de Belgische Staat de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "de Belgische Staat de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers"

Transcriptie

1

2 BESTUURSOVEREENKOMST tussen de Belgische Staat en de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers

3

4 INHOUDSOPGAVE PREAMBULE... 1 HOOFDSTUK 1. INLEIDENDE BEPALINGEN... 8 ART. 1. Definities... 8 HOOFDSTUK 2. SPLITSING ART. 2. Splitsing HOOFDSTUK 3. HUIDIGE EN TE ONTWIKKELEN OPDRACHTEN AFDELING 1: REGULATOR ART. 3. Aansturing ART. 4. Gegevensbeheer en strijd tegen de sociale fraude ART. 5. Controle ART. 6. Bemiddeling ART. 7. Uitvoeringsevaluatie AFDELING 2: BETALING VAN DE KINDERBIJSLAG EN HET KRAAMGELD ART. 8. Toelaatbaarheid ART. 9. Toekennen en betalen ART. 10. Conformiteitstoets ART. 11. Toegankelijkheid van de diensten AFDELING 3: FCUD ART. 12. Ondersteuning van het beheer ART. 13. Jaarlijkse toekenning van een recht op toelagen ART. 14. Toekenning en betaling van kwartaalvoorschotten op de toelagen ART. 15. Betaling van een definitieve toelage ART. 16. Controle: toezicht op de conformiteit met de voorwaarden AFDELING 4: BELEIDSVOORBEREIDING, -ADVISERING EN -ONDERSTEUNING ONDERAFDELING 1. JURIDISCHE EN JURISPRUDENTIELE TAKEN ART. 17. Voorbereiden en adviseren van het beleid ART. 18. Waarborgen van het recht ART. 19. Opvolgen van de rechtspraak inzake kinderbijslag ART. 20. Geschillenbeheer ONDERAFDELING 2. KENNISBEHEER ART. 21. Beheer van de informatie over de regelgeving ONDERAFDELING 3. COMMUNICATIE ART. 22. Informatie verstrekken aan de gezinnen ART. 23. Informatie verstrekken aan de beleidsmakers en de professionele wereld AFDELING 5. ETHIEK EN BELEID OP HET GEBIED VAN DE HUMAN RESOURCES ART. 24. Ethiek en beleid op het gebied van de human resources HOOFDSTUK 4. WELZIJN VAN DE MEDEWERIERS EN DUURZAAM ENERGIE-EN MILIEUBEHEER ART. 25. Welzijn van de medewerkers en duurzaam beheer ART. 26.Digitalisering HOOFDSTUK 5. INTERNE AUDIT ART. 27. Interne audit HOOFDSTUK 6. INFORMATIEBEHEER ART. 28. ICT continuity ART. 29.Veiligstellen van de computerinfrastructuur van de Rijksdienst ART. 30.Vernieuwing en uitbreiding van de netwerkinfrastructuur... 89

5 HOOFDSTUK 7. SYNERGIEËN MET ANDERE OISZ EN BELANGHEBBENDE ORGANISATIES ART. 31. Synergieën HOOFDSTUK 8. GEMEENSCHAPPELIJKE ALGEMENE VERBINTENISSEN VOOR BEIDE PARTIJEN ART ART ART ART ART ART ART ART ART ART ART ART ART ART ART ART ART ART HOOFDSTUK 9. SYNERGIEEN TUSSEN OISZ ART. 50. Gemeenschappelijke HR-bepalingen ART. 51. Gemeenschappelijke ICT-bepalingen ART. 52. Gemeenschappelijke bepalingen logistiek ART. 53. Gemeenschappelijke bepalingen inzake interne audit ART. 54. De synergieën openstellen voor andere partners ART ART. 56. Rapportering HOOFDSTUK 10. BUDGETTAIR, FINANCIEEL EN BOEKHOUDKUNDIG LUIK ART ART ART ART ART ART ART ART ART ART ART ART HOOFDSTUK 11. MEEWERKING AAN TRANSVERSALE PROJECTEN ART HOOFDSTUK 12. SLOTBEPALINGEN..114 ART

6

7 Preambule Met deze vierde bestuursovereenkomst wil de Rijksdienst bijzonder de nadruk leggen op drie voor hem essentiële principes: gelijke behandeling van de sociaal verzekerden en de betaalinstellingen, efficiënte werking en socialefraudebestrijding. Die principes komen specifiek tot uiting in de hierna beschouwde verschillende opdrachten. De twee hoofdopdrachten van de Rijksdienst zijn de gezinsbijslag regelen en betalen. Daar komen beleidsondersteuning, ondersteuning bij het uitvoeren van de juridische taken, kennisbeheer en het beheer van de opdrachten van het FCUD bij. Die opdrachten kunnen niet efficiënt worden uitgevoerd zonder de onmisbare ondersteuning door een goed beheer van de human resources en het op peil houden van het welzijn van de werknemers in combinatie met duurzaam energiebeheer. Door interne auditopdrachten uit te voeren, wordt eveneens bijgedragen aan een maximale interne en externe beheersing van de risico's die de werking van de Rijksdienst beïnvloeden en aan een verbetering van de processen die hij beheert. De informatica-infrastructuur beveiligen en verzekeren dat die permanent beschikbaar is, vormt ten slotte een laatste onmisbaar onderdeel van een efficiënt beheer van de Rijksdienst. Die ambities moeten echter worden ingetoomd door algemene bedenkingen over de volgende punten. Splitsing van de kinderbijslag en afschaffing van het FCUD in het kader van de zesde staatshervorming op basis van het regeerakkoord In deze bestuursovereenkomst worden de verbintenissen beschreven die de Rijksdienst aangaat voor het uitvoeren van al zijn huidige opdrachten en de realisatie van nieuwe projecten. Die combinatie van behoud en ontwikkeling is maar mogelijk als de in de 6 de staatshervorming geplande splitsing van de kinderbijslag en afschaffing van het FCUD, waarvan momenteel nog niet vastligt hoe snel die zullen worden uitgevoerd, niet plaatsvinden voor het einde van de huidige overeenkomst. Waarschijnlijk wordt 2014, wanneer er verkiezingen zijn voor de wetgevende kamers, daarbij een sleuteljaar. Op verzoek van de Staat worden de modaliteiten om de contracten te herzien bovendien versoepeld, om een vereenvoudigde aanpassing ervan mogelijk te maken indien dat nodig zou zijn. Gedurende de hele overeenkomst zal de Rijksdienst in ieder geval de gevraagde beleidsondersteuning geven volgens de prioriteit die de Staat hieraan toekent in verhouding tot de andere verbintenissen van deze bestuursovereenkomst, zodat de splitsing zo efficiënt en zo adequaat mogelijk verloopt in het bijzonder zodanig dat de overdracht transparant is voor 1

