JAARVERSLAG RAPPORT ANNUEL

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG RAPPORT ANNUEL"

Transcriptie

1 2010 JAARVERSLAG RAPPORT ANNUEL

2 jaarverslag 2010 Rapport annuel J. Bordetlaan Brussel Avenue J. Bordet Bruxelles T F

3 I n h o u d C o n t e n u Historiek Histoire 5 Woord van de voorzitter Mot du président 9 Langetermijnverhuur Location à long terme 12 Renta-leden langetermijnverhuur Membres Renta location à long terme 21 Kortetermijnverhuur Location à court terme 24 Renta-leden Kortetermijnverhuur Membres Renta Location à court terme 30 Werkgroep Bedrijfsvoertuigen Groupe de Travail véhicules utilitaires 32 Renta deelnemers KMO Kortetermijnverhuur Renta participants PME Location à court terme 36 Renta projects Renta projects 38 Renta normen Normes Renta 40 3

4

5 h I s t o r I e k h I s to I r e Kroniek van een actieve geschiedenis De verhuring van auto s ontstaat in Frankrijk in het begin van de twintigste eeuw. Het duurt nog jaren voor het fenomeen ook overwaait naar België. In de jaren 50 zijn een paar kleinere verhuurbedrijven actief, die hun auto s vooral verhuren aan kolonialen, die een vervoermiddel nodig hebben tijdens hun korte verblijf in ons land. Het zijn vooral tweedehandshandelaars die zich met de verhuring bezighouden en het wagenpark bestaat in die tijden dan ook uit oude voertuigen, die de laatste kilometers van hun carrière op deze manier volmaken. een aantal verhuurbedrijven, die zelf alsmaar professioneler beginnen werken, verenigen zich in 1957 om een professionele organisatie op te richten. ulabel (union professionnelle des loueurs de voitures sans Chauffeur de Belgique) krijgt een speciaal statuut van de raad van state. ulabel wil alle verhuurders van België verenigen en de leden een erecode laten onderschrijven, waaraan ze zich te allen tijde moesten houden. De komst van een aantal grote verhuurders in de markt zorgt in de volgende jaren voor de creatie van talloze jobs en een verdere professionalisering van het beroep. Het vertrouwen van de klant stijgt hierdoor alleen maar, waardoor het huren van een auto als het ware een banaal feit wordt. Chronique d une activité si la location de voitures existe en France depuis le début du vingtième siècle, il faudra attendre encore des années avant que le phénomène apparaisse en Belgique. Dans les années 50, on observe bien quelques petites sociétés de location, surtout destinée aux coloniaux qui ont besoin d un mode de locomotion pendant leurs brefs séjours dans notre pays. Ce sont surtout les garagistes d occasion qui traitent cette activité et le parc de véhicules est souvent constitué de vieux modèles, qui vivent ainsi les derniers kilomètres de leur carrière. Certain nombre de sociétés de location, de plus en plus professionnelles, se réunissent pour créer un organisme professionnel. : ulabel. le conseil d état accorde à l ulabel (union professionnelle des loueurs de voitures sans Chauffeur de Belgique) un statut spécial. l ulabel veut réunir tous les loueurs de Belgique et faire signer à ses membres un code d honneur auquel ils doivent se tenir en tous temps. les années suivantes, l arrivée sur le marché d un certain nombre de gros loueurs génère de nombreux emplois et entraîne la professionnalisation du métier. voilà qui donne confiance au client et qui banalise la location de voitures. Nood aan specialisatie De noden van de bedrijven en de particulieren lopen al snel uit elkaar. ook al omdat het vervoer van goederen aan steeds strengere eisen onderhevig wordt. vandaar dat speciaal voor de verhuring van bedrijfsvoertuigen in 1974 een syndicale kamer wordt opgericht (de CslvI). Bovendien ontstaat bij de bedrijven een steeds grotere vraag naar auto- en vrachtwagenhuurformules van langere termijn, omdat zij hun middelen liever aan hun kernactiviteiten besteden dan hun geld te immobiliseren in een wagenpark. om gepast aan deze nieuwe economische realiteit te kunnen voldoen, wordt in 1984 de syndicale Kamer van de verhuurders van voertuigen op langetermijn (de ClTK) opgericht. Une spécialisation bien nécessaire Bien vite, les desiderata des entreprises et des particuliers divergent, d autant que le transport de biens est soumis à des exigences de plus en plus sévères. D où la création en 1974 d une chambre syndicale (CslvI), spécialement consacrée à la location de voitures de société et de véhicules utilitaires. les entreprises sont en outre de plus en plus demandeuses de formules de location à long terme de voitures et de camions, préférant consacrer leurs moyens à leurs activités principales plutôt qu immobiliser leur argent dans un parc de véhicules. pour répondre correctement à cette nouvelle réalité économique, la Chambre syndicale des loueurs de véhicules à long Terme (ClTK) est créée en Specialisten onder één dak Het naast elkaar bestaan van drie verschillende professionele organisaties voor verhuurbedrijven is echter niet bepaald praktisch. vandaar dat onder leiding Tous les spécialistes sous un seul toit pourtant, la coexistence de trois organismes professionnels différents n est pas vraiment pratique. sous la direction du président de la CslvI, l ulabel 5

