L E D E N O V E R E E N K O M S T E N O V E R E E N K O M S T T O T A A N K O O P Z O N C E R T I F I C A T E N

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "L E D E N O V E R E E N K O M S T E N O V E R E E N K O M S T T O T A A N K O O P Z O N C E R T I F I C A T E N"

Transcriptie

1 Saturnusstraat 60 unit AH Den Haag L E D E N O V E R E E N K O M S T E N O V E R E E N K O M S T T O T A A N K O O P Z O N C E R T I F I C A T E N TUSSEN: 1. de toetredende persoon, hierna te noemen: het 'Lid'; en 2. COÖPERATIEVE VERENIGING SOLAR GREEN POINT DEN HAAG EO U.A., een coöperatieve vereniging met uitgesloten aansprakelijkheid, gevestigd en kantoorhoudende te (2516 AH) te s-gravenhage aan de Saturnusstraat 60, unit 17, ingeschreven in het handelsregister onder dossiernummer , hierna te noemen de Coöperatie ; hierna gezamenlijk ook aan te duiden als Partijen ; NEMEN HET VOLGENDE IN AANMERKING: A. De Coöperatie is opgericht bij notariële akte op 4 maart B. De Coöperatie heeft (onder meer) als doel het in eigendom verwerven en ten bate van haar leden exploiteren van een zonnestroominstallatie (de Installatie ), welke Installatie bestaat uit een aantal zonnepanelen en aanhorige voorzieningen, aangebracht op het dak van tennishal Thor de Bataaf, staande en gelegen aan de Ver-Huëllweg 2, 2585 JC Den Haag. De Installatie is verdeeld in 226 zonnepanelen, welke van tijd tot tijd uitgebreid of verkleind kan worden door 1

2 het bestuur van Coöperatie. Elk zonnepaneel correspondeert met één administratieve eenheid ( Zoncertificaat ). Elk zonnepaneel is voorzien van een geïnstalleerd vermogen van minimaal 270 wattpiek. C. Het Lid verkrijgt het recht op een Vergoeding voor de door het Lid verworven Zoncertificaten corresponderende opgewekte elektriciteit nadat hij daarvoor de Inbreng heeft voldaan. D. De Coöperatie levert de door de Installatie opgewekte elektriciteit aan een Energieleverancier waarvoor de Coöperatie een Vergoeding ontvangt. De Vergoeding zal worden uitbetaald aan de leden naar rato van het aantal Zoncertificaten dat een Lid bezit. De vergoeding kan door de Coöperatie, dan wel rechtstreeks door het Leveringsbedrijf worden uitbetaald aan de Leden. E. Alleen Leden kunnen Zoncertificaten kopen. De toetredende persoon zal door, al dan niet elektronische, aanvaarding van het aanbod tot koop van de Zoncertificaten tevens als Lid tot de Coöperatie toetreden. F. De toetredende persoon tevens heeft aanvaard dat het in eigendom verwerven en ten bate van haar leden exploiteren van de Installatie door de Coöperatie vooralsnog afhangt van het minimaal aantal te verkopen Zoncertificaten. Op het moment dat blijkt dat de Installatie niet gerealiseerd en/of geëxploiteerd kan gaan worden door de Coöperatie, dan krijgt het Lid de gehele Inbreng en alle overige betaalde kosten gerestitueerd. Restitutie vindt plaats binnen één maand nadat dit gebleken is. G. Partijen wensen hun afspraken, rechten en plichten verbonden aan het Lidmaatschap schriftelijk vast te leggen in deze tekst welke tekst de afspraken, rechten en plichten vertegenwoordigt. KOMEN OVEREEN ALS VOLGT: 1. Definities en interpretatie 1.1. In deze Overeenkomst hebben de volgende begrippen de volgende betekenis: a. Administratiekosten: de administratieve kosten gemoeid met berekening, afhandeling en correspondentie, per Lid. b. Beheerkosten: de kosten gemoeid met beheer, onderhoud en risicoverzekeringen van de Installatie, per Zoncertificaat per kalenderjaar. De Beheerkosten worden met ingang van 1 januari 2017 jaarlijks door de Coöperatie herzien, zoals vastgesteld overeenkomstig het 2

