VMB Tax Consultants 25 februari 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VMB Tax Consultants 25 februari 2014"

Transcriptie

1 Tax newsletter VMB Tax Consultants 25 februari 2014 Inhoud Wanneer bent u aan 5,15% fairness tax onderworpen? Nieuwe richtlijnen m.b.t. interne meerwaarden Nieuwe tax incentives for vennootschappen en vaste inrichtingen Self-billing regels vereenvoudigd Enkele andere praktische btw-wijzigingen Let op voor de diensten vaste inrichting! Nieuwe richtlijnen m.b.t. bedrijfswagens Internationaal nieuws Aankomende VMB evenementen Wanneer bent u aan 5,15% fairness tax onderworpen? Met ingang van aanslagjaar 2014 werd de zogenaamde fairness tax ingevoerd. De fairness tax is van toepassing bij de toekenning van dividenden door grote vennootschappen die nauwelijks of geen vennootschapsbelasting betalen door het gebruik van notionele interestaftrek en/of vorige fiscale verliezen en/of gerealiseerde meerwaarden op aandelen. Waarom werd de fairness tax ingevoerd? De fairness tax werd ingevoerd in een enigszins verhit politiek klimaat, onder invloed van de druk op de openbare financiën van de laatste jaren. De afgelopen jaren hebben hebben verschillende studies immers aangetoond dat vele grote vennootschappen geen of nauwelijks belastingen betalen (in vergelijking met het standaard 33,99% VennB tarief). Deze lage effectieve VennB-druk is echter niet zo uitzonderlijk, aangezien vele van deze vennootschappen namelijk holdingvennootschappen zijn (die zelden enig belastbaar inkomen in België hebben) van multinationals die in aanmerking komen voor 0% roerende voorheffing op dividenden. Desondanks vond de Belgische regering het nodig om de fairness tax in te voeren, als reactie op de publieke opinie dat de sterkste schouders evenredig moeten bijdragen tot de budgettaire inspanningen. Wat houdt de fairness tax in? De fairness tax is een afzonderlijke VennB van 5,15% waarvan de belastbare basis op geen enkele manier kan worden beperkt of verminderd. De fairness tax vormt m.a.w. een minimumbelasting. Deze afzonderlijke aanslag is evenmin als beroepskost aftrekbaar voor Belgische VennB doeleinden. Bovendien kan de fairness tax aanleiding geven tot een belastingvermeerdering in de mate dat onvoldoende voorafbetalingen zijn gebeurd. De fairness tax kan daarentegen wel worden gecompenseerd met Belgische roerende voorheffing en buitenlandse belastingkredieten. Geen fairness tax voor KMO s De nieuwe maatregel is niet van toepassing op kleine en middelgrote ondernemingen ( KMO s ). Een KMO is een vennootschap die voor het laatste en voorlaatste afgesloten boekjaar niet meer dan 1 van de volgende criteria overschrijdt op geconsolideerde basis: Jaargemiddelde van het personeelsbestand: 50 Jaaromzet: EUR Balanstotaal: EUR Een vennootschap kwalificeert zowieso als groot wanneer het jaargemiddelde van het personeelbestand 100 werknemers overschrijdt. Enkel het uitkeren van dividenden geeft aanleiding tot de fairness tax Het bijzondere aan de fairness tax is dat deze belasting enkel verschuldigd is wanneer een Belgische vennootschap (of Belgische vaste inrichting van een buitenlandse vennootschap) dividenden uitkeert. Het begrip dividend omvat niet alleen de gewone dividenduitkeringen, maar ook kapitaalverminderingen die niet volledig worden toegerekend op volstort kapitaal. Liquidatieboni, inkoopboni en geherkwalificeerde interesten geven echter geen aanleiding tot de fairness tax. VMB Tax Consultants 1

2 Hoe wordt de fairness tax berekend? De berekeningswijze van de fairness tax is redelijk complex en kan als volgt worden samengevat: Stap 1: Bepaal eerst het positieve verschil tussen het uitgekeerde bruto dividend en het fiscaal resultaat dat effectief wordt onderworpen aan VennB; Stap 2: Het positieve verschil wordt vervolgens verminderd met het gedeelte van de uitgekeerde dividenden dat afkomstig is van voorheen belaste reserves, waarbij dit eerst wordt aangerekend op de meest recente oude belaste reserves ; Stap 3: Het bedrag verkregen na toepassing van Stap 2 wordt vervolgens vermenigvuldigd met de volgende breuk: de voor het boekjaar werkelijk toegepaste notionele interestaftrek ( NIA ) en toegepaste aftrek overgedragen fiscale verliezen, gedeeld door het verschil tussen de belastbare winst van het boekjaar en de belastingvrije waardeverminderingen, voorziening en meerwaarden. Het positieve resultaat na Stap 3 wordt onderworpen aan 5,15% fairness tax. Is de fairness tax conform de Europese regelgeving? Aangezien de fairness tax slechts verschuldigd is wanneer een dividend wordt uitgekeerd, rijst de vraag of de fairness tax al dan niet in overeenstemming is met de bepalingen uit de Europese Moeder-dochter richtlijn. Wanneer een vennootschap met fiscaal EU-inwonerschap een dividend uitkeert aan haar moedervennootschap, bepaalt deze Richtlijn dat geen bronbelasting mag worden geheven op deze dividendenuitkeringen wanneer de moedervennootschap voldoet aan een minimum 10% deelnemingsvereiste voor een periode van ten minste 1 jaar en zowel moeder als dochter een rechtsvorm hebben die in aanmerking komt voor deze regeling. De rechtsleer stelt terecht in vraag of de fairness tax mag worden toegepast op dividenduitkeringen aan een kwalificerende moedervennootschap met fiscaal EUinwonerschap. De Belgische regering heeft er alle vertrouwen in dat de fairness tax conform is met de EU regelgeving omdat België de Europese Commissie van deze maatregel op de hoogte heeft gebracht. De vraag is echter of dit een overtuigend argument is Wat nu? De fairness tax treedt in werking vanaf aanslagjaar 2014 (i.e. boekjaar dat eindigt tussen 31 december 2013 en 30 december 2014). Uw vennootschap zal niet worden onderworpen aan de 5,15% fairness tax, zolang u kwalificeert als een KMO. Omgekeerd, zal uw vennootschap 5,15% fairness tax verschuldigd zijn op dividenduitkeringen van zodra uw vennootschap groot wordt. Deze belasting zal echter slechts effectief verschuldigd zijn wanneer (i) een dividend werd uitgekeerd m.b.t. hetzelfde boekjaar en (ii) de vennootschap genoten heeft van een lagere effectieve VennB omwille van de werkelijk toegepaste NIA en/of de werkelijk gecompenseerde overgedragen fiscale verliezen en/of belastingvrije meerwaarden op aandelen. Wij raden alle vennootschappen en vaste inrichtingen in België bijgevolg aan om een goed evenwicht te vinden tussen de dividendpolitiek en het werkelijk gebruik van slechte fiscale aftrekposten. Nieuwe richtlijnen m.b.t. interne meerwaarden Het concept van interne meerwaarden is reeds enkele jaren goed ingeburgerd in de Belgische fiscale praktijk. De Belgische rulingcommissie heeft recent haar richtlijnen terzake upgedate. Het concept van interne meerwaarden is van toepassing wanneer een natuurlijk persoon, met fiscale residentie in België, aandelen van zijn operationele vennootschappen aan marktwaarde inbrengt in zijn eigen holdingvennootschap. De marktwaarde van de operationele vennootschappen wordt zodoende uitgedrukt in het volstort kapitaal van de holdingvennootschap. De Belgische rulingcommissie heeft steeds het standpunt ingenomen dat de holdingvennootschap slechts een belastingvrije kapitaalvermindering kan doorvoeren na een periode van 3 jaar + 1 dag vanaf de inbreng. Bovendien mocht de natuurlijke persoon zich tijdens dezelfde 3 jarige standstill periode niet extra verrijken d.m.v. beroepsinkomsten, dividendinkomsten, enz., afkomstig uit de operationele vennootschappen waarvan de aandelen werden ingebracht in de holdingvennootschap. Dit was tot voor kort de cruciale voorwaarde om te kunnen concluderen dat de gerealiseerde interne meerwaarde belastingvrij was voor de natuurlijke persoon. Welnu, de Belgische rulingcommissie heeft eind vorig jaar een update gepubliceerd van haar richtlijnen m.b.t. interne meerwaarden. De focus zal voortaan niet langer rusten op de 3 jaar standstill periode, maar eerder op de volgende postfactum engagementen: Zoals nu reeds het geval is, moet overtollige cash op het niveau van de operationele vennootschap eerst worden uitgekeerd onder de vorm van een dividend aan de aandeelhouder. Dit dividend is onderworpen aan 25% Belgische roerende voorheffing. Overtollige cash kan hierbij verschillende vormen aannemen, vb. cash deposito s, vastgoed, enz. ; Nieuw hierbij is dat de rulingcommissie bij de beoordeling van het bestaan van overtollige cash rekening zal houden met de bedrijfspolitiek en de bedrijfseconomische context van de vennootschap; De 3-jarige standstill periode is niet langer opgenomen in de richtlijnen van de rulingcommissie. Voortaan zal de rulingcommissie een a posterioribenadering hanteren. Een holdingvennootschap die een kapitaalvermindering doorvoert, zal moeten aantonen dat deze stoelt op zakelijke redenen. Zoniet, zal de fiscus deze (belastingvrije) kapitaalvermindering op basis van de algemene VMB Tax Consultants 2

