Aansprakelijkheid van wegbeheerders voor ongevallen op black spots. December 2005

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aansprakelijkheid van wegbeheerders voor ongevallen op black spots. December 2005"

Transcriptie

1 Aansprakelijkheid van wegbeheerders voor ongevallen op black spots December 2005

2 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Hoofdstuk 1 Introductie Een ernstig verkeersongeval Het onderwerp van de scriptie Probleemstelling Doelstelling Aanpak 6 Hoofdstuk 2 Analyse van de ongevallocatie Inleiding Stap 1 Gegevens verzamelen Stap 2 Uitvoeren analyse Stap 3 Opstellen hypothese Stap 4 Toetsen hypothesen Stap 5 Aanvullend onderzoek Stap 6 Vaststellen ongevaloorzaken Stap 7 Bepalen maatregelen 13 Hoofdstuk 3 De wegbeheerder aansprakelijk stellen Inleiding De aansprakelijkheid van de bezitter van een opstal Algemeen Gebrek aan de opstal (de weg verkeert niet in goede staat) Causaal verband tussen het gebrek en de schade Een verharde, al dan niet openbare weg De tenzij -clausule De schade die voor vergoeding in aanmerking komt Tijdelijke regeling verhaalsrechten Artikel 6:162 BW Algemeen De daad is onrechtmatig Relativiteitsvereiste De daad kan de dader worden toegerekend Tussen de daad en de schade bestaat een verband (causaliteit) Er is schade veroorzaakt De gebeurtenis die als schade veroorzakende gebeurtenis kan worden aangemerkt Bruikbaarheid van de artikelen 6:174 en 6:162 BW voor aansprakelijkheidsstelling van de wegbeheerder De belangrijkste verschillen tussen 6:174 en 6:162 BW Bewijslastverdeling Uitbreiding van de aansprakelijkheid Conclusie Op wie richt zich de aansprakelijkheidsstelling? De openbare weg waarvan de overheid de bezitter is De openbare weg waarvan de overheid niet de bezitter is De niet-openbare wegen 33 Aansprakelijkheid van wegbeheerders voor ongevallen op black spots 2

3 Hoofdstuk 4 Jurisprudentie Inleiding Een onveilige fiets-/bromfietsoversteek Uitzicht beperkt door een door de wegbeheerder geplaatst actiebord Een uitrit of een zijweg? Samenvatting en kanttekeningen. 41 Hoofdstuk 5 Samenvatting en conclusie Kan botspartner A zijn schade verhalen op de wegbeheerder? De belangrijkste bevindingen uit de voorafgaande hoofdstukken Veiligheidsniveau Is er een schadevergoedingsplicht van de wegbeheerder? Een schadevergoedingsverplichting gebaseerd op artikel 6:174 BW Een schadevergoedingsverplichting gebaseerd op artikel 6:162 BW Onderlinge verhoudingen tussen de bij het ongeval betrokken partijen De positie van B De positie van A Schadeplichtverdeling Conclusie Nuancering 52 Hoofdstuk 6 Tenslotte 53 Literatuurlijst 54 Bijlage Black spots in de provincie Noord-Brabant 2001 t/m Aansprakelijkheid van wegbeheerders voor ongevallen op black spots 3

4 Voorwoord Aansprakelijkheid van wegbeheerders voor ongevallen op Black spots heb ik geschreven met een tweeledige doelstelling voor ogen. Enerzijds is de scriptie bedoeld om mijn studie Nederlands recht aan de Open universiteit Nederland af te ronden. Anderzijds is het mijn opzet meer aandacht te vragen voor de mogelijkheden die weggebruikers ten dienste staan als zij schade lijden door ongevallen op Black spots. Ik hoop met deze doctoraalscriptie een bijdrage te leveren aan zowel de ( wetenschappelijk verantwoorde ) kennis van het recht als de toepassing van het aansprakelijkheidsrecht in de relatie tussen wegbeheerders en weggebruikers. Van deze gelegenheid maak ik graag gebruik om de volgende personen te bedanken: Marlies Frankemolle van de Open Universiteit Nederland voor haar vlotte reacties en adequate opmerkingen; Mijn studiemaatje Monique de Blok zonder wiens niet aflatende steun ik deze eindstreep nooit zou hebben gehaald. En natuurlijk Liesbeth, Erik en René die mij de ruimte hebben gegeven om deze studie te volbrengen s-hertogenbosch, 11 december 2005 Peter van Berge Henegouwen Examinator: prof. mr. J.G.J. (Jac) Rinkes Begeleider: mr. E.M.M. (Marlies) Frankenmolle-Reemst Student: Peter van Berge Henegouwen Aansprakelijkheid van wegbeheerders voor ongevallen op black spots 4

5 Hoofdstuk 1 Introductie 1.1 Een ernstig verkeersongeval Op 21 september 2004 heeft zich tijdens de avondspits op het kruispunt van de afrit van de A95 1 met onder andere de Tunnelweg een ernstig verkeersongeval voorgedaan. Een automobilist (verder aangeduid als A) komende van de Afrit A95 verleende geen voorrang aan een auto bestuurd door B die komende vanaf de Tunnelweg linksaf wilde slaan naar de Industrieweg. De echtgenote van B is als gevolg de klap ernstig gewond naar het ziekenhuis gebracht. A verklaarde later tegenover de politie dat hij B op de Tunnelweg in het geheel niet had gezien. Berichten als deze kan men dagelijks onder het gemengde nieuws in de krant aantreffen. De financiële afhandeling van de schade die het gevolg is van dit ongeval zal, tenzij er bijzondere omstandigheden aan de orde zijn, als volgt geschieden. Op grond van het bepaalde in de Wegenverkeerswetgeving, het Burgerlijk wetboek en de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen zal de verzekeraar van A de schade die B heeft geleden vergoeden. A daarentegen kan zijn schade vrijwel nooit verhalen, hij is immers, omdat hij geen voorrang heeft verleend, schuldig aan het ongeval. De schade van A bestaat uit het voor zijn rekening komende deel van de schade aan zijn voertuig en het vervallen van (een deel van) de no-claim korting. In deze scriptie komt de vraag aan de orde of A zijn schade zou kunnen verhalen op de wegbeheerder ingeval deze onvoldoende zorg heeft gehad voor de verkeersveiligheid van de situatie ter plaatse. 1.2 Het onderwerp van de scriptie Kan botspartner 2 A, als de wegbeheerder onvoldoende zorg heeft gehad voor de verkeersveiligheid ter plaatse, zijn schade met succes op de wegbeheerder verhalen? en zo ja, in welk(e) geval(len). 1.3 Probleemstelling Kan de reikwijdte van de zorgplicht van de wegbeheerder voor de veiligheid van de verkeerssituatie voor de onder zijn beheer staande openbare weg en de daaruit eventueel voortvloeiende aansprakelijkheid zich uitstrekken tot ongevallen tussen twee of meer weggebruikers op een black spot? 3 Deze probleemstelling wordt beantwoord in hoofdstuk 5. 1 Teneinde te voorkomen dat de in deze scriptie gebruikte ongevalgegevens zijn te traceren zijn de aanduiding van de locatie en de straatnamen door mij verzonnen. 2 Weggebruiker met wie men een aanrijding heeft gehad. 3 Black spots zijn locaties in het wegennet waar zich in 3 jaar tijd meer dan 6 letselongevallen voordoen. Aansprakelijkheid van wegbeheerders voor ongevallen op black spots 5