3 bepaalde in artikel 4.2. Leden die een Leveringsovereenkomst bij het Leveringsbedrijf hebben, komen in aanmerking voor een lagere bijdrage aan de Beheerkosten. De bijdrage wordt weer verhoogd naar het reguliere tarief zodra het Lid een Leveringsovereenkomst sluit met een andere Energieleverancier dan het Leveringsbedrijf. c. Coöperatie: de onder 2 genoemde partij bij deze Overeenkomst. d. Energieleverancier: elke rechtspersoon die elektriciteit verkoopt aan eindafnemers en die hiervoor over een leveringsvergunning beschikt voor de Nederlandse markt. e. Entreevergoeding: een bij aanvang van het Lidmaatschap door het Lid verschuldigde vergoeding voor administratiekosten, indien van toepassing. f. Inbreng: de door het Lid aan de Coöperatie te betalen vergoeding van 365,00 (zegge: driehonderd vijf en zestig euro) die recht geeft op één Zoncertificaat. g. Installatie: de installatie omschreven in overweging B h. Leveringsbedrijf: Eneco Consumenten B.V. ingeschreven in het handelsregister onder dossiernummer , dan wel of enige andere onderneming waaraan de Coöperatie van tijd tot tijd de Opbrengst zal leveren. i. Leveringsovereenkomst: de overeenkomst tot levering van (onder meer) elektriciteit tussen het Lid en het Leveringsbedrijf, zo het Lid besluit om met het Leveringsbedrijf zodanige overeenkomst te sluiten. j. Lid: de onder 1 genoemde partij bij deze Overeenkomst. k. Lidmaatschap: alle rechten en plichten van een Lid met de Coöperatie, die voortvloeien uit de Statuten en deze Overeenkomst. l. Modelcontracttarief: een marktgemiddeld tarief, dat 2 keer per jaar door het Leveringsbedrijf wordt vastgesteld in overleg met de consumentenorganisaties, waarvan voorwaarden en prijzen overzichtelijk en vergelijkbaar tussen de verschillende energiemaatschappijen zijn vastgesteld. (ter illustratie: voor 2014 was het gemiddelde Modelcontracttarief van het Leveringsbedrijf 0,061 per kwh.) De Vergoeding corresponderend met de opgewekte elektriciteit vindt plaats op basis van het Modelcontracttarief, een en ander overeenkomstig het bepaalde in artikel 3 van deze Overeenkomst. m. Partijen: het Lid en de Coöperatie gezamenlijk. n. Opbrengst: de door de Installatie opgewekte elektrische energie in kilowattuur (kwh). 3

4 o. Overeenkomst: deze overeenkomst. p. Statuten: de statuten van de Coöperatie zoals vastgesteld bij oprichting d.d. 4 maart 2015 en zoals die van tijd tot tijd zullen luiden. q. Terugneemprijs: de door de Coöperatie jaarlijks te bepalen vergoeding per Zoncertificaat die de Coöperatie uitkeert aan het Lid bij einde van diens Lidmaatschap. r. Uitgifteprijs: de door de Coöperatie jaarlijks te bepalen prijsstelling per Zoncertificaat, die de Coöperatie heeft terugontvangen van Leden door beëindiging van het Lidmaatschap, die opnieuw kunnen worden uitgegeven aan aspirant Leden van de Coöperatie. s. Vergoeding: de jaarlijkse opbrengst in geld van de opgewekte elektriciteit. t. Zoncertificaat: het recht op de met de opgewekte elektriciteit corresponderende opbrengst van één zonnepaneel, onderdeel uitmakende van de Installatie Door aankoop van minimaal één Zoncertificaat wordt de toetredende persoon tevens Lid van de Coöperatie. Het Lid stemt als zodanig in met hetgeen in deze Overeenkomst is bepaald Indien een of meer bepalingen van deze Overeenkomst nietig, vernietigbaar of anderszins niet-afdwingbaar zijn, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht en treedt desnoods zonder tussenkomst van partijen voor de niet-afdwingbare bepaling een afdwingbare bepaling in de plaats die de strekking van de niet-afdwingbare bepaling zoveel mogelijk benadert Indien en voor zover deze Overeenkomst, de statuten van de Coöperatie, de Leveringsovereenkomst met het Leveringsbedrijf strijdig zijn, geldt de volgende rangorde: A. Statuten van de Coöperatie B. deze Overeenkomst C. Leveringsovereenkomst met het Leveringsbedrijf Waarbij geldt dat A boven B gaat en B boven C De Overeenkomst omvat de volledige rechtsverhouding tussen de Coöperatie en het Lid. Afwijkingen van de Overeenkomst zijn slechts geldig voor zover zij door de Coöperatie schriftelijk zijn aanvaard. 4

