Implementatieplan ten behoeve van een testtool

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Implementatieplan ten behoeve van een testtool"

Transcriptie

1 Implementatieplan ten behoeve van een testtool Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Datum : Status : Definitief Opgesteld door : SYSQA

2 Organisatie SYSQA BV Pagina 2 van 21 Inhoudsopgave 1 Managementsamenvatting Inleiding Toepassingsgebieden testtools Voorbereiden van het implementatietraject Randvoorwaarden voor implementatie Beheer en techniek Dienstverlening Communicatie Opleiding Organisatie van het implementatietraject Nazorg van het implementatietraject Beheer en techniek Dienstverlening Communicatie Opleiding Tijdsbalk voor het implementatietraject Gebruik tijdsbalk Initiatiefase Voorbereiding Implementatie Beheer van het gebruik Nazorg van de implementatie Checklist voor het implementatietraject Gebruik checklist Beheer en techniek ter voorbereiding van de implementatie Beheer en techniek na de initiële implementatie Organisatie Communicatie Opleiding...21

3 Organisatie SYSQA BV Pagina 3 van 21 Versiebeheer Versie Datum Opmerkingen Auteur Aanpassen bestaande document naar SYSQA uitkomsten expertisegroep Correcties n.a.v. review Expertisegroep SYSQA Correcties n.a.v. review SYSQA SYSQA Definitieve versie in juiste opmaak geplaatst SYSQA Aangepast aan nieuwe huisstijl en versiebeheer SYSQA bijgewerkt Verzendlijst Versie Ontvanger 1.3 Expertisegroep 1.4 Expertisegroep 1.5 SYSQA 1.6 SYSQA 1.7 SYSQA

4 Organisatie SYSQA BV Pagina 4 van 21 1 Managementsamenvatting Steeds meer organisaties realiseren zich dat wanneer in een vroegtijdig stadium wordt begonnen met het testen van software de totale ontwikkelingskosten van de software worden gereduceerd. Om de testers in hun werk te ondersteunen worden testtools toegepast. Er zijn tegenwoordig dan ook legio testtools op de markt verkrijgbaar. Testtools zijn daarbij niet ontwikkeld om het testtraject te ontwikkelen of te structureren, maar om het testtraject te ondersteunen. Wel kan het gebruik van een testtool er toe leiden dat het testtraject veranderd moet worden. Het is echter noodzakelijk deze veranderingen te onderkennen en te beheren. Veel organisaties realiseren zich in eerste instantie niet dat het implementeren van een testtool binnen de organisatie initieel extra werk met zich meebrengt. Daarbij komen veelal tijdens of na de implementatie problemen naar voren die reeds aan het begin van de implementatie voorzien hadden kunnen worden. Het is dus essentieel dat nog vóór de daadwerkelijke implementatie de problemen worden onderkend en aangepakt. Wanneer er wordt gekeken naar de aandachtsgebieden die gelden bij een implementatie, kunnen deze worden onderverdeeld in vier categorieën: Beheer en Techniek, Dienstverlening, Communicatie en Opleiding. Binnen het aandachtsgebied Beheer en Techniek wordt gekeken naar de eisen die de testtool stelt aan de systeemomgeving waarbinnen het wordt toegepast. Men dient er voor te waken dat men een testtool aanschaft die niet binnen de systeemomgeving kan functioneren. Het aandachtsgebied Dienstverlening richt zich op de wijze waarop de gebruikersondersteuning binnen de organisatie is geregeld. Welke personen zijn te benaderen voor vragen over de werking van de testtool en voor het oplossen van technische problemen. De rol van de leverancier is hierbij ook van belang. Het is van belang dat zodra men de beslissing heeft genomen om een testtool te gaan implementeren, dit kenbaar gemaakt wordt binnen de organisatie. Hiervoor zijn verschillende communicatiemethoden beschikbaar. Deze komt naar voren in het aandachtsgebied Communicatie. Om zeker te zijn dat de personen die met de testtool gaan werken hiervoor voldoende kennis hebben, worden opleidingen georganiseerd. Daarnaast kan gekozen worden voor een meer uitgebreide opleiding voor een beperkte groep personen die een rol zullen gaan spelen bij de dienstverlening binnen de organisatie. Ook hierbij kan de leverancier een belangrijke rol spelen. In het laatste aandachtsgebied, Opleiding, wordt hier meer aandacht aan besteed. De verschillende aandachtsgebieden kennen een aantal aspecten die tijdsafhankelijk van elkaar zijn. Het is daarom ook van belang om van tevoren te bepalen welke aspecten van toepassing zijn binnen een organisatie. Het implementeren van een testtool beperkt zich dus niet alleen tot het installeren van de verkregen software en het distribueren van de bijgeleverde handboeken, maar raakt vele aspecten.

5 Organisatie SYSQA BV Pagina 5 van 21 2 Inleiding Dit document biedt ondersteuning aan medewerkers die betrokken worden bij een implementatietraject van een testtool. De toepassingsgebieden waarop de in dit document onderscheiden testtools worden ingezet worden beschreven in hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 worden de aandachtsgebieden beschreven ter voorbereiding op de implementatie van een testtool. De organisatorische opzet voor de projectgroep Implementatie wordt in hoofdstuk 5 beschreven. Hoofdstuk 6 beschrijft de verschillende aandachtsgebieden die van toepassing zijn zodra de testtool geïmplementeerd is. De in de hoofdstukken 4 tot en met 6 beschreven gebieden worden in hoofdstuk 7 met behulp van een tijdsbalk in een volgtijdelijkheid aangegeven. In hoofdstuk 8 is een checklist voor de implementatie toegevoegd. Hoofdstuk 9 bevat een woordenlijst met termen die regelmatig in het document gebruikt worden.

6 Organisatie SYSQA BV Pagina 6 van 21 3 Toepassingsgebieden testtools Binnen de systeemontwikkeling wordt steeds meer aandacht besteed aan de kwaliteit van software en het terugdringen van de ontwikkelingskosten. Een van deze aandachtsgebieden is het (functioneel) testen van de software. Men wordt zich steeds bewuster van het feit dat het ontdekken en aanpassen van onvolkomenheden in de ontwikkelingsfase minder kosten met zich meebrengt dan wanneer deze aangepast dienen te worden in de productiefase. Om het werk van een tester in de ontwikkelingsfase te ondersteunen wordt steeds meer gebruik gemaakt van testtools. Dit document is opgezet met als uitgangspunt dat men reeds gekozen heeft om als project of organisatie een testtool te gebruiken. Dit document geeft een overzicht van de relevante aandachtsgebieden bij een implementatietraject voor een testtool. Testtools zijn al dan niet geautomatiseerde hulpmiddelen die ondersteuning verlenen tijdens het testtraject. Deze hulpmiddelen lopen uiteen van een checklist, via macro s tot en met volledige software-pakketten 1. Zoals de definitie al aangeeft worden de testtools gebruikt gedurende het testtraject. Er is een onderverdeling te maken in: Testmanagementtools: Hulpmidddelen die toegepast worden om het managen en de planning van het testtraject te ondersteunen. Hierbij kan worden gedacht aan softwarepakketten die worden toegepast om de voortgang van het testtraject te bewaken; Requirementstools: Hulpmiddelen waarbij het mogelijk is om Requirement Engineering en Requirement Development processen te ondersteunen. Met een dergelijke tool zijn de requirements (wensen en eisen) vast te leggen en te bewaken. Een tester zal deze tool vooral gebruiken om de testbaarheid van de requirements te toetsen; Bevindingenbeheertools: Hulpmiddelen die de testers kunnen gebruiken om bevindingen van het testobject te registreren en historie vast te leggen; Testontwerptools: Hulpmiddelen die de testers kunnen gebruiken om het testontwerp (logische en eventueel fysieke testgevallen) te maken, waarmee de basis voor de testuitvoer gelegd wordt; Uitvoeringstools: Hulpmiddelen waarbij de uitvoeringsfase van het testtraject wordt ondersteund. Hier zijn momenteel totale software-pakketen voor aanwezig. Met deze pakketten is het mogelijk om in de ontwikkelfase productie-like te testen. Uitvoeringstools zijn grofweg in 2 categorieën onder te verdelen: Record & Playback tools: Hulpmiddelen waarbij een testscenario eenmalig wordt opgenomen en vervolgens talloze keren kan worden afgespeeld. Een Record & Playback tool wordt veelal ingezet bij regressietesten; Load & Stress tools: Hulpmiddelen waarbij een (deel)systeem op performance wordt getest. Daarbij wordt gekeken naar het volume (load) en de piekbelasting (stress). In beide situaties behoort het systeem goed te blijven functioneren. Niet alleen functionele aspecten als acceptabele responsetijd worden geanalyseerd, maar vooral ook niet-functionele aspecten als geheugen- en schijfgebruik. De vier aandachtsgebieden Beheer en techniek, Dienstverlening, Communicatie en Opleiding, die in hoofdstuk Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. worden besproken, zijn an toepassing op alle genoemde categorieën testtools. Afhankelijk van het soort testtool zijn aspecten binnen deze aandachtsgebieden in meer of mindere mate van toepassing. De 1 De standaard pakketten zoals tekstverwerkers en spreadsheet programma s worden niet als testtools beschouwd. Dit vanwege het feit dat deze pakketten gezien worden als de normale en standaard software binnen organisaties, en niet specifiek voor het testtraject ontwikkeld zijn. Macro s binnen deze pakketten worden wel als testtools beschouwd.

7 Organisatie SYSQA BV Pagina 7 van 21 beslissing of een aspect relevant is, ligt bij de persoon of projectgroep welke uiteindelijk verantwoordelijk is voor de implementatie.

