NAF ARCHITECTUURPRIJS 2012 Het Rotterdamse stelsel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NAF ARCHITECTUURPRIJS 2012 Het Rotterdamse stelsel"

Transcriptie

1 NAF ARCHITECTUURPRIJS 2012 Het Rotterdamse stelsel

2 Introductie Op donderdag 29 november 2012 heeft het bestuur van het Nederlands Architectuur Forum (NAF) de Architectuurprijs 2012 toegekend aan de gemeente Rotterdam. IT-eye heeft de gemeente Rotterdam voorgedragen voor deze prestigieuze prijs en is dan ook verheugd dat haar relatie, de gemeente Rotterdam, deze prijs heeft gewonnen. De NAF-architectuurprijs 2012 is toegekend aan de gemeente Rotterdam voor de architectuur van haar Basisregistraties & Gegevensmagazijn. In gewoon Nederlands: er is een mechanisme om één waarheid qua gegevens vast te leggen en die te distribueren naar afnemende diensten. Het is niet de meest zichtbare toepassing, maar gerealiseerd in een niet eenvoudige context (IT in gemeenten is altijd lastig). Er is veel aandacht geweest voor het betrekken van de belangrijkste stakeholders door de nadruk te leggen op een duidelijke en herkenbare toegevoegde waarde voor de afnemende diensten. De prijs is op 29 november 2012 uitgereikt op het LAC2012 door Paul Teeuwen, voorzitter van de jury. De jury is vooral onder de indruk van: De wijze waarop de eisen van de gebruikers zijn meegenomen in het ontwerp (de toegevoegde waarde voor de gemeentelijke diensten); De duidelijke koppeling tussen architectuur en realisatie waardoor de inrichting bestand is tegen veranderingen in de te verwerken gegevens; Dat het architectuurontwerp zich bewezen heeft effectief te zijn in de praktijk; zowel op de ontsluiting van landelijke basisregistraties als op de gemeentelijke kernregistraties. Het verheugt de jury ook om te zien dan de gemeente Den Haag in de startblokken staat om de architectuur en de implementatie ervan over te nemen. Naast de Gemeente Rotterdam waren ook KAS BANK en het Shared Service Center ICT van het Rijk genomineerd. De jury vond alle genomineerde inzendingen van hoge kwaliteit. Omdat de jury het criterium in productie zwaar heeft laten wegen, zijn de kandidaten met gloednieuwe architecturen in de voorronde afgevallen. Dit document beschrijft de winnende case van de gemeente Rotterdam, zoals deze ook is ingediend bij de jury. IT-eye is natuurlijk, indien gewenst, beschikbaar om dit document nader toe te lichten gedurende een gesprek. Met vriendelijke groet, Jan de Harder Managing Partner Jules de Ruijter Managing Partner & Programma Architect 2 NAF Architectuurprijs 2012

3 Inhoudsopgave Voordracht gemeente Rotterdam (introductie) Inleiding Architectuur Basisregistraties & Gegevensmagazijn De drijfveren Het proces Evaluatie in het vierde jaar... 6 Voordracht gemeente Rotterdam (verdieping) De gemeente Rotterdam: de architectuur in het kort Opzet gegevensmagazijn Opzet gegevensuitwisselingscomponent Ondersteuning vanuit het management Bijlage 1 De organisatie IT-eye Bijlage 2 Referentiecases IT-eye Bijlage 3 De Rotterdamse architectuur Bijlage 4 Contactgegevens IT-eye NAF Architectuurprijs 2012

