PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW VLAAMS-BRABANT HALLE-VILVOORDE MEISE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW VLAAMS-BRABANT HALLE-VILVOORDE MEISE"

Transcriptie

1 PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW VLAAMS-BRABANT HALLE-VILVOORDE MEISE UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN RAAD ZITTING VAN 11 mei 2011 Aanwezig: Mevrouw BECQ Sonja, voorzitter, ANCIAUX Roel, BIESEMANS Luc, BOVIJN Marleen, DE BOECK Suzy, LATHOUWERS Sonia, PELICAEN Eduard, VAN MALDER Christof, VAN DEN BRANDE Isabelle, VERHAEGEN Chris, WYNANT Denise, leden. Liesbeth Scheers, ontvanger, Caroline DE RIDDER, secretaris. Verontschuldigd: Openbare vergadering 1 ste punt van de dagagenda: Notulen van de openbare vergadering d.d. 13 april Goedkeuring. De notulen worden goedgekeurd zonder opmerkingen. 2 de punt van de dagagenda: Bestelbons. Visering. Goedkeuring. De Raad, Neemt kennis van de stambons der bestelbons opgemaakt nrs. 311 tot en met 316 voor het jaar 2011; Overwegende dat deze bestelbons ter visering en goedkeuring dienen te worden voorgelegd, met het oog op het uitvoerbaar worden van de bestellingen; Met algemeenheid van stemmen; Viseert de bestelbons nrs. 311 tot en met 316 voor het jaar 2011 en keurt deze goed. 3 de punt van de dagagenda: Kennisname kastoestand. De Raad, NEEMT KENNIS van de kastoestand, zoals uitgedeeld tijdens de raadszitting. Raadsleden Lathouwers en Van Den Brande vervoegen de vergadering. 4 de punt van de dagagenda: Kennisname van het besluit van de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant d.d. 11 april 2011 houdende definitieve vaststelling van de jaarrekening Kennisname van het verslag van de externe auditcommissie d.d. 24 maart De Raad, Gelet op het verslag van de auditcommissie van het OCMW van Meise d.d. 24 maart 2011 betreffende de jaarrekening per 31 december 2009; Gelet op het besluit van de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant d.d. 11 april 2011 met referentie VGF/NOB/DBS houdende definitieve vaststelling van de jaarrekening 2009; NEEMT KENNIS van het verslag van de externe auditcommissie en het besluit van de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant betreffende de definitieve vaststelling van de jaarrekening de punt van de dagagenda: Jaarrekening Vaststelling.

2 De Raad, Gelet op de Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn, inzonderheid artikel 89; Overwegende dat artikel 89 bepaalt dat de raad voor maatschappelijk welzijn elk jaar de rekening van het voorafgaande dienstjaar moet vaststellen; Gelet op het OCMW - decreet van 19 december 2008; Overwegende dat de jaarrekening tijdig aan de raadsleden werd bezorgd; Gelet op de toelichting van de ontvanger d.d. 26 april 2011; Gelet op het Besluit van de Vlaamse regering van 17 december 1997 betreffende de boekhouding en de administratieve organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (BS 8 april 1998); Overwegende dat het jaarverslag bij de jaarrekening 2010 zal worden voorgelegd aan de raad voor maatschappelijk welzijn van 8 juni 2011; Overwegende dat raadslid Anciaux van oordeel is dat er een debat dient gevoerd te worden over het te behalen streefcijfer; Overwegende dat raadslid Anciaux van mening is dat de gemeentelijke bijdrage aanzienlijk is terwijl er nog werken aan de gang zijn. Hij stelt de vraag hoe dit zal worden ingecalculeerd; Overwegende dat de voorzitter antwoordt dat er een breakeven prijs voor de serviceflats zal worden uitgewerkt maar dat de ondergrondse parking een meerkost zal zijn voor de gemeente; Overwegende dat raadslid Anciaux opmerkt dat er een groot verschil is tussen het budget en de jaarrekening; Overwegende dat de voorzitter antwoordt dat de uitgaven voor de sociale dienst ruim worden geraamd, de subsidies hiervoor niet onmiddellijk worden ontvangen en het volledige personeelskader wordt voorzien; Overwegende dat raadslid Biesemans vraagt hoeveel de bijdrage van de gemeente bedraagt; Overwegende dat de ontvanger antwoordt dat dit euro is; Overwegende dat raadslid Biesemans vraagt hoeveel de bijdrage van de hogere overheid is; Overwegende dat dit overzicht per zal worden overgemaakt; Overwegende dat raadslid Anciaux vraagt vanwaar de stijging van de gemeentelijke bijdrage voor het rusthuis komt; Overwegende dat de ontvanger antwoordt dat de werkingskosten zoals aankoop luiers en incontinentiemateriaal, onderhoud van installaties, verbruik gas en elektriciteit, gerechtskosten en interne facturatie in grotere mate zijn gestegen dan de stijging van de gerealiseerde inkomsten; Na beraadslaging, Met 10 ja - stemmen, BESLUIT: Art. 1: De rekening over het dienstjaar 2010 wordt vastgesteld. Art. 2: Dit besluit wordt overeenkomstig artikel 89 OCMW wet en artikel 255 van het OCMW-decreet aan het college van burgemeester en schepenen en aan de provinciegouverneur overgemaakt en op dezelfde datum aan de gemeenteraad bezorgd. 6 de punt van de dagagenda: Lokale diensteneconomie aanmaken van een nieuw subac 8342/LDE met bijhorende budgetten Goedkeuring. De Raad, Gelet op de Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn en de daaropvolgende wijzigingen;

3 Gelet op het OCMW - decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2009 houdende de uitvoering en inwerkingtreding van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en houdende diverse bepalingen betreffende het personeel, de financiën en de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; Gelet op het decreet van 22 december 2006 houdende de lokale diensteneconomie; Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 1997 betreffende de boekhouding en de administratieve organisatie van de OCMW s en de hieraan gebrachte wijzigingen via besluiten van de Vlaamse Regering de dato 31 maart 2000, 1 juni 2001 en 20 juli 2006; Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 5 oktober 2007 betreffende de lokale diensteneconomie; Gelet op het Ministerieel Besluit van 20 juni 2001 tot vaststelling van de bijzondere voorwaarden betreffende de boekhouding en de administratieve organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; Gelet op de inspectie d.d. 10 januari 2011 van mevrouw Conny Costermans, Sociaalrechtelijk inspecteur van het departement Werk en Sociale Economie, afdeling Inspectie Werk en Sociale Economie, Koning Albert II-laan 35 bus 20 te 1030 Brussel waarbij het volgende werd opgemerkt: overtreding op art. 25, 1 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 5 oktober 2007 betreffende de lokale diensteneconomie: Niet naleven verbintenissen: Art. 3; 12 de suigeneris afdeling voldoet aan de voorwaarde dat de financiële activiteiten afzonderlijk geregistreerd worden; Overwegende dat het OCMW aldus in de boekhouding de inkomsten en uitgaven van het project lokale diensteneconomie op een afzonderlijke rekening dient te registreren; Overwegende dat gevraagd werd om deze aangelegenheid in orde te brengen uiterlijk tegen 30 juni 2011; Overwegende dat het bestuur opteert om een nieuw (sub)activiteitencentrum te voorzien onder AC 8342 (dienstencentrum), genaamd LDE (lokale diensteneconomie) met afzonderlijke budgetten; Overwegende dat deze budgetten worden gehaald van AC 8342/PH gezien deze uitgaven en ontvangsten voorheen onder dit subactiviteitencentrum werden gecatalogeerd; Overwegende dat deze verschuivingen geen wijziging in gemeentelijke toelage met zich meebrengt, waardoor er geen overleg met de gemeente vereist is; Overwegende dat deze wijziging kan doorgevoerd worden via een interne kredietaanpassing aangezien het totaalbedrag aan kaskosten en kasopbrengsten van het betreffende activiteitencentrum niet wijzigt; Gelet op de notulen van het managementteam d.d. 26 april 2011 waarin er inzake deze materie een positief advies werd uitgebracht; Na beraadslaging, Met 10 ja stemmen; BESLUIT: Art. 1: De creatie van een nieuw subactiviteitencentrum LDE (lokale diensteneconomie) goed te keuren onder activiteitencentrum 8342 (dienstencentrum). Art. 2: De interne kredietaanpassing 2011 nummer 1, waarbij onderstaande wijzigingen aan het exploitatiebudget worden aangebracht, goed te keuren.

4 AC AR. Omschr. AR Budget Budget LDE PH Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid 100,00-100, Verzekering voertuigen personeelsleden 50,00-50, Dienstverplaatsingen personeelsleden 220,00-220, Kosten externe cursussen, opleidingen, 250,00-250,00 vergaderingen en bijscholing Algemene administratiekosten 100,00-100, Beheerskosten 2e pensioenpijler 50,00 0,00 contractanten Bezoldigingen en rechtstreeks sociale , ,00 voordelen voor vastbenoemd en contractueel personeel Werkgeversbijdragen RSZ voor 7.600, ,00 vastbenoemd en contractueel personeel Werkgeversbijdragen voor 350,00 0,00 bovenwettelijke verzekering voor contractueel personeel Hospitalisatieverzekering 120,00-120, Wetsverzekering 450,00-450, Arbeidsgeneeskundige dienst 300,00-300, Arbeidskledij 80,00-80, Bijdragen gemeenschappelijke sociale 50,00-50,00 dienst Vakbondspremie 0,00 0, Overige personeelskosten 1.540, ,00 maaltijdcheques Opbrengsten uit prestaties 9.100, , Subsidie betreffende de vakbondspremie 0,00 0, Subsidie lokale diensteneconomie met , ,00 sine erkenning Inhouding persoonlijke bijdrage maaltijdcheques 240,00-240,00 Art. 3: Een afschrift van deze beslissing over te maken aan de ontvanger. Art. 4: Een afschrift van deze beslissing over te maken aan mevrouw Conny Costermans, Sociaalrechtelijk inspecteur van het departement Werk en Sociale Economie, afdeling Inspectie Werk en Sociale Economie, Koning Albert II-laan 35 bus 20 te 1030 Brussel. 7 de punt van de dagagenda: Vaststelling van een nieuw investeringsbudget 2011 Budgetwijziging nummer 1 aan investeringsprojecten 2010/6 aankoop medisch- en comfortmaterieel, 2010/7 aankoop wagen, 2010/11 automatisering 2 deuren rusthuis en creatie van een nieuw investeringsproject 2011/9 aankoop niet medisch- en comfortmaterieel. Goedkeuring. De Raad, Gelet op de Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn en de daaropvolgende wijzigingen; Gelet op het OCMW-decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;

5 Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2009 houdende de uitvoering en inwerkingtreding van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en houdende diverse bepalingen betreffende het personeel, de financiën en de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; Gelet op het Ministerieel Besluit van 20 juni 2001 tot vaststelling van de bijzondere voorwaarden betreffende de boekhouding en de administratieve organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; Gelet op de vraag van de centrumleider en de verantwoordelijke van de poetsdienst om over te gaan tot de aankoop van een schrobzuigmachine voor het onderhoud van het rusthuis en de cafetaria; Overwegende dat de raming voor deze uitgave het bedrag van euro (exclusief BTW) niet zal overschrijden; Overwegende dat deze aankoop kan gebeuren via aangenomen factuur (na opmaak bestelbon); Overwegende dat een vaatwasser in Residentie Van Horick defect is; Overwegende dat de levering en plaatsing van een nieuw toestel geraamd wordt op 799 euro per stuk; Overwegende dat de drie andere vaatwassers die in Residentie Van Horick gebruikt worden van hetzelfde merk zijn als het defecte toestel, dezelfde ouderdom hebben en ongeveer hetzelfde gebruik achter de rug hebben; Overwegende dat het raadzaam is om de uitgave voor een extra toestel te voorzien voor het geval één van de andere vaatwassers het zou begeven; Overwegende dat de factuur voor de aankoop van vier linnenkarren ten belope van 1.899,05 euro is binnengekomen op 25 maart 2011, maar nog niet werd geboekt; Overwegende dat er heden geen correct investeringsproject voorhanden is om deze uitgave te boeken; Gelet op het voorstel om een investeringsproject 2011/9 aankoop van niet-medisch materieel te creëren; Gelet op het voorstel om op dit nieuwe investeringsproject zowel de uitgave voor de schrobzuigmachine als de linnenkarren te boeken; Gelet dat deze uitgaven samen geraamd worden op 9.600,00 euro; Gelet op onderstaand schematisch overzicht dienaangaande: Projectnummer AC Omschrijving Bedrag 2010/ Aankoop medisch- en comfortmaterieel ,00 EUR 2010/7 832 Aankoop wagen ,83 EUR 2010/ Automatisering 2 deuren rusthuis - 90,17 EUR 2011/ Aankoop niet-medisch en comfortmaterieel ,00 EUR Overwegende dat de gemeentelijke toelage bij het doorvoeren van deze budgetwijziging niet wijzigt; Gelet op de notulen van het managementteam d.d. 26 april 2011 waarin een positief advies werd uitgebracht over de budgetwijziging 2011 nummer 1 houdende de creatie van een investeringsproject 2011/9 aankoop van niet-medisch en comfortmaterieel, waarop de aankoop van vier linnenkarren en de aankoop van een schrobzuigmachine zullen geboekt worden; Na beraadslaging, Met 10 ja stemmen; BESLUIT: Art. 1:

6 Voorliggende budgetwijziging en de creatie van een nieuw investeringsproject 2011/9, aankoop van niet- medisch en comfortmaterieel, goed te keuren. Art. 2: Een krediet van 9.600,00 euro te voorzien op dit nieuwe investeringsproject voor de aankoop van een schrobzuigmachine, een vaatwasser en de vier reeds aangekochte linnenkarren. Art. 3: Kennis te nemen van de ongewijzigde gemeentelijke bijdrage in investeringen gezien dit project zal gefinancierd worden met kredieten van andere projecten zoals volgt: Projectnummer AC Omschrijving Bedrag 2010/ Aankoop medisch- en comfortmaterieel ,00 EUR 2010/7 832 Aankoop wagen ,83 EUR 2010/ Automatisering 2 deuren rusthuis - 90,17 EUR 2011/ Aankoop niet-medisch en ,00 EUR comfortmaterieel Art. 4: Kennis te nemen van de wijziging aan deze investeringsprojecten aan de hand van de bijgevoegde investeringsfiches en de officiële schema s investeringsbudgetten van investeringsprojecten nummers 2010/6, 2010/7, 2010/11 en 2011/9 (schema 6). 8 ste punt van de dagagenda: Vaststelling van een nieuw investeringsproject 2011/8 aankoop woning LOI. Goedkeuring. De Raad, Gelet op de Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn en de daaropvolgende wijzigingen; Gelet op het OCMW-decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2009 houdende de uitvoering en inwerkingtreding van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en houdende diverse bepalingen betreffende het personeel, de financiën en de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; Gelet op het Ministerieel Besluit van 20 juni 2001 tot vaststelling van de bijzondere voorwaarden betreffende de boekhouding en de administratieve organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; Gelet op het overleg gemeente OCMW d.d. 28 februari 2011, waarin akkoord werd gegaan met de aankoop van een woning bestemd als lokaal opvanginitiatief; Gelet op de raadsbeslissing van 9 maart 2011 waarin beslist werd principieel akkoord te gaan met de aankoop van een woning als lokaal opvanginitiatief; Overwegende dat in dezelfde raadszitting werd beslist dat deze aankoop diende gefinancierd te worden via het aangaan van een lening; Gelet op de raadsbeslissing van 13 april 2011 waarin definitief beslist werd over te gaan tot de aankoop van een woning bestemd als lokaal opvanginitiatief voor een bedrag van ,00 euro; Gelet dat deze woning gelegen is in de Albert Servaesweg 2 te 1861 Meise; Gelet dat de notaris aangesteld door de verkoper reeds bepaalde studiekosten heeft gemaakt (opvragen bodemattest, nagaan van hypothecaire inschrijving, ) die dienen vergoed te worden; Overwegende dat de externe audit in haar advies d.d. 28 april 2011 stelt dat de kosten die gemaakt worden bij de aankoop van dit onroerende goed als studiekosten dienen gecatalogeerd te worden aangezien deze rechtstreeks zijn gemaakt voor de aanschaf van een actief en m.a.w. opgenomen dienen te worden bij de aankoopprijs, als investering gezien worden en onderworpen zijn aan de toekomstige afschrijvingen; Gelet dat deze kosten geraamd worden op 5.000,00 euro;

7 Gelet op de notulen van het managementteam d.d. 26 april 2011 waarin een positief advies werd uitgebracht over de budgetwijziging 2011 houdende de creatie van een nieuw investeringsproject 2011/8 voor de aankoop van een woning die zal gebruikt worden als lokaal opvanginitiatief; Na beraadslaging, Met 10 ja stemmen; BESLUIT: Art. 1: Voorliggende budgetwijziging voor de creatie van een nieuw investeringsproject 2011/8, Aankoop woning LOI, goed te keuren. Art. 2: Kennis te nemen van de ongewijzigde gemeentelijke bijdrage in investeringen gezien dit project zal gefinancierd worden via het aangaan van een lening ten belope van minstens euro (aankoopwaarde + bijkomende kosten). Art. 3: Kennis te nemen van de wijziging aan dit investeringsproject aan de hand van de bijgevoegde investeringsfiche en het officiële schema investeringsbudget van investeringsproject nummer 2011/8 (schema 6). 9 de punt van de dagagenda: Vaststelling van de wijze en de voorwaarden van gunning voor de overheidsopdracht betreffende de aankoop en plaatsing van semiondergrondse containers. De Raad, Gelet op de Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn en latere wijzigingen; Gelet op het OCMW - decreet van 19 december 2008; Gelet op de wet van 24 december 1993 en latere wijzigingen betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten; Gelet op het Koninklijk Besluit van 8 januari 1996 en latere wijzigingen betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken; Gelet op het Koninklijk Besluit van 26 september 1996 en latere wijzigingen tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken; Overwegende dat er aanleiding is om een opdracht te gunnen met als voorwerp de aankoop en plaatsing van semi-ondergrondse containers; Overwegende dat het bedrag van de opdracht wordt geraamd op euro, incl. BTW; Overwegende dat het daartoe bestemde krediet ingeschreven werd in het investeringsbudget met nummer 2008/6 (afvalcontainers) voor een bedrag van euro (AC 8341 = euro + AC 8342 = 3564 euro); Na beraadslaging, Met 10 ja - stemmen, BESLUIT: Art. 1.: Er zal een opdracht worden gegund met als voorwerp de aankoop en plaatsing van semi-ondergrondse containers. Art. 2.: De geraamde prijs van de opdracht waarvan sprake in artikel 1 het betreft hier een raming die slechts indicatief is zal bij benadering euro, incl. BTW bedragen.

8 Art. 3.: De opdracht waarvan sprake in artikel 1 zal gegund worden via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking na raadpleging van volgende leveranciers: - Molok West Europe BVBA, Europark 1003, 3530 Houthalen - Sita Recycling Services, Lilsedijk 19, 2340 Beerse - Allimex, Wasseven 66, 3945 Ham - Engels, Industrieweg Zuid 1307, 3520 Zonhoven - Van Gansewinkel, Nijverheidsstraat 2, 2870 Puurs. Art. 4.: De biedingen, opgesteld conform het lastenkohier, dienen uiterlijk op 10 juni 2011 om 12u in het bezit te zijn van de voorzitter van het OCMW, Godshuisstraat 33 te 1861 Meise. Art. 5.: De opdracht waarvan sprake in artikel 1 zal gefinancierd worden met kredieten ingeschreven in het investeringsbudget met nummer 2008/6. 10 de punt van de dagagenda: Bespreking van de nota betreffende de aanstelling van een gezamenlijke archiefbeheerder via de Welzijnskoepel West-Brabant. De Raad, Gelet op de beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn in zitting van 2 oktober 2000 houdende de toetreding van het OCMW als deelgenoot tot de Welzijnskoepel West - Brabant ; Gelet op de nota archiefbeheerder zoals opgesteld door Alain Schoovaerts, coördinator van de Welzijnskoepel West Brabant, en toegevoegd in bijlage; Overwegende dat het archief in 2012 zal verhuisd worden vanuit de zolder van de oude pastorie naar de kelder van de serviceflats; Overwegende dat hierbij heel wat werk zal komen kijken; Gelet op het voorstel om via de Welzijnskoepel West Brabant een gezamenlijke archivaris aan te stellen voor de OCMW s van Affligem, Dilbeek, Meise, Merchtem, Pepingen, Roosdaal, Ternat en Wemmel; Overwegende dat hierover het akkoord van de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd; Overwegende dat het niveau van de functie, de keuze voor een voltijdse of deeltijdse tewerkstelling en het minimum aantal dagen waarop het OCMW op de archivaris wenst beroep te doen, dienen bepaald te worden; Overwegende dat het OCMW voor het vaststellen van de bijdrage in de kostprijs een keuze dient te maken uit het minimum aantal prestatiedagen of verdeelsleutel inwoners/deelgenoten; Na beraadslaging, Met 10 ja stemmen, BESLUIT: Art. 1: Akkoord te gaan met de aanstelling van een gezamenlijke archiefbeheerder via de Welzijnskoepel West-Brabant. Art. 2: Aan de Welzijnskoepel voor te stellen om de functie op A-niveau te begeven en bij te dragen in de kostprijs op basis van het aantal prestatiedagen. 11 de punt van de dagagenda: Aanduiding van een vertegenwoordiger en zijn/haar plaatsvervanger voor de statutaire gewone algemene vergadering van de intercommunale Haviland. De Raad, Overwegende dat het OCMW aangesloten is bij Haviland Intercommunale die werd opgericht op 24 maart 1965 bij oprichtingsakte verschenen in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 16 april 1965 onder het nummer 8226; Overwegende dat Haviland Intercommunale als intergemeentelijk samenwerkingsverband voor de ruimtelijke ordening en de economisch sociale expansie van

9 het arrondissement Halle-Vilvoorde, een dienstverlenende vereniging is die wordt beheerst door het decreet van 6 juli 2001 (het decreet) houdende de intergemeentelijke samenwerking; Gelet inzonderheid op de bepalingen van artikel 44 van het decreet; Gelet op de beslissing van de algemene vergadering van 10 november 2003 om de duurtijd van Haviland Intercommunale te beperken tot achttien jaar, ingaand op de datum van inwerkingtreding van het decreet, zijnde 10 november 2001, om te eindigen op 10 november 2019; Gelet op de agenda van de gewone algemene vergadering van Haviland Intercommunale die zal gehouden worden op 23 juni 2011 en volgende agendapunten omvat: 1. notulen van de buitengewone algemene vergadering van 16 december 2010: goedkeuring (een exemplaar van die notulen werd per brief op 13 januari 2011 aan de deelnemers bezorgd); 2. verslag der activiteiten van het afgelopen boekjaar 2010; 3. jaarrekening 2010 met balans, resultatenrekening, sociale balans per , het voorstel van bestemming van het resultaat en toelichting: goedkeuring (art. 44); 4. verslag van de raad van bestuur: goedkeuring (art. 40); 5. verslag van de commissaris over het 45 ste maatschappelijke dienstjaar:goedkeuring (art. 40); 6. bestuur: kwijting aan bestuurders, commissaris (art. 40); 7. vaststelling resultaatsbestemming (art. 44); 8. vaststelling bijdrage vanwege de houders van A- en B-aandelen in de werkingskosten (art..15); 9. aanduiding lid van de raad van bestuur (art. 19): goedkeuring 10. Varia;; Na beraadslaging, Met 10 ja - stemmen, BESLUIT: Art.1.: De agendapunten van Haviland Intercommunale goed te keuren op de gewone algemene vergadering van Haviland Intercommunale op 23 juni Art.2.: Marleen Bovijn volmacht te verlenen om het OCMW te vertegenwoordigen op de gewone algemene vergadering van Haviland Intercommunale op 23 juni Art.3.:Sonia Lathouwers als plaatsvervangend vertegenwoordiger en gemandateerde aan te duiden. 12 de punt van de dagagenda: Vaststelling van de interne afsprakennota voor Residentie Van Horick. De Raad, Gelet op de Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn en alle daaropvolgende wijzigingen; Gelet op het OCMW - decreet van 19 december 2008; Gelet op het woonzorgdecreet van 13 maart 2009, zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 14 mei 2009; Overwegende dat de interne afsprakennota voor Residentie Van Horick dient aangepast te worden aan de bepalingen van het woonzorgdeceet; Overwegende dat het bijzonder comité voor het rusthuis in zitting van 26 april 2011 de interne afsprakennota heeft goedgekeurd; Gelet op het voorstel van de voorzitter om de opnamecriteria pas in te voeren op het ogenblik dat de opnamecriteria voor de serviceflats in werking treden; Na beraadslaging,

10 BESLUIT: Met 10 ja-stemmen, Enig artikel: Onderstaande afsprakennota goed te keuren: Interne afsprakennota Residentie Van Horick Woonzorgcentrum Residentie Van Horick Karel Baudewijnslaan Meise Erkenning: CE 1337 (ROB) en VZB 2142 (RVT) Erkenning RIZIV: Tel: Fax: INHOUDSTAFEL 1. Algemene inlichtingen 2. Opname 2.1. Opnamevoorwaarden 2.2. Opnameprocedure 2.3. Jaarlijkse herziening 2.4. Onthaal 3. Verblijf 3.1. Taal 3.2. Bewegingsvrijheid 3.3. Bezoek 3.4. Tijdelijke afwezigheid 3.5. Dagindeling 3.6. Maaltijden 3.7. Activiteiten 3.8. Rust 3.9. Hygiënische richtlijnen Medische, paramedische en farmaceutische zorgen Restrictiebeleid Inspraak en overleg - Gebruikersraad - Communicatie

11 - Opmerkingen of suggesties - Klachten Vrijheid Privacy Vroegtijdige zorgplanning Veiligheid 4. Beëindigen van de overeenkomst 4.1. Proefperiode 4.2. Opzegging door de bewoner 4.3. Opzegging door het woonzorgcentrum 4.4. Overlijden 5. Kennisgeving van de afsprakennota 1. Algemene inlichtingen Het woonzorgcentrum Residentie Van Horick, gelegen Karel Baudewijnslaan 24 te 1861 Meise, wordt beheerd door het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) van Meise. Het woonzorgcentrum staat open voor personen vanaf 65 jaar die niet langer in hun thuismilieu of in een andere vorm van aangepast wonen kunnen verblijven. Het woonzorgcentrum kan, in uitzonderlijke omstandigheden, personen opnemen die jonger zijn dan 65 jaar. Hiervoor dient het Ministerie Van de Vlaamse Gemeenschap een afwijking te verlenen. Het woonzorgcentrum neemt zorgbehoevende ouderen en ouderen met dementie op. Het is hiervoor erkend door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap (Administratie Gezin en Maatschappelijk Welzijn) onder het nummer CE 1337 voor de ROB-afdeling en onder het nummer VZB 2142 voor de RVT-afdeling. Het Agentschap Zorg en Gezondheid, Afdeling Residentiële en Gespecialiseerde Zorg, Team Ouderenzorg, tel oefent toezicht uit op de erkenning van het woonzorgcentrum. Het OCMW biedt huisvesting en aangepaste zorg. De filosofische, godsdienstige en politieke overtuiging van elke bewoner wordt geëerbiedigd en er wordt een maximum aan privacy en vrijheid gegarandeerd. De raad voor maatschappelijk welzijn heeft een woonzorgcentrumdirecteur aangesteld, die de goede en de harmonieuze werking verzekert binnen het woonzorgcentrum volgens de regels die door het OCMW zijn vastgelegd en volgens de bevoegdheden die hem worden toegekend. 2. Opname (dit hoofdstuk wordt ingevoerd op het ogenblik dat de opnamecriteria voor de serviceflats in werking treden; tot dan blijven de opnameprocedure en opnamevoorwaarden van toepassing zoals goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn in zitting van 13 december 2007 zoals gewijzigd bij raadsbeslissingen van 11 maart 2009 en 9 december 2009) 2.1. Opnamevoorwaarden

12 Het opnamebeleid is van toepassing voor de toewijzing van een kamer in Residentie Van Horick. Enkel aanvragers ingeschreven op de wachtlijst komen in aanmerking voor de toewijzing van een kamer in het woonzorgcentrum. Om op de wachtlijst ingeschreven te kunnen worden, moet de aanvrager cumulatief aan volgende twee voorwaarden voldoen: Voorwaarde 1 : de volle leeftijd van 65 jaar bereikt hebben; Voorwaarde 2 : een score op de KATZ-schaal hebben van B of C, of met psychogeriatrische problematiek (bijvoorbeeld dementie). Er is sprake van een psychogeriatrische problematiek wanneer er op de Katz-schaal op oriëntatie in tijd en/of ruimte minimum 3 wordt gescoord. Indien er op oriëntatie in tijd en ruimte 2 wordt gescoord, kan bijkomend een Mini Mental State Examination worden gevraagd. Indien de score hierop 18 of lager is, is er ook sprake van een psychogeriatrische problematiek. Het woonzorgcentrum bestaat uit twee afdelingen. Voor elke afdeling bestaat een wachtlijst. De eerste afdeling, Dreef en Veld, is bestemd voor zorgbehoevende personen. De tweede afdeling, Dries en Kouter, is bestemd voor personen met een psychogeriatrische problematiek. Dit is een gesloten zorgafdeling. Er wordt een schriftelijke aanvraag gedaan tot opname op de wachtlijst per brief, fax, , of met een standaard aanvraagformulier dat ter beschikking ligt bij de maatschappelijke werkers van het woonzorgcentrum. Elke aanvraag wordt door de administratie afgestempeld. Deze datum geldt als inschrijvingsdatum op de wachtlijst. Hierbij dienen de volgende documenten bezorgd te worden: - Een vignet van de mutualiteit van de kandidaat-bewoner - Een KATZ-schaal van de kandidaat bewoner, maximaal 1 maand oud, ingevuld en ondertekend door een arts of verpleegkundige, en zo nodig bijkomend een Mini Mental State Examination. Elke aanvrager of zijn contactpersoon krijgt binnen de vijf werkdagen een brief met de bevestiging van ontvangst van de aanvraag. Indien het dossier nog niet volledig is, wordt in deze brief vermeld welke documenten nog dienen bezorgd te worden Opnameprocedure De volgorde op de wachtlijst wordt bepaald op basis van een puntenschaal (zie bijlage) waarvan de criteria en de relatieve puntenvoorwaarden zijn vastgelegd door de raad voor maatschappelijk welzijn. Hoe hoger het puntenaantal dat iemand scoort, hoe hoger de rangschikking op de wachtlijst. De criteria van de puntenschaal zijn de volgende: - Fysische zorgbehoevendheid - Psychische zorgbehoevendheid - Leeftijd - Woonplaats - Wachttijd De puntenschaal wordt door de maatschappelijk werker van het woonzorgcentrum ingevuld aan de hand van de documenten die voorgelegd worden bij de opnameaanvraag.

13 Veranderingen in de toestand van de kandidaat-bewoner tijdens de wachttijd moeten meegedeeld worden aan de sociale dienst van het woonzorgcentrum. Dit wordt vermeld in de brief betreffende de bevestiging van ontvangst van de aanvraag. Vanaf het ogenblik dat er een plaats vrijkomt in Residentie Van Horick, dient de opname binnen de vijf werkdagen gerealiseerd te worden. Zoniet wordt de eerstvolgende persoon op de wachtlijst gecontacteerd. Na de ingebruikname van een leegstaande kamer wordt de plaats van de eerstvolgende op de wachtlijst bevroren. (Dit houdt in dat hij steeds als eerste in aanmerking komt voor opname, ook al zijn er tussen de bevriezing en het vrij komen van een gepaste kamer andere aanvragen die meer punten behalen). Deze wordt vervolgens verwittigd van het feit dat hij eerste is. De opname kan op die manier vooraf worden voorbereid. Indien iemands zorgsituatie voor de uitnodiging tot ingebruikname in die mate wijzigt dat hij niet meer past op de afdeling waarvoor hij is bestemd zoals hiervoor gemeld, moet er opnieuw worden ingeschaald naar fysische en psychische zorgbehoevendheid. De bevriezing wordt dan ongedaan gemaakt en de aanvraag wordt opnieuw geëvalueerd. Desbetreffende aanvraag wordt dan ingeschoven op de wachtlijst van de gepaste afdeling of de aanvraag wordt geschrapt indien betrokkene zijn profiel niet meer beantwoordt aan de criteria om in het woonzorgcentrum te worden opgenomen. De volgende persoon op de wachtlijst wordt dan gecontacteerd. Wie opname weigert bij de bevriezing van het dossier of bij de opname op zich, behoudt zijn scores, behalve de score van de wachttijd. Op de dag van weigering wordt die score 0. Dit zal door het woonzorgcentrum schriftelijk bevestigd worden binnen de vijf werkdagen. Wanneer iemand aan de beurt is voor opname en men kan deze persoon of zijn vertegenwoordiger binnen de vijf werkdagen niet bereiken, dan wordt de eerstvolgende persoon op de wachtlijst gecontacteerd. De persoon die niet bereikt werd, blijft zijn plaats op de wachtlijst behouden, inclusief bevriezing voor een volgende opname. Deze persoon wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld. Het wachtlijstbeheer van het woonzorgcentrum voorziet voorrang voor een bewoner van Residentie Van Horick (die van afdeling wijzigt), voor de serviceflats Ter Wolven en het home Jan van Gysel wanneer uit een sociaal onderzoek blijkt dat de bewoner onvoldoende zelfredzaam is. Een indicatiestelling (KATZ-schaal) maakt deel uit van het sociaal onderzoek. Voormelde personen kunnen op de effectieve wachtlijst worden ingeschoven na de bevroren kandidaat-bewoner die al voor opname werd voorbereid (en nooit hoger dan op de tweede plaats). Het thuiszorgteam beslist over deze voorrang en het bijzonder comité voor het rusthuis bekrachtigt. In uitzonderlijke situaties kan er bij gemotiveerde beslissing van het bijzonder comité voor het rusthuis afgeweken worden van de voorwaarden Jaarlijkse herziening Jaarlijks actualiseert de maatschappelijk werker de wachtlijst van inschrijving voor het woonzorgcentrum. Aan alle kandidaten en hun vertegenwoordiger wordt een formulier tot actualisatie bezorgd. Enkel bij het terug bezorgen van het formulier, blijft de aanvrager op de wachtlijst ingeschreven. De personen die hun inschrijving niet bevestigen, worden van rechtswege van de wachtlijst geschrapt.

14 2.4. Onthaal De sociale dienst in samenwerking met de hoofdverpleegkundige zorgt ervoor dat de bewoner en/of zijn vertegenwoordiger bij de opname geïnformeerd wordt over de mogelijke hulp- en dienstverlening en organiseert het onthaal van de nieuwe bewoners. Bij problemen kan de bewoner steeds bij hen terecht alsook bij de directeur. Op elke kamer ligt een communicatiemapje waarin berichten kunnen genoteerd worden tussen de familie enerzijds en de zorgverstrekkers anderzijds. Bij de opname wordt een geïndividualiseerd zorg- en begeleidingsplan opgemaakt dat aan de bewoner en/of zijn vertegenwoordiger ter goedkeuring wordt voorgelegd. 3. Verblijf 3.1. Taal De omgangstaal in het woonzorgcentrum is het Nederlands Bewegingsvrijheid Iedere bewoner kan zich in principe vrij bewegen, zowel binnen als buiten het gebouw. Om de organisatie en de dienstverlening vlot te laten verlopen, vragen wij dat bewoners zich houden aan een aantal afspraken: Elke kandidaat-bewoner krijgt alle noodzakelijke sleutels en tekent een document voor ontvangst ervan. Bij verlies of diefstal staat de bewoner zelf in voor de vervangingskosten. De kamer mag s nachts niet worden afgesloten. De sleutels kunnen enkel bijgemaakt worden door de dagelijks verantwoordelijke. Sleutels mogen niet aan derden worden doorgegeven, tenzij mits voorafgaande schriftelijke toestemming van de dagelijks verantwoordelijke Bezoek De bewoner kan vrij bezoek ontvangen. Om de organisatie en de dienstverlening vlot te laten verlopen, vragen wij wel dat de bewoner zich houdt aan een aantal afspraken: Om de rust en de veiligheid in het gebouw te verzekeren, worden de deuren gesloten om u. De bezoekers die later toekomen, dienen te bellen. De nachtrust moet gerespecteerd worden door alle aanwezigen tussen 21.00u en u. Familieleden en vrienden kunnen na overleg met de hoofdverpleegkundige of directie, op ieder uur van de dag en nacht op bezoek komen of blijven waken wanneer de gezondheidstoestand van de bewoner dit vereist en in geval van stervensbegeleiding. Om medische redenen en op voorschrift van de geneesheer kan het bezoek aan bewoners anders afgesproken worden. De bewoners en bezoekers hebben geen toegang tot de dienstlokalen en de keukens Tijdelijke afwezigheid De bewoner die de OCMW campus verlaat, dient zijn afwezigheid te noteren in het register dat ter beschikking ligt aan de inkom langsheen de Karel Baudewijnslaan.

15 Wanneer de bewoner elders overnacht of voor meerdere dagen zijn kamer verlaat, wordt de dagelijks verantwoordelijke vooraf op de hoogte gebracht en op het moment van vertrek wordt de kamer afgesloten. De dagelijks verantwoordelijke kan zo de afwezigheid registreren in het afwezigheidsregister. Indien mogelijk geeft de bewoner een adres of een telefoonnummer op waar hij/zij zo nodig kan bereikt worden. Tijdens de hospitalisatie van de bewoner of bij tijdelijke afwezigheid van minstens 24 uur, wordt afhankelijk van het tijdstip van de afwezigheid, de dag zelf (vertrek vóór uur) of de dag na het vertrek (na uur) een vermindering voorzien van 20% van de dagprijs. Het betreft hier een vermindering voor de niet-gebruikte maaltijden in de voorziening Dagindeling Voor het opstaan en voor de maaltijden schikken de bewoners zich naar de uren die de directie in overleg met het personeel en bewoners of familie bepaalt. De bewoners worden gevraagd om regelmatig en stipt aanwezig te zijn voor het gebruik van de maaltijden in de gemeenschappelijke ruimten Maaltijden Het woonzorgcentrum zorgt ervoor dat iedere bewoner gezonde, afwisselende en voldoende voeding krijgt. Bovendien zal deze aangepast worden aan de gezondheidstoestand van de bewoner en aan de door de dokter voorgeschreven dieetvoorschriften. Omwille van hygiënische redenen mogen bederfbare voedingswaren enkel gekoeld op de kamer bewaard worden. Etensresten van maaltijden worden in principe niet meegenomen en bewaard op de kamer. De bewoners mogen geen verkeerd gebruik maken van alcoholische dranken. De maaltijden worden in de gemeenschappelijke ruimten op de afdelingen op volgende tijdstippen geserveerd: ontbijt vanaf uur middagmaal vanaf uur avondmaal vanaf uur In de namiddag wordt er koffie of thee aangeboden en in de zomer frisdrank. Voor het slapengaan is er nog een aanbod van zuivelproducten (melk, yoghurt ) of een boterham op verzoek. Tijdens de maaltijden dient de bewoner de regels van hoffelijkheid en wellevendheid in acht te nemen, zowel ten opzichte van de medebewoners als ten opzichte van het personeel. De menukaart wordt maandelijks gepubliceerd in het huiskrantje en aan alle bewoners bezorgd. De menukaart wordt één dag op voorhand goed zichtbaar uitgehangen in de leefruimten van de vier afdelingen Activiteiten Het woonzorgcentrum schept kansen tot behoud en/of ontwikkeling van de individuele vaardigheden van de bewoner door het stimuleren van zelfredzaamheid, het bevorderen van sociale contacten, het aanbieden van een aangepast activiteitenaanbod en zinvolle dagbesteding. De privacy, waardigheid en autonomie van de bewoner worden hierbij gerespecteerd.

16 Het aanbod van activiteiten wordt kenbaar gemaakt via het maandelijks rusthuiskrantje Rust De bewoners moeten elkaars rust eerbiedigen. Geluidsinstallatie en televisietoestellen mogen andere bewoners niet hinderen. Bij gebruik van radio en TV, zullen de ontvangsttoestellen tussen uur en uur en tussen 20 uur en 8.00 uur op uiterst zwak klankvolume worden ingesteld Hygiënische richtlijnen Minstens éénmaal in de week kan de bewoner een bad of douche nemen naar eigen keuze. Met respect voor de privacy en autonomie gebeurt dit, indien nodig, met de hulp van het verplegend en/of verzorgend personeel. Beddengoed wordt steeds rein gehouden en op zijn minst om de 14 dagen ververst. Uit respect voor zichzelf en de medebewoners en/of om de netheid en de hygiëne te bevorderen, wordt gevraagd om: enkel te roken in het voorziene lokaal aan het einde van de doorgang tussen woonzorgcentrum en dienstencentrum. Roken is niet toegestaan op de kamer. persoonlijke kledij te verzorgen. Er wordt tijdens de dag geen nachtkleding gedragen in de gemeenschappelijke ruimten. Het wassen van de kleding kan gebeuren in het woonzorgcentrum. Alle kleding en persoonlijk linnen moeten worden genaamtekend. Indien de familie de was blijft doen, vragen wij deze twee keer per week mee te nemen. de schikking van de kamer, kasten, koelkast en dergelijke te verzorgen. iedere dag bed en kamer goed te verluchten. bij opname dient iedere, mannelijke bewoner over eigen scheergerief te beschikken. Dit geldt ook voor vrouwelijke bewoners die hieraan nood hebben. bij te dragen aan het behoud van de orde en netheid in de gemeenschappelijke lokalen en in alle andere plaatsen, in het bijzonder de toiletten en badkamers. Er zijn geen grote huisdieren (honden, katten) permanent toegelaten. In het raam van de werking via animatie/ergotherapie kunnen grotere huisdieren onder strikte voorwaarden in het woon- en zorgcentrum aanwezig zijn. Als de bewoner een huisdier meebrengt (hier bedoeld: kleine vogels en vissen), is voorafgaand de toestemming van de directie nodig. De bewoner en/of zijn vertegenwoordiger is zelf volledig verantwoordelijk voor de voeding, onderhoud en verzorging van de meegebrachte, kleine huisdieren Medische, paramedische en farmaceutische zorgen Aan de bewoner worden alle zorgen verstrekt die zijn gezondheidstoestand vereisen. Het woonzorgcentrum verbindt zich ertoe, door inzet van gekwalificeerd personeel, inspanningen te leveren om de zelfredzaamheid van de bewoner te behouden, te bevorderen of te herstellen door het bieden van aangepaste zorg en het stimuleren en organiseren van activiteiten van het dagelijks leven. De bewoner kan op eigen kosten een geneesheer naar keuze raadplegen. Indien een bezoek van de arts vereist is, wordt er gevraagd om de arts bij voorkeur te laten oproepen via het verpleegkundige team. De bezoekende arts zal zelf een nota met instructies in het medisch dossier achterlaten.

17 Bij afwezigheid van de gekozen arts of diens vervanger, wordt er bij voorkeur een beroep gedaan op de wachtdienst van de huisartsen van Meise. Bij onbereikbaarheid van de wachtdienst wordt de coördinerend en raadgevend arts (CRA) gecontacteerd. Het woonzorgcentrum kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het niet uitvoeren van zorgverstrekkingen waarvoor een medisch voorschrift noodzakelijk is en die niet door de behandelende arts zijn voorgeschreven. De bewoner wordt verzocht iedere wijziging van arts zelf te regelen met de arts en een verandering onmiddellijk aan de hoofdverpleegkundige of verantwoordelijke verpleegkundige mee te delen. De identiteitskaart en de SIS-kaart van de bewoner worden bewaard in het bureel van de hoofdverpleegkundige van het woonzorgcentrum. Zoals wettelijk opgelegd wordt voor elke bewoner een medisch en verpleegkundig dossier bijgehouden. De medicatie wordt klaargezet en toegediend onder verantwoordelijkheid van het verplegend personeel van het woonzorgcentrum. De bewoner mag de medicatie niet op de kamer bijhouden. Dit gebeurt centraal in de verpleegposten, die overeenkomstig met de wettelijke voorschriften worden afgesloten. Er wordt enkel uitzondering gemaakt mits schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke arts. Wat betreft het leveren van medicatie, bepaalt de bewoner en/of zijn vertegenwoordiger bij de opname of tijdens zijn verblijf, schriftelijk de keuze om: ofwel zijn apotheek vrij te kiezen en derhalve er zelf voor te zorgen dat geneesmiddelen tijdig ter beschikking worden gesteld, ofwel gebruik te maken van de mogelijkheid om de geneesmiddelen te laten leveren door een apotheek waarmee het woonzorgcentrum een samenwerkingsverband heeft. De keuze van één van beide systemen van geneesmiddelenlevering is bindend voor beide partijen tot herroeping van de schriftelijke overeenkomst door de bewoner. Indien er onregelmatigheden optreden bij de levering van medicatie wanneer men zijn apotheker zelf heeft aangesteld, kan de hoofdverpleegkundige de beslissing nemen de apotheker waarmee het woonzorgcentrum een samenwerkingsakkoord heeft, aan te stellen. De kinesitherapeuten van het OCMW verlenen de kinesitherapeutische verstrekkingen bij de RVT bewoners. Voor verstrekkingen die niet opgenomen zijn in de dagprijs, kan de bewoner een beroep doen op de verstrekker van zijn keuze. Deze prestaties worden rechtstreeks aan de bewoner gefactureerd Restrictiebeleid Gesloten zorgafdeling Het woonzorgcentrum beschikt over een specifieke gesloten zorgafdeling voor bewoners met dementie. Het multidisciplinair team van het woonzorgcentrum kan in overleg met de huisarts een bewoner van een andere afdeling doorverwijzen naar de gesloten zorgafdeling. Deze gesloten zorgafdeling is aangepast aan en ingericht volgens de noden van de bewoners met

18 het specifiek zorgprofiel van dementie. Op deze afdeling werkt ook personeel dat regelmatig bijscholing krijgt over deze zorgproblematiek. Fixatiebeleid Het woonzorgcentrum streeft een fixatiearm beleid na. Vrijheidsbeperkende maatregelen worden slechts toegepast als andere interventies ontoereikend blijken. In het belang van de veiligheid van de bewoner wordt na multidisciplinair overleg, waarbij de huisarts en bewoner of vertegenwoordiger worden betrokken, naar aangepaste maatregelen gezocht. Voor deze bewoners wordt een persoonlijke fiche opgemaakt. De maatregelen worden opgetekend in het zorgdossier. In acute situaties kan de dienstdoende verpleegkundige overgaan tot een beslissing van fixatie. Deze beslissing dient echter zo vlug mogelijk door het multidisciplinair team geëvalueerd te worden. Elke beslissing tot fixatie kan steeds worden herzien Inspraak en overleg Gebruikersraad Binnen het woonzorgcentrum functioneert een gebruikersraad die minstens éénmaal per trimester vergadert. Alle bewoners, familieleden en mantelzorgers hebben de mogelijkheid om zich hierbij aan te sluiten. Om de goede werking van de gebruikersraad te verzekeren, wordt deze ondersteund door het personeel werkzaam in het woonzorgcentrum. De raad kan advies uitbrengen, hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek van de dagelijkse verantwoordelijke van het woonzorgcentrum, over alle aangelegenheden die de algemene werking van het woonzorgcentrum betreft. Van iedere vergadering wordt er een verslag gemaakt dat bezorgd wordt aan alle betrokkenen via publicatie in het huiskrantje. Communicatie Het woonzorgcentrum voert een actieve communicatie met de gebruiker en zijn omgeving m.b.t. de strategische beleidsbeslissingen van het management die een impact hebben op de dagelijkse werking van het centrum, op de kosten van het verblijf, of de aard van de aangeboden hulp- en dienstverlening. Opmerkingen of suggesties Aan de inkom van het woonzorgcentrum ligt er een register waarin suggesties of bemerkingen kunnen worden genoteerd. In het rustoord is er ook een ideeënbus waar men eventueel ook anoniem suggesties of bemerkingen kan deponeren. Klachten Klachten kunnen door bewoner, zijn familie of vertegenwoordiger of de bezoekers schriftelijk aan de klachtenbehandelaar worden gericht. De klachtenbehandelaar van de instelling moet aan de indiener het gevolg van zijn bemerking of klacht schriftelijk meedelen. Het klachtenregister kan bij de klachtenbehandelaar geconsulteerd worden. De bewoner of zijn vertegenwoordiger kan zich altijd wenden tot de Rusthuis-Infofoon van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, afdeling Inspectie en Toezicht Welzijn, op het nummer De Rusthuis-Infofoon is elke werkdag bereikbaar tussen 9u en 12u Vrijheid

19 Vrije meningsuiting is volledig gewaarborgd. Om een vreedzaam en harmonieus samenleven te bewaren, gedragen de bewoners zich onderling met de nodige achting, helpen ze elkaar en eerbiedigen ze de godsdienstige, filosofische en politieke overtuiging van eenieder. De directie waakt erover dat de bewoner de vrijheid heeft om al dan niet aan de godsdienstige praktijken deel te nemen. De vieringen worden aangekondigd in de stille ruimte Privacy Het woonzorgcentrum respecteert de privacy en de autonomie van de bewoner. Discretie behoort tot de attitude van het personeel. Het personeel is bovendien gebonden door het beroepsgeheim. De bewoner heeft recht op een strikte geheimhouding van zijn persoonlijke briefwisseling. Van deze regel kan afgeweken worden mits een schriftelijke overeenkomst met de bewoner en/of zijn vertegenwoordiger die aan de sociale dienst van de instelling de mogelijkheid kan geven om de post te openen en in overleg met de bewoner te behandelen Vroegtijdige zorgplanning Elke bewoner kan zijn wensen in verband met zijn verzorging en levenseinde kenbaar maken via een wensblad. Het wensblad wordt het best ingevuld in overleg met de huisarts, de behandelende specialist of andere zorgverlener. Aan elke bewoner wordt gevraagd een vertegenwoordiger aan te duiden die in zijn naam kan optreden wanneer hij niet meer in staat is zijn wensen betreffende zijn verdere zorgen kenbaar te maken. Wanneer doorgedreven palliatieve zorgen en ondersteuning voor het lijden geen oplossing meer bieden, kan de bewoner kiezen voor euthanasie. Hij doet dit in samenspraak met zijn arts. De beslissing zal door het personeel gerespecteerd worden. De genoteerde wensen liggen niet onherroepelijk vast. Op elk ogenblik kan de bewoner terugkomen op gemaakte afspraken Veiligheid Om zichzelf en anderen niet in gevaar te brengen, zijn volgende veiligheidsvoorschriften van toepassing : Het is de bewoner verboden : op de kamer gebruik te maken van supplementaire verwarmingstoestellen. toestellen met open vlam te gebruiken op de kamer (kaarsen, olielampjes, ). een eigen televisietoestel mee te brengen. te koken op de kamer. om het even welk elektrisch apparaat op de kamer te plaatsen met uitzondering van een scheerapparaat, haardroger, informatica-apparatuur, radio, video, dvd, klokradio, zonder de directie op de hoogte te stellen. stekkerdozen zonder aarding te gebruiken. Bij defect of beschadiging van snoeren, stekkers, stopcontacten, elektrische apparaten e.d.; zal de bewoner of zijn familie het personeel onmiddellijk op de hoogte brengen.

20 Meegebrachte elektrische apparaten en stekkerdozen moeten aan de wettelijke voorschriften voldoen. De richtlijnen die men moet volgen in geval van brand zijn aangebracht op verschillende plaatsen in het woonzorgcentrum. Het OCMW neemt initiatieven om de bewoners vertrouwd te maken met de evacuatiemogelijkheden. De bewoners zullen hierbij begeleid worden om het geheel van reddingsoperaties en evacuatiemogelijkheden te begrijpen. De dagelijks verantwoordelijke waakt er over dat de maatregelen van algemeen belang worden nagestreefd. Hiertoe is hij bevoegd alle lokalen te bezoeken, de individuele kamers inbegrepen. Het nazicht van de persoonlijke bezittingen van de bewoners mag evenwel enkel in hun aanwezigheid gebeuren. 4. Beëindigen van de overeenkomst 4.1. Proefperiode De eerste dertig dagen van het verblijf worden beschouwd als een proefperiode. De opzeggingsperiode wordt in dat geval zowel voor de bewoner als voor de beheersinstantie beperkt tot zeven dagen Opzegging door de bewoner Het staat iedere bewoner vrij het woonzorgcentrum definitief te verlaten mits inachtneming van een opzegtermijn van dertig dagen. Deze opzegging gebeurt met een aangetekend schrijven en wordt gericht Aan de voorzitter van het OCMW, Godshuisstraat 33, 1861 Meise of wordt voorgelegd ter ondertekening voor ontvangst. De opzegtermijn gaat in op de eerste dag die volgt op de ontvankelijke betekening ervan aan de beheersinstantie van het woonzorgcentrum. De dagprijs wordt aangerekend tot de laatste dag van de opzegtermijn Opzegging door het woonzorgcentrum Als de beheersinstantie van het woonzorgcentrum de schriftelijke overeenkomst wil beëindigen, bedraagt de opzeggingstermijn zestig dagen. Die termijn gaat in op de eerste dag die volgt op de ontvankelijke betekening ervan aan de bewoner. Het OCMW kan de opnameovereenkomst beëindigen in volgende gevallen: De bewoner vertoont gedragingen die zwaar storend zijn voor de medebewoners of voor de instelling zelf. In die gevallen wordt steeds het oordeel ingewonnen van de behandelende arts, in voorkomend geval ook de coördinerende arts en van het multidisciplinaire personeelsteam dat die persoon verzorgt. De bewoner pleegt zware inbreuken op de afsprakennota en/of de schriftelijke opnameovereenkomst van het woonzorgcentrum. De bewoner pleegt zware nalatigheden op de verplichting tot betaling van de verblijfskosten. De bewoner heeft voor het aangaan van de overeenkomst aan het OCMW onjuiste of onvolledige inlichtingen verstrekt over gegevens die zo essentieel zijn dat het OCMW de

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN RAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN RAAD PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW VLAAMS-BRABANT HALLE-VILVOORDE MEISE 1 UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN RAAD ZITTING VAN 16 april 2012 Aanwezig: Mevrouw BECQ

Nadere informatie

PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW VLAAMS-BRABANT HALLE-VILVOORDE MEISE

PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW VLAAMS-BRABANT HALLE-VILVOORDE MEISE PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW VLAAMS-BRABANT HALLE-VILVOORDE MEISE UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN RAAD ZITTING VAN 12 oktober 2011 Aanwezig: Mevrouw BECQ

Nadere informatie

PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW VLAAMS-BRABANT HALLE-VILVOORDE MEISE

PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW VLAAMS-BRABANT HALLE-VILVOORDE MEISE PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW VLAAMS-BRABANT HALLE-VILVOORDE MEISE 1 UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN RAAD ZITTING VAN 9 februari 2011 Aanwezig: Mevrouw BECQ

Nadere informatie

Charter van collectieve rechten en plichten Minderjarigenwerking

Charter van collectieve rechten en plichten Minderjarigenwerking Beheerder: vzw Provincialaat der Broeders van Liefde Maatschappelijke zetel: Stropstraat 119-9000 Gent Charter van collectieve rechten en plichten Minderjarigenwerking Dit charter een overeenkomst - geeft

Nadere informatie

Charter Collectief Dienst Inclusieve ondersteuning

Charter Collectief Dienst Inclusieve ondersteuning Charter Collectief Dienst Inclusieve ondersteuning CENTRUM VOOR MOTORISCH GEHANDICAPTEN DE HEIDE Industriepark 6 9820 MERELBEKE Tel. 09/252.28.96 Fax. 09/252.53.63 Statuut: VZW Centrum voor motorisch gehandicapten

Nadere informatie

Charter van collectieve rechten en plichten. Orthopedagogisch Centrum Huize Terloo, Kareelstraat 2 te 1674 Bellingen.

Charter van collectieve rechten en plichten. Orthopedagogisch Centrum Huize Terloo, Kareelstraat 2 te 1674 Bellingen. Kareelstraat 2-1674 Bellingen Tel (02) 363 09 50 Fax (02)363 09 60 www.huize.terloo.be e-mail: OC.Huize.Terloo@fracarita.org rekeningnummer: 433-3134171-29 Charter van collectieve rechten en plichten Orthopedagogisch

Nadere informatie

Charter collectieve rechten en plichten Kortopvang

Charter collectieve rechten en plichten Kortopvang 1 Charter collectieve rechten en plichten Kortopvang van vzw Wonen en Werken voor personen met Autisme (maart 2013) 1 Identificatie van de voorziening Kortopvang De Okkernoot Repingestraat 12 1570 Vollezele

Nadere informatie

ZITTING VAN 26 FEBRUARI 2014

ZITTING VAN 26 FEBRUARI 2014 ZITTING VAN 26 FEBRUARI 2014 AANWEZIG: Lieven MEERT, voorzitter; Jan ARIJS, Annelies VAN DEN NEUCKER, André VAN DEN STEEN, Jordy DE DOBBELEER, Bart MIGNON, Tineke VAN DER DONCK, Guy D'HAESELEER, Renaat

Nadere informatie

1.Goedkeuring ontwerpverslag van de openbare vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 02.04.2013

1.Goedkeuring ontwerpverslag van de openbare vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 02.04.2013 Verslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 07.05.2013 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Samenstelling: Mevrn. Liesbeth Van

Nadere informatie

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN SINT-NIKLAAS De Raad voor Maatschappelijk Welzijn

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN SINT-NIKLAAS De Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN SINT-NIKLAAS De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 27 februari 2014 De zitting heeft plaats in de raadzaal van het OCMW, Lod. de Meesterstraat 3

Nadere informatie

Charter Collectieve Rechten en Plichten. 2 De missie, visie, waarden, doelstellingen, strategie en ondersteuningsaanbod van de voorziening

Charter Collectieve Rechten en Plichten. 2 De missie, visie, waarden, doelstellingen, strategie en ondersteuningsaanbod van de voorziening Charter Collectieve Rechten en Plichten 1 Exacte identificatie MultiFunctioneel Centrum CAPELDERIJ vzw Vekenstraat 1 9255 Buggenhout tel.: (052)25 04 80 fax: (052)34 13 73 e-mail: info@capelderij.be Website:

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT BASISONDERWIJS

SCHOOLREGLEMENT BASISONDERWIJS TITEL I: ALGEMENE BEPALINGEN HOOFDSTUK 1- RECHTSGROND EN DEFINITIES Artikel 1 Dit schoolreglement is opgesteld in uitvoering van het decreet van 25 februari 1997 betreffende het basisonderwijs, hierna

Nadere informatie

ORDE- EN TUCHTREGLEMENT

ORDE- EN TUCHTREGLEMENT DEEL I ORDE- EN TUCHTREGLEMENT SECUNDAIR ONDERWIJS 5 INHOUD ORDE- EN TUCHTREGLEMENT TITEL I ALGEMENE BEPALINGEN Hoofdstuk 1: rechtsgrond en definities, artikelen 1 & 2 Hoofdstuk 2: toelatingsvoorwaarden,

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT BASISONDERWIJS

SCHOOLREGLEMENT BASISONDERWIJS TITEL I: ALGEMENE BEPALINGEN HOOFDSTUK 1 - RECHTSGROND EN DEFINITIES Artikel 1 Dit schoolreglement is opgesteld in uitvoering van het decreet van 25 februari 1997 betreffende het basisonderwijs, hierna

Nadere informatie

Besteknr. 2014_80033 Screening van de kandidaten voor de opleiding verpleegkundige en verzorgende/zorgkundige

Besteknr. 2014_80033 Screening van de kandidaten voor de opleiding verpleegkundige en verzorgende/zorgkundige Vlaamse overheid Beleidsdomein Werk en Sociale Economie Agentschap: Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding Besteknr. 2014_80033 Screening van de kandidaten voor de opleiding verpleegkundige

Nadere informatie

ZITTING VAN 19 JUNI 2008.

ZITTING VAN 19 JUNI 2008. ZITTING VAN 19 JUNI 2008. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN TROOST Tom, VAN DEN BERGHE Nelly, DE WOLF Rita, VAN MULDERS Dirk, MOORTGAT Liesbeth,

Nadere informatie

Vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 18 december 2012 om 20.00 uur.

Vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 18 december 2012 om 20.00 uur. OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN MAASMECHELEN Vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 18 december 2012 om 20.00 uur. AANWEZIG: Chr. De Cuyper, voorzitter N. Claesen, P. Debois,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden bij levering van Wlz-zorg in natura

Algemene Voorwaarden bij levering van Wlz-zorg in natura Algemene Voorwaarden bij levering van Wlz-zorg in natura 1. Algemeen ARTIKEL 1 - Definities a. cliënt: de natuurlijke persoon die zorg afneemt bij een zorgaanbieder; b. vertegenwoordiger: de curator of

Nadere informatie

Rob Stevens. Deel 1. Opdrachten en bevoegdheden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk

Rob Stevens. Deel 1. Opdrachten en bevoegdheden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk Rob Stevens Deel 1. Opdrachten en bevoegdheden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk Opdrachten en bevoegdheden van het Comité PB, de Ondernemingsraad en de Vakbondsafvaardiging Vakbeweging

Nadere informatie

ZITTING VAN 17 OKTOBER 2013

ZITTING VAN 17 OKTOBER 2013 ZITTING VAN 17 OKTOBER 2013-1- Tegenwoordig Marleen Ral, voorzitter; Kurt Ryon, burgemeester; Wim Mombaerts, Alex Trostmann, Geert Laureys, Jan Van hoof, Clémence Maes, schepenen; Jos Dewinter, Edy Van

Nadere informatie

Bestellingsopdracht levering ICT diensten voor Lotus Notes/Domino-ontwikkeling, CRM, CMS, Veiligheidsspecialisten.

Bestellingsopdracht levering ICT diensten voor Lotus Notes/Domino-ontwikkeling, CRM, CMS, Veiligheidsspecialisten. Algemene offerteaanvraag voor diensten BESTEKNUMMER FIT-ICT/2014/12 Bestellingsopdracht levering ICT diensten voor Lotus Notes/Domino-ontwikkeling, CRM, CMS, Veiligheidsspecialisten. INDIENING VAN DE OFFERTES

Nadere informatie

FAQ: de overgang naar hulpverleningszone op 1 januari 2015

FAQ: de overgang naar hulpverleningszone op 1 januari 2015 FAQ: de overgang naar hulpverleningszone op 1 januari 2015 INHOUDSTAFEL 1. Financiering van de hulpverleningszone... 19 1.1. Gemeentelijke dotatie... 19 1.1.1. Bereiken van een akkoord tussen de verschillende

Nadere informatie

OPRICHTING NV. in het kort " " naamloze vennootschap

OPRICHTING NV. in het kort   naamloze vennootschap OPRICHTING NV Repertorium nr. Datum : #/#/20#. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- " " in het kort " " naamloze vennootschap te

Nadere informatie

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Notulen open zitting Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 14 januari 2015-19:00 uur Locatie Raadzaal - St.-Martensstraat 11-9000 Gent Aanwezig De heer Rudy Coddens, voorzitter Mevrouw Evita Willaert,

Nadere informatie

Gemeenteraad: zitting van 23 oktober 2014 VERSLAG

Gemeenteraad: zitting van 23 oktober 2014 VERSLAG Gemeenteraad: zitting van 23 oktober 2014 VERSLAG Aanwezig: Geert Janssens: Voorzitter van de gemeenteraad; Manu Claes: Burgemeester; Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels, Kris Peetermans, Marleen

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE FBRB

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE FBRB HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE FBRB Definities: - Seizoen: periode van augustus van het ene jaar t/m juli van het volgende jaar - Bestuurslid: iedereen die een bestuurlijke taak vervult binnen de FBRB,

Nadere informatie

2 school: een pedagogisch geheel, waar onderwijs wordt georganiseerd en dat onder leiding staat van één directeur;

2 school: een pedagogisch geheel, waar onderwijs wordt georganiseerd en dat onder leiding staat van één directeur; SCHOOLREGLEMENT basisonderwijs TITEL I: ALGEMENE BEPALINGEN Hoofdstuk 1- Rechtsgrond en definities Artikel 1 Dit schoolreglement is opgesteld in uitvoering van het decreet van 25 februari 1997 betreffende

Nadere informatie

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN LUBBEEK

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN LUBBEEK PROVINCIE VLAAMS-BRABANT OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN LUBBEEK BELEIDSNOTA BUDGET 2010 1. INLEIDING De beleidsnota verwoordt het beleid dat de Raad voor Maatschappelijk Welzijn gedurende

Nadere informatie

vakbeweging Opdrachten en bevoegdheden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk, de Ondernemingsraad en de Vakbondsafvaardiging

vakbeweging Opdrachten en bevoegdheden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk, de Ondernemingsraad en de Vakbondsafvaardiging vakbeweging militantenmagazine van het ACV 10 januari 2004 Nr 597 Opdrachten en bevoegdheden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk, de Ondernemingsraad en de Vakbondsafvaardiging Verschijnt

Nadere informatie

Bestek nr. 2014/P27/S3/IT Support 2. Overheidsopdracht van diensten. Raamovereenkomsten betreffende de verlening van informaticadiensten

Bestek nr. 2014/P27/S3/IT Support 2. Overheidsopdracht van diensten. Raamovereenkomsten betreffende de verlening van informaticadiensten Bestek nr. 2014/P27/S3/IT Support 2 Overheidsopdracht van diensten Raamovereenkomsten betreffende de verlening van informaticadiensten Open offerteaanvraag FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Nadere informatie