Jaardocument 2008 Onze Lieve Vrouwe Gasthuis. 1 olvg jaardocument 2008

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaardocument 2008 Onze Lieve Vrouwe Gasthuis. 1 olvg jaardocument 2008"

Transcriptie

1 1 olvg jaardocument 2008 Jaardocument 2008 Onze Lieve Vrouwe Gasthuis

2

3 Inhoudsopgave Leeswijzer 4 Voorwoord raad van bestuur 5 Voorwoord raad van toezicht 7 Resultaatontwikkeling 9 1. Uitgangspunten van de verslaggeving 11 Maatschappelijk verslag 2. Profiel van de organisatie Structuur van de organisatie Kerngegevens Belanghebbenden, relaties en samenwerking Bestuur, toezicht en bedrijfsvoering Bestuur en toezicht Bedrijfsvoering Medezeggenschaps- en adviesorganen Beleid, inspanningen en prestaties Missie, visie en strategisch kader Algemeen kwaliteitsbeleid Kwaliteitsbeleid patiëntenzorg Kwaliteitsbeleid ten aanzien van medewerkers Onderwijs, opleiding en onderzoek Ondersteunend beleid Overig Ontwikkeling toekomstig beleid Financieel beleid 67 Jaarrekening 5.1 Geconsolideerde jaarrekening Overige gegevens 156 Bijlagen A. Personalia 72 B. Publicaties 79 C. Gehanteerde definities en afkortingen 85 D. Checklist corporate governance aspecten 86 3 olvg jaardocument 2008

4 Leeswijzer Het Jaardocument 2008 wordt voorafgegaan door een voorwoord van achtereenvolgens de raad van bestuur en de raad van toezicht, waarin zij beknopt hun reactie geven op de gebeurtenissen en resultaten in het verslagjaar. Aansluitend volgt een samenvattend overzicht van het financiële resultaat van de Stichting OLVG. Na deze inleidende pagina s wordt verder het door VWS voorgeschreven format voor het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording gevolgd. Onderdeel daarvan is de meer uitgebreide verslaglegging van zowel de raad van bestuur als de raad van toezicht, plus de volledige (geconsolideerde) jaarrekening van de Stichting OLVG. De uitgangspunten die zijn gehanteerd bij de verantwoording over het verslagjaar staan in het eerste hoofdstuk van het jaardocument. Als bijlage is de scorelijst van het corporategovernance-onderzoek van Ernst & Young 2007 toegevoegd. Aan de hand van deze lijst is aangegeven waar bepaalde governance-aspecten in het jaar document zijn opgenomen. De digitale bijlagen bij dit verslag zijn aangeleverd via de webenquête DigiMV. Deze vragenlijst is openbaar via met uitzondering van de tabellen Personeelsformatie en Jaarenquêtes algemene ziekenhuizen. Wij houden ons aanbevolen voor uw opmerkingen. Deze kunnen gericht worden aan mevrouw drs. Nicole J.F.M. Slegers, secretaris raad van bestuur OLVG, 4

5 Voorwoord raad van bestuur De raad van bestuur van het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis biedt u het Jaardocument 2008 aan. Het jaardocument geeft inzicht in onze activiteiten in het afgelopen jaar en de mate waarin de doelstellingen zijn gerealiseerd. In het verslagjaar speelden verschillende prominente ontwikkelingen specifiek een rol in het OLVG. Tevens waren er de omstandigheden waar alle ziekenhuizen mee te maken hebben, zoals de publieke opinie over transparantie, de arbeidsmarkt en het financieel-economisch klimaat. Het OLVG heeft een sterke uitgangspositie om deze uitdagingen aan te kunnen gaan. Hoe we dat gaan doen, heeft in de loop van 2008 vorm gekregen in een intensief traject voor de ontwikkeling van het nieuwe strategisch beleidsplan Dit beleidsplan wordt in 2009 vastgesteld, waarna het gaat dienen als kader voor het strategisch beleid in de komende jaren. Samenstelling raad van bestuur Het vertrek van het in 2007 nieuw aangetreden lid leidde ertoe dat de raad van bestuur voor de tweede maal in een korte periode niet op slagorde was. De complexiteit van een topklinisch ziekenhuis als het OLVG, met alle interne en externe prikkels en veranderingen, vraagt het nodige van bestuurders. Dit was voor de raad van toezicht de directe aanleiding om de samenstelling van de raad van bestuur kritisch te heroverwegen. In goed overleg met de adviesorganen zijn we overgegaan van een tweehoofdige naar een driehoofdige raad van bestuur. Daarmee ontstonden twee vacatures, die met ingang van 1 maart 2009 zijn ingevuld door mevrouw drs. J.C.H.G. (Anita) Arts, voormalig bestuurder van ProRail, en de heer drs. P.E. (Peter) van der Meer MBA, voormalig voorzitter raad van bestuur van MC Haaglanden. Hiermee is de raad van bestuur in 2009 weer op volle sterkte. Honoreringssysteem Medische Staf De invoering van de nieuwe honoreringssystematiek voor medisch specialisten in dienst van het OLVG is in de loop van 2008 geëffectueerd. Daarmee kon een periode van overleg tussen de raad van bestuur en de Medische Staf over de gevolgen van het afschaffen van de lumpsumfinanciering worden afgesloten. We zijn in staat geweest om een toekomstbestendige beloningssystematiek te implementeren. Samenwerking De samenwerking tussen het OLVG en verschillende andere zorgaanbieders is in 2008 verder uitgebouwd. Landelijk in de Vereniging Samenwerkende Ziekenhuizen, wat moet resulteren in een kwaliteitsketen en schaalvoordeel op meerdere terreinen. Regionaal met verschillende ziekenhuizen in de Amsterdamse regio. Kwaliteitsverbetering vormt de drijfveer voor het verkennen en aangaan van regionale samenwerkingsverbanden. Daarnaast is het kunnen vergroten van het adherentiegebied voor topklinische activiteiten en het realiseren van schaalvoordelen van de medische ondersteunende diensten voor de positionering van het OLVG van groot belang. Kwaliteit en veiligheid De aspecten kwaliteit en veiligheid zijn ook in 2008 belangrijke agendapunten geweest. Patiënten vragen, terecht, kwalitatief goede en veilige zorg. Ook wordt in toenemende mate transparantie gevraagd over de uitkomsten van de zorg die wij leveren. De afgelopen twee jaar is op deze terreinen veel progressie gemaakt en het nodige bereikt. Binnen de Vereniging Samenwerkende Ziekenhuizen blijkt het OLVG op een aantal aspecten van kwaliteit de best practice te hebben, bijvoorbeeld de analyse van de ziekenhuissterfte en het bespreken daarvan in de Necrologiecommissie. Deze werkwijze kon naadloos worden overgenomen door de andere samenwerkende ziekenhuizen. Een randvoorwaarde voor het leveren van hoge kwaliteit, het vastleggen van de uitkomsten van ons handelen in objectief toetsbare criteria en het benchmarken ervan met anderen, is goede automatisering. Ook daarin wil het OLVG toonaangevend zijn en hebben we de lat op een ambitieus niveau gelegd met het project OLVG Digitaal. Op het gebied van de ontwikkeling van het Veiligheidsmanagementsysteem (VMS) hebben we belangrijke vorderingen gemaakt. Het project Decentraal Incidenten Melden blijkt een groot succes op de afdelingen die er tot nu toe mee gewerkt hebben. Het aantal meldingen is fors toegenomen en dat geldt ook voor de daaruit voortkomende verbeteracties. Maar een nog belangrijker resultaat is dat medewerkers zich bewuster zijn van het belang van veilig werken en zich daar ook meer bij betrokken voelen. Daarnaast is een time-outprocedure op de operatiekamers ingevoerd, zijn Spoed Interventie Teams opgericht en 5 olvg jaardocument 2008

