TOPICS IS EEN UITGAVE VAN ERIKS NUMMER 24 - November Quality Management Eaton Warranty Center Linde Gas content met nieuwe stofdoppen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TOPICS IS EEN UITGAVE VAN ERIKS NUMMER 24 - November 2 012. Quality Management Eaton Warranty Center Linde Gas content met nieuwe stofdoppen"

Transcriptie

1 TOPICS IS EEN UITGAVE VAN ERIKS NUMMER 24 - November Quality Maagemet Eato Warraty Ceter Lide Gas cotet met ieuwe stofdoppe

2 ERIKS steekt eergie i besparige EVEN DIT... DOOR REIN GROOT, ALGEMEEN DIRECTEUR ERIKS BV Wordt u ook al moe bij het leze va de kreet bespare? Dat is iet zo raar i deze ecoomisch midere tijde. De overheid, het bedrijfsleve e de cosumet worde gedwoge kritisch aar hu eige uitgavepatroo te kijke. ERIKS hoort dagelijks bij haar vele afemers i zowel de OEM- als MRO-markt dat maagers worstele met de opdracht om te focusse op kostebesparige. Verlagig va de productiekoste? Reductie op het regulier oderhoud va istallaties? Mider medewerkers of het afstote va oredabele activiteite? Het zij hersebrekers waar meig maager i de idustrie mee te kampe heeft. Voor ERIKS betekee deze vraagstukke ee vertrekput om mee te deke i iovatieve oplossige voor applicaties of tijdes het co-egieerigstraject. Er ligge bij aar schattig 80% va de productiebedrijve i Nederlad og voldoede kase om sigificat op de eergiekoste te bespare door toepassig va sterk verbeterde compoete. Ee structurele verlagig va de eergiekoste, mider CO 2 -uitstoot e ee lagere stadtijd zorge voor ee korte terugverdietijd va uw ivesterig i wat wij oeme doelgericht oderhoud. Aalysere waar iovatieve werktuigbouwkudige compoete ee productieproces kue optimalisere, is het oderscheided vermoge va de Sales e Applicatio Egieers va ERIKS. Deze ervare specialiste i slage, hydrauliek, peumatiek, kuststoffe, rubbertechiek, afdichtige, mechaische aadrijftechiek of afsluiters wete exact hoe de ieuwste productotwikkelige bij u i het bedrijf kue excellere. Of hoe u kut bespare i uw admiistratieve e logistieke processe. We legge ze op verzoek vast i Documeted Cost Savigs. Ee persoolijke beaderig e goed advies e de solide orgaisatie va ERIKS zorge er kortom voor dat wij uw uptime kue verbetere. I deze Topics leest u i diverse cases hoe ERIKS eergie steekt i tastbare besparige. Ik hoop dat ook u hierdoor wordt geïspireerd om i actie te kome. De specialiste va ERIKS staa voor u klaar. TOPICS is ee uitgave va ERIKS bv Copyright, ERIKS bv. Zoder schriftelijke toestemmig va ERIKS bv is gehele of gedeeltelijke overame va tekste, foto s, illustraties e oderwerpe uitdrukkelijk verbode. Quality Maagemet Eato Warraty Ceter TOPICS IS EEN UITGAVE VAN ERIKS NUMMER 24 - November Lide Gas cotet met ieuwe stofdoppe COLOFON ERIKS bv Marketig Commuicatie Postbus 280, 1800 BK Alkmaar Telefoo (072) , fax (072) Redactie Moique de Vries-Volkers, Marti Hoekstra Eidredactie Georges Freijser Productiebegeleidig Ja Kegt Aa dit ummer werkte mee: Deis Boeijer, Dick Prok, Giel Clemet, Roald Hoogevee, Peter Kuys, Alexader Smit, Nico Ruis, Pieter Thoes, Rob Scheppers, Karel va Steis, Robert de Voogd, Rob Swart, Peter Kuilma, Peter Laa, Richard Groot, Bart Beik, Rolad Waijeberg, Daiël va Leeuwe, Harry Schepers, Has Prok, Ae Flapper (Variass), Alfred Koop (Watter), Christia Niemarkt (Huhtamaki Nederlad), Erst Siewers (DyeCoo Textile Systems), Gerco Pape (Lide Gas Beelux), Suzae Timmermas, Bert Waige e Pieter Bulthuis (DSM Egieerig Plastics). Vormgevig NH Vormgevers, Zaadam Fotografie Bastiaa va Musscher e ERIKS Druk KDR Compay, Zaadam Wijzigig i uw adresgegeves? Zij uw aam e/of adresgegeves ojuist? Stuur uw correcties da aar: 2

3 INHOUD 4. variass koos voor Rapid Prototypig bij ERIKS 6. Quality Maagemet module zorgt voor verdere kwaliteitsborig % goede leverige dakzij ieuwe cotrolemachies 8. Perse Huhtamaki draaie op rolletjes ERIKS start Eato Warraty 11Ceter 10. stoomslage houde uw bedrijf ijsvrij 11. Eato Warraty Ceter wikkelt garatieaavrage af 12. kritische hoge druk afdichtige bij DyeCoo 14. Kort ieuws 15. SEW-Eurodrive 16. Ee goede dop helpt Lide Gas Beelux 18. Itroductie RX PBM s 19. De voordele va breekplate 20. juiste stopbuspakkig vertievoudigt de stadtijd bij DSM 22. Nu ook kuststof istrumetatie 15 Ladelijke samewerkig SEW-EURODRIVE 23. kort ieuws 3

