Werkplan 2014 Stichting Digitaal Leren 21 oktober 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Werkplan 2014 Stichting Digitaal Leren 21 oktober 2013"

Transcriptie

1 Werkplan 2014

2 1. Inleiding Digitaal Leren gaat in 2014 haar derde jaar als stichting in en het tweede jaar met eigen personeel in vaste dienst. De medewerkers van het Samenwerkingsverband Zuid-Holland West die tot en met 2012 werkzaamheden ten behoeve van de stichting Digitaal Leren hebben verricht, zijn met ingang van 1 januari 2013 in dienst getreden van Digitaal Leren. In 2013 is het aantal activiteiten waar Digitaal Leren zich mee bezig houdt ten opzichte van 2012 uitgebreid. Deels komt dit doordat de schoolbesturen hebben aangegeven het op prijs te stellen wanneer Digitaal Leren een aantal ICTgerelateerde zaken zou oppakken, maar ook omdat de gemeente Den Haag een aantal nieuwe voor het onderwijs bestemde applicaties in gebruik heeft genomen. Dit alles heeft het bestuur aangezet nog eens helder te formuleren wat de missie is van Digitaal Leren. Doel van Digitaal Leren is het beheren, onderhouden en ontwikkelen van digitale voorzieningen die onderwijsinstellingen en gemeenten in staat stellen met elkaar een samenhangende structuur te vormen voor een optimaal onderwijsaanbod, doorgeleiding en begeleiding van de leerlingen uit de regio Haaglanden. Daarnaast reageert Digitaal Leren op verzoeken en aanvragen van scholen/schoolbesturen, aangaande wensen op het gebied van ICT en onderwijs en peilt zij bij haar doelgroep mogelijkheden voor het uitzetten van nieuwe initiatieven. In 2013 is door enkele schoolbesturen aan Digitaal Leren gevraagd te onderzoeken welke digitale leermiddelen in de Haagse regio gebruikt worden en welke mogelijkheden er zijn het gebruik hiervan te stimuleren. Het bestuur van Digitaal Leren wil geenszins het beleid van de scholen bepalen, maar ziet wel als mogelijke taak het uitwisselen van ervaringen en het leren van elkaar te faciliteren. Een ander verzoek van de schoolbesturen is het doen van een inventarisatie van alle administratieve applicaties die door scholen gebruikt worden en het aangeven van de verbanden hiertussen. Te denken valt dan in ieder geval aan de koppelingen tussen het LeerlingAdministratieSysteem en BRON, tussen de gemeente en de school/schoolbesturen, tussen scholen onderling en tussen BRON en de gemeente. Met de aanstaande invoering van Passend Onderwijs zal de administratieve last naar verwachting verder toenemen en dus ook de behoefte te kijken of dit beperkt kan worden. De belangrijkste belanghebbenden zijn de scholen en de schoolbesturen uit de Haagse regio. Dit werkplan wordt ter instemming voorgelegd aan het Platform PO, het Platform VO en de in de regio werkzame ROC s. Deze versie van het werkplan dient als basis voor de subsidieaanvraag bij de gemeente Den Haag en andere betrokken 2

3 gemeentes en voor de verdere financiering door de diverse belanghebbende schoolbesturen. Vaststellen van het werkplan zal gedaan worden na toekenning van de subsidie door de gemeente. Deelname aan activiteiten waarbij de financiering (mede) gedragen wordt door schoolbesturen, zal door individuele schoolbesturen bevestigd worden. De kosten worden verdeeld onder de deelnemende schoolbesturen volgens te maken afspraken. Dit werkplan Digitaal Leren sluit aan bij de Haagse Educatieve Agenda Haags talent erkend (HEA) en de nadere afspraken die rond de uitvoering hiervan worden gemaakt tussen schoolbesturen en gemeente. In dit Werkplan 2014 wordt een onderscheid gemaakt naar projecten en structurele voorzieningen. Indien zich in de loop van het jaar extra werkzaamheden aandienen, zal een aanvulling op dit werkplan gemaakt worden, zal financiering geregeld moeten worden en zal dit aan de belanghebbenden ter instemming voorgelegd worden. Apart wordt ingegaan op de helpdesk en ten slotte op de communicatie en uitvoering van de coördinatie. Als laatste hoofdstuk is de begroting voor dit werkplan opgenomen. 2. Projecten Digitaal Leren heeft conform haar doelstelling ruimte om projecten uit te voeren die tot doel hebben te onderzoeken of ze voor het onderwijs interessante mogelijkheden bieden, dan wel om projecten die, na een beperkte periode als afgerond beschouwd kunnen worden, op te nemen als een structurele voorziening. Voor het jaar 2014 is een aantal projecten benoemd. Mochten er zich in de loop van 2014 nieuwe zaken voordoen waar het onderwijsveld zich achter schaart dan zal, op basis van een concreet voorstel, gekeken worden of er in het huidige budget ruimte is voor uitvoering of dat een aanvullend verzoek moet worden gedaan voor financiering om in 2014 nog aan de slag te kunnen gaan. 2.1 Inventarisatie gebruikte applicaties bij scholen De schoolbesturen willen graag een integrale afstemming tussen de verschillende stedelijke, digitale applicaties ter ondersteuning van de scholen. Uitgangspunten zijn o.a. single sign on, enkelvoudige invoer, koppeling met bestaande schooladministratiepakketten, vermindering van administratieve lasten en oog voor privacy, wet- en regelgeving. Doelstelling 2014: Opstellen van een rapport met alle administratieve uitwisselingsprocessen waar scholen (po, vo en mbo) mee te maken hebben. Vervolgens onderzoeken op welke wijze hierin vereenvoudiging in aan te brengen is en op welke wijze de administratieve last hiervan verminderd kan worden. Kosten 2014: Inventarisatie bij scholen middels een representatieve steekproef, opstellen rapport, beschikbaar stellen van de 3

