VMB Tax Consultants 25 februari 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VMB Tax Consultants 25 februari 2014"

Transcriptie

1 Tax newsletter VMB Tax Consultants 25 februari 2014 Inhoud Wanneer bent u aan 5,15% fairness tax onderworpen? Nieuwe richtlijnen m.b.t. interne meerwaarden Nieuwe tax incentives for vennootschappen en vaste inrichtingen Self-billing regels vereenvoudigd Enkele andere praktische btw-wijzigingen Let op voor de diensten vaste inrichting! Nieuwe richtlijnen m.b.t. bedrijfswagens Internationaal nieuws Aankomende VMB evenementen Wanneer bent u aan 5,15% fairness tax onderworpen? Met ingang van aanslagjaar 2014 werd de zogenaamde fairness tax ingevoerd. De fairness tax is van toepassing bij de toekenning van dividenden door grote vennootschappen die nauwelijks of geen vennootschapsbelasting betalen door het gebruik van notionele interestaftrek en/of vorige fiscale verliezen en/of gerealiseerde meerwaarden op aandelen. Waarom werd de fairness tax ingevoerd? De fairness tax werd ingevoerd in een enigszins verhit politiek klimaat, onder invloed van de druk op de openbare financiën van de laatste jaren. De afgelopen jaren hebben hebben verschillende studies immers aangetoond dat vele grote vennootschappen geen of nauwelijks belastingen betalen (in vergelijking met het standaard 33,99% VennB tarief). Deze lage effectieve VennB-druk is echter niet zo uitzonderlijk, aangezien vele van deze vennootschappen namelijk holdingvennootschappen zijn (die zelden enig belastbaar inkomen in België hebben) van multinationals die in aanmerking komen voor 0% roerende voorheffing op dividenden. Desondanks vond de Belgische regering het nodig om de fairness tax in te voeren, als reactie op de publieke opinie dat de sterkste schouders evenredig moeten bijdragen tot de budgettaire inspanningen. Wat houdt de fairness tax in? De fairness tax is een afzonderlijke VennB van 5,15% waarvan de belastbare basis op geen enkele manier kan worden beperkt of verminderd. De fairness tax vormt m.a.w. een minimumbelasting. Deze afzonderlijke aanslag is evenmin als beroepskost aftrekbaar voor Belgische VennB doeleinden. Bovendien kan de fairness tax aanleiding geven tot een belastingvermeerdering in de mate dat onvoldoende voorafbetalingen zijn gebeurd. De fairness tax kan daarentegen wel worden gecompenseerd met Belgische roerende voorheffing en buitenlandse belastingkredieten. Geen fairness tax voor KMO s De nieuwe maatregel is niet van toepassing op kleine en middelgrote ondernemingen ( KMO s ). Een KMO is een vennootschap die voor het laatste en voorlaatste afgesloten boekjaar niet meer dan 1 van de volgende criteria overschrijdt op geconsolideerde basis: Jaargemiddelde van het personeelsbestand: 50 Jaaromzet: EUR Balanstotaal: EUR Een vennootschap kwalificeert zowieso als groot wanneer het jaargemiddelde van het personeelbestand 100 werknemers overschrijdt. Enkel het uitkeren van dividenden geeft aanleiding tot de fairness tax Het bijzondere aan de fairness tax is dat deze belasting enkel verschuldigd is wanneer een Belgische vennootschap (of Belgische vaste inrichting van een buitenlandse vennootschap) dividenden uitkeert. Het begrip dividend omvat niet alleen de gewone dividenduitkeringen, maar ook kapitaalverminderingen die niet volledig worden toegerekend op volstort kapitaal. Liquidatieboni, inkoopboni en geherkwalificeerde interesten geven echter geen aanleiding tot de fairness tax. VMB Tax Consultants 1

