Managen van verwachtingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Managen van verwachtingen"

Transcriptie

1 Stichting Primair Onderwijs De Liemers Invoering functiemix 1 augustus 2010 Managen van verwachtingen werkgroep functiemix Maart 2010 domein personeel datum status vastgesteld pagina 1 van 34

2 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1. ALGEMEEN... 3 INLEIDING... 3 REGELGEVING FUNCTIEMIX UIT DE CAO-PO KENMERKEN NIEUWE VOORBEELDFUNCTIES... 4 HOOFDSTUK 2. BELEIDSKEUZES... 5 DEFINITIE LERAAR... 5 SELECTIE LERAREN LB-FUNCTIE... 6 HOOFDSTUK 3. FUNCTIEBOEK... 7 HOOFDSTUK 4. TIJDELIJKE SOLLICITATIEPROCEDURE... 8 SOLLICITATIEPROCEDURE LB-FUNCTIES VOOR DE PERIODE 1 MAART AUGUSTUS KENMERKEN... 8 PROCEDURE... 9 HOOFDSTUK 5. GESPREKKENCYCLUS...11 BEKWAAMHEIDSDOSSIER COMPETENTIEMANAGEMENT COMPETENTIEMANAGEMENT EN INTEGRAAL PERSONEELSBELEID INDIVIDUEEL NIVEAU ORGANISATIENIVEAU COMPETENTIEMANAGEMENT IN RELATIE TOT DE GESPREKKENCYCLUS HET FUNCTIONERINGSGESPREK HET BEOORDELINGSGESPREK HOOFDSTUK 6. BEKWAAMHEIDSDOSSIER...14 BIJLAGE 1 FUNCTIEBOEK (FUNCTIEBOUWWERK) BIJLAGE 2 LERAAR BASISONDERWIJS LB BIJLAGE 3 FORMULIER FUNCTIONERINGSGESPREK BIJLAGE 4 FORMULIER BEOORDELINGSGESPREK BIJLAGE 5 PROCEDURE FUNCTIONERINGS- EN BEOORDELINGSGESPREKKEN status vastgesteld pagina 2 van 34

3 Hoofdstuk 1. Algemeen Inleiding Per 1 augustus 2010 wordt de functiemix in het onderwijs ingevoerd. Een werkgroep bestaande uit leden van de centrale directie, directeuren en personeelsleden uit de GMR hebben deze beleidsnotitie voorbereid. Daarbij is voor een deel gebruikgemaakt van het handboek van PON. Dit handboek heeft op onderdelen kaders aangereikt, maar de uitwerking is specifiek voor de Stichting Primair Onderwijs De Liemers (in het vervolg wordt gesproken over de Stichting ). Regelgeving functiemix uit de CAO-PO 2009 Artikel 5.3A Functiemix 1. De werkgever dient uiterlijk per 1 augustus 2014 de volgende functiemix te hebben gerealiseerd: in het basisonderwijs op bestuursniveau: LA-functies 58%, LB-functies 40% (waarvan op brinnummerniveau 30%) en LC-functies 2%. 2. Het percentage LC-functies in het basisonderwijs, zoals genoemd in het eerste lid, kan door de werkgever met instemming van de PGMR worden omgezet in LB-functies in afwijking van de genoemde afspraken functiemix conform artikel 5.3A en 5.3B van deze CAO. 3. Aan het percentage van 40% LB-functies en 2 % LC-functies, zoals genoemd in het eerste lid, dient op 1 augustus volgens de volgende reeks van de hieronder genoemde jaren te zijn voldaan: basisonderwijs %, waarvan op brinnummerniveau 6% %, waarvan op brinnummerniveau 12% %, waarvan op brinnummerniveau 18% %, waarvan op brinnummerniveau 24% %, waarvan op brinnummerniveau 30% 4. De percentages voor het jaar 2010, genoemd in het eerste en derde lid, worden voor het basisonderwijs vastgesteld op grond van het aantal LA-FTE s op bestuursniveau dat wordt vastgesteld in het bestuursformatieplan van mei 2010 op grond van artikel 2.7 van de CAO-PO. Met LA-fte wordt bedoeld FTE naar bezoldigingschaal ongeacht de taakstelling van de werkzame personen. Voor de jaren 2011 tot en met 2014 worden de percentages genoemd in het eerste en derde lid, voor het basisonderwijs vastgesteld op grond van het aantal LA-FTE s vermeerderd met het aantal reeds gerealiseerde LB-FTE s in het kader van de functiemix op bestuursniveau dat wordt vastgesteld in het bestuursformatieplan van mei in het betreffende jaar op grond van artikel 2.7 van deze CAO. Ook hier geldt het aantal FTE s naar bezoldigingsschaal ongeacht de taakstelling van de werkzame personen. 5. Om de functiemix op zowel brinnummerniveau als bestuursniveau te realiseren hanteert de werkgever de sleutels, zoals genoemd in bijlage XIV van deze CAO, ter vaststelling van het aantal LB- resp. LC-functies. Artikel 5.3B Definitie leraar Uitsluitend voor de benoeming of aanstelling in de hogere leraarfunctie(s) van de functiemix, zoals genoemd in artikel 5.3A van deze cao, geldt dat de werknemer dient te voldoen en uitvoering dient te geven aan de criteria van de volgende definitie van leraar. Een leraar is diegene die voldoet aan de eisen van de WPO/WEC en de Wet BIO, die pedagogische en didactische verantwoordelijkheid draagt voor een groep leerlingen en die voor de helft of meer van de 930 lesuren per schooljaar (deeltijders naar rato) lesgeeft. Om in aanmerking te komen voor een hogere leraarfunctie dient de werknemer te voldoen aan de kenmerken behorende bij FUWA PO en de voorbeeldfuncties zoals door de CAO-PO partners in deze CAO zijn vastgesteld. status vastgesteld pagina 3 van 34

4 Artikel 5.4 Functiedifferentiatie In FUWA-PO is voor het primair onderwijs een set van voorbeeldfuncties opgenomen die specifiek voor het primair onderwijs is ontwikkeld. Kenmerken nieuwe voorbeeldfuncties - een werk- en denkniveau HBO+ door: relevante cursussen, master-classes, HBO-masters of een EVC (=erkennen van verworven competentie)-bewijs afgegeven door een gecertificeerde aanbieder; in aansluiting op de Kwaliteitsagenda primair onderwijs onder andere op de deelgebieden rekenen en taal, zorg en achterstand; - (mede)verantwoordelijkheid dragen voor de ontwikkeling van, het uitdragen van en verdedigen van onderwijskundig beleid; - het signaleren en analyseren van behoeften tot vernieuwing van het onderwijs en hiervoor concepten aanleveren. De voorbeeldfunctie van leraar LB BO is als bijlage 2 bij deze notitie gevoegd. status vastgesteld pagina 4 van 34

5 Hoofdstuk 2. Beleidskeuzes De voordelen van de functiemix zijn groot, ondanks de hier en daar te maken kanttekeningen biedt de invoering van de functiemix unieke kansen. De belangrijkste voordelen: a. Door de functiemix ontstaan er voor het eerst loopbaanmogelijkheden binnen de functie van leraar; b. De leraar LB/LC heeft zich ontwikkeld en gespecialiseerd; er ontstaat in de scholen een grotere deskundigheid op onder andere het gebied van rekenen, taal, zorg en achterstand; c. Waardevolle en complexe taken van een hoger niveau kunnen worden gedaan door gespecialiseerde LB/LC-leraren; d. Deskundigheid en taakspecialisatie heeft door de LB/LC-functie een status, wordt gewaardeerd en wordt beloond. Definitie leraar De functiemix is bedoeld voor de leraar, het gaat om meer loopbaanmogelijkheden voor de leraar. In artikel 5.3B van de CAO-PO worden twee roostertechnische voorwaarden gegeven om in aanmerking te komen voor de LB-functie: - hij/zij draagt de pedagogische en didactische verantwoordelijkheid voor een groep leerlingen; - hij/zij geeft les voor ten minste 50 procent van de 930 lesuren per schooljaar (deeltijders naar rato). Deze voorwaarden betekenen dat leraren die zich in het verleden hebben gespecialiseerd en de taak hebben gekregen van IB er, bovenschools ICT er of coördinator opleider in de school, en die met de uitvoering van deze taak hun weektaak invullen, bij een ongewijzigde situatie buiten de definitie van LB ers in de functiemix vallen. Indien deze functionarissen solliciteren naar een LB-functie en aan het profiel voldoen en voor benoeming in aanmerking komen, dan zal de organisatie de roostertechnische voorwaarden moeten creëren. Aan IB ers worden specifieke eisen naar inhoud en scholing gesteld. Om die reden is aan IB ers een extra honorering in de vorm van een 3%-uitbreiding van hun benoemingsomvang toegekend. Deze uitbreiding van de benoeming is niet goed herkenbaar en is rechtspositioneel een onderdeel van de benoeming geworden. Positie IB ers. Gelet op het belang van de IB ers en hun specifieke taak binnen de organisatie wordt voor de IB er de volgende afspraak gemaakt: - een IB er die voor zijn werkzaamheden wordt gehonoreerd volgens een LA-schaal ontvangt een toelage van 50 euro bij een werktijdfactor tot en met 0,5 en een toelage van 100 euro bij een werktijdfactor van meer dan 0,5 tot en met de toelage wordt toegekend, nadat overeenstemming is bereikt over het aanpassen van de benoeming (verminderen benoeming met 3%) - de IB er die voor een LB-functie in aanmerking wenst te komen dient te voldoen aan de omschrijving van de voorbeeldfuncties van een leraar LB BO (CAO-PO) - de IB er die aan het profiel voldoet en benoemd wordt in een LB-functie dient aan de roostertechnische voorwaarden te voldoen Twee procent LC-functies omzetten in LB-functies? Het percentage van 2% LC-functies in het basisonderwijs zoals genoemd in artikel 5.3.A lid 1, kan door de werkgever met instemming van de PGMR worden omgezet in 6% LB-functies. De LC-functie geeft een eindsalaris van 4197,- (salarisgegevens per ). Het eindsalaris van de directeur DA (op een school met minder dan tweehonderd leerlingen) bedraagt 3837,- Het is de vraag of het zinvol is om een leraar, die ten minste de helft van zijn/haar werkzaamheden lesgevende taken verricht, in een LC-functie in te schalen. Het eventueel omzetten van het percentage LC-functies naar LB-functies wordt op advies van de GMR voorlopig uitgesteld en opgeschoven naar het volgende schooljaar. Een besluit hierover zal voor 1 mei 2011 worden genomen. status vastgesteld pagina 5 van 34

6 Specifieke taken in de scholen die passen bij een LB-functie (taakomschrijvingen) In de CAO-PO worden naast de formele benoemingseisen aandachtsgebieden aangegeven: - (mede)verantwoordelijkheid dragen voor de ontwikkeling van, het uitdragen van en verdedigen van onderwijskundig beleid; - het signaleren en analyseren van behoeften tot vernieuwing van het onderwijs en hiervoor concepten aanleveren. Het is gewenst om deze aandachtsgebieden te vertalen naar specifieke LB-taken in de scholen waarbij de deskundigheid van de LB ers kan worden ingezet: een koppeling van de LB-functie aan een of meer specifieke taken dus. Bovendien wordt hiermee de LB-functie enigszins geobjectiveerd. Voorbeelden van specifieke LB-taken (niet uitputtend): - rekencoördinator; - taal-leescoördinator; - IB er; - begeleider in de klas, door coachinggesprekken of video-interactie; - coördinator onderwijskundig concept; - opbrengstdeskundige, degene die bijvoorbeeld gegevens van het leerlingvolgsysteem analyseert, resultaten presenteert aan het team en er feedback aan geeft. Selectie leraren LB-functie De CAO PO geeft niet aan op welke wijze de leraren voor de LB-functie worden geselecteerd. Binnen de Stichting wordt per school de formatieruimte voor de LB-functie vastgesteld, waarna er een interne vacaturelijst LB gepubliceerd wordt. Leerkrachten kunnen op deze vacature solliciteren. Eerst vindt een sollicitatieprocedure per school plaats. Het initiatief om in aanmerking te komen voor een LB-functie wordt bij de leraar gelegd. Leraren worden uitgenodigd te solliciteren naar een LB-functie: De functiemix gaat gepaard met een formele procedure van ontslag uit LA en aanstelling in LB. Solliciteren naar een LB-functie Leraren worden gestimuleerd en uitgenodigd om te solliciteren naar een LB-functie voor het verrichten van een specifieke LB-taak/taken op scholen. Aanvullende eisen vanuit de Stichting Daarnaast stelt Stichting Primair Onderwijs de Liemers tevens als eis: - van een LB er mag worden verwacht dat deze als leraar goed functioneert: scoort minimaal vier van de zeven competenties van de leraar ++ op de overige drie competenties scoort de leraar tenminste +; - de LB er werkt bewust aan zijn/haar ontwikkeling, door middel van een pop, dat zichtbaar is gemaakt in het bekwaamheidsdossier; - de LB er is deskundig en flexibel: is ten minste in vier groepen bewezen inzetbaar of is bereid en heeft de capaciteiten om in minimaal 4 verschillende groepen ingezet te worden. status vastgesteld pagina 6 van 34

