L E D E N O V E R E E N K O M S T E N O V E R E E N K O M S T T O T A A N K O O P Z O N C E R T I F I C A T E N

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "L E D E N O V E R E E N K O M S T E N O V E R E E N K O M S T T O T A A N K O O P Z O N C E R T I F I C A T E N"

Transcriptie

1 Saturnusstraat 60 unit AH Den Haag L E D E N O V E R E E N K O M S T E N O V E R E E N K O M S T T O T A A N K O O P Z O N C E R T I F I C A T E N TUSSEN: 1. de toetredende persoon, hierna te noemen: het 'Lid'; en 2. COÖPERATIEVE VERENIGING SOLAR GREEN POINT DEN HAAG EO U.A., een coöperatieve vereniging met uitgesloten aansprakelijkheid, gevestigd en kantoorhoudende te (2516 AH) te s-gravenhage aan de Saturnusstraat 60, unit 17, ingeschreven in het handelsregister onder dossiernummer , hierna te noemen de Coöperatie ; hierna gezamenlijk ook aan te duiden als Partijen ; NEMEN HET VOLGENDE IN AANMERKING: A. De Coöperatie is opgericht bij notariële akte op 4 maart B. De Coöperatie heeft (onder meer) als doel het in eigendom verwerven en ten bate van haar leden exploiteren van een zonnestroominstallatie (de Installatie ), welke Installatie bestaat uit een aantal zonnepanelen en aanhorige voorzieningen, aangebracht op het dak van tennishal Thor de Bataaf, staande en gelegen aan de Ver-Huëllweg 2, 2585 JC Den Haag. De Installatie is verdeeld in 226 zonnepanelen, welke van tijd tot tijd uitgebreid of verkleind kan worden door 1

2 het bestuur van Coöperatie. Elk zonnepaneel correspondeert met één administratieve eenheid ( Zoncertificaat ). Elk zonnepaneel is voorzien van een geïnstalleerd vermogen van minimaal 270 wattpiek. C. Het Lid verkrijgt het recht op een Vergoeding voor de door het Lid verworven Zoncertificaten corresponderende opgewekte elektriciteit nadat hij daarvoor de Inbreng heeft voldaan. D. De Coöperatie levert de door de Installatie opgewekte elektriciteit aan een Energieleverancier waarvoor de Coöperatie een Vergoeding ontvangt. De Vergoeding zal worden uitbetaald aan de leden naar rato van het aantal Zoncertificaten dat een Lid bezit. De vergoeding kan door de Coöperatie, dan wel rechtstreeks door het Leveringsbedrijf worden uitbetaald aan de Leden. E. Alleen Leden kunnen Zoncertificaten kopen. De toetredende persoon zal door, al dan niet elektronische, aanvaarding van het aanbod tot koop van de Zoncertificaten tevens als Lid tot de Coöperatie toetreden. F. De toetredende persoon tevens heeft aanvaard dat het in eigendom verwerven en ten bate van haar leden exploiteren van de Installatie door de Coöperatie vooralsnog afhangt van het minimaal aantal te verkopen Zoncertificaten. Op het moment dat blijkt dat de Installatie niet gerealiseerd en/of geëxploiteerd kan gaan worden door de Coöperatie, dan krijgt het Lid de gehele Inbreng en alle overige betaalde kosten gerestitueerd. Restitutie vindt plaats binnen één maand nadat dit gebleken is. G. Partijen wensen hun afspraken, rechten en plichten verbonden aan het Lidmaatschap schriftelijk vast te leggen in deze tekst welke tekst de afspraken, rechten en plichten vertegenwoordigt. KOMEN OVEREEN ALS VOLGT: 1. Definities en interpretatie 1.1. In deze Overeenkomst hebben de volgende begrippen de volgende betekenis: a. Administratiekosten: de administratieve kosten gemoeid met berekening, afhandeling en correspondentie, per Lid. b. Beheerkosten: de kosten gemoeid met beheer, onderhoud en risicoverzekeringen van de Installatie, per Zoncertificaat per kalenderjaar. De Beheerkosten worden met ingang van 1 januari 2017 jaarlijks door de Coöperatie herzien, zoals vastgesteld overeenkomstig het 2

3 bepaalde in artikel 4.2. Leden die een Leveringsovereenkomst bij het Leveringsbedrijf hebben, komen in aanmerking voor een lagere bijdrage aan de Beheerkosten. De bijdrage wordt weer verhoogd naar het reguliere tarief zodra het Lid een Leveringsovereenkomst sluit met een andere Energieleverancier dan het Leveringsbedrijf. c. Coöperatie: de onder 2 genoemde partij bij deze Overeenkomst. d. Energieleverancier: elke rechtspersoon die elektriciteit verkoopt aan eindafnemers en die hiervoor over een leveringsvergunning beschikt voor de Nederlandse markt. e. Entreevergoeding: een bij aanvang van het Lidmaatschap door het Lid verschuldigde vergoeding voor administratiekosten, indien van toepassing. f. Inbreng: de door het Lid aan de Coöperatie te betalen vergoeding van 365,00 (zegge: driehonderd vijf en zestig euro) die recht geeft op één Zoncertificaat. g. Installatie: de installatie omschreven in overweging B h. Leveringsbedrijf: Eneco Consumenten B.V. ingeschreven in het handelsregister onder dossiernummer , dan wel of enige andere onderneming waaraan de Coöperatie van tijd tot tijd de Opbrengst zal leveren. i. Leveringsovereenkomst: de overeenkomst tot levering van (onder meer) elektriciteit tussen het Lid en het Leveringsbedrijf, zo het Lid besluit om met het Leveringsbedrijf zodanige overeenkomst te sluiten. j. Lid: de onder 1 genoemde partij bij deze Overeenkomst. k. Lidmaatschap: alle rechten en plichten van een Lid met de Coöperatie, die voortvloeien uit de Statuten en deze Overeenkomst. l. Modelcontracttarief: een marktgemiddeld tarief, dat 2 keer per jaar door het Leveringsbedrijf wordt vastgesteld in overleg met de consumentenorganisaties, waarvan voorwaarden en prijzen overzichtelijk en vergelijkbaar tussen de verschillende energiemaatschappijen zijn vastgesteld. (ter illustratie: voor 2014 was het gemiddelde Modelcontracttarief van het Leveringsbedrijf 0,061 per kwh.) De Vergoeding corresponderend met de opgewekte elektriciteit vindt plaats op basis van het Modelcontracttarief, een en ander overeenkomstig het bepaalde in artikel 3 van deze Overeenkomst. m. Partijen: het Lid en de Coöperatie gezamenlijk. n. Opbrengst: de door de Installatie opgewekte elektrische energie in kilowattuur (kwh). 3

