Leefplezier en Gezondheid Samen Versterken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Leefplezier en Gezondheid Samen Versterken"

Transcriptie

1 Leefplezier en Gezondheid Samen Versterken Plannen voor Zorggroep Meander 1

2 Leefplezier en Gezondheid Samen Versterken Plannen voor Expert in wonen, zorg, behandeling en revalidatie Zorggroep Meander is actief in Oost- Groningen en expert op het gebied van wonen, zorg, behandeling en revalidatie. We helpen kwetsbare ouderen, thuis of in de wijk, regie te houden over hun leven. En als mensen gaan herstellen na bijvoorbeeld een operatie, dan helpen we met revalidatie. Er zijn vier woonservicecentra (voorheen verzorgingshuizen) en vijf woonzorgcentra (voorheen verpleeghuizen) en/of revalidatiecentra. Zorggroep Meander is een grote werkgever in de regio. Ruim 1800 medewerkers en 500 vrijwilligers bieden jaarlijks zorg en behandeling aan circa cliënten. Zorggroep Meander maakt deel uit van de strategische holding Espria. Goed nieuws! In 2014 presenteerden wij onze plannen voor : Zorgen voor leefplezier in Oost-Groningen in een tijd van veranderingen. In dat kon u lezen hoe Zorggroep Meander anticipeert op de vele veranderingen in de (ouderen)zorg. Maar het realiseren van een deel van die plannen gaat sneller dan we hadden verwacht. Mede daarom hebben we nu deze actualisatie van het gemaakt. U leest in hierin hoe we: voortbouwen op de plannen die we al hebben gerealiseerd; volop verder werken aan andere ambities; op een aantal punten nieuwe accenten leggen waar onze cliënten en financiers ons om vragen. Als u vragen heeft, neemt u dan gerust contact met ons op. Anita Tijsma, directeur Zorggroep Meander 2 Zorggroep Meander 3

3 Houvast voor de cliënt in een sterk veranderende wereld Waarbij voelt de cliënt zich prettig? Wat maakt dat hij het naar zijn zin heeft in het leven? Dat zijn uitgangspunten bij alles wat Zorggroep Meander doet en besluit. Wat de cliënt tevreden maakt, is heel persoonlijk. Daarmee houden wij zoveel mogelijk rekening. Vergroten van het leefplezier van ouderen is onze belangrijkste opgave. De visie van Zorggroep Meander Vegroten van het leefplezier en zelfredzaamheid vindt Zorggroep Meander een kwestie van anders denken, anders kijken en anders doen. Oud en kwetsbaar zijn, maakt het lastiger om zelf voor leefplezier te zorgen. Anderen, vaak familie en vrienden, kunnen dan helpen om plezier in het leven te hebben en te houden. Zorggroep Meander ondersteunt de cliënt waar nodig in de thuissituatie. Als wonen in het eigen huis niet meer gaat en iemand verhuist naar een van onze centra, dan stellen onze medewerkers het leefplezier voorop. Zij gaan uit van de wensen van de cliënt. Nu en ook in de toekomst. Koers houden terwijl veranderingen blijven Deze heldere visie geeft onze cliënten en ook onszelf houvast in een sterk veranderende wereld. Voor onze cliënten en voor ons verandert er veel. Wij kijken steeds vooruit en anticiperen zo veel mogelijk op die veranderingen. Zo kunnen we ouderen in Oost-Groningen ook in de toekomst ondersteunen om regie te houden over hun leven. In dat kader hebben we in 2014 de plannen en ambities tot en met 2018 gemaakt. Wij staan voor de uitdaging voortdurend op veranderingen te blijven anticiperen en in een veranderende wereld onze visie te blijven realiseren. Zorggroep Meander heeft de ambitie om telkens voorbereid te zijn op de veranderingen en uitdagingen van morgen. Dat doen we: met een sterke focus op onze kernactiviteiten; door onze kennis en expertise te blijven ontwikkelen; in samenwerking met maatschappelijke partners in de regio en met onze collega s binnen de strategische holding Espria. Resultaten tot nu toe In reactie op blijvende veranderingen heeft Zorggroep Meander de doelmatigheid van de eigen organisatie de afgelopen jaren verder vergroot. We keken en kijken daarbij steeds heel scherp naar welke ondersteuning en welk niveau waar nodig is. Dat geldt voor de zorg die wij leveren, maar ook voor de ondersteuning die wij bieden. We helpen mensen die meer zelf kunnen om die ruimte te nemen. Veel plannen heeft Zorggroep Meander kunnen omzetten in concrete resultaten. Vier van de zeven concrete ambities uit 2014 hebben wij kunnen realiseren: x x x x Basiskwaliteit op orde Wonen Plus als antwoord op het Scheiden van wonen en zorg Sterke positie wijkverpleegkundigen Verpleeghuiszorg vanuit visie op leefplezier Nieuwe concepten in de eerste lijn Doorontwikkelen revalidatie & behandeling Met partners realiseren anderhalve lijnszorg. De veranderingen die we constateerden zetten zich onverminderd voort. De behoeften en mogelijkheden van onze cliënten blijven zich ontwikkelen. De verandering in de financiering is nog niet voltooid. En de samenleving in ons werkgebied vergrijst en ontgroent verder. Zorggroep Meander 4 Zorggroep Meander 5

4 Inhoud 1 De inwoners van Zuidoost-Groningen 8 2 Versterken van partnerschappen 9 3 Focus op vijf deelmarkten 10 Invloed door eerstelijnszorg 21 Invloed door ziekenhuiszorg 22 4 Verwachtingen en positie van financiers 25 5 Belangstelling voor cliënten-initiatieven 26 6 Preventie, een gezamenlijke wens én uitdaging 28 7 Zorggroep Meander in sterk veranderende wereld 29 Zorggroep Meander 6 Zorggroep Meander 7

5 1 De inwoners van Zuidoost-Groningen 2 Versterken van partnerschappen Het werkgebied van Zorggroep Meander is Zuidoost- Groningen. Veel inwoners van deze regio hebben moeite mee te bewegen in een maatschappij waarin eigen regie en participatie de kernwaarden worden. Zorggroep Meander heeft een netwerkstrategie. Zorggroep Meander voert inhoudelijke gesprekken met verzekeraars, het zorgkantoor en de gemeenten. Deze gesprekken zijn voor Zorggroep Meander van groot belang. Dit hangt samen met de bijzondere eigenschappen van de regio en de lage sociaaleconomische status. De afwijkingen in inkomens ten opzichte van het landelijke gemiddelde zijn de afgelopen jaren niet verminderd. Het gemiddelde inkomen blijft substantieel lager. Hetzelfde geldt voor de sociaaleconomische status van de inwoners. In het verlengde van de lage sociaaleconomische status ervaren veel inwoners beperkingen en doen zij ook vaker een beroep op professionele zorg. Dat wordt nog versterkt door de toename van het aantal ouderen in deze regio. Zorggroep Meander moet zich daarom extra inspannen, ook richting de eigen medewerkers die voor het merendeel uit de regio komen. Visie op kansen en mogelijkheden in het werkveld, analyses van de veranderingen en onze kennis van de ervaring van cliënten zijn belangrijke uitgangspunten voor de gesprekken. Het belangrijkste dat hieruit naar voren komt: We merken dat deze inhoudelijke gesprekken op prijs worden gesteld en dat ze leiden tot een sterkere positie van Zorggroep Meander bij de zorgverkoop. Daarmee werkt onze netwerkstrategie vruchten af. De expertise, ervaring en inzet van Zorggroep Meander worden ook in de keten herkend en zijn voor huisartsen, ziekenhuizen en andere partners aanleiding met ons naar nauwere samenwerking te zoeken. Ondersteuning nieuwe collectieven Wij verwachten dat zelforganisatie van cliënten ook door de sterke band van veel inwoners met het gebied een krachtig uitgangspunt is voor cliënten om samen meer eigen regie te nemen. Door nieuwe collectieven te ondersteunen wil Zorggroep Meander de positie van cliënten in het bijzonder en inwoners van de regio in het algemeen versterken. Daarom blijven we gericht werken aan de zichtbaarheid en vindbaarheid van onze ondersteuning en zorg. Zorggroep Meander 8 Zorggroep Meander 9

6 3 Focus op vijf deelmarkten In het Meerjarenplan van 2013 heeft Zorggroep Meander de analyse van de veranderende omgeving beschreven in vijf deelmarkten, gebaseerd op de toenemende complexiteit van de zorgvraag. Wij blijven ons focussen op deze vijf deelmarkten: 1 Basiszorg, primair gericht op de ondersteuning van eigen kracht. 2 Eenvoudige hulp thuis, gericht op ondersteuning bij met name huishoudelijke taken. 3 Intensieve ondersteuning thuis. Dit omvat ook verpleging, persoonlijke verzorging en begeleiding in de thuissituatie. 4 Transmurale en curatieve zorgpaden. 5 Intramurale zorg. Individueel (zorg) Eigen stad (regio) Collectief (welzijn) Vrijwilligers Familie (mantelzorg) Burger Eigen Kracht Eigen wijk Eigen wijk Eigen straat Eigen huis Wij constateren dat de deelmarkten waarop Zorggroep Meander actief is sterk worden beïnvloed door: eerstelijnszorg en ziekenhuiszorg. Zorggroep Meander 10 Zorggroep Meander 11

