14 mei 2007 RD/ts/ R. Drewes MIM. drs. A.F.J. van der Velden RA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "14 mei 2007 RD/ts/07-249. R. Drewes MIM. drs. A.F.J. van der Velden RA"

Transcriptie

1 = aéäçáííé=^ååçìåí~åíë=_ksk= hêççåé~êâ=nm= SUPN=ds=^êåÜÉã= mçëíäìë=pmosr= SUMP=^d=^êåÜÉã= = qéäw=emosf=popummm= c~ñw=emosf=popummn= ïïïkçéäçáííékåä= = Rapport Beoordeling Documentair Informatie Systeem Provincie Gelderland Uitgebracht aan: De heer M. Frequin RD/ts/ Uitgebracht door Voorbereid door G.J.B. Beimers RA R. Drewes MIM drs. M.R. Seekles RE drs. A.F.J. van der Velden RA lé=~ääé=åçåíê~åíìéäé=êéä~íáéë=î~å=aéäçáííé=òáàå=çé=~äöéãéåé=îççêï~~êçéå=î~å=aéäçáííéi=ïéäâé=òáàå= = = ÖÉÇÉéçåÉÉêÇ=Äáà=ÇÉ=dêáÑÑáÉ=î~å=ÇÉ=^êêçåÇáëëÉãÉåíëêÉÅÜíÄ~åâ=íÉ=oçííÉêÇ~ã=çåÇÉê=~âíÉåìããÉê=UQLOMMQ=î~å= íçéé~ëëáåök= aéäçáííé=^ååçìåí~åíë=_ksk=áë=áåöéëåüêéîéå=áå=üéí=ü~åçéäëêéöáëíéê=î~å=çé=h~ãéê=î~å=hççéü~åçéä=íé= oçííéêç~ã=çåçéê=åìããéê=oqpsourpk= = jéãäéê=çñ= aéäçáííé=qçìåüé=qçüã~íëì= = = =

2 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Opdracht Opdrachtomschrijving Definities kwaliteitsaspecten Scope en afbakening 4 3 Aanpak en werkwijze Fase 1: Opstellen/actualiseren normenkader Fase 2: Beoordelen/actualiseren opzet Fase 3: Vaststellen bestaan Fase 4: Opstellen rapportage 6 4 Managementsamenvatting Oordeel Belangrijkste conclusies, risico s en aanbevelingen 7 5 Tot slot 7 Bijlage 1 Detailbevindingen 8

3 3 1 Inleiding In 2005 heeft een initiële beoordeling plaatsgevonden van het DIS. Uit die beoordeling is een aantal verbeterpunten gekomen die de provincie inmiddels heeft opgepakt. Het huidige onderzoek is dan ook bedoeld om deze verbeteringen te toetsen en mogelijke risico s te signaleren. Onlangs heeft binnen de provincie de archiefinspecteur in haar inspectierapport aangegeven dat er te weinig aandacht is voor de norm NEN-ISO :2001 (waarin eisen gesteld worden aan informatie- en archiefmanagement). De provincie heeft te kennen gegeven dat dit onderzoek naar de opzet en het bestaan van interne beheersmaatregelen rondom de DIS toepassing gebruikt zal worden om het onderdeel betrouwbaarheid van de NEN norm verder uit te werken. 2 Opdracht 2.1 Opdrachtomschrijving Provincie Gelderland heeft Deloitte gevraagd om een onafhankelijk onderzoek (EDP audit) uit te voeren naar de opzet en het bestaan van de interne beheersmaatregelen in en rondom de DIS toepassing. Het onderzoek heeft betrekking op de opzet en het bestaan van de interne controle en informatiebeveiligingsmaatregelen in en rondom de DIS toepassing. De werking van de maatregelen wordt niet door ons getoetst. De beoordeling van DIS levert een uitspraak op in hoeverre deze toepassing voldoet aan de eisen, die Deloitte, in overleg met Provincie Gelderland, daaraan stelt uit hoofde van betrouwbaarheid, controleerbaarheid en vertrouwelijkheid.

4 4 2.2 Definities kwaliteitsaspecten Onder de genoemde kwaliteitsaspecten worden in deze rapportage verstaan: Betrouwbaarheid: de redelijke zekerheid dat de verwerking van de gegevens met DIS juist, volledig en tijdig geschiedt. Controleerbaarheid: de redelijke zekerheid dat de verstrekte informatie vanuit DIS te herleiden is naar de brongegevens (audittrail). Vertrouwelijkheid: de redelijke zekerheid dat het gebruik van DIS slechts door geautoriseerde functionarissen kan plaatsvinden. Bovenstaande kwaliteitsaspecten zijn door ons uitgewerkt naar controledoelstellingen per module/fase. Deze worden gehanteerd als toetsingscriteria (normenkader) en maken integraal deel uit van het eindrapport. Uitgangspunt vormt het normenkader dat tijdens de initiële beoordeling op het DIS systeem in 2005 is gehanteerd. Dit normenkader is in overleg met de opdrachtgever waar nodig geactualiseerd en aangepast en is opgenomen in bijlage 1 bij dit rapport. 2.3 Scope en afbakening Binnen Provincie Gelderland is in het DSP (Documentair Structuur Plan) vastgelegd op welke wijze alle voorkomende documenten worden opgeslagen in het DIS (Documentair Informatie Systeem). Het DIS voor Provincie Gelderland is ingevuld met het softwarepakket DocBase Online van Acanthis Document Solutions en de Metadatamanager van Splitvision. Om het DSP voor alle bij Provincie Gelderland voorkomende documenten vast te kunnen leggen heeft een zeer uitvoerige inventarisatie plaatsgevonden van alle voorkomende processen, hoofdprocessen, producten, programma s, etc. Enerzijds is hierbij gebruik gemaakt van de begroting van Provincie Gelderland en anderzijds is de kennis en ervaring van de afdelingen van groot belang geweest bij de totstandkoming ervan. Uiteindelijk zijn alle documenten per afdeling weergegeven op zogenaamde proceskaarten. Op deze proceskaarten zijn alle vooraf bekende en vaststaande kenmerken (ook wel metagegevens genoemd), voor alle documenten die kunnen voorkomen, bij het betreffende proces vastgelegd. Object van onderzoek is het DIS systeem (standaardpakket DocbaseOnline versie 4.0d5 van Acanthis Information Systems) en specifiek de functionaliteit voor de digitaliseren, opslaan, verwerken en uitvoeren van inkomende en uitgaande post zoals dit medio februari 2007 door Provincie Gelderland is geïmplementeerd.

5 5 Het DIS systeem draait op een HP9000 met HP-UX11.11 en Oracle DB: database server en maakt daarbij gebruik van een applicatie- en documentserver (HP Proliant DL580R02 met Windows server 2003) en nog een applicatieserver (HP Proliant DL360R02 met Windows server 2003 en Virtuele server op HP Proliant DL580R02 met Windows server 2003). De metadata manager toepassing die wordt gebruikt voor de vastlegging van de proceskaarten (procesgang) is in de scope van de beoordeling meegenomen. Het onderzoek heeft betrekking op de opzet en het bestaan van de interne controle en informatiebeveiligingsmaatregelen in en rondom de DIS toepassing. De werking van de maatregelen is niet door ons getoetst. 3 Aanpak en werkwijze Het onderzoek heeft plaatsgevonden in de periode april en mei Het onderzoek is onderverdeeld in vier fasen, namelijk: Opstellen normenkader Beoordelen opzet Vaststellen bestaan Opstellen rapportage 3.1 Fase 1: Opstellen/actualiseren normenkader In de eerste fase worden de kwaliteitsaspecten door ons uitgewerkt naar controledoelstellingen per module/fase. Deze worden gehanteerd als toetsingscriteria (normenkader) en maken integraal deel uit van het eindrapport. Uitgangspunt vormt het normenkader dat tijdens de initiële beoordeling op het DIS systeem in 2005 is gehanteerd. Dit normenkader is in overleg met de opdrachtgever waar nodig geactualiseerd en aangepast en is opgenomen in bijlage 1 bij dit rapport. 3.2 Fase 2: Beoordelen/actualiseren opzet De tweede fase betrof het beoordelen/actualiseren van de interne controlemaatregelen, in opzet, aan de hand van het normenkader dat is opgesteld/geactualiseerd in fase 1. Hierbij heeft Deloitte gebruik gemaakt van beschikbare documentatie en interviews met materiedeskundigen.