4 o. Overeenkomst: deze overeenkomst. p. Statuten: de statuten van de Coöperatie zoals vastgesteld bij oprichting d.d. 4 maart 2015 en zoals die van tijd tot tijd zullen luiden. q. Terugneemprijs: de door de Coöperatie jaarlijks te bepalen vergoeding per Zoncertificaat die de Coöperatie uitkeert aan het Lid bij einde van diens Lidmaatschap. r. Uitgifteprijs: de door de Coöperatie jaarlijks te bepalen prijsstelling per Zoncertificaat, die de Coöperatie heeft terugontvangen van Leden door beëindiging van het Lidmaatschap, die opnieuw kunnen worden uitgegeven aan aspirant Leden van de Coöperatie. s. Vergoeding: de jaarlijkse opbrengst in geld van de opgewekte elektriciteit. t. Zoncertificaat: het recht op de met de opgewekte elektriciteit corresponderende opbrengst van één zonnepaneel, onderdeel uitmakende van de Installatie Door aankoop van minimaal één Zoncertificaat wordt de toetredende persoon tevens Lid van de Coöperatie. Het Lid stemt als zodanig in met hetgeen in deze Overeenkomst is bepaald Indien een of meer bepalingen van deze Overeenkomst nietig, vernietigbaar of anderszins niet-afdwingbaar zijn, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht en treedt desnoods zonder tussenkomst van partijen voor de niet-afdwingbare bepaling een afdwingbare bepaling in de plaats die de strekking van de niet-afdwingbare bepaling zoveel mogelijk benadert Indien en voor zover deze Overeenkomst, de statuten van de Coöperatie, de Leveringsovereenkomst met het Leveringsbedrijf strijdig zijn, geldt de volgende rangorde: A. Statuten van de Coöperatie B. deze Overeenkomst C. Leveringsovereenkomst met het Leveringsbedrijf Waarbij geldt dat A boven B gaat en B boven C De Overeenkomst omvat de volledige rechtsverhouding tussen de Coöperatie en het Lid. Afwijkingen van de Overeenkomst zijn slechts geldig voor zover zij door de Coöperatie schriftelijk zijn aanvaard. 4

5 2. Voorwaarden voor Lidmaatschap, Zoncertificaten en Inbreng 2.1. Het Lidmaatschap wordt aangegaan onder de volgende opschortende voorwaarden: a. Het Lid heeft de eenmalige Entreevergoeding van 0,00 (zegge: nul euro) voldaan. b. Het Lid heeft voor ieder Zoncertificaat dat hij neemt de Inbreng voldaan alsmede de voor het lopende kalenderjaar of gedeelte ervan verschuldigde Beheerkosten en Administratiekosten Het Lid verwerft een aantal Zoncertificaten, à 365,00 (zegge: driehonderd vijf en zestig euro) per stuk, en voldoet de totale Inbreng de Entreevergoeding, de Administratiekosten van jaar 1 en de Beheerkosten van jaar 1 direct na de totstandkoming van deze overeenkomst, waarbij eventueel door het Lid aanbetaalde gelden in mindering worden gebracht op het totaal. De hoogte van de bijkomende kosten wordt omschreven in artikel 4 van deze Overeenkomst Indien het Lid het resterende bedrag van de Inbreng niet of niet tijdig voldoet, heeft de Coöperatie het recht tot onvoorwaardelijke opzegging van de Overeenkomst. De eventuele aanbetaling zal worden teruggestort op de bij de Coöperatie bekende bankrekening van het Lid, eventueel na aftrek van gemaakte administratiekosten Het Lid verklaart kennis genomen te hebben van de Statuten van de Coöperatie alsmede kennis te hebben genomen van wijze waarop hij zijn Lidmaatschap kan beëindigen De Zoncertificaten zijn persoonlijk en niet overdraagbaar, behoudens in de gevallen geregeld in 5.2 (beëindiging Lidmaatschap) en 5.6 (overlijden). 3. De Opbrengst en Vergoeding 3.1. De Opbrengst wordt telkens na afloop van een kalenderjaar door de Coöperatie in overleg met het Leveringsbedrijf bepaald. Het Lid verklaart bekend te zijn met het feit dat prognoses over de Opbrengst indicatief zijn en dat daaraan geen rechten kunnen worden ontleend. De werkelijk gerealiseerde Opbrengst is afhankelijk van een veelheid van factoren en wordt niet door de Coöperatie en daarbij betrokken personen gegarandeerd. Het Lid zal jegens de Coöperatie, haar oprichters, bestuurders en commissarissen geen aanspraak maken op vergoeding van vermeende schade wegens tegenvallende Opbrengst. Voorts is het Lid er mee bekend dat de Coöperatie niet onder toezicht staat van de AFM De Coöperatie zal voor de Opbrengst een vergoeding per kwh betalen. Het Lid stemt er mee in dat deze Vergoeding mogelijk jaarlijks via het Leveringsbedrijf aan het Lid zal worden 5

6 uitbetaald. Voor alle leden zal de Coöperatie vergoeden ter hoogte van het gemiddelde Modelcontracttarief van het Leveringsbedrag van het kalenderjaar waarin productie heeft plaatsgevonden. Tevens zal de Coöperatie de opbrengst vanuit de toegekende SDE+ beschikking uit laten keren aan de Leden. De Vergoeding kan worden verrekend op de energienota van de Leden die een Leveringsovereenkomst met het Leveringsbedrijf hebben Het Lid geeft de Coöperatie ondubbelzinnig toestemming bepaalde persoonsgegevens te verstrekken aan de Belastingdienst indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een voordeliger fiscaal regime. De gegevensverstrekking geschiedt in overeenstemming met de wet en de gegevens worden moeten verzameld voor uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden. In dit kader geldt tevens artikel 47 van de Algemene wet inzake Rijksbelastingen waarin geregeld is dat een iedere verplicht is de Belastingdienst te voorzien van alle gegevens die van belang kunnen zijn voor de belastingheffing. 4. Beheerkosten en Administratiekosten 4.1. De Beheerkosten strekken tot dekking van alle met het beheer, onderhoud en risicoverzekering van de Installatie gemoeide kosten. Het Lid is ter zake in geen geval jegens de Coöperatie tot meer gehouden dan het voldoen van de Beheerkosten. De Installatie wordt onder meer verzekerd tegen schade, diefstal, brand, vandalisme, weersinvloeden, met uitzondering van schade als gevolg van terrorisme en oorlog, waarbij als uitgangspunt geldt dat de verzekerde waarde gebaseerd is op de actuele boekwaarde Het Lid is jaarlijks voor ieder Zoncertificaat dat hij houdt naar verwachting 8,00 (zegge: acht euro) Beheerkosten per Zoncertificaat per kalenderjaar verschuldigd aan de Coöperatie. De Beheerkosten worden met ingang van 1 januari 2017 jaarlijks door de Coöperatie geïndexeerd en mogelijk herzien ten gevolge van sterk gewijzigde omstandigheden. De Coöperatie maakt de herziene beheerkosten ten minste 30 dagen voor aanvang van het kalenderjaar waarop die kosten betrekking hebben aan de Leden bekend. Het totaal van de verschuldigde Beheerkosten wordt door de Coöperatie bij het aangaan van het lidmaatschap en vervolgens jaarlijks aan het Lid in rekening gebracht voor het lopende kalenderjaar, ofwel ze worden in mindering gebracht van de jaarlijkse Vergoeding. Indien van toepassing zal betaling van deze kosten binnen 30 dagen na factuurdatum plaats dienen te vinden Leden die een Leveringsovereenkomst bij het Leveringsbedrijf hebben komen in aanmerking voor een reductie van 2,00 (zegge: twee euro) op de Beheerkosten per Zoncertificaat per kalenderjaar voor de duur van het Lidmaatschap. Voor het eerste jaar betalen deze Leden derhalve 8,00 (zegge: acht euro) Beheerkosten per Zoncertificaat. De reductie wordt door het Leveringsbedrijf verrekend met de jaarlijkse uitkering van de vergoeding, dan wel wordt deze reductie verrekend via de Coöperatie, en wordt op maximaal 15 Zoncertificaten 6