5 2. Voorwaarden voor Lidmaatschap, Zoncertificaten en Inbreng 2.1. Het Lidmaatschap wordt aangegaan onder de volgende opschortende voorwaarden: a. Het Lid heeft de eenmalige Entreevergoeding van 0,00 (zegge: nul euro) voldaan. b. Het Lid heeft voor ieder Zoncertificaat dat hij neemt de Inbreng voldaan alsmede de voor het lopende kalenderjaar of gedeelte ervan verschuldigde Beheerkosten en Administratiekosten Het Lid verwerft een aantal Zoncertificaten, à 365,00 (zegge: driehonderd vijf en zestig euro) per stuk, en voldoet de totale Inbreng de Entreevergoeding, de Administratiekosten van jaar 1 en de Beheerkosten van jaar 1 direct na de totstandkoming van deze overeenkomst, waarbij eventueel door het Lid aanbetaalde gelden in mindering worden gebracht op het totaal. De hoogte van de bijkomende kosten wordt omschreven in artikel 4 van deze Overeenkomst Indien het Lid het resterende bedrag van de Inbreng niet of niet tijdig voldoet, heeft de Coöperatie het recht tot onvoorwaardelijke opzegging van de Overeenkomst. De eventuele aanbetaling zal worden teruggestort op de bij de Coöperatie bekende bankrekening van het Lid, eventueel na aftrek van gemaakte administratiekosten Het Lid verklaart kennis genomen te hebben van de Statuten van de Coöperatie alsmede kennis te hebben genomen van wijze waarop hij zijn Lidmaatschap kan beëindigen De Zoncertificaten zijn persoonlijk en niet overdraagbaar, behoudens in de gevallen geregeld in 5.2 (beëindiging Lidmaatschap) en 5.6 (overlijden). 3. De Opbrengst en Vergoeding 3.1. De Opbrengst wordt telkens na afloop van een kalenderjaar door de Coöperatie in overleg met het Leveringsbedrijf bepaald. Het Lid verklaart bekend te zijn met het feit dat prognoses over de Opbrengst indicatief zijn en dat daaraan geen rechten kunnen worden ontleend. De werkelijk gerealiseerde Opbrengst is afhankelijk van een veelheid van factoren en wordt niet door de Coöperatie en daarbij betrokken personen gegarandeerd. Het Lid zal jegens de Coöperatie, haar oprichters, bestuurders en commissarissen geen aanspraak maken op vergoeding van vermeende schade wegens tegenvallende Opbrengst. Voorts is het Lid er mee bekend dat de Coöperatie niet onder toezicht staat van de AFM De Coöperatie zal voor de Opbrengst een vergoeding per kwh betalen. Het Lid stemt er mee in dat deze Vergoeding mogelijk jaarlijks via het Leveringsbedrijf aan het Lid zal worden 5

