Invulinstructie en toelichting bij vragenlijst praktijkkosten en opbrengsten huisartsen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Invulinstructie en toelichting bij vragenlijst praktijkkosten en opbrengsten huisartsen"

Transcriptie

1 Invulinstructie en toelichting bij vragenlijst praktijkkosten en opbrengsten huisartsen Deze invulinstructie en toelichting is bedoeld om nadere uitleg te geven over de vragen die beantwoord dienen te worden c.q. de gegevens die gevraagd worden. Er wordt in dit document op verschillende plekken verwezen naar websites met aanvullende documentatie van vooral de HIS-leveranciers. Afhankelijk van uw computerinstellingen wordt u hiernaar direct doorgelinkt of niet. Wij verzoeken u daarom vriendelijk om de aangegeven webadressen in uw webbrowser apart in te voeren om deze documenten te downloaden. Helpdesk Mocht u na het lezen van deze toelichting vragen hebben over de vragenlijst in het algemeen, of over bepaalde vragen in het bijzonder, kunt u contact opnemen met de speciaal voor dit onderzoek ingerichte helpdesk. De helpdesk is telefonisch bereikbaar op werkdagen (behalve in de periode van 25 december tot en met 4 januari) tussen 9.00 en uur op en buiten kantooruren per via Alle informatie die door u wordt verstrekt in het kader van dit onderzoek wordt vertrouwelijk behandeld en uitsluitend anoniem en niet herleidbaar gerapporteerd. Wettelijke grondslag informatieverzoek De NZa doet dit informatieverzoek op basis van artikel 61 Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg). Krachtens artikel 61, eerste lid van de Wmg is een ieder gehouden desgevraagd aan de NZa of aan een daartoe door de NZa aangewezen persoon, kosteloos gegevens en inlichtingen te verstrekken die redelijkerwijs in verband met de uitvoering van deze wet van belang kunnen zijn en boeken, bescheiden of andere gegevensdragers hiervoor beschikbaar te stellen. Gelet op artikel 61, vijfde lid van de Wmg dienen de gegevens en inlichtingen duidelijk, stellig en zonder voorbehoud te worden verstrekt binnen de door de NZa gestelde termijn, zijnde uiterlijk 20 januari De gegevens en inlichtingen dienen voorts op grond van artikel 63 van de Wmg volledig en naar waarheid te worden verstrekt. De externe onderzoekers zijn op grond van artikel 2:5, eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht verplicht tot geheimhouding van de gegevens en inlichtingen die deze ter beschikking krijgen tijdens het onderzoek. Wat wordt verstaan onder een praktijk? Hoewel de tarieven voor de huisartsenzorg zijn gebaseerd op een normpraktijk van één huisarts met patiënten, is de vragenlijst gericht op een huisartsenpraktijk, ongeacht het aantal werkzame huisartsen. In de analyse van de gegevens zal uiteraard wel teruggerekend worden naar éénduidige parameters. Het onderzoek richt zich op de patiëntenzorg overdag; de kosten van ANW-zorg is geen onderdeel van dit onderzoek. Ook de organisatievorm c.q. rechtvorm waarin een voor het onderzoek geselecteerde praktijk wordt gedreven is niet relevant. Voor een praktijk die onderdeel is van een groter geheel (bijv. gezondheidscentrum, groep van gezondheidscentra, zorggroep) zijn de vragen alleen gericht op de huisartsenzorg van de geselecteerde praktijk/lokatie, en wordt alleen om gegevens met betrekking tot de huisartsenzorg van die praktijk/lokatie gevraagd. Kosten en opbrengsten die wel ook Pagina 1 van 20

2 betrekking hebben op de huisartsenzorg dienen toegerekend te worden, voor zover dit niet in de administratie/jaarrekening wordt gedaan. Jaar waarop het onderzoek betrekking heeft Alle gevraagde cijfers hebben betrekking op het boekjaar 2006; voor enkele gegevens worden ook cijfers over 2007 gevraagd. Deel A De vragen van onderdeel A betreffen algemene vragen ter identificatie van de praktijk, alsmede vragen met betrekking tot financiële gegevens die aan het HIS (Huisartsen Informatie Systeem) ontrokken kunnen worden. Dit betreft dus in het algemeen geen vragen die op basis van de jaarrekening of onderliggende administratie beantwoord kunnen worden. A1 De gegevens die de voor het onderzoek geselecteerde praktijken verstrekken worden gebruikt voor het onderzoek dat de NZa verricht naar de onderbouwing van de tarieven. Deze gegevens geven een statistisch verantwoord beeld van de gemiddelde kosten en opbrengsten van een praktijk, rekening houdend met het type praktijk (solopraktijk, praktijk met meerdere huisartsen, praktijk onderdeel van een samenwerkingsverband, apotheekhoudende huisartsen). Indien u bij vraag A1 Nee invult worden uw gegevens gebruikt voor een terugkoppeling van uw praktijkgegevens met een gemiddelde van vergelijkbare praktijken. Uw gegevens worden geanonimiseerd verwerkt; uw gegevens worden niet herleidbaar voor anderen gepresenteerd. A2 Deze vragen zijn nodig om uw praktijk te identificeren. Indien de praktijk in of na 2006 is geopend, en geen voortzetting betreft (overname) van een reeds bestaande praktijk, dan zijn uw gegevens niet nodig voor het onderzoek, omdat dit zich richt op het jaar A3 A4 Deze vragen zijn nodig om te bepalen of de praktijk tot een samenwerkingsverband (gezondheidscentrum, groep van gezondheidscentra, grote zorggroepen) behoort, zodat ook vragen met betrekking tot toerekening van kosten van centrale activiteiten beantwoord dienen te worden. Daarnaast wordt met deze vragen nagegaan of sprake is van een gewijzigde situatie met betrekking tot de praktijkvoering. Dit kan van belang zijn voor de beoordeling van de verstrekte gegevens. De gegevens met betrekking tot het personeelsbestand zijn relevant voor de beoordeling van de hoogte van de personeelskosten resp. het inkomen van de huisartseigena(a)r(en). Het gaat hierbij niet alleen om de werkelijke bezetting, ook (tijdelijke) vacatures die al dan niet door uitzendkrachten opgevuld worden dienen meegenomen te worden. Ook de huisartsen niet in loondienst (vrijgevestigde huisarts) dienen in de opgave meegenomen te worden. Om in het kader van het onderzoek een uniforme norm te hanteren voor een fte huisarts wordt uitgegaan van een gemiddelde werkweek van 45 uur. Ook als een huisarts gemiddeld meer dan 45 uur per week werkt wordt dit voor het onderzoek gezien als een maximale werkweek van 45 uur. De werkzaamheden die onder de norm van 45 uur vallen zijn patiëntenzorg en patiëntenzorggerelateerde activiteiten gedurende de dag. ANW-diensten vallen hier niet onder, omdat deze afzonderlijk betaald worden. Het antwoord op de vraag inzake praktijkondersteuning wordt gerelateerd aan de specifieke kosten en opbrengsten POH die worden opgegeven. A5 Hoewel het aantal ingeschreven verzekerden per kwartaal veranderd, is er voor gekozen als peildatum 31 december aan te houden. Omdat 2006 als gevolg van de invoering van Pagina 2 van 20

3 de Zorgverzekeringswet geen normaal jaar is geweest wordt ook het aantal ingeschreven patiënten per 31 december 2007 gevraagd. A5a Aantal ingeschreven verzekerden (per 31 december 2006 en 2007) Uw software leverancier heeft de volgende instructie opgesteld om deze vraag te kunnen beantwoorden: Elias en MicroHIS (van Torex-Hiscom - isoft) Er is een tool + uitleg via MicroHIS Extranet (besloten website) beschikbaar gesteld aan de gebruikers. Tool en uitleg kunnen vanaf daar worden gedownload. Promedico (van Promedico) ASP (via internet explorer) Ga naar Rapportage > Statistieken en kies voor het rapport Ingeschreven. Vul bij de einddatum 31 december 2006 resp. 31 december 2007 in: het systeem geeft de patiënten die op die data waren ingeschreven. VDF (DOS applicatie) Ga naar programma 808 patientenoverzicht mbt medische geg.. Hier kiest men voor Populatie Bij de globale selecties kiest men voor vertrokken patienten Beide. Immers ook later vertrokken patiënten moeten wel worden meegenomen in de tellingen. Middels de uitstroomdatum sluit men patiënten uit die later vertrokken zijn. Voor 2006 resp neemt men een periode voor de instroomdatum 01/01/1901 t/m 31/12/2006 resp. 31/12/2007 en voor de uitstroomsdatum 01/01/2007 resp. 01/01/2008 tot heden. Medicom (van Pharmapartners) Het is niet mogelijk om met terugwerkende kracht te kijken naar het aantal actieve patiënten op een bepaald moment. In de meeste praktijken zal het wel mogelijk zijn om met een verrichtingen statistiek te kijken naar hoe vaak een inschrijfvergoeding op een bepaald moment is gedeclareerd is in deze wel een lastige datum omdat de inschrijfvergoedingen op de eerste dag van het kwartaal gedeclareerd worden. Dus 1 oktober of 1 januari. Het aantal verzekerde patiënten op 1 januari volstaat om deze vraag te beantwoorden. 1. Open het hoofdmenu en dubbelklik op Declaratie verwerking. 2. Dubbelklik op Contacten verrichtingen statistiek. 3. In het menu dat verschijnt, kunt u de periode invullen waarover u de statistiek wilt hebben. Vul in, datum vanaf tot en met Geef zonnodig aan dat de statistiek uitgesplitst moet per arts. (zie figuur hieronder) 5. Klik op OK Pagina 3 van 20

4 Het resultaat staat na enige tijd (30 minuten tot een uur) in de printmanager, of komt uit de printer dit verschilt per praktijk. Het werkt het prettigst als de statistiek geprint is. Ga hiervoor naar het hoofdmenu en dubbelklik op praktijkbeheer Dubbelklik op printmanager hier vindt u de gemaakte statistiek. Selecteer de statistiek, klik op het printknopje en kies de juiste printer om te printen. Aan de hand van het aantal gedeclareerde inschrijfvergoedingen kunt u uitrekenen hoeveel patiënten er op in de praktijk waren. Let erop dat het gedeclareerde van oudsher in 2 kolommen verschijnt, de kolom Patiënt en Zorgverzek. Tel deze aantallen van de twee kolommen bij elkaar op om tot één totaal per inschrijfvergoeding of per verrichting te komen. Pagina 4 van 20

5 Als u zelf rekeningen heeft verstuurd aan de niet verzekerden staan deze apart op het overzicht omdat de niet-verzekerden toen als basisbedrag 13,- hadden en niet de opslag van 0,25 voor het elektronisch declareren. U dient bovenstaande stappen nogmaals uit te voeren met als datum om de aantallen patiënten op die datum te bekijken. Onderstaand staat een voorbeeld van een verrichtingen statistiek Inschrijftarieven zonder opslag voor electronisch declareren. Hierbij de twee kolommen bij elkaar optellen. Pagina 5 van 20

6 Mira (van Euroned) Verwezen wordt naar de instructie zoals beschreven in het document Mira selecteren en oproepen patiënten (artsen).pdf. Dit document is te downloaden op de website HetHIS (van Microbias) Ga naar Administratie Rapporten Patiënten Patiënt aantallen Kijk in de velden: Totaal Particulier, Totaal zorgverzekeraar en Particulier overige op de datum rond en Tel deze getallen bij elkaar op, dit is het totaal op naam ingeschreven patiënten OmniHIS (van OmniHIS) Scipio Een actuele patiëntentelling moet altijd gemaakt worden in het bestand van de gewenste datum. Voor een telling in een voorgaand jaar is dus altijd een back-up nodig. Daarom is het aan te raden om aan het eind van elk jaar standaard een patiëntentelling uit te voeren en deze telling te bewaren, zodat niet naar een back-up gezocht hoeft te worden. Het uitvoeren van een patiëntentelling in OmniHis Scipio: 1. Ga vanuit menu Archief naar optie Instellingen en kies voor tabblad Alle gebruikers. 2. Vink aan dat bij Toon alle (in de togglelijst) alleen aanwezige patiënten te zien moeten zijn en sla dit op. 3. Ga naar de Patiëntadministratie en klik in de togglelijst op de button Toon alle. 4. Helemaal onderaan deze togglelijst staat het totaalaantal aanwezige patiënten. Studio Het correcte aantal verzekerden op een bepaalde datum kan alleen vanuit de back-up van deze betreffende datum geëxtraheerd worden. Voor het aantal verzekerden op is dus de back-up van nodig. 1. Patientadministratie > rapporten medisch > rapportage > patient op combinatie > OK 2. Vink aan: Patienten op basis van vaste keuzelijst 3. Klik op de button ZOEK 4. Vul in het rapportagescherm een L in bij het veld *Bevat verz.soort.nr. 5. Klik hierna op groene vinkje: Studio zal nu alle patiënten zoeken die bij een verzekeraar staan geregistreerd. Na afloop staat er een lijst patienten in het scherm. 6. Scroll naar het onderste deel van de lijst: in de eerste kolom staat het totaal aantal patiënten die verzekerd zijn. WebHis (van Labelsoft) Dit is te verkrijgen uit de omzet rapportage aan de hand van de inschrijftarieven van het eerste kwartaal TetraHis (van Tetra) Invul instructie staat online via leverancier. (Typ dit adres in in uw browser). Overige Hierover is geen informatie beschikbaar. Aangeraden wordt contact op te nemen met de leverancier van de HIS software. 6

7 A5b Specificatie van het aantal ingeschreven verzekerden (per 31 december 2006 en 2007) Uw software leverancier heeft de volgende instructie opgesteld om deze vraag te kunnen beantwoorden: Elias en MicroHIS (van Torex-Hiscom - isoft) Er is een tool + uitleg via MicroHIS Extranet (besloten website) beschikbaar gesteld aan de gebruikers. Tool en uitleg kunnen vanaf daar worden gedownload. Promedico (van Promedico) ASP (via internet explorer) Aangeraden wordt hiervoor de declaratie van het vierde kwartaal te gebruiken aangezien deze een exacter beeld kan geven dan een overzicht precies op 31/12. Indien men het jaarrapport van de LHV opstelt zal men deze cijfers mogelijk reeds daarin vermeld hebben en verdient het aanbeveling deze cijfers over te nemen. Indien men deze cijfers niet (meer) heeft zal een project aangemaakt moeten worden. Met een project maakt men een selectie van patiënten in de praktijk op basis van criteria. Na het selecteren kunnen zowel aantallen als namen gezien worden. Basiskennis van het werken met projecten is vereist. Maak onder Projecten > Projecten een populatie (definitie) aan met als enige criterium ingeschreven. Zet de peildatum op Tot. Sla deze populatie op en ga naar Projecten > Projecten, start het project. Kies als datum / Nadat het project gedraaid heeft, zijn alle op de gekozen datum ingeschreven patiënten geselecteerd. Open het project en ga naar het Oproepen-scherm. In dit scherm kunnen nog nadere selecties gemaakt worden. Kies criteria omtrent leeftijd en/of postcode. Door onderin op Patiënten tellen te klikken, wordt de selectie daadwerkelijk gemaakt. Het getal dat getoond wordt is het aantal patiënten dat aan de criteria (leeftijd/postcode) voldoet. Zo kan voor elke groep een aparte selectie en telling gemaakt worden. Voor gebruikers die handig zijn met Excel: zij kunnen in het Oproepen-scherm alleen criteria t.a.v. leeftijd invoeren en ook weer Patiënten tellen uitvoeren. Vervolgens kan via de knop Mailmerge (links) een uitvoer gemaakt worden van de patiënten naar Excel. Hier zou dan alsnog op adres/postcode gesorteerd kunnen worden. VDF (DOS applicatie) Aangeraden wordt hiervoor de declaratie van het vierde kwartaal te gebruiken aangezien deze een exacter beeld kan geven dan een overzicht precies op 31/12. Indien men het jaarrapport van de LHV opstelt zal men deze cijfers mogelijk reeds daarin vermeld hebben en verdient het aanbeveling deze cijfers over te nemen. Bij de facturatie van de inschrijftarieven van het vierde kwartaal (eventueel met latere aanvullingen via veegacties ). Is een totaaloverzicht geproduceerd met precies deze aantallen. Indien men dit heeft bewaard kunnen de cijfers overgenomen worden. Indien men dit niet heeft gaat men naar programma 920 statistiek verrichtingen. In dit overzicht worden ook de ION cijfers gerapporteerd. Men kiest voor een periode van 1/10/2006 t/m 31/12/2006 voor 2006 en eenzelfde periode in 2007 voor (Vergeet niet historie op J te zetten!) Medicom (van Pharmapartners) Met de onder vraag A5a genoemde statistieken van 1 januari, kan ook deze vraag beantwoordt worden. Mira (van Euroned) Verwezen wordt naar de instructie zoals beschreven in het document MIRA SELECTEREN EN OPROEPEN PATIENTEN (ARTSEN).pdf. Dit document is te downloaden op de website HetHIS (van Microbias) CTG codes: Tot 65 jaar, niet woonachtig in een achterstandswijk

8 Van 65 tot 75 jaar, niet woonachtig in een achterstandswijk Vanaf 75 jaar, niet woonachtig in een achterstandswijk Tot 65 jaar, en woonachtig in een achterstandswijk Van 65 tot 75 jaar, en woonachtig in een achterstandswijk Vanaf 75 jaar, en woonachtig in een achterstandswijk Ga naar Factureren Factureren met HIS Aanmaken inschrijvingen 2. Selecteer de opdracht van (of ) 3. Klik op [Verrichtingen] 4. In het volgende scherm zet je in de eerste regel van de kolom CTG code de eerste CTG-code Druk op [F3], de betreffende CTG code wordt nu getoond 6. Klik in de eerste regel en druk op [F4], alle regels worden geteld 7. Dit getal geeft het aantal ingeschreven verzekerden betreffende deze ctg-code, deze vult u in op de betreffende plaats in de vraagstelling OmniHIS (van OmniHIS) Scipio X-A tot 65 jaar X-B jaar X-C vanaf 75 jaar X-G tot 65 jaar in een achterstandswijk X-H jaar in een achterstandswijk X-I vanaf 75 jaar in een achterstandswijk 1. Ga vanuit menu OmniHis Scipio naar de optie Declaraties en kies daar voor het tabblad Alle boekingen. 2. Klik links in dit scherm op de button met het loepje. 3. Vul in het veld Boekingsdatum de eerste dag van het laatste kwartaal in waarvoor is gedeclareerd (als het 4e kwartaal van 2008 al is aangemaakt, vul dan in). Let op: als deze datum niet wordt ingevuld zal ELKE boeking van ELKE periode gezocht worden en wordt dus het totaal aantal boekingen in plaats van het totaal aantal patiënten gevonden. 4. Vul in het veld TARIEF een van de bovenstaande codes in (bijv. als eerste X-A). 5. Klik nu op het groene vinkje: in de togglelijst verschijnen alle patiënten bij wie de betreffende boeking is geplaatst. 6. Onderaan de togglijst staat het totaal aantal patiënten van de betreffende leeftijd in een achterstandswijk. Herhaal bovenstaande stappen voor iedere bovenstaande X-verrichting. Studio Deze specificering gaat m.b.v. een Query (externe zoekopdracht). Deze query is reeds voorgeprogrammeerd in het bestand Q-abonnement.txt en Q-vaccinatie.txt. U kunt deze query downloaden op de website Tevens is op deze website een bestand beschikbaar (Query inlezen.pdf) waarin wordt uitgelegd hoe u een query kunt inlezen. Ter info voor de artsen die de query gaan gebruiken: de query is voorgeprogrammeerd op het zoeken naar tot 65 jaar niet in achterstandswijk op de code X-A. Deze code X- A kan handmatig gewijzigd worden in een van de onderstaande codes om de gewenste aantallen te verkrijgen: X-A tot 65 jr 8

9 X-B jr X-C vanaf 75 jr X-G tot 65 jr in achterstandswijk X-H jr in achterstandswijk X-I 75+ in achterstandswijk Ook het jaartal waarover de gegevens verkregen moeten worden kan handmatig aangepast worden (standaard staat het jaar op 2007). WebHis (van Labelsoft) Dit is te verkrijgen uit de omzet rapportage aan de hand van de inschrijftarieven van het eerste kwartaal TetraHis (van Tetra) Invul instructie staat online via leverancier. (Type dit adres in in uw browser). Overige Hierover is geen informatie beschikbaar. Aangeraden wordt contact op te nemen met de leverancier van de HIS software. A6 Deze gegevens worden gebruikt om een relatie te leggen met de personeelsbezetting, waardoor inzicht wordt verkregen in mogelijke discrepantie tussen openingstijden/werktijden en bezetting. Met openingstijden wordt een ruimer begrip bedoelt dan alleen de uren dat de praktijklokatie open is voor patiënten. Onder openingstijden wordt ook verstaan de tijd die een huisarts bezig is met visites rijden, bezoeken van patiënten in het ziekenhuis en telefonische spreekuren. Het gaat om de tijden waarin de huisarts op allerlei wijzen contactmomenten heeft met patiënten. A7 De gegevens voor deze vraag dienen ontleend te worden aan de HIS voor de praktijk; indien binnen de praktijk registratie in meerdere afzonderlijke HIS-sen plaatsvindt (bijv. bij een maatschap van meerdere huisartsen die een gezamenlijke praktijk voeren) dienen de gegevens voor de gezamenlijke praktijken te worden verstrekt. Voor de meest gebruikte HIS-systemen is in een afzonderlijke toelichting aangegeven welke overzichten per subvraag gebruikt dienen te worden om de gegevens te verstrekken. De kwantitatieve gegevens worden gevraagd conform de vigerende tarievenlijst. De opbrengsten volgens HIS zullen over het algemeen niet exact aansluiten op de werkelijke opbrengsten volgens de jaarrekening. Om deze verschillen ten behoeve van het onderzoek te kunnen analyseren zijn een aantal aanvullende vragen gesteld. Naast de gegevens over 2006 wordt ook gevraagd naar de vergelijkbare gegevens over Deze gegevens worden gebruikt om in het kader van het onderzoek te beoordelen of sprake is van normale opbrengsten in Het jaar 2006 was voor de opbrengstregistratie geen representatief jaar als gevolg van de invoering van de Zorgverzekeringswet. De vragen inzake verrichtingen Modernisering & Innovatie en overige zorgprestaties zoals vallend onder RIZ, keten-dbc s e.d. zijn nodig om nader inzicht te krijgen of praktijken die deze verrichtingen doen ook een afwijkend kostenniveau laten zien. 9

10 De vraag inzake de registratie op basis van de International Code of Primary Care geeft ons nader inzicht in de mate waarin deze vorm van registratie inmiddels wordt gebruikt. Onderzocht wordt of een relatie is te leggen met de hoogte van praktijkkosten. A7b Aantal geleverde consulten per categorie (over 2006 en 2007) Uw software leverancier heeft de volgende instructie opgesteld om deze vraag te kunnen beantwoorden: Elias en MicroHIS (van Torex-Hiscom - isoft) Er is een tool + uitleg via MicroHIS Extranet (besloten website) beschikbaar gesteld aan de gebruikers. Tool en uitleg kunnen vanaf daar worden gedownload. Promedico (van Promedico) ASP (via internet explorer) Ga hiervoor naar Rapportage > Statistieken. Kies voor het kwaliteitsrapport Verrichtingen. Zet de periode op 1/1/ /12/2006 resp. 1/1/ /12/2007. De verschillende soorten verrichtingen worden vervolgens gegroepeerd per vaste arts getoond. Deze kunnen vervolgens opgeteld worden voor de hele praktijk. VDF (DOS applicatie) Ga naar programma 920 statistiek verrichtingen. Men kiest voor een periode van 1/1/2006 t/m 31/12/2006 voor 2006 en eenzelfde periode in 2007 voor (Vergeet niet historie op J te zetten!) Medicom (van Pharmapartners) Voer de bij vraag A5a beschreven statistieken nogmaals uit, echter nu met als startdatum 1 januari en als einddatum 31 december van de gevraagde jaren. Mira (van Euroned) Verwezen wordt naar de instructie zoals beschreven in het document Mira selecteren en oproepen patiënten (artsen).pdf. Dit document is te downloaden op de website Tevens kan gebruik worden gemaakt van het programma cumulatieve verrichtingen. HetHIS (van Microbias) 1. Ga naar Administratie Rapporten Eigen rapporten 2. Selecteer het rapport Verrichtingen per periode Medewerker 3. Vul bij Periode eerst de periode tm in (Over 2007 veranderd u de data) 4. Bij Praktijk vult u de praktijk in waar u werkzaam bent (bijv. 500) 5. Bij Medewerker laat u XX staan zodat u alle medewerkers selecteert 6. Bij Details zet u Ja 7. Vervolgens klikt u op [OK] en het rapport komt als afdrukvoorbeeld in het scherm 8. Ga naar de laatste pagina en hier vind u de bovenstaande informatie 9. Dit voert u nogmaals uit maar dan over 2007 OmniHIS (van OmniHIS) Scipio Dit gaat het makkelijkst m.b.v. een Query Aantallen consulten visites etc. op vektiscode U kunt deze query downloaden op de website Tevens is op deze website een bestand beschikbaar (Query inlezen.pdf) waarin wordt uitgelegd hoe u een query kunt inlezen. 10

11 Deze query zoekt standaard op de vektiscode (gewoon consult) in 2007, maar na het inlezen kan deze Query steeds opnieuw gebruikt worden voor elke gewenste vektiscode, welke de arts zelf kan invullen a.d.h.v. bovenstaande vragenlijst. Ook de periode (jaartal) kan gewijzigd worden. Het inlezen van de Query in Scipio gaat als volgt: 1. Ga vanuit menu OmniHis Scipio naar de optie Query. 2. Klik in dit Queryscherm op de 2e button linksboven: Lees een SQL-statement van een bestand (een button met een floppydisk en een rode pijl). 3. Selecteer het externe querybestand in het zoekscherm en klik op OPEN. 4. Wijzig de vektiscode en het jaartal in de gewenste gegevens en klik daarna op de button Voer zoekopdracht uit. 5. Onderin zal het Totaal aantal records verschijnen: dit is het totale aantal consulten (of visites etc.) van het ingevulde jaar. NB: na het inlezen van de query voor de eerste maal kunt u deze in uw eigen database opslaan via de 3e button links in het queryscherm ( Bewaar deze sql-statement ), zodat u deze heel makkelijk vanaf elke werkplek altijd opnieuw kunt gebruiken. Studio Deze specificering gaat m.b.v. een Query (externe zoekopdracht). Deze query is reeds voorgeprogrammeerd in het bestand Q-abonnement.txt en Q-vaccinatie.txt. U kunt deze query downloaden op de website Tevens is op deze website een bestand beschikbaar (Query inlezen.pdf) waarin wordt uitgelegd hoe u een query kunt inlezen. De standaardverrichtingen (consulten, visites, telefoontjes) kunnen berekend worden via: Patientadministratie > rapporten medisch > praktijkplan > tabblad: Totaal praktijkplan > optie: overzicht medische contacten (vul periode in) > OK De Vaccinaties consulten kunnen via de Query Q Vaccinatie uitgedraaid worden. Deze query zoekt standaard op de vektiscode in 2006, maar na het inlezen kan deze Query steeds opnieuw gebruikt worden voor elke gewenste vektiscode, welke de arts zelf kan invullen a.d.h.v. bovenstaande vragenlijst. Ook de periode (jaartal) kan gewijzigd worden. WebHis (van Labelsoft) Dit is te verkrijgen uit de omzet rapportage TetraHis (van Tetra) Invul instructie staat online via leverancier. (Typ dit adres in in uw browser). Overige Hierover is geen informatie beschikbaar. Aangeraden wordt contact op te nemen met de leverancier van de HIS software. A7c1 Opbrengsten per categorie (over 2006 en 2007) Uw software leverancier heeft de volgende instructie opgesteld om deze vraag te kunnen beantwoorden: 11

12 Elias en MicroHIS (van Torex-Hiscom - isoft) Er is een tool + uitleg via MicroHIS Extranet (besloten website) beschikbaar gesteld aan de gebruikers. Tool en uitleg kunnen vanaf daar worden gedownload Promedico (van Promedico) ASP (via internet explorer) Voor een groot aantal in deze vraag genoemde categorieën kan het rapport Verrichtingen gemaakt worden. Ga hiervoor naar Rapportage > Statistieken. Kies voor het kwaliteitsrapport Verrichtingen. Zet de periode op 1/1/ /12/2006 resp. 1/1/ /12/2007. Hierin wordt echter niet opgenomen: 1. inschrijftarieven 2. MMI-verrichtingen 3. module POH 4. vergoeding huisartsdienstenstructuur (HDS) 5. module farmaceutische hulp 6. geneesmiddelenverstrekking minus doorgegeven kortingen 7. onkostenvergoeding belevering AWBZ-instellingen 8. overige opbrengsten Voor deze posten dient de huisarts de eigen boekhouding (veelal Twinfield) te raadplegen. Deze gegevens worden niet geregistreerd in Promedico-ASP. 2, 3 en 5 zijn toeslagen die ofwel voor alle patiënten zijn gerekend ofwel voor een groep patiënten. Wanneer dit voor een aparte groep patiënten is gerekend, dan zijn hiertoe in het afgelopen jaar aparte facturen voor aangemaakt (een keer per kwartaal, dus maximaal 4 per zorgverzekeraar per jaar). De praktijk zal in de boekhouding terug moeten kijken om welke bedragen dit telkens gaat. Wanneer de toeslag geldt voor alle patiënten, dan is dit opgenomen bij het inschrijfgeld. In dat geval dienen de facturen m.b.t. inschrijfgeld geraadpleegd te worden om te zien welk bedrag van de factuur betrekking had op de module/toeslag en welk bedrag betrekking had op het inschrijfgeld. Daarmee is dan ook direct het bedrag aan inschrijfgeld bekend; categorie 1! Het inzien van deze facturen kan het gemakkelijkst in Promedico-ASP onder Facturatie > Facturen. Zoeken op type inschrijfgeld. Ten slotte kan, indien dit niet duidelijk uit de eigen boekhouding blijkt, de apotheekhoudende praktijk voor categorie 6 het rapport Verrichtingen & Verstrekkingen maken onder Rapportage > Rapporten apotheek. Zie ook vraag A7d > hier wordt informatie gevraagd die het beste opgezocht kan worden als bovenstaande vraag wordt beantwoord (zelfde schermen, zelfde facturen). VDF (DOS applicatie) Aangezien dit voornamelijk over financiële gegevens gaat, verdient het aanbeveling dit aan de accountant te vragen. Echter gezien het feit dat velen niet op dit detailniveau in de boekhouding administreren kan gebruik worden gemaakt van het tellen van verrichtingen. Ga in dat geval naar programma 920 statistiek verrichtingen. Men kiest voor een periode van 1/10/2006 t/m 31/12/2006 voor 2006 en eenzelfde periode in 2007 voor

13 Alles wat middels verrichtingen correct is geregistreerd wordt hierin gerapporteerd. Mogelijk moet de accountant dit op enkele punten controleren vwb verleende kortingen en afgetrokken kosten die slechts in de boekhouding zijn verwerkt. De vergoeding huisartsdienstenstructuur (HDS) en overige inkomsten zal met zekerheid uit de boekhouding gehaald moeten worden. Dit zijn geen automatisch functies in Promedico. Voor de apotheekhoudende geldt dat de geneesmiddelenverstrekking apart in de boekhouding geregistreerd kan worden en dus ook daar uit afgeleid moet worden. Medicom (van Pharmapartners) Gebruik de onder vraag A5a beschreven statistieken. Mira (van Euroned) Verwezen wordt naar de instructie zoals beschreven in het document Mira selecteren en oproepen patiënten (artsen).pdf. Dit document is te downloaden op de website Tevens kan gebruik worden gemaakt van het programma cumulatieve verrichtingen. HetHIS (van Microbias) 1. Ga naar Administratie Rapporten Medisch - Jaarverslag 2. Selecteer Geregistreerde contacten 3. Bij Praktijk vult u de praktijk in waarin u werkt (bijv. 500) 4. Bij Startdatum vult u voor 2006, in 5. Bij Einddatum vult u voor 2006, in 6. Bij Medewerker selecteert u XX, klik op [Add] 7. Klik op [OK] 8. Het duurt even voor het jaarverslag als afdrukvoorbeeld naar voren komt, in het jaarverslag vindt u alle voorkomende ctg-codes, het totaal aantal vind u geheel rechts in het overzicht. 9. Dit getal kunt u vermenigvuldigen met het tarief dat gold voor dat jaar! 10. Dit kunt u in het bovenstaande overzicht invullen Deze handelingen herhaalt u tevens over OmniHIS (van OmniHIS) Scipio 1. Ga vanuit menu OmniHis Scipio naar de optie Declaraties en kies daar voor het tabblad Declareren en overzichten en ga naar het tabblad Overzichten. 2. Klik in dit scherm op de button Lijst alle boekingen, over periode. komt een invulschermpje naar voren: vul hierin de periode in (b.v t/m ), selecteer de optie Consultdatum en vink Inschrijftarieven ** aan. 4. Klik dan op het groene vinkje: álle boekingen (zowel gewone verrichtingen als inschrijftarieven) zullen nu het scherm verschijnen met de totale omzet onderaan. 5. Klik op de kolomnaam TARIEF: de verrichtingen zullen nu per verrichtingscode gegroepeerd worden. 6. Selecteer met de muis alleen alle inschrijftarieven en klik dan linksonderin op de button Print selectie. Kies ervoor om deze selectie naar screen te printen: de omzet van alle inschrijftarieven staat onderaan de screenprint. 7. Herhaal deze stappen voor alle andere groepen (C, H, V etc.), maar vink dan de optie Inschrijftarieven (zie ** bij stap 3) NIET aan. 13

14 Het principe: u bepaalt d.m.v. selectie met de muis zelf van welke tarieven u de omzet wilt zien. Studio De omzet voor inschrijftarieven wordt berekend via de Financiële Rapportage (cmd-4) m.b.v. de button Omzet. Zie voor de overige omzetbepalingen in het document Handleiding Omzet te downloaden op de website De benodigde vektiscodes voor bovenstaande verrichtingen kunnen nagekeken worden in de verrichtingentabel: Patientadministratie > tabbellen > tabblad: Verrichtingen WebHis (van Labelsoft) Dit is te verkrijgen uit de omzet rapportage TetraHis (van Tetra) Invul instructie staat online via leverancier. Overige Hierover is geen informatie beschikbaar. Aangeraden wordt contact op te nemen met de leverancier van de HIS software. A7d Specificatie opbrengsten M&I verrichtingen (over 2006 en 2007) Uw software leverancier heeft de volgende instructie opgesteld om deze vraag te kunnen beantwoorden: Elias en MicroHIS (van Torex-Hiscom - isoft) Er is een tool + uitleg via MicroHIS Extranet (besloten website) beschikbaar gesteld aan de gebruikers. Tool en uitleg kunnen vanaf daar worden gedownload Promedico (van Promedico) ASP (via internet explorer) Wanneer voor het beantwoorden van vraag A7c1; de opbrengsten omtrent toeslagen, de facturen m.b.t. inschrijfgeld en toeslagen worden geraadpleegd, kan het beste direct genoteerd worden om welke toeslagen dit ging. Die informatie kan dan hier gebruikt worden. VDF (DOS applicatie) Ga naar programma 920 statistiek verrichtingen. Men kiest voor een periode van 1/10/2006 t/m 31/12/2006 voor 2006 en eenzelfde periode in 2007 voor (Vergeet niet historie op J te zetten!) Medicom (van Pharmapartners) Gebruik de onder vraag A5a beschreven statistieken. Mira (van Euroned) Verwezen wordt naar de instructie zoals beschreven in het document Mira selecteren en oproepen patiënten (artsen).pdf. Dit document is te downloaden op de website HetHIS (van Microbias) Hiervoor verwijzen we u naar de uitleg die staat onder vraag A7c1, het jaarverslag, Vanuit het jaarverslag kunt u het totaal aantal per prestatiecode vinden, u kunt zelf middels het tarief uitrekenen wat de opbrengst is. 14

15 OmniHIS (van OmniHIS) Scipio 1. Ga vanuit menu OmniHis Scipio naar de optie Declaraties en kies daar voor het tabblad Declareren en overzichten en vervolgens voor het tabblad Overzichten. 2. Klik in dit scherm op de button Lijst alle boekingen, over periode. 3. Er verschijnt een invulschermpje: vul hierin de periode in (b.v t/m ), selecteer de optie Consultdatum en vink Inschrijftarieven NIET aan. 5. Klik dan op het groene vinkje: alle boekingen zullen nu in een lijst te zien zijn met de totale omzet onderaan. 6. Klik op de kolomnaam TARIEF: de verrichtingen zullen nu per verrichtingscode 7. gegroepeerd worden. 8. Selecteer met de muis alle verrichtingen per groep zoals in de bovenstaande vraag verzocht wordt (selecteer b.v. eerst alleen alle audiometrieverrichtingen om de omzet van de daarvan te bepalen). 9. Na selectie van (b.v.) alle audiometrieverrichtingen: klik linksonderin op de button Print selectie en kies ervoor om deze selectie naar screen te printen. 10. De omzet van alle audiometrieverrichtingen en het totale aantal verrichtingen staat onderaan de screenprint. 11. Herhaal deze stappen voor alle andere groepen, zoals de Doppler, Allergie etc. Studio Zie handleiding document Handleiding Omzet te downloaden op de website Let op dat u de juiste versie kiest, windows of mac. In deze handleiding wordt als voorbeeld de verrichting Chirurgie genomen. WebHis (van Labelsoft) Hierover is geen informatie beschikbaar. Aangeraden wordt contact op te nemen met de leverancier van de HIS software. TetraHis (van Tetra) Invul instructie staat online via leverancier. Overige Hierover is geen informatie beschikbaar. Aangeraden wordt contact op te nemen met de leverancier van de HIS software. A7e Verdeling van het aantal geregistreerde aandoeningen (ICPC) in % of in aantallen (over 2006 en 2007) Uw software leverancier heeft de volgende instructie opgesteld om deze vraag te kunnen beantwoorden: Elias en MicroHIS (van Torex-Hiscom - isoft) Er is een tool + uitleg via MicroHIS Extranet (besloten website) beschikbaar gesteld aan de gebruikers. Tool en uitleg kunnen vanaf daar worden gedownload. Promedico (van Promedico) ASP (via internet explorer) Onder Rapportage > Statistieken kan men een rapport Episoden voorkomen maken. Dit geeft inzicht in de episodes die voorkomen bij de patiënten die op de aangegeven einddatum in de praktijk zijn geregistreerd. 15

16 Het overzicht toont het aantal patiënten waarbij een episode bestaat, gerangschikt naar de ICPC-code. Door de aantallen van bij elkaar horende ICPC-codes handmatig op te tellen, kan het aantal per hoofdcategorie berekend worden. De tekst kan met de muis geselecteerd worden en vervolgens via CTRL+c gekopieerd. Daarna kan het in Excel geplakt worden; in Excel kan het sorteren en optellen makkelijker plaatsvinden. VDF (DOS applicatie) Ga naar programma 931 Statistiek ICPC (Top 10) In tegenstelling tot wat de titel vermeld beperkt het programma zich niet tot de top 10. Van alle geregistreerde aandoeningen kan men tellen hoe vaak het voorkomt. De arts zal dit moeten optellen op Hoofdgroep om de percentages te kunnen bepalen. Door het naar een tekstbestand te printen kan de arts het in Excel inlezen, sorteren en makkelijker tellen. Medicom (van Pharmapartners) Hierover is geen informatie beschikbaar. Aangeraden wordt contact op te nemen met de leverancier van de HIS software. Mira (van Euroned) Verwezen wordt naar de instructie zoals beschreven in het document Mira selecteren en oproepen patiënten (artsen).pdf. Dit document is te downloaden op de website HetHIS (van Microbias) 1. Ga naar Administratie Rapporten Medisch - Jaarverslag 2. Selecteer Geregistreerde diagnoses en klachten 3. Bij Selectie laat u default A staan 4. Bij Startdatum vult u voor 2006, in 5. Bij Einddatum vult u voor 2006, in 6. Bij Detail laat u deze op J staan 7. Bij Praktijk vult u de praktijk in waar u werkt (Bijv. 500) Voor 2007 herhaalt u de bovenvermelde stappen OmniHIS (van OmniHIS) Scipio 1. Ga vanuit menu OmniHis Scipio naar de optie Medisch Rapporten. 2. Kies het tabblad Statistiek en selecteer daarin de optie Frequentie spreekuurbezoek: correlatie icpc-groep en geslacht. 3. Vul de periode in en laat standaard Alle artsen staan (tenzij u in een groepspraktijk werkt waarin uw artscode in de patiëntenkaarten van uw eigen groep patiënten genoteerd staat). 4. Klik op de button Voer zoekopdracht uit. 5. Om de aantallen te vertalen naar een percentage: klik op het grafiekbutton links in het scherm en kies daarna rechtsboven de grafiek kg2pie. Studio 1. Patient op combinatie > rapporten medisch > rapportage > statistiek > OK 2. Vink aan: Frequentie spreekuurbezoek: correlatie icpc en geslacht 3. Kies voor de optie Alle artsen en vul de periode t/m resp t/m in 4. Er komt geen percentage naar voren, maar concrete aantallen. 5. Klik eventueel op de grafiekbutton rechtsonder WebHis (van Labelsoft) 16

17 TetraHis (van Tetra) De helpdesk van TetraHis kan dit op verzoek van de huisarts opleveren. Overige Hierover is geen informatie beschikbaar. Aangeraden wordt contact op te nemen met de leverancier van de HIS software. A8 A9 Bloedprikken is een activiteit die in toenemende mate door praktijken op meer structurele wijze wordt uitgevoerd ( prikuren ). Om nader inzicht te krijgen op de mogelijke invloed hiervan op de praktijkkosten worden deze specifieke vragen gesteld. Om inzicht te krijgen in de mate waarin gebruik wordt gemaakt van waarnemers buiten de avond-, nacht- en weekenddiensten worden een aantal specifieke vragen gesteld. De kosten van samenwerkingsverbanden voor de organisatie van avond-, nacht- en weekenddiensten is overigens geen onderdeel van het onderzoek naar praktijkkosten, omdat deze kosten afzonderlijk gefinancierd worden. A10 Met de vraag over vestiging in een eigendomspand of huurpand wordt inzicht verkregen in de mate waarin sprake is van één van de twee situaties ter beoordeling van de huisvestingskosten. De kosten (afschrijving en financieringslasten) van een eigendomspand komen niet altijd tot uitdrukking in de jaarrekening. Aan de hand van de postcode kunnen we inzicht verkrijgen in de landelijke spreiding van huisvestingskosten. A11 De nuttige oppervlakte van de praktijkruimte is nodig om de huisvestingskosten per m2 voor de onderlinge vergelijking te kunnen gebruiken. Indien deze gegevens niet voorhanden zijn op basis van de huurovereenkomst of ander document, dan gaat het om een zo betrouwbaar mogelijke schatting. Onder nuttige oppervlakte wordt voor dit onderzoek verstaan de m2 van de praktijkruimte, receptie/ontvangstruimte en wachtruimte(n). Bij gezondheidscentra c.q. met andere zorgaanbieders gedeelde lokaties dienen de gezamenlijke ruimtes (bijv. wachtruimte) op basis van een logische verdeelsleutel aan de huisartsenpraktijk toegerekend te worden. Voor de duidelijkheid wordt hier vermeld dat deze m2 gegevens niet gebruikt worden op een normatieve m2-prijs voor de tariefonderbouwing te gebruiken. Hiervoor zijn andere m2 normen nodig. A12 Indien de praktijk ook een apotheekhoudende huisarts betreft dienen een aantal aanvullende gegevens te worden verstrekt in verband met toerekening van kosten aan de huisartsenfunctie resp. de apotheekfunctie. De procentuele verdeling zal veelal niet blijken uit de administratie; derhalve dient een schatting te worden gemaakt die de werkelijkheid zo betrouwbaar mogelijk weergeeft. Voor de personeelskosten kan hierbij de verhouding in tijdbesteding worden gehanteerd. Voor de huisvestingskosten kan de verhouding in m2 die extra nodig zijn voor de apotheekfunctie ten opzichte van de huisartsenfunctie worden gehanteerd. A13 De NZa heeft er voor gekozen geen onderzoek ter plaatse te laten uitvoeren door accountants teneinde de juistheid van de verstrekte gegevens vast te stellen. In plaats daarvan wordt van de praktijken die de vragenlijst in dienen te vullen gevraagd de financiële gegevens aan te sluiten met de jaarrekening waarin de cijfers van de praktijk zijn opgenomen (zie verder deel C). Voor praktijken die onderdeel vormen van (een 17

18 groep van) gezondheidscentra behoeft deze aansluiting niet te worden gegeven, omdat de verwachting is dat deze aansluiting in de praktijk niet, of alleen met veel tijdsinspanning te maken is. Bij deze praktijken gaat het dus vooral om een betrouwbare onderbouwing van de (deels toegerekende) kosten en opbrengsten. Eventueel zullen wij de aangeleverde gegevens alsnog toetsen door middel van een onderzoek ter plaatse. Om toetsing achteraf mogelijk te maken verzoeken wij u een kopie van de jaarrekening (en eventueel aanvullend benodigde documenten, bijlagen bij de jaarrekening) toe te sturen. Deze kopieën worden uiteraard vertrouwelijk en alleen ten nutte van het onderzoek naar praktijkkosten gebruikt. Deel B De vragen in deel B zijn specifiek bedoeld voor praktijken die onderdeel vormen van een groter geheel, zoals een gezondheidscentrum, groep van gezondheidscentra of zorggroepen met diverse zorgactiviteiten. In deze gevallen zal sprake zijn van kosten op groepsniveau die al dan niet toegerekend worden of toegerekend zouden moeten worden aan het onderdeel huisartsenzorg. Voor een zuiver beeld van de praktijkkosten van huisartsen moet rekening worden gehouden met deze kostentoerekening. De vragen in deel B zijn er op gericht de diverse varianten van kostentoerekening in beeld te brengen. Deze kosten behoeven in deel C niet meegenomen te worden. Bij het samenvoegen van de data worden de opgaven vanuit deel B en C samengevoegd. Deel C Onderdeel C van de vragenlijst betreft de te verstrekken gegevens per kostensoort resp. opbrengsten aan de hand van de jaarrekening resp. onderliggende administratie. Eventueel kunt u dit onderdeel door uw accountant, belastingadviseur of administratiekantoor in laten vullen. Hierbij wijzen wij er wel op dat u zelf verantwoordelijk blijft voor de juistheid van de verstrekte gegevens. Voorafgaand aan de te verstrekken cijfers per kostensoort resp. van de opbrengsten wordt eerst een samenvatting gevraagd van de opbrengsten en kosten op basis van de jaarrekening. Omdat de presentatie/omschrijving van kosten per jaarrekening/praktijk kan verschillen worden vrije velden gehanteerd om in te vullen. Nadat alle cijfers per kostensoort resp. van de opbrengsten zijn ingevuld (C.1 tot en met C.9) wordt een controleberekening gemaakt op de aansluiting met de cijfers uit de jaarrekening. Het is derhalve van belang dat ook na herschikking van cijfers de aansluiting met de jaarrekening wordt vastgehouden. C.1 De specificatie van de salariskosten dient te worden ingevuld aan de hand van de loonadministratie. Ook de kosten van huisartsen in loondienst vormen onderdeel van deze opgave. Bij gezondheidscentra en zorggroepen gaat het alleen om het personeel dat ten behoeve van de huisartsenpraktijk werkzaam is. Personeel dat op lokatie ook dienstbaar is aan andere typen van zorgaanbod (bijv. fysiotherapie) dient op basis van een verdeelsleutel meegenomen te worden (bijv. verhouding openingstijden). Vervolgens dienen de kosten te worden aangesloten met de administratie c.q. jaarrekening. Verschillen tussen de kosten volgens de loonadministratie en de administratie/jaarrekening dienen te worden gespecificeerd. Afhankelijk van hoe de loonkosten in de administratie worden geboekt kan specificatie B1 (verwerking op basis van werkgeverslasten) of B2 (verwerking op basis van 18

19 betalingen/afdrachten) worden ingevuld. De aan Stichting Pensioenfonds voor Huisartsen (SPH) betaalde pensioenpremie voor huisarts-eigenaren is veelal geboekt als praktijkkosten en dienen derhalve opgevoerd te worden. In het kader van het onderhavige onderzoek worden deze kosten niet als praktijkkosten beschouwd, maar als inkomensbepalende component van de huisartseigenaar. In het onderzoek worden deze componenten afzonderlijk onderzocht. Hetzelfde geldt voor eventueel in de praktijkadministratie verantwoorde kosten van de premie arbeidsongeschiktheidsverzekering van huisarts-eigenaren. De pensioenpremie betaald aan SPH voor HIDHA s dient wel in de praktijkkosten te worden meegenomen! C2 t/m C7 C8 C9 In de overzichten per kostensoort wordt gevraagd om de kosten vanuit de jaarrekening/administratie te herrubriceren, zodat sprake is van zoveel mogelijk zuivere kosten per kostensoort. De herrubricering dient plaats te vinden aan de hand van de beschrijving van de kosten die onder de diverse kostensoorten opgenomen dienen te worden. Bij enkele kostensoorten worden ten behoeve van het onderzoek nog aanvullende vragen gesteld. Bij gezondheidscentra en zorggroepen zullen de financieringsbaten en lasten veelal zijn opgenomen in de centrale organisatie. De toerekening dient dan meegenomen te worden in deel B. Aangezien de specificatie van de opbrengsten in de jaarrekening van praktijk tot praktijk kan verschillen (er is geen wettelijk voorgeschreven jaarrekeningmodel voor huisartsenpraktijken) wordt gevraagd om de specificatie aan de hand van de jaarrekening in te vullen. Onderscheidt dient gemaakt te worden in opbrengsten uit huisartsenzorg (op basis van de tarievenlijst) en overige opbrengsten. Als voorzet zijn een aantal veel voorkomende categorieën genoemd. Bij gezondheidscentra en zorggroepen dienen onder de overige opbrengsten alleen die opbrengsten te worden meegenomen voorzover deze specifiek (deels) toegerekend behoren te worden aan de huisartsenzorg, omdat ook kosten die samenhangen met de opbrengsten aan de huisartsenpraktijk (deels) zijn toegerekend. Opbrengsten zoals subsidies die volledig dienen ter dekking van kosten die niet in de kosten van huisartsenzorg zijn meegenomen kunnen buiten beschouwing worden gelaten. Het totaal van de ingevulde bedragen voor huisartsenzorg wordt vergeleken met de in deel A verantwoorde bedragen op basis van het HIS. Indien de afwijking groter dan 5 % is, wordt gevraagd om een verklaring voor deze afwijking. Indien deel C door de accountant, belastingadviseur of administratiekantoor wordt ingevuld zal deze verklaring waarschijnlijk in overleg met de huisarts/contactpersoon van de prakrijk moeten worden ingevuld. De verklaring dient als kwalitatieve beoordeling in het kader van het onderzoek. C10 Na invulling van alle kostensoorten en opbrengsten worden nog aanvullende vragen gesteld om te beoordelen of de kosten juist c.q. volledig zijn, dan wel een weergave zijn van de normale jaarkosten. Eerst wordt gevraagd of er opbrengsten en/of kosten zijn in 2006, die een vertekend beeld kunnen geven van de jaarkosten of opbrengsten. Het kan hierbij gaan om posten die een éénmalig karakter hebben, bijzondere baten of lasten, verschillen van reserveringen uit voorgaande jaren (vrijvallende balansposten), etc. 19

20 Het moet hierbij wel gaan om bedragen die ten minste 10 % van de totale kosten of opbrengsten bedragen. Vervolgens wordt gevraagd of er kosten of opbrengsten zijn die niet in de jaarrekening 2006 zijn opgenomen, maar wel als normale praktijkkosten of opbrengsten gezien moeten worden. Het kan hierbij enerzijds gaan over kosten die wel gemaakt zijn, maar die conform een specifieke overeenkomst (maatschapovereenkomst) voor eigen rekening van een huisarts komen, kosten die om fiscale redenen in een persoonlijke holding zijn opgenomen e.d. Van deze kosten dient een nadere specificatie naar kostensoort (zoals gehanteerd voor het onderzoek) te worden opgegeven. Anderzijds kan sprake zijn van kosten die niet zichtbaar worden, omdat de hiermee samenhangende werkzaamheden door de huisarts, diens partner of andere naaste verwante worden verricht. Dit kan een vertekent (lees: te laag) beeld geven van de praktijkkosten. Een aantal posten waar sprake van kan zijn, zijn al opgenomen in de specificatie. Deze kan indien nodig verder uitgebreid worden. Er wordt niet gevraagd naar bedragen, omdat dit een niet verifieerbaar bedrag betreft. De antwoorden worden gebruikt voor de analyse van de kosten (in welke mate is sprake van niet zichtbare kosten. Deel D In onderdeel D wordt nog gevraagd naar gegevens met betrekking tot de inkomenssituatie van huisarts-eigenaren. Deze vragen behoeven derhalve voor huisartsen in loondienst niet te worden ingevuld. Het gaat om de gegevens per huisarts-eigenaar, dus niet de totaalbedragen in het geval de praktijk door meerdere huisarts-eigenaren wordt gevoerd. De gevraagde gegevens worden gebruikt om in samenhang met het onderzoek naar de praktijkkosten ook te kijken naar de inkomenskant en twee belangrijke inkomensbepalende kosten (pensioenpremie en arbeidsongeschiktheidsverzekering). De tarieven die in rekening gebracht mogen worden dienen immers ter financiering van de praktijkkosten en het persoonlijke inkomen. 20

e-devop 8 Help 1.1 Inleiding... 4

e-devop 8 Help 1.1 Inleiding... 4 handleiding INHOUD 1. Inleiding... 4 1.1 Inleiding... 4 1.2 Wat is e-devop?... 5 1.3 Hoe werkt e-devop... 6 1.4 Praktijk kiezen bij opstarten... 6 1.5 Updates... 7 2. Tien meest gestelde vragen... 7 2.1

Nadere informatie

Urenregistratie en Facturatie

Urenregistratie en Facturatie Urenregistratie en Facturatie 2008-2011 Copyright Asperion Hosting BV 2008-2011 Copyright Asperion Pagina 2 van 49 Doel van dit document De modules van Asperion kunnen op velerlei manieren ingesteld worden

Nadere informatie

Aan de slag met VIPLive

Aan de slag met VIPLive Aan de slag met VIPLive Inhoud Stap 1 - Inloggen:... 2 Stap 2 - Eenmalige instellingen:... 4 Stap 3 - Declaratiebestanden uploaden:... 6 Stap 4 - Overzicht declaraties:... 8 Stap 5 - Geschiedenis:... 11

Nadere informatie

Handleiding Club.Boekhouding

Handleiding Club.Boekhouding Dit document is automatisch gegenereerd. We raden u aan de handleiding online te raadplegen via www.sportlinkclub.nl/support. 1. Club.Boekhouding...........................................................................................

Nadere informatie

Legal Eagle aan de slag met de boekhouding

Legal Eagle aan de slag met de boekhouding Legal Eagle aan de slag met de boekhouding Sdu Uitgevers / Advocatensupport Sdu Uitgevers www.scherpinsupport.nl juni 2014 1 Inhoud 1. Inleiding... 5 2. Voor de eerste keer in gebruik nemen van de boekhouding

Nadere informatie

Kostprijsonderzoek logopedie Onderzoek naar de kosten, inkomsten en tijdsbestedingen van logopediepraktijken

Kostprijsonderzoek logopedie Onderzoek naar de kosten, inkomsten en tijdsbestedingen van logopediepraktijken Kostprijsonderzoek logopedie Onderzoek naar de kosten, inkomsten en tijdsbestedingen van logopediepraktijken Eindrapportage 12 december 2011 SIRA Consulting B.V. Edisonbaan 14 G-1 3439 MN Nieuwegein Telefoon:

Nadere informatie

Legal Eagle aan de slag met de boekhouding versie 1.07 26 juni 2007

Legal Eagle aan de slag met de boekhouding versie 1.07 26 juni 2007 Inleiding...3 Bediening...4 Overstappen van Eagle zonder boekhouding naar met boekhouding...5 Wat heeft u nodig als u aan de gang wilt met de boekhouding...6 Toegang en licentie...7 Administratie...8 Een

Nadere informatie

Handleiding. EGGO Digitaal - versie januari 2011

Handleiding. EGGO Digitaal - versie januari 2011 Handleiding INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 1 Introductie 4 1.1 Hoe werkt EGGO Digitaal?............................ 5 1.2 Varianten EGGO-kaart.............................. 5 2 Instructie voor docenten 7

Nadere informatie

Handleiding Teleboekhouden YOB BV. Gebruikershandleiding. Versie: V6.0 (handleiding 1.0) ~ YOB Teleboekhouden ~ Handleiding YOB V6.0-1.

Handleiding Teleboekhouden YOB BV. Gebruikershandleiding. Versie: V6.0 (handleiding 1.0) ~ YOB Teleboekhouden ~ Handleiding YOB V6.0-1. YOB BV Handleiding Teleboekhouden Gebruikershandleiding Versie: V6.0 (handleiding 1.0) ~ YOB Teleboekhouden ~ Handleiding YOB V6.0-1.0 1 1 Disclaimer Dit document is eigendom van YOB BV en blijft dit ook

Nadere informatie

Handleiding Oase. Copyright 2011 VST Software BV Haarlem Februari 2011,Versie 0.18. Wagenweg 110 2012 NJ Haarlem

Handleiding Oase. Copyright 2011 VST Software BV Haarlem Februari 2011,Versie 0.18. Wagenweg 110 2012 NJ Haarlem Handleiding Oase Copyright 2011 VST Software BV Haarlem Februari 2011,Versie 0.18 Wagenweg 110 2012 NJ Haarlem Tel. +31-23-5516731 Fax +31-23-5519712 E-mail: postbus@vst.nl Website: www.vst.nl I. Inleiding...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Mijn PGNPO op de website www.pgnpo.nl versie 1.59 8 juni 2009

Gebruikershandleiding Mijn PGNPO op de website www.pgnpo.nl versie 1.59 8 juni 2009 Gebruikershandleiding Mijn PGNPO op de website www.pgnpo.nl versie 1.59 8 juni 2009 Inhoudsopgave Het doel van Mijn PGNPO...1 De Homepage PGNPO...2 Mijn PGNPO: het openingsscherm voor scholen...7 Mijn

Nadere informatie

Handleiding Incura. Beheer financieel

Handleiding Incura. Beheer financieel Handleiding Incura Beheer financieel 2012 Incura Fysio Pagina 1 / 44 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Beheer financieel... 4 2.1 Prestaties... 5 2.1.1 Prestatiecodes inactief zetten... 7 2.2 Grootboekrekeningen...

Nadere informatie

Werkinstructie d-basics RAM. 2014 d-basics b.v.

Werkinstructie d-basics RAM. 2014 d-basics b.v. Werkinstructie d-basics RAM Werkinstructie d-basics RAM Alle rechten voorbehouden. Vermenigvuldiging, overdracht of opslag van deze informatie of delen daarvan, in welke vorm ook, zonder de voorafgaande

Nadere informatie

Rapport B. Uitgebracht aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) Utrecht, 13 oktober 2008

Rapport B. Uitgebracht aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) Utrecht, 13 oktober 2008 Praktijkkosten van apotheekhoudenden Resultaten van een onderzoek naar de hoogte van de praktijkkosten van apotheekhoudenden in 2007 en de mate van kostendekkendheid van de vergoedingen Rapport B Uitgebracht

Nadere informatie

CURSUSBOEK CONTRIBUTIEMODULE

CURSUSBOEK CONTRIBUTIEMODULE CURSUSBOEK CONTRIBUTIEMODULE Een gebruiksvriendelijke applicatie voor het beheren en verwerken van uw contributie Sportlink Services 09-01-2012 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 1.1 De handleiding... 3 1.2

Nadere informatie

INLEIDING... 4 INSTALLATIE... 5 1. STRUCTUUR VISIONPLANNER... 6 1.1 TAAKBALK... 6. 1.1.1 Bestand... 7 1.1.2 Extra... 13

INLEIDING... 4 INSTALLATIE... 5 1. STRUCTUUR VISIONPLANNER... 6 1.1 TAAKBALK... 6. 1.1.1 Bestand... 7 1.1.2 Extra... 13 Inleiding 1 INLEIDING... 4 INSTALLATIE... 5 1. STRUCTUUR VISIONPLANNER... 6 1.1 TAAKBALK... 6 1.1.1 Bestand... 7 1.1.2 Extra... 13 1.2 SCHERMEN, VERWIJZINGEN EN ASSISTENT... 14 1.3 SCHERM... 15 2 TOETSENGEBRUIK...

Nadere informatie

Handleiding Module Kerkbijdrage. Parochies Navision 4.03

Handleiding Module Kerkbijdrage. Parochies Navision 4.03 Handleiding Module Kerkbijdrage Parochies Navision 4.03 GAC Business Solutions behoudt zicht het recht voor veranderingen in deze publicatie te allen tijde uit te voeren. Eventuele wijzigingen dienen niet

Nadere informatie

Gebruikershandleiding ChainWise 7.5 algemeen

Gebruikershandleiding ChainWise 7.5 algemeen Gebruikershandleiding ChainWise 7.5 algemeen Versie: 7.5 Datum: september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord... 6 2 Achtergrond van ChainWise Procesoptimalisatie... 7 2.1 ChainWise Procesoptimalisatie: de

Nadere informatie

Declareren via VECOZO

Declareren via VECOZO Declareren via VECOZO Voor podotherapie Intramed versie 8.2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding...1 Hoofdstuk 2 Algemene instellingen...2 2.1 Praktijk AGB-code controleren / invullen...2 2.2 AGB-code instellen

Nadere informatie

UNIFORM-Financieel Handleiding

UNIFORM-Financieel Handleiding UNIFORM-Financieel Handleiding Inhoudsopgave 1 DAGBOEKEN... 3 1.1 DAGBOEKINSTELLINGEN... 3 1.1.1. Algemeen... 3 1.1.2. Dagboeken... 3 1.1.3. BTW... 4 1.1.4. Eenheid... 5 1.1.5. Vennoot... 5 1.2 Kasboek

Nadere informatie

Handleiding. Uitwisseling met BRON

Handleiding. Uitwisseling met BRON Handleiding Uitwisseling met BRON 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Vooraf... 4 3. Installatie... 5 Installeren certificaat... 5 Testen certificaat... 6 Voor reguliere uitwisseling eerst registratieoverzicht

Nadere informatie

Installatie- & Gebruikshandleiding. BankingTools C@shflow v4.0

Installatie- & Gebruikshandleiding. BankingTools C@shflow v4.0 Installatie- & Gebruikshandleiding BankingTools C@shflow v4.0 Bespaar geld en spaar het milieu! Lees de handleiding vanaf uw beeldscherm. Wilt u toch de handleiding afdrukken? Kiest u dan voor de speciale

Nadere informatie

Mamut Kennisreeks. Administratie Aan de slag met boekhouding in Mamut Business Software

Mamut Kennisreeks. Administratie Aan de slag met boekhouding in Mamut Business Software Mamut Kennisreeks Administratie Aan de slag met boekhouding in Mamut Business Software 1 Aan de slag met boekhouding in Mamut Business Software Inhoud Welkom... 3 Werkbalken op vensterniveau... 4 Aan de

Nadere informatie

Procedure jaarafsluiting. UNIT4 Multivers vanaf 10.3.1(*)

Procedure jaarafsluiting. UNIT4 Multivers vanaf 10.3.1(*) Procedure jaarafsluiting UNIT4 Multivers vanaf 10.3.1(*) (*) Dit document is alleen geldig vanaf UNIT4 Multivers versie 10.3.1 (dus ook te gebruiken met versies 10.4). U kunt de nieuwste versie van UNIT4

Nadere informatie

Handleiding Digitaal Klantenloket

Handleiding Digitaal Klantenloket Handleiding Digitaal Klantenloket Datum: november 2013 Versie 5.02 Status: Definitief Inhoudsopgave 0. Voorwoord... 3 0.1. Document Versiebeheer... 3 1. Gebruik DKL... 4 1.1. Eisen aan uw PC... 4 1.2.

Nadere informatie

Datec Score Manager 3.0 Opstartgids

Datec Score Manager 3.0 Opstartgids Datec Score Manager 3.0 Opstartgids 2001-2010, Datec Correspondentie richten aan: Datec Torenwacht 31 2353 DB Leiderdorp Nederland Tel: 071-5890056 Fax: 071-5238607 E-mail: info@datec.nl DATEC Internet:

Nadere informatie

Legal Eagle. Trainingshandleiding Legal Eagle Rapportages

Legal Eagle. Trainingshandleiding Legal Eagle Rapportages Legal Eagle Trainingshandleiding Legal Eagle Rapportages pagina 2 van 52 Inhoudsopgave 1 Rapportage overzicht... 4 2 Een rapport openen.... 5 2.1 Zaakhistorie.... 6 3 Rapportages: categorie Zaken.... 8

Nadere informatie

Handleiding voor het indienen van Nieuwe subsidieaanvragen en indienen van voortgangrapportages Subsidie Monitor (SUM)

Handleiding voor het indienen van Nieuwe subsidieaanvragen en indienen van voortgangrapportages Subsidie Monitor (SUM) Handleiding voor het indienen van Nieuwe subsidieaanvragen en indienen van voortgangrapportages Subsidie Monitor (SUM) Rob Boeijen 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 3 2. Voordat u kunt beginnen... 4 2.1.

Nadere informatie

Syllabus. Cardiovasculair Risicomanagement. met MicroHIS. 1ste Lijn Amsterdam. Voorbereidende stappen. Versie 8.5

Syllabus. Cardiovasculair Risicomanagement. met MicroHIS. 1ste Lijn Amsterdam. Voorbereidende stappen. Versie 8.5 Syllabus Cardiovasculair Risicomanagement met MicroHIS 1ste Lijn Amsterdam Voorbereidende stappen Versie 8.5 023-EMED-201030 EduMedica, 2010 Inhoud Inhoud... i Inleiding...1 Over de cursus en het cursusmateriaal....

Nadere informatie

Handleiding Abakus. Beheer financieel. Naam handleiding: Beheer financieel Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 20-11-2014 Versie: 1.

Handleiding Abakus. Beheer financieel. Naam handleiding: Beheer financieel Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 20-11-2014 Versie: 1. Handleiding Abakus Beheer financieel 2014 Abakus Compleet Pagina 1 / 30 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Beheer financieel... 4 Prestaties... 5 Prestatiecodes inactief zetten... 6 Grootboekrekeningen...

Nadere informatie