Sinds een paar jaar heerst er een ware

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sinds een paar jaar heerst er een ware"

Transcriptie

1 Veertiendaags tijdschrift Jaargang 54 nr februari 1999 ISSN in dit nummer... Internet Hefboom van de elektronische handel... 1 De millenniumbom Hoe ernstig is het ontploffingsgevaar? Internet hefboom van de elektronische handel? Sinds een paar jaar heerst er een ware Internet-rage. Het gebruik van het net is vanaf 1994 spectaculair gestegen. Bedrijven die zich op de ontwikkeling van het net als communicatie- en distributiekanaal toeleggen of nieuwe toepassingen bedenken, zagen hun aandelenkoersen fors uit de pan rijzen. Dat getuigt van wel zeer veel beleggersoptimisme over de toekomstige groeimogelijkheden van het net. Gezien de snelle technologische vooruitgang en de voordelen van Internet in vergelijking met traditionele distributiekanalen op het vlak van efficiëntie en gebruiksgemak voor zowel consumenten als verkopers, is er beslist nog veel groeipotentieel aanwezig. Maar voor minder betrokken waarnemers wekken de huidige beleggersverwachtingen toch een indruk van irrationele exuberantie, zeker omdat die verwachtingen in de praktijk alleen worden gestaafd door vrij schaarse, snel verouderde en slechts fragmentarisch beschikbare informatie. Daarenboven zullen nog vele onzekerheden, onder meer op technisch en juridisch vlak, allicht nog een tijdlang een snelle expansie van de elektronische handel in de weg staan. De handel via het Internet is de jongste telg in de familie van de verkoop op afstand (d.i. handel waarbij koper en verkoper elkaar niet in levenden lijve ontmoeten). Aan media-aandacht voor deze nieuwe verkoopsvorm heeft het zeker niet ontbroken. Belangrijke kenmerken in vergelijking met andere vormen van verkoop op afstand (postorderverkoop, callcenters, tv-boetieks,...) zijn dat bij de Internet-handel de koper gemakkelijk zelf het initiatief kan nemen en de grotere interactiviteit tussen koper en verkoper. Onder meer dankzij deze eigenschappen worden er in de Internet-handel hogere verwachtingen gesteld dan in de aanverwante formules. De doorbraak van het Internet kwam er pas in Toch gaat zijn oorsprong al terug tot het einde van de jaren zestig in de Verenigde Staten (VS). Het oorspronkelijke doel was van Economisch Financiële Berichten 1

2 militaire aard en bestond erin om computers met elkaar te verbinden op een wijze die technisch onafhankelijk van de gebruikte hard- en software-infrastructuur was. In 1994 werd het beheer van het netwerk aan commerciële instellingen overgedragen (1). Sindsdien onderging het Internet op zeer korte tijd een ware metamorfose, en wordt het behalve als instrument voor communicatie en uitwisseling van informatie, ook steeds meer als commercieel distributiekanaal gebruikt. In nauwelijks vier jaar vervijfvoudigde het aantal Internet-gebruikers tot een gemeenschap van wereldwijd meer dan 100 miljoen gebruikers, en die groei blijkt nog te versnellen. De voorzichtigste voorspelling gewaagt van 250 miljoen gebruikers vóór het einde van de eeuw (zie grafiek I). Op langere termijn voorspellen optimisten zelfs één miljard actieve gebruikers van het net tegen 2005 (2). Deze vooruitzichten werken voor een deel zelf de groei van de Internet-markt in de hand, aangezien zij steeds meer initiatieven uitlokken om Grafiek I Groei van het aantal Internet-gebruikers, in mln. Verenigde Staten Rest van de wereld dec 1995 dec 1996 dec 1997 dec 1998 dec 1999 dec 2000 Bron: Goldman Sachs KBC Bank HHX041 de commerciële mogelijkheden van het net te benutten. Bedrijven trachten via hun website producten te slijten, Internet-consumenten verenigen zich en pogen bedrijven tegen elkaar uit te spelen, zgn. neutrale partijen organiseren markten voor de verkoop van specifieke producten... Toch blijkt de handel nog relatief beperkt. De totale omzet op wereldschaal werd in 1998 geraamd op 32 miljard dollar, waarvan bijna 90 % in de VS. Alles bij elkaar is dat nog steeds minder dan één duizendste van de totale wereldhandel (zelfs in de VS bedraagt het aandeel niet meer dan 0,3 %). Dat de Amerikaanse markt de toon aangeeft, wekt weinig verwondering. Internet is er ontstaan en door de geografische grootte van de binnenlandse markt en de geringe bevolkingsdichtheid in sommige gebieden, is de verkoop op afstand er sterker ingeburgerd. Door de omvang van de binnenlandse markt zijn de traditionele distributriemarges er bovendien groter dan in Europa, en bijgevolg is er ook meer ruimte voor eventuele prijskortingen via het net. Ongeveer driekwart van de Internet-handel betreft transacties tussen bedrijven, en er is een sterke concentratie in enkele sectoren. Zo vertegenwoordigen computerproducten (hard- en software) wereldwijd ongeveer 30 % van alle Internet-verkopen, gevolgd door zakenreizen (21 %), boeken en tijdschriften (13 %), video s en cd s (14 %). Begin 1998 boden een 130-tal Belgische verkopers hun waar al via Internet aan (3). De verdeling over sectoren was grotendeels dezelfde als elders in de wereld: boekenhandelaars (met 23) en hard- en softwareverkopers (met 22) waren het talrijkst aanwezig. De 2