7 Hoofdstuk 3. Functieboek Het functieboek geeft een overzicht van alle bestaande functies binnen de Stichting. Daarin zijn alle functieomschrijvingen en functiewaarderingen opgenomen. Op dit moment is voor een groot deel gekozen voor voorbeeldfuncties. De voorbeeldfuncties kunnen zonder meer in het functieboek worden opgenomen. Voor eigen en specifieke functies is functiewaardering door een gecertificeerde instantie voorwaarde. In het functieboek is de unitleider de enige functie die apart is beschreven en gewaardeerd. Hierover is apart instemming verkregen van de PGMR. De voorbeeldfunctie leraar basisonderwijs LB (zie bijlage 2), zoals die door werkgevers en werknemers in de CAO-PO is opgenomen zal voor de Stichting Primair Onderwijs de Liemers worden gehanteerd en opgenomen in het functieboek. Bij de te voeren sollicitatieprocedure voor een LB-functie zie hoofdstuk 4 zal de voorbeeldfunctie leraar als profiel gaan gelden. In bijlage 1 zijn de functies in het functieboek op een rij gezet. status vastgesteld pagina 7 van 34

8 Hoofdstuk 4. Tijdelijke sollicitatieprocedure Algemeen Bevordering van personeelsleden naar een hogere functie geschiedt in de regel op basis van een beoordeling. In hoofdstuk 5 gesprekkencyclus vindt een uitwerking plaats om hier structureel invulling aan te geven. Gezien de opbouw van de cyclus zal het nog enige tijd duren voordat de beoordelingen in het kader van de functiemix kunnen worden toegepast. Om die reden zal voor de periode 1 maart augustus 2012 een aparte procedure voor de benoeming van LB-docenten gaan gelden. Voor werving en selectie van LB-kandidaten zal dan een specifieke sollicitatieprocedure gelden. Deze is hierna uitgewerkt. Bij iedere procedure moet de sollicitatiecode in acht worden genomen. Het opnemen van een bezwaarprocedure is niet verplicht, maar wel gewenst en als zodanig in de sollicitatieprocedure opgenomen. Sollicitatieprocedure LB-functies voor de periode 1 maart augustus Uitgangspunt is de voorbeeld functieomschrijving leraar LB - De centrale directie stelt vast voor welke datum personeelsleden kunnen solliciteren. - De centrale directie maakt het format, waarin de directeur een profiel van een LB functie in kan zetten. De benoemingsadviescommissie (commissie) wordt per school gevormd door de directeur van de school en een directeur van een andere school van de Stichting. De commissie doet een unaniem voorstel tot benoeming aan de centrale directie. De centrale directie beslist binnen 14 dagen (schooljaar binnen 5 werkdagen) over het voorstel van de commissie. Neemt de centrale directie het voorstel van de commissie over dan volgt de benoeming van de voorgedragen kandidaat. Neemt de centrale directie het voorstel van de commissie niet over, dan volgt overleg tussen de commissie en de centrale directie. De commissie neemt besluiten; er zijn drie mogelijkheden: a. Personeelsleden die solliciteren en voldoen aan de gestelde eisen, kunnen per 1 augustus 2010 worden benoemd in een LB-functie (minimaal 8 procent van het personeel), binnen de daarvoor beschikbare formatieruimte. Wanneer er meer geschikte sollicitanten dan beschikbare banen zijn, kan niet iedere geschikte sollicitant de LB-functie krijgen. b. Met personeelsleden die nog niet in aanmerking komen, maar op grond van de beoordeling wel potentieel hebben wordt mede op basis van de inhoud van de specifieke taak/taken een (meerjaren)ontwikkelingstraject vastgesteld 1. c. Personeelsleden met een negatieve beoordeling komen (voorlopig) niet in aanmerking voor een LB-functie. Doel Het vaststellen van de benoembaarheid van leraren in de schaal LA die in aanmerking willen komen voor een LB functie. Doelgroep Leraren in het basisonderwijs in de schaal LA Kenmerken 1. Het is een sollicitatiegesprek van de medewerker met een benoemingsadviescommissie. De commissie bestaat uit de directeur van de school en een andere directeur van een school van de Stichting. De directeur van de andere school is procesbewaker en toetst of de procedure zorgvuldig en transparant is verlopen. Beide directeuren tekenen voor een unanieme voordracht aan de centrale directie. 1 Bij scholing moet er voldoende budget zijn status vastgesteld pagina 8 van 34

9 2. Het is een sollicitatiegesprek waarbij een eenmalig beoordelingsmoment is opgenomen of de leraar voldoet aan de vereiste criteria genoemd in artikel 5.3.b CAO PO 2009 en de criteria van de (voorbeeld)functie. 3. Dit sollicitatiegesprek maakt onderdeel uit van de gesprekkencyclus, zoals genoemd in artikel 9.4 van de CAO Het betreft een sollicitatie naar een hogere functieschaal, te weten LB. 5. Het sollicitatiegesprek naar een hogere functie vindt plaats op verzoek van de werknemer. 6. Het is een gesprek tussen de leraar in de schaal LA en de commissie 7. Uitgangspunt is de (voorbeeld)functie LB zoals deze is vastgelegd in het functieboek en de bekwaamheidseisen primair onderwijs. 8. De sollicitatie omvat: Een beoordeling van de bekwaamheidseisen voorafgaand aan het sollicitatiegesprek of de kandidaat voldoet aan: het denkniveau HBO + door relevante cursussen, masterclasses, HBO master of een EVC bewijs door gecertificeerde aanbieder in aansluiting op de Kwaliteitsagenda primair onderwijs onder andere op de deelgebieden rekenen en taal, zorg en achterstand. De beoordeling van de bekwaamheidseisen wordt gevolgd door een sollicitatiegesprek met de commissie. In het sollicitatiegesprek komt in ieder geval aan de orde: - op welke wijze medeverantwoordelijkheid wordt gedragen voor de ontwikkeling van, het uitdragen en verantwoorden van onderwijskundig beleid - het signaleren en analyseren van behoeften tot vernieuwing van het onderwijs en het aanleveren van concepten hiervoor. Procedure Stap 1: aan de hand van het format van de Stichting, stelt de directeur een vacature op. Stap 2: sollicitatiebrief - Belangstellenden voor de functie van leraar LB stellen een gemotiveerde brief op met bijhorend curriculum vitae en dienen deze in bij de directeur van de school. - De commissie bereidt het gesprek voor en maakt een overzicht van de mogelijkheden binnen de school voor bijv. de taken op de deelgebieden rekenen en taal, zorg en achterstand: 1. op welke wijze medeverantwoordelijkheid wordt gedragen voor de ontwikkeling van, het uitdragen en verantwoorden van onderwijskundig beleid 2. het signaleren en analyseren van behoeften tot vernieuwing en verbeteren van het onderwijs en het aanleveren van concepten hiervoor Stap 3: voorbereiding sollicitatiegesprek - Voorafgaand aan het sollicitatiegesprek reikt de commissie deze procedure uit aan de sollicitant. De commissie beoordeelt aan de hand van het curriculum vitae of de kandidaat aan de formele functie-eisen van leraar LB voldoet. Desgewenst vraagt de commissie relevante bewijzen op voor het vaststellen van het HBO + werk- en denkniveau - De datum voor het sollicitatiegesprek wordt in gezamenlijk overleg tussen de commissie en de leraar bepaald. Stap 4: het sollicitatiegesprek en advies - Tijdens het gesprek neemt de commissie de gemotiveerde brief door. Uitgangspunt is waar mogelijk het toekennen van de LB functie. - Na het sollicitatiegesprek wordt door de commissie vastgesteld of de leraar voor de hogere eindschaal in aanmerking komt of niet en welke redenen deze keuze onderbouwen. - De commissie maakt haar bevindingen en het advies aan de centrale directie in een nieuw gesprek gemotiveerd kenbaar aan de sollicitant. - De leraar wordt in de gelegenheid gesteld om, indien de leraar het niet eens is met de beslissing, dit kenbaar te maken tijdens het gesprek of binnen één week na het gesprek, waarna de interne bezwarenprocedure in werking wordt gezet. status vastgesteld pagina 9 van 34

10 - Het verslagformulier (inclusief advies aan de centrale directie) wordt voorzien van een handtekening van de leden van de commissie. Dit formulier is standaard voor de Stichting, opgesteld door de centrale directie. Stap 5: advies aan centrale directie - De sollicitatiecommissie legt het advies voor benoeming of afwijzing van de kandida(a)t(en) voor aan de centrale directie. - De centrale directie besluit binnen 14 dagen (voor het schooljaar binnen 5 werkdagen) - Het besluit van de centrale directie wordt kenbaar gemaakt aan de kandidaat en de sollicitatiecommissie ontvangt hiervan een afschrift. Onvoorziene gevallen In gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist de centrale directie. Bezwarenprocedure 1. De bezwarenprocedure zoals is vastgelegd in bijlage 5 van de CAO PO 2009 is van toepassing, met dien verstande dat hier geen sprake is van een bezwaar tegen functiewaardering, maar een afwijzing van een sollicitatie om toekenning van een hogere salarisschaal in het kader van de functiemix. 2. Voorafgaand aan het in werking stellen van de hierboven genoemde bezwarenprocedure biedt de commissie de leraar aan om in een gezamenlijk gesprek met de leraar te proberen het gerezen geschil in onderling overleg op te lossen. Indien het conflict dat ontstaan is over het niet toekennen van een hogere leraarsfunctie niet tot tevredenheid van de werknemer wordt opgelost, kan de werknemer desgewenst gebruik maken van de interne bezwarenprocedure. 3. Indien de interne bezwarenprocedure over het niet toekennen van een hogere leraarsfunctie niet met behulp van de interne bezwarenprocedure kan worden opgelost, kan de werknemer desgewenst gebruik maken van de externe Bezwarencommissie Functiewaardering. De uitspraak van deze commissie is bindend voor beide partijen. Slotbepaling 1. Deze regeling kan worden aangehaald als sollicitatieprocedure voor leraren die in aanmerking willen komen voor een hogere leraarfunctie. 2. Deze regeling geldt vanaf 1 maart 2010 tot 1 augustus Deze regeling is vastgesteld met instemming van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de Stichting. De GMR heeft aan haar instemming aan de beleidsnotitie functiemix de voorwaarde verbonden dat de sollicitatieprocedure ook na 1 augustus 2012 gaat gelden. De centrale directie ondersteunt dit standpunt van de GMR. De centrale directie stelt zich ten doel om na opgedane ervaringen met de functiemix in samenspraak met de GMR de sollicitatieprocedure opnieuw tegen het licht te houden. De afweging of de procedure gehandhaafd blijft, dan wel komt te vervallen wordt dan opnieuw kritisch bezien. Het ingenomen standpunt van de GMR geldt dan als vertrekpunt voor de discussie. status vastgesteld pagina 10 van 34