6 H i s t o r i e k H i s to i r e van CSLVI-voorzitter in 1987 ULABEL en CSLVI fuseren en de UBELVA oprichten Drie jaar later treedt ook de CLTK toe tot UBELVA en wordt de organisatie omgevormd tot de BBVV, de Belgische Beroepsvereniging van Voertuigverhuurders. Deze organisatie wordt geleid door een beheerraad met daarin een voorzitter, drie vice-voorzitters, een secretaris-generaal en een penningmeester. Iedere vice-voorzitter is verantwoordelijk voor een welbepaalde sector, hetzij de personenwagenverhuring op langetermijn, de personenwagenverhuring op kortetermijn en de verhuring op korte- en langetermijn van bedrijfsvoertuigen. De beheerraad zal om de drie jaar herverkozen worden. Meer professionalisme, ook in communicatie Om de efficiënte werking van de organisatie veilig te stellen, beslist zijn voorzitter in 2001 de BBVV een Algemeen Secretaris in dienst te nemen. De voorkeur gaat hierbij uit naar iemand met voldoende ervaring in de automobielsector. Na de aanwerving van de Algemene Secretaris besluit de RVB van de vereniging om zijn roepnaam BBVV te veranderen in Renta wat samen gaat met een nieuw logo. Tegelijkertijd betrekt de vereniging zijn eigen kantoren. Deze naamgeving is vanuit communicatiestandpunt en voor de optimale belangenverdediging van de sector een perfect gekozen naam. Renta vandaag Vandaag zijn de Renta-leden goed voor een gezamenlijke vloot van ruim voertuigen. Renta vertegenwoordigt daarmee nagenoeg 95 % van de Belgische professionele auto verhuurmarkt. Vandaag zijn een aantal tendensen herkenbaar in de langetermijnverhuur. De toenemende aandacht voor mobiliteit en milieu is er daar één van en die zal met de nieuwe milieumaatregelen van de federale regering alleen maar sterker worden. Toch gaat dit milieubewust zijn niet samen met een dalende vraag. Bedrijven verwachten echter wel dat verhuurbedrijven hen met raad en daad bijstaan. Ondertussen is Renta een vzw geworden en blijft meer dan ooit innoveren. Eind 2005 creëert Renta een nieuwe sectie Renta Projects met eigen staf. Deze pakte in de loop van 2006 uit met ROB (Reparatie - Onderhoud - Banden), het revolutionaire online platform, dat concessiehouders toelaat om snel en efficiënt goedkeuringsaanvragen voor service-interventies aan leasingwagens te behandelen. ROB verhoogt de efficiëntie van zowel garagebedrijven als leasingspecialisten en creëert een bijkomende transparantie. Bovendien neemt hierdoor het aantal betwistingen en de daar bijbehorende administratieve last gevoelig af. Niet alleen garagisten en leasingbedrijven varen wel bij de creatie van ROB, maar ook de eindgebruiker is op alle vlakken een winnaar, omdat hij geniet van een nog betere en verder doorgedreven service. ROB is nog maar eens een bewijs dat Renta door een nog nauwere samenwerking met de autosector de professionalisering van het beroep naar een hoger niveau tilt. Dit succes legde de basis voor de in 2007 toegevoegde REI-module (Renta Electronic Invoicing), het elektronisch factureren tussen verdelers, bandencentrales en leasemaatschappijen. et la CSLVI fusionnent en 1987 pour créer l UBELVA. Trois ans plus tard, la CLTK adhère à l UBELVA et l organisme devient l UPBLV (Union Professionnelle Belge des Loueurs de Véhicules). Cet organisme est dirigé par un conseil d administration, comptant un président, trois vice-présidents, un secrétairegénéral et un trésorier. Chaque vice-président est responsable d un secteur donné location à long terme de voitures particulières, location de voitures particulières à court terme, location à court et long terme de véhicules utilitaires. Le conseil d administration est réélu tous les trois ans. Plus de professionnalisme, dans la communication également Pour garantir le bon fonctionnement de l organisation, l UPBLV, dirigée par son président de l époque décide en 2001 d engager un Secrétaire Général. La préférence est donnée à une personne ayant l expérience du secteur automobile. Après l engagement du Secrétaire Général le conseil d administration décide de changer de nom et l UPBLV est rebaptisée en Renta, de pair un nouveau logo voit le jour. Durant la même période la fédération s installe dans ses propres bureaux. Renta, un nom judicieusement choisi dans une optique de communication et pour une défense optimale des intérêts du secteur. Renta aujourd hui Actuellement, les membres de Renta gèrent à eux tous une flotte de plus de véhicules. Renta représente ce faisant près de 95 % du marché belge de la location. Un certain nombre de tendances sont aujourd hui décelées en matière de location à long terme. L attention croissante portée à la mobilité et à l environnement en est une, qui ne devrait que se renforcer avec les nouvelles mesures de défense de l environnement décidées par le gouvernement fédéral. Pourtant, cette prise de conscience écologique ne va pas de pair avec une baisse de la demande. Les entreprises comptent bien que les sociétés de location les conseillent avec professionnalisme. Renta est devenue une asbl et ne cesse d innover encore. Fin 2005 naît une nouvelle section Renta Projects. Dans le courant de l année 2006, Renta Projects a mis sur pied une plate-forme en ligne révolutionnaire ROB/REP (Réparation - Entretien - Pneus) qui permet aux concessionnaires de traiter rapidement et avec efficacité les demandes d approbation pour des interventions sur des véhicules de leasing. ROB/REP accroît l efficacité des garagistes comme des spécialistes du leasing et est facteur de transparence. De plus, le nombre de litiges et les corvées administratives qui en découlent sont ainsi bien moindres. Les garagistes et les sociétés de leasing ne sont pas seuls à profiter de la création de ROB/REP, l utilisateur final gagne aussi à tous les coups, puisqu il a droit de la sorte à un service encore amélioré. ROB/REP apporte une fois encore la preuve que Renta booste le professionnalisme du métier grâce à une collaboration plus étroite avec le secteur automobile. Ce succès est à la base d y ajouter un module REI (Renta Electronic Invoicing) la facturation electronique entre les distributeurs, centrale de pneus et les sociétés de location longue durée. 6

7 H i s t o r i e k H i s to i r e Een volgende uitdaging, die in de toekomst nog meer efficiëntie zal brengen, is de mogelijke koppeling van de diverse Dealer Management Systemen (DMS) aan het ROB-platform. Sinds 2009 werkt Renta Projects in samenwerking met de Federale Politie aan de ontwikkeling van een Fine Management platform. Dit is het digitaal behandelen van overtredingen en parkeer retributies van leaseklanten. Daarnaast heeft Renta nog een sectie Renta support dat staat voor specifieke ondersteuning van projecten voor de leden, met als eerste dat voor elektronische documenten zorgt voor de klanten die zich buiten de Schengen grenzen begeven. Renta wordt meer en meer aangezien als derde professionele automobiel beroepsfederatie in ons land. Daardoor zijn er ook zeer nauwe banden met de andere twee beroepsfederaties. Renta is ook lid van Leaseurope de overkoepelende Europese beroepsfederatie van de sector. Le prochain défi pour encore améliorer l efficacité dans le secteur est d acoupler le système DMS (Dealer Management Systemen) à la ROB/REP - platform. Depuis 2009 Renta Projects, en collaboration avec la Police Federale, élabore une nouvelle plate forme Fine Management le traitement électronique des contraventions routières et rétributions de parkings des clients. A côté de cela Renta a une section Renta Support qui dévloppe et soutien des problèmes spécifique à la demande de ses membres. L un de ces projets est qui gère d une manière électronique les documents nécessaires pour sortir des frontières Schengen. Renta est plus en plus considérée comme troisième fédération professionnelle de l automobile dans le royaume. De ce fait Renta entretient des liens très étroits avec les deux autres fédérations professionnelles. Renta est aussi membre de Leaseurope la fédération européenne du secteur. Raad van bestuur Conseil d administration Stéphane Verwilghen voorzitter, langetermijnverhuur président, location à long terme Maria Meyns vice-voorzitter, kortetermijnverhuur vice-président, location à court terme Jean-Paul Van Durme vice-voorzitter, KMO KT vice-président, PME CT Jacques Mollet secretaris-generaal secrétaire-général 7

