Regelgeving Horeca Maastricht 2005

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Regelgeving Horeca Maastricht 2005"

Transcriptie

1 Regelgeving Horeca Maastricht 2005 Rapportage: Gemeente Maastricht Servicecentrum Onderzoek en Informatie Auteur: Sabine Bosch Met medewerking van: Marcel Theunissen Duboisdomein 30 Postbus BZ Maastricht (043) Opdrachtgever: Dienst SOG Afdeling Milieu & Bedrijf Druk: DPC, Gemeente Maastricht Ontwerp kaft: Ben Theunissen Maastricht, september 2005

2

3 Inhoudsopgave 1 Inleiding Aanleiding onderzoek Probleemstelling Onderzoeksopzet Dataverzameling en respons Opbouw rapportage 7 2 Vergunningaanvragen en inspectie Inleiding Vergunningaanvragen Inspectie 11 3 Regelgeving Inleiding Tegenstrijdige regels Oordeel Uitvoerbaarheid Algemeen oordeel 19

4 Bijlagen 23 1 Opmerkingen respondenten 23

5 Inleiding hoofdstuk Aanleiding onderzoek Binnen de gemeente Maastricht zijn in 2004 diverse activiteiten ondernomen met betrekking tot de aanpak van strijdige regels in de horeca. Al deze activiteiten staan beschreven in het eindrapport Aanpak Strijdige Regels Horeca Maastricht van augustus In het rapport zijn 26 knelpunten in regelgeving opgenomen die ondernemers en inspectie in de horeca ondervinden. Hierbij is bij ieder knelpunt één of meerdere oplossingen voorgesteld. Op 25 januari 2005 is het convenant Aanpak Strijdige Regels van start gegaan. In dit convenant is onder andere afgesproken dat de geformuleerde oplossingen in het eindrapport Aanpak Strijdige Regels Horeca Maastricht in de praktijk worden gebracht. In de tweede helft van 2005 zal begonnen worden met de Uitvoering Strijdige Regels Horeca. Om straks te kunnen beoordelen of de inspanningen van de gemeente en de diverse instanties op het gebied van Strijdige Regels tot de gewenste effecten leiden, is het van belang om de mening van ondernemers voorafgaand aan de uitvoering te meten. Daartoe is een onderzoek onder de horeca-ondernemers uitgevoerd naar de strijdige regels in de horeca. Voorliggend onderzoek moet worden gezien als de nulmeting. 1.2 Probleemstelling De probleemstelling van dit onderzoek luidt: Hoe oordelen horeca-ondernemers in Maastricht anno 2005 over de regelgeving van diverse instanties? 5

6 Uit deze probleemstelling worden de volgende onderzoeksvragen afgeleid: - Met hoeveel tegenstrijdige regels hebben horeca-ondernemers te maken? - Hoe tevreden zijn de horeca-ondernemers over de regelgeving in Maastricht? - Hoe tevreden zijn de horeca-ondernemers over de uitvoerbaarheid van de regelgeving van de verschillen diensten? - Hoe oordelen horeca-ondernemers in het algemeen over regelgeving? 1.3 Onderzoeksopzet Via de nulmeting strijdige regels in de horeca krijgt de gemeente inzicht in de mate waarin de lokale horecaondernemers op dit moment knelpunten ervaren die te maken hebben met strijdigheid of strijdige interpretaties. In een vervolgmeting kan gemeten worden of de aanpak resultaten heeft opgeleverd. Aangezien de nulmeting in de toekomst gevolgd wordt door effectmetingen is het noodzakelijk om nauwkeurig te meten. Bij de bepaling van de steekproefomvang is daarom gekozen voor een betrouwbaarheid van 95%, een onnauwkeurigheid van 5% en een maximale standaardfout van 0,5. Om bovengenoemde betrouwbaarheid te realiseren is het vrijwel noodzakelijk alle horeca-ondernemers in Maastricht te benaderen. In mei 2005 hebben alle horeca-ondernemers in Maastricht zodoende de vragenlijst Horeca ondernemers Maastricht 2005 ontvangen. De vragenlijst bevatte diverse aspecten met betrekking tot regelgeving. Om het oordeel van horeca-ondernemers over de regelgeving van diverse instanties te meten is als uitgangspunt gekozen om de relatie te leggen met de verschillende instanties c.q. diensten. Deze wijze van meten maakt het mogelijk om in de komende jaren effecten van maatregelen te meten. De 26 knelpunten in regelgeving zijn niet als uitgangspunt gekozen in dit onderzoek omdat zij immers al bekend zijn. In het onderzoek hoeft dus niet meer aan de ondernemers gevraagd te worden welke knelpunten ze ervaren. 6

7 1.4 Dataverzameling en respons De dataverzameling heeft voor de binnenstad (buurten City, Jekerkwartier, Kommelkwartier, Statenkwartier, Boschstraatkwartier, St. Maartenspoort en Wyck) schriftelijk plaatsgevonden via een breng-haal systeem. Dit houdt in dat een enquêteur persoonlijk de bedrijven heeft bezocht en de eigenaar of de bedrijfsleider heeft gevraagd of deze bereid is om mee te werken aan het onderzoek. Indien men wilde meedoen, is de vragenlijst afgegeven en is een datum afgesproken wanneer de vragenlijst weer werd opgehaald. De dataverzameling onder horeca-bedrijven in de rest van Maastricht is schriftelijk gedaan. Al deze bedrijven hebben een schriftelijke vragenlijst vergezeld van een begeleidende brief ontvangen. Deze brief is ondertekend door de burgemeester van Maastricht. Van de 563 horeca-ondernemers hebben in totaal 198 ondernemers de vragenlijst ingevuld. Dit betekent een respons van 35%. Qua aantal is dat voldoende om uitspraken te doen voor de stad Maastricht met een betrouwbaarheid van 92%. 1.5 Opbouw rapportage De rapportage valt uiteen in 3 hoofdstukken. Al deze hoofdstukken samen beschrijven het oordeel van de horecaondernemers in Maastricht over de regelgeving waar ze mee te maken hebben bij het uitvoeren van hun bedrijf. Hoofdstuk 1, het onderhavige hoofdstuk, bevat de inleiding. Hoofdstuk 2 gaat over vergunningaanvragen en inspectie. Tot slot staat in hoofdstuk 3 het oordeel over de regelgeving centraal. 7

8 8

9 Vergunningaanvragen en inspectie hoofdstuk Inleiding In dit hoofdstuk wordt allereerst onderzocht welke vergunningen de horeca-ondernemingen in de afgelopen 12 maanden hebben aangevraagd (paragraaf 2.2). In paragraaf 2.3 staat de inspectie centraal. Er wordt bekeken welke inspecteurs de afgelopen 12 maanden de horeca-ondernemingen hebben bezocht. Er wordt ook ingegaan op hoeveel tijd een horeca-onderneming besteedt aan inspectiegerelateerde administratie. Tot slot wordt in deze paragraaf bekeken in hoeverre bedrijven, die bezocht zijn in de afgelopen 12 maanden, ook meer tijd kwijt zijn aan inspectiegerelateerde administratie. 2.2 Vergunningaanvragen Aan de horeca-ondernemers is gevraagd aan te geven welke vergunningen hun bedrijf in de afgelopen 12 maanden heeft aangevraagd. De gebruiksvergunning is het vaakst aangevraagd. Van de horeca-ondernemingen heeft 37% in de afgelopen 12 maanden een gebruiksvergunning aangevraagd. Bijna drie van de tien horeca-bedrijven hebben in het afgelopen jaar een terras (28%)- of een speelautomatenvergunning (27%) aangevraagd. Minder frequent zijn vergunningen aangevraagd voor lichtreclame (9%) en overige vergunningen (zoals bijvoorbeeld muziekvergunning) (6%). 9