6 uitbetaald. Voor alle leden zal de Coöperatie vergoeden ter hoogte van het gemiddelde Modelcontracttarief van het Leveringsbedrag van het kalenderjaar waarin productie heeft plaatsgevonden. Tevens zal de Coöperatie de opbrengst vanuit de toegekende SDE+ beschikking uit laten keren aan de Leden. De Vergoeding kan worden verrekend op de energienota van de Leden die een Leveringsovereenkomst met het Leveringsbedrijf hebben Het Lid geeft de Coöperatie ondubbelzinnig toestemming bepaalde persoonsgegevens te verstrekken aan de Belastingdienst indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een voordeliger fiscaal regime. De gegevensverstrekking geschiedt in overeenstemming met de wet en de gegevens worden moeten verzameld voor uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden. In dit kader geldt tevens artikel 47 van de Algemene wet inzake Rijksbelastingen waarin geregeld is dat een iedere verplicht is de Belastingdienst te voorzien van alle gegevens die van belang kunnen zijn voor de belastingheffing. 4. Beheerkosten en Administratiekosten 4.1. De Beheerkosten strekken tot dekking van alle met het beheer, onderhoud en risicoverzekering van de Installatie gemoeide kosten. Het Lid is ter zake in geen geval jegens de Coöperatie tot meer gehouden dan het voldoen van de Beheerkosten. De Installatie wordt onder meer verzekerd tegen schade, diefstal, brand, vandalisme, weersinvloeden, met uitzondering van schade als gevolg van terrorisme en oorlog, waarbij als uitgangspunt geldt dat de verzekerde waarde gebaseerd is op de actuele boekwaarde Het Lid is jaarlijks voor ieder Zoncertificaat dat hij houdt naar verwachting 8,00 (zegge: acht euro) Beheerkosten per Zoncertificaat per kalenderjaar verschuldigd aan de Coöperatie. De Beheerkosten worden met ingang van 1 januari 2017 jaarlijks door de Coöperatie geïndexeerd en mogelijk herzien ten gevolge van sterk gewijzigde omstandigheden. De Coöperatie maakt de herziene beheerkosten ten minste 30 dagen voor aanvang van het kalenderjaar waarop die kosten betrekking hebben aan de Leden bekend. Het totaal van de verschuldigde Beheerkosten wordt door de Coöperatie bij het aangaan van het lidmaatschap en vervolgens jaarlijks aan het Lid in rekening gebracht voor het lopende kalenderjaar, ofwel ze worden in mindering gebracht van de jaarlijkse Vergoeding. Indien van toepassing zal betaling van deze kosten binnen 30 dagen na factuurdatum plaats dienen te vinden Leden die een Leveringsovereenkomst bij het Leveringsbedrijf hebben komen in aanmerking voor een reductie van 2,00 (zegge: twee euro) op de Beheerkosten per Zoncertificaat per kalenderjaar voor de duur van het Lidmaatschap. Voor het eerste jaar betalen deze Leden derhalve 8,00 (zegge: acht euro) Beheerkosten per Zoncertificaat. De reductie wordt door het Leveringsbedrijf verrekend met de jaarlijkse uitkering van de vergoeding, dan wel wordt deze reductie verrekend via de Coöperatie, en wordt op maximaal 15 Zoncertificaten 6

7 toegepast. Indien deze Leden meerdere Zoncertificaten houden, wordt het reguliere tarief voor de Beheerkosten jaarlijks door de Coöperatie aan het Lid in rekening gebracht voor het lopende kalenderjaar. 5. Beëindiging Lidmaatschap en gevolgen daarvan 5.1. Het Lid dat zijn Lidmaatschap van de Coöperatie wenst te beëindigen, dient het Lidmaatschap uiterlijk op 1 november van het lopende kalenderjaar schriftelijk op te zeggen tegen het einde van dat kalenderjaar. Zodra de opzegging door de Coöperatie is bevestigd, is zij onherroepelijk. Als gevolg van opzegging eindigt het Lidmaatschap met ingang van 1 januari van het kalenderjaar, volgend op het kalenderjaar waarin de opzegging door de Coöperatie is ontvangen Zodra het Lidmaatschap eindigt, vervallen de door het Lid gehouden Zoncertificaten aan de Coöperatie en kan het Lid de aan de Zoncertificaten verbonden rechten voor zover die daarna verschijnen niet meer uitoefenen. Het Lid verkrijgt per Zoncertificaat een vordering op de Coöperatie gelijk aan de Terugneemprijs zoals die gold in het kalenderjaar van beëindiging, overeenkomstig 5.4. Behoudens in gevallen als bedoeld in 5.3 voldoet de Coöperatie binnen 30 dagen, volgend op de dag van beëindiging van het Lidmaatschap de Terugneemprijs aan het Lid Om te voorkomen dat de Coöperatie in enig jaar voor een te grote hoeveelheid Zoncertificaten een Terugneemprijs moet betalen, waardoor een te groot beslag gelegd zou worden op de haar ter beschikking staande financiële middelen, betaalt de Coöperatie jaarlijks voor maximaal 15% van het totaal van de uitgegeven Zoncertificaten de Terugneemprijs. Indien en in zoverre in enig kalenderjaar reeds voor 15% van de op dat moment uitgegeven Zoncertificaten aan leden een Terugneemprijs is betaald, wordt voor de overige Zoncertificaten die overeenkomstig 5.2 aan de Coöperatie zijn vervallen de daarin genoemde betalingstermijn met maximaal 12 maanden verlengd. Over de verschuldigde Terugneemprijs per Zoncertificaat zal de Coöperatie een marktconforme rente vergoeden. De Coöperatie behoudt te allen tijde het recht de Terugneemprijs desondanks eerder te betalen. De Coöperatie zal haar Leden geïnformeerd houden voor hoeveel Zoncertificaten in enig kalenderjaar reeds een Terugneemprijs is betaald, en welke rente bij de toepassing van artikel 5.3 zal worden vergoed. Betaling van de Terugneemprijs geschiedt op basis van volgorde waarin leden hun Lidmaatschap hebben beëindigd De Coöperatie bepaalt jaarlijks de in het volgende kalenderjaar geldende Terugneemprijs en deelt die uiterlijk op 30 november voorafgaand aan het jaar waarin zij van toepassing zal zijn aan de Leden mede. Bij het bepalen van de Terugneemprijs wordt in ieder geval in aanmerking genomen de op dat moment verwachte ontwikkeling van de marktprijzen van 7

