OPENBARE AANBESTEDING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OPENBARE AANBESTEDING"

Transcriptie

1 OPENBARE AANBESTEDING LEVERINGEN LEVERING VAN ENERGIE AAN DE AQUAFIN INSTALLATIES CA/MAPO/2012/00041 RECHTZETTING Opdrachtgever Aquafin NV, Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar

2 INHOUD HOOFDSTUK 1 - ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN ONDERWERP DUUR VAN DE OVEREENKOMST PROCEDURE CONTACTPERSOON EN COMMUNICATIE Taal Stellen/beantwoorden vragen TERMIJNEN Ontvangst/opening offertes Gestanddoeningstermijn UITSLUITINGCRITERIA & SELECTIECRITERIA Uitsluitingcriteria Selectiecriteria... 6 HOOFDSTUK 2 - OFFERTE VORM VAN DE OFFERTE BESCHEIDEN AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR VERPLICHTE, FACULTATIEVE EN VRIJE VARIANTEN KORTING BIJ SAMENVOEGING PERCELEN INDIENEN VAN DE OFFERTE... 8 HOOFDSTUK 3 - PRIJS EN ECONOMISCHE ASPECTEN ELEMENTEN IN DE PRIJS BEGREPEN Kosten inbegrepen in de opgegeven eenheidsprijs Dienstverlening inbegrepen in de opgeven eenheidsprijs (beide percelen) Kosten niet inbegrepen in de opgegeven eenheidsprijs PRIJSBEPALING EENHEIDSPRIJZEN VERMOEDELIJKE HOEVEELHEDEN PRIJSLIJST PRIJSHERZIENING HOOFDSTUK 4 - GUNNING GUNNINGSCRITERIA BEREKENINGSWIJZE HOOFDSTUK 5 - UITVOERINGSMODALITEITEN ALGEMEEN LEIDEND AMBTENAAR ONDERAANNEMING MODALITEITEN RAPPORTERING AARDGAS BETALINGEN KLACHTEN EN VERZOEKEN INTELLECTUEEL EIGENDOM AANSPRAKELIJKHEID VERZEKERINGEN REGELING VAN GESCHILLEN TOEPASSELIJK RECHT HOOFDSTUK 6 - BORGTOCHT BORGTOCHT CA/MAPO/2012/00041 V01 2 / 34

3 6.2 VERZUIM VAN BORGSTELLING HOOFDSTUK 7 - LOGISTIEKE BEPALINGEN UITVOERINGSMODALITEITEN Plaats van levering en tijdstip Combineren/opsplitsen van werken/leveringen/diensten Verloven, sluitingen en onderbrekingen KEURING HOOFDSTUK 8 - EVALUATIES EN BOETES LEVERANCIERSEVALUATIE BOETES EN STRAFFEN Middelen van optreden Straffen & Boetes HOOFDSTUK 9 - OPBOUW VAN DE OFFERTE HOOFDSTUK 10 - TECHNISCHE BEPALINGEN ELEKTRICITEIT Algemeen Facturatie van het energieverbruik AARDGAS Algemeen Facturatie van het aardgasverbruik CA/MAPO/2012/00041 V01 3 / 34

4 HOOFDSTUK 1 - ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN De hiernavolgende wetten en reglementen zijn van conforme toepassing op deze opdracht met uitsluiting van de algemene en bijzondere voorwaarden van de inschrijver: Toepasselijke reglementering 1. Wet van 24 december 1993 (BS van ) betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen. 2. Koninklijk besluit van 8 januari 1996 (BS van ) betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen. 3. Koninklijk besluit van 26 september 1996 (BS van ) tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, alsmede de bijlage bij dit koninklijk besluit betreffende de algemene aannemingsvoorwaarden, en latere wijzigingen. 4. Het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB). Elke verwijzing in de bovengenoemde wetgeving evenals in de teksten van de bestekken naar het Bestuur, de vergunnende overheid of ambtenaren daarvan moet gelezen worden als een verwijzing naar Aquafin NV, haar personeelsleden of gemachtigden. Enkel afwijkende of aanvullende voorschriften t.o.v. de hierbovengenoemde wetten en reglementen, worden hierna uitdrukkelijk vermeld. 1.1 Onderwerp Het voorwerp van de opdracht is: De opdracht betreft de levering van elektriciteit en aardgas aan installaties van Aquafin NV. De levering omvat tevens een aantal dienstverleningen nauw verbonden met de levering, namelijk facturatie, gegevensoverdracht van verbruiks- en facturatiegegevens, opvolging en bemiddeling voor aansluitingen of wijzigingen van aansluitingen bij netwerkbeheerders. De opdracht bestaat uit meer percelen te weten: Perceel Omschrijving 1 Lot 1: Levering van Elektriciteit aan de Aquafin installaties 2 Lot 2: Levering van Aardgas aan de Aquafin installaties Een overzicht van het aantal aansluitpunten en het verbruik vindt u terug op: Login: eecc\aquafinsup paswoord: AqS/2012 CA/MAPO/2012/00041 V01 4 / 34

5 1.2 Duur van de overeenkomst Termijn in maanden: 60 Voorziene begindatum van de leveringen: 1 januari 2013 Voorziene einddatum van de leveringen: 31 december 2017 (voor elk perceel) 1.3 Procedure De opdracht wordt gegund bij: openbare aanbesteding 1.4 Contactpersoon en communicatie Taal Alle overeenkomsten, briefwisseling en andere communicatie tussen Aquafin NV en de leverancier dienen te gebeuren in het Nederlands. Indien zulks niet mogelijk is voor brochures en/of tekeningen, mag een Frans-, Duits- of Engelstalig document worden bijgevoegd, maar staat de leverancier in voor de eventuele vertalingen en draagt hij hier ook de kosten van Stellen/beantwoorden vragen Inlichtingen in verband met dit bestek kunnen schriftelijk (per , maar uitsluitend op onderstaande contactgegevens) overgemaakt worden t.a.v.: Aquafin NV t.a.v. Andy Sempels De inschrijver zal tijdig (tot 10 kalenderdagen voor de opening van de offertes) de vragen stellen die hij nodig acht om het bestek correct te interpreteren en een volledige offerte te kunnen opmaken. Vragen zullen door de inschrijver schriftelijk (per ) ingediend worden op bovenstaand adres. Indien onvolkomenheden of onduidelijkheden worden vastgesteld in het bestek, kunnen deze op dezelfde manier kenbaar gemaakt worden. Enkel vragen die ons tijdig bereiken kunnen op deze manier behandeld worden. Het staat de opdrachtgever echter vrij bepaalde vragen niet te beantwoorden wanneer hij deze niet relevant acht. De inschrijver zal tevens geen informatie krijgen welke het gelijkheidsbeginsel van de eventuele inschrijvers kan schenden. De opdrachtgever kan een overzichtsdocument opstellen van alle binnengekomen vragen (zonder vermelding van de gegevens van de vraagsteller) met bijhorende antwoorden en dit document vervolgens toevoegen aan het publicatiebericht van de opdracht (op https://enot.publicprocurement.be/enotwar/previewnotice.do?noticeid=121224) ten laatste 5 kalenderdagen voor datum ontvangst offertes (zie verder hoofdstuk 1.5). CA/MAPO/2012/00041 V01 5 / 34

6 1.5 Termijnen Ontvangst/opening offertes Datum van ontvangst en opening van de offertes: op 14 juni 2012 om 10u00 De opening vindt plaats in de kantoren van Aquafin NV, Dijkstraat 8, te 2630 Aartselaar Gestanddoeningstermijn De gestanddoeningstermijn bedraagt 60 kalenderdagen, ingaande op de dag na de openingszitting. 1.6 Uitsluitingcriteria & selectiecriteria Uitsluitingcriteria Met uitzondering van de Belgische inschrijvers, voor wie RSZ-gegevens langs elektronische weg kunnen bekomen worden, zullen alle inschrijvers bij hun inschrijving een attest voegen, verstrekt door de in hun staat bevoegde instellingen, dat bewijst dat zij voldaan hebben aan hun verplichtingen in verband met de sociale zekerheid van hun werknemers. Fiscale attesten waaruit blijkt dat de Belgische of buitenlandse kandidaat-dienstverlener NIET in orde is met de betaling van zijn belastingen in België respectievelijk het land waar hij gevestigd is (directe belastingen maximum 6 maanden oud; BTW-attest maximum 3 maanden oud), hebben tot gevolg dat de offerte niet weerhouden wordt Selectiecriteria De kandidaat of inschrijver moet ten laatste op de dag van de gunning (afhankelijk van het perceel): - Een leveringsvergunning kunnen voorleggen voor levering van elektriciteit en/of aardgas op het Vlaamse distributienet, toegekend door de VREG; - Eventuele andere noodzakelijke vergunning(en) kunnen voorleggen om de leveringen, die het voorwerp van deze opdracht uitmaken, mogelijk te maken. CA/MAPO/2012/00041 V01 6 / 34