3 antimisbruikbepaling herdefiniëren als een (belastbare) dividenduitkering. Ons inziens zijn deze nieuwe richtlijnen van de rulingcommissie niet strijdig met de vroegere richtlijnen ter zake. Zoals eender welke transactie, mag ook een transactie waardoor een interne meerwaarde wordt gecreëerd voor de latere kapitaalvermindering immers niet plaatsvinden om doorslaggevend fiscale redenen. Nieuwe tax incentives voor vennootschappen en vaste inrichtingen Sinds 1 januari 2014 zijn een aantal fiscale maatregelen in werking getreden om het ondernemingsklimaat voor Belgische vennootschappen en vaste inrichtingen op te krikken. Een eenmalige investeringsaftrek ten bedrage van 4% voor KMO s werd opnieuw ingevoerd. Deze maatregel geldt slechts indien een KMO kan aantonen dat de investering intrinsiek verbonden is met haar kernactiviteit. De eenmalige investeringsaftrek zal in principe slechts gelden voor 2 boekjaren, maar deze periode kan worden verlengd. Bovendien kan de investeringsaftrek niet worden gecombineerd met de notionele interestaftrek. KMO s zullen dus een keuze moeten maken tussen beide systemen. Vennootschappen of vaste inrichtingen die werknemers tewerkstellen in ploegen- of nachtarbeid, hoeven de ingehouden bedrijfsvoorheffing niet door te storten ten belope van 15,6% van de belastbare bezoldigingen. Dit percentage is nu verhoogd tot 17,8% voor vennootschappen die werken in een volcontinu arbeidssysteem (i.e. tenminste 4 shiften van tenminste 2 werknemers). Voor vennootschappen en vaste inrichtingen die actief zijn in de horecasector en de sector van werken in onroerende staat bestaat er een gelijkaardige vrijstelling van de verplichting de bedrijfsvoorheffing volledig door te storten (i.e. 24,75% door te storten) m.b.t. de eerste 130 overuren. Bovendien hebben de werknemers die overwerk presteren recht op een volwaardig krediet aan bedrijfsvoorheffing. Deze belastingvoordelen zijn nu verhoogd m.b.t. de eerste 180 overuren wanneer (i) de werkgevers in de horecasector gebruik maken van het geregistreerd kassasysteem en (ii) de werkgevers in sector werk in onroerende staat gebruik maken van een elektronisch aanwezigheidsregistratiesysteem ; Belgische vennootschappen of vaste inrichtingen die een stageplaats aanbieden aan bepaalde stagiairs, hebben recht op een belastingaftrek die gelijk is aan 120% van de bezoldiging van de stagiair. Dit percentage zal worden verhoogd tot 140%. Self-billing regels vereenvoudigd Door een wetswijziging werden de Belgische regels m.b.t. self-billing reeds vereenvoudigd met ingang van 1 januari Recent heeft de Belgische btwadministratie dan ook een nieuwe Circulaire gepubliceerd over self-billing. Deze Circulaire legt in detail de Belgische regels en administratieve toleranties op het vlak van self-billing uit. Net als zijn voorganger, is de nieuwe Circulaire m.b.t self-billing een lijvig document, hoewel de effectieve wijzigingen eerder beperkt gebleven zijn. Wij hebben hieronder de voornaamste wijzigingen voor u samengevat. De twee meest logische wijzigingen zijn vanzelfsprekend het feit dat de vroegere vereisten aangaande de vorm en de inhoud van het voorafgaand akkoord zijn geschrapt en dat de partijen nu vrij zijn om de aanvaardingsprocedure te kiezen en te organiseren zoals die hen het beste uitkomt. Deze aanvaardingsprocedure kan zowel expliciet of impliciet zijn en er zijn geen bijzondere vereisten betreffende de vorm, de procedure of het tijdstip van de aanvaarding. Hou er wel rekening mee dat, behoudens een andersluidende bepaling in het voorafgaand akkoord, de overeenkomst wordt geacht in werking te treden bij de eerstvolgende handeling na het afsluiten van de overeenkomst en dat de overeenkomst wordt geacht betrekking te hebben op alle handelingen. Een andere belangrijke wijziging, die ook rechtstreeks voortvloeit uit de wetswijziging, betreft de regels die bepalen welk land bevoegd is om zijn nationale regels m.b.t self-billing op te leggen op een gegeven transactie. In afwijking van de normale facturatieregels, is bij self-billing het bevoegde land steeds het land waar de levering wordt geacht plaats te vinden voor btw-doeleinden, met als enige uitzondering het scenario waarbij de levering plaatsvindt buiten de EU. In dit laatste geval is het land waar de leverancier gevestigd is namelijk bevoegd. Om eventuele twijfel uit te VMB Tax Consultants 3

4 sluiten, vermeldt de Circulaire uitdrukkelijk dat bij een IC-levering van goederen, het land van vertrek van het transport bevoegd is. Voortaan kunnen ook credit-nota s worden uitgereikt via self-billing, zelfs wanneer de oorspronkelijke factuur niet via self-billing werd uitgereikt (en omgekeerd). De nieuwe regels m.b.t. de termijn voor het uitreiken van de factuur en de opeisbaarheid van de btw zijn ook van toepassing op self-bills. Een self-bill moet verplicht ook de vermelding Factuur uitgereikt door afnemer vermelden. Dit is echter de enige afwijking op de normale factuurvermeldingen. Een aantal specifieke regels betreffende situaties waarbij de leverancier in België is geregistreerd voor btw-doeleinden via een aansprakelijk vertegenwoordiger, zijn geschrapt. Ook onder de oude regels was het toegestaan om bij self-billing de uitgaande handeling toch op te nemen in het verkoopjournaal op basis van interne documenten (i.p.v. de self-bill), mits bepaalde formaliteiten werden nageleefd. Deze formaliteiten zijn nu vereenvoudigd. Zij die vertrouwd zijn met de praktische toepassingsproblemen bij self-billing, zullen hoogst waarschijnlijk teleurgesteld zijn dat niets is gewijzigd inzake de sequentiële nummering van self-bills, wat toch een van de voornaamste obstakels is. De Belgische btw-administratie vereist immers nog steeds dat de self-bill een opeenvolgend nummer vermeldt waaronder ze zal worden ingeschreven in het boek voor uitgaande facturen van de leverancier of dienstverrichter. In de praktijk heeft de uitreiker van de self-bill slechts keuze uit de volgende twee methodes: Ofwel wordt een specifiek nummer afgesproken met de leverancier; Ofwel wordt een specifieke nummerreeks per leverancier toegepast. Het is met andere woorden nog steeds niet toegelaten om één opeenvolgende nummerreeks te gebruiken voor het geheel van de leveranciers van de uitreiker van de self-bill. Enkele andere praktische btw-wijzigingen Op 1 januari 2014 zijn de volgende praktische btw-wijzigingen in werking getreden: De drempel om als bedrijfsmiddel te kwalificeren voor btw-doeleinden werd opgetrokken van 250 EUR naar EUR. Deze nieuwe drempel is van toepassing op aankopen waarvoor het belastbaar feit plaatsvindt vanaf 1 januari Bedrijven met een jaarlijkse omzet van minder dan EUR mogen voortaan op een kwartaalbasis btwaangiften indienen. Vroeger bedroeg deze drempel EUR. Voor bepaalde fraudegevoelige sectoren bedraagt deze drempel EUR (t.o.v EUR vroeger). Het is in elk geval verplicht om op maandelijkse basis btw-aangiftes in te dienen wanneer de onderneming op jaarlijkse basis voor meer dan EUR intracommunautaire leveringen verricht. Doorgaans stemt de periodiciteit van de btw-aangiftes overeen met de periodiciteit van de intracommunautaire opgaves. De intracommunautaire opgaves moeten echter verplicht op maandelijkse basis worden ingediend van zodra de onderneming voor meer dan EUR intracommunautaire leveringen heeft gerapporteerd tijdens een gegeven kwartaal. Met ingang van 1 januari 2014 komt een onderneming echter niet langer in aanmerking voor het regime van de kwartaal btwaangiftes indien het verplicht is om op maandbasis intracommunautaire opgaves in te dienen. Vrijgestelde intracommunautaire verwervingen van goederen moeten voortaan niet langer worden opgenomen in de btw-aangifte. De verhuur van blijvend geïnstalleerde werktuigen en machines is voortaan uitgesloten van de btw-vrijstelling voor onroerende verhuur. Als de btw-administratie documenten wil meenemen in het kader van een btw-controle, moet zij voortaan een proces-verbaal van retentie opstellen, i.p.v. simpelweg een ontvangstbewijs uit te reiken. Commercieel onderwijs is niet langer vrijgesteld van btw. Advocaten zijn niet langer vrijgesteld van btw, maar er geldt een overgangsregeling tot 14 februari VMB Tax Consultants 4

