Jaardocument 2008 Onze Lieve Vrouwe Gasthuis. 1 olvg jaardocument 2008

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaardocument 2008 Onze Lieve Vrouwe Gasthuis. 1 olvg jaardocument 2008"

Transcriptie

1 1 olvg jaardocument 2008 Jaardocument 2008 Onze Lieve Vrouwe Gasthuis

2

3 Inhoudsopgave Leeswijzer 4 Voorwoord raad van bestuur 5 Voorwoord raad van toezicht 7 Resultaatontwikkeling 9 1. Uitgangspunten van de verslaggeving 11 Maatschappelijk verslag 2. Profiel van de organisatie Structuur van de organisatie Kerngegevens Belanghebbenden, relaties en samenwerking Bestuur, toezicht en bedrijfsvoering Bestuur en toezicht Bedrijfsvoering Medezeggenschaps- en adviesorganen Beleid, inspanningen en prestaties Missie, visie en strategisch kader Algemeen kwaliteitsbeleid Kwaliteitsbeleid patiëntenzorg Kwaliteitsbeleid ten aanzien van medewerkers Onderwijs, opleiding en onderzoek Ondersteunend beleid Overig Ontwikkeling toekomstig beleid Financieel beleid 67 Jaarrekening 5.1 Geconsolideerde jaarrekening Overige gegevens 156 Bijlagen A. Personalia 72 B. Publicaties 79 C. Gehanteerde definities en afkortingen 85 D. Checklist corporate governance aspecten 86 3 olvg jaardocument 2008

4 Leeswijzer Het Jaardocument 2008 wordt voorafgegaan door een voorwoord van achtereenvolgens de raad van bestuur en de raad van toezicht, waarin zij beknopt hun reactie geven op de gebeurtenissen en resultaten in het verslagjaar. Aansluitend volgt een samenvattend overzicht van het financiële resultaat van de Stichting OLVG. Na deze inleidende pagina s wordt verder het door VWS voorgeschreven format voor het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording gevolgd. Onderdeel daarvan is de meer uitgebreide verslaglegging van zowel de raad van bestuur als de raad van toezicht, plus de volledige (geconsolideerde) jaarrekening van de Stichting OLVG. De uitgangspunten die zijn gehanteerd bij de verantwoording over het verslagjaar staan in het eerste hoofdstuk van het jaardocument. Als bijlage is de scorelijst van het corporategovernance-onderzoek van Ernst & Young 2007 toegevoegd. Aan de hand van deze lijst is aangegeven waar bepaalde governance-aspecten in het jaar document zijn opgenomen. De digitale bijlagen bij dit verslag zijn aangeleverd via de webenquête DigiMV. Deze vragenlijst is openbaar via met uitzondering van de tabellen Personeelsformatie en Jaarenquêtes algemene ziekenhuizen. Wij houden ons aanbevolen voor uw opmerkingen. Deze kunnen gericht worden aan mevrouw drs. Nicole J.F.M. Slegers, secretaris raad van bestuur OLVG, 4

5 Voorwoord raad van bestuur De raad van bestuur van het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis biedt u het Jaardocument 2008 aan. Het jaardocument geeft inzicht in onze activiteiten in het afgelopen jaar en de mate waarin de doelstellingen zijn gerealiseerd. In het verslagjaar speelden verschillende prominente ontwikkelingen specifiek een rol in het OLVG. Tevens waren er de omstandigheden waar alle ziekenhuizen mee te maken hebben, zoals de publieke opinie over transparantie, de arbeidsmarkt en het financieel-economisch klimaat. Het OLVG heeft een sterke uitgangspositie om deze uitdagingen aan te kunnen gaan. Hoe we dat gaan doen, heeft in de loop van 2008 vorm gekregen in een intensief traject voor de ontwikkeling van het nieuwe strategisch beleidsplan Dit beleidsplan wordt in 2009 vastgesteld, waarna het gaat dienen als kader voor het strategisch beleid in de komende jaren. Samenstelling raad van bestuur Het vertrek van het in 2007 nieuw aangetreden lid leidde ertoe dat de raad van bestuur voor de tweede maal in een korte periode niet op slagorde was. De complexiteit van een topklinisch ziekenhuis als het OLVG, met alle interne en externe prikkels en veranderingen, vraagt het nodige van bestuurders. Dit was voor de raad van toezicht de directe aanleiding om de samenstelling van de raad van bestuur kritisch te heroverwegen. In goed overleg met de adviesorganen zijn we overgegaan van een tweehoofdige naar een driehoofdige raad van bestuur. Daarmee ontstonden twee vacatures, die met ingang van 1 maart 2009 zijn ingevuld door mevrouw drs. J.C.H.G. (Anita) Arts, voormalig bestuurder van ProRail, en de heer drs. P.E. (Peter) van der Meer MBA, voormalig voorzitter raad van bestuur van MC Haaglanden. Hiermee is de raad van bestuur in 2009 weer op volle sterkte. Honoreringssysteem Medische Staf De invoering van de nieuwe honoreringssystematiek voor medisch specialisten in dienst van het OLVG is in de loop van 2008 geëffectueerd. Daarmee kon een periode van overleg tussen de raad van bestuur en de Medische Staf over de gevolgen van het afschaffen van de lumpsumfinanciering worden afgesloten. We zijn in staat geweest om een toekomstbestendige beloningssystematiek te implementeren. Samenwerking De samenwerking tussen het OLVG en verschillende andere zorgaanbieders is in 2008 verder uitgebouwd. Landelijk in de Vereniging Samenwerkende Ziekenhuizen, wat moet resulteren in een kwaliteitsketen en schaalvoordeel op meerdere terreinen. Regionaal met verschillende ziekenhuizen in de Amsterdamse regio. Kwaliteitsverbetering vormt de drijfveer voor het verkennen en aangaan van regionale samenwerkingsverbanden. Daarnaast is het kunnen vergroten van het adherentiegebied voor topklinische activiteiten en het realiseren van schaalvoordelen van de medische ondersteunende diensten voor de positionering van het OLVG van groot belang. Kwaliteit en veiligheid De aspecten kwaliteit en veiligheid zijn ook in 2008 belangrijke agendapunten geweest. Patiënten vragen, terecht, kwalitatief goede en veilige zorg. Ook wordt in toenemende mate transparantie gevraagd over de uitkomsten van de zorg die wij leveren. De afgelopen twee jaar is op deze terreinen veel progressie gemaakt en het nodige bereikt. Binnen de Vereniging Samenwerkende Ziekenhuizen blijkt het OLVG op een aantal aspecten van kwaliteit de best practice te hebben, bijvoorbeeld de analyse van de ziekenhuissterfte en het bespreken daarvan in de Necrologiecommissie. Deze werkwijze kon naadloos worden overgenomen door de andere samenwerkende ziekenhuizen. Een randvoorwaarde voor het leveren van hoge kwaliteit, het vastleggen van de uitkomsten van ons handelen in objectief toetsbare criteria en het benchmarken ervan met anderen, is goede automatisering. Ook daarin wil het OLVG toonaangevend zijn en hebben we de lat op een ambitieus niveau gelegd met het project OLVG Digitaal. Op het gebied van de ontwikkeling van het Veiligheidsmanagementsysteem (VMS) hebben we belangrijke vorderingen gemaakt. Het project Decentraal Incidenten Melden blijkt een groot succes op de afdelingen die er tot nu toe mee gewerkt hebben. Het aantal meldingen is fors toegenomen en dat geldt ook voor de daaruit voortkomende verbeteracties. Maar een nog belangrijker resultaat is dat medewerkers zich bewuster zijn van het belang van veilig werken en zich daar ook meer bij betrokken voelen. Daarnaast is een time-outprocedure op de operatiekamers ingevoerd, zijn Spoed Interventie Teams opgericht en 5 olvg jaardocument 2008