10 figuur 2.1 Aangevraagde vergunningen in de afgelopen 12 maanden iets anders 6 evenementenvergunning 9 milieuvergunning/- kennisgeving 12 vergunning voor lichtreclame 12 horeca-exploitatievergunning 12 bouwvergunning 13 drank- en horecawetvergunning 23 speelautomatenvergunning 27 terrasvergunning 28 gebruiksvergunning % 10

11 2.3 Inspectie In het onderzoek is de horeca-ondernemers de volgende vraag gesteld: Kunt u aangeven door welke inspecteurs uw bedrijf de afgelopen 12 maanden is bezocht en hoe vaak dit was? Het blijkt dat zeven van de tien bedrijven in de afgelopen 12 maanden bezocht zijn door een inspecteur van voedsel en warenautoriteit. Gemiddeld kregen deze horeca-ondernemingen 1,5 keer bezoek van deze dienst in het afgelopen jaar. Bijna vier van de tien bedrijven kregen het afgelopen jaar bezoek van een inspecteur van de milieu-dienst, gemiddeld 1,9 keer. Drie van de tien horeca-ondernemingen kregen bezoek van de brandweer. Gemiddeld bezocht de brandweer 1,4 keer hun bedrijf in de afgelopen 12 maanden. De minste horeca-ondernemingen zijn in de afgelopen 12 maanden bezocht door de politie (14%). Maar de ondernemingen die werden bezocht door de politie, werden gemiddeld wel het hoogste aantal keren bezocht, gemiddeld 2,0 keer in de afgelopen 12 maanden. tabel 2.1 Bezoeken van inspecteurs in de afgelopen 12 maanden Dienst Bezoek van inspecteur in de afgelopen 12 maanden Gemiddeld aantal bezoeken in de afgelopen 12 maanden* voedsel en warenautoriteit 70% 1,5 milieu 38% 1,9 brandweer 30% 1,4 arbeidsinspectie 18% 1,4 bouwtoezicht 17% 1,6 welstand en monumenten 17% 1,2 ARBO-dienst/RIE 15% 1,3 politie 14% 2,0 anders 8% 1,8 Totaal 25% 3,4 * de bedrijven die niet bezocht zijn in de afgelopen 12 maanden zijn niet meegenomen in de berekening van het gemiddeld aantal bezoeken. 11

12 In het onderzoek is gevraagd naar de hoeveel tijd die horeca-ondernemers de afgelopen 12 maanden gemiddeld besteed hebben aan inspectiegerelateerde administratie. Van de ondernemers heeft 43% gemiddeld tussen de 0-5 uur per maand besteed aan inspectiegerelateerde administratie, 9% heeft meer dan 20 uur per maand hieraan besteed. Gemiddeld heeft een horeca-onderneming in de afgelopen 12 maanden ruim 9 uren per maand besteed aan inspectiegerelateerde administratie. figuur 2.2 Gemiddeld aantal uren per maand besteed aan inspectiegerelateerde administratie % uren uren uren uren uren uren uren 5-10 uren 0-5 uren 12

13 Tot slot is onderzocht in hoeverre bedrijven die bezocht zijn in de afgelopen 12 maanden ook meer tijd kwijt zijn aan inspectiegerelateerde administratie. Uit de analyses blijkt dat hiertussen geen verband bestaat. Het bezoek van een inspecteur leidt niet tot meer tijd besteden aan inspectiegerelateerde administratie. Ook het aantal bezoeken van een inspecteur heeft geen invloed op de tijd die besteed is aan inspectiegerelateerde administratie. 13

14 14

15 Regelgeving hoofdstuk Inleiding Dit hoofdstuk behandelt het oordeel van de horeca-ondernemers over de regelgeving van diverse instanties. In paragraaf 3.2 wordt ingegaan op het aantal tegenstrijdige regels waar horeca-ondernemingen mee te maken hebben. In paragraaf 3.3 wordt ingegaan op de tevredenheid van horeca-ondernemers over de regelgeving in Maastricht. In paragraaf 3.4 wordt gekeken naar de tevredenheid over de uitvoerbaarheid van de regelgeving van de verschillende diensten. Tot slot wordt in paragraaf 3.5 een cijfer opgesteld over wat de ondernemers in het algemeen van de regelgeving vinden. 3.2 Tegenstrijdige regels In de enquête is aan de horeca-ondernemers gevraagd of men een indicatie kon geven van het aantal tegenstrijdige regels waar men de afgelopen 12 maanden mee te maken heeft gehad. De meerderheid van de horeca-ondernemers heeft in het afgelopen jaar met tegenstrijdige regels te maken gehad (57%). Van alle horeca-ondernemers heeft 22% in het afgelopen jaar met meer dan drie tegenstrijdige regels te maken gehad. 15

16 figuur 3.1 Aantal tegenstrijdige regels waar bedrijven de afgelopen 12 maanden mee te maken hebben gehad * meer dan drie 22 drie 9 twee 16 één 9 geen % 50 * bij de berekening van de percentages is de categorie weet niet buiten beschouwing gelaten (21%). 16

17 3.3 Oordeel Aan de horeca-ondernemingen is een (algemeen) oordeel gevraagd over diverse aspecten met betrekking tot regelgeving. Hun oordeel werd gevraagd over de communicatie, de duidelijkheid, de uitvoerbaarheid en de kosten die regelgeving met zich meebrengt. Het meest ontevreden zijn de ondernemers over de kosten die de regelgeving met zich meebrengt. De helft (51%) van de bedrijven is zeer ontevreden met deze kosten, 28% is er ontevreden over. Van de horeca-ondernemingen is 57% ontevreden tot zeer ontevreden over de uitvoerbaarheid. Opvallend is dat de horeca-ondernemers als er concreet naar de uitvoerbaarheid van de regelgeving van de verschillende diensten wordt gevraagd (zie verder in dit rapport in tabel 3.1) positiever oordelen dan wanneer men een oordeel over de uitvoerbaarheid in het algemeen geeft. Voor wat betreft de communicatie zijn de bedrijven beduidend tevredener. Van hen is 31% (zeer) tevreden over de communicatie, 37% is (zeer) ontevreden. figuur 3.2 Waardering regelgeving * Kosten Uitvoerbaarheid Duidelijkheid Communicatie ontevreden zeer ontevreden % * bij de berekening van de percentages zijn de categorieën weet niet/geen mening en niet van toepassing buiten beschouwing gelaten. De categorieën weet niet/geen mening en niet van toepassing zijn samen opgeteld tussen de 10% en 12% groot. 17