4 informatie uit de diverse applicaties, onderzoek naar vermindering administratieve last: ,- Voor de helft van de kosten zal subsidie bij de gemeente Den Haag worden aangevraagd, de andere helft wordt bijgedragen door de schoolbesturen. 2.2 Monitoring bij overstappen van opleiding De schoolbesturen hebben samen met de gemeente afspraken gemaakt om activiteiten in het kader van de HEA te monitoren. Dit moet uiteindelijk leiden tot beter zicht op eventueel te nemen acties in de toekomst. Dit past in het beleid van de gemeente zich meer op afstand te zetten wat betreft de directe betrokkenheid en samen met de schoolbesturen een beleid uit te zetten voor de toekomst. Voor een aantal onderwerpen zal informatie uit de databases van de loketten gebruikt kunnen of moeten worden en ook zal de gemeente soms gegevens van scholen nodig hebben. De schoolbesturen hebben Digitaal Leren gevraagd jaarlijks naar de po-scholen een terugkoppeling te geven van de schoolloopbaan van hun leerlingen na 1 en na 3 jaar in het voortgezet onderwijs. Digitaal Leren zal in samenwerking met het SWVZHW, de schoolbesturen en de gemeente hiervoor zorg dragen. Ook voor de overstap van het vmbo naar het mbo hebben de betrokken partijen, de vmbo-scholen, de ROC s, de gemeente en Spirit4you, belangstelling voor een nadere analyse van de resultaten. Samen met Spirit4you zal Digitaal Leren de gevraagde gegevens ter beschikking stellen Doelstelling 2014: Jaarlijks aan de scholen voor primair onderwijs aanleveren van een rapport met de terugkoppeling van de schoolgegevens van hun oud-leerlingen, de relatie tussen schooladvies, schoolkeuze en huidige plek in het voortgezet onderwijs. Zorgen voor het aanleveren van de gevraagde gegevens bij de overstap van het vmbo naar het mbo en samen met Spirit4you rapporten opleveren met de nodige analyses. Kosten 2014: Opstellen rapport, beschikbaar stellen van de informatie uit de diverse applicaties,: ,- Voor de helft van deze kosten zal subsidie bij de gemeente Den Haag worden aangevraagd. 2.3 Eduroam In 2013 is begonnen met het inventariseren bij scholen naar de wens om aan te sluiten op Eduroam. Roaming (Engels voor rondzwerven) is een algemene term in de draadloze telecommunicatie waarbij een bepaalde dienst wordt voortgezet hoewel de gebruiker zich niet in het netwerk bevindt waarin deze geregistreerd staat. (Wikipedia) Het onderwijs wordt digitaler en mobieler. Leerlingen schaffen steeds vaker smartphones, tablets en netbooks aan om hun individuele leerproces te 4

5 ondersteunen en nemen deze mee naar school. Scholen zelf schaffen ook steeds vaker tablets en netbooks aan. De netwerken in scholen zijn echter veelal niet veilig, niet erg geschikt om grootschalig toegang te bieden aan draadloze apparaten en ook nog duur in onderhoud. Dit kost geld en remt de zeer belangrijke ontwikkeling naar digitaal maatwerk op scholen. Veel scholen zijn zich ervan bewust dat de komende jaren de draadloze netwerken opgewaardeerd dienen te worden. Nadat SURFnet met succes dit concept bij de Universiteiten en Hogescholen uitgerold heeft en nadat dit door de Digitale Steden Agenda en o.a. Digitaal Leren opgepakt is, heeft Kennisnet besloten dit verder voor het primair en voortgezet onderwijs te ondersteunen. Uit de inventarisatie door Digitaal Leren, is gebleken dat er voldoende belangstelling is bij scholen en culturele instellingen om dit verder uit te gaan rollen. Doelstelling 2014: Stimuleren en ondersteunen van scholen, bibliotheken, en culturele instellingen zodat een dekkend wifi-netwerk voor het onderwijs in Den Haag ontstaat, waardoor alle leerlingen, leerkrachten en andere medewerkers toegang hebben tot internet, ongeacht in welke onderwijsinstelling, bibliotheek of museum ze zijn. Kosten 2014: Kosten coördinatie en maken van informatiemateriaal: 9.000,-. Voor de helft van deze kosten zal subsidie bij de gemeente Den Haag worden aangevraagd. 2.4 Stimuleren gebruik digitaal leermateriaal De afgelopen jaren komt in toenemende mate aandacht bij de scholen voor het gebruik van digitaal leermateriaal. De overtuiging begint te groeien dat alleen hiermee de kwaliteit van het onderwijs vergroot kan worden en de werkdruk van de leerkracht verminderd kan worden. De middelen voor het onderwijs zullen door de aanhoudende economische crisis de komende jaren eerder verminderen dan toenemen. De noodzaak om slim met de beschikbare middelen om te gaan wordt gevoeld en ook het nut om meer van en met elkaar te leren. Her en der in het land zien we Community Learning Centers ontstaan, organisaties die zich richten op versterking en innovatie van het onderwijs. Digitaal Leren wil stimuleren dat goede voorbeelden uit het land maar juist ook uit de eigen regio bekend worden bij de andere scholen en dat met elkaar dit verder uitgebouwd kan worden. Dit gaat niet vanzelf en behoeft coördinatie en afstemming. Al enige tijd blijft het aantal leerlingen met een technische opleiding achter bij de vraag. Dit onderwerp zou binnen het bovengenoemde als één van de speerpunten benoemd kunnen worden. 5