8 de sociaal verzekerden, en indien mogelijk gebeurt zonder onderbreking of cumulatie van de betalingen en dit met inachtneming van het paritaire beheer. De Rijksdienst organiseert bovendien nu al een opleiding voor de deelstaten. Daarin worden de huidige, heel complexe mechanismen die de betaalinstellingen gebruiken voorgesteld en verklaard en krijgen de betrokken deelstaten de kans om de volledige omvang van de over te nemen bevoegdheid in te schatten. Budgettaire middelen Om de verbintenissen van deze bestuursovereenkomst uit te voeren moet de Rijksdienst voldoende budgettaire middelen ter beschikking krijgen, vooral wat betreft de correcte toewijzing van zijn eigen ontvangsten. Personeelsleden De Rijksdienst moet in het algemeen kunnen beschikken over het personeel nodig voor het uitvoeren van zijn opdrachten en van de verbintenissen die hij aangaat in deze overeenkomst. In elk geval moet het geschikte statutaire en contractuele personeel in dienst blijven tot het moment van de overdracht en/of zolang de kinderbijslag op vraag van de deelstaten voor hun rekening betaald wordt. OPDRACHTEN VAN DE RIJKDIENST Reguleren Als regulator draagt de Rijksdienst er zorg voor dat alle gezinnen hun recht op kinderbijslag bekomen zonder langdurige en complexe administratieve procedures en dit tegen de minste kost. Om die ambitieuze opdracht te verwezenlijken, bepaalt de Rijksdienst het minimum kwaliteitsniveau van de dienstverlening die de verschillende betaalinstellingen moeten bieden aan de gezinnen. Daartoe verstrekt hij hen onderrichtingen, instructies en toelichtingen en geeft adviezen om hun competentieniveau op peil te houden, een uniforme dossierbehandeling te waarborgen en een rechtvaardige toepassing van de regelgeving veilig te stellen. Door de geleidelijke uitbreiding van de controle op het administratief beheer van de kinderbijslagfondsen tot de instellingen van de openbare sector die zelf de kinderbijslag betalen voor hun personeel, tot de RKW als fonds en tot de NMBS, beoogt de Rijksdienst de gelijke behandeling van alle instellingen die gezinsbijslag betalen. Het recht op kinderbijslag is niet alleen afhankelijk van de familiale toestand van het gezin maar ook van zijn socioprofessionele situatie. De kinderbijslag is ook een afgeleid recht waarvan de vaststelling gebaseerd is op gegevens omtrent de werk- of toekenningssituatie die door andere openbare socialezekerheidsinstellingen worden aangeleverd. Om een correcte vaststelling van het recht op kinderbijslag te verzekeren, beheert de Rijksdienst het Kadaster met alle pertinente gegevens omtrent de actoren in een 2

9 kinderbijslagdossier en organiseert hij een veilige gegevensuitwisseling tussen de verschillende betrokken betaalinstellingen. Op die manier beschikken ze over een betrouwbaar werkinstrument om aan de gezinnen hun rechten toe te kennen en tegelijkertijd sociale fraude aan de bron te bestrijden. De Rijksdienst geeft de betaalinstellingen bovendien de nodige ondersteuning en stelt adequate toepassingen ter beschikking om hun deelname aan het netwerk van gegevensuitwisseling te vergemakkelijken. Op die manier vormen het Kadaster en de daarop geënte gegevensuitwisseling een hefboom tot meer efficiëntie en een belangrijke administratieve vereenvoudiging voor de gezinnen die niet langer moeten worden bevraagd voor het bekomen van gegevens die beschikbaar zijn bij authentieke bronnen. In het kader van diezelfde administratieve vereenvoudiging en van de strijd tegen sociale fraude verbindt de Rijksdienst zich ertoe om nieuwe elektronische fluxen te ontwikkelen. Op die manier beschikken de betaalinstellingen altijd over de meest actuele socioprofessionele situatie van het gezin. Daardoor leunt het recht op kinderbijslag niet alleen zo dicht mogelijk tegen de werkelijke situatie aan, maar kan het ook automatisch onderzocht en vastgesteld worden. Bij het bepalen van de voorrang voor de ontwikkeling van nieuwe fluxen zal rekening moeten worden gehouden met het splitsingsproces. Maar welke richting dat ook zal uitgaan, het gebruik van socioprofessionele gegevensstromen zal relevant blijven voor het bepalen van de rechten in het kader van de toepassing van de internationale overeenkomsten op het gebied van de gezinsbijslag. Eveneens in het kader van de strijd tegen sociale fraude wenst de Rijksdienst via een heroriëntatie van het sociaal toezicht een selectie van de te bezoeken groepen sociaal verzekerden te maken, naargelang de verhoogde risico s op onverschuldigde betalingen die die groepen lopen. Naast efficiënte socialefraudebestrijding zorgt dat er ook voor dat gecontroleerde gezinnen er zeker van kunnen zijn dat ze de bijslag ontvangen waar ze recht op hebben, waardoor een gelijke behandeling van de gezinnen gegarandeerd wordt. Kinderbijslag betalen De Rijksdienst is als operator actief in de kinderbijslagregelingen van de werknemers, van de openbare sector en de gewaarborgde gezinsbijslag, en samen met buitenlandse regelingen. De Rijksdienst wil zijn ambitieuze en maatschappelijk relevante beleidsdoelstelling om kinderbijslag toe te kennen met minimale inspanningen van de gezinnen, verder realiseren door de gegevens die nodig zijn voor de betaling uit authentieke bronnen te halen. Zo worden onderbrekingen in de betalingen voorkomen, wat de gezinnen stabiliteit biedt voor een gedeelte van hun inkomen. Hij wil ook alle gezinnen verzekeren dat ze gelijk behandeld worden door ervoor te zorgen dat ze de kinderbijslag krijgen waar ze recht op hebben. Ten opzichte van de derde bestuursovereenkomst behoudt de Rijksdienst de bovenvermelde beleidsdoelstelling, voor zover hij zoals bepaald sinds de bijakte 2009 van de tweede bestuursovereenkomst de eigen ontvangsten kan behouden van de administratiekosten voor de betalingen voor werkgevers van de openbare sector waarvoor hij de kinderbijslag beheert en betaalt. 3

10 Daartoe integreert hij als operator de kinderbijslagdossiers van de openbare sector in het Kadaster op eenzelfde kwaliteitsniveau als dat van het stelsel van de werknemers, in een eenvormig dossierbeheer volgens vastgelegde processen en volgens eenvormige regels. Zo wordt aan alle gezinnen van welke regeling dan ook verzekerd dat ze gelijk worden behandeld bij de toekenning van hun gezinsbijslag. Die gelijke behandeling zal nog worden versterkt dankzij de nieuwe applicatie van de Rijksdienst (ITinera-I). Wat de administratiekosten voor de betalingen voor werkgevers van de openbare sector betreft, brengt de Rijksdienst in herinnering dat het Rekenhof vastgesteld heeft dat die kosten lager waren dan de werkelijke kostprijs en dat het Beheerscomité een voorstel heeft gedaan tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 november 1993 betreffende de terugbetaling van de uitgaven in verband met de gezinsbijslag die de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers voor rekening van bepaalde publiekrechtelijke rechtspersonen uitkeert. Bij de onderhandelingen over de derde bestuursovereenkomst erkende de regering dat de vraag om wijziging van het bovenvermelde besluit gegrond is. Die wijziging is momenteel echter nog niet uitgevoerd. De belangrijke opdrachten die de Rijksdienst kreeg voor de kinderbijslagdossiers van de openbare sector kunnen niet uitgevoerd worden via een verhoging van de al bijzonder hoge productiviteit van de medewerkers. Een cruciale omgevingsfactor is dus dat Selor het vereiste statutaire en contractuele personeel met de passende competenties ter beschikking stelt van de Rijksdienst. Bij de kinderbijslagdossiers van de werkgevers van de openbare sector die de Rijksdienst voor hun rekening beheert en betaalt, moet een onderscheid worden gemaakt tussen enerzijds de globale overnamefase van de dossiers van werkgevers voor wie de Rijksdienst de kinderbijslag beheert en betaalt (hierna globale overname ) en anderzijds het beheer van de nieuwe aanvragen van de werknemers van die werkgevers na de globale overnamefase. Bij de globale overname doorlopen de op dat moment open kinderbijslagdossiers de specifieke stappen 'toelaatbaarheid' en 'toekennen en betalen'. De dossiers worden daarna volgens het genormaliseerd dossierbeheer opgevolgd. De afzonderlijke aanvragen na de globale overname worden ab initio rechtstreeks in het genormaliseerd beheersproces opgenomen. De Rijksdienst werkt als socialezekerheidsinstelling mee aan het beleid ter bestrijding van sociale fraude door in de kinderbijslagsector een preventief beleid te voeren om onverschuldigde betalingen als gevolg van frauduleuze handelingen te voorkomen. Toegang tot de kinderbijslagregeling wordt immers slechts verleend na voorafgaandelijke integratie van de gegevens in zijn Kadaster. De bestrijding van sociale fraude en het oneigenlijk gebruik van bijslag is een factor die de gelijke behandeling van de sociaal verzekerden bevordert aangezien de Rijksdienst door die fraude en dat oneigenlijk gebruik te voorkomen, er mee voor zorgt dat alle gezinnen krijgen waar ze werkelijk recht op hebben en concreet zorgt voor de ontwikkeling van de interne controle die risicobeheer als opdracht heeft. Met de door de Rijksdienst genomen verbintenissen in deze overeenkomst wil hij de door hem sinds vele jaren ondernomen acties voor efficiëntie voortzetten en benadrukken. Als operator in de kinderbijslagregelingen van de werknemers, van de openbare sector, de 4

