Jaardocument 2008 Onze Lieve Vrouwe Gasthuis. 1 olvg jaardocument 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaardocument 2008 Onze Lieve Vrouwe Gasthuis. 1 olvg jaardocument 2008"

Transcriptie

1 1 olvg jaardocument 2008 Jaardocument 2008 Onze Lieve Vrouwe Gasthuis

2

3 Inhoudsopgave Leeswijzer 4 Voorwoord raad van bestuur 5 Voorwoord raad van toezicht 7 Resultaatontwikkeling 9 1. Uitgangspunten van de verslaggeving 11 Maatschappelijk verslag 2. Profiel van de organisatie Structuur van de organisatie Kerngegevens Belanghebbenden, relaties en samenwerking Bestuur, toezicht en bedrijfsvoering Bestuur en toezicht Bedrijfsvoering Medezeggenschaps- en adviesorganen Beleid, inspanningen en prestaties Missie, visie en strategisch kader Algemeen kwaliteitsbeleid Kwaliteitsbeleid patiëntenzorg Kwaliteitsbeleid ten aanzien van medewerkers Onderwijs, opleiding en onderzoek Ondersteunend beleid Overig Ontwikkeling toekomstig beleid Financieel beleid 67 Jaarrekening 5.1 Geconsolideerde jaarrekening Overige gegevens 156 Bijlagen A. Personalia 72 B. Publicaties 79 C. Gehanteerde definities en afkortingen 85 D. Checklist corporate governance aspecten 86 3 olvg jaardocument 2008

4 Leeswijzer Het Jaardocument 2008 wordt voorafgegaan door een voorwoord van achtereenvolgens de raad van bestuur en de raad van toezicht, waarin zij beknopt hun reactie geven op de gebeurtenissen en resultaten in het verslagjaar. Aansluitend volgt een samenvattend overzicht van het financiële resultaat van de Stichting OLVG. Na deze inleidende pagina s wordt verder het door VWS voorgeschreven format voor het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording gevolgd. Onderdeel daarvan is de meer uitgebreide verslaglegging van zowel de raad van bestuur als de raad van toezicht, plus de volledige (geconsolideerde) jaarrekening van de Stichting OLVG. De uitgangspunten die zijn gehanteerd bij de verantwoording over het verslagjaar staan in het eerste hoofdstuk van het jaardocument. Als bijlage is de scorelijst van het corporategovernance-onderzoek van Ernst & Young 2007 toegevoegd. Aan de hand van deze lijst is aangegeven waar bepaalde governance-aspecten in het jaar document zijn opgenomen. De digitale bijlagen bij dit verslag zijn aangeleverd via de webenquête DigiMV. Deze vragenlijst is openbaar via met uitzondering van de tabellen Personeelsformatie en Jaarenquêtes algemene ziekenhuizen. Wij houden ons aanbevolen voor uw opmerkingen. Deze kunnen gericht worden aan mevrouw drs. Nicole J.F.M. Slegers, secretaris raad van bestuur OLVG, 4

5 Voorwoord raad van bestuur De raad van bestuur van het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis biedt u het Jaardocument 2008 aan. Het jaardocument geeft inzicht in onze activiteiten in het afgelopen jaar en de mate waarin de doelstellingen zijn gerealiseerd. In het verslagjaar speelden verschillende prominente ontwikkelingen specifiek een rol in het OLVG. Tevens waren er de omstandigheden waar alle ziekenhuizen mee te maken hebben, zoals de publieke opinie over transparantie, de arbeidsmarkt en het financieel-economisch klimaat. Het OLVG heeft een sterke uitgangspositie om deze uitdagingen aan te kunnen gaan. Hoe we dat gaan doen, heeft in de loop van 2008 vorm gekregen in een intensief traject voor de ontwikkeling van het nieuwe strategisch beleidsplan Dit beleidsplan wordt in 2009 vastgesteld, waarna het gaat dienen als kader voor het strategisch beleid in de komende jaren. Samenstelling raad van bestuur Het vertrek van het in 2007 nieuw aangetreden lid leidde ertoe dat de raad van bestuur voor de tweede maal in een korte periode niet op slagorde was. De complexiteit van een topklinisch ziekenhuis als het OLVG, met alle interne en externe prikkels en veranderingen, vraagt het nodige van bestuurders. Dit was voor de raad van toezicht de directe aanleiding om de samenstelling van de raad van bestuur kritisch te heroverwegen. In goed overleg met de adviesorganen zijn we overgegaan van een tweehoofdige naar een driehoofdige raad van bestuur. Daarmee ontstonden twee vacatures, die met ingang van 1 maart 2009 zijn ingevuld door mevrouw drs. J.C.H.G. (Anita) Arts, voormalig bestuurder van ProRail, en de heer drs. P.E. (Peter) van der Meer MBA, voormalig voorzitter raad van bestuur van MC Haaglanden. Hiermee is de raad van bestuur in 2009 weer op volle sterkte. Honoreringssysteem Medische Staf De invoering van de nieuwe honoreringssystematiek voor medisch specialisten in dienst van het OLVG is in de loop van 2008 geëffectueerd. Daarmee kon een periode van overleg tussen de raad van bestuur en de Medische Staf over de gevolgen van het afschaffen van de lumpsumfinanciering worden afgesloten. We zijn in staat geweest om een toekomstbestendige beloningssystematiek te implementeren. Samenwerking De samenwerking tussen het OLVG en verschillende andere zorgaanbieders is in 2008 verder uitgebouwd. Landelijk in de Vereniging Samenwerkende Ziekenhuizen, wat moet resulteren in een kwaliteitsketen en schaalvoordeel op meerdere terreinen. Regionaal met verschillende ziekenhuizen in de Amsterdamse regio. Kwaliteitsverbetering vormt de drijfveer voor het verkennen en aangaan van regionale samenwerkingsverbanden. Daarnaast is het kunnen vergroten van het adherentiegebied voor topklinische activiteiten en het realiseren van schaalvoordelen van de medische ondersteunende diensten voor de positionering van het OLVG van groot belang. Kwaliteit en veiligheid De aspecten kwaliteit en veiligheid zijn ook in 2008 belangrijke agendapunten geweest. Patiënten vragen, terecht, kwalitatief goede en veilige zorg. Ook wordt in toenemende mate transparantie gevraagd over de uitkomsten van de zorg die wij leveren. De afgelopen twee jaar is op deze terreinen veel progressie gemaakt en het nodige bereikt. Binnen de Vereniging Samenwerkende Ziekenhuizen blijkt het OLVG op een aantal aspecten van kwaliteit de best practice te hebben, bijvoorbeeld de analyse van de ziekenhuissterfte en het bespreken daarvan in de Necrologiecommissie. Deze werkwijze kon naadloos worden overgenomen door de andere samenwerkende ziekenhuizen. Een randvoorwaarde voor het leveren van hoge kwaliteit, het vastleggen van de uitkomsten van ons handelen in objectief toetsbare criteria en het benchmarken ervan met anderen, is goede automatisering. Ook daarin wil het OLVG toonaangevend zijn en hebben we de lat op een ambitieus niveau gelegd met het project OLVG Digitaal. Op het gebied van de ontwikkeling van het Veiligheidsmanagementsysteem (VMS) hebben we belangrijke vorderingen gemaakt. Het project Decentraal Incidenten Melden blijkt een groot succes op de afdelingen die er tot nu toe mee gewerkt hebben. Het aantal meldingen is fors toegenomen en dat geldt ook voor de daaruit voortkomende verbeteracties. Maar een nog belangrijker resultaat is dat medewerkers zich bewuster zijn van het belang van veilig werken en zich daar ook meer bij betrokken voelen. Daarnaast is een time-outprocedure op de operatiekamers ingevoerd, zijn Spoed Interventie Teams opgericht en 5 olvg jaardocument 2008

