Abonnementsvoorwaarden Compleet

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Abonnementsvoorwaarden Compleet"

Transcriptie

1 DIT DOCUMENT BEVAT: - ABONNEMENTSVOORWAARDEN COMPLEET (INCLUSIEF BIJLAGE) - ALGEMENE VOORWAARDEN AVANGATE VOOR BETALINGSCONDITIES - ALGEMENE VOORWAARDEN PER DIENST OF PRODUCT

2 Abonnementsvoorwaarden Compleet Artikel 1 Algemeen 1.1 Onder BC wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: Businesscompleet.nl B.V. 1.2 Onder abonnee wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: de natuurlijke- of rechtspersoon die zich heeft aangemeld voor het abonnement Compleet van BC. 1.3 Onder leverancier wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan de onderneming die met BC een samenwerkingsovereenkomst heeft gesloten op grond waarvan de abonnee de producten of diensten die de betreffende onderneming aanbiedt tegen betaling van de abonnementsprijs kan afnemen. Artikel 2 Abonnement 2.1 Het abonnement geeft recht op gebruik van de volgende producten of diensten van BC dan wel van bij BC aangesloten leveranciers: Kennisbank (BC) BC Online Boekhouden (BC & Alfa) (Telefonisch) juridisch advies, Incasso service en Contractscan (ARAG Legal Services) Complete website, hosting en dataverkeer (Iblox) Adverteren met Google (Infotrade) ICT support en Computer APK (HCC) Receptiedienst (RPBG) Opzet Flex-BV (Going Dutch Notarissen) 2.2 In de bijlage die hoort bij deze abonnementsvoorwaarden worden de producten en/of diensten nader omschreven. Per dienst of product gelden tevens aparte algemene voorwaarden (van BC ofwel van leverancier). 2.3 In het geval dat diensten of producten door leveranciers worden geleverd, treedt BC slechts op als bemiddelaar bij de afname van het product of dienst door abonnee bij leverancier. BC is derhalve geen partij bij de overeenkomst die met betrekking tot het product of de dienst tot stand komt tussen abonnee en leverancier. Artikel 3 Totstandkoming overeenkomst en toepasselijkheid abonnementsvoorwaarden 3.1 De overeenkomst tussen abonnee en BC komt tot stand op het moment dat abonnee zich via de website voor het abonnement heeft aangemeld. BC is bevoegd de aanmelding van een abonnee te weigeren. 3.2 Op de overeenkomst zijn de onderhavige abonnementsvoorwaarden van toepassing Artikel 4 Betaling 4.1 Abonnee dient de abonnementsprijs maandelijks, per kwartaal of per jaar bij vooruitbetaling via automatische incasso, Ideal of creditcard aan BC te voldoen. Abonnee geeft door betaling van de eerste in rekening gebrachte abonnementsprijs toestemming om de daaropvolgende periodieke abonnementskosten per automatische incasso van zijn of haar rekening af te laten schrijven. 4.2 BC schort bij aanvang van het abonnement de toegang tot de producten en diensten op totdat de eerste in rekening gebrachte abonnementsprijs volledig is voldaan. 4.3 Indien een automatische incasso of betaling via Ideal of creditcard om welke reden dan ook niet slaagt, is abonnee onmiddellijk en zonder ingebrekestelling in verzuim. Abonnee is alsdan de wettelijke handelsrente verschuldigd aan BC. 4.4 Alle met de incasso van de gefactureerde bedragen gemoeid gaande bedragen (buiten)gerechtelijke kosten en executiekosten komen voor rekening van abonnee. 4.5 BC is bevoegd de rechten van abonnee uit de overeenkomst met BC op te schorten indien abonnee zijn verplichtingen uit de overeenkomst met BC niet nakomt. Artikel 5 Informatieverstrekking door abonnee en (commerciële) uitingen 5.1 Abonnee is verplicht alle gegevens op het aanmeldformulier van de website van BC volledig en correct in te vullen. 5.2 Indien zich na aanmelding wijzigingen voordoen in de opgegeven gegevens, dan dient abonnee dit aan BC door te geven. BC is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van het niet hebben ontvangen van informatie door abonnee vanwege onjuiste (adres)gegevens.

