendien van toepassing de navolgende: Bijzondere veilingvoorwaarden 1. Wijze van veiling De veiling geschiedt onder de hiervoor vermelde veilingvoorwaarden in één zitting bij inzet en afslag en wel op éénendertig januari tweeduizend dertien vanaf negen uur (09.00 uur), in het kantoor van DTZ Zadelhoff, Apollolaan 150 te Amsterdam. Het exacte aanvangstijdstip van de veiling zal uiterlijk dertig januari tweeduizend dertien gepubliceerd worden op de website. In afwijking van het bepaalde in artikel 14 lid 4 van de AVVEVI wordt terzake deze veiling geen biedlimiet gehanteerd. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 3 van de AVVEVI vindt de veiling plaats in twee fasen eerst in opbod en vervolgens in afslag, waarbij vervolgens beide bedragen bij elkaar worden opgeteld. Deze optelling vormt de koopsom. 2. Betaling koopsom De koopsom moet worden betaald uiterlijk zes weken na de gunning voor twaalf (12.00) uur des middags. 3. Kosten In afwijking/aanvulling van het bepaalde in artikel 9 van de AVVEVI komen voor rekening van koper alle eventuele achterstallige lasten die bij voorrang verhaalbaar zijn, alsmede navolgende kosten: - de overdrachtsbelasting die bij de levering van het registergoed verschuldigd zal zijn; - het honorarium van de notaris; - de kosten van de - eventuele - akte de command; - het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherches; - de kosten van advertenties, biljetten, marketing, afslagersloon, zaalhuur en huur van computers; - de kosten van doorhalingen van de inschrijvingen van hypotheken en beslagen; - kosten van de deurwaarder ten aanzien van de uitgebrachte exploten. Voor een specificatie van de kosten wordt verwezen naar de website en/of

2 De onroerende zaak belasting en andere heffingen ter zake van het registergoed over het lopende jaar, komen voor rekening van de koper vanaf de voor de levering bepaalde dag of zoveel later als ingevolge artikel 10 lid 1 sub c AVVEVI de koopsom moet worden betaald. 4. Belastingen Voorzover aan schuldeiseres bekend is terzake van de levering van het registergoed geen omzetbelasting, wel overdrachtsbelasting verschuldigd. Terzake het registergoed 1 zal twee procent overdrachtsbelasting in rekening worden gebracht. Terzake het registergoed 2 geldt nog dat indien er (gedeeltelijk) sprake is van het bepaalde in artikel 15 lid 1 letter q van de Wet op Belastingen van Rechtsverkeer de verkrijging van cultuurgrond, zoals in vermeld artikel omschreven, de levering van de ondergrond (gedeeltelijk) vrijgesteld kan zijn van overdrachtsbelasting. 5. Aanvaarding/gebruikssituatie/ontruiming De schuldeiseres heeft een onderzoek ingesteld naar de gebruikssituatie van het registergoed. Voorzover aan schuldeiseres bekend is het registergoed in gebruik bij de eigenaar en niet aan derden in huur of gebruik afgestaan. De schuldenaar/eigenaar is verplicht, op grond van het bepaalde in voormelde hypotheekakte casu quo de Algemene Voorwaarden voor Hypotheken van de Rabobankorganisatie 1992, het registergoed voor de aanvang van de veiling geheel te ontruimen en ter vrije beschikking van de koper te stellen. Voor het geval dat het registergoed toch aan derden in huur of gebruik is afgestaan dan zal schuldeiseres niet aansprakelijk zijn voor het bestaan van zo'n overeenkomst en voor de daaruit voortvloeiende gevolgen. Gelet op het bovenstaande zijn sub b, f en g van lid 2 van artikel 20 AVVEVI van toepassing, woordelijk luidend als volgt: "b. De koper aanvaardt het verkochte in de staat waarin het zich ten tijde van de feitelijke levering blijkt te bevinden en overigens is de verkoper niet bekend met huurovereenkomsten inzake het verkochte. f. In geval het registergoed niet uit woonruimte als bedoeld in artikel 3:264 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek bestaat, doet de verkoper bij dezen een beroep op de nietigheid van huur, pacht- of andere gebruiksrechten alsmede van de vooruitbetaling van huur- of pachtpenningen, alles voor zover deze zijn aangegaan of verricht in strijd met het huurbeding ten behoeve van de verkoper. g. De uitoefening van de in artikel 3:264 van het Burgerlijk Wetboek vermelde bevoegdheid wordt aan de koper overgelaten. De uitoefening van de bevoegdheid geschiedt voor rekening en risico van de koper. Indien het registergoed in gebruik is en niet vrij van gebruik wordt geleverd, is het aan de koper om op zijn kosten ontruiming van het verkochte te bewerkstelligen. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming." 6. Voorbehoud recht van beraad Schuldeiseres maakt, tenzij zij blijkens het proces-verbaal van de veiling direct tot gunning overgaat, gebruik van haar recht van beraad als vermeld in artikel 8 AVVEVI. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 8 lid 2 van de AVVEVI eindigt de termijn van beraad de vijfde werkdag volgende op de afslag om vijf uur in de middag of zoveel eerder als de verkoper al dan niet mocht hebben gegund.