7 toegepast. Indien deze Leden meerdere Zoncertificaten houden, wordt het reguliere tarief voor de Beheerkosten jaarlijks door de Coöperatie aan het Lid in rekening gebracht voor het lopende kalenderjaar. 5. Beëindiging Lidmaatschap en gevolgen daarvan 5.1. Het Lid dat zijn Lidmaatschap van de Coöperatie wenst te beëindigen, dient het Lidmaatschap uiterlijk op 1 november van het lopende kalenderjaar schriftelijk op te zeggen tegen het einde van dat kalenderjaar. Zodra de opzegging door de Coöperatie is bevestigd, is zij onherroepelijk. Als gevolg van opzegging eindigt het Lidmaatschap met ingang van 1 januari van het kalenderjaar, volgend op het kalenderjaar waarin de opzegging door de Coöperatie is ontvangen Zodra het Lidmaatschap eindigt, vervallen de door het Lid gehouden Zoncertificaten aan de Coöperatie en kan het Lid de aan de Zoncertificaten verbonden rechten voor zover die daarna verschijnen niet meer uitoefenen. Het Lid verkrijgt per Zoncertificaat een vordering op de Coöperatie gelijk aan de Terugneemprijs zoals die gold in het kalenderjaar van beëindiging, overeenkomstig 5.4. Behoudens in gevallen als bedoeld in 5.3 voldoet de Coöperatie binnen 30 dagen, volgend op de dag van beëindiging van het Lidmaatschap de Terugneemprijs aan het Lid Om te voorkomen dat de Coöperatie in enig jaar voor een te grote hoeveelheid Zoncertificaten een Terugneemprijs moet betalen, waardoor een te groot beslag gelegd zou worden op de haar ter beschikking staande financiële middelen, betaalt de Coöperatie jaarlijks voor maximaal 15% van het totaal van de uitgegeven Zoncertificaten de Terugneemprijs. Indien en in zoverre in enig kalenderjaar reeds voor 15% van de op dat moment uitgegeven Zoncertificaten aan leden een Terugneemprijs is betaald, wordt voor de overige Zoncertificaten die overeenkomstig 5.2 aan de Coöperatie zijn vervallen de daarin genoemde betalingstermijn met maximaal 12 maanden verlengd. Over de verschuldigde Terugneemprijs per Zoncertificaat zal de Coöperatie een marktconforme rente vergoeden. De Coöperatie behoudt te allen tijde het recht de Terugneemprijs desondanks eerder te betalen. De Coöperatie zal haar Leden geïnformeerd houden voor hoeveel Zoncertificaten in enig kalenderjaar reeds een Terugneemprijs is betaald, en welke rente bij de toepassing van artikel 5.3 zal worden vergoed. Betaling van de Terugneemprijs geschiedt op basis van volgorde waarin leden hun Lidmaatschap hebben beëindigd De Coöperatie bepaalt jaarlijks de in het volgende kalenderjaar geldende Terugneemprijs en deelt die uiterlijk op 30 november voorafgaand aan het jaar waarin zij van toepassing zal zijn aan de Leden mede. Bij het bepalen van de Terugneemprijs wordt in ieder geval in aanmerking genomen de op dat moment verwachte ontwikkeling van de marktprijzen van 7

8 zonnepanelen en de energietarieven, alsmede alle overige marktomstandigheden die het bestuur relevant acht. Het Lid verklaart zich ermee bekend dat de ontwikkeling van de Terugneemprijs gedurende de looptijd van de Overeenkomst wegens onvoorzienbare ontwikkelingen in de markt in aanzienlijke mate kan afwijken van hetgeen hij daarvan op basis van de huidige marktomstandigheden kan verwachten. Het Lid aanvaardt het hieraan verbonden risico en doet afstand van zijn recht de Coöperatie, haar oprichters, bestuurders en commissarissen alsmede het Leveringsbedrijf ter zake aansprakelijk te stellen De Coöperatie is bevoegd om voor de gedeelten van de Installatie waarvan zij de Zoncertificaten heeft ingenomen nieuwe Zoncertificaten uit te geven tegen Uitgifteprijs die gemaximeerd is tot de Terugneemprijs. De Coöperatie streeft ernaar de ingenomen Zoncertificaten steeds zo snel als mogelijk weer uit te geven aan bestaande of nieuwe Leden. Per uitgifte van Zoncertificaten aan leden die reeds Lid waren van de Coöperatie, kunnen door de Coöperatie eenmalig Entreekosten à 35,- in rekening worden gebracht per Lid, onafhankelijk van het betreffende aantal zonnepanelen Het Lidmaatschap eindigt voorts in de gevallen en op de wijze zoals voorzien in de Statuten, waaronder het overlijden van het Lid. In dat laatste geval kunnen de erfgenamen van het Lid de Zoncertificaten aan de Coöperatie aanbieden overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 5.1 t/m 5.2 van deze Overeenkomst, dan wel ervoor kiezen deze zoncertificaten door tussenkomst van de Coöperatie aan een of meer van hen te laten overdragen. 6. Duur en beëindiging van de Overeenkomst 6.1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van het Lidmaatschap en eindigt van rechtswege zodra het Lidmaatschap om welke reden dan ook eindigt. Zodra het Lidmaatschap eindigt, vervallen de door het Lid gehouden Zoncertificaten aan de Coöperatie en verkrijgt het Lid per Zoncertificaat een vordering op de Coöperatie gelijk aan de Terugneemprijs, overeenkomstig 5.2, 5.3 en De Overeenkomst eindigt tevens van rechtswege indien niet binnen drie maanden na het sluiten ervan de in artikel 2.1 bedoelde opschortende voorwaarden zijn vervuld De Coöperatie kan de Overeenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen indien het Lid tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst en hij, nadat de Coöperatie hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld waarbij hem een termijn van 30 dagen is gegund zijn verplichtingen alsnog na te komen, blijft tekortschieten in de nakoming van zijn verplichtingen onder de Overeenkomst; Partijen verklaren zich ermee akkoord dat deze omstandigheden, voor zover niet reeds in de Statuten voorzien, omstandigheden zijn waarin in redelijkheid niet van de Coöperatie 8

9 gevergd kan worden het Lidmaatschap voort te zetten, zodat in deze gevallen opzegging door de Coöperatie van het Lidmaatschap met onmiddellijke ingang gerechtvaardigd is. Zodra het Lidmaatschap eindigt, vervallen de door het Lid gehouden Zoncertificaten aan de Coöperatie en verkrijgt het Lid per Zoncertificaat een vordering op de Coöperatie gelijk aan de Terugneemprijs. 7. Overige bepalingen 7.1. De administratie van de Coöperatie strekt tot volledig bewijs van de rechten en verplichtingen van Partijen over en weer, behoudens tegenbewijs Indien door omstandigheden die buiten de macht van de Coöperatie liggen niet langer in redelijkheid kan worden gevergd dat de Coöperatie de Installatie geheel of gedeeltelijk in stand houdt, zal de Coöperatie zich inspannen om een zoveel mogelijk gelijkwaardige installatie ter beschikking te verkrijgen of, indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, het Lid een redelijke vergoeding bieden De aansprakelijkheid van de Coöperatie voor directe schade aan personen en zaken is, voor zover niet reeds uitgesloten in deze Overeenkomst, beperkt tot enige uitkering van de verzekering van de Coöperatie minus het eigen risico, dan wel, indien de verzekeraar om welke reden dan ook niet uitkeert, tot ten hoogste de Beheerkosten die het Lid in één kalenderjaar verschuldigd is. Aansprakelijkheid voor andere schade is uitgesloten Het Lid geeft toestemming dat de Coöperatie haar persoonsgegevens aan het Leveringsbedrijf (Eneco Consumenten B.V.) verstrekt zodat deze de Vergoeding uit kan keren Op deze Overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing Indien en voor zover, als gevolg van een wetswijzing, een aanpassing van de ledenovereenkomst en/of de statuten van de coöperatie noodzakelijk is om voor een lager of anderszins voordeliger tarief of regime voor (energie)belasting in aanmerking te komen, dan zal deze ledenovereenkomst en/of de statuten worden aangepast. Het Lid verklaart zich bij voorbaat akkoord met de wijzigingen van de Ledenovereenkomst en/of de statuten voor zover deze noodzakelijk zijn om in aanmerking te komen voor dit lagere of anderszins voordeliger tarief of regime, en zal in een ledenvergadering waarin deze aanpassingen aan de orde zijn met het voorstel tot statutenwijziging instemmen Bij een wijziging van de Statuten van de Coöperatie, geldt de meest recente versie van de Statuten. 9

