DIEV ET MON DRÜIT. Veldmaarschalk Smuts, die hedenochtend op het vliegveld Valkenburg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DIEV ET MON DRÜIT. Veldmaarschalk Smuts, die hedenochtend op het vliegveld Valkenburg"

Transcriptie

1 zou biyft E of ln door ongetwyfpld WcstEuropeesch aldus Gemetegiro 102 e JAARGANG No *** HOOFDKANTOOR: NZ VOORBURGWAL 6573 AMSTERDAM Telefoon (5, lijn) BJKANTOREN: 'sgravhage, Stationsweg 10, tel ; Rotterdam: Witte de Withstraat «8, tel 22910; Haarlem: Smedestr 5, tel ; Eindhov: Kruisstraat 93, tel 2445; Hilversum: Emmastraat 12, tel 9985; Maastricht: Stationstraat 20 tel 5851: Utrecht: Steweg 37, tel 10064: Zwolle: Melkmarkt 10, tel 5194 ABONNEMENTSPRJS b«vooruitbet ƒ 523 p kwar taal, ƒ 180 p mnd, 42 ets per week K 419 Smuts in ons land»fcl zlju naam, ook zijn nop met kinoaatu hu naar tya je Niet marnan ie gelegheid gekleed, op leis jeugdiger leeitljd geconterleit, misstaan tussch ue staalmeesters? verder zijn taal, lncluslel het acct van zun Engelsch, stempel d ZulanlrKaanüer, d Boer, die sinds vanmorg de hooge gast van ons land is, nog altijd tot Nederlander E Zeeuw, Boer geßor Brit geword, e Brit, Boer Zeeuw geblev, al naar m verkiest Als m maar ge halfheid in hem zoekt Want Boer Brit is hij belde gehéél Daardoor is hu e persoonlijkheid van dubbel formaat geword, e staatsman van wereldallure, zooals zyn stamland zelf er in eeuw ge heeft voortgebracht Wie e beeld moest ontwerp van de Britsche wereldpolitieke be Btuurskunst, zou met veel vrucht Jan Chrlstiaaa Smuts als model kunn kiez HU ls, op 28Jarlgtn leeltyd, juistprocureurgeraal van de ZuidAlrlkaansche Republiek, als zijn land tot verontwaardiging van de geheele wereld aangevall v/ordt door het machtige Engeland van joe Chamberlain Smuts' toga moet wijk voor de wap n 1901 ls hy opperbevelhebber van de republikeinsche strijdkracht ln de Kaapkolonie Hij wordt Geraal" Smuts aan dez titel zijn glorie als Boer _ hu zijn verdere lev lang persoonlijk meer gehecht dan aan di van Brltsch veldmaarscnalk, hoeveel aanzilijker deze laatste in de snel vergetde wereld ook ls Ook na d Boeroorlog blijft hy, ln steeds stijgde iyn, e eerste diaar van zijn kleine land ln telks andere ministeries: Minister van Binnlandsche Zak Mijnwez, Minister /an Financiën, Minister van fsie, Premier Minister van Natlve Affalrs", plaatsvervangd Eerste Mi, nister Minister van Justitie, opnieuw Premier tevs Minister van Bultlandsche Zak van fsie deze laatste combinatie tot op d huldig dag Over tal van andere eereposities zwijg wij aan nog Maar plaats naast deze zuil lijst van e carrière nu tevs de van zun Britsche titels eereambt, die, behalve voor hemzelf, ook eeer zijn voor de Britsclie staatsmanskunst ' "T* E goede ti Jar na het einde van d Boeroorlog welk decnium Geraal" Smuts zijn universitaire studiën van Stellbosch uitbreidde met die van Cambridge was hu commandant van de Britsche troep in Brltsch Oost Afrika ln de twee laatste Jar van d eerst wereldoorlog reeds aanwezig Door zijn aanraking met lid van het mperiale Oorlogskabinet! Sindsdi ls de voormalige de ls het ln hem tot ontwikkeling de breede Engelsche bestuursmetho doodsvijand niet alle ln de Dominion ZuldAfrlka, maar ln de hoog vooral met Churchill bloei gekom nu deelt hy het ste Londsche raadkamers, wo d Het ls ge toeval, dat hun carrières vrywel parallel loop Tij mperial Raad d Raad van Eerste Ministers, e der meest gezaghebbde leiders, ln het bijzon als felle vijand tegover elkaar ds d Boeroorlog hebb zij der hooggeschat door Churchill gestaan, om sindsdi echter als het hoogste eeretltels zijn hem t deel ware arm ln arm het Britsche Rijk gevall: P(rivy) C<ounsellor) zooveel als Staatsraad ln buitgewon in November ]944 Churchill als oor voor te staan voor te gaan Wat dist: C H (Companlon of Honour), waartoe slechts e zeer begeland nog niet zelf kon zegg, logvoerd Eerste Minister van Enperkt aantal aanzilijk boembaar ls: Kllng's) C(ounsel), eigsleg Smuts uitgesprok: de werd ln geme overzlns vergelijkbaar met ons lidmaatschap van d Hoog Raad: de hun eig belang in dat van land van WestEuropa moet ln d Albert Medaille van de Royal Society of Arts", van het niveau van onze Koninklijke Academie van Wet schapp Slim Jannle" hebb zyn t opzichte van de Engelsch onverwiyke tegstanders ln Zuid Afrika d landgoot goemd, d:e zoo tijdig overstag wist te gaan op d Britsch koers zich vervolgs, opgebouwd tot e wereldfiguur geiyk de Engelsch dat verstaan, zoo vorstelijk wist te do beloon Oe betere weerlegging van deze leelljke nsinuatie dan zijn staat van dist tijds d Boeroorlog daarna, geluk wij hem hierbov gav Hij ls e kampio van het Britsche Rijk geword, maar tegelijk de kampio geblev van de Unie van ZuldAfrlka die met hem door hem mee gerez ls tot e aanzi e nvloed als waarvan zij vóór Smuts niet had kunn droom ook al ware haar goudexploitatie geheel aan haar zelf over gelat geword ev sterke weerlegging ls geleg ln het feit, dat zyn eig land volk hem niet kel van het ee hoore «taatsambt ln he' andere hebb geplaatst, e mschlev lang maar hem ook ln twee wereldoorlog gevolgd zyn zonder aarzel: aan d kant van het Britsche Rijk, overweldiger doodsvijand nog maar e halve geratie geled, van zltn andere bondgoot Vooral de laitste maal viel dat lang Edam te Pretoria aangekom Edam" ls gister om 1720 uur te Pretoria aangekom reis» voorspoedig geweest paxsaglers werd ontvang door d Ned gezant, dr Ph C Visser Met de Edam" was om e mand gele chrysant e Edammer kaai verzond, bestemd voor ouma Smuts", de vrouw van d Zuld Afrlkaansch premier, dl«ons land bezoekt DE TJD DE DEV ET MON DRÜT niet gemakkeiyk Ook zonder zijn machtig tegstander, dr Malan, d antlbritsch aanvoerder der ZuidAfrlkaansche nationalist, van rechtstreeksch Dultsch handlangersdlstbetoon te beschuldig, mag m zegg, dat nazinvloed e machtige rol speeld in de ZAfnkaansche afzijdlgheldspropaganda gedurde de gevaarlijke Jar vóór d Jongst oorlog Wat zou het Hitier waard zijn geweest, Zuid Afrika onzydlg te houd, om te zwijg van het aan zijn zijde te krijg 1 Rommel zou bij Alameln niet teruggeslag zijn, als Montgomery niet op het laatste momt rond de Kaap zijn versterking had gekreg En Engeland zou d duikbootoorlog niet gewonn hebb, als Hitier ook maar heimelijk ZuldAfrlka als basis had kunn gebruik Slim Jannle" had ev goed ev tydig als welke Britsche staatsman ook het allesbeheerschde strategisch belang van Zuld Afrlka gezi, geleg als het ls op d driesprong van de wereldocean ZuldAfrlka had zijn vryheid aan Engeland verlor, maar het had ze ook van Engeland teruggekreg Met het Britsche Rijk verelgd kon het de vrijheid voortaan behoud ander land daarbij tot machtig steun zijn Dit breede wereldpolitieke inzicht was als klem ln d wijsgeerlg aangelegd Smuts toekomstlg wereldvrede e hecht iioc vorm rond Brlttanniè als kera Over Brittannlë als die kern wordt (voorlooplg) thans minder oplijk gesprok Maar wel voert Churchill nu ook zelf het pleit voor e tov overig Europa niet eontrovjrsieel bloc Ook Smuts ls nu weer op dat pad Wij verwacht, dat zijn reis naar Nederland mede distbaar zal word gemaakt aan de propaganda voor dit nkbeeld Ge verwondering zal 't s bar, ndi zijn rede ln de Ridderzaal veel gelijkis zal vertoon met Churchlll's recte rede ln ZUrlch Uit Brltsch eigbelang? Ongetwijfeld Maar toch niet daarom alléén Wel degelijk ook uit het waarachtig verlang, het barde Europeesche Contint met zijn staatsmanswijsheid ervaring bij te staan Wel degelijk ook uit hoogere dan louter materieele motlev Smut's geschrilt Plans for a Better World (19*2) komt voort uit e oprechte hunkering naar bescherming bevordering van de hoogste mschelljke goeder: vrede, vrijheid recht HJ pleitte voor ontwierp ln 1945 de préambule van het Handvest der Verelgde Volker ln dzelfd geest als waarin hij reeds n DAGBLAD VOOR NEDERLAND voor 191t'19 te Versatlles Jverde r ld'c'le doel«t'lllng van d Volkbond HJ ls p der ireest gezaghebbde mann van de wereld, e sieraad van d Nederlardsch «tam e bijzonder vrid van zijn oude stamland Lat wij hem als //lodantz eer Nederlands positie n de wereld ls bard als zeld tevor n de geschiedis WJ strijd voor het behoud de voortzetting der aloude band met ndlé" Di wij die met ZuldAfrlka niet te versterk? Het offlcleele bezoek van d ZuldAfrlkaansch ministerpresidt minister van Bultlandsehe Zak, onz bloed stamverwant Smuts ls e belofte van goede kans op welslag Ook daarom heet wij hem hartelijk welkom Maar daarom niet alléén WJ verwelkom hem eves nis bevorderaar van e beter verelgd Europa m als paladijn van e wereldvrede door vrijheid recht Sjahrir over groote concessies ndonesiërs zijn definitief teg Rijksverband gekant Soetan Sjahrir vertelde UP, dat de republlkeinscte regeering bereid is om d Nederlanders groote concessies te do garanties te gev, Geraal Smuts gearriveerd Om ongeveer elt uur hedmorg s veldmaarschalk Smuts op het militaire vliegveld Valkburg geland veldmaarschalk heeft d tocht van Parijs naar Valkburg gemaakt ln het vliegtuig, dat anders speciaal voor veldmaarschalk Montgomery gereserveerd ls Het vliegtuig clkelde bov Rotterdam, alvors de reis naar Valkburg voort te zett Da hooge gast werd begroet dooi d kamerheer van HM de Koningin mr J H L J baron Sweerts de Landas minister baron v»i Boetzelaer van Oosterhout, d Zuld Afrlkaansch gezant ln Nederland d heer Engeland, tal van hooge autoriteit Na de begroeting werd 't Engel sche het ZuldAfrikaansche volks lifd t gehoore gebracht Veldmaartrhalk Smuts nspecteerde vervolgs e regimt luchtvaarttroep waarna hl), voorafgegaan door motor, reders van de Kon militaire marechaussee, na e kort oponthoud 5P het kasteel OudWassaar" te Wassaar, naar het palels Soestd«K vertrok om met de Koningin hel tumaal te gebruik Zonder elg ceremonieel begal de hooge gast, die vergezeld was van zijn schoonzoon McEldowll zich met zijn kleine gevolg uit de auto's ln het Palels veldmaarschalk was niet ln uniform gekleed, daar dit te laat uit Engeland was gearriveerd Het werd hem per Jeep nagebracht op het Palels heeft hij, alvors zijn opwachting bi,) H M de Koningin te mak, zich eerst ln dit uniform gestok n de hal van het Paleis werd veldmaarschalk Smuts ontvang door H K H Prinses Jultana Prins Bernhard t«rw)jl <*>k de ministerpresidt dr L aanwezig was Veldmaarschalk Smuts, die hedochtd op het vliegveld Valkburg bij D Haag aankwam, op jeugdiger leeftijd E Zeeuw, Boer gebor Brit geword; eves e Brit, Boer Zeeuw geblev, di e Rembrandt tussch zijn staalmeesters geschilderd zou kunn hebb J M el ln ruil voor erkning van de onafhankelijkheid van Java Sumatra Sjahrir zelde, dat de republlkelnsche autoriteit met de vrees, die Nederlanders person van andeie nationaliteit nzake hun belang koester, sympathlseer ndonesicrs zijn daarom bereid aan Nederlandsche waarnemers adviseurs zelfs troep toestemming te gev gedurde e overgangsperiode ln ndonesië te blijv, opdat de Nederlanders zich er van kunn overtuig, dat de republiek op eig be kan staan Sjahrir voegde hieraan toe, dat echter aantal taak der Nederlandsche troep nauwkeurig moest word vastgelegd ln e overekomst met de ndonesiërs Sjahrir zelde, dat dit het belangrijkste punt is, waarvan het succes der wapstilstandsbespreking, die lied met prof Schermerhorn zull beginn, zal afbang Sjahrir zeide, dat de ndonesiërs er definitief teg gekant zijn binn het Nederlandsche Koninkrijk te blijv, doch bereid zijn door e verdrag e nauwe relatie voort te zett Op de vraag, welke contróle de Nederlandsche regeering zou houd onder deze omstandighed, antwoordde SJahrlr: Wederzijdsch eigbelang zou de garantie gev dat Nederlandsche wsch gerespecteerd zoud word Nederlanders hebb veie lraart n hand", aldus SJahrlr hij vervolgde: Zoo wet we bijvoorbeeld dat het ons eig voordeel strekt, indi Nederlandsche economlsche lnvesteerlng hier zoud word beschermd aangemoedigd Doch de gevoels van het volk elsch, dat de republiek Java Sumatra vrij van het Nederlandsche Koninkrijk zal zijn ndi de Nederlanders bereid zijn deze concessie te do, zull zij ndonesië bereid vind in ruil daarvoor e goed prijs te betal ndi de Nederlanders daartoe niet bereid zijn, dan zal het resultaat e rampspoedige koloniale oorlog of nternationale ntervtie zijn, waaruit ge der belde zijd voordeel zal trekk" Groote Vier begin November bije? plaatsvervangde ministers van Bultlandschc Zak der Groote Vier hebb schikking getroff om e bijekomst der Groote Vier te belegg ln de eerste week van November te New York ministers der Groote Vier zull waarschijnlijk vóór Maandag zelf nog bijekom om dit plan te besprek Volgs de News Chronicle zou het reeds vast staan, dat Bevln 26 October as naar New Vork zal vertrekk n\i zijn aankomst op het vliegveld te Valkburg inspecteert veldmaarschalk Smuts de eereicacht WOENSDAG 9 OCTOBER 1946 PRJS DER ADVERTENTKN bedraagt 60 ct» Ïer mlllimeterregel (40 mra breed) Bewlfsnummera 0 cts administratie behoudt zich het recht voor advertttën evtueel zonder opgaaf van red te weiger 1 UTGAVE DER NV DRUKKERJ DE TJD AMSTERDAMC Postgiro Amsterdam N 665 Directeurs J J W Boerrfg'er Hoofdredacteur: P A Kersttns Pleidooi voor mgr Stepinac Verdediger vraagt vrijspraak Politeo gaf e beschrijving van zijn eerste ervaring voor e fascistisch hot, zesti Jaar geled: Dat was do tallaansche manier", zoo zelde hij maar dat mag nle t de maniet zijn, waarop ln JoegoSlavlé wordt rechtgesprok" Voor de eerste maal tijds het proces ontlokte de verdediger elg bijval aan de publieke tribune, to hij zelde: k zou wel es will zi, wie het tijds de bezetting met succes op zou hebb kunn nem teg Hitier Mussollnl, sterke mann als zij te di tijde war grootste held" Politeo war dieg, die de bossch ntrokk, maar niet leder van ons kon dat do" verdediger voerde aan, dat Stepinac teg de rassvervolglng had gestred, dat hij geprotesteerd had teg de vervolging van Serv n e pleidooi, dat btjna twee uut Jod herhaalde de verklaring van duurde, heeft de verdediger van M&r getuig, dat Pavellc Mgr Steplnao Stepinac, niet Politeo, die gunstig gezind was e scherpcn Pollteo ontkde categorisch de bewering, door de prosecutle ter tafel aanval op d opbar aanklager deed, vrijspraak gevraagd voor d gebracht, dat de Paus de marionett, aartsbisschop van Zagreb regeering had ondersteund Het desbetreffde ongeteekde documt was, volgs d verdediger vervalscht bovdi nlet opgesteld ln d daarvoor gebruikelijke» stijl Zondag inbezitname der titelkerk Naar onze Rometnsche correspondt ons meldt ls kardinaal de Jong zeer verheugd, dat de San Clemte zun titelkerk geword ls zyn Emintie ls ln de St Clemskerk op Ameland gedoopt St Wlllibrordus koos na de bisschopswijding Clems als tweede naam plechtigheid van de overhandiging van d rooi kardinaalshoed zal Zaterdag om 840 uur plaats hebb Zit zal slechts kort dur e beperkt aantal Nederlanders zull hlefbu aanwezig zijn Zaterdagmiddag zal e groot* ontvangst plaats hebb op het Nederlandcollege te Rome door Mgr Dr B J Eras, procurator van het Ned Episcopaat, voor alle Nederlanders Zondagmiddag aal,de kardinaal de titelkerk ln bezit nem Dinsdagavond 15 Oct zal hll uit Rome vertrekk Als de plaatsbespreking van d trein zmn vertrek niet toelaat, zal hu waarschltnluk nog elg» dag ln Lugano blijv n leder geval kan de kardinaal tep Zaterdag 19 Oct ln Nederland vord terugverwacht Grieksche burgers bewapd? E ze rsman van het Forelgn Office heeft te Lond verklaard, dit Griekland Engeland om «rap* heeft verzocht ze zoud moet di voor de bewaplnz van Orleksche burgers ln hur strijd 'g bandiet" in NoordOrleki?nd HJ noemde de oprichting van tiulpatrlldkrachtcn uit anticommunlstlsche burgers eer blonder maatregel tot zelfbescherming Do Engelsche regeering heeft het ver :tnk nog ln overweging Aantal dood te Apeldoorn reeds 24 Weer nijn drie slachtoffers v,n de vliegtuigramp te Apeldoorn over led, zoodat het aantal dood thans tot 24 gesteg ' s Van de vier slachtoffers, die nog in het St Liduinaziekhuis verpleegd word, is de toestand van één hoopvol, van de ander zorgwekkd commandant zeemacht Neder» 'and de schoutbljnacht J A Gauw, hoeft, vergezeld van zijn adjudaut <n e vertegwoordiger van d marineluchtvaartdist, gister te Apeldoorn de deelneming van da Kon Marine betuigd aan d burgmeester van Apeldoorn, het hoorei van de getroff school middels e burgemeester aan de oud"rs van de omgekom leerling Het ligt in de bedoeling naar de begrafis van de slachtoffers e detachemt van de Kon Marine af te vaardig Van bevoegde nllde deelt m no* tnede, dat de opleiding, welke de ser goantvlleger, die de ramp veroorzaakte had got, was voltexilel begrafis van de slachtoffers, omgekom bil de vliegramp te Apeldoorn, zal voor zoover ete ouders ge afwijkde wschcn helb gemeschappculk geschied Twee katholle!** scholier tull op e der katholieke kerkhov ter aarde word besteld Vrljdagmldda? om drie uur vertrekt de rouwstoet van de Christelijke HD9, waar de dood te vor zull word opgebaard, naif de begraafplaats Koningin wijst Seyss verzoek af 11 M de Koningin heeft helot, hei voek om ntervtie, gedaan door d verdediger van dr Sejrwnquart niet Én overweging te nem Bilt zegt: Verwachting tot Donderdagavond; Met zwaar bewolkt, vru koud weer met plaat*eluk elge llihle reg of molreg Matige, tudelk vrij krarhtlge NO wind' Zon onder 1101, maan 181& 720, ron op 051

2 maar i Pc grondstof e ƒ Maar WOENSDAG 9 OCTOBER 1946 DE TJD 2 Boortors in het ve Olie uit Neerlands bodem 300 ton productie per dag (Van onz special verslaggever) klucht, zooals ze dat ongetwijfeld precies hetzelfde do ln Vezuela, Callfornlë BallkPapan En er wordt olie geboord! WU hebb haar zi borrel ln de op vergaarbakk (onnoodig hier op te merk, dat de materiaalschaarschte ook de BPM op nijpde wyze kwelt), e teerkleurige substantie, welke voor ons leek e kwalijk riekde eigschap bezit Ollemsch verzekerd ons déze lucht heeriyk te vind Zwaar werk Het bor of, misschi Juister gezegd, het zoek naar olie ls e zeer omslachtig werk E groote boorbeltel, verbond aan orm lange boorpijp, wordt ln d bodem gedrev, totdat m op plm 800 meter diepte olie hoopt aan te treff olie bevindt zich niet als plass in d bodem, doch ls als zeer fijne druppeltjes vermgd met zand Na het bereik van het oliezand word bulz ln d grond gebracht, aan de onderste waarvan e zeefkop ls bevestigd, welke bil het oppomp der olie het zand teghoudt olie, welke aan de oppervlakte komt, ls nderdaad niet direct geschikt voor verbruik Ze moet nog e uitgebreid rafflnageproces ondergaan, waatoe ze naar de ollekraakinstallatle te Pernis wordt gebracht hier gewonn olie ls e zeer zware Zll bevat e groote hoeveelheid paraffine, welke haar snel doet stoll ZJ moet derhalve voor het verpomp eerst verwarmd word Olie wordt gekraakt Het bzlneperctngp s plni 7 pl't ilocli knn door toepassing Tan het zr kraak proces verder opgevoerd word M kon ons e\wel nog niet mededeel welke toepassingsmogelijkhed m in de toekomst aan deze olie zou gev Momteel bevind zich op de Schoonebeeksche olieveld 15 produceerde putt welke e dagproductie oplever van ongeveer 300 ton ze productie staat nog in geerlel verhouding tot de behoelte van Nederland, die jaarlijks ruim 1 mlil ton bedraagt n de toekomst zal de productie Vlak eigszlns triest schuilt bet Drtsche landschap voorbij de ram van d autobus Hier daar staan groote stapels zwartbruine turv langs de greppels door de smalle kanal word platte schuit voortvoerd word ongetwijfeld nog wel verder opgegeduwd, gevuld met de bekde Boring elders in d lande Bwarte veaardappel, waarvan net gezicht ons, bewoners van sant te vernem dat ook onder n dit verband is het nteres Noord ZuidHolland, d zoeking werd gedaan bult triest oorlogswinter '44'45 Drte, ln nl op de Zuidholl eiland, Terschelling bij Ter Apel de herinnering terugbrgt Zware rookpluim kringel bov de ollehav pernis wordt momteel Voor het vervoer van de olie naar de spitse schoorste, getuigd door de spoorweg ergiek gewerkt van d intsiev arbeid der om van de olieveld naar Nleuw Amsterdam e zes kilometer lange aardappelmeelfabriek aan hun spoorlijn aan te legg Op het olieveld zal e 600 meter lang empla voet Bij zijn cemt word aangelegd met e bezoek aan de delfstofbedrev in Nederland was het ln automatische snelweeginrichtlng de provincie komst van de BPM in Drte heelt Drte de Bataafsche voornamelijk onder de landelijke bevolking eige onrust verwekt, door Petroleum Maatschappij, die als gastvrouwe het persgezeischap ontvingdat de conservatieve administrateur van het landbouwers slechts noode van hun land afstand Wlnnlngsbedrijf Nederland, de heer 3 L Challlet, wees er ln zijn uitezetting op, dat, evals overal do Langzamerhand begint echter by h 't besef door te dring, dat elders ln de wereld, het exploreer van olieveld Drte de ollemsch uit zijn isolemt zal verloss bij het bor naar olie in Nederland dat het van bovdi voor de Jeugd e optimisme bezet moet zijn, stimulans beteekt om te studeer, hetge duidelijk tot uitdrukking komt wil zij zich e toekomst in het ln het feit, dat vanaf 1937 drie vyftig ollebedryf schepp boring ln Dïte werd gedaan, welke alle nihil opleverd E grondig onderzoek, Boeming met alle voorbereiding van di, neemt titall Jar ln beslag of BU KB is boemd tot gewoon nuchter zakelijk uitgedrukt, de kost bedrag zeker e honderd tot Utrecht, om onderwijs te gev in leeraar aan de rijksuniversiteit te tweehonderd milllo guld de algemee geologie, r S O Oorspronkelijk werd in Coevord geboord, doch de uitkomst sche Troostter, geoloog bij de Bataaf war PetroleumMaatscnapplJ hier niet bemoedigd T Noord van Coevord echter, ln de omgeving van Schoonebeek, priem de tallooze boortors zich ln de wol Es Rome's luisterrijkste basiliek n de nabtfheld van het Colosseo, ln het hart van het oude Keizerlijke Rome, ligt de kerk van Sint Clcms e der Juweel van de Eeuwige Stad: e kerk, die ln geschiedis ln Ulteriyk de gansche historie van Rome vertegwoordigt Ccbouwd op rest van e groot palels uit de laatste eeuw der Republiek (tweedo eeuw voor Christus), stond hier het huls waarin de H Clems woonde Hit de derde opvolger va n Petrus, geko < z ln het Jaar 90 n in de ti iaar van zl n Pausschap vloeide het bloed van ongetelde naamlooze martelar Ti Jar van strijd, één lange periode van angst schuilhoud ook van die trouw die liefde, waarvan de eerste Christ het gehelm bezat Het was de tijd, waarin Mlthras het sche te winn van d Gekruisigd Jood uit Palestina, waarin wreedheid schande schunbaar zegevierd over vroomheid zuiverheid n het Jaar 100 kwam het einde; het hul# werd geconflskeerd Clema gevang gezet, in de kamers zal wanr eerst de Goddelijke Mysteriën war gevierd achter geslot deur weibewaakte ram, kwam nu de Mlthiasdist, Clems Von Pap, Schacht Fritzsche voor e Duitsch gerechtshof" n d Russisch sector te Berlijn hield Duitschers protestdemonstraties teg de vonniss te Neurberg Bord die zij meedroeg vroeg de doodstraf voor alle beklaagd Op d achtergrond het hoofdkwartier van de Socialistische Eheidspartij in het vroegere gebouw van de Dresder Bank stierf d marteldood; e afschuwelljk ezam dood: gebond op e anker Werd hll verdronk ln de Zwarte Zee, Maar ook hier was bet bloed het zaad der Kerk want waar eerst de heldsche modecultus gewonn sche te hebb, verrees kort tud later e kerk gewild aan d heilig MartelaarPausReeds ln het begin van de vierde eeuw (Hleronymus noemt haar) moet deze Clemsbasiliek e der luisterrijkste van Rome ryn geweest En hoe belangrijk de kerk bleef, blijkt uit het feit, dat zoowel ln 417 als ln 499 binn naar mur e Concilie werd gehoud Later zwygt de historie Wel zt)n zoowel n de achtste als ln het begin van de negde eeuw restauraties uitgevoerd E hoogtepunt ln de veelbewog ge schledls va n het to reeds zeer oude bouwwerk volgt dan n 807 word de rest van d H Clems uit het verre land nan de Zwarte Zee, de Krim naar Rome overgebracht door twee vereerders, d H Cvrlllus d H Methodlus Tweehonderd Jaar later ondergaat de kerk e ingrijpde* wyzlglng Binn de oude mur wordt e Conclaaf gehoud Paus Pasqualls <1099 UW» die toevalllgcrwjjz» als Kardinaal de kerk waarin htj tot Paus werd gekoz, als tltelkerk had gehad, neemt het nitiatie! om óp de rest van de oude kerk e geheel nieuwe te bouw Zoo verrijst bov de eerste basiliek e tweede, t gevolge waarvan echter de onderkerk vrijwel geheel bedolv raakte ln d kerk van San Clemte loop der eeuw ln vergetelheid verzonk Latere Paus liet restauraties uitvoer, zooals Slxtus v (SB51590), terwyi nóg weer later Clems X (l'oo1721) belangrijke verfraaiing aanbracht onder leiding van Carlo Fontana die oa het plafond van het middschip ontwierp pachtlge vloer ls e eu 1ver voorbeeld van marmermozaïek, het z& cosmetiek met haar ambon", haar groote gedraalde kandelaber, de heerlijke altaarafsluiting (waarop het monogram van Paus Johannes ) alsook met haar van mozaïek glanzde absls ls de an Clemte e der heerlijkste voorbeeld van e antiek* basiliek, ouderkerk, door Fm* JL ctrale verwarming d&fert? Laat haar metéén repareer Alt U ons vandaag nog bericht, ran* e we voor snelle afwerking lorg afdeeling Ctral* Verwarming van de Koninklijke Haardcnfabriek E MJaarsma is treef voor 100/# capabel voot de moeilijkste opdracht Voor het modermseer tutmger ma* k, zoowel als voot nieuwe aan* leg sijn wij geheel tot Uw dist * ndustrieele opleving in Limburg Groot tekortaan werkkracht Llmburgsche ndustrie, de mll 11 op de eerste plaats, doch ook de overige nijverheid, als de keramische [abriek van Maastricht, heeft te qualls onder zijn nieuwbouw begrav, werd eerst weder blootgelegd in 1857, onder leiding van d Prior van de lersche Dominican die ln het beldd klooster won de kerk ook thans nog bedi M vond onder d e oude basiliek de kamers terug van het huls van Clcms, met allerwege spor van d Mlthrasdlst, waaraan de heilige t offer viel E fresco uit de vierde eeuw n de oude kerk, beschrijft het Wonder van St Clems", e legde, waarin heel het karakter rui die eerste eeuw is terug te vind; Op d bodera van de Zwarte Zee, waar het lichaam van d Martelaar Kebond aan e groot scheepsanker neerkwam, verrees e kapel van wondere schoonheid En leder Jaar 0P d sterfdag, ontstond rumoer gerucht; dan opd zich de golv de geloovlg kwam tussch de nooge waterwand geloop om te bidd te zing ln het blauw«heiligdom Maar es gebeurde hier leta vreeseiuks; e weduwe met baar zoontje hadd te lang gedraald de golv slot zich bedolv het kind; de moeder ontiwam ternauwernood Doch to Hl het volgd Jaar naar de kapel terugkeerde, vond zll haar slapd kind, dat ontwaakte als uit e lang, diep slaap Professor Bjamin Zwartjas 61 Ambrosius Toga was danig uit Lijn humeur hij stak dat niet onder stoel o) bank,jk begrijp niet, Kopij," zei hij teg Dirk, die met e groot, zwart kater op zijn schoot in e fauteuil bij het raam zat, ik begrijp niet hoe u om zooiets kunt lach!" verslaggever wilde vrag oj hij dan misschi had moet huil, maar hij bedacht zich intijds, want e rechter is per slot van reking e rechter e verslaggever e verslaggever Hoe dat zoo, edelachtbaref" vroeg hij daarom beleefd Er is toch niets gebeurdt" Nee, er is niets gebeurd", gaf Ambro> sius toe, maar er had iets kunn gebeur Enfin, u bt géén jurist begr\jpt zulke ding niet" j kamp met e tekort aan arbeidskracht e Maastricht alle vraajt m e vierduizdtal arbeiders werksters, waarvan de grootste helft in de aardewerk, porceleln glasfabriek emplooi kan vind Waaraan dit tekort te wijt? Op de eerste plaats aan het ln militair dist tred van veel Jongelui, verder aan d zwart handel, die nog vel ln zyn greep houdt Ook beginn de deviez te lokk België kt ezelfde tekort aan werkers; het betaalt hoogere loon er valt te sjacher met frank natuurlijk ook met zekere goeder nis sigarett, tabak, z Dat verleidt mige er toe daar e baantje te zoek, dat gemakkelijk nog aanzilijke bijverdist oplevert Begonn tot voor kort andere, uit onze bedrijv geraakte mijnwerkers naar de Kemp te trekk, nu schijnt m bezig te zijn met het wegronsel van bouwvakarbeiders, waaraan we zelf zoo dringd behoefte hebb voor onz wederopbouw Ook hierin schuilt e devlezkwestle Strgere controle op het nlever van francs door deze grs, gangers schijnt het euvel wel lets te beteugel Uit de streek van Vaals Gulp gaan er leder dag wel 800 over de grs, textielarbeiders, die vroeger ln Ak werkt wl de kele textielfabriek van Vaals gehinderd door gebrek aan materiaal niet allemaal werk kunn verschaff ze uittocht ls evwel bonafide, daar deze vakmsch ln hun bedrijf will blijv Nieuwe onderneming Niettegstaande het tekort aan arbeidskracht nem we sedert de hevrudlng uitbreiding waar ln de Llnrburpsche ndustrie, niet alle door moderniseering au bv van de n doch ook door vestiging van nieuwe onderneming Zoo is bt te Valkburg, vlak bij het station, e fabriek van kratercemt" ontstaan Aangezi het hier betreft e cemtsoort die niet ln groote hoeveelhed gebruikt kan word, ee die muurvast ls, behoeft m voor het natuurschoon van bet Geuldal niet al te bezorgd te wez n Vlo ls e pulnverwerkde ndustrie ln wording vindt m daar helaas, goeg bedrijf dat uit puin bouwste gaat fabrlceer M noemde ons vocrts nieuwe nijverhed op gebied van nblikk verwerking van fruit, van kleine houtwar, heer dameskleedlng, z Niet verget mag word de vestiging, te Slttard Roermond, van twee afdeellng der Elndhovsche Phlllpsfabrlek Limburg, met zl)n sterk toemde bevolking, kan deze expansie alle maar toejuich, want er komt, na demobilisatie van leger zwart handel, e tijd dat er weer ruimer aanbod van arbeidskracht zal wez Beroep van graaf Marchant verworp Do bijzondere Raad van Cassatie te D Haag heeft hedmorg uitspraak gedaan ln de zaak teg d \oormallge N58commlssarls van de provincie Limburg, graaf U de Marchant et d'ansembourg Raat \an Cassatie heeft zoowel het beroep van d procflscaal als dat van verdachte verworp ge aanleiding gezi de straf, die hem door net Bijzonder Gerechtshof was opgelegd, 15 Jaar gevangisstraf, te wijzig overweging van het vonnis war voor verdachte niet bepaald vleid Er werd ln gezegd, dat hij ultarllj* weliswaar e belangrijk man sche, maar dat zijn persoonlijke kwaliteit niet toereikd war Dooi zijn weinig krachtige persoonlijkheid was hij meer e gelelde, dan e leider ln dl NSB ZJ BRENGEN EEN OFFER Beantwoordt die daad met e bewy«van erktelijkheid be stelt voor onze militair ln ndlë e abonnemt op DK TJD teg gereduceerd prus per maand: ze ƒ130 luchtmall ƒ 285 per kwartaal: ze ƒ3 88 luchtmall 863 Ook e budrage te stort op ome postreking met ver melding T(Jd in ndis" s welkom ABONNEXPL DE ÏJD" ik begrijp ze wil, edelachtbarel" verklaarde Nicolaas Goudbies, terwijl hij zijn opschrijfboekje te voorschijn haalde Dat beest daar die gewetlooze kater, heeft vijf burgers van onze goede stad belemmerd in de uitoefing van hun ambt plicht Daarbij komt nog, dat voor u, edelachtbare, met uw zwakke hart, de gevolg heel ernstig hadd kunn zijn Het zou dwaasheid wez, edelachtbare om hier niet met strge hand op te tred k slinger het dier op d boni k maak procesverbaal te g Filippus, d kater van professor Bjamin Zwartjasl" Koningin naar Limburg H M de Koningin brgt morg e bezoek aan NoordLimburg, om zich op de hoogte te stell van d algeme toestand de omstandighed, waarin de bevolking leeft Koningin zal omstreeks 10 uur to Gnep arrlveer zich vervolgers naar Mook, Well Arc begev, om daarna weer over Gnep de terugreis te aanvaard Dit bezoek geldt als aansluiting op haar bezoek to Augustus, dat zij wegs slechto weersomstandighed moest onderbrek (Donkere Schoonheid Zwart haar moet glans Juist daardoor krijgt bet zijn geheim» zinnige bekoring Wasch daarom Uw haar nooit met ceep Zeep vormt kalkneerslag doodt d glans Gebruik geregeldzwartkop Shampodor ze geurige, verfrisschde Shampodor is volkom zeep alkalivrij bevat alles, wat Uw baar gezqnd jeugdig houdt BLOND EN DONKER naar Maiztna Ouryea stijgt mat d dag Maar da productie is nog beperkt; tr ia ne grondstof goog C Hel oudé vermtêrde jmtacty of» Uw fo» AM uoh dc UttüdUóód ADELAAR

3 dat toch ndi wat to tot zal WOENSDAG 9 OCTOBER Ezaam kerkhof in de Peel Ongewschte dood begrav Van onz speclal verslaggever) eerste 50 van de ongewschte dood" zijn Dinsdag ter ruste gelegd op het grootste ezaamste kerkhof van Nederland, afgepaald ln de Llmburgsche Peel onder Vraay, bij d weg van Grldsve naar Jsselsteyn Op dez doodakker word alle Dultschers, die ln Nederlandsch bodem begrav ligg, samgebracht Begonn ls met de ontruiming van het Dultsche gedeelte van het Militaire Kerkhof te Margrat, dat 3000 "evall telt; dagelijks wordt het overschot van 50 man van Margrat naar d«peel vervoerd daar opnieuw aan d schoot der aarde toever trouwd Of déze rustplaats blijvd zal zifß staat niet vast Dit wordt eindelijk pas bepaald uit bi] het vredesverdrag, dat 201 uitmak of de Dultsche gesneuveld al dan nle' naar het vaderland woro overgebracht n afwachting nlervan moest het aanvankelijk plan om ioor deze dood e grafveld bij Ak, dus op Duitsch bodem, ln te richt, word opgegev Daar de verspreide ligging der grav over het geheele land ln elk geval ongewscht wordt geacht, ls nu begonr met het sambrgder Dultsche dood op één terrein ln de Peel e werk, dat naar schatting anderhalf Jaar ln besla# zal nem Nog levde haat oorlogsdood van belde partij rust meestal op de gewone begraafplaats, maar in sommige tirekeu van ons land, die korter of langer frontgebied zijn geweest, wedd zij verelgd op afzonderlijk: soldatkerkhov, terwijl er nog tal van gevall verspreid ligg, volgs soldatgebrulk' begtav daar waar zij viel Ofschoon m dit gebruik zou will respecteer eu de grav van geallieerde gesneuveld overal met liefde zor f word omringd, ls deze situatie vaak onhoudbaar n het bljzond?r klemt dit voor de Duitsche grav, her der in het voormalige oorloos terrein Zoo zag wij in de Peel e Engelsch soldatgraf, pal onder de vsters van de dorpsschoo' in de Rips, door de Jeugd keurig onderhoud Maar ginds op e boererf lag e Mof' ook er Es in dat boschje", zoo verteld* ir ons haat, nog levd, spaart de dood niet Déarom om nog andere red, van hyglënisch practischeu aard, ls het wschelijk instelling van e Ziekfondsraad Aan de Memorie van Toelichting van d minister van Sociale Zak, betrefrde het wetsontwerp nstelling van e ziekfondsraad", ls het volgde ontled: figuur van d commissaris, belast met het toezicht op de ziekfonds d Raad van Bijstand wil de minister vervang zi door e door de Kroon te boem college van toezicht op de ziekfonds, e Ziekfondsraad Op dez raad zull de meeste, tlvans aan d commissaris toekomde, bevoegdhed overgaan E zeer belangrijk onderdeel van de taak van d Ziekfondsraad zal zijn, naast het ultoel van toezicht op de ziekfonds, het gev van adviez bit de voorbereiding van alle ontwerp van wetgevde aard, welke het ziekfondswez betreff n de M v T lez wit nog dat het zlekfondsbeslult binnkort door e ziekfondswet vervang zal moet word Beoordeelingscommissie voor de Matthäus Passion heer A van der Horst heeft gemed om principieele red te moet afzi van de hem toegedachte plaats n de commissie, welke de door Jan Engelman in opdracht van d minister van 0 K W te mak vertaling van d tekst der Mattheus Passion zal beoordeeld minister van 0, K W heeft thans d heer H Andriess, directeur van het Utrechtsche ToonkunstConservatorium, bereid gevond met prof dr O van der Leeuw dr K Heeroma in deze commissie zitting te nem M zal zich herinner, dat de ain Jan Engelman verstrekte opdracht t doel heeft de Matthaus Pisslon die gemelijk als e concertwerk wordt uitgevoerd, wederom als e liturgisch werk in de kerk te do klink de mogilukheld te schepp, dat althans de koral, gelijk in de bedoeling 1&3 van d componist, door de gemete hl de eig taal word meiegerong Over 2 golv DONDERDAG HOORT U: HLVERSUM Af 730 Cram 1115 Lyratrio 1200 Miroiri 1235 Papaveri 1315 Skymasters 1120 Vera Spring, zang 1520 Aeolian Seitett 1735 The Romanc 1115 Pierre Palla 1305 Sport 1320 Vo'kimuziek 2015 Concertgebouw 2055 NovaSeptett 2125 Magnolia" 2215 Melodieën 2315 Cram HLVERSUM M 745 Gram 1203 Johan van der Mor, tang 1230 Lunchconcert 1315 ZuidAlrikaansch progr 1400 Stal' muziek 1440 Causerie 1500 Strijkkwartet 1945 Zang 1715 Cram 1100 Vedelaars 1315 Let 1930 Zangduett 2145 Gerry Schur mann, piano 22J0 Gram 2300 BeethovCyclus 2330 Gram eat deze afzonderlijke gtav word geruimd wat de Duitichers betreft alle grav, waar ook in Nederland zware taak ls in eerste n ze stantie opgedragpn aan het peleton Kindhov van d dtificatie lierglngsdlst, welke overigs is belast met het opspor dtlflteer van gevall ondergrondsche strijders staf van tecliulcl staal onder bevel van kapitein J C liooiner, die voor het graafwerk de beschikking heeft over C'i Dultsche krijgsgevang, bewaakt door 63 manschapp van de Grswacht, All zijn ondergebracht ln eeu ctid werkverschaffingskamp onder Jsselsteyn ln de Peel thans militair kamp A, dat zeer primitief ls waar zelfs telefoon e cantlne voor de manschapp ontbrek En dat op zoo groot afstand van d* bewoonde wereld, zonder elg communicatiemiddel het meest nabil releg station meer dan e uur verwijderd Kruis in de heide Niet ver van het kamp verheft alch midd ln de helde e ruwhout kruis Dit ls het hart van de wordde begraafplaats, die ln ac'it vakk van 125x123 meter ls verdeeld Amerlkaansche bulldozers hebb moeizaam e plattegrond van weg ln de helde gemarkeerd Bi) e ngang, aangeduid door twef hout pal met kruis, spitt de :og bloed Jonge Dultsche krljgsgevan g d taai Peelgrond op, 'n gele breuk ln de ruige aardkost, wl d ezaam onzegbaar triest onder de lage herfstlucht n kist aijfl de dood gebracht, in canvas gewikkeld word de stoffelijke rest opnieuw ter ruste gelegd Het terrein ls licht geascldteerd, zoodat straks e golvd veld van witte kruis aul zijn verstard ln de grauwe oneindigheid van de Peel: het grootste ezaamste kerkhof van Nederland, dat van de ongewschte dood" Katholieke padvinderij BJ het bezoek van Lady Badci Fowell aan ons land was door het hoofdkwartier der Gldsbeweglng in Nederland de RK meisjespadvinderij verbod, dat gids deelnam aan de vlaggparades ter eere van de hooge Brltsche gast gids uit let district Nijmeg stoord zich weinig aan dit verbod versch toch op de vlaggparade ZJ hebb het daarbij niet gelat nu e protestschrljv gericht aan het Nationaal Hoofdkwartier Gids, waarin zij hun groote teleurstelling uitsprek over dit verbod ZJ wijz cp de groote verdist van Lady Bad Powell ln het belang van dg melsjesjeugd over heel de wereld, zonder onderscheid te mak tussch ras stand godsdist Er bestaat reeds langer e verschil van opvatting over het strev der Kath vrouwelijke padvlnderl> tussch het district Nijmeg het Nat Hoofdkwartier Gevall voor het vaderland Regeering maakt bekd, dat tct haar leedwez ln de afgeloopeo week het navolgde verlies ls gerapporteerd: KNL: soldaat M Vaas uit Rotterdam, gesneuveld op 18 Au? Op e limeeiikoinst d ci Haagsch Diertuin op 15 Oct zull de moellykhed wor <" besprok, waarmede de detailhandel m tabaksfabrikat thau te kamp heeft, tevs de mogelijkhed word behandeld, ou te kom tot e economisch herstel van dez bedrijfstak Tijdspiegel Over fonds D hemel zy dank bezitt wy ge fonds Amerikaansche noch andere U kunt dat niet geloov wij daar d hemel voor dank: dat wy ge fonds bezitt, neemt u natuurlijk direct aan ls het zoo Wat van alle bezit geldt, geldt van fonds wel heel bijzonder: Je hebt er alle maar last zorg van bezltlooze msch ls de gelukkige msch Ons deaal ls het, alles, wat wy bezitt n e rugzak te kunn pakk Dan dan alle bezitt wij de heele wereld Maar wat van fonds heel byzonder geldt, geldt van Amerikaansche fonds het Allerbijzonderst Wij kreg heel toevallig e gids" voor deze fonds onder de zyu er, leergierig als wy oog zijn, ln gaan lez To hebb wij ontdekt, dat, als Je 'n bepaald lets met Je Amerikaansche fonds wilt do dat precies was, we hebb niet begrep Je eerst met e formulier C/A 7 ln het reine moet zi te kom, uit welks bepaling sub V wy clteer: dat, ndi het gestelde sub Ha of b het geval ls, de sub vermelde eigaar op 10 Mei 1940, indi het gestelde sub 11c het geval ls, de eigaar op 10 Mei 1940 op di datum of de erflater op het tijdstip, waarop hy door verkrijging in regelmatig beursverkeer eigaar werd, de sub vermelde eigaar op het tydstip, waarop hy eigaar werd het gestelde sub lid het geval ls, de sub vermelde eigaar op het tijdstip, waarop hy eigaar werd behoorde tot e der sub 111 vermelde categorieën, cq met di verstande dat hetge aldaar sub lc omtrt de uiteindelijk gerechtigd gesteld is op het ln deze clausule bedoelde tydstip het geval wa5" Dat schijnt Lleftlnck zoo ln elkaar te hebb gedraaid Alles, wat die man doet, ls toch telks weer zoo evoudig als het el van Lleftlnck Prins Bernhard Zwanbroeder Te 'shertogbosch zal 31 Oct e zeer bijzondere plechtigheid plaau hebb ZKH Prins Bernhard zal di dag geïnstalleerd word au zwanbroeder van de llustere Lieve Vrouwebroederschap, e broederschap, welke dateert van het Jaar 1318 titel Zwanbroeder kan maximaal aan slechts vier vorstelijke person verled word oudspanjestrijders Blijks het voorloopig verslag der Tweede Kamer betreffde het wetsontwerp voor naturalisatie van twintig person, oudspanjestri)ders, betwijfeld sommige led het of de goede vaderlandsche houding tods de bezetting van de meeste voorgedrag nderdaad voortsproot uit vaderlandsche motlev Zij med dat hun goede gedrag ln de perste plaats moet word gezocht ln motlev van ldeologlsch aattl nl afkeer van het fascisme Zull deze msch trouw blijv aan het vaderland ndi ln het nternationale politieke spel de kaart anders zoud kom te ligg? ZJ hadd ernstig bezwaar teg kostelooze naturalisatie, ln tegstelling tot die van ander, die door dezelfde overtreding hun nationaliteit hebb verlor Verscheide andere led hadd met nstemming van het wetsontwerp knis gomeji 's Lands kroniek P JL bedrijfspsycholoog op d kansel We do not come again Vreemdeling tabaksbonn E grscorrectie, waar alles voor is rof Carrard, de bekde Zwlt sersche bedrijfspsycholoog, zou sprek ln KraHiapolsky, maar de portier van dit \ermaard hotel verwees óns naar de vlakbll geleg Oude Kerk M leest daar geschrev n goud letters: t Mlsbruyek ln Codes Kerck allgsks ngebracht s hier weer afgedaeu " ln 't v*aer sevtlch acht Je verbaast Je dan als katholiek niet dat het er als goed gebruik schijnt te geld, er spreekbeurt te la ttn houd over profane onderwerp, zooals Je veronderstelt, dat de bedryfspsychologle psychotechniek aijn En er U misschi let* voor te zegg", dacht wij, om wanneer het mschdom uit di kerk wegblijft, omdat het nog maar ln de economie gelooft, de economie ln de Kerk te hal" Wal overigs niet beteekde, dat wil all of ook maar het meerdeel van h, die daar war aan d voet d kansel om het woord van proffswr Carrarr; te aanhoor, als aanbidders vaa het goud kalf beschouwd To sprak dan professor CarrarJ to bleek z(jn bedrljfspsychologlsche boodschap ln haar laatst«beslissde argumt ge andere te zijn dan de Christelijke der naastliefde, welke deugd, aldus betoogde hij ook d aard der verhouding moet bepal ln de bedrev waar rl d klassstrijd, die uiting van het ejoume van do collectiviteit der werknemer» weikgevera, moet uitbann HU staat daar op d kansel, drae bedrufipiycholoog hi piaat rustig met e g?mo?deli k numor, waarvoor njn met Zwltserach acct uitgesprok DuiUcU speciaal gecreëerd zou kunn zijn s er lets bijzonders aan? Ja, dat hu dat daar allemaal staat te vertell op e kansel ln e kerk Maar terwl l hu verder spreekt, wordt dit Juist het elge, dat niet ol zon der is Er vindt het heel bijzondere plaat», dat e bedrijfspsycholoog psychotechnlcus aich, zonder er e oogbllk zijn bedaardheid humor bil te verliez, ontpopt tl» e apostel Ja laat m nu het mschdom wegblijft uit de kerk, omdat het noj maar n de economie geloof;, de economie ln de kerk hal Maar dan moet m er over sprek als prof Carrard Er s e prtbriefkaart op de redactie bezorgd E vru verschynsel, dat zeldzaam doorgaans alle ln de vacantle pleegt voor te ko m, als reizde collega's nunnue groet stur uit verregde verre sted ze kaart kwam utt Amsterdam, toonde aan de voorzyde e zonbesch Rliksmuseum maar het humeur van d Engelschman aan de achterzijde wa* allerminst zonnig ~f a forelgner comes to Holland" schreef hll, he cannot buy tobacco ln any form without coupons and the coupona are oowhee obtalnable Wh; U thls? Qo we do not come agaln*' ( Waarom kan e vreemdeling n Holland ge tabak aonder ban koop? Et waarom zijn nergs die oonn verkrllzbaar? or> deze manier kom we niet terug") Je schrikt eiin als Je zn<jlets lee't, dkt terug aan de dageu vaa d* Het uur, waarop /_ƒ Nederlands / ƒ waivischvaar der Willem Bartsz" naar de Zuidelijke Jszee zcl vertrekk, nadert langzamerhand Het is de vroegere Noorsche tankboot Pegasus", die b(j dt Amsterdamsche Droogdokmij" werd omgebouwd tot de drijvde traanfabriek, die voor het eerst na tachtig jaar de Nederlanders weer ter icalvischvangst zal voer M koestert er groote verwachtinj van Reeds in 'iet tweede of derde seizo zou de productie voiaoae zijn om in de Neder behoeft landsche te voorzi op d duur zou m zelfs e overschot verkrijg dat dan voor uitvoer in aan merking komt eiglijke vangst geschiedt door de acht walvischjagers, die de Willem Bartsz" zull begeleid Hebb de harpoiers d walvisch gedood dan haalt de Bartsz" het drijvde karkas op Via e gat in d achterstev bevrijding, to deze vreemdeling" zoo gul war met sigarett die at) no* grati» uitdeeld aan ons, vooi wie eei EngeLsche sigaret na de Consl Jar e talt* was, ]e b; beschaamd dat Nederland zich taslecht weet te revancheer Stel U gerust, het ls niet aoó erg als de booze Engelschman zou do vermoed Het Ctraal DlstrlbutleKantoodeelde ons desgevraagd mede, dat vreemdeling wel degeiyk oonnea kunn krag voor tabaksartlke l Als zi) vier dag hier zijn krijg zl één rantso, na zev dag krug alt er twee! Het ls niet veel, de kwaliteit U nou Ja, de meeste Engelsch zull er wel niet zoo he?l erg om verleg ritt, maar teu land dat geeft wat het heeft B) OudSchoonebeek, t oost van Coevord Keieg wint m op het oogbllk wat vel altijd slechts gedacht hebb dat kel fantast kond veronderstell zich onder het nuchtere oppervlak van onz vaderlandsch bodem te bevind: olie M heeft er reeds twee twintig putt geboord maar daar zl n er nog maar vyrtl van ln gebruik w lever 300 tot 325 ton per dag op e hoeveelheid, die, zou zli kel tot smeerolie word verwerkt, de blnnlandsche behoefte, naar het schunt, zou overtreff Maar zu kan veel meer doeleind di, zooveel, dat Nederland ook nog best de voortzetting van zl)n ollegebled op Dultsch territoir zou kunn gebruik E grscorrectie van maar kele honderd meters zou reeds het gewschte resultaat oplever ZJ zou ons het bor van elf putt bespar, die de Dultschers namelltk reeds hebb geboord Het mag verondersteld word bekd te elin, aan welk gebruik de Dultschers voor olie d» voorkeur gev Het gaat hier dus om e grscorrectie waarvoor uit meer dan Mn oogpunt veel valt te zegg wordt het aan boord gehesch traan wordt in groote tanks opgeslag het rleesch nu toe alle in consumptie bij de Japan ners word bewaard <i* Nederland in distributie word gebracht Willem Bartsz" nadert nu haar voltooiing taliaansche van de koloniën UNO? onder trusteeship Kalm Verloop derplaire zitting te Parijs (Telefonisch van onz Parijsch correspondt) Gister was het voor het eerst de beurt van de Russische delegatie om de plaire zitting van do Vredesconfertie te parijs te presideer 01 zoo zag m Molotov op het voorzittersgestoelte tron, overigs zonder eig vertoon van majesteit Te zijner eere werd de redevoering het eerst in het Russisch vertaald Waar de zitting tot dusver volkom onbewog verloop, heeft de Rus nog ge gelegheid gehad te bewyz wat hy ln zijn voorzittersfunctie waard ls ecne hartstochtloos voorgelez redevoering volgt oo de andere zij word zonder zichtbare belangstelling aanhoord; zonder de reactie van ook maar e gebaar uit te lokk Alle punt van discussie schijn werkeiyk doodgepraat te zyn lets nleuwt wordt niet moer naar vor gebracht T aanzi van de kwestie der toekomst van de taliaansche koloniën wees Bevln op het door de Brltsche oorlogvoering ln de Oost Middel landsche Zee verworv recht, dat bi) de regeling t volle met de belang der Brltsche veiligheid reking zal word gehoud n dit verband herinnerde hij aan de d Soustl van Cyraica gedane belofte, dat deze volksstam nooit meer onder tallaansch bestuur zou terugkeer Dit Engelsche standpunt kan m als e duidelijk voorbehoud ln verband brg met het Fransche standpunt, door Bidault nog es naar vor gebracht, nj dat aan het nieuwe talië binn het kader van de UNO e nieuwe kans behoort te word gegev ln zyn overzeesche gebied Bidault'a redevoering was over het algeme van e opvalld welwllld toon Jegs de Latljnsche zusternatie Voor het eerst n de geschiedis bevond talië zich op e vredesconfertie ln het kamp van Frankrijks extegstanders: eea tegnatuurlijke situatie, die het gevolg was van e tegnatuurlijke!! oorlog Bldault deed e beroep op de Joegoslavische delegatie om de voordeel te erkn, welke de regeling van het statuut van Triest volgs 't Fransclie voorstel JSlavlfl toekt wees op de offers, die deze zeilde regeling aan talië oplegde Er ls", aldus Bldault, e soort politieke rechtvaardigheid, die daarin bestaat, dat onvermudelljke ontevredheid op billijke wijze over de betrokk wordt verdeeld" Bldault's redevoering bevatte de zelfverzekerde soliditeit, welke m tot dusverre ln de Fransche verklaring had gemist deefixe Helaas ls de JoegoSlnvlsche delegatie volkom koud geblev voor de tot haar gerichte beroep van verzolljkheld Volgs Kardelj schijnt de geschiedis van alle diplomatieke conferties vanaf het Congres van We tot nu toe één groote samzwering te zijn van het West eerst teg de bevrijding vervolgs teg de emaking der JoegoSlav Zoowel de Fransche lijn", die m wil trekk tussch het grondgebied van JoegoSlavië eu talië, als het Fransche voorstel nops het statuut van Triest zlln hiervan, volgs d JoegoSlaaf, het Jongste bewlls Dat hu de confertie beschreef als overheerscht door e brutale atmosfeer van dictaat tegover JoegoSlavlö, was slechts e der vele onvridell khrd waarmede hll de meerderheid zijner mededelegaties overstelpte Ook nu weer heeft Kardelj herhaald, dat zijn land het vredesverdrag met tailë niet zal onderteek, zoolang de grsafbaklng zooals uitgewerkt door de Groote Vier gehandhaald blijft Wereldnieuws Hij onlust in Korea zoud rif person zijn gedood Amerikaansche militaire autoriteit zegd, dat geïmporteerde agitator" de schuld drad van de vele dad van geweld, welke d laatst tijd n het zuidelijk deel van dit schiereiland plaats vind n Palestina is de terroristische actie weer opgeleefd weg ln de buurt van Jerusalem word onvelll,; gemaakt door mun Amerikaaniche lej u tori teltrr» will e groep superfort e rel» rond de wereld lat mak om dj technische problem te bestudeer, welke zich voordo bu de vlucht van groote vliegtuig op groote afstand Krn l»rlts»ïi militair vliegtuig tl ter» Noord van Pang aan de kust van Malakka neergestort B t«lntlg person werd gedood Het toestel was op weg naar Engeland Van X tot 21 Oclober cal h*s internationaal verbond van veretgtng van achruvera componist to Washington vergader Het lijk van d Kngelschra vlieger, Havllland die verongelukte m?t The Bwallow" tijds e proefrlucht waarin hij e snelheid ont»lkkelde van meer dan duizd kilometer per uur, is aangespoeld Het hoofd van de opstandige Ka< kalstam in Zran Nasser, heeft /cl» bereid verklaard nieuwe onderhandeling te op me» de ctrale regeering vijandelijkhed zua gestaakt liet Amerikaansch militair best ui:r in Berlijn heeft de Dultsehe medici opgeroep e gezamlijke campagne te ondernem teg de >n rustwekkd hooge cijfers van gevall van tuberculose Kardinaal Farrado y Oardi aartsbisschop van flranada, die tijds het Jongste consistorie tot het kardinalaat werd verhev s op 74Jarlgeu leeftijd aldaar overled

4 tot waarbij één WOENSDAG 9 OCTOBER 1946 DE TJD 4 Muzikale wereld herdkt Bruckner te zi, dan e muzikaal bouwwerk, overeind gehoud door zijn Overbrugging via César Franck Op d vyrtlgst verjaardag van Anton Bruckner s overlijd op 11 October as herdkt de muzikale wereld e der reuz uit het ryk der toonkunst, de laatste groote figuur uit die aan meer dan le\sgroote figur overrljke negtide eeuw Doch het ls slechts e gedeelte van de muzikale wereld, die hem herdk zal Voor e ander gedeelte beteekt hu nog altijd niets n We heelt Bruckner's kunst, na moelzam strijd teg de miskning, d hoon de samzwering van het stilzwijg teg het einde van zun lev e begin van erkning gevond van lieverlede heelt zij zich door de Duitsche land verbreid zoo diep wortel geschot, dat zu er e gelijke waarde ls geword van dzelfd rang als de kunst van Brahms, Schubert, Beethov Haydn n ons land ls zij letwat later, want Mahler was hier lang dlezelldj tijd te luidruchtig rangorde verhev Bult dit gebied ls Bruckner nog e obscure componist, van wis muziek m zich afwdt nog voor m haar gehoord heelt n Engeland wordt hy niet uitgevoerd, ln de Scandinavische land waagt ge Duitsche of Nederlandsche gastdlrigt het hem te spel n Frankrijk staat m met ijskoude onverschilligheid tegover hem wie me mocht dit te verklar uit het oerdultsche wez van Bruckner's muziek, oordeele niet te snel M dweept ln Frankrijk nog met Wagner adoreert er Schumann Brahms Pas onlangs ls er voor het eerst e monografie, aar: Bruckner gewijd, versch (Aimand Machabey: La vie et 'oeuvre d'anton Bruckner CalmannLévy, Paris) auteur maakt zich geszins de llusie, dat zijn boek veel zal bijdrag tot de daadwerkelijke beoefing van deze kunst Het verheft nochtans zijn vermande verklarde stem Zal er ln Frankrijk eige beweging t goede kom? Overekomst tussch Franck Bruckner Dit misverstaan van Bruckner speciaal in Frankrijk is merkwaardig goeg, want hoe gemakkelijk kon m de overbrugging naar hem vind vla César Franck, wis muziek meer dan één karakteristiek trek met die van Bruckner geme heelt Die overekomst ls vaker opgemerkt M heelt Franck wel goemd d Fransch Bruckner Machabey herinnert eraan, als hij wijst op d cycllsch bouw, die voor de architectuur van beider nstrumtaal oeuvre kmerkd ls, zij het dat Franck daarmede nog verder gegaan ls dan Bruckner En behalve dit architectonisch beginsel wijst Machabey e nog veel wezlijker overekomst aan in d bouw van de melodie zelve, ln beider voorliefde voor het gebruik van kleine secund, van kleine terts verminderde declem kwart, die het aanschijn schk aan dat met nerveuze gevoeligheid gelad melodietype, waarin belde meesters elkander nderdaad verwant lijk Bult deze strikt materieel muzikale gelijkis om, zijn er nog meer geestelijke punt van overestemming Belde meesters staan daar als late erfgam van e groote muziekcultuur ln e periode, die e toppunt heeft bereikt, onmiddellijk aan d rand van e ktering, die allereerst de ontbinding zal brg van d stijl, welke hier zijn uitbloei beleeft Bij Franck kondigt de moderne tijd zich al veel sterker aan dan bij Bruckner ln zijn onrustige chromatiek, ln de smartelijke verscheurdheid van zijn muzikale taal, ln moeizaam niet altijd geheel geslaagd pog om e architectonisch equllibre vind, maar ook by Bruckner zijn de kiem van de nieuwe evolutie migvuldiger dan m bij oppervlakkige knismaking met die doorgaans ln bo\anrdsche rust optornde symphonlfchp massiev wel dkt Beld, Franck Bruckner, staan ln hun tijd als ware christ, orthodox vroom, kunstaars, wier muzikale taal bezield is van e hoog ethos Bruckner's ethos Dat ethos van Bruckner's muziek, zijn Dultsche commtato r hebb er boek over vol geschrev zy hebb zl)n miss zijn kleine koorwerk, maar boval zyn negtal symphonletn «ltyd weer verklaard als de mystlekt kampplaats tussch bovnatuur natuur, tussch gade demonische drift, waarbij altijd weer de bovnatuur d strijd wint met e ln schouwde vervoering gege \ bevestiging van de leidde gedachte, welke ledere symphonie beheerscht ze exegese, zoo abstract algeme als ze gehoud ls, ls zeker niet schadelijk voor het goed begrip van Bruckner's symphonlsche kunst, mits m haar niet zoo verstaat, dat alles wat er gebeurt ln zulk e symphonle de schildering ln ton van dit programma ls Bruckner's symphonieën behoor tot de orde van de absolute muziek, waar ge kel program bij past zeker niet e zoo kinderlijk program als de componist zelf achteraf wel es ln onhandige bewoording heeft gegev bij zijn Vierde" Doch ook de bov aangehaalde verklaring, die ln Bruckner's symphonieën de uiting ziet van e verhev proces ln de diepste geheim van het lev der ziel, ls slechts e willekeurige aanpassing vin de onverwoordbare taal der muziek aan de alledaagsche spreektaal Zoekt m naar e parallel om zijn gewaarwording uit te drukk, die m bij het aanhoor heeft ondergaan, dan kan zij dist bewijz Doch nuttig ls het om zich voor oog te houd, dat zij geszins per se noodig ls om de pracht van deze muziek te verstaan Machabey zegt ln zijn bov aangehaald boek, typeerd tevs voor de exacte heddaagsche Franschc musicologie, dat het hem verklesiyker lijkt ln Bruckner's symphonle niets anders eig sonore structuur volgs zijn geheel elge specifieke logica" Het is misschi niet de geheele Bruckner, di m met deze visie omvat, doch het ls wel het wezlijke van d musicus, die Bruckner ls Elk van zijn werk is niets anders dan muziek, elk werk heelt hij verstaan als e offer aan God, ook al was het dat dramatisch sombere eerste deel van de Achtste symphonie dat ontstelld bewijst hoe het er ook uit kon zi ln d geest van dez kunstaar, die seelig lm Glaub" was Doch zijn prettie ls ge andere geweest dan muziek te schepp Voortkomd uit e geest e natuur als die van Bruckner ls het verklaarbaar, dat zij onophoudelijk getuigt van e eerbied afdwingde kracht e bezieldheid, die uit dezelfde ongekde diept lijkt op te well, die ons ook ln Bach van huivering vervult En natuurlijk vertoon deze symphonleën ln hun klank, ln hun bewogheid zoogoed als ln hun bijna stereotiepe grondplan, de uiting van e geestesgesteldheid, die bij hun mavu' aanwezig, was, de onwankelbare overtuiging, die ln het non confundar ln aeternum" voor alle eeuw ligt beslot BJ ge componist lijkt de relatie tussch ziel werk zoo duidelijk als bij Bruckner, bij ge ook ls zij meer onbewust onbedoeld aanwezig Bruckner's muziek ls ln haar wez niets anders dan de hoogste de schoonste bezielde kunstvaardigheid, die m het best verstaat naarmate m er beter ln slaagt zich ontvankelijk te mak voor haar materleel klank LEO HANEKROOT Auprès de ma blonde E ernstig bilijspel te Parijs, dat begint bij eindigt het begin, als de heternde hoed afgaan het doek apgaat (Van onz Parijsch corresp) zooveel Parijsehe dames drag hoed, dat de ouvreuses van het theater niet over Wjer bodig vóór d aanvang der voorstelling'langs de rü gaan met e vridelijk waarschuwd Vos chapeaux mesdames!" dames hebo dan reeds voldode minut met deze Jongste creaties der ParUsche modistes op gezet om de stille bewondering, afgunst of spotzucht harer omgeving te hebb kunn opwekk En af gaan de hoed Bij d achterbuurman van de ee of de andere komt misschi de gedach te op, hoe prettig het zou zijn, wanneer de dames ook haar haar kond afnem maar hij ziet ongetwijfeld in dat dit te veel verlangd is Wanneer de hoed af zijn gaat het doek op; ditmaal in het Théatre de la Michodière" van hel gre ~boulevardtheaters" voor Marcel Achard's laatste stuk Auprès de ma blonde" e blijspel in vtff bedrijv; e ernstig blijspel, hoewel de titel e frivool mocht do verwacht k weet niet meer welße Parijsehe tooneelrecst van Aehard heeft geschrev, dat deze theaterauteur Dlijkbaar voor niets zoo beducht s als voor de mogelijkheid dat hij zich ook maar e minuut lang in de buurt van het verve ld zijn zou ophoud ndi het Juist is dat Achard zich inspant om dit kwaad te vermijd, kan m zegg, dat hu ln Auprès d$ ma blonde" daarin voortreffelijk is geslaagd dat zonder iedei pr(]s" te betal Niet alle is het kwaad t volle vermed, maar van de inspanning daartoe wordt de toeschou wertoeluisteraar bovdi niets ge waar Van achter naar vor originaliteit van opzet van het «tuk blijkt hieruit dat het eerste bedrijf speelt in 1939 het vijfde in 1889 Dus e van achter naar vor geschrev gespeeld spel e flauwe goedkoope aa ruigheid? Geszins; de vondst is goed de opzet volkom verantwoord Uitgangspunt is het goud huwe lyksfeest dat wil in het eerste bedrijf Emilie Toussaint Lesparre, 's Werelds grootste oceaanstoomer de Que Elizabeth startte Zondag voor e proefvaart van Arran e der Schotsche eiland luchtfoto werd gemaakt in de nabijheid van het eiland Wfght omgev van hun kinder schoon, kleinkinder, zi vier; zy vier vijftig Jaar huwelijksgeluk Er steekt misschi eig cynisme in de gedachte, dat in onz tud e dergelyke gebeurtis zoo curieus is, dat zu alle aanleiding biedt er de geschiedis van te beschrijv; maar de beschrijving, die Acharrt geeft is zoo'n allerbeminnelijkst vloeid geheel van geest, spitsheid, gevoel simpele wijsheid, dat m voor dit cynisme dankbaar wordt Auprès de ma blonde" is dan op de eerste waarvan dt not plaats de geschiedis, vertelling heel logisch begint bu einde eindigt bij het begin, van e geslaagde groote liefde van de crises, welke zij heeft moet overwinn om tot naar apotheose te gerak n cember 1920 (' amour contre le plaisir) behaalt deze liefde e overwinning als de voor d naderd ouderdom zich niet gewonn willde gev Lesparre onder de bekoring is geraakt van e Jeugdig, eigszins uitdagd ner soontje; in September 1918 wanneer Lesparre zich in de loopgrav be vindt in lang niet van zich heeft lat hoor bewijst de ezaamheid aan zijn echtgoote haur familie, hoe groot haar liefde is (L'amour contre 'absce); in Juli 1900 <L' amour contre 'amour) verdwijnt op tragische wijze in het niet de tjveizuchtige liefde, waarvan Emilie in het P as ontwaakte hart van Toussaint's jeugdig broer 't voorwerp is Ge ct van mij n het laatste bedrijf dat op Nieuwjaarsdag van het Jaar 1890 speelt, maakt Toussaint Lesparre de definitieve verovering van Emüie Ardouin ondanks het verzet van d alleraardigst *e keer gaanil paou Ardouin (~er komt ge ct van my z), wis vaderiyke liefde voor zijn dochter burgerlijke opvattin, g hem niet kunn do verzo met het vooruitzicht, dat Emilie e weliswaar intelligt naarstig evwel onbemlddeld man wil trouw: hetge in zyn oog slechts zooiets belooft als ~nuits de bonheur" ~jours de misère" Welbeschouwd zijn al de hier ver melde hoofd onvermeld geblev bykomstige gegevs van Auprès de ma blonde" van vrij alledaag sch aard ln het lev de geschiedis van e Fransche burgerfamilie Bovdi sluit de origineele opzet van het stuk uit dat het gedrag zou kunn word door lets, wat op e werkeiyke intrlgue of op e opklimming naar 'n climax lijkt Maar leder der episodes op zich is technisch knap n elkaar gezet; de gegevs zijn zooals wy reeds aanstipt, uitgewerkt met di rukdom van phantasie levdigheid lijn spot gevoel zonnig geest, waarin ge schryver ln Frankryk Achard thans overtreft of misschi zelfs maar evaart Met weinig doet hy veel En wat e spelmogelijkheid biedt dit stuk met zün veelheid van raak getypeerde personages vooral met de voortdurde verjonging van de hoofdperson n voor ons voortdurde verouderde aankleeding dkbeeld! Het is alles bij elkaar e specim van gul exubérant theater dat wy ln Nederland e ev gelukkige vertolking toe wsch als hier ervan gegev wordt door Yvonne Printemps met haar troep, waarvan oa Pierre Fresnay Bernard Blier deel uitmak Succes verzekerd 1 Rusland wint 7 filmprijz Op het filmfestival te Cannes heeft Rusland zev prijz gewonn, onder andere d eerst nternational prus voor de beste documtaire Berlijn" getiteld Voert» onderscheiding voor de kleurfilm Muurbloem", voor de populair wetschappelijke lllm Kinder van de Zon" voor de rolprt: Jeugd van ons Land" Russische producer Mlchael Romm kreeg e nternational prus Na Rusland ontving Frankrijk het grootste aantal prez, waarbij vooral de film Batallle du Rail" groute bewondering afdwong Vonniss, waardoor e moet word gehaald Het woord zuivering trekt de aandacht, vooral omdat daarbij gedacht wordt aan e zuivering van person, waarbij persoonlijke affecties e groote rol spel, hetge mtnschelljk maar niet altijd rechtvaardig s Maar er ls ook e zakelijke zutvering, welke door de Regeering werd ter hand gom terstond na de capitulatie van d vijand, to al dadelijk oa vele van dis verording, van dis nieuw gecreëerde functies ed werd afgeschaft Daarom wekt het echter bevreemding, dat de ln onze rechtspraak door d vijand achtergelat spor niet werd ultgewlscht; dat met name ln het Nederlandsch strafregister niet werd geroyeerd de daarin op zijn last opgom, door hem over Nederlanders uitgesprok veroortieelce vonniss dat zelfs de door de t verzoeke van d vijand boemde Nederlandsche vrederechters ln politieke zak over hun landgooun van teggesteld politiek nzicht uitgesprok veroordeeling nog word gehandhaafd ln stede dat daardoor Min Beel installeert nieuw comité Het Nationale Comité tot samwerking met de voedsel landbouworganisatie der Vereigde Naties ls Dinsdag door ministerpresidt Beel te 'sgiu\hage gemstalleerl n e rede wees de ministerpresidt er op, dat reeds ln normair tijd ongeveer de helft van de wereldbevolking ln e permant staat van ondervoeding verkeerde, ondanks t periodiek plaatselijk (verschot ln sommige lande» M teoogt spanning tussch loon prijz, de duikelde thans hier verbetering ln te brg, aoodat het plan van de oedsel landbouworganisaties e economisch cn e sociaal doel belichaamt Minister Mansholt, die ais loorzltter van het Nationaal Comité de rede van db" ministerpresidt l'eantwoordde, zelde, dat bet Nationale Comité zijn aandeel zal moet hebb n het internationale werk, door de regeering waardevolle adviez te verstrekk over d* distributie van het voedsel over de geheele wereld Uitslag van de Binale te Vetië Na beëindiging van de Binale te Vetië kde e nternationale Commissie d eerst prijs toe aan de Fransche film L'homme du Sud" van Jean Rolr Voorts kreg e eervolle vermelding: Les fant» du Paradis" van Marcel Carné, Eld" van Mlchael Calrulll (Rusland), Hang m al*o die" van Frltz Lang, Hrl V" van Laurce Ollvler (Engeland), Die Unbezwung" van Mark Duskoj (Ruslandl, Panlque" van Jull Duvlvler, sole Sorge Anco ra" van Ado Vergano (taliëj AU de beste documtaire film werd aangewez: lm WUstsande Ztrallsi»" van Alexander Surldl (Rusland) consumt streep allereerst e streep wordt gehaald wijze, waarop e ander dit te geschied, ls reeds ln vakblad besprok ls minder geschikt voor omschrijving ln e dagblad Moge echter hier uiting word gegev aan het verlang van alle goede vaderlanders, dat hier spoedig lecht worde gedaan rechtsherstel worde verled GODDNG Rechter Arr Kechtbank, Eredi Sociale verhouding in de onderneming Onder auspiciën van de Fundatie Werkelijk Di" sprak Dinsdagmorgei ln de Oude Kerk te Amsterdam vor e uitgebreid gehoor voornamelijk \an werkgevers studt pro:, dr A Canard, de bekde Zwitsersclie Bedrijfspsycholoog over Sociale \erhoudlng ln de Onderneming HJ vergeleek de ontwikkeling van de collectiviteit met die van d lndivldueel msch trok uit t ander nteressante conclusies betuffde de gezagsverhouding ln oe onderneming, waarin overleg toewijding n de plaats moet kjm van beiel angst ondervoorzitter van goemde fundatie, mr H K Versteeg, leidde prof Carrard met e kort woord ln, waarin hij tev» de aanwezig van regeerlngsztjde de vertegwoordigers der sociale organisaties welkom heei'e Van de gelegheid tot gedachtwisseling werd slecht» door keln gebruik gemaakt Dominee O T Hylkema deelde mede, dat bespreking gaande zijn met de Fundatie Werkelijk Di" het nstituut vcor prevtieve geeskunde" om t«kom tot e landelijk ctrum van personeelsletding ntern handelsconfertie Ter uitbreiding van d wereldhandel van de werkgelegheid wordt 15 October e voorbereidde confertie, waartoe achtti land zijn ultgoodigd, gehoud te Lond ln overestemming niet e desbetreffde resolutie van d social economlsch raad der Ver Naties Gezi de groote waarde van het welslag van deze plann, heelt de regeering zich ln het afgeloop Jaar om uitvoerig do voorlicht door e studiecommissie onder leiding van prof mr dr G M Verrijn Stuart Verder heeft zij e delegatie aangewez onder leiding van d directeurgeraal van de bultlandsche economische betrekking, drs A B Speekbrink Te Nijmeg is c*n nieuw complf* noodwlnkrls in de Bisschop Hamerstraat officieel in gebruik gom Tut ceuonii himiflreraar om onder fjs te gev ln de zulv»re toegepaste wiskunde cie mechanici te Dtlft ls boemd dr N G <J» Bruyn, wiskundige bit het nituuiklaboratorium van de Philips' fabriek te Eindhov

5 bestond ongeveer nooit is Vraagt het tussch WOENSDAG 9 OCTOBER 1946 DE TJD 5 Dreamboat vliegt over poolgebied Pacusan Dreamboat", e superfort onder commando van kolonel rving, is Zondag, na e vlucht van kilometer zonder tusschlanding, in Cairo aangekom Het vliegtuig was opgesteg van het vliegveld van Honolulu op de Hawaïeiland, vloog vandaar naar de Aleoet verder over Alaska, Baffinland, Groland, Jsland MiddEuropa naar Caïro Het doel van dez tocht was het weerstands aanpassingsvermog van msch materiaal te test op de climatologische gesteltiss van de poolgebied Na zijn vlucht verklaarde kolonel rving, dat het verkeer van zware machines bov de poolgebied mogelijk was, wanneer de bemanning maar voldode getraind gehard was Het zoek naar verkeersmogelijkhcd bov de poolgebied dateert riet van of gister Reeu& i óór d oorlog hebb kele opmerkelijke vlucht de aandacht getiokk Maar het ls toch voornamelijk de oorlog zelf geweest meer ln het bijaonder de luchttransprrt van de Verelgde Stateo rfar de Sovjetünle, waarvoor Alaski als steunpunt werd gebruikt die de groote mogelijkhed van de puolgabled als luchtverkeersweg tan het licht heeft gebracht bevelhebber van de Amerlkaan ;tne vloot ln d Pacific, admlra'il joh H Towers, heelt de vorige w? verklaard, dat de Verelgde Stater v<m plan zijn permante buses in te gaan richt op de Aleoet, uj Kawaïeiland, de Marlan Alaska Merkwaardigerwijze word drie van deze nam eves goema op de route van de Dreamboat" Over Alaska schrijft onze correspondt ons het volgde: n iedere andere naoorlogsche pei:oue, waarin meer werkelijke vrecl iou heersch dan ln ueze, zou het woord Alaska"' uitgesprok kunn word zonder de aandacht te trek :< Met nog aidcre, aan d buitkant van de wereld geleg strek, zooals de Stanleybergkei op >üuinea, de Aleoet de Alcan "nrgweg, hebb Fairbanks Ancroraie e tijd larg ln de schijnwerpers van de oorlogsverslaggever, [cstaan Er zijn nu ook weer teeke r die er op wijz, dat de aandacht zich es U meer daarop gaav richt Op inspectie n e door de verwikkeling der tultlandsche Amerikaansche polltuk opgewond Washington, onder tpanning gehoud verdeeld bovdi door economische sociaie iwestles, voortvloeid uit de prijsfcehterschlng de laatste staking : y maar weinig nteresse overgeblev \oor e bezoek, dat twee com missles onlangs aan Alaska gebracht l ebb Maar vroeg of laat zul'eii öi ze aoeü hun vrucht drag es groep stond onder de lel ciina van d secretaris van het miiisterie van BTiitlandïche Zaker, J A Krug, die na de \un de problem moeilijkhed velke Alaska biedt, van plan is eeu aanvang te mak met e Kracht eindige, breede, sociale economische ontwikkeling van deze streek Ds tweede groep, met e wellicht nog duidelijker omschrev karakter, bestond uit led \an de militaire commissie van het Huls va? Afgevaardigd Cp lnscectietoch» l;>:igs Ameilka's westgrz heell tl', wellicht cok niet bi) toeval, <e:t «eiste halte gemaakt op Alaska Wat zij daarvan wist te vertell, w&s wel actueel conclusies Alaska, zoo verklaarde deze commissie, moet terstond zoo doeltreffd mogelijk versterkt word militaire installaties moet tot htt dubbele van hun huldig omvang word uitgebreid Daarbij werd voornamelijk het acct gelegd op de noodzakelijke tegwoordigheid van luchtlandingstroep ter sterkte van man méér dus dan e kwart van de vooroorlogsche bevolking van dit schiereiland Militaire oefing tn de poolgebied, waarvan de gecombineerde AmerikaanschCanadeesche MuskOx Operation" ln NCanada (ie spectaculaire inleiding was, zoud op veel uitgebreider schaal gehoud moet word Er moet Op 5 October startte de B 29, Dreamboat van de Amerikaansche luchtvloot, voor e vlucht van Honolulu naar Cairo over de Noordpool Het toestel vloot) hierbij over de route Lond, Parijs, Bern Vetië Joto toont het vliegtuig vlak na de start voor woongelegheid gezorgd word het wegnet moet word geperfectlonneerd Vooral de zoogaamde Alaskahlghway, welke vla Edmonton de elge overlandverblnding vormt tusseh de Verelgde Stat Alaska, zal verder verbeterd moet word Kolonisatie Welk omvang de militaire uitbreiding op Alaska sinds 1940 hebb aangom, is moeilijk te zegg veiligheidsmaatregel zijn nog altijd van volle kracht, zells voor die vliegveld, welke t deele ol in hun geheel overgedaan zijn aan de burgerluchtvaart t behceve van het handelsverkeer Enkele van deze vliegveld zijn als het ware uit het niet, door de Amerikaansche gie tot luchtbases omgetooverd Andere e twintigtal reeds min of meer voor d oorlog werd sindsdi uitgebreid verbeterd Hoewel het departemt van Oorlog iedere vraag naar inlichting stug afwijst alle maar het bestaan van twee nieuwe luchtbases heeft toegegev, Russisch ambassadeur protesteert nieuwe Sovjetambassadeur ln de Verelgde Stat, Novlkov, heeft in e nota aan het Amerikaansche ministerie van Buitlandsche Zak geprotesteerd teg wat hl) noemde e onhoffelijke behandeling", welke hem t deel was gevall, to hij verled week te New York arriveerde door de douaneambtar vastgehoud werd Van de zijde der luchthavdouane wordt vernom, dat Novlkov niet vastgehoud werd, doch dat er e kort oponthoud is geweest bij het teek van de gebruikelijke ver klaring, inhoudde, dat hy niets bij zich had wat volgs de wet verbod is Novlkov weigerde dit te onderteek beschouwde het optred der douaniers als e inbreuk op zijn diplomatieke exemptle recht Het Amerikaansche staatsdeparte mt heeft e onderzoek gelast is het toch e publiek geheim, dat de burgerbevolking r eeds alle van Alaska ln vijf Jar tijds van tot gesteg is ze bevolkingsaanwas duidt reeds op zekere nieuwe perspectiev voor d landbouw d kleinhandel, welke zich daar op, waar 't leger zijn groote steunpunt opbouwt Gedemobiliseerdcn van het Amerikaansche leger hebb zich ln groot getale ln Alaska gevestigd niettegstaande d heerschd woningnood de hooge onderhoudskost schijn zu zich er wel bu te bevind Amerika'skoers het de Amerikaanscht: blnn Hoewel Wallaceincldt in landsche politiek nog wat narommelt als e altrekkd vr, kan m moeilijk verwacht, dat dit korte bultje veel verandering zal brg ln de politieke weersgesteldheid, in casu ln d koers der Amerlkaansche bultlandscho politiek laam van Mr Wallace, die voor zich zeil met e Byronlaansche variatie zou kunn getuig One evlng spoke in New York and found mysell famous", is van beperkt duur geweekt En het ziet er niet naar uit, dat hij spoedig zijn dkbeeld in practijk zal kunn brg Aangezi net melngsverschil tussch hem Byrnes trouws meer de tactiek dan wel ce algemee strategie van de Amerlkaansche diplomatie betrof, HET WERELDBEELD behoeft m zelfs niet te vreez, dat Byrnes' positie ooor de luidruchtigheid, waarmee de Amerlkaansche democratie haar interne meingsversehill bespreekt, noemswaard zal word geschaad ndi er sinds de geruchtmakde rece van Wallace twee ding heel duidelijk zijn gebl dan ls het op de eerste plaats, dat dc Verelgde Stat er niet aan dk hun actieve buitlandsche politiek op te gev of ook maar ln e einigszins ander koers te stur, op üe tweede plaats, dat deze koers allerminst wordt bepaald door het Brltsche rijk n cie tegwoordige omstandighed kan het natuurlek niet anders, of op mig terrein locp de belang van de Verelgde Stat het Brltsche rijk Schuschnigg met tomat gegooid parallel, al zijn zij daarom nog niet (Van onz Belgisch dtiek correspondt) vaardigde Marcel Grégolre ln zijn Daaruit af te leid, oat de Veretnigde voormalige Oostrljksche kanselier Schuschnigg maakt op het e oude krant, haalde daar drie loge op schold d spreker uit, greep stat, wat hun buitlandsche politiek betreft, ln het Engelsche kielzog oogbllk e tournée door West tomat uit wierp var ls die naar e ev d oppervlakkige als Europa houdt daar lezing Het exkanseller n diezelfde loge onhoudbare conclusie ntegdeel, wie de gebeur bevond zich Paul van Zeeland, de katho is niet onmogelijk dat hij ook n tiss der laatste maand Nederland het woord zal voer ei lieke sator Paul Struya de liberale sator Raoul Tack die tever oplettdheid gevolgd vooral der laatste wek met elge ik zou over zijn bezoek aan Brussel dan ook niet «prek, heeft, zal «ar er niet geefs poogd de projectiel teg eerder <e eigaardige tot oe melng gtlgd Ziin reacties van e deel te houd dat Amerika de roll omgekeerd van het publiek heeft dat het welbewust zelf d M weet, dat de communist d aanwezige ministers bultlandsche gezant zull stellig ge wschelilk koers bepaalt, di het «kanselier niet na aan het h»rt acht Engeland heeft slechts te volg «tester m kan van hoog dunk hebb gekreg metnz van de zijn dat de politiek, door d Ootterrljksch staatsman gevoerd, niet aan het begrip eerbied voor de vrije nterpretatie die door sommige Belg ütljd gelukkig geweest la D toon, melngsulting" gegev wordt Daar Op het gebied van de nternationale politiek zyn het de vaarop de antipathie van sommig, komt bij dat de heele redevoering laatste maand voortdurd *aarblj ook socialist, zich uitdrukte ge woord bevatte dat op elgerlel de Amerikan niet dc tegover lemand die tslotte acht wijze aanstoot gev kon Engelsch, die het nitiatief ln ha'nd hebb Zl Jaar van hebb het zijn lev ln gevangschap Na de soclallstlschcommunlstlscle practlsche voorstel tot samsmelting Doorbracht, kan m moeilijk anders manifestatie n het Palel* voor in de WestDuitsche bezettingszones dan schandalig noem Schoone Kunst ls he t misschi gedaan, al s daarvan ln economisch opzicht nog niet veel terecht ngeleid door graaf Du Bus de Warraffe, heeft Schuschnigg anderhalf dat Schuschnigg na zijn bezoek aan gekom, ln politiek cprleht begint ulet van ronie ontbloot te vernem, uur lang esprok anderhalf uur Celglé, ln Frankrijk d leider dei de nvloed daarvan zich in heel 'arg werd hij voortdurd onderbrok door gefluit, door scheldwoord met wl hij zeer bevrid werd n de voel socialist éon Blum ontmoet zil WestDultschland rteds te do ge gejoel To hij op e gegev gevangis Daarna zal hij n Engeland de gast zijn van de Labour op alle front" e stugge hou Amerikan zijn het ook, die d heer Churehlll lof toeaaide, stond de socialistische afgelegeerlngding aannem tegovei de Rus kleine man de groote politiek Duitschlands hoofdstad reageert op verkiezingspropaganda (Van ona Berlijnsch correspondt) BERLJN, October ge mij, hoe de Btriynsche burger op de verkiezingspropaganda der politieke partij reageert, clan zou ik daar moeilijk e algeme geldd an: woord op kunn gev Er zijn onder de Berlijnsche burgerij feil gematigd, onverschillig geil' teresseerd, yveraars politiek J analphabet, maar het aantal der *, die belang stell ln d ver kiezingsstrijd zijn polltlek achtergrond e r tegelijk de quintess"ns van begrijp, lijkt mi) vooralsnog gering kleine burgerman d ' meerderheid der bevolking trekt zich van het politiek gedoe slechts weinig aan Vergeet niet, wat hl) heeft meegemaakt: twaalf laar nuionaalsocialistische propagandi hebb hem afgestompt, murw ge maakt; aijn politiek vernuft of instinct zijn sterke kant ge weest er niet op vooruitgegaan de ellde van d oorlog, als mfd e de ontnuchtering van de nederlaag hebb zijn fatalisme e apathisch karakter verled, uit dh sluimertoestand, waarin hl) met bistln2' de striem van kleine groote catastrophes vermocht te ve: dur, pog de wervde pnrtijea hem thans op te wekk m«t democratische leuz Hij heeft sedert de bevrijding va:* het natlonaalsocialisme kosl hem dikwijls moeite d overgang tan naziterr&ur tot vreemde bezetting als bevrijding te voel k nis gemaakt met vele soort demo cratle n de zones komt de DuKcche bevolking alle maar met de democratie van één kti ln aanraking zij kan poging annwerd, zich in die gedacht Meer ln te lev of althans de allures aannem alsof zij zich tot de nieuwe leer heeft bekeerd gevierdeelde stad Maar te SrrlUu, <le gevierdeelde stad, lioort de brave burger vier verschillde melodieën d<»>r elkaar, ziet liij de democratie n vier verschillde gedaant, zoodat hy nel d ndruk muet krlj slsche diplomatie, die sinds het einde vun d oorlog e ntimidatiepolitiek voert, welke nnerluk niet zoo sterk is als zij uiterlijk lijkt Dat de Amerikan daarbit de Engelsch niet naar de oog kijk, blijkt om uit het feit, dat zij nzake het Paltstljnsche vraagstuk e veel doortastder houding aani tm dan d Engeisch op het oogblik welkom is dat zn ook ln Japan optred op etn wijze, die Engeland knelijk niet aangaam is Terwijl er ln d boezem van de Engelsche regeering elge neiging schijnt te bestaan om, gezi de schier onoplosbare moeilijkhed ln Egypte Palestina, de Engelsche strategische punt in het Nabije Oost prijs te gev nieuwe strategische basis ln te richt aan dc Perzische Uolf Afrika's Oostkust demonst:*ert Amerika niet onduidelijk, dat hit bereid is zijn belang ln de Middellandsche Zee te verdedig, waardoor het Engelamt nep zal zijn voorbeeld te volg vraag naar het doel van deze Amcrikaanscho politiek ls gemakkelijk te beantwoord Dat doel ls niet e gewapd conflict met üe SOwJitUnie uit te lokk, maar integdeel Rusland te dwing zijn expansiedrang ln te toorn te onderhandel verêcnlgde Stat beschikk daarvoor over andere dan alle militaire machtsmiddel ZJ kunn hun politick invloed ook met economische machtsmiddel do gevoel Tot neg toe; heelt Washington daarvan slechts op bescheid schaal gebruik gemaakt, om door blokkeering van e aanzilijk deel van de Donadvloot Maar m mag verwacht, dat het daarbij niet zal blijv dat Amerika door het verstrekk van leing aan met de Wcotersche land werkelijk bevride roegdhed het stopzett van alle crediet aan de Russische satellietstat verdere pressie zal gaan uitoef onlangs aangekondigde Poolschc leing schijnt de laatste tv zull word, die Russische satelliet van Amerika ontvang Van grooter positief belang ls misrchi, dat Byrnes zich te parijs heeft uitgesprok vewr e bekorting van de militaire bezetting van Dultschland «met behoud van strge geallieerde contróle teg herbewapingspoging) vejor e sterke autonomie der verschillde Duttsche land n e federaal \*ibtnd Byrnes heeft het n Parijs duidelijk gemaakt, dat hij deee autonomie gegrondvest wil zi vóór er e ctraal federatief bestuur wordt ngesteld dat hij zoowel ln het algeme, al» n het wat d status van het Ruhrgebled aangaat, vry ver tegemoet wil kom aan d e Fransche wsch Daarmee heeft hl e constructieve gedachte aangegev voor de beraadslaging over het vredesverdrag met Dultschland En tegelijkertijd heeft ho mee daar Moloiov e sterke troef uit hand geslag door het Dultsche volk duidelijk te mak, dat het langs andere dan communistisch', totalitaire weg zijn zelfrespect fvn mschwaardig bestaan kan terug winn g, dat er e veelvoud van democratieën bestaat als hij straks naar de stembus gaat, moet hij niet alle kiez tussch vier politieke part y, doch tevs dat s aanzilek gecompliceerder vier opvattin g van democratie Dat s ontegzeglijk veel gevergd Als de partijpropaganda zich bezighoudt met de nuttigheid van verkaveling van grootgrondbezit of met de noodzakelijkheid van e vernietiging van het concernkapitaal, dan ls dat e taal die hy met eig goed wil nog verstaat, ofschoon hy noch van het e, noch van het ander persoonlijk heil verwacht, maar als 11ij zijn moede hers nog moet kwell met de problem der groote politiek die zonder hem word opgelost of onopgelost blijv, dan strijkt hi) met knokige hand over zijn rammelde maag of kykt hij meewarig naar de wrakstukk van scho, waarmede hij d winter tegemoet gaat Ne, de kleine man te Berlijn begrypt er niet vc' van Hij 1 R bereid leder vorm \an democratie te aanvaard, te belijd er zelfs mee te dwep als hll er e verhooging van zijn karige levsmiddelrantsocncn mee kou kunn bereik of er e mudje kol mee sou kunn verdi Daarom zull we voorzichtig moet zijn Berlijn moet kiez met het trekk van conclusies uit de resultat van de aanstaande Berlljnsche verkiezing daarom ook zal het succes der party meer dan ooit tevor afhang \an d omvang de psychologische doeltreffdheid van haar propaganda Hoe staan de kans? gemeteraad, di de BerliJners op 20 üctober as moet kiez, zal uit 130 led bestaan Bovdi moet voor de 20 district, waarin de stad is verdeeld, bestuursrad word gekoz, die sam 805 led zull tell Hoe staan nu de kans van de vier party, die aan d verkiezingsstrijd deelnem? Laat ik u mog vertell, wat de partijleiders zelf ervan zegg: Wilhelm Pack, de voorzitter van de So clallstlsche Eheidspartij, dezelfde, die toegeeft d steun der Russ te giet, slaat in zijn voorspelling e opmerkelijk bescheid toon aan Hij is ervan overtuigd, dat zijn partij, die over het verreweg grootste propagandaapparaat beschikt, uit de ruime paplervoorra d der Kuss kan putt sinds 15 maand bijna 90 proct van alle leidde post in de stad bezet houdt, er niet in zal slag de meerderheid te behal Franz Ncumann, de voorzitter van de Sociaalmocratische Partij, die tot dusverre in de gemetelijke bestuursorgan het zwakst vertegwoordigd was, geeft als zijn meing te kn, dat de S PD na de verkiezing de sterkste partij van Beriyn zal blijk te zijn twee favoriet nderdaad 1, de strud tussch deze twee favoriet het felst met welke mlddel er wordt Bevocht, wordt op duidelijke wijze geïllustreerd door volgde bijzonderheid; dc üpd (sociaaldemocrat),'die zuinig met haar papier moet omgaan daarom liever met circulaires dan met aanplakbiljett strooibiljett la werkt, had twee t drukk, welke speciaal bestemd war om n d Russlsch sector van Herlijn huls aan hui, te word bezorgd Nou voordat de verdeeld kon beginn, s echter op bewl van d Ruaslsch commandant de verspreiding n het Russisch gedeelte der stad verbod Ook de LPD (de liberal) heel» met soortgelijke moeilijkhed te kamp; zij deelt mede, dat van plakkat, welke haar aanvankelijk door de Russ war toegestaan, er tot nu toe wegs papiergebrek no P ge kele kon word gedrukt ZJ s ongetwijfeld de numeriek zwakste onder de B<r ;linselk partij; haar leiding rekt er evwel op 20 tot 25 proct van de stemm der BerllJnscho kiezers op haar last te kunn verelg hoopvol gestemd CDU partij, de tweede burgerlijke CDU (chrlstelljkdemocrat), is aanzilijk hoopvoller gestemd ZJ heeft onlangs, bil de \erkltzlng voor de gemeterad der zones n de randgebied om BerlUn relatie! gunstige resultat kunn boek haar tweede voorzitter, Ernst Lemmer (die ln zijn woonplaats KlelnMachnow e frappante overwinning op de communist sociaaldemocrat behaalde), geeft zl)n partij e goede kans op d«tweede plaats liet optred van de sociaaldemo» cratrn «'ommiiiilst naa*t elkuar belooft n leder ge\al f' llerl )ii*>elieii verklezlnfcii rrn pikant karakter te verle de krachtmeting tukm'lieii deze belde ral tan ineer dan pliutml( ki beteeklf Hln <

6 Telef A'dam ' Sollicitaties L ; ln huishouding [ [ moet : VROOM ' Gevraagd 1 Salaris 46 plus WOENSDAG 9 OCTOBER 1946 VAKORGANSATE VAN WERKGEVERS in de BOUWNJVERHED zoekt voor spoedige indisttreding e ACTEVKN BONDSFUNCTONARiS Vereist: organisatorische capaci teit, vlotte omgang met ms geschiktheid voor het leid toesprek van districtsvergadering Bouwkundige opleiding (MTS) strekt tot aanbeveling functie is door haar veelzijdig heid zeer aantrekkelijk v l" doing schkd Leeftijd: jaar RK, godsdist Candl dat, die daarvoor in aanmerking kom, zull word uitgodigd voor e psychologisch on derzoek opbnovember door de NEDERLANDSCHE STCHTNG VOOR PSYCHOTECHNEK Wittcvrouw ka de 6, Utrecht Eighandig geschrev briev met volledige inlichting vergezeld van twee nieuwe pasfoto's (van vor opzü) te zd aan Adverttiebureau ALTA te Utrecht voor 22 October, met vermelding in linkerhover RESA hoek van brief, op foto's veloppe T 4770 met daarondar nn«m adres leeft, in druk! ARNHEM Bekde Schriftelijke Cursus vraagt e LERAAR BOEKHOUDEN MO OF ACCOUNTANT voor onze nieuwe cursus MODERNE BEDRJFSADMNSTRATE Briev met volledige inlichting aan RESA ARNHEM Bekde Schriftelijke Cursus GEVRAAGD: BOEKHOUDER n staat volledige administratie in bouwmaterial bij te houd Leeftijd 3040 Jaar Salaris f 3000 ad t 4000 Zij, die volledig bekd zijn met de bouwmaterialbranche, giet de voorkeur Eighandig geschrev briev, voorzi van refe rties z onder no bureau ndisttreding is onmiddellijk BANKNSTELLNG te AMSTERDAM vraagt voor administratieve werkzaamhed aan haar ncassoafdeeling e AANK BEDENDE (ml) Voorts bestaan b(j kele afdeeling vacatures voor behoorlijke ADMNSTRATEVE KRACHTEN 7 notk JONGSTE BEDENDEN zoowel mnl als vrl a d gees! Briev met opg van leeftijd schoolopleiding evtueel heerdirecteur vorige betrekking, onder D 77 Alg AdvBur Rouma k Co Heergracht' 226 Amsterdam ndustrie, Handelsonderneming TEWA" Kloviersburgwal A vraagt: LEERLNGEN, HALFWAS EN VOLSLAGEN MEUBELMAKERS Goed loon Aangame werkkring Aanmeld 56 uur MANTEFABREK in hel betere gre vraagt voor direct: PRMA COUPEUR die ieva leiding kan gev aan klein atelier Aanm iuss 95 uur bij rlilvnl DnirDV Keizersgracht 374 Xel 35640, A'damC GEMEENTEWERKEN 's HERTOGENBOSCH GEVRAAGD wordt: Hoofd vao d plantsodist n d rang van TeehnlschHoofdambtaar Jaarwedde ƒ 4246 ƒ 5149 (voor oneehuwd ƒ 120 minder) Kindertoelage overekomstig Kiesregeling Verelscht; Diploma Middelbare Tuinbouwschool: volkom n staat zelfstandig park, plantso sportterrein te ontwerp uit te voer aan personeel leiding te gev Aanstelling n vast dist met proeftud van éfn Jaar Schriftelijke sollicitaties aan Directeur Gemetewerk te 'shertogbosch, Achter 't Wild Vark 9 vóór 1 November a s GEMEENTEWERKEN 'shertogenbosch GEVRAAGD WORDT: EEN CVEL NGENEUR Jaarwedde ƒ4373 ƒ5581 (voor oneehuwd ƒl2o minder) Kindertoelage overekomstig Rijksregeling Vereischt: Diploma Civiel ngieur lft of daarmede gelijkwaardig diploma BU voorkeur eige ervaring gemetedist Aanstelling n vast dist met e proeftud van één Jaar Schriftelijke sollicitaties aan Directeur Gemete, werk van 'shertogbosch Achter 't Wild Vark 0, vóór 1 November 1946 Textielbedrijf in het Zuid des lands VRAAGT JONGEMAN om opgeleid te word als assistt der directie Diploma Textielschool vereist Sollicitant tnoet bereid lün *lch evtueel aan e psychotechnisch onderioek te onderwar, p Briev onder rio 63970, bureau van Uit blad JONGENS gevraagd voor licht fabriekswerk Leeftijd 1518 Jaar Goed loon Zaterdags vrij Aanm: Utrechtschedwarsstraat 95, A'dam GROOT HOTEL TE AMSTERDAM vraagt JONGSTEN KANTOOR BEDENDE Spoedige ndisttreding Schriftelijke sollicitaties te richt no bur Gevraagd: le 2e BEDENDE Banketbakker!! H C v d Veld Overtoom 472, Amsterdam Metaalwarfabrlek KaGéBé GerJJoustr 226, A'dam VKAAGT JONGENS, ca 1416 J Mevrouw A van WeezbeekLutkle, Bavoylaan 6 Park Marlot, D Haag, tel , vraagt vóór 15 October of zoo spoedig mogelijk, ter assisttie van de hulsvrouw JUFFROUW die zich tevs belast met de leiding van drie schoolgaande kinder (8, Jaar) Huishoudelijke hulp werkster aanwezig Briev aan bovstaand adres Besch dame, RK, wed op leeftijd, z k gops, zoekt bezighed ln kl hulsh of lichte verpl ook tijdelijk Br no 63694, bur RK JONGEDAME, 21 Jaar, zzgg bij besch fam, ultsl voor kinder Diploma 3J HBS opl kinderverzorging Br onder no 63689, bur v, d blad Aan RK pastorie ln A'dam wordt voor spoedige indisttreding gezocht e goede HUSHOUDSTER Br no 63691, bur v/d blad Hel Sint EUsabelhs Gasthuis le Arnhem vraagt: le 2e MEDSCH ANALYSTE e RK MESJE v d of d n of werkster v kele dag ln de week klein gezin N v Kester, Vrcdebestlaan 53, Poeldijk Biedt zich aan e DE TJD 6 nette RK JUFFROUW (36 Jaar), als hulp in de ei winkel, c' hulshoudster Br no bur BESCHAAFDE JONGEDAME 23 Jaar oud (middelbare schoolopleiding), z z g g te Amsterdam in gezin, voor «de verzorging van 1 of 2 kinder, of als hulp ln de huishouding Br no bur BJ dame alle wordt gevraagd: damehuishoudster per! November Br ondei no bur v d blad NV Glasverzekering > j PRUDENTA" koningsplein 1 Amsterdam vraagt v direct of lat»r TYPSTE Elgh geschrev br met opg v verl salaris te richt aan bovstaand adres óf pers aanmeld van 1012 uur FLNK MESJE gevr, geheel zelfst kunn werk Evoudige keuk kindermeisje aanw Mevr NooiJ, Linnaeushof 16, Amsterdam, td Gevraagd bu bejaarde dame dochter e flinke hulp in de huishouding Leeftijd 35 tot 40 Jaar, v g g v zonder huiselijk verkeer Adres: Mevr J Th J Melchers, Nieuwe Hav no 111, Schiedam Gevraagd te Brussel voor direct of later 2 ZUSTERS of VRENDNNEN als keukmeisje 2e meisje, vggv, in jong gezin met 2 kinder Briev aan Mevr Ch Stulemeljer, Baronielaan 52, Breda BANKNSTELLNG te Amsterdam vraagt voor spoedige indisttreding STENOTYPSTE * Sollicitaties met ultv ln lichting onder ïio 202, Advbureau v d Blggelaar Kalverstraat 35, A'dam Gevraagd zelfst DENSTBODE v d n of meidhuishoudster Hulp van werkster aanwezig Br onder no bur RK familie te Brussel zoekt HOLL MESJE 16 & 20 Jaar, uit deft fam, dat wscht Fr te leer, om teg kost lnw met de moeder te zorg voor opvoed, van 3 kl kind Br no bur RK PASTORE Net RK meisje, 32 J, biedt zich aan als huishoudster voor direct of later Goed kunnde kok werk, vzgg voorzi Br onder no bur Bza HUSHOUDSTER op buitpastorie (Llmb) Br no bur v d bl Gevraagd RK ev JUFFROUW mlddelb leeft, allest, ln stil gezin Br no bur Gevraagd zo spoedig moge HJk e ONDERWJZERES aan de RK Meisjesschool Voorstraat 132 Briev aan de Zusters van O L Vrouw, Voorstraat 132, Dordrecht Bza KK besch Jl'Fllt, J, vggv, als hulsh by RK heer, hulpbehoevde dame of kl moederloos gezin Br onder no bur STENOTYPSTE Amsterd Bouwmaterialhandel vraagt STENOTYPSTE bekd met administratie Knis van vreemde tal bouwmaterial strekt tot aanbeveling Sollicitaties geschrev getypt onder no bur ADMNSTRATEVE KRACHT 9 Voor de leiding van onze kantor met talrijk personeel zoek wij e alleszins bekwam jongeman, plusm 30 jaar oud Candidat naast knis van de moderne administratie grote werklust zakelijk inzicht bezitt Sollicitaties uitsluitd schriftelijk & DREESMANN SPU 3 DEN HAAC Fa Booi Gipon Co & assuradeur Heergracht 597 Amsterdam vraagt VROUW EN MANN KANTOORPERSONEEL = NV PHLPS' g\! GLOELAMPENFABREKEN eindhov vraagt voor haar Algeme Secretariaat kele Secretaresse's, die vlot kunn opnem uitwerk in de moderne tal in staat zijn zelfstandig te werk Briev met volledige gegevs te richt aan afdeeling Personeelzak, Willemstraat 63 te Eindhov Op de veloppe vermeld: Secretaresse Groothandel in ZuidLimburg zoekt t ergiek jongeman (2530 jaar) die in staat is de algehele leiding van e harer afdeling op zich te nem Kapitaaldeelname ad ƒ5ooo noodzakelijk Reflectant moet bereid zyn zich aan e psychotech nisch onderzoek te onderwerp Briev onder no 63773, bureau Groof expeditiekantoor ie Amsterdam vraagt voor spoedige indisttreding: EENGE JONGELU opl MULO of HBS Briev onder no 107 Advert Bureau SPN Singel 2G4, AmsterdamC TEXTELVAKMAN, momteel bedrijfsleider middelgrote fabriek ln het Zuid van het land, wst van betrekking te verander ambieert e dergelijke positie met goede vooruitzicht, evtueel later of overname Uitgebreide knis van bedrijfsorganisatie administratie, prima referties Voor nadere bijzonderhed brlev onder no 60318, bureau van dit biad ADVERTENTEVERTEGENWOORDGER Erkd Adverttiebureau te Amsterdam zoekt teg zeer aantrekkelijke condities contact met actief vertegwoordiger Vereischt: behoorlijke beschaving, goed ingevoerd, leeft ong 35 jaar Br met uitvoerigs inlichting onder no bureau GEVRAAGD: ENERGEKE BEDRJFSLEDER voor TAPJT, MEUBEL, BEDDENAFDEELNG VAN FLNKE ZAAK N NOORDBRABANT Sollicitant moet in staat zijn de ln verkoop geheel zelfstandig te leid Leeftijd 2735 Jaar Sollicitaties met uitvoerige inlichting onder no bur Confectioniieiirs hebt U personeels gebrek r 20 Jaar bestaande fabriek van kwallteltsconftc tie (japonn, kinderjurk), met geschoold, werklustig personeel, zoekt wegs grondstofgebrek op billijke basis overname van werk Lai we de hand ine slaan le ms, die werk will, van werk voorzi; 2e elke proiuctiemogeiykhèid butt ln het belang van ons volk Br no G3751 bur v dit blad Grootindustrie in het Zuid des lands vraagt: PRMA, ERVAREN CORRESPONDENT voor export, moderne tal heheersrhd n woord schrift (evtl ook Spaansch), goede omgangsvorm, leeftijd 103~> jaar 11(j geblek geschiktheid goede vooruitzicht Eighandig geschrev briev onder no met vermelding van opleiding diploma's, getuigschrift, verlangd salaris recte foto, aan het bureau Voor spoedige indisttreding wordt door groot warhuisbedrijf gevraagd: RK PERSONEELCHEF Sollicitant moet tminste aan de volgde eisch voldo: bekdheid bezitt met de arbeids sociale wetgeving, over ervaring groote tact beschikk in net omgaan met uitgebreid personeel, knis van selectie opleidingsmetnod ge'wscht Leeftijd van 3010 jaar Aan h die aan deze voorwaard kunn voldo wordt verzocht hun uitvoerige sol licitaties mét recte foto n te rd onder no bureau Alle aanbieding zull strikt vertrouwelijk ward behandeld Voor spoedige indisilreding gevraagd BOUWK OPZCHTERTEEKENAAR bij d Dist van Opbare Werk, afd Bouw Woningtoezicht, in de gemete urne Verelscht: diploma MTS of hiermede geuu te teil'*'» opleiding aesthetisch ontwikkeld practisclie ervaring Salaris ƒ 20u0 tot ƒ 25D0 toeslag Sollicitaties met uitvoerige nlichting te ed Ban d directeur van Opbar* Werk, urne

7 < her maar Doet _ ln om fin, die (960000) WOENSDAG 9 OCTOBER 1946 DE TJD 7 sgravhage Belgische schilderkunst Van 5 t/m 24 October wordt in tïe kunstzaal Plaats e ttoonstelling van jonge Belgische schilderkunst gehoud Robert levoy zegt ln zijn beschrijving, dat de nieuwe geratie niet meer schildert zooals zij ziet, doch zooals zu voelt Zij projecteert zichzelf ln haar werk, dat nog slechts van verre verband houdt met de objectieve werkelijkheid Hiermede ls de meest treilde karakteristiek van het hier ttoongestelde gegev Naast de zelfportrett van Slabbinck Gadderls, die duidelijk verstaanbaar zijn, stell vooral de doek van Antolne Mortier aan di goed wil van d toeschouwer, waarover de nleider ln zijn catalogus spreekt, hooge elsch Daartusscn hang «erk, waarin al naar gelang d aard van d schilder dis persoon e ruimer plaats heeft gekreg ln de behandeling der materie die e dioverekomstige dosis aanpassingsvermog vereisch n d kunsthandel Bnewltz exposeert tot 12 October de jonge schilder Bram v d Boogaart, schepper van e voor leder begrijpelijk oeuve warmte, waarmede e boerhofstede andere doek zijn uitgewerkt, vergoedt ruimschoots wat hij in vaardigheid bij het portretteer nog te kort schiet Uitreiking bonkaart D Haag Donderdag 845 u MarljnusMeershoek; 10 u MeersmaMeulema; 11 u MeulemanMeljnard; 12 u MeyntiersMinderhout; 13 u Mlnderman Mohr; 14 u MöhringMorees; 15 u Morelde Mulder ballonopstijging op het Malieveld te 's Gravhage ls uitgesteld tot Dinsdagavond 15 Oct acties van de prijscontrole ln D Haag hebb bewez, dat alle reeds in de galanteriebranche 90 pet der artikel te hoog geprijsd war tuchtrechter legde ln vele gevall zware straff op Twee twintig bedrijv, die reeds zijn onderzocht, hebb ln anderhalf Jaar tljds e overwinst gemaakt van ongeveer f Op 15 October aal Metropole Palace haar 10Jarlg bestaan vier ler gelegheid hiervan zal op di ciag te 915 uur e galavoorstelling gegev word t bate va,, residtie paraat" galaavond van Ruth Draper in de Kon Schouwburg op Donderdag 9 Oct zal niet om 8 uur, doch cm 815 beginn lftsche vrouwelijke studtvereiging zal October haar achtste lustrum vier Leldsche gemeteraad heeft e stichting ln het lev geroep ~het Leldsche Studiefonds", dat beoogt steun te verle aan begaafde, maar niet voldode bemiddelde Leidaars voor academische studie Rotterdam nval in e speelhol Rotterdamsche politie heelt hednacht e inval gedaan in e woning aan d 's Gravdijkwal Teg e twaalftal person, die zich met hazardspel onledig hield, werd procesverbaal opgemaakt, terwyi de spel ln beslag gom werd houder van het speelhol, d e 38jarige administrateur P Th S, ls in verzekerde bewaring gesteld Afhal bonkaart te Rotterdam: Dondordag Van 9«1230 Mie tm einde M, 1330 tot 1630 begin N tm Odd; Vrijdag: Ode tm Ou, Ov tm Pip; Zaterdag: 912 Peer tm Put n het gebouw van d Rotterdamsch Kunstkring, Witte de Withstraat 35, wordt van 626 October t herdkingsttoonstelling gezoud van d beeldhouwer Letlirt Bolle Kolproductie hooger Nadat de productie der Llmburgsche mijn over de maand Augustus wegs vacantle was teruggelop tot ton (Juli; ), ls zm over September Jl weer gesteg tot ton Dit komt neer op e productie van (Aug: Juli: 28469) ton per werkdag Het ndexcuter ' ) steeg van 64 ove r Juli = ui Aug tot 66 over September Van <!e mlln werd verzond voor blnnpnlandsche behoefte (Juli: 6C2112, Aug: 4700C0) ton ngevcerd uit het buitland werd over Septemb (Juli: Aug; ) ton nlichting gevraagd over Van der Waals Thans ls het onderzoek ln voll rang naar de gedraging van d beruchttn verrader Van der Waals, die vla de llegaliteit achter de gehelm van de code wist te kom, waarmee de Engelsch met de outiergrondsche beweging ln Nederland <Ud plaats van hun droppings" regeld Verschillde Geallieerde "gt viel door zijn verraad ln Dultsche hand Aan all, die op de hoogte zijn van de practtjk van Van der Waals, wordt nogmaals dringd verzocht hun ervaring of hetge zij op elgerlet wyze hebb vernom, z«o uitvoerig mogelijk mede te deel aan lr A P van der Meer, Prins Bernhardkade 9 te Hlllegerberg Uitdrukkelijk zij cr op gewez, dat Van fi er Waals herhaaldelijk onder schuilnam optrad, zooals Van Baarlo, Van d Berg Caslmlr, Cort, Crahdonk Graaf Hoizer, Van Lyn <*'n van der Meer, Mossllnkloff, Sweerts de Landas, Van Ve Van Jer Velde Versteeg, Verstrat, Wilde Van der woude n ons land het verget" van wijl Joh W Broedelet Speelt U ook mee?" van Bob van Leersum Als lid der Eerste Kamer komt als opvolger van wijl mr dr E J Beumer ln aanmerking de heer A W Blewga te Gartshula, gem Stedum (Gr) Dr E i Beum er, ls Dinsdagmiddag lil de Tweede Kamer herdacht me, e rede van d voorzitter, mr J van Schalk, die uijn kundigheid werkkracht schetste heer F J Goedhart (PvdA) werd hierna ais lid der Tweede Kamer toegelat drie prinsesjes zull bruidsmeisje zijn bil het huwelyk van Jkvr S C Felth Jhr r J Röell te Hilversum KLM heeft e dagel(jksch vrachtdist op Lond geopd Tot burgemeester zijn boemd: te Stavlsse L A Verburg te BreukelNyrode BreukelSt Plelers jhr dr M L van Holthe tot Echt correspondtie voor militair aan boord van het ms Bloemfontein" moet resp Oct per post word bezorgd Exams LEDEN ex geeskunde 2e ged: G A Verstege, 'sgravhage, J F Crul, Leld, mej H J Halbertsma, Sneek Artsexam le ged: J M M de Beer, Wassaar, mej M A ter, Leld, A S de Graaf, Vlaardlng; 2e ged: G keer, Rotterdam, H A Vlamlngs, Dlnteloord Doctoraal ex geeskunde 2e ged; P Visser, Leld, J Q van Tilburg, Gorlnchem, J Maler, 'sgravhage Cand rechtsgeleerdheid: S Gratama, Dordrecht, C A van Bemmel, 'cgravhage, A W Hamburger, Btveld, W C Raud, Leld; de dames A M Reterlnk, 'sgravhage, H H Auwerda, 'sgravhage, W L Aronluw, Hlllegersberg, M M P Mlchiels, 'sgravcnhage, E hnert, Rotterdam, R E Blok, 'sgravcnhage, C M Zandee, Leld; de heer H J rks Rotterdam, J F H Gaster, 'sgravhage, F C A Zaat, Rijswijk (ZH), A J Kronberg, Leeuward Doet ex wis natuurkunde (pharmacle): Tan Tek O, eld Apothekersassistt: de dames L J M Zwartdijk, Boskoop L Sprey, Alph a d Rijn, G Mak, Schiedam, E A Hermans, Rotterdam Doet ex rechtsgeleerdheid: N C de Groot van Emd P J Hoets, Sh Cli E van Ede van <Je Pais Jr, S E Gratama Doet ex Chineesche Japansche taal letterk: P v d Loon (cum laude) Geprom tot doctor in de letter wljsbeg, op proefschrift, getiteld Yoga Yantra ln hunne beteekis voor de ndische archaeologle" P H Pott Artsex le ged: E C Heckman, N Warmolts C J van Riet, P J v Leeuw J C Mann, D W d Herder, R Donner Cand ex rechtsgeleerdheid: B L A v Zwlt, G J v Waver, E A Schreurs, mej J C M L Jamln, mej W B Aronlus Doet ex ndisch recht: mej M D Pllouw Rad lias Had'oas Koesoeml Octoyo, Tan Tik HwalJ Taalk doet ex ndologie: A HerwetJer Cand ex ndisch recht: The TJong Teh Econ doet ex ndologie: W A Kraljhoff van de Leur, Cand ex ndisch recht: H E van Reste UTRECHT Taalk cand ex ndologie J Pettrls Cand ex wis natuurk: J A Miltburg me) J M van Brink Overheidspersoneel steunt prijspolitiek Ctrales van Overheidspersoneel hebb zich tijds de laatste f, Nederlandsche Jeugdgemeschap", waarmee de met bespreking Katholieke e docr d minister van Blnnlandsche Zak nge Jeugdbeweging samwerkt, heeft zich tot de Stichting van d Arbeid", werkgevers werknemersklaard de loon prijspolitiek der stelde salariscommissie bereid verorganisaties groote bedrijv gewd, om, evals reeds voor amb echter op aan de harerzijds gedane regeering te steun ZJ drong er tar ls geschied, e regeling te suggesties ln overweging te nem zoek voor periodieke vrijstelling Omtrt de voorstell van overheidswege gedaan, aangevuld met e voor van beroepsbezighed tot het volg van cursuss voor jeugdleiders stel der regeerlngsdelegatle ln de of leidsters commissie, werd volledige overestemming bereikt nmiddels ls Donderdag 10 Oct, arriveert te aan het Kabinet advies uitgebracht Rotterdam het es Friesland" van regeering zal op kort termijn baar de Ver Ned ScheepvaartMij NV uandpunt bepal Het schip behoort tot de ti vrachtschep van het Amerik type C 3, welke de Ned regeering destijds ln de VS heeft besteld Directie Ned Handel Mij Het VrUe Tooneel" Naar wij vernem ls de heer J (vh Het RuysEnsemble) verzoekt ons te will mededeel dat alsnog twee Nederlandsch Beheersinstituut A knatel, directeur van het Nederlandsche stukk op het repertoire zijn gom, tw Je oudlid van de der Neder moet landsche Handelmij te Batavia, als eerste geplaatst op de voordracht voor de boeming tot directeur van de Nederl Handel MU Wereldkamp gewichtheff Voor de wereldkampioschapp gewichtheff te Parijs op October as zijn de Nederlandsche deelnemers thans definitief aangewez Het zijn: P Caffa, D Haag, Lichtgewicht; C Stahlecker D Haag, Middgewicht; Jan Smceks, Breda, Middgewicht; A Charlté, D Haag, Halfzwaargewlcht Behalve Nederland Frankrijk nem nog elf land deel Voetbalkampioschapp geallieerde militair Naar wij uit Belglé vernem, zull ei lntergeallleerde voetbalkampio schapp gehoud word voor militaire landploeg, waaraan ook Nederland deelneemt series d!e de kwartfinalist moet aanwijz, zijn als volgt samgesteld: le serie: België, Luxemburg, Vereigde Stat; 2e serie: Rusland, TsjechoSlowakljf, Pol; 3e serie: Engeland, Noorweg mark: 4e serie: Frankrijk Nederland, Griekland bekde schaakmeester Nafdorf 1 op 25 October ln Amsterdam e exhibition spel teg 45 bord BUndspeld moet hl ce party binn twlrtlg ur voltooi Weer heeft Hannie Termeul cp het nippertje van Frltze Nathans verlor Met 01 sec verschil tikte zij als tweede aan Ook de tweehonderd meter was voor de sche No DAMPROBLEEM 1266 van A Bzot te Zwaag Wit speelt wint; oplosslcger kuni word ingezond tot halt November aan B H M Stevs, Eiklaan 36, Heemstede Oplossing No 1260 van O v d iomm te Eindhov Wit spee't , 43, 2, 25 wint E tardlge bewerking van e niet onhekd motief; Jammer dat dit prof'ecm bljoplosbaar U door; 31, 2't, 22 42, 2 hoe zwart ook speelt wit zal steeds winn DSTRBUTE nlevering scheerzeepbon bonn voor scheerzeep (textiel Am van de textlelkaart voor mann) moet uiterlijk 12 Ocl bij e winkelier word ngeleverd k sta op mijn dak wacht To k mmers, dan feluxt het goed BEURS VAN AMSTERDAM WOENSDAG 9 OCTOBER 1946 bied; L lat; = {) s gedaan bied: * rr gedaan lat kd, maar zll hebb ma Uiig aan orze wlkkunde k sla m(jn cyclopedie op Voor meteor u thans de offlcleele naam vallde sterr" lees k ZU onderscheid zich door kleurverandering van blauw naar rood doo' donderd geluld " Het donderd geluld heb lk nooit gehoord op de kleur heb lk niet gelet Maar dlkwyls heb k U lieve lezer, wat wolkjes, maa r die U kt natuurliik het vannaeht sliep, s zull wel ge beletsel blauw der goldatbroek Uw verslaggever zijn Want de maan, ronder dan ooit, schijnt er Als kleine Jond heb lk niet meer Maar k wel waakzaam geblev Hl) klom bov op het doorhe k weet van ze Real, de soldat n dak van zijn huls Dat sterrkunde niet veel hun blauwe lefunlform had nog heel wat voet alle, dat Je van de maan met de roode gele blez Dat was ln e H)d, ln de aarde, want het dak e d of era p kunt mak Dat beteekt het dat m van Re oorlog ls het domein van zijn oudste dochter Die heelt fransche woord dernler" wist niet dacht, dat het namelijk het zolderkamertje, e begeerlijk bezit, kun Je dan zi of het /Ag Mijn goede grootmoe of premier" daaraan iets gewemcht, ais lk se waarvoor zll met haar eerste dan wel laatste der rel mu dat lk dat broers zusters gevocht heeft d geest of afnemd niet bu gezegd, dat er tu kwartier Aan ls opkomd d vooravond mocht do zil heeft er natuurllik van d sterrreg het te Hoe zij maan dan d war, dat lk niet* verkrijg door de wolk he mocht wsch En boewel zu het go'd met mij Enfin, vla dat zolderkamertje kwam lk op myn maar het ls poëtisch k ooit anders zou word mede cl n die special* kan schijn weet k niet, dak E plat dak, dat ls dk aan het meisje met Kameleons, die om niet wsch nooit ultgeko heel veilig, maar toch ook de pupekrull uit mun heel hoog Het ls wellicht HB s tijd opgemerkt te word door m andere trouws a&n de versjes die lk to gedicht hun omgeving aannem, Het ls twee uur na mid d vuand, de kleur van ook niet e beetje nader bil O L Heer, maar k heb hoogtevrees En k beklom het maan U, lieve die alle ln het Zuid nog Teel meer vertell waande To vond lk de war wonderlijke dier dernacht Dn Bilt kan mti alle op verzoek van lezer, hebt ook Uw herinnering aan de maan soldstbroek blauw leefd Vandaar, dat e k nog ander, de Bilt Want er zou vannacht e voorproefje zun En tussch de maan waj hier utt te kuk Drie soldatcnbroek voorspeld goed weer bevinding te vertell ajn ultgoodlgd om onze van d sterrreg Morg dat ls voor lucht Daarin schittert hit: Het weer blijft Roed lk vertrap het «la de wolk U de vrijs U die dit leest vandaag daar e ster in dit Maar de sterrreg kom', p En komt de heusche sterrreg z nacht ls «lag zeker blauw zou zlja, luchtruim moet kuet, grijsgrauwe vlak dat over niet meteor, vanavond, als de die het meteor wiskundig tek*i moet kom mijn het alle maar e voorswl soldatbroek uit te ma groot goeg om er dril lat Dllt alle me eerbied roor die Dizarre ln hun hemd wiskunde ls heel groot vlk klik naar d don«staan Dte kunn het vanavond ga lk met mijn lucht Er lijn zoo prachtig hebb ultgerc vrouw liaai de bioscoop b = Actieve Oblljtatiïn VK 9/ n W loootdmb 4 lolft 101 A* 1000 '41 SKMft'XSft* 1000 "37 3 UOÜ 101 ft W310* b2,'«1000nws2w 82M 100SpCt2U UAB 1000 N 1/ »* NH MU, O O6H 108* Actieve Aandeel AKU 127 H 127H v Berkel 101 CalvéD ct C Suiker 200$ Fokker 261 H 25HM LevBr&Üo <!boh 3jls Philips 08 2t9 2b» Kon Petr ï6o 3508 A'Rubber BandRubb b llbat 11/8 118 OostJava 9l>» 92 Serbadladl HAL 137 J7B KNSM NJ * NBcb Unie 136 M 136H Opvoering productiepeil VK 9/10 Rott Lloyd M Ned X HV A 265>4 <54>J Java Cult 12:1 127H N Bulk U 130 M U0* ellbatm 142 H llmu c 146 H 145 Sembab j9h 136 Metactieve Obllgatlëa m/ C2 A'dl '37 3 H ÜK 10X sgrl '37 SWlOlft NH'3B 3K Rdl3'37 3V4UH4SOW 102 H PrQron 3HOOA COH* HollsK 3HHU 100A NatHB 3H'UUK OH R'damH iv, lxjh NwNAm 6 U6H 134 BerghJu3H U3M Lev'sZeep3W'l4X O3H Cockerlll 4 UABHAB BatPetr3Vi 102 H 102** WagL*3B 4 bbh 9SH NlSp'37 3K bjh MN, SemCh *26 b 37K 37* Het tussch e aantal organisaties nstelling gevoerde overleg inzake het vraagstuk van de verhooging van het productlepeil heeft geleid tot de vorming van e nitiatiefcomité tot opvoering van de arbeidsproductiviteit" n dit comité hebb om zitting gom vertegwoordigers van de Ned Kath Arbeidersbeweging, het B K Verbond van Werkgeversvakver, de Alg Kath Werkgeversver, d Ned R K Middstandsbond de ministeries van Economische Zak van Sociale Zak voorzitter van de Fundatie Werkelijk Di", de heer L Neher, treedt op als voorzitter van het comité Scheepvaartbericht AMSTERDAM Aangek 8 Oct: Pax v Fuer; Normandia v Gothb (stukg); Starkborgh v Llverpool (stukg); 9 Oct: Stryd V Umea (hout) Vertr 8 Oct: Amstelstroom n Lond: Bloemfontein n Bat; 9 Oct: Margeca n Antw ROTTERDAM Aangek 8 Oct: Westerdam v Antw (stukg); Zeemeeuw uit zee (stukg); 9 oct; Virgo v Setubal (zout); Urmajo v Oscarshamn; Hollandla v Lond (cemt) Vertr 8 Oct: Express n Lond; Brlnda n Boom; Walbulrgh n Helsinki; 9 Oct: Haskerland n Lelth, Verdeelde markt Amsterdam, 9 Oct 1946 Nadat de belde laatste dag de koers van de meeste aandeel vry sterk war teruggeloop, bood de markt vandaag bij oping e meer geanimeerd beeld Met uitzondering van aand K Olie, waar n het aanbod overwegd was, luidd de advleskoers der leidde fonds algeme iets gunstiger affaire bleef echter weer beperkt heeft vermoedeiyk e zelfd omvang aangom dan gister, to f obligaties f ( aandeel werd verhandeld Obligaticmarkt was vrijwel zonder noemswaardige verandering Pandbriev blev om nfbij d parlkoers aandeelmarkt sloot per slot verdeeld ndustriële aandeel blev tamelllk prijshoudd Aand Ned Scheepsbouw war echter op 153 nog al gevoelig lager Ook Kon Olie moest 10% pri sgev, terwyi üe claims tot 1681 terug liep Gew Dordtsche Petrol, gold 31S de pref aand werd op 335 verlitrjtleld Claims Dr>rdtscho Petrol, war lets zwakker op 301 Cultuurwaard slot verdeeld Rubfcerfonds war n herstel Van J ulkerwaard moest H V A ruim t pet prljsgv, na aanvankeli]k 8 pet hooger te zijn aeadvlseerd Ook tabakk lag ongcanlmeerd Brnkaandeel kond licht verbeter Pref aand Herstelbank steg verder tot 102 T(J<l<ns e nternationale liuekouiht van Belgische Nederlandfch«llegale werkers der ptt s te> D Haag de Confédération européne de la Róslstance PTT" opgericht Presidt s de Nederlander J H Schullga VK 0/10 AKÜ tmom CX Werksp 3V4 101 X 101* Metactieve Aandeeleq Amst Bk 123 H 123M HollBUnle 17W 173«nc Bank 132 H 133HC Rott Bkv 134 L 132 Tw Bk crt 13a 138 NHerstreo 101( NWestHyp 63* J Gelder Zn 108* Beton Hoogovsc M Ned Gist 353J< 361 Ned Kabel NlJma 19M 193M Rott Drd 272* t Stokvis 13J'< 133 Stork Werkspoor 160 ) Wilton P U X Wyere X ANEMNB X Ned Jnd Gasl2B 128 nteruatlo A X Linde Tev A H Bllllt 2e r j57 OBorn or 1708 '66L Amst BaU UCi 116 Gem Elxd 13fcL 133» Hh Pont ,4 Thoms 150 Zeeh Sab 74* 70X KNPetr Mll Honderdduizd ton grote naar Duitschland Het Bedrijfschap voor Grot rn Fruit heeft met de Brltsohe bezet» tlngsautorltelt ln Dultschland ecu contract afgeslot voor <le levering van kg wintergrot naar Dultschland Geleverd kunneu word 2500 wagons (van 10 ton) roode /of gele kool, 1500 wagons witte kool, 2500 wagons pe, 2000 wa* gons rap 1500 wagons blet Met de hoeveelheid uit te voer product zull ook de prijz, waarvoor wordt verkocht geleidelijk stijg Zondes d export van dit belangrijke kwantum naar Dultschland zou er teveel aan de veiling aangevoerd word cn zou de tuinbouw zeker in mo«l«hjkhed kom Cultuur Mij Ngombezi directie van de Cultuur Mij, Ngombezi" deelt mede, dat do Sisalproauctie van de onder haaf controle staande onderneming heeft bedrag geduronde de maand September 1946: 164 ton (Aug 1946: 239 ton) ze lage productie werd veroorzaakt dooy abnormal regval Weekstaat Ned Bank (n 11000) 7 Oct 3o Sept Wiss ln dlsc Wiss z gek Belecnlng Voorsch rtyk Goudmunt Zilvermunt bultl activa Diverse rek Bankb (oud) ld (nieuw) Hert schatk ld spec rek Gebl saldi b ia v ander Vrije saldi a Diverse rek Schatk pap NewYork onregelmatig Omzet sliurrg 8/10 7/10 8/10 7/10 At Top 84% 84%SPac4% 97',2 06'/4 BaltOhic 12% 12% Air Red 36% 37 1d4%% 47 47%AmCF Can Pac 13 13% AmPL 112%115% Ch Ohlo 60% 60% AmLoc NY CU 15% 15% AmMct 25% 26 ld 4%% 72% 72',i AmRad 14 14% NVTr Tt {9 AmSUK eunH 25% 25% AmVlsc 61% 51% SuUtßw 36?, 37%AmWW 15 15% Un Pac BaldwL 20 20% ARt4 99%t99%t Bdlx 84% 35% AllChemls9 159% Boclnfj 23 23% Am eau 80% 81% Cerro P % 32% Oom Ed 30% 30% AS Re 49% 49%ContC 34'/, 34V? AmTT 171%172% CurtWr 5% ó% Aia Tob 77% 77% DoURAr AuCop 36 37ÜEPLRW 14% 15% B Eteel 90% 96% OFooda 42 42% ChNßk 38 38% Oull 01l 65% 65 Chrysler 83% 85% GrNorth 43 42% ConsEd 35% 36'/, HudsM 15% 16 ConsOll 15% 15% P Pap 41% 43 DupN J Maiiv 123%123 EastmK2Cs 2C5 Lockh A 27% 28% UEl 37% 38% Mld C 35% 35% 0 Mot 60% 51% NBSC 26% 27 Qoody 52% 54 NDPd 35}; 35% 1 Harv 72 72% Nat Dist 23% 23% 1 Nick 29% 29% NSteel 82 81% tt T 17 17% NorïW Ü Knet 44% 45 NAm O 26% 26% Munt* 67% 69% NPac 18 18% PacUas 39% 39% P LUtht CO 60f PackM 6% 65', Param Pure (JU 21% 22% PhUodß 33 33% Rad G 0% 10 PhPetr liepst 26% 26% POamMl 51%66 % Shell 31 31% PubSNJ 18% 18% Soc Vac 14 14% RRand 38% 38 Sperry Bearaß 38% 38* btonj 67% 67% SouthP 41% 42\1 Studeb 20% 20% öiandßr 39% 40 lexasc 58 68% et Prod 35% 30 21% 21% TidWO 18% 19 Uo Corp 3% 3% U Carb 62% 94 UFruit US Bpr 148 ttt U Oaa ao 19% WünA 21% 21% U HHUb 66 67% rog 6h 62% 63% USSt C 8 68% Al Corp 67 67% >Vjolw 49% 49% AO El 40% 40% li 114% bied t bied tt U4% bied ttt 147% bied NDEX Dow Joncs 8/10 7/10 8/10 4/10 Spor tlduttr CBB Publ UtU 3410 Moody

8 kerk!! dat Telef 20 lunch straat Aangeb diner Heerl wild SPOED pr gevogelte Tel Schlafe Wosdag TELEF Melne WOENSDAG 9 OCTOBER 1946 DE TJD Heer Mevrouw SCHAEPMANNorburg gev knis van de geboorte van e zoon Tilburg, 6 October 1946 RlngbWest 135 Tijdelijk adres: Willemsplein 9, Tilburg VERLOOFD: JENNY SCAAP NEANDEB NJ MAN Jr Amsterdam, Stadionkade 70 bs Rlchard Wagnerstraat 3 Receptie: 12 October 1946, van 3 tot 430 uur ONDERTROUWD: TNEKE OOMAN L COPPES tandarts huwelijksinzeging zal plaats hebb 19 Oct ab om 10 uur ln de parochiekerk van de H Agnes, Amstel vescheweg Amsterdam, 10 Oct 1948 Prinsgracht 1015 Vondelstraat 158 Gelegheid tot gelukws 1303 uur, Koninginneweg 247 Toekomstig adres: Sarphatlpark 55 hs, A'dam ONDERTROUWD: F J WLMS med drs CORRY PRNS huwelijksinzeging zal plaats hebb op Dinsdag 29 October as te 10 uur ln r< van de H Agnes AmJtelvescheweg, A'dam Amsterdam, Lomanstraat 80 Lomanstraat 77 Gelegheid tot gelukwsch na de H Mis in de pastorie Voorloopig toekomstig adres: Hcerweg 181, Heemstede f Hed overleed te Rotterdam voorzi van de HH Sacramt der stervd, onze gelietde dochter zuster tante, mevrouw MATDE JO ANNA VAN GASTEREN, ;eb, Bückem in d ouderdom van 26 Jaar 'sgravhage 7 Oct '40 Columbusstraat 129 Mevr J W E STEENS v d Lans S L C STEENS kinder Liever ge bezoek GKOOTe kelooning Verlor op 8 Oct, ln Zd, O of C: goud dpolshorloge met goud armb (aand k) Mevr KuljtOiyman v Woustraat 72 bov A'dara Voor (schrift) opleiding Belastingconsult exams vraagt tn uitvoerige prospectus bu het Secr: Nederl College van Belastingconsul Belgischepl 6 Schevlng Noteert u ev het adre s vat MAX v< LAARHOVEN e der beste hamorister» P r d Doesstraat 76 Am terdamw telefoon 847V' Amusemtsbureau ltauaansche VERTALNGEN O Troianl P O Hooftstr 118 tel 21837, A dam KWADE POSTEN? Onbetaalde reking schuldbektiss, oók oude Succesvolle incasso's, zonder kost vooruit door geheel Nederland ~Mlln succes ls Uw succes" Vele referties N 8 KANTOOR Damrak 44 A'dam elefoon BELASTNGEN Behandel, vai* alle belastlngz O LOOSSE, accountant, Wlllemsp weg 183, telef 90189, Amsterdam Pianoles in danunuziek Schrift, opleiding Vraagt gratis proefles 150P, Postbus 51, A'dam e Hypotheek gevr van particulier, op huls met 1 HA land, waarop kweekertj met ctr verwarming Br no bur Twee tot drie duizd guld ter le gevraagd Br ond no 60305, bur v d blad VRJ GELD beschikbaar voor 1» hypo» theek k 314% noomede voor het overnem van hypothecaire vordering Br onder D59, Alg Adrbureau Rouma Sc Co, Heergracht 226, A'dam ra j' i Kies 2ÊMF Uw PARFUMS! elegante vrouw met persoonlijkheid kiest baar eig parfums Zij vraagt daarbij niet naar e kost» bare verpakking,doch naar e gedistingeerd parfum, haar charme verhoogt E aristocratisch parfum, doch in e doodnuchter fleschje dat is Valdelis Dat maakt e prijs mo! gelijk van 90 ct t onthißinq 1 6oop öi&theomie thans Alle ech&nöclinqcn in öe nieuwe salons B AUty PdRlOüR is*«kti4tefor J*kuznty Culture DRCCTi GtftDA SEME* WSTEWNCiCHAHS «1 A'DAM \ ia %% Geldlelng 1937, oorspr groot f , t laste van RK Ziekverpleging HET ONZE LEVE VROUWE GASTHUS" Amsterdam Van bovstaande geldlelng zyn de volgde nummers uitgeloot aflosbaar gesteld per 1 November 1946 Obl ad f 1000 : 27, 33, 94, 144, , 212, 231, 285, 260, , 396 ad f 500 : 436 A/B 471 A/B, 500 A/B, 534 A/B ad t 100: 559 C/L, 598 C/L 3'/i% Geldlelng 1X93, oorspr, groot f , t laste van RK Ziekverpleging HET ONZE LEVE VROUWE GASTHUS", Amsterdam Van bovstaande geldlelng zijn de volgde nummers uitgeloot aflosbaar gesteld per 1 November 1946 Obl ad f , 121, : 238, 251, 290 Betaalbaar bij de Nederlandsche HandelMaatschappy, NV, bijkantoor Damrak WEDEROPBOUW Schevlngsche Betonbouw Speciaal adres voor het mak van betonschut ting Vraagt prijsopgaaf D Hang 33715» Te koop ln groote stad ln West des lands e CAFÉ, verlof A ctrum stad Ook zeer geschikt voor cafetaria of winket Br lett K L Advbur Plet Rahms, lft Concdir Dr C de Koos Maandag 14 Oct n CONCERTGEU KL Zaal ZAXGREUTAL LES Clems Schröner mmv Anilré Rodhui», plano Schubert Haydn Roussel ea Krt fl f250 + r Steinway & Sons concvl LEDSCHEPLE NTHEATER Tel ThaatarBuraau Saks Mislitr prasantaart iadaran avond 8 u ABC CABARET met CORRY VONK WM KAN MATTNKU v* YSDKN va Aan d«vleugel WATR MATTNtS Pari an Publick tljn aanparig anthousiaat Zondagmiddag 2 uur MATNEE STEENDRUKKERJ DE MAAS" CV, Sleephellinfstr 48 Rotterdam telefoon 29355» vraagt e CALCULATOR voor Ste Offsetdrukwerlc Bedoeld wordt e administratieve kracht, technisch op de hoogte ervar in het mak van calculaties voor Ste, Offsetdrukwerk Voor direct gevraagd: FLNKE AANK KANTOORBEDENDE Voor geschikte kracht goede vooruitzicht Briev onder D 81, Alg Advbur Rouma & Co, Heergracht 226, Amsterdam ADVESBUREAU VOOR COMMERCEELE BEDRJFS ORGANSATE TE AMSTERDAM vraagt voor spoedige indisttreding: GEROUTN STENOTYPSTE liefst met middelbare schoolopleiding Briev onder num raer 63792, bureau HH VERTEGENWOORDGERS s Uw rayon ZuidLimburg? dan la Uw aangowez adres voor al Uw maaltud: Lunchroom CaféRestaurant Raadskelder CASTELLUM" te HEERLEN geleg aan het Raadhuisplein, naast Hemagebouw, 7 minut vanaf het station Koffietafel vischschotel» samstelling als vóór d oorlog wu stell de hoogste eisch aan de afdeeling keuk Alle pruz vastgesteld volgs regeling prijabeschikking Horecabedrijv C B BONTHUS Directeureigaar J LEENTVAAR Verl Saroleastraat 1 HEERLEN VAN WEN KEZERSGRACHT 478 AMSTERDAM Telefoon b d Leidsesiraat Nieuwste modell Bontmantels Voss, Vell, Colliers z TG HUK GEVRAAGD: GROOT BUTENHUS N MOOE OMGEVNG Evtueel gemeubileerd of gedeeltelijk Briev onder no aan het bureau Ter overname gevraagd: CONFECTEBEDRJVEN of LOONCONFECTEBEDRJVEN evtueel zonder vergunning, onverschillig waar Tevs machines voor deze bedruv gevraagd Br letter SC Adv Bur Max R Nunes, Paleisstr 19, A'dam C TE KOOP MODERN PAND MET GARAGE (leeg te aanvaard) aan hoofdweg UtrechtZeist, allereerste stand bev n totaal 9 gr kl kam, compl badk, keuk, kelder, zolder z, w k water, ctr verw Het geheel verkeert ln prima staat Evt gestoff of gemeub Alle serieuze gegadigd met voldode contant geilev le schrev onder no Z 9053 Adv Bur ALTA, Utrecht n Te koop te Zandvoórt aan Zee PENSONGEBOUW waarin thans is gevestigd e geheel bezet psion, verhuurd voor ƒ 1600 per jaar Evtueel ook de zaak ter overname aangebod Geschikt voor geldbelegging of zelfbewoning met zaak PrUs evt aanv naaer overe te kom Briev onder no B 9055 Adv Bureau ALTA, Utrecht Door omstandighed te koop aungel>odcii^^ ^^^^ ^ UTGEVERSBEDRJF, geeft a eig weekblad uit, opl 5000 exempl, pool ingevoerd Hoofdredacteur zeer bekde populaire schrijver Geg betaling gedeelt geblokkeerd, hetzij aandeel in de zaak te houd Boodigd kapi taal ƒ30000 Reflectant word verzocht refer bankrel te vermeld Briev no aan BOLREK, Koningsplein 1, Amsterdam VERESCT GROTE PARTJ DENNEN BRANDHOUT TE KOOP per meter af J Windels Heerlerbaan 46 siaiion ZuidLimburg Houthandel 4985 n verkoop van VRACHT EN LUXE AUTOMOBELEN, alsmede SLOOPATOS AUTOMOBELBEDRJF LEJENHORST Sc ZN, Droogbak Amsterdam, telef 43032, na 6 uur RK heer vraagt per 1 No Aangebod begin No': vember te D Haag, op _ nett «tand e GEM KAMERS Zit» etl SlaapkcïltlCT met voll ps op ler met volledig psion Br stand te A'dam Huize no 964 bur van dit blad ZonnetU", Lalrcsse 143 A'damZ WONNGRUL voor lof 2 RK ru^ Wie wil zijn woning met lieve, besch dame(s) vgh minsts 5 kamers n A'dam 2 ONGEM KAMERS of omgev rull voor r ln i andhu jje ta huur met kleinere vr«e flat ln Adam gebr v keuk, z bed, ln O Zuid met 2 grote kamers v, uu Br m opg van suite 1 kleine kamer, keu rc f, on ipeft nnd no k, douchecel kelderkast? bureau van blad Br no bur v/d blad ome Concertgeb EEN GOED TE 9 gemeub of gestoff GEVRAAGD ZTSLAAFK AMER voor e jongtje van 7 J met of zonder psion, roor Zoo spoedig mogelijk Liefst heer bbh h Ctr verw, n RK gezin, teg vergoed parket, telef bad Br Br no bur v d bl no bur v dit blad Per 1 Nov voor heer ruime ln besch RK gezin wordt VOOt/TMAt'KAME gevr 71TSLAAHK m ps pr psion, c v, bad hulsel, verk v leerlinge lelef t 150 p m Br o Conserv, 1# J, RK Br o no bur no 74151, bur ran dit blad 8 CONCERTGEBOUW 16 October 815 uur mmmmmvm DE BEROEMDE ORGXEELE met geesteluke lieder volkslieder oa Schone bluue Donau meln Frlnzch Mutter war eine Wierln, ea Operaatjes van UAYDN, MOZAT z EEN ENKEL OPTREDEN N AMSTERDAM Toegangspr ƒ260 Plaatsbespr van 14 Oct af 10 uur Voorverkoop dagelüks Nwe Muziekhandel, Lcidschestr 1 Liao 'Bar a K opt het winterseiso W Kissf igéza M zijn orkest Uê VLOERBEDEKKNG! CELPLEX VLOEREN ilstributlevru 3 jaar garantie direct leverbaar Gelegd f 390 per M2 nlichting toonkamers: HARTENSTRAAT 15 ADAM Wed 34 J, 2 schoolg kind, 68 j zoekt knismaking met RK heer of wedn Br no H11668 bur van dit bl VEKE MAKELAAR of HUSEGENAAR kan Jong echtpaar (z k) help aan WONNG ln Amsterdam, liefst ln Zuid of Ctrum Briev onder no 74136, bureau van dit blad TE HUUR GEVRAAGD KANTOOR EN MAGAZJNRUMTE ln onderstuk Br Hnes»', Kloviersburgwal no 59, A'dam, telef A KOREMANS geeft goede prijz vooi net gedrag kleeding War moesstr 9, A'dam tel 49W7 AFGEKNPT HAAR te koop gevraagd ook grys uitgevall haar KLERKS Weteringschans 169, Amsterdam Te koop modern vo SALONAMEL'BLEMENT best uit bank, 2 fauteuils, ronde tafel theemeubel Br onder no bureau Weg dubbele zak te koop: e kruidierszaak te A'damZ Omzet f 1400 f 1600 p w 6pocd eewscht Br no 60320, bur v/d blad Aangebod huiskameublem Te bez v Baerlestraat 134 A'dam gelegd als parket 87«5 Wegs vertrek fraai Que Anne EETKAMER, best uit: dressoir, ultschulftafel, 8 stoel met velours bekleed, 3 old fin CLUBS m velours bekl met tafel, 3d eik BOEKENKAST 160 X 130, mah CYLBUREAU rood velours BANKSTEL Nic Maesstraat 136, Amsterdam, Telef Te koop wegs vertrek buitland modern ingerichte bar verlof ctrum f Ge tusschpersoon Br no 63667, bur v d blad Te koop wegs omstandighed e der beste aard, grot fniitzak Nieuw ged A'damZd Br no 63678, bur Aangeb op dorp ln NH: moderne DAMESHEEREN KAPPERSZAAK met volledlg nvtaris ruime woning Br ond no 60303, bur Te koop; Vestigingsvergunnhi! voor «lameskapsalnn annex verkoop parfumerie Br no , Bolrek, Koningsplein 1, A'dam DROGSTERJ TER OVERNAME AANGEBODEN ln AmsterdamZuid Ruime omzet PrUs f met nvtaris groote hoeveelheid goeder Br onder no bur van dit blad j VENDUHUS der NOTARSSEN j e 'sgravenhage S Directeur P M Tb van Hulst S s VOORLOOPGE AANKONDGNG ; ; van de NAJAARSVELNG S welke zal word gehoud in PULCHR STUDO S S op 5, 6 7 NOVEMBER as welke veiling om vat e FRAAE COLLECTE SCHLDERJEN uit J de HAAGSCHE SCHOOL, alsmede antieke meubg J l porselein, aardewerk Juweelcn catalogus is ln bewerking iniiiiiiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiißßiaiiiiiiiiiiiiiiaii Ned Concertdir J BEEK HAS THE HONOR TO PRESENT RUTH DRAPER N HER NMTABLE CHARACTER SKETCHES Gala Performance STADSSCHOU WBU R G Wednday October 188 p n> Ticket» f 3 to f (all taxes incl) Box Office op Oct HlO am 3 pm (Advance booklng for Memb NederlAmerik nst and G Nederl Engel)»"«Performance only

Samenvatting geschiedenistoets hoofdstuk 6: Een tijd van revoluties

Samenvatting geschiedenistoets hoofdstuk 6: Een tijd van revoluties Samenvatting geschiedenistoets hoofdstuk 6: Een tijd van revoluties Dit hoofdstuk gaat over opstand in Amerika, Frankrijk en Nederland. Deze opstanden noemen we revoluties. Opstand in Amerika (1775). De

Nadere informatie

24 Januari 1948, beide uit Paramaribo, hoofdstad van Suriname. Hij verzocht me jou te schrijven

24 Januari 1948, beide uit Paramaribo, hoofdstad van Suriname. Hij verzocht me jou te schrijven Mr. A. J. H. L. ADAM WARNSVELD, 2 Februari 1948 Boschlaan 7 Beste Renzo, Reeds twee brieven kreeg ik van je va.der, de eene gedateerd 19 Januari en de andere 24 Januari 1948, beide uit Paramaribo, hoofdstad

Nadere informatie

Menze Fernandus van Houten

Menze Fernandus van Houten Liturgieboekje bij het afscheid van Menze Fernandus van Houten * Groningen, 10 februari 1931 Tolbert, 21 februari 2016 in een samenkomst op donderdag 25 februari 2016, om 11.00u in de Gereformeerde Kerk

Nadere informatie

Onze Vader. Amen. www.bisdomdenbosch.nl

Onze Vader. Amen. www.bisdomdenbosch.nl Onze Vader Onze Vader Onze Vader, die in de hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome, Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel, Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schuld,

Nadere informatie

Welke wapens worden voor het eerst gebruikt in de Eerste Wereldoorlog? 1. Geweren en gifgas. 2. Machinegeweren en gifgas. 3. Gifgas en pistolen.

Welke wapens worden voor het eerst gebruikt in de Eerste Wereldoorlog? 1. Geweren en gifgas. 2. Machinegeweren en gifgas. 3. Gifgas en pistolen. Tussen welke twee landen is de Eerste Wereldoorlog begonnen? 1. Engeland en Frankrijk 2. Duitsland en Frankrijk 3. Duitsland en Engeland Nederland blijft neutraal. Wat betekent dat? 1. Nederland kiest

Nadere informatie

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN AVONDMAAL VIEREN Het Avondmaal is meer dan zomaar een maaltijd. Om dat te begrijpen, is dit boekje gemaakt. Vooral is daarbij gedacht aan de kinderen, omdat zij met

Nadere informatie

KINDEREN VAN HET LICHT

KINDEREN VAN HET LICHT KINDEREN VAN HET LICHT Verteller: Het gebeurde in een donkere nacht, heel lang geleden, dat er herders in het veld waren, die de wacht hielden over hun schapen. Zij stonden net wat met elkaar te praten,

Nadere informatie

Welkomstwoord en mededelingen Ik wil juichen voor U, mijn Heer (Op Toonhoogte 271) Ik wil juichen voor U, mijn Heer,

Welkomstwoord en mededelingen Ik wil juichen voor U, mijn Heer (Op Toonhoogte 271) Ik wil juichen voor U, mijn Heer, 1 Welkomstwoord en mededelingen Ik wil juichen voor U, mijn Heer (Op Toonhoogte 271) Ik wil juichen voor U, mijn Heer, Ik erken: U, Heer, bent God met blijdschap in mijn hart. en ik behoor U toe. Ik wil

Nadere informatie

Hitler op weg naar de macht Wie was Adolf Hitler?

Hitler op weg naar de macht Wie was Adolf Hitler? Hitler op weg naar de macht Wie was Adolf Hitler? Iedereen heeft wel eens van Adolf Hitler gehoord. Hij was de leider van Duitsland. Bij zijn naam denk je meteen aan de Tweede Wereldoorlog. Een verschrikkelijke

Nadere informatie

De Rozenkrans St. Lambertusparochie Rotterdam - Kralingen

De Rozenkrans St. Lambertusparochie Rotterdam - Kralingen De Rozenkrans St. Lambertusparochie Rotterdam - Kralingen Deze rozenkrans mag je mooi inkleuren. Het Rozenkransgebed Er zijn liedjes waarin eenzelfde zin steeds weer herhaald wordt. Zo is er ook een gebed

Nadere informatie

Bedenk de dingen die boven zijn.. niet die op de aarde zijn. Johannes 3: 3-6

Bedenk de dingen die boven zijn.. niet die op de aarde zijn. Johannes 3: 3-6 Johannes 3: 3-6 3 Jezus zei: Waarachtig, ik verzeker u: alleen wie opnieuw wordt geboren, kan het koninkrijk van God zien. 4 Hoe kan iemand geboren worden als hij al oud is? vroeg Nikodemus. Hij kan toch

Nadere informatie

Verhaal: Jozef en Maria

Verhaal: Jozef en Maria Verhaal: Jozef en Maria Er was eens een vrouw, Maria. Maria was een heel gewone jonge vrouw, net zo gewoon als jij en ik. Toch had God haar uitgekozen om iets heel belangrijks te doen. Iets wat de hele

Nadere informatie

Apostolische rondzendbrief

Apostolische rondzendbrief oktober 9, 2011 Jaargang 1, nummer 1 Lieve mensen, Zo bent u een voorbeeld voor alle gelovigen in Macedonië en Achaje geworden. Wij zijn nu al weer een tijdje hier in het zuiden van Griekenland, in de

Nadere informatie

GROOT-BRITTANNIË en zeeklimaat

GROOT-BRITTANNIË en zeeklimaat Naam GROOT-BRITTANNIË en zeeklimaat Groot Brittannië Groot-Brittannië is Schotland, Engeland en Wales samen. Engeland is het grootst van Groot-Brittannië en Wales het kleinst. Engeland heeft meer dan 46

Nadere informatie

Laat het feest zijn in de huizen, mensen dansen op de straat, als het onrecht buigt voor Jezus en het volk weer bidden gaat.

Laat het feest zijn in de huizen, mensen dansen op de straat, als het onrecht buigt voor Jezus en het volk weer bidden gaat. Hartelijk welkom Laat het feest zijn in de huizen Opwekking 553 Laat het feest zijn in de huizen, mensen dansen op de straat, als het onrecht buigt voor Jezus en het volk weer bidden gaat. In de bergen,

Nadere informatie

PROTESTANTSE - GEMEENTE - HUISSEN PAASMORGEN

PROTESTANTSE - GEMEENTE - HUISSEN PAASMORGEN PROTESTANTSE - GEMEENTE - HUISSEN PAASMORGEN Voorganger : Ds. Matthijs Glastra Welkom Zingen: Lied 634 - we gaan staan 1.U zij de glorie, opgestane Heer, U zij de victorie, U zij alle eer! Alle mens'lijk

Nadere informatie

Axel, 19 juli Protestantse Kerk

Axel, 19 juli Protestantse Kerk Axel, 19 juli Protestantse Kerk Voorganger deze zondag is Ds. Overduin uit Hulst. Organist is de heer Ed van Essen. Vandaag lezen we: Jeremia 23: 1 8 Markus 6: 30-44 De uitgangscollecte is bestemd voor

Nadere informatie

OORLOG IN OVERIJSSEL 2015

OORLOG IN OVERIJSSEL 2015 OORLOG IN OVERIJSSEL 2015 Opdrachten bij de film Naam Groep.. BEZETTING duur: ca. 15 minuten In de film zie je beelden van Hitler. Wie was hij? In welk jaar kwam Hitler aan de macht en welke plannen had

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.W. Smelt (Voorthuizen)

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.W. Smelt (Voorthuizen) Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.W. Smelt (Voorthuizen) Schriftlezing: Psalm 13 en 1 Korinthe 16 Lied 279 (Op Toonhoogte) Psalm 121 vers 1 (Schoolpsalm) Psalm 72 vers 4 en 6 (Nieuwe Berijming)

Nadere informatie

LITURGIE VOOR DE TENTDIENST ZONDAG 28 JUNI UUR

LITURGIE VOOR DE TENTDIENST ZONDAG 28 JUNI UUR LITURGIE VOOR DE TENTDIENST ZONDAG 28 JUNI 2009 10.00 UUR 2 VOOR DE DIENST: Blessed be your name Testify to love WELKOM GEZ. 479 1 Aan U behoort, o Heer der heren, de aarde met haar wel en wee, de steile

Nadere informatie

Pastoor Reneerkens. De volgende mensen zijn er ook bij:

Pastoor Reneerkens. De volgende mensen zijn er ook bij: 2 Papa Mama Peter Meter.... Pastoor Reneerkens De volgende mensen zijn er ook bij: 3 BEGROETING EN WELKOMSTWOORD Alles went, zeggen we wel eens, zelfs het wonder wat altijd weer opnieuw gebeurt, wordt

Nadere informatie

Hoe praat je over het geloof?

Hoe praat je over het geloof? Hoe praat je over het geloof? Waarom praat je over het geloof? Ieder die de naam van de Heere aanroept, zal worden gered. 14 Maar hoe kunnen ze Hem aanroepen als ze niet in Hem geloven? En hoe kunnen ze

Nadere informatie

Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te

Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te kijken...4 De mensenmenigte opende zich in het midden...5 Toen

Nadere informatie

Niet bang zijn! God maakt je sterk!

Niet bang zijn! God maakt je sterk! Niet bang zijn! God maakt je sterk! Aangepaste dienst Zondag 22 november 2015 Br. Peter Zuidema Welkom Mededelingen Votum en groet Zingen:E & R 230 - Jezus is de goede Herder 1. Jezus is de goede herder

Nadere informatie

Naam: NEDERLAND IN OORLOG Begin WO2 (1932 tot 1940)

Naam: NEDERLAND IN OORLOG Begin WO2 (1932 tot 1940) Naam: NEDERLAND IN OORLOG Begin WO2 (1932 tot 1940) Adolf Hitler In 1933 kwam Adolf Hitler in Duitsland aan de macht. Hij was de leider van de nazi-partij. Hij zei tegen de mensen: `Ik maak van Duitsland

Nadere informatie

Tekst herdenking Brabantse gesneuvelden: Wie de ogen sluit voor het verleden, is blind voor de toekomst

Tekst herdenking Brabantse gesneuvelden: Wie de ogen sluit voor het verleden, is blind voor de toekomst Tekst herdenking Brabantse gesneuvelden: Wie de ogen sluit voor het verleden, is blind voor de toekomst Dames en heren, allen hier aanwezig. Het is voor mij een grote eer hier als pas benoemde burgemeester

Nadere informatie

Avondwake. Mientje van Dijk - van Halteren. Dinsdag 27 juli 2010 om 19:00 uur Sint Jozefkerk Achterveld

Avondwake. Mientje van Dijk - van Halteren. Dinsdag 27 juli 2010 om 19:00 uur Sint Jozefkerk Achterveld Avondwake Mientje van Dijk - van Halteren Dinsdag 27 juli 2010 om 19:00 uur Sint Jozefkerk Achterveld 1 2 Begroeting Tijdens begroeting steken zusjes van Mientje kaarsen aan: Nel, Joke, Corry, Marjan en

Nadere informatie

Openluchtdienst! speelruimte om te leven!

Openluchtdienst! speelruimte om te leven! Openluchtdienst speelruimte om te leven liturgie bij de openluchtdienst op zondag 15 juni 2014 in de tuin van het Wooldhuis uitgaande van de Protestantse Gemeente Heino-Laag Zuthem voorganger: ds. Hans

Nadere informatie

De Bijbel open op 3 augustus 2013; herhaling van 18 oktober 2008

De Bijbel open op 3 augustus 2013; herhaling van 18 oktober 2008 De Bijbel open op 3 augustus 2013; herhaling van 18 oktober 2008 Van een van de luisteraars ontving ik een vraag: wat betekent toch die uitdrukking in Openbaring 3: Zie, Ik heb een geopende deur voor u

Nadere informatie

Herdenking 4 mei 2015 Anouchka van Miltenburg, Voorzitter Tweede Kamer der Staten-Generaal

Herdenking 4 mei 2015 Anouchka van Miltenburg, Voorzitter Tweede Kamer der Staten-Generaal Herdenking 4 mei 2015 Anouchka van Miltenburg, Voorzitter Tweede Kamer der Staten-Generaal Vandaag is het precies 70 jaar geleden dat ons land werd bevrijd. Generaties Nederlanders zijn opgegroeid in een

Nadere informatie

Kennismakingsvragen:

Kennismakingsvragen: Kennismakingsvragen: 1. Als je op een onbewoond eiland belandde, welke 3 dingen zou je dan in ieder geval bij je willen hebben? 2. Wat is je vroegste jeugdherinnering? 3. Wat heeft je doen besluiten om

Nadere informatie

Waarom was het noodzakelijk dat Jezus stierf?

Waarom was het noodzakelijk dat Jezus stierf? Les 5 - Redding Vier feiten die je moet kennen om het Evangelie goed te begrijpen In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Dag 1 Waarom was het noodzakelijk dat Jezus stierf? In

Nadere informatie

OOGGETUIGE. Johannes 20:30-31

OOGGETUIGE. Johannes 20:30-31 1 januari OOGGETUIGE Johannes 20:30-31 Een nieuw jaar ligt voor ons. Wat er gaat komen, weten we niet. Al heb je waarschijnlijk mooie plannen gemaakt. Misschien heb je goede voornemens. Om elke dag uit

Nadere informatie

De leerlingen van Jezus zijn in afwachting. Ze voelen het.. er staat iets volkomen nieuws te gebeuren. Het is immers Jezus die spreekt over zijn vertrek bij hen. Voorgoed of is er nog wel een toekomst

Nadere informatie

De Rozenkrans Kinderwoorddienst werkboekje

De Rozenkrans Kinderwoorddienst werkboekje De Rozenkrans Kinderwoorddienst werkboekje Deze rozenkrans mag je inkleuren, of elke keer dat je een Weesgegroet Maria en Onze Vader hebt gebeden kan je een bijpassende kraal inkleuren. De Weesgegroetkralen

Nadere informatie

Onverdiende gunst. Bijstand tot het goede. Genade. Genade kan betekenen:

Onverdiende gunst. Bijstand tot het goede. Genade. Genade kan betekenen: Gade kan betek: 1. onverdide gunst, onverplichte goedertierheid, goedheid waarop we ge recht kunn lat geld, e weldaad jegs e onwaardige. De goedertierheid kan zelfs wezlijk verbeurd zijn: wegs schuld,

Nadere informatie

Welkom in de Hoeksteen. Voorganger: ds. Sieds de Jong

Welkom in de Hoeksteen. Voorganger: ds. Sieds de Jong Welkom in de Hoeksteen Voorganger: ds. Sieds de Jong Lezen : Handelingen 7 : 8-15, 44-60 Tekst : Handelingen 7 : 55-56 Psalm 73 : 10 Lied 44 : 1, 2 en 3 Opwekking 672 Opwekking 569 Lied 473 : 1, 2, 3,

Nadere informatie

Paasmorgen 2011 in de Open Hof te Drunen Voorganger ds. M. Oostenbrink Organist dhr. B. Vermeul Mmv zanggroep Joy. De tuin van de Opstanding

Paasmorgen 2011 in de Open Hof te Drunen Voorganger ds. M. Oostenbrink Organist dhr. B. Vermeul Mmv zanggroep Joy. De tuin van de Opstanding Paasmorgen 2011 in de Open Hof te Drunen Voorganger ds. M. Oostenbrink Organist dhr. B. Vermeul Mmv zanggroep Joy De tuin van de Opstanding Voor de dienst zingt Joy: U hebt de overwinning behaald Fear

Nadere informatie

SCHOOLONDERZOEK GESCHIEDENIS

SCHOOLONDERZOEK GESCHIEDENIS SCHOOLONDERZOEK Tijdvak I GESCHIEDENIS Dit onderzoek bestaat uit 40 vragen. Bij dit onderzoek behoort een antwoordblad. Beantwoord de antwoorden uitsluitend op het antwoordblad. Meerkeuze antwoorden worden

Nadere informatie

HET HART VAN HET KRUIS

HET HART VAN HET KRUIS HET HART VAN HET KRUIS CRUCIALE INZICHTEN 13 maart 2016 19:00 uur Voorganger: ds. Werner Gugler Ouderling: Ariëtte van Kempen Organist: Jan van den Brink Lector: Aone Koopmans Koster: Arjan vd Bor/ Gerrit

Nadere informatie

30. De koning wordt geboren 31. Blij met Jezus 32. Jezus, de koning die dient 33. Jezus sterft 34. Jezus leeft 35. Jezus en de Heilige Geest

30. De koning wordt geboren 31. Blij met Jezus 32. Jezus, de koning die dient 33. Jezus sterft 34. Jezus leeft 35. Jezus en de Heilige Geest Themaoverzicht Groep 1 1. In het begin 2. Noach 3. God belooft 4. Abraham 5. Isaak 6. Jakob en Esau 7. Jakob 8. Jozef 9. Dromen 10. Jozef de onderkoning 11. Mozes 12. Mozes naar de farao 13. God straft

Nadere informatie

Dagboek Sebastiaan Matte

Dagboek Sebastiaan Matte Vraag 1 van 12 Dagboek Sebastiaan Matte Uit het dagboek van Sebastiaan Matte: "Ik ben vandaag bij een hagenpreek geweest, in de duinen bij Overveen. Wel duizend mensen uit de stad waren bij elkaar gekomen

Nadere informatie

Jezus en jij. Tekst: Willem de Vink. Illustraties: Arjan Wilschut, Timo Visser en Willem de Vink

Jezus en jij. Tekst: Willem de Vink. Illustraties: Arjan Wilschut, Timo Visser en Willem de Vink Jezus en jij Tekst: Willem de Vink Illustraties: Arjan Wilschut, Timo Visser en Willem de Vink Vooraf Jezus en jij Minidagboek Vink, Willem de ISBN 978-90-8601-101-8 NUR 248, 707 Boekverzorging: Marian

Nadere informatie

De Rozenkrans Werkboekje voor de Kinderwoorddienst

De Rozenkrans Werkboekje voor de Kinderwoorddienst De Rozenkrans Werkboekje voor de Kinderwoorddienst Deze rozenkrans mag je mooi inkleuren Het Rozenkransgebed Er zijn liedjes waarin eenzelfde zin steeds herhaald wordt. Zo is er ook een gebed met herhaling:

Nadere informatie

Kerst055 hoopt dat dit adventsverhaal u inspireert om het vreemde welkom te heten en afstand tussen mensen te overbruggen door samen te zijn.

Kerst055 hoopt dat dit adventsverhaal u inspireert om het vreemde welkom te heten en afstand tussen mensen te overbruggen door samen te zijn. Kerst kleur je samen In de adventstijd bereiden we ons voor op Kerst, de geboorte van Christus. Ieder jaar vieren we Kerst, maar Kerst kan je ieder jaar weer opnieuw verrassen met een nieuwe gedachte bij

Nadere informatie

Lezen : Johannes 14: 1-9. Opwekking 25 Gezang 156 EL 459 Opwekking 687 Gezang 28 Opwekking 710

Lezen : Johannes 14: 1-9. Opwekking 25 Gezang 156 EL 459 Opwekking 687 Gezang 28 Opwekking 710 Lezen : Johannes 14: 1-9 Opwekking 25 Gezang 156 EL 459 Opwekking 687 Gezang 28 Opwekking 710 Kumba Ya my Lord Kom bij ons o Heer, kom bij ons Kom bij ons o Heer, kom bij ons Kom bij ons o Heer, kom

Nadere informatie

2 U geeft mij moed, God! Ik wil muziek maken en zingen, met heel mijn hart.

2 U geeft mij moed, God! Ik wil muziek maken en zingen, met heel mijn hart. 108 1 Een lied van David. God geeft mij moed 2 U geeft mij moed, God! Ik wil muziek maken en zingen, met heel mijn hart. 3 Ik wil mijn harp laten klinken, ik wil de zon wakker maken met mijn lied. 4 Heer,

Nadere informatie

Naam: DE GOUDEN EEUW en Rembrandt

Naam: DE GOUDEN EEUW en Rembrandt Naam: DE GOUDEN EEUW en Rembrandt De Gouden Eeuw duurde niet precies honderd jaar. Hij begon aan het eind van de 16de eeuw, beleefde zijn hoogtepunt rond 1675 en was in de 18de eeuw voorbij. De Gouden

Nadere informatie

Opwekking 346: Opwekking 167:

Opwekking 346: Opwekking 167: Opwekking 346: Maak ons tot een stralend licht een stralend licht Tot de wereld ziet wie haar het leven geeft. Laat het schijnen door ons heen. Maak ons tot een woord van hoop een levend woord dat U verlossing

Nadere informatie

Ik ben blij dat ik nu voor u lijd Ik ben blij dat ik voor mijn geloof mag lijden Ik ben blij dat ik mag lijden voor de Kerk van Jezus Christus

Ik ben blij dat ik nu voor u lijd Ik ben blij dat ik voor mijn geloof mag lijden Ik ben blij dat ik mag lijden voor de Kerk van Jezus Christus AVONDMAALSVIERING KONINGSKERK 13-09 - 2009 door ds. L. Krüger Schriftlezing: Koloss. 1: 24-29 (NBV) Ik ben blij dat ik nu voor u lijd Ik ben blij dat ik voor mijn geloof mag lijden Ik ben blij dat ik mag

Nadere informatie

DIENST VAN DE VOORBEREIDING

DIENST VAN DE VOORBEREIDING Eredienst in de Morgensterkerk 15 juli 2012 Dienst van Schrift en Tafel Muziek bij binnenkomst DIENST VAN DE VOORBEREIDING Welkom door de ouderling Stilte (gemeente gaat staan) Bemoediging en drempelgebed

Nadere informatie

GEBEDEN AMEN. beland. zodat ik niet in moeilijkheid. Leid mij veilig aan Uw hand, vandaan. gaan, haal me daar dan vlug. Mocht ik verkeerde wegen

GEBEDEN AMEN. beland. zodat ik niet in moeilijkheid. Leid mij veilig aan Uw hand, vandaan. gaan, haal me daar dan vlug. Mocht ik verkeerde wegen ijn lieve engel, bewaar en help mij altijd goed. God heeft U aan mij gegeven, als een helper in dit leven. Mocht ik verkeerde wegen gaan, haal me daar dan vlug vandaan. Leid mij veilig aan Uw hand, zodat

Nadere informatie

Protestantse wijkgemeente 'Open Hof' te Kampen Morgengebed op nieuwjaarsdag, zondag 1 januari 2017 om uur. Orgelspel - Woord van welkom - Stilte

Protestantse wijkgemeente 'Open Hof' te Kampen Morgengebed op nieuwjaarsdag, zondag 1 januari 2017 om uur. Orgelspel - Woord van welkom - Stilte Protestantse wijkgemeente 'Open Hof' te Kampen Morgengebed op nieuwjaarsdag, zondag 1 januari 2017 om 10.30 uur Orgelspel - Woord van welkom - Stilte Openingsvers O HEER, open mijn lippen. Mijn mond zal

Nadere informatie

De Bijbel open 2013 42 (26-10)

De Bijbel open 2013 42 (26-10) 1 De Bijbel open 2013 42 (26-10) Hoe kunnen wij concreet Jezus volgen? Die vraag kwam bij enkele luisteraars boven toen zij een preek gehoord hadden over de roeping van Mattheus tot discipel. Ik vind dit

Nadere informatie

Geschiedenis kwartet Tijd van jagers en boeren

Geschiedenis kwartet Tijd van jagers en boeren Geschiedenis kwartet jagers en boeren jagers en boeren jagers en boeren Reusachtige stenen die door mensen op elkaar gelegd zijn. Zo maakten ze een begraafplaats. * Hunebedden * Drenthe * Trechterbekers

Nadere informatie

Thors eik, die naam kennen we hier in de omgeving. Thors eik, dat werd zo n 1400 jaar geleden iets anders geschreven. Thornspiic oftewel Doornspijk

Thors eik, die naam kennen we hier in de omgeving. Thors eik, dat werd zo n 1400 jaar geleden iets anders geschreven. Thornspiic oftewel Doornspijk Na de grote volksverhuizing woonden hier andere stammen dan ervoor. Nu wonen de Franken, Friezen en Saksen hier. Andere stammen dus, maar één ding hebben ze gemeen: het heidendom heerst. Ze geloven in

Nadere informatie

Welkom op het kerstfeest van groep 3 en 4

Welkom op het kerstfeest van groep 3 en 4 Welkom op het kerstfeest van groep 3 en 4 Komt allen tezamen, jubelend van vreugde: Komt nu, o komt nu naar Bethlehem! Ziet nu de Vorst der eng len hier geboren. Komt, laten wij aanbidden, komt, laten

Nadere informatie

Tijdvak I. 31 oktober 2013 8: 30-10:00.

Tijdvak I. 31 oktober 2013 8: 30-10:00. 1 SCHOOLONDERZOEK Tijdvak I GESCHIEDENIS 31 oktober 2013 8: 30-10:00. Dit onderzoek bestaat uit 38 vragen. Bij dit onderzoek behoort een antwoordblad. Beantwoord de antwoorden uitsluitend op het antwoordblad.

Nadere informatie

Naam: DE BEELDENSTORM Ketters Luther en Calvijn

Naam: DE BEELDENSTORM Ketters Luther en Calvijn Naam: DE BEELDENSTORM Ketters Luther en Calvijn Filips II In 1566, meer dan vierhonderd jaar geleden, zijn veel mensen boos. Er is onrust in de Nederlanden. Er zijn spanningen over het geloof, veel mensen

Nadere informatie

Protestantse Gemeente te Wapenveld in de Petruskerk 7 jul. 2013 19:00 uur

Protestantse Gemeente te Wapenveld in de Petruskerk 7 jul. 2013 19:00 uur GROOTLETTER LITURGIE AVONDDIENST Protestantse Gemeente te Wapenveld in de Petruskerk 7 jul. 2013 19:00 uur Liturgische kleur: Groen Klap in de handen, o volken, juich God toe met jubelzang. Psalm 47: 2.

Nadere informatie

verzoeking = verleiden om verkeerde dingen te doen dewijl = omdat wederstand doen = tegenstand bieden de overhand behouden= de overwinning behalen

verzoeking = verleiden om verkeerde dingen te doen dewijl = omdat wederstand doen = tegenstand bieden de overhand behouden= de overwinning behalen Zondag 52 Zondag 52 gaat over de zesde bede. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, in der eeuwigheid. Amen. Lees de tekst

Nadere informatie

VIERING VAN SCHRIFT EN TAFEL IN DE PETRAKERK

VIERING VAN SCHRIFT EN TAFEL IN DE PETRAKERK VIERING VAN SCHRIFT EN TAFEL IN DE PETRAKERK 21 april 2011 WITTE DONDERDAG Voorganger Orgel Diaken Ds. Marja Terlouw-Sterk Bert Wisgerhof Gerrie de Vries Welkom Psalm 107 : 1, 3 Verstilling, bemoediging

Nadere informatie

Cadeautjes. Aangepaste dienst Zondag 27 november 2016 Ds. Henk Bondt

Cadeautjes. Aangepaste dienst Zondag 27 november 2016 Ds. Henk Bondt Cadeautjes Aangepaste dienst Zondag 27 november 2016 Ds. Henk Bondt Welkom Mededelingen Votum en groet Zingen: Opwekking 32 Dit is de dag, dit is de dag, die de Heer ons geeft, die de Heer ons geeft. Wees

Nadere informatie

Welke angst leefde bij de broers van Jozef na het overlijden van hun vader?

Welke angst leefde bij de broers van Jozef na het overlijden van hun vader? Wat hield Jozef zijn hele leven in Egypte voor ogen? Welke angst leefde bij de broers van Jozef na het overlijden van hun vader? Genesis 50:15, 17 15 Toen de broers van Jozef zagen dat hun vader dood was,

Nadere informatie

De Bijbel open (05-01)

De Bijbel open (05-01) 1 De Bijbel open 2013 1 (05-01) Vandaag is het de eerste zaterdag in het nieuwe jaar 2013. Ik wil deze uitzending beginnen met u van harte een gezegend Nieuwjaar toe te wensen. Maar wat is een gezegend

Nadere informatie

Liedteksten Kerstfeest Zondagsschool 2014. Samenzang

Liedteksten Kerstfeest Zondagsschool 2014. Samenzang Liedteksten Kerstfeest Zondagsschool 2014 Samenzang - Komt allen te zamen Komt allen tezamen, jubelend van vreugde, komt nu, o komt nu naar Bethlehem. Ziet nu de Vorst der eng'len, hier geboren, komt laten

Nadere informatie

Tekst: Lucas 24: 46-53 Thema: Grote vreugde Hemelvaartsdag

Tekst: Lucas 24: 46-53 Thema: Grote vreugde Hemelvaartsdag Tekst: Lucas 24: 46-53 Thema: Grote vreugde Hemelvaartsdag Liturgie: Welkom EL 142: Majesteit, groot is zijn majesteit Begroeting Psalm 47: 2,3 Gedicht Luisterlied Gebed Lezen: Lucas 24: 36-53 Psalm 93:

Nadere informatie

Genesis 1 en 2 enkele verzen Marcus 16: 1 8 11-04-2004. Pasen is opstaan

Genesis 1 en 2 enkele verzen Marcus 16: 1 8 11-04-2004. Pasen is opstaan Gelezen: Genesis 1 en 2 enkele verzen Marcus 16: 1 8 11-04-2004 Pasen is opstaan Gemeente, Het woord, het werkwoord dat bij Pasen hoort is: opstaan. Daarbij horen de afgeleide zelfstandige naamwoorden:

Nadere informatie

Welke boom stond midden in het hof en welke plannen had satan?

Welke boom stond midden in het hof en welke plannen had satan? Welke boom stond midden in het hof en welke plannen had satan? Genesis 2:8-10 8 Ook plantte de HEERE God een hof in Eden, in het oosten, en Hij plaatste daar de mens, die Hij gevormd had. 9 En de HEERE

Nadere informatie

Samenzang na de dienst

Samenzang na de dienst Samenzang na de dienst Datum: 29 juni 2014 Plaats: Schildkerk 1 Alle roem is uitgesloten Alle roem is uitgesloten, onverdiende zaligheen, heb ik van mijn God genoten, k roem in vrije gunst alleen. Ja,

Nadere informatie

Gemeente in Christus,

Gemeente in Christus, meditatie voor 3 mei 2015 thema geloof EN wetenschap Gemeente in Christus, Misschien heb je wel eens gehoord van de film The Matrix, of misschien heb je m zelfs wel eens gezien. De film gaat over een kleine

Nadere informatie

Wij zingen voor de dienst: Lied 412: 1 en 3

Wij zingen voor de dienst: Lied 412: 1 en 3 Wij zingen voor de dienst: Lied 412: 1 en 3 Wij zingen als intochtslied: Psalm 98: 1 Stil gebed, bemoediging en groet Wij zingen: Psalm 98: 2 Kyriëgebed Wij zingen: Lied 158a: 1 Gebed 1 e Schriftlezing

Nadere informatie

Mysterie De vluchtende keizer

Mysterie De vluchtende keizer Mysterie De vluchtende keizer De les in een oogopslag Onderwerp: Activiteit: Tijdsduur: Doelen: Beginsituatie: Voorbereiding: Vlucht Keizer Wilhelm naar Nederland Deze mysterie- activiteit is een goede

Nadere informatie

Thema: Vrede zij u! Liturgie voor de 2 e Paasdag op 28 maart 2016 in de Oude Kerk te Veenendaal. *Inleidende muziek.

Thema: Vrede zij u! Liturgie voor de 2 e Paasdag op 28 maart 2016 in de Oude Kerk te Veenendaal. *Inleidende muziek. Liturgie voor de 2 e Paasdag op 28 maart 2016 in de Oude Kerk te Veenendaal. Thema: Vrede zij u! *Inleidende muziek *Welkom en Votum *Zingen Op Toonhoogte lied 110 : 1, 2 en 3 en Psalm 97 : 1 en 7 1.U

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. K. Timmerman

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. K. Timmerman Welkom in deze dienst Voorganger is ds. K. Timmerman Schriftlezing: Romeinen 5 vers 12 t/m 21 Romeinen 6 vers 1 t/m 14 Psalm 119 vers 53 (Schoolpsalm) Psalm 103 vers 8 en 9 Lied 100 vers 1, 2, 3 en 4 (Op

Nadere informatie

2

2 1 2 3 4 5 6 Mt 16,21 7 8 9 10 Ze spraken met elkaar over alles wat er gebeurd was. 15 Terwijl ze zo liepen te praten, kwam er iemand bij hen lopen. Het was Jezus, 16 maar de leerlingen herkenden hem niet.

Nadere informatie

Toespraak Gerdi Verbeet bij de Indiëherdenking 15 augustus 2014 in Den Haag

Toespraak Gerdi Verbeet bij de Indiëherdenking 15 augustus 2014 in Den Haag Toespraak Gerdi Verbeet bij de Indiëherdenking 15 augustus 2014 in Den Haag Elk jaar op de ochtend van 14 augustus is er een korte plechtigheid in de ontvangsthal van de oude Tweede Kamer. Een kleine groep

Nadere informatie

Bijlage VMBO-KB. geschiedenis en staatsinrichting CSE KB. tijdvak 1. KB-0125-a-16-1-b

Bijlage VMBO-KB. geschiedenis en staatsinrichting CSE KB. tijdvak 1. KB-0125-a-16-1-b Bijlage VMBO-KB 2016 tijdvak 1 geschiedenis en staatsinrichting CSE KB KB-0125-a-16-1-b Staatsinrichting van Nederland bron 1 Een Nederlandse munt (voor- en achterzijde): Op de munt links staat: Willem

Nadere informatie

Gedroomd Gedragen Geboren Gedoopt

Gedroomd Gedragen Geboren Gedoopt Gedroomd Gedragen Geboren Gedoopt 15/10/2008 BEGROETING (door de priester) Sofie : Welkom, lieve Vital. Maandenlang hebben we naar jou komst uitgekeken. Vol verwachting, vol hoop en zeker vol liefde. Iedere

Nadere informatie

In den naam Gods amen.

In den naam Gods amen. In den naam Gods amen. Albrecht, bij de gratie Gods, paltsgraaf op den Ryn, graaf van Henegouwen, Holland, Zeeland en heer van Friesland, allen die deze brief nu of in de toekomst zullen lezen saluut en

Nadere informatie

Antwoord zonder vragen

Antwoord zonder vragen Antwoord zonder vragen Zr. Eefje Hendriksen Zr. Eefje Hendriksen Inhoud: 1 Vader in de Hemel 2 Antwoord zonder vragen 3 Telefoon 4 Mijn genade is voor jou genoeg 5 Ons eindexamen 6 De Heer is daar 7 De

Nadere informatie

1 Tessalonicenzen 1. Begin van de brief

1 Tessalonicenzen 1. Begin van de brief 1 Tessalonicenzen 1 Begin van de brief Paulus groet de christenen in Tessalonica 1 Dit is een brief van Paulus, Silvanus en Timoteüs, aan de christenen in de stad Tessalonica. Jullie horen bij God, de

Nadere informatie

6 december, 2 e advent dienst rondom Sint Nicolaas Plaskerk, Raalte

6 december, 2 e advent dienst rondom Sint Nicolaas Plaskerk, Raalte 6 december, 2 e advent dienst rondom Sint Nicolaas Plaskerk, Raalte Voorganger: Medewerking: ds. Karolien Zwerver Mariëlle Booijink, piano en zang Opening: welkom allemaal! Zingen: lied 442 1. Op U, mijn

Nadere informatie

Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl. (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente,

Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl. (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente, Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente, We zijn er doorheen gegaan, Veertig dagen en nachten, Tijd van voorbereiding...

Nadere informatie

Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het Christendom. Naam:

Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het Christendom. Naam: Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het Christendom Naam: Het Christendom Hallo, dit is de vragenlijst die hoort bij de website over geestelijke stromingen. Je kunt de website vinden

Nadere informatie

Hartelijk welkom Hartelijk welkom Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft, een vuur dat nooit meer dooft. Komt allen tezamen, jubelend van vreugde Komt nu, o komt

Nadere informatie

GROTE VERRASSING Efeze 3:9; Colosse 1:26

GROTE VERRASSING Efeze 3:9; Colosse 1:26 DE GROTE VERRASSING Efeze 3:9; Colosse 1:26 De bovenvermelde Bijbelteksten spreken van het geheimenis dat eeuwen en geslachten lang verborgen is ge weest en verborgen is gebleven in God. Dit geheimenis

Nadere informatie

De bedrieger bedrogen

De bedrieger bedrogen » De bedrieger bedrogen _2 Maar zijn eigen arbeiders moeten van hongerloonen leven en ze leven in sloppen als in een gevangenis. Engeland doet het voorkomen alsof het voor vrijheid en democratie strijdt.

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Het is bijzonder om te ontdekken, hoe veel overeenkomsten er zijn, tussen het verhaal van de opstanding zoals Matteüs dat vertelt, en het boek Daniël,

Nadere informatie

Voor de dienst: "Laat Het Zien" van Reni en Elisa Welkom Lied 216 ( Morning has broken ) Bemoediging en groet Gebed Lied 780 (naar Psalm 139) Psalm 23

Voor de dienst: Laat Het Zien van Reni en Elisa Welkom Lied 216 ( Morning has broken ) Bemoediging en groet Gebed Lied 780 (naar Psalm 139) Psalm 23 Voor de dienst: "Laat Het Zien" van Reni en Elisa Welkom Lied 216 ( Morning has broken ) Bemoediging en groet Gebed Lied 780 (naar Psalm 139) Psalm 23 1 Een psalm van David. De HEER is mijn herder, het

Nadere informatie

Geloof Brengt Verandering Toets 1 - antwoorden

Geloof Brengt Verandering Toets 1 - antwoorden Toets 1 - antwoorden Geloof (1-11) Lesstof: Hoofdstuk 1 1. Wat is noodzakelijk om van God te kunnen ontvangen? Geloof [1] 2. Noem vier uitingen van geloof. - Geloof voor redding [1.2] - Geloof en werken

Nadere informatie

Jij bent nog onbeschreven en nog geen groot verhaal jij blaakt alleen van leven dat in jou ademhaalt.

Jij bent nog onbeschreven en nog geen groot verhaal jij blaakt alleen van leven dat in jou ademhaalt. Jij bent nog onbeschreven en nog geen groot verhaal jij blaakt alleen van leven dat in jou ademhaalt. Jij kunt geen mensen haten en doet geen ander zeer misschien ben jij het wapen waarmee ik liefde leer.

Nadere informatie

Thema: Aanvaard elkaar Tekst: Romeinen 15: 7. Liturgie: Paulus, wat doe je nou? Ik kan je nu even niet meer volgen. Je spreekt jezelf gewoon tegen.

Thema: Aanvaard elkaar Tekst: Romeinen 15: 7. Liturgie: Paulus, wat doe je nou? Ik kan je nu even niet meer volgen. Je spreekt jezelf gewoon tegen. Thema: Tekst: Romeinen 15: 7 Liturgie: Lied voor de dienst: EL 212: 1,2: Heer, wat een voorrecht Welkom Lied 971: 1,2,3: Zing een nieuw lied Stilte en begroeting Klein gloria Gebed Kinderkerk Zingen: Samen

Nadere informatie

16 Belijd elkaar de overtredingen en bid voor elkaar, opdat u gezond wordt. Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand.

16 Belijd elkaar de overtredingen en bid voor elkaar, opdat u gezond wordt. Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand. 17-1-2016 Bidden Jakobus 4:2-3 HSV 2 U verlangt naar iets en krijgt het niet. U benijdt anderen en beijvert u om dingen te bemachtigen en kunt ze niet krijgen. U maakt ruzie en voert strijd, maar u krijgt

Nadere informatie

Een nieuw lied, op de wonderlijke lotgevallen van een Haarlemsch weesmeisje in de Oost-Indiën.

Een nieuw lied, op de wonderlijke lotgevallen van een Haarlemsch weesmeisje in de Oost-Indiën. Een nieuw lied, op de wonderlijke lotgevallen van een Haarlemsch weesmeisje in de Oost-Indiën bron. T. C. Hoffers, Rotterdam 1826-1837 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/_nie118nieu01_01/colofon.php

Nadere informatie

Jouw hand mijn glimlach

Jouw hand mijn glimlach Jouw hand mijn glimlach Oecumenische viering: Week van Gebed voor de eenheid zondag 22 januari 2017 Sint Catharijnekerk Welkom: (allen gaan staan indien mogelijk) Openingslied: "U die mij kent" (melodie:

Nadere informatie

Bijlage VMBO-KB. geschiedenis en staatsinrichting CSE KB. tijdvak 2. Bronnenboekje. KB-0125-a-12-2-b

Bijlage VMBO-KB. geschiedenis en staatsinrichting CSE KB. tijdvak 2. Bronnenboekje. KB-0125-a-12-2-b Bijlage VMBO-KB 2012 tijdvak 2 geschiedenis en staatsinrichting CSE KB Bronnenboekje KB-0125-a-12-2-b Staatsinrichting van Nederland bron 1 Een beschrijving van een politieke stroming (rond 1870): Zij

Nadere informatie

14 God ging steeds voor hen uit, overdag in een wolk, s nachts in licht en vuur.

14 God ging steeds voor hen uit, overdag in een wolk, s nachts in licht en vuur. Psalmen Psalm 78 1 Een lied van Asaf. De lessen van het verleden Luister allemaal naar mijn woorden. Luister goed, want ik wil jullie iets leren. 2 Wijze woorden wil ik spreken, wijze woorden over het

Nadere informatie

Zondag 10 mei 2015 6 e zondag van Pasen kleur wit Ds. A.J.Wouda Joh. 15: 7-19 Blijf in mijn liefde. Gemeente van Christus

Zondag 10 mei 2015 6 e zondag van Pasen kleur wit Ds. A.J.Wouda Joh. 15: 7-19 Blijf in mijn liefde. Gemeente van Christus Zondag 10 mei 2015 6 e zondag van Pasen kleur wit Ds. A.J.Wouda Joh. 15: 7-19 Blijf in mijn liefde Gemeente van Christus Het is bijna niet te bevatten: vorig week zondag, om deze tijd, stond ik bij het

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.P. Blom

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.P. Blom Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.P. Blom Schriftlezing: Johannes 19 vers 1 t/m 15 Lied 250 (Op Toonhoogte) Psalm 95 vers 1 (Schoolpsalm) Psalm 22 vers 1 en 12 (Nieuwe Berijming) Psalm 119 vers

Nadere informatie