Kwalificatieformulier. Europese aanbesteding Essent aansprakelijkheidsverzekering

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kwalificatieformulier. Europese aanbesteding Essent aansprakelijkheidsverzekering"

Transcriptie

1 Kwalificatieformulier Europese aanbesteding Essent aansprakelijkheidsverzekering 1

2 1 Inleiding 1.1 Toepasselijke regelgeving en aanbestedingsprocedure Deze aanbesteding wordt gekwalificeerd als een Europese aanbesteding. Onverminderd het bepaalde in dit formulier is op deze aanbesteding het Besluit aanbestedingen speciale sectoren (het "Bass ) (Stb. 2005, 409, zoals laatstelijk gewijzigd bij Stb. 2005, 650) van toepassing. Het Bass is te downloaden via Aan Aansprakelijkheidsverzekeringen is CPV-code toegekend. Dit betekent dat een aansprakelijkheidsverzekering valt onder categorie 6 (diensten van financiële instellingen) en daarmee kwalificeert als een zogenoemde A-dienst, waarop het Bass integraal van toepassing is (artikel 28 Bass). Inschrijving kan alleen plaatsvinden door middel van dit kwalificatieformulier. Op deze aanbesteding en op de opdracht is Nederlands recht van toepassing. Er is gekozen voor een Europese aanbesteding volgens de onderhandelingsprocedure. De aanbesteding is aangekondigd op Naar aanleiding van de publicatie van de opdracht kunnen belangstellenden het kwalificatieformulier opvragen en een inschrijving doen. Het kwalificatieformulier is tevens digitaal beschikbaar op de internetsite De inschrijver verklaart zich door inschrijving onvoorwaardelijk akkoord met dit formulier en de daarbij behorende bijlagen en alle daarin genoemde administratieve, juridische en andere voorwaarden inzake de onderhavige aanbesteding. 1.2 Over de aanbestedende diensten Essent N.V. is een energiebedrijf dat gas, elektriciteit en warmte levert aan consumenten en bedrijven. Daarnaast is het actief op de afvalmarkt. Een groot deel van de energie die Essent N.V. levert wordt door Essent zelf geproduceerd.. Deze productie vindt plaats in elektriciteitscentrales en afvalverbrandingsinstallaties, maar ook steeds meer met behulp van duurzame energiebronnen zoals wind en biomassa. Essent levert in Nederland elektriciteit aan zo'n 2,6 miljoen klanten en gas aan zo n 2,0 miljoen klanten. Gemeten naar omzet is Essent marktleider in de energiemarkt. De jaaromzet bedroeg 7,4 miljard euro (2007). Nederland vormt de thuismarkt, maar Essent N.V. heeft inmiddels is ook een flink marktaandeel veroverd in Duitsland en België. Er werken ruim mensen bij Essent. Enexis B.V. is per 1 januari 2009 opgericht als gevolg van de splitsingswet waarin onder andere is bepaald dat netwerkbedrijven dienen te worden gesplitst van de produktie-/leveringsbedrijven. Enexis B.V. is de nieuwe naam van Essent Netwerk B.V. 2

3 1.3 Over de aanbesteding Onderwerp van deze aanbesteding is het aansprakelijkheidsverzekeringprogramma van Essent N.V. Per 1 juli 2009 dienen twee aansprakelijkheidsverzekeringprogramma s te worden gesloten te weten een programma ten behoeve van Essent N.V. en een aansprakelijkheidsverzekeringprogramma ten behoeve.van Enexis B.V. De twee programma s dienen naadloos aan te sluiten op het huidige lopende verzekeringsprogramma ten name van Essent N.V. Inschrijvers/verzekeraars dienen in bijlage 4 aan te geven of zij willen participeren in de primaire verzekering en/of de excess verzekering en of ze als leidende verzekeraar of als volgverzekeraar willen optreden. 3

4 2 Inschrijving 2.1 Contactpersonen Aon Risk Services (hierna te noemen Aon) begeleidt deze aanbestedingsprocedure namens de aanbestedende dienst. Namens Aon zullen als contactpersoon optreden: Mevr C.I.B. van Essen Tel : De heer A.J. Mijnans Tel : Adres: Admiraliteitskade 62 Postbus AM ROTTERDAM Alle correspondentie over deze aanbesteding vindt plaats met Aon en niet met de aanbestedende dienst. Indien de inschrijving onduidelijkheden bevat kan worden verzocht om een nadere toelichting van de inschrijving. Wij verzoeken u te vermelden wie de contactperso(o)n(en) is/zijn indien een dergelijke situatie zich voordoet. 2.2 Eisen aan de inschrijving Inschrijvingen dienen met inachtneming van onderstaande voorschriften te geschieden: De inschrijving, inclusief de gevraagde bijlagen, dient uiterlijk op 19 april 2009 om uur te worden aangeleverd bij AON; Inschrijvingen die na dit tijdstip worden ontvangen worden uitgesloten van deelneming; De inschrijving dient in het Nederlands of Engels te worden opgesteld; De termijn van gestanddoening van de uitgebrachte inschrijvingen is drie (3) maanden na de uiterste inleverdatum. In het geval dat de aanbestedende dienst in rechte wordt gedaagd met betrekking tot deze aanbestedingsprocedure is de termijn van gestanddoening dertig (30) dagen na de dag waarop in eerste aanleg is beslist, tenzij de voornoemde termijnen van gestanddoening dan nog niet zijn verstreken. In dat geval gelden de voornoemde termijnen van gestanddoening; Na ontvangst van de inschrijving zal Aon een bevestiging van ontvangst verstrekken; Het risico van postbezorging berust bij de inschrijver; Het is de inschrijver toegestaan om de inschrijving per te doen; De noodzakelijke risico-informatie (het bestek) zal aan de inschrijvers die aan de in dit formulier gestelde minimumeisen voldoen ter beschikking worden gesteld en dient vertrouwelijk te worden behandeld; De inschrijver dient ermee in te stemmen dat de aanbestedende dienst gerechtigd is de juistheid van de overgelegde gegevens te onderzoeken, een en ander binnen de grenzen van het Bass/Bao. 4