4 De voordracht

5 1 Voordracht gemeente Rotterdam (introductie) 1.1 Inleiding Deze voordracht is gericht op de Gemeente Rotterdam waar vanaf 2007 gewerkt is aan de invulling van de Concern Informatie Architectuur. In 2009 is in samenwerking met architectuur consultants van IT-eye gestart met een typisch architectuurproject, waar twee componenten uit de architectuur zijn opgepakt en uitgewerkt tot een werkende toepassing. Deze componenten beoogden alle afnemers binnen Rotterdam de mogelijkheid te bieden om volgens één standaard protocol alle basisgegevens én alle binnen Rotterdam gehanteerde kerngegevens aan te bieden en één uniforme toepassing te bieden voor terugmeldingen. Deze oplossing is in 2009 en 2010 gerealiseerd door de interne ICT Ontwikkel Organisatie van de gemeente Rotterdam. De componenten zijn sinds 1 januari 2010 volop in bedrijf en worden sindsdien verder ontwikkeld. Als illustratie van het succes heeft de gemeente Den Haag deze componenten ook in hun architectuur geadopteerd en werkt aan de implementatie van de in Rotterdam ontwikkelde componenten. 1.2 Architectuur Basisregistraties & Gegevensmagazijn De gemeente Rotterdam heeft in 2009 een project Inrichting Stelsel Basis- en Kerngegevens opgesteld om éénmalig (centraal) en op een toekomstvaste (service gerichte) manier de problematiek op te lossen rondom aansluiting op diverse basisregistraties. Na afronding van dit project kunnen in Rotterdam diensten resp. applicaties via één centraal punt basis- en kerngegevens ontvangen & aanbieden. Het centrale punt regelt dat gegevens alleen terechtkomen bij afnemers die daar recht op hebben (doelbinding). Afnemers kunnen zelf regels definiëren en toepassen om de aangeboden gegevens te filteren naargelang hun specifieke situatie. De implementatie is gerealiseerd aan de hand van de inpassing van een gegevensmagazijn en een gegevensuitwisselingscomponent. Binnen het gegevensmagazijn worden zowel geometrische als administratieve gegevens in één bron opgeslagen en kunnen dus ook in samenhang worden bevraagd. 1.3 De drijfveren Dit project is gestart op basis van een opgestelde Concern Informatie Architectuur (CIA). Het concernbreed bekijken van business- en informatie architectuur in relatie tot de bedrijfsdoelen van de gemeente Rotterdam leidde in 2009 tot de start van het hier beschreven traject. De componenten gegevensmagazijn en gegevensuitwisselingscomponent zijn belangrijke onderdelen binnen de CIA en moesten in gezamenlijkheid worden opgepakt. Bij de start van het project is daarnaast veel aandacht geweest aan het betrekken van de belangrijkste stakeholders: de afnemende diensten. Belangrijkste drijfveren vanuit de business die zij hebben benoemd en die ten grondslag liggen aan dit traject zijn: Voldoen aan de wettelijke eis: niet vragen wat de gemeente al weet. 24/7 beschikbaarheid over de gegevens, waardoor dienstverlening bij frontoffice conform kan worden ingericht. Het moeten voldoen aan diverse wettelijke eisen t.a.v. de basisregistraties als bronhouder van deze gegevens. Reductie van de kosten en inspanningen voor het aansluiten op en beheer van basisregistraties. 5 NAF Architectuurprijs 2012

6 Daarnaast zijn eisen gesteld vanuit de informatie architectuur. De inrichting van zowel de gegevensuitwisselingscomponent als de inrichting van het gegevensmagazijn moesten bestand zijn tegen veranderingen in de te verwerken gegevens. Denk hierbij aan wijzigingen in StUF standaarden, wijzigingen in de te ontsluiten basisregistraties of toevoeging van nieuwe kernregistraties. Deze eisen zijn ook vertaald naar drijfveren: Componenten snel kunnen aanpassen bij wijzigingen in gegevenssets of gegevensstromen. Afnemers en bronhouders snel kunnen aansluiten. 1.4 Het proces Bij de realisatie van gegevensmagazijn en gegevensuitwisselingscomponent is extra nadruk gelegd op het feit dat deze een duidelijke en herkenbare toegevoegde waarde leveren voor diensten en stadsdelen. Dit is gedaan door de focus op het realiseren van business services, die bedrijfsdiensten definiëren welke gewenst zijn vanuit de op het Rotterdamse stelsel aangesloten partijen. Gesprekken met diverse diensten maakten de drijfveren explicieter en resulteerden in de business services. Hierbij is zowel geconcentreerd op de ontsluiting van landelijke basisregistraties alsook op de gemeentelijke kernregistraties. Tijdens de realisatie van het project is continu afstemming geweest met de Concern Informatie Architecten en zijn aanpassingen van afnemende en leverende applicaties in nauwe samenwerking met de eigenaren (lees diensten) van deze applicaties gedaan. 1.5 Evaluatie in het vierde jaar Op dit moment is de Rotterdamse stelselvoorziening bijna 4 jaar in productie. De gemeente Rotterdam kan terugkijken op de resultaten die zijn behaald: De oplossing is gerealiseerd conform de project start architectuur en is een stabiele en betrouwbare component in de gemeentelijke informatievoorziening. Er zijn 5 bronhouders en 12 afnemers op aangesloten, enkele afnemers zijn diensten, die zelf basis- en kerngegevens verder distribureren naar een reeks applicaties. De oplossing is werkend voor zowel landelijke basisgegevens als kerngegevens van de gemeente Rotterdam en voorziet in adminstratieve en geometrische gegevens. Enkele van de voordelen die concreet zijn gerealiseerd: Kosten van beheer voor gegevensdistributie zijn gedaald van 12 FTE, naar 5 FTE. Aansluiten van een nieuwe basisregistratie kan (bewezen) in 3 maanden tijd worden gerealiseerd. De burgers van Rotterdam hebben nu 24/7 de juiste gegevens voor zich indien zij zaken willen doen met de gemeente via één van de loketten (balie, telefoon of internet). Toename van standaardisatie en flexibiliteit van de totale architectuur van Rotterdam, ook bij de afnemers en de decentrale diensten. De componenten gegevensmagazijn en gegevensuitwisselingscomponent zijn recent geadopteerd door de gemeente Den Haag. Door de ontwikkeling onder architectuur, is de oplossing zeer goed inpasbaar in architecturen en applicatielandschappen van andere gemeenten. De adoptie van de Rotterdamse componenten in de gemeente Den Haag is voorzien te worden afgerond in een tijdvak van 12 maanden. Deze periode startte met een inpassingsonderzoek en eindigt met de operationele ingebruikname. De oplossing groeit nog steeds en zal blijven doorgroeien in de toekomst. Nieuwe aansluitingen op basisregistraties kunnen in de komende jaren in korte tijd plaatsvinden en 6 NAF Architectuurprijs 2012

