50730 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "50730 MONITEUR BELGE 09.08.2013 BELGISCH STAATSBLAD"

Transcriptie

1 50730 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2013/22318] FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID [C 2013/22318] 21 MAI Arrêté royal portant approbation du quatrième contrat d administration du Fonds des maladies professionnelles 21 MEI Koninklijk besluit tot goedkeuring van de vierde bestuursovereenkomst van het Fonds voor de beroepsziekten ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale; Gelet op de wet van 25 april 1963 betreffende het beheer van de instellingen van openbaar nut voor sociale zekerheid en sociale voorzorg; Vu la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, l article 47; Gelet op de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels, artikel 47; Vu l arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, modifié en dernier lieu par la loi du 9 juillet 2004; Gelet op het koninklijk besluit van 3 april 1997 houdende maatregelen met het oog op de responsabilisering van de openbare instellingen van sociale zekerheid, met toepassing van artikel 47 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels, laatst gewijzigd bij de wet van 9 juli 2004; Vu l avis du Comité de Gestion, donné le 9 janvier 2013; Gelet op het advies van het Beheerscomité, gegeven op 9 januari 2013; Vu l avis de l Inspecteur des Finances, donné le 4 février 2013; Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 4 februari 2013; Vu l accord du Ministre du Budget, donné le 18 février 2013; Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 18 februari 2013; Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales, du Ministre du Budget, du Ministre des Finances, chargé de la Fonction publique, du Secrétaire d Etat aux Affaires sociales, aux Familles et aux Personnes handicapés, chargé des Risques professionnels et du Secrétaire d Etat à la Fonction publique et de l avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1 er. Le contrat d administration annexé au présent arrêté est approuvé. Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er janvier Art. 3. Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions, le ministre qui a le Budget dans ses attributions et le ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 21 mai Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken, de Minister van Begroting, de Minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken, de Staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico s en de Staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : Artikel 1. De bij dit besluit gevoegde bestuursovereenkomst wordt goedgekeurd. Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 januari Art. 3. De minister bevoegd voor Sociale Zaken, de minister bevoegd voor Begroting en de minister bevoegd voor Ambtenarenzaken zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit. Gegeven te Brussel, 21 mei ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme L. ONKELINX Le Ministre du Budget, O. CHASTEL Le Ministre des Finances, chargé de la Fonction publique, K. GEENS Le Secrétaire d Etat aux Affaires sociales, Ph. COURARD Le Secrétaire d Etat à la Fonction publique, H. BOGAERT ALBERT Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken, Mevr. L. ONKELINX De Minister van Begroting, O. CHASTEL De Minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken, K. GEENS De Staatssecretaris voor Sociale Zaken, Ph. COURARD De Staatssecretaris voor Ambtenarenzaken, H. BOGAERT

2 50824 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD foods dmidnte BESTUURSOVEREENKOMST VOOR DE PERIODE TUSSEN DE BELGISCHE STAAT EN HET FONDS VOOR DE BEROEPSZIEKTEN.be M:/Cont rar/ SfBO Definltlef Mlnlsterraad StG

3 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD BESTUURSOVEREENKOMST INHOUD INLEIDING... 3 Het Fonds voor de beroepsziekten... 3 Het Asbestfonds... 4 De krachtlijnen van deze bestuursovereenkomst... 4 Definities MISSIE VIS IE WAARDEN TITEL 1. Optimalisering van de basisopdrachten... 7 HOOFDSTUK 1. Uitvoering van de opdracht tot vergoedingen... 7 Afdeling 1. Beheer van de vergoedingsbeslissingen voor de eerste aanvragen, de aanvragen om herziening, de aanvragen toekenning hulp van een andere persoon en de overlijdens... 9 Afdeling 2. Medische samenwerking Afdeling 3. Beheer van de betalingen Afdeling 4. Beheer van de dossiers waarvan het onderzoek Ianger duurt dan een jaar Afdeling 5. Beheer van de dossiers provinciale en plaatselijke overheidsdiensten (PPO).. 15 Afdeling 6. Geschillen HOOFDSTUK 2. Uitvoering van de preventieopdracht Afdeling 1. De bestaande preventiemaatregelen inschrijven in een cultuur van duurzame preventie Afdeling 2. Nieuwe preventieve maatregelen invoeren HOOFDSTUK 3. Het Asbestfonds HOOFDSTUK 4. Het FBZ als kenniscentrum Afdeling 1. Technisch Comite voor de Preventie Afdeling 2. Wetenschappelijke Raad Afdeling 3. Expertise uitbreiden met betrekking tot de profylactische verwijdering van zwangere werkneemsters TITEL 2. Degelijk bestuur HOOFDSTUK 1. Personeelsbeheer Afdeling 1. Naar een algemene aanpak wat verandering betreft Afdeling 2. Polyvalentie op het werk

4 50826 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD HOOFDSTUK 2. lnformaticabeheer Afdeling 1. Evolueren naar een dematerialisatie Afdeling 2. Verbeteren van de kwaliteit van de gegevens Afdeling 3. Verbeteren van de interne mobiliteit HOOFDSTUK 3. Projectbeheer HOOFDSTUK 4. Risicobeheersing, interne controle en interne audit HOOFDSTUK 5. Beleid en beheersinstrumenten Afdeling 1. Opmaken van een bestuursplan op basis van strategische en operationele ISMART'-doelstellingen Afdeling 2. Boordtabellen en statistische analyses Afdeling 3. Analytische boekhouding TITEL 3. Ondersteuning van het beleid HOOFDSTUK 1. Kwaliteit, innoverend karakter, effectiviteit en efficientie van de dienstverlening verbeteren Afdeling 1. Een klantgerichte dienstverlening verzekeren Afdeling 2. Zichtbaarheid en imago Afdeling 3. Administratieve vereenvoudiging en informatisering Afdeling 4. Samenwerking en synergie Afdeling 5. Aantrekkelijkheid als werkgever HOOFDSTUK 2. Sociaal-economische en maatschappelijke hervormingen Afdeling 1. Maatschappelijke integratie, strijd tegen de sociale uitsluiting, steun aan personen met een handicap en gelijke kansen Afdeling 2. Duurzame ontwikkeling Afdeling 3. Onderzoek naar een harmonisering van de verschillende stelsels (prive en publiek) in het kader van de beroepsziekten HOOFDSTUK 3. Financiele hervormingen en verhoogde strijd tegen sociale fraude TITEL 4. Algemene gemeenschappelijke verplichtingen aan de twee partijen Hoofdstuk T +1: Gemeenschappelijke algemene verbintenissen voor beide partijen Hoofdstuk T +2 : Synergieen tussen OISZ Hoofdstuk T +3 : Budgettair, financieel en boekhoudkundig luik Hoofdstuk T + 4: Meewerking aan transversale projecten Hoofdstuk T +5 : Slotbepalingen

5 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD INLEIDING Het Fonds voor de beroepsziekten De materie beroepsziekten wordt voor de privesector geregeld door de wetten betreffende de preventie van beroepsziekten en de vergoeding van de schade die uit die ziekten voortvloeit, gecoordineerd op 3 juni Deze gecoordineerde wetten hebben de oprichting van het Fonds voor de Beroepsziekten (FBZ) vastgesteld en bevatten de verschillende opdrachten die eraan zijn toegewezen. Het FBZ heeft twee kernopdrachten: de preventie van beroepsziekten en de vergoeding van de schade die uit deze ziekten voortvloeit. Het FBZ wil bijdragen tot het vrijwaren en bevorderen van de gezondheid in het arbeidsmilieu en de schade door beroepsziekten voorkomen, herstellen of vergoeden. Een initiatief in dit kader is het revalidatieprogramma met het oog op rugpijnpreventie. Het FBZ oefent zijn bevoegdheden uit met betrekking tot de werknemers uit de privesector. De werknemers uit de overheidssector daarentegen vallen onder het toepassingsgebied van de wet van 3 juli De wettelijke basis is aanwezig opdat elke andere niet voor beroepsziekte verzekerde persoon in overeenstemming met de gecoordineerde wetten een vrije verzekering kan afsluiten, met het oog op het bekomen van de voordelen inzake de schadeloosstelling voor beroepsziekten. Het FBZ vergoedt rechtstreeks en jaarlijks bijna zieken en meer dan rechthebbenden. Wat betreft de preventie genieten jaarlijks personen een tussenkomst in de vaccinatiekosten en werden 815 beslissingen genomen in het kader van de rugpijnpreventie. De betaling van deze onderzoeken heeft bewezen dat het FBZ een snel antwoord kan geven met een eenvoudige administratie en een geavanceerde technologie. Tot slot, enkele cijfers met betrekking tot het budget van het FBZ: in 2011 steeg de opdrachtenbegroting tot euro op een totaal budget van euro. Buitenlandse instellingen gelijkaardig aan het FBZ doen regelmatig een beroep op het FBZ om een medisch onderzoek of risico-onderzoek uit te voeren. 3

6 50828 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Het Asbestfonds Het Asbestfonds (AFA) werd opgericht via de programmawet van 27 december Sinds 2007 staat het AFA in voor de vergoeding van mesothelioom en asbestose (en de daarmee gelijkgestelde bilaterale diffuse pleuraverdikkingen). Het AFA werd gecreeerd binnen het FBZ op initiatief van de federale overheid. Het AFA heeft dus geen eigen rechtspersoonlijkheid. De beroepsziekteregeling voorziet al sedert 1953 in de vergoeding van mensen die beroepsmatig het slachtoffer van asbestose zijn geworden en het doet sedert 1982 hetzelfde voor de slachtoffers van mesothelioom. Voor de oprichting van het AFA had het FBZ dus reeds de nodige expertise in huis op het vlak van asbestziekten. Voor het AFA speelt het geen rol welk 11 Statuut" een slachtoffer heeft. Het AFA erkent ziekten die zowel door blootstelling via het beroep als door blootstelling via de niet-beroepsmatige omgeving veroorzaakt worden. ledereen die in Belgie woont of heeft gewoond en hier blootgesteld is geweest aan asbest komt in aanmerking voor een vergoeding als hij het slachtoffer van asbestose of mesothelioom is geworden. De krachtlijnen van deze bestuursovereenkomst Deze overeenkomst heeft tot doel de aan het FBZ toevertrouwde opdrachten, de verbeteringen die moeten worden aangebracht aan de uitvoering van deze opdrachten en de middelen die tot de verwezenlijking van deze doelstellingen moeten leiden, te beschrijven. De staat verbindt zich ertoe de verantwoorde en overeengekomen middelen ter beschikking te stellen zodat het FBZ zijn opdrachten op een kwaliteitsvolle manier kan uitvoeren. Zowel de staat als het FBZ verbinden zich om de beginselen van het paritaire beheer na te Ieven. De verbintenissen die uit de bestuursovereenkomst voortvloeien, blijven geldig zolang er aan de opdrachten niets gewijzigd wordt. Bij de evaluatie wordt er dan ook uitsluitend rekening gehouden met de politieke beslissingen, genomen in uitvoering van de opdrachten, zoals ze op de datum van de ondertekening van de overeenkomst werden beschreven. 4

7 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD De in de bestuursovereenkomst aangegane verbintenissen doen geen afbreuk aan de verplichting om als openbare instelling van sociale zekerheid de volgende wetteksten en reglementeringen nate Ieven, namelijk: de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen; het Handvest van de gebruiker van de Openbare Diensten van 4 december 1992 (Belgisch Staatsblad 22 januari 1993); de wet van 11 april1994 betreffende de openbaarheid van bestuur; de wet van 11 april1995 tot invoering van het Handvest van de Sociaal Verzekerde. Definities In onderhavige bestuursovereenkomst verstaat men onder: 1. de gecoordineerde wetten {G.W.): de wetten betreffende de preventie van beroepsziekten en de vergoeding van de schade die uit die ziekten voortvloeit, gecoordineerd op 3 juni 1970; 2. het FBZ: het Fonds voor de beroepsziekten bedoeld in artikel 4 van de gecoordineerde wetten; 3. het Beheerscomite: het Beheerscomite, zoals bedoeld in de wet van 25 april1963 over het beheer van de instellingen van openbaar nut van de sociale zekerheid en de sociale voorzorg en door artikel 7 van de gecoordineerde wetten; 4. de Wetenschappelijke Raad: de Wetenschappelijke Raad, opgericht bij artikel16 van de gecoordineerde wetten; 5. de boordtabellen: de boordtabellen bedoeld in artikel 10 van het koninklijk besluit van 3 april 1997 houdende maatregelen met het oog op de responsabilisering van de openbare instellingen van sociale zekerheid, in toepassing van artikel 47 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels; 6. het bestuursplan: het bestuursplan bedoeld in artikel10 van hetzelfde koninklijk besluit van 3 april1997; 7. de federale ombudsmannen: de federale ombudsmannen, bedoeld bij de wet van 22 maart 1995 tot instelling van de federale ombudsmannen; 8. de FOD Sociale Zekerheid: de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid; 9. de FOD WASO: de federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg; 10. de FOD P&O: de federale overheidsdienst Personeel en Organisatie; 11. dagen: kalenderdagen, tenzij anders vermeld; 12. de teller: het informatica-instrument dat zal toelaten de correcte instructietermijnen van dossierbehandeling te berekenen. 5

8 50830 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Wij willen als openbare instelling van sociale zekerheid bijdragen tot het vrijwaren en bevorderen van de gezondheid in het arbeidsmilieu en de schade door beroepsziekten voorkomen, herstellen of vergoeden. In de komende jaren willen wij ons verder toeleggen op../ onze expertise inzake preventie van beroepsziekten en van arbeidsgerelateerde ziekten verbeteren in samenwerking met aile betrokkenen;../ een correcte en snelle vergoeding van beroepsziekten;../ het ter beschikking stellen van onze knowhow inzake beroepsziekten en risicobepaling. WAARDEN Onze waarden zijn respect, professionaliteit en rechtvaardigheid. Met gemotiveerd, beschikbaar, efficient en competent personeel willen wij aile vragen op een duidelijke en begrijpelijke wijze beantwoorden. Wij garanderen de rechten van de sociaal verzekerden te eerbiedigen. 6

9 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD TITEL 1. OPTIMALISERING VAN DE BASISOPDRACHTEN HOOFDSTUK 1. Uitvoering van de opdracht tot vergoedingen Het toepassingsgebied van de vergoedingsopdracht van het FBZ heeft enerzijds betrekking op werknemers uit de privesector die slachtoffer zijn van een beroepsziekte en die recht hebben op een vergoeding van het FBZ en anderzijds op hun rechthebbenden. De vergoeding kan toegekend worden: wegens een blijvende arbeidsongeschiktheid; wegens een tijdelijke arbeidsongeschiktheid; voor de terugbetaling van medische kosten gemaakt in het kader van een behandeling van een beroepsziekte; voor de hulp van een andere persoon; na overlijden door de beroepsziekte, de vergoeding gaat dan naar de rechthebbenden. Naast de vergoeding voor werknemers uit de privesector, kan het FBZ administratieve en medische onderzoeken uitvoeren voor werknemers uit de overheidssector en uit de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten (PPO). Voor de werknemers van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten verricht het FBZ het administratieve en medische onderzoek, terwijl de beslissingsbevoegdheid bij de overheidsdienst zelf ligt. Het FBZ fungeert hier oak als verzekeringsinstelling: het betaalt automatisch aan de betrokken overheidsdienst de door hem verschuldigde bedragen. Voor de andere werknemers uit de overheidssector kan het FBZ op vraag van de tewerkstellende overheid medische onderzoeken en blootstellingsonderzoeken uitvoeren en adviserend optreden. Het FBZ wenst zijn interne processen met betrekking tot de vergoedingsopdracht op een continue en duurzame wijze te beheersen om de termijnen te benaderen die zijn voorgeschreven door de wet van 11 april 1995 tot inrichting van het Handvest van de Sociaal Verzekerde. Daartoe, en om de aanbevelingen door het Rekenhof naar aanleiding van zijn rapport inzake de 1 0mkadering van de vergoedingstermijnen door de bestuursovereenkomst' op te volgen, neemt het FBZ zich voor om in het kader van de huidige bestuursovereenkomst vanaf 2014 het begrip van de identificeerbare aanvraag in te voeren. Een begrip dat samengaat met de invoering van een informaticatool die bestaat uit een rekentool voor de termijnen. De gegevens worden aangevoerd door een systeem dat de briefwisseling beheert en door het systeem dat de oproepingen beheert. Zo kunnen periodes waarin het FBZ wacht op bijkomende informatie, worden ge"ldentificeerd en 7

10 50832 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD gekwantificeerd. Deze periodes zouden ofwel schorsend 1 kunnen werken met inachtneming van de bijzondere voorwaarden van het Handvest van de Sociaal Verzekerde, ofwel worden onderworpen aan bijsturing. Vanaf 2014 zal het onderzoek dus starten wanneer het FBZ een identificeerbare aanvraag tot schadevergoeding voor een beroepsziekte ontvangt, zowel voor het lijstsysteem als voor het open systeem. Dergelijke aanvraag moet: toelaten de aanvrager te identificeren en het voorwerp van de aanvraag verduidelijken (de diagnose) In de praktijk komt dit overeen met het aanvraagformulier (de delen 501 en 503). Een formulier 501 vergezeld van een medisch attest met de diagnose zal evenwel volstaan. Het bestuur is van mening dat een zekere vormelijkheid een waarborg is voor kwaliteit en degelijk bestuur, wat voor de verzekerde een voordeel kan vormen bij het indienen van een aanvraag. Zo dienen de formulieren als gids voor de verzekerde bij het indienen van zijn aanvraag. De onderzoekstermijnen worden voortaan berekend vanaf de aankomst van het laatste element dat deze identificeerbare aanvraag vormt. Van zodra een dergelijke aanvraag aankomt bij het FBZ, zal het onderzoek starten en zal de aanvangsdatum van het onderzoek de datum van ontvangst van dit document zijn. Als het FBZ slechts een van de samenstellende elementen van deze identificeerbare aanvraag ontvangt, zal het het ontvangen document inschrijven, onder voorbehoud dat dit de identiteit van de aanvrager vermeldt, en zal het de aanvrager inlichten over het feit dat zijn aanvraag niet volledig genoeg is om te worden onderzocht. Een bijkomende vraag om inlichtingen, indien nodig gevolgd door een herinnering (in toepassing van artikel 12 van het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot de vaststelling van de wijze waarop de aanvragen om schadeloosstelling en om herziening voor reeds toegekende vergoedingen bij het FBZ worden ingediend en onderzocht) zal naar de aanvrager worden verstuurd. lndien geen antwoord volgt, dan zal, met inachtneming van de door het Handvest voorgeschreven termijnen, een beslissing tot verwerping worden betekend aan de aanvrager. 1 Geval waarin het FBZ naar de sociaal verzekerde of naar een buitenlandse instelling heeft geschreven voor bijkomende inlichtingen die nodig zijn voor het nemen van een beslissing. 8

11 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Zoals reeds eerder werd vermeld, bestaat de doelstelling van het FBZ erin de door het Handvest voorgeschreven termijnen te benaderen, dit wil zeggen een beslissing nemen binnen de 120 dagen en een betaling binnen de 120 dagen volgend op de beslissing. De laatste jaren werd het moeilijker om de termijn van 120 dagen voor het nemen van een beslissing na te Ieven, omdat het onderzoek van de aanvragen ingewikkelder is geworden. Ten slotte stelt het FBZ voor om de doelstellingen aan te passen volgens de voorwaarden van het Handvest naar 120 dagen vanaf 2014 en om een beslissingstermijn van 210 dagen te behouden voor de gehele duur van de overeenkomst met het oog op de trimesteriele rapportering aan het Beheerscomite zodat deze de evolutie van de termijnen in vergelijking met de voorgaande overeenkomsten kan volgen. Afdeling 1.. Q.~.Il.~e.r_'!..a_n_ d!il.yj!!gq.~d.i!lg~l:l~~ ~~Ln_ru!!I_'!..Q.Qf _q~ ~~r.~t~_ajl_n.yr!!g~11-c!~ ~!! mo:..a_ru!!l. gm._h_eni~!lll)g,_q~ ilil!iyr.c!&.e_n_.l;q~ii~lln..iogjly.i.p_ \!.C!Il_ej!.[l_!!!ld!ilte_.P~!~Q.Q.n_ j!.[l_ d!il 9Y!ilr.lll~~!J~: Wat betreft de doelstellingen met betrekking tot de vergoedingsopdracht, heeft het FBZ besloten om conform de termijnen van het Handvest, een beslissing te nemen binnen een termijn van 120 dagen na de ontvangst van de identificeerbare aanvraag en de betaling uit te voeren binnen een termijn van 120 dagen volgend op de beslissing. In het kader van de transparantie worden aparte doelstellingen geformuleerd per pathologie (groep) en per systeem. Teneinde van de bestaande werkwijze over te stappen op de nieuwe, is een overgangsperiode nodig in Met onderstaande doelstelling verbindt het FBZ zich ertoe om in 2013 de beslissingen te nemen in minder dan 210 dagen na de inschrijving van de aanvraag, zonder aftrek van de wachttijden. De streefdoelen per pathologie(groep) of systeem zullen op jaarbasis berekend worden. De formulering van deze doelstelling laat toe om vergelijkende analysen uit te voeren met de resultaten van de vorige jaren en zal de implementatie van een teller vergemakkelijken. 2 Deze afdeling betreft de lste aanvragen (eerste aanvragen, aanvragen na verwerping en aanvragen wegens een terugval na genezing), de herzieningsaanvragen, de aanvragen voor toekenning van hulp door een andere persoon en de aanvragen van rechthebbenden. 9

12 50834 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Artikel 1. Meedelen van de beslissing binnen een termijn van 210 dagen na de inschrijving van de aanvraag, zonder aftrek van de wachttijden, in 2013 voor: a. 50% van de aanvragen pathologie A {hardhorigheid) b. 70% van de aanvragen pathologie D {huidziekten) c. 50% van de aanvragen pathologie G {bovenste ledenmaten) d. 70% van de aanvragen pathologie L {aandoeningen van de rug) e. 70% van de aanvragen pathologie R {longaandoeningen) f. 40% van de overige aanvragen in het lijstsysteem g. 75% van de aanvragen in het open systeem Vanaf 2014 zal het FBZ, in lijn met de voorwaarden van het Handvest, zich er eveneens toe verbinden een beslissing te nemen in minder dan 120 dagen na de ontvangst van de identificeerbare aanvraag, exclusief de wachttijden om bijkomende informatie te verkrijgen. Onderstaande doelstellingen moeten ervoor zorgen dat tegen het einde van deze bestuursovereenkomst 80% van de aanvragers hun beslissing en eerste betaling ontvangen binnen de 8 maanden na de ontvangst van de aanvraag, waarbij 45% van de aanvragers hun beslissing binnen de 4 maanden zullen ontvangen. Artikel 2. Meedelen van de beslissing binnen een termijn van 120 dagen na ontvangst van de identificeerbare aanvraag, met aftrek van de wachttijden, in 2014 en 2015 voor: a. 30% in 2014 en 35% in 2015 van de aanvragen pathologie A b. 35% in 2014 en 40% in 2015 van de aanvragen pathologie D c. 30% in 2014 en 35% in 2015 van de aanvragen pathologie G d. 40% in 2014 en 45% in 2015 van de aanvragen pathologie L e. 45% in 2014 en 50% in 2015 van de aanvragen pathologie R f. 30% in 2014 en 35% in 2015 van de overige aanvragen in het lijstsysteem g. 50% in 2014 en 55% in 2015 van de aanvragen in het open systeem 10

13 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Beide doelstellingen gelden voor aile ziekten en pathologieen, met uitzondering van de ziekte beroepsastma en de ziekte OPS (organisch psychosyndroom veroorzaakt door organische solventen). Omwille van de complexe diagnostiek van deze ziekten is het FBZ immers genoodzaakt de medische onderzoeken uit te Iaten voeren in enkele gespecialiseerde externe medische centra. De beperkte beschikbaarheid van deze centra en de aard van het onderzoek dat een meerdaagse aanwezigheid van de patient vereist, zorgen ervoor dat de aanvragen voor deze ziekten buiten het lnormale' kader voor het medische onderzoek van een aanvraag val len. Risico: Een stijging van het aantal vergoedingsaanvragen zal bij een constante bezettingsgraad een negatieve invloed hebben op de voorgestelde termijnen. Het FBZ acht dot de doelstelling niet meer bereikt kan worden, indien het aantal aanvragen in een pathologie(groep) of systeem ten opzichte van 2011 met 10% of meer stijgt. In 2011 bedroeg het aantal aanvragen in de pathologie(groepen) of in het systeem: 1067 aanvragen pathologie A 412 aanvragen pathologie D 2390 aanvragen pathologie G 1297 aanvragen pathologie L 2702 aanvragen pathologie R 302 overige aanvragen uit het lijstsysteem 904 aanvragen in het open systeem Wanneer de instelling niet over de essentiele informatie beschikt om de aanvraag te kunnen identificeren, is het niet mogelijk om de instructie van de aanvraag te starten. In zulke gevallen zal het FBZ de betrokken partij tijdig op de hoogte stellen van dit gebrek aan informatie en zal het deze aanmoedigen de nodige inlichtingen te verschaffen. Dit gebeurt via een normale brief, eventueel gevolgd door een aangetekende brief. lndien de betrokken partij er niet in slaagt de informatie tijdig te verschaffen, zal het FBZ gehouden zijn om de aanvraag te beslissen op basis van beschikbare informatie. Artikel 3. In 2013 opvragen van de benodigde informatie voor de instructie van de aanvraag binnen een termijn van 30 dagen, via een normale brief aan de betrokken partij, voor 90% van de gevallen. 11

14 50836 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Artikel 4. lngeval van herinnering: in 2013 opvragen van de benodigde informatie om de aanvraag te vervolledigen via een aangetekende brief, binnen een termijn van 35 dagen na de verzending van de normale brief, voor 90% van de gevallen. Artikel 5. In 2014 en 2015 opvragen van de benodigde informatie om de aanvraag te identificeren binnen een termijn van 30 dagen, via een normale brief aan de betrokken partij, voor 90% van de gevallen. Artikel 6. lngeval van herinnering: in 2014 en 2015 opvragen van de benodigde informatie om de aanvraag te identificeren via een aangetekende brief, binnen een termijn van 35 dagen na de verzending van de normale brief, voor 90% van de gevallen. Artikel 7. Meedelen van de beslissing met betrekking tot de niet-identificeerbare aanvraag, binnen een termijn van 30 dagen na de verzending van de aangetekende brief, voor 90% van de gevallen voor de volledige duur van de overeenkomst. Afdeling 2. In het perspectief van de nieuwe doelstellingen 2014 inzake het meedelen van een beslissing binnen de 120 dagen, zal de gemiddelde oproepingstermijn sterk moeten worden verminderd. Oat houdt in dat er een maatregel dient te worden ingevoerd om de medische samenwerking te dynamiseren. In 2010 werden er kaderakkoorden afgesloten met verschillende ziekenhuisinstellingen voor de leenvoudige' technische onderzoeken. De versterking van deze maatregelen bedoeld om medische onderzoeken extern te Iaten uitvoeren in functie van de behoeften vormt een van de actiepistes voor De ervaring van de vorige overeenkomst heeft evenwel aangetoond dat het moeilijk is om de onderzoeken uit te besteden. Deze samenwerking vereist immers behoorlijk wat tijd inzake aanpassing en evaluatie om te beantwoorden aan de zeer bijzondere eisen van kwaliteitsvolle analyses waar de opdrachten van het FBZ om vragen. 12

15 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Voor deze nieuwe bestuursovereenkomst zal de doelstelling voor de behandeling van een aanvraag het FBZ ertoe aanzetten om segmenten in het traject van bepaalde pathologieen vast te leggen waarin een medisch besluit op stukken aanvaardbaar is. Artikel 8. De impact van de kaderakkoorden evalueren en de maatregel bedoeld om medische onderzoeken extern te Iaten uitvoeren in functie van de behoeften versterken in 2013, aanpassingsmaatregelen nemen indien nodig en er elk semester verslag van uitbrengen aan het Beheerscomite. Artikel 9. Richtlijnen vaststellen voor de besluitvorming op stukken in 2013 en waken over de naleving ervan in 2014 en in ArtikellO. In het geval van een externe expertise, een bindende termijn bepalen per pathologie of groep van pathologieen voor het ontvangen van de medische rapporten. Afdeling 3. Het beheer van de betalingen heeft betrekking op meerdere soorten betalingen en beslissingen. Het heeft natuurlijk betrekking op de betaling van de positieve beslissingen, maar eveneens op de betaling van de verschuldigde achterstallen, de terugbetaling van de gezondheidszorgen, de terugbetaling van de kosten ingevolge een overlijden en de terugvordering van de onterecht betaalde sommen. Volgens het Handvest moet de sociaal verzekerde de betaling binnen de 120 dagen, volgend op de betekening van de beslissing tot toekenning, verkrijgen. Zoals voor de vergoedingsopdracht, worden de doelstellingen opnieuw afgeleid volgens twee hoofdlijnen (de ene te vergelijken met de vorige bestuursovereenkomsten, de andere met de voorwaarden van het Handvest). Artikelll. Vanaf 2013, in 90% van de gevallen de eerste maandelijkse vergoeding betalen in de kalendermaand die volgt op de beslissing. 13

Activiteitenverslag van het Fonds voor de medische ongevallen 2013

Activiteitenverslag van het Fonds voor de medische ongevallen 2013 Activiteitenverslag van het Fonds voor de medische ongevallen 2013 Inhoud 1 Inhoud Voorwoord... 3 Woordje van de algemene directie... 4 Deel 1 - Opdrachten van het Fonds voor de medische ongevallen...

Nadere informatie

PLATFORM "RETURN TO WORK" AAN HET WERK HOU- DEN EN HERINSCHAKELEN VAN ARBEIDSONGESCHIKTE WERKNEMERS SOCIALEZEKERHEIDSREGELGEVING

PLATFORM RETURN TO WORK AAN HET WERK HOU- DEN EN HERINSCHAKELEN VAN ARBEIDSONGESCHIKTE WERKNEMERS SOCIALEZEKERHEIDSREGELGEVING PLATFORM "RETURN TO WORK" AAN HET WERK HOU- DEN EN HERINSCHAKELEN VAN ARBEIDSONGESCHIKTE WERKNEMERS SOCIALEZEKERHEIDSREGELGEVING Bijgewerkt tot 1 februari 2015 INHOUDSOPGAVE ---------------------------

Nadere informatie

jaarverslag To be continued...

jaarverslag To be continued... jaarverslag 2012 To be continued... Jaarverslag 2 012 Fonds voor de BEROEPSZIEKTEN Verantwoordelijke uitgever: Jan Uytterhoeven, Sterrenkundelaan 1 1210 Brussel Redactie en vormgeving: Alexander Van de

Nadere informatie

Pensionering om gezondheidsredenen in de overheidssector. Regeling van het statutair personeel

Pensionering om gezondheidsredenen in de overheidssector. Regeling van het statutair personeel REKENHOF Pensionering om gezondheidsredenen in de overheidssector Regeling van het statutair personeel Verslag van het Rekenhof aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers Brussel, december 2009 REKENHOF

Nadere informatie

Nieuwe schaderegeling voor slachtoffers in uitzonderlijke schadegevallen

Nieuwe schaderegeling voor slachtoffers in uitzonderlijke schadegevallen Bijlage bij nr. 9 Weekblad van 8 maart 2012 Nieuwe schaderegeling voor slachtoffers in uitzonderlijke schadegevallen Wet van 13 november 2011 betreffende de vergoeding van de lichamelijke en morele schade

Nadere informatie

Schadeloosstelling bij een beroepsziekte

Schadeloosstelling bij een beroepsziekte Fonds voor de beroepsziekten Openbare instelling van sociale zekerheid Schadeloosstelling bij een beroepsziekte Algemeen overzicht Deze toelichting geeft de wettelijke situatie weer van de beroepsziekteverzekering

Nadere informatie

Financiering en controle van de bijzondere vakantiefondsen Verslag van het Rekenhof aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers

Financiering en controle van de bijzondere vakantiefondsen Verslag van het Rekenhof aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers REKENHOF Financiering en controle van de bijzondere vakantiefondsen Verslag van het Rekenhof aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers Brussel, september 2011 REKENHOF Financiering en controle van de bijzondere

Nadere informatie

Jaarverslag. Verantwoordelijke uitgever: Tania Dekens, administrateur-generaal FAMIFED Trierstraat 70-1000 Brussel

Jaarverslag. Verantwoordelijke uitgever: Tania Dekens, administrateur-generaal FAMIFED Trierstraat 70-1000 Brussel Jaarverslag 2014 Verantwoordelijke uitgever: Tania Dekens, administrateur-generaal FAMIFED Trierstraat 70-1000 Brussel INHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 1 1. FAMIFED in de kijker... 3 Woordje... 3 Heel wat

Nadere informatie

REKENHOF. Nieuwe regels voor de financiering van de ziekenhuizen. Verslag van het Rekenhof aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers

REKENHOF. Nieuwe regels voor de financiering van de ziekenhuizen. Verslag van het Rekenhof aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers REKENHOF Nieuwe regels voor de financiering van de ziekenhuizen Verslag van het Rekenhof aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers Brussel, februari 2006 REKENHOF Nieuwe regels voor de financiering van

Nadere informatie

AUTOMATISERING VAN RECHTEN MET BETREKKING TOT DE BEVOEGDHEDEN VAN DE FEDERALE STAAT. Nota op vraag van de Begeleidingscommissie

AUTOMATISERING VAN RECHTEN MET BETREKKING TOT DE BEVOEGDHEDEN VAN DE FEDERALE STAAT. Nota op vraag van de Begeleidingscommissie AUTOMATISERING VAN RECHTEN MET BETREKKING TOT DE BEVOEGDHEDEN VAN DE FEDERALE STAAT Nota op vraag van de Begeleidingscommissie 1 maart 2013 Inhoudstafel Inleiding... 4 1. Automatisering: omschrijving

Nadere informatie

DOSSIER I 10/10/2014 UPDATE I 19 AUG 2014. De Zesde Staatshervorming: De regionalisering van de Arbeidsmarkt

DOSSIER I 10/10/2014 UPDATE I 19 AUG 2014. De Zesde Staatshervorming: De regionalisering van de Arbeidsmarkt DOSSIER I 10/10/2014 UPDATE I 19 AUG 2014 De Zesde Staatshervorming: De regionalisering van de Arbeidsmarkt VOORWOORD Dit dossier wil een aantal aspecten van de 6de staatshervorming toelichten, in het

Nadere informatie

Bestek Leadership 1. FOD Financiën. Overheidsopdracht via algemene offerteaanvraag

Bestek Leadership 1. FOD Financiën. Overheidsopdracht via algemene offerteaanvraag Bestek Leadership 1 FOD Financiën Overheidsopdracht via algemene offerteaanvraag Regels en voorwaarden betreffende de indiening van de offertes voor de uitvoering van het bestek ONTWIKKELING VAN LEADERSHIP

Nadere informatie

9. Einde van de overeenkomst

9. Einde van de overeenkomst 9. Einde van de overeenkomst Een arbeidsovereenkomst kan niet zomaar van vandaag op morgen worden verbroken. Dit kan alleen als er een wederzijds akkoord is, in geval van overmacht of om dringende redenen.

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (B.S. 31.3.1998)

Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (B.S. 31.3.1998) Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (B.S. 31.3.1998) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van 20 februari 2002 tot wijziging

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Allen & Overy Employment, pensions & incentives www.allenovery.com Onderwerp Oudere werknemers: ervaring uitgestoten, vergrijzing op te vangen? Datum Maart 2003 Copyright and disclaimer Gelieve

Nadere informatie

Inventaris van de tewerkstellingsmaatregelen in 2007

Inventaris van de tewerkstellingsmaatregelen in 2007 ENIAC / Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Inventaris van de tewerkstellingsmaatregelen in 2007 Augustus 2008 Brussels Hoofdstedelijk Gewest DOCUMENT OPGESTELD IN HET KADER VAN DE OPVOLGING

Nadere informatie

Voor een innovatieve economie en werkgelegenheid

Voor een innovatieve economie en werkgelegenheid ONTWERP Interprofessioneel Akkoord voor de periode 2007-2008 Voor een innovatieve economie en werkgelegenheid Brussel, 21 december 2006 @BCL@C00574D1.doc afdruk: 21/12/2006 De wereld, de maatschappij en

Nadere informatie

Werkhervatting na een langdurige afwezigheid Retour au travail après une absence de longue durée [HUT/P/MS-BB/PSY15/2]

Werkhervatting na een langdurige afwezigheid Retour au travail après une absence de longue durée [HUT/P/MS-BB/PSY15/2] Werkhervatting na een langdurige afwezigheid Retour au travail après une absence de longue durée [HUT/P/MS-BB/PSY15/2] Samenvatting van het onderzoeksrapport 25 mei 2012 Santé au Travail et Education pour

Nadere informatie

Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement

Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement (A.R.) betreffende het recht op maatschappelijke integratie

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013. .be

JAARVERSLAG 2013. .be JAARVERSLAG 2013.be INHOUD Verantwoordelijke uitgever François Florizoone Leidende ambtenaar Contactpersoon Vincent Heylen webmaster@rszppo.fgov.be RSZPPO Jozef II-straat 47 1000 Brussel Tel. 02 239 12

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS 4006 BELGISCH STAATSBLAD 23.01.2004 MONITEUR BELGE WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL

Nadere informatie

Deel 1: De RVA...9. 1.1.1 Van waaruit is de RVA gegroeid?...9 1.2 Wat is de RVA vandaag?...13 1.2.1 Wat zijn de taken van de RVA?...

Deel 1: De RVA...9. 1.1.1 Van waaruit is de RVA gegroeid?...9 1.2 Wat is de RVA vandaag?...13 1.2.1 Wat zijn de taken van de RVA?... Inhoudsopgave Inhoudsopgave...1 Woord vooraf...5 Verklarende woordenlijst...6 Inleiding...7 Deel 1: De RVA...9 1.1.1 Van waaruit is de RVA gegroeid?...9 1.2 Wat is de RVA vandaag?...13 1.2.1 Wat zijn de

Nadere informatie

Verantwoordelijke uitgever François Florizoone Leidende ambtenaar. Contactpersoon Vincent Heylen webmaster@rszppo.fgov.be

Verantwoordelijke uitgever François Florizoone Leidende ambtenaar. Contactpersoon Vincent Heylen webmaster@rszppo.fgov.be Inhoud Verantwoordelijke uitgever François Florizoone Leidende ambtenaar Contactpersoon Vincent Heylen webmaster@rszppo.fgov.be RSZPPO Jozef II-straat 47 1000 Brussel Tel 02 239 12 11 Fax 02 239 13 80

Nadere informatie

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK Sociale verkiezingen 2008 FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG Het Hoofdbestuur van de FOD

Nadere informatie

Ministerie van Financiën de Regeringscommissaris Naar een nieuwe fiscale cultuur Vereenvoudiging van de fiscale procedures en de strijd tegen de grote fiscale fraude Actieplan van de Regeringscommissaris

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 100 -------------------------------------------------------------------------

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 100 ------------------------------------------------------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 100 ------------------------------------------------------------------------- Zitting van woensdag 1 april 2009 ---------------------------------------------- COLLECTIEVE

Nadere informatie

Slachtoffer van een ongeval

Slachtoffer van een ongeval Een ongeluk is gauw gebeurd: in de privésfeer, maar ook in uw beroepsleven. Hoe kunnen het ziekenfonds, de verzekeringsmaatschappij of overheidsinstellingen instaan voor de uitbetaling van een vergoeding?

Nadere informatie

Inhoud. Verantwoordelijke uitgever François Florizoone Leidende ambtenaar. Contactpersoon Vincent Heylen webmaster@rszppo.fgov.be

Inhoud. Verantwoordelijke uitgever François Florizoone Leidende ambtenaar. Contactpersoon Vincent Heylen webmaster@rszppo.fgov.be jaarverslag 2012.be Inhoud Verantwoordelijke uitgever François Florizoone Leidende ambtenaar Contactpersoon Vincent Heylen webmaster@rszppo.fgov.be RSZPPO Jozef II-straat 47 1000 Brussel Tel 02 239 12

Nadere informatie

De Ombudsman BVVO BEROEPSVERENIGING DER VERZEKERINGS- ONDERNEMINGEN. de Meeûsplantsoen 29 B-1000 Brussel

De Ombudsman BVVO BEROEPSVERENIGING DER VERZEKERINGS- ONDERNEMINGEN. de Meeûsplantsoen 29 B-1000 Brussel De Ombudsman V A N D E B V V O 2000 J A A R V E R S L A G BVVO BEROEPSVERENIGING DER VERZEKERINGS- ONDERNEMINGEN de Meeûsplantsoen 29 B-1000 Brussel Inhoudstafel 1. Inleiding 3 2. Gebeurtenissen van 2000

Nadere informatie

Inspectie-instrument ONDERZOEK VAN ONGEVALLEN EN INCIDENTEN

Inspectie-instrument ONDERZOEK VAN ONGEVALLEN EN INCIDENTEN Inspectie-instrument ONDERZOEK VAN ONGEVALLEN EN INCIDENTEN APRIL 2011 Belgische Seveso-inspectiediensten Deze brochure is gratis te verkrijgen bij: Afdeling van het toezicht op de chemische risico s Federale

Nadere informatie