3 totale Belgische omzet werd in 1997 geschat op 100 miljoen BEF. Slechts op één derde van de Belgische sites kan momenteel effectief worden betaald, zodat meestal nog een ander distributie- of transactiekanaal noodzakelijk blijft om de verkoop volledig af te sluiten. Belgische Internet-verkopers zijn doorgaans kleine startende bedrijven. In de zomer van 1998 pakten evenwel ook de grote traditionele warenhuizen met Internet-initiatieven uit (4), en de meeste grote financiële instellingen zijn al sinds langer op het net aanwezig (zie kader blz. 4-5). Voordelen voor verkopers Internet-gebruikers blijken in doorsnee een commercieel interessante doelgroep. Zij zijn relatief jong, vrij hooggeschoold en uiteraard sterk computergericht. Vrouwen, in het begin sterk ondervertegenwoordigd (in 1994 slechts 5 %), nemen langzamerhand hun plaats in op het Internet (in 1998 al bijna 40 %), en het gebruik thuis wint aan belang ten koste van dit op het werk. In juni 1996 vertegenwoordigden de thuisaansluitingen in de VS 45 % van het totale aantal, begin 1998 was dit 64 % tegenover nog slechts 27 % in Europa (5). Door de combinatie van informatie- en telecommunicatietechnologieën, kunnen verkopers met Internet consumenten overal ter wereld bereiken, zonder in lokale aanwezigheidspunten te moeten investeren of plaatselijke distributeurs aan te spreken. Aangezien de Internet-markt in principe geen geografische grenzen kent, kunnen producten waarvoor de lokale markt te klein is via het net toch een groot afzetgebied vinden. Dat maakt de rendabele verkoop mogelijk van niche-producten die typisch zijn gericht op specifieke cliëntensegmenten. Voor gerantsoeneerde producten (bijvoorbeeld voetbal- of concertkaartjes) kan via het net een markt per opbod worden opgezet, waardoor de betaalde prijzen dichter bij de individuele consumentenvoorkeuren aansluiten en de winsten voor de verkopers hoger zijn. Verkopers kunnen korter op de bal spelen: brochures op het net bevatten steeds de recentste informatie, prijzen worden sneller aangepast en acties van concurrenten sneller beantwoord. Dat nu al gretig van deze mogelijkheden gebruik wordt gemaakt, blijkt onder meer uit het feit dat de via het net geafficheerde prijzen driemaal sneller worden aangepast dan hun klassieke tegenhangers. Ook in de kosten van de cliëntenservice kan worden gesnoeid, bijvoorbeeld door antwoorden op geregeld terugkerende vragen alvast op de website te plaatsen. Internet creëert niet alleen een geografisch ruimere markt, maar vergemakkelijkt binnen die markt tegelijk meer cliëntgerichte en selectieve verkoopsstrategieën. De opbouw van een cliëntendatabank vergt minder inspanningen, aangezien de invoer van gegevens automatisch kan verlopen of door de cliënt zelf kan worden uitgevoerd, en het gedrag van de gebruiker op de website biedt soms nuttige verkoopsinformatie. Zo kunnen boekenhandelaars bijhouden over welke auteurs hun Internet-cliënten ooit vragen hebben gesteld of in welke genres zij geïnteresseerd zijn, zonder dat die cliënten er ooit iets van gekocht hoeven te hebben. Voor elke gebruiker kan zelfs, met behulp van deze gegevens, een persoonlijk Nr. 4 /

4 Internet in de financiële sector De financiële instellingen openden al vrij vroeg websites. Lange tijd betrof het even een loutere aanwezigheidspolitiek op het net. De oorspronkelijke sites waren niet veel meer dan veredelde brochures, waarop elke instelling zichzelf en haar productenwaaier voorstelde en in het beste geval voor bepaalde van deze producten een aantal simulaties liet uitvoeren (bv. afbetalingsschema s van hypothecaire leningen). Tegenover het aanbod van Internet als transactiekanaal bestond veel terughoudendheid, deels wegens twijfels over de rendabiliteit, maar vooral door onzekerheid over de veiligheid. Om financiële stromen via het Internet te laten verlopen, is immers een waterdichte garantie vereist dat fraudeurs deze stromen niet naar hun eigen rekeningen kunnen afleiden. Bijkomend stelt de financiële instelling zich kwetsbaar op doordat zij, om het haar cliënten mogelijk te maken transacties via het net uit te voeren, haar computersysteem minstens gedeeltelijk extern moet openstellen. Door de introductie van het digitaal certificaat (een soort van elektronische handtekening) en van firewalls ter bescherming van het bancaire computersysteem krijgen deze veiligheidsproblemen echter hoe langer hoe meer een afdoende oplossing, zodat steeds meer instellingen toch de stap naar het transactioneel bankieren via Internet wagen. Initieel beperkte dit zich hoofdzakelijk tot betalingsverkeer, met elementaire verrichtingen zoals de opening van rekeningen, de opvraging van rekeningstanden en overschrijvingen. Vooral het voorbije jaar maakten vele financiële instellingen ook de verhandeling van aandelen, obligaties, kasbons en beleggingsfondsen en de real time -bewaking van de beleggingsportefeuille mogelijk. Hoe sterk ingeburgerd Internet-bankieren nu juist is, valt moeilijk in kaart te brengen, gezien de weinig systematische manier waarop gegevens hierover beschikbaar zijn, de vaak dubieuze kwaliteit van deze gegevens en de snelheid waarmee het hele Internet-gebeuren evolueert. Een enquête van Ernst & Young (oktober 1998) bij de 100 grootste banken wereldwijd geeft wel een indicatie, in die zin dat 26 % van de respondenten verklaarden een transactionele site te bezitten en 56 % de opening van een dergelijke site in 1999 planden. Ook in België neemt het aantal transactionele sites van banken stelselmatig toe. Oorspronkelijk betrof het vooral kleinere instellingen met een beperkt kantorennet, die aldus hun bereikbaarheid verruimden. De meeste grotere instellingen namen aanvankelijk een vrij afwachtende houding aan, mede doordat zij vaak eigen gesloten pc-bankierfaciliteiten aan hun cliënten aanboden. Momenteel bieden alle grootbanken wel een transactionele site aan, veelal met de mogelijkheid om naast het betalingsverkeer ook effectentransacties en beursverrichtingen uit te voeren. Wat het aantal particuliere Internetklanten betreft, schat Datamonitor dat zowat 2,6 miljoen Europeanen in 1998 hun bancaire verrichtingen minstens gedeeltelijk via het net afhandelden. Dit aantal zou de komende jaren exponentieel stijgen en eind 2001 bijna 10 miljoen bereiken. Hoe dan ook is het Internet voor de financiële sector, net zoals voor de meeste andere bedrijfstakken, een tweesnijdend zwaard. Langs de positieve kant springen voornamelijk de mogelijke kostenbesparingen in het oog. Uit onderzoek terzake blijkt dat een bancaire transactie uitgevoerd door middel van Internet gemiddeld minder dan 20 % zou kosten dan dezelfde transactie afgewikkeld via het kantoorloket. Probleem is evenwel dat deze gemiddelde 4