7 meer afnemers kunnen worden aangesloten. Door de wijze van modelleren van het datamodel van het gegevensmagazijn (via datavault modelling en de integratie van administratieve data met geometrische data), is uitbreiding ook geen probleem. De inrichting van het gegevensmagazijn wordt grotendeels automatisch gegenereerd. Er zijn nieuwe mogelijkheden geschapen om gegevens gemeentebreed te analyseren en te bevragen. De combinatie van administratieve en geometrische gegevens geeft meer mogelijkheden om beleidskeuzes te ondersteunen met concrete data. Een inzichtelijke Prezi presentatie rondom dit traject is te vinden op: 3jygsjstl1ma/stelsel-van-kern-en-basisregistraties/ 7 NAF Architectuurprijs 2012

8 2 Voordracht gemeente Rotterdam (verdieping) 2.1 De gemeente Rotterdam: de architectuur in het kort Het gegevensmagazijn (GM) en de basisregistraties zijn twee unieke componenten uit de concern informatiearchitectuur van de gemeente Rotterdam. Samen nemen deze twee de positie in als hét loket voor alle gestandaardiseerde gegevens binnen de gemeente. In figuur 1 wordt de positie van deze componenten in de informatiearchitectuur van Rotterdam getoond in het rood. Deze figuur wordt in groter formaat weergegeven in bijlage 3. Ook de belangrijke component 'Gegevensuitwisseling' (GUC) is daar te zien, als de (donkerblauwe) verbindende component en het aanspreekpunt van het gegevensmagazijn; alle communicatie met het gegevensmagazijn en de basisregistraties loopt via de GUC. De GUC vervult ook de rol van het serviceplatform voor het GM. Alle services waarmee het GM wordt benaderd of gevuld, worden door de GUC ondersteund. De GUC, het GM en (de bronsystemen van) de basisregistraties vormen het Rotterdamse Stelsel van Basis- en Figuur 1: De Rotterdamse concern informatiearchitectuur. Kernregistraties, kortweg het Rotterdamse gegevensloket. Verschillende componenten spelen in dit geheel verschillende rollen (zie figuur 2). Elke basis- of kernregistratie het een eigenaar die fungeert als single point of truth. Voor de basisregistraties zijn deze bij wet aangewezen en voor de gehele landelijke overheid hetzelfde. Veel van deze bronnen liggen buiten de gemeente (de externe bronhouders), maar voor enkele basisregistraties is Rotterdam zelf bronhouder. Denk hierbij aan persoonsgegevens over inwoners van Rotterdam (GBA), of gegevens over adressen en gebouwen binnen de gemeentegrenzen (BAG). Daarnaast heeft Rotterdam zelf enkele bronnen (of aanvullingen op basisregistraties) gedefinieerd, zoals de kernregistratie medewerkers. Samen met de, binnen Rotterdam bijgehouden, basisgegevens vormen deze de interne bronnen. Voor het gegevensloket geldt dat deze bronnen de enige plek zijn waar gegevens mogen worden ingewonnen/beheerd, in lijn met het NORA-principe van eenmalige inwinning, meervoudig gebruik. 8 NAF Architectuurprijs 2012