8 zonnepanelen en de energietarieven, alsmede alle overige marktomstandigheden die het bestuur relevant acht. Het Lid verklaart zich ermee bekend dat de ontwikkeling van de Terugneemprijs gedurende de looptijd van de Overeenkomst wegens onvoorzienbare ontwikkelingen in de markt in aanzienlijke mate kan afwijken van hetgeen hij daarvan op basis van de huidige marktomstandigheden kan verwachten. Het Lid aanvaardt het hieraan verbonden risico en doet afstand van zijn recht de Coöperatie, haar oprichters, bestuurders en commissarissen alsmede het Leveringsbedrijf ter zake aansprakelijk te stellen De Coöperatie is bevoegd om voor de gedeelten van de Installatie waarvan zij de Zoncertificaten heeft ingenomen nieuwe Zoncertificaten uit te geven tegen Uitgifteprijs die gemaximeerd is tot de Terugneemprijs. De Coöperatie streeft ernaar de ingenomen Zoncertificaten steeds zo snel als mogelijk weer uit te geven aan bestaande of nieuwe Leden. Per uitgifte van Zoncertificaten aan leden die reeds Lid waren van de Coöperatie, kunnen door de Coöperatie eenmalig Entreekosten à 35,- in rekening worden gebracht per Lid, onafhankelijk van het betreffende aantal zonnepanelen Het Lidmaatschap eindigt voorts in de gevallen en op de wijze zoals voorzien in de Statuten, waaronder het overlijden van het Lid. In dat laatste geval kunnen de erfgenamen van het Lid de Zoncertificaten aan de Coöperatie aanbieden overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 5.1 t/m 5.2 van deze Overeenkomst, dan wel ervoor kiezen deze zoncertificaten door tussenkomst van de Coöperatie aan een of meer van hen te laten overdragen. 6. Duur en beëindiging van de Overeenkomst 6.1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van het Lidmaatschap en eindigt van rechtswege zodra het Lidmaatschap om welke reden dan ook eindigt. Zodra het Lidmaatschap eindigt, vervallen de door het Lid gehouden Zoncertificaten aan de Coöperatie en verkrijgt het Lid per Zoncertificaat een vordering op de Coöperatie gelijk aan de Terugneemprijs, overeenkomstig 5.2, 5.3 en De Overeenkomst eindigt tevens van rechtswege indien niet binnen drie maanden na het sluiten ervan de in artikel 2.1 bedoelde opschortende voorwaarden zijn vervuld De Coöperatie kan de Overeenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen indien het Lid tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst en hij, nadat de Coöperatie hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld waarbij hem een termijn van 30 dagen is gegund zijn verplichtingen alsnog na te komen, blijft tekortschieten in de nakoming van zijn verplichtingen onder de Overeenkomst; Partijen verklaren zich ermee akkoord dat deze omstandigheden, voor zover niet reeds in de Statuten voorzien, omstandigheden zijn waarin in redelijkheid niet van de Coöperatie 8