3 Van de gunning na beraad dient te blijken uit een notariële akte, die op de eerstvolgende werkdag nadat de termijn van beraad is geëindigd, moet zijn verleden en uit welke akte moet blijken aan welke bieder wordt gegund. 7. Voldoening kosten/informatieplicht/waarborgsom In afwijking van het bepaalde in artikel 10 lid 1 sub a AVVEVI moet de koper uiterlijk zes (6) werkdagen na de gunning bij de notaris storten een bedrag ter grootte van vijftien procent (15%) van de koopsom ter voldoening van de kosten. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 10 lid 1 sub b AVVEVI dient door de koper uiterlijk zes werkdagen na de gunning de waarborgsom volgens artikel 12 lid 1 van de AVVEVI te worden voldaan of dient volgens artikel 12 lid 4 een garantieverklaring te worden afgegeven. Het in voorgaande alinea's van de onderhavige bepaling 7 gestelde komt te vervallen indien verkoper schriftelijk heeft verklaard dat de bedoelde bedragen niet behoeven te worden gestort binnen de daarvoor gestelde termijnen. Bieders dienen zich voorafgaand aan de openbare verkoop te legitimeren en hun financiële gegoedheid aan te tonen. In aanvulling op artikel 14 lid 1 AVVEVI dient onder de notaris tevens begrepen te worden de notaris die toezicht houdt op het op de website verlopende biedproces. In afwijking van artikel 14 lid 4 AVVEVI dient de financiële gegoedheid te blijken uit: a. een bankgarantie als bedoeld in artikel 12 lid 4 AVVEVI; of b. het doen van een aanbetaling van een bedrag ad tienduizend euro ( ,00) op de kwaliteitsrekening van het notariaat van CMS Derks Star Busmann. Indien men die storting zal doen dan dient dat te geschieden onder vermelding van: "Klassenweg 47/aanbetaling veiling de dato éénendertig januari tweeduizend dertien" op rekeningnummer Voor bepaalde met name genoemde kopers heeft verkoper bepaald dat zij geen financiële gegoedheid dienen aan te tonen. 8. Onderhandse biedingen Onderhandse biedingen ex artikel 547 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering worden geacht te zijn uitgebracht op basis van de bepalingen en voorwaarden als opgenomen in de door de schuldeiseres aangeleverde en bij mij, notaris, verkrijgbare model koopovereenkomst. 9. Inzetpremie De inzetpremie (plok) bedraagt één procent (1%) van de inzetsom (inclusief eventueel verschuldigde omzetbelasting). Deze inzetpremie wordt in afwijking van het bepaalde in artikel 9 van de AVVEVI aan de koper in rekening gebracht. Inzetpremie wordt slechts aan één persoon (de inzetter) en op één bankrekeningnummer uitbetaald. Artikel 7 lid 3 AVVEVI is niet van toepassing. 10. Bieden voor een ander Ten aanzien van artikel 5 van de AVVEVI, bieden voor een ander, wordt lid 3 gewijzigd als volgt: 3. Deze verklaring dient vóór de betaling van de koopsom door de bieder aan de notaris te worden gedaan en door de vertegenwoordigde schriftelijk te zijn bevestigd. Van deze verklaring en bevestiging dient te blijken uit het proces-verbaal van inzet en/of afslag of uit een daartoe door de notaris op te maken akte de command, waardoor de vertegenwoordigde in de rechten en verplichtingen krachtens de veiling treedt, alsof hij zelf het bod heeft uitgebracht, behoudens het hierna in lid 4 bepaalde. 11. Internetveiling

4 In aanvulling op artikel 14 lid 1 tot en met lid 5 van AVVEVI, geldt nog het navolgende: 1. Behoudens opzet of grove schuld zijn de beheerder van de website, verkoper en de notaris (waaronder in dit lid tevens begrepen de notaris die toezicht houdt op het op de website verlopende biedproces) en/of door hen ingeschakelde derden niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade wegens toerekenbare tekortkomingen, onrechtmatige daad of anderszins die door henzelf of een derde veroorzaakt is bij de uitvoering van en/of deelname aan de veiling via de website, waaronder begrepen elke vorm van vertraging of verstoring of vervorming van prestaties van de veiling via de website als direct of indirect gevolg van overmacht of oorzaken buiten de invloedsfeer van (i) de veiling, (ii) de beheerder van de website, (iii) verkoper en (iv) de notaris liggen, zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend: internetstoringen en uitval van de verbinding(en) al dan niet in verband met computervirussen, traagheid van de internet- en/of dataverbinding in het kader van de veiling via de website, defecten in computer-, telecommunicatie- of andere (rand)apparatuur, stroomuitval en wanprestatie of onrechtmatige daden door (ingeschakelde) derden. 2. De beheerder van de website, verkoper en de notaris (waaronder in dit lid tevens begrepen de notaris die toezicht houdt op het op de website verlopende biedproces) en/of door hen ingeschakelde derden zijn te allen tijde gerechtigd zich jegens koper op contractuele exoneraties te beroepen die hun dienstverleners en/of (toe)leveranciers jegens hen kunnen inroepen, als ware het hun eigen exoneraties. Onder dienstverleners en/of (toe)leveranciers wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend, begrepen: de energieleverancier(s), de netwerkbeheerder(s), de hard- en software leverancier(s) en de internet provider(s). 3. Voor zover enige vorm van aansprakelijkheid van de beheerder van de website, verkoper en de notaris (waaronder in dit lid tevens begrepen de notaris die toezicht houdt op het op de website verlopende biedproces) in rechte wordt vastgesteld, is hun aansprakelijkheid in alle gevallen met uitsluiting van gevolgschade beperkt tot directe vermogensschade en tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder hun aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, te vermeerderen met het eigen risico dat ingevolge de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval voor rekening van de beheerder van de website, verkoper of de notaris komt. Omschrijving bekende lasten en beperkingen Met betrekking tot bekende lasten en beperkingen ten aanzien van het registergoed, wordt te dezen verwezen naar: A. de hiervoor genoemde akte tot levering (deel nummer 55), waarin staat vermeld: "Garanties van verkoper Artikel 4" enzovoorts "i. de op het verkochte drukkende herinrichtingrente ter grootte van vierennegentig euro en negenenzeventig eurocent ( 94,79) per jaar met een looptijd tot tweeduizend zesentwintig komt voor rekening van koper vanaf heden." enzovoorts "Aanvullende bepalingen Artikel 6" enzovoorts

