Kwalificatieformulier. Europese aanbesteding Essent aansprakelijkheidsverzekering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kwalificatieformulier. Europese aanbesteding Essent aansprakelijkheidsverzekering"

Transcriptie

1 Kwalificatieformulier Europese aanbesteding Essent aansprakelijkheidsverzekering 1

2 1 Inleiding 1.1 Toepasselijke regelgeving en aanbestedingsprocedure Deze aanbesteding wordt gekwalificeerd als een Europese aanbesteding. Onverminderd het bepaalde in dit formulier is op deze aanbesteding het Besluit aanbestedingen speciale sectoren (het "Bass ) (Stb. 2005, 409, zoals laatstelijk gewijzigd bij Stb. 2005, 650) van toepassing. Het Bass is te downloaden via Aan Aansprakelijkheidsverzekeringen is CPV-code toegekend. Dit betekent dat een aansprakelijkheidsverzekering valt onder categorie 6 (diensten van financiële instellingen) en daarmee kwalificeert als een zogenoemde A-dienst, waarop het Bass integraal van toepassing is (artikel 28 Bass). Inschrijving kan alleen plaatsvinden door middel van dit kwalificatieformulier. Op deze aanbesteding en op de opdracht is Nederlands recht van toepassing. Er is gekozen voor een Europese aanbesteding volgens de onderhandelingsprocedure. De aanbesteding is aangekondigd op Naar aanleiding van de publicatie van de opdracht kunnen belangstellenden het kwalificatieformulier opvragen en een inschrijving doen. Het kwalificatieformulier is tevens digitaal beschikbaar op de internetsite De inschrijver verklaart zich door inschrijving onvoorwaardelijk akkoord met dit formulier en de daarbij behorende bijlagen en alle daarin genoemde administratieve, juridische en andere voorwaarden inzake de onderhavige aanbesteding. 1.2 Over de aanbestedende diensten Essent N.V. is een energiebedrijf dat gas, elektriciteit en warmte levert aan consumenten en bedrijven. Daarnaast is het actief op de afvalmarkt. Een groot deel van de energie die Essent N.V. levert wordt door Essent zelf geproduceerd.. Deze productie vindt plaats in elektriciteitscentrales en afvalverbrandingsinstallaties, maar ook steeds meer met behulp van duurzame energiebronnen zoals wind en biomassa. Essent levert in Nederland elektriciteit aan zo'n 2,6 miljoen klanten en gas aan zo n 2,0 miljoen klanten. Gemeten naar omzet is Essent marktleider in de energiemarkt. De jaaromzet bedroeg 7,4 miljard euro (2007). Nederland vormt de thuismarkt, maar Essent N.V. heeft inmiddels is ook een flink marktaandeel veroverd in Duitsland en België. Er werken ruim mensen bij Essent. Enexis B.V. is per 1 januari 2009 opgericht als gevolg van de splitsingswet waarin onder andere is bepaald dat netwerkbedrijven dienen te worden gesplitst van de produktie-/leveringsbedrijven. Enexis B.V. is de nieuwe naam van Essent Netwerk B.V. 2

3 1.3 Over de aanbesteding Onderwerp van deze aanbesteding is het aansprakelijkheidsverzekeringprogramma van Essent N.V. Per 1 juli 2009 dienen twee aansprakelijkheidsverzekeringprogramma s te worden gesloten te weten een programma ten behoeve van Essent N.V. en een aansprakelijkheidsverzekeringprogramma ten behoeve.van Enexis B.V. De twee programma s dienen naadloos aan te sluiten op het huidige lopende verzekeringsprogramma ten name van Essent N.V. Inschrijvers/verzekeraars dienen in bijlage 4 aan te geven of zij willen participeren in de primaire verzekering en/of de excess verzekering en of ze als leidende verzekeraar of als volgverzekeraar willen optreden. 3

4 2 Inschrijving 2.1 Contactpersonen Aon Risk Services (hierna te noemen Aon) begeleidt deze aanbestedingsprocedure namens de aanbestedende dienst. Namens Aon zullen als contactpersoon optreden: Mevr C.I.B. van Essen Tel : De heer A.J. Mijnans Tel : Adres: Admiraliteitskade 62 Postbus AM ROTTERDAM Alle correspondentie over deze aanbesteding vindt plaats met Aon en niet met de aanbestedende dienst. Indien de inschrijving onduidelijkheden bevat kan worden verzocht om een nadere toelichting van de inschrijving. Wij verzoeken u te vermelden wie de contactperso(o)n(en) is/zijn indien een dergelijke situatie zich voordoet. 2.2 Eisen aan de inschrijving Inschrijvingen dienen met inachtneming van onderstaande voorschriften te geschieden: De inschrijving, inclusief de gevraagde bijlagen, dient uiterlijk op 19 april 2009 om uur te worden aangeleverd bij AON; Inschrijvingen die na dit tijdstip worden ontvangen worden uitgesloten van deelneming; De inschrijving dient in het Nederlands of Engels te worden opgesteld; De termijn van gestanddoening van de uitgebrachte inschrijvingen is drie (3) maanden na de uiterste inleverdatum. In het geval dat de aanbestedende dienst in rechte wordt gedaagd met betrekking tot deze aanbestedingsprocedure is de termijn van gestanddoening dertig (30) dagen na de dag waarop in eerste aanleg is beslist, tenzij de voornoemde termijnen van gestanddoening dan nog niet zijn verstreken. In dat geval gelden de voornoemde termijnen van gestanddoening; Na ontvangst van de inschrijving zal Aon een bevestiging van ontvangst verstrekken; Het risico van postbezorging berust bij de inschrijver; Het is de inschrijver toegestaan om de inschrijving per te doen; De noodzakelijke risico-informatie (het bestek) zal aan de inschrijvers die aan de in dit formulier gestelde minimumeisen voldoen ter beschikking worden gesteld en dient vertrouwelijk te worden behandeld; De inschrijver dient ermee in te stemmen dat de aanbestedende dienst gerechtigd is de juistheid van de overgelegde gegevens te onderzoeken, een en ander binnen de grenzen van het Bass/Bao. 4

5 2.3 Te overleggen (bewijs)stukken De inschrijving dient te bestaan uit: a. een rechtsgeldig ondertekende en ingevulde Eigen Verklaring (bijlage 1); b. een rechtsgeldig ondertekende en ingevulde Verklaring Identificatiegegevens (bijlage 2); c. een rechtsgeldig ondertekende en ingevulde Verklaring Nederlandse en/of Engelse taal (bijlage 3); d. een rechtsgeldig ondertekende en ingevulde Verklaring Hantering makelaarsvoorwaarden (bijlage 4); e. een rechtsgeldig ondertekende en ingevulde Verklaring Inschrijving (bijlage 5). De inschrijver dient na de aanbesteding binnen zeven kalenderdagen na het verzoek van de aanbestedende dienst hiertoe, de volgende bewijsstukken aan de aanbestedende dienst te verstrekken: f. bewijs waaruit blijkt, dat de inschrijver niet verkeert in de omstandigheden, zoals genoemd in paragraaf 3.4 (uitsluitingsgronden); g. uittreksel van de inschrijving in het beroeps- of handelsregister als gevraagd in paragraaf 3.5; h. de bewijsmiddelen ten aanzien van de vergunning, zoals genoemd in paragraaf 3.6; i. de bewijsmiddelen ten aanzien van de technische bekwaamheden, zoals genoemd in paragraaf 3.10; De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor alle gegevens op juistheid te controleren en de opgegeven referenties te benaderen. 5

6 3 Minimumeisen 3.1 Inleiding In dit hoofdstuk is aangegeven aan welke eisen de inschrijver, op straffe van uitsluiting van de aanbestedingsprocedure, tenzij anders aangegeven, moet voldoen om in aanmerking te komen voor de aanbestedingsprocedure. 3.2 Eigen verklaring De inschrijver kan met betrekking tot de in dit hoofdstuk genoemde eisen vooralsnog volstaan door bij zijn inschrijving een verklaring conform de in bijlage 1 model Eigen Verklaring te overleggen, tenzij uitdrukkelijk is aangegeven dat de stukken reeds bij inschrijving moeten worden ingediend. De inschrijver dient op verzoek van de aanbestedende dienst binnen zeven kalenderdagen de officiële bewijsstukken te overleggen. Indien de inhoud van deze bewijsstukken niet voldoet aan de in de Eigen Verklaring gestelde criteria, dan wordt de inschrijver uitgesloten van verdere deelneming aan de aanbestedingsprocedure. 3.3 Identificatiegegevens Iedere inschrijver moet bij zijn inschrijving de volgende identificatiegegevens overleggen: statutaire naam van de onderneming; vestigingsadres van de onderneming; telefoon- en faxnummers alsmede van de onderneming; de rechtsvorm van de onderneming; het BTW-registratienummer of nationaal fiscaal nummer volgens de nationale wetgeving; van het land van vestiging; het registratienummer van het beroeps- of handelsregister van het land van vestiging; informatie over de persoon/personen die de inschrijver rechtsgeldig kunnen vertegenwoordigen: o volledige naam; o postadres, telefoonnummer, faxnummer en ; o functie binnen de onderneming. 3.4 Uitsluitingsgronden De inschrijver wordt van deelneming aan een opdracht uitgesloten, indien hij op de dag van de aanbesteding of op de dag van de opdrachtverlening in één of meer van de in artikel 45 lid 1 Bao genoemde omstandigheden verkeert. De inschrijver kan van deelneming aan een opdracht worden uitgesloten, indien hij op de dag van de aanbesteding of op de dag van de opdrachtverlening in één of meer van de in artikel 55 lid 4 Bass, artikel 5 of artikel 6 van de Beleidsregels integriteit en uitsluiting bij aanbestedingen in BIBOBsectoren genoemde omstandigheden verkeert. Ten bewijze dat deze gevallen zich niet voordoen, dient de inschrijver op verzoek van de aanbestedende dienst binnen zeven kalenderdagen de in artikel 55 lid 5 Bass bedoelde bewijsmiddelen te overleggen, die niet ouder mogen zijn dan zes maanden voorafgaande aan de datum van aanbesteding, waaruit blijkt dat de inschrijver niet in één van de bovengenoemde omstandigheden verkeert. 6

7 Indien de inschrijver wél onder één of meer van de in artikel 55 lid 4 Bass, artikel 5 of artikel 6 van de Beleidsregels integriteit en uitsluiting bij aanbestedingen in BIBOB-sectoren genoemde omstandigheden verkeert, dient hij dit nader toe te lichten. Aan de hand van deze toelichting zal de aanbestedende dienst besluiten of hij al dan niet tot uitsluiting over zal gaan. 3.5 Inschrijving in beroeps-/handelsregister De inschrijver dient zowel op de dag van aanbesteding als op de dag van de opdrachtverlening te zijn ingeschreven in het beroeps- of handelsregister volgens de voorschriften van de lidstaat waar hij is gevestigd. De inschrijver wordt van deelneming aan een opdracht uitgesloten, indien hij op de dag van de aanbesteding of op de dag van de opdrachtverlening niet is ingeschreven in het beroeps- of handelsregister volgens de voorschriften van de lidstaat waar hij is gevestigd. Ten bewijze dat de inschrijver aan deze eis voldoet, dient hij op verzoek van de aanbestedende dienst binnen zeven kalenderdagen een uittreksel van de inschrijving in het beroeps- of handelsregister te overleggen, dat niet ouder mag zijn dan zes maanden voorafgaande aan de datum van aanbesteding en waaruit blijkt dat de inschrijver aan de gestelde eis voldoet. Deze eis geldt niet ten aanzien van inschrijvers die niet in een dergelijkregister zijn ingeschreven en die verklaren dat zulks volgens de wetgeving van het land van vestiging niet verplicht is. 3.6 Vergunning De inschrijver dient voor de uitvoering van de verzekeringsovereenkomst in het bezit te zijn van de benodigde vergunningen om het verzekeringsbedrijf in Nederland te mogen uitvoeren, zoals geregeld in de Wet op het financieel toezicht (Wft) of vergelijkbare wet- en regelgeving in het buitenland. De inschrijver dient op verzoek van de aanbestedende dienst binnen zeven kalenderdagen hiertoe bewijs te overleggen waaruit blijkt dat hij beschikt over een geldige vergunning om het verzekeringsbedrijf in Nederland te mogen uitvoeren, zoals geregeld in de Wet op het financieel toezicht (Wft) of vergelijkbare buitenlandse wet- en/of regelgeving. 3.7 Beheersing Nederlandse of Engelse taal De door de inschrijver in te zetten medewerkers dienen de Nederlandse of Engelse taal in woord en geschrift te beheersen. Tevens dient de correspondentie met de aanbestedende dienst/opdrachtgever in de Nederlandse of Engelse taal plaats te vinden. De inschrijver dient bij zijn inschrijving een verklaring conform de in bijlage 3 opgenomen "Verklaring Beheersing Nederlandse of Engelse Taal" te overleggen. 3.8 Verzekeringsvoorwaarden De inschrijver hanteert de ten behoeve van Essent opgestelde verzekeringsvoorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven. De inschrijver dient bij zijn inschrijving een verklaring conform de in bijlage 4 opgenomen "Verklaring hantering makelaarsvoorwaarden" te overleggen. 7

8 3.9 Financiële eisen De inschrijver dient, op straffe van uitsluiting, op de datum van inschrijving en op de ingangsdatum van de verzekeringen te beschikken over een financiële rating van tenminste A - conform Standard & Poor s, of een daarmee vergelijkbare financiële rating van een vergelijkbare rating agency Inschrijving op beide percelen De preferentie gaat uit naar een inschrijver die op beide percelen inschrijft. Het inschrijven op beide percelen zal bij de beoordeling van de inschrijving op basis van de gunningscriteria positief gewaardeerd worden. De gunningscriteria zullen vermeld staan in het bestek, dat bij de uitnodiging tot onderhandeling aan alle verzekeraars die niet zijn gediskwalificeerd zal worden verstrekt. 8

9 Indien ondergetekende inschrijft als leidende verzekeraar dient hij tevens aan de navolgende minimumeisen te voldoen. Het niet voldoen aan deze minimumeisen leidt tot uitsluiting van de aanbestedingsprocedure als leidende verzekeraar Technische bekwaamheden Ervaringseis De inschrijver dient, op straffe van uitsluiting, in de afgelopen drie jaar voorafgaande aan de datum van aanbesteding ervaring te hebben met soortgelijke opdrachten. Op verzoek van de aanbestedende dienst dient de inschrijver daarvan binnen zeven kalenderdagen bewijsstukken te overleggen met de volgende informatie: - korte omschrijving van de opdracht - of het een primaire of een excess verzekering betrof - naam opdrachtgever(s) - periode Beroepsbekwaamheid Inschrijver dient op verzoek van de aanbestedende dienst de vakbekwaamheid van personeel binnen zeven kalenderdagen aan te tonen dat men zowel op de acceptatieafdeling als op de schadeafdeling, beschikt over voldoende personeel dat bekend is met de branche waarin de aanbestedende dienst werkzaam is. De inschrijver voldoet aan deze minimumeis door een overzicht te overleggen van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht zal worden belast Schadebehandeling in de Nederlandse taal De inschrijver dient in staat te zijn om schades te behandelen in de Nederlandse taal. De inschrijver dient bij zijn inschrijving een verklaring conform de in bijlage 3 opgenomen "Verklaring Beheersing Nederlandse of Engelse Taal" te overleggen. 9

10 4 Overige procedurele bepalingen 4.1 Wijze van beoordelen De wijze van beoordelen ziet er als volgt uit: Stap 1 De door de inschrijvers bij inschrijving aangeleverde informatie wordt getoetst op compleetheid. Als om welke reden dan ook de gevraagde gegevens niet (compleet) kunnen worden overlegd, dient aangegeven te worden wat de reden daarvan is. Op basis van de aangereikte informatie kan de aanbestedende dienst overwegen om het gebrek aan overlegde gegevens te laten herstellen, of de inschrijver te diskwalificeren. Stap 2 Getoetst wordt of er sprake is van de in paragraaf 3.4 genoemde uitsluitingsgronden. Het niet voldoen aan de uitsluitingsgronden kan leiden tot diskwalificatie. Stap 3 Getoetst wordt of de inschrijvingen voldoen aan de in hoofdstuk 3 gestelde minimumeisen. Het niet voldoen aan deze eisen kan leiden tot diskwalificatie. Stap 4 De inschrijvers die niet zijn gediskwalificeerd, zullen worden uitgenodigd voor de onderhandelingsfase door middel van het toezenden van het bestek. Stap 5 De inschrijvingen van de inschrijvers die zijn uitgenodigd voor de onderhandelingsfase zullen worden getoetst op basis van de in het bestek genoemde gunningscriteria. Stap 6 De inschrijver wiens inschrijving tot economisch meest voordelige inschrijving wordt verkozen, kan op verzoek van de aanbestedende dienst worden verzocht om binnen zeven kalenderdagen de in paragraaf 2.3 genoemde bewijsmiddelen te overleggen. Wordt aan de in hoofdstuk 3 gestelde minimumeisen voldaan, dan komt deze inschrijver voor gunning in aanmerking. Indien de betreffende inschrijver de genoemde bewijsmiddelen niet kan overleggen zal dit verzoek worden neergelegd bij de eerstvolgende inschrijver met de economisch meest voordelige inschrijving. 5.2 Fouten, contradicties en onredelijke eisen Alle documenten met bijbehorende bijlagen die naar aanleiding van de aanbesteding door de aanbestedende dienst zijn opgesteld, zijn met de grootste zorg opgesteld. In het geval een inschrijver niettemin fouten, onrechtmatigheden, onregelmatigheden, tegenstrijdigheden of onduidelijkheden ontdekt, dan dient deze Aon hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen doch uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de documenten. Indien een inschrijver niet tijdig op de voorgeschreven wijze de aanbestedende dienst aldus heeft geattendeerd, is die inschrijver niet ontvankelijk in enige (latere) vordering gericht tegen een vermeende fout, onrechtmatigheid, onregelmatigheid, tegenstrijdigheid of onduidelijkheid anderszins. Indien een inschrijver van mening is dat in dit formulier één of meerdere eisen zijn opgenomen waarvan - ook voor een ter zake ervaren, deskundige en goed geoutilleerde onderneming of samenwerkingsverband van ondernemingen - in de uitvoering van de opdracht nakoming onmogelijk of onredelijk bezwarend is, zodat nakoming van deze eis(en) bij de uitvoering van de opdracht in redelijkheid niet gevergd kan worden, dient de inschrijver dit terstond gemotiveerd schriftelijk te melden bij Aon. Deze melding dient uiterlijk te worden gedaan binnen 7 kalenderdagen na ontvangst 10

11 van de documenten. Indien een inschrijver niet tijdig op de voorgeschreven wijze Aon aldus heeft geattendeerd, is die inschrijver niet- ontvankelijk in enige (latere) vordering gericht tegen de betreffende eisen. 5.3 Geschillen Geschillen tussen de bij de aanbesteding betrokken partijen, die ontstaan naar aanleiding van deze aanbesteding, dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar het kwalificatieformulier is afgegeven. De inschrijver verliest zijn recht om de hierboven omschreven geschillen voor te leggen, en dient derhalve niet-ontvankelijk te worden verklaard in zijn vorderingen, wanneer een geschil later aanhangig wordt gemaakt dan 15 kalenderdagen na dagtekening van het voornemen van gunning. 5.4 Vertrouwelijkheid De toegezonden inschrijvingen zullen door de aanbestedende dienst uiterst vertrouwelijk behandeld worden. De aanbestedende dienst verwacht dat dezelfde mate van vertrouwelijkheid wordt toegepast door de inschrijvers voor zowel het kwalificatieformulier als voor het bestek. Alle informatie die door de inschrijver ter beschikking wordt gesteld kan door de aanbestedende dienst op juistheid worden gecontroleerd. De aanbestedende dienst behoudt zich bovendien het recht voor om alle gegevens die afkomstig zijn van derden op juistheid te controleren door deze derden te benaderen. 5.5 Intellectuele eigendom Alle intellectuele eigendomsrechten die rusten op door de aanbestedende dienst verstrekte documenten en informatie in het kader van de aanbesteding, waaronder in ieder geval te begrijpen het bestek evenals de bijlagen en verstrekte toelichtingen, waaronder in ieder geval wordt begrepen het auteursrecht, berusten uitsluitend bij de aanbestedende dienst. Dit geldt voor de gehele aanbestedingsprocedure. Behoudens uitzonderingen door de Auteurswet gesteld, mag zonder schriftelijke toestemming van de aanbestedende dienst niets uit de door de aanbestedende dienst verstrekte documenten alsmede daarbij behorende bijlagen worden verveelvoudigd door middel van druk, fotokopie, microfilm of anderszins, behoudens indien en voor zover dit in redelijkheid noodzakelijk is voor het juist en volledig kunnen beantwoorden van de vragen, dan wel het kunnen doen van een inschrijving voor deze aanbestedingsprocedure. De inschrijving en alle bijlagen die in het kader van deze aanbesteding aan de aanbestedende dienst worden verstrekt, worden op het moment van ontvangst door de aanbestedende dienst haar eigendom. De inschrijver verleent de aanbestedende dienst het recht om ideeën, suggesties, (tekst)voorstellen, tekeningen en andere verstrekte informatie en documenten in het kader van deze aanbesteding te gebruiken, te bewerken, dan wel te modelleren, ook al wordt uiteindelijk de opdracht niet aan de inschrijver gegund. Het gebruik, de bewerking of andersoortige modellering geeft de inschrijver geen recht op enige vergoeding onder welke naam of titel dan ook. De aanbestedende dienst staat er voorin dat informatie afkomstig van de inschrijver, waarvan zij de vertrouwelijkheid kent, dan wel behoort te kennen, vertrouwelijk zal worden behandeld en dat daarbij in ieder geval rekening zal worden gehouden met de gerechtvaardigde (zakelijke) belangen van de inschrijver. 11

12 5.6 Valse verklaringen De aanbestedende dienst wijst er nadrukkelijk op dat verklaringen die al dan niet achteraf onjuistheden blijken te bevatten of toezeggingen bevatten die niet (kunnen) worden waargemaakt, door haar worden aangemerkt als 'valse verklaringen' in de zin van artikel 55 lid 4 Bass. Dit kan uitsluiting van verdere deelname aan deze en toekomstige aanbestedingsprocedures van de aanbestedende dienst tot gevolg hebben. Indien na gunning blijkt dat deze heeft plaatsgevonden op basis van 'valse verklaringen' kan het contract door de aanbestedende dienst worden ontbonden, zonder dat de aanbestedende dienst is gehouden tot het vergoeden van schade. De inschrijver die een valse verklaring heeft gedaan is aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade die de aanbestedende dienst dientengevolge leidt. 5.7 Aanspraken door inschrijvers Inschrijvers kunnen aan hun inschrijving en het voornemen tot gunning geen recht ontlenen ten aanzien van het daadwerkelijk verkrijgen van de opdracht. De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor om de aanbestedingsprocedure tijdelijk op te schorten of definitief te beëindigen. Voor de goede orde wordt vermeld dat ook in dat geval de aanbestedende dienst de door de inschrijver gemaakte kosten c.q. geleden schade niet zal vergoeden. Kosten welke gemaakt moeten worden voor het opstellen van de inschrijving worden eveneens niet door de aanbestedende dienst vergoed. Dit rapport is uitsluitend bestemd voor de opdrachtgever. De inhoud van dit rapport is gebaseerd op omstandigheden bij en informatie ter beschikking gesteld door de opdrachtgever. Op geen enkele wijze kan worden gegarandeerd dat beschreven omstandigheden volledig in overeenstemming zijn met van toepassing zijnde wet- en regelgeving, noch mag worden aangenomen dat de inhoud van dit rapport volledig is ten aanzien van de onderzochte risico s. Derden die van dit rapport kennisnemen kunnen aan dit rapport geen rechten ontlenen. Aon Groep Nederland bv geeft geen juridische adviezen en/of adviezen op het terrein van belastingen of accounting. Geadviseerd wordt om met betrekking tot deze onderwerpen contact op te nemen met gespecialiseerde raadgevers, alvorens definitieve beslissingen worden genomen Aon Groep Nederland bv Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze rapportage mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Aon Groep Nederland bv. 12

13 Bijlage 1 Eigen Verklaring Inzake aanbesteding aansprakelijkheidsverzekeringsprogramma en behoeve van Essent N.V. en Enexis B.V. Bedrijfsgegevens en standaardverklaring Officiële statutaire naam en rechtsvorm inschrijver Naam bevoegde functionaris Functie Bovenvermelde functionaris verklaart dat: a. Ten aanzien van de inschrijver geen veroordeling bij onherroepelijk vonnis of arrest is uitgesproken op grond van artikel 140, 177, 177a, 178, 225, 226, 227, 227a, 227b of 323a, 328ter, tweede lid, 416, 417, 417bis, 420bis, 420ter of 420quater van het Wetboek van Strafrecht (artikel 45 lid 1 Bao); b. Inschrijver niet verkeert in staat van faillissement of van liquidatie, werkzaamheden niet zijn gestaakt, er geen surseance van betaling of een akkoord geldt dan wel dat de inschrijver in een andere vergelijkbare toestand verkeert involge een soortgelijke procedure die voorkomt in de op inschrijver van toepassing zijnde wet- of regelgeving van een lidstaat van de Europese Unie (artikel 55 lid 4 Bass); c. Geen faillissement of liquidatie is aangevraagd, een procedure van surseance van betaling of akkoord dan wel een andere soortgelijke procedure die voorkomt in de van toepassing zijnde wet- of regelgeving van een lidstaat van de Europese Unie, aanhangig is gemaakt (artikel 55 lid 4 Bass jo.); d. Geen rechterlijke uitspraak met kracht van gewijsde volgens de op inschrijver van toepassing zijnde wet- of regelgeving van een lidstaat van de Europese Unie is gedaan, waarbij een delict is vastgesteld dat in strijd is met de beroepsgedragsregels ten aanzien van inschrijver (artikel 55 lid 4 Bass); e. Inschrijver in de uitoefening van zijn beroep geen ernstige fout heeft begaan, vastgesteld op elke grond die de aanbestedende dienst aannemelijk kan maken (artikel 55 lid 4 Bass); f. Inschrijver aan zijn verplichtingen heeft voldaan ten aanzien van de betaling van de sociale verzekeringsbijdrage overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij is gevestigd of van het land van de aanbestedende dienst (artikel 55 lid 4 Bass); g. Inschrijver aan zijn verplichtingen heeft voldaan ten aanzien van de betaling van de belastingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij is gevestigd of van het land van de aanbestedende dienst (artikel 55 lid 4 Bass); h. Inschrijver zich niet schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van de inlichtingen die overeenkomstig artikel 45 t/m 53 Bao kunnen worden verlangd (artikel 55 lid 4 Bass); i. zijn onderneming is ingeschreven in een beroeps- of handelsregister of beschikt over een vergelijkbare verklaring of attest als bedoeld in art. 47 Bao, maximaal zes maanden oud voorafgaande aan de datum van aanbesteding; j. De inschrijver voldoet aan de in par. 3.8 gestelde financiële minimumeisen; k. De inschrijver voldoet aan de in par. 3.9 omschreven technische bekwaamheidseisen; l. De inschrijver in het bezit is van de voor de uitvoering van deze verzekeringsovereenkomst benodigde vergunningen om het verzekeringsbedrijf in Nederland te mogen uitvoeren, zoals geregeld in de Wet op het financieel toezicht (Wft) of vergelijkbare wet- en regelgeving in het buitenland 13

14 Ondergetekende verklaart dat hij/zij deze verklaring naar waarheid heeft ondertekend en tevens dat hij/zij daartoe namens de inschrijver rechtens bevoegd is. Datum : Handtekening : Naam : Naam bedrijf : Functie : 14

15 Bijlage 2 Identificatiegegevens Inzake aanbesteding aansprakelijkheidsverzekeringsprogramma ten behoeve van Essent N.V. en Enexis B.V. Bedrijfsgegevens en standaardverklaring Officiële statutaire naam en rechtsvorm inschrijver Vestigingsadres Postadres Telefoon en faxnummer van het bedrijf Het BTWregistratienummer of nationaal fiscaal nummer Het registratienummer van het beroeps- of handelsregister Naam bevoegde functionaris Telefoonnummer bevoegde functionaris Naam contactpersoon Functie adres Functie Telefoonnummer contactpersoon Faxnummer contactpersoon Bezoekadres adres Postcode en plaats Postadres Postcode en plaats Ondergetekende verklaart dat hij/zij deze verklaring naar waarheid heeft ondertekend en tevens dat hij/zij daartoe namens de inschrijver rechtens bevoegd is. Datum : Handtekening : Naam : Naam bedrijf : 15

16 Functie : 16

17 Bijlage 3 Verklaring Nederlandse en/of Engelse Taal Inzake aanbesteding aansprakelijkheidsverzekeringsprogramma ten behoeve van Essent N.V. en Enexis B.V. Ondergetekende verklaart dat alle door hem in te zetten medewerkers de Nederlandse en/of de Engelse taal in woord en geschrift beheersen, en dat alle correspondentie in de Nederlandse of Engelse taal plaatsvindt. Indien ondergetekende inschrijft als leidende dienstverlener verklaart ondergetekende eveneens dat de schadebehandeling in de Nederlandse taal zal plaatsvinden. Ondergetekende verklaart dat hij/zij deze verklaring naar waarheid heeft ondertekend en tevens dat hij/zij daartoe namens de inschrijver rechtens bevoegd is. Datum : Handtekening : Naam : Naam bedrijf : Functie : 17

18 Bijlage 4 Verklaring hantering makelaarsvoorwaarden Inzake aanbesteding aansprakelijkheidsverzekeringsprogramma ten behoeve van Essent N.V. en Enexis B.V. Ondergetekende verklaart hiermee bereid te zijn om de ten behoeve van Essent opgestelde verzekeringsvoorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven te willen accepteren. Ondergetekende verklaart dat hij/zij deze verklaring naar waarheid heeft ondertekend en tevens dat hij/zij daartoe namens de inschrijver rechtens bevoegd is. Datum : Handtekening : Naam : Naam bedrijf : Functie : 18

19 Bijlage 5 Verklaring Inschrijving Inzake aanbesteding aansprakelijkheidsverzekeringsprogramma ten behoeve van Essent NV en Enexis B.V. Ondergetekende verklaart hiermee zich als volgtin te schrijven op deze aanbesteding: participeren als leidende verzekeraar op het primaire programma participeren als volgende verzekeraar op het primaire programma participeren als leidende verzekeraar op één of meer van de excess verzekeringen participeren als volgende verzekeraar op één of meer van de excess verzekeringen (Meerdere opties zijn mogelijk) Toelichting/ opmerking(en): Ondergetekende verklaart dat hij/zij deze verklaring naar waarheid heeft ondertekend en tevens dat hij/zij daartoe namens de inschrijver rechtens bevoegd is. Datum : Handtekening : Naam : Naam bedrijf : Functie : 19

Bijlagen 1 A. tm H. Bij bestek en verzoek om offertes Uitvoerende werkzaamheden Het Energie Gezelschap

Bijlagen 1 A. tm H. Bij bestek en verzoek om offertes Uitvoerende werkzaamheden Het Energie Gezelschap Bijlagen 1 A. tm H. Bij bestek en verzoek om offertes Uitvoerende werkzaamheden Het Energie Gezelschap Verbetering energielabel van woningen van particuliere eigenaren in Eindhoven in het kader van de

Nadere informatie

SBA-VRAGENFORMULIER BIJ AANBESTEDING

SBA-VRAGENFORMULIER BIJ AANBESTEDING SBA-VRAGENFORMULIER BIJ AANBESTEDING Bureau Screening en Bewakingsaanpak Provincie Gelderland Kabinet van de Commissaris van de Koningin Kamer H 3.72 Postbus 9090 6800 GX Arnhem Telefoonnummer: 026-359

Nadere informatie

Bestek Kunstverzekering Gemeente Utrecht ten behoeve van het Centraal Museum. Europese aanbesteding

Bestek Kunstverzekering Gemeente Utrecht ten behoeve van het Centraal Museum. Europese aanbesteding Bestek Kunstverzekering Gemeente Utrecht ten behoeve van het Centraal Museum Europese aanbesteding Inhoudsopgave 1 Inleiding...2 1.1 Algemeen...2 1.2 Over het Centraal Museum...2 1.3 Eisen ten aanzien

Nadere informatie

Bestek Kunstverzekering Stichting Frans Hals Museum / De Hallen Haarlem. Europese aanbesteding

Bestek Kunstverzekering Stichting Frans Hals Museum / De Hallen Haarlem. Europese aanbesteding Bestek Kunstverzekering Stichting Frans Hals Museum / De Hallen Haarlem Europese aanbesteding Inhoudsopgave 1 Inleiding...2 1.1 Algemeen...2 1.2 Over de Stichting Frans Hals Museum / De Hallen Haarlem...2

Nadere informatie

Bestuursverklaring ten behoeve van de inkoop Wijkverpleging 2016 Eno

Bestuursverklaring ten behoeve van de inkoop Wijkverpleging 2016 Eno Bestuursverklaring ten behoeve van de inkoop Wijkverpleging 2016 Eno 1 juli 2015 Eno Algemene gegevens Naam Zorgaanbieder Rechtsvorm inschrijvende organisatie... KVK-nummer:. Instellings AGB-code. O De

Nadere informatie

Opsporen Conventionele Explosieven Cavelot te Cadzand-Bad

Opsporen Conventionele Explosieven Cavelot te Cadzand-Bad Ruimte voor naam en logo aanbesteder Model Eigen Verklaring behorende bij de openbare procedure (gele velden invullen door de aanbesteder, blauwe velden invullen door de inschrijver of gegadigde) Eigen

Nadere informatie

DOCUMENT BESTUURSVERKLARING

DOCUMENT BESTUURSVERKLARING DOCUMENT BESTUURSVERKLARING Algemene gegevens, Geschiktheidseisen & Uitsluitingsgronden t.b.v. de inkoop 2016: GGZ Instellingen Grote vrijgevestigde groepspraktijken Pagina 1 van 5 Algemene gegevens Naam

Nadere informatie

Algemene gegevens. Zorgaanbieder. Bestuursverklaring ELV 2017 Pagina: 1 van 4. Instellingsnaam. Rechtsvorm

Algemene gegevens. Zorgaanbieder. Bestuursverklaring ELV 2017 Pagina: 1 van 4. Instellingsnaam. Rechtsvorm Bestuursverklaring Eerstelijnsverblijf 2017 Deel I Algemene gegevens Zorgaanbieder Instellingsnaam AGB-code KvK-nummer Rechtsvorm Naam en voorletter(s) tekenbevoegd(en) bestuurder(s) Correspondentieadres

Nadere informatie

Bestuursverklaring ten behoeve van de inkoop Wijkverpleging 2015

Bestuursverklaring ten behoeve van de inkoop Wijkverpleging 2015 Bestuursverklaring ten behoeve van de inkoop Wijkverpleging 2015 Disclaimer Lid 1 De Friesland Zorgverzekeraar behoudt zich het recht voor om de overeenkomst 2015 te wijzigen op basis van gewijzigde en

Nadere informatie

behorend bij bestek Roadshow over duurzame vis

behorend bij bestek Roadshow over duurzame vis Naam van de aanbestedende dienst: Productschap Vis Eigen verklaring 1 inzake uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen behorend bij bestek Roadshow over duurzame vis Roadshow over duurzame vis Plaats van

Nadere informatie

behorend bij bestek Aankoop pootaal 2013

behorend bij bestek Aankoop pootaal 2013 Naam van de aanbestedende dienst: Productschap Vis Eigen verklaring 1 inzake uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen behorend bij bestek Aankoop pootaal 2013 Aankoop pootaal 2013 Plaats van uitvoering:

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Deze aankondiging is een oproep tot mededinging: Deze aankondiging is bedoeld om de termijnen voor de ontvangst van inschrijvingen korter te maken: ja AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN

Nadere informatie

1.1 Verstrek de naam, het adres (met eventueel postbusnummer), de plaats van vestiging, het telefoon- en faxnummer van gegadigde.

1.1 Verstrek de naam, het adres (met eventueel postbusnummer), de plaats van vestiging, het telefoon- en faxnummer van gegadigde. BIBOB-vragenformulier Provincie Utrecht bij aanbestedingen van overheidsopdrachten Deel I: Algemene vragen (artikel 30 lid 2 Wet Bibob) 1.1 Verstrek de naam, het adres (met eventueel postbusnummer), de

Nadere informatie

Bestuursverklaring ten behoeve van de inkoop Wijkverpleging 2016

Bestuursverklaring ten behoeve van de inkoop Wijkverpleging 2016 Bestuursverklaring ten behoeve van de inkoop Wijkverpleging 2016 Augustus 2015 Algemene gegevens Naam Zorgaanbieder Rechtsvorm inschrijvende organisatie... KVK-nummer:. InstellingsAGB-code.. O De heer

Nadere informatie

Bijlagen. Europese aanbesteding: Accountancy diensten. Kenmerk: 2011/WHA 2011-09. Versie 1.0 Datum 30-11-2011

Bijlagen. Europese aanbesteding: Accountancy diensten. Kenmerk: 2011/WHA 2011-09. Versie 1.0 Datum 30-11-2011 Bijlagen Europese aanbesteding: Accountancy diensten Kenmerk: 2011/WHA 2011-09 Versie 1.0 Datum 30-11-2011 Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit aanbestedingsdocument mag worden verveelvoudigd, opgeslagen

Nadere informatie

Selectieleidraad. ten behoeve van de Aanbesteding middels Niet Openbare Procedure

Selectieleidraad. ten behoeve van de Aanbesteding middels Niet Openbare Procedure Selectieleidraad ten behoeve van de Aanbesteding middels Niet Openbare Procedure Realisatie Multifunctionele Sport en Turnaccommodatie te Oirsbeek gemeente Schinnen FORMULIEREN Inhoudsopgave Formulier

Nadere informatie

(2S INSCHRIJVINGSBILJET. Behoort bij besteknr. 11.517-2011 Verbetering toegankelijkheid bushaltes Heemstede. De hierna te noemen inschrijver(s):

(2S INSCHRIJVINGSBILJET. Behoort bij besteknr. 11.517-2011 Verbetering toegankelijkheid bushaltes Heemstede. De hierna te noemen inschrijver(s): JD (2S $amwê^a\ De Bie Wegenbouw VVV\**%*V\*V\* Behoort bij besteknr. 11.517-2011 Verbetering toegankelijkheid bushaltes Heemstede. INSCHRIJVINGSBILJET De hierna te noemen inschrijver(s): A) De Bie

Nadere informatie

VRAGENLIJST SELECTIEPROCEDURE ONTWERP EN ADVIESDIENSTEN Parkeergarages, winkels en woningen Centrum Amsterdam Noord. Perceel 3

VRAGENLIJST SELECTIEPROCEDURE ONTWERP EN ADVIESDIENSTEN Parkeergarages, winkels en woningen Centrum Amsterdam Noord. Perceel 3 VRAGENLIJST SELECTIEPROCEDURE ONTWERP EN ADVIESDIENSTEN Parkeergarages, winkels en woningen Centrum Amsterdam Noord Perceel 3 ALGEMEEN Naam van de onderneming... Vestigingsadres Postcode en plaats Land

Nadere informatie

Eigen Verklaring Standby-bergers

Eigen Verklaring Standby-bergers Eigen Verklaring Standby-bergers 2011 2012 4. Eigen Verklaring Standby-bergers 2011 2012 110401/IWW/wh s-gravenhage, 1 april 2011 Koninginnegracht 27 2514 AB s Gravenhage Telefoon 070 365 76 02 Fax 070

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Marum Hoofdstraat 97, 9861 AC Marum ( Nederland ) Ter attentie van: H.P. BoonstraDrost Telefoon: +31 594551543, Fax: +31

Nadere informatie

Uitbesteding Housing, Hosting en technisch (applicatie)beheer Studenteninformatiesysteem SaNS-CS

Uitbesteding Housing, Hosting en technisch (applicatie)beheer Studenteninformatiesysteem SaNS-CS AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) SaNS Expertisecentrum Godebaldkwartier (Hoog Catharijne) 54 8, T.a.v. Drs. M.J.A.M. Wijnhoven, 3511 DX Utrecht ( Nederland ) Ter attentie

Nadere informatie

III.1.4 Ander bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht

III.1.4 Ander bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Universiteit Maastricht Minderbroedersberg 4 6, 6211LK MAASTRICHT ( Nederland ) Ter attentie van: Ricardo van Lieshout Telefoon: +31

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 06/02/2013 S076. I. II. III. IV. VI. B. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Leveringen AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Defensie Materieel Organisatie Van der Burchlaan

Nadere informatie

Bijlage 4: Eigen Verklaring Bestek

Bijlage 4: Eigen Verklaring Bestek Bijlage 4: Eigen Verklaring Bestek 2010-22 Gemeente Overbetuwe Centrale inkoop De heer E. Volgers Email: inkoop@overbetuwe.nl Postbus 11 6660 AA Elst Telefoon: 0481-362300 Fax : 0481-372482 (Lege velden

Nadere informatie

III.1.3 De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund

III.1.3 De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Rijksgebouwendienst Rijnstraat 8, 2515 XP Den Haag ( Nederland ) Ter attentie van: Ellen Meijer Email: inkoop.beheerrgd@rgd.minbzk.nl,

Nadere informatie

JANUARI 2009 DEEL 6: BIJLAGEN. behorende bij de

JANUARI 2009 DEEL 6: BIJLAGEN. behorende bij de JANUARI 2009 DEEL 6: BIJLAGEN behorende bij de Offerteaanvraag ten behoeve van de Europees Openbare procedure Accountantsdiensten 2009-2012 gemeente Doetinchem Publicatienummer / Referentienummer Aanbestedende

Nadere informatie

Inschrijvers voor de exploitatie van Grand Café Mahler in Musis Sacrum te Arnhem

Inschrijvers voor de exploitatie van Grand Café Mahler in Musis Sacrum te Arnhem Aanmeldingsformulier Inschrijvers voor de exploitatie van Grand Café Mahler in Musis Sacrum te Arnhem Stichting Musis & Stadstheater Arnhem 1 mei 2017 lagroup bv www.lagroup.nl Postbus 1558 consult@lagroup.nl

Nadere informatie

AFDELING III: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIÃ LE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

AFDELING III: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIÃ LE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Hogeschool Inholland Theresiastraat 8, 2593 AN Den Haag ( Nederland ) Ter attentie van: E Westera Telefoon: +31 703120100, Email:

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT - NUTSSECTOREN Diensten

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT - NUTSSECTOREN Diensten AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT - NUTSSECTOREN Diensten AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN): The Hague Trains Holding B.V. ("THTH"), Spui 70, Den Haag, 2511 BT, Peter-Paul

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 28/01/2013 S076. I. II. III. IV. VI. B. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) UWV La Guardiaweg 116, 1043 DL Amsterdam (Nederland)

Nadere informatie

Voor het onderhoud van de Gravelbanen van de Zuidlaarder Tennis Club (ZTC) wordt een overnamekandidaat gezocht.

Voor het onderhoud van de Gravelbanen van de Zuidlaarder Tennis Club (ZTC) wordt een overnamekandidaat gezocht. Inhoudsopgave Inleiding 1 Hoofdstuk 1 Werkomschrijving 2 Hoofdstuk 2 Geschiktheidseisen 2 Hoofdstuk 3 Aanvullende voorwaarden 4 Hoofdstuk 4 Werkspecificatie 5 Hoofdstuk 5 Procedure 6 Bijlage KNLTB publicatie:

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 04/06/2014 S076. I. II. III. IV. VI. B. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Leveringen AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Heemstede 482056380 Raadhuisplein 1, 2101

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Helmond Weg op den Heuvel 35, 5701NV Helmond ( Nederland ) Ter attentie van: R.M.H.C. Slaats Telefoon: +31 492587556, Fax:

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: XL Park 2 dienstjaar 2008.

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: XL Park 2 dienstjaar 2008. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Werken AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Het Openbaar Lichaam Regionaal Bedrijventerrein Twente, Wierdensestraat 25b, 7607 GE Almelo

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Tilburg 32696202 Stadhuisplein 130, 5038 TC Tilburg ( Nederland ) Ter attentie van: Jos Besselink Email: aanbestedingen@tilburg.nl

Nadere informatie

Opdrachttype: Europese of Nationale aanbesteding volgens de openbare procedure conform <>

Opdrachttype: Europese of Nationale aanbesteding volgens de openbare procedure conform <<het Aanbestedingsreglement Werken 2005 (ARW 2005)>> Ruimte voor naam en logo aanbesteder Model Eigen Verklaring behorende bij de openbare procedure (gele velden invullen door de aanbesteder, blauwe velden invullen door de inschrijver of gegadigde) Eigen

Nadere informatie

Selectiedocument. Europese Aanbesteding Collectief Zorgcontract. ten behoeve van: - De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

Selectiedocument. Europese Aanbesteding Collectief Zorgcontract. ten behoeve van: - De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) Selectiedocument Europese Aanbesteding Collectief Zorgcontract ten behoeve van: - De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) Aanbestedingsnummer : Publicatiedatum : Supplementnummer : Publicatiedatum

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 26/04/2013 S076. I. II. III. IV. VI. B. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente EttenLeur en 9 andere gemeenten Roosendaalseweg

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Wetterskip Fryslân, Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden (NL). t.a.v.: R. U. Postma. Tel.: +31

Nadere informatie

Bestek offerteprocedure inzake ondersteuning bij de uitvoering van het Sectorplan Metaalbewerking:

Bestek offerteprocedure inzake ondersteuning bij de uitvoering van het Sectorplan Metaalbewerking: Bestek offerteprocedure inzake ondersteuning bij de uitvoering van het Sectorplan Metaalbewerking: Impuls voor een structurele versterking van de arbeidsmarkt in de metaalbewerking Betreft Maatregel 1:

Nadere informatie

Bestek 11-35-WN Constructie All Risks Verzekering. Aanleg complexe infrastructuur rondom Leeuwarden. Ten behoeve van Provinsje Fryslân

Bestek 11-35-WN Constructie All Risks Verzekering. Aanleg complexe infrastructuur rondom Leeuwarden. Ten behoeve van Provinsje Fryslân Bestek 11-35-WN Constructie All Risks Verzekering Aanleg complexe infrastructuur rondom Leeuwarden Ten behoeve van Provinsje Fryslân Besluit aanbestedingsregel voor overheidsopdrachten Openbaar Economisch

Nadere informatie

16 december 2009, uur 09-IB-022 Toegankelijke bushalteplaatsen

16 december 2009, uur 09-IB-022 Toegankelijke bushalteplaatsen Eigen Verklaring inzake uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen behorend bij bestek 09-34 Toegankelijke bushalteplaatsen Plaats van uitvoering: Opdrachttype: Aanbestedingsprocedure: Aanbesteder: Datum

Nadere informatie

Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van speciale-sectorbedrijven Algemeen

Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van speciale-sectorbedrijven Algemeen Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van speciale-sectorbedrijven Algemeen In de Aanbestedingswet 2012 (hierna: de wet) is bepaald dat speciale-sectorbedrijven in eerste instantie

Nadere informatie

BIJLAGE 3 FORMAT DEEL B AANMELDING: SELECTIEFORMULIER

BIJLAGE 3 FORMAT DEEL B AANMELDING: SELECTIEFORMULIER BIJLAGE 3 FORMAT DEEL B AANMELDING: SELECTIEFORMULIER Onderdeel B van de Aanmelding dient uit onderstaande bijlagen te bestaan. In de eerste kolom vindt u de verwijzing naar het nummer in het Selectiedocument

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT I: AANBESTEDENDE DIENST AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Gemeente Oost Gelre Nationale identificatie: 412165553 Postadres: Varsseveldseweg

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Peel en Maas 201658123 Wilhelminaplein 1, 5981 CC PANNINGEN ( Nederland ) Ter attentie van: Frank van de Vondervoort Telefoon:

Nadere informatie

Selectieleidraad Europese aanbesteding DRV-FMS-2015 invulsjabloon deel 1a (zelfstandige onderneming)

Selectieleidraad Europese aanbesteding DRV-FMS-2015 invulsjabloon deel 1a (zelfstandige onderneming) Auteur: Michael Roovers Selectieleidraad Europese aanbesteding DRV-FMS-2015 invulsjabloon deel 1a (zelfstandige onderneming) Bijlage 4.2.2.1: invulsjabloon deel 1a (zelfstandige onderneming) Uitsluitend

Nadere informatie

Richtlijn 2004/17/EG Afdeling I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Ter attentie van: N.V. Nederlandse Gasunie

Richtlijn 2004/17/EG Afdeling I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Ter attentie van: N.V. Nederlandse Gasunie Richtlijn 2004/17/EG Afdeling I: Aanbestedende dienst I. Naam, adressen en contactpunt(en) Ter attentie van: N.V. Nederlandse Gasunie Concourslaan 17 De heer Arjan den Broeder9727 KC Groningen Internetadres(sen):

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Officiële benaming: ROC van Amsterdam, VOvA en ROC Flevoland Nationale identificatie: 6225881 Postadres: Fraijlemaborg 141 Plaats: Amsterdam

Nadere informatie

12. Alle communicatie met de Aanbestedende dienst geschiedt in de Nederlandse taal.

12. Alle communicatie met de Aanbestedende dienst geschiedt in de Nederlandse taal. B I J L A G E 4 V O O R W A A R D E N A A N O N D E R N E M E R E N I N S C H R I J V I N G E N A L G E M E N E V O O R W A A R D E N B I J H E T I N V U L L E N V A N H E T U E A ( U N I F O R M E U R

Nadere informatie

Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten. 1 Algemene gegevens. Behorende bij aanbesteding

Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten. 1 Algemene gegevens. Behorende bij aanbesteding Onder aanbestedende dienst wordt verstaan de staat, een provincie, een gemeente, een waterschap of een publiekrechtelijke instelling dan wel een samenwerkingsverband van deze overheden of publiekrechtelijke

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Alliander N.V. (penvoerder namens samenwerkende (Nuts)netwerkbedrijven) Utrechtseweg 68, 6812AH ARNHEM ( Nederland ) Ter attentie

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Gemeente Heerhugowaard 56658398 Parelhof 1 Heerhugowaard 1703 EZ Frieda Meijer +31 226334464 Email: f.meijer@gemeentelangedijk.nl Internetadres(sen):

Nadere informatie

Bestek aansprakelijkheidsverzekering Ten behoeve van Gemeente Waalwijk

Bestek aansprakelijkheidsverzekering Ten behoeve van Gemeente Waalwijk Bestek aansprakelijkheidsverzekering Ten behoeve van Gemeente Waalwijk Europese aanbesteding Aanbestedingsnummer:2010/134503 Oktober 2010 Inhoudsopgave 1 Inleiding...2 1.1 Algemeen...2 1.2 Over de gemeente

Nadere informatie

Bestuursverklaring ten behoeve van de inkoop niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg 2015

Bestuursverklaring ten behoeve van de inkoop niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg 2015 Bestuursverklaring ten behoeve van de inkoop niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg 2015 8 september 2014 Disclaimer Lid 1 De Friesland Zorgverzekeraar behoudt zich het recht voor om de overeenkomst

Nadere informatie

Invulsjabloon Bijlagen A t/m I. Europese aanbesteding voor de levering en bijbehorende dienstverlening Wmo Trapliften

Invulsjabloon Bijlagen A t/m I. Europese aanbesteding voor de levering en bijbehorende dienstverlening Wmo Trapliften Invulsjabloon Bijlagen A t/m I Europese aanbesteding voor de levering en bijbehorende dienstverlening Wmo Trapliften t.b.v. de Inkoop Samenwerking Gooi en Vechtstreek (isgv) 3 oktober 2012 Deelnemende

Nadere informatie

Standaard vragenformulier voor de integriteittoets bij openbare aanbestedingen en aanbestedingen met voorafgaande selectie

Standaard vragenformulier voor de integriteittoets bij openbare aanbestedingen en aanbestedingen met voorafgaande selectie Gemeente Den Haag Standaard vragenformulier voor de integriteittoets bij openbare aanbestedingen en aanbestedingen met voorafgaande selectie LEGENDA Gegadigde In dit vragenformulier wordt onder gegadigde

Nadere informatie

Nederland-Diemen: Software en informatiesystemen 2014/S 174-307788. Aankondiging van een opdracht. Diensten

Nederland-Diemen: Software en informatiesystemen 2014/S 174-307788. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:307788-2014:text:nl:html Nederland-Diemen: Software en informatiesystemen 2014/S 174-307788 Aankondiging van een opdracht

Nadere informatie

Bijlage 4. OPDRACHTBESCHRIJVING Servicepunten Techniek via Sectorplan Metalektro. 1 Inleiding en opdracht

Bijlage 4. OPDRACHTBESCHRIJVING Servicepunten Techniek via Sectorplan Metalektro. 1 Inleiding en opdracht Bijlage 4. OPDRACHTBESCHRIJVING Servicepunten Techniek via Sectorplan Metalektro 1 Inleiding en opdracht 1.1 Omschrijving en aard van het project Stichting A+O Metalektro heeft tot doel de employability

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 27/02/2013 S076. I. II. III. IV. VI. B. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Leveringen AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Ministerie van Defensie, Koninklijke Marine Chathamweg

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Officiële benaming: Gemeente Den Helder Nationale identificatie: 391946993 Postadres: Drs. F. Bijlweg 20 Plaats: Den Helder Postcode: 1784MC

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Reusel-De Mierden), p/a Postbus 11, 5688 ZG Oirschot (NL). t.a.v.: B. Verbeek (Concern

Nadere informatie

Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen

Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen In de Aanbestedingswet 2012 (hierna: de wet) is bepaald dat aanbestedende diensten in eerste instantie aan

Nadere informatie

Oproep tot het indienen van blijken van belangstelling nr. MARKT/2006/02/H: Analyse van financiële diensten uit het oogpunt van de gebruiker

Oproep tot het indienen van blijken van belangstelling nr. MARKT/2006/02/H: Analyse van financiële diensten uit het oogpunt van de gebruiker AANVRAAGFORMULIER Geachte mevrouw, geachte heer, Hierbij gaat de aanvraag van [naam van de dienstverlener] naar aanleiding van de oproep tot het indienen van blijken van belangstelling op het gebied van

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT I: AANBESTEDENDE DIENST AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Werken I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Provincie Utrecht Nationale identificatie: 59402109 Postadres: Archimedeslaan 6 Plaats:

Nadere informatie

Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van speciale-sectorbedrijven. 1 Algemene gegevens. Behorende bij aanbesteding

Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van speciale-sectorbedrijven. 1 Algemene gegevens. Behorende bij aanbesteding voor aanbestedingsprocedures van speciale-sectorbedrijven Behorende bij aanbesteding In te vullen door het speciale-sectorbedrijf. Onder speciale-sectorbedrijf wordt verstaan: a. een aanbestedende dienst,

Nadere informatie

1.5 (Indien van toepassing) Overige deelnemer(s) in het samenwerkingsverband 2 :

1.5 (Indien van toepassing) Overige deelnemer(s) in het samenwerkingsverband 2 : Eigen verklaring onder de Europese aanbestedingsdrempels behorende bij aanbesteding: naam aanbestedende dienst: naam aanbesteding: met referentienummer: 1. Algemene gegevens 1.1 Naam onderneming: 1.2 Gegevens

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 12/09/2014 S076. I. II. III. IV. VI. B. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Hollands Noorden

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) gemeente Westland 522098722 Stokdijkkade 2, 2671 GW Naaldwijk ( Nederland ) Ter attentie van: Evert Mandemaker Telephone: +31 140174,

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Larcom 351988721 Vermeerstraat 1, 7731SM OMMEN ( Nederland ) Email: hansverschoor@larcom.nl Elektronische toegang tot informatie:

Nadere informatie

B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596. Aankondiging van een opdracht. Diensten

B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:312596-2012:text:nl:html B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596 Aankondiging van een opdracht Diensten Richtlijn

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT I: AANBESTEDENDE DIENST AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Leveringen I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Ministerie van Defensie, Commando Landstrijdkrachten (MatlogCo) Nationale identificatie:

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Hof van Twente De Hofte 7, 7471DK GOOR ( Nederland ) Ter attentie van: Margriet Walthuis Email: info@hofvantwente.nl, Internetadres(sen):

Nadere informatie

Uw aanmelding bevat alle gevraagde bijlagen en documenten en is als volgt opgebouwd: Omschrijving Toevoegen als:

Uw aanmelding bevat alle gevraagde bijlagen en documenten en is als volgt opgebouwd: Omschrijving Toevoegen als: Checklist (bijlage 1 bij ) Uw aanmelding bevat alle gevraagde bijlagen en documenten en is als volgt opgebouwd: Checklist Omschrijving Toevoegen als: Checklist (kan direct dienen als inhoudsopgave bij

Nadere informatie

Inschrijfformulier kavel G6 Leidsche Rijn Centrum.

Inschrijfformulier kavel G6 Leidsche Rijn Centrum. . De gemeente Utrecht wilt kavel G6 laten ontwikkelen door professionele ontwikkelaars. De gemeente Utrecht wilt aan diverse partijen die interesse hebben getoond in de ontwikkeling van woningen in Leidsche

Nadere informatie

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres: Ter attentie van: Internetadres: TenderNed

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres: Ter attentie van: Internetadres: TenderNed Richtlijn 2004/18/EG Afdeling I: Aanbestedende dienst I. Naam, adressen en contactpunt(en) Ter attentie van: Telefoon: E-mail: Bizob namens gemeente Best, Heeze-Leende, Uden en Veldhoven 221959283 Markt

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Universiteit Maastricht 562081502 Minderbroedersberg 4 6, 6211LK MAASTRICHT ( Nederland ) Ter attentie van: Ricardo van Lieshout Telefoon:

Nadere informatie

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE ENERGIELABEL per 7 juli 2015

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE ENERGIELABEL per 7 juli 2015 REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE ENERGIELABEL per 7 juli 2015 Begripsomschrijving Artikel 1. In dit reglement wordt verstaan onder: stichting : de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken; commissie

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 14/09/2012 S076. I. II. III. IV. VI. B. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Leveringen AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Haarlem Zijlvest 39, 2011 VB Haarlem (Nederland)

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 28/03/2013 S076. I. II. III. IV. VI. B. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Oldambt, Eemsmond, Delfzijl, werkorganisatie

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Belvà dã re Wijkontwikkelingsmaatschappij BV 202214754 Boschstraat 24 Maastricht 6211 AX Hulya Yazar +31 627850828 Email: carla.louwerens@aon.nl

Nadere informatie

Aankondiging van een opdracht. Diensten

Aankondiging van een opdracht. Diensten Aankondiging van een opdracht Diensten Richtlijn 2004/18/EG Afdeling I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Gemeente Bergen op Zoom Jacob Obrechtlaan 4 Contactpunt(en): Gemeente

Nadere informatie

III.1.2 Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande

III.1.2 Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Defensie Materieel Organisatie Van der Burchlaan 31, 2597PC Den Haag ( Nederland ) Ter attentie van: B.H.W. Heetkamp Telefoon: +31

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT I: AANBESTEDENDE DIENST AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Leveringen I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Provincie Zeeland Nationale identificatie: 131970772 Postadres: Abdij 6 Plaats:

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT I: AANBESTEDENDE DIENST AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Gemeente Rheden, gemeentehuis Nationale identificatie: 1282073 Postadres: Hoofdstraat

Nadere informatie

Kinderdagverblijf kavel G2a Leidsche Rijn Centrum.

Kinderdagverblijf kavel G2a Leidsche Rijn Centrum. Kinderdagverblijf kavel G2a Leidsche Rijn Centrum. Kavel G2a in Leidsche Rijn Centrum wordt uitgegeven voor een kinderdagverblijf. Bijgaand treft u het inschrijfformulier voor deze kavel G2a aan. Door

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Voorlichtingscampagne Duurzame Vis

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Voorlichtingscampagne Duurzame Vis AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Productschap Vis, Postbus 72, 2280 AB Rijswijk (NL). Contactpunt(en): Productschap Vis,

Nadere informatie

BIJLAGEN AKKOORDVERKLARING AANBESTEDINGSPROCEDURE STANDAARDVERKLARING ALGEMEEN STANDAARDVERKLARING BEDRIJFSGEGEVENS STANDAARDVERKLARING REFERENTIES

BIJLAGEN AKKOORDVERKLARING AANBESTEDINGSPROCEDURE STANDAARDVERKLARING ALGEMEEN STANDAARDVERKLARING BEDRIJFSGEGEVENS STANDAARDVERKLARING REFERENTIES BIJLAGEN BIJLAGE A: BIJLAGE B: BIJLAGE C: BIJLAGE D: BIJLAGE E: BIJLAGE F: BIJLAGE G: BIJLAGE H: BIJLAGE I: BIJLAGE J: BIJLAGE K: BIJLAGE L: CHECKLIST AKKOORDVERKLARING AANBESTEDINGSPROCEDURE STANDAARDVERKLARING

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) N.V. HVC Jadestraat 1, 1812 RD Alkmaar ( Nederland ) Ter attentie van: H.J.L. Tahamata Telefoon: +31 725411311, Email: ma.vandenberg@hvcgroep.nl,

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Officiële benaming: Hoogheemraadschap van Delfland Nationale identificatie: 311875200 Postadres: Phoenixstraat 32 Plaats: Delft Postcode:

Nadere informatie

Inschrijfformulier Bouwveld 10 in Leeuwesteyn

Inschrijfformulier Bouwveld 10 in Leeuwesteyn Inschrijfformulier Bouwveld 10 in Leeuwesteyn De gemeente Utrecht start met de uitvoering van het gebied Leeuwesteyn in Utrecht. Bouwveld 10 is het eerste bouwveld in Leeuwesteyn dat de gemeente laat ontwikkelen

Nadere informatie

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:248568-2011:text:nl:html B-Brussel: Diensten voor voortgezette opleiding van personeel 2011/S 149-248568 AANKONDIGING VAN

Nadere informatie

Aanvraagformulier. voor het aanvragen van een vergunning voor het leveren van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikers

Aanvraagformulier. voor het aanvragen van een vergunning voor het leveren van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikers Aanvraagformulier voor het aanvragen van een vergunning voor het leveren van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikers Versie van 13 januari 2015 1 Inleiding De Elektriciteitswet 1998 (hierna: E-wet)

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Christelijke Hogeschool Windesheim Campus 2 6, 8017CA ZWOLLE ( Nederland ) Ter attentie van: Dave van Beek Telefoon: +31 884699911,

Nadere informatie

Bestek offerteprocedure inzake ondersteuning bij de uitvoering van het Sectorplan Metaalbewerking:

Bestek offerteprocedure inzake ondersteuning bij de uitvoering van het Sectorplan Metaalbewerking: Bestek offerteprocedure inzake ondersteuning bij de uitvoering van het Sectorplan Metaalbewerking: Impuls voor een structurele versterking van de arbeidsmarkt in de metaalbewerking Betreft Maatregel 7:

Nadere informatie

Gebruikersovereenkomst webshop Probin Telder

Gebruikersovereenkomst webshop Probin Telder Gebruikersovereenkomst webshop Probin Telder Algemeen De website en de bijbehorende webshop is samengesteld door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Telder Bouw en Industrie B.V., gevestigd

Nadere informatie

Bestek 11-35-WN Constructie All Risks Verzekering. Aanleg complexe infrastructuur rondom Leeuwarden. Ten behoeve van Provinsje Fryslân

Bestek 11-35-WN Constructie All Risks Verzekering. Aanleg complexe infrastructuur rondom Leeuwarden. Ten behoeve van Provinsje Fryslân Nota van Inlichtingen Bestek 11-35-WN Constructie All Risks Verzekering Aanleg complexe infrastructuur rondom Leeuwarden Ten behoeve van Provinsje Fryslân Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 INLEIDING...

Nadere informatie

II.1.6 CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

II.1.6 CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Universiteit van Amsterdam Roeterstraat 31, 1018 WB Amsterdam ( Nederland ) Ter attentie van: Hans Mulder Telefoon: +31 205252443,

Nadere informatie

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:204388-2015:text:nl:html België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388 Aankondiging van een opdracht

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT I: AANBESTEDENDE DIENST AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Leveringen I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Gemeente Albrandswaard Nationale identificatie: 421705862 Postadres: Hofhoek

Nadere informatie