4 4 Ae Flapper, product developer bij Variass: Razedsel ee eidproduct i hade

5 CASE ENGINEERING Variass koos voor ERIKS Rapid Prototypig: Watervlug ee complexe afdichtig op maat Variass is expert i maatwerk. De system supplier otwikkelt e bouwt uitsluited klatspecifieke producte. Olags was ee complexe afdichtig odig voor het hart va ee waterbehadelmachie. ERIKS werd igeschakeld e reageerde watervlug: bie ee week lag er ee 3D prototype op tafel. Variass is leveracier va elektroische- e mechatroische producte e systeme op maat. Het bedrijf i Leeuwarde is specialist op het gebied va elektroica, precisiecompoete, plaatwerk e mechatroica. Variass voorziet i product- & procesotwikkelig, logistiek & ikoop, productie & assemblage, service e ed-of-life maagemet. De oderemig legt zich toe op defesie, medische, watere idustriële producte. Statisch é dyamisch Watter B.V. is éé va de vele klate va Variass. Dit Dretse bedrijf is actief i de idustrie, de agrarische e de medische sector (waaroder ziekehuize i otwikkeligslade) e heeft het Watter-systeem otwikkeld. Deze machie maakt met water, zout e elektriciteit ee milieuvriedelijk desifectiemiddel dat multi-izetbaar is, vertelt ig. Ae Flapper, product developer bij Variass. Zo ka het igezet worde tege bacterië, schimmels e virusse op elke plaats waar deze ee risico voor de gezodheid va mes e dier vormt. Uit oogput va ee productoptimalisatie is ee bestaade afdichtig beoordeeld. We stelde te doel ee dichtig te otwikkele met uitstekede statische é dyamische eigeschappe e wel bie ee afziebare tijd. ERIKS werd als afdichtigsspecialist e vaste leveracier igeschakeld om mee te deke over ee oplossig. Tijdes braistormsessies met zowel Variass als Watter B.V. kwame diverse goede ideeë op tafel. Watter maakte vervolges ee ieuw otwerp op papier, dat we sel e met gerige ivesterig wilde beoordele op toepasbaarheid. Ee matrijs aamake was ee optie, maar dat proces bregt de odige ivesterige met zich mee e vraagt de odige tijd. Risico blijft bovedie dat otwerpaapassige lastig door te voere zij i ee bestaade matrijs. We hebbe daarom gekoze voor Rapid Prototypig. Hierbij wordt aa de had va ee 3D tekeig ee 3D model gemaakt i de geweste rubberhardheid. Tastbaar 3D model Bie éé dag had ERIKS het 3D model gereed. Flapper: Zo hadde we razedsel ee eidproduct i hade, dat we met eevoudige teste kode beoordele op gedragige e bruikbaarheid. Het mooie eraa is ook dat je cocreet iets i hade hebt, dat je kut zie e voele. Dat werkt beter da discussiëre aa de had va tekeige e ee stukje profiel. Ae Flapper bij waterbehadelmachie. Het leek os ee goed otwerp, dus we hebbe ERIKS direct opdracht gegeve ee rubber product uit ee matrijs te make. De toegevoegde waarde va ERIKS zit vooral i het pro-actief meedeke e de productie va ee Rapid Prototype, vidt Flapper. Daardoor kode we grote stappe zette, zoder hoge koste te hoeve make. De leverig va de eerste producte is u ee feit. Het Watter-systeem voldoet met de ieuwe afdichtig aa de optimalisatiecriteria. ERIKS levert bovedie ee gegaradeerde samestellig, die voldoet aa de FDA- e EUrichtlije voor de farma-idustrie. Ook de traceerbaarheid is met ee Sca de QR code certificaat vastgelegd. Zo zij we met voor meer olie ifo alles i éé keer klaar. over Rapid Prototypig. 5

6 ORGANISATIE NIEUWS Goed ka altijd beter ERIKS start QM-module bie ERP Kwaliteit staat hoog i het vaadel bij ERIKS. Goed ka altijd beter. ERIKS heeft daarom Quality Maagemet (QM) als ieuwe fuctioaliteit toegevoegd aa haar ERP-software SAP. I deze module worde productkwaliteit e traceability volledig digitaal beheerd. ERIKS voldoet hiermee aa de hoogste eise va de (OEM-)markt als het gaat om kwaliteitsborgig. De QM-module garadeert optimale kwaliteitsborgig op de volgede vier thema s: Productcotroles Va alle producte die ERIKS va leveraciers otvagt, staa de ormwaardes e toleraties i het ERP-systeem, iclusief tekeige met kritische mate e evetuele aadachtspute. Bij goedkeur wordt ee cotrolepartij automatisch vrijgegeve. Bij afkeur krijgt de veratwoordelijke Product Maager direct ee meldig e wordt ee beslissig verlagd. Dit levert ee kwaliteitsverbeterig, maar ook tijdswist op. Verder zij er direct meetrapporte beschikbaar. Ook zij historische gegeves altijd voorhade, zodat er eevoudig tredaalyses gemaakt kue worde om toekomstige productafwijkige te voorkome. Alle productcotroles zij kortom volledig geïtegreerd i het goedereotvagst- e uitgifteproces. Traceerbaarheid Er wordt i de markt steeds meer belag gehecht aa het goed kue tracere va de herkomst va artikele e compoete. Met de QM-module maakt ERIKS hieri ee grote stap voorwaarts. De chargeclassificatie wordt amelijk cetraal beheerd: zo staa de leveracierscharge, de productiedatum e bijvoorbeeld de houdbaarheidsdatum auwkeurig i het systeem geregistreerd. Bij volledige traceerbaarheid kue odeugdelijke producte eevoudig uit de productorder worde geïsoleerd, zowel voor de klat richtig ERIKS als proactief vauit ERIKS richtig haar klate. Risico s kue zo sel e eevoudig worde beperkt. Certificate ERIKS ket vele productcertificate i ee verscheideheid aa vorme e mate. Met de QM-module wordt hieri uiformiteit aagebracht. Alle verschillede certificate kome u i ee cetraal systeem, waarbij de vereiste meetgegeves automatisch uit het systeem worde gegeereerd. Certificate worde dus og seller e zorgvuldiger samegesteld. Mometeel wordt ook gewerkt aa ee iterettoegag: klate krijge da de mogelijkheid om al hu beodigde certificate via ee ERIKS-portal te dowloade. Klachte Biekomede klachte worde met de ivoerig va de QM-module voortaa cetraal geregistreerd. Het systeem zorgt teves voor opvolgig va de klachte, door take e tijdslimiete toe te wijze. De klat wordt direct a de klachtemeldig geïformeerd over de status e betrokke cotactpersoo. Het betere overzicht e de beter gestructureerde aapak maakt ee sellere klachteafhadelig mogelijk. Vauit het systeem is ook eevoudig e sel ee 8D-rapport te geerere. ERIKS garadeert met deze aapak dat alle klachte zorgvuldig e sel worde afgehadeld. De implemetatie va de QM-module gebeurt gefaseerd. Eerst is deze doorgevoerd voor het assortimet Dyamische afdichtige bij de vestigige i Alkmaar e Atwerpe- Hoboke. De overige productdivisies volge biekort. Meer iformatie T (072) E 6

7 ORGANISATIE NIEUWS Cotrolemachies garadere 100% goede leverige ERIKS beschouwt productkwaliteit als haar hoogste goed. Daarom wordt er iet allee i ERP-software geïvesteerd (zie pagia hieraast), maar ook i hoogwaardige cotroleapparatuur. Olags zij twee techisch zeer hoogstaade cotrolemachies i gebruik geome. Met de 100% cotrolemachie kut u grote batches O-rige, vlakke rige, eevoudige vormdele, oliekeerrige e kuststof artikele tot 80 mm 1-op-1 bij ERIKS late cotrolere. Zo kut u volledig vertrouwe op 100% goede leverige. Het cotrolere va kleiere rubber e kuststof oderdele was altijd hadwerk. Echter, mesehade e -oge zij foutgevoelig, zeker als het om kleie oderdele gaat. De gevolge kue groot zij, dek aa lekkages va gas of giftige vloeistoffe. Met de 100% cotrolemachie zij foute uitgeslote. Eerst vidt er ee batchgewijze materiaalispectie plaats. Daara wordt elk artikel afzoderlijk gecotroleerd op toleraties, vlakheid e imperfecties, zoals vlieze. Met de 100% cotrolemachie zij foute uitgeslote Met 24 camera s worde de bove-, bie-, zij- è oderkat oder de loep geome. Uitsluited de producte die 100% goedgekeurd zij, worde geleverd. Dit geldt uiteraard ook als ERIKS de artikele voor u op voorraad houdt. Batch cotrolemachie Nieuw is ook de batchcotrolemachie va ERIKS. Deze wordt igezet bij de stadaard cotrolemethode voor batches va alle soorte artikele. De ieuwe Quality Maagemet module waar-mee ERIKS sids kort werkt, bepaalt de hoeveelhede die steekproefsgewijs moete worde gecotroleerd. Met de batchcotrolemachie kue sel e auwkeurig alle meetgegeves va het betreffede product worde gegeeerd, iclusief Cp- e Cpk-waardes coform de ISO 3601-orme. Uiteraard wordt alle iformatie digitaal opgeslage e zij meetrapporte direct af te drukke. Als u 1-op-1 cotrole west, kut u dit aavrage op de 100% cotrolemachie. De ieuwe cotrolemachies vorme ee aavullig op de SAP Quality Maagemet module die ERIKS i haar ERP-systeem heeft doorgevoerd. Lees hierover meer op pagia hieraast. Meer iformatie: T (072) Bekijk het filmpje over deze machie op Youtube.com/ERIKSbv. Sca de QR code voor meer olie ifo. 7

8 Christia Niemarkt: We hebbe zo ee capaciteitsverhogig va 20% bereikt. Spilfuctie voor SKF RollerScrew De perse bij Huhtamaki draaie weer op rolletjes 8

9 CASE KOSTENBESPARING Huhtamaki streeft voortdured aar de hoogste productieselheid, met zo mi mogelijk ogeplade machiestilstade. De vormverpakkigsfabrikat schakelde ERIKS bij deze queeste i als dektak. Dat pakte zeer positief uit: de capaciteit is met 20% verhoogd e de bedrijfszekerheid is veilig gesteld. De perse draaie kortom (weer) op rolletjes. Huhtamaki Nederlad bv is oderdeel va het verpakkigscocer Huhtamaki uit Filad. De Nederladse vestigig i Fraeker otwikkelt, produceert e verkoopt milieuvriedelijk verpakkigsmateriaal va vormkarto voor ee grote diversiteit aa toepassige. Kwaliteit, flexibiliteit e iovatie staa hoog i het vaadel. Huhtamaki heeft i 2005 ee speciale pers otwikkeld om vormkartoverpakkige te kue producere. Alles draait hierbij om ee kogelomloopspidel, met 2 INA railgeleidige, type KUVE om de dwarskrachte op te vage. De pers heeft ee kikarmsysteem dat wordt bedied door spidels, aagedreve door servomotore. Na vijf jaar werd het tijd om de capaciteit te vergrote, vertelt Christia Niemarkt, Sr. Machie & Equipmet Desig Egieer bij Huhtamaki. Het doel was met 20%. I eerste istatie hebbe we hiertoe de aadrijfselheid verhoogd. Maar al sel bleek dat de kogelomloopspidel daardoor ee te korte stadtijd kreeg. We krege te kampe met veel uitval e ogeplade machiestilstad, met als gevolg ee fors capaciteitsverlies e bijbehorede koste. We hebbe toe ERIKS, als oze vaste leveracier, gevraagd om mee te kijke aar ee alteratief. ERIKS was bovedie al goed op de hoogte va de probleme waar we tegeaa liepe. Al sel bleek dat de hoogwaardige SKF RollerScrew (rollespidels) die ERIKS voert, ee spilfuctie ko vervulle. Eerst hebbe we ee jaar lag prototypes igezet, vertelt Rolad Waijeberg, Product Maager Lagers & Lieair bij ERIKS. Om zekerheid te verkrijge over de geweste stadtijd hebbe Christia Niemarkt e ik same ee bezoek gebracht aa Trasrol-Frace, de fabriek va SKF waar de Rollerscrew wordt geproduceerd. Daar zij de Rollerscrews uit de proefopstellig uitgebreid getest op vermoeiig e slijtage, met ee positief resultaat. Bijschrift. Allee og geplade stops Vervolges werd de costructie aagepast e werde de spidels verplaatst. Ook krege de lieairgeleidige ee adere plek. Same met de SKF RollerScrew werde deze i ee aparte costructie opgeome. Zo werd ee soort actuator gecreëerd, die iet gehiderd wordt door het krachtespel i de kikarme. Niemarkt: We hebbe zo ee capaciteitsverhogig va 20% bereikt. Uiteraard zij we daar zeer cotet mee. Bovedie is de pers weer volledig bedrijfszeker. We hebbe gee last meer va ogeplade stops door calamiteite, e dus productieverlies. Het wissele, oderhoude e vervage va de spidels ka u geplad plaatsvide. We hebbe tot u toe hele goede ervarige met de gekoze oplossig. Samewerkig ERIKS e Huhtamaki werkte auw same voor de gekoze oplossig. Door co-egieerig ko op zeer korte termij ee duurzaam resultaat worde bereikt. Niemarkt: ERIKS dekt zeer actief e pro-actief mee i oplossige. Ook heeft zij de juiste compoete i huis. Zo leverde ERIKS ook de lageruit va de Rollerscrew, de INA Rolleomloopgeleidig e de SEW servomotore. Maar ook de tadriemoverbregig va de servomotore aar de Rollerscrew e de aadrijvig e kettig voor het iregele va de hoogteverstellig voor de persslag. Om het pakket compleet te make, zorgde ERIKS teves voor alle aadrijvige, lagers e aadrijftechische compoete, iclusief de co-egieerig hierva, voor de aa- e afvoerbae va de vormkarto producte. ERIKS heeft os kortom ee totaalpakket gebode. We kue u seller producere, met ee miimale stilstad e dus ee forse kostebesparig. Os doel is voorlopig weer bereikt. 9

10 GEBRUIKERSTIP Houd uw bedrijf ijsvrij! Om petrochemische istallaties ijsvrij te houde, wordt veelal gebruik gemaakt va stoomslage. De vraag aar deze stoomslage stijgt explosief zodra de vorst ivalt. Daarom is het aa te rade om u al stoomslage te bestelle, zodat uw bedrijf bij vorst verzekerd is va voldoede slage. ERIKS levert hogedruk stoomslage volges EN ISO A. Deze slage, die compleet voorzie zij va Boss koppelige, zij geschikt voor opgeslote stoom va 210 C bij 18 bar werkdruk. Rubbere stoomslage zij oderhevig aa het pop-corig effect, maar het doorotwikkelde rubbercompoud va deze slage is hiertege uitsteked bestad. Door middel va Boss klemplate of hogedruk veiligheidsklemme (volges EN14423) worde de slage i de eige werkplaats uitgerust met Boss koppelige. De slage zij leverbaar met ee druktestcertificaat met ee testdruk va 90 bar. Uw slag wordt da voorzie va ee ouitwisbaar testrapportummer. DIN14423 klemschale zorge tijdes het werke met stoom voor de meeste zekerheid. Deze klemschale verdele de druk gelijk- Veilige maier va otdooie va bevrore istallaties. matig over de slag e zorge voor ee uitstekede afdichtig. De afwerkig va de klemschale is zeer glad. Er zij gee uitstekede boute aawezig die achter rade blijve hake e waaraa gebruikers zich kue verwode. Oude klemplaat Nieuwe DIN klemschaal Vaak worde bedrijve door de plotselig ivallede vorst verrast. ERIKS maakt zich sterk voor de selst mogelijke leverig va de door bedrijve geweste assemblages. De voorraad stoomslage e stoomkoppelige wordt door ERIKS tege de vorstperiode da ook sterk verhoogd om aa alle vraag te kue voldoe. Meer iformatie T (072) E Sca de QR code voor het productdatasheet. 10

11 ORGANISATIE NIEUWS Pilot Warraty Ceter voor Europa i Roermod ERIKS start Eato Warraty Ceter De samewerkig tusse Eato e ERIKS is recet verder geïtesiveerd door het tekee va ee cotract om i Roermod ee Eato Warraty Ceter te begie. Dit Ceter houdt zich bezig met het beoordele va garatieaavrage voor hydraulische compoete, zoals pompe, motore e vetiele. Uitgezoderd zij speciale (elektrische) uitvoerige, zoals Hydrokraft, ME-serie motore, proportioele servo valves e Ultroics. ERIKS vertegewoordigt al meer da twitig jaar als geautoriseerd distributeur voor de Beelux het hydraulische aadrijfprogramma va Eato. Als toegevoegde waarde biedt ERIKS Roermod oderhoud, techisch advies e systeemegieerig. Eato Warraty Ceter Het Eato Warraty Ceter i Roermod is ee pilot voor Europa om resellers e eidgebruikers op ee eevoudig wijze toegag te biede tot lokale odersteuig e after sales dieste. Eato heeft gekoze voor lokale afhadelig, omdat het logistieke proces da seller verloopt e de eidgebruiker eerder atwoord krijgt op ee garatieaavraag met betrekkig tot gerepareerde compoete. Eato ka het Eato Warraty Ceter ook opdracht geve om rechtstreeks odersteuig i het veld te biede bij haar klate. Deze werkwijze wordt i de autobrache al jare met succes gehateerd bij defecte producte. Om deze service goed i te vulle, hebbe de moteurs va ERIKS specifieke failure ad aalysis opleidige gevolgd. Het Warraty Ceter bij ERIKS Roermod beschikt over uitgebreide testapparatuur voor de compoete va Eato. De hydrauliek assemblagehal i Roermod is lea e duurzaam igericht. Garatietermij va drie jaar Eato hateert het credo voorkome va defecte is belagijker da het reparere erva al i de otwerpfase. De auwe samewerkig tusse de egieerig e de productieafdelige stelt Eato i staat om optimale producte e productiesysteme te otwikkele. Voor leverig worde de producte, die ee strege kwaliteitscotrole odergaa, tege de hoogste systeemdruk getest. Door deze hoge kwaliteitseise ka Eato drie jaar garatie verlee op veel producte i de segmete Power, Motio e Cotrol. Garatieaavrage worde sel e adequaat afgehadeld. Klate va ERIKS, resellers e eidgebruikers i de Beelux kue de hydraulische compoete va Eato bie de garatietermij bij ERIKS Roermod aabiede voor ee beoordelig va de garatieaavraag voor reparatie of vervagig. Uiteraard verzorgt ERIKS Roermod ook reparaties va hydraulische compoete e systeme die iet meer bie de garatietermij valle. Meer iformatie: T (0475) E 11

12 12 Erst Siewers, directeur (CTO) DyeCoo Textile Systems: Bij hoge druk techologie is de afdichtig ee heel cruciaal put