6 6 In dit kader is gesproken met hoofd informatiebeheer (de heer M. Frequin), applicatiebeheer (mevrouw T. de Ruyter), medewerkers internecontrole (de heer R. Moolenaar (Eiffel), Metadatamanager/proceskaarten (de heer J. Doornmalen) en medewerker documentbeheer/postregistratie (mevrouw M. Pardijs). De tussentijdse bevindingen zijn afgestemd met vertegenwoordigers van Provincie Gelderland en met de opdrachtgever. 3.3 Fase 3: Vaststellen bestaan Bij de toetsing van het bestaan is de aanwezigheid en de werking (momentopname) van de in opzet aanwezige interne controlemaatregelen beoordeeld. Deze toetsing heeft plaatsgevonden aan de hand van interviews met materiedeskundigen en via eigen waarnemingen in het systeem. Voor een overzicht van deze materiedeskundigen verwijzen wij naar paragraaf 3.2. De bevindingen zijn afgestemd met vertegenwoordigers van Provincie Gelderland. 3.4 Fase 4: Opstellen rapportage Tot slot zijn de bevindingen geanalyseerd en verwerkt in het rapport van bevindingen en heeft Deloitte een conclusie getrokken over de mate waarin de DIS toepassing voldoet aan de eisen die daaraan gesteld moeten worden uit hoofde van betrouwbaarheid, controleerbaarheid en vertrouwelijkheid. 4 Managementsamenvatting 4.1 Oordeel In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste conclusies en aanbevelingen. Een overzicht van alle detailbevindingen en conclusies zijn in bijlage 1 opgenomen. Samengevat zijn wij met redelijke zekerheid van oordeel dat er, in relatie tot het normenkader zoals weergegeven in bijlage 1 van dit rapport, in en rondom DIS voldoende beheersmaatregelen aanwezig zijn om de betrouwbaarheid, controleerbaarheid en vertrouwelijkheid van opslag en verwerking van gegevens te kunnen waarborgen. Het bestaan van de beheersmaatregelen is vastgesteld op. Doordat beheersmaatregelen kunnen wijzigen is ons oordeel niet zonder meer geldig na deze datum.

7 7 In paragraaf 4.2 hebben wij per gebied (controledoelstelling) onze belangrijkste conclusies en aanbevelingen weergegeven. Voor een overzicht van de detailbevindingen, -conclusies en - aanbevelingen verwijzen wij naar bijlage Belangrijkste conclusies, risico s en aanbevelingen Onderstaand vindt u onze belangrijkste conclusie en aanbeveling voor het management van de provincie. Tevens verwijzen wij u naar het overzicht van de detailbevindingen, -conlusies en - aanbevelingen in bijlage Controleerbaarheid Het onderhoud van vaste gegevens (standaard tabellen) en mutaties op kritieke variabele gegevens vindt, voor de gebruiker, op een onvoldoende controleerbare wijze plaats. Wij bevelen aan om binnen de DIS programmatuur te voorzien in een afzonderlijke functionaliteit ten behoeve van mutatieverslaglegging en audittrail. Bovenstaande bevinding heeft geen doorslaggevende invloed op ons eindoordeel aangezien Provincie Gelderland aanvullende maatregelen rondom het systeem heeft getroffen om de volledigheid en juistheid van de vaste- en kritieke variabele gegevens binnen het DIS periodiek te controleren. Toch adviseren wij om bovenstaande aanbeveling binnen de DIS programmatuur te realiseren. 5 Tot slot Wij willen Provincie Gelderland bedanken voor haar constructieve medewerking aan deze beoordeling. Tot een nadere toelichting bij onze bevindingen zijn wij graag bereid. Deloitte Accountants B.V. Met vriendelijke groet, R. Drewes MIM

8 8 Bijlage 1 Detailbevindingen Specifieke doelstellingen 1 Betrouwbaarheid van het scannen 1 Volledige en juiste invoer en opslag van ingescande 1 Alle poststukken (niet zijnde reclamefolders e.d.) dienen in DIS te worden ingescand. poststukken. 2 Alle gescande poststukken dienen een uniek doorlopend identificeerbaar nummer te krijgen in DIS. 3 De scanbatch dient volledig en juist te worden opgeslagen. Alle poststukken komen bij de postkamer. Medewerkers postkamer selecteren op GS-post, reclame en overige stukken per dienst. De bode levert (niet reclame) alle post aan bij de afdeling Informatie Beheer (IB). Een medewerker IB telt alle te registreren poststukken, dit wordt vastgelegd op een tellijst (turflijst per dienst). Alle niet in te scannen poststukken worden doorgestuurd naar de diensten. De DIS-medewerker voorziet het betreffende poststuk van een blokstempel (inclusief documentnummer, uniek doorlopend genummerd). Elk in DIS geregistreerd document krijgt een uniek (in principe doorlopend) documentnummer (niet alleen poststukken, maar ook interne stukken). Poststukken worden afzonderlijk (handmatig) ingescand. Dit betekent dat binnen DIS per poststuk een aparte batch (bestand) wordt aangemaakt. Van de mogelijkheid om bulk te scannen wordt vooralsnog geen gebruik gemaakt. DIS geeft per ingescande batch het aantal pagina's weer. Dit wordt visueel gecontroleerd. De inhoudelijke juistheid wordt niet gecontroleerd bij het scannen. Dit vindt later plaats. Wel wordt gecontroleerd of de scanresolutie optimaal is afgesteld.

9 9 4 Alleen geautoriseerde medewerkers kunnen poststukken scannen. 5 De scanbatch dient alleen toegankelijk te zijn voor geautoriseerde functionarissen. Totaal zijn er 14 (grote) scanners. De medewerkers van de afdeling Informatiebeheer (23) en de medewerkers van personeelszaken (12) hebben autorisatie om te kunnen scannen. Bij tekstverwerking (6 medewerkers) worden verzonden stukken ingescand. Alleen applicatiebeheer en systeembeheer kunnen buiten het systeem om bij de betreffende map komen. Binnen DIS is dit afgeschermd door middel van autorisaties. 6 Er dient een controle op de volledigheid van de ontvangen post in relatie met de gescande post te zijn ingericht. 2 Betrouwbaarheid van het registreren 1 Volledige en juiste registratie van 1 Alle gescande documentnummers dienen te zijn gekoppeld aan een zaak. poststukken 2 Alle zaaknummers zijn uniek doorlopend genummerd. 3 Alleen geautoriseerde medewerkers kunnen documenten koppelen aan zaken. Een medewerker IB telt alle te registreren poststukken, dit wordt vastgelegd op een tellijst (turflijst per dienst). Alle niet in te scannen poststukken worden doorgestuurd naar de diensten. Mocht bij de dienst blijken dat het toch ingescand moet worden dan wordt de post naar IB gestuurd. Zaaknummer is verplicht veld bij het invoeren van een document. (Relatie tussen Document-Zaak komt overeen met een n:1 relatie). DIS genereert een uniek zaaknummer bij het aanmaken van een zaak. Zaaknummer is een kenmerk van een document. Iedereen kan documenten aan zaken koppelen. Afhankelijk van het aan het betreffende document gekoppelde profiel (algemeen of afdelingsspecifiek) kan een gebruiker (met dat betreffende profiel) de documenten benaderen. Afhankelijk van de status van het document (conceptbezet, conceptvrij, definitief, etc.) kan de betreffende medewerker het document alleen inzien of ook wijzigen/ verwijderen. DIS voorziet in de mogelijkheid om het koppelen van documenten aan zaken afzonderlijk te autoriseren. Dit gebeurt met behulp van profielen, persoons- of afdelingsgebonden.

10 10 4 Alle documenten dienen te worden aangevuld met juiste en volledige gegevens (bijvoorbeeld datum post/ poststempel en bewaartermijn). 3 Betrouwbaarheid 1 Volledige en juiste 1 Alle betreffende documenten dienen van de distributie distributie van de aan de juiste proceskaart worden gescande documenten. toegewezen. 2 De status van de distributie dient te worden bewaakt (volledigheid, tijdigheid). Hiervoor bestaat een standaard invoerscherm waarbij de meest kritieke velden verplicht zijn. Zaaknummer, documentnummer (automatisch) en inhoud zijn momenteel verplicht. Voor het overige gaat het om handmatige invoer en controle (visueel). Vier keer per jaar wordt vanuit het VIC (Verbijzonderde Interne Controle) steekproefsgewijs controles uitgevoerd op zaken. Door middel van het toewijzen van documenten aan proceskaarten wordt de route voor distributie bepaald. Toekenning vindt plaats op basis van deskundigheid medewerker, ambtenaar controleert dit en als de zaak is afgedaan wordt opnieuw gecontroleerd of het document in de juiste proceskaart is terecht gekomen. Binnen het DIS vindt geen controle plaats op de koppeling tussen document en proceskaart. Er wordt bijvoorbeeld niet gecontroleerd door DIS of documenten van een bepaalde dienst worden gekoppeld aan de proceskaart van een andere dienst. Achteraf vindt vanuit het VIC (Verbijzonderde Interne Controle) controle plaats op de betreffende dossiers. Het is geen workflow systematiek. De status van de distributie wordt bewaakt in Groupwise door middel van de mail. De documentbeheerders registreren een document en sturen een attendering naar het secretariaat van de betreffende afdeling. Het secretariaat stuurt de mail via Groupwise door naar de betreffende ambtenaar. Bewaking vindt plaats per individuele medewerker en daarnaast wordt wekelijks een totaaloverzicht uitgedraaid (aantal documenten dat is ingevoerd in DIS). De status van de distributie kan niet uit DIS worden gehaald omdat dit traject binnen Groupwise plaatsvindt. Bewaking vindt tevens plaats op basis van de tellijst (turflijst per dienst). Deels effectief Wij adviseren het opnemen van een geprogrammeerde controle binnen DIS om de juiste koppeling van documenten te waarborgen.