6 is een start gemaakt met het borgen van de veiligheid van medische apparatuur. Het OLVG is in 2008 vol op stoom gekomen in de voorbereiding op de NIAZ-accreditatie. Er is veel voorbereidend werk verzet, maar ook in 2009 moet nog het nodige gebeuren om de visitatie met een gerust gevoel tegemoet te kunnen zien. Het OLVG is een van de eerste ziekenhuizen dat wordt gevisiteerd aan de hand van de nieuwe NIAZ-norm, waar nu ook patiëntveiligheidscriteria in zijn opgenomen. Personeel Op het personele vlak is de krapte op de arbeidsmarkt het afgelopen jaar duidelijk voelbaar geworden. Over de volle breedte staan vacatures langer open. Het OLVG heeft hierop geanticipeerd met een nieuwe arbeidsmarktcampagne, een toename van flexibele inzet van medewerkers en het verbeteren van de secundaire arbeidsvoorwaarden. Tevens is competentiemanagement organisatiebreed ingevoerd. Het OLVG heeft op de arbeidsmarkt een sterk imago, maar we moeten stevig investeren om die reputatie hoog te houden. Met de Vereniging Samenwerkende Ziekenhuizen willen we ons gaan kwalificeren voor de werk geverspredicaten Investors in People en Magnet Hospital te vieren met een aantal feestelijke activiteiten voor al onze medewerkers. Ook de landelijke open dag van de ziekenhuizen in september 2009 krijgt in het OLVG een extra lustrumtintje. Dankwoord Onze waardering gaat uit naar alle medewerkers en vrijwilligers voor hun inspanningen in het belang van het OLVG en van al die mensen die aan onze zorg zijn toevertrouwd. Patiënten, verwijzers, zorgverzekeraars en overige relaties zijn wij ook dit jaar weer zeer erkentelijk voor het in ons gestelde vertrouwen. De raad van bestuur bedankt de raad van toezicht voor de goede en deskundige samenwerking en de adviesorganen Ondernemingsraad, Patiëntenraad en Staf bestuur voor hun waardevolle inzet en adviezen. Amsterdam, 12 mei 2009 raad van bestuur OLVG, dr. D.J. Hemrika, voorzitter Financiële gang van zaken De financieel-economische kant van de bedrijfsvoering van het OLVG kent als belangrijke financiële doelstelling het behalen van een minimaal jaarlijks rendement van 2% op de variabele inkomsten van het ziekenhuis. In 2008 is deze doelstelling wederom gerealiseerd; het verslagjaar kon worden afgesloten met een (geconsolideerd) positief resultaat van Ð 4,4 miljoen. Ook de begroting voor 2009 is weer opgesteld met een positief resultaat. Een structureel gezonde financiële bedrijfsvoering is en blijft het centrale uitgangspunt voor ons financiële beleid. Risicomanagement Met de integrale aanpak van risicomanagement hebben we minder voortgang geboekt dan gepland. Dit betekent niet dat er geen stappen voorwaarts zijn gezet, maar de meer gestructureerde borging die we voor ogen hebben, zal pas in 2009 de aandacht krijgen die deze nodig heeft. Lustrumjaar In 2008 bestond het OLVG 110 jaar. We hebben besloten om in plaats van dit lustrum het 111-jarig bestaan in 6

7 Voorwoord raad van toezicht Met het Jaardocument 2008 geeft het OLVG inzicht in de activiteiten en gerealiseerde doelstellingen in het afgelopen jaar en de daarmee gemoeide middelen. De raad van toezicht doet verslag van het toezicht op de strategie, het beleid en de algemene gang van zaken van de Stichting OLVG en de daarmee verbonden ondernemingen. In het verslagjaar ging speciale aandacht uit naar de structuur en samenstelling van de raad van bestuur en naar de nieuwe honoreringssystematiek voor de Medische Staf. Transparantie en kwaliteit van zorg De raad van toezicht is zich ervan bewust dat patiënten die zich aan de zorg van het OLVG toevertrouwen, in toenemende mate behoefte hebben aan inzicht in de kwaliteit van de zorg en de patiënt veiligheid. In het OLVG wordt goede voortgang geboekt op het terrein van kwaliteitsbewaking en -borging. Voor het jaar 2009 heeft de raad van toezicht de raad van bestuur gevraagd om, naast de operationele en in ontwikkeling zijnde kwaliteitsprogramma s, substantiële en aan sprekende vorderingen te maken met het bieden van transparantie in hetgeen het OLVG aan de patiënten levert, waaronder het laten zien van toetsbare criteria voor de kwaliteit van de zorg. De raad van toezicht verwacht dat benchmarking, onder meer binnen de Vereniging Samenwerkende Ziekenhuizen, een belangrijke bijdrage kan leveren aan verdergaande transparantie. Samenstelling raad van bestuur Voor de komende beleidsperiode ligt er een veelomvattende bestuursagenda, die aanzienlijke bestuurlijke aandacht vergt. Daarom besloot de raad van toezicht, in goed overleg met alle betrokken stakeholders, tot uitbreiding van de raad van bestuur van twee naar drie leden. Het verheugt de raad dat in het verslagjaar twee goede kandidaten konden worden aangetrokken, waardoor de raad van bestuur thans op sterkte is. Bijzondere waardering van de raad van toezicht gaat uit naar de voorzitter van de raad van bestuur, de heer dr. D.J. Hemrika. Hij was tijdens het overgrote deel van het verslagjaar de enige bestuurder binnen de raad van bestuur en heeft zich met grote toewijding van zijn taak gekweten. Prestatie-indicatoren Zoals in het hierna volgend verslag van de raad van toezicht is vermeld, werden met ingang van het jaar 2008 aan het jaarplan van de raad van bestuur concrete prestatie-indicatoren verbonden op basis waarvan het variabele beloningsdeel van de raad van bestuur wordt toegekend. Voor wat betreft de prestatie-indicatoren voor het verslagjaar 2009 heeft de raad van toezicht besloten belang te hechten aan de aspecten financieel resultaat, kwaliteit en doelmatigheid. Voor deze drie indicatoren zijn aan het begin van dit jaar meetbare toetsingscriteria geformuleerd. Honoreringssystematiek Medische Staf In het vorige jaardocument concludeerde de raad van toezicht dat de overgang van de lumpsumfinanciering naar de op dbc s gebaseerde outputfinanciering het OLVG voor een groot financieel probleem heeft geplaatst, dat op de kortst mogelijke termijn opgelost diende te worden. De raad van toezicht kan thans met waardering vaststellen dat in 2008 een nieuwe toekomstbestendige honoreringssystematiek is ingevoerd, dankzij de inspanningen van de raad van bestuur en constructief overleg met de Medische Staf. Daarbij zijn de landelijke uitgangspunten gehanteerd, dat loon naar werken wordt verdiend en dat de bestaande onevenredige inkomensverschillen tussen verschillende soorten medisch specialisten worden vereffend. Wat de uitkomsten betreft, is de raad van toezicht er in de komende periode attent op dat een organisatie als het OLVG, waar de medisch specialisten in dienstverband werkzaam zijn, zich over de uiteindelijke hoogte van de honorering maatschappelijk moet kunnen verantwoorden. Landelijk is onderzoek gaande naar de inkomensontwikkelingen van bepaalde groepen medisch specialisten. De raad van toezicht wacht de uitkomsten hiervan af en zal zich daar vervolgens over beraden. Financiële gang van zaken Het OLVG heeft, exclusief het resultaat van deelnemingen en verbonden rechtspersonen, over 2008 een positief resultaat gerealiseerd van Ð 6,3 miljoen. Dit is een stijging van Ð 2,9 miljoen ten opzichte van het verslagjaar 2007, welke in grote lijnen de resultante is van een lichte stijging van de productie, een toename van de honorariuminkomsten, een toename van de opleidingsvergoeding voor de aio s, een stijging van de personele lasten en een afname van de kapitaals lasten. Het geconsolideerde resultaat 7 olvg jaardocument 2008

8 bedraagt Ð 4,4 miljoen. Hiermee is voldaan aan de doelstelling om een rendement van minimaal 2% op de variabele inkomsten van het ziekenhuis te realiseren. Het eigen vermogen van het OLVG kent de afgelopen jaren een gestage stijging en moet uiteindelijk uitkomen op 15% in relatie tot de omzet. De raad van toezicht heeft als aandachtspunten voor de komende periode genoemd de verdergaande stelselwijzigingen, de kapitaalslasten in relatie tot de huisvestingsplannen, de noodzaak van een portfolioanalyse, treasurybeleid, debiteurenbeheer, ICT en de organisatie daarvan. De raad van toezicht heeft voorts de raad van bestuur meegegeven kritisch te bekijken of de financiële sector binnen het OLVG voldoende sterk ingericht is om alle ontwikkelingen die op de sector en het ziekenhuis afkomen aan te kunnen. Dankwoord De medewerkers en de raad van bestuur van het OLVG hebben in het afgelopen jaar hun beste krachten gegeven aan het ziekenhuis en grote inzet getoond. De contacten met de adviesorganen Ondernemingsraad, Patiënten raad en Stafbestuur zijn veelvuldig en constructief geweest, wat onder andere heeft geresulteerd in een positieve advisering ten aanzien van de benoeming van twee nieuwe leden in de raad van bestuur en een nieuw lid in de raad van toezicht. De raad van toezicht is hen allen bijzonder erkentelijk. Amsterdam, 12 mei 2009 raad van toezicht OLVG, mr. W.F.C. Stevens, voorzitter 8

9 Resultaatontwikkeling Het geconsolideerde resultaat is als volgt verkort weergegeven (afgeronde bedragen, in miljoenen euro s) Bedrijfsopbrengsten Wettelijk budget aanvaardbare kosten en/of subsidie 152,5 163,5 Honorariumopbrengsten medisch specialisten 42,1 35,4 DBC opbrengsten B-segment 36,6 18,4 Niet gebugetteerde zorgprestaties *) 8,4 7,9 Opleidingsfonds CBOG 16,2 14,0 Overige bedrijfsopbrengsten *) 12,7 10,7 Totaal bedrijfsopbrengsten 268,5 249,9 Bedrijfslasten Personeelskosten 165,2 149,7 Afschrijvingskosten 15,6 18,2 Overige bedrijfskosten 81,4 75,6 Financiële baten en lasten *) 1,7 3,3 Totaal bedrijfslasten 263,9 246, Resultaat uit gewone bedrijfsvoering 4,6 3,1 Belastingen *) -0,2-0,1 Resultaat boekjaar 4,4 3,0 Toelichting tabel *) ten behoeve van de vergelijkbaarheid zijn bij deze posten de cijfers over 2007 met terugwerkende kracht anders gepresenteerd. 9 olvg jaardocument 2008

10 Geconsolideerde balans per (x in euro s, na resultaatsbestemming) Ref ACTIVA Vaste activa Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Totaal vaste activa Vlottende activa Voorraden Onderhanden werk uit hoofde van DBC s Vorderingen en overlopende activa Liquide middelen Totaal vlottende activa Totaal activa PASSIVA Eigen vermogen 9 Kapitaal Collectief gefinancierd gebonden vermogen Niet collectief gefinancierd vrij vermogen Totaal eigen vermogen Voorzieningen Langlopende schulden Kortlopende schulden Schulden uit hoofde van financieringsoverschot Kortlopende schulden en overlopende passiva Totaal passiva

11 1. Uitgangspunten van de verslaggeving Bij het opstellen van het Jaardocument 2008 is de structuur gevolgd van het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording, zoals aangereikt door het ministerie van VWS, met daarbij enkele aanvullende onderwerpen die het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG) van belang acht om te vermelden. De verslagperiode betreft het boekjaar De reikwijdte betreft de rechtspersoon Stichting OLVG. Het geconsolideerd financieel resultaat omvat ook het Medisch Centrum Jan van Goyen, de gezamenlijke buitenpolikliniek van het OLVG en het Slotervaartziekenhuis. De aan de Stichting OLVG gelieerde rechtspersonen worden in het jaardocument gemeld. Het jaardocument is als volgt opgebouwd: deel I: maatschappelijk verslag - hoofdstuk 2: profiel van de organisatie en een aantal kerngegevens van het OLVG - hoofdstuk 3: onderwerpen betreffende corporate governance; de wijze van besturing en bedrijfsvoering van het ziekenhuis en de wijze waarop de medezeggenschap is geregeld - hoofdstuk 4: de gerealiseerde prestaties op diverse terreinen, de ontwikkeling van het (meerjaren)beleid en de plannen voor 2009 deel II: jaarrekening - financiële prestaties: jaarrekening 2008 en de toelichting daarop - bijlagen: personalia, publicaties, lijst met veel gehanteerde begrippen en afkortingen en een scorelijst voor corporate-governance-aspecten Een onlosmakelijk onderdeel van het jaardocument is de DigiMV. Deze bevat digitale vragenlijsten waarin de kern- en productiegegevens van het OLVG worden uitgevraagd. De DigiMV en het tekstuele deel van het jaardocument worden jaarlijks geregistreerd bij het CIBG en zijn in te zien via Het OLVG registreert en publiceert de prestatieindicatoren zoals voorgeschreven door de IGZ. Deze zijn te raadplegen via Conform de Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens (Wopt) dient elke instelling die overwegend uit publieke middelen is gefinancierd, jaarlijks het inkomen per functie te publiceren, indien dat uitgaat boven dat van de ministers (artikel 6 Wopt). Deze gegevens zijn terug te vinden in de jaar rekening en de DigiMV. Het Jaardocument 2008 is vastgesteld door de raad van toezicht van het OLVG op 21 april 2009, in aanwezigheid van de accountant (Ernst & Young). De accountantsverklaring is opgenomen bij de jaar rekening. Naast het jaardocument brengt het OLVG een publiekstoegankelijk jaarbericht uit met de belangrijkste ontwikkelingen en gebeurtenissen in Dit jaar bericht wordt breed verspreid en is in gedrukte vorm op te vragen bij het OLVG. Tevens zijn de jaar documenten, de jaarberichten en ook de eerder verschenen jaarverslagen van het OLVG digitaal beschikbaar via 11 olvg jaardocument 2008

12 12

13 13 olvg jaardocument 2008 Maatschappelijk verslag

14 2. Profiel van de organisatie Het OLVG kent een lange geschiedenis, die eind 19e eeuw is gestart met de doelstelling een gasthuis voor allen te zijn. Aan deze doelstelling, die nog steeds actueel is, wordt inmiddels invulling gegeven op twee locaties: Oosterpark en sinds 1994 Prinsengracht (het voormalige Prinsengrachtziekenhuis). Met deze beide locaties vormt het OLVG op dit moment het enige binnenstadsziekenhuis van Amsterdam. Het OLVG is een algemeen ziekenhuis dat topklinische patiëntenzorg koppelt aan een grote mate van gastvrijheid; de patiënt staat centraal. Uitgangspunten zijn integriteit en respect voor mensen. Het ziekenhuis streeft een ethische en verantwoorde werkwijze na en wil medewerkers een veilige en inspirerende werkomgeving bieden waarin ontplooiing wordt gestimuleerd. Toonaangevend en vernieuwend zijn sleutelwoorden in de bedrijfsvoering. Het OLVG investeert in groei, waarbij naar een evenwicht wordt gezocht tussen de belangen op de korte en op de langere termijn. Die belangen betreffen patiënten, medewerkers, verwijzers, zorgverzekeraars en andere belang hebbenden. 2.1 Structuur van de organisatie Het OLVG is een stichting. Vanuit de statuten zijn een raad van bestuur en een raad van toezicht ingesteld Besturingsmodel Het OLVG kent een decentraal besturingsmodel. De organisatie is opgebouwd rond 26 resultaatverantwoordelijke units. Binnen deze units staan het primaire proces en de medische dienstverlening aan patiënten centraal. De medisch-specialistische units zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse beslissingen en de uitvoering van de strategie, uiteraard binnen de daarvoor gestelde kaders. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen Primaire Business Units (PBU s) en Medisch Ondersteunde Units (MOU s). In elke unit vervult een medisch specialist de rol van unitvoorzitter, daarin bijgestaan door een bedrijfsleider. Met het unitmodel wordt invulling gegeven aan de integratie van de medisch specialist in het ziekenhuisbedrijf. Het is de basis voor een bedrijfsmatige wijze van besturing van het ziekenhuis en de overgang naar outputsturing en integrale verantwoordelijkheid op alle niveaus in de organisatie. De raad van bestuur draagt de eindverantwoordelijkheid voor de realisatie van de doelstellingen, de strategie en de daaruit voortvloeiende resultaten. De raad van bestuur wordt daarbij ondersteund door stafdirecties onder leiding van directeuren, op de volgende terreinen: onderwijs en onderzoek (directoraat Teaching Hospital) bedrijfsvoering en financiën (directoraat Concernstaf, inclusief de beleidsstaf financiële zaken (BFZ)) sociale zaken & hrm (directoraat HR) facilitaire dienstverlening & bouw (directoraat Services) Verder zijn er de volgende ondersteunende afdelingen: Juridische Zaken, Automatisering en Informatietechnologie, Communicatie & Patiëntenvoorlichting, Infectiepreventie & Milieuzaken en Medisch Instrumentele Zaken. Tabel 1 Algemene identificatiegegevens OLVG Naam verslagleggende rechtspersoon: Stichting Onze Lieve Vrouwe Gasthuis Adres: Oosterpark 9/Postbus Postcode: 1090 HM Plaats: Amsterdam Telefoonnummer: (020) Identificatienummer Nza: Kamer van Koophandel-nummer: Internet: adres: 14

15 De raad van toezicht houdt toezicht op de hoofdlijnen van beleid en de algemene gang van zaken binnen het ziekenhuis. Specifieke taken van de raad van toezicht zijn: goedkeuren van de begroting en de jaarrekening benoeming en remuneratie van de raad van bestuur toezicht houden op het functioneren van de raad van bestuur corporate governance adviezen geven die van belang zijn voor het besturen van het OLVG Medezeggenschapsstructuur Het OLVG kent als adviesorganen een Onder nemingsraad, een Patiëntenraad en een Stafbestuur dat de Medische Staf vertegenwoordigd. Richtinggevend voor de geïntegreerde ziekenhuisorganisatie is het Document Medische Staf (DMS), waarin de onderwerpen staan waarover de Medische Staf advies kan uitbrengen. Voor de werkwijze van deze adviesorganen wordt verwezen naar paragraaf 3.3. De samenstelling ervan is te vinden in de bijlagen Toelatingen In de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi) worden vanaf 1 januari 2006 academische, algemene en categorale ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra instellingen voor medisch specialistische zorg (IMSZ) genoemd. Het OLVG is een IMSZ type 2: alle voorkomende zorg wordt geleverd en een deel van de bouwactiviteiten (nieuwbouw en vervangende nieuwbouw) valt onder het bouwregime Locaties Het hoofdgebouw waar alle algemene ziekenhuisfuncties vertegenwoordigd zijn, is gelegen aan het Oosterpark. De locatie aan de Prinsengracht fungeert als poliklinisch centrum en dagbehandelingcentrum voor de binnenstad. Hier wordt circa 6% van de polikliniekbezoeken en 9% van de dagbehandelingen uitgevoerd. Daarnaast is eind 2008 gestart met een buitenpolikliniek op IJburg, in samenwerking met huisartsen en andere zorgverleners. Inmiddels wordt door twee units een vast poliklinisch spreekuur gehouden op IJburg. De businessunits zijn verantwoordelijk voor de zorgverlening en de organisatie daarvan op Prinsengracht en IJburg. 15 olvg jaardocument 2008

16 Organogrammen Raad van Toezicht Bestuur Medische Staf Raad van Bestuur Ondernemingsraad Patiëntenraad Secretariaat Raad van Bestuur Concernstaf Bedrijfsgezondheids- en Preventiedienst Geestelijke Verzorging Infectiepreventie en Milieuzaken Medische Instrumentele Zaken Human Resources Juridische Zaken Communicatie en Patiëntenvoorlichting Automatisering en Informatietechnologie Calamiteitencoördinatie Primaire Business Units Medisch Ondersteunende Units Directoraat Teaching Hospital Directoraat Services Algemene Chirurgie Cardiologie Cardio-thoracale Chirurgie Dermatologie Gynaecologie/Verloskunde Huisartsengeneeskunde Interne Geneeskunde Keel- Neus- en Oorheelkunde Kindergeneeskunde Longgeneeskunde Maag- Darm- Leverziekten Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie Neurologie Oogheelkunde Orthopedie Plastische Chirurgie Psychiatrie en Medische Psychologie Urologie Anesthesiologie en Operatiekamers Hematologisch Klinisch Chemisch Laboratorium Intensieve Geneeskunde Medische Microbiologie Paramedische Ondersteunende Unit Pathologie Radiologie Ziekenhuisapotheek Onderwijs Onderwijsvoorzieningen Onderzoek Bouw & Techniek Facilitaire Diensten Inkoop & Logistiek 16

17 Stichting Medische Dienstverlening (nevenstichting) Amsterdam Medical Services (AMS) 100% Stichting OLVG Medisch Centrum Jan van Goyen (buitenpoli met Slotervaartziekenhuis) Qliniek Prinsengracht BV 100% Stichting Teaching Hospital OLVG Stichting OLV Kapel Oosterparking BV 100% ECLCA BV 98% DC/Skoop Almere BV 100% OLVG Kunst Stichting Stichting Kinderdroomkunst OLVG Hospital Services OLVG BV 51% Diagnostisch Centrum Amsterdam BV 10% 90% 10% CV Qliniek c 90% CV Expl. Mij b 10% Stichting RZA Toelichting: b = beherend vennoot c = commanditair vennoot Peildatum: 31 december 2008 c 20% CV Clinium b 80% Clinium A dam BV 17 olvg jaardocument 2008

18 2.2 Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering Het OLVG is een algemeen, topklinisch opleidingsziekenhuis dat zich richt op patiëntenzorg, opleiding en onderzoek. In het OLVG zijn vrijwel alle belangrijke specialismen vertegenwoordigd. Het ziekenhuis heeft tevens een aantal bijzondere functies: een hartcentrum met cardiothoracale chirurgie en interventiecardiologie/elektrofysiologie; een hiv-behandelcentrum; een level III-Intensive Care; een moderne Spoedeisende Hulp met jaarlijks ruim 48 duizend bezoekers; een gespecialiseerde orthopedische afdeling voor onder meer wervelkolomchirurgie Kerngegegevens capaciteit, personeel, productie In onderstaande tabellen is een aantal kerngegevens van het OLVG opgenomen. De financiële bedrijfsgegevens staan in paragraaf 4.9. De kerngegevens zijn tevens beschikbaar via de DigiMV. Tabel 2 Kerngegevens capaciteit per Capaciteit Erkende bedden Waarvan bedden voor hartbewaking 9 9 Waarvan bedden voor intensive care met mogelijkheid beademing Waarvan bedden voor intensive care zonder mogelijkheid beademing x 24 uursafdeling Spoedeisende Hulp op minimaal basis ziekenhuisniveau Ja Ja Tabel 3 Kerngegevens productie per Productiegegevens (in ongewogen aantallen A+B-segment) Geopende dbc s Opnamen Eerste polikliniekbezoeken Dagverplegingen Zware dagverplegingen Verpleegdagen Gemiddeld aantal verpleegdagen per patiënt 5,9 6,5 Aantal verkeerde beddagen Percentage verkeerde beddagen 3,3 2,6 Tabel 4 Kerngegevens personeel per Personeel Medewerkers in loondienst *) Waarvan patiëntgebonden functies (inclusief leerling verpleegkundig, verzorgend en sociaal-(ped)agogisch personeel in loondienst) Waarvan medisch specialisten Fte medewerkers in loondienst *) 2.209, ,9 Waarvan Fte patiëntgebonden functies (inclusief leerling verpleegkundig, verzorgend en sociaal-(ped)agogisch personeel in loondienst) 1.579,2 1578,3 - Waarvan Fte medisch specialisten 157,6 158,6 Medewerkers niet in loondienst: ingehuurd personeel (inclusief medisch specialisten ), uitzendkrachten en stagiair(e)s Waarvan patiëntgebonden functies Vrijwilligers *) stijging aantal medewerkers in loondienst t.o.v met name terug te voeren op stijging aantal uurloners. Deze staan geregistreerd op 0 fte, waardoor de stijging niet in dezelfde mate terug te zien is in het aantal fte medewerkers in loondienst. 18

19 Tabel 5 Vergunningen op grond van artikel 2 Wbmv per Vergunningen Niertransplantatie Nee Nee Harttransplantatie Nee Nee Longtransplantatie Nee Nee Levertransplantatie Nee Nee Pancreastransplantatie Nee Nee Transplantatie van de dunne darm Nee Nee Haematopoëtische stamceltransplantatie Nee Nee Transplantatie van de eilandjes van Langerhans Nee Nee Radiotherapie Nee Nee Bijzondere neurochirurgie Nee Nee Openhartoperatie (OHO) Ja Ja Automatic Implantable Cardioverter Defibrillator (AICD) Ja Ja Ritmechirurgie Ja Ja Katheterablaties Ja Ja Percutane transluminale coronaire angioplastiek (PTCA) Ja Ja Klinisch genetisch onderzoek en erfelijkheidsadvisering Nee Nee In-vitrofertilisatie (ivf) Nee Nee Neonatale Intensive Care Unit (NICU) Nee Nee Tabel 6 Aanwijzingen op grond van artikel 8 Wbmv per Aanwijzingen Pediatrische Intensive Care Unit (PICU) Nee Nee Hemofiliebehandeling Nee Nee Traumazorg Nee Nee Pijnrevalidatie en revalidatietechnologie Nee Nee Hiv-behandelcentra Ja Ja Cochleaire implantaties Nee Nee Uitnameteams orgaandonatie Nee Nee 19 olvg jaardocument 2008

20 2.2.3 Thuismarkt basiszorg en verzorgingsgebied topklinische zorg Het OLVG is gevestigd in Amsterdam met locaties in de stadsdelen Oost-Watergraafsmeer, Centrum en sinds 2008 ook op IJburg. Gezien de ligging worden het centrum, het oostelijke deel van de stad, Zeeburg/ IJburg en Diemen gezien als de thuismarkt voor de basiszorg. De stadsdelen Oost-Watergraafsmeer, Centrum en Zeeburg (inclusief IJburg) hebben samen ongeveer inwoners. Voor de topklinische zorg richt het OLVG zich op een breder verzorgingsgebied, dat zich voor derdelijns verwijzingen kan uitstrekken over heel Nederland. De AWBZ-zorg wordt door het OLVG verleend in overleg met de zorgkantoren Amsterdam en Amstelland de Meerlanden. Landsmeer 5% Amsterdam 25% Ouder-Amstel 11% Kaart 1 - Marktaandelen verzorgingsgebied OLVG op basis van aantal eerste polikliniekbezoeken (bron Prismant, Prisma Management Facetten 2007) Landsmeer 5% Amsterdam 20% Ouder-Amstel 9% Waterland 4% Diemen 37% Waterland 4% Diemen 33% Edam Volendam 3% Edam Volendam 3% Kaart 2 - Marktaandelen verzorgingsgebied op basis van aantal opnamen, klinisch en dagbehandeling (bron Prismant, Prisma Management Facetten 2007) 2.3 Belanghebbenden, relaties en samenwerking Het OLVG kent naast de interne belanghebbenden (medewerkers en patiënten) ook een groot aantal externe stakeholders: patiëntenorganisaties huisartsen/verwijzers zorgverzekeraars overheid en inspecties andere zorgaanbieders andere instanties en bedrijven omwonenden Samenwerkingsrelaties Hieronder wordt een aantal belangrijke samenwerkingsrelaties van het OLVG toegelicht, voor zover deze elders in dit jaardocument niet (voldoende) aan de orde komen: Vereniging Samenwerkende Topklinische opleidings- Ziekenhuizen (STZ) Het OLVG vormt samen met 25 andere grote opleidingsziekenhuizen die hooggespecialiseerde medische zorg verlenen de vereniging STZ. De medisch-specialistische opleidingen en de topklinische en topreferente functies vormen de kern van het samenwerkingsverband. De in totaal 26 STZ-ziekenhuizen voelen zich gezamenlijk verantwoordelijk voor: het bevorderen van hoogwaardige patiëntenzorg topklinische behandeling en topreferente zorg onderwijs en opleidingen in brede zin toegepast wetenschappelijk onderzoek zorginnovatie Vereniging Samenwerkende Ziekenhuizen In 2007 hebben vijf samenwerkende STZ-ziekenhuizen de landelijke federatieve Vereniging Samenwerkende Ziekenhuizen opgericht. Naast het OLVG participeren hierin de Antoniusmesosgroep (St. Antonius Ziekenhuis te Nieuwegein en Mesos Medisch Centrum te Utrecht), het Canisius-Wilhemina Ziekenhuis (Nijmegen), het Catharina-Ziekenhuis (Eindhoven) en het Martini Ziekenhuis (Groningen). Met ingang van 1 januari 2009 is ook het Medisch Spectrum Twente (Enschede) bij de vereniging aangesloten. De Vereniging Samenwerkende Ziekenhuizen beoogt een landelijke keten te vormen die zich vooral richt op hoogwaardige kwaliteit van behandeling en zorg, en het versterken van de bijzondere positie die de ziekenhuizen hebben als opleidingsziekenhuizen voor medisch specialisten en zorgprofessionals. 20

Toonaangevend en Gastvrij. Jaarverantwoording 2014. directieverslag en jaarrekening Onze Lieve Vrouwe Gasthuis

Toonaangevend en Gastvrij. Jaarverantwoording 2014. directieverslag en jaarrekening Onze Lieve Vrouwe Gasthuis Toonaangevend en Gastvrij Jaarverantwoording 2014 directieverslag en jaarrekening Onze Lieve Vrouwe Gasthuis Met ingang van 1 maart 2013 zijn het OLVG en het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis bestuurlijk gefuseerd.

Nadere informatie

Jaardocument 2010. Martini Ziekenhuis Groningen

Jaardocument 2010. Martini Ziekenhuis Groningen Jaardocument 2010 Martini Ziekenhuis Groningen Jaardocument 2010 Martini Ziekenhuis Groningen Colofon Jaardocument Martini Ziekenhuis 2010 Redactie Harriët Hamstra, Marianna van der Zee Vormgeving en

Nadere informatie

JAAR S HERTOGENBOSCH DOCUMENT BOXTEL 2011 NIEUWKUIJK ROSMALEN ZALTBOMMEL

JAAR S HERTOGENBOSCH DOCUMENT BOXTEL 2011 NIEUWKUIJK ROSMALEN ZALTBOMMEL JAAR DOCUMENT 2011 Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2011 Jeroen Bosch Ziekenhuis s-hertogenbosch 1 Colofon Jaardocument Jeroen Bosch Ziekenhuis 2011 Jeroen Bosch Ziekenhuis Bezoekadres Henri

Nadere informatie

Jaardocument 2008. Stichting Holding Isala klinieken

Jaardocument 2008. Stichting Holding Isala klinieken Jaardocument 2008 Stichting Holding Isala klinieken Jaardocument 2008 Stichting Holding Isala klinieken 1 2 op de drempel naar een nieuw begin: het realiseren van een ziekenhuis op één locatie Inhoudsopgave

Nadere informatie

Jaardocument 2006 Maatschappelijk verslag Gelre ziekenhuizen. Jaardocument 2006 Gelre ziekenhuizen

Jaardocument 2006 Maatschappelijk verslag Gelre ziekenhuizen. Jaardocument 2006 Gelre ziekenhuizen Jaardocument 2006 Gelre ziekenhuizen 1 Inhoud Maatschappelijk verslag... 3 Hoofdstuk 1 Uitgangspunten van de verslaglegging... 3 Hoofdstuk 2 Profiel van de organisatie... 4 2.1. Algemene gegevens... 5

Nadere informatie

Jaardocument 2013. Martini Ziekenhuis Groningen. Versie juli 2014

Jaardocument 2013. Martini Ziekenhuis Groningen. Versie juli 2014 Jaardocument 2013 Martini Ziekenhuis Groningen Versie juli 2014 Jaardocument 2013 Martini Ziekenhuis Groningen Colofon Jaardocument Martini Ziekenhuis 2013 Eindredactie Harriët Hamstra, Marianna van der

Nadere informatie

Jaardocument Gemini Ziekenhuis 2009

Jaardocument Gemini Ziekenhuis 2009 Jaardocument Gemini Ziekenhuis 2009 jaardocument Gemini Ziekenhuis 2009 pag. 1 van 91 INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 4 1 Uitgangspunten van de verslaglegging... 5 2 Profiel van de organisatie... 6 2.1 Algemene

Nadere informatie

Amphia groeit! Jaardocument 2011. Amphia ziekenhuis Breda/Oosterhout

Amphia groeit! Jaardocument 2011. Amphia ziekenhuis Breda/Oosterhout Amphia groeit! Jaardocument 2011 Amphia ziekenhuis Breda/Oosterhout Inhoudsopgave Voorwoord Raad van Bestuur Voorwoord Raad van Toezicht 1. Uitgangspunten van de verslaglegging 2. Profiel van de organisatie

Nadere informatie

Algemeen Jaarverslag 2010

Algemeen Jaarverslag 2010 Algemeen Jaarverslag 2010 INHOUDSOPGAVE LEESWIJZER... 1 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT... 2 VERSLAG RAAD VAN BESTUUR... 8 VERSLAG BESTUUR MEDISCHE STAF... 13 1 UITGANGSPUNTEN VAN VERSLAGLEGGING... 17 2 PROFIEL

Nadere informatie

Koers op kwaliteit Met vizier op vertrouwen

Koers op kwaliteit Met vizier op vertrouwen Jaardocument St. Antonius Ziekenhuis 2012 Koers op kwaliteit Met vizier op vertrouwen Colofon Versie: 1.0 Eindredactie: mw. N.J. Polman en P.B. van der Nat (Jaardocument 2012) J.P.J. van den Broek, manager

Nadere informatie

Inhoudsopgave 3. 1 Voorwoord 5

Inhoudsopgave 3. 1 Voorwoord 5 u samen g j sa ouwbaar in dialoog betrouwbaar vernieuwend leerzaam vernieuwend leerzaam betrouwbaar betrouwbaar betrouwbaar betrouwbaar ondernemend gastvrij in dialoog ondernemend vernieuwend leerzaam

Nadere informatie

Jaardocument Medisch Centrum Alkmaar 2010 pag. 2/121

Jaardocument Medisch Centrum Alkmaar 2010 pag. 2/121 Jaardocument Medisch Centrum Alkmaar 2010 INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 4 1 Uitgangspunten van de verslaglegging... 7 2 Profiel van de organisatie... 8 2.1 Algemene identificatiegegevens... 8 2.2 Structuur

Nadere informatie

Jaardocument 2012. Een jaar in beeld. www.meandermedischcentrum.nl

Jaardocument 2012. Een jaar in beeld. www.meandermedischcentrum.nl Jaardocument 2012 Een jaar in beeld www.meandermedischcentrum.nl Voorwoord Hierbij bieden wij u het jaardocument en de jaarrekening 2012 van Meander Medisch Centrum aan. Hierin vindt u een uitgebreide

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 6 Voorwoord Raad van Bestuur 10 Voorwoord Raad van Toezicht. 13 1. Uitgangspunten van de verslaglegging

Inhoudsopgave. 6 Voorwoord Raad van Bestuur 10 Voorwoord Raad van Toezicht. 13 1. Uitgangspunten van de verslaglegging Jaardocument 2010 2 Inhoudsopgave Pagina Titel 6 Voorwoord Raad van Bestuur 10 Voorwoord Raad van Toezicht 13 1. Uitgangspunten van de verslaglegging 15 2. Profiel van de organisatie 16 2.1 Algemene identificatiegegevens

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord voorzitter Raad van Bestuur en Bestuur Medische Staf 3 voorzitter Raad van Toezicht 5

Inhoudsopgave. Voorwoord voorzitter Raad van Bestuur en Bestuur Medische Staf 3 voorzitter Raad van Toezicht 5 Jaardocument 2013 Inhoudsopgave Voorwoord voorzitter Raad van Bestuur en Bestuur Medische Staf 3 voorzitter Raad van Toezicht 5 1. Uitgangspunten van de verslaggeving 7 Deel I Maatschappelijk verslag 2.

Nadere informatie

Jaardocument 2010. Maatschappelijk verslag Vlietland Ziekenhuis

Jaardocument 2010. Maatschappelijk verslag Vlietland Ziekenhuis ardocument 2010 Maatschappelijk verslag Vlietland Ziekenhuis Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Uitgangspunten van de verslaglegging 7 Hoofdstuk 2 Profiel van de organisatie 8 2.1 Algemene gegevens 8 2.2 Structuur

Nadere informatie

Voorwoord 5. 1. Uitgangspunten van de verslaggeving 7

Voorwoord 5. 1. Uitgangspunten van de verslaggeving 7 Jaarverslag Waterlandziekenhuis 2013 Voorwoord 5 1. Uitgangspunten van de verslaggeving 7 2. Profiel van de organisatie 8 2.1 Algemene identificatiegegevens 8 2.2 Structuur van het concern 8 2.3 Kerngegevens

Nadere informatie

Jaardocument Slingeland Ziekenhuis 2008. Deel I Maatschappelijk Verslag

Jaardocument Slingeland Ziekenhuis 2008. Deel I Maatschappelijk Verslag Jaardocument Slingeland Ziekenhuis 2008 Deel I Maatschappelijk Verslag Inhoudsopgave 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGGEVING... 3 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE... 3 2.1 ALGEMENE IDENTIFICATIEGEGEVENS...

Nadere informatie

94499 om:0 29-05-2009 08:38 Pagina 1 2008 Jaarverslag Reinier de Graaf Groep Postbus 5011 2600 GA Delft (015) 260 30 60 www.rdgg.

94499 om:0 29-05-2009 08:38 Pagina 1 2008 Jaarverslag Reinier de Graaf Groep Postbus 5011 2600 GA Delft (015) 260 30 60 www.rdgg. 2008 Jaarverslag Algemeen Jaarverslag 2008 1 INHOUDSOPGAVE VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT... 4 VERSLAG RAAD VAN BESTUUR... 8 VERSLAG BESTUUR MEDISCHE STAF... 14 1 UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING... 17

Nadere informatie

Erasmus MC Jaarverslag 2005. De kracht van. kennis

Erasmus MC Jaarverslag 2005. De kracht van. kennis Erasmus MC arverslag 2005 De kracht van kennis arverslag 2005 de missie van het erasmus mc Het Erasmus MC wil een innoverend universitair medisch centrum zijn voor hoogwaardige kennisontwikkeling, opleiding

Nadere informatie

Gelre jaarbericht 2013

Gelre jaarbericht 2013 Gelre jaarbericht 2013 3 juni 2014 Inhoud 1. Over Ons 3 1.1. Onze missie 3 1.2. Opleiden en Onderzoek 3 1.3. Gelre Apeldoorn 3 1.4. Gelre Zutphen 3 1.5. Landelijke en regionale ontwikkelingen 4 1.6. Factsheet

Nadere informatie

Mission Statement LUMC

Mission Statement LUMC Jaarverslag 2009 jaarverslag 2009 leids universitair medisch centrum Mission Statement LUMC Het Leids Universitair Medisch Centrum streeft naar een (inter)nationaal erkende vooraanstaande rol in de verbetering

Nadere informatie

Jaardocument 2012. St. Elisabeth Ziekenhuis

Jaardocument 2012. St. Elisabeth Ziekenhuis Jaardocument 2012 St. Elisabeth Ziekenhuis ELISABETH T OPZ O R G ZEKER V O O R U 1 Jaardocument St. Elisabeth Ziekenhuis 2012 Inhoudsopgave Voorwoord Raad van Toezicht 4 Voorwoord Raad van Bestuur 5 1

Nadere informatie

Beter Veiliger Vriendelijker. Directieverslag en Jaarrekening 2012

Beter Veiliger Vriendelijker. Directieverslag en Jaarrekening 2012 Beter Veiliger Vriendelijker Directieverslag en Jaarrekening 2012 Sint Lucas Andreas Ziekenhuis 27 mei 2013 Naam Stichting Sint Lucas Andreas Ziekenhuis Adres Jan Tooropstraat 164 Postcode & Plaats 1061

Nadere informatie

HET JAARVERSLAG 2013 IS EEN UITGAVE VAN HET ALBERT SCHWEITZER ZIEKENHUIS

HET JAARVERSLAG 2013 IS EEN UITGAVE VAN HET ALBERT SCHWEITZER ZIEKENHUIS HET JAARVERSLAG 2013 IS EEN UITGAVE VAN HET ALBERT SCHWEITZER ZIEKENHUIS Voorwoord Raad van Bestuur 1. Verslag Van de raad Van toezicht 2. profiel Van de organisatie 2.1 Algemene identificatiegegevens

Nadere informatie

jaarverslag Stichting Isala klinieken, Zwolle

jaarverslag Stichting Isala klinieken, Zwolle jaarverslag, Zwolle 2005 pagina Inhoudsopgave 1 1 Jaarverslag 1.1 Personalia 2 1.2 Verslag van de Raad van toezicht 3 1.3 Verslag van de Raad van Bestuur 7 1.4 Opbrengsten 14 1.5 Verslag van de Medisch

Nadere informatie

Jaardocument 2011 Stichting Diakonessenhuis

Jaardocument 2011 Stichting Diakonessenhuis Jaardocument 2011 Stichting Diakonessenhuis zorg met passie Jaardocument Stichting Diakonessenhuis 2011 maatschappelijk verslag voorwoord 1 Inhoud deel 1* Voorwoord Raad van Bestuur 4 Voorwoord Raad van

Nadere informatie

Jaardocument 2005 Gelre ziekenhuizen

Jaardocument 2005 Gelre ziekenhuizen Jaardocument 2005 Gelre ziekenhuizen 1 Inhoud Hoofdstuk 1 Uitgangspunten van de verslaggeving... 3 Hoofdstuk 2 Profiel van de organisatie... 4 2.1. Algemene gegevens... 4 2.2 Structuur van het concern...

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 3. Maatschappelijk verslag 4. 1. Uitgangspunten van de verslaggeving 5. 2. Profiel van de organisatie 6

Inhoudsopgave. Voorwoord 3. Maatschappelijk verslag 4. 1. Uitgangspunten van de verslaggeving 5. 2. Profiel van de organisatie 6 2007 JaarVerslag Inhoudsopgave Voorwoord 3 Maatschappelijk verslag 4 1. Uitgangspunten van de verslaggeving 5 2. Profiel van de organisatie 6 2.1 Algemene identificatiegegevens 6 2.2 Structuur van het

Nadere informatie

ziekenhuis Bernhoven mei 2013 Jaardocument 2012

ziekenhuis Bernhoven mei 2013 Jaardocument 2012 ziekenhuis Bernhoven mei 2013 Jaardocument 2012 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Uitgangspunten van de verslaggeving... 3 1 Profiel van de organisatie... 4 1.1 Algemene identificatiegegevens... 4 1.2 Structuur

Nadere informatie