JAARVERSLAG RAPPORT ANNUEL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG RAPPORT ANNUEL"

Transcriptie

1 2010 JAARVERSLAG RAPPORT ANNUEL

2 jaarverslag 2010 Rapport annuel J. Bordetlaan Brussel Avenue J. Bordet Bruxelles T F

3 I n h o u d C o n t e n u Historiek Histoire 5 Woord van de voorzitter Mot du président 9 Langetermijnverhuur Location à long terme 12 Renta-leden langetermijnverhuur Membres Renta location à long terme 21 Kortetermijnverhuur Location à court terme 24 Renta-leden Kortetermijnverhuur Membres Renta Location à court terme 30 Werkgroep Bedrijfsvoertuigen Groupe de Travail véhicules utilitaires 32 Renta deelnemers KMO Kortetermijnverhuur Renta participants PME Location à court terme 36 Renta projects Renta projects 38 Renta normen Normes Renta 40 3

4

5 h I s t o r I e k h I s to I r e Kroniek van een actieve geschiedenis De verhuring van auto s ontstaat in Frankrijk in het begin van de twintigste eeuw. Het duurt nog jaren voor het fenomeen ook overwaait naar België. In de jaren 50 zijn een paar kleinere verhuurbedrijven actief, die hun auto s vooral verhuren aan kolonialen, die een vervoermiddel nodig hebben tijdens hun korte verblijf in ons land. Het zijn vooral tweedehandshandelaars die zich met de verhuring bezighouden en het wagenpark bestaat in die tijden dan ook uit oude voertuigen, die de laatste kilometers van hun carrière op deze manier volmaken. een aantal verhuurbedrijven, die zelf alsmaar professioneler beginnen werken, verenigen zich in 1957 om een professionele organisatie op te richten. ulabel (union professionnelle des loueurs de voitures sans Chauffeur de Belgique) krijgt een speciaal statuut van de raad van state. ulabel wil alle verhuurders van België verenigen en de leden een erecode laten onderschrijven, waaraan ze zich te allen tijde moesten houden. De komst van een aantal grote verhuurders in de markt zorgt in de volgende jaren voor de creatie van talloze jobs en een verdere professionalisering van het beroep. Het vertrouwen van de klant stijgt hierdoor alleen maar, waardoor het huren van een auto als het ware een banaal feit wordt. Chronique d une activité si la location de voitures existe en France depuis le début du vingtième siècle, il faudra attendre encore des années avant que le phénomène apparaisse en Belgique. Dans les années 50, on observe bien quelques petites sociétés de location, surtout destinée aux coloniaux qui ont besoin d un mode de locomotion pendant leurs brefs séjours dans notre pays. Ce sont surtout les garagistes d occasion qui traitent cette activité et le parc de véhicules est souvent constitué de vieux modèles, qui vivent ainsi les derniers kilomètres de leur carrière. Certain nombre de sociétés de location, de plus en plus professionnelles, se réunissent pour créer un organisme professionnel. : ulabel. le conseil d état accorde à l ulabel (union professionnelle des loueurs de voitures sans Chauffeur de Belgique) un statut spécial. l ulabel veut réunir tous les loueurs de Belgique et faire signer à ses membres un code d honneur auquel ils doivent se tenir en tous temps. les années suivantes, l arrivée sur le marché d un certain nombre de gros loueurs génère de nombreux emplois et entraîne la professionnalisation du métier. voilà qui donne confiance au client et qui banalise la location de voitures. Nood aan specialisatie De noden van de bedrijven en de particulieren lopen al snel uit elkaar. ook al omdat het vervoer van goederen aan steeds strengere eisen onderhevig wordt. vandaar dat speciaal voor de verhuring van bedrijfsvoertuigen in 1974 een syndicale kamer wordt opgericht (de CslvI). Bovendien ontstaat bij de bedrijven een steeds grotere vraag naar auto- en vrachtwagenhuurformules van langere termijn, omdat zij hun middelen liever aan hun kernactiviteiten besteden dan hun geld te immobiliseren in een wagenpark. om gepast aan deze nieuwe economische realiteit te kunnen voldoen, wordt in 1984 de syndicale Kamer van de verhuurders van voertuigen op langetermijn (de ClTK) opgericht. Une spécialisation bien nécessaire Bien vite, les desiderata des entreprises et des particuliers divergent, d autant que le transport de biens est soumis à des exigences de plus en plus sévères. D où la création en 1974 d une chambre syndicale (CslvI), spécialement consacrée à la location de voitures de société et de véhicules utilitaires. les entreprises sont en outre de plus en plus demandeuses de formules de location à long terme de voitures et de camions, préférant consacrer leurs moyens à leurs activités principales plutôt qu immobiliser leur argent dans un parc de véhicules. pour répondre correctement à cette nouvelle réalité économique, la Chambre syndicale des loueurs de véhicules à long Terme (ClTK) est créée en Specialisten onder één dak Het naast elkaar bestaan van drie verschillende professionele organisaties voor verhuurbedrijven is echter niet bepaald praktisch. vandaar dat onder leiding Tous les spécialistes sous un seul toit pourtant, la coexistence de trois organismes professionnels différents n est pas vraiment pratique. sous la direction du président de la CslvI, l ulabel 5

6 H i s t o r i e k H i s to i r e van CSLVI-voorzitter in 1987 ULABEL en CSLVI fuseren en de UBELVA oprichten Drie jaar later treedt ook de CLTK toe tot UBELVA en wordt de organisatie omgevormd tot de BBVV, de Belgische Beroepsvereniging van Voertuigverhuurders. Deze organisatie wordt geleid door een beheerraad met daarin een voorzitter, drie vice-voorzitters, een secretaris-generaal en een penningmeester. Iedere vice-voorzitter is verantwoordelijk voor een welbepaalde sector, hetzij de personenwagenverhuring op langetermijn, de personenwagenverhuring op kortetermijn en de verhuring op korte- en langetermijn van bedrijfsvoertuigen. De beheerraad zal om de drie jaar herverkozen worden. Meer professionalisme, ook in communicatie Om de efficiënte werking van de organisatie veilig te stellen, beslist zijn voorzitter in 2001 de BBVV een Algemeen Secretaris in dienst te nemen. De voorkeur gaat hierbij uit naar iemand met voldoende ervaring in de automobielsector. Na de aanwerving van de Algemene Secretaris besluit de RVB van de vereniging om zijn roepnaam BBVV te veranderen in Renta wat samen gaat met een nieuw logo. Tegelijkertijd betrekt de vereniging zijn eigen kantoren. Deze naamgeving is vanuit communicatiestandpunt en voor de optimale belangenverdediging van de sector een perfect gekozen naam. Renta vandaag Vandaag zijn de Renta-leden goed voor een gezamenlijke vloot van ruim voertuigen. Renta vertegenwoordigt daarmee nagenoeg 95 % van de Belgische professionele auto verhuurmarkt. Vandaag zijn een aantal tendensen herkenbaar in de langetermijnverhuur. De toenemende aandacht voor mobiliteit en milieu is er daar één van en die zal met de nieuwe milieumaatregelen van de federale regering alleen maar sterker worden. Toch gaat dit milieubewust zijn niet samen met een dalende vraag. Bedrijven verwachten echter wel dat verhuurbedrijven hen met raad en daad bijstaan. Ondertussen is Renta een vzw geworden en blijft meer dan ooit innoveren. Eind 2005 creëert Renta een nieuwe sectie Renta Projects met eigen staf. Deze pakte in de loop van 2006 uit met ROB (Reparatie - Onderhoud - Banden), het revolutionaire online platform, dat concessiehouders toelaat om snel en efficiënt goedkeuringsaanvragen voor service-interventies aan leasingwagens te behandelen. ROB verhoogt de efficiëntie van zowel garagebedrijven als leasingspecialisten en creëert een bijkomende transparantie. Bovendien neemt hierdoor het aantal betwistingen en de daar bijbehorende administratieve last gevoelig af. Niet alleen garagisten en leasingbedrijven varen wel bij de creatie van ROB, maar ook de eindgebruiker is op alle vlakken een winnaar, omdat hij geniet van een nog betere en verder doorgedreven service. ROB is nog maar eens een bewijs dat Renta door een nog nauwere samenwerking met de autosector de professionalisering van het beroep naar een hoger niveau tilt. Dit succes legde de basis voor de in 2007 toegevoegde REI-module (Renta Electronic Invoicing), het elektronisch factureren tussen verdelers, bandencentrales en leasemaatschappijen. et la CSLVI fusionnent en 1987 pour créer l UBELVA. Trois ans plus tard, la CLTK adhère à l UBELVA et l organisme devient l UPBLV (Union Professionnelle Belge des Loueurs de Véhicules). Cet organisme est dirigé par un conseil d administration, comptant un président, trois vice-présidents, un secrétairegénéral et un trésorier. Chaque vice-président est responsable d un secteur donné location à long terme de voitures particulières, location de voitures particulières à court terme, location à court et long terme de véhicules utilitaires. Le conseil d administration est réélu tous les trois ans. Plus de professionnalisme, dans la communication également Pour garantir le bon fonctionnement de l organisation, l UPBLV, dirigée par son président de l époque décide en 2001 d engager un Secrétaire Général. La préférence est donnée à une personne ayant l expérience du secteur automobile. Après l engagement du Secrétaire Général le conseil d administration décide de changer de nom et l UPBLV est rebaptisée en Renta, de pair un nouveau logo voit le jour. Durant la même période la fédération s installe dans ses propres bureaux. Renta, un nom judicieusement choisi dans une optique de communication et pour une défense optimale des intérêts du secteur. Renta aujourd hui Actuellement, les membres de Renta gèrent à eux tous une flotte de plus de véhicules. Renta représente ce faisant près de 95 % du marché belge de la location. Un certain nombre de tendances sont aujourd hui décelées en matière de location à long terme. L attention croissante portée à la mobilité et à l environnement en est une, qui ne devrait que se renforcer avec les nouvelles mesures de défense de l environnement décidées par le gouvernement fédéral. Pourtant, cette prise de conscience écologique ne va pas de pair avec une baisse de la demande. Les entreprises comptent bien que les sociétés de location les conseillent avec professionnalisme. Renta est devenue une asbl et ne cesse d innover encore. Fin 2005 naît une nouvelle section Renta Projects. Dans le courant de l année 2006, Renta Projects a mis sur pied une plate-forme en ligne révolutionnaire ROB/REP (Réparation - Entretien - Pneus) qui permet aux concessionnaires de traiter rapidement et avec efficacité les demandes d approbation pour des interventions sur des véhicules de leasing. ROB/REP accroît l efficacité des garagistes comme des spécialistes du leasing et est facteur de transparence. De plus, le nombre de litiges et les corvées administratives qui en découlent sont ainsi bien moindres. Les garagistes et les sociétés de leasing ne sont pas seuls à profiter de la création de ROB/REP, l utilisateur final gagne aussi à tous les coups, puisqu il a droit de la sorte à un service encore amélioré. ROB/REP apporte une fois encore la preuve que Renta booste le professionnalisme du métier grâce à une collaboration plus étroite avec le secteur automobile. Ce succès est à la base d y ajouter un module REI (Renta Electronic Invoicing) la facturation electronique entre les distributeurs, centrale de pneus et les sociétés de location longue durée. 6

