Activiteitenplan Arbeidsparticipatietool chronisch zieken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Activiteitenplan Arbeidsparticipatietool chronisch zieken"

Transcriptie

1 Activiteitenplan Arbeidsparticipatietool chronisch zieken Bijlage 1 bij Aanvraag projectsubsidie Nederlandse Hypofyse Stichting namens samenwerkende patiëntenorganisaties mei

2 INHOUD 1. INLEIDING PROBLEEMSTELLING DE ARBEIDSPARTICIPATIETOOL Wat is de arbeidsparticipatietool? Cliëntenperspectief en ervaringskennis vormen de basis Hoe werkt de arbeidsparticipatietool? Voordeel van samenwerking: kruisbestuiving en leren van elkaar DOELGROEPEN PROJECTPARTNERS Samenwerkende patiëntenorganisaties Samenwerkingspartner Stichting September DOELSTELLINGEN ACTIVITEITEN EN RESULTATEN Jaar Opzet en ontwikkeling tool Jaar Op de hoogte brengen doelgroepen en start implementatie Jaar Doorzetten implementatie, werken met de tool in de praktijd en voorbereiding op de toekomst Borgen van de resultaten TAKEN EN ROLLEN De patiëntenorganisaties De Nederlandse Hypofyse Stichting Stichting September

3 1. INLEIDING Dit document bevat het activiteitenplan van het project Arbeidsparticipatietool chronisch zieken voor de aanvraag projectsubsidie Met de inzet van hun vouchers vragen 12 organisaties hiervoor gezamenlijk projectsubsidie aan. In het gezamenlijke activiteitenplan worden cliëntervaringen gebruikt om chronisch zieken te helpen om mee te blijven doen op de arbeidsmarkt. De arbeidsparticipatietool die wij met elkaar ontwikkelen helpt hen om problemen op het werk rond hun ziekte bespreekbaar te maken. Maar ook het allerbelangrijkste - om met collega s, leidinggevenden, arbo- en keuringsartsen oplossingen te zoeken om ondanks hun beperking maximaal deel te nemen aan het arbeidsproces (verbetering van de maatschappelijke participatie). Het plan beschrijft achtereenvolgens de probleemstelling, de arbeidsparticipatietool, doelgroepen, projectpartners, doelstellingen, activiteiten, resultaten, taken en rollen. In een aparte bijlage treft u de begroting. 2. PROBLEEMSTELLING Werken is voor veel mensen belangrijk in hun leven. Dit geldt ook voor mensen met een chronische aandoening, in sommige gevallen zelfs mogelijk nog meer. Voor hen versterkt werken het meedoen in de maatschappij en juist dat meedoen komt door de aandoening vaak onder druk te staan. Dit is een direct effect van het hebben of behouden van werk op het verbeteren van de maatschappelijke participatie. Maar ook is werk belangrijk om hun financiële positie te versterken. Deze wordt door de chronische aandoening in veel gevallen (erg) verzwakt. Enerzijds door de hogere kosten, anderzijds door het niet vinden of behouden van werk. Chronisch zieken komen in de bijstand terecht, hun bedrijfje gaat failliet, of ze zijn akkoord gegaan met een kleine UWV-uitkering omdat er geen oplossing gevonden kon worden voor behoud van werk met een beperking. Via werk kan de financiële positie verbeteren waardoor meedoen in de maatschappij ook beter mogelijk wordt. Dit is een indirect effect van werk op het verbeteren van de maatschappelijke participatie. Het toesturen naar verbeterde maatschappelijke participatie in de vorm van werk is derhalve van groot belang en vormt het hoofdthema van het voorliggende project. Het gaat hier om aan het werk komen en om aan het werk blijven, ondanks een chronische aandoening. Dat de arbeidsparticipatie in veel gevallen niet optimaal is heeft meerdere oorzaken. In ieder geval speelt als oorzaak in heel veel gevallen de grote onbekendheid met de aandoening mee van werkgevers, leidinggevenden en collega s. Dit leidt tot problemen wanneer iemand met een chronische aandoening moeilijkheden ondervindt op de werkplek. Bijvoorbeeld: een werkgever die niet weet wat er van iemand op grond van zijn of haar aandoening verwacht kan worden en daarom geen planning kan maken; een leidinggevende die een functioneringsgesprek niet naar behoren uitvoert door klachten te bagatelliseren; collega s die onterechte vooroordelen of angsten hebben; 3

4 onbekendheid met regelingen en wetten die ingezet kunnen worden om de arbeidsparticipatie te verhogen; het niet uitnodigen voor sollicitatiegesprekken; etc. Onbekendheid met het ziektebeeld en haar gevolgen speelt niet alleen bij werkgevers en collega s maar, helaas, in een aantal gevallen ook bij professionals die hierbij betrokken zijn (te denken valt aan medewerkers van het UWV, arbo/verzekeringsartsen, WMO-ambtenaren). Daarnaast is het ook zo dat de chronisch zieke zelf niet altijd op de hoogte is van de invloed van de aandoening op werk en de oplossingen die hiervoor gevonden kunnen worden. Door deze onbekendheid en vooroordelen komt het gesprek tussen de chronisch zieke en de werkgever (en anderen die hierboven genoemd zijn) in veel gevallen niet of niet goed op gang, en worden er geen oplossingen gezocht en gevonden voor problemen die zich op de werkplek voordoen. Dit heeft een negatieve invloed op de arbeidsparticipatie en daarmee op hun maatschappelijke participatie. De probleemstelling luidt voor dit project dan ook: Op welke wijze kunnen chronisch zieken worden ondersteund om zelf het heft in handen te nemen om vooroordelen en onbekendheid rond het thema chronische ziekte en arbeid op te heffen en om de betreffende partijen (werkgever, collega s, arbo-artsen etc.) hierbij te betrekken. En om in het samenspel met hen oplossingen te vinden die gericht zijn op aan het werk komen of aan het werk blijven (arbeidsparticipatie). In dit project wordt dit gedaan door een arbeidsparticipatietool te ontwikkelen die de chronisch zieke een instrument in handen geeft om zijn of haar arbeidsparticipatie zo hoog mogelijk te krijgen of te houden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van moderne media (bijvoorbeeld smartphones) waarbij enerzijds de werknemer met een chronische aandoening centraal staat en het initiatief kan nemen en anderzijds de betrokken partijen (werkgever etc.) maximaal de kans krijgen om hier in mee te gaan. 3. DE ARBEIDSPARTICIPATIETOOL 3.1 Wat is de arbeidsparticipatietool? Wat is de arbeidsparticipatietool? Er worden ziektespecifieke gegevens, toegesneden op de werksituatie verzameld en ontwikkeld die vervolgens via diverse platformen aan de verschillende partijen aangereikt kunnen worden. Hiermee krijgt de chronisch zieke een stuk gereedschap (de tool) in handen om de aandoening en haar gevolgen bespreekbaar te maken en vervolgens te benutten om oplossingen te zoeken om aan het werk te blijven of om werk te krijgen. De tool bestaat uit diverse onderdelen: 4

5 A. Basisgedeelte voor de chronisch zieke/werknemer: ziektespecifiek Allereerst kan de chronisch zieke zelf van de gegevens gebruik maken om problemen op de werkvloer te voorkómen. Het gaat hier om (zeer) veel materiaal dat alle aspecten van het leven en werken met de chronische aandoening omvat. Ook (bijvoorbeeld) leefstijladviezen, psychosociale aspecten en behandelingen. De basis hiervan zal het betreffende Zorgboek zijn, uitgebreid met een waaier van multimedia. Alles zal hier vanuit het cliëntenperspectief beschouwd worden. Dit onderdeel van de tool stelt iemand zelf in staat om de kwaliteit van leven en zorg zo hoog mogelijk te krijgen, hetgeen een voorwaarde is om problemen op de werkvloer te voorkomen (preventie). Daarnaast wordt het basisgedeelte van de tool op het specifieke gebied van arbeid en de betreffende chronische aandoening nog (veel) verder verdiept, waarbij samenwerking met en de inbreng van de deelnemende organisaties een hoeksteen vormt, omdat het hier ervaringskennis betreft die nu tot nut van anderen gemaakt zal worden. Er worden in het basisgedeelte niet alleen teksten ingezet maar ook multimedia om de drempel zo laag mogelijk en het bereik zo hoog mogelijk te maken. De cliënt staat derhalve centraal bij het gebruik en inzetten van de tool. Voor de deelnemende organisaties betekent dit bovendien een (zeer) grote uitbreiding van hun website waardoor zij hun dienstverlening naar de achterban op een hoger plan kunnen brengen. B. Generiek gedeelte voor de chronisch zieke/werknemer: ziekte-overstijgend Daarnaast wordt er een generiek (niet ziektespecifiek) gedeelte ontwikkeld over ziekte en werk in het algemeen, dat wil zeggen: zaken die niet direct met de chronische aandoening te maken hebben. Het gaat hier om zaken als: RSI, griep, een gezonde werkplek etc. Deze factoren kunnen de arbeidsparticipatie voor alle Nederlanders beïnvloeden, en chronisch zieken hebben hier uiteraard ook mee te maken. Dit gedeelte zal voor alle deelnemende organisaties gelijk zijn (ziekteoverstijgend). C. Satelliet gedeelte voor de werkgever, leidinggevende, collega. UWV, bedrijfsarts etc. Komt de chronisch zieke op het werk vervolgens toch in de problemen (met collega s, de werkgever,de leidinggevende, bedrijfs- en verzekeringsarts etc.) dan kunnen zij hen via een code toegang geven tot beknopte hoogwaardige ziektespecifieke materialen die de volgende aspecten behandelen: 1. De betreffende chronische aandoening in het kort (wat is het, symptomen, behandeling, vooruitzichten). 2. De invloed die deze aandoening op werk kan hebben (klachten en symptomen in relatie tot arbeid). 3. Wat er gedaan kan worden om de arbeidsparticipatie zo hoog mogelijk te laten zijn. Bijvoorbeeld gebruik maken van wettelijke regelingen, veranderen arbeidstijden, aanpassingen taken of werkplek. 4. Het wegnemen van vooroordelen en misverstanden rondom de ziekte die de werksfeer kunnen verstoren. Bijvoorbeeld: misplaatste angst van collega s voor besmetting, voor noodgevallen als gevolg van de aandoening, misverstanden over aangepaste werktijden enzovoort. 5

6 Deze gegevens zijn beknopt maar zeer doelgericht. Voor de (vaak drukke en niet altijd erg geïnteresseerde) werkgever/leidinggevende/collega is de informatie laagdrempelig en gemakkelijk te begrijpen. Eén en ander wordt via een grote diversiteit aan media aangeboden: Internet (multimedia en tekst) Smartphone: mobiele app (zowel Apple als Android) Tablets (Ipad e.d.), ook Apple en Android De beknoptheid en de diversiteit aan platformen verlagen voor de werkgever, collega s (etc.)de drempel om de tool te benutten en verhogen bovendien de aantrekkelijkheid en het bereik ervan. Ook dit Satellietgedeelte wordt in nauwe samenwerking met de deelnemende organisaties ontwikkeld om ook hier de ervaringskennis in terug te laten komen. 3.2 Cliëntenperspectief en ervaringskennis vormen de basis Bij het ontwikkelen van de diverse onderdelen van de tool zal het cliëntenperspectief de hoeksteen zijn. De cliënt neemt ook het voortouw en staat centraal bij het benutten en inzetten van de tool. Bij het ontwikkelen van de tool wordt optimaal gebruik gemaakt van de ervaringskennis die bij de deelnemende organisaties aanwezig is. De chronisch zieke krijgt hiermee een stuk gereedschap in handen om in het samenspel met de werkgever (e.a.) zijn of haar arbeidsparticipatie optimaal te maken. 3.3 Hoe werkt de arbeidsparticipatietool? Het basis gedeelte en het generieke gedeelte van de tool voor de leden van de patiëntenorganisaties wordt op de website van de organisatie geplaatst. De leden krijgen toegang tot deze informatie via het besloten gedeelte van deze site, of, als dat niet aanwezig is via toegangscodes. Leden kunnen hier altijd gratis gebruik van maken. Elke deelnemende patiëntenorganisatie krijgt (ruim) voldoende codes ter beschikking. Het Satellietgedeelte voor de werkgever (e.a.) wordt op een apart, ook besloten, gedeelte van de website van de organisatie geplaatst. De apps voor smartphones en tablets worden in de Apple en Android stores geplaatst, waar zij gratis gedownload kunnen worden. Wanneer een chronisch zieke problemen ondervindt op de werkplek kan hij of zij aan de werkgever/leidinggevende/collega s/ arbo- of verzekeringsarts/uwv-medewerker/wmo-ambtenaar etc. toegang verlenen. Ook dit gaat via een code. Om het Satellietgedeelte te benutten kiest de werkgever (e.a.) het platform dat hun voorkeur heeft. Bijvoorbeeld: een leidinggevende gaat naar de informatie op internet op het moment dat hij op zijn werkplek zit, een collega bekijkt het thuis op haar smartphone, een bedrijfsarts kan tijdens het gesprek op een Ipad kijken, etc. Hier wordt gewerkt met een rechtensysteem dat via codes de verschillende doelgroepen toegang geeft tot informatie die specifiek voor hen bedoeld en op hen toegesneden is. 6

7 Hoewel de techniek om e.e.a. te realiseren enigszins complex is hanteert Stichting September die dit systeem en de tool bouwt hier de (hoge) kwaliteitsstandaard die zij gewend is. Daarbij staat gebruikersvriendelijkheid voorop. Voor de patiëntenorganisatie, de chronisch zieken en de werkgever is deze techniek niet zichtbaar : het gebruik en de informatie zelf zal makkelijk toegankelijk zijn. 3.4 Voordeel van samenwerking: kruisbestuiving en leren van elkaar Hoewel de klachten, vooroordelen, oplossingen, et cetera voor elke chronische ziekte specifiek behandeld worden, is de mal voor elke aandoening gelijk. Dit heeft grote voordelen op het gebied van efficiëntie en doelmatigheid. Ondanks de grote verschillen in aandoeningen zullen er namelijk ook overeenkomsten zijn met betrekking tot het thema chronische ziekte en werk. Samenwerking tussen alle deelnemende organisaties vormt een andere hoeksteen van het project. Bijvoorbeeld: de klacht moeheid, de invloed daarvan op werk en wat daaraan te doen is zal voor meerdere chronische aandoeningen gelden. Daarom zullen de gegevens en oplossingen over chronische ziekte en werk die de deelnemende organisaties ieder voor hun eigen chronische aandoening ontwikkelen ten goede komen aan de andere organisaties indien dit van toepassing is. De ervaringen en oplossingen bij het ene deelproject komen zo ook ten goede aan het andere deelproject. De deelnemende organisaties hebben, naast hun eigen belang dus ook een duidelijk gemeenschappelijk belang. 4. DOELGROEPEN Het project kent twee doelgroepen: - De chronisch zieke werknemer (of potentiële werknemer) die is aangesloten bij één van de deelnemende organisaties. - De werkgevers waar de chronisch zieke werkt (of wil werken), leidinggevenden en collega s (inclusief Samenwerkingspartners zoals arbo- en keuringsartsen UWV- en WMO-medewerkers) waarmee de chronisch zieke in gesprek kan zijn over het vinden van oplossingen om aan het werk te blijven/te komen. De arbeidsparticipatietool verbindt de chronisch zieke werknemer en de werkgever (en andere samenwerkingspartners) rond het thema arbeid. Het biedt hen de mogelijkheid om problemen op het werk die gerelateerd zijn aan de chronische ziekte te bespreken en in een samenspel met elkaar tot oplossingen te komen. 7

8 5. PROJECTPARTNERS 5.1 Samenwerkende patiëntenorganisaties Onderstaande organisaties werken samen in het project Arbeidsparticipatietool Chronisch Zieken 1. Nederlandse Hypofyse Stichting, is tevens aanvrager, penvoerder en coördinator van het project 2. Belangenvereniging Van Kleine Mensen (BVKM) 3. Stichting VoedselAllergie 4. Nederlandse Vereniging van Hoofdpijnpatiënten (NVVHP) 5. Nationale vereniging voor lupus, aps, sclerodermie en MCTD (NVLE) 6. Nederlandse Vereniging voor Groeihormoondeficiëntie en Groeihormoonbehandeling (NVGG) 7. Patiëntenvereniging Impuls 8. Nederlandse Vereniging van Rugpatiënten de Wervelkolom 9. Prikkelbare Darm Syndroom Belangenvereniging 10. Vereniging van Scoliosepatiënten 11. Nederlandse Leverpatiënten Vereniging 12. Psoriasis Vereniging Nederland Het project wordt financieel en organisatorisch gecoördineerd door de Nederlandse Hypofyse Stichting. De uitvoering geschiedt door de deelnemende organisaties in samenwerking met Stichting September. 5.2 Samenwerkingspartner Stichting September Stichting September voert een deel van de projectactiviteiten uit. Het gaat hier om het (in samenwerking met de deelnemende organisaties) publiceren (en soms) ontwikkelen van de verschillende onderdelen van de tool. Veel van hetgeen er bij dit project ter beschikking gesteld wordt bestaat al (teksten, multimedia, broncodes, ontwerpen, Zorgboeken, generieke applicaties, app structuur etc.). Dit alles (en het beperkte content gedeelte dat er nieuw ontwikkeld wordt) valt onder het auteursrecht van September, en zij geeft hiervoor een licentie aan de deelnemende organisaties. Het gaat hier ook om het implementeren van het rechten- en code systeem alsmede de apps. Ook de technische zaken die verbonden zijn aan de publicatie van de tool in een besloten gedeelte van de websites vallen onder September s verantwoordelijkheid. 8

9 Stichting September is een non-for-profit organisatie gevestigd te Amsterdam die zich al vele jaren heeft toegelegd op het ontwikkelen van diensten voor mensen met een chronische aandoening. Zij werkt hierbij samen met meer dan 200 organisaties om te zorgen dat hetgeen ontwikkeld wordt voldoet aan de hoogste standaarden waarbij het cliëntenperspectief centraal staat. Zij heeft grote ervaring op de gebieden die hierboven geschetst werden, zowel inhoudelijk als technisch. 6. DOELSTELLINGEN De hoofddoelstelling van het project is: Het versterken van de positie van de chronisch zieke als (potentieel) werknemer, zodat deze (weer) grip krijgt op het eigen werkende leven en de arbeidsparticipatie zo hoog mogelijk wordt, waardoor deze zodanig kan functioneren dat hij/zij maximaal kan participeren in de maatschappij vanuit de eigen mogelijkheden. We bereiken deze doelstelling door een aantal activiteiten uit te voeren (omschreven in het hoofdstuk hierna) die zich richten op de volgende subdoelstellingen: 1. Het op een structurele, eigentijdse manier inbrengen van het cliëntperspectief en cliëntenervaringen over leven en werken met een chronische aandoening in de werkafspraken rond arbeid bij individuele werkgevers. 2. Het versterken van de positie van de cliënt als werknemer door deze meer grip te geven op het thema werk en chronische ziekte. 3. Het verbeteren van de maatschappelijke participatie door de kans op het houden (of vinden) van werk zo groot mogelijk te maken. Dit door het versterken van het begrip bij en het samen vinden van oplossingen met werkgevers (en de andere belangrijke stakeholders die bij het thema werk betrokken zijn, zoals de keuringsarts van het UWV, de bedrijfsarts en de medewerker WMO). Hiervoor wordt een mix van middelen en instrumenten ingezet: Het Basisgedeelte van de arbeidsparticipatietool, dat op maat beschikbaar is voor cliënt. Het Satellietgedeelte van de tool dat laagdrempelig is en die via diverse platformen beschikbaar is voor de werkgever en alle andere stakeholders rond het thema werk die voor de cliënt belangrijk zijn. Een helpdesk waar chronisch zieken terecht kunnen met al hun vragen rond de tool (technisch en inhoudelijk). Implementatie gebeurt vanuit samenwerkende patiëntenorganisaties; kennis er ervaring rond arbeidsparticipatie wordt verankerd in gezamenlijke bijeenkomsten waardoor niet alleen de eigen achterbannen profiteren maar er ook leereffecten optreden. 9

10 7. ACTIVITEITEN EN RESULTATEN De duur van het project is drie jaar. Daarin worden de onderstaande activiteiten uitgevoerd om de doelstellingen en gewenste resultaten te halen. 7.1 Jaar Opzet en ontwikkeling tool Activiteiten Inbreng van cliëntperspectief en cliëntenervaringen: gegevensverzameling door patiëntenorganisaties Patiëntenorganisaties verzamelen ervaringskennis en ziektespecifieke gegevens rond het thema van hun chronische aandoening en arbeid. Dat doen zij bijvoorbeeld door literatuuronderzoek in binnen- en mogelijk buitenlandse bronnen en door ervaringsgegevens en -kennis uit de vereniging boven tafel te krijgen. Bijvoorbeeld via een enquête, groepsgesprek, onderzoeken die al gedaan zijn, individuele ervaringen, projecten die lopen/hebben gelopen etc. Zij leveren dit aan bij de Stichting September en beoordelen daarna de scripts die de Stichting September maakt over arbeid en de betreffende chronische ziekte. Kennis en ervaringen verankeren en delen: gemeenschappelijke bijeenkomsten rond ervaringskennis verzamelen en ontsluiten Deelname aan de gezamenlijke activiteiten, bijeenkomsten van de deelnemende patiëntenorganisaties rond het thema werk en chronische ziekten. Doel: oplossingen/oplossingsrichtingen rond het thema arbeidsparticipatie van chronisch zieken met elkaar delen voor een maximaal leereffect. Momenten: rond start programma, na vaststellen van definitieve scripts, bij opstellen implementatie plannen voor het tweede jaar. Opstellen implementatieplan Het standaardplan wat er bestaat voor de implementatie wordt toegesneden op de situatie van de betreffende organisatie, bijvoorbeeld: het aantal leden, hoe de codes verspreid worden (al dan niet digitaal) etc. Tussenrapportage Het opstellen van een tusssenrapportage betreffende de activiteiten gedurende het eerste jaar Ontwikkeling Arbeidsparticipatietool Stichting September ontwikkelt vanuit alle gegevens die zijn aangeleverd en al bestaan (bijvoorbeeld Zorgboeken): applicaties voor de diverse platformen (internet, smartphone, tablets), de technische aspecten (het systeem, de techniek, toegang, codes, publicatie internet) en de content van de arbeidsparticipatietool zodat het systeem (de tool) gebruikersklaar is. 10

11 Resultaten De meest recente cliëntervaringen rond de diverse chronische ziekten en arbeid zijn bijeengebracht en ontsloten. Oplossingen/best practices rond het thema arbeidsparticipatie van chronisch zieken zijn met elkaar gedeeld en verwerkt in de tool. Alle onderdelen van de tool zijn ontwikkeld en gepubliceerd op de sites van de patiëntenorganisaties. De onderdelen van de tool op de verschillende platformen (smartphone, tablet, internet) zijn ontwikkeld en beschikbaar voor de gebruikers. Het rechtensysteem met individuele codes die toegang geven tot de diverse onderdelen zijn ontwikkeld en functionerend. Tussenrapportage en een op de individuele organisaties toegesneden implementatieplan voor jaar 2 zijn gereed. 7.2 Jaar Op de hoogte brengen doelgroepen en start implementatie Activiteiten Het versterken van de positie van de cliënt als werknemer en verbeteren maatschappelijke participatie: regie in handen van de individuele cliënt Op de hoogte brengen van en stimuleren gebruik Arbeidsparticipatietool De patiëntenorganisaties organiseren bijeenkomsten en verzorgen de informatieverstrekking aan haar leden/donateurs. Chronisch zieke leden ontvangen van de deelnemende patiëntenorganisatie informatie over: wat is de arbeidsparticipatietool; hoe kan ik hem gebruiken om mijn positie als werknemer preventief of als ik problemen op mijn werk ondervind te versterken; hoe kan ik het begrip van anderen die belangrijk zijn rond mijn werk over mijn chronische ziekte vergroten en daarmee mijn positie versterken; hoe helpt de tool mij om met mijn werkgever/collega/keuringsarts (etc.) in gesprek te komen over mogelijkheden van participatie in plaats van over onmogelijkheden; etc. Inbreng cliëntenperspectief/versterking positie cliënt en maatschappelijke participatie: helpdesk Er wordt een helpdesk ingericht waarbij de cliënt schriftelijk, telefonisch en/of per terecht kan voor technische of inhoudelijke vragen betreffende de tool. Hiermee wordt de positie van de cliënt versterkt (hulp bij het inzetten van de tool) en krijgt deze advies op basis vanuit het cliëntenperspectief. 11

12 Versterken maatschappelijke participatie: bijeenkomst leden vereniging Er wordt een bijeenkomst georganiseerd per vereniging voor de leden waar werk, chronische ziekte en de Arbeidsparticipatietool aan de orde komen. Mensen worden hier voorgelicht en ondersteund om hun arbeids- en maatschappelijke participatie zo hoog mogelijk te maken. Inbreng cliëntenperspectief en ervaringen: Arbeidsparticipatietool onderhouden De patiëntenorganisaties checken samen met Stichting September alle arbeidsgerelateerde en ziektespecifieke content, nieuwe relevante cliëntervaringen en kennis rond arbeidsparticipatie, dit daarna wordt verwerkt in de tool die daardoor up-to-date blijft. Kennis en ervaringen delen: gemeenschappelijke bijeenkomsten rond implementatie Deelname aan de gezamenlijke activiteiten, bijeenkomsten van de deelnemende patiëntenorganisaties rond het thema werk en chronische ziekten. Doel: oplossingen/oplossingsrichtingen rond de implementatie van de Arbeidsparticipatietool met elkaar delen voor een maximaal leereffect. Ook handelt het hier om de voortgang van het totale project zowel als de deelprojecten. Momenten: drie keer per jaar. Tussenrapportage Het opstellen van een tussenrapportage betreffende de activiteiten gedurende het tweede jaar. Resultaten De leden van patiëntenorganisaties zijn op de hoogte gebracht van het bestaan, het doel en de werking van de arbeidsparticipatietool. Er is informatiemateriaal ontwikkeld over het project (bijvoorbeeld een folder) en de dragers van de codes (bijvoorbeeld op visitekaartjes). De leden hebben de persoonlijke codes en die voor de werkgevers (e.a.) in bezit (bijvoorbeeld via een mailing). Er is een bijeenkomst georganiseerd voor de leden inzake de arbeidsparticipatietool. Er is een functionerende helpdesk inzake de tool waar mensen technische zowel als inhoudelijke ondersteuning kunnen krijgen. De implementatie van de tool gaat van start. De content is up to date. Tussenrapportage en een op de individuele organisasties toegesneden implementatieplan voor jaar 3 zijn gereed. 12

13 7.3 Jaar Doorzetten implementatie, werken met de tool in de praktijk en voorbereiding op de toekomst Activiteiten Inbreng cliëntenperspectief/versterking positie cliënt en maatschappelijke participatie: helpdesk Er wordt een helpdesk ingericht waarbij de cliënt schriftelijk, telefonisch en/of per terecht kan voor technische of inhoudelijke vragen betreffende de tool. Hiermee wordt de positie van de cliënt versterkt (hulp bij het inzetten van de tool) en krijgt deze advies op basis vanuit het cliëntenperspectief. Inbreng cliëntenperspectief en ervaringen: Arbeidsparticipatietool onderhouden De patiëntenorganisaties checken samen met Stichting September alle arbeidsgerelateerde en ziekte-specifieke content, nieuwe relevante cliëntervaringen en kennis rond arbeidsparticipatie, dit daarna wordt verwerkt in de tool die daardoor up-to-date blijft. Cliëntenervaringen delen: gemeenschappelijke bijeenkomsten rond implementatie, evaluatie en toekomst Deelname aan de gezamenlijke activiteiten, bijeenkomsten van de deelnemende patiëntenorganisaties rond het thema werk en chronische ziekten. Doel: evaluatiewijzen, evaluatieresultaten, opstellen van aanbevelingen ter verbetering en het vinden van fondsen voor de continuïteit van de Arbeidsparticipatietool met elkaar delen voor een maximale kruisbestuiving. Momenten: drie keer per jaar Inbreng cliëntenperspectief: evaluatie resultaten Per deelnemende organisatie en gezamenlijk worden de resultaten van het project bekeken. Het betreft hier zowel de introductie, implementatie, ondersteuning als de werking van de tool. In dit verband staat het cliëntenperspectief centraal: hoe beoordelen de leden van de organisaties dit alles? Een evaluatie kan gedaan worden via een mondelinge, schriftelijke of telefonische enquête, ook kunnen leden naar hun ervaringen worden gevraagd via de tool zelf (een enquêtefunctie inbouwen). Inbreng cliëntenervaringen: verbetering Arbeidsparticipatietool Er worden gegevens verzameld over op wat voor manier de Arbeidsparticipatietool verbeterd kan worden. Het betreft hier hoe deze aan de leden geïntroduceerd is, hoe de tool voor hen werkt, of de content of de diverse platforms uitgebreid of anderzijds verbeterd kunnen worden en hoe de helpdeskfunctie versterkt kan worden. Dit kan gebeuren via een enquête, interviews met leden, via de helpdesk etc. Het verbeteren van de maatschappelijke participatie en positie van de cliënt: toekomst en continuïteit Er wordt bezien in welke vorm de Arbeidsparticipatietool per organisatie voortgezet kan worden nadat de voucherperiode over is. Ook wordt er verkend wat voor bronnen er zouden zijn voor 13

14 financiering van een continuering van dit initiatief. Dit zou kunnen gebeuren door een werkgroep van de patiëntenvereniging die zich hierop richt. Eindrapportage Het opstellen van een eindrapportage betreffende de activiteiten gedurende het laatste jaar van dit deelproject. Resultaten Een functionerende helpdesk Een evaluatierapport van de behaalde resultaten Een plan van aanpak ter verbetering van de arbeidsparticipatietool Strategische aanbevelingen omtrent het werven van fondsen voor voortzetting van de tool na afloop van de voucherperiode De content is up to date Eind(deel)rapportage is gereed 7.4 Borgen van de resultaten Jaarlijks rapporteert iedere deelnemende patiëntenorganisatie inhoudelijk over de voortgang van de activiteiten aan de Nederlandse Hypofyse Stichting (tussenrapportages). De uitkomsten worden gebruikt in het opstellen van het concrete gezamenlijke jaarplan van het jaar daarop. De Nederlandse Hypofyse Stichting neemt deze gegevens op in de gezamenlijke rapportage over het project. In het derde jaar van het project worden, na een positieve evaluatie, structurele bronnen gezocht om de voortgang ook na afloop van het project te kunnen borgen. 8. TAKEN EN ROLLEN 8.1 De patiëntenorganisaties De patiëntenorganisaties voeren in onderlinge samenwerking en in samenwerking de Stichting September de activiteiten zoals genoemd in hoofdstuk 7 uit. Specifiek hebben zij de volgende taken en rollen: - De organisatorische en inhoudelijke coördinatie van het eigen deel van het project. - De inhoudelijke afstemming met de uitvoerder van het project. - Bijdragen aan het boven tafel brengen van de ziektespecifieke gegevens over de aandoening en werk, waarbij ervaringskennis het meest belangrijk zal zijn, bijvoorbeeld: het aanleveren van data, ervaringsverhalen, onderzoeken en tips. - Het onder de aandacht brengen van de arbeidsparticipatietool onder haar leden. - Het verspreiden van de toegangscodes. - Het promoten, stimuleren en ondersteunen van het gebruik van de tool. - Door samenwerking zorg dragen dat de kennis ervaringen uit het eigen deelproject ten goede komen aan de andere deelprojecten. 14

15 - Het beoordelen en helpen bij het up to date houden van de tool. - Het jaarlijks rapporteren over de voortgang van het project aan de Nederlandse Hypofyse Stichting. 8.2 De Nederlandse Hypofyse Stichting - Is subsidieaanvrager en penvoerder van het project. - Fungeert als aanspreekpunt voor de subsidieverlener. - Heeft een financieel organisatorisch coördinerende rol in de uitvoering van het project en is aanspreekpunt voor de deelnemende organisaties voor organisatorische en financiële zaken aangaande het totaalproject. - Maakt uitvoeringsafspraken met de Stichting September over de planning en uitvoering van het project en het vastleggen daarvan in een overeenkomst. Tenminste de volgende inhoudelijke afspraken worden daarin vastgelegd: o Welke activiteiten Stichting September uitvoert o Het geldende uurtarief o De uren die staan voor de verschillende activiteiten o De resultaten van de verschillende activiteiten o De planning o Wijze van betaling o B.T.W - Maakt uitvoeringsafspraken met de samenwerkende partners in het project en legt die vast in een samenwerkingsovereenkomst met alle individueel deelnemende organisatie. - Beheert de financiële middelen van het project, waaronder ook het voeren van een projectadministratie, inclusief financiële verantwoording. - Draagt zorg voor voortgangsrapportages, tussenrapportages en een eindrapportage ten behoeve van de deelnemers en de subsidiegever van het project. - Bewaakt de voortgang van het project. Coördineert zo nodig activiteiten en werkt mee aan het oplossen van problemen. - Doorloopt alle werkgerelateerde, ziektespecifieke informatie die in de verschillende deelprojecten is ontwikkeld samen met Stichting September, zodat dat materiaal ook voor andere aandoeningen ingezet kan worden. - Organiseert gezamenlijke bijeenkomsten, waarbij projectpartners met elkaar van gedachten kunnen wisselen en elkaar inhoudelijke tips en suggesties aan de hand kunnen doen over de inhoud en de voortgang/werkwijzen van het project. - Draagt zorg voor een periodieke nieuwsbrief ten behoeve van de partners in het project waarin het nieuws en bijzonderheden over het project worden opgenomen. Deze informatie kan als basis gebruikt worden om leden/donateurs van de diverse organisaties op de hoogte te brengen en te houden van de uitgevoerde activiteiten. - Maakt jaarplannen waarin de activiteiten voor het volgend jaar worden beschreven. 15

16 8.2 Stichting September De Stichting September voert in nauwe samenwerking met de deelnemende patiëntenorganisaties de activiteiten zoals genoemd in hoofdstuk 7 uit. Specifiek heeft zij de volgende taken en rollen: - Het verwerken van ziektespecifieke en generieke werkgerelateerde gegevens die zij van de deelnemende patiëntenorganisaties ontvangt en dit verwerken tot kwalitatief hoogwaardig materiaal dat deel uitmaakt van de tool. - Het, in samenwerking met de deelnemende organisaties, ontwikkelen en invoegen van al bestaande inhoud van de onderdelen van de tool. - Het ontwikkelen van de technische aspecten van de tool: het rechtensysteem, de app s, het verlenen van toegang, codes, publicatiemogelijkheden voor internet etc. zodat het systeem gebruiksklaar is en in licentie aan de deelnemende organisaties gegeven kan worden. - Het updaten van alle content in samenwerking met de deelnemende organisaties. - Het onderhouden van het systeem (internet, apps voor Android, Apple, etc.). 16

Samen Bouwen aan Participatie

Samen Bouwen aan Participatie Samen Bouwen aan Participatie Voucherproject 2016-2018 1 Samen bouwen aan participatie Meedoen. Gelijkwaardig kunnen (blijven) deelnemen aan de samenleving. Dat is een grote wens van een belangrijk deel

Nadere informatie

Langdurig ziekteverzuim van werknemers met een chronische ziekte of beperking Geeke Waverijn, Mieke Rijken

Langdurig ziekteverzuim van werknemers met een chronische ziekte of beperking Geeke Waverijn, Mieke Rijken Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Langdurig ziekteverzuim van werknemers met een chronische ziekte of beperking, G. Waverijn & M. Rijken, NIVEL, januari

Nadere informatie

Chronische longziekten en werk

Chronische longziekten en werk Chronische longziekten en werk Mensen met een longziekte hebben meer moeite om aan het werk te blijven of een betaalde baan te vinden dan de rest van de bevolking. Slechts 42% van de mensen met COPD heeft

Nadere informatie

arbo 42 11-10-2013 17:27:30

arbo 42 11-10-2013 17:27:30 arbo 42 11-10-2013 17:27:30 e brengen een hoge werkdruk vaak in verband met een breed scala aan gezondheids- en veiligheidsrisico s, variërend van vermoeidheid en fysieke klachten tot hartziekten of ongelukken

Nadere informatie

Inleiding Positie van chronisch zieke werknemers Welke drempels ervaren chronisch zieke werknemers?... 6

Inleiding Positie van chronisch zieke werknemers Welke drempels ervaren chronisch zieke werknemers?... 6 1 Inleiding... 3 1. Kennis over de ontwikkeling rondom chronisch zieke medewerkers... 4 1.1 Zijn werkgevers bekend met de groei van het aantal chronisch zieken?... 4 1.2 Zijn werkgevers op de hoogte van

Nadere informatie

Betaalde arbeid. Uitslag van de enquête over het vinden en behouden van betaalde arbeid onder mensen met MS, november 2011

Betaalde arbeid. Uitslag van de enquête over het vinden en behouden van betaalde arbeid onder mensen met MS, november 2011 Betaalde arbeid Uitslag van de enquête over het vinden en behouden van betaalde arbeid onder mensen met MS, november 2011 Jolanda van Dijk, medeweker belangenbehartiging Aanleiding voor de enquête De MS

Nadere informatie

PALLIATIEVE ZORG OP KOERS. De landelijke plannen van de integrale kankercentra voor 2008

PALLIATIEVE ZORG OP KOERS. De landelijke plannen van de integrale kankercentra voor 2008 PALLIATIEVE ZORG OP KOERS De landelijke plannen van de integrale kankercentra voor 2008 2 PALLIATIEVE ZORG OP KOERS De landelijke plannen van de integrale kankercentra voor 2008 Sinds het ministerie van

Nadere informatie

KWALITEITSNETWERKEN: leren van elkaar. Een methode om de kwaliteit van forensische zorg te verhogen.

KWALITEITSNETWERKEN: leren van elkaar. Een methode om de kwaliteit van forensische zorg te verhogen. KWALITEITSNETWERKEN: leren van elkaar Een methode om de kwaliteit van forensische zorg te verhogen. CONTACT Voor meer informatie over de kwaliteitsnetwerken kunt u contact opnemen met: Diewke de Haen (ddehaen@efp.nl)

Nadere informatie

Bevorderen arbeidsparticipatie chronisch zieken: effectieve interventies

Bevorderen arbeidsparticipatie chronisch zieken: effectieve interventies Bevorderen arbeidsparticipatie chronisch zieken: effectieve interventies Marloes Vooijs Monique Leensen Jan Hoving Haije Wind Monique Frings-Dresen Organisatie voor Arbeid en Gezondheid (AMC) Preventie

Nadere informatie

Werk. Omdat een andere blik je leven verrijkt

Werk. Omdat een andere blik je leven verrijkt Werk vanuit bekeken Omdat een andere blik je leven verrijkt (Samen)werken met autisme Autisme heeft invloed op het hele leven, dus ook op de werkplek. Autisme brengt talenten en kwaliteiten met zich mee

Nadere informatie

Samenvatting. Samenvatting

Samenvatting. Samenvatting Samenvatting Langdurig ziekteverzuim is een erkend sociaal-economisch en sociaal-geneeskundig probleem op nationaal en internationaal niveau. Verschillende landen hebben wettelijke maatregelen genomen

Nadere informatie

Interventies Houdings- en Bewegingsapparaat

Interventies Houdings- en Bewegingsapparaat Interventies Houdings- en Bewegingsapparaat 2013 Re. Entry is samenwerkingspartner binnen FIT Return (zie www.fit-return.nl) 1 Arbeid en Belastbaarheid Intake Fysiek (Arbeids- Bedrijfsfysiotherapeut) De

Nadere informatie

Aanbestedingsdocument AKC Onderzoekprogramma: Onderzoek Thema: Ronde 6: Titel: Projectnummer: AKC 27 1. Aanleiding 2. Context en hoofddoelen

Aanbestedingsdocument AKC Onderzoekprogramma: Onderzoek Thema: Ronde 6: Titel: Projectnummer: AKC 27 1. Aanleiding 2. Context en hoofddoelen Aanbestedingsdocument AKC Onderzoekprogramma: Professionalisering Arbeidsdeskundig Handelen Onderzoek Thema: Arbeidsparticipatie en Chronische Ziekte Ronde 6: AKC PAH 2015 Titel: Implementatie en verbreding

Nadere informatie

Functieprofiel: Medewerker Marketing en Communicatie Functiecode: 0602

Functieprofiel: Medewerker Marketing en Communicatie Functiecode: 0602 Functieprofiel: Communicatie Functiecode: 0602 Doel Verzorgen van activiteiten op het gebied van communicatie en/of voorlichting voor Hogeschool Utrecht of onderdelen daarvan, aan verschillende in- en

Nadere informatie

JONGERENWIJZER EEN KOMPAS VOOR JONGERENWERK EN PROFESSIONALS

JONGERENWIJZER EEN KOMPAS VOOR JONGERENWERK EN PROFESSIONALS JONGERENWIJZER EEN KOMPAS VOOR JONGERENWERK EN PROFESSIONALS 2015 1 2 JONGERENWIJZER JONGERENWIJZER GEEFT RICHTING, MAAKT SLIMMER EN LAAT RESULTATEN ZIEN Jongerenwijzer is een instrument voor professionals

Nadere informatie

Inrichten van een gemeentelijk Wmo-loket: waarmee moet u rekening houden?

Inrichten van een gemeentelijk Wmo-loket: waarmee moet u rekening houden? COLOFON Deze folder is een uitgave van de samenwerkende partners: de Vereniging Nederlandse Gemeenten, GGD Nederland, de Vereniging van Openbare Bibliotheken, MEE Nederland, kiesbeter.nl en de Stichting

Nadere informatie

Bijlage. Voorbeeld uitwerking minimaal werkdrukbeleid

Bijlage. Voorbeeld uitwerking minimaal werkdrukbeleid Bijlage Voorbeeld uitwerking minimaal werkdrukbeleid Toelichting: door het vastleggen van het beleid ten aanzien van werkdruk kun je altijd actief of op verzoek helderheid geven over dit beleid aan je

Nadere informatie

Wie is iedereen? Is dat dan nog niet mogelijk?

Wie is iedereen? Is dat dan nog niet mogelijk? Wie is iedereen? Is dat dan nog niet mogelijk? Iedereen? 2000 2008: Organisatorische integratie Samen wat samen kan, speciaal wat speciaal moet 2008-2012: Uitdagend sportaanbod sportstimulering Dit is

Nadere informatie

Functieprofiel Ondersteuner ICT Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Ondersteuner ICT Functieprofiel titel Functiecode 00 1 Functieprofiel Ondersteuner ICT Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Registreren en (laten) oplossen van vragen en storingen van ICTgebruikers binnen de richtlijnen van de afdeling, teneinde bij

Nadere informatie

Enquêtes - Vernieuwing in inspraak/inspraak in vernieuwing. Voorafgaand aan het congres konden de volgende enquêtes ingevuld worden:

Enquêtes - Vernieuwing in inspraak/inspraak in vernieuwing. Voorafgaand aan het congres konden de volgende enquêtes ingevuld worden: Enquêtes - Vernieuwing in inspraak/inspraak in vernieuwing Voorafgaand aan het congres konden de volgende enquêtes ingevuld worden: Moderne manieren van medezeggenschap: uw praktijkvoorbeelden! Flexwerkers

Nadere informatie

Zoektocht. Directeur/bestuurder Socius

Zoektocht. Directeur/bestuurder Socius Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar, klik dan hier voor de webversie. Klik hier voor een PDF van de nieuwsbrief. Socius januari 2014 Zoektocht Op de drempel van 2014 kijk ik nog eens naar wat ons het

Nadere informatie

Mats Werkt! WWW.MATSWERKT.NL DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER.

Mats Werkt! WWW.MATSWERKT.NL DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER. Mats Werkt! DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER. WWW.MATSWERKT.NL Mats werkt: Dé cursus voor het begeleiden van mensen met een arbeidsbeperking op de werkvloer.

Nadere informatie

Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705

Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705 Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705 Doel Initiëren, coördineren, stimuleren en bewaken van Arbo- en Milieuwerkzaamheden binnen een, binnen de bevoegdheid van de leidinggevende,

Nadere informatie

Eigen Regie Maakt Zorg Beter

Eigen Regie Maakt Zorg Beter Eigen Regie Maakt Zorg Beter 31 maart 2011 Siska de Rijke Beleidsmedewerker Zorg CG-Raad Termen Zelfmanagement Eigen regie Eigen verantwoordelijkheid Deelnemer in plaats van afnemer Verbindende schakel

Nadere informatie

Cliëntenparticipatie bij het ontwikkelen van kwaliteitsinstrumenten in de zorg

Cliëntenparticipatie bij het ontwikkelen van kwaliteitsinstrumenten in de zorg Cliëntenparticipatie in de zorg VOLLEDIGE Definitiekaart VOLLEDIGE Argumentenkaart VOLLEDIGE Optiekaart Definitiekaart Cliëntenparticipatie Wat is in de zorg en wat zijn de doelen hiervan? Deze kaart biedt

Nadere informatie

WERKMAAT = MAATWERK. Concreet, succesvol en duurzaam aan de slag! Informatie voor WSP-medewerkers

WERKMAAT = MAATWERK. Concreet, succesvol en duurzaam aan de slag! Informatie voor WSP-medewerkers WERKMAAT = MAATWERK Concreet, succesvol en duurzaam aan de slag! Informatie voor WSP-medewerkers De Werkmaat ontvangt: een dagdeel training op locatie; eén op één training, dus volop ruimte voor maatwerk;

Nadere informatie

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan, 22 Augustus 2014 1 Voorwoord Duurzaamheid is geen trend, het is de toekomst. Het is niet meer weg te denken

Nadere informatie

BIJLAGE 2 PROGRAMMA VAN EISEN

BIJLAGE 2 PROGRAMMA VAN EISEN BIJLAGE 2 PROGRAMMA VAN EISEN De Inschrijver die niet voldoet aan onderstaand Programma van Eisen, wordt uitgesloten van deelname en komt niet voor gunning van de opdracht in aanmerking. Door in te schrijven

Nadere informatie

Beïnvloeding Samen sta je sterker

Beïnvloeding Samen sta je sterker Beïnvloeding Samen sta je sterker Aan de slag Om uw doel te bereiken, moet u gericht aan de slag gaan. Het volgende stappenplan kan u hierbij helpen. 1. Analyseer het probleem en bepaal uw doel Als u een

Nadere informatie

Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio

Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio Supplement f. Functie procesmanager multidisciplinair oefenen Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 3 sub f Besluit personeel

Nadere informatie

Functieprofiel: Ondersteuner ICT Functiecode: 0405

Functieprofiel: Ondersteuner ICT Functiecode: 0405 Functieprofiel: Ondersteuner ICT Functiecode: 0405 Doel Registreren en (laten) oplossen van vragen en storingen van ICT-gebruikers binnen de richtlijnen van de afdeling, teneinde bij te dragen aan efficiënt

Nadere informatie

BELEIDSPLAN

BELEIDSPLAN BELEIDSPLAN 2016-2019 0 Inhoudsopgave: Inleiding 2 1. Visie 3 2. Kernwaarden en Huishoudelijk reglement 3 3. Doelstelling 3 4. Beleidsplan 2016-2019 4 5. Vrijwilligersbeleid 4 6. PR en Fondsenwerving 5

Nadere informatie

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D Auteur : P. van der Meer, Ritense B.V. Datum : 17 juli 2008 Versie : 1.3 2008 Ritense B.V. INHOUD 1 VERSIEBEHEER...1 2 PROJECT

Nadere informatie

Cobi Oostveen Bedrijfsarts Bedrijfsartsconsulent oncologie. Nascholing NVAB Noord 6 april 2017

Cobi Oostveen Bedrijfsarts Bedrijfsartsconsulent oncologie. Nascholing NVAB Noord 6 april 2017 Cobi Oostveen Bedrijfsarts Bedrijfsartsconsulent oncologie Nascholing NVAB Noord 6 april 2017 De brug van kanker naar arbeid Aanleiding Arbeidsparticipatie van mensen die behandeld worden of zijn voor

Nadere informatie

Taak- en functieomschrijving teamleider kinderopvang

Taak- en functieomschrijving teamleider kinderopvang Pagina 1 van 5 Taak- en functieomschrijving teamleider kinderopvang Doel Het vastleggen van taken, verantwoordelijkheden van een functionaris, met inbegrip van opleidingseisen en salarisindicatie. Van

Nadere informatie

Nieuwe scholennetwerken curriculum pro kunnen van start!

Nieuwe scholennetwerken curriculum pro kunnen van start! Nieuwe scholennetwerken curriculum pro kunnen van start! Het curriculum pro; wat beogen we ermee? In 2013 heeft het praktijkonderwijs het curriculum pro ontwikkeld. Daarmee hebben wij als schoolsoort een

Nadere informatie

- kiezen voor het gebruik van goede digitale informatiesystemen in de zorgpraktijk.

- kiezen voor het gebruik van goede digitale informatiesystemen in de zorgpraktijk. SAMENVATTING Het aantal mensen met een chronische aandoening neemt toe. Chronische aandoeningen leiden tot (ervaren) ongezondheid, tot beperkingen en vermindering van participatie in arbeid en in andere

Nadere informatie

Werken met een beperking

Werken met een beperking Uw organisatie wil succesvol zijn. Ook op maatschappelijk vlak. Als u mensen met een beperking, succesvol, in dienst heeft dan maakt u het verschil. Voor mensen met een beperking, omdat ze (weer) mee kunnen

Nadere informatie

De arbeidsdeskundige en PSA. Patrick Ox - arbeidsdeskundige

De arbeidsdeskundige en PSA. Patrick Ox - arbeidsdeskundige De arbeidsdeskundige en PSA Patrick Ox - arbeidsdeskundige Expereans: even voorstellen Expertisecentrum voor verzuim-, re-integratievraagstukken en Arboconcepten Nieuwe Stijl. Onafhankelijk, landelijk,

Nadere informatie

Communicatieparagraaf project vrijwilligers in de bibliotheek - Breda

Communicatieparagraaf project vrijwilligers in de bibliotheek - Breda Communicatieparagraaf project vrijwilligers in de bibliotheek - Breda Naast de reguliere projectcommunicatie (informeren over project, voortgang en resultaten) en de communicatie gericht op het werven

Nadere informatie

2e Themasessie Gezondheid. September 2014

2e Themasessie Gezondheid. September 2014 2e Themasessie Gezondheid September 2014 Welkom bij 2 e themasessie Aanleiding Doelstelling Wie aanwezig? Locatie en coproductie Interactie Aan tafels en Digital Voting System In de browser intikken: www.klm.presenterswall.com

Nadere informatie

X X X. Geachte xxx, Postbus DA Bussum. Telefoon (035) Infolijn (0800)

X X X. Geachte xxx, Postbus DA Bussum. Telefoon (035) Infolijn (0800) X X X Postbus 2020 1400 DA Bussum Telefoon (035) 697 80 00 Infolijn (0800) 388 00 00 info@nierstichting.nl Datum 9 oktober 2014 Doorkiesnummer (035) 697 80 xx E-mail xxx@nierstichting.nl Betreft Aanpassingen

Nadere informatie

De rol van ervaringsdeskundigen in cliëntondersteuning

De rol van ervaringsdeskundigen in cliëntondersteuning Kennisdossier: De rol van ervaringsdeskundigen in cliëntondersteuning Deel 2 - Praktijkvoorbeelden en literatuur 1 Inhoudsopgave Uit de praktijk... 3 Interessante publicaties op een rij... 4 Online meer

Nadere informatie

PRIVACYSTATEMENT LIVELYLIVES

PRIVACYSTATEMENT LIVELYLIVES PRIVACYSTATEMENT LIVELYLIVES 1. Algemeen De website www.livelylives.com en alle daaraan gerelateerde websites, applicaties, diensten en tools (hierna te noemen: de Website ) behoren toe aan LivelyLives

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

STIMULERINGSREGELING VERNIEUWENDE HR-PROJECTEN

STIMULERINGSREGELING VERNIEUWENDE HR-PROJECTEN arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo STIMULERINGSREGELING VERNIEUWENDE HR-PROJECTEN Zestor is opgericht door sociale partners in het hbo: Het is toegestaan om (delen van) de informatie uit dit rapport

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven CO 2 -prestatie

Sector- en keteninitiatieven CO 2 -prestatie Sector- en keteninitiatieven 2016-2017 CO 2 -prestatie Mouwrik Waardenburg b.v. Steenweg 63 4181 AK WAARDENBURG tel. 0031 418 654 620 fax 0031 418 654 629 www.mouwrik.nl Opgesteld d.d.: Januari 2017 Revisie:

Nadere informatie

Visie en werkwijze participatie van ouderen in het Ben Sajetcentrum

Visie en werkwijze participatie van ouderen in het Ben Sajetcentrum Visie en werkwijze participatie van ouderen in het Ben Sajetcentrum - het 10 punten participatie plan - Het Ben Sajetcentrum is een academische leerwerkplaats waar we de praktijk van / in de zorg willen

Nadere informatie

Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Groenalliantie Midden-Holland e.o.;

Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Groenalliantie Midden-Holland e.o.; GROENALLIANTIE MIDDEN-HOLLAND e.o. Instructie voor de secretaris voor de Groenalliantie Midden-Holland e.o. Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Groenalliantie Midden-Holland e.o.; in

Nadere informatie

Smartphone Onderzoek OTYS Recruiting Technology

Smartphone Onderzoek OTYS Recruiting Technology Smartphone Onderzoek OTYS Recruiting Technology Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Uitkomst enquête... 4 Conclusie.... 9 2 Inleiding Inleiding Een smartphone is een mobiele telefoon

Nadere informatie

Inleiding. Sociale activering en werk. Reikwijdte. Voor wie zijn de criteria? Terreinen criteria

Inleiding. Sociale activering en werk. Reikwijdte. Voor wie zijn de criteria? Terreinen criteria kwaliteitscriteria maart 2013 / juli 2013 Inleiding Sociale activering en werk Cliënten van de ggz of oggz willen graag snel weer aan het werk of succesvol re-integreren. De praktijk is echter weerbarstig.

Nadere informatie

Samen sterk in het sociaal domein

Samen sterk in het sociaal domein Samen sterk in het sociaal domein Duurzaam organiseren van het sociaal domein door intergemeentelijke samenwerking In dit artikel gaan we in op de meerwaarde van samenwerking tussen gemeenten in het sociaal

Nadere informatie

GESTANDAARDISEERDE EN GECONCENTREERDE ZORG VOOR ZELDZAME AANDOENINGEN

GESTANDAARDISEERDE EN GECONCENTREERDE ZORG VOOR ZELDZAME AANDOENINGEN GESTANDAARDISEERDE EN GECONCENTREERDE ZORG VOOR ZELDZAME AANDOENINGEN Een project van VSOP in samenwerking met Stichting Diagnose Kanker, Nederlandse Vereniging voor Addison en Cushing Patiënten, Haemochromatose

Nadere informatie

Webdesign voor ondernemers

Webdesign voor ondernemers e-boek Webdesign voor ondernemers Veelgestelde vragen over het laten maken van een website Bart van den Bosch Inhoud 1. Zelf doen of uitbesteden? 4 2. Webdesigners 7 3. Wat is Wordpress 10 4. Maken van

Nadere informatie

- Gezamenlijke visie - Algemeen of specifiek - Doelstelling vastgelegd - Doel SMART geformuleerd

- Gezamenlijke visie - Algemeen of specifiek - Doelstelling vastgelegd - Doel SMART geformuleerd Toetsingskader Verantwoorde zorg voor delictplegers met ernstige psychische en/of psychiatrische klachten (Netwerkniveau / Managementniveau); concept, 23 maart 2010 Aspect 1: Doelconvergentie De mate waarin

Nadere informatie

Inhoud Plan van aanpak werkgroep Chronische Zorg... 2 Perifeer arterieel vaatlijden (PAV)... 2 Probleem... 2 Doel... 2 Doelgroep...

Inhoud Plan van aanpak werkgroep Chronische Zorg... 2 Perifeer arterieel vaatlijden (PAV)... 2 Probleem... 2 Doel... 2 Doelgroep... Inhoud Plan van aanpak werkgroep Chronische Zorg... 2 Perifeer arterieel vaatlijden (PAV)... 2 Probleem... 2 Doel... 2 Doelgroep... 2 Doelstelling/resultaat... 2 Knelpunten... 2 Plan van aanpak... 3 Bewaking

Nadere informatie

ALGEMEEN PROJECT RAPPORT

ALGEMEEN PROJECT RAPPORT Evaluatie EVALUATION rapport RAPPORT SENDI PROJECT project ALGEMEEN PROJECT RAPPORT This report contains the evaluation analysis of the filled out questionnaire about the Kick off meeting in Granada Dit

Nadere informatie

B&W besluit Publicatie

B&W besluit Publicatie B&W besluit Publicatie Onderwerp Samenwerkingsovereenkomst met opleiding Sport & Bewegen van Hogeschool Inholland Collegebesluit Besluitpunten college 1. Het college stelt de samenwerkingsovereenkomst

Nadere informatie

ehealthkoffer Gemeente Smallingerland December, 2014 Dichic Dishiki Bukasa Michaline Albertoe 19, december 2014 Groningen

ehealthkoffer Gemeente Smallingerland December, 2014 Dichic Dishiki Bukasa Michaline Albertoe 19, december 2014 Groningen ehealthkoffer Gemeente Smallingerland December, 2014 Dichic Dishiki Bukasa Michaline Albertoe 19, december 2014 Groningen 1 Inhoud Samenvatting... 3 Voorwoord... 4 Hoofdstuk 1 Inleiding... 5 Aanleiding...

Nadere informatie

STICHTING HOLY ZAKELIJK HANDBOEK

STICHTING HOLY ZAKELIJK HANDBOEK STICHTING HOLY ZAKELIJK HANDBOEK 1. Welkom pag. 1 2. Overeenkomst pag. 2 3. Competentieprofiel pag. 3 4. Factureren pag. 4 5. Contactgegevens workshopleiders pag. 5 1. WELKOM Beste workshopleider, In dit

Nadere informatie

Wet stimulering arbeidsparticipatie

Wet stimulering arbeidsparticipatie Wet stimulering arbeidsparticipatie Op 1 januari 2009 is de Wet stimulering arbeidsparticipatie (STAP) in werking getreden (Stb. 2008, 590 en 591). In deze wet wordt een aantal wijzigingen met betrekking

Nadere informatie

Ik heb hersenletsel, zie je het aan mij?

Ik heb hersenletsel, zie je het aan mij? Ik heb hersenletsel, zie je het aan mij? Projectplan voor een werkplaats deskundigheidsbevordering sociale wijkteams voor & door mensen met niet aangeboren hersenletsel. Almere, november 2014 Onderzoekslijn

Nadere informatie

Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO projectplan Drenthe College 5 maart 2007

Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO projectplan Drenthe College 5 maart 2007 1 / 5 Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO Projectplan Auteur(s) Versienummer Datum Hilbert van der Duim Margriet Dunning en Jan Bos Willem Karssenberg 1.0 5 maart 2007 2 /

Nadere informatie

Referentie: Toelichting:

Referentie: Toelichting: Nota van Inlichtingen Projectleider Foodsquad Aanbesteding Aanbestedende Dienst: Referentie: Projectleider Foodsquad gemeente 's-hertogenbosch Omschrijving: Het vinden van een ervaren projectleider met

Nadere informatie

Uitwerking scenario Belangenbehartiging

Uitwerking scenario Belangenbehartiging Uitwerking scenario Belangenbehartiging Korte omschrijving Belangenbehartiging voor mensen met een verstandelijke / cognitieve beperking gebeurt op 3 niveaus. 1. Individueel doorgaans wordt dit gedaan

Nadere informatie

Naam: Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion

Naam: Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion Programma Aanpak Universitaire Website (PAUW) Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion Inleiding In het kader van het Programma Aanpak Universitaire Website (PAUW) is afgesproken dat alle decentrale

Nadere informatie

Bruggen tussen wetenschap, ervaring en praktijk?

Bruggen tussen wetenschap, ervaring en praktijk? Bruggen tussen wetenschap, ervaring en praktijk? Reflectie op onderzoek en kennis in de praktijk Wat vinden mensen met depressie belangrijk? Kennisagenda Depressie Ervaringskennis Samenwerking, bestuur

Nadere informatie

Beschermd Werk in de gemeente Barneveld

Beschermd Werk in de gemeente Barneveld Beschermd Werk in de gemeente Barneveld 1. Inleiding In het beleidskader voor de 3 decentralisaties staat weergegeven wat de visie van de gemeente Barneveld is op de 3 decentralisaties en welke uitgangspunten

Nadere informatie

De beste gerechtdeurwaarders voor Rotterdam. Marktconsultatie. Gezocht: Naam Project: Incasso- en deurwaarderdiensten Nummer Project: 1-282-15

De beste gerechtdeurwaarders voor Rotterdam. Marktconsultatie. Gezocht: Naam Project: Incasso- en deurwaarderdiensten Nummer Project: 1-282-15 Gezocht: De beste gerechtdeurwaarders voor Rotterdam Marktconsultatie Naam Project: Incasso- en deurwaarderdiensten Nummer Project: 1-282-15 Gemeente Rotterdam Serviceorganisatie Dienstencentrum Inkoop

Nadere informatie

Redacteur. Context. Doel

Redacteur. Context. Doel Redacteur Doel (Doen) uitvoeren van redactionele werkzaamheden voor de totstandkoming van diverse in- en/of externe publicaties, alsmede het bewaken van de kwaliteit van de publicaties, conform de vastgelegde

Nadere informatie

Historische Vereniging Warder Bedrijfsplan 2011

Historische Vereniging Warder Bedrijfsplan 2011 Historische Warder Bedrijfsplan 2011 februari 2011 1 van 7 samenvatting Op 21 januari is de Historisch Warder opgericht. De vereniging heeft tot doel om: de geschiedenis van Warder vast te leggen en zo

Nadere informatie

Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206

Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206 Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206 Doel Voorbereiden en uitvoeren van het beleid van in het algemeen en van de eigen service in het bijzonder, alsmede het leidinggeven aan de werkzaamheden

Nadere informatie

TuinHulp.com, Nieuwe Webservice voor Hoveniersbedrijven 2014

TuinHulp.com, Nieuwe Webservice voor Hoveniersbedrijven 2014 Even voorstellen: Mijn naam is Marcel van Leeuwen, ben van oorsprong hovenier, en tuincentrum deskundige. Sinds eind jaren negentig ontwerp en publiceer ik ook websites. Nadat ik ben overgestapt naar Wordpress

Nadere informatie

Medewerker mobiliteit

Medewerker mobiliteit Medewerker mobiliteit Doel (Mede)ontwikkelen van mobiliteitsbeleid, uitvoeren van mobiliteitstrajecten en geven van individueel loopbaanadvies, uitgaande van het mobiliteits-/ personeelsbeleid op instellings-

Nadere informatie

Officemanager. BSO Struin Opvang in de natuur zoekt een Duizendpoot een Spin in het web voor onze administratieve afdeling

Officemanager. BSO Struin Opvang in de natuur zoekt een Duizendpoot een Spin in het web voor onze administratieve afdeling Officemanager BSO Struin Opvang in de natuur zoekt een Duizendpoot een Spin in het web voor onze administratieve afdeling Het betreft een bestaande functie die opnieuw ingericht gaat worden. Je bent verantwoordelijk

Nadere informatie

Communicatieplan Wmo-raad Hellendoorn

Communicatieplan Wmo-raad Hellendoorn Communicatieplan Wmo-raad Hellendoorn 01. Communicatiemiddelen en wanneer en / of waarom. Communicatiemiddel Mondeling Bijeenkomst Wmo-raad Circa een keer per zes weken regulier overleg over zaken aangaande

Nadere informatie

Communicatieplan FICE NL

Communicatieplan FICE NL Communicatieplan FICE NL In dit communicatieplan wordt voor verschillende doelgroepen de doelen, middelen en communicatiemomenten besproken. In de communicatie zijn de volgende doelgroepen te onderscheiden:

Nadere informatie

Handreiking werknemer Aan het werk blijven met een chronische aandoening

Handreiking werknemer Aan het werk blijven met een chronische aandoening Handreiking werknemer Aan het werk blijven met een chronische aandoening Eén op de drie mensen krijgt te maken met een chronische aandoening. Werken met een chronische aandoening is goed mogelijk. Vaak

Nadere informatie

Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg

Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg Inleiding Zorg Groep Beek (ZGB) is al vele jaren een heel goed alternatief voor cliënt gerichte thuiszorg en wijkverpleging in de Westelijke Mijnstreek.

Nadere informatie

Directeur onderzoeksinstituut

Directeur onderzoeksinstituut Directeur onderzoeks Doel College van van Bestuur Zorgdragen voor de ontwikkeling van het van het en uitvoering en organisatie van onderzoek en onderzoeksondersteuning binnen het, uitgaande van het faculteitsplan

Nadere informatie

AMC leidraad: wat te doen bij ziekte. Uitgangspunten

AMC leidraad: wat te doen bij ziekte. Uitgangspunten AMC leidraad: wat te doen bij ziekte Wanneer u door ziekte niet kunt werken dan krijgt u te maken met het verzuimbeleid van het AMC. In de meeste gevallen kunt u prima afspraken maken met uw leidinggevende

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Organisatie Januari 2012 nvt 18 Januari 2012 Zelfevaluatie Raad van Toezicht Organisatie/Zelfevaluatie Inhoudsopgave 1. PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD

Nadere informatie

Meerjarenvisie 2011-2014 Gelijkwaardige en maatschappelijke participatie van mensen met een functiebeperking in Arnhem

Meerjarenvisie 2011-2014 Gelijkwaardige en maatschappelijke participatie van mensen met een functiebeperking in Arnhem 2012 Meerjarenvisie 2011-2014 Gelijkwaardige en maatschappelijke participatie van mensen met een functiebeperking in Arnhem Arnhems Platform Chronisch zieken en Gehandicapten September 2011 Aanleiding

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 800 XV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2007 Nr. 75 BRIEF VAN

Nadere informatie

fit for work AAN HET WERK BLIJVEN MET EEN CHRONISCHE AANDOENING HANDREIKING WERNEMER

fit for work AAN HET WERK BLIJVEN MET EEN CHRONISCHE AANDOENING HANDREIKING WERNEMER HANDREIKING WERNEMER AAN HET WERK BLIJVEN MET EEN CHRONISCHE AANDOENING fit for work Eén op de drie mensen krijgt te maken met een chronische aandoening. Werken met een chronische aandoening is goed mogelijk.

Nadere informatie

Informatie Taal op de Werkvloer. Nederlandse taal op de werkvloer: ook uw belang! Hoe ziet Taal op de werkvloer eruit?

Informatie Taal op de Werkvloer. Nederlandse taal op de werkvloer: ook uw belang! Hoe ziet Taal op de werkvloer eruit? Informatie Taal op de Werkvloer Nederlandse taal op de werkvloer: ook uw belang! De Nederlandse taal verbindt ons allemaal Heeft u werknemers in dienst die de Nederlandse taal onvoldoende beheersen? Die

Nadere informatie

Werk. Omdat een andere blik je leven verrijkt

Werk. Omdat een andere blik je leven verrijkt Werk vanuit bekeken Omdat een andere blik je leven verrijkt (Samen)werken met autisme Autisme heeft invloed op het hele leven, dus ook op de werkplek. Autisme brengt talenten en kwaliteiten met zich mee

Nadere informatie

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT werkveld datum Instemming/advies GMR Vaststelling RvT Vastgesteld CvB Organisatie 28-11-2012 n.v.t. 28-11-2012 n.v.t. Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT Inhoudsopgave 1. Procedure zelfevaluatie Raad van

Nadere informatie

1. Buurtsportcoach Sport en Zorg, 0.4 fte

1. Buurtsportcoach Sport en Zorg, 0.4 fte 1. Buurtsportcoach Sport en Zorg, 0.4 fte Bevolking Doesburg De gemeente Doesburg heeft 11.437 inwoners. 30-39: 1129 Daarvan is 39% tussen de 40 64 jaar ( 4455) en 21% boven de 65 jaar ( (Bron: CBS 2014).

Nadere informatie

Betrokken Erik Donkers burgers voor een veilige verkeersomgeving. Directeur VIA

Betrokken Erik Donkers burgers voor een veilige verkeersomgeving. Directeur VIA 1 Betrokken Erik Donkers burgers voor een veilige verkeersomgeving Directeur VIA 2 Verkeersveiligheid raakt iedereen VVN staat achter het motto van de Beleidsimpuls Verkeersveiligheid verkeersveiligheid:

Nadere informatie

Voorbeeld samenwerkingscontract tussen werkgever en gemeente

Voorbeeld samenwerkingscontract tussen werkgever en gemeente Samenwerkingscontract tussen XXX en ggg 1. XXX, gevestigd te XXX, hierna te noemen "XXX", ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door,.. en 3. Gemeente ggg, hierna te noemen, gevestigd te ggg, ten deze

Nadere informatie

Ondersteuner ICT. Context. Doel

Ondersteuner ICT. Context. Doel Ondersteuner ICT Doel Registreren en (laten) oplossen van vragen en storingen van ICT-gebruikers binnen de richtlijnen van de afdeling, teneinde bij te dragen aan efficiënt en effectief functionerende

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven 2015-2016 CO 2 -prestatie

Sector- en keteninitiatieven 2015-2016 CO 2 -prestatie Sector- en keteninitiatieven 2015-2016 CO 2 -prestatie Mouwrik Waardenburg b.v. Steenweg 63 4181 AK WAARDENBURG tel. 0031 418 654 620 fax 0031 418 654 629 www.mouwrik.nl Opgesteld d.d.: Januari 2016 Revisie:

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ministerie van VWS MEVA/BOA Bezoekadres Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340 78

Nadere informatie

Voorbeeld-reïntegratieprotocol

Voorbeeld-reïntegratieprotocol Dit TNO rapport is gemaakt in opdracht van Sectorfondsen Zorg en Welzijn 1 Voorbeeld-reïntegratieprotocol Beknopte reïntegratieprotocol (m.n. voor kleinere instellingen) TNO rapport 17944/35419.bru/wyn

Nadere informatie

ONTWIKKEL EEN GEZAMENLIJKE VISIE OP HET DUURZAAM BODEMGEBRUIK. Bijeenkomst XXX dag-maand-jaar, Locatie

ONTWIKKEL EEN GEZAMENLIJKE VISIE OP HET DUURZAAM BODEMGEBRUIK. Bijeenkomst XXX dag-maand-jaar, Locatie ONTWIKKEL EEN GEZAMENLIJKE VISIE OP HET DUURZAAM BODEMGEBRUIK Bijeenkomst XXX dag-maand-jaar, Locatie OPZET VAN DE PRESENTATIE Bodemvisie Waarom? Doel Middel Ingrediënten SPRONG Wie, wat, waarom? Het proces

Nadere informatie

HET PROJECTPLAN. a) Wat is een projectplan?

HET PROJECTPLAN. a) Wat is een projectplan? HET PROJECTPLAN a) Wat is een projectplan? Vrijwel elk nieuw initiatief krijgt de vorm van een project. In het begin zijn het wellicht vooral uw visie, ideeën en enthousiasme die ervoor zorgen dat de start

Nadere informatie

Samenvatting Dialooggestuurde re-intergratie: resultaten vooronderzoek TNO-rapport

Samenvatting Dialooggestuurde re-intergratie: resultaten vooronderzoek TNO-rapport Samenvatting Dialooggestuurde re-intergratie: resultaten vooronderzoek TNO-rapport De Whiplash Stichting Nederland heeft samen met de Stichting Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid en de Prikkelbare

Nadere informatie

De rechtspositie van OR-leden

De rechtspositie van OR-leden Bijlage D De rechtspositie van OR-leden Overwegingen Een goed functionerende OR is van belang voor het goed functioneren van de onderneming als geheel. Een belangrijke voorwaarde voor het goed functioneren

Nadere informatie

INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS. duurzame plaatsing van werknemers met autisme

INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS. duurzame plaatsing van werknemers met autisme INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS duurzame plaatsing van werknemers met autisme 1 Welkom bij toolbox AUTIPROOF WERKT Autiproof Werkt is een gereedschapskist met instrumenten die gebruikt kan worden bij

Nadere informatie