11 Hoofdstuk 5. Gesprekkencyclus Bekwaamheidsdossier Op grond van de Wet BIO (beroepen in het onderwijs) is een bekwaamheidsdossier verplicht gesteld. In hoofdstuk 6 is de inhoud van het bekwaamheidsdossier vermeld. Hiertoe behoren onder andere het functionerings- en beoordelingsgesprek. Bij toepassing van de functiemix zijn het functionerings- en beoordelingsgesprek de pijlers om tot de benoeming in LB-functies te komen. In de bijlagen 3 en 4 zijn formulieren van het functioneringsgesprek en het beoordelingsgesprek opgenomen. De gesprekken maken onderdeel uit van een gesprekscyclus. In dat verband is het gewenst om de gesprekscyclus in een theoretisch kader van competentiemanagement te plaatsen. Competentiemanagement Wanneer binnen een organisatie eisen worden gesteld aan kennis, vaardigheden en/of attitudes van medewerkers, is competentiemanagement een middel om daar op te sturen. Verschuiving van taken en verantwoordelijkheden, verandering van onderwijsconcept en cultuurverandering zijn van invloed op het competentieprofiel van de medewerkers. Sturen op competentieontwikkeling is gewenst. Bij competentiemanagement zijn competenties van medewerkers de belangrijkste factor voor het succes van de organisatie. Competentiemanagement en Integraal Personeelsbeleid De invoering van competentiemanagement stelt de Stichting in staat een vertaalslag te maken van de doelen van de organisatie naar de competenties van medewerkers. Wat mag de Stichting van de medewerker verwachten ten aanzien van de bijdrage aan organisatiedoelen? En wat mag de medewerker verwachten t.a.v. ondersteuning en facilitering van de eigen professionele ontwikkeling door het management? Competentiemanagement maakt afstemming tussen de verschillende personeelsinstrumenten mogelijk. Verbindende schakel vormen de competentieprofielen van de Stichting. Bij formulering van de competentieprofielen voor de verschillende functies, kunnen vacatures gerichter worden omschreven. Bij selectieprocedures worden sollicitanten op basis van het competentieprofiel geselecteerd; mobiliteit op basis van competenties zorgt voor een zorgvuldige plaatsing, opleiding en training zijn direct gerelateerd aan competentieprofielen. Competentieprofielen vormen het referentiekader bij loopbaanontwikkeling, functioneringsgesprekken en beoordelingsgesprekken. Een bijkomend positief effect van competentiemanagement is het ontstaan van een gemeenschappelijke taal binnen de school en de Stichting. Als werkgever is het mogelijk om met competentiemanagement personeelsbeleid op maat te leveren. Zo kunnen alle functies binnen de organisatie worden vertaald in waarneembare competenties, op basis waarvan individueel passende leertrajecten worden afgesproken tussen medewerker en leidinggevende. Met de invoering van competentiemanagement wil de Stichting een aantal doelen bereiken: Individueel niveau - Helderheid over verwachtingen, prioriteiten en doelstellingen tussen medewerker en leidinggevende. - Inzicht in sterktes en ontwikkelingsbehoeften. - Feedback op functioneren door leidinggevende en medewerker zelf. - Opleiding en ontwikkeling gebaseerd op ontwikkelingsbehoeften en loopbaanwensen. Organisatieniveau - Professionalisering van het team en de organisatie, gerelateerd aan organisatiedoelstellingen. - Het creëren van eigen verantwoordelijkheid bij medewerkers voor hun eigen ontwikkeling. status vastgesteld pagina 11 van 34

12 - Gericht scholingsbeleid. - Betere afstemming van personeelsinstrumenten. - Optimale benutting van competenties van medewerkers. Competentiemanagement in relatie tot de gesprekkencyclus De invoering van competentiemanagement heeft invloed op het gebruik van personeelsinstrumenten zoals het functioneringsgesprek en het beoordelingsgesprek. De Stichting kiest voor het voeren van functioneringsgesprekken en beoordelinggesprekken. Bij deze gesprekken zijn de 7 competenties van het leraarschap (SBL-competenties) de rode draad in de gesprekken en de gesprekscyclus. Door in beide gesprekken één lijn te volgen zal consistentie in de cyclus van gesprekken ontstaan. In het functioneringsgesprek zijn de competenties gericht op ontwikkeling en in het beoordelingsgesprek worden de competenties beoordeeld. Het functioneringsgesprek Eenmaal per jaar voert de leidinggevende een functioneringsgesprek met de medewerker. Dit gesprek gaat over de uitvoering van taken van de medewerker in relatie tot de functie, het team, de organisatie en de leidinggevende. Het functioneringsgesprek is tweezijdig. Namelijk het functioneren van de leidinggevende in relatie tot de medewerker is tevens onderwerp van gesprek. Om de relatie met de competentiecyclus te maken wordt ook een gesprek gevoerd aan de hand van de 7 bekwaamheidseisen van het leraarschap (SBL-competenties). In het gesprek wordt bekeken en aangegeven op welke punten de medewerker zich verder kan ontwikkelen. Daarbij wordt van de werknemer verwacht dat hij zich goed op het gesprek voorbereid. De leraar wordt geadviseerd gebruik te maken van de quickscan op om een referentiekader te ontwikkelen. Inhoud functioneringsgesprek: Inhoud Gesprekspartner Inbreng partners Frequentie Resultaat Het functioneringsgesprek Gesprek over uitvoering taken medewerker in relatie tot de functie, het team, de organisatie en de leidinggevende Leidinggevende Tweezijdig, functioneren van de leidinggevende in relatie tot medewerker is ook gespreksonderwerp Eenmaal in de twee jaar Ontwikkelpunten op zowel individueel niveau als organisatie niveau Het beoordelingsgesprek In het beoordelingsgesprek wordt bepaald in welke mate een medewerker voldoet aan de 7 bekwaamheidseisen van het leraarschap. Ook wordt getoetst in welke mate een leraar in een LA-functie aan de gestelde eisen van de LB-functie voldoet. Het beoordelingsgesprek: Inhoud Gesprekspartner Inbreng partners Frequentie Resultaat Het beoordelingsgesprek Beoordeling over functioneren en competenties van medewerker in relatie tot zijn/haar taken Leidinggevende Eenzijdig, leidinggevende beoordeelt medewerker Eenmaal in de twee jaar Een helder beeld creëren over de prestaties van de medewerker en zijn/haar leermogelijkheden voor de toekomst Kanttekening: een leerkracht met een tijdelijk dienstverband met uitzicht op vast krijgt het eerste jaar in totaal 3 gesprekken: doelstellingengesprek (bij de start), functioneringsgesprek (halverwege) en een beoordelingsgesprek (voorwaarde voor een vast dienstverband). status vastgesteld pagina 12 van 34

13 Personeelsleden die eerder een beeld willen krijgen van hun functioneren kunnen bij de directeur aangeven dat zij van de hiervoor geschetste procedure willen afwijken en een eerdere beoordeling op prijs stellen. Regeling beoordeling In 2006 is de regeling beoordeling vastgelegd. De daarin overeengekomen procedure is als bijlage 5 bij deze notitie gevoegd. De procedure is met uitzondering van de volgende onderdelen integraal opgenomen in de functiemix. - de frequentie is gewijzigd van eenmaal per drie jaar in eenmaal per twee jaar - artikel 9 De beoordelingsaspecten is geschrapt doordat de beoordelingsformulieren zijn gebaseerd op de SBL-competenties van leraren, waardoor de opsomming niet meer van toepassing is. Door invoering van de functiemix en het opnemen van de procedure in deze invoeringsnotitie komt de regeling beoordeling van 1 augustus 2006 te vervallen. Ten slotte Met competentiemanagement heeft de leidinggevende een krachtig instrument in handen om te sturen op de kwaliteit van de medewerkers en de organisatie en krijgt de medewerker de mogelijkheid om gericht aan de eigen ontwikkeling te werken. Voor de scholen betekent invoering van competentiemanagement een cultuurverschuiving naar gedeelde verantwoordelijkheid en resultaatgerichtheid. Dit zal niet altijd gemakkelijk zijn, en vallen of staan bij de gespreksvaardigheden/technieken van de leidinggevenden. Echter: het succes van de school wordt uiteindelijk bepaald door de competenties van zijn of haar medewerkers! status vastgesteld pagina 13 van 34

14 Hoofdstuk 6. Bekwaamheidsdossier De regeling gaat ervan uit dat alle medewerkers hun bekwaamheidsdossier op orde hebben. De verantwoordelijkheid daarvoor ligt zowel bij de werknemer als bij de werkgever. De werknemer moet het dossier bijhouden, de werkgever moet de werknemer in staat stellen zijn bekwaamheid op peil te houden. Inhoud bekwaamheidsdossier Stichting primair Onderwijs Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd Curriculum Vitae (cv) a. Personalia b. Opleiding (kopieën van getuigschriften en diploma s) c. Ervaring d. Diversen 2. Reflectie (verslagen eigen reflectie en reflectie van leidinggevende) a. F-gesprekken (incl. persoonlijk ontwikkelingsplan) b. B-gesprekken c. Verslagen van klassenbezoeken d. Verslagen van overige gesprekken, bijeenkomsten e.d. 3. Scholing a. Overige opleidingen en (na)scholing 4. Professionele loopbaan a. Aktes van benoeming b. Voordrachten e.d. Bijlagen - Functieomschrijving (leerkracht LA, LB, directeur, unitleider, onderwijsassistent) - Formulieren voor de diverse gespreksvormen 2 Bij de voorlichting inzake het elektronische bekwaamheidsdossier van RAET bleek dat bijna alles digitaal kan. Er komt op korte termijn een webbased programma beschikbaar waarin de standaard gegevens van alle medewerkers ingevoerd zijn. Het is eenvoudig menugestuurd, kan aangepast worden (incl. de gespreksformats) en er kunnen bestanden (PDF, Word etc.) aan worden gehangen. status vastgesteld pagina 14 van 34

15 Bijlage 1 Functieboek (functiebouwwerk) A. Taakkarakteristiek normfuncties directie behorende bij hoofdstukken 5 en 6 van de CAO-PO De directie is onder verantwoordelijkheid van de werkgever belast met: a. het geven van leiding aan de instelling; b. het mede zorg dragen voor voorbereiding en uitvoering van het onderwijskundig, schoolorganisatorisch en huishoudelijk beleid in de instelling; c. het mede voorbereiden en uitvoeren van het personeelsbeleid aan de instelling; d. het mede voorbereiden en uitvoeren van het financiële beleid van de instelling; e. het onderhouden van interne en externe contacten met betrekking tot de voorgenoemde taken; f. het geven van onderwijs en het verrichten van de daaruit rechtstreeks voortvloeiende werkzaamheden als omschreven in deze bijlage opgenomen taakkarakteristiek voor de normfunctie leraar basisonderwijs, voor zover de belanghebbende niet geheel is vrijgesteld van het geven van onderwijs; g. al hetgeen overigens binnen een normale directietaak past. B. Taakkarakteristiek normfuncties leraar PO De directeur: - is verantwoordelijk voor alle tot de taak van de directie behorende werkzaamheden. De adjunct-directeur: - is in eerste instantie belast met de werkzaamheden voortvloeiende uit zijn leraarsfunctie. Hij verricht daarnaast de tot de taak van de directie behorende werkzaamheden onder eindverantwoordelijkheid van de directeur; hij vervangt de directeur bij diens afwezigheid. De functie van leraar omvat: a. het geven van onderwijs alsmede de daaruit rechtstreeks voortvloeiende werkzaamheden, waaronder voor wat betreft een leraar aan een Functieschaal Y = het aantal leerlingen Afhankelijk van y van de instelling is voor de directeur één van de functieschalen DA t/m DC (+uitloop) van toepassing, één en ander als aangegeven in bij-lage A1 van de CAO-PO. Afhankelijk van y van de instelling is voor de adjunctdirecteur één van de functieschalen AA t/m AC van toepassing, één en ander als aangegeven in bijlage A1 van de CAO-PO. Voor een leraar aan een basisschool geldt functieschaal LA zoals aangegeven in artikel 6.30 status vastgesteld pagina 15 van 34

