Werkplan 2014 Stichting Digitaal Leren 21 oktober 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Werkplan 2014 Stichting Digitaal Leren 21 oktober 2013"

Transcriptie

1 Werkplan 2014

2 1. Inleiding Digitaal Leren gaat in 2014 haar derde jaar als stichting in en het tweede jaar met eigen personeel in vaste dienst. De medewerkers van het Samenwerkingsverband Zuid-Holland West die tot en met 2012 werkzaamheden ten behoeve van de stichting Digitaal Leren hebben verricht, zijn met ingang van 1 januari 2013 in dienst getreden van Digitaal Leren. In 2013 is het aantal activiteiten waar Digitaal Leren zich mee bezig houdt ten opzichte van 2012 uitgebreid. Deels komt dit doordat de schoolbesturen hebben aangegeven het op prijs te stellen wanneer Digitaal Leren een aantal ICTgerelateerde zaken zou oppakken, maar ook omdat de gemeente Den Haag een aantal nieuwe voor het onderwijs bestemde applicaties in gebruik heeft genomen. Dit alles heeft het bestuur aangezet nog eens helder te formuleren wat de missie is van Digitaal Leren. Doel van Digitaal Leren is het beheren, onderhouden en ontwikkelen van digitale voorzieningen die onderwijsinstellingen en gemeenten in staat stellen met elkaar een samenhangende structuur te vormen voor een optimaal onderwijsaanbod, doorgeleiding en begeleiding van de leerlingen uit de regio Haaglanden. Daarnaast reageert Digitaal Leren op verzoeken en aanvragen van scholen/schoolbesturen, aangaande wensen op het gebied van ICT en onderwijs en peilt zij bij haar doelgroep mogelijkheden voor het uitzetten van nieuwe initiatieven. In 2013 is door enkele schoolbesturen aan Digitaal Leren gevraagd te onderzoeken welke digitale leermiddelen in de Haagse regio gebruikt worden en welke mogelijkheden er zijn het gebruik hiervan te stimuleren. Het bestuur van Digitaal Leren wil geenszins het beleid van de scholen bepalen, maar ziet wel als mogelijke taak het uitwisselen van ervaringen en het leren van elkaar te faciliteren. Een ander verzoek van de schoolbesturen is het doen van een inventarisatie van alle administratieve applicaties die door scholen gebruikt worden en het aangeven van de verbanden hiertussen. Te denken valt dan in ieder geval aan de koppelingen tussen het LeerlingAdministratieSysteem en BRON, tussen de gemeente en de school/schoolbesturen, tussen scholen onderling en tussen BRON en de gemeente. Met de aanstaande invoering van Passend Onderwijs zal de administratieve last naar verwachting verder toenemen en dus ook de behoefte te kijken of dit beperkt kan worden. De belangrijkste belanghebbenden zijn de scholen en de schoolbesturen uit de Haagse regio. Dit werkplan wordt ter instemming voorgelegd aan het Platform PO, het Platform VO en de in de regio werkzame ROC s. Deze versie van het werkplan dient als basis voor de subsidieaanvraag bij de gemeente Den Haag en andere betrokken 2

3 gemeentes en voor de verdere financiering door de diverse belanghebbende schoolbesturen. Vaststellen van het werkplan zal gedaan worden na toekenning van de subsidie door de gemeente. Deelname aan activiteiten waarbij de financiering (mede) gedragen wordt door schoolbesturen, zal door individuele schoolbesturen bevestigd worden. De kosten worden verdeeld onder de deelnemende schoolbesturen volgens te maken afspraken. Dit werkplan Digitaal Leren sluit aan bij de Haagse Educatieve Agenda Haags talent erkend (HEA) en de nadere afspraken die rond de uitvoering hiervan worden gemaakt tussen schoolbesturen en gemeente. In dit Werkplan 2014 wordt een onderscheid gemaakt naar projecten en structurele voorzieningen. Indien zich in de loop van het jaar extra werkzaamheden aandienen, zal een aanvulling op dit werkplan gemaakt worden, zal financiering geregeld moeten worden en zal dit aan de belanghebbenden ter instemming voorgelegd worden. Apart wordt ingegaan op de helpdesk en ten slotte op de communicatie en uitvoering van de coördinatie. Als laatste hoofdstuk is de begroting voor dit werkplan opgenomen. 2. Projecten Digitaal Leren heeft conform haar doelstelling ruimte om projecten uit te voeren die tot doel hebben te onderzoeken of ze voor het onderwijs interessante mogelijkheden bieden, dan wel om projecten die, na een beperkte periode als afgerond beschouwd kunnen worden, op te nemen als een structurele voorziening. Voor het jaar 2014 is een aantal projecten benoemd. Mochten er zich in de loop van 2014 nieuwe zaken voordoen waar het onderwijsveld zich achter schaart dan zal, op basis van een concreet voorstel, gekeken worden of er in het huidige budget ruimte is voor uitvoering of dat een aanvullend verzoek moet worden gedaan voor financiering om in 2014 nog aan de slag te kunnen gaan. 2.1 Inventarisatie gebruikte applicaties bij scholen De schoolbesturen willen graag een integrale afstemming tussen de verschillende stedelijke, digitale applicaties ter ondersteuning van de scholen. Uitgangspunten zijn o.a. single sign on, enkelvoudige invoer, koppeling met bestaande schooladministratiepakketten, vermindering van administratieve lasten en oog voor privacy, wet- en regelgeving. Doelstelling 2014: Opstellen van een rapport met alle administratieve uitwisselingsprocessen waar scholen (po, vo en mbo) mee te maken hebben. Vervolgens onderzoeken op welke wijze hierin vereenvoudiging in aan te brengen is en op welke wijze de administratieve last hiervan verminderd kan worden. Kosten 2014: Inventarisatie bij scholen middels een representatieve steekproef, opstellen rapport, beschikbaar stellen van de 3

4 informatie uit de diverse applicaties, onderzoek naar vermindering administratieve last: ,- Voor de helft van de kosten zal subsidie bij de gemeente Den Haag worden aangevraagd, de andere helft wordt bijgedragen door de schoolbesturen. 2.2 Monitoring bij overstappen van opleiding De schoolbesturen hebben samen met de gemeente afspraken gemaakt om activiteiten in het kader van de HEA te monitoren. Dit moet uiteindelijk leiden tot beter zicht op eventueel te nemen acties in de toekomst. Dit past in het beleid van de gemeente zich meer op afstand te zetten wat betreft de directe betrokkenheid en samen met de schoolbesturen een beleid uit te zetten voor de toekomst. Voor een aantal onderwerpen zal informatie uit de databases van de loketten gebruikt kunnen of moeten worden en ook zal de gemeente soms gegevens van scholen nodig hebben. De schoolbesturen hebben Digitaal Leren gevraagd jaarlijks naar de po-scholen een terugkoppeling te geven van de schoolloopbaan van hun leerlingen na 1 en na 3 jaar in het voortgezet onderwijs. Digitaal Leren zal in samenwerking met het SWVZHW, de schoolbesturen en de gemeente hiervoor zorg dragen. Ook voor de overstap van het vmbo naar het mbo hebben de betrokken partijen, de vmbo-scholen, de ROC s, de gemeente en Spirit4you, belangstelling voor een nadere analyse van de resultaten. Samen met Spirit4you zal Digitaal Leren de gevraagde gegevens ter beschikking stellen Doelstelling 2014: Jaarlijks aan de scholen voor primair onderwijs aanleveren van een rapport met de terugkoppeling van de schoolgegevens van hun oud-leerlingen, de relatie tussen schooladvies, schoolkeuze en huidige plek in het voortgezet onderwijs. Zorgen voor het aanleveren van de gevraagde gegevens bij de overstap van het vmbo naar het mbo en samen met Spirit4you rapporten opleveren met de nodige analyses. Kosten 2014: Opstellen rapport, beschikbaar stellen van de informatie uit de diverse applicaties,: ,- Voor de helft van deze kosten zal subsidie bij de gemeente Den Haag worden aangevraagd. 2.3 Eduroam In 2013 is begonnen met het inventariseren bij scholen naar de wens om aan te sluiten op Eduroam. Roaming (Engels voor rondzwerven) is een algemene term in de draadloze telecommunicatie waarbij een bepaalde dienst wordt voortgezet hoewel de gebruiker zich niet in het netwerk bevindt waarin deze geregistreerd staat. (Wikipedia) Het onderwijs wordt digitaler en mobieler. Leerlingen schaffen steeds vaker smartphones, tablets en netbooks aan om hun individuele leerproces te 4

