50730 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "50730 MONITEUR BELGE 09.08.2013 BELGISCH STAATSBLAD"

Transcriptie

1 50730 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2013/22318] FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID [C 2013/22318] 21 MAI Arrêté royal portant approbation du quatrième contrat d administration du Fonds des maladies professionnelles 21 MEI Koninklijk besluit tot goedkeuring van de vierde bestuursovereenkomst van het Fonds voor de beroepsziekten ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale; Gelet op de wet van 25 april 1963 betreffende het beheer van de instellingen van openbaar nut voor sociale zekerheid en sociale voorzorg; Vu la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, l article 47; Gelet op de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels, artikel 47; Vu l arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, modifié en dernier lieu par la loi du 9 juillet 2004; Gelet op het koninklijk besluit van 3 april 1997 houdende maatregelen met het oog op de responsabilisering van de openbare instellingen van sociale zekerheid, met toepassing van artikel 47 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels, laatst gewijzigd bij de wet van 9 juli 2004; Vu l avis du Comité de Gestion, donné le 9 janvier 2013; Gelet op het advies van het Beheerscomité, gegeven op 9 januari 2013; Vu l avis de l Inspecteur des Finances, donné le 4 février 2013; Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 4 februari 2013; Vu l accord du Ministre du Budget, donné le 18 février 2013; Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 18 februari 2013; Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales, du Ministre du Budget, du Ministre des Finances, chargé de la Fonction publique, du Secrétaire d Etat aux Affaires sociales, aux Familles et aux Personnes handicapés, chargé des Risques professionnels et du Secrétaire d Etat à la Fonction publique et de l avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1 er. Le contrat d administration annexé au présent arrêté est approuvé. Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er janvier Art. 3. Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions, le ministre qui a le Budget dans ses attributions et le ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 21 mai Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken, de Minister van Begroting, de Minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken, de Staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico s en de Staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : Artikel 1. De bij dit besluit gevoegde bestuursovereenkomst wordt goedgekeurd. Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 januari Art. 3. De minister bevoegd voor Sociale Zaken, de minister bevoegd voor Begroting en de minister bevoegd voor Ambtenarenzaken zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit. Gegeven te Brussel, 21 mei ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme L. ONKELINX Le Ministre du Budget, O. CHASTEL Le Ministre des Finances, chargé de la Fonction publique, K. GEENS Le Secrétaire d Etat aux Affaires sociales, Ph. COURARD Le Secrétaire d Etat à la Fonction publique, H. BOGAERT ALBERT Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken, Mevr. L. ONKELINX De Minister van Begroting, O. CHASTEL De Minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken, K. GEENS De Staatssecretaris voor Sociale Zaken, Ph. COURARD De Staatssecretaris voor Ambtenarenzaken, H. BOGAERT

2 50824 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD foods dmidnte BESTUURSOVEREENKOMST VOOR DE PERIODE TUSSEN DE BELGISCHE STAAT EN HET FONDS VOOR DE BEROEPSZIEKTEN.be M:/Cont rar/ SfBO Definltlef Mlnlsterraad StG

3 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD BESTUURSOVEREENKOMST INHOUD INLEIDING... 3 Het Fonds voor de beroepsziekten... 3 Het Asbestfonds... 4 De krachtlijnen van deze bestuursovereenkomst... 4 Definities MISSIE VIS IE WAARDEN TITEL 1. Optimalisering van de basisopdrachten... 7 HOOFDSTUK 1. Uitvoering van de opdracht tot vergoedingen... 7 Afdeling 1. Beheer van de vergoedingsbeslissingen voor de eerste aanvragen, de aanvragen om herziening, de aanvragen toekenning hulp van een andere persoon en de overlijdens... 9 Afdeling 2. Medische samenwerking Afdeling 3. Beheer van de betalingen Afdeling 4. Beheer van de dossiers waarvan het onderzoek Ianger duurt dan een jaar Afdeling 5. Beheer van de dossiers provinciale en plaatselijke overheidsdiensten (PPO).. 15 Afdeling 6. Geschillen HOOFDSTUK 2. Uitvoering van de preventieopdracht Afdeling 1. De bestaande preventiemaatregelen inschrijven in een cultuur van duurzame preventie Afdeling 2. Nieuwe preventieve maatregelen invoeren HOOFDSTUK 3. Het Asbestfonds HOOFDSTUK 4. Het FBZ als kenniscentrum Afdeling 1. Technisch Comite voor de Preventie Afdeling 2. Wetenschappelijke Raad Afdeling 3. Expertise uitbreiden met betrekking tot de profylactische verwijdering van zwangere werkneemsters TITEL 2. Degelijk bestuur HOOFDSTUK 1. Personeelsbeheer Afdeling 1. Naar een algemene aanpak wat verandering betreft Afdeling 2. Polyvalentie op het werk

4 50826 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD HOOFDSTUK 2. lnformaticabeheer Afdeling 1. Evolueren naar een dematerialisatie Afdeling 2. Verbeteren van de kwaliteit van de gegevens Afdeling 3. Verbeteren van de interne mobiliteit HOOFDSTUK 3. Projectbeheer HOOFDSTUK 4. Risicobeheersing, interne controle en interne audit HOOFDSTUK 5. Beleid en beheersinstrumenten Afdeling 1. Opmaken van een bestuursplan op basis van strategische en operationele ISMART'-doelstellingen Afdeling 2. Boordtabellen en statistische analyses Afdeling 3. Analytische boekhouding TITEL 3. Ondersteuning van het beleid HOOFDSTUK 1. Kwaliteit, innoverend karakter, effectiviteit en efficientie van de dienstverlening verbeteren Afdeling 1. Een klantgerichte dienstverlening verzekeren Afdeling 2. Zichtbaarheid en imago Afdeling 3. Administratieve vereenvoudiging en informatisering Afdeling 4. Samenwerking en synergie Afdeling 5. Aantrekkelijkheid als werkgever HOOFDSTUK 2. Sociaal-economische en maatschappelijke hervormingen Afdeling 1. Maatschappelijke integratie, strijd tegen de sociale uitsluiting, steun aan personen met een handicap en gelijke kansen Afdeling 2. Duurzame ontwikkeling Afdeling 3. Onderzoek naar een harmonisering van de verschillende stelsels (prive en publiek) in het kader van de beroepsziekten HOOFDSTUK 3. Financiele hervormingen en verhoogde strijd tegen sociale fraude TITEL 4. Algemene gemeenschappelijke verplichtingen aan de twee partijen Hoofdstuk T +1: Gemeenschappelijke algemene verbintenissen voor beide partijen Hoofdstuk T +2 : Synergieen tussen OISZ Hoofdstuk T +3 : Budgettair, financieel en boekhoudkundig luik Hoofdstuk T + 4: Meewerking aan transversale projecten Hoofdstuk T +5 : Slotbepalingen

5 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD INLEIDING Het Fonds voor de beroepsziekten De materie beroepsziekten wordt voor de privesector geregeld door de wetten betreffende de preventie van beroepsziekten en de vergoeding van de schade die uit die ziekten voortvloeit, gecoordineerd op 3 juni Deze gecoordineerde wetten hebben de oprichting van het Fonds voor de Beroepsziekten (FBZ) vastgesteld en bevatten de verschillende opdrachten die eraan zijn toegewezen. Het FBZ heeft twee kernopdrachten: de preventie van beroepsziekten en de vergoeding van de schade die uit deze ziekten voortvloeit. Het FBZ wil bijdragen tot het vrijwaren en bevorderen van de gezondheid in het arbeidsmilieu en de schade door beroepsziekten voorkomen, herstellen of vergoeden. Een initiatief in dit kader is het revalidatieprogramma met het oog op rugpijnpreventie. Het FBZ oefent zijn bevoegdheden uit met betrekking tot de werknemers uit de privesector. De werknemers uit de overheidssector daarentegen vallen onder het toepassingsgebied van de wet van 3 juli De wettelijke basis is aanwezig opdat elke andere niet voor beroepsziekte verzekerde persoon in overeenstemming met de gecoordineerde wetten een vrije verzekering kan afsluiten, met het oog op het bekomen van de voordelen inzake de schadeloosstelling voor beroepsziekten. Het FBZ vergoedt rechtstreeks en jaarlijks bijna zieken en meer dan rechthebbenden. Wat betreft de preventie genieten jaarlijks personen een tussenkomst in de vaccinatiekosten en werden 815 beslissingen genomen in het kader van de rugpijnpreventie. De betaling van deze onderzoeken heeft bewezen dat het FBZ een snel antwoord kan geven met een eenvoudige administratie en een geavanceerde technologie. Tot slot, enkele cijfers met betrekking tot het budget van het FBZ: in 2011 steeg de opdrachtenbegroting tot euro op een totaal budget van euro. Buitenlandse instellingen gelijkaardig aan het FBZ doen regelmatig een beroep op het FBZ om een medisch onderzoek of risico-onderzoek uit te voeren. 3

6 50828 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Het Asbestfonds Het Asbestfonds (AFA) werd opgericht via de programmawet van 27 december Sinds 2007 staat het AFA in voor de vergoeding van mesothelioom en asbestose (en de daarmee gelijkgestelde bilaterale diffuse pleuraverdikkingen). Het AFA werd gecreeerd binnen het FBZ op initiatief van de federale overheid. Het AFA heeft dus geen eigen rechtspersoonlijkheid. De beroepsziekteregeling voorziet al sedert 1953 in de vergoeding van mensen die beroepsmatig het slachtoffer van asbestose zijn geworden en het doet sedert 1982 hetzelfde voor de slachtoffers van mesothelioom. Voor de oprichting van het AFA had het FBZ dus reeds de nodige expertise in huis op het vlak van asbestziekten. Voor het AFA speelt het geen rol welk 11 Statuut" een slachtoffer heeft. Het AFA erkent ziekten die zowel door blootstelling via het beroep als door blootstelling via de niet-beroepsmatige omgeving veroorzaakt worden. ledereen die in Belgie woont of heeft gewoond en hier blootgesteld is geweest aan asbest komt in aanmerking voor een vergoeding als hij het slachtoffer van asbestose of mesothelioom is geworden. De krachtlijnen van deze bestuursovereenkomst Deze overeenkomst heeft tot doel de aan het FBZ toevertrouwde opdrachten, de verbeteringen die moeten worden aangebracht aan de uitvoering van deze opdrachten en de middelen die tot de verwezenlijking van deze doelstellingen moeten leiden, te beschrijven. De staat verbindt zich ertoe de verantwoorde en overeengekomen middelen ter beschikking te stellen zodat het FBZ zijn opdrachten op een kwaliteitsvolle manier kan uitvoeren. Zowel de staat als het FBZ verbinden zich om de beginselen van het paritaire beheer na te Ieven. De verbintenissen die uit de bestuursovereenkomst voortvloeien, blijven geldig zolang er aan de opdrachten niets gewijzigd wordt. Bij de evaluatie wordt er dan ook uitsluitend rekening gehouden met de politieke beslissingen, genomen in uitvoering van de opdrachten, zoals ze op de datum van de ondertekening van de overeenkomst werden beschreven. 4

7 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD De in de bestuursovereenkomst aangegane verbintenissen doen geen afbreuk aan de verplichting om als openbare instelling van sociale zekerheid de volgende wetteksten en reglementeringen nate Ieven, namelijk: de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen; het Handvest van de gebruiker van de Openbare Diensten van 4 december 1992 (Belgisch Staatsblad 22 januari 1993); de wet van 11 april1994 betreffende de openbaarheid van bestuur; de wet van 11 april1995 tot invoering van het Handvest van de Sociaal Verzekerde. Definities In onderhavige bestuursovereenkomst verstaat men onder: 1. de gecoordineerde wetten {G.W.): de wetten betreffende de preventie van beroepsziekten en de vergoeding van de schade die uit die ziekten voortvloeit, gecoordineerd op 3 juni 1970; 2. het FBZ: het Fonds voor de beroepsziekten bedoeld in artikel 4 van de gecoordineerde wetten; 3. het Beheerscomite: het Beheerscomite, zoals bedoeld in de wet van 25 april1963 over het beheer van de instellingen van openbaar nut van de sociale zekerheid en de sociale voorzorg en door artikel 7 van de gecoordineerde wetten; 4. de Wetenschappelijke Raad: de Wetenschappelijke Raad, opgericht bij artikel16 van de gecoordineerde wetten; 5. de boordtabellen: de boordtabellen bedoeld in artikel 10 van het koninklijk besluit van 3 april 1997 houdende maatregelen met het oog op de responsabilisering van de openbare instellingen van sociale zekerheid, in toepassing van artikel 47 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels; 6. het bestuursplan: het bestuursplan bedoeld in artikel10 van hetzelfde koninklijk besluit van 3 april1997; 7. de federale ombudsmannen: de federale ombudsmannen, bedoeld bij de wet van 22 maart 1995 tot instelling van de federale ombudsmannen; 8. de FOD Sociale Zekerheid: de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid; 9. de FOD WASO: de federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg; 10. de FOD P&O: de federale overheidsdienst Personeel en Organisatie; 11. dagen: kalenderdagen, tenzij anders vermeld; 12. de teller: het informatica-instrument dat zal toelaten de correcte instructietermijnen van dossierbehandeling te berekenen. 5

8 50830 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Wij willen als openbare instelling van sociale zekerheid bijdragen tot het vrijwaren en bevorderen van de gezondheid in het arbeidsmilieu en de schade door beroepsziekten voorkomen, herstellen of vergoeden. In de komende jaren willen wij ons verder toeleggen op../ onze expertise inzake preventie van beroepsziekten en van arbeidsgerelateerde ziekten verbeteren in samenwerking met aile betrokkenen;../ een correcte en snelle vergoeding van beroepsziekten;../ het ter beschikking stellen van onze knowhow inzake beroepsziekten en risicobepaling. WAARDEN Onze waarden zijn respect, professionaliteit en rechtvaardigheid. Met gemotiveerd, beschikbaar, efficient en competent personeel willen wij aile vragen op een duidelijke en begrijpelijke wijze beantwoorden. Wij garanderen de rechten van de sociaal verzekerden te eerbiedigen. 6

9 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD TITEL 1. OPTIMALISERING VAN DE BASISOPDRACHTEN HOOFDSTUK 1. Uitvoering van de opdracht tot vergoedingen Het toepassingsgebied van de vergoedingsopdracht van het FBZ heeft enerzijds betrekking op werknemers uit de privesector die slachtoffer zijn van een beroepsziekte en die recht hebben op een vergoeding van het FBZ en anderzijds op hun rechthebbenden. De vergoeding kan toegekend worden: wegens een blijvende arbeidsongeschiktheid; wegens een tijdelijke arbeidsongeschiktheid; voor de terugbetaling van medische kosten gemaakt in het kader van een behandeling van een beroepsziekte; voor de hulp van een andere persoon; na overlijden door de beroepsziekte, de vergoeding gaat dan naar de rechthebbenden. Naast de vergoeding voor werknemers uit de privesector, kan het FBZ administratieve en medische onderzoeken uitvoeren voor werknemers uit de overheidssector en uit de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten (PPO). Voor de werknemers van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten verricht het FBZ het administratieve en medische onderzoek, terwijl de beslissingsbevoegdheid bij de overheidsdienst zelf ligt. Het FBZ fungeert hier oak als verzekeringsinstelling: het betaalt automatisch aan de betrokken overheidsdienst de door hem verschuldigde bedragen. Voor de andere werknemers uit de overheidssector kan het FBZ op vraag van de tewerkstellende overheid medische onderzoeken en blootstellingsonderzoeken uitvoeren en adviserend optreden. Het FBZ wenst zijn interne processen met betrekking tot de vergoedingsopdracht op een continue en duurzame wijze te beheersen om de termijnen te benaderen die zijn voorgeschreven door de wet van 11 april 1995 tot inrichting van het Handvest van de Sociaal Verzekerde. Daartoe, en om de aanbevelingen door het Rekenhof naar aanleiding van zijn rapport inzake de 1 0mkadering van de vergoedingstermijnen door de bestuursovereenkomst' op te volgen, neemt het FBZ zich voor om in het kader van de huidige bestuursovereenkomst vanaf 2014 het begrip van de identificeerbare aanvraag in te voeren. Een begrip dat samengaat met de invoering van een informaticatool die bestaat uit een rekentool voor de termijnen. De gegevens worden aangevoerd door een systeem dat de briefwisseling beheert en door het systeem dat de oproepingen beheert. Zo kunnen periodes waarin het FBZ wacht op bijkomende informatie, worden ge"ldentificeerd en 7

10 50832 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD gekwantificeerd. Deze periodes zouden ofwel schorsend 1 kunnen werken met inachtneming van de bijzondere voorwaarden van het Handvest van de Sociaal Verzekerde, ofwel worden onderworpen aan bijsturing. Vanaf 2014 zal het onderzoek dus starten wanneer het FBZ een identificeerbare aanvraag tot schadevergoeding voor een beroepsziekte ontvangt, zowel voor het lijstsysteem als voor het open systeem. Dergelijke aanvraag moet: toelaten de aanvrager te identificeren en het voorwerp van de aanvraag verduidelijken (de diagnose) In de praktijk komt dit overeen met het aanvraagformulier (de delen 501 en 503). Een formulier 501 vergezeld van een medisch attest met de diagnose zal evenwel volstaan. Het bestuur is van mening dat een zekere vormelijkheid een waarborg is voor kwaliteit en degelijk bestuur, wat voor de verzekerde een voordeel kan vormen bij het indienen van een aanvraag. Zo dienen de formulieren als gids voor de verzekerde bij het indienen van zijn aanvraag. De onderzoekstermijnen worden voortaan berekend vanaf de aankomst van het laatste element dat deze identificeerbare aanvraag vormt. Van zodra een dergelijke aanvraag aankomt bij het FBZ, zal het onderzoek starten en zal de aanvangsdatum van het onderzoek de datum van ontvangst van dit document zijn. Als het FBZ slechts een van de samenstellende elementen van deze identificeerbare aanvraag ontvangt, zal het het ontvangen document inschrijven, onder voorbehoud dat dit de identiteit van de aanvrager vermeldt, en zal het de aanvrager inlichten over het feit dat zijn aanvraag niet volledig genoeg is om te worden onderzocht. Een bijkomende vraag om inlichtingen, indien nodig gevolgd door een herinnering (in toepassing van artikel 12 van het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot de vaststelling van de wijze waarop de aanvragen om schadeloosstelling en om herziening voor reeds toegekende vergoedingen bij het FBZ worden ingediend en onderzocht) zal naar de aanvrager worden verstuurd. lndien geen antwoord volgt, dan zal, met inachtneming van de door het Handvest voorgeschreven termijnen, een beslissing tot verwerping worden betekend aan de aanvrager. 1 Geval waarin het FBZ naar de sociaal verzekerde of naar een buitenlandse instelling heeft geschreven voor bijkomende inlichtingen die nodig zijn voor het nemen van een beslissing. 8

11 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Zoals reeds eerder werd vermeld, bestaat de doelstelling van het FBZ erin de door het Handvest voorgeschreven termijnen te benaderen, dit wil zeggen een beslissing nemen binnen de 120 dagen en een betaling binnen de 120 dagen volgend op de beslissing. De laatste jaren werd het moeilijker om de termijn van 120 dagen voor het nemen van een beslissing na te Ieven, omdat het onderzoek van de aanvragen ingewikkelder is geworden. Ten slotte stelt het FBZ voor om de doelstellingen aan te passen volgens de voorwaarden van het Handvest naar 120 dagen vanaf 2014 en om een beslissingstermijn van 210 dagen te behouden voor de gehele duur van de overeenkomst met het oog op de trimesteriele rapportering aan het Beheerscomite zodat deze de evolutie van de termijnen in vergelijking met de voorgaande overeenkomsten kan volgen. Afdeling 1.. Q.~.Il.~e.r_'!..a_n_ d!il.yj!!gq.~d.i!lg~l:l~~ ~~Ln_ru!!I_'!..Q.Qf _q~ ~~r.~t~_ajl_n.yr!!g~11-c!~ ~!! mo:..a_ru!!l. gm._h_eni~!lll)g,_q~ ilil!iyr.c!&.e_n_.l;q~ii~lln..iogjly.i.p_ \!.C!Il_ej!.[l_!!!ld!ilte_.P~!~Q.Q.n_ j!.[l_ d!il 9Y!ilr.lll~~!J~: Wat betreft de doelstellingen met betrekking tot de vergoedingsopdracht, heeft het FBZ besloten om conform de termijnen van het Handvest, een beslissing te nemen binnen een termijn van 120 dagen na de ontvangst van de identificeerbare aanvraag en de betaling uit te voeren binnen een termijn van 120 dagen volgend op de beslissing. In het kader van de transparantie worden aparte doelstellingen geformuleerd per pathologie (groep) en per systeem. Teneinde van de bestaande werkwijze over te stappen op de nieuwe, is een overgangsperiode nodig in Met onderstaande doelstelling verbindt het FBZ zich ertoe om in 2013 de beslissingen te nemen in minder dan 210 dagen na de inschrijving van de aanvraag, zonder aftrek van de wachttijden. De streefdoelen per pathologie(groep) of systeem zullen op jaarbasis berekend worden. De formulering van deze doelstelling laat toe om vergelijkende analysen uit te voeren met de resultaten van de vorige jaren en zal de implementatie van een teller vergemakkelijken. 2 Deze afdeling betreft de lste aanvragen (eerste aanvragen, aanvragen na verwerping en aanvragen wegens een terugval na genezing), de herzieningsaanvragen, de aanvragen voor toekenning van hulp door een andere persoon en de aanvragen van rechthebbenden. 9

12 50834 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Artikel 1. Meedelen van de beslissing binnen een termijn van 210 dagen na de inschrijving van de aanvraag, zonder aftrek van de wachttijden, in 2013 voor: a. 50% van de aanvragen pathologie A {hardhorigheid) b. 70% van de aanvragen pathologie D {huidziekten) c. 50% van de aanvragen pathologie G {bovenste ledenmaten) d. 70% van de aanvragen pathologie L {aandoeningen van de rug) e. 70% van de aanvragen pathologie R {longaandoeningen) f. 40% van de overige aanvragen in het lijstsysteem g. 75% van de aanvragen in het open systeem Vanaf 2014 zal het FBZ, in lijn met de voorwaarden van het Handvest, zich er eveneens toe verbinden een beslissing te nemen in minder dan 120 dagen na de ontvangst van de identificeerbare aanvraag, exclusief de wachttijden om bijkomende informatie te verkrijgen. Onderstaande doelstellingen moeten ervoor zorgen dat tegen het einde van deze bestuursovereenkomst 80% van de aanvragers hun beslissing en eerste betaling ontvangen binnen de 8 maanden na de ontvangst van de aanvraag, waarbij 45% van de aanvragers hun beslissing binnen de 4 maanden zullen ontvangen. Artikel 2. Meedelen van de beslissing binnen een termijn van 120 dagen na ontvangst van de identificeerbare aanvraag, met aftrek van de wachttijden, in 2014 en 2015 voor: a. 30% in 2014 en 35% in 2015 van de aanvragen pathologie A b. 35% in 2014 en 40% in 2015 van de aanvragen pathologie D c. 30% in 2014 en 35% in 2015 van de aanvragen pathologie G d. 40% in 2014 en 45% in 2015 van de aanvragen pathologie L e. 45% in 2014 en 50% in 2015 van de aanvragen pathologie R f. 30% in 2014 en 35% in 2015 van de overige aanvragen in het lijstsysteem g. 50% in 2014 en 55% in 2015 van de aanvragen in het open systeem 10

13 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Beide doelstellingen gelden voor aile ziekten en pathologieen, met uitzondering van de ziekte beroepsastma en de ziekte OPS (organisch psychosyndroom veroorzaakt door organische solventen). Omwille van de complexe diagnostiek van deze ziekten is het FBZ immers genoodzaakt de medische onderzoeken uit te Iaten voeren in enkele gespecialiseerde externe medische centra. De beperkte beschikbaarheid van deze centra en de aard van het onderzoek dat een meerdaagse aanwezigheid van de patient vereist, zorgen ervoor dat de aanvragen voor deze ziekten buiten het lnormale' kader voor het medische onderzoek van een aanvraag val len. Risico: Een stijging van het aantal vergoedingsaanvragen zal bij een constante bezettingsgraad een negatieve invloed hebben op de voorgestelde termijnen. Het FBZ acht dot de doelstelling niet meer bereikt kan worden, indien het aantal aanvragen in een pathologie(groep) of systeem ten opzichte van 2011 met 10% of meer stijgt. In 2011 bedroeg het aantal aanvragen in de pathologie(groepen) of in het systeem: 1067 aanvragen pathologie A 412 aanvragen pathologie D 2390 aanvragen pathologie G 1297 aanvragen pathologie L 2702 aanvragen pathologie R 302 overige aanvragen uit het lijstsysteem 904 aanvragen in het open systeem Wanneer de instelling niet over de essentiele informatie beschikt om de aanvraag te kunnen identificeren, is het niet mogelijk om de instructie van de aanvraag te starten. In zulke gevallen zal het FBZ de betrokken partij tijdig op de hoogte stellen van dit gebrek aan informatie en zal het deze aanmoedigen de nodige inlichtingen te verschaffen. Dit gebeurt via een normale brief, eventueel gevolgd door een aangetekende brief. lndien de betrokken partij er niet in slaagt de informatie tijdig te verschaffen, zal het FBZ gehouden zijn om de aanvraag te beslissen op basis van beschikbare informatie. Artikel 3. In 2013 opvragen van de benodigde informatie voor de instructie van de aanvraag binnen een termijn van 30 dagen, via een normale brief aan de betrokken partij, voor 90% van de gevallen. 11

14 50836 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Artikel 4. lngeval van herinnering: in 2013 opvragen van de benodigde informatie om de aanvraag te vervolledigen via een aangetekende brief, binnen een termijn van 35 dagen na de verzending van de normale brief, voor 90% van de gevallen. Artikel 5. In 2014 en 2015 opvragen van de benodigde informatie om de aanvraag te identificeren binnen een termijn van 30 dagen, via een normale brief aan de betrokken partij, voor 90% van de gevallen. Artikel 6. lngeval van herinnering: in 2014 en 2015 opvragen van de benodigde informatie om de aanvraag te identificeren via een aangetekende brief, binnen een termijn van 35 dagen na de verzending van de normale brief, voor 90% van de gevallen. Artikel 7. Meedelen van de beslissing met betrekking tot de niet-identificeerbare aanvraag, binnen een termijn van 30 dagen na de verzending van de aangetekende brief, voor 90% van de gevallen voor de volledige duur van de overeenkomst. Afdeling 2. In het perspectief van de nieuwe doelstellingen 2014 inzake het meedelen van een beslissing binnen de 120 dagen, zal de gemiddelde oproepingstermijn sterk moeten worden verminderd. Oat houdt in dat er een maatregel dient te worden ingevoerd om de medische samenwerking te dynamiseren. In 2010 werden er kaderakkoorden afgesloten met verschillende ziekenhuisinstellingen voor de leenvoudige' technische onderzoeken. De versterking van deze maatregelen bedoeld om medische onderzoeken extern te Iaten uitvoeren in functie van de behoeften vormt een van de actiepistes voor De ervaring van de vorige overeenkomst heeft evenwel aangetoond dat het moeilijk is om de onderzoeken uit te besteden. Deze samenwerking vereist immers behoorlijk wat tijd inzake aanpassing en evaluatie om te beantwoorden aan de zeer bijzondere eisen van kwaliteitsvolle analyses waar de opdrachten van het FBZ om vragen. 12

15 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Voor deze nieuwe bestuursovereenkomst zal de doelstelling voor de behandeling van een aanvraag het FBZ ertoe aanzetten om segmenten in het traject van bepaalde pathologieen vast te leggen waarin een medisch besluit op stukken aanvaardbaar is. Artikel 8. De impact van de kaderakkoorden evalueren en de maatregel bedoeld om medische onderzoeken extern te Iaten uitvoeren in functie van de behoeften versterken in 2013, aanpassingsmaatregelen nemen indien nodig en er elk semester verslag van uitbrengen aan het Beheerscomite. Artikel 9. Richtlijnen vaststellen voor de besluitvorming op stukken in 2013 en waken over de naleving ervan in 2014 en in ArtikellO. In het geval van een externe expertise, een bindende termijn bepalen per pathologie of groep van pathologieen voor het ontvangen van de medische rapporten. Afdeling 3. Het beheer van de betalingen heeft betrekking op meerdere soorten betalingen en beslissingen. Het heeft natuurlijk betrekking op de betaling van de positieve beslissingen, maar eveneens op de betaling van de verschuldigde achterstallen, de terugbetaling van de gezondheidszorgen, de terugbetaling van de kosten ingevolge een overlijden en de terugvordering van de onterecht betaalde sommen. Volgens het Handvest moet de sociaal verzekerde de betaling binnen de 120 dagen, volgend op de betekening van de beslissing tot toekenning, verkrijgen. Zoals voor de vergoedingsopdracht, worden de doelstellingen opnieuw afgeleid volgens twee hoofdlijnen (de ene te vergelijken met de vorige bestuursovereenkomsten, de andere met de voorwaarden van het Handvest). Artikelll. Vanaf 2013, in 90% van de gevallen de eerste maandelijkse vergoeding betalen in de kalendermaand die volgt op de beslissing. 13

16 50838 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Artikel 12. Vanaf 2014, in 90% van de gevallen de achterstallige vergoedingen betalen binnen de 120 dagen die volgen op de betekening van de beslissing. Artikel13.. In 90% van de gevallen de gezondheidszorgen {remgeld) terugbetalen binnen de 90 dagen na ontvangst van de formulieren van de terugbetalingsaanvraag Artikel14. In 90% van de gevallen de kosten met betrekking tot een overlijden betalen binnen de kalendermaand die volgt op de ontvangst van de bewijzen van de onkosten. Artikel % van het totaalbedrag van de onterecht gestorte bedragen terugvorderen binnen de 365 dagen die volgen op de beslissing tot terugvordering van dit onterecht uitbetaalde bedrag. Afdeling 4. Voor een aantal dossiers is de moeilijkheidsgraad inzake het blootstellingsonderzoek of de medische diagnose dermate hoog dat ze onmogelijk binnen een korte tijdspanne kunnen worden afgewerkt. Zo niet dreigt de kwaliteit van de te nemen beslissing in gevaar te komen. Het FBZ zal er zich toe verbinden om het aantal dossiers waarvan de instructie een jaar overschrijdt, binnen een aanvaardbaar volume te houden. Naar analogie met de doelstellingen die betrekking hebben op de vergoedingsopdracht, worden de ziekten beroepsastma en het organisch psychosyndroom veroorzaakt door organische oplosmiddelen niet in aanmerking genomen wegens de bijzondere aard van het medisch onderzoek (cf. artikel 2). Artikel 16. Beperken van het aantal aanvragen dat reeds Ianger dan een jaar in instructie is tot een maximum van 500 dossiers. 14

17 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Afdeling 5. In het kader van de schadeloosstelling van bepaalde personeelsleden uit provinciale en plaatselijke overheidsdiensten, verzendt het FBZ een advies naar de betrokken overheidsdienst in de vorm van een voorontwerp van de beslissing. Dit voorontwerp bevat een voorbeeld van de manier waarop de ontwerpbeslissing kan worden opgemaakt en welke gegevens deze noodzakelijkerwijze moet bevatten. De betrokken overheidsdienst is op haar beurt verantwoordelijk voor de opmaak van de ontwerpbeslissing en de definitieve beslissing. Het FBZ zal zich ertoe verbinden dit voorontwerp binnen een redelijke termijn te verzenden, teneinde het antwerp van beslissing en de finale beslissing te versnellen. De doelstellingen met betrekking tot de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten werden niet opgenomen in de vorige bestuursovereenkomst. Omdat de basisopdrachten van het FBZ niet enkel betrekking hebben op de privesector wenst de instelling oak voor deze aanvragen een doelstelling te ontwikkelen en deze missie te valoriseren. Naar analogie met de privesector worden twee doelstellingen bepaald: een doelstelling gebaseerd op de criteria van de vorige bestuursovereenkomst en een doelstelling afgestemd op de voorwaarden van het Handvest van de Sociaal Verzekerde. Artikel17. In 2013 een voorontwerp van de beslissing meedelen binnen een termijn van 210 dagen, zonder aftrek van de wachttijden, voor 70% van de gevallen. Artikel 18. Vanaf 2014 een voorontwerp van de beslissing meedelen binnen een termijn van 120 dagen voor 40% van de dossiers, rekening houdend met de wachttijden. 15

18 50840 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Afdeling 6. De analyse van de geschillen van de laatste jaren toont aan dat de kwalificatie van de beroepsziekte en de graad van arbeidsongeschiktheid de twee belangrijkste oorzaken zijn voor geschillen voor de gerechtshoven en rechtbanken. De uitkomst van de betwistingen over de erkenning en de blootstelling is meestal gunstig voor het FBZ. De betwistingen over het percentage daarentegen monden meestal uit in negatieve resultaten voor het FBZ. Daarom overweegt het FBZ om vanaf 2013 na te denken over de vaststelling van de graad van ongeschiktheid en de bepaling van de socio-economische factoren. Artikel 19. Jaarlijks de analyse van de geschillen aan het Beheerscomite en de Wetenschappelijke Raad meedelen. Artikel 20. Vanaf 2013 nadenken over de bepaling van de graad van arbeidsongeschiktheid en het gebruik van nieuwe evaluatie-instrumenten met het oog op een harmonisering van de evaluatiesystemen in de sector van de ziekte- en invaliditeitsverzekering, de sector beroepsziekten en de sector arbeidsongevallen. 16

19 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD HOOFDSTUK 2. Uitvoering van de preventieopdracht Historisch gezien lag het accent voornamelijk op de individuele schadeloosstelling van de beroepsziekten. Vermits het begrip beroepsrisico inhoudt dat het risico inherent is aan het werk, blijft het oorzakelijk verband tussen de ziekte en het werk een voorwaarde sine qua non voor de erkenning van de beroepsziekte. Het FBZ is ervan overtuigd dat een preventieve logica gericht op de beroepsrisico's moet worden ingevoerd om de constante voortgang van de beroepsziekten af te remmen, een voortgang die vooral zichtbaar is in de pathologieen inzake hardhorigheid (A), het bewegingsapparaat (zenuwverlamming door druk (C), been- en gewrichtsaandoeningen van de bovenste ledematen veroorzaakt door mechanische trillingen (M), tendinitis (T) en trillingsarthrose (5)). Het FBZ kiester vandaag dus voor om de preventiemaatregelen te versterken, waardoor aan de wens van de regering tegemoet wordt gekomen om zich aan te passen aan de Europese strategie ter bevordering van de preventie. Het FBZ wenst dus de doelstellingen met betrekking tot de individuele en collectieve preventie van de voorgaande overeenkomsten te herhalen (terugbetaling van de kosten voor het gezondheidstoezicht op de studenten-stagiairs, terugbetaling van de vaccins, rugpijnpreventie en bevordering van de ergonomie op het werk, adviesverlening met betrekking tot de blootstelling aan het beroepsrisico op bepaalde werkplaatsen... ) en nieuwe acties te ontwikkelen waarbij wordt bijgedragen aan een duurzame preventiecultuur. Hieronder verstaat het FBZ het in aanmerking nemen van de evolutie van de aard van de beroepsrisico's (versnelling van voornamelijk technologische innovaties, ontwikkeling van nieuwe risicofactoren... ) om een continue en aangepaste opvolging te verzekeren van deze individuele en collectieve tussenkomsten. Afdeling 1. p_e b_ej!c!c!.ilc!.~ _p_rj!y~o!i~rna_aj:r~~~!j _ Ln.g:brii'!..e_n_ j!j _ ~~!J _ Y.I!Y.Y.t _v...fl_n d_u_u.j1!!1jl.!!..p!~'!.~iltl~ Wanneer de werkgever voor de uitoefening van het gezondheidstoezicht op de stagiairs een beroep doet op de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer van de Externe dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk (EDPBW) van de onderwijsinstelling, komt het FBZ onder bepaalde voorwaarden tegemoet in de kosten van de gezondheidsbeoordeling die voor rekening zijn van de werkgever. 17

20 50842 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Artikel 21. In 95% van de gevallen een terugbetaling van de kosten van het gezondheidstoezicht op de studenten-stagiairs binnen een termijn van 30 dagen na ontvangst van de elektronische factuur verstuurd door de externe preventiedienst. Risico: Technologisch risico, met name tijdens de migraties van besturingssystemen (elektronische handtekening) Aan het FBZ werd de opdracht toebedeeld inzake een voortgezet gezondheidstoezicht van werknemers die beroepshalve werden blootgesteld aan bepaalde agentia. Het toezicht kan enkel uitgevoerd worden indien er een grate waarschijnlijkheid bestaat dat dit toezicht een meerwaarde (in termen van overlevingskansen, levenskwaliteit, enz.) oplevert voor de slachtoffers. De Wetenschappelijke Raad van het FBZ heeft geoordeeld dat dit scenario perfect van toepassing is op de sinonasale kanker veroorzaakt door houtstof bij ex-houtbewerkers. Omwille van deze reden heeft het FBZ eind 2012 in samenwerking met de betrokken partijen een pilootproject gelanceerd. Werknemers die na hun pensionering genieten van het programma voortgezet gezondheidstoezicht, worden door het FBZ aangezet om een NKO-arts te raadplegen indien ze symptomen tonen die kunnen wijzen op de aanwezigheid van een adenocarcinoom van de neusbijholten en tumoren specifiek bij blootstelling aan houtstof. De arts-specialist zal in dit geval een rapport met zijn bevindingen naar het FBZ sturen. Bij ontvangst van het rapport zal het FBZ de honoraria van de arts betalen. Het FBZ verbindt zich ertoe deze betalingen uit te voeren binnen een termijn van 30 dagen voor 90% van de gevallen. Na de beeindiging van deze bestuursovereenkomst, wenst de instelling het pilootproject te evalueren. Om de meerwaarde van het toezicht voor de slachtoffers te kunnen beoordelen, zal het FBZ een analyse uitvoeren van de resultaten van het pilootproject. Deze analyse zal uitgevoerd worden in 2015 wanneer het project voldoende geevolueerd zal zijn om voldoende significante conclusies te kunnen trekken. Het FBZ acht dat een voldoende representatieve meting van de doeltreffendheid van het project slechts mogelijk zal zijn na

35968 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

35968 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 35968 MONITEUR BELGE 07.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD CHAPITRE V. Dispositions abrogatoires et finales Art. 15. Dans la deuxième colonne de l annexe 3 PJPol, les mots «Inspecteur général et Inspecteur général

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 39283 Bijlage bij Ons koninklijk besluit van 5 augustus 2006 houdende uitvoering van artikel 4, 3, van het koninklijk besluit van 28 december 2005 tot overname van de pensioenverplichtingen van het gemeentelijk

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 Gratis tel. nummer : 0800-98 809. 104 pages/bladzijden. www.staatsblad.

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 Gratis tel. nummer : 0800-98 809. 104 pages/bladzijden. www.staatsblad. MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiés par les articles 4 à 8 de la loi portant des dispositions diverses du 20

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST PERSONEEL EN ORGANISATIE SERVICE PUBLIC FEDERAL PERSONNEL ET ORGANISATION

FEDERALE OVERHEIDSDIENST PERSONEEL EN ORGANISATIE SERVICE PUBLIC FEDERAL PERSONNEL ET ORGANISATION ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIE SERVICE PUBLIC FEDERAL PERSONNEL ET ORGANISATION FEDERALE OVERHEIDSDIENST PERSONEEL EN ORGANISATIE Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux du 16 novembre 2006 relatif

Nadere informatie

61190 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

61190 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 61190 BELGISCH STAATSBLAD 12.09.2016 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE [C 2016/11363] 1 SEPTEMBER 2016. Koninklijk besluit tot goedkeuring van het zesde beheerscontract

Nadere informatie

ALBERT ALBERT BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER

ALBERT ALBERT BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER BELGISCH STAATSBLAD 09.05.2012 MONITEUR BELGE 27295 FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER N. 2012 1310 [C 2012/14127] 22 APRIL 2012. Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD 36987 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2013/03172] 29 MAI 2013. Arrêté royal portant approbation du règlement du 12 février 2013 de l Autorité des services

Nadere informatie

61190 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

61190 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 61190 BELGISCH STAATSBLAD 12.09.2016 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE [C 2016/11363] 1 SEPTEMBER 2016. Koninklijk besluit tot goedkeuring van het zesde beheerscontract

Nadere informatie

RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING. Dienst Geneeskundige Verzorging NATIONALE COMMISSIE ARTSEN ZIEKENFONDSEN

RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING. Dienst Geneeskundige Verzorging NATIONALE COMMISSIE ARTSEN ZIEKENFONDSEN RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING Openbare instelling opgericht bij de wet van 9 augustus 1963 Tervurenlaan 211-1150 Brussel Dienst Geneeskundige Verzorging NATIONALE COMMISSIE ARTSEN

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE [C - 2005/09451] N. 2005 1425 31 MEI 2005. Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 juni 2003 op de openbaarmaking van akten en stukken van verenigingen

Nadere informatie

KONINKLIJK BESLUIT VAN 11 MEI 2007

KONINKLIJK BESLUIT VAN 11 MEI 2007 KONINKLIJK BESLUIT VAN 11 MEI 2007 ter uitvoering van hoofdstuk VI, van titel IV, van de programmawet (I) van 27 december 2006 tot oprichting van een Schadeloosstellingfonds voor asbestslachtoffers (B.S.

Nadere informatie

PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006. (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels

PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006. (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006 (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels Aangevuld, gewijzigd of aangepast door: - de wet van 21 december 2007 houdende diverse bepalingen (I) (B.S. 31 december

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 14.09.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE. Art. 2. Entrent en vigueur le 1 er janvier 2007 :

BELGISCH STAATSBLAD 14.09.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE. Art. 2. Entrent en vigueur le 1 er janvier 2007 : 46851 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE N. 2006 3572 [C 2006/09648] 1 SEPTEMBER 2006. Koninklijk besluit tot vaststelling van de vorm, de inhoud, de bijlagen en de nadere regels voor de neerlegging van

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS 13102 BELGISCH STAATSBLAD 28.03.2002 Ed. 2 MONITEUR BELGE WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN N. 2002 1113 [C 2002/11054]

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 02.09.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE. Art. 8. Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er septembre 2014.

BELGISCH STAATSBLAD 02.09.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE. Art. 8. Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er septembre 2014. 65377 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE [C 2014/09461] 31 AUGUSTUS 2014. Koninklijk besluit tot vaststelling van de inhoud en de vorm van modellen van verslagen, van vereenvoudigde boekhouding en van verzoekschrift

Nadere informatie

PHILIPPE FILIP BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

PHILIPPE FILIP BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 35815 FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN [C 2014/03161] 25 APRIL 2014. Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake vennootschapsbelasting voor het aanslagjaar 2014

Nadere informatie

Doc. TGR 2014-PL-90 Brussel, 5 februari 2014

Doc. TGR 2014-PL-90 Brussel, 5 februari 2014 RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE-EN INVALIDITEITSVERZEKERING Openbare instellling opgericht bij de wet van 9 augustus 1963 Tervurenlaan 211-1150 Brussel Dienst Geneeskundige Verzorging TECHNISCHE GENEESKUNDIGE

Nadere informatie

65372 BELGISCH STAATSBLAD 02.09.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE

65372 BELGISCH STAATSBLAD 02.09.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE 65372 BELGISCH STAATSBLAD 02.09.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE Het beginindexcijfer is dat van de maand augustus van het jaar gedurende hetwelk het tarief is vastgesteld. Het nieuwe indexcijfer is dat van de

Nadere informatie

64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE

64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE 64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID N. 2010 3685 [C 2010/22451] F. 2010 3685 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2010/22451] 15 OKTOBER

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD 103249 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2013/22606] 21 DECEMBRE 2013. Arrêté royal modifiant l arrêté royal du 18 mars 1971 instituant un régime

Nadere informatie

Formeel advies van de Planningscommissie Medisch aanbod. Avis formel de la Commission de planification de l offre médicale

Formeel advies van de Planningscommissie Medisch aanbod. Avis formel de la Commission de planification de l offre médicale Avis formel de la Commission de planification de l offre médicale Conformément à l article 35novies, de l'arrêté royal n 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions de santé et à l arrêté

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : Gratis tel. nummer : N. 351 INHOUD SOMMAIRE. 144 bladzijden/pages

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : Gratis tel. nummer : N. 351 INHOUD SOMMAIRE. 144 bladzijden/pages BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

53438 MONITEUR BELGE 12.12.2005 BELGISCH STAATSBLAD

53438 MONITEUR BELGE 12.12.2005 BELGISCH STAATSBLAD 53438 MONITEUR BELGE 12.12.2005 BELGISCH STAATSBLAD Vu pour être annexé à Notre arrêté du 6 décembre 2005 modifiant l arrêté royal du 19 avril 1999 fixant les éléments de la déclaration d accident à communiquer

Nadere informatie

76142 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

76142 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 76142 MONITEUR BELGE 18.12.2015 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD Art. 2. Al annexe II du même arrêté, tel qu il a été modifié à ce jour, est apportée la modification suivante : le point IV.25 est inséré, rédigé

Nadere informatie

MONITEUR BELGE Ed. 3 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE Ed. 3 BELGISCH STAATSBLAD 30611 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2015/03204] 26 MAI 2015. Arrêté royal déterminant le modèle de la formule de déclaration en matière d impôt des sociétés pour l exercice d imposition 2015 (1) PHILIPPE,

Nadere informatie

ALBERT ALBERT. BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE MINISTERIE VAN FINANCIEN MINISTERE DES FINANCES

ALBERT ALBERT. BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE MINISTERIE VAN FINANCIEN MINISTERE DES FINANCES 10833 N. 2000 864 MINISTERIE VAN FINANCIEN [C 2000/03174] F. 2000 864 MINISTERE DES FINANCES [C 2000/03174] 24 MAART 2000. Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van deel 2 van het aangifteformulier

Nadere informatie

24 APRIL Koninklijk besluit tot wijziging van diverse bepalingen inzake welzijn op het werk (1)

24 APRIL Koninklijk besluit tot wijziging van diverse bepalingen inzake welzijn op het werk (1) NL FR einde eerste woord laatste woord Publicatie : 2014-05-23 FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG 24 APRIL 2014. - Koninklijk besluit tot wijziging van diverse bepalingen

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 25.09.2015 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 25.09.2015 BELGISCH STAATSBLAD 60077 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2015/03324] 18 SEPTEMBRE 2015. Arrêté royal déterminant les modèles des formules de déclaration en matière de cotisations spéciales visées à l article 541 du Code

Nadere informatie

46434 MONITEUR BELGE 17.07.2015 BELGISCH STAATSBLAD

46434 MONITEUR BELGE 17.07.2015 BELGISCH STAATSBLAD 46434 MONITEUR BELGE 17.07.2015 BELGISCH STAATSBLAD SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2015/22259] 9 JUILLET 2015. Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l arrêté royal du 21 décembre 2001

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 23.07.2015 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 23.07.2015 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 47225 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2015/03212] 15 JUILLET 2015. Arrêté ministériel portant exécution des articles 7, 4, et 53, 1 er,3, c) et d), del arrêté royal du 28 juin 2015, concernant la taxation

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 46905 FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER N. 2008 3024 [C 2008/14275] 5 SEPTEMBER 2008. Ministerieel besluit tot bepaling van de modellen van de documenten bedoeld in het koninklijk besluit

Nadere informatie

MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 09.07.2015 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 45477 TRADUCTION AUTORITE FLAMANDE [C 2015/35854] 19 JUIN 2015. Arrêté du Gouvernement flamand portant approbation du cadre de l évaluation institutionnelle

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 04.06.2014 MONITEUR BELGE 42651 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID [C 2014/22260] 14 MEI 2014. Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen van de inlichtingenformulieren

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 18.08.2009 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 18.08.2009 BELGISCH STAATSBLAD 54569 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE F. 2009 2847 [C 2009/22382] FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID N. 2009 2847 [C 2009/22382] 31 JUILLET 2009. Règlement modifiant le règlement du 28

Nadere informatie

47990 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

47990 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 47990 BELGISCH STAATSBLAD 28.07.2010 MONITEUR BELGE N. 2010 2505 VLAAMSE OVERHEID [C 2010/35507] 11 JUNI 2010. Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs

Nadere informatie

43900 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

43900 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 43900 BELGISCH STAATSBLAD 13.07.2016 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID [C 2016/22272] SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2016/22272] 20 JUNI 2016. Verordening tot wijziging

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 21.10.2016 Ed. 2 MONITEUR BELGE 71309 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID [C 2016/22418] SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2016/22418] 13 OKTOBER 2016. Ministerieel

Nadere informatie

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN 23178 MONITEUR BELGE 16.04.2013 BELGISCH STAATSBLAD LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR [C 2012/00569] 10 JUILLET 2012.

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 21.02.2012 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 21.02.2012 MONITEUR BELGE 11971 Art. 15. De Minister aan wie de bevoegdheid voor Energie toegewezen is, wordt belast met de uitvoering van dit besluit. Art. 15. Le Ministre qui a l Energie dans ses attributions est chargé de l

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 64559 Art. 20. Elk bedrog dat wordt gepleegd om een lot uitgekeerd te krijgen, in het bijzonder elke valsheid in geschrifte of elk gebruik ervan, geeft aanleiding tot een klacht bij het parket. Art. 21.

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS 31596 BELGISCH STAATSBLAD 19.06.2008 MONITEUR BELGE WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN N. 2008 2018 [C 2008/03283]

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 28.07.2010 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 28.07.2010 MONITEUR BELGE 48001 N. 2010 2506 VLAAMSE OVERHEID [C 2010/35508] 11 JUNI 2010. Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 betreffende de modulaire structuur

Nadere informatie

19612 MONITEUR BELGE 30.03.2015 BELGISCH STAATSBLAD

19612 MONITEUR BELGE 30.03.2015 BELGISCH STAATSBLAD 19612 MONITEUR BELGE 30.03.2015 BELGISCH STAATSBLAD SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2015/22079] 16 MARS 2015. Règlement modifiantlerèglement du 28 juillet 2003 portant exécution de l article

Nadere informatie

einde Publicatie : 2009-02-06 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

einde Publicatie : 2009-02-06 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID einde Publicatie : 2009-02-06 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID 21 JANUARI 2009. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 36 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige

Nadere informatie

SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN N. 2010 415 [C 2010/00012] 25 JANUARI 2010. Ministerieel besluit betreffende de hondengeleiderskledij van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 30599 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID [C 2016/22190] SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2016/22190] 22 JUNI 2015. Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering

Nadere informatie

HOOFDSTUK I.- Definities. Artikel 1.- Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:

HOOFDSTUK I.- Definities. Artikel 1.- Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder: Koninklijk besluit van 30 januari 2003 tot vaststelling van de criteria, de voorwaarden en de nadere regels voor de toekenning van de toelage tot ondersteuning van acties die betrekking hebben op de bevordering

Nadere informatie

SCSZ/04/85. Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van 24 mei 2004; Gelet op het verslag van de heer Michel Parisse.

SCSZ/04/85. Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van 24 mei 2004; Gelet op het verslag van de heer Michel Parisse. SCSZ/04/85 BERAADSLAGING NR 04/024 VAN 6 JULI 2004 M.B.T. DE MEDEDELING VAN SOCIALE GEGEVENS VAN PERSOONLIJKE AARD DOOR DE VERZEKERINGSINSTELLINGEN AAN DE SOCIALEVERZEKERINGSFONDSEN VOOR ZELFSTANDIGEN,

Nadere informatie

BESTUURSOVEREENKOMST VOOR DE PERIODE 2010-2012 TUSSEN DE BELGISCHE STAAT EN HET FONDS VOOR DE BEROEPSZIEKTEN

BESTUURSOVEREENKOMST VOOR DE PERIODE 2010-2012 TUSSEN DE BELGISCHE STAAT EN HET FONDS VOOR DE BEROEPSZIEKTEN BESTUURSOVEREENKOMST VOOR DE PERIODE 2010-2012 TUSSEN DE BELGISCHE STAAT EN HET FONDS VOOR DE BEROEPSZIEKTEN The greatest danger for most of us is not that our aim is too high and we miss it, but that

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 64359 FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG N. 2004 3391 (2004 2305) [2004/202310] 12 MEI 2004. Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve

Nadere informatie

BERAADSLAGING NR 04/009 VAN 6 APRIL 2004 M.B.T

BERAADSLAGING NR 04/009 VAN 6 APRIL 2004 M.B.T SCSZ/04/49 BERAADSLAGING NR 04/009 VAN 6 APRIL 2004 M.B.T. DE UITWISSELING VAN SOCIALE GEGEVENS VAN PERSOONLIJKE AARD TUSSEN HET FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN EN DE VERZEKERINGSINSTELLINGEN MET HET OOG

Nadere informatie

49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE

49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE 49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE Art. 3. Artikel 15 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : «Art. 15. De subsidies die ten bate van het Nationaal Geografisch Instituut zijn

Nadere informatie

KB Verzwaarde risico s. Gewijzigd door :

KB Verzwaarde risico s. Gewijzigd door : Koninklijk besluit van 23.12.2008 tot uitvoering van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 in verband met de onevenredig verzwaarde risico's (BS van 30.12.2008) Gewijzigd door : KB 25.11.2015 BS 27.11.2015

Nadere informatie

HET BIJZONDER SOLIDARITEITSFONDS

HET BIJZONDER SOLIDARITEITSFONDS HET BIJZONDER SOLIDARITEITSFONDS Viviane Gendreike Anne-Marie Van Campenhout 11 december 2007 1 PROGRAMMA 1. Het Bijzonder Solidariteitsfonds (BSF): wat, voor wie? 2. In welke gevallen kunt u een beroep

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van beoefenaars van paramedische beroepen

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van beoefenaars van paramedische beroepen Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van beoefenaars van paramedische beroepen DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, gewijzigd

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS 9472 BELGISCH STAATSBLAD 05.02.2014 MONITEUR BELGE WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE

Nadere informatie

Publicatie KB omtrent zorgkundige

Publicatie KB omtrent zorgkundige Publicatie KB omtrent zorgkundige Op 3 februari 2006 verscheen in het Staatsblad het KB van 12 januari 2006 omtrent de verpleegkundige activiteiten die zorgkundigen mogen uitvoeren en de voorwaarden waaronder

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 26 september 2017

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 26 september 2017 A D V I E S Nr. 2.051 ------------------------------ Zitting van dinsdag 26 september 2017 ---------------------------------------------------- Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van een aantal

Nadere informatie

40816 MONITEUR BELGE 29.10.1999 BELGISCH STAATSBLAD

40816 MONITEUR BELGE 29.10.1999 BELGISCH STAATSBLAD 40816 MONITEUR BELGE 29.10.1999 BELGISCH STAATSBLAD MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES F. 99 3542 [99/11342] 30 SEPTEMBRE 1999. Arrêté ministériel modifiant l arrêté royal du 30 décembre 1993 prescrivant

Nadere informatie

RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING. Dienst Geneeskundige Verzorging TECHNISCHE GENEESKUNDIGE RAAD

RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING. Dienst Geneeskundige Verzorging TECHNISCHE GENEESKUNDIGE RAAD RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING Openbare instelling opgericht bij de wet van 9 augustus 1963 Tervurenlaan 211-1150 Brussel Dienst Geneeskundige Verzorging TECHNISCHE GENEESKUNDIGE

Nadere informatie

ALBERT ALBERT BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Percentage betrekkingen toe te wijzen. Pourcentage d emplois à attribuer

ALBERT ALBERT BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Percentage betrekkingen toe te wijzen. Pourcentage d emplois à attribuer BELGISCH STAATSBLAD 23.08.2012 MONITEUR BELGE 49465 Trappen van de hiërarchie Degrés delahiérarchie aan het Nederlands Kader au Cadre néerlandais Percentage betrekkingen toe te wijzen Pourcentage d emplois

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN MONITEUR BELGE 04.10.2013 BELGISCH STAATSBLAD 69459 GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van 6 september 2004;

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van 6 september 2004; SCSZ/04/105 BERAADSLAGING NR 04/034 VAN 5 OKTOBER 2004 M.B.T. DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE KRUISPUNTBANK VAN DE SOCIALE ZEKERHEID AAN HET FOREM MET HET OOG OP DE EVALUATIE VAN HET PLAN FORMATION-INSERTION

Nadere informatie

13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE

13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE 13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST WETENSCHAPSBELEID N. 2004 842 [C 2004/21028] 13 FEBRUARI 2004. Ministerieel besluit tot vastlegging

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID 17 MEI 2012 Koninklijk besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 24 oktober 2002 tot vaststelling van de procedures, termijnen

Nadere informatie

MINISTERE DES FINANCES MINISTERIE VAN FINANCIEN

MINISTERE DES FINANCES MINISTERIE VAN FINANCIEN MINISTERIE VAN FINANCIEN N. 2002 1081 [C 2002/03145] 14 MAART 2002. Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van deel 2 van het aangifteformulier inzake personenbelasting voor het aanslagjaar 2002

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 30 mei 1997 houdende de versterking van de doeltreffendheid van de instrumenten voor financiële steun aan de export

Koninklijk besluit van 30 mei 1997 houdende de versterking van de doeltreffendheid van de instrumenten voor financiële steun aan de export Koninklijk besluit van 30 mei 1997 houdende de versterking van de doeltreffendheid van de instrumenten voor financiële steun aan de export Koninklijk besluit houdende de versterking van de doeltreffendheid

Nadere informatie

ADVIES Nr. 12 / 2004 van 21 oktober 2004

ADVIES Nr. 12 / 2004 van 21 oktober 2004 KONINKRIJK BELGIE Brussel, Adres : Hallepoortlaan 5-8, B-1060 Brussel Tel. : +32(0)2/542.72.00 E-mail : commission@privacy.fgov.be Fax.: : +32(0)2/542.72.12 http://www.privacy.fgov.be/ COMMISSIE VOOR DE

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.489 ------------------------------- Zitting van maandag 19 juli 2004 -----------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.489 ------------------------------- Zitting van maandag 19 juli 2004 ----------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.489 ------------------------------- Zitting van maandag 19 juli 2004 ----------------------------------------- Fondsen voor bestaanszekerheid - neerlegging van jaarrekeningen, jaarverslagen

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 09.08.2013 BELGISCH STAATSBLAD SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2013/22317]

MONITEUR BELGE 09.08.2013 BELGISCH STAATSBLAD SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2013/22317] MONITEUR BELGE 09.08.2013 BELGISCH STAATSBLAD 50627 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2013/22317] FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID [C 2013/22317] 21 MAI 2013. Arrêté royal portant approbation

Nadere informatie

HET FONDS MEDISCHE ONGEVALLEN. Jo DE COCK Administrateur-generaal RIZIV KVK 18 juni 2013

HET FONDS MEDISCHE ONGEVALLEN. Jo DE COCK Administrateur-generaal RIZIV KVK 18 juni 2013 HET FONDS MEDISCHE ONGEVALLEN Jo DE COCK Administrateur-generaal RIZIV KVK 18 juni 2013 OVERZICHT Wanneer werd het Fonds opgericht? Waarom werd het Fonds opgericht? Huidige situatie Bijzonderheden en doelstellingen

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 05.08.2010 MONITEUR BELGE 50359 VLAAMSE OVERHEID N. 2010 2633 [C 2010/35519] 11 JUNI 2010. Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» SCSZ/07/162 BERAADSLAGING NR. 07/059 VAN 6 NOVEMBER 2007 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

koninklijk besluit van 20 september 1998, wordt vervangen als volgt : «Artikel 1. De regeling ingesteld bij de wet van 3 juli 1967 betreffende de

koninklijk besluit van 20 september 1998, wordt vervangen als volgt : «Artikel 1. De regeling ingesteld bij de wet van 3 juli 1967 betreffende de JUNI 2007. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 januari 1969 betreffende de schadevergoeding ten gunste van personeelsleden van de overheidssector, voor arbeidsongevallen

Nadere informatie

Programma inzake secundaire preventie van de lage rugpijn

Programma inzake secundaire preventie van de lage rugpijn Programma inzake secundaire preventie van de lage rugpijn Laetitia Legrain, attaché Fonds voor de beroepsziekten Brussel, 22 oktober 2007 Inhoudsopgave Voorstelling van de opdrachten van het FBZ Evolutie

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 01.06.2012 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 01.06.2012 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 01.06.2012 MONITEUR BELGE 31353 Vu pour être annexé àl arrêté ministériel du 23 mai 2012 modifiant l arrêté ministériel du 17 décembre 1998 déterminant les documents comptables à tenir

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer,

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, KONINKRIJK BELGIE 1000 Brussel, Zetel : Ministerie van Justitie Poelaertplein 3 Tel. : 02/504.66.21 tot 23 Fax : 02/504.70.00 COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER O. ref. : 10

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid" SCSZ/14/102 BERAADSLAGING NR. 14/054 VAN 1 JULI 2014 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS MET

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» SCSZ/08/010 BERAADSLAGING NR. 08/006 VAN 5 FEBRUARI 2008 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/10/027 BERAADSLAGING NR 10/015 VAN 2 MAART 2010 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

30548 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

30548 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 30548 MONITEUR BELGE 16.04.2009 BELGISCH STAATSBLAD F. 2009 1369 SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT [C 2009/24134] 8 AVRIL 2009. Arrêté ministériel

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Kalmthout Heuvel 39 2920 Kalmthout Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI KALMTHOUT/RMIB-STOF/2015 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag ingediend door de RKW bij brieven van 28 februari 1995 en 15 juni 1995;

Gelet op de aanvraag ingediend door de RKW bij brieven van 28 februari 1995 en 15 juni 1995; TC/95/24 BERAADSLAGING Nr. 95/48 VAN 12 SEPTEMBER 1995 BETREFFENDE EEN AANVRAAG VAN DE RIJKSDIENST VOOR KINDERBIJSLAG VOOR WERKNEMERS (RKW) TOT MACHTIGING, ALSOOK VOOR ALLE KINDERBIJSLAGFONDSEN, VOOR HET

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid» SCSZG/11/134 BERAADSLAGING NR 11/088 VAN 18 OKTOBER 2011 MET BETREKKING TOT DE NOTA BETREFFENDE DE ELEKTRONISCHE BEWIJSMIDDELEN

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» SCSZ/09/028 BERAADSLAGING NR 07/059 VAN 6 NOVEMBER 2007, GEWIJZIGD OP 7 APRIL 2009, MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 24 juni 2005; A. SITUERING, ONDERWERP EN RECHTVAARDIGING VAN DE AANVRAAG

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 24 juni 2005; A. SITUERING, ONDERWERP EN RECHTVAARDIGING VAN DE AANVRAAG SCSZ/05/97 1 BERAADSLAGING NR. 05/034 VAN 19 JULI 2005 M.B.T. DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS BETREFFENDE BUITENLANDSE VERZEKERDEN, DOOR DE VERZEKERINGSINSTELLINGEN AAN HET VLAAMS ZORGFONDS, MET HET

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN MONITEUR BELGE 15.02.2005 BELGISCH STAATSBLAD 5095 Art. 7. Dans l article 24 de l annexe au même arrêté royal, les mots «les lois coordonnées sur les sociétés commerciales» sont remplacés par les mots

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de FOD Sociale Zekerheid van 11 april 2005; Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 27 juni 2005;

Gelet op de aanvraag van de FOD Sociale Zekerheid van 11 april 2005; Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 27 juni 2005; SCSZ/05/99 1 BERAADSLAGING NR. 05/035 VAN 19 JULI 2005 M.B.T. DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID (DIRECTIE-GENERAAL PERSONEN MET EEN HANDICAP ) AAN DE

Nadere informatie

36152 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

36152 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 36152 BELGISCH STAATSBLAD 14.06.2016 MONITEUR BELGE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST [C 2016/31426] 2 JUNI 2016. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van de prijzen voor het

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/11/142 BERAADSLAGING NR 11/092 VAN 6 DECEMBER 2011 MET BETREKKING TOT DE ONDERLINGE UITWISSELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/11/035 BERAADSLAGING NR 11/026 VAN 5 APRIL 2011 MET BETREKKING TOT DE RAADPLEGING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID 16 MAART 2006 Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen

Nadere informatie

J U S T E L - Geconsolideerde wetgeving Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef Verslag aan de Koning. Inhoudstafel

J U S T E L - Geconsolideerde wetgeving Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef Verslag aan de Koning. Inhoudstafel J U S T E L - Geconsolideerde wetgeving Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef Verslag aan de Koning Inhoudstafel Franstalige versie Raad van State belgiëlex. be - Kruispuntbank Wetgeving Titel 17 JANUARI

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr Zitting van dinsdag 27 november 2001

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr Zitting van dinsdag 27 november 2001 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 80 ------------------------------------------------------------------- Zitting van dinsdag 27 november 2001 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST TOT INVOERING VAN EEN RECHT

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van MESEN Markt 1 8957 Mesen Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI MESEN/RMID-SCP/2017 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte Voorzitter, Hierbij

Nadere informatie

De programmawet (I) van 27 december 2006, art. 113 tot en met 133

De programmawet (I) van 27 december 2006, art. 113 tot en met 133 Verschenen in het Belgisch Staatsblad van 28 december 2006 De programmawet (I) van 27 december 2006, art. 113 tot en met 133 HOOFDSTUK VI. Schadeloosstellingfonds voor asbestslachtoffers Afdeling 1. Opdracht

Nadere informatie

Fonds voor de Beroepsziekten

Fonds voor de Beroepsziekten Fonds voor de Beroepsziekten Vergoedingstermijnen Verslag van het Rekenhof aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers Brussel, augustus 2012 Fonds voor de beroepsziekten Vergoedingstermijnen Verslag goedgekeurd

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 43865 VLAAMSE OVERHEID Leefmilieu, Natuur en Energie N. 2010 2250 [C 2010/35427] 7 JUNI 2010. Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 april 2007 betreffende de vastlegging

Nadere informatie

Fonds voor de medische ongevallen

Fonds voor de medische ongevallen Fonds voor de medische ongevallen 1 Fonds voor de medische ongevallen Opdrachten Toepassingsgebied Vergoedingsvoorwaarden Raad van bestuur 2 Fonds voor de medische ongevallen Opdrachten 3 Opdrachten van

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID N. 2007 2147 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID [C 2007/22862] 11 MEI 2007. Koninklijk besluit ter uitvoering van hoofdstuk VI, van titel IV, van de programmawet (I) van 27 december 2006 tot oprichting

Nadere informatie