5 kostprijs aanvankelijk veel hoger zal uitkomen, zolang het Internet-bankieren nog niet op grote schaal is ingeburgerd. Bovendien is het zelden mogelijk om deze potentiële besparing (volledig) te realiseren, aangezien het traditionele kantorennet, en dus ook de hieraan verbonden kosten, blijven bestaan en de concurrentie bankiers gaandeweg ertoe zal verplichten om het kostenvoordeel van Internet-bankieren door te berekenen in lagere prijzen voor de cliënteel. Banken die over het comparatief voordeel van een dichte geografische nabijheid bij hun cliënten via een uitgebreid kantorennet beschikken, zien daarenboven dit voordeel bedreigd door de opkomst van Internet als alternatief, virtueel distributiekanaal. Via dit kanaal kunnen volledig virtuele banken, zonder enige fysieke aanwezigheid, hun verrichtingen laten verlopen tegen substantieel lagere kosten en dus met lagere prijzen. De eerste virtuele bank ( First Security Network Bank ) opende in de VS al in 1995 haar deuren. In Europa kan het potentieel van grensoverschrijdende marktverruiming, dat de euro biedt, via Internet worden benut zonder omvangrijke investeringen in kantoren. Dat schept de mogelijkheid om producten met relatief ruime marges, zoals afbetalingskredieten en kredietkaarten overal in de eurozone doelgericht en met lage kosten aan te bieden. Toch zal dit maar geleidelijk gebeuren. Het Internet-gebruik is immers zeker nog niet massaal ingeburgerd, en de distributie via deze kanalen op buitenlandse markten vergt belangrijke investeringen in naambekendheid, waardoor de toetredingsdrempel behoorlijk hoog blijft. Internet biedt ook de mogelijkheid aan nieuwe concurrenten uit andere sectoren om financiële diensten aan de man te brengen. Bedrijven met een omvangrijke cliëntendatabank, een geloofwaardig merkimago en de nodige technische kennis (zoals warenhuizen, softwarebedrijven, telecommunicatiebedrijven, toegangsleveranciers,...) blijken zich op deze wijze in de VS al toegang tot de markt van financiële dienstverlening aan particulieren te verschaffen. Internet verruimt verder de beschikbaarheid van prijs- en productinformatie, en sites die het aanbod van verschillende instellingen vergelijken (bv. Quicken.Mortgage voor het aanbod van hypothecaire leningen van de belangrijkste Amerikaanse banken) verscherpen de prijsconcurrentie. Naast de opkomst van nieuwe concurrenten, versterken de technologische mogelijkheden van het Internet ook de desintermediatie binnen de financiële sector. Via het net kunnen ondernemingen voor hun financiering zelf op zoek gaan naar tegenpartijen, zonder nog een beroep te moeten doen op de intermediaire rol en plaatsingscapaciteit van financiële instellingen. De eerste beursintroductie via Internet dateert van februari 1996, toen de Amerikaanse brouwerij Spring Street Brewery het net gebruikte om 1,6 miljoen USD verse middelen aan te trekken. Alles samen zal Internet-bankieren vermoedelijk toch nog lange tijd voorbehouden blijven aan een beperkt cliëntensegment, dat dit kanaal slechts voor een beperkt aantal financiële diensten zal gebruiken. Gevestigde consumentengewoontes worden niet meteen massaal omgeschakeld. Ook de perceptie van onveiligheid vormt nog steeds een drempel. Dat neemt niet weg dat retailbankieren, meer dan vele andere diensten, essentieel een kwestie van cliëntgerichte en efficiënte massadistributie is. Misschien geldt voor deze activiteit dan ook bij uitstek de uitspraak van Bill Gates dat analisten de impact van het net op korte termijn overschatten, maar op lange termijn onderschatten... Nr. 4 /