6 Doelstelling 2014: Digitaal Leren zal in overleg met de schoolbesturen en scholen een plan opstellen om een impuls te geven aan de digitalisering van het onderwijs in de regio Haaglanden. Kosten 2014: Voor coördinatie, onderzoek en ondersteuning: ,-. Voor de helft van de kosten wordt bij de gemeente Den Haag subsidie gevraagd. Het andere deel wordt door de deelnemende schoolbesturen betaald. 2.5 Vergroten ICT-vaardigheden van docenten Hoewel de afgelopen jaren ICT steeds meer in het onderwijs gebruikt wordt, blijkt dat er toch wel degelijk behoefte is aan support/training en cursus in ICT handelingen. Vele onderwijsinstellingen maken veelvuldig gebruik van Smartboarden/Digiborden, SharePoint, Outlook en Excel. Gebruiken de docenten deze apparatuur en software zo optimaal mogelijk? Uit onderzoek van o.a. Kennisnet blijkt dat dit niet het geval en is er behoefte aan trainingen. Binnen de Haagse regio is wel degelijk expertise op dit vlak. Waar mogelijk wil Digitaal Leren de in de regio aanwezige expertise mobiliseren voor overdragen aan scholen en docenten waar deze expertise niet aanwezig is. Waar behoefte is aan kennis van buiten de regio, gaan we zorgen dat dit zo efficiënt mogelijk aangeboden kan worden. Digitaal Leren zal het proces gaan aanjagen, maar zoveel mogelijk gebruik maken van in de scholen aanwezige capaciteit. Doelstelling 2014: Digitaal Leren zal middels bijeenkomsten de leerkrachten enthousiasmeren voor de mogelijkheden van goed gebruik van ICT in het onderwijs. Middels vragenlijsten zal onderzocht worden aan welke ondersteuning behoefte is. Daarna zal gekeken worden of de expertise bij de scholen in de regio aanwezig is dan wel van buiten gehaald moet worden. Kosten 2014: Voor coördinatie, onderzoek en ondersteuning: ,-. Deze kosten worden door de deelnemende schoolbesturen gedragen. 3. Structurele voorzieningen Digitaal Leren onderhoudt een aantal applicaties die soms al een aantal jaren door het onderwijsveld gebruikt worden. Onderstaand staan de voorzieningen beschreven die in dit kader in 2014 onder verantwoordelijkheid van Digitaal Leren zullen worden uitgevoerd. 6

7 3.1 Wegwijzerapplicatie Sinds een aantal jaren wordt voor het invoeren van de teksten van de Scholenwijzer een webapplicatie gebruikt. De naam van deze applicatie is Wegwijzer. In eerste instantie werd de applicatie alleen gebruikt voor het vullen van de papieren Wegwijzer, maar al enkele jaren is er ook een koppeling naar de digitale Wegwijzer. Sinds de opname van het Haags Onderwijs Portaal in de vernieuwde website van de gemeente Den Haag (www.denhaag.nl) heet de digitale versie Scholenwijzer en is besloten ook de papieren uitgave Scholenwijzer te noemen. Inmiddels worden bepaalde velden in de Wegwijzerapplicatie ook gebruikt voor het vullen van de website Dit alles volgens de gedachte eenmalige opslag meervoudig gebruik. De wegwijzerapplicatie groeit op deze manier uit tot de centrale database waarin scholen (pzs-po-vo-mbo-hointernationaal) (deels zelf) informatie invoeren en waarmee diverse bronnen (folio en digitaal) gevoed kunnen worden. Doelstelling 2014: De Wegwijzer-applicatie wordt ook dit jaar verder uitgebreid om de site de scholenwijzer op de papieren Scholenwijzers en de MBO-gids te kunnen vullen. In samenwerking met vertegenwoordigers van de schoolbesturen zullen aanvullende wensen tbv de Scholenwijzers (zowel de papieren als de digitale) opgepakt worden. Kosten 2014: De Wegwijzerapplicatie bedient verschillende belanghebbenden. Vooralsnog zullen de kosten geheel in dit werkplan opgenomen worden. In de toekomst zal bekeken moeten worden of andere partijen die gebruik maken van de informatie uit de Wegwijzerapplicatie een bijdrage aan de ontwikkeling en onderhoudskosten gaan leveren. De kosten voor aanpassen applicatie en het onderhoud bedragen ,-. Hiervoor zal een subsidie bij de gemeente aangevraagd worden. 3.2 Scholenwijzers de gidsen Jaarlijks verschijnt voor ouders die voor hun kinderen een PO- of VO-school zoeken een gids met daarin informatie over de betreffende scholen in de Haagse regio. Na de zomer verschijnt de gids van het primair onderwijs en in het najaar die voor het voortgezet onderwijs. De gids wordt voor het grootste deel door de scholen zelf ingevuld volgens een vastgesteld stramien. Vanaf 2013 wordt door de gemeente een aparte brochure voor het primair en voor het voortgezet onderwijs uitgebracht. Onderzocht zal worden op welke wijze dit kan leiden tot een terugbrengen van de omvang van de Scholenwijzers. Doelstelling 2014: a. Voorstellen doen op welke wijze het mogelijk is de papieren variant in omvang terug te brengen. b. Uitvoeren van de werkzaamheden ten behoeve van het drukgereed maken van de papieren Scholenwijzers voor PO en VO. Kosten 2014: De kosten voor de druk van de Scholenwijzer worden door de gemeente intern verrekend. Kosten voor uitvoering door 7

8 3.3 Scholenwijzers digitaal Digitaal Leren zijn ,-. Hiervoor zal bij de gemeente Den Haag subsidie aangevraagd worden. Op zijn alle schoolgegevens uit de gids te vinden. Daarnaast zijn daar, als extra s, links naar bijvoorbeeld de kwaliteitskaart van de inspectie voor het onderwijs. De digitale Scholenwijzer is in 2012 verder uitgebreid met gegevens over (locaties van) kinderopvang en peuterspeelzalen. In gevallen waar sprake is van een verbinding tussen deze locaties en basisscholen in de vorm van een voorschool, is dit herkenbaar gemaakt. Met de VO-raad wordt gesproken over de mogelijkheid gegevens te gebruiken uit de database van Vensters voor Verantwoording. Ook de PO-Raad is bezig met een Venster voor het PO. De VO-raad en de PO-raad hebben deze werkzaamheden sinds 2012 ondergebracht in de stichting Schoolinfo. Met de stichting Schoolinfo en het scholenveld zal de komende tijd over de mogelijkheden voor presentatie aan ouders gesproken worden. Doelstelling 2014: Kosten 2014: a. Onderzoeken op welke wijze de digitale Scholenwijzer op verder verbeterd kan worden en meer informatie kan bevatten die voor ouders van belang is bij de keuze voor een school. b. De digitale Scholenwijzer uitbreiden met informatie die voor ouders van belang is bij de keuze voor een school. Voor het onderzoek en het overleg met de schoolbesturen en de PO- en VO-raad, het uitbreiden van de applicatie en aanpassen van de website: ,-. Hiervoor zal een subsidie bij de gemeente aangevraagd worden. 3.4 BOVO-digitaal De digitale ondersteuning van de reeds jaren bestaande BOVO-procedure is een breed geaccepteerde en gewaardeerde toepassing. De jaarlijkse evaluaties hebben regelmatig tot kleine aanpassingen geleid. Vanaf het schooljaar wordt gebruik gemaakt van een nieuwe applicatie. Deze applicatie is via een natioanle aanbesteding verworven en is een SAAS-oplossing (software as a service). Dat betekent dat het gebruik via licenties wordt afgenomen. In het onderwijs staat de komende tijd een aantal grote wijzigingen op stapel: Passend Onderwijs, het in 2015 verplaatsen van de afname van de Cito-toets naar juni, het gevolg daarvan voor de advisering en de totstandkoming van de OverstapServiceOnderwijs. BOVO-digitaal zal volgens landelijke standaarden en beveiligde verbindingen gegevens uitwisselen met de Leerlingadministratiesystemen en met OSO-od. Hiervoor zal bovenop de licenties ook nog enig maatwerk nodig zijn. Doelstelling 2014: Het implementeren van een nieuwe applicatie die het proces van overstap po-vo kan ondersteunen, te beginnen met schooljaar en met doorloop naar de eerste helft van

9 Kosten 2014: Voor de licentiekosten voor BOVO-digitaal en voor de noodzakelijke aanpassingen ,-. Hiervoor zal bij de gemeente subsidie aangevraagd worden. 3.5 VOROC Sinds schooljaar wordt de overgang van vmbo naar het ROC Mondriaan digitaal ondersteund door de applicatie VOROC. Deze applicatie geeft de decanen van de vmbo scholen inzicht in de status van de aanmelding van hun leerlingen. Het overstapdossier, het Doorstroomformulier genaamd, wordt door de decanen in de applicatie ingevuld en na aanmelding van een leerling bij een ROC, automatisch geüpload naar het ROC. Daarnaast worden zorgleerlingen automatisch gemeld bij het project De Overstap. Vanaf het schooljaar doen ook de andere mboscholen in de regio Haaglanden mee aan de uitwisseling van gegevens en vanaf het schooljaar wordt de applicatie VOROC ook in de RMC-regio s 26 (Zuid- Holland-Noord) en 27 (Zuid-Holland-Oost) gebruikt. In dit project wordt voor de regio Haaglanden samengewerkt met het RMC, met Spirit4you, ROC Mondriaan, ID-College en AOC Wellant. In de andere regio s wordt samengewerkt met de betrokken partijen. Om zoveel mogelijk leerlingen te kunnen volgen, wordt gesproken met de leveranciers van de administratiepakketten van de ROC s om te bezien of terugkoppeling centraal kan plaatsvinden. Met andere regio s en gemeenten vindt overleg plaats of VOROC kan migreren naar een meer landelijk te gebruiken toepassing (vergelijk de ontwikkelingen rond BOVOdigitaal) of in ieder geval zodanig ingezet kan worden dat zoveel als mogelijk de informatie van het overstappen van alle leerlingen in de regio via VOROC overgedragen kan worden. Doelstelling 2014: a. Onderzoeken of het gebruik van VOROC uitgebreid kan worden naar meerdere regio s, zodat zoveel mogelijk leerlingen via VOROC overstappen. b. Overleggen met leveranciers van pakketten om te komen tot centrale terugkoppeling. Kosten 2014: De kosten voor VOROC (beheer en hosting, verbeteren en uitbreiden van de applicatie) bedragen ,-. Bij de gemeente Den Haag wordt voor het beheer en hosting ,- subsidie aangevraagd. De overige kosten worden volgens geldende afspraken verdeeld over de regio s die gebruik maken van VOROC. Indien aan de orde kan voor het aanpassen van de applicatie bij de gemeente Den Haag maximaal nog ,- gefactureerd worden. 3.6 Elektronisch Leerling Dossier Het ELD is voor het basisonderwijs de tool om te communiceren met, en signalen door te geven aan, de Verwijsindex Haaglanden. SKO De Zwerm is namens de Haagse schoolbesturen portefeuillehouder voor de uitrol van het ELD. Zij onderhoudt ook contacten met de afdeling Jeugd van de 9

10 gemeente, welke participeert in de ontwikkeling van JeugdlinQ. De uitvoering van de werkzaamheden, waaronder de scholing, is belegd bij Digitaal Leren. De Zwerm blijft verantwoordelijk voor de aansturing en aanspreekpunt in het PO-platform en de POkamer. Bijna alle schoolbesturen hebben inmiddels ingestemd met de invoering/het gebruik van het ELD. Meer dan 100 scholen zijn inmiddels (stand van zaken april 2013) aangesloten. In 2014 zal vanuit Digitaal Leren het opleidingstraject voor eventueel nog niet aangesloten scholen voortgezet worden. Ontwikkelingen van en met JeugdlinQ zullen nauwkeurig in de gaten gehouden worden. Ook het vo zal de komende tijd meldingen aan de Verwijsindex moeten gaan doen. Onderzocht zal worden op welke wijze hierin samengewerkt kan worden. Doelstelling 2014: In 2014 worden de nog niet aangesloten scholen van deelnemende besturen aangesloten op het ELD en doorlopen een of meerdere afgevaardigden van deze scholen een opleidingstraject of informatiebijeenkomst. Onderzocht gaat worden op welke wijze de meldingen van het po en het vo en de ontwikkelingen binnen JeugdlinQ op elkaar aan kunnen sluiten. Kosten 2014: Voor het beheer, onderhoud en hosting van de applicatie: ,-. Dit bedrag zal bij de gemeente als subsidie aangevraagd worden. Voor trainen en begeleiding van scholen: ,-. Hiervoor zal bij de gemeente Den Haag subsidie gevraagd worden. 3.7 Verwijsindex Haaglanden De Verwijsindex Haaglanden wordt vanuit de dienst Jeugd van de gemeente aangestuurd. Vragen omtrent het gebruik van de applicatie worden door de eerste lijn van de helpdesk opgenomen, beantwoord en indien noodzakelijk doorgestuurd naar de functioneel beheerder of de relatiebeheerders van de Verwijsindex. Doelstelling 2014: Met de dienst Jeugd van de gemeente zal overleg plaatsvinden over de wijze waarop zo goed mogelijk met het onderwijsveld afspraken gemaakt kunnen worden over meldingen. Afstemming met het gebruik van het ELD is hiervan onderdeel. Kosten 2014: De kosten voor het gebruik van de helpdesk worden door de deelnemende gemeenten betaald. 3.8 Eén aanmeldleeftijd voor het basisonderwijs Binnen de gemeente Den Haag zijn afspraken met de schoolbesturen gemaakt voor één aanmeldleeftijd voor het basisonderwijs. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een nieuw ontwikkelde applicatie. Digitaal Leren neemt vanaf oktober 2013 het beheer (functioneel- en applicatiebeheer) over en zal met de gebruikers en de leverancier overleggen over eventuele aanpassingen van de applicatie. 10

11 Doelstelling 2014: Digitaal Leren zal de applicatie ondersteunen en samen met de gebruikers eventuele voorstellen doen tot verbetering dan wel aanpassing. Kosten 2014: De kosten voor het beheer van de applicatie bedragen ,-. Hiervoor zal subsidie bij de gemeente aangevraagd worden. 3.9 VVE-up De gemeente heeft in 2013 een uitwisselingsplatform, VVE-up (Voor- en Vroegschoolse Educatie Uitwisselingsplatform) laten ontwikkelen. Via het platform worden aanmeldingen bij een voorschool geregistreerd en hebben peuterspeelzalen en kinderdagverblijven direct inzicht of een kind taalondersteuning nodig heeft. Ook zien basisscholen direct of een kind taalondersteuning nodig heeft. Kinderdagverblijven en peuterspeelzalen hoeven niet langer handmatig rapportages door te geven aan de gemeente Doelstelling 2014: Kosten 2014: Digitaal Leren neemt vanaf oktober 2013 het beheer van de applicatie De kosten voor het beheer van de applicatie en voor het functioneel- en applicatiebeheer bedragen ,-. Hiervoor zal subsidie bij de gemeente aangevraagd worden Internetdiensten Scholen willen op een professionele manier gebruik kunnen maken van de mogelijkheden van ICT. Ook moet de betrouwbaarheid zeker zo groot zijn als bij consumentengebruik en moet de ondersteuning beter zijn. Digitaal Leren maakt gebruik van een serverpark, waarmee het mogelijk is voor scholen zelf eenvoudig een account te beheren. Alle leerkrachten en leerlingen van de school kunnen op deze wijze een adres krijgen. Ook is het mogelijk de domeinregistratie via Digitaal Leren te regelen en de schoolwebsite te hosten. Deze diensten zijn te zien als een aanvulling op de aansluiting die de meeste scholen hebben op het netwerk van GlasLokaal. De verschillende applicaties die Digitaal Leren aan het onderwijsveld ter beschikking stelt, (VOROC, TOPDesk, Wegwijzerapplicatie, ELD etc.) worden gehost in een serverpark binnen het netwerk van GlasLokaal. Daarmee blijft veel dataverkeer binnen het eigen scholennetwerk (dus zonder gebruik te maken van internet). Het onderhoud en beheer worden op een verantwoorde wijze uitgevoerd met veel aandacht voor de beveiliging van de gegevens. Vanaf 2013 maken steeds meer scholen (en andere instellingen) gebruik van de Digitale muurkrant. Hiermee is het mogelijk berichten voor zowel de eigen instelling als voor andere instellingen berichten op een beeldscherm te plaatsen. Daarnaast kan iedere school ook van belang zijnde berichten van andere instellingen op het eigen scherm opnemen. 11

12 Digitaal Leren heeft een aantal Video-conferencing sets en opnameapparatuur ten behoeve van het onderwijs. Deze sets worden om niet op aanvraag, tijdelijk aan onderwijsinstellingen in bruikleen gegeven. Met name voor projecten als School om de Hoek en Ontmoetingen wordt deze apparatuur ingezet en instructie en begeleiding aangeboden. Het onderhoud en beheer zijn in onderstaande kosten opgenomen. Doelstelling 2014: Het op peil houden van de dienstverlening ten behoeve van de verschillende applicaties en de drempel voor het efficiënt gebruik maken van internetdiensten voor de scholen zo laag mogelijk te houden. Kosten 2014: De kosten voor het gebruik van de internetdiensten bedragen ,-. Bij de gemeente wordt ,- als subsidie aangevraagd en de overige kosten worden betaald door gebruikers Single Sign On. Met de komst van steeds meer webapplicaties waarop (met een username en wachtwoord) ingelogd moet worden, is het beheer van al die inloggegevens er niet eenvoudiger op geworden. Dat geldt voor zowel de beheerorganisaties van de applicaties als voor de gebruikers. In 2013 zijn door Digitaal Leren in samenwerking met vertegenwoordigers van Haagse schoolbesturen en met Kennisnet de eerste tranche scholen aangesloten op Entree, de Kennisnet Federatie. Entree is het fysieke platform waaraan onderwijsinstellingen en dienstenleveranciers hun systemen kunnen koppelen. SSO is vanaf 2014 op te vatten als een structurele voorziening. Doelstelling 2014: a. In 2014 zullen de nog niet gekoppelde applicaties geschikt gemaakt worden voor gebruik met Entree. Reeds gekoppelde applicaties zullen verder ondersteund worden en voor de door het onderwijs nieuw in gebruik te nemen applicaties zal overlegd worden hoe deze te koppelen. b. Digitaal Leren zal verdere uitbreiding van het gebruik van Entree stimuleren. Kosten 2014: Aanpassen nog niet gekoppelde applicaties en onderhoud: 7.000,-. Hiervoor zal subsidie bij de gemeente aangevraagd worden. 4. Helpdesk Sinds 2008 is mede op initiatief van het programma Digitaal Leren een helpdesk ingericht voor Haagse onderwijsapplicaties om vragen vanuit het onderwijsveld te kunnen beantwoorden. Dit werd ingegeven door het toegenomen gebruik van applicaties voor allerlei processen. Daarnaast zouden ook de vragen over de processen zelf hier binnen moeten komen. Door een bemensing van uur is de toegankelijkheid voor het onderwijs sterk verbeterd. 12

13 De helpdesk bestaat uit een eerste en tweede lijn. Bij de eerste lijn komen de vragen via de telefoon of de binnen en worden deze voor zover mogelijk direct beantwoord. Indien de vraag niet beantwoord kan worden, wordt de vraag doorgezet naar de 2 e lijn. Dit is meestal de functioneel- of applicatie-beheerder. In de meeste gevallen wordt de vraag vervolgens weer via de eerste lijn teruggespeeld, maar het komt ook voor dat de tweede lijn contact opneemt met de vragensteller. De derde lijn komt voor bij problemen van technische aard bij het gebruik van applicaties. Deze is in alle gevallen uitbesteed aan een ICT-onderhoudspartij en wordt alleen door de helpdesk benaderd. Doelstelling 2014: De partijen die gebruik maken van de helpdesk zo goed mogelijk bedienen door goede bereikbaarheid en adequate beantwoording van de gestelde vragen. Per kwartaal wordt een overzicht van het gebruik van de helpdesk gegeven met zo mogelijk adviezen hoe het aantal calls te verminderen. Kosten 2014: Gemeente en schoolbesturen zijn een onderlinge verdeling van de kosten overeengekomen. De totale kosten van de eerste en tweede lijn bedragen ,-. Door Digitaal Leren zal ,- als subsidie bij de gemeente Den Haag aangevraagd worden en de rest zal volgens geldende afspraken verrekend worden met de schoolbesturen en de andere gebruikers van de helpdesk. 5. Samenwerking en coördinatie uitvoering Digitaal Leren is opgezet in samenwerking met het onderwijs en heeft daarbij de afgelopen jaren zoveel mogelijk aansluiting gezocht met partijen die ook een bijdrage aan het onderwijs leveren. Ook in 2013 is veelvuldig contact geweest met Kennisnet, het programma OSO en het SWVZHW en dat zal de komende tijd ook zeker zo blijven. Het samenwerken met een aantal partijen heeft tot een meer structurele verbintenis geleid. Gezien de doelstelling van de stichting, ligt het niet voor de hand om grote eigen reserves op te bouwen om risico s af te dekken. Waar mogelijk zullen verzekeringen afgesloten worden om deze risico s af te dekken. Wel zal een kleine reserve opgebouwd moeten worden om niet gedekte en onvoorziene risico s op te kunnen vangen. Hiervoor zal een bijdrage bij de gemeente en de schoolbesturen gevraagd worden. Digitaal Leren heeft niet als belangrijkste doelstelling actief aan communicatie te doen. Toch is het bij de uitoefening van haar taken wel belangrijk dat de doelgroep weet heeft van de activiteiten. Daarnaast is gebleken dat van belang is dat Digitaal Leren bekend is bij andere instellingen, bijvoorbeeld bij het verkrijgen van subsidies of met het oog op mogelijke samenwerking. Ook wordt Digitaal Leren betrokken bij vraagbundeling en ontwikkeling ten behoeve van de verschillende beleidsvelden binnen het onderwijs. 13

14 Communicatiemiddelen die ingezet worden zijn de website, indien aan de orde een nieuwsbrief, flyers voor speciale projecten en het bijwonen van evenementen in het kader van het onderhoud van netwerken. 5.1 Kennisnet Kennisnet is de landelijke organisatie die ICT-diensten levert voor het onderwijs (po, vo en mbo). Samen met SURFnet heeft zij de afgelopen jaren het SURFnet/Kennisnet Innovatieprogramma vormgegeven, waarbij met subsidies innovatieve diensten voor scholen die over een glasvezelaansluiting beschikken worden gestimuleerd. Daarnaast is Kennisnet de partij die in opdracht van de overheid projecten uitvoert en daarbij aansluiting zoekt bij scholen. Digitaal Leren heeft een clusterovereenkomst met Kennisnet, waarbij scholen die vallen onder Digitaal Leren gebruik kunnen maken van de diensten van Kennisnet. Digitaal Leren is toegetreden tot de Kennisnet Entree Federatie, waardoor de applicaties van Digitaal Leren via Single Sign On aan het onderwijs aangeboden kunnen worden. Ook het komend jaar zal Kennisnet in overleg met Digitaal Leren bekijken op welke wijze de samenwerking voortgang kan vinden. 5.2 OverstapServiceOnderwijs In 2012 zijn de contacten met andere regio s over het overdragen van dossiergegevens en het gebruik hiervoor van een applicatie aanleiding geweest tot het vormen van een voorlopig nog informele groep, de Regionale Initiatieven. In dit verband wordt met het programma Overstap Service Onderwijs (OSO) gesproken over een voor het onderwijsveld zo efficiënt en laagdrempelig mogelijk uitwisselen van noodzakelijke informatie. Het programma OSO voorziet in de uitwisseling van de benodigde gegevens van het schooladministratiepakket van het po naar het schooladministratiepakket van het vo. In de Haagse regio, evenals in verschillende andere regio s in het land, zijn regionale afspraken gemaakt over de overstap van po naar vo en wordt deze overstap middels een applicatie (BOVO-digitaal) ook door schoolbesturen (in den Haag door het SWVZHW) gemonitord. Daarnaast wordt door BOVO-digitaal uitgewisseld met de RVC en aan het einde van het schooljaar informatie aan leerplicht gegeven over de leerlingen die nog geen plek in het vo hebben. Met OSO is gewerkt aan een landelijke set van over te dragen gegevens (vh. DOD), de borging hiervan en aan de koppeling en uitwisseling van de benodigde gegevens tussen de overstapapplicaties (zoals BOVO-digitaal) en de schooladministratiepakketten. 5.3 Samenwerkingsverband Zuid-Holland West (SWVZHW) Het SWVZHW is een stichting die de zorg voor leerlingen in de regio coördineert. Door de samenwerking van alle schoolbesturen in de regio in het SWVZHW is zij een goede partner voor het uitrollen van diensten ten behoeve van het onderwijs. 14

15 in verrekend worden. Met de invoering van Passend Onderwijs zal het SWVZHW een nog belangrijkere en omvangrijkere taak krijgen. In 2013 is ook de vorming van het Samenwerkingsverband PO tot stand gekomen. Digitaal Leren zal in 2014 onderzoeken op welke wijze hiermee samengewerkt kan gaan worden. 6. Budget De begroting van dit werkplan, waarin de hiervoor beschreven activiteiten zijn opgenomen, is als bijlage aan dit werkplan toegevoegd. De totale begroting komt uit op een bedrag van ,-. Van dit bedrag wordt ,- bijgedragen door de Haagse schoolbesturen en ,- door anderen. Resteert een bedrag van ,- waarvoor subsidie bij de gemeente Den Haag wordt aangevraagd. 15

16 Bijlage 1 BEGROTING Inventarisatie gebruikte applicaties Monitoring bij overstappen van opleiding Eduroam Stimuleren gebruik digitaal leermateriaal Vergroten ICT-vaardigheden van docenten Wegwijzerapplicatie Scholenwijzers de gidsen Scholenwijzers digitaal BOVO-digitaal VOROC Elektronisch Leerling Dossier Verwijsindex Haaglanden 3.8 Eenaanmeldleeftijd VVE-up Internetdiensten Single Sign On Helpdesk Samenwerking en coördinatie Totaal

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Nulmeting Privacy & Beveiliging Primair en Voortgezet Onderwijs 7 april 2014

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Nulmeting Privacy & Beveiliging Primair en Voortgezet Onderwijs 7 april 2014 www.pwc.nl Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Nulmeting Privacy & Beveiliging Primair en Voortgezet Onderwijs 7 april 2014 2014-0420a/ADB/ek/jv/ae/ms Status Deze rapportage heeft de status

Nadere informatie

Naar een succesvolle implementatie van de digitale adaptieve centrale eindtoets PO

Naar een succesvolle implementatie van de digitale adaptieve centrale eindtoets PO Naar een succesvolle implementatie van de digitale adaptieve centrale eindtoets PO Stand van zaken ict infrastructuur en verwachtingen over ontwikkelingen Kennisnet, juli 2014 1 Inhoud INLEIDING EN DOEL...

Nadere informatie

Onderzoek digitale systemen MaS (Maatschappelijke Stages)

Onderzoek digitale systemen MaS (Maatschappelijke Stages) Onderzoek digitale systemen MaS (Maatschappelijke Stages) In opdracht van PRIMO nh augustus 2008 Onderzoeksburo Jan Waalen Pagina 1 augustus 2008 Inhoudsopgave Inleiding...3 Centrale vragen in het onderzoek:...4

Nadere informatie

Concept Raadsvoorstel

Concept Raadsvoorstel Concept Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: Sliedrecht, 9 november 2010 Onderwerp: Beleidsnota Centrum voor Jeugd en Gezin Sliedrecht Voorgesteld besluit: De beleidsnota Centrum

Nadere informatie

Passend onderwijs Zesde voortgangsrapportage november 2014

Passend onderwijs Zesde voortgangsrapportage november 2014 Passend onderwijs Zesde voortgangsrapportage november 2014 Samenvatting De start van passend onderwijs is na 1 augustus goed verlopen. De meeste scholen en samenwerkingsverbanden nemen de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

6 juni 2008 PO/ZO/14662

6 juni 2008 PO/ZO/14662 De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Den Haag Ons kenmerk 6 juni 2008 PO/ZO/14662 Onderwerp Passend onderwijs Vooraf In de afgelopen maanden is een begin

Nadere informatie

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Inleiding 5 Collegeprogramma 2014-2018 6 Beter contact 7 Faciliterende gemeente 8 Programma's 9 Programma Bestuur en veiligheid 11 Programma Dienstverlening 17 Programma Sport

Nadere informatie

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 mevrouw drs. T. Rietveld PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant oktober

Nadere informatie

Jaarplan 2005 Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen

Jaarplan 2005 Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen Jaarplan 2005 Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen Titel: Jaarplan 2005 BKWI Datum: 28 september 2004 Versie: 1.3 definitief Inhoud 1 INLEIDING...3 2 MEERJARENPERSPECTIEF 2006-2009...5 2.1 INLEIDING...5

Nadere informatie

02 Verslag AO Jeugd 8 september 2009 9.25-9.35 Het conceptverslag is ter vaststelling bijgevoegd.

02 Verslag AO Jeugd 8 september 2009 9.25-9.35 Het conceptverslag is ter vaststelling bijgevoegd. Vergadering: Ambtelijk Overleg Jeugd Datum: 13 oktober 2009 9.15 12.15 uur Locatie: Raadzaal Voorhout Raadhuisplein 1, 2215 MA Voorhout Onderwerp: Agenda AO Jeugd Holland Rijnland en Rijnstreek 01 Opening

Nadere informatie

Realisatieplan Route naar E-Wormerland

Realisatieplan Route naar E-Wormerland Realisatieplan Route naar E-Wormerland Gemeente Wormerland Programmaorganisatie INHOUDSOPGAVE 0. SAMENVATTING... 3 1. INLEIDING... 8 2. UITGANGSPUNTEN ELEKTRONISCHE DIENSTVERLENING... 12 3. PRAKTISCHE

Nadere informatie

Jaarverslag. rsg de Borgen

Jaarverslag. rsg de Borgen Jaarverslag rsg de Borgen 2011 Raad van Toezicht Voorwoord 1 Organisatie 1.1 rsg de Borgen 1.2 Organisatie 1.3 Missie en visie 1.4 Strategische beleidsdoelen 1.5 Leerlingenaantallen 2 Kwaliteit 2.1 Onderwijsontwikkelingen

Nadere informatie

1 Aanleiding en inleiding: nieuw subsidiebeleid... 3. Kern van nieuw subsidiebeleid... 3. De Kaderbrief van de Provincie... 4

1 Aanleiding en inleiding: nieuw subsidiebeleid... 3. Kern van nieuw subsidiebeleid... 3. De Kaderbrief van de Provincie... 4 INHOUDSOPGAVE 1 Aanleiding en inleiding: nieuw subsidiebeleid... 3 Kern van nieuw subsidiebeleid... 3 De Kaderbrief van de Provincie... 4 IPO takenpakket bibliotheekondersteuning / nieuwe bibliotheekwet...

Nadere informatie

Versiebeheer. Jaarverslag 2013 2

Versiebeheer. Jaarverslag 2013 2 Jaarverslag 2013 Versiebeheer Versie Datum Opmerkingen 0.1 07-2-2014 Eerste concept 0.2 10-2-2014 Wijzigingen in tekst door medewerkers sambo-ict 0.9 14-2-2014 Concept ter bespreking bestuursvergadering

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

Business Case Regionale Administratie leerplicht & RMC subregio Vallei Ede, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal.

Business Case Regionale Administratie leerplicht & RMC subregio Vallei Ede, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal. Business Case Regionale Administratie leerplicht & RMC subregio Vallei Ede, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal. Opdrachtgever : Gemeente Ede Namens RMC subregio Vallei Contactpersoon DENSA : Jans

Nadere informatie

Sectorale Vraagsturing Leermiddelen

Sectorale Vraagsturing Leermiddelen Sectorale Vraagsturing Leermiddelen Programma van Eisen PO/VO 5 juni 2014, versie 1.0 20140605.PvE PO-VO.v10 1 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Waarom is dit document voor u van belang?... 4 1 Inleiding...

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

Sectorale Vraagsturing Leermiddelen PO/VO

Sectorale Vraagsturing Leermiddelen PO/VO Sectorale Vraagsturing Leermiddelen PO/VO Programma van Eisen 26 april 2014, versie 0.98 20140426.PvE PO-VO.v098d - besturen 1 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 bij het Pakket van Eisen... 4 1 Inleiding...

Nadere informatie

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Uitgebracht aan: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nadere informatie

Meerjarenplan 2013-2015

Meerjarenplan 2013-2015 Meerjarenplan 2013-2015 Versiebeheer Versie Datum Opmerkingen 0.2 11-09-2012 Eerste concept met hoofdlijnen ambities 0.5 16-10-2012 Wijzigingen n.a.v. IT-Panel 0.8 22-10-2012 Versie voor bespreking bestuur

Nadere informatie

Kennisnet Jaarverslag 2013

Kennisnet Jaarverslag 2013 Kennisnet Jaarverslag 2013 Laat ict werken voor het onderwijs 1 Voorwoord Uitdagend, passend en relevant onderwijs voor alle leerlingen. Onderwijs dat past bij het vermogen, de leerkenmerken en de individuele

Nadere informatie

Actieplan Basis voor Presteren

Actieplan Basis voor Presteren Actieplan Basis voor Presteren Naar een ambitieuze leercultuur voor alle leerlingen 1. Inleiding Elke klas zit barstensvol talent, want ieder kind heeft talent. Dit talent vormt het meest kostbare kapitaal

Nadere informatie

Bijlage 1. Wettelijk kader passend onderwijs

Bijlage 1. Wettelijk kader passend onderwijs Bijlage 1 Wettelijk kader passend onderwijs Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Het wettelijke kader... 5 2.1 Zorgplicht... 5 Aanmelding... 5 Toelating en verwijdering... 6 Onderwijszorgprofiel... 6 Ontwikkelingsperspectief...

Nadere informatie

Inrichtingsplan. Parkstad IT

Inrichtingsplan. Parkstad IT Inrichtingsplan Parkstad IT Berend Brouwer Francis Willemsen-Handels 01-10-2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 4 2 De opdracht... 6 De aanleiding en achtergrond; het waarom een gemeenschappelijke

Nadere informatie

Leren vernieuwen met ict Meerjarenplan 2006-2008 Jaarplan 2006

Leren vernieuwen met ict Meerjarenplan 2006-2008 Jaarplan 2006 Leren vernieuwen met ict versie 1.0 30 november 2005 1 / 72 Leren vernieuwen met ict Meerjarenplan 2006-2008 Jaarplan 2006 Versienummer : 1.00 (30 november 2005) Leren vernieuwen met ict versie 1.0 30

Nadere informatie

Monitoring Educatieve Contentketen. Doelrealisatie Behoeften Rollen. Hans van Gennip Jos van Kuijk

Monitoring Educatieve Contentketen. Doelrealisatie Behoeften Rollen. Hans van Gennip Jos van Kuijk Monitoring Educatieve Contentketen Doelrealisatie Behoeften Rollen Hans van Gennip Jos van Kuijk oktober 2006 Monitoring Educatieve contentketen Doelrealisatie Behoeften Rollen Hans van Gennip Jos van

Nadere informatie

VERWERVINGSPLAN. Initiatief gemeentelijke Telecommunicatie (GT) Collectieve inkoop van generieke telecommunicatiediensten voor gemeenten

VERWERVINGSPLAN. Initiatief gemeentelijke Telecommunicatie (GT) Collectieve inkoop van generieke telecommunicatiediensten voor gemeenten VERWERVINGSPLAN Initiatief gemeentelijke Telecommunicatie (GT) Collectieve inkoop van generieke telecommunicatiediensten voor gemeenten Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Algemeen 3 1.2 Aanleiding 3 1.3 Opzet

Nadere informatie

Meer Betrokken Ouders

Meer Betrokken Ouders Meer Betrokken Ouders Kwalitatief onderzoek naar ouderbetrokkenheid in relatie tot voortijdig schoolverlaten in het middelbaar beroepsonderwijs in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en

Nadere informatie

Ondersteuning op open source software

Ondersteuning op open source software Ondersteuning op open source software oktober 2007 OSOSS Tekst en opmaak: Daniël Vijge Stichting ICTU OSOSS (Open Source als Onderdeel van uw Software Strategie) Wilhelmina van Pruisenweg 104 Postbus 84011

Nadere informatie