3 5.3 Abonnees zullen, nadat zij hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebben gegeven, per , post of telefoon periodieke (commerciële) uitingen van BC, leverancier of andere partners van BC ontvangen, ook indien zij geen specifieke interesses in het aanmeldformulier hebben aangegeven. Hiervoor kunnen Abonnees zich vervolgens weer indien zij dit wensen - te allen tijde gebruiksvriendelijk afmelden. Artikel 6 looptijd, wijziging en einde abonnement 6.1 Het abonnement geldt gedurende een jaar en vangt aan op het moment van de eerste betaling van de abonnementsprijs. 6.2 Het abonnement wordt na afloop van een jaar stilzwijgend verlengd voor een looptijd van een jaar, tenzij het abonnement minimaal één maand voor de (jaarlijkse) einddatum door abonnee schriftelijk wordt opgezegd. 6.3 BC is gerechtigd het abonnement tijdens de looptijd te wijzigen in die zin dat het aantal producten of diensten kan worden uitgebreid dan wel worden verminderd. Daarnaast is BC gerechtigd om voor wat betreft de dienst of product te wijzigen van leverancier zonder afbreuk te doen aan de inhoud van de betreffende dienst of product. Indien het aantal producten of diensten wordt verminderd, heeft abonnee het recht om het abonnement binnen 30 dagen na dagtekening van de kennisgeving schriftelijk te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden. Indien het abonnement wordt uitgebreid met een nieuwe dienst of product dan wel de leverancier van het product of de dienst wordt gewijzigd, dan dient Abonnee bij gebruikmaking van deze dienst of dit product de nieuwe betreffende algemene voorwaarden te accepteren. 6.4 De abonnee is een maandelijkse abonnementsprijs verschuldigd. BC is gerechtigd deze prijs jaarlijks aan te passen. Indien de aanpassing een verhoging van meer dan 10% betreft, heeft abonnee het recht om het abonnement binnen 30 dagen na dagtekening van de kennisgeving schriftelijk te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden. Tijdens de duur van de opzegtermijn is de verhoging van de abonnementsprijs niet verschuldigd. 6.5 Indien er sprake is van misbruik van het abonnement door abonnee, heeft BC het recht het abonnement met directe ingang te beëindigen. 6.6 BC kan in geval van liquidatie, faillissement, ontbinding, feitelijke bedrijfsbeëindiging, surséance van betaling van abonnee het abonnement met onmiddellijke ingang zonder opgaaf van redenen beëindigen. 6.7 BC heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen indien abonnee tekortschiet in de nakoming van het abonnement en in deze abonnementsvoorwaarden vastgelegde verplichtingen, tenzij abonnee, na daartoe schriftelijk te zijn gemaand, zijn verplichtingen binnen 14 dagen na verzending van deze aanmaning alsnog nakomt. 6.8 Indien BC het abonnement opzegt krachtens de in artikel 6.5, 6.6 en/of 6.7 genoemde redenen, is BC jegens de abonnee niet tot enige schadevergoeding gehouden. 6.9 De looptijd en verzending van de nieuwsbrieven aan abonnee staan los van de looptijd van het abonnement en eindigen op het door abonnee aangegeven moment en daardoor eventueel eerder of later dan het abonnement. Een abonnee die zijn of haar abonnement heeft opgezegd en wel de nieuwsbrief blijft ontvangen wordt derhalve alleen bezoeker en geen abonnee van BC. Bezoeker kan zich afmelden voor nieuwsbrieven wanneer hij of zij dit wenst. Bezoeker kan zich tevens te allen tijde weer aanmelden als actief abonnee van BC om zich weer complete toegang tot alle informatie te verschaffen. Bezoeker kan door BC of haar partners per , post of telefoon (commerciële) uitingen ontvangen, tot hij of zij zich hiervoor heeft afgemeld. Artikel 7: Wijziging abonnementsvoorwaarden 7.1 BC heeft te allen tijde het recht om deze abonnementsvoorwaarden te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten abonnementen met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden ingevoerd. Artikel 8 Aansprakelijkheid 8.1 Indien BC aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. 8.2 BC is niet aansprakelijk voor de kwaliteiten van producten of diensten die geleverd worden aan abonnee door de bij haar aangesloten leveranciers. 8.3 BC is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in door haar aan abonnee verstrekte informatie (via de website of anderszins) of informatie die van derden afkomstig zijn (bijvoorbeeld leveringsvoorwaarden van leveranciers) en over de inhoud waarvan zij geen zeggenschap heeft.

4 8.4 Indien BC aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van BC beperkt tot maximaal de jaarlijkse abonnementsprijs. 8.5 BC is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. 8.6 Abonnee vrijwaart BC, en alle aan haar gelieerde (rechts-)personen alsmede partijen waarmee BC samenwerkt in het kader van haar abonnementen, volledig voor alle mogelijke aanspraken van abonnee of derden op enige wijze voortvloeiende uit en/of verband houdende met het niet voldoen aan de voorwaarden en/of verband houden met enig beweerdelijk gebruik of misbruik van de website of abonnementen, al dan niet handelend met toestemming van abonnee. 8.7 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van BC. Artikel 9 Overmacht 9.1 BC is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door overmacht. Onder overmacht wordt verstaan: iedere omstandigheid waarop BC geen redelijke controle kan uitoefenen. Van een dergelijke omstandigheid is in ieder geval, maar niet uitsluitend sprake in geval van: uitvallen van of storingen in de telecommunicatie infrastructuur (internet), weersomstandigheden, vertraging of tekortkoming in de nakoming van verplichtingen door leveranciers van BC, transportproblemen, stakingen, overheidsoptreden, militair optreden, brand. 9.2 Indien er sprake is van overmacht waardoor nakoming van het abonnement redelijkerwijs niet van BC kan worden gevergd, zal de uitvoering van het abonnement worden opgeschort, dan wel het abonnement worden beëindigd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding. Artikel 10 Algemene voorwaarden leveranciers 10.1 BC informeert abonnee over de algemene voorwaarden die de bij haar aangesloten leveranciers hanteren voor zover zij hiervan op de hoogte is. Deze voorwaarden maken geen deel uit van de overeenkomst of de algemene voorwaarden zoals die zijn overeengekomen tussen BC en abonnee BC is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade als gevolg van of in verband met de door leveranciers gehanteerde algemene voorwaarden en/of de door hen geleverde producten of diensten. Artikel 11 Privacy 11.1 BC neemt de gegevens van abonnee op in een database met inachtneming van de Wet bescherming Persoonsgegevens. De protocollen van BC zijn vastgelegd onder vermeldingnummer m bij het College Bescherming Persoonsgegevens in Den Haag. Artikel 12 Vernietiging bepaling 12.1 Indien door rechterlijke tussenkomst één of meer bepalingen van deze abonnementsvoorwaarden worden vernietigd, blijven de overige bepalingen volledig van toepassing. Artikel 13 Toepasselijk recht en geschillen 13.1 Op alle overeenkomsten die zijn gesloten onder deze abonnementsvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing Alle geschillen die tussen abonnee en BC ontstaan zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam. Artikel 14 Slotbepaling 14.1 Deze abonnementsvoorwaarden blijven van kracht indien BC van naam, rechtsvorm of eigenaar verandert.