8

9 W o o r d v a n d e v o o r z i t t e r M o t d u p r é s i d e n t Stéphane Verwilghen 2010 werd het jaar van het langzame herstel na de moeilijke jaren die 2008 en vooral 2009 voor onze sector waren. De kortetermijnverhuring hernam vanaf april en bij de langetermijnverhuring was het voor de echte heropleving wachten tot de zomer, wat zich in de vlootcijfers van het vierde kwartaal weerspiegelde. Het ziet er naar uit dat, ook volgens de cijfers van het eerste kwartaal 2011, de lange- en kortetermijnverhuring de volgende jaren jaarlijks nog zullen groeien met 2 à 3 %. De bedrijven hebben opnieuw aangeknoopt met vertrouwen in de toekomst, al blijft dat vertrouwen toch nog voorzichtig. De heftige reacties zoals het verlengen van bestaande contracten met één jaar behoren ondertussen grotendeels tot het verleden, maar de vlootverantwoordelijkheden geven wel blijk van een nog grotere rationaliteit dan voor de crisis. De economische crisis gaf vorig jaar de aanzet voor de komst van meer zuinige wagens in de professionele vloten en nu de economie weer aantrekt, blijken milieuvriendelijke en dus zuinige auto s nog altijd op veel bijval te kunnen rekenen. Deze voorkeur wordt uiteraard ingegeven door de fiscale bevoordeling van deze auto s, maar tegelijk is het ook het bewijs dat zowel de bedrijven als de verhuurders zich meer dan ooit bewust zijn van de milieu-impact van hun keuzes. Bedrijven die kiezen voor duurzame ontwikkeling wenden zich vaak tot korte- en langetermijnverhuurmaatschappijen. De gemiddelde Euronorm van hun rijdende vloten (emissienorm die de maximumlimieten van de uitstoot van schadelijke stoffen voor een voertuig vastlegt) is beduidend beter dan deze van het wagenpark van de particulieren op het vlak van de nieuwe inschrijvingen, is het CO 2 -niveau van de voertuigen die ingezet worden bijna even laag als dit van de voertuigen van de particulieren. Het doet goed om te merken dat onze sector nauw samenwerkt met de constructeurs en met de overheid. In het eerste geval om voertuigen in de markt te zetten, die goed aansluiten bij de noden van de bedrijven en tegelijk ook de ideale oplossing bieden om automobiliteit zo milieuvriendelijk mogelijk te maken. In die optiek is het ook duidelijk dat onze sector klaarstaat om de elektrische auto een kans te geven. Zowel in de korte- als langetermijnvloten zullen ze hun opwachting maken, maar toch zullen wij de vraag niet zelf Après des années 2008 et surtout 2009 difficiles pour le secteur, 2010 a été l année du lent rétablissement. Si la reprise de la location à court terme s est annoncée dès le mois d avril, il a fallu attendre l été pour que redémarre réellement la location à long terme, ce qui s est reflété dans les chiffres du quatrième trimestre. Les chiffres du premier trimestre 2011 donnent également à penser que dans les années à venir, la location, tant à court qu à long terme, connaîtra encore une croissance annuelle de 2 à 3 %. Les entreprises ont retrouvé leur confiance dans l avenir, même si elles restent prudentes. Si l on n observe pratiquement plus de vives réactions (comme prolonger d un an les contrats existants), les responsables des flottes adoptent cependant une attitude encore plus rationnelle qu avant la crise. L année dernière, la crise économique avait amorcé l arrivée de véhicules moins onéreux dans les flottes professionnelles et maintenant que l économie a repris, les voitures plus écologiques et donc plus économiques ont toujours la cote. Une préférence qui s explique évidemment par l avantage fiscal lié à de telles voitures, mais qui prouve également que les entreprises et les loueurs de véhicules ont plus que jamais conscience de l impact environnemental de leurs choix. Les entrepreneurs qui optent pour le développement durable se tournent souvent vers les loueurs à court et à long terme. La norme EURO moyenne de leurs flottes roulantes (norme d émission fixant les limites maximales de rejets polluants pour un véhicule) est sensiblement meilleure que celle du parc automobile des particuliers, et au niveau des nouvelles immatriculations, le niveau de CO 2 des véhicules mis à la route est quasiment aussi bas que celui des véhicules de particuliers. Nous sommes heureux de constater que notre secteur collabore étroitement avec les constructeurs automobiles afin de mettre sur le marché des véhicules répondant au mieux aux besoins des entreprises tout en offrant la solution idéale pour une automobilité la plus écologique possible. Dans ce contexte, il est clair que notre secteur donne également une chance aux véhicules électriques, proposés en location à court et à long terme. Nous n allons pourtant pas jusqu à créer la demande nous-mêmes. Parallèlement, Renta tente d être le porte-parole du secteur et d ainsi influencer la politique en la matière. Un 9

10 creëren. In het tweede geval tracht Renta een spreekbuis voor de sector te zijn en op die manier te wegen op het beleid. Een mooi voorbeeld daarvan is het boeteplatform, waarbij wij de administratieve papierberg trachten terug te dringen. Intern was de afgelopen periode er ook één van verandering. In 2009 hebben heel wat zelfstandige verhuurders hun plaats gevonden in een werkgroep, die speciaal voor hun noden opgericht werd. Het heet KMO Kortetermijnverhuring. Hierdoor heeft Renta vanaf nu een beter draagvlak in de korte termijn en is dus nog beter in staat om de belangen van de verhuurders ten volle te verdedigen. exemple en est donné avec la plateforme des contraventions, grâce à laquelle nous nous efforçons de limiter le nombre de paperasses administratives. Au niveau interne également, la période écoulée a été celle du changement. En 2009, de nombreux loueurs indépendants ont rallié un groupe de travail, PME Location à court terme créé spécialement pour eux. Voilà qui offre à Renta une meilleure représentation du secteur court terme et lui permet de défendre encore mieux les intérêts des loueurs. 10

11

12 L a n g e t e r m i j n v e r h u u r L o c at i o n a l o n g t e r m e Stephane Verwilghen Rétablissement Langetermijnverhuur herstelt zich in 2010 de la location à long terme en De afdeling langetermijnverhuring herstelde zich, na een moeizaam 2009, in de loop van Opvallend daarbij was dat de lichte groei van de eerste drie kwartalen in het vierde kwartaal werd afgerond met een sterkere stijging. Die trouwens het beste laat verhopen voor de toekomst. De vlootontwikkeling van de langetermijnverhuring evolueerde in de loop van 2010 met 1,66 % in positieve zin. Op het eerste gezicht een lichte verbetering tegenover een jaar eerder, toen de groei van de markt bleef steken op 1,3 %. Toch betekenen de cijfers meer dan ze op het eerste gezicht lijken te vertellen, aangezien de groei pas in het laatste kwartaal van 2010 een hoge Looptijd van de contracten - Durée des contrats 4,57 % > 60 m 3,90 % 24,02 % m 21,30 % 50,47 % m 52,63 % 12,01 % m 12,60 % 1,72 % m 2,05 % 7,20 % m 7,52 % Après une année 2009 difficile, la location à long terme s est peu à peu rétablie courant Là où la croissance a été faible durant les deuxième et troisième trimestres, la croissance a été plus prononcée lors du dernier trimestre, ce qui semble prometteur pour l avenir. En 2010, le développement de la flotte location à long terme s est avéré positif (+ 1,66 %). Voici qui représente à première vue une légère amélioration par rapport à l année précédente, lorsque la croissance du marché n avait pas dépassé 1,3 %. Mais il faut voir plus loin que la moyenne annuelle, puisque la croissance s est concentrée pendant le dernier trimestre C est même