11 11 4 Betrouwbaarheid van de ontsluiting 1 Volledigheidscontrole en vrijgave van documenten. 1 Er dient een verbandscontrole aanwezig te zijn op de volledigheid van de ingescande/geregistreerde en gedistribueerde poststukken. 2 Alleen geautoriseerde medewerkers kunnen documenten in proceskaarten benaderen. Documenten (link naar) worden handmatig met Groupwise verzonden aan het betreffende secretariaat (dienst/afdeling). Medewerker IB turft het aantal verzonden documenten. Periodiek controleert afdelinghoofd IB de volledigheid van de ingescande stukken ten opzichte van de gedistribueerde stukken aan de hand van de turflijst. Het wijzigen van proceskaarten (metadata) is beperkt tot een 3-tal medewerkers IB, een proceskaartbeheerder en een back-up (totaal 5). 3 Er dient een mogelijkheid te zijn voor het herrouteren van een document indien deze aan de onjuiste proceskaart is toegewezen met daarin een verwijzing (audit trail). Via een afzonderlijke functie in DIS ( omboeken ) kan dit door alleen door een medewerker IB worden gedaan. Hiervan wordt geen audittrail in DIS bijgehouden. 4 Een controle op de herroutering van documenten dient te zijn ingericht om de kwaliteit van de distributie te verhogen. 5 Betrouwbaarheid proceskaarten 1 Volledige, juiste en tijdige invoer van proceskaarten en overzetting naar DIS. 1 Er dient een controle plaats te vinden op de invoer en mutatie van proceskaarten in de Metadata manager. 2 Alleen geautoriseerde medewerkers kunnen wijzigingen doorvoeren in de proceskaarten in Metadata manager. Vindt niet plaats. Controle achteraf door middel van VIC. Deels effectief De wijziging moet worden geaccordeerd door de proceseigenaar (=afdelinghoofd) voordat die in behandeling wordt genomen. Na aanpassing wordt contact opgenomen met de gebruiker om af te stemmen of de wijziging juist is. Hiervoor zijn 3 medewerkers IB geautoriseerd. Wij adviseren het opnemen van een geprogrammeerde controle in DIS om de juistheid van de herrouteringen te waarborgen.

12 12 3 Alleen geautoriseerde medewerkers kunnen nieuwe/aangepaste proceskaarten overzetten van Metadata manager naar DIS Hiervoor zijn 2 medewerkers IB en een applicatiebeheerder (AS) geautoriseerd. 4 Er dient een versiebeheerprocedure aanwezig te zijn voor het kunnen herleiden van de huidige versie van proceskaarten in DIS. Dit is mogelijk in de nieuwe versie van MDM (MetaDataManager). Op dit moment wordt handmatig het versiebeheer in een excelsheet bijgehouden. Deels effectief Wij adviseren het versiebeheer van de proceskaarten binnen DIS nader in te richten. 6 Betrouwbaarheid 1 Er dienen zodanige 1 DIS dient over zodanige DIS (vertrouwelijkheid en integriteit) beperkingen in het gebruik van programmatuur respectievelijk gegevensverzamelingen te zijn, dat uitsluitend daartoe bevoegde functionarissen erover kunnen beschikken. De gewenste functiescheidingen die in de organisatie gerealiseerd zijn, dienen ook in DIS aangebracht te kunnen worden. toegangsbeveiligingsvoorzieningen (samen met de mogelijkheden in het besturingssystemen) te beschikken dat de gegevens alleen met reguliere functies in de applicatie benaderd worden. (identificatie en authenticatie) 2 Gebruikers dienen alleen toegang te krijgen tot de functies, gegevens, bestanden en bibliotheken, waartoe zij expliciet zijn geautoriseerd. (op welke wijze worden gebruikers geautoriseerd?) DIS kent momenteel ongeveer 1750 gebruikers. Die hebben allen een unieke gebruikersnaam en wachtwoord binnen DIS (single sign on). Hiervoor gelden de standaard afspraken (beperkingen) die binnen de provincie zijn vastgesteld. Een wachtwoord dient de eerste keer verplicht te worden gewijzigd. Het wachtwoord dient één keer per jaar te worden gewijzigd en dient te bestaan uit minimaal 6 karakters. Eerdere wachtwoorden mogen niet opnieuw worden gebruikt. DIS werkt met gebruikersgroepen. Autorisaties zijn gekoppeld aan profielen en de profielen vervolgens aan groepen. Gebruikers worden in groepen ingedeeld op grond van hun functie. De organisatorische functiescheiding is overgenomen in de gebruikersprofielen en autorisaties binnen DIS. DIS kent geen standaard autorisatieoverzicht. Speciaal voor dit doel is daarom een rapportage ontwikkeld om het overzicht van de autorisaties inzichtelijk te maken. Voor alle autorisaties die afwijken van de standaard autorisatie, wordt jaarlijks hernieuwde bevestiging gevraagd aan de betreffende leidinggevende.

13 13 3 Het aanbrengen van mutaties in vaste gegevens en kritieke variabele gegevens (ook autorisaties) dient voorbehouden te worden aan een beperkt aantal personen binnen de organisatie. Dit is voorbehouden aan een 3-tal applicatiebeheerders. Als het om autorisaties gaat is alleen applicatiebeheer bevoegd om die te muteren. 4 Een wijziging in een proceskaart mag niet tot gevolg hebben dat de volledigheid van de data (poststukken) niet meer wordt gewaarborgd. De oude versie van de proceskaart blijft altijd bestaan. De referentiële integriteit wordt daardoor bewaakt. 7 Betrouwbaarheid Metadata manager (vertrouwelijkheid en integriteit) 1 Voor het waarborgen van de betrouwbaarheid dienen zodanige beperkingen in het gebruik van programmatuur respectievelijk gegevensverzamelingen aangebracht te zijn, dat uitsluitend daartoe bevoegde functionarissen erover kunnen beschikken. 1 Metadata manager dient over zodanige toegangsbeveiligingsvoorzieningen (samen met de mogelijkheden in het besturingssystemen) te beschikken dat de gegevens alleen met reguliere functies in de applicatie benaderd worden. (identificatie en authenticatie) De metadatamanager is lokaal geïnstalleerd op ongeveer 5 werkplekken. De toegang tot de metadatamanager wordt afgeschermd op niveau van het netwerkbesturingssysteem (Windows NT). Alleen binnen de Metadata manager gedefinieerde gebruikers, die ook bekend zijn en ingelogd zijn binnen Windows NT (op de betreffende PC) hebben toegang tot de Metadata manager. Het gaat om de medewerkers (3) van de afdeling Informatiebeheer en applicatiebeheer (2 AS). Een aparte inlog met gebruikersnaam en wachtwoord binnen de Metadata manager vindt niet plaats (single sign-on).op Windows NT niveau gelden aanvullende eisen voor het wachtwoord zoals minimaal 6 tekens, verplicht periodiek wijzigen e.d.

14 14 De gewenste functiescheidingen die in de organisatie gerealiseerd zijn, dienen ook in Metadata manager aangebracht te kunnen worden. 2 Gebruikers dienen alleen toegang te krijgen tot de functies, gegevens, bestanden en bibliotheken, waartoe zij expliciet zijn geautoriseerd. 3 Het aanbrengen van mutaties in vaste gegevens en kritieke variabele gegevens dient voorbehouden te worden aan een beperkt aantal personen binnen de organisatie. Voor manager, gebruiker en beheerder zijn aparte rollen geïdentificeerd binnen de metadatamanager. Op dit moment zijn de medewerkers gekoppeld aan de rollen gebruiker of beheerder (van de applicatie). Dit is voorbehouden aan een 3-tal personen binnen de afdeling IB en 2 AS (applicatiebeheer). Als het om autorisaties gaat is alleen applicatiebeheer bevoegd om die te muteren. 4 Alle wijzigingen in de proceskaarten dienen te worden gecontroleerd op juistheid voordat de nieuwe proceskaarten worden overgezet naar DIS. Na invoer dienen proceskaarten eerst worden gevalideerd. In de praktijk is de persoon die invoert, niet de persoon die valideert. Alleen applicatiebeheer kan proceskaarten exporteren. De proceseigenaar controleert de wijzigingen en voorziet deze van een zichtbare controle (paraaf). Wijzigingen zonder zichtbare controle worden niet uitgevoerd. 8 Controleerbaarheid 1 Het onderhoud van vaste gegevens (standaard tabellen) en mutaties op kritieke variabele gegevens dienen op een, voor de gebruiker, controleerbare wijze plaats te vinden. 1 Ter controle van de volledigheid, juistheid, tijdigheid en autorisatie van de aangebrachte mutaties dienen de applicaties te voorzien in een audittrail. Dit kan vertaald worden naar mutatiebestanden en mutatieoverzichten, waarin de oude en de nieuwe situatie, de datum van wijziging en de persoon die gewijzigd heeft, worden weergegeven. In de volgende versie van DIS wordt binnen de programmatuur voorzien in een aparte functionaliteit ten behoeve van het inzichtelijk maken van het audittrail. Alle uitgevoerde handelingen binnen het systeem. Besloten is om periodiek (maandelijks) alle stamgegevens uit te draaien en te vergelijken met de vorige overzichten. De opzet voor deze controle dient nog te worden afgerond. Niet effectief Wij bevelen aan om binnen de DIS programmatuur te voorzien in een afzonderlijke functionaliteit ten behoeve van mutatieverslaglegging en audittrail.

15 15 2 Ter controle van de volledigheid van de mutaties in vaste gegevens en kritieke variabele gegevens dienen de mutaties doorlopend te zijn genummerd. Niet van toepassing. N.v.t. 3 De vaste gegevens dienen op elk moment zichtbaar gemaakt te kunnen worden. Deze zijn visueel op het scherm op te vragen (proceskaarten). De relatietabel kan ook worden ingezien en worden geprint (zeer omvangrijk). Hetzelfde geldt voor de medewerkertabel.

16 16 Algemene doelstellingen 1 Vertrouwelijkheid/autorisatie 1 Er dienen zodanige 1 Invoer en verwerking van beperkingen in het gebruik van programmatuur respectievelijk gegevensverzamelingen te zijn, dat uitsluitend de daartoe bevoegde functionarissen erover kunnen beschikken. De gewenste functiescheidingen, die in de organisatie gerealiseerd zijn, dienen ook in het systeem aangebracht te kunnen worden. autorisatiegegevens dienen juist, volledig en tijdig plaats te vinden. 2 Er zijn zodanige beperkingen in het gebruik van programmatuur, dat uitsluitend de daartoe bevoegde functionarissen erover kunnen beschikken. Het is mogelijk de in de formele administratieve organisatie opgenomen functiescheiding 1 op 1 aan te brengen in de bevoegdhedenstructuur. 3 Adequate rapportage van autorisatiegegevens moet mogelijk zijn. - Mutatieverslag van autorisaties. - Verslag van actuele autorisaties. 4 De toekenning van de autorisaties in DIS en Metamanager dient volgens een vaste procedure plaats te vinden waarin scheiding is aangebracht tussen de persoon die autorisatie nodig heeft en de persoon die de autorisaties goedkeurt. Gebruikers zijn geautoriseerd aan de hand van profielen per afdeling. Invoer en verwerking van autorisatie geschiedt via standaard procedure (VMA Verhuis Mutatie Aanvraag). Servicedesk voert het VMA formulier in het servicedesk systeem in. Terugkoppeling naar de aanvrager via de mail. DIS biedt de mogelijkheid om tot op individueel gebruikersniveau autorisaties aan te brengen. Op dit moment worden gebruikers ingedeeld in een afdelingsprofiel. Autorisaties zijn aan deze afdelingsprofielen gekoppeld. COGNOS is een aparte querytool die ten behoeve van overzichten wordt gebruikt. Momenteel zijn er overzichten om de actuele autorisaties uit te draaien. Er zijn nog geen mutatieverslagen voor de wijzigingen op de autorisaties uit te draaien. Iedereen krijgt standaard autorisaties zonder tussenkomst/goedkeuring van de verantwoordelijke manager. Hiervoor gelden algemene afspraken en hiervoor wordt de VMA procedure gehanteerd. Voor specifieke autorisaties geldt een apart traject dat via de verantwoordelijke manager/het afdelingshoofd loopt. Deels effectief Wij bevelen aan om verslaglegging van de mutaties op autorisaties binnen DIS in te richten.

17 17 2 Documentatie 1 De documentatie dient de gebruiker voldoende ondersteuning te bieden bij het uitvoeren van bepaalde (controle) handelingen. 1 De documentatie moet de gebruiker voldoende inzicht geven. - in de werking van het systeem: algemeen; per module; per functie. - in de door het systeem uitgevoerde controles. - in de door de gebruiker aanvullend te verrichten handelingen. Er is een gebruikershandleiding (hoe werkt de applicatie) van de leverancier (Acanthis). Daarnaast heeft de provincie zelf een handleiding gemaakt toegespitst op de specifieke processen binnen de provincie. Deze handleidingen zijn beschikbaar via intranet. De provincie beschikt (nog) niet over procesbeschrijvingen van haar AO/IC. 2 De onderdelen van de documentatie die bestemd zijn voor de applicatierespectievelijk de systeembeheerder dienen voldoende inzicht te geven in de door hen uit te voeren taken. Hiervoor is documentatie aanwezig. Beschrijving inrichting DocBase Online. Er is ook een beheerdershandleiding vanuit de leverancier aanwezig. 3 De documentatie moet voorzien zijn van identificaties, zodanig dat de overeenstemming met de beschreven versie van het systeem blijkt. De documentatie bevat identificatie waaruit overeenstemming met de beschreven versie van het systeem blijkt. 4 De documentatie moet in overeenstemming zijn met de beschreven versie van het systeem. De documentatie is actueel.

18 18 3 Wijzigingsbeheer 1 Aan alle wijzigingen doorgevoerd in de productieomgeving dient een wijzigingsdocument ten grondslag te liggen. 1 Het aanvragen van wijzigingen dient volgens een vaste procedure te worden afgehandeld. In deze procedure dienen de volgende stappen te worden onderscheiden: - Ondertekenen aanvrager op Wijzigingsdocument; - Impact en risicoanalyse van de wijziging; - Beoordeling en autorisatie door de proceseigenaar. Wijzigingen lopen conform een Changemanagement procedure. Deze procedure is schriftelijk vastgelegd en formeel vastgesteld. 2 Alle wijzigingen dienen te worden voorzien van een unieke doorlopende nummering. 3 Alle wijzigingen dienen te worden getest en geautoriseerd door de systeemeigenaar, conform testplannen, voordat de gewijzigde versie in productie wordt geplaatst. Voorlopig wordt dit handmatig (doorlopend) genummerd. Het hoofd van de afdeling IB (InformatieBeheer) is systeemeigenaar. Wijzigingen worden eerst getest in een afzonderlijke testomgeving alvorens ze in productie worden genomen. Er is een test-, cursus- en productieomgeving. Het testen gebeurd door een daarvoor samengestelde gebruikersgroep. In het projectenoverleg worden de testresultaten voorgelegd aan de systeemeigenaar. De wijzigingen worden geautoriseerd door de systeemeigenaar voordat een gewijzigde versie in productie wordt genomen. Deels effectief Wij adviseren om in het kader van de changemanagement procedure te voorzien in een automatische (unieke) doorlopende nummering.

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Winsum, gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Winsum, gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens; Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Winsum, gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens; besluit vast te stellen de navolgende Beheerregeling

Nadere informatie

Deelplan IC ICT-omgeving 2015 Gemeente Lingewaard

Deelplan IC ICT-omgeving 2015 Gemeente Lingewaard Deelplan IC ICT-omgeving 2015 Gemeente Lingewaard Pagina 1 van 6 Inhoudsopgave 1. Aanleiding 3 2. Structureel / incidenteel 3 3. Opdrachtgever 3 4. Opdrachtnemer 3 5. Relevante wet- en regelgeving 3 6.

Nadere informatie

Voortgangsrapportage

Voortgangsrapportage Rechtmatigheid Wat hebben we bereikt? Voortgangsrapportage Rechtmatigheid Stand van zaken per 1 juli Behoort bij brief met kenmerk - 50651 Voortgangsrapportage Rechtmatigheid, juli 1 FASE 1 WET EN REGELGEVING

Nadere informatie

Deelplan IC Treasury 2014. Gemeente Lingewaard

Deelplan IC Treasury 2014. Gemeente Lingewaard Deelplan IC Treasury 2014 Gemeente Lingewaard 1 Inhoudsopgave 1. Aanleiding 3 2. Structureel / incidenteel 3 3. Opdrachtgever 3 4. Opdrachtnemer 3 5. Relevante wet- en regelgeving 3 6. Rapportage 4 7.

Nadere informatie

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland OVER OOSTZAAN Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland WORMERLAND. GESCAND OP 13 SEP. 2013 Gemeente Oostzaan Datum : Aan: Raadsleden gemeente Oostzaan Uw BSN : - Uw brief van :

Nadere informatie

Welkom bij de demonstratie van het Welkom bij de systeem demonstratie van Klachten en Meldingen

Welkom bij de demonstratie van het Welkom bij de systeem demonstratie van Klachten en Meldingen Welkom bij de demonstratie van het Welkom bij de systeem demonstratie van Management Klachten en Meldingen System Systemen van Inception Borgen Verbeteren Systemen van Inception Borgen Verbeteren Systemen

Nadere informatie

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties 2 Supportdesk Pro Introductie Inhoudsopgave I Supportdesk Pro 3 1 Inleiding... 3 2 Werkwijze... 3 II Zaken 4 1 Introductie... 4 2 Zaken beheren... 4 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 4 Verwerken...

Nadere informatie

Voorstel aan dagelijks bestuur

Voorstel aan dagelijks bestuur Voorstel aan dagelijks bestuur Datum vergadering 26-08-2014 Agendapunt 8 Steller / afdeling P. Daelmans / Middelen Openbaar Ja Bestuurder R.L.M. Sleijpen Bijlage(n) 1 Programma Bedrijfsvoering Registratiecode

Nadere informatie

Tool voor certificering instrumenten voor verantwoord digitaal

Tool voor certificering instrumenten voor verantwoord digitaal Tool voor certificering instrumenten voor verantwoord digitaal werken Jan Beens (Regionaal Archief Nijmegen) Geert-Jan van Bussel (Van Bussel Document Services) Introductie De elementen zijn afkomstig

Nadere informatie

Online invullen en beveiliging

Online invullen en beveiliging Online invullen en beveiliging Sinds de dpi 2010 geschiedt de gegevensopvraag online. Na het invullen van uw gebruikersnaam en wachtwoord wordt via uw mobiele telefoon een code toegestuurd. Nadat deze

Nadere informatie

Deelplan IC Memoriaalboekingen 2014. Gemeente Lingewaard

Deelplan IC Memoriaalboekingen 2014. Gemeente Lingewaard Deelplan IC Memoriaalboekingen 2014 Gemeente Lingewaard Inhoudsopgave 1. Aanleiding 2 2. Structureel / incidenteel 2 3. Opdrachtgever 2 4. Opdrachtnemer 2 5. Relevante wet- en regelgeving 2 6. Rapportage

Nadere informatie

Welkom bij de systeem demonstratie van Interne Audits

Welkom bij de systeem demonstratie van Interne Audits Welkom bij de systeem demonstratie van Interne Audits Systemen van Inception Borgen Verbeteren Systemen van Inception Borgen Verbeteren Systemen van Inception Document- en informatiebeheer/ procesmanagement

Nadere informatie

AllSolutions 10.0.24. Online samenwerken. Algemeen

AllSolutions 10.0.24. Online samenwerken. Algemeen AllSolutions 10.0.24 Online samenwerken Documenten bij een entiteit aan kringen koppelen Met kringen kunt u samenwerken met personen in een bepaalde groep. Bijvoorbeeld alle medewerkers binnen uw bedrijf,

Nadere informatie

Deelplan IC Personeel 2014. Gemeente Lingewaard

Deelplan IC Personeel 2014. Gemeente Lingewaard Deelplan IC Personeel 2014 Gemeente Lingewaard Inhoudsopgave 1. Aanleiding 2 2. Structureel / incidenteel 2 3. Opdrachtgever 2 4. Opdrachtnemer 3 5. Relevante wet- en regelgeving 3 6. Rapportage 3 7. Frequentie

Nadere informatie

Secretariaat: ECP Postbus 262 2260 AG Leidschendam 070-4190309 INHOUD

Secretariaat: ECP Postbus 262 2260 AG Leidschendam 070-4190309  INHOUD Secretariaat: ECP Postbus 262 2260 AG Leidschendam 070-4190309 jelle.attema@ecp.nl http://www.keurmerkafrekensystemen.nl/ INHOUD INHOUD... 1 INLEIDING... 2 DOEL... 2 BEGRIPPEN... 2 AANDACHTSGEBIED EN BEGRENZING...

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene Bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene Bepalingen Burgemeester en wethouders van de gemeente Grootegast; Gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens; Besluiten: Vast te stellen de navolgende beheersregeling gemeentelijke

Nadere informatie

Processen en juridische aspecten LV WOZ

Processen en juridische aspecten LV WOZ Processen en juridische aspecten LV WOZ LV WOZ Inlichtingen Peter van den Heuij T 070-3427816 p.p.a.heuij@minfin.nl Datum 23 mei 2011 Auteur Ruud Kathmann Bijlage: Inleiding Voor de aanbesteding van de

Nadere informatie

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie beheerders handleiding

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie beheerders handleiding Betaalopdrachten web applicatie beheerders handleiding 1 Overzicht Steeds vaker komen we de term web applicatie tegen bij software ontwikkeling. Een web applicatie is een programma dat online op een webserver

Nadere informatie

HANDOUT. Digitaliseren van facturen

HANDOUT. Digitaliseren van facturen HANDOUT Digitaliseren van facturen 30 juni 2014 Pagina 2 van 25 INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen... 4 1.1 Budgethoudersregeling / Register... 4 1.2 Vervanging bij afwezigheid/ziekte.... 4 1.3 Voorwaarden facturen....

Nadere informatie

HANDLEIDING APPLICATIE VERREKENING NEVENINKOMSTEN DECENTRALE POLITIEKE AMBTSDRAGERS (NIPA APPLICATIE) (VERSIE 1.1)

HANDLEIDING APPLICATIE VERREKENING NEVENINKOMSTEN DECENTRALE POLITIEKE AMBTSDRAGERS (NIPA APPLICATIE) (VERSIE 1.1) HANDLEIDING APPLICATIE VERREKENING NEVENINKOMSTEN DECENTRALE POLITIEKE AMBTSDRAGERS (NIPA APPLICATIE) (VERSIE 1.1) Helpdesk NIPA 038 467 487 4 Postbusverrekening@minbzk.nl Dd: 6 MAART 2014 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Procesbeschrijving Punch out aansluiting DigiInkoop

Procesbeschrijving Punch out aansluiting DigiInkoop Procesbeschrijving Punch out aansluiting DigiInkoop Versie 1.1 Datum 28 mei 2014 Status Definitief Colofon Projectnaam DigiInkoop Versienummer 1.1 Contactpersoon Centraal Functioneel Beheer DigiInkoop

Nadere informatie

Gebruikershandleiding ZorgInfo Verstrekkingen Portaal (VP)

Gebruikershandleiding ZorgInfo Verstrekkingen Portaal (VP) Gebruikershandleiding ZorgInfo Verstrekkingen Portaal (VP) Gebruikershandleiding depothouder 2.0.docx 29-12-14 1 van 16 Inleiding Het ZorgInfo Verstrekkingen Portaal (VP) is een internetapplicatie waarmee

Nadere informatie

Installatiehandleiding Privacy- en Verzendmodule DIS voor Windows, Mac OS en Linux

Installatiehandleiding Privacy- en Verzendmodule DIS voor Windows, Mac OS en Linux Installatiehandleiding Privacy- en Verzendmodule DIS Opdrachtgever: Opdrachtnemer: Uitgebracht aan: Nederlandse Zorgautoriteit Uitgebracht door: ZorgTTP Referentie: Installatie PVM_DIS_5.3 Datum: 17-12-2015

Nadere informatie

Versie 2.0 Utrecht, 17-07-2012

Versie 2.0 Utrecht, 17-07-2012 NETQ ROM versie 2. 8 Release Notes Versie 2.0 Utrecht, 17-07-2012 NETQ Healthcare B.V. T:(+31) 30 230 69 55 http://www.netqhealthcare.nl Pagina 1 van 8 Inhoud 1. FLEXIBELE GEBRUIKERSROLLEN EN RECHTEN...

Nadere informatie

Installatiehandleiding. Facto minifmis

Installatiehandleiding. Facto minifmis Installatiehandleiding Facto minifmis 1. Installatie Facto MiniFMIS 1.1 Achtergrond Facto MiniFMIS biedt facilitaire organisaties een eenvoudige en gebruikersvriendelijke hulpmiddel bij het uitvoeren van

Nadere informatie

Beschrijving pseudonimisatieplatform ZorgTTP

Beschrijving pseudonimisatieplatform ZorgTTP Beschrijving pseudonimisatieplatform ZorgTTP copyright ZorgTTP 2016 De rechten van intellectuele en industriële eigendom, waaronder het auteursrecht, op alle informatie in dit document berusten bij ZorgTTP

Nadere informatie

ELEKTRONISCHE HANDTEKENINGEN IN CLIENT ONLINE

ELEKTRONISCHE HANDTEKENINGEN IN CLIENT ONLINE ELEKTRONISCHE HANDTEKENINGEN IN CLIENT ONLINE Auteur Gerard Huis in 't Veld Datum 10 februari 2017 Versie 1.0 1 Inleiding Dit document biedt een toelichting op de elektronische handtekening die wordt geleverd

Nadere informatie

Handleiding. My.tentoo voor werkgevers en opdrachtgevers

Handleiding. My.tentoo voor werkgevers en opdrachtgevers Handleiding My.tentoo voor werkgevers en opdrachtgevers Algemeen In deze handleiding leggen wij je stap voor stap uit wat de mogelijkheden zijn met my.tentoo. Ga naar de website my.tentoo.nl. Als je nog

Nadere informatie

(licentiecategorie waartoe de ingelogde gebruiker behoort)

<licentiecategorie> (licentiecategorie waartoe de ingelogde gebruiker behoort) AllSolutions 10.0.21 Online samenwerken Algemeen Extra systeemvariabelen toegevoegd Op alle plekken in het systeem waar u systeemvariabelen kunt gebruiken (onder meer bij de weergaven, instellingen en

Nadere informatie

Advies - Algemeen concept_software

Advies - Algemeen concept_software Met de invoering van de WFT is het advies van met name complexe producten niet meer hetzelfde. Aan de ene kant stelt de WFT dat het noodzakelijk is dat de adviseur een klantprofiel opstelt. Maar aan de

Nadere informatie

Handleiding voor beheerders SesamID

Handleiding voor beheerders SesamID Handleiding voor beheerders SesamID Versie 3.0 Mei 2013 2013 Copyright KPN Lokale Overheid Alle rechten voorbehouden. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KPN Lokale overheid mag niets uit

Nadere informatie

Installatiehandleiding Business Assistent

Installatiehandleiding Business Assistent Installatiehandleiding Business Assistent Wijzigingsgeschiedenis Versie Datum Omschrijving Status 0.1 25-09-2014 Eerste opzet van het installatie Concept document. 1.0 04-11-2014 Geen: Commercieel maken

Nadere informatie

ChainWise Inkoop en voorraad modules

ChainWise Inkoop en voorraad modules ChainWise Inkoop en voorraad modules Product ChainWise Bedrijfssoftware Datum 25-4-2017 Alle rechten voorbehouden aan ChainWise Niets in deze uitgave mag worden gebruikt in welke vorm dan ook zonder schriftelijke

Nadere informatie

Handleiding. Werkprogramma Risicobeheersing Volmachten. VolmachtBeheer. Opgesteld door : VolmachtBeheer BV Datum : 14 februari 2017 Versie : 1.

Handleiding. Werkprogramma Risicobeheersing Volmachten. VolmachtBeheer. Opgesteld door : VolmachtBeheer BV Datum : 14 februari 2017 Versie : 1. Handleiding Werkprogramma Risicobeheersing Volmachten VolmachtBeheer Opgesteld door : VolmachtBeheer BV Datum : 14 februari 2017 Versie : 1.0 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Revisies...

Nadere informatie

De app kan gedownload worden in de Appstore en de Playstore door te zoeken op sportlinked of via www.sportlinked.nl.

De app kan gedownload worden in de Appstore en de Playstore door te zoeken op sportlinked of via www.sportlinked.nl. Downloaden De app kan gedownload worden in de Appstore en de Playstore door te zoeken op sportlinked of via www.sportlinked.nl. Registreren Nadat de applicatie is gedownload en geïnstalleerd kan de gebruiker

Nadere informatie

Algemene toelichting Intern controleplan 2012

Algemene toelichting Intern controleplan 2012 Algemene toelichting Intern controleplan 2012 Inhoudsopgave: 1. Algemeen 3 2. Uitgangspunten interne controleplan 2012 3 2.1 Waarom een intern controleplan? 3 2.2 Controleaanpak 3 2.3 Uitvoering van de

Nadere informatie

Deelplan IC Personeel Gemeente Lingewaard

Deelplan IC Personeel Gemeente Lingewaard Deelplan IC Personeel 2015 Gemeente Lingewaard Inhoudsopgave 1. Aanleiding 2 2. Structureel / incidenteel 2 3. Opdrachtgever 2 4. Opdrachtnemer 2 5. Relevante wet- en regelgeving 2 6. Rapportage 3 7. Frequentie

Nadere informatie

Zekerheid in de Cloud. ICT Accountancy praktijk dag: Cloud computing 27 mei 2014

Zekerheid in de Cloud. ICT Accountancy praktijk dag: Cloud computing 27 mei 2014 Zekerheid in de Cloud ICT Accountancy praktijk dag: Cloud computing 27 mei 2014 Agenda - Wat speelt zich af in de Cloud - Cases - Keurmerk Zeker-OnLine - Wat is het belang van de accountant en het administratiekantoor

Nadere informatie

Handleiding GBO Helpdesk voor aanmelders

Handleiding GBO Helpdesk voor aanmelders Inhoud 1 Inleiding... 2 2 In- en uitloggen... 3 2.1 Webadres GBO Helpdesk... 3 2.2 Inloggen... 3 2.3 Wachtwoord wijzigen... 4 2.4 Uitloggen... 4 3 Incidenten... 5 3.1 Incident aanmelden... 5 3.2 Bijlage

Nadere informatie

Handboek ZooEasy Online Uitslagen

Handboek ZooEasy Online Uitslagen Handboek ZooEasy Online Uitslagen Datum: Juni 2012 Versie: 1.04 Inhoudsopgave 1. ONDERHOUD UITSLAGEN... 3 1.1. INLEIDING... 3 1.1.1. KOPPELING BASISTABELLEN... 3 1.1.2. KOPPELING ROLLEN EN AUTORISATIES...

Nadere informatie

Modules Online Kostenbeheer Mobiel. Dienstbeschrijving

Modules Online Kostenbeheer Mobiel. Dienstbeschrijving Modules Online Kostenbeheer Mobiel Dienstbeschrijving A ugust us 201 3 1 Overzicht 1.1 Wat is Online Kostenbeheer Mobiel? Online Kostenbeheer Mobiel is een aanvulling op mogelijkheden rondom facturen binnen

Nadere informatie

Nr. Controledoelstellingen. Risico Beheersmaatregelen 1 Bevindingen Conclusie

Nr. Controledoelstellingen. Risico Beheersmaatregelen 1 Bevindingen Conclusie Ketenmonitoring en sturing Verwerken relatiegegevens (nieuwe) ketenpartners 1 Juistheid de gegevens niet volledig, juist, tijdig en/of rechtmatig 2 worden vastgelegd. Inputmanagement Verwerking fysieke

Nadere informatie

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding 1 Overzicht Steeds vaker komen we de term web applicatie tegen bij software ontwikkeling. Een web applicatie is een programma dat online op een webserver

Nadere informatie

Handleiding 4CIS Synchro

Handleiding 4CIS Synchro Zakelijke software s voor verkoop, dienstverlening en administratie Handleiding 4CIS Synchro Optimale ondersteuning van uw frontoffice Optimale communicatie tussen uw frontoffice en backoffice 4CIS InfoBase

Nadere informatie

Installatiehandleiding Business Assistent

Installatiehandleiding Business Assistent Installatiehandleiding Business Assistent Wijzigingsgeschiedenis Versie Datum Omschrijving Status 0.1 25-09-2014 Eerste opzet van het installatie Concept document. 1.0 04-11-2014 Geen: Commercieel maken

Nadere informatie

Software Test Plan. Yannick Verschueren

Software Test Plan. Yannick Verschueren Software Test Plan Yannick Verschueren November 2014 Document geschiedenis Versie Datum Auteur/co-auteur Beschrijving 1 November 2014 Yannick Verschueren Eerste versie 1 Inhoudstafel 1 Introductie 3 1.1

Nadere informatie

Om verder te gaan naar de persoonlijke omgeving wordt de aanmeld module beschikbaar gesteld.

Om verder te gaan naar de persoonlijke omgeving wordt de aanmeld module beschikbaar gesteld. Ontwerp Percussion Friends pagina Mijn lessen Inleiding. Vanuit de homepage van http://www.percussionfriends.com wordt in het menu de menu link item Mijn Lessen beschikbaar gesteld. Deze pagina voorziet

Nadere informatie

Deelplan IC Burgerzaken Gemeente Lingewaard

Deelplan IC Burgerzaken Gemeente Lingewaard Deelplan IC Burgerzaken 2014 Gemeente Lingewaard Inhoudsopgave 1. Aanleiding 2 2. Structureel / incidenteel 2 3. Opdrachtgever 2 4. Opdrachtnemer 3 5. Relevante wet- en regelgeving 3 6. Rapportage 3 7.

Nadere informatie

Energiemanagementplan Carbon Footprint

Energiemanagementplan Carbon Footprint Energiemanagementplan Carbon Footprint Rapportnummer : Energiemanagementplan (2011.001) Versie : 1.0 Datum vrijgave : 14 juli 2011 Klaver Infratechniek B.V. Pagina 1 van 10 Energiemanagementplan (2011.001)

Nadere informatie

Versiebeheer. Datum 1 juli 1995

Versiebeheer. Datum 1 juli 1995 Versiebeheer Datum 1 juli 1995 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is Versiebeheer en waar is het geregeld? 4 3 Hoe werkt versiebeheer in de praktijk? 6 3.1 Wijziging in programmatuur 6 3.2 Wijziging in

Nadere informatie

nemen van een e-depot

nemen van een e-depot Stappenplan bij het in gebruik nemen van een e-depot CONCEPT VOOR FEEDBACK Bijlage bij Handreiking voor het in gebruik nemen van een e-depot door decentrale overheden 23 juli 2015 Inleiding Dit stappenplan

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. StUF Testplatform Versie 1.3.0

Gebruikershandleiding. StUF Testplatform Versie 1.3.0 Gebruikershandleiding StUF Testplatform Versie 1.3.0 Documentversie: 0.7 Datum 25 november 2014 Status In gebruik Inhoudsopgave 1 INLEIDING...3 2 GEBRUIK MAKEN VAN HET STUF TESTPLATFORM...4 2.1 INLOGGEN

Nadere informatie

BEKNOPTE BESCHRIJVING VOORZIENING BRIEFSTEMMEN WATERSCHAPSVERKIEZINGEN 2008

BEKNOPTE BESCHRIJVING VOORZIENING BRIEFSTEMMEN WATERSCHAPSVERKIEZINGEN 2008 BEKNOPTE BESCHRIJVING VOORZIENING BRIEFSTEMMEN WATERSCHAPSVERKIEZINGEN 2008 1. Inleiding Van 13 november tot 25 november om 12.00 uur kiezen de ingezetenen van de waterschappen via directe verkiezingen

Nadere informatie

Handleiding. My.tentoo voor Holdingstructuur opdrachtgevers

Handleiding. My.tentoo voor Holdingstructuur opdrachtgevers Handleiding My.tentoo voor Holdingstructuur opdrachtgevers Algemeen In deze handleiding leggen wij je stap voor stap uit wat de mogelijkheden zijn met my.tentoo. Ga naar de website my.tentoo.nl. Als je

Nadere informatie

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Beheer helpdesk... 3 1.1. Settings... 3 1.2. Applicaties... 4 1.3. Prioriteiten... 5 1.4. Gebruik mailtemplates...

Nadere informatie

GBA-beheerregeling 2007

GBA-beheerregeling 2007 GBA-beheerregeling 2007 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Lelystad Officiële naam regeling GBA-beheerregeling 2007 Citeertitel GBA-beheerregeling Lelystad

Nadere informatie

Handleiding vragenlijst zelfevaluatie Registratie Niet-Ingezetenen 2016

Handleiding vragenlijst zelfevaluatie Registratie Niet-Ingezetenen 2016 Handleiding vragenlijst zelfevaluatie Registratie Niet-Ingezetenen 2016 Versie 1.0 Datum 30 maart 2016 Status Definitief Vraag 1 Inschrijving in en actualisering van de RNI zijn processen die met veel

Nadere informatie

Opstarthandleiding Click & Claim Verkorte Versie. 1 van 15

Opstarthandleiding Click & Claim Verkorte Versie. 1 van 15 Opstarthandleiding Click & Claim Verkorte Versie 1 van 15 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding: Click & Claim opstarten 3 2. In- en uitloggen Click & Claim 4 3. Click & Claim gebruiksklaar maken 5 3.1. Inlezen

Nadere informatie

Koppeling - NWP van ÈFDÉCÉ Software b.v. concept_software

Koppeling - NWP van ÈFDÉCÉ Software b.v. concept_software In deze handleiding wordt uitgelegd hoe je de koppeling vanuit Invice kan starten en welke gegevens je In Invice kan invoeren om door de koppeling zo veel mogelijk gegevens naar het NWP van ÈFDÉCÉ Software

Nadere informatie

Taak 2.1.4 Eerst zien dan geloven... 1. Inhoud

Taak 2.1.4 Eerst zien dan geloven... 1. Inhoud Taak 2.1.4 Eerst zien dan geloven Inhoud Taak 2.1.4 Eerst zien dan geloven... 1 Inhoud... 1 Inleiding... 2 Modules van urenregistratiesysteem (Blokboek)... 3 Module applicatiebeheer... 3 Module projectbeheer...

Nadere informatie

Installatiehandleiding Cane Webservices.nl Integratie

Installatiehandleiding Cane Webservices.nl Integratie Installatiehandleiding Cane Webservices.nl Integratie Inhoud INHOUD... 1 1. INTRODUCTIE... 2 DOELSTELLING DOCUMENT... 2 GERELATEERDE DOCUMENTEN... 2 GEBRUIK VAN HET DOCUMENT... 2 LEZERS DOELGROEP... 2

Nadere informatie

Handleiding. Gebruikers. Capture

Handleiding. Gebruikers. Capture Handleiding Gebruikers Capture BCT postbus 300 6430 AH Hoensbroek heiberg 40 6436 CL Amstenrade t. +31 (0)46-442 45 45 f. +31 (0)46-442 47 30 info@bct.nl www.bct.nl servicedesk: t. +31 (0)46-442 50 20

Nadere informatie

Aanvragen en in gebruik nemen KPN BAPI-certificaten. 2012 d-basics b.v.

Aanvragen en in gebruik nemen KPN BAPI-certificaten. 2012 d-basics b.v. Aanvragen en in gebruik nemen KPN BAPI-certificaten 2 1 Aanvragen en in gebruik nemen KPN BAPI-certificaten Inleiding De module TAX wisselt berichten uit met de Belastingdienst. Hierbij werden aanvankelijk

Nadere informatie

Handleiding Maestro. door Patricia Sturm 29 september Versie 1.1 Openbaar

Handleiding Maestro. door Patricia Sturm 29 september Versie 1.1 Openbaar Handleiding Maestro door Patricia Sturm 29 september 2016 Versie 1.1 Openbaar Inhoud 1. Introductie... 3 2. Maestro... 4 2.1. Verloop van een Maestro betaling... 4 2.1.1. Autorisatie middels 3D Secure...

Nadere informatie

Handleiding inschrijven op onderhandse aanbestedingen

Handleiding inschrijven op onderhandse aanbestedingen Handleiding inschrijven op onderhandse aanbestedingen Versie mei 2014 1. Accepteren van een uitnodiging 1.1 De uitnodiging beantwoorden U kunt als ondernemer uitgenodigd worden voor een onderhandse aanbesteding.

Nadere informatie

AFO 491 Up-to-date kasoverzichten

AFO 491 Up-to-date kasoverzichten AFO 491 Up-to-date kasoverzichten 491.1 Inleiding Het systeem kent naast de gedetailleerde kasoverzichten, die niet online en automatisch ge-update worden, ook zogenaamde online overzichten, die automatisch

Nadere informatie

Privacyreglement Paswerk en Werkpas Holding BV

Privacyreglement Paswerk en Werkpas Holding BV Privacyreglement Paswerk en Werkpas Holding BV Artikel 1. Definities. In dit reglement wordt in aansluiting bij en in aanvulling op de Wet bescherming persoonsgegevens verstaan onder: 1. de wet: de Wet

Nadere informatie

Gebruikershandleiding E-Factuur. Inhoudsopgave. E-factuur activeren en inloggen. Zoek facturen. Nieuwe E-wub. Te verwerken e-wub.

Gebruikershandleiding E-Factuur. Inhoudsopgave. E-factuur activeren en inloggen. Zoek facturen. Nieuwe E-wub. Te verwerken e-wub. Inhoudsopgave E-factuur activeren en inloggen Zoek facturen Nieuwe E-wub Te verwerken e-wub Status e-wub E-wub per periode E-wub Bulkinvoer E-wub archief Gebruikersbeheer E-flexer 9.0.3 1 E-factuur activeren

Nadere informatie

Handleiding VPI. Beheer VPI Accounts. Aanmaken en wijzigen. Opgesteld door : VolmachtBeheer BV Datum : 2 maart 2017 Versie : 3.2

Handleiding VPI. Beheer VPI Accounts. Aanmaken en wijzigen. Opgesteld door : VolmachtBeheer BV Datum : 2 maart 2017 Versie : 3.2 Handleiding VPI Beheer VPI Accounts Aanmaken en wijzigen Opgesteld door : VolmachtBeheer BV Datum : 2 maart 2017 Versie : 3.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Doel van dit document...

Nadere informatie

Privacyreglement

Privacyreglement Privacyreglement De Verwerking van Persoonsgegevens is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) onder nummer m1602696. Persoonsgegevens in een vorm die het mogelijk maakt de Betrokkene

Nadere informatie

Elektronisch factureren

Elektronisch factureren Elektronisch factureren Inleiding Elektronisch Factureren in RADAR is mogelijk vanaf versie 4.0. Deze module wordt niet standaard meegeleverd met de RADAR Update maar is te bestellen via de afdeling verkoop

Nadere informatie

DWF Handleiding voor Teams

DWF Handleiding voor Teams Downloaden De app kan gedownload worden in de Appstore en de Playstore door te zoeken op sportlinked of via www.sportlinked.nl. Registreren Nadat de applicatie is gedownload en geïnstalleerd kan de gebruiker

Nadere informatie

Privacyreglement. September 2010 Versie definitief HRM 1

Privacyreglement. September 2010 Versie definitief HRM 1 Privacyreglement Artikel 1 Definities In dit reglement wordt in aansluiting bij en in aanvulling op de Wet bescherming persoonsgegevens verstaan onder: 1. de wet: de Wet bescherming Persoonsgegevens. 2.

Nadere informatie

Handleiding OK CV: ESS. Handleiding. Gebruiker: ESS. Document versie: 2.1 Versiedatum: 2014-12-16 Status: concept Auteur: 2BA.

Handleiding OK CV: ESS. Handleiding. Gebruiker: ESS. Document versie: 2.1 Versiedatum: 2014-12-16 Status: concept Auteur: 2BA. Handleiding Gebruiker: ESS Document versie: 2.1 Versiedatum: 2014-12-16 Status: concept Auteur: 2BA Pagina 1 Inhoudsopgave Introductie 3 Terminologie 3 Stap 1. Inloggen op FGO+ website 4 Stap 2: Inloggen

Nadere informatie

Technische beschrijving pseudonimisatie gegevensverzameling NIVEL Zorgregistraties eerste lijn

Technische beschrijving pseudonimisatie gegevensverzameling NIVEL Zorgregistraties eerste lijn Bijlage 2 bij Privacyreglement NIVEL Zorgregistraties eerste lijn Technische beschrijving pseudonimisatie gegevensverzameling NIVEL Zorgregistraties eerste lijn Pseudonimisatie Onder 'pseudonimisatie'

Nadere informatie

H A N D L E I D I N G S P O R T T R A C K

H A N D L E I D I N G S P O R T T R A C K H A N D L E I D I N G S P O R T T R A C K Speler Volg Systeem (SVS) KVV Losser Scouting KVV Losser November 2012 HANDLEIDING SPORTTRACK KVV LOSSER 0 Inhoudsopgave 1. INLEIDING...2 2. AANMELDEN SPORTTRACK...4

Nadere informatie

Handleiding voor eindgebruikers internet applicatie PAM. Periodieke Arbeidsgezondheidkundige Monitor (PAM) voor de Ambulancesector

Handleiding voor eindgebruikers internet applicatie PAM. Periodieke Arbeidsgezondheidkundige Monitor (PAM) voor de Ambulancesector Handleiding voor eindgebruikers internet applicatie PAM Periodieke Arbeidsgezondheidkundige Monitor (PAM) voor de Ambulancesector INTRODUCTIE Binnen de ambulancesector heeft het Coronel Instituut voor

Nadere informatie

Handleiding PAM-applicatie

Handleiding PAM-applicatie Periodieke Arbeidsgezondheidkundige Monitor (PAM) voor de Ambulancesector Handleiding PAM-applicatie INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2 2. Organisator 3 3. Bedrijfsarts 8 4. Testafnemer 15 5. Deelnemer 18 1

Nadere informatie

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD MEMO AAN DE GEMEENTERAAD Aan T.a.v. Datum Betreft Van Ons kenmerk CC De gemeenteraad - 23 maart 2012 Interim-controle 2011 Deloitte Het college 112623 Paraaf Datum Controller RP 22-3-2012 Directie Geachte

Nadere informatie

HANDLEIDING MEDIATOOLBOX 5 GIDSMODULE :26:45 Holland Combinatie BV 1

HANDLEIDING MEDIATOOLBOX 5 GIDSMODULE :26:45 Holland Combinatie BV 1 HANDLEIDING MEDIATOOLBOX 5 GIDSMODULE 28-2-2011 13:26:45 Holland Combinatie BV 1 INHOUDSOPGAVE INLOGGEN... 3 TABBLAD UITVOER... 4 EDITIES... 5 OBJECTEN TOEVOEGEN... 6 EXTRA VELDEN... 9 OBJECTEN PLAATSEN...

Nadere informatie

Online aanvragen - Gebruikershandleiding. Online aanvragen Gebruikershandleiding

Online aanvragen - Gebruikershandleiding. Online aanvragen Gebruikershandleiding Online aanvragen Gebruikershandleiding 01 / 11 Online aanvragen Gebruikershandleiding Inhoud Inloggen registreren Wachtwoord vergeten Mijn account Mijn account - Functies Het aanvraagformulier Het aanvraagformulier

Nadere informatie

Handleiding voor beheerders van eigen applicaties Sesam ID

Handleiding voor beheerders van eigen applicaties Sesam ID Handleiding voor beheerders van eigen applicaties Sesam ID Document nummer 3.0 Mei 2013 KPN Lokale Overheid 1 van 11 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Introductie 3 Hoofdstuk 2. Organisatie autoriseren 4 Hoofdstuk

Nadere informatie

BIJLAGE 1 VERBIJZONDERDE INTERNE CONTROLE UITKOMSTEN 1 E KWARTAAL 2010

BIJLAGE 1 VERBIJZONDERDE INTERNE CONTROLE UITKOMSTEN 1 E KWARTAAL 2010 BIJLAGE 1 VERBIJZONDERDE INTERNE CONTROLE UITKOMSTEN 1 E KWARTAAL 2010 Bevindingen Proces Inkoop Aanbevelingen 1 e kwartaal 2010 1 In alle 45 gevallen waren de bedragen juist geboekt. 2 In 1 van de 45

Nadere informatie

FAQ 2. Starten 3. Inloggen 3. Uitloggen 3. Wat is BAPPS? 4 Home - Snel aan de slag! 4 Klantprofiel 6. Klant beeld (linkerkant klant profiel) 6

FAQ 2. Starten 3. Inloggen 3. Uitloggen 3. Wat is BAPPS? 4 Home - Snel aan de slag! 4 Klantprofiel 6. Klant beeld (linkerkant klant profiel) 6 Handleiding voor de account manager Datum: 19-03-2017 Aan: Van: Intersteel gebruikersgroep Koen Molenaar Onderwerp: Smartoffice.nu (BAPPS) Versie 2017.02 Inhoudsopgave FAQ 2 Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nadere informatie

Bijlage 5: Invulformat AO/IC

Bijlage 5: Invulformat AO/IC Bijlage 5: Invulformat AO/IC Nr. Aspect Aanlevering van de beschrijving van de AO/IC Toetsingscriteria Voldoet de beschreven opzet van de AO/1C aan de toetsings criteria [J/All? De aanvrager vult onderstaande

Nadere informatie

Peridos. Zorgverlenersrapportages. Datum: 3-7-2014. Landelijk beheer Peridos. Versie: 1.1

Peridos. Zorgverlenersrapportages. Datum: 3-7-2014. Landelijk beheer Peridos. Versie: 1.1 Peridos Zorgverlenersrapportages Plaats: Utrecht Datum: 3-7-2014 Auteur: Landelijk beheer Peridos Versie: 1.1 Status: Definitief Inhoudsopgave Inhoudsopgave 3 Wijzigingsbeheer 4 Distributie 4 Referenties

Nadere informatie

Exact Synery Add-on Adres Validatie

Exact Synery Add-on Adres Validatie Product Update 396 Exact Synery Add-on Adres Validatie Gebruikershandleiding Product update 396 Exact Synergy Add-on Adres Validatie II Exact Synergy Add-on Adres Validatie Inhoudsopgave Inleiding Licentie

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Digitaal Paspoort Xtra Selfservice Portaal

Gebruikershandleiding Digitaal Paspoort Xtra Selfservice Portaal Gebruikershandleiding Digitaal Paspoort Xtra Selfservice Portaal Gebruikershandleiding ABZ Selfservice Portaal versie 2 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 2 HET SELFSERVICE PORTAAL... 4 2.1 DIGITALE PASPOORTEN...

Nadere informatie

Klanthandleiding. Versie 2.0

Klanthandleiding. Versie 2.0 Klanthandleiding Versie 2.0 Inhoudsopgave 1. SYSTEEMEISEN/INLOGGEN... 3 1.1 SYSTEEMEISEN... 3 1.2 INLOGGEN... 3 2. ALGEMEEN... 4 3. DASHBOARD... 5 3.1 ALGEMEEN... 5 3.2 UW TAKEN... 5 3.3 TAKEN... 6 3.3.1

Nadere informatie

ChainWise digitaal factureren

ChainWise digitaal factureren ChainWise digitaal factureren Product ChainWise Bedrijfssoftware Jaar 2016 Alle rechten voorbehouden aan ChainWise Niets in deze uitgave mag worden gebruikt in welke vorm dan ook zonder schriftelijke toestemming

Nadere informatie

Implementatie administratieve organisatie en interne controle.

Implementatie administratieve organisatie en interne controle. Implementatie administratieve organisatie en interne controle. BLOK A Algemeen U dient een beschrijving van de interne organisatie aan te leveren. Deze beschrijving dient te bevatten: A3 Een organogram

Nadere informatie

DRAAIBOEK AANSLUITEN DOOR GEMEENTEN OP DE LV WOZ. VERSIE d.d. 08-07-2015

DRAAIBOEK AANSLUITEN DOOR GEMEENTEN OP DE LV WOZ. VERSIE d.d. 08-07-2015 DRAAIBOEK AANSLUITEN DOOR GEMEENTEN OP DE LV WOZ VERSIE d.d. 08-07-2015 INLEIDING De Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken (Basisregistratie WOZ) is onderdeel van het overheidsstelsel van basisregistraties.

Nadere informatie

Handleiding OSIRIS Self Service. Schermen en procedures in OSIRIS voor docenten en studenten

Handleiding OSIRIS Self Service. Schermen en procedures in OSIRIS voor docenten en studenten Schermen en procedures in OSIRIS voor docenten en studenten Onderhoud en versiebeheer Dit document is eigendom van de projectleider Implementatie Osiris Volg. Wijzigingen aan het document worden geïnitieerd

Nadere informatie

info@zeker-online.nl www.zeker-online.nl Drs L. (Bert) F.G. Tuinsma RA, voorzitter 10 december 2013

info@zeker-online.nl www.zeker-online.nl Drs L. (Bert) F.G. Tuinsma RA, voorzitter 10 december 2013 info@zeker-online.nl www.zeker-online.nl Drs L. (Bert) F.G. Tuinsma RA, voorzitter 10 december 2013 2 Boekhouden in de cloud!! 3 Aanbod te over: 4 5 Hoe betrouwbaar en veilig is online administratieve

Nadere informatie

Uren 7x24: Urenregistratie op internet

Uren 7x24: Urenregistratie op internet Uren 7x24: Urenregistratie op internet HOME Met Uren 7x24 heeft u een zeer compleet en uitgebreid urenregistratiepakket tot uw beschikking. U kunt niet alleen uw bestede uren bijhouden, maar u creëert

Nadere informatie

Online aanvragen - Gebruikershandleiding. Online aanvragen Gebruikershandleiding

Online aanvragen - Gebruikershandleiding. Online aanvragen Gebruikershandleiding Online aanvragen Gebruikershandleiding 01 / 11 Online aanvragen Gebruikershandleiding Inhoud Inloggen registreren Wachtwoord vergeten Mijn account Mijn account - Functies Het aanvraagformulier Het aanvraagformulier

Nadere informatie

ICT Beheermodel informatiesystemen Drechtsteden Baseline inrichting ICT beheermodel Drechtsteden

ICT Beheermodel informatiesystemen Drechtsteden Baseline inrichting ICT beheermodel Drechtsteden Drechtsteden Technische Architectuur (DTA) ICT Beheermodel informatiesystemen Drechtsteden Baseline inrichting ICT beheermodel Drechtsteden Status : Definitief 1.0 Redactie : DTA Datum : 29-08-2007 1 Versiebeheer

Nadere informatie

Administratie uitwisselen met accountant

Administratie uitwisselen met accountant Inleiding Minimaal 1 keer per jaar laat u uw administratie door uw controleren. De administratiebestanden (????cash.nd en????cash.nx) stuurt u, meestal via e-mail, naar uw. Het nadeel van deze werkwijze

Nadere informatie

Xiris handleiding Onderhoudsmodule & database onderhoud

Xiris handleiding Onderhoudsmodule & database onderhoud Xiris handleiding Onderhoudsmodule & database onderhoud Copyright 2011 FP-Ruys. FP-Ruys kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die het gevolg is van enig fout in deze handleiding of verkeerd

Nadere informatie

STAPSGEWIJS AAN DE SLAG MET HET ONLINE LEDENPROGRAMMA GSF

STAPSGEWIJS AAN DE SLAG MET HET ONLINE LEDENPROGRAMMA GSF Gezinssportfederatie vzw, Troonstraat, 125, 1050 Brussel STAPSGEWIJS AAN DE SLAG MET HET ONLINE LEDENPROGRAMMA GSF Vanaf december 2014 kunnen de GSF-sportclubs hun leden online inschrijven. Dit biedt jou

Nadere informatie