10 7.8. Geschillen die voortvloeien uit deze Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te s-gravenhage behoudens indien op grond van de wet een andere rechter (mede) bevoegd is. Aldus opgemaakt te s-gravenhage op 24 april 2015 De Coöperatie voor deze: Richard Bevelander Stan Verheijen 10

L E D E N O V E R E E N K O M S T E N O V E R E E N K O M S T T O T A A N K O O P Z O N C E R T I F I C A T E N

L E D E N O V E R E E N K O M S T E N O V E R E E N K O M S T T O T A A N K O O P Z O N C E R T I F I C A T E N L E D E N O V E R E E N K O M S T E N O V E R E E N K O M S T T O T A A N K O O P Z O N C E R T I F I C A T E N TUSSEN: 1. de toetredende persoon hierna te noemen: het 'Lid';; en 2. COÖPERATIEVE VERENIGING

Nadere informatie

L E D E N O V E R E E N K O M S T E N O V E R E E N K O M S T T O T A A N K O O P Z O N C E R T I F I C A T E N

L E D E N O V E R E E N K O M S T E N O V E R E E N K O M S T T O T A A N K O O P Z O N C E R T I F I C A T E N L E D E N O V E R E E N K O M S T E N O V E R E E N K O M S T T O T A A N K O O P Z O N C E R T I F I C A T E N TUSSEN: 1. De heer / mevrouw hierna te noemen: het 'Lid'; en 2. COÖPERATIEVE VERENIGING SOLAR

Nadere informatie

L E D E N O V E R E E N K O M S T E N O V E R E E N K O M S T T O T A A N K O O P Z O N C E R T I F I C A T E N

L E D E N O V E R E E N K O M S T E N O V E R E E N K O M S T T O T A A N K O O P Z O N C E R T I F I C A T E N L E D E N O V E R E E N K O M S T E N O V E R E E N K O M S T T O T A A N K O O P Z O N C E R T I F I C A T E N TUSSEN: 1. de toetredende persoon, hierna te noemen: het 'Lid'; en 2. COÖPERATIEVE VERENIGING

Nadere informatie

L E D E N O V E R E E N K O M S T E N O V E R E E N K O M S T T O T A A N K O O P Z O N C E R T I F I C A T E N

L E D E N O V E R E E N K O M S T E N O V E R E E N K O M S T T O T A A N K O O P Z O N C E R T I F I C A T E N L E D E N O V E R E E N K O M S T E N O V E R E E N K O M S T T O T A A N K O O P Z O N C E R T I F I C A T E N TUSSEN: 1. De heer naam (nr ###) woonachtig te plaatsnaam aan de adres hierna te noemen:

Nadere informatie

L E D E N O V E R E E N K O M S T - FASE 2

L E D E N O V E R E E N K O M S T - FASE 2 ! Saturnusstraat 60-17, 2516 AH, Den Haag L E D E N O V E R E E N K O M S T - FASE 2 ONDERGETEKENDEN: 1. de toetredende persoon, hierna te noemen: het 'Lid'; en 2. COÖPERATIEVE VERENIGING SOLAR GREEN POINT

Nadere informatie

Ledenovereenkomst en Overeenkomst tot aankoop van Paneeldelen

Ledenovereenkomst en Overeenkomst tot aankoop van Paneeldelen Ledenovereenkomst en Overeenkomst tot aankoop van Paneeldelen Tussen 1. De toetredende persoon (het Lid ) en 2. Coöperatie Blijstroom Noorderhavenkade U.A., gevestigd te Schiekade 189 4.03, 3013 BR te

Nadere informatie

De hierboven genoemde partijen, hierna gezamenlijk aan te duiden als Partijen.

De hierboven genoemde partijen, hierna gezamenlijk aan te duiden als Partijen. Deze ledenovereenkomst is nog gebaseerd op het postcoderoosmodel, en daarmee achterhaald. Inmiddels is besloten met het SDE+ model verder te gaan (zie website). In elk geval voorwaarden met betrekking

Nadere informatie

COÖPERATIEVE VERENIGING WINDDELER DE WITTE JUFFER U.A. LEDENOVEREENKOMST EN OVEREENKOMST TOT AANKOOP WINDDELEN

COÖPERATIEVE VERENIGING WINDDELER DE WITTE JUFFER U.A. LEDENOVEREENKOMST EN OVEREENKOMST TOT AANKOOP WINDDELEN COÖPERATIEVE VERENIGING WINDDELER DE WITTE JUFFER U.A. LEDENOVEREENKOMST EN OVEREENKOMST TOT AANKOOP WINDDELEN (1) LEDENOVEREENKOMST EN OVEREENKOMST TOT AANKOOP VAN WINDDELEN TUSSEN: (1) De toetredende

Nadere informatie

Coöperatie Zonne-EnergieCentrale Keltenwoud U.A.

Coöperatie Zonne-EnergieCentrale Keltenwoud U.A. LEDENOVEREENKOMST (VERTROUWELIJK) ONDERGETEKENDEN: (1) Coöperatie Zonne-EnergieCentrale Keltenwoud U.A., statutair gevestigd te Bennekom, gemeente Ede, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer

Nadere informatie

LEDENOVEREENKOMST EN OVEREENKOMST TOT AANKOOP VAN PANEELDELEN

LEDENOVEREENKOMST EN OVEREENKOMST TOT AANKOOP VAN PANEELDELEN LEDENOVEREENKOMST EN OVEREENKOMST TOT AANKOOP VAN PANEELDELEN Tussen 1. De toetredende persoon (hierna te noemen "Lid") en 2. Coöperatie Duurzaam Overloon! U.A. (hierna te noemen "Coöperatie

Nadere informatie

Voorwaarden Windtegoed

Voorwaarden Windtegoed Voorwaarden Windtegoed Door koop of aanvaarding van Qurrent Windtegoed ga je een overeenkomst aan met Qurrent Nederland B.V., (hierna: Qurrent). Die overeenkomst (hierna: Overeenkomst) wordt beheerst door

Nadere informatie

Ledenovereenkomst COÖPERATIEVE VERENIGING MEI-INOAR GRIEN U.A.

Ledenovereenkomst COÖPERATIEVE VERENIGING MEI-INOAR GRIEN U.A. Ledenovereenkomst COÖPERATIEVE VERENIGING MEI-INOAR GRIEN U.A. Contractnummer Ledenovereenkomst zonnecollectief maatschap Spoelstra-Paulusma Partijen: (1) Coöperatieve vereniging Mei-inoar Grien, Kvk-nummer:

Nadere informatie

Participatieovereenkomst Lopster Energie Coöperatie U.A.

Participatieovereenkomst Lopster Energie Coöperatie U.A. Participatieovereenkomst Lopster Energie Coöperatie U.A. 1/5 Participatieovereenkomst zonnecollectief Partijen: (1) De Lopster Energie Coöperatie U.A., Kvk-nummer: 65501640, gevestigd aan de Nieuwstraat

Nadere informatie

Bij koop van Windtegoed maakt u aanspraak op korting op het vastrecht voor stroomlevering door Qurrent.