13 Wagenpark - Parc de véhicules 2011 sem Wagenpark Parc automobile Wagens aangekocht Voitures achetées Waarde na afschrijving van het wagenpark Valeur après amortissement du parc de véhicules 6, ,0 5,5 5, , ,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0, Investeringswaarde wagenpark - Valeurs d investissement parc de véhicules Evolutie van het wagenpark - Evolution du parc de véhicules Wagenpark Parc automobile Wagens aangekocht Voitures achetées

14 L a n g e t e r m i j n v e r h u u r L o c at i o n a l o n g t e r m e Verdeling aantal voertuigen volgens regio s - Répartition du nombre de véhicules suivant régions Brussel Hoofdstedelijk Gewest - Région Bruxelles-Capitale 30,31 % 30,01 % Vlaams-Brabant - Brabant Flamand Antwerpen - Anvers 21,51 % 19,89 % 17,55% 16,67 % Oost-Vlaanderen - Flandre Orientale West-Vlaanderen - Flandre Occidentale Luik - Liège Waals-Brabant - Brabant Wallon Henengouwen - Hainut 6,77 % 6,62 % 4,61 % 3,35 % 3,64 % 5,00 % 4,25 % 3,81 % 4,13 % 2,92 % Limburg - Limbourg 3,36 % 6,96 % 2010 Namen - Namur 2,11 % 2,18 % 2009 Andere - Autres 1,04 % 1,64 % Luxemburg - Luxembourg 0,68 % 0,94 %

15 vlucht nam. Sterker nog, meer dan twee derden van de groei van 2010 werd gerealiseerd in dat laatste kwartaal, opent Renta voorzitter en voorzitter van de afdeling langetermijnverhuur Stéphane Verwilghen. Zo mogelijk nog belangrijker was het feit dat er bij de bedrijven een duidelijke stijging van het vertrouwen merkbaar was, die in de loop van het jaar alleen maar sterker werd. Dat had uiteraard alles te maken met de onduidelijkheid die er in het begin van het jaar bestond over de economische conjunctuur. Het vertrouwen nam echter pas echt toe toen duidelijk werd dat de heropleving niet van korte duur bleek te zijn, maar blijkbaar het begin was van een blijvend herstel. Vandaar dat Renta voor 2011 een jaargroei van om 2 tot 3 % durft te voorzien. Ook in 2011 blijft de activiteit aangroeien. In het eerste kwartaal van 2011 viel en groei van 0,41 % op te tekenen, want vertaald kan worden naar een jaarlijkse groei van 1,64 %. Een cijfer dat vergelijkbaar is met de evolutie van Lopen de langetermijncontracten langer? De evolutie van het aantal orders is zo mogelijk nog indrukwekkender en bemoedigender. Dat lag in 2010 immers bijna 20 % hoger. Bovendien blijkt de verlengingstendens voor de looptijd van de contracten samen met de vrees voor een zware en blijvende economische crisis verdwenen te zijn. Het verlengen van contracten had vorig jaar twee gezichten. Enerzijds was er het verlengen van bestaande contracten en anderzijds het kiezen voor een contract van langere duur bij nieuwe contracten. Het eerste was een duidelijke crisismaatregel, ingegeven door risicomanagement en kostenbeheersing door bepaalde bedrijven. Het tweede is de beslissing die door sommige bedrijven genomen werd om hun nieuwe contracten voortaan bijvoorbeeld vijf in plaats van pakweg vier jaar te laten lopen. Dit is een tendens die al langer aan de orde was en die de gemiddelde looptijd als het ware maand per maand geleidelijk doet stijgen. Deze tendens is ook nu de economie weer aantrekt, overeind gebleven zodat een looptijd van vijf jaar vaak voorkomt. Het verlengen van bestaande contracten daarentegen, dat in 2009 en begin 2010 schering en inslag was, is na het aantrekken van de economie opnieuw in onbruik geraakt. Slaat zuinigheid aan? De inschrijvingen van de langetermijnverhuurders hebben met 132 g/km een gemiddelde CO 2 -uitstoot die bijna gelijk is aan die van de particuliere markt, die 130 g/km bedraagt. Onze voertuigen scoren een stuk beter dan de wagens voor bedrijfsgebruik die niet via operationele leasing in het verkeer worden gebracht. Die komen immers uit op een gemiddelde uitstoot van maar liefst 147 g/km. Een verschil dat geen toeval is, want de operationele verhuurder adviseert de bedrijven, zodat ze op basis van hun typologie een weloverwogen autokeuze kunnen maken, rekening houdende met alle kosten- en milieucomponenten encore plus net, puisque plus des deux tiers de la croissance de 2010 ont été réalisés durant les trois derniers mois de l année, fait remarquer le président de Renta qui est aussi président du département location à long terme, Stéphane Verwilghen. Facteur encore plus déterminant, les sociétés semblent avoir retrouvé confiance, et ce de plus en plus nettement au fil de l année. Début 2010 en effet, l incertitude régnait encore quant à l avenir de la conjoncture économique. La confiance n est vraiment revenue qu à partir du moment où il s est avéré que le rétablissement ne serait pas de courte durée, mais qu il annonçait une reprise durable. C est pourquoi Renta ose un pronostic de croissance de 2 à 3 % pour La croissance des activités perdure en 2011 également. Au premier trimestre 2011, nous avons noté une croissance de 0,41 %, ce qui extrapolé sur l année donne + 1,64 %, soit un chiffre comparable à l évolution en Prolongation des contrats à long terme? L évolution du nombre de commandes est encore plus impressionnante et plus encourageante, puisqu elle a été de près de 20 % supérieure à La tendance ne semble plus à la prolongation de la durée des contrats depuis que l on n agite plus le spectre d une crise économique longue et profonde. La prolongation des contrats concernait en 2010 d une part l allongement des contrats existants, mais aussi le choix de plus longues durées lors de la conclusion de nouveaux contrats. Le premier phénomène observé chez certaines entreprises relevait d une mesure dictée par la crise, la gestion des risques et la maîtrise des coûts Le second était la conséquence de la décision prise par certaines sociétés de signer des contrats de cinq ans plutôt que de quatre par exemple. Cette tendance, qui n a rien de nouveau, entraine une croissance progressive de la durée moyenne des contrats. La tendance n a d ailleurs pas disparu maintenant que le climat économique s est rétabli, et les contrats de cinq ans restent fréquents. Alors que la prolongation des contrats existants très fréquente en 2009 et au début 2010 a presque disparu. Des flottes plus propres Avec 132 g/km, les immatriculations des loueurs à long terme présentent des émissions moyennes de CO 2 pratiquement égales à celles du marché des particuliers (130 g/km). Le score de nos véhicules est bien supérieur à celui des véhicules d entreprise qui ne sont pas pris en leasing opérationnel. En effet, les émissions moyennes de ces derniers atteignent 147 g/km. Cette différence ne doit rien au hasard, puisque le loueur opérationnel conseille les entreprises, leur permettant d opérer un choix raisonné sur base de leur typologie, compte tenu de tous les composants environnementaux et de coûts liés à la mobilité automobile, précise Stéphane Verwilghen. Le nombre de véhicules équipés d un filtre à particules est également élevé dans les flottes à long terme, les loueurs 15