7 H i s t o r i e k H i s to i r e Een volgende uitdaging, die in de toekomst nog meer efficiëntie zal brengen, is de mogelijke koppeling van de diverse Dealer Management Systemen (DMS) aan het ROB-platform. Sinds 2009 werkt Renta Projects in samenwerking met de Federale Politie aan de ontwikkeling van een Fine Management platform. Dit is het digitaal behandelen van overtredingen en parkeer retributies van leaseklanten. Daarnaast heeft Renta nog een sectie Renta support dat staat voor specifieke ondersteuning van projecten voor de leden, met als eerste dat voor elektronische documenten zorgt voor de klanten die zich buiten de Schengen grenzen begeven. Renta wordt meer en meer aangezien als derde professionele automobiel beroepsfederatie in ons land. Daardoor zijn er ook zeer nauwe banden met de andere twee beroepsfederaties. Renta is ook lid van Leaseurope de overkoepelende Europese beroepsfederatie van de sector. Le prochain défi pour encore améliorer l efficacité dans le secteur est d acoupler le système DMS (Dealer Management Systemen) à la ROB/REP - platform. Depuis 2009 Renta Projects, en collaboration avec la Police Federale, élabore une nouvelle plate forme Fine Management le traitement électronique des contraventions routières et rétributions de parkings des clients. A côté de cela Renta a une section Renta Support qui dévloppe et soutien des problèmes spécifique à la demande de ses membres. L un de ces projets est qui gère d une manière électronique les documents nécessaires pour sortir des frontières Schengen. Renta est plus en plus considérée comme troisième fédération professionnelle de l automobile dans le royaume. De ce fait Renta entretient des liens très étroits avec les deux autres fédérations professionnelles. Renta est aussi membre de Leaseurope la fédération européenne du secteur. Raad van bestuur Conseil d administration Stéphane Verwilghen voorzitter, langetermijnverhuur président, location à long terme Maria Meyns vice-voorzitter, kortetermijnverhuur vice-président, location à court terme Jean-Paul Van Durme vice-voorzitter, KMO KT vice-président, PME CT Jacques Mollet secretaris-generaal secrétaire-général 7

8

9 W o o r d v a n d e v o o r z i t t e r M o t d u p r é s i d e n t Stéphane Verwilghen 2010 werd het jaar van het langzame herstel na de moeilijke jaren die 2008 en vooral 2009 voor onze sector waren. De kortetermijnverhuring hernam vanaf april en bij de langetermijnverhuring was het voor de echte heropleving wachten tot de zomer, wat zich in de vlootcijfers van het vierde kwartaal weerspiegelde. Het ziet er naar uit dat, ook volgens de cijfers van het eerste kwartaal 2011, de lange- en kortetermijnverhuring de volgende jaren jaarlijks nog zullen groeien met 2 à 3 %. De bedrijven hebben opnieuw aangeknoopt met vertrouwen in de toekomst, al blijft dat vertrouwen toch nog voorzichtig. De heftige reacties zoals het verlengen van bestaande contracten met één jaar behoren ondertussen grotendeels tot het verleden, maar de vlootverantwoordelijkheden geven wel blijk van een nog grotere rationaliteit dan voor de crisis. De economische crisis gaf vorig jaar de aanzet voor de komst van meer zuinige wagens in de professionele vloten en nu de economie weer aantrekt, blijken milieuvriendelijke en dus zuinige auto s nog altijd op veel bijval te kunnen rekenen. Deze voorkeur wordt uiteraard ingegeven door de fiscale bevoordeling van deze auto s, maar tegelijk is het ook het bewijs dat zowel de bedrijven als de verhuurders zich meer dan ooit bewust zijn van de milieu-impact van hun keuzes. Bedrijven die kiezen voor duurzame ontwikkeling wenden zich vaak tot korte- en langetermijnverhuurmaatschappijen. De gemiddelde Euronorm van hun rijdende vloten (emissienorm die de maximumlimieten van de uitstoot van schadelijke stoffen voor een voertuig vastlegt) is beduidend beter dan deze van het wagenpark van de particulieren op het vlak van de nieuwe inschrijvingen, is het CO 2 -niveau van de voertuigen die ingezet worden bijna even laag als dit van de voertuigen van de particulieren. Het doet goed om te merken dat onze sector nauw samenwerkt met de constructeurs en met de overheid. In het eerste geval om voertuigen in de markt te zetten, die goed aansluiten bij de noden van de bedrijven en tegelijk ook de ideale oplossing bieden om automobiliteit zo milieuvriendelijk mogelijk te maken. In die optiek is het ook duidelijk dat onze sector klaarstaat om de elektrische auto een kans te geven. Zowel in de korte- als langetermijnvloten zullen ze hun opwachting maken, maar toch zullen wij de vraag niet zelf Après des années 2008 et surtout 2009 difficiles pour le secteur, 2010 a été l année du lent rétablissement. Si la reprise de la location à court terme s est annoncée dès le mois d avril, il a fallu attendre l été pour que redémarre réellement la location à long terme, ce qui s est reflété dans les chiffres du quatrième trimestre. Les chiffres du premier trimestre 2011 donnent également à penser que dans les années à venir, la location, tant à court qu à long terme, connaîtra encore une croissance annuelle de 2 à 3 %. Les entreprises ont retrouvé leur confiance dans l avenir, même si elles restent prudentes. Si l on n observe pratiquement plus de vives réactions (comme prolonger d un an les contrats existants), les responsables des flottes adoptent cependant une attitude encore plus rationnelle qu avant la crise. L année dernière, la crise économique avait amorcé l arrivée de véhicules moins onéreux dans les flottes professionnelles et maintenant que l économie a repris, les voitures plus écologiques et donc plus économiques ont toujours la cote. Une préférence qui s explique évidemment par l avantage fiscal lié à de telles voitures, mais qui prouve également que les entreprises et les loueurs de véhicules ont plus que jamais conscience de l impact environnemental de leurs choix. Les entrepreneurs qui optent pour le développement durable se tournent souvent vers les loueurs à court et à long terme. La norme EURO moyenne de leurs flottes roulantes (norme d émission fixant les limites maximales de rejets polluants pour un véhicule) est sensiblement meilleure que celle du parc automobile des particuliers, et au niveau des nouvelles immatriculations, le niveau de CO 2 des véhicules mis à la route est quasiment aussi bas que celui des véhicules de particuliers. Nous sommes heureux de constater que notre secteur collabore étroitement avec les constructeurs automobiles afin de mettre sur le marché des véhicules répondant au mieux aux besoins des entreprises tout en offrant la solution idéale pour une automobilité la plus écologique possible. Dans ce contexte, il est clair que notre secteur donne également une chance aux véhicules électriques, proposés en location à court et à long terme. Nous n allons pourtant pas jusqu à créer la demande nous-mêmes. Parallèlement, Renta tente d être le porte-parole du secteur et d ainsi influencer la politique en la matière. Un 9

10 creëren. In het tweede geval tracht Renta een spreekbuis voor de sector te zijn en op die manier te wegen op het beleid. Een mooi voorbeeld daarvan is het boeteplatform, waarbij wij de administratieve papierberg trachten terug te dringen. Intern was de afgelopen periode er ook één van verandering. In 2009 hebben heel wat zelfstandige verhuurders hun plaats gevonden in een werkgroep, die speciaal voor hun noden opgericht werd. Het heet KMO Kortetermijnverhuring. Hierdoor heeft Renta vanaf nu een beter draagvlak in de korte termijn en is dus nog beter in staat om de belangen van de verhuurders ten volle te verdedigen. exemple en est donné avec la plateforme des contraventions, grâce à laquelle nous nous efforçons de limiter le nombre de paperasses administratives. Au niveau interne également, la période écoulée a été celle du changement. En 2009, de nombreux loueurs indépendants ont rallié un groupe de travail, PME Location à court terme créé spécialement pour eux. Voilà qui offre à Renta une meilleure représentation du secteur court terme et lui permet de défendre encore mieux les intérêts des loueurs. 10