7 1 Basiszorg In de deelmarkt Basiszorg ligt de nadruk op het ondersteunen van de eigen kracht. De organisatie en financiering van deze ondersteuning is de verantwoordelijkheid van gemeenten. Met de nieuwe Wmo is die verantwoordelijkheid verder uitgebreid. De organisatie en financiering moeten dan ook aansluiten op andere nieuwe taken van gemeenten in het sociale domein. Hoe gemeenten die taken organiseren en hoe zij de eigen kracht van burgers ondersteunen is nog volop in ontwikkeling. In de praktijk ervaren burgers, gemeenten en zorgaanbieders echter veel uitvoeringsproblemen. Zorggroep Meander verwacht dat die problemen op veel punten tot bijstelling zullen leiden. Poort tot gezondheidsdomein In het werkgebied van Zorggroep Meander experimenteren gemeenten met verschillende instrumenten om samenhang in het sociale domein te bevorderen. Een aantal gemeenten heeft aangesloten bij de trend om daarvoor sociale teams in te richten. In Oost Groningen bestaat een sterk sociaal netwerk met korte lijnen. De gemeentelijke visie is gericht op het versterken van wijkstructuren. Van Zorggroep Meander wordt steeds meer verwacht wordt dat wij samen met andere maatschappelijke organisaties belemmeringen voor burgers wegnemen en hun eigen kracht stimuleren. Daarbij is een cruciale rol weg gelegd voor de poort tot het gezondheidsdomein. Die poort zou heel goed kunnen samenvallen met de rol die de huisartsenpraktijk/ het eerstelijnscentrum speelt als poort tot zorg in samenhang met wijkverpleging. Verdere ontwikkeling wijkverpleging In de deelmarkt Basiszorg zet Zorggroep Meander in op de rol van poort tot gezondheidsdomein. Zorggroep Meander verwacht vanuit deze rol: bij te kunnen dragen aan een effectieve inrichting van het zorglandschap in Oost-Groningen; een onnodig beroep op zorg verder te kunnen terugdringen; een krachtig uitgangspunt te hebben bij de verdere ontwikkeling van wijkverpleging en eerstelijnszorg. Deze rol zullen wij op twee manieren vervullen: 1 als adviseur van de gemeente in de rol van pijlerorganisatie; 2 in de functies van wijkverpleegkundige en specialist ouderengeneeskunde in de eerstelijn. 2 Eenvoudige hulp thuis In de deelmarkt Eenvoudige hulp thuis constateert Zorggroep Meander dat steeds meer gemeenten kiezen voor het organiseren van algemene voorzieningen en dat de klassieke huishoudelijke verzorging steeds verder beperkt wordt. Zorggroep Meander vindt dit een logische ontwikkeling en heeft al eerder de strategische keuze gemaakt om deze zorg alleen te leveren wanneer sprake is van overduidelijke samenhang met andere zorg en voorzieningen, zoals binnen Wonen Plus locaties. Zorggroep Meander houdt vast aan die richting en heeft geen ambitie om op meer of nieuwe plekken eenvoudige hulp thuis te leveren. 3 Intensieve ondersteuning thuis De deelmarkt Intensieve ondersteuning thuis is de afgelopen twee jaar sterk veranderd door de samenvoeging van de traditionele producten verpleging, persoonlijke verzorging en begeleiding in de thuissituatie zoals voortvloeit uit de nieuwe aanspraak Wijkverpleging. De gekozen invulling van die aanspraak was in 2014 nog niet goed te voorzien. De verwachting dat de rol van de wijkverpleegkundige heel sterk aan belang zou winnen is zonder meer uitgekomen en er is alle reden om te verwachten dat die ontwikkeling zich verder doorzet. Kansen voor domotica Zorggroep Meander merkt in de praktijk dat de wijkverpleegkundigen heel veel vragen opvangen en dat daarbij de rol van het organiseren van zorg steeds belangrijker wordt. Een aantal wijkverpleegkundigen van Zorggroep Meander was daar al ideaal op voorbereid vanuit hun rol in het dementienetwerk en met extra scholing in het casemanagement. Onze ambitie is dat de wijkverpleegkundige samen met de cliënt de zorg organiseert en of samenstelt. Daarbij zien wij ook steeds meer kansen voor de inzet van technologie en domotica. Wij realiseren ons dat dit wel om extra training van medewerkers en cliënten vraagt. De ervaringen die we daarbij opdoen willen we ook beschikbaar stellen voor de verdere ontwikkeling van die domotica naar middelen die nog beter aansluiten op de wensen en mogelijkheden van ouderen en hun ondersteuning. Verandering persoonlijke verzorging De komende jaren verwacht Zorggroep Meander een verdere afname van het onderdeel Persoonlijke Verzorging binnen de aanspraak Wijkverpleging. Die afname is nodig in het kader van de beheersing van de totale zorgkosten en is in de visie van Zorggroep Meander Zorggroep Meander 12 Zorggroep Meander 13

8 is een sterk voorstander van die samenhang en ziet voor zichzelf ook een rol bij het organiseren van die samenhang, in het ondersteunen van huisartsenpraktijken. Speerpunt dementie thuis Zorggroep Meander realiseert haar visie in veranderende omstandigheden op telkens nieuwe manieren. Zo wordt dementiezorg niet meer als specifieke keten ingekocht. Voor Zorggroep Meander blijft dementie een belangrijke maatschappelijke vraag en een speerpunt. Door de vergrijzing en doordat ouderen langer thuis blijven wonen blijft de behoefte aan ondersteuning zich ontwikkelen. In diagnostiek en de zorg die daaruit voortvloeit wil Zorggroep Meander koploper blijven en nog intensiever samenwerking realiseren tussen wijkverpleegkundige, huisarts en specialist ouderengeneeskunde, eventueel aangevuld met expertise van Lentis. Omdat Zorggroep Meander de gewenste zorg zo integraal vanuit de basisfuncties aanbiedt, kan het geheugenteam worden opgeheven. Om deze zorg in de basisfuncties nog sterker te veranderen start Zorggroep Meander met een intern opleidingsprogramma. inhoudelijk ook goed mogelijk. De nadruk kan nog meer liggen op het aanleren van vaardigheden die de wijkverpleegkundige nu uitvoert zoals bijvoorbeeld cliënten leren zelf insuline te spuiten. De afname van de tijd per cliënt zal slechts beperkt leiden tot afname van het totale volume persoonlijke verzorging binnen de wijkverpleging, omdat tegelijkertijd het aantal cliënten door de vergrijzing in onze regio toeneemt. White label: wijkverpleging In 2014 heeft Zorggroep Meander als de mogelijke ontwikkeling van een white label wijkverpleging schetst, dat wil zeggen dat de wijkverpleging niet merk- of organisatiegebonden is. Daarbij zou de wijkverpleegkundige bij Zorggroep Meander in dienst zijn, gebruik kunnen maken van de organisatie en expertise van Zorggroep Meander, maar naar buiten toe onder een eigen merk opereren. Tot nu toe ligt hiervoor nog geen concrete vraag van een verzekeraar. De denkrichting blijft echter actueel. Zorggroep Meander ziet dat verzekeraars overwegen de aanspraak Wijkverpleging in te kopen via huisartsengroepen. De gedachte van verzekeraars is dat zij daarmee de samenhang tussen huisarts en wijkverpleegkundige borgen. Zorggroep Meander Thuisbegeleiding Zorggroep Meander focust op kwetsbare oudere mensen. De doelgroep van thuisbegeleiding is grotendeels onder de zestig jaar. Dit maakt dat thuisbegeleiding beter past bij een organisatie die meer kennis en volume heeft op dat type zorg. Vandaar dat Zorggroep Meander per januari 2016 stopt met thuisbegeleiding. De diensten en medewerkers worden overgenomen door een andere partij. 4 Transmurale en curatieve zorgpaden In de deelmarkt Transmurale en curatieve zorgpaden constateert Zorggroep Meander dat de eigen ambities nog steeds actueel zijn, maar dat het realiseren daarvan nog meer inzet vraagt. De vraag naar revalidatie wordt bepaald door de aard en de omvang van de instroom en door het succes van de behandeling en revalidatie zelf. Optimale revalidatie Nieuwe operatietechnieken maken dat in veel gevallen na een orthopedische ingreep kan worden volstaan met ambulante revalidatie. Zorggroep Meander wil in die markt een sterkere rol gaan spelen. Na een CVA of na trauma is veel sneller revalidatie mogelijk. Tegelijkertijd verwachten cliënten en verzekeraars van ons dat die revalidatie ook sneller tot resultaat leidt. Zorggroep Meander 14 Zorggroep Meander 15

9 De vaste verblijfscomponent in een revalidatie DBC maakt een korte ligduur ook vanuit bedrijfseconomisch perspectief wenselijk. Een optimaal resultaat voor de revalidant blijft daarbij voorop staan. Sneller resultaat Verzekeraars verwachten van Zorggroep Meander met een vermindering van de ligduur ook een verdere kwaliteitsverbetering. Daarbij leggen verzekeraars een relatie tussen tussen het aantal handelingen, het aantal revalidanten en de geboden kwaliteit.zorggroep Meander wil die kwaliteit blijven bieden en ziet tegelijkertijd dat nabijheid voor de cliënt een belangrijke kwaliteit is. Ook tegen de achtergrond van toenemende mogelijkheden van ambulante revalidatie, wil Zorggroep Meander organisatorisch alvast een scheiding doorvoeren tussen: 1 flexibel tijdelijk verblijf en 2 al dan niet ambulante revalidatie en behandeling. Zorggroep Meander verwacht daarmee ook organisatorisch gemakkelijker samen te kunnen werken met huisartsen. We onderzoeken in hoeverre in deze vorm de huidige twee revalidatielocaties (of in toekomst eventueel meer) levensvatbaar zijn. 5 Intramurale zorg In de deelmarkt Intramurale zorg heeft Zorggroep Meander in haar werkgebeid qua volume, kwaliteit en innovatie een zeer sterke positie. Met de overschakeling van verzorgingshuiszorg op Wonen Plus heeft Zorggroep Meander die positie ook duurzaam weten te maken. Daarmee blijft Zorggroep Meander een sterke partner voor cliënten, verwijzers en financiers. Scheiding wonen en somatische zorg Zorggroep Meander verwacht dat over enkele jaren ook de intramurale somatische zorg geëxtramuraliseerd zal worden. Over de hele linie verwacht Zorggroep Meander dat behandeling van intramurale bewoners afzonderlijk gefinancierd zal worden. Ten slotte gaat Zorggroep Meander ervan uit dat de tarieven verder onder druk komen doordat de huisvestingsvergoeding vrij onderhandelbaar wordt. Zorginhoudelijk verwacht Zorggroep Meander een toenemende gemiddelde zorgvraag (ook als gevolg van het langer thuis wonen) die slechts beperkt gevolgd zal worden door meer financiering. Zorggroep Meander 16 Zorggroep Meander 17

10 Herontwikkeling Veenkade De komende periode wil Zorggroep Meander de intramurale verpleeghuiszorg verder ontwikkelen. Ten dienste van continue kwaliteitsverbetering is niet alleen (interne) opleiding essentieel, maar ook een rustige, efficiënte organisatie met scherp zicht op kosten en eventuele verbetermogelijkheden. Meest opvallende ontwikkeling in de intramurale verpleeghuiszorg is de aanpassing van de locatie Veenkade te Veendam. Hier is het essentieel om de komende jaren de oude tweepersoonskamers met sanitair op de gang om te vormen naar moderne eenpersoonskamers. Leefplezier en dementie Uitgangspunt voor Intramurale zorg is dat onze woonzorgcentra (voorheen verpleeghuizen) thuis zijn en thuis voelen voor onze bewoners. Voor bewoners met dementie realiseren we dat met kleinschalig wonen rondom huiskamers. In deze huiskamers wordt ook gekookt en het dagelijkse leven zo huiselijk en vertrouwd mogelijk vormgegeven. Zo helpen we kwetsbare ouderen dat hun, vaak groeiende, psychogeriatrische problemen hun leefplezier niet in de weg staan. Zorggroep Meander wil met gerichte scholing en flexibele ondersteuning verder werken aan de kwaliteit en daarmee ook medewerkers helpen in te spelen op de groeiende gemiddelde zorgzwaarte. Die kennis en ervaringen willen we niet alleen intern uitwisselen, maar als expertisecentrum voor dementie ook delen met partners als huisartsen en ziekenhuizen. Woonzorgcentrum (voorheen verpleeghuis) in de buurt Nabijheid blijft een belangrijke kwaliteit voor intramurale zorg van Zorggroep Meander. Wanneer kwetsbare ouderen naar een woonzorgcentrum in de buurt verhuizen, kunnen zij contact houden met hun sociale netwerk en dat netwerk kan ook bijdragen aan het leven in de huizen van Zorggroep Meander. Concurrerend aanbod voor wonen met somatische zorg Bewoners met somatische zorg vragen om een andere vorm van huiselijkheid en hechten ook aan andere kwaliteiten. Zij geven bijvoorbeeld in de maaltijdvoorziening de voorkeur aan restaurantkwaliteit (zoals we die bij Wonen Plus hebben gerealiseerd) boven huiselijke kwaliteit (zoals die vorm krijgt in het kleinschalig wonen). In de organisatie van de zorg en van de huisvesting voor de somatische verpleeghuiszorg wil Zorggroep Meander zich voorbereiden op een mogelijk scheiden van Wonen en Zorg. Concreet betekent dit: overstappen op thuiszorgroutes voor de somatische afdelingen; overschakelen op een dienstverleningconcept zoals ook toegepast bij Wonen Plus; doorontwikkelen van de huisvesting naar appartementen die qua kwaliteit en prijs vergelijkbaar zijn met sociale huurwoningen. Nieuw flexibel verblijf We bereiden ons voor op het Scheiden van Wonen en Zorg op het terrein van de somatische verpleeghuiszorg. Tegelijkertijd werken we aan flexibilisering van de revalidatie. Daarnaast wil Zorggroep Meander ook meer ruimte creëren voor vormen van kortdurend verblijf. Ook omdat kwetsbare ouderen steeds langer thuis wonen en een groot beroep doen op mantelzorgers, verwacht Zorggroep Meander een groeiend beroep op flexibele vormen van tijdelijk verblijf. Interessant is dat gemeenten er ook behoefte aan hebben om deze mogelijkheden in te zetten als respijtbedden, om mantelzorgers tijdelijk te ontlasten. Zorggroep Meander realiseert zich dat de verschillende grondslagen en vormen van financiering van dit kortdurende verblijf vragen om een efficiënte en transparante organisatie. Zorggroep Meander 18 Zorggroep Meander 19

11 Invloed van Eerstelijnszorg In de ervaring van Zorggroep Meander worden de deelmarkten waarop zij actief is, sterk beïnvloed door de markt voor eerstelijnszorg, in het bijzonder huisartsenzorg. De huisarts heeft op dit moment de rol van poortwachter voor grote delen van het zorgaanbod. Zorggroep Meander verwacht dat deze rol nog belangrijker zal worden. Tegen de achtergrond van die ontwikkeling vragen de beperkingen in het aanbod van eerstelijnszorg in de regio om extra aandacht. Zorggroep Meander wil zich daarom steeds verder ontwikkelen tot een netwerkorganisatie. Overigens werkt Zorggroep Meander al nauw samen met de huisartsen en andere aanbieders van eerstelijnszorg in de regio. Uitdaging: praktijkopvolging huisartsen In het werkgebied van Zorggroep Meander zijn relatief veel solitair werkende huisartsen actief met een hoge gemiddelde leeftijd. Deze situatie maakt het voor hen moeilijk om in hun rol als poortwachter te voldoen aan de verwachtingen van verzekeraars en van VWS. De provincie, UMCG en Menzis zorgverzekeraar verwachten bovendien dat praktijkopvolging een toenemend probleem wordt voor huisartsen in Zuidoost-Groningen. De organisatie van het werk binnen een huisartsenpraktijk of -groep is nu al het belangrijkste aandachtspunt bij opvolging in de regio. Zorgpaden eerstelijn Voor Zorggroep Meander betekent de huidige markt voor huisartsenzorg dat: 1 het moeilijk zal zijn om met huisartsen te komen tot efficiënte en effectieve zorgpaden; 2 het risico bestaat dat op termijn een (fors) huisartsentekort zal bestaan in Zuidoost-Groningen. Hierdoor valt de kwaliteit van zorg moeilijker te organiseren. Ondersteuning eerstelijn Zorggroep Meander wil vanuit haar rol en kracht ook bijdragen aan oplossingen in het eerstelijnswerkveld. Door huisartsen organisatorisch te ondersteunen kunnen zij zich nog sterker richten op hun eigenlijke functie. Zorggroep Meander kan zich daarbij voorstellen huisartsenpraktijken over te nemen. Binnen de sterke organisatie van Zorggroep Meander zijn een aantrekkelijkere werkverdeling, efficiëntere organisatie en minder zorgen over praktijkopvolging goed te realiseren. Dit zal Zorggroep Meander doen in samenwerking met de bestaande huisartsen en de regionale ziekenhuizen. Zorggroep Meander 20 Zorggroep Meander 21

12 Invloed van ziekenhuiszorg In de ervaring van Zorggroep Meander worden de deelmarkten waarop zij actief is sterk beïnvloed door de markt voor tweedelijnszorg, in het bijzonder ziekenhuiszorg. In Zuidoost-Groningen staan op dit moment twee ziekenhuizen: 1 Locatie Sint Lucas van de Ommelander Ziekenhuis Groep (OZG) in Winschoten 2 Het Refaja ziekenhuis van Treant Zorggroep in Stadskanaal Daarnaast: 1 vervult het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) in de stad Groningen een belangrijke regionale functie voor het werkgebied van Zorggroep Meander; 2 heeft het Martini Ziekenhuis de ambitie een grotere rol in Oost- Groningen te spelen. Uitbouwen samenwerking ziekenhuizen Op termijn zal de locatie Sint Lucas in Winschoten sluiten en het ziekenhuis verhuizen naar het enkele kilometers westelijker gelegen Scheemda West. Dit nieuwe ziekenhuis wordt onderdeel van de UMCG organisatie. Tegelijkertijd ontwikkelt het Refaja ziekenhuis zich als onderdeel van Treant Zorggroep (fusie met de Zorggroep Leveste Middenveld, waartoe ook het Scheper Ziekenhuis in Emmen behoort). Zorggroep Meander heeft goede relaties met het UMCG, OZG en Refaja(Treant Zorggroep). OZG en Refaja hebben ook bescheiden poliklinieken in Veenkade in Veendam. Zorggroep Meander streeft ernaar de samenwerking met de ziekenhuizen verder uit te bouwen en daarbij ook de aanwezigheid van OZG en Refaja in Veenkade uit te breiden. Sterke relatie met UMCG Zorggroep Meander heeft een goede relatie met het UMCG door: gezamenlijke innovatieve projecten; de nauwe samenwerking met het OZG; de Espria relatie in UMCGroningen Thuis. In de toekomst zal de relatie met het UMCG en UMCGdochterorganisatie OZG nog verder aan belang winnen. Verdere samenwerking en integratie met UMCGroningen Thuis biedt daarvoor veel kansen, ook voor de verdere kwalitatieve ontwikkeling. Zorggroep Meander 22 Zorggroep Meander 23