16 L a n g e t e r m i j n v e r h u u r L o c at i o n a l o n g t e r m e Top 10 wagenpark per merk Top 10 parc par marque Top 10 van de aankopen volgens merk Top 10 des achats en fonction de la marque BMW: 14,05 % 11,72 % 13,64 % BMW: 14,22 % 9,68 % 12,77 % Volkswagen: 12,50 % 14,14 % 14,93 % Volkswagen: 12,11 % 11,99 % 13,64 % Audi: 11,40 % 12,18 % 11,52 % Renault: 11,59 % 8,48 % 7,05 % Ford: 8,61 % 9,25 % 7,95 % Audi: 11,30 % 12,95 % 9,62 % Mercedes: 8,27 % 6,70 % 6,81 % Mercedes: 10,62 % 9,66 % 8,58 % Renault: 7,85 % 8,48 % 9,85 % Ford: 6,26 % 8,87 % 9,09 % Opel: 7,24 % 8,68 % 9,32 % Volvo: 5,79 % 5,22 % 3,74 % Peugeot: 5,35 % 7,34 % 7,43 % Opel: 5,46 % 6,48 % 6,94 % Citroën: 4,96 % 6,41 % 4,76 % Peugeot: 4,71 % 6,58 % 8,21 % Volvo: 4,83 % 4,31 % 3,57 % Citroën: 3,92 % 7,30 % 7,24 %

17 Aankopen per merk en type - exclusief bestelwagens Achats par marque et type - sans les camionettes BMW SEDAN TOURING / X Serie 1 31,70 % 62,47 % 37,53 % Serie 3 36,85 % 44,54 % 55,46 % Serie 5 30,52 % 65,04 % 34,97 % Autres / Andere 0,92 % volkswagen SEDAN VARIANT Polo 11,21 % Golf 45,97 % Touran 6,64 % Tiguan 2,67 % Passat 30,52 % 7,66 % 22,86 % Autres / Andere 2,99 % AUDI SEDAN AVANT A1 7,02 % A3 23,30 % A4 39,71 % 30,95 % 69,05 % A5 6,50 % A6 18,89 % 31,91 % 68,09 % Autres / Andere 4,59 % ford SEDAN break Fiesta 21,74 % Focus 31,64 % 29,80 % 70,20 % C-Max 3,11 % Mondeo 12,53 % 31,66 % 68,34 % Galaxy 11,74 % S-Max 15,49 % Autres / Andere 3,74 % MERCEDES SEDAN break Classe A 6,57 % Classe B 16,66 % Classe C 46,19 % 41,26 % 58,74 % Classe E 25,08 % 52,37 % 36,87 % Autres / Andere 5,50 % RENAULT SEDAN break Clio 15,99 % Megane 35,31 % 31,71 % 67,68 % Megane Scenic 31,44 % Laguna 6,92 % 29,81 % 70,19 % Espace 5,01 % Autres / Andere 5,33 % OPEL SEDAN break Corsa 22,44 % Astra 28,76 % 18,69 % 79,19 % Isignia 27,60 % 8,57 % 91,44 % Meriva 4,17 % Zafira 16,53 % Autres / Andere 0,50 % peugeot SEDAN break 206/207 19,39 % ,33 % ,81 % ,00 % 407 6,69 % 27,14 % 70,26 % Autres / Andere 3,78 % CITROEN SEDAN break C3 19,82 % C3 Picasso 8,06 % C4 2,98 % C4 Picasso 43,26 % C5 20,92 % 40,44 % 59,56 % Autres / Andere 4,97 % volvo SEDAN break C 30 4,83 % S 40 / V 50 49,46 % 12,36 % 87,64 % S 60 / V 60 4,37 % 84,13 % 15,87 % S 80 / V 70 22,44 % 19,76 % 80,24 % XC 18,89 % 17

18 L a n g e t e r m i j n v e r h u u r L o c at i o n a l o n g t e r m e die met automobiliteit gepaard gaan, verduidelijkt Stéphane Verwilghen. En ook het aantal voertuigen met roetfilter ligt erg hoog in de langetermijnvloten omdat langetermijnverhuurders daar al verschillende jaren rekening mee houden. Al was het maar omwille van de verwachte betere wederverkoopwaarde van een dieselauto met roetfilter. Het wegenvignet als bondgenoot? De gewesten willen vanaf 2013 een wegenvignet invoeren, waarvan de hoogte meebepaald zou worden door de milieuvriendelijkheid van het voertuig. Niettegenstaande het wegenvignet gemiddeld fiscaal neutraal zou uitkomen voor de bedrijven betekent het voor hen toch een extra stimulans om nog meer aandacht te besteden aan de milieuvriendelijkheid van hun voertuigen. Eveneens belangrijk is dat de gebruikers steeds meer en steeds beter begrijpen dat hun autokeuze een verschil kan maken. Niet alleen in hun portemonnee, maar ook voor het milieu. Het bewustzijn voor milieufactoren is veel groter dan vroeger en lijkt alleen maar toe te nemen. Het nadeel is echter wel dat tot nu toe de autofiskaliteit alleen afgemeten wordt aan de CO 2 -uitstoot, terwijl de stoffen, die voor de mens rechtstreeks schadelijk zijn een rol zouden moeten spelen. Vandaar is het wel positief dat het wegenvignet een luik bevat waarmee de autofiscaliteit gelinkt zou worden aan de euronorm en dus aan de milieuvriendelijkheid van het voertuig. En de bestuurder? Bedrijven begrijpen steeds meer dat de werkelijke CO 2 -uitstoot van een auto ook Wagenpark - Parc de véhicules g CO 2 /km Benzine - Essence < 160 g CO 2 /km Diesel < 145 g CO 2 /km 26,41 % 22,97 % 36,48 % 29,33 % 48,02 % 35,26 % 51,24 % 36,73 % 54,87 % 43,98 % 63,46 % 54,46 % Wagenpark Euro - Parc de véhicules Euro EURO V EURO III 1,26 % 14,02 % EURO III 21,90 % EURO IV 78,09 % EURO IV 84,72 % EURO V EURO III EURO V EURO III 10,84 % 6,31 % 31,77 % 1,51 % EURO IV 82,85 % EURO IV 66,69 % en tenant déjà compte depuis plusieurs années. Ne fût-ce que parce que la valeur de revente d un véhicule diesel équipé d un filtre à particules devrait être plus élevée. La vignette routière, une alliée? Les Régions souhaitent lancer en 2013 une vignette routière dont le prix serait fixé notamment sur base des caractéristiques environnementales du véhicule. Même si en moyenne, la vignette routière devrait fiscalement être neutre pour les entreprises, elle les encouragerait malgré tout à accorder encore plus d attention au caractère écologique de leurs véhicules. Les utilisateurs doivent aussi réaliser que le choix d un véhicule peut faire toute la différence pas seulement au niveau du portefeuille, mais aussi de l environnement. La prise de conscience environnementale a fortement augmenté en dernières années et cette tendance semble se confirmer. Malheureusement la fiscalité tourne uniquement autour des émissions de CO 2, alors que les substances directement nocives pour l homme devraient également entrer en ligne de compte. Il est donc bon que la vignette routière comporte un volet permettant de lier l autofiscalité aux normes européennes de pollution et donc au caractéristiques environnementale du véhicule. Et le conducteur dans tout ça? Les entreprises sont de plus en plus conscientes du fait que les émissions réelles de CO 2 d un véhicule dépendent aussi du conducteur. Elles sont de ce fait de plus en plus nombreuses à suivre de près la consommation des utilisateurs, à leur fournir des conseils de conduite, voire 18

19 afhangt van de bestuurder. Vandaar dat meer en meer bedrijven het verbruik van hun personeelsleden beter willen opvolgen, hen rijtips willen aanreiken of hen zelfs een eco-drivingcursus laten volgen, waardoor ze hun verbruik en dus ook hun ecologische voetafdruk kunnen verminderen. Uiteraard is zoiets gemakkelijker te realiseren voor een groot bedrijf dan voor een klein bedrijf, beseft Stéphane Verwilghen. Toch speelt ook hier de kracht van de langetermijnverhuurder als troef naar alle bedrijven toe. Overigens niet alleen inzake het beheer van de CO 2 -uitstoot, maar ook op het vlak van schade, bandenslijtage en alle andere exploitatiekosten. Kleinere motoren of kleinere auto s? In de vloten valt duidelijk te merken dat bedrijven bewust kiezen voor auto s met kleinere motoren die minder verbruiken en dus ook minder CO 2 uitstoten. De gekozen modellen blijven daarentegen zo goed als even groot. Dat is niet zo verwonderlijk, omdat de auto toch dikwijls ook een motivatie-element blijft voor een werknemer. Sterker nog, het is soms een concurrentie-element en wordt ook vaak als een verworven recht aangevoeld. Drie elementen die allemaal ook iets met status te doen hebben, weet Stéphane Verwilghen. Een toekomst voor de elektrische auto? Elektrische auto s zullen in 2011 langzaam maar zeker op de markt komen, maar al omdat de volumes die ter beschikking zijn, nog erg beperkt zijn, lijkt een spectaculaire stijging van het aantal elektrische Aankopen wagenpark - Achat parc de véhicules g CO 2 /km 45,90 % Benzine - Essence < 160 g CO 2 /km Diesel < 145 g CO 2 /km 25,30 % 46,79 % 36,92 % 58,29 % 42,40 % 63,37 % sem1 Aankopen Wagenpark Euro - Achat parc de véhicules Euro EURO IV 72,87 % EURO III 3,67 % EURO IV 96,33 % EURO V 26,67 % 48,69 % EURO V 65,19 % 73,87 % EURO IV 90,41 % 61,92 % 80,51 % EURO V 7,94 % 72,21 % 84,71 % 80,07 % EURO III 1,65 % 2008 EURO VI 0,20 % 2010 EURO IV 34,61 % même à leur faire suivre des cours d écodriving, afin de réduire leur consommation et donc leur empreinte écologique. C est évidemment plus facile à réaliser pour une grande entreprise que pour une petite, concède Stéphane Verwilghen. Néanmoins, les avantages de la location à long terme, sont disponibles à tout type d entreprise. Et pas seulement en ce qui concerne la gestion des émissions de CO 2, mais aussi en matière de dommages, d usure des pneus et de tous les autres frais d exploitation. Des moteurs plus compacts ou des voitures plus compactes? A observer les flottes, on s aperçoit que les entreprises optent résolument pour des véhicules équipés de moteurs plus compacts, qui consomment moins et dont les émissions de CO 2 sont donc plus faibles. La taille des modèles choisis n a par contre pas beaucoup changé. Ce n est pas étonnant, puisque la voiture reste souvent également un élément de motivation pour le salarié. Il s agit même parfois d un élément concurrentiel, souvent considéré comme un droit acquis trois éléments liés au statut social du conducteur, précise Stéphane Verwilghen. Quel avenir pour la voiture électrique? Les véhicules électriques devraient peu à peu apparaître sur le marché en 2011, mais les volumes disponibles étant encore fort réduits, il ne faut pas s attendre à une hausse spectaculaire du nombre de véhicules de ce type dans les flottes. D ailleurs, même si l offre était importante, la demande ne le serait probablement 19

20 L a n g e t e r m i j n v e r h u u r L o c at i o n a l o n g t e r m e voertuigen in de vloten er niet meteen aan te komen. Maar moest het aanbod toch groot zijn geweest, dan nog zou de vraag waarschijnlijk klein blijven. Toch is er zeker interesse. Vooral dan bij grotere bedrijven, die een elektrisch voertuig in hun vloot toch als een test of als een vorm van maatschappelijk verantwoord ondernemen beschouwen. De langetermijnverhuurder zal de vraag niet creëren, stelt Stéphane Verwilghen. Bovendien zijn er nog veel onbekende factoren aan elektrisch rijden. Zo is de wederverkoopwaarde voorlopig een onbekende factor, net als de werkelijke levensduur van de batterij. Hetzelfde geldt voor reparaties aan het voertuig. Algemeen wordt gesteld dat elektrische auto s in onderhoud goedkoper zouden moeten zijn, maar er is weinig geweten over de betrouwbaarheid en dus het aantal reparaties dat nodig zal zijn. Langetermijnverhuurders durven hierbij hun nek wel uit te steken, door ze toch reeds aan te bieden. Vermoedelijk zit er op korte en medio termijn meer potentieel in de dieselhybride, waarvan de eerste modellen ook in de loop van 2011 op de markt komen. Hoe dan ook, langetermijnverhuurders zijn professionals die als enige het volledige scala aan producten en diensten aanbieden en die ook optreden als enig aanspreekpunt. Bovendien hebben zij een klare kijk op de evolutie van de markt, die zij ook delen met de bedrijven. Dit houdt trouwens meteen ook in dat de langetermijnverhuring nog een groot groeipotentieel heeft bij de bedrijven. pas. Ce qui ne veut pas dire que l intérêt n y est pas, particulièrement dans les grosses entreprises, qui considèrent l acquisition de véhicules électriques comme un test, ou une manière d entreprendre durablement Le loueur à long terme ne créera certainement pas la demande, affirme Stéphane Verwilghen. Par ailleurs, le véhicule électrique comporte encore pas mal de facteurs inconnus la valeur de revente notamment, tout comme la durée de vie réelle de la batterie. Même chose pour le budget réparations. On admet généralement que les voitures électriques devraient coûter moins cher en entretien, mais on n a pas encore le recul nécessaire concernant leur fiabilité et donc le nombre de réparations qui seront nécessaires. Les loueurs à long terme s engagent, en proposant déjà les modèles électriques disponibles. A court et moyen terme, le potentiel des hybrides diesel dont les premiers modèles sont attendus sur le marché dans le courant 2011 semble plus prometteur que celui des véhicules électriques. Le loueurs à long terme reste, à travers toutes ces évolutions, le spécialiste capable de proposer toute la gamme de produits et de services tout en offrant les avantages de l interlocuteur unique à ses clients. Il a par ailleurs une vision claire de l évolution du marché, ce qu il partage avec les entreprises. Ces éléments expliquent également l important potentiel de croissance de la location à long terme auprès des entreprises. 20

- 1975 / 1-98 / 99. Chambre des représentants de Belgique. Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers

- 1975 / 1-98 / 99. Chambre des représentants de Belgique. Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers - 1975 / 1-98 / 99 Chambre des représentants de Belgique - 1975 / 1-98 / 99 Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers SESSION ORDINAIRE 1998-1999(') 9 FÉVRIER 1999 GEWONE ZITTING 1998-1999 (') 9 FEBRUARI

Nadere informatie

otari s u n Jo Baret - Sophie Maquet Benoemingscommissies Commissions de nomination Revue pour le notariat Tijdschrift voor het notariaat

otari s u n Jo Baret - Sophie Maquet Benoemingscommissies Commissions de nomination Revue pour le notariat Tijdschrift voor het notariaat otari s u n Revue pour le notariat Tijdschrift voor het notariaat DECEMBER 2013-48STE JAARG. DÉCEMBRE 2013-48ÈME ANNÉE Afgiftekantoor: 2099 Antwerpen X P501197 Bergstraat 30-34, 1000 Brussel Bureau de

Nadere informatie

Ré o r g a n i s a t i o n judiciaire

Ré o r g a n i s a t i o n judiciaire Gerechtelijke reorganisatie round -up van een jaar werking 2009-2010 Ré o r g a n i s a t i o n judiciaire le point d une année de fonctionnement unie der rechters in handelszaken van België union des

Nadere informatie

Editoriaal / Editorial

Editoriaal / Editorial 1 Editoriaal / Editorial Een kwart eeuw hervorming van het revisoraat De wet van 1985 heeft het bedrijfsrevisoraat grondig hervormd. Naar aanleiding van deze hervorming steeg het aantal bedrijfsrevisoren

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. PME, indépendants, agriculture et politique scientifique

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. PME, indépendants, agriculture et politique scientifique DOC 52 DOC 52 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 17 november 2009 17 novembre 2009 ALGEMENE BELEIDSNOTA (*) KMO s, zelfstandigen, landbouw en wetenschapsbeleid NOTE

Nadere informatie

otari s u Pierre Van den Eynde Internationa(a)l Het Europees notariaat in 2020 Le notariat européen en 2020

otari s u Pierre Van den Eynde Internationa(a)l Het Europees notariaat in 2020 Le notariat européen en 2020 otari s u n Tijdschrift voor het notariaat Revue pour le notariat JUNI 2014 49STE JAARG. JUIN 2014 49ÈME ANNÉE Pierre Van den Eynde... over de werking van COBRA sur le fonctionnement du COBRA 14 06 Internationa(a)l

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. van de minister van Begroting belast met de Nationale Loterij (*)

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. van de minister van Begroting belast met de Nationale Loterij (*) DOC 54 0020/002 DOC 54 0020/002 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 7 november 2014 7 novembre 2014 BELEIDSVERKLARING van de minister van Begroting belast

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. Le secteur des télécommunications dix ans après la libéralisation

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. Le secteur des télécommunications dix ans après la libéralisation DOC 52 DOC 52 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 13 februari 2008 13 février 2008 De telecomsector na tien jaar liberalisering Le secteur des télécommunications dix

Nadere informatie

Antwerpse mode in het Vlaams Parlement

Antwerpse mode in het Vlaams Parlement Maandelijks n 68 - April 2007 Mensuel n 68 - Avril 2007 P E R I O D I C A L F O R P U B L I C M A N A G E M E N T Antwerpse mode in het Vlaams Parlement Gratis Abonnement gratuit Video 4 de Overheidscongres

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DE BELGIQUE VOLKSVERTEGENWOORDIGERS. 11 april 2008 11 avril 2008 INHOUD SOMMAIRE

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DE BELGIQUE VOLKSVERTEGENWOORDIGERS. 11 april 2008 11 avril 2008 INHOUD SOMMAIRE DOC 52 DOC 52 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 11 april 2008 11 avril 2008 ALGEMENE BELEIDSNOTA van de minister van Klimaat en Energie NOTE DE POLITIQUE GÉNÉRALE

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. relative à un cadre légal spécifique pour le financement participatif

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. relative à un cadre légal spécifique pour le financement participatif DOC 53 3335/001 DOC 53 3335/001 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 3 février 2014 3 februari 2014 PROPOSITION DE RÉSOLUTION relative à un cadre légal spécifique

Nadere informatie

WebZine. Verantwoord ondernemen. Maatschappelijke druk via financiële markten. www.cxonet.be Issue 86-2010/10. Volgende gedrukte uitgave

WebZine. Verantwoord ondernemen. Maatschappelijke druk via financiële markten. www.cxonet.be Issue 86-2010/10. Volgende gedrukte uitgave Volgende gedrukte uitgave CxO Magazine Verschijnt op 30 november 2010 WebZine Maatschappelijke druk via financiële markten Verantwoord ondernemen 14 General Management Lang leve de 3D-politici 22 Human

Nadere informatie

2-1018/1 2-1018/1 ZITTING 2002-2003 SESSION DE 2002-2003 27 JANUARI 2003 27 JANVIER 2003

2-1018/1 2-1018/1 ZITTING 2002-2003 SESSION DE 2002-2003 27 JANUARI 2003 27 JANVIER 2003 2-1018/1 2-1018/1 BELGISCHE SENAAT SÉNAT DE BELGIQUE ZITTING 2002-2003 SESSION DE 2002-2003 27 JANUARI 2003 27 JANVIER 2003 Mensenhandel en visafraude La traite des êtres humains et la fraude de visas

Nadere informatie

Le plan des temps de la ville de Milan

Le plan des temps de la ville de Milan N 34 - December - Décembre 2002 4,34 Euro - Maandelijks/Mensuel - afgiftekantoor Gent X Toelating tot sluiting Gent X 3/224 BELGIË - BELGIQUE P.B. Gent X 3/4145 P E R I O D I C A L F O R P U B L I C M

