NAF ARCHITECTUURPRIJS 2012 Het Rotterdamse stelsel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NAF ARCHITECTUURPRIJS 2012 Het Rotterdamse stelsel"

Transcriptie

1 NAF ARCHITECTUURPRIJS 2012 Het Rotterdamse stelsel

2 Introductie Op donderdag 29 november 2012 heeft het bestuur van het Nederlands Architectuur Forum (NAF) de Architectuurprijs 2012 toegekend aan de gemeente Rotterdam. IT-eye heeft de gemeente Rotterdam voorgedragen voor deze prestigieuze prijs en is dan ook verheugd dat haar relatie, de gemeente Rotterdam, deze prijs heeft gewonnen. De NAF-architectuurprijs 2012 is toegekend aan de gemeente Rotterdam voor de architectuur van haar Basisregistraties & Gegevensmagazijn. In gewoon Nederlands: er is een mechanisme om één waarheid qua gegevens vast te leggen en die te distribueren naar afnemende diensten. Het is niet de meest zichtbare toepassing, maar gerealiseerd in een niet eenvoudige context (IT in gemeenten is altijd lastig). Er is veel aandacht geweest voor het betrekken van de belangrijkste stakeholders door de nadruk te leggen op een duidelijke en herkenbare toegevoegde waarde voor de afnemende diensten. De prijs is op 29 november 2012 uitgereikt op het LAC2012 door Paul Teeuwen, voorzitter van de jury. De jury is vooral onder de indruk van: De wijze waarop de eisen van de gebruikers zijn meegenomen in het ontwerp (de toegevoegde waarde voor de gemeentelijke diensten); De duidelijke koppeling tussen architectuur en realisatie waardoor de inrichting bestand is tegen veranderingen in de te verwerken gegevens; Dat het architectuurontwerp zich bewezen heeft effectief te zijn in de praktijk; zowel op de ontsluiting van landelijke basisregistraties als op de gemeentelijke kernregistraties. Het verheugt de jury ook om te zien dan de gemeente Den Haag in de startblokken staat om de architectuur en de implementatie ervan over te nemen. Naast de Gemeente Rotterdam waren ook KAS BANK en het Shared Service Center ICT van het Rijk genomineerd. De jury vond alle genomineerde inzendingen van hoge kwaliteit. Omdat de jury het criterium in productie zwaar heeft laten wegen, zijn de kandidaten met gloednieuwe architecturen in de voorronde afgevallen. Dit document beschrijft de winnende case van de gemeente Rotterdam, zoals deze ook is ingediend bij de jury. IT-eye is natuurlijk, indien gewenst, beschikbaar om dit document nader toe te lichten gedurende een gesprek. Met vriendelijke groet, Jan de Harder Managing Partner Jules de Ruijter Managing Partner & Programma Architect 2 NAF Architectuurprijs 2012

3 Inhoudsopgave Voordracht gemeente Rotterdam (introductie) Inleiding Architectuur Basisregistraties & Gegevensmagazijn De drijfveren Het proces Evaluatie in het vierde jaar... 6 Voordracht gemeente Rotterdam (verdieping) De gemeente Rotterdam: de architectuur in het kort Opzet gegevensmagazijn Opzet gegevensuitwisselingscomponent Ondersteuning vanuit het management Bijlage 1 De organisatie IT-eye Bijlage 2 Referentiecases IT-eye Bijlage 3 De Rotterdamse architectuur Bijlage 4 Contactgegevens IT-eye NAF Architectuurprijs 2012

4 De voordracht

5 1 Voordracht gemeente Rotterdam (introductie) 1.1 Inleiding Deze voordracht is gericht op de Gemeente Rotterdam waar vanaf 2007 gewerkt is aan de invulling van de Concern Informatie Architectuur. In 2009 is in samenwerking met architectuur consultants van IT-eye gestart met een typisch architectuurproject, waar twee componenten uit de architectuur zijn opgepakt en uitgewerkt tot een werkende toepassing. Deze componenten beoogden alle afnemers binnen Rotterdam de mogelijkheid te bieden om volgens één standaard protocol alle basisgegevens én alle binnen Rotterdam gehanteerde kerngegevens aan te bieden en één uniforme toepassing te bieden voor terugmeldingen. Deze oplossing is in 2009 en 2010 gerealiseerd door de interne ICT Ontwikkel Organisatie van de gemeente Rotterdam. De componenten zijn sinds 1 januari 2010 volop in bedrijf en worden sindsdien verder ontwikkeld. Als illustratie van het succes heeft de gemeente Den Haag deze componenten ook in hun architectuur geadopteerd en werkt aan de implementatie van de in Rotterdam ontwikkelde componenten. 1.2 Architectuur Basisregistraties & Gegevensmagazijn De gemeente Rotterdam heeft in 2009 een project Inrichting Stelsel Basis- en Kerngegevens opgesteld om éénmalig (centraal) en op een toekomstvaste (service gerichte) manier de problematiek op te lossen rondom aansluiting op diverse basisregistraties. Na afronding van dit project kunnen in Rotterdam diensten resp. applicaties via één centraal punt basis- en kerngegevens ontvangen & aanbieden. Het centrale punt regelt dat gegevens alleen terechtkomen bij afnemers die daar recht op hebben (doelbinding). Afnemers kunnen zelf regels definiëren en toepassen om de aangeboden gegevens te filteren naargelang hun specifieke situatie. De implementatie is gerealiseerd aan de hand van de inpassing van een gegevensmagazijn en een gegevensuitwisselingscomponent. Binnen het gegevensmagazijn worden zowel geometrische als administratieve gegevens in één bron opgeslagen en kunnen dus ook in samenhang worden bevraagd. 1.3 De drijfveren Dit project is gestart op basis van een opgestelde Concern Informatie Architectuur (CIA). Het concernbreed bekijken van business- en informatie architectuur in relatie tot de bedrijfsdoelen van de gemeente Rotterdam leidde in 2009 tot de start van het hier beschreven traject. De componenten gegevensmagazijn en gegevensuitwisselingscomponent zijn belangrijke onderdelen binnen de CIA en moesten in gezamenlijkheid worden opgepakt. Bij de start van het project is daarnaast veel aandacht geweest aan het betrekken van de belangrijkste stakeholders: de afnemende diensten. Belangrijkste drijfveren vanuit de business die zij hebben benoemd en die ten grondslag liggen aan dit traject zijn: Voldoen aan de wettelijke eis: niet vragen wat de gemeente al weet. 24/7 beschikbaarheid over de gegevens, waardoor dienstverlening bij frontoffice conform kan worden ingericht. Het moeten voldoen aan diverse wettelijke eisen t.a.v. de basisregistraties als bronhouder van deze gegevens. Reductie van de kosten en inspanningen voor het aansluiten op en beheer van basisregistraties. 5 NAF Architectuurprijs 2012