7 HOOFDSTUK 2 - OFFERTE 2.1 Vorm van de offerte De inschrijving wordt opgemaakt op het daartoe bestemde inschrijvingsbiljet opgenomen in bijlage. Elke inschrijving die op een ander document is opgemaakt, valt onder de volledige verantwoordelijkheid van de inschrijver die, op straffe van nietigheid, bovenaan op zijn document volgende formule moet vermelden: "Ik, ondergetekende... verklaar te hebben nagezien dat de hierna vermelde gegevens in volstrekte overeenstemming zijn met de vermeldingen op het door Aquafin NV verstrekte inschrijvingsbiljet, en neem daartoe de volledige verantwoordelijkheid op mij. Iedere vermelding die strijdig is met het door Aquafin NV vastgestelde model moet als niet geschreven worden beschouwd." De opbouw van de offerte wordt verder beschreven in HOOFDSTUK 9 - CA/MAPO/2012/00041 V01 7 / 34

8 OPBOUW VAN DE OFFERTE. 2.2 Bescheiden De inschrijver dient alle in het bestek gevraagde bescheiden aangevuld met de juiste gegevens/informatie bij zijn inschrijving te voegen. De bijlagen worden gegroepeerd volgens de opbouw beschreven in HOOFDSTUK 9 - CA/MAPO/2012/00041 V01 8 / 34

9 OPBOUW VAN DE OFFERTE. 2.3 Aandeelhoudersstructuur Iedere inschrijver mag slechts één offerte indienen per opdracht. Teneinde dit te kunnen nagaan, moet de inschrijver zijn aandeelhoudersstructuur meedelen bij inschrijving. Tevens dient er een opgave te gebeuren van de structuur van de groep waartoe de onderneming eventueel behoort, evenals de eventuele binding van de aandeelhouders met andere ondernemingen. 2.4 Verplichte, facultatieve en vrije varianten Er zijn geen vrije varianten toegestaan. 2.5 Korting bij samenvoeging percelen De inschrijver kan een bijkomende korting opgeven (hiervoor wordt een parameter voorzien in de meetstaat) indien beide percelen aan dezelfde inschrijver zouden gegund worden. Deze parameter is voor beide percelen dezelfde (X1) 2.6 Indienen van de offerte De offertes worden elektronisch ingediend via de e-tendering website. De met elektronische middelen opgestelde offertes moeten in overeenstemming met de geldende wettelijke voorschriften worden opgesteld. De offertes worden opgemaakt in Word of Excel formaat of zijn hiermee compatibel. De bestanden dienen de volgende naamgeving te volgen: XXX - <NAAM LEVERANCIER> - DEEL1 - <NAAM DOCUMENT>.xls/doc/pdf XXX : volgnummer (001, 002 enz.) <NAAM LEVERANCIER> : naam van de inschrijver DEEL 1 : deel van de offerte volgens Hoofdstuk 9 Bijvoorbeeld : 001-Aquafin-DEEL1-Inschrijvingsbiljet.doc De offertes moeten worden ingediend via de e-tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be. Meer info kan worden bekomen op de website of via de e- procurement helpdesk op het nummer Een handleiding voor het elektronisch indienen van de offerte bevindt zich eveneens op deze website. CA/MAPO/2012/00041 V01 9 / 34

10 De procedure beschreven in de handleiding dient strikt gevolgd te worden. Verzending van een offerte per elektronische mail is NIET toegestaan; deze offerte wordt beschouwd als een onregelmatige offerte. Voor het elektronisch indienen van de offerte dient men ofwel in het bezit te zijn van een Belgische e-id kaart (identiteitskaart) ofwel een token aan te vragen van Certipost. CA/MAPO/2012/00041 V01 10 / 34

11 HOOFDSTUK 3 - PRIJS EN ECONOMISCHE ASPECTEN 3.1 Elementen in de prijs begrepen De inschrijver wordt geacht zowel in zijn eenheidsprijzen als in zijn globale prijzen alle kosten en heffingen die op de dienstverlening(en) wegen te hebben inbegrepen, met uitzondering van de belasting over de toegevoegde waarde Kosten inbegrepen in de opgegeven eenheidsprijs: In deze prijszetting moeten o.a. alle kosten inbegrepen zijn met inbegrip van onderstaande kostprijselementen: A. Elektriciteit - aankoop van energie en vermogen - internationaal transport- en importkosten van energie en vermogen over de landsgrenzen, indien de geleverde energie niet in België is aangekocht en/of geproduceerd - back-up power - balancing power - de kosten voor het ter beschikking stellen van één aanspreekpunt voor de diverse leveringspunten van Aquafin (account manager leverancier). Deze persoon dient ook als aanspreekpunt voor problemen met het net (transmissie- en distributienet), de facturatie van de sites, de gegevensuitwisseling en de contacten met de netwerkbeheerders. - de kosten van de leverancier in zijn rol als toegangsverantwoordelijke voor al de aansluitingen van Aquafin op het distributienet - de elektronische gegevensuitwisseling van de facturatieparameters (zie verder) alsook alle facturatiekosten (inclusief kosten samenhangend met het versturen van elektronische facturen via elektronisch platform) - verplichtingen inzake groene stroom en WKK zoals door de overheid opgelegd aan de leveranciers, deze worden wel als afzonderlijke posten in de meetstaat vermeld. De leveranciers zijn verplicht om wijzigingen in de regelgeving of de wetgeving transparant door te rekenen aan Aquafin. - kosten voor compensatie Elia-verliezen op de netten 150kV en hoger zijn inbegrepen in de opgegeven eenheidsprijs - alle administratieve en ICT kosten. B. Aardgas - aankoop van aardgas, inclusief alle kosten tot en met levering op het Belgische Fluxys-net overeenkomstig het verbruiksprofiel - transportkosten over het transmissienet (Fluxys-net) voor de kleine en middelgrote aansluitingen < 10 GigaWh/jaar zijn deze inbegrepen in de prijs van het aardgas, voor de grote sites >= 10 GigaWh/jaar worden deze transparant doorgerekend aan Aquafin zonder winstmarge - de kosten voor het ter beschikking stellen van één aanspreekpunt voor de diverse leveringspunten van Aquafin (account manager leverancier). Deze persoon dient ook als aanspreekpunt voor problemen met het net (transport- en distributienet), de facturatie van de sites, de gegevensuitwisseling en de contacten met de netwerkbeheerders CA/MAPO/2012/00041 V01 11 / 34

12 - de kosten van de leverancier in zijn rol als toegangsverantwoordelijke voor al de aansluitingen van Aquafin op het aardgas distributienet - de elektronische gegevensuitwisseling - administratieve kosten en kosten voor de opmaak van de factuur - het maken en overhandigen van verbruiksoverzichten en uurprofielen (sites > 10 GigaWh) op aanvraag van Aquafin op kwartaalbasis - de elektronische gegevensuitwisseling van de facturatieparameters (zie verder) alsook alle facturatiekosten (inclusief kosten samenhangend met het versturen van elektronische facturen via Certipost). - alle administratieve en ICT-kosten Deze bovenstaande lijsten zijn niet exhaustief en dienen aangevuld te worden met alle kosten, die noodzakelijk zijn om de leveringsopdracht correct uit te voeren. De inschrijver zal voorafgaandelijk de nodige informatie inwinnen betreffende eventuele moeilijkheden in verband met de uit te voeren leveringen en prestaties. Na het openen van de inschrijvingen is de inschrijver niet meer gerechtigd klacht in te dienen uit hoofde van vergissingen of leemten die mochten opgemerkt worden in de door Aquafin ter beschikking van de inschrijvers gestelde documenten Dienstverlening inbegrepen in de opgeven eenheidsprijs (beide percelen): 1. De leverancier treedt ook op als contactpersoon en toegangsverantwoordelijke met de distributienetbeheerders voor nieuwe aansluitingen en/of aanpassingen van bestaande aansluitingen van Aquafin. Voor deze dienstverlening zijn minimaal onderstaande punten inbegrepen: - de leverancier stelt 1 of 2 personen aan die zullen fungeren als centraal aanspreekpunt voor alle lopende en nieuwe aansluitdossiers - de leverancier zal alle aansluitdossiers opvolgen die betrekking hebben op de leveringsperiode 2013 tem 2017 en dit vanaf de datum van gunning van de openbare aanbesteding. Bij eventueel einde van het contract worden alle lopende dossiers correct afgehandeld, zonder dat de leverancier hiervoor enige vergoeding kan opeisen. - de leverancier staat in voor alle briefwisseling tussen Aquafin en de netbeheerders met betrekking tot nieuwe aansluitingen, wijzigingen van bestaande aansluitingen - de leverancier maakt voor elke nieuwe aansluiting of wijziging van bestaande aansluiting een aansluitingsdossier op. De leverancier zorgt dat het aansluitdossier bij de juiste netbeheerder wordt opgestart. Hij dient de aanvraag, voor elke nieuwe aansluiting of wijziging van bestaande aansluiting, volgens de geëigende procedure van de desbetreffende netbeheerder in. Om het dossier op te starten krijgt de leverancier per brief of per de nodige informatie van Aquafin toegestuurd. - de leverancier legt een lijst aan van alle lopende aansluitdossiers. Aquafin of een (onder)aannemer die werkt in functie van Aquafin kan de leverancier altijd contacteren om te vragen wat de stand van zaken is, met betrekking tot een bestaand aansluitdossier. De leverancier geeft Aquafin of de (onder)aannemer binnen de 3 werkdagen feedback in verband met het dossier. - de leverancier stelt een gedetailleerd stappenplan op, met de wijze waarop de aansluitdossiers van bij aanvang tot aansluiting zullen worden begeleid door de leverancier. Dit stappenplan zal strikt worden nageleefd door de leverancier en Aquafin. - de leverancier betaalt de studiekosten aan de netbeheerder en zal ze pas na oplevering van de aansluiting factureren aan Aquafin - de leverancier betaalt de kosten voor de aansluiting aan de netbeheerder, na goedkeuring van de aansluitkosten door Aquafin. Deze kosten moeten worden CA/MAPO/2012/00041 V01 12 / 34