5 "4. Het is koper bekend dat aansluiting van de waterleiding van het bedrijf loopt via de watermeter van Klassenweg 45 te Sevenum. Middels een tussenmeter wordt het verbruik bepaald en jaarlijks tussen partijen verrekend. 5. Het dak van de sorteerruimte is bedekt met asbesthoudende eternietplaten. Bij eventuele verwijdering hiervan dienen op grond van milieuwetgeving speciale maatregelen genomen te worden. Koper verklaart hiermee bekend te zijn en vrijwaart verkoper voor alle aansprakelijkheid die uit de aanwezigheid van enig asbest zou kunnen voortvloeien." enzovoorts "E. OMSCHRIJVING ERFDIENSTBAARHEDEN, KWALITATIEVE BEDINGEN EN/OF BIJZONDERE VERPLICHTINGEN. Met betrekking tot bekende erfdienstbaarheden, kwalitatieve bedingen en/of bijzondere verplichtingen met betrekking tot voormeld perceelsnummer 430 wordt verwezen naar de onder D. bij de "Wijze van Eigendomsverkrijging" genoemde akte deel nummer 48 waarin woordelijk staat vermeld: "Vestiging erfdienstbaarheid Mede ter uitvoering van voormelde koopovereenkomst verklaarden partijen ten behoeve en ten laste van het verkochte en ten behoeve en ten laste van het aan verkoper in eigendom verblijvende gedeelte van voormeld kadastraal perceelnummer 369, te vestigen en aan te nemen al zodanige erfdienstbaarheden,waardoor de toestand waarin die percelen zich ten opzichte van elkaar bevinden, gehandhaafd blijft. Onder andere geldt dit voor wat betreft de aanwezigheid van ondergrondse en bovengrondse kabels en leidingen, rioleringen, waterafvoeren, ventilatiesystemen, lichtinval, inankeringen, inbalkingen en overbouwingen. Hieronder kan echter nimmer een verbod tot bouwen of verbouwen worden verstaan." B. de hiervoor genoemde akte vestiging recht van opstal (deel nummer 187), waarin staat vermeld: BEPALININGEN BETREFFENDE HET RECHT VAN OPSTAL De vestiging van het recht van opstal is geschied onder de volgende bepalingen, welke onderdeel uitmaken van het zakelijk recht van opstal en derhalve mede van toepassing zijn op rechtsopvolgers van partijen: duur/verlenging Artikel 1 Het recht van opstal gaat heden in en eindigt na een verloop van een periode van twaalf (12) jaren, mitsdien op twintig maart tweeduizend een en twintig. De duur van het recht van opstal kan door de grondeigenaar en de opstalhouder vóór het verloop van gemelde termijn te allen tijde worden verlengd door zulks overeen te komen bij notariële akte, gevolgd door inschrijving daarvan in de openbare registers. bevoegdheden/verplichtingen opstalhouder Artikel 2 1. Het recht van opstal houdt in de bevoegdheid om de bij de vestiging beschreven installatie (hierna ook te noemen: de WKK), in, op of boven de grond in eigendom te hebben, houden gebruiken en onderhouden waaronder mede wordt begrepen het aanbrengen daarvan. 2. De opstalhouder is verplicht de in lid 1 vermelde bevoegdheden, respectievelijk de WKK, te gebruiken in verband met, respectievelijk overeenkomstig, de normale bestemming van de WKK. 3. De opstalhouder zal de WKK op eigen kosten in goede staat moeten onderhouden. Het risico van de WKK komt voor rekening van de opstalhouder.

6 4. De te realiseren WKK is aan partijen genoegzaam bekend. De opstalhouder is na oplevering daarvan enkel bevoegd wijzigingen in de bouw aan te brengen met voorafgaande toestemming van de grondeigenaar, met uitzondering van niet ingrijpende inpandige verbouwingen en de vervanging van onderdelen van de WKK in het kader van (groot) onderhoud. Onder wijzigingen worden mede begrepen gehele of gedeeltelijke afbraak van de WKK. 5. Andere bebouwingen dan de WKK, zijn behoudens voorafgaande schriftelijk toestemming van de grondeigenaar, niet toegestaan. retributie Artikel 3 Ter zake van het recht van opstal is geen retributie verschuldigd. opzegging Artikel 4 1. De grondeigenaar kan het recht van opstal tussentijds niet opzeggen. 2. De opstalhouder kan het recht van opstal opzeggen zodra de te sluiten lease-overeenkomst (of de daarvoor in de plaats gekomen andere overeenkomst als bedoelde in artikel 5 lid 4) tussen de opstalhouder en de grondeigenaar (of een in artikel 5 lid 4 bedoelde derde), al dan niet aan het einde van de looptijd van de lease-overeenkomst, eindigt. Deze opzegging dient te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste zes maanden en moet op straffe van nietigheid binnen acht dagen worden betekend aan degenen die als beperkt gerechtigde of beslaglegger op het recht van opstal in de openbare registers staan ingeschreven. bezwaring/vervreemding recht van opstal Artikel 5 1. Het recht van opstal (en de daarop te realiseren opstallen) kan zonder schriftelijke toestemming van de grondeigenaar niet met hypotheek of enig ander beperkt recht worden bezwaard. 2. Het recht van opstal (en de daarop te realiseren opstallen) kan zonder schriftelijke toestemming van de grondeigenaar niet geheel of gedeeltelijk worden vervreemd, verhuurd of op andere wijze in gebruik of genot afgestaan aan derden. Onder derden worden in dit kader niet begrepen vennootschappen waaraan met toepassing van de vrijstelling van overdrachtsbelasting wegens reorganisatie in de zin van de Wet Belastingen van Rechtsverkeer, wordt vervreemd. 3. Indien de grondeigenaar de in de leden 1 en 2 bedoelde toestemming op onredelijke gronden weigert of zich niet verklaart, kan de toestemming vervangen worden door machtiging van de kantonrechter binnen wiens rechtsgebied de grond - of het grootste gedeelte daarvan - is gelegen. 4. De grondeigenaar geeft hierbij toestemming aan de opstalhouder: - om het recht van opstal en de daarop te realiseren opstallen aan de grondeigenaar te verhuren in het kader van bedoelde lease-overeenkomst, én om het recht van opstal en de daarop te realiseren opstallen op een daarmee vergelijkbare wijze te verhuren aan een derde in het geval dat de bedoelde lease-overeenkomst met de grondeigenaar tussentijds wordt beëindigd, danwel bedoelde lease-overeenkomst door deze derde wordt overgenomen op grond van een contractsoverneming of anderszins;