6 1.4 Doelstelling Een wegbeheerder die noodzakelijke veiligheidsverbeteringen in de inrichting van het wegennet achterwege laat wentelt de kosten daarvan mogelijk af op de weggebruikers die betrokken zijn bij daardoor ontstane verkeersongevallen. Immers zij moeten dan de schade dragen die het gevolg is van verkeersongevallen die zich niet zouden hebben voorgedaan als de verbetering wel waren uitgevoerd. De vraag is waar de grens ligt van deze zorgplicht. Hartlief 4 bepleit een aanscherping van het Nederlandse aansprakelijkheidsrecht voor onder andere overheden vanuit de gedachte van effectieve zorg, die in rechtsverhoudingen tussen burgers en overheid bepalend zou moeten zijn voor het vaststellen van de mate van aansprakelijkheid (zorgplicht) afgezet tegen de eigen verantwoordelijkheid van degene die schadevergoeding claimt. Effectieve zorg in de vorm van zorgvuldig maatschappelijk handelen mag worden verlangd van overheden, temeer omdat deze instanties vanuit hun taakstelling juist zorgvuldig handelen van anderen zouden moeten bevorderen. Voor Hartlief kan het aansprakelijkheidsrecht mee helpen om de overheid te bewaken, vooral ook omdat er voor deze speler nauwelijks andere prikkelmechanismen zijn. Aldus kan het recht ( ) bijdragen aan preventie, veiligheid en kwaliteit. Mede door de achteruitgang van de sociale zekerheid is het verdedigbaar dat slachtoffers van verkeersonveiligheid, die mede worden veroorzaakt doordat de weg niet veilig is ingericht, de wegbeheerders hiermee in juridische zin confronteren. 1.5 Aanpak Omdat in deze scriptie de wegbeheerder centraal staat wordt eerst nader gekeken naar de locatie waar een ongeval zich heeft voorgedaan, en komen eerdere ongevallen op deze locatie aan de orde. Vervolgens worden wettelijke regels beschreven op grond waarvan de wegbeheerder aansprakelijk zou kunnen worden gesteld. Daarna volgt een jurisprudentieonderzoek ter zake. Hieruit wordt afgeleid of botspartner A in het beschreven voorval zijn schade met succes op de wegbeheerder zou kunnen verhalen. Tenslotte wordt in het afsluitende hoofdstuk aangegeven dat er alleen al in Brabant vele Black spots zijn. 4 Zie hiervoor de Dies-rede van Hartlief uitgesproken op 14 januari 2005 ter gelegenheid van de 29 ste Dies Natalis van de Universiteit Maastricht: Leven in een claimcultuur: wie is er bang voor Amerikaanse toestanden? Aansprakelijkheid van wegbeheerders voor ongevallen op black spots 6

7 Hoofdstuk 2 Analyse van de ongevallocatie 2.1 Inleiding Om inzichtelijk te maken op welke wijze de verkeersonveiligheid van een locatie te kan worden beoordeeld wordt in dit hoofdstuk de locatie waar het in hoofdstuk 1 beschreven verkeersongeval heeft plaatsgevonden nader beschouwd op basis van de Handleiding Aanpak Gevaarlijke Situaties. 5 In deze door de CROW 6 opgestelde handleiding wordt de wegbeheerder een handvat geboden waarmee gevaarlijke situaties in het wegennet kunnen worden verbeterd. Binnen deze handleiding wordt onderscheid gemaakt tussen de AVOC, 7 ASPE 8 en AGEB 9 methodiek. De AVOC richt zich op de analyse van de ongevallen op een enkele locatie. De ASPE methodiek is ontwikkeld voor de analyse van verspreid gebeurde ongevallen met een of meer gemeenschappelijke kernmerken. Bij de analysemethode AGEB ligt de nadruk op de analyse op de relatie tussen de ongevalkenmerken en de functies die de wegvakken in het te beschouwen (deel van het) beheersgebied hebben. Derhalve is op de voorliggende casus de AVOC de toe te passen methodiek. De AVOC-analyse heeft als doel, op basis van overeenkomsten in de ongevallenkenmerken, op een locatie aanwijzingen te vinden voor het verbeteren van de vormgeving of het gebruik van de locatie. Daarbij wordt vooral gezocht naar de overeenkomstige kenmerken van ongevallen en de relatie van deze kenmerken met de vormgeving, de inrichting en het gebruik van de locatie. De AVOC-analyse mondt uit in maatregelen die de wegbeheerder kan treffen ten einde de verkeersveiligheid op de 5 Handleiding aanpak gevaarlijke situaties Publicatie 66 van de CROW, Ede, Oktober CROW is het nationale kenniscentrum voor verkeer, vervoer en infrastructuur. In deze non-profit organisatie werken Rijk, provincies, gemeenten, waterschappen, aannemersorganisaties, producenten, adviesbureaus, openbaar vervoerorganisaties en onderwijsinstellingen samen vanuit hun gemeenschappelijke belangen bij ontwerp, aanleg en beheer van wegen en verkeers- en vervoersvoorzieningen. Zij tracht dit doel te verwezenlijken onder andere door richtlijnen voor het wegontwerp op te stellen en te publiceren. 7 AVOC staat voor Aanpak verkeersonveilige concentraties 8 ASPE staat voor Aanpak specifieke groepen ongevallen 9 AGEB staat voor Aanpak gevaarlijke gebieden Aansprakelijkheid van wegbeheerders voor ongevallen op black spots 7

8 betreffende locatie te verbeteren. De AVOC-analyse bestaat uit maximaal 7 stappen die in het stappenplan zijn aangegeven. 2.2 Stap 1 Gegevens verzamelen Locatie De ongevallocatie is een, buiten de bebouwde kom gelegen, kruispunt met vier armen achtereenvolgens bestaande uit (met klok mee van noord af): Polderweg, Afrit A95, Tunnelweg, Industrieweg. De voorrang op dit kruispunt is geregeld door middel van RVV-borden. Op de Polderweg Tunnelweg is bord B3 Voorrangskruispunt (RVV1990 bijlage Bord B3 1) geplaatst. Op de Afrit A95 en de Industrieweg is bord B6 Verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende weg (RVV1990 bijlage 1). Zowel de Polderweg, de Tunnelweg als de Industrieweg hebben twee rijstroken en worden in tweerichtingen bereden, de Afrit A95 wordt in één Bord B6 richting bereden, alleen in de richting van het kruispunt. Langs de Tunnelweg zijn aan beide zijden in één richting bereden fietspaden. Deze fietspaden kruisen de Afrit A95 en de Industrieweg en worden vervolgens langs de Polderweg beëindigd. De fietspaden worden voor de kruisingen uitgebogen, de fietsers die de afrit A95 willen oversteken moeten, omdat naast het fietspad bord B6 is geplaatst, aan het verkeer op de afrit A95 voorrang verlenen. Aan de noordzijde van de Industrieweg ligt een in twee richtingen bereden fietspad dat de Polderweg ten noorden van kruising passeert, ook deze fietsoversteek wordt in twee richtingen bereden. De fietsers op deze oversteek moeten voorrang verlenen aan het verkeer op de Polderweg. De fietsers die gebruik maken van de oversteek op de Industrieweg Aansprakelijkheid van wegbeheerders voor ongevallen op black spots 8

9 hebben voorrang op het verkeer wat van de Industrieweg gebruik maakt. Het kruispunt en drie van de vier toeleidende wegen liggen nagenoeg horizontaal op maaiveld, de Tunnelweg is op enige afstand van het kruispunt half verdiept tussen twee betonnen wanden. De doorrijhoogte van de Tunnelweg is beperkt tot 3,80 m. Naast de beschreven voorrangsregeling zijn er geen verdere maatregelen getroffen om het verkeer af te wikkelen. Zie luchtfoto. Intensiteiten De verkeersintensiteiten zijn zowel in de ochtend- als in de avondspits hoog. De Industrieweg is een belangrijke ontsluiting van een industrieterrein. De Tunnelweg ontsluit het centrum van Daaldijk en de afrit A95 geeft het verkeer van het hoofdwegennet toegang tot het centrum van Daaldijk en het industrieterrein. De Polderweg is in het geheel ondergeschikt. In de ochtend- en avondspits ontstaat terugstuwing van het verkeer op de afrit van de A95 doordat het kruispunt aan het eind van de afrit het verkeer niet kan verwerken. Dit wordt enerzijds veroorzaakt door de vormgeving van het kruispunt en wordt anderzijds beïnvloed door de verkeersafwikkeling op het kruispunt ten zuiden van de A95. Zie onderstaande tabel 1. Straatnaam Polderweg Afrit A95 Tunnelweg Industrieweg Manoeuvre rechtsaf rechtd. rechtsaf rechtd. linksaf rechtd. linksaf rechtsaf linksaf Richtingnr Ochtendspits Avondspits Tabel 1. Intensiteit van het verkeer in motorvoertuigen per uur. Ongevallen Op de kruising en de toeleidende wegen zijn in de jaren 2000 tot en met ongevallen geregistreerd. Eén ongeval had een dodelijke afloop; er vonden 9 ongevallen met letsel plaats. Zie onderstaande tabel 2. Jaar Aantal ongevallen Aantal slachtofferongevallen Aantal slachtoffers Waarvan aantal doden Totaal Tabel 2. Aantal ongevallen en slachtoffers per jaar. Aansprakelijkheid van wegbeheerders voor ongevallen op black spots 9

