de Belgische Staat de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "de Belgische Staat de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers"

Transcriptie

1

2 BESTUURSOVEREENKOMST tussen de Belgische Staat en de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers

3

4 INHOUDSOPGAVE PREAMBULE... 1 HOOFDSTUK 1. INLEIDENDE BEPALINGEN... 8 ART. 1. Definities... 8 HOOFDSTUK 2. SPLITSING ART. 2. Splitsing HOOFDSTUK 3. HUIDIGE EN TE ONTWIKKELEN OPDRACHTEN AFDELING 1: REGULATOR ART. 3. Aansturing ART. 4. Gegevensbeheer en strijd tegen de sociale fraude ART. 5. Controle ART. 6. Bemiddeling ART. 7. Uitvoeringsevaluatie AFDELING 2: BETALING VAN DE KINDERBIJSLAG EN HET KRAAMGELD ART. 8. Toelaatbaarheid ART. 9. Toekennen en betalen ART. 10. Conformiteitstoets ART. 11. Toegankelijkheid van de diensten AFDELING 3: FCUD ART. 12. Ondersteuning van het beheer ART. 13. Jaarlijkse toekenning van een recht op toelagen ART. 14. Toekenning en betaling van kwartaalvoorschotten op de toelagen ART. 15. Betaling van een definitieve toelage ART. 16. Controle: toezicht op de conformiteit met de voorwaarden AFDELING 4: BELEIDSVOORBEREIDING, -ADVISERING EN -ONDERSTEUNING ONDERAFDELING 1. JURIDISCHE EN JURISPRUDENTIELE TAKEN ART. 17. Voorbereiden en adviseren van het beleid ART. 18. Waarborgen van het recht ART. 19. Opvolgen van de rechtspraak inzake kinderbijslag ART. 20. Geschillenbeheer ONDERAFDELING 2. KENNISBEHEER ART. 21. Beheer van de informatie over de regelgeving ONDERAFDELING 3. COMMUNICATIE ART. 22. Informatie verstrekken aan de gezinnen ART. 23. Informatie verstrekken aan de beleidsmakers en de professionele wereld AFDELING 5. ETHIEK EN BELEID OP HET GEBIED VAN DE HUMAN RESOURCES ART. 24. Ethiek en beleid op het gebied van de human resources HOOFDSTUK 4. WELZIJN VAN DE MEDEWERIERS EN DUURZAAM ENERGIE-EN MILIEUBEHEER ART. 25. Welzijn van de medewerkers en duurzaam beheer ART. 26.Digitalisering HOOFDSTUK 5. INTERNE AUDIT ART. 27. Interne audit HOOFDSTUK 6. INFORMATIEBEHEER ART. 28. ICT continuity ART. 29.Veiligstellen van de computerinfrastructuur van de Rijksdienst ART. 30.Vernieuwing en uitbreiding van de netwerkinfrastructuur... 89

5 HOOFDSTUK 7. SYNERGIEËN MET ANDERE OISZ EN BELANGHEBBENDE ORGANISATIES ART. 31. Synergieën HOOFDSTUK 8. GEMEENSCHAPPELIJKE ALGEMENE VERBINTENISSEN VOOR BEIDE PARTIJEN ART ART ART ART ART ART ART ART ART ART ART ART ART ART ART ART ART ART HOOFDSTUK 9. SYNERGIEEN TUSSEN OISZ ART. 50. Gemeenschappelijke HR-bepalingen ART. 51. Gemeenschappelijke ICT-bepalingen ART. 52. Gemeenschappelijke bepalingen logistiek ART. 53. Gemeenschappelijke bepalingen inzake interne audit ART. 54. De synergieën openstellen voor andere partners ART ART. 56. Rapportering HOOFDSTUK 10. BUDGETTAIR, FINANCIEEL EN BOEKHOUDKUNDIG LUIK ART ART ART ART ART ART ART ART ART ART ART ART HOOFDSTUK 11. MEEWERKING AAN TRANSVERSALE PROJECTEN ART HOOFDSTUK 12. SLOTBEPALINGEN..114 ART

6

7 Preambule Met deze vierde bestuursovereenkomst wil de Rijksdienst bijzonder de nadruk leggen op drie voor hem essentiële principes: gelijke behandeling van de sociaal verzekerden en de betaalinstellingen, efficiënte werking en socialefraudebestrijding. Die principes komen specifiek tot uiting in de hierna beschouwde verschillende opdrachten. De twee hoofdopdrachten van de Rijksdienst zijn de gezinsbijslag regelen en betalen. Daar komen beleidsondersteuning, ondersteuning bij het uitvoeren van de juridische taken, kennisbeheer en het beheer van de opdrachten van het FCUD bij. Die opdrachten kunnen niet efficiënt worden uitgevoerd zonder de onmisbare ondersteuning door een goed beheer van de human resources en het op peil houden van het welzijn van de werknemers in combinatie met duurzaam energiebeheer. Door interne auditopdrachten uit te voeren, wordt eveneens bijgedragen aan een maximale interne en externe beheersing van de risico's die de werking van de Rijksdienst beïnvloeden en aan een verbetering van de processen die hij beheert. De informatica-infrastructuur beveiligen en verzekeren dat die permanent beschikbaar is, vormt ten slotte een laatste onmisbaar onderdeel van een efficiënt beheer van de Rijksdienst. Die ambities moeten echter worden ingetoomd door algemene bedenkingen over de volgende punten. Splitsing van de kinderbijslag en afschaffing van het FCUD in het kader van de zesde staatshervorming op basis van het regeerakkoord In deze bestuursovereenkomst worden de verbintenissen beschreven die de Rijksdienst aangaat voor het uitvoeren van al zijn huidige opdrachten en de realisatie van nieuwe projecten. Die combinatie van behoud en ontwikkeling is maar mogelijk als de in de 6 de staatshervorming geplande splitsing van de kinderbijslag en afschaffing van het FCUD, waarvan momenteel nog niet vastligt hoe snel die zullen worden uitgevoerd, niet plaatsvinden voor het einde van de huidige overeenkomst. Waarschijnlijk wordt 2014, wanneer er verkiezingen zijn voor de wetgevende kamers, daarbij een sleuteljaar. Op verzoek van de Staat worden de modaliteiten om de contracten te herzien bovendien versoepeld, om een vereenvoudigde aanpassing ervan mogelijk te maken indien dat nodig zou zijn. Gedurende de hele overeenkomst zal de Rijksdienst in ieder geval de gevraagde beleidsondersteuning geven volgens de prioriteit die de Staat hieraan toekent in verhouding tot de andere verbintenissen van deze bestuursovereenkomst, zodat de splitsing zo efficiënt en zo adequaat mogelijk verloopt in het bijzonder zodanig dat de overdracht transparant is voor 1

8 de sociaal verzekerden, en indien mogelijk gebeurt zonder onderbreking of cumulatie van de betalingen en dit met inachtneming van het paritaire beheer. De Rijksdienst organiseert bovendien nu al een opleiding voor de deelstaten. Daarin worden de huidige, heel complexe mechanismen die de betaalinstellingen gebruiken voorgesteld en verklaard en krijgen de betrokken deelstaten de kans om de volledige omvang van de over te nemen bevoegdheid in te schatten. Budgettaire middelen Om de verbintenissen van deze bestuursovereenkomst uit te voeren moet de Rijksdienst voldoende budgettaire middelen ter beschikking krijgen, vooral wat betreft de correcte toewijzing van zijn eigen ontvangsten. Personeelsleden De Rijksdienst moet in het algemeen kunnen beschikken over het personeel nodig voor het uitvoeren van zijn opdrachten en van de verbintenissen die hij aangaat in deze overeenkomst. In elk geval moet het geschikte statutaire en contractuele personeel in dienst blijven tot het moment van de overdracht en/of zolang de kinderbijslag op vraag van de deelstaten voor hun rekening betaald wordt. OPDRACHTEN VAN DE RIJKDIENST Reguleren Als regulator draagt de Rijksdienst er zorg voor dat alle gezinnen hun recht op kinderbijslag bekomen zonder langdurige en complexe administratieve procedures en dit tegen de minste kost. Om die ambitieuze opdracht te verwezenlijken, bepaalt de Rijksdienst het minimum kwaliteitsniveau van de dienstverlening die de verschillende betaalinstellingen moeten bieden aan de gezinnen. Daartoe verstrekt hij hen onderrichtingen, instructies en toelichtingen en geeft adviezen om hun competentieniveau op peil te houden, een uniforme dossierbehandeling te waarborgen en een rechtvaardige toepassing van de regelgeving veilig te stellen. Door de geleidelijke uitbreiding van de controle op het administratief beheer van de kinderbijslagfondsen tot de instellingen van de openbare sector die zelf de kinderbijslag betalen voor hun personeel, tot de RKW als fonds en tot de NMBS, beoogt de Rijksdienst de gelijke behandeling van alle instellingen die gezinsbijslag betalen. Het recht op kinderbijslag is niet alleen afhankelijk van de familiale toestand van het gezin maar ook van zijn socioprofessionele situatie. De kinderbijslag is ook een afgeleid recht waarvan de vaststelling gebaseerd is op gegevens omtrent de werk- of toekenningssituatie die door andere openbare socialezekerheidsinstellingen worden aangeleverd. Om een correcte vaststelling van het recht op kinderbijslag te verzekeren, beheert de Rijksdienst het Kadaster met alle pertinente gegevens omtrent de actoren in een 2

9 kinderbijslagdossier en organiseert hij een veilige gegevensuitwisseling tussen de verschillende betrokken betaalinstellingen. Op die manier beschikken ze over een betrouwbaar werkinstrument om aan de gezinnen hun rechten toe te kennen en tegelijkertijd sociale fraude aan de bron te bestrijden. De Rijksdienst geeft de betaalinstellingen bovendien de nodige ondersteuning en stelt adequate toepassingen ter beschikking om hun deelname aan het netwerk van gegevensuitwisseling te vergemakkelijken. Op die manier vormen het Kadaster en de daarop geënte gegevensuitwisseling een hefboom tot meer efficiëntie en een belangrijke administratieve vereenvoudiging voor de gezinnen die niet langer moeten worden bevraagd voor het bekomen van gegevens die beschikbaar zijn bij authentieke bronnen. In het kader van diezelfde administratieve vereenvoudiging en van de strijd tegen sociale fraude verbindt de Rijksdienst zich ertoe om nieuwe elektronische fluxen te ontwikkelen. Op die manier beschikken de betaalinstellingen altijd over de meest actuele socioprofessionele situatie van het gezin. Daardoor leunt het recht op kinderbijslag niet alleen zo dicht mogelijk tegen de werkelijke situatie aan, maar kan het ook automatisch onderzocht en vastgesteld worden. Bij het bepalen van de voorrang voor de ontwikkeling van nieuwe fluxen zal rekening moeten worden gehouden met het splitsingsproces. Maar welke richting dat ook zal uitgaan, het gebruik van socioprofessionele gegevensstromen zal relevant blijven voor het bepalen van de rechten in het kader van de toepassing van de internationale overeenkomsten op het gebied van de gezinsbijslag. Eveneens in het kader van de strijd tegen sociale fraude wenst de Rijksdienst via een heroriëntatie van het sociaal toezicht een selectie van de te bezoeken groepen sociaal verzekerden te maken, naargelang de verhoogde risico s op onverschuldigde betalingen die die groepen lopen. Naast efficiënte socialefraudebestrijding zorgt dat er ook voor dat gecontroleerde gezinnen er zeker van kunnen zijn dat ze de bijslag ontvangen waar ze recht op hebben, waardoor een gelijke behandeling van de gezinnen gegarandeerd wordt. Kinderbijslag betalen De Rijksdienst is als operator actief in de kinderbijslagregelingen van de werknemers, van de openbare sector en de gewaarborgde gezinsbijslag, en samen met buitenlandse regelingen. De Rijksdienst wil zijn ambitieuze en maatschappelijk relevante beleidsdoelstelling om kinderbijslag toe te kennen met minimale inspanningen van de gezinnen, verder realiseren door de gegevens die nodig zijn voor de betaling uit authentieke bronnen te halen. Zo worden onderbrekingen in de betalingen voorkomen, wat de gezinnen stabiliteit biedt voor een gedeelte van hun inkomen. Hij wil ook alle gezinnen verzekeren dat ze gelijk behandeld worden door ervoor te zorgen dat ze de kinderbijslag krijgen waar ze recht op hebben. Ten opzichte van de derde bestuursovereenkomst behoudt de Rijksdienst de bovenvermelde beleidsdoelstelling, voor zover hij zoals bepaald sinds de bijakte 2009 van de tweede bestuursovereenkomst de eigen ontvangsten kan behouden van de administratiekosten voor de betalingen voor werkgevers van de openbare sector waarvoor hij de kinderbijslag beheert en betaalt. 3