7 - om het recht van opstal en de daarop te realiseren opstallen te vervreemden aan de grondeigenaar of - in het geval dat bedoelde lease-overeenkomst is overgenomen of vervangen door een vergelijkbare overeenkomst zoals hiervoor bedoeld - aan die partij aan welke alsdan bevoegdelijk verhuurd is; - om het recht van opstal en de daarop te realiseren opstallen te vervreemden aan een derde indien de grondeigenaar of bedoelde andere partij aan welke alsdan verhuurd is, ter zake van de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit bedoelde leaseovereenkomst of de daarvoor in de plaats gekomen andere overeenkomst, in verzuim is. lasten, belastingen/verplichtingen Artikel 6 1. Alle zakelijke lasten en belastingen geheven van het gedeelte van de grond waarop het recht van opstal is gevestigd, alsmede van de daarop te realiseren opstallen, komen voor de duur van het recht van opstal voor rekening van de opstalhouder, ongeacht aan wie de betreffende lasten/belastingen door de betreffende instantie worden opgelegd. De opstalhouder verplicht zich jegens de grondeigenaar, voor het geval de grondeigenaar door de opstalhouder verschuldigde lasten/belastingen overeenkomstig de aanslag voldoet, deze op eerste vordering van de grondeigenaar aan de grondeigenaar terug te betalen. 2. Met betrekking tot andere verplichtingen dan de in lid 1 bedoelde lasten en belastingen, betrekking hebbende op het gedeelte van de grond waarop het recht van opstal is gevestigd, komen de grondeigenaar en de opstalhouder overeen dat deze voor rekening en risico blijven van de grondeigenaar, ook wanneer de opstalhouder ingevolge de onderhavige vestiging van het recht van opstal ter zake hoofdelijk, mede- of zelfstandig aansprakelijk zou zijn. Partijen stellen vast dat zij onder vorenstaande verplichtingen in ieder geval mede begrijpen: - civielrechtelijke verplichtingen uit hoofde van eventuele erfdienstbaarheden, kwalitatieve bedingen en/of andere bijzondere verplichtingen welke met betrekking tot de grond zijn gevestigd of overeengekomen; - publiekrechtelijke verplichtingen welke betrekking op de grond en/of hetgeen zich - met uitzondering van de WKK - daarop, -aan of -in bevindt. De grondeigenaar vrijwaart de opstalhouder ter zake volledig, met dien verstande dat de opstalhouder zich op haart beurt jegens de grondeigenaar verbindt om, indien en voor zover voor de nakoming van bedoelde verplichtingen de medewerking van de opstalhouder vereist mocht zijn, deze medewerking te verlenen. wegneming, vergoeding Artikel 7 1. De opstalhouder is, indien en zodra de grondeigenaar (of een in artikel 5 lid 4 bedoelde derde) ter zake van de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit bedoelde leaseovereenkomst (of de daarvoor in de plaats gekomen andere overeenkomst als bedoelde in artikel 5 lid 4) in verzuim is, alsmede bij het eindigen van het recht van opstal, gerechtigd de WKK met toebehoren en bijbehorende infrastructuur voor haar rekening weg te nemen. 2. De opstalhouder heeft, mede in verband met de in lid 1 vermelde bevoegdheid tot wegneming van de - onverplicht - aan te brengen WKK, bij het einde van het recht van opstal geen recht op vergoeding van de waarde van nog aanwezige opstallen. De grondeigenaar en de opstalhouder kunnen nader overeenkomen dat de opstalhouder de WKK niet wegneemt. In dat geval is grondeigenaar verplicht de waarde van de WKK met

8 toebehoren en bijbehorende infrastructuur ten tijde van het eindigen van het recht van opstal aan de opstalhouder te (doen) vergoeden. OVERIGE BEPALINGEN Ter zake van de vestiging van het recht van opstal en de verkoop van de WKK geldt voorts het volgende: leveringsverplichting, juridische staat Artikel 8 De grondeigenaar garandeert: a. dat hij bevoegd is tot het vestigen van het recht van opstal en dat het gedeelte van de grond waarop de WKK zal worden gerealiseerd vrij is van beslagen en van andere hypotheken dan hierna vermeld of inschrijvingen daarvan; b. dat het gedeelte van de grond waarop de WKK zal worden gerealiseerd met betrekking tot derden geheel vrij van huur-, pacht- en/of van andere gebruiksaanspraken, leeg, ontruimd en ongevorderd is; het gedeelte van de grond waarop de WKK zal worden gerealiseerd is evenmin zonder recht of titel in gebruik bij derden. verklaringen van de grondeigenaar Artikel 9 De grondeigenaar verklaart: 1. Er bestaan heden geen verplichtingen uit huurkoopovereenkomsten, opties en/of contractuele voorkeursrechten. 2. Het is hem niet bekend dat heden een verplichting bestaat het verkochte aan de gemeente, de Provincie of het Rijk te koop aan te bieden op grond van de Wet voorkeursrecht gemeenten. 3. Met betrekking tot de grond is geen rechtsgeding, bindend advies of arbitrage aanhangig. bodemverontreiniging Artikel 10 De grondeigenaar verklaart vervolgens: Het is hem niet bekend dat er feiten zijn waaruit blijkt dat de grond waarop het recht van opstal is gevestigd in zodanige mate is verontreinigd met giftige, chemische en/of andere (gevaarlijke) stoffen, dat het aannemelijk is dat deze verontreiniging ingevolge de thans geldende milieuwetgeving en/of milieurechtspraak aanleiding zou geven tot sanering of tot het nemen van andere maatregelen of in de weg staat aan het voorgenomen gebruik. Partijen komen overeen dat de aanwezigheid van verontreiniging die niet aan de grondeigenaar bekend is, geheel voor risico is en blijft van de grondeigenaar. kosten Artikel 11 De kosten van vestiging van het recht van opstal, waaronder begrepen het kadastrale recht en de kosten van deze akte, zijn voor rekening van de grondeigenaar. tijdstip feitelijke levering, baten Artikel 12 Vanaf heden komen de baten van het recht van opstal - en vanaf het moment van oplevering de baten van de WKK - de opstalhouder ten goede. titelbewijzen en bescheiden, aanspraken Artikel 13 De op het recht van opstal en de WKK betrekking hebbende titelbewijzen en bescheiden als bedoeld in artikel 7:9 van het Burgerlijk Wetboek zijn, voor zover de grondeigenaar deze in zijn bezit had, aan de opstalhouder afgegeven. Alle aanspraken die de grondeigenaar ten aanzien de