5 ondersteunen en nemen deze mee naar school. Scholen zelf schaffen ook steeds vaker tablets en netbooks aan. De netwerken in scholen zijn echter veelal niet veilig, niet erg geschikt om grootschalig toegang te bieden aan draadloze apparaten en ook nog duur in onderhoud. Dit kost geld en remt de zeer belangrijke ontwikkeling naar digitaal maatwerk op scholen. Veel scholen zijn zich ervan bewust dat de komende jaren de draadloze netwerken opgewaardeerd dienen te worden. Nadat SURFnet met succes dit concept bij de Universiteiten en Hogescholen uitgerold heeft en nadat dit door de Digitale Steden Agenda en o.a. Digitaal Leren opgepakt is, heeft Kennisnet besloten dit verder voor het primair en voortgezet onderwijs te ondersteunen. Uit de inventarisatie door Digitaal Leren, is gebleken dat er voldoende belangstelling is bij scholen en culturele instellingen om dit verder uit te gaan rollen. Doelstelling 2014: Stimuleren en ondersteunen van scholen, bibliotheken, en culturele instellingen zodat een dekkend wifi-netwerk voor het onderwijs in Den Haag ontstaat, waardoor alle leerlingen, leerkrachten en andere medewerkers toegang hebben tot internet, ongeacht in welke onderwijsinstelling, bibliotheek of museum ze zijn. Kosten 2014: Kosten coördinatie en maken van informatiemateriaal: 9.000,-. Voor de helft van deze kosten zal subsidie bij de gemeente Den Haag worden aangevraagd. 2.4 Stimuleren gebruik digitaal leermateriaal De afgelopen jaren komt in toenemende mate aandacht bij de scholen voor het gebruik van digitaal leermateriaal. De overtuiging begint te groeien dat alleen hiermee de kwaliteit van het onderwijs vergroot kan worden en de werkdruk van de leerkracht verminderd kan worden. De middelen voor het onderwijs zullen door de aanhoudende economische crisis de komende jaren eerder verminderen dan toenemen. De noodzaak om slim met de beschikbare middelen om te gaan wordt gevoeld en ook het nut om meer van en met elkaar te leren. Her en der in het land zien we Community Learning Centers ontstaan, organisaties die zich richten op versterking en innovatie van het onderwijs. Digitaal Leren wil stimuleren dat goede voorbeelden uit het land maar juist ook uit de eigen regio bekend worden bij de andere scholen en dat met elkaar dit verder uitgebouwd kan worden. Dit gaat niet vanzelf en behoeft coördinatie en afstemming. Al enige tijd blijft het aantal leerlingen met een technische opleiding achter bij de vraag. Dit onderwerp zou binnen het bovengenoemde als één van de speerpunten benoemd kunnen worden. 5

6 Doelstelling 2014: Digitaal Leren zal in overleg met de schoolbesturen en scholen een plan opstellen om een impuls te geven aan de digitalisering van het onderwijs in de regio Haaglanden. Kosten 2014: Voor coördinatie, onderzoek en ondersteuning: ,-. Voor de helft van de kosten wordt bij de gemeente Den Haag subsidie gevraagd. Het andere deel wordt door de deelnemende schoolbesturen betaald. 2.5 Vergroten ICT-vaardigheden van docenten Hoewel de afgelopen jaren ICT steeds meer in het onderwijs gebruikt wordt, blijkt dat er toch wel degelijk behoefte is aan support/training en cursus in ICT handelingen. Vele onderwijsinstellingen maken veelvuldig gebruik van Smartboarden/Digiborden, SharePoint, Outlook en Excel. Gebruiken de docenten deze apparatuur en software zo optimaal mogelijk? Uit onderzoek van o.a. Kennisnet blijkt dat dit niet het geval en is er behoefte aan trainingen. Binnen de Haagse regio is wel degelijk expertise op dit vlak. Waar mogelijk wil Digitaal Leren de in de regio aanwezige expertise mobiliseren voor overdragen aan scholen en docenten waar deze expertise niet aanwezig is. Waar behoefte is aan kennis van buiten de regio, gaan we zorgen dat dit zo efficiënt mogelijk aangeboden kan worden. Digitaal Leren zal het proces gaan aanjagen, maar zoveel mogelijk gebruik maken van in de scholen aanwezige capaciteit. Doelstelling 2014: Digitaal Leren zal middels bijeenkomsten de leerkrachten enthousiasmeren voor de mogelijkheden van goed gebruik van ICT in het onderwijs. Middels vragenlijsten zal onderzocht worden aan welke ondersteuning behoefte is. Daarna zal gekeken worden of de expertise bij de scholen in de regio aanwezig is dan wel van buiten gehaald moet worden. Kosten 2014: Voor coördinatie, onderzoek en ondersteuning: ,-. Deze kosten worden door de deelnemende schoolbesturen gedragen. 3. Structurele voorzieningen Digitaal Leren onderhoudt een aantal applicaties die soms al een aantal jaren door het onderwijsveld gebruikt worden. Onderstaand staan de voorzieningen beschreven die in dit kader in 2014 onder verantwoordelijkheid van Digitaal Leren zullen worden uitgevoerd. 6

7 3.1 Wegwijzerapplicatie Sinds een aantal jaren wordt voor het invoeren van de teksten van de Scholenwijzer een webapplicatie gebruikt. De naam van deze applicatie is Wegwijzer. In eerste instantie werd de applicatie alleen gebruikt voor het vullen van de papieren Wegwijzer, maar al enkele jaren is er ook een koppeling naar de digitale Wegwijzer. Sinds de opname van het Haags Onderwijs Portaal in de vernieuwde website van de gemeente Den Haag (www.denhaag.nl) heet de digitale versie Scholenwijzer en is besloten ook de papieren uitgave Scholenwijzer te noemen. Inmiddels worden bepaalde velden in de Wegwijzerapplicatie ook gebruikt voor het vullen van de website Dit alles volgens de gedachte eenmalige opslag meervoudig gebruik. De wegwijzerapplicatie groeit op deze manier uit tot de centrale database waarin scholen (pzs-po-vo-mbo-hointernationaal) (deels zelf) informatie invoeren en waarmee diverse bronnen (folio en digitaal) gevoed kunnen worden. Doelstelling 2014: De Wegwijzer-applicatie wordt ook dit jaar verder uitgebreid om de site de scholenwijzer op de papieren Scholenwijzers en de MBO-gids te kunnen vullen. In samenwerking met vertegenwoordigers van de schoolbesturen zullen aanvullende wensen tbv de Scholenwijzers (zowel de papieren als de digitale) opgepakt worden. Kosten 2014: De Wegwijzerapplicatie bedient verschillende belanghebbenden. Vooralsnog zullen de kosten geheel in dit werkplan opgenomen worden. In de toekomst zal bekeken moeten worden of andere partijen die gebruik maken van de informatie uit de Wegwijzerapplicatie een bijdrage aan de ontwikkeling en onderhoudskosten gaan leveren. De kosten voor aanpassen applicatie en het onderhoud bedragen ,-. Hiervoor zal een subsidie bij de gemeente aangevraagd worden. 3.2 Scholenwijzers de gidsen Jaarlijks verschijnt voor ouders die voor hun kinderen een PO- of VO-school zoeken een gids met daarin informatie over de betreffende scholen in de Haagse regio. Na de zomer verschijnt de gids van het primair onderwijs en in het najaar die voor het voortgezet onderwijs. De gids wordt voor het grootste deel door de scholen zelf ingevuld volgens een vastgesteld stramien. Vanaf 2013 wordt door de gemeente een aparte brochure voor het primair en voor het voortgezet onderwijs uitgebracht. Onderzocht zal worden op welke wijze dit kan leiden tot een terugbrengen van de omvang van de Scholenwijzers. Doelstelling 2014: a. Voorstellen doen op welke wijze het mogelijk is de papieren variant in omvang terug te brengen. b. Uitvoeren van de werkzaamheden ten behoeve van het drukgereed maken van de papieren Scholenwijzers voor PO en VO. Kosten 2014: De kosten voor de druk van de Scholenwijzer worden door de gemeente intern verrekend. Kosten voor uitvoering door 7

8 3.3 Scholenwijzers digitaal Digitaal Leren zijn ,-. Hiervoor zal bij de gemeente Den Haag subsidie aangevraagd worden. Op zijn alle schoolgegevens uit de gids te vinden. Daarnaast zijn daar, als extra s, links naar bijvoorbeeld de kwaliteitskaart van de inspectie voor het onderwijs. De digitale Scholenwijzer is in 2012 verder uitgebreid met gegevens over (locaties van) kinderopvang en peuterspeelzalen. In gevallen waar sprake is van een verbinding tussen deze locaties en basisscholen in de vorm van een voorschool, is dit herkenbaar gemaakt. Met de VO-raad wordt gesproken over de mogelijkheid gegevens te gebruiken uit de database van Vensters voor Verantwoording. Ook de PO-Raad is bezig met een Venster voor het PO. De VO-raad en de PO-raad hebben deze werkzaamheden sinds 2012 ondergebracht in de stichting Schoolinfo. Met de stichting Schoolinfo en het scholenveld zal de komende tijd over de mogelijkheden voor presentatie aan ouders gesproken worden. Doelstelling 2014: Kosten 2014: a. Onderzoeken op welke wijze de digitale Scholenwijzer op verder verbeterd kan worden en meer informatie kan bevatten die voor ouders van belang is bij de keuze voor een school. b. De digitale Scholenwijzer uitbreiden met informatie die voor ouders van belang is bij de keuze voor een school. Voor het onderzoek en het overleg met de schoolbesturen en de PO- en VO-raad, het uitbreiden van de applicatie en aanpassen van de website: ,-. Hiervoor zal een subsidie bij de gemeente aangevraagd worden. 3.4 BOVO-digitaal De digitale ondersteuning van de reeds jaren bestaande BOVO-procedure is een breed geaccepteerde en gewaardeerde toepassing. De jaarlijkse evaluaties hebben regelmatig tot kleine aanpassingen geleid. Vanaf het schooljaar wordt gebruik gemaakt van een nieuwe applicatie. Deze applicatie is via een natioanle aanbesteding verworven en is een SAAS-oplossing (software as a service). Dat betekent dat het gebruik via licenties wordt afgenomen. In het onderwijs staat de komende tijd een aantal grote wijzigingen op stapel: Passend Onderwijs, het in 2015 verplaatsen van de afname van de Cito-toets naar juni, het gevolg daarvan voor de advisering en de totstandkoming van de OverstapServiceOnderwijs. BOVO-digitaal zal volgens landelijke standaarden en beveiligde verbindingen gegevens uitwisselen met de Leerlingadministratiesystemen en met OSO-od. Hiervoor zal bovenop de licenties ook nog enig maatwerk nodig zijn. Doelstelling 2014: Het implementeren van een nieuwe applicatie die het proces van overstap po-vo kan ondersteunen, te beginnen met schooljaar en met doorloop naar de eerste helft van