11 gewaarborgde gezinsbijslag en samen met buitenlandse regelingen wil de Rijksdienst het geautomatiseerd zoeken naar gegevens in authentieke bronnen om de behandeltermijn te verkleinen benadrukken, wil hij zich vergewissen van de juistheid van de nodige gegevens om het recht te onderzoeken en wil hij ervoor zorgen dat alle sociaal verzekerden gelijk worden behandeld. De nieuwe applicatie (ITinera-I) zal een essentiële rol spelen bij de realisatie van die doelstelling. Kennisbeheer Het kennisbeheer en de professionele en tegelijk gebruikersvriendelijke communicatie ervan voor alle actoren van de kinderbijslagsector en de sociaal verzekerden zijn essentieel voor een doeltreffend beheer van het stelsel, een maximale rentabilisering van de middelen en een zo groot mogelijke transparantie. De Rijksdienst heeft ter zake meerdere verbintenissen opgenomen met als belangrijkste het kennisportaal FamiPedia. Dankzij die unieke en gecentraliseerde toegang tot de kinderbijslagreglementering beschikken de professionelen van de sector over eenduidige en betrouwbare informatie. Zo zijn de voorwaarden die nodig zijn om de reglementering eenvormig toe te passen vervuld en kunnen de dossiers van de gezinnen daadwerkelijk gelijk behandeld worden. De werking van het stelsel verloopt ook efficiënter aangezien de dossierbeheerders meteen toegang hebben tot de teksten die van toepassing zijn, zonder nog zwaar opzoekingswerk te moeten verrichten over de relevantie van de verspreide gegevens die ze vroeger konden verkrijgen. Uitvoering van de juridische opdrachten Op basis van een permanente en proactieve uitvoeringsevaluatie van de effectiviteit van het kinderbijslagstelsel en de opvolging van maatschappelijke evoluties of sociologische behoeften, formuleert de RKW gerichte adviezen of voorstellen ten behoeve van de voogdijoverheid. Hierbij worden de ontwerpen van regelgeving systematisch onderworpen aan een doelmatigheidstoets betreffende de impact op het gezinsbeleid, de budgettaire consequenties en de praktische uitvoerbaarheid door de kinderbijslagfondsen. Daarnaast zorgt de Rijksdienst, met name via de opvolging van de rechtspraak en het opstellen van richtlijnen, ervoor dat de wetgeving eenvormig wordt toegepast, waardoor hij dus bijdraagt aan de gelijke behandeling van alle sociaal verzekerden. Beheer van het FCUD Het Fonds voor Collectieve Uitrustingen en Diensten (FCUD), opgericht binnen de RKW bij de wet van 20 juli 1971, heeft als taak de toegang tot bepaalde diensten voor kinderopvang te vergemakkelijken voor werknemersgezinnen die recht hebben op kinderbijslag. Door de programmawet van 22 februari 1998 werd de taak van het FCUD toegespitst op vier specifieke vormen van kinderopvang: buitenschoolse opvang, opvang van zieke kinderen, flexibele opvang en urgentieopvang. 5

12 Die taken worden uitgevoerd voor 367 opvangprojecten, voor een dagelijkse opvang van meer dan kinderen, dankzij een budgettaire enveloppe van 60 miljoen euro afkomstig van de bijdrage van 0,05 %. In het bijzonder moet opgemerkt worden dat artikel 2 van de wet van 21 april 2007 waarin de opdracht van het FCUD aangepast werd aan het arrest van 16 januari 2004 van het Grondwettelijk Hof, niet in werking getreden is bij gebrek aan een samenwerkingsovereenkomst waarin de criteria bepaald worden waaraan de voorzieningen moeten beantwoorden om kinderen die de tussenkomst van het fonds genieten, op te vangen. Zolang er geen overeenkomst is, worden de tegemoetkomingen door het fonds uitsluitend gefinancierd uit de structurele werkgeversbijdrage voor sociale zekerheid van 0,05 %. Beheer van de human resources De medewerkers zijn een fundamenteel onderdeel van de Rijksdienst waarop hij kan rekenen om zijn opdrachten te realiseren. De onzekere toekomst van de Rijksdienst en de vergrijzing van zijn medewerkers zijn echter onderdelen van een bijzondere context die met zich meebrengt dat de human resources meer dan ooit beheerd moeten worden op basis van vertrouwen, respect, transparantie en het rechtvaardig behandelen van iedereen. De Rijksdienst blijft dus alles in het werk stellen om competente en geëngageerde medewerkers aan te trekken en in dienst te houden door de ontwikkeling van hun competenties in de hand te werken, hun zoveel mogelijk carrièremogelijkheden aan te bieden en hun de mogelijkheid te bieden mee te werken aan mobiliserende projecten, zodat hun betrokkenheid binnen hun respectievelijke functies maximaal blijft. Beheer van het welzijn van de werknemers en bijdrage tot duurzame ontwikkeling De motivatie van de medewerkers steunt onder meer op hun werkomgeving. Alle medewerkers, wat ook hun taken zijn en waar ze die ook uitvoeren, moeten kunnen werken in een geschikte infrastructuur en met een gelijkwaardig werkcomfort, waarbij milieubescherming en duurzaam energiebeheer twee essentiële en onlosmakelijk met elkaar verbonden elementen zijn. Het belangrijke project voor de digitalisering van de dossiers zal actief bijdragen aan zowel de verbetering van het werkkader van de medewerkers als aan meer respect voor het milieu. Uitvoering van interne auditopdrachten De interne auditfunctie oefent toezicht uit op de strategische, administratieve, operationele, financiële en informaticaprocessen van de Rijksdienst en formuleert aanbevelingen om de efficiëntie en effectiviteit ervan te verbeteren. Door dat proces van permanente verbetering kan de Rijksdienst vlotter zijn doelstellingen realiseren. Onderhoud en beveiliging van de computerinfrastructuur Een stabiele en betrouwbare computerinfrastructuur is voor een performant beheer van de instelling onmisbaar. Enerzijds zal de vernieuwing en uitbreiding van het netwerk de antwoordtijden op de pc's verbeteren en anderzijds zal de uitwerking van het Continuïteit-plan 6

13 en het veiligstellen van de infrastructuur de beschikbaarheid van de applicaties verzekeren en onderbrekingen nagenoeg uitsluiten, hetgeen in beide gevallen tot een verhoogde efficiëntie van de gebruikers zal leiden. 7

14 Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen ART. 1. Definities Voor de toepassing van deze bestuursovereenkomst wordt verstaan onder: 1. recht op kinderbijslag: het meest voordelige recht voor de gezinnen dat ambtshalve wordt onderzocht door de betaalinstellingen op basis van de gegevens waartoe ze toegang hebben. De gezinnen krijgen zo de maximale kinderbijslag, het financiële voordeel dat ze zouden kunnen vragen indien ze de complexe regels van de wetgeving zouden beheersen; 2. Kinderbijslagwet Werknemers: de samengeordende wetten van 19 december 1939 betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders; 3. Wet Gewaarborgde Gezinsbijslag: de wet van 20 juli 1971 tot instelling van gewaarborgde gezinsbijslag; 4. sociaal handvest: het handvest van de sociaal verzekerde zoals bedoeld bij de wet van 11 april 1995 tot invoering van het 'handvest' van de sociaal verzekerde; 5. responsabiliseringsbesluit: het koninklijk besluit van 3 april 1997 houdende maatregelen met het oog op de responsabilisering van de openbare instellingen van sociale zekerheid, met toepassing van artikel 47 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels; 6. Rijksdienst (RKW): de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers zoals bedoeld in artikel 2 van de wet van 26 juli 1960 tot herinrichting van de instellingen voor kinderbijslag; 7. Beheerscomité: het beheersorgaan zoals bedoeld in hoofdstuk 2, afdeling I van de wet van 25 april 1963 betreffende het beheer van de instellingen van openbaar nut voor sociale zekerheid en sociale voorzorg; 8. vrije kinderbijslagfondsen: de compensatiekassen zoals bedoeld in artikel 19 Kinderbijslagwet Werknemers; 9. bijzondere kinderbijslagfondsen: de compensatiekassen zoals bedoeld in artikel 31 Kinderbijslagwet Werknemers; 10. kinderbijslagfondsen: de vrije en bijzondere kinderbijslagfondsen; 11. openbare instellingen die zelf de kinderbijslag betalen: de openbare instellingen bedoeld in artikel 3, 2 Kinderbijslagwet Werknemers die krachtens een wet of een koninklijk besluit verplicht zijn zelf de gezinsbijslag uit te keren aan hun personeel. Die bevoegdheid wordt krachtens artikel 101 Kinderbijslagwet Werknemers bovendien niet wettelijk uitgeoefend door de RKW (betaling voor rekening van derden); 8

15 12. betaalinstellingen 1 : - de kinderbijslagfondsen, - de RKW als betaalinstelling op basis van de artikelen 33 en 101 Kinderbijslagwet Werknemers, - de openbare instellingen die zelf de kinderbijslag betalen, - de NMBS aan wie de RKW op basis van artikel 18 bis Kinderbijslagwet Werknemers de betaling van de kinderbijslag voor haar personeel heeft toevertrouwd. 13. derden: de overheden waarvan het beheer van hun kinderbijslagdossiers overeenkomstig artikel 101 Kinderbijslagwet Werknemers aan de RKW is toevertrouwd; 14. aanvraag om kinderbijslag: elke niet noodzakelijk vormgebonden vraag, op elke mogelijke drager, uitgaande van de sociaal verzekerde waaruit al dan niet expliciet de wil blijkt om gezinsbijslag te ontvangen. Daarnaast wordt elke informatie over de sociaal verzekerde die door een sociale organisatie of een andere betaalinstelling aan de RKW wordt bezorgd als een aanvraag geïnitialiseerd; 15. FCUD: het Fonds voor Collectieve Uitrustingen en Diensten ingesteld bij de wet van 20 juli 1971 tot wijziging van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, vervangen bij de programmawet van 24 december 2002; 16. bestuursplan: het plan zoals bedoeld in hoofdstuk IV, artikel 10 van het koninklijk besluit van 3 april 1997 houdende maatregelen met het oog op de responsabilisering van de openbare instellingen van sociale zekerheid, met toepassing van artikel 47 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels; 17. boordtabellen: de gevalideerde tabellen zoals bedoeld in hoofdstuk IV, artikel 10 van het koninklijk besluit van 3 april 1997 houdende maatregelen met het oog op de responsabilisering van de openbare instellingen van sociale zekerheid, met toepassing van artikel 47 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels; 18. koninklijk besluit van 9 juni 1999: het koninklijk besluit van 9 juni 1999 betreffende de beheersrekening en de administratieve reserve van de kinderbijslagfondsen; 19. doorlichtingsmodel Dulbea: de wetenschappelijk onderbouwde steekproefmethode in het kader van de controle op de kinderbijslagfondsen aan de hand waarvan op diepgaande, comparatieve en extrapoleerbare wijze de werking en de dienstverlening van de kinderbijslagfondsen geëvalueerd kan worden, waarbij de resultaten van de controle bepalend zijn voor de toekenning van de toelage gebaseerd op de kwaliteit van het beheer; 20. boekhoudplan: het plan opgelegd aan de vrije kinderbijslagfondsen bij koninklijk besluit van 10 november 2006 betreffende de boekhoudkundige verplichtingen en de openbaarmaking van de jaarrekening van de vrije kinderbijslagfondsen, ter uitvoering van artikel 154 Kinderbijslagwet Werknemers; 1 De RSZPPO is in de definitie niet opgenomen omdat hij niet onderworpen is aan de controle van Rijksdienst. 9

16 21. financieel beheersinstrument: een informaticatool waarmee op basis van het boekhoudplan en de financiële rapportering van de kinderbijslagfondsen de toestand van deze fondsen geconsolideerd en bedrijfseconomisch geanalyseerd kan worden, zowel in de tijd als in de diepte; 22. Activity Based Budgeting (ABB): de methode om de noodzakelijke budgetten voor de realisatie van de verbintenissen van de vierde bestuursovereenkomst te ramen op basis van objectieve criteria aan de hand van de omvang en de complexiteit van de uitgevoerde activiteiten en van het vooropgestelde kwaliteitsniveau. 10

17 Hoofdstuk 2. Splitsing ART. 2. Splitsing 1. Beleidsdoelstelling De RKW wil de voorbereiding van de splitsing ondersteunen door zijn ervaring en kennis ter beschikking te stellen. 2. Initiatieven (verbintenissen) De RKW verbindt zich ertoe loyaal en positief mee te werken aan alle werkgroepen over de overdracht van de bevoegdheid en de inlichtingen te geven die nuttig zijn voor de voorbereidende fase van die overdracht. 3. Resultaatsindicatoren - Aantal vergaderingen die de RKW op uitnodiging van de voogdijoverheid heeft bijgewoond. - Aantal voorgelegde verslagen als gevolg van de vragen om informatie van die overheid. 4. Meerwaarde De RKW kan door zijn kennis en knowhow ter beschikking te stellen er mee voor zorgen dat de voorbereiding van de splitsing van de bevoegdheid in de best mogelijke omstandigheden verloopt. 11

18 Hoofdstuk 3. Huidige en te ontwikkelen opdrachten Afdeling 1. Regulator ART. 3. Aansturing 1. Beleidsdoelstelling De RKW legt de betaalinstellingen en de RSZPPO de (wijzigingen in de) wetgeving uit, organiseert generieke werkprocessen en definieert het verwachte kwaliteitsniveau van de aan de gezinnen te verstrekken dienstverlening opdat aan alle gezinnen hun recht op kinderbijslag zou kunnen worden toegekend waarbij voor hen de administratieve last maximaal wordt beperkt. De Rijksdienst biedt deze betaalinstellingen daarbij maximaal ondersteuning aan. 2. Operationele doelstellingen Om aan alle gezinnen hun recht op kinderbijslag te kunnen waarborgen met een minimale tussenkomst moet de Rijksdienst thans: - een secundair netwerk beheren waarvan de betaalinstellingen en de Rijksdienst van de Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten (RSZPPO) deel uitmaken; - al van voor dat nieuwe maatregelen in werking treden, de betaalinstellingen en de RSZPPO informeren op een gestructureerde en precieze wijze. De verstrekte richtlijnen bevatten een eenduidige interpretatie van de wettelijke bepalingen, praktische uitvoeringsmodaliteiten, concrete toepassingsvoorbeelden en duidelijke beslissingsschema s. Op deze wijze wil de Rijksdienst niet alleen komen tot een uniforme toekenning van de kinderbijslag maar ook de doenbaarheid van de steeds complexer wordende regelgeving veilig stellen; - door een permanente opvolging en voortdurende feedback van op het terrein de effectiviteit van de regeling verzekeren; - in samenspraak met de betaalinstellingen en de RSZPPO, gestandaardiseerde en haalbare toepassingsprocedures uitwerken rekening houdend met de toekenningsvoorwaarden en de ter beschikking gestelde socioprofessionele gegevens; - probleemoplossend tussenkomen bij disfuncties en anticiperen bij dreigende ongelijke behandeling van de gezinnen; - aan de betaalinstellingen en de RSZPPO modules ter beschikking stellen die ondersteuning bieden bij de motivering aan de gezinnen van de genomen administratieve beslissingen; - jaarlijks een evaluatie uitvoeren van de informatiebehoeften waarvoor de medewerking van de sociaal verzekerde niet mag worden gevraagd, om zo het aantal controleformulieren maximaal te verminderen; 12

19 - standaard modelformulieren ter beschikking stellen om in klare en begrijpelijke taal de informatie die alleen bij het gezin verkrijgbaar is, te vergaren. Hiervoor vereenvoudigt, actualiseert en uniformiseert de RKW de bestaande formulieren op een permanente wijze om zo enkel de pertinente gegevens op te vragen; - jaarlijks de checklist met de verschillende cruciale aspecten inzake dossierbeheer actualiseren om in de hele kinderbijslagregeling een uniforme toepassing van de kinderbijslagreglementering te waarborgen en aan alle gezinnen een kwaliteitsvolle dienstverlening te garanderen. De RKW biedt de betaalinstellingen en de RSZPPO bovendien maximaal ondersteuning in hun werking door toelichtingsvergaderingen te organiseren, door actief te interveniëren bij de informatieleveranciers wanneer anomalieën of ontbrekende attesten in de gegevensfluxen worden gesignaleerd en adviezen te geven over de toepassing van de complexe kinderbijslagwetgeving. 3. Initiatieven (verbintenissen) De Rijksdienst verbindt zich ertoe: - het stelsel na overleg met de betaalinstellingen en de RSZPPO te sturen door het tijdig uitwerken van omzendbrieven, onderrichtingen en richtlijnen die de toepassing van de kinderbijslagregelgeving verduidelijken en generieke werkprocessen uit te werken die zijn afgestemd op de aftoetsing van de respectievelijke te vervullen toekenningsvoorwaarden aan de hand van de ter beschikking gestelde gegevens en op een adequate informatieverstrekking en een begrijpbare motivering van de genomen beslissingen aan de gezinnen; - telkens als de regelgeving of de werkprocessen ingrijpend wijzigen, ten behoeve van de betaalinstellingen en de RSZPPO toelichtingsvergaderingen te organiseren en bij die gelegenheid instrumenten ter beschikking te stellen om de toepassing van de nieuwe of de gewijzigde bepalingen met de minste administratieve last voor zowel de betaalinstellingen als voor de gezinnen te verzekeren; - in 70 % van de gevallen binnen 3 maanden een advies te verstrekken aan de betaalinstellingen over de voorgelegde toepassingsgevallen; - jaarlijks een evaluatie uit te voeren van de informatiebehoeften waarvoor de medewerking van de sociaal verzekerde niet mag worden gevraagd; - de nog resterende (controle)formulieren op hun klantvriendelijkheid en leesbaarheid af te toetsen en ze bij verandering van de toekenningsvoorwaarden inzake kinderbijslag te actualiseren; - bij wijzigingen in de toekenningsvoorwaarden inzake kinderbijslag modules op te stellen en/of bij te werken waarmee brieven opgesteld kunnen worden om de administratieve beslissingen aan de gezinnen te motiveren en mee te delen en die door alle betaalinstellingen gebruikt moeten worden; 13

20 - jaarlijks de checklist met de verschillende cruciale aspecten inzake dossierbeheer te actualiseren om in de hele kinderbijslagregeling een uniforme toepassing van de kinderbijslagregelgeving te bekomen en aan alle gezinnen een kwaliteitsvolle dienstverlening te garanderen. 4. Resultaatsindicatoren - Omzendbrieven, dienstbrieven en richtlijnen naar de aard van de bijdrage. - Overleg- en toelichtingsvergaderingen met de betaalinstellingen en de RSZPPO naar de aard van de bijdrage. - Datum waarop de inventaris informatiebehoeften is opgemaakt. - Datum waarop de (controle)formulieren zijn bijgewerkt. - Datum waarop de motiveringsmodules en -brieven zijn bijgewerkt. - Datum waarop de checklist is opgemaakt. - Aantal binnen 3 maanden verstrekte adviezen. 5. Meerwaarde De steeds complexere regelgeving wordt voor de betaalinstellingen en de RSZPPO op een klare manier geïnterpreteerd en de uitvoerbaarheid ervan wordt door gestroomlijnde werkprocessen veilig gesteld. Daardoor wordt de kinderbijslag op uniforme wijze toegekend en wordt aan alle gezinnen een kwaliteitsvolle dienstverlening geboden. De taak van de betaalinstellingen en de RSZPPO wordt maximaal vergemakkelijkt, waardoor zij zich volledig kunnen concentreren op hun basisopdracht, het onderzoeken en betalen van het recht op kinderbijslag ART. 4. Gegevensbeheer en strijd tegen sociale fraude 1. Beleidsdoelstelling De RKW bepaalt, organiseert en controleert op veilige wijze het beheer en de uitwisseling van socioprofessionele gegevens van de actieve en potentiële actoren in een kinderbijslagdossier, om aan de betaalinstellingen en de RSZPPO systematisch gekwalificeerde en actuele gegevens ter beschikking te stellen zodat het recht van de gezinnen op kinderbijslag gewaarborgd wordt en de administratieve last voor hen maximaal wordt beperkt, en om sociale fraude te bestrijden. 14

Situatie van de kinderbijslag aan de vooravond van de splitsing. RKW - Studiedag 29 maart 2012

Situatie van de kinderbijslag aan de vooravond van de splitsing. RKW - Studiedag 29 maart 2012 Situatie van de kinderbijslag aan de vooravond van de splitsing RKW - Studiedag 29 maart 2012 Splitsing volgens de 6e staatshervorming 2 - Overdracht van de bevoegdheid aan de gemeenschappen Voor Brussel:

Nadere informatie

BESTUURSOVEREENKOMST FAMIFED

BESTUURSOVEREENKOMST FAMIFED BESTUURSOVEREENKOMST 2016-2018 FAMIFED Inhoudstafel PREAMBULE... 5 HOOFDSTUK 1. INLEIDENDE BEPALINGEN... 14 ART. 1. Definities... 14 HOOFDSTUK 2. SAMENWERKING MET DE DEELENTITEITEN... 16 ART. 2. Samenwerking

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van 13 januari 2003;

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van 13 januari 2003; TC/03/14 BERAADSLAGING NR. 03/10bis VAN 4 FEBRUARI 2003, AANGEPAST OP 19 JULI 2005, M.B.T. EEN AANVRAAG TOT MEDEDELING VAN SOCIALE GEGEVENS VAN DE RIJKSDIENST VOOR KINDERBIJSLAG VOOR WERKNEMERS (RKW) -

Nadere informatie

Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Het kan vrij verspreid worden op voorwaarde dat de bron en het URL vermeld worden Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Sint-Pieterssteenweg

Nadere informatie

Juridisch bulletin. www.rkw.be

Juridisch bulletin. www.rkw.be Juridisch bulletin www.rkw.be Dienstvoorschriften 2008 Inhoud 1 Ministeriële omzendbrieven 3 1.1 Ministeriële omzendbrief nr. 601 van 30 januari 2008 (Artikel 76bis, 1, KBW. Bedragen van de gezinsbijslag

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» SCSZ/08/002 BERAADSLAGING NR. 08/002 VAN 15 JANUARI 2008 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN BEPAALDE PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van MESEN Markt 1 8957 Mesen Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI MESEN/RMID-SCP/2017 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte Voorzitter, Hierbij

Nadere informatie

De administrateur-generaal. Betreft: Handvest van de sociaal verzekerde - Informatie- en motiveringsplicht

De administrateur-generaal. Betreft: Handvest van de sociaal verzekerde - Informatie- en motiveringsplicht Trierstraat 70 B-1000 Brussel De administrateur-generaal Afzender RKW Trierstraat 70 B-1000 Brussel datum 08.04.2005 uw ref. contact Anne-Michèle Wauthier attaché telefoon 02-237 23 56 02-237 21 11 Betreft:

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Kalmthout Heuvel 39 2920 Kalmthout Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI KALMTHOUT/RMIB-STOF/2015 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte

Nadere informatie

Departement Controle

Departement Controle Trierstraat 70 B-1000 Brussel Departement Controle CO 1377 Afzender RKW Trierstraat 70 B-1000 Brussel datum 08.12.2008 uw ref. contact Hugo Bogaert attaché telefoon 02-237 23 61 02-237 21 11 Betreft: Herziening

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/08/182 BERAADSLAGING NR 08/065 VAN 4 NOVEMBER 2008 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 2 juli 2007;

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 2 juli 2007; SCSZ/07/133 1 BERAADSLAGING NR. 07/045 VAN 4 SEPTEMBER 2007 MET BETREKKING TOT DE UITWISSELING VAN PERSOONSGEGEVENS TUSSEN ENERZIJDS DE FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID EN ANDERZIJDS DE KINDERBIJSLAGFONDSEN

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Kinrooi Breeërsesteenweg 146 Postcode en plaats Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Kinrooi/W65B-SFGE/2016 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 2 juni 2005;

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 2 juni 2005; SCSZ/05/91 1 BERAADSLAGING NR. 05/032 VAN 19 JULI 2005 M.B.T. DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING AAN DE RIJKSDIENST VOOR KINDERBIJSLAG VOOR WERKNEMERS EN DE

Nadere informatie

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 23 mei 2017.

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 23 mei 2017. Aan de Voorzitter van het OCMW van Knokke-Heist Kraaiennestplein 1 bus 2 8300 Knokke-Heist Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 2 OCMW / STOF-SCP / 2017 Betreft: Geïntegreerd

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/12/339 BERAADSLAGING NR. 12/112 VAN 4 DECEMBER 2012 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZG/16/067 BERAADSLAGING NR. 16/033 VAN 5 APRIL 2016 MET BETREKKING TOT DE UITWISSELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Brasschaat Van Hemelrijcklei 90 2930 Brasschaat Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Brasschaat/RMIB-STOF/2015 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/08/192 BERAADSLAGING NR 08/071 VAN 2 DECEMBER 2008 BETREFFENDE DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS VERVAT

Nadere informatie

De administrateur-generaal,

De administrateur-generaal, Trierstraat 70 B-1000 Brussel De administrateur-generaal, Afzender RKW Trierstraat 70 B-1000 Brussel datum 26.09.2008 II/A/997/73/agy onze ref. uw ref. contact Annik Garigliany attaché telefoon 02-237

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/11/035 BERAADSLAGING NR 11/026 VAN 5 APRIL 2011 MET BETREKKING TOT DE RAADPLEGING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via Aan de Voorzitter van het OCMW van Dilbeek Itterbeeksebaan 210 1701 Itterbeek Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 1 OCMW / W65B / 2016 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via Aan de Voorzitter van het OCMW van Diksmuide Ijzerheemplein 4 8600 Diksmuide Inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 1 OCMW/ RMID/2014 Betreft: Inspectieverslag Geachte Voorzitter, Hierbij

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZG/17/107 BERAADSLAGING NR. 16/079 VAN 6 SEPTEMBER 2016, GEWIJZIGD OP 6 JUNI 2017, MET BETREKKING TOT DE RAADPLEGING

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZG/16/178 BERAADSLAGING NR. 16/079 VAN 6 SEPTEMBER 2016 MET BETREKKING TOT DE RAADPLEGING VAN HET KADASTER

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader Doel van de functiefamilie Leiden van een geheel van activiteiten en medewerkers en input geven naar het beleid teneinde een kwaliteitsvolle, klantgerichte dienstverlening te verzekeren en zodoende bij

Nadere informatie

DMFA. automatisch onderzoek van het recht, provisionele betalingen en brevet. DMFA - Juni

DMFA. automatisch onderzoek van het recht, provisionele betalingen en brevet. DMFA - Juni DMFA automatisch onderzoek van het recht, provisionele betalingen en brevet DMFA - Juni 2004 1 DMFA? de wet van 26.07.1996 tot administratieve modernisering e-government van de sociale zekerheid de driemaandelijkse

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/09/101 BERAADSLAGING NR 09/054 VAN 1 SEPTEMBER 2009 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

REKENHOF. Consolideren en motiveren om vooruitgang te boeken

REKENHOF. Consolideren en motiveren om vooruitgang te boeken REKENHOF Consolideren en motiveren om vooruitgang te boeken STRATEGISCH PLAN 2010-2014 2 Inleiding Dit document stelt de resultaten voor van de strategische planning van het Rekenhof voor de periode 2010-2014.

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag ingediend door de RKW bij brieven van 28 februari 1995 en 15 juni 1995;

Gelet op de aanvraag ingediend door de RKW bij brieven van 28 februari 1995 en 15 juni 1995; TC/95/24 BERAADSLAGING Nr. 95/48 VAN 12 SEPTEMBER 1995 BETREFFENDE EEN AANVRAAG VAN DE RIJKSDIENST VOOR KINDERBIJSLAG VOOR WERKNEMERS (RKW) TOT MACHTIGING, ALSOOK VOOR ALLE KINDERBIJSLAGFONDSEN, VOOR HET

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van het OCMW van Sint-Pieters-Woluwe Shetlanderdreef Sint-Pieters-Woluwe. Geïntegreerd inspectieverslag POD MI

Aan de Voorzitter van het OCMW van Sint-Pieters-Woluwe Shetlanderdreef Sint-Pieters-Woluwe. Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Aan de Voorzitter van het OCMW van Sint-Pieters-Woluwe Shetlanderdreef 15 1150 Sint-Pieters-Woluwe Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI 2 SINT-PIETERS-WOLUWE/W65B-RMIB2016 Betreft:

Nadere informatie

Graag had ik cijfers verkregen betreffende de terugvordering van uitgekeerde kinderbijslag met uitsplitsing van de gegevens per jaar.

Graag had ik cijfers verkregen betreffende de terugvordering van uitgekeerde kinderbijslag met uitsplitsing van de gegevens per jaar. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 96 van ORTWIN DEPOORTERE datum: 20 oktober 2016 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Kinderbijslag - Terugvorderingen Graag had ik cijfers verkregen

Nadere informatie

Vlaanderen is sinds de zesde staatshervorming bevoegd voor de kinderbijslag.

Vlaanderen is sinds de zesde staatshervorming bevoegd voor de kinderbijslag. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 643 van CHRIS JANSSENS datum: 12 mei 2015 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Kinderbijslag - Controles Vlaanderen is sinds de zesde staatshervorming

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Ter attentie van de Voorzitter van het OCMW van Puurs Palingstraat 48 2870 Puurs Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI OCMW / W65B /2014 1 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/10/107 BERAADSLAGING NR. 09/054 VAN 1 SEPTEMBER 2009, GEWIJZIGD OP 3 NOVEMBER 2009 EN OP 7 SEPTEMBER 2010,

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/11/098 BERAADSLAGING NR 11/057 VAN 6 SEPTEMBER 2011 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

OCMWCPASA036 (annulering en wijziging van multifunctioneel attest)

OCMWCPASA036 (annulering en wijziging van multifunctioneel attest) OCMWCPASA036 (annulering en wijziging van multifunctioneel attest) Inhoud 1) Inleiding... 2 2) Wetgeving... 2 3) Historiek... 2 4) Wie gebruikt de dienst? Voor wie en naar wie? En binnen welke termijnen?...

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid" SCSZ/13/128 BERAADSLAGING NR. 13/058 VAN 4 JUNI 2013 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS TUSSEN

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/13/105 BERAADSLAGING NR. 13/045 VAN 7 MEI 2013 INZAKE DE UITWISSELING VAN PERSOONSGEGEVENS TUSSEN DE (BELGISCHE)

Nadere informatie

De administrateur-generaal

De administrateur-generaal Trierstraat 70 B-1000 Brussel De administrateur-generaal Afzender RKW Trierstraat 70 B-1000 Brussel datum 20.12.2005 uw ref. contact Johan Buyck Attaché telefoon 02-237 29 33 02-237 21 11 Betreft: Flux

Nadere informatie

Juridisch bulletin. Wetgeving

Juridisch bulletin. Wetgeving Juridisch bulletin Wetgeving 2008 www.rkw.be Inhoud 1 Wetten 4 1.1 Programmawet (I) van 8 juni 2008, BS van 16 juni 2008 (Jaarlijkse leeftijdsbijslag) 4 1.2 Wet houdende diverse bepalingen (I) (1) van

Nadere informatie

BESTUURSOVEREENKOMST tussen. de Belgische Staat. de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers

BESTUURSOVEREENKOMST tussen. de Belgische Staat. de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers BESTUURSOVEREENKOMST 2006-2007-2008 tussen de Belgische Staat en de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers 1 INHOUDSTAFEL PREAMBULE... 4 HOOFDSTUK 1. INLEIDENDE BEPALINGEN... 7 Artikel 1. Begripsbepalingen...

Nadere informatie

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be.

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be. Aan de Voorzitter van het OCMW van Knokke-Heist Kraaiennestplein 1 bus 2 8300 Knokke-Heist Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 2 OCMW / RMIB-SFGE / 2015 Betreft: Geïntegreerd

Nadere informatie

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be.

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be. Aan de Voorzitter van het OCMW van Wervik Steenakker 30 8940 WERVIK Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 2 OCMW/ STOF-SCP/2015 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Dossier- en gegevensbeheerder tewerkstellingsmaatregelen sociale economie

Functiebeschrijving: Dossier- en gegevensbeheerder tewerkstellingsmaatregelen sociale economie Functiebeschrijving: Dossier- en gegevensbeheerder tewerkstellingsmaatregelen sociale economie Functiefamilie Dossier- en gegevensbeheerders Voor akkoord Naam leidinggevende Els Claeys Datum + handtekening

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 21 augustus 2006; A. JURIDISCHE CONTEXT EN ONDERWERP VAN DE AANVRAAG

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 21 augustus 2006; A. JURIDISCHE CONTEXT EN ONDERWERP VAN DE AANVRAAG SCSZ/06/130 1 BERAADSLAGING NR 06/072 VAN 19 SEPTEMBER 2006 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS BETREFFENDE WERKNEMERS IN ARBEIDSONGESCHIKTHEID INGEVOLGE ZIEKTE, INVALIDITEIT OF ZWANGERSCHAP,

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» SCSZ/08/010 BERAADSLAGING NR. 08/006 VAN 5 FEBRUARI 2008 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Privacywet. Vlaamse Sociale Bescherming

Privacywet. Vlaamse Sociale Bescherming Privacywet Vlaamse Sociale Bescherming In het kader van de Vlaamse Sociale Bescherming worden er 3 tegemoetkomingen toegekend: de Vlaamse Zorgverzekering het Basisondersteuningsbudget en de tegemoetkoming

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/12/326 BERAADSLAGING NR. 12/103 VAN 6 NOVEMBER 2012 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

INITIATIEFADVIES. Overheveling van de voorziening voor uitbetaling van de kinderbijslag in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

INITIATIEFADVIES. Overheveling van de voorziening voor uitbetaling van de kinderbijslag in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. INITIATIEFADVIES Overheveling van de voorziening voor uitbetaling van de kinderbijslag in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 16 juni 2016 Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID. Directie-generaal Sociaal Beleid. Domein Regelgeving Kinderbijslag. Ministeriële Omzendbrief nr.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID. Directie-generaal Sociaal Beleid. Domein Regelgeving Kinderbijslag. Ministeriële Omzendbrief nr. 1 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID Directie-generaal Sociaal Beleid Domein Regelgeving Kinderbijslag Ministeriële Omzendbrief nr. 599 Omzendbrief aan de Mevrouwen Ministers, aan de Heren Ministers,

Nadere informatie

2. Hoeveel procent van de totale uitgaven in de kinderbijslag werd in 2015 uitgekeerd aan kinderen die niet in ons land werden opgevoed

2. Hoeveel procent van de totale uitgaven in de kinderbijslag werd in 2015 uitgekeerd aan kinderen die niet in ons land werden opgevoed SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 331 van TOM VAN GRIEKEN datum: 9 februari 2016 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Kinderbijslag - Kinderen opgevoed in het buitenland De kinderbijslag

Nadere informatie

SCSZ/04/85. Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van 24 mei 2004; Gelet op het verslag van de heer Michel Parisse.

SCSZ/04/85. Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van 24 mei 2004; Gelet op het verslag van de heer Michel Parisse. SCSZ/04/85 BERAADSLAGING NR 04/024 VAN 6 JULI 2004 M.B.T. DE MEDEDELING VAN SOCIALE GEGEVENS VAN PERSOONLIJKE AARD DOOR DE VERZEKERINGSINSTELLINGEN AAN DE SOCIALEVERZEKERINGSFONDSEN VOOR ZELFSTANDIGEN,

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis; 1/8 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 98/2014 van 19 november 2014 Betreft: Aanvraag van de Nationale Bank van België (NBB) om toegang te krijgen tot het Rijksregister en het Rijksregisternummer

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZG/16/063 BERAADSLAGING NR 11/057 VAN 6 SEPTEMBER 2011, GEWIJZIGD OP 5 APRIL 2016, MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid" SCSZG/15/050 BERAADSLAGING NR. 15/022 VAN 7 APRIL 2015 BETREFFENDE DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS AAN DE

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van ZONNEBEKE Langemarkstraat 10 8980 ZONNEBEKE Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI ZONNEBEKE/ STOF-SFGE/2015 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid artikel 15;

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid artikel 15; SCSZ/06/025 1 BERAADSLAGING NR. 06/010 VAN 14 FEBRUARI 2006 MET BETREKKING TOT DE RAADPLEGING VAN HET PERSONEELSBESTAND DOOR DE DIENST ONDERNEMINGSLOKETTEN VAN DE ALGEMENE DIRECTIE KMO-BELEID VAN DE FEDERALE

Nadere informatie

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, in het bijzonder artikel 5, 1 en 92bis;

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, in het bijzonder artikel 5, 1 en 92bis; Ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de federale, gewestelijke en gemeenschapsoverheden voor het coördineren van de gegevensverwerking in het gezondheidsbeleid en de bijstand aan personen Gelet op artikelen

Nadere informatie

Vlaamse Gemeenschap KSZ gegevens van persoonlijke aard door de Kruispuntbank van de sociale Min SZ

Vlaamse Gemeenschap KSZ gegevens van persoonlijke aard door de Kruispuntbank van de sociale Min SZ 01/01 06/02 Machtigingsaanvraag van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Departement Algemen Zaken en Financiën, Administratie Budgettering, Accounting en Financieel management, voor de mededeling

Nadere informatie

De administrateur-generaal

De administrateur-generaal Trierstraat 70 B-1000 Brussel De administrateur-generaal Afzender RKW Trierstraat 70 B-1000 Brussel datum 18.12.2009 uw ref. contact Hugo Bogaert adviseur telefoon 02-237 23 61 02-237 21 11 Betreft: Artikel

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.2 Operationeel leidinggeven

FUNCTIEFAMILIE 5.2 Operationeel leidinggeven Doel van de functiefamilie Aansturen van medewerkers en organiseren en superviseren van hun dagelijkse werkzaamheden teneinde een efficiënte en continue werking van het eigen team te garanderen en zodoende

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» SCSZ/07/175 BERAADSLAGING NR. 07/066 VAN 4 DECEMBER 2007 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZG/16/150 BERAADSLAGING NR. 16/069 VAN 5 JULI 2016 OVER DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS OVER DE TEGEMOETKOMING

Nadere informatie

VR DOC.0085/1

VR DOC.0085/1 VR 2017 0302 DOC.0085/1 DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest,

Nadere informatie

12 AUGUSTUS Koninklijk besluit houdende de organisatie van de informatieveiligheid bij de instellingen van sociale zekerheid.

12 AUGUSTUS Koninklijk besluit houdende de organisatie van de informatieveiligheid bij de instellingen van sociale zekerheid. 12 AUGUSTUS 1993. - Koninklijk besluit houdende de organisatie van de informatieveiligheid bij de instellingen van sociale zekerheid. - Bron : SOCIALE VOORZORG Publicatie : 21-08-1993 Inwerkingtreding

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/12/030 BERAADSLAGING NR 12/017 VAN 6 MAART 2012 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS AAN

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van WEMMEL de Limburg Stirumlaan 116 1780 WEMMEL Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI WEMMEL/W65B-STOF/2016 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid" SCSZG/17/085 BERAADSLAGING NR. 17/041 VAN 6 JUNI 2017 OVER DE UITWISSELING VAN IDENTIFICATIEGEGEVENS TUSSEN DE

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZG/17/122 BERAADSLAGING NR. 17/054 VAN 4 JULI 2017 OVER DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS UIT DE PERSOONSGEGEVENSBANK

Nadere informatie

Tabel competentiereferentiesysteem

Tabel competentiereferentiesysteem Bijlage 3 bij het ministerieel besluit van tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 december 2001 tot uitvoering van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/12/272 AANBEVELING NR. 12/02 VAN 4 SEPTEMBER 2012 MET BETREKKING TOT DE ELEKTRONISCHE UITWISSELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Hamme Damputstraat 36 9220 Hamme Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Hamme/RMID-SFGE/2017 Aantal 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/13/125 BERAADSLAGING NR. 13/056 VAN 4 JUNI 2013 INZAKE DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS AAN DE AFDELING

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/09/068 BERAADSLAGING NR 09/041 VAN 7 JULI 2009 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS UIT

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken.

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken. FUNCTIEBESCHRIJVING Functie Graadnaam: AFDELINGSHOOFD Afdeling TECHNISCHE ZAKEN Functienaam: AFDELINGSHOOFD Dienst TECHNISCHE ZAKEN Functionele loopbaan: A4a A4b Omschrijving van de afdeling en dienst

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZG/15/162 BERAADSLAGING NR. 15/058 VAN 6 OKTOBER 2015 OVER DE EENMALIGE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

Sectoraal comité van het Rijksregister. Het Sectoraal comité van het Rijksregister, (hierna "het Comité");

Sectoraal comité van het Rijksregister. Het Sectoraal comité van het Rijksregister, (hierna het Comité); 1/11 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 15/2009 van 18 februari 2009 Betreft: Beraadslaging houdende het verlenen van een eenmalige machtiging aan de staatsinstellingen, de Gemeenschappen

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/09/129 BERAADSLAGING NR 09/068 VAN 3 NOVEMBER 2009 MET BETREKKING TOT DE TOEGANG TOT DE KRUISPUNTBANKREGISTERS

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/09/024 BERAADSLAGING NR 09/019 VAN 7 APRIL 2009 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS AAN

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de RVA ingediend op de Kruispuntbank op 4 juli 1997;

Gelet op de aanvraag van de RVA ingediend op de Kruispuntbank op 4 juli 1997; TC/97/82 BERAADSLAGING Nr. 97/49 VAN 11 SEPTEMBER 1997 BETREFFENDE EEN MACHTIGINGSAANVRAAG VAN DE RIJKSDIENST VOOR ARBEIDS- VOORZIENING TOT HET RAADPLEGEN VAN HET WERKGEVERS- REPERTORIUM VAN DE RIJKSDIENST

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/09/001 BERAADSLAGING NR 09/001 VAN 13 JANUARI 2009 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN DIMONA-PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

FEDERAAL ADMINISTRATIEF OPENBAAR AMBT SECTORAAL AKKOORD 2005-2006

FEDERAAL ADMINISTRATIEF OPENBAAR AMBT SECTORAAL AKKOORD 2005-2006 FEDERAAL ADMINISTRATIEF OPENBAAR AMBT SECTORAAL AKKOORD 2005-2006 Dit sectoraal akkoord is van toepassing op het federaal administratief openbaar ambt, zoals bepaald in artikel 1 van de wet van 22 juli

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/12/205 BERAADSLAGING NR. 12/057 VAN 3 JULI 2012 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS AAN

Nadere informatie

Social Rate Investigation (Raadpleging van de contracten gas en elektriciteit en het recht op het sociaal tarief)

Social Rate Investigation (Raadpleging van de contracten gas en elektriciteit en het recht op het sociaal tarief) Social Rate Investigation (Raadpleging van de contracten gas en elektriciteit en het recht op het sociaal tarief) Contents Social Rate Investigation... 1 (Raadpleging van de contracten gas en elektriciteit

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/09/038 BERAADSLAGING NR 09/028 VAN 5 MEI 2009 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid" SCSZG/16/162 BERAADSLAGING NR. 16/074 VAN 6 SEPTEMBER 2016 BETREFFENDE DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist Doel van de functiefamilie Vanuit de eigen technische specialisatie voorbereiden en opmaken van plannen, ontwerpen of studies en de uitvoering ervan opvolgen specialistische

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Gezondheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Gezondheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Gezondheid" SCSZG/16/085 BERAADSLAGING NR. 16/040 VAN 19 APRIL 2016 BETREFFENDE DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR EN AAN HET

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/13/158 BERAADSLAGING NR. 13/074 VAN 2 JULI 2013 MET BETREKKING TOT DE UITWISSELING VAN PERSOONSGEGEVENS TUSSEN

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/10/122 BERAADSLAGING NR. 09/053 VAN 1 SEPTEMBER 2009, GEWIJZIGD OP 5 OKTOBER 2010, MET BETREKKING TOT DE

Nadere informatie

WET VAN 29 MAART 1976. betreffende de gezinsbijslag voor zelfstandigen. (B.S. 6 mei 1976)

WET VAN 29 MAART 1976. betreffende de gezinsbijslag voor zelfstandigen. (B.S. 6 mei 1976) WET VAN 29 MAART 1976 betreffende de gezinsbijslag voor zelfstandigen (B.S. 6 mei 1976) Gewijzigd door: - de wet van 17 maart 1993 (B.S. 22 april 1993) ; - de wet van 6 april 1995 (B.S. 26 juli 1995) ;

Nadere informatie

TITEL I OPRICHTING VAN EEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP "INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE"

TITEL I OPRICHTING VAN EEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Interne Audit van de Vlaamse Administratie en tot omvorming van het auditcomité van de Vlaamse Gemeenschap tot het

Nadere informatie

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via Aan de Voorzitter van het OCMW van Schoten Verbertstraat 27 2900 Schoten Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI 2 SCHOTEN/RMID-STOF/2014 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/10/085 BERAADSLAGING NR 10/016 VAN 2 MAART 2010, GEWIJZIGD OP 6 JULI 2010, MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING

Nadere informatie

Aanvraag om toegang tot de gegevens van de Kruispuntbank van Ondernemingen en tot de applicatie «Ambulante en kermisactiviteiten»

Aanvraag om toegang tot de gegevens van de Kruispuntbank van Ondernemingen en tot de applicatie «Ambulante en kermisactiviteiten» Formulier ingevuld terug te sturen naar de Beheersdienst van de Kruispuntbank van Ondernemingen, Koning Albert IIlaan 16, 1000 Brussel of helpdesk.kbo@economie.fgov.be Helpdesk Tel. : 02/277 64 00 E-mail

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/09/025 BERAADSLAGING NR 08/076 VAN 2 DECEMBER 2008, GEWIJZIGD OP 7 APRIL 2009, MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/13/173 BERAADSLAGING NR. 13/049 VAN 7 MEI 2013, GEWIJZIGD OP 3 SEPTEMBER 2013, MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid" SCSZG/15/029 BERAADSLAGING NR. 15/011 VAN 3 MAART 2015 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

De administrateur-generaal

De administrateur-generaal Trierstraat 70 B-1000 Brussel De administrateur-generaal Afzender RKW Trierstraat 70 B-1000 Brussel datum 21.02.2008 uw ref. contact Johan Buyck Vincentia Michiels attachés telefoon 02-237 29 33 02-237

Nadere informatie