NIEUWE KRACHT! VOOR EEN LIMBURG ZONDER ACHTERKAMERS EN VRIENDJESPOLITIEK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NIEUWE KRACHT! VOOR EEN LIMBURG ZONDER ACHTERKAMERS EN VRIENDJESPOLITIEK"

Transcriptie

1 NIEUWE KRACHT! VOOR EEN LIMBURG ZONDER ACHTERKAMERS EN VRIENDJESPOLITIEK VERKIEZINGSPROGRAMMA SP LIMBURG

2 Inleiding Op 2 maart worden de leden van Provinciale Staten gekozen. Weinig mensen zullen een duidelijk beeld hebben bij de taak en de rol van Statenleden en de provincie. Hiervoor is de afstand tussen de provinciale politiek en de Limburgers te groot. Veel mensen merken alleen iets van de provincie wanneer er een weg wordt aangelegd, als hun voetbalclub moet fuseren of wanneer het energiebedrijf wordt geprivatiseerd. De provincie behoort te werken ten dienste van haar inwoners. En niet andersom. Veel mensen zijn het zat om één keer in de vier jaar te stemmen om vervolgens door hun volksvertegenwoordigers te worden genegeerd. De SP wil samen met de Limburgers plannen maken en onze provincie besturen. Burgers zijn geen klanten van de provincie, ze vormen de bondgenoten in de strijd voor een mooiere, eerlijkere en socialere provincie. De Limburgers moeten daarom meer invloed krijgen bij grote projecten zoals de aanleg van wegen. Niet aan het eind, als de tekeningen al klaar zijn, maar aan het begin, als de plannen nog moeten worden gemaakt. Het moet afgelopen zijn met de arrogantie van de macht. Na tientallen jaren CDA, aangevuld met PvdA of VVD, is het tijd voor nieuwe ideeën en een nieuw Limburg. De bezem moet door het provinciehuis en het moet afgelopen zijn met de machtspolitiek van de gevestigde partijen. Het is tijd voor een Limburg met volop duurzame energie, goed en goedkoop openbaar vervoer, genoeg betaalbare woningen en een mooi platteland. De afgelopen Statenperiode heeft de SP voortdurend voorstellen gedaan voor een beter Limburg. Veel van deze plannen staan in dit verkiezingsprogramma en kunnen meteen worden uitgevoerd. In de komende periode zal de SP er alles aan doen om zoveel mogelijk van haar verkiezingsprogramma te realiseren. Niet door de verschillen in de samenleving en tussen politieke partijen te vergroten, maar door samen te werken. De SP is er klaar voor om in Limburg mee te gaan besturen. Vanuit het provinciehuis en vanuit de dorpen, steden en buurten willen we samenwerken met iedereen die zich in wil zetten voor een eerlijker, socialer en groener Limburg. 2

3 1 Democratie en bestuur Limburg verandert. Het aantal inwoners van onze provincie neemt de komende jaren af. Hierdoor dreigen dorpen en buurten leeg te lopen. Het aantal jongeren neemt af, terwijl het aantal ouderen toeneemt. De komende jaren zal de provincie samen met de Limburgse bevolking, gemeentebesturen en de landelijke overheid alles in het werk moeten stellen om voldoende goede en betaalbare woningen en voorzieningen in dorpen en buurten te behouden. Dit betekent dat onderwijs, gezondheidszorg, werkgelegenheid, openbaar vervoer, kunst en cultuur voor alle Limburgers bereikbaar en toegankelijk moeten zijn en blijven. Het begin van de bevolkingskrimp valt samen met de grootste economische crisis sinds jaren. Daarnaast speelt een discussie over de toekomst van de inrichting van de provincies. Limburg moet daarom nu keuzes voor later maken. Voor de SP is duidelijk dat Limburg met minder geld meer kan bereiken. De provinciale organisatie moet veranderen, beslissingen moeten zo dicht mogelijk bij en zo veel mogelijk in samenspraak met de inwoners van Limburg worden genomen. Daarom wil de SP dat een deel van de taken en het geld van de provincie naar de gemeenten gaat. De uitvoerende en initiërende (stimulerende) taken van de provincie worden beperkt tot regionale economische ontwikkeling, ruimte, natuur en landschap, kunst en cultuur, water en energie, toezicht op volkshuisvesting, verkeer en openbaar vervoer. De bevolkingskrimp biedt zowel kansen als bedreigingen. De belangrijkste prioriteit van de provincie voor de komende 30 jaar wordt het opvangen van de gevolgen van de vergrijzing en ontgroening. Hierbij krijgen de gemeenten de middelen en de verantwoordelijkheid. De provincie is verantwoordelijk voor het afstemmen van projecten, het ontwikkelen en bundelen van goede ideeën en projecten en contacten tussen de (eu-) regio's. Gemeenten krijgen de verantwoordelijkheid en het budget voor de jeugdzorg. Zo lang dit nog niet landelijk is geregeld, maakt Limburg zich hiervoor sterk in Den Haag en ijvert de provincie voor een proefproject in Limburg en verhoogt de provincie het budget voor de jeugdzorg. 3

4 De SP wil dat de waterschapsbesturen worden opgeheven en dat het provinciebestuur de taken over neemt. Hierdoor wordt een extra bestuurslaag opgeheven, bovendien passen de taken van een waterschap prima bij de provincie. Alleen indien het rijk en de gemeenten belangrijke taken laten liggen waardoor de toegankelijkheid tot basisvoorzieningen als ziekenhuiszorg, onderwijs en energie in gevaar komen, moet de provincie ingrijpen. Bij grote provinciale projecten komt er meer inspraak van omwonenden. Voordat plannen concreet zijn, worden burgers betrokken bij de verdere uitwerking. De SP wil dat de provincie Limburg een nieuwe rol gaat vervullen. Een rol op de achtergrond, waarbij de nadruk ligt op ondersteunen. Dit betekent dat het provinciebestuur zich minder hoeft te profileren en dat de communicatie niet langer in het teken staat van promotie en propaganda van Gedeputeerde Staten, maar in het teken van voorlichting en ondersteuning. Hiervoor geldt dat meer kan worden bereikt met minder geld. Het PR- en communicatiebudget van Gedeputeerde Staten wordt daarom beperkt en de huidige programma's die in opdracht van de provincie Limburg bij de regionale tv-zenders worden uitgezonden, verdwijnen. De provinciale organisatie zal met de provincie mee moeten veranderen. Om geld te besparen en kennis in huis te houden en verder uit te breiden, wordt het inhuren van extern personeel beperkt. Het gaat hier om interim managers en mensen die worden ingehuurd voor het schrijven van een rapport, uitvoeren van project of het doen van een onderzoek. Hiervoor gaat het principe nee, tenzij gelden. Niet de externe bureaus, maar de ambtenaren moeten voldoende kennis en ervaring in huis hebben om beleid voor te bereiden en te ontwikkelen. In plaats van externen in te huren, worden specialismen samen met de andere provincies gedeeld en ontwikkeld. Het communicatiebudget van Gedeputeerde Staten wordt geminimaliseerd. Het inhuren van externen wordt beperkt tot maximaal 5%. In plaats hiervan zet de provincie zich in voor de totstandkoming van een team van specialisten van de provincies. 4

5 Bij het aanbesteden van grote projecten wordt als voorwaarde gesteld dat ook mensen met een handicap of uitkering aan de slag kunnen en een volwaardige baan krijgen. Het gebruik van ambtelijke taal en Engels in provinciale stukken en publicaties wordt vermeden. De afgelopen Statenperiode is het vertrouwen in de Limburgse politiek sterk afgenomen. Opstappende burgemeesters, de Sinterklaasaffaire, een gedeputeerde die moest aftreden omdat hij een vriendendienst accepteerde, gedeputeerden die hun kosten van een kop koffie of een zak drop neerlegden bij de Limburgse belastingbetaler en een provinciebestuur dat gemeenten onder druk zet om besluiten te nemen, zijn tekenend voor de politiek van de gevestigde orde van CDA en PvdA. De SP strijdt tegen de vriendjespolitiek, het gekonkel in de achterkamers en zakkenvullerij in Limburg. De vergoedingen voor bestuurders en Statenleden moeten daarom 20% omlaag.. Door een kleiner budget wordt de macht van de provincie om omstreden projecten zoals bijvoorbeeld gemeentelijke herindelingen, er door te duwen verder ingeperkt en ontstaat er meer ruimte voor gemeenten. Salarissen en vergoedingen Limburgse bestuurders 20% omlaag. Regels voor declaraties bestuurders aanscherpen. Herindelingen worden alleen doorgevoerd als er voldoende draagvlak vanuit de bevolking bestaat. Dit draagvlak wordt getoetst met een referendum. Geen betaalde bijbanen meer voor gedeputeerden en de Commissaris van de Koningin. Voorstellen die de SP de afgelopen periode heeft gedaan Vergoedingen Statenleden omlaag. Communicatiebudget Gedeputeerde Staten inperken. Financiële consequenties Door te snijden in de vergoedingen en de communicatie van het provinciaal bestuur en het inhuren van externen tot het minimum te beperken, wordt jaarlijks minimaal vier miljoen euro bespaard. 5

6 2 Bevolking en huisvesting Iedereen moet in Limburg een goede en betaalbare woning kunnen vinden. Om jongeren aan onze provincie te binden en de sterke sociale samenhang van buurten te behouden en te versterken, is het belangrijk dat de provincie er op toeziet dat er in Limburg voldoende betaalbare woningen (binnen de huurtoeslag) zijn. Er komt een actieplan voor de bouw van betaalbare huurwoningen (huurtoeslaggrens) in de hele provincie. De provincie heeft hier een coördinerende rol. Op deze manier wordt voorkomen dat gemeenten vooral dure woningen bouwen waardoor mensen met een laag inkomen, jongeren en andere starters op de woningmarkt geen woning meer vinden. Het bouwen van levensloopbestendige en energiezuinige woningen evenals het duurzaam renoveren van woningen wordt gestimuleerd. Voorwaarde voor het huisvesten van buitenlandse werknemers (voornamelijk uit Oost-Europa) is dat ze de Nederlandse taal leren en integreren. Dit betekent dat deze mensen niet meer op het terrein van de werkgever mogen worden gehuisvest. De provincie dwingt werkgevers om voor goede huisvesting te zorgen en ziet er op toe dat er sprake is van een goede spreiding in buurten en dorpen. De verhuur van woningen aan buitenlandse werknemers mag niet van de bestaande voorraad af gaan. Bij projecten waarbij de provincie betrokken is gaat renovatie voor sloop en nieuwbouw. Door grootschalige sloop worden gemeenschappen uiteen getrokken en verdwijnen vaak karakteristieke woningen. Het opknappen en isoleren van woningen is in veel gevallen een duurzamere en goedkopere oplossing. De provincie verleent geen steun aan de sloop van sociale woningbouw zonder dat er een alternatief voor de bewoners in dezelfde prijsklasse is. Er komt geen provinciale steun meer voor grootschalige commerciële bouwprojecten. De bevolkingsdaling in Limburg drukt de komende decennia haar stempel op de ontwikkelingen in Limburg. Deze krimp moet, voor zover mogelijk, afgezwakt worden 6

7 door Limburg een aantrekkelijke vestigingsregio te laten blijven. Aantrekkelijk betreft zowel het gebied van wonen en werken, als cultuur, onderwijs en vrijetijdsbesteding. Goed openbaar vervoer, betaalbare woningen, goed onderwijs, voldoende mogelijkheden voor recreatie en een bloeiende culturele sector zijn voorwaarden voor een goed vestigingsklimaat. De provincie ondersteunt bovenlokale en regionale initiatieven en zorgt voor goede regionale afstemming. De terugloop van het aantal inwoners heeft grote gevolgen voor kleinere dorpen en buurten. Voorzieningen zoals basisscholen, winkels en openbaar vervoer dreigen hierdoor te verdwijnen. Projecten voor behoud van scholen en andere voorzieningen in kleinere dorpen worden door de provincie gebundeld en ondersteund. Bij alle maatregelen die genomen worden om de gevolgen van de bevolkingskrimp tegen te gaan, wordt gekeken hoe een link kan worden gelegd met de ontwikkeling en de opwekking van duurzame energie. Hierbij valt te denken aan het grootschalig uitrusten van woningen met zonnecellen. Voorstellen die de SP de afgelopen periode heeft gedaan Woningen niet slopen maar renoveren. Goede woningen voor buitenlandse werknemers. Buitenlandse werknemers niet meer huisvesten op terrein werkgever. Stoppen Ruimte voor Ruimte regeling. Reddingsplan sociale woningbouw Limburg. Financiële consequenties De SP wil in de komende 10 jaar 20 miljoen euro investeren in het aanpassen en opknappen van woningen. Voorwaarde hierbij is deze woningen uit te rusten met energie-opwekkers zoals zonnepanelen en tevens een deel van de opgewekte elektriciteit aan het net leveren. Dit bedrag komt ten laste van de 200 miljoen euro die de SP wil investeren in een nieuw provinciaal elektriciteitsbedrijf (zie hoofdstuk 5). 7

8 3 (Internationale) Samenwerking Limburg is een provincie in het hart van Europa. Limburg grenst met meer dan 220 kilometer aan het buitenland en de afstand tot België of Duitsland is in onze provincie nooit verder dan 30 kilometer. De onderlinge verwantschap met onze buren op het gebied van taal, cultuur en economie is hierdoor groot. Hetzelfde geldt voor de provincie Noord-Brabant en het Rijk van Nijmegen. Een betere samenwerking met onze buurlanden en buurprovincies is noodzakelijk. Niet over de hoofden van de mensen en niet door het in het leven roepen van stroperige overlegorganen, maar door praktische samenwerking tussen burgers, gemeenten en instanties. Het overleg tussen volksvertegenwoordigers uit de Euregio s (Euregio-raad) functioneert niet en is verworden tot een papieren tijger zonder bevoegdheden. Dit overleg kan daarom worden afgeschaft. Praktische samenwerking op het gebied van onderwijs en cultuur zijn veel belangrijker. In Limburg wonen duizenden grensarbeiders. Door veranderende regelgeving komen deze mensen steeds vaker in de knel bij het aanvragen van een uitkering, pensioen, AOW en een ziektekostenverzekering. De provincie moet haar contacten in Den Haag, Brussel en Düsseldorf gebruiken om een betere positie van de grensarbeiders in Nederland te realiseren. De ontwikkeling van grensoverschrijdende natuurgebieden stimuleren. Daarnaast wordt milieuvervuiling aan beide zijden van de grens op dezelfde manier aangepakt. Problemen zoals in het Wormdal bij Kerkrade, waar een Nederlandse ondernemer aan de Duitse grens in een natuurgebied ongecontroleerd zijn gang kan gaan, zijn onacceptabel. Het openbaar vervoer met onze buurlanden intensiveren. Daarbij worden gesloten spoorverbindingen daar waar mogelijk heropend. De IJzeren Rijn blijft voor goederenvervoer gesloten. De provincie zet zich in om taallessen in het Duits en Frans (buurtaal onderwijs) op VMBO s en MBO s te stimuleren. 8

9 De SP wil dat internationale samenwerking van onderop komt en stimuleert daarom de samenwerking op het gebied van cultuur en onderwijs. Hier wordt jaarlijks euro voor uit getrokken. De provincie zal er alles aan doen om er voor te zorgen dat de Awacs basis in Geilenkirchen wordt gesloten. Ontwikkelingen in de buurlanden die ook gevolgen hebben voor de inwoners van Limburg (of andersom) zoals de bouw van windmolens, kernenergie, elektriciteitscentrales of luchthavens moeten voortdurend door de provincie aan de orde worden gesteld. De provincie ondersteunt actiegroepen in hun strijd tegen grensoverschrijdende overlast. De gemeenten in de Kop van Noord-Limburg zijn voor een groot deel georiënteerd op het Rijk van Nijmegen en het Land van Cuijk, de samenwerking tussen deze gemeenten moet beter. De provincie zet zich in voor een bindend referendum in Mook-Middelaar voor de aansluiting bij de gemeente Heumen (Gelderland). Voorstellen die de SP de afgelopen periode heeft gedaan Meer steun voor grensarbeiders. Sluiten AWACS basis Geilenkirchen. Oplossing milieuvervuiling Wormdal (Kerkrade). Meer geld voor grensverbindingen. Betere samenwerking tussen volksvertegenwoordigers uit de Euregio. Betere samenwerking tussen de Kop van Noord-Limburg en Noord-Brabant. Financiële consequenties De SP wil de komende 10 jaar 30 miljoen euro (3 miljoen euro per jaar) investeren in het optimaliseren en heropenen van grensverbindingen voor openbaar vervoer naar België en Duitsland. Voor internationale samenwerking op het gebied van onderwijs en cultuur wordt jaarlijks euro uitgetrokken. Voor de ontwikkeling van grensoverschrijdende natuurgebieden wordt in de komende jaren 5 miljoen euro ( euro per jaar) beschikbaar gesteld. Deze investeringen worden zo veel mogelijk gedaan in samenhang met het versterken van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). 9

10 4 Economie De economische crisis heeft de afgelopen jaren een hoge prijs geëist. Tienduizenden mensen hebben hun baan verloren en veel bedrijven, met name in het midden- en kleinbedrijf zijn failliet gegaan. De SP wil dat er komende jaren heldere keuzes worden gemaakt voor zaken waar Limburg goed in is en waarin de provincie zich kan onderscheiden: de productie en ontwikkeling van duurzame energiebronnen en elektrische auto's, landbouw, toerisme en het Limburgs cultureel erfgoed. De maakindustrie vormt een belangrijk onderdeel van de Limburgse economie en moet behouden blijven voor Limburg uit oogpunt van werkgelegenheid en als basis voor innovatie. De provincie heeft hier de rol van aanjager door partijen zoals gemeenten, regio's, bedrijven, scholen, creatieve ondernemers en onderzoeksinstellingen bij elkaar te brengen en producten af te nemen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan zonnecellen en elektrische auto s. Limburg gaat inzetten op de ontwikkeling en de productie van elektrische auto's. De provincie neemt hiertoe samen met bedrijven en onderzoeksinstellingen het initiatief. De provincie moet alles op alles zetten om Nedcar te behouden. Limburg wordt de zonne-energie provincie. Bedrijven die zonnepanelen ontwikkelen en produceren krijgen de ruimte. In samenwerking met ROC's, Hogescholen en Universiteiten worden nieuwe opleidingen op het gebied van elektrische auto's en zonne-energie opgezet. In Limburg moet meer plaats zijn voor creatieve ondernemers en ondernemingen. Denk hierbij aan culturele broedplaatsen, ontwerpers van computerspellen, ontwerpers en kunstenaars. Goede initiatieven worden gebundeld, en de provincie schept samen met de gemeenten de voorwaarden voor vestiging en opleiding. Nieuwe innovatieve ontwikkelingen binnen de zorg zijn van belang om de gevolgen van de vergrijzing op te vangen zijn van belang voor onze economie. De provincie stimuleert deze ontwikkelingen. 10

11 Er wordt gestopt met het ontwikkelen van nieuwe bedrijventerreinen, nieuwe terreinen gaan ten koste van agrarische bedrijvigheid, natuur en landschap. Bovendien biedt het opknappen van bestaande bedrijventerreinen voldoende perspectief voor de komende jaren. De provincie gaat (met de grondbank) leegstaande bedrijven opkopen en ze samen met gemeenten en ondernemers herontwikkelen. Over de (financiële) ondersteuning die door de provincie wordt gegeven, worden concrete en transparante afspraken gemaakt. Er wordt jaarlijks nagegaan of deze afspraken zijn nagekomen. De crisis heeft de gevolgen van privatiseringen pijnlijk bloot gelegd. De provincie heeft de afgelopen jaren regelmatig bij moeten springen om publieke voorzieningen overeind te houden. Het ziekenhuis in Sittard-Geleen kreeg een lening van de provincie en ook Veolia kreeg meerdere malen steun. Wanneer ziekenhuizen, bussen, treinen, water of energie wegvallen, zijn de gevolgen voor onze samenleving niet te overzien. Als het aan de SP ligt worden deze nutsvoorzieningen daarom niet verder geprivatiseerd. Daar waar dit wel is gebeurd, zal de SP alles op alles zetten om dit terug te draaien. Voorstellen die de SP de afgelopen periode heeft gedaan Steun voor boeren die hun bedrijf willen verbreden of willen investeren in duurzame methoden of technieken. Oprichten eigen energiebedrijf. Meer steun voor kleinschalig toerisme. Beter vestigingsklimaat voor creatieve ondernemers. Geld voor ontwikkeling, productie en gebruik elektrische auto s. Geld voor ontwikkeling, productie en gebruik van zonne-energie. Financiële consequenties Als het aan de SP ligt wordt er in de komende jaren fors geïnvesteerd in duurzame energie en de ontwikkeling en productie van elektrische auto's. De komende vier jaar wordt in totaal 20 miljoen euro (jaarlijks 5 miljoen euro) beschikbaar gesteld voor de ontwikkeling en productie van elektrische auto's. 11

12 Daarnaast wordt 4 miljoen euro (jaarlijks 1 miljoen euro) beschikbaar gesteld voor creatieve ondernemers. De komende vier jaar wordt jaarlijks 1 miljoen euro beschikbaar gesteld voor innovatie binnen de zorg. Om grondgebonden en kleinschalige landbouw te stimuleren wordt jaarlijks 20 miljoen euro beschikbaar gesteld (zie verder hoofdstuk 6). De ontwikkeling en productie van zonnepanelen wordt gestimuleerd door een eigen duurzaam energiebedrijf op te zetten. Hierin wil de SP in totaal 200 miljoen euro investeren (zie hoofdstuk 5). 12

13 5 Duurzaamheid Limburg moet duurzaam. Dit betekent spoorlijnen elektrificeren, de opwekking van groene energie verder stimuleren en gebouwen uitrusten met zonnepanelen. Duurzaamheid heeft volgens de SP met een aantal aspecten te maken: het streven naar onafhankelijkheid van fossiele brandstoffen, respect voor het landschap en de (leef-) omgeving, goede arbeidsvoorwaarden en werkomstandigheden, respect voor tradities en gebruiken en een visie voor de lange termijn. De afgelopen coalitieperiode is duurzaamheid vooral met de mond beleden. Er waren veel mooie woorden en informatiebrochures over duurzaamheid, Cradle to Cradle, zonne-energie en elektrische auto s, maar hierbij is het meestal gebleven. De SP wil dat de komende periode werk wordt gemaakt van duurzame oplossingen voor Limburg. De provincie is samen met andere provincies en gemeenten eigenaar van het elektriciteitsnet. Om het groeiende aantal (kleinschalige) producenten van duurzame energie zekerheid te kunnen bieden om aan het netwerk te leveren, zet de provincie een nieuw eigen energiebedrijf op dat zorgt voor de productie, inkoop en distributie van duurzame energie. Samenwerking met particulieren, onderwijsinstellingen en bedrijven is hierbij het uitgangspunt. Er komt een experiment voor het gebruik van zonnepanelen in de tuinbouw. Het produceren van energie met behulp van (bestaande) watermolens stimuleren. Het kleinschalig opwekken van energie met watermolens in beken en riolen wordt gestimuleerd. Er komt een project voor het winnen van energie uit asfalt. Er komen meer experimenten met aardwarmte (zoals het mijnwaterproject in Heerlen). Alle provinciale gebouwen worden uitgerust met zonnepanelen. 13

14 De bouw van een energie opslagcentrale bij Born (OPAC) is te duur, brengt te weinig op en er zijn betere alternatieven zoals de opslag van energie in elektrische auto's. De SP is daarom tegenstander van dit project. De SP wil dat duurzame ontwikkeling en het opvangen van de gevolgen van de bevolkingskrimp hand in hand gaan. Goede woningen mogen niet worden afgebroken, buurten mogen niet uiteenvallen en dorpen mogen niet zomaar leeglopen. Bestaande woningen moeten daarom zoveel mogelijk worden opgeknapt, geïsoleerd en uitgerust met zonnepanelen. Bij de aanpak van de gevolgen van de bevolkingskrimp gaat renovatie daarom boven massale sloop en nieuwbouw. Samen met gemeenten, rijk en woningcorporaties stelt de provincie een fonds in voor de renovatie en verduurzaming van woningen in de krimpgebieden. Voorstellen die de SP de afgelopen periode heeft gedaan Asbestdaken vervangen door zonnepanelen. Eigen energiebedrijf. Referendum over verkoop Essent. Project energie winnen uit asfalt. Subsidieregeling zonnepanelen. Provinciaal wagenpark elektrisch. Woningen renoveren en uitrusten met zonnepanelen. Financiële consequenties Het vrij besteedbare deel van de Essentgelden wordt aangewend voor het opzetten van een eigen duurzaam energiebedrijf. Door te investeren in schone energie in plaats van het geld op de bank te laten staan, levert dit zowel een economisch als maatschappelijk rendement op. 14

15 6 Natuur, ruimte en landbouw Natuur en landschap staan in Limburg onder zware druk van vaak commerciële belangen. Langs snelwegen ontstaan aaneengesloten bedrijventerreinen en door nieuwe wegen zoals de Buitenring Parkstad en de A74 wordt kostbare natuur vernietigd. Een mooi Limburgs landschap kan ook een bron van inkomsten door recreatie en toerisme zijn. Voor behoud en onderhoud van landschap en bescherming van flora en fauna zijn duidelijke keuzes nodig. De Limburgse natuurgebieden moeten beschermd worden en - waar mogelijk - uitgebreid. De Ecologische Hoofdstructuur (EHS) tussen Mook en Schinveld is voor 2018 gerealiseerd en de Provinciale Ontwikkelingszone Groen (POG) wordt de komende jaren verder versterkt en waar mogelijk uitgebreid. Aaneenschakelingen van bedrijven (terreinen) met zogenaamde zichtlocaties langs snelwegen en de ontwikkeling daarvan moeten worden tegengegaan. In Limburg zijn voldoende bedrijventerreinen voorhanden; de bestaande terreinen moeten eerst opgeknapt en gemoderniseerd worden voordat plannen voor nieuw te ontwikkelen locaties worden uitgewerkt. De provincie beperkt de overlast van licht en geluid en wijst nieuwe stilte- en donkertegebieden aan en zal hierin handhavend optreden. Verrommeling en wildgroei van bebouwing in open ruimte bestrijden. Een heldere definitie van het begrip verrommeling vaststellen, zodat storende elementen in het landschap beleidsmatig getoetst kunnen worden en zo nodig worden bestreden. Met het oog op het behoud van de open ruimte moet de provincie een strenge regie voeren, zodat op lokaal niveau geen strijdigheden ontstaan ten opzichte van het overkoepelende, provinciale doel. Woningbouw vindt vooral plaats in en aansluitend op de stedelijke kernen, waartussen voldoende groene open ruimte blijft. De commerciële mergelwinning op de Sint-Pietersberg wordt zoals afgesproken uiterlijk 2018 beëindigd. 15

16 Om wildgroei aan reclame langs provinciale wegen tegen te gaan, wordt de provincie in plaats van de gemeenten verantwoordelijk voor het verstrekken van vergunningen voor reclame. Het voortbestaan van de landbouw als voedselproducent en werkgever wordt bedreigd. Elke week verdwijnen tientallen boerenbedrijven; een derde van de boerenbevolking leeft onder de armoedegrens. De ingeslagen weg van schaalvergroting is een doodlopende; concurrentie enkel op kwantiteit is tegen reuzen als Brazilië of Oekraïne geen optie meer. Kwaliteit des te meer. De landbouw in Limburg wordt kleinschaliger, kwalitatief hoogwaardiger en diervriendelijker. Geen megastallen. De provincie gaat een verbod stellen op de vestiging van megastallen en neemt de gezondheidsrisico s van de (intensieve) landbouw mee in de richtlijnen voor landbouwbedrijven. Landschapsonderhoud door boeren stimuleren. De SP ziet het boerengezinsbedrijf als een onderdeel van het karakteristieke Limburgse landschap, zowel in het noorden als het zuiden van de provincie. Dat betekent dat agrarische ondernemers in aanmerking moeten kunnen komen voor steun, als zij dit landschap op een positieve manier (kunnen) beïnvloeden. Ook weidegang van dieren wordt gestimuleerd. Verbreding landbouw stimuleren. Agrariërs die aan hun bedrijf een extra activiteit toevoegen, bijvoorbeeld in de vorm van een kinderopvang, dagopvang voor ouderen of een kleinschalige camping, moeten hierin gestimuleerd worden. Biologische landbouw bevorderen. De biologische landbouw wordt gestimuleerd, gesteund en bevorderd door de provincie. Naar Nijmeegs voorbeeld (Oregional) wordt samen met boeren en consumenten een nieuwe coöperatie opgezet. Grondgebonden landbouw wordt gestimuleerd, tegelijkertijd worden de laatste aaneengesloten weidegebieden in Limburg beschermd. De ruilverkavelingen gaan ten koste van het landschap. Hiermee wordt gestopt. Samen met de boeren en natuurorganisaties zet de provincie zich in voor het herstellen van het agrarisch landschap. 16

