OPENBARE AANBESTEDING

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OPENBARE AANBESTEDING"

Transcriptie

1 OPENBARE AANBESTEDING LEVERINGEN LEVERING VAN ENERGIE AAN DE AQUAFIN INSTALLATIES CA/MAPO/2012/00041 RECHTZETTING Opdrachtgever Aquafin NV, Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar

2 INHOUD HOOFDSTUK 1 - ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN ONDERWERP DUUR VAN DE OVEREENKOMST PROCEDURE CONTACTPERSOON EN COMMUNICATIE Taal Stellen/beantwoorden vragen TERMIJNEN Ontvangst/opening offertes Gestanddoeningstermijn UITSLUITINGCRITERIA & SELECTIECRITERIA Uitsluitingcriteria Selectiecriteria... 6 HOOFDSTUK 2 - OFFERTE VORM VAN DE OFFERTE BESCHEIDEN AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR VERPLICHTE, FACULTATIEVE EN VRIJE VARIANTEN KORTING BIJ SAMENVOEGING PERCELEN INDIENEN VAN DE OFFERTE... 8 HOOFDSTUK 3 - PRIJS EN ECONOMISCHE ASPECTEN ELEMENTEN IN DE PRIJS BEGREPEN Kosten inbegrepen in de opgegeven eenheidsprijs Dienstverlening inbegrepen in de opgeven eenheidsprijs (beide percelen) Kosten niet inbegrepen in de opgegeven eenheidsprijs PRIJSBEPALING EENHEIDSPRIJZEN VERMOEDELIJKE HOEVEELHEDEN PRIJSLIJST PRIJSHERZIENING HOOFDSTUK 4 - GUNNING GUNNINGSCRITERIA BEREKENINGSWIJZE HOOFDSTUK 5 - UITVOERINGSMODALITEITEN ALGEMEEN LEIDEND AMBTENAAR ONDERAANNEMING MODALITEITEN RAPPORTERING AARDGAS BETALINGEN KLACHTEN EN VERZOEKEN INTELLECTUEEL EIGENDOM AANSPRAKELIJKHEID VERZEKERINGEN REGELING VAN GESCHILLEN TOEPASSELIJK RECHT HOOFDSTUK 6 - BORGTOCHT BORGTOCHT CA/MAPO/2012/00041 V01 2 / 34

3 6.2 VERZUIM VAN BORGSTELLING HOOFDSTUK 7 - LOGISTIEKE BEPALINGEN UITVOERINGSMODALITEITEN Plaats van levering en tijdstip Combineren/opsplitsen van werken/leveringen/diensten Verloven, sluitingen en onderbrekingen KEURING HOOFDSTUK 8 - EVALUATIES EN BOETES LEVERANCIERSEVALUATIE BOETES EN STRAFFEN Middelen van optreden Straffen & Boetes HOOFDSTUK 9 - OPBOUW VAN DE OFFERTE HOOFDSTUK 10 - TECHNISCHE BEPALINGEN ELEKTRICITEIT Algemeen Facturatie van het energieverbruik AARDGAS Algemeen Facturatie van het aardgasverbruik CA/MAPO/2012/00041 V01 3 / 34

4 HOOFDSTUK 1 - ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN De hiernavolgende wetten en reglementen zijn van conforme toepassing op deze opdracht met uitsluiting van de algemene en bijzondere voorwaarden van de inschrijver: Toepasselijke reglementering 1. Wet van 24 december 1993 (BS van ) betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen. 2. Koninklijk besluit van 8 januari 1996 (BS van ) betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen. 3. Koninklijk besluit van 26 september 1996 (BS van ) tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, alsmede de bijlage bij dit koninklijk besluit betreffende de algemene aannemingsvoorwaarden, en latere wijzigingen. 4. Het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB). Elke verwijzing in de bovengenoemde wetgeving evenals in de teksten van de bestekken naar het Bestuur, de vergunnende overheid of ambtenaren daarvan moet gelezen worden als een verwijzing naar Aquafin NV, haar personeelsleden of gemachtigden. Enkel afwijkende of aanvullende voorschriften t.o.v. de hierbovengenoemde wetten en reglementen, worden hierna uitdrukkelijk vermeld. 1.1 Onderwerp Het voorwerp van de opdracht is: De opdracht betreft de levering van elektriciteit en aardgas aan installaties van Aquafin NV. De levering omvat tevens een aantal dienstverleningen nauw verbonden met de levering, namelijk facturatie, gegevensoverdracht van verbruiks- en facturatiegegevens, opvolging en bemiddeling voor aansluitingen of wijzigingen van aansluitingen bij netwerkbeheerders. De opdracht bestaat uit meer percelen te weten: Perceel Omschrijving 1 Lot 1: Levering van Elektriciteit aan de Aquafin installaties 2 Lot 2: Levering van Aardgas aan de Aquafin installaties Een overzicht van het aantal aansluitpunten en het verbruik vindt u terug op: Login: eecc\aquafinsup paswoord: AqS/2012 CA/MAPO/2012/00041 V01 4 / 34

5 1.2 Duur van de overeenkomst Termijn in maanden: 60 Voorziene begindatum van de leveringen: 1 januari 2013 Voorziene einddatum van de leveringen: 31 december 2017 (voor elk perceel) 1.3 Procedure De opdracht wordt gegund bij: openbare aanbesteding 1.4 Contactpersoon en communicatie Taal Alle overeenkomsten, briefwisseling en andere communicatie tussen Aquafin NV en de leverancier dienen te gebeuren in het Nederlands. Indien zulks niet mogelijk is voor brochures en/of tekeningen, mag een Frans-, Duits- of Engelstalig document worden bijgevoegd, maar staat de leverancier in voor de eventuele vertalingen en draagt hij hier ook de kosten van Stellen/beantwoorden vragen Inlichtingen in verband met dit bestek kunnen schriftelijk (per , maar uitsluitend op onderstaande contactgegevens) overgemaakt worden t.a.v.: Aquafin NV t.a.v. Andy Sempels De inschrijver zal tijdig (tot 10 kalenderdagen voor de opening van de offertes) de vragen stellen die hij nodig acht om het bestek correct te interpreteren en een volledige offerte te kunnen opmaken. Vragen zullen door de inschrijver schriftelijk (per ) ingediend worden op bovenstaand adres. Indien onvolkomenheden of onduidelijkheden worden vastgesteld in het bestek, kunnen deze op dezelfde manier kenbaar gemaakt worden. Enkel vragen die ons tijdig bereiken kunnen op deze manier behandeld worden. Het staat de opdrachtgever echter vrij bepaalde vragen niet te beantwoorden wanneer hij deze niet relevant acht. De inschrijver zal tevens geen informatie krijgen welke het gelijkheidsbeginsel van de eventuele inschrijvers kan schenden. De opdrachtgever kan een overzichtsdocument opstellen van alle binnengekomen vragen (zonder vermelding van de gegevens van de vraagsteller) met bijhorende antwoorden en dit document vervolgens toevoegen aan het publicatiebericht van de opdracht (op https://enot.publicprocurement.be/enotwar/previewnotice.do?noticeid=121224) ten laatste 5 kalenderdagen voor datum ontvangst offertes (zie verder hoofdstuk 1.5). CA/MAPO/2012/00041 V01 5 / 34

6 1.5 Termijnen Ontvangst/opening offertes Datum van ontvangst en opening van de offertes: op 14 juni 2012 om 10u00 De opening vindt plaats in de kantoren van Aquafin NV, Dijkstraat 8, te 2630 Aartselaar Gestanddoeningstermijn De gestanddoeningstermijn bedraagt 60 kalenderdagen, ingaande op de dag na de openingszitting. 1.6 Uitsluitingcriteria & selectiecriteria Uitsluitingcriteria Met uitzondering van de Belgische inschrijvers, voor wie RSZ-gegevens langs elektronische weg kunnen bekomen worden, zullen alle inschrijvers bij hun inschrijving een attest voegen, verstrekt door de in hun staat bevoegde instellingen, dat bewijst dat zij voldaan hebben aan hun verplichtingen in verband met de sociale zekerheid van hun werknemers. Fiscale attesten waaruit blijkt dat de Belgische of buitenlandse kandidaat-dienstverlener NIET in orde is met de betaling van zijn belastingen in België respectievelijk het land waar hij gevestigd is (directe belastingen maximum 6 maanden oud; BTW-attest maximum 3 maanden oud), hebben tot gevolg dat de offerte niet weerhouden wordt Selectiecriteria De kandidaat of inschrijver moet ten laatste op de dag van de gunning (afhankelijk van het perceel): - Een leveringsvergunning kunnen voorleggen voor levering van elektriciteit en/of aardgas op het Vlaamse distributienet, toegekend door de VREG; - Eventuele andere noodzakelijke vergunning(en) kunnen voorleggen om de leveringen, die het voorwerp van deze opdracht uitmaken, mogelijk te maken. CA/MAPO/2012/00041 V01 6 / 34

7 HOOFDSTUK 2 - OFFERTE 2.1 Vorm van de offerte De inschrijving wordt opgemaakt op het daartoe bestemde inschrijvingsbiljet opgenomen in bijlage. Elke inschrijving die op een ander document is opgemaakt, valt onder de volledige verantwoordelijkheid van de inschrijver die, op straffe van nietigheid, bovenaan op zijn document volgende formule moet vermelden: "Ik, ondergetekende... verklaar te hebben nagezien dat de hierna vermelde gegevens in volstrekte overeenstemming zijn met de vermeldingen op het door Aquafin NV verstrekte inschrijvingsbiljet, en neem daartoe de volledige verantwoordelijkheid op mij. Iedere vermelding die strijdig is met het door Aquafin NV vastgestelde model moet als niet geschreven worden beschouwd." De opbouw van de offerte wordt verder beschreven in HOOFDSTUK 9 - CA/MAPO/2012/00041 V01 7 / 34

8 OPBOUW VAN DE OFFERTE. 2.2 Bescheiden De inschrijver dient alle in het bestek gevraagde bescheiden aangevuld met de juiste gegevens/informatie bij zijn inschrijving te voegen. De bijlagen worden gegroepeerd volgens de opbouw beschreven in HOOFDSTUK 9 - CA/MAPO/2012/00041 V01 8 / 34

9 OPBOUW VAN DE OFFERTE. 2.3 Aandeelhoudersstructuur Iedere inschrijver mag slechts één offerte indienen per opdracht. Teneinde dit te kunnen nagaan, moet de inschrijver zijn aandeelhoudersstructuur meedelen bij inschrijving. Tevens dient er een opgave te gebeuren van de structuur van de groep waartoe de onderneming eventueel behoort, evenals de eventuele binding van de aandeelhouders met andere ondernemingen. 2.4 Verplichte, facultatieve en vrije varianten Er zijn geen vrije varianten toegestaan. 2.5 Korting bij samenvoeging percelen De inschrijver kan een bijkomende korting opgeven (hiervoor wordt een parameter voorzien in de meetstaat) indien beide percelen aan dezelfde inschrijver zouden gegund worden. Deze parameter is voor beide percelen dezelfde (X1) 2.6 Indienen van de offerte De offertes worden elektronisch ingediend via de e-tendering website. De met elektronische middelen opgestelde offertes moeten in overeenstemming met de geldende wettelijke voorschriften worden opgesteld. De offertes worden opgemaakt in Word of Excel formaat of zijn hiermee compatibel. De bestanden dienen de volgende naamgeving te volgen: XXX - <NAAM LEVERANCIER> - DEEL1 - <NAAM DOCUMENT>.xls/doc/pdf XXX : volgnummer (001, 002 enz.) <NAAM LEVERANCIER> : naam van de inschrijver DEEL 1 : deel van de offerte volgens Hoofdstuk 9 Bijvoorbeeld : 001-Aquafin-DEEL1-Inschrijvingsbiljet.doc De offertes moeten worden ingediend via de e-tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be. Meer info kan worden bekomen op de website of via de e- procurement helpdesk op het nummer Een handleiding voor het elektronisch indienen van de offerte bevindt zich eveneens op deze website. CA/MAPO/2012/00041 V01 9 / 34

10 De procedure beschreven in de handleiding dient strikt gevolgd te worden. Verzending van een offerte per elektronische mail is NIET toegestaan; deze offerte wordt beschouwd als een onregelmatige offerte. Voor het elektronisch indienen van de offerte dient men ofwel in het bezit te zijn van een Belgische e-id kaart (identiteitskaart) ofwel een token aan te vragen van Certipost. CA/MAPO/2012/00041 V01 10 / 34

11 HOOFDSTUK 3 - PRIJS EN ECONOMISCHE ASPECTEN 3.1 Elementen in de prijs begrepen De inschrijver wordt geacht zowel in zijn eenheidsprijzen als in zijn globale prijzen alle kosten en heffingen die op de dienstverlening(en) wegen te hebben inbegrepen, met uitzondering van de belasting over de toegevoegde waarde Kosten inbegrepen in de opgegeven eenheidsprijs: In deze prijszetting moeten o.a. alle kosten inbegrepen zijn met inbegrip van onderstaande kostprijselementen: A. Elektriciteit - aankoop van energie en vermogen - internationaal transport- en importkosten van energie en vermogen over de landsgrenzen, indien de geleverde energie niet in België is aangekocht en/of geproduceerd - back-up power - balancing power - de kosten voor het ter beschikking stellen van één aanspreekpunt voor de diverse leveringspunten van Aquafin (account manager leverancier). Deze persoon dient ook als aanspreekpunt voor problemen met het net (transmissie- en distributienet), de facturatie van de sites, de gegevensuitwisseling en de contacten met de netwerkbeheerders. - de kosten van de leverancier in zijn rol als toegangsverantwoordelijke voor al de aansluitingen van Aquafin op het distributienet - de elektronische gegevensuitwisseling van de facturatieparameters (zie verder) alsook alle facturatiekosten (inclusief kosten samenhangend met het versturen van elektronische facturen via elektronisch platform) - verplichtingen inzake groene stroom en WKK zoals door de overheid opgelegd aan de leveranciers, deze worden wel als afzonderlijke posten in de meetstaat vermeld. De leveranciers zijn verplicht om wijzigingen in de regelgeving of de wetgeving transparant door te rekenen aan Aquafin. - kosten voor compensatie Elia-verliezen op de netten 150kV en hoger zijn inbegrepen in de opgegeven eenheidsprijs - alle administratieve en ICT kosten. B. Aardgas - aankoop van aardgas, inclusief alle kosten tot en met levering op het Belgische Fluxys-net overeenkomstig het verbruiksprofiel - transportkosten over het transmissienet (Fluxys-net) voor de kleine en middelgrote aansluitingen < 10 GigaWh/jaar zijn deze inbegrepen in de prijs van het aardgas, voor de grote sites >= 10 GigaWh/jaar worden deze transparant doorgerekend aan Aquafin zonder winstmarge - de kosten voor het ter beschikking stellen van één aanspreekpunt voor de diverse leveringspunten van Aquafin (account manager leverancier). Deze persoon dient ook als aanspreekpunt voor problemen met het net (transport- en distributienet), de facturatie van de sites, de gegevensuitwisseling en de contacten met de netwerkbeheerders CA/MAPO/2012/00041 V01 11 / 34

12 - de kosten van de leverancier in zijn rol als toegangsverantwoordelijke voor al de aansluitingen van Aquafin op het aardgas distributienet - de elektronische gegevensuitwisseling - administratieve kosten en kosten voor de opmaak van de factuur - het maken en overhandigen van verbruiksoverzichten en uurprofielen (sites > 10 GigaWh) op aanvraag van Aquafin op kwartaalbasis - de elektronische gegevensuitwisseling van de facturatieparameters (zie verder) alsook alle facturatiekosten (inclusief kosten samenhangend met het versturen van elektronische facturen via Certipost). - alle administratieve en ICT-kosten Deze bovenstaande lijsten zijn niet exhaustief en dienen aangevuld te worden met alle kosten, die noodzakelijk zijn om de leveringsopdracht correct uit te voeren. De inschrijver zal voorafgaandelijk de nodige informatie inwinnen betreffende eventuele moeilijkheden in verband met de uit te voeren leveringen en prestaties. Na het openen van de inschrijvingen is de inschrijver niet meer gerechtigd klacht in te dienen uit hoofde van vergissingen of leemten die mochten opgemerkt worden in de door Aquafin ter beschikking van de inschrijvers gestelde documenten Dienstverlening inbegrepen in de opgeven eenheidsprijs (beide percelen): 1. De leverancier treedt ook op als contactpersoon en toegangsverantwoordelijke met de distributienetbeheerders voor nieuwe aansluitingen en/of aanpassingen van bestaande aansluitingen van Aquafin. Voor deze dienstverlening zijn minimaal onderstaande punten inbegrepen: - de leverancier stelt 1 of 2 personen aan die zullen fungeren als centraal aanspreekpunt voor alle lopende en nieuwe aansluitdossiers - de leverancier zal alle aansluitdossiers opvolgen die betrekking hebben op de leveringsperiode 2013 tem 2017 en dit vanaf de datum van gunning van de openbare aanbesteding. Bij eventueel einde van het contract worden alle lopende dossiers correct afgehandeld, zonder dat de leverancier hiervoor enige vergoeding kan opeisen. - de leverancier staat in voor alle briefwisseling tussen Aquafin en de netbeheerders met betrekking tot nieuwe aansluitingen, wijzigingen van bestaande aansluitingen - de leverancier maakt voor elke nieuwe aansluiting of wijziging van bestaande aansluiting een aansluitingsdossier op. De leverancier zorgt dat het aansluitdossier bij de juiste netbeheerder wordt opgestart. Hij dient de aanvraag, voor elke nieuwe aansluiting of wijziging van bestaande aansluiting, volgens de geëigende procedure van de desbetreffende netbeheerder in. Om het dossier op te starten krijgt de leverancier per brief of per de nodige informatie van Aquafin toegestuurd. - de leverancier legt een lijst aan van alle lopende aansluitdossiers. Aquafin of een (onder)aannemer die werkt in functie van Aquafin kan de leverancier altijd contacteren om te vragen wat de stand van zaken is, met betrekking tot een bestaand aansluitdossier. De leverancier geeft Aquafin of de (onder)aannemer binnen de 3 werkdagen feedback in verband met het dossier. - de leverancier stelt een gedetailleerd stappenplan op, met de wijze waarop de aansluitdossiers van bij aanvang tot aansluiting zullen worden begeleid door de leverancier. Dit stappenplan zal strikt worden nageleefd door de leverancier en Aquafin. - de leverancier betaalt de studiekosten aan de netbeheerder en zal ze pas na oplevering van de aansluiting factureren aan Aquafin - de leverancier betaalt de kosten voor de aansluiting aan de netbeheerder, na goedkeuring van de aansluitkosten door Aquafin. Deze kosten moeten worden CA/MAPO/2012/00041 V01 12 / 34

13 betaald aan de netbeheerder alvorens de netbeheerder de aansluiting maakt. Pas na indienststelling van de aansluiting mogen de kosten door de leverancier worden gefactureerd aan Aquafin. Voor de grote aansluitdossiers (middenspanning en laagspanning) komen volgende punten extra: - de leverancier stelt een technische specialist aan die dit dossier voor Aquafin zal begeleiden van het begin van de aanvraag tot op de dag van de effectieve aansluiting - deze technische specialist zal Aquafin bijstaan met technisch advies met betrekking tot de bouw van hoogspanningscabines, rekening houdend met de normen van het "Technisch Reglement Distributie Elektriciteit voor het Vlaams Gewest" (VREG) en "Technische Voorschriften voor aansluiting op het HS Distributienet" (Synergrid C2/112) - de technische specialist zal samen met Aquafin en de netbeheerder op zoek gaan naar de technisch en financieel beste oplossing voor Aquafin bij een nieuwe aansluiting of aanpassing van een bestaande aansluiting - de technisch specialist coördineert het gedetailleerd stappenplan in samenspraak met Aquafin en de netbeheerder Kosten niet inbegrepen in de opgegeven eenheidsprijs: Zijn niet inbegrepen in de prijs, maar dienen transparant en zonder winstmarge doorgerekend te worden op de elektriciteitsfactuur. De onderstaande kosten zijn niet opgenomen in de meetstaten: A. Elektriciteit - transportkosten - distributiekosten - taksen en bijdragen opgelegd aan de eindgebruiker op het distributienet andere dan de verplichtingen van de leveranciers inzake groene stroom en WKK. Daar waar dit geldt, zal de leverancier de degressiviteit van de aanrekening van de bijdragen toepassen. De inschrijver zal bij zijn inschrijving de volledige lijst toevoegen van bijkomende kosten die op de eindfactuur worden doorgerekend. B. Aardgas - Transmissienettarieven voor de sites >= 10 GigaWh/jaar - Heffingen waarop de leverancier geen invloed heeft, de BTW en de distributienettarieven zijn niet inbegrepen in de opgegeven eenheidsprijzen en globale prijzen van de opdracht. Deze dienen door de leverancier transparant en zonder winstmarge doorgerekend te worden op de gasfactuur. CA/MAPO/2012/00041 V01 13 / 34

14 3.2 Prijsbepaling De onderhavige overeenkomst wordt beschouwd als een: opdracht volgens prijslijst. De opdracht bevat meer percelen; het is toegestaan om een korting op te geven wanneer meer percelen aan dezelfde inschrijver worden gegund. 3.3 Eenheidsprijzen De eenheidsprijzen worden in de offerte in euro opgegeven. De eenheidsprijzen en parameters worden afgerond op één eurocent/ één honderdste 3.4 Vermoedelijke hoeveelheden Via de website: Login: eecc\aquafinsup paswoord: AqS/2012 wordt een overzicht gegeven van de aantallen welke de opdrachtgever jaarlijks schat af te nemen. Dit aantal is indicatief en kan door allerlei evoluties beïnvloed worden; de toe- of afname van de volumes heeft geen invloed op de prijszetting. De inschrijver heeft geen recht op vaste of minimale hoeveelheden, tenzij de opdrachtgever hieromtrent expliciet zijn akkoord gegeven heeft. Wegens de aard van de bedrijvigheid (waterzuivering) is de activiteit gespreid over 24 uren. Aquafin kan echter geen garanties geven over de kwh-afname van de individuele installaties, maar garandeert een tolerantie van 25% in min en plus op het totaal leveringsvolume elektriciteit en 20% in min en plus op het totaal leveringsvolume aardgas. De leverancier mag geen andere toleranties opleggen. 3.5 Prijslijst De opgegeven parameters gelden voor de volledige looptijd van het contract. De in te vullen samenvattende prijstabel is als Excel bestand beschikbaar (als download). Enkel de tabbladen Elektriciteit Standaard en Aardgas Standaard moeten worden aangevuld. De andere tabbladen worden automatisch aangepast. 3.6 Prijsherziening Er zijn geen prijsherzieningen voorzien. Eenmaal een waarde van de ENDEX en ENDEX TTF voor een bepaalde leveringsperiode is vastgelegd via de voorgestelde methodes blijft deze waarde behouden voor de contractduur of voor de betrokken leveringsperiode. De andere parameters van de prijsformules kunnen gedurende de looptijd van het contract niet gewijzigd worden. CA/MAPO/2012/00041 V01 14 / 34

15 HOOFDSTUK 4 - GUNNING 4.1 Gunningscriteria De opdracht wordt gegund bij Openbare Aanbesteding. Prijs is het enige gunningscriterium. Het bestuur kiest de laagste regelmatige offerte. 4.2 Berekeningswijze Energie: Voor de prijsvergelijking van de biedingen wordt de corresponderende slotwaarde van ENDEX BE Power Base Load cal-13 voor 2013 op datum van 22 mei 2012 (48,68 EUR/MWh) gebruikt. Met ENDEX baseload, ENDEX-noteringen, ENDEX-waardes wordt telkens bedoeld de ENDEX BE Power Base Load noteringen op kalenderjaarbasis (cal). Deze ENDEX BE Power Base Load noteringen worden dagelijks gepubliceerd op de website Bij de inschrijving worden de coëfficiënten van de eenheidsprijzen van de meetstaat definitief vastgelegd. Aardgas: Voor de prijsvergelijking van de biedingen wordt de corresponderende slotwaarde van Endex TTF Gas voor 2013 op datum van 22 mei 2012 (25,88 EUR/MWh) gebruikt. Deze ENDEX TTF Gas noteringen worden dagelijks gepubliceerd op de website Zowel voor elektriciteit als aardgas kunnen de parameters in de formule vrij bepaald worden door de leverancier en eventueel op nul gezet worden, indien ze niet gebruikt worden. CA/MAPO/2012/00041 V01 15 / 34

16 HOOFDSTUK 5 - UITVOERINGSMODALITEITEN 5.1 Algemeen De volgende bepalingen en voorwaarden zijn van toepassing op de uitvoering van deze overeenkomst: De kennisgeving van goedkeuring opgesteld door Aquafin. De berichten en rechtzettingen tijdig en op dezelfde wijze als de aanbesteding aangekondigd. De bepalingen van onderhavig bestek. Het ARAB en AREI. De Europese Norm EN 50160: Spanningskarakteristieken in openbare elektriciteitsnetten. Alle reglementeringen en voorschriften opgelegd aan energieleveranciers door het CREG/VREG, die slaan op energieleveringen aan middenspannings- en laagspanningsklanten respectievelijk, alle reglementeringen en voorschriften opgelegd aan energieleveranciers door het CREG/VREG, die slaan op aardgasleveringen. De Codex over Welzijn op het Werk. Algemeen veiligheidsreglement voor opdrachten in naam en voor rekening van Aquafin (te raadplegen op onder Partners/Veiligheid ofwel per of per brief opvragen bij Aquafin). Inschrijvingen ingediend door de inschrijver, in zoverre ze werden goedgekeurd door de opdrachtgever. De genoemde documenten dienen geïnterpreteerd te worden het ene in functie van het andere. In geval van tegenstrijdigheid tussen verschillende documenten heeft het eerstgenoemde voorrang op het volgende en dit volgens de volgorde van de bovenstaande lijst, evenwel rekening houdend met wat volgt. De verschillende documenten die het bestek uitmaken, vullen elkaar onderling aan. Indien bepaalde elementen in één of sommige van deze documenten, maar niet in alle, als deel uitmakend van de aanneming aangeduid zijn, betekent dit niet dat er een tegenstrijdigheid bestaat en is de inschrijver in geen geval van de verplichting ontslagen ze te voorzien. Alle vermelde bijlagen maken deel uit van de overeenkomst. 5.2 Leidend ambtenaar De leiding van en het toezicht op de uitvoering worden toevertrouwd aan volgende personen: Voor de contractuele opvolging en commerciële aspecten: Andy Sempels Dijkstraat Aartselaar Tel.: CA/MAPO/2012/00041 V01 16 / 34

17 Voor de technische aspecten tijdens de uitvoering en dagdagelijkse opvolging van de operationele aspecten wordt nog een contactpersoon opgegeven. 5.3 Onderaanneming Onderaanneming voor het geheel of zelfs maar een gedeelte van de opdracht is niet toegelaten. 5.4 Modaliteiten De leveringen dienen aan te vangen op 1/1/2013. Er mag geen discontinuïteit zijn in de levering bij de overdracht van een aansluitpunt naar de nieuwe leverancier. De leveringstermijn bedraagt 5 jaar. - De elektriciteit wordt afgeleverd op de technische installatie van de sites vermeld op de website voor inschrijvers (zie 3.4). De elektriciteit wordt afgeleverd op de primaire van de opgestelde transformatoren op de middenspanningslocaties en bij laagspanningslocaties stroomopwaarts van de hoofdzekering of hoofdautomaat. In sommige gevallen betreft het geen zuivere Aquafin-cabines, maar gemengde cabines (bv. gedeelde eigendom Aquafin/Intercommunale) op het terrein van Aquafin. - Het aardgas wordt afgeleverd op de sites vermeld op de website voor inschrijvers (zie 3.4). Voor eventuele werken/producten/diensten welke niet opgenomen werden in deze overeenkomst wordt de uitvoeringstermijn bepaald in onderling overleg. Prijskliks Voor beide percelen moeten minimaal 5 kliks per leveringsjaar kunnen gemaakt worden. Het eigenlijke vastklikken van de elektriciteitsvolumes gebeurt op de kalenderjaarwaardes ( cal-13, cal-14, cal-15, cal16 en cal17 ) van de ENDEX baseload België einde dagnoteringen van een bepaalde dag, en kan tot 15u30 van diezelfde dag (= blind klikken). Eventueel afwijkende klikmodaliteiten dienen uitdrukkelijk vermeld bij de inschrijving. Indien niet tijdig, uiterlijk op de laatste dag van de toegestane klikperiode, voor het volledige volume van de betrokken leveringsperiode werd vastgeklikt, worden de nog niet uitgevoerde kliks automatisch gerealiseerd op basis van het rekenkundig gemiddelde van de 4 eerstvolgende einde dag-noteringen volgend op de laatste dag van de klikperiode. De leverancier zal de laatst toegestane dag van de klikperiode opgeven. Opmerking: indien een "klik" wordt uitgevoerd op basis van een gepubliceerde Endexwaarde waarvan achteraf blijkt dat deze publicatie foutief was, en waarbij deze waarde vervangen wordt door een gecorrigeerde waarde met een correctie van meer dan 0,2 Euro/MWh, dan wordt de uitgevoerde "klik" beschouwd als niet uitgevoerd. Met eventuele correcties met grotere vertraging op gepubliceerde Endex-waardes wordt geen rekening gehouden. Het eigenlijke vastklikken van de aardgasvolumes gebeurt op de kalenderjaarwaardes ( cal- 13, cal-14, cal-15, cal16 en cal17 ) van de ENDEX TTF Gas einde dag-noteringen van CA/MAPO/2012/00041 V01 17 / 34

18 een bepaalde dag, en kan tot 15u30 van diezelfde dag (= blind klikken). Eventueel afwijkende klikmodaliteiten dienen uitdrukkelijk vermeld bij de inschrijving. Indien niet tijdig, uiterlijk op de laatste dag van de toegestane klikperiode, voor het volledige volume van de betrokken leveringsperiode werd vastgeklikt, worden de nog niet uitgevoerde kliks automatisch gerealiseerd op basis van het rekenkundig gemiddelde van de 4 eerstvolgende einde dag-noteringen volgend op de laatste dag van de klikperiode. De leverancier zal de laatst toegestane dag van de klikperiode opgeven. Opmerking: indien een "klik" wordt uitgevoerd op basis van een gepubliceerde Endex TTFwaarde waarvan achteraf blijkt dat deze publicatie foutief was, en waarbij deze waarde vervangen wordt door een gecorrigeerde waarde met een correctie van meer dan 0,2 Euro/MWh, dan wordt de uitgevoerde "klik" beschouwd als niet uitgevoerd. Met eventuele correcties met grotere vertraging op gepubliceerde Endex-waardes wordt geen rekening gehouden. Rapportering Elektriciteit: Aquafin wenst alle facturatiegegevens van de middenspanningsaansluitingen op maandelijkse basis te bekomen op gegevensdrager (verplicht gegevensformaat: Excel of Access), uiterlijk de vijfde dag na maandafsluiting, voor de gegevens die op dat moment beschikbaar zijn. Deze gegevens mogen in het juiste formaat ook via worden doorgestuurd naar een nader te bepalen adres. Aquafin heeft een specifieke nummering voor elke kostenplaats: kostenplaatsreferentie Aquafin in de vorm van E-XXXX Deze referentie moet per leveringspunt duidelijk op al de verbruiksfacturen en voorschotfacturen vermeld staan. Verder zal de rapportering bestaan uit: -Benaming afnamepunt (zie XXXXX): naam -Kostenplaatsreferentie Aquafin - EAN NR - tellerstanden (begin- en eindstand) + data opname voor de sites waar de DNB deze gegevens ter beschikking stelt - kwh normale uren - kwh stille uren - kw piekvermogen NU - kw piekvermogen SU - kvarh inductief - kvarh capacitief - cos phi - cos phi boete - Bedrag in EUR actieve energie normale uren - Bedrag in EUR actieve energie stille uren - Bedrag in EUR piekvermogen - Info bedrag in EUR reactieve energie (als onderdeel van de distributienetkosten) - Term bijdrage voor hernieuwbare energie en energie opgewekt met WKK s - Netkosten Transport - Netkosten Distributie (incl. eventuele kosten voor reactief) - Taks en bijdragetermen (opgesplitst) - Totaal Netto (exclusief BTW) - Totaal Bruto (inclusief BTW). CA/MAPO/2012/00041 V01 18 / 34

19 Voor laagspanningslocaties geldt onderstaande lijst, maar hier dienen enkel deze gegevens aan Aquafin bezorgd te worden bij de jaarlijkse telleropnames. Voor de tussentijdse laagspanningsfacturen heeft Aquafin enkel de bedragen in EUR per leveringspunt nodig (wanneer geen technische verbruiksgegevens beschikbaar zijn). - Benaming afnamepunt (XXXXXXX): naam + kostenplaatsreferentie - EAN NR - kwh piekuren - kwh daluren - Contractueel vermogen in kva - Bedrag voor kwh dag - Bedrag voor kwh nacht - Term bijdrage voor hernieuwbare energie en energie opgewekt met WKK s - Netkosten Transport - Netkosten Distributie - Taks- en bijdragetermen (opgesplitst) - Totaal Netto (exclusief BTW) - Totaal Bruto (inclusief BTW). Rapportering Aardgas - benaming afnamepunt: naam + kostenplaatsreferentie + EAN-code - normaal m³ verbruik/tellerstanden over periode (indien ter beschikking gesteld door netbeheerder) - maximum uurverbruik (voor de sites waarvoor van toepassing) - calorische inhoud aardgas per m3 (indien ter beschikking gesteld door netbeheerder) - kwh verbruik over periode - Indien van toepassing: tellerstanden (begin en eindstand) + data opname - Tarieftype van de locatie, prijsformules - Vermogen (indien van toepassing (maximum m3 per uur en/of MWh per uur)) - Term voor proportionele energieafname (inclusief transportkosten Fluxys), wanneer uurdebiet afzonderlijk wordt gemeten (grote sites) dient de Fluxys term transportterm afzonderlijk vermeld te worden - eenheidsprijs en totaal bedrag energie zelf over de periode - kosten Fluxys-transport (voor de sites waarvoor afzonderlijk van toepassing) - distributienetkosten - Term CREG-bijdrage - Anderte taksen en bijdragen zoals opgelegd door de wetgeving - Totaal Netto (exclusief BTW) - Totaal Bruto (inclusief BTW). 5.5 Betalingen Algemeen Betalingen gebeuren maandelijks voor aardgas- en middenspanningsaansluitingen en 3- maandelijks voor laagspanningsaansluitingen. De elektronische facturen moeten via Certipost worden doorgestuurd naar Aquafin. Alle facturen worden betaald 30 dagen na ontvangst van de factuur op de server van Aquafin. De leverancier kan een korting voor contant opgeven indien Aquafin de facturen zou betalen 8 dagen na ontvangst van de factuur op de server van Aquafin. De leverancier voegt hiervoor een apart document toe waarop deze korting wordt opgegeven. Er wordt geen aparte post voorzien in de meetstaat. Op alle facturen en alle schuldvorderingen dient steeds de vermelding van de naam van de Aquafin-installatie en de kostenplaatsreferentie te staan. CA/MAPO/2012/00041 V01 19 / 34

20 Aquafin moet per kwartaal een CD-Rom ontvangen van de elektronische facturen (officiële back-up). Aquafin moet over een internet-tool beschikken om de elektronische facturen en hun detailinformatie on-line (24u/24u) op te vragen, met mogelijkheid om deze elektronische facturen op te slaan en eventueel af te drukken in een leesbaar formaat (pdf-formaat). Er moet ook een tool beschikbaar zijn om de factuurflow te traceren (datum en tijdstip van ontvangst, datum en tijdstip van download door Aquafin) en dit om eventuele problemen tijdig te kunnen ondervangen. Het elektronisch formaat (XML) moet minimum volgende informatievelden bevatten, los van de wettelijk voorgeschreven factuurinhoud. De opsomming hieronder is dus niet limitatief: - BTW-nummer leverancier - Land leverancier ISO-code - Bankrekeningnummer leverancier - Contractnummer toegekend door leverancier - EAN-nr. verbruikspunt - Document type = Factuur, Creditnota, Slotfactuur of Tussentijdse factuur - Factuur status = Test factuur of legale factuur - Referentie klant voor bepaald verbruikspunt (kostensoort en kostenplaatscodering) - Adres verbruiksadres - Postcode verbruiksadres - Gemeente verbruiksadres - Factuurnummer - Factuurdatum - Betaaldatum - Munteenheid verplicht EUR - Totaal bedrag in EUR exclusief BTW - BTW bedrag in EUR - Totaal bedrag in EUR inclusief BTW. Bijkomend voor Elektriciteit: - Verbruiksgegevens kwh, kwh NU, kwh SU, maandelijks piekvermogen kw, kw NU, kw SU - Bijhorende eenheidsprijzen en bedragen bij verbruiken en vermogen exclusief BTW - Jaarlijks piekvermogen (gebruikt in nettarieven) en maand van voorkomen. - cosinus phi - boete cosinus phi - Eenheidsprijzen en bedragen voor: - Term Groene stroombijdrage - Term WKK-bijdrage - Transportnetkosten - Distributienetkosten - Eventuele kost wegens te hoog reactief verbruik, als onderdeel van de distributienetkosten. - Taksen en bijdragen zoals opgelegd door de wetgever. CA/MAPO/2012/00041 V01 20 / 34

Bestek nummer CDA002362

Bestek nummer CDA002362 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Bestek nummer CDA002362 Voor

Nadere informatie

Bestek nummer CD000649

Bestek nummer CD000649 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Bestek nummer CD000649 Voor het

Nadere informatie

Bestellingsopdracht levering ICT diensten voor Lotus Notes/Domino-ontwikkeling, CRM, CMS, Veiligheidsspecialisten.

Bestellingsopdracht levering ICT diensten voor Lotus Notes/Domino-ontwikkeling, CRM, CMS, Veiligheidsspecialisten. Algemene offerteaanvraag voor diensten BESTEKNUMMER FIT-ICT/2014/12 Bestellingsopdracht levering ICT diensten voor Lotus Notes/Domino-ontwikkeling, CRM, CMS, Veiligheidsspecialisten. INDIENING VAN DE OFFERTES

Nadere informatie

Bestek nummer CDG001069

Bestek nummer CDG001069 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Bestek nummer CDG001069 Voor

Nadere informatie

Bestek nummer CDG001069

Bestek nummer CDG001069 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Bestek nummer CDG001069 Voor

Nadere informatie

Bestek nummer G000004

Bestek nummer G000004 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Bestek nummer G000004 Voor het

Nadere informatie

Bestek nummer A000036. Voor het toewijzen van een overheidsopdracht voor de aanneming van diensten met betrekking tot Raamcontract SCRUM Master A-Stad

Bestek nummer A000036. Voor het toewijzen van een overheidsopdracht voor de aanneming van diensten met betrekking tot Raamcontract SCRUM Master A-Stad Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Bestek nummer A000036 Voor het

Nadere informatie

Bestek nr. 2014/P27/S3/IT Support 2. Overheidsopdracht van diensten. Raamovereenkomsten betreffende de verlening van informaticadiensten

Bestek nr. 2014/P27/S3/IT Support 2. Overheidsopdracht van diensten. Raamovereenkomsten betreffende de verlening van informaticadiensten Bestek nr. 2014/P27/S3/IT Support 2 Overheidsopdracht van diensten Raamovereenkomsten betreffende de verlening van informaticadiensten Open offerteaanvraag FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Nadere informatie

Gedrag en ervaringen van energieafnemers op de geliberaliseerde Vlaamse energiemarkt

Gedrag en ervaringen van energieafnemers op de geliberaliseerde Vlaamse energiemarkt Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt Publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 B-1000 Brussel Gratis telefoon

Nadere informatie

Bestek nummer CD000621

Bestek nummer CD000621 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Bestek nummer CD000621 Voor het

Nadere informatie

Agentschap voor Binnenlands Bestuur Team Inburgering

Agentschap voor Binnenlands Bestuur Team Inburgering Agentschap voor Binnenlands Bestuur Team Inburgering Algemene offerteaanvraag Bestek nr. 2011/IB/009 Het evalueren van de huidige vrijstellingstoets en het ontwikkelen en valideren van een evaluatie-instrument

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG. Federale Overheidsdienst Financiën

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG. Federale Overheidsdienst Financiën BESTEK CONTRACT VOOR OPENBARE AANBESTEDING DIENSTEN Drupal-as-a-service ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Aanbestedende overheid Federale Overheidsdienst Financiën Ontwerper van het project Stafdienst ICT, Nicolas

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN GESPECIALISEERDE ONDERSTEUNING VOOR HET OP PEIL HOUDEN VAN MICROSOFT PRODUCTEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 2 oktober

Nadere informatie

Bestek: Open offerteaanvraag voor het onderhoud van de MODA applicatie, bestaande uit

Bestek: Open offerteaanvraag voor het onderhoud van de MODA applicatie, bestaande uit Bestek S&L/AO/380/2014 1/77 Bestek: Open offerteaanvraag voor het onderhoud van de MODA applicatie, bestaande uit 5 software componenten (Quintiq, Aïdoo; verslagapplicatie, Track & Trace voertuigen en

Nadere informatie

ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN VOOR AANNEMING VAN LEVERINGEN: LEVERING, HUUR EN ONDERHOUD VAN MULTIFUNCTIONALS

ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN VOOR AANNEMING VAN LEVERINGEN: LEVERING, HUUR EN ONDERHOUD VAN MULTIFUNCTIONALS VZW Katholieke Scholen Groot-Bornem Driesstraat 10 2880 Bornem Ondernemingsnummer: 0414.114.180 ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN VOOR AANNEMING VAN LEVERINGEN: LEVERING, HUUR EN ONDERHOUD VAN MULTIFUNCTIONALS

Nadere informatie

Agentschap voor Binnenlands Bestuur Team Inburgering

Agentschap voor Binnenlands Bestuur Team Inburgering Agentschap voor Binnenlands Bestuur Team Inburgering Algemene offerteaanvraag Bestek nr. 2009/IB/004 Vertaalopdrachten raamovereenkomst Uiterste datum voor het indienen van de offertes: 27 juli 2009, 15uur

Nadere informatie

OPEN OFFERTEAANVRAAG

OPEN OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN POLICY MANAGER OPEN OFFERTEAANVRAAG Versie 27/09/2013 Extra paragraaf III.6.5 SLA s en subparagrafen Extra bijlage F: Raamwerk FODFIN-SLA-V1.0 (! KPI tabel in A3

Nadere informatie

Bestek. Open offerteaanvraag voor de schoonmaak van de lokalen en/of ruiten van verschillende gebouwen bezet door de FOD Financiën (cel Eupen)

Bestek. Open offerteaanvraag voor de schoonmaak van de lokalen en/of ruiten van verschillende gebouwen bezet door de FOD Financiën (cel Eupen) Bestek 1/62 S&L/AO/372/2013 Bestek Open offerteaanvraag voor de schoonmaak van de lokalen en/of ruiten van verschillende gebouwen bezet door de FOD Financiën (cel Eupen) Publicatie op Europees niveau Bestek

Nadere informatie

Hogeschool Antwerpen Keizerstraat 15 2000 Antwerpen Tel.: 03/213 93 00 Fax: 03/213 93 44

Hogeschool Antwerpen Keizerstraat 15 2000 Antwerpen Tel.: 03/213 93 00 Fax: 03/213 93 44 Hogeschool Antwerpen Keizerstraat 15 2000 Antwerpen Tel.: 03/213 93 00 Fax: 03/213 93 44 Bestek HA/2008/CA/DDC/002 Algemene offerteaanvraag Raamovereenkomst m.b.t. blusmiddelen Hogeschool Antwerpen Bestek

Nadere informatie

BESTEK Bijstand IT productie door gespecialiseerde profielen

BESTEK Bijstand IT productie door gespecialiseerde profielen BESTEK Bijstand IT productie door gespecialiseerde profielen ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 23 augustus 2011 om 10u. 1 I. ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN... 5

Nadere informatie

OPEN OFFERTEAANVRAAG

OPEN OFFERTEAANVRAAG BIJZONDER BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VAN LEVERING E-LEARNING - TAALCURSUSSEN OPEN OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: Op 11 oktober 2013 om 10.00 uur Blz. 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Federale Overheidsdienst FINANCIEN Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene offerteaanvraag Bestek nr : S&L/AO/227/2009 Opening van de offertes : 10 september 2009 om 14u30 ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG VOOR HET VERTALEN VAN DOCUMENTEN DIE

Nadere informatie

Bijzonder bestek BB2013.034 1/42

Bijzonder bestek BB2013.034 1/42 BB2013.034 BIJZONDER BESTEK VOOR DE LEVERING, INSTALLATIE EN CONFIGURATIE VAN MONITORING AGENTS ALSOOK DE LEVERING VAN AGENTLESS LICENTIES VOOR HET DATACENTER VAN HET CENTRUM VOOR INFORMATICA VOOR HET

Nadere informatie

AP Hogeschool. Lange Nieuwstraat 101 2000 ANTWERPEN. Tel: 03/220 57 99 Fax: 03/220 57 19

AP Hogeschool. Lange Nieuwstraat 101 2000 ANTWERPEN. Tel: 03/220 57 99 Fax: 03/220 57 19 Bestek AP Hogeschool Lange Nieuwstraat 101 2000 ANTWERPEN Tel: 03/220 57 99 Fax: 03/220 57 19 Bijzonder bestek AP/VOPMB/2015-023 Omschrijving Gunningswijze Aard van de opdracht Opening offertes Tijdstip

Nadere informatie

Bestek nummer GAC/2014/2775

Bestek nummer GAC/2014/2775 Gemeenschappelijke aankoopcentrale Stad Antwerpen OCMW Antwerpen Francis Wellesplein 1 B 2018 Antwerpen Bestek nummer GAC/2014/2775 Voor het toewijzen van een overheidsopdracht voor de aanneming van diensten

Nadere informatie

TYPEBESTEK OPENBARE AANBESTEDING BESTEK LEVERING VAN AARDGAS (AAN INSTALLATIES EN GEBOUWEN)

TYPEBESTEK OPENBARE AANBESTEDING BESTEK LEVERING VAN AARDGAS (AAN INSTALLATIES EN GEBOUWEN) TYPEBESTEK OPENBARE AANBESTEDING BESTEK LEVERING VAN AARDGAS (AAN INSTALLATIES EN GEBOUWEN) van de GEMEENTE / het OCMW / de politiezone / het kerkbestuur /. VVSG-Typebestek aankoop aardgas Versie 2009-1/25

Nadere informatie

Besteknr. 2014_80033 Screening van de kandidaten voor de opleiding verpleegkundige en verzorgende/zorgkundige

Besteknr. 2014_80033 Screening van de kandidaten voor de opleiding verpleegkundige en verzorgende/zorgkundige Vlaamse overheid Beleidsdomein Werk en Sociale Economie Agentschap: Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding Besteknr. 2014_80033 Screening van de kandidaten voor de opleiding verpleegkundige

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG FOD SOCIALE ZEKERHEID Stafdienst Informatie en Communicatietechnologie Public Procurement & Contracts Finance Tower Kruidtuinlaan 50, bus 140 1000 Brussel http://socialsecurity.fgov.be ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

Nadere informatie

Bestek Leadership 1. FOD Financiën. Overheidsopdracht via algemene offerteaanvraag

Bestek Leadership 1. FOD Financiën. Overheidsopdracht via algemene offerteaanvraag Bestek Leadership 1 FOD Financiën Overheidsopdracht via algemene offerteaanvraag Regels en voorwaarden betreffende de indiening van de offertes voor de uitvoering van het bestek ONTWIKKELING VAN LEADERSHIP

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1327 VAN 23/08/2012

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1327 VAN 23/08/2012 BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1327 VAN 23/08/2012 OPDRACHT VAN DIENSTEN VOOR "HET ONTWIKKELEN EN INSTALLEREN VAN EEN SOFTWARE VOOR HET PAYROLLSYSTEEM VAN BTC" INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMEEN... 4

Nadere informatie