16 speciale school voor basisonderwijs tevens wordt verstaan ambulante begeleiding als voorzien in het zorgplan; b. algemene werkzaamheden, die redelijkerwijs voortvloeien uit het onderwijs aan de instelling, zoals: - het deelnemen aan teamvergaderingen; - het onderhouden van contacten met collega s van de instelling, ouders, begeleidingsdiensten e.d.; - het deelnemen aan her- en bijscholingscursussen; - het vormen en begeleiden van aanstaande leraren; - het verrichten van overige werkzaamheden ten behoeve van de goede gang van zaken aan de instelling. van de CAO-PO. Taakkarakteristiek Leraar basisonderwijs LB C. Taakkarakteristiek normfuncties onderwijsondersteunend personeel, zoals aangegeven in de artikelen 5.2 en 6.32 van de CAO-PO 1.a. administratief medewerker 1.b. administratief medewerker Aan FUWA-PO is een voorbeeldfunctie voor de LB-lerarenfunctie toegevoegd. Deze functie kan worden gebruikt bij het opstellen van eigen organisatiespecifieke functiebeschrijvingen. Deze voorbeeldfunctie wordt door de Stichting opgenomen in het functieboek (zie bijlage 2 voor de concrete uitwerking) Verricht: a. typewerkzaamheden en overige administratieve werkzaamheden; b. financieel administratieve werkzaamheden; c. werkzaamheden ten behoeve van de leerlingenadministratie. Verricht: a. bovengenoemde werkzaamheden; b. bovendien worden de werkzaamheden uitgebreid met secretariaatswerkzaamheden, en/of eenvoudige financieel/ cijfermatige administratieve taken en/of taken die een specifieke kennis vereisen i.v.m. de soort (v)so-school. Functieschaal conciërge Verricht huishoudelijke diensten, kleine onderhouds- en reparatiewerkzaamheden aan gebouwen, terreinen. 5.b onderwijsassistent. Verricht werkzaamheden die liggen op het verzorgende terrein, alsmede een- 3 4 status vastgesteld pagina 16 van 34

17 Unitleider Stichting Primair Onderwijs De Liemers voudige routinematige onderwijsinhoudelijke taken Naast de normfuncties en voorbeeldfuncties wordt in het functieboek de functie van unitleider opgenomen. Over deze functie en waardering is overeenstemming bereikt met het personeelsdeel van de GMR (zie notitie functiebouwwerk Stichting Primair Onderwijs De Liemers, vastgesteld d.d. 9 november 2009) LB status vastgesteld pagina 17 van 34

18 Bijlage 2 Leraar basisonderwijs LB FUNCTIEBESCHRIJVING Context De werkzaamheden worden verricht op een school voor basisonderwijs. De leraar LB geeft onderwijs en begeleidt leerlingen, levert een bijdrage aan de voorbereiding en ontwikkeling van het onderwijs, levert bijdragen aan de schoolorganisatie en is verantwoordelijk voor professionalisering. Werkzaamheden (de onderstreepte indicatoren zijn specifiek voor LB) 1. Onderwijs en leerlingbegeleiding. - bereidt de dagelijkse onderwijsactiviteiten voor; - geeft les aan en begeleidt leerlingen; - hanteert verschillende didactische werkvormen en leeractiviteiten, aansluitend op de leer- en opvoedingsdoelen van de school; - creëert een pedagogisch klimaat waarin alle leerlingen zich veilig en gewaardeerd voelen; - stimuleert en begeleidt sociale vaardigheden bij leerlingen met verschillende sociaal-culturele achtergronden; - structureert en coördineert activiteiten van de leerlingen, organiseert en plant activiteiten in homogene en heterogene groepen, inclusief subgroepen; - kijkt onderwijsactiviteiten van leerlingen na en corrigeert; - speelt in de les in op ontwikkelingen op terreinen als maatschappij en cultuur, natuur en techniek, gezondheid en milieu, politiek en levensbeschouwing; - registreert en evalueert ontwikkelings- en leerprocessen van leerlingen en stelt op basis daarvan complexe handelingsplannen op; - signaleert (sociaal) pedagogische problemen bij leerlingen en stelt een diagnose; - begeleidt individuele leerlingen aan de hand van handelingsplannen; - coördineert de leerlingenzorg voor de eigen groep; - begeleidt leerlingen op basis van het zorgplan; - bespreekt probleemleerlingen met collega s, intern begeleider en/of de directeur; - begeleidt de lerarenondersteuner, onderwijsassistent en/of stagiaires in de eigen les/groep; - begeleidt (startende) leraren en collega s bij onderwijs en leerlingbegeleiding en bij scholing en ontwikkeling; - begeleidt collega s bij het opstellen van les- en opvoedingsdoelen en bij het opstellen en bijstellen van (complexe) handelingsplannen; - bespreekt de voortgang en de ontwikkeling van leerlingen met ouders/verzorgers; - houdt het leerling-dossier bij; - geeft voorlichting aan ouders/groepen ouders en verzorgers over de situatie van het kind in het kader van het bevorderen van hun deskundigheid; - neemt deel aan teamvergaderingen; - organiseert overige schoolactiviteiten en voert deze uit; - onderhoudt contacten met de ouderraad. 2a. Bijdrage aan algemene onderwijsvoorbereiding en -ontwikkeling. - levert een bijdrage aan de ontwikkeling en vernieuwing van onderwijsprocessen in de school en adviseert de directeur hierover; - signaleert en analyseert behoeften tot vernieuwing van het onderwijs en levert bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe onderwijsprogramma s; - geeft vorm aan inhoudelijke ontwikkelingen binnen de school, doet voorstellen voor nieuwe lesmethoden en programma s en draagt zorg voor de implementatie hiervan; - zet mede, in teamverband, de pedagogische koers uit, voert hierover overleg met betrokkenen en verwerkt de koers in didactische werkvormen en leeractiviteiten. 2b. Bijdrage aan voorbereiding en ontwikkeling op het eigen specialisme, bijvoorbeeld: - onderwijsachterstanden; - zorg; status vastgesteld pagina 18 van 34

19 - rekenen en taal. - formuleert met het team en/of de directeur doelen van de school op het eigen specialisme; - signaleert en analyseert behoeften tot vernieuwing of verbetering van beleid op het eigen specialisme en ontwikkelt daar plannen voor; - doet voorstellen aan het team en de directeur voor nieuwe programma s en draagt zorg voor de implementatie ervan; - treedt op als inhoudelijk klankbord op het eigen specialisme en begeleidt of adviseert collega s. 3. Professionalisering. - houdt de voor het beroep vereiste bekwaamheden op peil en breidt deze zo nodig uit; - neemt deel aan scholings- en ontwikkelingsactiviteiten en o.a. collegiale consultatie; - houdt zich op de hoogte van de ontwikkelingen op het vakgebied, bestudeert relevante vakliteratuur. - begeleidt (startende) docenten bij hun professionalisering in de vorm van supervisie, intervisie, coaching,enz. 4. Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden - Beslist bij/over: het geven van les en leerlingbegeleiding, het begeleiden van collega's, het signaleren en analyseren van behoeften tot vernieuwing van het onderwijs en het op basis hiervan leveren van bijdragen aan de ontwikkeling en de verzorging van nieuwe onderwijsprogramma's, het ontwikkelen van plannen voor verbetering of vernieuwing van het beleid op het eigen specialisme. - Kader: de onderwijs wet- en regelgeving, kerndoelen, leer- en opvoedingsdoelen en beleidslijnen van de school. - Verantwoording: aan de directeur over de kwaliteit van onderwijs en leerlingbegeleiding, van de bijdrage aan de voorbereiding en ontwikkeling van het onderwijs, van de bijdragen aan de verbetering of vernieuwing van het beleid op het eigen specialisme en van de professionalisering. 5. Kennis en vaardigheden - theoretische en praktische vakinhoudelijke, didactische en pedagogische kennis en vaardigheden; - kennis van de leerstof; - gespecialiseerde onderwijskundige theoretische kennis en verdiepte kennis op het eigen specialisme. - inzicht in de taak, organisatie en werkwijze van de eigen school; - inzicht in en kennis van de organisatie en de mogelijkheden van hulpverlening(sinstanties); - invoelingsvermogen en sociale vaardigheden; - vaardigheid in het overdragen van kennis en vaardigheden en het begeleiden van (startende) leraren; - communicatieve vaardigheden. 6. Werk- en denkniveau HBO+ werk- en denkniveau door relevante cursussen, masterclasses, dan wel HBO-masters. 7. Contacten - met leerlingen om de leerstof te bespreken en uit te leggen en resultaten c.q. problemen te bespreken; - met ouders/verzorgers om de voortgang en ontwikkeling van de leerlingen te bespreken; - met de ouderraad over ontwikkelingen om deze toe te lichten; - met de directie over de begeleiding van de lerarenondersteuner(s), onderwijs- en klassenassistent(en) en over de voortgang in de contacten met hulpinstanties/hulpverleners om tot nadere afspraken te komen; - met de directeur over de bijdrage aan de beleidsontwikkeling om te adviseren; - met instanties en/of specialisten over ontwikkelingen op het eigen specialisme om informatie uit te wisselen. status vastgesteld pagina 19 van 34

20 Bijlage 3 Formulier functioneringsgesprek Formulier Functioneringsgesprek Algemene gegevens Naam werknemer Functie WTF Naam leidinggevende Datum vorig gesprek Datum gesprek Ondertekening Medewerker Leidinggevende voor gezien status vastgesteld pagina 20 van 34

21 Verslagformulier functioneringsgesprek Stichting Primair Onderwijs De Liemers Vertrouwelijk Algemeen 1. Afspraken vorig gesprek 2. Taaktoedeling en taakbelasting Taakbelasting Deskundigheidsbevordering Niet lesgebonden taak Taakbeleving 3. Verzuim status vastgesteld pagina 21 van 34

22 Werkomstandigheden en werksfeer binnen de instelling 4. wenst u: Mobiliteit Ja, binnen de SPO De Liemers Ja, buiten SPO De Liemers Nee Persoonlijke motivatie Organisatorische motivatie Perspectieven en aspiraties (bapo, wtf, ambities, groepsvoorkeur) Wensen 5. Samenwerken / functioneren direct leidinggevende status vastgesteld pagina 22 van 34

23 Specifiek Input voor het gesprek kan de quickscan zijn op Deze is gebaseerd op de zeven bekwaamheidseisen van het leraarschap (SBL competenties). Het inter-persoonlijk aspect van bekwaamheid (1) is een voorwaarde voor de kern van het leraarschap. Het gaat om het pedagogisch (2) en didactisch (3) handelen, binnen een ordelijke en taakgerichte omgeving (4). Naast het contact met de leerlingen wordt de kwaliteit van het leraarschap bepaald door het contact dat hij heeft met collega s (5), de omgeving (6) en zijn zelfreflectie en ontwikkeling (7). 1. Inter-persoonlijk competent Beeld 1.1 Ik maak contact met de leerlingen en ik zorg ervoor dat zij contact kunnen maken met mij en zich op hun gemak voelen. 1.2 Ik geef de leerlingen leiding maar geeft ze ook verantwoordelijkheid en een eigen inbreng. 1.3 Ik schep een goed klimaat voor samenwerking met de leerlingen en tussen de leerlingen onderling. 1.4 Opvattingen over de kwaliteit van inter-persoonlijk handelen. Ontwikkelpunt(en) 2. Pedagogisch competent Beeld 2.1 Ik vorm me een goed beeld van het sociale klimaat in een groep, van het individuele welbevinden van de leerlingen en van de vorderingen die zij maken op het gebied van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid Ik signaleer processen die bedreigend kunnen zijn voor een constructief groepsproces Ik signaleer of leerlingen zich emotioneel goed genoeg voelen om actief te kunnen meedoen aan leer- en groepsprocessen. 2.2 Ik ontwerp op basis daarvan een plan van aanpak of een bepaalde benadering om de leerlingen te begeleiden naar een veilig en harmonisch leef- en werkklimaat en om hun sociaal-emotionele en morele ontwikkeling te bevorderen. 2.3 Ik voer dat plan van aanpak of die benadering uit Ik hanteer methodieken, waardoor ik bijdraag aan een veilig en constructief groepsklimaat in de klas (ook kleine groepen) Ik bied de leerlingen de gelegenheid om zelfstandig te werken. 2.4 Ik evalueer een plan van aanpak of benadering en stel zo nodig bij, voor de hele groep en ook voor individuele leerlingen Ik ga na welke aspecten van mijn pedagogisch handelen gericht op een positief en harmonieus sociaal klimaat verbeterd of juist geconsolideerd/uitgebouwd kunnen worden Ik ga na welke aspecten van mijn pedagogisch handelen gericht op individueel welbevinden verbeterd of juist geconsolideerd/uitgebouwd kunnen worden. 2.5 Ik signaleer problemen en belemmeringen in de sociaalemotionele en morele ontwikkeling van leerlingen en stel, eventueel samen met collega's, een passend plan van aanpak of benadering op. 2.6 Opvattingen met betrekking tot pedagogisch handelen. Ontwikkelpunt(en) status vastgesteld pagina 23 van 34

24 3. Vakinhoudelijk en didactisch competent Beeld 3.1. Ik vorm me een goed beeld van de mate waarin de leerlingen de leerinhoud beheersen en de manier waarop ze hun werk aanpakken Ik vorm me een goed beeld van de mate waarin de kinderen de leerinhoud beheersen Ik vorm me een goed beeld van de manier waarop kinderen hun werk aanpakken Ik ontwerp op basis daarvan leeractiviteiten die voor de leerlingen uitvoerbaar zijn en die hen aanzetten tot zelfwerkzaamheid Ik kan een globale didactische uitwerking maken van een programma leeractiviteiten voor korte termijn (les, dag) en langere termijn (week, maand, jaar), passend binnen een grotere leerlijn en aansluitend op hoe leerlingen zich ontwikkelen Ik kan een concrete cursorische of thematische invulling geven aan een beoogde leer- en ontwikkelingslijn Ik kan begeleidingsarrangementen met een verschillende sturingsintensiteit (wat betreft zelfstandigheid) voorbereiden aansluitend op leerling-, taak- en situatiefactoren Ik voer die activiteiten samen met de leerlingen uit Ik kan speel- en leeractiviteiten qua inhoud en gevolgde aanpak gebruiken in alledaagse situaties als basis voor instructie- en begeleidingsactiviteiten Ik kan, een doelgerichte instructie geven die bijdraagt aan de verwerving van inhouden en van een positieve en zelfstandige leerhouding Ik kan aansluitend op wat leerlingen aan het doen zijn, passende begeleiding geven die gericht is op de verwerving van leerinhouden, het gebruik van zelfstandige leergewoonten en een positieve leerhouding Ik evalueer die activiteiten en de effecten ervan en stel ze zo nodig bij, voor de hele groep maar ook voor individuele leerlingen Productevaluatie: ik kan aan de hand van gestandaardiseerde of methodegebonden toetsen en aan de hand van zelf opgegeven taken een (betrouwbare en valide) inschatting maken van de beheersing van leerinhouden door leerlingen Procesevaluatie: ik kan gebruikmakend van een (vak)didactisch en pedagogisch kader de onderdelen van mijn onderwijsaanpak evalueren en op basis daarvan mijn aanpak bijstellen. 3.5 Ik signaleer leerproblemen en belemmeringen en stel, eventueel samen met collega s, een passend plan van aanpak of benadering op. 3.6 Opvattingen met betrekking tot vakinhoudelijk en didactisch handelen. Ontwikkelpunt(en) status vastgesteld pagina 24 van 34

25 4. Organisatorisch competent Beeld 4.1 Ik hanteer op een consequente manier concrete, functionele en door de kinderen gedragen procedures en afspraken Ik signaleer en superviseer het functioneren van regels, routines en procedures. Ik lees dit af aan de continuïteit, doelmatigheid, zelfstandigheid en zelfredzaamheid waarmee individuele en groepen leerlingen deelnemen aan (speel)leeractiviteiten Ik hanteer tijdens de lessen op een consequente manier concrete, functionele en door de kinderen gedragen procedures en afspraken. 4.2 Ik gebruik organisatievormen, leermiddelen en leermaterialen die leerdoelen en leeractiviteiten ondersteunen Ik plan het gebruik van organisatievormen die leerdoelen en leeractiviteiten ondersteunen Ik zet organisatievormen, leermiddelen en leermaterialen zo in dat leerdoelen en leeractiviteiten in organisatorische zin worden ondersteund. 4.3 Ik houd een planning aan die bij de kinderen bekend is en ga adequaat om met tijd. 4.4 Opvattingen met betrekking tot organisatorisch handelen. Ontwikkelpunt 5. Competent in samenwerken met collega's Beeld 5.1 Ik deel informatie die voor de voortgang van het werk van belang is met collega's en maak gebruik van de informatie die ik van collega's krijg. 5.2 Ik lever een constructieve bijdrage aan verschillende vormen van overleg en samenwerken op school. 5.3 Ik geef en ontvang collegiale consultatie en intervisie. 5.4 Ik lever een bijdrage aan de ontwikkeling en verbetering van mijn school. 5.5 Opvattingen met betrekking tot samenwerken met collega's. Ontwikkelpunt(en) status vastgesteld pagina 25 van 34

26 6. Competent in samenwerken met omgeving Beeld 6.1 Ik geef op een professionele manier aan ouders en andere belanghebbenden informatie over de leerlingen en ik maak gebruik van de informatie die ik van hen krijg. 6.2 Ik neem op een constructieve manier deel aan verschillende vormen van overleg met mensen en instellingen buiten de school. 6.3 Ik verantwoord mijn professionele opvattingen over en werkwijzen met leerlingen aan de ouders en andere belanghebbenden en pas in gezamenlijk overleg zonodig mijn werk met die leerlingen aan. 6.4 Opvattingen met betrekking tot samenwerken met de omgeving. Ontwikkelpunt(en) 7. Competent in reflectie en ontwikkeling Beeld 7.1 Ik werk planmatig aan de ontwikkeling van mijn bekwaamheid op basis van een goede analyse van mijn competenties. 7.2 Ik stem de ontwikkeling van mijn bekwaamheid af op het beleid van de school. 7.3 Ik maak bij de ontwikkeling van mijn bekwaamheid gebruik van informatie van leerlingen en collega's en ook van collegiale hulp in de vorm van bijvoorbeeld intervisie en supervisie. Ontwikkelpunt(en) status vastgesteld pagina 26 van 34

Voor de leerkrachten van de VCO Oost-Groningen

Voor de leerkrachten van de VCO Oost-Groningen Voor de leerkrachten van de VCO Oost-Groningen Betreft: Plan van aanpak voor het invoeren van de functiemix In het convenant Leerkracht van Nederland en het daarbij behorende Actieplan LeerKracht van Nederland

Nadere informatie

CP Resultaten QuickScan

CP Resultaten QuickScan CP Resultaten QuickScan Interpersoonlijk competent 1.1 Hij maakt contact met de leerlingen en hij zorgt ervoor dat zij contact kunnen maken met hem en zich op hun gemak voelen. score: 83% 1.2 Hij geeft

Nadere informatie

Leraar basisonderwijs LB

Leraar basisonderwijs LB Leraar basisonderwijs LB Functiewaardering: 43343 43333 43 33 Salarisschaal: LB Werkterrein: Onderwijsproces -> Leraren Activiteiten: Beleids- en bedrijfsvoeringsondersteunende werkzaamheden, overdragen

Nadere informatie

1.1 Leraar basisonderwijs (schaal LA) Omgeving De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen Stichting Prisma Almere. Dit is een middelgrote onderwijsinstelling van 15 tot 20 scholen voor primair onderwijs.

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Werkzaamheden

FUNCTIEBESCHRIJVING. Werkzaamheden Leraar basisonderwijs LA Functiewaardering: 33333 33333 33 33 Salarisschaal: LA Werkterrein: Onderwijsproces > Leraren Activiteiten: Beleids en bedrijfsvoeringsondersteunende werkzaamheden, overdragen

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Leraar basisonderwijs LB

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Leraar basisonderwijs LB FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING Leraar basisonderwijs LB januari 2013 Opdrachtgever Nieuwstraat 23 A 1621 EA Hoorn Auteur Paul Janssen Project 5POBA4560 FUNCTIE INFORMATIE Functienaam Leraar basisonderwijs

Nadere informatie

Functiebeschrijving schoolcoördinator BO

Functiebeschrijving schoolcoördinator BO Functiebeschrijving schoolcoördinator BO FUNCTIE INFORMATIE Functienaam Schoolcoördinator PO (met lesgevende taken) Salarisschaal 10 Werkterrein Management -> schoolmanagement - lesgeven Activiteiten Beleids-

Nadere informatie

Functiebeschrijving Leraar Basisonderwijs (LA)

Functiebeschrijving Leraar Basisonderwijs (LA) Functiebeschrijving Leraar Basisonderwijs (LA) Context De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen Alpha Scholengroep. Onder Alpha Scholengroep ressorteren 15 Christelijke basisscholen in de omgeving van

Nadere informatie

Excellente Leerkracht SBO, SO/VSO. Stichting Meerkring LC 11 Onderwijsproces -> Leraren 44343 43334 43 43 Marieke Kalisvaart

Excellente Leerkracht SBO, SO/VSO. Stichting Meerkring LC 11 Onderwijsproces -> Leraren 44343 43334 43 43 Marieke Kalisvaart Functie-informatie Functienaam Organisatie Letterschaal CAO Salarisschaal Werkterrein Kenmerkscores SPO-gecertificeerde Stichting Meerkring LC 11 Onderwijsproces -> Leraren 44343 43334 43 43 Marieke Kalisvaart

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Herman Broerenstichting Leraar LB

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Herman Broerenstichting Leraar LB FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING Leraar LB Mei 2013 Opdrachtgever Auteur Clara van Sparwoudestraat 1 2612 SP Delft M. van Ommeren P.P.J.G. Janssen Project 5VBBA4431 1 FUNCTIE INFORMATIE Functienaam Organisatie

Nadere informatie

Excellente leerkracht basisonderwijs OPTIMUS primair onderwijs 1

Excellente leerkracht basisonderwijs OPTIMUS primair onderwijs 1 Functieomschrijving Excellente Leerkracht basisonderwijs in de groep Salarisschaal : LB Werkterrein : Onderwijsproces Leerkrachten Activiteiten : Verzorgen van het primaire proces Dit profiel vormt de

Nadere informatie

5.1.2.3.8 Intern Begeleider speciaal (basis)onderwijs LC (interne en externe zorgspecialist) Functiebeschrijving Stichting Lek en IJssel

5.1.2.3.8 Intern Begeleider speciaal (basis)onderwijs LC (interne en externe zorgspecialist) Functiebeschrijving Stichting Lek en IJssel Functie-informatie Functie Organisatie Onderdeel Salarisschaal Werkterrein Activiteiten Waardering Intern Begeleider speciaal (basis)onderwijs LC (interne én externe zorgspecialist) Stichting Lek en IJssel

Nadere informatie

Ingediend door: Algemeen directeur Datum: 5 november Versie: 1 Ontwikkeld door: AD

Ingediend door: Algemeen directeur Datum: 5 november Versie: 1 Ontwikkeld door: AD Bestemd voor: P&O/Bestuur Ingediend door: Algemeen directeur Datum: 5 november 2009. Versie: 1 Ontwikkeld door: AD Karakter: informerend Hoofd- en beslispunten: Welke nieuwe functies komen erbij en hoe

Nadere informatie

voorlichtingsbijeenkomst intern begeleiders

voorlichtingsbijeenkomst intern begeleiders voorlichtingsbijeenkomst intern begeleiders één vraag en twee mythes intern begeleider: taak of functie? een ib-er in het speciaal (basis) onderwijs verdient meer dan een ib-er in het basisonderwijs. een