17 Voorstellen die de SP de afgelopen periode heeft gedaan Afbouwen intensieve veehouderij, steun voor boeren die in de kwaliteit van hun bedrijf willen investeren. Geen grootschalige agroparken, maar grondgebonden landbouw. Coöperatie voor boeren en consumenten opzetten. Behoud open en groene gebieden in onze provincie. Behoud van landbouwgebied de Meer in Roerdalen. Financiële consequenties In de komende 10 jaar wordt 5 miljoen euro ( euro per jaar) beschikbaar gesteld voor versterking van de EHS. Dit wordt zoveel mogelijk in samenhang gedaan met het versterken van grensoverschrijdende natuur (zie hoofdstuk 3). In de komende 4 jaar wordt jaarlijks 20 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de verdere ontwikkeling en stimulering van grondgebonden landbouw, verbreding van de landbouw, landschapsonderhoud door boeren. Dit bedrag komt uit het fonds vitalisering platteland. Het stopzetten van steun aan grootschalige tuinbouw en de bio-industrie levert jaarlijks 5 miljoen euro op. 17

18 7 Verkeer en vervoer De SP vindt goed en betaalbaar openbaar vervoer van groot belang. Afgelopen jaren is de prijs van trein- en buskaarten gestegen, is het aantal busdiensten afgenomen en zijn lijnbussen steeds vaker vervangen door belbussen. Goed openbaar vervoer is een prima alternatief voor de auto en meer asfalt. Daarnaast draagt goed openbaar vervoer bij aan het verbeteren van het bezoeken van familie en bekenden (de sociale contacten), goede bereikbaarheid van dorpen, buurten en voorzieningen en een beter milieu. Ieder dorp met minimaal 2000 inwoners wordt aangesloten op een lijndienst. Ieder treinstation in Limburg wordt aangesloten op een lijndienst. Er komen 1 euro kaartjes voor vervoer binnen steden en gratis openbaar vervoer voor jongeren en 65 plussers. Kaartsystemen openbaar vervoer naar België en Duitsland worden beter op elkaar afgestemd. Er komen meer stewards (conducteurs) in de bussen en treinen van Veolia. Deze stewards worden beter opgeleid om met geweld in bussen en treinen om te gaan. Gratis internet in alle treinen van Veolia. De SP is tegenstander van marktwerking in het openbaar vervoer. Marktwerking gaat ten koste van de reizigers. Door de onderlinge concurrentie sluiten treinen en bussen slecht op elkaar aan, wordt er in sommige gevallen met verschillende kaartjes gewerkt en zijn steeds meer reizigers duurder uit. In 2017 loopt de concessie voor het regionaal openbaar vervoer in Limburg af (buslijnen en treindiensten van Veolia). De SP wil dat de provincie Limburg na 2017 de verantwoordelijkheid voor het openbaar vervoer op zich neemt en een eigen openbaar vervoerbedrijf opricht. In de komende Statenperiode worden hier de voorbereidingen voor getroffen. De toegankelijkheid van de bussen wordt een harde eis bij de nieuwe concessie. 18

19 Een goede bereikbaarheid is de basis voor een gezonde economie. De kansen voor Limburg liggen hier met name in het spoorvervoer. Snelle en frequente verbindingen met Duitsland en België zijn hierbij van belang. Samen met de regio Venlo gaat de provincie zich sterk maken voor een directe spoorverbinding tussen Venlo en de haven van Duisburg. De Maaslijn tussen Roermond en Nijmegen wordt verdubbeld en geëlektrificeerd er komen nieuwe stations bij: Grubbenvorst, Belfeld en Roermond-Noord. De provincie zet actief in op het heropenen van de spoorlijn Weert-Antwerpen voor personenvervoer. Station Eijsden wordt weer in gebruik genomen voor het spoorvervoer, dit kan door de treinen van Veolia door te laten rijden naar Eijsden. De fietsenstallingen op de Limburgse stations worden uitgebreid en verbeterd. Vervoer per spoor is een goed alternatief voor vervoer over de weg. Probleem kan zijn de spoorveiligheid, met name wanneer het vervoer van gevaarlijke stoffen betreft en het transport stedelijke gebieden en drukke stations aandoet. De provincie gaat zich actief inzetten om gevaarlijke transporten door wijken en dorpen te voorkomen. Goederenvervoer over water wordt verder gestimuleerd. De verbindingen over de Limburgse vaarwegen dienen geschikt gemaakt te worden voor grotere schepen en beter aangesloten te worden op omringende vaarwegen. De havens in Limburg dienen in onderlinge afstemming en in overleg met de branche verder ontwikkeld te worden. Fietsen langs provinciale wegen wordt gestimuleerd. Bij het opknappen van wegen en weggedeelten worden de fietspaden vrijliggend aangelegd. In samenwerking met gemeenten worden er tussen steden en bedrijventerreinen fietssnelwegen aangelegd en bij grote projecten zoals de Buitenring Parkstad worden de gevolgen voor fietsers en wandelaars beter in beeld gebracht. De aanleg van nieuwe asfalt wordt beperkt. Uitgangspunten dienen te zijn: eerst terugdringen autogebruik, beter benutten van het bestaande wegennet, reconstructie 19

20 van bestaande wegen en als laatste pas aanleg van nieuwe wegen in de meest sobere en voor de omgeving meest optimale vorm. De Buitenring Parkstad wordt alsnog aangelegd als weg met 2 rijstroken en een maximum snelheid van 80 kilometer per uur. Wanneer de Buitenring toch als vierbaansweg wordt aangelegd dan is de provincie verantwoordelijk voor het oplossen van eventuele financiële knelpunten die bij gemeenten ontstaan. De N280-west (Weert-Roermond) wordt niet verdubbeld, de huidige provinciale weg wordt geoptimaliseerd. De A2 wordt niet op kosten van de provincie verdubbeld, dit is een taak van de rijksoverheid. Het besluit om de A74 bij Venlo via de zuidelijke plateauvariant aan te leggen was een slechte keuze. Hierdoor zullen 5500 mensen toenemende hinder ondervinden van geluid en fijn stof. De provincie zet Rijkswaterstaat onder druk om de overlast voor de omwonenden aan te pakken. Regionaal vliegen is een sterk milieuvervuilende vorm van vervoer en wordt daarom niet verder gestimuleerd. Het aantal vliegvelden in de directe omgeving van Limburg is groot. Maastricht Aachen Airport heeft in al de jaren dat het operationeel is, haar bestaansrecht niet bewezen. De provincie steekt geen geld in dit vliegveld. De bouw van helihavens bij bedrijven en particulieren wordt tegengegaan. Voorstellen die de SP de afgelopen periode heeft gedaan 1 eurokaartjes invoeren. Nieuwe stations in Grubbenvorst en Belfeld en weer een station voor Eijsden. Maaslijn verdubbelen. Snelle spoorverbindingen voor Venlo en Heerlen met Duitsland. Buitenring Parkstad tweebaans, zoveel mogelijk over bestaande wegen en 80 kilometer per uur. Meer fietsenstallingen op de Limburgse stations. Geen belbussen maar lijndiensten. Betere afstemming kaartsystemen Nederland, België en Duitsland. Meer toezicht in treinen en bussen van Veolia. 20

De gereserveerde 15 miljoen euro voor Maastricht Culturele Hoofdstad wordt over de hele provincie ingezet voor culturele doeleinden.

De gereserveerde 15 miljoen euro voor Maastricht Culturele Hoofdstad wordt over de hele provincie ingezet voor culturele doeleinden. Limburg heeft een uniek en veelzijdig cultuuraanbod. Dit komt tot uitdrukking in een enorme verscheidenheid met talloze monumenten, cultureel erfgoed, musea, culturele organisaties, evenementen en een

Nadere informatie

Werken en Leven in een Groene Hoeksche Waard. Verkiezingsprogramma GroenLinks Hoeksche Waard 2014-2018. "Alles van waarde is weerloos"

Werken en Leven in een Groene Hoeksche Waard. Verkiezingsprogramma GroenLinks Hoeksche Waard 2014-2018. Alles van waarde is weerloos Verkiezingsprogramma GroenLinks Hoeksche Waard 2014-2018 Werken en Leven in een Groene Hoeksche Waard "Alles van waarde is weerloos" Lucebert Dat moet dus beschermd worden 1 December 2013 Inhoud 1. Maatschappelijke

Nadere informatie

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant'

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' 'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' OPROEP VANUIT DE VRIJETIJDSSECTOR Opgesteld door: Vrijetijdshuis Brabant, TOP Brabant, Erfgoed Brabant, Leisure Boulevard, NHTV, MKB, BKKC, Stichting Samenwerkende

Nadere informatie

Eijsden. Economische activiteit

Eijsden. Economische activiteit Eijsden Eijsden Eijsden is met ruim 8000 inwoners de grootste kern van de Limburgse gemeente Eijsden-Margraten. Deze fusiegemeente, die in 2011 ontstond, bestaat verder uit 14 andere kernen, en 25 gehuchten

Nadere informatie

HEERHUGOWAARD. Voorwoord. Beste Heerhugowaarder,

HEERHUGOWAARD. Voorwoord. Beste Heerhugowaarder, Voorwoord Beste Heerhugowaarder, In dit verkiezingsprogramma 2014 hebben wij onze standpunten en visie in tien thema s kort en bondig weergegeven. Onze visie komen voort uit de sociaalliberale keuzes van

Nadere informatie

Overzicht partijprogramma s Provinciale Verkiezingen Limburg 2011

Overzicht partijprogramma s Provinciale Verkiezingen Limburg 2011 Overzicht partijprogramma s Provinciale Verkiezingen Limburg 2011 EHS / Natura2000 Energie / Duurzaamheid Landbouw CDA - De Ecologische Hoofdstructuur (EHS) moet er komen. - Alle natuurcompensatie moet

Nadere informatie

Partijprogramma. SP Roermond 2010-2014

Partijprogramma. SP Roermond 2010-2014 Partijprogramma SP Roermond 2010-2014 Partijprogramma SP Roermond 2010-2014 Na jaren is er de laatste 4 jaar een echt sociaal geluid in Roermond te horen: Dat van de SP Om ook in de toekomst te zorgen

Nadere informatie

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID.

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID. MIDDEN TUSSEN DE MENSEN De uitgangspunten van het CDA Koggenland zijn helder: je wilt werken voor je brood, je ziet om naar elkaar en je laat de wereld knap achter voor je kinderen. Het CDA staat voor

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht Samen Sterker Samen Sterker Vrije tijd Mike Broers > gemeente moet verleiden tot bewegen > aansluiten bij Jeugdcultuurfonds > verdere groei Muziekgieterij als verbinden in de popcultuur Vrije tijd Sport & Bewegen In

Nadere informatie

WAAROM 50PLUS IN ALLE PROVINCIALE STATEN.

WAAROM 50PLUS IN ALLE PROVINCIALE STATEN. WAAROM 50PLUS IN ALLE PROVINCIALE STATEN. De 50PLUS-partij doet voor de tweede keer in haar bestaan mee aan de verkiezingen voor Provinciale Staten. Daarbij wil de partij in alle provincies haar aanwezigheid

Nadere informatie

Stellingen Provinciale Staten

Stellingen Provinciale Staten Stellingen Provinciale Staten Thema s en onderwerpen Toelichting... 2 Algemene informatie... 3 Thema: Economie... 3 1.1 Samenwerking Duitsland *... 3 2.1 Landbouw... 3 3.1 Recreatie en toerisme... 4 Thema

Nadere informatie

De begroting van de provincie Utrecht voor Een samenvatting

De begroting van de provincie Utrecht voor Een samenvatting De begroting van de provincie Utrecht voor 2012 Een samenvatting Hoeveel gaat de provincie Utrecht in 2012 uitgeven? Waaraan en waarom? Dat leest u in deze samenvatting. U zult zien dat wij voor 2012 duidelijke

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Internationalisering > wegnemen barrières grensoverschrijdend vervoer > werken waar je wilt > meer innovatie over de grenzen heen Internationalisering Maastricht is de meest internationale

Nadere informatie

Duurzaam groeien. Agro, fresh, food en logistics

Duurzaam groeien. Agro, fresh, food en logistics Nota Ruimte budget Klavertje 25,9 miljoen euro (waarvan 3 miljoen euro voor glastuinbouwgebied Deurne) Planoppervlak 908 hectare (waarvan 150 hectare voor glastuinbouwgebied Deurne) (Greenport Trekker

Nadere informatie

Samen Sterk Voor Uw Belang

Samen Sterk Voor Uw Belang Samen Sterk Voor Uw Belang Verkiezingsprogramma GemeenteBelangen 2014 2018 Speerpunten www.gemeentebelangen-aalten.nl Samen sterk voor uw belang Verkiezingsprogramma 2014 2018 GemeenteBelangen werkt actief

Nadere informatie

AGENDA VOOR HET PROVINCIAAL CULTUURBELEID De provincie: belangrijk schakelpaneel in de culturele infrastructuur.

AGENDA VOOR HET PROVINCIAAL CULTUURBELEID De provincie: belangrijk schakelpaneel in de culturele infrastructuur. WOENSDAG 9 FEBRUARI 2011 DORDRECHT Bijdrage Ad 's-gravesande AGENDA VOOR HET PROVINCIAAL CULTUURBELEID De provincie: belangrijk schakelpaneel in de culturele infrastructuur. Cultuur leeft: er wordt op

Nadere informatie

Meerjaren tegenbegroting SP- Venlo met alternatieven voor op de Programmabegroting Raadsvoorstel Een beter Venlo voor hetzelfde geld

Meerjaren tegenbegroting SP- Venlo met alternatieven voor op de Programmabegroting Raadsvoorstel Een beter Venlo voor hetzelfde geld Meerjaren tegenbegroting SP- Venlo met alternatieven voor 2015-2018 op de Programmabegroting Raadsvoorstel 2014-63 Een beter Venlo voor hetzelfde geld Voor u ligt de tegenbegroting van de SP- Venlo voor

Nadere informatie

Tussenbalans Statenfractie

Tussenbalans Statenfractie 2017 Tussenbalans Statenfractie Inhoudsopgave 1. Waar staan we?... 2 2. Uitgangspunt... 3 3. Waar gaan we aan werken de komende twee jaar?... 4 4. Contact en informatie... 5 Pagina 1 van 5 1. Waar staan

Nadere informatie

Samen naar beter! verkiezingsprogramma SP-Westfriesland-Oost gemeenteraadsverkiezingen Enkhuizen

Samen naar beter! verkiezingsprogramma SP-Westfriesland-Oost gemeenteraadsverkiezingen Enkhuizen Samen naar beter! verkiezingsprogramma SP-Westfriesland-Oost gemeenteraadsverkiezingen 2014 - Enkhuizen Hieronder vind je het SP-verkiezingsprogramma voor gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente Enkhuizen

Nadere informatie

Digitale nieuwsbrief CDA Venlo. Stem 2 maart op het CDA

Digitale nieuwsbrief CDA Venlo. Stem 2 maart op het CDA Digitale nieuwsbrief CDA Venlo Editie 10 28 februari 2011 Stem 2 maart op het CDA Woord van de voorzitter Beste CDA-leden en sympathisanten, Op woensdag 2 maart zijn de verkiezingen voor de Provinciale

Nadere informatie

Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam

Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam Zicht op Zetten Wij zijn Zicht op Zetten, een burgerinitiatief waarvoor circa twintig Zettenaren zich vrijwillig inzetten. We zijn gestart met de wens om vanuit

Nadere informatie

Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt. platform woningcorporaties noord-holland noord

Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt. platform woningcorporaties noord-holland noord Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt platform woningcorporaties noord-holland noord Voorwoord Op 15 december 2011 is door ruim 20 corporaties uit de subregio s Noordkop, West-Friesland,

Nadere informatie

Thema s 2 e Debat van Baarle. Bruisend centrum. Natuur & Landschap

Thema s 2 e Debat van Baarle. Bruisend centrum. Natuur & Landschap Thema s 2 e Debat van Baarle Bruisend centrum Het centrum van Baarle-Nassau maakt ontegenzeggelijk onderdeel uit van de kwaliteiten die het dorp rijk is; de enclavesituatie, het rijke winkelaanbod, het

Nadere informatie

Verkort verkiezingsprogramma. Provinciale Statenverkiezingen 2011

Verkort verkiezingsprogramma. Provinciale Statenverkiezingen 2011 Verkort verkiezingsprogramma Provinciale Statenverkiezingen 2011 2 maart 2011 Inhoud 1 Fryslân blijft een zelfstandige provincie Pagina 3 2 De Friese Cultuurpas Pagina 3 3 Agrarisch ondernemen pagina 4

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2014 2018 Inhoudsopgave Algemeen... 2 Visie... 2 Missie... 2 Doelen van de vereniging... 2 Inhoudelijke thema s... 3 Samen sociaal... 3 Decentralisaties... 3 Wet maatschappelijke ondersteuning...

Nadere informatie

GEMEENTERAADSPROGRAMMA 2014/2018

GEMEENTERAADSPROGRAMMA 2014/2018 GEMEENTERAADSPROGRAMMA 2014/2018 VRIJHEID//VOORUITGANG//DAADKRACHT Bruggenbouwers ALGEMEEN Nederland zit al enige tijd in economisch zwaar weer. Ook Reimerswaal merkt daarvan de gevolgen. Er komt minder

Nadere informatie

Stelling 1: Energie is geld voor Fryslân

Stelling 1: Energie is geld voor Fryslân Gebruik de lokale, Friese kracht voor meer duurzame energie en werkgelegenheid Vijf stellingen voor een duurzamer Fryslân Steeds meer Friezen kiezen er voor om zelf duurzame energie op te wekken, thuis

Nadere informatie

PUNTEN VOOR COLLEGEPROGRAMMA VAN PARTIJEN BUITEN COALITIE ONDERWERPEN PER PARTIJ VERWERKING IN TEKST COLLEGEPROGRAMMA. Groen Links

PUNTEN VOOR COLLEGEPROGRAMMA VAN PARTIJEN BUITEN COALITIE ONDERWERPEN PER PARTIJ VERWERKING IN TEKST COLLEGEPROGRAMMA. Groen Links PUNTEN VOOR COLLEGEPROGRAMMA VAN PARTIJEN BUITEN COALITIE ONDERWERPEN PER PARTIJ Groen Links Fairtrade gemeente. Schaliegasvrije gemeente. Fairtrade gemeente is geen ondewerp van het collegeprogramma.

Nadere informatie

Reimerswaal VERKIEZINGSPROGRAMMA RAADSPERIODE HET KAN ANDERS! STEM GEWOON CDA!

Reimerswaal VERKIEZINGSPROGRAMMA RAADSPERIODE HET KAN ANDERS! STEM GEWOON CDA! Reimerswaal VERKIEZINGSPROGRAMMA RAADSPERIODE 2014-2018 HET KAN ANDERS! STEM GEWOON CDA! Reimerswaal Het kan anders Ons land verandert snel. Niet alleen kennen we op dit moment in Nederland financieel

Nadere informatie

PROVINCIALE VERKIEZINGEN 2015

PROVINCIALE VERKIEZINGEN 2015 PROVINCIALE VERKIEZINGEN 2015 BEÏNVLOEDING TOEKOMSTIG PROVINCIAAL BELEID In maart 2015 zijn er weer provinciale statenverkiezingen. Het is daarom van belang dat u nu al begint met het uitoefenen van belangenbehartiging

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Initiatiefvoorstel Lokaal Investeringsfonds behoud en bevorderen werkgelegenheid Inleiding

gemeente Eindhoven Initiatiefvoorstel Lokaal Investeringsfonds behoud en bevorderen werkgelegenheid Inleiding gemeente Eindhoven Raadsnummer 12R5074 Inboeknummer Dossiernummer Initiatiefvoorstel Lokaal Investeringsfonds behoud en bevorderen werkgelegenheid Inleiding Het tafelzilver is op, de tijd dat we ruim in

Nadere informatie

Demi Smit Sarah Lingaard. Atlas van de toekomst

Demi Smit Sarah Lingaard. Atlas van de toekomst Demi Smit Sarah Lingaard Atlas van de toekomst 1 Introductie: Wij hebben de Atlas van onze toekomst gemaakt met daarin onze ideeën voor Nederland in 2040. Hierin hebben wij geprobeerd weer te geven hoe

Nadere informatie

www.liberaalhardenberg.com Verkiezingsprogramma "Naar een transparante en eerlijke toekomst"

www.liberaalhardenberg.com Verkiezingsprogramma Naar een transparante en eerlijke toekomst Verkiezingsprogramma 2014 2018 "Naar een transparante en eerlijke toekomst" Inleiding De afgelopen vier jaar heeft Liberaal Hardenberg als eenmansfractie steeds de strijd aangebonden met gevestigde opvattingen

Nadere informatie

UITKOMSTEN*PROVINCIALE*NAWIJZER:*DE*STELLINGEN*

UITKOMSTEN*PROVINCIALE*NAWIJZER:*DE*STELLINGEN* UITKOMSTENPROVINCIALENAWIJZER:DESTELLINGEN De provincie moet de komst van nieuwe bedrijventerreinen tegengaan en stimuleren dat bestaande terreinenbeterbenutofherbestemdworden. Drachtenalsillustratiefvoorbeeld.Veelvandezeterreinenstaanleeg.Deverwachtingisnietdatzeooit

Nadere informatie

BERKELLAND EEN KRACHTIGE SAMENLEVING

BERKELLAND EEN KRACHTIGE SAMENLEVING Berkelland BERKELLAND EEN KRACHTIGE SAMENLEVING met elkaar voor elkaar Verkort verkiezingsprogramma 2014-2018 Kijk voor het volledige CDA verkiezingsprogramma op onze website www.cdaberkelland.nl www.cdaberkelland.nl

Nadere informatie

Nieuw perspectief voor Westerveld

Nieuw perspectief voor Westerveld Nieuw perspectief voor Westerveld Verkiezingsprogramma voor de gemeenteraad 2014 2018 1 STERK Westerveld is een nieuwe lokale politieke kiesvereniging in de gemeente Westerveld De politieke missie van

Nadere informatie

Alternatieve begroting 2014

Alternatieve begroting 2014 Alternatieve begroting 2014 GroenLinks Rotterdam kiest ervoor om in economisch lastige tijden te blijven investeren in de stad. Dat doen we door meer geld uit te trekken voor bijvoorbeeld onderwijs, het

Nadere informatie

LEADER Kempenland. Samen investeren in een leefbaar platteland

LEADER Kempenland. Samen investeren in een leefbaar platteland LEADER Kempenland Samen investeren in een leefbaar platteland Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling; Europa investeert in zijn platteland Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling;

Nadere informatie

Perspectief voor de Achterhoek

Perspectief voor de Achterhoek Perspectief voor de Achterhoek 1 Perspectief voor de Achterhoek Aanleiding Op 23 september organiseerde De Maatschappij met Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek een interactieve bijeenkomst met als doel

Nadere informatie

Partij voor de Dieren

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren 1) Programmaonderdeel Zorg uit het verkiezingsprogramma 2012 2) Toelichting bij standpunt(en) bij stellingen uit de Stemwijzer Huisartsenzorg Zorg Solidariteit in de zorg staat onder

Nadere informatie

provincie linnburg Statenvoorstel - 1 minuut versie No: G- Provincie Liniburg DOCnr. Incek. 2 3MAARI 2012 2012/14154 GRIF CASnr. ID.

provincie linnburg Statenvoorstel - 1 minuut versie No: G- Provincie Liniburg DOCnr. Incek. 2 3MAARI 2012 2012/14154 GRIF CASnr. ID. 2012/14154 GRIF 26-3-2012 provincie linnburg 18-5-2012 Statenvoorstel - 1 minuut versie No: G- Onderwerp Initiatiefvoorstel maximale stalgrootte en fonds bcerenlandbouw.. Aanleiding (aankruisen) O Uitvoering

Nadere informatie

Onderzoek Provinciale verkiezingen 2015

Onderzoek Provinciale verkiezingen 2015 Tabel 1: Bent u ervan op de hoogte dat er op 18 maart 2015 verkiezingen voor de Provinciale Staten worden gehouden? Ja, daar ben ik van op de hoogte 83,2 1170 Nee, daar was ik (nog) niet van op de hoogte

Nadere informatie

PvdA Borger-Odoorn Verkiezingsprogramma Gewoon doen!

PvdA Borger-Odoorn Verkiezingsprogramma Gewoon doen! PvdA Borger-Odoorn Verkiezingsprogramma 2014-2018 Gewoon doen! 1 De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten Solidair, samen en een stimulerende (ondersteunende) overheid De PvdA werkt aan een solidaire

Nadere informatie

EEN NIEUWE HOOFDSTRUCTUUR VOOR VERVOER VAN GOEDEREN PER SPOOR IN ONZE STAD EN REGIO. Vervoer gevaarlijke stoffen buiten de woonwijken om

EEN NIEUWE HOOFDSTRUCTUUR VOOR VERVOER VAN GOEDEREN PER SPOOR IN ONZE STAD EN REGIO. Vervoer gevaarlijke stoffen buiten de woonwijken om EEN NIEUWE HOOFDSTRUCTUUR VOOR VERVOER VAN GOEDEREN PER SPOOR IN ONZE STAD EN REGIO Vervoer gevaarlijke stoffen buiten de woonwijken om Inleiding Ontwikkelingen binnen Sittard-Geleen Ministerie van Verkeer

Nadere informatie

Voortzetting van de subsidieregeling

Voortzetting van de subsidieregeling Voortzetting van de subsidieregeling De huidige regeling Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen is zo succesvol dat deze recht doet aan continuering. De 60 aanvragen bij de laatste tranche van deze

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA PROGRESSIEF AKKOORD GROENLINKS DEURNE

VERKIEZINGSPROGRAMMA PROGRESSIEF AKKOORD GROENLINKS DEURNE VERKIEZINGSPROGRAMMA PROGRESSIEF AKKOORD GROENLINKS DEURNE 2014-2018 Deurne gezond, minder beesten! Deurne sociaal, zorg voor burgers! Gemeentebestuur in dienst van inwoners! 2 DUURZAAMHEID Progressief

Nadere informatie

Zelfstandig Oudewater pakt door!

Zelfstandig Oudewater pakt door! Zelfstandig Oudewater pakt door! Coalitieprogramma 2016-2018 Onze stad is al meer dan 750 jaar een stad om trots op te zijn. We zijn trots op onze dorpskernen, ons buitengebied, onze monumenten en onze

Nadere informatie

Natuurlijk Heerde! Een bloeiende gemeente op de Veluwe. W ij wonen waar anderen op vakantie gaan. CONCEPT Geactualiseerde Toekomstvisie 2025

Natuurlijk Heerde! Een bloeiende gemeente op de Veluwe. W ij wonen waar anderen op vakantie gaan. CONCEPT Geactualiseerde Toekomstvisie 2025 Natuurlijk Heerde! Een bloeiende gemeente op de Veluwe W ij wonen waar anderen op vakantie gaan CONCEPT Geactualiseerde Toekomstvisie 2025 even voorstellen In onze gemeente wonen ruim 18.500 mensen in

Nadere informatie

Coalitieprogramma s regio Oost

Coalitieprogramma s regio Oost Coalitieprogramma s regio Oost Van: Aan: C.c.: Datum: 7 juli 2014 H.M. Immink t +31 (0)55 3 686 868 e h.immink@bouwendnederland.nl Betreft: Coalitieprogramma s gemeenten regio oost Inleiding: 83 coalitieprogramma

Nadere informatie

Menselijke maat in het landelijk gebied

Menselijke maat in het landelijk gebied Menselijke maat in het landelijk gebied Menselijke maat in het landelijk gebied Mensen maken het landelijk gebied. Het zijn juist de trotse en betrokken bewoners die zorgen voor een landelijk gebied dat

Nadere informatie

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014 GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014 BEÏNVLOEDING TOEKOMSTIG GEMEENTELIJK BELEID In maart 2014 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Het is daarom van belang dat u nu al begint met het uitoefenen van belangenbehartiging

Nadere informatie

Inleiding. Tegenbegroting 2015 PvdA Utrecht pagina 2

Inleiding. Tegenbegroting 2015 PvdA Utrecht pagina 2 Tegenbegroting 2015 Inleiding Vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, duurzaamheid en solidariteit. Dat zijn de idealen van de sociaal-democratie. In deze tegenbegroting 2015 vertaalt de PvdA Utrecht deze

Nadere informatie

Limburg 100% Sociaal. Verkiezingsprogramma SP Limburg 2015-2019

Limburg 100% Sociaal. Verkiezingsprogramma SP Limburg 2015-2019 Limburg 100% Sociaal Verkiezingsprogramma SP Limburg 2015-2019 1 Inleiding Het landelijk beleid van de regering VVD-PvdA heeft ervoor gezorgd dat zekerheden in een rap tempo worden afgebroken. Op veel

Nadere informatie

Gespreksresultaten Werksessie De toekomst van LV Voorburg

Gespreksresultaten Werksessie De toekomst van LV Voorburg Gespreksresultaten Werksessie De toekomst van LV 28-08-2017 - Voorburg Leidschendam-Voorburg, 22 september 2017 Aan de werksessie op 28 augustus 2017 deden ongeveer 20 inwoners mee. De bijeenkomst vond

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma CDA Meppel 2014-2018. Meppel verdient Beter!

Verkiezingsprogramma CDA Meppel 2014-2018. Meppel verdient Beter! Verkiezingsprogramma CDA Meppel 2014-2018 Meppel verdient Beter! Vastgesteld op de ledenvergadering van 25 november 2013 Voorwoord Voor u ligt het verkiezingsprogramma van het CDA voor de gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

2. Een evenement als Dance Valley moet mogelijk zijn in recreatiegebieden.

2. Een evenement als Dance Valley moet mogelijk zijn in recreatiegebieden. Provinciale Stellingen Stellingen 2007-2008 1. Landbouw en woningen moeten wijken voor waterberging. 2. Een evenement als Dance Valley moet mogelijk zijn in recreatiegebieden. 3. Overheid moet bedrijven

Nadere informatie

BURGERINITIATIEF BIO-INDUSTRIE NAAR BIO-INDUSTRIETERREIN. Ries Kock Stichting MOOIJ Land, namens 1500 burgers en meerdere organisaties

BURGERINITIATIEF BIO-INDUSTRIE NAAR BIO-INDUSTRIETERREIN. Ries Kock Stichting MOOIJ Land, namens 1500 burgers en meerdere organisaties BURGERINITIATIEF BIO-INDUSTRIE NAAR BIO-INDUSTRIETERREIN Ries Kock Stichting MOOIJ Land, namens 1500 burgers en meerdere organisaties De Log s in Gelderland, die hebben meegewerkt: Ruurlose Broek Halle

Nadere informatie

JA: WONEN VOOR IEDEREEN! WENJEN FOAR ELKENIEN PVDA FRYSLÂN WONINGPLAN

JA: WONEN VOOR IEDEREEN! WENJEN FOAR ELKENIEN PVDA FRYSLÂN WONINGPLAN JA: WONEN VOOR IEDEREEN! WENJEN FOAR ELKENIEN PVDA FRYSLÂN WONINGPLAN Foto: Jeroen Mul/Flickr, Creative Commons JA: STEVIG INZETTEN OP BETAALBAAR EN GOED WONEN VOOR IEDEREEN! De afgelopen jaren is er dankzij

Nadere informatie

VVD- Best. Verkiezingsprogramma Best in Balans

VVD- Best. Verkiezingsprogramma Best in Balans VVD- Best Verkiezingsprogramma 2014-2018 Best in Balans 20 oktober 2013 Best in Balans Voor u ligt het verkiezingsprogramma 2014-2018 genaamd Best in Balans. Met dit verkiezingsprogramma willen we u laten

Nadere informatie

De gemeente Maastricht heeft twee initiatieven geselecteerd als pilots voor tijdelijke huisvesting. Er

De gemeente Maastricht heeft twee initiatieven geselecteerd als pilots voor tijdelijke huisvesting. Er Samenvatting De gemeente Maastricht heeft twee initiatieven geselecteerd als pilots voor tijdelijke huisvesting. Er is een stijgende vraag naar betaalbare huurwoningen in Maastricht, mede door het groeiend

Nadere informatie

WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020

WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020 WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020 Vastgesteld in de raadsvergadering van 18 juni 2012. Verkorte versie wijkvisie Stadskanaal Noord 2011-2020 1 Wijkvisie Stadskanaal Noord 2011-2020 In de wijkvisie

Nadere informatie

Limburg Leefbaar. Verkiezingsprogramma SP Limburg 2015-2019

Limburg Leefbaar. Verkiezingsprogramma SP Limburg 2015-2019 Limburg Leefbaar Verkiezingsprogramma SP Limburg 2015-2019 1 Inleiding Het landelijk beleid van de regering VVD-PvdA heeft ervoor gezorgd dat zekerheden in een rap tempo worden afgebroken. Op veel gebieden

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma PvdA Feijenoord

Verkiezingsprogramma PvdA Feijenoord Verkiezingsprogramma PvdA Feijenoord Vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, duurzaamheid en solidariteit. Dat zijn de idealen van de Partij van de Arbeid. Wij staan voor een spreiding van kennis, macht

Nadere informatie

Wie bestuurt de provincie?

Wie bestuurt de provincie? Wie bestuurt de provincie? Nederland heeft twaalf provincies. En die provincies hebben allemaal hun eigen volksvertegenwoordigers en hun eigen bestuurders. De provincies staan tussen het Rijk en de gemeenten

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Vervoer > doelgroepvervoer bundelen > verbetering fietsverbindingenov > ringentarief voor parkeren Vervoer Door de ligging in het Maasdal en tussen grote industriegebieden is de luchtkwaliteit

Nadere informatie

Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue)

Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue) Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue) Nota Ruimte budget 75 miljoen euro voor Brainport Eindhoven en 6,8 miljoen voor ontwikkeling A2-zone Planoppervlak 3250 hectare (Brainport Eindhoven) Trekker

Nadere informatie

Helmond, stad van het doen. Programmabegroting gemeente Helmond HELMOND

Helmond, stad van het doen. Programmabegroting gemeente Helmond HELMOND Helmond, stad van het doen Het Helmond dat we voor ogen hebben is aantrekkelijk om te wonen, te leven en te werken. Er is plaats voor iedereen, ook voor hen die minder makkelijk meedoen in een samenleving

Nadere informatie

Enquête Nieuwe Dorpsvisie Bantega

Enquête Nieuwe Dorpsvisie Bantega Enquête Nieuwe Dorpsvisie Bantega In het najaar van 2014 heeft het bestuur van Plaatselijk Belang Bantega een werkgroep samengesteld die de opdracht heeft gekregen om een nieuwe Dorpsvisie op te stellen.

Nadere informatie

Duurzame energie. Recreatie en toerisme. Behoud landschap en groenblauwe kwaliteit. VANG (Van Afval Naar Grondstof)

Duurzame energie. Recreatie en toerisme. Behoud landschap en groenblauwe kwaliteit. VANG (Van Afval Naar Grondstof) RSA Speerpunten V oor u ligt een samenvatting van de Regionale Samenwerkingsagenda (RSA) voor Gooi en Vechtstreek. Deze agenda voor intergemeentelijke samenwerking kent een bijzondere geschiedenis, want

Nadere informatie

Afdeling Rhenen-Elst-Achterberg

Afdeling Rhenen-Elst-Achterberg RHENEN IS VAN ONS ALLEMAAL! PROGRAMMA RAADSPERIODE 2014 2018 De PvdA wil dat Rhenen een gemeente is waar - iedereen gelijke kansen heeft - het veilig leven, wonen en werken is - het kwetsbare wordt beschermd

Nadere informatie

Vooruit naar de oorsprong

Vooruit naar de oorsprong Vooruit naar de oorsprong strategisch kader 2014-2016 1 Strategisch kader in 12 puntjes 1 We zien goed en plezierig wonen als basis van bestaan 2 We bieden mensen met lagere inkomens goede, passende woonruimte

Nadere informatie

Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda

Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda Kiezen om ruimte te maken Den Haag 2040 Den Haag is volop in beweging, de stad is in trek. Verwacht wordt dat Den Haag groeit, van 530.000 inwoners in 2017 naar

Nadere informatie

Ik ben trots op Nederland. Met elkaar. hebben we veel bereikt. Ik zie kansen om. Nederland nog mooier te maken voor de

Ik ben trots op Nederland. Met elkaar. hebben we veel bereikt. Ik zie kansen om. Nederland nog mooier te maken voor de Ik ben trots op Nederland. Met elkaar hebben we veel bereikt. Ik zie kansen om Nederland nog mooier te maken voor de komende generaties aan wie we het land straks door zullen geven. Een welvarend land,

Nadere informatie

PARKSTAD LIMBURG ENERGIE TRANSITIE

PARKSTAD LIMBURG ENERGIE TRANSITIE 1 PARKSTAD LIMBURG ENERGIE TRANSITIE BIJEENKOMST 3 DECEMBER 2015 Programma Duurzaam Landgraaf TON ANCION WETHOUDER GEMEENTE LANDGRAAF RONALD BOUWERS PROJECTLEIDER DUURZAAMHEID WIE ZIJN WIJ? PROJECTTEAM

Nadere informatie

POL-uitwerking Landelijk Gebied Noord-Limburg

POL-uitwerking Landelijk Gebied Noord-Limburg POL-uitwerking Landelijk Gebied Noord-Limburg Bestuursafspraken CONCEPT versie 27 november 2015 1. Inleiding Het landelijk gebied van de regio Noord-Limburg is divers van karakter; bestaande uit beekdalen,

Nadere informatie

NU WIJ, DE LOKALE PARTIJ!

NU WIJ, DE LOKALE PARTIJ! 1 NU WIJ, DE LOKALE PARTIJ! WaterlandNatuurlijk, lokaal onderscheidend van de landelijke partijen door onafhankelijke politiek. De inwoners van Waterland zijn heel goed in staat om zelf te kiezen waar

Nadere informatie

De Politieke Ledenraad van de PvdA op 14 november 2015 bijeen te Amersfoort,

De Politieke Ledenraad van de PvdA op 14 november 2015 bijeen te Amersfoort, Korten op EU subsidies Solidariteit éen van de belangrijkste principes is in de sociaaldemocratie, In Europa grote verdeeldheid heerst aangaande het opvangen en herverdelen van vluchtelingen; Enkele landen

Nadere informatie

Ontwerp Gezonde Systemen

Ontwerp Gezonde Systemen Ontwerp Gezonde Systemen Het huidige zonne-inkomen gebruiken De cycli van de natuur worden aangedreven door de energie van de zon. Bomen en planten vervaardigen voedsel op zonlicht. De wind kan worden

Nadere informatie

1.1 'De wegen binnen Horst aan Maas worden goed onderhouden'

1.1 'De wegen binnen Horst aan Maas worden goed onderhouden' Infrastructuur / openbaar vervoer Onderzoeksresultaten TIPHorstaandeMaas.nl Infrastructuur 'Meerdere wegen leiden naar Rome'. Ook in Horst aan de Maas en omgeving zijn verschillende wegen. Ben je het eens

Nadere informatie

INVESTEREN IN UW REGIO

INVESTEREN IN UW REGIO INVESTEREN IN UW REGIO HEEFT DE TOEKOMST AIRPORTHOLLAND O B L I G A T I E S - O N T W I K K E L I N G - V A S T G O E D Looptijd 3 jaar Vast rendement van 8% Rente per 4 weken uitgekeerd Inhoudsopgave

Nadere informatie

Woonvisie in t kort 10

Woonvisie in t kort 10 10 Woonvisie in t kort Utrecht is een aantrekkelijke stad om te wonen en te werken. Daarom is de druk op de woningmarkt groot. Deze druk zal de komende jaren blijven waardoor veel doelgroepen niet de woning

Nadere informatie

Wij geloven dat je leven leuker is als je je eigen keuzes maakt.

Wij geloven dat je leven leuker is als je je eigen keuzes maakt. Wij geloven dat je leven leuker is als je je eigen keuzes maakt. Wij vinden dat de overheid zich daarom minder met jou moet bemoeien en dat bedrijven minder invloed moeten hebben. Wij willen de overheid

Nadere informatie

In Groningen is de tijd stil blijven staan

In Groningen is de tijd stil blijven staan In Groningen is de tijd stil blijven staan 1975 2015 40 jaar uitbuiting van onze provincie! Stem VCP (lijst 16) op 18 maart 2015 voor een andere, rechtvaardige koers! Provinciale Staten Groningen. Gaswinning

Nadere informatie

Belangen: Provinciaal formatiespel

Belangen: Provinciaal formatiespel Belangen: Provinciaal formatiespel Korte omschrijving werkvorm Onderhandelingen rondom de vorming van een nieuw provinciaal bestuur (College van Gedeputeerde Staten) nemen vaak veel tijd in beslag. Soms

Nadere informatie

Steeds minder startersleningen beschikbaar

Steeds minder startersleningen beschikbaar RAPPORT Starterslening in Nederland Steeds minder startersleningen beschikbaar Uitgevoerd in opdracht van www.starteasy.nl INHOUD Starterslening in Nederland Steeds minder startersleningen beschikbaar

Nadere informatie

Medemblik. Voor elke kern

Medemblik. Voor elke kern Voor elke kern Abbekerk Andijk Benningbroek Hauwert Lambertschaag Midwoud Nibbixwoud Onderdijk Oostwoud Opperdoes Sijbekarspel Twisk Wervershoof Wognum Zwaagdijk-Oost - Zwaagdijk-West CDA Verkiezingsprogramma

Nadere informatie

Wie bestuurt de provincie?

Wie bestuurt de provincie? Wie bestuurt de provincie? Nederland heeft twaalf provincies. En die provincies hebben allemaal hun eigen volksvertegenwoordigers en hun eigen bestuurders. De provincies staan tussen het Rijk en de gemeenten

Nadere informatie

Maak Plaats! Wie Hoorn binnenrijdt maakt kennis met de Poort van Hoorn. Het stationsgebied is het mobiliteitsknooppunt van Hoorn en de regio.

Maak Plaats! Wie Hoorn binnenrijdt maakt kennis met de Poort van Hoorn. Het stationsgebied is het mobiliteitsknooppunt van Hoorn en de regio. Maak plaats voor Hoorn! Wie Hoorn binnenrijdt maakt kennis met de Poort van Hoorn. Het stationsgebied is het mobiliteitsknooppunt van Hoorn en de regio. Iedere dag is het hier een komen en gaan van duizenden

Nadere informatie

Fietspad in het Voorsterbos, voorbeeld van een toegankelijk, divers bos

Fietspad in het Voorsterbos, voorbeeld van een toegankelijk, divers bos Concept Concept Concept Concept CRU05.095 Lekker leven in Flevoland Wat willen we bereiken: Een provincie met goede recreatieve mogelijkheden voor zowel de inwoners als de Randstadbewoners, het behoud

Nadere informatie

DE MAASLIJN. DOOD SPOOR OF DUBBEL SPOOR? DE MAASLIJN DOOD SPOOR OF DUBBEL SPOOR?

DE MAASLIJN. DOOD SPOOR OF DUBBEL SPOOR? DE MAASLIJN DOOD SPOOR OF DUBBEL SPOOR? DE MAASLIJN DOOD SPOOR OF DUBBEL SPOOR? Een uitgave van de limburgse sp-statenfractie met SP-Limburg, Brabant, Gelderland en SP afdelingen aan Maaslijn DE MAASLIJN DOOD SPOOR OF DUBBEL SPOOR? Een uitgave

Nadere informatie

Nieuwjaarsspeech van commissaris van de koningin Max van den Berg, Groningen, januari 2010

Nieuwjaarsspeech van commissaris van de koningin Max van den Berg, Groningen, januari 2010 Nieuwjaarsspeech van commissaris van de koningin Max van den Berg, Groningen, januari 2010 Dames en heren, geëerde gasten, [Inleiding] Zuinig over de drempel! Zo heette de eerste oudejaarsconference van

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Werk > flexibelere arbeidsmarkt > verminderen bureaucratie > betere kansen voor startende (jonge) ondernemers Werk Algemeen Op dit moment hebben mensen die langs de kant staan te weinig kans

Nadere informatie

Algemene Beschouwingen bij de Voorjaarsnota

Algemene Beschouwingen bij de Voorjaarsnota Besluiten Provinciale Staten 18 juni 2008 Algemene Beschouwingen bij de Voorjaarsnota De negen fracties in Provinciale Staten hebben gisteren hun Algemene Politieke Beschouwing gehouden. De Voorjaarsnota

Nadere informatie

Bijlage 3 behorend bij het initiatief voorstel Aanpak van de recessie. Investeringsfonds behoud en bevorderen werkgelegenheid.

Bijlage 3 behorend bij het initiatief voorstel Aanpak van de recessie. Investeringsfonds behoud en bevorderen werkgelegenheid. Bijlage 3 behorend bij het initiatief voorstel Aanpak van de recessie. Investeringsfonds behoud en bevorderen werkgelegenheid. Inleiding. Het tafelzilver is op, de tijd dat we ruim in onze middelen zaten

Nadere informatie

Leve de overheid? Deze werkvorm kan op zichzelf staan, maar kan ook goed worden uitgevoerd als vervolg op Leve de overheid!

Leve de overheid? Deze werkvorm kan op zichzelf staan, maar kan ook goed worden uitgevoerd als vervolg op Leve de overheid! Leve de overheid? Deze werkvorm kan op zichzelf staan, maar kan ook goed worden uitgevoerd als vervolg op Leve de overheid! Korte omschrijving van de werkvorm (havo/vwo) De docent noemt een aantal taken

Nadere informatie

De bieb in De buurt 2

De bieb in De buurt 2 De bieb in de buurt 2 Inleiding De bibliotheek is een plek waar kennis, informatie, mooie verhalen en inspiratie voor het oprapen liggen. De bibliotheek dient als trefpunt in de buurt. Het is een plek

Nadere informatie

B. Mag de verdere ontwikkeling van het Dru-complex eventueel meer geld van de gemeente kosten? - Ja - Nee - Geen mening

B. Mag de verdere ontwikkeling van het Dru-complex eventueel meer geld van de gemeente kosten? - Ja - Nee - Geen mening DE VRAGEN VOOR HET BURGERBEGROTINSGFORUM OP 30 OKTOBER 2010 Groep 1: Leefbaarheid A. Zaal: Loungezaal. Gespreksleider: Jan Finkenflügel. 1 Het idee in de begroting is dat een goed voorzieningenniveau van

Nadere informatie

Van realiseren naar optimaliseren Open atelier, Grip op sport. Margot Icking, Hospitality Consultants 23 september 2010

Van realiseren naar optimaliseren Open atelier, Grip op sport. Margot Icking, Hospitality Consultants 23 september 2010 Van realiseren naar optimaliseren Open atelier, Grip op sport Margot Icking, Hospitality Consultants 23 september 2010 Agenda Van realiseren naar optimaliseren: een nieuwe koers in het accommodatiebeleid

Nadere informatie

Gemeente Houten Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening

Gemeente Houten Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening ** Vastgesteld oktober 2014 Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening Visie verplaatsing nietagrarische bedrijven binnen het buitengebied Status: vastgesteld door de gemeenteraad van Houten d.d.

Nadere informatie

Partij van de Arbeid Noord-Beveland Verkiezingsprogramma

Partij van de Arbeid Noord-Beveland Verkiezingsprogramma Partij van de Arbeid Noord-Beveland Verkiezingsprogramma 2014-2018 Algemeen: De Partij van de Arbeid in de Noord-Bevelandse samenleving De leidende gedachte voor de PvdA is een mensvriendelijke samenleving,

Nadere informatie