9 gevergd kan worden het Lidmaatschap voort te zetten, zodat in deze gevallen opzegging door de Coöperatie van het Lidmaatschap met onmiddellijke ingang gerechtvaardigd is. Zodra het Lidmaatschap eindigt, vervallen de door het Lid gehouden Zoncertificaten aan de Coöperatie en verkrijgt het Lid per Zoncertificaat een vordering op de Coöperatie gelijk aan de Terugneemprijs. 7. Overige bepalingen 7.1. De administratie van de Coöperatie strekt tot volledig bewijs van de rechten en verplichtingen van Partijen over en weer, behoudens tegenbewijs Indien door omstandigheden die buiten de macht van de Coöperatie liggen niet langer in redelijkheid kan worden gevergd dat de Coöperatie de Installatie geheel of gedeeltelijk in stand houdt, zal de Coöperatie zich inspannen om een zoveel mogelijk gelijkwaardige installatie ter beschikking te verkrijgen of, indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, het Lid een redelijke vergoeding bieden De aansprakelijkheid van de Coöperatie voor directe schade aan personen en zaken is, voor zover niet reeds uitgesloten in deze Overeenkomst, beperkt tot enige uitkering van de verzekering van de Coöperatie minus het eigen risico, dan wel, indien de verzekeraar om welke reden dan ook niet uitkeert, tot ten hoogste de Beheerkosten die het Lid in één kalenderjaar verschuldigd is. Aansprakelijkheid voor andere schade is uitgesloten Het Lid geeft toestemming dat de Coöperatie haar persoonsgegevens aan het Leveringsbedrijf (Eneco Consumenten B.V.) verstrekt zodat deze de Vergoeding uit kan keren Op deze Overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing Indien en voor zover, als gevolg van een wetswijzing, een aanpassing van de ledenovereenkomst en/of de statuten van de coöperatie noodzakelijk is om voor een lager of anderszins voordeliger tarief of regime voor (energie)belasting in aanmerking te komen, dan zal deze ledenovereenkomst en/of de statuten worden aangepast. Het Lid verklaart zich bij voorbaat akkoord met de wijzigingen van de Ledenovereenkomst en/of de statuten voor zover deze noodzakelijk zijn om in aanmerking te komen voor dit lagere of anderszins voordeliger tarief of regime, en zal in een ledenvergadering waarin deze aanpassingen aan de orde zijn met het voorstel tot statutenwijziging instemmen Bij een wijziging van de Statuten van de Coöperatie, geldt de meest recente versie van de Statuten. 9

10 7.8. Geschillen die voortvloeien uit deze Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te s-gravenhage behoudens indien op grond van de wet een andere rechter (mede) bevoegd is. Aldus opgemaakt te s-gravenhage op 24 april 2015 De Coöperatie voor deze: Richard Bevelander Stan Verheijen 10

L E D E N O V E R E E N K O M S T E N O V E R E E N K O M S T T O T A A N K O O P Z O N C E R T I F I C A T E N

L E D E N O V E R E E N K O M S T E N O V E R E E N K O M S T T O T A A N K O O P Z O N C E R T I F I C A T E N L E D E N O V E R E E N K O M S T E N O V E R E E N K O M S T T O T A A N K O O P Z O N C E R T I F I C A T E N TUSSEN: 1. De heer naam (nr ###) woonachtig te plaatsnaam aan de adres hierna te noemen:

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 INDEX. algemeen

Hoofdstuk 1 INDEX. algemeen INDEX Hoofdstuk 1 algemeen 1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Opdracht aan FLORALIA 4. Uitvoering van de Opdracht 5. Opzegging van de Opdracht 6. Bevestiging Overeenkomst 7. Verplichtingen Opdrachtgever

Nadere informatie

Coöperatiereglement. Definities Artikel 1. In het kader van dit reglement gelden de volgende definities:

Coöperatiereglement. Definities Artikel 1. In het kader van dit reglement gelden de volgende definities: Coöperatiereglement Definities Artikel 1 In het kader van dit reglement gelden de volgende definities: a. Coöperatie: de Coöperatie AB Vakwerk Groep U.A, gevestigd te (8601 WT) Sneek aan de Zeilmakersstraat

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: Diensten: Producten: Marga s Werk: Overeenkomst: Opdrachtgever: Consument:

Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: Diensten: Producten: Marga s Werk: Overeenkomst: Opdrachtgever: Consument: Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt. Zowel op papier als elektronisch. Diensten: alle

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN COÖPERATIEVE VERENIGING CRANENDONCK//NET u.a.