2 Hoe wordt de fairness tax berekend? De berekeningswijze van de fairness tax is redelijk complex en kan als volgt worden samengevat: Stap 1: Bepaal eerst het positieve verschil tussen het uitgekeerde bruto dividend en het fiscaal resultaat dat effectief wordt onderworpen aan VennB; Stap 2: Het positieve verschil wordt vervolgens verminderd met het gedeelte van de uitgekeerde dividenden dat afkomstig is van voorheen belaste reserves, waarbij dit eerst wordt aangerekend op de meest recente oude belaste reserves ; Stap 3: Het bedrag verkregen na toepassing van Stap 2 wordt vervolgens vermenigvuldigd met de volgende breuk: de voor het boekjaar werkelijk toegepaste notionele interestaftrek ( NIA ) en toegepaste aftrek overgedragen fiscale verliezen, gedeeld door het verschil tussen de belastbare winst van het boekjaar en de belastingvrije waardeverminderingen, voorziening en meerwaarden. Het positieve resultaat na Stap 3 wordt onderworpen aan 5,15% fairness tax. Is de fairness tax conform de Europese regelgeving? Aangezien de fairness tax slechts verschuldigd is wanneer een dividend wordt uitgekeerd, rijst de vraag of de fairness tax al dan niet in overeenstemming is met de bepalingen uit de Europese Moeder-dochter richtlijn. Wanneer een vennootschap met fiscaal EU-inwonerschap een dividend uitkeert aan haar moedervennootschap, bepaalt deze Richtlijn dat geen bronbelasting mag worden geheven op deze dividendenuitkeringen wanneer de moedervennootschap voldoet aan een minimum 10% deelnemingsvereiste voor een periode van ten minste 1 jaar en zowel moeder als dochter een rechtsvorm hebben die in aanmerking komt voor deze regeling. De rechtsleer stelt terecht in vraag of de fairness tax mag worden toegepast op dividenduitkeringen aan een kwalificerende moedervennootschap met fiscaal EUinwonerschap. De Belgische regering heeft er alle vertrouwen in dat de fairness tax conform is met de EU regelgeving omdat België de Europese Commissie van deze maatregel op de hoogte heeft gebracht. De vraag is echter of dit een overtuigend argument is Wat nu? De fairness tax treedt in werking vanaf aanslagjaar 2014 (i.e. boekjaar dat eindigt tussen 31 december 2013 en 30 december 2014). Uw vennootschap zal niet worden onderworpen aan de 5,15% fairness tax, zolang u kwalificeert als een KMO. Omgekeerd, zal uw vennootschap 5,15% fairness tax verschuldigd zijn op dividenduitkeringen van zodra uw vennootschap groot wordt. Deze belasting zal echter slechts effectief verschuldigd zijn wanneer (i) een dividend werd uitgekeerd m.b.t. hetzelfde boekjaar en (ii) de vennootschap genoten heeft van een lagere effectieve VennB omwille van de werkelijk toegepaste NIA en/of de werkelijk gecompenseerde overgedragen fiscale verliezen en/of belastingvrije meerwaarden op aandelen. Wij raden alle vennootschappen en vaste inrichtingen in België bijgevolg aan om een goed evenwicht te vinden tussen de dividendpolitiek en het werkelijk gebruik van slechte fiscale aftrekposten. Nieuwe richtlijnen m.b.t. interne meerwaarden Het concept van interne meerwaarden is reeds enkele jaren goed ingeburgerd in de Belgische fiscale praktijk. De Belgische rulingcommissie heeft recent haar richtlijnen terzake upgedate. Het concept van interne meerwaarden is van toepassing wanneer een natuurlijk persoon, met fiscale residentie in België, aandelen van zijn operationele vennootschappen aan marktwaarde inbrengt in zijn eigen holdingvennootschap. De marktwaarde van de operationele vennootschappen wordt zodoende uitgedrukt in het volstort kapitaal van de holdingvennootschap. De Belgische rulingcommissie heeft steeds het standpunt ingenomen dat de holdingvennootschap slechts een belastingvrije kapitaalvermindering kan doorvoeren na een periode van 3 jaar + 1 dag vanaf de inbreng. Bovendien mocht de natuurlijke persoon zich tijdens dezelfde 3 jarige standstill periode niet extra verrijken d.m.v. beroepsinkomsten, dividendinkomsten, enz., afkomstig uit de operationele vennootschappen waarvan de aandelen werden ingebracht in de holdingvennootschap. Dit was tot voor kort de cruciale voorwaarde om te kunnen concluderen dat de gerealiseerde interne meerwaarde belastingvrij was voor de natuurlijke persoon. Welnu, de Belgische rulingcommissie heeft eind vorig jaar een update gepubliceerd van haar richtlijnen m.b.t. interne meerwaarden. De focus zal voortaan niet langer rusten op de 3 jaar standstill periode, maar eerder op de volgende postfactum engagementen: Zoals nu reeds het geval is, moet overtollige cash op het niveau van de operationele vennootschap eerst worden uitgekeerd onder de vorm van een dividend aan de aandeelhouder. Dit dividend is onderworpen aan 25% Belgische roerende voorheffing. Overtollige cash kan hierbij verschillende vormen aannemen, vb. cash deposito s, vastgoed, enz. ; Nieuw hierbij is dat de rulingcommissie bij de beoordeling van het bestaan van overtollige cash rekening zal houden met de bedrijfspolitiek en de bedrijfseconomische context van de vennootschap; De 3-jarige standstill periode is niet langer opgenomen in de richtlijnen van de rulingcommissie. Voortaan zal de rulingcommissie een a posterioribenadering hanteren. Een holdingvennootschap die een kapitaalvermindering doorvoert, zal moeten aantonen dat deze stoelt op zakelijke redenen. Zoniet, zal de fiscus deze (belastingvrije) kapitaalvermindering op basis van de algemene VMB Tax Consultants 2