11

12 L a n g e t e r m i j n v e r h u u r L o c at i o n a l o n g t e r m e Stephane Verwilghen Rétablissement Langetermijnverhuur herstelt zich in 2010 de la location à long terme en De afdeling langetermijnverhuring herstelde zich, na een moeizaam 2009, in de loop van Opvallend daarbij was dat de lichte groei van de eerste drie kwartalen in het vierde kwartaal werd afgerond met een sterkere stijging. Die trouwens het beste laat verhopen voor de toekomst. De vlootontwikkeling van de langetermijnverhuring evolueerde in de loop van 2010 met 1,66 % in positieve zin. Op het eerste gezicht een lichte verbetering tegenover een jaar eerder, toen de groei van de markt bleef steken op 1,3 %. Toch betekenen de cijfers meer dan ze op het eerste gezicht lijken te vertellen, aangezien de groei pas in het laatste kwartaal van 2010 een hoge Looptijd van de contracten - Durée des contrats 4,57 % > 60 m 3,90 % 24,02 % m 21,30 % 50,47 % m 52,63 % 12,01 % m 12,60 % 1,72 % m 2,05 % 7,20 % m 7,52 % Après une année 2009 difficile, la location à long terme s est peu à peu rétablie courant Là où la croissance a été faible durant les deuxième et troisième trimestres, la croissance a été plus prononcée lors du dernier trimestre, ce qui semble prometteur pour l avenir. En 2010, le développement de la flotte location à long terme s est avéré positif (+ 1,66 %). Voici qui représente à première vue une légère amélioration par rapport à l année précédente, lorsque la croissance du marché n avait pas dépassé 1,3 %. Mais il faut voir plus loin que la moyenne annuelle, puisque la croissance s est concentrée pendant le dernier trimestre C est même

13 Wagenpark - Parc de véhicules 2011 sem Wagenpark Parc automobile Wagens aangekocht Voitures achetées Waarde na afschrijving van het wagenpark Valeur après amortissement du parc de véhicules 6, ,0 5,5 5, , ,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0, Investeringswaarde wagenpark - Valeurs d investissement parc de véhicules Evolutie van het wagenpark - Evolution du parc de véhicules Wagenpark Parc automobile Wagens aangekocht Voitures achetées

14 L a n g e t e r m i j n v e r h u u r L o c at i o n a l o n g t e r m e Verdeling aantal voertuigen volgens regio s - Répartition du nombre de véhicules suivant régions Brussel Hoofdstedelijk Gewest - Région Bruxelles-Capitale 30,31 % 30,01 % Vlaams-Brabant - Brabant Flamand Antwerpen - Anvers 21,51 % 19,89 % 17,55% 16,67 % Oost-Vlaanderen - Flandre Orientale West-Vlaanderen - Flandre Occidentale Luik - Liège Waals-Brabant - Brabant Wallon Henengouwen - Hainut 6,77 % 6,62 % 4,61 % 3,35 % 3,64 % 5,00 % 4,25 % 3,81 % 4,13 % 2,92 % Limburg - Limbourg 3,36 % 6,96 % 2010 Namen - Namur 2,11 % 2,18 % 2009 Andere - Autres 1,04 % 1,64 % Luxemburg - Luxembourg 0,68 % 0,94 %

15 vlucht nam. Sterker nog, meer dan twee derden van de groei van 2010 werd gerealiseerd in dat laatste kwartaal, opent Renta voorzitter en voorzitter van de afdeling langetermijnverhuur Stéphane Verwilghen. Zo mogelijk nog belangrijker was het feit dat er bij de bedrijven een duidelijke stijging van het vertrouwen merkbaar was, die in de loop van het jaar alleen maar sterker werd. Dat had uiteraard alles te maken met de onduidelijkheid die er in het begin van het jaar bestond over de economische conjunctuur. Het vertrouwen nam echter pas echt toe toen duidelijk werd dat de heropleving niet van korte duur bleek te zijn, maar blijkbaar het begin was van een blijvend herstel. Vandaar dat Renta voor 2011 een jaargroei van om 2 tot 3 % durft te voorzien. Ook in 2011 blijft de activiteit aangroeien. In het eerste kwartaal van 2011 viel en groei van 0,41 % op te tekenen, want vertaald kan worden naar een jaarlijkse groei van 1,64 %. Een cijfer dat vergelijkbaar is met de evolutie van Lopen de langetermijncontracten langer? De evolutie van het aantal orders is zo mogelijk nog indrukwekkender en bemoedigender. Dat lag in 2010 immers bijna 20 % hoger. Bovendien blijkt de verlengingstendens voor de looptijd van de contracten samen met de vrees voor een zware en blijvende economische crisis verdwenen te zijn. Het verlengen van contracten had vorig jaar twee gezichten. Enerzijds was er het verlengen van bestaande contracten en anderzijds het kiezen voor een contract van langere duur bij nieuwe contracten. Het eerste was een duidelijke crisismaatregel, ingegeven door risicomanagement en kostenbeheersing door bepaalde bedrijven. Het tweede is de beslissing die door sommige bedrijven genomen werd om hun nieuwe contracten voortaan bijvoorbeeld vijf in plaats van pakweg vier jaar te laten lopen. Dit is een tendens die al langer aan de orde was en die de gemiddelde looptijd als het ware maand per maand geleidelijk doet stijgen. Deze tendens is ook nu de economie weer aantrekt, overeind gebleven zodat een looptijd van vijf jaar vaak voorkomt. Het verlengen van bestaande contracten daarentegen, dat in 2009 en begin 2010 schering en inslag was, is na het aantrekken van de economie opnieuw in onbruik geraakt. Slaat zuinigheid aan? De inschrijvingen van de langetermijnverhuurders hebben met 132 g/km een gemiddelde CO 2 -uitstoot die bijna gelijk is aan die van de particuliere markt, die 130 g/km bedraagt. Onze voertuigen scoren een stuk beter dan de wagens voor bedrijfsgebruik die niet via operationele leasing in het verkeer worden gebracht. Die komen immers uit op een gemiddelde uitstoot van maar liefst 147 g/km. Een verschil dat geen toeval is, want de operationele verhuurder adviseert de bedrijven, zodat ze op basis van hun typologie een weloverwogen autokeuze kunnen maken, rekening houdende met alle kosten- en milieucomponenten encore plus net, puisque plus des deux tiers de la croissance de 2010 ont été réalisés durant les trois derniers mois de l année, fait remarquer le président de Renta qui est aussi président du département location à long terme, Stéphane Verwilghen. Facteur encore plus déterminant, les sociétés semblent avoir retrouvé confiance, et ce de plus en plus nettement au fil de l année. Début 2010 en effet, l incertitude régnait encore quant à l avenir de la conjoncture économique. La confiance n est vraiment revenue qu à partir du moment où il s est avéré que le rétablissement ne serait pas de courte durée, mais qu il annonçait une reprise durable. C est pourquoi Renta ose un pronostic de croissance de 2 à 3 % pour La croissance des activités perdure en 2011 également. Au premier trimestre 2011, nous avons noté une croissance de 0,41 %, ce qui extrapolé sur l année donne + 1,64 %, soit un chiffre comparable à l évolution en Prolongation des contrats à long terme? L évolution du nombre de commandes est encore plus impressionnante et plus encourageante, puisqu elle a été de près de 20 % supérieure à La tendance ne semble plus à la prolongation de la durée des contrats depuis que l on n agite plus le spectre d une crise économique longue et profonde. La prolongation des contrats concernait en 2010 d une part l allongement des contrats existants, mais aussi le choix de plus longues durées lors de la conclusion de nouveaux contrats. Le premier phénomène observé chez certaines entreprises relevait d une mesure dictée par la crise, la gestion des risques et la maîtrise des coûts Le second était la conséquence de la décision prise par certaines sociétés de signer des contrats de cinq ans plutôt que de quatre par exemple. Cette tendance, qui n a rien de nouveau, entraine une croissance progressive de la durée moyenne des contrats. La tendance n a d ailleurs pas disparu maintenant que le climat économique s est rétabli, et les contrats de cinq ans restent fréquents. Alors que la prolongation des contrats existants très fréquente en 2009 et au début 2010 a presque disparu. Des flottes plus propres Avec 132 g/km, les immatriculations des loueurs à long terme présentent des émissions moyennes de CO 2 pratiquement égales à celles du marché des particuliers (130 g/km). Le score de nos véhicules est bien supérieur à celui des véhicules d entreprise qui ne sont pas pris en leasing opérationnel. En effet, les émissions moyennes de ces derniers atteignent 147 g/km. Cette différence ne doit rien au hasard, puisque le loueur opérationnel conseille les entreprises, leur permettant d opérer un choix raisonné sur base de leur typologie, compte tenu de tous les composants environnementaux et de coûts liés à la mobilité automobile, précise Stéphane Verwilghen. Le nombre de véhicules équipés d un filtre à particules est également élevé dans les flottes à long terme, les loueurs 15

16 L a n g e t e r m i j n v e r h u u r L o c at i o n a l o n g t e r m e Top 10 wagenpark per merk Top 10 parc par marque Top 10 van de aankopen volgens merk Top 10 des achats en fonction de la marque BMW: 14,05 % 11,72 % 13,64 % BMW: 14,22 % 9,68 % 12,77 % Volkswagen: 12,50 % 14,14 % 14,93 % Volkswagen: 12,11 % 11,99 % 13,64 % Audi: 11,40 % 12,18 % 11,52 % Renault: 11,59 % 8,48 % 7,05 % Ford: 8,61 % 9,25 % 7,95 % Audi: 11,30 % 12,95 % 9,62 % Mercedes: 8,27 % 6,70 % 6,81 % Mercedes: 10,62 % 9,66 % 8,58 % Renault: 7,85 % 8,48 % 9,85 % Ford: 6,26 % 8,87 % 9,09 % Opel: 7,24 % 8,68 % 9,32 % Volvo: 5,79 % 5,22 % 3,74 % Peugeot: 5,35 % 7,34 % 7,43 % Opel: 5,46 % 6,48 % 6,94 % Citroën: 4,96 % 6,41 % 4,76 % Peugeot: 4,71 % 6,58 % 8,21 % Volvo: 4,83 % 4,31 % 3,57 % Citroën: 3,92 % 7,30 % 7,24 %