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING VERSIE 28 05 2013

MEMORIE VAN TOELICHTING VERSIE 28 05 2013 MEMORIE VAN TOELICHTING EXPOSE DES MOTIFS Mesdames, Messieurs, Avec ce projet de loi, notre pays entame la réforme de la justice. Après vingt ans d'études, de débats et de conseils, le temps est venu de

Nadere informatie

BUITENGEWONE ZITTING 2007 SESSION EXTRAORDINAIRE DE

BUITENGEWONE ZITTING 2007 SESSION EXTRAORDINAIRE DE 4-68/1 (Senaat) DOC 52 0035/001 (Kamer) 4-68/1 (Sénat) Belgische Senaat en Kamer van volksvertegenwoordigers Sénat et Chambre des représentants de Belgique BUITENGEWONE ZITTING 2007 SESSION EXTRAORDINAIRE

Nadere informatie

Compte rendu intégral des interpellations et des questions orales. Integraal verslag van de interpellaties en mondelinge vragen

Compte rendu intégral des interpellations et des questions orales. Integraal verslag van de interpellaties en mondelinge vragen C.R.I. COM (2012-2013) N 48 I.V. COM (2012-2013) Nr. 48 PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT Compte rendu intégral des interpellations et des questions orales

Nadere informatie

limiteurs de puissance pour les personnes en défaut de paiement passeront de six à dix ampères.

limiteurs de puissance pour les personnes en défaut de paiement passeront de six à dix ampères. N 17 (2009-2010) 26-03-2010 (2009-2010) Nr. 17 44 limiteurs de puissance pour les personnes en défaut de paiement passeront de six à dix ampères. Mme la présidente.- La parole est à Mme Ampe pour son interpellation

Nadere informatie

Themadebat : Het energiebeleid in België. Nota ingediend door de Vlaams Belang-fractie

Themadebat : Het energiebeleid in België. Nota ingediend door de Vlaams Belang-fractie Themadebat : Het energiebeleid in België Nota ingediend door de Vlaams Belang-fractie We trappen een open deur in als we stellen dat een stabiele energievoorziening de motor is van een goed draaiende economie.

Nadere informatie

COMPTE RENDU ANALYTIQUE BEKNOPT VERSLAG COMMISSIE VOOR DE SOCIALE ZAKEN COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

COMPTE RENDU ANALYTIQUE BEKNOPT VERSLAG COMMISSIE VOOR DE SOCIALE ZAKEN COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CRABV 51 COM 382 CRABV 51 COM 382 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS COMPTE RENDU ANALYTIQUE BEKNOPT VERSLAG COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES COMMISSIE VOOR

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN PROJET DE LOI WETSONTWERP ADVIES AVIS

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN PROJET DE LOI WETSONTWERP ADVIES AVIS DOC 54 0496/027 DOC 54 0496/027 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 12 december 2014 12 décembre 2014 WETSONTWERP PROJET DE LOI houdende de algemene uitgavenbegroting

Nadere informatie

De voorzitter: Vraag nr. 255 van de heer Jambon wordt omgezet in een schriftelijke vraag.

De voorzitter: Vraag nr. 255 van de heer Jambon wordt omgezet in een schriftelijke vraag. COMMISSIE VOOR DE INFRASTRUCTUUR, HET VERKEER EN DE OVERHEIDSBEDRIJVEN van MAANDAG 26 NOVEMBER 2007 Namiddag COMMISSION DE L'INFRASTRUCTURE, DES COMMUNICATIONS ET DES ENTREPRISES PUBLIQUES du LUNDI 26

Nadere informatie

COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN

COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN CRIV 52 COM 287 CRIV 52 COM 287 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN COMPTE RENDU INTÉGRAL

Nadere informatie

Integraal verslag van de interpellaties en mondelinge vragen. Compte rendu intégral des interpellations et des questions orales

Integraal verslag van de interpellaties en mondelinge vragen. Compte rendu intégral des interpellations et des questions orales I.V. COM (2014-2015) Nr. 1 C.R.I. COM (2014-2015) N 1 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE Integraal verslag van de interpellaties en mondelinge vragen Compte

Nadere informatie

I 9de JAARGANG. Kwaliteitsbeoordelingscriteria voor de commissaris / Critères pour évaluer la qualité du commissaire

I 9de JAARGANG. Kwaliteitsbeoordelingscriteria voor de commissaris / Critères pour évaluer la qualité du commissaire ISSN: 2033-4575 BUREAU DE DEPOT - AFGIFTEKANTOOR BRUGGE X P608073 I 9e ANNEE I 2014 I PARAIT 4 FOIS PAR AN I 9de JAARGANG 2014 I VERSCHIJNT 4 MAAL PER JAAR I 42 M ARS AART Belgian Fairness Tax: a comparison

Nadere informatie

van WOENSDAG 13 JUNI 2012 MERCREDI 13 JUIN 2012 Matin Voormiddag

van WOENSDAG 13 JUNI 2012 MERCREDI 13 JUIN 2012 Matin Voormiddag COMMISSION DE L'ÉCONOMIE, DE LA POLITIQUE SCIENTIFIQUE, DE L'ÉDUCATION, DES INSTITUTIONS SCIENTIFIQUES ET CULTURELLES NATIONALES, DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE du MERCREDI 13 JUIN 2012 Matin

Nadere informatie

Sénat de Belgique. Belgische Senaat. Annales. Handelingen 5-80. Séances plénières Lundi 26 novembre 2012 Séance de l après-midi

Sénat de Belgique. Belgische Senaat. Annales. Handelingen 5-80. Séances plénières Lundi 26 novembre 2012 Séance de l après-midi Sénat de Belgique Session ordinaire 2012-2013 Handelingen Plenaire vergaderingen Maandag 26 november 2012 Namiddagvergadering 5-80 5-80 Séances plénières Lundi 26 novembre 2012 Séance de l après-midi Annales

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 53 3144/004 DOC 53 3144/004 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 10 décembre 2013 PROJET DE LOI concernant l introduction d un statut unique entre ouvriers

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS NOTE DE POLITIQUE GÉNÉRALE (*) ALGEMENE BELEIDSNOTA (*) Justice. Justitie DE BELGIQUE

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS NOTE DE POLITIQUE GÉNÉRALE (*) ALGEMENE BELEIDSNOTA (*) Justice. Justitie DE BELGIQUE DOC 53 3096/032 DOC 53 3096/032 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 20 novembre 2013 20 november 2013 NOTE DE POLITIQUE GÉNÉRALE (*) Justice ALGEMENE BELEIDSNOTA

Nadere informatie

COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN

COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN CRIV 53 COM 922 CRIV 53 COM 922 CHAMBRE DES REPRESENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS INTEGRAAL

Nadere informatie