5 ALGEMENE VOORWAARDEN AVANGATE VOOR BETALINGSCONDITIES TOELICHTING: Avangate is een wereldwijde organisatie en regelt de betalingen van BC.nl, hieronder worden de condities omtrent incasso geregeld. TERMS AND CONDITIONS ("Terms") Last update: November, Scope These terms apply to purchases of software and digital content, such as download links, license keys, codes, back-up CD's, etc. ("Products") sold to any person or entity ("You") through this website (the "Website") by Avangate BV or its Affiliates ("Avangate" or "We"). IF YOU PLACE AN ORDER ON THIS WEBSITE YOU AGREE TO THESE TERMS. 2. Order 2.1 Avangate cannot guarantee that Products are in stock. Avangate reserves the right to reject Your order if it is unable to process or fulfill it without Avangate being liable for any damages. 2.2 Upon such rejection Avangate will refund any prior payment that You have made for that Product. 2.3 You confirm that all information provided by You when placing an order is up-to-date and materially accurate in order for Avangate to fulfill Your order. 2.4 You are responsible for maintaining and updating Your account information for accuracy and completeness and keeping such information and any passwords secure against unauthorized access. 3. Price and Payment 3.1 Prices are specified on the Website, Avangate reserves the right to adjust prices due to increases in costs including (without limitation) costs of any materials, delivery, the increase or imposition of any tax, duty or other levy and any variation in exchange rates, and programming, data or other errors in Our Website. 3.2 Avangate will notify You of any errors in pricing prior to Product delivery. In the event of an increase in the price, You have the right to terminate the agreement. If You do not rescind the agreement, You accept the new conditions and prices as notified to You by Avangate. 3.3 Payment shall be made prior to delivery and by such methods that are indicated on the Website or by any other method expressly agreed between You and Avangate. 3.4 Avangate will charge credit or debit cards online, after the order is placed and the credit card information is provided to Avangate. 3.5 Avangate reserves the right to verify the credit or debit card payments. In case of non-payment, Avangate can transmit a claim to the vendor for which Avangate acted as a reseller in Your respect (the "Vendor"), without additional information to You, and the Vendor or Avangate can reclaim the Products delivered from You. 4. Delivery 4.1 Delivery dates specified on the Website, in any order confirmation or elsewhere are estimates only. Avangate will not be liable in respect of delay, but will do its best to ensure the delivery on time. 4.2 Delivery will be made to a valid address submitted by You. You must check the delivery address on the Avangate acceptance provided to You and notify Avangate at once about errors or omissions. Avangate reserves the right to charge You for any extra costs arising from changes You make to the delivery address after You submit an order. 4.3 If You refuse or fail to take delivery of the Products delivered by Avangate, any risk of loss or damage will pass to You and Avangate will have the right to receive payment in full for the Products and to make delivery by any means appropriate and/or to store Products at Your risk. You will be liable to pay on demand of Avangate all costs relating to Product storage and any additional costs incurred as a result of Your refusal or failure to take delivery. Avangate will be entitled to dispose of the Products in such manner as it sees fit if You have not taken delivery of the Products after 30 days have passed since the agreed date of delivery. 4.4 You are not entitled to revoke or cancel in whole or in part this agreement with respect to downloaded Products in case of a defect. The risk of loss or damage passes to You upon delivery of the Products. 5. Software conditions 5.1 Products include an end user license agreement (EULA) drawn up by the distributor, manufacturer or owner and distributed along with the Products by Avangate. Such Products may be used only in accordance with EULA and may not be copied, adapted, translated, made available, distributed, varied, modified, disassembled, decompiled, save, reverse engineered or combined with any other software, unless: this is permitted by EULA,

6 expressly permitted by applicable law. Subject to Clause 10, Clause 11 and Clause 12 of these Terms the remedies in the EULA shall be Your sole remedies with regard to the Products. 6. Automatic Renewal 6.1 With respect to certain Products We provide You with an option to automatically renew Your agreement. You will be able to elect automatic renewal of the agreement for such Products. 6.2 Each renewal term will be equal in duration to the initial term.. You may terminate an agreement during any renewal term. 7. Liability 7.1 Under no circumstances and under no legal theory, tort, contract, or otherwise, shall Avangate or its affiliates be liable for any indirect, special, incidental, or consequential damages, including loss of profits. Avangate or its affiliates will be liable solely for damages caused by a breach of a material contractual obligation as a result of Avangate's willful intent or gross negligence. 7.2 The aggregate amount of damages that can be claimed pursuant to this agreement shall not exceed EUR This limitation of liability applies to all damage claims irrespective of their nature and will continue in force notwithstanding termination of this agreement. 7.3 You shall indemnify Avangate against any liabilities, claims and costs incurred by or made against Avangate as a direct or indirect result of selling Products or performing services to Your specifications causing an infringement or alleged infringement of any proprietary rights of any third party. This indemnification obligation does not apply to consumers. 8. Termination Avangate can suspend delivery of Products, or terminate this agreement, in case any step, process, application, filing in court, order, proceeding, notice or appointment is taken or made by or in respect of You for a moratorium, composition, compromise or arrangement with creditors, administration, liquidation (other than for the purposes of amalgamation or reconstruction), dissolution, receivership (administrative or otherwise), distress or execution, or if You become insolvent or are reasonably deemed unable to pay Your debts as they fall due, or anything analogous to the foregoing occurs. Avangate can terminate Your order by a written notice sent to You by or fax. 9. Title to Products 9.1 The title to the Products will pass to You when Avangate has received full payment for value of the price of the Products (including interest or other payment due for the Products). 9.2 If You are a consumer You shall not resell the Products until title therein has passed to You. If You do not fulfill Your payment obligations, Avangate may repossess and resell any such Products, and You hereby grant Avangate or its agents an irrevocable right to enter Your premises for this purpose, prior notification hereof will be provided to You. 10. Complaints 10.1 You are responsible upon delivery for verifying that Products delivered by Avangate are in accordance with the agreed specifications with respect to apparent defects, including short deliveries You must notify Avangate of any such defect or short delivery in writing within 15 (fifteen) days of delivery In case the delivery is made by the manufacturer, owner or distributor of the Product You will address Your complaint to that party, or to Avangate, who will pass Your complaint to that party. That party shall resolve Your complaint in accordance with the applicable complaint policy, which may differ from Avangate's complaint policy. 11. Consumer revocation of an order 11.1 IF YOU ARE A CONSUMER, YOU WILL HAVE A "REFLECTION PERIOD" OF 15 (FIFTEEN) DAYS AFTER DELIVERY DURING WHICH YOU MAY REVOKE YOUR ORDER FOR ANY REASON THROUGH WRITTEN NOTICE TO AVANGATE AS SPECIFIED IN THE CHAPTER 12 - "NOTICE" YOU HAVE NO RIGHT TO REVOCATION: (I) IN RELATION TO SOFTWARE PRODUCTS WHERE YOU HAVE BROKEN THE SEAL OF THE SOFTWARE; OR (II) WHERE YOUR ORDER CAN NOT BE RETURNED BECAUSE OF THE NATURE OF THE PRODUCTS, E.G. A PRODUCT CUSTOMIZED SPECIFICALLY TO YOUR ORDER WITH RESPECT TO DOWNLOADABLE PRODUCTS, YOUR RIGHT OF REVOCATION WILL TERMINATE UPON THE EARLIER OF THE EXPIRATION OF THE REFLECTION PERIOD, OR YOUR DOWNLOADING OF THE PRODUCT If You exercise the revocation right, You are required to return the relevant Products to Avangate and Avangate will reimburse Your payments. Return shipping of the Products will be at Your own expense. Where incorrect Products have been delivered to You, Avangate will bear the costs of returning the Products regardless of the value of Your order.

7 11.5 If You are not able to return the Products or if the Products returned are defective, You are required to pay compensation, equal to the value of the Products. You shall make compensation payments for damaged Products within 30 days after You have notified Avangate of the revocation of Your order. The Products must be returned to the Avangate address stated on the delivery note that was accompanied with the Product. 12. Refund process: 12.1 To cancel an order placed in the Avangate system, You must contact the Vendor.The Vendor's details can be found either directly on the Vendor Website where You purchased the Products, or by accessing Avangate myaccount and going to the "My Products" section where You will find the contact details of the software author under "Support information". Alternatively, You can contact Avangate directly at If You contact Avangate, Avangate shall request a refund on Your behalf from the Vendor. You must provide a reason for the requested refund, which the Vendor will approve at its discretion If the request is granted, payments are refunded as follows: Credit / Debit Cards payments will be refunded within one (1) business days; Wire Transfer payments will be refunded within seven (7) business days; PayPal payments will be refunded within one (1) business day. 13. Authorizations 13.1 You have the obligation to obtain at Your own expense any license or authorizations required by any legal authority for acquisition, delivery or use of the Products, evidence of which You must provide to Avangate upon Avangate's first request You will be liable for all expenses or charges incurred by Avangate stemming from Your failure to obtain such license or authorizations. You are also responsible for complying with export control and custom duties laws and regulations in the territory where You order the delivery ofproduct, or use the Product. 14. Notices 14.1 Any notification or any other communication made in connection with Our contract shall be in written form and considered as duly sent or adequately issued if it is sent by mail, fax or and is addressed to the contact data specified on the Avangate Website. Consumer complaints addressed to Avangate may be sent to Avangate B.V. at Prins Hendriklaan 26 II, 1075 BD Amsterdam, The Netherlands. 15. Governing Law This agreement and any contractual or non-contractual obligations arising out of or in connection to it, shall be governed by and shall be construed in accordance with the laws of The Netherlands. Sections 6:227b, 6:227c, and 7:16 up to and including 7:24 of the Dutch Civil Code are excluded with respect to non-consumer transactions. 16. Disputes You and Avangate shall attempt to resolve amiably all disputes arising out of or in connection with this agreement within 30 days. If such amiable negotiations fail any such disputes shall be settled by the competent courts of Amsterdam. If You are a consumer You may notify Avangate within one month of Avangate's invocation of this term that You wish to settle the dispute before the competent court as determined by applicable law. 17. General terms 17.1 The provisions of these Terms are separable, the lack of validity of any provision will not affect the validity of any other provision. Your order and these Terms contain the whole agreement between You and Avangate relating to the transactions contemplated by this agreement and supersedes all previous agreements between You and Avangate relating to these transactions Avangate reserves the right to change these terms and conditions from time to time, notification of which will be posted on the Website. Your continued use of the Products after such notice has been posted constitutes Your acceptance of the changes. Any subsequent orders shall be subject to the revised terms and conditions You are not entitled to transfer or assign Your right and obligations under these terms to a third party, without the written approval of Avangate.

8 BIJLAGE: OMSCHRIJVINGEN DIENSTEN EN PRODUCTEN - Dienst: Kennisbank (BC) Toegang tot kennisbank met daarin downloads, voorbeeldcontracten, checklists, artikelen, nieuwsbrief, partnersmailings, diverse themaworkshops en dergelijke. - Dienst: BC Online Boekhouden (BC.nl & Alfa) - Toegang tot Online Boekhouden & CRM - Ondersteuning via mail en telefoon - Kleinschalige klassikale opstart training BC Online Boekhouden van 1 dagdeel onder professionele begeleiding van een boekhouder, met als programma: Deel 1 programma: Wat is boekhouden. - Doel van een boekhouding (informatie vastlegging) - Uitleg belangrijkste begrippen (grootboek, balans, afschrijven e.d.) - Samenhang tussen balans en resultaat - Wanneer is iets kosten, wanneer investering - Relatie met privé-administratie Deel 2 programma: Gratis Boekhouden Online Startup wizard doorlopen Inloggen Aanmaken CRM Doorlopen alle menu s Aanmaken verkoopfactuur Boeken inkoopfactuur Inlezen en aanmaken bankmutaties, indien reeds aanwezig - Dienst: (Telefonisch) juridisch advies, incassoservice & contractscan (ARAG Legal Services) - Eerstelijns medewerkers van ARAG analyseren samen met abonnee de juridische vraag en gaan vervolgens praktisch en creatief te werk in het zoeken naar mogelijkheden om de vraag in kort bestek telefonisch te beantwoorden. - Juridische behandeling zaken tegen gereduceerd uurtarief, thans 110,-- exclusief BTW. Indien gewenst wordt er eerst een haalbaarheidsonderzoek gedaan. Op de dienstverlening van ARAG Legal Services zijn de algemene voorwaarden van ARAG Legal Services van toepassing. - Bemiddeling naar externe deskundigen. Indien het niet mogelijk is over een zaak intern te adviseren dan wel een zaak intern te behandelen, kan ARAG Legal Services een klant bemiddelen naar een extern deskundige. ARAG Legal Services streeft ernaar de klant dezelfde dag in contact te brengen met de externe deskundige uit het netwerk van ARAG Legal Services, die past bij de aard van de zaak. ARAG Legal Services bedingt voor de klant een korting op de uurtarieven van de extern deskundigen van 10 tot 20%. Deze korting is inzichtelijk voor de klant. Het merendeel van de extern deskundigen biedt de klant ook een gratis (telefonisch) intake gesprek van een half uur. Het gesprek heeft als doel kennis te maken en, indien mogelijk, een inschatting te geven van het vervolg van de zaak en de kosten voor de klant. ARAG Legal Services draagt de zaak over aan de extern deskundige, die voor de klant aanspreekpunt wordt. Indien de belangen van het lid worden behartigd door een externe deskundige, dan zijn de algemene voorwaarden van de betreffende externe deskundige van toepassing. - incassoservice. De incassoservice wordt uitgevoerd door ARAG Financial Services, waarbij namens het lid de debiteur per brief en/of telefoon minimaal 3 maal wordt aangemaand en eventueel wordt gedagvaard. Buitengerechtelijk traject (no cure, no pay) De buitengerechtelijke kosten worden in beginsel in rekening gebracht bij de debiteur. Wanneer ARAG Financial Services er in slaagt de vordering in zijn geheel te incasseren dan zijn de kosten door de schuldenaar voldaan en worden er geen kosten in rekening bij het lid. Mocht het niet mogelijk blijken om de vordering in het buitengerechtelijk traject te incasseren en besluit het lid om geen gerechtelijke procedure te starten, dan zullen er eveneens geen kosten in rekening worden gebracht bij het lid.

9 ARAG Financial Services brengt wel kosten in rekening wanneer alleen de hoofdsom of een deel van de hoofdsom is voldaan. Deze kosten worden berekend over het door ARAG geïncasseerde bedrag en worden bepaald aan de hand van de staffel welke is opgenomen in de wet Wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten. Gerechtelijk traject Alvorens er tot dagvaarding van de debiteur wordt overgegaan neemt ARAG Financial Services contact met het lid op en ontvangt het lid een haalbaarheidsonderzoek met een specificatie van de te verwachten kosten. Wanneer het lid besluit een gerechtelijke procedure te starten dient deze er wel rekening mee te houden dat de te maken kosten (kosten voor het uitbrengen van de dagvaarding, griffierecht en behandelkosten), indien deze niet verhaald kunnen worden bij de debiteur, voor rekening van het lid zullen komen. De kosten van de te voeren procedure zullen door ARAG worden voorgefinancierd en bij het sluiten van de zaak worden verrekend met de geïncasseerde gelden of in rekening worden gebracht bij het lid. Executie traject Alle (deurwaarders)kosten met betrekking tot de executie van het vonnis zullen worden verhaald op de debiteur. Mocht er om wat voor reden dan ook geen verhaal mogelijk zijn, dan komen deze kosten voor rekening van het lid. - Contractscan. Bij de Contractscan controleert een jurist het contract op de belangrijkste onderdelen. Denk hierbij aan actuele wetgeving en rechtspraak en branchespecifieke omstandigheden. De uitkomst van de scan zal mondeling met de klant worden gecommuniceerd. NB: ARAG Legal Services toetst het contract naar Nederlands recht, opgesteld in het Nederlands. Indien een contract langer dan 5 pagina s is, ontvangt de klant van ons een passende offerte. Voor enkele specialistische rechtsgebieden gelden mogelijk afwijkende prijzen en een langere analysetijd. Indien het niet mogelijk is over een zaak intern te adviseren dan wel een zaak intern te behandelen, kan ARAG Legal Services een klant bemiddelen naar een extern deskundige. - Dienst: Complete website, hosting & dataverkeer (ibloxs) - 20 GB totale opslagcapaciteit GB dataverkeer per maand - maximaal 100 accounts - 1.nl domein - ibloxs websitebuilder Premium - 1 maal homepage design - Dienst: Adverteren met Google (InfoTrade) - Aanmaken Google AdWords account en instructie klant inzetten betalingsgegevens - Opzetten AdWords campagne met specifieke zoekwoorden, advertentieteksten regio - Aanmaken Google Analytics account en implementatie via sitebouwer - Conversiedoelen instellen en implementatie via sitebouwer van conversiecodes - Opzetten maandelijkse automatische rapportage me de belangrijkste gegevens - Telefonische support bij problemen van 12:00 tot 20:00 uur op basis van fair use (excessief gebruik kan worden uitgesloten, zulks ter beoordeling van BC.nl of InfoTrade) - Dienst: ICT support (HCC) - Call Center Service: maandag tot en met vrijdag van 8:00 uur tot 22:00 uur en zaterdag van 9:00 tot 17:00 uur (exclusief officiële feestdagen). - Digitale Support abonnee BC.nl (met of zonder jaarlijks installatie/configuratie bezoek). Omschrijving Helpdesk: ZZP ers en MKB-bedrijven kunnen dit nummer bellen voor technische ondersteuning op alle vragen binnen het afgesproken support domein. Bij aanvang van het gesprek zal gecontroleerd worden of men recht heeft op support. Maximaal 10

Abonnementsvoorwaarden Business

Abonnementsvoorwaarden Business DIT DOCUMENT BEVAT: - ABONNEMENTSVOORWAARDEN BUSINESS (INCLUSIEF BIJLAGE) - ALGEMENE VOORWAARDEN AVANGATE VOOR BETALINGSCONDITIES - ALGEMENE VOORWAARDEN PER DIENST OF PRODUCT Abonnementsvoorwaarden Business

Nadere informatie

DIT DOCUMENT BEVAT: - ABONNEMENTSVOORWAARDEN BUSINESS (INCLUSIEF BIJLAGE) - ALGEMENE VOORWAARDEN PER DIENST OF PRODUCT

DIT DOCUMENT BEVAT: - ABONNEMENTSVOORWAARDEN BUSINESS (INCLUSIEF BIJLAGE) - ALGEMENE VOORWAARDEN PER DIENST OF PRODUCT DIT DOCUMENT BEVAT: - ABONNEMENTSVOORWAARDEN BUSINESS (INCLUSIEF BIJLAGE) - ALGEMENE VOORWAARDEN PER DIENST OF PRODUCT Abonnementsvoorwaarden Business Artikel 1 Algemeen 1.1 Onder BC wordt in het kader

Nadere informatie

DIT DOCUMENT BEVAT: - ABONNEMENTSVOORWAARDEN BASIS - ALGEMENE VOORWAARDEN PER DIENST OF PRODUCT

DIT DOCUMENT BEVAT: - ABONNEMENTSVOORWAARDEN BASIS - ALGEMENE VOORWAARDEN PER DIENST OF PRODUCT DIT DOCUMENT BEVAT: - ABONNEMENTSVOORWAARDEN BASIS - ALGEMENE VOORWAARDEN PER DIENST OF PRODUCT Abonnementsvoorwaarden Basis Artikel 1 Algemeen 1.1 Onder BC wordt in het kader van deze abonnementsvoorwaarden

Nadere informatie

- Een dienst wordt aan het einde van de looptijd met dezelfde periode verlengd.

- Een dienst wordt aan het einde van de looptijd met dezelfde periode verlengd. Nederlands - Een dienst wordt aan het einde van de looptijd met dezelfde periode verlengd. - Een actietarief geldt voor de eerste looptijd, bij verlenging betaalt u het normale tarief (tenzij anders overeengekomen).

Nadere informatie

WATCHIT.NET. General terms & conditions December 2014 Voorwaarden december 2014

WATCHIT.NET. General terms & conditions December 2014 Voorwaarden december 2014 WATCHIT.NET General terms & conditions December 2014 Voorwaarden december 2014 Sportveldstraat 77a 4112 KK BEUSICHEM +31-345 - 760000 +31-345 - 473297 ABN AMRO NL39ABNA0642379351 ING Bank NL53 INGB 0004

Nadere informatie

wonderwonder GENERAL CONDITIONS English + dutch version (p. 6) 1/11

wonderwonder GENERAL CONDITIONS English + dutch version (p. 6) 1/11 GENERAL CONDITIONS English + dutch version (p. 6) ARTICLE 1 APPLICABILITY 1.1 these General Conditions shall apply to all offers, services and/or products from Wonderwonder B.V., and all agreements entered

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Kaliber Europe

Algemene voorwaarden. Kaliber Europe Algemene voorwaarden Kaliber Europe Artikel 1. Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING DEFION TERMS AND CONDITIONS OF SERVICE DEFION

ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING DEFION TERMS AND CONDITIONS OF SERVICE DEFION Artikel 1.Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Defion, hierna te noemen: Gebruiker, en een Opdrachtgever waarop Gebruiker deze voorwaarden

Nadere informatie

EXACT ONLINE VOORWAARDEN

EXACT ONLINE VOORWAARDEN EXACT ONLINE VOORWAARDEN Artikel 1. Definities Voor de volgende begrippen gelden in deze Exact Online Voorwaarden en in de Exact Online Overeenkomst de volgende definities: Afnemer : een natuurlijke persoon

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. General Terms and Conditions 2.1 NEDERLANDS / U.S. ENGLISH. Parentix B.V.

Algemene voorwaarden. General Terms and Conditions 2.1 NEDERLANDS / U.S. ENGLISH. Parentix B.V. Algemene voorwaarden General Terms and Conditions Parentix B.V. 2.1 NEDERLANDS / U.S. ENGLISH Versie 2.1 - Nederlands / Version 2.1 - U.S. English i Inleiding / Introduction Nederlands Dit document bevat

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden WebChamp B.V. WebChamp B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer: 57300518

Algemene Voorwaarden WebChamp B.V. WebChamp B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer: 57300518 Algemene Voorwaarden WebChamp B.V. WebChamp B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer: 57300518 Artikel 1. Definities 1.1. Onder WebChamp wordt verstaan: de bij de Kamer

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 1. Definities en geldigheid 1.1 De volgende definities zijn in deze aanvullende voorwaarden van toepassing: Leverancier: ABC E

Algemene Voorwaarden 1. Definities en geldigheid 1.1 De volgende definities zijn in deze aanvullende voorwaarden van toepassing: Leverancier: ABC E Algemene Voorwaarden 1. Definities en geldigheid 1.1 De volgende definities zijn in deze aanvullende voorwaarden van toepassing: Leverancier: ABC E BUSINESS, als leverancier van de software en diensten;

Nadere informatie

1.2. The Dutch law is applied on all relations between DeVi-Comfort and her customers.

1.2. The Dutch law is applied on all relations between DeVi-Comfort and her customers. TERMS OF DELIVERY DeVi-Comfort BV Version : 1.2 Valid from : May 2013 1. General Terms 1.1. These Terms of Delivery apply to all made offers by DeVi-Comfort and all closed agreements between DeVi-Comfort

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Verkoop- en Leveringsvoorwaarden Cake Lovers

Algemene voorwaarden Verkoop- en Leveringsvoorwaarden Cake Lovers Algemene voorwaarden Verkoop- en Leveringsvoorwaarden Cake Lovers 1. Algemeen 1.1 Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, hierna: algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen,

Nadere informatie

Bestandenkluis algemene voorwaarden en SLA

Bestandenkluis algemene voorwaarden en SLA Bestandenkluis algemene voorwaarden en SLA Versie januari 2013 Inhoudsopgave Artikel 1. Definities... Artikel 2. Aanbieding en overeenkomst... Artikel 3. Gebruiksrecht / Licentievoorwaarden... Artikel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING Van: 12enter China* Zwolle, 7 oktober 2009 Puntkroos 61 8043 NV Zwolle hierna te noemen: Gebruiker Artikel 1 Definities In de algemene voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

Klik hier voor de Electronisch Bankieren Voorwaarden. Click here for the Electronic Banking Conditions

Klik hier voor de Electronisch Bankieren Voorwaarden. Click here for the Electronic Banking Conditions AA_reversed_fullclrC.eps ABN AMRO reversed full-colour for coated paper Width shield: 20 mm Overlap: 0,05 mm Klik hier voor de Electronisch Bankieren Voorwaarden Click here for the Electronic Banking Conditions

Nadere informatie

Deze Voorwaarden worden als herhaald en ingelast beschouwd in de Overeenkomst, aangegaan op de Ingangsdatum tussen j2 en de Klant.

Deze Voorwaarden worden als herhaald en ingelast beschouwd in de Overeenkomst, aangegaan op de Ingangsdatum tussen j2 en de Klant. j2 GLOBAL (NETHERLANDS) B.V. VOORWAARDEN KEEPITSAFE Deze Voorwaarden worden als herhaald en ingelast beschouwd in de Overeenkomst, aangegaan op de Ingangsdatum tussen j2 en de Klant. BEPAALDE DEFINITIES:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN voor dienstverlening door:

ALGEMENE VOORWAARDEN voor dienstverlening door: ALGEMENE VOORWAARDEN voor dienstverlening door: ZAGT & VAN ELK CONSULTANCY vof Florazoom 17 2719 HR Zoetermeer Verder te noemen ZVEC (These terms and conditions have been translated in English and is attached

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities Artikel 1. Definities 1. EZ Boekhouding: EZ Boekhouding is een Coöperatie ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61722898 en de leverancier van de Dienst. 2. Klant: de natuurlijke persoon

Nadere informatie

DIT DOCUMENT BEVAT: - ALLE VAN TOEPASSING ZIJNDE SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA) PER DIENST OF PRODUCT

DIT DOCUMENT BEVAT: - ALLE VAN TOEPASSING ZIJNDE SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA) PER DIENST OF PRODUCT DIT DOCUMENT BEVAT: - ALLE VAN TOEPASSING ZIJNDE SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA) PER DIENST OF PRODUCT Service Level Agreement (SLA) - BC Online Boekhouden Artikel 1. Definities Leverancier: BusinessCompleet.nl

Nadere informatie

1. In the present general terms and conditions, the following terms are used in the sense given below, unless explicitly indicated otherwise.

1. In the present general terms and conditions, the following terms are used in the sense given below, unless explicitly indicated otherwise. GENERAL TERMS AND CONDITIONS FOR THE PROVISION OF SERVICES Molenaar&Partners BV Oranjelaan 109 3311 DK Dordrecht Netherlands Chamber of commerce nr. 24349604 Rotterdam, Netherlands Hereinafter to be referred

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PER 1 JANUARI 2015

ALGEMENE VOORWAARDEN PER 1 JANUARI 2015 ALGEMENE VOORWAARDEN PER 1 JANUARI 2015 1. GEBRUIKTE BEGRIPPEN: 1.1. Met Accountnet wordt bedoeld Accountnet Gestor & Accountancy Services S.L. of Accountnet Internet Media S.L., beiden vennootschappen

Nadere informatie

In deze Algemene Voorwaarden wordt onder het vertaalbureau verstaan: DEBEIJ TRANSLATIONS, gevestigd te 6165 BC Geleen, Kwartelstraat 3.

In deze Algemene Voorwaarden wordt onder het vertaalbureau verstaan: DEBEIJ TRANSLATIONS, gevestigd te 6165 BC Geleen, Kwartelstraat 3. Algemene Voorwaarden van DEBEIJ TRANSLATIONS Definitie In deze Algemene Voorwaarden wordt onder het vertaalbureau verstaan: DEBEIJ TRANSLATIONS, gevestigd te 6165 BC Geleen, Kwartelstraat 3. Artikel 1

Nadere informatie

Voorwaarden Davilex Online

Voorwaarden Davilex Online Voorwaarden Davilex Online Artikel 1: Definities In deze Davilex Online Voorwaarden worden de navolgende termen in de navolgende betekenissen gehanteerd: a. Davilex: Davilex Software B.V. b. Afnemer: een

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities Artikel 1. Definities 1. Skyberate Internet Services: Skyberate Internet Services B.V. gevestigd aan Julianaplein 44, te Doetinchem en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 57873674.

Nadere informatie

A: General Terms and Conditions Prowareness

A: General Terms and Conditions Prowareness A: Algemene voorwaarden Prowareness A: General Terms and Conditions Prowareness Prowareness Group B.V. Prowareness Offshoring B.V. Prowareness Zuid West B.V. Prowareness Zuid Oost B.V. Prowareness Noord

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor Woningzoekenden

Algemene Voorwaarden voor Woningzoekenden For the English version, see page 9 Algemene Voorwaarden voor Woningzoekenden Algemene Voorwaarden voor Woningzoekenden bij HousingSpots. Vastgesteld op 24 maart 2015 en geldig voor het kantoor HousingSpots.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. General Terms and Conditions. General Terms and Conditions. Algemene Voorwaarden. Hordijk, Kok, Laan & Wabeke

Algemene Voorwaarden. General Terms and Conditions. General Terms and Conditions. Algemene Voorwaarden. Hordijk, Kok, Laan & Wabeke General Terms and Conditions General Terms and Conditions Algemene Voorwaarden Hordijk, Kok, Laan & Wabeke Hordijk, Kok, Laan & Wabeke 1 Artikel 1 Algemeen In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden XML Hosting B.V.

Algemene voorwaarden XML Hosting B.V. Algemene voorwaarden XML Hosting B.V. Versie 2.3 24 februari 2014 Op alle aanbiedingen, offertes, producten, diensten en overeenkomsten van XML Hosting B.V. (gevestigd te Amsterdam, KvK nummer: 34329987),

Nadere informatie