5 Let op voor de diensten vaste inrichting! In lijn met de recentste dubbelbelastingverdragen ( DBV ) die België heeft afgesloten en de richtlijnen van de OESO ter zake, werd recent het concept diensten vaste inrichting in de Belgische wetgeving ingevoerd. Een buitenlandse vennootschap met activiteiten in België kan in sommige omstandigheden worden verondersteld over een materiële vaste inrichting (vb. een kantoor) of een personele vaste inrichting (vb. een afhankelijke agent) te beschikken. De buitenlandse vennootschap is dan aan een tarief van 33,99% vennootschapsbelasting voor niet-inwoners onderworpen. Een buitenlandse vennootschap kan echter in België ook over een diensten vaste inrichting beschikken indien het diensten verstrekt in België d.m.v. één of meerdere natuurlijke personen die in België zijn gevestigd, voor een periode die 30 dagen overschrijdt binnen een tijdperk van 12 maanden (m.b.t. dezelfde of verwante projecten). Wanneer gelijkaardige diensten worden verstrekt door verbonden buitenlandse vennootschappen, moet de duur van die werkzaamheden in België worden opgeteld om te beoordelen of de tijdslimiet is overschreden. Deze antimisbruikbepaling is niet van toepassing indien de buitenlandse vennootschap bewijst dat het uitoefenen van gelijkaardige werkzaamheden door haarzelf en één of meer verbonden ondernemingen, gerechtvaardigd is op grond van andere motieven dan het vermijden dat die werkzaamheden een vaste inrichting zouden vormen. Een buitenlandse vennootschap die over een diensten vaste inrichting beschikt, is jaarlijks verplicht een aangifte in de belasting van nietinwoners/vennootschappen in te dienen voor de netto-inkomsten die toerekenbaar zijn aan deze vaste inrichting. Mogelijks moet de buitenlandse vennootschap zich ook als werkgever registreren in België en voldoen aan payroll formaliteiten. Vanzelfsprekend moet de bovenvermelde definitie van diensten vaste inrichting worden getoetst aan de toepasselijke verdragsregels, die primeren op de interne Belgische wetgeving. In ieder geval houdt een buitenlandse dienstverlener (vb. IT consultant, business consultant en dergelijke) best rekening met de bovenstaande uitbreiding van het begrip vaste inrichting. Omgekeerd, geldt de bovenstaande redenering ook voor Belgische dienstverleners die diensten verlenen in het buitenland. Nieuwe richtlijnen m.b.t. bedrijfswagens In 2012 heeft de Belgische regering een aantal substantiële wijzigingen doorgevoerd m.b.t. de forfaitaire waardering van het voordeel van alle aard ( VAA ) dat voortvloeit uit het persoonlijk gebruik van een bedrijfswagen. In een reactie op enkele Parlementaire Vragen heeft de Minister van Financiën nog enkele relevante richtlijnen bekendgemaakt die zeer handig zijn in dagdagelijkse praktijk. De Minister onderscheidt namelijk 2 situaties m.b.t. de eigen bijdrage van de werknemer in de brandstofkosten: Indien de werknemer of de bedrijfsleider een eigen bijdrage in de brandstofkosten levert, dan mag deze eigen bijdrage niet worden afgetrokken het belastbaar VAA dat onderworpen is aan de progressieve tarieven in de personenbelasting; Indien de werknemer of de bedrijfsleider daarentegen een bedrijfswagen met tankkaart ter beschikking krijgt en een eigen bijdrage levert voor het brandstofverbruik, dan kan de eigen bedrage wel in mindering worden gebracht van het belastbaar VAA. De Minister heeft ook toegelicht dat wanneer de eigen bijdrage hoger zou zijn dan het VAA, het saldo geenszins in mindering mag worden gebracht van de belastbare bezoldigingen. Bovendien mag het saldo evenmin worden overgedragen naar een volgend kalenderjaar. De exces bijdrage gaat bijgevolg permanent verloren voor fiscale doeleinden. De Minister bevestigt daarentegen wel dat de exces eigen bijdrage van een werknemer of een bedrijfsleider die over 2 verschillende bedrijfswagens heeft beschikt bij eenzelfde werkgever tijdens een specifiek kalenderjaar, in mindering kan worden gebracht van het VAA aangerekend voor het persoonlijk gebruik van de andere bedrijfswagen, verkregen van dezelfde werkgever. VMB Tax Consultants 5

6 Internationaal nieuws China Luxemburg OESO Spanje Nieuwe richtlijnen m.b.t. het gebruik van holdingvennootschappen Sinds 2008 is er 10% Chinese bronheffing van toepassing op passieve inkomsten (i.e. voornamelijk dividenden, interesten of royalty inkomsten) die worden uitgekeerd aan buitenlandse begunstigden. Bepaalde dubbelbelastingverdragen ( DBV ) gesloten door China (met bv. Singapore, Mauritius, Hong Kong en Ierland) staan echter een lagere bronheffing toe. Er wordt zelfs een 0% belasting voorzien voor de meerwaarden op de verkoop van aandelen van een Chinese Foreign Invested Enterprise ( FIE ) door een aandeelhouder die verblijft in één van deze verdragslanden. Een Chinese administratieve richtlijn stelt wel dat de buitenlandse vennootschap over voldoende substantie moet beschikken om het oneigenlijk gebruik van DBV te ontmoedigen. Verdere Chinese richtlijnen bevestigen dat beursgenoteerde vennootschappen, gevestigd in een goed DBV land, automatisch als een uiteindelijke gerechtigde van inkomsten van Chinese bron worden beschouwd. Invoering van notionele interestaftrek aangekondigd De Luxemburgse regering heeft aangekondigd dat een notionele interestaftrek zal worden ingevoerd. Meer details zouden spoedig moeten volgen. Er luiden bovendien geruchten dat de Luxemburgse notionele interestaftrek een alternatief wordt voor de huidige belastingregels m.b.t. hybride leningen. Deze laatste regels zijn momenteel het voorwerp van EU toezicht. Een boost voor transparantie en internationale fiscale samenwerking Liechtenstein en San Marino werden de 62e en 63e ondertekenaars van de Multilateral Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters. Een van de punten die werden besproken is de wereldwijde overgang van een bilaterale naar een multilaterale samenwerking tussen belastingadministraties en de transitie van het uitwisselen van informatie op verzoek naar automatische gegevensuitwisseling. De overeenkomst voorziet in een multilateraal kader voor zulke samenwerking en vult andere initiatieven aan. Andorra, Hongarije, Zwitserland, Chili en Monaco hebben recent een intentieverklaring ondertekend om de voornoemde multilaterale overeenkomst te ondertekenen. Nieuwe rapporteringsvereisten voor transacties die EUR 1 miljoen overschrijden Vanaf januari 2014 zijn er nieuwe rapporteringsvereisten van toepassing voor Spaanse vennootschappen die tegoeden aanhouden of transacties verrichten met buitenlandse vennootschappen die EUR 1 miljoen hebben overschreden tijdens boekjaar Deze transacties kunnen betrekking hebben op handelsvorderingen, aandelen, schuldinstrumenten, verhandelbare effecten, vastrentende effecten, leningen, kredietfaciliteiten, deposito s, rekening-couranten, grondbezit en eigendom, derivaten en andere daarmee verband houdende inkomsten. Indien de aangiften niet tijdig worden ingediend, dan loopt de betrokken vennootschap het risico onderworpen te worden aan sancties, die variëren tussen minimaal EUR en 100% van het betrokken bedrag. UK Overeenkomst ondertekend met de Caymaneilanden m.b.t. automatische uitwisseling van gegevens Op 5 november 2013 heeft de UK met de Caymaneilanden een overeenkomst m.b.t. automatische uitwisseling van gegevens gesloten. Voortaan wordt alle informatie m.b.t. UK belastingplichtigen met een rekening in de Caymaneilanden automatisch doorgegeven aan de UK belastingadministratie. US Zwitzerland Bilaterale safe harbours voor lage risico verdelers - Op 15 maart 2013 heeft de US belastingadministratie een openbare consultatie aangekondigd m.b.t. de ontwikkeling van een model-memorandum over bilaterale safe harbours m.b.t. de marktconforme vergoeding van standaard distributiefuncties. Dit initiatief maakt deel uit van de US Advance Pricing and Mutual Agreement Program ( APMA ). Zeer waarschijnlijk en conform de aanbevelingen van de OESO, zal de optie om een safe harbour te kiezen niet beschikbaar zijn voor grote belastingplichtigen. Strengere due diligence vereisten om het aanvaarden van onbelaste assets tegen te gaan - De Zwitserse banken en andere financiële tussenpersonen zullen mogelijks aan strengere due diligence ( DD ) vereisten moeten voldoen wanneer zij assets aanvaarden. Deze nieuwe vereisten zullen worden besproken bij het aangaan van nieuwe overeenkomsten m.b.t. automatische informatie-uitwisseling tussen Zwitserland en haar belangrijke partner-landen. De strengere DD vereisten vloeien voort uit de financiële marktstrategie van de Swiss Federal Council, die ernaar streeft een tax compliant financieel centrum te zijn. Zij vullen de bestaande DD vereisten m.b.t. de antiwitwaswetgeving aan. VMB Tax Consultants 6

