BRANDWEER Onderwijsraad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BRANDWEER Onderwijsraad"

Transcriptie

1 1 BRANDWEER Onderwijsraad Aan: Onderwerp: VNG, werkgroep Brandweer en Veiligheidsberaad pre-advies vakbekwaam blijven. Toelichting en uitgangspunten De Brandweeronderwijsraad heeft in december 2010 besloten om een visie op het vakbekwaam blijven uit te werken en in te spelen op lopende activiteiten. Daartoe is een verkenning uitgevoerd. Op basis daarvan is een aantal uitgangspunten geformuleerd en vastgesteld, die ter instemming aan VNG en Veiligheidsberaad worden voorgelegd: 1. Het is wenselijk om het proces van vakbekwaam blijven, afgestemd op diverse functie(niveaus) binnen de brandweer, te standaardiseren. 2. Het is wenselijk om structuren te ontwikkelen die rekening houden met enorme diversiteit binnen brandweerregio s t.a.v. operationele, organisatorische en beleidsmatige invulling van het vakbekwaam blijven. 3. De processen binnen het vakbekwaam worden en vakbekwaam blijven worden op strategisch en operationeel niveau met elkaar verbonden zodat een integrale aanpak ontstaat. 4. De vakbekwaamheidorganisatie en P&O stemmen beleid af met elkaar. 5. Professionaliseren van de oefenorganisatie maakt onderdeel uit van een gestandaardiseerde opzet van vakbekwaam blijven. 6. De Programmaraad Brandweerzorg en de Programmaraad Management en Informatie (P&O) zullen worden betrokken bij de uitwerking van een definitief advies van de Brandweeronderwijsraad over blijvende vakbekwaamheid. In aanvulling heeft de Brandweeronderwijsraad kennis genomen van de voorlopige resultaten van het onderzoek naar de organisatie en financiering van het brandweeronderwijs dat in de periode oktober 2010-februari 2011 in opdracht van het Ministerie van V&J is uitgevoerd en is kennis genomen van enkele voorbeelden van hoe in andere sectoren de organisatie van /blijvende vakbekwaamheid vorm en inhoud krijgt (bijlage 1). Aan de hand van deze ingrediënten heeft de Brandweeronderwijsraad zich een beeld gevormd, dat de Raad op voorhand met VNG en Veiligheidsberaad wil delen, met als doel tot een nadere richtingbepaling te komen.

2 2 PREADVIES VAKBEKWAAM BLIJVEN Context en aanleiding De Brandweeronderwijsraad is in 2010 opgericht door VNG, VB en NVBR, in overleg met het Ministerie van Veiligheid en Justitie. De Raad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de werkgeversorganisaties (i.c. VNG en VB) betreffende het (stelsel van) brandweeronderwijs. Een van de gevraagde adviezen betreft vakbekwaam blijven. VNG en VB hebben daarbij aangegeven advies te willen hebben rond: Instrumenten die de sector kunnen ondersteunen; Mogelijkheden voor koppeling aan het reguliere personeelsbeleid en opleiden & oefenen; De (efficiënte) organisatie van vakbekwaam blijven. De Brandweeronderwijsraad constateert dat de organisatie van vakbekwaam blijven binnen de Nederlandse Brandweer een verdere structurering behoeft. Het vakbekwaam blijven valt uiteen in vaardigheidsontwikkeling (oefenen) en kennisontwikkeling (bijscholing). Met name dit laatste punt is nog onvoldoende vorm gegeven. De aandacht van korpsen en opleidingsinstituten is in de periode vooral gericht geweest op de transformatie van het ranggerichte naar het functiegerichte stelsel, en de daarbij behorende aanpassingen in de opleidingen (vakbekwaam worden). Vanuit het project Kwaliteit Brandweerpersoneel /Communicatie en Implementatie zijn, voor zowel vakbekwaam worden als voor vakbekwaam blijven, kwaliteitsinstrumenten ontwikkeld, ter ondersteuning van de korpsen. Het functiegerichte (en duale) opleidingsstelsel gaat uit van competentiegericht opleiden om vakbekwaam te worden, waarbij begeleiding en leren op de werkvloer een belangrijke plaats inneemt. Het leren en ontwikkelen houdt echter niet op na deze basisopleiding. Veel tijd van brandweerpersoneel wordt besteed aan trainen en oefenen nadat de basisopleiding is afgesloten en aan bijscholing om blijvende vakbekwaamheid aan te tonen. Waar voorheen het vakbekwaam worden (opleiden en examineren) en vakbekwaam blijven (opleiden& oefenen en bijscholing) nog als twee aparte kolommen konden worden gezien, is nu in het nieuwe stelsel sprake van een integraal kwaliteitsstelsel voor vakbekwaamheid. Dat vraagt om een integrale (en mogelijk te normeren) aanpak, met verantwoordelijkheid van de werkgever, de medewerker en de branche. Het implementeren van vakbekwaam worden is ver gevorderd. Inmiddels is ook een start gemaakt met het vakbekwaam blijven. Er zijn pilots uitgevoerd, handboeken en toolboxen zijn beschikbaar. De uitvoering per regio en/of korps is echter divers, met een grote nadruk op het opleiden en oefenen. Een aantal regio s is actief met de invoering, andere regio s niet en de wijze waarop verschilt: regionaal versus lokaal, multidisciplinair versus brandweerspecifiek, aard en omvang van bijscholingsmodulen enz.. Er zijn dus nog beslissingen te nemen binnen het integraal kwaliteitsstelsel voor vakbekwaamheid. De Brandweeronderwijsraad heeft, in voorbereiding op een uitgebreid advies rond blijvende vakbekwaamheid een verkenning uitgevoerd naar de huidige situatie. Daarbij is geanalyseerd wat de stand van zaken is, is kennis genomen van ontwikkelingen in andere sectoren en zijn oriënterende gesprekken gevoerd met voorlopers en achterblijvers.

3 3 Op basis van deze verkenning zijn uitgangspunten geformuleerd, die in dit preadvies worden gepresenteerd en nader toegelicht. Voor een preadvies is gekozen, om werkgevers in staat te stellen zich een nader beeld te vormen van de gewenste omvang en reikwijdte van mogelijke besluitvorming op dit thema, en daarbij hun vraag nader te preciseren. Het advies zal immers betrekking hebben op de invoering van een landelijk normerend systeem en als zodanig direct invloed hebben op de organisatie en financiering binnen de korpsen. In dit preadvies wordt op hoofdlijnen een voorstel gedaan voor de aanpak en aangegeven welke aspecten hoe, wanneer en in bepaalde mate van detaillering kunnen worden uitgewerkt, indien dit voorstel op draagvlak bij bestuurders mag rekenen. Inhoudelijke afbakening Diversiteit De brandweeronderwijsraad komt tot de conclusie dat er een enorme diversiteit is in mogelijkheden, opvattingen over en uitvoering van het vakbekwaam blijven binnen de brandweerregio s. Binnen deze diversiteit staat het opleiden en oefenen centraal, en is het bijscholen nog ondervertegenwoordigd. Dat wil zeggen dat de meeste aandacht uitgaat naar het in vorm blijven. Deze vorm van vakbekwaam blijven maakt een belangrijk deel uit van de dagelijkse bedrijfsvoering van de brandweer, waarin naast de incidentele uitruk, structureel tijd en geld besteed wordt aan het opleiden en oefenen. Ambitie De Brandweeronderwijsraad is van mening dat de geconstateerde diversiteit in aanpak gestroomlijnd dient te worden naar een aantal landelijk gedragen uitgangspunten die met elkaar de ambitie aangeven. Daarom is het van belang om deze uitgangspunten te benoemen, te erkennen en te communiceren met de brandweerregio s. Deze uitgangspunten hebben volgens de Brandweeronderwijsraad betrekking op: Het benoemen van normen die van toepassing zijn op het vakbekwaam blijven, oefenen en bijscholen! Binnen het functiehuis van de brandweer dienen functies te worden benoemd, die binnen het proces van vakbekwaam blijven, als eerste voor normering in aanmerking komen. De normen dienen een kwantitatief en kwalitatief karakter te hebben. Registratie van de criteria en beoordeling van de criteria dient te geschieden in een zogenaamd brandweerpaspoort. Organisatorische opzet en randvoorwaarden De Brandweeronderwijsraad is van mening dat de regio s, als werkgever, verantwoordelijk zijn voor het invullen van de vakbekwaamheidorganisatie. Hierbij is het van belang dat er landelijk consensus is over de uitgangspunten die in het voorgaande zijn benoemd en dat regionale vakbekwaamheidorganisaties het vakbekwaam worden (opleiden) en vakbekwaam blijven (oefenen en bijscholen) integreren. Ook de ontwikkeling van regionale en landelijke netwerken van leeragenten zijn van belang om de criteria voor het opleiden, oefenen en bijscholen te voorzien van nieuwe inzichten en doctrines. Met het toevoegen van dit laatste element is er sprake van een regionale vakbewaamheidcyclus en is voldaan aan belangrijke voorwaarden voor kwaliteitsborging van de vakbekwaamheidorganisatie.

4 4 Aanbevelingen en specifieke vragen aan werkgevers Aanbevelingen De brandweeronderwijsraad adviseert de werkgevers om: in te stemmen met de geformuleerde algemene opvattingen over- en contouren van- de vakbekwaamheidorganisatie. om nader te (laten) bepalen welke functies in eerste aanleg in aanmerking dienen te komen voor normering binnen het vakbekwaam blijven. Visie en opvattingen te delen met de brandweeronderwijsraad over kwantitatieve en kwalitatieve normen van het vakbekwaam blijven. Specifieke vragen Er zijn op stelselniveau verschillende groepen van kenmerken voor een systeem van blijvende vakbekwaamheid te beschrijven: Met betrekking tot de doelstellingen; Met betrekking tot toezicht en controle; Met betrekking tot de (systeem)invulling; Met betrekking tot de randvoorwaarden. Rond deze groepen van kenmerken zijn keuzes mogelijk, aan de hand van vragen over de gewenste inzet. Beantwoording hiervan leidt tot aanscherpingen van de algemene uitgangspunten als basis voor een definitief advies over het stelsel van vakbekwaam blijven binnen de brandweer. Doelstelling Er zijn verschillende doelstellingen te benoemen: Proces: Zorgen dat er afspraken tussen werkgever en werknemer worden gemaakt over ontwikkeling en bijblijven Bevoegdheid: Zorgen dat (risicovolle) handelingen alleen worden uitgevoerd door mensen die dit mogen en daarvoor toegerust zijn Zorgen dat men bijblijft en centraal sturen op wat men dient bij te scholen Daarvoor worden verschillende scenario s ingezet in andere sectoren (zie bijlage 1). In de Profcheck wordt gezegd dat men periodiek moet aantonen de risicovolle handelingen te kunnen uitvoeren. De weg ernaartoe staat niet voorgeschreven, zolang op het moment van een meting maar aantoonbaar is dat er sprake is van voldoende vaardigheid. In de wet BIO zit vooral een inspanningsverplichting. De werkgever kan zelf volledige invulling geven. Er zit weinig check op hoe effectief de werkgever is en wat de daadwerkelijke vakbekwaamheid is. (behalve bij excessen) In de wet BIG ligt de verantwoordelijkheid bij het individu om bezig te zijn met waar men wel en niet vakbekwaam in is en hierop zelf te sturen. Wanneer de werkgever daar direct baat bij heeft, wordt de verantwoordelijkheid voor een deel opgepakt door de werkgever. Bij de brandweer is de situatie nu zo dat de regie op blijvende vakbekwaamheid sterk bij de werkgever ligt. Landelijk wordt alleen een inspanningsverplichting tot vakbekwaam blijven

5 5 voorgeschreven. Dit heeft directe gevolgen voor de borging. Er kan daarmee geen toezicht worden uitgevoerd op de kwaliteit van de uitvoering of van de medewerkers. Vragen die in dit kader worden voorgelegd zijn: Op welke doelstelling ligt voor de sector de nadruk? (Op welk niveau) dient landelijke regie vormgegeven te worden? Beantwoording hiervan geeft richting aan de beantwoording van onderliggende vragen die door de Brandweeronderwijsraad in een definitief advies worden meegenomen: Bij wie wordt dan welke verantwoordelijkheid neergelegd? Voor welke elementen, functies, handelingen? En op welke manier? Toezicht en controle Afhankelijk van de te maken keuzes bij de doelstellingen en regie, komt het niveau van toezicht/controle anders te liggen. De werkgever is verplicht te werken aan de blijvende vakbekwaamheid van de medewerker. Worden geen aanvullende eisen gesteld vanuit het branchestelsel, maar blijft het bij inspanningsverplichting, waarbij verantwoordelijkheid bij de werkgever ligt, dan is sprake van controle op procedureniveau: heeft men aan de inspanningsverplichting voldaan? (zijn er plannen gemaakt, oefenmomenten aangeboden, etc.). Er is hierbij geen controle op de kwaliteit van de feitelijke uitvoering van de inspanning of van de medewerkers. Worden vanuit het branchestelsel wel aanvullende voorschriften gesteld aan de werkgever of werknemer aan de uitvoering van blijvende vakbekwaamheid, dan zal er sprake zijn van toezicht/controle op procesniveau: heeft men de procedure op orde? (zijn er plannen gemaakt, oefenmomenten aangeboden, etc.) Is de uitvoering van deze procedures op orde? Is de kwaliteit van de uitvoering op orde? Worden vanuit het branchestelsel aanvullende voorschriften gesteld aan de vakbekwaamheid van ieder individu, dan kan controle op individueel niveau worden gekozen dan wel toegevoegd aan de andere controleniveaus): Voldoet het individu aan de gestelde eisen? Daarmee ligt de vraag naar het accent voor toezicht en controle voor: Controle op procedures? Controle op proces? Controle op individueel niveau? Beantwoording hiervan geeft richting aan de beantwoording van onderliggende vragen die door de Brandweeronderwijsraad in een definitief advies worden meegenomen: Wie houdt toezicht of voert controle? Met welk mandaat? Hoe wordt dit geregistreerd?

6 6 Wat gebeurt er als niet wordt voldaan aan de gestelde eisen? Invulling Voor de invulling van de uitvoeringsorganisatie kan een onuitputtelijke lijst met vragen worden gesteld. Hier een beperking tot de belangrijkste vraag: Is een keuze voor een landelijke regie en controle op voorschriften wenselijk? Indien dit bevestigend wordt beantwoord dan zullen normering en standaarden afgesproken moeten worden en maakt de uitwerking daarvan onderdeel uit van de definitieve advisering van de Brandweeronderwijsraad, inclusief de onderliggende vragen: Wat is de minimale ondergrens voor een vakbekwaam beroepsbeoefenaar (de landelijke standaard)? Is een aanvullende standaard nodig op een hoger niveau, of op basis van actuele inzichten en ontwikkelingen (vergelijk met de voorschriften binnen de Wft)? Wordt dit voorgeschreven voor de processen (bijv. door de aangepaste leidraad oefenen) of in toetsing (door een toets blijvende vakbekwaamheid)? Of wordt gekozen voor het voorschrijven van procedures (zoals een aanpak binnen instellingen bij de wet BIG)? Daarnaast zijn randvoorwaarden te benoemen: Uitvoerbaarheid Welke claim leg je op iedere betrokkene Communicatie Randvoorwaarden Het betreft hier het beleid van de werkgevers zelf. De keuzes die worden gemaakt in strategisch, financieel en personeelsbeleid zijn mede bepalend voor de wijze waarop een systeem van blijvende vakbekwaamheid vorm en inhoud krijgt: Strategische sturing: de visie op vakbekwaam blijven en de positionering hiervan binnen de organisatie. Financiële sturing: welke ruimte is beschikbaar gemaakt voor blijvende vakbekwaamheid en op welke manier. Sturing op personeelsontwikkeling: In ontwikkelingsgericht personeelsbeleid worden medewerkers bewust gemaakt van de eigen rol in ontwikkeling en gestimuleerd hier zelf regisseur van te worden. Voor een deel gaat het hier ook over het leren ontwikkelen (leren leren ook wel genoemd). Ter bepaling van de richting is daarmee voor de werkgevers de volgende vraag relevant: Is een koppeling tussen de vakbekwaamheidsorganisatie met HR wenselijk? Beantwoording hiervan geeft richting aan de beantwoording van onderliggende vragen die door de Brandweeronderwijsraad in een definitief advies worden meegenomen: Op welke manier wordt het HR apparaat betrokken bij de blijvende vakbekwaamheid? Voor vakbekwaam worden is een uitgebreid model met verschillende rollen landelijk en op de werkvloer uitgewerkt. Hoe ziet dat plaatje eruit voor vakbekwaam blijven? Bij wie kan wat worden belegd en welke competenties vraagt dat van alle betrokkenen?

7 7 BIJLAGE 1: VERKENNING VAKBEKWAAM BLIJVEN Situatieschets en definities Met het Besluit personeel veiligheidsregio s is een concrete doelstelling neergelegd voor oefenen en bijscholen, namelijk het aantoonbaar werken aan en het (blijven) aantonen van vakbekwaamheid om de kwaliteit van brandweerpersoneel te verhogen en te borgen. Het leerproces houdt niet op na het behalen van een diploma als manschap, bevelvoerder of officier. Het vakgebied van de brandweer, crisisbeheersing en rampenbestrijding staat nooit stil. Korpsen kunnen te maken krijgen met nieuwe risico s in het verzorgingsgebied. En als gevolg van onderzoek en innovatie worden er regelmatig nieuwe tactieken en technieken van incidentbestrijding geïntroduceerd. Dit zijn ontwikkelingen die direct van invloed kunnen zijn op de vakbekwaamheid en het onderhoud daarvan. Van de korpsen als werkgever van brandweermensen wordt verwacht dat er voldoende initiatief wordt ondernomen om de werknemers (zowel beroepskrachten als vrijwilligers) van deze ontwikkelingen te laten profiteren door brandweermensen hun vakbekwaamheid te laten onderhouden. Belangrijke, reeds aanwezige, ingrediënten voor de vakbekwaamheid bij de brandweer zijn: landelijke normen voor selectie, opleiden, examineren, oefenen en bijscholen, gerelateerd aan het kwalificatiedossier; examinering van kandidaten door middel van een proeve van bekwaamheid op basis van een kwalificatiedossier; een leeromgeving die voorbereidt op de functie zoals vastgelegd in het kwalificatiedossier en de proeve van bekwaamheid; een kwalitatief hoogwaardige leeromgeving opbouwen bij de brandweerkorpsen die ondersteunt bij het vakbekwaam blijven; een duaal stelsel, waarbij het leren deels in een onderwijsinstituut en deels op de werkplek plaatsvindt; erkenning van verworven competenties (EVC), om een efficiënte in- en doorstroming naar functies te bevorderen en onnodige studiebelasting te voorkomen; het gebruik van een beoordelinsgportfolio (assessmentportfolio); functie- en competentiegericht opleiden, oefenen en bijscholen; competentieontwikkeling als een gedeelde verantwoordelijkheid van werkgever en beroepsbeoefenaar; kwaliteitsborging met behulp van certificering, toezicht en registratie. De kolommen vakbekwaam worden en vakbekwaam zijn verbonden met elkaar, maar worden in de praktijk ingericht als twee aparte kolommen. In het nieuwe stelsel zijn belangrijke vernieuwingen gerealiseerd binnen de kolom vakbekwaam worden. Waar dit voorheen vooral een taak was van de opleiders, wordt dit nu veel meer in nauwe samenwerking met de korpsen opgepakt. Invoering van competentiegericht onderwijs maakt dat leren een gedeelde verantwoordelijkheid is waarbij leren op de werkplek een belangrijk element is. Dat is een belangrijke basis voor het vakbekwaam blijven. De invulling daarvan is echter nog geen gemeengoed en kan van regio/korps tot regio/korps verschillen. Ook blijvende vakbekwaamheid is meegenomen in de visie op vakbekwaam worden en vakbekwaam blijven. Alhoewel vakbekwaam blijven deel uitmaakt van het onderwijsstelsel voor brandweerpersoneel, is er een belangrijk verschil. Voor het vakbekwaam blijven zijn kwaliteitsinstrumenten ontwikkeld ter ondersteuning van de regio s c.q. korpsen, maar de verantwoordelijkheid en invulling van het vakbekwaam blijven ligt geheel bij de werkgever.

8 8 Onder vakbekwaam wordt verstaan het op de juiste / adequate wijze om kunnen gaan met eisen, verwachtingen en problemen die zich (kunnen) voordoen binnen en tussen verschillende aspecten van de arbeidssituatie. Voor deze juiste taakuitvoering is, afhankelijk van de taak binnen de gegeven situatie, kennis, kunde en gedragsvaardigheid nodig om deze situatie zo optimaal mogelijk in te kunnen schatten en te vertalen naar handelen (van Zanten, Exploratief onderzoek naar het begrip vakbekwaamheid en stuurelementen binnen een brandweerorganisatie, site NIFV). Het huidige kader voor de uitwerking van vakbekwaam blijven kan als volgt worden beschreven: Binnen elke regio is een vakbekwaamheidorganisatie. Normaliter worden op regioniveau jaarplannen gemaakt voor bijscholen en oefenen. Eens in de 4 jaar dient het bestuur van de veiligheidsregio een beleidsplan op te stellen met daarin o.a. aandacht voor het oefenbeleidsplan. Daarnaast wordt er jaarlijks een jaarplan opleiden en oefenen opgesteld. Landelijk zijn momenteel de volgende kwaliteitsinstrumenten beschikbaar: - Een portfolio, bestaande uit twee delen: een ontwikkeldeel en beoordelingdeel. - Een aangepaste leidraad oefenen (met opbouw) - Een diagnostische toets blijvende vakbekwaamheid (TBV) Behalve de leidraad oefenen, is het gebruik van deze instrumenten vrijwillig en vrijblijvend. De leidraad oefenen is voorschrijvend. Men mag hier wel beargumenteerd vanaf wijken. Uiteraard mag een regio en/of korps regionale en lokale accenten toevoegen. Schema 1: vakbekwaam worden en blijven bij de Brandweer (bron: project Kwaliteit Brandweerpersoneel/ Implementatie en communicatie, 2010) Op dit moment is er is nog een situatie met relatief grote verschillen in aanpak. Verschillende regio s zijn actief bezig met aspecten als inhoud, organisatie en integratie van de vakbekwaamheidsorganisatie in het HRM beleid. In zijn algemeenheid kan echter worden gesteld dat met betrekking tot de organisatie en inhoud van het vakbekwaam blijven binnen de brandweer sprake is van verschillen in de snelheid van invoering, de organisatie van bijscholing en de

9 9 inhoudelijke vormgeving er van. Het bijzondere karakter van de brandweerorganisatie die werkt met fulltimers en vrijwilligers speelt daarbij een belangrijke rol. Voor beide groepen gelden dezelfde eisen ten aanzien van de vakbekwaamheid maar zijn er andere mogelijkheden als het gaat om de belasting om vakbekwaam te blijven. Voorbeelden Gelet op de relevantie voor de brandweer, is nader verkend welke voorbeelden er zijn voor de wijze waarop vakbekwaam blijven in andere sectoren vorm en inhoud krijgt. Gekeken is naar volgende voorbeelden: - Wet BIG (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg; omvat bekwaamheidseisen) - Wet BIO (Beroepen in het Onderwijs; geeft richtlijnen voor vakbekwaam blijven) - Profcheck ambulanceverpleegkundigen (periodieke toetsing vakbekwaamheid) - Wft (reguleert, normeert en bewaakt deskundigheid in financiële beroepen) - Vakbekwaamheid beroepschauffeurs (idem, beroepsgoederenvervoer). Daarnaast is kennis genomen van de wijze waarop de KNVB een systeem heeft ingericht voor de ontwikkeling en borging van de vakbekwaamheid onder scheidsrechters. Dit systeem wordt door de Brandweeronderwijsraad voor de brandweer als bijzonder waardevol gezien en zal in het definiteve advies nader aan de orde komen. Wet BIG Doel van de wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (wet BIG) is het bevorderen van de kwaliteit van de zorg en het beschermen van patiënten tegen ondeskundig of onzorgvuldig handelen van individuele zorgverleners. Beoogd resultaat is dat zorgverleners alleen maar die handelingen uitvoeren die zij daadwerkelijk veilig kunnen uitvoeren, waarvoor zij vakbekwaam zijn (voorbehouden handelingen). De wet BIG maakt onderscheid tussen deskundigheid, bevoegdheid en bekwaamheid. Door een diploma ben je deskundig, door een registratie word je bevoegd. Door vakbekwaamheid blijf je bevoegd. De wet zegt dat men zich bewust moet zijn, voor welke handelingen men zichzelf vakbekwaam acht of niet (bijvoorbeeld voor een open hart operatie niet, voor een operatie gericht op tumorverwijdering uit de borst wel) en dat aan te ondersteunen door (bij)scholing en voldoende praktijkuren. Alleen die handelingen mag men uitvoeren. De eindverantwoordelijkheid ligt bij de persoon zelf. Werkgevers willen echter voldoende inzetbaar personeel in hun bestand en werken daarom vaak met bekwaamheidsregelingen, waarin staat bijgehouden welke personen bekwaam zijn voor welke handelingen. Op die manier kan gedaan worden aan personeelsplanning, controle op bekwaamheid en ook gestuurd op bijvoorbeeld bijscholing en (voldoende) inzet van medewerkers. De vakbekwaamheid is daardoor vaak ook direct verbonden met de HR cyclus van functioneringsgesprekken, persoonlijke ontwikkelplannen en beoordelingen. Voor herregistratie vindt een schriftelijke controle plaats of men voldoende vlieguren heeft gemaakt en voldoende heeft gedaan aan (bij)scholing. Er wordt niet gevraagd om de gestelde competenties of vakvaardigheden te laten zien. Binnen de instellingen houdt de inspectie toezicht op de opleidingsverplichtingen en op de plicht om verantwoorde zorg te leveren en aan kwaliteitsbewaking te doen (extern toezicht). De overige afspraken en de controle op de blijvende vakbekwaamheid is aan werkgever en werknemer (intern toezicht).

10 10 Profcheck ambulanceverpleegkundigen Direct afgeleid van de wet BIG en de wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst, geldt dat ambulanceverpleegkundigen zelfstandig voorbehouden handelingen moeten kunnen uitvoeren, waarvoor zij vakbekwaam moeten zijn. Zij kunnen niet onderweg zeggen iemand geen zorg te verlenen omdat ze hun bekwaamheid voor een voorbehouden handeling niet hebben behouden. Daarom is voor ambulancepersoneel vanuit de branche een profcheck en een register voor beroepsbeoefenaren in de ambulancezorg opgezet. De profcheck is een periodieke toetsing (5-jaarlijks) van voorbehouden handelingen. Er wordt beoordeeld of de benodigde vaardigheden worden beheerst en of men handelt volgens de verplichte protocollen en richtlijnen. Er worden ook eisen gesteld aan scholing en voldoende inzet, zoals de wet BIG vereist. Dit wordt echter niet meer getoetst binnen de profcheck. Het is daarmee vooral een toets waarbij de ambulanceverpleegkundige daadwerkelijk moet laten zien te voldoen aan de gestelde eisen in een proeve van bekwaamheid. Wet BIO Aanleiding voor deze wet is dat teveel docenten, eenmaal bevoegd en voor de klas, te weinig deden aan verdere ontwikkeling en (bij)scholing. De wet op de beroepen in het onderwijs (Wet BIO) heeft als doel de kwaliteit van de docenten en daarmee van het onderwijs beter te kunnen garanderen. Beoogd resultaat is te zorgen dat docenten zich blijven bekwamen. Dus leven lang leren binnen de onderwijsinstellingen brengen. Men redeneert dat een docent zich niet zal kunnen handhaven wanneer deze alleen voldoet aan het startniveau. De wet richt zich vooral op de verplichting voor werkgevers en docenten om te blijven werken aan hun vakbekwaamheid. Doel is daarmee te borgen dat dit gebeurt, niet wat er inhoudelijk wordt bijgespijkerd. De wet Bio richt zich op de werkgever en geeft daarbij aan hoe het werken aan blijvende bekwaamheid moet worden aangetoond: de wet vereist dat de school aandacht besteedt aan vakbekwaamheid van docenten in schoolplannen en kwaliteitszorgverslagen, en bekwaamheidsdossiers bijhoudt (met daarin getuigschriften en diploma s, gespreksverslagen van functioneringsgesprekken en de hierop gebaseerde ontwikkelplannen) van de docenten. Daarnaast dient de school de docent in staat te stellen de bekwaamheid te onderhouden (scholings- en studiedagen, informatie over beschikbaarheid van- cursussen, workshops, conferenties etc.). De Inspectie controleert de kwaliteit van het onderwijs aan de school als geheel. Indien de kwaliteit van het onderwijs aan de school niet voldoende is naar het oordeel van de Inspectie, dan kan de bekwaamheid van de leraren bij het vervolgonderzoek worden betrokken. Het vaststellen van niet goed functioneren van een docent en de gevolgen daarvan, is aan werkgever en werknemer. Het blijven werken aan de vakbekwaamheid is bij wet voorgeschreven en geldt wanneer een docent al in dienst is. De eisen rondom bevoegdheid en benoembaarheid waren al geregeld bij wet en staan los van de wet BIO en de daaraan gekoppelde blijvende vakbekwaamheid. Wet Financieel Toezicht De Wet op het Financieel Toezicht (Wft) stelt regels aan deskundigheid en zorgplicht aan iedereen die financiële producten aanbiedt of hierin bemiddelt. De Wft stelt eisen aan de deskundigheid van de organisatie en via de organisatie aan de medewerkers. Elke financiële dienstverlener moet kunnen aantonen dat zijn medewerkers, die klantcontacten hebben, deskundig genoeg zijn en blijven.

11 11 Men dient bepaalde diploma s in bezit hebben en deskundigheid moet actueel gehouden worden. Voor de blijvende deskundigheid wordt gewerkt met PE-eisen (eisen met betrekking tot Permanente Educatie). De PE-eisen zijn aanvullende toetstermen om de kennis van de dienstverleners up-to-date te houden. De toetstermen worden twee jaar door het ministerie opnieuw vastgesteld. Iedere medewerker dient examen te doen en/of een opleidingsprogramma te doorlopen om aan te tonen dat men aan de nieuwe toetstermen voldoet. Er worden PE-eisen opgesteld voor de diverse richtingen. Voldoet men niet aan de PE-eisen, dan verloopt het Wft diploma en is men niet meer bevoegd om zijn functie uit te oefenen. Richtlijn vakbekwaamheid beroepschauffeurs De Richtlijn vakbekwaamheid is een Europese richtlijn voor vakbekwaamheid van bus- en vrachtwagenchauffeurs en heeft als doelstellingen o.a. het aantal ongelukken te verminderen en daarnaast milieuvriendelijker te rijden. De richtlijn is ingesteld omdat er veel nauwelijks gekwalificeerde chauffeurs op de weg zaten. Alleen een rijbewijs was voldoende. De Richtlijn bestaat uit twee onderdelen: basiskwalificatie en nascholing. Om beroepschauffeur te worden, moet de basiskwalificatie behaald worden bij het CCV. Deze bestaat uit examens en toetsen. Deze kwalificatie heeft een geldigheid van vijf jaar. Om beroepschauffeur te blijven, zijn beroepschauffeurs verplicht iedere vijf jaar minimaal 35 uur nascholing te volgen. De nascholing moet bestaan uit cursussen die door CCV gecertificeerd zijn. Opleiders kunnen bij CCV certificeringen voor hun cursussen aanvragen. Iedere chauffeur kan zelf een keuze maken uit de door CCV gecertificeerde nascholingscursussen. De enige eis is dat van de 35 uur nascholing een chauffeur minimaal één dag (7 uur) een praktijktraining moet volgen.

ZONDER KOOKBOEK GEEN RECEPT

ZONDER KOOKBOEK GEEN RECEPT ZONDER KOOKBOEK GEEN RECEPT De Brandweeronderwijsraad over vakbekwaam blijven Bijdrage NIFV-congres 16 juni 2011, Jos van Zwieten, ambtelijk secretaris 1 INHOUD 1. Over de Brandweeronderwijsraad 2. Over

Nadere informatie

Licentieregeling Reddingsbrigade Nederland

Licentieregeling Reddingsbrigade Nederland Licentieregeling Reddingsbrigade Nederland Voorwoord Reddingsbrigade Nederland introduceert per 1 september 2015 de Licentieregeling. Door middel van de licentieregeling wil Reddingsbrigade Nederland een

Nadere informatie

Antwoorden op de vragen van het LPO

Antwoorden op de vragen van het LPO en op de vragen van het LPO Ter voorbereiding op de vergadering van het LPO op 16 juni 2010 zijn er enkele vragen geïnventariseerd. De vragen en antwoorden zijn in onderstaand schema opgenomen. Welke norm

Nadere informatie

Persoonlijke ontwikkeling bij de brandweer

Persoonlijke ontwikkeling bij de brandweer Managementsamenvatting Persoonlijke ontwikkeling bij de brandweer Project Kwaliteit Brandweerpersoneel Datum 3 november 2009 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Inleiding... 4 1. Levenslang leren bij de brandweer...

Nadere informatie

Nieuwsflits Implementatie & Communicatie KBP. - augustus 2010-

Nieuwsflits Implementatie & Communicatie KBP. - augustus 2010- Nieuwsflits Implementatie & Communicatie KBP - augustus 2010- Hierbij treft u de nieuwsflits aan van het project implementatie en communicatie kwaliteit brandweerpersoneel. Met dit project wordt gewerkt

Nadere informatie

Project Kwaliteit brandweerpersoneel. De brandweer wordt nog veiliger en beter

Project Kwaliteit brandweerpersoneel. De brandweer wordt nog veiliger en beter Project Kwaliteit brandweerpersoneel De brandweer wordt nog veiliger en beter VAKBEKWAAM WORDEN, VAKBEKWAAM BLIJVEN Wat verandert er concreet? Alle medewerkers van de brandweer worden voortaan opgeleid,

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Vrijstellingen Brandweeronderwijs

Uitvoeringsregeling Vrijstellingen Brandweeronderwijs Uitvoeringsregeling Vrijstellingen Brandweeronderwijs Instituut Fysieke Veiligheid Bureau Toezicht Examinering en Certificering Postbus 7010 6801 HA Arnhem Kemperbergerweg 783, Arnhem www.ifv.nl info@ifv.nl

Nadere informatie

MiFID II- kennis en bekwaamheid. Veelgestelde vragen m.b.t. de ESMA- richtsnoeren kennis en bekwaamheid

MiFID II- kennis en bekwaamheid. Veelgestelde vragen m.b.t. de ESMA- richtsnoeren kennis en bekwaamheid MiFID II- kennis en bekwaamheid Veelgestelde vragen m.b.t. de ESMA- richtsnoeren kennis en bekwaamheid Publicatiedatum: 13 november 2017 I. Reikwijdte 1. In de richtsnoeren wordt onderscheid gemaakt tussen

Nadere informatie

Kwaliteitsborging Kbp

Kwaliteitsborging Kbp Kwaliteitsborging Kbp Deelproject Nadere regels Kwaliteit brandweerpersoneel Status: Concept Opgesteld d.d. : 05 mei 2009 Opgesteld door: Deelproject Nadere regels Korte omschrijving: Notitie over de borging

Nadere informatie

Het NIEUWE onderwijs. Welkom. Adri Koedam Hoofd Preparatie Brandweer Ede Vertegenwoordiger onderwijsraad BOGO namens HGM Docent bij de BOGO 1

Het NIEUWE onderwijs. Welkom. Adri Koedam Hoofd Preparatie Brandweer Ede Vertegenwoordiger onderwijsraad BOGO namens HGM Docent bij de BOGO 1 Het NIEUWE onderwijs Welkom Adri Koedam Hoofd Preparatie Brandweer Ede Vertegenwoordiger onderwijsraad BOGO namens HGM Docent bij de BOGO 1 Duaal Leren Het NIEUWE onderwijs Rollen en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Directie Financiële Markten. 26 mei 2008 FM 2008-00913 M Stcrt. nr. 100. Erkenningsregeling permanente educatie Wft. De Minister van Financiën,

Directie Financiële Markten. 26 mei 2008 FM 2008-00913 M Stcrt. nr. 100. Erkenningsregeling permanente educatie Wft. De Minister van Financiën, Directie Financiële Markten Datum Uw brief (Kenmerk) Ons kenmerk 26 mei 2008 FM 2008-00913 M Stcrt. nr. 100 Onderwerp Erkenningsregeling permanente educatie Wft De Minister van Financiën, Gelet op artikel

Nadere informatie

Branchestandaard blijvende vakbekwaamheid

Branchestandaard blijvende vakbekwaamheid Branchestandaard blijvende vakbekwaamheid Functie verkenner (gevaarlijke stoffen) werkzaam bij de brandweer De Brandweeracademie is onderdeel van het Instituut Fysieke Veiligheid 2 Branchestandaard blijvende

Nadere informatie

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR MEDEWERKER OPLEIDEN EN OEFENEN

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR MEDEWERKER OPLEIDEN EN OEFENEN KWALIFICATIEPROFIEL VOOR MEDEWERKER OPLEIDEN EN OEFENEN werkzaam bij de brandweer Status Dit kwalificatieprofiel is op 5 maart 2009 te Arnhem vastgesteld door de Deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten

Nadere informatie

Brandweer on(der)wijs belangrijk!

Brandweer on(der)wijs belangrijk! Brandweer on(der)wijs belangrijk! Versterking Brandweeronderwijs Brandweeronderwijs is een onderwerp dat het hart van de brandweer raakt. Alle brandweermensen hebben er hun hele carrière mee te maken.

Nadere informatie

Aanbieding rapport Inspectie OOV" de examinering van het brandweeronderwijs"

Aanbieding rapport Inspectie OOV de examinering van het brandweeronderwijs Ministerie uan Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 6^ Datum De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- eneraal Postbus 20018 2500 EA Den Haag DVIBIKPM InUchtlngen Manzoli/Veelders 7 070-426 6937/8814

Nadere informatie

IFV Uitvoeringsregeling Fraude

IFV Uitvoeringsregeling Fraude IFV Uitvoeringsregeling Fraude Opgesteld door: Bureau Toezicht Examinering en Certificering Vastgesteld door: Het dagelijks bestuur van het IFV op 10 september 2014. Alle rechten voorbehouden. Niets uit

Nadere informatie

Het is tijd voor een evaluatie van het opleidingstelsel voor stralingsbescherming

Het is tijd voor een evaluatie van het opleidingstelsel voor stralingsbescherming Samenvatting Het is tijd voor een evaluatie van het opleidingstelsel voor stralingsbescherming Blootstelling aan ioniserende straling kan schadelijke gezondheidseffecten tot gevolg hebben. Daarom moeten

Nadere informatie

Examenprofiel mbo Schilderen en Onderhoud en Afbouw

Examenprofiel mbo Schilderen en Onderhoud en Afbouw Januari 2015 Examenprofiel mbo Schilderen en Onderhoud en Afbouw Sector: Schilderen en Onderhoud en Afbouw Vastgesteld door: Paritaire Commissie Onderhoud, Schilderen en Afbouw Savantis Vaststellingsdatum:

Nadere informatie

Samenvatting effecten en resultaten Masterplan CGO Zuid-Holland

Samenvatting effecten en resultaten Masterplan CGO Zuid-Holland BIJLAGE: Samenvatting effecten en resultaten Masterplan CGO Zuid-Holland Pagina 1: Effecten bij leerlingen Effecten bedrijven - onderwijs Toelichting: De percentages onder het kopje Nul zijn de uitersten

Nadere informatie

ECCvA/U Lbr: 07/40

ECCvA/U Lbr: 07/40 Brief aan de leden T.a.v. het college en gemeenteraad informatiecentrum tel. (070) 3738020 uw kenmerk bijlage(n) onderwerp Brandweerontwikkelingen Samenvatting ons kenmerk ECCvA/U200700611 Lbr: 07/40 datum

Nadere informatie

Onderzoeksraad voor de Veiligheid Postbus CK DEN HAAG (070) ECCVA/U

Onderzoeksraad voor de Veiligheid Postbus CK DEN HAAG (070) ECCVA/U Onderzoeksraad voor de Veiligheid Postbus 95404 2508 CK DEN HAAG doorkiesnummer (070) 373 8320 uw kenmerk bijlage(n) betreft Reactie VNG en Veiligheidberaad op de aanbevelingen van de Onderzoeksraad inzake

Nadere informatie

LEIDRAAD. Verantwoordelijkheid medisch specialist bij aanschaf, ingebruikname en gebruik van medische apparatuur

LEIDRAAD. Verantwoordelijkheid medisch specialist bij aanschaf, ingebruikname en gebruik van medische apparatuur LEIDRAAD Verantwoordelijkheid medisch specialist bij aanschaf, ingebruikname en gebruik van medische apparatuur 1 Januari 2014 1 INLEIDING Medisch specialisten zijn voor een goede en veilige uitoefening

Nadere informatie

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR MEDEWERKER OPERATIONELE VOORBEREIDING

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR MEDEWERKER OPERATIONELE VOORBEREIDING KWALIFICATIEPROFIEL VOOR MEDEWERKER OPERATIONELE VOORBEREIDING werkzaam bij de brandweer Status Dit kwalificatieprofiel is op 5 maart 2009 te Arnhem vastgesteld door de Deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten

Nadere informatie

PORTFOLIO VERKENNER GEVAARLIJKE STOFFEN

PORTFOLIO VERKENNER GEVAARLIJKE STOFFEN PORTFOLIO VERKENNER GEVAARLIJKE STOFFEN Werkzaam bij de brandweer Status Het format van dit portfolio is vastgesteld door de deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten van het project Kwaliteit Brandweerpersoneel

Nadere informatie

Addendum Beleidsplan 2012-2015 Bestuursvisie op fysieke veiligheid in Zeeland

Addendum Beleidsplan 2012-2015 Bestuursvisie op fysieke veiligheid in Zeeland Addendum Beleidsplan 2012-2015 Bestuursvisie op fysieke veiligheid in Zeeland Waarom een addendum? Het beleidsplan 2012-2015 is op 7 juli 2011 in een periode waarop de organisatie volop in ontwikkeling

Nadere informatie

Werkend Leren in de Procestechniek Training en certificering assessoren Bevoegd en Bekwaam

Werkend Leren in de Procestechniek Training en certificering assessoren Bevoegd en Bekwaam Werkend Leren in de Procestechniek Training en certificering assessoren Bevoegd en Bekwaam Certiforce 1 INHOUDSOPGAVE 1. Aanleiding van dit voorstel 3 Aanleiding 3 2. Werkwijze 3 3. Procedure 5 A. Trainen

Nadere informatie

Nieuwsflits Implementatie & Communicatie KBP. - maart 2010-

Nieuwsflits Implementatie & Communicatie KBP. - maart 2010- Nieuwsflits Implementatie & Communicatie KBP - maart 2010- Hierbij treft u de nieuwsflits aan van het project Implementatie en communicatie kwaliteit brandweerpersoneel. Met dit landelijke project wordt

Nadere informatie

Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende onderdeel te gaan:

Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende onderdeel te gaan: Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende onderdeel te gaan: aansluiting BDB (inclusief BKE) op onderwijs- en personeelsbeleid opzet leertraject BDB (inclusief BKE) toetsing en

Nadere informatie

Examenprofiel mbo Zakelijke dienstverlening Orde & Veiligheid ICT

Examenprofiel mbo Zakelijke dienstverlening Orde & Veiligheid ICT Examenprofiel mbo Zakelijke dienstverlening Orde & Veiligheid ICT Sector: ESB&I Gevalideerd door: de paritaire commissie ECABO Vaststellingsdatum: 7 oktober 2014 Examenprofielnummer: EXPRO.16 1 Inleiding

Nadere informatie

Datum 22 mei 2015 Onderwerp Antwoorden kamervragen over de uitzending Ongelukkige Spoed

Datum 22 mei 2015 Onderwerp Antwoorden kamervragen over de uitzending Ongelukkige Spoed 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement dd. Functie tactisch manager Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub dd Besluit personeel veiligheidsregio

Nadere informatie

Examenprofiel mbo Groen

Examenprofiel mbo Groen Examenprofiel mbo Groen Sector: Groen Gevalideerd door: de paritaire commissie van Aequor Vaststellingsdatum: 8 december 2014 Examenprofielnummer: EPRO.14 1 Inleiding Doel en functie van het examenprofiel

Nadere informatie

Blijvende vakbekwaamheid Brandweerpersoneel

Blijvende vakbekwaamheid Brandweerpersoneel Blijvende vakbekwaamheid Brandweerpersoneel Van bijscholen en oefenen naar Blijvende vakbekwaamheid Brandweer maakt deel uit van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost. Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost is

Nadere informatie

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR PLOEGCHEF

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR PLOEGCHEF KWALIFICATIEPROFIEL VOOR PLOEGCHEF werkzaam bij de brandweer Status Dit kwalificatieprofiel is op 5 maart 2009 te Arnhem vastgesteld door de Deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten van het Project Kwaliteit

Nadere informatie

De Onderzoeksraad voor Veiligheid Postbus CB Den Haag

De Onderzoeksraad voor Veiligheid Postbus CB Den Haag > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag De Onderzoeksraad voor Veiligheid Postbus 95404 2509 CB Den Haag Directoraat -generaal Veiligheid Overdracht Taken en Onderwijs Schedeldoekshaven 200 2511 EZ

Nadere informatie

Toelichting Model Blijvende Vakbekwaamheid en Zelfevaluatie

Toelichting Model Blijvende Vakbekwaamheid en Zelfevaluatie Toelichting Model Blijvende Vakbekwaamheid en Zelfevaluatie Bovenstaand treft u ons model blijvende vakbekwaamheid aan. Dit model zou u kunnen zien als een knoppenmodel. Knoppen waaraan op basis van onze

Nadere informatie

Nieuwsflits kwaliteit brandweerpersoneel

Nieuwsflits kwaliteit brandweerpersoneel Nieuwsflits kwaliteit brandweerpersoneel Nummer 1, augustus 2009 Nieuwsflits kwaliteit brandweerpersoneel Hierbij treft u de eerste nieuwsflits aan van het project implementatie en communicatie kwaliteit

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg & Rampenbestrijding. Leidraad conversie rangen

Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg & Rampenbestrijding. Leidraad conversie rangen Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg & Rampenbestrijding Leidraad conversie rangen Vastgesteld door de RRC op 10 september 2010 1 Inhoudsopgave 1. Aanleiding 3 2. Minder rangen 3 3. Operationele functies

Nadere informatie

STICHTING AUTORITEIT FINANCIËLE MARKTEN, hierna AFM, Gevestigd te Amsterdam, STICHTING DSI, hierna: DSI, Gevestigd te Amsterdam

STICHTING AUTORITEIT FINANCIËLE MARKTEN, hierna AFM, Gevestigd te Amsterdam, STICHTING DSI, hierna: DSI, Gevestigd te Amsterdam Convenant tussen de Stichting Autoriteit Financiële Markten en de Stichting DSI inzake vakbekwaamheid van Relevante personen werkzaam onder de verantwoordelijkheid van Ondernemingen STICHTING AUTORITEIT

Nadere informatie

STAP IN. Register MZ-Opleiders. Registreer je nu op www.mz-opleiders.nl

STAP IN. Register MZ-Opleiders. Registreer je nu op www.mz-opleiders.nl STAP IN STAP IN Register MZ-Opleiders Register MZ-Opleiders (RMZO) Leidseplein 5 1017 PR Amsterdam www.mz-opleiders.nl 020-320 43 02 Registreer je nu op www.mz-opleiders.nl Vanaf 15 mei 2012 start het

Nadere informatie

Examenprofiel mbo. Entreeopleiding

Examenprofiel mbo. Entreeopleiding Eamenprofiel mbo Entreeopleiding Sector: Entreeopleiding Vastgesteld door: bestuur SBB Vaststellingsdatum: 24 maart 2016 Eamenprofielnummer: EXPRO.18 Eamenprofiel Entreeopleiding, versie maart 2016 1 Inleiding

Nadere informatie

3. Een norm voor valide examenproducten norm voor valide examenproducten cesuur exameninstrumentarium

3. Een norm voor valide examenproducten norm voor valide examenproducten cesuur exameninstrumentarium Dit document is een onderdeel uit het advies Drie routes naar een valide examenproduct van mei 2016. De uitwerking van het advies vindt plaats vanaf augustus 2016 door de hiervoor aangestelde kwartiermaker

Nadere informatie

Opleidings- en oefenbeleid

Opleidings- en oefenbeleid Bijlage 1 Opleidings- en oefenbeleid 2011-2014 Brandweer Bladel Opleidings- en oefenbeleid 2011-2014 Brandweer Bladel 1 Inhoudsopgave pagina 1.0 Opleiding (Vakbekwaam worden) 2 1.1 Uitgangspunten opleidingsbehoefte

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement aa. Functie specialist opleiden en oefenen Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub aa. Besluit personeel veiligheidsregio

Nadere informatie

3. Opleidingskader voor de opleiding Informatiecoördinator

3. Opleidingskader voor de opleiding Informatiecoördinator 3. Opleidingskader voor de opleiding Informatiecoördinator In het project GROOTER worden onder andere opleidingskaders ontwikkeld voor drie functiegerichte opleidingen voor Bevolkingszorg. In dit hoofdstuk

Nadere informatie

PORTFOLIO FUNCTIE GASPAKDRAGER

PORTFOLIO FUNCTIE GASPAKDRAGER PORTFOLIO FUNCTIE GASPAKDRAGER Werkzaam bij de brandweer Status Het format van dit portfolio is vastgesteld door de deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten van het project Kwaliteit Brandweerpersoneel

Nadere informatie

Beroepsnorm Deskundigheidsbevordering verpleegkundigen & verzorgenden

Beroepsnorm Deskundigheidsbevordering verpleegkundigen & verzorgenden Beroepsnorm Deskundigheidsbevordering verpleegkundigen & verzorgenden Over de Beroepsnorm Deskundigheidsbevordering In 2006 heeft Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN), door de Minister erkend

Nadere informatie

Model kwalificatiedossier. Versie: 1.0, 11 december 2014

Model kwalificatiedossier. Versie: 1.0, 11 december 2014 Model kwalificatiedossier Versie: 1.0, 11 december 2014 Instituut Fysieke Veiligheid Postbus 7010 6801 HA Arnhem Kemperbergerweg 783, Arnhem www.ifv.nl info@ifv.nl 026 355 24 00 2/14 Inhoud Inleiding 4

Nadere informatie

Leidraad conversie rangen

Leidraad conversie rangen Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg & Rampenbestrijding Leidraad conversie rangen Documentatie: - Bijlage 1: Overzicht rangen oud en nieuw; - Bijlage 2: Overzicht operationele en beheersmatige functies

Nadere informatie

Branche- kwalificatiestructuur. De professie aan zet

Branche- kwalificatiestructuur. De professie aan zet Branche- kwalificatiestructuur De professie aan zet Bijeenkomst LOS, EDE 04 juni 2015 Barbara Marcelis Inhoud Branchekwalificatiestructuur, een definitie Denkraam: drie kaders BKS in de praktijk: drie

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Inleiding 2

Hoofdstuk 1 Inleiding 2 Gesprekscyclus Scholengroep Rijk van Nijmegen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 2 Hoofdstuk 2 Gesprekscyclus Opbouw De tweejarige scyclus van SGRvN - Het voortgangs - Het beoordelings 4 4 4 5 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

Examenprofiel mbo Reclame, Presentatie en Communicatie

Examenprofiel mbo Reclame, Presentatie en Communicatie Februari 2015 Eamenprofiel mbo Reclame, Presentatie en Communicatie Sector: Reclame, Presentatie en Communicatie Vastgesteld door: Paritaire Commissie Reclame, Presentatie en Communicatie Savantis Vaststellingsdatum:

Nadere informatie

0-meting opleidingsinstituut [naam opleidingsinstituut] leergang [naam leergang]

0-meting opleidingsinstituut [naam opleidingsinstituut] leergang [naam leergang] 1. Eisen aan het onderwijs 1. Er wordt opgeleid tot beginnend beroepsbeoefenaar manschap A en/of bevelvoerder. 2. Er is sprake van beroepspraktijkvorming: - er is sprake van een stevige integratie tussen

Nadere informatie

Het profiel eindigt met een beschrijving van de eisen voor vakbekwaam worden en blijven voor de functionaris.

Het profiel eindigt met een beschrijving van de eisen voor vakbekwaam worden en blijven voor de functionaris. Profiel Beoordelaar Het profiel beschrijft eerst de benoemingscriteria. Daarna worden de kerntaken van de functionaris uitgebreid beschreven aan de hand van werkzaamheden, beoordelingscriteria en keuzes

Nadere informatie

PORTFOLIO FUNCTIE MANSCHAP A

PORTFOLIO FUNCTIE MANSCHAP A PORTFOLIO FUNCTIE MANSCHAP A Werkzaam bij de brandweer Status Het format van dit portfolio is vastgesteld door de deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten van het project Kwaliteit Brandweerpersoneel in

Nadere informatie

DE GOEDE DINGEN. Advies inzake de bepaling en aanpak van het vakbekwaam blijven bij de brandweer. BRANDWEER Onderwijsraad

DE GOEDE DINGEN. Advies inzake de bepaling en aanpak van het vakbekwaam blijven bij de brandweer. BRANDWEER Onderwijsraad DE GOEDE DINGEN Advies inzake de bepaling en aanpak van het vakbekwaam blijven bij de brandweer BRANDWEER Colofon Titel Auteur Versie De goede dingen ; advies inzake de bepaling en aanpak van het vakbekwaam

Nadere informatie

Formulier Erkenningsaanvraag

Formulier Erkenningsaanvraag Formulier Erkenningsaanvraag Een erkenningsaanvraag voor de cursus Preventieassistent kan ingediend worden door het bijgaande Formulier naar waarheid in te vullen en gevraagde documentatie bij te voegen.

Nadere informatie

Arbo- en Milieudeskundige

Arbo- en Milieudeskundige Arbo- en Milieudeskundige Doel Ontwikkelen van beleid, adviseren, ondersteunen en begeleiden van management, medewerkers en studenten, alsmede bijdragen aan de handhaving van wet- en regelgeving, binnen

Nadere informatie

Professioneel Statuut PROFESSIONEEL STATUUT VAN DE BEDRIJFSARTS

Professioneel Statuut PROFESSIONEEL STATUUT VAN DE BEDRIJFSARTS Professioneel Statuut PROFESSIONEEL STATUUT VAN DE BEDRIJFSARTS 1. Overwegingen 1.1. Het professioneel statuut van de bedrijfsarts (in het vervolg: het professioneel statuut) is bedoeld om de professionele

Nadere informatie

De begeleidings- en beoordelingstrajecten zijn schriftelijk vastgelegd en te raadplegen door anderen. ILS en Radboud Docenten Academie.

De begeleidings- en beoordelingstrajecten zijn schriftelijk vastgelegd en te raadplegen door anderen. ILS en Radboud Docenten Academie. Rapportageformat Instrument Keurmerk HAN ILS en samenwerkingsscholen Versie VO, oktober 2014 Standaard 1. De samenwerkingsschool in relatie tot de kwaliteit van de leerwerkomgeving van de lerende Deze

Nadere informatie

me nse nkennis Competentiegericht opleiden in de BIG opleidingen Getting started

me nse nkennis Competentiegericht opleiden in de BIG opleidingen Getting started me nse nkennis Competentiegericht opleiden in de BIG opleidingen Getting started Inhoud Competentiegericht opleiden 3 Doel van praktijktoetsen 4 Wijze van evalueren en beoordelen 4 Rollen 5 Getting started

Nadere informatie

Reglement Permanente Educatie (PE) Leden Actuaris AG en Leden Actuarieel Analist AG. Geldend vanaf 1 januari 2013

Reglement Permanente Educatie (PE) Leden Actuaris AG en Leden Actuarieel Analist AG. Geldend vanaf 1 januari 2013 Reglement Permanente Educatie (PE) Leden Actuaris AG en Leden Actuarieel Analist AG Geldend vanaf 1 januari 2013 Hoofdindeling: Beroepsreglementering Categorie: Gedragsregels Opgesteld door: Bureau AG

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC van Amsterdam te Amsterdam

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC van Amsterdam te Amsterdam ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC van Amsterdam te Amsterdam Ondernemer horeca/bakkerij (Manager/ondernemer horeca) Januari, 2015 BRIN: 25PZ Onderzoeksnummer: 278550 Onderzoek

Nadere informatie

Uitwerking flappen certificeren

Uitwerking flappen certificeren Uitwerking flappen certificeren Flap 1: Onderscheid slechte/goede AD wordt door certificering niet duidelijk Heeft nu geen waarde Hoe dan wel? Oordeel klant/opdrachtgever ->360 graden feedback Toetsen

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Aangepast(e) toets of examenonderdeel Brandweeronderwijs

Uitvoeringsregeling Aangepast(e) toets of examenonderdeel Brandweeronderwijs Uitvoeringsregeling Aangepast(e) toets of examenonderdeel Brandweeronderwijs Instituut Fysieke Veiligheid Bureau Toezicht Examinering en Certificering Postbus 7010 6801 HA Arnhem Kemperbergerweg 783, Arnhem

Nadere informatie

Reglement Permanente Educatie (PE) voor de Actuaris AG. Ingaande per 1 januari 2010

Reglement Permanente Educatie (PE) voor de Actuaris AG. Ingaande per 1 januari 2010 Reglement Permanente Educatie (PE) voor de Actuaris AG Ingaande per 1 januari 2010 Hoofdindeling: Beroepsregelementering Categorie: Gedragsregels Opgesteld door: Bureau AG Vastgesteld door: Algemene Ledenvergadering

Nadere informatie

Certificatieschema. Examinatorcertificatie Start Veilig. Opgesteld door Goedkeuring en Actuele versie. Document. Pagina code

Certificatieschema. Examinatorcertificatie Start Veilig. Opgesteld door Goedkeuring en Actuele versie. Document. Pagina code Certificatieschema Examinatorcertificatie Start Veilig SWB S2 18-05-2011 18-05-2011 18-05-2011 1 van 8 INHOUD 1. Inleiding 1.1. Algemeen 1.2. 'Start Veilig' 2. Definities 3. Examenprotocol 3.1. Doelstellingen

Nadere informatie

2. Opleidingskader voor de opleiding Teamleider Preparatie nafase

2. Opleidingskader voor de opleiding Teamleider Preparatie nafase 2. Opleidingskader voor de opleiding Teamleider Preparatie nafase In het project GROOTER worden onder andere opleidingskaders ontwikkeld voor drie functiegerichte opleidingen voor Bevolkingszorg. In dit

Nadere informatie

FedEC Certificaat Kwaliteits Borging EPA-U

FedEC Certificaat Kwaliteits Borging EPA-U FedEC Certificaat Kwaliteits Borging EPA-U 20 mei 2015 1 FedEC CKB (Certificaat Kwaliteits Borging) EPA-U voor adviseurs, 20 mei 2015 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 FedEC-Certificaat Kwaliteits Borging EPA-U...

Nadere informatie

Sessie Open vraag, eerlijk antwoord! Uitwerking van de sessie Open vraag, eerlijk antwoord op de Themadag FD d.d. 25 november 2011

Sessie Open vraag, eerlijk antwoord! Uitwerking van de sessie Open vraag, eerlijk antwoord op de Themadag FD d.d. 25 november 2011 Sessie Open vraag, eerlijk antwoord! Uitwerking van de sessie Open vraag, eerlijk antwoord op de Themadag FD d.d. 25 november 2011 Vraag Antwoord Vragen over het kwalificatiedossier Waarom is het kwalificatiedossier

Nadere informatie

PA en ander geneuzel. EFP Noord Leeuwarden, 23 september 2014. Richard Meinders SVC Compliance @richardmeinders

PA en ander geneuzel. EFP Noord Leeuwarden, 23 september 2014. Richard Meinders SVC Compliance @richardmeinders PA en ander geneuzel EFP Noord Leeuwarden, 23 september 2014 Richard Meinders SVC Compliance @richardmeinders 2 Agenda Even voorstellen Permanent actueel PE plus AOV advies Dienstverlening op maat 3 Even

Nadere informatie

Certificering HR Professional

Certificering HR Professional Certificering HR Professional Certificering HR Professional Het personeelsmanagement kenmerkt zich door een grote mate van diversiteit, in de diepte en de breedte. De inhoud van het personeelsmanagement

Nadere informatie

Kwaliteitstoets (potentiële) Dienstverleners Beschermd Wonen en Opvang 2015

Kwaliteitstoets (potentiële) Dienstverleners Beschermd Wonen en Opvang 2015 Kwaliteitstoets (potentiële) Dienstverleners Beschermd Wonen en Opvang 2015 Doel en intentie Als onderdeel van de transformatie Beschermd Wonen en Opvang 2015 wordt in dit document beschreven op welke

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 20072008 21 501-33 Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie Nr. 173 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

REGISTERLERAAR.NL. Reglement van Registratie en Herregistratie 2015. Ingangsdatum: 25 augustus 2015 versie 3.0

REGISTERLERAAR.NL. Reglement van Registratie en Herregistratie 2015. Ingangsdatum: 25 augustus 2015 versie 3.0 REGISTERLERAAR.NL Reglement van Registratie en Herregistratie 2015 Ingangsdatum: 25 augustus 2015 versie 3.0 Dit reglement regelt de registratie en herregistratie als leraar ten behoeve van het lerarenregister.

Nadere informatie

Examinering van het brandweeronderwijs op hoofdlijnen

Examinering van het brandweeronderwijs op hoofdlijnen Examinering van het brandweeronderwijs op hoofdlijnen De Brandweeracademie is onderdeel van het Instituut Fysieke Veiligheid. 2 Examinering van het brandweeronderwijs op hoofdlijnen Inleiding De verbetering

Nadere informatie

Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio

Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio Supplement f. Functie procesmanager multidisciplinair oefenen Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 3 sub f Besluit personeel

Nadere informatie

EmployabilityDriver. Waarom een strategische discussie over employability beleid?

EmployabilityDriver. Waarom een strategische discussie over employability beleid? EmployabilityDriver Waarom een strategische discussie over employability beleid? We weten al een tijd dat door vergrijzing en ontgroening de druk op de arbeidsmarkt toeneemt. Het wordt steeds belangrijker

Nadere informatie

Model implementatieplan Vakbekwaam worden en blijven

Model implementatieplan Vakbekwaam worden en blijven Model implementatieplan Vakbekwaam worden en blijven Gegevens Versie: 7.3 Datum: 8 oktober 2009 Status: Concept Opgesteld door: Angelina den Besten Pim Donders Edwin Kadiks Jan Pluim Annemarie Breur Alex

Nadere informatie

Inspirerend Management. in de zorg. Een modulaire aanpak gericht op de ontwikkeling van nieuw leiderschap

Inspirerend Management. in de zorg. Een modulaire aanpak gericht op de ontwikkeling van nieuw leiderschap Inspirerend Management Development in de zorg Een modulaire aanpak gericht op de ontwikkeling van nieuw leiderschap Behoefte aan effectief leiderschap Vergroting van de invloed van de politiek en zorgverzekeraars

Nadere informatie

Multidisciplinair Opleiden en Oefenen

Multidisciplinair Opleiden en Oefenen Toetsingskader en positiebepalingssystematiek (definitieve versie) Inhoudsopgave Inleiding. Verdeling in oordeel, hoofdonderwerpen, onderwerpen, hoofd- en subaspecten. Banden voor positiebepaling. Prestatieniveaus.

Nadere informatie

MiFID Nieuws. MiFID II: Wat nu te doen met de kennis- en bekwaamheidseisen?

MiFID Nieuws. MiFID II: Wat nu te doen met de kennis- en bekwaamheidseisen? Juni 2017 Met deze nieuwsbrief willen we je inzicht geven in de ontwikkelingen op het gebied van MiFID II. Per 3 januari 2018 treden de nieuwe vakbekwaamheidseisen uit de MiFID II richtlijn in werking.

Nadere informatie

Aanleiding & Doel. o Aanleiding / Doel o Informeren om vooruit te kunnen lopen op de veranderingen:

Aanleiding & Doel. o Aanleiding / Doel o Informeren om vooruit te kunnen lopen op de veranderingen: Welkom Aanleiding & Doel o Aanleiding / Doel o Informeren om vooruit te kunnen lopen op de veranderingen: o De wettelijke ontwikkelingen o De mogelijkheden en termijnen om te voldoen o Gevolgen voor markt,

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & verzorgenden

Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & verzorgenden Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & verzorgenden Deskundig zijn en blijven voor je patiënt of cliënt voor je vak voor jezelf 11 mei, Dag van de verpleging defensie Lidmaatschap V&VN Je wilt deskundig

Nadere informatie

Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Automotive Studiejaar 2015 2016. Regeling Externe toezichthouders bij examens

Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Automotive Studiejaar 2015 2016. Regeling Externe toezichthouders bij examens Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Automotive Studiejaar 2015 2016 Regeling Externe toezichthouders bij examens Inhoudsopgave 1. Positie en benoeming externe toezichthouders... 3 2. Taak externe toezichthouder

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Doktersassistent

Kwaliteitsregister Doktersassistent Kwaliteitsregister Doktersassistent Toetsbaar Een gediplomeerde doktersassistent kan zich inschrijven in het kwaliteitsregister en maakt op deze manier zichtbaar en toetsbaar dat ze voldoet aan een aantal

Nadere informatie

Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705

Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705 Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705 Doel Initiëren, coördineren, stimuleren en bewaken van Arbo- en Milieuwerkzaamheden binnen een, binnen de bevoegdheid van de leidinggevende,

Nadere informatie

Branchestandaard blijvende vakbekwaamheid

Branchestandaard blijvende vakbekwaamheid Branchestandaard blijvende vakbekwaamheid Functie chauffeur werkzaam bij de brandweer De Brandweeracademie is onderdeel van het Instituut Fysieke Veiligheid 2 Branchestandaard blijvende vakbekwaamheid

Nadere informatie

HaKa Nederland b.v. 24-11-2012

HaKa Nederland b.v. 24-11-2012 EVC in de Jeugdzorg HaKa Nederland b.v. 24-11-2012 EVC in de jeugdzorg Wat is EVC? EVC staat voor Erkennen van Verworven Competenties. Het is een instrument waarmee werknemers hun kennis en ervaring -

Nadere informatie

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen AGENDAPUNT 2 Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen Vergadering 12 december 2014 Strategische Agenda Crisisbeheersing In Veiligheidsregio Groningen werken wij met acht crisispartners (Brandweer, Politie,

Nadere informatie

Toelatingsvereisten Senior Marketing Professional

Toelatingsvereisten Senior Marketing Professional Artikel 1: Vereisten kandidaten Om gecertificeerd te kunnen worden als Senior Marketing Professional, dient de kandidaat aan te tonen, dat hij/zij voldoet aan de vereisten voor certificering. Het gaat

Nadere informatie

Welkom opleiders CDE. Mei / juni CCV is een zelfstandig onderdeel van het CBR en is hét examenhuis voor de sector transport en logistiek

Welkom opleiders CDE. Mei / juni CCV is een zelfstandig onderdeel van het CBR en is hét examenhuis voor de sector transport en logistiek Welkom opleiders CDE Mei / juni 2011 CCV is een zelfstandig onderdeel van het CBR en is hét examenhuis voor de sector transport en logistiek Inleiding Pieter Steenhuis Ton Gerritsen Erik Timmermans Gerrit

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK CONVENANT LOONWERK-ONDERWIJS AOC S

PLAN VAN AANPAK CONVENANT LOONWERK-ONDERWIJS AOC S PLAN VAN AANPAK CONVENANT LOONWERK-ONDERWIJS AOC S 1. Inleiding Dit plan van aanpak vormt een onlosmakelijk onderdeel van het convenant loonwerkonderwijs AOC s. In dit plan van aanpak zijn de uit te voeren

Nadere informatie

dit gaat over mij en mijn vak het is snel en gemakkelijk en je ziet wat je hebt bereikt

dit gaat over mij en mijn vak het is snel en gemakkelijk en je ziet wat je hebt bereikt nieuw in mijn functie, had ik snel en goed overzicht wat er speelde in mijn team ik heb met COSMO in kaart waar ik zelf voor sta we zien een grote groei van de ontwikkelingen in de teams nu hebben we veel

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Doktersassistent

Kwaliteitsregister Doktersassistent Kwaliteitsregister Doktersassistent Toetsbaar Sinds de start in 2011 kent het kwaliteitsregister al meer dan 4800 aanmeldingen. Een gediplomeerde doktersassistent kan zich inschrijven in het kwaliteitsregister

Nadere informatie

Ontwikkeling leeragentschap in VR Zuidoost-Brabant

Ontwikkeling leeragentschap in VR Zuidoost-Brabant Ontwikkeling leeragentschap in VR Zuidoost-Brabant Wat komt aan bod 1. Theorie: wat is een leeragentschap 2. Model: vorm in Zuidoost-Brabant 3. Weerbarstigheid: de praktijk 4. Kritische succesfactoren

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 26 956 Beleidsnota Rampenbestrijding 2000 2004 31 117 Bepalingen over de brandweerzorg, de rampenbestrijding, de crisisbeheersing en de geneeskundige

Nadere informatie

Branchestandaard blijvende vakbekwaamheid

Branchestandaard blijvende vakbekwaamheid Branchestandaard blijvende vakbekwaamheid Functie hoofdofficier van dienst werkzaam bij de brandweer De Brandweeracademie is onderdeel van het Instituut Fysieke Veiligheid. 2 Branchestandaard blijvende

Nadere informatie

PROFIEL. Lid Raad van Toezicht profiel Onderwijs. Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland

PROFIEL. Lid Raad van Toezicht profiel Onderwijs. Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland PROFIEL Lid Raad van Toezicht profiel Onderwijs Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland PublicSpirit drs. Marylin E.A. Demers Senior consultant Amersfoort, november 2015 Organisatie & context Het

Nadere informatie

BEOORDELINGSKADER ERKENNINGSAANVRAAG VERPLEEGKUNDIGE VERVOLGOPLEIDING

BEOORDELINGSKADER ERKENNINGSAANVRAAG VERPLEEGKUNDIGE VERVOLGOPLEIDING BEOORDELINGSKADER ERKENNINGSAANVRAAG VERPLEEGKUNDIGE VERVOLGOPLEIDING Toelichting bij het gebruik van het beoordelingskader: Het beoordelingskader is een werkdocument voor opleidingscommissies om zo op

Nadere informatie