Nadere informatie

Leraar basisonderwijs LA FUNCTIEBESCHRIJVING

Leraar basisonderwijs LA FUNCTIEBESCHRIJVING Leraar basisonderwijs LA FUNCTIEBESCHRIJVING Context De werkzaamheden worden verricht op een school voor basisonderwijs. De leraar LA geeft onderwijs en begeleidt leerlingen, levert een bijdrage aan de

Nadere informatie

Vacature leraar NBS Teteringen

Vacature leraar NBS Teteringen Vacature leraar NBS Teteringen Het bestuur van de Stichting Nutsscholen Breda is verantwoordelijk voor vijf dynamische algemeen bijzondere scholen met in totaal ± 2000 leerlingen en 140 medewerkers. Per

Nadere informatie

Bekwaamheidseisen of competenties docenten LD

Bekwaamheidseisen of competenties docenten LD Bekwaamheidseisen of competenties docenten LD Bekwaamheidseisen docenten LD vmbo en havo/vwo. (tekst: Wet op de beroepen in het onderwijs en Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel / 2006). 1. Zeven

Nadere informatie

PROCEDURE WERVING EN SELECTIE IN HET KADER VAN DE FUNCTIEMIX

PROCEDURE WERVING EN SELECTIE IN HET KADER VAN DE FUNCTIEMIX PROCEDURE WERVING EN SELECTIE IN HET KADER VAN DE FUNCTIEMIX maart 2011 Versie maart 2011 / instemming GMR 1 1 Procedure interne sollicitatie in het kader van de Functiemix 1.1 Aanleiding De Nederlandse

Nadere informatie

Benoeming op basis van convenant Impuls Brede Scholen in het bijzonder onderwijs

Benoeming op basis van convenant Impuls Brede Scholen in het bijzonder onderwijs Benoeming op basis van convenant Impuls Brede Scholen in het bijzonder onderwijs 3.28 Arbeidsovereenkomst 1. Op de arbeidsovereenkomst van de combinatiefunctionaris zijn van toepassing de artikelen 3.29

Nadere informatie

INVOERING FUNCTIEMIX 2009-2014 BELEID STICHTING OPENBAAR ONDERWIJS OOST GRONINGEN. Overleg Datum Afgehandeld DOPO 26-11-2009 Ja BESTUUR 28-1-2010 Ja

INVOERING FUNCTIEMIX 2009-2014 BELEID STICHTING OPENBAAR ONDERWIJS OOST GRONINGEN. Overleg Datum Afgehandeld DOPO 26-11-2009 Ja BESTUUR 28-1-2010 Ja STICHTING OPENBAAR ONDERWIJS OOST GRONINGEN BELEID INVOERING FUNCTIEMIX 2009-2014 Overleg Datum Afgehandeld DOPO 26-11-2009 Ja BESTUUR 28-1-2010 Ja GMR PGMRinstemming 29-3-2010 Ja BESTUUR 27-4-2010 Ja

Nadere informatie

Het functiehuis van de Laurentius Stichting

Het functiehuis van de Laurentius Stichting Het functiehuis van de Laurentius Stichting Het functiehuis van de Laurentius Stichting 1 April 2010 Inleiding functie 2 Voor u ligt een boekje waarin het functiehuis van de Laurentius Stichting is beschreven.

Nadere informatie

COMPETENTIE 1: INTERPERSOONLIJK COMPETENT

COMPETENTIE 1: INTERPERSOONLIJK COMPETENT DE SBL competenties COMPETENTIE 1: INTERPERSOONLIJK COMPETENT De leraar primair onderwijs moet ervoor zorgen dat er in zijn groep een prettig leef- en werkklimaat heerst. Dat is de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING LERAAR SPECIAAL ONDERWIJS LB

FUNCTIEBESCHRIJVING LERAAR SPECIAAL ONDERWIJS LB FUNCTIEBESCHRIJVING LERAAR SPECIAAL ONDERWIJS LB FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Leraar speciaal onderwijs LB Codering SSOGG14-202 Organisatie SSOGG Onderdeel Onderwijs Salarisschaal 10 (LB) Indelingsniveau

Nadere informatie

De lerarenondersteuner werkt binnen het vastgestelde lesmodel voor instructie en de lesplannen van de school.

De lerarenondersteuner werkt binnen het vastgestelde lesmodel voor instructie en de lesplannen van de school. Werkproces 1: Kaders Competentie 1.1: Schoolkaders De lerarenondersteuner werkt binnen de vastgestelde kaders voor onderwijs van de school. Competentie 1.2: Lesmodel en lesplannen De lerarenondersteuner

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Herman Broerenstichting Vakleraar bewegingsonderwijs

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Herman Broerenstichting Vakleraar bewegingsonderwijs FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING Vakleraar bewegingsonderwijs Mei 2013 Opdrachtgever Auteur Clara van Sparwoudestraat 1 2612 SP Delft M. van Ommeren P.P.J.G. Janssen Project 5VBBA4431 1 FUNCTIE INFORMATIE

Nadere informatie

DE FUNCTIEMIX DYNAMIEK SCHOLENGROEP BELEID, STAPPEN EN FLANKERENDE AFSPRAKEN

DE FUNCTIEMIX DYNAMIEK SCHOLENGROEP BELEID, STAPPEN EN FLANKERENDE AFSPRAKEN DE FUNCTIEMIX DYNAMIEK SCHOLENGROEP BELEID, STAPPEN EN FLANKERENDE AFSPRAKEN Beleid is vastgesteld door College van Bestuur op: 4 juni 2013 Instemming van de PGMR op: 410 functiemix 1 19-12-2013 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Competenties en bekwaamheden van een Daltonleerkracht

Competenties en bekwaamheden van een Daltonleerkracht Naam: School: Daltoncursus voor leerkrachten Competenties en bekwaamheden van een Daltonleerkracht Inleiding: De verantwoordelijkheden van de leerkracht zijn samen te vatten door vier beroepsrollen te

Nadere informatie

competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan

competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan Samenwerken Omgevingsgericht/samenwerken Reflectie en zelfontwikkeling competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan Competentieprofiel stichting Het Driespan, (V)SO

Nadere informatie

Intern Begeleider (schaal 9)

Intern Begeleider (schaal 9) Intern Begeleider (schaal 9) 1. Functie-informatie: Functienaam: Intern Begeleider Salarisschaal: schaal 9 Indelingsniveau: 9IVb Werkterrein: Onderwijsproces - Onderwijsbegeleiding Activiteiten: Beleid-

Nadere informatie

FUNCTIEBOEK Januari 2012

FUNCTIEBOEK Januari 2012 FUNCTIEBOEK Januari 2012 Functieboek Inleiding Schoolbesturen in het primair onderwijs zijn op grond van de CAO-PO vanaf 1 augustus 2008 verplicht om met de personeelsgeleding van de gemeenschappelijke

Nadere informatie

FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LD Type 1

FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LD Type 1 FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LD Type 1 Functie-informatie Functienaam Docent LD Type 1 Salarisschaal 12 Functiebeschrijving Context De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een instelling voor voortgezet

Nadere informatie

1 Interpersoonlijk competent

1 Interpersoonlijk competent 1 Interpersoonlijk competent De leraar primair onderwijs moet ervoor zorgen dat er in zijn groep een prettig leefen werkklimaat heerst. Dat is de verantwoordelijkheid van de leraar primair onderwijs en

Nadere informatie

KADERNOTITIE FUNCTIEMIX KS Fectio

KADERNOTITIE FUNCTIEMIX KS Fectio KADERNOTITIE FUNCTIEMIX KS Fectio KS Fectio Vastgesteld door het bestuur d.d.: Vastgesteld door het DTO d.d.: 14 juni 2010 Vastgesteld door de GMR d.d.: Geschreven door: projectgroep functiemix: Rita Gerritse

Nadere informatie

Functieboek Jan Ligthartgroep Tilburg

Functieboek Jan Ligthartgroep Tilburg Functieboek Jan Ligthartgroep Tilburg Opgesteld door: Drs. V.G. (Violette) van Empel Senior adviseur, VBS Oktober 2010 Functieboek Jan Ligthartschool Tilburg, versie 281010 VBS 1 Inhoud 1. Inleiding...

Nadere informatie

Groepsleraar praktijkonderwijs (docent LB)

Groepsleraar praktijkonderwijs (docent LB) Groepsleraar praktijkonderwijs (docent LB) Functie-informatie Functienaam: Groepsleraar praktijkonderwijs Organisatie: School voor praktijkonderwijs/sector voor praktijkonderwijs binnen een scholengemeenschap

Nadere informatie

Reglement functioneringsgesprekken

Reglement functioneringsgesprekken Reglement functioneringsgesprekken 1. Inleiding Een centrale taak van het management is personeelszorg. Het functioneringsgesprek is voor het management een hulpmiddel om gestalte te geven aan personeelszorg.

Nadere informatie

FUNCTIEMIX: vervolgstappen Een nadere invulling om te komen tot volledige invoering van de functiemix.

FUNCTIEMIX: vervolgstappen Een nadere invulling om te komen tot volledige invoering van de functiemix. FUNCTIEMIX: vervolgstappen Een nadere invulling om te komen tot volledige invoering van de functiemix. Boven alles staat kwaliteit als criterium! Criteria bij invoering functiemix schoolvereniging Rehoboth.

Nadere informatie

Gesprekscyclus en functiemix

Gesprekscyclus en functiemix Gesprekscyclus en functiemix Maart 2010 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3. 2. Gesprekscyclus Dommelgroep.. 4. 2.1. Inleiding en context.. 4. 2.2. De gespreksyclus 4. 2.3. Inzet instrumenten... 5. 3. De leraar

Nadere informatie

Competentiemeter docent beroepsonderwijs

Competentiemeter docent beroepsonderwijs Competentiemeter docent beroepsonderwijs De beschrijving van de competenties in deze competentiemeter is gebaseerd op: - de bekwaamheidseisen uit de Algemene Maatregel van Bestuur als uitwerking van de

Nadere informatie

INFORMATIE SOLLICITEREN LB-FUNCTIE

INFORMATIE SOLLICITEREN LB-FUNCTIE INFORMATIE SOLLICITEREN LB-FUNCTIE HERVORMDE SCHOLEN KATWIJK AAN ZEE 1 Inleiding...2 2 Relevante informatie voor de sollicitatie naar een Leerkracht LB functie...3 2.1 Werkgever:...3 2.2 Scholen die vallen

Nadere informatie

Bestuur Proloog Leeuwarden, 20 maart 2012 (aangepaste versie met als basis het stuk van 29 september 2009)

Bestuur Proloog Leeuwarden, 20 maart 2012 (aangepaste versie met als basis het stuk van 29 september 2009) STAF-LERAREN BIJ PROLOOG Bestuur Proloog Leeuwarden, 20 maart 2012 (aangepaste versie met als basis het stuk van 29 september 2009) INLEIDING Een aanpassing is nodig in verband met een aantal wijzigingen

Nadere informatie

Beleidsnotitie functiemix

Beleidsnotitie functiemix Beleidsnotitie functiemix Door: Voorburg, 5 maart 2010 Marjan van Hof, consultant Besturenraad Piet-Hein Mees, consultant Besturenraad Mees Harms, adviseur Bond KBO Bijgestelde versie na overleg bestuur

Nadere informatie

NIEUWSBULLETIN FUWA-PO NIEUWS VAN- EN VOOR PLATEAU OPENBAAR ONDERWIJS ASSEN AAN: PERSONEEL / DIRECTIES / GMR / MEDEWERKERS BUREAU ONDERWIJS / BESTUUR

NIEUWSBULLETIN FUWA-PO NIEUWS VAN- EN VOOR PLATEAU OPENBAAR ONDERWIJS ASSEN AAN: PERSONEEL / DIRECTIES / GMR / MEDEWERKERS BUREAU ONDERWIJS / BESTUUR NIEUWSBULLETIN FUWA-PO website: www.plateau-assen.nl NIEUWS VAN- EN VOOR PLATEAU OPENBAAR ONDERWIJS ASSEN AAN: PERSONEEL / DIRECTIES / GMR / MEDEWERKERS BUREAU ONDERWIJS / BESTUUR JAARGANG 9, nr. 3.a.