17 Aankopen per merk en type - exclusief bestelwagens Achats par marque et type - sans les camionettes BMW SEDAN TOURING / X Serie 1 31,70 % 62,47 % 37,53 % Serie 3 36,85 % 44,54 % 55,46 % Serie 5 30,52 % 65,04 % 34,97 % Autres / Andere 0,92 % volkswagen SEDAN VARIANT Polo 11,21 % Golf 45,97 % Touran 6,64 % Tiguan 2,67 % Passat 30,52 % 7,66 % 22,86 % Autres / Andere 2,99 % AUDI SEDAN AVANT A1 7,02 % A3 23,30 % A4 39,71 % 30,95 % 69,05 % A5 6,50 % A6 18,89 % 31,91 % 68,09 % Autres / Andere 4,59 % ford SEDAN break Fiesta 21,74 % Focus 31,64 % 29,80 % 70,20 % C-Max 3,11 % Mondeo 12,53 % 31,66 % 68,34 % Galaxy 11,74 % S-Max 15,49 % Autres / Andere 3,74 % MERCEDES SEDAN break Classe A 6,57 % Classe B 16,66 % Classe C 46,19 % 41,26 % 58,74 % Classe E 25,08 % 52,37 % 36,87 % Autres / Andere 5,50 % RENAULT SEDAN break Clio 15,99 % Megane 35,31 % 31,71 % 67,68 % Megane Scenic 31,44 % Laguna 6,92 % 29,81 % 70,19 % Espace 5,01 % Autres / Andere 5,33 % OPEL SEDAN break Corsa 22,44 % Astra 28,76 % 18,69 % 79,19 % Isignia 27,60 % 8,57 % 91,44 % Meriva 4,17 % Zafira 16,53 % Autres / Andere 0,50 % peugeot SEDAN break 206/207 19,39 % ,33 % ,81 % ,00 % 407 6,69 % 27,14 % 70,26 % Autres / Andere 3,78 % CITROEN SEDAN break C3 19,82 % C3 Picasso 8,06 % C4 2,98 % C4 Picasso 43,26 % C5 20,92 % 40,44 % 59,56 % Autres / Andere 4,97 % volvo SEDAN break C 30 4,83 % S 40 / V 50 49,46 % 12,36 % 87,64 % S 60 / V 60 4,37 % 84,13 % 15,87 % S 80 / V 70 22,44 % 19,76 % 80,24 % XC 18,89 % 17

18 L a n g e t e r m i j n v e r h u u r L o c at i o n a l o n g t e r m e die met automobiliteit gepaard gaan, verduidelijkt Stéphane Verwilghen. En ook het aantal voertuigen met roetfilter ligt erg hoog in de langetermijnvloten omdat langetermijnverhuurders daar al verschillende jaren rekening mee houden. Al was het maar omwille van de verwachte betere wederverkoopwaarde van een dieselauto met roetfilter. Het wegenvignet als bondgenoot? De gewesten willen vanaf 2013 een wegenvignet invoeren, waarvan de hoogte meebepaald zou worden door de milieuvriendelijkheid van het voertuig. Niettegenstaande het wegenvignet gemiddeld fiscaal neutraal zou uitkomen voor de bedrijven betekent het voor hen toch een extra stimulans om nog meer aandacht te besteden aan de milieuvriendelijkheid van hun voertuigen. Eveneens belangrijk is dat de gebruikers steeds meer en steeds beter begrijpen dat hun autokeuze een verschil kan maken. Niet alleen in hun portemonnee, maar ook voor het milieu. Het bewustzijn voor milieufactoren is veel groter dan vroeger en lijkt alleen maar toe te nemen. Het nadeel is echter wel dat tot nu toe de autofiskaliteit alleen afgemeten wordt aan de CO 2 -uitstoot, terwijl de stoffen, die voor de mens rechtstreeks schadelijk zijn een rol zouden moeten spelen. Vandaar is het wel positief dat het wegenvignet een luik bevat waarmee de autofiscaliteit gelinkt zou worden aan de euronorm en dus aan de milieuvriendelijkheid van het voertuig. En de bestuurder? Bedrijven begrijpen steeds meer dat de werkelijke CO 2 -uitstoot van een auto ook Wagenpark - Parc de véhicules g CO 2 /km Benzine - Essence < 160 g CO 2 /km Diesel < 145 g CO 2 /km 26,41 % 22,97 % 36,48 % 29,33 % 48,02 % 35,26 % 51,24 % 36,73 % 54,87 % 43,98 % 63,46 % 54,46 % Wagenpark Euro - Parc de véhicules Euro EURO V EURO III 1,26 % 14,02 % EURO III 21,90 % EURO IV 78,09 % EURO IV 84,72 % EURO V EURO III EURO V EURO III 10,84 % 6,31 % 31,77 % 1,51 % EURO IV 82,85 % EURO IV 66,69 % en tenant déjà compte depuis plusieurs années. Ne fût-ce que parce que la valeur de revente d un véhicule diesel équipé d un filtre à particules devrait être plus élevée. La vignette routière, une alliée? Les Régions souhaitent lancer en 2013 une vignette routière dont le prix serait fixé notamment sur base des caractéristiques environnementales du véhicule. Même si en moyenne, la vignette routière devrait fiscalement être neutre pour les entreprises, elle les encouragerait malgré tout à accorder encore plus d attention au caractère écologique de leurs véhicules. Les utilisateurs doivent aussi réaliser que le choix d un véhicule peut faire toute la différence pas seulement au niveau du portefeuille, mais aussi de l environnement. La prise de conscience environnementale a fortement augmenté en dernières années et cette tendance semble se confirmer. Malheureusement la fiscalité tourne uniquement autour des émissions de CO 2, alors que les substances directement nocives pour l homme devraient également entrer en ligne de compte. Il est donc bon que la vignette routière comporte un volet permettant de lier l autofiscalité aux normes européennes de pollution et donc au caractéristiques environnementale du véhicule. Et le conducteur dans tout ça? Les entreprises sont de plus en plus conscientes du fait que les émissions réelles de CO 2 d un véhicule dépendent aussi du conducteur. Elles sont de ce fait de plus en plus nombreuses à suivre de près la consommation des utilisateurs, à leur fournir des conseils de conduite, voire 18

19 afhangt van de bestuurder. Vandaar dat meer en meer bedrijven het verbruik van hun personeelsleden beter willen opvolgen, hen rijtips willen aanreiken of hen zelfs een eco-drivingcursus laten volgen, waardoor ze hun verbruik en dus ook hun ecologische voetafdruk kunnen verminderen. Uiteraard is zoiets gemakkelijker te realiseren voor een groot bedrijf dan voor een klein bedrijf, beseft Stéphane Verwilghen. Toch speelt ook hier de kracht van de langetermijnverhuurder als troef naar alle bedrijven toe. Overigens niet alleen inzake het beheer van de CO 2 -uitstoot, maar ook op het vlak van schade, bandenslijtage en alle andere exploitatiekosten. Kleinere motoren of kleinere auto s? In de vloten valt duidelijk te merken dat bedrijven bewust kiezen voor auto s met kleinere motoren die minder verbruiken en dus ook minder CO 2 uitstoten. De gekozen modellen blijven daarentegen zo goed als even groot. Dat is niet zo verwonderlijk, omdat de auto toch dikwijls ook een motivatie-element blijft voor een werknemer. Sterker nog, het is soms een concurrentie-element en wordt ook vaak als een verworven recht aangevoeld. Drie elementen die allemaal ook iets met status te doen hebben, weet Stéphane Verwilghen. Een toekomst voor de elektrische auto? Elektrische auto s zullen in 2011 langzaam maar zeker op de markt komen, maar al omdat de volumes die ter beschikking zijn, nog erg beperkt zijn, lijkt een spectaculaire stijging van het aantal elektrische Aankopen wagenpark - Achat parc de véhicules g CO 2 /km 45,90 % Benzine - Essence < 160 g CO 2 /km Diesel < 145 g CO 2 /km 25,30 % 46,79 % 36,92 % 58,29 % 42,40 % 63,37 % sem1 Aankopen Wagenpark Euro - Achat parc de véhicules Euro EURO IV 72,87 % EURO III 3,67 % EURO IV 96,33 % EURO V 26,67 % 48,69 % EURO V 65,19 % 73,87 % EURO IV 90,41 % 61,92 % 80,51 % EURO V 7,94 % 72,21 % 84,71 % 80,07 % EURO III 1,65 % 2008 EURO VI 0,20 % 2010 EURO IV 34,61 % même à leur faire suivre des cours d écodriving, afin de réduire leur consommation et donc leur empreinte écologique. C est évidemment plus facile à réaliser pour une grande entreprise que pour une petite, concède Stéphane Verwilghen. Néanmoins, les avantages de la location à long terme, sont disponibles à tout type d entreprise. Et pas seulement en ce qui concerne la gestion des émissions de CO 2, mais aussi en matière de dommages, d usure des pneus et de tous les autres frais d exploitation. Des moteurs plus compacts ou des voitures plus compactes? A observer les flottes, on s aperçoit que les entreprises optent résolument pour des véhicules équipés de moteurs plus compacts, qui consomment moins et dont les émissions de CO 2 sont donc plus faibles. La taille des modèles choisis n a par contre pas beaucoup changé. Ce n est pas étonnant, puisque la voiture reste souvent également un élément de motivation pour le salarié. Il s agit même parfois d un élément concurrentiel, souvent considéré comme un droit acquis trois éléments liés au statut social du conducteur, précise Stéphane Verwilghen. Quel avenir pour la voiture électrique? Les véhicules électriques devraient peu à peu apparaître sur le marché en 2011, mais les volumes disponibles étant encore fort réduits, il ne faut pas s attendre à une hausse spectaculaire du nombre de véhicules de ce type dans les flottes. D ailleurs, même si l offre était importante, la demande ne le serait probablement 19