6 is een start gemaakt met het borgen van de veiligheid van medische apparatuur. Het OLVG is in 2008 vol op stoom gekomen in de voorbereiding op de NIAZ-accreditatie. Er is veel voorbereidend werk verzet, maar ook in 2009 moet nog het nodige gebeuren om de visitatie met een gerust gevoel tegemoet te kunnen zien. Het OLVG is een van de eerste ziekenhuizen dat wordt gevisiteerd aan de hand van de nieuwe NIAZ-norm, waar nu ook patiëntveiligheidscriteria in zijn opgenomen. Personeel Op het personele vlak is de krapte op de arbeidsmarkt het afgelopen jaar duidelijk voelbaar geworden. Over de volle breedte staan vacatures langer open. Het OLVG heeft hierop geanticipeerd met een nieuwe arbeidsmarktcampagne, een toename van flexibele inzet van medewerkers en het verbeteren van de secundaire arbeidsvoorwaarden. Tevens is competentiemanagement organisatiebreed ingevoerd. Het OLVG heeft op de arbeidsmarkt een sterk imago, maar we moeten stevig investeren om die reputatie hoog te houden. Met de Vereniging Samenwerkende Ziekenhuizen willen we ons gaan kwalificeren voor de werk geverspredicaten Investors in People en Magnet Hospital te vieren met een aantal feestelijke activiteiten voor al onze medewerkers. Ook de landelijke open dag van de ziekenhuizen in september 2009 krijgt in het OLVG een extra lustrumtintje. Dankwoord Onze waardering gaat uit naar alle medewerkers en vrijwilligers voor hun inspanningen in het belang van het OLVG en van al die mensen die aan onze zorg zijn toevertrouwd. Patiënten, verwijzers, zorgverzekeraars en overige relaties zijn wij ook dit jaar weer zeer erkentelijk voor het in ons gestelde vertrouwen. De raad van bestuur bedankt de raad van toezicht voor de goede en deskundige samenwerking en de adviesorganen Ondernemingsraad, Patiëntenraad en Staf bestuur voor hun waardevolle inzet en adviezen. Amsterdam, 12 mei 2009 raad van bestuur OLVG, dr. D.J. Hemrika, voorzitter Financiële gang van zaken De financieel-economische kant van de bedrijfsvoering van het OLVG kent als belangrijke financiële doelstelling het behalen van een minimaal jaarlijks rendement van 2% op de variabele inkomsten van het ziekenhuis. In 2008 is deze doelstelling wederom gerealiseerd; het verslagjaar kon worden afgesloten met een (geconsolideerd) positief resultaat van Ð 4,4 miljoen. Ook de begroting voor 2009 is weer opgesteld met een positief resultaat. Een structureel gezonde financiële bedrijfsvoering is en blijft het centrale uitgangspunt voor ons financiële beleid. Risicomanagement Met de integrale aanpak van risicomanagement hebben we minder voortgang geboekt dan gepland. Dit betekent niet dat er geen stappen voorwaarts zijn gezet, maar de meer gestructureerde borging die we voor ogen hebben, zal pas in 2009 de aandacht krijgen die deze nodig heeft. Lustrumjaar In 2008 bestond het OLVG 110 jaar. We hebben besloten om in plaats van dit lustrum het 111-jarig bestaan in 6

7 Voorwoord raad van toezicht Met het Jaardocument 2008 geeft het OLVG inzicht in de activiteiten en gerealiseerde doelstellingen in het afgelopen jaar en de daarmee gemoeide middelen. De raad van toezicht doet verslag van het toezicht op de strategie, het beleid en de algemene gang van zaken van de Stichting OLVG en de daarmee verbonden ondernemingen. In het verslagjaar ging speciale aandacht uit naar de structuur en samenstelling van de raad van bestuur en naar de nieuwe honoreringssystematiek voor de Medische Staf. Transparantie en kwaliteit van zorg De raad van toezicht is zich ervan bewust dat patiënten die zich aan de zorg van het OLVG toevertrouwen, in toenemende mate behoefte hebben aan inzicht in de kwaliteit van de zorg en de patiënt veiligheid. In het OLVG wordt goede voortgang geboekt op het terrein van kwaliteitsbewaking en -borging. Voor het jaar 2009 heeft de raad van toezicht de raad van bestuur gevraagd om, naast de operationele en in ontwikkeling zijnde kwaliteitsprogramma s, substantiële en aan sprekende vorderingen te maken met het bieden van transparantie in hetgeen het OLVG aan de patiënten levert, waaronder het laten zien van toetsbare criteria voor de kwaliteit van de zorg. De raad van toezicht verwacht dat benchmarking, onder meer binnen de Vereniging Samenwerkende Ziekenhuizen, een belangrijke bijdrage kan leveren aan verdergaande transparantie. Samenstelling raad van bestuur Voor de komende beleidsperiode ligt er een veelomvattende bestuursagenda, die aanzienlijke bestuurlijke aandacht vergt. Daarom besloot de raad van toezicht, in goed overleg met alle betrokken stakeholders, tot uitbreiding van de raad van bestuur van twee naar drie leden. Het verheugt de raad dat in het verslagjaar twee goede kandidaten konden worden aangetrokken, waardoor de raad van bestuur thans op sterkte is. Bijzondere waardering van de raad van toezicht gaat uit naar de voorzitter van de raad van bestuur, de heer dr. D.J. Hemrika. Hij was tijdens het overgrote deel van het verslagjaar de enige bestuurder binnen de raad van bestuur en heeft zich met grote toewijding van zijn taak gekweten. Prestatie-indicatoren Zoals in het hierna volgend verslag van de raad van toezicht is vermeld, werden met ingang van het jaar 2008 aan het jaarplan van de raad van bestuur concrete prestatie-indicatoren verbonden op basis waarvan het variabele beloningsdeel van de raad van bestuur wordt toegekend. Voor wat betreft de prestatie-indicatoren voor het verslagjaar 2009 heeft de raad van toezicht besloten belang te hechten aan de aspecten financieel resultaat, kwaliteit en doelmatigheid. Voor deze drie indicatoren zijn aan het begin van dit jaar meetbare toetsingscriteria geformuleerd. Honoreringssystematiek Medische Staf In het vorige jaardocument concludeerde de raad van toezicht dat de overgang van de lumpsumfinanciering naar de op dbc s gebaseerde outputfinanciering het OLVG voor een groot financieel probleem heeft geplaatst, dat op de kortst mogelijke termijn opgelost diende te worden. De raad van toezicht kan thans met waardering vaststellen dat in 2008 een nieuwe toekomstbestendige honoreringssystematiek is ingevoerd, dankzij de inspanningen van de raad van bestuur en constructief overleg met de Medische Staf. Daarbij zijn de landelijke uitgangspunten gehanteerd, dat loon naar werken wordt verdiend en dat de bestaande onevenredige inkomensverschillen tussen verschillende soorten medisch specialisten worden vereffend. Wat de uitkomsten betreft, is de raad van toezicht er in de komende periode attent op dat een organisatie als het OLVG, waar de medisch specialisten in dienstverband werkzaam zijn, zich over de uiteindelijke hoogte van de honorering maatschappelijk moet kunnen verantwoorden. Landelijk is onderzoek gaande naar de inkomensontwikkelingen van bepaalde groepen medisch specialisten. De raad van toezicht wacht de uitkomsten hiervan af en zal zich daar vervolgens over beraden. Financiële gang van zaken Het OLVG heeft, exclusief het resultaat van deelnemingen en verbonden rechtspersonen, over 2008 een positief resultaat gerealiseerd van Ð 6,3 miljoen. Dit is een stijging van Ð 2,9 miljoen ten opzichte van het verslagjaar 2007, welke in grote lijnen de resultante is van een lichte stijging van de productie, een toename van de honorariuminkomsten, een toename van de opleidingsvergoeding voor de aio s, een stijging van de personele lasten en een afname van de kapitaals lasten. Het geconsolideerde resultaat 7 olvg jaardocument 2008

8 bedraagt Ð 4,4 miljoen. Hiermee is voldaan aan de doelstelling om een rendement van minimaal 2% op de variabele inkomsten van het ziekenhuis te realiseren. Het eigen vermogen van het OLVG kent de afgelopen jaren een gestage stijging en moet uiteindelijk uitkomen op 15% in relatie tot de omzet. De raad van toezicht heeft als aandachtspunten voor de komende periode genoemd de verdergaande stelselwijzigingen, de kapitaalslasten in relatie tot de huisvestingsplannen, de noodzaak van een portfolioanalyse, treasurybeleid, debiteurenbeheer, ICT en de organisatie daarvan. De raad van toezicht heeft voorts de raad van bestuur meegegeven kritisch te bekijken of de financiële sector binnen het OLVG voldoende sterk ingericht is om alle ontwikkelingen die op de sector en het ziekenhuis afkomen aan te kunnen. Dankwoord De medewerkers en de raad van bestuur van het OLVG hebben in het afgelopen jaar hun beste krachten gegeven aan het ziekenhuis en grote inzet getoond. De contacten met de adviesorganen Ondernemingsraad, Patiënten raad en Stafbestuur zijn veelvuldig en constructief geweest, wat onder andere heeft geresulteerd in een positieve advisering ten aanzien van de benoeming van twee nieuwe leden in de raad van bestuur en een nieuw lid in de raad van toezicht. De raad van toezicht is hen allen bijzonder erkentelijk. Amsterdam, 12 mei 2009 raad van toezicht OLVG, mr. W.F.C. Stevens, voorzitter 8

9 Resultaatontwikkeling Het geconsolideerde resultaat is als volgt verkort weergegeven (afgeronde bedragen, in miljoenen euro s) Bedrijfsopbrengsten Wettelijk budget aanvaardbare kosten en/of subsidie 152,5 163,5 Honorariumopbrengsten medisch specialisten 42,1 35,4 DBC opbrengsten B-segment 36,6 18,4 Niet gebugetteerde zorgprestaties *) 8,4 7,9 Opleidingsfonds CBOG 16,2 14,0 Overige bedrijfsopbrengsten *) 12,7 10,7 Totaal bedrijfsopbrengsten 268,5 249,9 Bedrijfslasten Personeelskosten 165,2 149,7 Afschrijvingskosten 15,6 18,2 Overige bedrijfskosten 81,4 75,6 Financiële baten en lasten *) 1,7 3,3 Totaal bedrijfslasten 263,9 246, Resultaat uit gewone bedrijfsvoering 4,6 3,1 Belastingen *) -0,2-0,1 Resultaat boekjaar 4,4 3,0 Toelichting tabel *) ten behoeve van de vergelijkbaarheid zijn bij deze posten de cijfers over 2007 met terugwerkende kracht anders gepresenteerd. 9 olvg jaardocument 2008

10 Geconsolideerde balans per (x in euro s, na resultaatsbestemming) Ref ACTIVA Vaste activa Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Totaal vaste activa Vlottende activa Voorraden Onderhanden werk uit hoofde van DBC s Vorderingen en overlopende activa Liquide middelen Totaal vlottende activa Totaal activa PASSIVA Eigen vermogen 9 Kapitaal Collectief gefinancierd gebonden vermogen Niet collectief gefinancierd vrij vermogen Totaal eigen vermogen Voorzieningen Langlopende schulden Kortlopende schulden Schulden uit hoofde van financieringsoverschot Kortlopende schulden en overlopende passiva Totaal passiva

11 1. Uitgangspunten van de verslaggeving Bij het opstellen van het Jaardocument 2008 is de structuur gevolgd van het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording, zoals aangereikt door het ministerie van VWS, met daarbij enkele aanvullende onderwerpen die het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG) van belang acht om te vermelden. De verslagperiode betreft het boekjaar De reikwijdte betreft de rechtspersoon Stichting OLVG. Het geconsolideerd financieel resultaat omvat ook het Medisch Centrum Jan van Goyen, de gezamenlijke buitenpolikliniek van het OLVG en het Slotervaartziekenhuis. De aan de Stichting OLVG gelieerde rechtspersonen worden in het jaardocument gemeld. Het jaardocument is als volgt opgebouwd: deel I: maatschappelijk verslag - hoofdstuk 2: profiel van de organisatie en een aantal kerngegevens van het OLVG - hoofdstuk 3: onderwerpen betreffende corporate governance; de wijze van besturing en bedrijfsvoering van het ziekenhuis en de wijze waarop de medezeggenschap is geregeld - hoofdstuk 4: de gerealiseerde prestaties op diverse terreinen, de ontwikkeling van het (meerjaren)beleid en de plannen voor 2009 deel II: jaarrekening - financiële prestaties: jaarrekening 2008 en de toelichting daarop - bijlagen: personalia, publicaties, lijst met veel gehanteerde begrippen en afkortingen en een scorelijst voor corporate-governance-aspecten Een onlosmakelijk onderdeel van het jaardocument is de DigiMV. Deze bevat digitale vragenlijsten waarin de kern- en productiegegevens van het OLVG worden uitgevraagd. De DigiMV en het tekstuele deel van het jaardocument worden jaarlijks geregistreerd bij het CIBG en zijn in te zien via Het OLVG registreert en publiceert de prestatieindicatoren zoals voorgeschreven door de IGZ. Deze zijn te raadplegen via Conform de Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens (Wopt) dient elke instelling die overwegend uit publieke middelen is gefinancierd, jaarlijks het inkomen per functie te publiceren, indien dat uitgaat boven dat van de ministers (artikel 6 Wopt). Deze gegevens zijn terug te vinden in de jaar rekening en de DigiMV. Het Jaardocument 2008 is vastgesteld door de raad van toezicht van het OLVG op 21 april 2009, in aanwezigheid van de accountant (Ernst & Young). De accountantsverklaring is opgenomen bij de jaar rekening. Naast het jaardocument brengt het OLVG een publiekstoegankelijk jaarbericht uit met de belangrijkste ontwikkelingen en gebeurtenissen in Dit jaar bericht wordt breed verspreid en is in gedrukte vorm op te vragen bij het OLVG. Tevens zijn de jaar documenten, de jaarberichten en ook de eerder verschenen jaarverslagen van het OLVG digitaal beschikbaar via 11 olvg jaardocument 2008

12 12

13 13 olvg jaardocument 2008 Maatschappelijk verslag

14 2. Profiel van de organisatie Het OLVG kent een lange geschiedenis, die eind 19e eeuw is gestart met de doelstelling een gasthuis voor allen te zijn. Aan deze doelstelling, die nog steeds actueel is, wordt inmiddels invulling gegeven op twee locaties: Oosterpark en sinds 1994 Prinsengracht (het voormalige Prinsengrachtziekenhuis). Met deze beide locaties vormt het OLVG op dit moment het enige binnenstadsziekenhuis van Amsterdam. Het OLVG is een algemeen ziekenhuis dat topklinische patiëntenzorg koppelt aan een grote mate van gastvrijheid; de patiënt staat centraal. Uitgangspunten zijn integriteit en respect voor mensen. Het ziekenhuis streeft een ethische en verantwoorde werkwijze na en wil medewerkers een veilige en inspirerende werkomgeving bieden waarin ontplooiing wordt gestimuleerd. Toonaangevend en vernieuwend zijn sleutelwoorden in de bedrijfsvoering. Het OLVG investeert in groei, waarbij naar een evenwicht wordt gezocht tussen de belangen op de korte en op de langere termijn. Die belangen betreffen patiënten, medewerkers, verwijzers, zorgverzekeraars en andere belang hebbenden. 2.1 Structuur van de organisatie Het OLVG is een stichting. Vanuit de statuten zijn een raad van bestuur en een raad van toezicht ingesteld Besturingsmodel Het OLVG kent een decentraal besturingsmodel. De organisatie is opgebouwd rond 26 resultaatverantwoordelijke units. Binnen deze units staan het primaire proces en de medische dienstverlening aan patiënten centraal. De medisch-specialistische units zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse beslissingen en de uitvoering van de strategie, uiteraard binnen de daarvoor gestelde kaders. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen Primaire Business Units (PBU s) en Medisch Ondersteunde Units (MOU s). In elke unit vervult een medisch specialist de rol van unitvoorzitter, daarin bijgestaan door een bedrijfsleider. Met het unitmodel wordt invulling gegeven aan de integratie van de medisch specialist in het ziekenhuisbedrijf. Het is de basis voor een bedrijfsmatige wijze van besturing van het ziekenhuis en de overgang naar outputsturing en integrale verantwoordelijkheid op alle niveaus in de organisatie. De raad van bestuur draagt de eindverantwoordelijkheid voor de realisatie van de doelstellingen, de strategie en de daaruit voortvloeiende resultaten. De raad van bestuur wordt daarbij ondersteund door stafdirecties onder leiding van directeuren, op de volgende terreinen: onderwijs en onderzoek (directoraat Teaching Hospital) bedrijfsvoering en financiën (directoraat Concernstaf, inclusief de beleidsstaf financiële zaken (BFZ)) sociale zaken & hrm (directoraat HR) facilitaire dienstverlening & bouw (directoraat Services) Verder zijn er de volgende ondersteunende afdelingen: Juridische Zaken, Automatisering en Informatietechnologie, Communicatie & Patiëntenvoorlichting, Infectiepreventie & Milieuzaken en Medisch Instrumentele Zaken. Tabel 1 Algemene identificatiegegevens OLVG Naam verslagleggende rechtspersoon: Stichting Onze Lieve Vrouwe Gasthuis Adres: Oosterpark 9/Postbus Postcode: 1090 HM Plaats: Amsterdam Telefoonnummer: (020) Identificatienummer Nza: Kamer van Koophandel-nummer: Internet: adres: 14

15 De raad van toezicht houdt toezicht op de hoofdlijnen van beleid en de algemene gang van zaken binnen het ziekenhuis. Specifieke taken van de raad van toezicht zijn: goedkeuren van de begroting en de jaarrekening benoeming en remuneratie van de raad van bestuur toezicht houden op het functioneren van de raad van bestuur corporate governance adviezen geven die van belang zijn voor het besturen van het OLVG Medezeggenschapsstructuur Het OLVG kent als adviesorganen een Onder nemingsraad, een Patiëntenraad en een Stafbestuur dat de Medische Staf vertegenwoordigd. Richtinggevend voor de geïntegreerde ziekenhuisorganisatie is het Document Medische Staf (DMS), waarin de onderwerpen staan waarover de Medische Staf advies kan uitbrengen. Voor de werkwijze van deze adviesorganen wordt verwezen naar paragraaf 3.3. De samenstelling ervan is te vinden in de bijlagen Toelatingen In de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi) worden vanaf 1 januari 2006 academische, algemene en categorale ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra instellingen voor medisch specialistische zorg (IMSZ) genoemd. Het OLVG is een IMSZ type 2: alle voorkomende zorg wordt geleverd en een deel van de bouwactiviteiten (nieuwbouw en vervangende nieuwbouw) valt onder het bouwregime Locaties Het hoofdgebouw waar alle algemene ziekenhuisfuncties vertegenwoordigd zijn, is gelegen aan het Oosterpark. De locatie aan de Prinsengracht fungeert als poliklinisch centrum en dagbehandelingcentrum voor de binnenstad. Hier wordt circa 6% van de polikliniekbezoeken en 9% van de dagbehandelingen uitgevoerd. Daarnaast is eind 2008 gestart met een buitenpolikliniek op IJburg, in samenwerking met huisartsen en andere zorgverleners. Inmiddels wordt door twee units een vast poliklinisch spreekuur gehouden op IJburg. De businessunits zijn verantwoordelijk voor de zorgverlening en de organisatie daarvan op Prinsengracht en IJburg. 15 olvg jaardocument 2008

16 Organogrammen Raad van Toezicht Bestuur Medische Staf Raad van Bestuur Ondernemingsraad Patiëntenraad Secretariaat Raad van Bestuur Concernstaf Bedrijfsgezondheids- en Preventiedienst Geestelijke Verzorging Infectiepreventie en Milieuzaken Medische Instrumentele Zaken Human Resources Juridische Zaken Communicatie en Patiëntenvoorlichting Automatisering en Informatietechnologie Calamiteitencoördinatie Primaire Business Units Medisch Ondersteunende Units Directoraat Teaching Hospital Directoraat Services Algemene Chirurgie Cardiologie Cardio-thoracale Chirurgie Dermatologie Gynaecologie/Verloskunde Huisartsengeneeskunde Interne Geneeskunde Keel- Neus- en Oorheelkunde Kindergeneeskunde Longgeneeskunde Maag- Darm- Leverziekten Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie Neurologie Oogheelkunde Orthopedie Plastische Chirurgie Psychiatrie en Medische Psychologie Urologie Anesthesiologie en Operatiekamers Hematologisch Klinisch Chemisch Laboratorium Intensieve Geneeskunde Medische Microbiologie Paramedische Ondersteunende Unit Pathologie Radiologie Ziekenhuisapotheek Onderwijs Onderwijsvoorzieningen Onderzoek Bouw & Techniek Facilitaire Diensten Inkoop & Logistiek 16

17 Stichting Medische Dienstverlening (nevenstichting) Amsterdam Medical Services (AMS) 100% Stichting OLVG Medisch Centrum Jan van Goyen (buitenpoli met Slotervaartziekenhuis) Qliniek Prinsengracht BV 100% Stichting Teaching Hospital OLVG Stichting OLV Kapel Oosterparking BV 100% ECLCA BV 98% DC/Skoop Almere BV 100% OLVG Kunst Stichting Stichting Kinderdroomkunst OLVG Hospital Services OLVG BV 51% Diagnostisch Centrum Amsterdam BV 10% 90% 10% CV Qliniek c 90% CV Expl. Mij b 10% Stichting RZA Toelichting: b = beherend vennoot c = commanditair vennoot Peildatum: 31 december 2008 c 20% CV Clinium b 80% Clinium A dam BV 17 olvg jaardocument 2008

18 2.2 Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering Het OLVG is een algemeen, topklinisch opleidingsziekenhuis dat zich richt op patiëntenzorg, opleiding en onderzoek. In het OLVG zijn vrijwel alle belangrijke specialismen vertegenwoordigd. Het ziekenhuis heeft tevens een aantal bijzondere functies: een hartcentrum met cardiothoracale chirurgie en interventiecardiologie/elektrofysiologie; een hiv-behandelcentrum; een level III-Intensive Care; een moderne Spoedeisende Hulp met jaarlijks ruim 48 duizend bezoekers; een gespecialiseerde orthopedische afdeling voor onder meer wervelkolomchirurgie Kerngegegevens capaciteit, personeel, productie In onderstaande tabellen is een aantal kerngegevens van het OLVG opgenomen. De financiële bedrijfsgegevens staan in paragraaf 4.9. De kerngegevens zijn tevens beschikbaar via de DigiMV. Tabel 2 Kerngegevens capaciteit per Capaciteit Erkende bedden Waarvan bedden voor hartbewaking 9 9 Waarvan bedden voor intensive care met mogelijkheid beademing Waarvan bedden voor intensive care zonder mogelijkheid beademing x 24 uursafdeling Spoedeisende Hulp op minimaal basis ziekenhuisniveau Ja Ja Tabel 3 Kerngegevens productie per Productiegegevens (in ongewogen aantallen A+B-segment) Geopende dbc s Opnamen Eerste polikliniekbezoeken Dagverplegingen Zware dagverplegingen Verpleegdagen Gemiddeld aantal verpleegdagen per patiënt 5,9 6,5 Aantal verkeerde beddagen Percentage verkeerde beddagen 3,3 2,6 Tabel 4 Kerngegevens personeel per Personeel Medewerkers in loondienst *) Waarvan patiëntgebonden functies (inclusief leerling verpleegkundig, verzorgend en sociaal-(ped)agogisch personeel in loondienst) Waarvan medisch specialisten Fte medewerkers in loondienst *) 2.209, ,9 Waarvan Fte patiëntgebonden functies (inclusief leerling verpleegkundig, verzorgend en sociaal-(ped)agogisch personeel in loondienst) 1.579,2 1578,3 - Waarvan Fte medisch specialisten 157,6 158,6 Medewerkers niet in loondienst: ingehuurd personeel (inclusief medisch specialisten ), uitzendkrachten en stagiair(e)s Waarvan patiëntgebonden functies Vrijwilligers *) stijging aantal medewerkers in loondienst t.o.v met name terug te voeren op stijging aantal uurloners. Deze staan geregistreerd op 0 fte, waardoor de stijging niet in dezelfde mate terug te zien is in het aantal fte medewerkers in loondienst. 18

19 Tabel 5 Vergunningen op grond van artikel 2 Wbmv per Vergunningen Niertransplantatie Nee Nee Harttransplantatie Nee Nee Longtransplantatie Nee Nee Levertransplantatie Nee Nee Pancreastransplantatie Nee Nee Transplantatie van de dunne darm Nee Nee Haematopoëtische stamceltransplantatie Nee Nee Transplantatie van de eilandjes van Langerhans Nee Nee Radiotherapie Nee Nee Bijzondere neurochirurgie Nee Nee Openhartoperatie (OHO) Ja Ja Automatic Implantable Cardioverter Defibrillator (AICD) Ja Ja Ritmechirurgie Ja Ja Katheterablaties Ja Ja Percutane transluminale coronaire angioplastiek (PTCA) Ja Ja Klinisch genetisch onderzoek en erfelijkheidsadvisering Nee Nee In-vitrofertilisatie (ivf) Nee Nee Neonatale Intensive Care Unit (NICU) Nee Nee Tabel 6 Aanwijzingen op grond van artikel 8 Wbmv per Aanwijzingen Pediatrische Intensive Care Unit (PICU) Nee Nee Hemofiliebehandeling Nee Nee Traumazorg Nee Nee Pijnrevalidatie en revalidatietechnologie Nee Nee Hiv-behandelcentra Ja Ja Cochleaire implantaties Nee Nee Uitnameteams orgaandonatie Nee Nee 19 olvg jaardocument 2008

20 2.2.3 Thuismarkt basiszorg en verzorgingsgebied topklinische zorg Het OLVG is gevestigd in Amsterdam met locaties in de stadsdelen Oost-Watergraafsmeer, Centrum en sinds 2008 ook op IJburg. Gezien de ligging worden het centrum, het oostelijke deel van de stad, Zeeburg/ IJburg en Diemen gezien als de thuismarkt voor de basiszorg. De stadsdelen Oost-Watergraafsmeer, Centrum en Zeeburg (inclusief IJburg) hebben samen ongeveer inwoners. Voor de topklinische zorg richt het OLVG zich op een breder verzorgingsgebied, dat zich voor derdelijns verwijzingen kan uitstrekken over heel Nederland. De AWBZ-zorg wordt door het OLVG verleend in overleg met de zorgkantoren Amsterdam en Amstelland de Meerlanden. Landsmeer 5% Amsterdam 25% Ouder-Amstel 11% Kaart 1 - Marktaandelen verzorgingsgebied OLVG op basis van aantal eerste polikliniekbezoeken (bron Prismant, Prisma Management Facetten 2007) Landsmeer 5% Amsterdam 20% Ouder-Amstel 9% Waterland 4% Diemen 37% Waterland 4% Diemen 33% Edam Volendam 3% Edam Volendam 3% Kaart 2 - Marktaandelen verzorgingsgebied op basis van aantal opnamen, klinisch en dagbehandeling (bron Prismant, Prisma Management Facetten 2007) 2.3 Belanghebbenden, relaties en samenwerking Het OLVG kent naast de interne belanghebbenden (medewerkers en patiënten) ook een groot aantal externe stakeholders: patiëntenorganisaties huisartsen/verwijzers zorgverzekeraars overheid en inspecties andere zorgaanbieders andere instanties en bedrijven omwonenden Samenwerkingsrelaties Hieronder wordt een aantal belangrijke samenwerkingsrelaties van het OLVG toegelicht, voor zover deze elders in dit jaardocument niet (voldoende) aan de orde komen: Vereniging Samenwerkende Topklinische opleidings- Ziekenhuizen (STZ) Het OLVG vormt samen met 25 andere grote opleidingsziekenhuizen die hooggespecialiseerde medische zorg verlenen de vereniging STZ. De medisch-specialistische opleidingen en de topklinische en topreferente functies vormen de kern van het samenwerkingsverband. De in totaal 26 STZ-ziekenhuizen voelen zich gezamenlijk verantwoordelijk voor: het bevorderen van hoogwaardige patiëntenzorg topklinische behandeling en topreferente zorg onderwijs en opleidingen in brede zin toegepast wetenschappelijk onderzoek zorginnovatie Vereniging Samenwerkende Ziekenhuizen In 2007 hebben vijf samenwerkende STZ-ziekenhuizen de landelijke federatieve Vereniging Samenwerkende Ziekenhuizen opgericht. Naast het OLVG participeren hierin de Antoniusmesosgroep (St. Antonius Ziekenhuis te Nieuwegein en Mesos Medisch Centrum te Utrecht), het Canisius-Wilhemina Ziekenhuis (Nijmegen), het Catharina-Ziekenhuis (Eindhoven) en het Martini Ziekenhuis (Groningen). Met ingang van 1 januari 2009 is ook het Medisch Spectrum Twente (Enschede) bij de vereniging aangesloten. De Vereniging Samenwerkende Ziekenhuizen beoogt een landelijke keten te vormen die zich vooral richt op hoogwaardige kwaliteit van behandeling en zorg, en het versterken van de bijzondere positie die de ziekenhuizen hebben als opleidingsziekenhuizen voor medisch specialisten en zorgprofessionals. 20

Jaardocument 2011. Onze Lieve Vrouwe Gasthuis Amsterdam

Jaardocument 2011. Onze Lieve Vrouwe Gasthuis Amsterdam Jaardocument 2011 Onze Lieve Vrouwe Gasthuis Amsterdam Inhoudsopgave Voorwoord raad van bestuur 5 Voorwoord raad van toezicht 6 Resultaatsontwikkeling 7 1. Uitgangspunten voor de verslaggeving 8 I. Maatschappelijk

Nadere informatie

Jaardocument 2010 Onze Lieve Vrouwe Gasthuis

Jaardocument 2010 Onze Lieve Vrouwe Gasthuis + + + + + Jaardocument 2010 Onze Lieve Vrouwe Gasthuis + + Inhoudsopgave Leeswijzer 4 Voorwoord raad van bestuur 5 Voorwoord raad van toezicht 7 Samenvatting en resultaatsontwikkeling 8 1. Uitgangspunten

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 Governancestructuur WonenBreburg januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Bestuur 3 2.1 Taak en werkwijze 3 2.2 Rechtspositie en bezoldiging bestuur 4 2.3 Tegenstrijdige belangen

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING)

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING) TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING) Maart 2016 DE ORGANISATIE RIBW Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden De Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Kennemerland

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN

VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur en op de algemene gang van zaken in de woningcorporatie en de met haar verbonden

Nadere informatie

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Instruerend Bestuur (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1.

Nadere informatie

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september)

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september) TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN TOEZICHT ALERIMUS 1. Taak en werkwijze: De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in

Nadere informatie

Twee Leden Raad van Toezicht bij Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland te Zaandam

Twee Leden Raad van Toezicht bij Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland te Zaandam PROFIEL Twee Leden Raad van Toezicht bij Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland te Zaandam PublicSpirit drs. Marylin E.A. Demers Senior consultant Amersfoort, oktober 2014 Organisatie & context

Nadere informatie

Máxima Medisch Centrum (g)een gewoon bedrijf. 11 april 2013 Welkom VOC

Máxima Medisch Centrum (g)een gewoon bedrijf. 11 april 2013 Welkom VOC Máxima Medisch Centrum (g)een gewoon bedrijf 11 april 2013 Welkom VOC Hoogwaardige en persoonlijke patiëntenzorg Máxima Medisch Centrum: het grootste ziekenhuis in Zuidoost-Brabant Ruim 3.300 medewerkers,

Nadere informatie

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE Vastgesteld door het bestuur op: 4 juni 2014 Goedgekeurd door de raad van toezicht op: 4 juni 2014 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen

Nadere informatie

Profiel raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis

Profiel raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis BIJLAGE A Profiel raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis Dit profiel is vastgesteld op 28 mei 2013 op grond van het bepaalde in artikel 3.1 van het reglement van de raad van toezicht. 1. Profiel raad

Nadere informatie

Serviceconcept. Presentatie. Onze Lieve Vrouwe Gasthuis Amsterdam

Serviceconcept. Presentatie. Onze Lieve Vrouwe Gasthuis Amsterdam Serviceconcept ZORGVISIE PERSBERICHT 17 maart 2010 Het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG) in Amsterdam is een van de eerste ziekenhuizen in Nederland die met grote regelmaat mysteryguests gaat inzetten

Nadere informatie

-1- AGENDA. 1. Opening en mededelingen.

-1- AGENDA. 1. Opening en mededelingen. AGENDA Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Macintosh Retail Group NV, te houden op dinsdag 22 april 2008 om 14.00 uur in het Golden Tulip Apple Park Hotel, Pierre de Coubertinweg

Nadere informatie

PROFIEL. Lid Raad van Toezicht profiel Onderwijs. Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland

PROFIEL. Lid Raad van Toezicht profiel Onderwijs. Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland PROFIEL Lid Raad van Toezicht profiel Onderwijs Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland PublicSpirit drs. Marylin E.A. Demers Senior consultant Amersfoort, november 2015 Organisatie & context Het

Nadere informatie

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel.

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel. Bijlage Code Cultural Goverance: Principes en uitwerkingen Nummer Principe De organen van de culturele instelling zijn verantwoordelijk voor de keuze van het besturingsmodel en de naleving van deze code.

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen

Profielschets Raad van Commissarissen Profielschets Raad van Commissarissen Vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 18 maart 2009 en laatstelijk gewijzigd in 2014. 1. Doel profielschets 1.1 Het doel van deze profielschets is om uitgangspunten

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN)

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) 7 november 2014 DE ORGANISATIE RIBW Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden De Regionale Instelling

Nadere informatie

Auteur Inlichtingen REMUNERATIE Datum RAPPORT 2010 RAAD VAN TOEZICHT HU

Auteur Inlichtingen REMUNERATIE Datum RAPPORT 2010 RAAD VAN TOEZICHT HU Auteur REMUNERATIECOMMISSIE RAAD VAN TOEZICHT Inlichtingen E marije.vanleeuwen@hu.nl Datum 17 mei 2010 Hogeschool Utrecht, Utrecht, 2010 REMUNERATIE RAPPORT 2010 RAAD VAN TOEZICHT HU Bronvermelding is

Nadere informatie

Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College versie 20 januari 2015

Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College versie 20 januari 2015 Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College versie 20 januari 2015 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht d.d. 20 januari 2015 1 Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum

Nadere informatie

COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE

COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE Corporate Governance Novisource streeft naar een organisatiestructuur die onder meer recht doet aan de belangen van de onderneming, haar klanten,

Nadere informatie

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur Informatieprotocol Datum: 27 april 2010 Aan: Raad van toezicht Van: Raad van bestuur Kenmerk: II-1.1/10.78.1n 1. Inleiding De RvT en de RvB van de St. Anna Zorggroep achten het van belang dat de RvT tijdig

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN

VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur en op de algemene gang van zaken in de woningcorporatie en de met haar verbonden

Nadere informatie

Reglement van de Raad van Toezicht van De Schutse

Reglement van de Raad van Toezicht van De Schutse De Raad van Toezicht van de Stichting tot het Verzorgen van Verstandelijk Gehandicapten De Schutse, gevestigd te Kesteren, besluit met inachtneming van de statuten van de stichting zoals gewijzigd bij

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING AMERPOORT

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING AMERPOORT REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING AMERPOORT 1. Taken en verantwoordelijkheden De Raad van Toezicht houdt ondermeer toezicht op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken

Nadere informatie

Corporate governance code Caparis NV

Corporate governance code Caparis NV Corporate governance code Caparis NV De brancheorganisatie sociale werkgelegenheid en arbeidsintegratie Cedris heeft in het voorjaar van 2010 een branchecode aangenomen. In de inleiding van deze branchecode

Nadere informatie

Klaar om te wenden. Jaarbericht 2013

Klaar om te wenden. Jaarbericht 2013 Klaar om te wenden Jaarbericht 2013 De zeilterm klaar om te wenden wordt gebruikt om een overstag aan te kondigen, zodat de bemanning voorbereidingen kan treffen. Bij een overstag draait de voorsteven

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Lid Raad van Toezicht, portefeuille Financiën, Lid Raad van Toezicht, portefeuille Onderwijs (-kwaliteit)

FUNCTIEPROFIEL. Lid Raad van Toezicht, portefeuille Financiën, Lid Raad van Toezicht, portefeuille Onderwijs (-kwaliteit) FUNCTIEPROFIEL Functies: Lid Raad van Toezicht, portefeuille Financiën, Lid Raad van Toezicht, portefeuille Onderwijs (-kwaliteit) 1. ORGANISATIEBESCHRIJVING De Meerwegen scholengroep is een christelijke

Nadere informatie

TOELICHTING behorende bij de agenda van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Alliander N.V., te houden op donderdag 12 april 2012

TOELICHTING behorende bij de agenda van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Alliander N.V., te houden op donderdag 12 april 2012 TOELICHTING behorende bij de agenda van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Alliander N.V., te houden op donderdag 12 april 2012 1. Opening en mededelingen De heer mr. E.M. d Hondt, voorzitter

Nadere informatie

functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht

functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht geleding datum advies selectie en 26-09-2014 benoemingscommissie RvT advies CvB/MT 29-09-2014 voorgenomen besluit raad van toezicht 27-11-2014 advies

Nadere informatie

NB: De agendapunten 4, 6, 8a, 8b, 9, 11, 12, 13, 14 en 15 zullen ter stemming worden gebracht.

NB: De agendapunten 4, 6, 8a, 8b, 9, 11, 12, 13, 14 en 15 zullen ter stemming worden gebracht. Beter Bed Holding N.V. Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders op donderdag, 28 april 2011 om 12.30 uur bij IBN Vergadercentrum, Hockeyweg 5, 5405 NC Uden 1. Opening. 2. Bespreking jaarverslag 2010.

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN Reglement Raad van Toezicht Stichting Hogeschool Leiden ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het Huishoudelijk Reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de Statuten

Nadere informatie

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008.

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Bestuursreglement Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Artikel 1 Status en inhoud van het reglement 1. Dit reglement is opgesteld

Nadere informatie

het bevorderen van de kwaliteit van DVN, door realisering van de doelen van DVN, juiste besteding van middelen en efficiënte bedrijfsvoering;

het bevorderen van de kwaliteit van DVN, door realisering van de doelen van DVN, juiste besteding van middelen en efficiënte bedrijfsvoering; Code Goed Bestuur DVN vastgesteld in de Ledenraad van 6 oktober 2012 Vooraf DVN heeft een aantal kernwaarden vastgelegd rondom de houding, gedragingen en cultuur van de vereniging DVN. Deze zijn uitgewerkt

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING OLVG (INCLUSIEF PROFIELSCHETS) vastgesteld 11-11-2013

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING OLVG (INCLUSIEF PROFIELSCHETS) vastgesteld 11-11-2013 REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING OLVG (INCLUSIEF PROFIELSCHETS) vastgesteld 11-11-2013 Preambule Met ingang van 1 maart 2013 zijn de stichting OLVG en de stichting SLAZ bestuurlijk gefuseerd. De raad

Nadere informatie

Verder dan 1 mei 2015

Verder dan 1 mei 2015 4.2.2 Governance Tabel 20. Resultaten maatregelen governance Overzicht resultaten maatregelen uit het rapport 'In het publiek belang' Verder dan 1 mei 2015 Governance 2.1 - Instellen rvc + * * + + + +

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT ZORGORGANISATIE HET HOGE VEER

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT ZORGORGANISATIE HET HOGE VEER REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT ZORGORGANISATIE HET HOGE VEER De Raad van Toezicht van de Stichting ZORGORGANISATIE HET HOGE VEER gevestigd te Raamsdonksveer in de gemeente Geertruidenberg. In aanmerking nemende

Nadere informatie

Functieprofiel lid bestuur met portefeuille vermogensbeheer en risicomanagement van Stichting Notarieel Pensioenfonds

Functieprofiel lid bestuur met portefeuille vermogensbeheer en risicomanagement van Stichting Notarieel Pensioenfonds Functieprofiel lid bestuur met portefeuille vermogensbeheer en risicomanagement van Stichting Notarieel Pensioenfonds 1. Algemene kenmerken Het bestuur van de Stichting Notarieel Pensioenfonds (SNPF) is

Nadere informatie

Jaarbericht 2008. Onze Lieve Vrouwe Gasthuis

Jaarbericht 2008. Onze Lieve Vrouwe Gasthuis Jaarbericht 2008 Onze Lieve Vrouwe Gasthuis 1 1 iemen en bloeien Ontkiemen en bloeien Het afgelopen jaar kende het OLVG bijzondere momenten. Het was vooral een jaar van zaaien maar er kwamen ook diverse

Nadere informatie

2. Dit reglement is in werking getreden op 18 februari 2010 en vervangt het reglement van 14 september 2006.

2. Dit reglement is in werking getreden op 18 februari 2010 en vervangt het reglement van 14 september 2006. Reglement Raad van Commissarissen overeenkomstig artikel 15.6 van de statuten van ProRail B.V. #2171492 Inleiding Artikel 1. Reglement 1. Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen tijdens

Nadere informatie

655 ZORGINSTELLINGEN EDITIE 2013

655 ZORGINSTELLINGEN EDITIE 2013 655 ZORGINSTELLINGEN EDITIE 2013 Deze Richtlijn 655 (aangepast 2013) vervangt Richtlijn 655 (herzien 2012) en is van kracht voor verslagjaren die aanvangen op of na 1 januari 2013. 101 1 Dit hoofdstuk

Nadere informatie

Reglement Werving- en Selectiecommissie De Woningstichting. gevestigd te Wageningen

Reglement Werving- en Selectiecommissie De Woningstichting. gevestigd te Wageningen Reglement Werving- en Selectiecommissie De Woningstichting gevestigd te Wageningen 1 Artikel 1, Definities Stichting: de Woningstichting, gevestigd in de gemeente Wageningen. RvT: de Raad van Toezicht

Nadere informatie

Reglement van de Raad van Toezicht Nederlandse Omroep Stichting, ook handelende onder de naam Raad van Toezicht NPO.

Reglement van de Raad van Toezicht Nederlandse Omroep Stichting, ook handelende onder de naam Raad van Toezicht NPO. Reglement van de Raad van Toezicht Nederlandse Omroep Stichting, ook handelende onder de naam Raad van Toezicht NPO. Het reglement Raad van Toezicht dient in de context van en in aanvulling op toepasselijke

Nadere informatie

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014 JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014 STICHTING HET ERFDEEL Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de Raad van Toezicht van Stichting Het Erfdeel. Hiermee legt de RvT verantwoording af over haar wijze

Nadere informatie

VERKORT JAARDOCUMENT 2011

VERKORT JAARDOCUMENT 2011 Voorwoord VERKORT JAARDOCUMENT 2011 Patiënt als partner Ziekenhuis van en voor de regio Samenwerken in de Coöperatie Kerngegevens Verantwoordelijke medewerker Financiën Voorwoord Afgelopen jaar vonden

Nadere informatie

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht.

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht. 6. Raad van Toezicht 14-04-2014 Versie 6.02 Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht Status Definitief Artikel 1: Positionering Raad van Toezicht Ingevolge de statuten bestuurt het College van Bestuur

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Organisatie Januari 2012 nvt 18 Januari 2012 Zelfevaluatie Raad van Toezicht Organisatie/Zelfevaluatie Inhoudsopgave 1. PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Bestuur (Beleid)

Reglement voor de Raad van Bestuur (Beleid) De Raad van Bestuur van de stichting Van Neynselgroep, gevestigd te s-hertogenbosch, besluit, met inachtneming van de statuten van de stichting zoals gewijzigd bij akte tot statutenwijziging op 28 december

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN. Algemeen Status en inhoud van het reglement

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN. Algemeen Status en inhoud van het reglement Algemeen Status en inhoud van het reglement Artikel 1 1. In dit reglement staan nadere regels voor de raad van commissarissen en voor zijn leden. 2. Als dit in dit reglement bepalingen ontbreken die de

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree

Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Commissarissen d.d.

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen Wonion

Profielschets Raad van Commissarissen Wonion Profielschets Raad van Commissarissen Wonion Uitgangspunten 1. Deze profielschets wordt gehanteerd: bij de werving en selectie van nieuwe leden van de Raad van Commissarissen; bij de discussie over de

Nadere informatie

Concept. Reglement voor de raad van toezicht Stichting PROO

Concept. Reglement voor de raad van toezicht Stichting PROO Begripsbepalingen Artikel 1 Concept Reglement voor de raad van toezicht Stichting PROO In dit reglement wordt verstaan onder: a. Raad van toezicht: de raad van toezicht van de Stichting Proo Noord-Veluwe

Nadere informatie

Bijlage 1. Kernactiviteiten

Bijlage 1. Kernactiviteiten Bijlage 1 Kernactiviteiten Bijlage 1 Kernactiviteiten Profiel Maasstad Ziekenhuis Het Maasstad Ziekenhuis verleent medisch specialistische zorg (diagnostiek, behandeling en nazorg) en de daaraan gerelateerde

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V.

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. Datum: 11 mei 2015 Artikel 1. Definities AvA: Commissie: Reglement: RvB: RvC: Vennootschap: de algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

MES-6 / 2 14. Informatie voor en over Coassistenten

MES-6 / 2 14. Informatie voor en over Coassistenten MES-6 / 2 14 A6 A6 Informatie voor en over Coassistenten A5 A5 A4 A4 Informatie voor en over Coassistenten Medisch Spectrum Twente Medisch Spectrum Twente (MST) behoort tot de grootste niet-academische

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING CONTRACTSPELERSFONDS KNVB

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING CONTRACTSPELERSFONDS KNVB REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING CONTRACTSPELERSFONDS KNVB Inleiding De Raad van Toezicht en het bestuur van de Stichting Contractspelersfonds KNVB (hierna respectievelijk te noemen: de Raad van Toezicht,

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen Versie 1.1 dd. 15 januari 2014 Artikel 1 - Algemene taak 1.1 De raad van commissarissen

Nadere informatie

AGENDA. Voor (het advies inzake) de routebeschrijving en bereikbaarheid met het openbaar vervoer verwijzen wij u naar onze website: www.nedap.com.

AGENDA. Voor (het advies inzake) de routebeschrijving en bereikbaarheid met het openbaar vervoer verwijzen wij u naar onze website: www.nedap.com. AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap, gevestigd te Groenlo, te houden op 16 april 2013, s morgens om 11.00 uur in de Hermitage

Nadere informatie

Jaarrekening 2012. Stichting Stay Clean

Jaarrekening 2012. Stichting Stay Clean Jaarrekening 2012 Stichting Stay Clean INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Algemeen 1.1 Groepsverhoudingen 2 1.2 Doelstelling 2 1.3 Activiteiten 2 1.4 Resultaat 2 2 Jaarrekening 2012 2.1 Balans per 31 december 2012

Nadere informatie

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT werkveld datum Instemming/advies GMR Vaststelling RvT Vastgesteld CvB Organisatie 28-11-2012 n.v.t. 28-11-2012 n.v.t. Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT Inhoudsopgave 1. Procedure zelfevaluatie Raad van

Nadere informatie

1.1. De raad van bestuur bestuurt de stichting onder toezicht van de raad van toezicht.

1.1. De raad van bestuur bestuurt de stichting onder toezicht van de raad van toezicht. Reglement raad van bestuur Stichting Adelante Groep Volgens de statuten van Adelante Groep is de raad van bestuur belast met en eindverantwoordelijk voor het bestuur van de stichtingen Adelante Zorg, Adelante

Nadere informatie

Profielschets voor de werving en selectie van een lid van de raad van toezicht Topaz

Profielschets voor de werving en selectie van een lid van de raad van toezicht Topaz Profielschets voor de werving en selectie van een lid van de raad van toezicht Topaz Leiden, september 2015 Achtergrond vacature Via het rooster van aftreden zal binnen de raad van toezicht van Topaz op

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Definitief vastgesteld in RvT d.d. 11 december 2015 Zorggroep Oude en Nieuwe Land Definities Belanghebbenden : de personen die betrokken zijn bij de interne organisatie van de Stichting, waaronder de interne

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur Stichting Amphia.

Reglement Raad van Bestuur Stichting Amphia. Reglement Raad van Bestuur Stichting Amphia. Artikel 1 Het reglement van de Raad van Bestuur is opgesteld op grond van artikel 4 van de statuten van de Stichting Amphia. Het reglement regelt, mede in aanmerking

Nadere informatie

Fondsdocumenten SNPF. Reglement Raad van toezicht

Fondsdocumenten SNPF. Reglement Raad van toezicht Fondsdocumenten SNPF Reglement Raad van toezicht Reglement raad van toezicht Artikel 1. Samenstelling, benoeming en ontslag 1. De raad van toezicht bestaat uit drie onafhankelijke deskundige personen die

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure 0900 770 70 70 vragencure@nza.nl CI/13/9c

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure 0900 770 70 70 vragencure@nza.nl CI/13/9c Aan de Raad van Bestuur en collectieven van medisch specialisten van Algemene ziekenhuizen (010) Categorale ziekenhuizen (011) Academische ziekenhuizen (020) Revalidatie-instellingen (100) Dialysecentra

Nadere informatie

op woensdag, 28 april 2010 om 14.00 uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, 1077 BG Amsterdam

op woensdag, 28 april 2010 om 14.00 uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, 1077 BG Amsterdam AGENDA Algemene Vergadering van Aandeelhouders BETER BED HOLDING N.V. op woensdag, 28 april 2010 om 14.00 uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, 1077 BG Amsterdam 1. Opening. 2. Bespreking jaarverslag

Nadere informatie

September 2010 REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT UNIVERSITEIT UTRECHT

September 2010 REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT UNIVERSITEIT UTRECHT REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT UNIVERSITEIT UTRECHT De cursief gedrukte tekst is overgenomen uit de relevante wetgeving. Artikel 1 Inleiding 1. Dit reglement heeft betrekking op de Raad van Toezicht (de Raad

Nadere informatie

Stichting PAMM, Missie Organisatie Samenwerking

Stichting PAMM, Missie Organisatie Samenwerking Stichting PAMM, laboratoria voor Pathologie en Medische Microbiologie, is sinds 1947 de dienstverlener in laboratoriumdiagnostiek in de regio Zuidoost-Brabant. Zij is ontstaan vanuit de behoefte van vier

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BEVER HOLDING N.V.

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BEVER HOLDING N.V. REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BEVER HOLDING N.V. Definities de Vennootschap de RVC de voorzitter Directie : Bever Holding N.V. : De raad van commissarissen van de vennootschap : De voorzitter

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL 1. ORGANISATIE. Noorderpoort

FUNCTIEPROFIEL 1. ORGANISATIE. Noorderpoort FUNCTIEPROFIEL Opdrachtgever: Functienaam: Deskundigheid Noorderpoort Lid Raad van Toezicht Sociale domein 1. ORGANISATIE Noorderpoort Noorderpoort bereidt jongeren en volwassenen voor op hun rol in de

Nadere informatie

- Vaststelling van de jaarrekening 2014 van ABN AMRO Group N.V.

- Vaststelling van de jaarrekening 2014 van ABN AMRO Group N.V. Verantwoording stemgedrag eerste half jaar 2015 Stemgedrag op vergaderingen van aandeelhouders en genomen aandeelhoudersbesluiten buiten vergadering 1. Inleiding NLFI onderschrijft het belang van de Nederlandse

Nadere informatie

Reglement van de Auditcommissie van de Raad van Commissarissen

Reglement van de Auditcommissie van de Raad van Commissarissen Reglement van de Auditcommissie van de Raad van Commissarissen 1 Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Artikel 2 Vaststelling reglement 3 Artikel 3 Taak van de auditcommissie 3 Artikel 4 Samenstelling, deskundigheid

Nadere informatie

STICHTING SING gevestigd te DEN HAAG. Jaarrekening 2013

STICHTING SING gevestigd te DEN HAAG. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Nummer Kamer van Koophandel: 27318330 Datum: 25 maart 2014 Aantal exemplaren: 7 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Jaarverslag Opdracht 3 Financiële positie 4 Bespreking van de resultaten

Nadere informatie

KENNISBANK - ORGANISATIE

KENNISBANK - ORGANISATIE KENNISBANK - ORGANISATIE MODEL DIRECTIEREGLEMENT STICHTING MEER DAN VOETBAL Samenvatting Het bestuur stelt een profiel voor de directie op, waarin de omvang van de directie en de vereiste kwaliteiten van

Nadere informatie

REGLEMENT DIRECTIE VAN ZLM VERZEKERINGEN

REGLEMENT DIRECTIE VAN ZLM VERZEKERINGEN REGLEMENT DIRECTIE VAN ZLM VERZEKERINGEN Pagina 1 van 7 Artikel 1 Definities 1.1. Maatschappij : ZLM Verzekeringen (OVM ZLM U.A.) Directie : directie van de maatschappij RvC : Raad van Commissarissen van

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht Stichting Openbaar Onderwijs Amsterdam Noord

Reglement Raad van Toezicht Stichting Openbaar Onderwijs Amsterdam Noord Reglement Raad van Toezicht Stichting Openbaar Onderwijs Amsterdam Noord Inleiding Dit reglement Raad van Toezicht is een aanvulling op de statuten van de Stichting Openbaar Onderwijs Amsterdam Noord.

Nadere informatie

Profielschets Lid Raad van Toezicht, met profiel zorginhoudelijk. Reinier Haga Groep

Profielschets Lid Raad van Toezicht, met profiel zorginhoudelijk. Reinier Haga Groep Profielschets Lid Raad van Toezicht, met profiel zorginhoudelijk Reinier Haga Groep 1. Inleiding Per 12 juli 2013 maakt het HagaZiekenhuis samen met het Reinier de Graaf in Delft deel uit van een overkoepelende

Nadere informatie

A G E N D A. 9. a. Aanwijzing inzake uitgifte van aandelen (stempunt) b. Aanwijzing inzake beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (stempunt)

A G E N D A. 9. a. Aanwijzing inzake uitgifte van aandelen (stempunt) b. Aanwijzing inzake beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (stempunt) A G E N D A voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Ballast Nedam N.V., te houden op donderdag 19 mei 2011 om 13.30 uur in Artis Party- en Congrescentrum aan de Plantage Middenlaan

Nadere informatie

NMC 1170.001. Het bedrijf. 1. Korte beschrijving Dar NV

NMC 1170.001. Het bedrijf. 1. Korte beschrijving Dar NV NMC 1170.001 Het bedrijf 1. Korte beschrijving Dar NV Dar is een naamloze vennootschap met een directie en een onafhankelijke Raad van Commissarissen. Dar is opgericht in 2000 als verzelfstandigd bedrijf

Nadere informatie

Commissiereglement NBA

Commissiereglement NBA Commissiereglement NBA 1. Grondslag 1.1 Dit reglement kent als grondslag artikel 11, eerste lid, van de Wet op het accountantsberoep. Daarin is bepaald dat het bestuur de NBA bestuurt. 2. Overwegingen

Nadere informatie

REGLEMENT BESTUURSRAAD (RAAD VAN TOEZICHT) STICHTING DE KEMPEL

REGLEMENT BESTUURSRAAD (RAAD VAN TOEZICHT) STICHTING DE KEMPEL REGLEMENT BESTUURSRAAD (RAAD VAN TOEZICHT) STICHTING DE KEMPEL Dit reglement is op 12 december 2005 door de bestuursraad van Stichting De Kempel, statutair gevestigd te Helmond, kantoorhoudende te 5709

Nadere informatie

De gedragscode Goed Bestuur van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid- Kennemerland. (STOPOZ)

De gedragscode Goed Bestuur van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid- Kennemerland. (STOPOZ) De gedragscode Goed Bestuur van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid- Kennemerland. (STOPOZ) Vastgesteld in de vergadering van het bestuur van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid- Kennemerland

Nadere informatie

dagopname op de afdeling dagbehandeling

dagopname op de afdeling dagbehandeling patiënteninformatie dagopname op de afdeling dagbehandeling In overleg met uw arts heeft u besloten tot opname op de afdeling Dagbehandeling in het Onze lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG). Op de afdeling Dagbehandeling

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT : INFORMATIEPROTOCOL

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT : INFORMATIEPROTOCOL REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT : INFORMATIEPROTOCOL Als uitgangspunt voor de verantwoordingsstructuur in Seniorenresidentie Ruitersbos wordt de Zorgbrede Governance Code (ZGC) gehanteerd. Dit is conform de

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 100011010111000000111010111000010100 011000111000111110001101011100000011 101011100001010001100011100011111000 101000010100011000111000111110001101 111000010100011000111010001111100011 101110000101000110001110001111100011

Nadere informatie

7.c Kennisgeving door de raad van commissarissen van de voor benoeming voorgedragen

7.c Kennisgeving door de raad van commissarissen van de voor benoeming voorgedragen 1. Opening Agenda voor de algemene vergadering van Koninklijke Ten Cate N.V. te houden op donderdag 17 april 2014 om 14.00 uur in het Polman Stadion, Stadionlaan 1 te Almelo. 2. Mededelingen 3. Jaarverslag

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Stichting thuiszorg de ZorgSter

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Stichting thuiszorg de ZorgSter REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Stichting thuiszorg de ZorgSter DEFINITIES - Belanghebbenden : de personen die betrokken zijn bij de interne organisatie van de Stichting, waaronder de interne belanghebbenden

Nadere informatie

REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT

REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT 1. Taken en verantwoordelijkheden 1. Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de Stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht.

Nadere informatie

Onderzoek naar het functioneren van arts-assistenten in ziekenhuizen

Onderzoek naar het functioneren van arts-assistenten in ziekenhuizen Onderzoek naar het functioneren van arts-assistenten in ziekenhuizen BIJLAGE 1 Vragenlijst Vragen die betrekking hebben op de borging van de kwaliteit van de zorg. A. Algemeen Ik werk momenteel als arts

Nadere informatie

Maart 2015 HCG/TK/ES. SENSIRE LID RAAD VAN TOEZICHT (Financieel-economisch profiel)

Maart 2015 HCG/TK/ES. SENSIRE LID RAAD VAN TOEZICHT (Financieel-economisch profiel) Maart 2015 HCG/TK/ES SENSIRE LID RAAD VAN TOEZICHT (Financieel-economisch profiel) DE ORGANISATIE Al meer dan 60 jaar is in Oost Nederland actief op het gebied van gezondheid, zorg en welzijn. ondersteunt

Nadere informatie

Deventer Ziekenhuis - In vertrouwde handen

Deventer Ziekenhuis - In vertrouwde handen Deventer Ziekenhuis - In vertrouwde handen Het Deventer Ziekenhuis is een algemeen regionaal ziekenhuis met alle basisspecialismen in huis. Veiligheid, snelle toegang en persoonlijke aandacht staan centraal.

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING ARTIKEL 1 DEFINITIES In dit reglement wordt verstaan onder: - Bestuur : het bestuur van de Stichting, zijnde het orgaan dat de dagelijkse en algemene leiding

Nadere informatie

Reglement raad van toezicht

Reglement raad van toezicht Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op 27 september 2012. HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit Reglement is opgesteld ingevolge artikel 9.7 van de

Nadere informatie

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Oktober 2015 1 Traverse, thuis in opvang en begeleiding, missie Traverse is een Stichting voor maatschappelijke opvang in Midden-Brabant en organiseert

Nadere informatie

Profielschets voor de Raad van Toezicht Stichting Valkenhof Centra voor Verpleging en Verzorging

Profielschets voor de Raad van Toezicht Stichting Valkenhof Centra voor Verpleging en Verzorging Profielschets voor de Raad van Toezicht Stichting Valkenhof Centra voor Verpleging en Verzorging Valkenhof heeft een bestuurlijke structuur conform de zorgbrede governance code 2010. Deze bestaat uit een

Nadere informatie