Nadere informatie

FUNCTIEBOUWWERK EN TOELAGEBELEID SKPO EINDHOVEN e.o.

FUNCTIEBOUWWERK EN TOELAGEBELEID SKPO EINDHOVEN e.o. FUNCTIEBOUWWERK EN TOELAGEBELEID SKPO EINDHOVEN e.o. Juni 2012 Opgesteld door de SKPO in samenwerking met Leeuwendaal VOS/ABB Functiebouwwerk en Toelagebeleid SKPO 1 FUNCTIEBOUWWERK In dit deel van de

Nadere informatie

Uitgangspunt is dat er jaarlijks een gesprek plaats vindt tussen medewerker en leidinggevende(n).

Uitgangspunt is dat er jaarlijks een gesprek plaats vindt tussen medewerker en leidinggevende(n). Kaderregeling gesprekscyclus PRIMAIR Onderwijs en REC stelling. De CAO PO geeft aan (artikel 9.4) dat de werkgever periodiek met elke werknemer gesprekken dient te voeren over het (toekomstig) functioneren.

Nadere informatie

FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LC Type 1

FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LC Type 1 FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LC Type 1 Functie-informatie Functienaam Docent LC Type 1 Salarisschaal 11 Functiebeschrijving Context De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een instelling voor voortgezet

Nadere informatie

Kadernotitie Invoering functiemix MeerderWeert

Kadernotitie Invoering functiemix MeerderWeert Kadernotitie Invoering functiemix MeerderWeert Versie 21 december 2011 Beleidsnota nummer: P.0009 Rol Datum Werkgroep advies 21-12-2011 Directeurenraad advies 16-12-2011 (P)GMR Instemming/ 27-01-2012 advies

Nadere informatie

Invoering Functiemix

Invoering Functiemix Invoering Functiemix LA Convenant Leerkracht Beloning Voorwaarden Stimulans LB Inschaling Kwaliteitsinstrument Informatie voor leerkrachten 1 Beste leerkrachten van SKO De Gouw, Hierbij ontvangen jullie

Nadere informatie

Gesprekkencyclus op basis van competenties voor onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel

Gesprekkencyclus op basis van competenties voor onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel Gesprekkencyclus op basis van competenties voor onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel 1 Inleiding In het StrategischBeleidsPlan van de Stichting ROOS staat vermeld dat zij als missie heeft dat

Nadere informatie

FUNCTIEHANDBOEK PROTESTANTS CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS LELYSTAD

FUNCTIEHANDBOEK PROTESTANTS CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS LELYSTAD FUNCTIEHANDBOEK PROTESTANTS CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS LELYSTAD FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Leerkracht basisonderwijs Codering PCPO09-201 Organisatie PCPO Lelystad Salarisschaal 9 Indelingsniveau

Nadere informatie

Document. Functiemix

Document. Functiemix Document Functiemix Stichting EEM-VALLEI Educatief mei 2010 1 Inhoudsopgave 1. Invoeringsplan 3 2. Voorbeeldfuncties 8 3. Gedragsindicatoren 13 4. Sollicitatieprocedure 15 Bijlage: CAO-tekst 18 2 1. Invoeringsplan

Nadere informatie

1/8. Voor leerkrachten zijn 7 bekwaamheden geformuleerd:

1/8. Voor leerkrachten zijn 7 bekwaamheden geformuleerd: 1/8 informatie Wet BIO In de Wet BIO staat de kwaliteit van het onderwijspersoneel centraal, want daarmee staat of valt de kwaliteit van het onderwijs. Het doel van de Wet BIO is: een minimumniveau van

Nadere informatie

Kadernotitie functiemix

Kadernotitie functiemix Kadernotitie functiemix Plateau Openbaar Onderwijs Assen Instemming PGMR: op 19 april 2010 Besluitvorming bestuurscommissie: op 29 april 2010 m.m.v. Algemene Vereniging Schoolleiders INHOUDSOPGAVE Pagina

Nadere informatie

Competenties / bekwaamheden van een daltonleerkracht

Competenties / bekwaamheden van een daltonleerkracht Competenties / bekwaamheden van een daltonleerkracht Tijdens de DON bijeenkomst van 13 november 2013 hebben we in kleine groepen (daltoncoördinatoren en directeuren) een lijst met competenties/bekwaamheden

Nadere informatie

Regeling beoordelingsgesprekken

Regeling beoordelingsgesprekken Regeling beoordelingsgesprekken Traject Activiteit Datum Bestuur Voorgenomen besluit Mei / juni 2010 GMR Instemming art. 23 i Juni 2010 Bestuur Besluit September 2010 Evaluatie 4 jaar 2014 Regeling beoordelingsgesprekken

Nadere informatie

Functieboek. De Groeiling. De Groeiling, stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs Gouda en omstreken

Functieboek. De Groeiling. De Groeiling, stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs Gouda en omstreken Functieboek De Groeiling De Groeiling, stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs Gouda en omstreken Bestuurskantoor De Groeiling Aalberseplein 5 Postbus 95 2800 AB Gouda secretariaat@degroeiling.nl

Nadere informatie

FUNCTIEBOEK & FUNCTIEBOUWWERK

FUNCTIEBOEK & FUNCTIEBOUWWERK FUNCTIEBOEK & FUNCTIEBOUWWERK Inhoud Voorwoord... 2 1.Functieboek 1.1 Inleiding... 3 1.2 Keuze Functieboek OPO Ameland... 3 1.3 Overzicht huidige normfuncties en niet-normfuncties... 4 1.4 Functieboek

Nadere informatie

Federatie Openbaar Primair Onderwijs Amsterdam. Functieboek Federatie

Federatie Openbaar Primair Onderwijs Amsterdam. Functieboek Federatie Federatie Openbaar Primair Onderwijs Amsterdam Functieboek Federatie mei 2009 Inhoud Inleiding 3 Gefaseerde opbouw en vaststelling 3 Deel I Functies in het onderwijsveld 1. Toelichting 5 2. Omgang met

Nadere informatie

Na respectieve raadplegingen zullen partijen uiterlijk 1 december 2008, dit onderhandelaarsakkoord omzetten in een definitief akkoord.

Na respectieve raadplegingen zullen partijen uiterlijk 1 december 2008, dit onderhandelaarsakkoord omzetten in een definitief akkoord. Onderhandelaarsakkoord CAO PO 2009 De Werkgeversvereniging Primair Onderwijs (WvPO) enerzijds en de Centrales AC, ACOP, CCOOP en CMHF anderzijds, verder te noemen partijen, hebben op 11 november 2008 de

Nadere informatie

Functiemix PCPO Capelle-Krimpen versie 1.1 1/8

Functiemix PCPO Capelle-Krimpen versie 1.1 1/8 FUNCTIEBOEK ( V E R S I E 1. 1 ) Functiemix PCPO Capelle-Krimpen versie 1.1 1/8 I NHOU DSOPGA V E Beschikbare functies binnen de stichting...3 Organisatie...4 Functie-omschrijvingen...5 Functiemix PCPO

Nadere informatie

FUNCTIEBOEK & FUNCTIEBOUWWERK

FUNCTIEBOEK & FUNCTIEBOUWWERK FUNCTIEBOEK & FUNCTIEBOUWWERK Concept nr. 3 Maart 2010-1 - Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1. Functieboek... 4 1.1 Inleiding... 4 1.2 Keuze Functieboek Het Sticht... 5 1.3 Overzicht huidige normfuncties en

Nadere informatie

FUNCTIEBOUWWERK EN TOELAGEBELEID SKPO EINDHOVEN e.o.

FUNCTIEBOUWWERK EN TOELAGEBELEID SKPO EINDHOVEN e.o. [] ~ s t;.;hl:ng ~. Katltot"e ~ en - Prot~sl.;~nls Chrlst~!., Ie OndBrnijs Elndho\Cn o.o. FUNCTIEBOUWWERK EN TOELAGEBELEID SKPO EINDHOVEN e.o. Juni 2012 Opgesteld door de SKPO in samenwerking met Leeuwendaal

Nadere informatie

Functieboek. De Groeiling. De Groeiling, stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs Gouda en omstreken

Functieboek. De Groeiling. De Groeiling, stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs Gouda en omstreken Functieboek De Groeiling De Groeiling, stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs Gouda en omstreken Bestuurskantoor De Groeiling Aalberseplein 5 Postbus 95 2800 AB Gouda secretariaat@degroeiling.nl

Nadere informatie

Instemming GMR: 09-06-2015 Vastgesteld Bestuur: 30 juni 2014. Gesprekkencyclus

Instemming GMR: 09-06-2015 Vastgesteld Bestuur: 30 juni 2014. Gesprekkencyclus Instemming GMR: 09-06-2015 Vastgesteld Bestuur: 30 juni 2014 Gesprekkencyclus Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. De gesprekkencyclus in de praktijk 3. Integraliteit 4. Gesprekkencyclus fase 1 5. Gesprekkencyclus

Nadere informatie

Beoordelingsgesprek (onderdeel van de gesprekkencyclus) Stichting De Groeiling

Beoordelingsgesprek (onderdeel van de gesprekkencyclus) Stichting De Groeiling Beoordelingsgesprek (onderdeel van de gesprekkencyclus) Stichting De Groeiling De Groeiling, stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs Gouda en omstreken Bestuurskantoor De Groeiling

Nadere informatie

Eindbeoordeling van het assessment Startbekwaam (op grond van portfolio, presentatie en criterium gericht interview)

Eindbeoordeling van het assessment Startbekwaam (op grond van portfolio, presentatie en criterium gericht interview) Eindbeoordeling van het assessment Startbekwaam (op grond van portfolio, presentatie en criterium gericht interview) Student: Opleidingsassessor: Studentnummer:. Veldassessor:. Datum: Een startbekwaam

Nadere informatie

Juli 2009. Functie-informatie:

Juli 2009. Functie-informatie: Juli 2009 Functie-informatie: Functienaam: Intern Begeleider Salarisschaal: schaal 9 Indelingsniveau: 9IVb Werkterrein: Onderwijsproces - Onderwijsbegeleiding Activiteiten: Beleid- en bedrijfsvoeringondersteunende

Nadere informatie

Salarisschaal: LC Werkterrein: Onderwijsproces -> Leraren. Salarisschaal: LB. Werkterrein: Onderwijsproces -> Leraren Activiteiten: Beleids- en

Salarisschaal: LC Werkterrein: Onderwijsproces -> Leraren. Salarisschaal: LB. Werkterrein: Onderwijsproces -> Leraren Activiteiten: Beleids- en Leraar basisonderwijs LA Leraar basisonderwijs LB Leraar speciaal (basis)onderwijs LB Leraar speciaal (basis)onderwijs LC Salarisschaal: LA Salarisschaal: LB Salarisschaal: LB Salarisschaal: LC Werkerrein:

Nadere informatie

Bekwaamheidseisen leraar primair onderwijs

Bekwaamheidseisen leraar primair onderwijs Bekwaamheidseisen leraar primair onderwijs Uit: Besluit van 16 maart 2017 tot wijziging van het Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel en het Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel BES in verband

Nadere informatie

Formulier functioneringsgesprek en procedure. Vertrouwelijk. Onderdeel A

Formulier functioneringsgesprek en procedure. Vertrouwelijk. Onderdeel A Formulier functioneringsgesprek en procedure Vertrouwelijk Naam personeelslid Functie Naam formele gesprekspartner Functie Datum functioneringsgesprek Datum doelstellingengesprek Onderdeel A Gespreksonderwerpen

Nadere informatie

INVOERINGSPLAN FUNCTIEMIX

INVOERINGSPLAN FUNCTIEMIX INVOERINGSPLAN FUNCTIEMIX Inleiding Om directeuren goed te ondersteunen in het proces van de invoering functiemix is door het CPD dit document opgesteld. In dit document wordt een format gegeven voor hoe

Nadere informatie

Aan de slag met de functiemix

Aan de slag met de functiemix Aan de slag met de functiemix 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Het Actieplan Leerkracht 3. Van visie tot beheer 4. Beleid vormgeven 5. Gesprekkencyclus 6. Bekwaamheidsdossier 7. Criteria 8. Strategische

Nadere informatie

Voorstel invoering functiemix

Voorstel invoering functiemix Stichtg Haagsche Schoolvereenigg Voorstel voerg functiemix 1. Inleidg. Landelijk is 2008 het Actieplan Leerkracht van Nederland vastgesteld. Onderdeel van dat plan is de voerg van een functiemix het onderwijs.