13 4 Verwachtingen en positie van financiers De wetgever heeft verzekeraars en gemeenten de afgelopen jaren steeds meer gepositioneerd als regisseur van de verschillende zorgmarkten. Verzekeraars nemen die rol heel nadrukkelijk. Gemeenten zijn daarin nog meer zoekend. Zorggroep Meander merkt dat beiden het inhoudelijke gesprek zeer waarderen en dat die gesprekken ook leiden tot een sterkere positie wanneer verzekeraars en gemeenten zorg inkopen. De gesprekken buiten de specifieke periode van zorgverkoop helpen om: mogelijkheden en knelpunten bij financiers onder de aandacht te brengen; antwoorden op komende vragen te formuleren. Onze ambitie is om inhoudelijk een sterke inbreng te houden, niet alleen richting financiers, maar ook in de samenwerking met maatschappelijke partners. Maatwerk organiseren Voor ons en voor onze financiers zijn de maatschappelijke verwachtingen van en over zorg zeer bepalend. Wij zien dat de samenleving op steeds meer plekken maatwerk verwacht. Tegelijkertijd zien wij dat financiers zoeken naar mogelijkheden om dat maatwerk op een efficiënte manier te organiseren. Zorggroep Meander wil ook daarbij een krachtige gesprekspartner zijn voor financiers. Daarbij willen we niet alleen putten uit onze eigen kennis, maar ook gebruikmaken van de inzichten en ervaringen die we opdoen bij het ondersteunen van cliënten en cliëntgroepen bij hun eigen regie en zelforganisatie. Nu al doen gemeenten een beroep op deze kennis en ervaring van Zorggroep Meander bij het vormgeven van algemene voorzieningen. Zorggroep Meander 24 Zorggroep Meander 25

14 5 Belangstelling voor cliënten-initiatieven Zorggroep Meander merkt in de gesprekken met verzekeraars en gemeenten dat steeds meer belangstelling komt voor cliëntgroepen die zichzelf verenigen, zoals bijvoorbeeld dorpscorporaties. Zorggroep Meander vindt dit een relevante ontwikkeling - ook zorginhoudelijk. Idealiter functioneren deze initiatieven als platform waarin burgers elkaar helpen regie te houden. Zorggroep Meander wil deze initiatieven daarom actief ondersteunen en leren van de vragen en behoeften van deze cliëntgroepen. Dit kunnen we doen met: Diensten, zoals alarmering, respijtzorg en mogelijk ook diensten van de ledenvereniging; Ondersteuning van nieuwe collectieven: bijvoorbeeld in de vorm van backoffice dienstverlening. Onderscheid in producten en diensten bieden Daarnaast verwacht Zorggroep Meander een steeds gedifferentieerder aanbod van producten en diensten te bieden. Daarvoor ontwikkelen we samen met cliënten en financiers steeds effectievere zorgarrangementen. We willen daarbij nog meer gebruikmaken van de mogelijkheden van: Volledig Pakket Thuis Modulair Pakket Thuis Zorggroep Meander 26 Zorggroep Meander 27

15 6 Preventie, een gezamenlijke wens én uitdaging 7 Zorggroep Meander in een sterk veranderende wereld Er is een voortdurende noodzaak om zorgkosten te beheersen. Bovendien nemen verwachtingen over eigen verantwoordelijkheid nog steeds toe. Dat maakt preventie tot een centrale uitdaging voor burgers, verzekeraars, overheden en zorgaanbieders die daarin hun partner zijn. De wens om gezamenlijk meer te investeren in preventie klinkt op veel plekken. Helaas ontbreekt het vaak aan concrete strategieën om die preventie vorm te geven en aan de financiële afspraken die ons in staat stellen mogelijke strategieën in de praktijk om te zetten. Wij blijven dat gesprek graag voeren met financiers. In reactie op veranderende en groeiende verwachtingen van cliënten en van financiers, vraagt Zorggroep Meander veel van haar medewerkers. Essentieel is dat medewerkers voorbereid zijn en blijven op nieuwe ontwikkelingen en gebruik kunnen maken van de meest recente vakinhoudelijke kennis en inzichten. Zorggroep Meander werkt daar al aan, maar de komende jaren willen we een logische volgende stap zetten. We willen een volwaardig lerende organisatie worden, waarin medewerkers de prikkel voelen hun eigen kennis en ervaring te vergroten én die met hun collega s te delen. Aansluiten bij netwerken Wij zien voor onszelf geen rol als trekker van preventieprogramma s. Onze natuurlijke rol is om aan te sluiten bij en te participeren in netwerken voor publieke gezondheidszorg en welzijn. Daarnaast zijn wij geïnteresseerd om samen met onze ledenvereniging een individueel preventie-aanbod te ontwikkelen dat kan voorzien in een langzaam groeiende behoefte op dat gebied. Onze aandacht gaat daarbij uit naar: 1 Perspectief voor medewerkers Een lerende organisatie biedt medewerkers nieuwe mogelijkheden, binnen en buiten de organisatie. De samenwerking met ziekenhuizen bijvoorbeeld in de vorm van een gedeelde flexpool biedt daarvoor ook kansen. Daarom willen we medewerkers helpen hun professionaliteit verder te ontwikkelen en stimuleren we daarbij ook mobiliteit. Bij die persoonlijke ontwikkeling hoort ook een goede gezondheid. Het versterken van de professionele autonomie van onze medewerkers past ook bij de eigen regie die wij bij onze cliënten stimuleren. 2 Essentieel leiderschap Een lerende organisatie vraagt ander leiderschap van leidinggevenden en management. De nadruk kan steeds meer verschuiven van beheersen en controle naar eigen verantwoordelijkheid en afspraken over prestatie. Wij realiseren ons dat dit ook een andere kwaliteit en dienstverlening van de stafondersteuning noodzakelijk maakt en dat de omvang van die stafondersteuning substantieel kleiner kan. Dit willen we realiseren door standaardisatie in de ondersteuning, zoals bijvoorbeeld op het terrein van HR. In totaal moet dat ook leiden tot fors lagere overheadkosten. Zorggroep Meander 28 Zorggroep Meander 29

16 3 Onze rol bij Wet Werk en Zekerheid en Participatiewet Wij ervaren een bijzondere verantwoordelijkheid bij het invoeren van de Wet Werk en Zekerheid en de Participatiewet, met name vanwege de lage sociaaleconomische status in ons werkgebied en doordat wij zeer loyale medewerkers hebben. Lokale overheden volgen ons kritisch. Projecten en programma s verder ontwikkelen De veranderende wereld vraagt veel van medewerkers. Ook vraagt het een steeds grotere flexibiliteit en inzicht in hoe opbrengsten en kosten zich ontwikkelen van onze organisatie. Op dit terrein is een aantal belangrijke stappen gezet, met onder andere het kostprijsproject en het programma capaciteitsmanagement. Tegelijkertijd werkt Zorggroep Meander samen met maatschappelijke partners aan de indicatoren- en kwaliteitsprogramma s, zoals Samen Thuis en Samen Oud. Onderscheidend aan deze programma s is dat de behoefte én de mogelijkheden van de cliënt en zijn omgeving het vertrekpunt zijn. Zorggroep Meander wil deze programma s verder ontwikkelen en tegelijkertijd een volgende stap zetten. Die volgende stap moet ertoe leiden dat onze professionele observatie en de eigen inschattingen van de cliënt op één plek te vinden zijn en nog beter op elkaar aansluiten. Die ambitie wil Zorggroep Meander realiseren bij de invoering van het Elektronisch Cliënten Dossier. Co-creatie door cliënten en medewerkers Zorggroep Meander ziet dat lokale en regionale ontwikkelingen van grote invloed (moeten) zijn op haar strategisch beleid. Flexibiliteit en lokaal ondernemerschap worden steeds belangrijker om vragen van cliënten te beantwoorden. Het gaat namelijk niet alleen om zorgvragen maar ook om vragen op het gebied van wonen, service en leven. Zorggroep Meander wil hier de principes van co-creatie in toepassen. Onze visie is dat uiteindelijk de cliënten samen met medewerkers goede dienstverleningsarrangementen creëren. Zorggroep Meander 30 Zorggroep Meander 31

17 Flickr Twitter Retweet Facebook MySpace StumbleUpon Delicious Digg Skype Facebook Technorati Flickr Twitter FriendFeed YouTube Slash Dot LinkedIn Mixx Facebook MySpace StumbleUpon Digg SlideShare Google Reddit Talk Google FriendFeed Slash Dot Mixx Skype Technorati Yahoo Buzz Netvibes Newsvine AOL SlideShare Reddit FriendFeed YouTube LinkedIn telefoon (0598) Mixx Slash Dot internet Delicious Reddit zorggroepmeander Newsvine vertrouwd en dichtbij Yahoo Flickr Twitter Retweet StumbleUpon Digg Skype Technorati YouTube LinkedIn Google Google Talk ZorggroepMeander ZGMeander MySpace zorggroep-meander Retweet correspondentie Postbus AB Veendam Delicious

Met elkaar in beweging voor een goede toekomst! Koersplan Savant Zorg Samen in beweging

Met elkaar in beweging voor een goede toekomst! Koersplan Savant Zorg Samen in beweging Met elkaar in beweging voor een goede toekomst! Koersplan Savant Zorg 2017-2020 Samen in beweging De wens van cliënten staat voorop in onze zorg. Bij hen ligt de regie. We zijn samen in beweging Als organisatie

Nadere informatie

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013,

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013, KOERS 2014-2015 3 Het (zorg)landschap waarin wij opereren verandert ingrijpend. De kern hiervan is de Kanteling, wat inhoudt dat de eigen kracht van burgers over de hele breedte van de samenleving uitgangspunt

Nadere informatie

Leven zoals thuis, in de straat en in de wijk

Leven zoals thuis, in de straat en in de wijk Ons visiedocument? www.wilgaerden.nl Leven zoals thuis, in de straat en in de wijk Bij Wilgaerden draait alles om het welzijn van ouderen met een zorgbehoefte of zorgvraag die samenhangt met het ouder

Nadere informatie

HET BESTE THUIS! TOEKOMST VOOR DEMENTIEZORG. Jan Vuister (directeur / bestuurder Geriant)

HET BESTE THUIS! TOEKOMST VOOR DEMENTIEZORG. Jan Vuister (directeur / bestuurder Geriant) HET BESTE THUIS! TOEKOMST VOOR DEMENTIEZORG Jan Vuister (directeur / bestuurder Geriant) Vandaag: Reflecties op: Dementie: NU Dementie: MORGEN Uitgangspunten voor dementiehulp thuis noodzakelijke modelvernieuwing

Nadere informatie

Alles voor het beste drinkwater

Alles voor het beste drinkwater Altijd. Overal. Kwaliteit staat voorop, bij alles wat we doen. Alles voor het beste drinkwater U staat er waarschijnlijk niet bij stil, als u de kraan opendraait. Maar achter dat koele glas drinkwater

Nadere informatie

Ondernemingsplan Opella

Ondernemingsplan Opella Ondernemingsplan Opella 02 08 Op weg naar 2020 Bijzonder en gewoon Zorgdienstverlener Opella ondersteunt mensen op allerlei manieren, waarbij het zo zelfstandig mogelijk leven en wonen voorop staat. Ondanks

Nadere informatie

In de Visie is beschreven waar SGL in de toekomst voor wil staan, rekening houdend met ontwikkelingen die op dit moment aan de orde zijn.

In de Visie is beschreven waar SGL in de toekomst voor wil staan, rekening houdend met ontwikkelingen die op dit moment aan de orde zijn. Bijlage 1 meerjarenbeleidsplan Missie, visie en kernwaarden SGL In dit document vindt u de hernieuwde Missie, Visie en kernwaarden. In de Missie is beschreven wat SGL uit wil dragen naar buiten. Daarbij

Nadere informatie

Toekomstbestendige ouderenzorg is afhankelijk van goede kwaliteit van verpleging en verzorging

Toekomstbestendige ouderenzorg is afhankelijk van goede kwaliteit van verpleging en verzorging Toekomstbestendige ouderenzorg is afhankelijk van goede kwaliteit van verpleging en verzorging Prof. dr. Jan Hamers Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing Agenda voor de zorg (gezamenlijke

Nadere informatie

Anderhalvelijns zorg Hoe maak je het succesvol?

Anderhalvelijns zorg Hoe maak je het succesvol? Anderhalvelijns zorg Hoe maak je het succesvol? Anderhalvelijnszorg Combinatie generieke eerstelijnszorg en specialistische tweedelijnszorg - Generalistische invalshoek : uitbreiding geïntegreerde eerstelijns

Nadere informatie

mensen verbinden MEERJARENBELEID 2013 2016

mensen verbinden MEERJARENBELEID 2013 2016 mensen verbinden MEERJARENBELEID 2013 2016 Beweging 3.0 Postbus 2633 3800 GD Amersfoort T: (033) 476 37 61 E: bestuurssecretariaat@beweging3.nl Bezoekadres: St. Brandaenstraat 4 3814 WZ Amersfoort 2013

Nadere informatie

Wijkgerichte Zorg. Een initiatief van de zorgaanbieders uit de 1e en 2e lijn in de regio Zuid Kennemerland. Een impressie, in beeld & woord

Wijkgerichte Zorg. Een initiatief van de zorgaanbieders uit de 1e en 2e lijn in de regio Zuid Kennemerland. Een impressie, in beeld & woord Wijkgerichte Zorg (Een ontwerp voor de zorg en dienstverlening voor kwetsbare mensen in de wijk) Een initiatief van de zorgaanbieders uit de 1e en 2e lijn in de regio Zuid Kennemerland. 29 oktober, de

Nadere informatie

VPT in de Wijk. Succesvolle WMO Businesscase voor de toekomst. Steven Schoorl. 13 juni :30-14:30. ZBz Partners Wij maken zorg gezond!

VPT in de Wijk. Succesvolle WMO Businesscase voor de toekomst. Steven Schoorl. 13 juni :30-14:30. ZBz Partners Wij maken zorg gezond! VPT in de Wijk Succesvolle WMO Businesscase voor de toekomst 13 juni 2013 13:30-14:30 Steven Schoorl Extramuraliseren 2 Maatregelen om de kosten voor ouderenzorg te beheersen Regelgeving wordt gebruikt

Nadere informatie

Algemene informatie. Goede zorg die vertrouwd voelt. Wonen in Mariahof en Scholtenhof. De aanleunwoning: zelfstandig met zorg wonen

Algemene informatie. Goede zorg die vertrouwd voelt. Wonen in Mariahof en Scholtenhof. De aanleunwoning: zelfstandig met zorg wonen Wonen in Mariahof en Scholtenhof De aanleunwoning: zelfstandig met zorg wonen ThuisZorg en plusdiensten Algemene informatie Goede zorg die vertrouwd voelt 1 2 Inhoud Goede zorg die vertrouwd voelt 5 1.

Nadere informatie

Samen voor de beste zorg Zeepkistbijeenkomst 9 december 2015. ActiVite

Samen voor de beste zorg Zeepkistbijeenkomst 9 december 2015. ActiVite Samen voor de beste zorg Zeepkistbijeenkomst 9 december 2015 ActiVite Agenda Welkom Programma: Missie en visie van ActiVite Beleid van overheid zet door Strategische thema s Stand van zaken ActiVite per

Nadere informatie

De Plus van Surplus. Strategische koers Surplus

De Plus van Surplus. Strategische koers Surplus De Plus van Surplus Strategische koers Surplus 2 3 Inhoudsopgave Werkgebied... Opvoeden is niet altijd makkelijk, gelukkig is er hulp wanneer ik dat nodig heb. 4 6 Onderdelen van Surplus... 7 Surplus als

Nadere informatie

Het verhaal van Careyn Het Dorp

Het verhaal van Careyn Het Dorp Het verhaal van Careyn Het Dorp Het Dorp staat voor een nieuwe manier van werken. Een werkwijze die de klant en kwaliteit van leven centraal stelt en waarbij onze zorgprofessional aan zet is. Het Dorp

Nadere informatie

https://insights.abnamro.nl/branche/drie-wetten-verantwoordelijk-voor-fin... Laatste update:: 19 mei 2016

https://insights.abnamro.nl/branche/drie-wetten-verantwoordelijk-voor-fin... Laatste update:: 19 mei 2016 Page 1 of 6 Laatste update:: 19 mei 2016 Page 2 of 6 Langdurige Zorg De langdurige zorg bestaat uit ondersteuning en verzorging van ouderen, chronisch zieken, gehandicapten en mensen met langdurig psychische

Nadere informatie

Gemeenten Regio kop. Deelnemende gemeenten: Gemeente Den Helder Gemeente Schagen Gemeente Hollands Kroon Gemeente Texel

Gemeenten Regio kop. Deelnemende gemeenten: Gemeente Den Helder Gemeente Schagen Gemeente Hollands Kroon Gemeente Texel Gemeenten Regio kop Deelnemende gemeenten: Gemeente Den Helder Gemeente Schagen Gemeente Hollands Kroon Gemeente Texel Vragen via de mail richten aan (zie bijlage voor format): Schagen: aanbestedingen@schagen.nl

Nadere informatie

Zienn gaat verder. Jaarplan 2014

Zienn gaat verder. Jaarplan 2014 Zienn gaat verder Jaarplan 2014 Een verhaal heeft altijd meer kanten. Zeker de verhalen van de mensen voor wie Zienn er is. Wij kijken naar ál die kanten. Kijken verder. Vragen verder. Gaan verder. Zo

Nadere informatie

Leefplezier in 2013. Jaarverslag. zorggroepmeander

Leefplezier in 2013. Jaarverslag. zorggroepmeander Leefplezier in 2013 Jaarverslag zorggroepmeander Voorwoord Jaarverslag 2013 Veranderen is in de zorg eerder een regel dan een uitzondering. Nieuwe kabinetsbesluiten, wijzigingen in de zorgverzekeringswet

Nadere informatie

workshop tweedaagse Goed georganiseerd rondom de huisarts.

workshop tweedaagse Goed georganiseerd rondom de huisarts. workshop tweedaagse Goed georganiseerd rondom de huisarts. De huisarts centraal in de organisatie 18 september 2014 3 verhalen uit de praktijk Opdracht Willem Groenevelt: Dokterszorg Friesland Yvonne Guldemond:

Nadere informatie

VPT in de WMO. ZBz Partners Wij maken zorg gezond!

VPT in de WMO. ZBz Partners Wij maken zorg gezond! VPT in de WMO VPT in de Wijk 2 VPT in de Wijk is een volwaardig alternatief voor intramuraal wonen (verzorgingshuiszorg) In 2009 heeft het zorgkantoor aan Evean gevraagd om een oplossing te bedenken voor

Nadere informatie

Cliënt in beweging. van zorgen voor naar zorgen dat. Voorwoord

Cliënt in beweging. van zorgen voor naar zorgen dat. Voorwoord Cliënt in beweging van zorgen voor naar zorgen dat Meerjarenbeleidsplan 2016-2020 Voorwoord In 2014 en 2015 is er een maatschappelijke verandering in gang gezet die veel betekent voor de Nederlandse burger

Nadere informatie

Visiedocument Franciscus Ziekenhuis Boerhaavelaan AE Roosendaal (0165)

Visiedocument Franciscus Ziekenhuis Boerhaavelaan AE Roosendaal (0165) 1968 2003 2010 Visiedocument 2020 Franciscus Ziekenhuis Boerhaavelaan 25 4708 AE Roosendaal (0165) 58 80 00 www.franciscusziekenhuis.nl Inhoudsopgave Voorwoord 3 1 Trends en ontwikkelingen 4 2 Missie Franciscus

Nadere informatie

Rapport Monitor decentralisaties Federatie Opvang

Rapport Monitor decentralisaties Federatie Opvang Rapport Monitor decentralisaties Federatie Opvang Amersfoort, maart 2015 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Respons en achtergrondkenmerken 3 Inkoop 4 Administratieve lasten en kwaliteitseisen 5 Gevolgen

Nadere informatie

we zijn in beeld VPTZ-ZU/ Hospice Nieuwegein

we zijn in beeld VPTZ-ZU/ Hospice Nieuwegein we zijn in beeld VPTZ-ZU/ Hospice Nieuwegein Beleid 2012-2013 Inleiding Dit beleidsstuk is geschreven om in beeld te brengen wat onze organisatie doet, waar we voor staan en waar we goed in zijn, hoe we

Nadere informatie

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013 Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen 8 mei 2013 Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord Eind april presenteerde staatssecretaris Van Rijn zijn plannen voor hervorming van de langdurige zorg. Daarbij

Nadere informatie

Ouder worden in Maassluis

Ouder worden in Maassluis Ouder worden in Maassluis Samenvatting discussiebijeenkomsten Ouderen ten behoeve van de Heroriëntatie van het ouderenbeleid in de gemeente Maassluis. Sector Welzijn Juli 2003 Voorwoord Nederland vergrijst

Nadere informatie

Een korte kennismaking met ZINN waar zorg samenkomt

Een korte kennismaking met ZINN waar zorg samenkomt Een korte kennismaking met ZINN waar zorg samenkomt Dé zorgorganisatie voor (thuis)zorg, wonen en welzijn in Groningen, Haren en Hoogezand ZINN Thuis Zo lang mogelijk thuis Persoonsalarmering Ook liever

Nadere informatie

Doet scheiden lijden?

Doet scheiden lijden? Doet scheiden lijden? Extramuralisering na Zorgakkoord en Kamerbrief Jasper Klapwijk Strateeg Espria Woonzorg Nederland Apeldoorn, 30 mei 2013 Extramuralisering voor zorgaanbieders Waar staan we? Zorgakkoord

Nadere informatie

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz)

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) & De Friesland Zorgverzekeraar Toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Niet-toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Inhoud Presentatie Hervormingen Langdurige

Nadere informatie

Clientprofielen maatwerkvoorzieningen Kempengemeenten Reusel-De Mierden, Bergeijk, Bladel en Eersel 19 mei 2014

Clientprofielen maatwerkvoorzieningen Kempengemeenten Reusel-De Mierden, Bergeijk, Bladel en Eersel 19 mei 2014 Welbevinden Doel Het bevorderen van welzijn en de kwaliteit van leven, achteruitgang vertragen en mantelzorgers ontlasten door het dragelijk houden van de effecten van de aandoening van de cliënt en langer

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEID EFFICIËNT EN ZICHTBAAR NAAR EEN CENTRUM VOOR REVALIDATIE

STRATEGISCH BELEID EFFICIËNT EN ZICHTBAAR NAAR EEN CENTRUM VOOR REVALIDATIE STRATEGISCH BELEID 2013 2014 NAAR EEN EFFICIËNT EN ZICHTBAAR CENTRUM VOOR REVALIDATIE UMCG Centrum voor Revalidatie Strategisch beleidsplan 2013-2014 Vastgesteld op 1 november 2012 Vooraf Met het strategisch

Nadere informatie

Zorg voor mensen. Ze voelt precies aan wat ik nodig heb.

Zorg voor mensen. Ze voelt precies aan wat ik nodig heb. Zorg voor mensen Ze voelt precies aan wat ik nodig heb. Het uitgangspunt van Vivantes is om senioren te helpen zichzelf in hun eigen kracht te zetten en zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving te wonen.

Nadere informatie

Van palletwagen tot heftruck

Van palletwagen tot heftruck Van palletwagen tot heftruck VERKOOP LEASE VERHUUR Heftrucks & intern transport Onderhoud & 24 uurservice Verkoop, lease & huur Regionaal, flexibel & betrouwbaar De samenwerking van Corlido en MSC Corlido

Nadere informatie

Wijkverpleging. Zorg bij u thuis

Wijkverpleging. Zorg bij u thuis Wijkverpleging Zorg bij u thuis 2 Oost west, thuis best Thuis wonen is natuurlijk het aller fijnst. Fijn in uw eigen vertrouwde omgeving. Met vertrouwde mensen om u heen. Carintreggeland Wijkverpleging

Nadere informatie

De AWBZ en de VVT (verpleging, verzorging en thuiszorg) na de verkiezingen van september 2012.

De AWBZ en de VVT (verpleging, verzorging en thuiszorg) na de verkiezingen van september 2012. De AWBZ en de VVT (verpleging, verzorging en thuiszorg) na de verkiezingen van september 2012. Savant-Zorg Regionale gecertificeerde organisatie voor verpleging en verzorging. Wij bieden verpleging en

Nadere informatie

Inkoopbeleid huisartsen en multidisciplinaire zorg

Inkoopbeleid huisartsen en multidisciplinaire zorg Aanvulling op inkoopbeleid Huisartsenzorg en Multidisciplinaire zorg 2015-2016 Ingangsdatum 1 januari 2016 Inkoopbeleid huisartsen en multidisciplinaire zorg De afgelopen jaren is de zorgvraag in Nederland

Nadere informatie

Wonen in Hof t Seijs. Verpleegunit. Zorgstroom.nl

Wonen in Hof t Seijs. Verpleegunit. Zorgstroom.nl Wonen in Hof t Seijs Verpleegunit Zorghotel Zelfstandig wonen Zorgstroom.nl In de Griffioenstraat in Middelburg, middenin de wijk de Griffioen, vindt u Hof t Seijs, de nieuwe locatie van Zorgstroom waar

Nadere informatie

Verpleegkundige teams bij ZZG zorggroep

Verpleegkundige teams bij ZZG zorggroep Verpleegkundige teams bij ZZG zorggroep Praktijk verhaal Naam presentator Marieke van Haaren gebiedsondersteuner ZZG zorggroep, gebied Wijchen, Maas en Waal Programma Wie is ZZG zorggroep? Ontwikkeling

Nadere informatie

Samenvatting bijeenkomst Stip aan de Horizon 14 maart 2016

Samenvatting bijeenkomst Stip aan de Horizon 14 maart 2016 Samenvatting bijeenkomst Stip aan de Horizon 14 maart 2016 Op 14 maart jl. hebben ROB en Utrechtzorg, in het kader van de aftrap van de Week van Zorg en Welzijn, een thema bijeenkomst georganiseerd over

Nadere informatie

WELKOM BIJ LUCIVER! Heeft u na het lezen van deze brochure nog vragen. Laat het ons horen. Wij staan graag voor u klaar!

WELKOM BIJ LUCIVER! Heeft u na het lezen van deze brochure nog vragen. Laat het ons horen. Wij staan graag voor u klaar! WELKOM BIJ LUCIVER! LuciVer is een kleinschalige organisatie voor welzijn, zorg en wonen. Wij zijn er voor ouderen die door verlies van lichamelijke en/of geestelijke mogelijkheden zorg of ondersteuning

Nadere informatie

Dementiemonitor Mantelzorg 2016 Mantelzorgers over zorgbelasting en ondersteuning

Dementiemonitor Mantelzorg 2016 Mantelzorgers over zorgbelasting en ondersteuning Dementiemonitor Mantelzorg 2016 Mantelzorgers over zorgbelasting en ondersteuning Daniëlle Jansen (NIVEL) Wendy Werkman (Alzheimer Nederland) Anneke L. Francke (NIVEL) Samenvatting en aanbevelingen Het

Nadere informatie

Samen verder In het sociale domein

Samen verder In het sociale domein Samenvatting Masterplan Samen verder In het sociale domein What if I fall? Oh,but my darling,what if you fly? (gedicht van Erin Hanson) Samen Verder is het programma om de doorontwikkeling van het sociale

Nadere informatie

Ruud Janssen, Lectoraat ICT-innovaties in de Zorg, Hogeschool Windesheim

Ruud Janssen, Lectoraat ICT-innovaties in de Zorg, Hogeschool Windesheim Ruud Janssen, Lectoraat ICT-innovaties in de Zorg, Hogeschool Windesheim Netwerkbijeenkomst decentraliseren = innoveren, georganiseerd door Zorg voor Innoveren, Utrecht, 26 juni 2014 Zorgverzekeringswet

Nadere informatie

white paper beeldbellen 2016 Dick-Jan Zijda

white paper beeldbellen 2016 Dick-Jan Zijda white paper beeldbellen 2016 Dick-Jan Zijda White paper Beeldbellen 2016 De DEHA Delft (www.deha.nu) organiseert kennissessies voor en door zorgaanbieders rondom een specifiek thema/onderwerp in de regio

Nadere informatie

De Beleidshorizon vind je op Connect! Veranderen doen we samen!

De Beleidshorizon vind je op Connect! Veranderen doen we samen! De Beleidshorizon vind je op Connect! Veranderen doen we samen! voor medewerkers Bij Wilgaerden draait alles om het welzijn van ouderen met een zorgbehoefte of zorgindicatie die samenhangt met het ouder

Nadere informatie

Proeftuinen GRZ. Antoinette Bolscher Hannie Fonk procesbegeleiders proeftuinen GRZ. 8 september 2011

Proeftuinen GRZ. Antoinette Bolscher Hannie Fonk procesbegeleiders proeftuinen GRZ. 8 september 2011 Proeftuinen GRZ Antoinette Bolscher Hannie Fonk procesbegeleiders proeftuinen GRZ 8 september 2011 Inhoud presentatie Proeftuinen GRZ Waarom PT-GRZ Doelgroepen Resultaten meten Ketenzorg, zorgpaden Fasen

Nadere informatie

Verenso. Vereniging van specialisten ouderengeneeskunde en sociaal geriaters

Verenso. Vereniging van specialisten ouderengeneeskunde en sociaal geriaters Verenso Vereniging van specialisten ouderengeneeskunde en sociaal geriaters WetLz April 2014 Wet Langdurige Zorg (Wet LZ) Alleen de meest kwetsbare mensen hebben in de toekomst recht op passende zorg (en

Nadere informatie

De bibliotheek actief in het sociale domein. Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij

De bibliotheek actief in het sociale domein. Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij De bibliotheek actief in het sociale domein Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij Programma Wetten op een rij: Wet Langdurige Zorg (Wlz) Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 (Wmo

Nadere informatie

IJsselheem en veranderingen in de zorg

IJsselheem en veranderingen in de zorg IJsselheem en veranderingen in de zorg Zorgkosten Kosten AWBZ 25 miljard euro (2011); nu 27 miljard In 10 jaar tijd een stijging van 38% Tekort 3 miljard euro In 2013 een daling door invoering scheiden

Nadere informatie

eigen thuis eigen kracht eigen leven

eigen thuis eigen kracht eigen leven eigen thuis eigen kracht eigen leven Visie van mosae zorggroep Eigen thuis, eigen kracht, eigen leven Wij geloven in de eigen kracht van mensen, ongeacht hun leeftijd. Door de regie van cliënten en de

Nadere informatie

mensen hebben mensen nodig

mensen hebben mensen nodig mensen hebben mensen nodig mensen hebben mensen nodig Dat vinden we bij Mosae Zorggroep. Vanuit vijf locaties en een eigen thuiszorgorganisatie. Met ruim 600 mensen in dienst en 300 vrijwilligers verzorgen

Nadere informatie

Uitwerking Module sociale infrastructuur binnen bekostiging wijkverpleging

Uitwerking Module sociale infrastructuur binnen bekostiging wijkverpleging Uitwerking Module sociale infrastructuur binnen bekostiging wijkverpleging Menzis en gemeenten hebben binnen de werkgroep wijkverpleging (binnen de Werkagenda Menzis, gemeenten en regio s) besproken op

Nadere informatie

VRM en de zorgverzekeraar

VRM en de zorgverzekeraar VRM en de zorgverzekeraar Achmea Divisie Zorg & Gezondheid en Menzis Dinsdag 11 december 2012 Zwolle 1 Wat gaan we doen Introductie visie verzekeraar op chronische zorg Hoe gaat de verzekeraar om met de

Nadere informatie

Sociale kracht in Houten Burgerpeiling 2014

Sociale kracht in Houten Burgerpeiling 2014 in Houten Burgerpeiling 2014 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Houten Projectnummer 598 / 2015 Samenvatting Goede score voor Sociale Kracht in Houten Houten scoort over het algemeen goed als

Nadere informatie

Het gaat om de vent niet om de tent

Het gaat om de vent niet om de tent Haren Vitaal Het gaat om de vent niet om de tent Waar gaat mijn bijdrage over? Wat is de opdracht aan de gemeente volgens de conceptwet Wmo 2015 Wat doen de Groninger gemeenten samen en wat doen wij in

Nadere informatie

Visie op de rol van de zorggroep

Visie op de rol van de zorggroep Beleid Integrale Zorg 2014 e.v. Zorggroep RCH 09 september 2013

Nadere informatie

!7": ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING

!7: ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING !7": ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING )NKOOPBELEID,ANGDURIGE :ORG +LANTVERSIE Uitgangspunten en inkoopdoelen 2015 Verpleging en Verzorging (V&V) U hebt recht op langdurige zorg als dat nodig is. Denk aan

Nadere informatie

Een korte kennismaking met ZINN waar zorg samenkomt

Een korte kennismaking met ZINN waar zorg samenkomt Een korte kennismaking met ZINN waar zorg samenkomt Dé zorgorganisatie voor (thuis)zorg, wonen en welzijn in Groningen, Haren en Hoogezand Zorg van ZINN Voor als het thuis niet meer gaat Verpleging ZINN

Nadere informatie

Inzet van WoonZorgTechnologie als antwoord op de nieuwe wetgeving

Inzet van WoonZorgTechnologie als antwoord op de nieuwe wetgeving Stichting KIEN Vitaal thuis werksessie Inzet van WoonZorgTechnologie als antwoord op de nieuwe wetgeving Lars Nieuwenhoff 12 november 2014 Lars Nieuwenhoff lars@inn4care.nl Beroepsofficier (KMA) Universiteit

Nadere informatie

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Eind juli is de eerste ronde afgerond voor de besteding van het regionale Innovatiebudget Sociaal Domein. In deze ronde is niet het volledige beschikbare budget

Nadere informatie

Naam: Organisatieplan Streetcornerwork en Stichting Volksbond Amsterdam

Naam: Organisatieplan Streetcornerwork en Stichting Volksbond Amsterdam Jaarplan 2016 Naam: Organisatieplan Streetcornerwork en Stichting Volksbond Amsterdam Actuele Beschrijving Algemeen 2016 zal in het teken staan van de fusie van Streetcornerwork (SCW) en de Stichting Volksbond

Nadere informatie

Plan organisatie ouderenzorg in de wijk of gemeente Regio Zwolle

Plan organisatie ouderenzorg in de wijk of gemeente Regio Zwolle Plan organisatie ouderenzorg in de wijk of gemeente Regio Zwolle Datum: augustus 2015 Versienummer: 1 Het plan organisatie ouderenzorg is ontwikkeld door: Olof Schwantje en Dita van Leeuwen (HRZ), Carla

Nadere informatie

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015 De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is ZorgImpuls maart 2015 Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk heeft veel taken

Nadere informatie

Verslag Sub regionale Samenwerkingsoverleg Noord Midden Drenthe Hervorming Langdurige Zorg

Verslag Sub regionale Samenwerkingsoverleg Noord Midden Drenthe Hervorming Langdurige Zorg Verslag Sub regionale Samenwerkingsoverleg Noord Midden Drenthe Hervorming Langdurige Zorg 21 mei 2015 WMO regio Drenthe Subregio Noord Midden Regionale Samenwerking Hervorming Langdurige Zorg Drenthe

Nadere informatie

Samen werken aan goede zorg en behandeling

Samen werken aan goede zorg en behandeling Samen werken aan goede zorg en behandeling Informatie voor cliënten, familie en naasten In deze folder geven we u algemene informatie over de zorggroep Dignis. Ook lichten we de uitgangspunten van Dignis

Nadere informatie

Voorstel voor Waardigheid en trots, liefdevolle zorg voor onze ouderen Gericht op cliënten met somatische grondslag en hun mantelzorg

Voorstel voor Waardigheid en trots, liefdevolle zorg voor onze ouderen Gericht op cliënten met somatische grondslag en hun mantelzorg Voorstel voor Waardigheid en trots, liefdevolle zorg voor onze ouderen Gericht op cliënten met somatische grondslag en hun mantelzorg 2015 06 17 Zorgaanbieder: St. ActiVite Postbus 149 2350 AC Leiderdorp

Nadere informatie

Geen. (Potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven

Geen. (Potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Disclosure belangenverstrengeling voor de sprekers van de AZO scholingsavond (Potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Sponsoring of onderzoeksgeld

Nadere informatie

Pleyade. Algemene informatie. www.pleyade.nl

Pleyade. Algemene informatie. www.pleyade.nl Pleyade Algemene informatie www.pleyade.nl Zorg voor elkaar Pleyade is gespecialiseerd in zorg voor mensen van 55 jaar en ouder in de regio Arnhem. Als geen ander kunnen wij anticiperen op de veranderingen

Nadere informatie

De positie van de(thuis)zorg. Henri Plagge, arts M&G MCM voorzitter Raad van Bestuur de Zorgboog

De positie van de(thuis)zorg. Henri Plagge, arts M&G MCM voorzitter Raad van Bestuur de Zorgboog De positie van de(thuis)zorg Henri Plagge, arts M&G MCM voorzitter Raad van Bestuur de Zorgboog de Zorgboog Voor alle generaties; dus kraamzorg, Jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar, behandelpraktijk (paramedici),

Nadere informatie

Alles voor dementie Zorg in elke fase

Alles voor dementie Zorg in elke fase Alles voor dementie Zorg in elke fase Als vergeten gewoon wordt Dementie is, voor alle betrokkenen en in alle fasen, een ingrijpende ziekte. Na de diagnose is er schrik en verwarring. U zult veel vragen

Nadere informatie

Recente ontwikkelingen Platform Wooninitiatieven in Zuid-Nederland

Recente ontwikkelingen Platform Wooninitiatieven in Zuid-Nederland Recente ontwikkelingen Platform Wooninitiatieven in Zuid-Nederland Presentatie op zaterdag 2 november Gabie Conradi, adviseur programma Aandacht voor Iedereen Inleiding Maatschappelijke en politieke trends:

Nadere informatie

Een korte kennismaking met ZINN waar zorg samenkomt

Een korte kennismaking met ZINN waar zorg samenkomt Een korte kennismaking met ZINN waar zorg samenkomt Levendig en veelzijdig Dat is ZINN Dé zorgorganisatie voor (thuis)zorg, wonen en welzijn in Groningen, Haren en Hoogezand ZINN Thuis Zo lang mogelijk

Nadere informatie

WMO Rotterdam. Van verzorgingstaat naar - stad en - straat

WMO Rotterdam. Van verzorgingstaat naar - stad en - straat WMO Rotterdam Van verzorgingstaat naar - stad en - straat Beleidskader Wmo: voor wie? Inwoners van Rotterdam Circa 525.00 zelfredzame burgers Circa 62.000 beperkt zelfredzame burgers Circa 30.000 kwetsbare

Nadere informatie

Of te wel: Van (de) wijken weten. THEMA, april 2014

Of te wel: Van (de) wijken weten. THEMA, april 2014 Of te wel: Van (de) wijken weten THEMA, april 2014 Consultant/Ondernemer/(Interim) Bestuurder Meer dan 30 jaar kruiswerk, thuiszorg Vanuit perspectief Thuiszorg, in algemene zin, kijken naar ontwikkelingen

Nadere informatie

Programma Geïntegreerde Ouderenzorg (PGO)

Programma Geïntegreerde Ouderenzorg (PGO) NPO Transitie-experiment Programma Geïntegreerde Ouderenzorg (PGO) Herontwerp van het zorgaanbod: naar vraaggerichte, samenhangende, proactieve en preventieve zorg en begeleiding voor ouderen (75+) Klaske

Nadere informatie

Toeleg Meedoen & Samenwerken in Breda

Toeleg Meedoen & Samenwerken in Breda Toeleg Meedoen & Samenwerken in Breda 2012-2013 Inleiding M&S Breda bestaat uit acht organisaties die er voor willen zorgen dat de kwetsbare burger in Breda mee kan doen. De deelnemers in M&S Breda delen

Nadere informatie

ALGEMEEN VISIE, MISSIE EN HERSTEL SPEERPUNTEN. Voor een leven in balans

ALGEMEEN VISIE, MISSIE EN HERSTEL SPEERPUNTEN. Voor een leven in balans Jaar verslag 2013 ALGEMEEN VISIE, MISSIE EN HERSTEL LEVANTO is ontstaan in een turbulente periode van verandering in het maatschappelijk veld. Vanuit de overtuiging dat zelfredzaamheid, herstel, participatie

Nadere informatie

Wat verandert er voor ouderen in het sociale domein?

Wat verandert er voor ouderen in het sociale domein? Wat verandert er voor ouderen in het sociale domein? 11 juni 2014 Bijeenkomst SBO provincie Utrecht NUZO Netwerk Utrecht Zorg voor Ouderen presentatie door Anneke van Heertum directeur Cosbo-Stad-Utrecht

Nadere informatie

Strategische zelfanalyse

Strategische zelfanalyse Strategische zelfanalyse Vol vertrouwen de WMO tegemoet Wat betekent de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning voor uw organisatie? Hoe houdt u goed rekening met de modernisering van de AWBZ?

Nadere informatie

De Groningse zorg is van ons allemaal. Statenfractie Provincie Groningen

De Groningse zorg is van ons allemaal. Statenfractie Provincie Groningen De Groningse zorg is van ons allemaal Statenfractie De kosten van de zorg stijgen elk jaar enorm. Als er niet wordt ingegrepen, wordt over een aantal jaren de zorg 'onbetaalbaar'. Dus moeten er veranderingen

Nadere informatie

Wijkverpleging. Leven op uw manier

Wijkverpleging. Leven op uw manier Wijkverpleging Leven op uw manier Wijkverpleging die bij u past Ieder mens wil het liefst het leven zelf inrichten. Ook op kwetsbare momenten. Met behulp van familie, bekenden en vrijwilligers. En bij

Nadere informatie

vanuit ieders mogelijkheden daar waar nodig gewoon samen Denkt mee Doet mee Gewoon samen

vanuit ieders mogelijkheden daar waar nodig gewoon samen Denkt mee Doet mee Gewoon samen vanuit ieders mogelijkheden daar waar nodig gewoon samen Denkt mee Doet mee Gewoon samen Uw opgave is ons uitgangspunt: doelgericht, met de focus op zelfredzaamheid en de eigen kracht van mensen met een

Nadere informatie

wonen met zorg vanuit een nieuw perspectief

wonen met zorg vanuit een nieuw perspectief wonen met zorg vanuit een nieuw perspectief scheiden van Verblijf van wonen naar Wonen en zorg & van verblijf naar wonen door extramuralisering en scheiden wonen/zorg Programma Doel van vandaag Meer grip

Nadere informatie

Hervorming Langdurige Zorg. Rian van de Schoot expert wijkgericht werken Vilans

Hervorming Langdurige Zorg. Rian van de Schoot expert wijkgericht werken Vilans Hervorming Langdurige Zorg Rian van de Schoot expert wijkgericht werken Vilans Hervorming langdurige zorg Waarom? 1. Meer voor elkaar zorgen 2. Betere kwaliteit ondersteuning en zorg 3. Financiële houdbaarheid

Nadere informatie

Convenant Samenwerking Zorgkantoor Coöperatie VGZ Gemeente Nijmegen

Convenant Samenwerking Zorgkantoor Coöperatie VGZ Gemeente Nijmegen Convenant Samenwerking Zorgkantoor Coöperatie VGZ Gemeente Nijmegen Partijen Het Zorgkantoor Nijmegen,( Coöperatie VGZ. hierna te noemen het Zorgkantoor, De Coöperatie VGZ Hierna te noemen VGZ, en het

Nadere informatie

Eigen regie en eigen verantwoordelijkheid in de (ouderen) zorg.

Eigen regie en eigen verantwoordelijkheid in de (ouderen) zorg. Eigen regie en eigen verantwoordelijkheid in de (ouderen) zorg. Joop Blom, voorzitter commissie Zorg en Welzijn en Wonen NVOG VOOR: Vereniging Gepensioneerden DuPont Nederland op 23 april 2015. Ontwikkelingen.

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie. Zicht op de toekomst. 22 september 2014

Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie. Zicht op de toekomst. 22 september 2014 Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie 22 september 2014 Inhoud 1. Inleiding en aanleiding 2. Strategische outline 3. De markt en de vereniging 4. Strategische domeinen 5. Beweging 1. Inleiding en

Nadere informatie

Laurens Antonius IJsselmonde. Centrum voor revalidatie en kortdurende zorg. meer dan zorg

Laurens Antonius IJsselmonde. Centrum voor revalidatie en kortdurende zorg. meer dan zorg Laurens Antonius IJsselmonde Centrum voor revalidatie en kortdurende zorg meer dan zorg Antonius IJsselmonde Antonius IJsselmonde is een centrum voor revalidatie en kortdurende zorg. Hier krijgt u op individuele

Nadere informatie

Opdracht transitiemanager voor de wijken

Opdracht transitiemanager voor de wijken Opdracht transitiemanager voor de wijken Deze opdracht beschrijft de rol van de transitiemanager voor de wijken in de implementatie van de strategie van Magentazorg en Actiezorg. De opdracht heeft een

Nadere informatie

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk

Nadere informatie

Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg

Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg Inleiding Zorg Groep Beek (ZGB) is al vele jaren een heel goed alternatief voor cliënt gerichte thuiszorg en wijkverpleging in de Westelijke Mijnstreek.

Nadere informatie

TRANSITIE LANGDURIGE ZORG VERGT INVESTERING IN SAMENWERKING

TRANSITIE LANGDURIGE ZORG VERGT INVESTERING IN SAMENWERKING ZORGVERZEKERAARS NEDERLAND - ZN DIALOOG NR 6-9 OKTOBER 2014 1 TRANSITIE LANGDURIGE ZORG VERGT INVESTERING IN SAMENWERKING Hoe geef je in het licht van de transitie langdurige zorg optimaal vorm aan de

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan 2010-2015. Slingeland Ziekenhuis

Strategisch beleidsplan 2010-2015. Slingeland Ziekenhuis Strategisch beleidsplan 2010-2015 Slingeland Ziekenhuis Voorwoord Voor u ligt de verkorte uitgave van het Strategisch Beleidsplan 2010-2015 van ons ziekenhuis. Deze uitgave is speciaal voor u als medewerker

Nadere informatie

De toekomst van uw ziekenhuis VISIE

De toekomst van uw ziekenhuis VISIE De toekomst van uw ziekenhuis 2012 VISIE 2016 MISSIE ZGT is hét gastvrije Twentse ziekenhuis waar de patiënt in goede handen is, waar medewerkers met plezier professioneel kunnen en willen werken en waar

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Zo thuis mogelijk 2. Onze gedachte: Kwaliteit van leven 2. Kleinschalig wonen 5. Bewoners van Bruggerbosch 6

Inhoudsopgave. Zo thuis mogelijk 2. Onze gedachte: Kwaliteit van leven 2. Kleinschalig wonen 5. Bewoners van Bruggerbosch 6 Algemene informatie Inhoudsopgave Zo thuis mogelijk 2 Onze gedachte: Kwaliteit van leven 2 Kleinschalig wonen 5 Bewoners van Bruggerbosch 6 Diensten 10 Begeleiding thuis 10 PGOT 10 Dagbehandeling 11 Wonen

Nadere informatie

Philadelphia 2.0 op expeditie in een participatiesamenleving

Philadelphia 2.0 op expeditie in een participatiesamenleving Philadelphia 2.0 op expeditie in een participatiesamenleving Greet Prins Voorzitter Raad van Bestuur Philadelphia 2.0 op expeditie in een participatiesamenleving 1 Philadelphia 2.0 op expeditie in een

Nadere informatie

De OZG, ons ziekenhuis. met elkaar, respectvol, gastvrij

De OZG, ons ziekenhuis. met elkaar, respectvol, gastvrij De OZG, ons ziekenhuis met elkaar, respectvol, gastvrij De OZG, óns ziekenhuis De eerste keer dat ik binnenkwam bij de Ommelander Ziekenhuis Groep in 2011 voelde dat voor mij als binnenlopen in een huis

Nadere informatie

De bibliotheek actief in het sociale domein. Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij

De bibliotheek actief in het sociale domein. Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij De bibliotheek actief in het sociale domein Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij Programma Wetten op een rij: Wet Langdurige Zorg (Wlz) Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 (Wmo

Nadere informatie