Bij koop van Windtegoed maakt u aanspraak op korting op het vastrecht voor stroomlevering door Qurrent. Voorwaarden Qurrent Windtegoed Door koop of aanvaarding van Qurrent Windtegoed gaat u een overeenkomst aan met Qurrent Nederland B.V., (hierna: Qurrent). Die overeenkomst (hierna: Overeenkomst) wordt beheerst

Nadere informatie

Ledenovereenkomst. Ledenovereenkomst. Partijen:

Ledenovereenkomst. Ledenovereenkomst. Partijen: Ledenovereenkomst Ledenovereenkomst Partijen: (1) Lokale Energie Coöperatie Opsterland UA, met roepnaam LECO KvK nummer: 57476640,gevestigd aan Bommegaerde 174, 9244 AM te Beetsterzwaag, hierna te noemen

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden van Ib broadcast B.V.

Algemene Leveringsvoorwaarden van Ib broadcast B.V. Algemene Leveringsvoorwaarden van Ib broadcast B.V. 1. DEFINITIES 1.1 Ib broadcast: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ib broadcast B.V. (statutair) gevestigd te (7007 CD) Doetinchem,

Nadere informatie

OVEREENKOMST ENERGIELENING PMC. De ondergetekenden:

OVEREENKOMST ENERGIELENING PMC. De ondergetekenden: OVEREENKOMST ENERGIELENING PMC De ondergetekenden: 1. De Stichting Parkmanagement Coevorden, gevestigd te Coevorden aan de Monierweg 12, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

2. de vennootschap onder firma: Geldvoorelkaar.nl V.O.F., kantoorhoudende te Heemstede en ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 30286101;

2. de vennootschap onder firma: Geldvoorelkaar.nl V.O.F., kantoorhoudende te Heemstede en ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 30286101; INVESTERINGSOVEREENKOMST DE PARTIJEN: 1. Indien particuliere investeerder: Voorletters: Achternaam: Geboortedatum: Adres: Postcode/woonplaats: Telefoon: E-mailadres: Investeerdersnummer bij Geldvoorelkaar.nl:

Nadere informatie

OVEREENKOMST ENERGIELENING DRENTHE. De ondergetekenden:

OVEREENKOMST ENERGIELENING DRENTHE. De ondergetekenden: OVEREENKOMST ENERGIELENING DRENTHE De ondergetekenden: 1. De Stichting DRENTSE ENERGIE ORGANISATIE, gevestigd te (9405 BJ) Assen aan de Westerbrink 1, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van

Nadere informatie

LEDEN INBRENG OVEREENKOMST. Datum: (1) Stimuleringsfonds Duurzame Energie Regio Alkmaar U.A. (2) GEMEENTE Bergen

LEDEN INBRENG OVEREENKOMST. Datum: (1) Stimuleringsfonds Duurzame Energie Regio Alkmaar U.A. (2) GEMEENTE Bergen Concept d.d. 27-01-2014 VERSIE 1.0 Datum: 2014 (1) Stimuleringsfonds Duurzame Energie Regio Alkmaar U.A. (2) GEMEENTE Bergen LEDEN INBRENG OVEREENKOMST Paraaf gemeente: INHOUDSOPGAVE Artikel Pagina 1 DEFINITIES...

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Allround Backoffice: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Kandidaat Degene die door YoungConsult wordt geselecteerd voor een passende functie bij de Opdrachtgever.

Kandidaat Degene die door YoungConsult wordt geselecteerd voor een passende functie bij de Opdrachtgever. Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden De onderhavige algemene voorwaarden die van toepassing zijn op iedere Opdracht en Overeenkomst tot Arbeidsbemiddeling welke door tussenkomst van YoungConsult tot

Nadere informatie

Felixx. Pensioen Consultants B.V. Leveringsvoorwaarden

Felixx. Pensioen Consultants B.V. Leveringsvoorwaarden Felixx. Pensioen Consultants B.V. Leveringsvoorwaarden Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Felixx. Pensioen Consultants B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Nadere informatie

Voorwaarden Windtegoed

Voorwaarden Windtegoed Voorwaarden Windtegoed Door koop of aanvaarding van Qurrent Windtegoed ga je een overeenkomst aan met Qurrent Nederland B.V., (hierna: Qurrent). Die overeenkomst (hierna: Overeenkomst) wordt beheerst door

Nadere informatie

FACILITATIEOVEREENKOMST

FACILITATIEOVEREENKOMST FACILITATIEOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: 1. Raedthuys Energie B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Enschede, kantoorhoudende aan

Nadere informatie

LEDENOVEREENKOMST A/B/C-LEDEN EN COÖPERATIE WE HELPEN (U.A.)

LEDENOVEREENKOMST A/B/C-LEDEN EN COÖPERATIE WE HELPEN (U.A.) LEDENOVEREENKOMST A/B/C-LEDEN EN COÖPERATIE WE HELPEN (U.A.) DE ONDERGETEKENDEN: 1. (KvK), statutair gevestigd te, met adres:, hierna te noemen: A/B/C-Lid of tezamen met de andere leden de Leden, en 2.

Nadere informatie

Kempen & Co N.V., statutair gevestigd te Amsterdam

Kempen & Co N.V., statutair gevestigd te Amsterdam REGLEMENT STICHTING BELEGGERSGIRO KEMPEN & CO 1. DEFINITIES 1.1 In dit Reglement wordt verstaan onder: "AFM" "Beleggingsrekening" "Bestedingsruimte" "Centrale bankrekening" "Centrale beleggingsrekening"

Nadere informatie

Coöperatieve Vereniging Pingjum U.A.

Coöperatieve Vereniging Pingjum U.A. Coöperatieve Vereniging Pingjum U.A. Huishoudelijk Reglement ( vast te stellen op 14 oktober 2015 ) Artikel 1: ALGEMEEN 1.1 De Coöperatieve Vereniging Pingjum U.A. [hierna: de Coöperatie] is gevestigd

Nadere informatie

Energie Coöperatie Boxtel

Energie Coöperatie Boxtel Energie Coöperatie Boxtel Huishoudelijk Reglement Artikel 1: Algemeen 1.1 De Energie Coöperatie Boxtel [hierna: de coöperatie] is gevestigd te Boxtel en opgericht op 21 november 2012. 1.2 Het doel van

Nadere informatie

AANGESLOTENEN-OVEREENKOMST. tussen. Stichting Taxaties en Validaties. «Validatieinstituut» d.d. 15 november 2012

AANGESLOTENEN-OVEREENKOMST. tussen. Stichting Taxaties en Validaties. «Validatieinstituut» d.d. 15 november 2012 AANGESLOTENEN-OVEREENKOMST tussen Stichting Taxaties en Validaties en «Validatieinstituut» d.d. 15 november 2012 DE ONDERGETEKENDEN: 1. Stichting Taxaties en Validaties, een stichting, gevestigd te Utrecht

Nadere informatie

1. Definities 1.1 In deze Voorwaarden hebben de volgende termen de volgende betekenis, tenzij uit de context duidelijk anders blijkt:

1. Definities 1.1 In deze Voorwaarden hebben de volgende termen de volgende betekenis, tenzij uit de context duidelijk anders blijkt: DISCLAIMER Door uw aanmelding als lid, zal Follow This overgaan tot het aanschaffen van een aandeel Shell. Indien u echter herroept binnen de 14 dagen herroepingstermijn, dient Follow This het aandeel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012)

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdracht : a) De overeenkomst waarbij Opdrachtnemer hetzij alleen

Nadere informatie

THIM Hogeschool voor Fysiotherapie Newtonbaan 6-8, 3439 NK NIEUWEGEIN

THIM Hogeschool voor Fysiotherapie Newtonbaan 6-8, 3439 NK NIEUWEGEIN THIM Hogeschool voor Fysiotherapie Newtonbaan 6-8, 3439 NK NIEUWEGEIN Artikel 1 Begrippen... 3 Artikel 2 Toepasselijkheid... 3 Artikel 3 Reglementen... 3 Artikel 4 Aanmelding en inschrijving... 3 Artikel

Nadere informatie

FACILITATIEOVEREENKOMST

FACILITATIEOVEREENKOMST FACILITATIEOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: 1. Raedthuys Energie B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Enschede, kantoorhoudende aan

Nadere informatie

Oosterhoutse Nieuwe Energie Coöperatie U.A.

Oosterhoutse Nieuwe Energie Coöperatie U.A. Oosterhoutse Nieuwe Energie Coöperatie U.A. Huishoudelijk Reglement Artikel 1: Algemeen 1.1 De Oosterhoutse Nieuwe Energie Coöperatie U.A. [hierna: de coöperatie] is gevestigd te Oosterhout en opgericht

Nadere informatie

Heuvelrug Catering Culinair. - algemene voorwaarden -

Heuvelrug Catering Culinair. - algemene voorwaarden - Heuvelrug Catering Culinair - algemene voorwaarden - 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt aan de hieronder vermelde woorden, namen of uitdrukkingen de betekenis toegekend die daaronder staat

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Opgesteld door: 2 ALGEMENE VOORWAARDEN FRIETFEEST.NL, gevestigd te Sint-Oedenrode, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17223508 verder te noemen FF. Artikel 1: Definities.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: NVG: de Nederlandse

Nadere informatie

Beheerovereenkomst WINKELVASTGOEDFONDS DUITSLAND 5 NV. WVGF Dlnd 5 NV - BEH (execution copy).docx

Beheerovereenkomst WINKELVASTGOEDFONDS DUITSLAND 5 NV. WVGF Dlnd 5 NV - BEH (execution copy).docx WVGF Dlnd 5 NV - BEH (execution copy).docx ONDERGETEKENDEN: I. Holland Immo Group Beheer B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Eindhoven en kantoorhoudende

Nadere informatie

LEDENOVEREENKOMST COÖPERATIE HOOM U.A. 6 OKTOBER 2016

LEDENOVEREENKOMST COÖPERATIE HOOM U.A. 6 OKTOBER 2016 LEDENOVEREENKOMST COÖPERATIE HOOM U.A. 6 OKTOBER 2016 De ondergetekenden 1 COÖPERATIE HOOM U.A. gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te 1033 SB Amsterdam aan de NDSM-straat 8, ingeschreven in het

Nadere informatie

LICENTIEOVEREENKOMST

LICENTIEOVEREENKOMST LICENTIEOVEREENKOMST Ondergetekenden: 1. [NAAM ARCHITECT(ENBUREAU)], geboren op [ ] te [ ], wonende te [ ] aan de [ ]/ gevestigd en kantoorhoudende aan de [ ] te [ ], (ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden 2006

Aanvullende voorwaarden 2006 ENERGIE Aanvullende voorwaarden 2006 Voor levering van elektriciteit, gas en warmte door DELTA Comfort B.V. aan de zakelijke kleinverbruiker www.delta.nl 1 Algemeen 1.1. Deze Aanvullende Voorwaarden zijn

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KV JURIDISCHE DIENSTVERLENING. Artikel 1: Definities

ALGEMENE VOORWAARDEN KV JURIDISCHE DIENSTVERLENING. Artikel 1: Definities ALGEMENE VOORWAARDEN KV JURIDISCHE DIENSTVERLENING Artikel 1: Definities a. KV: KV Juridische Dienstverlening gevestigd en kantoorhoudende te Nijmegen. b. Cliënt: contractspartij van KV; iedere natuurlijke

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden B.R. Consultancy, gevestigd en kantoorhoudend te Rotterdam, 16Hoven Business Park,, 3045PC Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder KVK-nummer 61549592. Artikel 1 Definities

Nadere informatie

Aanbod van Windtegoed Aanvraag van Windtegoed Coöperatie Qurrent U.A. Windtegoed Qurrent Nederland bv t

Aanbod van Windtegoed Aanvraag van Windtegoed Coöperatie Qurrent U.A. Windtegoed Qurrent Nederland bv t Door koop of aanvaarding van Qurrent Windtegoed ga je een overeenkomst aan met Qurrent Nederland B.V., (hierna: Qurrent). Die overeenkomst (hierna: Overeenkomst) wordt beheerst door de volgende bepalingen.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden JansenJager, beeldmakers, versie oktober 2013, en waarvan de BIJZONDERE BEPALINGEN deel uitmaken.

Algemene Voorwaarden JansenJager, beeldmakers, versie oktober 2013, en waarvan de BIJZONDERE BEPALINGEN deel uitmaken. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1. Definities ALGEMENE VOORWAARDEN: Algemene Voorwaarden JansenJager, beeldmakers, versie oktober 2013, en waarvan de BIJZONDERE BEPALINGEN deel uitmaken. BIJZONDERE BEPALINGEN:

Nadere informatie

Monuta: Monuta Uitvaartverzorging N.V., gevestigd en kantoorhoudende te Apeldoorn;

Monuta: Monuta Uitvaartverzorging N.V., gevestigd en kantoorhoudende te Apeldoorn; Aanvullende voorwaarden Monuta Draaiboek Deze Aanvullende voorwaarden Monuta Draaiboek zijn aanvullende voorwaarden op de algemene voorwaarden van Thuiswinkel. Artikel 1 Definities: Monuta: Monuta Uitvaartverzorging

Nadere informatie

LICENTIEOVEREENKOMST

LICENTIEOVEREENKOMST 1 LICENTIEOVEREENKOMST De ondergetekenden: AntrAciet gevestigd aan de Franseweg 80 te Elst, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 24450322 en ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden 2009

Aanvullende Voorwaarden 2009 Aanvullende Voorwaarden 2009 Voor levering van elektriciteit en gas door DELTA Comfort B.V. aan de zakelijke kleinverbruikers Versie 2009 www.delta.nl Aanvullende Voorwaarden voor de levering van elektriciteit

Nadere informatie

Algemene voorwaarden detachering

Algemene voorwaarden detachering Algemene voorwaarden detachering HOOFDSTUK 1: INLEIDENDE BEPALINGEN Artikel 1. Werkingssfeer algemene voorwaarden 1. De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle detacheringsovereenkomsten

Nadere informatie

De Opdrachtgever: de (rechts)persoon die de opdracht aan RandstadMakelaars verstrekt.

De Opdrachtgever: de (rechts)persoon die de opdracht aan RandstadMakelaars verstrekt. Artikel 1 - Toepasselijkheid Deze algemene bepalingen zijn van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tot dienstverlening en/of bemiddeling, alsmede de daaruit voortvloeiende aanvullende en/of

Nadere informatie

2. Een bemiddelingsvergoeding wordt nooit aan Verhuurder berekend indien er sprake is van een opdracht van huurderszijde.

2. Een bemiddelingsvergoeding wordt nooit aan Verhuurder berekend indien er sprake is van een opdracht van huurderszijde. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR VERHUURDERS VAN WOONRUIMTE FJ VERHUURMAKELAARS I. Algemene bepalingen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle bemiddelingsovereenkomsten welke

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Hendriks Project Support

Algemene voorwaarden Hendriks Project Support Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Hendriks Project Support: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Optie lint Tuinbouwweg Park Triangel

Optie lint Tuinbouwweg Park Triangel Dit is een onverbindend concept: aan dit concept kunnen geen rechten worden ontleend. Zonder overeenstemming tussen partijen kunnen partijen hieraan geen rechten ontlenen. Ondertekening vindt plaats na

Nadere informatie

Overeenkomst van Opdracht

Overeenkomst van Opdracht Overeenkomst van Opdracht Drie-partijen-overeenkomst van Opdracht inzake bemiddeling tot het verrichten van werkzaamheden ex artikel 7:400 BW - Algemene Modelovereenkomst conform Belastingdienst nummer

Nadere informatie

2.2 Deze Algemene Voorwaarden worden mede afgesloten ten behoeve van (voormalige) bestuurders en werknemers van het Financieel Intermediair.

2.2 Deze Algemene Voorwaarden worden mede afgesloten ten behoeve van (voormalige) bestuurders en werknemers van het Financieel Intermediair. ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN 1. Definities 1.1.1. De gebruiker van deze algemene voorwaarden betreft de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid A en S Financieel Adviseurs bv, gevestigd te

Nadere informatie

REGLEMENT BELEGGERSGIRO HJCO. vastgesteld op 24 juli 2014

REGLEMENT BELEGGERSGIRO HJCO. vastgesteld op 24 juli 2014 REGLEMENT BELEGGERSGIRO HJCO vastgesteld op 24 juli 2014 1. Definities 1.1. In dit reglement beleggersgiro HJCO wordt verstaan onder: AFM : de Stichting Autoriteit Financiële Markten; Bankrekening : de

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Wolf Huisvestingsgroep. In deze algemene voorwaarden worden de onderstaande begrippen als volgt gedefinieerd:

Algemene voorwaarden Wolf Huisvestingsgroep. In deze algemene voorwaarden worden de onderstaande begrippen als volgt gedefinieerd: Algemene voorwaarden Wolf Huisvestingsgroep ARTIKEL 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de onderstaande begrippen als volgt gedefinieerd: a. Opdrachtgever: een natuurlijk persoon of rechtspersoon,

Nadere informatie

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van de Vereniging Groothandel Automaterialen Vrooam, statutair gevestigd te Schiedam.

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van de Vereniging Groothandel Automaterialen Vrooam, statutair gevestigd te Schiedam. 1 Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van de Vereniging Groothandel Automaterialen Vrooam, statutair gevestigd te Schiedam. Artikel 1: Algemeen Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen,

Nadere informatie

Artikel 1. Definities De hierna volgende termen worden in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

Artikel 1. Definities De hierna volgende termen worden in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1. Definities De hierna volgende termen worden in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: (a) Opdrachtnemer: Joosen Re-integratie & Advies

Nadere informatie

INTERIMGEZOCHT.NL Algemene bemiddelingsvoorwaarden

INTERIMGEZOCHT.NL Algemene bemiddelingsvoorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN Voor bemiddeling tussen Opdrachtgevers en Oprachtnemers (Interim-managers of Interim-professionals) Interimgezocht.nl Livius 26 3962 KD Wijk bij Duurstede Telefoon : 06-267 48 068

Nadere informatie

RENPART VASTGOED HOLDING N.V.

RENPART VASTGOED HOLDING N.V. RENPART VASTGOED HOLDING N.V. INBRENG EN OVERDRACHT CERTIFICATEN Wilt u hieronder de gevraagde gegevens invullen, daarna het document afdrukken, ondertekenen en met een kopie van een geldig legitimatiebewijs

Nadere informatie

Algemene voorwaarden BudgetNL te Amersfoort ALGEMEEN. Artikel 1.

Algemene voorwaarden BudgetNL te Amersfoort ALGEMEEN. Artikel 1. Algemene voorwaarden BudgetNL te Amersfoort ALGEMEEN Artikel 1. Definities: 1. Opdrachtnemer: BudgetNL te Amersfoort ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 58925392 2. Opdrachtgever: Natuurlijke

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SPO

Algemene voorwaarden SPO Algemene voorwaarden SPO SPO verzorgt open opleidingen en maatwerk (incompany) opleidingen en neemt examens en toetsen af voor allen die betrokken zijn bij pensioen als arbeidsvoorwaarde of collectief

Nadere informatie

Bemiddelingsovereenkomst van intermediaire dienstverlening

Bemiddelingsovereenkomst van intermediaire dienstverlening Bemiddelingsovereenkomst van intermediaire dienstverlening De ondergetekenden: 1. Naam Bedrijf, gedreven voor rekening van «(FW:informele_tenaamstelling)», gevestigd te «(FW:woonadres_plaats),als-leeg,(FW:domic»,

Nadere informatie

mr. Beutener en mr. Staal hebben ieder hun eigen algemene voorwaarden die zijn te raadplegen op de website www.beutenerstaal.nl.

mr. Beutener en mr. Staal hebben ieder hun eigen algemene voorwaarden die zijn te raadplegen op de website www.beutenerstaal.nl. Algemene voorwaarden van mr. M.B.W.G. Beutener, advocaat Artikel 1 Algemeen Beutener Staal advocaten is een kantoorcombinatie, geen maatschap, tussen mr. M.B.W.G. Beutener, gevestigd in Deventer, en mr.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN van Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: Rialto: a: een natuurlijk rechstpersoon die, dan wel b: een rechtspersoon die, dan wel c: een aantal

Nadere informatie

Voordat u gebruik maakt van de diensten van de Juridische Helpdesk van Xpert Sociale Zaken, verzoeken wij u deze voorwaarden te lezen.

Voordat u gebruik maakt van de diensten van de Juridische Helpdesk van Xpert Sociale Zaken, verzoeken wij u deze voorwaarden te lezen. Algemene voorwaarden voor gebruik Juridische Helpdesk Voordat u gebruik maakt van de diensten van de Juridische Helpdesk van Xpert Sociale Zaken, verzoeken wij u deze voorwaarden te lezen. 1. Toepasselijkheid

Nadere informatie

Artikel 1. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Artikel 1. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene voorwaarden Catbox Gevestigd aan de Oudenoord 39, 3513EP, te Utrecht. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder het nummer: 61898554 Artikel 1. Definities In deze voorwaarden wordt

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van mr. J.W. Post, advocaat

Algemene voorwaarden van mr. J.W. Post, advocaat Algemene voorwaarden van mr. J.W. Post, advocaat Artikel 1 Algemeen Beutener Staal advocaten is een kantoorcombinatie, geen maatschap, tussen mr. M.B.W.G. Beutener, mr. L.M.J Leerkes en mr. J.W. Post,

Nadere informatie

ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN WERVING & SELECTIE FLEXURANCE B.V.

ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN WERVING & SELECTIE FLEXURANCE B.V. ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN WERVING & SELECTIE FLEXURANCE B.V. Voor het uitvoeren van Werving & Selectie opdrachten door Flexurance B.V., verder te noemen Flexurance in het kader van een overeenkomst

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden 3D Financieel Advies KvK 52090523 AFM 12039942 Gevestigd te Gerrit Achterberghove 18 3437 ZE Nieuwegein Pagina 1 ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Definities 1.1. De gebruiker van deze algemene

Nadere informatie

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van de Afgesproken Werk Groep

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van de Afgesproken Werk Groep Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van de Afgesproken Werk Groep Definities Opdrachtgever De natuurlijke of rechtspersoon, zijn of haar vertegenwoordiger, gemachtigde en erfgenaam of erfgenamen,

Nadere informatie

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid Artikel 1; Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Mediation Nederland en op alle rechtsverhoudingen die daaruit voortvloeien. 1.2 Afwijkingen

Nadere informatie

Mantelovereenkomst voor de levering van Elektrische Energie

Mantelovereenkomst voor de levering van Elektrische Energie Mantelovereenkomst voor de levering van Elektrische Energie De ondergetekenden: Stichting Bedrijventerreinen Ede, gevestigd te Ede, verder te noemen: SBE, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door R.

Nadere informatie

Artikel 3 Inhoud overeenkomst Artikel 4 Gebruik webportal

Artikel 3 Inhoud overeenkomst Artikel 4 Gebruik webportal Artikel 1 Algemene bepalingen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en vormen een onverbrekelijk geheel met alle offertes als door MKB Flex Personeel B.V. ( MKB Flex Personeel ) uitgebracht,

Nadere informatie

SamenVoorRecht. 5. SamenVoorRecht is nimmer verplicht een persoon als deelnemer te accepteren;

SamenVoorRecht. 5. SamenVoorRecht is nimmer verplicht een persoon als deelnemer te accepteren; De Stichting Stichting SamenVoorRecht, gevestigd te 8251 KC Dronten aan het adres De Bolder 10, ten deze bevoegd vertegenwoordigd door mevrouw M.J.W.H. Houter hierna ook te noemen: SamenVoorRecht ; De

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Definities: Algemene Voorwaarden A: Training Centre Holland handelsnaam van Wijvan10 B.V. : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Training Centre Holland handelsnaam van Wijvan10 B.V.,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Klachtenportaal Zorg Per

Algemene voorwaarden Klachtenportaal Zorg Per Algemene voorwaarden Klachtenportaal Zorg Per 01-01-2017 Artikel 1: Definities: In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. aangesloten zorgaanbieder: zorgaanbieder waarmee op grond van artikel

Nadere informatie

De Algemene Verkoopvoorwaarden van VOF Sociale Academie Utrecht ten behoeve van (onderwijs)diensten aan (particuliere) studenten en cursisten.

De Algemene Verkoopvoorwaarden van VOF Sociale Academie Utrecht ten behoeve van (onderwijs)diensten aan (particuliere) studenten en cursisten. De Algemene Verkoopvoorwaarden van VOF Sociale Academie Utrecht ten behoeve van (onderwijs)diensten aan (particuliere) studenten en cursisten. Inleiding: Dit zijn de Algemene Verkoopvoorwaarden die Sociale

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN EPAC PROPERTY COUNSELORS B.V. (de "Algemene Voorwaarden")

ALGEMENE VOORWAARDEN EPAC PROPERTY COUNSELORS B.V. (de Algemene Voorwaarden) ALGEMENE VOORWAARDEN EPAC PROPERTY COUNSELORS B.V. (de "Algemene Voorwaarden") Artikel 1. Definities EPAC: EPAC Property Counselors B.V., statutair gevestigd te Bilthoven, ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

Mantelovereenkomst inzake de inhuur van een zelfstandige zonder personeel

Mantelovereenkomst inzake de inhuur van een zelfstandige zonder personeel Mantelovereenkomst inzake de inhuur van een zelfstandige zonder personeel Partijen: Nazca, gevestigd te 1718 PA Hoogwoud, Dokter Poolstraat 9, hierna te noemen Nazca en , gevestigd te

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden 2009

Aanvullende Voorwaarden 2009 Aanvullende Voorwaarden 2009 Voor de levering van elektriciteit en gas door DELTA Comfort B.V. aan consumenten Versie 2009 www.delta.nl Aanvullende Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van de Stichting OLVG te Amsterdam. Algemene Voorwaarden:

Algemene Voorwaarden van de Stichting OLVG te Amsterdam. Algemene Voorwaarden: Algemene Voorwaarden van de Stichting OLVG te Amsterdam Algemene Voorwaarden: 1. Definities: In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: A. ziekenhuis: Stichting OLVG te Amsterdam en/of de daarin

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door NL Pensioen,

Nadere informatie

Deelnemersovereenkomst: De overeenkomst tussen ArenaGym en een Deelnemer.

Deelnemersovereenkomst: De overeenkomst tussen ArenaGym en een Deelnemer. Artikel 1 Definities Deelnemer: Een ieder die een overeenkomst sluit met ArenaGym ArenaGym: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ArenaGym B.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende

Nadere informatie

Voorwaarden Windtegoed

Voorwaarden Windtegoed Voorwaarden Windtegoed Door koop of aanvaarding van Qurrent Windtegoed ga je een overeenkomst aan met Qurrent Nederland B.V., (hierna: Qurrent). Die overeenkomst (hierna: Overeenkomst) wordt beheerst door

Nadere informatie

2.2 De Algemene Voorwaarden worden mede afgesloten ten behoeve van bestuurders en werknemers van Bosch Finance.

2.2 De Algemene Voorwaarden worden mede afgesloten ten behoeve van bestuurders en werknemers van Bosch Finance. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR BOSCH FINANCE Artikel 1: Definities 1.1. De gebruiker van deze algemene voorwaarden betreft Bosch Finance (Bosch Finance is de handelsnaam van De Boschgaard Beheer B.V.) gevestigd

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Woningzoekende

Algemene Voorwaarden Woningzoekende Artikel 1 Toepasselijkheid Deze Bemiddelingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedngen en op alle bemiddelingsopdrachten, alsmede de daaruit voortvloeiende aanvullende bemiddelingsovereenkomst(en)

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene Voorwaarden Interim Recruitment Recruvisie Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

Inbrengovereenkomst Vastgoed Fundament Fonds N.V.

Inbrengovereenkomst Vastgoed Fundament Fonds N.V. Inbrengovereenkomst Vastgoed Fundament Fonds N.V. Veld 1: Achternaam (voluit ) :.. Voornaam (voluit) :..... (indien van toepassing) Achternaam 2 e rek. houder (voluit) Voornaam 2 e rek. houder (voluit)

Nadere informatie

Het abonnementsgeld dient u maandelijks, uiterlijk op de 1e dag van de kalendermaand, bij vooruitbetaling te voldoen.

Het abonnementsgeld dient u maandelijks, uiterlijk op de 1e dag van de kalendermaand, bij vooruitbetaling te voldoen. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1a: Bij het aangaan van deze overeenkomst bent u bekend met het feit dat uw ledenpas afhankelijk van het gekozen abonnement precies 3, 12 of 24 maanden geldig is vanaf de ingangsdatum,

Nadere informatie

de persoon aan wie door de consulent advies en begeleiding verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger;

de persoon aan wie door de consulent advies en begeleiding verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger; Algemene voorwaarden Definities: In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Gewichtsconsulent: Cliënt: Praktijkadres: Arts: Klaaske Goos Minnema, lid van de Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Opdrachtgever: de partij die Opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden; b. Opdrachtnemer:

Nadere informatie

3. De toepasselijkheid van voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

3. De toepasselijkheid van voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten. ALGEMENE VOORWAARDEN Algemeen Artikel 1: 1. J&J Law is een samenwerkingsverband/kantoorcombinatie van zelfstandig werkzame advocaten die ieder voor eigen rekening en risico de rechtspraktijk uitoefenen.

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Algemene Voorwaarden MF-Budgetcoaching Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij MF-Budgetcoaching deze

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Van de Ven Uitvaarten. A. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Van de Ven Uitvaarten een Overeenkomst sluit.

Algemene Voorwaarden Van de Ven Uitvaarten. A. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Van de Ven Uitvaarten een Overeenkomst sluit. Algemene Voorwaarden Van de Ven Uitvaarten Artikel 1 - Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: A. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Van de Ven Uitvaarten een

Nadere informatie

Artikel 3. Abonnementsvoorwaarden Abonnementen zijn strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

Artikel 3. Abonnementsvoorwaarden Abonnementen zijn strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Artikel 1. Begripsbepalingen 1. Exploitant: Exploitatiemaatschappij Goese Golf Besloten Vennootschap of een van haar vertegenwoordigers. 2. Klant: privépersoon die, of bedrijf dat, een overeenkomst, ongeacht

Nadere informatie