6 traject door de site worden opgesteld, met enkel producten of aanbiedingen waarin hij geïnteresseerd is, en met een prijs die op zijn maat is gesneden. Een andere mogelijkheid is dat de gebruiker zelf, bij zijn eerste bezoek aan de site, zijn eigen traject opstelt. Als hij zich bijvoorbeeld aanmeldt bij een Internet-warenhuis, kan hij aangeven of hij geïnteresseerd is in grote verpakkingen, witte producten,... Het Internet draagt niet alleen bij tot een fijnere doelgroepenafbakening en dus tot effectiever marketinginspanningen, maar werkt aan de vraagkant van de markt zelf het ontstaan van nieuwe doelgroepen in de hand. Nu al bestaan groepen van gebruikers of zgn. communities met gezamenlijke interesses (bijvoorbeeld golf, exotische reizen,...). Voor de verkopers bespaart dat de kosten om zelf de doelgroep te selecteren. Producten kunnen via Internet ook zeer goedkoop worden geleverd, zeker als zij digitaliseerbaar zijn zoals software, muziek, video, effecten,... Dan hoeven zij zelfs niet meer in een fysieke vorm te worden gegoten en verdwijnen de fysieke limieten van afstand en ruimte volledig. Eén website en databank volstaan om een wereldwijde aanwezigheid te verzekeren. Lokale verdeelpunten zijn niet meer nodig. De verkopers hoeven geen deel van hun marge meer af te staan aan distributeurs en besparen kosten op winkelinrichting, personeel en voorraden. In principe heeft het bedrijf geen fysieke locatie meer nodig. Zowel langs verkopers- als langs koperszijde kan de transactie volledig automatisch verlopen: van het inwinnen van informatie over het onderhandelen over de voorwaarden, de levering en de betaling tot de dienst na verkoop. Naast de distributie kan ook het hele productieproces efficiënter worden gestroomlijnd. Dit is bijvoorbeeld het geval als orders die binnenkomen bij de eindverkopers, via het net automatisch bestellingen genereren bij die toeleveranciers van onderdelen die op dat ogenblik de beste prijs-kwaliteitsverhouding bieden. De cliënt verneemt op het moment van de bestelling onmiddellijk de leveringstermijn en wordt, eenmaal de goederen geleverd, automatisch gefactureerd. Ook op grond- en hulpstoffen kan worden bespaard (5). Computertoepassingen die de Just-In-Time -productie bevorderen, zoals Electronic Data Interchange (d.i een techniek die de gegevensoverdracht tussen twee bedrijven efficiënter laat verlopen), dateren al van vóór de doorbraak van Internet, maar zij vragen grotere investeringen die bovendien bij alle leveranciers in overleg met de klant dienen te gebeuren. De Internet-oplossing is goedkoper en werkt multilateraal, waardoor de aankoper verschillende leveranciers tegen elkaar kan uitspelen. Beperkingen en nadelen voor de verkopers Veel van deze voordelen zijn evenwel nog theoretisch. In de praktijk bestaan immers nog obstakels die de ontwikkeling van de handel via Internet belemmeren. Zo remmen technische beperkingen de gebruiksvriendelijkheid van het net als transactiemedium af. Ondanks de snelle technologische ontwikkeling blijkt de capaciteit minder snel dan het Internetverkeer zelf toe te nemen. Dat veroorzaakt traagheid. Vooral voor toepassingen waarbij een snelle bereikbaarheid van belang is, zoals 6

7 het doorgeven van effectenorders, is dit een hinderpaal. Daarbij voegen zich nog een hele rits juridische onzekerheden. De toepasselijke rechtsregels, de bevoegde rechtbank en de rechtsgeldigheid van de handtekening vormen problemen waarvoor oplossingen niet gemakkelijk te vinden zijn, aangezien een wereldwijde regelgeving per definitie ontbreekt (7). Ook de bescherming van de privacy wordt als een probleem ervaren. Bijna een derde van de gebruikers blijkt dit het belangrijkste knelpunt van het Internet te vinden. Meer dan een derde gaf toe ooit foutieve gegevens te hebben doorgegeven en meer dan 70 % registreert zich niet op een site als zij niet weten waarvoor de gegevens zullen worden gebruikt (3). In Europa geldt sinds oktober 1998 wel een richtlijn van de EU die regelt wat verkopers met vertrouwelijke gegevens mogen doen, bijvoorbeeld onder welke voorwaarden zij die gegevens mogen doorverkopen, naar welke landen, enz. In de VS bestaat zo n regelgeving niet. Daar wordt meer geloof gehecht aan het zelfregulerend karakter van de Internet-markt. Voorts vergt de aanwezigheid op het net extra inspanningen inzake reclame en informatica. Om als verkoper zichtbaar te zijn op het net, moet reclame worden gemaakt op plaatsen waar veel gebruikers langskomen. De machtspositie van de eigenaars van deze plaatsen stelt hen in staat om daarvoor hoge tarieven aan te rekenen. Daarnaast vormt de kostprijs van de ontwikkeling van de website slechts een fractie van de totale informatiseringskosten die met distributie langs het net gepaard gaan. De kosten van de integratie in de bestaande systemen vormen vaak een veelvoud daarvan (koppeling met databanken, beveiligingsaspecten,...). De site moet van nabij worden gevolgd, d.w.z. alle informatie actueel houden, nagaan of er geen inbraakpogingen zijn, vragen van cliënten beantwoorden,... Het gemak waarmee digitale producten of diensten worden gekopieerd, leidt tot een toename van het illegaal kopiëren, en de verhoogde transparantie van de markt vergroot de concurrentie, wat een negatieve invloed op de opbrengsten kan hebben. Ten slotte kan een overgrote meerderheid van producten niet op digitale wijze worden geleverd. Zij kunnen wel via het net worden besteld, maar voor hun fysieke levering blijven lokale verdeelpunten nodig. Anderzijds maakt Internet wel een zekere besparing op deze verdeelpunten mogelijk, zodat het comparatieve voordeel van verkopers met een uitgebreid traditioneel distributienet gaandeweg dreigt te worden uitgehold. Dat geldt dan weer minder naarmate de snelheid van levering belangrijker is. Hoe korter de leveringstermijn, hoe meer lokale verdeelpunten immers nodig zijn en hoe kleiner bijgevolg het nuttige bereik van de site. Een pizzaverkoper zal minder voordeel uit het net halen dan een verkoper van handtassen. Bij adviesverlenende bedrijven hangt het nuttige bereik dan weer af van het streekgebonden karakter van het advies. Zo blijft het bereik van een site met fiscaal advies beperkt tot het land waar de desbetreffende belastingwet van toepassing is. Koperscomfort en -ongemak Voor de kopers biedt Internet het comfort van gemakkelijke bereikbaarheid. Zij dienen zich niet meer te verplaatsen naar de Nr. 4 /