13 betaald aan de netbeheerder alvorens de netbeheerder de aansluiting maakt. Pas na indienststelling van de aansluiting mogen de kosten door de leverancier worden gefactureerd aan Aquafin. Voor de grote aansluitdossiers (middenspanning en laagspanning) komen volgende punten extra: - de leverancier stelt een technische specialist aan die dit dossier voor Aquafin zal begeleiden van het begin van de aanvraag tot op de dag van de effectieve aansluiting - deze technische specialist zal Aquafin bijstaan met technisch advies met betrekking tot de bouw van hoogspanningscabines, rekening houdend met de normen van het "Technisch Reglement Distributie Elektriciteit voor het Vlaams Gewest" (VREG) en "Technische Voorschriften voor aansluiting op het HS Distributienet" (Synergrid C2/112) - de technische specialist zal samen met Aquafin en de netbeheerder op zoek gaan naar de technisch en financieel beste oplossing voor Aquafin bij een nieuwe aansluiting of aanpassing van een bestaande aansluiting - de technisch specialist coördineert het gedetailleerd stappenplan in samenspraak met Aquafin en de netbeheerder Kosten niet inbegrepen in de opgegeven eenheidsprijs: Zijn niet inbegrepen in de prijs, maar dienen transparant en zonder winstmarge doorgerekend te worden op de elektriciteitsfactuur. De onderstaande kosten zijn niet opgenomen in de meetstaten: A. Elektriciteit - transportkosten - distributiekosten - taksen en bijdragen opgelegd aan de eindgebruiker op het distributienet andere dan de verplichtingen van de leveranciers inzake groene stroom en WKK. Daar waar dit geldt, zal de leverancier de degressiviteit van de aanrekening van de bijdragen toepassen. De inschrijver zal bij zijn inschrijving de volledige lijst toevoegen van bijkomende kosten die op de eindfactuur worden doorgerekend. B. Aardgas - Transmissienettarieven voor de sites >= 10 GigaWh/jaar - Heffingen waarop de leverancier geen invloed heeft, de BTW en de distributienettarieven zijn niet inbegrepen in de opgegeven eenheidsprijzen en globale prijzen van de opdracht. Deze dienen door de leverancier transparant en zonder winstmarge doorgerekend te worden op de gasfactuur. CA/MAPO/2012/00041 V01 13 / 34

14 3.2 Prijsbepaling De onderhavige overeenkomst wordt beschouwd als een: opdracht volgens prijslijst. De opdracht bevat meer percelen; het is toegestaan om een korting op te geven wanneer meer percelen aan dezelfde inschrijver worden gegund. 3.3 Eenheidsprijzen De eenheidsprijzen worden in de offerte in euro opgegeven. De eenheidsprijzen en parameters worden afgerond op één eurocent/ één honderdste 3.4 Vermoedelijke hoeveelheden Via de website: Login: eecc\aquafinsup paswoord: AqS/2012 wordt een overzicht gegeven van de aantallen welke de opdrachtgever jaarlijks schat af te nemen. Dit aantal is indicatief en kan door allerlei evoluties beïnvloed worden; de toe- of afname van de volumes heeft geen invloed op de prijszetting. De inschrijver heeft geen recht op vaste of minimale hoeveelheden, tenzij de opdrachtgever hieromtrent expliciet zijn akkoord gegeven heeft. Wegens de aard van de bedrijvigheid (waterzuivering) is de activiteit gespreid over 24 uren. Aquafin kan echter geen garanties geven over de kwh-afname van de individuele installaties, maar garandeert een tolerantie van 25% in min en plus op het totaal leveringsvolume elektriciteit en 20% in min en plus op het totaal leveringsvolume aardgas. De leverancier mag geen andere toleranties opleggen. 3.5 Prijslijst De opgegeven parameters gelden voor de volledige looptijd van het contract. De in te vullen samenvattende prijstabel is als Excel bestand beschikbaar (als download). Enkel de tabbladen Elektriciteit Standaard en Aardgas Standaard moeten worden aangevuld. De andere tabbladen worden automatisch aangepast. 3.6 Prijsherziening Er zijn geen prijsherzieningen voorzien. Eenmaal een waarde van de ENDEX en ENDEX TTF voor een bepaalde leveringsperiode is vastgelegd via de voorgestelde methodes blijft deze waarde behouden voor de contractduur of voor de betrokken leveringsperiode. De andere parameters van de prijsformules kunnen gedurende de looptijd van het contract niet gewijzigd worden. CA/MAPO/2012/00041 V01 14 / 34

15 HOOFDSTUK 4 - GUNNING 4.1 Gunningscriteria De opdracht wordt gegund bij Openbare Aanbesteding. Prijs is het enige gunningscriterium. Het bestuur kiest de laagste regelmatige offerte. 4.2 Berekeningswijze Energie: Voor de prijsvergelijking van de biedingen wordt de corresponderende slotwaarde van ENDEX BE Power Base Load cal-13 voor 2013 op datum van 22 mei 2012 (48,68 EUR/MWh) gebruikt. Met ENDEX baseload, ENDEX-noteringen, ENDEX-waardes wordt telkens bedoeld de ENDEX BE Power Base Load noteringen op kalenderjaarbasis (cal). Deze ENDEX BE Power Base Load noteringen worden dagelijks gepubliceerd op de website Bij de inschrijving worden de coëfficiënten van de eenheidsprijzen van de meetstaat definitief vastgelegd. Aardgas: Voor de prijsvergelijking van de biedingen wordt de corresponderende slotwaarde van Endex TTF Gas voor 2013 op datum van 22 mei 2012 (25,88 EUR/MWh) gebruikt. Deze ENDEX TTF Gas noteringen worden dagelijks gepubliceerd op de website Zowel voor elektriciteit als aardgas kunnen de parameters in de formule vrij bepaald worden door de leverancier en eventueel op nul gezet worden, indien ze niet gebruikt worden. CA/MAPO/2012/00041 V01 15 / 34

16 HOOFDSTUK 5 - UITVOERINGSMODALITEITEN 5.1 Algemeen De volgende bepalingen en voorwaarden zijn van toepassing op de uitvoering van deze overeenkomst: De kennisgeving van goedkeuring opgesteld door Aquafin. De berichten en rechtzettingen tijdig en op dezelfde wijze als de aanbesteding aangekondigd. De bepalingen van onderhavig bestek. Het ARAB en AREI. De Europese Norm EN 50160: Spanningskarakteristieken in openbare elektriciteitsnetten. Alle reglementeringen en voorschriften opgelegd aan energieleveranciers door het CREG/VREG, die slaan op energieleveringen aan middenspannings- en laagspanningsklanten respectievelijk, alle reglementeringen en voorschriften opgelegd aan energieleveranciers door het CREG/VREG, die slaan op aardgasleveringen. De Codex over Welzijn op het Werk. Algemeen veiligheidsreglement voor opdrachten in naam en voor rekening van Aquafin (te raadplegen op onder Partners/Veiligheid ofwel per of per brief opvragen bij Aquafin). Inschrijvingen ingediend door de inschrijver, in zoverre ze werden goedgekeurd door de opdrachtgever. De genoemde documenten dienen geïnterpreteerd te worden het ene in functie van het andere. In geval van tegenstrijdigheid tussen verschillende documenten heeft het eerstgenoemde voorrang op het volgende en dit volgens de volgorde van de bovenstaande lijst, evenwel rekening houdend met wat volgt. De verschillende documenten die het bestek uitmaken, vullen elkaar onderling aan. Indien bepaalde elementen in één of sommige van deze documenten, maar niet in alle, als deel uitmakend van de aanneming aangeduid zijn, betekent dit niet dat er een tegenstrijdigheid bestaat en is de inschrijver in geen geval van de verplichting ontslagen ze te voorzien. Alle vermelde bijlagen maken deel uit van de overeenkomst. 5.2 Leidend ambtenaar De leiding van en het toezicht op de uitvoering worden toevertrouwd aan volgende personen: Voor de contractuele opvolging en commerciële aspecten: Andy Sempels Dijkstraat Aartselaar Tel.: CA/MAPO/2012/00041 V01 16 / 34

17 Voor de technische aspecten tijdens de uitvoering en dagdagelijkse opvolging van de operationele aspecten wordt nog een contactpersoon opgegeven. 5.3 Onderaanneming Onderaanneming voor het geheel of zelfs maar een gedeelte van de opdracht is niet toegelaten. 5.4 Modaliteiten De leveringen dienen aan te vangen op 1/1/2013. Er mag geen discontinuïteit zijn in de levering bij de overdracht van een aansluitpunt naar de nieuwe leverancier. De leveringstermijn bedraagt 5 jaar. - De elektriciteit wordt afgeleverd op de technische installatie van de sites vermeld op de website voor inschrijvers (zie 3.4). De elektriciteit wordt afgeleverd op de primaire van de opgestelde transformatoren op de middenspanningslocaties en bij laagspanningslocaties stroomopwaarts van de hoofdzekering of hoofdautomaat. In sommige gevallen betreft het geen zuivere Aquafin-cabines, maar gemengde cabines (bv. gedeelde eigendom Aquafin/Intercommunale) op het terrein van Aquafin. - Het aardgas wordt afgeleverd op de sites vermeld op de website voor inschrijvers (zie 3.4). Voor eventuele werken/producten/diensten welke niet opgenomen werden in deze overeenkomst wordt de uitvoeringstermijn bepaald in onderling overleg. Prijskliks Voor beide percelen moeten minimaal 5 kliks per leveringsjaar kunnen gemaakt worden. Het eigenlijke vastklikken van de elektriciteitsvolumes gebeurt op de kalenderjaarwaardes ( cal-13, cal-14, cal-15, cal16 en cal17 ) van de ENDEX baseload België einde dagnoteringen van een bepaalde dag, en kan tot 15u30 van diezelfde dag (= blind klikken). Eventueel afwijkende klikmodaliteiten dienen uitdrukkelijk vermeld bij de inschrijving. Indien niet tijdig, uiterlijk op de laatste dag van de toegestane klikperiode, voor het volledige volume van de betrokken leveringsperiode werd vastgeklikt, worden de nog niet uitgevoerde kliks automatisch gerealiseerd op basis van het rekenkundig gemiddelde van de 4 eerstvolgende einde dag-noteringen volgend op de laatste dag van de klikperiode. De leverancier zal de laatst toegestane dag van de klikperiode opgeven. Opmerking: indien een "klik" wordt uitgevoerd op basis van een gepubliceerde Endexwaarde waarvan achteraf blijkt dat deze publicatie foutief was, en waarbij deze waarde vervangen wordt door een gecorrigeerde waarde met een correctie van meer dan 0,2 Euro/MWh, dan wordt de uitgevoerde "klik" beschouwd als niet uitgevoerd. Met eventuele correcties met grotere vertraging op gepubliceerde Endex-waardes wordt geen rekening gehouden. Het eigenlijke vastklikken van de aardgasvolumes gebeurt op de kalenderjaarwaardes ( cal- 13, cal-14, cal-15, cal16 en cal17 ) van de ENDEX TTF Gas einde dag-noteringen van CA/MAPO/2012/00041 V01 17 / 34

18 een bepaalde dag, en kan tot 15u30 van diezelfde dag (= blind klikken). Eventueel afwijkende klikmodaliteiten dienen uitdrukkelijk vermeld bij de inschrijving. Indien niet tijdig, uiterlijk op de laatste dag van de toegestane klikperiode, voor het volledige volume van de betrokken leveringsperiode werd vastgeklikt, worden de nog niet uitgevoerde kliks automatisch gerealiseerd op basis van het rekenkundig gemiddelde van de 4 eerstvolgende einde dag-noteringen volgend op de laatste dag van de klikperiode. De leverancier zal de laatst toegestane dag van de klikperiode opgeven. Opmerking: indien een "klik" wordt uitgevoerd op basis van een gepubliceerde Endex TTFwaarde waarvan achteraf blijkt dat deze publicatie foutief was, en waarbij deze waarde vervangen wordt door een gecorrigeerde waarde met een correctie van meer dan 0,2 Euro/MWh, dan wordt de uitgevoerde "klik" beschouwd als niet uitgevoerd. Met eventuele correcties met grotere vertraging op gepubliceerde Endex-waardes wordt geen rekening gehouden. Rapportering Elektriciteit: Aquafin wenst alle facturatiegegevens van de middenspanningsaansluitingen op maandelijkse basis te bekomen op gegevensdrager (verplicht gegevensformaat: Excel of Access), uiterlijk de vijfde dag na maandafsluiting, voor de gegevens die op dat moment beschikbaar zijn. Deze gegevens mogen in het juiste formaat ook via worden doorgestuurd naar een nader te bepalen adres. Aquafin heeft een specifieke nummering voor elke kostenplaats: kostenplaatsreferentie Aquafin in de vorm van E-XXXX Deze referentie moet per leveringspunt duidelijk op al de verbruiksfacturen en voorschotfacturen vermeld staan. Verder zal de rapportering bestaan uit: -Benaming afnamepunt (zie XXXXX): naam -Kostenplaatsreferentie Aquafin - EAN NR - tellerstanden (begin- en eindstand) + data opname voor de sites waar de DNB deze gegevens ter beschikking stelt - kwh normale uren - kwh stille uren - kw piekvermogen NU - kw piekvermogen SU - kvarh inductief - kvarh capacitief - cos phi - cos phi boete - Bedrag in EUR actieve energie normale uren - Bedrag in EUR actieve energie stille uren - Bedrag in EUR piekvermogen - Info bedrag in EUR reactieve energie (als onderdeel van de distributienetkosten) - Term bijdrage voor hernieuwbare energie en energie opgewekt met WKK s - Netkosten Transport - Netkosten Distributie (incl. eventuele kosten voor reactief) - Taks en bijdragetermen (opgesplitst) - Totaal Netto (exclusief BTW) - Totaal Bruto (inclusief BTW). CA/MAPO/2012/00041 V01 18 / 34

19 Voor laagspanningslocaties geldt onderstaande lijst, maar hier dienen enkel deze gegevens aan Aquafin bezorgd te worden bij de jaarlijkse telleropnames. Voor de tussentijdse laagspanningsfacturen heeft Aquafin enkel de bedragen in EUR per leveringspunt nodig (wanneer geen technische verbruiksgegevens beschikbaar zijn). - Benaming afnamepunt (XXXXXXX): naam + kostenplaatsreferentie - EAN NR - kwh piekuren - kwh daluren - Contractueel vermogen in kva - Bedrag voor kwh dag - Bedrag voor kwh nacht - Term bijdrage voor hernieuwbare energie en energie opgewekt met WKK s - Netkosten Transport - Netkosten Distributie - Taks- en bijdragetermen (opgesplitst) - Totaal Netto (exclusief BTW) - Totaal Bruto (inclusief BTW). Rapportering Aardgas - benaming afnamepunt: naam + kostenplaatsreferentie + EAN-code - normaal m³ verbruik/tellerstanden over periode (indien ter beschikking gesteld door netbeheerder) - maximum uurverbruik (voor de sites waarvoor van toepassing) - calorische inhoud aardgas per m3 (indien ter beschikking gesteld door netbeheerder) - kwh verbruik over periode - Indien van toepassing: tellerstanden (begin en eindstand) + data opname - Tarieftype van de locatie, prijsformules - Vermogen (indien van toepassing (maximum m3 per uur en/of MWh per uur)) - Term voor proportionele energieafname (inclusief transportkosten Fluxys), wanneer uurdebiet afzonderlijk wordt gemeten (grote sites) dient de Fluxys term transportterm afzonderlijk vermeld te worden - eenheidsprijs en totaal bedrag energie zelf over de periode - kosten Fluxys-transport (voor de sites waarvoor afzonderlijk van toepassing) - distributienetkosten - Term CREG-bijdrage - Anderte taksen en bijdragen zoals opgelegd door de wetgeving - Totaal Netto (exclusief BTW) - Totaal Bruto (inclusief BTW). 5.5 Betalingen Algemeen Betalingen gebeuren maandelijks voor aardgas- en middenspanningsaansluitingen en 3- maandelijks voor laagspanningsaansluitingen. De elektronische facturen moeten via Certipost worden doorgestuurd naar Aquafin. Alle facturen worden betaald 30 dagen na ontvangst van de factuur op de server van Aquafin. De leverancier kan een korting voor contant opgeven indien Aquafin de facturen zou betalen 8 dagen na ontvangst van de factuur op de server van Aquafin. De leverancier voegt hiervoor een apart document toe waarop deze korting wordt opgegeven. Er wordt geen aparte post voorzien in de meetstaat. Op alle facturen en alle schuldvorderingen dient steeds de vermelding van de naam van de Aquafin-installatie en de kostenplaatsreferentie te staan. CA/MAPO/2012/00041 V01 19 / 34

20 Aquafin moet per kwartaal een CD-Rom ontvangen van de elektronische facturen (officiële back-up). Aquafin moet over een internet-tool beschikken om de elektronische facturen en hun detailinformatie on-line (24u/24u) op te vragen, met mogelijkheid om deze elektronische facturen op te slaan en eventueel af te drukken in een leesbaar formaat (pdf-formaat). Er moet ook een tool beschikbaar zijn om de factuurflow te traceren (datum en tijdstip van ontvangst, datum en tijdstip van download door Aquafin) en dit om eventuele problemen tijdig te kunnen ondervangen. Het elektronisch formaat (XML) moet minimum volgende informatievelden bevatten, los van de wettelijk voorgeschreven factuurinhoud. De opsomming hieronder is dus niet limitatief: - BTW-nummer leverancier - Land leverancier ISO-code - Bankrekeningnummer leverancier - Contractnummer toegekend door leverancier - EAN-nr. verbruikspunt - Document type = Factuur, Creditnota, Slotfactuur of Tussentijdse factuur - Factuur status = Test factuur of legale factuur - Referentie klant voor bepaald verbruikspunt (kostensoort en kostenplaatscodering) - Adres verbruiksadres - Postcode verbruiksadres - Gemeente verbruiksadres - Factuurnummer - Factuurdatum - Betaaldatum - Munteenheid verplicht EUR - Totaal bedrag in EUR exclusief BTW - BTW bedrag in EUR - Totaal bedrag in EUR inclusief BTW. Bijkomend voor Elektriciteit: - Verbruiksgegevens kwh, kwh NU, kwh SU, maandelijks piekvermogen kw, kw NU, kw SU - Bijhorende eenheidsprijzen en bedragen bij verbruiken en vermogen exclusief BTW - Jaarlijks piekvermogen (gebruikt in nettarieven) en maand van voorkomen. - cosinus phi - boete cosinus phi - Eenheidsprijzen en bedragen voor: - Term Groene stroombijdrage - Term WKK-bijdrage - Transportnetkosten - Distributienetkosten - Eventuele kost wegens te hoog reactief verbruik, als onderdeel van de distributienetkosten. - Taksen en bijdragen zoals opgelegd door de wetgever. CA/MAPO/2012/00041 V01 20 / 34