6 Daarnaast zijn eisen gesteld vanuit de informatie architectuur. De inrichting van zowel de gegevensuitwisselingscomponent als de inrichting van het gegevensmagazijn moesten bestand zijn tegen veranderingen in de te verwerken gegevens. Denk hierbij aan wijzigingen in StUF standaarden, wijzigingen in de te ontsluiten basisregistraties of toevoeging van nieuwe kernregistraties. Deze eisen zijn ook vertaald naar drijfveren: Componenten snel kunnen aanpassen bij wijzigingen in gegevenssets of gegevensstromen. Afnemers en bronhouders snel kunnen aansluiten. 1.4 Het proces Bij de realisatie van gegevensmagazijn en gegevensuitwisselingscomponent is extra nadruk gelegd op het feit dat deze een duidelijke en herkenbare toegevoegde waarde leveren voor diensten en stadsdelen. Dit is gedaan door de focus op het realiseren van business services, die bedrijfsdiensten definiëren welke gewenst zijn vanuit de op het Rotterdamse stelsel aangesloten partijen. Gesprekken met diverse diensten maakten de drijfveren explicieter en resulteerden in de business services. Hierbij is zowel geconcentreerd op de ontsluiting van landelijke basisregistraties alsook op de gemeentelijke kernregistraties. Tijdens de realisatie van het project is continu afstemming geweest met de Concern Informatie Architecten en zijn aanpassingen van afnemende en leverende applicaties in nauwe samenwerking met de eigenaren (lees diensten) van deze applicaties gedaan. 1.5 Evaluatie in het vierde jaar Op dit moment is de Rotterdamse stelselvoorziening bijna 4 jaar in productie. De gemeente Rotterdam kan terugkijken op de resultaten die zijn behaald: De oplossing is gerealiseerd conform de project start architectuur en is een stabiele en betrouwbare component in de gemeentelijke informatievoorziening. Er zijn 5 bronhouders en 12 afnemers op aangesloten, enkele afnemers zijn diensten, die zelf basis- en kerngegevens verder distribureren naar een reeks applicaties. De oplossing is werkend voor zowel landelijke basisgegevens als kerngegevens van de gemeente Rotterdam en voorziet in adminstratieve en geometrische gegevens. Enkele van de voordelen die concreet zijn gerealiseerd: Kosten van beheer voor gegevensdistributie zijn gedaald van 12 FTE, naar 5 FTE. Aansluiten van een nieuwe basisregistratie kan (bewezen) in 3 maanden tijd worden gerealiseerd. De burgers van Rotterdam hebben nu 24/7 de juiste gegevens voor zich indien zij zaken willen doen met de gemeente via één van de loketten (balie, telefoon of internet). Toename van standaardisatie en flexibiliteit van de totale architectuur van Rotterdam, ook bij de afnemers en de decentrale diensten. De componenten gegevensmagazijn en gegevensuitwisselingscomponent zijn recent geadopteerd door de gemeente Den Haag. Door de ontwikkeling onder architectuur, is de oplossing zeer goed inpasbaar in architecturen en applicatielandschappen van andere gemeenten. De adoptie van de Rotterdamse componenten in de gemeente Den Haag is voorzien te worden afgerond in een tijdvak van 12 maanden. Deze periode startte met een inpassingsonderzoek en eindigt met de operationele ingebruikname. De oplossing groeit nog steeds en zal blijven doorgroeien in de toekomst. Nieuwe aansluitingen op basisregistraties kunnen in de komende jaren in korte tijd plaatsvinden en 6 NAF Architectuurprijs 2012

7 meer afnemers kunnen worden aangesloten. Door de wijze van modelleren van het datamodel van het gegevensmagazijn (via datavault modelling en de integratie van administratieve data met geometrische data), is uitbreiding ook geen probleem. De inrichting van het gegevensmagazijn wordt grotendeels automatisch gegenereerd. Er zijn nieuwe mogelijkheden geschapen om gegevens gemeentebreed te analyseren en te bevragen. De combinatie van administratieve en geometrische gegevens geeft meer mogelijkheden om beleidskeuzes te ondersteunen met concrete data. Een inzichtelijke Prezi presentatie rondom dit traject is te vinden op: 3jygsjstl1ma/stelsel-van-kern-en-basisregistraties/ 7 NAF Architectuurprijs 2012

8 2 Voordracht gemeente Rotterdam (verdieping) 2.1 De gemeente Rotterdam: de architectuur in het kort Het gegevensmagazijn (GM) en de basisregistraties zijn twee unieke componenten uit de concern informatiearchitectuur van de gemeente Rotterdam. Samen nemen deze twee de positie in als hét loket voor alle gestandaardiseerde gegevens binnen de gemeente. In figuur 1 wordt de positie van deze componenten in de informatiearchitectuur van Rotterdam getoond in het rood. Deze figuur wordt in groter formaat weergegeven in bijlage 3. Ook de belangrijke component 'Gegevensuitwisseling' (GUC) is daar te zien, als de (donkerblauwe) verbindende component en het aanspreekpunt van het gegevensmagazijn; alle communicatie met het gegevensmagazijn en de basisregistraties loopt via de GUC. De GUC vervult ook de rol van het serviceplatform voor het GM. Alle services waarmee het GM wordt benaderd of gevuld, worden door de GUC ondersteund. De GUC, het GM en (de bronsystemen van) de basisregistraties vormen het Rotterdamse Stelsel van Basis- en Figuur 1: De Rotterdamse concern informatiearchitectuur. Kernregistraties, kortweg het Rotterdamse gegevensloket. Verschillende componenten spelen in dit geheel verschillende rollen (zie figuur 2). Elke basis- of kernregistratie het een eigenaar die fungeert als single point of truth. Voor de basisregistraties zijn deze bij wet aangewezen en voor de gehele landelijke overheid hetzelfde. Veel van deze bronnen liggen buiten de gemeente (de externe bronhouders), maar voor enkele basisregistraties is Rotterdam zelf bronhouder. Denk hierbij aan persoonsgegevens over inwoners van Rotterdam (GBA), of gegevens over adressen en gebouwen binnen de gemeentegrenzen (BAG). Daarnaast heeft Rotterdam zelf enkele bronnen (of aanvullingen op basisregistraties) gedefinieerd, zoals de kernregistratie medewerkers. Samen met de, binnen Rotterdam bijgehouden, basisgegevens vormen deze de interne bronnen. Voor het gegevensloket geldt dat deze bronnen de enige plek zijn waar gegevens mogen worden ingewonnen/beheerd, in lijn met het NORA-principe van eenmalige inwinning, meervoudig gebruik. 8 NAF Architectuurprijs 2012

9 Het gegevensmagazijn houdt een redundante set van deze gegevens vast. Deze gegevens worden bijgehouden op basis van updates vanuit het bronsysteem. Daar waar een bron hiertoe in staat is, wordt deze update geleverd in de vorm van kennisgevingen, gebeurtenisgedreven berichten die wijzigingen in een gegeven doorgeven aan alle geïnteresseerde partijen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het blackboard patroon ; de bron levert de kennisgeving aan de GUC, die kennisgevingen aanbiedt aan geïnteresseerde afnemers. Het gegevensmagazijn is geregistreerd als afnemer van alle basis- en kerngegevens. Waar geen gebruik gemaakt kan worden van Figuur 2: Rolverdeling rondom het gegevensloket kennisgevingen, worden de wijzigingen periodiek in datasets van de bron afgenomen. Met deze maatregelen biedt het gegevensloket altijd een volledig actuele weergave van de formele werkelijkheid van de bronsystemen. Belangrijker nog is de functie die het gegevensloket heeft richting de afnemers. De afnemers, die verplicht zijn af te nemen van het gegevensloket in plaats van bij de bron in kwestie, worden afgeschermd (ontkoppeld) van de vele verschillende standaarden, technologieën en organisaties die op landelijk niveau bestaan op het gebied van basisregistraties, evenals van de verschillende veranderingen hierin. Hierdoor wordt voorkomen dat elke afnemer individueel de technische en procedurele problemen op moet lossen die gepaard gaan met het aansluiten op basisregistraties. 2.2 Opzet gegevensmagazijn In figuur 3 worden twee logische schetsen gegeven van de opzet van het gegevensmagazijn en de GUC. Het gegevensmagazijn is grofweg op te delen in drie aparte delen: StUF-in, de DVGM en StUF-out. In de DVGM vindt de feitelijke opslag van gegevens plaats. De DVGM is opgezet conform de origineel voor Business Intelligence doeleinden geïntroduceerde methodiek data vault modeling. Hoewel het vullen en benaderen van het gegevensmagazijn daardoor iets moeilijker wordt, biedt toepassing van deze methodiek drie belangrijke voordelen: 1. De opslag van gegevens is compleet onafhankelijk van de wijze waarop gegevens worden aangeleverd of aangeboden. Ook kunnen door data vault modeling basis- en kerngegevens en administratieve- en geometrische gegevens gelijktijdig volledig geïntegreerd en volledig gescheiden worden opgeslagen. 2. Het gegevensmagazijn kan grotendeels worden gegenereerd vanuit XSD, waardoor het opnemen van nieuwe bronnen in het DVGM binnen enkele weken mogelijk is. 9 NAF Architectuurprijs 2012