20 L a n g e t e r m i j n v e r h u u r L o c at i o n a l o n g t e r m e voertuigen in de vloten er niet meteen aan te komen. Maar moest het aanbod toch groot zijn geweest, dan nog zou de vraag waarschijnlijk klein blijven. Toch is er zeker interesse. Vooral dan bij grotere bedrijven, die een elektrisch voertuig in hun vloot toch als een test of als een vorm van maatschappelijk verantwoord ondernemen beschouwen. De langetermijnverhuurder zal de vraag niet creëren, stelt Stéphane Verwilghen. Bovendien zijn er nog veel onbekende factoren aan elektrisch rijden. Zo is de wederverkoopwaarde voorlopig een onbekende factor, net als de werkelijke levensduur van de batterij. Hetzelfde geldt voor reparaties aan het voertuig. Algemeen wordt gesteld dat elektrische auto s in onderhoud goedkoper zouden moeten zijn, maar er is weinig geweten over de betrouwbaarheid en dus het aantal reparaties dat nodig zal zijn. Langetermijnverhuurders durven hierbij hun nek wel uit te steken, door ze toch reeds aan te bieden. Vermoedelijk zit er op korte en medio termijn meer potentieel in de dieselhybride, waarvan de eerste modellen ook in de loop van 2011 op de markt komen. Hoe dan ook, langetermijnverhuurders zijn professionals die als enige het volledige scala aan producten en diensten aanbieden en die ook optreden als enig aanspreekpunt. Bovendien hebben zij een klare kijk op de evolutie van de markt, die zij ook delen met de bedrijven. Dit houdt trouwens meteen ook in dat de langetermijnverhuring nog een groot groeipotentieel heeft bij de bedrijven. pas. Ce qui ne veut pas dire que l intérêt n y est pas, particulièrement dans les grosses entreprises, qui considèrent l acquisition de véhicules électriques comme un test, ou une manière d entreprendre durablement Le loueur à long terme ne créera certainement pas la demande, affirme Stéphane Verwilghen. Par ailleurs, le véhicule électrique comporte encore pas mal de facteurs inconnus la valeur de revente notamment, tout comme la durée de vie réelle de la batterie. Même chose pour le budget réparations. On admet généralement que les voitures électriques devraient coûter moins cher en entretien, mais on n a pas encore le recul nécessaire concernant leur fiabilité et donc le nombre de réparations qui seront nécessaires. Les loueurs à long terme s engagent, en proposant déjà les modèles électriques disponibles. A court et moyen terme, le potentiel des hybrides diesel dont les premiers modèles sont attendus sur le marché dans le courant 2011 semble plus prometteur que celui des véhicules électriques. Le loueurs à long terme reste, à travers toutes ces évolutions, le spécialiste capable de proposer toute la gamme de produits et de services tout en offrant les avantages de l interlocuteur unique à ses clients. Il a par ailleurs une vision claire de l évolution du marché, ce qu il partage avec les entreprises. Ces éléments expliquent également l important potentiel de croissance de la location à long terme auprès des entreprises. 20

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. over een betere tegemoetkoming voor de orthodontische zorg

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. over een betere tegemoetkoming voor de orthodontische zorg DOC 54 0413/004 DOC 54 0413/004 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 18 mei 2016 18 mai 2016 VOORSTEL VAN RESOLUTIE over een betere tegemoetkoming voor de orthodontische

Nadere informatie

22490 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

22490 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 22490 BELGISCH STAATSBLAD 04.04.2016 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN [C 2016/00214] Omzendbrief van 23 maart 2016 tot wijziging van de omzendbrief van 21 juni 2007 betreffende

Nadere informatie

Employment Monitor. Voor Corelio/Jobat Door Synovate Datum: 24/5/2011

Employment Monitor. Voor Corelio/Jobat Door Synovate Datum: 24/5/2011 Employment Monitor Voor Corelio/Jobat Door Synovate Datum: 24/5/2011 Methodologie Werkgevers N=500 Telefonische interviews Interviews met HR professionals Representatieve steekproef (Graydon) op basis

Nadere informatie

52686 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

52686 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 52686 VLAAMSE OVERHEID Leefmilieu, Natuur en Energie [C 2015/36016] 30 JULI 2015. Ministerieel besluit tot wijziging van de kaart van de focusgebieden, opgenomen in de bijlage bij het besluit van de Vlaamse

Nadere informatie

Document préparé par Marie Spaey, en collaboration avec Pauline de Wouters. Novembre 2009.

Document préparé par Marie Spaey, en collaboration avec Pauline de Wouters. Novembre 2009. . Déclaration environnementale Document préparé par Marie Spaey, en collaboration avec Pauline de Wouters. Novembre 2009. Définition dans le cadre de Clé Verte Dans le cadre de l éco-label Clé Verte, l

Nadere informatie

Parts de marché / Maarktaandelen

Parts de marché / Maarktaandelen Les marchés du gaz et de l électricité en région de Bruxelles-Capitale en chiffres De aardgas- en elektriciteitsmarkten in het Brussels Hoofdstedelijk gewest in cijfers Parts de marché / Maarktaandelen

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2011 Convention collective de travail du 27 juin 2011

Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2011 Convention collective de travail du 27 juin 2011 Paritair Comité voor de bedienden van de nonferro metalen non ferreux Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2011 Convention collective de travail du 27 juin 2011 Tewerkstellings- en opleidingsinitiatieven

Nadere informatie

Wie zijn wij? Qui sommes-nous?

Wie zijn wij? Qui sommes-nous? Projectbrochure Brochure promoteurs 2015 Wie zijn wij? Grando Keukens is in België een vertrouwd merk. Met een landelijk netwerk van prachtige toonzalen bedienen wij de keukenmarkt. Gericht op: - Verkoop

Nadere informatie

III. L adjectif. III. L adjectif. 1. Accord de l adjectif 1.1 L adjectif prend s 1.2 L adjectif + E 1.3 L adjectif substantivé

III. L adjectif. III. L adjectif. 1. Accord de l adjectif 1.1 L adjectif prend s 1.2 L adjectif + E 1.3 L adjectif substantivé III. 1. Accord de l adjectif 1.1 prend s 1.2 + E 1.3 substantivé 2. Les degrés de comparaison 2.1 Les comparatifs 2.2 Les superlatifs 2.3 Les irréguliers 1 III. 1. Accord de l adjectif 1.1. prend S Quand

Nadere informatie

NGI Vision Debat

NGI Vision Debat NGI Vision 2030 Debat Résultats que nous voulons obtenir Les sources authentiques de données géographiques sont des données de qualité et mises à jour, à disposition comme «données ouvertes». Les services

Nadere informatie

CATALOGUS / CATALOGUE

CATALOGUS / CATALOGUE CATALOGUS / CATALOGUE LA SOCIÉTÉ EUROPOCHETTE HET BEDRIJF [ NL ] Wat 10 jaar geleden aarzelend begon, groeide voor Europochette uit tot een succesverhaal. Met het uitvinden van het bestekzakje gaf Europochette

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 50 1871/004 DOC 50 1871/004 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 22 januari 2003 22 janvier 2003 WETSONTWERP tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. betreffende het Belgisch Fonds voor de Voedselzekerheid

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. betreffende het Belgisch Fonds voor de Voedselzekerheid DOC 54 2171/002 DOC 54 2171/002 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 24 januari 2017 24 janvier 2017 VOORSTEL VAN RESOLUTIE betreffende het Belgisch Fonds voor

Nadere informatie

57936 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

57936 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 57936 MONITEUR BELGE 15.09.2015 BELGISCH STAATSBLAD Les propositions sont introduites auprès du Ministre-Président du Gouvernement flamand et comprennent au moins les données suivantes : 1 les prénoms

Nadere informatie

FABULOUS CHIC WINTER LODGE CHRISTMAS MORNING BALANCED WHITE

FABULOUS CHIC WINTER LODGE CHRISTMAS MORNING BALANCED WHITE FABULOUS CHIC WINTER LODGE CHRISTMAS MORNING BALANCED WHITE We presenteren u graag onze nieuwe kerstthema s: FABULOUS CHIC, WINTER LODGE, CHRISTMAS MORNING, BALANCED WHITE.* Naast deze thema s blijven

Nadere informatie

77220 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

77220 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 77220 MONITEUR BELGE 23.12.2015 BELGISCH STAATSBLAD SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE [C 2015/11511] 16 DECEMBER 2015. Arrêté ministériel établissant les formulaires

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 04.06.2014 MONITEUR BELGE 42651 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID [C 2014/22260] 14 MEI 2014. Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen van de inlichtingenformulieren

Nadere informatie

Faire évoluer les voitures de sport, c est bien. Faire évoluer leur conducteur, c est encore mieux.

Faire évoluer les voitures de sport, c est bien. Faire évoluer leur conducteur, c est encore mieux. Porsche Belgium Driving Days 2011 Faire évoluer les voitures de sport, c est bien. Faire évoluer leur conducteur, c est encore mieux. Sportwagens die evolueren, dat is goed. Bestuurders die evolueren,

Nadere informatie

07-02-2012. Formation permanente: le point de vue de la zone Luxembourg Voorgezette opleiding: Het standpunt van de zone Luxemburg Cpt/Kpt J.