5 2.3 Te overleggen (bewijs)stukken De inschrijving dient te bestaan uit: a. een rechtsgeldig ondertekende en ingevulde Eigen Verklaring (bijlage 1); b. een rechtsgeldig ondertekende en ingevulde Verklaring Identificatiegegevens (bijlage 2); c. een rechtsgeldig ondertekende en ingevulde Verklaring Nederlandse en/of Engelse taal (bijlage 3); d. een rechtsgeldig ondertekende en ingevulde Verklaring Hantering makelaarsvoorwaarden (bijlage 4); e. een rechtsgeldig ondertekende en ingevulde Verklaring Inschrijving (bijlage 5). De inschrijver dient na de aanbesteding binnen zeven kalenderdagen na het verzoek van de aanbestedende dienst hiertoe, de volgende bewijsstukken aan de aanbestedende dienst te verstrekken: f. bewijs waaruit blijkt, dat de inschrijver niet verkeert in de omstandigheden, zoals genoemd in paragraaf 3.4 (uitsluitingsgronden); g. uittreksel van de inschrijving in het beroeps- of handelsregister als gevraagd in paragraaf 3.5; h. de bewijsmiddelen ten aanzien van de vergunning, zoals genoemd in paragraaf 3.6; i. de bewijsmiddelen ten aanzien van de technische bekwaamheden, zoals genoemd in paragraaf 3.10; De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor alle gegevens op juistheid te controleren en de opgegeven referenties te benaderen. 5

6 3 Minimumeisen 3.1 Inleiding In dit hoofdstuk is aangegeven aan welke eisen de inschrijver, op straffe van uitsluiting van de aanbestedingsprocedure, tenzij anders aangegeven, moet voldoen om in aanmerking te komen voor de aanbestedingsprocedure. 3.2 Eigen verklaring De inschrijver kan met betrekking tot de in dit hoofdstuk genoemde eisen vooralsnog volstaan door bij zijn inschrijving een verklaring conform de in bijlage 1 model Eigen Verklaring te overleggen, tenzij uitdrukkelijk is aangegeven dat de stukken reeds bij inschrijving moeten worden ingediend. De inschrijver dient op verzoek van de aanbestedende dienst binnen zeven kalenderdagen de officiële bewijsstukken te overleggen. Indien de inhoud van deze bewijsstukken niet voldoet aan de in de Eigen Verklaring gestelde criteria, dan wordt de inschrijver uitgesloten van verdere deelneming aan de aanbestedingsprocedure. 3.3 Identificatiegegevens Iedere inschrijver moet bij zijn inschrijving de volgende identificatiegegevens overleggen: statutaire naam van de onderneming; vestigingsadres van de onderneming; telefoon- en faxnummers alsmede van de onderneming; de rechtsvorm van de onderneming; het BTW-registratienummer of nationaal fiscaal nummer volgens de nationale wetgeving; van het land van vestiging; het registratienummer van het beroeps- of handelsregister van het land van vestiging; informatie over de persoon/personen die de inschrijver rechtsgeldig kunnen vertegenwoordigen: o volledige naam; o postadres, telefoonnummer, faxnummer en ; o functie binnen de onderneming. 3.4 Uitsluitingsgronden De inschrijver wordt van deelneming aan een opdracht uitgesloten, indien hij op de dag van de aanbesteding of op de dag van de opdrachtverlening in één of meer van de in artikel 45 lid 1 Bao genoemde omstandigheden verkeert. De inschrijver kan van deelneming aan een opdracht worden uitgesloten, indien hij op de dag van de aanbesteding of op de dag van de opdrachtverlening in één of meer van de in artikel 55 lid 4 Bass, artikel 5 of artikel 6 van de Beleidsregels integriteit en uitsluiting bij aanbestedingen in BIBOBsectoren genoemde omstandigheden verkeert. Ten bewijze dat deze gevallen zich niet voordoen, dient de inschrijver op verzoek van de aanbestedende dienst binnen zeven kalenderdagen de in artikel 55 lid 5 Bass bedoelde bewijsmiddelen te overleggen, die niet ouder mogen zijn dan zes maanden voorafgaande aan de datum van aanbesteding, waaruit blijkt dat de inschrijver niet in één van de bovengenoemde omstandigheden verkeert. 6

7 Indien de inschrijver wél onder één of meer van de in artikel 55 lid 4 Bass, artikel 5 of artikel 6 van de Beleidsregels integriteit en uitsluiting bij aanbestedingen in BIBOB-sectoren genoemde omstandigheden verkeert, dient hij dit nader toe te lichten. Aan de hand van deze toelichting zal de aanbestedende dienst besluiten of hij al dan niet tot uitsluiting over zal gaan. 3.5 Inschrijving in beroeps-/handelsregister De inschrijver dient zowel op de dag van aanbesteding als op de dag van de opdrachtverlening te zijn ingeschreven in het beroeps- of handelsregister volgens de voorschriften van de lidstaat waar hij is gevestigd. De inschrijver wordt van deelneming aan een opdracht uitgesloten, indien hij op de dag van de aanbesteding of op de dag van de opdrachtverlening niet is ingeschreven in het beroeps- of handelsregister volgens de voorschriften van de lidstaat waar hij is gevestigd. Ten bewijze dat de inschrijver aan deze eis voldoet, dient hij op verzoek van de aanbestedende dienst binnen zeven kalenderdagen een uittreksel van de inschrijving in het beroeps- of handelsregister te overleggen, dat niet ouder mag zijn dan zes maanden voorafgaande aan de datum van aanbesteding en waaruit blijkt dat de inschrijver aan de gestelde eis voldoet. Deze eis geldt niet ten aanzien van inschrijvers die niet in een dergelijkregister zijn ingeschreven en die verklaren dat zulks volgens de wetgeving van het land van vestiging niet verplicht is. 3.6 Vergunning De inschrijver dient voor de uitvoering van de verzekeringsovereenkomst in het bezit te zijn van de benodigde vergunningen om het verzekeringsbedrijf in Nederland te mogen uitvoeren, zoals geregeld in de Wet op het financieel toezicht (Wft) of vergelijkbare wet- en regelgeving in het buitenland. De inschrijver dient op verzoek van de aanbestedende dienst binnen zeven kalenderdagen hiertoe bewijs te overleggen waaruit blijkt dat hij beschikt over een geldige vergunning om het verzekeringsbedrijf in Nederland te mogen uitvoeren, zoals geregeld in de Wet op het financieel toezicht (Wft) of vergelijkbare buitenlandse wet- en/of regelgeving. 3.7 Beheersing Nederlandse of Engelse taal De door de inschrijver in te zetten medewerkers dienen de Nederlandse of Engelse taal in woord en geschrift te beheersen. Tevens dient de correspondentie met de aanbestedende dienst/opdrachtgever in de Nederlandse of Engelse taal plaats te vinden. De inschrijver dient bij zijn inschrijving een verklaring conform de in bijlage 3 opgenomen "Verklaring Beheersing Nederlandse of Engelse Taal" te overleggen. 3.8 Verzekeringsvoorwaarden De inschrijver hanteert de ten behoeve van Essent opgestelde verzekeringsvoorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven. De inschrijver dient bij zijn inschrijving een verklaring conform de in bijlage 4 opgenomen "Verklaring hantering makelaarsvoorwaarden" te overleggen. 7

8 3.9 Financiële eisen De inschrijver dient, op straffe van uitsluiting, op de datum van inschrijving en op de ingangsdatum van de verzekeringen te beschikken over een financiële rating van tenminste A - conform Standard & Poor s, of een daarmee vergelijkbare financiële rating van een vergelijkbare rating agency Inschrijving op beide percelen De preferentie gaat uit naar een inschrijver die op beide percelen inschrijft. Het inschrijven op beide percelen zal bij de beoordeling van de inschrijving op basis van de gunningscriteria positief gewaardeerd worden. De gunningscriteria zullen vermeld staan in het bestek, dat bij de uitnodiging tot onderhandeling aan alle verzekeraars die niet zijn gediskwalificeerd zal worden verstrekt. 8

9 Indien ondergetekende inschrijft als leidende verzekeraar dient hij tevens aan de navolgende minimumeisen te voldoen. Het niet voldoen aan deze minimumeisen leidt tot uitsluiting van de aanbestedingsprocedure als leidende verzekeraar Technische bekwaamheden Ervaringseis De inschrijver dient, op straffe van uitsluiting, in de afgelopen drie jaar voorafgaande aan de datum van aanbesteding ervaring te hebben met soortgelijke opdrachten. Op verzoek van de aanbestedende dienst dient de inschrijver daarvan binnen zeven kalenderdagen bewijsstukken te overleggen met de volgende informatie: - korte omschrijving van de opdracht - of het een primaire of een excess verzekering betrof - naam opdrachtgever(s) - periode Beroepsbekwaamheid Inschrijver dient op verzoek van de aanbestedende dienst de vakbekwaamheid van personeel binnen zeven kalenderdagen aan te tonen dat men zowel op de acceptatieafdeling als op de schadeafdeling, beschikt over voldoende personeel dat bekend is met de branche waarin de aanbestedende dienst werkzaam is. De inschrijver voldoet aan deze minimumeis door een overzicht te overleggen van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht zal worden belast Schadebehandeling in de Nederlandse taal De inschrijver dient in staat te zijn om schades te behandelen in de Nederlandse taal. De inschrijver dient bij zijn inschrijving een verklaring conform de in bijlage 3 opgenomen "Verklaring Beheersing Nederlandse of Engelse Taal" te overleggen. 9

10 4 Overige procedurele bepalingen 4.1 Wijze van beoordelen De wijze van beoordelen ziet er als volgt uit: Stap 1 De door de inschrijvers bij inschrijving aangeleverde informatie wordt getoetst op compleetheid. Als om welke reden dan ook de gevraagde gegevens niet (compleet) kunnen worden overlegd, dient aangegeven te worden wat de reden daarvan is. Op basis van de aangereikte informatie kan de aanbestedende dienst overwegen om het gebrek aan overlegde gegevens te laten herstellen, of de inschrijver te diskwalificeren. Stap 2 Getoetst wordt of er sprake is van de in paragraaf 3.4 genoemde uitsluitingsgronden. Het niet voldoen aan de uitsluitingsgronden kan leiden tot diskwalificatie. Stap 3 Getoetst wordt of de inschrijvingen voldoen aan de in hoofdstuk 3 gestelde minimumeisen. Het niet voldoen aan deze eisen kan leiden tot diskwalificatie. Stap 4 De inschrijvers die niet zijn gediskwalificeerd, zullen worden uitgenodigd voor de onderhandelingsfase door middel van het toezenden van het bestek. Stap 5 De inschrijvingen van de inschrijvers die zijn uitgenodigd voor de onderhandelingsfase zullen worden getoetst op basis van de in het bestek genoemde gunningscriteria. Stap 6 De inschrijver wiens inschrijving tot economisch meest voordelige inschrijving wordt verkozen, kan op verzoek van de aanbestedende dienst worden verzocht om binnen zeven kalenderdagen de in paragraaf 2.3 genoemde bewijsmiddelen te overleggen. Wordt aan de in hoofdstuk 3 gestelde minimumeisen voldaan, dan komt deze inschrijver voor gunning in aanmerking. Indien de betreffende inschrijver de genoemde bewijsmiddelen niet kan overleggen zal dit verzoek worden neergelegd bij de eerstvolgende inschrijver met de economisch meest voordelige inschrijving. 5.2 Fouten, contradicties en onredelijke eisen Alle documenten met bijbehorende bijlagen die naar aanleiding van de aanbesteding door de aanbestedende dienst zijn opgesteld, zijn met de grootste zorg opgesteld. In het geval een inschrijver niettemin fouten, onrechtmatigheden, onregelmatigheden, tegenstrijdigheden of onduidelijkheden ontdekt, dan dient deze Aon hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen doch uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de documenten. Indien een inschrijver niet tijdig op de voorgeschreven wijze de aanbestedende dienst aldus heeft geattendeerd, is die inschrijver niet ontvankelijk in enige (latere) vordering gericht tegen een vermeende fout, onrechtmatigheid, onregelmatigheid, tegenstrijdigheid of onduidelijkheid anderszins. Indien een inschrijver van mening is dat in dit formulier één of meerdere eisen zijn opgenomen waarvan - ook voor een ter zake ervaren, deskundige en goed geoutilleerde onderneming of samenwerkingsverband van ondernemingen - in de uitvoering van de opdracht nakoming onmogelijk of onredelijk bezwarend is, zodat nakoming van deze eis(en) bij de uitvoering van de opdracht in redelijkheid niet gevergd kan worden, dient de inschrijver dit terstond gemotiveerd schriftelijk te melden bij Aon. Deze melding dient uiterlijk te worden gedaan binnen 7 kalenderdagen na ontvangst 10

11 van de documenten. Indien een inschrijver niet tijdig op de voorgeschreven wijze Aon aldus heeft geattendeerd, is die inschrijver niet- ontvankelijk in enige (latere) vordering gericht tegen de betreffende eisen. 5.3 Geschillen Geschillen tussen de bij de aanbesteding betrokken partijen, die ontstaan naar aanleiding van deze aanbesteding, dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar het kwalificatieformulier is afgegeven. De inschrijver verliest zijn recht om de hierboven omschreven geschillen voor te leggen, en dient derhalve niet-ontvankelijk te worden verklaard in zijn vorderingen, wanneer een geschil later aanhangig wordt gemaakt dan 15 kalenderdagen na dagtekening van het voornemen van gunning. 5.4 Vertrouwelijkheid De toegezonden inschrijvingen zullen door de aanbestedende dienst uiterst vertrouwelijk behandeld worden. De aanbestedende dienst verwacht dat dezelfde mate van vertrouwelijkheid wordt toegepast door de inschrijvers voor zowel het kwalificatieformulier als voor het bestek. Alle informatie die door de inschrijver ter beschikking wordt gesteld kan door de aanbestedende dienst op juistheid worden gecontroleerd. De aanbestedende dienst behoudt zich bovendien het recht voor om alle gegevens die afkomstig zijn van derden op juistheid te controleren door deze derden te benaderen. 5.5 Intellectuele eigendom Alle intellectuele eigendomsrechten die rusten op door de aanbestedende dienst verstrekte documenten en informatie in het kader van de aanbesteding, waaronder in ieder geval te begrijpen het bestek evenals de bijlagen en verstrekte toelichtingen, waaronder in ieder geval wordt begrepen het auteursrecht, berusten uitsluitend bij de aanbestedende dienst. Dit geldt voor de gehele aanbestedingsprocedure. Behoudens uitzonderingen door de Auteurswet gesteld, mag zonder schriftelijke toestemming van de aanbestedende dienst niets uit de door de aanbestedende dienst verstrekte documenten alsmede daarbij behorende bijlagen worden verveelvoudigd door middel van druk, fotokopie, microfilm of anderszins, behoudens indien en voor zover dit in redelijkheid noodzakelijk is voor het juist en volledig kunnen beantwoorden van de vragen, dan wel het kunnen doen van een inschrijving voor deze aanbestedingsprocedure. De inschrijving en alle bijlagen die in het kader van deze aanbesteding aan de aanbestedende dienst worden verstrekt, worden op het moment van ontvangst door de aanbestedende dienst haar eigendom. De inschrijver verleent de aanbestedende dienst het recht om ideeën, suggesties, (tekst)voorstellen, tekeningen en andere verstrekte informatie en documenten in het kader van deze aanbesteding te gebruiken, te bewerken, dan wel te modelleren, ook al wordt uiteindelijk de opdracht niet aan de inschrijver gegund. Het gebruik, de bewerking of andersoortige modellering geeft de inschrijver geen recht op enige vergoeding onder welke naam of titel dan ook. De aanbestedende dienst staat er voorin dat informatie afkomstig van de inschrijver, waarvan zij de vertrouwelijkheid kent, dan wel behoort te kennen, vertrouwelijk zal worden behandeld en dat daarbij in ieder geval rekening zal worden gehouden met de gerechtvaardigde (zakelijke) belangen van de inschrijver. 11

12 5.6 Valse verklaringen De aanbestedende dienst wijst er nadrukkelijk op dat verklaringen die al dan niet achteraf onjuistheden blijken te bevatten of toezeggingen bevatten die niet (kunnen) worden waargemaakt, door haar worden aangemerkt als 'valse verklaringen' in de zin van artikel 55 lid 4 Bass. Dit kan uitsluiting van verdere deelname aan deze en toekomstige aanbestedingsprocedures van de aanbestedende dienst tot gevolg hebben. Indien na gunning blijkt dat deze heeft plaatsgevonden op basis van 'valse verklaringen' kan het contract door de aanbestedende dienst worden ontbonden, zonder dat de aanbestedende dienst is gehouden tot het vergoeden van schade. De inschrijver die een valse verklaring heeft gedaan is aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade die de aanbestedende dienst dientengevolge leidt. 5.7 Aanspraken door inschrijvers Inschrijvers kunnen aan hun inschrijving en het voornemen tot gunning geen recht ontlenen ten aanzien van het daadwerkelijk verkrijgen van de opdracht. De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor om de aanbestedingsprocedure tijdelijk op te schorten of definitief te beëindigen. Voor de goede orde wordt vermeld dat ook in dat geval de aanbestedende dienst de door de inschrijver gemaakte kosten c.q. geleden schade niet zal vergoeden. Kosten welke gemaakt moeten worden voor het opstellen van de inschrijving worden eveneens niet door de aanbestedende dienst vergoed. Dit rapport is uitsluitend bestemd voor de opdrachtgever. De inhoud van dit rapport is gebaseerd op omstandigheden bij en informatie ter beschikking gesteld door de opdrachtgever. Op geen enkele wijze kan worden gegarandeerd dat beschreven omstandigheden volledig in overeenstemming zijn met van toepassing zijnde wet- en regelgeving, noch mag worden aangenomen dat de inhoud van dit rapport volledig is ten aanzien van de onderzochte risico s. Derden die van dit rapport kennisnemen kunnen aan dit rapport geen rechten ontlenen. Aon Groep Nederland bv geeft geen juridische adviezen en/of adviezen op het terrein van belastingen of accounting. Geadviseerd wordt om met betrekking tot deze onderwerpen contact op te nemen met gespecialiseerde raadgevers, alvorens definitieve beslissingen worden genomen Aon Groep Nederland bv Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze rapportage mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Aon Groep Nederland bv. 12

13 Bijlage 1 Eigen Verklaring Inzake aanbesteding aansprakelijkheidsverzekeringsprogramma en behoeve van Essent N.V. en Enexis B.V. Bedrijfsgegevens en standaardverklaring Officiële statutaire naam en rechtsvorm inschrijver Naam bevoegde functionaris Functie Bovenvermelde functionaris verklaart dat: a. Ten aanzien van de inschrijver geen veroordeling bij onherroepelijk vonnis of arrest is uitgesproken op grond van artikel 140, 177, 177a, 178, 225, 226, 227, 227a, 227b of 323a, 328ter, tweede lid, 416, 417, 417bis, 420bis, 420ter of 420quater van het Wetboek van Strafrecht (artikel 45 lid 1 Bao); b. Inschrijver niet verkeert in staat van faillissement of van liquidatie, werkzaamheden niet zijn gestaakt, er geen surseance van betaling of een akkoord geldt dan wel dat de inschrijver in een andere vergelijkbare toestand verkeert involge een soortgelijke procedure die voorkomt in de op inschrijver van toepassing zijnde wet- of regelgeving van een lidstaat van de Europese Unie (artikel 55 lid 4 Bass); c. Geen faillissement of liquidatie is aangevraagd, een procedure van surseance van betaling of akkoord dan wel een andere soortgelijke procedure die voorkomt in de van toepassing zijnde wet- of regelgeving van een lidstaat van de Europese Unie, aanhangig is gemaakt (artikel 55 lid 4 Bass jo.); d. Geen rechterlijke uitspraak met kracht van gewijsde volgens de op inschrijver van toepassing zijnde wet- of regelgeving van een lidstaat van de Europese Unie is gedaan, waarbij een delict is vastgesteld dat in strijd is met de beroepsgedragsregels ten aanzien van inschrijver (artikel 55 lid 4 Bass); e. Inschrijver in de uitoefening van zijn beroep geen ernstige fout heeft begaan, vastgesteld op elke grond die de aanbestedende dienst aannemelijk kan maken (artikel 55 lid 4 Bass); f. Inschrijver aan zijn verplichtingen heeft voldaan ten aanzien van de betaling van de sociale verzekeringsbijdrage overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij is gevestigd of van het land van de aanbestedende dienst (artikel 55 lid 4 Bass); g. Inschrijver aan zijn verplichtingen heeft voldaan ten aanzien van de betaling van de belastingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij is gevestigd of van het land van de aanbestedende dienst (artikel 55 lid 4 Bass); h. Inschrijver zich niet schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van de inlichtingen die overeenkomstig artikel 45 t/m 53 Bao kunnen worden verlangd (artikel 55 lid 4 Bass); i. zijn onderneming is ingeschreven in een beroeps- of handelsregister of beschikt over een vergelijkbare verklaring of attest als bedoeld in art. 47 Bao, maximaal zes maanden oud voorafgaande aan de datum van aanbesteding; j. De inschrijver voldoet aan de in par. 3.8 gestelde financiële minimumeisen; k. De inschrijver voldoet aan de in par. 3.9 omschreven technische bekwaamheidseisen; l. De inschrijver in het bezit is van de voor de uitvoering van deze verzekeringsovereenkomst benodigde vergunningen om het verzekeringsbedrijf in Nederland te mogen uitvoeren, zoals geregeld in de Wet op het financieel toezicht (Wft) of vergelijkbare wet- en regelgeving in het buitenland 13

14 Ondergetekende verklaart dat hij/zij deze verklaring naar waarheid heeft ondertekend en tevens dat hij/zij daartoe namens de inschrijver rechtens bevoegd is. Datum : Handtekening : Naam : Naam bedrijf : Functie : 14

15 Bijlage 2 Identificatiegegevens Inzake aanbesteding aansprakelijkheidsverzekeringsprogramma ten behoeve van Essent N.V. en Enexis B.V. Bedrijfsgegevens en standaardverklaring Officiële statutaire naam en rechtsvorm inschrijver Vestigingsadres Postadres Telefoon en faxnummer van het bedrijf Het BTWregistratienummer of nationaal fiscaal nummer Het registratienummer van het beroeps- of handelsregister Naam bevoegde functionaris Telefoonnummer bevoegde functionaris Naam contactpersoon Functie adres Functie Telefoonnummer contactpersoon Faxnummer contactpersoon Bezoekadres adres Postcode en plaats Postadres Postcode en plaats Ondergetekende verklaart dat hij/zij deze verklaring naar waarheid heeft ondertekend en tevens dat hij/zij daartoe namens de inschrijver rechtens bevoegd is. Datum : Handtekening : Naam : Naam bedrijf : 15

16 Functie : 16

17 Bijlage 3 Verklaring Nederlandse en/of Engelse Taal Inzake aanbesteding aansprakelijkheidsverzekeringsprogramma ten behoeve van Essent N.V. en Enexis B.V. Ondergetekende verklaart dat alle door hem in te zetten medewerkers de Nederlandse en/of de Engelse taal in woord en geschrift beheersen, en dat alle correspondentie in de Nederlandse of Engelse taal plaatsvindt. Indien ondergetekende inschrijft als leidende dienstverlener verklaart ondergetekende eveneens dat de schadebehandeling in de Nederlandse taal zal plaatsvinden. Ondergetekende verklaart dat hij/zij deze verklaring naar waarheid heeft ondertekend en tevens dat hij/zij daartoe namens de inschrijver rechtens bevoegd is. Datum : Handtekening : Naam : Naam bedrijf : Functie : 17

18 Bijlage 4 Verklaring hantering makelaarsvoorwaarden Inzake aanbesteding aansprakelijkheidsverzekeringsprogramma ten behoeve van Essent N.V. en Enexis B.V. Ondergetekende verklaart hiermee bereid te zijn om de ten behoeve van Essent opgestelde verzekeringsvoorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven te willen accepteren. Ondergetekende verklaart dat hij/zij deze verklaring naar waarheid heeft ondertekend en tevens dat hij/zij daartoe namens de inschrijver rechtens bevoegd is. Datum : Handtekening : Naam : Naam bedrijf : Functie : 18

19 Bijlage 5 Verklaring Inschrijving Inzake aanbesteding aansprakelijkheidsverzekeringsprogramma ten behoeve van Essent NV en Enexis B.V. Ondergetekende verklaart hiermee zich als volgtin te schrijven op deze aanbesteding: participeren als leidende verzekeraar op het primaire programma participeren als volgende verzekeraar op het primaire programma participeren als leidende verzekeraar op één of meer van de excess verzekeringen participeren als volgende verzekeraar op één of meer van de excess verzekeringen (Meerdere opties zijn mogelijk) Toelichting/ opmerking(en): Ondergetekende verklaart dat hij/zij deze verklaring naar waarheid heeft ondertekend en tevens dat hij/zij daartoe namens de inschrijver rechtens bevoegd is. Datum : Handtekening : Naam : Naam bedrijf : Functie : 19

Voor de verwerving van een on premise service management systeem

Voor de verwerving van een on premise service management systeem Selectieleidraad Voor de verwerving van een on premise service management systeem Aanbestedingsprocedure: niet-openbare procedure Projectnaam PRJ2019 TenderNed-nummer 351981909 Versie Datum Omschrijving

Nadere informatie

Levering Elektriciteit & Gas

Levering Elektriciteit & Gas Offerteleidraad Levering Elektriciteit & Gas Aanbestedingsprocedure met als kenmerk: EG 2011/S 238-384297 Opdrachtgever/Aanbestedende dienst: gemeente Zaanstad Aanbestedingsplatform: www.commerce-hub.com

Nadere informatie

Aanbestedingsnummer : 15522

Aanbestedingsnummer : 15522 Europese aanbesteding volgens de openbare procedure voor Printservices ten behoeve van Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW) Aanbestedingsnummer : 15522 Versie : 2.1

Nadere informatie

AANBESTEDING FIETSVERWIJSSYSTEEM

AANBESTEDING FIETSVERWIJSSYSTEEM AANBESTEDING FIETSVERWIJSSYSTEEM Gemeente Utrecht Beschrijvend document inzake de EU- aanbesteding van een Fietsverwijssysteem inclusief aanverwante dienstverlening t.b.v. gemeente Utrecht Juli 2014 Versie:

Nadere informatie

INKOOPKADER INDVIDUELE REINTEGRATIEOVEREENKOMST UWV 2013

INKOOPKADER INDVIDUELE REINTEGRATIEOVEREENKOMST UWV 2013 INKOOPKADER INDVIDUELE REINTEGRATIEOVEREENKOMST UWV 2013 e-mailadres: Internetsite: contractinkoopreintegratie@uwv.nl https://uwv.secure.force.com/ UWV Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Europese aanbesteding Midoffice Suite

Europese aanbesteding Midoffice Suite Europese aanbesteding Midoffice Suite Alphen aan den Rijn, Delft, Ede, Nieuwegein en Zoetermeer onder aanvoering van EGEM en begeleid door M&I/Argitek Europese aanbesteding 2006-023405 Commercieel vertrouwelijk

Nadere informatie

Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen

Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen In de Aanbestedingswet 2012 (hierna: de wet) is bepaald dat aanbestedende diensten in eerste instantie aan

Nadere informatie

Bestek offerteprocedure inzake ondersteuning bij de uitvoering van het Sectorplan Metaalbewerking:

Bestek offerteprocedure inzake ondersteuning bij de uitvoering van het Sectorplan Metaalbewerking: Bestek offerteprocedure inzake ondersteuning bij de uitvoering van het Sectorplan Metaalbewerking: Impuls voor een structurele versterking van de arbeidsmarkt in de metaalbewerking Betreft Maatregel 1:

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Besluit Inkoopkader Individuele Reintegratieovereenkomst UWV 2013

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Besluit Inkoopkader Individuele Reintegratieovereenkomst UWV 2013 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 11203 29 april 2013 Besluit Inkoopkader Individuele Reintegratieovereenkomst UWV 2013 Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

Nadere informatie

Geachte heer/mevrouw, Hierbij wordt u uitgenodigd om een offerte uit te brengen voor de vervanging van ons financieel systeem.

Geachte heer/mevrouw, Hierbij wordt u uitgenodigd om een offerte uit te brengen voor de vervanging van ons financieel systeem. Geachte heer/mevrouw, Hierbij wordt u uitgenodigd om een offerte uit te brengen voor de vervanging van ons financieel systeem. Indien u als leverancier niet zelfstandig in staat bent om het totaal van

Nadere informatie

EUROPESE AANBESTEDING INZAKE HET PROJECT GOUD

EUROPESE AANBESTEDING INZAKE HET PROJECT GOUD SELECTIEDOCUMENT EUROPESE AANBESTEDING INZAKE HET PROJECT GOUD Copyright Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Symbus B.V.

Algemene Voorwaarden Symbus B.V. Algemene Voorwaarden Symbus B.V. Dit document bevat de tekst van de Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op alle aanvragen, aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten tussen Symbus B.V. en haar

Nadere informatie

Beschrijvend Document. Openbare Europese aanbesteding. Mobiele en vaste telefonie

Beschrijvend Document. Openbare Europese aanbesteding. Mobiele en vaste telefonie Beschrijvend Document Openbare Europese aanbesteding Mobiele en vaste telefonie Opgesteld door: IBN Versie: 12.0 Datum: vrijdag 7 november 2014woensdag 26 november 2014 Inhoud Begrippen... 3 Voorwoord...

Nadere informatie

Aanbestedingsdocument openbare Europese aanbesteding. Gebruikersonderzoek websites en web-based applicaties

Aanbestedingsdocument openbare Europese aanbesteding. Gebruikersonderzoek websites en web-based applicaties Aanbestedingsdocument openbare Europese aanbesteding Gebruikersonderzoek websites en web-based applicaties Aanbestedingsnummer: P4346 Uitgegeven door: Dienst Publiek en Communicatie Status: Definitief

Nadere informatie

Beschrijvend document. Aanbesteding Burgerzakenmodules. d.d. 19 december 2012. Versie 0.9

Beschrijvend document. <Openbare >Aanbesteding Burgerzakenmodules. d.d. 19 december 2012. Versie 0.9 Beschrijvend document Aanbesteding Burgerzakenmodules d.d. 19 december 2012 Versie 0.9 Versiehistorie Versie Status Datum Auteur Toelichting 0.1 Concept 14-06-2012 KING Eerste opzet 0.4 Concept