10 2.3 Stap 2 Uitvoeren analyse In het manoeuvrediagram (zie tekening op de volgende pagina) en het ongevallenschema zijn van alle ongevallen die zich in de jaren 2000 tot en met 2002 hebben voorgedaan de belangrijkste kenmerken weergegeven. Hieruit blijkt dat het overgrote deel van de ongevallen flankongevallen en kop-staartongevallen zijn. De ongevallen zijn verdeeld over het jaar gebeurd en er hebben relatief weinig ongevallen met langzaam verkeer plaats gevonden (20%). Aan de hand van het manoeuvrediagram zijn de zogenaamde dominante groepen vastgesteld. Dominante groepen worden gevormd door ongevallen die dezelfde kenmerken hebben. Ze zijn samengesteld op basis van het totaal aantal ongevallen, het aantal slachtofferongevallen, het soort ongevallen, de veroorzaker en de plaats op het kruispunt waar de ongevallen hebben plaatsgevonden. Vanuit het manoeuvrediagram zijn twee dominante groepen ongevallen te onderscheiden. Binnen deze groepen valt 85% (17) van het totaal aantal ongevallen en 86% (6) van het aantal slachtofferongevallen. Deze groepen zijn: 1. Voorrangsongevallen met gemotoriseerd verkeer, waarbij een voertuig vanaf de afrit A95 de veroorzaker is. Aantal ongevallen: 12, waarvan slachtofferongevallen 3 2. Kop-staartongevallen op de afrit A95. Aantal ongevallen 5, waarvan slachtofferongevallen Stap 3 Opstellen hypothese Er zijn in de vorige stap twee dominante ongevalgroepen geconstateerd. Voor de oorzaken van deze typen ongevallen kunnen de volgende hypothesen worden opgesteld: Groep 1 De voorrangssituatie is onduidelijk (borden, markering). Het zicht op het verkeer waaraan voorrang moet worden verleend is onvoldoende. De wachttijd voor overstekend/afslaand verkeer vanaf de afrit A95 is erg groot. De snelheid van het verkeer op de Tunnelweg/Polderweg is hoog. Groep 2 De snelheid op de afrit A95 is te hoog. De voorrangssituatie is onduidelijk waardoor onverwachte rembewegingen plaatsvinden. De wachtrij voor het kruispunt is onverwacht lang. 2.5 Stap 4 Toetsen hypothesen De in de vorige stap opgestelde hypothesen zijn getoetst tijdens een locatiebezoek. Uitgaande van de opgestelde hypothesen levert het locatieonderzoek de volgende belangrijke bevindingen op: De verkeersafwikkeling tijdens de avondspits is problematisch, de wachtrijen op de afrit A95 zijn lang, soms zelfs tot op de uitvoegstrook van de A95. De wachttijd voor het verkeer op Aansprakelijkheid van wegbeheerders voor ongevallen op black spots 10

11 de afrit A95 is hoog, er zijn zeer weinig hiaten in de overige verkeersstromen die een veilige oversteek of linksaf manoeuvre toelaten. De overige richtingen op het kruispunt kunnen vrijwel ongehinderd afstromen, of omdat ze voorrang c.q. doorgang hebben, of omdat er geen noemenswaardige verkeersstroom is om voorrang c.q. doorgang aan te verlenen. Aansprakelijkheid van wegbeheerders voor ongevallen op black spots 11

12 Tijdens het locatiebezoek is gebleken dat tijdens de spits de verkeersdeelnemers zeer kleine oversteekhiaten in de kruisende verkeersstromen accepteren teneinde de wachttijd niet buitenproportioneel te laten oplopen. Het zicht van het verkeer op de afrit A95 op het verkeer op de Tunnelweg is door de muur langs de rijbaan van het verlaagde gedeelte van de Tunnelweg zeer beperkt. De voorrangssituatie is duidelijk. De bebording en de markering zijn tijdig zichtbaar en verkeren in een goede staat van onderhoud. De snelheid van het verkeer op de Tunnelweg was tijdens het locatiebezoek niet hoog (V 85 ~ 65 km/h) 10, op de Polderweg wel (V 85 ~ 90 km/h). De snelheid van het verkeer op de overige wegen is over het algemeen op enige afstand van het kruispunt hoog. Naar het kruispunt toe wordt er over het algemeen tijdig afgeremd om voorrang te verlenen. Alleen verkeer op de afrit A95 wil, als ze niet wordt gehinderd door de wachtrij, wel eens pardoes de kruising oprijden, waarschijnlijk omdat het verkeer op de Tunnelweg niet of te laat wordt opgemerkt. Het zicht De wachtrij 2.6 Stap 5 Aanvullend onderzoek Aangezien de hypothesen bevestigd zijn is aanvullend onderzoek niet nodig en kan stap 5 worden overgeslagen. 2.7 Stap 6 Vaststellen ongevaloorzaken Als ongevaloorzaken kunnen worden aangemerkt: Groep 1 Het zicht op het verkeer waaraan voorrang moet worden verleend is onvoldoende. De wachttijd voor overstekend/afslaand verkeer vanaf de afrit A95 is erg groot. De snelheid van het verkeer op de Polderweg is hoog. Groep 2 De wachtrij voor het kruispunt is onverwacht lang. 10 V 85 is de snelheid die door 85% van het verkeer niet wordt overschreden. Aansprakelijkheid van wegbeheerders voor ongevallen op black spots 12

13 2.8 Stap 7 Bepalen maatregelen Een kruispunt dat in de avondspits de genoemde intensiteiten moet verwerken en waar het zicht zo slecht is kan zonder verkeersveiligheidsmaatregelen niet goed functioneren. Om aan de geconstateerde verkeersonveiligheid een einde te maken dient een rotonde te worden aangelegd of dient de afwikkeling van het verkeer door middel van een verkeersregelinstallatie met de daarbij behorende opstelvakken te worden geregeld. Op een aldus ingericht kruispunt vinden geen voorrangsongevallen plaats en wordt de doorstroming van het verkeer sterk verbeterd. Rotondes zijn altijd veiliger dan een gewoon kruispunt. Als een gewoon kruispunt wordt omgebouwd tot een rotonde daalt het aantal verkeersslachtoffers met zo'n 75%. 11 De voorgestelde maatregelen volgen ook uit de ontwerpregels gegeven in het Handboek Wegontwerp. 12 Het Handboek Wegontwerp is een gereedschapkist voor de ontwerper van niet-autosnelwegen buiten de bebouwde kom. De belangrijkste wijziging van het Handboek Wegontwerp ten opzichte van eerdere ontwerp richtlijnen is dat met name de principes van het concept Duurzaam Veilig Verkeer hierin zijn verwerkt. De kenmerken van een Duurzaam Veilig vervoers- en verkeerssysteem zijn: 1. een omgeving die qua infrastructuur aangepast is aan de beperking van de menselijke vermogens; 2. voertuigen die voorzien zijn van middelen om de taken van mensen te vereenvoudigen en die geconstrueerd zijn om de kwetsbare mens zo goed mogelijk te beschermen; 3. verkeersdeelnemers die adequaat worden opgeleid en geïnformeerd. 13 Het eerste kenmerk is het manco van het onderhavige kruispunt, gezien de plaats gevonden ongevallen moet worden geoordeeld dat die situatie onvoldoende is aangepast aan de beperkingen van de menselijke vermogens. Het zicht in één richting is slecht en er moet aan drie intensieve verkeersstromen voorrang worden verleend. Een dusdanig complex verkeerssysteem voldoet niet aan een belangrijk uitgangspunt van een duurzaam veilig vervoers- en verkeerssysteem Handboek Wegontwerp CROW publicatie 164c, Ede, Februari Aansprakelijkheid van wegbeheerders voor ongevallen op black spots 13