07-02-2012. Formation permanente: le point de vue de la zone Luxembourg Voorgezette opleiding: Het standpunt van de zone Luxemburg Cpt/Kpt J. 07-02-2012 Formation permanente: le point de vue de la zone Luxembourg Voorgezette opleiding: Het standpunt van de zone Luxemburg Cpt/Kpt J. Louis De moeilijkheden van de permanente opleiding in een grote

Nadere informatie

Installatie van versie 2.2 van Atoum

Installatie van versie 2.2 van Atoum Version française en seconde partie du document. Installatie van versie 2.2 van Atoum U moet in uw databases een nieuwe tabel aanmaken na de installatie van versie 2.2 van de toepassing Atoum. Hiervoor

Nadere informatie

Mijnheer de eerste minister, Mevrouw en meneer de Voorzitters, Beste confraters, Dames en heren,

Mijnheer de eerste minister, Mevrouw en meneer de Voorzitters, Beste confraters, Dames en heren, Mijnheer de eerste minister, Mevrouw en meneer de Voorzitters, Beste confraters, Dames en heren, Ik heet u van harte welkom op het academisch deel van onze Algemene Vergadering, die dit jaar voor de derde

Nadere informatie

DREAMS NATURE GLAMOUR WINTER

DREAMS NATURE GLAMOUR WINTER CHRISTMAS at work 2014 We presenteren u graag onze nieuwe kerstthema s: DREAMS, NATURE, GLAMOUR, WINTER Naast deze thema s blijven we u ook onze CLASSIC-thema s (rood, zilver of goud) aanbieden; onze sfeer-volle

Nadere informatie

MIELE SERVICE. Tot uw dienst / A votre service

MIELE SERVICE. Tot uw dienst / A votre service MIELE SERVICE Tot uw dienst / A votre service Miele Service Certificate 2 Miele Service Certificate 10 jaar totale zekerheid Sinds meer dan 100 jaar is het merk Miele synoniem van kwaliteit, duurzaamheid,

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE 731 MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST N. 2010 45 [C 2010/31002] 17 DECEMBER 2009. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot

Nadere informatie

WOORD VOORAF. Michel FlamÉe

WOORD VOORAF. Michel FlamÉe WOORD VOORAF Michel FlamÉe Voorzitter van CEPANI CEPANI, het Belgisch Centrum voor Arbitrage en Mediatie, en de nationale organisatie van de Internationale Kamer van Koophandel (ICC), hebben op 17 januari

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 50 0321/002 DOC 50 0321/002 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 6 januari 2000 6 janvier 2000 WETSONTWERP betreffende het ontslag van bepaalde militairen en de

Nadere informatie

QUESTIONS RÉPONSES Réf. FIN/PRO/JND/KH/GVDD/2016/42

QUESTIONS RÉPONSES Réf. FIN/PRO/JND/KH/GVDD/2016/42 QUESTIONS RÉPONSES Réf. FIN/PRO/JND/KH/GVDD/2016/42 Marché public de services Q1. De buitendiameter van de kern is 44,45 mm. De dikte van de kern is 6,35 mm (±0,762mm). Kunnen jullie bevestigen of de binnendiameter

Nadere informatie

I Olympia 100 D I I n b o u w c a s s e t t e s o p h o u t - I n s e r t s à b o i s

I Olympia 100 D I I n b o u w c a s s e t t e s o p h o u t - I n s e r t s à b o i s I Olympia 100 D I I n b o u w c a s s e t t e s o p h o u t - I n s e r t s à b o i s 2 0 1 0-2 0 1 1 HOUTCASSETTES VAN OLYMPIA : EEN BEREDENEERDE KEUZE! UW KEUZE VOOR FUNCTIONALITEIT De houtcassettes

Nadere informatie

NOTA AAN DE GEMEENSCHAPPELIJK COMITE VOOR ALLE OVERHEIDSDIENSTEN

NOTA AAN DE GEMEENSCHAPPELIJK COMITE VOOR ALLE OVERHEIDSDIENSTEN Brussel, 20 oktober 2015 NOTA AAN DE GEMEENSCHAPPELIJK COMITE VOOR ALLE OVERHEIDSDIENSTEN BETREFT: voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 14 december 2000 tot vaststelling van sommige aspecten

Nadere informatie

The professional s choice!

The professional s choice! GEEF UW PROJECT KLEUR COLORIEZ VOTRE PROJET The professional s choice! Geef persoonlijkheid aan uw voegwerk Een gevel bestaat voor 15 à 20% uit voegen. Die spelen een belangrijke rol in de duurzaamheid

Nadere informatie

De nieuwe loopbaan La nouvelle carrière

De nieuwe loopbaan La nouvelle carrière De nieuwe loopbaan La nouvelle carrière Brussel, vrijdag 12 juli 2013 Bruxelles, vendredi 12 juillet 2013 Naar een overheid van wereldklasse/ Vers une administration de classe internationale Waarden Verantwoordelijkheid

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DOC 54 2227/003 DOC 54 2227/003 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 20 juli 2017 20 juillet 2017 WETSVOORSTEL tot wijziging van de programmawet van 27 april

Nadere informatie

Comprendre et se faire comprendre commence par s exprimer en néerlandais

Comprendre et se faire comprendre commence par s exprimer en néerlandais Comprendre et se faire comprendre commence par s exprimer en néerlandais Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal La langue néerlandaise crée un lien entre nous Wat leest

Nadere informatie

35968 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

35968 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 35968 MONITEUR BELGE 07.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD CHAPITRE V. Dispositions abrogatoires et finales Art. 15. Dans la deuxième colonne de l annexe 3 PJPol, les mots «Inspecteur général et Inspecteur général

Nadere informatie

49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE

49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE 49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE Art. 3. Artikel 15 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : «Art. 15. De subsidies die ten bate van het Nationaal Geografisch Instituut zijn

Nadere informatie

LA COLOMBE JOYEUSE REGLEMENTEN KAMPIOENSCHAPPEN

LA COLOMBE JOYEUSE REGLEMENTEN KAMPIOENSCHAPPEN LA COLOMBE JOYEUSE - 2017 REGLEMENTEN KAMPIOENSCHAPPEN Er worden drie voorbereidende klassementen opgesteld. 1 KLASSEMENT 1 ste AFGEGEVEN: ( max. 20 personen) Hier worden alle liefhebbers geklasseerd die

Nadere informatie

OFFRE DOCUMENTATION TECHNIQUE PEUGEOT POUR REPARATEURS INDEPENDANTS AANBOD PEUGEOT TECHNISCHE DOCUMENTATIE VOOR ONAFHANKELIJKE REPARATEURS

OFFRE DOCUMENTATION TECHNIQUE PEUGEOT POUR REPARATEURS INDEPENDANTS AANBOD PEUGEOT TECHNISCHE DOCUMENTATIE VOOR ONAFHANKELIJKE REPARATEURS OFFRE DOCUMENTATION TECHNIQUE PEUGEOT POUR REPARATEURS INDEPENDANTS AANBOD PEUGEOT TECHNISCHE DOCUMENTATIE VOOR ONAFHANKELIJKE REPARATEURS OFFRE DOCUMENTATION TECHNIQUE PEUGEOT POUR REPARATEURS INDEPENDANTS

Nadere informatie

(texte français suit) Betreft : verlenging commerciële kentekenplaten. Beste WebDIV gebruiker,

(texte français suit) Betreft : verlenging commerciële kentekenplaten. Beste WebDIV gebruiker, Nieuwsflash DIV van het Directoraat generaal Wegvervoer en Verkeersveiligheid van de FOD Mobiliteit en Vervoer Flash Info DIV de la Direction générale Transport Routier et Sécurité Routière du SPF Mobilité

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. over een betere tegemoetkoming voor de orthodontische zorg

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. over een betere tegemoetkoming voor de orthodontische zorg DOC 54 0413/003 DOC 54 0413/003 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 5 januari 2016 5 janvier 2016 VOORSTEL VAN RESOLUTIE over een betere tegemoetkoming voor

Nadere informatie

ALBERT ALBERT BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER

ALBERT ALBERT BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER BELGISCH STAATSBLAD 09.05.2012 MONITEUR BELGE 27295 FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER N. 2012 1310 [C 2012/14127] 22 APRIL 2012. Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole Service Public Fédéral Budget et Contrôle de la Gestion

Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole Service Public Fédéral Budget et Contrôle de la Gestion Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole Service Public Fédéral Budget et Contrôle de la Gestion De minister van Begroting - La Ministre du Budget Antwoord op de parlementaire vraag nr. 179 (Begroting)

Nadere informatie

De moderne stad. New York. Curitiba (Braz.) creëert ruimte voor de mens. Bologna. Toronto (Can.)

De moderne stad. New York. Curitiba (Braz.) creëert ruimte voor de mens. Bologna. Toronto (Can.) De stad en duurzame mobiliteit: verandering op til La ville et la mobilité durable: une transition en cours 1. Vaststellingen De moderne stad New York Curitiba (Braz.) creëert ruimte voor de mens Bologna

Nadere informatie

Inventaris OV - Inventaire EP BIV - IBE 2011 2012-10-18

Inventaris OV - Inventaire EP BIV - IBE 2011 2012-10-18 Om de drie jaar wordt een inventaris opgemaakt van alle lampentypes en hun vermogens van de openbare verlichting in België. Deze driejaarlijkse gegevens worden verzameld door Synergrid, de federatie van

Nadere informatie

Betere vooruitzichten na een moeizame start

Betere vooruitzichten na een moeizame start Betere vooruitzichten na een moeizame start Conjunctuurenquête Expeditiesector 2e kwartaal 2015 Betere vooruitzichten na een moeizame start Conjunctuurenquête Expeditiesector 2e kwartaal 2015 De 3-maandelijkse

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS ROYAUME DE BELGIQUE SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS Arrêté ministériel déterminant les marchandises dangereuses visées par l article 48 bis 2 de l arrêté royal du 1 er décembre 1975 portant

Nadere informatie

Cela vous dit-il d emboîter le pas avec la Loterie Nationale?

Cela vous dit-il d emboîter le pas avec la Loterie Nationale? Let s Move Loterie Nationale Service des Ressources Humaines Service Interne pour la Prévention et la Protection au travail Nationale Loterij Dienst Human Ressources Interne Dienst voor Preventie en Bescherming

Nadere informatie

LE VIEILLISSEMENT: Un anti-modèle VEROUDERING: Een anti-model

LE VIEILLISSEMENT: Un anti-modèle VEROUDERING: Een anti-model VIEILLISSEMENT DE LA POPULATION ET DEVELOPPEMENT DURABLE VEROUDERING VAN DE BEVOLKING EN DUURZAME ONTWIKKELING Prof. J. DE MOL Dr en Psychologie LE VIEILLISSEMENT: Un anti-modèle VEROUDERING: Een anti-model

Nadere informatie

Nieuw CRC - speech. Op mijn beurt heet ik u van harte welkom in ons kwartier in. De uitrol van de strategische visie is volop bezig.

Nieuw CRC - speech. Op mijn beurt heet ik u van harte welkom in ons kwartier in. De uitrol van de strategische visie is volop bezig. Nieuw CRC - speech Geachte leden van de pers, Op mijn beurt heet ik u van harte welkom in ons kwartier in Bevekom, of Beauvechain zo u wil. De uitrol van de strategische visie is volop bezig. Het ene dossier

Nadere informatie

Duurzame economie als motor voor de competitiviteit in de voedingssector. De CSV benadering

Duurzame economie als motor voor de competitiviteit in de voedingssector. De CSV benadering Duurzame economie als motor voor de competitiviteit in de voedingssector De CSV benadering Relation conceptuelle entre CSV, développement durable, capital social et compétitivité Creating Shared Value

Nadere informatie

Caractéristiques de la voiture / Eigenschappen van de wagen :

Caractéristiques de la voiture / Eigenschappen van de wagen : BGDC 2016 7 courses / 7 wedstrijden 6 courses au choix / 6 wedstrijden naar keuze INSCRIPTION / INSCHRIJFDOCUMENT Cochez vos choix / Maak uw keuze : Francorchamps 2J/D 02 &03/04 103Db 1*125 ou/of 100+45

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 28.07.2010 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 28.07.2010 MONITEUR BELGE 48001 N. 2010 2506 VLAAMSE OVERHEID [C 2010/35508] 11 JUNI 2010. Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 betreffende de modulaire structuur

Nadere informatie

61190 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

61190 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 61190 BELGISCH STAATSBLAD 12.09.2016 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE [C 2016/11363] 1 SEPTEMBER 2016. Koninklijk besluit tot goedkeuring van het zesde beheerscontract

Nadere informatie

Défi Trajets Courts. Korte Ritten Contract

Défi Trajets Courts. Korte Ritten Contract Défi Trajets Courts Evénement de clôture : 2 décembre @ De Markten --- Korte Ritten Contract Afsluitevenement 2 december @ De Markten Programma woord van de Ministers P. Smet en E. Huytebroeck korte Ritten

Nadere informatie

61190 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

61190 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 61190 BELGISCH STAATSBLAD 12.09.2016 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE [C 2016/11363] 1 SEPTEMBER 2016. Koninklijk besluit tot goedkeuring van het zesde beheerscontract

Nadere informatie

Aqua Dimension Geothermal heat pumps Aqua Dimension geothermische warmtepompen Aqua Dimension pompes à chaleur geothermique

Aqua Dimension Geothermal heat pumps Aqua Dimension geothermische warmtepompen Aqua Dimension pompes à chaleur geothermique Aqua Dimension Geothermal heat pumps Aqua Dimension geothermische warmtepompen Aqua Dimension pompes à chaleur geothermique Met de Aqua Dimension grond-warmtepomp systemen is het mogelijk om gratis energie

Nadere informatie

Grande enquête IPCF - Grote enquête BIBF

Grande enquête IPCF - Grote enquête BIBF 1 Grande enquête IPCF - Grote enquête BIBF Pression fiscale, médias sociaux ou encore législation anti-blanchiment : les comptables-fiscalistes nous disent tout! Fiscale druk, sociale media en witwaswetgeving

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 69026 BELGISCH STAATSBLAD 12.12.2006 MONITEUR BELGE GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN N. 2006 4982 VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE

Nadere informatie

Présentation de l étude

Présentation de l étude Studiedag Journée d études Overdracht en overname van KMO s Transmission et reprise de PME Overnames in de Belgische KMO context Reprises dans le contexte belge des PME De heer Karel VAN EETVELT, Gedelegeerd

Nadere informatie

COMMERCE MARKET UPDATE Trimestrieel conjunctuurrapport

COMMERCE MARKET UPDATE Trimestrieel conjunctuurrapport COMMERCE MARKET UPDATE Trimestrieel conjunctuurrapport JAAROVERZICHT 2013 14.03.14-1 Private consumptie 4% 3% 2% 1,7% 2,0% 2,8% 1,3% Na een daling in 2012 zien we weer een positieve tendens Prévision 2014:

Nadere informatie

TOESPRAAK VAN BIANCA DEBAETS STAATSSECRETARIS VOOR VERKEERSVEILIGHEID, GELIJKE KANSEN, DIERENWELZIJN & ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

TOESPRAAK VAN BIANCA DEBAETS STAATSSECRETARIS VOOR VERKEERSVEILIGHEID, GELIJKE KANSEN, DIERENWELZIJN & ONTWIKKELINGSSAMENWERKING TOESPRAAK VAN BIANCA DEBAETS STAATSSECRETARIS VOOR VERKEERSVEILIGHEID, GELIJKE KANSEN, DIERENWELZIJN & ONTWIKKELINGSSAMENWERKING 18 maart 2015 Conferentie Vrouwelijk Ondernemerschap (zaal Keynes) 12 e

Nadere informatie

Conférence-débat BRUGEL Debat conferentie BRUGEL 04.06.2008

Conférence-débat BRUGEL Debat conferentie BRUGEL 04.06.2008 Conférence-débat BRUGEL Debat conferentie BRUGEL 04.06.2008 Position des fournisseurs Standpunt van de leveranciers Objectifs de la libéralisation des marchés d énergie (1) Objectifs des Directives européennes

Nadere informatie

Voorstelling Raven 31 augustus Heverlee. Dames en Heren in uw titels, graden en hoedanigheden, Defensie is een verhaal van mensen en middelen.

Voorstelling Raven 31 augustus Heverlee. Dames en Heren in uw titels, graden en hoedanigheden, Defensie is een verhaal van mensen en middelen. Voorstelling Raven 31 augustus Heverlee Dames en Heren in uw titels, graden en hoedanigheden, Defensie is een verhaal van mensen en middelen. In mijn strategische visie schets ik de toekomst van ons leger.

Nadere informatie

64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE

64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE 64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID N. 2010 3685 [C 2010/22451] F. 2010 3685 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2010/22451] 15 OKTOBER

Nadere informatie

paritaire pour les de travail adapté et les ateliers sociaux (CP 327)

paritaire pour les de travail adapté et les ateliers sociaux (CP 327) (CP 7) paritaire pour les de travail adapté et les ateliers sociaux Convention collective de travail du 9 janvier 999 relative aux conséquences de du revenu minimum mensuel moyen garanti d les entreprises

Nadere informatie

SNCB. - Installations en panne. NMBS. - Defecte installaties.

SNCB. - Installations en panne. NMBS. - Defecte installaties. Vraag nr. 2139 van de heer volksvertegenwoordiger Luk Van Biesen van 10 februari 2017 aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen NMBS.

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Hug the Trooper

Wedstrijdreglement Hug the Trooper Wedstrijdreglement Hug the Trooper 1. De wedstrijd op hugthetrooper.brightfish.be wordt georganiseerd door Brightfish NV, Eeuwfeestlaan 20, 1020 Brussel. 2. De wedstrijd staat open voor alle personen die

Nadere informatie

36152 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

36152 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 36152 BELGISCH STAATSBLAD 14.06.2016 MONITEUR BELGE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST [C 2016/31426] 2 JUNI 2016. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van de prijzen voor het

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DOC 54 1726/002 DOC 54 1726/002 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 12 april 2016 12 avril 2016 WETSONTWERP tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 21129 2 de eerste dag van de zesde maand volgend op de datum van de test verbonden aan de eerste georganiseerde gecertificeerde opleiding, van de een of meerdere gecertificeerde opleidingen waarvoor ze

Nadere informatie

REGLEMENT CHAMPIONNATS DE BELGIQUE C 500 REGLEMENT BELGISCHE KAMPIOENSCHAPPEN

REGLEMENT CHAMPIONNATS DE BELGIQUE C 500 REGLEMENT BELGISCHE KAMPIOENSCHAPPEN FEDERATION BELGE DE BADMINTON BELGISCHE BADMINTON FEDERATIE REGLEMENT CHAMPIONNATS DE BELGIQUE C 500 REGLEMENT BELGISCHE KAMPIOENSCHAPPEN Version 2013, approuvée par l AG du 26-06-13 Chaque amende est

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 54 2215/005 DOC 54 2215/005 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 9 februari 2017 9 février 2017 WETSONTWERP tot wijziging van de wet van 15 december 1980

Nadere informatie

PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PROPOSITION D'ORDONNANCE VOORSTEL VAN ORDONNANTIE

PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PROPOSITION D'ORDONNANCE VOORSTEL VAN ORDONNANTIE A-187/3 2014/2015 A-187/3 2014/2015 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT GEWONE ZITTING 2014-2015 3 JULI 2015 PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE SESSION ORDINAIRE 2014-2015 3 JUILLET 2015 VOORSTEL

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DOC 54 1730/002 DOC 54 1730/002 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 13 april 2016 13 avril 2016 WETSONTWERP tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende

Nadere informatie

PRESS REVIEW. Enquête Acerta : 50-plussers meest betrokken 26/04/2010

PRESS REVIEW. Enquête Acerta : 50-plussers meest betrokken 26/04/2010 - 1 / 8 - PRESS REVIEW Enquête Acerta : 50-plussers meest betrokken 26/04/2010 Powered by Auxipress - 2 / 8 - Table des matières: Les seniors plus impliqués La Libre Entreprise (La Libre Belgique) 24/04/2010

Nadere informatie

Belgian Rolling Wheel Survey Augustus 2009

Belgian Rolling Wheel Survey Augustus 2009 Belgian Rolling Wheel Survey Augustus 2009 Inleiding Validatie van de steekproef Analyse van de resultaten Waargenomen marktaandelen Inleiding Omschrijving Doel van het onderzoek Waarneming en analyse

Nadere informatie

MONITEUR BELGE Ed. 3 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE Ed. 3 BELGISCH STAATSBLAD 30611 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2015/03204] 26 MAI 2015. Arrêté royal déterminant le modèle de la formule de déclaration en matière d impôt des sociétés pour l exercice d imposition 2015 (1) PHILIPPE,

Nadere informatie

Onderzoek Rolling Wheel

Onderzoek Rolling Wheel Onderzoek Rolling Wheel Mei 2013 Parameters van het onderzoek Validatie van de steekproef Resultaten van het onderzoek Waargenomen marktaandelen Parameters van het onderzoek Parameters van het onderzoek

Nadere informatie

FAVV -AFSCA AC- Kruidtuin - FSC Kruidtuinlaan 55 1000 Brussel / Bruxelles. Verslag van infosessie bestek FAVV_DGLABO_CPM_2016 (29/06/2015)

FAVV -AFSCA AC- Kruidtuin - FSC Kruidtuinlaan 55 1000 Brussel / Bruxelles. Verslag van infosessie bestek FAVV_DGLABO_CPM_2016 (29/06/2015) FAVV -AFSCA AC- Kruidtuin - FSC Kruidtuinlaan 55 1000 Brussel / Bruxelles Verslag van infosessie bestek FAVV_DGLABO_CPM_2016 (29/06/2015) Rapport de la session d information Cahier spécial des charges

Nadere informatie

CHAPITRE I : CHAMP. Article 1

CHAPITRE I : CHAMP. Article 1 BLANCHISSERIES - C.C.T.: PRIME DE FIN - 05/28 du 07.02.1991 (A.R. 15.09.1993 17.11.1993), par C.C.T. du 07.05.1993 (A.R. 31.01.1995 -M.B. 19.05.1995), modifiée par C.C.T. du 03.03.1994 (A.R. modifiée par

Nadere informatie

Architecture is one part science, one part craft and two parts art. David Rutten

Architecture is one part science, one part craft and two parts art. David Rutten Architecture is one part science, one part craft and two parts art. David Rutten Breevast Belgium ontwikkelt, realiseert en beheert kantoren, commercieel en residentieel vastgoed in België en Luxemburg.

Nadere informatie

HOUTEN JALOEZIEËN STORES EN BOIS GEWEVEN HOUT BOIS TISSÉ. www.lecluyse.be

HOUTEN JALOEZIEËN STORES EN BOIS GEWEVEN HOUT BOIS TISSÉ. www.lecluyse.be HOUTEN JALOEZIEËN STORES EN BOIS GEWEVEN HOUT BOIS TISSÉ LECLUYSE nv/sa Tel. +32(0)51-56 62 29 Tel. +32(0)51-57 56 91 Fax +32(0)51-57 56 96 E-mail: info@lecluyse.be www.lecluyse.be houten jaloezieën 25mm

Nadere informatie

Bondgenotenstraat 68 Rue des Alliés Brussel 1190 Bruxelles. TEL: 02 346 11 50 FAX: 02 344 20 52 e-mail: bebop@bebop.be www.bebop.

Bondgenotenstraat 68 Rue des Alliés Brussel 1190 Bruxelles. TEL: 02 346 11 50 FAX: 02 344 20 52 e-mail: bebop@bebop.be www.bebop. Bondgenotenstraat 68 Rue des Alliés Brussel 1190 Bruxelles TEL: 02 346 11 50 FAX: 02 344 20 52 e-mail: bebop@bebop.be www.bebop.be Bestaat sedert - existe depuis 19-9-1990 Als direct marketing adviesbureau

Nadere informatie

Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of diensten leveren

Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of diensten leveren Neerlegging-Dépôt: 10/1012011 Regist.-Enregistr.: 03/11/2011 N : 106668/C0/322 Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of diensten leveren Collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

22306 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

22306 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 22306 BELGISCH STAATSBLAD 28.04.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER N. 2006 1678 [C 2006/14095] 24 APRIL 2006. Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit

Nadere informatie

COMMISSION PARITAIRE DE L'AGRICULTURE CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 30 AVRIL 1999

COMMISSION PARITAIRE DE L'AGRICULTURE CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 30 AVRIL 1999 COMMISSION PARITAIRE DE L'AGRICULTURE CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 30 AVRIL 1999 CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL RELATIVE A LA PRIME DE FIN D'ANNEE Art. 1er. La présente convention collective de

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 28893 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE N. 2008 1822 [C 2008/09406] 2 JUNI 2008. Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst met punten voor prestaties verricht door advocaten belast met gedeeltelijk

Nadere informatie

FORCMS event Session d information questions & réponses. Xavier Pierard

FORCMS event Session d information questions & réponses. Xavier Pierard FORCMS event 2016 Session d information questions & réponses Xavier Pierard Historique + le pourquoi La circulaire 307 quinquies a été publiée le 13/07/2009. Début 2013, sous l égide du réseau de concertation

Nadere informatie

réalités? de Molenbeek-Saint-Jean centre public d action sociale Mythes ou

réalités? de Molenbeek-Saint-Jean centre public d action sociale Mythes ou Mythes ou réalités? centre public d action sociale de Molenbeek-Saint-Jean Éditeur responsable : Roland Vandenhove, Président du CPAS de M-S-J Mai 2017 - Ne pas jeter sur la voie publique Rue A. Vandenpeereboom

Nadere informatie

COMMISSION PARITAIRE POUR LES ENTREPRISES DE TRAVAIL ADAPTE ET LES ATELIERS SOCIAUX CONVENTION COLLECTIVE TRAVAIL DU 10/12/2002

COMMISSION PARITAIRE POUR LES ENTREPRISES DE TRAVAIL ADAPTE ET LES ATELIERS SOCIAUX CONVENTION COLLECTIVE TRAVAIL DU 10/12/2002 COMMISSION PARITAIRE POUR LES ENTREPRISES DE TRAVAIL ADAPTE ET LES ATELIERS SOCIAUX CONVENTION COLLECTIVE TRAVAIL DU 10/12/2002 RELATIVE A LA A 58 ANS. Art. La présente convention collective de travail

Nadere informatie

Grensoverschrijdende toeristische fietsroute met als thema: van Romeinen tot de appel

Grensoverschrijdende toeristische fietsroute met als thema: van Romeinen tot de appel Grensoverschrijdende toeristische fietsroute met als thema: van Romeinen tot de appel Parcours cyclistes au delà des trois frontières ayant pour thème «Des romains à la pomme». 1. Partners / Partenaires

Nadere informatie

WIJ ZIJN IN-LITE. In deze stand ziet u de LED buitenverlichting van in-lite. Eenvoudig te installeren, veilig en energiezuinig.

WIJ ZIJN IN-LITE. In deze stand ziet u de LED buitenverlichting van in-lite. Eenvoudig te installeren, veilig en energiezuinig. WIJ ZIJN IN-LITE In deze stand ziet u de LED buitenverlichting van in-lite. Eenvoudig te installeren, veilig en energiezuinig. HET IN-LITE SYSTEEM Alle in-lite verlichting is gebaseerd op laagspanning

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD 103249 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2013/22606] 21 DECEMBRE 2013. Arrêté royal modifiant l arrêté royal du 18 mars 1971 instituant un régime

Nadere informatie

INFO . AU F. E QUE - BE

INFO . AU F. E QUE - BE 31e année / 31e jaargang 2011 NION PR N. U O GE GI QUE - BE I G L E B EL TODESKU N D. AU I ERTS AUTO P X M F. E ES. BER. V L I ER OB INFO Revue officielle de l Union Professionnelle des Experts en Automobiles

Nadere informatie

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE SESSION ORDINAIRE GEWONE ZITTING JUILLET 2016

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE SESSION ORDINAIRE GEWONE ZITTING JUILLET 2016 A-301/3 2015/2016 A-301/3 2015/2016 PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE SESSION ORDINAIRE 2015-2016 18 JUILLET 2016 PROPOSITION D ORDONNANCE modifiant la Nouvelle loi communale afin d'appliquer

Nadere informatie

Barema's op 01/09/2008 Barèmes au 01/09/2008

Barema's op 01/09/2008 Barèmes au 01/09/2008 Barema's op 01/09/2008 Barèmes au 01/09/2008 SPILINDEX 110,51 INDICE-PIVOT 110,51 Tegemoetkomingen aan personen met een handicap Allocations aux personnes handicapées (Jaarbedragen) (Montants annuels)

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 8 februari 1999 tot vaststelling van de retributies bedoeld in artikel 20 van de wet van 10 april 1990 op de

Koninklijk besluit van 8 februari 1999 tot vaststelling van de retributies bedoeld in artikel 20 van de wet van 10 april 1990 op de Arrêté royal du 14 mai 1991 fixant les revances à percevoir visées à l'article 20 la loi du 10 avril 1990 sur les entreprises gardiennage, sur les entreprises sécurité et sur les services internes gardiennage

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 46905 FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER N. 2008 3024 [C 2008/14275] 5 SEPTEMBER 2008. Ministerieel besluit tot bepaling van de modellen van de documenten bedoeld in het koninklijk besluit

Nadere informatie

Herbevestigd BGV /

Herbevestigd BGV / Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging Secrétaire d Etat à l Asile et la Migration, chargé de la Simplification administrative Antwoord op de parlementaire

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. modifiant la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. modifiant la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées DOC 54 2141/007 DOC 54 2141/007 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 11 januari 2017 11 janvier 2017 WETSONTWERP tot wijziging van de wet van 22 maart 2001

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 51132 MONITEUR BELGE 12.08.2015 BELGISCH STAATSBLAD GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie