Verantwoordingsdocument kwaliteitsvergelijking in de sector Verpleging-Verzorging en Zorg Thuis versie 2.0. Dr. Jan-Peter Heida. Dr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verantwoordingsdocument kwaliteitsvergelijking in de sector Verpleging-Verzorging en Zorg Thuis versie 2.0. Dr. Jan-Peter Heida. Dr."

Transcriptie

1 1 Verantwoordingsdocument kwaliteitsvergelijking in de sector Verpleging-Verzorging en Zorg Thuis versie 2.0 Dr. Jan-Peter Heida Dr. Lieke Boonen Jan Sonneveld, Msc Bouke-Jan Otter, Msc SiRM Strategies in Regulated Markets Postbus DJ Rotterdam Den Haag, 13 november /32

2 Samenvatting SiRM ondersteunt Elsevier bij haar onderzoek om de kwaliteit binnen de Verpleging, Verzorging (VV) en Zorg Thuis (ZT) (samen de VV&T sector) inzichtelijk te maken. Voor het onderzoek zijn verschillende prestatie-indicatoren geselecteerd, zowel zorginhoudelijke indicatoren als gegevens over de financiële toestand van een VV&T instelling en over de ervaringen van patiënten (CQ-index). De indicatoren zijn ingedeeld in vier domeinen, te weten de kwaliteit van leven, de kwaliteit van de zorgorganisatie, de kwaliteit van zorgverleners en de zorginhoudelijke kwaliteit. In navolging van de kritieken die in 2011 zijn ontstaan op de ontwikkelde indicatoren, hebben de vragende partijen (LOC Zeggenschap in Zorg, Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ)) het initiatief genomen om de huidige indicatorenset te vernieuwen en te verbeteren. Deze partijen hebben op 1 mei 2012 het nieuwe kwaliteitskader gepresenteerd. Omdat dit kwaliteitskader pas vanaf 1 mei 2012 beschikbaar was, is over 2011 nog gemeten met het oude kwaliteitskader. Voor onderhavig onderzoek hebben we besloten alleen die zorginhoudelijke indicatoren op te nemen die ook in 2012 nog in het kwaliteitskader zijn opgenomen. Dit houdt in dat een aantal zorginhoudelijke indicatoren die in 2011 wel zijn uitgevraagd, niet worden meegenomen in de berekening van de kwaliteitsscore. Hoewel ook de CQI vragenlijst is aangepast, nemen we wel alle CQ-indicatoren mee die beschikbaar zijn. De CQI vragenlijst is namelijk verkort waardoor de inhoud van de thema s veranderd is en een aantal indicatoren aangepast zijn. Dit is niet door te voeren op basis van de beschikbare informatie over de meting in In totaal zijn 8 zorginhoudelijke indicatoren voor de VV geselecteerd. Voor Zorg Thuis zijn geen zorginhoudelijke indicatoren meer opgenomen in het nieuwe kwaliteitskader. De opgenomen indicatoren zijn namelijk alleen beschikbaar voor interne verbeterprocessen maar niet voor externe partijen. Daarnaast zijn er maximaal 32 CQ indicatoren binnen de VV (15 voor somatische zorg en 17 voor psychogeriatrische zorg) en 14 CQ indicatoren binnen de ZT opgenomen. De geselecteerde indicatoren geven een sector breed inzicht in de kwaliteit van de zorg en worden al enkele jaren uitgevraagd. De geselecteerde indicatoren zijn gecorrigeerd voor verschillen in patiëntkarakteristieken. Tevens is rekening gehouden met de rol van toeval. Bij de zorginhoudelijke indicatoren zijn alleen de indicatoren geselecteerd die opgenomen zijn in het nieuwe kwaliteitskader. In dit onderzoek worden de verschillende indicatoren gecombineerd tot een samengestelde score per domein. De score per instelling per domein wordt uitgedrukt in 2 2/32

3 één tot vijf bolletjes. De bolletjes bevatten geen waardeoordeel van SiRM of Elsevier, maar geven aan hoe de instelling scoort op de geselecteerde indicatoren vergeleken met het gemiddelde in Nederland. De uitslag kwalificeert instellingen dus niet als slecht of goed in absolute zin. Voor de financiële toestand is een combinatie van vijf indicatoren, gevuld met gegevens uit de aangeleverde gegevens uit de jaarverantwoording zorginstellingen. Deze gegevens zijn aangeleverd door het ministerie van VWS en geanalyseerd door SiRM. 2 3/32

4 Inhoudsopgave Samenvatting Inleiding Ontwikkeling kwaliteitskader VV&T Aanleiding tot ontwikkeling kwaliteitsindicatoren binnen de VV&T Aanleiding tot opstellen kwaliteitskader Beschikbare indicatoren Consumer quality indicatoren Zorginhoudelijke indicatoren Waar staan we nu? Methode Selectie indicatoren Indicatoren per domein Berekening samengestelde score per domein CQ-indicatoren Zorginhoudelijke indicatoren Presentatie van de scores in Elsevier Transparantiescore Financiële gegevens Selectie van financiële gegevens Berekenen van samengestelde indicator financiële gegevens Indeling in regio s Appendix A - Indeling in kwaliteitsdomeinen /32

5 1 Inleiding SiRM ondersteunt Elsevier bij haar onderzoek om de kwaliteit binnen de Verpleging, Verzorging en Thuis zorg (VV&T) inzichtelijk te maken. Dit document omschrijft de twee stappen die zijn genomen om te komen tot de score die door Elsevier wordt gebruikt; (1) de selectie van de indicatoren en (2) de berekening van de score per VV&T instelling. Voor het inzichtelijk maken van de kwaliteit van de instellingen binnen de VV&T worden zorginhoudelijke indicatoren gebruikt om informatie te krijgen over het zorgproces en klantervaringsindicatoren om informatie te krijgen over de ervaren kwaliteit van zorg. Na de inventarisatie van beschikbare indicatoren is een selectie gemaakt op basis van de bruikbaarheid en betrouwbaarheid van de indicatoren. De verschillende indicatoren zijn gecombineerd tot een samengestelde score per domein. De vier domeinen zijn: (kwaliteit van) leven, zorgverleners, zorgorganisatie en de zorginhoudelijke kwaliteit. De samengestelde score is uitgedrukt in 1 tot 5 bollen. De bollen bevatten geen waardeoordeel maar geven aan hoe de organisatie scoort op de geselecteerde indicatoren in vergelijking met andere instellingen. In hoofdstuk 2 wordt de ontwikkeling van het kwaliteitskader VV&T beschreven. Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 de methode toegelicht. Hierbij wordt o.a. ingegaan op de indicatorselectie, de berekening van de samengestelde score en de bollen. In hoofdstuk 4 wordt uitgelegd hoe de financiële positie van VVT instellingen is berekend. Tenslotte wordt in hoofdstuk 5 beschreven welke regio-indeling gehanteerd is bij het presenteren van de resultaten. 2 5/32

6 2 Ontwikkeling kwaliteitskader VV&T 2. 1 A a n lei d i n g t ot o ntwi k ke ling kw a lite i t s i n d i c a t or e n bi n n e n d e V V &T De ambitie om een kwaliteitskader te ontwikkelen komt voort uit een kritische publicatie van de Inspectie van de GezondheidsZorg (hierna: IGZ) in Naar aanleiding van kritieken in over personeelstekorten in de VV&T sector in de zomervakantie riep de IGZ het veld op om ondergrensindicatoren vast te stellen. Deze ondergrensindicatoren kwamen er in de vorm van 10 alarmbellen. Deze alarmbellen werden in 2004 door de IGZ getoetst. In het rapport Verpleeghuizen garanderen minimale zorg niet uit bleek dat circa 80% van de verpleeg- en verzorgingshuizen niet voldeden aan de 10 alarmbellen. Dit rapport leidde tot veel discussie in het veld en was een startsein om versneld te komen tot normen van verantwoorde zorg. Belangrijk uitgangspunt is dat het gaat om relatieve normen die een onderlinge vergelijking tussen instellingen mogelijk maken, maar niet moeten dienen als minimumgrens. Vanaf mei 2007 is het kwaliteitskader sector breed ingevoerd. Een ontwikkeling die internationaal gezien veel aandacht kreeg omdat het één van de eerste sets was om de VV&T te evalueren. 2 Het kwaliteitskader is ontwikkeld als een groeimodel waarbij niet alleen is gekeken naar verbetering van de kwaliteit maar ook naar de doorontwikkeling van het instrumentarium A a n lei d i n g t ot o p s t e l l e n kw alite i t s k a d e r In 2011 is er veel discussie geweest over de betrouwbaarheid en verwerking van de kwaliteitsindicatoren binnen de VV&T. Actiz heeft in 2011 opgeroepen om de kwaliteitsindicatoren binnen de VV&T niet meer te gebruiken. De redenen hiervoor waren: 1. De aanlevering van de data over verslagjaar 2010 is in 2011 niet goed verlopen. Hierdoor hebben een groot aantal instellingen hun gegevens niet kunnen aanleveren bij Zichtbare Zorg en hebben zij geen score gekregen voor de zorginhoudelijke indicatoren. 3 1 IGZ (2004) Verpleeghuizen garanderen minimale zorg niet, 2 Kwaliteitskader (2007). Achtergrondrapport 'De toon gezet' bij branchebeeld VV&T. Amsterdam: Plexus /32

7 2. Er zijn problemen geweest bij de dataverwerking. Er zijn fouten geconstateerd bij de berekening van een tweetal indicatoren, te weten het risico op ondervoeding, en Risicosignalering uitvoering en opvolging. 3. De tijdsperiode tussen de data-aanlevering en terugkoppeling van de resultaten is een traag en weinig inzichtelijk proces. Dit heeft tot gevolg dat er vragen worden gesteld bij de betrouwbaarheid van de overige zorginhoudelijke indicatoren. 4. Kleine instellingen kunnen niet afwijken van het gemiddelde. Dit is een statistische eigenschap van de dataverwerking. Naar aanleiding van de commotie die ontstaan is over de indicatorenset in 2011, hebben de vragende partijen ( LOC Zeggenschap in Zorg, Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ)) het initiatief genomen om de huidige indicatorenset te vernieuwen en te verbeteren. De belangrijkste verbeterpunten die genoemd zijn betroffen: a. Het inperken van het aantal indicatoren b. Vermindering van de administratieve last c. Aansluiting bij de visie Zorg in verbinding d. Betere afstemming met de werkvloer en e. Verbreden van mogelijkheden van gebruik van de data. De partijen hebben gezamenlijk, samen met een advies commissie waarin ActiZ, BTN, V&VN en Verenso zitting hebben genomen, een nieuw kwaliteitsdocument opgesteld. Naast het nieuwe kwaliteitsdocument dat ingaat op de zorginhoudelijke indicatoren, is ook de CQI lijst aangepast. De CQI lijst is met 50% verkort. Ook het aantal CQI indicatoren is hierdoor aangepast. Omdat het kwaliteitsdocument als ingangsdatum 1 mei 2012 heeft, houdt dit in dat pas vanaf 1 mei 2012 met de nieuwe indicatorenset en de nieuwe CQI lijst is gemeten. Dit betekent dat over verslagjaar 2011, dat nu beschikbaar is, nog is gemeten met de oude indicatorenset en de oude CQI lijst. 2.3 B e s c h i kb ar e i ndic a t o r e n Binnen het kwaliteitskader zijn twee typen indicatoren opgenomen, CQ indicatoren en zorginhoudelijke indicatoren. De CQ indicatoren richten zich op patiëntervaringen en zorginhoudelijke indicatoren richten zich op de zorginhoudelijke kwaliteit. In 2 7/32

8 onderstaande twee sub paragrafen beschrijven we in het kort hoe beide typen indicatoren zijn ontwikkeld C o n s um e r q ua lity i ndic at o re n Om de informatie over cliëntervaringen te vergelijken, is de CQ-index ontwikkeld. De afkorting CQI of CQ-index staat voor Consumer Quality Index. Dit is een gestandaardiseerde methodiek om klantervaringen in de zorg te meten, te analyseren en te rapporteren. De methodiek is deels gebaseerd op de Nederlandse QUOTE vragenlijsten (QUality Of care Through the patients Eyes) en deels op de Amerikaanse CAHPS vragenlijsten. De CQI is in 2006 geïntroduceerd om vergelijkbare informatie over de prestaties van zorgaanbieders en zorgverzekeraars te verzamelen. De CQI bestaat uit een familie van vragenlijsten die ontwikkeld zijn vanuit het perspectief van de zorggebruiker 4. De CQI gaat zowel in op de ervaringen van cliënten met zorginstellingen als met individuele zorgverleners. De CQI gegevens leveren keuze informatie voor cliënten op maar sluiten ook aan bij de kaders verantwoorde zorg waarbinnen prestatie-indicatoren ontwikkeld worden om de prestaties van zorginstellingen te meten. Voor de VV&T is in 2007 de eerste CQI vragenlijst ontwikkeld en uitgevraagd. In 2009 zijn er enkele aanpassingen geweest en is de vragenlijst ingekort. Items die niet gebruikt werden of geen zinvolle informatie opleverden zijn uit de vragenlijst verwijderd. Ook in 2010 is nader onderzocht of alle items meegenomen worden in de analyse, wat aanduidt dat ook de CQI voortdurend in ontwikkeling is. In 2012 is de CQI vragenlijst voor de VV&T verkort en is het aantal vragen met 50% teruggebracht. Deze verkorte CQI vragenlijst zal pas in 2012 voor het eerst gebruikt worden. Over meetjaar 2011 is dus nog de oude CQI lijst gehanteerd. De CQI gegevens worden per instelling verzameld via vragenlijsten die uitgezet worden onder een representatieve sample van de cliëntenpopulatie van de betreffende instelling. Hierbij geldt een minimum aantal van 10 cliënten vanwege privacydoeleinden. Organisaties met minder dan 10 cliënten worden niet meegenomen in de analyses. Instellingen zijn verplicht om eens per twee jaar een CQI meting uit te voeren. Deze gegevens worden door geaccrediteerde meetbureaus verzameld. De CQI gegevens worden daarna opgenomen in een landelijke database. Op basis van de landelijke database worden de scores op de CQI thema s per instelling berekend. 5 4 Handboek CQI Metingen 2008 (www.centrumklantervaringzorg.nl/cqi-richtlijnen/handboek.html). 5 Voor meer informatie, zie CQI-handboek: 2 8/32

9 Binnen de verpleeg- en verzorgingshuizen (VV) worden 2 verschillende CQ-vragenlijsten gebruikt: de CQ vragenlijst somatische zorg (SOM) voor cliënten met somatische zorg en de CQ vragenlijst psychogeriatrische zorg (PG) voor cliënten met psychogeriatrische zorg. De thuiszorginstellingen gebruiken de CQ-vragenlijst zorg thuis (ZT). Hieronder staat een overzicht van de cliëntervaringsindicatoren die over 2010 en 2011 opgenomen waren in de CQI vragenlijst. Tabel 1: : Overzicht cliëntervaringsindicatoren indicatoren per sector 2010 en 2011 Clientervaringsindicatoren VV ZT 1. Lichamelijk welbevinden en gezondheid 1.1 Ervaringen met lichamelijke verzorging SOM&PG ZT 1.2 Ervaringen met maaltijden SOM&PG - 2. Woon- en leefsituatie 2.1 Ervaringen met schoonmaken SOM&PG Ervaren sfeer SOM&PG Ervaren privacy en woonruimte SOM&PG Ervar woon- en leefomgeving SOM&PG ZT 3. Participatie 3.1 Ervaringen met dagbesteding en participatie SOM&PG ZT 3.2 Ervaren zelfstandigheid/autonomie SOM ZT 4. Mentaal welbevinden 4.1 Ervaringen op het gebied van mentaal welbevinden SOM&PG ZT 5. Kwaliteit van de zorgverleners 5.1 Ervaren professionaliteit zorgverlening SOM&PG ZT 5.2 Ervaren bejegening SOM&PG ZT 5.3 Ervaren betrouwbaarheid zorgverleners PG ZT 6. Kwaliteit van de zorgorganisatie 6.1 Ervaringen met zorgleefplan en evaluatie SOM&PG ZT 6.2 Ervaren inspraak en overleg SOM&PG ZT 6.3 Ervaren informatie SOM&PG ZT 6.4 Ervaren telefonische bereikbaarheid PG ZT 6.5 Ervaren samenhang in zorg - ZT 6.6 Ervaren beschikbaarheid personeel SOM&PG ZT 7.12 Ervaren respectering rechten vrijheidbeperking PG - Aantal indicatoren i per sector 17 PG 15 SOM /32

10 Z or g i nh o u d e lijke i ndic a t o r e n De zorginhoudelijke indicatoren (hierna: ZI) in het kwaliteitskader zijn gebaseerd op de interrai. De interrai is een samenwerkingsverband van internationale onderzoekers uit meer dan 30 landen en heeft zich ten doel gesteld om de gezondheidszorg voor ouderen, zwakkeren en gehandicapten te verbeteren. Het samenwerkingsverband is eind jaren 80 tot stand gekomen en heeft zich continu doorontwikkeld. Het interrai instrumentarium bestaat uit twee verschillende instrumenten. Eén voor verpleging en verzorging, het interrai long-term care facility instrument (LTCF), en één voor zorg thuis, het interrai home care instrument (HC). De interrai instrumenten zijn uitgebreide, gestandaardiseerde instrumenten voor het evalueren van de behoeftes, voorkeuren en de situatie van cliënten in verpleeg- en verzorgingshuizen of thuiszorg. 6 In totaal zijn er 19 domeinen binnen de LTCF en 20 binnen de HC waarvoor indicatoren ontwikkeld zijn. Beide sectoren gaan in op o.a. de domeinen communicatie, stemming en gedrag, psychosociaal welzijn, functionele beperkingen, gezondheidsstatus, voedingsstatus, huidconditie en medicatie. De LTCF en HC worden momenteel gebruikt in Noord-Amerika (Canada en verschillende staten in de VS), Europa (België, Engeland, Finland, Frankrijk, Duitsland, IJsland, Italië, Nederland, Noorwegen, Spanje, Zweden en Zwitserland), Azië (China, Korea en Japan) en Australië. De zorginhoudelijke indicatoren die opgenomen zijn in het kwaliteitskader zijn gebaseerd op de verschillende domeinen uit de interrai. Bij de verpleging en verzorging wordt, in tegenstelling tot bij de CQ-index, geen onderscheid gemaakt tussen somatische en psychogeriatrische zorg. Bij de ontwikkeling van de indicatorenset is een algemeen onderscheid gemaakt tussen proces-, structuur- en uitkomstindicatoren. De stuurgroep heeft er voor gekozen om zich te richten op uitkomstindicatoren. Belangrijk is dat de gerealiseerde resultaten daadwerkelijk zichtbaar zijn voor de cliënt. De eerste indicatorset is in 2007 door de stuurgroep vastgesteld. Bij de zorginhoudelijke indicatoren heeft Zichtbare Zorg in 2011 signaalvlaggen ontwikkeld die inzicht geven in de kwaliteit van de indicatoren. Als de kwaliteit van de indicatoren laag is, geeft deze geen goed beeld van de gemeten kwaliteit van de zorg en heeft de indicator weinig tot geen zeggingskracht. Zichtbare zorg heeft vlaggen ontwikkeld voor inhoudsvaliditeit, registratie betrouwbaarheid, vergelijkbaarheid en statistisch betrouwbaar onderscheiden 7. De score op deze vier aspecten gezamenlijk geeft inzicht in de zeggingskracht van de indicator. Een indicator kan op elk van deze vier aspecten een groene vlag (kwaliteit van de indicator is op dit aspect in orde), oranje vlag (de kwaliteit 6 Morris, J. (2007). 7 Zie leeswijzer signaalvlaggen Zichtbare Zorg, Den Haag mei (www.zichtbarezorg.nl), en Zichtbare zorg indicator standaard, versie 1.0 (http://www.zichtbarezorg.nl/ mailings/files/htmlcontent/programma%20zichtbare%20zorg/indicatorstandaard%201.0_def.pdf) 2 10/32

11 van de indicator is op dit aspect matig ) of een rode vlag (de kwaliteit van de indicator is op dit aspect slecht) scoren. De stuurgroep bepaalt op basis van de vlaggen of een indicator openbaar wordt of niet. Binnen de VV&T heeft Zichtbare Zorg over meetjaar 2010 en 2011 alleen de vlaggen voor inhoudsvaliditeit en registratiebetrouwbaarheid openbaar gemaakt. Het oordeel over de kwaliteit van de indicator, is dus noodzakelijkerwijs gebaseerd op twee van de vier vlaggen. De oordelen van de vlaggen zijn identiek tussen 2010 en Bij inhoudsvaliditeit wordt gekeken of er een relatie is tussen de geleverde zorg en de kwaliteit van de zorg. Een indicator is ontwikkeld met het doel om de kwaliteit van de zorg (de zorguitkomsten) te meten. Indien blijkt dat de indicator geen inzicht geeft in de relatie tussen de geleverde zorg en de kwaliteit, is deze niet valide en is de zeggingskracht van de indicator gering. De registratiebetrouwbaarheid gaat in op de wijze van registeren. Hierbij wordt gekeken of het registratieproces tijdig, juist, volledig en zonder systematische meetfouten gebeurt. Bij registratiebetrouwbaarheid wordt bijvoorbeeld gekeken of de populatie correct bepaald is en of de gegevens gebaseerd zijn op een volledige telling. De registratiebetrouwbaarheid wordt binnen de VV&T sector, in tegenstelling tot de ziekenhuissector 8, niet gebaseerd op instellingsniveau maar op indicatorniveau. Tijdens focusgroepen is door deskundigen een oordeel gegeven over mogelijke problemen bij de registratie door instellingen. 9 Dit houdt in dat de vlag inzicht geeft in hoe de deskundigen het registratieproces beoordelen en of zij van mening zijn dat hier mogelijk systematische meetfouten gemaakt kunnen worden. Zorgaanbieders zijn uiteindelijk zelf verantwoordelijk voor het correct inrichten van hun registratieprocessen. De scores op de twee vlaggen zijn opgenomen in Tabel 2. Van de 16 indicatoren waarvoor vlaggen beschikbaar zijn, hebben er acht een groene vlag en vijf een oranje vlag op inhoudsvaliditeit gescoord. Slechts drie indicatoren hebben een rode vlag. Deze indicatoren zijn niet meegenomen in het onderzoek. Indicatoren met een rode vlag op registratiebetrouwbaarheid zijn, in tegenstelling tot inhoudsvaliditeit, wel geselecteerd omdat alleen bekend is dat het registratieproces mogelijk tot meetfouten heeft geleid maar onbekend is of dit daadwerkelijk heeft geleid tot registratiefouten en bij hoeveel procent van de instellingen dit geldt. Daarbij heeft de stuurgroep besloten deze indicatoren wel openbaar te maken. De indicatoren zijn voor 8 Bij ziekenhuizen worden extra vragen gesteld over het registratieproces van de ziekenhuizen en wordt per ziekenhuis op basis van deze vragen bepaald of het registratieproces tijdig, volledig, juist en zonder systematische meetfouten gebeurt /32

12 verbetering vatbaar maar zijn, in combinatie met de andere indicatoren, nog steeds relevant om de kwaliteit van zorginstellingen in kaart te brengen. In zowel 2010 als 2011 zijn niet alle indicatoren uit het kwaliteitskader openbaar gemaakt (zie Tabel 3). In totaal waren 21 zorginhoudelijke indicatoren voor de VV geformuleerd in 2010 en 2011, waarvan er openbaar beschikbaar zijn. Voor ZT waren er 6 zorginhoudelijke indicatoren geformuleerd, waarvan er uiteindelijk 2 beschikbaar zijn. Hierbij hebben we alleen indicatoren meegeteld die openbaar beschikbaar zijn, correct zijn berekend, en geen rode vlag op validiteit hebben. In 2012 is het kwaliteitskader aangepast en zijn een aantal indicatoren niet meer opgenomen binnen het kwaliteitskader (zie Tabel 3). In 2012 houdt dit in dat er in totaal 10 zorginhoudelijke indicatoren openbaar beschikbaar zijn voor de VV. Voor ZT zijn er geen zorginhoudelijke indicatoren meer beschikbaar. Tabel 2 Vlaggen op inhoudsvaliditeit en registratiebetrouwbaarheid Zorginhoudelijke indicatoren op cliëntniveau Vlag validiteit Vlag registratie 7.1a Risicosignalering uitvoering // // 7.1b Risicosignalering opvolging // // 7.2 Huidletsel Groen Oranje 7.3a Voedingstoestand Risico op ondervoeding // // 7.3b Voedingstoestand Onbedoeld gewichtsverlies Groen Rood 7.4 Valincidenten Groen Rood 7.5 Medicijnincidenten Groen Rood 7.6 Antipsychotica Groen Oranje 7.7 Depressieve symptomen Groen Oranje 7.8a Incontinentie prevalentie Oranje Oranje 7.8b Incontinentie diagnose Rood Oranje 7.9 Probleemgedrag Groen Oranje 7.10a Vrijheidsbeperkende maatregelen Prevalentie Groen Rood 7.10b Vrijheidsbeperkende maatregelen Toepassing // // 7.10c Vrijheidsbeperkende maatregelen Effectevaluatie // // 7.10d Vrijheidsbeperkende maatregelen Afbouw // // 6.7 Beschikbaarheid verpleegkundige Oranje Oranje 6.8 Beschikbaarheid arts Oranje Oranje 6.9 Bekwaamheid voorbeh. en risicovolle handelingen Oranje Oranje 7.11 Preventiebeleid vrijheidsbeperkende maatregelen Oranje Groen 7.13 Hitteprotocol Rood Groen 7.14 Noodvoorzieningen bij stroomuitval Rood Oranje 2 12/32

13 Tabel 3 Overzicht indicatoren per kwaliteitskader (2010, 2011, 2012) Zorginhoudelijke indicatoren op Verpleging & Verzorging Zorg Thuis cliëntniveau 7.1a Risicosignalering uitvoering VV* Vervallen VV ZT** Vervallen ZT 7.1b Risicosignalering opvolging VV* Vervallen VV ZT*** Vervallen ZT 7.2 Huidletsel VV VV Vervallen a Voedingstoestand Risico op ondervoeding VV* Vervallen Vervallen b Voedingstoestand Onbedoeld gewichtsverlies VV*, **** VV **** Vervallen Valincidenten VV**** VV**** VV ZT** Vervallen ZT** 7.5 Medicijnincidenten VV**** VV**** VV Antipsychotica VV VV VV Depressieve symptomen VV VV VV a Incontinentie prevalentie VV VV Vervallen ZT** Vervallen Vervallen 7.8b Incontinentie diagnose VV*** VV *** Vervallen Probleemgedrag VV VV VV a Vrijheidsbeperkende maatregelen Prevalentie VV**** VV**** VV b Vrijheidsbeperkende maatregelen Toepassing 7.10c Vrijheidsbeperkende maatregelen Effectevaluatie 7.10d Vrijheidsbeperkende maatregelen Afbouw VV** Vervallen Vervallen - - VV ** Vervallen Vervallen - - VV ** Vervallen Vervallen - - Zorginhoudelijke indicatoren op organisatieniveau VV VV VV ZT ZT ZT 6.7 Beschikbaarheid verpleegkundige VV VV VV Beschikbaarheid arts VV VV VV Bekwaamheid voorbeh. en risicovolle handelingen VV VV Vervallen ZT ZT Vervallen 7.11 Preventiebeleid vrijheidsbeperkende maatregelen - - ZT ZT Vervallen 7.13 Hitteprotocol VV*** VV *** Vervallen Noodvoorzieningen bij VV*** VV *** Vervallen - - stroomuitval Totaal beschikbaar a b * Verkeerd berekend en in 2010 niet opgenomen in de totaalscore ** Indicatoren die niet openbaar worden gemaakt, deze zijn alleen beschikbaar voor interne verbeterprocessen *** Indicatoren met een rode vlag op validiteit **** Indicatoren met een rode vlag op registratie a. We tellen hier alleen de indicatoren die openbaar beschikbaar zijn, die geen en rode vlag op validiteit hebben en die niet verkeerd berekend zijn. b.. In 2012 is nog niet duidelijk of er indicatoren zijn die een rode vlag op validiteit hebben. Vooralsnog worden dus alle opgenomen indicatoren meegenomen. 2 13/32

14 2.4 W a a r st a a n w e nu? De openbare gegevens die beschikbaar zijn over verslagjaar 2011, zijn gebaseerd op het oude kwaliteitskader. Het nieuwe kwaliteitskader is ontwikkeld in 2012 en wordt gebruikt om de zorginhoudelijke kwaliteit en de cliëntervaringen te meten vanaf 1 mei Over verslagjaar 2012 zal dus pas met het nieuwe kwaliteitskader gemeten worden. Deze gegevens zijn dus pas in 2013 beschikbaar. In het volgende hoofdstuk geven we aan welke methodiek we gehanteerd hebben om de kwaliteitsscore per domein te berekenen en welke indicatoren zijn geselecteerd. 2 14/32

15 3 Methode 3.1 S e l e c t i e i ndic at o r e n In hoofdstuk 2 is het aantal beschikbare indicatoren vastgesteld. SiRM selecteert alleen de openbaar beschikbare indicatoren binnen de VV&T die voldoende betrouwbaar zijn. De indicatoren die niet betrouwbaar zijn bevonden, door bijvoorbeeld een rode vlag op validiteit worden derhalve niet meegenomen. De indicatoren voor interne verbeterprocessen zijn niet publiekelijk beschikbaar en kunnen niet worden meegenomen. SiRM en Elsevier hebben besloten om aan te sluiten bij het kwaliteitskader dat in 2012 is ontwikkeld door de vragende partijen. In dit nieuwe kwaliteitskader zijn een aantal indicatoren die in 2010 en 2011 wel opgenomen waren, niet meer geselecteerd. SiRM en Elsevier hebben ervoor gekozen om deze indicatoren niet mee te nemen in de berekening van de kwaliteitsscore per domein. Dit houdt in dat de volgende indicatoren niet meegenomen worden in de berekeningen: Verpleging en Verzorging a. Huidletsel; b. Voedingstoestand- onbedoeld gewichtsverlies; c. Incontinentie Prevalentie en diagnose d. Vrijheidsbeperkende maatregelen Toepassing, Effectevaluatie en Afbouw e. Hitteprotocol f. Noodvoorziening bij stroomuitval Zorg Thuis a. Voedingstoestand onbedoeld gewichtsverlies b. Valincidenten (alleen voor intern gebruik) c. Incontinentie prevalentie d. Bekwaamheid voorbehouden en risicovolle behandelingen e. Preventiebeleid vrijheidsbeperkende maatregelen Verder kunnen de indicatoren risicosignalering opvoering en risicosignalering uitvoering niet worden meegenomen in de berekeningen. Deze indicatoren zijn wel opgenomen in het kwaliteitskader van 2012 maar zijn niet aangeleverd in het openbare databestand van Volgend jaar zullen deze indicatoren dus wel beschikbaar zijn in het openbare databestand omdat ze binnen het nieuwe kwaliteitskader opgenomen zijn. 2 15/32

16 Daarnaast wordt, volgens dezelfde methodiek als in 2011, gekeken naar de betrouwbaarheid van de openbare indicatoren. Vorig jaar waren een aantal indicatoren foutief berekend, dit waren risicosignalering en voedingstoestand. De indicatoren over risicosignalering zijn in 2011 niet opgenomen in het openbare databestand. Deze indicatoren zijn dus niet geselecteerd. De indicator voedingstoestand is in 2012 niet meer opgenomen in het nieuwe kwaliteitskader. Deze indicator is om die reden ook dit jaar niet geselecteerd. Daarnaast waren er enkele indicatoren met een rode vlag op validiteit. Omdat de relatie tussen deze indicator en de kwaliteit van zorg niet is vastgesteld, worden ook deze indicatoren niet geselecteerd. Dit betrof de indicatoren Incontinentie diagnose, Hitteprotocol en Noodvoorziening bij stroomuitval. Deze indicatoren waren ook vorig jaar niet geselecteerd vanwege hun rode vlag op validiteit. In totaal zijn 8 zorginhoudelijke VV- indicatoren en 0 zorginhoudelijke ZT-indicatoren geselecteerd. Bij de VV zijn verder 17 CQ indicatoren voor PG en 15 CQ indicatoren voor SOM geselecteerd. Bij ZT bestaat het oordeel dus alleen uit CQ indicatoren. In totaal 14 CQ indicatoren zijn opgenomen. Voor deze indicatoren geldt dat er voldoende vertrouwen is om deze indicatoren te gebruiken. Dit vertrouwen is gebaseerd op de volgende punten: 1. De indicatoren zijn gebaseerd en ontwikkeld op basis van wetenschappelijke literatuur en het interrai instrumentarium dat wereldwijd gebruikt wordt om indicatoren voor de VV&T te ontwikkelen; 2. De indicatoren worden al vanaf 2007 uitgevraagd en zijn tot 2011 als positief beoordeeld door de branchevereniging en geschikt geacht voor kwaliteitsverbetering binnen de instelling; 3. De indicatoren worden op individueel niveau uitgevraagd waardoor de uitkomsten kunnen worden gecorrigeerd voor verschillen in gezondheidskenmerken van cliënten; 4. De correctie die wordt toegepast is gebaseerd op de laatste wetenschappelijke technieken (Empirical Bayes) die rekening houdt met de rol van toeval. Met een Empirical Bayes schatting wordt, naast de correctie voor cliëntkenmerken, ook de grootte van de instelling betrokken in de analyse. De score van de instelling is gebaseerd op de eigen score en de gemiddelde score binnen de onderzoeksgroep. Bij kleinere instellingen leunt de schatting meer op de gemiddelde score van de onderzoeksgroep dan op de eigen score, bij grote instellingen is dit juist andersom. Dit leidt ertoe dat de rol van toeval wordt meegewogen in de score /32

17 5. De indicatoren zijn opgenomen in het kwaliteitskader 2012 dat ontwikkeld is door de vragende partijen. 3.2 I n d i c a t or e n per dom e i n De geselecteerde indicatoren zijn ingedeeld in de door Zichtbare Zorg vastgestelde domeinen: Kwaliteit van leven (10 indicatoren); de indicatoren hebben betrekking op het lichamelijk en mentaal welbevinden, de woon- en leefsituatie en de autonomie van de cliënt. Dit betreft alleen CQ indicatoren. Kwaliteit van de zorgverleners (3 indicatoren); de indicatoren hebben betrekking op het ervaren professionaliteit, bejegening en betrouwbaarheid van de zorgverleners. Dit betreft alleen CQ indicatoren. Kwaliteit van de zorgorganisatie (8 indicatoren); de indicatoren hebben betrekking op het ervaren behandeltraject en de beschikbaarheid van medisch personeel. Dit betreft 6 CQ indicatoren en 2 zorginhoudelijke indicatoren. Zorginhoudelijke kwaliteit (6 indicatoren); de indicatoren hebben betrekking op de zorginhoudelijke kwaliteit. Dit betreft alleen zorginhoudelijke indicatoren. Alle meegenomen indicatoren zijn ieder ingedeeld in één van deze vier domeinen. In appendix A is een overzicht weergegeven van het domein per indicator. 3.3 B e r e ke ni ng s am e ng e s t e l d e s c o re per d om e i n Om de samengestelde score per domein te berekenen, zijn de indicatorwaardes geschaald naar een uniforme schaal. De herschaalde indicatorwaardes worden vervolgens gewogen bij elkaar opgeteld tot de samengestelde indicatorwaarde per instelling. Alle geselecteerde indicatoren worden tussen één en vijf bolletjes gescoord om de door de indicatoren gemeten kwaliteit in vergelijking met andere instellingen per domein aan te duiden. Bij zorginhoudelijke indicatoren hangt het aantal bolletjes af van de samengestelde score van de instelling, van het gemiddelde en de standaarddeviatie van alle % pdf (zie pg 10 en 11, paragraaf 3.2 voor een uitleg over de correctie die toegepast is bij de zorginhoudelijke indicatoren. De cliëntervaringsindicatoren worden op dezelfde wijze berekend (http://www.centrumklantervaringzorg.nl/fileadmin/site/ckz/documenten/handboek_nieuwe_stijl/pr O_07_Analyses_dv_ pdf, pg 3 en 4, paragraaf 4.3), 2 17/32

18 instellingen in de sector. Bij CQI-indicatoren, hangt het aantal bolletjes af van het aantal gescoorde sterren van de instelling. In onderstaande paragrafen wordt uitgelegd hoe de uniforme schaal per indicator is gemaakt C Q - i n d i c at o re n De CQ indicatoren zijn allemaal al uitgedrukt op dezelfde schaal, namelijk tussen één en vijf sterren. De sterren geven aan hoe een instelling scoort ten opzichte van andere instellingen. Meer sterren duidt op een betere prestatie. Deze vijf categorieën worden voor Elsevier omgezet in één tot vijf bollen. De samengestelde score is het gemiddeld aantal bollen per domein. Omdat instellingen de verplichting hebben om eens per twee jaar een CQI score aan te leveren, is voor instellingen die in 2011 geen CQI indicatoren aangeleverd hebben uitgegaan van de aangeleverde gegevens uit Indien meerdere metingen zijn uitgevoerd door een instelling is gekozen voor de meest recente meting. Bij de CQ indicatoren wordt binnen de VV onderscheid gemaakt tussen somatische en psychogeriatrische indicatoren. 44% van de instellingen biedt zowel somatische als psychogeriatrische zorg aan. 38% alleen psychogeriatrische zorg en 12% alleen somatische zorg. 7% heeft geen CQ indicatoren aangeleverd. Bij de zorginhoudelijke indicatoren wordt dit onderscheid niet gemaakt. Om de CQ indicatoren vergelijkbaar te maken met de zorginhoudelijke indicatoren is ervoor gekozen om voor de CQ indicatoren een samengestelde score per instelling voor de VV sector te berekenen. Hiervoor wordt per instelling een gemiddelde CQ score bepaald, per domein die gebaseerd is op alle aangeleverde CQ indicatoren. Instellingen die voor beide sectoren CQ indicatoren hebben aangeleverd krijgen dus een gemiddelde score die gebaseerd is op beide sectoren samen. Bij Zorg Thuis zijn in totaal 14 CQ indicatoren opgenomen. 24% van de instellingen heeft geen CQ indicatoren aangeleverd voor Zorg Thuis. Instellingen die niet alle CQ indicatoren aangeleverd hebben worden niet gestraft voor het niet aanleveren van informatie. Omdat instellingen met minder dan 10 respondenten geen score krijgen op de indicator kan het zijn dat het niet aanleveren van informatie buiten de beïnvloedingssfeer van de instelling ligt. Omdat niet duidelijk is waarom bepaalde indicatoren niet zijn aangeleverd per instelling, wordt voor de berekening van de score uitgegaan van het aantal aangeleverde indicatoren. Wel is een minimale grens gehanteerd voor het berekenen van een score voor CQindicatoren. Instellingen die minder dan de helft van het totaal aantal CQ-indicatoren binnen een domein hebben aangeleverd krijgen geen score op dit domein. Voor deze instellingen is te weinig informatie beschikbaar om een representatief beeld te vormen 2 18/32

19 van de kwaliteit van de instelling. Instellingen die één of meerdere indicatoren niet hebben aangeleverd, maar wel meer dan de helft van de indicatoren, krijgen wel een score op het domein. De scores op de niet aangeleverde indicatoren worden dan niet meegenomen in de score op het domein en het gemiddelde wordt gebaseerd op de indicatoren die wel zijn aangeleverd Z or g i nh o u d e lijke i ndic a t o r e n De zorginhoudelijke indicatoren zijn alleen beschikbaar voor de VV. Voor Zorg Thuis zijn geen zorginhoudelijke indicatoren beschikbaar en wordt geen score berekend voor het domein zorginhoudelijke kwaliteit. Bij de zorginhoudelijke indicatoren kan een onderscheid gemaakt worden tussen indicatoren op cliënt- en organisatieniveau. Voor de zorginhoudelijke indicatoren op cliëntniveau is alleen de gecorrigeerde score in percentages beschikbaar en moeten de indicatoren dus nog uitgedrukt worden op een uniforme schaal. ZI-indicatoren op organisatieniveau worden met ja, niet beschikbaar, nee of anders beantwoord. Het percentage ja, niet beschikbaar en anders 11 (score:1) binnen een domein worden opgeteld. Deze indicatoren vallen binnen het domein kwaliteit van de zorgorganisatie. In totaal zijn er twee ja/nee vragen opgenomen, namelijk de beschikbaarheid van de arts en de beschikbaarheid van de verpleegkundige. Deze indicatoren worden gebundeld tot een score, namelijk het percentage ja. Dit verschilt tussen 0%, 50% en 100%. De bollen die voor deze indicatoren worden toegekend, zijn gebaseerd op deze drie scores. Een organisatie met een score van 0% krijgt het laagste aantal bollen, namelijk 1. Een organisatie met een score van 100% krijgt het hoogste aantal bollen, namelijk 5. Organisaties met een score van 50% scoren gemiddeld en krijgen dus 3 bollen toegekend. De zes overige zorginhoudelijke indicatoren zijn allemaal uitgedrukt in een percentage dat loopt tussen de 0% en 100%. Om aan sluiten bij de schaal die voor de CQI indicatoren is gehanteerd, namelijk een score tussen de 1 en 5 bollen, is voor deze zorginhoudelijke indicatoren de gemiddelde score en de standaard deviatie berekend. Alle zorginhoudelijke indicatoren zijn gecodeerd zodat een hogere score duidt op een betere kwaliteit. Dit houdt in dat de zorginhoudelijke indicatoren, die alleen gecodeerd zijn als een percentage, als volgt zijn gecodeerd: 100 score. De score is namelijk een percentage waarbij bij alle zorginhoudelijke indicatoren een lager percentage beter is. 11 Dit antwoord is relevant bij de vraag of er een arts of verpleegkundige aanwezig is. Bij kleine instellingen is dit echter niet altijd verplicht. Instellingen die niet beschikbaar hebben ingevuld krijgen dus het maximaal aantal punten omdat deze instellingen wellicht niet verplicht zijn om een arts of verpleegkundige aanwezig te hebben. Dit geldt ook voor het antwoord anders. Dit antwoord geeft namelijk aan dat bij instellingen met cliënten met een lichte zorgzwaarte de arts en verpleegkundige binnen 10 minuten aanwezig moeten zijn. Het is voor deze instellingen niet verplicht om een arts en/of verpleegkundige aanwezig te hebben op locatie. In totaal 1,5% van de instellingen geeft het antwoord Anders (1,4%) of Niet beschikbaar (0,1%) 2 19/32

20 Aan de hand van het gemiddelde en de standaard deviatie zijn bollen toegekend volgens de volgende systematiek: 1 bol: De ruwe score van instelling ligt onder het gemiddelde min 2 maal de standaard afwijking. 2 bollen: De ruwe score van instelling ligt tussen het gemiddelde min twee maal de standaard afwijking en het gemiddelde min één maal de standaardafwijking. 3 bollen: De ruwe score van instelling ligt tussen het gemiddelde min 1 maal de standaard afwijking en het gemiddelde. 4 bollen: De ruwe score ligt tussen het gemiddelde en het gemiddelde plus 1 maal de standaardafwijking. 5 bollen: De ruwe score van een organisatie ligt boven het gemiddelde plus één maal de standaardafwijking. Niet alle instellingen hebben voor iedere ZI-indicator informatie aangeleverd. Zorginhoudelijke indicatoren die niet zijn ingevuld worden vervangen door het laagst aantal behaalde landelijke bollen van deze indicator. Hiervoor is gekozen omdat het aanleveren van zorginhoudelijke indicatoren verplicht is. De beschrijvende statistieken staan weergegeven in onderstaande tabel. Hierbij zijn de scores nog niet gehercodeerd en duidt een lagere score op een hogere kwaliteit. Er is een controle gedaan op onwaarschijnlijke waardes waarbij we gekeken hebben naar afwijkingen die meer dan drie keer de standaard deviatie afwijken van de gemiddelde waarde. Dit betrof slechts een beperkt aantal waarnemingen (minder dan 1% van alle instellingen). daarbij waren die waarnemingen die niet onwaarschijnlijk leken. Ook op basis van de gepresenteerde beschrijvende statistieken (met name de minimum en maximumwaarde) concluderen we dat de range van waardes niet onwaarschijnlijk is. Er zijn dan ook geen gegevens aangepast Het betrof daarbij alleen instellingen die een waarde hadden die lager lag dan het gemiddelde min drie keer de standaard deviatie. Bij het aanpassen hanteren we normaliter de regel dat instellingen met een waarde lager dan drie keer de standaard deviatie, de minimum waarde toegekend krijgen, en dus het laagste aantal bollen. Dit is nu echter ook al het geval en het niet aanpassen van de waardes heeft dus geen invloed op de uiteindelijke scores van deze instellingen. 2 20/32

Erratum Kwaliteitskader Verantwoorde zorg VV&T

Erratum Kwaliteitskader Verantwoorde zorg VV&T Erratum Kwaliteitskader Verantwoorde zorg &T Inleiding Het is maart 2010 vastgesteld door de Stuurgroep Kwaliteitskader &T. Gedurende meetjaar 2010 zijn op verzoek van de Stuurgroep enkele wijzigingen

Nadere informatie

Tabel PREZO VV&T: Indicatorenset indicatorenset mei 2012

Tabel PREZO VV&T: Indicatorenset indicatorenset mei 2012 Tabel PREZO VV&T: Indicatorenset 2010 - indicatorenset mei 2012 Per indicator uit KK 2010 is bekeken welke wijzigingen er ten opzichte van de indicatorenset mei 2012 zijn en welke effecten dit heeft op

Nadere informatie

Rapportage Verslagjaar 2012

Rapportage Verslagjaar 2012 Rapportage Verslagjaar 2012 Kwaliteitsdocument Verpleging, Verzorging en Thuiszorg OE-code: 5090 Inhoudsopgave Rapportage Verslagjaar 2012...1 Kwaliteitsdocument Verpleging, Verzorging en Thuiszorg...1

Nadere informatie

Rapportage Verslagjaar 2012

Rapportage Verslagjaar 2012 Rapportage Verslagjaar 2012 Kwaliteitsdocument Verpleging, Verzorging en Thuiszorg OE-code: 30053 Inhoudsopgave Rapportage Verslagjaar 2012... 1 Kwaliteitsdocument Verpleging, Verzorging en Thuiszorg...

Nadere informatie

Benchmarkrapport: Betere Thuis en Kraamzorg (BTKzorg)

Benchmarkrapport: Betere Thuis en Kraamzorg (BTKzorg) Benchmarkrapport: Kengegevens Kengegevens Organisatorische eenheid Postcode Naam concern 7556 TW Stichting Betere Thuiszorg Twente & Achterhoek Kwaliteitsindicatoren per jaar Onderstaande tabellen geven

Nadere informatie

Publieksversie bij het rapport van de Stuurgroep Kwaliteitskader Verantwoorde Zorg Verpleging, Verzorging en Zorg Thuis (VV&T)

Publieksversie bij het rapport van de Stuurgroep Kwaliteitskader Verantwoorde Zorg Verpleging, Verzorging en Zorg Thuis (VV&T) Publieksversie bij het rapport van de Stuurgroep Kwaliteitskader Verantwoorde Zorg Verpleging, Verzorging en Zorg Thuis (VV&T) Deze publieksversie wordt u aangeboden door de Stuurgroep Verantwoorde Zorg,

Nadere informatie

Benchmarkrapport: Verpleeghuis Bergweide. Verpleeghuis Bergweide. Kengegevens Naam. Verpleeghuis Bergweide. Heerlen

Benchmarkrapport: Verpleeghuis Bergweide. Verpleeghuis Bergweide. Kengegevens Naam. Verpleeghuis Bergweide. Heerlen Benchmarkrapport: Kengegevens Naam Plaats Aantal locaties Aantal orginisatorische eenheden Aantal bestuurders Aantal toezichthouders Heerlen 1 1 6 1 Algemene informatie over het concern Informatie VVT

Nadere informatie

Benchmarkrapport: St. Anna Zorggroep. St. Anna Zorggroep. Kengegevens Naam. St. Anna Zorggroep. Geldrop

Benchmarkrapport: St. Anna Zorggroep. St. Anna Zorggroep. Kengegevens Naam. St. Anna Zorggroep. Geldrop Benchmarkrapport: Kengegevens Naam Plaats Aantal locaties Aantal orginisatorische eenheden Aantal bestuurders Aantal toezichthouders Geldrop 2 7 2 9 Algemene informatie over het concern 1 Informatie VVT

Nadere informatie

Stichting Thuiszorg en Maatschappelijk Werk Rivierenland

Stichting Thuiszorg en Maatschappelijk Werk Rivierenland Benchmarkrapport: Kengegevens Naam Plaats Aantal locaties Aantal orginisatorische eenheden Aantal bestuurders Aantal toezichthouders Stichting Thuiszorg en Maatschappelijk Werk Rivierenland Tiel 1 1 6

Nadere informatie

De toon gezet: één taal voor kwaliteit

De toon gezet: één taal voor kwaliteit De toon gezet: één taal voor kwaliteit Actie Actie Publieksversie bij het rapport van de Stuurgroep Kwaliteitskader Verantwoorde zorg Verpleging, Verzorging en (VV&T) Verantwoorde zorg wat is dat? Winst

Nadere informatie

Samenvatting rapportage CQ index Zinzia Zorggroep 2014

Samenvatting rapportage CQ index Zinzia Zorggroep 2014 Samenvatting rapportage CQ index Zinzia Zorggroep 2014 J. Hogeling Mei 2014 0 Inleiding De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ), Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en de vertegenwoordigers van cliëntenraden

Nadere informatie

Rapportage Verslagjaar 2010

Rapportage Verslagjaar 2010 Rapportage Verslagjaar 2010 Organisatie-eenheid 9668 - Royal Care Royal Care Meentweg 37-R 1261 XS Blaricum Inhoud Inleiding 3 Samenvatting 5 Zorginhoudelijke indicatoren Verpleging & Verzorging 9 Zorg

Nadere informatie

Wat vinden uw bewoners van de zorg?

Wat vinden uw bewoners van de zorg? Wat vinden uw bewoners van de zorg? Prismantonderzoek naar ervaringen met de zorg in uw instelling (verzorgingshuis) L.G. Bosman dr. D.H.M. Frijters drs. J.J.M. Geraets K.D. Hekkert, MSc. D.J. Homberg,

Nadere informatie

Benchmarkrapport Werkt voor Ouderen

Benchmarkrapport Werkt voor Ouderen Benchmarkrapport Werkt voor Ouderen Kengegevens naam Werkt voor Ouderen straat huisnummer toevoeging postcode plaats email website kvk_nummer Aantal Locaties Aantal Orginisatorische Eenheden Aantal Bestuurders

Nadere informatie

Rapportage Verslagjaar 2010

Rapportage Verslagjaar 2010 Rapportage Verslagjaar 2010 Organisatie-eenheid 25968 - H.V.P. Zorg, thuiszorg H.V.P Zorg Lau mazirellaan 470B 2525WV Den Haag Inhoud Inleiding 3 Samenvatting 5 Zorginhoudelijke indicatoren Verpleging

Nadere informatie

ConsumerQuality Index Uitkomsten cliëntenraadpleging Sociale Geriatrie 1 april 2015

ConsumerQuality Index Uitkomsten cliëntenraadpleging Sociale Geriatrie 1 april 2015 ConsumerQuality Index Uitkomsten cliëntenraadpleging Sociale Geriatrie 1 april 2015 Agenda Doel: Presenteren van de uitkomsten van het onderzoek Dialoog over sterke- en verbeterpunten Opbouw presentatie:

Nadere informatie

Benchmarkrapport: Stichting Humanitas. Stichting Humanitas. Kengegevens Naam. Stichting Humanitas. Rotterdam

Benchmarkrapport: Stichting Humanitas. Stichting Humanitas. Kengegevens Naam. Stichting Humanitas. Rotterdam Benchmarkrapport: Kengegevens Naam Plaats Aantal locaties Aantal orginisatorische eenheden Aantal bestuurders Aantal toezichthouders Rotterdam 8 2 8 Algemene informatie over het concern 1 Informatie VVT

Nadere informatie

Stichting Zorginstellingen Pieter van Foreest

Stichting Zorginstellingen Pieter van Foreest Benchmarkrapport: Kengegevens Naam Plaats Aantal locaties Aantal orginisatorische eenheden Aantal bestuurders Aantal toezichthouders Delft 1 3 7 Algemene informatie over het concern 1 Informatie VVT Aantal

Nadere informatie

Benchmarkrapport: Stichting Interzorg Noord-Nederland. Kengegevens Naam. Stichting Interzorg Noord-Nederland

Benchmarkrapport: Stichting Interzorg Noord-Nederland. Kengegevens Naam. Stichting Interzorg Noord-Nederland Benchmarkrapport: Kengegevens Naam Plaats Aantal locaties Aantal orginisatorische eenheden Aantal bestuurders Aantal toezichthouders Assen 15 1 6 Algemene informatie over het concern 1 Informatie VVT Aantal

Nadere informatie

Benchmarkrapport: Landelijke Stichting Vredenoord. Landelijke Stichting Vredenoord. Kengegevens Naam. Landelijke Stichting Vredenoord.

Benchmarkrapport: Landelijke Stichting Vredenoord. Landelijke Stichting Vredenoord. Kengegevens Naam. Landelijke Stichting Vredenoord. Benchmarkrapport: Kengegevens Naam Plaats Aantal locaties Aantal orginisatorische eenheden Aantal bestuurders Aantal toezichthouders Huis ter Heide 1 1 5 1 Algemene informatie over het concern Informatie

Nadere informatie

Benchmarkrapport: Stichting Zorg-Samen Het Zand. Stichting Zorg-Samen Het Zand. Kengegevens Naam. Stichting Zorg-Samen Het Zand.

Benchmarkrapport: Stichting Zorg-Samen Het Zand. Stichting Zorg-Samen Het Zand. Kengegevens Naam. Stichting Zorg-Samen Het Zand. Benchmarkrapport: Kengegevens Naam Plaats Aantal locaties Aantal orginisatorische eenheden Aantal bestuurders Aantal toezichthouders Zwolle 1 2 5 Algemene informatie over het concern 1 Informatie VVT Aantal

Nadere informatie

Benchmarkrapport: Stichting Beweging 3.0. Stichting Beweging 3.0. Kengegevens Naam. Stichting Beweging 3.0. Amersfoort

Benchmarkrapport: Stichting Beweging 3.0. Stichting Beweging 3.0. Kengegevens Naam. Stichting Beweging 3.0. Amersfoort Benchmarkrapport: Kengegevens Naam Plaats Aantal locaties Aantal orginisatorische eenheden Aantal bestuurders Aantal toezichthouders Amersfoort 1 1 5 Algemene informatie over het concern 1 Informatie VVT

Nadere informatie

Vilente Service Bureau/Vilente De Klinkenberg

Vilente Service Bureau/Vilente De Klinkenberg Benchmarkrapport: Kengegevens Naam Plaats Aantal locaties Aantal orginisatorische eenheden Aantal bestuurders Aantal toezichthouders Ede 11 1 7 1 Algemene informatie over het concern Informatie VVT Aantal

Nadere informatie

Benchmarkrapport: Woon- Zorg en Dienstencentrum Bethanik. Woon- Zorg en Dienstencentrum Bethanik. Kengegevens Naam

Benchmarkrapport: Woon- Zorg en Dienstencentrum Bethanik. Woon- Zorg en Dienstencentrum Bethanik. Kengegevens Naam Benchmarkrapport: Kengegevens Naam Plaats Aantal locaties Aantal orginisatorische eenheden Aantal bestuurders Aantal toezichthouders Ede 1 1 7 Algemene informatie over het concern 1 Informatie VVT Aantal

Nadere informatie

Benchmarkrapport: Stichting Fundis. Stichting Fundis. Kengegevens Naam. Stichting Fundis. Gouda

Benchmarkrapport: Stichting Fundis. Stichting Fundis. Kengegevens Naam. Stichting Fundis. Gouda Benchmarkrapport: Kengegevens Naam Plaats Aantal locaties Aantal orginisatorische eenheden Aantal bestuurders Aantal toezichthouders Gouda 1 1 5 1 Algemene informatie over het concern Informatie VVT Aantal

Nadere informatie

Stichting Diafaan / Diafaan Thuiszorg

Stichting Diafaan / Diafaan Thuiszorg Benchmarkrapport: Kengegevens Naam Plaats Aantal locaties Aantal orginisatorische eenheden Aantal bestuurders Aantal toezichthouders Zevenaar 1 1 7 Algemene informatie over het concern 1 Informatie VVT

Nadere informatie

Benchmarkrapport: Hanzeheerd De Bongerd. Hanzeheerd De Bongerd. Kengegevens Naam. Hanzeheerd De Bongerd. Hattem

Benchmarkrapport: Hanzeheerd De Bongerd. Hanzeheerd De Bongerd. Kengegevens Naam. Hanzeheerd De Bongerd. Hattem Benchmarkrapport: Kengegevens Naam Plaats Aantal locaties Aantal orginisatorische eenheden Aantal bestuurders Aantal toezichthouders Hattem 2 2 7 Algemene informatie over het concern 1 Informatie VVT Aantal

Nadere informatie

Benchmarkrapport: Stichting Eilandzorg Schouwen-Duiveland. Kengegevens Naam. Stichting Eilandzorg Schouwen-Duiveland

Benchmarkrapport: Stichting Eilandzorg Schouwen-Duiveland. Kengegevens Naam. Stichting Eilandzorg Schouwen-Duiveland Benchmarkrapport: Kengegevens Naam Plaats Aantal locaties Aantal orginisatorische eenheden Aantal bestuurders Aantal toezichthouders Zierikzee 1 1 5 Algemene informatie over het concern 1 Informatie VVT

Nadere informatie

Benchmarkrapport: De Gouden Leeuw Groep B.V. De Gouden Leeuw Groep B.V. Kengegevens Naam. De Gouden Leeuw Groep B.V. Laag-Keppel

Benchmarkrapport: De Gouden Leeuw Groep B.V. De Gouden Leeuw Groep B.V. Kengegevens Naam. De Gouden Leeuw Groep B.V. Laag-Keppel Benchmarkrapport: Kengegevens Naam Plaats Aantal locaties Aantal orginisatorische eenheden Aantal bestuurders Aantal toezichthouders Laag-Keppel 3 3 3 Algemene informatie over het concern 1 Informatie

Nadere informatie

Benchmarkrapport: Stichting Woongemeenschap voor Ouderen. Stichting Woongemeenschap voor Ouderen. Kengegevens Naam

Benchmarkrapport: Stichting Woongemeenschap voor Ouderen. Stichting Woongemeenschap voor Ouderen. Kengegevens Naam Benchmarkrapport: Kengegevens Naam Plaats Aantal locaties Aantal orginisatorische eenheden Aantal bestuurders Aantal toezichthouders Piershil 1 2 5 Algemene informatie over het concern 1 Informatie VVT

Nadere informatie

Benchmarkrapport: Stichting Aafje Thuiszorg Huizen Zorghotels. Stichting Aafje Thuiszorg Huizen Zorghotels. Kengegevens Naam

Benchmarkrapport: Stichting Aafje Thuiszorg Huizen Zorghotels. Stichting Aafje Thuiszorg Huizen Zorghotels. Kengegevens Naam Benchmarkrapport: Kengegevens Naam Plaats Aantal locaties Aantal orginisatorische eenheden Aantal bestuurders Aantal toezichthouders Rottterdam 1 2 8 1 Algemene informatie over het concern Informatie VVT

Nadere informatie

Benchmarkrapport: Stichting Zorgbeheer De Zellingen. Stichting Zorgbeheer De Zellingen. Kengegevens Naam. Stichting Zorgbeheer De Zellingen

Benchmarkrapport: Stichting Zorgbeheer De Zellingen. Stichting Zorgbeheer De Zellingen. Kengegevens Naam. Stichting Zorgbeheer De Zellingen Benchmarkrapport: Kengegevens Naam Plaats Aantal locaties Aantal orginisatorische eenheden Aantal bestuurders Aantal toezichthouders Capelle aan den IJssel 4 1 7 Algemene informatie over het concern 1

Nadere informatie

Protestants Christelijke Stichting voor Wonen en Zorg, Zorgcentrum Horizon

Protestants Christelijke Stichting voor Wonen en Zorg, Zorgcentrum Horizon Benchmarkrapport: Protestants Christelijke Stichting voor Wonen en Zorg, Zorgcentrum Horizon Kengegevens Naam Plaats Aantal locaties Aantal orginisatorische eenheden Aantal bestuurders Aantal toezichthouders

Nadere informatie

CQ-Index VV&T Lentis / Dignis Concernrapportage cliëntervaringsonderzoek

CQ-Index VV&T Lentis / Dignis Concernrapportage cliëntervaringsonderzoek CQ-Index VV&T Lentis / Dignis Concernrapportage cliëntervaringsonderzoek Versie 4.1 ARGO BV juli 2014 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 4 1.1 Inleiding... 4 1.2 Leeswijzer... 4 HOOFDSTUK 2. Uitkomsten

Nadere informatie

Uitslag meting zorginhoudelijke indicatoren 2010 Leiden, 1 juni 2011

Uitslag meting zorginhoudelijke indicatoren 2010 Leiden, 1 juni 2011 Uitslag meting zorginhoudelijke indicatoren 2010 Leiden, 1 juni 2011 TOELICHTING OP DE SCORES versie website Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Uitleg tabel; Samenvatting 4 3. Uitleg tabel; Zorginhoudelijke

Nadere informatie

Wijzigingen Kwaliteitskader Verantwoorde Zorg VV&T 2010

Wijzigingen Kwaliteitskader Verantwoorde Zorg VV&T 2010 en Kwaliteitskader Verantwoorde Zorg VV&T 2010 Verpleging en Verzorging Inhoud en Kwaliteitskader... 1 Inhoud... 1 Structuur... 2 Algemene wijzigingen... 2 en per indicator... 3 4.1 Decubitus... 3 4.2

Nadere informatie

Handle with Care TOO! Handreiking voor gebruik van de zorginhoudelijke indicatoren van het kwaliteitskader Verantwoorde zorg VV&T 2010/2011

Handle with Care TOO! Handreiking voor gebruik van de zorginhoudelijke indicatoren van het kwaliteitskader Verantwoorde zorg VV&T 2010/2011 Handle with Care TOO! Handreiking voor gebruik van de zorginhoudelijke indicatoren van het kwaliteitskader Verantwoorde zorg VV&T 2010/2011 Vooraf Voor u ligt de handreiking Handle with care TOO!, die

Nadere informatie

CQi Kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg (Verkort)

CQi Kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg (Verkort) CQi Kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg (Verkort) Uitkomsten voor Centrum Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg Buitenpost Resultaten CQi Kortdurende ambulante geestelijke

Nadere informatie

Handle with Care. Een handreiking voor het gebruik van de resultaten van het kwaliteitskader Verantwoorde zorg. Versie 1.0

Handle with Care. Een handreiking voor het gebruik van de resultaten van het kwaliteitskader Verantwoorde zorg. Versie 1.0 Handle with Care Een handreiking voor het gebruik van de resultaten van het kwaliteitskader Verantwoorde zorg Versie 1.0 ActiZ Oudlaan 4, 3515 GA Utrecht Postbus 8258, 3503 RG Utrecht Telefoon 030 2739393

Nadere informatie

VGN ledenbijeenkomst 15 december Dr. Piet Stam Jan Sonneveld MSc. Dr. Xander Koolman

VGN ledenbijeenkomst 15 december Dr. Piet Stam Jan Sonneveld MSc. Dr. Xander Koolman VGN ledenbijeenkomst 15 december 2010 Dr. Piet Stam Jan Sonneveld MSc. Dr. Xander Koolman 1 1 e ronde zorginhoudelijke indicatoren GZ ZiZo portal 1. SiRM heeft de prestatie-index berekend 2. gecorrigeerd

Nadere informatie

Eindrapportage Gehandicaptenzorg. Verslagjaar Eindrapportage Gehandicaptenzorg

Eindrapportage Gehandicaptenzorg. Verslagjaar Eindrapportage Gehandicaptenzorg Eindrapportage Gehandicaptenzorg Verslagjaar Eindrapportage Gehandicaptenzorg Inhoud Inleiding eindrapportage Gehandicaptenzorg... 3 Leeswijzer... 5 Eindrapportage Verstandelijk Gehandicapten... 7 Domein

Nadere informatie

Leeswijzer bij het Prestatie-overzicht Kwaliteitskader VV&T versie 1.8

Leeswijzer bij het Prestatie-overzicht Kwaliteitskader VV&T versie 1.8 Leeswijzer bij het Prestatie-overzicht Kwaliteitskader VV&T versie 1.8 Uitgave : Stuurgroep Kwaliteitskader Kwaliteitskader VV&T Versie : 1.8 Datum : 15 april 2011 leeswijzer_prestatie_overzicht_v1.8 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

CQi Kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg

CQi Kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg CQi Kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg Uitkomsten voor Raphaëlstichting LPGGz Terugkoppeling resultaten Resultaten CQi Kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg

Nadere informatie

Ervaringen met de zorg: samenvatting op concernniveau

Ervaringen met de zorg: samenvatting op concernniveau Ervaringen met de zorg: samenvatting op concernniveau Analyse ZorgDNA Versie 1.0 drs. J.J.A. Stavenuiter dr. D.H.M. Frijters Utrecht, juli 2013 ZorgDNA Pagina 1 ZorgDNA Onderzoek, advies en begeleiding

Nadere informatie

Wijzingen Kwaliteitskader Verantwoorde zorg VV&T 2010

Wijzingen Kwaliteitskader Verantwoorde zorg VV&T 2010 Wijzingen Kwaliteitskader Verantwoorde zorg VV&T 2010 Zorg Thuis Inhoud Wijzingen Kwaliteitskader... 1 Inhoud... 1 Structuur... 2 Algemene wijzigingen... 2 en per indicator... 3 4.1 Decubitus... 3 4.2

Nadere informatie

Martini Ziekenhuis. De Beste Ziekenhuizen SiRM 2012,

Martini Ziekenhuis. De Beste Ziekenhuizen SiRM 2012, Martini De Beste Ziekenhuizen 2012 Martini De bestaat uit ziekenhuizen die het meest op uw Catharina Sint Antonius Canisius-Wilhelmina Nijmegen Sint Elisabeth Eindoordeel De eindscore wordt opgesplitst

Nadere informatie

CQi Klinische geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg

CQi Klinische geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg CQi Klinische geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg Uitkomsten voor De Hoop Resultaten CQi Klinische geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg Inleiding In deze rapportage staan uw scores

Nadere informatie

Ervaringen met de zorg: samenvatting

Ervaringen met de zorg: samenvatting Ervaringen met de zorg: samenvatting op concernniveau Analyse ZorgDNA SHDH Versie 2.0 drs. J.J.A. Stavenuiter dr. D.H.M. Frijters Utrecht, februari 2015 ZorgDNA SHDH Pagina 1 ZorgDNA Onderzoek, advies

Nadere informatie

van Loveren & Partners bv

van Loveren & Partners bv Rapportage CQ-Index Zorg Thuis Royal Care 2012 E. Franken C.M.S. Huijben Van Loveren & Partners BV past al sinds 1989 inzichten uit de gerontologie toe in Research & Development-programma's voor bedrijfsleven,

Nadere informatie

Vakbekwaam ondersteunen van de kwaliteit van leven. Branchebeeld Kwaliteit 2009 Verpleging Verzorging en Zorg thuis

Vakbekwaam ondersteunen van de kwaliteit van leven. Branchebeeld Kwaliteit 2009 Verpleging Verzorging en Zorg thuis Vakbekwaam ondersteunen van de kwaliteit van leven Branchebeeld Kwaliteit 2009 Verpleging Verzorging en Zorg thuis Het Kwaliteitskader Verantwoorde zorg VVT Wat is verantwoorde zorg? Diverse partijen hadden

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Rikkers-Lubbers Groningen. Bewoners intramuraal Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Rikkers-Lubbers Groningen. Bewoners intramuraal Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 0 Rapport Cliëntervaringsonderzoek Rikkers-Lubbers Groningen Bewoners intramuraal Verslagjaar 2014 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Respons en benadering cliënten...

Nadere informatie

CQ-Index VV&T. CarePool B.V. Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten

CQ-Index VV&T. CarePool B.V. Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten CQ-Index VV&T CarePool B.V. Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten ARGO BV 2014 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Opbouw rapport... 3 HOOFDSTUK 2. UITVOERING

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Comfortzorg Heerenveen. Zorg Thuis Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Comfortzorg Heerenveen. Zorg Thuis Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Rapport Cliëntervaringsonderzoek Heerenveen Verslagjaar 2015 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Respons en benadering cliënten... 3 Resultaten... 4 1. Gemiddelde

Nadere informatie

Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis Allévo Zorg Thuis

Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis Allévo Zorg Thuis Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis Allévo Zorg Thuis januari - maart 20 1 Normen Goede Zorg en de CQ-index VV&T 1.1 Visie In het kwaliteitsdocument 2013 1 is vastgelegd waaraan langdurige en/of complexe

Nadere informatie

Flevoziekenhuis. De Beste Ziekenhuizen SiRM 2011,

Flevoziekenhuis. De Beste Ziekenhuizen SiRM 2011, De Beste Ziekenhuizen 2011 Amstelland Amstelveen Legenda BovenIJ Ijsselland Ikazia Vlietland- Eindoordeel De eindscore wordt opgesplitst in twee onderdelen: medische zorg en patientgerichtheid. De prestatie

Nadere informatie

Meander Medisch Centrum

Meander Medisch Centrum De Beste Ziekenhuizen 2011 Jeroen Bosch Albert Schweitzer Eindoordeel De eindscore wordt opgesplitst in twee onderdelen: medische zorg en patientgerichtheid. De prestatie van ziekenhuizen wordt uitgedrukt

Nadere informatie

fåäéáçáåö= oéëìäí~íéå=`njãéíáåö=îççêà~~ê=omnr=få~êé=íüìáëòçêö=eéñíê~ãìê~~äf==

fåäéáçáåö= oéëìäí~íéå=`njãéíáåö=îççêà~~ê=omnr=få~êé=íüìáëòçêö=eéñíê~ãìê~~äf== fåäéáçáåö= Icare Verpleging en Verzorging voert jaarlijks een evaluatie uit van de kwaliteit van zorg, gebruikmakend van de aandachtsgebieden en indicatoren uit het landelijk Kwaliteitsdocument 2012, Verpleging,

Nadere informatie

Rapportage CQ-Index Zorg Thuis Olcea Thuiszorg C.M.S. Huijben. Van Loveren & Par tners Kwaliteit in zorg

Rapportage CQ-Index Zorg Thuis Olcea Thuiszorg C.M.S. Huijben. Van Loveren & Par tners Kwaliteit in zorg Rapportage CQ-Index Zorg Thuis Olcea Thuiszorg 2015 C.M.S. Huijben Van Loveren & Par tners Van Loveren & Partners BV past al sinds 1989 inzichten uit de gerontologie toe in Research & Development-programma's

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Centraalzorg Vallei en Heuvelrug. Zorg Thuis Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Centraalzorg Vallei en Heuvelrug. Zorg Thuis Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Rapport Cliëntervaringsonderzoek Centraalzorg Vallei en Heuvelrug Zorg Thuis Verslagjaar 2016 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Bureau De Bok is CQ-geaccrediteerd door het CIIO 1 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Wat vinden uw cliënten van de zorg thuis?

Wat vinden uw cliënten van de zorg thuis? Wat vinden uw cliënten van de zorg thuis? onderzoek naar ervaringen met de zorg Opdrachtgever: dr. D.H.M. Frijters D.J. Homberg, MSc dr. H.C.M. Kamphuis drs. S.J.W. de Kroon drs. J.J.A. Stavenuiter drs.

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Villa Attent BV Nijverdal. Zorg Thuis Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Villa Attent BV Nijverdal. Zorg Thuis Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Rapport Cliëntervaringsonderzoek Villa Attent BV Nijverdal Zorg Thuis Verslagjaar 2017 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Bureau De Bok is CQ-geaccrediteerd door het CIIO 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

De toon gezet: één taal voor kwaliteit

De toon gezet: één taal voor kwaliteit De toon gezet: één taal voor kwaliteit Actie Actie Publieksversie bij het rapport van de Stuurgroep Kwaliteitskader Verantwoorde zorg Verpleging, Verzorging en (VV&T) Verantwoorde zorg wat is dat? Winst

Nadere informatie

Een evaluatie van zorginhoudelijke indicatoren in de VV&T

Een evaluatie van zorginhoudelijke indicatoren in de VV&T Postprint 1 0 Version Journal website Pubmed link DOI This is a NIVEL certified Post Print, more info at http://www nivel eu. Een evaluatie van zorginhoudelijke indicatoren in de VV&T I. HEESBEEN, S. VAN

Nadere informatie

Rapportage CQ-index VV&T interviews met bewoners Allévo Borrendamme

Rapportage CQ-index VV&T interviews met bewoners Allévo Borrendamme Rapportage CQ-index VV&T interviews met bewoners Allévo januari - maart 2014 CQ-index VV&T interviews met bewoners 2014 1 Normen Goede Zorg en de CQ-index VV&T 1.1 Visie In het kwaliteitsdocument 2013

Nadere informatie

Rapportage CQ-Index Somatiek Zinzia Zorggroep Oranje Nassau's Oord. Concept 2014 J. Cellarius-Weistra C.M.S. Huijben

Rapportage CQ-Index Somatiek Zinzia Zorggroep Oranje Nassau's Oord. Concept 2014 J. Cellarius-Weistra C.M.S. Huijben Rapportage CQ-Index Somatiek Zinzia Zorggroep Oranje Nassau's Oord Concept 2014 J. Cellarius-Weistra C.M.S. Huijben Van Loveren & Partners BV past al sinds 1989 inzichten uit de gerontologie toe in Research

Nadere informatie

Rapportage CQ-Index Somatiek Zinzia Zorggroep De Rijnhof. Concept 2014 J. Cellarius-Weistra C.M.S. Huijben

Rapportage CQ-Index Somatiek Zinzia Zorggroep De Rijnhof. Concept 2014 J. Cellarius-Weistra C.M.S. Huijben Rapportage CQ-Index Somatiek Zinzia Zorggroep De Rijnhof Concept 2014 J. Cellarius-Weistra C.M.S. Huijben Van Loveren & Partners BV past al sinds 1989 inzichten uit de gerontologie toe in Research & Development-programma's

Nadere informatie

Indicatoren Zichtbare Mondzorg Tandprothetici. Inleiding. Terugkoppeling praktijkgegevens zorginhoudelijke indicatoren

Indicatoren Zichtbare Mondzorg Tandprothetici. Inleiding. Terugkoppeling praktijkgegevens zorginhoudelijke indicatoren Indicatoren Zichtbare Mondzorg Tandprothetici Terugkoppeling praktijkgegevens zorginhoudelijke indicatoren Inleiding Zichtbare Mondzorg In de mondzorg wordt hard gewerkt aan het inzichtelijk en transparant

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V St. Elisabeth Gemeten met de CQI index

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V St. Elisabeth Gemeten met de CQI index Ervaringen thuiszorgcliënten V&V St. Elisabeth Gemeten met de CQI index December 2014 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: december 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Raffy Breda

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Raffy Breda Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Raffy Breda Gemeten met de CQI index Februari 2015 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: februari 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond

Nadere informatie

Managementsamenvatting

Managementsamenvatting Managementsamenvatting CQI Oncologie Generiek 2014 Significant Thorbeckelaan 91 3771 ED Barneveld +31 342 40 52 40 KvK 3908 1506 info@significant.nl www.significant.nl Stichting Miletus Barneveld, 18 juni

Nadere informatie

Marloes zuidgeest 2 juni 2010

Marloes zuidgeest 2 juni 2010 Marloes zuidgeest 2 juni 2010 Op weg naar verantwoorde zorg Opzet onderzoek Resultaten Reflectie Conclusie Aanbevelingen NormenvoorVerantwoordeZorg Indicatoren: Zorginhoudelijke(zelf meten) zelfevaluatie

Nadere informatie

TOELICHTING OP DE SCORES

TOELICHTING OP DE SCORES Uitslag meting zorginhoudelijke indicatoren 2009 Leiden, 30 september 2009 TOELICHTING OP DE SCORES 1. Inleiding Op 23 april 2009 heeft de verplichte jaarlijkse meting van de zorginhoudelijke indicatoren

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Jeugdgezondheidszorg

Werkinstructies voor de CQI Jeugdgezondheidszorg Werkinstructies voor de 1. De vragenlijst Waarvoor is de CQI JGZ bedoeld? De CQI Jeugdgezondheidzorg (CQI JGZ) is bedoeld om de kwaliteit van zorg rond de jeugdgezondheidzorg te meten vanuit het perspectief

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Mammacare

Werkinstructies voor de CQI Mammacare Werkinstructies voor de 1. De vragenlijst Waarvoor is de bedoeld? De is bedoeld om de ervaren kwaliteit van zorg rondom het onderzoek en/of behandeling van een goedaardige of kwaadaardige borstafwijking

Nadere informatie

Uitkomsten CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners

Uitkomsten CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de CQ-index. Uitkomsten CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners ViVa! Zorggroep Vergelijking van alle locaties mei juni 0 Publicatie van (delen

Nadere informatie

Rapportage CQ-Index Zorg Thuis Bethanië. 2013 J.C.F.D. van Loveren C.M.S. Huijben. Van Loveren & Par tners Kwaliteit in zorg

Rapportage CQ-Index Zorg Thuis Bethanië. 2013 J.C.F.D. van Loveren C.M.S. Huijben. Van Loveren & Par tners Kwaliteit in zorg Rapportage CQ-Index Zorg Thuis Bethanië 2013 J.C.F.D. van Loveren C.M.S. Huijben Van Loveren & Par tners Van Loveren & Partners BV past al sinds 1989 inzichten uit de gerontologie toe in Research & Development-programma's

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Huize het Oosten Gemeten met de CQI index

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Huize het Oosten Gemeten met de CQI index Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Huize het Oosten Gemeten met de CQI index April 2014 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: april 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond en

Nadere informatie

CQ-Index VV&T. Hamrikheem Lentis/Dignis. Rapportage ervaringsonderzoek onder bewoners

CQ-Index VV&T. Hamrikheem Lentis/Dignis. Rapportage ervaringsonderzoek onder bewoners CQ-Index VV&T Hamrikheem Lentis/Dignis Rapportage ervaringsonderzoek onder bewoners ARGO BV 2014 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Opbouw rapport... 3 HOOFDSTUK 2. UITVOERING

Nadere informatie

Meetverantwoording cliëntgebonden indicatoren VV&T

Meetverantwoording cliëntgebonden indicatoren VV&T Meetverantwoording cliëntgebonden indicatoren VV&T Schoning van data, schaalanalyses en casemixadjustment Dolf de Boer Olga Damman Diana Delnoij Inhoud 1 Inleiding 3 2 Opschoning 4 3 Schaalanalyses 8 4

Nadere informatie

Van Loveren & Par tners Kwaliteit in zorg. Rapportage CQ-Index Somatiek Zorgplein Maaswaarden De Notenhoff afdeling De Rib

Van Loveren & Par tners Kwaliteit in zorg. Rapportage CQ-Index Somatiek Zorgplein Maaswaarden De Notenhoff afdeling De Rib Rapportage CQ-Index Somatiek Zorgplein Maaswaarden De Notenhoff afdeling De Rib 2014 J. Cellarius-Weistra C.M.S. Huijben Van Loveren & Par tners Van Loveren & Partners BV past al sinds 1989 inzichten uit

Nadere informatie

Bijlage criterium kwaliteit: Toelichting Methode kwaliteitsformat

Bijlage criterium kwaliteit: Toelichting Methode kwaliteitsformat ijlage criterium kwaliteit: Toelichting Methode kwaliteitsformat Het kwaliteitsformat combineert een aantal aspecten die samenhangen met de kwaliteit van zorg: cliënttevredenheid, inhoudelijke zorgindicatoren,

Nadere informatie

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis?

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? AxionContinu, De Schutse onderzoek naar ervaringen met de thuiszorg Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, december 2013 is hét kennis- en expertisecentrum in het hart

Nadere informatie

Meetverantwoording cliëntgebonden indicatoren VV&T 2010 Schoning van data, schaalanalyses en casemixcorrectie

Meetverantwoording cliëntgebonden indicatoren VV&T 2010 Schoning van data, schaalanalyses en casemixcorrectie Meetverantwoording cliëntgebonden indicatoren VV&T 2010 Schoning van data, schaalanalyses en casemixcorrectie Judith Booij Dolf de Boer Lucas van der Hoek Diana Delnoij ISBN 978-94-6122-082-0 http://www.centrumklantervaringzorg.nl

Nadere informatie

CQI-Concernrapport Volckaert

CQI-Concernrapport Volckaert Ervaringen van somatische cliënten, contactpersonen van cliënten met een psychogeriatrische indicatie en thuiszorg cliënten CQI-Concernrapport Volckaert December 2016 Samenstelling: drs. J.J. Haamers,

Nadere informatie

RAPPORTAGE ZGAO CLIËNTENRAADPLEGING CQ-INDEX ZORG THUIS 2016

RAPPORTAGE ZGAO CLIËNTENRAADPLEGING CQ-INDEX ZORG THUIS 2016 RAPPORTAGE ZGAO CLIËNTENRAADPLEGING CQ-INDEX ZORG THUIS 2016 Rapportage CQ Zorg Thuis ZGAO 2016 1 1. Inleiding Met het oog op het handhaven en/of verbeteren van de kwaliteit van de zorg die ZGAO levert,

Nadere informatie

CQ-Index VV&T. Zorgcentrum de Blanckenbörg Thuiszorg Stichting Blanckenbörg. Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten

CQ-Index VV&T. Zorgcentrum de Blanckenbörg Thuiszorg Stichting Blanckenbörg. Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten CQ-Index VV&T Zorgcentrum de Blanckenbörg Thuiszorg Stichting Blanckenbörg Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten ARGO BV 2014 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 3 1.1 Inleiding...

Nadere informatie

Uitkomsten CQ-index VV&T interviews met bewoners

Uitkomsten CQ-index VV&T interviews met bewoners Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de CQ-index. Uitkomsten CQ-index VV&T interviews met bewoners Vierstroom Borchleen december 2013 januari Publicatie van (delen van) deze rapportage

Nadere informatie

Ervaringen met zorg bij diabetes: samenvatting op zorggroepniveau

Ervaringen met zorg bij diabetes: samenvatting op zorggroepniveau Ervaringen met zorg bij diabetes: samenvatting op zorggroepniveau Analyse ZorgDNA Amstelland Zorg Versie 1.0 drs. J.J.A. Stavenuiter dr. H.G. van der Roest dr. D.H.M. Frijters Utrecht, december 2012 ZorgDNA

Nadere informatie

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis?

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? AxionContinu, Woon- en Zorgcentrum Tolsteeg onderzoek naar ervaringen met de thuiszorg Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, december 2013 is hét kennis- en expertisecentrum

Nadere informatie

Rapportage CQ-Index Somatiek Bethanië J.C.F.D. van Loveren C.M.S. Huijben. Van Loveren & Par tners Kwaliteit in zorg

Rapportage CQ-Index Somatiek Bethanië J.C.F.D. van Loveren C.M.S. Huijben. Van Loveren & Par tners Kwaliteit in zorg Rapportage CQ-Index Somatiek Bethanië 2013 J.C.F.D. van Loveren C.M.S. Huijben Van Loveren & Par tners Van Loveren & Partners BV past al sinds 1989 inzichten uit de gerontologie toe in Research & Development-programma's

Nadere informatie

Kwaliteit meetbaar maken en verantwoorden

Kwaliteit meetbaar maken en verantwoorden Kwaliteit meetbaar maken en verantwoorden Inspectie voor de Gezondheidszorg drs. Jenneke van Veen Algemene leden vergadering VGN 27 juni 2006 Hoofdinspecteur Verpleging en chronische zorg www.igz.nl WAT

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Verpleging, Verzorging en Thuiszorg CQI VV&T (VV-ZT) Werkinstructies voor CQI Zorg thuis voor de landelijke meting

Werkinstructies voor de CQI Verpleging, Verzorging en Thuiszorg CQI VV&T (VV-ZT) Werkinstructies voor CQI Zorg thuis voor de landelijke meting Werkinstructies voor CQI Zorg thuis voor de landelijke meting 1. De vragenlijst Waarvoor is de CQI Zorg Thuis bedoeld? De CQI Zorg Thuis is bedoeld om de kwaliteit van zorg te meten zoals die wordt waargenomen

Nadere informatie

Conclusies Facit CQ- index kwaliteit verpleging, verzorging en thuiszorg bij Stichting Sint Anna door vertegenwoordigers bewoners (Beschermd Wonen)

Conclusies Facit CQ- index kwaliteit verpleging, verzorging en thuiszorg bij Stichting Sint Anna door vertegenwoordigers bewoners (Beschermd Wonen) Conclusies Facit CQ- index kwaliteit verpleging, verzorging en thuiszorg bij Stichting Sint Anna door vertegenwoordigers bewoners (Beschermd Wonen) Bewonerstevredenheidsonderzoek, oktober 2014 Inleiding

Nadere informatie

Bijlage: Formulier Kwaliteitsformat zorginkoop AWBZ 2013

Bijlage: Formulier Kwaliteitsformat zorginkoop AWBZ 2013 Bijlage: Formulier Kwaliteitsformat zorginkoop WBZ 2013 Onderstaand scoreformulier kan ingevuld worden aan de hand van de in het kwaliteitsformat omschreven methode. De zorgaanbieder levert de in het kwaliteitsformat

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Thuiszorg Dichtbij. Zorg Thuis Verslagjaar 2014. Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Thuiszorg Dichtbij. Zorg Thuis Verslagjaar 2014. Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 1 Rapport Cliëntervaringsonderzoek Thuiszorg Dichtbij Zorg Thuis Verslagjaar 2014 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Kenmerken respondenten... 5 3. Afspraken over

Nadere informatie

Uitkomsten CQ-index VV&T Zorg Thuis

Uitkomsten CQ-index VV&T Zorg Thuis Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de CQ-index. Uitkomsten CQ-index VV&T Zorg Thuis Zorggroep Oude en Nieuwe Land Regio Steenwijkerland september - november Publicatie van (delen van)

Nadere informatie

1. Wat is de naam van het meetinstrument? (incl. versienummer of jaartal van ontwerp) Kraamzorg

1. Wat is de naam van het meetinstrument? (incl. versienummer of jaartal van ontwerp) Kraamzorg 1. Wat is de naam van het meetinstrument? (incl. versienummer of jaartal van ontwerp) Kraamzorg Naam: Sandra van Beek / Corina Munts Organisatie: ActiZ / BTN Email: s.van.beek@actiz.nl Telefoonnummer:

Nadere informatie

Toelichting monitor Kwaliteit VVT

Toelichting monitor Kwaliteit VVT Toelichting monitor Kwaliteit VVT Thema/onderdeel / extramuraal Cliënten Toelichting De aanbieder scoort gemiddeld 3 of meer sterren in de meest recente intramurale De aanbieder scoort gemiddeld 3.5 of

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Reumatoïde Artritis

Werkinstructies voor de CQI Reumatoïde Artritis Werkinstructies voor de 1. De vragenlijst Waarvoor is de bedoeld? De is bedoeld om de ervaren kwaliteit van reumazorg te meten vanuit het perspectief van de patiënt. De vragenlijst kan worden gebruikt

Nadere informatie

Aan: zorgaanbieders en zorgprofessionals

Aan: zorgaanbieders en zorgprofessionals Aan: zorgaanbieders en zorgprofessionals Utrecht, 5 oktober 2017 Kenmerk: 17.158 SvB/CG Betreft: Indicatoren voor basisveiligheid Kwaliteitskader verpleeghuiszorg Geachte leden, Graag willen we u informeren

Nadere informatie