TOPICS IS EEN UITGAVE VAN ERIKS NUMMER 24 - November Quality Management Eaton Warranty Center Linde Gas content met nieuwe stofdoppen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TOPICS IS EEN UITGAVE VAN ERIKS NUMMER 24 - November 2 012. Quality Management Eaton Warranty Center Linde Gas content met nieuwe stofdoppen"

Transcriptie

1 TOPICS IS EEN UITGAVE VAN ERIKS NUMMER 24 - November Quality Maagemet Eato Warraty Ceter Lide Gas cotet met ieuwe stofdoppe

2 ERIKS steekt eergie i besparige EVEN DIT... DOOR REIN GROOT, ALGEMEEN DIRECTEUR ERIKS BV Wordt u ook al moe bij het leze va de kreet bespare? Dat is iet zo raar i deze ecoomisch midere tijde. De overheid, het bedrijfsleve e de cosumet worde gedwoge kritisch aar hu eige uitgavepatroo te kijke. ERIKS hoort dagelijks bij haar vele afemers i zowel de OEM- als MRO-markt dat maagers worstele met de opdracht om te focusse op kostebesparige. Verlagig va de productiekoste? Reductie op het regulier oderhoud va istallaties? Mider medewerkers of het afstote va oredabele activiteite? Het zij hersebrekers waar meig maager i de idustrie mee te kampe heeft. Voor ERIKS betekee deze vraagstukke ee vertrekput om mee te deke i iovatieve oplossige voor applicaties of tijdes het co-egieerigstraject. Er ligge bij aar schattig 80% va de productiebedrijve i Nederlad og voldoede kase om sigificat op de eergiekoste te bespare door toepassig va sterk verbeterde compoete. Ee structurele verlagig va de eergiekoste, mider CO 2 -uitstoot e ee lagere stadtijd zorge voor ee korte terugverdietijd va uw ivesterig i wat wij oeme doelgericht oderhoud. Aalysere waar iovatieve werktuigbouwkudige compoete ee productieproces kue optimalisere, is het oderscheided vermoge va de Sales e Applicatio Egieers va ERIKS. Deze ervare specialiste i slage, hydrauliek, peumatiek, kuststoffe, rubbertechiek, afdichtige, mechaische aadrijftechiek of afsluiters wete exact hoe de ieuwste productotwikkelige bij u i het bedrijf kue excellere. Of hoe u kut bespare i uw admiistratieve e logistieke processe. We legge ze op verzoek vast i Documeted Cost Savigs. Ee persoolijke beaderig e goed advies e de solide orgaisatie va ERIKS zorge er kortom voor dat wij uw uptime kue verbetere. I deze Topics leest u i diverse cases hoe ERIKS eergie steekt i tastbare besparige. Ik hoop dat ook u hierdoor wordt geïspireerd om i actie te kome. De specialiste va ERIKS staa voor u klaar. TOPICS is ee uitgave va ERIKS bv Copyright, ERIKS bv. Zoder schriftelijke toestemmig va ERIKS bv is gehele of gedeeltelijke overame va tekste, foto s, illustraties e oderwerpe uitdrukkelijk verbode. Quality Maagemet Eato Warraty Ceter TOPICS IS EEN UITGAVE VAN ERIKS NUMMER 24 - November Lide Gas cotet met ieuwe stofdoppe COLOFON ERIKS bv Marketig Commuicatie Postbus 280, 1800 BK Alkmaar Telefoo (072) , fax (072) Redactie Moique de Vries-Volkers, Marti Hoekstra Eidredactie Georges Freijser Productiebegeleidig Ja Kegt Aa dit ummer werkte mee: Deis Boeijer, Dick Prok, Giel Clemet, Roald Hoogevee, Peter Kuys, Alexader Smit, Nico Ruis, Pieter Thoes, Rob Scheppers, Karel va Steis, Robert de Voogd, Rob Swart, Peter Kuilma, Peter Laa, Richard Groot, Bart Beik, Rolad Waijeberg, Daiël va Leeuwe, Harry Schepers, Has Prok, Ae Flapper (Variass), Alfred Koop (Watter), Christia Niemarkt (Huhtamaki Nederlad), Erst Siewers (DyeCoo Textile Systems), Gerco Pape (Lide Gas Beelux), Suzae Timmermas, Bert Waige e Pieter Bulthuis (DSM Egieerig Plastics). Vormgevig NH Vormgevers, Zaadam Fotografie Bastiaa va Musscher e ERIKS Druk KDR Compay, Zaadam Wijzigig i uw adresgegeves? Zij uw aam e/of adresgegeves ojuist? Stuur uw correcties da aar: 2

3 INHOUD 4. variass koos voor Rapid Prototypig bij ERIKS 6. Quality Maagemet module zorgt voor verdere kwaliteitsborig % goede leverige dakzij ieuwe cotrolemachies 8. Perse Huhtamaki draaie op rolletjes ERIKS start Eato Warraty 11Ceter 10. stoomslage houde uw bedrijf ijsvrij 11. Eato Warraty Ceter wikkelt garatieaavrage af 12. kritische hoge druk afdichtige bij DyeCoo 14. Kort ieuws 15. SEW-Eurodrive 16. Ee goede dop helpt Lide Gas Beelux 18. Itroductie RX PBM s 19. De voordele va breekplate 20. juiste stopbuspakkig vertievoudigt de stadtijd bij DSM 22. Nu ook kuststof istrumetatie 15 Ladelijke samewerkig SEW-EURODRIVE 23. kort ieuws 3

4 4 Ae Flapper, product developer bij Variass: Razedsel ee eidproduct i hade

5 CASE ENGINEERING Variass koos voor ERIKS Rapid Prototypig: Watervlug ee complexe afdichtig op maat Variass is expert i maatwerk. De system supplier otwikkelt e bouwt uitsluited klatspecifieke producte. Olags was ee complexe afdichtig odig voor het hart va ee waterbehadelmachie. ERIKS werd igeschakeld e reageerde watervlug: bie ee week lag er ee 3D prototype op tafel. Variass is leveracier va elektroische- e mechatroische producte e systeme op maat. Het bedrijf i Leeuwarde is specialist op het gebied va elektroica, precisiecompoete, plaatwerk e mechatroica. Variass voorziet i product- & procesotwikkelig, logistiek & ikoop, productie & assemblage, service e ed-of-life maagemet. De oderemig legt zich toe op defesie, medische, watere idustriële producte. Statisch é dyamisch Watter B.V. is éé va de vele klate va Variass. Dit Dretse bedrijf is actief i de idustrie, de agrarische e de medische sector (waaroder ziekehuize i otwikkeligslade) e heeft het Watter-systeem otwikkeld. Deze machie maakt met water, zout e elektriciteit ee milieuvriedelijk desifectiemiddel dat multi-izetbaar is, vertelt ig. Ae Flapper, product developer bij Variass. Zo ka het igezet worde tege bacterië, schimmels e virusse op elke plaats waar deze ee risico voor de gezodheid va mes e dier vormt. Uit oogput va ee productoptimalisatie is ee bestaade afdichtig beoordeeld. We stelde te doel ee dichtig te otwikkele met uitstekede statische é dyamische eigeschappe e wel bie ee afziebare tijd. ERIKS werd als afdichtigsspecialist e vaste leveracier igeschakeld om mee te deke over ee oplossig. Tijdes braistormsessies met zowel Variass als Watter B.V. kwame diverse goede ideeë op tafel. Watter maakte vervolges ee ieuw otwerp op papier, dat we sel e met gerige ivesterig wilde beoordele op toepasbaarheid. Ee matrijs aamake was ee optie, maar dat proces bregt de odige ivesterige met zich mee e vraagt de odige tijd. Risico blijft bovedie dat otwerpaapassige lastig door te voere zij i ee bestaade matrijs. We hebbe daarom gekoze voor Rapid Prototypig. Hierbij wordt aa de had va ee 3D tekeig ee 3D model gemaakt i de geweste rubberhardheid. Tastbaar 3D model Bie éé dag had ERIKS het 3D model gereed. Flapper: Zo hadde we razedsel ee eidproduct i hade, dat we met eevoudige teste kode beoordele op gedragige e bruikbaarheid. Het mooie eraa is ook dat je cocreet iets i hade hebt, dat je kut zie e voele. Dat werkt beter da discussiëre aa de had va tekeige e ee stukje profiel. Ae Flapper bij waterbehadelmachie. Het leek os ee goed otwerp, dus we hebbe ERIKS direct opdracht gegeve ee rubber product uit ee matrijs te make. De toegevoegde waarde va ERIKS zit vooral i het pro-actief meedeke e de productie va ee Rapid Prototype, vidt Flapper. Daardoor kode we grote stappe zette, zoder hoge koste te hoeve make. De leverig va de eerste producte is u ee feit. Het Watter-systeem voldoet met de ieuwe afdichtig aa de optimalisatiecriteria. ERIKS levert bovedie ee gegaradeerde samestellig, die voldoet aa de FDA- e EUrichtlije voor de farma-idustrie. Ook de traceerbaarheid is met ee Sca de QR code certificaat vastgelegd. Zo zij we met voor meer olie ifo alles i éé keer klaar. over Rapid Prototypig. 5

6 ORGANISATIE NIEUWS Goed ka altijd beter ERIKS start QM-module bie ERP Kwaliteit staat hoog i het vaadel bij ERIKS. Goed ka altijd beter. ERIKS heeft daarom Quality Maagemet (QM) als ieuwe fuctioaliteit toegevoegd aa haar ERP-software SAP. I deze module worde productkwaliteit e traceability volledig digitaal beheerd. ERIKS voldoet hiermee aa de hoogste eise va de (OEM-)markt als het gaat om kwaliteitsborgig. De QM-module garadeert optimale kwaliteitsborgig op de volgede vier thema s: Productcotroles Va alle producte die ERIKS va leveraciers otvagt, staa de ormwaardes e toleraties i het ERP-systeem, iclusief tekeige met kritische mate e evetuele aadachtspute. Bij goedkeur wordt ee cotrolepartij automatisch vrijgegeve. Bij afkeur krijgt de veratwoordelijke Product Maager direct ee meldig e wordt ee beslissig verlagd. Dit levert ee kwaliteitsverbeterig, maar ook tijdswist op. Verder zij er direct meetrapporte beschikbaar. Ook zij historische gegeves altijd voorhade, zodat er eevoudig tredaalyses gemaakt kue worde om toekomstige productafwijkige te voorkome. Alle productcotroles zij kortom volledig geïtegreerd i het goedereotvagst- e uitgifteproces. Traceerbaarheid Er wordt i de markt steeds meer belag gehecht aa het goed kue tracere va de herkomst va artikele e compoete. Met de QM-module maakt ERIKS hieri ee grote stap voorwaarts. De chargeclassificatie wordt amelijk cetraal beheerd: zo staa de leveracierscharge, de productiedatum e bijvoorbeeld de houdbaarheidsdatum auwkeurig i het systeem geregistreerd. Bij volledige traceerbaarheid kue odeugdelijke producte eevoudig uit de productorder worde geïsoleerd, zowel voor de klat richtig ERIKS als proactief vauit ERIKS richtig haar klate. Risico s kue zo sel e eevoudig worde beperkt. Certificate ERIKS ket vele productcertificate i ee verscheideheid aa vorme e mate. Met de QM-module wordt hieri uiformiteit aagebracht. Alle verschillede certificate kome u i ee cetraal systeem, waarbij de vereiste meetgegeves automatisch uit het systeem worde gegeereerd. Certificate worde dus og seller e zorgvuldiger samegesteld. Mometeel wordt ook gewerkt aa ee iterettoegag: klate krijge da de mogelijkheid om al hu beodigde certificate via ee ERIKS-portal te dowloade. Klachte Biekomede klachte worde met de ivoerig va de QM-module voortaa cetraal geregistreerd. Het systeem zorgt teves voor opvolgig va de klachte, door take e tijdslimiete toe te wijze. De klat wordt direct a de klachtemeldig geïformeerd over de status e betrokke cotactpersoo. Het betere overzicht e de beter gestructureerde aapak maakt ee sellere klachteafhadelig mogelijk. Vauit het systeem is ook eevoudig e sel ee 8D-rapport te geerere. ERIKS garadeert met deze aapak dat alle klachte zorgvuldig e sel worde afgehadeld. De implemetatie va de QM-module gebeurt gefaseerd. Eerst is deze doorgevoerd voor het assortimet Dyamische afdichtige bij de vestigige i Alkmaar e Atwerpe- Hoboke. De overige productdivisies volge biekort. Meer iformatie T (072) E 6

7 ORGANISATIE NIEUWS Cotrolemachies garadere 100% goede leverige ERIKS beschouwt productkwaliteit als haar hoogste goed. Daarom wordt er iet allee i ERP-software geïvesteerd (zie pagia hieraast), maar ook i hoogwaardige cotroleapparatuur. Olags zij twee techisch zeer hoogstaade cotrolemachies i gebruik geome. Met de 100% cotrolemachie kut u grote batches O-rige, vlakke rige, eevoudige vormdele, oliekeerrige e kuststof artikele tot 80 mm 1-op-1 bij ERIKS late cotrolere. Zo kut u volledig vertrouwe op 100% goede leverige. Het cotrolere va kleiere rubber e kuststof oderdele was altijd hadwerk. Echter, mesehade e -oge zij foutgevoelig, zeker als het om kleie oderdele gaat. De gevolge kue groot zij, dek aa lekkages va gas of giftige vloeistoffe. Met de 100% cotrolemachie zij foute uitgeslote. Eerst vidt er ee batchgewijze materiaalispectie plaats. Daara wordt elk artikel afzoderlijk gecotroleerd op toleraties, vlakheid e imperfecties, zoals vlieze. Met de 100% cotrolemachie zij foute uitgeslote Met 24 camera s worde de bove-, bie-, zij- è oderkat oder de loep geome. Uitsluited de producte die 100% goedgekeurd zij, worde geleverd. Dit geldt uiteraard ook als ERIKS de artikele voor u op voorraad houdt. Batch cotrolemachie Nieuw is ook de batchcotrolemachie va ERIKS. Deze wordt igezet bij de stadaard cotrolemethode voor batches va alle soorte artikele. De ieuwe Quality Maagemet module waar-mee ERIKS sids kort werkt, bepaalt de hoeveelhede die steekproefsgewijs moete worde gecotroleerd. Met de batchcotrolemachie kue sel e auwkeurig alle meetgegeves va het betreffede product worde gegeeerd, iclusief Cp- e Cpk-waardes coform de ISO 3601-orme. Uiteraard wordt alle iformatie digitaal opgeslage e zij meetrapporte direct af te drukke. Als u 1-op-1 cotrole west, kut u dit aavrage op de 100% cotrolemachie. De ieuwe cotrolemachies vorme ee aavullig op de SAP Quality Maagemet module die ERIKS i haar ERP-systeem heeft doorgevoerd. Lees hierover meer op pagia hieraast. Meer iformatie: T (072) Bekijk het filmpje over deze machie op Youtube.com/ERIKSbv. Sca de QR code voor meer olie ifo. 7

8 Christia Niemarkt: We hebbe zo ee capaciteitsverhogig va 20% bereikt. Spilfuctie voor SKF RollerScrew De perse bij Huhtamaki draaie weer op rolletjes 8

9 CASE KOSTENBESPARING Huhtamaki streeft voortdured aar de hoogste productieselheid, met zo mi mogelijk ogeplade machiestilstade. De vormverpakkigsfabrikat schakelde ERIKS bij deze queeste i als dektak. Dat pakte zeer positief uit: de capaciteit is met 20% verhoogd e de bedrijfszekerheid is veilig gesteld. De perse draaie kortom (weer) op rolletjes. Huhtamaki Nederlad bv is oderdeel va het verpakkigscocer Huhtamaki uit Filad. De Nederladse vestigig i Fraeker otwikkelt, produceert e verkoopt milieuvriedelijk verpakkigsmateriaal va vormkarto voor ee grote diversiteit aa toepassige. Kwaliteit, flexibiliteit e iovatie staa hoog i het vaadel. Huhtamaki heeft i 2005 ee speciale pers otwikkeld om vormkartoverpakkige te kue producere. Alles draait hierbij om ee kogelomloopspidel, met 2 INA railgeleidige, type KUVE om de dwarskrachte op te vage. De pers heeft ee kikarmsysteem dat wordt bedied door spidels, aagedreve door servomotore. Na vijf jaar werd het tijd om de capaciteit te vergrote, vertelt Christia Niemarkt, Sr. Machie & Equipmet Desig Egieer bij Huhtamaki. Het doel was met 20%. I eerste istatie hebbe we hiertoe de aadrijfselheid verhoogd. Maar al sel bleek dat de kogelomloopspidel daardoor ee te korte stadtijd kreeg. We krege te kampe met veel uitval e ogeplade machiestilstad, met als gevolg ee fors capaciteitsverlies e bijbehorede koste. We hebbe toe ERIKS, als oze vaste leveracier, gevraagd om mee te kijke aar ee alteratief. ERIKS was bovedie al goed op de hoogte va de probleme waar we tegeaa liepe. Al sel bleek dat de hoogwaardige SKF RollerScrew (rollespidels) die ERIKS voert, ee spilfuctie ko vervulle. Eerst hebbe we ee jaar lag prototypes igezet, vertelt Rolad Waijeberg, Product Maager Lagers & Lieair bij ERIKS. Om zekerheid te verkrijge over de geweste stadtijd hebbe Christia Niemarkt e ik same ee bezoek gebracht aa Trasrol-Frace, de fabriek va SKF waar de Rollerscrew wordt geproduceerd. Daar zij de Rollerscrews uit de proefopstellig uitgebreid getest op vermoeiig e slijtage, met ee positief resultaat. Bijschrift. Allee og geplade stops Vervolges werd de costructie aagepast e werde de spidels verplaatst. Ook krege de lieairgeleidige ee adere plek. Same met de SKF RollerScrew werde deze i ee aparte costructie opgeome. Zo werd ee soort actuator gecreëerd, die iet gehiderd wordt door het krachtespel i de kikarme. Niemarkt: We hebbe zo ee capaciteitsverhogig va 20% bereikt. Uiteraard zij we daar zeer cotet mee. Bovedie is de pers weer volledig bedrijfszeker. We hebbe gee last meer va ogeplade stops door calamiteite, e dus productieverlies. Het wissele, oderhoude e vervage va de spidels ka u geplad plaatsvide. We hebbe tot u toe hele goede ervarige met de gekoze oplossig. Samewerkig ERIKS e Huhtamaki werkte auw same voor de gekoze oplossig. Door co-egieerig ko op zeer korte termij ee duurzaam resultaat worde bereikt. Niemarkt: ERIKS dekt zeer actief e pro-actief mee i oplossige. Ook heeft zij de juiste compoete i huis. Zo leverde ERIKS ook de lageruit va de Rollerscrew, de INA Rolleomloopgeleidig e de SEW servomotore. Maar ook de tadriemoverbregig va de servomotore aar de Rollerscrew e de aadrijvig e kettig voor het iregele va de hoogteverstellig voor de persslag. Om het pakket compleet te make, zorgde ERIKS teves voor alle aadrijvige, lagers e aadrijftechische compoete, iclusief de co-egieerig hierva, voor de aa- e afvoerbae va de vormkarto producte. ERIKS heeft os kortom ee totaalpakket gebode. We kue u seller producere, met ee miimale stilstad e dus ee forse kostebesparig. Os doel is voorlopig weer bereikt. 9

10 GEBRUIKERSTIP Houd uw bedrijf ijsvrij! Om petrochemische istallaties ijsvrij te houde, wordt veelal gebruik gemaakt va stoomslage. De vraag aar deze stoomslage stijgt explosief zodra de vorst ivalt. Daarom is het aa te rade om u al stoomslage te bestelle, zodat uw bedrijf bij vorst verzekerd is va voldoede slage. ERIKS levert hogedruk stoomslage volges EN ISO A. Deze slage, die compleet voorzie zij va Boss koppelige, zij geschikt voor opgeslote stoom va 210 C bij 18 bar werkdruk. Rubbere stoomslage zij oderhevig aa het pop-corig effect, maar het doorotwikkelde rubbercompoud va deze slage is hiertege uitsteked bestad. Door middel va Boss klemplate of hogedruk veiligheidsklemme (volges EN14423) worde de slage i de eige werkplaats uitgerust met Boss koppelige. De slage zij leverbaar met ee druktestcertificaat met ee testdruk va 90 bar. Uw slag wordt da voorzie va ee ouitwisbaar testrapportummer. DIN14423 klemschale zorge tijdes het werke met stoom voor de meeste zekerheid. Deze klemschale verdele de druk gelijk- Veilige maier va otdooie va bevrore istallaties. matig over de slag e zorge voor ee uitstekede afdichtig. De afwerkig va de klemschale is zeer glad. Er zij gee uitstekede boute aawezig die achter rade blijve hake e waaraa gebruikers zich kue verwode. Oude klemplaat Nieuwe DIN klemschaal Vaak worde bedrijve door de plotselig ivallede vorst verrast. ERIKS maakt zich sterk voor de selst mogelijke leverig va de door bedrijve geweste assemblages. De voorraad stoomslage e stoomkoppelige wordt door ERIKS tege de vorstperiode da ook sterk verhoogd om aa alle vraag te kue voldoe. Meer iformatie T (072) E Sca de QR code voor het productdatasheet. 10

11 ORGANISATIE NIEUWS Pilot Warraty Ceter voor Europa i Roermod ERIKS start Eato Warraty Ceter De samewerkig tusse Eato e ERIKS is recet verder geïtesiveerd door het tekee va ee cotract om i Roermod ee Eato Warraty Ceter te begie. Dit Ceter houdt zich bezig met het beoordele va garatieaavrage voor hydraulische compoete, zoals pompe, motore e vetiele. Uitgezoderd zij speciale (elektrische) uitvoerige, zoals Hydrokraft, ME-serie motore, proportioele servo valves e Ultroics. ERIKS vertegewoordigt al meer da twitig jaar als geautoriseerd distributeur voor de Beelux het hydraulische aadrijfprogramma va Eato. Als toegevoegde waarde biedt ERIKS Roermod oderhoud, techisch advies e systeemegieerig. Eato Warraty Ceter Het Eato Warraty Ceter i Roermod is ee pilot voor Europa om resellers e eidgebruikers op ee eevoudig wijze toegag te biede tot lokale odersteuig e after sales dieste. Eato heeft gekoze voor lokale afhadelig, omdat het logistieke proces da seller verloopt e de eidgebruiker eerder atwoord krijgt op ee garatieaavraag met betrekkig tot gerepareerde compoete. Eato ka het Eato Warraty Ceter ook opdracht geve om rechtstreeks odersteuig i het veld te biede bij haar klate. Deze werkwijze wordt i de autobrache al jare met succes gehateerd bij defecte producte. Om deze service goed i te vulle, hebbe de moteurs va ERIKS specifieke failure ad aalysis opleidige gevolgd. Het Warraty Ceter bij ERIKS Roermod beschikt over uitgebreide testapparatuur voor de compoete va Eato. De hydrauliek assemblagehal i Roermod is lea e duurzaam igericht. Garatietermij va drie jaar Eato hateert het credo voorkome va defecte is belagijker da het reparere erva al i de otwerpfase. De auwe samewerkig tusse de egieerig e de productieafdelige stelt Eato i staat om optimale producte e productiesysteme te otwikkele. Voor leverig worde de producte, die ee strege kwaliteitscotrole odergaa, tege de hoogste systeemdruk getest. Door deze hoge kwaliteitseise ka Eato drie jaar garatie verlee op veel producte i de segmete Power, Motio e Cotrol. Garatieaavrage worde sel e adequaat afgehadeld. Klate va ERIKS, resellers e eidgebruikers i de Beelux kue de hydraulische compoete va Eato bie de garatietermij bij ERIKS Roermod aabiede voor ee beoordelig va de garatieaavraag voor reparatie of vervagig. Uiteraard verzorgt ERIKS Roermod ook reparaties va hydraulische compoete e systeme die iet meer bie de garatietermij valle. Meer iformatie: T (0475) E 11

12 12 Erst Siewers, directeur (CTO) DyeCoo Textile Systems: Bij hoge druk techologie is de afdichtig ee heel cruciaal put

13 CASE KOSTENBESPARING ERIKS is preferred supplier DyeCoo Textile Systems Veergeactiveerde PTFE-seals HET BEST De bad tusse Erst Siewers, directeur (CTO) bij DyeCoo Textile Systems, e ERIKS bestaat al eige jare. Siewers was voorhee directeur va Feyeco, ee bedrijf gespecialiseerd i het zoeke aar toepassige va hoge druk CO 2 als procesmedium. Ee va die mogelijkhede is het verve va textiel. Om dat te vermarkte is vauit Feyeco DyeCoo Textile Systems opgericht. Voor die machies heb je atuurlijk oderdele odig. Omdat we i het verlede al zake dede met ERIKS, is het logisch om met ERIKS verder te gaa. Zeker omdat we weer met afdichtige te make hebbe. Het afdichte va superkritisch CO 2 is ee behoorlijke uitdagig, omdat er gewerkt wordt met hoge temperature e ee hoge druk. Bij hoge druk techologie is de afdichtig ee heel cruciaal put, legt Siewers uit. Omdat het processe zij die tot 250, 300 bar gaa, stelle we hoge eise aa de afdichtige. Daaraast moete de afdichtige lage tijd meegaa, zodat we ze iet steeds moete vervage. Teflo De hoge druk e de hoge temperatuur zorge ervoor dat covetioele afdichtige iet fuctioere. Het gebruik va stadaard elastomere, zoals NBR of Vito, was dus iet aa de orde. ERIKS is bezig geweest met Kalrez. Daar hebbe we same wat dige i bekeke, maar uiteidelijk voldeed Kalrez voor oze toepassig ook ovoldoede, stelt Siewers. Vauit oze ervarig met Feyeco wiste we dat éé product goed werkte i CO 2 -toepassige, amelijk Teflo. Op die oemer zij we dus ook voor DyeCoo Textile Systems doorgegaa. E ERIKS ka prima allerlei producte va teflo levere. Groeimogelijkhede Doordat Siewers al jare aar tevredeheid met ERIKS samewerkt, beschouwt hij ERIKS da ook als preferred supplier va afdichtige voor DyeCoo Textile Systems. Met eorme groeimogelijkhede voor beide partije. Als je gaat uitrekee hoeveel textiel er geverfd wordt e hoeveel machies odig zij om va verve met water over te gaa op verve met CO 2, dat is gigatisch, zegt Siewers. Dat zij eorme aatalle. Dit is echt ee eorme revolutie i textiellad. Natuurlijk zij er textielbedrijve die vast blijve houde aa het verve met water. Dat doe ze teslotte al veertig, vijftig jaar. Maar de groeipotetie is bija ogelimiteerd. Alle partije die met os meegaa, moete wel i staat zij om die groei aa te kue. Ik heb er alle vertrouwe i dat ERIKS ee va die partije is. Omiseals Siewers e de egieers va DyeCoo Textile Systems zij vervolges same met de egieers va ERIKS om de tafel gaa zitte. Dit wille we afdichte, zo ziet het eruit e wat is da de beste afdichtig die we kue hatere? Dat heeft geleid tot veergeactiveerde PTFE-seals, ook wel Omiseals geoemd. Gezamelijk hebbe we op deze maier de afdichtige voor oze toepassige otwikkeld. Deze Omiseals geve het beste resultaat. We zij uiterst tevrede over dit cocept. Verschillede oderdele va de machies va DyeCoo Textile Systems vrage om afdichtige. Ee va die afdichtige heeft te make met de deur. Daar is ee goed cocept voor eergezet, heel robuust. Va oze kat is er gee behoefte om die afdichtig te verbetere, allee zitte we daar te kijke aar de levertijd e of dat iet seller ka. Op adere plaatse i de machies wille we oderzoeke of het mogelijk is om die afdichtige og verder door te otwikkele. Ik zie daar og redelijk wat otwikkelkase, aldus Siewers. Over DyeCoo Textile Systems DyeCoo Textile Systems heeft ee techologie otwikkeld om textiel te verve door middel va hoge druk CO 2 i plaats va het traditioele verve met water. Deze keis wordt omgezet i machies die uiteidelijk i de markt worde gezet. Voor 1 kilogram textiel is 100 tot 150 liter water odig. Door het gebruik va CO 2, dat tot 95% ka worde hergebruikt i het systeem, bespaart me iet allee water, maar is er ook sprake va mider vervuilig e ee kortere tijd om ee rol textiel te kleure. 13

14 KORT NIEUWS Volg het ERIKS ieuws op Twitter Aagezie oze keis het verschil maakt, dele we die keis graag met u. Hier periodiek i os magazie Topics, maar ook dagelijks op Twitter. Volg daarom ERIKS u ook via Twitter. Heel actueel verbidt Twitter bedrijve e relaties. ERIKS gebruikt Twitter om sel iformatie te dele met mese e bedrijve die geïteresseerd zij i haar producte e dieste. Overame Elastomer Research Testig versterkt divisie Rubbertechiek Olags is Elastomer Research Testig B.V. (ERT) i Deveter overgeome door ERIKS. Hierdoor ka de ERIKS-groep zich og beter richte op fabrikatoafhakelijke co-otwikkelig va klatspecifieke rubbercompoete voor kritische idustriële toepassige. Steeds vaker wordt ERIKS gevraagd om met machie- e apparatebouwers mee te deke i de otwikkelig va productspecificaties va iet-stadaard afdichtige e rubber compoete, met als doel: ee kortere otwikkeltijd e sellere marktitroductie va machies e apparate. Met het keisetwerk, de ifrastructuur e labcompeteties va ERT ka ERIKS wereldwijd i die toegevoegde waarde voorzie. Ee groeied aatal compoete ka u professioeel, sel e oafhakelijk otwikkeld worde, getest e uit het juiste materiaal, i ee hoogwaardig eidproduct. ERT is ee oafhakelijk, ISO geaccrediteerd oderzoek- e testlaboratorium voor rubber. Afemers zij fabrikate e eidgebruikers va rubber producte, maar ook producete e leveraciers va grodstoffe voor de productie va rubber producte. Meer iformatie: Verbeterde Vito -Spos eusje va de zalm Bij ERIKS is vaaf u de verbeterde versie va Vito -Spos verkrijgbaar. Door optimaliserig va de productiemogelijkhede e -omstadighede is het sposrubber og veelzijdiger, vormvaster e duurzamer geworde. Het materiaal vormt daarmee het eusje va de zalm. Vito Spos is ee opecellige sposrubber i hoge dichtheid met geslote huid. Het materiaal is bijzoder goed bestad tege de meeste chemicalië, met ee temperatuurbestedigheid va -25 C tot +200 C. De met extrusie vervaardigde profiele ware altijd al leverbaar i rode, vierkate e rechthoekige uitvoerig. Nieuw is dat er u meer vorme beschikbaar zij, zoals U-profiele e P-profiele. De vormvastheid is ook beter: rechthoekig is u daadwerkelijk rechthoekig. Nog ekele voordele: het materiaal heeft ee lagere hardheid gekrege e de afmetige zij auwkeuriger. Verder is de stadtijd verbeterd, waardoor het product duurzamer is. ERIKS ka het materiaal bovedie aast profiel ook als volledig eidproduct levere. Dek hierbij aa gelaste rame, iclusief chemisch- e temperatuurbestedige las. Vito Spos is al geschikt voor afames vaaf 10 meter. Meer iformatie: T (072) E 14

15 product ieuws Ladelijke samewerkig ERIKS met SEW-EURODRIVE ERIKS e SEW-EURODRIVE werke voortaa ladelijk same voor de productlije motore, motorreductore e elektrische aadrijvige. Eerder was er al sprake va samewerkig voor Noordoost- Nederlad, tusse ERIKS Groige (voorhee Wieles Aadrijftechiek) e SEW-EURODRIVE. SEW-EURODRIVE beschouwt ERIKS als beste parter i Nederlad. ERIKS heeft amelijk ee uitgebreid etwerk va Serviceceters e Applicatio Egieers met diepgaade techische keis va SEW-producte. Het ieuwe ladelijke cotract tusse beide partije houdt i dat ERIKS het complete SEW-assortimet cocurrered ka aabiede. Ook zal ERIKS alle techische keis e service rodom de producte va SEW levere. Koste e logistieke bewegige worde zo laag mogelijk gehoude. Klate plaatse bij ERIKS ee bestellig, waara SEW direct aa de klate levert. De Applicatio Egieers bij ERIKS zij volledig getraid op de assortimetsuitbreidig va SEW-EURODRIVE. Zo kue zij bedrijve i elke brache, op locatie, va ee advies op maat voorzie. Ook izake iovaties op het gebied va compactheid, duurzaamheid e eergiebesparige. Dus: bet u op zoek aar duurzame e kostebesparede oplossige i elektromechaische aadrijftechiek? Neem da gerust cotact op met ERIKS! SEW-EURODRIVE: Altijd i bewegig SEW-EURODRIVE is wereldwijd iovatief marktleider op het gebied va elektromechaische aadrijvige. De oderemig is voortdured bezig om de efficiëtie va deze aadrijvige te verbetere. Vrage over de efficiecyklasse IE2, IE3, IE4 zij voor SEW daarom u al gee toekomst meer, maar realiteit met het huidige productportfolio. Het leverigsprogramma va SEW-EURODRIVE omvat: Motorreductore Frequetieregelaars Servotechologie Tadwielkaste Aadrijfsysteme voor decetrale istallatie Meer iformatie: T (050) E 15

16 Gerco Pape: Toe we eemaal met ERIKS i cotact ware gekome, was het probleem sel opgelost. Voor Lide Gas Beelux is er gee vuiltje meer aa de lucht Dit is pas ee goede dop! 16

17 CASE ENGINEERING Als toeleveracier va gas moet Lide Gas Beelux aa ee aatal eise voldoe. Ee va die voorwaarde is, dat de losslage voorzie zij va stofdoppe om vervuilig va de losslage va de vrachtwages te voorkome. Voor het afdichte va deze slage maakte Lide Gas Beelux gebruik va Epramid doppe. Maar uit audits kwam de afgelope jare steeds aar vore dat het bedrijf dit iet goed voor elkaar had. Als dat elk jaar terugkeert, toot dat gee professioaliteit als orgaisatie, stelt Gerco Pape, teamleider bulkchauffeurs. Met behulp va ERIKS heeft Lide Gas Beelux het probleem wete op te losse. Stofdoppe worde gebruikt om de slage af te dichte e vervuilig tege te gaa. Na het losse gaat de slag, die ee temperatuur heeft va -196 C, terug i de slagkoker. Daar moet vervolges ee dop op. Bij cotroles bleek dat dat iet altijd gebeurde. Doordat er vocht i de atmosfeer zit, worde er kristalletjes gevormd i de schroefdraad, zowel iwedig als uitwedig, legt Pape uit. Als ee chauffeur da bij ee tweede klat kwam, kreeg hij de dop iet meer los. Of hij ko de dop er maar ee halve slag op draaie. De doppe lage wel i de vrachtwage, maar werde iet gebruikt. ze eesgezid terug. Dit is pas ee goede dop. Hier kue we wat mee! Dat was voor os rede om eid 2010, begi 2011 alle doppe te vervage e over te stappe op de Multilee M-doppe va ERIKS. Om de hateerbaarheid voor de chauffeurs te verbetere, is de vorm va de doppe aagepast aa de grote geïsoleerde hadschoee va de chauffeurs. Vawege de kou wil je de slag zo kort mogelijk vasthoude. Door gebruik te make va halve maatjes heb je met de hadschoe ee goede grip op de dop e ku je de dop sel op de slag draaie. Meer ieuwe doppe I 2011 startte Lide Gas Beelux met ee ieuw cocept: CryoproTM. Het bedrijf zet kleiere takwages i om kleie taks bij klate te bevoorrade. I tegestellig tot de cryogee slage wordt hier gewerkt met adere slagmate. De slage voor stikstof, zuurstof e argo hebbe aa beide zijde ee adere koppelig. Er ware dus ieuwe doppe odig. Door oze tevredeheid met de cryogee dop, hebbe we weer cotact gezocht met ERIKS e vervolges heeft ERIKS weer ee perfecte dop voor os otwikkeld. Je praat over ee dop, maar blijkbaar hadde we moeite om de juiste partij te vide, geeft Pape aa. Toe we eemaal met ERIKS i cotact ware gekome, was het probleem sel opgelost. We hebbe er iet lag over hoeve prate. Losslag voortaa etjes afgedopt i de slagkoker. Pape kreeg opdracht dit probleem op te losse. Ik be gaa zoeke wie os hierbij zou kue helpe. Uiteidelijk heb ik cotact gezocht met ERIKS. Ik heb mij probleem uitgelegd. Kort daarop kreeg Pape bezoek va Rob Swart, Sales Egieer idustriële kuststoffe bij ERIKS. Al sel werd Pape duidelijk gemaakt dat Epramid iet geschikt is als materiaal voor dit soort processe. Epramid is ee hygroscopisch materiaal. Neergeslage codes vriest makkelijk aa, waardoor het probleme geeft bij het lade e losse. Na ee eerste stop kue de doppe iet meer worde gebruikt. We kode beter op ee ader materiaal overstappe. De keuze viel hierbij op Multilee M, ee glad, iet hygroscopisch materiaal dat bestad is tege extreem lage temperature e gee aahechtede eigeschappe heeft. Daaraast was het zaak om de dop wat meer ruimte i de schroefdraad te geve. Er zit gee druk op de slag, dus dat mag best. Multilee M-doppe Er werd beslote eerst te teste met vijf proefexemplare. Pape heeft de doppe aa ee aatal tests oderworpe, daara zij drie chauffeurs er mee aa de slag gegaa. Na ee dag of vier kwame Lide Gas Beelux Lide Gas Beelux distribueert cryogee gasse stikstof, zuurstof e argo i vloeibare e cilidervorm aar klate i de Beelux, maar ook via ee pijpleidig. Het trasport is verdeeld over de locaties Beverwijk, Diere e de Botlek. 17

18 PRODUCTINTRODUCTIE Veilig werke met ERIKS ieuwe RX persoolijke beschermigsmiddele Werke moet iederee zo veilig mogelijk doe. Persoolijke beschermigsmiddele (PBM) zij daarom erg belagrijk é i veel gevalle wettelijk verplicht. Niet bedoeld om het werke moeilijker te make, maar juist veiliger. Ee PBM is ee uitrustigsstuk of middel dat bestemd is om door ee persoo te worde gedrage of vastgehoude als beschermig tege gevare voor zij gezodheid e zij veiligheid. Persoolijke Beschermigsmiddele ERIKS beschikte al over ee uitgebreide staalkaart e eige catalogus persoolijke beschermigsmiddele te behoeve va haar idustriële afemers. ERIKS itroduceert u ee voordelige e veratwoorde lij veiligheidsproducte va het private label RX. Zoder compromisse te doe aa de kwaliteit, heeft ERIKS veel aadacht besteed aa ergoomie e desig. Zo kue u e uw collega s iedere dag opieuw optimaal toegerust aa het werk. Extra aadacht is besteed aa de gebruikersistructies voor het juiste gebruik va de PBM s. U vidt deze istructies i de zojuist verschee brochure. Wilt u maatwerk advies, da kut u ook ee veiligheidsspecialist va ERIKS ischakele via De ieuwe RX PBM s: Stofmaskers Veiligheidsbrille Veiligheidsschoee Veiligheidshadschoee Vraag u de RX PBM brochure aa via voor de bladerbare documetatie Sca de QR code voor bladerbare documetatie. 18

19 product ieuws Breekplate ieuw i het assortimet Voorgekerfde breekplaat met mes Aagesproke samegestelde breekplaat Sids kort heeft ERIKS breekplate i haar assortimet. Ee breekplaat bestaat uit ee due plaat of membraam dat zodaig is gecostrueerd dat deze breekplate bij ee vooraf gekede druk opebarste. Breekplate kue als eige beveiligig diee, maar ook i combiatie met ee veerveiligheidstoestel worde toegepast. ERIKS geeft advies welk type breekplaat het best geschikt is voor ee bepaalde toepassig. Gezie de grote verschille i materiale, afmetige, drukke e uitvoerige ee must. Ook al zij er veel verschillede soorte breekplate, gee ekel type is geschikt voor alle toepassige. Daarom is het va belag om te wete voor welke toepassig breekplate worde igezet. Er zij vijf basistypes breekplate: covetioeel voorgevormd, voorgekerfd, omkeertype, grafiet e samegestelde (of composiet) breekplate. De breekplate va ERIKS voldoe aa de EC-1935:2004 orm voor toepassige op het gebied va saitair, food e farma. Doordat het materiaal zich aders gedraagt bij verschillede temperature, is het va belag om bij het vermelde va de barstdruk de temperatuur te vermelde. Deze barstdruk verhoudt zich everedig met de materiaaldikte e omgekeerd everedig met de doorlaat. Om effecte va corrosie of vermoeidheid uit te sluite, moete breekplate periodiek gecotroleerd e/of vervage worde, ogeacht of ze zij aagesproke of iet. Meer iformatie: T (072) E Optioeel leverbaar Vacuümodersteuig bij vacuüm of tegedruk Idicatie waeer de breekplaat is aagesproke Diverse certificate met betrekkig tot oder meer materiaal, barstdruk, ATEX, CE, PED Breekplaathouder Toebehore bij plaatsig i combiatie met ee veiligheid, zoals ee maometer, excess flow valve e ippels. Voordele breekplate versus veerveiligheidstoestelle Licht i gewicht e ee kleie ibouwmaat Goedkoper, zeker als het gaat om speciaal corrosiebestedig materiaal Eevoudig va uitvoerig, bevatte gee bewegede dele e hebbe weiig oderhoud odig Betere afdichtig Korte respostijd voor volledige opeig De eige praktisch bruikbare oplossig waeer zeer grote otlastigsopeige odig zij. 19

20 ERIKS was de eerste, de selste e de beste aabieder V.l..r. Pieter Bulthuis - Process Egieer, Suzae Timmermas - Maiteace Egieer e Bart Waige - Teamleider drogers 20

Effectief document- en risicobeheer

Effectief document- en risicobeheer Tekee voor efficiecy Effectief documet- e risicobeheer Met KOVO s techisch iformatiecetrum (TIC) altijd toegag tot actuele tekeige e documete é voldoe aa de eise va wet- e regelgevig. Succesvol documetbeheer

Nadere informatie

consultancy ontwerp project management exploitatie onderhoud audits optimalisatie opleidingen Uw bedrijfswater in ervaren handen

consultancy ontwerp project management exploitatie onderhoud audits optimalisatie opleidingen Uw bedrijfswater in ervaren handen cosultacy otwerp project maagemet exploitatie oderhoud audits optimalisatie opleidige Uw bedrijfswater i ervare hade Over Aquaplus Als dochteroderemig va de Vlaamse waterzuiveraar Aquafi, heeft Aquaplus

Nadere informatie

consultancy ontwerp project management exploitatie onderhoud audits optimalisatie opleidingen Uw bedrijfswater in ervaren handen

consultancy ontwerp project management exploitatie onderhoud audits optimalisatie opleidingen Uw bedrijfswater in ervaren handen cosultacy otwerp project maagemet exploitatie oderhoud audits optimalisatie opleidige Uw bedrijfswater i ervare hade Over Aquaplus cosultacy otwerp project maagemet exploitatie oderhoud audits optimalisatie

Nadere informatie

VAIO-Link Online Service Gids

VAIO-Link Online Service Gids VAIO-Lik Olie Service Gids "Wij behadele iedere idividuele klacht met zorg, aadacht e respect e we zorge ervoor dat iedere klat ee goed gevoel heeft over de ervarig die hij had of zal hebbe met het VAIO-Lik

Nadere informatie

Hoe los ik het op, samen met Thuisvester? Ik heb een klacht

Hoe los ik het op, samen met Thuisvester? Ik heb een klacht Klachte? Hoe los ik het op, same met Thuisvester? Ik heb ee klacht Thuisvester doet haar uiterste best de beste service te verlee aa haar huurders. We vide ee goede relatie met oze klate erg belagrijk.

Nadere informatie

Verbeterbeleid. Avonturijn

Verbeterbeleid. Avonturijn Verbeterbeleid Avoturij 2 Als u ee keer mider tevrede over os bet... Ee verbeterput Odaks dat wij os best doe de opvag va uw kid zo goed mogelijk te verzorge, ka het voorkome dat u ees wat mider tevrede

Nadere informatie

RAADS IN FORMATIE BRIE F

RAADS IN FORMATIE BRIE F RAADS IN FORMATIE BRIE F gemeete WOERDEN Va: college va burgemeester e wethouders Datum: 1 december 2011 Portefeuillehouder(s): Titia Cosse Portefeuille(s): portefeuille Moumete e Archeologie Cotactpersoo:

Nadere informatie

Evaluatie pilot ipad onder docenten

Evaluatie pilot ipad onder docenten Evaluatie pilot ipad oder docete Oderwerp equête Geëquêteerde Istellig Evaluatie pilot ipad Docete OSG Sigellad locatie Drachtster Lyceum Datum aamake equête 19-06-2012 Datum uitzette equête 21-06-2012

Nadere informatie

Vuilwaterafvoersystemen voor hoogbouw

Vuilwaterafvoersystemen voor hoogbouw Vuilwaterafvoersysteme voor hoogbouw 1.2 Vuilwaterafvoersysteme voor hoogbouw Nu er steeds hogere e extremere gebouwe otworpe worde, biedt ee ekelvoudig stadleidigsysteem de mogelijkheid om gemakkelijker

Nadere informatie

Stuur aan op kwaliteit!

Stuur aan op kwaliteit! Va der Velde is ee wettig gedepoeerde merkaam. Va der Velde Marie Systems. Stuur aa op kwaliteit! ex Fl Hydrospoiler e r e el tu o R St ra al bu Dorpsstraat 67a Postbus 2061 2930 AB Krimpe a/d Lek Nederlad

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden Webdiensten en Producten

Aanvullende Voorwaarden Webdiensten en Producten a G Silvesterstraat 19 6603 DW Wijche T 024 66 90 558 E ifo@rapolie.l Aavullede Voorwaarde Webdieste e Producte 1 Ileidig Deze Aavullede Voorwaarde Webdieste e Producte ( AVWP ) vorme ee aavullig op de

Nadere informatie

Toelichting bij Opbrengstgegevens VAVO 2011-2013

Toelichting bij Opbrengstgegevens VAVO 2011-2013 Toelichtig bij Opbregstgegeves VAVO 2011-2013 Ihoud Ileidig Aatal deelemers exame Kegetalle toezicht exames CE-cijfer alle vakke CE-cijfer alle vakke - tred SE-cijfer mius CE cijfer alle vakke Percetage

Nadere informatie

Een totaalleverancier met veelzijdige kennis en een overzichtelijke en gebruiksvriendelijke webshop

Een totaalleverancier met veelzijdige kennis en een overzichtelijke en gebruiksvriendelijke webshop we are INDI.l The Idustry Parts People INDI.l is dé totaalleveracier va MRO oderdele per week. INDI.l richt zich op de idustriële markt. met ee kwalitatief hoogwaardige diestverleig. Oze producte, keis

Nadere informatie

Waar moet je aan denken? Verhuizen. Stap 1: Hoe zeg ik de huur op?

Waar moet je aan denken? Verhuizen. Stap 1: Hoe zeg ik de huur op? Verhuize Waar moet je aa deke? Verhuize Bij verhuize komt heel wat kijke. Naast het ipakke va spulle e doorgeve va adreswijzigige, is het ook belagrijk dat u same met Thuisvester ee aatal zake regelt.

Nadere informatie

Verwarmingsenergie uit de lucht gegrepen.

Verwarmingsenergie uit de lucht gegrepen. DUURZAME ENERGIE LUCHT WATER-WARMTEPOMPEN Verwarmigseergie uit de lucht gegrepe. Gratis omgevigswarmte uit de lucht gebruike met warmtepomptechiek voor verwarmig e warm water. 09 2015 STIEBEL ELTRON zit

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.1)

imtech Arbodienst (versie 2.1) imtech Arbodiest Vervoer va gevaarlijke stoffe (versie 2.1) veilig e gezod werke imtech arbodiest Wat verstaa we oder het vervoer va gevaarlijke stoffe? Gevaarlijke stoffe zij stoffe die op éé of adere

Nadere informatie

Tabellenrapportage CQ-index Kraamzorg

Tabellenrapportage CQ-index Kraamzorg Tabellerapportage CQ-idex Kraamzorg Jauari 2011 Ihoud Pagia Algemee uitleg 1 Deelame e bevalmaad 1 De itake 2 3 Zorg tijdes de bevallig 3 4 Zorg tijdes de kraamperiode 4 10 Samewerkig e afstemmig 11 Algemee

Nadere informatie

Alles wat u moet weten over asbest in en om uw woning

Alles wat u moet weten over asbest in en om uw woning Alles wat u moet wete over asbest i e om uw woig is meestal iet gevaarlijk. Maar waeer da wel? Dat kut u leze i deze folder. We legge uit wat asbest precies is, welke soorte er zij, welke gezodheidsrisico

Nadere informatie

Mag systeem. Vloerreiniging

Mag systeem. Vloerreiniging NL Mag systeem Vloerreiigig Mag systeem Cocept Eé houder voor alles! Dat was er og ooit: Bij het Mag systeem past éé houder bij alle mopmethode. Zo ka ter plekke telkes de optimale werkbreedte, textielkwaliteit

Nadere informatie

Examen HAVO. wiskunde A. tijdvak 2 woensdag 19 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen HAVO. wiskunde A. tijdvak 2 woensdag 19 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Exame HAVO 2013 tijdvak 2 woesdag 19 jui 13.30-16.30 uur wiskude A Bij dit exame hoort ee uitwerkbijlage. Dit exame bestaat uit 21 vrage. Voor dit exame zij maximaal 80 pute te behale. Voor elk vraagummer

Nadere informatie

TAF GoedGezekerd AOV. De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft

TAF GoedGezekerd AOV. De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft TAF GoedGezekerd AOV De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes i hade heeft Als zelfstadig oderemer bet u gewed aa het eme va risico s. Daarbij beoordeelt u per situatie hoe groot het risico is dat u wilt

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering De Amersfoortse Verzekerige Stadsrig 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Wijzigigsformulier Ziektekosteverzekerig Gegevesverwerkig Bij deze wijzigig worde persoosgegeves

Nadere informatie

Klanten binden door excellente dienstverlening

Klanten binden door excellente dienstverlening Klate bide door excellete diestverleig Customer excellece als oderscheided vermoge De wijze waarop cosumete aar diestverleig kijke, veradert met hoge selheid. Steeds meer cosumete gebruike de digitale

Nadere informatie

Onveilige bedrijven betalen méér

Onveilige bedrijven betalen méér SAFETY & ACCIDENT MANAGER, software voor ee prevetiebeleid zoder zorge! Oveilige bedrijve betale méér maager Beheer e opvolgig va risico s MANAGER Aagifte, opvolgig e statistiek va arbeidsogevalle Behere

Nadere informatie

industriële meet- en regeltechniek

industriële meet- en regeltechniek idustriële meet- e regeltechiek Meet- e Regeltechiek NEDERLAND Itercotrol Meet- & Regeltechiek B.V. T +31.26.4425204 F +31.26.4461294 ifo@itercotrol.eu www.itercotrol.eu Itercotrol Scheepvaart- & Trasporttechiek

Nadere informatie

we willen graag zelf klussen in onze nieuwe woning.

we willen graag zelf klussen in onze nieuwe woning. ZELF AANGEBRACHTE VOORZIENINGEN we wille graag zelf klusse i oze ieuwe woig. ECHT WEL. Zelf uw woig aar wes veradere De woig die u va os huurt, wilt u atuurlijk aar uw eige smaak irichte. U kiest zelf

Nadere informatie

Evaluatierapport. Tevredenheidsonderzoek NMV Nederlandse Montessori Vereniging 2005. Eindrapportage. BvPO

Evaluatierapport. Tevredenheidsonderzoek NMV Nederlandse Montessori Vereniging 2005. Eindrapportage. BvPO Evaluatierapport Tevredeheidsoderzoek NMV Nederladse Motessori Vereigig 2005 Eidrapportage BvPO Bureau voor praktijkgericht oderzoek, Groige BvPO BUREAU VOOR PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK POSTBUS 9505, 9703

Nadere informatie

DE PASSER. Een nieuw Strategisch Beleidsplan: Samen beter, beter samen! RESPONZ Passend antwoord op speciaal onderwijsvragen

DE PASSER. Een nieuw Strategisch Beleidsplan: Samen beter, beter samen! RESPONZ Passend antwoord op speciaal onderwijsvragen JANUARI 2016, NUMMER 7 DE PASSER RESPONZ Passed atwoord op speciaal oderwijsvrage Ifobulleti over relevate otwikkelige voor medewerkers Ee ieuw Strategisch Beleidspla: Same beter, beter same! THEMANUMMER

Nadere informatie

Overlijden: uw rechten in Duitsland en Nederland

Overlijden: uw rechten in Duitsland en Nederland Regelige e voorzieige CODE 1.1.3.46 Overlijde: uw rechte i Duitslad e Nederlad brochure broe Bureau voor Duitse Zake, www.svb.l/bdz Ihoudsopgave Overlijde Uw rechte i Duitslad e Nederlad Deskudig e betrouwbaar

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering De Amersfoortse Verzekerige Stadsrig 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Gegevesverwerkig Wijzigigsformulier Ziektekosteverzekerig Bij deze wijzigig worde persoosgegeves

Nadere informatie

Schoenen voor diabetes en reuma

Schoenen voor diabetes en reuma Schoee voor diabetes e reuma Comfortschoee gemaakt voor de extra kwetsbare voet Officieel gee vergoedig via zorgverzekeraar. Echter bij ekele zorgverzekeraars is door middel va idividuele aavraag vergoedig

Nadere informatie

Extreme prestaties Nu BPA-vrij ONTDEK DE ONGE- LOOFLIJKE KRACHT VAN ONZE BPA-VRIJE PRODUCTEN

Extreme prestaties Nu BPA-vrij ONTDEK DE ONGE- LOOFLIJKE KRACHT VAN ONZE BPA-VRIJE PRODUCTEN Extreme prestaties Nu BPA-vrij ONTDEK DE ONGE- LOOFLIJKE KRACHT VAN ONZE BPA-VRIJE PRODUCTEN BPA-vrije professioele productereeks voor de levesmiddeleidustrie Voedselpae voor koud e warm ete Rubbermaid

Nadere informatie

Strategic Workforce Management

Strategic Workforce Management Strategic Workforce Maagemet Ee strategische focus op persoeelsplaig is belagrijker da ooit. Itroductie Het is aa de orde va de dag; persoeel wordt otslage e de werkloosheid stijgt, maar tegelijkertijd

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech arbodienst

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech arbodienst imtech Arbodiest (versie 2.0) veilig e gezod werke imtech arbodiest Wat is legioella? Legioella is ee bacteriefamilie die voorkomt i alle mogelijke waters: riviere, mere e ook i leidigwater. Waeer waterdruppeltjes

Nadere informatie

Op zoek naar een betaalbare starterswoning? Koop een eigen huis met korting

Op zoek naar een betaalbare starterswoning? Koop een eigen huis met korting Op zoek aar ee betaalbare starterswoig? Koop ee eige huis met kortig Op zoek aar ee betaalbare starterswoig? Koop ee eige huis met kortig Pagia Ee eige huis waar u zich helemaal thuis voelt. Dat wil iederee!

Nadere informatie

Enquête social media gebruik ROC West-Brabant

Enquête social media gebruik ROC West-Brabant Equête social media gebruik ROC West-Brabat Jauari / februari 2012 I jauari 2012 is ee studeteequête geoped, met als thema social media i het oderwijs. De equête is door 514 mbo-studete igevuld. Afhakelijk

Nadere informatie

Rolux 5G. Combineer design met een topprestatie

Rolux 5G. Combineer design met een topprestatie Rolux 5G Combieer desig met ee topprestatie DE ROLUX 5G, INNOVATIE IN ROOKGASAFVOEREN U wilt ee uitstekede prestatie é ee fraai otwerp? Met de Rolux 5G kuststof rookgasafvoer va Ubbik krijgt u wat u west.

Nadere informatie

Solartechnologie 2013/2014 EEN GOED KLIMAAT

Solartechnologie 2013/2014 EEN GOED KLIMAAT Solartechologie 2013/2014 EEN GOED KLIMAAT ee beter leve De tijd is rijp voor Solar techologie Ga met de toekomst tegemoet Ook waeer de zo bij os iet elke dag tevoorschij komt, verzorgt ze os e oze leefwereld

Nadere informatie

Schoenen voor diabetes en reuma

Schoenen voor diabetes en reuma Schoee voor diabetes e reuma Comfortschoee gemaakt voor de extra kwetsbare voet Officieel gee vergoedig via zorgverzekeraar. Echter bij ekele zorgverzekeraars is door middel va idividuele aavraag vergoedig

Nadere informatie

Veiligheidsschoenen. Veilig èn comfortabel werken met aangepaste veiligheidsschoenen. Met behoud van CE-NEN keurmerk. Veiligheidsschoenen

Veiligheidsschoenen. Veilig èn comfortabel werken met aangepaste veiligheidsschoenen. Met behoud van CE-NEN keurmerk. Veiligheidsschoenen Veiligheidsschoee Veilig è comfortabel werke met aagepaste veiligheidsschoee Met behoud va CE-NEN keurmerk Veiligheidsschoee 1 Veilig è comfortabel werke met aagepaste veiligheidsschoee Veel beroepe vereise

Nadere informatie

Semi-orthopedische schoenen (OSB)

Semi-orthopedische schoenen (OSB) Semi-orthopedische schoee speciaal voor uw voete gemaakt Om i aamerkig te kome voor vergoedig zij gemachtigd voor te schrijve: Eerste verstrekkig: Revalidatieartse Orthopedische chirurge Reumatologe AWBZ

Nadere informatie

Software As A Service. voor optimaal container beheer. eenvoudige oplossingen voor complexe processen

Software As A Service. voor optimaal container beheer. eenvoudige oplossingen voor complexe processen Software As A Service voor optimaal cotaier beheer eevoudige oplossige voor complexe processe Otwikkele is vooruitzie De (olie) webportal WiCosyst WMS is ee totaaloplossig voor het behere va odergrodse

Nadere informatie

SUNRAIN. Terraszonweringen SUNRAIN

SUNRAIN. Terraszonweringen SUNRAIN Terraszowerige Ook bij rege va het terras geiete? We kee het allemaal: de barbecue-avod of het verjaardagsfeestje op het terras staat al lag op de ageda, maar iemad ka zegge of het weer da meespeelt. Ee

Nadere informatie

SCHELDETHEATER. Terneuzen. Het ideale decor voor iedere ontmoeting, voor elk evenement,zakelijk en particulier

SCHELDETHEATER. Terneuzen. Het ideale decor voor iedere ontmoeting, voor elk evenement,zakelijk en particulier SCHELDETHEATER Tereuze Het ideale decor voor iedere otmoetig, voor elk eveemet,zakelijk e particulier 1 Meer da ee mooi gebouw Elk eveemet ee succes Het multifuctioele gebouw is uitermate geschikt voor

Nadere informatie

ACO DRAIN. Monolithische goten. Zekerheid, stabiliteit en hoge functionaliteit ACO Drain Monolithische goten. www.aco.nl

ACO DRAIN. Monolithische goten. Zekerheid, stabiliteit en hoge functionaliteit ACO Drain Monolithische goten. www.aco.nl Moolithische gote Zekerheid, stabiliteit e hoge fuctioaliteit ACO Drai Moolithische gote. www.aco.l Wij zorge voor de afwaterig De ACO-groep staat wereldwijd voor kwaliteit, ervarig e iovatie op het gebied

Nadere informatie

Proeftentamen IBK1LOG01

Proeftentamen IBK1LOG01 Proeftetame IBK1LOG01 Opgave 1 ( 20 pute) Beatwoord de oderstaade vrage met waar of iet waar: 1.De bereikbaarheid va iformatie over ee product bij ee iteretwikel is ee voorbeeld va pre-trasactie elemet

Nadere informatie

Prefab leidingwerk voor AGCO

Prefab leidingwerk voor AGCO TOPICS IS EEN UITGAVE VAN ERIKS NUMMER 22 - OKTOBER 2 011 23-24 ovember Techivet Rapid Prototypig Sel ee tastbaar 3D model Prefab leidigwerk voor AGCO TOPICS IS EEN UITGAVE VAN ERIKS Techivet opieuw sprakeled!

Nadere informatie

www.rocspiegel.nl Zadkine dienstverlening bij Zadkine Zadkine Online Evaluatie Instrument locatie: Marconistraat april 2014

www.rocspiegel.nl Zadkine dienstverlening bij Zadkine Zadkine Online Evaluatie Instrument locatie: Marconistraat april 2014 diestverleig bij Zadkie Pagia 1 va 10 www.rocspiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Zadkie Zadkie diestverleig bij Zadkie locatie: Marcoistraat april 2014 Alle rechte voorbehoude. CopyRight 2014 DigiDoc ROCspiegel.l

Nadere informatie

Een toelichting op het belang en het berekenen van de steekproefomvang in marktonderzoek.

Een toelichting op het belang en het berekenen van de steekproefomvang in marktonderzoek. 006 Wolters-Noordhoff bv Groige/Houte De steekproefomvag Ee toelichtig op het belag e het berekee va de steekproefomvag i marktoderzoek. Ihoud 1 Ileidig Eerst ekele defiities 3 Steekproefomvag e respose

Nadere informatie

www. POspiegel.nl Online Instrument voor CB Het Talent schooljaar februari DigiDoc

www. POspiegel.nl Online Instrument voor CB Het Talent schooljaar februari DigiDoc POspiegel.l Olie Istrumet voor CB Het Talet schooljaar 2009-2010 februari 2010 2010 DigiDoc www. Algemee Algemee. pagia 1 Eigeschappe Equête Nummer ENQ60536 Naam schooljaar 2009-2010 Istellig CB Het Talet

Nadere informatie

Sloopbesluit en verhuizen

Sloopbesluit en verhuizen Sloopbesluit e verhuize waar je thuis bet... Wat kut u verwachte als uw woig wordt gesloopt Op verschillede plaatse werkt HEEMwoe aa de verbeterig va de wijk. Soms heeft dat grote gevolge voor u als huurder.

Nadere informatie

Hoe werkt het? Zelf uw woning aanpassen

Hoe werkt het? Zelf uw woning aanpassen Woig aapasse Hoe werkt het? Zelf uw woig aapasse Prettig woe beteket woe i ee huis aar uw smaak. Om og fijer te kue woe, wille veel huurders kleie of grote veraderige aabrege i hu huis. Thuisvester begrijpt

Nadere informatie

MVO MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN

MVO MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN MVO MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN WAAR STAAN WE NU? Markat bereikt met kleie e grote stappe de top va de berg. Vaaf stap éé bij het otwikkele va producte zij wij gericht op het milieu e de duurzaamheid

Nadere informatie

Mobile Business Efficiënt communiceren met uw zakenrelaties

Mobile Business Efficiënt communiceren met uw zakenrelaties Mobile Busiess Efficiët commuicere met uw zakerelaties Uiek! Exteded Fleet Obeperkt belle aar alle Mobistar-ummers e vaste lije! Ik kies voor mij bedrijf Het geheim achter efficiët zakedoe? De juiste beslissige

Nadere informatie

Veiligheidsschoenen. Veilig èn comfortabel werken met aangepaste veiligheidsschoenen. Met behoud van CE-NEN keurmerk

Veiligheidsschoenen. Veilig èn comfortabel werken met aangepaste veiligheidsschoenen. Met behoud van CE-NEN keurmerk Veiligheidsschoee Veilig è comfortabel werke met aagepaste veiligheidsschoee Met behoud va CE-NEN keurmerk Om i aamerkig te kome voor vergoedig zij gemachtigd voor te schrijve: Eerste verstrekkig: Revalidatieartse

Nadere informatie

betreffende het doorgeven van orders via fax en telefoon

betreffende het doorgeven van orders via fax en telefoon Reglemet Tele-Equity betreffede het doorgeve va orders via fax e telefoo (Retail Cliëte) 02541 Om redee va efficiëtie e selheid ka de Cliët wese om zij orders per fax e/of telefoo aa de Bak over te make.

Nadere informatie

Ja, ik wil. Trouwen in Vlaardingen

Ja, ik wil. Trouwen in Vlaardingen Ja, ik wil Trouwe i Vlaardige Ihoud Pagia 4 Locatie kieze Pagia 5 Tijdstip kieze Pagia 6 De plechtigheid Pagia 8 I odertrouw Pagia 9 Tot slot Pagia 11 Bijlage Gefeliciteerd met uw voorgeome huwelijk of

Nadere informatie

NUMMER 20 - APRIL 2010

NUMMER 20 - APRIL 2010 TOPICS IS EEN UITGAVE VAN ERIKS NUMMER 20 - APRIL 2010 Zuiige lagers C&A op rolletjes Milieuvriedelijk RX BioPlastics ERIKS kiest voor duurzaam TOPICS IS EEN UITGAVE VAN ERIKS ERIKS dekt duurzaam! EVEN

Nadere informatie

Pedicure bij Rameau. Verzorgde voeten lopen het prettigst. Om in aanmerking te komen voor vergoeding zijn gemachtigd voor te schrijven:

Pedicure bij Rameau. Verzorgde voeten lopen het prettigst. Om in aanmerking te komen voor vergoeding zijn gemachtigd voor te schrijven: Verzorgde voete lope het prettigst Pedicure behadelige worde bij diabetes e reuma patiëte door ekele zorgverzekeraars vergoed. Om i aamerkig te kome voor vergoedig zij gemachtigd voor te schrijve: Huisartse

Nadere informatie

Spatial 360. Licht als accent. Zachte en uniforme lichtspreiding

Spatial 360. Licht als accent. Zachte en uniforme lichtspreiding Spatial 360 Licht als accet Zachte e uiforme lichtspreidig 10% va de lichtopbregst va de armature wordt gebruikt om wade e plafod aa te lichte Beperkte lumiatieverschille tusse armatuur, Spatial 360 TM

Nadere informatie

DE WMS/TMS OPLOSSING VOOR HET COMPLEXE LOGISTIEKE PROCES LOGISTICS MANAGER SUITE

DE WMS/TMS OPLOSSING VOOR HET COMPLEXE LOGISTIEKE PROCES LOGISTICS MANAGER SUITE DE WMS/MS OLOSSING VOOR HE COMLEXE LOGISIEKE ROCES LOGISICS MANAGER SUIE WA ZIJN DE UIDAGINGEN VOOR DE SULY CHAIN? elofte aa de klat akome I de afgelope jare is de distributie door de veraderde cosumptiepatroe

Nadere informatie

Periodiciteit bij breuken

Periodiciteit bij breuken Periodiciteit bij breuke Keuzeodracht voor wiskude Ee verdieede odracht over eriodieke decimale getalle, riemgetalle Voorkeis: omrekee va ee breuk i ee decimale vorm Ileidig I deze odracht leer je dat

Nadere informatie

GPS rittenregi stratie. Berijder/MKB Berijder Berijder/ MKB

GPS rittenregi stratie. Berijder/MKB Berijder Berijder/ MKB Berijders Vergelijkig ritregistratiesysteme Algemee Bet u op zoek aar ee ritregistratiesysteem? Da is het verstadig om te begie met de beslissig of u ee igebouwd systeem wilt of ee los systeem. Leveraciers:

Nadere informatie

Lesje Keniaanse cultuur

Lesje Keniaanse cultuur ieuwsbrief@looijetomate.l 30 maart 2012 Lesje Keiaase cultuur Door Michiel Botebal begoe met het samestelle va het team e het orgaisere va de reis. Toe ik de reis voor ee groot gedeelte had geregeld, liet

Nadere informatie

Pompen n Afsluiters n Systemen. Uw succes is ons doel.

Pompen n Afsluiters n Systemen. Uw succes is ons doel. Pompe Afsluiters Systeme Uw succes is os doel. 2 Ileidig Alles i éé had Totaaloplossige va KSB. Als betrouwbare e jarelage parter va oze klate hebbe wij altijd oog voor uw succes. U geeft de doelstellig

Nadere informatie

NUMMER 23 - APRIL 2012

NUMMER 23 - APRIL 2012 TOPICS IS EEN UITGAVE VAN ERIKS NUMMER 23 - APRIL 2012 Itroductie WEG elektromotore ERIKS behaalt ISO 14001 certificaat Maatwerk i rubber profiele Met veel keis e passie EVEN DIT... DOOR REIN GROOT, ALGEMEEN

Nadere informatie

SUNRAIN. www.leiner.de

SUNRAIN. www.leiner.de SUNRAIN www.leier.de SUNRAIN Terraszowerige Ook bij rege va het terras geiete? We kee het allemaal: de barbecue-avod of het verjaardagsfeestje op het terras staat al lag op de ageda, maar iemad ka zegge

Nadere informatie

Handleiding RCA-24. Artikel-Nr. 45-02247. 24-voudige RailCom-display. tams elektronik

Handleiding RCA-24. Artikel-Nr. 45-02247. 24-voudige RailCom-display. tams elektronik Hadleidig Artikel-Nr. 45-02247 24-voudige RailCom-display tams elektroik Nederlads Ihoudsopgave 1. Starte...3 2. Veiligheidsvoorschrifte...4 3. Achtergrod iformatie: RailCom...5 4. Werkig va de...7 5.

Nadere informatie

TAF Overlijdensrisicoverzekering

TAF Overlijdensrisicoverzekering TAF Overlijdesrisicoverzekerig Ee overlijdesrisicoverzekerig zoals ú het wilt TAF biedt u uitstekede overlijdesrisicoverzekerige die uw abestaade bescherme tege de ogeweste fiaciële gevolge va overlijde.

Nadere informatie

ZUIVEREN EN HERGEBRUIK. Het water dat we in onze productievestigingen gebruiken, wordt gezuiverd voordat we het teruggeven aan de natuur.

ZUIVEREN EN HERGEBRUIK. Het water dat we in onze productievestigingen gebruiken, wordt gezuiverd voordat we het teruggeven aan de natuur. Water is éé va de meest kostbare grodstoffe é het belagrijkste igrediët i oze producte. Bovedie gebruike we het tijdes oze productieprocesse om te koele, te wasse e te spoele. Logisch dus dat Coca-Cola

Nadere informatie

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Farel College Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Farel College Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014 Equete studete Farel College Pagia 1 va 11 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Farel College juli 201 Alle rechte voorbehoude.

Nadere informatie

SYMPOSIUM BETERE ZORG? MIJN IDEE!

SYMPOSIUM BETERE ZORG? MIJN IDEE! SYMPOSIUM BETERE ZORG? MIJN IDEE! 6 maart 2015, Proviciehuis Lelystad Het etwerkplatform voor iovaties, treds e otwikkelige i zorg e welzij. Voor iformatie e registratie: www.beterezorgmijidee.l Op vrijdag

Nadere informatie

imtech Arbodienst asbestregelgeving (versie 2.1)

imtech Arbodienst asbestregelgeving (versie 2.1) imtech Arbodiest asbestregelgevig (versie 2.1) veilig e gezod werke Wat is asbest? Asbest is de verzamelaam voor ee zestal vezelachtige stoffe. Veel toegepaste soorte zij chrysotiel (wit asbest), crocidoliet

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0)

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech Arbodiest (versie 2.0) veilig e gezod werke Wat is werke op hoogte? Bij werkzaamhede op ee hoogte vaaf 2,5 meter moete voorzieige worde aagebracht, zodat veilig gewerkt ka worde. De voorkeur gaat

Nadere informatie

Ontwerpen van een schakelkast

Ontwerpen van een schakelkast Projectmatige aapak Otwerpe va ee schakelkast Voor het aasture va ee trasportsysteem Gebudeld door F. Rubbe VTI BRUGGE 2011 F. Rubbe 2 1. Ileidig tot de case study Aa de had va ee reëel probleem wordt

Nadere informatie

Praktische opdracht: Complexe getallen en de Julia-verzameling

Praktische opdracht: Complexe getallen en de Julia-verzameling Praktische opdracht: Complexe getalle e de Julia-verzamelig Auteur: Wiebe K. Goodijk, Zerike College Hare Beodigde Voorkeis: 1 = i Het complexe vlak. Notatie: z = a + bi of z = r(cosϕ + i si ϕ) Regel va

Nadere informatie

TAF Overlijdensrisicoverzekering

TAF Overlijdensrisicoverzekering TAF Overlijdesrisicoverzekerig Ee overlijdesrisicoverzekerig zoals ú het wilt TAF biedt u uitstekede overlijdesrisicoverzekerige die uw abestaade bescherme tege de ogeweste fiaciële gevolge va overlijde.

Nadere informatie

Inzicht in voortgang. Versnellingsvraag 9 Inzichten periode maart t/m juni

Inzicht in voortgang. Versnellingsvraag 9 Inzichten periode maart t/m juni Izicht i voortgag Verselligsvraag 9 Izichte periode maart t/m jui Terugblik Ee idicatie hoe ee leerlig zich otwikkeld per vakgebied Ee referetieiveau waarmee elke leerlig vergeleke ka worde 2 Terugblik

Nadere informatie

Product-Data-Blad. Aqua Load 110. Modulair boileroplaadsysteem voor veel warm water

Product-Data-Blad. Aqua Load 110. Modulair boileroplaadsysteem voor veel warm water Product-Data-Blad Aqua Load 110 Modulair boileroplaadsysteem voor veel warm water Aqua Load 110 Modulair boileroplaadsysteem voor veel warm water Ideale brug tusse cv-circuit e boiler Met de Aqua Load

Nadere informatie

www.hbospiegel.nl Hogeschool Van Hall Larenstein 16-11-13 Open Dag Wageningen 'Wageningen (Larenstein)' Online Evaluatie Instrument december 2013

www.hbospiegel.nl Hogeschool Van Hall Larenstein 16-11-13 Open Dag Wageningen 'Wageningen (Larenstein)' Online Evaluatie Instrument december 2013 16-11-13 Ope Dag Wageige: Pagia 1 va 11 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Va Hall Larestei 'Wageige (Larestei)' 16-11-13 Ope Dag Wageige december 2013 Alle rechte voorbehoude. CopyRight

Nadere informatie

Betrouwbaarheid. Betrouwbaarheidsinterval

Betrouwbaarheid. Betrouwbaarheidsinterval Betrouwbaarheid Ee simulatie beoogt éé of i.h.a. twee of meerdere sceario s te evaluere e te vergelijke, bij Mote Carlo (MC) simulatie voor ee groot aatal istelwaarde, voor éé of meerdere parameters. Hierbij

Nadere informatie

Rekenen met levensduurkosten

Rekenen met levensduurkosten Colibri Advies www.colibri-advies.l Rekee met levesduurkoste ir. Martie va de Boome MBA Colibri Advies -4-25 Pagia va 5 Rekee met levesduurkoste Auteur: Martie va de Boome - Colibri Advies BV. Materiaal

Nadere informatie

PageScope Enterprise Suite. Afdruk- en gebruikersbeheer van A tot Z. i-solutions PageScope Enterprise Suite

PageScope Enterprise Suite. Afdruk- en gebruikersbeheer van A tot Z. i-solutions PageScope Enterprise Suite Eterprise Suite Afdruk- e gebruikersbeheer va A tot Z i-solutios Eterprise Suite Eterprise Suite Cetraal e gestroomlijd beheer, absolute efficiëtie I de hededaagse zakewereld staat tijd cetraal. Iederee

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013 Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Stadaard Rapport HBOspiegel.l 10-9-2013 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 11-9-2013 14:0:03 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: ROCMN - Tech College

Nadere informatie

Huisstijl en logogebruik Associatie KU Leuven

Huisstijl en logogebruik Associatie KU Leuven Huisstijl e logogebruik Associatie KU Leuve Associatie huisstijlhadboek > Ihoudstafel 1 Ihoudstafel 1. Gebruik va de huisstijl of opame va het associatielogo 3 2. Huisstijl Associatie KU Leuve 4 2.1 Opame

Nadere informatie

Het water dat we in Dongen gebruiken, wordt voorgezuiverd voordat het door het waterschap nagezuiverd. aan de natuur teruggegeven wordt.

Het water dat we in Dongen gebruiken, wordt voorgezuiverd voordat het door het waterschap nagezuiverd. aan de natuur teruggegeven wordt. Water is éé va de meest kostbare grodstoffe é het belagrijkste igrediët i oze producte. Bovedie gebruike we het tijdes oze productieprocesse om te koele, te wasse e te spoele. Om ee koploper i waterefficiëtie

Nadere informatie

Bruggen naar ingenieurswetenschappen

Bruggen naar ingenieurswetenschappen Brugge aar igeieursweteschappe Master i de igeieursweteschappe voor bachelors e masters i de idustriële weteschappe Faculteit Igeieursweteschappe Idustrieel igeieur Sta je graag met beide voete i de praktijk

Nadere informatie

Q - Classic innovaties

Q - Classic innovaties Veiligheidskaste voor de opslag va gevaarlijke stoffe Veiligheidskaste met draaideure Q - Classic iovaties iovatie door Asecos Uw voordele: 6 3 4 1 Mobiliteit / flexibiliteit Geïtegeerde sokkel met vrije

Nadere informatie

REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING

REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING I de voorwaarde va de REAAL Woohuisverzekerig leest u: Wat u va os mag verwachte e wat wij va u verwachte (pagia 2). Voor welke schade wij wel e iet betale

Nadere informatie

Assortiment oktober 2014. JURA - If you love coffee

Assortiment oktober 2014. JURA - If you love coffee Assortimet oktober 2014 JURA - If you love coffee Voorwoord Welkom i de wereld va JURA Topkwaliteit e excellet desig I dit boekje eme we u mee i de wereld va JURA. Ee wereld die gekemerkt wordt door iovatieve

Nadere informatie

Spliethoff blokt scheepswanden met kunststof. Lagere MRO-kosten bij Nuplex. Mammoetklus bij Albemarle veilig geklaard

Spliethoff blokt scheepswanden met kunststof. Lagere MRO-kosten bij Nuplex. Mammoetklus bij Albemarle veilig geklaard TOPICS IS EEN UITGAVE VAN ERIKS NUMMER 26 - NOVEMBER 2013 Spliethoff blokt scheepswade met kuststof Lagere MRO-koste bij Nuplex Mammoetklus bij Albemarle veilig geklaard TOPICS IS EEN UITGAVE VAN ERIKS

Nadere informatie

Welkom bij Avonturijn

Welkom bij Avonturijn Hoofdkatoor Ruurlo: Nieuwe Weg 5-01 7261 NL Ruurlo Telefoo (0573) 760 200 ifo@avoturij.l www.avoturij.l Welkom bij Avoturij Uitgave: oktober 2015 Niets i deze uitgave mag gekopieerd of gebruikt worde zoder

Nadere informatie

Product-Data-Blad. Gas 310/610 Eco PRO. Gas 310/610 Eco PRO De grote ketel die nergens te groot voor is

Product-Data-Blad. Gas 310/610 Eco PRO. Gas 310/610 Eco PRO De grote ketel die nergens te groot voor is Product-Data-Blad Gas 310/610 Eco PRO Gas 310/610 Eco PRO De grote ketel die erges te groot voor is Gas 310/610 Eco PRO Met de geheel ieuwe Gas 310/610 Eco PRO levert Remeha ee hoogwaardig 100% maatwerkproduct

Nadere informatie

PUBAS, een vernieuwd systeem voor arbeidsbegroting In: Agro Informatica 4 (oktober 1999), p. 25 28.

PUBAS, een vernieuwd systeem voor arbeidsbegroting In: Agro Informatica 4 (oktober 1999), p. 25 28. PUBAS, ee verieuwd systeem voor arbeidsbegrotig I: Agro Iformatica 4 (oktober 999), p. 25 28. Aet Vik, tel. 037-476452 Gerrit Kroeze, tel. 037-476459 Istituut voor Milieu- e Agritechiek, Cluster Systeemkude

Nadere informatie

Ubiflex, de slimme voordelige loodvervanger. Ik stel me niet bloot aan lood

Ubiflex, de slimme voordelige loodvervanger. Ik stel me niet bloot aan lood Ubiflex, de slimme voordelige loodvervager Ik stel me iet bloot aa lood Met de Ubiflex loodvervager valt veel wist te behale! Ubiflex va Ubbik is dé loodvervager die wordt toegepast i alle bouwdetails

Nadere informatie

MAN TeleMatics Verhoog uw efficiency

MAN TeleMatics Verhoog uw efficiency SYSTEM Dowloadig % 99 % 25 Dowloadig % 71 Dowloadig % 25 % 16 % 88 % 06 Dowloadig % 34 ST T STAR % 29 Dowloadig % 23 % 16 % 48 % 65 Dowloadig % 75 Dowloadig % 23 MAN TeleMatics Verhoog uw efficiecy ma ka.

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013 Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Stadaard Rapport HBOspiegel.l 10-9-01 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 11-9-01 16:0:4 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: ROCMN - Participatie opleidige

Nadere informatie

Kompakt 2.0-serie. Slimme en eigentijdse oplossingen voor dakhellingen 15-55!

Kompakt 2.0-serie. Slimme en eigentijdse oplossingen voor dakhellingen 15-55! Kompakt 2.0-serie Slimme e eigetijdse oplossige voor dakhellige 15-55! BRILJANTE OPLOSSINGEN VOOR ALLE DAKHELLINGEN 15-55! Als tooaageved producet va dakdoorvoere heeft Ubbik de beproefde e oderscheide

Nadere informatie

Deelbaar lager in O-foils vleugelvoortstuwing. Elektromotor vervangt diesel bij Grasdrogerij. Trace-a-seal Metal & X-ray detectable silicone

Deelbaar lager in O-foils vleugelvoortstuwing. Elektromotor vervangt diesel bij Grasdrogerij. Trace-a-seal Metal & X-ray detectable silicone TOPICS IS EEN UITGAVE VAN ERIKS NUMMER 28 - ovember 2014 Deelbaar lager i O-foils vleugelvoortstuwig Elektromotor vervagt diesel bij Grasdrogerij Trace-a-seal Metal & X-ray detectable silicoe I deze Topics:

Nadere informatie

Waterdichte argumenten voor Ubiflex loodvervanger! Ik stel me niet bloot aan lood

Waterdichte argumenten voor Ubiflex loodvervanger! Ik stel me niet bloot aan lood Waterdichte argumete voor Ubiflex loodvervager! Ik stel me iet bloot aa lood Met de Ubiflex loodvervager valt veel wist te behale! Ubiflex va Ubbik is dé loodvervager die wordt toegepast i alle bouwdetails

Nadere informatie