18 3.4 Uitvoerbaarheid In deze paragraaf wordt de tevredenheid over de uitvoerbaarheid van de regelgeving geanalyseerd. De horecaondernemers is de vraag gesteld Kunt u van de onderstaande diensten aangeven of u zeer tevreden, tevreden, ontevreden of zeer ontevreden bent over de uitvoerbaarheid van hun regelgeving?. tabel 3.1 Tevredenheid uitvoerbaarheid regelgeving * (zeer) tevreden (zeer) ontevreden niet van toepassing Uitvoerbaarheid regelgeving neutraal weet niet uitvoerbaarheid regels m.b.t. brandweer 51% 16% 8% 16% 8% uitvoerbaarheid regels m.b.t. voedsel en warenautoriteit 48% 19% 11% 11% 11% uitvoerbaarheid regels m.b.t. politie 41% 18% 13% 16% 12% uitvoerbaarheid regels m.b.t. milieu 37% 26% 15% 12% 9% uitvoerbaarheid regels m.b.t. ARBO-dienst/RIE 26% 22% 10% 22% 21% uitvoerbaarheid regels m.b.t. arbeidsinspectie 24% 24% 7% 22% 23% uitvoerbaarheid regels m.b.t. bouwtoezicht 19% 21% 13% 19% 27% uitvoerbaarheid regels m.b.t. welstand en monumenten 18% 16% 17% 21% 28% De helft van de horeca-ondernemingen is (zeer) tevreden met de uitvoerbaarheid van de regelgeving van de brandweer. Bijna de helft van de ondernemers is tevreden tot zeer tevreden met de uitvoerbaarheid van de regelgeving van de voedsel en warenautoriteit. Het meest ontevreden zijn de ondernemingen over de uitvoerbaarheid van de regelgeving van de welstand en monumenten. Van de horeca-ondernemingen is 17% (zeer) ontevreden over deze regelgeving. Bijna de helft van de horeca-ondernemingen heeft geen mening over de uitvoerbaarheid van de regels met betrekking tot welstand en monumenten of ze heeft er niet mee te maken. 18

19 Zoals reeds eerder is geconstateerd, blijkt dat de horeca-ondernemers als er concreet naar de uitvoerbaarheid van de regelgeving van de verschillende diensten wordt gevraagd (tabel 3.1) positiever oordelen dan wanneer men een oordeel over de uitvoerbaarheid in het algemeen geeft (figuur 3.2) Algemeen oordeel Het algemene oordeel over regelgeving is gemeten met behulp van een aantal stellingen. Het betreft de volgende stellingen: - het komt regelmatig voor dat ik door regelgeving van verschillende instanties niet meer weet waar ik aan toe ben; - de interpretatie van regelgeving is soms niet eenduidig; - er zijn veel regels waar ik het nut niet van inzie; en - de huidige regelgeving van diverse instanties kost mij veel tijd. De horeca-ondernemers konden aangeven of ze het met de stellingen (helemaal) eens, niet eens/niet oneens, of (helemaal) oneens waren. Uit de antwoorden blijkt dat acht van de tien bedrijven het (helemaal) eens zijn met de uitspraken de huidige regelgeving van diverse instanties kost mij veel tijd, er zijn veel regels waar ik het nut niet van inzie en de interpretatie van regelgeving is soms niet eenduidig. Driekwart van de ondernemers is het (helemaal) eens met de uitspraak het komt regelmatig voor dat ik door regelgeving van verschillende instanties niet meer weet waar ik aan toe ben. Bovenstaande resultaten maken duidelijk dat de horeca-ondernemers de regelgeving regelmatig onduidelijk vinden. Van veel regels zien ze het nut ook niet in en de regelgeving kost hen veel tijd. 1 Volgens tabel 3.1 is gemiddeld 33% (zeer) tevreden over de uitvoerbaarheid van de regelgeving van de diensten. Bij het stellen van de algemene vraag over de waardering van de uitvoerbaarheid van de regelgeving (figuur 3.2) is slechts 12% (zeer) tevreden indien de categorieën weet niet/geen mening en niet van toepassing wèl in de analyse worden meegenomen. 19

20 figuur 3.3 Uitspraken regelgeving * Regelgeving kost veel tijd Veel regels hebben geen nut Interpretatie regelgeving niet eenduidig Onduidelijkheid door regelgeving van verschillende instanties mee eens helemaal mee eens % * bij de berekening van de percentages zijn de categorieën weet niet/geen mening en niet van toepassing buiten beschouwing gelaten. De categorieën weet niet/geen mening en niet van toepassing zijn samen opgeteld tussen de 8% en 15% groot. Om het totaaloordeel van horeca-ondernemingen over regelgeving in een cijfer uit te drukken is op basis van de vier stellingen een schaalscore Oordeel duidelijkheid en nuttigheid regelgeving ontwikkeld. Op grond van de antwoorden op de vier stellingen is een schaalscore berekend die waarden kan aannemen tussen 0 en 10 (0=geen duidelijke en zinvolle regelgeving, 10=zeer duidelijke en zinvolle regelgeving). De gemiddelde schaalscore komt uit op 3,7. Dit betekent dat de horeca-ondernemingen tamelijk negatief oordelen over de duidelijkheid en zinvolheid van de regelgeving. 20

21 Tot slot is nagegaan of er een verschil is in tevredenheid over de uitvoerbaarheid van de regelgeving tussen horecaondernemingen die bezocht zijn en horeca-ondernemingen die niet bezocht zijn door een inspecteur van een bepaalde dienst (zie tabel 3.1). Zijn bijvoorbeeld bedrijven die in de afgelopen 12 maanden bezocht zijn door een inspecteur van de arbeidsinspectie meer tevreden of juist meer ontevreden over de uitvoerbaarheid van de regelgeving van de arbeidsinspectie. Of is er geen verband tussen deze? Uit de toetsing blijkt dat er geen verband bestaat tussen deze twee zaken. Ook het aantal bezoeken van een inspecteur heeft geen invloed op deze tevredenheid. 21

22 22

23 Bijlage 1 Opmerkingen respondenten Problemen Financiële kosten zijn niet op te brengen (leges vergunningen; regelgeving; aanvraag gebruiksvergunning) De gemeente zou de ondernemer meer moeten steunen dmv goede regelgeving / regelgeving zou meer op maat gesneden kunnen zijn door waarneming ter plaatse, waardoor er een veel grotere mate van flexibiliteit is Ben nog bezig met de gebruikerskosten, dus weet nog niet wat ik moet aanpassen en de kosten / sinds kort zelfstandig ondernemer, dus bepaalde vragen zijn voor mij niet te beantwoorden Oplegging van bepaalde regels en wetten kost veel geld en is tijdrovend voor ondernemers / Veel te veel regels die de ondernemer geld kosten Drie jaar geleden hebben wij alles uitgezocht om aan alle regelgeving te voldoen. Nu hebben we er daarom weinig werk aan, voorheen veel werk Bij bv. de aanvraag van een bouwvergunning werken alle afdelingen van de gemeente langs elkaar heen Door iedere keer te veranderen en aan te passen wordt het er niet beter op Er wordt gesproken over deregulering maar er komen steeds meer regels bij tegen hoge kosten Het groen dat voor de zaak ligt wordt slecht onderhouden, beter verwijderen Met veel regels en wetgeving moet ik nog geconfronteerd worden, door media wel een mening. Verbruiksvergunning wordt opgedrongen. Mijn opmerkingen interesseren jullie toch niets Veel dingen overbodig en als je wat te zeggen hebt kun je nergens terecht, zeker niet telefonisch Vragenlijst is veel te algemeen. De geautomatiseerde afwikkeling lijkt nu belangrijker als de outcome cq input van de ondernemer Waarom al die kosten voor mijn bedrijf terwijl ik daar niets van terug zie? Frequentie ( = 1 keer genoemd) 23

Klanttevredenheid wijkbibliotheken Heer en Malpertuis

Klanttevredenheid wijkbibliotheken Heer en Malpertuis Klanttevredenheid wijkbibliotheken Heer en Malpertuis Rapportage: Gemeente Maastricht Onderzoek & Statistiek Marcel Theunissen en Marion Nijsten Duboisdomein 30 Postbus 1992 6201 BZ Maastricht T 043-3504366

Nadere informatie

Gemeente Winterswijk Wmo klanttevredenheidsonderzoek

Gemeente Winterswijk Wmo klanttevredenheidsonderzoek Gemeente Winterswijk Wmo klanttevredenheidsonderzoek 25 november 2015 GOM PAN ADVIES VOOR WONINGMARKT EN LEEFOMGEVING GOM PAN EN ADVIES VOOR WONINGMARKT EN LEEFOMGEVING DATUM 25 november 2015 TITEL Wmo

Nadere informatie

Totaalresultaten KTO Inspecties

Totaalresultaten KTO Inspecties Totaalresultaten KTO Inspecties Juni 2011 Inhoud 1 _ Inleiding 3 2 _ Resultaten 4 3 _ Resultaten nvwa 2010 24 1 Inleiding In 2009/ 2010 hebben 11 inspectiediensten een tevredenheidsonderzoek onder geïnspecteerden

Nadere informatie

Gemeente Maastricht - Onderzoek & Statistiek

Gemeente Maastricht - Onderzoek & Statistiek Rapportage Pieter Honig & Simon van den Bighelaar Van den Bighelaar & Honig Onderzoeksbureau E-mail : info@vdbho.nl Opdrachtgever Drs. Paul Hinssen Gemeente Maastricht - Onderzoek & Statistiek Mosae Forum

Nadere informatie

Kwaliteitsmeter veilig uitgaan Maastricht 2005

Kwaliteitsmeter veilig uitgaan Maastricht 2005 Kwaliteitsmeter veilig uitgaan Maastricht 2005 Rapportage: Gemeente Maastricht Servicecentrum Onderzoek en Informatie Auteur: Manuel Chiou Met medewerking van Marcel Theunissen Duboisdomein 30 Postbus

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wbtv 2015

Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wbtv 2015 Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wbtv 1 Juni 1 Doel van het onderzoek is het verkrijgen van inzicht in de huidige mate van tevredenheid van tolken en vertalers, afnemers van tolk- en vertaaldiensten

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Meentschool - Afdeling SO In opdracht van Contactpersoon De Meentschool - Afdeling SO de heer A. Bosscher Utrecht, juni 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent

Nadere informatie

Burgerpanel Horst aan de Maas - Meting 3

Burgerpanel Horst aan de Maas - Meting 3 Rapportage Burgerpanel meting 3: Juni 2013 In opdracht van: Contactpersoon: Gemeente Horst aan de Maas Dhr. F. Geurts Utrecht, juli 2013 DUO Market Research drs. Aart van Grootheest drs. Marjan den Ouden

Nadere informatie

Klanttevredenheid meldingsafhandeling Dienst Stadsbeheer en Facilitaire Zaken

Klanttevredenheid meldingsafhandeling Dienst Stadsbeheer en Facilitaire Zaken Klanttevredenheid meldingsafhandeling Dienst Stadsbeheer en Facilitaire Zaken Rapportage: Gemeente Maastricht Publieks- en Bestuursdienst Servicecentrum Onderzoek & Informatie Marcel Theunissen, Ans Schoenmakers,

Nadere informatie

Vergunningverlening Plan van aanpak

Vergunningverlening Plan van aanpak Vergunningverlening Plan van aanpak Oktober 2013 Colofon Rekenkamer Súdwest-Fryslân dr. M.S. (Marsha) de Vries (hoofdonderzoeker, secretaris) dr. R.J. (Rick) Anderson (lid) drs. J.H. (Jet) Lepage MPA (voorzitter)

Nadere informatie

Werkbelevingsonderzoek 2013

Werkbelevingsonderzoek 2013 Werkbelevingsonderzoek 2013 voorbeeldrapport Den Haag, 17 september 2014 Ipso Facto beleidsonderzoek Raamweg 21, Postbus 82042, 2508EA Den Haag. Telefoon 070-3260456. Reg.K.v.K. Den Haag: 546.221.31. BTW-nummer:

Nadere informatie

Kritische Prestatie Indicatoren Tevredenheidsindicatoren

Kritische Prestatie Indicatoren Tevredenheidsindicatoren Concerncontrol Team Onderzoek & Statistiek Kritische Prestatie Indicatoren Tevredenheidsindicatoren Omnibusonderzoek 2009 Omnibusonderzoek 2009, Team Onderzoek en Statistiek Gemeente Alkmaar pagina 1 Onderzoekskader

Nadere informatie

Kunststofafval: De mening van de bevolking over het inzamelingsysteem

Kunststofafval: De mening van de bevolking over het inzamelingsysteem Kunststofafval: De mening van de bevolking over het inzamelingsysteem . Kunststofafval: De mening van de bevolking over het inzamelingsysteem. . Titel: Kunststofafval 2010, de mening van de bevolking over

Nadere informatie

Overall rapportage Vensters voor verantwoording Leerlingen

Overall rapportage Vensters voor verantwoording Leerlingen Overall rapportage Vensters voor verantwoording Leerlingen In opdracht van: Contactpersoon: COLLEGE HAGEVELD De heer K. Annema Utrecht, mei 2012 DUO ONDERWIJSONDERZOEK drs. Vincent van Grinsven drs. Madelon

Nadere informatie

Administratieve (over)last

Administratieve (over)last M200811 Administratieve (over)last Perceptie van MKB-ondernemers over verplichte administratieve handelingen J. Snoei Zoetermeer, november 2008 Administratieve lasten Het overgrote deel van de ondernemers

Nadere informatie

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Projectnummer: 10203 In opdracht van: Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer drs. Merijn Heijnen dr. Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Onderzoek afhandeling bezwaarschriften Juridische Zaken Dymphna Meijneken, Ben van de Burgwal afd. Onderzoek en Statistiek Juni 2011

Onderzoek afhandeling bezwaarschriften Juridische Zaken Dymphna Meijneken, Ben van de Burgwal afd. Onderzoek en Statistiek Juni 2011 Onderzoek afhandeling bezwaarschriften Juridische Zaken Dymphna Meijneken, Ben van de Burgwal afd. Onderzoek en Statistiek Juni 2011 Samenvatting De afdeling Juridische Zaken (JZ) wil een vinger aan de

Nadere informatie

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers nderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Goirle DIMENSUS beleidsonderzoek April 2012 Projectnummer 488 Het onderzoek De gemeente Goirle is eind april 2010

Nadere informatie

1. Inleiding Methode van onderzoek Responsverantwoording Leeswijzer 2

1. Inleiding Methode van onderzoek Responsverantwoording Leeswijzer 2 Inhoud 1. Inleiding 1 1.1. Methode van onderzoek 1 1.2. Responsverantwoording 1 1.3. Leeswijzer 2 2. Tevredenheid Wmo-cliënten 3 2.1. Aanvragen van de voorzieningen 3 2.2. (On)Tevredenheid PGB 4 2.3. Tevredenheid

Nadere informatie

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER Oktober 2012 2 Opdrachtnemer: Opdrachtgever: Team Financieel Advies, Onderzoek & Statistiek Camiel De Bruijn Ard Costongs Economie

Nadere informatie

Toezichthouders in de wijk

Toezichthouders in de wijk Toezichthouders in de wijk Hoe ervaren inwoners uit Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht de aanwezigheid van Toezichthouders? Inhoud: 1 Conclusies 2 Bekendheid 3 Effect 4 Waardering taken Hondengerelateerde

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek schooljaar 2011/2012: een inspectiebreed beeld

Tevredenheidsonderzoek schooljaar 2011/2012: een inspectiebreed beeld Tevredenheidsonderzoek schooljaar 2011/2012: een inspectiebreed beeld 1. Inleiding De Inspectie van het Onderwijs voert al lange tijd tevredenheidsonderzoeken uit onder besturen en scholen in de sectoren

Nadere informatie

Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 30: Communicatie nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 30: Communicatie nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 30: Communicatie nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 1. Inleiding Vanaf 2015 verandert het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (vanaf

Nadere informatie

Onderzoek Passend Onderwijs

Onderzoek Passend Onderwijs Rapportage Onderzoek passend onderwijs In samenwerking met: Algemeen Dagblad Contactpersoon: Ellen van Gaalen Utrecht, augustus 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Liesbeth van der Woud drs. Tanya Beliaeva

Nadere informatie

Fietsen in Groningen 2017

Fietsen in Groningen 2017 veel respon Fietsen in Groningen 2017 Kübra Ozisik April 2017 www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoud Inhoud... 1 1. Inleiding... 2 2. Fietsen in Groningen 2017... 3 2.1 Respons en achtergrond...

Nadere informatie

Gemeente Breda. Proef met LED-verlichting. SSC Onderzoek en Informatie. Achtervang, Bijvang en Uitvang

Gemeente Breda. Proef met LED-verlichting. SSC Onderzoek en Informatie. Achtervang, Bijvang en Uitvang Gemeente Breda SSC Onderzoek en Informatie Proef met LED-verlichting Achtervang, Bijvang en Uitvang Publicatienummer: 1493 Datum: Juli 2008 In opdracht van: Gemeente Breda, Directie Buitenruimte afd. technisch

Nadere informatie

Kwijtschelding versus teruggave

Kwijtschelding versus teruggave Kwijtschelding versus teruggave Rapportage: Gemeente Maastricht Publieks- en Bestuursdienst i.o. Servicecentrum Onderzoek & Informatie Stadhuisstraat 6 Postbus 1992 6201 BZ Maastricht 043-3504366 Fax 043-3504230

Nadere informatie

Evenementen in Hoek van Holland - 2009

Evenementen in Hoek van Holland - 2009 Evenementen in Hoek van Holland - 2009 Evenementen in Hoek van Holland - 2009 René van Duin & Maaike Dujardin Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) december 2009 In opdracht van deelgemeente Hoek

Nadere informatie

Wat vinden uw cliënten van de zorg thuis?

Wat vinden uw cliënten van de zorg thuis? Wat vinden uw cliënten van de zorg thuis? onderzoek naar ervaringen met de zorg Opdrachtgever: dr. D.H.M. Frijters D.J. Homberg, MSc dr. H.C.M. Kamphuis drs. S.J.W. de Kroon drs. J.J.A. Stavenuiter drs.

Nadere informatie

Beleving Theaterfestival Boulevard 2012 Onderzoeksrapportage. Life is Wonderful

Beleving Theaterfestival Boulevard 2012 Onderzoeksrapportage. Life is Wonderful Postbus 450 5600 AL Eindhoven +31 (0)40-84 89 280 www.dynamic-concepts.nl info@dynamic-concepts.nl Beleving Theaterfestival Boulevard Life is Wonderful Dynamic Concepts consultancy Eindhoven Copyright

Nadere informatie

Gemeente Breda. Waardering LED-verlichting. SSC Onderzoek en Informatie. Verschuurstraat en Rochussenstraat

Gemeente Breda. Waardering LED-verlichting. SSC Onderzoek en Informatie. Verschuurstraat en Rochussenstraat Gemeente Breda SSC Onderzoek en Informatie Waardering LED-verlichting Verschuurstraat en Rochussenstraat Publicatienummer: 1541 Datum: April 2009 In opdracht van: Gemeente Breda, Directie Buitenruimte

Nadere informatie

QUICK SCAN GEMEENTEN EN ROOKVRIJE HORECA

QUICK SCAN GEMEENTEN EN ROOKVRIJE HORECA QUICK SCAN GEMEENTEN EN ROOKVRIJE HORECA EERSTE JAAR NA INVOERING 2008-2009 QUICK SCAN GEMEENTEN EN ROOKVRIJE HORECA Eerste jaar na invoering 2008-2009 INTRAVAL Groningen-Rotterdam INHOUDSOPGAVE Pagina

Nadere informatie

DE CLIËNTENRAAD BEOORDEELD. Onderzoek naar de tevredenheid met het functioneren van de cliëntenraad

DE CLIËNTENRAAD BEOORDEELD. Onderzoek naar de tevredenheid met het functioneren van de cliëntenraad DE CLIËNTENRAAD BEOORDEELD Onderzoek naar de tevredenheid met het functioneren van de cliëntenraad DE CLIËNTENRAAD BEOORDEELD Onderzoek naar de tevredenheid met het functioneren van de cliëntenraad -

Nadere informatie

Bewonerspanel Communicatie

Bewonerspanel Communicatie Interne Bedrijven, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Communicatie Context Van 16 tot 30 november 2015 heeft IB Onderzoek een peiling gehouden onder

Nadere informatie

Evaluatie online panel O+S

Evaluatie online panel O+S Evaluatie online panel O+S rapportage Project: 8029 In opdracht van: O+S dr. Clemens Wenneker drs. Elise Bos Eyssen dr. Esther Jakobs Weesperstraat 79 Postbus 658 1018 VN Amsterdam 1000 AR Amsterdam Telefoon

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Warmtenet (2015)

Klanttevredenheidsonderzoek Warmtenet (2015) Klanttevredenheidsonderzoek Warmtenet (2015) In het voorjaar van 2015 is een tevredenheidsonderzoek onder de particuliere klanten van Warmtenet Hengelo gehouden. Aan alle particuliere klanten van Warmtenet

Nadere informatie

Buurtenquête hostel Leidsche Maan

Buurtenquête hostel Leidsche Maan Buurtenquête hostel Leidsche Maan tussenmeting 2013 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht (GG&GD) DIMENSUS beleidsonderzoek April 2013 Projectnummer 527 Inhoud Samenvatting 3 Inleiding

Nadere informatie

BURGERPANEL CAPELLE OVER WELSTANDSVRIJ BOUWEN

BURGERPANEL CAPELLE OVER WELSTANDSVRIJ BOUWEN BURGERPANEL CAPELLE OVER WELSTANDSVRIJ BOUWEN Gemeente Capelle aan den IJssel April 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016

Nadere informatie

Gemeentelijke Dienstverlening. Omnibus 2009

Gemeentelijke Dienstverlening. Omnibus 2009 Gemeentelijke Dienstverlening Omnibus 2009 Afdeling O&S Februari 2009 2 Samenvatting Inwoners vinden dat de gemeente haar dienstverlening heeft verbeterd De inwoners van s-hertogenbosch beoordelen de gemeentelijke

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDS- ONDERZOEK WADDENVEERDIENSTEN

KLANTTEVREDENHEIDS- ONDERZOEK WADDENVEERDIENSTEN Rapport KLANTTEVREDENHEIDS- ONDERZOEK WADDENVEERDIENSTEN voorjaar 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015/41 Datum Juni 2015 Opdrachtgever

Nadere informatie

KOOPZONDAGEN De mening van burgers en ondernemers

KOOPZONDAGEN De mening van burgers en ondernemers KOOPZONDAGEN De mening van burgers en ondernemers Opdrachtnemer: Bureau O&S Heerlen Opdrachtgever: Bureau Economie Januari 2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Onderzoeksvragen 3 3. Onderzoeksopzet 3 4.

Nadere informatie

Cliëntervaringen Wmo s-hertogengbosch. Nulmeting 2016

Cliëntervaringen Wmo s-hertogengbosch. Nulmeting 2016 Cliëntervaringen Wmo s-hertogengbosch Nulmeting 2016 Afdeling Onderzoek & Statistiek Juli 2016 Samenvatting De gemeente s-hertogenbosch vindt het belangrijk om de ervaringen van cliënten met Wmoondersteuning

Nadere informatie

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan.

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan. Burgerpeiling 2013 Eind 2013 is onder 2000 inwoners van de gemeente Noordoostpolder een enquete verspreid ten behoeve van de benchmark waarstaatjegemeente.nl. De enquete vormt een onderdeel van de benchmark.

Nadere informatie

3. Resultaten. Pagina 1 van 5

3. Resultaten. Pagina 1 van 5 Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 32: Subsidieregeling Investeringen in milieuvriendelijke maatregelen December 2014 1. Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten

Nadere informatie

Klanttevredenheid Centre Céramique Effectmeting januari 2004

Klanttevredenheid Centre Céramique Effectmeting januari 2004 Klanttevredenheid Centre Céramique Effectmeting januari 2004 Rapportage: Gemeente Maastricht Servicecentrum Onderzoek & Informatie Marcel Theunissen en Ans Schoenmakers Duboisdomein 30 Postbus 1992 6201

Nadere informatie

Gescheiden gft inzameling Nesselande

Gescheiden gft inzameling Nesselande rotterdam.nl/onderzoek Gescheiden gft inzameling Nesselande Onderzoek en Business Intelligence Gescheiden gft inzameling Nesselande Een evaluatie M. van Rhee Onderzoek en Business Intelligence (OBI) 13

Nadere informatie

Enquête Dienstverlening in het stadhuis

Enquête Dienstverlening in het stadhuis Enquête Dienstverlening in het stadhuis Enquête Dienstverlening in het stadhuis Colofon Titel:Enquête Dienstverlening in het stadhuis Opdrachtgever: Gemeente Velsen Opdrachtnemer: Marieke Galesloot Datum:

Nadere informatie

Evaluatie bewonerspanel Oud-West

Evaluatie bewonerspanel Oud-West Evaluatie bewonerspanel Oud-West Van 18 oktober tot en met 24 oktober 2007 is het bewonerspanel van Oud-West vragen voorgelegd over het bewonerspanel zelf: wat vinden de panelleden van de onderwerpen waar

Nadere informatie

Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn

Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn Klanten van Careyn over het consultatiebureau Inhoud: 1. Conclusies 2. Algemene dienstverlening 3. Het inloopspreekuur 4. Telefonische dienstverlening 5. Persoonlijk

Nadere informatie

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Gemeente Hollands Kroon Mei 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl

Nadere informatie

INFORMATIEVOORZIENING URENAFTREK DOOR ZELFSTANDIGEN VANUIT WW

INFORMATIEVOORZIENING URENAFTREK DOOR ZELFSTANDIGEN VANUIT WW INFORMATIEVOORZIENING URENAFTREK DOOR ZELFSTANDIGEN VANUIT WW INFORMATIEVOORZIENING URENAFTREK DOOR ZELFSTANDIGEN VANUIT WW - eindrapport - drs. L.F. Heuts drs. R.C. van Waveren Amsterdam, december 2009

Nadere informatie

Effecten van cliëntondersteuning. Samenvatting van een haalbaarheidsonderzoek naar de meetbaarheid van door de cliënt ervaren effecten

Effecten van cliëntondersteuning. Samenvatting van een haalbaarheidsonderzoek naar de meetbaarheid van door de cliënt ervaren effecten Effecten van cliëntondersteuning Samenvatting van een haalbaarheidsonderzoek naar de meetbaarheid van door de cliënt ervaren effecten MEE Nederland, 4 februari 2014 1. Inleiding In deze samenvatting beschrijven

Nadere informatie

Klanttevredenheid Bouwzaken Houten

Klanttevredenheid Bouwzaken Houten Klanttevredenheid Bouwzaken Houten DIMENSUS beleidsonderzoek Maart 2006 Project 212 Inhoud Inleiding 2 Samenvatting, conclusies en aanbevelingen 3 1 Contact met de gemeente 8 1.1 De vergunningen 8 1.2

Nadere informatie

EERSTE METING SLACHTOFFERMONITOR: ERVARINGEN VAN SLACHTOFFERS MET JUSTITIËLE SLACHTOFFERONDERSTEUNING. Deel 1: politie. Management samenvatting

EERSTE METING SLACHTOFFERMONITOR: ERVARINGEN VAN SLACHTOFFERS MET JUSTITIËLE SLACHTOFFERONDERSTEUNING. Deel 1: politie. Management samenvatting EERSTE METING SLACHTOFFERMONITOR: ERVARINGEN VAN SLACHTOFFERS MET JUSTITIËLE SLACHTOFFERONDERSTEUNING Deel 1: politie Management samenvatting EERSTE METING SLACHTOFFERMONITOR: ERVARINGEN VAN SLACHTOFFERS

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek diensten PGO Support

Tevredenheidsonderzoek diensten PGO Support Tevredenheidsonderzoek diensten PGO Support Esther Poort en Annemarie Venemans Maart, 2014 Leiden: De Onderzoekerij www.onderzoekerij.nl 1 1. Inleiding Deze rapportage beschrijft de resultaten van een

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 Inleiding 1. 2 Achtergrondinformatie 5

Inhoudsopgave. 1 Inleiding 1. 2 Achtergrondinformatie 5 Vrijwilligersorganisaties vragen maatwerk Effectmeting vrijwilligerssector in Maastricht 2005 Rapportage: Gemeente Maastricht Servicecentrum Onderzoek & Informatie Auteur: Marcel Theunissen Duboisdomein

Nadere informatie

Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016

Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016 Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016 Beginmeting 2014 Portret samenwerkingsverband P029 Opdrachtgever: ministerie van OCW Utrecht, september

Nadere informatie

Samenvatting. Bezoekersonderzoek Magisch Maastricht 2016

Samenvatting. Bezoekersonderzoek Magisch Maastricht 2016 Samenvatting Bezoekersonderzoek Magisch Maastricht 2016 0 Korte Samenvatting 0.1 Waardering door bezoekers De beleving van Magisch Maastricht 2016 wordt door de ondervraagde bezoekers positief gewaardeerd;

Nadere informatie

Rapport evaluatie-onderzoek Agentschap Telecom. Onderzoek naar de beleving van kwaliteit, effectiviteit, tevredenheid, vertrouwen en klachten.

Rapport evaluatie-onderzoek Agentschap Telecom. Onderzoek naar de beleving van kwaliteit, effectiviteit, tevredenheid, vertrouwen en klachten. Rapport evaluatie-onderzoek Agentschap Telecom Onderzoek naar de beleving van kwaliteit, effectiviteit, tevredenheid, vertrouwen en klachten. Januari 2010 Colofon De Inspectieraad heeft in 2008 opdracht

Nadere informatie

Gemeente Lopik. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2010

Gemeente Lopik. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2010 Gemeente Lopik Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2010 26 april 2011 Projectnr. 331.100 Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax (026)

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek CBS Paadwizer In opdracht van Contactpersoon Stichting de Tjongerwerven Christelijk Primair Onderwijs de heer H. van Malsen en de heer A. Vos Utrecht, februari

Nadere informatie

Check Je Kamer Rapportage 2014

Check Je Kamer Rapportage 2014 Check Je Kamer Rapportage 2014 Kwantitatieve analyse van de studentenwoningmarkt April 2015 Dit is een uitgave van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb). Voor vragen of extra informatie kan gemaild worden

Nadere informatie

Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013

Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013 Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013 Colofon "Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013" Klanttevredenheidsonderzoek naar het WMO vervoer in de gemeente Haren. Uitgave Deze publicatie is een uitgave

Nadere informatie

Beleving van de Giro d'italia Utrecht

Beleving van de Giro d'italia Utrecht Beleving van de Giro d'italia Utrecht Opdrachtgever: Provincie Utrecht ECORYS Nederland BV Michel Briene Elvira Meurs Manfred Wienhoven Rotterdam, 29 juli 2010 ECORYS Nederland BV Postbus 4175 3006 AD

Nadere informatie

Op grond van bovenstaande gegevens mogen we concluderen dat de gegevens uit de vragenlijst een waarheidsgetrouw beeld geven.

Op grond van bovenstaande gegevens mogen we concluderen dat de gegevens uit de vragenlijst een waarheidsgetrouw beeld geven. Resultaten onderzoek evaluatie HvO woningzoekenden Inleiding In de maand september 2014 heeft Enserve in opdracht van de Stadsregio Arnhem Nijmegen een onderzoek ter evaluatie van de HvO 2013 uitgevoerd

Nadere informatie

Onderzoek Passend Onderwijs

Onderzoek Passend Onderwijs Rapportage Onderzoek passend onderwijs Utrecht, juni 2016 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Liesbeth van der Woud Postbus 681 3500 AR Utrecht telefoon: 0302631080 e-mail: info@duo-onderwijsonderzoek.nl

Nadere informatie

Onderzoek naar de mening van burgers over de berekening van kinderalimentatie

Onderzoek naar de mening van burgers over de berekening van kinderalimentatie Onderzoek naar de mening van burgers over de berekening van kinderalimentatie September 2011 Bregje Dijksterhuis (HvA) & Nina Vels (LBIO) Inhoud 1 Inleiding... 2 1.1 Doel... 2 1.2 Onderzoeksvragen... 2

Nadere informatie

Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek SZMK 2013

Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek SZMK 2013 Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek SZMK 21 Oktober 21 1 Inhoudsopgave H1 Inleiding H2 Aantal vrijwilligers per sector/locatie en respons H Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek 21

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 213, Leven a.s.r. Rapportcijfer 8, Rapportcijfer a.s.r., per klantgroep Kunt u met een rapportcijfer op een schaal van 1 t/m 1 uitdrukken hoe tevreden u bent over

Nadere informatie

Medewerkerstevredenheidsonderzoek Fictivia 2008.V.

Medewerkerstevredenheidsonderzoek Fictivia 2008.V. Medewerkerstevredenheidsonderzoek Fictivia 2008.V. Opdrachtgever: Uitvoerder: Plaats: Versie: Fictivia B.V. Junior Consult Groningen Fictief 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Directieoverzicht 4 Leiderschap.7

Nadere informatie

Evaluatie Wijkserviceteams. Meer oranje op straat...

Evaluatie Wijkserviceteams. Meer oranje op straat... Meer oranje op straat... Gemeente Nijmegen afdeling Onderzoek en Statistiek december 2006 Inhoudsopgave 1 Samenvatting en conclusies 3 2 Inleiding 6 2.1 Achtergrond en doel onderzoek 6 2.2 Vraagstelling

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 13, Leven Allianz Rapportcijfer Allianz, per klantgroep Kunt u met een rapportcijfer op een schaal van 1 t/m 1 uitdrukken hoe tevreden u bent over uw verzekeraar?

Nadere informatie

Gemeente Alphen-Chaam

Gemeente Alphen-Chaam Gemeente Alphen-Chaam Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 23 oktober 2015 DATUM 23 oktober 2015 TITEL Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER AUTEUR(S) Gemeente Alphen-Chaam

Nadere informatie

Gemeente Woerden: Veiligheid

Gemeente Woerden: Veiligheid Gemeente Woerden: Veiligheid / 29-11-2007 / P.1 / 29-11-2007 / P.1 Gemeente Woerden: Veiligheid Onderzoeksrapportage Amsterdam, november 2007 Projectnummer K1441 Auteurs

Nadere informatie

KERNGEGEVENS BINNENSTAD

KERNGEGEVENS BINNENSTAD KERNGEGEVENS BINNENSTAD 1 SAMENVATTING KERNGEGEVENS Gekeken is naar de wijken Binnenstad, Jekerkwartier, Kommelkwartier, Statenkwartier, Boschstraatkwartier, Sint Maartenspoort, Wyck. Van 2007 tot 2012

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Schoolrapportage CBS De Windroos Leerlingtevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon Noordkwartier Mevrouw W. Drenth Utrecht, mei 2014 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Marjan

Nadere informatie

Burgeronderzoek Gemeente Sluis ZLTO

Burgeronderzoek Gemeente Sluis ZLTO Gemeente Sluis in opdracht van ZLTO afdeling gemeente Sluis Maart 2009 Burgeronderzoek Gemeente Sluis in opdracht van ZLTO afdeling gemeente Sluis Almere Staete Radioweg 6a 1324 KW ALMERE Tel. (036) 5300402

Nadere informatie

Bij deze bieden wij u de resultaten aan van het onderzoek naar de eerste effecten van de decentralisaties in de gemeente Barneveld.

Bij deze bieden wij u de resultaten aan van het onderzoek naar de eerste effecten van de decentralisaties in de gemeente Barneveld. rriercoj Gemeenteraad Barneveld Postbus 63 3770 AB BARNEVELD Barneveld, 27 augustus 2015 f Ons kenmerk: Ö^OOJcfc Behandelend ambtenaar: I.M.T. Spoor Doorkiesnummer: 0342-495 830 Uw brief van: Bijlage(n):

Nadere informatie

Fietsen in Groningen 2016

Fietsen in Groningen 2016 B A S I S V O O R B E L E I D Fietsen in Groningen 2016 Laura de Jong Onderzoek en Statistiek Groningen, april 2016 Fietsen in Groningen 2016 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Fietsen in Groningen 2016 4 2.1 Respons

Nadere informatie

TEVREDEN WERKEN IN HET PRIMAIR ONDERWIJS. Onderzoek naar de tevredenheid en werkbeleving van personeel in het primair onderwijs.

TEVREDEN WERKEN IN HET PRIMAIR ONDERWIJS. Onderzoek naar de tevredenheid en werkbeleving van personeel in het primair onderwijs. ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers TEVREDEN WERKEN IN HET PRIMAIR ONDERWIJS Onderzoek naar de tevredenheid en werkbeleving van personeel in het primair onderwijs april 2016 1

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 13, Leven Avéro Achmea Rapportcijfer Avéro, per klantgroep Kunt u met een rapportcijfer op een schaal van 1 t/m 1 uitdrukken hoe tevreden u bent over uw verzekeraar?

Nadere informatie

Buurtprofielen Maastricht 2004

Buurtprofielen Maastricht 2004 Buurtprofielen 2004 Rapportage: Gemeente Servicecentrum Onderzoek en Informatie Auteur: Marcel Theunissen Met medewerking van: Marion Nijsten Duboisdomein 30 Postbus 1992 6201 BZ (043) 350 43 66 E-mail:

Nadere informatie

4. SAMENVATTING. 4.1 Opzet onderzoek

4. SAMENVATTING. 4.1 Opzet onderzoek 4. SAMENVATTING Op 7 mei 2002 is in het Staatsblad 2002 nummer 201 de gewijzigde Tabakswet gepubliceerd. Naar aanleiding hiervan wil de Keuringsdienst van Waren goed inzicht in de naleving van het onderdeel

Nadere informatie

Evaluatie Bewijs van Goede Dienst

Evaluatie Bewijs van Goede Dienst Evaluatie Bewijs van Goede Dienst Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten Postbus 30435 2500 GK Den Haag 14 juni 2013 Management summary In opdracht van het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten

Nadere informatie

Rapport evaluatie speeddaten met uitzendbureaus op de vestigingen van het WERKbedrijf

Rapport evaluatie speeddaten met uitzendbureaus op de vestigingen van het WERKbedrijf Rapport evaluatie speeddaten met uitzendbureaus op de vestigingen van het WERKbedrijf December 2011 Auteurs: Leonie Oosterwaal, beleidsmedewerker ABU Judith Huitenga en Marit Hoffer, medewerkers Servicepunt

Nadere informatie

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Emmen 1 INDEX Index...2 Inleiding...3 1 Samenvatting...4 2 Verantwoording en achtergrondgegevens...5 3 Toegang tot de ondersteuning...7 4 Hulp bij het huishouden...9 5

Nadere informatie

Belevingsonderzoek Inspectie Jeugdzorg. Onderzoek onder geïnspecteerden naar de beleving van het contact met Inspectie Jeugdzorg

Belevingsonderzoek Inspectie Jeugdzorg. Onderzoek onder geïnspecteerden naar de beleving van het contact met Inspectie Jeugdzorg Belevingsonderzoek Inspectie Jeugdzorg Onderzoek onder geïnspecteerden naar de beleving van het contact met Inspectie Jeugdzorg Maart 2012 F968 Colofon In 2008 heeft de Inspectieraad aan het programma

Nadere informatie

Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 29: Topsector Energie December 2014

Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 29: Topsector Energie December 2014 Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 29: Topsector Energie December 2014 1. Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de peiling over subsidieregelingen

Nadere informatie

Kennisdeling op internet tussen leraren in Kennisnet Vakcommunities. De belangrijkste resultaten. Management samenvatting

Kennisdeling op internet tussen leraren in Kennisnet Vakcommunities. De belangrijkste resultaten. Management samenvatting Kennisdeling op internet tussen leraren in Kennisnet Vakcommunities. De belangrijkste resultaten Uwe Matzat/Chris Snijders Technische Universiteit Eindhoven Management samenvatting De grote meerderheid

Nadere informatie

Vragenlijst Dichterbij lezersonderzoek

Vragenlijst Dichterbij lezersonderzoek Vragenlijst Dichterbij lezersonderzoek Rabobank A. Introductievragen Welkom op deze website van Rabobank . Hier willen wij u graag een aantal vragen stellen over ons

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus Klanttevredenheidsonderzoek /20

Uitgevoerd door Dimensus Klanttevredenheidsonderzoek /20 Uitgevoerd door Dimensus Klanttevredenheidsonderzoek 2015 1/20 1. Inleiding In december 2015 is voor de gemeente De Bilt het tweejaarlijkse klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Hiervoor zijn personen

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO 2011

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO 2011 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO 2011 onder Wmo-cliënten van de gemeenten: Brunssum, Heerlen, Landgraaf, Nuth, Onderbanken, Simpelveld en Voerendaal Rapportage gemeente Nuth Gemeente Heerlen Bureau Onderzoek

Nadere informatie

Totaalrapportage Niesing Bouwbedrijf B.V.

Totaalrapportage Niesing Bouwbedrijf B.V. Totaalrapportage Niesing Bouwbedrijf B.V. Bouwstroom : Alle bouwstromen Aantal respondenten : 4 Periode : Alle resultaten tot op heden Vergeleken met : heel Nederland Aantal respondenten in de regio :

Nadere informatie

iiitogiontant Resultaten uit de PPP-studies naar criminaliteit en criminaliteits preventie op bedrijventerreinen \sf

iiitogiontant Resultaten uit de PPP-studies naar criminaliteit en criminaliteits preventie op bedrijventerreinen \sf Resultaten uit de PPP-studies naar criminaliteit en criminaliteits preventie op bedrijventerreinen Een selectie naar ondernemingen uit het Midden- en Kleinbedrijf V. Sabee R.F.A. van den Bedem J.J.A. Essers

Nadere informatie

De Tabakswet. Rapport. Onderzoek naar hinder en schadelijkheid van passief roken, houding t.a.v. en steun voor rookverboden Cyrille Koolhaas

De Tabakswet. Rapport. Onderzoek naar hinder en schadelijkheid van passief roken, houding t.a.v. en steun voor rookverboden Cyrille Koolhaas Grote Bickersstraat 74 13 KS Amsterdam Postbus 247 00 AE Amsterdam t 0 522 54 44 f 0 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport De Tabakswet Onderzoek naar hinder en schadelijkheid van passief

Nadere informatie

Jaarrapport Cenzo totaal 2013

Jaarrapport Cenzo totaal 2013 Jaarrapport Cenzo totaal 2013 Copyright Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Cenzo worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt. Voor het gebruik van de informatie

Nadere informatie

Wat vindt de Stadjer (van) erfgoed?

Wat vindt de Stadjer (van) erfgoed? Wat vindt de Stadjer (van) erfgoed? Laura de Jong November 2016 Marjolein Kolstein Met medewerking van Leontien Spoelstra (Geo-Informatie) www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoud 1. Inleiding... 2

Nadere informatie

Toelichting op Medewerkeronderzoek door H&S Adviesgroep

Toelichting op Medewerkeronderzoek door H&S Adviesgroep Toelichting op Medewerkeronderzoek door H&S Adviesgroep H&S Adviesgroep kan u ondersteunen bij het uitvoeren van een Medewerkeronderzoek. Organisaties zetten deze onderzoeken in om bijvoorbeeld de werkbeleving,

Nadere informatie

IZZ KTO GfK November 2016 IZZ KTO

IZZ KTO GfK November 2016 IZZ KTO IZZ KTO 1 Algemene tevredenheid Oordeel overall tevredenheid Gemiddelde 100% 80% 52% 44% 8-10 60% 20% 4 49% 6-7 1-5 Weet niet Jongeren en singles/duo s zijn minder tevreden over IZZ. Opvallend is dat jongeren

Nadere informatie

De dienstverlening van SURFnet Onderzoek onder aangesloten instellingen. - Eindrapportage -

De dienstverlening van SURFnet Onderzoek onder aangesloten instellingen. - Eindrapportage - De dienstverlening van Onderzoek onder aangesloten instellingen - Eindrapportage - 09-09-2009 Inhoud Inleiding 3 Managementsamenvatting 4 Onderzoeksopzet 5 Resultaten 6 Tevredenheid 6 Gebruik en waardering

Nadere informatie