10 Daartoe integreert hij als operator de kinderbijslagdossiers van de openbare sector in het Kadaster op eenzelfde kwaliteitsniveau als dat van het stelsel van de werknemers, in een eenvormig dossierbeheer volgens vastgelegde processen en volgens eenvormige regels. Zo wordt aan alle gezinnen van welke regeling dan ook verzekerd dat ze gelijk worden behandeld bij de toekenning van hun gezinsbijslag. Die gelijke behandeling zal nog worden versterkt dankzij de nieuwe applicatie van de Rijksdienst (ITinera-I). Wat de administratiekosten voor de betalingen voor werkgevers van de openbare sector betreft, brengt de Rijksdienst in herinnering dat het Rekenhof vastgesteld heeft dat die kosten lager waren dan de werkelijke kostprijs en dat het Beheerscomité een voorstel heeft gedaan tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 november 1993 betreffende de terugbetaling van de uitgaven in verband met de gezinsbijslag die de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers voor rekening van bepaalde publiekrechtelijke rechtspersonen uitkeert. Bij de onderhandelingen over de derde bestuursovereenkomst erkende de regering dat de vraag om wijziging van het bovenvermelde besluit gegrond is. Die wijziging is momenteel echter nog niet uitgevoerd. De belangrijke opdrachten die de Rijksdienst kreeg voor de kinderbijslagdossiers van de openbare sector kunnen niet uitgevoerd worden via een verhoging van de al bijzonder hoge productiviteit van de medewerkers. Een cruciale omgevingsfactor is dus dat Selor het vereiste statutaire en contractuele personeel met de passende competenties ter beschikking stelt van de Rijksdienst. Bij de kinderbijslagdossiers van de werkgevers van de openbare sector die de Rijksdienst voor hun rekening beheert en betaalt, moet een onderscheid worden gemaakt tussen enerzijds de globale overnamefase van de dossiers van werkgevers voor wie de Rijksdienst de kinderbijslag beheert en betaalt (hierna globale overname ) en anderzijds het beheer van de nieuwe aanvragen van de werknemers van die werkgevers na de globale overnamefase. Bij de globale overname doorlopen de op dat moment open kinderbijslagdossiers de specifieke stappen 'toelaatbaarheid' en 'toekennen en betalen'. De dossiers worden daarna volgens het genormaliseerd dossierbeheer opgevolgd. De afzonderlijke aanvragen na de globale overname worden ab initio rechtstreeks in het genormaliseerd beheersproces opgenomen. De Rijksdienst werkt als socialezekerheidsinstelling mee aan het beleid ter bestrijding van sociale fraude door in de kinderbijslagsector een preventief beleid te voeren om onverschuldigde betalingen als gevolg van frauduleuze handelingen te voorkomen. Toegang tot de kinderbijslagregeling wordt immers slechts verleend na voorafgaandelijke integratie van de gegevens in zijn Kadaster. De bestrijding van sociale fraude en het oneigenlijk gebruik van bijslag is een factor die de gelijke behandeling van de sociaal verzekerden bevordert aangezien de Rijksdienst door die fraude en dat oneigenlijk gebruik te voorkomen, er mee voor zorgt dat alle gezinnen krijgen waar ze werkelijk recht op hebben en concreet zorgt voor de ontwikkeling van de interne controle die risicobeheer als opdracht heeft. Met de door de Rijksdienst genomen verbintenissen in deze overeenkomst wil hij de door hem sinds vele jaren ondernomen acties voor efficiëntie voortzetten en benadrukken. Als operator in de kinderbijslagregelingen van de werknemers, van de openbare sector, de 4

11 gewaarborgde gezinsbijslag en samen met buitenlandse regelingen wil de Rijksdienst het geautomatiseerd zoeken naar gegevens in authentieke bronnen om de behandeltermijn te verkleinen benadrukken, wil hij zich vergewissen van de juistheid van de nodige gegevens om het recht te onderzoeken en wil hij ervoor zorgen dat alle sociaal verzekerden gelijk worden behandeld. De nieuwe applicatie (ITinera-I) zal een essentiële rol spelen bij de realisatie van die doelstelling. Kennisbeheer Het kennisbeheer en de professionele en tegelijk gebruikersvriendelijke communicatie ervan voor alle actoren van de kinderbijslagsector en de sociaal verzekerden zijn essentieel voor een doeltreffend beheer van het stelsel, een maximale rentabilisering van de middelen en een zo groot mogelijke transparantie. De Rijksdienst heeft ter zake meerdere verbintenissen opgenomen met als belangrijkste het kennisportaal FamiPedia. Dankzij die unieke en gecentraliseerde toegang tot de kinderbijslagreglementering beschikken de professionelen van de sector over eenduidige en betrouwbare informatie. Zo zijn de voorwaarden die nodig zijn om de reglementering eenvormig toe te passen vervuld en kunnen de dossiers van de gezinnen daadwerkelijk gelijk behandeld worden. De werking van het stelsel verloopt ook efficiënter aangezien de dossierbeheerders meteen toegang hebben tot de teksten die van toepassing zijn, zonder nog zwaar opzoekingswerk te moeten verrichten over de relevantie van de verspreide gegevens die ze vroeger konden verkrijgen. Uitvoering van de juridische opdrachten Op basis van een permanente en proactieve uitvoeringsevaluatie van de effectiviteit van het kinderbijslagstelsel en de opvolging van maatschappelijke evoluties of sociologische behoeften, formuleert de RKW gerichte adviezen of voorstellen ten behoeve van de voogdijoverheid. Hierbij worden de ontwerpen van regelgeving systematisch onderworpen aan een doelmatigheidstoets betreffende de impact op het gezinsbeleid, de budgettaire consequenties en de praktische uitvoerbaarheid door de kinderbijslagfondsen. Daarnaast zorgt de Rijksdienst, met name via de opvolging van de rechtspraak en het opstellen van richtlijnen, ervoor dat de wetgeving eenvormig wordt toegepast, waardoor hij dus bijdraagt aan de gelijke behandeling van alle sociaal verzekerden. Beheer van het FCUD Het Fonds voor Collectieve Uitrustingen en Diensten (FCUD), opgericht binnen de RKW bij de wet van 20 juli 1971, heeft als taak de toegang tot bepaalde diensten voor kinderopvang te vergemakkelijken voor werknemersgezinnen die recht hebben op kinderbijslag. Door de programmawet van 22 februari 1998 werd de taak van het FCUD toegespitst op vier specifieke vormen van kinderopvang: buitenschoolse opvang, opvang van zieke kinderen, flexibele opvang en urgentieopvang. 5

12 Die taken worden uitgevoerd voor 367 opvangprojecten, voor een dagelijkse opvang van meer dan kinderen, dankzij een budgettaire enveloppe van 60 miljoen euro afkomstig van de bijdrage van 0,05 %. In het bijzonder moet opgemerkt worden dat artikel 2 van de wet van 21 april 2007 waarin de opdracht van het FCUD aangepast werd aan het arrest van 16 januari 2004 van het Grondwettelijk Hof, niet in werking getreden is bij gebrek aan een samenwerkingsovereenkomst waarin de criteria bepaald worden waaraan de voorzieningen moeten beantwoorden om kinderen die de tussenkomst van het fonds genieten, op te vangen. Zolang er geen overeenkomst is, worden de tegemoetkomingen door het fonds uitsluitend gefinancierd uit de structurele werkgeversbijdrage voor sociale zekerheid van 0,05 %. Beheer van de human resources De medewerkers zijn een fundamenteel onderdeel van de Rijksdienst waarop hij kan rekenen om zijn opdrachten te realiseren. De onzekere toekomst van de Rijksdienst en de vergrijzing van zijn medewerkers zijn echter onderdelen van een bijzondere context die met zich meebrengt dat de human resources meer dan ooit beheerd moeten worden op basis van vertrouwen, respect, transparantie en het rechtvaardig behandelen van iedereen. De Rijksdienst blijft dus alles in het werk stellen om competente en geëngageerde medewerkers aan te trekken en in dienst te houden door de ontwikkeling van hun competenties in de hand te werken, hun zoveel mogelijk carrièremogelijkheden aan te bieden en hun de mogelijkheid te bieden mee te werken aan mobiliserende projecten, zodat hun betrokkenheid binnen hun respectievelijke functies maximaal blijft. Beheer van het welzijn van de werknemers en bijdrage tot duurzame ontwikkeling De motivatie van de medewerkers steunt onder meer op hun werkomgeving. Alle medewerkers, wat ook hun taken zijn en waar ze die ook uitvoeren, moeten kunnen werken in een geschikte infrastructuur en met een gelijkwaardig werkcomfort, waarbij milieubescherming en duurzaam energiebeheer twee essentiële en onlosmakelijk met elkaar verbonden elementen zijn. Het belangrijke project voor de digitalisering van de dossiers zal actief bijdragen aan zowel de verbetering van het werkkader van de medewerkers als aan meer respect voor het milieu. Uitvoering van interne auditopdrachten De interne auditfunctie oefent toezicht uit op de strategische, administratieve, operationele, financiële en informaticaprocessen van de Rijksdienst en formuleert aanbevelingen om de efficiëntie en effectiviteit ervan te verbeteren. Door dat proces van permanente verbetering kan de Rijksdienst vlotter zijn doelstellingen realiseren. Onderhoud en beveiliging van de computerinfrastructuur Een stabiele en betrouwbare computerinfrastructuur is voor een performant beheer van de instelling onmisbaar. Enerzijds zal de vernieuwing en uitbreiding van het netwerk de antwoordtijden op de pc's verbeteren en anderzijds zal de uitwerking van het Continuïteit-plan 6

13 en het veiligstellen van de infrastructuur de beschikbaarheid van de applicaties verzekeren en onderbrekingen nagenoeg uitsluiten, hetgeen in beide gevallen tot een verhoogde efficiëntie van de gebruikers zal leiden. 7

14 Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen ART. 1. Definities Voor de toepassing van deze bestuursovereenkomst wordt verstaan onder: 1. recht op kinderbijslag: het meest voordelige recht voor de gezinnen dat ambtshalve wordt onderzocht door de betaalinstellingen op basis van de gegevens waartoe ze toegang hebben. De gezinnen krijgen zo de maximale kinderbijslag, het financiële voordeel dat ze zouden kunnen vragen indien ze de complexe regels van de wetgeving zouden beheersen; 2. Kinderbijslagwet Werknemers: de samengeordende wetten van 19 december 1939 betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders; 3. Wet Gewaarborgde Gezinsbijslag: de wet van 20 juli 1971 tot instelling van gewaarborgde gezinsbijslag; 4. sociaal handvest: het handvest van de sociaal verzekerde zoals bedoeld bij de wet van 11 april 1995 tot invoering van het 'handvest' van de sociaal verzekerde; 5. responsabiliseringsbesluit: het koninklijk besluit van 3 april 1997 houdende maatregelen met het oog op de responsabilisering van de openbare instellingen van sociale zekerheid, met toepassing van artikel 47 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels; 6. Rijksdienst (RKW): de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers zoals bedoeld in artikel 2 van de wet van 26 juli 1960 tot herinrichting van de instellingen voor kinderbijslag; 7. Beheerscomité: het beheersorgaan zoals bedoeld in hoofdstuk 2, afdeling I van de wet van 25 april 1963 betreffende het beheer van de instellingen van openbaar nut voor sociale zekerheid en sociale voorzorg; 8. vrije kinderbijslagfondsen: de compensatiekassen zoals bedoeld in artikel 19 Kinderbijslagwet Werknemers; 9. bijzondere kinderbijslagfondsen: de compensatiekassen zoals bedoeld in artikel 31 Kinderbijslagwet Werknemers; 10. kinderbijslagfondsen: de vrije en bijzondere kinderbijslagfondsen; 11. openbare instellingen die zelf de kinderbijslag betalen: de openbare instellingen bedoeld in artikel 3, 2 Kinderbijslagwet Werknemers die krachtens een wet of een koninklijk besluit verplicht zijn zelf de gezinsbijslag uit te keren aan hun personeel. Die bevoegdheid wordt krachtens artikel 101 Kinderbijslagwet Werknemers bovendien niet wettelijk uitgeoefend door de RKW (betaling voor rekening van derden); 8

15 12. betaalinstellingen 1 : - de kinderbijslagfondsen, - de RKW als betaalinstelling op basis van de artikelen 33 en 101 Kinderbijslagwet Werknemers, - de openbare instellingen die zelf de kinderbijslag betalen, - de NMBS aan wie de RKW op basis van artikel 18 bis Kinderbijslagwet Werknemers de betaling van de kinderbijslag voor haar personeel heeft toevertrouwd. 13. derden: de overheden waarvan het beheer van hun kinderbijslagdossiers overeenkomstig artikel 101 Kinderbijslagwet Werknemers aan de RKW is toevertrouwd; 14. aanvraag om kinderbijslag: elke niet noodzakelijk vormgebonden vraag, op elke mogelijke drager, uitgaande van de sociaal verzekerde waaruit al dan niet expliciet de wil blijkt om gezinsbijslag te ontvangen. Daarnaast wordt elke informatie over de sociaal verzekerde die door een sociale organisatie of een andere betaalinstelling aan de RKW wordt bezorgd als een aanvraag geïnitialiseerd; 15. FCUD: het Fonds voor Collectieve Uitrustingen en Diensten ingesteld bij de wet van 20 juli 1971 tot wijziging van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, vervangen bij de programmawet van 24 december 2002; 16. bestuursplan: het plan zoals bedoeld in hoofdstuk IV, artikel 10 van het koninklijk besluit van 3 april 1997 houdende maatregelen met het oog op de responsabilisering van de openbare instellingen van sociale zekerheid, met toepassing van artikel 47 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels; 17. boordtabellen: de gevalideerde tabellen zoals bedoeld in hoofdstuk IV, artikel 10 van het koninklijk besluit van 3 april 1997 houdende maatregelen met het oog op de responsabilisering van de openbare instellingen van sociale zekerheid, met toepassing van artikel 47 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels; 18. koninklijk besluit van 9 juni 1999: het koninklijk besluit van 9 juni 1999 betreffende de beheersrekening en de administratieve reserve van de kinderbijslagfondsen; 19. doorlichtingsmodel Dulbea: de wetenschappelijk onderbouwde steekproefmethode in het kader van de controle op de kinderbijslagfondsen aan de hand waarvan op diepgaande, comparatieve en extrapoleerbare wijze de werking en de dienstverlening van de kinderbijslagfondsen geëvalueerd kan worden, waarbij de resultaten van de controle bepalend zijn voor de toekenning van de toelage gebaseerd op de kwaliteit van het beheer; 20. boekhoudplan: het plan opgelegd aan de vrije kinderbijslagfondsen bij koninklijk besluit van 10 november 2006 betreffende de boekhoudkundige verplichtingen en de openbaarmaking van de jaarrekening van de vrije kinderbijslagfondsen, ter uitvoering van artikel 154 Kinderbijslagwet Werknemers; 1 De RSZPPO is in de definitie niet opgenomen omdat hij niet onderworpen is aan de controle van Rijksdienst. 9

16 21. financieel beheersinstrument: een informaticatool waarmee op basis van het boekhoudplan en de financiële rapportering van de kinderbijslagfondsen de toestand van deze fondsen geconsolideerd en bedrijfseconomisch geanalyseerd kan worden, zowel in de tijd als in de diepte; 22. Activity Based Budgeting (ABB): de methode om de noodzakelijke budgetten voor de realisatie van de verbintenissen van de vierde bestuursovereenkomst te ramen op basis van objectieve criteria aan de hand van de omvang en de complexiteit van de uitgevoerde activiteiten en van het vooropgestelde kwaliteitsniveau. 10

17 Hoofdstuk 2. Splitsing ART. 2. Splitsing 1. Beleidsdoelstelling De RKW wil de voorbereiding van de splitsing ondersteunen door zijn ervaring en kennis ter beschikking te stellen. 2. Initiatieven (verbintenissen) De RKW verbindt zich ertoe loyaal en positief mee te werken aan alle werkgroepen over de overdracht van de bevoegdheid en de inlichtingen te geven die nuttig zijn voor de voorbereidende fase van die overdracht. 3. Resultaatsindicatoren - Aantal vergaderingen die de RKW op uitnodiging van de voogdijoverheid heeft bijgewoond. - Aantal voorgelegde verslagen als gevolg van de vragen om informatie van die overheid. 4. Meerwaarde De RKW kan door zijn kennis en knowhow ter beschikking te stellen er mee voor zorgen dat de voorbereiding van de splitsing van de bevoegdheid in de best mogelijke omstandigheden verloopt. 11

18 Hoofdstuk 3. Huidige en te ontwikkelen opdrachten Afdeling 1. Regulator ART. 3. Aansturing 1. Beleidsdoelstelling De RKW legt de betaalinstellingen en de RSZPPO de (wijzigingen in de) wetgeving uit, organiseert generieke werkprocessen en definieert het verwachte kwaliteitsniveau van de aan de gezinnen te verstrekken dienstverlening opdat aan alle gezinnen hun recht op kinderbijslag zou kunnen worden toegekend waarbij voor hen de administratieve last maximaal wordt beperkt. De Rijksdienst biedt deze betaalinstellingen daarbij maximaal ondersteuning aan. 2. Operationele doelstellingen Om aan alle gezinnen hun recht op kinderbijslag te kunnen waarborgen met een minimale tussenkomst moet de Rijksdienst thans: - een secundair netwerk beheren waarvan de betaalinstellingen en de Rijksdienst van de Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten (RSZPPO) deel uitmaken; - al van voor dat nieuwe maatregelen in werking treden, de betaalinstellingen en de RSZPPO informeren op een gestructureerde en precieze wijze. De verstrekte richtlijnen bevatten een eenduidige interpretatie van de wettelijke bepalingen, praktische uitvoeringsmodaliteiten, concrete toepassingsvoorbeelden en duidelijke beslissingsschema s. Op deze wijze wil de Rijksdienst niet alleen komen tot een uniforme toekenning van de kinderbijslag maar ook de doenbaarheid van de steeds complexer wordende regelgeving veilig stellen; - door een permanente opvolging en voortdurende feedback van op het terrein de effectiviteit van de regeling verzekeren; - in samenspraak met de betaalinstellingen en de RSZPPO, gestandaardiseerde en haalbare toepassingsprocedures uitwerken rekening houdend met de toekenningsvoorwaarden en de ter beschikking gestelde socioprofessionele gegevens; - probleemoplossend tussenkomen bij disfuncties en anticiperen bij dreigende ongelijke behandeling van de gezinnen; - aan de betaalinstellingen en de RSZPPO modules ter beschikking stellen die ondersteuning bieden bij de motivering aan de gezinnen van de genomen administratieve beslissingen; - jaarlijks een evaluatie uitvoeren van de informatiebehoeften waarvoor de medewerking van de sociaal verzekerde niet mag worden gevraagd, om zo het aantal controleformulieren maximaal te verminderen; 12

19 - standaard modelformulieren ter beschikking stellen om in klare en begrijpelijke taal de informatie die alleen bij het gezin verkrijgbaar is, te vergaren. Hiervoor vereenvoudigt, actualiseert en uniformiseert de RKW de bestaande formulieren op een permanente wijze om zo enkel de pertinente gegevens op te vragen; - jaarlijks de checklist met de verschillende cruciale aspecten inzake dossierbeheer actualiseren om in de hele kinderbijslagregeling een uniforme toepassing van de kinderbijslagreglementering te waarborgen en aan alle gezinnen een kwaliteitsvolle dienstverlening te garanderen. De RKW biedt de betaalinstellingen en de RSZPPO bovendien maximaal ondersteuning in hun werking door toelichtingsvergaderingen te organiseren, door actief te interveniëren bij de informatieleveranciers wanneer anomalieën of ontbrekende attesten in de gegevensfluxen worden gesignaleerd en adviezen te geven over de toepassing van de complexe kinderbijslagwetgeving. 3. Initiatieven (verbintenissen) De Rijksdienst verbindt zich ertoe: - het stelsel na overleg met de betaalinstellingen en de RSZPPO te sturen door het tijdig uitwerken van omzendbrieven, onderrichtingen en richtlijnen die de toepassing van de kinderbijslagregelgeving verduidelijken en generieke werkprocessen uit te werken die zijn afgestemd op de aftoetsing van de respectievelijke te vervullen toekenningsvoorwaarden aan de hand van de ter beschikking gestelde gegevens en op een adequate informatieverstrekking en een begrijpbare motivering van de genomen beslissingen aan de gezinnen; - telkens als de regelgeving of de werkprocessen ingrijpend wijzigen, ten behoeve van de betaalinstellingen en de RSZPPO toelichtingsvergaderingen te organiseren en bij die gelegenheid instrumenten ter beschikking te stellen om de toepassing van de nieuwe of de gewijzigde bepalingen met de minste administratieve last voor zowel de betaalinstellingen als voor de gezinnen te verzekeren; - in 70 % van de gevallen binnen 3 maanden een advies te verstrekken aan de betaalinstellingen over de voorgelegde toepassingsgevallen; - jaarlijks een evaluatie uit te voeren van de informatiebehoeften waarvoor de medewerking van de sociaal verzekerde niet mag worden gevraagd; - de nog resterende (controle)formulieren op hun klantvriendelijkheid en leesbaarheid af te toetsen en ze bij verandering van de toekenningsvoorwaarden inzake kinderbijslag te actualiseren; - bij wijzigingen in de toekenningsvoorwaarden inzake kinderbijslag modules op te stellen en/of bij te werken waarmee brieven opgesteld kunnen worden om de administratieve beslissingen aan de gezinnen te motiveren en mee te delen en die door alle betaalinstellingen gebruikt moeten worden; 13

20 - jaarlijks de checklist met de verschillende cruciale aspecten inzake dossierbeheer te actualiseren om in de hele kinderbijslagregeling een uniforme toepassing van de kinderbijslagregelgeving te bekomen en aan alle gezinnen een kwaliteitsvolle dienstverlening te garanderen. 4. Resultaatsindicatoren - Omzendbrieven, dienstbrieven en richtlijnen naar de aard van de bijdrage. - Overleg- en toelichtingsvergaderingen met de betaalinstellingen en de RSZPPO naar de aard van de bijdrage. - Datum waarop de inventaris informatiebehoeften is opgemaakt. - Datum waarop de (controle)formulieren zijn bijgewerkt. - Datum waarop de motiveringsmodules en -brieven zijn bijgewerkt. - Datum waarop de checklist is opgemaakt. - Aantal binnen 3 maanden verstrekte adviezen. 5. Meerwaarde De steeds complexere regelgeving wordt voor de betaalinstellingen en de RSZPPO op een klare manier geïnterpreteerd en de uitvoerbaarheid ervan wordt door gestroomlijnde werkprocessen veilig gesteld. Daardoor wordt de kinderbijslag op uniforme wijze toegekend en wordt aan alle gezinnen een kwaliteitsvolle dienstverlening geboden. De taak van de betaalinstellingen en de RSZPPO wordt maximaal vergemakkelijkt, waardoor zij zich volledig kunnen concentreren op hun basisopdracht, het onderzoeken en betalen van het recht op kinderbijslag ART. 4. Gegevensbeheer en strijd tegen sociale fraude 1. Beleidsdoelstelling De RKW bepaalt, organiseert en controleert op veilige wijze het beheer en de uitwisseling van socioprofessionele gegevens van de actieve en potentiële actoren in een kinderbijslagdossier, om aan de betaalinstellingen en de RSZPPO systematisch gekwalificeerde en actuele gegevens ter beschikking te stellen zodat het recht van de gezinnen op kinderbijslag gewaarborgd wordt en de administratieve last voor hen maximaal wordt beperkt, en om sociale fraude te bestrijden. 14

Jaarverslag. Verantwoordelijke uitgever: Tania Dekens, administrateur-generaal FAMIFED Trierstraat 70-1000 Brussel

Jaarverslag. Verantwoordelijke uitgever: Tania Dekens, administrateur-generaal FAMIFED Trierstraat 70-1000 Brussel Jaarverslag 2014 Verantwoordelijke uitgever: Tania Dekens, administrateur-generaal FAMIFED Trierstraat 70-1000 Brussel INHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 1 1. FAMIFED in de kijker... 3 Woordje... 3 Heel wat

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013. .be

JAARVERSLAG 2013. .be JAARVERSLAG 2013.be INHOUD Verantwoordelijke uitgever François Florizoone Leidende ambtenaar Contactpersoon Vincent Heylen webmaster@rszppo.fgov.be RSZPPO Jozef II-straat 47 1000 Brussel Tel. 02 239 12

Nadere informatie

Inhoud. Verantwoordelijke uitgever François Florizoone Leidende ambtenaar. Contactpersoon Vincent Heylen webmaster@rszppo.fgov.be

Inhoud. Verantwoordelijke uitgever François Florizoone Leidende ambtenaar. Contactpersoon Vincent Heylen webmaster@rszppo.fgov.be jaarverslag 2012.be Inhoud Verantwoordelijke uitgever François Florizoone Leidende ambtenaar Contactpersoon Vincent Heylen webmaster@rszppo.fgov.be RSZPPO Jozef II-straat 47 1000 Brussel Tel 02 239 12

Nadere informatie

Verantwoordelijke uitgever François Florizoone Leidende ambtenaar. Contactpersoon Vincent Heylen webmaster@rszppo.fgov.be

Verantwoordelijke uitgever François Florizoone Leidende ambtenaar. Contactpersoon Vincent Heylen webmaster@rszppo.fgov.be Inhoud Verantwoordelijke uitgever François Florizoone Leidende ambtenaar Contactpersoon Vincent Heylen webmaster@rszppo.fgov.be RSZPPO Jozef II-straat 47 1000 Brussel Tel 02 239 12 11 Fax 02 239 13 80

Nadere informatie

INHOUD DE RIJKSDIENST: BALANCEREN TUSSEN EEN STEEDS BETERE DIENSTVERLENING AAN DE GEZINNEN EN DE TEVREDENHEID OP HET WERK VAN DE MEDEWERKERS...

INHOUD DE RIJKSDIENST: BALANCEREN TUSSEN EEN STEEDS BETERE DIENSTVERLENING AAN DE GEZINNEN EN DE TEVREDENHEID OP HET WERK VAN DE MEDEWERKERS... JAARVERSLAG 2004 INHOUD DE RIJKSDIENST: BALANCEREN TUSSEN EEN STEEDS BETERE DIENSTVERLENING AAN DE GEZINNEN EN DE TEVREDENHEID OP HET WERK VAN DE MEDEWERKERS... 13 Na drie jaar onder de regeling van de

Nadere informatie

DE KRUISPUNTBANK VAN DE SOCIALE ZEKERHEID ALS MOTOR VAN E-GOVERNMENT IN DE SOCIALE SECTOR

DE KRUISPUNTBANK VAN DE SOCIALE ZEKERHEID ALS MOTOR VAN E-GOVERNMENT IN DE SOCIALE SECTOR DE KRUISPUNTBANK VAN DE SOCIALE ZEKERHEID ALS MOTOR VAN E-GOVERNMENT IN DE SOCIALE SECTOR 1. INLEIDING Het e-government is sinds verschillende jaren in volle ontwikkeling. In de Belgische sociale sector

Nadere informatie

DE KRUISPUNTBANK VAN DE SOCIALE ZEKERHEID ALS MOTOR VAN E-GOVERNMENT IN DE SOCIALE SECTOR

DE KRUISPUNTBANK VAN DE SOCIALE ZEKERHEID ALS MOTOR VAN E-GOVERNMENT IN DE SOCIALE SECTOR DE KRUISPUNTBANK VAN DE SOCIALE ZEKERHEID ALS MOTOR VAN E-GOVERNMENT IN DE SOCIALE SECTOR DOOR FRANK ROBBEN* en PETER MAES** * Administrateur-generaal, Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid ** Afdelingshoofd

Nadere informatie

Operationeel plan 2014. In uitvoering van Horizon 2012-2017

Operationeel plan 2014. In uitvoering van Horizon 2012-2017 H T Operationeel plan 2014 In uitvoering van Horizon 2012-2017 Inhoud 1. Inleiding... 4 2. Onze missie... 5 3. Onze visie... 6 4. Onze waarden... 7 5. Een duidelijke, ambitieuze maar haalbare strategie...

Nadere informatie

Jaarverslag. Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.rvp.fgov.be

Jaarverslag. Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.rvp.fgov.be Jaarverslag 20 11 Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.rvp.fgov.be 4 ~ Jaarverslag 2011 Inhoudstafel Voorwoord 6 Inleiding 9 Statistieken 2011 11 Globaal overzicht van de uitkeringsgerechtigden en van de

Nadere informatie

AUTOMATISERING VAN RECHTEN MET BETREKKING TOT DE BEVOEGDHEDEN VAN DE FEDERALE STAAT. Nota op vraag van de Begeleidingscommissie

AUTOMATISERING VAN RECHTEN MET BETREKKING TOT DE BEVOEGDHEDEN VAN DE FEDERALE STAAT. Nota op vraag van de Begeleidingscommissie AUTOMATISERING VAN RECHTEN MET BETREKKING TOT DE BEVOEGDHEDEN VAN DE FEDERALE STAAT Nota op vraag van de Begeleidingscommissie 1 maart 2013 Inhoudstafel Inleiding... 4 1. Automatisering: omschrijving

Nadere informatie

DOSSIER I 10/10/2014 UPDATE I 19 AUG 2014. De Zesde Staatshervorming: De regionalisering van de Arbeidsmarkt

DOSSIER I 10/10/2014 UPDATE I 19 AUG 2014. De Zesde Staatshervorming: De regionalisering van de Arbeidsmarkt DOSSIER I 10/10/2014 UPDATE I 19 AUG 2014 De Zesde Staatshervorming: De regionalisering van de Arbeidsmarkt VOORWOORD Dit dossier wil een aantal aspecten van de 6de staatshervorming toelichten, in het

Nadere informatie

Inventaris van de tewerkstellingsmaatregelen in 2007

Inventaris van de tewerkstellingsmaatregelen in 2007 ENIAC / Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Inventaris van de tewerkstellingsmaatregelen in 2007 Augustus 2008 Brussels Hoofdstedelijk Gewest DOCUMENT OPGESTELD IN HET KADER VAN DE OPVOLGING

Nadere informatie

Financiering en controle van de bijzondere vakantiefondsen Verslag van het Rekenhof aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers

Financiering en controle van de bijzondere vakantiefondsen Verslag van het Rekenhof aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers REKENHOF Financiering en controle van de bijzondere vakantiefondsen Verslag van het Rekenhof aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers Brussel, september 2011 REKENHOF Financiering en controle van de bijzondere

Nadere informatie

REKENHOF. Nieuwe regels voor de financiering van de ziekenhuizen. Verslag van het Rekenhof aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers

REKENHOF. Nieuwe regels voor de financiering van de ziekenhuizen. Verslag van het Rekenhof aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers REKENHOF Nieuwe regels voor de financiering van de ziekenhuizen Verslag van het Rekenhof aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers Brussel, februari 2006 REKENHOF Nieuwe regels voor de financiering van

Nadere informatie

Voorwoord. voorwoord/pagina 2. Voorwoord. Capelo. Organisatie van de PDOS. De PDOS in cijfers. Ombudsdienst pensioenen. Bijlagen

Voorwoord. voorwoord/pagina 2. Voorwoord. Capelo. Organisatie van de PDOS. De PDOS in cijfers. Ombudsdienst pensioenen. Bijlagen JAARVERSLAG 2011 voorwoord/pagina 2 Johan Janssens, Administrateur-generaal Eén van de meest gebruikte woorden in dit jaarverslag is ongetwijfeld. Dit is uiteraard geen toeval. Geen enkel eigen project

Nadere informatie

Activiteitenverslag van het Fonds voor de medische ongevallen 2013

Activiteitenverslag van het Fonds voor de medische ongevallen 2013 Activiteitenverslag van het Fonds voor de medische ongevallen 2013 Inhoud 1 Inhoud Voorwoord... 3 Woordje van de algemene directie... 4 Deel 1 - Opdrachten van het Fonds voor de medische ongevallen...

Nadere informatie

MANAGEMENTPLAN VAN DE VOORZITSTER VAN HET DIRECTIECOMITÉ VAN DE FOD BINNENLANDSE ZAKEN 2014-2020

MANAGEMENTPLAN VAN DE VOORZITSTER VAN HET DIRECTIECOMITÉ VAN DE FOD BINNENLANDSE ZAKEN 2014-2020 MANAGEMENTPLAN VAN DE VOORZITSTER VAN HET DIRECTIECOMITÉ VAN DE FOD BINNENLANDSE ZAKEN 2014-2020 Isabelle Mazzara 1 Inhoudstafel Inleiding.......... 3 MANAGEMENTPLAN 1. Gevolgde werkwijze........ 6 2.

Nadere informatie

Financieel beheer van het vastgoed van de openbare instellingen van sociale zekerheid

Financieel beheer van het vastgoed van de openbare instellingen van sociale zekerheid Financieel beheer van het vastgoed van de openbare instellingen van sociale zekerheid KSZ, HZIV, HVW, FBZ, RIZIV, RKW, RVA, RSZ en RVP In dit verslag onderzoekt het Rekenhof de kennis, de waardering en

Nadere informatie

Pensionering om gezondheidsredenen in de overheidssector. Regeling van het statutair personeel

Pensionering om gezondheidsredenen in de overheidssector. Regeling van het statutair personeel REKENHOF Pensionering om gezondheidsredenen in de overheidssector Regeling van het statutair personeel Verslag van het Rekenhof aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers Brussel, december 2009 REKENHOF

Nadere informatie

GEÏNTEGREERD MANAGEMENT- EN OPERATIONEEL PLAN VAN DE KCE DIRECTIE 2010-2015

GEÏNTEGREERD MANAGEMENT- EN OPERATIONEEL PLAN VAN DE KCE DIRECTIE 2010-2015 1 5 GEÏNTEGREERD MANAGEMENT- EN OPERATIONEEL PLAN VAN DE KCE DIRECTIE 2010-2015 10 OPERATIONALISERING VOOR 2014 EN 2015 15 RAF MERTENS ALGEMEEN DIRECTEUR CHRISTIAN LÉONARD DIRECTEUR GENERAL ADJOINT KRISTEL

Nadere informatie

E-government: 1. E-government: een structureel hervormingsproces

E-government: 1. E-government: een structureel hervormingsproces E-government Frank ROBBEN Administrateur-generaal Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Frank.Robben@ksz.fgov.be 1. E-government: een structureel hervormingsproces E-government heeft als doel de dienstverlening

Nadere informatie

Colofon. Dank aan alle medewerkers van het Directie-generaal Personen met een handicap voor hun inzet en medewerking in 2008.

Colofon. Dank aan alle medewerkers van het Directie-generaal Personen met een handicap voor hun inzet en medewerking in 2008. jaar 2008 Colofon Dank aan alle medewerkers van het Directie-generaal Personen met een handicap voor hun inzet en medewerking in 2008. FOD Sociale Zekerheid Directie-generaal Personen met een handicap

Nadere informatie

Nieuwe regels voor een basisregistratie personen (Wet basisregistratie personen)

Nieuwe regels voor een basisregistratie personen (Wet basisregistratie personen) Nieuwe regels voor een basisregistratie personen (Wet basisregistratie personen) MEMORIE VAN TOELICHTING INHOUDSOPGAVE I. Algemeen 1 Inleiding 1.1 Aanleiding en doel van het wetsvoorstel 1.2 De inhoud

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken

Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Geïntegreerd Managementplan FOD Binnenlandse Zaken 2009-2014 Inhoudstafel 1 Voorwoord 5 2 De opbouw van het geîntegreerd plan 6 3 De missie, de visie, de waarden

Nadere informatie

Jaarverslag. Koningsstraat 138/2 1000 Brussel

Jaarverslag. Koningsstraat 138/2 1000 Brussel Jaarverslag 2013 Koningsstraat 138/2 1000 Brussel Inhoud 1. De Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole (FOD B&B)... 3 1.1. Zijn opdrachten... 3 1.2. De dienst van de Voorzitter en het directiecomité...

Nadere informatie

Operationeel plan 2015. In uitvoering van Horizon 2012-2017

Operationeel plan 2015. In uitvoering van Horizon 2012-2017 H T Operationeel plan 2015 In uitvoering van Horizon 2012-2017 Inhoud 1. Inleiding... 5 2. Onze missie... 6 3. Onze visie... 7 4. Onze waarden... 8 5. Een duidelijke, ambitieuze maar haalbare strategie...

Nadere informatie

Bestek: Open offerteaanvraag voor CCFF 2015-2019. Publicatie op Europees niveau. Bestek S&L/AO/440/2015 Opening van de offertes: 22/09/2015 om 10u00

Bestek: Open offerteaanvraag voor CCFF 2015-2019. Publicatie op Europees niveau. Bestek S&L/AO/440/2015 Opening van de offertes: 22/09/2015 om 10u00 1 Bestek: Open offerteaanvraag voor CCFF 2015-2019. Publicatie op Europees niveau Bestek S&L/AO/440/2015 Opening van de offertes: 22/09/2015 om 10u00 2 INHOUDSTAFEL A. ALGEMENE AFWIJKINGEN... 4 B. ALGEMENE

Nadere informatie

Geïntegreerd Managementplan 2010

Geïntegreerd Managementplan 2010 Geïntegreerd Managementplan 2010 15 december 2009 2 Inleiding van de Voorzitter Het verheugt mij om, bij het einde van mijn mandaat, voorliggend geïntegreerde managementplan 2010 te kunnen voorstellen

Nadere informatie

Inventaris van de tewerkstellingsmaatregelen in 2009

Inventaris van de tewerkstellingsmaatregelen in 2009 Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Inventaris van de tewerkstellingsmaatregelen in 2009 2010 Brussels Hoofdstedelijk Gewest DOCUMENT OPGESTELD IN HET KADER VAN DE OPVOLGING VAN HET NATIONAAL

Nadere informatie

WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT. Boek III

WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT. Boek III WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT Boek III Inhoud BOEK III. - Vrijheid van vestiging, dienstverlening en algemene verplichtingen van de ondernemingen... 3 TITEL 1. - Vrijheid van vestiging en van dienstverlening...

Nadere informatie