10 3. Wijzigingen in de te registreren set gegevens kunnen zeer snel worden doorgevoerd zonder impact op gegevens die al geregistreerd worden. De twee overige onderdelen van het gegevensmagazijn de StUF-in en de StUF-out zijn ingericht specifiek voor het vullen en bevragen van het DVGM met behulp van StUF. Gegevens worden op basis van triggers (zoals de ontvangst van een nieuw bericht) vanuit StUF-in doorgezet naar het DVGM en naar StUF-out. De StUF-in en StUF-out worden enkel benaderd via de GUC. Figuur 3: Schetsen van de opzet van het gegevensloket (Links: Rotterdam ; Rechts: Den Haag ) 2.3 Opzet gegevensuitwisselingscomponent De GUC is de servicebus van het gegevensloket en bestaat uit een groot aantal verschillende services om berichten van bronhouders te kunnen ontvangen en om vragen van afnemers te kunnen beantwoorden. Per bronhouder is er een service om gegevens van deze bronhouder te kunnen verwerken en in het gegevensmagazijn te laden. Kennisgevingen worden daarna, in lijn met het blackboard-patroon, verspreid naar alle afnemers. Aan de afnemerkant zorgt een set generieke services voor de afhandeling van vragen, waarvoor gebruik gemaakt wordt van het StUF-out schema. Een aparte set filters draagt zorg voor de afhandeling van autorisatie en privacywetgeving, maar ook voor levering op maat voor de afnemers. De bronhouder is daarbij verantwoordelijk voor het bijhouden van de bronhouderfilter, die enkel de resultaten doorgeeft waarvoor de afnemer geautoriseerd is. De afnemer kan een afnemerfilter bijhouden, waarmee hij de informatie filtert die voor hem van belang is. Daarmee is ook scheiding van verantwoordelijkheden geborgd. 2.4 Ondersteuning vanuit het management Alle generieke architectuurcomponenten die in de gemeente Rotterdam zijn ontwikkeld, waaronder het gegevensmagazijn en de GUC, maar ook bijvoorbeeld het publieksloket of het zakenmagazijn, zijn benoemd in de concern informatie architectuur. Deze architectuur bestond bij de oplevering uit slechts een praatplaat en een film van 20 minuten waarin onder andere wethouders het belang van de informatie architectuur toelichtten. De concern informatie architectuur is formeel vastgesteld door het college van burgemeester en 10 NAF Architectuurprijs 2012

11 wethouders. Daarna hebben ook de directies van de diensten zich geconformeerd aan de informatie architectuur. Door de CIO van de gemeente is vervolgens grote nadruk gelegd op het sturen op de realisatie van deze architectuur, waarbij het gegevensmagazijn en de GUC bij de eerste concrete resultaten hoorden. Bij de in productie name van het Rotterdams gegevensloket was er sprake van één aangesloten bronhouder (GBA) en één afnemer (MijnLoket, het internetportaal voor burgers). Het senior management van de gemeente Rotterdam heeft nadrukkelijk stelling genomen voor het inzetten van de componenten GUC en GM ook als operationele componenten van de informatiearchitectuur. Na een periode van stabilisatie van de gegevensstromen is in een tijdbestek van 10 maanden een tiental afnemers aangesloten. Dit had niet kunnen plaatsvinden zonder commitment van management en zonder aansluiting bij de strategische doelen zoals deze door de politieke vertegenwoordigers zijn vastgesteld. Even sprekend voor de ondersteuning die deze architectuur geniet bij bestuur en management is de wijze waarop de samenwerking tussen de gemeenten Rotterdam en Den Haag tot stand is gekomen. In het kader van de G4-samenwerking zijn Rotterdam en Den Haag al langer in gesprek over het uitbreiden van de samenwerking. De samenwerking is tot stand gebracht door de CIO s van beide gemeenten. In de besturing van het programma en in de uitvoering van het programma in Den Haag zijn personen betrokken die ook aan het programma in Rotterdam hebben bijgedragen. Op deze manier is de samenwerking op verschillende niveaus in de organisatie ingevuld en geborgd. Dit versterkt de samenwerking tussen de twee gemeenten, vergroot de kansen op succes in beide gemeenten en draagt bij aan borging van kennis en vaardigheden. 11 NAF Architectuurprijs 2012

12 Bijlage 1 De organisatie IT-eye IT-eye heeft zich gespecialiseerd in regievoering op projecten en IT, waarbij architectuur en nieuwe technologie als middel om verandering mogelijk te maken centraal staan. Met een selecte groep seniore consultants werken we aan opdrachten voor klanten binnen de overheid, zakelijke dienstverlening en retail. We helpen onze klanten bij het realiseren van hun bedrijfsdoelstellingen door het toepassen van IT en Business architectuur. We werken de architectuur uit én we begeleiden bij de inbedding in de organisatie. Hierin onderscheiden we ons van andere organisaties; we nemen de volledige verantwoordelijkheid. Architectuur draait om het maken van strategische keuzes en heeft een grote impact op organisaties. De uiteindelijke keuzes maakt u zelf. De begeleiding bij het maken van de keuzes laat u graag aan een professionele organisatie over. IT-eye heeft meer dan 15 jaar ervaring in het begeleiden van organisaties naar een solide en toekomstgerichte architectuur: een architectuur die u vandaag en morgen een voorsprong geeft op uw concurrenten. U moet bij IT-eye zijn voor uw oplossingen op het gebied van het stelsel van basisregistraties omdat: Onze aanpak zich richt op het direct toevoegen van waarde, door niet direct een oplossing te implementeren maar ons te richten op de business services die de lijnorganisatie nodig heeft om een betere kwaliteit van dienstverlening te bewerkstelligen met behulp van het stelsel van basisregistraties. Wij uitstekend in staat zijn om binnen de politieke omgeving van de overheid samenwerking te realiseren binnen gemeenschappelijk afgesproken kaders. Wij vanuit architectuur denken (Business, Informatie, Applicatie & Techniek), meedenken over de toekomst en op die manier oplossingen creëren die ook op de lange termijn waardevast zijn. Wij onze kennis vanuit de praktijk hebben opgedaan en hebben bewezen om werkende oplossingen onder architectuur te helpen realiseren. 12 NAF Architectuurprijs 2012

13 Bijlage 2 Referentiecases IT-eye De visie rondom basisregistraties 2.0 is geen theoretische, maar één die is opgebouwd op basis van ervaringen van IT-eye in de laatste jaren, zowel bij het bedenken van nieuwe concepten als ook bij het implementeren ervan. Hieronder volgen twee beschrijvingen van referenties waar we deze concrete ervaringen hebben opgedaan. Referentiecase: Rotterdam De gemeente Rotterdam heeft een concerninformatie architectuur opgesteld - gebaseerd op service oriëntatie - en een projectenkalender om deze architectuur te implementeren. Een van die projecten is de inrichting van een stelsel van basis- en kernregistraties. Voor dit project heeft IT-eye een aantal strategische adviezen opgesteld. Daarna is het project intensief begeleid in de rol van adviseur/ architect. Specifieke activiteiten van de consultants van IT-eye waren: Het opstellen van de componentarchitectuur als nadere uitwerking van de rol van het stelsel binnen de informatievoorziening van de gemeente Rotterdam. Het opstellen van de projectstartarchitectuur voor de uitvoering van het project inrichting Stelsel Basis- en Kernregistraties. Het opstellen van een strategie om een gemeente brede voorziening aan te bieden voor het afhandelen van terugmeldingen. Referentiecase: Den Haag De gemeente Den Haag is op weg om de aansluiting op het stelsel van basis - en kernregistraties te realiseren waarop alle relevante processystemen van gemeentelijke diensten worden aangesloten. Hiermee voldoet de gemeente aan de wettelijke plicht om gebruik te maken van authentieke gegevens uit de landelijke basisregistraties en wordt excellente dienstverlening ondersteund. Binnen dit programma wordt gebruik gemaakt van het in Den Haag ontwikkelde gegevensloket. Onderdeel binnen het project behelst het neerzetten van een infrastructuur die het mogelijk maakt om gegevens van verschillende basisregistraties op te slaan en het inrichten van distributieprocessen. Specifieke activiteiten van de consultants van IT-eye waren: Analyse en advies van de centrale inrichting van de bedrijfsfunctie die de aansluiting met de basisregistraties dient te maken. Realiseren van een functioneel ontwerp voor het gegevensloket Den Haag. Realiseren van het gegevensloket voor Den Haag en begeleiden bij de bouw ervan. In kaart brengen van het gewenste proces voor Terugmelden, rekening houdend met de architectuurkaders en de landelijke stelselvoorziening Digimelding. In het terugmeldproces wordt ook gebruik gemaakt van voorzieningen uit het centrale gegevensloket (distributiefunctie en dataopslag). 13 NAF Architectuurprijs 2012

14 Bijlage 3 De Rotterdamse architectuur 14 NAF Architectuurprijs 2012

15 Bijlage 4 Contactgegevens IT-eye Kantoor IT-eye Waterveste DB Houten Telefoon: Website: Primaire contactpersoon Naam: Jan de Harder Functie: Managing partner Telefoon: Secundair contactpersoon Naam: Jules de Ruijter Functie: Managing partner & Programma Architect Telefoon: NAF Architectuurprijs 2012

Ligt uw uitdaging in het aansluiten op de voorzieningen en de distributie van basisgegevens?

Ligt uw uitdaging in het aansluiten op de voorzieningen en de distributie van basisgegevens? INTEGRATIE PLATFORM Ligt uw uitdaging in het aansluiten op de voorzieningen en de distributie van basisgegevens? Met het Neuron Integratie Platform kunt u uw informatievoorziening op betrouwbare en efficiënte

Nadere informatie

De impact van de basisregistraties op de informatievoorziening van gemeenten

De impact van de basisregistraties op de informatievoorziening van gemeenten De impact van de basisregistraties op de informatievoorziening van gemeenten Op weg naar de Gemeentelijke Service Bus Danny Greefhorst Gemeenten worden geconfronteerd met allerlei ontwikkelingen die van

Nadere informatie

Rotterdamse TerugMeld Faciliteit

Rotterdamse TerugMeld Faciliteit Presentatie NOIV congres, 24 maart 2011 Jaap Dekker CIO-office Rotterdamse TerugMeld Faciliteit 2 Agenda Waarom dit verhaal? Digimelding (voorheen TerugMeld Faciliteit). Rotterdamse TerugMeld Faciliteit

Nadere informatie

Naam presentatie. Basisregistraties 7 november 2013 Amersfoort

Naam presentatie. Basisregistraties 7 november 2013 Amersfoort Naam presentatie Vrienden van de Vrienden van de Basisregistraties 7 november 2013 Amersfoort 2 Jan Haasnoot Projectleider Sectoraal Knooppunt Wim Wispelweij Programmamanager PIB 3 B R O B R P N H R B

Nadere informatie

AFSPRAKEN StUF StUF bg OVERZICHT. Datum: 23 september 2017

AFSPRAKEN StUF StUF bg OVERZICHT. Datum: 23 september 2017 OVERZICHT 1. Vullen gegevensmagazijnen 2. Slechts één bron voor historische gegevens 3. Herstel fouten in historie gegevensmagazijnen 4. Meeleveren gerelateerden uit gegevensmagazijn 5. Mutatiesoort =

Nadere informatie

Dit voorbeeldproject beschrijft het gebruik van web services (open standaarden) voor de ontsluiting van kernregistraties bij de gemeente Den Haag.

Dit voorbeeldproject beschrijft het gebruik van web services (open standaarden) voor de ontsluiting van kernregistraties bij de gemeente Den Haag. Voorbeeldproject Een Haagse SOA Dit voorbeeldproject beschrijft het gebruik van web services (open standaarden) voor de ontsluiting van kernregistraties bij de gemeente Den Haag. Aanleiding Vanuit de visie

Nadere informatie

Basisinformatie. Gegevensmanagement van sectoraal naar integraal. Dick Krijtenburg Manager stelselbeheer en advies

Basisinformatie. Gegevensmanagement van sectoraal naar integraal. Dick Krijtenburg Manager stelselbeheer en advies Basisinformatie Gegevensmanagement van sectoraal naar integraal Dick Krijtenburg Manager stelselbeheer en advies 5 november 2015 Integraal gegevensmanagement van stelsel van basisregistraties Integraal

Nadere informatie

De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening.

De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening. De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening. Foto: Mugmedia Het Kadaster gaat de levering van kadastrale informatie ingrijpend vernieuwen. Het huidige proces van verwerken van kadastrale

Nadere informatie

Business case Digikoppeling

Business case Digikoppeling Business case Digikoppeling Versie 1.0 Datum 02/06/2014 Status Definitief Van toepassing op Digikoppeling versies: 1.0, 1.1, 2.0, 3.0 Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900

Nadere informatie

CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE VOORTGANG VAN HET PROGRAMMA MODERNISERING GBA

CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE VOORTGANG VAN HET PROGRAMMA MODERNISERING GBA BIJLAGE CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE VOORTGANG VAN HET PROGRAMMA MODERNISERING GBA De documenten waarnaar wordt verwezen zijn opgesteld met inachtneming van de kabinetsrichtlijnen voor grote ICT-projecten.

Nadere informatie

Gemeente Den H aag. Den Haag kiest voor standaardisatie Chris Batist, plv. CIO, 20 november 2012

Gemeente Den H aag. Den Haag kiest voor standaardisatie Chris Batist, plv. CIO, 20 november 2012 Den Haag kiest voor standaardisatie Chris Batist, plv. CIO, 20 november 2012 Van eilandautomatisering naar keteninformatisering Periode Jaren negentig (dienstontwikkelingen) Periode Jaren negentig Gemeentelijk

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2013 Rockanje, 1 oktober 2013 Nr. 83169/74225

Raadsvoorstel 2013 Rockanje, 1 oktober 2013 Nr. 83169/74225 Raadsvoorstel 2013 Rockanje, 1 oktober 2013 Nr. 83169/74225 Raadsvergadering van 28 en 31 oktober 2013 Agendanummer 11 Aan Onderwerp: de gemeenteraad. Krediet Basisregistratie Grootschalige Topografie

Nadere informatie

Voorbeelden generieke inrichting Digikoppeling

Voorbeelden generieke inrichting Digikoppeling Voorbeelden generieke inrichting Versie 1.1 Datum 19/12/2014 Status Definitief Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555 4555 (10 ct p/m) e. servicecentrum@logius.nl Documentbeheer

Nadere informatie

Kennis na het volgen van de training. Na het volgen van deze training bent u in staat:

Kennis na het volgen van de training. Na het volgen van deze training bent u in staat: Training Trainingscode Duur Gepubliceerd Taal Type Leermethode Kosten SF2015V8 4 dagen 02/02/2015 Nederlands & Engels Developer, basis Invidueel & klassikaal Op aanvraag Deze training richt zich op het

Nadere informatie

Functioneel ontwerp. Omgevingsloket online. Koppeling met BAG

Functioneel ontwerp. Omgevingsloket online. Koppeling met BAG Functioneel ontwerp Omgevingsloket online Koppeling met BAG Juli 2014 Release 2.10 Pagina 1 van 14 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Identificatie 3 1.2 Doel van dit document 3 1.3 Randvoorwaarden, uitgangspunten

Nadere informatie

Functiebeschrijving Technische Architect

Functiebeschrijving Technische Architect Functiebeschrijving 1. Algemene Gegevens Organisatie Functienaam Versie Auteur : [naam organisatie] : : 1.0 concept : Ad Paauwe a. Plaats in de organisatie De rapporteert aan de manager van het architectuurteam.

Nadere informatie

Maximale inwonerstevredenheid. Overheid 360º. Daniël Prins (VeloA) Maarten van der Hoek (Exxellence)

Maximale inwonerstevredenheid. Overheid 360º. Daniël Prins (VeloA) Maarten van der Hoek (Exxellence) Maximale inwonerstevredenheid Overheid 360º Daniël Prins (VeloA) Maarten van der Hoek (Exxellence) Digitale overheid 2017 Het kabinet wil in 2017 burgers en bedrijven volledig digitaal toegang geven tot

Nadere informatie

Basisregistratie Kadaster Aansluiten op BRK levering Processen en inrichtingsvarianten

Basisregistratie Kadaster Aansluiten op BRK levering Processen en inrichtingsvarianten Basisregistratie Kadaster Aansluiten op BRK levering Processen en inrichtingsvarianten Jan Campschroer Arnoud Quanjer Arjan Kloosterboer Ellen Debats 20-11-2014 Inhoud 1. Impact BRK-levering op gemeentelijke

Nadere informatie

Realisatie Programma e-dienstverlening 2e fase

Realisatie Programma e-dienstverlening 2e fase Realisatie Programma e-dienstverlening 2e fase Inleiding In de periode 2008-2009 is een Realisatieplan Dienstverlening ontwikkeld om de informatievoorziening van de gemeente Oegstgeest te verbeteren en

Nadere informatie

CMS Ronde Tafel. Cloud Continuity. Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant

CMS Ronde Tafel. Cloud Continuity. Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant CMS Ronde Tafel Cloud Continuity Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant Introductie Quint Wellington Redwood Onafhankelijk Management Adviesbureau Opgericht in 1992 in Nederland Ruim 20 jaar ervaring

Nadere informatie

CORA 1.0 Bedrijfs- en ICT-referentiearchitectuur voor woningcorporaties

CORA 1.0 Bedrijfs- en ICT-referentiearchitectuur voor woningcorporaties CORA 1.0 Bedrijfs- en ICT-referentiearchitectuur voor woningcorporaties Hoe zorgen we ervoor dat we nieuwe diensten en producten soepel in onze bedrijfsvoering op kunnen nemen? Hoe geven we betere invulling

Nadere informatie

Betekent SOA het einde van BI?

Betekent SOA het einde van BI? Betekent SOA het einde van BI? Martin.vanden.Berg@sogeti.nl 18 september 2007 Agenda Wat is SOA? Wat is BI? Wat is de impact van SOA op BI? Sogeti Nederland B.V. 1 Agenda Wat is SOA? Wat is BI? Wat is

Nadere informatie

Inrichting ICT organisatie

Inrichting ICT organisatie Inrichting ICT organisatie Taken en verantwoordelijkheden ICT discipline Klassieke ICT Organisatie Ontwikkelen strategie strategisch plan architectuur opstellen automatiseringsplan Leveren applicaties:

Nadere informatie

19 e gebruikersdag dg DIALOG BOR. 17 november 2010. Ron Bloksma Dzenita Murguzovic NORA & GEMMA. Wat heb ik er aan?

19 e gebruikersdag dg DIALOG BOR. 17 november 2010. Ron Bloksma Dzenita Murguzovic NORA & GEMMA. Wat heb ik er aan? 19 e gebruikersdag dg DIALOG BOR 17 november 2010 Ron Bloksma Dzenita Murguzovic NORA & GEMMA Wat heb ik er aan? 1 NORA Gemma architectuur RSGB Waar gaat dat allemaal over? Doel: Duidelijkheid creëren

Nadere informatie

Projectenoverzicht Informatievoorziening en ICT

Projectenoverzicht Informatievoorziening en ICT MEMO Aan : College van B&W, Commissie Middelen Van : Christien Sepers en Jeroen van der Hulst Datum : 2 april 2009 Onderwerp : Voortgangsrapportage ICT-projecten april 2009 Ons kenmerk : 2009008153 Projectenoverzicht

Nadere informatie

Kenmerk: MS/IV/2016/

Kenmerk: MS/IV/2016/ Inhoudsopgave Bekendmaking... 3 Procedure en tijdspad... 3 Overzicht planning... 3 1. Inleiding... 4 2. Probleemstelling... 4 3. Gewenste situatie en architectuur... 5 4. Waar is gemeente Haarlem naar

Nadere informatie

Technische architectuur Beschrijving

Technische architectuur Beschrijving A gemeente Eindhoven Technische architectuur Beschrijving Specificatiecriteria Versie 1.1 A. van Loenen Technisch Beleidsadviseur B&E 21-Sep-2011 avl/fd11027578 Colofon Uitgave Gemeente Eindhoven Realisatie

Nadere informatie

Processen en juridische aspecten LV WOZ

Processen en juridische aspecten LV WOZ Processen en juridische aspecten LV WOZ LV WOZ Inlichtingen Peter van den Heuij T 070-3427816 p.p.a.heuij@minfin.nl Datum 23 mei 2011 Auteur Ruud Kathmann Bijlage: Inleiding Voor de aanbesteding van de

Nadere informatie

I&A Integraal bestuurd

I&A Integraal bestuurd I&A Integraal bestuurd I&A-besturingsmodel samenvatting Datum: 25-04-2014 Versie: 1.0 1 Doelstellingen van het I&A-besturingsmodel De positie van informatievoorziening en automatisering (I&A) de afgelopen

Nadere informatie

Binnengemeentelijke leveringen. Scenario s en impact op gemeentelijke informatiearchitectuur

Binnengemeentelijke leveringen. Scenario s en impact op gemeentelijke informatiearchitectuur Binnengemeentelijke leveringen Scenario s en impact op gemeentelijke informatiearchitectuur 1 Inhoud 1 Inleiding... 5 2 Samenvatting... 8 2.1 Aanleiding voor dit rapport... 8 2.2 Contextschets... 8 2.3

Nadere informatie

Data Warehouse. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

Data Warehouse. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Data Warehouse Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER... 3 2 DOEL VAN

Nadere informatie

WAARDERINGSKAMER LV WOZ en andere ontwikkelingen. Caspar Remmers Waarderingskamer

WAARDERINGSKAMER LV WOZ en andere ontwikkelingen. Caspar Remmers Waarderingskamer LV WOZ en andere ontwikkelingen Caspar Remmers Waarderingskamer 1 Vier ontwikkelingen WAARDERINGSKAMER? 2 Hoe werkt de WOZ? WAARDERINGSKAMER Beschikking/ taxatieverslag BAG Kadaster Bezwaren WOZ Terugmelding

Nadere informatie

Informatiearchitectuur

Informatiearchitectuur Informatiearchitectuur Onderwerpen Waarom is architectuur (nu) zo belangrijk? Wat is informatiearchitectuur? Ontwikkelingen in de tijd Structuur applicaties Applicatie-integratie Webservices Praktijkvoorbeeld

Nadere informatie

IT voor Controllers Mark Vermeer, CIO

IT voor Controllers Mark Vermeer, CIO IT voor Controllers Mark Vermeer, CIO 1 Rotterdam getallen Rotterdam: 620.000 inwoners, 50% autochtoon 173 nationaliteiten 3,4 miljard 11.000 fte IT 100 mln 400+ IT staf 5 clusters, SSC en bestuursstaf

Nadere informatie

Management. Analyse Sourcing Management

Management. Analyse Sourcing Management Management Analyse Sourcing Management Management Business Driven Management Informatie- en communicatietoepassingen zijn onmisbaar geworden in de dagelijkse praktijk van uw organisatie. Steeds meer

Nadere informatie

Bijlage 1. Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken en gevolgen voor de gemeente

Bijlage 1. Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken en gevolgen voor de gemeente Bijlage 1. Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken en gevolgen voor de gemeente Waar hieronder wordt gesproken over partijen is bedoeld: gemeenten, provincies, waterschappen en rijksdiensten

Nadere informatie

Landelijke Voorziening WOZ

Landelijke Voorziening WOZ Landelijke Voorziening WOZ Bart Geerdink KING Ruud Kathmann Waarderingskamer 25/26 maart 2014 VNG Belastingconferentie: LV WOZ Onderwerpen Wat wil u weten? 25/26 maart 2014 VNG Belastingconferentie: LV

Nadere informatie

Hoe maak je de BGT succesvol

Hoe maak je de BGT succesvol Hoe maak je de BGT succesvol in jouw organisatie? Hoe succesvol geworden bij de provincie Johan Janzen Succes vertalen naar jouw organisatie Willy Bakker Hoe het allemaal begon (Landmeten) Instrumentarium/hulpmiddelen

Nadere informatie

Canonieke Data Modellering op basis van ArchiMate. Canonieke Data Modellering op basis van Archimate Bert Dingemans

Canonieke Data Modellering op basis van ArchiMate. Canonieke Data Modellering op basis van Archimate Bert Dingemans Canonieke Data Modellering op basis van ArchiMate Canonieke Data Modellering op basis van Archimate Bert Dingemans Abstract Modelleren op basis van de open standard ArchiMate is een goed uitgangspunt voor

Nadere informatie

Incore Solutions Learning By Doing

Incore Solutions Learning By Doing Incore Solutions Learning By Doing Incore Solutions Gestart in November 2007 Consultants zijn ervaren met bedrijfsprocessen en met Business Intelligence Alle expertise onder 1 dak voor een succesvolle

Nadere informatie

Gegevensrichtlijn uitkomst t.b.v. Peridos

Gegevensrichtlijn uitkomst t.b.v. Peridos DEFINITIEF Gegevensrichtlijn uitkomst t.b.v. Peridos Dit document is het resultaat van samenwerking tussen: Het RIVM-Centrum voor Bevolkingsonderzoek (CvB) www.rivm.nl Nictiz, het expertisecentrum voor

Nadere informatie

Aanleiding Maatregelenpakket uit 2008 ter verbetering van de ICT/GIS functie (DB 8-12-2008).

Aanleiding Maatregelenpakket uit 2008 ter verbetering van de ICT/GIS functie (DB 8-12-2008). voorstel aan dagelijks bestuur routing met data: overleg portefeuillehouder : 9 november 2010 dagelijks bestuur : vergaderdatum commissie wb : datum commissie bcwvm : datum algemeen bestuur : datum ab

Nadere informatie

Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten

Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten Edwin de Vries 3 juni 2008 Praktisch Implementeren van Enterprise Architectuur bij Gemeenten Waarom Architectuur bij Gemeenten? Praktische aanpak Invulling

Nadere informatie

Europese Aanbesteding Ondersteuning Sociale Dienst Selectiefase

Europese Aanbesteding Ondersteuning Sociale Dienst Selectiefase Europese Aanbesteding Ondersteuning Sociale Dienst Selectiefase Datum: 11 november 2013 Toelichtende sessie op de selectieleidraad: Over Wigo4it Noodzaak tot verbeteren van de huidige ondersteuning Scope

Nadere informatie

Een andere aanpak: Informatiekundige ontwikkelingen komende jaren?

Een andere aanpak: Informatiekundige ontwikkelingen komende jaren? Een andere aanpak: Informatiekundige ontwikkelingen komende jaren? Theo Peters, KING. 11 april 2017 Waar zijn wij van. GEMMA architectuur Gegevens en berichten standaarden Leveranciersmanagement Architectuur

Nadere informatie

Geo informatieplan 2013-2016 Koggenland op de kaart

Geo informatieplan 2013-2016 Koggenland op de kaart Geo informatieplan 2013-2016 Koggenland op de kaart Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Verantwoording 2012 4 2.1 Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) 4 2.2 Diversen 4 3 Nieuwe ontwikkelingen 5 3.1

Nadere informatie

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol SAMENVATTING ITIL ITIL is nog steeds dé standaard voor het inrichten van beheerspocessen binnen een IT-organisatie. En dekt zowel applicatie- als infrastructuur beheer af. Indien gewenst kan ITIL worden

Nadere informatie

StUF: Waar gaat het heen? M. van den Broek

StUF: Waar gaat het heen? M. van den Broek Inleiding De discussies in de regiegroep hebben bij mij het gevoel opgeroepen dat we geen gedeeld beeld hebben over de StUF-standaard en haar vernieuwing. Dit stuk doet een poging in deze lacune te voorzien

Nadere informatie

Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet

Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet 1 Wilbert Teunissen wilbert.teunissen@sogeti.nl Cloud Cases Strategie De rol van Functioneel Beheer 2 Onderwerpen 1. Context? Hug 3. the Impact cloud! FB 2.

Nadere informatie

DECOS EN STUF-ZAKEN VOOR FRONTOFFICE FUNCTIONELE BESCHRIJVING V2.1

DECOS EN STUF-ZAKEN VOOR FRONTOFFICE FUNCTIONELE BESCHRIJVING V2.1 DECOS EN STUF-ZAKEN VOOR FRONTOFFICE FUNCTIONELE BESCHRIJVING V2.1 Februari 2015 INHOUD 1 VERSIEBEHEER DOCUMENT 3 2 INLEIDING 4 3 VERZENDEN VAN LOPENDE ZAKEN NAAR FRONTOFFICE 5 4 GEEF ZAKEN PER BURGER

Nadere informatie

Architectuur en audit: een prima duo

Architectuur en audit: een prima duo Architectuur en audit: een prima duo Architectuur en audit: een prima duo Theoretische achtergrond Architectuur en audit in de praktijk Praktijk case IB-Groep Inhoud theorie Werkgroep architectuur Hoe

Nadere informatie

CIVISION OPERATIONELE OVERZICHTEN

CIVISION OPERATIONELE OVERZICHTEN CIVISION OPERATIONELE OVERZICHTEN BESCHRIJVING VAN DE OPLOSSING Makelaarsuite is het centrale platform dat u in staat stelt om basisregistraties te koppelen en informatiestromen en ketens op te zetten

Nadere informatie

VAA ICT Consultancy Keteninformatie in de agribusiness. Corne van Aaken

VAA ICT Consultancy Keteninformatie in de agribusiness. Corne van Aaken VAA ICT Consultancy Keteninformatie in de agribusiness Corne van Aaken VAA ICT Consultancy VAA ICT Consultancy is in 1988 gestart als van Aaken Automatisering BV. Vorig jaar bestonden we als bedrijf 25

Nadere informatie

De Next Practice. Wilbert Teunissen Management Consultant Informatiemanagement

De Next Practice. Wilbert Teunissen Management Consultant Informatiemanagement De Next Practice Wilbert Teunissen Management Consultant Informatiemanagement Sogeti & ontwikkeling van FB 2005 De Uitdaging 4 e industriële revolutie NU!! Digitale Economie 27% heeft op dit moment een

Nadere informatie

ADDENDUM. Transitie Jeugd: Aansluiting en gebruik CORV. Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten. Ministerie van Veiligheid en Justitie.

ADDENDUM. Transitie Jeugd: Aansluiting en gebruik CORV. Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten. Ministerie van Veiligheid en Justitie. ADDENDUM Transitie Jeugd: Aansluiting en gebruik CORV Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten & Ministerie van Veiligheid en Justitie & Leveranciers Versie: 1.0 Datum: 25 april 2014 Plaats: Den Haag

Nadere informatie

Samengevoegde reacties op de openbare consultatie voor SAML v2.0 van de volgende partijen: - Kennisnet - Rijkswaterstaat

Samengevoegde reacties op de openbare consultatie voor SAML v2.0 van de volgende partijen: - Kennisnet - Rijkswaterstaat Samengevoegde reacties op de openbare consultatie voor SAML v2.0 van de volgende partijen: - Kennisnet - Rijkswaterstaat KENNISNET 1. Zijn er volgens u in deze toelichting aanvullingen of anderszins wijzigingen

Nadere informatie

ALLIANDER. Neemt de wind in de zeilen en transformeert het inkoopproces

ALLIANDER. Neemt de wind in de zeilen en transformeert het inkoopproces ALLIANDER Neemt de wind in de zeilen en transformeert het inkoopproces Alliander NV beheert energie netwerken die gas en elektriciteit distribueren naar grote delen van Nederland voor huizen, transport,

Nadere informatie

In dit artikel laten we zien hoe een eenvoudige landschapskaart van uw organisatie hierbij kan helpen.

In dit artikel laten we zien hoe een eenvoudige landschapskaart van uw organisatie hierbij kan helpen. Navigeren aan de hand van een landschapskaart Dr. ir. W. Bakkeren, Drs. A. van der Krabben, Dr. R. van der Plank Consultants bij Ordina Public Consulting Zicht kwijt op alle veranderingen in het bedrijf?

Nadere informatie

Kennisdeling Procesmanagement

Kennisdeling Procesmanagement Kennisdeling Procesmanagement Transparantie in Kwaliteit: succes gegarandeerd op basis van de (Referentie) InformatieArchitectuur André Wessels ROC van Twente Jan Kouwenhoven Mavim/The Weels Inventors

Nadere informatie

De weg naar SOA bij de Gemeente Rotterdam

De weg naar SOA bij de Gemeente Rotterdam De weg naar SOA bij de Gemeente Rotterdam Een reisverslag OGH Fusion Middleware SOA dag 19-5-2010 Lonneke Dikmans Oracle Ace Director Inhoud 2 Architectuur Doelstellingen Rotterdam Veilig, betrouwbaar

Nadere informatie

READ: de informatiestrategieaanpak van Steenwinkel Kruithof Associates (SKA)

READ: de informatiestrategieaanpak van Steenwinkel Kruithof Associates (SKA) READ: de informatiestrategieaanpak van (SKA) INLEIDING HET SPANNINGSVELD TUSSEN KORTETERMIJNVERWACHTINGEN EN LANGETERMIJNBEHOEFTEN In veel bedrijven volgen businessgerelateerde veranderingen elkaar snel

Nadere informatie

WSO2 ebms adapter. Yenlo WSO2 ontbijtsessie. Ministerie van Infrastructuur en Milieu. 1 DEFINITIEF, 18 september 2012

WSO2 ebms adapter. Yenlo WSO2 ontbijtsessie. Ministerie van Infrastructuur en Milieu. 1 DEFINITIEF, 18 september 2012 Ministerie van Infrastructuur en Milieu WSO2 ebms adapter Yenlo WSO2 ontbijtsessie Auteurs Paul Leunissen (Enterprise Architect IenM, 06 5250 6691) Stephen Oostenbrink (Enterprise Architect IenM, 06 4211

Nadere informatie

Raadsmededeling - Openbaar

Raadsmededeling - Openbaar Raadsmededeling - Openbaar Nummer : 122/2011 Datum : 18 juli 2011 B&W datum : 18 juli 2011 Portefeuillehouder : G. Berghoef Onderwerp : Modernisering gemeentelijke basisadministratie, verwerving burgerzaken

Nadere informatie

Historische informatie in een Spatial Dynamisch Data Warehouse. Wil de Jong Enterprise Architect

Historische informatie in een Spatial Dynamisch Data Warehouse. Wil de Jong Enterprise Architect Historische informatie in een Spatial Dynamisch Data Warehouse Wil de Jong Enterprise Architect Spatial Eye Synergiedag 2 februari 2012 Aanleiding Business Intelligence project De oplossing en aanpak BI-Visie

Nadere informatie

Whitepaper. One language, one source, one truth

Whitepaper. One language, one source, one truth Whitepaper One language, one source, one truth Contact Voor meer informatie of een demo kunt u contact opnemen met John Vermolen of Bas de Graaf: 06-53943650 / 06-53289168 Postbus 79075, 1070 NC Amsterdam

Nadere informatie

ICT oplossing voor gemeenten. krachtige én complete WMO software

ICT oplossing voor gemeenten. krachtige én complete WMO software ICT oplossing voor gemeenten krachtige én complete WMO software WMO HET SPEELVELD Het doel van de Wet Maatschappelijke Ontwikkeling is om zo veel mogelijk mensen mee laten doen in de samenleving. Bepaalde

Nadere informatie

Archimate risico extensies modelleren

Archimate risico extensies modelleren Archimate risico extensies modelleren Notatiewijzen van risico analyses op basis van checklists versie 0.2 Bert Dingemans 1 Inleiding Risico s zijn een extra dimensie bij het uitwerken van een architectuur.

Nadere informatie

afkijken nadoen EGEMwijs Roadmap StUF SOA Op weg naar een service-georiënteerde architectuur henri.korver@egem.nl

afkijken nadoen EGEMwijs Roadmap StUF SOA Op weg naar een service-georiënteerde architectuur henri.korver@egem.nl afkijken nadoen EGEMwijs Roadmap StUF SOA Op weg naar een service-georiënteerde architectuur henri.korver@egem.nl What kind of StUF? Acroniem: Standaard Uitwisseling Formaat voor (gemeentelijke) applicaties.

Nadere informatie

Technisch Rapport. BAG Extract in i-bridge2.0. Versie 1.0. Datum 9 December 2010

Technisch Rapport. BAG Extract in i-bridge2.0. Versie 1.0. Datum 9 December 2010 Technisch Rapport BAG Extract in i-bridge2.0 Versie 1.0 Datum 9 December 2010 Status Final Colofon IVENT A&A CDC Madame Curielaan 4-6 Postbus 20703 2289 CA Rijswijk Contactpersoon Patrick Brooijmans Teamleider

Nadere informatie

Projectplan. Kernregistratie Medewerkers en inowit

Projectplan. Kernregistratie Medewerkers en inowit Projectplan Kernregistratie Medewerkers en inowit Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (Josien Oosterhoff) Veiligheidsregio Haaglanden (Marieke van den Berg) NetAge AG5 28 augustus 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie DIENST Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie Advies over en ondersteuning bij het initieel inrichten/optimaliseren

Nadere informatie

Implementatieplan Indicatoren ambulancezorg

Implementatieplan Indicatoren ambulancezorg Implementatieplan Indicatoren ambulancezorg definitieve versie maart 2015 1 1. Inleiding In oktober 2014 heeft het bestuur van Ambulancezorg Nederland de indicatorenset ambulancezorg vastgesteld. Hiermee

Nadere informatie

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Toegevoegde waarde vanuit inhoud

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Toegevoegde waarde vanuit inhoud Toegevoegde waarde vanuit inhoud De Organisatie 1 De Organisatie Bluefield Finance is als onderdeel van Bluefield Partners in 2007 opgericht door 2 ervaren financials met een uitgebreide expertise in business-

Nadere informatie

Digitaal Loket: kansen of kosten

Digitaal Loket: kansen of kosten Digitaal Loket: kansen of kosten 27 oktober 2011 www.gentleware.nl janjaap.vanweringh@gentleware.nl 06-12.1234.15 1 Onderwerpen Wat is een digitaal loket? Waarom een digitaal loket? Stappenplan Do s en

Nadere informatie

Inspectierapportage Wet BAG

Inspectierapportage Wet BAG Inspectierapportage Wet BAG Gemeente Menameradiel Datum inspectie : 10 en 11 december 2013 Naam inspectie-instelling : DEKRA Certification b.v. Naam leadauditor : De heer C.J.M. de Grijs CISA Eventuele

Nadere informatie

Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers

Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers Van Oriëntatie naar Gebruik van de BRP Inleiding & toelichting op de vijf hoofdstappen Publicatiedatum: oktober 2014 Ten geleide Voor u ligt de

Nadere informatie

Leverancierswerkgroep Koppelvlak StUF-BG-BRK Utrecht, 3 september2015

Leverancierswerkgroep Koppelvlak StUF-BG-BRK Utrecht, 3 september2015 Leverancierswerkgroep Koppelvlak StUF-BG-BRK Utrecht, 3 september2015 Arjan Kloosterboer, Johan Boer Agenda 1. Opening 2. Doel van, en aanleiding tot het koppelvlak StUF- BG-BRK 3. Aanpak verkrijging koppelvlak

Nadere informatie

Marktonderzoek Uurtarieven Externe inhuur binnen het IT domein

Marktonderzoek Uurtarieven Externe inhuur binnen het IT domein Marktonderzoek Uurtarieven Externe inhuur binnen het IT domein 31 oktober 2013 2 Inhoud 1. Introductie & Onderzoeksopzet 3 2. Conclusies 6 3. Resultaten Uurtarieven 10 4. Resultaten Algemene Vragen 16

Nadere informatie

Presentatie NORA/MARIJ

Presentatie NORA/MARIJ Presentatie NORA/MARIJ 6 november 2009 Peter Bergman Adviseur Architectuur ICTU RENOIR RENOIR = REgie NuP Ondersteuning Implementatie en Realisatie Overzicht presentatie Families van (referentie-)architecturen

Nadere informatie

Operatie BRP Resultaten en stand van zaken

Operatie BRP Resultaten en stand van zaken Operatie BRP Resultaten en stand van zaken Cor Franke Gedelegeerd opdrachtgever Operatie BRP Agenda plenaire sessie afnemers 1. Welkom 2. Waar staan we nu? 3. Wat hebben we nog te doen? 4. Aansluitstrategie

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Interim Specialist implementatie SSC. Interim Specialist implementatie SAP

Curriculum Vitae. Interim Specialist implementatie SSC. Interim Specialist implementatie SAP Curriculum Vitae Interim Specialist implementatie SSC Interim Specialist implementatie SAP Delfin Finance Contactpersoon: Mark Simons Telefoonnummer: +31 (0)6 523 76 775 E-mail: m.simons@delfin.eu Algemeen

Nadere informatie

BGT/IMGEO gisib voorbeeld weg. BGT/IMGEO gisib?