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976 1 Disclaimer en algemene voorwaarden SAMMAN Fonds vzw, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0841.212.605 SAMMAN VSO, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0844.231.976

Nadere informatie

OPEN OFFERTEAANVRAAG

OPEN OFFERTEAANVRAAG OPEN OFFERTEAANVRAAG DIENSTEN 23186 - STUDIEOPDRACHT 23186 RENOVATIE RWZI EKSEL CA/BV/2016/00368 Opdrachtgever Aquafin NV een naamloze vennootschap naar Belgisch recht met zetel te Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar

Nadere informatie

bestek nummer: blad nummer 1/5

bestek nummer: blad nummer 1/5 bestek nummer: 2011 021 01 blad nummer 1/5 OPDRACHTGEVER: OPDRACHT: WZC DE LINDE Lindestraat 16, 9790 Wortegem-Petegem UITBREIDEN BESTAAND WOON- EN ZORGCENTRUM Lindestraat 16, 9790 Wortegem-Petegem PERCEEL

Nadere informatie

Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1. Bijzonder Bestek nr. 1438

Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1. Bijzonder Bestek nr. 1438 Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. 1438 Net RAAMOVEREENKOMST VOOR ONDERHOUDSWERKEN VAN SIGNALISATIE VOOR BLINDEN EN

Nadere informatie

MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL

MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL M.I.V.B. Speciale Studiedienst Koningsstraat 76 1000 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. MIVB/SSD/1400 RAAMOVEREENKOMST VOOR VERSTERKING VAN PERRONNEUZEN

Nadere informatie

Onderstaand vindt u de antwoorden op de vragen die een aantal kandidaat-leveranciers ons stelden:

Onderstaand vindt u de antwoorden op de vragen die een aantal kandidaat-leveranciers ons stelden: Onderstaand vindt u de antwoorden op de vragen die een aantal kandidaat-leveranciers ons stelden: De antwoorden door het GO! zijn in het lichtrood weergegeven. In het donderrood (cursief) zijn de antwoorden

Nadere informatie

algemene verkoopsvoorwaarden

algemene verkoopsvoorwaarden algemene verkoopsvoorwaarden 1. 2. Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen en rechtsverhoudingen tussen MASTERmail en de opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk

Nadere informatie

SPONSORINGOVEREENKOMST (voorbeeld)

SPONSORINGOVEREENKOMST (voorbeeld) SPONSORINGOVEREENKOMST (voorbeeld) TUSSEN naamloze vennootschap/ bvba, met maatschappelijke zetel gevestigd te.. B.T.W. nummer BE.., ingeschreven in het handelsregister van.onder het nummer., vertegenwoordigd

Nadere informatie

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:56242-2012:text:nl:html B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242 Aankondiging van een opdracht Leveringen Richtlijn 2004/18/EG

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43E/LOG/overname laurieren/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43E/LOG/overname laurieren/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas Dienst logistiek Tel. 03 778 35 51 veerle.weyers@sint-niklaas.be BESCHRIJVEND DOCUMENT 2014-43E/LOG/overname laurieren/vw-ms overname van laurieren

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER Deel 1 (voor invultabel zie Deel 2)

OFFERTEFORMULIER Deel 1 (voor invultabel zie Deel 2) OFFERTEFORMULIER Deel 1 (voor invultabel zie Deel 2) PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP Leveren van 100% groene elektriciteit aan afnamepunten behorende tot het provinciaal patrimonium, paraprovinciale

Nadere informatie

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:283963-2015:text:nl:html België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

Bijzonder Bestek nr Raamovereenkomst voor de signalisatie voor blinden en slechtzienden in verschillende stations van het net

Bijzonder Bestek nr Raamovereenkomst voor de signalisatie voor blinden en slechtzienden in verschillende stations van het net BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST Mobiel Brussel (B.U.V.) Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1030 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. 1348 Raamovereenkomst voor

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden voor de Levering van elektriciteit en/of aardgas door Electrabel nv (hierna ENGIE Electrabel of de Leverancier )

Bijzondere Voorwaarden voor de Levering van elektriciteit en/of aardgas door Electrabel nv (hierna ENGIE Electrabel of de Leverancier ) Bijzondere Voorwaarden voor de Levering van elektriciteit en/of aardgas door Electrabel nv (hierna ENGIE Electrabel of de Leverancier ) 1. Voorwerp Voor de Levering en Afname van elektriciteit respectievelijk

Nadere informatie

Vraagstelling & antwoorden m.b.t. het bestek. WoninGent 2012-008 - Deel 2 - Vraagstelling & antwoorden.docx

Vraagstelling & antwoorden m.b.t. het bestek. WoninGent 2012-008 - Deel 2 - Vraagstelling & antwoorden.docx WoninGent cvba-so Lange Steenstraat 54 9000 Gent BE 0400 032 156 Tel: 09 235 99 00, Fax: 09 235 99 01 OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN Levering van elektriciteit en aardgas voor gemeenschappelijke delen

Nadere informatie

MODELOVEREENKOMST voor een deelopdracht van de raamovereenkomst wedstrijdpool architectuuropdrachten: haalbaarheidstudie

MODELOVEREENKOMST voor een deelopdracht van de raamovereenkomst wedstrijdpool architectuuropdrachten: haalbaarheidstudie MODELOVEREENKOMST voor een deelopdracht van de raamovereenkomst wedstrijdpool architectuuropdrachten: haalbaarheidstudie TER INFO: Blauw zijn stukken tekst die elke projectleider zal moeten aanpassen i.f.v.

Nadere informatie

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:204388-2015:text:nl:html België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388 Aankondiging van een opdracht

Nadere informatie

Mededeling van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteitsen Gasmarkt

Mededeling van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteitsen Gasmarkt Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en de Gasmarkt North Plaza B Koning Albert II- laan 7 B - 1210 BRUSSEL e-mail : info@vreg.be tel. : +32 2 553 13 53 fax : +32 2 553 13 50 web : www.vreg.be

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016 open aanbesteding OFFERTEFORMULIER Belangrijk: dit offerteformulier dient volledig te worden ingevuld.. Het totaalbedrag (excl.

Nadere informatie

TYPEBESTEK OPENBARE AANBESTEDING BESTEK LEVERING VAN ELEKTRICITEIT (AAN INSTALLATIES EN GEBOUWEN)

TYPEBESTEK OPENBARE AANBESTEDING BESTEK LEVERING VAN ELEKTRICITEIT (AAN INSTALLATIES EN GEBOUWEN) TYPEBESTEK OPENBARE AANBESTEDING BESTEK LEVERING VAN ELEKTRICITEIT (AAN INSTALLATIES EN GEBOUWEN) van de GEMEENTE / het OCMW / de politiezone / het kerkbestuur /. VVSG-Typebestek aankoop elektriciteit

Nadere informatie

Aankopen van van elektrische voertuigen. Opening offertes op 06/09/2016 om 10:45 uur

Aankopen van van elektrische voertuigen. Opening offertes op 06/09/2016 om 10:45 uur 2016/HFB/OA/32615 Aankopen van van elektrische voertuigen Opening offertes op 06/09/2016 om 10:45 uur Informatievergadering op 11/08/2016 om 13u30 in lokaal 4.E.12 van het Boudewijngebouw Disclaimer :

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. 337

BIJZONDER BESTEK NR. 337 OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN SINT-GILLIS BIJZONDER BESTEK NR. 337 AFWIJKINGEN Zie A, I, 5. VOORWERP VAN DE OPDRACHT. De opdracht heeft betrekking op de levering en indienststelling

Nadere informatie

ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING OPDRACHT TOT EVALUATIE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN DE POM OOST-VLAANDEREN

ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING OPDRACHT TOT EVALUATIE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN DE POM OOST-VLAANDEREN ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING OPDRACHT TOT EVALUATIE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN DE POM OOST-VLAANDEREN ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VAN EEN OVERHEIDSOPDRACHT VAN

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK WERKEN OOSTENDE SYNTRA WEST - NIEUWBOUW HOTELSCHOOL OPEN AANBESTEDING. GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

BIJZONDER BESTEK WERKEN OOSTENDE SYNTRA WEST - NIEUWBOUW HOTELSCHOOL OPEN AANBESTEDING. GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR WERKEN MET ALS VOORWERP OOSTENDE SYNTRA WEST - NIEUWBOUW HOTELSCHOOL OPEN AANBESTEDING Opdrachtgevend bestuur GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Ontwerper

Nadere informatie

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK ALGEMENE VOORWAARDEN De hierna volgende Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Surlinio B.V, ingeschreven bij de KvK Haaglanden onder nummer 60691611. ARTIKEL

Nadere informatie

In de ondertekst wordt klant genoemd degene die de bestelling heeft gedaan, en leverancier degene die de bestelling heeft aanvaard.

In de ondertekst wordt klant genoemd degene die de bestelling heeft gedaan, en leverancier degene die de bestelling heeft aanvaard. Algemene Voorwaarden Hosting 1. Toepassingsgebied 2. Offertes 3. Levering 4. Duur en beëindiging 5. Eigendomsrecht 6. Aansprakelijkheid 7. Betaling 8. Overmacht 9. Bevoegdheid en Toepasselijk Recht 1.

Nadere informatie

2016/HFB/OO/ Leveren van groentenfruit. aardappelproducten. Opening 21/12/2016 9u45

2016/HFB/OO/ Leveren van groentenfruit. aardappelproducten. Opening 21/12/2016 9u45 2016/HFB/OO/33001 Leveren van groentenfruit en aardappelproducten Opening 21/12/2016 9u45 DISCLAIMER : de huidige slides zijn enkel een samenvatting van de voornaamste clausules van het bestek met referentie

Nadere informatie

Procedures. Hieronder vindt u voor de verschillende contractuele bepalingen de procedures die u moet volgen.

Procedures. Hieronder vindt u voor de verschillende contractuele bepalingen de procedures die u moet volgen. Procedures Hieronder vindt u voor de verschillende contractuele bepalingen de procedures die u moet volgen. Elke onduidelijkheid hierover kan u op het klantenportaal aangeven bij Verzoeken. Artikel Artikel

Nadere informatie

Tariefkaart april 2015

Tariefkaart april 2015 Van alle energie thuis Tarieven en voorwaarden voor Consumenten en Zakelijke Klanten 1 Tariefkaart april 2015 Nu 1 maand gratis elektriciteit* Inhoud Het Tarief voor elektriciteit en/of aardgas... 2 Jaarlijkse

Nadere informatie

België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525. Aankondiging van een opdracht. Diensten

België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:119525-2015:text:nl:html België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525 Aankondiging

Nadere informatie

2.Aankopen, beschikbaarheid, productinformatie en minimum leeftijd

2.Aankopen, beschikbaarheid, productinformatie en minimum leeftijd Algemene verkoopsvoorwaarden Webshop 1.Algemeen 1.1. Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst, worden alle overeenkomsten, offerten, aanbiedingen, bestellingen, en alle daaruit

Nadere informatie

TUSSEN: Het Autonoom Gemeentebedrijf Vastgoed en Stadsprojecten Antwerpen, Generaal Lemanstraat 55, 2018 Antwerpen, hierbij vertegenwoordigd door

TUSSEN: Het Autonoom Gemeentebedrijf Vastgoed en Stadsprojecten Antwerpen, Generaal Lemanstraat 55, 2018 Antwerpen, hierbij vertegenwoordigd door RAAMCONTRACT GROENONDERHOUD TUSSEN: Het Autonoom Gemeentebedrijf Vastgoed en Stadsprojecten Antwerpen, Generaal Lemanstraat 55, 2018 Antwerpen, hierbij vertegenwoordigd door hierna genoemd AG Vespa EN:,

Nadere informatie

Tariefkaart juli 2015

Tariefkaart juli 2015 Tarieven en voorwaarden voor Zakelijke Klanten 1 Tariefkaart juli 2015 Nu 1 maand gratis elektriciteit* Inhoud Het Tarief voor elektriciteit en/of aardgas... 2 Jaarlijkse vergoeding en energiekost voor

Nadere informatie

KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE

KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 1/ 5 BE001 28/04/2017 - BDA nummer: 2017-513025 Standaardformulier 14 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

BESTEK TL 2012-20. A a n b e s t e d e n d e o v e r h e i d. G e m e e n t e Z e d e l g e m. B e n a m i n g v a n d e d i e n s t

BESTEK TL 2012-20. A a n b e s t e d e n d e o v e r h e i d. G e m e e n t e Z e d e l g e m. B e n a m i n g v a n d e d i e n s t , dienst financiën TL 2012-20 04/04/2012 1/6 BESTEK TL 2012-20 ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING A l g e m e n e a d m i n i s t r a t i e v e b e p a l i n g e n e n v o o r w a a r d e n v

Nadere informatie

CONTRACT De tweede genoemde verbindt zich ertoe om de opdrachten met alle vereiste zorg en ijver uit te voeren

CONTRACT De tweede genoemde verbindt zich ertoe om de opdrachten met alle vereiste zorg en ijver uit te voeren CONTRACT TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN : 1 hierna genoemd «EERSTGENOEMDE» EN 2... hierna genoemd «TWEEDE GENOEMDE» ARTIKEL 1 : VOORWERP 1.1. De eerstgenoemde vertrouwt aan de tweede genoemde transport opdrachten

Nadere informatie

Tariefkaart augustus 2015

Tariefkaart augustus 2015 Tarieven en voorwaarden voor Consumenten 1 Tariefkaart augustus 2015 Nu 1 maand gratis elektriciteit* Inhoud Het Tarief voor elektriciteit en/of aardgas... 2 Jaarlijkse vergoeding en energiekost voor Consumenten...

Nadere informatie

Tariefkaart juli 2015

Tariefkaart juli 2015 Tarieven en voorwaarden voor Consumenten 1 Tariefkaart juli 2015 Inhoud Het Tarief voor elektriciteit en/of aardgas... 2 Jaarlijkse vergoeding en energiekost voor Consumenten... 3 Jaarlijkse vergoeding

Nadere informatie

Tariefkaart januari 2016

Tariefkaart januari 2016 Tarieven en voorwaarden voor Zakelijke Klanten 1 Tariefkaart januari 2016 Nu welkomstvoordeel van 50 EUR* Inhoud Het Tarief voor elektriciteit en/of aardgas... 2 Jaarlijkse vergoeding en energiekost voor

Nadere informatie

BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER

BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP RENOVATIE/UITBREIDING VAN EEN TEHUIS VOOR NIET-WERKENDEN/NURSING Belangrijk : dit formulier dient volledig te worden ingevuld

Nadere informatie

Tariefkaart januari 2016

Tariefkaart januari 2016 Tarieven en voorwaarden voor Consumenten 1 Tariefkaart januari 2016 Nu welkomstvoordeel van 50 EUR* Inhoud Het Tarief voor elektriciteit en/of aardgas... 2 Jaarlijkse vergoeding en energiekost voor Consumenten...

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. 1431

BIJZONDER BESTEK NR. 1431 MAATSCHAPPIJ VOOR HET INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL MIVB KONINGSTRAAT 76 1000 BRUSSEL (1) BIJZONDER BESTEK NR. 1431 Aanpassing van het bovengrondse net Kleine reparaties aan de halten en beddingen

Nadere informatie

Overheidsopdrachten 9. G UNNING 11. VARIA

Overheidsopdrachten 9. G UNNING 11. VARIA Overheidsopdrachten 1. HISTORISCH KADER 2. WET VAN 24/12/1993 3. G UNNINGSWIJZEN 4. BEKENDMAKINGSVOORSCHRIFTEN 5. SELECTIE EN GUNNINGSCRITERIA 6. M OTIVERING- EN MELDINGSPLICHT 7. HET BESTEK 8. OFFERTE

Nadere informatie

Versie 2013-04-25. Datum 24 november, 2014. Betreft Algemene Voorwaarden Mobile Agency. Pagina s 1 / 9

Versie 2013-04-25. Datum 24 november, 2014. Betreft Algemene Voorwaarden Mobile Agency. Pagina s 1 / 9 Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van, gevestigd te van der Heimstraat 50, 2582 SB, Den Haag. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Den Haag. Versie 2013-04-25 1 / 9 Artikel 1 Definities

Nadere informatie

Tariefkaart juni 2016

Tariefkaart juni 2016 Tarieven en voorwaarden voor Consumenten 1 Tariefkaart juni 2016 Nu welkomstvoordeel van 50 EUR* Inhoud Het Tarief voor elektriciteit en/of aardgas... 2 Jaarlijkse vergoeding en energiekost voor Consumenten...

Nadere informatie

Tariefkaart oktober 2015

Tariefkaart oktober 2015 Tarieven en voorwaarden voor Consumenten 1 Tariefkaart oktober 2015 Inhoud Het Tarief voor elektriciteit en/of aardgas... 2 Jaarlijkse vergoeding en energiekost voor Consumenten... 3 Nettarieven en heffingen

Nadere informatie

Overeenkomst huwelijksbemiddeling

Overeenkomst huwelijksbemiddeling Overeenkomst huwelijksbemiddeling De klant heeft gedurende zeven werkdagen (1) te rekenen van de dag volgend op die van de ondertekening van de overeenkomst, het recht om deze op te zeggen, kosteloos en

Nadere informatie

Tariefkaart juni 2015

Tariefkaart juni 2015 Tarieven en voorwaarden voor Consumenten en Zakelijke Klanten 1 Tariefkaart juni 2015 Nu 1 maand gratis elektriciteit* Inhoud Het Tarief voor elektriciteit en/of aardgas... 2 Jaarlijkse vergoeding en energiekost

Nadere informatie

Tariefkaart september 2015

Tariefkaart september 2015 Tarieven en voorwaarden voor Zakelijke Klanten 1 Tariefkaart september 2015 Nu welkomstvoordeel van 50 EUR* Inhoud Het Tarief voor elektriciteit en/of aardgas... 2 Jaarlijkse vergoeding en energiekost

Nadere informatie

RAAMCONTRACT DAKWERKEN BETONHERSTELLINGEN SCHRIJNWERK (1)

RAAMCONTRACT DAKWERKEN BETONHERSTELLINGEN SCHRIJNWERK (1) RAAMCONTRACT DAKWERKEN BETONHERSTELLINGEN SCHRIJNWERK (1) TUSSEN: Het Autonoom Gemeentebedrijf Vastgoed en Stadsprojecten Antwerpen, Generaal Lemanstraat 55, 2018 Antwerpen, hierbij vertegenwoordigd door

Nadere informatie

Tariefkaart september 2015

Tariefkaart september 2015 Tarieven en voorwaarden voor Consumenten 1 Tariefkaart september 2015 Nu welkomstvoordeel van 50 EUR* Inhoud Het Tarief voor elektriciteit en/of aardgas... 2 Jaarlijkse vergoeding en energiekost voor Consumenten...

Nadere informatie

RESERVERING. Restaurant - Feestzalen Den Orchidee Gentse Steenweg, 142 9160 Lokeren

RESERVERING. Restaurant - Feestzalen Den Orchidee Gentse Steenweg, 142 9160 Lokeren RESERVERING Restaurant - Feestzalen Den Orchidee Gentse Steenweg, 142 9160 Lokeren www.denorchidee.be feesten@denorchidee.be Datum Reservatie: Datum Feest: Doel feest Contactgegevens klant Naam en Voornaam

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VOOR DE AANBESTEDINGEN VAN WERKEN BGHM / B 97 w ( Ed.15.05.1997 )

BIJZONDER BESTEK VOOR DE AANBESTEDINGEN VAN WERKEN BGHM / B 97 w ( Ed.15.05.1997 ) BB nr. 2700/2010/02/01 1 BRUSSELSE GEWESTELIJKE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ BIJZONDER BESTEK VOOR DE AANBESTEDINGEN VAN WERKEN BGHM / B 97 w ( Ed.15.05.1997 ) DEEL EEN - A - Lijst van afwijkingen Lijst der

Nadere informatie

Tariefverordening op evenementen in de haven

Tariefverordening op evenementen in de haven Tariefverordening op evenementen in de haven raad van bestuur van 5 december 2016 ingangsdatum: 1 januari 2017 Havenbedrijf Antwerpen NV van publiek recht Havenhuis Zaha Hadidplein 1 2030 Antwerpen T+3232052011

Nadere informatie

ONDERHOUDSCONTRACT. Tussen: PROVINCIE VLAAMS-BRABANT, Provincieplein 1, 3010 Leuven hieronder genoemd de gebruiker,

ONDERHOUDSCONTRACT. Tussen: PROVINCIE VLAAMS-BRABANT, Provincieplein 1, 3010 Leuven hieronder genoemd de gebruiker, ONDERHOUDSCONTRACT Tussen: PROVINCIE VLAAMS-BRABANT, Provincieplein 1, 3010 Leuven hieronder genoemd de gebruiker, En Naam van de contractant, adres vertegenwoordigd door Voornaam NAAM, functie hieronder

Nadere informatie

1.2 Opdrachtgever: de persoon, onderneming of instelling die in de overeenkomst als zodanig is genoemd.

1.2 Opdrachtgever: de persoon, onderneming of instelling die in de overeenkomst als zodanig is genoemd. Algemene voorwaarden Bye Bye Burnout (voor het leveren van coaching, training en workshops) Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Opdrachtnemer: Bye Bye Burnout. 1.2

Nadere informatie

Tariefkaart augustus 2015

Tariefkaart augustus 2015 Tarieven en voorwaarden voor Zakelijke Klanten 1 Tariefkaart augustus 2015 Inhoud Het Tarief voor elektriciteit en/of aardgas... 2 Jaarlijkse vergoeding en energiekost voor Zakelijke Klanten... 3 Nettarieven

Nadere informatie

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid Artikel 1; Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Mediation Nederland en op alle rechtsverhoudingen die daaruit voortvloeien. 1.2 Afwijkingen

Nadere informatie

LEVERING VAN HANDELSGOEDEREN : VRIJETIJDS KINDER-, DAMES- EN HERENSCHOENEN

LEVERING VAN HANDELSGOEDEREN : VRIJETIJDS KINDER-, DAMES- EN HERENSCHOENEN Bijzonder bestek LEVERING VAN HANDELSGOEDEREN : VRIJETIJDS KINDER-, DAMES- EN HERENSCHOENEN ten behoeve van het Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer te Mol Aanbestedende overheid: Provinciaal Recreatiedomein

Nadere informatie

TYPEBESTEK OPENBARE AANBESTEDING BESTEK LEVERING VAN ELEKTRICITEIT (AAN INSTALLATIES EN GEBOUWEN) van INTERCOMMUNALE WESTLEDE

TYPEBESTEK OPENBARE AANBESTEDING BESTEK LEVERING VAN ELEKTRICITEIT (AAN INSTALLATIES EN GEBOUWEN) van INTERCOMMUNALE WESTLEDE TYPEBESTEK OPENBARE AANBESTEDING BESTEK LEVERING VAN ELEKTRICITEIT (AAN INSTALLATIES EN GEBOUWEN) van INTERCOMMUNALE WESTLEDE VVSG-Typebestek aankoop elektriciteit Versie 2005-1/18 INHOUDSTAFEL 1. Eerste

Nadere informatie

met betrekking tot het verrichten van werkzaamheden door RG Bouwmanagement, hierna te noemen AV RG Bouwmanagement.

met betrekking tot het verrichten van werkzaamheden door RG Bouwmanagement, hierna te noemen AV RG Bouwmanagement. ALGEMENE VOORWAARDEN met betrekking tot het verrichten van werkzaamheden door RG Bouwmanagement, hierna te noemen AV RG Bouwmanagement. artikel 1 Algemeen Deze algemene voorwaarden worden hierna aangehaald

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden van frans heijmans te Zandvoort. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden van frans heijmans te Zandvoort. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden Algemene Leveringsvoorwaarden van frans heijmans te Zandvoort Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen frans heijmans en een

Nadere informatie

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000345

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000345 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be - aankoop@digipolis.be Selectiedocument met het oog op

Nadere informatie

Tariefverordening. op evenementen in de haven

Tariefverordening. op evenementen in de haven Tariefverordening op evenementen in de haven directiecomité van 10 december 2012 raad van bestuur van : 18 december 2012 ingangsdatum : 1 januari 2013 Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen Havenhuis Entrepotkaai

Nadere informatie

Tariefverordening. op evenementen in de haven. directiecomité van 02 december 2013 raad van bestuur van : 16 december 2013

Tariefverordening. op evenementen in de haven. directiecomité van 02 december 2013 raad van bestuur van : 16 december 2013 Tariefverordening op evenementen in de haven directiecomité van 02 december 2013 raad van bestuur van : 16 december 2013 ingangsdatum : 1 januari 2014 Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen Havenhuis Entrepotkaai

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43B/LOG/overname politiemobiel/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43B/LOG/overname politiemobiel/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas Dienst logistiek Tel. 03 778 35 51 veerle.weyers@sint-niklaas.be BESCHRIJVEND DOCUMENT 2014-43B/LOG/overname politiemobiel/vw-ms overname van een

Nadere informatie

3. OPDRACHTBRIEF. Tussen de ondergetekenden: Danielle Arijs BIBF Ondernemingsnummer 0478.319.767. Als mandataris van A & D BOEKHOUDASS GCV

3. OPDRACHTBRIEF. Tussen de ondergetekenden: Danielle Arijs BIBF Ondernemingsnummer 0478.319.767. Als mandataris van A & D BOEKHOUDASS GCV 3. OPDRACHTBRIEF Tussen de ondergetekenden: Danielle Arijs BIBF Ondernemingsnummer 0478.319.767 Kantoor houdende te KLAPSTRAAT 58 1790 AFFLIGEM Als mandataris van A & D BOEKHOUDASS GCV Met zetel te KLAPSTRAAT

Nadere informatie

Nieuwe regelgeving: plaatsing. Veronique Libbrecht Gent

Nieuwe regelgeving: plaatsing. Veronique Libbrecht Gent Nieuwe regelgeving: plaatsing Veronique Libbrecht 28-03-2013 Gent Situering Nieuwe regelgeving inzake overheidsopdrachten Basiswet: Wet 15 juni 2006 Uitvoeringsbesluiten: KB Plaatsing 15 juli 2011 KB uitvoeringsregels:

Nadere informatie

KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE

KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 1/ 7 BE001 20/08/2012 - BDA nummer: 2012-518496 Standaardformulier 14 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

van: DrawBridge54 Nederland, Zaagmolen 2, 3962 GA Wijk bij Duurstede, KvK 30248637

van: DrawBridge54 Nederland, Zaagmolen 2, 3962 GA Wijk bij Duurstede, KvK 30248637 ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING van: DrawBridge54 Nederland, Zaagmolen 2, 3962 GA Wijk bij Duurstede, KvK 30248637 Artikel 1 Toepasselijkheid 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten

Nadere informatie

België-Brussel: Software voor het maken van documenten, tekeningen, afbeeldingen, dienstregelingen en productiviteit 2015/S 034-057624

België-Brussel: Software voor het maken van documenten, tekeningen, afbeeldingen, dienstregelingen en productiviteit 2015/S 034-057624 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:57624-2015:text:nl:html België-Brussel: Software voor het maken van documenten, tekeningen, afbeeldingen, dienstregelingen

Nadere informatie

Algemene Administratie van de Fiscaliteit Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst BTW Belasting over de toegevoegde waarde

Algemene Administratie van de Fiscaliteit Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst BTW Belasting over de toegevoegde waarde Algemene Administratie van de Fiscaliteit Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst BTW Belasting over de toegevoegde waarde Beslissing BTW nr. E.T.128.691 d.d. 17.08.2015 Elektriciteit Btw-tarief

Nadere informatie

Tariefverordening op evenementen in de haven

Tariefverordening op evenementen in de haven Tariefverordening op evenementen in de haven directiecomité van 23 november 2014 raad van bestuur van 01 december 2014 ingangsdatum: 1 januari 2015 Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen Havenhuis Entrepotkaai

Nadere informatie

Artikel 4. Voorrijkosten VijftigKLUS rekent geen voorrijkosten, maar heeft als begintijd het moment van vertrek vanaf het vestigingsadres.

Artikel 4. Voorrijkosten VijftigKLUS rekent geen voorrijkosten, maar heeft als begintijd het moment van vertrek vanaf het vestigingsadres. Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: VijftigKLUS Klusbedrijf VijftigKLUS 3315 MP Dordrecht KvK: 12345667 opdrachtgever: de wederpartij van VijftigKLUS Artikel 2. Toepasselijkheid

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5 1. Aanbieding en overeenkomst (a) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door Snoep.IT, hierna aangeduid als Opdrachtnemer,

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VERSIE 1.0 MEI 2015

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VERSIE 1.0 MEI 2015 ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VERSIE 1.0 MEI 2015 1. Definities 1.1. LeadsTown: LeadsTown is een handelsnaam van BME International. BME International: BME International B.V. i.o. is een besloten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Dynamic Webservice

Algemene voorwaarden Dynamic Webservice Algemene voorwaarden Dynamic Webservice Artikel 1: Toepasselijkheid 1. Opdrachtgever gaat onverminderd akkoord met de door Dynamic Webservice gestelde voorwaarden, hierbij eventueel eigen voorwaarden laten

Nadere informatie

LEVEREN VAN BRANDSTOFFEN VOOR DIENSTVOERTUIGEN Bestek (LOG-06/2014)

LEVEREN VAN BRANDSTOFFEN VOOR DIENSTVOERTUIGEN Bestek (LOG-06/2014) POLITIEZONE REGIO TIELT ARDOOIE- LICHTERVELDE-PITTEM- RUISELEDE-TIELT-WINGENE LEVEREN VAN BRANDSTOFFEN VOOR DIENSTVOERTUIGEN Bestek (LOG-06/2014) OPEN OFFERTEVRAAG INHOUDSOPGAVE 1. DEEL I. ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders vermeld, verstaan:.

Nadere informatie

Overeenkomst huwelijksbemiddeling

Overeenkomst huwelijksbemiddeling Overeenkomst huwelijksbemiddeling De klant heeft gedurende zeven werkdagen (1) te rekenen van de dag volgend op die van de ondertekening van de overeenkomst, het recht om deze op te zeggen, kosteloos en

Nadere informatie

Aankondiging van een opdracht. Leveringen

Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1 / 5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:295856-2016:text:nl:html België-Brussel: Elektrische machines, apparaten, uitrusting en verbruiksartikelen; verlichting

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN AAA VERTAALBUREAU LA FRANCE. te Andijk Generaal de Wetlaan 17

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN AAA VERTAALBUREAU LA FRANCE. te Andijk Generaal de Wetlaan 17 ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN AAA VERTAALBUREAU LA FRANCE te Andijk Generaal de Wetlaan 17 Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Algemeen Artikel 3 - Offertes, aanbiedingen Artikel 4 - Opdracht

Nadere informatie

UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES

UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES 1. Omschrijvingen Companywriters : De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te 4600 Wezet (Visé) (België),

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie 1 2017 ARTIKEL 1. DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten;

Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten; Algemeen Reglement van de Opdrachtencentrale van de intercommunale Interfin voor de aankoop van energie ten behoeve van de Plaatselijke besturen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Gelet op de wet van

Nadere informatie

BESTEK LEVERINGEN "LEVERING VAN ELEKTRICITEIT 2012-2013" EAN-code 541448911000009105. Openbare aanbesteding

BESTEK LEVERINGEN LEVERING VAN ELEKTRICITEIT 2012-2013 EAN-code 541448911000009105. Openbare aanbesteding BESTEK VAN DE OVERHEIDSOPDRACHT VAN LEVERINGEN MET ALS VOORWERP "LEVERING VAN ELEKTRICITEIT 2012-2013" EAN-code 541448911000009105 Openbare aanbesteding Aanbestedende overheid Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij

Nadere informatie

Gedragscode voor verkoop buiten de onderneming en verkoop op afstand

Gedragscode voor verkoop buiten de onderneming en verkoop op afstand Gedragscode voor verkoop buiten de onderneming en verkoop op afstand Deze Gedragscode vormt een aanvulling op de reglementaire bepalingen inzake verkoop op afstand en verkoop buiten de onderneming van

Nadere informatie

KWALITEIT IN CONSULTANCY

KWALITEIT IN CONSULTANCY Algemene voorwaarden ARTIKEL 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door, hierna aangeduid

Nadere informatie

Algemene voorwaarden & Dienstverlening

Algemene voorwaarden & Dienstverlening Algemene voorwaarden & Dienstverlening Blanco Tekst!!!! KvK 011 592 62 Weesperzijde 29-3!!! BTW NL194675567B01 NL-1091 EC Amsterdam!!! T +31 6 24856754 www.blancotekst.nl!!! E info@blancotekst.nl Artikel

Nadere informatie

Samenaankoop van elektriciteit voor gebouwen van openbare besturen en openbare verlichting. Erratum

Samenaankoop van elektriciteit voor gebouwen van openbare besturen en openbare verlichting. Erratum Samenaankoop van elektriciteit voor gebouwen van openbare besturen en openbare verlichting Erratum AANBESTEDENDE OVERHEID ADRES ANDERE DEELNEMENDE BESTUREN GUNNINGSWIJZE Intercommunale Leiedal President

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST SAMENWERKINGSOVEREENKOMST Tussen : 1. Voice Master BVBA, met maatschappelijke zetel te 2910 Essen, Burgemeester Kenisstraat 1, alhier vertegenwoordigd door Mevrouw B. Thewissen, zaakvoerder. hiernagenoemd

Nadere informatie

OVEREENKOMST INZAKE HET VERRICHTEN VAN SCHOONMAAKDIENSTVERLENING ALSMEDE HET LEVEREN VAN BIJBEHORENDE ZAKEN

OVEREENKOMST INZAKE HET VERRICHTEN VAN SCHOONMAAKDIENSTVERLENING ALSMEDE HET LEVEREN VAN BIJBEHORENDE ZAKEN OVEREENKOMST INZAKE HET VERRICHTEN VAN SCHOONMAAKDIENSTVERLENING ALSMEDE HET LEVEREN VAN BIJBEHORENDE ZAKEN OBJECTEN DE MEENT, DE HOUT EN HOORNSE VAART TUSSEN ALKMAAR SPORT N.V. EN [NAAM LEVERANCIER] OVEREENKOMSTNUMMER

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Opgesteld door: 2 ALGEMENE VOORWAARDEN FRIETFEEST.NL, gevestigd te Sint-Oedenrode, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17223508 verder te noemen FF. Artikel 1: Definities.

Nadere informatie

Deze overeenkomst heeft tot doel de modaliteiten voor die toegangsmachtiging te regelen.

Deze overeenkomst heeft tot doel de modaliteiten voor die toegangsmachtiging te regelen. Pagina 1/5 Overeenkomst inzake het gebruik van DVV e-services Na kennis te hebben genomen van deze overeenkomst, gelieve de bepalingen ervan te aanvaarden door de ontbrekende gegevens in te vullen en dit

Nadere informatie

Aankoop van gerecycleerd papier van hoge kwaliteit voor kopieerapparaten

Aankoop van gerecycleerd papier van hoge kwaliteit voor kopieerapparaten Directoraat-generaal Infrastructuur en Logistiek Directoraat C - Resources L-2929 LUXEMBURG AFDELING CONTRACTEN EN AANBESTEDINGEN LUXEMBURG AANBESTEDING NR. INLO.AO - 2012-028-LUX-UAGBI-03 Aankoop van

Nadere informatie

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01 Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1 Anno 90: Besloten Vennootschap, gevestigd te Rotterdam en ingeschreven

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN SERVICEOVEREENKOMST

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN SERVICEOVEREENKOMST SERVICEOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [NAAM], statutair gevestigd en kantoorhoudende aan de [adres] te [(postcode)] [plaats], ten deze rechtsgeldig

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST SAMENWERKINGSOVEREENKOMST Gesloten tussen: Knooppunt vzw, Met maatschappelijke zetel te 2140 Borgerhout, Te Boelaerlei 37, KBO 0818.484.416 Hier rechtsgeldig vertegenwoordigd door [naam], [functie] Hierna:

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Algemene Voorwaarden MF-Budgetcoaching Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij MF-Budgetcoaching deze

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer. ALGEMENE VOORWAARDEN Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko 97 3315 PM Dordrecht KvKnr. 51657023 hierna te noemen de opdrachtnemer. Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn,

Nadere informatie