3 antimisbruikbepaling herdefiniëren als een (belastbare) dividenduitkering. Ons inziens zijn deze nieuwe richtlijnen van de rulingcommissie niet strijdig met de vroegere richtlijnen ter zake. Zoals eender welke transactie, mag ook een transactie waardoor een interne meerwaarde wordt gecreëerd voor de latere kapitaalvermindering immers niet plaatsvinden om doorslaggevend fiscale redenen. Nieuwe tax incentives voor vennootschappen en vaste inrichtingen Sinds 1 januari 2014 zijn een aantal fiscale maatregelen in werking getreden om het ondernemingsklimaat voor Belgische vennootschappen en vaste inrichtingen op te krikken. Een eenmalige investeringsaftrek ten bedrage van 4% voor KMO s werd opnieuw ingevoerd. Deze maatregel geldt slechts indien een KMO kan aantonen dat de investering intrinsiek verbonden is met haar kernactiviteit. De eenmalige investeringsaftrek zal in principe slechts gelden voor 2 boekjaren, maar deze periode kan worden verlengd. Bovendien kan de investeringsaftrek niet worden gecombineerd met de notionele interestaftrek. KMO s zullen dus een keuze moeten maken tussen beide systemen. Vennootschappen of vaste inrichtingen die werknemers tewerkstellen in ploegen- of nachtarbeid, hoeven de ingehouden bedrijfsvoorheffing niet door te storten ten belope van 15,6% van de belastbare bezoldigingen. Dit percentage is nu verhoogd tot 17,8% voor vennootschappen die werken in een volcontinu arbeidssysteem (i.e. tenminste 4 shiften van tenminste 2 werknemers). Voor vennootschappen en vaste inrichtingen die actief zijn in de horecasector en de sector van werken in onroerende staat bestaat er een gelijkaardige vrijstelling van de verplichting de bedrijfsvoorheffing volledig door te storten (i.e. 24,75% door te storten) m.b.t. de eerste 130 overuren. Bovendien hebben de werknemers die overwerk presteren recht op een volwaardig krediet aan bedrijfsvoorheffing. Deze belastingvoordelen zijn nu verhoogd m.b.t. de eerste 180 overuren wanneer (i) de werkgevers in de horecasector gebruik maken van het geregistreerd kassasysteem en (ii) de werkgevers in sector werk in onroerende staat gebruik maken van een elektronisch aanwezigheidsregistratiesysteem ; Belgische vennootschappen of vaste inrichtingen die een stageplaats aanbieden aan bepaalde stagiairs, hebben recht op een belastingaftrek die gelijk is aan 120% van de bezoldiging van de stagiair. Dit percentage zal worden verhoogd tot 140%. Self-billing regels vereenvoudigd Door een wetswijziging werden de Belgische regels m.b.t. self-billing reeds vereenvoudigd met ingang van 1 januari Recent heeft de Belgische btwadministratie dan ook een nieuwe Circulaire gepubliceerd over self-billing. Deze Circulaire legt in detail de Belgische regels en administratieve toleranties op het vlak van self-billing uit. Net als zijn voorganger, is de nieuwe Circulaire m.b.t self-billing een lijvig document, hoewel de effectieve wijzigingen eerder beperkt gebleven zijn. Wij hebben hieronder de voornaamste wijzigingen voor u samengevat. De twee meest logische wijzigingen zijn vanzelfsprekend het feit dat de vroegere vereisten aangaande de vorm en de inhoud van het voorafgaand akkoord zijn geschrapt en dat de partijen nu vrij zijn om de aanvaardingsprocedure te kiezen en te organiseren zoals die hen het beste uitkomt. Deze aanvaardingsprocedure kan zowel expliciet of impliciet zijn en er zijn geen bijzondere vereisten betreffende de vorm, de procedure of het tijdstip van de aanvaarding. Hou er wel rekening mee dat, behoudens een andersluidende bepaling in het voorafgaand akkoord, de overeenkomst wordt geacht in werking te treden bij de eerstvolgende handeling na het afsluiten van de overeenkomst en dat de overeenkomst wordt geacht betrekking te hebben op alle handelingen. Een andere belangrijke wijziging, die ook rechtstreeks voortvloeit uit de wetswijziging, betreft de regels die bepalen welk land bevoegd is om zijn nationale regels m.b.t self-billing op te leggen op een gegeven transactie. In afwijking van de normale facturatieregels, is bij self-billing het bevoegde land steeds het land waar de levering wordt geacht plaats te vinden voor btw-doeleinden, met als enige uitzondering het scenario waarbij de levering plaatsvindt buiten de EU. In dit laatste geval is het land waar de leverancier gevestigd is namelijk bevoegd. Om eventuele twijfel uit te VMB Tax Consultants 3

4 sluiten, vermeldt de Circulaire uitdrukkelijk dat bij een IC-levering van goederen, het land van vertrek van het transport bevoegd is. Voortaan kunnen ook credit-nota s worden uitgereikt via self-billing, zelfs wanneer de oorspronkelijke factuur niet via self-billing werd uitgereikt (en omgekeerd). De nieuwe regels m.b.t. de termijn voor het uitreiken van de factuur en de opeisbaarheid van de btw zijn ook van toepassing op self-bills. Een self-bill moet verplicht ook de vermelding Factuur uitgereikt door afnemer vermelden. Dit is echter de enige afwijking op de normale factuurvermeldingen. Een aantal specifieke regels betreffende situaties waarbij de leverancier in België is geregistreerd voor btw-doeleinden via een aansprakelijk vertegenwoordiger, zijn geschrapt. Ook onder de oude regels was het toegestaan om bij self-billing de uitgaande handeling toch op te nemen in het verkoopjournaal op basis van interne documenten (i.p.v. de self-bill), mits bepaalde formaliteiten werden nageleefd. Deze formaliteiten zijn nu vereenvoudigd. Zij die vertrouwd zijn met de praktische toepassingsproblemen bij self-billing, zullen hoogst waarschijnlijk teleurgesteld zijn dat niets is gewijzigd inzake de sequentiële nummering van self-bills, wat toch een van de voornaamste obstakels is. De Belgische btw-administratie vereist immers nog steeds dat de self-bill een opeenvolgend nummer vermeldt waaronder ze zal worden ingeschreven in het boek voor uitgaande facturen van de leverancier of dienstverrichter. In de praktijk heeft de uitreiker van de self-bill slechts keuze uit de volgende twee methodes: Ofwel wordt een specifiek nummer afgesproken met de leverancier; Ofwel wordt een specifieke nummerreeks per leverancier toegepast. Het is met andere woorden nog steeds niet toegelaten om één opeenvolgende nummerreeks te gebruiken voor het geheel van de leveranciers van de uitreiker van de self-bill. Enkele andere praktische btw-wijzigingen Op 1 januari 2014 zijn de volgende praktische btw-wijzigingen in werking getreden: De drempel om als bedrijfsmiddel te kwalificeren voor btw-doeleinden werd opgetrokken van 250 EUR naar EUR. Deze nieuwe drempel is van toepassing op aankopen waarvoor het belastbaar feit plaatsvindt vanaf 1 januari Bedrijven met een jaarlijkse omzet van minder dan EUR mogen voortaan op een kwartaalbasis btwaangiften indienen. Vroeger bedroeg deze drempel EUR. Voor bepaalde fraudegevoelige sectoren bedraagt deze drempel EUR (t.o.v EUR vroeger). Het is in elk geval verplicht om op maandelijkse basis btw-aangiftes in te dienen wanneer de onderneming op jaarlijkse basis voor meer dan EUR intracommunautaire leveringen verricht. Doorgaans stemt de periodiciteit van de btw-aangiftes overeen met de periodiciteit van de intracommunautaire opgaves. De intracommunautaire opgaves moeten echter verplicht op maandelijkse basis worden ingediend van zodra de onderneming voor meer dan EUR intracommunautaire leveringen heeft gerapporteerd tijdens een gegeven kwartaal. Met ingang van 1 januari 2014 komt een onderneming echter niet langer in aanmerking voor het regime van de kwartaal btwaangiftes indien het verplicht is om op maandbasis intracommunautaire opgaves in te dienen. Vrijgestelde intracommunautaire verwervingen van goederen moeten voortaan niet langer worden opgenomen in de btw-aangifte. De verhuur van blijvend geïnstalleerde werktuigen en machines is voortaan uitgesloten van de btw-vrijstelling voor onroerende verhuur. Als de btw-administratie documenten wil meenemen in het kader van een btw-controle, moet zij voortaan een proces-verbaal van retentie opstellen, i.p.v. simpelweg een ontvangstbewijs uit te reiken. Commercieel onderwijs is niet langer vrijgesteld van btw. Advocaten zijn niet langer vrijgesteld van btw, maar er geldt een overgangsregeling tot 14 februari VMB Tax Consultants 4

5 Let op voor de diensten vaste inrichting! In lijn met de recentste dubbelbelastingverdragen ( DBV ) die België heeft afgesloten en de richtlijnen van de OESO ter zake, werd recent het concept diensten vaste inrichting in de Belgische wetgeving ingevoerd. Een buitenlandse vennootschap met activiteiten in België kan in sommige omstandigheden worden verondersteld over een materiële vaste inrichting (vb. een kantoor) of een personele vaste inrichting (vb. een afhankelijke agent) te beschikken. De buitenlandse vennootschap is dan aan een tarief van 33,99% vennootschapsbelasting voor niet-inwoners onderworpen. Een buitenlandse vennootschap kan echter in België ook over een diensten vaste inrichting beschikken indien het diensten verstrekt in België d.m.v. één of meerdere natuurlijke personen die in België zijn gevestigd, voor een periode die 30 dagen overschrijdt binnen een tijdperk van 12 maanden (m.b.t. dezelfde of verwante projecten). Wanneer gelijkaardige diensten worden verstrekt door verbonden buitenlandse vennootschappen, moet de duur van die werkzaamheden in België worden opgeteld om te beoordelen of de tijdslimiet is overschreden. Deze antimisbruikbepaling is niet van toepassing indien de buitenlandse vennootschap bewijst dat het uitoefenen van gelijkaardige werkzaamheden door haarzelf en één of meer verbonden ondernemingen, gerechtvaardigd is op grond van andere motieven dan het vermijden dat die werkzaamheden een vaste inrichting zouden vormen. Een buitenlandse vennootschap die over een diensten vaste inrichting beschikt, is jaarlijks verplicht een aangifte in de belasting van nietinwoners/vennootschappen in te dienen voor de netto-inkomsten die toerekenbaar zijn aan deze vaste inrichting. Mogelijks moet de buitenlandse vennootschap zich ook als werkgever registreren in België en voldoen aan payroll formaliteiten. Vanzelfsprekend moet de bovenvermelde definitie van diensten vaste inrichting worden getoetst aan de toepasselijke verdragsregels, die primeren op de interne Belgische wetgeving. In ieder geval houdt een buitenlandse dienstverlener (vb. IT consultant, business consultant en dergelijke) best rekening met de bovenstaande uitbreiding van het begrip vaste inrichting. Omgekeerd, geldt de bovenstaande redenering ook voor Belgische dienstverleners die diensten verlenen in het buitenland. Nieuwe richtlijnen m.b.t. bedrijfswagens In 2012 heeft de Belgische regering een aantal substantiële wijzigingen doorgevoerd m.b.t. de forfaitaire waardering van het voordeel van alle aard ( VAA ) dat voortvloeit uit het persoonlijk gebruik van een bedrijfswagen. In een reactie op enkele Parlementaire Vragen heeft de Minister van Financiën nog enkele relevante richtlijnen bekendgemaakt die zeer handig zijn in dagdagelijkse praktijk. De Minister onderscheidt namelijk 2 situaties m.b.t. de eigen bijdrage van de werknemer in de brandstofkosten: Indien de werknemer of de bedrijfsleider een eigen bijdrage in de brandstofkosten levert, dan mag deze eigen bijdrage niet worden afgetrokken het belastbaar VAA dat onderworpen is aan de progressieve tarieven in de personenbelasting; Indien de werknemer of de bedrijfsleider daarentegen een bedrijfswagen met tankkaart ter beschikking krijgt en een eigen bijdrage levert voor het brandstofverbruik, dan kan de eigen bedrage wel in mindering worden gebracht van het belastbaar VAA. De Minister heeft ook toegelicht dat wanneer de eigen bijdrage hoger zou zijn dan het VAA, het saldo geenszins in mindering mag worden gebracht van de belastbare bezoldigingen. Bovendien mag het saldo evenmin worden overgedragen naar een volgend kalenderjaar. De exces bijdrage gaat bijgevolg permanent verloren voor fiscale doeleinden. De Minister bevestigt daarentegen wel dat de exces eigen bijdrage van een werknemer of een bedrijfsleider die over 2 verschillende bedrijfswagens heeft beschikt bij eenzelfde werkgever tijdens een specifiek kalenderjaar, in mindering kan worden gebracht van het VAA aangerekend voor het persoonlijk gebruik van de andere bedrijfswagen, verkregen van dezelfde werkgever. VMB Tax Consultants 5