7 Aankomende VMB evenementen Seminarie: Wat is er nieuw en relevant voor u op fiscaal vlak sedert 1 januari 2014? Sedert 1 januari 2014 is het Belgische fiscale landschap alweer gewijzigd op een aantal vlakken. VMB Tax Consultants fietst u graag door een relevant aantal fiscale nieuwigheden. Wij zullen dat doen op pragmatische wijze zodoende dat u weet wat relevant is voor u (en wat niet) en welke prioritaire stappen u moet nemen. Wij zullen o.m. de volgende topics aansnijden: De wederinvoering van een 4% gewone investeringsaftrek ; Hoe wil de overheid op fiscaal vlak de economie aanzwengelen? Een stand van zaken van de wetgeving inzake notionele interestaftrek (vooral gelet op de recente EU veroordeling van België ter zake) Meldingsplicht van (laagbelaste) buitenlandse juridische structuren ; Vrijstelling onroerende voorheffing voor nieuwe investeringen in materieel en outillage in Vlaanderen ; Enz. Brussel Datum Plaats 25 maart 2014, 14u-16u Salons Waerboom Jozef Mertensstraat Groot-Bijgaarden VMB kantoren 1780 Brussel Koning Albert I laan (0) Antwerpen Entrepotkaai (0) Mol Nieuwstraat (0) Hasselt Kempische Steenweg 301, bus (0) Overpelt Leopoldlaan (0) De inhoud van deze publicatie is niet bedoeld als advies m.b.t. een specifieke casus. Indien u van plan bent om bepaalde acties te ondernemen op basis van de inhoud van deze publicatie, gelieve dan contact met uw VMB contactpersoon op te nemen voor gepast professioneel advies of met Kurt De Haen of Wouter Brackx VMB Tax Consultants 7

De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen?

De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen? De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen? Op 30 juli 2013 werd de wet houdende diverse bepalingen omtrent de nieuwe fiscale maatregelen in het kader van de begrotingscontrole

Nadere informatie

Spotlights - juni 2014

Spotlights - juni 2014 Spotlights - juni 2014 De fairness tax, eindelijk (wat) verduidelijking Met ingang van aanslagjaar 2014 zijn de zogenaamde "grote" vennootschappen onderworpen aan een nieuwe belasting, de "fairness tax".

Nadere informatie

I. INLEIDING. http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i...

I. INLEIDING. http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i... Page 1 of 12 Home > Circulaire AAFisc Nr. 13/2014 (nr. Ci.RH.421/630.788) dd. 03.04.2014 Algemene Administratie van de Fiscaliteit - Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst VENB Vennootschapsbelasting/Belasting

Nadere informatie

PERSNOTA. Het fiscaal resultaat zal worden vastgesteld op basis van een percentage (0,55%) op de omzet die werd behaald uit de diamanthandel.

PERSNOTA. Het fiscaal resultaat zal worden vastgesteld op basis van een percentage (0,55%) op de omzet die werd behaald uit de diamanthandel. Kabinet Minister van Financiën PERSNOTA Onderwerp Fiscale maatregelen Programmawet Datum Ministerraad 21.05.2015 Bankentaks Onze samenleving heeft de voorbije jaren heel wat inspanningen gedaan om de financiële

Nadere informatie

Algemene verhoging van het tarief van de roerende voorheffing tot 27% - Kunnen winsten nog voordelig worden uitgekeerd?

Algemene verhoging van het tarief van de roerende voorheffing tot 27% - Kunnen winsten nog voordelig worden uitgekeerd? Algemene verhoging van het tarief van de roerende voorheffing tot 27% - Kunnen winsten nog voordelig worden uitgekeerd? Mr. Image Pieterjan not found or type Smeyers unknown Mr. Pieterjan Smeyers Advocaat

Nadere informatie

Tax shelter voor startende ondernemingen

Tax shelter voor startende ondernemingen Newsflash Tax shelter voor startende ondernemingen Via de tax shelter wil de Federale overheid natuurlijke personen fiscaal aanmoedigen om risicokapitaal te verschaffen aan startende ondernemingen binnen

Nadere informatie

Fairness Tax lijst van nog hangende problemen

Fairness Tax lijst van nog hangende problemen Fairness Tax lijst van nog hangende problemen De problemen die rijzen door de wet van 30 juli 2013 kunnen in 4 categorieën worden gerangschikt: - gewenste bevestigingen - gewenste verduidelijkingen - gewenste

Nadere informatie

Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen

Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen 7 september 2015 Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen Deze checklist heeft betrekking op rechtstreekse investeringen in een Startersvennootschap.

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2009-10 Nieuwe BTW-regels vanaf 01/01/2010 : wijziging inzake de plaats van diensten

Nieuwsbrief 2009-10 Nieuwe BTW-regels vanaf 01/01/2010 : wijziging inzake de plaats van diensten Nieuwsbrief 2009-10 Nieuwe BTW-regels vanaf 01/01/2010 : wijziging inzake de plaats van diensten 1. Principe Vanaf 1 januari 2010 wijzigen de regels inzake plaatsbepaling bij grensoverschrijdende diensten

Nadere informatie

Instelling. VP Accountants en Belastingsconsulenten. Onderwerp. Tweede taxshift in de maak: fiscale revolutie

Instelling. VP Accountants en Belastingsconsulenten. Onderwerp. Tweede taxshift in de maak: fiscale revolutie Instelling VP Accountants en Belastingsconsulenten Onderwerp Tweede taxshift in de maak: fiscale revolutie Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten van intellectuele

Nadere informatie

Beslissing ET 123563 van 19 december 2012 Nieuwe regels inzake opeisbaarheid van btw Overgangsbepalingen

Beslissing ET 123563 van 19 december 2012 Nieuwe regels inzake opeisbaarheid van btw Overgangsbepalingen Beslissing ET 123563 van 19 december 2012 Nieuwe regels inzake opeisbaarheid van btw Overgangsbepalingen De uitreiking van de factuur, vooraleer het belastbaar feit zich heeft voorgedaan, is geen oorzaak

Nadere informatie

Beleggen binnen of buiten de vennootschap!

Beleggen binnen of buiten de vennootschap! Beleggen binnen of buiten de vennootschap! Iven De Hoon BELEGGEN BINNEN OF BUITEN DE VENNOOTSCHAP 1. Beïnvloedt een belegging de vennootschapsbelasting?... 3 2. Beïnvloedt een belegging de notionele intrestaftrek?...

Nadere informatie

Memo inzake liquidatiereserve

Memo inzake liquidatiereserve Memo inzake liquidatiereserve 1. Algemeen De verhoogde roerende voorheffing van 25 % op liquidatieboni kan vermeden worden in KMO s: de tijdelijke vastklikregeling voor reserves (omzetting in kapitaal

Nadere informatie

24/11/2017 Het zomerakkoord: Wat nog te doen in 2017?

24/11/2017 Het zomerakkoord: Wat nog te doen in 2017? 24/11/2017 Het zomerakkoord: Wat nog te doen in 2017? De krijtlijnen van het zomerakkoord worden steeds duidelijker. Aangezien de meeste maatregelen ingaan vanaf 2018, rijst de vraag of er bepaalde zaken

Nadere informatie

Meerwaarden op aandelen: Vindt u uw weg in de praktijk?

