FUNCTIEBESCHRIJVING ICT Projectleider - Expert

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FUNCTIEBESCHRIJVING ICT Projectleider - Expert"

Transcriptie

1 FUNCTIEBESCHRIJVING ICT Prjectleider - Epert 1. CONTEXT VAN DE FUNCTIE BINNEN DE ORGANISATIE De Vlaamse ICT-vereniging is een ksten- en kennisdelende rganisatie, die strategische ICT-brugfuncties ter beschikking stelt van haar leden-verheidsrganisaties. Dit met het del m deze leden te ndersteunen bij het realiseren van het ICT-beleid en bij het afstemmen van het ICT-beleid p de nden en delstellingen van de verheidsrganisatie. De vereniging richt zich dan k specifiek p ICT-epertise die cruciaal is m een brug te slaan tussen de bedrijfsvering enerzijds en ICT anderzijds. Hierbij wrdt een hge wendbaarheid gehanteerd, waarbij de ter beschikking gestelde prfielen kunnen drstrmen tussen de verschillende leden van de vereniging. Een aanbeveling die hierbij gehanteerd wrdt is een drstrming van de functie binnen een termijn van maimum 4 jaar naar andere verheidsrganisaties en meewerken aan prjecten waar meerdere beleidsdmeinen en leden bij betrkken zijn. Het is in deze cntet dat de functie zal ingeschakeld wrden binnen de leden van de Vlaamse ICT-vereniging. Daarbij wrdt een hge mate van strategisch en klantgericht denken gehanteerd, waarbij de functie essentieel deel zal uitmaken van de rganisatie in een duurzaam partnership p (middel)lange termijn. 2. DOEL VAN DE FUNCTIE Het leiden van cmplee en/f strategisch belangrijke ICT-prjecten binnen scpe, time en budget teneinde de ICT-dienstverlening binnen de klantrganisatie p een kwaliteitsvlle wijze te verbeteren. 3. AANSTURING Rapprteert hiërarchisch aan ICT-Manager / ICT-Directeur ICT Prgramma Manager Rapprteert functineel aan / Stuurt hiërarchisch aan Prjectleiders Niet van tepassing < 5 medewerkers 5-15 medewerkers Stuurt functineel aan Business Analist Functineel Analist (Epert) Develper Tester +15 medewerkers Niet van tepassing < 5 medewerkers 5-15 medewerkers +15 medewerkers 4. DIMENSIES VAN DE FUNCTIE - Heeft epert kennis van de business - Prjecten met een impact p rganisatie-kritische prcessen. - Prjecten met hge cmpleiteit en/f van strategisch belang. - Planningshrizn van minstens 2 jaar Vlaamse ICT-vereniging 1 ICT Prjectleider Epert

2 - Vlgt mijlpalen en budgetten van het prject p staat in vr het vinden van de ndige middelen vr het prject. - Hetergene grep van belanghebbenden met vaak tegengestelde belangen. 5. AUTONOME BESLISSINGSBEVOEGDHEID - Werkt p zeer autnme basis. - Met zeer practief te werk gaan en zelf de ndige stappen en initiatieven hierte nemen - Beslist binnen prjecten bv de pgebuwde epertise en ervaring ver de gevlgde aanpak, stappen, timing, etc. - Bewaakt de scpe en vlgt nauwgezet het beschikbare en gespendeerde budget p, alsk de ingezette resurces. 6. RESULTAATGEBIEDEN RESULTAATGEBIED 1 : Prjectanalyse Del : Analyseren van de gestelde prblemen f beheften ikv een cncrete klantvraag/prject m een cncreet en delgericht prjectplan te kunnen pstellen. Detectie van klantenbeheften, bv input dr business/functineel analist. Overleggen met betrkkenen rnd een nieuw infrmatiesysteem Verzamelen van infrmatie m een infrmatica- f infrmatieprbleem f -behefte te kunnen kaderen Uitdiepen van de vraag Opstellen van een nauwgezette en diepgaande analyse dat rekening hudt met alle mgelijke aspecten. RESULTAATGEBIED 2 : Prjectdefinitie en -planning Del : Definiëren en plannen van het prject m een duidelijke leidraad en prjectaanpak te hebben vr de uitvering van het prject. Hierte gedkeuring van het prjectvrstel (inhudelijke definiëring, aanpak, budget en de planning) van zwel de klant als het management verkrijgen. Vragen naar specificaties en verduidelijking bij de klant teneinde de vraag van de klant juist te definiëren (inhudelijke definitie van het prject). Inschatten van de het aantal mandagen, inplannen van het prject en samenstellen van een prjectteam (praktische rganisatie van het prject). De ndige middelen bepalen en de budgettaire impact ervan inschatten. Opstellen van een prjectvrstel (wie-wat-wanneer) teneinde de gedkeuring te bekmen vr de uitvering van het prject. RESULTAATGEBIED 3 : Prjectuitvering en -pvlging Del : Opvlgen en mee uitveren van het prject m ervr te zrgen dat de prjectresultaten behaald wrden. Vlaamse ICT-vereniging 2 ICT Prjectleider Epert

3 Uitveren en laten uitveren van alle ndige werkzaamheden in het kader van de uitrl van het prject. Bewaken van de scpe van het prject Tussentijds evalueren en eventueel bijsturen van de uitvering en planning van de taken. Opvlgen van de budgetten, afspraken, tijdslimieten, Zrgen vr kwaliteitsbewaking van de tussentijdse resultaten en de peratinele werkzaamheden. Cördineren van de werkzaamheden van de verschillende betrkken partijen (k eterne). Bepalen van de pririteiten. RESULTAATGEBIED 4 : Peplemanagement Del : Ervr zrgen dat de medewerkers individueel en in team zdanig presteren dat het prject gerealiseerd wrdt en dat zij hiervr de ndige bekwaamheden kunnen ntwikkelen (hierarchische aansturing). Infrmeren van medewerkers. Opvlgen, begeleiden en adviseren van medewerkers i.f.v. het prject Veren van taak- en pvlgingsgesprekken. Opvlgen van het leerprces van de prjectleden. Inventariseren van de pleidingsbeheften, zeken van de juiste ntwikkelmgelijkheden en vrstellen hiermtrent den aan de hiërarchische lijn. Evalueren van de teammedewerkers i.f.v. het prject. Organiseren en huden van vergaderingen teneinde de samenwerking en de ndige cmmunicatie tussen de medewerkers te verzekeren. RESULTAATGEBIED 5 : Rapprteren Del : Rapprteren ver de vrtgang en de resultaten van het prject m het management p de hgte te huden en eventuele wijzigingen in het prjectplan mgelijk te maken. Verslag uitbrengen ver de ntwikkeling van het prject en de verschillende deelprjecten. De inzet van middelen verantwrden Vrtgang van het prject met de stuurgrep bespreken en p basis hiervan aanpassingen den RESULTAATGEBIED 6 : Cmmunicatie en cntacten Del : Infrmeren en sensibiliseren van alle actren en regelmatig verleggen met de prjectpartners met als del een draagvlak te creëren. De prjectinhud, -aanpak en resultaten verduidelijken Vlaamse ICT-vereniging 3 ICT Prjectleider Epert

4 De betrkken stakehlders p alle niveaus p regelmatige tijdstippen infrmeren, cnsulteren en input/validatie vragen. De ndige infrmatie ter beschikking stellen, via de juiste kanalen. RESULTAATGEBIED 7 : Prject- en kennisverdracht Del : Overdragen van het prject naar de rganisatie m een succesvlle implementatie van de prjectresultaten mgelijk te maken. (Laten) pstellen van een technische handleiding en gebruikershandleiding Richtlijnen (laten) pstellen, verspreiden en telichten Een vergangsfase rganiseren Structurele maatregelen vrstellen Frmuleren van adequate adviezen vr de invering van het prject Indien de werking van het team f de rganisatie als geheel het vereist, kunnen er in verleg tijdelijk bijkmende verantwrdelijkheden tegekend wrden. 7. CONTACTEN INTERNE CONTACTEN Uitwisselen van infrmatie : Prgrammamanager, managementteam, prjectleiders, prjectmedewerkers, etc. Onderhandelen met : Business verantwrdelijken en managementleden ikv scpe, delstelling en inplaning van prjecten EXTERNE CONTACTEN Uitwisselen van infrmatie : Breed prfessineel netwerk Onderhandelen met : Leveranciers van prducten f diensten ikv uitrl van prjecten 8. FUNCTIONERINGSCRITERIA 1. 1 Gewenst minimaal pleidingsniveau (niet vereist) : Hger nderwijs van het lange type (master), bij vrkeur in een ICT-gerelateerde richting, aangevuld met pleiding in een prjectmethdlgie. 2. Ervaring en inwerkperide Vereiste ervaring (in een gelijkaardige functie/vakdmein waarvan in een relevante sectr) + inwerkperide (peride ndig m p zelfstandige wijze de functie te kunnen uitveren) In een gelijkaardige functie In een relevante sectr Inwerkperide < 3 maanden 3 m 1j Vlaamse ICT-vereniging 4 ICT Prjectleider Epert

5 1j 4j 4j 7j >7 jaar 3. Vaktechnische cmpetenties : Vaktechnisch ICT cmpetentiedmein (Dit zijn dmeinen waarbinnen vaktechnische cmpetenties zich situeren, eerder dan specifieke cmpetenties. Hierbij is k geen definitie, nch niveaubepaling. Het is eerder een verzichtelijke aanduiding in welke richting de vaktechnische cmpetenties zich meten situeren. Het fcust enkel p deze dmeinen die nntbeerlijk zijn binnen de functie, niet p alle dmeinen die nuttig zuden kunnen zijn.) Business intelligence & data management IT Strategy and Planning Business Prcess Analysis Business Prcess Imprvement Security and Risk Management Prgram and Prject Management Architecture Management Business Relatinship Management Infrastructure and Operatins Custmer Service (Help Desk) Applicatin Develpment and Management Surcing management Vendr management ICT Human Resurces ICT Finance 4. Gedragscmpetenties Verantwrdelijkheid nemen Handelen in vereenstemming met de belangen, waarden en nrmen van de rganisatie Niveau 2 Handelt in het belang van de rganisatie - Draagt actief bij aan de delen en waarden van de rganisatie - Overweegt de gevlgen van zijn vrstellen en acties vr de rganisatie - Blijft cnsequent handelen, k in lastige f nzekere situaties - Zegt wat hij det, is pen ver de dr hem gehanteerde waarden en nrmen - Wekt vertruwen in zijn bjectiviteit en integriteit Inleving Alert zijn p gevelens en beheften van anderen en daar adequaat p reageren Niveau 3 Speelt in p cmplee wensen en beheften - Speelt gepast in p impliciete en nuitgesprken gevelens van anderen - Bemerkt (nderhuidse) spanningen, weerstanden f cnflictsituaties in een grep en maakt deze bespreekbaar - Schat in cmplee situaties de verschillende belangen en geveligheden in - Hudt rekening met de (plitieke) invleden binnen een rganisatie - Velt aan wat belangrijk is vr de (plitieke) pdrachtgever en speelt daar met respect vr het algemeen belang p in Ordeelsvrming Meningen uiten en zicht hebben p de cnsequenties ervan, p basis van een afweging van relevante criteria Vlaamse ICT-vereniging 5 ICT Prjectleider Epert

6 Niveau 2 Neemt standpunten in en verziet de cnsequenties daarvan - Kmt tt een gefundeerd rdeel p basis van een brede en afgewgen analyse - Betrekt cnsequenties en mgelijke neveneffecten van standpunten in zijn verwegingen - Neemt standpunten in p basis van nvlledige maar vldende infrmatie - Neemt bij vragen f prblemen een duidelijk standpunt in - Mtiveert en beargumenteert zijn standpunt Plannen en rganiseren Op effectieve wijze delen en pririteiten bepalen en de ndige acties, tijd en middelen aangeven m deze p een efficiënte wijze te kunnen bereiken Niveau 3 Plant en rganiseert het werk dat zijn afdeling f entiteit verstijgt - Vertaalt een langetermijnplanning in fasen en/f (deel)prjecten en benemt daarbij de subdelen - Cördineert en verziet het werk van diverse nderdelen en schat in wat dit vr het ttaal betekent - Ziet te p een efficiënte en effectieve besteding van middelen - Past plannen aan wijzigende mstandigheden aan en hudt daarbij de rsprnkelijke delen vr gen - Anticipeert p ntwikkelingen die van invled zijn p de delen van de rganisatie en hudt daar in de planning rekening mee Vrtgangscntrle Bewaken van de vrtgang in tijd en van de kwaliteit van eigen prcessen f die van cllega s f medewerkers Niveau 3 Ontwikkelt systemen m de vrtgang te bewaken - Stelt prcedures p m de vrtgang van zijn taken en verantwrdelijkheden te bewaken - Stelt prcedures p m de vrtgang van gedelegeerde taken te bewaken - Definieert prcessen m anderen te checken p hun vrtgang ten aanzien van langetermijnresultaten - Definieert duidelijke criteria p basis waarvan de vrtgang en de kwaliteit van het prces berdeeld zullen wrden - Is practief in het benemen van factren die mgelijk tt risic s f vertragingen kunnen leiden en zet systemen p m dit te vermijden Delegeren Taken en verantwrdelijkheden drgeven, rekening hudend met de cmpetenties, interesses, ambitie en ntwikkeling van medewerkers. De gedelegeerde taken pvlgen Niveau 2 Delegeert ruimere taken en duidelijk afgebakende verantwrdelijkheidsdmeinen - Wijst taken en verantwrdelijkheden aan medewerkers te vlgens hun kennis, ervaring en mtivatie - Geeft duidelijk aan welke criteria en randvrwaarden van tepassing zijn p het resultaat - Maakt medewerkers mee verantwrdelijk vr het eindresultaat - Betrekt medewerkers bij vr hen nieuwe f nbekende vraagstukken, prblemen en situaties en stelt dat vr als een mgelijkheid m zich te bewijzen en te ntplien - Staat pen vr initiatieven van medewerkers Richting geven Aansturen en mtiveren van medewerkers zdat ze hun delstellingen en die van de entiteit kunnen realiseren, zwel individueel als in teamverband Niveau 2 Geeft richting p het niveau van prcessen en structuren - Schept duidelijkheid ver de taken, rllen en verantwrdelijkheden van de verschillende teamleden en teams van de entiteit Vlaamse ICT-vereniging 6 ICT Prjectleider Epert

7 - Zrgt ervr dat beschikbare mensen en middelen efficiënt ingezet wrden met het g p de gezamenlijk te behalen delstelling - Vrziet in mgelijkheden vr cmmunicatie en verleg binnen het team en stimuleert het gebruik daarvan - Stuurt het functineren van individu en team bij, met het g p het bereiken van de delstellingen - Bewaakt prcessen en structuren en stuurt ze indien ndig bij m de efficiëntie f kwaliteit van de werking te verzekeren f te verbeteren Klantgerichtheid Wensen en beheften van de verschillende belanghebbenden binnen en buiten de rganisatie nderkennen en er adequaat p reageren Niveau 3 Optimaliseert de dienstverlening van de rganisatie aan belanghebbenden via structurele acties - Legt vr zijn entiteit meetbare delstellingen vast p het vlak van klantgerichtheid en klanttevredenheid - Zet systemen p m een kwaliteitsvlle aanpak te garanderen - Past diensten, prcedures en structuren aan m beter aan tekmstige beheften en verwachtingen van belanghebbenden te beantwrden - Onderneemt etra acties m de relatie met belanghebbenden p te buwen en/f te bestendigen - Stimuleert en faciliteert anderen m de klantgerichtheid van hun aanpak vrtdurend in vraag te stellen en te verbeteren 5. Leidinggevende rllen Rl van leider De leider belichaamt en verkndigt helder de visie en inspireert daardr. De leider kijkt vruit en anticipeert p ntwikkelingen in de maatschappij. De leider neemt medige beslissingen in het publiek belang. Rl van manager De manager rganiseert efficiënt en effectief de middelen m de verwachte resultaten te behalen (middelen zijn.a. prcessen, structuur, budget, persneel, materiaal). De manager delegeert verantwrdelijkheden tt p het laagst mgelijke niveau waardr de autnmie van de medewerkers aangesprken wrdt. De manager berdeelt bjectief prestaties van medewerkers via een prestatiemanagementsysteem. Rl van ndernemer De ndernemer gebruikt zijn velsprieten m kansen vr de rganisatie te detecteren. De ndernemer grijpt pprtuniteiten m innvatieve plssingen vr de klant te creëren. De ndernemer neemt verantwrde risic s en gebruikt futen als leermmenten. De ndernemer stimuleert creativiteit bij de medewerkers. Rl van cach De cach begeleidt en ndersteunt medewerkers m hun ambities en passies te verbinden met de rganisatiebeheften. De cach stimuleert medewerkers m zich verder te ntwikkelen. De cach geeft feedback aan het team en het individu. Vlaamse ICT-vereniging 7 ICT Prjectleider Epert

8 Gelezen en gedgekeurd, Naam + handtekening Functiehuder Gelezen en gedgekeurd, Naam + handtekening Verantwrdelijke Gelezen en gedgekeurd, Naam + handtekening Directie Vlaamse ICT-vereniging 8 ICT Prjectleider Epert

FUNCTIEBESCHRIJVING ICT Projectleider

FUNCTIEBESCHRIJVING ICT Projectleider FUNCTIEBESCHRIJVING ICT Projectleider 1. CONTEXT VAN DE FUNCTIE BINNEN DE ORGANISATIE De Vlaamse ICT-vereniging is een kosten- en kennisdelende organisatie, die strategische ICT-brugfuncties ter beschikking

Nadere informatie

Service Delivery Manager

Service Delivery Manager /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Voor één van haar leden, Het Facilitair Bedrijf (HFB), is Vlaanderen connect op zoek naar een: Service Delivery

Nadere informatie

VEREISTEN ONDERSTEUNENDE PROCESSEN

VEREISTEN ONDERSTEUNENDE PROCESSEN ICT Cntract 2015 Explitatiegebnden ICT-diensten Vereisten ndersteunende prcessen VEREISTEN ONDERSTEUNENDE PROCESSEN Pagina 1 van 39 Versie: 4 nvember 2013 Inhud ICT Cntract 2015 Explitatiegebnden ICT-diensten

Nadere informatie

Stafmedewerker ICT. 1. Identificatiegegevens. Onthaal & informatie. Niveau. 2. Positionering in het organogram. Geeft leiding aan

Stafmedewerker ICT. 1. Identificatiegegevens. Onthaal & informatie. Niveau. 2. Positionering in het organogram. Geeft leiding aan Stafmedewerker ICT 1. Identificatiegegevens Functietitel Dienst Afdeling Niveau Graad Stafmedewerker ICT Onthaal & infrmatie Algemene zaken B B1-B3 2. Psitinering in het rgangram Geeft leiding aan Rapprteert

Nadere informatie

effectieve ICT Governance structuur

effectieve ICT Governance structuur Practische handvaten vr het pzetten van een effectieve ICT Gvernance structuur in een grte rganisatie Ir. M. Drenthen Ir. P. Zaanen BastaGrup 2005 BastaGrup September 2005 Inhudspgave Management samenvatting...

Nadere informatie

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV IN SAMENWERKING MET SCA RESULT GROUP Dit is een extract van een rapprtage die u kunt verwachten als u de nderzeksvragen heeft beantwrd. Met dit extract willen wij u een indruk geven van de pzet van de

Nadere informatie

FOD Financiën Programma Multi-kanaal Dienstverlening Oplevering werkstroom Mensen Versie 4 Voorgelegd ter validatie aan de stuurgroep van 19/05/2004

FOD Financiën Programma Multi-kanaal Dienstverlening Oplevering werkstroom Mensen Versie 4 Voorgelegd ter validatie aan de stuurgroep van 19/05/2004 FOD Financiën Prgramma Multi-kanaal Dienstverlening Oplevering werkstrm Mensen Versie 4 Vrgelegd ter validatie aan de stuurgrep van 19/05/2004 Vrstudie Prgramma MKDV. Inhud Blz. 1. Inleiding... 4 1.1.

Nadere informatie

Gevalbeschrijving faciliteren. Accreditatie opleiding tot expert-facilitator Bij dé experts in België

Gevalbeschrijving faciliteren. Accreditatie opleiding tot expert-facilitator Bij dé experts in België Gevalbeschrijving faciliteren Accreditatie pleiding tt expert-facilitatr Bij dé experts in België Faciliteren van grepen betekent het begeleiden van een vergadering f wrkshp p dusdanige manier dat men

Nadere informatie

Human Resource Management Resultaat van de CIO Interest Group

Human Resource Management Resultaat van de CIO Interest Group Human Resurce Management Human Resurce Management Resultaat van de CIO Interest Grup Onderwerpen: Uitgangspunten Functieprfielen Tepassingsmgelijkheden Eerste publicatie van het CIO Platfrm Nederland Juni

Nadere informatie

Interne Beheersing Verkennend onderzoek in opdracht van het Voorlopig College van hoven en rechtbanken

Interne Beheersing Verkennend onderzoek in opdracht van het Voorlopig College van hoven en rechtbanken Interne Beheersing Verkennend nderzek in pdracht van het Vrlpig Cllege van hven en rechtbanken Patrick Meulepas DECEMBER 2014 1. INLEIDING...3 1.1. CONTEXT...3 1.2. TERMINOLOGIE...4 1.2.1. interne beheersing

Nadere informatie

Opleiden, trainen en oefenen sleutelfuncties crisiscommunicatie. Project GROOTER. Opleidingskaders

Opleiden, trainen en oefenen sleutelfuncties crisiscommunicatie. Project GROOTER. Opleidingskaders Opleiden, trainen en efenen sleutelfuncties crisiscmmunicatie Prject GROOTER Opleidingskaders 1 Clfn Dit dcument beschrijft de kaders vr de pleidingen vr zeven sleutelfuncties binnen de crisiscmmunicatie,

Nadere informatie

Roadbook Informatisering Woonzorgcentra

Roadbook Informatisering Woonzorgcentra Klanten & Diensten Onderzek R. Lyln www.s mals.be Radbk Infrmatisering Wnzrgcentra Versie 1.0 Versin Statut Date Auteur(s) Aard van de wijzigingen 1 Eerste versie 19/03/2013 R. Lyln 1.0 Finale versie 03/02/2014

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2011-2015

SCHOOLPLAN 2011-2015 SCHOOLPLAN 2011-2015 1 SCHOOL MET DE BIJBEL MARKTVELD 11 3264 AL NIEUW-BEIJERLAND Schlplan 2011-2015 Schl met de Bijbel NB Inhudspgave 1. Inleiding... 4 1.1 Del en functie schlplan... 4 1.2 Ttstandkming

Nadere informatie

Praktische tips voor de kmo die wil werken aan een genderbewust personeelsbeleid

Praktische tips voor de kmo die wil werken aan een genderbewust personeelsbeleid Praktische tips vr de km die wil werken aan een genderbewust persneelsbeleid blanc Cntactgegevens Kamer van Kphandel Ost-Vlaanderen Anne Knings Prjectcördinatr C-efficiënt tel. 052 33 98 35 anne.knings@kvkv.vka.be

Nadere informatie

Handleiding Training Scholen inspireren scholen over Gezonde School 2 juni 2014

Handleiding Training Scholen inspireren scholen over Gezonde School 2 juni 2014 Handleiding Training Schlen inspireren schlen ver Geznde Schl 2 juni 2014 Naam cntactpersnen Bewegen Werkt: Pieter Iedema ROC van Twente : Gerald Oude Alink Inhudspgave Het 7-stappenplan beleid in het

Nadere informatie

ICT Strategie Jeugdhulp Zuid-Holland Zuid Serviceorganisatie Jeugd ZHZ

ICT Strategie Jeugdhulp Zuid-Holland Zuid Serviceorganisatie Jeugd ZHZ ICT Strategie Jeugdhulp Zuid-Hlland Zuid Servicerganisatie Jeugd ZHZ 30 april 2014 Inhudspgave Management samenvatting Rllen, Prcessen & Infrmatie Prgramma van Eisen Implementatieplan tt 31/12/2014 & Radmap

Nadere informatie

OFFERTEAANVRAAG VOOR DIENSTEN BESTEK NR. DLA/COM/13. 02. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Ontwikkelen van de website www.vgc.

OFFERTEAANVRAAG VOOR DIENSTEN BESTEK NR. DLA/COM/13. 02. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Ontwikkelen van de website www.vgc. BIJLAG Bijlage nr. 1 Bestek nderhandelingsprcedure znder bekendmaking vr het ntwikkelen van de website www.vgc.be OFFRTAANVRAAG VOOR DINSTN BSTK NR. DLA/COM/13. 02 Onderhandelingsprcedure znder bekendmaking

Nadere informatie

15 februari 2007. Pagina 1

15 februari 2007. Pagina 1 Regeling peridiek evaluatienderzek en beleidsinfrmatie 2006, Ministerie van financiën dd. 18 april 2006 Beleidsdrlichting artikel 4/Operatinele Delstelling 3, MvT BZK Begrting 2006. (TK, vergaderjaar 2005-2006,

Nadere informatie

Management en operationeel plan MEET- EN WEETCEL / EXPERTISECENTRUM. Jan VERBELEN Deskundige-coördinator

Management en operationeel plan MEET- EN WEETCEL / EXPERTISECENTRUM. Jan VERBELEN Deskundige-coördinator Management en peratineel plan MEET- EN WEETCEL / EXPERTISECENTRUM Jan VERBELEN Deskundige-cördinatr I. Algemene bepalingen 1. Identificatie mandaathuder De heer Jan VERBELEN werd vanaf 1 ktber 2008 aangesteld

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 KMO S Voordelen van een kleine onderneming : Nadelen van een kleine onderneming: Functies in een onderneming:(4 pijlers)

Hoofdstuk 1 KMO S Voordelen van een kleine onderneming : Nadelen van een kleine onderneming: Functies in een onderneming:(4 pijlers) Hfdstuk 1 KMO S zijn ndernemingen die niet meer dan 1 van de vlgende criteria verschrijden : -gemiddeld aantal werknemers

Nadere informatie

REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN

REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN 1 REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN HANDLEIDING Titularis: Prf. dr. Linda Van Ly C- Titularis: Prf. dr. Gustaaf Crnelis Begeleiders: dra. Esther Gudsmit & dra. Eva De Mesmaeker Academiejaar 2014-2015

Nadere informatie

3 Datacenterdiensten. 3.1 Omschrijving van de datacenterdiensten

3 Datacenterdiensten. 3.1 Omschrijving van de datacenterdiensten 3 Datacenterdiensten 3.1 Omschrijving van de datacenterdiensten De datacenterdiensten mvatten alle Diensten die ndig zijn m bedrijfstepassingen inclusief de vereiste nderliggende platfrmen, infrastructuur,

Nadere informatie

Inhoudsopgave schoolplan

Inhoudsopgave schoolplan 1 Inhudspgave schlplan Pagina 1. Inleiding 1.0 Vrwrd 3 1.1 uitgangspunten 5 1.2 De grndslag vr het functineren van de Viersprng 6 1.3 Delen en functies van het plan 1.4 Prcedure pstellen en vaststellen

Nadere informatie

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling Op weg naar betere Lease Unlimited B.V. klanttevredenheid via de rute van klachtenbehandeling Universiteit Twente Faculteit Management en Bestuur Bachelrpdracht Bedrijfskunde Versie: Eindversie Datum:

Nadere informatie

Overlegplatform Sport voor Allen. Uitbouwen van een lokaal Sport voor Allen beleid

Overlegplatform Sport voor Allen. Uitbouwen van een lokaal Sport voor Allen beleid Overlegplatfrm Sprt vr Allen Uitbuwen van een lkaal Sprt vr Allen beleid Synthesenta werkgrep 1 gedgekeurd dr het Overlegplatfrm Sprt vr Allen p19/12/2005 Op het Overlegplatfrm Sprt vr Allen van 16 december

Nadere informatie

De Nieuwe Woningcorporatie

De Nieuwe Woningcorporatie De Nieuwe Wningcrpratie Buwstenen vr de inrichting van de rgan i- satie Daan Drr, Businessleader Slimmer rganiseren, Atrivé Maaike Wittenberg, rganisatieadviseur Prt6 december 2012 Dit prject is mede mgelijk

Nadere informatie

Projectvoorstel Landelijke aanpak informatiebeveiliging

Projectvoorstel Landelijke aanpak informatiebeveiliging Landelijke aanpak infrmatiebeveiliging Relatie IOOV audit 2007 Titel Prject Dcumentnummer : Prjectvrstel : : xxxx Datum : 20 ktber 2009 Versie : 1.0 Status Opdrachtgever Prjectleider Opsteller(s) : Ter

Nadere informatie

Expertmeeting ZZP-ers en toekomstige arbeidsrelaties

Expertmeeting ZZP-ers en toekomstige arbeidsrelaties Expertmeeting ZZP-ers en tekmstige arbeidsrelaties He kunnen we succesvlle kenmerken van ZZP-ers vertalen naar tekmstige arbeidsrelaties? vrrnde dcument resultaat van een expertmeeting p 12 februari 2010

Nadere informatie

Uniforme Pensioenaangifte

Uniforme Pensioenaangifte Unifrme Pensienaangifte Prject Architectuur Bestandsnaam 20130121 UPA Prjectarchitectuur versie 1.1 Versie en -datum 1.0, 21 januari 2013 Laatst bewerkt dr en -datum Pascal van Puijvelde, 21 januari 2013

Nadere informatie

Nieuwe Trainers Vaste afspraken BDKP

Nieuwe Trainers Vaste afspraken BDKP Nieuwe Trainers Vaste afspraken BDKP 2012 Kadergrep FNV bndgenten DSM Limburg BV/ Lanxess Elastmers Nederland bv Occupatinal Safety and Health T create safety and healthy wrkplaces Een instructie methde

Nadere informatie