ALGEMENE VOORWAARDEN COÖPERATIEVE VERENIGING CRANENDONCK//NET u.a. ALGEMENE VOORWAARDEN COÖPERATIEVE VERENIGING CRANENDONCK//NET u.a. April 2015 Artikel 1 Definities Aansluiting: de mogelijkheid gebruik te maken van de door Cranendonck//NET aangeboden glasvezelaansluiting.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Bijlage B1 Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers 1 augustus 2013 Versie 2013 Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden

Nadere informatie

Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan consumenten.

Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan consumenten. Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan consumenten. Stroom en gas van Met de eenvoud van energie Bijzondere Voorwaarden voor levering van energie aan consumenten. Artikel 1 Algemeen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Creatieve Boekhouding BV

Algemene voorwaarden Creatieve Boekhouding BV DEEL I: Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Creatieve Boekhouding BV Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon

Nadere informatie

Bevestigingsbrief. Geachte [klant], Welkom als klant bij BAS Nederland B.V.

Bevestigingsbrief. Geachte [klant], Welkom als klant bij BAS Nederland B.V. Bevestigingsbrief Geachte [klant], Welkom als klant bij BAS Nederland B.V. Onze gegevens Naam: BAS Nederland B.V. Postadres: Rivium Oostlaan 43 Postcode: 2909 LL Plaats: Capelle aan den IJssel Telefoonnummer:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Levering Elektriciteit aan grootzakelijke Afnemers

Algemene voorwaarden Levering Elektriciteit aan grootzakelijke Afnemers Algemene voorwaarden Levering Elektriciteit aan grootzakelijke Afnemers Artikel 1. Definities Voor zover niet anders vermeld, gelden in deze algemene voorwaarden de volgende definities: Aansluiting : Een

Nadere informatie

Algemene voorwaarden CCB

Algemene voorwaarden CCB Algemene voorwaarden CCB Algemene voorwaarden van Call Center Benelux B.V. gevestigd en kantoorhoudend te 5707 AZ Helmond aan de De Hoefkens 5/A hierna te noemen: CCB Artikel 1. Definities 1.1 In deze

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN van Kievit Rijnmond BV (niet consumenten)

ALGEMENE VOORWAARDEN van Kievit Rijnmond BV (niet consumenten) ALGEMENE VOORWAARDEN van Kievit Rijnmond BV (niet consumenten) Artikel 1: Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk

Nadere informatie

Reglement en Uitvoeringsbesluit Reductieregeling AB Midden Nederland

Reglement en Uitvoeringsbesluit Reductieregeling AB Midden Nederland Reglement en Uitvoeringsbesluit Reductieregeling AB Midden Nederland Per 12 november 2012 REGLEMENT REDUCTIEREGELING Definities Artikel 1 In dit reglement reductieregeling gelden de volgende definities:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013)

Algemene Voorwaarden. voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van stroom en gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van stroom en gas aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van stroom en gas aan kleinverbruikers Preambule Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen nadat daarover voor consumenten in het kader van de Coördi natie

Nadere informatie

september 2013 CNB reglement postbus 31 2160 AA Lisse 0252-431431 Coöperatieve Nederlandse Bloembollencentrale (U.A.) Lisse

september 2013 CNB reglement postbus 31 2160 AA Lisse 0252-431431 Coöperatieve Nederlandse Bloembollencentrale (U.A.) Lisse CNB reglement september 2013 Coöperatieve Nederlandse Bloembollencentrale (U.A.) Lisse postbus 31 2160 AA Lisse 0252-431431 INDEX Hoofdstuk 1 Algemeen 1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Opdracht aan

Nadere informatie

GEHEEL GEWIJZIGDE AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST 26 NOVEMBER 2014. inzake BRIGHT PENSIONS N.V. tussen CJP@WORK B.V. ANNEINVEST B.V. NIEUWPENSIOEN B.V.

GEHEEL GEWIJZIGDE AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST 26 NOVEMBER 2014. inzake BRIGHT PENSIONS N.V. tussen CJP@WORK B.V. ANNEINVEST B.V. NIEUWPENSIOEN B.V. GEHEEL GEWIJZIGDE AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST 26 NOVEMBER 2014 inzake BRIGHT PENSIONS N.V. tussen CJP@WORK B.V. ANNEINVEST B.V. NIEUWPENSIOEN B.V. BRIGHTNL COÖPERATIE U.A. C.G. PETERS A.C. BEIJERINCK-VLEK

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013)

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Bij deze

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Recht Wel Juristen en Mediators. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel.

Algemene voorwaarden Recht Wel Juristen en Mediators. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel.nl Artikel 1 DEFINITIES 1. Algemene voorwaarden: de onderhavige bepalingen. 2. Recht Wel: de eenmanszaak Recht Wel Juristen en

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Levering elektriciteit en gas kleingebruikers 2013.

Algemene Voorwaarden Levering elektriciteit en gas kleingebruikers 2013. Algemene Voorwaarden Levering elektriciteit en gas kleingebruikers 2013. Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden op de internetsite van de leverancier (zie www.nle.nl)

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2006 voor levering van elektriciteit aan kleinverbruikers. Toelichting op de Algemene Voorwaarden 2006. Kwaliteitscriteria Anode

Algemene Voorwaarden 2006 voor levering van elektriciteit aan kleinverbruikers. Toelichting op de Algemene Voorwaarden 2006. Kwaliteitscriteria Anode Algemene Voorwaarden 2006 voor levering van elektriciteit aan kleinverbruikers Toelichting op de Algemene Voorwaarden 2006 Kwaliteitscriteria Anode 12 november 2006 1/1 12 november 2006 Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Budget TM Energie voor levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers

Algemene voorwaarden van Budget TM Energie voor levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Algemene voorwaarden van Budget TM Energie voor levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Bij deze Algemene voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden op www.budgetenergie.nl/algemene-voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden betreffende overeenkomsten met Syntri ERP B.V.

Algemene voorwaarden betreffende overeenkomsten met Syntri ERP B.V. Algemene voorwaarden betreffende overeenkomsten met Syntri ERP B.V. Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden MKB Energie 2006 voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden MKB Energie 2006 voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden MKB Energie 2006 voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden op www.mkbenergie.nl en

Nadere informatie

ONLINY Algemene Voorwaarden

ONLINY Algemene Voorwaarden ONLINY Algemene Voorwaarden 1 Algemene voorwaarden Onliny 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden (hierna voorwaarden) wordt verstaan onder: a) Onliny: bedrijf, gevestigd aan de Marcantilaan 7,

Nadere informatie

Algemene Elektriciteitsleveringsvoorwaarden GDF SUEZ Energie Nederland N.V. voor zakelijke verbruikers

Algemene Elektriciteitsleveringsvoorwaarden GDF SUEZ Energie Nederland N.V. voor zakelijke verbruikers Algemene Elektriciteitsleveringsvoorwaarden GDF SUEZ Energie Nederland N.V. voor zakelijke verbruikers versie april 2013 (hierna: Algemene Voorwaarden ) www.gdfsuez.nl GDF SUEZ Energie Nederland N.V.,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor Financiële Derivaten voor professionele Klanten van de Rabobank

Algemene Voorwaarden voor Financiële Derivaten voor professionele Klanten van de Rabobank Algemene Voorwaarden voor Financiële Derivaten voor professionele Klanten van de Rabobank Rabobank. Een bank met ideeën. Algemene Voorwaarden voor Financiële Derivaten voor professionele Klanten van de

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Symbus B.V.

Algemene Voorwaarden Symbus B.V. Algemene Voorwaarden Symbus B.V. Dit document bevat de tekst van de Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op alle aanvragen, aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten tussen Symbus B.V. en haar

Nadere informatie

Algemene bedrijfsvoorwaarden

Algemene bedrijfsvoorwaarden Algemene bedrijfsvoorwaarden 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Algemeen 3 Artikel 1. Definities 3 Artikel 2. Toepasselijkheid 3 Artikel 3. Opdracht 4 Artikel 4. Opzegging Opdracht 4 Artikel 5. Einde van

Nadere informatie

ABFRL&NH0019. Reglement Reductieregeling

ABFRL&NH0019. Reglement Reductieregeling ABFRL&NH0019 Reglement Reductieregeling November 2010 Reglement en Uitvoeringsbesluit Reductieregeling 1 REGLEMENT REDUCTIEREGELING Definities Artikel 1 In dit reglement reductieregeling gelden de volgende

Nadere informatie