Nadere informatie

Formulier beoordelingsgesprek en procedure. Vertrouwelijk

Formulier beoordelingsgesprek en procedure. Vertrouwelijk Formulier beoordelingsgesprek en procedure Vertrouwelijk Naam personeelslid Functie Naam formele beoordelaar Evt. naam derde en functie Functie Datum gesprek Datum laatste functioneringsgesprek Datum vorige

Nadere informatie

De ontwikkeling van de Mondriaan methode VISIE OP PROFESSIONALISEREN

De ontwikkeling van de Mondriaan methode VISIE OP PROFESSIONALISEREN M.11i.0419 De ontwikkeling van de Mondriaan methode VISIE OP PROFESSIONALISEREN versie 02 M.11i.0419 Naam notitie/procedure/afspraak Visie op professionaliseren Eigenaar/portefeuillehouder Theo Bekker

Nadere informatie

Sollicitatieprocedure Leraar basisonderwijs LB

Sollicitatieprocedure Leraar basisonderwijs LB Postbus 124 8080 AC ELBurg De Borchstee De Duif Het Octaaf De Petra De Regenboog De Wildemaet Sollicitatieprocedure Leraar basisonderwijs LB BELEIDSSTUK 43 Vaststelling door AB d.d 29 maart 2011 Instemming

Nadere informatie

Reflectie-instrument leerkrachten Het Barlake

Reflectie-instrument leerkrachten Het Barlake Reflectie-instrument leerkrachten Het Barlake Maak talenten van leerkrachten bespreekbaar november 2010 Verantwoording In het kader van de functiemix is ons gevraagd om een instrument te zoeken waarmee

Nadere informatie

Lijst met de zeven SBL-competenties, de bijbehorende bekwaamheidseisen en gedragsindicatoren voor docenten

Lijst met de zeven SBL-competenties, de bijbehorende bekwaamheidseisen en gedragsindicatoren voor docenten Lijst met de zeven SBL-competenties, de bijbehorende bekwaamheidseisen en gedragsindicatoren voor docenten 1. Interpersoonlijk competent Een interpersoonlijk competente leraar/lerares schept een vriendelijke

Nadere informatie

1. Interpersoonlijk competent

1. Interpersoonlijk competent 1. Interpersoonlijk competent De docent BVE schept een vriendelijke en coöperatieve sfeer in het contact met deelnemers en tussen deelnemers, en brengt een open communicatie tot stand. De docent BVE geeft

Nadere informatie

Regeling Gesprekkencyclus (vastgesteld door CvB d.d.., na verkregen goedkeuring P(G)MR d.d..)

Regeling Gesprekkencyclus (vastgesteld door CvB d.d.., na verkregen goedkeuring P(G)MR d.d..) Regeling Gesprekkencyclus (vastgesteld door CvB d.d.., na verkregen goedkeuring P(G)MR d.d..) Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Verantwoording 2. Regeling 2.1 Begripsbepaling 2.2 Uitgangspunten 2.3 Het functioneringsgesprek:

Nadere informatie

Competenties in relatie tot het Protocol Vermoedens van huiselijk geweld, mishandeling, verwaarlozing en seksueel misbuik

Competenties in relatie tot het Protocol Vermoedens van huiselijk geweld, mishandeling, verwaarlozing en seksueel misbuik Competenties in relatie tot het Protocol Vermoedens van huiselijk geweld, mishandeling, verwaarlozing en seksueel misbuik Competenties Het werken met een protocol, zoals het protocol Vermoedens van huiselijk

Nadere informatie

Functiehuis. Bijlagen: FUWASYS-beschrijvingen functies

Functiehuis. Bijlagen: FUWASYS-beschrijvingen functies Onderwerp / voorstel: Status: Definitief Periode: Versienr: Code: # Pagina s: 10 Eigenaar: Louwiek Moltmaker i.s.m. OSG Bestuur en Management Ondersteuning Akkoord: Resonansgroepen Datum: 22-04- DoPo Datum:

Nadere informatie

Kaderregeling gesprekscyclus VO met dienstverband onbepaalde tijd

Kaderregeling gesprekscyclus VO met dienstverband onbepaalde tijd Kaderregeling gesprekscyclus VO met dienstverband onbepaalde tijd t.b.v de scholen voor VO van de Lucas 1. Kaderregeling Deze Kaderregeling gesprekscyclus geldt voor alle medewerkers voortgezet onderwijs

Nadere informatie

Onder de Wieken: altijd in beweging

Onder de Wieken: altijd in beweging Basisschool Onder de Wieken Rector de Fauwestraat 26 5964AE Meterik telefoon: 077-3983497 internet: www.onderdewieken.nl e-mail : info@onderdewieken.nl Vacature unit-leerkracht M/V groep 1-2 Wtf 0,8500

Nadere informatie

Beleidsdocument uitvoering functiemix. Primair onderwijs stichting OVO Vastgesteld in GMR-vergadering van 20 september jl.

Beleidsdocument uitvoering functiemix. Primair onderwijs stichting OVO Vastgesteld in GMR-vergadering van 20 september jl. Beleidsdocument uitvoering functiemix Primair onderwijs stichting OVO Vastgesteld in GMR-vergadering van 20 september jl. Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Waarmee heeft de PGMR ingestemd?... 3 A. De (P)GMR

Nadere informatie

Regeling. beoordelingsgesprekken. leraar-la

Regeling. beoordelingsgesprekken. leraar-la Regeling beoordelingsgesprekken leraar-la S.K.O. Het Groene Lint Inleiding. Het opstellen van een beoordeling van het functioneren van een medewerker is geen nieuw fenomeen binnen de organisatie. Het is

Nadere informatie

REGLEMENT FUNCTIONERINGSGESPREKKEN

REGLEMENT FUNCTIONERINGSGESPREKKEN REGLEMENT FUNCTIONERINGSGESPREKKEN 1. Inleiding Personeelszorg wordt belangrijk gevonden binnen SOPOGO. Wij zien het als een van de belangrijkste taken van de algemeen directeur, schooldirecteuren en de

Nadere informatie

Regeling. functioneringsgesprekken. Stichting Primair Onderwijs Venray en regio

Regeling. functioneringsgesprekken. Stichting Primair Onderwijs Venray en regio Regeling functioneringsgesprekken Stichting Primair Onderwijs Venray en regio 11 november 2004, aanpassing juli 2010 INHOUDSOPGAVE: Inleiding 1 Regeling functioneringsgesprekken... 2 t/m 5 Bijlage 1: Verslagformulier

Nadere informatie

Beoordelingsformulier leerkracht Meerkring

Beoordelingsformulier leerkracht Meerkring Beoordelingsformulier leerkracht Meerkring Ervaren leerkracht Datum beoordeling: Naam medewerker: Beoordelaar: School: Gewerkt wordt met een driepuntsschaal: 1 = beneden gestelde eisen 2 = voldoet aan

Nadere informatie

Bijlage taak-functieomschrijving schoolleider

Bijlage taak-functieomschrijving schoolleider Bijlage taak-functieomschrijving schoolleider Schoolleider DA De schoolleider legt verantwoording af aan het bestuur. In het managementstatuut zijn (gedetailleerd) de taken en bevoegdheden van de schoolleider

Nadere informatie

Werkproces 1: Interpersoonlijk competent: De leerkracht is zich bewust van zijn houding en gedrag en de invloed daarvan op de groep.

Werkproces 1: Interpersoonlijk competent: De leerkracht is zich bewust van zijn houding en gedrag en de invloed daarvan op de groep. Werkproces 1: Interpersoonlijk competent: De leerkracht is zich bewust van zijn houding en gedrag en de invloed daarvan op de groep. Competentie 1.1: Stimuleert een respectvolle omgang binnen de groep.

Nadere informatie

SCHOLINGSBELEID PANTA RHEI

SCHOLINGSBELEID PANTA RHEI SCHOLINGSBELEID PANTA RHEI 1 Inleiding De Stichting PANTA RHEI is in april 2006 van start gegaan na een fusie van De Jakobsladder, het Openbaar Onderwijs Leidschendam-Voorburg en de Stichting Katholiek

Nadere informatie

REGELING FUNCTIONERINGSGESPREKKEN

REGELING FUNCTIONERINGSGESPREKKEN REGELING FUNCTIONERINGSGESPREKKEN Regeling functioneringsgesprekken Primair Onderwijs Editie december 2000 vastgesteld op 3 oktober 2001 Het bestuur van de Stichting: PCBO Baarn Soest, Postbus 3178, 3760

Nadere informatie

Brochure Functiemix PO

Brochure Functiemix PO Brochure Functiemix PO Een handreiking van de PO-Raad voor de toepassing van de afspraken in de CAO-PO omtrent het invoeren van de functiemix in het Primair Onderwijs Redactie: Marlies van den Bel, Bé

Nadere informatie

1 Interpersoonlijk competent

1 Interpersoonlijk competent 1 Interpersoonlijk competent De leraar voorbereidend hoger onderwijs moet ervoor zorgen dat er in de groepen waarmee hij werkt, een prettig leef- en werkklimaat heerst. Dat is de verantwoordelijkheid van

Nadere informatie

Functiebouwhuis INHOUDSOPGAVE. 1. Inleiding. 2. Het functiebouwhuis. 3. Functionarissen in het segment lesgeven aan kinderen

Functiebouwhuis INHOUDSOPGAVE. 1. Inleiding. 2. Het functiebouwhuis. 3. Functionarissen in het segment lesgeven aan kinderen Functiebouwhuis INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Het functiebouwhuis 3. Functionarissen in het segment lesgeven aan kinderen 4. Functionarissen in het segment bijzondere taken 5. Functionarissen met een leidinggevende

Nadere informatie

Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP)

Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) In de voorbereiding op het Pop gesprek stelt de medewerker een persoonlijk ontwikkelingsplan op. Hierbij maakt de medewerker gebruik

Nadere informatie

REGLEMENT BEOORDELINGSGESPREKKEN

REGLEMENT BEOORDELINGSGESPREKKEN REGLEMENT BEOORDELINGSGESPREKKEN 1. Inleiding Dit reglement heeft als doel vast te leggen wat onder beoordeling wordt verstaan, wat in het gesprek aan de orde komt en in welke situatie een beoordelingsgesprek

Nadere informatie

CONCEPTBESCHRIJVING LEEKRACHT LC PROTESTANTS CHRISTELIJK ONDERWIJS LELYSTAD

CONCEPTBESCHRIJVING LEEKRACHT LC PROTESTANTS CHRISTELIJK ONDERWIJS LELYSTAD CONCEPTBESCHRIJVING LEEKRACHT LC PROTESTANTS CHRISTELIJK ONDERWIJS LELYSTAD FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Leerkracht basisonderwijs LC Codering PCPO10-210 Organisatie PCPO Lelystad Salarisschaal 11 Indelingsniveau

Nadere informatie

Functiemix PO. Een handreiking voor de invoering van de functiemix

Functiemix PO. Een handreiking voor de invoering van de functiemix Varrolaan 60 Postbus 85246 3508 AE Utrecht Telefoon: 030 3100 933 Website: www.poraad.nl E-mail: info@poraad.nl Functiemix PO Een handreiking voor de invoering van de functiemix Voorwoord De afspraken

Nadere informatie