8 Organisatie SYSQA BV Pagina 8 van 21 4 Voorbereiden van het implementatietraject In dit hoofdstuk worden de aandachtspunten beschreven die van belang zijn voordat de daadwerkelijke implementatie van de testtool plaatsvindt. Tijdens de implementatie moet aandacht worden besteed aan de randvoorwaarden om de testtool te implementeren. De testtool zal eisen stellen aan de omgeving waarin deze opereert en het beheer daarvan wordt in hoofdstuk 4.2 behandeld. De implementatie is niet afgerond voordat een terugvalbasis voor de gebruiker is gecreëerd waar deze met vragen terecht kan. Te denken valt aan een interne helpdesk of servicecenter, maar ook een servicecenter van de leverancier. Dit wordt behandeld in paragraaf 4.3 Dienstverlening. Het succes van een implementatie is voor een groot deel afhankelijk van de communicatie, het creëren van draagvlak is daarin een belangrijke factor. Hierover meer in paragraaf 4.4 Communicatie Voor het goed leren omgaan met de testtool is het van belang dat de gebruikers worden opgeleid om goed met de tool om te gaan. Hier wordt in de laatste paragraaf 4.5 op ingegaan. 4.1 Randvoorwaarden voor implementatie Voordat een organisatie een testtool gaat implementeren moet aan een aantal randvoorwaarden worden voldaan. Met de Sysqa Quick scan testtools kan worden vastgesteld of de organisatie aan de belangrijkste randvoorwaarden voldoet om testtools succesvol te implementeren en in te zetten. 4.2 Beheer en techniek Voor de implementatie van een testtool is expliciet aandacht nodig voor de wensen en eisen die de testtool stelt aan zijn omgeving. Hierbij kan de omgeving onderverdeeld worden in een: Technische omgeving: de omgeving waarin de testtool moet functioneren; Productieomgeving: de wijze waarop op beheerniveau met de testtool wordt omgesprongen Technische omgeving Voor de technische omgeving kan de volgende onderverdeling naar wensen en eisen worden gemaakt: Hardware (inclusief het netwerk); Software, zoals platform, gerelateerde software; Databases; Back-up en recovery; Procedures technisch beheer. Hardware (inclusief het netwerk) Testtools stellen, evenals ieder ander softwarepakket, configuratie-eisen om de installatie technisch gezien haalbaar te maken. Voldoet de hardware niet aan deze eisen dan zal de installatie niet verricht kunnen worden. Het is noodzakelijk om nog voor de implementatie na te gaan of de testtool op de beschikbare hardware zal kunnen functioneren. Software De testtool dient te kunnen draaien met aanwezige besturingssoftware. Ook hierbij is het noodzakelijk dat dit gecontroleerd wordt voordat de testtool geïnstalleerd zal gaan worden.

9 Organisatie SYSQA BV Pagina 9 van 21 Databases De meeste testtools maken gebruik van databases om hun gegevens in op te slaan. Nog voordat de implementatie van de testtool plaatsvindt zullen maatregelen op het gebied van het beheer van de databases geregeld moeten zijn. Back-up en recovery Het is noodzakelijk dat er back-up- en recovery-voorschriften aanwezig zijn om te voorkomen dat gegevens bij eventuele calamiteiten verloren gaan. Procedures technisch beheer Procedures voor het implementeren alsmede het technische beheer van de testtool moeten in lijn met de bij de gebruikersorganisatie aanwezige technische procedures worden opgezet en worden gevolgd Productieomgeving De beheeraspecten die in de productieomgeving naar voren komen, zijn gerelateerd aan het beheer van de testtool zelf. Het beheer van de testtool wordt belegd bij een toepassingsbeheerder, een beheerder die verantwoordelijk is voor het beheer van de testtool. Eenmaal operationeel vormen testtools kritische schakels in het testtraject. Daarom is het noodzakelijk dat invulling gegeven wordt aan het beheer van de testtool voor de volgende onderwerpen: Licentiebeheer; Versiebeheer; Ontwerp inrichting van de testtool; Autorisatie; Gebruikersdocumentatie; Procedures voor het gebruik; Incidentmanagement. Licentiebeheer Vastlegging van waar en wanneer de inzet van de testtool mogelijk en geoorloofd is zal geregeld en bewaakt moeten worden. Behalve voor het interne overzicht, is het doel hiervan om gemaakte afspraken ten opzichte van de testtool leverancier te bewaken. Er zijn verschillende type licenties: named user: op basis van user/werkplek concurrent users: op basis van aantal gelijktijdige gebruikers Versiebeheer De testtool zal naar aanleiding van productevaluaties worden aangepast en verbeterd. De registratie van wanneer welke versie is ingezet en wat de specifieke verschillen met de vorige versie zijn, is van groot belang. Naast het inzicht dat wordt verschaft in de ontwikkeling van het product, kan met deze registratie achterhaald worden met welke versie van de testtool de testresultaten zijn behaald. Naast een goede registratie van het versiebeheer, is een actief versiebeleid binnen de organisatie noodzakelijk. De organisatie zal bij het beschikbaar komen van een nieuwe versie van de testtool moeten besluiten wanneer deze binnen de organisatie geïnstalleerd en gebruikt gaat worden. Aandachtspunt daarbij is dat oudere versies van de testtool op termijn niet meer zullen worden ondersteund door de leverancier. Indien binnen de organisatie gebruik wordt gemaakt van CMDB of helpdesktools, dan zijn die geschikt om het versiebeheer in uit te voeren.

10 Organisatie SYSQA BV Pagina 10 van 21 Ontwerp inrichting van de testtool De omgeving waarin de testtool wordt ingezet vraagt om een specifieke inrichting van de tool. Deze inrichting moet aansluiten bij de eigenschappen van de technische omgeving. Verder kunnen de opzet van de (test)organisatie, de standaardprocessen in de organisatie en de ingezette testmethodiek onderwerpen zijn die van invloed zijn op de inrichting van de testtool. Autorisatie Testtools op de juiste manier inzetten betekent tevens dat de gebruikers van de testtool geïdentificeerd moeten worden. Daarnaast dienen de gebruikers ook te worden ingedeeld in een gebruikersgroep. Per groep kunnen dan de autorisaties met betrekking tot de testtool geregeld worden. Iedere gebruiker zal dan alleen toegang krijgen tot de delen van de testtool die nodig zijn voor het optimaal uitvoeren van zijn of haar taak. Gebruikersdocumentatie Duidelijke documentatie is belangrijk om de testtools optimaal te kunnen gebruiken. Hierbij dient bewaakt te worden dat de documentatie is afgestemd op het actuele gebruik. Denk hierbij onder andere aan de dynamiek van de testprocessen en de actuele versie van de testtool. Procedures voor het gebruik Het gebruik van een testtool betekent een verandering van, of aanvulling op de werkwijze. Naast het optimaal toegankelijk maken van de nieuwe werkwijze in de vorm van gebruikersdocumentatie, dienen ook strak omlijnde gebruikersprocedures te worden opgezet. Met formele procedures wordt de werkwijze strikt en niet-vrijblijvend opgezet om het gebruik organisatiebreed en eenduidig door te voeren. Om dit te kunnen realiseren moet het testproces reeds gestructureerd zijn. Het is niet de bedoeling om de testtool te gebruiken om het testen te structureren. Incidentmanagement Binnen het versiebeheer is er aandacht voor de specifieke kenmerken van de testtool binnen elke versie. Incidentmanagement dient ervoor om de bevindingen van de gebruikers binnen de eigen organisatie met betrekking tot de testtool te registreren en te bewaken. Op basis hiervan kan op een effectieve manier met de testtool leverancier worden gecommuniceerd om incidenten opgelost te krijgen. Het incidentmanagement kan tevens input leveren voor de evaluatie van de testtool. Hierbij dient het pakket van eisen en afspraken, op basis waarvan de testtool is geselecteerd, als referentiekader. Ook hiermee kan terugkoppeling richting de leverancier plaatsvinden. Hierbij zal het voornamelijk gaan of afgesproken dan wel gewekte verwachtingen daadwerkelijk gerealiseerd zijn. 4.3 Dienstverlening Zodra de testtool geselecteerd en aangeschaft is, is de relatie met de leverancier niet ten einde. Eigenlijk begint de samenwerking dan pas. Zoals reeds in de vorige paragraaf is aangegeven, is het noodzakelijk bevindingen (incidenten) terug te koppelen met de leverancier. In deze paragraaf wordt dieper ingegaan op de rol die de leverancier heeft in het dienstverleningsproces. De dienstverlening kan worden onderverdeeld in drie categorieën: Eerstelijns dienstverlening; Tweedelijns dienstverlening; Derdelijns dienstverlening.

11 Organisatie SYSQA BV Pagina 11 van 21 Onderstaande is een vorm waarin de dienstverlening kan worden vormgegeven, er zijn ook andere vormen mogelijk waarbij bijvoorbeeld de superuser de eerstelijns servicedesk invult en een helpdesk de tweedelijns verzorgt. Dit bepaalt iedere organisatie voor zichzelf Eerstelijns dienstverlening De eerstelijns dienstverlening is de dienstverlening binnen het project waarin de testtool gebruikt wordt. Wanneer een gebruiker met een vraag zit, legt hij deze in eerste instantie voor aan de medegebruikers van de testtool. Het kan best zijn dat deze het antwoord op de vraag weten. Mocht binnen de organisatie een Intranet bestaan, dan kan hierop een kennispagina worden ingericht. Op zo n kennispagina komen dan antwoorden op regelmatig gestelde vragen (FAQs: Frequently Asked Questions) te staan Tweedelijns dienstverlening Tweedelijns dienstverlening wordt geleverd door een super-user. Een super-user is een gebruiker van de testtool, welke meer kennis van en ervaring met de testtool heeft dan een gemiddelde gebruiker. Heeft een gebruiker een vraag, en levert de Eerstelijns dienstverlening geen uitkomst, dan kan een super-user benaderd worden. De super-user zal in eerste instantie nagaan of het probleem eerder voorgekomen is. Hierbij kan hij gebruik maken van het incidentmanagement. Mocht dit niet het geval zijn, dan zal de super-user nagaan wat de oorzaak van het probleem is. Wanneer blijkt dat een probleem zich vaker voordoet, dan kan hij besluiten de vraag met het bijbehorende antwoord te laten plaatsen op het Intranet. Dit gebeurt via het op de hoogte te brengen van de toepassingsbeheerder, de persoon welke verantwoordelijk is voor de testtool. Als ook hij geen antwoord op het probleem weet, zal hij dit doorgeven aan de leverancier. Dit resulteert in de derdelijns dienstverlening Derdelijns dienstverlening Bij deze graad van dienstverlening komt de leverancier weer in beeld. Vragen die niet beantwoord kunnen worden door de organisatie dienen aan de leverancier te worden voorgelegd. Om te voorkomen dat een ieder de leverancier zal benaderen (of desnoods een helpdesk van de leverancier) zal deze communicatie plaatsvinden via de toepassingsbeheerder. Dit om te voorkomen dat de leverancier continu wordt belast met vragen waarop het antwoord reeds binnen de organisatie bekend is. In het geval van een medium zoals het Intranet binnen de organisatie, zal ook de toepassingsbeheerder de aangewezen persoon zijn om dit te bewaken. Te meer om te voorkomen dat alles op het Intranet komt. Het is natuurlijk zaak dat alleen de meest voorkomende en urgente vragen via dit medium beantwoord worden. De keuzes ten aanzien van de inrichting van de interne dienstverlening zijn afhankelijk van de grootte van de organisatie. Het is echter van belang te weten wie de aanspreekpunten zijn, en wat de kennis en kunde van deze personen zijn. 4.4 Communicatie Om te komen tot een succesvolle implementatie van een testtool in een organisatie zal voor iedereen binnen deze organisatie duidelijk moeten zijn wat de voordelen van de testtool zijn. Hiervoor moet men de betrokken partijen goed informeren over het gebruik en de voordelen van de testtool.

12 Organisatie SYSQA BV Pagina 12 van 21 In de voorbereidingsfase zal men zich moeten richten op het creëren van draagvlak in de organisatie. Als de beslissing voor het inzetten van een testtool genomen is, is het belangrijk om in de juiste communicatievorm de juiste doelgroepen met doeltreffende informatie te bereiken Communicatievormen De beslissing tot het implementeren van een testtool en het implementatieplan kunnen op diverse wijzen bekend worden gemaakt binnen de organisatie. Welke communicatievorm hiervoor gebruikt moet worden is afhankelijk van wie, wat, waar, wanneer en hoe er geïnformeerd dient te worden. Binnen de diverse organisatie behoren onder andere tot de mogelijkheden: Direct mail of presentaties voor een gedefinieerde doelgroep. Bedrijfsbrede distributiekanalen (zoals bedrijfsbladen en Intranet) zodat de gehele organisatie hiermee bereikt wordt Doelgroepen Op twee manieren kan het begrip doelgroep beschouwd worden: Onderscheid naar projecten; Onderscheid naar gebruikersgroepen: Onderscheid naar projecten Dit is relevant als verschillende projecten betrokken zijn bij de implementatie van de testtool. Ieder project kan daarbij door zijn specifieke eigenschappen andere informatiewensen t.a.v. de testtool hebben. Onderscheid naar gebruikersgroepen Projectmanagers: Een projectmanager is geïnteresseerd in het versnellen en verbeteren van het testproces. Daarnaast zal de projectmanager willen weten hoe de testtool kan voorzien in zijn behoefte aan meet- en stuurinformatie. Het implementatieteam zal uiteraard de mogelijkheden die de testtool biedt in deze richtingen moeten benadrukken. Testers: Testers vormen de voornaamste groep die daadwerkelijk met de testtool zullen moeten werken. Het succes van een testtool valt of staat met de acceptatie van de testers van de testtool. Benadruk bij hen vooral het gemak van werken en de uitgebreide functionaliteit van de testtool. Dit vooral ook in vergelijking met de situatie waarbij deze testtool nog niet beschikbaar was. Bouwers: Mogelijk zal de testtool ook door bouwers gebruikt worden, of anders zullen de bouwers in ieder geval geconfronteerd worden met een veranderende werkwijze van de testers. Dus ook de bouwers zijn een doelgroep die doeltreffend geïnformeerd dient te worden. De relevante doelgroepen zullen dus eerst geïdentificeerd moeten worden en per doelgroep zal er een communicatiestrategie ontwikkeld moeten worden om de testtool zo goed mogelijk te implementeren. Voor de bewaking van de uitvoering van deze strategie wordt bijvoorbeeld in een logboek bijgehouden welke doelgroepen benaderd zijn en welke vervolgafspraken er gemaakt zijn Doeltreffende informatie Allereerst moet duidelijk zijn wat voor de gekozen testtools de verbeteringsmogelijkheden en de voordelen zijn en voor wie deze voordelen van belang kunnen zijn. Om te beoordelen welke informatie in welke situatie relevant is kan men een gebruikersprofiel opstellen. Met behulp van het gebruikersprofiel kan worden bepaald welke informatie relevant is voor een gebruikersgroep (zie paragraaf 3.4.2).

13 Organisatie SYSQA BV Pagina 13 van 21 De benodigde informatie kan volgens een opgesteld communicatieplan bij de betreffende gebruikersgroepen of projecten worden bekend gemaakt. Een communicatieplan geeft het verloop van alle geplande communicatiemomenten en -punten in het invoeringstraject aan. 4.5 Opleiding De implementatie van een testtool heeft als doel dat medewerkers met de testtool aan het werk gaan. Om de acceptatie van de testtool te bevorderen is het noodzakelijk dat de verschillende medewerkers bekend raken met de testtool en weten wat de testtool kan. Het is daarom noodzakelijk dat alle medewerkers in het begin een introductie van de testtool krijgen. De beste manier is om de medewerkers zelf met de testtool te laten werken. Een basisopleiding is hiervoor een uitstekende methode. In de meeste gevallen zal een leverancier van een testtool in staat zijn om een basisopleiding te geven. Doordat het gedurende een basisopleiding mogelijk is om zelf het een en ander uit te proberen, zal men ook eerder met vragen naar voren komen wanneer men tegen problemen aanloopt. Mocht de situatie zich voordoen dat verschillende medewerkers meer dan gemiddelde kennis van de testtool moeten hebben, dan dient er een vervolgcursus gevolgd te worden. Ook hierbij zal de leverancier van dienst kunnen zijn. Een onderdeel van het implementatieplan is daardoor vaak een opleidingsplan, in dit plan wordt aangegeven welke gebruikersgroepen of gebruikers welk type opleiding moeten volgen om het gebruik van de testtool te optimaliseren. Het opleiden van gebruikers is tevens op te nemen in het communicatieplan. Het verzorgen van opleidingen is naar de rest van de organisatie een signaal dat er serieus aandacht aan wordt besteed.

14 Organisatie SYSQA BV Pagina 14 van 21 5 Organisatie van het implementatietraject Om de implementatie succesvol te maken is het noodzakelijk om hiervoor een implementatieproject in te richten. Onderstaand model geeft schematisch weer hoe zo n project er uit zou kunnen zien. Opdrachtgever Referentiekader Opdrachtnemer Teamleden Gebruikersorganisat ie Binnen dit model heeft elke discipline zijn eigen taken en verantwoordelijkheden. Deze worden onderstaand beschreven. Opdrachtgever De opdrachtgever is de persoon binnen de organisatie die de implementatie van de testtool heeft geïnitieerd. Hij is tevens de persoon die er voor dient te zorgen dat er budget en capaciteit beschikbaar komt om de testtool te implementeren. Opdrachtnemer De opdrachtnemer is de eindverantwoordelijke welke belast is met de uitvoering van het implementatietraject. Hij zorgt ervoor dat de projectorganisatie wordt ingericht. Bij de inrichting dient gedacht te worden aan aspecten zoals het aantrekken van teamleden en het coördineren van hun activiteiten, het creëren van draagvlak binnen de organisatie en het ondersteunen van de teamleden. Daarnaast zal de opdrachtnemer de gebruikersorganisatie raadplegen en de resultaten afspiegelen aan het referentiekader. Tevens zal de opdrachtnemer de voortgang rapporteren aan de opdrachtgever en is hij verantwoordelijk voor de kostenbewaking van het project. Teamleden De teamleden zorgen voor het uitvoeren van de activiteiten om de implementatie mogelijk te maken. Van de teamleden wordt verwacht dat zij hun vorderingen aan de opdrachtnemer doorgeven zodat deze de voortgang van de implementatie in de hand heeft. Referentiekader Het referentiekader is het voorbeeld waaraan men eigenlijk de gehele implementatie wil afspiegelen. Voorbeelden van een referentiekader zijn bijvoorbeeld de documenten die tot de beslissing van de aangeschafte testtool hebben geleid, het document Vragen keuze testtools. Door regelmatig de realiteit met het referentiekader te vergelijken kan men bepalen waar de implementatie zich bevindt. Dit is noodzakelijk om op een vroeg tijdstip te kunnen signaleren of het beeld wat in het begin geschetst is, nu nog haalbaar is.

15 Organisatie SYSQA BV Pagina 15 van 21 Gebruikersorganisatie De gebruikersorganisatie wordt gevormd door de personen uit de organisatie die uiteindelijk met de testtool dienen te gaan werken. Door deze personen tijdig, tijdens het uitvoeren van de requirementsanalyse door middel van het document Vragen keuze testtools, bij de implementatie te betrekken, worden in een vroeg stadium hun wensen gehoord. Dit bevordert de acceptatie van de testtool vanuit gebruikersoogpunt. Hun taak is dus eigenlijk het voorzien van de teamleden van de gewenste informatie zodat de teamleden hun activiteiten kunnen uitvoeren.

16 Organisatie SYSQA BV Pagina 16 van 21 6 Nazorg van het implementatietraject Wanneer de testtool binnen de organisatie geïmplementeerd is, is het noodzakelijk dat de organisatie ook daadwerkelijk de testtool gaat gebruiken en blijft gebruiken. Men moet ervoor zorgen dat de betrokken personen bereid blijven om de testtool te gebruiken. Dezelfde aandachtsgebieden als in de voorbereidingsfase dienen daarom beschouwd te worden, hoewel de aspecten nu op een ander vlak liggen. 6.1 Beheer en techniek In de nazorgfase van de implementatie ligt het accent van dit aandachtsgebied op het gebruik van de testtool. Er dienen maatregelen met betrekking tot het gebruik van de testtool genomen te worden om het (juiste) gebruik van de testtool te realiseren. Hierbij dienen de onderstaande aspecten meegenomen te worden: Evaluatie van het toolgebruik; Veranderende omgeving. Evaluatie van het toolgebruik In de praktijk blijkt vaak dat het gebruik van een testtool zich binnen een testorganisatie ontwikkelt als een specialisme. Om grip te kunnen krijgen op de vaardigheden is het verkrijgen van ervaringscijfers essentieel. Daarnaast is het voor de continuïteit na een implementatie noodzakelijk dat kennis en kunde met betrekking tot de testtool breed gedragen worden binnen een testorganisatie. Tevens moet aandacht worden besteed aan de overdraagbaarheid van deze kennis en kunde. Het ingerichte incidentmanagement binnen de organisatie kan voor de benodigde input zorgen (zie paragraaf 4.2.2). Veranderende omgeving Ingebruikname van testtools zal effect hebben op de organisatie, het ontwikkelproces en het testtraject. De omgeving waarin de testtool wordt gebruikt blijft zich ook ontwikkelen. Deze ontwikkeling kan zich vertalen in het toepassen van andere technieken of componenten. Zaak hierbij is dat deze ontwikkelingen worden erkend en vastgelegd. Hierbij is het van belang om te controleren of de testtool hierdoor nog steeds optimaal ingezet kan worden. 6.2 Dienstverlening Zodra de testtool geïmplementeerd is, zal het in een onderhoudsfase komen. Via de leverancier zullen nieuwe releases van de testtool aan de organisatie worden aangeboden. Hierbij is het noodzakelijk dat er wordt vastgesteld of de nieuwe release toegevoegde waarde heeft voor de organisatie. Daarnaast is het ook van belang dat er wordt gekeken op welke manier de nieuwe release geïmplementeerd gaat worden. Een ander punt waarbij de leverancier een grote rol speelt is de opleiding van de toekomstige gebruikers, en bijscholing van de huidige gebruikers. De leverancier levert niet alleen de testtool, maar beschikt meestal ook over een gedegen cursus om te leren omgaan met de testtool. In eerste instantie zal een beperkte groep gebruikers deze opleiding volgen nog voordat de testtool binnen de organisatie wordt geïmplementeerd. Echter zodra men zal gaan werken met de testtool, zal de gehele groep medewerkers opgeleid moeten worden. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van de expertise van de leverancier, maar wellicht ook van superusers, toepassingsbeheerders of andere ervaren gebruikers om de kosten van de opleiding te beperken.

17 Organisatie SYSQA BV Pagina 17 van Communicatie Verwachtingen en eisen van de gebruikers van de testtool zullen na implementatie in de tijd veranderen. Dit betekent dat de toepassingsbeheerder van het product geregeld zal moeten onderzoeken hoe de testtool ervaren wordt binnen de organisatie en hij zal daaruit zijn conclusies moeten trekken over het bestaansrecht van de testtool: moet er uitbreiding of vervanging van de testtool plaatsvinden? Kennismanagement Na de initiële implementatie wordt het gebruik van de testtool veelal opgenomen binnen de taken van een beheerorganisatie. Deze is gericht op het beschikbaar stellen van het product en alle verdere informatie die voor een gebruiker interessant kan zijn. De opgebouwde kennis binnen het project moet daarom worden overgedragen aan de beheerorganisatie om er voor te zorgen dat de opgebouwde kennis niet verloren gaat Life-cyclemanagement Om als (beheer)organisatie feeling te houden met de gebruikers van het testtool over het functioneren van de tool dient regelmatig geëvalueerd te worden of de testtool nog voldoet. Een zogenaamd Klant Tevredenheids Onderzoek (KTO) is hiervoor een uitgelezen methode. Met een KTO wordt gemeten in welke fase van de levenscyclus de testtool zich bevindt en wat de voor- en nadelen van het gebruik zijn. Op basis van de resultaten van een KTO kan bijvoorbeeld besloten worden om de testtool functioneel uit te breiden (aanschaffen van add-ons of een aansluitend testtool),te vervangen door een andere testtool, of te besluiten om voorlopig niets te doen. Al in de implementatiefase kan een plan ontwikkeld worden voor het houden van een KTO. Er zal gedefinieerd moeten worden welke meetcriteria noodzakelijk zijn om de levensfase van de testtool te kunnen bepalen. Daarnaast is het noodzakelijk om op voorhand vast te stellen welke actie er ondernomen dient te worden als de testtool zich in een bepaald stadium van de levenscyclus bevindt. Het resultaat van een KTO moet informatie geven over de volwassenheid van de testtool zodat er, indien noodzakelijk, actie ondernomen kan worden. 6.4 Opleiding Nadat de testtool is geïmplementeerd is het noodzakelijk dat ook het opleidingstraject in stand wordt gehouden. Nieuwe medewerkers dienen een basisopleiding te krijgen. Huidige medewerkers zouden een vervolgopleiding kunnen volgen. Ook dient er rekening te worden gehouden met aanpassingen in de testtool als gevolg van een nieuwe versie. Daarnaast kan de algemene opleiding van de leverancier worden omgezet in een organisatie-specifieke opleiding. Het voordeel hierbij is dat de opleiding zich alleen toelegt op de toepassing van de testtool binnen de organisatie. Daarnaast kan procedureel beter vastgelegd worden op welke methode de testtool binnen de organisatie wordt toegepast. Tevens leidt dit tot een uniform gebruik van de testtool.

18 Organisatie SYSQA BV Pagina 18 van 21 7 Tijdsbalk voor het implementatietraject Wanneer de testtool binnen de organisatie geïmplementeerd is, is het noodzakelijk dat de organisatie ook daadwerkelijk de testtool gaat gebruiken en blijft gebruiken. Men moet ervoor zorgen dat de betrokken personen bereid blijven om de testtool te gebruiken. Dezelfde aandachtsgebieden als in de voorbereidingsfase dienen daarom beschouwd te worden, hoewel de aspecten nu op een ander vlak liggen. 7.1 Gebruik tijdsbalk De tijdsbalk die in dit hoofdstuk wordt beschreven is een belangrijk hulpmiddel voor het succesvol implementeren van een testtool. Op een betrekkelijke eenvoudige wijze geeft deze tijdsbalk de volgorde aan waarin de gedefinieerde activiteiten uitgevoerd dienen te worden voor een doeltreffende en doelmatige implementatie. Door de variatie in soorten testtools is een implementatie niet in een bepaald vast tijdsbestek te plannen. In deze tijdsbalk geven we om deze reden alleen de volgtijdelijkheid aan. In de tijdsbalk wordt het implementatietraject in vijf fasen verdeeld: Initiatiefase; Voorbereiding; Implementatie; Beheer van het gebruik; Nazorg van de implementatie. In de volgende paragraaf worden bij de verschillende fasen ook de mijlpalen benoemd. De mijlpalen lopen uiteen van producten tot vaststelling van specifieke stakeholders. 7.2 Initiatiefase Aandachtsgebied Organisatie Beheer en techniek 7.3 Voorbereiding Aandachtsgebied Organisatie Communicatie Beheer en techniek Opleiding Mijlpaal Opdrachtgever bekend Opdrachtnemer bekend Hardware configuratie eisen Besturingssoftware Mijlpaal Teamleden bekend Inrichten derdelijns dienstverlening Informeren betrokken partijen Gedocumenteerde procedures implementatie Integratie technisch beheer met de bestaande technische procedures Inrichten back-up en recovery procedures Inrichten database Opstellen gebruikersdocumentatie Opstellen gebruiksprocedures Opleidingsplan uitgewerkt

19 Organisatie SYSQA BV Pagina 19 van Implementatie Aandachtsgebied Organisatie Communicatie Beheer en techniek Opleiding Mijlpaal Inrichten tweedelijns dienstverlening Inrichten Eerstelijns dienstverlening Kennismanagement Licentie en versiebeheer Inrichten van de testtool Autorisaties Incidentenmanagement Opleidingsplan uitvoeren 7.5 Beheer van het gebruik Aandachtsgebied Beheer en techniek Mijlpaal Continueren licentie- en versiebeheer Continueren incidentenmanagement Continueren gebruikersdocumentatie 7.6 Nazorg van de implementatie Aandachtsgebied Beheer en techniek Communicatie Opleiding Mijlpaal Evaluatie van toolgebruik Life-cycle management Opleidingsplan generiek maken

20 Organisatie SYSQA BV Pagina 20 van 21 8 Checklist voor het implementatietraject 8.1 Gebruik checklist Deze checklist is een belangrijk hulpmiddel voor het succesvol implementeren van een testtool. Op een betrekkelijke eenvoudige wijze geeft deze checklist een overzicht van de noodzakelijke aandachtsgebieden voor een doeltreffende en doelmatige implementatie. De checklist is niet chronologisch opgezet. Door de variatie in soorten testtools zullen niet alle onderdelen van de checklist relevant zijn voor iedere testtool. Als in een specifieke situatie een aandachtsgebied niet relevant is, vul dan niet van toepassing in. 8.2 Beheer en techniek ter voorbereiding van de implementatie Hardware Voldoet de hardware aan de configuratie-eisen t.b.v. de installatie van de testtool op het moment van de implementatie? Software Kan de testtool draaien met de beschikbare besturingssoftware op het moment van de implementatie? Databases Is er een database ingericht waarmee alle noodzakelijke gegevens ter beschikking staan die noodzakelijk zijn om de testtool te laten functioneren? Databases Is er een database ingericht waarin de gegevens kunnen worden opgeslagen die gegenereerd worden door de testtool? Back-up en recovery Zijn er back-up- en recovery procedures opgesteld op het moment van implementatie? Technisch beheer Zijn er gedocumenteerde procedures voor de implementatie en het technisch beheer van de testtool? Integratie technisch Zijn de procedures voor de implementatie en het technisch beheer beheer van de testtool geïntegreerd met de bestaande technische procedures? Licentie- en Worden vanaf de start van de implementatie de installaties en versiebeheer Inrichting van de testtool de updates van de tools geregistreerd en bewaakt? Wordt vanaf de start van de implementatie de inrichting vastgelegd die noodzakelijk is om de tool operationeel in te zetten? Worden vanaf de start van de implementatie de bevindingen met betrekking tot de tools geregistreerd en bewaakt? 8.3 Beheer en techniek na de initiële implementatie Incidentenmanagement Autorisatie Zijn voor iedere gebruiker de autorisaties bepaald en doorgevoerd? Gebruikersdocumentatie voor de gebruikers en wordt deze actueel gehouden? Is duidelijke gebruikersdocumentatie opgesteld, beschikbaar Gebruiksprocedures Zijn er binnen de totale testwerkwijze procedures met betrekking tot de testtool opgenomen? Evaluatie Wordt het gebruik van de testtools geëvalueerd? 8.4 Organisatie Eerstelijns dienstverlening Tweedelijns dienstverlening Is de eerstelijns dienstverlening ingericht? (medegebruikers, algemeen beschikbare media) Is de tweedelijns dienstverlening ingericht? (gecentraliseerde gebruikers kennis)

Implementatieplan van een testtool. Een aanpak. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

Implementatieplan van een testtool. Een aanpak. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Implementatieplan van een testtool Een aanpak Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA BV Pagina 1 van 19 Managementsamenvatting Steeds meer organisaties realiseren zich dat

Nadere informatie

Kwaliteitsbewaking en testen in ICT beheerorganisaties

Kwaliteitsbewaking en testen in ICT beheerorganisaties DKTP Informatie Technologie Veembroederhof 1 1019 HD Amsterdam Telefoon 020 427 52 21 Kwaliteitsbewaking en testen in ICT beheerorganisaties Voor de meeste projectgroepen die software ontwikkelen vormt

Nadere informatie

Functieprofiel Ondersteuner ICT Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Ondersteuner ICT Functieprofiel titel Functiecode 00 1 Functieprofiel Ondersteuner ICT Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Registreren en (laten) oplossen van vragen en storingen van ICTgebruikers binnen de richtlijnen van de afdeling, teneinde bij

Nadere informatie

<> <>

<<Naam document>> <<Organisatie>> SYSQA B.V. Almere Datum : Status : Opgesteld door : Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 10 Inhoudsopgave 1 Managementsamenvatting...3 2 Opdracht...4

Nadere informatie

Functieprofiel: Ondersteuner ICT Functiecode: 0405

Functieprofiel: Ondersteuner ICT Functiecode: 0405 Functieprofiel: Ondersteuner ICT Functiecode: 0405 Doel Registreren en (laten) oplossen van vragen en storingen van ICT-gebruikers binnen de richtlijnen van de afdeling, teneinde bij te dragen aan efficiënt

Nadere informatie

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol SAMENVATTING ITIL ITIL is nog steeds dé standaard voor het inrichten van beheerspocessen binnen een IT-organisatie. En dekt zowel applicatie- als infrastructuur beheer af. Indien gewenst kan ITIL worden

Nadere informatie

Checklist risicofactoren IT-projecten

Checklist risicofactoren IT-projecten Organisatie SYSQA B.V. Pagina 1 van 5 Checklist risicofactoren IT-projecten In onderstaande checklists zijn de factoren die het slagen van een project beïnvloeden opgenomen. Projectomvang Hoe groot is

Nadere informatie

Doel. Context VSNU UFO/INDELINGSINSTRUMENT FUNCTIEFAMILIE ICT FUNCTIONEEL (INFORMATIE) BEHEERDER VERSIE 1 MEI 2012

Doel. Context VSNU UFO/INDELINGSINSTRUMENT FUNCTIEFAMILIE ICT FUNCTIONEEL (INFORMATIE) BEHEERDER VERSIE 1 MEI 2012 Functioneel (informatie) beheerder Doel Zorgdragen voor het inrichten, aanpassen, vernieuwen en onderhouden van de informatievoorziening (processen, procedures en/of systemen), passend binnen het informatiebeleid

Nadere informatie

Functieprofiel Beheerder ICT Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Beheerder ICT Functieprofiel titel Functiecode 00 1 Functieprofiel Beheerder ICT Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Zorgdragen voor het doen functioneren van ICT-producten en diensten en het in stand houden van de kwaliteit daarvan, passend binnen

Nadere informatie

Ondersteuner ICT. Context. Doel

Ondersteuner ICT. Context. Doel Ondersteuner ICT Doel Registreren en (laten) oplossen van vragen en storingen van ICT-gebruikers binnen de richtlijnen van de afdeling, teneinde bij te dragen aan efficiënt en effectief functionerende

Nadere informatie

Voorbeeld projectplan

Voorbeeld projectplan Voorbeeld projectplan Projectplan voor project < naam > Naam project Datum Naam projectleider Naam opdrachtgever Startdatum Einddatum Doorlooptijd in weken/ maanden Datum Versie Status Auteur(s) Maak een

Nadere informatie

Checklist basisontwerp SDM II

Checklist basisontwerp SDM II Organisatie SYSQA B.V. Pagina 1 van 5 Checklist basisontwerp SDM II Documentatie. Zijn de uitgangspunten voor het basisontwerp Is een plan van aanpak Zijn er wijzigingen op het Software Quality Assurance

Nadere informatie

Best practice verzameling voor het managen van alle aspecten van beheer van ICT-infrastructuur.

Best practice verzameling voor het managen van alle aspecten van beheer van ICT-infrastructuur. ITIL Wat is ITIL? Best practice verzameling voor het managen van alle aspecten van beheer van ICT-infrastructuur. Begrippen Rol Functie Proces Proceseigenaar Procesmanager Product Dienst Problem Problem

Nadere informatie

De SYSQA dienst auditing. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

De SYSQA dienst auditing. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. De SYSQA dienst auditing Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 8 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER... 3

Nadere informatie

Verschillen in QA aanpak tussen ERP projecten en niet-erp projecten

Verschillen in QA aanpak tussen ERP projecten en niet-erp projecten Verschillen in QA aanpak tussen ERP projecten en niet-erp projecten SYSQA B.V. Almere Datum : 06 mei 2013 Status : definitief Versie : 2.0 Opgesteld door : Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 5 Overzicht

Nadere informatie

Het plan van aanpak, een hele klus

Het plan van aanpak, een hele klus Het plan van aanpak, een hele klus door Wim - 02-02-2011 http://www.itpedia.nl/2011/02/02/het-plan-van-aanpak-een-hele-klus/ Hoe groot of hoe klein maak je een plan van aanpak? Welke onderdelen neem je

Nadere informatie

Regressietesten. De aanpak en aandachtspunten. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

Regressietesten. De aanpak en aandachtspunten. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Regressietesten De aanpak en aandachtspunten Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 8 Inhoudsopgave 1 INLEIDING...3 1.1 ALGEMEEN...3 1.2 VERSIEBEHEER...3

Nadere informatie

Project Fasering Documentatie Applicatie Ontwikkelaar

Project Fasering Documentatie Applicatie Ontwikkelaar Project Fasering Documentatie Applicatie Ontwikkelaar Auteurs: Erik Seldenthuis Aminah Balfaqih Datum: 31 Januari 2011 Kerntaak 1 Ontwerpen van applicaties De volgordelijke plaats van de documenten binnen

Nadere informatie

ICT Beheermodel informatiesystemen Drechtsteden Baseline inrichting ICT beheermodel Drechtsteden

ICT Beheermodel informatiesystemen Drechtsteden Baseline inrichting ICT beheermodel Drechtsteden Drechtsteden Technische Architectuur (DTA) ICT Beheermodel informatiesystemen Drechtsteden Baseline inrichting ICT beheermodel Drechtsteden Status : Definitief 1.0 Redactie : DTA Datum : 29-08-2007 1 Versiebeheer

Nadere informatie

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D Auteur : P. van der Meer, Ritense B.V. Datum : 17 juli 2008 Versie : 1.3 2008 Ritense B.V. INHOUD 1 VERSIEBEHEER...1 2 PROJECT

Nadere informatie

Taakcluster Operationeel support

Taakcluster Operationeel support Ideeën en plannen kunnen nog zo mooi zijn, uiteindelijk, aan het eind van de dag, telt alleen wat werkelijk is gedaan. Hoofdstuk 5 Taakcluster Operationeel support V1.1 / 01 september 2015 Hoofdstuk 5...

Nadere informatie

Energiemanagement Actieplan

Energiemanagement Actieplan 1 van 8 Energiemanagement Actieplan Datum 18 04 2013 Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 8 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Beheerder ICT. Context. Doel

Beheerder ICT. Context. Doel Beheerder ICT Doel Zorgdragen voor het doen functioneren van ICTproducten en het instandhouden van de kwaliteit daarvan, passend binnen het beleid van de afdeling, teneinde aan de eisen en wensen van de

Nadere informatie

L = Lokaal, R = Regionaal; N = NL, Landelijk. (Het betreft hier de Nederlandse politie) T1 = tussentijds resultaat, Tn = gewenst eindresultaat

L = Lokaal, R = Regionaal; N = NL, Landelijk. (Het betreft hier de Nederlandse politie) T1 = tussentijds resultaat, Tn = gewenst eindresultaat Bron [een deel van; zie ook blz 6]: http://www.aslbislfoundation.org/dmdocuments/bisl_bp051_wie_doet_wat_matrix.doc (BiSL-Procescluster/Proces Informatiecoördinatie) Wie-Doet-Wat-Matrix / WDW-matrix 1.

Nadere informatie

De beheerrisico s van architectuur

De beheerrisico s van architectuur De beheerrisico s van architectuur Een overzicht van de ArChimate Risico Extensie versie 0.2 Bert Dingemans Inleiding Het implementeren van een (enterprise) architectuur brengt altijd risico s met zich

Nadere informatie

Functieprofiel: Beheerder ICT Functiecode: 0403

Functieprofiel: Beheerder ICT Functiecode: 0403 Functieprofiel: Beheerder ICT Functiecode: 0403 Doel Zorgdragen voor het doen functioneren van ICT-producten en de ICTinfrastructuur en het instandhouden van de kwaliteit daarvan, passend binnen het beleid

Nadere informatie

Data Warehouse. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

Data Warehouse. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Data Warehouse Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER... 3 2 DOEL VAN

Nadere informatie

Proces afspraken na implementatie WaaS

Proces afspraken na implementatie WaaS Proces afspraken na implementatie WaaS versie: 1.0 datum: April 2013 auteur: Beheer en Implementatie BNL Versiebeheer Versie Datum Status Auteurs Opmerkingen 1.0 18-4-2013 Definitief Pascal Navarro en

Nadere informatie

Vrijgaveadvies. Project

Vrijgaveadvies. Project <naam project> Vrijgaveadvies Project SYSQA B.V. Almere Datum : 08-02-2013 Status : Versie : Opgesteld door : Organisatie Project Pagina 2 van 16 Inhoudsopgave 1 Management samenvatting...

Nadere informatie

Doel van het invoeringsplan is te beschrijven welke handelingen dienen te worden verricht om een applicatie te implementeren.

Doel van het invoeringsplan is te beschrijven welke handelingen dienen te worden verricht om een applicatie te implementeren. Voorbeeld invoeringsplan door Wim - 01-06-2011 http://www.itpedia.nl/2011/01/06/voorbeeld-invoeringsplan/ Voordat applicaties in een organisatie worden ingevoerd, is het belangrijk na te gaan op welke

Nadere informatie

Plan van aanpak implementatie WMO-dienstverlening gemeente Drimmelen

Plan van aanpak implementatie WMO-dienstverlening gemeente Drimmelen Plan van aanpak implementatie WMO-dienstverlening gemeente Drimmelen Auteur : drs. Natasja de Bruin Datum : Donderdag 16 februari 2006 Versie : 2.0 (definitief) LEGAL FINANCE PROCESS Inhoudsopgave 1. Inleiding...3

Nadere informatie

RAD Rapid application development. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

RAD Rapid application development. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. RAD Rapid application development Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 10 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER...

Nadere informatie

Service Niveau Overeenkomst Digikoppeling

Service Niveau Overeenkomst Digikoppeling Service Niveau Overeenkomst Digikoppeling Versie 1.3 Datum 26 mei 2015 Status Definitief Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555 4555 (10 ct p/m) e. servicecentrum@logius.nl

Nadere informatie

Energiemanagementprogramma HEVO B.V.

Energiemanagementprogramma HEVO B.V. Energiemanagementprogramma HEVO B.V. Opdrachtgever HEVO B.V. Project CO2 prestatieladder Datum 7 december 2010 Referentie 1000110-0154.3.0 Auteur mevrouw ir. C.D. Koolen Niets uit deze uitgave mag zonder

Nadere informatie

Wie doet wat? 30-5-2013. Gebruik en beheer van applicaties. Een kader VHIC VHIC. Pagina 1. Pagina 2

Wie doet wat? 30-5-2013. Gebruik en beheer van applicaties. Een kader VHIC VHIC. Pagina 1. Pagina 2 Gebruik en beheer van applicaties Wie doet wat? Pagina 1 Een kader Pagina 2 Bron: daanrijsenbrij, Elementaire bedrijfsinformatica 1 Functioneel beheer Applicaties worden gebruikt door de gebruikersorganisatie.

Nadere informatie

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. BISL Business Information Services Library Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2

Nadere informatie

Vernieuwing VMS ICT oplossing v0.1

Vernieuwing VMS ICT oplossing v0.1 Bijlage D: Projectplan Vernieuwing VMS ICT oplossing v0.1 Realisatie, Implementatie en overdracht aan beheer Inhoudsopgave 1 Projectdefinitie 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Reikwijdte 4 1.4 Randvoorwaarden,

Nadere informatie

WHITE PAPER. Business Solutions

WHITE PAPER. Business Solutions WHITE PAPER Business Solutions De keuze van de strategie/aanpak is be-palend voor de complexiteit en doorlooptijd van een implementatie. Introductie Uw organisatie staat op het punt om een standaard software

Nadere informatie

Procesmanagement. Hoe processen beschrijven. Algra Consult

Procesmanagement. Hoe processen beschrijven. Algra Consult Procesmanagement Hoe processen beschrijven Algra Consult Datum: juli 2009 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. ORGANISATIE VAN PROCESMANAGEMENT... 3 3. ASPECTEN BIJ HET INRICHTEN VAN PROCESMANAGEMENT...

Nadere informatie

Ontwikkelaar ICT. Context. Doel

Ontwikkelaar ICT. Context. Doel Ontwikkelaar ICT Doel Ontwikkelen en ontwerpen van ICT-producten, binnen overeen te komen dan wel in een projectplan vastgelegde afspraken ten aanzien van tijd, budget en kwaliteit, opdat overeenkomstig

Nadere informatie

testing with a smile

testing with a smile testing with a smile Online software voor volledig en gebruiksvriendelijk testmanagement! TESTEN MOET LEUK ZIJN Functioneel acceptatieen gebruikerstesten. Ongeëvenaard in compleetheid en eenvoud. On-Line,

Nadere informatie

Aan uw raad is het volgende toegezegd: Toezeggingen college van B&W in Commissies en Raad (september 2015) TCM 09 21 mei 2015

Aan uw raad is het volgende toegezegd: Toezeggingen college van B&W in Commissies en Raad (september 2015) TCM 09 21 mei 2015 Bedrijfsvoering De gemeenteraad van Bloemendaal Datum : 19 augustus 2015 Uw kenmerk : Ons kenmerk : 2015056815 Behandeld door : J. van der Hulst Doorkiesnummer : 023-522 5592 Onderwerp : Rapportage informatiebeveiliging

Nadere informatie

Ontwikkelen en testen van e-business: beheerste dynamiek

Ontwikkelen en testen van e-business: beheerste dynamiek Ontwikkelen en testen van e-business: beheerste dynamiek Het ontwikkelen en gestructureerd testen van administratieve systemen is gebaseerd het watervalprincipe. Bij het ontwikkelen volgens het watervalprincipe

Nadere informatie

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Balanced Scorecard Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER... 3 2 DE

Nadere informatie

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind Opleidingsgebied ICT Kwalificatiedossier en kerntaak ICT- en mediabeheer 2012-2013 Kerntaak 2: Implementeren van (onderdelen van) informatie- of mediasystemen Kwalificatie en crebocode ICT-beheerder 95321

Nadere informatie

kwaliteitsmeterplus 4

kwaliteitsmeterplus 4 kwaliteitsmeterplus 4 Testen voor de toekomst Eenvoudig en intuïtief Werkproces georiënteerd Scheiding bevindingen en issues Hertest methode Schermafdruk en -opnames SaaS Open platform kwaliteitsmeterplus

Nadere informatie

Ant: B Dit is het doel van het proces.

Ant: B Dit is het doel van het proces. In welk proces vormt het voor aanpassingen in de informatievoorziening beschikbaar gestelde budget een mandaat voor besluitvorming? A: Contractmanagement B: Financieel management C: Transitie D: Wijzigingenbeheer

Nadere informatie

Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Specialisten Managers Adviseurs Algemeen functioneel beheer applicatiebeheer informatiemanagement

Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Specialisten Managers Adviseurs Algemeen functioneel beheer applicatiebeheer informatiemanagement Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Alle deelnemers hebben hun functienaam opgegeven. De volgende functienamen zijn gemeld: Specialisten o Functioneel beheerder (9x) o Functioneel applicatiebeheerder

Nadere informatie

Doe eens gek! Houd rekening met de mensen in uw organisatie bij het implementeren van ICT oplossingen.

Doe eens gek! Houd rekening met de mensen in uw organisatie bij het implementeren van ICT oplossingen. Doe eens gek! Houd rekening met de mensen in uw organisatie bij het implementeren van ICT oplossingen. ERP, CRM, workflowmanagement en documentmanagement systemen, ze hebben één ding gemeen: Veel van de

Nadere informatie

Sjabloon testplan o.b.v. situationeel testen. <>

Sjabloon testplan o.b.v. situationeel testen. <<Organisatie>> Sjabloon testplan o.b.v. situationeel testen SYSQA B.V. Almere Datum : Status : Opgesteld door : Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 11 Over dit sjabloon Dit

Nadere informatie

TESTEN IN DE LOGISTIEKE E-COMMERCEKETEN

TESTEN IN DE LOGISTIEKE E-COMMERCEKETEN TESTEN IN DE LOGISTIEKE E-COMMERCEKETEN Productinformatie Testen in de logistieke e-commerceketen Inhoudsopgave 1 Waarom testen in de logistieke e-commerceketen?... 4 1.1 Verschillende klantperspectieven...

Nadere informatie

Functionaliteitenbeheer

Functionaliteitenbeheer Organisatie Functionaliteit 1 Richtinggevend Sturend Uitvoerend Het gaat hier om het initiëren van en zorgdragen voor de uitwerking en verandering van de gewenste wijzigingen aan de informatievoorziening.

Nadere informatie

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000 Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 11 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER...

Nadere informatie

Service Level Management DAP Template

Service Level Management DAP Template Service Level Management DAP Template Versie 1.0 27 juli 2011 Definitief Auteur : Bart de Best Akkoord : Bart de Best Datum : 27 mei 2011 Versie : 1.0 Referentie : DAP template Pagina : I Colofon Titel

Nadere informatie

Practitioner s Certificate in IT Service Management: Release & Control (based on ITIL )

Practitioner s Certificate in IT Service Management: Release & Control (based on ITIL ) Exameneisen Practitioner s Certificate in IT Service Management: Release & Control (based on ITIL ) Publicatiedatum 1-1-2008 Startdatum 1-3-2007 Doelgroep IT Service Management Practitioner: Release &

Nadere informatie

nemen van een e-depot

nemen van een e-depot Stappenplan bij het in gebruik nemen van een e-depot CONCEPT VOOR FEEDBACK Bijlage bij Handreiking voor het in gebruik nemen van een e-depot door decentrale overheden 23 juli 2015 Inleiding Dit stappenplan

Nadere informatie

Service Support - Service Desk

Service Support - Service Desk Service Support - Service Desk INLEIDING ASSESSMENT; HOE VRAGEN IN TE VULLEN/TE WERK TE GAAN. TOEVOEGEN INLEIDING? ZIE DOC ASSESSMENT SERVICE SUPPORT VRAGEN BELEID EN LEIDERSCHAP OPNEMEN (INK-MODEL) Aandachtsgebied:

Nadere informatie

Project Fasering Documentatie ICT Beheerder. Auteurs: Angelique Snippe Tymen Kuperus

Project Fasering Documentatie ICT Beheerder. Auteurs: Angelique Snippe Tymen Kuperus Project Fasering Documentatie ICT Beheerder Auteurs: Angelique Snippe Tymen Kuperus Datum: 31 Januari 2011 Kerntaak 1 Ontwikkelen van (onderdelen van) informatiesystemen De volgordelijke plaats van de

Nadere informatie

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan, 22 Augustus 2014 1 Voorwoord Duurzaamheid is geen trend, het is de toekomst. Het is niet meer weg te denken

Nadere informatie

Thier Software Development Onze werkwijze

Thier Software Development Onze werkwijze Thier Software Development TSD is sinds 1995 actief op de markt voor software ontwikkeling. Wij hebben de juiste combinatie van ervaren mensen die hun sporen in het bedrijfsleven hebben verdiend en jonge,

Nadere informatie

Portal Planning Process

Portal Planning Process BROCHURE Portal Planning Process SAMENWERKEN AAN EEN WAARDEVOL PORTAAL BROCHURE PORTAL PLANNING PROCESS 2 Axians PORTAL PLANNING PROCESS BROCHURE Inhoud Introductie 4 3 Portal Planning Process 5 4 Uitdagingen

Nadere informatie

Plan van aanpak voorbeeld. Zo kan je een plan van aanpak maken. 1. Inleiding Plan van Aanpak. 1.1 Doel plan van aanpak project

Plan van aanpak voorbeeld. Zo kan je een plan van aanpak maken. 1. Inleiding Plan van Aanpak. 1.1 Doel plan van aanpak project Plan van aanpak voorbeeld door Wim Hoogenraad - 02-02-2011 https://www.itpedia.nl/2011/02/02/het-plan-van-aanpak-een-hele-klus/ Hoe groot of hoe klein moet je een plan van aanpak maken? Welke onderdelen

Nadere informatie

Accelerate? Automate!

Accelerate? Automate! Accelerate? Automate! TA Flying Squad bij KPN Marco Jansen van Doorn Test Tool Consultant, Business Line Test Automation What s Cooking, Vianen, 24 mei 2016 Vraag & Antwoord Meer rendement uit testautomatisering?

Nadere informatie

Testing University. A fool with a tool is still a fool

Testing University. A fool with a tool is still a fool Testing University A fool with a tool is still a fool Test Tooling is een must Must? Test Tooling? 2 Als je iets moet kun je dan wel de juiste keuzes maken? Moeten Willen 3 Van moeten naar willen Moeten

Nadere informatie

Cinergie, Communicatieplan CO-2 Prestatieladder

Cinergie, Communicatieplan CO-2 Prestatieladder Cinergie, Communicatieplan CO-2 Prestatieladder Datum: 14 Juli 2016 1 Voorwoord Duurzaamheid is geen trend, het is de toekomst. Het is niet meer weg te denken uit onze dagelijkse activiteiten. CINERGIE

Nadere informatie

Zou het niet iedeaal zijn

Zou het niet iedeaal zijn Zou het niet iedeaal zijn ...als op de eerste werkdag van een nieuwe medewerker alles klaarstaat?! Er zal geen discussie over bestaan. Het zou ideaal zijn wanneer alle voorzieningen op de eerste werkdag

Nadere informatie

Dienstbeschrijving. Efficon Shared Services

Dienstbeschrijving. Efficon Shared Services Dienstbeschrijving voor Efficon Shared Services Datum: 7 juni 2012 Versie: 1.0 Uitgebracht door: 4Minds Services & Solutions Adres Duwboot 5 Email: support@4minds.nl Website: www.4minds.nl Support: 030-221

Nadere informatie

Het BiSL-model. Een whitepaper van The Lifecycle Company

Het BiSL-model. Een whitepaper van The Lifecycle Company Het BiSL-model Een whitepaper van The Lifecycle Company Met dit whitepaper bieden we u een overzicht op hooflijnen van het BiSL-model. U vindt een overzicht van de processen en per proces een beknopte

Nadere informatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie DIENST Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie Advies over en ondersteuning bij het initieel inrichten/optimaliseren

Nadere informatie

Instituut Broers. Plan van Aanpak. Windows Server

Instituut Broers. Plan van Aanpak. Windows Server Instituut Broers Plan van Aanpak Windows Server [Zubin Mathoera, Vincent Darwinkel, Tomas Berends] 12-1-2017 VOORWOORD Dit plan van aanpak hebben wij volgens het boek van Roel Grit, Project Management,

Nadere informatie

Implementatieplan Indicatoren ambulancezorg

Implementatieplan Indicatoren ambulancezorg Implementatieplan Indicatoren ambulancezorg definitieve versie maart 2015 1 1. Inleiding In oktober 2014 heeft het bestuur van Ambulancezorg Nederland de indicatorenset ambulancezorg vastgesteld. Hiermee

Nadere informatie

Procesvalidatie voor een veiliger ketentest

Procesvalidatie voor een veiliger ketentest Procesvalidatie voor een veiliger ketentest Johan Vink TestNet Voorjaarsevenement 2010 Agenda Inleiding Typering project & testaanpak Werkwijze business proces Probleem De opdracht voor het testteam Probleemanalyse

Nadere informatie

Instituut Broers. Plan van Aanpak. Zubin Mathoera & Tomas Berends. Zubin Mathoera Tomas Berends Maarten van Mensvoort Tim van Berkel

Instituut Broers. Plan van Aanpak. Zubin Mathoera & Tomas Berends. Zubin Mathoera Tomas Berends Maarten van Mensvoort Tim van Berkel Instituut Broers Plan van Aanpak Zubin Mathoera & Tomas Berends Zubin Mathoera Tomas Berends Maarten van Mensvoort Tim van Berkel 00-00-0000 VOORWOORD Dit plan van aanpak hebben wij volgens het boek van

Nadere informatie

Digikoppeling adapter

Digikoppeling adapter Digikoppeling adapter Versie 1.0 Datum 02/06/2014 Status Definitief Van toepassing op Digikoppeling versies: 1.0, 1.1, 2.0, 3.0 Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555

Nadere informatie

Standard Operating Procedure

Standard Operating Procedure Standard Operating Procedure STZ SOP: O3 Ontwikkelen, implementeren en beheren van SOP s Distributielijst : STZ Datum : 15-10-2012 Revisiedatum : 15-10-2013 Veranderingen ten opzichte van eerdere versies

Nadere informatie

Aandachtspunten inzet testtool. Een aanpak. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

Aandachtspunten inzet testtool. Een aanpak. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Aandachtspunten inzet testtool Een aanpak Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA BV Pagina 2 van 12 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING...3 1.1 DOEL EN AFBAKENING...3 1.2 CAPTURE

Nadere informatie

Medewerker administratieve processen en systemen

Medewerker administratieve processen en systemen processen en systemen Doel Voorbereiden, analyseren, ontwerpen, ontwikkelen, beheren en evalueren van procedures en inrichting van het administratieve proces en interne controles, rekening houdend met

Nadere informatie

De SolidWorks QuickStart Module

De SolidWorks QuickStart Module SolidWorks 3D CAD software biedt intuïtieve oplossingen voor alle aspecten van uw designproces. De SolidWorks producten kunnen worden toegepast binnen de hele organisatie. De SolidWorks QuickStart Module

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN CO2-REDUCTIESYSTEEM VAN DEN HEUVEL HOLDING B.V.

COMMUNICATIEPLAN CO2-REDUCTIESYSTEEM VAN DEN HEUVEL HOLDING B.V. COMMUNICATIEPLAN CO2-REDUCTIESYSTEEM VAN DEN HEUVEL HOLDING B.V. Opsteller Versie Status Referentie L. Deerns & B. Ketelaars 1605-CO2-DEF Definitief 2.C.3 & 3.C.2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 1.1 Managementsamenvatting

Nadere informatie

BEHEERPLAN SUCCESVOL BEHEER IS EEN CONTINU PROCES

BEHEERPLAN SUCCESVOL BEHEER IS EEN CONTINU PROCES BEHEERPLAN SUCCESVOL BEHEER IS EEN CONTINU PROCES INLEIDING Tijdens de implementatie of optimalisatie van de AFAS software ben je de gewenste functionaliteiten aan het inrichten. Aan het einde het project

Nadere informatie

De informatie adapter vormt de basis voor uitwisseling van digitale informatie in projecten waarbij de volgende uitgangspunten gekozen worden:

De informatie adapter vormt de basis voor uitwisseling van digitale informatie in projecten waarbij de volgende uitgangspunten gekozen worden: Op het vlak van informatie uitwisseling tussen bedrijven valt veel te verbeteren. Veel van die verbeteringen vinden hun oorzaak in het niet goed op elkaar aansluiten van de verschillende softwaretoepassingen

Nadere informatie

Arrix Optimus, de SharePoint specialist Deel meer, doe meer!

Arrix Optimus, de SharePoint specialist Deel meer, doe meer! Arrix Optimus, de SharePoint specialist Deel meer, doe meer! brochure.indd 1 07-02-12 11:02 brochure.indd 2 07-02-12 11:02 Arrix Optimus, de SharePoint specialist Deel meer, doe meer! Arrix optimus is

Nadere informatie

Evo Evolutionary Project Management. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

Evo Evolutionary Project Management. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Evo Evolutionary Project Management Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 10 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. EVO... 4 3. FASERING...

Nadere informatie

SmartTestAssistant. Het slimme testhulpmiddel. door Frank Stolker

SmartTestAssistant. Het slimme testhulpmiddel. door Frank Stolker SmartTestAssistant Het slimme testhulpmiddel door Frank Stolker Inhoud Waarom wéér een ander tool? Omdat dit is wat we willen Wat is SmartTestAssistant dan? Hoe zit het in elkaar? Hoe werkt het? Schematische

Nadere informatie

Projectmanagement De rol van een stuurgroep

Projectmanagement De rol van een stuurgroep Projectmanagement De rol van een stuurgroep Inleiding Projecten worden veelal gekenmerkt door een relatief standaard projectstructuur van een stuurgroep, projectgroep en enkele werkgroepen. De stuurgroep

Nadere informatie

Geef handen en voeten aan performance management

Geef handen en voeten aan performance management Geef handen en voeten aan performance management De laatste jaren is het maken van concrete afspraken over de ICT-serviceverlening steeds belangrijker geworden. Belangrijke oorzaken hiervoor zijn onder

Nadere informatie

Functiepuntanalyse. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

Functiepuntanalyse. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Functiepuntanalyse Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 8 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER... 3 2 WAT

Nadere informatie

Inlichtingenbureau Voortgangsrapportage April Realisatie van het Sectorloket-systeem

Inlichtingenbureau Voortgangsrapportage April Realisatie van het Sectorloket-systeem Inlichtingenbureau Voortgangsrapportage April 2004 Realisatie van het Sectorloket-systeem Opdrachtgever: stichting Inlichtingenbureau Status Versie Datum Definitief 1.0 27 april 2004 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Handleiding voor aansluiten op Digilevering

Handleiding voor aansluiten op Digilevering Handleiding voor aansluiten op Digilevering Versie 1.0 Datum 1 augustus 2013 Status definitief Colofon Projectnaam Digilevering Versienummer 1.0 Contactpersoon Servicecentrum Logius Organisatie Logius

Nadere informatie

Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit

Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit Beheer kan efficiënter en met hogere kwaliteit Leveranciers van beheertools en organisaties die IT-beheer uitvoeren prijzen

Nadere informatie

Internetsoftware voor het opsporen en oplossen van knelpunten

Internetsoftware voor het opsporen en oplossen van knelpunten Inhoud: Wat is Regis t? 3 Regis t als basis voor de RI&E 4 De RI&E en uw organisatie 4 De RI&E applicatie bestaat uit de volgende onderdelen 5 Doorgroeien naar een volwaardig Risk-Managementsysteem? 6

Nadere informatie

Naam: Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion

Naam: Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion Programma Aanpak Universitaire Website (PAUW) Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion Inleiding In het kader van het Programma Aanpak Universitaire Website (PAUW) is afgesproken dat alle decentrale

Nadere informatie

Tips & Tricks: Tip van de maand januari 2009

Tips & Tricks: Tip van de maand januari 2009 Tips & Tricks: Tip van de maand januari 2009 Project Management met Teamcenter 2007 Door: Ramon van Raak Beheert u complexe projecten dan weet u als geen ander dat de projectvoorbereiding de basis legt

Nadere informatie

TestNet voorjaarsevenement 2014 Managen van een KetenTest bij NS met hun TOPAAS toolsuite. Managen van een Ketentest bij NS met hun TOPAAS tool-suite

TestNet voorjaarsevenement 2014 Managen van een KetenTest bij NS met hun TOPAAS toolsuite. Managen van een Ketentest bij NS met hun TOPAAS tool-suite Managen van een Ketentest bij NS met hun TOPAAS tool-suite Bart Broekman mei 2014 Onderwerpen De (prachtige) TOPAAS tooling De (niet zo prachtige) project-situatie De (oh zo mooie) dingen die we ermee

Nadere informatie

DRAAIBOEK AANSLUITEN DOOR GEMEENTEN OP DE LV WOZ. VERSIE d.d. 08-07-2015

DRAAIBOEK AANSLUITEN DOOR GEMEENTEN OP DE LV WOZ. VERSIE d.d. 08-07-2015 DRAAIBOEK AANSLUITEN DOOR GEMEENTEN OP DE LV WOZ VERSIE d.d. 08-07-2015 INLEIDING De Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken (Basisregistratie WOZ) is onderdeel van het overheidsstelsel van basisregistraties.

Nadere informatie

Tussenrapportage project professionaliseren functioneel beheer instellingssystemen September 2011

Tussenrapportage project professionaliseren functioneel beheer instellingssystemen September 2011 Universitair Informatiemanagement Kenmerk: SECR/UIM/11/0914/FS Datum: 14-09-11 Tussenrapportage project professionaliseren functioneel beheer instellingssystemen September 2011 1. Inleiding Begin 2011

Nadere informatie

Uitgebreide implementatieondersteuning

Uitgebreide implementatieondersteuning Uitgebreide implementatieondersteuning Overstappen op een nieuw leermiddel of een digitaal concept brengt altijd enige onzekerheid met zich mee. Om deze onzekerheid te minimaliseren begeleidt ThiemeMeulenhoff

Nadere informatie

Procesvisie op Maat. Op basis van het Master Test Plan wordt een gedetailleerd testplan voor elke fase opgesteld.

Procesvisie op Maat. Op basis van het Master Test Plan wordt een gedetailleerd testplan voor elke fase opgesteld. 1. 1.1. Inleiding Doel In de discipline vindt de validatie van datgene wat binnen het project is gerealiseerd plaats. Dit bestrijkt het gebied van unittest tot en met acceptatie door gebruikers en beheerorganisatie.

Nadere informatie

Testomgevingen beheer

Testomgevingen beheer Testomgevingen beheer Testen brengt het verwachte resultaat en de huidige toestand bij elkaar. Het geeft aanknopingspunten om de planning te maken, het product te verbeteren en om zorgen bij belanghebbenden

Nadere informatie

INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 610 HET IN AANMERKING NEMEN VAN DE INTERNE AUDITWERKZAAMHEDEN

INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 610 HET IN AANMERKING NEMEN VAN DE INTERNE AUDITWERKZAAMHEDEN INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 610 HET IN AANMERKING NEMEN VAN DE INTERNE AUDITWERKZAAMHEDEN INHOUDSOPGAVE Paragrafen Inleiding... 1-4 Reikwijdte en doelstellingen van de interne audit... 5 Verhouding

Nadere informatie