8 winkel, met alle daaraan verbonden verkeersen parkeerproblemen, wachtrijen aan de kassa, enz. De winkel op het net is vierentwintig uur per dag en het hele jaar open. De bestelling gebeurt thuis via de computer, de levering aan huis of op een afgesproken plaats. Dat gemak voor de consument blijkt vooral een doorslaggevend element als het gaat om dagelijkse producten. Blijkens enquêtes in de VS wil 47 % van de bevolking en zelfs 55 % van wie jonger dan 34 jaar is, af van het routinebezoek aan de traditionele winkel dat voor dit soort courante producten nu nog noodzakelijk is (5). Naast de bereikbaarheid blijkt meer dan de helft van de gebruikers de afwezigheid van verkopersdruk één van de belangrijkste voordelen van Internet-winkelen te vinden. Agressieve verkoopstechnieken maken over Internet minder kans, want met één klik op de muis kan de consument de site verlaten. Impulsaankopen komen dan ook minder voor. Ook de verhoogde markttransparantie speelt normaal in het voordeel van de consument. De gebruikers kunnen zich gemakkelijker, met minder kosten en uitgebreider informeren en het aanbod vergelijken, soms zelfs op wereldwijde schaal. Een en ander beïnvloedt de onderhandelingspositie tussen consumenten en producenten in het voordeel van de consumenten, die een deel van de efficiëntiewinsten van de verkoper in de vorm van lagere prijzen kunnen inpikken. Dat heeft overigens niet alleen een impact op de prijzen op het net zelf. Door de concurrentie tussen de kanalen is er ook indirecte impact op de prijszetting via de traditionele distributiekanalen. In de VS bijvoorbeeld zagen de traditionele autoverkopers hun marges krimpen als gevolg van de concurrentie van de Internet-autohandelaars. Toch worden de mogelijkheden om de markt transparanter te maken nog lang niet ten volle benut. Verkopers blijken in de praktijk niet altijd bereid om alle informatie op het net te plaatsen, juist omdat een deel van hun macht voortvloeit uit de informatie-asymmetrie. Bovendien wordt de gebruiker overspoeld met informatie. Hoewel intelligent agents en nieuwe gegevensstandaarden het zoeken vergemakkelijken, houdt deze ontwikkeling geen gelijke tred met het nog sneller groeiende aanbod. In de toekomst zullen gespecialiseerde informatieleveranciers, die gegevens over specifieke onderwerpen verzamelen, daarom wellicht prominenter op het net aanwezig zijn. Naast de moeilijke vindbaarheid van relevante informatie, is de betrouwbaarheid ervan soms een probleem. Door de grote anonimiteit gebeurt het dat foutieve informatie langs het net wordt verspreid. Het gevolg is dat merknaam en reputatie op Internet steeds meer aan belang winnen, niet alleen ter ondersteuning van de verkoop van eigen producten, maar ook als een soort van kwaliteitslabel voor andere sites waaraan zij hun naam lenen. Ook de kosten voor aansluiting op het net vormen nog een toetredingsdrempel. In 1997 beschikte 47 % van de Belgische gezinnen over een computer, maar slechts 12 % over een modem. Dit wil zeggen dat maar een relatief beperkte groep geïnteresseerden zich tegen geringe bijkomende kosten op het net kan aansluiten. Vandaar dat naar alternatieve toegangsmogelijkheden wordt uitgekeken, zoals de televisie met aansluiting op de kabeldistributie. De penetratiegraad van de televisie ligt beduidend hoger dan die van de pc (8). Bijkomend voordeel van televisie is dat de band- 8

9 breedte van de kabel meer informatie kan dragen dan de telefoonlijn waarlangs nu op het net wordt aangesloten. De kabel moet dan wel worden aangepast van een eenrichtingskanaal (van de televisiedistributeur naar de huiskamer), naar een interactief communicatiekanaal. Er is ook een elektronische tussenschakel nodig, die in het najaar van 1998 op de Europese markt kwam, maar nog te duur is om snel een significante invloed op de markt te kunnen hebben. Om technische redenen (de televisie werkt met analoge signalen, Internet met digitale) zijn de mogelijkheden van televisie-internet voorlopig veel beperkter dan die van de computer. Veel meer dan wat nu op teletekst mogelijk is, valt in de beginfase niet te verwachten. De technische kloof tussen beide media zal in de toekomst echter gaandeweg kleiner worden. Ook liggen er initiatieven in het verschiet om zonder kabelaansluiting langs de televisie op het net te geraken. Eens de mogelijkheden van televisie en computer in één toestel verenigd, kan dit aan het Internet-gebruik een krachtige aanbodimpuls geven. Een andere impuls, op wellicht nog langere termijn, kan er komen als spraaktechnologie de toegang tot het net zou vereenvoudigen. Naast technische drempels beperken ook veiligheidsproblemen nog het gebruik van Internet als transactiemedium. Deze problemen hangen samen met het open karakter van het net. Alle aangesloten computers worden bereikbaar voor alle gebruikers. Verschillende technieken kunnen vertrouwelijke informatie wel afschermen, maar volledig waterdicht zijn ze (nog) niet. Ongeveer een derde van de gebruikers die via Internet geen transacties willen uitvoeren, geven juist de onveiligheid van de betaling als reden op (5). Dit gevoel van onveiligheid is voor een deel louter psychologisch. Veel gebruikers geven bijvoorbeeld niet graag hun kredietkaartnummer langs het net door, terwijl zij minder problemen hebben met het doorfaxen of doorbellen ervan, hoewel dat veel meer veiligheidsrisico s inhoudt. Tijdelijke paradox en toekomstperspectieven Gezien de mogelijke efficiëntiewinsten zou men verwachten dat de via Internet geafficheerde prijzen voor dezelfde producten lager liggen dan de prijzen van de klassieke distributiekanalen. Merkwaardig genoeg blijkt momenteel vaak het tegendeel waar. Bij de Internetwarenhuizen van GIB en Delhaize bijvoorbeeld liggen de prijzen 2 % tot 5 % hoger dan in de gewone winkels van deze ketens, en dan zijn de vervoerkosten nog niet meegerekend. Bovendien bestaan tussen de Internet-aanbieders grotere prijsverschillen dan tussen de traditionele kanalen. Ook dat is vreemd, gezien de potentieel grotere transparantie en dus betere vergelijkbaarheid van prijzen voor de consument. Deze paradox weerspiegelt de bereidheid van de huidige Internet-populatie om te betalen voor de meerwaarde van het gebruikscomfort, temeer daar deze populatie nu vooral nog bestaat uit kopers die het marginale nut van dat comfort het hoogst inschatten. Aan de aanbodzijde anderzijds is het aantal verkopers met goede reputatie nog relatief beperkt. Zij hebben een sterke positie op de markt en puren daaruit een zekere monopolierente. Consumenten zijn immers bereid een prijs te betalen voor de grotere zekerheid en betrouwbaarheid die deze verkopers bie- Nr. 4 /

10 den. Daartegenover staan Internet-verkopers die (nog) niet over een gevestigde reputatie beschikken en door lagere prijzen cliënten trachten te lokken, wat de grotere prijsverschillen op het net verklaart. De talrijke schattingen over de toekomstige ontwikkeling van de Internet-handel vertonen enkel overeenstemming over het feit dat de groei aanzienlijk zal zijn (zie tabel). De voorspellingen evolueren overigens al even snel als Internet zelf en naarmate de tijd vordert, blijken de verwachtingen steeds hoger. De divergentie zowel als de snelle aanpassingen van de voorspellingen weerspiegelen de onzekerheid over de verschillende determinanten die de toekomst van het net zullen bepalen. Naarmate het aantal gebruikers stijgt, zal de groei waarschijnlijk wel steeds meer zichzelf beginnen voeden. Hoe meer aansluitingen op het net, hoe meer consumenten kunnen worden bereikt en hoe meer ook de demonstratie-effecten het gebruik ervan zullen stimuleren. Eind 1998 was het Internet voor slechts 14 % van de gebruikers een transactiemedium (4). Wereldwijd kwam dit neer op een gemiddelde besteding van minder dan EUR per jaar per gebruiker. Aangezien verrichtingen tussen ondernemingen het grootste deel van deze transacties vertegenwoordigen, is het duidelijk dat zelfs bij wie nu al via het net handelt, nog een belangrijk groeipotentieel voor Internet als transactiemedium is weggelegd. Momenteel hindert een gebrek aan vertrouwen en aanbod nog de volledige benutting van dat potentieel. Dat gebrek aan vertrouwen stoelt voor een deel op onwetendheid en veroorzaakt terughoudendheid die zal wegebben naarmate de positieve ervaringen toenemen. Het gebrek aan aanbod anderzijds spruit voort uit de nog steeds relatief kleine markt die met het Internet wordt bereikt. Maar het succes van sommige kleine aanbieders op het net zet ook steeds meer grote verkopers aan tot Internet-initiatieven, terwijl uit de handel tussen ondernemingen eveneens nog positieve impulsen kunnen komen. In toenemende mate eisen bedrijven van hun toeleveranciers immers om hun commerciële contacten minstens voor een deel via het net te laten lopen. Al is het groeipotentieel dus groot, in de praktijk blijkt Internet-handel tot dusver zelden rendabel. De vele kleine bedrijven die zich exclusief of overwegend op distributie via dit kanaal toeleggen, missen de kapitaalbasis om een zeer lange periode van winstderving te overleven. De kans is dus groot dat vele van hen al even snel zullen verdwijnen als ze zijn gekomen, of zullen worden opgeslorpt door grote ondernemingen, om daar in een ruimere Snelle veroudering van de voorspellingen i.v.m. Internet-handel Bron Voorspelling begin 1998 Voorspelling eind 1998 International Data Corporation 430 mld. USD in mld. USD in 2002 Forrester Research 330 mld. USD in mld. USD in 2003 Wereldhandelsorganisatie (WTO) 300 mld. USD in 2008 US Department of Commerce (VS) 300 mld. USD in

Steeds meer ondernemingen gaan over tot

Steeds meer ondernemingen gaan over tot Veertiendaags tijdschrift Jaargang 54 nr. 19 5 november 1999 ISSN 1374-2132 in dit nummer... De inkoop van eigen aandelen... 1 Het Britse pond en de EMU... 13 De inkoop van eigen aandelen Steeds meer ondernemingen

Nadere informatie

Een optie geeft de houder ervan het recht

Een optie geeft de houder ervan het recht Veertiendaags tijdschrift Jaargang 54 nr. 14 27 augustus 1999 ISSN 1374-2132 in dit nummer... De waardebepaling van opties... 1 Het Ierse groeidecennium... 12 De waardebepaling van opties Een optie geeft

Nadere informatie

OPPORTUNITEITEN EN KNELPUNTEN BIJ DE TOEPASSING VAN

OPPORTUNITEITEN EN KNELPUNTEN BIJ DE TOEPASSING VAN FACULTEIT ECONOMISCHE EN TOEGEPASTE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN VAKGROEP BELEIDSINFORMATIE, OPERATIONEEL BEHEER EN TECHNOLOGIEBELEID Academiejaar 2003-2004 OPPORTUNITEITEN EN KNELPUNTEN BIJ DE TOEPASSING

Nadere informatie

Veranderingen in het radio- en televisielandschap

Veranderingen in het radio- en televisielandschap Maandelijks tijdschrift Jaargang 55 nr. 7 25 augustus 2000 ISSN 1374-2132 Veranderingen in het radio- en televisielandschap in dit nummer... Veranderingen in het radio- en televisielandschap... 1 Media

Nadere informatie

WOORD VOORAF. Bedankt voor jullie hulp en steun: ze zal niet snel vergeten worden! Karen Dejaegher

WOORD VOORAF. Bedankt voor jullie hulp en steun: ze zal niet snel vergeten worden! Karen Dejaegher WOORD VOORAF Ter afsluiting van mijn studies Handelsingenieur, optie Technologie aan de Universiteit Hasselt (voormalig Limburgs Universitair Centrum) schreef ik deze eindverhandeling. Het onderwerp van

Nadere informatie

De distributiesector en de impact ervan op de prijzen in het eurogebied

De distributiesector en de impact ervan op de prijzen in het eurogebied De distributiesector en de impact ervan D. Cornille J. Langohr Inleiding De distributiesector is de voornaamste schakel tussen producenten en consumenten. Deze rol van «tussenpersoon» vertaalt zich in

Nadere informatie

Hoe rekbaar is de wereld? De rol van technologie en innovatie

Hoe rekbaar is de wereld? De rol van technologie en innovatie Hoe rekbaar is de wereld? De rol van technologie en innovatie Inhoud Voorwoord 4 1 Groeimotor van de toekomst 6 2 Hoe groot is de innovatiekracht van Nederland? 11 3 China: van producent tot innovator?

Nadere informatie

Report. Economy.be at the Crossroads. Hoe het Internet de Belgische economie verandert

Report. Economy.be at the Crossroads. Hoe het Internet de Belgische economie verandert Report Economy.be at the Crossroads Hoe het Internet de Belgische economie verandert The Boston Consulting Group (BCG) is een wereldwijde management consultant en toonaangevend op het gebied van strategie.

Nadere informatie

Wat vindt Nederland van internet? De Nationale Internetenquête

Wat vindt Nederland van internet? De Nationale Internetenquête Advisory Wat vindt Nederland van internet? De Nationale Internetenquête Inhoudsopgave Sectie Pagina 1 Samenvatting 2 Introductie 3.1 Thema: Economie 3.2 Thema: Maatschappij 3.3 Thema: Individu 1 6 8 15

Nadere informatie

Het belang van e-commerce en m-commerce als internationalisatiestrategie voor Vlaamse modebedrijven

Het belang van e-commerce en m-commerce als internationalisatiestrategie voor Vlaamse modebedrijven FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSWETENSCHAPPEN Het belang van e-commerce en m-commerce als internationalisatiestrategie voor Vlaamse modebedrijven Kwalitatief onderzoek Said Chakri 0467182 Masterproef aangeboden

Nadere informatie

Report. Interned. Hoe het internet de Nederlandse economie verandert

Report. Interned. Hoe het internet de Nederlandse economie verandert Report Interned Hoe het internet de Nederlandse economie verandert The Boston Consulting Group (BCG) is een wereldwijd opererende management consultant en is toonaangevend op het gebied van strategie.

Nadere informatie

De stand van zaken rond elektronische handel in Nederland. Een verkenning van de muziekindustrie

De stand van zaken rond elektronische handel in Nederland. Een verkenning van de muziekindustrie De stand van zaken rond elektronische handel in Nederland Een verkenning van de muziekindustrie Auteurs Thomas Adelaar Erik Wierstra Dirk de Wit Projectcoördinatie Drs. M. Schoenmacker Ir. I. Mosselman-

Nadere informatie

Deel 2. De Vijfde dimensie op weg naar volwassenheid. Inleiding

Deel 2. De Vijfde dimensie op weg naar volwassenheid. Inleiding Deel 2. De Vijfde dimensie op weg naar volwassenheid Inleiding Vrijwel alle veranderingen in de samenleving hangen dus direct of indirect samen met technologische ontwikkelingen. Dat kan heel evident zijn,

Nadere informatie

IPv6 Waarom? >> Om in de race te blijven

IPv6 Waarom? >> Om in de race te blijven IPv6 Waarom? >> Om in de race te blijven Handelingen van het colloquium 2011 IPv6 Waarom? Om in de race te blijven Handelingen van het colloquium 2011 FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Gecoördineerd

Nadere informatie

Business-to-business marktplaatsen op internet. Functioneren en betekenis voor de detailhandel

Business-to-business marktplaatsen op internet. Functioneren en betekenis voor de detailhandel Business-to-business marktplaatsen op internet Functioneren en betekenis voor de detailhandel Inhoud 1 Inleiding 3 Onderzoek 3 Drie vragen 3 2 Samenvatting 4 Drie soorten 4 De grote spelers 5 Betekenis

Nadere informatie

ICT, kennis en economie 2012

ICT, kennis en economie 2012 ICT, kennis en economie 2012 Verklaring van tekens. gegevens ontbreken * voorlopig cijfer ** nader voorlopig cijfer x geheim nihil (indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met 0 (0,0) het getal

Nadere informatie

Aanbevelingen van het Raadgevend Comité

Aanbevelingen van het Raadgevend Comité Aanbevelingen van het Raadgevend Comité Hoe de breedbandpenetratie te verhogen in België? 31 januari 2007. B.I.P.T. - Astro-Toren - Sterrenkundelaan 14 Bus 21-1210 BRUSSEL 02/226.88.88 - Fax 02/226.88.77

Nadere informatie

Digital Confidence Sleutel tot de digitale groei van morgen

Digital Confidence Sleutel tot de digitale groei van morgen Digital Confidence Sleutel tot de digitale groei van morgen Policy Series Digital Confidence Sleutel tot de digitale groei van morgen Vertaald uit het Engels Digital Confidence: de kernpunten 4 I. samenvatting

Nadere informatie

Globalisering. Difference KPMG. The. Ondernemen in een ééngemaakte wereld. Mobiel bankieren Hoe goed is uw relatie met uw bank? Magazine / juni 2014

Globalisering. Difference KPMG. The. Ondernemen in een ééngemaakte wereld. Mobiel bankieren Hoe goed is uw relatie met uw bank? Magazine / juni 2014 The KPMG Difference Magazine / juni 2014 Mobiel bankieren Hoe goed is uw relatie met uw bank? Globalisering Ondernemen in een ééngemaakte wereld Cyber Security: wereldwijd uitdaging nummer één? Aziatische

Nadere informatie

Project Van Roey Automation

Project Van Roey Automation Katholieke Hogeschool Kempen Campus Geel Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde 3de jaar Marketing Project Van Roey Automation EDS Giovanni Colin Kristof Cools Roy Diepvens Tinne Oostvogels

Nadere informatie

boek concept 3-5 def outlines.indd 1

boek concept 3-5 def outlines.indd 1 Samenvatting boek concept 3-5 def outlines.indd 1 7-6-2010 9:40:45 The Netherlands of 2040 - Samenvatting Bas ter Weel, Albert van der Horst en George Gelauff The Netherlands of 2040 brengt in vier scenario

Nadere informatie

3. Commentaar bij de financiële crisis

3. Commentaar bij de financiële crisis 3 DE CONJUNCTUURBAROMETER VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 3. Commentaar bij de financiële crisis 3.1 Interpretatie van de financiële crisis Een voorspoedig decennium waarachter stijgende wanverhoudingen

Nadere informatie

BELEGGEN VOOR BEGINNERS. PRAKTISCHE GIDS Nationale Beleggerscompetitie 2006

BELEGGEN VOOR BEGINNERS. PRAKTISCHE GIDS Nationale Beleggerscompetitie 2006 BELEGGEN VOOR BEGINNERS PRAKTISCHE GIDS Nationale Beleggerscompetitie 2006 De Nationale Beleggerscompetitie 2006 is een initiatief van Cash, Inside Beleggen en Kanaal Z in samenwerking met Fortis Bank

Nadere informatie

lage rente geld lenen

lage rente geld lenen lage rente geld lenen Aan een lage rente geld lenen, is dat niet wat we allemaal willen? U zou maar gek zijn om voor een hoge rente te kiezen en u blauw te betalen als het ook met een lage rente kan. Toch

Nadere informatie

Monitor Financiële Sector

Monitor Financiële Sector Monitor Financiële Sector De markt voor natura-uitvaartverzekeringen Datum 10 juni 2008 Nederlandse Mededingingsautoriteit Postbus 16326 2500 BH Den Haag Inhoud 1. Inleiding p. 3 2. De markt voor natura-uitvaartverzekeringen

Nadere informatie

CLOUD COMPUTING, FUNDAMENT OP ORDE. Eindrapportage

CLOUD COMPUTING, FUNDAMENT OP ORDE. Eindrapportage CLOUD COMPUTING, FUNDAMENT OP ORDE Eindrapportage CLOUD COMPUTING, FUNDAMENT OP ORDE Eindrapportage André Hendriks, Erik Mark Meershoek met bijdragen van Van Doorne (Kees Stuurman et al) en RAND Europe

Nadere informatie

KBC-Info. Uw eigen zaak plannen en uitbouwen

KBC-Info. Uw eigen zaak plannen en uitbouwen KBC-Info Uw eigen zaak plannen en uitbouwen Uw eigen zaak plannen en uitbouwen KBC Bank & Verzekering wil u met deze gids helpen om goed voorbereid aan uw eigen zaak te beginnen. Wie goed voorbereid is,

Nadere informatie

GROENBOEK. Een geïntegreerde markt van pakketbestellingen voor groei van de elektronische handel in de EU. (Voor de EER relevante tekst)

GROENBOEK. Een geïntegreerde markt van pakketbestellingen voor groei van de elektronische handel in de EU. (Voor de EER relevante tekst) EUROPESE COMMISSIE Brussel, 29.11.2012 COM(2012) 698 final GROENBOEK Een geïntegreerde markt van pakketbestellingen voor groei van de elektronische handel in de EU (Voor de EER relevante tekst) NL NL 1.

Nadere informatie

WINTER 2015 BELEGGINGS-HORIZON VOORUITBLIK 2015 ALLEMAAL SAMEN VOOR EEN BETER DEUGDELIJK BESTUUR? EINDE VAN DE EFFECTEN AAN TOONDER IN LUXEMBURG

WINTER 2015 BELEGGINGS-HORIZON VOORUITBLIK 2015 ALLEMAAL SAMEN VOOR EEN BETER DEUGDELIJK BESTUUR? EINDE VAN DE EFFECTEN AAN TOONDER IN LUXEMBURG WINTER 2015 BELEGGINGS-HORIZON VOORUITBLIK 2015 ALLEMAAL SAMEN VOOR EEN BETER DEUGDELIJK BESTUUR? EINDE VAN DE EFFECTEN AAN TOONDER IN LUXEMBURG INHOUD EDITORIAAL..........................................

Nadere informatie

De arbeidsmarkt. in beweging. Juni 2007. Trends op de arbeidsmarkt en in het HR-beleid

De arbeidsmarkt. in beweging. Juni 2007. Trends op de arbeidsmarkt en in het HR-beleid Trends op de arbeidsmarkt en in het HR-beleid De arbeidsmarkt Juni 2007 in beweging Literatuurstudie in opdracht van Federgon door Wouter Van den Berghe, Studie- en Adviesbureau Tilkon Inhoud 1 Inleiding...

Nadere informatie