14 Hoofdstuk 3 De wegbeheerder aansprakelijk stellen 3.1 Inleiding Uit de analyse van de locatie in het vorige hoofdstuk blijkt dat het in hoofdstuk 1 beschreven ongeval een van de vele van dit type ongevallen te zijn die zich op dit kruispunt voordoen. Daarbij is aangetoond dat er maatregelen nodig en mogelijk zijn die dit type ongeval kunnen voorkomen. De vraag die in deze scriptie centraal staat is of de wegbeheerder, door deze maatregelen niet te nemen daardoor een aansprakelijkheid op zich heeft geladen voor de schade die gebruikers van dit kruispunt oplopen als zij betrokken zijn bij een van de ongevallen die door de maatregelen hadden kunnen worden voorkomen. Indien een weggebruiker 14 meent dat een wegbeheerder 15 aansprakelijk is voor een hem overkomen verkeersongeval liggen er in principe twee artikelen in het Burgerlijk Wetboek voor de hand die als grondslag voor de aansprakelijkheidsstelling kunnen dienen. 16 In de eerste plaats is in artikel 174 van boek 6 BW de aansprakelijkheid van bezitters van opstallen geregeld. In dit artikel wordt bepaald dat de bezitter van een opstal dat niet voldoet aan de eisen die men daaraan in de gegeven omstandigheden mag stellen, en daardoor gevaar voor personen of zaken oplevert, wanneer dit gevaar zich verwezenlijkt, aansprakelijk is. Daarnaast is er het algemene aansprakelijkheidsartikel 6:162 BW, dit artikel verplicht de pleger van een onrechtmatige daad de door deze daad ontstane schade te vergoeden. In 3.2 wordt art. 6:174 BW besproken, in 3.3 art. 6:162 BW. In deze paragrafen wordt ook ingegaan op de omvang van de schadevergoedingsverbintenis (art. 6:98 BW). In 3.4 wordt de bruikbaarheid van deze twee artikelen voor de aansprakelijkheidsstelling van de wegbeheerder door botspartner A onderzocht. Tenslotte wordt in 3.5 besproken tot wie de aansprakelijkheidstelling zich richt. 3.2 De aansprakelijkheid van de bezitter van een opstal Algemeen Artikel 6:174 BW 17 roept een kwalitatieve aansprakelijkheid in het leven voor de bezitters van een opstal. Bij openbare wegen rust deze aansprakelijkheid op het overheidslichaam dat 14 Weggebruikers zijn: voetgangers, fietsers, bromfietsers, bestuurders van een gehandicaptenvoertuig, van een motorvoertuig of van een tram, ruiters, geleiders van rij- of trekdieren of vee en bestuurders van een bespannen of onbespannen wagen. RVV 1990 art. 1 onder ap. 15 De belangrijkste wegbeheerders zijn: Rijk, provincies, gemeenten en, in West-Nederland, waterschappen. Wet herverdeling wegenbeheer. 16 Zonder te willen pretenderen een nieuw handboek aansprakelijkheid van de wegbeheerder te schrijven, dat valt buiten de scope van deze scriptie. 17 Art. 6:174 BW luidt voorzover hier van belang als volgt: 1. De bezitter van een opstal die niet voldoet aan de eisen die men daaraan in de gegeven omstandigheden mag stellen, en daardoor gevaar voor personen of zaken oplevert, is, wanneer dit gevaar zich verwezenlijkt, aansprakelijk, tenzij aansprakelijkheid op grond van de vorige afdeling zou hebben ontbroken indien hij dit gevaar op het tijdstip van het ontstaan ervan zou hebben gekend. 2. ( ) Bij openbare wegen rust zij op het overheidslichaam dat moet zorgen dat de weg in goede staat verkeert, bij leidingen op de leidingbeheerder, behalve voor zover de leiding zich bevindt in een gebouw of werk en strekt tot toevoer of afvoer ten behoeve van dat gebouw of werk. 3. (.) 4. Onder opstal in dit artikel worden verstaan gebouwen en werken, die duurzaam met de grond zijn verenigd, hetzij rechtstreeks, hetzij door vereniging met andere gebouwen of werken. 5. Degene die in de openbare registers als eigenaar van de opstal of van de grond staat ingeschreven, Aansprakelijkheid van wegbeheerders voor ongevallen op black spots 14

15 er voor moet zorgen dat de weg in goede staat verkeert, aldus lid 2, een weg mag niet gebrekkig zijn. Voor aansprakelijkheid is onrechtmatig handelen en schuld van de wegbeheerder niet vereist, wel een verband tussen het gebrek en de schade (causaliteit). Voor een aansprakelijkheidsstelling op grond van art. 6:174 BW moet er dus sprake zijn van: 1. een gebrek aan de opstal (de weg verkeert niet in goede staat); 2. causaal verband tussen het gebrek en de schade; 3. een verharde, al dan niet openbare weg. Indien aan deze voorwaarden wordt voldaan is de wegbeheerder tot schadevergoeding verplicht, mits de wegbeheerder zich niet door gebruik te maken van de tenzij -clausule kan disculperen. Deze drie punten en de tenzij -clausule worden achtereenvolgens besproken. Nadat op deze wijze de vestiging van de aansprakelijkheid is beschreven wordt in aangegeven welke schade toerekenbaar is en in wie van dit aansprakelijkheidsartikel gebruik kan maken Gebrek aan de opstal (de weg verkeert niet in goede staat) Er is sprake van een gebrek aan de weg als de weg niet voldoet aan de daaraan onder de gegeven omstandigheden te stellen eisen. Daarbij moet niet alleen de functie van de weg en de fysieke toestand daarvan in aanmerking worden genomen, maar tevens de wijze waarop de weg door de weggebruikers wordt gebruikt. Zo dient de wegbeheerder er onder andere bij smalle fietspaden rekening mee te houden dat aan het fietsen inherent is dat fietsers ten gevolge van bijvoorbeeld zijwind, tegenliggers of wegens jeugdige onbezonnenheid, niet steeds een koersvaste lijn volgen en dat de mogelijkheid bestaat dat fietsers in de berm raken 18. Bepalend voor de vraag of er sprake is van een gebrek zijn de eisen die men in de gegeven omstandigheden aan de opstal mag stellen. In de parlementaire geschiedenis wordt het begrip gebrekkige toestand als volgt toegelicht: Het artikel verstaat onder een gebrekkige toestand een dusdanige toestand dat men de bezitter, of een ander - een onrechtmatige daad pleegt jegens degene wiens persoon of goed gevaar loopt, indien men, hoewel bekend met de toestand deze onveranderd laat. Onbekendheid met het gebrek disculpeert de wegbeheerder niet, ook niet als de wegbeheerder ter zake van de onbekendheid geen verwijt treft. Het artikel brengt derhalve mede dat de bezitter van de opstal aansprakelijk is voor verborgen gebreken van de opstal, indien bij bekendheid van het gebrek door het laten voortbestaan daarvan jegens de benadeelde een onrechtmatige daad zou zijn gepleegd. 19 Het schade veroorzakend gebrek moet een gebrek aan de opstal (de weg) zelf zijn. Echte vreemde voorwerpen zoals verloren uitlaten, reservewielen of lading zullen in het algemeen niet leiden tot aansprakelijkheid van de wegbeheerder op grond van art. 6:174 BW. Anders wordt vermoed de bezitter van de opstal te zijn. 6. Voor de toepassing van dit artikel wordt onder openbare weg mede begrepen het weglichaam, alsmede de weguitrusting. 18 HR 17 november 2000, NJ 2001, 10 Aansprakelijkheid van wegbeheerders voor ongevallen op black spots 15

16 ligt het bij losse voorwerpen die, voordat het een los voorwerp werd, deel uit maakten van de weg, dan wel zijn aangebracht om deel uit te gaan maken van de weg, zoals losse putdeksels, losse klinkers en split. In die gevallen heeft de lagere rechtspraak meestal geoordeeld dat de wegbeheerder daarvoor wel aansprakelijk is. Hoe de aansprakelijkheid ligt bij losse voorwerpen die als het ware deel zijn uit gaan maken van de weg is niet geheel duidelijk. Is de weg bijvoorbeeld door olie vervuilt, dan is het gebrek aan stroefheid die daarvan het gevolg is in principe geen gebrek van de weg zelf, maar het gevolg van een vreemd voorwerp, hetgeen evenmin kan leiden tot aansprakelijkheid van de wegbeheerder op grond van art. 6:174 BW. Dit laatste uitgangspunt wordt echter niet door een ieder onderschreven. Zo is in de literatuur als ook door een enkele lagere rechter, naar voren gebracht dat de aanwezigheid van dergelijke vreemde voorwerpen wel tot aansprakelijkheid ex artikel 6:174 BW zal kunnen leiden, namelijk wanneer de weg door de aanwezigheid van dat vreemde voorwerp niet meer voldoet aan de eisen die men onder de gegeven omstandigheden aan de weg mag stellen. In die gevallen wordt het vreemde voorwerp als een bestanddeel van de opstal gezien, waardoor de opstal gebrekkig is geworden. In het arrest Rook/Staat is de Hoge Raad in het voorjaar van 2003 voor het eerst in de gelegenheid geweest zich over deze materie uit te laten. 20 In deze zaak is de vraag aan de orde of de aanwezigheid van ijzel op een ZOABwegdek kan leiden tot een gebrek in de zin van artikel 6:174 BW. De rechtbank heeft geoordeeld dat een vreemd voorwerp als ijzel niet kan leiden tot een gebrek aan de weg als zodanig. De Hoge Raad brengt hieromtrent naar voren: Bij de beoordeling van het middel moet worden vooropgesteld dat de aanwezigheid van ijzel op het wegdek niet een gebrek is in de zin van art. 6:174. Het lijkt erop dat de Hoge Raad het standpunt van de lagere rechter aldus bevestigt: een vreemd voorwerp op de weg kan niet leiden tot aansprakelijkheid ex artikel 6:174 BW. Vervolgens stemt de Hoge Raad in met een tweede redenering van de rechtbank. Hierbij past de rechtbank het gebrekcriterium nogmaals toe en ditmaal zonder de strikte beperking van de weg als zodanig, maar op de samengestelde zaak beijzelde weg. Door met beide benaderingen van de rechtbank in te stemmen heeft de Hoge Raad nog niet duidelijk gemaakt of de aanwezigheid van vreemde voorwerpen op de samengestelde zaak weg tot aansprakelijkheid ex artikel 6:174 BW kan leiden. Het wachten is dan ook op een volgende zaak waarin de problematiek van de vreemde voorwerpen een rol speelt. 21 Naar mijn mening kan het aanwezig zijn van vreemde stoffen welke niet zijn aangebracht om deel uit te (gaan) maken van de weg, dan wel deel uit hebben gemaakt van de weg, de wegbeheerder niet worden aangerekend als een gebrek van de opstal als zodanig. Deze stoffen kunnen echter wel de verkeersveiligheid in gevaar brengen. De wegbeheerder die nalaat deze vreemde stoffen te (laten) verwijderen of, als dat niet snel mogelijk blijkt, nalaat voor de aanwezigheid van deze stoffen te waarschuwen of andere adequate verkeersmaatregelen te treffen, pleegt mogelijk een onrechtmatige daad jegens de 19 PG BW boek , p. 755 en HR 3 mei 2002, VR 2003, 6 (Rook/Staat) Aansprakelijkheid van wegbeheerders voor ongevallen op black spots 16

17 weggebruiker die hierdoor schade oploopt. Omdat, in mijn redenering, met het object weg op zich niets mis is kan in dergelijke gevallen de mogelijke aansprakelijkheid van de wegbeheerder dan ook niet worden gebaseerd op art. 6:174 BW maar moet de weg van art. 6:162 BW worden bewandeld Causaal verband tussen het gebrek en de schade Voor aansprakelijkheid voor opstallen op grond van art. 6:174 BW is niet alleen vereist dat de opstal niet voldoet aan eisen die men daaraan in de gegeven omstandigheden mag stellen, doch ook dat de opstal daardoor gevaar voor personen en zaken oplevert en dat dit gevaar zich heeft verwezenlijkt. Dit volgt uit de tekst van lid 1 van art. 6:174 BW: wil er sprake zijn van aansprakelijkheid, dient de gebrekkigheid gevaar op te leveren voor personen of zaken. Dit gevaar dient zich, met de nadruk op dit, vervolgens te realiseren. Bij de realisering van een ander gebrekonafhankelijk gevaar is er dus geen aansprakelijkheid op grond van art. 6:174 BW. Indien een ongeval uitsluitend wordt veroorzaakt door een van buiten komende oorzaak (bijvoorbeeld een klapband als gevolg van onvoldoende onderhoud aan het motorrijtuig), komt men dus niet toe aan aansprakelijkheid van de wegbeheerder, ook al was er tegelijkertijd sprake van een gebrekkige toestand van de weg als bedoeld in art. 6:174 BW Een verharde, al dan niet openbare weg In lid 1 van art 6:174 BW wordt een aansprakelijkheid voor de bezitter van een opstal in het leven geroepen. In lid 4 is vermeld wat onder een opstal worden verstaan: gebouwen en werken, die duurzaam met de grond zijn verenigd. De bezitters van verharde wegen vallen daarmee onder de werking van art 6:174 BW: verharde wegen kunnen immers worden gezien als werken, die duurzaam met de grond zijn verenigd. 22 Een onverharde weg is dus geen opstal in de zin van art. 6:174 BW. 23 De in de leden 2 en 6 van dit artikel gekozen formulering zou de indruk kunnen wekken dat de wetgever bedoeld heeft alleen openbare wegen onder de werking van dit artikel te brengen. Immers waar in art. 6:174 BW en de parlementaire geschiedenis expliciet over wegen wordt gesproken wordt daar vrijwel altijd de term openbare wegen gehanteerd. Daaruit lijkt te kunnen worden afgeleid dat dit artikel niet van toepassing zou zijn op nietopenbare wegen. Dat is echter geenszins het geval. Er is met betrekking tot openbare wegen een nadere regeling in art. 6:174 BW opgenomen, omdat bij openbare wegen de verantwoordelijkheid voor de afzonderlijke onderdelen die tezamen de weg vormen over verschillende (rechts)personen verdeeld kunnen zijn. Zo kan het voorkomen dat de bezitter van de openbare weg een particulier is, terwijl de Wegenwet eist (art. 15 e.v. Wegenwet) dat er altijd een overheidslichaam moet zorgen dat de openbare weg in goede staat verkeert. Omdat het gewenst is één aansprakelijke persoon aan te wijzen voor gebreken in de 21 Hekster PG BW boek 6 pag Aansprakelijkheid van wegbeheerders voor ongevallen op black spots 17

18 toestand van de openbare weg is lid 2 dus opgenomen dat stelt dat bij openbare wegen de aansprakelijkheid rust op het overheidslichaam dat moet zorgen dat de weg in goede staat verkeert. 24 In lid 2 is aansluiting gezocht bij de terminologie van de Wegenwet. In de Wegenwet is het begrip openbare weg beperkt tot rechtens voor een ieder toegankelijke verkeersbaan. Dit begrip openbare weg omvat dus niet het gehele weglichaam. De accessoria van de weg behoren in het stelsel van de Wegenwet evenmin tot de openbare weg, maar vallen wel weer onder de onderhoudsplicht, voor zover zij ten algemene nutte liggen (dat wil zeggen nodig zijn voor de instandhouding en bruikbaarheid van de weg). 25 De zorg dat de openbare weg in goede staat moet verkeren omvat niet ook de zorg voor de veiligheid van het verkeer. Dit alles brengt met zich mee dat er ook weguitrusting kan voorkomen die valt buiten het begrip openbare weg hetgeen tot gevolg zou hebben dat die onderdelen van de weguitrusting niet onder de aansprakelijkheid van het overheidslichaam zouden vallen. 26 Lid 6 van art 6:174 BW beoogt dit gebrek te herstellen. Aan de aansprakelijkheid van het overheidslichaam dat moet zorgen dat de openbare weg in goede staat verkeert, wordt in lid 6 toegevoegd de aansprakelijkheid voor gebreken in de toestand in het weglichaam die doorwerken in de toestand van de verkeersbaan en voor gebreken in de toestand van de weguitrusting. Als lid 6 niet was toegevoegd dan zou de gelaedeerde eerst moeten nagaan of het overheidslichaam dat moet zorgen dat die weg in goede staat verkeert bijvoorbeeld ook bezitter is van de ondergrond of van de lichtmast of constructie voor het ophangen van bewegwijzering of van de paal waaraan het verkeerslicht is bevestigd. 27 In de parlementaire geschiedenis zijn de begrippen weglichaam en weguitrusting verduidelijkt. Onder weglichaam naar technisch spraakgebruik moet worden verstaan: het geheel van constructieve onderdelen dat aan de weg de nodige stabiliteit verleent, waarvan de aardebaan een belangrijk element vormt. De term weguitrusting heeft betrekking op de voorwerpen die op, naast of boven de verkeersbaan zijn aangebracht en die dienen ter inrichting van die verkeersbaan voor het verkeersgebruik (zoals vangrails, lichtmasten of reflectorpaaltjes) of die anderszins ten dienste van het verkeer zijn bestemd (zoals constructies voor bewegwijzering, verkeersborden en verkeerslichten). 28 Bij niet-openbare wegen doet zich een verdeling van verantwoordelijkheden over verschillende (rechts)personen als hiervoor beschreven niet voor. De gelaedeerde kan in dat geval op grond van het bepaalde in de leden 1 en 4 van art. 6:174 BW de bezitter van de weg aanspreken. Aan de leden 2 en 6 komen we dan niet toe. Ten overvloede: openbaar in de zin van de Wegenwet is een ander begrip dan de term voor het openbaar verkeer openstaande wegen in de zin van de Wegenverkeerswet. 29 Een weg die in de zin van de Wegenwet niet openbaar is, kan heel goed voor het verkeer openstaan 23 Hof Arnhem 18 april 2000 en 26 september 2000, NJ 2003, PG BW boek 6 pag PG BW boek 6 pag PG BW boek 6 pag PG BW boek 6 pag PG BW boek 6 pag Aansprakelijkheid van wegbeheerders voor ongevallen op black spots 18

19 (bijvoorbeeld wegen op Schiphol, Westerscheldetunnel, Kiltunnnel, niet met een slagboom afgesloten parkeerterreinen etc. Dat zijn allen wegen die niet openbaar (hoeven te) zijn, maar wel voor het verkeer openstaan) De tenzij -clausule Met het opnemen van de tenzij-clausule aan slot van lid 1 van art. 6:174 BW heeft de wetgever onder andere willen voorkomen dat aansprakelijkheid bestaat indien gebrek en schade een ononderbroken of nauwelijks te onderbreken gebeurtenis vormen die veroorzaakt wordt door een van buiten komende omstandigheid. 30 In de literatuur 31 wordt er op gewezen dat de tenzij-clausule voor de wegbeheerder buitengewoon belangrijk is. Juist bij wegen zal zich niet zelden de situatie voordoen dat het ongeval snel volgt op het moment van ontstaan van het gebrek. Plotselinge, vlak voor het ongeval optredende gebreken zullen daarom veelal niet tot aansprakelijkheid van de wegbeheerder leiden. Het probleem daarbij is hoeveel tijd er mag liggen tussen het ontstaan van het gebrek en het ongeval. De rechter zal dit voor elk geval apart moeten nagaan. Daarnaast ziet de tenzij formule bijvoorbeeld ook op eigen schuld van de benadeelde, als deze gebrekkige toestand van de opstal zelf heeft opgewekt. De tenzij formule kan ook een rol spelen als de bezitter van de opstal alle mogelijke maatregelen heeft genomen om de gevaarlijke toestand beëindigen bijvoorbeeld door het instellen van een snelheidsbeperking of het plaatsen van extra aanduidingen (borden e.d.). 32 Opmerkelijk is dat in de gepubliceerde jurisprudentie geen casus is te vinden waarbij door de wegbeheerder een beroep werd gedaan op de tenzij -clausule. Wellicht doen situaties waarbij een beroep moet worden gedaan op de tenzij -clausule zich vrijwel niet voor of leiden dergelijke verweren, zo ze al worden aangewend, niet tot rechtszaken. Hoewel, zoals gezegd, in de literatuur de tenzij -clausule als zeer belangrijk voor de wegbeheerder is aangemerkt ben ik van mening dat het belang hiervan onder normale omstandigheden beperkt is. Daarmee wil ik niet stellen dat het een overbodige bepaling is: integendeel als bijvoorbeeld zich de situatie voordoet dat het gebrek en de schade een ononderbroken of nauwelijks te onderbreken gebeurtenis vormen die veroorzaakt wordt door een van buiten komende omstandigheid en de wegbeheerder heeft voldaan aan de vereisten die art. 6:162 BW e.v. stelt, is het niet meer dan billijk dat de wegbeheerder in dat geval niet aansprakelijkheid is. De strekking van art. 6:714 BW is de bezitter van een opstal ertoe te brengen dat hij zorgt dat de opstal niet gebrekkig is of wordt. Een goed aangelegd en onderhouden opstal kan tegen een stootje en zal niet zomaar door een van buiten komend onheil gebrekkig worden. Als dat zich desondanks voordoet zal doorgaans sprake zijn van 29 Art. 1 lid 1 onder b WVW Polak Stolker Voor het antwoord op de vraag of een waarschuwing kan worden beschouwd als een afdoende maatregel met het oog op bescherming tegen een bepaald gevaar, is van doorslaggevende betekenis of te verwachten valt dat deze waarschuwing zal leiden tot een handelen of nalaten waardoor dit gevaar wordt vermeden (HR 28 mei 2004, RvdW 2004, 76). In zijn vonnis van 18 maart 2005 oordeelde het Gem. Hof Nederlandse Antillen en Aruba de door de luchthaven op Sint Maarten op borden gegeven waarschuwing voor jetblast onvoldoende en de luchthaven 1005 aansprakelijk voor de gevolgen van het ongeval. Gem. Hof Nederlandse Antillen en Aruba, 18 maart 2005, NJ 2005, 302. Aansprakelijkheid van wegbeheerders voor ongevallen op black spots 19

20 een zeer uitzonderlijke situatie en een kenmerk van uitzonderlijke situaties is dat zij zich hoogst zelden voordoen. Daarom is het niet onbegrijpelijk dat er in de jurisprudentie geen zaken te vinden zijn waarbij een beroep op de tenzij -clausule is gedaan De schade die voor vergoeding in aanmerking komt Ingevolge art. 6:98 BW komt niet alle schade voor vergoeding in aanmerking. Voor vergoeding komt slechts in aanmerking schade die in zodanig verband staat met de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid van de schuldenaar berust, dat zij hem, mede gezien de aard van de aansprakelijkheid en van de schade, als een gevolg van deze gebeurtenis kan worden toegerekend. Als voorbeeld hiervan kan worden verwezen naar het Amer centrale-arrest. 33 Hierbij ging het om een opslagtank van de PNEM die instortte, waardoor olie wegstroomde in een riviertje en zich van daaruit verder verspreidde, oordeelde de Hoge Raad dat de aard van de aansprakelijkheid, dat wil zeggen risicoaansprakelijkheid, een nauw causaal verband verlangt tussen de schade en de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid wordt gebaseerd. Een en ander leidde tot de conclusie dat aansprakelijkheid op grond van art oud BW (aansprakelijkheid voor instorting van gebouwen, de voorganger van art. 6:174 BW) beperkt moest worden tot die vormen van schade die als typische gevolgen van de instorting zijn te beschouwen. In deze casus werd door de Hoge Raad geoordeeld: ' dat aan de andere kant het voor ons recht uitzonderlijk karakter van deze aansprakelijkheid, verbonden aan het in eigendom hebben van een bouwwerk, voor zonder schuld veroorzaakte schade grond geeft voor die aansprakelijkheid een nauwer verband tussen de schade en de gebeurtenis die daartoe de aanleiding gaf - de gehele of gedeeltelijke instorting van een gebouw - te verlangen dan bij toepassing van art kan worden geëist; dat inachtneming van beide gezichtspunten leidt tot de conclusie dat, al kan de enge opvatting waarop het hier besproken onderdeel van het middel berust, niet worden aanvaard, niettemin de uit art voortvloeiende aansprakelijkheid moet worden beperkt tot die vormen van schade welke als typische gevolgen van de instorting van het desbetreffende gebouw kunnen worden beschouwd en mitsdien behoren tot het normale voor een eigenaar aan een dergelijke gebeurtenis verbonden risico'. Dat in gevallen van risicoaansprakelijkheid een minder ruime toepassing van art. 6:98 BW voor de hand ligt, wordt ook door Hartkamp onderschreven. 34 Een voorbeeld van een schade die mogelijk niet voor vergoeding in aanmerking komt kan worden ontleend aan het volgende: een wegbeheerder wordt op grond van art. 6:174 BW aansprakelijk gesteld voor de schade als gevolg van een ongeval waarbij onder meer een vrachtwagen is betrokken. Deze vrachtwagen was voorzien van een koelinstallatie die als gevolg van het ongeval uitvalt. De door de vrachtwagen vervoerde goederen waarvan de houdbaarheid afhing van het functioneren van de koelinstallatie, vormden de voornaamste schadepost. Komt deze schadepost voor vergoeding in aanmerking? Verdedigd kan worden dat zaakschade die wordt 33 HR 13 juni 1975, NJ 1975, 509 (m.nt. GJS) 34 Zie Asser-Hartkamp 4-III, nr. 181 en Asser-Hartkamp 4-I, nr Aansprakelijkheid van wegbeheerders voor ongevallen op black spots 20

De aansprakelijkheid van eigenaren van bos en natuur

De aansprakelijkheid van eigenaren van bos en natuur De aansprakelijkheid van eigenaren van bos en natuur Rapportage opgesteld door Brunel Legal in opdracht van het Bosschap te Driebergen update, juli 2010 Inhoudsopgave Voorwoord 4 1. Inleiding 5 2. Aansprakelijkheid

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 759 Vaststelling en invoering van afdeling 8.14.1 (verkeersongevallen) van het Burgerlijk Wetboek Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING Inhoudsopgave

Nadere informatie

Immateriële schadevergoeding:

Immateriële schadevergoeding: Immateriële schadevergoeding: aansprakelijkheid jegens indirecte slachtoffers Corry Enting Masterscriptie in het kader van de opleiding Nederlands Recht Open Universiteit Nederland Corry Enting Studentnummer:

Nadere informatie

Relativiteit en medebezit

Relativiteit en medebezit piv Bulletin 8 Inhoud Pagina 1 Hangmatarrest a) Relativiteit en medebezit b) Naschrift Pagina 13 Uitbreiding verzekeringsplicht ex 7:611 Pagina 18 Voordeelverrekening en sommenverzekering Pagina 21 Opleidingshuis

Nadere informatie

De werkgever en het kelderluik

De werkgever en het kelderluik ARTIKELEN De werkgever en het kelderluik Over toepassing van de Kelderluik-criteria bij artikel 6:162 en artikel 7:658 BW 1 Inleiding In de jaren zestig van de vorige eeuw hebben zogenoemde gezichtspuntencatalogi

Nadere informatie

Pagina 19 Smartengeld... Hof Amsterdam en Hof Arnhem 4 november 2008

Pagina 19 Smartengeld... Hof Amsterdam en Hof Arnhem 4 november 2008 piv Bulletin 4 Inhoud Pagina 1 Voordeelsverrekening ex art. 6:100 AOV Pagina 5 Aansprakelijkheid wegens goed werkgeverschap Pagina 10 Aansprakelijkheid wegens schending zorgplicht Pagina 15 Collaborative

Nadere informatie

Antilliaanse normen, Nederlandse waarden? Enkele opmerkingen over aansprakelijkheid en verzekering op Curaçao 1

Antilliaanse normen, Nederlandse waarden? Enkele opmerkingen over aansprakelijkheid en verzekering op Curaçao 1 Antilliaanse normen, Nederlandse waarden? Enkele opmerkingen over aansprakelijkheid en verzekering op Curaçao 1 1. Inleiding Honorable rector magnificus, Presidente i otro miembronan di Hunta di Supervishon,

Nadere informatie

Verhaal van schade door de overheid

Verhaal van schade door de overheid Verhaal van schade door de overheid Verhaal van schade door de overheid 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 I Verhaal van schade op basis van art. 6:162 BW 6 De basis voor verhaal [Door mr. J.J. Jacobse en mr.

Nadere informatie

De veiligheid in het theater ingevolge artikel 7:658 BW

De veiligheid in het theater ingevolge artikel 7:658 BW De veiligheid in het theater ingevolge artikel 7:658 BW Afstudeerscriptie van de opleiding HBO-rechten ten behoeve van De Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties Joris Ruyters Amsterdam, 6

Nadere informatie

Kwalitatieve aansprakelijkheid van ouders voor minderjarige kinderen

Kwalitatieve aansprakelijkheid van ouders voor minderjarige kinderen Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Groningen Academiejaar 2012-2013 Kwalitatieve aansprakelijkheid van ouders voor minderjarige kinderen Document: Masterscriptie Auteur: K. Moekotte Studentnummer:

Nadere informatie

Werkgeversaansprakelijkheid inzake huis-, tuin-, en keukenongevallen Eigen schuld, dikke bult! Ook tijdens het werk?

Werkgeversaansprakelijkheid inzake huis-, tuin-, en keukenongevallen Eigen schuld, dikke bult! Ook tijdens het werk? Werkgeversaansprakelijkheid inzake huis-, tuin-, en keukenongevallen Eigen schuld, dikke bult! Ook tijdens het werk? Afstudeerscriptie van de opleiding HBO-rechten ten behoeve van ARAG Rechtsbijstand Roermond

Nadere informatie

Zorgplicht bij bomen langs Rijkswegen in Noord-Brabant

Zorgplicht bij bomen langs Rijkswegen in Noord-Brabant 0 / K -D048 NB it Z o r gp\icht UU Opdrachtgever: D.A.S. Eindhoven: Contactpersoon Desiree Bruls Opdrachtnemer: Onderafdeling Specialismen en Ondersteuning Contactpersoon Peer Meyboom Klankbordgroep Regionaal

Nadere informatie

De Aansprakelijkheidsfactor Verzekering

De Aansprakelijkheidsfactor Verzekering De Aansprakelijkheidsfactor Verzekering Een onderzoek naar de invloed van verzekeringen op aansprakelijkheid. D.H. Nauta De Aansprakelijkheidsfactor Verzekering Een onderzoek naar de invloed van verzekeringen

Nadere informatie

Artikelen. I 279 I De toepassing van de billijkheidscorrectie in verkeerszaken. Letsel & Schade 2013 nr. 4. mr. J.F. Roth en mr. R.W.

Artikelen. I 279 I De toepassing van de billijkheidscorrectie in verkeerszaken. Letsel & Schade 2013 nr. 4. mr. J.F. Roth en mr. R.W. Artikelen I 279 I De toepassing van de billijkheidscorrectie in verkeerszaken mr. J.F. Roth en mr. R.W. Smit 1 Na een theoretische inleiding over schulddeling en de billijkheidscorrectie bij verkeersongevallen

Nadere informatie

De werkgeversaansprakelijkheid:

De werkgeversaansprakelijkheid: De werkgeversaansprakelijkheid: Het einde van een rechtsontwikkeling? Afstudeerscriptie HBO-rechten In opdracht van Smits Advocatuur Roxanne van Zon s-hertogenbosch 27 mei 2013 De werkgeversaansprakelijkheid:

Nadere informatie

ELK BESLUIT KENT Z N NADEEL

ELK BESLUIT KENT Z N NADEEL ELK BESLUIT KENT Z N NADEEL Een onderzoek naar een beoordelingskader voor de afhandeling van schadeclaims ter zake van (on)rechtmatige besluiten bij de gemeente Rijssen-Holten R.A. Habing ELK BESLUIT KENT

Nadere informatie

Vrijwillig actief, maar verplicht verzekerd?

Vrijwillig actief, maar verplicht verzekerd? Vrijwillig actief, maar verplicht verzekerd? Moet aan organisaties een plicht worden opgelegd om de aansprakelijkheid van hun vrijwilligers te verzekeren? Een vergelijking met de Belgische vrijwilligerswet

Nadere informatie

Bulletin 4. Burn-out nu ook een beroepsziekte? En wat dan nog? Inhoud

Bulletin 4. Burn-out nu ook een beroepsziekte? En wat dan nog? Inhoud PIV Bulletin 4 Inhoud Pagina 1 Burn-out beroepsziekte? Pagina 9 Medische aansprakelijkheidschades Pagina 12 Voorbehoud wijziging sociale zekerheid Pagina 14 Normering en personenschaderegeling Pagina 16

Nadere informatie

Extra informatie versie mei 2014

Extra informatie versie mei 2014 Extra informatie versie mei 2014 Hoofdstuk 1 Verzekeren 1 Jonge vrouw veiligst 2 Vrijdag de 13de blijkt geen brokkendag 3 Risico en onzekerheid 4 Schade- of sommenverzekering 5 Werkgever ontoereikend verzekerd

Nadere informatie

Bulletin 1. Causaliteit en bewijs. Inhoud. De evolutie van de omkeringsregel. Mr. Chr. H. van Dijk, Kennedy Van Der Laan Advocaten

Bulletin 1. Causaliteit en bewijs. Inhoud. De evolutie van de omkeringsregel. Mr. Chr. H. van Dijk, Kennedy Van Der Laan Advocaten PIV Bulletin 1 Inhoud Pagina 1 Causaliteit en bewijs Pagina 6 Beroep op verjaring bij asbestclaim in stijd met de redelijkheid en billijkheid Pagina 8 Aansprakelijkheid en schadeverhaal bij rampen Pagina

Nadere informatie

NJ 2002, 214, Verkeersaansprakelijkheid. Reflexwerking van art. 31 (oud) WVW/art. 185 WVW en van de zgn. 100%- en 50-% regel? Eigen...

NJ 2002, 214, Verkeersaansprakelijkheid. Reflexwerking van art. 31 (oud) WVW/art. 185 WVW en van de zgn. 100%- en 50-% regel? Eigen... NJ 2002, 214, Verkeersaansprakelijkheid. Reflexwerking van art. 31 (oud) WVW/... pagina 1 van 26 NJ 2002, 214, Verkeersaansprakelijkheid. Reflexwerking van art. 31 (oud) WVW/art. 185 WVW en van de zgn.

Nadere informatie

Scriptie van Lineke Vlendré

Scriptie van Lineke Vlendré Scriptie van Lineke Vlendré Een ongeluk zit in een klein hoekje. Van zorgplicht naar verzekeringsplicht? Onderzoek naar de ontwikkelingen op het gebied van werkgeversaansprakelijkheid en de ( on) verzekerbaarheid

Nadere informatie

De zwakste schakel van artikel 7:658 lid 4 BW: de zzp er of de opdrachtgever?

De zwakste schakel van artikel 7:658 lid 4 BW: de zzp er of de opdrachtgever? De zwakste schakel van artikel 7:658 lid 4 BW: de zzp er of de opdrachtgever? Een onderzoek in welke omstandigheden een zzp er bescherming krijgt van artikel 7:658 lid 4 BW als hij schade heeft opgelopen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 414 Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering teneinde de collectieve afwikkeling van massaschades

Nadere informatie

Verzekering HOOFDSTUK 20. 20.1 Inleiding

Verzekering HOOFDSTUK 20. 20.1 Inleiding HOOFDSTUK 20 20.1 Inleiding 440. Algemeen De verzekeringsovereenkomst heeft met de in januari 2006 ingevoerde titel 17 als bijzondere overeenkomst zijn plaats gekregen in boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.

Nadere informatie

Werkgeversaansprakelijkheid voor ongevallen en de functie van 7:611 BW

Werkgeversaansprakelijkheid voor ongevallen en de functie van 7:611 BW Werkgeversaansprakelijkheid voor ongevallen en de functie van 7:611 BW Foto: Gelrenieuws.nl Open Universiteit Master Rechtsgeleerdheid Simon van Well Studentnummer 839133805 Datum: 23 juni 2013 Hoofdstuk

Nadere informatie

Pagina 17 Asbest en aansprakelijkheid scholen

Pagina 17 Asbest en aansprakelijkheid scholen piv Bulletin 3 Inhoud Pagina 4 Toegang tot en bewaking privacy van medische gegevens Pagina 10 Verzekeringsplicht werkgever Pagina 14 Overlijdensschade en berekening daarvan Pagina 17 Asbest en aansprakelijkheid

Nadere informatie

«JA» Risicoaansprakelijkheid

«JA» Risicoaansprakelijkheid te tegen de vonnissen van de rechtbank slagen ten dele. De vonnissen van de rechtbank van november 2004 (uitlating benoeming deskundige), 28 september 2005 (benoeming deskundige) en het eindarrest van

Nadere informatie

Pagina 14 Meldingsplicht en verval van recht op uitkering. Pagina 16 Stelplicht, bewijslast, kenbaarheid en burn-out

Pagina 14 Meldingsplicht en verval van recht op uitkering. Pagina 16 Stelplicht, bewijslast, kenbaarheid en burn-out piv Bulletin 7 Inhoud Pagina 1 Aandacht voor emotionele dimensie goed voor slachtoffer Pagina 7 Ruim tien jaar na Taxibus arrest Pagina 14 Meldingsplicht en verval van recht op uitkering Pagina 16 Stelplicht,

Nadere informatie

Aanvang van de verjaringstermijn van de regresvordering van de hoofdelijke schuldenaar uit onrechtmatige daad.

Aanvang van de verjaringstermijn van de regresvordering van de hoofdelijke schuldenaar uit onrechtmatige daad. Aanvang van de verjaringstermijn van de regresvordering van de hoofdelijke schuldenaar uit onrechtmatige daad. Scriptie Nederlands recht (R23.313) van: naam : Mevr. J.E. Teeling straat en huisnummer :

Nadere informatie