Meerwaarden op aandelen: Vindt u uw weg in de praktijk? Meerwaarden op aandelen: Vindt u uw weg in de praktijk? De programmawet van 27 december 2012 heeft een nieuwe belasting op meerwaarden op aandelen ingevoerd. Meer dan één jaar na de inwerkingtreding, blijven

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN De boekhoudkundige verwerking met betrekking tot de toepassing van de overgangsregeling zoals vermeld in artikel 537 WIB 92 Ontwerpadvies van X november 2013 I. Inleiding

Nadere informatie

Het model van het aangifteformulier voor aanslagjaar 2014 is verschenen in het Belgisch Staatsblad dd. 02.05.2014.

Het model van het aangifteformulier voor aanslagjaar 2014 is verschenen in het Belgisch Staatsblad dd. 02.05.2014. Nieuwigheden in de aangifte aanslagjaar 2014 in de belasting van niet-inwoners Buitenlandse vennootschappen, verenigingen, instellingen of lichamen die een onderneming exploiteren of zich met verrichtingen

Nadere informatie

Principe. Daarom heeft de wetgever 2 belangrijke beperkingen ingevoerd. Beperking 1: maximumstand rekening-courant

Principe. Daarom heeft de wetgever 2 belangrijke beperkingen ingevoerd. Beperking 1: maximumstand rekening-courant Welke interest mag u nu betalen op uw rekening-courant? Welke interest mag u nu betalen op uw rekening-courant?... Principe... Beperking 1: maximumstand rekening-courant... Een voorbeeld verduidelijkt

Nadere informatie

De roerende voorheffing op dividenden werd reeds opgetrokken van 15 % naar 25%.

De roerende voorheffing op dividenden werd reeds opgetrokken van 15 % naar 25%. De roerende voorheffing op dividenden werd reeds opgetrokken van 15 % naar 25%. Vanaf 1 juli 2013 is nu ook de nieuwe wet inzake verhoging van roerende voorheffing op liquidatieboni van toepassing. Concreet

Nadere informatie

Hogere forfaitaire aftrek van beroepskosten en beperking automatische indexering fiscale uitgaven

Hogere forfaitaire aftrek van beroepskosten en beperking automatische indexering fiscale uitgaven Het federale regeerakkoord heeft heel wat fiscale gevolgen. In de personenbelasting wil de regering een verschuiving van de belasting op arbeid naar andere belastingen. In de vennootschapsbelasting wordt

Nadere informatie

De holding. vdvaccountants.be

De holding. vdvaccountants.be 2. De oprichting van een holding. De holding werd in het verleden al onder vuur genomen. Daar waar het vroeger makkelijker was om voor een holding te kiezen, is dit nu het geval niet meer. De vraag is

Nadere informatie

Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen

Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen 15 februari 2017 Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen Deze checklist heeft betrekking op rechtstreekse investeringen in een Startersvennootschap

Nadere informatie

De Tax Shelter voor het investeren in startersvennootschappen. Bewijsregeling thans gepubliceerd.

De Tax Shelter voor het investeren in startersvennootschappen. Bewijsregeling thans gepubliceerd. De Tax Shelter voor het investeren in startersvennootschappen. Bewijsregeling thans gepubliceerd. In het Belgische staatsblad van 12 april 2016 werd het Koninklijk Besluit ( 1 ) gepubliceerd dat de formaliteiten

Nadere informatie

Aftrek voor risicokapitaal

Aftrek voor risicokapitaal Opgave 275C 1/2 Benaming :............... Ondernemingsnummer :... Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen Aftrek voor risicokapitaal AANSLAGJAAR

Nadere informatie

Wijziging definitie kleine en microvennootschappen: invloed op de vrijstelling van doorstorting voor startende ondernemingen en IPA-korting

Wijziging definitie kleine en microvennootschappen: invloed op de vrijstelling van doorstorting voor startende ondernemingen en IPA-korting Wijziging definitie kleine en microvennootschappen: invloed op de vrijstelling van doorstorting voor startende ondernemingen en IPA-korting Mr. Bart Robyns Legal Consultant bart.robyns@groups.be Bepaalde

Nadere informatie

Aanpassingen aangebracht door de Programmawet van 25 december 2016

Aanpassingen aangebracht door de Programmawet van 25 december 2016 RSM InterTax Tax Insights februari 2017 Fiscale nieuwigheden Aanpassingen aangebracht door de Programmawet van 25 december 2016 Brandstofkosten: Indien een vennootschap een bedrijfswagen ter beschikking

Nadere informatie

ENKELE MOGELIJKHEDEN OM NOG TE GENIETEN VAN VERLAAGDE ROERENDE VOORHEFFING

ENKELE MOGELIJKHEDEN OM NOG TE GENIETEN VAN VERLAAGDE ROERENDE VOORHEFFING Editie 19 september 2013. ENKELE MOGELIJKHEDEN OM NOG TE GENIETEN VAN VERLAAGDE ROERENDE VOORHEFFING Inleiding Dividenden worden sinds 01.01.2012 uitgekeerd aan 25% roerende voorheffing. Ook het tarief

Nadere informatie

NEDERBELGENMAIL DECEMBER 2017

NEDERBELGENMAIL DECEMBER 2017 In deze Nederbelgenmail brengen wij u op de hoogte van wat het ondernemen in Nederland voor Belgische inwoners aantrekkelijk maakt, kapitaalvermindering en DBI aftrek. De inhoud van deze mail is louter

Nadere informatie

Opgelet: opvolging voorafbetalingen vennootschapsbelasting wordt terug belangrijk!!!

Opgelet: opvolging voorafbetalingen vennootschapsbelasting wordt terug belangrijk!!! Opgelet: opvolging voorafbetalingen vennootschapsbelasting wordt terug belangrijk!!! Vanaf Aj 2018 (inkomsten 2017) werd de notionele intrestaftrek aanzienlijk verminderd (0,737%) voor de KMO en het tarief

Nadere informatie

HERVORMING VENNOOTSCHAPSBELASTING EN SPAARDERSFISCALITEIT. Versie

HERVORMING VENNOOTSCHAPSBELASTING EN SPAARDERSFISCALITEIT. Versie HERVORMING VENNOOTSCHAPSBELASTING EN SPAARDERSFISCALITEIT Versie 27-07-2017 HERVORMING VENNOOTSCHAPSBELASTING Hervormingen in 2018 (*) Algemene tariefdaling van 33,99% naar 29,435% (incl. crisisbelasting)

Nadere informatie

Notionele intrestaftrek

Notionele intrestaftrek Notionele intrestaftrek Vanaf aanslagjaar 2007 geeft de regering een nieuw fiscaal geschenk aan alle vennootschappen, namelijk de notionele intrestaftrek. Praktisch zal er een percentage op het eigen vermogen

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/17 - De boekhoudkundige verwerking met betrekking tot de toepassing van de overgangsregeling zoals vermeld in artikel 537 WIB 92 Advies van 27 november

Nadere informatie

Optimaal gebruik van de managementvennootschap Inhoud

Optimaal gebruik van de managementvennootschap Inhoud Optimaal gebruik van de managementvennootschap Inhoud 1. Vergelijking eenmanszaak en vennootschap... 2 1.1 Tarieven personenbelasting... 2 1.2 Tarieven vennootschapsbelasting... 2 1.3 Sociale bijdrage...

Nadere informatie

Vanaf 1 januari 2010 worden de basisregels inzake het bepalen van de plaats van een dienst grondig veranderd in het Btw-Wetboek 1.

Vanaf 1 januari 2010 worden de basisregels inzake het bepalen van de plaats van een dienst grondig veranderd in het Btw-Wetboek 1. Belasting over de toegevoegde waarde Wijzigingen betreffende de plaats van diensten en samenhangende verplichtingen vanaf 1 januari 2010 Belastingplichtige die enkel vrijgestelde handelingen verricht waarvoor

Nadere informatie

Aanslagjaar 2015 - Inkomsten 2014

Aanslagjaar 2015 - Inkomsten 2014 EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN NOTIONELE INTERESTAFTREK: uniek en innoverend belastingvoordeel in België Aanslagjaar 2015 - Inkomsten 2014 www.business.belgium.be 2 Inhoud 4 Waarover

Nadere informatie

Uw bankier en verzekeraar. Notionele interestaftrek De fiscale beloning voor risicokapitaal

Uw bankier en verzekeraar. Notionele interestaftrek De fiscale beloning voor risicokapitaal Uw bankier en verzekeraar Notionele interestaftrek De fiscale beloning voor risicokapitaal Inhoud 1. Notionele interestaftrek: stimulerende maatregel voor ondernemerschap 3 2. Hoe werkt het? 4 3. Voorbeelden

Nadere informatie

Keuzemogelijkheid tussen de notionele interestaftrek en de investeringsreserve Bespreking aan de hand van een voorbeeld

Keuzemogelijkheid tussen de notionele interestaftrek en de investeringsreserve Bespreking aan de hand van een voorbeeld Keuzemogelijkheid tussen de notionele interestaftrek en de investeringsreserve Bespreking aan de hand van een voorbeeld Inleiding Investeringsreserve We kennen de investeringsreserve die een vennootschap

Nadere informatie

SPECIMEN. Bankinformatie. Contactpersoon. AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2016 (Inkomsten van het jaar 2015) BIJKOMENDE INFORMATIE

SPECIMEN. Bankinformatie. Contactpersoon. AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2016 (Inkomsten van het jaar 2015) BIJKOMENDE INFORMATIE Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de Fiscaliteit Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2016 (Inkomsten van het jaar 2015) De aangifte moet,

Nadere informatie

Doorkijkbelasting: mogelijk een nieuw begrip in de Belgische fiscaliteit

Doorkijkbelasting: mogelijk een nieuw begrip in de Belgische fiscaliteit Doorkijkbelasting: mogelijk een nieuw begrip in de Belgische fiscaliteit Fiscale Wenken nr. 2014/08 Het is gekend dat de fiscus de laatste jaren transparantie wenst te krijgen in het buitenlands financieel

Nadere informatie

HANDLEIDING START-UP PLAN

HANDLEIDING START-UP PLAN HANDLEIDING START-UP PLAN HANDLEIDING START-UP PLAN Dit document geeft informatie aan ondernemers, investeerders en burgers die interesse hebben voor het Start-up Plan. Deze handleiding moet samen met

Nadere informatie

Michel I: bondig overzicht van de programmawet van 19 december 2014

Michel I: bondig overzicht van de programmawet van 19 december 2014 Michel I: bondig overzicht van de programmawet van 19 december 2014 De eerste fiscale en sociale begrotingsmaatrgelen uit het federale regeringsakkoord zijn vervat in de programmawet van 19 december 2014

Nadere informatie

Tenslotte dient de werkgever het validatieboek in te vullen. Dit kan elektronisch gebeuren.

Tenslotte dient de werkgever het validatieboek in te vullen. Dit kan elektronisch gebeuren. Kmo-kalender - december 2013 Samengesteld door de studiedienst van Deloitte Fiduciaire Kmo-kalender. Week Datum 1 Administratieve verplichting 2 Bestemming 49 02.12.2013 Tijdelijke werkloosheid Overhandiging

Nadere informatie

2. Wat is het fiscale voordeel?

2. Wat is het fiscale voordeel? 2. Wat is het fiscale voordeel? 2.1. verlaagd tarief behouden Bij twee van de voorwaarden om recht te hebben op het verlaagd tarief, is het kapitaal van belang. Het bedrag van het kapitaal kan van belang

Nadere informatie

Modelvragen examen Venn. B.; R.P.B.; B.N.I.; B.T.W. Meerkeuzevragen

Modelvragen examen Venn. B.; R.P.B.; B.N.I.; B.T.W. Meerkeuzevragen Modelvragen examen Venn. B.; R.P.B.; B.N.I.; B.T.W. Meerkeuzevragen 1 Vraag 1 Reeds sedert 2000 houdt een in de USA gevestigde moedervennootschap ( Usco ) alle aandelen aan in een in België gevestigde

Nadere informatie

Het anti-belastingontwijkingspakket van de Europese Commissie bestaat uit:

Het anti-belastingontwijkingspakket van de Europese Commissie bestaat uit: De nieuwe Europese Anti-Belastingontwijking richtlijn Op 17 juni 2016 werd de nieuwe Europese richtlijn, die belastingontwijking door multinationals moet helpen bestrijden, gestemd door de Europese ministers

Nadere informatie

Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting

Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting Voordelen alle aard Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting 1. Kosteloze terbeschikkingstelling woonst KI 745 EUR geïndexeerd KI

Nadere informatie

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015 Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015 Het model van het aangifteformulier voor aj. 2015 is verschenen in het Belgisch Staatsblad

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Moore Stephens Informatief 148 www.moorestephens.be Onderwerp Welke interest mag u nu betalen op uw rekening-courant? Datum 24 september 2014 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document

Nadere informatie

Kleine onderneming: een omzet van maximum EUR (vanaf 1 april 2014)

Kleine onderneming: een omzet van maximum EUR (vanaf 1 april 2014) Kleine onderneming en btw: drempel wordt verhoogd tot 15.000 EUR Kleine btw-plichtigen die een economische activiteit uitoefenen, kunnen als zij dat willen, vallen onder het bijzondere btw-stelsel van

Nadere informatie

Basisrentevoet voor belastingvermeerdering bij geen of onvoldoende voorafbetalingen

Basisrentevoet voor belastingvermeerdering bij geen of onvoldoende voorafbetalingen Newsflash Basisrentevoet voor belastingvermeerdering bij geen of onvoldoende voorafbetalingen Alle belastingplichtigen die winsten of baten behalen, moeten voorafbetalingen doen. Bij geen of ontoereikende

Nadere informatie

Stopzettingsmeerwaarde daalt naar 10% vanaf 60 jaar en geldt ook voor voorraden en handelsvorderingen

Stopzettingsmeerwaarde daalt naar 10% vanaf 60 jaar en geldt ook voor voorraden en handelsvorderingen PB éénmanszaken Aanslagjaar 2019 Stopzettingsmeerwaarde Stopzettingsmeerwaarde daalt naar 10% vanaf 60 jaar en geldt ook voor voorraden en handelsvorderingen Niet voor overstap naar vennootschap, huidige

Nadere informatie

HANDLEIDING START-UP PLAN

HANDLEIDING START-UP PLAN HANDLEIDING START-UP PLAN HANDLEIDING START-UP PLAN Dit document geeft informatie aan ondernemers, investeerders en burgers die interesse hebben voor het Start-up Plan. Deze handleiding moet samen met

Nadere informatie

Ondernemingsgegevens. Identificatiegegevens van de onderneming. Inlichtingen omtrent de betreffende boekjaren. Naam. Ondernemingsnummer en rechtsvorm

Ondernemingsgegevens. Identificatiegegevens van de onderneming. Inlichtingen omtrent de betreffende boekjaren. Naam. Ondernemingsnummer en rechtsvorm Ondernemingsgegevens Identificatiegegevens van de onderneming Naam Dossier Wettelijke benaming Megaworks.sof12v Megaworks Ondernemingsnummer en rechtsvorm Ondernemingsnummer Rechtsvorm Bedrijfssector Naamloze

Nadere informatie

Home > FAQ Tax shelter voor startende ondernemingen (vennootschappen) - Versie van toepassing op aandelen u...

Home > FAQ Tax shelter voor startende ondernemingen (vennootschappen) - Versie van toepassing op aandelen u... Page 1 of 10 Home > FAQ Tax shelter voor startende ondernemingen (vennootschappen) - Versie van toepassing op aandelen u... Algemene Administratie van de Fiscaliteit Operationele Expertise en Ondersteuning

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Moore Stephens Verschelden www.moorestephens.be Onderwerp De investeringsreserve: terug van nooit weggeweest Datum 11 mei 2012 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen

Nadere informatie

o jaaromzet: 7.300.000 excl. btw; o balanstotaal: 3.650.000; o gemiddeld personeelsbestand: 50.

o jaaromzet: 7.300.000 excl. btw; o balanstotaal: 3.650.000; o gemiddeld personeelsbestand: 50. Toch nog dividend uitkeren aan 15 procent? Is dat nog mogelijk? Inhoud De regering wil kapitaalverhogingen bij, en de oprichting van, kmo's aanmoedigen door een verlaagd tarief in de roerende voorheffing

Nadere informatie

1ste wijziging : BTW aangifte Uitbreiding van vak 00 : Verkopen + vak 44 + vak 88

1ste wijziging : BTW aangifte Uitbreiding van vak 00 : Verkopen + vak 44 + vak 88 Wijzigingen BTW aangifte vanaf jan 2010 Inleiding: Wat wijzigt er? Vanaf 01/01/2010 worden nieuwe BTW-regels van kracht (BTW aangifte, intracom listing en BTW klanten listing). Deze moeten worden gevolgd

Nadere informatie

KMO-DEFINITIE. Richtlijn 2013/34/EU

KMO-DEFINITIE. Richtlijn 2013/34/EU Richtlijn 2013/34/EU Chronologie tot op heden : 26/06/2013 : EUR Richtlijn 19/06/2015 : De ministerraad keurde een voorontwerp van wet en KB goed 10/11/2015 : wetsontwerp : Bron : parlementaire stukken

Nadere informatie

VASTGOED EN VENNOOTSCHAP AANKOOP VAN VASTGOED DOOR DE VENNOOTSCHAP

VASTGOED EN VENNOOTSCHAP AANKOOP VAN VASTGOED DOOR DE VENNOOTSCHAP VASTGOED EN VENNOOTSCHAP AANKOOP VAN VASTGOED DOOR DE VENNOOTSCHAP Iven De Hoon VASTGOED EN VENNOOTSCHAP 2 INLEIDING 2 DE AANKOOP DOOR DE VENNOOTSCHAP 3 VOOR- EN NADELEN VAN EEN ONROEREND GOED IN EEN VENNOOTSCHAP

Nadere informatie

Met deze beknopte samenvatting proberen wij enkele van de grootste verschillen en essentieelste kenmerken van beide landen weer te geven.

Met deze beknopte samenvatting proberen wij enkele van de grootste verschillen en essentieelste kenmerken van beide landen weer te geven. BELGIË NEDERLAND EEN WERELD VAN VERSCHIL Ondanks het feit dat België en Nederland buren zijn, nagenoeg dezelfde taal wordt gesproken en ze economisch zeer sterk verbonden zijn is er op boekhoudkundig,

Nadere informatie

SPECIMEN. Bankinformatie. Contactpersoon. AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2015 (Inkomsten van het jaar 2014) BIJKOMENDE INFORMATIE

SPECIMEN. Bankinformatie. Contactpersoon. AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2015 (Inkomsten van het jaar 2014) BIJKOMENDE INFORMATIE Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2015 (Inkomsten van het jaar 2014) De aangifte moet,

Nadere informatie

Afz. Boekjaar van...tot...

Afz. Boekjaar van...tot... Bijlage bij het koninklijk besluit van Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING AANSLAGJAAR 2014 (Boekjaren

Nadere informatie

Afz. Boekjaar van...tot... a b. a b 279 dd... bijlage.../ E dd... bijlage.../... 5 A/G... A/G... G...

Afz. Boekjaar van...tot... a b. a b 279 dd... bijlage.../ E dd... bijlage.../... 5 A/G... A/G... G... V Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING AANSLAGJAAR 2012 (Boekjaren op 31 december 2011 of in 2012 vóór

Nadere informatie

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier vennootschapsbelasting inclusief de fiscale bijlagen voor het aanslagjaar 2016.

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier vennootschapsbelasting inclusief de fiscale bijlagen voor het aanslagjaar 2016. Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier vennootschapsbelasting inclusief de fiscale bijlagen voor het aanslagjaar 2016. Het model van het aangifteformulier voor het aj. 2016

Nadere informatie

FAQ : liquidatiebonus

FAQ : liquidatiebonus FAQ : liquidatiebonus 1. Met ingang van 1 oktober 2014 gaan de roerende voorheffing (RV) en het tarief van de personenbelasting op liquidatieboni omhoog van 10 naar 25 %. 2. In het kader van een overgangsmaatregel

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling BDO News www.bdo.be Onderwerp Taxshift : Wat verandert er vanaf (aanslagjaar) 2016? Datum 30 december 2015 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten

Nadere informatie

Uitbreiding toepassingsgebied belastingneutrale zetelverplaatsing & andere fiscale bepalingen aangenomen in Parlement

Uitbreiding toepassingsgebied belastingneutrale zetelverplaatsing & andere fiscale bepalingen aangenomen in Parlement Uitbreiding toepassingsgebied belastingneutrale zetelverplaatsing & andere fiscale bepalingen aangenomen in Parlement Na de Kamer van volksvertegenwoordigers heeft gisteren ook de Senaat diverse fiscale

Nadere informatie

De implementatie van het geregistreerd kassasysteem: definitieve regeling toegelicht in recente beslissing

De implementatie van het geregistreerd kassasysteem: definitieve regeling toegelicht in recente beslissing De implementatie van het geregistreerd kassasysteem: definitieve regeling toegelicht in recente beslissing Fiscale Wenken nr. 2014/10 Met ingang van 1 januari 2010 werd het tarief van de btw voor restaurant-

Nadere informatie

Die reserves kan men al dan niet uitkeren (= dividenduitkering) tegen een gunstig tarief (zie tabel hieronder).

Die reserves kan men al dan niet uitkeren (= dividenduitkering) tegen een gunstig tarief (zie tabel hieronder). Beste Vanaf aanslagjaar 2015 (vanaf boekjaar per kalenderjaar 31/12/2014) kunnen liquidatiereserves in de vennootschap worden aangelegd tijdens de resultaatbestemming. Dit betekent dat een kleine vennootschap

Nadere informatie

1. Hoe ontstaat een groep van vennootschappen?... 3

1. Hoe ontstaat een groep van vennootschappen?... 3 Inhoudstafel Voorwoord.................................................... 1 1. Hoe ontstaat een groep van vennootschappen?....... 3 1.1. Geografische en culturele grenzen van de bedrijfswereld vervagen...

Nadere informatie

De wijzigingen aan de regelgeving

De wijzigingen aan de regelgeving aangeboden door www.boekhouder.be De bijzondere aanslag van 309% wordt versoepeld De wetgever heeft zeer recent een wetswijziging gepubliceerd die voorziet in een versoepeling van de bijzondere aanslag

Nadere informatie

Wetsvoorstel tot versterking van de doorkijkbelasting.

Wetsvoorstel tot versterking van de doorkijkbelasting. Wetsvoorstel tot versterking van de doorkijkbelasting. TOELICHTING De kaaimantaks is een doorkijkbelasting in de personen- en de rechtspersonenbelasting waarbij inkomsten ontvangen door een juridische

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Taxforius Imposto Advocaten www.taxforius.be Onderwerp Fairness tax: een (tijdelijk) doekje voor het bloeden? Datum 21 februari 2014 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen

Nadere informatie

Advocaat Ferenc Ballegeer

Advocaat Ferenc Ballegeer November 2012 - Nieuwsbrief nr. 2 Advocaat Ferenc Ballegeer Vermogensplanning fiscaal recht Beste Lezer, Dit is het tweede nummer van mijn nieuwsbrief, gewijd aan de nieuwe belastingmaatregelen die de

Nadere informatie

Blok 11. IS 2: dubbele belasting en de Spaanse holding (ETVE). Deelnemingen, deelnemingsvrijstelling of voorkoming van dubbele belasting.

Blok 11. IS 2: dubbele belasting en de Spaanse holding (ETVE). Deelnemingen, deelnemingsvrijstelling of voorkoming van dubbele belasting. Blok 11. IS 2: dubbele belasting en de Spaanse holding (ETVE). Deelnemingen, deelnemingsvrijstelling of voorkoming van dubbele belasting. 1. Algemeen systeem. De wet voorziet in diverse gedetailleerde

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Moore Stephens Verschelden www.moorestephens.be Onderwerp De incorporatie van reeds belaste reserves in kapitaal: interessant voor u? Datum 16 juli 2013 Copyright and disclaimer De inhoud van

Nadere informatie

Tenslotte dient de werkgever het validatieboek in te vullen. Dit kan elektronisch gebeuren.

Tenslotte dient de werkgever het validatieboek in te vullen. Dit kan elektronisch gebeuren. Kmo-kalender - december 2016 Samengesteld door de studiedienst van Deloitte Fiduciaire Kmo-kalender. Week Datum 1 Administratieve verplichting 2 Bestemming 49 01.12.2016 Tijdelijke werkloosheid Overhandiging

Nadere informatie

FAQ - TAX REFORM. 1. Hoe weet men of de drempel van de 20.020 aan roerende inkomsten overschreden wordt?

FAQ - TAX REFORM. 1. Hoe weet men of de drempel van de 20.020 aan roerende inkomsten overschreden wordt? FAQ - TAX REFORM 1. Hoe weet men of de drempel van de 20.020 aan roerende inkomsten overschreden wordt? Hiervoor moet men in twee stappen te werk gaan. In eerste instantie moeten de intresten op «staatsbons

Nadere informatie

VERTALING. Artikel 2 van de Overeenkomst wordt opgeheven en vervangen door het volgende :

VERTALING. Artikel 2 van de Overeenkomst wordt opgeheven en vervangen door het volgende : VERTALING Aanvullende Overeenkomst tot wijziging van de Overeenkomst en tot opheffing van het Protocol tussen het Koninkrijk België en de Republiek Korea tot het vermijden van dubbele belasting en tot

Nadere informatie

Inhoudstafel. Vo o r wo o r d... 1

Inhoudstafel. Vo o r wo o r d... 1 Vo o r wo o r d................................................................................ 1 Deel 1 Bezoldiging Ho o f d s t u k 1: Be g r i p... 4 Wat wordt er bedoeld met bezoldiging?... 4 Hoe neemt

Nadere informatie

Page 1 of 6 Home > FAQ Deeleconomie Algemene Administratie van de Fiscaliteit - Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst PB Personenbelasting FAQ - Deeleconomie ALGEMEEN 1. Wat is deeleconomie? 2.

Nadere informatie

Vanaf 1 januari 2010 worden de basisregels inzake het bepalen van de plaats van een dienst grondig veranderd in het Btw-Wetboek 1.

Vanaf 1 januari 2010 worden de basisregels inzake het bepalen van de plaats van een dienst grondig veranderd in het Btw-Wetboek 1. Belasting over de toegevoegde waarde Wijzigingen betreffende de plaats van diensten en samenhangende verplichtingen vanaf 1 januari 2010 Niet-belastingplichtige rechtspersonen met een btw-identificatienummer

Nadere informatie

Het wel en wee van de vzw Deel 4 De vzw en de fiscus

Het wel en wee van de vzw Deel 4 De vzw en de fiscus Het wel en wee van de vzw Deel 4 De vzw en de fiscus William Wils, accountant De vzw en de fiscus Rechtspersonenbelasting Belasting over de toegevoegde waarde Schenkingsrechten Registratierechten Rechtspersonenbelasting

Nadere informatie

Incorporatie van reserves aan 10% Vers KMO kapitaal. 14 november 2013

Incorporatie van reserves aan 10% Vers KMO kapitaal. 14 november 2013 Incorporatie van reserves aan 10% Vers KMO kapitaal 14 november 2013 Programmawet 28 juni 2013 (BS 01/07/2013) 2 (c) 2013 Baker Tilly Belgium Verhoging RV op liquidatiebonus RV op liquidatieboni van 10%

Nadere informatie

PATRIMONIALE ACTUALITEIT

PATRIMONIALE ACTUALITEIT PATRIMONIALE ACTUALITEIT Moet u uw interesten en dividenden aangeven of niet? Enkele tips. Laurence Mertens estate planner Om uw verplichtingen te kennen op het vlak van de aangifte van uw interesten en

Nadere informatie

Fiscale en andere nieuwtjes.

Fiscale en andere nieuwtjes. Fiscale en andere nieuwtjes. Fiscus int boete via loon, huur of bankrekening. Vanaf 1 februari 2017 zal de fiscus de openstaande boetes innen door een betere opvolging via een computer die systematisch

Nadere informatie

Ontbinding en vereffening

Ontbinding en vereffening Ontbinding en vereffening Art. 208-214 Situering TITEL III : VENNOOTSCHAPSBELASTING Art. 179-219bis HOOFDSTUK I : AAN DE BELASTING ONDERWORPEN VENNOOTSCHAPPEN Art. 179-182 HOOFDSTUK II : GRONDSLAG VAN

Nadere informatie

Accounting & Gevalstudies. Patrick Huybrechts

Accounting & Gevalstudies. Patrick Huybrechts Accounting & Gevalstudies Patrick Huybrechts 1 Accounting & Gevalstudies Patrick Huybrechts Accountant Belastingconsulent FideAcc Accountants www.fideacc.be 2 3 Het is onmogelijk op een correcte manier

Nadere informatie

Tax newsletter. Inhoud. Personenbelasting. Vennootschapsbelasting BTW. VMB Tax Services 7 januari 2016 1

Tax newsletter. Inhoud. Personenbelasting. Vennootschapsbelasting BTW. VMB Tax Services 7 januari 2016 1 Tax newsletter Inhoud Personenbelasting Tax shelter belastingvermindering voor belegging in aandelen van een start-up Belastingvermindering bij het verstrekken van crowdfunding lening aan start-up Geen

Nadere informatie

MEERWAARDE OP AANDELEN. Mr. Jan Tuerlinckx Tuerlinckx Fiscale Advocaten

MEERWAARDE OP AANDELEN. Mr. Jan Tuerlinckx Tuerlinckx Fiscale Advocaten MEERWAARDE OP AANDELEN Mr. Jan Tuerlinckx Tuerlinckx Fiscale Advocaten Fiscaal regime Capita Selecta Roerende voorheffing Toekomstige meerwaarde op aandelen Liquidatieboni Overdracht van aandelen Familiaal

Nadere informatie

Vanaf 1 januari 2010 worden de basisregels inzake het bepalen van de plaats van een dienst grondig veranderd in het Btw-Wetboek 1.

Vanaf 1 januari 2010 worden de basisregels inzake het bepalen van de plaats van een dienst grondig veranderd in het Btw-Wetboek 1. Belasting over de toegevoegde waarde Wijzigingen betreffende de plaats van diensten en samenhangende verplichtingen vanaf 1 januari 2010 Landbouwondernemingen die onder de bijzondere regeling voor landbouwondernemingen

Nadere informatie

Speaking Notes. e-invoicing: Juridisch luik

Speaking Notes. e-invoicing: Juridisch luik Speaking Notes e-invoicing: Juridisch luik 1 Op 1 januari 2013 treden er in België nieuwe factureringsregels in werking in verband met de belasting over de toegevoegde waarde. Deze wijzigingen werden aangebracht

Nadere informatie

BEGROTINGSAKKOORD 2012 DE NIEUWE FISCALE MAATREGELEN

BEGROTINGSAKKOORD 2012 DE NIEUWE FISCALE MAATREGELEN BEGROTINGSAKKOORD 2012 DE NIEUWE FISCALE MAATREGELEN 1) Bedrijfswagens worden strenger aangepakt Vanaf 2012 zullen de belastbare voordelen voor de gratis terbeschikkingstelling van bedrijfsvoertuigen berekend

Nadere informatie

oplossing ingevulde aangifte aj Reserves Belastbare gereserveerde winst 2/11

oplossing ingevulde aangifte aj Reserves Belastbare gereserveerde winst 2/11 2/11 Reserves Belastbare gereserveerde winst oplossing ingevulde aangifte aj. 2017 Bij het begin van het belastbare tijdperk Op het einde van het belastbare tijdperk Belastbare reserves in het kapitaal

Nadere informatie

TWEEDE PROTOCOL TOT WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST TUSSEN DE REGERING VAN BELGIE DE REGERING VAN NIEUW-ZEELAND TOT HET VERMIJDEN VAN DUBBELE BELASTING

TWEEDE PROTOCOL TOT WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST TUSSEN DE REGERING VAN BELGIE DE REGERING VAN NIEUW-ZEELAND TOT HET VERMIJDEN VAN DUBBELE BELASTING TWEEDE PROTOCOL TOT WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST TUSSEN DE REGERING VAN BELGIE EN DE REGERING VAN NIEUW-ZEELAND TOT HET VERMIJDEN VAN DUBBELE BELASTING EN TOT HET VOORKOMEN VAN HET ONTGAAN VAN BELASTING

Nadere informatie

Voor wat dividenduitkeringen uit vennootschappen betreft, zijn er verregaande wijzigingen aan het fiscaal regime dat die ondergaan.

Voor wat dividenduitkeringen uit vennootschappen betreft, zijn er verregaande wijzigingen aan het fiscaal regime dat die ondergaan. Beste klant, Voor wat dividenduitkeringen uit vennootschappen betreft, zijn er verregaande wijzigingen aan het fiscaal regime dat die ondergaan. 1. De belangrijkste wijziging betreft de roerende voorheffing

Nadere informatie

Infosessie 12/09/2013

Infosessie 12/09/2013 Infosessie 12/09/2013 Roerende voorheffing op liquidatieboni Roerende voorheffing op dividenden Bankgeheim 10% roerende voorheffing op liquidatieboni Slaan en zalven tegelijkertijd Tarief roerende voorheffing:

Nadere informatie

Vragen en antwoorden verhoging btw-tarief

Vragen en antwoorden verhoging btw-tarief Vragen en antwoorden verhoging btw-tarief Onlangs is een wetswijziging aangenomen waardoor het algemene btw-tarief in Nederland van 19% naar 21% zal worden verhoogd. In de praktijk leidt dit tot verschillende

Nadere informatie

Tax shelter voor startende ondernemingen (binnen 4 jaar na oprichting)

Tax shelter voor startende ondernemingen (binnen 4 jaar na oprichting) Tax shelter voor startende ondernemingen (binnen 4 jaar na oprichting) Wat houdt deze maatregel in? Via de tax shelter wil de Federale overheid natuurlijke personen fiscaal aanmoedigen om risicokapitaal

Nadere informatie

3 FISCALE ASPECTEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK

3 FISCALE ASPECTEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK 3 FISCALE ASPECTEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK 3.1 Vruchtgebruik op vlak van vennootschapsbelasting 3.1.1 Afschrijven Een KMO heeft de keuze tussen 3 onderstaande methodes. De notariskosten en registratierechten

Nadere informatie