13 CASE KOSTENBESPARING ERIKS is preferred supplier DyeCoo Textile Systems Veergeactiveerde PTFE-seals HET BEST De bad tusse Erst Siewers, directeur (CTO) bij DyeCoo Textile Systems, e ERIKS bestaat al eige jare. Siewers was voorhee directeur va Feyeco, ee bedrijf gespecialiseerd i het zoeke aar toepassige va hoge druk CO 2 als procesmedium. Ee va die mogelijkhede is het verve va textiel. Om dat te vermarkte is vauit Feyeco DyeCoo Textile Systems opgericht. Voor die machies heb je atuurlijk oderdele odig. Omdat we i het verlede al zake dede met ERIKS, is het logisch om met ERIKS verder te gaa. Zeker omdat we weer met afdichtige te make hebbe. Het afdichte va superkritisch CO 2 is ee behoorlijke uitdagig, omdat er gewerkt wordt met hoge temperature e ee hoge druk. Bij hoge druk techologie is de afdichtig ee heel cruciaal put, legt Siewers uit. Omdat het processe zij die tot 250, 300 bar gaa, stelle we hoge eise aa de afdichtige. Daaraast moete de afdichtige lage tijd meegaa, zodat we ze iet steeds moete vervage. Teflo De hoge druk e de hoge temperatuur zorge ervoor dat covetioele afdichtige iet fuctioere. Het gebruik va stadaard elastomere, zoals NBR of Vito, was dus iet aa de orde. ERIKS is bezig geweest met Kalrez. Daar hebbe we same wat dige i bekeke, maar uiteidelijk voldeed Kalrez voor oze toepassig ook ovoldoede, stelt Siewers. Vauit oze ervarig met Feyeco wiste we dat éé product goed werkte i CO 2 -toepassige, amelijk Teflo. Op die oemer zij we dus ook voor DyeCoo Textile Systems doorgegaa. E ERIKS ka prima allerlei producte va teflo levere. Groeimogelijkhede Doordat Siewers al jare aar tevredeheid met ERIKS samewerkt, beschouwt hij ERIKS da ook als preferred supplier va afdichtige voor DyeCoo Textile Systems. Met eorme groeimogelijkhede voor beide partije. Als je gaat uitrekee hoeveel textiel er geverfd wordt e hoeveel machies odig zij om va verve met water over te gaa op verve met CO 2, dat is gigatisch, zegt Siewers. Dat zij eorme aatalle. Dit is echt ee eorme revolutie i textiellad. Natuurlijk zij er textielbedrijve die vast blijve houde aa het verve met water. Dat doe ze teslotte al veertig, vijftig jaar. Maar de groeipotetie is bija ogelimiteerd. Alle partije die met os meegaa, moete wel i staat zij om die groei aa te kue. Ik heb er alle vertrouwe i dat ERIKS ee va die partije is. Omiseals Siewers e de egieers va DyeCoo Textile Systems zij vervolges same met de egieers va ERIKS om de tafel gaa zitte. Dit wille we afdichte, zo ziet het eruit e wat is da de beste afdichtig die we kue hatere? Dat heeft geleid tot veergeactiveerde PTFE-seals, ook wel Omiseals geoemd. Gezamelijk hebbe we op deze maier de afdichtige voor oze toepassige otwikkeld. Deze Omiseals geve het beste resultaat. We zij uiterst tevrede over dit cocept. Verschillede oderdele va de machies va DyeCoo Textile Systems vrage om afdichtige. Ee va die afdichtige heeft te make met de deur. Daar is ee goed cocept voor eergezet, heel robuust. Va oze kat is er gee behoefte om die afdichtig te verbetere, allee zitte we daar te kijke aar de levertijd e of dat iet seller ka. Op adere plaatse i de machies wille we oderzoeke of het mogelijk is om die afdichtige og verder door te otwikkele. Ik zie daar og redelijk wat otwikkelkase, aldus Siewers. Over DyeCoo Textile Systems DyeCoo Textile Systems heeft ee techologie otwikkeld om textiel te verve door middel va hoge druk CO 2 i plaats va het traditioele verve met water. Deze keis wordt omgezet i machies die uiteidelijk i de markt worde gezet. Voor 1 kilogram textiel is 100 tot 150 liter water odig. Door het gebruik va CO 2, dat tot 95% ka worde hergebruikt i het systeem, bespaart me iet allee water, maar is er ook sprake va mider vervuilig e ee kortere tijd om ee rol textiel te kleure. 13

14 KORT NIEUWS Volg het ERIKS ieuws op Twitter Aagezie oze keis het verschil maakt, dele we die keis graag met u. Hier periodiek i os magazie Topics, maar ook dagelijks op Twitter. Volg daarom ERIKS u ook via Twitter. Heel actueel verbidt Twitter bedrijve e relaties. ERIKS gebruikt Twitter om sel iformatie te dele met mese e bedrijve die geïteresseerd zij i haar producte e dieste. Overame Elastomer Research Testig versterkt divisie Rubbertechiek Olags is Elastomer Research Testig B.V. (ERT) i Deveter overgeome door ERIKS. Hierdoor ka de ERIKS-groep zich og beter richte op fabrikatoafhakelijke co-otwikkelig va klatspecifieke rubbercompoete voor kritische idustriële toepassige. Steeds vaker wordt ERIKS gevraagd om met machie- e apparatebouwers mee te deke i de otwikkelig va productspecificaties va iet-stadaard afdichtige e rubber compoete, met als doel: ee kortere otwikkeltijd e sellere marktitroductie va machies e apparate. Met het keisetwerk, de ifrastructuur e labcompeteties va ERT ka ERIKS wereldwijd i die toegevoegde waarde voorzie. Ee groeied aatal compoete ka u professioeel, sel e oafhakelijk otwikkeld worde, getest e uit het juiste materiaal, i ee hoogwaardig eidproduct. ERT is ee oafhakelijk, ISO geaccrediteerd oderzoek- e testlaboratorium voor rubber. Afemers zij fabrikate e eidgebruikers va rubber producte, maar ook producete e leveraciers va grodstoffe voor de productie va rubber producte. Meer iformatie: Verbeterde Vito -Spos eusje va de zalm Bij ERIKS is vaaf u de verbeterde versie va Vito -Spos verkrijgbaar. Door optimaliserig va de productiemogelijkhede e -omstadighede is het sposrubber og veelzijdiger, vormvaster e duurzamer geworde. Het materiaal vormt daarmee het eusje va de zalm. Vito Spos is ee opecellige sposrubber i hoge dichtheid met geslote huid. Het materiaal is bijzoder goed bestad tege de meeste chemicalië, met ee temperatuurbestedigheid va -25 C tot +200 C. De met extrusie vervaardigde profiele ware altijd al leverbaar i rode, vierkate e rechthoekige uitvoerig. Nieuw is dat er u meer vorme beschikbaar zij, zoals U-profiele e P-profiele. De vormvastheid is ook beter: rechthoekig is u daadwerkelijk rechthoekig. Nog ekele voordele: het materiaal heeft ee lagere hardheid gekrege e de afmetige zij auwkeuriger. Verder is de stadtijd verbeterd, waardoor het product duurzamer is. ERIKS ka het materiaal bovedie aast profiel ook als volledig eidproduct levere. Dek hierbij aa gelaste rame, iclusief chemisch- e temperatuurbestedige las. Vito Spos is al geschikt voor afames vaaf 10 meter. Meer iformatie: T (072) E 14

15 product ieuws Ladelijke samewerkig ERIKS met SEW-EURODRIVE ERIKS e SEW-EURODRIVE werke voortaa ladelijk same voor de productlije motore, motorreductore e elektrische aadrijvige. Eerder was er al sprake va samewerkig voor Noordoost- Nederlad, tusse ERIKS Groige (voorhee Wieles Aadrijftechiek) e SEW-EURODRIVE. SEW-EURODRIVE beschouwt ERIKS als beste parter i Nederlad. ERIKS heeft amelijk ee uitgebreid etwerk va Serviceceters e Applicatio Egieers met diepgaade techische keis va SEW-producte. Het ieuwe ladelijke cotract tusse beide partije houdt i dat ERIKS het complete SEW-assortimet cocurrered ka aabiede. Ook zal ERIKS alle techische keis e service rodom de producte va SEW levere. Koste e logistieke bewegige worde zo laag mogelijk gehoude. Klate plaatse bij ERIKS ee bestellig, waara SEW direct aa de klate levert. De Applicatio Egieers bij ERIKS zij volledig getraid op de assortimetsuitbreidig va SEW-EURODRIVE. Zo kue zij bedrijve i elke brache, op locatie, va ee advies op maat voorzie. Ook izake iovaties op het gebied va compactheid, duurzaamheid e eergiebesparige. Dus: bet u op zoek aar duurzame e kostebesparede oplossige i elektromechaische aadrijftechiek? Neem da gerust cotact op met ERIKS! SEW-EURODRIVE: Altijd i bewegig SEW-EURODRIVE is wereldwijd iovatief marktleider op het gebied va elektromechaische aadrijvige. De oderemig is voortdured bezig om de efficiëtie va deze aadrijvige te verbetere. Vrage over de efficiecyklasse IE2, IE3, IE4 zij voor SEW daarom u al gee toekomst meer, maar realiteit met het huidige productportfolio. Het leverigsprogramma va SEW-EURODRIVE omvat: Motorreductore Frequetieregelaars Servotechologie Tadwielkaste Aadrijfsysteme voor decetrale istallatie Meer iformatie: T (050) E 15

16 Gerco Pape: Toe we eemaal met ERIKS i cotact ware gekome, was het probleem sel opgelost. Voor Lide Gas Beelux is er gee vuiltje meer aa de lucht Dit is pas ee goede dop! 16

17 CASE ENGINEERING Als toeleveracier va gas moet Lide Gas Beelux aa ee aatal eise voldoe. Ee va die voorwaarde is, dat de losslage voorzie zij va stofdoppe om vervuilig va de losslage va de vrachtwages te voorkome. Voor het afdichte va deze slage maakte Lide Gas Beelux gebruik va Epramid doppe. Maar uit audits kwam de afgelope jare steeds aar vore dat het bedrijf dit iet goed voor elkaar had. Als dat elk jaar terugkeert, toot dat gee professioaliteit als orgaisatie, stelt Gerco Pape, teamleider bulkchauffeurs. Met behulp va ERIKS heeft Lide Gas Beelux het probleem wete op te losse. Stofdoppe worde gebruikt om de slage af te dichte e vervuilig tege te gaa. Na het losse gaat de slag, die ee temperatuur heeft va -196 C, terug i de slagkoker. Daar moet vervolges ee dop op. Bij cotroles bleek dat dat iet altijd gebeurde. Doordat er vocht i de atmosfeer zit, worde er kristalletjes gevormd i de schroefdraad, zowel iwedig als uitwedig, legt Pape uit. Als ee chauffeur da bij ee tweede klat kwam, kreeg hij de dop iet meer los. Of hij ko de dop er maar ee halve slag op draaie. De doppe lage wel i de vrachtwage, maar werde iet gebruikt. ze eesgezid terug. Dit is pas ee goede dop. Hier kue we wat mee! Dat was voor os rede om eid 2010, begi 2011 alle doppe te vervage e over te stappe op de Multilee M-doppe va ERIKS. Om de hateerbaarheid voor de chauffeurs te verbetere, is de vorm va de doppe aagepast aa de grote geïsoleerde hadschoee va de chauffeurs. Vawege de kou wil je de slag zo kort mogelijk vasthoude. Door gebruik te make va halve maatjes heb je met de hadschoe ee goede grip op de dop e ku je de dop sel op de slag draaie. Meer ieuwe doppe I 2011 startte Lide Gas Beelux met ee ieuw cocept: CryoproTM. Het bedrijf zet kleiere takwages i om kleie taks bij klate te bevoorrade. I tegestellig tot de cryogee slage wordt hier gewerkt met adere slagmate. De slage voor stikstof, zuurstof e argo hebbe aa beide zijde ee adere koppelig. Er ware dus ieuwe doppe odig. Door oze tevredeheid met de cryogee dop, hebbe we weer cotact gezocht met ERIKS e vervolges heeft ERIKS weer ee perfecte dop voor os otwikkeld. Je praat over ee dop, maar blijkbaar hadde we moeite om de juiste partij te vide, geeft Pape aa. Toe we eemaal met ERIKS i cotact ware gekome, was het probleem sel opgelost. We hebbe er iet lag over hoeve prate. Losslag voortaa etjes afgedopt i de slagkoker. Pape kreeg opdracht dit probleem op te losse. Ik be gaa zoeke wie os hierbij zou kue helpe. Uiteidelijk heb ik cotact gezocht met ERIKS. Ik heb mij probleem uitgelegd. Kort daarop kreeg Pape bezoek va Rob Swart, Sales Egieer idustriële kuststoffe bij ERIKS. Al sel werd Pape duidelijk gemaakt dat Epramid iet geschikt is als materiaal voor dit soort processe. Epramid is ee hygroscopisch materiaal. Neergeslage codes vriest makkelijk aa, waardoor het probleme geeft bij het lade e losse. Na ee eerste stop kue de doppe iet meer worde gebruikt. We kode beter op ee ader materiaal overstappe. De keuze viel hierbij op Multilee M, ee glad, iet hygroscopisch materiaal dat bestad is tege extreem lage temperature e gee aahechtede eigeschappe heeft. Daaraast was het zaak om de dop wat meer ruimte i de schroefdraad te geve. Er zit gee druk op de slag, dus dat mag best. Multilee M-doppe Er werd beslote eerst te teste met vijf proefexemplare. Pape heeft de doppe aa ee aatal tests oderworpe, daara zij drie chauffeurs er mee aa de slag gegaa. Na ee dag of vier kwame Lide Gas Beelux Lide Gas Beelux distribueert cryogee gasse stikstof, zuurstof e argo i vloeibare e cilidervorm aar klate i de Beelux, maar ook via ee pijpleidig. Het trasport is verdeeld over de locaties Beverwijk, Diere e de Botlek. 17

Bestratingsmachine verwerkt tot 1.100 ton materiaal per uur

Bestratingsmachine verwerkt tot 1.100 ton materiaal per uur 185 SEPT 2011 Hydropeuma Dé referetie voor aadrijf- e besturigstechiek Bestratigsmachie verwerkt tot 1.100 to materiaal per uur Ee eevormig cocept voor hydraulische e elektrische oderdele. De modere productiestrategie

Nadere informatie

Together we power the future.

Together we power the future. Nieuw: Variabele Speed Starter PowerXL DE1 Eevoudiger ee motor i toeretal regele bestaat iet! Nieuw: Easy Vetilatio xcomfort Blisterpakket Voorgeprogrammeerd e klaar voor gebruik! Nieuw: NexiTech oodverlichtig

Nadere informatie

Innovatieve procestechnologie in nieuwe fabriek van Baxter

Innovatieve procestechnologie in nieuwe fabriek van Baxter 190 DEC 2012 Hydropeuma Dé referetie voor aadrijf- e besturigstechiek Iovatieve procestechologie i ieuwe fabriek va Baxter Het Waalse bedrijf Techord, gespecialiseerd i het beheer va idustriële processe

Nadere informatie

Geld verdienen. met duurzaamheid. Mijn klant vraagt daar helemaal niet om Waarom consumenten de keuzes maken die ze maken

Geld verdienen. met duurzaamheid. Mijn klant vraagt daar helemaal niet om Waarom consumenten de keuzes maken die ze maken Geld verdiee met duurzaamheid Praktische odersteuig voor het MKB dat zich richt op het duurzaam verbouwe va idividuele koopwoige. Mij klat vraagt daar helemaal iet om Waarom cosumete de keuzes make die

Nadere informatie

Nog maar twee jaar om te klagen

Nog maar twee jaar om te klagen jaargag 11 > ummer 6 > JUNI 2010 Niet zomaar ee doos 4 Ze kijke op uw vigers! 8 Krijgt u ee helpede had? 14 Trek die ifo uit uw klat! 18 Verpakkig is meer da allee maar ee omhulsel. U kut er ee boodschap

Nadere informatie

VERDIENEN MET DUURZAAMHEID

VERDIENEN MET DUURZAAMHEID GELD VERDIENEN MET DUURZAAMHEID PRAKTISCHE ONDERSTEUNING VOOR HET MKB DAT ZICH RICHT OP HET DUURZAAM VERBOUWEN VAN INDIVIDUELE KOOPWONINGEN. Mij klat vraagt daar helemaal iet om Waarom cosumete de keuzes

Nadere informatie

Indumation.be 2011 haalt 5.012 vakbezoekers

Indumation.be 2011 haalt 5.012 vakbezoekers 184 JUNI 2011 Hydropeuma Dé referetie voor aadrijf- e besturigstechiek Idumatio.be 2011 haalt 5.012 vakbezoekers Eerste editie va ieuwe vakbeurs i Kortrijk Xpo metee voltreffer. Driemaadelijks tijdschrift

Nadere informatie

ter zake Duurzaamheid We zullen vroeg of laat moeten omschakelen Duurzaamheid begint bij basis Steenwijkerland Jaargang 1 oktober 2010 over ondernemen

ter zake Duurzaamheid We zullen vroeg of laat moeten omschakelen Duurzaamheid begint bij basis Steenwijkerland Jaargang 1 oktober 2010 over ondernemen s t e e w i j k e r l a d 2 ter zake Steewijkerlad Jaargag 1 oktober 2010 over odereme Duurzaamheid We zulle vroeg of laat moete omschakele Duurzaamheid begit bij basis Steewijkerlad! W I L L E M S O O

Nadere informatie

CONTACT GEBOUW EN ICT. Integratie door vraaggestuurde aanpak RELATIEMAGAZINE VAN ASCOM

CONTACT GEBOUW EN ICT. Integratie door vraaggestuurde aanpak RELATIEMAGAZINE VAN ASCOM Nummer 1-2010 CONTACT RELATIEMAGAZINE VAN ASCOM GEBOUW EN ICT Itegratie door vraaggestuurde aapak IN DIT NUMMER: Nieuws op beveiligigsgebied p. 2 Maatwerk BHV-oplossig ieuw pad Rabobak p. 3 De bidigskracht

Nadere informatie

Productbeheer in t VHIZIER. Van Hoecke Competence Center: laatste fase bouw. Nieuwe Blum catalogus

Productbeheer in t VHIZIER. Van Hoecke Competence Center: laatste fase bouw. Nieuwe Blum catalogus Bedrijfsmagazie VAN HOECKE - r. 06 - editie april 2011 Productbeheer i t VHIZIER Va Hoecke Competece Ceter: laatste fase bouw Nieuwe Blum catalogus Voorwoord is ee uitgave va: Va Hoecke v Europark-Noord

Nadere informatie

Crisismaatregelen niet verrassend

Crisismaatregelen niet verrassend jaargag 10 > ummer 4 > APRIL 2009 Verlieze verrekee 4 Ruile zoder huile 12 Wape tege wabetalers 18 Goedkoop is duurkoop? 28 Hopelijk is het op uw bedrijf iet va Flexibele beloig e zo mi moge- U moet zorge

Nadere informatie

Strategisch Uitvoeringsprogramma Marketing en Promotie 2007-2010

Strategisch Uitvoeringsprogramma Marketing en Promotie 2007-2010 P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d Beleidsveld Werke is ee project va de provicie Noord-Hollad i samewerkig met Strategisch Uitvoerigsprogramma Marketig e Promotie 2007-2010 Toerisme Noord-Hollad

Nadere informatie

werken aan zuiver water

werken aan zuiver water werke aa zuiver water Gecosolideerde jaarrekeig 2011 Ihoud 3 Verslag va de raad va bestuur over het boekjaar 2011 21 Jaarrekeig 1 2 Gecosolideerde jaarrekeig 2011 Verslag va de raad va bestuur over het

Nadere informatie

Expertbrief ICT-Sourcing in de Publieke Sector

Expertbrief ICT-Sourcing in de Publieke Sector Expertbrief ICT-Sourcig i de Publieke Sector Het make va de juiste keuze(s) i de jugle die sourcig heet i collaboratio with Isert parter logo Ihoudsopgave Ileidig 1 Treds e otwikkelige 02 1.1 Treds 02

Nadere informatie

F A C T S DEZE EDITIE: Aanmelden voor de eerstvolgende. aan de Leergang Credit Professional

F A C T S DEZE EDITIE: Aanmelden voor de eerstvolgende. aan de Leergang Credit Professional VIJFDE JAARGANG - EDITIE 8 - APRIL 2008 DEZE EDITIE: Moika Hoig draagt caterigstokje over 2 Nieuw gezicht bij CMI Suza Kees 2 Nieuw boek: Debiteure, hoezo ze betale iet? 2 Iterview met CMI cosultat 2 Ramo

Nadere informatie

more message in the media 3XM JAARVERSLAG2014

more message in the media 3XM JAARVERSLAG2014 more message i the media 4 1 3XM JAARVERSLAG2014 2 VOORWOORD 4 1 DOELSTELLING EN STRATEGIE 6 1.1 Dit is 3xM 8 1.2 Strategie 8 1.3 Parters 10 1.4 Omgag met belaghebbede 10 1.5 Kercompeteties e SWOT-aalyse

Nadere informatie

Van basisopleidingen. actualiteitsseminars. Catalogus najaar 2014. Unfold your potential www.kluweropleidingen.be. Unfold your potential

Van basisopleidingen. actualiteitsseminars. Catalogus najaar 2014. Unfold your potential www.kluweropleidingen.be. Unfold your potential Va basisopleidige tot actualiteitssemiars Catalogus ajaar 2014 Ufold your potetial Ufold your potetial www.kluweropleidige.be 1 Opleidige milieu, veiligheid e kwaliteit Als projectmaager veiligheid, milieu

Nadere informatie

2014-2015. Academie Financiën, conomie & Management. saxion.nl/fem. Bacheloropleidingen Accountancy Bedrijfseconomie Fiscaal Recht en Economie

2014-2015. Academie Financiën, conomie & Management. saxion.nl/fem. Bacheloropleidingen Accountancy Bedrijfseconomie Fiscaal Recht en Economie Kom verder Studiegids 2014-2015 Academie Fiacië, coomie & Maagemet Bacheloropleidige Accoutacy Bedrijfsecoomie Fiscaal Recht e Ecoomie saxio.l/fem Ihoud Voorwoord 1 Over Saxio....6. Bijzoder actief. Historie

Nadere informatie

Van leegstand naar inkomsten

Van leegstand naar inkomsten Va leegstad aar ikomste (tijdelijke) verhuur va wooruimte i Katoorpade Schole & Verzorgigshuize Joop Geesikweg 140 1096 AT Amsterdam postbus 10491 1001 EL Amsterdam T +31 (0)20 7700845 ifo@wolfhuisvestigsgroep.l

Nadere informatie

Toekomstbeeld AWBZ 2013. Hoe ziet de uitvoering AWBZ door zorgverzekeraars per 1 januari 2013 eruit?

Toekomstbeeld AWBZ 2013. Hoe ziet de uitvoering AWBZ door zorgverzekeraars per 1 januari 2013 eruit? Toekomstbeeld AWBZ 2013 Hoe ziet de uitvoerig AWBZ door zorgverzekeraars per 1 jauari 2013 eruit? Versie: jauari 2012 Ihoudsopgave Voorwoord 3 1 Ileidig 4 2 Het procesmodel AWBZ 2013 7 2.1 Procesmodel

Nadere informatie

Persoonlijke ontwikkeling. Pagina 12 De ontgoocheling in de zorg. Indrukwekkende theatervoorstelling De Limonadefabriek

Persoonlijke ontwikkeling. Pagina 12 De ontgoocheling in de zorg. Indrukwekkende theatervoorstelling De Limonadefabriek VEERTIENDAAGS INFORMATIEBLAD VAN HET UNIVERSITAIR MEDISCH CENTRUM ST RADBOUD JAARGANG 37 NUMMER 9 8 jui 2012 Radboud Maier va Werke Hoe besteed je je Persoolijk Budget (PB)? Sids 1 jui is er ee digitale

Nadere informatie

RAD CORONA. ThemA. Samengaan opleiding Nucleaire Geneeskunde en Radiologie: medische beeldvorming van de toekomst

RAD CORONA. ThemA. Samengaan opleiding Nucleaire Geneeskunde en Radiologie: medische beeldvorming van de toekomst 2 MEMO RAD J A A R G A N G 2 0 - N U M M E R 2 - Z O M E R 2 0 1 5 ThemA CORONA Samegaa opleidig Nucleaire Geeeskude e Radiologie: medische beeldvormig va de toekomst PROF.DR. J.P.J. VAN SCHAIK VOORZITTER

Nadere informatie

PaVEM-pilots in Rotterdam

PaVEM-pilots in Rotterdam De PaVEM-pilots i Rotterdam Publieksversie eidrapport Serife Aytemir: ambassadrice bij Sezer Cosult 1 portret Het geeft ee goed gevoel als je ee vrouw zover krijgt dat ze ee cursus gaat volge. Veel vrouwe

Nadere informatie

Toename cyberincidenten zorgt voor extra werk CERT.be verdubbelt aantal medewerkers

Toename cyberincidenten zorgt voor extra werk CERT.be verdubbelt aantal medewerkers Toeame cybericidete zorgt voor extra werk CERT.be verdubbelt aatal medewerkers Op zoek aar og meer jobs? Surf aar Jobat.be Het Cyber Emergecy Team va de Belgische overheid (CERT.be) otvig de eerste zes

Nadere informatie

2012-2013. Studeren aan Kulak

2012-2013. Studeren aan Kulak 2012-2013 Studere aa Kulak INFODAG 29 februari e 2 maart 2012 www.kuleuve-kulak.be/ ifodag BACHELOR- BEURS OPEN- LESWEEK Tijdes herfst- e krokusvakatie www.kuleuve.be/ opelesweek Ifodage gemist? Extra

Nadere informatie

Wilt u na het lezen het boek in de papieren uitgave kopen? Of wilt u het cadeau doen aan iemand anders? Dat kan. Upgrade your life is te koop bij

Wilt u na het lezen het boek in de papieren uitgave kopen? Of wilt u het cadeau doen aan iemand anders? Dat kan. Upgrade your life is te koop bij Upgrade your life Wilt u a het leze het boek i de papiere uitgave kope? Of wilt u het cadeau doe aa iemad aders? Dat ka. Upgrade your life is te koop bij elke boekhadel e op www.awbrua.l voor maar 19,95.

Nadere informatie

Grid groeit door van klassiek naar smart

Grid groeit door van klassiek naar smart Grid groeit door va klassiek aar smart Ee smart grid is ee elektriciteitsetwerk dat itelliget de acties va alle aa het et gekoppelde gebruikers e opwekkers itegreert. Doel is efficiëtie, betrouwbaarheid

Nadere informatie

TEGEMOETKOMING ZIEKTEKOSTEN VERVALT

TEGEMOETKOMING ZIEKTEKOSTEN VERVALT 0841_Krt 31-01-2006 17:31 Pagia 1 Nummer 5 2 februari 2006 Uitgave Directie Voorlichtig Miisterie va Defesie Pagia 3 Miister Kamp: Tegeslag bij ee Uruzga Pagia 4 Miister Va Ardee: Nederladse militaire

Nadere informatie

70 procent minder straling, 100 procent kwaliteit

70 procent minder straling, 100 procent kwaliteit PersoeelsBLAD VAN HET UNIVERSITAIR MEDISCH CENTRUM ST RADBOUD JAARGANG 38 NUMMER 2 15 februari 2013 70 procet mider stralig, 100 procet kwaliteit Foto: Flip Frasse Krasslagadere i beeld brege met maar

Nadere informatie

Optiekbedrijven. Nieuwsbrief. Focus op optiekbedrijven. In dit nummer. oktober 2008

Optiekbedrijven. Nieuwsbrief. Focus op optiekbedrijven. In dit nummer. oktober 2008 Nieuwsbrief Optiekbedrijve oktober 2008 De Commissie Optiekbedrijve i.c. de Samewerkede Optiekbedrijve coördieert e iitieert allerlei activiteite voor uw brache. O.a. promotie met als doel het imago va

Nadere informatie