Nadere informatie

Reglement voor registratie van.nl-domeinnamen

Reglement voor registratie van.nl-domeinnamen Reglement voor registratie van.nl-domeinnamen SIDN, 29 januari 2003 Preambule Dit Reglement bevat de voorwaarden die van toepassing zijn op een tussen een Domeinnaamhouder en SIDN gesloten Registratiecontract.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden CCB

Algemene voorwaarden CCB Algemene voorwaarden CCB Algemene voorwaarden van Call Center Benelux B.V. gevestigd en kantoorhoudend te 5707 AZ Helmond aan de De Hoefkens 5/A hierna te noemen: CCB Artikel 1. Definities 1.1 In deze

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2009. Voor de levering van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden 2009. Voor de levering van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden 2009 Voor de levering van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikers Geachte klant, U ziet, ik spreek u aan als klant van Anode Energie. Want met ons team willen wij graag dat u

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN GESPECIALISEERDE ONDERSTEUNING VOOR HET OP PEIL HOUDEN VAN MICROSOFT PRODUCTEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 2 oktober

Nadere informatie

BESTEK Bijstand IT productie door gespecialiseerde profielen

BESTEK Bijstand IT productie door gespecialiseerde profielen BESTEK Bijstand IT productie door gespecialiseerde profielen ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 23 augustus 2011 om 10u. 1 I. ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN... 5

Nadere informatie

Europese aanbesteding: Kantoor- en Communicatiedrukwerk

Europese aanbesteding: Kantoor- en Communicatiedrukwerk Europese aanbesteding: Kantoor- en Communicatiedrukwerk Universiteit van Amsterdam en Hogeschool van Amsterdam Kenmerk FCIL.073-007 Datum 11 december 2012 Versie 1.0 Het overnemen en vermenigvuldigen van

Nadere informatie

Beschrijvend document Europese aanbesteding ICT Techniek ten behoeve van: Bestuursbureau NUOVO ISK LRC Pouwer Trajectum UniC USG VNC X11

Beschrijvend document Europese aanbesteding ICT Techniek ten behoeve van: Bestuursbureau NUOVO ISK LRC Pouwer Trajectum UniC USG VNC X11 Beschrijvend document Europese aanbesteding ICT Techniek ten behoeve van: Bestuursbureau NUOVO ISK LRC Pouwer Trajectum UniC USG VNC X11 1 van 19 INHOUDSOPGAVE Begrippenlijst 4 1 Algemeen 6 1.1 Inleiding

Nadere informatie

Essent levert: Algemene Voorwaarden voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers. Geldig per 1 juli 2006

Essent levert: Algemene Voorwaarden voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers. Geldig per 1 juli 2006 Essent levert: Algemene Voorwaarden voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers Geldig per 1 juli 2006 Preambule Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen nadat daarover voor

Nadere informatie

Offerteaanvraag. IT-Dienstverlening. Quadraam, Gelderse scholengroep

Offerteaanvraag. IT-Dienstverlening. Quadraam, Gelderse scholengroep Offerteaanvraag IT-Dienstverlening Quadraam, Gelderse scholengroep Colofon In opdracht van : Quadraam, Gelderse scholengroep Contactpersoon : de heer P. van Buuren, lid College van Bestuur Auteurs : de

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Postcodegarant B.V.

Algemene Voorwaarden Postcodegarant B.V. Algemene Voorwaarden Postcodegarant B.V. Versie 01-07- 2015 INHOUD ARTIKEL 1 DEFINITIES... 4 ARTIKEL 2 POSTCODEGARANT B.V.... 6 ARTIKEL 3 TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN... 6 ARTIKEL 4 GEBRUIKER...

Nadere informatie

BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MODERNISERING VAN DE BESTANDSTRANSFER ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MODERNISERING VAN DE BESTANDSTRANSFER ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MODERNISERING VAN DE BESTANDSTRANSFER ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 12 september 2010 om 10 u. Blz. 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Bestek: Open offerteaanvraag voor het onderhoud van de MODA applicatie, bestaande uit

Bestek: Open offerteaanvraag voor het onderhoud van de MODA applicatie, bestaande uit Bestek S&L/AO/380/2014 1/77 Bestek: Open offerteaanvraag voor het onderhoud van de MODA applicatie, bestaande uit 5 software componenten (Quintiq, Aïdoo; verslagapplicatie, Track & Trace voertuigen en

Nadere informatie

OPEN OFFERTEAANVRAAG

OPEN OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN POLICY MANAGER OPEN OFFERTEAANVRAAG Versie 27/09/2013 Extra paragraaf III.6.5 SLA s en subparagrafen Extra bijlage F: Raamwerk FODFIN-SLA-V1.0 (! KPI tabel in A3

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN IMPLEMENTATIE PROBLEM MANAGEMENT ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Wijziging: BIJLAGE E - pagina 56 Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 1 oktober 2012 om

Nadere informatie

OPEN OFFERTEAANVRAAG

OPEN OFFERTEAANVRAAG BIJZONDER BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VAN LEVERING E-LEARNING - TAALCURSUSSEN OPEN OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: Op 11 oktober 2013 om 10.00 uur Blz. 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie