Onderwerp : Invoeren van een Duurzaamheidslening van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (hierna SVn)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderwerp : Invoeren van een Duurzaamheidslening van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (hierna SVn)"

Transcriptie

1 Raadsvergadering : 2 april 2013 Commissie : Ruimte Agendapunt : Onderwerp : Invoeren van een Duurzaamheidslening van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (hierna SVn) Collegevergadering : 19 februari 2013 Agendapunt : 3 Portefeuillehouder : Wethouder F.H.C. Mulkens Meer informatie bij : de heer M. Meijer Telefoon : Te nemen besluiten: Het vaststellen van: De Verordening SVn Duurzaamheidslening Eigen Huis Berkelland 2013; De Verordening SVn Stimulieringslening voor de agrarisch gerelateerde bedrijven Berkelland 2013; Aan SVn maximaal ,-- beschikbaar stellen voor duurzaamheidsleningen en de Stimuleringslening voor de agrarische gerelateerde bedrijven. Waarom dit voorstel? Met de duurzaamheidsleningen willen we particuliere woningeigenaren en agrarisch gerelateerde bedrijven stimuleren tot het toepassen van duurzame energietechnieken in de vorm van zonnepanelen. Woningeigenaren en eigenaren van agrarisch gerelateerde bedrijven kunnen door het treffen van duurzaamheidsmaatregelen hun maandlasten verlagen en zich voorbereiden op stijgende energieprijzen. Eén van de drempels om actie te ondernemen is het niet voorhanden hebben van middelen om te investeren. Met een Duurzaamheidslening kan een woningbezitter tegen een lage rente een lening afsluiten voor het treffen van duurzaamheidsmaatregelen aan de woning. Voor de eigenaren van een agrarisch bedrijf stellen we een stimuleringslening voor zonnepanelen open. Om dit te realiseren, kan gebruik worden gemaakt van de mogelijkheid die SVn (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten) biedt. SVn verstrekt en beheert de toegekende Duurzaamheids- en stimuleringsleningen. Inmiddels maken 70 Nederlandse gemeenten gebruik van de duurzaamheidslening van SVn. In de Achterhoek zijn dat de gemeente Oost-Gelre en Aalten. Een belangrijke doelgroep die zich inmiddels heeft gemeld voor de leningen is de Stichting Energie Marke Haarlose Veld/Olden Eibergen. In dit gebied bestaat een initiatief om in 2020 energie neutraal te worden. Deze situatie probeert men op verschillende manieren te bereiken. Eén deelproject is zonnepanelen. Wat is het effect? Met de duurzaamheidsleningen willen we particuliere woningeigenaren stimuleren tot energiebesparende maatregelen en het toepassen van duurzame energietechnieken. Dit past in de ambitie zoals omschreven in het Klimaatplan Berkelland Argumentatie/onderbouwing: We verstrekken volgens dit voorstel aan SVn een bedrag van ,--. Dit heeft effect op de begroting. Het effect bestaat met name uit de financieringslasten om het bedrag beschikbaar te kunnen stellen en baten als vergoeding voor de verstrekte leningen. Daarnaast is er sprake van risico voor leningen die ondanks voorzorgmaatregelen niet worden afgelost. Het is voor onze gemeente mogelijk om dit plan voor de begroting budgettair neutraal uit te voeren.

2 Kanttekeningen/risicoparagraaf Een aspect met invloed op de begroting is het risico dat mogelijk een aantal leningen niet zal worden afgelost. Dit risico is en blijft aanwezig. SVn doet weliswaar bij het aangaan van de lening een beoordeling op kredietwaardigheid, maar deze beoordeling is een momentopname en houdt geen rekening met nieuwe ontwikkelingen als bijvoorbeeld een terugval in inkomen. Bij voorbaat is geen inschatting te maken hoe groot dit risico is. Dit zal onder andere afhangen van de mate waarin gebruik zal worden gemaakt van deze voorziening. Voorstel is om dit onderwerp onder te brengen in de risicoparagraaf en te relateren aan het weerstandsvermogen van onze gemeente door de algemene reserve. Financiële paragraaf We verstrekken volgens dit voorstel aan SVn een lening van ,--. Dit heeft effect op de begroting. Het effect bestaat met name uit de financieringslasten om de lening beschikbaar te kunnen stellen. Daarnaast is er sprake van risico voor leningen die ondanks voorzorgmaatregelen niet worden afgelost. De rentelasten en baten zijn van invloed op de begroting. Er zijn verschillende mogelijkheden om de financiering en de daarbij behorende lasten in de begroting op te nemen. Het is mogelijk om een aanvullende lening aan te trekken. Ook kunnen we bedragen die we tijdelijk in beleggingen hebben ondergebracht opnemen. De regels die bepalen hoe de financiering zo voordelig mogelijk wordt gerealiseerd zijn opgenomen in het treasurystatuut. Het is dan ook niet aan de orde om dat hier volledig uit te werken. Wel is het van belang om te laten zien dat het beschikbaar stellen van de lening op dit moment door de manier van werken nauwelijks hoeft te leiden tot extra rentelasten. Op dit moment betalen wij aan de BNG voor een lening van ,-- euro voor de looptijd van 10 jaar 2% aan rentelasten. Dit is lager dan de rentevergoeding die de SVn vraagt voor leningen die worden verstrekt voor zonnepanelen volgens de plannen in dit voorstel. De rente die een burger voor de lening betaald is met 3% weer lager dan de rente waarvoor hij bij een bank terecht kan. Door dit verschil in rente is het voor onze gemeente mogelijk om dit plan voor de begroting neutraal uit te voeren. Overigens is de rente die SVn in rekening brengt gerelateerd aan de marktrente. Voor de geldnemer staat de rente gedurende de looptijd van de lening vast. Wanneer onze gemeente op de markt een hogere rente moet betalen, dan geldt dat ook voor de burger die een lening van de SVn heeft. De beide renteposities zullen daardoor niet op een voor de gemeente nadelige manier uit elkaar gaan lopen. Intern en extern Informatie en communicatie Nog nader uitwerken met de afdeling Communicatie aan de hand van publicatie in Berkelbericht. Inspraak en participatie Voordat de duurzaamheidslening in werking treedt moet met SVn een deelnemingsovereenkomst gesloten worden. Deze overeenkomst is een juridisch document tussen de gemeente Berkelland en SVn, waarin de samenwerking wordt geregeld. De deelnemingsovereenkomst regelt: 2

3 Het openen van een rekening-courant waaruit SVn de Duurzaamheidslening verstrekt. Ook behandelt SVn de aanvraag van de particulier en verzorgen verdere afhandeling en administratie; Welke rente wij vergoeden c.q. in rekening brengen; Op welke momenten SVn rente uitbetaalt en beheerkosten in rekening brengt; De opzegtermijn en opvraagbaarheid van gelden. Aan het sluiten van de deelnemingsovereenkomst met SVn zijn geen kosten verbonden. Planning en evaluatie De duurzaamheidslening treedt op 1 mei 2013 in werking. Jaarlijks evalueren wij de duurzaamheidslening. De resultaten van de evaluatie maken wij bekend aan het gemeentebestuur. Burgemeester en wethouders van Berkelland, de secretaris, de burgemeester, J.A. Wildeman. mr. H.L.M. Bloemen. 3

4 Raadsvergadering : 2 april 2013 Agendanummer : A De raad van de gemeente Berkelland; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 19 februari 2013; gelet op artikel 147 en 149 van de Gemeentewet, de Algemene wet bestuursrecht en de Deelnemersovereenkomst tussen gemeente Berkelland en Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten; b e s l u i t : vast te stellen de: VERORDENING SVn DUURZAAMHEIDSLENING EIGEN HUIS BERKELLAND 2013 Artikel 1 Begrippen Deze regeling verstaat onder: 1. aanvraag: een verzoek aan het college om toekenning van een duurzaamheidslening; 2. aanvrager: een meerderjarige natuurlijke persoon die eigenaar-bewoner is van een in de gemeente Berkelland gelegen woning, die geschikt en bestemd is voor permanente bewoning. De aanvrager dient volledig eigenaar te zijn van de woning; 3. het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Berkelland; 4. SVn: de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten te Hoevelaken; 5. duurzaamheidslening: een gemeentelijke stimuleringslening die, aan aanvrager na toekenning door het college, door SVn kan worden verstrekt ten behoeve van de financiering van de door het college aanvaarde werkelijke kosten van duurzaamheidsmaatregelen, die worden getroffen in de eigen woning; 6. duurzaamheidsmaatregelen: energiebesparende en duurzame maatregelen en voorzieningen als bedoeld in artikel 4, lid 1; 7. werkelijke kosten: de kosten van materialen en werkzaamheden voorzover noodzakelijk voor het treffen van duurzaamheidsmaatregelen als bedoeld in artikel 4, lid 1, vermeerderd met de kosten van een EPA-maatwerkadvies, mogelijke legeskosten, bijkomende kosten voor het verkrijgen van de Duurzaamheidsleningen en de kosten van door een deskundig bedrijf terzake van deze duurzaamheidsmaatregelen in rekening gebrachte arbeidsuren en 4

5 verminderd met de van derden ontvangen of nog te ontvangen tegemoetkomingen in deze kosten. Artikel 2. Revolverend fonds 1. De gemeenteraad heeft een revolverend fonds Duurzaamheidsleningen ingesteld waaruit met inachtneming van het bepaalde in deze verordening duurzaamheidsleningen kunnen worden toegekend; 2. Het revolverend fonds is ondergebracht bij SVn; 3. De gemeenteraad kan besluiten middelen aan het revolverend fonds toe te voegen; 4. Uit het revolverend fonds kunnen slechts leningen worden toegekend tot maximaal het bedrag van de in het fonds aanwezige middelen; 5. Het college stelt jaarlijks het budget voor het komende kalenderjaar vast, dat beschikbaar is voor het verstrekken van duurzaamheidsleningen. Artikel 3. Duurzaamheidsleningen Het college is bevoegd om met inachtneming van het bepaalde in deze verordening een Duurzaamheidslening toe te kennen conform kenmerken zoals beschreven in artikel 11. Artikel 4. Duurzaamheidsleningen 1. Tot de duurzaamheidsmaatregelen worden gerekend: a) Warmtepomp voor bijvoorbeeld warmte koude opslag b) Zonnepanelen op daken en de bijbehorende spanningsomvormer; c) Zonneboiler; d) Kleinschalige windturbine; 2. Het college kan de in het eerste lid vermelde lijst van duurzaamheidsmaatregelen wijzigen; 3. Het college kan nadere regels stellen met betrekking tot de duurzaamheidsmaatregelen. Artikel 5. De aanvraag Een aanvraag wordt schriftelijk bij het college ingediend op een door de gemeente beschikbaar gesteld formulier en gaat vergezeld van een opgave van: a) het ingevulde aanvraagformulier duurzaamheidslening; b) de te treffen duurzaamheidsmaatregelen; c) de werkelijke kosten van het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen alsmede een deugdelijke financiële onderbouwing van deze opgave (op basis van een offerte); d) een planning van de uitvoering van de werkzaamheden; Artikel 6. Afhandelen aanvraag 1. Het college bevestigt de ontvangst van de aanvraag binnen twee weken; 2. Indien de aanvraag niet alle gegevens bevat die het college voor het nemen van een beslissing noodzakelijk acht, stelt het college aanvrager in de gelegenheid de aanvraag binnen een termijn van vier weken te completeren; 3. Indien de aanvraag niet binnen de aangegeven termijn is gecompleteerd, kan het college de aanvraag niet ontvankelijk verklaren; 4. Het college handelt aanvragen in volgorde van binnenkomst af; 5. Het college neemt binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag dan wel na het compleet worden van de aanvraag een beslissing; 5

6 6. Uit overschrijding van de in het vijfde lid bedoelde termijn kan de aanvrager niet afleiden dat zijn aanvraag is of wordt gehonoreerd. Artikel 7. Weigeringsgronden Het college wijst de aanvraag in elk geval af, indien: a) door toekenning het maximaal beschikbare bedrag van ,- wordt overschreden; b) de aanvraag wordt ingediend na het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen; c) de werkelijke kosten van de energiebesparende maatregelen niet in redelijke verhouding staan tot het te verkrijgen resultaat; d) reeds eerder een duurzaamheidslening aan aanvrager voor de betreffende woning is verstrekt; e) naar zijn oordeel gegronde redenen bestaan aan te nemen dan wel vastgesteld wordt, dat de aanvraag niet voldoet aan de voorwaarden en/of de verordening. Artikel 8. Voordracht Het college besluit aanvrager bij SVn voor een Duurzaamheidslening voor te dragen indien uit de bij de aanvraag ingediende bescheiden blijkt dat met het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen aantoonbaar wordt bijgedragen aan een of meer van de hiernavolgende doelen: a) een beperking van de energievraag, dan wel een vermindering van CO 2 uitstoot; b) het verhogen van het aandeel duurzame energie in de energievoorziening van de woning; c) bovendien kan er alleen sprake zijn van een voordracht als is voldaan aan de regeling en het beschikbare budget niet wordt overschreden: Artikel 9. Toekenning 1. De toekenning van een duurzaamheidslening door het college geschiedt onder voorbehoud van een positief advies van SVn; 2. SVn verstrekt en beheert een toegekende duurzaamheidslening. Artikel 10. Voorwaarden SVn Op Duurzaamheidsleningen van SVn zijn van toepassing de SVn documenten Algemene bepalingen voor geldleningen en de Productspecificaties Duurzaamheidslening, zoals deze documenten aanwezig zijn in de SVn informatiemap, die deel uitmaakt van de deelnemingsovereenkomst tussen de gemeente Berkelland en SVn. Artikel 11. Kenmerken van Duurzaamheidslening 1. De hoofdsom van de door het college toegekende Duurzaamheidslening is in beginsel gelijk aan het bedrag van de door het college aanvaarde werkelijke kosten; 2. In afwijking van het eerste lid bedraagt de hoofdsom van de Duurzaamheidslening niet minder dan 2.500,- en niet meer dan ,-; 3. De looptijd van een Duurzaamheidslening is maximaal 10 jaar voor bedragen kleiner dan 7.500,- en maximaal 15 jaar voor leningen groter dan 7.500,-; 4. Het betreft een annuïteitenlening zonder uitgestelde aflossing (middels automatische incasso) te betalen per maand achteraf in overeenstemming met de Productspecificaties Duurzaamheidslening; 6

7 5. Bij verkoop van de woning/bedrijfsruimte, waaraan de duurzaamheidsmaatregelen zijn getroffen, dient de restantschuld ineens en volledig te worden afgelost; 6. De Duurzaamheidslening wordt verstrekt via een onderhandse akte. 7. Vervroegde aflossing van de Duurzaamheidslening is te allen tijde boetevrij toegestaan. Artikel 12. Bouwkrediet Duurzaamheidsleningen komen via een bouwkrediet van SVn tot uitbetaling op basis van facturen van door derden uitgevoerde werkzaamheden, dan wel facturen van de aanschaf van zelf uitgevoerde maatregelen. Artikel 13. Hardheidsclausule Het college is bevoegd in gevallen waarin de toepassing van deze verordening naar zijn oordeel tot een bijzondere hardheid leidt ten gunste van de aanvrager af te wijken van deze verordening. Artikel 14. Intrekking en terugvordering 1. Het college kan een besluit waarin wordt voorzien in de toekenning van een duurzaamheidslening intrekken indien: a) de aanvrager niet voldoet aan de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften en/of bepalingen; b) de duurzaamheidslening is toegekend of vastgesteld op grond van door de aanvrager onjuist verschafte gegevens. 2. Bij de intrekking kan het college de contante waarde van het reeds genoten en of toekomstige rentevoordeel geheel of gedeeltelijk terugvorderen. Artikel 15. Naamgeving en inwerkingtreding Deze verordening heet Verordening SVn Duurzaamheidslening Eigen huis Gemeente Berkelland 2013 en treedt in werking met ingang van 1 mei Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 2 april 2013 de griffier, de voorzitter, 7

8 Raadsvergadering : 2 april 2013 Agendanummer : B De raad van de gemeente Berkelland; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 19 februari 2013; gelet op artikel 147 en 149 van de Gemeentewet, de Algemene wet bestuursrecht en de Deelnemersovereenkomst tussen gemeente Berkelland en Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten; b e s l u i t : vast te stellen de: VERORDENING SVn STIMULERINGSLENING VOOR DE AGRARISCH GERELATEERDE BEDRIJVEN BERKELLAND 2013 Artikel 1 Begrippen Deze regeling verstaat onder: 1. aanvraag: een verzoek aan het college om toekenning van een Stimulieringslening; 2. aanvrager: een meerderjarige natuurlijke persoon die eigenaar is van een in de gemeente Berkelland gelegen agrarisch bedrijf of agrarisch gerelateerd bedrijf. Een agrarisch gerelateerd bedrijf is een bedrijf of instelling gericht op het verlenen van diensten aan particulieren of niet-agrarische bedrijven door middel van het telen van gewassen, het houden van dieren of de toepassing van andere landbouwkundige methoden. Toelichting: Voorbeelden van agrarisch verwante bedrijven zijn: grondverzetbedrijven of dierenklinieken, 3. het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Berkelland; 4. SVn: de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten te Hoevelaken; 5. Stimuleringslening: een gemeentelijke stimuleringslening die, aan aanvrager na toekenning door het college, door SVn kan worden verstrekt ten behoeve van de financiering van de door het college aanvaarde werkelijke kosten van duurzaamheidsmaatregelen, die worden getroffen in het agrarisch gerelateerde bedrijf; 6. duurzaamheidsmaatregelen: energiebesparende en duurzame maatregelen en voorzieningen als bedoeld in artikel 4, lid 1; 8

9 7. werkelijke kosten: de kosten van materialen en werkzaamheden voorzover noodzakelijk voor het treffen van duurzaamheidsmaatregelen als bedoeld in artikel 4, lid 1, mogelijke legeskosten, bijkomende kosten voor het verkrijgen van de Stimuleringsleningen en de kosten van door een deskundig bedrijf terzake van deze duurzaamheidsmaatregelen in rekening gebrachte arbeidsuren en verminderd met de van derden ontvangen of nog te ontvangen tegemoetkomingen in deze kosten. Artikel 2. Revolverend fonds 1. De gemeenteraad heeft een revolverend fonds Stimuleringsleningen ingesteld waaruit met inachtneming van het bepaalde in deze verordening stimuleringsleningen kunnen worden toegekend; 2. Het revolverend fonds is ondergebracht bij het SVn; 3. De gemeenteraad kan besluiten middelen aan het revolverend fonds toe te voegen; 4. Uit het revolverend fonds kunnen slechts leningen worden toegekend tot maximaal het bedrag van de in het fonds aanwezige middelen; 5. Het college stelt jaarlijks het budget voor het komende kalenderjaar vast, dat beschikbaar is voor het verstrekken van stimuleringsleningen. Artikel 3. Stimuleringsleningen Het college is bevoegd om met inachtneming van het bepaalde in deze verordening een Stimuleringsregeling toe te kennen conform kenmerken zoals beschreven in artikel 11. Artikel 4. Duurzaamheidsmaatregelen 1. Tot de duurzaamheidsmaatregelen worden gerekend: a) zonnepanelen en de bijbehorende spanningsomvormer; b) zonneboiler. 2. Het college kan de in het eerste lid vermelde lijst van duurzaamheidmaatregelen uitbreiden en/of inkorten; 3. Het college kan nadere regels stellen met betrekking tot de te treffen duurzaamheidsmaatregelen. Artikel 5. De aanvraag Een aanvraag wordt schriftelijk bij het college ingediend op een door de gemeente beschikbaar gesteld formulier en gaat vergezeld van een opgave van: a) het ingevulde aanvraagformulier Stimuleringslening; b) de te treffen duurzaamheidsmaatregelen; c) de werkelijke kosten van het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen alsmede een deugdelijke financiële onderbouwing van deze opgave (op basis van een offerte); d) een planning van de uitvoering van de werkzaamheden. Artikel 6. Afhandelen aanvraag 1. Het college bevestigt de ontvangst van de aanvraag binnen twee weken; 2. Indien de aanvraag niet alle gegevens bevat die het college voor het nemen van een beslissing noodzakelijk acht, stelt het college aanvrager in de gelegenheid de aanvraag binnen een termijn van vier weken te completeren; 9

10 3. Indien de aanvraag niet binnen de aangegeven termijn is gecompleteerd, verklaart het college de aanvraag niet ontvankelijk; 4. Het college handelt aanvragen in volgorde van binnenkomst af; 5. Het college neemt binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag dan wel na het compleet worden van de aanvraag een beslissing; 6. Uit overschrijding van de in het vijfde lid bedoelde termijn kan de aanvrager niet afleiden dat zijn aanvraag is of wordt gehonoreerd. Artikel 7. Weigeringsgronden Het college wijst de aanvraag in elk geval af, indien: a) het budget niet toereikend is om de aanvraag te honoreren; b) door toekenning het maximaal beschikbare bedrag van ,- wordt overschreden; c) de aanvraag wordt ingediend na het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen; d) de werkelijke kosten van de energiebesparende maatregelen niet in redelijke verhouding staan tot het te verkrijgen resultaat; e) reeds eerder een Stimuleringslening aan aanvrager voor de betreffende bedrijf is verstrekt; f) naar zijn oordeel gegronde redenen bestaan aan te nemen dan wel vastgesteld wordt, dat de aanvraag niet voldoet aan de voorwaarden en/of de verordening. Artikel 8. Voordracht Het college besluit aanvrager bij SVn voor een Stimuleringslening voor te dragen indien uit de bij de aanvraag ingediende bescheiden blijkt dat met het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen aantoonbaar wordt bijgedragen aan een of meer van de hiernavolgende doelen: a) een beperking van de energievraag, dan wel een vermindering van CO 2 uitstoot; b) het verhogen van het aandeel duurzame energiebronnen in de energievoorziening van de woning; c) bovendien kan er alleen sprake zijn van een voordracht als is voldaan aan de regeling en het beschikbare budget niet wordt overschreden: Artikel 9. Toekenning 1. De toekenning van een Stimuleringslening door het college geschiedt onder voorbehoud van een positief advies van SVn; 2. SVn verstrekt en beheert een toegekende Stimuleringslening. Artikel 10. Voorwaarden SVn Op de Stimuleringsleningen van SVn zijn van toepassing de SVn documenten Algemene bepalingen voor geldleningen en de Productspecificaties (gemeentelijke) Stimuleringslening en Productspecificaties Bouwkrediet, zoals deze documenten aanwezig zijn in de SVn informatiemap, die deel uitmaakt van de deelnemingsovereenkomst tussen de gemeente Berkelland en SVn. Artikel 11. Kenmerken van de Stimuleringslening 10

11 1. De hoofdsom van de door het college toegekende Stimuleringslening is in beginsel gelijk aan het bedrag van de door het college aanvaarde werkelijke kosten; 2. In afwijking van het eerste lid bedraagt de hoofdsom van de Stimuleringslening niet minder dan 2.500,- en niet meer dan ,-; 3. Minimaal de helft van de investering in de te treffen duurzaamheidsmaatregelen wordt door de aanvrager uit eigen middelen gefinancierd; 4. De looptijd van een Stimuleringslening bedraagt maximaal 10 jaar; 5. Het rentepercentage is 3% lager dan het op moment van toekennen van de Stimuleringslening gepubliceerde 10-jaarstarief van SVn (minimaal rentepercentage 0,50 %); 6. Het betreft een annuïteitenlening (middels automatische incasso) te betalen per maand achteraf in overeenstemming met de Productspecificaties Stimuleringslening; 7. Bij verkoop van de woning/bedrijfsruimte, waaraan de duurzaamheidsmaatregelen zijn getroffen, dient de restantschuld ineens en volledig te worden afgelost; 8. De Stimuleringslening wordt verstrekt via een onderhandse akte. In geval een Stimuleringslening wordt verstrekt groter dan , = zal door het college een hypotheekrecht wordt verlangd ten behoeve van SVn en ten laste van de aan de aanvrager toebehorende woning/bedrijfsruimte. Daarbij kan genoegen worden genomen met een hypotheekrecht in 2 e of lagere rangorde. De kosten van de hypotheekstelling komen ten laste van de aanvrager; 9. Vervroegde aflossing van de Stimuleringslening is te allen tijde boetevrij toegestaan. Artikel 12. Bouwkrediet Stimuleringsleningen komen via een bouwkrediet van SVn tot uitbetaling op basis van facturen van door derden uitgevoerde werkzaamheden, dan wel facturen van de aanschaf van zelf uitgevoerde maatregelen. Artikel 13. Hardheidsclausule Het college is bevoegd in gevallen waarin de toepassing van deze verordening naar zijn oordeel tot een bijzondere hardheid leidt ten gunste van de aanvrager af te wijken van deze verordening. Artikel 14. Intrekking en terugvordering 1. Het college kan een besluit waarin wordt voorzien in de toekenning van een Stimuleringslening intrekken indien: a) de aanvrager niet voldoet aan de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften en/of bepalingen; b) de stimuleringslening is toegekend of vastgesteld op grond van door de aanvrager onjuist verschafte gegevens. 2. Bij de intrekking kunnen burgemeester en wethouders de contante waarde van het reeds genoten en of toekomstige rentevoordeel geheel of gedeeltelijk terugvorderen. Artikel 15. Naamgeving en inwerkingtreding Deze verordening heet Verordening SVn Stimuleringslening voor agrarisch gerelateerde bedrijven Berkelland 2013 en treedt in werking met ingang van 1 mei Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 2 april

12 de griffier, de voorzitter, Raadsvergadering : 2 april 2013 Agendanummer : C De raad van de gemeente Berkelland; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 19 februari 2013; gelet op de Deelnemersovereenkomst tussen gemeente Berkelland en Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten; b e s l u i t : aan het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) maximaal ,-- beschikbaar te stellen voor duurzaamheidslening Eigen Huis en de Stimuleringslening voor de agrarische gerelateerde bedrijven. Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 2 april 2013 de griffier, de voorzitter, 12

13 Bijlage bij raadsvoorstel Raadsvergadering : 2 april 2013 agendapunt : Onderwerp : invoeren van duurzaamheidslening van SVn Toelichting Bij het opstellen van de verordening is gebruik gemaakt van het standaardconcept van de duurzaamheidslening zoals dat door Stichting Volkshuisvesting Nederland (SVn) is opgesteld. In dit standaardconcept is de hoofdsom van de lening, de looptijd en het rentepercentage al vastgesteld. Inhoud Een onderdeel van het Klimaatplan Berkelland is het stimuleren van bedrijven en woningeigenaren voor het treffen van energiebesparende maatregelen en het toepassen van duurzame energietechnieken. Een belangrijke doelgroep die zich inmiddels heeft gemeld voor de duurzaamheidslening is de Stichting Energie Marke Haarlose Veld/Olden Eibergen. In dit gebied bestaat een initiatief om energie neutraal te worden. Deze situatie probeert men op verschillende manieren te bereiken. Een deelproject is zonnepanelen. Stichting Haarlose Veld bestaat wat betreft dit deelproject uit 50 potentiële deelnemers waarvan 40 een agrarische achtergrond hebben. De stichting heeft al het nodige voorwerk gedaan. Er zijn vijf bedrijven aangeschreven om een aanbieding te doen voor 1,4 megawatt aan zonnepanelen. Uiteindelijk heeft dit geleid tot het inzicht dat de totale investering voor alle deelnemers neerkomt op een bedrag van 2,2 miljoen. Naar verwachting kan de helft hiervan direct worden ingebracht door de deelnemers. Voor de overige financiering moet een oplossing worden gevonden in leningen. Daar zit meteen de uitdaging. De terugverdientijd van de investering wordt geschat op 12 tot 15 jaar. Voor veel deelnemers is deze periode te lang om het risico van investering aan te durven. Kans Een oplossing zou kunnen liggen in het verlagen van de rente op de financiering waardoor de terugverdienperiode verkort kan worden. De gemeente kan hieraan bijdragen door middelen te storten bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten en hieruit een leningfaciliteit openstellen. SVn is een onafhankelijke financiële dienstverlener specifiek gericht op gemeente. SVn beheert fondsen voor gemeenten bestemd voor projecten op het gebied van wonen, stedelijke vernieuwing en leefomgeving. Namens gemeenten stelt SVn leningen beschikbaar aan particulieren maar ook aan agrarische gerelateerde bedrijven voor initiatieven die bijdragen aan een beter woon- en leefklimaat en dus ook gericht op duurzaamheid. Vaak wordt daarbij gebruik gemaakt van revolverende fondsen. De aflossing op de uitstaande leningen vloeien terug in het fonds en kunnen dus weer opnieuw ingezet worden voor nieuwe leningen. Het openen van een leningfaciliteit zou een rentevoordeel voor een deelnemer kunnen opleveren van 2% op het openstaande bedrag. Uitgaande van een rente in de reguliere markt van 5% zou het voor de constructie met de SVn mogelijk moeten zijn om een 13

14 lening te verstrekken tegen een rente van 3%. Bij een gemiddeld te investeren bedrag van is dan het voordeel Dit zou net het verschil kunnen zijn waardoor mogelijke agrarische bedrijven en particuliere woningeigenaren in zonnepanelen over de streep worden getrokken. Bovendien is belangrijk te beseffen dat deze faciliteit breder kan worden ingezet dan alleen in Haarlose Veld. Het mes snijd daarmee aan twee kanten. Voor Haarlose Veld ontstaat een mogelijkheid die investeren in zonnepanelen mogelijk maakt. De gemeente heeft met het particulier initiatief in Haarlose Veld een springplank om investeringen in duurzaamheid vorm te geven. Omdat het initiatief ergens moet worden gelimiteerd is het voorstel om een plafond voor de leningen in te stellen op een bedrag van De verwachte claim door Haarlose veld zal maximaal bedragen. Voor andere initiatieven in Berkelland is dan nog eens beschikbaar. Voor leningen aan particulieren wordt aanvankelijk een plafond ingesteld van Voor de aan de agrarische sector gerelateerde bedrijven is het plafond voorlopig gesteld op In de praktijk zal blijken hoe het gebruik van de leningen zich ontwikkeld en of dat reden is om de plafonds onderling aan te passen. Met de duurzaamheidsleningen willen we particuliere woningeigenaren stimuleren tot energiebesparende maatregelen en het toepassen van duurzame energietechnieken. Dit past in de ambitie zoals omschreven in het Klimaatplan Berkelland

Voorbeeldregeling Duurzaamheidsleningen

Voorbeeldregeling Duurzaamheidsleningen Voorbeeldregeling Duurzaamheidsleningen Artikel 1 Begrippen Deze regeling verstaat onder: a) een aanvrager: een meerderjarige natuurlijke persoon die een aanvraag doet; b) het college: het college van

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014; Verordening Duurzaamheidleningen Gemeente Oldebroek De raad van de gemeente Oldebroek; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014; gelet op de artikelen 147 en 149 van de

Nadere informatie

De raad der gemeente Putten; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 22 maart 2016, nr. 436839; besluit:

De raad der gemeente Putten; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 22 maart 2016, nr. 436839; besluit: Raadsvergadering 7 april 2016 Zaaknummer 436791 Agendapunt 9 Documentnummer *436848* De raad der gemeente Putten; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 22 maart 2016, nr. 436839; besluit:

Nadere informatie

Verordening Duurzaamheidslening Hillegom

Verordening Duurzaamheidslening Hillegom Verordening Duurzaamheidslening Hillegom De raad van de gemeente Hillegom; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 1 maart 2016; gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; b

Nadere informatie

De raad van de gemeente Bergen; gelezen het voorstel van het college van Bergen van 4 sept. 2012;

De raad van de gemeente Bergen; gelezen het voorstel van het college van Bergen van 4 sept. 2012; De raad van de gemeente Bergen; gelezen het voorstel van het college van Bergen van 4 sept. 2012; gezien het advies van de Algemene raadscommissie van 18 oktober 2012; gelet op het bepaalde in de Gemeentewet

Nadere informatie

Behorende bij raadsvoorstel met nummer Z77888\Raad-00091/7. gelezen het voorstel van het college van b en w van dinsdag 15 maart 2016;

Behorende bij raadsvoorstel met nummer Z77888\Raad-00091/7. gelezen het voorstel van het college van b en w van dinsdag 15 maart 2016; Raadsbesluit Behorende bij raadsvoorstel met nummer Z77888\Raad-00091/7 De raad van de gemeente Bronckhorst; gelezen het voorstel van het college van b en w van dinsdag 15 maart 2016; gelet op de bespreking

Nadere informatie

gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 15 maart 2016, nr. 107872;

gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 15 maart 2016, nr. 107872; raadsbesluit 2016, nr. IV-8 gemeente Winterswijk De raad van de gemeente Winterswijk; overwegende dat: de duurzaamheidslening bijdraagt aan de realisatie van de ambitie om in 2030 energieneutraal te zijn

Nadere informatie

*INT * Meerdere - INT

*INT * Meerdere - INT *INT17.1395* INT17.1395 Verordening Duurzaamheidslening De raad van de gemeente Brummen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 27 juni 2017 gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 december 2015;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 december 2015; De raad van de gemeente Oldebroek; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 december 2015; gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; b e s l u i t : vast te stellen de volgende:

Nadere informatie

Verordening Duurzaamheidslening Gemeente Leeuwarden 2015

Verordening Duurzaamheidslening Gemeente Leeuwarden 2015 Verordening Duurzaamheidslening Gemeente Leeuwarden 2015 Vastgesteld in de vergadering van de gemeenteraad op: Kenmerk: Artikel 1 Begripsomschrijving In deze verordening wordt verstaan onder: a. aanvrager:

Nadere informatie

Verordening Duurzaamheidslening gemeente Leiderdorp 2017

Verordening Duurzaamheidslening gemeente Leiderdorp 2017 Verordening Duurzaamheidslening gemeente Leiderdorp 2017 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Gemeente Leiderdorp Officiële naam regeling Verordening Duurzaamheidslening

Nadere informatie

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 oktober 2009;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 oktober 2009; VERORDENING DUURZAAMHEIDSREGELING GEMEENTE WEERT De raad der gemeente Weert; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 oktober 2009; gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;

Nadere informatie

Sector Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 9 november 2010, kenmerk 638627;

Sector Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 9 november 2010, kenmerk 638627; Gemeenteraad V.R. nummer: 2010/122 Sector Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer Ede, De raad van de gemeente Ede: gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 9 november 2010, kenmerk 638627;

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Agendanummer: Datum raadsvergadering: 15 oktober

Raadsvoorstel. Agendanummer: Datum raadsvergadering: 15 oktober Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: 15 oktober Onderwerp: Instelling Fonds en vaststelling Verordening Duurzaamheidslening Krimpen aan den IJssel 2015 Gevraagde Beslissing: Te besluiten

Nadere informatie

Gemeente Zoeterwoude. Officiële naam regeling. Verordening Stimuleringslening duurzaamheid doelgroepen gemeente Zoeterwoude 2016

Gemeente Zoeterwoude. Officiële naam regeling. Verordening Stimuleringslening duurzaamheid doelgroepen gemeente Zoeterwoude 2016 Gemeente Zoeterwoude Officiële naam regeling Verordening Stimuleringslening duurzaamheid doelgroepen gemeente Zoeterwoude 2016 Citeertitel Verordening Stimuleringslening duurzaamheid doelgroepen gemeente

Nadere informatie

Verordening Stimuleringslening duurzaamheid doelgroepen gemeente Leiderdorp 2017

Verordening Stimuleringslening duurzaamheid doelgroepen gemeente Leiderdorp 2017 Verordening Stimuleringslening duurzaamheid doelgroepen gemeente Leiderdorp 2017 Gegevens van de regeling Overheidsorganisati e Officiële naam regeling Gemeente Leiderdorp Verordening Stimuleringslening

Nadere informatie

Verordening Duurzaamheidslening Sliedrecht 2013

Verordening Duurzaamheidslening Sliedrecht 2013 Verordening Duurzaamheidslening Sliedrecht 2013 De raad van de gemeente Sliedrecht; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d..; gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; b e s

Nadere informatie

Verordening Duurzaamheidslening Sliedrecht 2013

Verordening Duurzaamheidslening Sliedrecht 2013 Verordening Duurzaamheidslening Sliedrecht 2013 De raad van de gemeente Sliedrecht; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d..; gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; b e s

Nadere informatie

Bijlage bij het besluit van de raad van Alphen aan den Rijn van 28 mei 2015, Raadsbesluitnr 2015/13573

Bijlage bij het besluit van de raad van Alphen aan den Rijn van 28 mei 2015, Raadsbesluitnr 2015/13573 Registratienr: 2015/14503 Bijlage bij het besluit van de raad van Alphen aan den Rijn van 28 mei 2015, Raadsbesluitnr 2015/13573 Verordening Duurzaamheidslening SVn Alphen aan den Rijn (inclusief 1 e wijziging

Nadere informatie

Verordening Duurzaamheidslening gemeente Noordwijkerhout 2018

Verordening Duurzaamheidslening gemeente Noordwijkerhout 2018 Verordening Duurzaamheidslening gemeente Noordwijkerhout 2018 Registratie nr.: Z-17-44429-75971 De gemeenteraad van de gemeente Noordwijkerhout; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en

Nadere informatie

dat de raad daarbij unaniem heeft uitgesproken de lat hoog te willen leggen op het gebied van duurzaamheid;

dat de raad daarbij unaniem heeft uitgesproken de lat hoog te willen leggen op het gebied van duurzaamheid; *ZD9AA562AD4* Raadsbesluit 2017-7 Zaaknummer: 17-20713 - 24 De raad van de gemeente Giessenlanden; Gelezen het raadsvoorstel van 14 februari Overwegende, dat in april 2016 de gemeenteraad van Giessenlanden

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING DUURZAAM EN LEEFBAAR OOSTSTELLINGWERF 2016

SUBSIDIEREGELING DUURZAAM EN LEEFBAAR OOSTSTELLINGWERF 2016 Burgemeester en wethouders van de gemeente Ooststellingwerf; overwegende dat, het geven van een financiële impuls aan de energiebesparing in met name de bestaande (grondgebonden) woningvoorraad wenselijk

Nadere informatie

Verordening Blijverslening Heeze-Leende. Artikel 1 Begrippen. Deze verordening verstaat onder:

Verordening Blijverslening Heeze-Leende. Artikel 1 Begrippen. Deze verordening verstaat onder: De raad van de gemeente Heeze-Leende; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 20-12-2016; gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; b e s l u i t : vast te stellen de volgende:

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 8 december 2015;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 8 december 2015; De raad van de gemeente Oldebroek; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 8 december 2015; gelet op de door de raad op 12 november 2015 aangenomen motie van ChristenUnie, ABO, SGP. CDA,

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 19 november 2013;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 19 november 2013; Agendapunt: 10 Nr. 2013/5461A De raad van de gemeente Slochteren; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 19 november 2013; besluit vast te stellen de: Verordening stimuleringsleningen

Nadere informatie

Deelverordening Duurzaamheids- en Stimuleringsleningen gemeente Tiel 2016

Deelverordening Duurzaamheids- en Stimuleringsleningen gemeente Tiel 2016 Deelverordening Duurzaamheids- en Stimuleringsleningen gemeente Tiel 2016 De raad van de gemeente Tiel gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. ; gelet op de artikelen 147 en 149

Nadere informatie

BESLUIT vast te stellen: Verordening Duurzaamheidslening/Stimuleringslening gemeente Hilversum

BESLUIT vast te stellen: Verordening Duurzaamheidslening/Stimuleringslening gemeente Hilversum RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Hilversum, Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 16 april 2013; Gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; BESLUIT vast te stellen: Verordening

Nadere informatie

op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 19 november 2013;

op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 19 november 2013; Agendapunt: 10 Nr. 2013/5461B De raad van de gemeente Slochteren; op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 19 november 2013; besluit vast te stellen de: Verordening duurzaamheidsleningen

Nadere informatie

door SVn kan worden verstrekt ten behoeve van de financiering van de door het college

door SVn kan worden verstrekt ten behoeve van de financiering van de door het college Intitulé Deelverordening Duurzaamheidsleningen gemeente Tiel RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Tiel, Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders Gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;

Nadere informatie

Verordening Blijverslening gemeente Aa en Hunze

Verordening Blijverslening gemeente Aa en Hunze Verordening Blijverslening gemeente Aa en Hunze Artikel 1 Begrippen Deze verordening verstaat onder: a) Aanvrager: een eigenaar-bewoner, die een aanvraag voor een Blijverslening doet. Bij twee of meer

Nadere informatie

BESLUIT: Verordening Duurzaamheidslening/ Stimuleringslening/ Bijdrage op de Lening gemeente Hilversum 2016 vast te stellen

BESLUIT: Verordening Duurzaamheidslening/ Stimuleringslening/ Bijdrage op de Lening gemeente Hilversum 2016 vast te stellen De raad van de gemeente Hilversum; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 15 maart 2016 gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; RAADSBESLUIT BESLUIT: Verordening Duurzaamheidslening/

Nadere informatie

Onderwerp: conceptregeling duurzaamheidlening- versie 1 Datum: 9 november 2011 Gerda van der Meij Registratienummer Corsa: 2011i02061

Onderwerp: conceptregeling duurzaamheidlening- versie 1 Datum: 9 november 2011 Gerda van der Meij Registratienummer Corsa: 2011i02061 Onderwerp: conceptregeling duurzaamheidlening- versie 1 Datum: 9 november 2011 Auteur: Gerda van der Meij Registratienummer Corsa: 2011i02061 Artikel 1 Begrippen Deze regeling verstaat onder: a) een aanvraag:

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr

GEMEENTEBLAD. Nr GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Sliedrecht. Nr. 155042 8 november 2016 Verordening Blijverslening Sliedrecht 2016 De raad der gemeente Sliedrecht; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Gescand archief datum

Gescand archief datum Gescand archief datum 01-2017 - De raad van de gemeente Delft; 2858609 gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 20 september 2016 gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet en

Nadere informatie

Verordening Stimuleringslening duurzaamheid gemeente Ede

Verordening Stimuleringslening duurzaamheid gemeente Ede Verordening Stimuleringslening duurzaamheid gemeente Ede De raad van de gemeente Ede; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 29 september 2015, kenmerk 36840; gelet op artikel 149 van

Nadere informatie

Datumn Agendapunt Documentnummer. 31 juli R09S011

Datumn Agendapunt Documentnummer. 31 juli R09S011 Datumn Agendapunt Documentnummer 13 R09S011 Onderwerp Duurzaamheidslening gemeente Voorstel Beoogd effect Stimuleren van energiezuinige, bouwkundige maatregelen binnen de bestaande particuliere woningvoorraad

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van 1 augustus 2017, no. B ; B E S L U I T:

gelezen het voorstel van het college van 1 augustus 2017, no. B ; B E S L U I T: De raad van de gemeente Dronten, gelezen het voorstel van het college van 1 augustus 2017, no. B17.001536; gezien het advies van de raadscommissie van 15-9-2017; B E S L U I T: I. in te stemmen met invoering

Nadere informatie

Verordening Stimuleringslening duurzaamheid doelgroepen. Noordwijkerhout 2018;

Verordening Stimuleringslening duurzaamheid doelgroepen. Noordwijkerhout 2018; Verordening Stimuleringslening duurzaamheid doelgroepen Noordwijkerhout 2018 Registratie nr.: Z-17-44429-75973_2 De gemeenteraad van de gemeente Noordwijkerhout; Gelezen het voorstel van het college van

Nadere informatie

BESLUIT: Verordening Stimuleringslening Maatschappelijk Vastgoed gemeente Hilversum 2016 vast te stellen

BESLUIT: Verordening Stimuleringslening Maatschappelijk Vastgoed gemeente Hilversum 2016 vast te stellen De raad van de gemeente Hilversum; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 31 mei 2016 gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; BESLUIT: Verordening Stimuleringslening Maatschappelijk

Nadere informatie

Verordening Duurzaamheidsleningen SVn - Almere

Verordening Duurzaamheidsleningen SVn - Almere De raad van de gemeente Almere, Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.12 januari 2016; Gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; BESLUIT vast te stellen: Verordening Duurzaamheidsleningen

Nadere informatie

De raad van de gemeente Middelburg; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 14 januari 2014

De raad van de gemeente Middelburg; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 14 januari 2014 De raad van de gemeente Middelburg; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 14 januari 2014 gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; b e s l u i t : vast te stellen de volgende:

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 24 oktober 2017;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 24 oktober 2017; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Rheden Nr. 212929 4 december 2017 Verordening Blijverslening gemeente Rheden 2017 De raad van de gemeente Rheden; gelezen het voorstel van burgemeester en

Nadere informatie

Bijlage bij het besluit van de raad van Alphen aan den Rijn van 21 mei 2014, Raadsbesluitnr: 2014/12424

Bijlage bij het besluit van de raad van Alphen aan den Rijn van 21 mei 2014, Raadsbesluitnr: 2014/12424 registratienr 2014/19831 Bijlage bij het besluit van de raad van Alphen aan den Rijn van 21 mei 2014, Raadsbesluitnr: 2014/12424 Verordening Stimuleringslening SVn Alphen aan den Rijn Hoofdstuk 1 Algemeen

Nadere informatie

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 6 december 2016;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 6 december 2016; Gemeenteraad Onderwerp: Volgnummer 2016-85 Verordening Duurzaamheidsleningen Oss 2017 Dienst/afdeling SLWE De raad van de gemeente Oss; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 6 december

Nadere informatie

Gemeente Sittard-Geleen, verordening stimuleringslening dubbel duurzaam Sittard-Geleen

Gemeente Sittard-Geleen, verordening stimuleringslening dubbel duurzaam Sittard-Geleen GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Sittard-Geleen. Nr. 57282 26 juni 2015 Gemeente Sittard-Geleen, verordening stimuleringslening dubbel duurzaam Sittard-Geleen De raad van de gemeente Sittard-Geleen;

Nadere informatie

Verordening Blijverslening gemeente Oss 2016 Pagina 1 van 6. Verordening Blijverslening. De raad van de gemeente Oss;

Verordening Blijverslening gemeente Oss 2016 Pagina 1 van 6. Verordening Blijverslening. De raad van de gemeente Oss; Verordening Blijverslening De raad van de gemeente Oss; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 19 juli 2016 gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; b e s l u i t : vast te

Nadere informatie

Verordening Stimuleringsregeling duurzame particuliere woningverbetering Tholen 2015

Verordening Stimuleringsregeling duurzame particuliere woningverbetering Tholen 2015 Verordening Stimuleringsregeling duurzame particuliere woningverbetering Tholen 2015 Laatst vastgesteld: 23 april 2015 INHOUDSOPGAVE: Artikel 1 - Begrippen... 1 Artikel 2 - Toepassingsbereik... 1 Artikel

Nadere informatie

Verordening Stimuleringsleningen SVn - Almere

Verordening Stimuleringsleningen SVn - Almere De raad van de gemeente Almere, Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.12 januari 2016; Gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; BESLUIT vast te stellen: Verordening Stimuleringsleningen

Nadere informatie

Verordening Duurzaamheidlening 2015-2018 vastgesteld

Verordening Duurzaamheidlening 2015-2018 vastgesteld GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Leiden. Nr. 10208 28 januari 2016 Verordening Duurzaamheidlening 2015-2018 vastgesteld Op 17 december 2015 heeft de gemeenteraad de Verordening Duurzaamheidlening

Nadere informatie

Bijlage bij het besluit van de raad van Alphen aan den Rijn van << januari 2015, Raadsbesluitnr: 2014/<<>>

Bijlage bij het besluit van de raad van Alphen aan den Rijn van << januari 2015, Raadsbesluitnr: 2014/<<>> registratienr 2014/57888 Bijlage bij het besluit van de raad van Alphen aan den Rijn van

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Aan de gemeenteraad, 1. Inleiding

RAADSVOORSTEL. Aan de gemeenteraad, 1. Inleiding RAADSVOORSTEL raadsvergadering: 8 oktober 2014 onderwerp: Verordening stimuleringslening klimaatneutraal bouwen Anna's Hoeve bijlage: ontwerp-besluit datum: 29 september 2014 gemeenteblad I nr.: 78 agenda

Nadere informatie

Verordening Duurzaamheidslening Dronten 2013. Artikel 1 Begrippen

Verordening Duurzaamheidslening Dronten 2013. Artikel 1 Begrippen Verordening Duurzaamheidslening Dronten 2013. Artikel 1 Begrippen Deze regeling verstaat onder: a) de aanvraag: een schriftelijk verzoek aan het college om toekenning van een duurzaamheidslening voor particuliere

Nadere informatie

Verordening duurzaamheidsleningen particulier en duurzaamheidsleningen VVE gemeente Hoorn 2014

Verordening duurzaamheidsleningen particulier en duurzaamheidsleningen VVE gemeente Hoorn 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Hoorn. Nr. 12570 11 maart 2014 Verordening duurzaamheidsleningen particulier en duurzaamheidsleningen VVE gemeente Hoorn 2014 Zaaknummer: 1025468 De Raad van

Nadere informatie

Onderwerp: Informatie en aanpassing Verordening Duurzaamheidsleningen Teylingen - Besluitvormend

Onderwerp: Informatie en aanpassing Verordening Duurzaamheidsleningen Teylingen - Besluitvormend VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van oktober 2015 Besluit nummer: 2015_Raad_00083 Onderwerp: Informatie en aanpassing Verordening Duurzaamheidsleningen Teylingen - Besluitvormend Beknopte samenvatting: De

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Ede (Gelderland) Verordening Stimuleringslening duurzaamheid gemeente Ede

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Ede (Gelderland) Verordening Stimuleringslening duurzaamheid gemeente Ede Verordening Stimuleringslening duurzaamheid gemeente Ede De raad van de gemeente Ede; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 29 september, kenmerk 36840; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

Nadere informatie

Gemeenteblad Nijmegen. Jaartal / nummer 2010 / 099. Naam Verordening Duurzaamheidsleningen Nijmegen (2010) Publicatiedatum 6 oktober 2010.

Gemeenteblad Nijmegen. Jaartal / nummer 2010 / 099. Naam Verordening Duurzaamheidsleningen Nijmegen (2010) Publicatiedatum 6 oktober 2010. Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2010 / 099 Naam Verordening Duurzaamheidsleningen Nijmegen (2010) Publicatiedatum 6 oktober 2010 Opmerkingen - Vaststelling van de verordening bij raadsbesluit van

Nadere informatie

Behorende bij raadsvoorstel met nummer Z81802\Raad-00188/6. gelezen het voorstel van het college van b en w van dinsdag 15 november 2016;

Behorende bij raadsvoorstel met nummer Z81802\Raad-00188/6. gelezen het voorstel van het college van b en w van dinsdag 15 november 2016; 4.111111. gemeente Bronckhorst Raadsbesluit Behorende bij raadsvoorstel met nummer Z81802\Raad-00188/6 De raad van de gemeente Bronckhorst; gelezen het voorstel van het college van b en w van dinsdag 15

Nadere informatie

De verordening Duurzaamheidsleningen Gemeente Nijmegen (GB2010-099) wordt per 1 mei 2013 ingetrokken. Gemeenteblad Nijmegen

De verordening Duurzaamheidsleningen Gemeente Nijmegen (GB2010-099) wordt per 1 mei 2013 ingetrokken. Gemeenteblad Nijmegen Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2013 / 069 Naam Verordening Duurzaamheidsleningen Gemeente Nijmegen (2013) Publicatiedatum 24 april 2013 Opmerkingen - Vaststelling van de verordening bij raadsbesluit

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr

GEMEENTEBLAD. Nr GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Berkelland. Nr. 139071 11 oktober 2016 Verordening Verbrede Stimuleringslening voor Midden- en kleinbedrijven, Instellingen en Agrarische- en agrarisch gerelateerde

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ AANVRAAG DUURZAAMHEIDSLENING VOOR ZONNEPANELEN

TOELICHTING BIJ AANVRAAG DUURZAAMHEIDSLENING VOOR ZONNEPANELEN TOELICHTING BIJ AANVRAAG DUURZAAMHEIDSLENING VOOR ZONNEPANELEN Rente en aflossing van de duurzaamheidslening Eigenaren/bewoners van een (op)geleverde woning in Diemen komen in aanmerking voor een gemeentelijke

Nadere informatie

G e m e e n t e S l u i s

G e m e e n t e S l u i s G e m e e n t e S l u i s De raad van de gemeente Sluis; gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet, B E S L U I T: vast te stellen de navolgende VERORDENING Stimuleringslening Duurzame Particuliere

Nadere informatie

Agendapunt: 6 Sliedrecht, 18 augustus 2010

Agendapunt: 6 Sliedrecht, 18 augustus 2010 Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: 6 Sliedrecht, 18 augustus 2010 Onderwerp: Verordening Duurzaamheidslening Sliedrecht 2010 Voorgesteld besluit: Wij stellen u voor om De

Nadere informatie

Vaststellen van de Verordening energieleningen Amsterdam 2012 en van een verordening tot wijziging van de Verordening op de stadsdelen

Vaststellen van de Verordening energieleningen Amsterdam 2012 en van een verordening tot wijziging van de Verordening op de stadsdelen Gemeenteblad aadsbesluit Jaar 2012 Afdeling 3A Publicatiedatum 20 juli 2012 Agendapunt 20 Datum besluit B&W 5 juni 2012 Onderwerp Vaststellen van de Verordening energieleningen Amsterdam 2012 en van een

Nadere informatie

Verordening stimuleringslening particuliere woningverbetering en stimuleringslening... Page 1 of 6

Verordening stimuleringslening particuliere woningverbetering en stimuleringslening... Page 1 of 6 Verordening stimuleringslening particuliere woningverbetering en stimuleringslening... Page 1 of 6 Zoek regelingen op overheid nl Gemeente Hoogeveen Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op reqelaevinq@overheid.nl!

Nadere informatie

De raad van de gemeente Emmen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 27 augustus 2013, nummer 13/756;

De raad van de gemeente Emmen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 27 augustus 2013, nummer 13/756; De raad van de gemeente Emmen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 27 augustus 2013, nummer 13/756; b e s l u i t: vast te stellen de Verordening Duurzaamheidslening en Stimuleringslening

Nadere informatie

Tijdelijke verordening Duurzaamheidslening SVn, subsidieregeling Maatwerkadvies en subsidieregeling Groene daken Alphen aan den Rijn

Tijdelijke verordening Duurzaamheidslening SVn, subsidieregeling Maatwerkadvies en subsidieregeling Groene daken Alphen aan den Rijn Tijdelijke verordening Duurzaamheidslening SVn, subsidieregeling Maatwerkadvies en subsidieregeling Groene daken Alphen aan den Rijn Wetstechnische informatie Overheidsorganisatie Gemeente Alphen aan den

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ AANVRAAG DUURZAAMHEIDSLENING EN SUBSIDIE DUURZAME ENERGIEPAKKET 2013-2016

TOELICHTING BIJ AANVRAAG DUURZAAMHEIDSLENING EN SUBSIDIE DUURZAME ENERGIEPAKKET 2013-2016 TOELICHTING BIJ AANVRAAG DUURZAAMHEIDSLENING EN SUBSIDIE DUURZAME ENERGIEPAKKET 2013-2016 Rente en aflossing van de duurzaamheidslening Eigenaren/bewoners van een (op)geleverde woning in Diemen komen in

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 19 maart 2013, nummer: 13/308;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 19 maart 2013, nummer: 13/308; jaar stuknr. Raad categorie/agendanr. stuknr. B. en W. 2013 RA13.0032 B 2 13/308 RIS.6030 Raadsbesluit De raad van de gemeente Emmen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 19 maart 2013,

Nadere informatie

VOORSTEL OPSCHRIFT. Vergadering van maart Onderwerp:

VOORSTEL OPSCHRIFT. Vergadering van maart Onderwerp: VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van maart 2014 Besluit nummer: 2014_Raad_00031 Onderwerp: Duurzaamheidsleningen - Besluitvormend Beknopte samenvatting: De Duurzaamheidslening faciliteert huiseigenaren bij

Nadere informatie

Verordening Stimuleringsleningen Beeldbepalende Objecten Krimpen aan den IJssel

Verordening Stimuleringsleningen Beeldbepalende Objecten Krimpen aan den IJssel Verordening Stimuleringsleningen Beeldbepalende Objecten Krimpen aan den IJssel HOOFDSTUK 1 Begripsbepalingen Artikel 1 In deze verordening wordt verstaan onder: a. eigenaar: degene die het recht van eigendom

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 20 januari 2015;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 20 januari 2015; De raad van gemeente Oirschot, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 20 januari 2015; gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; b e s l u i t: vast te stellen de volgende:

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 27 september 2016;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 27 september 2016; De raad van de gemeente Oirschot, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 27 september 2016; gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; b e s l u i t: vast te stellen de volgende:

Nadere informatie

Verordening Starterslening gemeente Beesel 2017

Verordening Starterslening gemeente Beesel 2017 De raad van de gemeente Beesel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 7 november 2016; gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; b e s l u i t : vast te stellen de volgende:

Nadere informatie

Raadsvergadering : 8 december 2015 agendapunt : Commissie : Bestuur en Ruimte. : Verordening Starterslening Berkelland wijzigen

Raadsvergadering : 8 december 2015 agendapunt : Commissie : Bestuur en Ruimte. : Verordening Starterslening Berkelland wijzigen Zaaknummer : 155761 Raadsvergadering : 8 december 2015 agendapunt : Commissie : Bestuur en Ruimte Onderwerp : Verordening Starterslening Berkelland wijzigen Collegevergadering : 10 november2015 agendapunt

Nadere informatie

Regeling Starterslening Apeldoorn 2014

Regeling Starterslening Apeldoorn 2014 Regeling Starterslening Apeldoorn 2014 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Apeldoorn; gelet op de Verordening stimuleringsleningen Apeldoorn 2010 b e s l u i t: vast te stellen de

Nadere informatie

Verordening Pilot SVn Restschuldlening Tichellande

Verordening Pilot SVn Restschuldlening Tichellande Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld) Onderwerp gemeente

Nadere informatie

Rectificatie Gemeenteblad Katwijk Jaargang 2014, nummer 12071, Verordening Stimuleringsleningen monumenten Katwijk

Rectificatie Gemeenteblad Katwijk Jaargang 2014, nummer 12071, Verordening Stimuleringsleningen monumenten Katwijk GEMEENTEBLAD Nr. 53741 29 september Officiële uitgave van gemeente Katwijk. 2014 Rectificatie Gemeenteblad Katwijk Jaargang 2014, nummer 12071, Verordening Stimuleringsleningen monumenten Katwijk In het

Nadere informatie

Verordening Starterslening gemeente Boxtel

Verordening Starterslening gemeente Boxtel Bijlage 1 bij Raadsvoorstel herinvoering van de verstrekking van startersleningen 1 Verordening Starterslening gemeente Boxtel De raad van de gemeente Boxtel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Werk & inkomen, stads- en wijkbeheer en sport 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Werk & inkomen, stads- en wijkbeheer en sport 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing Voorstel aan de raad Nummer: 170007373 Portefeuille: Programma: Taakveld: Werk & inkomen, stads- en wijkbeheer en sport 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing 8.3 Wonen en bouwen

Nadere informatie

gezien het raadsvoorstel Stimulering lokale woningmarkt d.d. 14 febuari 2012; Vast te stellen de Verordening Starterslening gemeente Roerdalen

gezien het raadsvoorstel Stimulering lokale woningmarkt d.d. 14 febuari 2012; Vast te stellen de Verordening Starterslening gemeente Roerdalen De raad van de gemeente Roerdalen; gezien het raadsvoorstel Stimulering lokale woningmarkt d.d. 14 febuari 2012; gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; Besluit: Vast te stellen de Verordening

Nadere informatie

Nummer : 2011/05 Datum : 30 december 2010 : Tijdelijke verordening Stimuleringslening duurzame particuliere woningverbetering gemeente Kapelle 2011

Nummer : 2011/05 Datum : 30 december 2010 : Tijdelijke verordening Stimuleringslening duurzame particuliere woningverbetering gemeente Kapelle 2011 Voorbereidende raadsvergadering: 25 januari 2011 Besluitvormende raadsvergadering: 15 februari 2011 Portefeuillehouder: E. Damen AAN DE GEMEENTERAAD Nummer : 2011/05 Datum : 30 december 2010 Onderwerp

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL MET VERORDENING

RAADSVOORSTEL MET VERORDENING RAADSVOORSTEL MET VERORDENING Raadsvergadering : 21 november 2016 Agendapunt : Onderwerp : Verordening Starterslening Opsterland 2016 Portefeuillehouder : Piet van Dijk Voorstel 1. De 'Verordening Starterslening

Nadere informatie

Verordening Starterslening gemeente Beesel 2017

Verordening Starterslening gemeente Beesel 2017 De raad van de gemeente Beesel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 7 november 2016; gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; b e s l u i t : vast te stellen de volgende:

Nadere informatie

Raadsvoorstel MAASDRIEL. Gemeenteraad 12 december 2013 18. Kerkdriel, 2 oktober 2013. Onderwerp Duurzaamheidslening gemeente Maasdriel 2013

Raadsvoorstel MAASDRIEL. Gemeenteraad 12 december 2013 18. Kerkdriel, 2 oktober 2013. Onderwerp Duurzaamheidslening gemeente Maasdriel 2013 Raadsvoorstel Gemeenteraad 12 december 2013 18 Kerkdriel, 2 oktober 2013 Onderwerp Duurzaamheidslening gemeente Maasdriel 2013 Beslispunten 1. Instemmen met een 'pilot' om de SVn Duurzaamheidslening in

Nadere informatie

Raadsvergadering : 24 oktober 2011 Agendanr. 16

Raadsvergadering : 24 oktober 2011 Agendanr. 16 Raadsvergadering : 24 oktober 2011 Agendanr. 16 Voorstelnr. : R 6849 Onderwerp : Verordening Duurzaamheidslening Stadskanaal 2012 Stadskanaal, 7 oktober 2011 Beslispunten 1. Vaststellen van de Verordening

Nadere informatie

*BM1401229* Verordening Starterslening 2014 PAPIER2 BM1401229. De raad van de gemeente Steenbergen;

*BM1401229* Verordening Starterslening 2014 PAPIER2 BM1401229. De raad van de gemeente Steenbergen; PAPIER2 *BM1401229* BM1401229 De raad van de gemeente Steenbergen; In behandeling genomen het voorstel van d.d. 3 juni 2014 Gelet op: De artikelen 147 en 149 Gemeentewet Verordening Starterslening 2014

Nadere informatie

: Verordening duurzaamheidsleningen particuliere woningeigenaren

: Verordening duurzaamheidsleningen particuliere woningeigenaren RAADSVOORSTEL Onderwerp : Verordening duurzaamheidsleningen particuliere woningeigenaren Raadsvergadering : 16 juni 2010 Politieke markt d.d.: - Agendapunt : 9 Portef.houder : wethouder Pierey Voorstelnummer

Nadere informatie

Verordening Starterslening 2015 Gemeente Urk. Volkshuisvesting en woningbouw

Verordening Starterslening 2015 Gemeente Urk. Volkshuisvesting en woningbouw Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Urk Officiële naam regeling Verordening Starterslening 2015 Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de

Nadere informatie

Raadsvoorstei 2013.0003758

Raadsvoorstei 2013.0003758 gemeente Haarlemmermeer Raadsvoorstei 2013.0003758 Onderwerp Vaststelling Verordening Starterslening Haarlemmermeer 2013 Portefeuillehouder drs. M.J. Bezuijen/ J.J. Nobel Steller J. Vijfhuizen Collegevergadering

Nadere informatie

Tijdelijke Verordening Stimuleringslening Duurzame Particuliere Woningverbetering gemeente Borsele 2014

Tijdelijke Verordening Stimuleringslening Duurzame Particuliere Woningverbetering gemeente Borsele 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Borsele. Nr. 33983 19 juni 2014 Tijdelijke Verordening Stimuleringslening Duurzame Particuliere Woningverbetering gemeente Borsele 2014 De gemeenteraad van de

Nadere informatie

Regeling werkbudget CPO Apeldoorn 2013

Regeling werkbudget CPO Apeldoorn 2013 Regeling werkbudget CPO Apeldoorn 2013 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Apeldoorn; gelet op de Verordening stimuleringsleningen Apeldoorn 2010 b e s l u i t: vast te stellen de

Nadere informatie

: Initiatiefvoorstel met betrekking tot duurzaamheidsleningen van de fractie van GroenLinks

: Initiatiefvoorstel met betrekking tot duurzaamheidsleningen van de fractie van GroenLinks Nummer : 13-13.2011 Onderwerp : Initiatiefvoorstel met betrekking tot duurzaamheidsleningen van de fractie van GroenLinks Korte inhoud : De GroenLinks fractie stelt u de volgende beslispunten voor: 1.

Nadere informatie

Verordening stimuleringsregeling duurzame maatregelen non-profitorganisaties gemeente Doetinchem 2017

Verordening stimuleringsregeling duurzame maatregelen non-profitorganisaties gemeente Doetinchem 2017 Verordening stimuleringsregeling duurzame maatregelen non-profitorganisaties gemeente Doetinchem 2017 De raad van de gemeente Doetinchem; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 13 september

Nadere informatie

VERORDENING VROM STARTERSLENING GEMEENTE KERKRADE 2007

VERORDENING VROM STARTERSLENING GEMEENTE KERKRADE 2007 VERORDENING VROM STARTERSLENING GEMEENTE KERKRADE 2007 (vastgesteld door de raad op 28 maart 2007; gewijzigd door de raad op 1 juli 2009 en 25 januari 2012) Bijlage behorende bij ontwerpbesluit 11Rb077

Nadere informatie

VERORDENING VROM Starterslening Lelystad

VERORDENING VROM Starterslening Lelystad VERORDENING VROM Starterslening Lelystad Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum

Nadere informatie

De Raad van de gemeente Valkenburg aan de Geul

De Raad van de gemeente Valkenburg aan de Geul De Raad van de gemeente Valkenburg aan de Geul B E S L U I T: vast te stellen de volgende: VERORDENING VROM STARTERSLENING Gemeente Valkenburg aan de Geul 2007 Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 In

Nadere informatie

Ambtelijke bijstand: Mw. Drs. J. Bolt 1

Ambtelijke bijstand: Mw. Drs. J. Bolt 1 Raadsvoorstel Agendapunt: 05 Onderwerp Starterslening Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 29 januari 2013 4 maart 2013 Aan de gemeenteraad, 0. Samenvatting Sinds 1 januari 2008 is

Nadere informatie

OVERZICHT WIJZIGINGEN VERORDENING STARTERSLENING OPSTERLAND. Oude tekst Nieuwe tekst toelichting. Artikel 1. (verordening 2016)

OVERZICHT WIJZIGINGEN VERORDENING STARTERSLENING OPSTERLAND. Oude tekst Nieuwe tekst toelichting. Artikel 1. (verordening 2016) OVERZICHT WIJZIGINGEN VERORDENING STARTERSLENING OPSTERLAND Artikel (verordening 2016) Artikel 1 Artikel 1 Oude tekst Nieuwe tekst toelichting d. Aanvrager: de aanstaande eigenaar die de aanvraag doet.

Nadere informatie

Verordening Starterslening. gemeente Lingewaard 2013

Verordening Starterslening. gemeente Lingewaard 2013 Verordening Starterslening gemeente Lingewaard 2013 1 Verordening Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 In deze verordening wordt verstaan onder: a. SVn: Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting

Nadere informatie

Verordening Stimuleringslening en Maatwerklening Dubbel Duurzaam Eijsden-Margraten

Verordening Stimuleringslening en Maatwerklening Dubbel Duurzaam Eijsden-Margraten Verordening Stimuleringslening en Maatwerklening Dubbel Duurzaam Eijsden-Margraten Artikel 1 Begrippen Deze Verordening verstaat onder: a) Aanvrager: een eigenaar, tevens bewoner van de woning, die een

Nadere informatie