6 Internationaal nieuws China Luxemburg OESO Spanje Nieuwe richtlijnen m.b.t. het gebruik van holdingvennootschappen Sinds 2008 is er 10% Chinese bronheffing van toepassing op passieve inkomsten (i.e. voornamelijk dividenden, interesten of royalty inkomsten) die worden uitgekeerd aan buitenlandse begunstigden. Bepaalde dubbelbelastingverdragen ( DBV ) gesloten door China (met bv. Singapore, Mauritius, Hong Kong en Ierland) staan echter een lagere bronheffing toe. Er wordt zelfs een 0% belasting voorzien voor de meerwaarden op de verkoop van aandelen van een Chinese Foreign Invested Enterprise ( FIE ) door een aandeelhouder die verblijft in één van deze verdragslanden. Een Chinese administratieve richtlijn stelt wel dat de buitenlandse vennootschap over voldoende substantie moet beschikken om het oneigenlijk gebruik van DBV te ontmoedigen. Verdere Chinese richtlijnen bevestigen dat beursgenoteerde vennootschappen, gevestigd in een goed DBV land, automatisch als een uiteindelijke gerechtigde van inkomsten van Chinese bron worden beschouwd. Invoering van notionele interestaftrek aangekondigd De Luxemburgse regering heeft aangekondigd dat een notionele interestaftrek zal worden ingevoerd. Meer details zouden spoedig moeten volgen. Er luiden bovendien geruchten dat de Luxemburgse notionele interestaftrek een alternatief wordt voor de huidige belastingregels m.b.t. hybride leningen. Deze laatste regels zijn momenteel het voorwerp van EU toezicht. Een boost voor transparantie en internationale fiscale samenwerking Liechtenstein en San Marino werden de 62e en 63e ondertekenaars van de Multilateral Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters. Een van de punten die werden besproken is de wereldwijde overgang van een bilaterale naar een multilaterale samenwerking tussen belastingadministraties en de transitie van het uitwisselen van informatie op verzoek naar automatische gegevensuitwisseling. De overeenkomst voorziet in een multilateraal kader voor zulke samenwerking en vult andere initiatieven aan. Andorra, Hongarije, Zwitserland, Chili en Monaco hebben recent een intentieverklaring ondertekend om de voornoemde multilaterale overeenkomst te ondertekenen. Nieuwe rapporteringsvereisten voor transacties die EUR 1 miljoen overschrijden Vanaf januari 2014 zijn er nieuwe rapporteringsvereisten van toepassing voor Spaanse vennootschappen die tegoeden aanhouden of transacties verrichten met buitenlandse vennootschappen die EUR 1 miljoen hebben overschreden tijdens boekjaar Deze transacties kunnen betrekking hebben op handelsvorderingen, aandelen, schuldinstrumenten, verhandelbare effecten, vastrentende effecten, leningen, kredietfaciliteiten, deposito s, rekening-couranten, grondbezit en eigendom, derivaten en andere daarmee verband houdende inkomsten. Indien de aangiften niet tijdig worden ingediend, dan loopt de betrokken vennootschap het risico onderworpen te worden aan sancties, die variëren tussen minimaal EUR en 100% van het betrokken bedrag. UK Overeenkomst ondertekend met de Caymaneilanden m.b.t. automatische uitwisseling van gegevens Op 5 november 2013 heeft de UK met de Caymaneilanden een overeenkomst m.b.t. automatische uitwisseling van gegevens gesloten. Voortaan wordt alle informatie m.b.t. UK belastingplichtigen met een rekening in de Caymaneilanden automatisch doorgegeven aan de UK belastingadministratie. US Zwitzerland Bilaterale safe harbours voor lage risico verdelers - Op 15 maart 2013 heeft de US belastingadministratie een openbare consultatie aangekondigd m.b.t. de ontwikkeling van een model-memorandum over bilaterale safe harbours m.b.t. de marktconforme vergoeding van standaard distributiefuncties. Dit initiatief maakt deel uit van de US Advance Pricing and Mutual Agreement Program ( APMA ). Zeer waarschijnlijk en conform de aanbevelingen van de OESO, zal de optie om een safe harbour te kiezen niet beschikbaar zijn voor grote belastingplichtigen. Strengere due diligence vereisten om het aanvaarden van onbelaste assets tegen te gaan - De Zwitserse banken en andere financiële tussenpersonen zullen mogelijks aan strengere due diligence ( DD ) vereisten moeten voldoen wanneer zij assets aanvaarden. Deze nieuwe vereisten zullen worden besproken bij het aangaan van nieuwe overeenkomsten m.b.t. automatische informatie-uitwisseling tussen Zwitserland en haar belangrijke partner-landen. De strengere DD vereisten vloeien voort uit de financiële marktstrategie van de Swiss Federal Council, die ernaar streeft een tax compliant financieel centrum te zijn. Zij vullen de bestaande DD vereisten m.b.t. de antiwitwaswetgeving aan. VMB Tax Consultants 6

7 Aankomende VMB evenementen Seminarie: Wat is er nieuw en relevant voor u op fiscaal vlak sedert 1 januari 2014? Sedert 1 januari 2014 is het Belgische fiscale landschap alweer gewijzigd op een aantal vlakken. VMB Tax Consultants fietst u graag door een relevant aantal fiscale nieuwigheden. Wij zullen dat doen op pragmatische wijze zodoende dat u weet wat relevant is voor u (en wat niet) en welke prioritaire stappen u moet nemen. Wij zullen o.m. de volgende topics aansnijden: De wederinvoering van een 4% gewone investeringsaftrek ; Hoe wil de overheid op fiscaal vlak de economie aanzwengelen? Een stand van zaken van de wetgeving inzake notionele interestaftrek (vooral gelet op de recente EU veroordeling van België ter zake) Meldingsplicht van (laagbelaste) buitenlandse juridische structuren ; Vrijstelling onroerende voorheffing voor nieuwe investeringen in materieel en outillage in Vlaanderen ; Enz. Brussel Datum Plaats 25 maart 2014, 14u-16u Salons Waerboom Jozef Mertensstraat Groot-Bijgaarden VMB kantoren 1780 Brussel Koning Albert I laan (0) Antwerpen Entrepotkaai (0) Mol Nieuwstraat (0) Hasselt Kempische Steenweg 301, bus (0) Overpelt Leopoldlaan (0) De inhoud van deze publicatie is niet bedoeld als advies m.b.t. een specifieke casus. Indien u van plan bent om bepaalde acties te ondernemen op basis van de inhoud van deze publicatie, gelieve dan contact met uw VMB contactpersoon op te nemen voor gepast professioneel advies of met Kurt De Haen of Wouter Brackx VMB Tax Consultants 7

IAB-Info. Inhoud. Deze betalingen zouden gebeuren zonder hieromtrent voorafgaand de «doorverwijzer» op de hoogte te brengen.

IAB-Info. Inhoud. Deze betalingen zouden gebeuren zonder hieromtrent voorafgaand de «doorverwijzer» op de hoogte te brengen. Nummer 15 25 augustus - 7 september 2003 IAB-Info Inhoud 15e jaargang I.A.B.-mededelingen Bericht aan de leden betreffende het betalen van commissielonen door sommige sociale secretariaten Bericht aan

Nadere informatie

MOEILIJKE BOEKINGEN HOE CORRECT VERWERKEN - Guy Parmentier & Patrick Huybrechts

MOEILIJKE BOEKINGEN HOE CORRECT VERWERKEN - Guy Parmentier & Patrick Huybrechts MOEILIJKE BOEKINGEN HOE CORRECT VERWERKEN - Guy Parmentier & Patrick Huybrechts 1 CONTACT PARMENTIER GUY MGI BVBA Valkenlaan 31 2900 Schoten Tel: 03/685.40.07 Mail: guy@parmrev.be Guy Parmentier Bedrijfsrevisor

Nadere informatie

Dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken. Jaarverslag 2013

Dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken. Jaarverslag 2013 EENDRACHT MAAKT MACHT De juridische nieuwslijn Lexalert informeert u gratis en per e-mail over de fiscale actualiteit. Dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken Jaarverslag 2013 Federale Overheidsdienst

Nadere informatie

FAQ: Dagelijks bestuur

FAQ: Dagelijks bestuur 2011 nieuwsbrief nr.4 www.bdo.be Nieuwsbrief Nieuwe fiscale begrotingsmaatregelen PAGINA 4 FAQ: Dagelijks bestuur PAGINA 7 De herwaarderingsmeerwaarden: het nieuwe advies van de Commissie voor Boekhoudkundige

Nadere informatie

FAQ : 2013, de laatste kans op een fiscale regularisatie

FAQ : 2013, de laatste kans op een fiscale regularisatie 2013 nieuwsbrief nr.2 www.bdo.be Nieuwsbrief De geconsolideerde rapportering: het boordinstrument bij uitstek FAQ : 2013, de laatste kans op een fiscale regularisatie Transfer Pricing PAGINA 4 PAGINA 7

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur KPMG Belgian Newsletter www.kpmg.be Onderwerp Directe belastingen: belangrijkste fiscale maatregelen in 2009 Datum Januari 2010 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud

Nadere informatie

THE POINT BDO HEALTHCARE. Accountancy TAX PARTNERSHIP NEWS. Meegekochte dividenden Boekhoudkundig en fiscaal

THE POINT BDO HEALTHCARE. Accountancy TAX PARTNERSHIP NEWS. Meegekochte dividenden Boekhoudkundig en fiscaal THE POINT BDO-NIEUWSBRIEF BDO HEALTHCARE Accountancy Meegekochte dividenden Boekhoudkundig en fiscaal TAX De federale regering Michel I : eerste fiscale en sociale begrotingsmaatregelen PARTNERSHIP NEWS

Nadere informatie

Newsletter. Editie december 2013

Newsletter. Editie december 2013 Newsletter Editie december 2013 Audit & Assurance Nieuwe Belgische vertegenwoordiger 02 Recente adviezen CBN Grant Thornton 03 Nieuwe EU-jaarrekeningrichtlijn De meeste lezers van deze nieuwsbrief 04 Strenge

Nadere informatie

FAQ: checklist eindejaar

FAQ: checklist eindejaar 2012 nieuwsbrief nr.4 www.bdo.be Nieuwsbrief Nieuwe factureringsvoorschriften vanaf 1 januari 2013 FAQ: checklist eindejaar Interessante ruling in het kader van de overdracht van een familiebedrijf PAGINA

Nadere informatie

Weer is een jaar voorbij. nieuwe eeuw, een nieuw millennium! meer aan tijd en ruimte. Zo ook in de fiscaliteit.

Weer is een jaar voorbij. nieuwe eeuw, een nieuw millennium! meer aan tijd en ruimte. Zo ook in de fiscaliteit. Nieuwsbrief DECEMBER 2005 Beste lezer, Hoe anticiperen op de notionele intrestaftrek? Interne meerwaarden op aandelen: rulingcommissie biedt uitweg Programmawet 2006: belasting op beleggingsfondsen Weer

Nadere informatie

BUSINESS LUNCH 13/06/2013

BUSINESS LUNCH 13/06/2013 BUSINESS LUNCH 13/06/2013 New regulations about VAT and Corporate Tax in a nutshell Veerle Slagmeulder Peter Robrechts BTW NIEUWIGHEDEN Adm. toelichting bepaling beroepsgebruik bij gemengd gebruikte goederen

Nadere informatie

Ondernemen in België www.lydian.be

Ondernemen in België www.lydian.be Ondernemen in België www.lydian.be LEGAL INSIGHT. BUSINESS INSTINCT. INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 1. Wat is de meest geschikte vennootschapsvorm?... 4 2. Fiscaal perspectief... 6 3. Belgische vennootschapsbelasting...

Nadere informatie

FINANCIAL COCKPIT: DYNAMISCHE RAPPORTERING EN REAL-TIME INZICHT

FINANCIAL COCKPIT: DYNAMISCHE RAPPORTERING EN REAL-TIME INZICHT THE POINT BDO NIEUWSBRIEF FINANCIAL COCKPIT: DYNAMISCHE RAPPORTERING EN REAL-TIME INZICHT ACCOUNTANCY Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve FAQ De sociale verkiezingen staan voor de deur

Nadere informatie

THE POINT HET SOCIAL LEGAL TEAM VAN BDO BREIDT UIT FAQ. Tax. Partnership news. De zin en onzin van de managementvennootschap

THE POINT HET SOCIAL LEGAL TEAM VAN BDO BREIDT UIT FAQ. Tax. Partnership news. De zin en onzin van de managementvennootschap THE POINT BDO-NIEUWSBRIEF HET SOCIAL LEGAL TEAM VAN BDO BREIDT UIT FAQ De zin en onzin van de managementvennootschap Tax Terugbetaling van kosten eigen aan de werkgever voor telewerk Partnership news Het

Nadere informatie

BEGROTINGSMAATREGELEN

BEGROTINGSMAATREGELEN BEGROTINGSMAATREGELEN De Muynck & Partners BVovvBVBA Beke 185 9950 Waarschoot Tel 09/3724242 Fax 09/3724141 info@demuynck-partners.be www.demuynck-partners.be Sprekers Koen De Muynck & Wim De Roo Donderdag

Nadere informatie

MANAGEMENTVENNOOTSCHAP

MANAGEMENTVENNOOTSCHAP V D V A C C O U N T A N T S B V B A PIETER DEVLOO A C C O U N T A N T S & B E L A S T I N G C O N S U L E N T E N ZAAKVOERDER-VENNOOT ERKEND ACCOUNTANT & BELASTINGCONSULENT ERKENDE ADVIESINSTANTIE STARTERSCHEQUES

Nadere informatie

Btw: de nieuwe facturatieregels vanaf 2013

Btw: de nieuwe facturatieregels vanaf 2013 Kluwer Fiscaal Bulletin Vandewinckele NATIONALE EN INTERNATIONALE BEPALINGEN Btw: de nieuwe facturatieregels vanaf 2013 Op 1 januari 2013 worden in België tal van nieuwe facturatieregels van kracht. Het

Nadere informatie

Seminarie Nederlandstalige stagiairs B.I.B.F. Vennootschapsbelasting

Seminarie Nederlandstalige stagiairs B.I.B.F. Vennootschapsbelasting BIBF Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten Legrandlaan 45, 1050 Brussel Seminarie Nederlandstalige stagiairs B.I.B.F. Vennootschapsbelasting Zaterdag 21 september 2013 Docenten : Wim

Nadere informatie

jaarverslag DVB 2011 1/66

jaarverslag DVB 2011 1/66 FOD FINANCIËN Dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken JAARVERSLAG 2011 1/66 DEEL I : VOORAFGAANDE BESLISSINGEN 1 INLEIDING Overeenkomstig de artikelen 20 tot 28 van de Wet van 24.12.2002 tot

Nadere informatie

Mario Van de Voorde & Sofie De Triest (IT1)

Mario Van de Voorde & Sofie De Triest (IT1) Bakermat magazine over accountancy, fiscaliteit, audit en juridisch advies Driemaandelijks magazine, editie 6, oktober/november/december 2013 Mario Van de Voorde & Sofie De Triest (IT1) persoonlijke aanpak

Nadere informatie

FISCAAL MEMENTO. Nr. 25 2013. Studie- en Documentatiedienst Stafdienst Beleidsexpertise en -Ondersteuning. Federale Overheidsdienst FINANCIEN

FISCAAL MEMENTO. Nr. 25 2013. Studie- en Documentatiedienst Stafdienst Beleidsexpertise en -Ondersteuning. Federale Overheidsdienst FINANCIEN EEND RAC HT MAA KT MACH T Federale Overheidsdienst FINANCIEN FISCAAL MEMENTO Nr. 25 2013 Studie- en Documentatiedienst Stafdienst Beleidsexpertise en -Ondersteuning Fiscaal Memento, nr. 25, 2013 Federale

Nadere informatie

facturering 2015 : definitieve regeling voorschotfacturen

facturering 2015 : definitieve regeling voorschotfacturen Nr. 35 Jaargang 33 week 16 22 oktober 2014 Verschijnt wekelijks, behalve in weken 1, 19, 31 35, 44 en 52 Afgiftekantoor Brussel X P2A9387 inhoud facturering 2015 : definitieve regeling voorschotfacturen

Nadere informatie

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave Rekeningenstelsel Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave INHOUD 1. INLEIDING 3 1.1. GEBRUIK VAN DE REKENINGEN 5 1.2. SCHEMA VAN DE JAARREKENING 6 1.3. NEGENDE UITGAVE 7 2. HANDLEIDING VOOR

Nadere informatie

HOGE RAAD VAN FINANCIEN

HOGE RAAD VAN FINANCIEN HOGE RAAD VAN FINANCIEN AFDELING «FISCALITEIT EN PARAFISCALITEIT» ADVIES OMTRENT HET FISCAAL STELSEL VAN DE AANDELENOPTIES Februari 2013 2 Bij de installatie van de Afdeling Fiscaliteit en Parafiscaliteit

Nadere informatie

Nieuwsbrief. 1. Kort. www.bnr.be. Notionele intrestaftrek. Internet voor iedereen. Zuinig energieverbruik. uit het Parlement / Rechtspraak. 1.

Nieuwsbrief. 1. Kort. www.bnr.be. Notionele intrestaftrek. Internet voor iedereen. Zuinig energieverbruik. uit het Parlement / Rechtspraak. 1. www.bnr.be 53 een uitgave verzorgd door B&R I verschijnt tweemaandelijks I februari 2006 Nieuwsbrief [ I N H O U D ] 1. Kort 2. Afkoop pensioenkapitaal tegen 10 % 3. BTW / Nieuwe bewaringstermijn / Digitale

Nadere informatie

MAR : Minimumindeling van het. Algemeen Rekeningenstelsel Klasse 7

MAR : Minimumindeling van het. Algemeen Rekeningenstelsel Klasse 7 BIBF Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten INHOUD p. 1/ MAR: Minimumindeling van het Algemeen Rekeningenstelsel Klasse 7 p. 6/ Verklaring betreffende de geconsolideerde jaarrekening MAR

Nadere informatie

Per 1 oktober 2010 start BDO België met

Per 1 oktober 2010 start BDO België met 2010 nieuwsbrief nr.3 www.bdo.be Nieuwsbrief Fiscale regularisatie van inkomsten een groeiend succes PAGINA 5 Het boeken van de milieutaksen en -maatregelen PAGINA 8 Boekhoudkundige verwerking van de Tax

Nadere informatie

Newsletter. Editie juni 2015. Advisory. Belasting & BTW. Juridische diensten

Newsletter. Editie juni 2015. Advisory. Belasting & BTW. Juridische diensten Newsletter Editie juni 2015 Advisory 02 Draagt uw IT bij tot uw ondernemingsgroei? Kom het te weten door een IT-audit 04 Corporate governance bij Pensioenfondsen: interne audit als hoeksteen Belasting

Nadere informatie

Com.I.B. 1992, nr. 192/5; Ci. RH. 421/439.105 van 27 september 1993, Bull.Bel. nr. 732, 3107. 82

Com.I.B. 1992, nr. 192/5; Ci. RH. 421/439.105 van 27 september 1993, Bull.Bel. nr. 732, 3107. 82 waarden of uitgekeerde dividenden, en dit voor een periode die, per belastbaar tijdperk, ten minste gelijk is aan dat belastbaar tijdperk verminderd met zes maanden 80. C. Bedoelde aandelen Onder aandelen

Nadere informatie

DE AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING

DE AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING DE AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING VOOR AANSLAGJAAR 2009 DE AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING... 1 VOOR AANSLAGJAAR 2009... 1 De aangifte in de vennootschapsbelasting voor aanslagjaar 2009...

Nadere informatie