9 Kosten 2014: Voor de licentiekosten voor BOVO-digitaal en voor de noodzakelijke aanpassingen ,-. Hiervoor zal bij de gemeente subsidie aangevraagd worden. 3.5 VOROC Sinds schooljaar wordt de overgang van vmbo naar het ROC Mondriaan digitaal ondersteund door de applicatie VOROC. Deze applicatie geeft de decanen van de vmbo scholen inzicht in de status van de aanmelding van hun leerlingen. Het overstapdossier, het Doorstroomformulier genaamd, wordt door de decanen in de applicatie ingevuld en na aanmelding van een leerling bij een ROC, automatisch geüpload naar het ROC. Daarnaast worden zorgleerlingen automatisch gemeld bij het project De Overstap. Vanaf het schooljaar doen ook de andere mboscholen in de regio Haaglanden mee aan de uitwisseling van gegevens en vanaf het schooljaar wordt de applicatie VOROC ook in de RMC-regio s 26 (Zuid- Holland-Noord) en 27 (Zuid-Holland-Oost) gebruikt. In dit project wordt voor de regio Haaglanden samengewerkt met het RMC, met Spirit4you, ROC Mondriaan, ID-College en AOC Wellant. In de andere regio s wordt samengewerkt met de betrokken partijen. Om zoveel mogelijk leerlingen te kunnen volgen, wordt gesproken met de leveranciers van de administratiepakketten van de ROC s om te bezien of terugkoppeling centraal kan plaatsvinden. Met andere regio s en gemeenten vindt overleg plaats of VOROC kan migreren naar een meer landelijk te gebruiken toepassing (vergelijk de ontwikkelingen rond BOVOdigitaal) of in ieder geval zodanig ingezet kan worden dat zoveel als mogelijk de informatie van het overstappen van alle leerlingen in de regio via VOROC overgedragen kan worden. Doelstelling 2014: a. Onderzoeken of het gebruik van VOROC uitgebreid kan worden naar meerdere regio s, zodat zoveel mogelijk leerlingen via VOROC overstappen. b. Overleggen met leveranciers van pakketten om te komen tot centrale terugkoppeling. Kosten 2014: De kosten voor VOROC (beheer en hosting, verbeteren en uitbreiden van de applicatie) bedragen ,-. Bij de gemeente Den Haag wordt voor het beheer en hosting ,- subsidie aangevraagd. De overige kosten worden volgens geldende afspraken verdeeld over de regio s die gebruik maken van VOROC. Indien aan de orde kan voor het aanpassen van de applicatie bij de gemeente Den Haag maximaal nog ,- gefactureerd worden. 3.6 Elektronisch Leerling Dossier Het ELD is voor het basisonderwijs de tool om te communiceren met, en signalen door te geven aan, de Verwijsindex Haaglanden. SKO De Zwerm is namens de Haagse schoolbesturen portefeuillehouder voor de uitrol van het ELD. Zij onderhoudt ook contacten met de afdeling Jeugd van de 9

10 gemeente, welke participeert in de ontwikkeling van JeugdlinQ. De uitvoering van de werkzaamheden, waaronder de scholing, is belegd bij Digitaal Leren. De Zwerm blijft verantwoordelijk voor de aansturing en aanspreekpunt in het PO-platform en de POkamer. Bijna alle schoolbesturen hebben inmiddels ingestemd met de invoering/het gebruik van het ELD. Meer dan 100 scholen zijn inmiddels (stand van zaken april 2013) aangesloten. In 2014 zal vanuit Digitaal Leren het opleidingstraject voor eventueel nog niet aangesloten scholen voortgezet worden. Ontwikkelingen van en met JeugdlinQ zullen nauwkeurig in de gaten gehouden worden. Ook het vo zal de komende tijd meldingen aan de Verwijsindex moeten gaan doen. Onderzocht zal worden op welke wijze hierin samengewerkt kan worden. Doelstelling 2014: In 2014 worden de nog niet aangesloten scholen van deelnemende besturen aangesloten op het ELD en doorlopen een of meerdere afgevaardigden van deze scholen een opleidingstraject of informatiebijeenkomst. Onderzocht gaat worden op welke wijze de meldingen van het po en het vo en de ontwikkelingen binnen JeugdlinQ op elkaar aan kunnen sluiten. Kosten 2014: Voor het beheer, onderhoud en hosting van de applicatie: ,-. Dit bedrag zal bij de gemeente als subsidie aangevraagd worden. Voor trainen en begeleiding van scholen: ,-. Hiervoor zal bij de gemeente Den Haag subsidie gevraagd worden. 3.7 Verwijsindex Haaglanden De Verwijsindex Haaglanden wordt vanuit de dienst Jeugd van de gemeente aangestuurd. Vragen omtrent het gebruik van de applicatie worden door de eerste lijn van de helpdesk opgenomen, beantwoord en indien noodzakelijk doorgestuurd naar de functioneel beheerder of de relatiebeheerders van de Verwijsindex. Doelstelling 2014: Met de dienst Jeugd van de gemeente zal overleg plaatsvinden over de wijze waarop zo goed mogelijk met het onderwijsveld afspraken gemaakt kunnen worden over meldingen. Afstemming met het gebruik van het ELD is hiervan onderdeel. Kosten 2014: De kosten voor het gebruik van de helpdesk worden door de deelnemende gemeenten betaald. 3.8 Eén aanmeldleeftijd voor het basisonderwijs Binnen de gemeente Den Haag zijn afspraken met de schoolbesturen gemaakt voor één aanmeldleeftijd voor het basisonderwijs. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een nieuw ontwikkelde applicatie. Digitaal Leren neemt vanaf oktober 2013 het beheer (functioneel- en applicatiebeheer) over en zal met de gebruikers en de leverancier overleggen over eventuele aanpassingen van de applicatie. 10

11 Doelstelling 2014: Digitaal Leren zal de applicatie ondersteunen en samen met de gebruikers eventuele voorstellen doen tot verbetering dan wel aanpassing. Kosten 2014: De kosten voor het beheer van de applicatie bedragen ,-. Hiervoor zal subsidie bij de gemeente aangevraagd worden. 3.9 VVE-up De gemeente heeft in 2013 een uitwisselingsplatform, VVE-up (Voor- en Vroegschoolse Educatie Uitwisselingsplatform) laten ontwikkelen. Via het platform worden aanmeldingen bij een voorschool geregistreerd en hebben peuterspeelzalen en kinderdagverblijven direct inzicht of een kind taalondersteuning nodig heeft. Ook zien basisscholen direct of een kind taalondersteuning nodig heeft. Kinderdagverblijven en peuterspeelzalen hoeven niet langer handmatig rapportages door te geven aan de gemeente Doelstelling 2014: Kosten 2014: Digitaal Leren neemt vanaf oktober 2013 het beheer van de applicatie De kosten voor het beheer van de applicatie en voor het functioneel- en applicatiebeheer bedragen ,-. Hiervoor zal subsidie bij de gemeente aangevraagd worden Internetdiensten Scholen willen op een professionele manier gebruik kunnen maken van de mogelijkheden van ICT. Ook moet de betrouwbaarheid zeker zo groot zijn als bij consumentengebruik en moet de ondersteuning beter zijn. Digitaal Leren maakt gebruik van een serverpark, waarmee het mogelijk is voor scholen zelf eenvoudig een account te beheren. Alle leerkrachten en leerlingen van de school kunnen op deze wijze een adres krijgen. Ook is het mogelijk de domeinregistratie via Digitaal Leren te regelen en de schoolwebsite te hosten. Deze diensten zijn te zien als een aanvulling op de aansluiting die de meeste scholen hebben op het netwerk van GlasLokaal. De verschillende applicaties die Digitaal Leren aan het onderwijsveld ter beschikking stelt, (VOROC, TOPDesk, Wegwijzerapplicatie, ELD etc.) worden gehost in een serverpark binnen het netwerk van GlasLokaal. Daarmee blijft veel dataverkeer binnen het eigen scholennetwerk (dus zonder gebruik te maken van internet). Het onderhoud en beheer worden op een verantwoorde wijze uitgevoerd met veel aandacht voor de beveiliging van de gegevens. Vanaf 2013 maken steeds meer scholen (en andere instellingen) gebruik van de Digitale muurkrant. Hiermee is het mogelijk berichten voor zowel de eigen instelling als voor andere instellingen berichten op een beeldscherm te plaatsen. Daarnaast kan iedere school ook van belang zijnde berichten van andere instellingen op het eigen scherm opnemen. 11

12 Digitaal Leren heeft een aantal Video-conferencing sets en opnameapparatuur ten behoeve van het onderwijs. Deze sets worden om niet op aanvraag, tijdelijk aan onderwijsinstellingen in bruikleen gegeven. Met name voor projecten als School om de Hoek en Ontmoetingen wordt deze apparatuur ingezet en instructie en begeleiding aangeboden. Het onderhoud en beheer zijn in onderstaande kosten opgenomen. Doelstelling 2014: Het op peil houden van de dienstverlening ten behoeve van de verschillende applicaties en de drempel voor het efficiënt gebruik maken van internetdiensten voor de scholen zo laag mogelijk te houden. Kosten 2014: De kosten voor het gebruik van de internetdiensten bedragen ,-. Bij de gemeente wordt ,- als subsidie aangevraagd en de overige kosten worden betaald door gebruikers Single Sign On. Met de komst van steeds meer webapplicaties waarop (met een username en wachtwoord) ingelogd moet worden, is het beheer van al die inloggegevens er niet eenvoudiger op geworden. Dat geldt voor zowel de beheerorganisaties van de applicaties als voor de gebruikers. In 2013 zijn door Digitaal Leren in samenwerking met vertegenwoordigers van Haagse schoolbesturen en met Kennisnet de eerste tranche scholen aangesloten op Entree, de Kennisnet Federatie. Entree is het fysieke platform waaraan onderwijsinstellingen en dienstenleveranciers hun systemen kunnen koppelen. SSO is vanaf 2014 op te vatten als een structurele voorziening. Doelstelling 2014: a. In 2014 zullen de nog niet gekoppelde applicaties geschikt gemaakt worden voor gebruik met Entree. Reeds gekoppelde applicaties zullen verder ondersteund worden en voor de door het onderwijs nieuw in gebruik te nemen applicaties zal overlegd worden hoe deze te koppelen. b. Digitaal Leren zal verdere uitbreiding van het gebruik van Entree stimuleren. Kosten 2014: Aanpassen nog niet gekoppelde applicaties en onderhoud: 7.000,-. Hiervoor zal subsidie bij de gemeente aangevraagd worden. 4. Helpdesk Sinds 2008 is mede op initiatief van het programma Digitaal Leren een helpdesk ingericht voor Haagse onderwijsapplicaties om vragen vanuit het onderwijsveld te kunnen beantwoorden. Dit werd ingegeven door het toegenomen gebruik van applicaties voor allerlei processen. Daarnaast zouden ook de vragen over de processen zelf hier binnen moeten komen. Door een bemensing van uur is de toegankelijkheid voor het onderwijs sterk verbeterd. 12

13 De helpdesk bestaat uit een eerste en tweede lijn. Bij de eerste lijn komen de vragen via de telefoon of de binnen en worden deze voor zover mogelijk direct beantwoord. Indien de vraag niet beantwoord kan worden, wordt de vraag doorgezet naar de 2 e lijn. Dit is meestal de functioneel- of applicatie-beheerder. In de meeste gevallen wordt de vraag vervolgens weer via de eerste lijn teruggespeeld, maar het komt ook voor dat de tweede lijn contact opneemt met de vragensteller. De derde lijn komt voor bij problemen van technische aard bij het gebruik van applicaties. Deze is in alle gevallen uitbesteed aan een ICT-onderhoudspartij en wordt alleen door de helpdesk benaderd. Doelstelling 2014: De partijen die gebruik maken van de helpdesk zo goed mogelijk bedienen door goede bereikbaarheid en adequate beantwoording van de gestelde vragen. Per kwartaal wordt een overzicht van het gebruik van de helpdesk gegeven met zo mogelijk adviezen hoe het aantal calls te verminderen. Kosten 2014: Gemeente en schoolbesturen zijn een onderlinge verdeling van de kosten overeengekomen. De totale kosten van de eerste en tweede lijn bedragen ,-. Door Digitaal Leren zal ,- als subsidie bij de gemeente Den Haag aangevraagd worden en de rest zal volgens geldende afspraken verrekend worden met de schoolbesturen en de andere gebruikers van de helpdesk. 5. Samenwerking en coördinatie uitvoering Digitaal Leren is opgezet in samenwerking met het onderwijs en heeft daarbij de afgelopen jaren zoveel mogelijk aansluiting gezocht met partijen die ook een bijdrage aan het onderwijs leveren. Ook in 2013 is veelvuldig contact geweest met Kennisnet, het programma OSO en het SWVZHW en dat zal de komende tijd ook zeker zo blijven. Het samenwerken met een aantal partijen heeft tot een meer structurele verbintenis geleid. Gezien de doelstelling van de stichting, ligt het niet voor de hand om grote eigen reserves op te bouwen om risico s af te dekken. Waar mogelijk zullen verzekeringen afgesloten worden om deze risico s af te dekken. Wel zal een kleine reserve opgebouwd moeten worden om niet gedekte en onvoorziene risico s op te kunnen vangen. Hiervoor zal een bijdrage bij de gemeente en de schoolbesturen gevraagd worden. Digitaal Leren heeft niet als belangrijkste doelstelling actief aan communicatie te doen. Toch is het bij de uitoefening van haar taken wel belangrijk dat de doelgroep weet heeft van de activiteiten. Daarnaast is gebleken dat van belang is dat Digitaal Leren bekend is bij andere instellingen, bijvoorbeeld bij het verkrijgen van subsidies of met het oog op mogelijke samenwerking. Ook wordt Digitaal Leren betrokken bij vraagbundeling en ontwikkeling ten behoeve van de verschillende beleidsvelden binnen het onderwijs. 13

14 Communicatiemiddelen die ingezet worden zijn de website, indien aan de orde een nieuwsbrief, flyers voor speciale projecten en het bijwonen van evenementen in het kader van het onderhoud van netwerken. 5.1 Kennisnet Kennisnet is de landelijke organisatie die ICT-diensten levert voor het onderwijs (po, vo en mbo). Samen met SURFnet heeft zij de afgelopen jaren het SURFnet/Kennisnet Innovatieprogramma vormgegeven, waarbij met subsidies innovatieve diensten voor scholen die over een glasvezelaansluiting beschikken worden gestimuleerd. Daarnaast is Kennisnet de partij die in opdracht van de overheid projecten uitvoert en daarbij aansluiting zoekt bij scholen. Digitaal Leren heeft een clusterovereenkomst met Kennisnet, waarbij scholen die vallen onder Digitaal Leren gebruik kunnen maken van de diensten van Kennisnet. Digitaal Leren is toegetreden tot de Kennisnet Entree Federatie, waardoor de applicaties van Digitaal Leren via Single Sign On aan het onderwijs aangeboden kunnen worden. Ook het komend jaar zal Kennisnet in overleg met Digitaal Leren bekijken op welke wijze de samenwerking voortgang kan vinden. 5.2 OverstapServiceOnderwijs In 2012 zijn de contacten met andere regio s over het overdragen van dossiergegevens en het gebruik hiervoor van een applicatie aanleiding geweest tot het vormen van een voorlopig nog informele groep, de Regionale Initiatieven. In dit verband wordt met het programma Overstap Service Onderwijs (OSO) gesproken over een voor het onderwijsveld zo efficiënt en laagdrempelig mogelijk uitwisselen van noodzakelijke informatie. Het programma OSO voorziet in de uitwisseling van de benodigde gegevens van het schooladministratiepakket van het po naar het schooladministratiepakket van het vo. In de Haagse regio, evenals in verschillende andere regio s in het land, zijn regionale afspraken gemaakt over de overstap van po naar vo en wordt deze overstap middels een applicatie (BOVO-digitaal) ook door schoolbesturen (in den Haag door het SWVZHW) gemonitord. Daarnaast wordt door BOVO-digitaal uitgewisseld met de RVC en aan het einde van het schooljaar informatie aan leerplicht gegeven over de leerlingen die nog geen plek in het vo hebben. Met OSO is gewerkt aan een landelijke set van over te dragen gegevens (vh. DOD), de borging hiervan en aan de koppeling en uitwisseling van de benodigde gegevens tussen de overstapapplicaties (zoals BOVO-digitaal) en de schooladministratiepakketten. 5.3 Samenwerkingsverband Zuid-Holland West (SWVZHW) Het SWVZHW is een stichting die de zorg voor leerlingen in de regio coördineert. Door de samenwerking van alle schoolbesturen in de regio in het SWVZHW is zij een goede partner voor het uitrollen van diensten ten behoeve van het onderwijs. 14

15 in verrekend worden. Met de invoering van Passend Onderwijs zal het SWVZHW een nog belangrijkere en omvangrijkere taak krijgen. In 2013 is ook de vorming van het Samenwerkingsverband PO tot stand gekomen. Digitaal Leren zal in 2014 onderzoeken op welke wijze hiermee samengewerkt kan gaan worden. 6. Budget De begroting van dit werkplan, waarin de hiervoor beschreven activiteiten zijn opgenomen, is als bijlage aan dit werkplan toegevoegd. De totale begroting komt uit op een bedrag van ,-. Van dit bedrag wordt ,- bijgedragen door de Haagse schoolbesturen en ,- door anderen. Resteert een bedrag van ,- waarvoor subsidie bij de gemeente Den Haag wordt aangevraagd. 15

16 Bijlage 1 BEGROTING Inventarisatie gebruikte applicaties Monitoring bij overstappen van opleiding Eduroam Stimuleren gebruik digitaal leermateriaal Vergroten ICT-vaardigheden van docenten Wegwijzerapplicatie Scholenwijzers de gidsen Scholenwijzers digitaal BOVO-digitaal VOROC Elektronisch Leerling Dossier Verwijsindex Haaglanden 3.8 Eenaanmeldleeftijd VVE-up Internetdiensten Single Sign On Helpdesk Samenwerking en coördinatie Totaal

Werkplan 2015 Stichting Digitaal Leren werkplan 2015

Werkplan 2015 Stichting Digitaal Leren werkplan 2015 Werkplan 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Projecten... 4 2.1 Ruimte voor professionele ontwikkelingen... 4 2.2 Verminderen administratieve lasten van het lokale onderwijsbeleid... 5 2.3 Eduroam...

Nadere informatie

VOROC Enquête 2015. In de VOROC nieuwsbrief van mei kunt u het definitieve overzicht Aanpassingen VOROC 2015-2016 bekijken.

VOROC Enquête 2015. In de VOROC nieuwsbrief van mei kunt u het definitieve overzicht Aanpassingen VOROC 2015-2016 bekijken. In april 2015 gaven 80 VOROC gebruikers hun mening over de applicatie VOROC en het gebruik ervan. De reacties zijn overwegend positief, VOROC werd beoordeeld met een 7,5. Ook zijn er waardevolle suggesties

Nadere informatie

Actieplan Veilige School 2015-2018

Actieplan Veilige School 2015-2018 Actieplan Veilige School 2015-2018 Inleiding De actieplannen Veilige School 1 van de afgelopen jaren hebben er voor gezorgd dat het onderwerp veiligheid goed op de kaart van het Haagse onderwijs staat.

Nadere informatie

PROCEDURE VOROC 2013 RMC 28 REGIO HAAGLANDEN

PROCEDURE VOROC 2013 RMC 28 REGIO HAAGLANDEN n g Amsterdam over middelbaar beroepsonderwijs PROCEDURE VOROC 2013 RMC 28 REGIO HAAGLANDEN Inleiding De schoolbesturen van de vo en de mbo-scholen in de regio Haaglanden hechten er belang aan dat jongeren

Nadere informatie

Amsterdam over middelbaar beroepsonderwijs PROCEDURE VOROC 2011 RMC-REGIO HAAGLANDEN

Amsterdam over middelbaar beroepsonderwijs PROCEDURE VOROC 2011 RMC-REGIO HAAGLANDEN n g Amsterdam over middelbaar beroepsonderwijs PROCEDURE VOROC 2011 RMC-REGIO HAAGLANDEN Inleiding De schoolbesturen van het VO-platform en de mbo-opleidingen in de regio Haaglanden hechten er belang aan

Nadere informatie

1. Opening. 2. Presentatie over de kern van het concept Ondersteuningsplan. 3. Bespreken van het concept Ondersteuningsplan.

1. Opening. 2. Presentatie over de kern van het concept Ondersteuningsplan. 3. Bespreken van het concept Ondersteuningsplan. Verslag Op Overeenstemming Gericht Overleg tussen het Samenwerkingsverband 20-01 PO en de gemeenten in de provincie Groningen en de gemeente Noordenveld d.d. 24 januari 2014. 1. Opening. De voorzitter

Nadere informatie

Passend onderwijs Voorblad 1: Foto Typ hier de titel

Passend onderwijs Voorblad 1: Foto Typ hier de titel Passend onderwijs Voorblad 1: Foto Typ hier de titel Opbouw presentatie Voorblad 2: Watermerk Typ hier de titel Voorblad 2: Watermerk Typ hier de titel Waarom passend onderwijs? Minder thuiszitters. Meer

Nadere informatie

Informatiebrochure overgang van Primair Onderwijs naar Voortgezet Onderwijs

Informatiebrochure overgang van Primair Onderwijs naar Voortgezet Onderwijs Informatiebrochure overgang van Primair Onderwijs naar Voortgezet Onderwijs Inleiding definitief Schoolverlaters 2016 1 Inhoudsopgave Inleiding 1. Inleiding blz. 3 2. Toelichting povo-procedure blz. 4

Nadere informatie

Kadernotitie Voor- en Vroegschoolse Educatie, Een stap vooruit, 2014-2017

Kadernotitie Voor- en Vroegschoolse Educatie, Een stap vooruit, 2014-2017 Kadernotitie Voor- en Vroegschoolse Educatie, Een stap vooruit, 2014-2017 1. Inleiding Op 15 december 2011 heeft de gemeenteraad besloten om de Beleidsnotitie Voorschoolse educatie, Bundelen van Krachten

Nadere informatie

Beschrijving ten behoeve van de marktverkenning voorziening vroegtijdig aanmelden

Beschrijving ten behoeve van de marktverkenning voorziening vroegtijdig aanmelden Beschrijving ten behoeve van de marktverkenning voorziening vroegtijdig aanmelden 1. Inleiding Onderdeel van het wetsvoorstel 1 april aanmelding, toelatingsrecht en recht op studiekeuzeadvies in het mbo

Nadere informatie

Preventieproject De Overstap 2015 April 2015

Preventieproject De Overstap 2015 April 2015 Preventieproject De Overstap 2015 April 2015 Gemeente Den Haag Dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn Afdeling Leerlingzaken Postbus 12 652 2500 DP Den Haag Bezoekadres: Spui 70, Den Haag Projectcoördinatoren

Nadere informatie

Informatiebrochure overgang van Primair Onderwijs naar Voortgezet Onderwijs. Inleiding

Informatiebrochure overgang van Primair Onderwijs naar Voortgezet Onderwijs. Inleiding Informatiebrochure overgang van Primair Onderwijs naar Voortgezet Onderwijs Inleiding Schoolverlaters 2018 Inhoudsopgave Inleiding 1. Inleiding blz. 3 2. Toelichting povo-procedure blz. 4 3. Uitgangspunten

Nadere informatie

Stappenplan ELD OSO. 1. Wat is een Overstapdossier? Versie 1.00 Datum 13-11-2012. Inhoudsopgave

Stappenplan ELD OSO. 1. Wat is een Overstapdossier? Versie 1.00 Datum 13-11-2012. Inhoudsopgave Stappenplan ELD OSO Versie 1.00 Datum 13-11-2012 Inhoudsopgave Stappenplan ELD OSO... 1 1. Wat is een Overstapdossier?... 1 2. Hoe gaat het proces van het aanvragen, het samenstellen en het overdragen

Nadere informatie

Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig

Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig Auteur: Miranda van Elswijk en Jan-Willem van Elk Dit artikel is verschenen in COS, mei 2011 Cloud services worden steeds meer gebruikelijk.

Nadere informatie

Presentatie tijdens Congres SamSam op 8 mei 2012. Herman Rigter

Presentatie tijdens Congres SamSam op 8 mei 2012. Herman Rigter Presentatie tijdens Congres SamSam op 8 mei 2012 Herman Rigter ICT-situatie op de AT-scholen Problematiek op de AT-scholen Oplossingsrichting Waarom Sharepoint? Invoeringstraject op basis van Vier in

Nadere informatie

Are you MAD? Containers en testen bij Kennisnet

Are you MAD? Containers en testen bij Kennisnet Are you MAD? Containers en testen bij Kennisnet Introductie: Containers bij Kennisnet Stichting Kennisnet Missie: ICT laten werken voor het Onderwijs Personeel: ± 100 fte Budget: ±10 miljoen basissubsidie

Nadere informatie

ICT Werkomgeving Rijk IWR2016 Beeldschermen

ICT Werkomgeving Rijk IWR2016 Beeldschermen Online portaal UBR HIS Categorie ICT Werkomgeving Rijk (IWR) Bezoekadres Rijkskantoor Beatrixpark Wilhelmina van Pruisenweg 52 2595 AN Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag Bijlage 12 Online portaal

Nadere informatie

Het ISD is voortdurend in ontwikkeling. Er zullen regelmatig uitbreidingen en/of wijzigingen zijn in de keuzemenu s.

Het ISD is voortdurend in ontwikkeling. Er zullen regelmatig uitbreidingen en/of wijzigingen zijn in de keuzemenu s. 1. Het Internet Schooldossier (ISD) Het Internet Schooldossier (ISD) is een beveiligde website van de Inspectie van het Onderwijs waarlangs de onderwijsinstellingen gegevens met de Inspectie kunnen uitwisselen.

Nadere informatie

Overstapservice onderwijs Overstapdossier

Overstapservice onderwijs Overstapdossier Overstapservice onderwijs Overstapdossier Algemene presentatie Overstapservice Onderwijs Overstapdossier Louis Schokkenbroek Kaderzetting Een korte blik achterom Initiatief 2004, project vanaf 2005 Van

Nadere informatie

Handleiding gebruik OSO. als digitaal overdrachtsinstrument

Handleiding gebruik OSO. als digitaal overdrachtsinstrument Handleiding gebruik OSO als digitaal overdrachtsinstrument Oosterhout, 22 november 2016 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Hoofdstuk 1:. Randvoorwaarden... 4 Hoofdstuk 2: de voorbereiding... 5 Hoofdstuk 3:

Nadere informatie

Voordelen voor u: Functie Basis Plus Online Werken Leren QL-ICT Online of QL-ICT Online Plus Online Online

Voordelen voor u: Functie Basis Plus Online Werken Leren QL-ICT Online of QL-ICT Online Plus Online Online QL-ICT Online QL-ICT Online maakt leren flexibel toegankelijk en leuker tegelijk Ruben Biemans, De Triangel, Nijverdal Het onderwijs staat aan het begin van een nieuw tijdperk. QL-ICT speelt hierop in

Nadere informatie

Protocol Advies keuze voortgezet onderwijs

Protocol Advies keuze voortgezet onderwijs Protocol Advies keuze voortgezet onderwijs Obs Valkenhorst Bremstraat 14 9404 GD Assen 0592-331393 directie@devalkenhorst.nl www.devallkenhorst.nl Protocol Advies schoolkeuze Voortgezet Onderwijs Aanmelding

Nadere informatie

Evaluatie Online Doorstroomdossier (regio Eem)

Evaluatie Online Doorstroomdossier (regio Eem) Evaluatie Online Doorstroomdossier (regio Eem) 13-09-2012 1. Voorwoord In het najaar van 2011 is begonnen met de implementatie van het online doorstroomdossier. Het al eerder ontwikkelde pdf was de basis

Nadere informatie

Subsidiekader: Haagse aanpak (hoog)begaafdheid 2012 en 2013

Subsidiekader: Haagse aanpak (hoog)begaafdheid 2012 en 2013 Subsidiekader: Haagse aanpak (hoog)begaafdheid 2012 en 2013 1. Haagse aanpak (hoog)begaafdheid 1.1 Inleiding Alle kinderen en jongeren verdienen maximale kansen om het beste uit zich zelf te halen. Zo

Nadere informatie

Evaluatie POVO 2014-2015

Evaluatie POVO 2014-2015 Evaluatie POVO 2014-2015 Auteurs: Hilde van Baal, Marit van Luijn Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Overstapprocedure en planning... 3 2. Document Planning en overstapprocedure... 3 3. Opbouw overstapdossier

Nadere informatie

1. Onderwerp Uitgangspunten voor een nieuwe Sociale Kaart, een gezamenlijke database (socard IV) en een lokaal portal.

1. Onderwerp Uitgangspunten voor een nieuwe Sociale Kaart, een gezamenlijke database (socard IV) en een lokaal portal. In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude

Nadere informatie

SAMENWERKINGSARRANGEMENT LANDSDEEL NOORD PLATFORM BÈTA TECHNIEK 2014-2016

SAMENWERKINGSARRANGEMENT LANDSDEEL NOORD PLATFORM BÈTA TECHNIEK 2014-2016 SAMENWERKINGSARRANGEMENT LANDSDEEL NOORD & PLATFORM BÈTA TECHNIEK 2014-2016 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Vergroening Kennisnet Cloud

Vergroening Kennisnet Cloud Vergroening Kennisnet Cloud Have your cake and eat it too Dirk Linden 30 januari 2014 Inleiding / Aanleiding Aanbesteding Kennisnet Housing en Hosting 2013 Nieuwbouw aangegrepen door Vancis en Kennisnet

Nadere informatie

AANSLUITING PO-VO VIA ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING (ELO)

AANSLUITING PO-VO VIA ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING (ELO) PROCESBESCHRIJVING AANSLUITING PO-VO AANSLUITING PO-VO VIA ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING (ELO) LEERLINGEN VAN GROEP 8 IN HET PO MAKEN KENNIS MET HET WERKEN IN EEN ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING (ELO) ZOALS DIE

Nadere informatie

BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10

BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10 Nieuwsbrief BeheerVisie Nieuwsbrief BeheerVisie 2015, Editie 2 Nieuws BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10 BeheerVisie geeft advies MeldDesk App Message Router MeldDesk Gebruikers Forum Nieuwe MeldDesk

Nadere informatie

Overstapservice: privacy en informatiebeveiliging wat een school moet weten bij het gebruik van OSO

Overstapservice: privacy en informatiebeveiliging wat een school moet weten bij het gebruik van OSO Overstapservice: privacy en informatiebeveiliging wat een school moet weten bij het gebruik van OSO Kennisnet, augustus 2015 Versie 1.0 Auteurs: Debby Sikking, Job Vos (Kennisnet) CHECKLIST OVERSTAPSERVICE:

Nadere informatie

Naar het voortgezet onderwijs! POVO procedure Utrecht 2015-2016

Naar het voortgezet onderwijs! POVO procedure Utrecht 2015-2016 Naar het voortgezet onderwijs! POVO procedure Utrecht 2015-2016 Inhoudsopgave 1. Wat is de POVO procedure? 2. Wat doet de basisschool? 2.1 De basisschool geeft een enkelvoudig, bindend advies 2.2 De basisschool

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Jaarplan 2014 Regionale Samenwerkings Organisatie Haaglanden

Jaarplan 2014. Jaarplan 2014 Regionale Samenwerkings Organisatie Haaglanden Jaarplan 2014 Jaarplan 2014 Regionale Samenwerkings Organisatie Haaglanden Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Doelstelling 2014... 4 3. Zorgdiensten... 4 4. Overdracht de functies van platform en projectcoordinatie...

Nadere informatie

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108 Gemeente Bussum Instemmen met de Verantwoording van het Programma Elektronische Dienstverlening

Nadere informatie

Overstapservice onderwijs. Veilig op weg naar een nieuwe school

Overstapservice onderwijs. Veilig op weg naar een nieuwe school Overstapservice onderwijs Veilig op weg naar een nieuwe school Conferentie Overgang PO-VO, 24-01-2013 Stelling Een doorlopende leerlijn waarbij elke nieuwe stap zo goed mogelijk aansluit bij de vorige.

Nadere informatie

Woerdens Techniek Talent

Woerdens Techniek Talent Woerdens Techniek Talent Werkgroep Promotie en werving Concept Activiteitenplan 2013/2014 versie 3.0, Woerden, 23-08- 2013 Aanleiding Het Woerdens Techniek Talent is een initiatief van onderwijsinstellingen,

Nadere informatie

Lwoo en pro Integratie in passend onderwijs LWOO EN PRO. Integratie in passend onderwijs

Lwoo en pro Integratie in passend onderwijs LWOO EN PRO. Integratie in passend onderwijs LWOO EN PRO Integratie in passend onderwijs 1 Deze brochure is bedoeld voor scholen en samenwerkingsverbanden. We lichten hierin toe wat er de komende periode voor u verandert op het gebied van lwoo en

Nadere informatie

Scenario s voor Leren op Afstand in het MBO

Scenario s voor Leren op Afstand in het MBO Scenario s voor Leren op Afstand in het MBO 1 / 14 Scenario s voor Leren op Afstand in het MBO 2010 Kennisnet.nl Scenario s voor Leren op Afstand in het MBO 2 / 14 Samenvatting Scenario s voor Leren op

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Ermelo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Ermelo RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE Ermelo Plaats : Ermelo Gemeentenummer : 0233 Onderzoeksnummer : 278180 Datum onderzoek : 23 september 2014 Datum

Nadere informatie

Pho Madivosa 11 februari 2016, bijlage agendapunt 11 DE REGIONAAL EDUCATIEVE AGENDA WEST-FRIESLAND

Pho Madivosa 11 februari 2016, bijlage agendapunt 11 DE REGIONAAL EDUCATIEVE AGENDA WEST-FRIESLAND DE REGIONAAL EDUCATIEVE AGENDA WEST-FRIESLAND 1 Inhoudsopgave 1. Achtergrond van een Regionale educatieve agenda 1.1. Inleiding 1.2. Definitie Regionale educatieve agenda (REA) 1.3. Relatie Lokaal educatieve

Nadere informatie

AANBOD BLACKBOARD VOOR

AANBOD BLACKBOARD VOOR AANBOD BLACKBOARD VOOR VO UNIVERSITAIR ONDERWIJSCENTRUM GRONINGEN Rijksuniversiteit Groningen Brainbox voor voortgezet onderwijs, aanbod 2005-2007, pagina 1 Brainbox Sinds de zomer 2002 verzorgt de Rijksuniversiteit

Nadere informatie

Qsuite in een mobiele applicatie. Geschikt voor telefoon en tablet

Qsuite in een mobiele applicatie. Geschikt voor telefoon en tablet Qsuite in een mobiele applicatie Geschikt voor telefoon en tablet Er is geen stoppen meer aan Het internetgebruik in de wereld neemt iedere dag toe. IT is overal,. Internet is steeds meer, vaker en sneller

Nadere informatie

Basispoort. Basisinformatie voor de ICT- coördinator. Basispoort helpdocumenten: Basisinformatie voor de ICT-coördinator v1.

Basispoort. Basisinformatie voor de ICT- coördinator. Basispoort helpdocumenten: Basisinformatie voor de ICT-coördinator v1. Basispoort Basisinformatie voor de ICT- coördinator 1 Inhoudsopgave 1. Basispoort. Eén inlog voor digitaal lesmateriaal in het basisonderwijs... 3 2. Wat u als ICT-coördinator op dit moment moet weten...

Nadere informatie

Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2015-2016

Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2015-2016 Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2015-2016 1 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan. Gekozen is voor een compacte

Nadere informatie

Verplichte heroverweging basisschooladvies bij hogere eindtoetsscore

Verplichte heroverweging basisschooladvies bij hogere eindtoetsscore De overgang van de basisschool naar de middelbare school is een belangrijk moment in de schoolloopbaan van leerlingen. Daarom is er terecht veel aandacht voor: bij ons als school, bij ouders en leerlingen.

Nadere informatie

Prestatie-overeenkomst subsidie peuterspeelzaal Lennisheuvel en WE- doelgroepkinderen in 2016: H. SchujjŗmşíP-^''^

Prestatie-overeenkomst subsidie peuterspeelzaal Lennisheuvel en WE- doelgroepkinderen in 2016: H. SchujjŗmşíP-^''^ Prestatie-overeenkomst subsidie peuterspeelzaal Lennisheuvel en WE- doelgroepkinderen in 2016: Activiteit; Stellers: Conny van Aarle Akkoord: Gemeente Boxtel, afd. Maatschappelijke Ontwikkeling H. Schuurman;

Nadere informatie

VOROC. Procedure bijzondere doelgroepen mbo. december 2016

VOROC. Procedure bijzondere doelgroepen mbo. december 2016 VOROC Procedure bijzondere doelgroepen mbo december 2016 Inhoud Aanmeldprocedure leerlingen Bijzondere Doelgroepen mbo - Aanmelding vanuit het VSO - Aanmelding vanuit het FlexCollege - Aanmelding vanuit

Nadere informatie

Wat verstaan wij onder ongeoorloofd schoolverzuim? Schoolverzuim is het niet aanwezig zijn op school zonder dat daar een geldige reden voor is.

Wat verstaan wij onder ongeoorloofd schoolverzuim? Schoolverzuim is het niet aanwezig zijn op school zonder dat daar een geldige reden voor is. Plaatsingsregels: College St. Paul is een kleine school. Wij hebben ruimte voor 15 leerlingen met een advies VMBO-theoretische leerweg. Wij hebben ruimte voor 15 leerlingen met een advies VMBO kaderberoepsgericht.

Nadere informatie

Vragen gesteld op de ouderavond op 11 februari 2014 gehouden in De Boemerang te Naaldwijk

Vragen gesteld op de ouderavond op 11 februari 2014 gehouden in De Boemerang te Naaldwijk Vragen gesteld op de ouderavond op 11 februari 2014 gehouden in De Boemerang te Naaldwijk 1: En wat kunnen jullie betekenen voor hoogbegaafde kinderen. Het is aan de school om aanbod te hebben voor hoogbegaafde

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Den Helder

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Den Helder RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE Den Helder Plaats : Den Helder Gemeentenummer : 0400 Onderzoeksnummer : 277984 Datum onderzoek : 4 september

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Leiderdorp

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Leiderdorp RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE Leiderdorp Plaats : Leiderdorp Gemeentenummer : 0547 Onderzoeksnummer : 279088 Datum onderzoek : 24 november

Nadere informatie

Nieuwsbrief passend onderwijs

Nieuwsbrief passend onderwijs Juli 2012 Uitgelicht Eerste Kamer behandelt wetsvoorstellen op 11 september De behandeling van de wetsvoorstellen passend onderwijs en kwaliteit in het speciaal onderwijs is verplaatst naar 11 september

Nadere informatie

De scholen zijn aan zet Tussenrapportage programma School aan Zet

De scholen zijn aan zet Tussenrapportage programma School aan Zet De scholen zijn aan zet Tussenrapportage programma School aan Zet september 2012 Tussenrapportage Programma School aan Zet september 2012 Inleiding Elk schoolteam staat voor de uitdaging om het onderwijs

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Toptechniek in Bedrijf Noordoost-Brabant

Samenwerkingsovereenkomst Toptechniek in Bedrijf Noordoost-Brabant Samenwerkingsovereenkomst Toptechniek in Bedrijf Noordoost-Brabant Samenwerkingsovereenkomst tussen ROC Koning Willem I College, ROC De Leijgraaf, Baanderherencollege, Bossche Vakschool, Cambium College,

Nadere informatie

Concrete aanpak van (dreigend) thuiszitten:

Concrete aanpak van (dreigend) thuiszitten: Concrete aanpak van (dreigend) thuiszitten: dit is wat wij doen > Bundeling van krachten Activiteiten Passend onderwijs zonder thuiszitters een illusie? Wij denken van niet. Of eigenlijk weten we dat wel

Nadere informatie

Notitie Programma Digitaal Werken

Notitie Programma Digitaal Werken Notitie Programma Digitaal Werken Onderwerp Programma Digitaal Werken: aanschaf en implementatie Zaaksysteem Suite en Suite voor Vergunningen, Toezicht & Handhaving. Huidige situatie Amstelveen werkt met

Nadere informatie

1. INLEIDING. 2 2. PROCESBESCHRIJVING PO NAAR VO. 2 3. HET MAKEN VAN EEN OKR EN TOEVOEGEN AAN HET DOD. 3 4. OKR TOEVOEGEN AAN HET DOD. 10 5.

1. INLEIDING. 2 2. PROCESBESCHRIJVING PO NAAR VO. 2 3. HET MAKEN VAN EEN OKR EN TOEVOEGEN AAN HET DOD. 3 4. OKR TOEVOEGEN AAN HET DOD. 10 5. HANDLEIDING OKR MAKEN + TOEVOEGEN AAN DOD + VERSTUREN DOD INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 2 2. PROCESBESCHRIJVING PO NAAR VO... 2 3. HET MAKEN VAN EEN OKR EN TOEVOEGEN AAN HET DOD... 3 4. OKR TOEVOEGEN AAN

Nadere informatie

PRAAT MET DE RAAD kort verslag

PRAAT MET DE RAAD kort verslag PRAAT MET DE RAAD kort verslag Datum: 19 mei 2015 Spreker: Corine Laurant, namens Stichting Kinderen en Ouders Onderwerp: Stichting Kinderen en Ouders als gesubsidieerde instelling voor peuterspeelzalen

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Terschelling

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Terschelling RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE Terschelling Plaats : West-Terschelling Gemeentenummer : 0093 Onderzoeksnummer : 278069 Datum onderzoek : 19

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN EISEN PROGRAMMA VAN EISEN LAS/LVS (V)SO

PROGRAMMA VAN EISEN PROGRAMMA VAN EISEN LAS/LVS (V)SO PROGRAMMA VAN EISEN LAS/LVS (V)SO HANDREIKING UITVRAAG INKOOP LAS/LVS (V)SO PROGRAMMA VAN EISEN LAS/LVS (V)SO PROGRAMMA VAN EISEN LAS/LVS (V)SO > HANDREIKING UITVRAAG INKOOP LAS/LVS (V)SO (bijlage 1) INVULFORMULIER

Nadere informatie

Convenant Kindcentra

Convenant Kindcentra Convenant Kindcentra 2015 2018 1 Partijen: 1. Dak Kindercentra, vertegenwoordigd door mevrouw Briedé, voorzitter Raad van Bestuur; 2. Lucas Onderwijs, vertegenwoordigd door de heer van Vliet, voorzitter

Nadere informatie

Kwaliteitsbewaking en testen in ICT beheerorganisaties

Kwaliteitsbewaking en testen in ICT beheerorganisaties DKTP Informatie Technologie Veembroederhof 1 1019 HD Amsterdam Telefoon 020 427 52 21 Kwaliteitsbewaking en testen in ICT beheerorganisaties Voor de meeste projectgroepen die software ontwikkelen vormt

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over de overgang van basis naar voortgezet onderwijs (POVO) 13 maart 2015

Veel gestelde vragen over de overgang van basis naar voortgezet onderwijs (POVO) 13 maart 2015 Veel gestelde vragen over de overgang van basis naar voortgezet onderwijs (POVO) 13 maart 2015 De overstap van de basisschool naar een school voor voortgezet onderwijs is voor veel ouders en kinderen een

Nadere informatie

Plan van aanpak Hoek van Holland/Van Rijckevorsel n.a.v. rapportage inspectie kwaliteit VVE.

Plan van aanpak Hoek van Holland/Van Rijckevorsel n.a.v. rapportage inspectie kwaliteit VVE. De aanpak op schoolniveau: Indicator Doel Actie/middel Tijdpad Wie Resultaat Professionalisering Tussenevaluatie /borging Condities Scholing VVE. Ouders De leerkrachten van de vroegschoolse zijn VVE-geschoold.

Nadere informatie

Passend Onderwijs in Friesland. hoe zit dat precies

Passend Onderwijs in Friesland. hoe zit dat precies Passend Onderwijs in Friesland hoe zit dat precies Passend Onderwijs is de nieuwe manier waarop in het onderwijs extra ondersteuning aan leerlingen met leer- of ontwikkelingsmoeilijkheden wordt gegeven.

Nadere informatie

Handleiding koppeling LAS TM Profielhuis Got it?!

Handleiding koppeling LAS TM Profielhuis Got it?! Handleiding koppeling LAS TM Profielhuis Got it?! Uw gaat aan de slag met Got it?! Rekenen. Om dit mogelijk te maken dient u een aantal handelingen te verrichten ter voorbereiding. Het is noodzakelijk

Nadere informatie

Aanvulling lwoo-pro Regionaal Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Zuidoost Utrecht 2014-2015 t/m 2017-2018

Aanvulling lwoo-pro Regionaal Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Zuidoost Utrecht 2014-2015 t/m 2017-2018 Aanvulling lwoo-pro Regionaal Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Zuidoost Utrecht 2014-2015 t/m 2017-2018 Leerwegondersteunend en praktijkonderwijs bij het swv Toelichting. Met

Nadere informatie

Innovatieve oplossingen in de zorg

Innovatieve oplossingen in de zorg Innovatieve oplossingen in de zorg Zoekt u E-Health oplossingen die op korte termijn inzetbaar zijn binnen het primaire zorgproces? Of die uw medewerkers ontlasten in de dagelijks registratieverplichtingen?

Nadere informatie

PO-VO EN HET WAT EN HOE VAN TAAL EN REKENEN

PO-VO EN HET WAT EN HOE VAN TAAL EN REKENEN PROCESBESCHRIJVING AANSLUITING PO-VO PO-VO EN HET WAT EN HOE VAN TAAL EN REKENEN SAMEN LEREN OVER REFERENTIENIVEAUS EN DIDACTIEK OM DE INHOUDELIJKE AANSLUITING TUSSEN PO EN VO IN GORINCHEM EN OMSTREKEN

Nadere informatie

Arrangement VO-VSO, locatie SGL Informatie voor ouders.

Arrangement VO-VSO, locatie SGL Informatie voor ouders. Arrangement VO-VSO, locatie SGL Informatie voor ouders. Doel van deze brochure is om ouders, leerlingen en overige betrokkenen te informeren over het Arrangement VO-VSO Lelystad. 1 oktober 2016 Inleiding

Nadere informatie

Privacy Bijsluiter Digitale Leermiddelen Basisonderwijs (Dr. Digi), Noordhoff Uitgevers

Privacy Bijsluiter Digitale Leermiddelen Basisonderwijs (Dr. Digi), Noordhoff Uitgevers Bijlage 1 bij de Bewerkersovereenkomst Noordhoff Uitgevers Privacy Bijsluiter Digitale Leermiddelen Basisonderwijs (Dr. Digi), Noordhoff Uitgevers Noordhoff Uitgevers is een educatieve uitgeverij die verschillende

Nadere informatie

Spellingcontrole mag aan voor kandidaten met dyslexie. Afschaffing loting bij opleidingen met een numerus fixus

Spellingcontrole mag aan voor kandidaten met dyslexie. Afschaffing loting bij opleidingen met een numerus fixus Voortgezet Onderwijs 19 februari 2016 Inhoud Algemeen Meer maatwerk voor leerlingen Overgang po-vo Spellingcontrole mag aan voor kandidaten met dyslexie Rekenresultaten 2015 per school Scholen aan de slag

Nadere informatie

We kunnen het niet alleen. De digitalisering van het onderwijs in de regio Haaglanden

We kunnen het niet alleen. De digitalisering van het onderwijs in de regio Haaglanden We kunnen het niet alleen De digitalisering van het onderwijs in de regio Haaglanden Arnaz Adhien Stichting Digitaal Leren, november 2014 Managementsamenvatting In het onderwijs wordt steeds meer gewerkt

Nadere informatie

2009-2010 PROGRAMMALIJN

2009-2010 PROGRAMMALIJN Programma 2009-2010 PROGRAMMALIJN 1 Doel: Preventie van voortijdig schoolverlaten door loopbaanoriëntatie. Bij deze programmalijn wordt uitgegaan van een trechtermodel: leerlingen vanaf leerjaar 2 VMBO

Nadere informatie

Het Onderwijsnummer in het Voortgezet Onderwijs ALGEMENE INFORMATIE OVER DE WET ONDERWIJSNUMMER VOOR SCHOLEN IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS

Het Onderwijsnummer in het Voortgezet Onderwijs ALGEMENE INFORMATIE OVER DE WET ONDERWIJSNUMMER VOOR SCHOLEN IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS Het Onderwijsnummer in het Voortgezet Onderwijs \ ALGEMENE INFORMATIE OVER DE WET ONDERWIJSNUMMER VOOR SCHOLEN IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS 2 5Wet Onderwijsnummer Er is een nieuwe wet, de Wet Onderwijsnummer.

Nadere informatie

Bijlage 2. Uitwerking zorgplicht

Bijlage 2. Uitwerking zorgplicht Bijlage 2 Uitwerking zorgplicht Inleiding Het streven is om met ingang van 1 augustus 2012 een zorgplicht voor schoolbesturen in te voeren. Het begrip zorgplicht en de betekenis daarvan, roept de nodige

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten --

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten -- Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Plan van aanpak leerplicht 1- Notagegevens Notanummer 2016-000393 Datum 15-03-2016 Programma: 09 Jeugd en onderwijs Portefeuillehouder Weth. Hartogh Heys

Nadere informatie

De Bibliotheek Op School. Pilotproject

De Bibliotheek Op School. Pilotproject De Bibliotheek Op School Pilotproject Bibliotheek Hilversum April 2012 Aanbeveling Jacques Vriens (was directeur basisonderwijs, is nu fulltime kinderboekenschrijver) Leeservaring opdoen is een van de

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2015 EN 2016 IN DE GEMEENTE. Leeuwarderadeel

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2015 EN 2016 IN DE GEMEENTE. Leeuwarderadeel RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2015 EN 2016 IN DE GEMEENTE Leeuwarderadeel Plaats : Stiens Gemeentenummer : 0081 Onderzoeksnummer : 288786 Datum onderzoek : 21

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Onderwerp inzet intensiveringsmiddelen 'leren' 2017 Steller R.H.L. Pos De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Telefoon (050) 367 63 92 Bijlage(n) Ons kenmerk 6262777 Datum Uw brief

Nadere informatie

Programma. Startvraag. Monitor maart 2014 22-5-2014

Programma. Startvraag. Monitor maart 2014 22-5-2014 Inrichting financiële functie Klaar voor de start 19 mei 2014 Els Verschure (Infinite Financieel) Erik de Vries (DUO) Programma Introductie bemensing bedrijfsvoering Financieel management en beheer Wie

Nadere informatie

Doel resultaat - Opbrengsten passend bij landelijk gemiddelde en analyseren opbrengsten

Doel resultaat - Opbrengsten passend bij landelijk gemiddelde en analyseren opbrengsten Speerpunt 3 Doorgaande leerlijn 2016 2017 1. Waarom Het didactisch handelen van leerkrachten is erop gericht dat kinderen een ononderbroken ontwikkeling kunnen doormaken. Voor die ontwikkeling is een rijke

Nadere informatie

Roosterapplicatie Voor de uitwisselingsmarkt en de warme overdracht

Roosterapplicatie Voor de uitwisselingsmarkt en de warme overdracht Roosterapplicatie Voor de uitwisselingsmarkt en de warme overdracht Demonstratie Er zijn 2 soorten gebruikers Datum: 01-11-2013 Versie : 1.0 Contactpersoon: Ho Wen Wong Doelgroep: Algemeen 1. Uitwisselingsmarkt-coordinator

Nadere informatie

Ouderfolder POVO-procedure. Regio Utrecht West

Ouderfolder POVO-procedure. Regio Utrecht West Ouderfolder POVO-procedure Regio Utrecht West Beste ouder(s), verzorger(s), Uw kind zit in groep 8 en zal komend jaar de overstap maken naar de middelbare school. Dit is een grote stap, na al die jaren

Nadere informatie

Instellingen voor auditief en communicatief beperkte leerlingen. Van Vraag naar Ondersteuning. Landelijk kader inrichting passend onderwijs

Instellingen voor auditief en communicatief beperkte leerlingen. Van Vraag naar Ondersteuning. Landelijk kader inrichting passend onderwijs Instellingen voor auditief en communicatief beperkte leerlingen Van Vraag naar Ondersteuning Landelijk kader inrichting passend onderwijs november 2014 De stichting Siméa behartigt de belangen van de instellingen

Nadere informatie

1. Actieplan Veilige School

1. Actieplan Veilige School 1. Actieplan Veilige School 2012-2014 1.1 Inleiding Een veilige schoolomgeving verhoogt de leerprestaties van kinderen en jongeren en de werkprestaties van leraren en het overige personeel in de school.

Nadere informatie

Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht. Onderzoeksplan

Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht. Onderzoeksplan Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht Onderzoeksplan Rekenkamer Utrecht 16 februari 2009 1 Inleiding Vanuit de raadsfracties van het CDA en de VVD kwam in 2008 de suggestie aan de Rekenkamer om

Nadere informatie

1 > Retouradres Postbus BJ Den Haag. De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

1 > Retouradres Postbus BJ Den Haag. De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Leermiddelenbeleidsplan

Leermiddelenbeleidsplan Leermiddelenbeleidsplan School Het 4 e Gymnasium Contactpersoon Anne Marttin Leden werkgroep Estevan Veenstra en Bobby van Essen Versienummer 002 Format leermiddelenbeleidsplan 1 Visie Missie Missie Het

Nadere informatie

Hierbij zend ik u het antwoord op de vragen van het lid Van Meenen (D66) van uw Kamer inzake de aanmeldleeftijd in het onderwijs.

Hierbij zend ik u het antwoord op de vragen van het lid Van Meenen (D66) van uw Kamer inzake de aanmeldleeftijd in het onderwijs. >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag.. Voortgezet Onderwijs Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den

Nadere informatie

Handout Online Stappenplan aansluiten diensten GGK

Handout Online Stappenplan aansluiten diensten GGK Handout voor de Projectleider bij het invullen van het online Stappenplan voor het aansluiten op de diensten van het Gemeentelijk Gegevensknooppunt Versie 0.7 24-10-2014 Datum: 24-10-2014 Pagina 1 van

Nadere informatie

Onderstaand treft u de resultaten aan van de vragenlijst over ondernemend onderwijs.

Onderstaand treft u de resultaten aan van de vragenlijst over ondernemend onderwijs. De behoefte aan het delen van kennis en ervaring is groot! Samenwerking door kennis te delen en ervaringen uit te wisselen is essentieel om de verdere implementatie van ondernemend onderwijs efficiënt

Nadere informatie

Acadin voor talenten in uw klas!

Acadin voor talenten in uw klas! Acadin voor talenten in uw klas! Dé digitale leeromgeving met uitdagend onderwijsaanbod voor talentvolle leerlingen. Acadin voor talenten in uw klas! In het Bestuursakkoord primair onderwijs (2014) staat

Nadere informatie

Plan van aanpak aanvulling Regionale bedrijventerreinenstrategie Holland Rijnland in verband met aansluiting gemeenten in de Rijnstreek

Plan van aanpak aanvulling Regionale bedrijventerreinenstrategie Holland Rijnland in verband met aansluiting gemeenten in de Rijnstreek Plan van aanpak aanvulling Regionale Holland Rijnland in verband met aansluiting gemeenten in de Rijnstreek Projectnaam/ onderwerp: Aanvulling Regionale Holland Rijnland met de Rijnstreekgemeenten Status:

Nadere informatie

POVO-module OSO importeren Handleiding voor het basisonderwijs 2014-2015

POVO-module OSO importeren Handleiding voor het basisonderwijs 2014-2015 POVO-module OSO importeren Handleiding voor het basisonderwijs 2014-2015 1 Stappenplan OSO 1. OSO certificaat uploaden 2. OSO dossier klaarzetten in LAS/LVS 3. Leerling aanmaken in Onderwijs Transparant

Nadere informatie

Naar het voortgezet onderwijs! POVO procedure Stichtse Vecht

Naar het voortgezet onderwijs! POVO procedure Stichtse Vecht Naar het voortgezet onderwijs! POVO procedure Stichtse Vecht 2015-2016 Inhoudsopgave 1. Wat is de POVO procedure? 2. 2.1 Wat doet de basisschool? De basisschool geeft een enkelvoudig, bindend advies De

Nadere informatie

Handout voor de Projectleider bij het invullen van het online Stappenplan voor het aansluiten op de diensten van het Gemeentelijk Gegevensknooppunt

Handout voor de Projectleider bij het invullen van het online Stappenplan voor het aansluiten op de diensten van het Gemeentelijk Gegevensknooppunt Handout voor de Projectleider bij het invullen van het online Stappenplan voor het aansluiten op de diensten van het Gemeentelijk Gegevensknooppunt Versie 0.6 23-10-2014 Datum: 23-10-2014 Pagina 1 van

Nadere informatie

Masterclass SharePoint 2013 in het onderwijs

Masterclass SharePoint 2013 in het onderwijs Masterclass SharePoint 2013 in het onderwijs APS IT-diensten Utrecht Pagina 1 SharePoint 2013 in het onderwijs SharePoint 2013 biedt onderwijsorganisaties de unieke mogelijkheid om samenhang aan te brengen

Nadere informatie

Jaarverslag Ondersteuningsplanraad Schooljaar

Jaarverslag Ondersteuningsplanraad Schooljaar Jaarverslag Ondersteuningsplanraad Schooljaar 2015-2016 Ondersteuningsplanraad Samenwerkingsverband Kop van Noord Holland Vastgesteld op 14 november 2016 info@swvkopvannoordholland.nl Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie