9285 ZV BUITENPOST. Aan Gemeente Achtkarspelen T.a.v. mevrouw A. Dijkstra Postbus 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "9285 ZV BUITENPOST. Aan Gemeente Achtkarspelen T.a.v. mevrouw A. Dijkstra Postbus 2"

Transcriptie

1 Doorlichting MFC It Vleckehûs 6 december 2013

2 Aan Gemeente Achtkarspelen T.a.v. mevrouw A. Dijkstra Postbus ZV BUITENPOST Van Hospitality Consultants Smallepad Postbus CD AMERSFOORT Auteurs Ton Rutten Martine Atzema Project Doorlichting MFC It Vleckehûs Betreft Eindrapportage Ons kenmerk _RA130517_c03_MA_TR Datum Amersfoort, 6 december Hospitality Consultants Behoudens uitzonderingen door de wet gesteld mag, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de rechthebbenden c.q. door de rechthebbenden gemachtigden, niets uit deze uitgave worden vermenigvuldigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of anderszins, hetgeen ook van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking. Eindrapportage doorlichting MFC It Vleckehûs 02 41

3 VOORAF Deze eindrapportage bevat de bevindingen en adviezen naar aanleiding van de doorlichting van MFC It Vleckehûs. Voorafgaand aan het opstellen van de rapportage hebben gesprekken plaats gevonden met de gemeente, het stichtingsbestuur en verschillende participanten binnen MFC It Vleckehûs. In deze versie hebben wij onze visie op beheervraagstukken in maatschappelijke accommodaties opgenomen en is een uitwerking gegeven van de huidige situatie (inclusief de consultatie van mogelijke verenigingen die gebruik kunnen maken van het MFC). De huidige situatie is verwoord in een SWOT-analyse. De vergelijkende beoordeling van organisatiemodellen is (mede) op basis van deze analyse gemaakt. Tot slot worden in deze rapportage de mogelijke contouren geschetst voor een organisatie-inrichting die beter aansluit bij de ambities van de gemeente en de partners. Hospitality Consultants, 6 december 2013 Eindrapportage doorlichting MFC It Vleckehûs 03 41

4 INHOUDSOPGAVE Vooraf 1 INLEIDING Situatie MFC It Vleckehûs Vraagstelling Aanpak Opbouw rapportage 7 2 VISIE BEHEER MAATSCHAPPELIJK VASTGOED Bestaansrecht maatschappelijk vastgoed Volgordelijkheid in planvorming Beheer; Gradaties en elementen 9 3 HUIDIGE SITUATIE Concept MFC It Vleckehûs Gebouw en locatie MFC It Vleckehûs Organisatie-inrichting MFC It Vleckehûs Gebruik en bezetting Ontwikkelingen Behoefte onderzoek incidentele verhuur Ervaringen diverse belanghebbenden 14 4 SWOT-ANALYSE Overall beeld Toelichting onderdelen Aandachtspunten voor de toekomst Risicoparagraaf 19 5 AFWEGING MOGELIJKE BEHEERORGANISATIES Doelstelling overweging andere organisatiemodellen Mogelijke organisatiemodellen Afweging modellen Advies model voor de toekomst 22 6 ADVIES CONTOUREN BUSINESSPLAN Speerpunten visie Uitwerking beheeropdracht Inkleuring bedrijfsvoering Ontvlechten van de begroting 30 7 TRANSITIEPLAN 31 Bijlage 1 Gebruik MFC It Vleckehûs 32 Eindrapportage doorlichting MFC It Vleckehûs 04 41

5 Bijlage 2 Elementen van beheer 33 Bijlage 3 Behoeftebepaling potentiële gebruikers 34 Bijlage 4 Afweging onderhoud 35 Bijlage 5 Voorbeeld functieprofielen 38 Bijlage 6 Voorbeeldbegroting 40 Eindrapportage doorlichting MFC It Vleckehûs 05 41

6 1 INLEIDING 1.1 Situatie MFC It Vleckehûs MFC It Vleckehûs MFC It Vleckehûs (verder: MFC) is een openbare voorziening die onderdak biedt aan diverse maatschappelijke organisaties. Het MFC beoogt de plek te zijn voor alle maatschappelijke organisaties die activiteiten ontplooien voor Surhuisterveen en omliggende dorpen. In het MFC zijn momenteel de volgende functies c.q. gebruikers ondergebracht: Onderwijs - OBS it Skriuwboerd Talant sociaal cultureel werk Bibliotheek Muziekschool Peuterspeelzaalwerk en kinderopvang - Amarins Kindercentra Buurtzorg Jeugdsoos SOKS Basement Politie Fryslân Suska-FSU (Samenwerkingsverband Uitkeringsgerechtigden) Voornoemde partijen (verder: partners) beschikken over één of meerdere vaste ruimten die bij de betreffende partij zelf in gebruik zijn. Naast ruimtes die ingezet worden voor de vaste gebruikers zijn er ruimtes die door iedereen gebruikt kunnen worden, ook door gebruikers die geen eigen ruimte in het MFC hebben (denk onder andere aan verenigingen). Het gaat dan bijvoorbeeld over de centrale ontmoetingsruimte en de theaterzaal. MFC in beperkte mate gebruikt door verenigingsleven De gemeente ziet dat het MFC met name voor verenigingen niet vanzelfsprekend de plek is waar zij activiteiten ontplooien. Veelal wordt gebruikt gemaakt van andere locaties, zoals De Lantearne, Kolkzicht, locale horeca et cetera. In bijlage 1 is een overzicht opgenomen van verenigingen en organisaties die op dit moment al wel op urenbasis gebruik maken van het MFC. Idealiter ziet de gemeente dat accommodaties zoals het MFC ook een dorpshuisfunctie vervullen waar verenigingen een breed scala aan activiteiten aanbieden. In het verleden zijn er diverse gesprekken gevoerd en notities opgesteld waarin verkend werd of een dergelijke dorpshuisfunctie haalbaar zou zijn (bijvoorbeeld: Toekomstvisie MFC It Vleckehûs ). 1.2 Vraagstelling De gemeente Achtkarspelen heeft Hospitality Consultants gevraagd om een onderzoek uit te voeren naar de meest wenselijke organisatieopzet voor MFC it Vleckehûs in Surhuisterveen. Het onderzoek bestaat uit de volgende onderdelen: Een analyse van de huidige bedrijfsvoering binnen het MFC Een analyse van de mogelijkheden voor optimalisatie, waarbij behoud (of versterking) van de functie een doel is. Schenk daarbij met name aandacht aan mogelijkheden voor het optimaliseren van de eploitatie (verhogen inkomsten of verlagen uitgaven). Onderzoek daarbij specifiek of de huidige vorm gehandhaafd moet blijven of dat een andere organisatievorm wellicht kansen kan bieden: verpachten, uitbesteden aan een bedrijf. Voer een quick scan behoefte-onderzoek (omgevingsanalyse) uit onder verenigingen en maatschappelijke organisaties naar de behoefte aan de dorpshuisfunctie, gerelateerd aan de eploitatievorm. Eindrapportage doorlichting MFC It Vleckehûs 06 41

7 1.3 Aanpak Voor dit onderzoek zijn gesprekken gevoerd met: Gemeente Achtkarspelen: de verantwoordelijk portefeuillehouder en beleidsmedewerkers Stichting MFC Surhuisterveen: de voorzitter van de stichting en de zakelijk leider Gebruikers van MFC It Vleckehûs (zoals in de voorgaande paragraaf genoemd 1 ) Daarnaast is gebruik gemaakt van informatie uit beschikbare documentatie en resultaten vanuit eerdere onderzoeken. De tussenrapportage is in een bijeenkomst met de beoogde projectgroep (gemeente en stichting) besproken. Vervolgens is de tussenrapportage bijgesteld en is een vervolg gemaakt met de uitwerking van de laatste deelvragen (de contouren voor de toekomstige eploitatieopzet). Dit heeft geresulteerd in voorliggend eindrapport. 1.4 Opbouw rapportage In hoofdstuk 2 hebben wij onze visie op beheervraagstukken in maatschappelijke accommodaties opgenomen. Hoofdstuk 3 bevat een beschrijving van de huidige situatie. De huidige situatie is in hoofdstuk 4 vertaald in een SWOT-analyse. De vergelijkende beoordeling van verschillende organisatiemodellen is beschreven in hoofdstuk 5. Tot slot bevat deze conceptrapportage in hoofdstuk 6 een advies voor een concept en bijbehorende organisatie-inrichting die adequate bedrijfsvoering en een waardevolle functie mogelijk maakt. 1 Enige uitzondering is SOKS. Zij hebben ten tijde van het onderzoek aangegeven niet aan het onderzoek te willen meewerken. Nadien is nog wel met SOKS over het onderzoek gesproken. Suska- FSU en de Politie Fryslân zijn bij de persoonlijke gesprekken buiten beschouwing gelaten. Eindrapportage doorlichting MFC It Vleckehûs 07 41

8 2 VISIE BEHEER MAATSCHAPPELIJK VASTGOED 2.1 Bestaansrecht maatschappelijk vastgoed Inzet voor wettelijke taken en beleidsambities Voor het invullen van wettelijke taken en beleidsambities zet iedere gemeente maatschappelijk vastgoed in (schoolgebouwen, dorpshuizen, sportzalen, WMO en CJGloketten, et cetera). Het bestaansrecht van maatschappelijk vastgoed is dan ook gelegen in de uitvoering van wettelijke verplichtingen en het invulling geven aan gemeentelijk beleid. Nauwe verbondenheid met de gemeente Dit bestaansrecht zorgt voor een nauwe verbondenheid met de gemeente, zowel inhoudelijk als financieel. Belangrijke randvoorwaarde voor succes is dat gemeente en partners die invulling geven aan het concept van de maatschappelijke accommodatie samen optrekken. Immers, wetten en beleid ontwikkelen in de loop van de jaren en daarmee verandert de opdracht voor een accommodatie. Niet kostendekkend; eploitatie kost geld Kenmerk van maatschappelijk vastgoed is dat er geld bij moet. Maatschappelijke initiatieven zijn doorgaans niet kostendekkend vorm te geven. Gemeenten dragen direct of indirect (via partners) bij aan de eploitatie van maatschappelijk vastgoed. Maatschappelijk rendement is de opbrengst die deze bijdrage legitimeert. 2.2 Volgordelijkheid in planvorming Vertrekpunt voor de planvorming rondom maatschappelijk vastgoed zijn de ambities. Op basis van de ambities kan in kaart gebracht worden wat er nodig is om deze ambities te bereiken; de opdracht. Denk daarbij aan de benodigde partners, dienstverlening, uitstraling, openstelling, et cetera. Daarbij is het ook belangrijk om te bepalen op welke manier het concept en de beoogde kwaliteit geborgd worden. Tot slot kan bepaald worden aan wie de opdracht het beste vergeven kan worden en onder welke condities. Kortom, de keuze voor een organisatiemodel is altijd afhankelijk van ambities, opdracht en locale contet. Het figuur hieronder illustreert de geschetste volgordelijkheid. Figuur 1 Volgordelijkheid in planvorming Ambitie / doelstellingen 1. Tools WAT 2. Kwaliteitsniveau 3. Kwaliteitsborging WIE & HOE Verantwoordelijkheden Eindrapportage doorlichting MFC It Vleckehûs 08 41

9 2.3 Beheer; Gradaties en elementen In deze rapportage wordt op verschillende momenten gesproken over beheer. Beheer kan onderverdeeld worden in een aantal elementen, namelijk: programmabeheer, facilitair beheer, eploitatiebeheer en eigenarenbeheer. Verantwoordelijkheden binnen de elementen van beheer kennen een gradatie in niveaus. Onderstaand figuur geeft weer welke niveaus er voor de verschillende elementen te onderscheiden zijn en welke verantwoordelijkheden daarbij horen. Figuur 2 - Beheerpiramide In bijlage 2 zijn de definities van de verschillende elementen van beheer verder uitgewerkt. Eindrapportage doorlichting MFC It Vleckehûs 09 41

10 3 HUIDIGE SITUATIE 3.1 Concept MFC It Vleckehûs Het MFC is gerealiseerd als een clustervoorziening voor Surhuisterveen. Doel was een centrale plek te bieden waar zoveel mogelijk maatschappelijke organisaties onderdak vinden en waar partijen elkaar snel vinden en samenwerken. Deze ambitie ontstond mede doordat de gemeente de panden waarin maatschappelijke organisaties gehuisvest waren wilde afstoten en zocht naar alternatieve huisvesting. MFC It Vleckehûs fungeert op dit moment vooral als een bedrijfsverzamelgebouw. Dit houdt in dat de gebruikers weliswaar in hetzelfde gebouw gehuisvest zijn, maar niet of nauwelijks samenwerken. Partijen zoeken de onderlinge samenwerking maar zeer sporadisch; ze gebruiken vooral eigen ruimten en zijn bezig met eigen activiteiten en werkzaamheden. Verenigingen maken veelal gebruik van locaties buiten het MFC. 3.2 Gebouw en locatie MFC It Vleckehûs Bij de voorbereidingen van het MFC zijn verschillende locatiestudies uitgevoerd, waarna uiteindelijk is gekozen voor de huidige locatie, vanwege de centrale ligging in Surhuisterveen. De locatie ligt ingesloten tussen verschillende andere panden en een weg. Dit heeft mede geleid tot de huidige inrichting van het terrein en de opzet van het gebouw. Terrein MFC Het terrein rondom het MFC is qua omvang beperkt en voor spelen en parkeren bestaan daardoor niet veel mogelijkheden. Met name de beperkte parkeermogelijkheden bemoeilijken de bereikbaarheid van partners en de aantrekkingskracht voor potentiële gebruikers. Gebouw MFC De gebouwopzet is niet gericht op samenwerking. De langgerekte gangen en de verschillende verdiepingen leiden ertoe dat partijen elkaar niet of nauwelijks tegenkomen en dat er lange en complee looplijnen bestaan. Dit laatste leidt tot een intensieve beheersituatie. Gebruikers ervaren het gebouw niet als ondersteunend aan het primaire proces. Daarnaast is de functionaliteit van het gebouw beperkt, verdiepingen zijn lastig bereikbaar en de multifunctionele ruimtes zijn dusdanig vormgegeven dat deze niet altijd geschikt zijn voor verhuur (aansluiten bij wensen van potentiële huurders). Ook kende het gebouw de afgelopen jaren verschillende problemen (o.a. wateroverlast en een hellingbaan die het gebouw niet toegankelijk maakte) en tekortkomingen, o.a. met betrekking tot de brandveiligheid. De stichting heeft een aantal suggesties gedaan en ook een ontwerp laten maken om het gebouw van binnen bouwkundig aan te passen. Dit om het beheer en de eploitatie van het MFC te optimaliseren. 3.3 Organisatie-inrichting MFC It Vleckehûs Gemeente Achtkarspelen Inkleuring rol rondom eigenarenbeheer De gemeente is eigenaar van het MFC en vanuit die hoedanigheid verzorgt zij het eigenarenbeheer. Rondom het eigenarenbeheer is de situatie als volgt: De gemeente geeft de accommodatie in gebruik aan het onderwijs. Stichting MFC Surhuisterveen krijgt de overige ruimte om niet in gebruik van de gemeente. De gemeente verzorgt het groot onderhoud voor MFC It Vleckehûs. Eindrapportage doorlichting MFC It Vleckehûs 10 41

11 De gemeenteraad heeft besloten om ten aanzien van het gehele MFC de onderhoudsverdeling vanuit onderwijswetgeving aan te houden. Dit raadsbesluit wil de stichting niet accorderen vanwege het risico ten aanzien van de gebreken die het gebouw tot nu toe kent en de vergaande verantwoordelijkheid. De onderhoudsverantwoordelijkheid voor onderwijs is vele malen groter dan gebruikelijk in kantoor- en winkelomgeving (ROZ-model). In bijlage 5 is een overzicht opgenomen van de verschillen tussen onderhoudsverdeling vanuit onderwijswetgeving en het ROZ-model. Inkleuring rol rondom dagelijks beheer In het verleden hebben een aantal functionarissen, die op dat moment bij de gemeente in dienst waren, op persoonlijke titel tijdelijk (noodgedwongen) onderdeel uitgemaakt van de bij opening opgerichte beheerstichting. Vanwege de behoefte aan functiescheiding (opdrachtgever opdrachtnemer) heeft de gemeente zich inmiddels volledig teruggetrokken uit de stichting. De gemeente vervult nu de rol van regisseur; zij realiseert waar mogelijk de noodzakelijke kaders en randvoorwaarden. Financiën Binnen de huidige financiële structuur leidt dit ertoe dat de gemeente geen inkomsten heeft uit verhuur, maar wel kosten maakt voor groot onderhoud. De gemeente draagt niet financieel bij aan het dagelijks beheer van het MFC, in ruil voor het om niet beschikbaar stellen van het gebouw aan de stichting. Indirect draagt de gemeente wel bij aan het dagelijks beheer van MFC It Vleckehûs. Immers, de gemeente subsidieert via de achterdeur de partners die actief zijn binnen MFC Surhuisterveen en wel een beheervergoeding als onderdeel van de huursom betalen. Stichting MFC Surhuisterveen Stichting MFC Surhuisterveen is opgericht met de volgende doelstellingen (bron: stichtingsstatuten 2 februari 2000, artikel 2): 1. De stichting heeft ten doel: a. Het beheren, eploiteren en onderhouden van een multifunctioneel centrum in Surhuisterveen; b. Het bij voorkeur op huurbasis ter beschikking stellen van ruimten, bij voorkeur aan organisaties werkzaam in de publieke sector en/of in het algemeen belang en zo geen of te weinig instellingen hiervan gebruik maken ook aan anderen dan hiervoor genoemd; c. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 2. De stichting tracht haar doel onder mee te verwezenlijken met alle mogelijke middelen en handelingen mits niet in strijd met wet, deze statuten en het daarop eventueel gebaseerde reglement. 3. De stichting zal haar inkomsten ondermeer verwerven uit huuropbrengsten, subsidies, sponsoring, donaties en acties. De statuten is het enige document dat ten aanzien van de oprichting van de stichting en de bijbehorende taken en verantwoordelijkheden beschikbaar is. Er zijn geen overige formele afspraken of documenten tussen de gemeente en de stichting, er is enkel sprake van informele (werk)afspraken die de afgelopen jaren zijn gemaakt c.q. gehanteerd. Onderstaande paragrafen beschrijven de rolverdeling in de dagelijkse praktijk. Invulling en organisatie Het stichtingsbestuur wordt ingevuld door vrijwilligers, namelijk drie bestuurders met ieder eigen competenties en ervaring. Het stichtingsbestuur heeft een netwerk onder lokale ondernemers, beschikt over vastgoedepertise, bedrijfsvoeringservaring en politieke ervaring. Dagelijkse werkzaamheden worden, samen met beheerders, gecoördineerd en uitgevoerd door een zakelijk leider. Deze functionarissen zijn in dienst van de stichting. Eindrapportage doorlichting MFC It Vleckehûs 11 41

12 Inkleuring rol rondom eigenarenbeheer De stichting treedt richting partners op als verhuurder. Hiervoor zijn huurovereenkomsten opgesteld. Partners ervaren deze constructie als comple omdat de stichting in veel gevallen afhankelijk is van de gemeente als gebouweigenaar. Zij kunnen de partij waarvan zij huren niet aanspreken op de verplichtingen als eigenaar. Immers, niet de stichting, maar de gemeente is eigenaar. Inkleuring rol rondom dagelijks beheer De stichting is integraal verantwoordelijk voor het dagelijks beheer van de accommodatie. Feitelijk worden huurders volledig ontzorgd. In de praktijk wordt met name ingezet op facilitair beheer en eploitatiebeheer. Integraal programmabeheer vindt niet of nauwelijks plaats. Financiën De vaste gebruikers van het MFC betalen jaarlijks samen circa ,- aan vaste huur. De vergoeding van onderwijs maakt hier deel van uit. Zij dragen jaarlijks de materiële instandhoudingsvergoeding af aan de stichting, waarbij geen relatie gelegd wordt met de verhouding daadwerkelijk en genormeerd ruimtegebruik. Deze huurbedragen bevatten zowel een huurbijdrage voor de ruimte als een vergoeding voor het dagelijks beheer. Beide bedragen zijn op dit moment niet afzonderlijk in beeld te brengen en de daadwerkelijke kosten per functie zijn niet inzichtelijk. Daarnaast wordt aanvullend een bedrag van ,- per jaar door zowel vaste en incidentele gebruikers opgebracht voor losse verhuur van ruimten. Hierbij kan worden gedacht aan incidenteel gebruik, maar ook het gebruik door SOKS (geen eigen ruimte dus alleen maar losse verhuur) en de aanvullende huur voor de keuken en ontmoetingsruimte door Talant. Tot en met 2002 kende de stichting jaarlijks (mede als gevolg van de gebouwelijke beperkingen) aanzienlijke verliezen. Sinds 2002 is deze situatie een halt toegeroepen en zijn de resultaten geleidelijk verbeterd. De afgelopen jaren is de eploitatie positief waardoor de stichting in staat is geweest een buffer op te bouwen. Dit jaar is het gebouw voor het eerst niet meer volledig verhuurd, waardoor de stichting minder reserve opbouwt. Deze financiële structuur betekent dat de huurinkomsten feitelijk ingezet worden voor dagelijks beheer en daarnaast gereserveerd worden voor de bekostiging van verbouwingen waarvoor de gemeente als eigenaar feitelijk verantwoordelijk is. Daarnaast leidt deze constructie tot een continuïteitsrisico voor de stichting. Immers, wanneer de gemeente (als subsidieverstrekker van diverse partners) bezuinigingen doorvoert waardoor partijen vertrekken of minder huren, leidt dit direct tot een afname van de inkomsten van de stichting. Deze afname kan zij enkel opvangen door haar financiële buffer aan te spreken of haar dienstverleningsniveau naar beneden bij te stellen (en dit kan niet oneindig). Partners Inkleuring rol rondom dagelijks beheer Partners hebben binnen het dagelijks beheer enkel een rol in het programmabeheer. Feitelijk vervullen partners deze rol enkel vanuit hun primaire focus. Samenwerking of gezamenlijk werken aan een integraal concept voor Surhuisterveen en omgeving vindt ondanks het feit dat hiervoor een gebruikersoverleg is ingericht - nauwelijks plaats. 3.4 Gebruik en bezetting Het MFC wordt door de vaste huurders voornamelijk gebruikt op doordeweekse dagen en overdag. Voor de activiteiten is er veelal sprake van een vaste gebruikersgroep, die bekend is binnen het gebouw. Enkele partners hebben ook leerlingen of cliënten die niet dagelijks binnen het MFC komen. Eindrapportage doorlichting MFC It Vleckehûs 12 41

13 Activiteiten van SOKS vinden met name in de avonden en weekenden plaats. Voor jongeren is echter een apart jeugdhonk ingericht dat buitenom bereikbaar is. Recent is het MFC ook op zondagochtend open voor activiteiten van Talant. 3.5 Ontwikkelingen Demografische ontwikkelingen De gemeente Achtkarspelen is een plattelandsgemeente die uit 12 dorpen bestaat. Achtkarspelen zelf heeft inwoners, Surhuisterveen De bevolkingsopbouw is gemiddeld, de sociaal-economische status is relatief laag, het werkloosheidscijfers hoog en de gezondheid ook gemiddeld (risico s op overgewicht, alcoholgebruik). Een belangrijk thema is ontgroening en vergrijzing. De landelijke vergrijzingstrend is ook in Achtkarspelen te zien. Er komen meer verzoeken om ondersteuning van ouderen om zelfstandig te kunnen blijven. Het vasthouden van jongeren is dan ook een belangrijke taak om de leefkwaliteit op peil te houden. Veel jongeren trekken tijdens of na hun (hogere) opleiding weg uit Achtkarspelen. Daarnaast krijgt de gemeente de komende jaren sterk te maken met krimp (van 0,1% afname per jaar nu, naar een 0,7% afname per jaar in 2030). De participatie- en organisatiegraad van de oudere bevolking is over het algemeen goed te noemen. Oudere generaties hebben veel sociale verbanden en zijn actief in het verenigingsleven. Contacten tussen generaties zijn echter niet vanzelfsprekend. Maatschappelijke organisaties maken zich zorgen over het verminderen van de sociale samenhang. Aandacht voor participatie en betrokkenheid van bewoners bij hun eigen woon- en leefomgeving blijft van belang, ook in het licht van de leefbaarheid en de veiligheid. Afname van de sociale samenhang heeft consequenties voor de inwoners die beperkt zijn in hun mobiliteit en zelfredzaamheid. Bij leefbaarheid denken we vooral aan de voorzieningen in het dorp, de kwaliteit van de woonomgeving en de onderlinge contacten tussen de bewoners. Maatschappelijke organisaties geven het belang aan van laagdrempelige voorzieningen in de buurt. Daarbij kunnen bestaande accommodaties beter benut worden. (Bron: Sociale maatschappelijke agenda gemeente Achtkarspelen) Bezuiniging vragen om heroriëntatie partners Ook gemeente Achtkarspelen en regiogemeenten zien zich genoodzaakt tot het doorvoeren van bezuinigingsmaatregelen. Dit vraagt van verschillende partners (o.a. peuterspeelzaalwerk, bibliotheek, sociaal-cultureel werk, muziekschool) een heroriëntatie op taken en vestigingsplaatsen. Recent heeft dit geleid tot grote leegstand op de eerste verdieping (wegvallen ruimtegebruik Timpaan) en het is nog onzeker welke keuzes partners maken en welke consequenties dit heeft voor het MFC. Beleidsontwikkeling gemeente leidt mogelijk tot andere conceptkeuzes Gemeente Achtkarspelen ontwikkelt op dit moment beleid rondom onder andere de doordecentralisatie van de AWBZ en Integrale Kindcentra. Mogelijk leidt dit tot aanpassingen in de conceptkeuzes van maatschappelijke voorzieningen, waaronder het MFC. 3.6 Behoefte onderzoek incidentele verhuur Er is een actief verenigingsleven binnen Surhuisterveen (binnen de sport en de sociaalculturele en kerkelijk organisaties), waar een groot aantal vrijwilligers bij betrokken is. De lokaal werkzame instellingen en professionals zijn actief in de diverse keten-/netwerksamenwerkingen. Eindrapportage doorlichting MFC It Vleckehûs 13 41

14 Onderzoeksvraag behoefte onderzoek Zoals eerder geschetst, beoogt de gemeente een bredere dorpshuisfunctie voor MFC It Vleckehûs te creëren. Om inzicht te krijgen in de kansen voor deze bredere dorpshuisfunctie is een behoefte-onderzoek uitgevoerd onder verenigingen. Het betreft verenigingen die nog geen gebruik maken van het MFC en hier gezien de aard van hun activiteiten wel een plek zouden kunnen vinden. Er is gevraagd naar: Aard activiteiten en frequentie ruimtegebruik Huidige accommodatie en voorwaarden Reden keuze voor deze accommodatie Bekendheid met MFC It Vleckehûs en redenen waarom hiervan geen gebruik gemaakt wordt Mogelijke condities die gebruik van MFC aantrekkelijk zouden maken In bijlage 3 is een overzicht opgenomen van verenigingen die telefonisch benaderd zijn (in totaal 11 verenigingen). Dit overzicht is in overleg met de gemeente tot stand gekomen. Verenigingen tevreden met huidige accommodatie De geconsulteerde verenigingen geven vrijwel allemaal aan bekend te zijn met het MFC, maar hier geen gebruik van te maken omdat ze al beschikken over een accommodatie voor verenigingsactiviteiten waarover ze tevreden zijn. In de meeste gevallen zijn dit: Kolkzicht, de Lantaerne en verschillende andere lokale (horeca)locaties. Argumenten voor huidige accommodatie Verenigingen kiezen voor de huidige accommodatie omdat: ze hier gratis gebruik mogen maken van ruimte, benodigde faciliteiten aanwezig zijn (parkeren, horeca, ruime openingstijden) en omdat andere soortgelijke verenigingen hier ook actief zijn. Daarnaast wordt gekozen voor locaties omdat: de vereniging altijd al gebruik maakt van deze locatie (de locatie maakt onderdeel uit van de verenigingsidentiteit) en omdat er persoonlijke of ideële banden bestaan met de eigenaar (ondernemer, kerk, et cetera). Imago MFC; minder concurrerend Naast het feit dat verenigingen tevreden zijn met de huidige accommodatie en zich hiermee verbonden voelen, blijven ze óók waar ze zitten omdat van het MFC het beeld bestaat dat het duurder is, minder faciliteiten en mogelijkheden biedt (ruimtes, middelen, parkeren) en qua ambiance minder geschikt is. Kortom het imago van MFC It Vleckehûs is niet voldoende concurrerend. Kansen doorontwikkeling dorpshuisfunctie MFC nihil Op een aantal punten bestaan er mogelijkheden om het imago en daarmee de aantrekkingskracht van het MFC te verbeteren. Denk daarbij aan: het aantrekkelijke maken van ruimtes (prijsstelling, functionaliteit en uitstraling), communicatie rondom mogelijkheden, parkeerruimte, horeca, theaterzaal. Wel blijft dan nog een feit dat voornoemde tevredenheid over en verbondenheid met de huidige locatie (historie, relatie) resulteert in een lage veranderbereidheid van verenigingen. Eventuele investeringen wegen naar verwachting dan ook niet op tegen de maatschappelijke meerwaarde. Immers, er gaan ondanks deze investering waarschijnlijk weinig tot geen verenigingen over naar het MFC. En bovendien bestaat nu reeds een florerend verenigingsleven; dit wordt niet groter of aantrekkelijker na het onderbrengen van activiteiten binnen het MFC. Eindrapportage doorlichting MFC It Vleckehûs 14 41

15 3.7 Ervaringen diverse belanghebbenden In de interviews hebben de diverse belanghebbenden eigen ervaringen met MFC It Vleckehûs beschreven. In de onderstaande paragrafen zijn ervaringen van gebruikers opgenomen. Deze ervaringen kennen deels een overlap met de bevindingen in eerdere paragrafen, reden waarom hieronder alleen de aanvullende ervaringen zijn opgenomen. Ervaringen gemeente Ondernemerschap stimuleren De gemeente ervaart de stichting MFA Surhuisterveen als een waardevolle partner. Gezamenlijk hebben de gemeente en de stichting de afgelopen jaren gewerkt aan het MFC zoals dat er nu is. De gemeente stelt zichzelf de vraag of de huidige structuur voldoende ondernemerschap kent om de toekomst aan te kunnen. Wordt er op dit moment het optimale uit het MFC gehaald en biedt de huidige structuur voldoende incentives om ondernemerschap te stimuleren? Door te voeren bezuinigingen Daarnaast ziet de gemeente aanzienlijke bezuinigingen op zich af komen. Dit maakt het voor de gemeente noodzakelijk om etra inkomsten te genereren of uitgaven terug te dringen. Hierbij wordt ook naar het MFC gekeken. De huidige structuur maakt het voor de gemeente nauwelijks mogelijk om in financiële zin te optimaliseren. Hierdoor ontstaat de indruk dat er veel gegeven wordt en dat mogelijke baten binnen de stichting blijven. De gemeente is op zoek naar een manier om deze balans te verbeteren. Ervaringen stichtingsbestuur Haalbaarheid ambities De stichting ervaart een discrepantie tussen datgene wat de gemeente beoogt en hetgeen zij realistisch acht. Dit heeft met name te maken met de ambitie om van het MFC een dorpshuis te maken, maar bijvoorbeeld ook met de onderhoudsverdeling zoals door de gemeente voorgesteld. De stichting zou graag meer gezamenlijk optrekken met de gemeente. Hiervoor moet het vertrouwen hersteld worden en is het van belang dat er over en weer een beter zicht ontstaat op belangen die beide partijen hebben. Risicobeheersing Daarnaast ervaart de stichting de huidige structuur als moeilijk beheersbaar. Immers, of partners binnen het MFC actief zijn en blijven wordt in vergaande mate bepaald door gemeentelijk beleid. De stichting kan dit niet, of enkel informeel, beïnvloeden. Het gemeentelijk beleid kan kwalitatief en kwantitatief echter vergaande consequenties hebben. De stichting zet, vanuit de behoefte aan andere inkomsten, inmiddels ook in op gebruik door commerciële partijen. Ervaringen gebruikers Gebruikers tevreden over dagelijks beheer Gebruikers zijn tevreden over de kwaliteit van facilitaire ondersteuning, zien een professionele, fleibele beheerorganisatie die waar mogelijk rekening houdt met maatschappelijke belangen. Met name de onafhankelijkheid van de stichting wordt gezien als belangrijke meerwaarde in de dagelijkse praktijk. De relatie met de stichting is wel een zakelijke relatie. Behoefte aan een trekker rondom programmabeheer Actuele ontwikkelingen vragen een sterke focus op de core business van partners. Hierdoor ervaren partners dat zij, en ook anderen, kansen voor samenwerking niet benutten. Er bestaat behoefte aan een trekker voor het creëren van gezamenlijke initiatieven en de profilering van het MFC, de gebruikers willen c.q. kunnen dit niet zelf doen. Eindrapportage doorlichting MFC It Vleckehûs 15 41

16 Herkenbaarheid partners binnen het geheel Naast geschetste functionele knelpunten ervaren partners het MFC als een koel en afstandelijk gebouw. Zij zouden de locatie graag meer accenten geven die de herkenbaarheid van partners vergroten. Nu wordt sterk gestuurd op een uniforme uitstraling waardoor de kleur van de diverse partners verloren gaat. Partners zien hier een kans om het gebouw opener, warmer, gezelliger, laagdrempeliger en toegankelijker te maken. Behoefte aan duidelijke conceptkeuze en regie van de gemeente Partners ervaren de betrokkenheid van de gemeente als zeer beperkt. Er bestaat behoefte aan duidelijkere regie en keuzes. Hierdoor ontstaat er onzekerheid over de toekomst van het MFC en ontstaat een situatie waarin afgewacht wordt en in mindere mate gebouwd wordt. Eindrapportage doorlichting MFC It Vleckehûs 16 41

17 4 SWOT-ANALYSE 4.1 Overall beeld In de onderstaande SWOT-analyse is een samenvatting gegeven van de SWOT-analyse zoals die op basis van de huidige situatie is gemaakt. Figuur 3 Samenvatting SWOT-analyse INTERN Betrokkenheid en inzet beheerorganisatie Huidige bezetting MFC Centrale ligging MFC Financiële positie beheerorganisatie Lokale verbondenheid Verantwoordelijkheidsverdeling huidige structuur Gebrek aan duidelijke conceptkeuze Interne gerichtheid/betrokkenheid partners Gebouwelijke beperkingen Kwetsbaarheid/continuïteit /afhankelijkheid beheerorganisatie Beleidsontwikkelingen rondom AWBZ Beleidsontwikkelingen rondom Integrale Kindcentra (IKC) en CJG Gezamenlijke behoefte aan duidelijkheid Bezuinigingen Relatie gemeente en stichting Beperkte behoefte verenigingsgebruik EXTERN Eindrapportage doorlichting MFC It Vleckehûs 17 41

18 4.2 Toelichting onderdelen Sterke punten De beheerstichting wordt ervaren als een betrokken organisatie, die partners daadwerkelijk ontzorgt. Op dit moment is het gebruik van het MFC dusdanig dat deze goed te noemen is en ook leidt tot een financieel gezonde beheersituatie. De centrale ligging van het MFC biedt kansen voor verschillende conceptkeuzes. De samenstelling van het bestuur en de diversiteit aan partners zorgt voor lokale verbondenheid; iedereen in Surhuisterveen kent het MFC. Zwakke punten Zowel gemeente als stichting voelen zich niet prettig bij de huidige verantwoordelijkheidsverdeling. Deze kent afhankelijkheden die niet onderkend worden en zorgt op zijn minst voor een situatie die niet transparant is (financiële stromen). Daarbij wordt op dit moment sterk ingezet op de dorpshuisfunctie terwijl de behoefte hieraan beperkt is. Samenwerking komt niet van de grond door interne gerichtheid van de partners en het gebrek aan coördinatie rondom programmabeheer. Het MFC kent gebouwtechnisch beperkingen die (op onderdelen) om een oplossing vragen. De huidige stichting is sterk afhankelijk van haar bestuur en is daarmee kwetsbaar. Kansen De gemeente is druk met een heroriëntatie op verschillende beleidsgebieden. Bovendien krijgt de gemeente er een forse taak bij met de verdergaande doordecentralisatie van de AWBZ. Dit tezamen met de ambities rondom Integrale Kindcentra biedt mogelijk kansen om de functie van MFC It Vleckehûs naar de toekomst te verstevigen en nieuwe verdienmodellen te ontwikkelen. Partijen hebben allemaal behoefte aan duidelijkheid want dat biedt mogelijkheden om te bouwen aan de toekomst van MFC It Vleckehûs. Bedreigingen De bezuinigen die doorgevoerd worden, hebben hun weerslag op activiteiten van partners en kunnen de functie van MFC It Vleckehûs veranderen. Zo zou het scenario kunnen ontstaan dat stichting MFC Surhuisterveen noodgedwongen (meer) in moet gaan zetten op commercieel gebruik, wat de maatschappelijke meerwaarde van het MFC verkleint. De relatie tussen de gemeente en de stichting is van oudsher zakelijk; van partnership is vooralsnog geen sprake. Dit is wel nodig om de toekomst aan te kunnen. De beperkte interesse van verenigingen leidt er toe dat de ambitie van de gemeente namelijk het doorontwikkelen naar een dorpshuisfunctie niet ingevuld wordt. 4.3 Aandachtspunten voor de toekomst Op basis van deze SWOT-analyse adviseren wij richting de toekomst op de volgende punten in te zetten. 1. Heroriëntatie concept MFC Vragen daarbij zijn: Moet de maatschappelijke functie van het MFC behouden blijven? Moeten kansen van actuele beleidsontwikkelingen onderzocht worden? Is het denkbaar dat het MFC zich in de toekomst meer richt op educatie en dienstverlening en minder op vrijetijdsbesteding? Is het denkbaar dat het MFC zich in de toekomst meer profileert richting commerciële organisaties dan richting maatschappelijke organisaties? 2. Rollen en verantwoordelijkheden gemeente, beheerorganisatie en partners Daarbij is aandacht nodig voor: Een structuur die aansluit bij inhoudelijke conceptkeuzes. Het beleggen van verantwoordelijkheden rondom alle elementen van beheer, op alle niveaus (model 2), waarbij met name gekeken wordt naar de manier waarop integraliteit in strategische aansturing geborgd is. Eindrapportage doorlichting MFC It Vleckehûs 18 41

19 Het inrichten van een financiële structuur die aansluit bij deze verantwoordelijkheidsverdeling en partijen in staat stelt om te borgen en ondernemen. Aandachtspunt daarbij is dat er eveneens inzicht moet bestaan in begroting en realisatie op functieniveau. 3. Mogelijkheden voor optimalisatie in de inrichting van het gebouw, ook hier weer met de conceptkeuzes als uitgangspunt. Kortom, de tijd is rijp voor een businessplan voor het MFC It Vleckehûs van de toekomst. 4.4 Risicoparagraaf Bij het uitwerken van het businessplan kunnen op voorhand nog een aantal risico s benoemd worden. Aanpassen gemeentelijke afhankelijkheid Op dit moment wordt het merendeel van de in het MFC aanwezige partners direct dan wel indirect door de gemeente gesubsidieerd. Dit heeft tot gevolg dat elke gemeentelijke aanpassing aan deze subsidierelatie direct gevolgen heeft voor de eploitatie van het MFC. De huidige stichting heeft echter geen mogelijkheden deze relatie te beinvloeden; zij is daarbij volledig afhankelijk van de gemeente. Een eventueel leegstandsrisico komt echter (vooralsnog) voor rekening van de stichting. Naast dit risico bestaat er ook een risico rondom de niet (direct) beïnvloedbare facilitaire kosten. Denk daarbij aan personele lasten, contractuele verplichtingen et cetera. In de toekomstige situatie dient deze afhankelijkheid te worden opgeheven. Een mogelijke oplossing is dat de gemeente (al-dan-niet deels) het risico draagt voor deze kosten wanneer partners, als gevolg van minder gemeentelijke financiële ondersteuning, minder ruimte kunnen afnemen binnen het MFC of zich in het geheel vertrekken. Ontvlechting financiële stromen Er bestaat niet op alle onderdelen een goed inzicht in de kosten die gemaakt worden voor het MFC. De huurcomponent en de vergoeding voor servicekosten (energie, schoonmaak, toezicht etc.) zijn op dit moment samengevoegd in één bedrag. Om in de toekomstige situatie beter te kunnen sturen op het financieel resultaat is het van belang dat ontvlechting van de geldstromen gaat plaatsvinden. In de praktijk kunnen kosten anders uitvallen ofwel kan er sprake zijn van verborgen kosten waar nu geen rekening mee gehouden kan worden. Competenties personeel Uit de aandachtspunten voor de toekomst kan reeds worden afgeleid dat er mogelijkerwijs een heroriëntatie plaats moet vinden op het concept voor het MFC. Een keuze voor een nieuw concept heeft ook gevolgen voor de competenties die worden gesteld aan de personele bezetting ten aanzien van programmering en visie. Bij de verdere uitwerking van het nieuwe concept moet hiervoor gepaste aandacht zijn. Eindrapportage doorlichting MFC It Vleckehûs 19 41

20 5 AFWEGING MOGELIJKE BEHEERORGANISATIES Zoals in hoofdstuk 2 beschreven, zien wij de keuze voor het type beheerorganisatie als volgend op de inhoudelijke ambitie en de beheeropdracht (taken en verantwoordelijkheden). In het voorgaande hoofdstuk is de conclusie getrokken dat het raadzaam is om een heroriëntatie uit te voeren rondom het concept van MFC It Vleckehûs en de inkleuring van de beheeropdracht. In deze beoordeling is vooralsnog uitgegaan van de ambities bij de start van het MFC, de huidige rolverdeling en de huidige financiële structuur (verdienmodel en risicospreiding). 5.1 Doelstelling overweging andere organisatiemodellen De vraag naar een heroverweging van het huidige organisatiemodel van MFC Surhuisterveen komt met name voort uit de behoefte om: 1. De maatschappelijke meerwaarde van het MFC te vergroten. Hierbij wordt met name gedacht aan het: in verdergaande mate bereiken van verenigingen sterker neerzetten van de programmering van het MFC 2. De (deels indirecte) bijdrage van de gemeente aan het MFC te verlagen. Hierbij denkt de gemeente met name aan het: meer uitnutten van verhuurmogelijkheden meer uitnutten van de horeca en het berekenen van een pachtsom. Hiervoor is de gemeente op zoek naar meer ondernemerschap. 5.2 Mogelijke organisatiemodellen Rondom het beheer van maatschappelijke accommodaties wordt gewerkt met verschillende organisatievormen, van niet-commercieel (maatschappelijk) tot volledig commercieel. Hieronder is een beschrijving opgenomen van deze twee uitersten. Vanzelfsprekend zijn er combinaties of tussenliggende varianten denkbaar. Niet-commercieel (maatschappelijk) Voorbeelden van niet-commerciële organisatiemodellen zijn stichtingen, verenigingen en/of aan de gemeente gelieerde beheerentiteiten. Deze organisaties zijn in het leven geroepen vanuit een maatschappelijke ambitie, zijn lokaal georiënteerd en kennen geen winstoogmerk. Kortom, de focus van deze partijen ligt doorgaans op maatschappelijk rendement. Commercieel Voorbeelden van commerciële organisatiemodellen zijn bedrijven die (integrale) facilitaire diensten aanbieden, lokale ondernemers, et cetera. Veelal zijn deze organisaties ondergebracht in de vorm van een NV, BV, VOF et cetera. Deze organisaties zijn in het leven geroepen vanuit de ambitie om geld te verdienen (winstoogmerk) en kennen over het algemeen een bredere focus dan de specifieke opdracht. De focus van deze partijen ligt op commercieel rendement. 5.3 Afweging modellen In de onderstaande paragrafen is een afweging gemaakt met betrekking tot voornoemde modellen op basis van de doelstellingen zoals geschetst in 5.1. Naast deze afweging is een aantal relevante zaken beschreven die per organisatiemodel opgeld doen. Eindrapportage doorlichting MFC It Vleckehûs 20 41

21 Niet commerciële beheerorganisatie Beoordeling kansen bereiken maatschappelijke meerwaarde Binnen een niet-commercieel organisatiemodel kan de maatschappelijke meerwaarde van het MFC worden vergroot. Wij zien de kans niet zozeer in het meer aantrekken van verenigingen (zie ook 3.6), maar wel in het sterker neerzetten van een duidelijk concept en de programmering van het MFC. Feitelijk vormen de inhoudelijke ambities het bestaansrecht van een niet-commerciële entiteit en daarmee dè motivatie om sterk in te zetten op de programmering. De lokale verbondenheid van een niet-commerciële entiteit is één van de succesfactoren van deze vorm. Daarbij vormen een duidelijk concept en een heldere rolverdeling rondom onder andere programmabeheer de belangrijkste randvoorwaarden. In de huidige situatie is aan dit laatste geen invulling gegeven, wat ertoe leidt dat de maatschappelijke meerwaarde die op dit moment geleverd wordt niet getoetst kan worden aan een duidelijk kader. Hierdoor lopen verwachtingen uiteen. Beoordeling kansen verlagen bijdrage gemeente Een niet-commerciële beheerorganisatie is gericht op maatschappelijk rendement. Dit maakt het mogelijk om de dialoog te voeren over de uit te voeren opdracht en de benodigde middelen. Doordat niet-commerciële beheerorganisaties doorgaans voor een enkele locatie of één gemeente werken, zijn schaalvoordelen en ervaringen elders beperkt. Bovendien moeten tegenvallers opgevangen worden binnen de begroting van deze locatie. Daarbij is het resultaat sterk afhankelijk van personen. In de huidige situatie is naar verwachting een financiële optimalisatie door te voeren. Daarvoor vormt een voor de beheerorganisatie beheersbare risicoverdeling en partnership tussen gemeente en entiteit een randvoorwaarde. Overige aandachtspunten Een niet-commerciële beheerentiteit wordt doorgaans bestuurlijk ingevuld door vrijwilligers. Dit leidt ertoe dat er continu aandacht moet zijn voor de continuïteit van het bestuur en kennis en epertise binnen het bestuur. Deze vrijwillige bestuurders zijn bij voorkeur lokaal verbonden en derhalve is de potentiële doelgroep beperkt. Commerciële beheerorganisatie Beoordeling kansen bereiken maatschappelijke meerwaarde Voor een commerciële beheerorganisatie geldt feitelijk eenzelfde beoordeling rondom kansen van verenigingengebruik en het sterker neerzetten van de programmering. Daarbij geldt dat een commerciële beheerorganisatie rondom programmering sterker gemotiveerd is om het verdienmodel van activiteiten te beoordelen. Dit kan de maatschappelijke betrokkenheid beperken. Beoordeling kansen verlagen bijdrage gemeente Een commerciële beheerorganisatie is gericht op efficiëntie en een gezond verdienmodel, echter wel ten behoeve van het realiseren en verhogen van de winst. Feitelijk haalt de gemeente hiermee geen verlaging van de bijdrage. De gemeente Achtkarspelen ziet bij commerciële eploitatie kansen om een pachtsom in rekening te brengen en daarmee de financiële situatie binnen de gemeentebegroting te optimaliseren. Dit moet de ondernemer ergens terugverdienen. Het verdienmodel is echter beperkt. Immers, verhuur en horeca hebben beperkte kansen en binnen het MFC zijn voornamelijk gesubsidieerde partners actief. Eindrapportage doorlichting MFC It Vleckehûs 21 41

22 Omdat de inkomsten van verenigingsgebruik naar verwachting niet eenvoudig uit te breiden zijn en commerciële activiteiten (gezien de bestemming en de gebouwtechnische mogelijkheden) niet ontplooid kunnen worden, heeft dit gevolgen. Partners (dus ook de gemeente als subsidiegever) gaan meer betalen of krijgen minder kwaliteit (als er bijvoorbeeld niet meer dagelijks personeel aanwezig is). Kortom, een dergelijke maatregel leidt niet per definitie tot (financieel) voordeel. Overige aandachtspunten Wanneer er gekozen wordt voor de overgang naar een commerciële ondernemer is de kans groot dat er sprake is van Overgang van een onderneming. Daarbij gaat het huidige personeelsbestand over naar de toekomstige entiteit. Voor een ondernemer betekent dit dat er mogelijk meer formatie is dan nodig. Immers, de ondernemer wil mogelijk ook zelf actief zijn binnen het MFC. Bovendien kan het zo zijn dat de kennis en epertise van het huidige personeelsbestand niet aansluit bij de ideeën van de ondernemer. Dit leidt allebei tot een risico voor de ondernemer. Tevens werkt dit naar verwachting kostenverhogend en/of is de haalbaarheid van het vinden van een commerciële partner beperkt. Afweging van het dorpshuismodel zoals door u geschetst In de gesprekken met de gemeente was de organisatievorm van een florerend dorpshuis binnen de gemeente, gerund door een ondernemersechtpaar, één van de aanleidingen voor het maken van de afweging tussen voornoemde organisatiemodellen. Landelijk zien wij hiervan zowel succesvolle en minder succesvolle voorbeelden. In een dergelijke constructie zien wij de volgende succesfactoren: Juiste drijfveren en competenties van het ondernemersechtpaar, zoals empatisch vermogen, pro-activiteit, bedrijfsvoeringservaring, lokale verbondenheid en politieke sensitiviteit. Een locatie met mogelijkheden, namelijk een gebouw met voldoende functionele mogelijkheden, mogelijkheden om eigen kleur te geven, een commerciële bestemming van in ieder geval horeca en verhuurbare ruimte, horeca en verhuurbare ruimte die zichtbaar is, et cetera. Een gezonde concurrentiepositie; een plek waar in de nabije omgeving geen alternatieve voorzieningen zijn en waar een voldoende florerend verenigingsleven is. Een juridische constructie waarbinnen een realistisch verdienmodel en aanvaardbare risico s gelden. In het geval van MFC It Vleckehûs gaan een aantal van de geschetste succesfactoren niet (volledig) op. Met name de laatste drie niet. Aan deze succesfactoren kan ook na de nodige inspanningen geen invulling worden gegeven. Dit leidt er toe dat het MFC in wezen géén mogelijkheden biedt voor een dergelijke constructie. 5.4 Advies model voor de toekomst Gemeente Achtkarspelen wil inzetten op een ondernemender beheerconstructie. Daarbij wordt verondersteld dat de organisatievorm bepalend is voor de mate van ondernemerschap. Dit is het geval, echter niet per definitie met de uitwerking zoals door de gemeente beoogd (verhoging maatschappelijk rendement en verkleinen financiële bijdrage). Wij zien een duidelijk concept, de inkleuring van de opdracht, de mate waarin risico s zelf beïnvloed kunnen worden en het invoeren van incentives als belangrijker drijfveer om de doelstellingen rondom ondernemerschap, zoals door de gemeente beoogd, te behalen. Eindrapportage doorlichting MFC It Vleckehûs 22 41

23 Wij adviseren dan ook om allereerst in te zetten op een duidelijk businessplan voor de toekomst. Daarbij kunnen wij ons voorstellen dat binnen dit businessplan de inzet van een niet-commerciële beheerorganisatie de voorkeur geniet, gezien de afwegingen zoals hiervoor geschetst. Of dit de stichting MFC Surhuisterveen in haar huidige vorm zou moeten zijn, kan later worden bezien. Eindrapportage doorlichting MFC It Vleckehûs 23 41

24 6 ADVIES CONTOUREN BUSINESSPLAN In hoofdstuk 5 zijn de verschillende mogelijke beheermodellen naast elkaar gezet, om zo inzicht te verschaffen in de specifieke voor- en nadelen die aan elk model zijn verbonden. Hierbij is geconcludeerd dat de keuze voor het type beheerorganisatie volgend is op de inhoudelijke ambitie en de beheeropdracht die voor het MFC kan worden vastgesteld. In voorliggend hoofdstuk is daarom, uitgaande van het principe vorm volgt inhoud, ten slotte uitwerking gegeven aan de contouren voor het nieuwe businessplan om te komen tot een nieuwe, toekomstbestendige eploitatie van het MFC. 6.1 Speerpunten visie De basis voor het businessplan is de visie die voor het MFC kan worden benoemd. Deze wordt navolgend in een aantal onderdelen verder uitgewerkt. Inhoudelijke visie Uit de analyse van de huidige situatie, de daarbij geconstateerde discrepanties, de uitgevoerde behoeftebepaling en de gesprekken met huidige en potentiële gebruikers is vast komen te staan dat een sterke(re) focus op het onderbrengen van verschillende vormen van vrijetijdsbesteding binnen het MFC (al-dan-niet gekoppeld aan het introduceren van een volledig nieuw beheermodel zoals het uitbesteden aan een lokale ondernemer of aan een commerciële marktpartij) niet het gewenste effect zal sorteren. Indien het MFC ook in de toekomst een sterke rol binnen de gemeenschap wenst te vervullen dat moet worden ingezet op een eenduidig en herkenbaar profiel, waarbij uitgegaan wordt van educatie, participatie en dienstverlening. Deze omwenteling kan worden bewerkstelligd door, in aansluiting bij de ontwikkelingen rondom de CJG s, IKC s en de drie grote decentralisaties (en in het bijzonder de opgave rondom de AWBZ) het nieuwe MFC veel meer een zorgprofiel te geven gericht op kinderen en ouderen. In de toekomst staat MFC It Vleckehûs dan voor: het bieden van een centrale plek waar leer- en ontwikkelingskansen worden geboden en waar men zich kan ontwikkelen, participeren, integreren en kan laten informeren. Het MFC vervult een loketfunctie, biedt relevante activiteiten aan dan wel huisvest deze en draagt zorg voor kennisdeling tussen verschillende partners onderling én tussen partners en de inwoners van Surhuisterveen. De partners werken inhoudelijk actief samen en maken gebruik van elkaars kennis en kunde. Deze actieve samenwerking spitst zich toe op het tot stand brengen van een samenhangend aanbod van welzijn, onderwijs en zorg. Waar mogelijk wordt (een deel van) het MFC doorontwikkeld tot een IKC om zo te veranderen in een voorziening waarin organisaties als onderwijs, kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal etc. actief zijn en welzijnsactiviteiten voor kinderen worden aangeboden. Idealiter is het MFC straks een voorziening voor kinderen van ten minste 0-12 jaar, waar zij gedurende de dag komen om te leren, spelen, ontwikkelen en ontmoeten. Alle ontwikkelingsgebieden komen aan bod. Het MFC biedt complete dagarrangementen. Gedragenheid & verankering Op voorhand kunnen een aantal belangrijke voorwaarden worden benoemd die doorslaggevend zijn voor het welslagen van deze visie: De visie moet breed binnen het MFC worden gedragen. Zowel door de partners die daar fysiek aanwezig zijn als ook door de partijen die rondom het MFC bewegen en gebruik maken van ruimte en/of partners in het MFC. Daarnaast dient de visie, en dat is zo mogelijk nog belangrijker, door de gemeente te worden opgesteld c.q. vastgesteld en beleidsmatig te worden verankerd. Pas nadat dit is gebeurd kan de visie in samenwerking met voornoemde partners worden geborgd. Eindrapportage doorlichting MFC It Vleckehûs 24 41

25 Deze beleidsmatige verankering maakt het ook mogelijk dat de gemeente meer integraal stuurt op het concept. Hierdoor wordt voorkomen dat enerzijds wordt getracht een IKC te realiseren terwijl elders in de ambtelijke organisatie mogelijkerwijs het Peuterspeelzaalwerk (noodgedwongen) wegbezuinigd wordt. Een dergelijke visie en concept geven de gemeente meer mogelijkheden om overige partners aan het MFC te verbinden c.q. in het MFC onder te brengen. Gebruikers worden nu vanuit de subsidie die zij van de gemeente ontvangen niet gesubsidieerd om iets in het MFC te doen. De gemeente kan hierop meer sturen. Als de gemeente subsidie verstrekt, dan moet de activiteit indien mogelijk ook in een gemeentelijke accommodatie zoals het MFC plaatsvinden. Tenslotte dient de visie verder te worden doorvertaald naar benodigde functies, partners en activiteiten om zo concreet vorm en inhoud aan het concept te geven. Hierbij dient ook te worden meegenomen in hoeverre er functieverbeterende, bouwkundige aanpassingen aan het gebouw nodig zijn om het concept optimaal te kunnen huisvesten. Hierbij kan worden gedacht aan het aanpassen van de centrale ontmoetingsruimte, keuken+horeca (para-commerciële bestemming), theaterzaal en zichtlijnen/looplijnen. Daarnaast moeten mogelijkerwijs ook verbeteringen worden aangebracht ten aanzien van parkeercapaciteit en logistiek (bereikbaarheid minder validen; zowel entree als ook binnen het gebouw). Dit moet in overleg met de (toekomstige) gebruikers en de gemeente verder worden aangescherpt. 6.2 Uitwerking beheeropdracht Binnen het toekomstige concept voor het MFC werken de diverse partners, waar mogelijk, intensief met elkaar samen. In de visie is bewust ingezet op een multifunctionele accommodatie met een ruim aanbod van elkaar versterkende functies en met een gezamenlijke maatschappelijke ambitie. Juist deze insteek, en de diversiteit aan partners en functies, zorgt voor de compleiteit rondom beheer. Daarnaast maakt de aard en de omvang van het gebouw de beheeropdracht specifiek. Partners hebben ieder eigen belangen en afspraken waarbinnen de conceptgedachte van MFC It Vleckehûs geborgd moet worden. Dit vraagt continu schakelen tussen strategische, tactische en operationele vraagstukken; kortom een wezenlijk andere opdracht dan binnen solistische huisvesting van de partners. Dit vraagt iets van de wijze waarop de organisatie wordt ingericht. In voorliggende paragraaf is dientengevolge nader uitwerking gegeven aan de wijze waarop deze geoptimaliseerde beheerstichting idealiter moet worden ingevuld. Dit brengt een aantal wijzigingen met zich mee ten opzichte van de bestaande situatie. De beheerorganisatie van het MFC treedt op als een klantgerichte professionele dienst, die een toegevoegde waarde biedt voor de gebruikers van de MFC door het aanbieden en/of organiseren van alle taken rondom het dagelijks beheer en het samen met de partners aanjagen en borgen van de inhoudelijke doelstellingen van de MFC zoals omschreven in voornoemde visie. Aan de hand van de managementpiramide voor beheer, wordt voorgesteld de beheeropdracht als volgt te organiseren. Eindrapportage doorlichting MFC It Vleckehûs 25 41

26 Figuur 4 Toekomstig organisatiemodel Navolgend worden de verschillende onderdelen resumerend kort toegelicht. 1. Er wordt een knip gemaakt in eigenarenbeheer en dagelijks beheer. De gemeente is eigenaar en verantwoordelijk voor alle taken die daaruit voortvloeien (verhuur, ingebruikgeving en groot onderhoud). De gemeente wordt dientengevolge verantwoordelijk voor de huurrelaties met de vaste gebruikers en daarmee voor het innen van de huurpenningen. Voor het dagelijks beheer (coördinatie en organisatie) zou de gemeente de beheerstichting in kunnen zetten. Daarmee dient de gemeente ook met de onderwijsinstelling binnen het MFC nieuwe afspraken te maken over de onderwijsvergoeding in relatie tot het groot onderhoud en het toekomstige vervangend onderhoud aan het onderwijsdeel van het MFC. 2. De gemeente stelt daarnaast inhoudelijke en financiële kaders (met als uitgangspunt de huidige uitgaven) passend bij het concept van MFC It Vleckehûs. 3. Er wordt een stichting ingericht (zijnde de bestaande stichting) voor het totale beheer. De gemeente is in deze stichting niet vertegenwoordigt om zo de rol van opdrachtgever en opdrachtnemer duidelijk te kunnen scheiden. Deze stichting wordt in tegenstelling tot nu ook verantwoordelijk voor het aanjagen en borgen van de te ontwikkelen inhoudelijke visie. 4. Voor de dagelijkse coördinatie van de diverse activiteiten wordt binnen de stichting een coördinatierol ingevuld. Dit om samenwerking te initiëren, afspraken in de praktijk te borgen en te handhaven en overige medewerkers en/of vrijwilligers functioneel aan te sturen. Deze manager MFC runt de dagelijkse bedrijfsvoering in nauwe samenwerking met de (medewerkers van de) vaste gebruikers en rapporteert aan de beheerstichting. Het gebruikersoverleg wordt gehandhaafd, waarbij een duidelijke scheiding in programmering en facilitair wordt gemaakt in besprekingen. Eindrapportage doorlichting MFC It Vleckehûs 26 41

Buurthuizen en activiteiten

Buurthuizen en activiteiten Invalshoek: een wijkbudget voor activiteiten We stoppen met de financiering van (een gedeelte van) de huidige activiteiten in de wijk en stellen per wijk een budget beschikbaar voor initiatieven van inwoners

Nadere informatie

Bijlage 1 Concept intentieverklaring WOC Campus Nieuwleusen

Bijlage 1 Concept intentieverklaring WOC Campus Nieuwleusen Bijlage 1 Concept intentieverklaring WOC Campus Nieuwleusen Intentieverklaring project WOC Campus Nieuwleusen De Partijen: In het project WOC Campus Nieuwleusen participeren de volgende partijen: Landstede

Nadere informatie

DORPSHUIS BENSCHOP ontmoetingsplek in de (kleine) kern

DORPSHUIS BENSCHOP ontmoetingsplek in de (kleine) kern DORPSHUIS BENSCHOP ontmoetingsplek in de (kleine) kern Vertrekpunt Het eerste prestatieveld binnen de WMO: Het bevorderen van sociale samenhang in en leefbaarheid van dorpen, wijken en buurten. Om aan

Nadere informatie

Bespreeknotitie Uitgangspunten buurthuis van de toekomst en voorzieningen in algemeen

Bespreeknotitie Uitgangspunten buurthuis van de toekomst en voorzieningen in algemeen Bespreeknotitie Uitgangspunten buurthuis van de toekomst en voorzieningen in algemeen 24 september 2012 1 1. Aanleiding 1.1 Besluitvorming wijkcentra september 2011 en uitwerking In september 2011 heeft

Nadere informatie

Datum: 02 juli 2013 Portefeuillehouder: De heer R. Windhouwer

Datum: 02 juli 2013 Portefeuillehouder: De heer R. Windhouwer Raadsvoorstel Raadsnummer: 2013-057 Registratiekenmerk: Onderwerp: Haalbaarheidsonderzoek Voorzieningen Nijkerkerveen - fase 2 Korte inhoud: De gemeente heeft een haalbaarheidsonderzoek laten uitvoeren

Nadere informatie

GEVOLGEN VOOR JA/NEE ROUTING DATUM Communicatie Nee College Financieel Juridisch

GEVOLGEN VOOR JA/NEE ROUTING DATUM Communicatie Nee College Financieel Juridisch *Z00EE495836* Voorstel voor de gemeenteraad Voorstelnummer Voorstellen Raad Directeur : mevr. S. van Heeren Zaakgericht\334 Behandelend ambtenaar N. van der Heijden Zaaknummer Z.15-14107 Datum: 13 april

Nadere informatie

Vastgoed. Plan van Aanpak. Versie: Definitief Bestandsnaam: Datum opgesteld: 20-06-2014 Voor akkoord: Plan van aanpak: Vastgoed.

Vastgoed. Plan van Aanpak. Versie: Definitief Bestandsnaam: Datum opgesteld: 20-06-2014 Voor akkoord: Plan van aanpak: Vastgoed. Vastgoed Plan van Aanpak Plan van aanpak: Vastgoed Bestuurlijk L. van Rekom opdrachtgever L. Mourik opdrachtgever Naam projectleider L. van Hassel Versie: Definitief Bestandsnaam: Datum opgesteld: 20-06-

Nadere informatie

Procesaanpak. Strategische heroriëntatie Sociaal Cultureel Centrum Myllesweerd Sociaal Culturele Centra vragen beleid op maat

Procesaanpak. Strategische heroriëntatie Sociaal Cultureel Centrum Myllesweerd Sociaal Culturele Centra vragen beleid op maat Procesaanpak Strategische heroriëntatie Sociaal Cultureel Centrum Myllesweerd 2018-2022 Sociaal Culturele Centra vragen beleid op maat Grip op financiële prestaties van maatschappelijke voorzieningen Stefan

Nadere informatie

Thijplein KM Rossum Tel

Thijplein KM Rossum Tel Thijplein 1 7596 KM Rossum Tel. 0541-625824 www.kulturhus-de-cocer.nl Inhoud 1. Het Kulturhus.... 2 1.1. Doelstelling... 2 1.2. Organisatie... 2 1.3. Huisvesting... 2 1.4. Beheer en openingstijden... 2

Nadere informatie

Accommodatiebeleid Maatschappelijke Voorzieningen

Accommodatiebeleid Maatschappelijke Voorzieningen Maatschappelijke Voorzieningen Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Hilversum 1 Inhoudsopgave Samenvatting 3 1 Inleiding 8 2 Huisvestingsstrategie en eigendomsstrategie 10 3 Cultuur 15 4 Sociale voorzieningen

Nadere informatie

Visie Beheer Openbare Ruimte

Visie Beheer Openbare Ruimte Visie Beheer Openbare Ruimte De openbare ruimte bestaat uit de ondergrondse en bovengrondse voorzieningen die in beheer zijn de gemeenten en bestaat uit riolering, plantsoenen, bomen, wegen, straten, pleinen,

Nadere informatie

Eerste exploitatiebegroting NatLab 2.0

Eerste exploitatiebegroting NatLab 2.0 Eerste exploitatiebegroting NatLab 2.0 14 oktober 2011 Aan Gemeente Eindhoven Sector Grond en Vastgoed De heer B. Bankers Postbus 90150 5600 RB EINDHOVEN Van Hospitality Consultants Smallepad 13-15 Postbus

Nadere informatie

Centrum Management - Plan van Aanpak (2013) 1. Inleiding

Centrum Management - Plan van Aanpak (2013) 1. Inleiding Centrum Management - Plan van Aanpak (2013) 1. Inleiding Deze notitie beschrijft het Plan van Aanpak en stappenplan voor de herinvoering van centrummanagement in Valkenswaard. Achtereenvolgens wordt ingegaan

Nadere informatie

Onderwerp Kaders voor de toekomst van Golfbad Oss / Visie openbaar zwemwater in de gemeente Oss. Naam en telefoon. Portefeuillehouder

Onderwerp Kaders voor de toekomst van Golfbad Oss / Visie openbaar zwemwater in de gemeente Oss. Naam en telefoon. Portefeuillehouder Onderwerp Kaders voor de toekomst van Golfbad Oss / Visie openbaar zwemwater in de gemeente Oss. Datum 02-05-2017 Naam en telefoon Mark Megens Afdeling SMO Portefeuillehouder Kees van Geffen Aanleiding

Nadere informatie

Ontwikkelplan ten behoeve van de vier Nederlandse denksportbonden onder de vlag van de Federatie Nederlandse Denksportbonden

Ontwikkelplan ten behoeve van de vier Nederlandse denksportbonden onder de vlag van de Federatie Nederlandse Denksportbonden Ontwikkelplan ten behoeve van de vier Nederlandse denksportbonden onder de vlag van de Federatie Nederlandse Denksportbonden M.M.V. De Nederlandse Bridge Bond De Koninklijke Nederlandse Dam Bond De Nederlandse

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Status: Besluitvormend. Agendapunt: 10. Aankoop kantoorpand Rabobank te Nieuwleusen. Datum: 2 september 2014.

Raadsvoorstel. Status: Besluitvormend. Agendapunt: 10. Aankoop kantoorpand Rabobank te Nieuwleusen. Datum: 2 september 2014. Raadsvoorstel Status: Besluitvormend Agendapunt: 10 Onderwerp: Aankoop kantoorpand Rabobank te Nieuwleusen Datum: 2 september 2014 Portefeuillehouder: Decosnummer: 235 Informant: P. la Roi E. p.laroi@dalfsen.nl

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Onderwerp Sturing en bedrijfsvoering SW Steller J. den Hoedt De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Telefoon (050) 367 41 57 Bijlage(n) 0 Ons kenmerk 6168312 Datum Uw brief van Uw

Nadere informatie

Van realiseren naar optimaliseren Open atelier, Grip op sport. Margot Icking, Hospitality Consultants 23 september 2010

Van realiseren naar optimaliseren Open atelier, Grip op sport. Margot Icking, Hospitality Consultants 23 september 2010 Van realiseren naar optimaliseren Open atelier, Grip op sport Margot Icking, Hospitality Consultants 23 september 2010 Agenda Van realiseren naar optimaliseren: een nieuwe koers in het accommodatiebeleid

Nadere informatie

Conceptvisie Brede Scholen in Sliedrecht Samenwerken & verbinden voor de jeugd

Conceptvisie Brede Scholen in Sliedrecht Samenwerken & verbinden voor de jeugd Conceptvisie Brede Scholen in Sliedrecht Samenwerken & verbinden voor de jeugd Opdrachtgever: Hans Tanis, Wethouder Onderwijs Auteurs: Hans Erkens en Diana Vonk Datum: 9 oktober 2013 Inleiding 1.1. Aanleiding

Nadere informatie

Opzet ondernemingsplan

Opzet ondernemingsplan De organisatie Type organisatie Rechtsvorm en aansprakelijkheid KvK nr / BTW nr Verzekeringen Eigenschappen (en vergunningen) Vestigingsplaats en wijk Sinds (startdatum) Organigram (bestuur, personeel,

Nadere informatie

Zwembaden met meerwaarde. Synarchis adviesgroep Zwembaden met meerwaarde

Zwembaden met meerwaarde. Synarchis adviesgroep Zwembaden met meerwaarde Zwembaden met meerwaarde Inleiding Onze visie op maatschappelijk vastgoed: een integrale benadering van investeren en exploiteren Synarchis benadert maatschappelijke voorzieningen integraal als het gaat

Nadere informatie

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel Reg. nr.: Afdeling: Maatschappelijke Ontwikkeling

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel Reg. nr.: Afdeling: Maatschappelijke Ontwikkeling 15-1 Collegevoorstel 1410136 Afdeling: Maatschappelijke Ontwikkeling Onderwerp Toekomst huisvesting bibliotheek en Podium Boxtel Samenvatting De cultuur sector is vanwege de economische situatie volop

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Elckerlyc

Beleidsplan Stichting Elckerlyc Beleidsplan Stichting Elckerlyc 1. Kernwaarden, missie en visie Elckerlyc, daar voel je je thuis Kernwaarden - Kwaliteit: in alles is dat wat Elckerlyc wil uitstralen; - Verbinding: met gemeenschap, met

Nadere informatie

RAADSCOMMISSIE. Nummer: Datum vergadering: 24 november Uitgangspunten maatschappelijke accommodaties

RAADSCOMMISSIE. Nummer: Datum vergadering: 24 november Uitgangspunten maatschappelijke accommodaties RAADSCOMMISSIE Onderwerp: Nummer: Uitgangspunten maatschappelijke accommodaties Datum vergadering: 24 november 2015 Conceptbesluit: 1. In te stemmen met de nota "Uitgangspunten maatschappelijke accommodaties';

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief Nr. :

Raadsinformatiebrief Nr. : Raadsinformatiebrief Nr. : Reg.nr. : 12.0001 B&W verg. : 28 februari 2012 Onderwerp: Integratieplan stichting WAO/WSW en Bureau Sociaal Raadslieden (BSR) 1) Status Deze brief, die gaat over de integratie

Nadere informatie

Paraaf toetser. Burgemeester. Weth. Verloop

Paraaf toetser. Burgemeester. Weth. Verloop B&W voorstel Zaaknummer Onderwerp 153447 ToekomstAgenda Informele Zorg voor Veenendaal Ambtenaar Afdeling Telefoonnummer P.G.M. Martens Maatschappelijke Ondersteuning (0318) 538391 Paraaf afdelingsmanager

Nadere informatie

Aanhangsel nr. 392403

Aanhangsel nr. 392403 Aanhangsel nr. 392403 Antwoord van burgemeester en wethouders op schriftelijke vragen als bedoeld in artikel 41, eerste lid, van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de raad der gemeente Leeuwarden,

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 29 september 2015 Registratienummer: 2015/56 Agendapunt nummer: 13. Onderwerp Subsidieverzoek De Enck

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 29 september 2015 Registratienummer: 2015/56 Agendapunt nummer: 13. Onderwerp Subsidieverzoek De Enck Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 29 september 2015 Registratienummer: 2015/56 Agendapunt nummer: 13 Onderwerp Subsidieverzoek De Enck Voorstel 1. Aan de Enck

Nadere informatie

Onderwijshuisvesting Denekamp

Onderwijshuisvesting Denekamp Onderwijshuisvesting Denekamp Projectgroep Onderwijshuisvesting Denekamp VERSIE 01062017 DEF Inleiding Op 29 november 2011 heeft de gemeenteraad het rapport Samen Scholen 2030 vastgesteld. In dit rapport

Nadere informatie

Samen aan de IJssel Inleiding

Samen aan de IJssel Inleiding Samen aan de IJssel Samenwerking tussen de gemeenten Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel, kaders voor een intentieverklaring en voor een onderzoek. Inleiding De Nederlandse gemeenten bevinden

Nadere informatie

Voorstel voor de Raad

Voorstel voor de Raad Voorstel voor de Raad Datum raadsvergadering : 27 juni 2013 Agendapuntnummer : XI, punt 5 Besluitnummer : 999 Portefeuillehouder : Burgemeester Roger de Groot Aan de gemeenteraad Onderwerp: Kaderstellende

Nadere informatie

Midden-Limburg Transitieatlas Voorzieningen. Masterclass 2 april 2015

Midden-Limburg Transitieatlas Voorzieningen. Masterclass 2 april 2015 Midden-Limburg Transitieatlas Voorzieningen Masterclass 2 april 2015 Bevolking Midden-Limburg Trends DEMOGRAFIE Ontgroening BEZUINIGINGEN PARTICIPATIE- MAATSCHAPPIJ Vergrijzing Bevolkingsdaling Urbanisatie

Nadere informatie

Gemeentelijk spoorboekje: vervolg op de toekomstvisie op het Beschermd Wonen

Gemeentelijk spoorboekje: vervolg op de toekomstvisie op het Beschermd Wonen NOTITIE Uitwerking Toekomstvisie Beschermd Wonen Auteur(s) : Anne Derksen i.s.m. werkgroep Datum : 18 mei 2016 Versie : Gemeentelijk spoorboekje: vervolg op de toekomstvisie op het Beschermd Wonen Uitgangspunt:

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen Raadsvoorstel Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen 2014-2017 Datum raadsvergadering 06-02-2014 Portefeuillehouder(s) R.G. te Beest W.E. Westerman Registratienummer Rs13.00783 Ambtenaar K. Bruijns Datum

Nadere informatie

Exploitatie en beheer door bewoners van wijkaccommodaties. Quickscan onder Nederlandse gemeenten met meer dan 70.000 inwoners april 2013

Exploitatie en beheer door bewoners van wijkaccommodaties. Quickscan onder Nederlandse gemeenten met meer dan 70.000 inwoners april 2013 Exploitatie en beheer door bewoners van wijkaccommodaties Quickscan onder Nederlandse gemeenten met meer dan 70.000 inwoners april 2013 Samenvatting van de resultaten Opdrachtgever Contactgegevens Contactpersoon

Nadere informatie

EERLIJK DELEN, KRACHTEN BUNDELEN EN NIEMAND AAN DE KANT IN VENLO

EERLIJK DELEN, KRACHTEN BUNDELEN EN NIEMAND AAN DE KANT IN VENLO EERLIJK DELEN, KRACHTEN BUNDELEN EN NIEMAND AAN DE KANT IN VENLO 29 juni 2011 1 / 5 Kadernota 2012-2015 PvdA Venlo 29 juni 2011 Eerlijk delen, krachten bundelen en niemand aan de kant in Venlo. Bezuinigen

Nadere informatie

EXPLOITATIEBEGROTING DE BLINKERD 2.0

EXPLOITATIEBEGROTING DE BLINKERD 2.0 Concept Door Pirovano Planeconomie en Grondbeleid In opdracht van de Gemeente Bergen 12 januari 2013 Hoofdstuk: Doel en uitgangspunten INHOUD 1 Doel en uitgangspunten... 3 1.1 Doel van dit rapport... 3

Nadere informatie

Boek op t Zand. Plan van Aanpak

Boek op t Zand. Plan van Aanpak Boek op t Zand Plan van Aanpak Inhoudsopgave Aanleiding... 3 Historie... 4 Nut en noodzaak voor het toerisme... 5 Beleidskeuzes... 6 Voorstel... 7 Strategie/planning... 8 2 Aanleiding Al geruime tijd wordt

Nadere informatie

Samen sterk in het sociaal domein

Samen sterk in het sociaal domein Samen sterk in het sociaal domein Duurzaam organiseren van het sociaal domein door intergemeentelijke samenwerking In dit artikel gaan we in op de meerwaarde van samenwerking tussen gemeenten in het sociaal

Nadere informatie

Kinderopvang in eigen beheer. Resultaten marktonderzoek

Kinderopvang in eigen beheer. Resultaten marktonderzoek Kinderopvang in eigen beheer Resultaten marktonderzoek Opgesteld door K. Soldaat Kenmerk Resultaten marktonderzoek Datum 26 juli 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Resultaten algemeen 4 3 Het makelaarsmodel

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad

Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad n.v.t. W.F. Mulckhuijse (SP), R. Pet (GroenLinks), K.G. van Rijn (PvdA), K. Jongejan (VVD) In te vullen door Raadsgriffie Portefeuillehouder nvt nvt RV-nummer: RV-68/2008

Nadere informatie

ZORG VOOR MAATSCHAPPELIJK VASTGOED. Professioneel beheer voor beter rendement

ZORG VOOR MAATSCHAPPELIJK VASTGOED. Professioneel beheer voor beter rendement ZORG VOOR MAATSCHAPPELIJK VASTGOED Professioneel beheer voor beter rendement Een veranderende financiële omgeving vraagt om ander vastgoedbeheer Het onderwijsvastgoed, het zorgvastgoed, het gemeentelijk

Nadere informatie

Slimmer met vastgoed hoe kunnen gemeente de sociale opgave accommoderen in tijden van bezuinigingen?

Slimmer met vastgoed hoe kunnen gemeente de sociale opgave accommoderen in tijden van bezuinigingen? Slimmer met vastgoed hoe kunnen gemeente de sociale opgave accommoderen in tijden van bezuinigingen? van Vliet FAMO Regiobijeenkomsten 2011 April 2011 #1282874 Agenda BNG missie Trends en ontwikkelingen

Nadere informatie

b Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college Financiën helder en op orde

b Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college Financiën helder en op orde gemeente Eindhoven Inboeknummer 12bst01585 Dossiernummer 12.38.651 18 september 2012 Commissienotitie Betreft startnotitie over Sturen met normen: domein 'flexibiliteit'. Inleiding Op 28 augustus is in

Nadere informatie

Eenmalige bijdrage in het projectplan voor de aanpassing van de multifunctionele accommodatie De Zunnekamp in Geesteren.

Eenmalige bijdrage in het projectplan voor de aanpassing van de multifunctionele accommodatie De Zunnekamp in Geesteren. Raad VOORBLAD Onderwerp Eenmalige bijdrage in het projectplan voor de aanpassing van de multifunctionele accommodatie De Zunnekamp in Geesteren Agendering Commissie Bestuur Gemeenteraad Commissie Ruimte

Nadere informatie

kiezen voor evenwicht tussen jong & oud in Zandvoort

kiezen voor evenwicht tussen jong & oud in Zandvoort kiezen voor evenwicht tussen jong & oud in Zandvoort 5 Bijdragen aan een krachtige gemeenschap met ruimte voor evenwicht. Inhoud Woord vooraf 5 Richting, ruimte en resultaat Maatschappelijke omgeving 6

Nadere informatie

Aan de commissie VROM

Aan de commissie VROM Made, 8 januari 2002 Commissievergadering d.d. 22 januari 2002 Aan de commissie VROM Agendapunt: Onderwerp: Herontwikkeling Burg. Smitsplein Toelichting: Bijgaand treft u een concept raadsvoorstel aan

Nadere informatie

Graag maak wij van de gelegenheid gebruik om u op de hoogte te brengen van de recente ervaringen en ontwikkelingen bij De Regiecentrale.

Graag maak wij van de gelegenheid gebruik om u op de hoogte te brengen van de recente ervaringen en ontwikkelingen bij De Regiecentrale. 1 Geachte heer/mevrouw Graag maak wij van de gelegenheid gebruik om u op de hoogte te brengen van de recente ervaringen en ontwikkelingen bij De Regiecentrale. Bij verschillende gemeenten en instellingen

Nadere informatie

Leerdam, 17 februari Betreft: aanvraag financiële ondersteuning ontwikkeling Integraal KindCentrum van 0-13 jarigen in Leerdam.

Leerdam, 17 februari Betreft: aanvraag financiële ondersteuning ontwikkeling Integraal KindCentrum van 0-13 jarigen in Leerdam. Leerdam, 17 februari 2016. Aan het bestuur van O2A5 Dam 1 4241 BL Arkel. Betreft: aanvraag financiële ondersteuning ontwikkeling Integraal KindCentrum van 0-13 jarigen in Leerdam. Geachte toetsingscommissie,

Nadere informatie

STICHTING KULTURHUS WARNSVELD. Begroting 2015

STICHTING KULTURHUS WARNSVELD. Begroting 2015 STICHTING KULTURHUS WARNSVELD Begroting 2015 oktober 2014 Versienummer: 2.0p - vastgesteld in de bestuursvergadering d.d. 3 november 2014 STICHTING KULTURHUS WARNSVELD TOELICHTING OP DE FINANCIËLE BEGROTING

Nadere informatie

ONDERSTEUNINGSTRAJECT BEWUSTWORDING KANSEN RELIGIEUS ERFGOED VOOR DE TOEKOMST

ONDERSTEUNINGSTRAJECT BEWUSTWORDING KANSEN RELIGIEUS ERFGOED VOOR DE TOEKOMST Stimuland Vilsterseweg 11 7734 PD Vilsteren Tel (0529) 47 81 80 Fax (0529) 45 20 02 info@stimuland.nl www.stimuland.nl ONDERSTEUNINGSTRAJECT BEWUSTWORDING KANSEN RELIGIEUS ERFGOED VOOR DE TOEKOMST Eindrapportage

Nadere informatie

Optimaliseer uw exploitatie. Igor Grevers Mark van Rotterdam. Introductie Hoe optimaliseert u de exploitatie van een MFA? Pauze

Optimaliseer uw exploitatie. Igor Grevers Mark van Rotterdam. Introductie Hoe optimaliseert u de exploitatie van een MFA? Pauze Optimaliseer uw exploitatie Igor Grevers Mark van Rotterdam Agenda 1 2 Introductie Hoe optimaliseert u de exploitatie van een MFA? Pauze Hoe kiest u de juiste horecaformule voor uw MFA? Afronding en borrel

Nadere informatie

Doordecentralisatie onderwijshuisvesting (on)mogelijkheden en consequenties bedrijfsvoering

Doordecentralisatie onderwijshuisvesting (on)mogelijkheden en consequenties bedrijfsvoering Doordecentralisatie onderwijshuisvesting (on)mogelijkheden en consequenties bedrijfsvoering Jos de Kleijne (AK+) 06-53962650 Mireille Uhlenbusch (HEVO) 06-10019338 Agenda 14.45-16.30 uur Even voorstellen

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Lingewaard

Aan de raad van de gemeente Lingewaard Aan de raad van de gemeente Lingewaard *14RDS00211* 14RDS00211 Onderwerp Een sociaal cultureel centrum in Bemmel 1 Samenvatting In september 2012 is gestart met een traject om te komen tot een toekomstbestendige

Nadere informatie

Profiel Bestuur Stichting Muziekschool Barneveld (SMB) 1 e concept

Profiel Bestuur Stichting Muziekschool Barneveld (SMB) 1 e concept Profiel Bestuur Stichting Muziekschool Barneveld (SMB) 1 e concept Barneveld, september 2012 1 Inhoudsopgave Blz. 1.Inleiding 3 2.Kort profiel SMB 3 3.Profiel bestuur 3 3.1 Omvang van het bestuur 3 3.2

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Deltapoort

Uitvoeringsprogramma Deltapoort Stuurgroep DP/LT 10 juli 2014 Bijlage 6.2 Bestuurlijke trekker: A. Kamsteeg Ambtelijke trekker: Myra Zeldenrust Uitvoeringsprogramma Deltapoort Aansluiting Onderwijs Arbeidsmarkt Conceptversie Myra Zeldenrust

Nadere informatie

VOORBLAD RAADSVOORSTEL

VOORBLAD RAADSVOORSTEL VOORBLAD RAADSVOORSTEL ONDERWERP: Subsidieverlening t.b.v. een nieuw te bouwen Multifunctionele Centrum te Minnertsga (MFC). VOORSTEL 1. Aan de vereniging van Plaatselijk Belang te Minnertsga een eenmalige

Nadere informatie

Participatieverslag Nieuw & Anders

Participatieverslag Nieuw & Anders Participatieverslag Nieuw & Anders Op 26 en 31 maart vonden twee bijeenkomsten plaats met de titel Nieuw & Anders plaats. Twee bijeenkomsten die druk bezocht werden door vrijwilligers, verenigingen en

Nadere informatie

VOORZIENINGENPLAN ALTWEERTERHEIDE AMBTELIJK CONCEPT DINSDAG 31 JANUARI 2017

VOORZIENINGENPLAN ALTWEERTERHEIDE AMBTELIJK CONCEPT DINSDAG 31 JANUARI 2017 VOORZIENINGENPLAN ALTWEERTERHEIDE AMBTELIJK CONCEPT DINSDAG 31 JANUARI 2017 AGENDA 19.30 19.40 uur Opening door avondvoorzitter Ton Weekers 19.40 20.20 uur Presentatie voorzieningenplan 20.20 20.30 uur

Nadere informatie

PARK LEUDAL-OOST. Terugblik. Gemeente Leudal. Definitiefase. Ondertekening intentieovereenkomst AGENDA

PARK LEUDAL-OOST. Terugblik. Gemeente Leudal. Definitiefase. Ondertekening intentieovereenkomst AGENDA d.d. 29 jan. 2015 AGENDA Terugblik Gemeente Leudal Definitiefase Ondertekening intentieovereenkomst AGENDA Terugblik Gemeente Leudal Definitiefase Ondertekening intentieovereenkomst TERUGBLIK Begin 2013

Nadere informatie

Slimme zet! Vindingrijk in vastgoedopgaven!

Slimme zet! Vindingrijk in vastgoedopgaven! Slimme zet! Vindingrijk in vastgoedopgaven! Postbus 711 3900 AS Veenendaal Kerkewijk 26 3901 EG Veendaal (T) 0318-55 19 60 (F) 0318-55 19 61 (M) info@ingeniousvastgoed.nl (I) www.ingeniousvastgoed.nl Haar

Nadere informatie

Wie wordt de bouwheer?

Wie wordt de bouwheer? november 2013 het fundament Nieuwbouw en renovatie Wie wordt de bouwheer? 26 het fundament november 2013 Bij nieuwbouw en renovatie van schoolgebouwen is het nodig dat iemand de regie heeft. Dit zogenoemde

Nadere informatie

Advies. Bewoners Advies Groep. Begroting 2014

Advies. Bewoners Advies Groep. Begroting 2014 Advies Bewoners Advies Groep Begroting 2014 November 2013 Het advies in hoofdlijn: 1. De ambitie van Nijestee moet vooral gericht zijn op de kerntaken, goede en betaalbare huisvesting voor de doelgroep

Nadere informatie

Programma 9. Bestuur

Programma 9. Bestuur Programma 9 Aandeel programma 9 in totale begroting 17% Overige programma's 83% 55 Programma 9 Beleidsvelden Binnen het programma bestuur werken we met de volgende beleidsvelden: 1. sorganen 2. sondersteuning

Nadere informatie

Leidraad gemeentelijke toetsing van initiatieven op het gebied van maatschappelijke voorzieningen 1

Leidraad gemeentelijke toetsing van initiatieven op het gebied van maatschappelijke voorzieningen 1 Leidraad e toetsing van initiatieven op het gebied van maatschappelijke 1 Aanleiding: Om als gemeente goed in te kunnen spelen en reageren op initiatieven en verzoeken om maatschappelijke die door externe

Nadere informatie

Het succes van samen werken!

Het succes van samen werken! White paper Het succes van samen werken! Regover B.V. Bankenlaan 50 1944 NN Beverwijk info@regover.com www.regover.com Inleiding Regover B.V., opgericht in 2011, is gespecialiseerd in het inrichten en

Nadere informatie

Openbaar ja. * Indien openbaar vertrouwelijke feiten opnemen in afzonderlijke bijlage.

Openbaar ja. * Indien openbaar vertrouwelijke feiten opnemen in afzonderlijke bijlage. Behandeld door: gem secr Datum: 24-6-2013 Openbaar ja Control akkoord Adviesnota Verantw. Portefeuillehouder J.C. Westmaas Maak keuze s w w w b Besluit conform d.d Afdeling Akkoord Bespreken Besluit d.d.

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Inhoud Onderwerp : Toekomstvisie zwembad De Marke Indiener : d.d Reeds gestelde kaders : Raad d.d.

RAADSVOORSTEL. Inhoud Onderwerp : Toekomstvisie zwembad De Marke Indiener : d.d Reeds gestelde kaders : Raad d.d. RAADSVOORSTEL Inhoud Onderwerp Toekomstvisie zwembad De Marke Indiener d.d. 2-4-2015 Reeds gestelde kaders Raad d.d. Korte inhoud/samenvatting Het college heeft een toekomstvisie voor het zwembad De Marke

Nadere informatie

Voorstel : Vaststellen nota Dorpshuizen in Sint Anthonis, inclusief beleid ten aanzien van paracommercialisme

Voorstel : Vaststellen nota Dorpshuizen in Sint Anthonis, inclusief beleid ten aanzien van paracommercialisme Raadsvergadering : 15 september 2003 Agendapunt : 23. Voorstel : Vaststellen nota Dorpshuizen in Sint Anthonis, inclusief beleid ten aanzien van paracommercialisme Aan de Raad, In het coalitieprogramma

Nadere informatie

Doelgoep: Iedereen, maar in het bijzonder mensen met een beperking, ouderen en chronisch zieken.

Doelgoep: Iedereen, maar in het bijzonder mensen met een beperking, ouderen en chronisch zieken. Goed voorbeeld De Haamen Thema: - Sport- Zorg - Sport en gezondheid - Decentralisaties - Wmo Doelgoep: Iedereen, maar in het bijzonder mensen met een beperking, ouderen en chronisch zieken. Waar: Sportzone

Nadere informatie

INFORMATIENOTITIE RAAD

INFORMATIENOTITIE RAAD INFORMATIENOTITIE RAAD VOOR INFORMATIE : KENNIS TE NEMEN VAN Het voornemen van het college van B&W een formeel besluit te nemen over de ontwikkeling van een dorpshuis in het voormalige gemeentehuis in

Nadere informatie

Registratienr. 2011/1293-BO agendapunt nr. R-4.

Registratienr. 2011/1293-BO agendapunt nr. R-4. Registratienr. 2011/1293-BO agendapunt nr. R-4. Onderwerp : Samenwerking Aalsmeer-Amstelveen Portefeuillehouder : P.J.M. Litjens Aan de raad, Wat stellen we voor? 1 Kennis te nemen van het rapport "Onderzoek

Nadere informatie

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten:

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten: Opdrachtformulering kwartiermaker integrale welzijnsopdracht Aanleiding De gemeenteraad van de gemeente Tiel heeft in haar vergadering van juli 2014 het besluit genomen om een inhoudelijke discussie te

Nadere informatie

Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan

Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan 2017-2020 Inhoudsopgave: 1. Voorwoord 2. Hier staan we voor 3. Woningbezit 4. Huurders 5. Vitale wijken en buurten 6. Financiën 7. Organisatie Voorwoord samen werken

Nadere informatie

Stappenplan op weg naar een beleidsplan Dorpscentrum Spaarndam

Stappenplan op weg naar een beleidsplan Dorpscentrum Spaarndam Stappenplan op weg naar een beleidsplan Dorpscentrum Spaarndam April 2015 Aanleiding In onder meer het Subsidieprogramma 2015 is aangegeven dat het college aan het eind van 2014 een beleidsplan aan zou

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting TinH (Thuis in Helvoirt) Januari 2017

Beleidsplan Stichting TinH (Thuis in Helvoirt) Januari 2017 Beleidsplan Stichting TinH (Thuis in Helvoirt) Januari 2017 Beleidsplan Stichting TinH (Thuis in Helvoirt) Januari 2017 Ontstaan van Stichting TinH Stichting TinH is opgericht in oktober 2015 door een

Nadere informatie

Als gevolg hiervan kan bovenstaande verordening worden ingetrokken.

Als gevolg hiervan kan bovenstaande verordening worden ingetrokken. Onderwerp : Peuterwerk integreren in dagopvang / intrekken Verordening Kwaliteitsregels Peuterspeelzalen Bijlage nr. : 48 2012. AAN de gemeenteraad; TOELICHTING Samenvatting: Geadviseerd wordt om kennis

Nadere informatie

portefeuillehouder ak e i e \* Secretaris akkoord

portefeuillehouder ak e i e \* Secretaris akkoord Gemeente Zandvoort B&W-ADVIES Verordening Nadere regels Beleidsnota Overig Na besluit (B&W/Raad): Uitgaande brief verzenden Stukken retour Publicatie Afdeling / werkeenheid: MD/BA Auteur : P. Haker Datum

Nadere informatie

Convenant Kindcentra

Convenant Kindcentra Convenant Kindcentra 2015 2018 1 Partijen: 1. Dak Kindercentra, vertegenwoordigd door mevrouw Briedé, voorzitter Raad van Bestuur; 2. Lucas Onderwijs, vertegenwoordigd door de heer van Vliet, voorzitter

Nadere informatie

Gemeentelijk eigendom

Gemeentelijk eigendom Gemeentelijk eigendom Startnotitie 'Aandacht voor verborgen subsidies, strategisch vastgoed en bezit vanuit een taak' Uitgangspunt startnotitie Binnen de gemeente Tiel is er tot op heden geen vastgesteld

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2015-2019 Kinderboerderij de Veldhoeve Plaats Helmond Datum 13-05-2015 Opdrachtgever Kinderboerderij de Veldhoeve Opgesteld door WBV Volksbelang Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Organisatie...

Nadere informatie

Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt. platform woningcorporaties noord-holland noord

Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt. platform woningcorporaties noord-holland noord Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt platform woningcorporaties noord-holland noord Voorwoord Op 15 december 2011 is door ruim 20 corporaties uit de subregio s Noordkop, West-Friesland,

Nadere informatie

Gemeente Doetinchem t.a.v. het College van B&W en de gemeenteraad van Doetinchem. Geacht College, geachte raadsleden,

Gemeente Doetinchem t.a.v. het College van B&W en de gemeenteraad van Doetinchem. Geacht College, geachte raadsleden, Gemeente Doetinchem t.a.v. het College van B&W en de gemeenteraad van Doetinchem Geacht College, geachte raadsleden, Ons is ter beschikking gesteld de brief d.d. 21 april 2011 van de Stichting Waarborgfond

Nadere informatie

1 1 111 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1111 111 Ons kenmerk: 2013/280201

1 1 111 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1111 111 Ons kenmerk: 2013/280201 1 1 111 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1111 111 Ons kenmerk: 2013/280201 N Visie op hoofdlijnen op het 1 gebruik van buurthuizen Betere bezetting van accommodaties, meer zelfstandige buurthuizen en minder gesubsidieerde

Nadere informatie

Bijeenkomst Vorderingen Gemeenschapshuis

Bijeenkomst Vorderingen Gemeenschapshuis Bijeenkomst Vorderingen Gemeenschapshuis 21-12-2011 Samen sterk naar de toekomst 1 De toekomst van ons dorp = De zorg van het dorp zelf! Een gezamenlijke verantwoordelijkheid 2 Invulling avond Doel avond:

Nadere informatie

MFC Heerewaarden Investering en exploitatiekosten Datum: 27 mei 2014 Opdrachtgever: Gemeente Maasdriel Auteur: Wendie Hardeman en Edwin van de Voort

MFC Heerewaarden Investering en exploitatiekosten Datum: 27 mei 2014 Opdrachtgever: Gemeente Maasdriel Auteur: Wendie Hardeman en Edwin van de Voort MFC Heerewaarden Investering en exploitatiekosten Datum: Opdrachtgever: Auteur: 27 mei 2014 Gemeente Maasdriel Wendie Hardeman en Edwin van de Voort Inleiding In de periode februari mei 2014 is door en

Nadere informatie

Traject Tilburg. Aanvragers: Gemeente Tilburg. Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net

Traject Tilburg. Aanvragers: Gemeente Tilburg. Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net Traject Tilburg Aanvragers: Gemeente Tilburg Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net Opgave: Beantwoorde ondersteuningsvraag In Tilburg is het traject Welzijn Nieuwe Stijl onderdeel van een groter programma

Nadere informatie

In 8 stappen naar bedrijfskundig FM. Van FM-specialist tot strategisch businesspartner

In 8 stappen naar bedrijfskundig FM. Van FM-specialist tot strategisch businesspartner In 8 stappen naar bedrijfskundig FM Van FM-specialist tot strategisch businesspartner Inhoud STAP 1. Maak een businessplan voor FM STAP 2. Zorg voor een optimale werkomgeving STAP 3. Zorg voor een flexibele

Nadere informatie

Format Projectplan. Zo kan het ook! 20 juni 2013 1

Format Projectplan. Zo kan het ook! 20 juni 2013 1 Format Projectplan Onbeperkt Sportief biedt u een format voor het maken van een projectplan. Met zeven hoofdvragen krijgt u helder op papier wat uw project inhoudt. Het projectplan heeft als doel het stimuleren

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 September 2013 1

JAARVERSLAG 2012 September 2013 1 JAARVERSLAG 2012 September 2013 1 Inhoud Pagina 01. DOELSTELLING 3 02. AARD VAN DE FACILITEITEN 3 03. TARIEFSTRUCTUUR 3,4 04. BEHEER 4,5 05. BESTUUR & BESTUREN 5,6 06. FINANCIËN 6 2 01. DOELSTELLING /ACTIVITEIT

Nadere informatie

Jaarplan 2017 Stichting Present Assen

Jaarplan 2017 Stichting Present Assen Jaarplan 2017 Stichting Present Assen Kun je in één dag veranderen wat in een jaar is misgegaan? Inhoud 1. Stichting Present Assen...3 1 Inhoud 1. Stichting Present Assen...3 1.1 Doelstelling 2017..3 1.2

Nadere informatie

Johan Lukkes; Projectmanager en business-developer bij Grontmij Nederland

Johan Lukkes; Projectmanager en business-developer bij Grontmij Nederland Johan Lukkes; Projectmanager en business-developer bij Grontmij Nederland Betrokkenheid o.a.; Projectmanager Energiesprong SWF Projectmanager Blok voor blok Utrecht Label B of meer? Opgave - Focus Financieel

Nadere informatie

ONDERZOEKSOPZET 1000-BANENPLAN REKENKAMER LEEUWARDEN DECEMBER 2016

ONDERZOEKSOPZET 1000-BANENPLAN REKENKAMER LEEUWARDEN DECEMBER 2016 ONDERZOEKSOPZET 1000-BANENPLAN REKENKAMER LEEUWARDEN DECEMBER 2016 Inleiding In maart 2016 wordt in het document 'Midterm Review Collegeprogramma Iedereen is Leeuwarden 2014-2018' een tussentijdse stand

Nadere informatie

Samen Sterk Voor Uw Belang

Samen Sterk Voor Uw Belang Samen Sterk Voor Uw Belang Verkiezingsprogramma GemeenteBelangen 2014 2018 Speerpunten www.gemeentebelangen-aalten.nl Samen sterk voor uw belang Verkiezingsprogramma 2014 2018 GemeenteBelangen werkt actief

Nadere informatie

Bewonersbeheer in De Pelikaan te Krommenie

Bewonersbeheer in De Pelikaan te Krommenie Bewonersbeheer in De Pelikaan te Krommenie De Pelikaan is een buurthuis in de wijk Rosarium in Krommenie. Een wijk van 18.000 mensen en een rijk verenigingsleven. Het gebouw stamt uit 1985 en heeft een

Nadere informatie

Stichting Aarde-Werk

Stichting Aarde-Werk Stichting Aarde-Werk Beleidsplan 2016-2018 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Strategie... 4 2.1 Doel en visie... 4 2.2 Winstoogmerk... 4 3 Beleid... 5 3.1 Duurzame vrouwen in prachtige wijken... 5 3.2 Energiebespaarboxen

Nadere informatie

gelezen de nota subsidieregeling Projecten#InDeBuurt d.d. 15 november 2016 nr ;

gelezen de nota subsidieregeling Projecten#InDeBuurt d.d. 15 november 2016 nr ; Burgemeester en wethouders van gemeente Amersfoort, gelezen de nota subsidieregeling Projecten#InDeBuurt d.d. 15 november 2016 nr. 5365999; gelet op de Algemene wet bestuursrecht en artikel 3, artikel

Nadere informatie

onderdelen Wijk, buurt -en dorpshuizen onderwijs Overdekte sportaccommodaties Peuterspeelzalen en kinderopvang

onderdelen Wijk, buurt -en dorpshuizen onderwijs Overdekte sportaccommodaties Peuterspeelzalen en kinderopvang onderdelen Wijk, buurt -en dorpshuizen onderwijs Overdekte sportaccommodaties Peuterspeelzalen en kinderopvang Wat zijn wijk, buurt -en dorpshuizen accommodaties die de leefbaarheid en het welzijn in buurten,

Nadere informatie

GEMEENTE VA LKENSWAARD. Via deze weg willen wij u op de hoogte brengen van de ontwikkelingen met

GEMEENTE VA LKENSWAARD. Via deze weg willen wij u op de hoogte brengen van de ontwikkelingen met VA LKENSWAARD Aan de leden van de raad van de gemeente Valkenswaard de Hofnar 15 Postbus 10100 5550 GA Val enswaard T (040) 208 34 44 \ F (040) 204 58 90 aemeenteoivalkenswaard.nl www. alkenswaard.nl Uw

Nadere informatie

Met elkaar voor elkaar

Met elkaar voor elkaar Met elkaar voor elkaar Publiekssamenvatting Oktober 2013 1 1 Inleiding Met elkaar, voor elkaar. De titel van deze notitie is ook ons motto voor de komende jaren. Samen met u (inwoners en beroepskrachten)

Nadere informatie