6 is een start gemaakt met het borgen van de veiligheid van medische apparatuur. Het OLVG is in 2008 vol op stoom gekomen in de voorbereiding op de NIAZ-accreditatie. Er is veel voorbereidend werk verzet, maar ook in 2009 moet nog het nodige gebeuren om de visitatie met een gerust gevoel tegemoet te kunnen zien. Het OLVG is een van de eerste ziekenhuizen dat wordt gevisiteerd aan de hand van de nieuwe NIAZ-norm, waar nu ook patiëntveiligheidscriteria in zijn opgenomen. Personeel Op het personele vlak is de krapte op de arbeidsmarkt het afgelopen jaar duidelijk voelbaar geworden. Over de volle breedte staan vacatures langer open. Het OLVG heeft hierop geanticipeerd met een nieuwe arbeidsmarktcampagne, een toename van flexibele inzet van medewerkers en het verbeteren van de secundaire arbeidsvoorwaarden. Tevens is competentiemanagement organisatiebreed ingevoerd. Het OLVG heeft op de arbeidsmarkt een sterk imago, maar we moeten stevig investeren om die reputatie hoog te houden. Met de Vereniging Samenwerkende Ziekenhuizen willen we ons gaan kwalificeren voor de werk geverspredicaten Investors in People en Magnet Hospital te vieren met een aantal feestelijke activiteiten voor al onze medewerkers. Ook de landelijke open dag van de ziekenhuizen in september 2009 krijgt in het OLVG een extra lustrumtintje. Dankwoord Onze waardering gaat uit naar alle medewerkers en vrijwilligers voor hun inspanningen in het belang van het OLVG en van al die mensen die aan onze zorg zijn toevertrouwd. Patiënten, verwijzers, zorgverzekeraars en overige relaties zijn wij ook dit jaar weer zeer erkentelijk voor het in ons gestelde vertrouwen. De raad van bestuur bedankt de raad van toezicht voor de goede en deskundige samenwerking en de adviesorganen Ondernemingsraad, Patiëntenraad en Staf bestuur voor hun waardevolle inzet en adviezen. Amsterdam, 12 mei 2009 raad van bestuur OLVG, dr. D.J. Hemrika, voorzitter Financiële gang van zaken De financieel-economische kant van de bedrijfsvoering van het OLVG kent als belangrijke financiële doelstelling het behalen van een minimaal jaarlijks rendement van 2% op de variabele inkomsten van het ziekenhuis. In 2008 is deze doelstelling wederom gerealiseerd; het verslagjaar kon worden afgesloten met een (geconsolideerd) positief resultaat van Ð 4,4 miljoen. Ook de begroting voor 2009 is weer opgesteld met een positief resultaat. Een structureel gezonde financiële bedrijfsvoering is en blijft het centrale uitgangspunt voor ons financiële beleid. Risicomanagement Met de integrale aanpak van risicomanagement hebben we minder voortgang geboekt dan gepland. Dit betekent niet dat er geen stappen voorwaarts zijn gezet, maar de meer gestructureerde borging die we voor ogen hebben, zal pas in 2009 de aandacht krijgen die deze nodig heeft. Lustrumjaar In 2008 bestond het OLVG 110 jaar. We hebben besloten om in plaats van dit lustrum het 111-jarig bestaan in 6

7 Voorwoord raad van toezicht Met het Jaardocument 2008 geeft het OLVG inzicht in de activiteiten en gerealiseerde doelstellingen in het afgelopen jaar en de daarmee gemoeide middelen. De raad van toezicht doet verslag van het toezicht op de strategie, het beleid en de algemene gang van zaken van de Stichting OLVG en de daarmee verbonden ondernemingen. In het verslagjaar ging speciale aandacht uit naar de structuur en samenstelling van de raad van bestuur en naar de nieuwe honoreringssystematiek voor de Medische Staf. Transparantie en kwaliteit van zorg De raad van toezicht is zich ervan bewust dat patiënten die zich aan de zorg van het OLVG toevertrouwen, in toenemende mate behoefte hebben aan inzicht in de kwaliteit van de zorg en de patiënt veiligheid. In het OLVG wordt goede voortgang geboekt op het terrein van kwaliteitsbewaking en -borging. Voor het jaar 2009 heeft de raad van toezicht de raad van bestuur gevraagd om, naast de operationele en in ontwikkeling zijnde kwaliteitsprogramma s, substantiële en aan sprekende vorderingen te maken met het bieden van transparantie in hetgeen het OLVG aan de patiënten levert, waaronder het laten zien van toetsbare criteria voor de kwaliteit van de zorg. De raad van toezicht verwacht dat benchmarking, onder meer binnen de Vereniging Samenwerkende Ziekenhuizen, een belangrijke bijdrage kan leveren aan verdergaande transparantie. Samenstelling raad van bestuur Voor de komende beleidsperiode ligt er een veelomvattende bestuursagenda, die aanzienlijke bestuurlijke aandacht vergt. Daarom besloot de raad van toezicht, in goed overleg met alle betrokken stakeholders, tot uitbreiding van de raad van bestuur van twee naar drie leden. Het verheugt de raad dat in het verslagjaar twee goede kandidaten konden worden aangetrokken, waardoor de raad van bestuur thans op sterkte is. Bijzondere waardering van de raad van toezicht gaat uit naar de voorzitter van de raad van bestuur, de heer dr. D.J. Hemrika. Hij was tijdens het overgrote deel van het verslagjaar de enige bestuurder binnen de raad van bestuur en heeft zich met grote toewijding van zijn taak gekweten. Prestatie-indicatoren Zoals in het hierna volgend verslag van de raad van toezicht is vermeld, werden met ingang van het jaar 2008 aan het jaarplan van de raad van bestuur concrete prestatie-indicatoren verbonden op basis waarvan het variabele beloningsdeel van de raad van bestuur wordt toegekend. Voor wat betreft de prestatie-indicatoren voor het verslagjaar 2009 heeft de raad van toezicht besloten belang te hechten aan de aspecten financieel resultaat, kwaliteit en doelmatigheid. Voor deze drie indicatoren zijn aan het begin van dit jaar meetbare toetsingscriteria geformuleerd. Honoreringssystematiek Medische Staf In het vorige jaardocument concludeerde de raad van toezicht dat de overgang van de lumpsumfinanciering naar de op dbc s gebaseerde outputfinanciering het OLVG voor een groot financieel probleem heeft geplaatst, dat op de kortst mogelijke termijn opgelost diende te worden. De raad van toezicht kan thans met waardering vaststellen dat in 2008 een nieuwe toekomstbestendige honoreringssystematiek is ingevoerd, dankzij de inspanningen van de raad van bestuur en constructief overleg met de Medische Staf. Daarbij zijn de landelijke uitgangspunten gehanteerd, dat loon naar werken wordt verdiend en dat de bestaande onevenredige inkomensverschillen tussen verschillende soorten medisch specialisten worden vereffend. Wat de uitkomsten betreft, is de raad van toezicht er in de komende periode attent op dat een organisatie als het OLVG, waar de medisch specialisten in dienstverband werkzaam zijn, zich over de uiteindelijke hoogte van de honorering maatschappelijk moet kunnen verantwoorden. Landelijk is onderzoek gaande naar de inkomensontwikkelingen van bepaalde groepen medisch specialisten. De raad van toezicht wacht de uitkomsten hiervan af en zal zich daar vervolgens over beraden. Financiële gang van zaken Het OLVG heeft, exclusief het resultaat van deelnemingen en verbonden rechtspersonen, over 2008 een positief resultaat gerealiseerd van Ð 6,3 miljoen. Dit is een stijging van Ð 2,9 miljoen ten opzichte van het verslagjaar 2007, welke in grote lijnen de resultante is van een lichte stijging van de productie, een toename van de honorariuminkomsten, een toename van de opleidingsvergoeding voor de aio s, een stijging van de personele lasten en een afname van de kapitaals lasten. Het geconsolideerde resultaat 7 olvg jaardocument 2008

8 bedraagt Ð 4,4 miljoen. Hiermee is voldaan aan de doelstelling om een rendement van minimaal 2% op de variabele inkomsten van het ziekenhuis te realiseren. Het eigen vermogen van het OLVG kent de afgelopen jaren een gestage stijging en moet uiteindelijk uitkomen op 15% in relatie tot de omzet. De raad van toezicht heeft als aandachtspunten voor de komende periode genoemd de verdergaande stelselwijzigingen, de kapitaalslasten in relatie tot de huisvestingsplannen, de noodzaak van een portfolioanalyse, treasurybeleid, debiteurenbeheer, ICT en de organisatie daarvan. De raad van toezicht heeft voorts de raad van bestuur meegegeven kritisch te bekijken of de financiële sector binnen het OLVG voldoende sterk ingericht is om alle ontwikkelingen die op de sector en het ziekenhuis afkomen aan te kunnen. Dankwoord De medewerkers en de raad van bestuur van het OLVG hebben in het afgelopen jaar hun beste krachten gegeven aan het ziekenhuis en grote inzet getoond. De contacten met de adviesorganen Ondernemingsraad, Patiënten raad en Stafbestuur zijn veelvuldig en constructief geweest, wat onder andere heeft geresulteerd in een positieve advisering ten aanzien van de benoeming van twee nieuwe leden in de raad van bestuur en een nieuw lid in de raad van toezicht. De raad van toezicht is hen allen bijzonder erkentelijk. Amsterdam, 12 mei 2009 raad van toezicht OLVG, mr. W.F.C. Stevens, voorzitter 8