9 Het gegevensmagazijn houdt een redundante set van deze gegevens vast. Deze gegevens worden bijgehouden op basis van updates vanuit het bronsysteem. Daar waar een bron hiertoe in staat is, wordt deze update geleverd in de vorm van kennisgevingen, gebeurtenisgedreven berichten die wijzigingen in een gegeven doorgeven aan alle geïnteresseerde partijen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het blackboard patroon ; de bron levert de kennisgeving aan de GUC, die kennisgevingen aanbiedt aan geïnteresseerde afnemers. Het gegevensmagazijn is geregistreerd als afnemer van alle basis- en kerngegevens. Waar geen gebruik gemaakt kan worden van Figuur 2: Rolverdeling rondom het gegevensloket kennisgevingen, worden de wijzigingen periodiek in datasets van de bron afgenomen. Met deze maatregelen biedt het gegevensloket altijd een volledig actuele weergave van de formele werkelijkheid van de bronsystemen. Belangrijker nog is de functie die het gegevensloket heeft richting de afnemers. De afnemers, die verplicht zijn af te nemen van het gegevensloket in plaats van bij de bron in kwestie, worden afgeschermd (ontkoppeld) van de vele verschillende standaarden, technologieën en organisaties die op landelijk niveau bestaan op het gebied van basisregistraties, evenals van de verschillende veranderingen hierin. Hierdoor wordt voorkomen dat elke afnemer individueel de technische en procedurele problemen op moet lossen die gepaard gaan met het aansluiten op basisregistraties. 2.2 Opzet gegevensmagazijn In figuur 3 worden twee logische schetsen gegeven van de opzet van het gegevensmagazijn en de GUC. Het gegevensmagazijn is grofweg op te delen in drie aparte delen: StUF-in, de DVGM en StUF-out. In de DVGM vindt de feitelijke opslag van gegevens plaats. De DVGM is opgezet conform de origineel voor Business Intelligence doeleinden geïntroduceerde methodiek data vault modeling. Hoewel het vullen en benaderen van het gegevensmagazijn daardoor iets moeilijker wordt, biedt toepassing van deze methodiek drie belangrijke voordelen: 1. De opslag van gegevens is compleet onafhankelijk van de wijze waarop gegevens worden aangeleverd of aangeboden. Ook kunnen door data vault modeling basis- en kerngegevens en administratieve- en geometrische gegevens gelijktijdig volledig geïntegreerd en volledig gescheiden worden opgeslagen. 2. Het gegevensmagazijn kan grotendeels worden gegenereerd vanuit XSD, waardoor het opnemen van nieuwe bronnen in het DVGM binnen enkele weken mogelijk is. 9 NAF Architectuurprijs 2012

10 3. Wijzigingen in de te registreren set gegevens kunnen zeer snel worden doorgevoerd zonder impact op gegevens die al geregistreerd worden. De twee overige onderdelen van het gegevensmagazijn de StUF-in en de StUF-out zijn ingericht specifiek voor het vullen en bevragen van het DVGM met behulp van StUF. Gegevens worden op basis van triggers (zoals de ontvangst van een nieuw bericht) vanuit StUF-in doorgezet naar het DVGM en naar StUF-out. De StUF-in en StUF-out worden enkel benaderd via de GUC. Figuur 3: Schetsen van de opzet van het gegevensloket (Links: Rotterdam ; Rechts: Den Haag ) 2.3 Opzet gegevensuitwisselingscomponent De GUC is de servicebus van het gegevensloket en bestaat uit een groot aantal verschillende services om berichten van bronhouders te kunnen ontvangen en om vragen van afnemers te kunnen beantwoorden. Per bronhouder is er een service om gegevens van deze bronhouder te kunnen verwerken en in het gegevensmagazijn te laden. Kennisgevingen worden daarna, in lijn met het blackboard-patroon, verspreid naar alle afnemers. Aan de afnemerkant zorgt een set generieke services voor de afhandeling van vragen, waarvoor gebruik gemaakt wordt van het StUF-out schema. Een aparte set filters draagt zorg voor de afhandeling van autorisatie en privacywetgeving, maar ook voor levering op maat voor de afnemers. De bronhouder is daarbij verantwoordelijk voor het bijhouden van de bronhouderfilter, die enkel de resultaten doorgeeft waarvoor de afnemer geautoriseerd is. De afnemer kan een afnemerfilter bijhouden, waarmee hij de informatie filtert die voor hem van belang is. Daarmee is ook scheiding van verantwoordelijkheden geborgd. 2.4 Ondersteuning vanuit het management Alle generieke architectuurcomponenten die in de gemeente Rotterdam zijn ontwikkeld, waaronder het gegevensmagazijn en de GUC, maar ook bijvoorbeeld het publieksloket of het zakenmagazijn, zijn benoemd in de concern informatie architectuur. Deze architectuur bestond bij de oplevering uit slechts een praatplaat en een film van 20 minuten waarin onder andere wethouders het belang van de informatie architectuur toelichtten. De concern informatie architectuur is formeel vastgesteld door het college van burgemeester en 10 NAF Architectuurprijs 2012