BGT/IMGEO gisib voorbeeld weg. BGT/IMGEO gisib? De BGT/IMGEO en BGT en IMGEO De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) is een gedetailleerde (invaktaal: grootschalige) digitale kaart van heel Nederland. Daarin worden alle objecten als gebouwen,

Nadere informatie

ENERGIE BEDRIJVEN EN ICT

ENERGIE BEDRIJVEN EN ICT ENERGIE BEDRIJVEN EN ICT De energiemarkt in Nederland is continu in beweging. Nieuwe toetreders veroveren marktaandeel en slimme meters, sectorwijzigingen en splitsing zorgen voor veranderingen. Energiebedrijven

Nadere informatie

KING Leveranciersdag 2 maart 2012 Arnoud Quanjer, Jeffrey Gortmaker, KING. Architectuur Bodemplaat Basisgemeente

KING Leveranciersdag 2 maart 2012 Arnoud Quanjer, Jeffrey Gortmaker, KING. Architectuur Bodemplaat Basisgemeente KING Leveranciersdag 2 maart 2012 Arnoud Quanjer, Jeffrey Gortmaker, KING Architectuur Bodemplaat Basisgemeente Basisgemeente geeft samenwerking inhoud, vorm en richting Convergeren op proces en inhoud

Nadere informatie

Regionale Samenwerking in de Zorg Van idee tot innovatie

Regionale Samenwerking in de Zorg Van idee tot innovatie Regionale Samenwerking in de Zorg Van idee tot innovatie Voorwoord Meer dan tien jaar geleden is in Nederland de discussie over het opzetten van een landelijk elektronisch patiëntdossier gestart. Sindsdien

Nadere informatie

Factsheet Backup on demand

Factsheet Backup on demand Factsheet Backup on demand Backup on Demand Uw data altijd veilig Data zijn waardevol voor uw organisatie. U wilt ze dan ook, mocht er iets gebeuren, goed onder handbereik hebben. Aan de andere kant groeit

Nadere informatie

Operatie BRP Resultaten en stand van zaken

Operatie BRP Resultaten en stand van zaken Operatie BRP Resultaten en stand van zaken Cor Franke Gedelegeerd opdrachtgever Operatie BRP Agenda plenaire sessie gemeenten 1. Welkom 2. Waar staan we nu? 3. Kijkje in de keuken van de PoC Bijhouden

Nadere informatie

VISIEDOCUMENT INFORMATIEMANAGEMENT Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio

VISIEDOCUMENT INFORMATIEMANAGEMENT Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio VISIEDOCUMENT INFORMATIEMANAGEMENT Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio Mark Timmermans Versie 1.0 1. Inleiding De Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio (OOZ) is het bevoegd gezag van een

Nadere informatie

(Door)ontwikkeling van de applicatie en functionaliteiten

(Door)ontwikkeling van de applicatie en functionaliteiten Hieronder is een aantal belangrijke zaken uitgewerkt rondom het Saas/Cloudmodel op basis waarvan InCtrl haar internetsoftware-omgevingen aanbiedt. Dit document is bedoeld om een algemeen beeld te krijgen

Nadere informatie

Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit. ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011

Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit. ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011 Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011 24-11-2011 Profile Consultancy Services State of the art software solutions Project implementation Life-cycle

Nadere informatie

Bijlage 2a Opdrachtomschrijving: Doelstellingen, eisen en wensen Gemeentelijke Basis Administratie

Bijlage 2a Opdrachtomschrijving: Doelstellingen, eisen en wensen Gemeentelijke Basis Administratie Bijlage 2a Opdrachtomschrijving: Doelstellingen, eisen en wensen Gemeentelijke Basis Administratie Algemene doelstelling: De GBA is een essentieel onderdeel van het stelsel van basisregistraties en de

Nadere informatie

Only Once! Formulieren standaardiseren met OSLO als goede basis!! V-ICT-OR Vlaamse ICT Organisatie

Only Once! Formulieren standaardiseren met OSLO als goede basis!! V-ICT-OR Vlaamse ICT Organisatie Only Once! Formulieren standaardiseren met OSLO als goede basis!! 1 Even voorstellen Johan van der Waal Strategisch adviseur - OSLO Johan.vanderwaal@v-ict-or.be - KING gemeenten NL Johan.van.der.waal@kinggemeenten.nl

Nadere informatie

Introductie ArchiMate

Introductie ArchiMate Introductie ArchiMate NAF Insight De Meern, 8 maart 2012 Egon Willemsz, enterprise architect UWV Programma Waarom ArchiMate? Praktijkvoorbeelden Samenvatting concepten Van start met ArchiMate Tot besluit

Nadere informatie

! Samenvatting vergadering stuurgroep Operatie BRP van 27 maart 2014

! Samenvatting vergadering stuurgroep Operatie BRP van 27 maart 2014 Operatie BRP Jaargang 2014, nummer 3, 1 april 2014 Samenvatting vergadering stuurgroep Operatie BRP van 27 maart 2014 Onderwerpen waarover de stuurgroep heeft gesproken De stuurgroep heeft op 27 maart

Nadere informatie

Transactieland Koppelzone concept

Transactieland Koppelzone concept Transactieland Koppelzone concept Vooraf Het koppelzone 1 concept is een bepaalde manier van samenwerken Het samenwerken wordt daarbij ondersteund door c.q. in die samenwerking wordt gebruik gemaakt van

Nadere informatie

Informatiebeleid & ICT Financiën en control Facilitaire zaken. Financiële administratie. backoffice applicatie (buiten Klantcontacten

Informatiebeleid & ICT Financiën en control Facilitaire zaken. Financiële administratie. backoffice applicatie (buiten Klantcontacten Voorinvullen (sectorspecifiek) svoering Serviceregister en - intranet Aanvragen van een dienst of product, dan wel het indienen van een verzoek of een bezwaar GEMMA e-formulieren specificatie 1.3 Zaaktypen

Nadere informatie

Bestemming BRK Levering

Bestemming BRK Levering Bestemming BRK Levering Goed voorbereid op reis Carolina Meeldijk Projectmanager BRK Levering Basis Registratie Kadaster Levering Kennissessie BPR/KvK/Kadaster -Bestemming BRK Levering 2 BRK Levering van

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Digimelding voor bronhouders BAG

Gebruikershandleiding Digimelding voor bronhouders BAG Gebruikershandleiding Digimelding voor bronhouders BAG Versie 1.0 Datum 11 mei 2015 Status Definitief Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Waarom Terugmelden?... 3 1.2 Gerede Twijfel... 3 1.3 Digimelding voor afnemers...

Nadere informatie

Steenwinkel Kruithof Associates Management en Informatica Consultants. Opzetten en inrichten Shared Service Center in de zorg

Steenwinkel Kruithof Associates Management en Informatica Consultants. Opzetten en inrichten Shared Service Center in de zorg Opzetten en inrichten Shared Service Center in de zorg Hoe zet je gezamenlijk een nieuw en succesvol (ICT) Shared Service Center (SSC) op? En hoe zorg je ervoor dat de samenwerking tussen de deelnemende

Nadere informatie

Platenset proces- en informatiearchitectuur

Platenset proces- en informatiearchitectuur GEMMA Platenset proces- en informatiearchitectuur Onderdeel van de GEMeentelijke Model Architectuur EGEM i-teams April 2009 Pagina 1 Toelichting op dit document EGEM i-teams heeft afgelopen periode in

Nadere informatie