9 Resultaatontwikkeling Het geconsolideerde resultaat is als volgt verkort weergegeven (afgeronde bedragen, in miljoenen euro s) Bedrijfsopbrengsten Wettelijk budget aanvaardbare kosten en/of subsidie 152,5 163,5 Honorariumopbrengsten medisch specialisten 42,1 35,4 DBC opbrengsten B-segment 36,6 18,4 Niet gebugetteerde zorgprestaties *) 8,4 7,9 Opleidingsfonds CBOG 16,2 14,0 Overige bedrijfsopbrengsten *) 12,7 10,7 Totaal bedrijfsopbrengsten 268,5 249,9 Bedrijfslasten Personeelskosten 165,2 149,7 Afschrijvingskosten 15,6 18,2 Overige bedrijfskosten 81,4 75,6 Financiële baten en lasten *) 1,7 3,3 Totaal bedrijfslasten 263,9 246, Resultaat uit gewone bedrijfsvoering 4,6 3,1 Belastingen *) -0,2-0,1 Resultaat boekjaar 4,4 3,0 Toelichting tabel *) ten behoeve van de vergelijkbaarheid zijn bij deze posten de cijfers over 2007 met terugwerkende kracht anders gepresenteerd. 9 olvg jaardocument 2008

10 Geconsolideerde balans per (x in euro s, na resultaatsbestemming) Ref ACTIVA Vaste activa Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Totaal vaste activa Vlottende activa Voorraden Onderhanden werk uit hoofde van DBC s Vorderingen en overlopende activa Liquide middelen Totaal vlottende activa Totaal activa PASSIVA Eigen vermogen 9 Kapitaal Collectief gefinancierd gebonden vermogen Niet collectief gefinancierd vrij vermogen Totaal eigen vermogen Voorzieningen Langlopende schulden Kortlopende schulden Schulden uit hoofde van financieringsoverschot Kortlopende schulden en overlopende passiva Totaal passiva

11 1. Uitgangspunten van de verslaggeving Bij het opstellen van het Jaardocument 2008 is de structuur gevolgd van het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording, zoals aangereikt door het ministerie van VWS, met daarbij enkele aanvullende onderwerpen die het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG) van belang acht om te vermelden. De verslagperiode betreft het boekjaar De reikwijdte betreft de rechtspersoon Stichting OLVG. Het geconsolideerd financieel resultaat omvat ook het Medisch Centrum Jan van Goyen, de gezamenlijke buitenpolikliniek van het OLVG en het Slotervaartziekenhuis. De aan de Stichting OLVG gelieerde rechtspersonen worden in het jaardocument gemeld. Het jaardocument is als volgt opgebouwd: deel I: maatschappelijk verslag - hoofdstuk 2: profiel van de organisatie en een aantal kerngegevens van het OLVG - hoofdstuk 3: onderwerpen betreffende corporate governance; de wijze van besturing en bedrijfsvoering van het ziekenhuis en de wijze waarop de medezeggenschap is geregeld - hoofdstuk 4: de gerealiseerde prestaties op diverse terreinen, de ontwikkeling van het (meerjaren)beleid en de plannen voor 2009 deel II: jaarrekening - financiële prestaties: jaarrekening 2008 en de toelichting daarop - bijlagen: personalia, publicaties, lijst met veel gehanteerde begrippen en afkortingen en een scorelijst voor corporate-governance-aspecten Een onlosmakelijk onderdeel van het jaardocument is de DigiMV. Deze bevat digitale vragenlijsten waarin de kern- en productiegegevens van het OLVG worden uitgevraagd. De DigiMV en het tekstuele deel van het jaardocument worden jaarlijks geregistreerd bij het CIBG en zijn in te zien via Het OLVG registreert en publiceert de prestatieindicatoren zoals voorgeschreven door de IGZ. Deze zijn te raadplegen via Conform de Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens (Wopt) dient elke instelling die overwegend uit publieke middelen is gefinancierd, jaarlijks het inkomen per functie te publiceren, indien dat uitgaat boven dat van de ministers (artikel 6 Wopt). Deze gegevens zijn terug te vinden in de jaar rekening en de DigiMV. Het Jaardocument 2008 is vastgesteld door de raad van toezicht van het OLVG op 21 april 2009, in aanwezigheid van de accountant (Ernst & Young). De accountantsverklaring is opgenomen bij de jaar rekening. Naast het jaardocument brengt het OLVG een publiekstoegankelijk jaarbericht uit met de belangrijkste ontwikkelingen en gebeurtenissen in Dit jaar bericht wordt breed verspreid en is in gedrukte vorm op te vragen bij het OLVG. Tevens zijn de jaar documenten, de jaarberichten en ook de eerder verschenen jaarverslagen van het OLVG digitaal beschikbaar via 11 olvg jaardocument 2008

12 12

13 13 olvg jaardocument 2008 Maatschappelijk verslag

14 2. Profiel van de organisatie Het OLVG kent een lange geschiedenis, die eind 19e eeuw is gestart met de doelstelling een gasthuis voor allen te zijn. Aan deze doelstelling, die nog steeds actueel is, wordt inmiddels invulling gegeven op twee locaties: Oosterpark en sinds 1994 Prinsengracht (het voormalige Prinsengrachtziekenhuis). Met deze beide locaties vormt het OLVG op dit moment het enige binnenstadsziekenhuis van Amsterdam. Het OLVG is een algemeen ziekenhuis dat topklinische patiëntenzorg koppelt aan een grote mate van gastvrijheid; de patiënt staat centraal. Uitgangspunten zijn integriteit en respect voor mensen. Het ziekenhuis streeft een ethische en verantwoorde werkwijze na en wil medewerkers een veilige en inspirerende werkomgeving bieden waarin ontplooiing wordt gestimuleerd. Toonaangevend en vernieuwend zijn sleutelwoorden in de bedrijfsvoering. Het OLVG investeert in groei, waarbij naar een evenwicht wordt gezocht tussen de belangen op de korte en op de langere termijn. Die belangen betreffen patiënten, medewerkers, verwijzers, zorgverzekeraars en andere belang hebbenden. 2.1 Structuur van de organisatie Het OLVG is een stichting. Vanuit de statuten zijn een raad van bestuur en een raad van toezicht ingesteld Besturingsmodel Het OLVG kent een decentraal besturingsmodel. De organisatie is opgebouwd rond 26 resultaatverantwoordelijke units. Binnen deze units staan het primaire proces en de medische dienstverlening aan patiënten centraal. De medisch-specialistische units zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse beslissingen en de uitvoering van de strategie, uiteraard binnen de daarvoor gestelde kaders. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen Primaire Business Units (PBU s) en Medisch Ondersteunde Units (MOU s). In elke unit vervult een medisch specialist de rol van unitvoorzitter, daarin bijgestaan door een bedrijfsleider. Met het unitmodel wordt invulling gegeven aan de integratie van de medisch specialist in het ziekenhuisbedrijf. Het is de basis voor een bedrijfsmatige wijze van besturing van het ziekenhuis en de overgang naar outputsturing en integrale verantwoordelijkheid op alle niveaus in de organisatie. De raad van bestuur draagt de eindverantwoordelijkheid voor de realisatie van de doelstellingen, de strategie en de daaruit voortvloeiende resultaten. De raad van bestuur wordt daarbij ondersteund door stafdirecties onder leiding van directeuren, op de volgende terreinen: onderwijs en onderzoek (directoraat Teaching Hospital) bedrijfsvoering en financiën (directoraat Concernstaf, inclusief de beleidsstaf financiële zaken (BFZ)) sociale zaken & hrm (directoraat HR) facilitaire dienstverlening & bouw (directoraat Services) Verder zijn er de volgende ondersteunende afdelingen: Juridische Zaken, Automatisering en Informatietechnologie, Communicatie & Patiëntenvoorlichting, Infectiepreventie & Milieuzaken en Medisch Instrumentele Zaken. Tabel 1 Algemene identificatiegegevens OLVG Naam verslagleggende rechtspersoon: Stichting Onze Lieve Vrouwe Gasthuis Adres: Oosterpark 9/Postbus Postcode: 1090 HM Plaats: Amsterdam Telefoonnummer: (020) Identificatienummer Nza: Kamer van Koophandel-nummer: Internet: adres: 14

15 De raad van toezicht houdt toezicht op de hoofdlijnen van beleid en de algemene gang van zaken binnen het ziekenhuis. Specifieke taken van de raad van toezicht zijn: goedkeuren van de begroting en de jaarrekening benoeming en remuneratie van de raad van bestuur toezicht houden op het functioneren van de raad van bestuur corporate governance adviezen geven die van belang zijn voor het besturen van het OLVG Medezeggenschapsstructuur Het OLVG kent als adviesorganen een Onder nemingsraad, een Patiëntenraad en een Stafbestuur dat de Medische Staf vertegenwoordigd. Richtinggevend voor de geïntegreerde ziekenhuisorganisatie is het Document Medische Staf (DMS), waarin de onderwerpen staan waarover de Medische Staf advies kan uitbrengen. Voor de werkwijze van deze adviesorganen wordt verwezen naar paragraaf 3.3. De samenstelling ervan is te vinden in de bijlagen Toelatingen In de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi) worden vanaf 1 januari 2006 academische, algemene en categorale ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra instellingen voor medisch specialistische zorg (IMSZ) genoemd. Het OLVG is een IMSZ type 2: alle voorkomende zorg wordt geleverd en een deel van de bouwactiviteiten (nieuwbouw en vervangende nieuwbouw) valt onder het bouwregime Locaties Het hoofdgebouw waar alle algemene ziekenhuisfuncties vertegenwoordigd zijn, is gelegen aan het Oosterpark. De locatie aan de Prinsengracht fungeert als poliklinisch centrum en dagbehandelingcentrum voor de binnenstad. Hier wordt circa 6% van de polikliniekbezoeken en 9% van de dagbehandelingen uitgevoerd. Daarnaast is eind 2008 gestart met een buitenpolikliniek op IJburg, in samenwerking met huisartsen en andere zorgverleners. Inmiddels wordt door twee units een vast poliklinisch spreekuur gehouden op IJburg. De businessunits zijn verantwoordelijk voor de zorgverlening en de organisatie daarvan op Prinsengracht en IJburg. 15 olvg jaardocument 2008

16 Organogrammen Raad van Toezicht Bestuur Medische Staf Raad van Bestuur Ondernemingsraad Patiëntenraad Secretariaat Raad van Bestuur Concernstaf Bedrijfsgezondheids- en Preventiedienst Geestelijke Verzorging Infectiepreventie en Milieuzaken Medische Instrumentele Zaken Human Resources Juridische Zaken Communicatie en Patiëntenvoorlichting Automatisering en Informatietechnologie Calamiteitencoördinatie Primaire Business Units Medisch Ondersteunende Units Directoraat Teaching Hospital Directoraat Services Algemene Chirurgie Cardiologie Cardio-thoracale Chirurgie Dermatologie Gynaecologie/Verloskunde Huisartsengeneeskunde Interne Geneeskunde Keel- Neus- en Oorheelkunde Kindergeneeskunde Longgeneeskunde Maag- Darm- Leverziekten Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie Neurologie Oogheelkunde Orthopedie Plastische Chirurgie Psychiatrie en Medische Psychologie Urologie Anesthesiologie en Operatiekamers Hematologisch Klinisch Chemisch Laboratorium Intensieve Geneeskunde Medische Microbiologie Paramedische Ondersteunende Unit Pathologie Radiologie Ziekenhuisapotheek Onderwijs Onderwijsvoorzieningen Onderzoek Bouw & Techniek Facilitaire Diensten Inkoop & Logistiek 16

17 Stichting Medische Dienstverlening (nevenstichting) Amsterdam Medical Services (AMS) 100% Stichting OLVG Medisch Centrum Jan van Goyen (buitenpoli met Slotervaartziekenhuis) Qliniek Prinsengracht BV 100% Stichting Teaching Hospital OLVG Stichting OLV Kapel Oosterparking BV 100% ECLCA BV 98% DC/Skoop Almere BV 100% OLVG Kunst Stichting Stichting Kinderdroomkunst OLVG Hospital Services OLVG BV 51% Diagnostisch Centrum Amsterdam BV 10% 90% 10% CV Qliniek c 90% CV Expl. Mij b 10% Stichting RZA Toelichting: b = beherend vennoot c = commanditair vennoot Peildatum: 31 december 2008 c 20% CV Clinium b 80% Clinium A dam BV 17 olvg jaardocument 2008

18 2.2 Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering Het OLVG is een algemeen, topklinisch opleidingsziekenhuis dat zich richt op patiëntenzorg, opleiding en onderzoek. In het OLVG zijn vrijwel alle belangrijke specialismen vertegenwoordigd. Het ziekenhuis heeft tevens een aantal bijzondere functies: een hartcentrum met cardiothoracale chirurgie en interventiecardiologie/elektrofysiologie; een hiv-behandelcentrum; een level III-Intensive Care; een moderne Spoedeisende Hulp met jaarlijks ruim 48 duizend bezoekers; een gespecialiseerde orthopedische afdeling voor onder meer wervelkolomchirurgie Kerngegegevens capaciteit, personeel, productie In onderstaande tabellen is een aantal kerngegevens van het OLVG opgenomen. De financiële bedrijfsgegevens staan in paragraaf 4.9. De kerngegevens zijn tevens beschikbaar via de DigiMV. Tabel 2 Kerngegevens capaciteit per Capaciteit Erkende bedden Waarvan bedden voor hartbewaking 9 9 Waarvan bedden voor intensive care met mogelijkheid beademing Waarvan bedden voor intensive care zonder mogelijkheid beademing x 24 uursafdeling Spoedeisende Hulp op minimaal basis ziekenhuisniveau Ja Ja Tabel 3 Kerngegevens productie per Productiegegevens (in ongewogen aantallen A+B-segment) Geopende dbc s Opnamen Eerste polikliniekbezoeken Dagverplegingen Zware dagverplegingen Verpleegdagen Gemiddeld aantal verpleegdagen per patiënt 5,9 6,5 Aantal verkeerde beddagen Percentage verkeerde beddagen 3,3 2,6 Tabel 4 Kerngegevens personeel per Personeel Medewerkers in loondienst *) Waarvan patiëntgebonden functies (inclusief leerling verpleegkundig, verzorgend en sociaal-(ped)agogisch personeel in loondienst) Waarvan medisch specialisten Fte medewerkers in loondienst *) 2.209, ,9 Waarvan Fte patiëntgebonden functies (inclusief leerling verpleegkundig, verzorgend en sociaal-(ped)agogisch personeel in loondienst) 1.579,2 1578,3 - Waarvan Fte medisch specialisten 157,6 158,6 Medewerkers niet in loondienst: ingehuurd personeel (inclusief medisch specialisten ), uitzendkrachten en stagiair(e)s Waarvan patiëntgebonden functies Vrijwilligers *) stijging aantal medewerkers in loondienst t.o.v met name terug te voeren op stijging aantal uurloners. Deze staan geregistreerd op 0 fte, waardoor de stijging niet in dezelfde mate terug te zien is in het aantal fte medewerkers in loondienst. 18

19 Tabel 5 Vergunningen op grond van artikel 2 Wbmv per Vergunningen Niertransplantatie Nee Nee Harttransplantatie Nee Nee Longtransplantatie Nee Nee Levertransplantatie Nee Nee Pancreastransplantatie Nee Nee Transplantatie van de dunne darm Nee Nee Haematopoëtische stamceltransplantatie Nee Nee Transplantatie van de eilandjes van Langerhans Nee Nee Radiotherapie Nee Nee Bijzondere neurochirurgie Nee Nee Openhartoperatie (OHO) Ja Ja Automatic Implantable Cardioverter Defibrillator (AICD) Ja Ja Ritmechirurgie Ja Ja Katheterablaties Ja Ja Percutane transluminale coronaire angioplastiek (PTCA) Ja Ja Klinisch genetisch onderzoek en erfelijkheidsadvisering Nee Nee In-vitrofertilisatie (ivf) Nee Nee Neonatale Intensive Care Unit (NICU) Nee Nee Tabel 6 Aanwijzingen op grond van artikel 8 Wbmv per Aanwijzingen Pediatrische Intensive Care Unit (PICU) Nee Nee Hemofiliebehandeling Nee Nee Traumazorg Nee Nee Pijnrevalidatie en revalidatietechnologie Nee Nee Hiv-behandelcentra Ja Ja Cochleaire implantaties Nee Nee Uitnameteams orgaandonatie Nee Nee 19 olvg jaardocument 2008

20 2.2.3 Thuismarkt basiszorg en verzorgingsgebied topklinische zorg Het OLVG is gevestigd in Amsterdam met locaties in de stadsdelen Oost-Watergraafsmeer, Centrum en sinds 2008 ook op IJburg. Gezien de ligging worden het centrum, het oostelijke deel van de stad, Zeeburg/ IJburg en Diemen gezien als de thuismarkt voor de basiszorg. De stadsdelen Oost-Watergraafsmeer, Centrum en Zeeburg (inclusief IJburg) hebben samen ongeveer inwoners. Voor de topklinische zorg richt het OLVG zich op een breder verzorgingsgebied, dat zich voor derdelijns verwijzingen kan uitstrekken over heel Nederland. De AWBZ-zorg wordt door het OLVG verleend in overleg met de zorgkantoren Amsterdam en Amstelland de Meerlanden. Landsmeer 5% Amsterdam 25% Ouder-Amstel 11% Kaart 1 - Marktaandelen verzorgingsgebied OLVG op basis van aantal eerste polikliniekbezoeken (bron Prismant, Prisma Management Facetten 2007) Landsmeer 5% Amsterdam 20% Ouder-Amstel 9% Waterland 4% Diemen 37% Waterland 4% Diemen 33% Edam Volendam 3% Edam Volendam 3% Kaart 2 - Marktaandelen verzorgingsgebied op basis van aantal opnamen, klinisch en dagbehandeling (bron Prismant, Prisma Management Facetten 2007) 2.3 Belanghebbenden, relaties en samenwerking Het OLVG kent naast de interne belanghebbenden (medewerkers en patiënten) ook een groot aantal externe stakeholders: patiëntenorganisaties huisartsen/verwijzers zorgverzekeraars overheid en inspecties andere zorgaanbieders andere instanties en bedrijven omwonenden Samenwerkingsrelaties Hieronder wordt een aantal belangrijke samenwerkingsrelaties van het OLVG toegelicht, voor zover deze elders in dit jaardocument niet (voldoende) aan de orde komen: Vereniging Samenwerkende Topklinische opleidings- Ziekenhuizen (STZ) Het OLVG vormt samen met 25 andere grote opleidingsziekenhuizen die hooggespecialiseerde medische zorg verlenen de vereniging STZ. De medisch-specialistische opleidingen en de topklinische en topreferente functies vormen de kern van het samenwerkingsverband. De in totaal 26 STZ-ziekenhuizen voelen zich gezamenlijk verantwoordelijk voor: het bevorderen van hoogwaardige patiëntenzorg topklinische behandeling en topreferente zorg onderwijs en opleidingen in brede zin toegepast wetenschappelijk onderzoek zorginnovatie Vereniging Samenwerkende Ziekenhuizen In 2007 hebben vijf samenwerkende STZ-ziekenhuizen de landelijke federatieve Vereniging Samenwerkende Ziekenhuizen opgericht. Naast het OLVG participeren hierin de Antoniusmesosgroep (St. Antonius Ziekenhuis te Nieuwegein en Mesos Medisch Centrum te Utrecht), het Canisius-Wilhemina Ziekenhuis (Nijmegen), het Catharina-Ziekenhuis (Eindhoven) en het Martini Ziekenhuis (Groningen). Met ingang van 1 januari 2009 is ook het Medisch Spectrum Twente (Enschede) bij de vereniging aangesloten. De Vereniging Samenwerkende Ziekenhuizen beoogt een landelijke keten te vormen die zich vooral richt op hoogwaardige kwaliteit van behandeling en zorg, en het versterken van de bijzondere positie die de ziekenhuizen hebben als opleidingsziekenhuizen voor medisch specialisten en zorgprofessionals. 20

Jaardocument 2011. Onze Lieve Vrouwe Gasthuis Amsterdam

Jaardocument 2011. Onze Lieve Vrouwe Gasthuis Amsterdam Jaardocument 2011 Onze Lieve Vrouwe Gasthuis Amsterdam Inhoudsopgave Voorwoord raad van bestuur 5 Voorwoord raad van toezicht 6 Resultaatsontwikkeling 7 1. Uitgangspunten voor de verslaggeving 8 I. Maatschappelijk

Nadere informatie

Jaardocument 2010 Onze Lieve Vrouwe Gasthuis

Jaardocument 2010 Onze Lieve Vrouwe Gasthuis + + + + + Jaardocument 2010 Onze Lieve Vrouwe Gasthuis + + Inhoudsopgave Leeswijzer 4 Voorwoord raad van bestuur 5 Voorwoord raad van toezicht 7 Samenvatting en resultaatsontwikkeling 8 1. Uitgangspunten

Nadere informatie

Jaardocument 2007 Onze Lieve Vrouwe Gasthuis

Jaardocument 2007 Onze Lieve Vrouwe Gasthuis Pagina 1 (voorkant cover) Jaarverslag 2007 Onze Lieve Vrouwe Gasthuis Beeld: conform jaarbericht (wordt nog aangeleverd) Jaardocument 2007 Onze Lieve Vrouwe Gasthuis 1 olvg jaardocument 2007 Inhoudsopgave

Nadere informatie

LID RAAD VAN TOEZICHT (voordracht Cliëntenraad)

LID RAAD VAN TOEZICHT (voordracht Cliëntenraad) STICHTING GELRE ZIEKENHUIZEN LID RAAD VAN TOEZICHT (voordracht Cliëntenraad) Februari 2016 HCG/TK/ES DE ORGANISATIE is met ruim 3.500 medewerkers, 190 medisch specialisten, 300 vrijwilligers en een verzorgingsgebied

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES November 2006 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 Governancestructuur WonenBreburg januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Bestuur 3 2.1 Taak en werkwijze 3 2.2 Rechtspositie en bezoldiging bestuur 4 2.3 Tegenstrijdige belangen

Nadere informatie

Profielschets Twee leden Raad van Commissarissen Argos Zorggroep

Profielschets Twee leden Raad van Commissarissen Argos Zorggroep Profielschets Twee leden Raad van Commissarissen Argos Zorggroep 1. Over Argos Zorggroep Argos Zorggroep biedt deskundige zorg, behandeling en gezelligheid aan ouderen. Dit doen zij in één van de huizen

Nadere informatie

Profiel. Laurentius Ziekenhuis Roermond. Leden raad van toezicht

Profiel. Laurentius Ziekenhuis Roermond. Leden raad van toezicht Profiel Laurentius Ziekenhuis Roermond Leden raad van toezicht Laurentius Ziekenhuis Roermond Leden raad van toezicht Organisatie Het Laurentius Ziekenhuis Roermond is een vooruitstrevend en vooraanstaand

Nadere informatie

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE PROFIEL @ VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE voor meer informatie over de functie: dhr. mr. E.G. Martinus, Bestuurssecretaris, telefoon (088) 878 98 03 of 06 207 441 66 ORGANISATIE

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR ONZE LIEVE VROUWE GASTHUIS (OLVG)

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR ONZE LIEVE VROUWE GASTHUIS (OLVG) REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR ONZE LIEVE VROUWE GASTHUIS (OLVG) Dit reglement Raad van Bestuur vervangt het reglement Raad van Bestuur van kracht sinds 01-04-2006, is goedgekeurd en vastgesteld door de Raad

Nadere informatie

Corporate Governance verantwoording

Corporate Governance verantwoording Corporate Governance verantwoording Algemeen De Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur van Verenigde Nederlandse Compagnie (VNC) respecteren de principes en best practice bepalingen van de Corporate

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Instruerend Bestuur (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1.

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Victas Fonds

Jaarverslag Stichting Victas Fonds Jaarverslag 214 Stichting Victas Fonds Utrecht, juni 215 E.J. Reinking M. de Munnik M. Scheper Bestuurder Penningmeester Secretaris Inhoudsopgave 1 Jaarverslag 214 3 2. Jaarrekening 214 4 2.1 Balans per

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING)

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING) TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING) Maart 2016 DE ORGANISATIE RIBW Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden De Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Kennemerland

Nadere informatie

Het jaar 2016 beschreven

Het jaar 2016 beschreven Het jaar 2016 beschreven Dit jaar hebben wij ervoor gekozen om u op een andere wijze inzage te geven in de jaarcijfers over 2016 en de gebeurtenissen in dat jaar. Allereerst willen wij u meenemen in de

Nadere informatie

Toelichting op de WBMV Code Tabel v Ingangsdatum tabel:

Toelichting op de WBMV Code Tabel v Ingangsdatum tabel: Toelichting op de WBMV Code Tabel v20090401 Ingangsdatum tabel: 20090701 Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 1.1 Voor wie is dit document bedoeld...3 1.2 Wat is de functie van de tabel...3 1.3 Algemene gegevens

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA Cultural Governance in Theater Dakota Vastgesteld door het bestuur van de Stichting Cultuuranker Escamp op: 26 november 2012 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel

Nadere informatie

REGLEMENT Raad van Bestuur Stichting Lunet

REGLEMENT Raad van Bestuur Stichting Lunet REGLEMENT Raad van Bestuur Stichting Lunet Vastgesteld door de Raad van Bestuur d.d. 11 oktober 2016 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht d.d. 14 oktober 2016 1. Algemeen Dit reglement is opgesteld en

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN

VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur en op de algemene gang van zaken in de woningcorporatie en de met haar verbonden

Nadere informatie

Máxima Medisch Centrum (g)een gewoon bedrijf. 11 april 2013 Welkom VOC

Máxima Medisch Centrum (g)een gewoon bedrijf. 11 april 2013 Welkom VOC Máxima Medisch Centrum (g)een gewoon bedrijf 11 april 2013 Welkom VOC Hoogwaardige en persoonlijke patiëntenzorg Máxima Medisch Centrum: het grootste ziekenhuis in Zuidoost-Brabant Ruim 3.300 medewerkers,

Nadere informatie

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september)

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september) TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN TOEZICHT ALERIMUS 1. Taak en werkwijze: De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in

Nadere informatie

Twee Leden Raad van Toezicht bij Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland te Zaandam

Twee Leden Raad van Toezicht bij Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland te Zaandam PROFIEL Twee Leden Raad van Toezicht bij Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland te Zaandam PublicSpirit drs. Marylin E.A. Demers Senior consultant Amersfoort, oktober 2014 Organisatie & context

Nadere informatie

Serviceconcept. Presentatie. Onze Lieve Vrouwe Gasthuis Amsterdam

Serviceconcept. Presentatie. Onze Lieve Vrouwe Gasthuis Amsterdam Serviceconcept ZORGVISIE PERSBERICHT 17 maart 2010 Het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG) in Amsterdam is een van de eerste ziekenhuizen in Nederland die met grote regelmaat mysteryguests gaat inzetten

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Diabetes Fonds

Reglement Raad van Toezicht. Diabetes Fonds Diabetes Fonds Amersfoort, 1 september 2006 Stichting Diabetes Fonds Preambule In dit reglement wordt de positie van de Raad van Toezicht van de Stichting Diabetes Fonds (hierna te noemen: stichting) omschreven

Nadere informatie

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit Reglement is opgesteld ingevolge artikel 14 en 15 van de

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING DE ZORGBOOG

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING DE ZORGBOOG REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING DE ZORGBOOG 1. Algemeen 1.1 De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van de zorgorganisatie en de daarmee statutair verbonden rechtspersonen

Nadere informatie

Profiel raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis

Profiel raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis BIJLAGE A Profiel raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis Dit profiel is vastgesteld op 28 mei 2013 op grond van het bepaalde in artikel 3.1 van het reglement van de raad van toezicht. 1. Profiel raad

Nadere informatie

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE Vastgesteld door het bestuur op: 4 juni 2014 Goedgekeurd door de raad van toezicht op: 4 juni 2014 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen

Nadere informatie

Profiel. Voorzitter Cliëntenraad. 13 oktober Opdrachtgever Cliëntenraad Haaglanden Medisch Centrum

Profiel. Voorzitter Cliëntenraad. 13 oktober Opdrachtgever Cliëntenraad Haaglanden Medisch Centrum Profiel Voorzitter Cliëntenraad 13 oktober 2017 Opdrachtgever Cliëntenraad Haaglanden Medisch Centrum Voor meer informatie over de functie Manon Min, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00 06 29

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht Eindhoven, 11 oktober 2016 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsbepalingen 3 Artikel 2. Status en inhoud van de regels 3 Artikel 3. Samenstelling 3 Artikel 4. Integriteit 4 Artikel

Nadere informatie

Raad van Toezicht Quickscan en checklist

Raad van Toezicht Quickscan en checklist Raad van Toezicht Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Raad van Toezicht (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1. Hoe

Nadere informatie

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Artikel 1. Begripsbepalingen De RvC De vennootschap De Statuten De RvC van Commissarissen zoals bedoeld in artikel 16 e.v. van de statuten van Twente Milieu N.V

Nadere informatie

Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012)

Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012) Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012) Algemeen De raad van toezicht van de Stichting Gereformeerde Scholengroep, statutair gevestigd te Groningen,

Nadere informatie

-1- AGENDA. 1. Opening en mededelingen.

-1- AGENDA. 1. Opening en mededelingen. AGENDA Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Macintosh Retail Group NV, te houden op dinsdag 22 april 2008 om 14.00 uur in het Golden Tulip Apple Park Hotel, Pierre de Coubertinweg

Nadere informatie

PROFIEL. Lid Raad van Toezicht profiel Onderwijs. Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland

PROFIEL. Lid Raad van Toezicht profiel Onderwijs. Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland PROFIEL Lid Raad van Toezicht profiel Onderwijs Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland PublicSpirit drs. Marylin E.A. Demers Senior consultant Amersfoort, november 2015 Organisatie & context Het

Nadere informatie

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel.

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel. Bijlage Code Cultural Goverance: Principes en uitwerkingen Nummer Principe De organen van de culturele instelling zijn verantwoordelijk voor de keuze van het besturingsmodel en de naleving van deze code.

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen

Profielschets Raad van Commissarissen Profielschets Raad van Commissarissen Vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 18 maart 2009 en laatstelijk gewijzigd in 2014. 1. Doel profielschets 1.1 Het doel van deze profielschets is om uitgangspunten

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het huishoudelijk reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de statuten van

Nadere informatie

Profielschets voorzitter Raad van Toezicht

Profielschets voorzitter Raad van Toezicht Profielschets voorzitter Raad van Toezicht Ieder lid van de Raad van Toezicht beschikt over specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn specifieke taak, binnen de Raad van

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN)

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) 7 november 2014 DE ORGANISATIE RIBW Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden De Regionale Instelling

Nadere informatie

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner Beleidsplan Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode 2012 2016 De cliënt als partner 1 Inleiding De cliënt als partner In de afgelopen beleidsperiode heeft er in het Martini Ziekenhuis een verandering van

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING OLVG (INCLUSIEF PROFIELSCHETS) vastgesteld 11-11-2013

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING OLVG (INCLUSIEF PROFIELSCHETS) vastgesteld 11-11-2013 REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING OLVG (INCLUSIEF PROFIELSCHETS) vastgesteld 11-11-2013 Preambule Met ingang van 1 maart 2013 zijn de stichting OLVG en de stichting SLAZ bestuurlijk gefuseerd. De raad

Nadere informatie

Auteur Inlichtingen REMUNERATIE Datum RAPPORT 2010 RAAD VAN TOEZICHT HU

Auteur Inlichtingen REMUNERATIE Datum RAPPORT 2010 RAAD VAN TOEZICHT HU Auteur REMUNERATIECOMMISSIE RAAD VAN TOEZICHT Inlichtingen E marije.vanleeuwen@hu.nl Datum 17 mei 2010 Hogeschool Utrecht, Utrecht, 2010 REMUNERATIE RAPPORT 2010 RAAD VAN TOEZICHT HU Bronvermelding is

Nadere informatie

PROFIELSCHETS LID RAAD VAN TOEZICHT. Profiel: Zorgkwaliteit & Veiligheid. SHG GROEP Rijswijk

PROFIELSCHETS LID RAAD VAN TOEZICHT. Profiel: Zorgkwaliteit & Veiligheid. SHG GROEP Rijswijk PROFIELSCHETS LID RAAD VAN TOEZICHT Profiel: Zorgkwaliteit & Veiligheid SHG GROEP Rijswijk Inhoudsopgave 1 SHG Groep 3 De organisatie 3 2 De Raad van Toezicht 3 Vacatures Lid Raad van Toezicht 4 3 Functie-eisen

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht Het reglement bestendigt het reglement van de Raad van Toezicht dat van kracht is sinds 29 september 2010. Het onderhavige reglement is goedgekeurd en vastgesteld door de Raad

Nadere informatie

COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE

COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE Corporate Governance Novisource streeft naar een organisatiestructuur die onder meer recht doet aan de belangen van de onderneming, haar klanten,

Nadere informatie

NB: De agendapunten 4, 6, 8a, 8b, 9, 11, 12, 13, 14 en 15 zullen ter stemming worden gebracht.

NB: De agendapunten 4, 6, 8a, 8b, 9, 11, 12, 13, 14 en 15 zullen ter stemming worden gebracht. Beter Bed Holding N.V. Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders op donderdag, 28 april 2011 om 12.30 uur bij IBN Vergadercentrum, Hockeyweg 5, 5405 NC Uden 1. Opening. 2. Bespreking jaarverslag 2010.

Nadere informatie

Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College versie 20 januari 2015

Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College versie 20 januari 2015 Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College versie 20 januari 2015 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht d.d. 20 januari 2015 1 Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT. Voor [naam betreffende stichting/vennootschap]

BESTUURSREGLEMENT. Voor [naam betreffende stichting/vennootschap] BESTUURSREGLEMENT Voor [naam betreffende stichting/vennootschap] 1 Inleiding 1.1 Dit bestuursreglement is een reglement in de zin van art. [...] van de statuten van [naam betreffende stichting/vennootschap]

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Toezicht 13 december 2016 1/6 Inhoudsopgave Artikel 1 Gedragsregels voor de raad 3 Artikel 2 Functies van het toezicht 3 Artikel 3 Samenstelling van de raad

Nadere informatie

Verder dan 1 mei 2015

Verder dan 1 mei 2015 4.2.2 Governance Tabel 20. Resultaten maatregelen governance Overzicht resultaten maatregelen uit het rapport 'In het publiek belang' Verder dan 1 mei 2015 Governance 2.1 - Instellen rvc + * * + + + +

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN Reglement Raad van Toezicht Stichting Hogeschool Leiden ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het Huishoudelijk Reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de Statuten

Nadere informatie

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur Informatieprotocol Datum: 27 april 2010 Aan: Raad van toezicht Van: Raad van bestuur Kenmerk: II-1.1/10.78.1n 1. Inleiding De RvT en de RvB van de St. Anna Zorggroep achten het van belang dat de RvT tijdig

Nadere informatie

Klaar om te wenden. Jaarbericht 2013

Klaar om te wenden. Jaarbericht 2013 Klaar om te wenden Jaarbericht 2013 De zeilterm klaar om te wenden wordt gebruikt om een overstag aan te kondigen, zodat de bemanning voorbereidingen kan treffen. Bij een overstag draait de voorsteven

Nadere informatie

LID RAAD VAN COMMISSARISSEN. bedrijfseconomisch profiel

LID RAAD VAN COMMISSARISSEN. bedrijfseconomisch profiel TWENTE MILIEU NV LID RAAD VAN COMMISSARISSEN bedrijfseconomisch profiel September 2016 HCG/TK/ES DE ORGANISATIE Twente Milieu richt zich op inzameling van diverse soorten grondstof uit huishoudens, op

Nadere informatie

VERKORT JAARDOCUMENT 2011

VERKORT JAARDOCUMENT 2011 Voorwoord VERKORT JAARDOCUMENT 2011 Patiënt als partner Ziekenhuis van en voor de regio Samenwerken in de Coöperatie Kerngegevens Verantwoordelijke medewerker Financiën Voorwoord Afgelopen jaar vonden

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING AMERPOORT

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING AMERPOORT REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING AMERPOORT 1. Taken en verantwoordelijkheden De Raad van Toezicht houdt ondermeer toezicht op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN

VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur en op de algemene gang van zaken in de woningcorporatie en de met haar verbonden

Nadere informatie

TOELICHTING behorende bij de agenda van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Alliander N.V., te houden op donderdag 12 april 2012

TOELICHTING behorende bij de agenda van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Alliander N.V., te houden op donderdag 12 april 2012 TOELICHTING behorende bij de agenda van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Alliander N.V., te houden op donderdag 12 april 2012 1. Opening en mededelingen De heer mr. E.M. d Hondt, voorzitter

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur RSZK

Reglement Raad van Bestuur RSZK Reglement Raad van Bestuur RSZK Pagina 1 van 5 REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR REGIONALE STICHTING ZORGCENTRA DE KEMPEN Inleiding De raad van bestuur RSZK volgt in het besturen de Governancecode Zorg 2017.

Nadere informatie

Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel

Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel Functieprofiel Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel Stichting De Waalboog Nijmegen 17 mei 2017 1 Stichting De Waalboog Stichting De Waalboog is één van de grote Nijmeegse

Nadere informatie

Profiel. Vanboeijen. Twee leden raad van toezicht

Profiel. Vanboeijen. Twee leden raad van toezicht Profiel Vanboeijen Twee leden raad van toezicht 1 Vanboeijen Twee leden raad van toezicht Organisatie Vanboeijen biedt overwegend in Drenthe zorg en ondersteuning aan ruim 700 kinderen, jongeren, volwassenen

Nadere informatie

Profielschets. Twee nieuwe leden raad van toezicht (m/v) Elver

Profielschets. Twee nieuwe leden raad van toezicht (m/v) Elver Profielschets Twee nieuwe leden raad van toezicht (m/v) Elver Organisatie Elver is een organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking in de regio Achterhoek en Arnhem. Elver is expert in de begeleiding

Nadere informatie

Corporate governance code Caparis NV

Corporate governance code Caparis NV Corporate governance code Caparis NV De brancheorganisatie sociale werkgelegenheid en arbeidsintegratie Cedris heeft in het voorjaar van 2010 een branchecode aangenomen. In de inleiding van deze branchecode

Nadere informatie

655 ZORGINSTELLINGEN EDITIE 2013

655 ZORGINSTELLINGEN EDITIE 2013 655 ZORGINSTELLINGEN EDITIE 2013 Deze Richtlijn 655 (aangepast 2013) vervangt Richtlijn 655 (herzien 2012) en is van kracht voor verslagjaren die aanvangen op of na 1 januari 2013. 101 1 Dit hoofdstuk

Nadere informatie

Ter wille van de duidelijkheid worden enkele in de Statuten opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk herhaald.

Ter wille van de duidelijkheid worden enkele in de Statuten opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk herhaald. Reglement Raad van toezicht BiSC Inleiding De Statuten van BiSC, een Stichting met als doel de ondersteuning en bevordering van het bibliotheekwerk in de provincie Utrecht, voorzien in de Raad van toezicht.

Nadere informatie

het bevorderen van de kwaliteit van DVN, door realisering van de doelen van DVN, juiste besteding van middelen en efficiënte bedrijfsvoering;

het bevorderen van de kwaliteit van DVN, door realisering van de doelen van DVN, juiste besteding van middelen en efficiënte bedrijfsvoering; Code Goed Bestuur DVN vastgesteld in de Ledenraad van 6 oktober 2012 Vooraf DVN heeft een aantal kernwaarden vastgelegd rondom de houding, gedragingen en cultuur van de vereniging DVN. Deze zijn uitgewerkt

Nadere informatie

Functieprofiel lid bestuur met portefeuille vermogensbeheer en risicomanagement van Stichting Notarieel Pensioenfonds

Functieprofiel lid bestuur met portefeuille vermogensbeheer en risicomanagement van Stichting Notarieel Pensioenfonds Functieprofiel lid bestuur met portefeuille vermogensbeheer en risicomanagement van Stichting Notarieel Pensioenfonds 1. Algemene kenmerken Het bestuur van de Stichting Notarieel Pensioenfonds (SNPF) is

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Lid Raad van Toezicht, portefeuille Financiën, Lid Raad van Toezicht, portefeuille Onderwijs (-kwaliteit)

FUNCTIEPROFIEL. Lid Raad van Toezicht, portefeuille Financiën, Lid Raad van Toezicht, portefeuille Onderwijs (-kwaliteit) FUNCTIEPROFIEL Functies: Lid Raad van Toezicht, portefeuille Financiën, Lid Raad van Toezicht, portefeuille Onderwijs (-kwaliteit) 1. ORGANISATIEBESCHRIJVING De Meerwegen scholengroep is een christelijke

Nadere informatie

A G E N D A. 9. a. Aanwijzing inzake uitgifte van aandelen (stempunt) b. Aanwijzing inzake beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (stempunt)

A G E N D A. 9. a. Aanwijzing inzake uitgifte van aandelen (stempunt) b. Aanwijzing inzake beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (stempunt) A G E N D A voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Ballast Nedam N.V., te houden op donderdag 19 mei 2011 om 13.30 uur in Artis Party- en Congrescentrum aan de Plantage Middenlaan

Nadere informatie

Reglement van de Raad van Toezicht van De Schutse

Reglement van de Raad van Toezicht van De Schutse De Raad van Toezicht van de Stichting tot het Verzorgen van Verstandelijk Gehandicapten De Schutse, gevestigd te Kesteren, besluit met inachtneming van de statuten van de stichting zoals gewijzigd bij

Nadere informatie

Stichting Kunst in het Kerkje Velp/Grave

Stichting Kunst in het Kerkje Velp/Grave Bestuurs- reglement Stichting Kunst in het Kerkje Velp/Grave 1/9 BESTUURSREGLEMENT Stichting Kunst in het Kerkje Velp/Grave Het bestuur van de Stichting Kunst in het Kerkje, gevestigd te Grave, besluit

Nadere informatie

BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT

BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT In de zelfevaluatie Raad van Toezicht worden de volgende onderwerpen besproken, met behulp van een vragenlijst: De mate waarin de Raad van Toezicht

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen Wonion

Profielschets Raad van Commissarissen Wonion Profielschets Raad van Commissarissen Wonion Uitgangspunten 1. Deze profielschets wordt gehanteerd: bij de werving en selectie van nieuwe leden van de Raad van Commissarissen; bij de discussie over de

Nadere informatie

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014 JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014 STICHTING HET ERFDEEL Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de Raad van Toezicht van Stichting Het Erfdeel. Hiermee legt de RvT verantwoording af over haar wijze

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 8 november 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 8 november 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

op woensdag, 28 april 2010 om 14.00 uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, 1077 BG Amsterdam

op woensdag, 28 april 2010 om 14.00 uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, 1077 BG Amsterdam AGENDA Algemene Vergadering van Aandeelhouders BETER BED HOLDING N.V. op woensdag, 28 april 2010 om 14.00 uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, 1077 BG Amsterdam 1. Opening. 2. Bespreking jaarverslag

Nadere informatie

Profiel. Voorzitter Raad van Toezicht. 29 juni Opdrachtgever Instituut Verbeeten

Profiel. Voorzitter Raad van Toezicht. 29 juni Opdrachtgever Instituut Verbeeten Profiel Voorzitter Raad van Toezicht 29 juni 2016 Opdrachtgever Instituut Verbeeten Voor meer informatie over de functie Lidewij Geertsma, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00 Voor sollicitatie

Nadere informatie

Reglement van de Raad van Toezicht Nederlandse Omroep Stichting, ook handelende onder de naam Raad van Toezicht NPO.

Reglement van de Raad van Toezicht Nederlandse Omroep Stichting, ook handelende onder de naam Raad van Toezicht NPO. Reglement van de Raad van Toezicht Nederlandse Omroep Stichting, ook handelende onder de naam Raad van Toezicht NPO. Het reglement Raad van Toezicht dient in de context van en in aanvulling op toepasselijke

Nadere informatie

8. Machtiging van de Raad van Bestuur om eigen aandelen in te kopen*

8. Machtiging van de Raad van Bestuur om eigen aandelen in te kopen* Gamma Holding N.V. Panovenweg 12 Postbus 80 5700 AB Helmond Agenda Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Gamma Holding N.V. ( Gamma Holding of de Vennootschap ), te houden op donderdag

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT DE WAALBOOG

BESTUURSREGLEMENT DE WAALBOOG BESTUURSREGLEMENT DE WAALBOOG De raad van bestuur van de Stichting De Waalboog, zorg, welzijn en wonen, gevestigd te Nijmegen, in aanmerking nemend de in het rapport Zorgbrede Governancecode 2010 opgenomen

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT ZORGORGANISATIE HET HOGE VEER

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT ZORGORGANISATIE HET HOGE VEER REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT ZORGORGANISATIE HET HOGE VEER De Raad van Toezicht van de Stichting ZORGORGANISATIE HET HOGE VEER gevestigd te Raamsdonksveer in de gemeente Geertruidenberg. In aanmerking nemende

Nadere informatie

functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht

functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht geleding datum advies selectie en 26-09-2014 benoemingscommissie RvT advies CvB/MT 29-09-2014 voorgenomen besluit raad van toezicht 27-11-2014 advies

Nadere informatie

DATUM 9 september 2015 BIJLAGE BEHORENDE BIJ HR PAGINA 1 van 5 TENNET HOLDING B.V. PROFIEL VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN

DATUM 9 september 2015 BIJLAGE BEHORENDE BIJ HR PAGINA 1 van 5 TENNET HOLDING B.V. PROFIEL VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN BIJLAGE BEHORENDE BIJ HR15-169 PAGINA 1 van 5 TENNET HOLDING B.V. PROFIEL VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN PAGINA 2 van 5 POSITIE SPECIFICATIE Wettelijk Kader Rekening houdend met de aard van de onderneming

Nadere informatie

INTERN REGLEMENT VAN HET DIRECTIECOMITÉ

INTERN REGLEMENT VAN HET DIRECTIECOMITÉ BIJLAGE 4 BIJ HET CORPORATE GOVERNANCE CHARTER INTERN REGLEMENT VAN HET DIRECTIECOMITÉ OPGESTELD DOOR DE RAAD VAN BESTUUR INHOUDSOPGAVE Algemeen... 3 1. Samenstelling... 3 2. Benoeming... 3 3. Bevoegdheden

Nadere informatie

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008.

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Bestuursreglement Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Artikel 1 Status en inhoud van het reglement 1. Dit reglement is opgesteld

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 100011010111000000111010111000010100 011000111000111110001101011100000011 101011100001010001100011100011111000 101000010100011000111000111110001101 111000010100011000111010001111100011 101110000101000110001110001111100011

Nadere informatie

Reglement raad van toezicht van de Stichting BovenIJ ziekenhuis

Reglement raad van toezicht van de Stichting BovenIJ ziekenhuis Reglement raad van toezicht van de Stichting BovenIJ ziekenhuis De raad van toezicht van de Stichting BovenIJ Ziekenhuis, gevestigd te Amsterdam, besluit met inachtneming van de statuten van de stichting

Nadere informatie

4. Jaarrekening 2011 en winstbestemming 4.a Vaststelling jaarrekening 2011 (ter beslissing) 4.b Vaststelling winstbestemming (ter beslissing)

4. Jaarrekening 2011 en winstbestemming 4.a Vaststelling jaarrekening 2011 (ter beslissing) 4.b Vaststelling winstbestemming (ter beslissing) Agenda voor de algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Ten Cate nv, te houden op donderdag 19 april 2012 om 14.00 uur in het Polman Stadion, Stadionlaan 1 te Almelo. 1. Opening 2. Mededelingen

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN AMBULANTE THUISZORG WIJKVERPLEGING

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN AMBULANTE THUISZORG WIJKVERPLEGING REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN AMBULANTE THUISZORG WIJKVERPLEGING De Raad van Commissarissen van de Besloten Vennootschap AMBULANTE THUISZORG WIJKVERPLEGING gevestigd aan de Jan Campertstraat 5 in de

Nadere informatie

Raad van commissarissen

Raad van commissarissen Raad van commissarissen Samenstelling en deskundigheid Samenstelling 2.1.1. De raad van commissarissen is zodanig samengesteld, dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen. Complementariteit, collegiaal

Nadere informatie

Profiel. Vanboeijen. Lid raad van toezicht

Profiel. Vanboeijen. Lid raad van toezicht Profiel Vanboeijen Lid raad van toezicht Vanboeijen Lid raad van toezicht Organisatie Vanboeijen biedt overwegend in Drenthe zorg en ondersteuning aan ruim 700 kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen

Nadere informatie

Commissiereglement NBA

Commissiereglement NBA Commissiereglement NBA 1. Grondslag 1.1 Dit reglement kent als grondslag artikel 11, eerste lid, van de Wet op het accountantsberoep. Daarin is bepaald dat het bestuur de NBA bestuurt. 2. Overwegingen

Nadere informatie

Gemeenteraad Oosterhout. Amphia Ziekenhuis. 24 mei 2011 O. Suttorp, arts MBA voorzitter Raad van Bestuur. Amphia Ziekenhuis

Gemeenteraad Oosterhout. Amphia Ziekenhuis. 24 mei 2011 O. Suttorp, arts MBA voorzitter Raad van Bestuur. Amphia Ziekenhuis Gemeenteraad Oosterhout Amphia Ziekenhuis 24 mei 2011 O. Suttorp, arts MBA voorzitter Raad van Bestuur Amphia Ziekenhuis Programma Het Amphia Ziekenhuis presenteert zich Vernieuwbouw Amphia: zorg voor

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Organisatie Januari 2012 nvt 18 Januari 2012 Zelfevaluatie Raad van Toezicht Organisatie/Zelfevaluatie Inhoudsopgave 1. PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD

Nadere informatie