11 wethouders. Daarna hebben ook de directies van de diensten zich geconformeerd aan de informatie architectuur. Door de CIO van de gemeente is vervolgens grote nadruk gelegd op het sturen op de realisatie van deze architectuur, waarbij het gegevensmagazijn en de GUC bij de eerste concrete resultaten hoorden. Bij de in productie name van het Rotterdams gegevensloket was er sprake van één aangesloten bronhouder (GBA) en één afnemer (MijnLoket, het internetportaal voor burgers). Het senior management van de gemeente Rotterdam heeft nadrukkelijk stelling genomen voor het inzetten van de componenten GUC en GM ook als operationele componenten van de informatiearchitectuur. Na een periode van stabilisatie van de gegevensstromen is in een tijdbestek van 10 maanden een tiental afnemers aangesloten. Dit had niet kunnen plaatsvinden zonder commitment van management en zonder aansluiting bij de strategische doelen zoals deze door de politieke vertegenwoordigers zijn vastgesteld. Even sprekend voor de ondersteuning die deze architectuur geniet bij bestuur en management is de wijze waarop de samenwerking tussen de gemeenten Rotterdam en Den Haag tot stand is gekomen. In het kader van de G4-samenwerking zijn Rotterdam en Den Haag al langer in gesprek over het uitbreiden van de samenwerking. De samenwerking is tot stand gebracht door de CIO s van beide gemeenten. In de besturing van het programma en in de uitvoering van het programma in Den Haag zijn personen betrokken die ook aan het programma in Rotterdam hebben bijgedragen. Op deze manier is de samenwerking op verschillende niveaus in de organisatie ingevuld en geborgd. Dit versterkt de samenwerking tussen de twee gemeenten, vergroot de kansen op succes in beide gemeenten en draagt bij aan borging van kennis en vaardigheden. 11 NAF Architectuurprijs 2012

12 Bijlage 1 De organisatie IT-eye IT-eye heeft zich gespecialiseerd in regievoering op projecten en IT, waarbij architectuur en nieuwe technologie als middel om verandering mogelijk te maken centraal staan. Met een selecte groep seniore consultants werken we aan opdrachten voor klanten binnen de overheid, zakelijke dienstverlening en retail. We helpen onze klanten bij het realiseren van hun bedrijfsdoelstellingen door het toepassen van IT en Business architectuur. We werken de architectuur uit én we begeleiden bij de inbedding in de organisatie. Hierin onderscheiden we ons van andere organisaties; we nemen de volledige verantwoordelijkheid. Architectuur draait om het maken van strategische keuzes en heeft een grote impact op organisaties. De uiteindelijke keuzes maakt u zelf. De begeleiding bij het maken van de keuzes laat u graag aan een professionele organisatie over. IT-eye heeft meer dan 15 jaar ervaring in het begeleiden van organisaties naar een solide en toekomstgerichte architectuur: een architectuur die u vandaag en morgen een voorsprong geeft op uw concurrenten. U moet bij IT-eye zijn voor uw oplossingen op het gebied van het stelsel van basisregistraties omdat: Onze aanpak zich richt op het direct toevoegen van waarde, door niet direct een oplossing te implementeren maar ons te richten op de business services die de lijnorganisatie nodig heeft om een betere kwaliteit van dienstverlening te bewerkstelligen met behulp van het stelsel van basisregistraties. Wij uitstekend in staat zijn om binnen de politieke omgeving van de overheid samenwerking te realiseren binnen gemeenschappelijk afgesproken kaders. Wij vanuit architectuur denken (Business, Informatie, Applicatie & Techniek), meedenken over de toekomst en op die manier oplossingen creëren die ook op de lange termijn waardevast zijn. Wij onze kennis vanuit de praktijk hebben opgedaan en hebben bewezen om werkende oplossingen onder architectuur te helpen realiseren. 12 NAF Architectuurprijs 2012

13 Bijlage 2 Referentiecases IT-eye De visie rondom basisregistraties 2.0 is geen theoretische, maar één die is opgebouwd op basis van ervaringen van IT-eye in de laatste jaren, zowel bij het bedenken van nieuwe concepten als ook bij het implementeren ervan. Hieronder volgen twee beschrijvingen van referenties waar we deze concrete ervaringen hebben opgedaan. Referentiecase: Rotterdam De gemeente Rotterdam heeft een concerninformatie architectuur opgesteld - gebaseerd op service oriëntatie - en een projectenkalender om deze architectuur te implementeren. Een van die projecten is de inrichting van een stelsel van basis- en kernregistraties. Voor dit project heeft IT-eye een aantal strategische adviezen opgesteld. Daarna is het project intensief begeleid in de rol van adviseur/ architect. Specifieke activiteiten van de consultants van IT-eye waren: Het opstellen van de componentarchitectuur als nadere uitwerking van de rol van het stelsel binnen de informatievoorziening van de gemeente Rotterdam. Het opstellen van de projectstartarchitectuur voor de uitvoering van het project inrichting Stelsel Basis- en Kernregistraties. Het opstellen van een strategie om een gemeente brede voorziening aan te bieden voor het afhandelen van terugmeldingen. Referentiecase: Den Haag De gemeente Den Haag is op weg om de aansluiting op het stelsel van basis - en kernregistraties te realiseren waarop alle relevante processystemen van gemeentelijke diensten worden aangesloten. Hiermee voldoet de gemeente aan de wettelijke plicht om gebruik te maken van authentieke gegevens uit de landelijke basisregistraties en wordt excellente dienstverlening ondersteund. Binnen dit programma wordt gebruik gemaakt van het in Den Haag ontwikkelde gegevensloket. Onderdeel binnen het project behelst het neerzetten van een infrastructuur die het mogelijk maakt om gegevens van verschillende basisregistraties op te slaan en het inrichten van distributieprocessen. Specifieke activiteiten van de consultants van IT-eye waren: Analyse en advies van de centrale inrichting van de bedrijfsfunctie die de aansluiting met de basisregistraties dient te maken. Realiseren van een functioneel ontwerp voor het gegevensloket Den Haag. Realiseren van het gegevensloket voor Den Haag en begeleiden bij de bouw ervan. In kaart brengen van het gewenste proces voor Terugmelden, rekening houdend met de architectuurkaders en de landelijke stelselvoorziening Digimelding. In het terugmeldproces wordt ook gebruik gemaakt van voorzieningen uit het centrale gegevensloket (distributiefunctie en dataopslag). 13 NAF Architectuurprijs 2012

14 Bijlage 3 De Rotterdamse architectuur 14 NAF Architectuurprijs 2012

15 Bijlage 4 Contactgegevens IT-eye Kantoor IT-eye Waterveste DB Houten Telefoon: Website: Primaire contactpersoon Naam: Jan de Harder Functie: Managing partner Telefoon: Secundair contactpersoon Naam: Jules de Ruijter Functie: Managing partner & Programma Architect Telefoon: NAF Architectuurprijs 2012

Binnengemeentelijke leveringen. Scenario s en impact op gemeentelijke informatiearchitectuur

Binnengemeentelijke leveringen. Scenario s en impact op gemeentelijke informatiearchitectuur Binnengemeentelijke leveringen Scenario s en impact op gemeentelijke informatiearchitectuur 1 Inhoud 1 Inleiding... 5 2 Samenvatting... 8 2.1 Aanleiding voor dit rapport... 8 2.2 Contextschets... 8 2.3

Nadere informatie

Koppelingen. Beleid voor het koppelen van informatiesystemen. Jaap Bakker. Versie 0.5

Koppelingen. Beleid voor het koppelen van informatiesystemen. Jaap Bakker. Versie 0.5 Koppelingen Beleid voor het koppelen van informatiesystemen In opdracht van Math Muijres (CIO) Jaap Bakker Status Concept Versie 0.5 Redactie Mark Slooff Datum 21-01-2010 Versiebeheer Versie Datum Wijzigingen

Nadere informatie

Projectstartarchitectuur Digilevering. Definitief versie 1.2

Projectstartarchitectuur Digilevering. Definitief versie 1.2 Projectstartarchitectuur Digilevering Definitief versie 1.2 Projectstartarchitectuur Digilevering Auteur Team RENOIR Versie 1.2 Den Haag, 11 maart 2010 Projectstartarchitectuur Digilevering 3/112 Versiebeheer

Nadere informatie

Realisatieplan Route naar E-Wormerland

Realisatieplan Route naar E-Wormerland Realisatieplan Route naar E-Wormerland Gemeente Wormerland Programmaorganisatie INHOUDSOPGAVE 0. SAMENVATTING... 3 1. INLEIDING... 8 2. UITGANGSPUNTEN ELEKTRONISCHE DIENSTVERLENING... 12 3. PRAKTISCHE

Nadere informatie

Gemeentelijke Informatiearchitectuur. Open kaart Op weg naar een moderne dienstverlenende gemeente. Visie document. Versie : 1.0

Gemeentelijke Informatiearchitectuur. Open kaart Op weg naar een moderne dienstverlenende gemeente. Visie document. Versie : 1.0 Gemeentelijke Informatiearchitectuur Visie document Open kaart Op weg naar een moderne dienstverlenende gemeente Versie : 1.0 Datum : 15 december 2009 Auteurs : Jos Hoekstra, senior team I&A, gemeente

Nadere informatie

GEMMA 2.0. Tactisch Gegevensmanagement

GEMMA 2.0. Tactisch Gegevensmanagement GEMMA 2.0 Tactisch Gegevensmanagement Auteur KING Versie 1.0 Datum donderdag 1 januari 2015 2 Versie historie Versie Datum Omschrijving 1.0 1 januari 2015 Initiële versie 3 Inhoud 1 Inleiding 5 1.1 Plaatsbepaling

Nadere informatie

De impact van de basisregistraties op de informatievoorziening van gemeenten

De impact van de basisregistraties op de informatievoorziening van gemeenten De impact van de basisregistraties op de informatievoorziening van gemeenten Op weg naar de Gemeentelijke Service Bus Danny Greefhorst Gemeenten worden geconfronteerd met allerlei ontwikkelingen die van

Nadere informatie

Informatiebeleidsplan gemeente Maasdriel 2013 2016 Visie, Ambities, Beleid, Architectuur, Plan van Aanpak

Informatiebeleidsplan gemeente Maasdriel 2013 2016 Visie, Ambities, Beleid, Architectuur, Plan van Aanpak ICT is niet het doel, maar een noodzakelijk middel om de organisatie efficiënter en beter te laten functioneren en om de dienstverlening op een (nog) hoger peil te krijgen. Informatiebeleidsplan gemeente

Nadere informatie

Service Oriëntatie bij de Nederlandse Algemene Keuringsdienst. Project IRIS

Service Oriëntatie bij de Nederlandse Algemene Keuringsdienst. Project IRIS Service Oriëntatie bij de Nederlandse Algemene Keuringsdienst Project IRIS Mike van Alst - IT-eye Service Oriëntatie bij de NAK 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Deel 1: Nederlandse Algemene

Nadere informatie

Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen

Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen E overheid E-Overheid Informatiebeleidsplan Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen E-Overheid in de versnelling door samenwerking. VERSIEBEHEER SAMENVATTING 1. E OVERHEID 5 1.1. INLEIDING 5 1.2. E-OVERHEID NADER

Nadere informatie

NORA Nederlandse Overheid Referentie Architectuur

NORA Nederlandse Overheid Referentie Architectuur NORA Nederlandse Overheid Referentie Architectuur Samenhang en samenwerking binnen de elektronische overheid vóór en dóór Architecten!"# Opdracht De elektronische overheid is het aandachtsgebied van vele

Nadere informatie

Visie op Klantcontacten, Zaken en Integraal Midoffice

Visie op Klantcontacten, Zaken en Integraal Midoffice Visie op Klantcontacten, Zaken en Integraal Midoffice Inhoudsopgave 1. INLEIDING 2 2. VISIE OP ANTWOORD EN DIENSTVERLENING 4 3. VISIE OP ZAAKGERICHT WERKEN 6 4. VISIE OP ORGANISATORISCHE ASPECTEN 8 5.

Nadere informatie

DRAAIBOEK INVOERING BRP GEMEENTEN

DRAAIBOEK INVOERING BRP GEMEENTEN DRAAIBOEK INVOERING BRP GEMEENTEN Versie 0.6 - Datum: 3-5-2012 Ten geleide De komende jaren (2013-2016) wordt de gemeentelijke basisadministratie (GBA) vervangen door de Basisregistratie Personen (BRP).

Nadere informatie

GEMMA informatiearchitectuur. in de gemeentelijke praktijk

GEMMA informatiearchitectuur. in de gemeentelijke praktijk GEMMA informatiearchitectuur in de gemeentelijke praktijk Teksten: Ad Gerrits Redactie: KING Versie 1.0 Inhoud Inleiding... 1 GEMMA Informatiearchitectuur... 2 Aan de slag... 3 De praktijk... 4 Vertalen...

Nadere informatie

Architectuur. Digikoppeling 3.0. Versie 1.2. Datum 13/01/2015 Status Definitief

Architectuur. Digikoppeling 3.0. Versie 1.2. Datum 13/01/2015 Status Definitief Architectuur Digikoppeling 3.0 Versie 1.2 Datum 13/01/2015 Status Definitief Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555 4555 (10 ct p/m) e. servicecentrum@logius.nl Documentbeheer

Nadere informatie

Canonieke Data Ontsluiting in de praktijk. Bert Dingemans

Canonieke Data Ontsluiting in de praktijk. Bert Dingemans Canonieke Data Ontsluiting in de praktijk Bert Dingemans Abstract Het uitwerken van een canonieke data-architectuur houdt niet op bij het uitwerken van (data)modellen. Het inzetten van een Data Virtualisatie

Nadere informatie

Provinciale EnTerprise Referentie Architectuur versie 0.9

Provinciale EnTerprise Referentie Architectuur versie 0.9 Provinciale EnTerprise Referentie Architectuur versie 0.9 Colofon PETRA: Provinciale EnTerprise Referentie Architectuur Principes, methoden, modellen en standaarden voor inrichting van het provinciaal

Nadere informatie

Referentiearchitectuur GEMMA helpt!

Referentiearchitectuur GEMMA helpt! GEMEENTELIJKE ICT OP ORDE BRENGEN Referentiearchitectuur GEMMA helpt! GGemeenten staan voor een grote veranderopgave. Voor ondersteuning hierbij is de referentiearchitectuur GEMMA ontwikkeld. Deze is echter

Nadere informatie

Ministerie van Financiën

Ministerie van Financiën Ministerie van Financiën > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Directie Financieel- Economische Zaken Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.n1 Inlichtingen

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Omgevingsloket online 3 - Project Start Architectuur

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Omgevingsloket online 3 - Project Start Architectuur Document D Ministerie van Infrastructuur en Milieu Omgevingsloket online 3 - Project Start Architectuur Versie 1.0 Datum 24 juli 2014 Status Definitief Colofon Versie 1.0 Contactpersoon Paul Leunissen

Nadere informatie

Dienstverleningsconcept Woudenberg

Dienstverleningsconcept Woudenberg Dienstverleningsconcept Woudenberg augustus 2010 Dienstverleningsconcept Woudenberg Marije Eillebrecht-van der Kam Besproken in MT: 31 augustus 2010 Besproken in College: 5 oktober 2010 Augustus 2010 2

Nadere informatie

SLIMMER VERBINDEN Informatie Beleidsplan 2013-2016

SLIMMER VERBINDEN Informatie Beleidsplan 2013-2016 SLIMMER VERBINDEN Informatie Beleidsplan 2013-2016 Vastgesteld in de vergadering van Burgemeester en Wethouders d.d. 11 maart 2013 Maart 2013 versie 0.13 Samenvatting Het informatiebeleid 2013-2016 De

Nadere informatie

Digitaal Evenwicht. Balans tussen functionaliteit en kosten. Auteur: Gert-Jan Ossevoort Datum: 10 januari 2013 Versie: 1.1c

Digitaal Evenwicht. Balans tussen functionaliteit en kosten. Auteur: Gert-Jan Ossevoort Datum: 10 januari 2013 Versie: 1.1c Digitaal Evenwicht Balans tussen functionaliteit en kosten Auteur: Gert-Jan Ossevoort Datum: 10 januari 2013 Versie: 1.1c DSPDF_492B_31313132353936323931.DOC 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 1 Managementsamenvatting...

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur

Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur Document D-7 Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur Versie 0.2 Datum 15 juli 2014 Status Definitief Colofon Versie 0.2 Contactpersoon Paul Leunissen M 06-5250 6691 Paul.Leunissen@minienm.nl

Nadere informatie

Producten en Diensten Catalogus voor het Nationaal Archief/Service Organisatie Digitale Infrastructuur en Advies

Producten en Diensten Catalogus voor het Nationaal Archief/Service Organisatie Digitale Infrastructuur en Advies Producten en Diensten Catalogus voor het Nationaal Archief/Service Organisatie Digitale Infrastructuur en Advies Versie 1.1 Datum Mei 2014 Status Definitief Auteur Con Sadée 1 INLEIDING TOT DE DIENSTVERLENING...

Nadere informatie

Tussenrapportage 2005 Strategisch ICT beleidsplan 2003-2006

Tussenrapportage 2005 Strategisch ICT beleidsplan 2003-2006 Tussenrapportage 2005 Strategisch ICT beleidsplan 2003-2006 Datum : 9 maart 2005 Versie : 0.9 Status : Concept ter vaststelling voor Gedeputeerde Staten Inhoudsopgave VOORWOORD... 3 SAMENVATTING... 4 1

Nadere informatie

WHITE PAPER PROJECT START ARCHITECTUUR

WHITE PAPER PROJECT START ARCHITECTUUR WHITE PAPER PROJECT START ARCHITECTUUR JOOST LUIJPERS WHITE PAPER PROJECT START ARCHITECTUUR Joost Luijpers Versie: 1.0 Copyright Sogeti Nederland B.V. te Vianen Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Digitale Dienstverlening Gemeente Waalre

Digitale Dienstverlening Gemeente Waalre Digitale Dienstverlening Gemeente Waalre Rekenkamercommissie de Groene Rand Januari 2014 Status: definitief Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Inleiding...3 1.1. Aanleiding...3 1.2. Digitale dienstverlening...3

Nadere informatie

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties ir. L.M. Punter, dr. ir. J.P.C. Verhoosel, ir. E.J.A. Folmer dr. ir. P.H.W.M. Oude Luttighuis Datum 18 augustus 2010 Colofon

Nadere informatie

Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden DELFLANDSE ENTERPRISE ARCHITECTUUR. Datum 31 januari 2011. Bijlagen 2 Zaaknummer 21049

Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden DELFLANDSE ENTERPRISE ARCHITECTUUR. Datum 31 januari 2011. Bijlagen 2 Zaaknummer 21049 agendapunt 3.a.2 925039 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden DELFLANDSE ENTERPRISE ARCHITECTUUR Portefeuillehouder Haersma Buma, M.A.P. van Datum 31 januari 2011 Aard bespreking Opiniërend Bijlagen

Nadere informatie