9 WKK kan of zal kunnen doen gelden tegenover derden, waaronder begrepen bouwer(s), (onder)aannemer(s), installateur(s) en leverancier(s) gaan op het moment van oplevering van de WKK over op de opstalhouder. Voor zover deze aanspraken niet kunnen gelden als kwalitatieve rechten als bedoeld in artikel 6:251 Burgerlijk Wetboek is de grondeigenaar verplicht op eerste verzoek van de opstalhouder aan een overdracht mee te werken. De grondeigenaar is tevens verplicht garantiebewijzen welke met betrekking tot de WKK mochten of zullen bestaan aan de opstalhouder te overhandigen en alles te doen wat nodig is om deze ten name van de opstalhouder te doen stellen. lease-overeenkomst Artikel 14 De grondeigenaar verbindt zich bij deze, voor zover zulks nog niet is geschied, tot het volgende: De grondeigenaar en de opstalhouder zullen een lease-overeenkomst sluiten met betrekking tot de WKK, waarbij de grondeigenaar als huurder zal optreden en de opstalhouder als verhuurder. Bedoelde lease-overeenkomst alsmede de eventuele aanvulling(en) hierop of wijzigingen hierin, danwel de voor bedoelde leaseovereenkomst mogelijkerwijs in de plaats komende overeenkomst(en), hierna tezamen te noemen: de lease-overeenkomst. De grondeigenaar en de opstalhouder verklaren hierbij nadrukkelijk dat in de leaseovereenkomst, tevens nadere afspraken tussen verkoper en de opstalhouder (kunnen) worden gemaakt waarbij bevoegdheden, verplichtingen en risico s die blijkens de onderhavige akte toekomen aan - danwel voor rekening en risico komen van - de opstalhouder, in hun onderlinge verhouding worden toegekend aan - danwel voor rekening en risico komen van - de grondeigenaar (als huurder). ontbinding Artikel Noch de grondeigenaar, noch de opstalhouder kan zich na ondertekening van deze akte ter zake van de koop en vestiging nog op een eventueel in de koopovereenkomst of nadere overeenkomst betreffende de koop overeengekomen ontbindende voorwaarde beroepen. 2. Partijen doen hierbij afstand van het recht om ontbinding of - voor zover mogelijk - vernietiging van deze koop en vestiging te vorderen. Partijen komen voorts uitdrukkelijk het volgende overeen: Indien mocht blijken dat gemelde uitsluiting van ontbinding of vernietiging rechtens niet mogelijk is en de koop en/of vestiging geheel of gedeeltelijk wordt ontbonden of vernietigd, dienen gevolgen van deze ontbinding of vernietiging zo beperkt mogelijk te blijven. BESTAANDE ERFDIENSTBAARHEDEN, KWALITATIEVE BEDINGEN EN/OF BIJZONDERE VERPLICHTINGEN In de titel van aankomst zijn met betrekking tot de registergoederen waarop hierbij het recht van opstal wordt gevestigd, geen erfdienstbaarheden, kwalitatieve bedingen of bijzondere verplichtingen vermeld. VESTIGING ERFDIENSTBAARHEDEN Bij deze worden door de grondeigenaar en de opstalhouder gevestigd en aangenomen de volgende erfdienstbaarheden: 1. De erfdienstbaarheid van weg, om voor de duur van het recht van opstal naar of vanaf het perceel kadastraal bekend gemeente Sevenum sectie S nummer 368, te komen van of te gaan naar de openbare weg, zulks ten behoeve van het perceel kadastraal bekend gemeente Sevenum sectie S nummer 368 en ten laste van het perceel kadastraal bekend gemeente Sevenum sectie S nummer 510 zulks op de minst bezwarende wijze, voor zover van

10 toepassing overeenkomstig de huidige situatie, en met inachtneming van de volgende bepalingen: - Het gebruik van de weg is toegestaan door de opstalhouder, iedere andere rechtmatige gebruiker van het perceel kadastraal bekend gemeente Sevenum Sectie S nummer 368 (waaronder uitdrukkelijk mede begrepen een lessee of huurder), alsmede diens personeel, cliënten, leveranciers of bezoekers. - De weg mag gebruikt worden met elk vervoermiddel, mits door dit gebruik geen schade aan de weg of grond wordt aangebracht. De weg mag echter niet worden gebruikt voor gevaarlijk vervoer. - De grondeigenaar is gehouden er voor zorg te dragen dat het gebruik van de weg niet belemmerd wordt. - De grondeigenaar is enkel beperkt in het gebruik van het perceel kadastraal bekend gemeente Sevenum sectie S nummer 510 als nodig is voor het onbelemmerde gebruik van de weg. - Het onderhoud van de weg komt voor rekening van de grondeigenaar. 2. Al zodanige erfdienstbaarheden - over en weer - waardoor de toestand waarin het perceel kadastraal bekend gemeente Sevenum sectie S nummer 368 en het perceel kadastraal bekend gemeente Sevenum sectie S nummer 510 zich ten opzichte van elkaar bevinden of na de realisatie van de WKK zullen bevinden, rechtsgeldig kan blijven gehandhaafd, uitdrukkelijk, doch niet uitsluitend, voor wat betreft de aanwezigheid van ondergrondse leidingen en kabels, afvoer van water, rioleringswerken eventuele inbalking, inankering en overbouw, toevoer van licht en lucht, en al het overige dat vereist is voor het normale functioneren en gebruik van de WKK. Onder deze erfdienstbaarheid wordt mede begrepen de verplichting voor de grondeigenaar om te dulden dat de opstalhouder, de rechtmatige gebruiker of een daartoe aangewezen derde, het perceel kadastraal bekend gemeente Sevenum sectie S nummer 510 betreedt en onderhouds- of vervangingswerkzaamheden verricht aan de WKK met toebehoren danwel de bijbehorende infrastructuur in, op of boven de grond. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de hiervoor sub 1 en 2 gevestigde erfdienstbaarheden ongewijzigd blijven voortbestaan voor de gehele duur van het recht van opstal en dat de erfdienstbaarheden niet geacht worden te zullen zijn verzwaard door (verdere) bebouwing of intensivering van het gebruik van de weg." Genoemde verplichtingen zullen door verkoper aan koper bij het verlijden van de akte tot kwijting worden opgelegd en dienen door verkoper ten behoeve van de eigenaar voor deze te worden aangenomen. Overige bijzonderheden Installaties Verkoper stelt zich op het standpunt dat de zich op het registergoed bevindende installaties met uitzondering van de Warmte Kracht Koppeling- Installatie onder het hypotheekrecht vallen. Aangezien dit berust op een weerlegbaar rechtsvermoeden worden terzake geen garanties gegeven door verkoper. Warmte Kracht Koppeling- Installatie Verkoper verklaart uitdrukkelijk dat de Warmte Kracht Koppeling-Installatie geen onderdeel uitmaakt van het registergoed.

11 ./../. Opstalhouder (zijnde de Lage Landen Financial Services B.V.) heeft aangegeven dat zij bereid is het opstalrecht van de Warmte Kracht Koppeling-Installatie te vervreemden aan een koper in de veiling, mits daar toe overeenstemming wordt bereikt met koper. Door koper zal dan een separaat bod gedaan moeten worden voor de verwerving van het opstalrecht van de Warmte Kracht Koppeling- Installatie, waarbij uitdrukkelijk wordt opgemerkt dat de Lage Landen het recht heeft het bod af te wijzen dan wel in verdere onderhandeling te treden met een koper. Voor eventuele vragen kunt u zich wenden tot (de heer R. Kneepkens van de Lage Landen Financial Services B.V., bereikbaar op en Dit verkoopproces staat geheel los van het onderhavige veilingtraject. Energieprestatiecertificaat Verkoper verklaart geen eigenaar te zijn geweest van het registergoed en beschikt derhalve niet over een energieprestatiecertificaat als bedoeld in de Regeling energieprestatie gebouwen. Koper in de veiling dient dit voor eigen risico te nemen. Publiekrechtelijke beperkingen Met betrekking tot bekende publiekrechtelijke beperkingen als bedoeld in artikel 2 van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken ten aanzien van het registergoed, wordt te dezen vermeld dat er geen aantekening in voormelde openbare registers staat vermeld. Vorenstaande laat onverlet dat er toch publiekrechtelijke beperkingen kunnen drukken op het registergoed, welke niet zijn ingeschreven in voornoemde Openbare Registers en/of gemeentelijke beperkingenregistratie. Bestemming Ten aanzien van de bestemming en het gebruik van het registergoed wordt te dezen verwezen naar een van de gemeente Horst aan de Maas de dato twee januari tweeduizend dertien, waarin wordt verwezen naar het Bestemmingsplan Buitengebied Sevenum 2009, gemeente Horst aan de Maas, vastgesteld op éénendertig maart tweeduizend negen. Bestemming: Agrarisch Bouwkavel met nadere aanduiding glastuinbouw Bestemd voor: de uitoefening van één agrarisch bedrijf en bedrijfsmatige nevenactiviteiten (artikel 4). Kopie van dit bestemmingsplan ligt ter inzage bij de met de veiling belaste notaris. Bodeminformatie Met betrekking tot bodeminformatie van het registergoed wordt te dezen verwezen naar een van de gemeente Horst aan de Maas de dato twee januari tweeduizend dertien, waarin woordelijk staat vermeld: "Op deze locatie is bij de gemeente geen bodemverontreiniging bekend. Er is een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd waar geen verhoogde waarden uitgekomen zijn." Een kopie van deze e- mail zal aan deze akte worden gehecht. Verkoper aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid omtrent de mogelijke aanwezigheid casu quo gevolgen van stoffen in, onder of aan het registergoed en/of het gebouw welke volgens geldende milieumaatstaven schadelijk zouden kunnen zijn voor mens en milieu of die ingevolge de thans geldende milieuwetgeving en/of milieurechtspraak aanleiding zou geven tot sanering of tot het nemen van andere maatregelen. Omtrent de mogelijke aanwezigheid van (ondergrondse) opslagtanks is door verkoper geen onderzoek ingesteld en wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Uitdrukkelijke aanvaarding Koper dient uitdrukkelijk de hiervoor vermelde lasten en beperkingen, alsmede die lasten en beperkingen, welke met betrekking tot het registergoed zijn ingeschreven in de openbare registers als

12 bedoeld in artikel 3:16 van het Burgerlijk Wetboek en hiervoor niet zijn vermeld bij de levering te aanvaarden, alsmede die erfdienstbaarheden ten laste van het registergoed die niet zijn ingeschreven in vorengenoemde openbare registers.

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN AMSTERDAMSEWEG 524 en 524A TE AMSTELVEEN (in combinatie)

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN AMSTERDAMSEWEG 524 en 524A TE AMSTELVEEN (in combinatie) BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN AMSTERDAMSEWEG 524 en 524A TE AMSTELVEEN (in combinatie) Registergoed Het winkelhuis met bovenwoning, ondergrond, erf en verdere aanhorigheden, plaatselijk bekend 1811 BX

Nadere informatie

(BIJZONDERE) VEILINGVOORWAARDEN WEERDIJK 4 TE OLDEMARKT

(BIJZONDERE) VEILINGVOORWAARDEN WEERDIJK 4 TE OLDEMARKT (BIJZONDERE) VEILINGVOORWAARDEN WEERDIJK 4 TE OLDEMARKT Registergoed Het bedrijfspand met kantoren, bedrijfshallen en erf, plaatselijk bekend 8375 AX Oldemarkt, Weerdijk 4, kadastraal bekend gemeente Oldemarkt

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN locatie Emmelhage te Emmeloord

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN locatie Emmelhage te Emmeloord - 1 - BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN locatie Emmelhage te Emmeloord OMSCHRIJVING TE VEILEN REGISTERGOED. 1. negen (9) percelen bouwgrond ten behoeve van de ontwikkeling van nieuwbouwwoningen, plaatselijk

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Snoek 20 en 24 te Borne

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Snoek 20 en 24 te Borne - 1 - BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Snoek 20 en 24 te Borne OMSCHRIJVING TE VEILEN REGISTERGOED. 1. het perceel grond met de zich daarop bevindende nieuwbouwwoning met aanhorigheden, plaatselijk bekend

Nadere informatie

(registergoederen op en nabij de Van Roijensweg 15 te Bergentheim en nabij Kanaalweg Oost (ongenummerd))

(registergoederen op en nabij de Van Roijensweg 15 te Bergentheim en nabij Kanaalweg Oost (ongenummerd)) RHM/CB/MvB/17297638 5150965/40060393 Veilingvoorwaarden (registergoederen op en nabij de Van Roijensweg 15 te Bergentheim en nabij Kanaalweg Oost (ongenummerd)) De grond met het zich daarop bevindende

Nadere informatie

N.B. Op 15 januari 2014 zal de voorzieningsrechter beschikking wijzen met betrekking tot het huurbeding. Nadere informatie volgt nog.

N.B. Op 15 januari 2014 zal de voorzieningsrechter beschikking wijzen met betrekking tot het huurbeding. Nadere informatie volgt nog. N.B. Op 15 januari 2014 zal de voorzieningsrechter beschikking wijzen met betrekking tot het huurbeding. Nadere informatie volgt nog. Onderstaande bijzondere veilingvoorwaarden zijn nog niet definitief

Nadere informatie

Uittreksel uit akte houdende vaststelling veilingvoorwaarden locatie IJhorst

Uittreksel uit akte houdende vaststelling veilingvoorwaarden locatie IJhorst Uittreksel uit akte houdende vaststelling veilingvoorwaarden locatie IJhorst - 1 - ALGEMENE VEILINGVOORWAARDEN Op deze openbare verkoop zijn van toepassing de Algemene Veilingvoorwaarden voor Executieveilingen

Nadere informatie

De veiling geschiedt op elf juli tweeduizend veertien vanaf vijftien uur (15:00) op het kantoor van BVA Auctions, Kryptonweg 8 te Amersfoort.

De veiling geschiedt op elf juli tweeduizend veertien vanaf vijftien uur (15:00) op het kantoor van BVA Auctions, Kryptonweg 8 te Amersfoort. 1 OMSCHRIJVING TE VEILEN REGISTERGOED 1. het stalen motorvrachtschip genaamd Anaconda I, gemerkt 21948 BR 1994, casco gebouwd bij River Shipyard te Plock (Polen) en afgebouwd bij Machinefabriek Dolderman

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN DE HORK 18 TE CUIJK

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN DE HORK 18 TE CUIJK BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN DE HORK 18 TE CUIJK ARTIKEL 2. REGISTERGOEDEREN Het bedrijfspand met woonhuis met ondergrond, parkeerterrein, erf en overige toebehoren, plaatselijk bekend 5431 NS Cuijk,

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN (Scheepmakerskade 126 te 3011 VX Rotterdam)

VEILINGVOORWAARDEN (Scheepmakerskade 126 te 3011 VX Rotterdam) - 1 - MLA\THO\00322791-000325\1066915 VEILINGVOORWAARDEN (Scheepmakerskade 126 te 3011 VX Rotterdam) Definities. Artikel 1. In deze akte wordt verstaan onder: - Aflevering: de inbezitstelling van het Registergoed

Nadere informatie

WILT U ELKE PAGINA PARAFEREN EN UW HANDTEKENING PLAATSEN OP DE LAATSTE PAGINA('S)? KOOPOVEREENKOMST APPARTEMENTSRECHT

WILT U ELKE PAGINA PARAFEREN EN UW HANDTEKENING PLAATSEN OP DE LAATSTE PAGINA('S)? KOOPOVEREENKOMST APPARTEMENTSRECHT eerste blad WILT U ELKE PAGINA PARAFEREN EN UW HANDTEKENING PLAATSEN OP DE LAATSTE PAGINA('S)? KOOPOVEREENKOMST APPARTEMENTSRECHT De ondergetekenden: 1. de heer Koop Mast, wonende te 8894 KT Formerum,

Nadere informatie

X X X Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling

X X X Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling X X X Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling Frans van Mierisstraat 59, 1071 RL AMSTERDAM Tel. 020-6733322/ fax 020-6733325 Email: info@mva-makelaars.nl Aan: MR ELISE VISSER FORMULIER S.V.P. RETOUR

Nadere informatie

KOOPOVEREENKOMST. Datum overeenkomst: *

KOOPOVEREENKOMST. Datum overeenkomst: * 1 KOOPOVEREENKOMST Datum overeenkomst: * De ondergetekenden: 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Profund Ontwikkeling B.V., statutair gevestigd te Amersfoort, feitelijk adres: Bergstraat

Nadere informatie

Overeenkomst tot vestiging van een recht van opstal

Overeenkomst tot vestiging van een recht van opstal Overeenkomst tot vestiging van een recht van opstal Ondergetekenden, Drs. Henricus Petrus Theresia Maria Willems, wonende aan de Jeroen Boschlaan 8 te Drunen, burgemeester van de gemeente Heusden, ten

Nadere informatie

Algemene verkoopvoorwaarden Gemeente Hof van Twente

Algemene verkoopvoorwaarden Gemeente Hof van Twente Gemeente Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor Tel. 0547 85 85 85 Fax 0547 85 85 86 E-mail : info@hofvantwente.nl Website: www.hofvantwente.nl Algemene verkoopvoorwaarden Gemeente Hof van Twente Informatie

Nadere informatie

Parkeerplekken.nl (ver)huren & ver(kopen) van parkeerplekken. Koopakte Parkeerplaats / Autobox

Parkeerplekken.nl (ver)huren & ver(kopen) van parkeerplekken. Koopakte Parkeerplaats / Autobox Parkeerplekken.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor nadelige gevolgen van het gebruik van de tekst van deze koopovereenkomst. De ondergetekenden: Koopakte Parkeerplaats / Autobox 1. Verkoper 1 Naam:...

Nadere informatie

Algemene voorwaarden erfpacht en opstal Staatsbosbeheer 2012

Algemene voorwaarden erfpacht en opstal Staatsbosbeheer 2012 Algemene voorwaarden erfpacht en opstal Staatsbosbeheer 2012 Geldend voor: Erfpacht Erfpacht in combinatie met recht van opstal 2.1.av.12.1 INHOUD Algemeen, vestiging Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel

Nadere informatie

Concept 11052015 KOOPOVEREENKOMST Ouddorp

Concept 11052015 KOOPOVEREENKOMST Ouddorp Concept 11052015 KOOPOVEREENKOMST Ouddorp De ondergetekenden: de Provincie Zuid-Holland, gevestigd te Den Haag, kantoorhoudende aan het Zuid-Hollandplein 1, te dezen vertegenwoordigd op grond van artikel

Nadere informatie

O N T W E R P. eerste blad KOOPOVEREENKOMST

O N T W E R P. eerste blad KOOPOVEREENKOMST O N T W E R P eerste blad WILT U ELKE PAGINA PARAFEREN? KOOPOVEREENKOMST mr. J.P. Mensink notaris Terschelling Vlieland 0562-442500 De ondergetekenden: 1. Bernard Haantjes, wonende te 8894 KK Formerum,

Nadere informatie

Algemene Bepalingen voor voortdurende erfpacht 2000

Algemene Bepalingen voor voortdurende erfpacht 2000 Algemene Bepalingen voor voortdurende erfpacht 2000 Deze Algemene Bepalingen zijn vastgesteld door de Raad van de Gemeente Amsterdam bij zijn besluit van 15 november 2000 nummer 689 en opgenomen in een

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Argenta (AV2006, bijkantoor Nederland (Q))

Algemene Voorwaarden Argenta (AV2006, bijkantoor Nederland (Q)) Algemene Voorwaarden Argenta (AV2006, bijkantoor Nederland (Q)) versie 1 juli 2004 AV2006 Argenta, bijkantoor Nederland Pagina 1 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK I DEFINITIES EN BEGRIPPEN...3 ARTIKEL 1 DEFINITIES

Nadere informatie

TOELICHTING OP DE KOOPOVEREENKOMST VOOR DE CONSUMENT*) *) Behorende bij model koopovereenkomst voor een bestaande eengezinswoning (model 2014)

TOELICHTING OP DE KOOPOVEREENKOMST VOOR DE CONSUMENT*) *) Behorende bij model koopovereenkomst voor een bestaande eengezinswoning (model 2014) TOELICHTING OP DE KOOPOVEREENKOMST VOOR DE CONSUMENT*) *) Behorende bij model koopovereenkomst voor een bestaande eengezinswoning (model 2014) 1. Model koopovereenkomst met toelichting De model koopovereenkomst

Nadere informatie

VAN G ELDL ENING EN Z EKERHEIDSTELLING A MSTELHUYS

VAN G ELDL ENING EN Z EKERHEIDSTELLING A MSTELHUYS A L GEMENE VOORWAARDEN VAN G ELDL ENING EN Z EKERHEIDSTELLING A MSTELHUYS NV A L GEMENE VOORWAARDEN VAN G ELDL ENING EN Z EKERHEIDSTELLING Vastgesteld bij akte op 4 maart 2002 verleden voor notaris mr.

Nadere informatie

Aan: MR A.M.J.M. PLOUMEN FORMULIER S.V.P. RETOUR UITERLIJK: OPGAVE VEILCONDITIES. van perceel/percelen nr.: 2 WIGBOLT RIPPERDASTRAAT 38 TE AMSTERAM

Aan: MR A.M.J.M. PLOUMEN FORMULIER S.V.P. RETOUR UITERLIJK: OPGAVE VEILCONDITIES. van perceel/percelen nr.: 2 WIGBOLT RIPPERDASTRAAT 38 TE AMSTERAM Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling Frans van Mierisstraat 59, 1071 RL AMSTERDAM Tel. 020-6733322/ fa 020-6733325 Email: info@mva-makelaars.nl Aan: MR A.M.J.M. PLOUMEN FORMULIER S.V.P. RETOUR UITERLIJK:

Nadere informatie

algemene bepalingen voor geldleningen k185 Algemene bepalingen Geldleningen_mei 2011.indd 1 19-05-11 10:17

algemene bepalingen voor geldleningen k185 Algemene bepalingen Geldleningen_mei 2011.indd 1 19-05-11 10:17 algemene bepalingen voor geldleningen k185 Algemene bepalingen Geldleningen_mei 2011.indd 1 19-05-11 10:17 k185 Algemene bepalingen Geldleningen_mei 2011.indd 2 19-05-11 10:17 algemene bepalingen voor

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen

Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM TOELICHTING OP DE NVM-KOOPAKTE VOOR DE CONSUMENT *) *) Behorende bij model koopakte voor een appartementsrecht (model

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van geldlening onder hypothecair verband

Algemene voorwaarden van geldlening onder hypothecair verband Algemene voorwaarden van geldlening onder hypothecair verband Van Fortis Hypotheek Bank N.V. alsmede van de aan haar gelieerde vennootschappen/werkmaatschappijen, vastgesteld bij akte op de eerste augustus

Nadere informatie

2013 ALGEMENE VEILING- EN

2013 ALGEMENE VEILING- EN ALGEMENE VEILING- EN VERKOOPVOORWAARDEN van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BVA Auctions B.V., gevestigd te Hoevelaken (KvK nummer 32118690) en van de aan haar gelieerde (rechts-

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN GELDLENING ONDER HYPOTHECAIR VERBAND. Van Direktbank Woninghypotheken. (Versie DWH 072014)

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN GELDLENING ONDER HYPOTHECAIR VERBAND. Van Direktbank Woninghypotheken. (Versie DWH 072014) ALGEMENE VOORWAARDEN VAN GELDLENING ONDER HYPOTHECAIR VERBAND Van Direktbank Woninghypotheken (Versie DWH 072014) Inhoud Hoofdstuk I Inleidende bepalingen...3 Artikel 1: Begripsbepalingen...3 Artikel 2:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HUUR 2013

ALGEMENE VOORWAARDEN HUUR 2013 ALGEMENE VOORWAARDEN HUUR 2013 Aflevering 1. Alle kosten samenhangende met het transport en de aflevering (de installatie daaronder begrepen) van het Object compleet, gebruiksklaar, in deugdelijke staat

Nadere informatie